Ýçimizden biri. Cafer Sadýk Abalýoðlu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýçimizden biri. Cafer Sadýk Abalýoðlu"

Transkript

1 Ýçimizden biri Zaferiye Abalýoðlu ve Cafer Sadýk Abalýoðlu Ýçimizden biri Ýþ hayatýyla ilgili ilk deneyimini, öðrenciliði devam ederken baba tezgâhýnda dericilik yaparak kazanýr. Babasý Mehmet Ali Abalýoðlu'nun 1941 yýlýnda vefat etmesi üzerine, Ýstanbul Ticaret Yüksek Okulu'ndaki öðrenimini yarýda býrakýp Denizli'ye dönerek aðabeyi Baki Bey ile çalýþmaya baþlar. Cafer Bey ve Baki Bey; eniþteleri Hacý Ahmet Ýnceoðlu'nun da ortaklýða katýlmasýyla, 1943 yýlýnda Karabacak Un fabrikasýný satýn alýrlar. Genç yaþta iþ hayatýna atýlan Cafer Bey, 1944 yýlýndaki evlilik kararýyla hayatýndaki ikinci önemli adýmýný atar. Eþi Zaferiye Haným, mutlu bir aile ortamýnýn mimarý olmanýn ötesinde, desteði ve teþvikiyle ona güç katar. Pamuk çýrçýr fabrikasýnýn 1951 yýlýnda kurulmasý, Abalýoðlu Holding'in temellerinin atýldýðý önemli bir adým olarak kabul edilir. Cafer Bey ve ortaklarý, yeni teknolojileri izlemeyi iþ hayatlarýnýn önemli bir prensibi olarak benimserler. Tüm iþlerinde olduðu gibi çýrçýrda da kaliteyi arttýrmanýn yollarýný araþtýrýr, bulur ve uygularlar. Günün þartlarýna göre en iyi makine ve donaným ile yola devam ederler. Aile, 60'lý yýllara gelindiðinde Denizli'nin ticaret hayatýnda en önemli adreslerden biridir. Un ve çýrçýr fabrikasý iþletmeciliði, þeker, tuz gibi temel tüketim ürünleri satýþýnýn yanýnda, akaryakýt, lastik ve otomotiv bayilikleri de ailenin ticari faaliyetleri arasýna katýlýr. Bu ortaklýk, 1966 yýlýnda karþýlýklý uzlaþma ile sonlandýrýlýr. Bu karar, oðullarý Ali Bey ile Ýsmet Bey'in hayatýna da yeni sorumluluklar getirir. O tarihlerde Ali Abalýoðlu henüz 19 yaþýnda, kardeþi Ýsmet Abalýoðlu ise 15 yaþýnda lise öðrencisidir. Okul ve iþ hayatýný birlikte götürerek, onlar da erken yaþlarda aktif iþ yaþamýnýn içinde aðýr sorumluluklar üstlenirler. Gece gündüz çalýþarak önemli bir birikim elde ederler. Aile, 1975 yýlýnda Cafer Bey'in önderliðinde daha önce kurulmuþ olan Dentaþ A.Þ.'ye ortak olur. Cafer Sadýk Abalýoðlu Ülkemizin kalkýnmasýna katkýda bulunabilmek amacýyla yaptýðý yatýrýmlarla aydýnlýk geleceðe yelken açan bir sanayici Ýnsana verdiði deðeri bütün gayelerin üstünde tutan farklý bir iþ adamý... Er-bakýr ile ortaklýðýn gerçekleþtiði 1983 yýlý Abalýoðlu Ailesi için yeni bir dönüm noktasýdýr. Er-bakýr ý bir dünya þirketi olmaya hazýrlayan ilk adýmlar, daha o günlerde baþlayan titiz çalýþmalar ve büyük gayretlerle atýlýr. Bakýrdaki zorlu koþunun ardýndan, 1990 yýlýnda Cafer Bey'in en büyük hayali olan iplik tesisinin kurulmasý için tüm hazýrlýklar yapýlýr. Ýleri teknolojiye dayalý iplik tesisi, 1991 yýlýnda üretime baþlar. Cafer Bey pamuðu artýk bobine sarýlý iplik olarak görecektir. Cafer Bey yaþamý boyunca sanayici kimliðinin yanýnda toplum için deðer üretmeye de devam eder. Toplumdan aldýðýný büyüterek toplumla paylaþma ilkesiyle 1973 yýlýnda Cafer Sadýk Abalýoðlu Ýlköðretim Okulu nu yaptýrýr. Daha sonra, ortaðý olduðu Dentaþ A.Þ. adýna bir okul yapýlmasýna da öncülük eder. Üçüncü okul ise eþinin adýna yapýlýr: Zaferiye Abalýoðlu ilköðretim Okulu. En son kendisinin ve eþinin vefatýndan sonra Abalýoðlu Ailesi, Erikoðlu Ailesi ile birlikte Er-bakýr Fen Lisesini yaptýrýr. Yýlda yaklaþýk 5 bin kiþinin eðitim gördüðü bu okullarýn tümü Milli Eðitim Bakanlýðý na baðýþlanýr. Cafer Bey in kaðýt ambalaj, tekstil, bakýr olmak üzere 3 ana sektörde kurduðu öncü þirketlerinin baþarýsý, ulusal sýnýrlarý aþarak uluslararasý alana yayýlacaktýr. Örnek bir sanayici ve iþadamý olan Cafer Bey, ayný zamanda ülkemiz için eðitim ve saðlýk alanlarýnda da önemli sosyal çalýþmalara imza atar. Verdiði unutulmaz hizmetlerle 5 Eylül 1994 günü hayata veda eder. 3 ay sonra ise, baþarýsýnda ve ailevi mutluluðunda büyük payý olan hayat arkadaþý Zaferiye Haným, 26 Aralýk 1994 günü vefat eder. 53 yýllýk çalýþma hayatýnda, yaþamýnýn son günlerine kadar iþinin baþýnda olan, gerektiðinde tecrübesi, giriþimciliði, idareciliði ile çocuklarýna ve çalýþanlarýna yol gösteren Cafer Bey, ardýnda büyük eserler býrakýr. Cafer Bey in ilkeleri kurumun kültürüne esas teþkil ederken, evlatlarý ve ailenin gelecek kuþaklarý için de pusula özelliði taþýr. Onun açtýðý çýðýrda ilerlemek, haklý bir gurur vesilesidir. Cafer Bey in üstün deðerlerle kurup geliþtirdiði kurumlar, vefatýndan sonra da ayný kararlýlýkla yükseliþini sürdürür.

2 DOÇEV Yaþanabilir Bir Dünyayý Paylaþmak... D OÇEV, kuruluþunu gerçekleþtirdiði bu ormanlarýn yaný sýra, okul, hastane bahçeleri, park ve koruluklar gibi kamusal alanlardaki çalýþmalarýyla da doðamýza ve çevremize yaklaþýk fidan kazandýrdý. Vakýf, anýt aðaçlarýn çevre düzenlemeleri yanýnda, aðaçlýklý alanlara kuþ yuvalarý asarak, yaban yaþamý da destekliyor. Kurduðu atýk yönetim sistemi ile deðerlendirilebilir atýklarý yeniden ekonomiye kazandýrdý, birçok ilde atýk pilleri toplayarak çevresel zararlarýný önlüyor. Toplumun her kesiminde eðitim çalýþmalarý gerçekleþtiriyor, doðayý ve çevresini seven gençlerin ve çocuklarýn yetiþmesine katký saðlýyor. DOÇEV'in geliþtirdiði projeler uluslararasý kurumlarýn çevre fonlarý tarafýndan da destekleniyor. Bu kapsamda; Ýngiltere Büyükelçiliði; "Atýklarýn Deðerlendirilmesi", "Evsel Atýklardan Gübre Elde Edilmesi" ve "Suyun Doðru Kullanýmý" konularýnda 3 projeyi destekledi. Ýngiltere'nin DEFRA kuruluþu, DOÇEV'in "Eko Gençler Projesi"ne katký saðladý. Bu proje 2007 yýlýnda Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan ödüllendirildi. REC - Türkiye (Bölgesel Çevre Merkezi) "Çevre Eðitimi Projesi"ne ekipman desteði saðladý. TÜSÝAD iþbirliði ile yürütülen projede Büyük Menderes Nehri ve Havzasý'nýn kirliliðine dikkat çekilirken, uygulamaya yönelik çözüm önerileri de geliþtirildi. "Büyük Menderes Havzasý'nda Tarýmsal Kirliliðin Önlenmesi Projesi " Avrupa Birliði Çevre Fonu'nca destekleniyor. Sosyal sorumluluk projelerine önem veren Cafer Sadýk Abalýoðlu Holding, 1996 yýlýnda DOÇEV - Doða ve Çevre Vakfý nýn kuruluþuna da öncülük etti. Doðal dengeyi ve çevresel deðerleri nesiller boyu korumak, geliþtirmek vizyonu ile yola çýkan DOÇEV, bu güne dek 17 ormanda yüz binlerce fidaný toprakla buluþturdu. doða ve çevre SAYFA 19 DOÇEV, faaliyetlerini sürdürmek ve geniþletmek için gerekli kaynaðý, kuruluþ amacýna uygun alanlarda, gelir getirici iktisadi faaliyetlerden saðlamayý hedefliyor. Bu amaçla kurduðu iktisadi iþletme bünyesinde, özel fidancýlýðýn geliþmesine katký saðlamak amacýyla fidan yetiþtiriciliði yapýyor, peyzaj hizmetleri veriyor.

3 1999 yýlýnda kurulan Cafer Sadýk Abalýoðlu Eðitim ve Kültür Vakfý, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerine sahip çýkan, kiþisel ve mesleki geliþimini maddi imkânsýzlýklar nedeniyle sürdüremeyen gençleri, eðitim ve öðretim yoluyla topluma kazandýrmak için sürdürdüðü çalýþmalarla topluma örnek oluyor Aydýn bir vakýf: CSA Eðitim ve Kültür Vakfý eðitim SAYFA 18 C afer Sadýk Abalýoðlu Eðitim ve Kültür Vakfý 1999 yýlýnda, 'Önce Ýnsan' ve 'Toplumdan Aldýðýný Büyüterek Toplumla Paylaþma' ilkeleri ýþýðýnda Abalýoðlu Ailesi tarafýndan kurulmuþtur. Vakýf, yöresel geliþimimize, ulusal kalkýnmamýza ve kültürel zenginliklerimizin yaþatýlmasýna katkýda bulunacak eðitim ve çeþitli tanýtým faaliyetlerini gerçekleþtirerek, gelecek nesillere taþýnmasýný saðlamayý, Atatürkçü ve Türkiye Cumhuriyeti ilkelerine sahip çýkan, kiþisel ve mesleki geliþimini maddi imkansýzlýklar nedeniyle sürdüremeyen gençleri, eðitim ve öðretim yoluyla topluma yararlý bireyler ve örnek vatandaþ olarak kazandýrmayý görev edinmiþtir. 'Meslek Liseleri Kariyer Günleri', 'Nitelikli Teknisyen, Güçlü Türkiye', 'Yetenekli Çocuklarý Keþif Teþvik ve Destek' gibi projeler yoluyla öðrencilerin elinden tutmayý amaçlayan vakýf, bu alanda yaptýðý çalýþmalarla gelecekte ülkesine en iyi þekilde hizmet edebilecek gençlere fýrsatlar sunuyor. CSA Eðitim ve Kültür Vakfý, her yýl belirlenen eðitim alanlarýndaki 200'den fazla üniversite öðrencisine ve MESLEK LÝSESÝ ÖÐRENCÝSÝNE karþýlýksýz eðitim-öðretim bursu ve uygulanan 'Bursiyer Geliþim Programý' ile farklý alanlarda eðitim veriyor. Ayrýca vakýf, ilköðretim öðrencilerinin yararlanmasý amacýyla, vakýf binasýndaki bilgisayar laboratuarý ve 3500'den fazla yayýnýn bulunduðu kütüphaneyi de gençlerin hizmetine sunuyor. "Gönüllü Geliþim Programý" çerçevesinde gönüllü gençlere, CSA Holding bünyesinde çalýþan, konusunda uzman yöneticiler tarafýndan kariyer ve kiþisel geliþim eðitimleri veren CSA Eðitim ve Kültür Vakfý, Denizli'deki Görme Engelliler Okulu'nu her hafta sonu gönüllülerle ziyaret ederek, müzikal tiyatro çalýþmasý, sesli kitap hazýrlanmasý gibi birçok faaliyet de gerçekleþtiriyor.

4 Krizde risk yönetimi... K rizde karlý sonuçlar doðurabilecek kararlar almak oldukça zordur. Kriz dönemlerinde þirketlerin öncelikleri kardan çok kapasite doluluðudur. Bu dönemlerde þirketler genellikle krizi en az hasarla atlatma yolunu seçerler. Mevcudu korumaya çalýþýrlar. Kapasite artýrýcý ileriye dönük yatýrýmlarýný ertelerler. Tasarrufa daha çok önem verirler. Bizler de þirketlerimizde tasarruf tedbirleri uyguladýk. Doðal tasarruf refleksine ilave olarak þirketler kriz dönemlerinde farklýlýk da yaratabilirler. Bu, ancak krize hazýrlýklý olan, sistematik çalýþan, kurumsal þirketler tarafýndan gerçekleþtirilebilir. Krize hazýrlýklý olmak demek muhtemel risklerinizi tespit etmiþ olmanýz ve önlemlerini almýþ olmanýz demektir. Dolayýsýyla risk yönetimi, kriz yönetiminin önemli bir parçasýdýr. Riskleri iyi tanýrsak, önlem alýrsak ve çözüm üretebilirsek; yani yönetebilirsek krizler fýrsat olabilir. CSA Holding olarak 2001 yýlýndaki krizden sonra gelecek krizler için gerekli hazýrlýklarý yapabilmek adýna Risk Yönetimi ve Denetim Direktörlüðü oluþturduk. Bu direktörlük, Cafer Sadýk Abalýoðlu Grubu'nu Türkiye'de bu direktörlüðe sahip ender þirketlerden birisi haline getirdi. Bugün Ülkemizin yaþadýðý kriz, bir finans krizidir. Bu da nakit ihtiyacýný doðurur. Nakit yönetimi o yüzden oldukça önemlidir. 2008' in baþýndan beri Amerika'da süregelen ekonomik krizin ve doðurduðu global likidite daralmasýnýn eninde sonunda Türkiye'de de likiditenin azalmasýna yol açacaðý öngörüsünden yola çýkarak, 2008 in son çeyreðine ve 2009 yýlýna yönelik nakit akýþ planlarý yaparak þirketlerimizin borçlanma ihtiyaçlarýný belirledik ve bu ihtiyaca yönelik fonlamayý likidite daralmasý yaþanmadan önce saðladýk. Dýþ pazarlara açýlmak ayný zamanda global krizin geliþini krizin kaynaðý olan ülkede hissedebilmesine olanak tanýr, kendi ülkenizde tedbir almaya böylece fýrsat tanýmýþ olur. CSA Holding olarak bizde 2000 yýlýndan itibaren uzun vadeli stratejik bir plan ile rotamýzý uluslararasý arenaya çevirdik. Türkiye'de uzman olduðumuz ve kar ettiðimiz Þirketlerimizin, pazarlarýný büyümekte olan ve üretim maliyetlerinde avantajlar saðlayan ülkelere yatýrým yapmalarýný saðladýk. Bunun ilk adýmý Dentaþ Kaðýt Þirketimizin o dönem AB'ye katýlmak üzere olan ve þimdi de AB üyesi olan Romanya'da yaptýðý yatýrýmdýr. 2006'da üretime baþlayan Þirketimiz, Romanya AB'ye girdikten sonra bir AB Þirketi haline geldi. Bu þirketimiz Avrupa pazarýndaki tüm dinamikler hakkýnda en hýzlý þekilde bilgi sahibi olmamýzý saðladý. Diðer örneklerimiz ise Er-bakýr'ýn Amerika'da 1998 yýlýnda kurduðu þirketimiz ile tekstil þirketimizin Mýsýr'da yaptýðý yatýrýmdýr. Bu uluslararasý yatýrýmlar sayesinde bugünkü gibi global krizin öncü dalgalarýný daha Türkiye'ye ulaþmadan kaynaklandýðý yerde tecrübe etmiþ ve bu sayede Türkiye'de önlemini almýþ oluyoruz. Darboðaz giderici, verimlilik artýþý saðlayacak yatýrýmlarýmýzý yerine getirdik. Bunlarýn haricinde özellikle iþ güvenliði, iþçi saðlýðý ve çevreyle ilgili olan yatýrýmlarýmýzý hiç azaltmadan devam ettik. Bizler de CSA Holding Þirketlerinde bu zor koþullar altýnda nelerde iyi olduðumuzu, hangi alanlarda geliþmemiz gerektiðini gördük ve bazý alanlarda iþ süreçlerimizde, iþ yapýþ tarzýmýzda köklü deðiþimleri baþlattýk. Cafer Sadýk Abalýoðlu Holding Yürütme Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Oðuz Abalýoðlu, ülke ve dünyadaki ekonomik geliþmeleri deðerlendirdi. Kurumsallaþmanýn ve planlý hareket etmenin önemini vurgulayan Abalýoðlu, CSA Holding olarak bu alanda son derece þanslý olduklarýný dile getirdi. Örneðin; -Ýþ süreçlerimizi tekrar gözden geçiriyor, geçmiþe göre daha fazla müþteri odaklý çalýþýyoruz. -Þirketlerimizde performans deðerlendirme sistemini gözden geçirip revize ettik. - Grup olarak stratejik anlamda daha az katma deðer katan iþlerimizden çýkýp daha katma deðeri yüksek iþ alanlarýna odaklandýk, ana iþ dalýmýzý yeniden tanýmladýk. - Grup sinerjisinden faydalanmak amacýyla ortak hizmet satýn alma yöntemini uygulamaya baþladýk ve bu süreç içerisinde de tedarikçilerimizin þartlarýný gözden geçirerek bazý düzenlemelere gittik. Bu dönemde yaratýcý çalýþmalarý artýrmak ve desteklemek için "Vay be" isimli proje yarýþmasý düzenledik. Ýletiþim çok önemli. Ýletiþim sayesinde hýzlý deðiþen dinamikler hakkýnda çabuk bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Hem müþterilerimizle hem de tedarikçilerimizle yoðun iletiþim içerisine girdik. Müþterilerimizle krizi paylaþýp birbirimize yardýmcý olmaya, tedarikçilerimizle de konuþup giderlerimizde iyileþtirmeler yapmaya çalýþýyoruz. Bu sayede ekonomik koþullar normal düzeyine geldiðinde geliþen iliþkiler de ticari anlamda olumlu yönde katký saðlýyor." ekonomi SAYFA 17

5 CSA'nýn bayraklarý farklý bölgelerde dalgalanýyor C afer Sadýk Abalýoðlu grup þirketlerine doðru bir yolculuða çýkacak olursanýz; Romanya'nýn tarihi sokaklarýnda mükemmel bir sabah yürüyüþü yapabilir, Ýtalya'da destansý bir gondol yolculuðuna çýkabilir, Çorlu'da coþkulu bir ritimle hep bir aðýzdan þarký söyleyen makinelerinin sesini dinleyebilir ve öðlene doðru da Ýstanbul Boðaz'ýnda martý çýðlýklarý arasýnda balýk ekmek keyfi yapabilirsiniz. Ardýndan, Beyaz Cennet Pamukkale'de tarihle kucaklaþýrken bir yandan da tekstilin yeniden doðuþuna þahit olabilir, akþam yemeðinde Adana'nýn geleneksel tatlarýyla buluþabilirsiniz. Güneþin doðuþunu Mýsýr'daki piramitlerin üzerinden izlemenin yerini baþka hiçbir þey tutamayacaðýný söylemeye de gerek yoktur Elbette tüm bunlarý ayný anda yapmaya imkân yok. Fakat Cafer Sadýk Abalýoðlu Holding, bu kültür denizi üzerinde son derece saðlam bir köprü oluþturuyor. Farklý kültürlere sahip yaklaþýk 2 bin kiþiyi ayný çatý altýnda toplamayý baþarýyor. DENÝZLÝ ÇORLU Cafer Sadýk Abalýoðlu Holding'in doðum yeri olan Denizli; yer altý ve yer üstü doðal kaynaklarý, tarihsel dokusuyla göz doldururken, geliþmiþ sanayisiyle de ön plana çýkýyor Geliþmiþ sanayisiyle ülke çapýnda ön plana çýkan kentlerimizden Çorlu, Dentaþ Ambalaj ve Kaðýt Sanayi A.Þ'nin üretim kalelerinden biridir yaþam ÝSTANBUL Dünya Kültürünün baþkentlerinden olan Ýstanbul, CSA Holding'e de ev sahipliði yapýyor Mistik ülke Romanya'nýn Bükreþ þehrine yarým saatlik mesafede bulunan Tartasesti kasabasýndaki þirketimiz SC Dentaþ Romania SRL, kendi adýnýn verildiði caddede bulunmaktadýr. Romanya daki bir baþka þirketimiz ise CNR Wire Exim SRL ROMANYA SAYFA 16 ADANA AMERÝKA Ülkemizin güney kesiminin en önemli kentlerinden biri olan Adana, Dentaþ Ambalaj'a da ev sahipliði yapýyor. Yörenin zengin meyve - sebze üretimi, modern ambalajlarla deðerini artýrýyor... Dünya ticaretinin merkezi olan ABD'de de faaliyetlerini sürdüren C.N. Wire Corporation, okyanuslarý aþarak dünyaya mal olmuþ bir kuruluþ olduðunu kanýtlýyor. NASA'nýn araþtýrmalarý Er-bakýr'ýn ürünleriyle þekilleniyor... ÝTALYA MISIR Alp Daðlarýnýn eteklerinde, yeþilliklerin içindeki Biella kenti Filidea SRL'ye ev sahipliði yaparak, CSA Holding'i Ýtalya'dan dünyaya ulaþtýrýyor Yeryüzünün ilk uygarlýklarýnýn býraktýðý izleri günümüze kadar taþýyan, gizemli piramitleri ve etnik yapýsýyla dünyanýn ilgisini çeken Mýsýr'ýn, Ýskenderiye kenti CSA Textile Egypt S.A.E'ye ev sahipliði yapýyor

6 önce insan önce insan CSA Holding'in baþarýsýnýn altýnda, þirket çalýþanlarýna verdiði önem yatýyor üresel rekabette iþletmelerin geleceði K anlayabilmesi hayati önem taþýr. Gelecek geçmiþten farklýdýr, belirsizlikleri sadece geçmiþ deneyimlerle karþýlamak alýþýlmýþýn ötesine geçmeyecektir. Gelecek için alýþýlmýþýn dýþýnda seslere, fikirlere, görünümlere, öncelikle yeni þeyler öðrenmeye ve keþfetmeye gereksinim vardýr. Ancak bu sayede geleceði anlama, geliþmeleri keþfetme, etkileme ve baþarýlý olma imkaný doðacaktýr. Cafer Sadýk Abalýoðlu Holding Ýnsan Kaynaklarý Politikalarýnýn temelinde sürekli geliþmek için deðiþimin yönetilmesi felsefesi yatmaktadýr. 21. Yüzyýla "Deðiþim" kavramý damgasýný vuracaktýr. Bu deðiþimlerin kaynaðý bilgi, farký yaratan güç ise onu kullanan insandýr. Tüm insan kaynaklarý yönetim sistemlerimizin temelini "Önce Ýnsan" ilkesi oluþturur. Amacýmýz; deðiþimi yönetmek, kendimize güvenmek ve gelecek için sürekli geliþerek, gelecekte bugün olduðumuzdan daha güçlü var olabilmektir. CSA Holding'de kurum kültürümüzün bir parçasý olan sürekli geliþim için deðiþimin ön þartýnýn "yenilikçilik" olduðuna ve bunun da "çalýþanlardan baþladýðýna" inanýyoruz. Uyguladýðýmýz yetkinlik bazlý insan kaynaklarý sitemimiz ile çalýþanlarýmýza kendilerini kanýtlayacak ortam ve imkanlarý saðlayarak geleceðimizi bugünden þekillendirmeyi hedefliyoruz. Murat Kaykýn, Sürekli Döküm Operatörü (Er-bakýr ) önce insan SAYFA 15 Nihat Kocaman, Kalýplý Kesim Makinalarý Operatörü (Dentaþ Ambalaj 2005) Adem Cantürk, Üretim Operatörü (Dentaþ Kaðýt 2005)

7 kurumsal Bu yýl yarýþmanýn ilkini gerçekleþtiriyoruz ama, gelecek yýlki yarýþma için daha þimdiden, "Biz gelecek yýl, çok daha iddialý projeler üreteceðiz'' diyen arkadaþlarýmýz oldu. Ne mutlu bize! Baþta sevgili Faruk Güler olmak üzere, bu projenin tüm mimarlarýna, emeði geçen herkese, tüm deðerli jüri üyelerine ve hepinize teþekkür ediyoruz. Ve tabii ki, elemeyi geçen, geçemeyen, bütün proje sahibi kardeþlerime, emeðini, yüreðini koymuþ herkese gönülden teþekkür ediyoruz. Bu yarýþmaya ilgi gösterip proje üreten ve bizlerle paylaþan bütün arkadaþlarýmýzýn akýllarýna, emeklerine ve yüreklerine saðlýk Projelerin her biri bizim için ayrý deðer taþýyor Ve görüyoruz ki, grubumuzun nesiller boyu baþarýlarýný sürdürmesi bu deðerli iþbirliðimizle hiç zor deðil!.. Bir gün torunlarýmýz, çocuklarýmýzdan bayraðý devralacak. Onlar da bizi bu günlere taþýyan ilkelerle, daha parlak, daha mutlu yarýnlarý yine çalýþanlarýyla el ele vererek oluþturacaklar, bizler gibi tüm çalýþanlarýyla övüneceklerdir. Geriye dönüp tarihlerine baktýklarýnda, bizler için, bugün için "O dönemlerde neler yapmýþlar" diyerek bizlerle, sizlerle gurur duyacaklardýr. Duysunlar Hakkýmýz Hakkýnýz Son olarak ilave etmek istiyorum ki: Gerek bu projede, gerekse yýllardýr tüm çalýþmalarýnýzda sizlerle hep gurur duyduk. Duymaya da devam edeceðiz. Çünkü, "Vay be'' dedirten de sizlersiniz, Çok daha iddialý projeleri üretecek olan da sizlersiniz Daha nice yýllar sizlerle, tüm mesai arkadaþlarýmýzla birlikte elele, gönül gönüle, omuz omuza çalýþabilmek dileðiyle sizlere gönülden teþekkür ediyorum. Saðlýk ve mutluluk dileklerimle hepinizi sevgiyle kucaklýyorum... SAYFA 14

8 'ÝN 68. KURULUÞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI VE "VAY BE PROJE YARIÞMASI" ÖDÜL TÖRENÝ ETKÝNLÝLERÝ - ÝSMET ABALIOÐLU NUN KONUÞMASI Sevgili kardeþlerim, hoþ geldiniz! Size bir þey göstermek istiyorum Bir belge çok özel ve çok güzel bir belge... Ayný babamýzýn iþ hayatýna baþladýðý 1941'den 2009'a, 68. Yýlýmýzý kutladýðýmýz bugünün çok özel ve çok güzel bir gün olduðu gibi... Bu özel ve güzel günde sizlerle bir anýmý paylaþmak istiyorum yýlýnýn Haziran ayýnda bir gün babam beni çaðýrdý, elime bir kaðýt verdi, "Oðlum, götür bunu aðabeyine imzalat" dedi. Aðabeyim Ýzmir'de, üniversitede okuyor Babamýzdýr, emri baþýmýzýn üzerindedir Dediðini aynen yaptým, kaðýdý aldým, Ýzmir'e, aðabeyime gittim, imzalattým. Denizli'ye döndüm. O gün de özel bir gündü. Çünkü o kaðýt çok önemli bir belgeye, babamýzla iþ yaþamýmýzýn baþlangýcýnýn simgesine dönüþmüþtü. Bir baþka ifade ile Abalýoðlu Ticaret ve Sanayi Kollektif Þirketi, Cafer Sadýk Abalýoðlu ve Oðullarý isimli ilk þirketimizin kuruluþ ana mukavelesiydi. Tarihi de, bundan tam 43 yýl önce, yani 22. Haziran.1966 idi. Ýþte o belge, bu belge Bu belge 15 yaþýnda lise öðrencisi olan bana, 19 yaþýnda üniversite öðrencisi olan aðabeyime daha fazla, daha güçlü çalýþma þevki ve gün geçtikçe artan bir sorumluluk bilinci kazandýrdý; kazandýrmakla da kalmadý, ikimizi de bu anlamda kamçýladý. Evet, bu belge bizim için bir milat oldu. Ve iþte aðabeyimin ve benim gerçek anlamda çalýþma hayatýmýz bu tarihten itibaren baþladý. Sizlere bunlarý anlatýrken tüylerim diken diken oluyor. Ben lise öðrencisi olduðum için tatillerde, hafta sonlarý, yaz aylarýnda, gece gündüz iþin baþýnda olan aðabeyim ve babama katýldým. Hep birlikte yoðun bir çalýþma temposuna girdik. Her gün sabah 08:30'da mesaiye baþlar, akþam 08:00'e kadar çalýþýr, akþam yemeðinden sonra gece 12:00'ye kadar yine iþimizin baþýna geçer çalýþmaya devam ederdik. Ertesi sabah yine 08:30'da iþbaþý yapardýk. Seneler boyu bu tempoda babamýzla omuz omuza çalýþtýk, çalýþtýk, çalýþtýk... Sevgili kardeþlerim, bugünlere kolay gelmedik, sýkýntýlarýmýz, çok zor dönemlerimiz oldu ama babamýz hep yanýmýzdaydý, güç ve moral kaynaðýmýzdý. Öðretmenimizdi, hocamýzdý, arkadaþýmýzdý, liderimizdi Bu belgeyle baba okulundaki öðrenimimiz de baþlamýþ oldu. Biz, bizi bugünlere getiren deðerlerimizi bu okulda edindik. Baba okulunda neleri öðrendik? Baba okulunda: Sözlerimize, emanetlere, sýrlara sadýk kalmayý, zorda olanlara yardým etmeyi, dayanýþmayý öðrendik. Aldatmamayý, hak yememeyi, dürüstlüðü, yasalara uymayý öðrendik. Çalýþmayý, alýn teriyle, helalinden kazanmayý, hak etmeyi, haklarýmýzý gerektiðinde sonuna kadar savunmayý öðrendik. Ýnandýðýmýz dava için hedefe giden yolda; sabýrla, inatla, inançla, yýlmadan yürümeyi öðrendik. Kazancýn deðerini bilmeyi, tasarruf etmeyi öðrendik. Sorunlarýmýzý akýlcý yollarla çözmeyi, müzakere kültürünü, risk almayý, hatalarýmýzdan ders almayý öðrendik. Bütün baþarýlara insanla ulaþabileceðimiz bilinci ile tüm mesai arkadaþlarýmýzla birlikte elele gönül gönüle çalýþmayý öðrendik. Ýþte biz bu öðreti ve deðerlerle çalýþýp didinerek, týrnaklarýmýzla kazýyarak bugünlere geldik. Ýlkelerimizden de asla ödün vermedik. Baba okulunda; Toplumdan aldýðýmýzý büyüterek, toplumla paylaþmayý öðrendik. Atalarýmýzdan kalan mirasa, Atatürk'e, Kurtuluþ Savaþýmýza, Cumhuriyetimize sahip çýkmayý, Atatürk ilkelerine sarýlmayý öðrendik. Ýsmet Abalýoðlu Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Cafer Sadýk Abalýoðlu Holding A.Þ. Çocuklarýmýzýn, gençlerimizin eðitimine destek olmayý, doðayý, çevreyi korumayý öðrendik. Gelecek nesillere yaþanabilecek bir dünya býrakabilmek için çabalamayý öðrendik. Çünkü biz baba okulunda, "Önce insan'' olmayý öðrendik. Ýnsan için, insanla, insanca çalýþmayý öðrendik. Sevgili kardeþlerim, biz onlarca yýldýr, çalýþarak, yaþayarak gördük ki, baþarý gökten zembille inmiyor Ýþte o nedenle çalýþmanýn ne demek olduðunu iyi biliriz, çalýþanýn deðerini de çok iyi biliriz. Biz, her kademeden yöneticilerimizin, mühendislerimizin, beyaz ya da mavi yaka tüm çalýþanlarýmýzýn zekasýna, sezgisine, becerisine, bilgisine, kýsacasý aklýna ve yüreðine hep güvendik. Kurumlarýmýz, þu anda aramýzda olan ya da olmayan tüm mesai arkadaþlarýmýzýn, sizlerin üstün gayretleriyle bugünlere geldi. Baþarýlarýmýzda hepimizin, hepinizin payý büyük. Sað olun, var olun! Mükemmele giden yolda, kurumlarýmýzda zaten yýllardýr yapýlmakta olan kalite yükseltici, verimlilik artýrýcý, tasarruf saðlayýcý çalýþmalarý daha da güzelleþtirmek üzere bir yarýþma düzenledik. Amacýmýz, çalýþanlarýmýzýn bilgi, beceri, zekalarýný; kýsaca akýllarýný ve yüreklerini ortaya koyarak "Vay be" dedirtecek projeler oluþturmalarýný saðlamaktý. Biz de bu "Vay be" projelerine "Vay be!" dedirtecek ödüller koyduk. kurumsal SAYFA 13

9 kurumsal SAYFA 12 hantal olmayan, küçük ama etkin ve çok dinamik bir sistem oluþturduk. Sadece en önemli kaynaklarýmýz olan insanýmýz ve paramýzýn yönetimi için finans ve mali iþler direktörlüðü, risk yönetimi ve denetim direktörlüðü ile insan kaynaklarý direktörlüðünü yapýlandýrdýk. Bir de bilgi dünyasýnda vazgeçemeyeceðimiz bilgi iþlem departmanýný... Akýllý ve becerikli profesyonel dostlarýmýzla çalýþmanýn bizi sanayi þirketlerimizde baþarýya götürdüðü gibi Holdingde de ayný felsefe ile yapýlanmanýn bize yeni baþarýlar getireceðine inandýk. Holding olarak þirketlerimizin günlük operasyonlarýnýn içinde yer almayacak ama kýsa, orta ve uzun vadeli hedefler ve stratejilerde þirketlerimize destek verecektik. Öyle de yaptýk. Þirketlerimizin ve holding yönetim kadrolarýmýzýn, birlikte etkin ve uyumlu çalýþmalarýyla, performansýmýzýn ve sinerjimizin inandýðýmýz ve planladýðýmýz biçimde arttýrdýðýný gördük. Geliþen dünyanýn ekonomik ve teknolojik zorlamalarýný holdingimizde doðru okuduk. Þirketlerimizle ilgili önemli ve radikal kararlarlar aldýk. Yerel bir grup olmaktan çýkýp þirketlerimizi, sektörlerine göre en doðru olduðuna inandýðýmýz noktalarda konuþlandýrdýk. Yeni fabrikalarýmýzla önce Denizli dýþýna ve sonra yurt dýþýna açýldýk. Bugün bayraðýmýz güç ve gururla Çorlu'da, Adana'da, ABD'de, Romanya'da ve Mýsýr'da dalgalanmaktadýr. Böylece küresel dünyada önemli bir aktör olduk. Dünyanýn her yerinde operasyon yapabilecek beceride ve dünyanýn en iyi yönetilen aile þirketlerinden biri olma yolundaki hedefimize bir adým daha yaklaþtýk. Evlatlarýmýz, Genç kuþaklarýmýz. Sizlere çok güveniyoruz. Ýþ yaþamýnýza aile geleneðimize uygun olarak çekirdekten baþladýnýz. Tecrübeli yöneticilerimizle kompleksten uzak, birlikte ve uyumlu çalýþmalarýnýzla kendinizi kanýtladýnýz. Bugünkü mevkilerinizi ve sorumluluklarýnýzý gayretinizle ve becerilerinizle, hak ederek kazandýnýz, alýn terinizle geldiniz. Liderlik anlayýþýnýz ve lider olma isteðiniz, çalýþma heyecanýnýz ve azminiz geleceðimiz için bize umut veriyor. Biliyoruz ki; bu günün küresel dünyasý dünün klasik dünyasýna oranla çok daha acýmasýz. Alýþtýðýmýz, sektörlerimizde öncü konumumuzu sürdürebilmek için daha yaratýcý olmalý ve fark yaratmalýyýz. Ve yine biliyorsunuz ki geleceðin dünyasý da bu günden farklý olacak. Bugünün güçlü ülkelerinin ve þirketlerinin isimlerinin yerini gelecekte yenileri alacak. Ama inanýyoruz ki sizin yetkinlikleriniz sayesinde grubumuzun yýldýzý o zorlu dünyada da parlamaya devam edecek. Babamýzdan aldýðýmýz bayraðý büyük bir güvenle sizlere teslim edeceðiz. Sizlerin de ayný inanç ve baþarýyla, bayraðýmýzý güvenle teslim edecek yeni nesiller yetiþtireceðinize inanýyoruz. Sevgili Arkadaþlar, Sevgili Gençler, Küresel dünya, çok yaygýn ve derin bir krizin etkisinde. Bu kriz, alanlarýnda imparator olmuþ firmalarý çökertti. Geliþmiþ, zengin ülkeler krize karþý trilyon dolarlarla ifadesini bulan destek paketleri oluþturdular. Adýna yüzyýlýn krizi dediler, liberal ekonominin, kapitalizmin tarifini deðiþtirecekler ekonomide kamunun aðýrlýðý artacak, korumacýlýk yeniden gündeme gelecek ve en önemlisi önümüzdeki dönemde destek paketlerinin saçtýðý trilyon dolarlarý geri çekme telaþýna düþecekler. Bunlar yönetemeyeceðimiz ve bizim dýþýmýzdaki olasý geliþmeler. Biz olacaklarý öngörerek en doðru pozisyonumuzu almalýyýz. Ama Ne yazýk ki, ülke olarak bu krizi yeterince ciddi deðerlendirip gerekli tedbirleri zamanýnda almadýk. Yani büyüklerimiz bu global krizi hiç de iyi yönetemediler. Þimdi bu fýrtýnadan, tsunamiden sonrasýný planlamalýyýz. Dönem, büyüme dönemi deðil, akýlcý adýmlarla mevcudu koruma dönemi. Türk firmalarýnýn; krizlere karþý baðýþýklýðýný, krizi yönetme ve krizden çýkýþ tecrübesini konuþturma dönemi. Biliyorum ve eminim ki, Grubumuz doðru yatýrýmlarý, yetkin kadrolarý ve güçlü finansal yapýlanmasý ile bu krizden zarar görmeden hatta fýrsatlarý baþarý ile kullanarak daha güçlenmiþ çýkacaktýr. Sevgili Arkadaþlar, gençler Bunun için uyumla, ortak akýlla, elele çalýþmalýyýz. Ýyileþtirme, geliþtirme çalýþmalarýmýz sürekli olmalý, yaratýcýlýðýmýzý kullanmalýyýz. AR- GE'ye ve innovasyona daha çok önem vermeliyiz. Azimli ama planlý çalýþmalýyýz. Bugün buna her zamandan daha fazla ihtiyacýmýz var. Günümüz dünyasýnda rekabet edebilmek için sürekli geliþmek þart. Sürekli geliþmenin öncelikli koþulu iyileþtirme, yenilik ve deðiþim yapmaktýr. Bugün dünden daha iyi olmak zorundayýz. Hatta bugünden daha zor olacaðýna inandýðýmýz yarýnlar için yeni ve farklý hedeflerimiz olmalý. Hepimiz bir önceki güne nazaran kiþisel olarak da geliþmeliyiz. Kurumlarýmýzýn ve ülkemizin geliþimi insanýmýza baðlý. Ýnsanýmýz çok önemli,,, Önce insan.. Bunun için eðitimin ve eðitime baðlý kiþisel ve mesleki geliþimin, kesintisiz olarak sonsuza kadar devamý gerekir. Her çalýþanýmýzdan görevlerini yerine getirirken "iþimi daha farklý, daha verimli, daha kaliteli, daha baþarýlý nasýl yapabilirim?" "Nasýl fark yaratabilirim?" sorusunu kendilerine sormasýný, buna mutlaka yanýt aramasýný ve bulmasýný beklemeliyiz. Çünkü ekonomik ve toplumsal fayda için tüm süreçlerde farklýlýk yaratmak ve yenilik yapmak zorundayýz. Bu nedenle çalýþma arkadaþlarýmýzla grup sinerjimizi oluþturacak bilgileri paylaþýp, ortak akýlla bizleri farklý kýlacak çalýþmalarýnýzý hep destekledik destekleyeceðiz. Yani dönem "vay be" dönemidir. Dostlarým, Sevgili Gençler, Ýnanýyorum ki gösterdiðim ve size hiç zor gelmeyecek bu hedeflere ulaþýrken bizi biz yapan deðerlerimizde, etik ilkelerimizde, hukukun üstünlüðüne olan inancýmýzda, kanunlara baðlýlýðýmýzda ve kurumsal yönetiþim ilkelerine olan saygýmýzda hiç zaafa uðramayacaðýz. Yani çalýþmalarýmýz, dürüst, adil, þeffaf, sorumluluk sahibi ve hesap verebilir olacaktýr. Ýnanýyorum ki bu güne kadar olduðu gibi iliþkilerimizde karþýlýklý memnuniyeti esas alan bir çalýþma prensibini ve paydaþlarý mutlu edecek bir netice almayý düstur edineceksiniz. Sevgili gençler, Bildiðiniz gibi sanayici kimliðimizle ülke ekonomisini ve þehrimize kattýklarýmýzýn ötesinde kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle, gönüllülük esasýna dayalý, topluma fayda saðlamayý hedefleyen çalýþmalarýmýzý yürüttüðümüz vakýflarýmýz var. Annemizin, Babamýzýn desteði ile yapýlan ve Milli Eðitimin hizmetindeki okullarýmýzda her sene yaklaþýk öðrenci okuyor. DOÇEV Vakfýmýz þehrimizin doðasýna, orman varlýklarýna sahip çýkýyor. Cafer Sadýk Abalýoðlu Eðitim ve Kültür Vakfýmýz yöre çocuklarýmýzýn geliþimi ve kültürümüzün korunmasý için çalýþýyor. Ülkemizin olanaklarý kýsýtlý, biliyoruz. Bu durumda bizler gibi toplum önderlerine görev düþtüðünü de biliyor ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Ailemizin cömert yapýsýnýn mirasçýsý olarak, toplum için yasalarda, kurallarda yazmayan bu tür sosyal destekleri gelecekte sizlerin sürdüreceðinize de yürekten inanýyoruz. Hepinize þimdiden teþekkür ediyorum Yolunuz açýk olsun

10 'ÝN 68. KURULUÞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI VE "VAY BE PROJE YARIÞMASI" ÖDÜL TÖRENÝ ETKÝNLÝLERÝ - ALÝ ABALIOÐLU NUN KONUÞMASI Ali Abalýoðlu Yönetim Kurulu Baþkaný Cafer Sadýk Abalýoðlu Holding A.Þ. davanýn tartýþmasý bitmiþ, verilmiþ karara kilitlenmiþ bir takým olurduk. Bugün, Ýsmet'le birlikte iþ dünyasýnda farklý bir yerimiz varsa bunu babamýzdan aldýðýmýz mayaya, ondan öðrendiðimiz çalýþma ve iþ yapma alýþkanlýklarýmýza borçluyuz. Kalite ve verimlilik anlayýþýmýz, takipçiliðimiz, deðiþimci ve yenilikçi ruhumuz baþarýlarýmýzda hep önümüzü açmýþtýr. Akýllý, becerikli profesyonel dostlarýmýzla çalýþmayý, rasyonel karar almayý ve hýzlý uygulamayý, demokratik tartýþma ortamlarýnda oluþan fikirlerden yararlanmayý hep ilke edindik. Sevgili mesai arkadaþlarým, merhaba Beni çok heyecanlandýran iki önemli etkinliðimizi bir arada gerçekleþtirmek üzere buradayýz. Heyecanýmý sizlerle paylaþmak istiyorum. Burada buluþma sebeplerimizden biri ''Vay be '' yarýþmasýnýn gurur verici sonuçlarýný sizlerle paylaþmak. Bu vesile ile Sevgili Faruk a, jüri üyelerimize ve yaratýcýlýðýný ortaya koyan tüm proje sahiplerine teþekkür ediyorum. Ýnanýyorum ki, bu yarýþma sonunda birbirinden deðerli projelerle kazanan hepimiz olacaðýz. Bugün bizi bir araya getiren diðer önemli nedenimiz de; kuruluþumuzun 68. yýlýný kutluyor olmamýz Babamýzýn iþe baþlamasýnýn bizim için çok anlamlý olan yýl dönümünü ilk kez böyle bir etkinlikle kutluyoruz. Ve, sizlerle birlikte, bir arada olmak etkinliðimize farklý bir heyecan katýyor. Hepiniz hoþ geldiniz. Dostlarým, Bu özel günde, sizlerle ailemizin geçmiþiyle ilgili kýsa ama özel birkaç þey paylaþmak istiyorum: Babamýz Cafer Sadýk Abalýoðlu büyük bir heyecanla ve istekle baþladýðý üniversite yaþamýný, 1941 yýlýnda babasýný kaybedince býrakmak zorunda kaldý ve abisi askerde olduðundan mecburen iþin baþýna geçti. Kardeþleri ve yeðenleriyle devam ettiði iþ hayatýný ömrünün son gününe kadar ve hep baþarýyla sürdürdü. Ülkemizin o günkü þartlarýnda popüler olan; oto, lastik ve akaryakýt bayilikleriyle ticaret, un ve çýrçýr fabrikalarýyla da sanayicilik yaptýlar. Ýþe ilk baþladýðýnda tek iþleri olan tabaklýðý cazibesini kaybettiði gerekçesiyle býraktýlar. Ailelerin büyümesine baðlý olarak ve ayrý þirketler daha iyi olabilir düþüncesiyle bu ortaklýðý dostça ve uzlaþarak sonlandýrdýlar. Ortaklýk sona erince 22 Haziran 1966 tarihinde babamýzla aile þirketimizi kurduk. Ben 19 yaþýnda üniversiteye yeni baþlamýþým. Ýsmet de 15 yaþýnda lise talebesi. Babamýzýn yeðenleriyle olan ortaklýktan ayrýlýrken payýna düþen; çýrçýr fabrikamýz ile Massey - Ferguson Traktörleri Bayiliði bugünkü iþ hayatýmýzýn temelini oluþturdu. Babam iyi bir iþ adamý olduðu kadar iyi bir öðretmendi Bizlere çok güvendi ve tam yetki verdi. Ýsmet'le birlikte bu yeni sorumluluklarýmýzýn heyecanýyla iþe sarýldýk ve çok çalýþtýk. Babam giriþimciliði, cesareti, aklý, öngörüsü ile tam bir iþ adamýydý. Ýþaret parmaðýný þakaðýna dayamýþsa yeni bir iþin fizibilitesini hazýrlýyor demekti, Pamuk borsasýný takip becerisi ve pazar tahminleri müthiþti. Babamýz bizimle iþ konularýný tartýþýr; iþi öðrenmemizi, fikir üretmemizi, gerçek birer iþ adamý olarak yetiþmemizi saðlamaya çalýþýrdý. Ýþte bu demokrat yaklaþýmý, bizim iþ yapma alýþkanlýðýmýzýn bir parçasý oldu. Verilecek kararlarda aykýrý fikirlerle bizleri konuþturur ve hýrslandýrarak iþi sahiplendirirdi. Bazen babamýzla deðil de sanki iþ ortaðýmýzla konuþuyormuþuz gibi heyecanlý tartýþmalara giriþirdik. Doðruluðuna inandýðýmýz fikirlerimizi savunurken sýnýr tanýmazdýk. Tartýþmanýn heyecanýyla karar vermeyi unuttuðumuzda "Yeter! Böyle olmasýna karar verilmiþtir!" diyerek yumruðunu masaya vurduðunda artýk inandýðýmýz ve savunduðumuz Sevgili arkadaþlar, Biz gerçekleþtirdiklerimizle, sahip olduðumuz bilgi ve yeteneklerimizle hiç yetinmedik. Hep daha iyiyi aradýk. Kendimize "mükemmelliðin üst sýnýrý yoktur, bir hedefe ulaþýlmýþsa çýta derhal daha yukarý kaldýrýlmalýdýr" diyerek, yeni hedefler koyardýk. Anadolu'nun mütevazi bir köþesinde ülkemiz ekonomisinde yeri ve payý olan grubumuzu iddialý bir dünya þirketi yapma azmindeydik. Biz bu topraklarda baþarýlýydýk ancak hedeflediðimiz dünyada durum neydi? Gördük ki, sýnýrlar kalkmýþ özellikle sermaye ve ürün sýnýr tanýmadan hareket etmekte Korumacýlýk yok Stratejik yabancý ortaklýklar baþlamýþ, dünyadaki dev rakiplerimiz müþterilerimize bilgisayarýn tuþu kadar yakýn Biz baþkalarýnýn endiþeyle baktýðý bu durumu, "potansiyel hedeflerimize bilgisayarýn tuþu kadar yaklaþtýk " diye farklý okuyarak fýrsat penceresinden baktýk. Gördük ki, bilgi çaðýna giren küresel dünyamýz artýk çok hýzlý deðiþiyor, dezavantajlarý yanýnda avantajlarý da barýndýrýyor. Belirsizliklerin çok arttýðý bir dönemde bilgiye ulaþmak bir o kadar kolay. Ýþ yapmak zorlaþýrken zorluklarý yönetmek bizi motive ediyor. Rekabet koþullarýnda bir adým öne çýkabilmek için tek eksiðimiz kurumsallaþmamýzda henüz planladýðýmýz sevide deðildik. Maalesef tam bunlarý planlandýðýmýz zorlu dönemeçte arka arkaya iki büyük acýyý birden yaþadýk. Annemizi ve Babamýzý 1994 yýlýnda beklenmedik bir zamanda aniden kaybettik. Doldurulamayacak manevi boþluklarý için yapabileceklerimizin arayýþý; bizi kaðýt üzerindeki Cafer Sadýk Abalýoðlu Holding'imizi faaliyete geçirmeye teþvik etti. Þirketlerimizi holding þemsiyesi altýnda yapýlandýrmamýz en doðru kararlarýmýzdan biriydi. Böylece Sevgili Faruk aramýza katýldý. Holding yapýlanmamýzda kurumsal SAYFA 11

11 kurumsal SAYFA 10 Komite tarafýndan yapýlan deðerlendirme sonucunda; Birinci - Dentaþ Kaðýt Sanayi A.Þ.'den "Merkezi Hamur Hazýrlama Sistemi ve Makine Otomasyonu" projesinin ekibi TL, Ýkinci - Er-bakýr Elektrolitik Bakýr Mamülleri A.Þ.'den "Planetary Makinesi Kapasite Artýrým" projesinin ekibi TL, Üçüncü - Dentaþ Ambalaj ve Kaðýt Sanayi A.Þ.'den "SNC Kaðýdý" projesinin ekibi TL ödül almaya hak kazandýlar. Ödül töreninden sonra yapýlan kokteyl ile Cafer Sadýk Abalýoðlu Holding'in kuruluþunun 68. yýl dönümünü kutlandý. Katýlýmcýlara, DOÇEV den 10 ar adet fidan hediye edildi. Yarýþmaya katýlan projeler; "Filmaþin Lojistik Maliyetlerinde Ýyileþme" - Er-bakýr Elektrolitik Bakýr Mamülleri A.Þ Ýsmail Er - Lojistik Þefi Ozan Ödemiþli - Lojistik Memuru Cem Ceylan - Ýç Satýþ Þefi Selami Elbaþý - Rafinasyon ve Sürekli Döküm Þefi Recep Uz - Sürekli Döküm Vardiya Amiri "Klima Modifikasyonu" - Abalýoðlu Tekstil Sanayi A.Þ. Bekir Ýncekara - Ürün ve Lojistik Müdürü Arif Koyun - Makine Enerji ve Üretim Yönetmeni Mahmut Menteþ - Bakým Ustasý Akýn Öztürk - Bakým Ustasý "Portal ve Ýþ Zekasý" - Er-bakýr Elektrolitik Bakýr Mamülleri A.Þ Mehmet Açýkyer - Bilgi Sistemleri Müdürü Ali Murat Deðirmeci - Yazýlým Uzmaný Tuncay Aydýn - Yazýlým Uzmaný Cem Ceylan - Ýç Satýþ Þefi Özgür Gültekin - Üretim Planlama Þefi Yalçýn Ünlü - Maliyet Muhasebesi Þefi Selim Öznalbant - Tel Çekme Þefi "Kurutma Ünitesi Ýyileþtirme Projesi" - Dentaþ Ambalaj ve Kaðýt Sanayi A.Þ. Aykut Ünnü - Elektrik Bakým Sorumlusu Arif Karataþ - Destek Hizmetleri Sorumlusu Tuncer Beyazýt - Makine Operatörü Merkezi Hamur Hazýrlama Sistemi ve Makine Otomasyonu" - Dentaþ Kaðýt Sanayi A.Þ. Mehmet Dilbaz - Teknik Müdür Florin Tanasa - Makine Mühendisi Ünal Zenbil - Üretim ve Planlama Mühendisi Özgür Dalyanoðlu - Bakým ve Otomasyon Mühendisi Duygu Doðan - Ar-Ge ve Kalite Kontrol Mühendisi Þaban Aydýn - Mekanik Bakým Teknisyeni Mehmet Yýldýrým - Elektrik Bakým Teknisyeni Veli Taþçý - Elektrik Bakým Teknisyeni Ýsmail Mergen - Üretim Operatörü Hamdi Kayhan - Üretim Operatörü "Palet Maliyetlerini Düþürme Çalýþmasý" - Dentaþ Ambalaj ve Kaðýt Sanayi A.Þ. Bora Bulut - Satýnalma ve Lojistik Müdürü Neslihan Karota - Kalite ve Ar-Ge Müdürü Suna Ergüleç - Satýnalma Uzmaný Metin Turgut- Kalite Kontrol Uzmaný Planetary makinesi kapasite artýrým projesi - Er-bakýr Elektrolitik Bakýr Mamülleri A.Þ Serdar Karadeniz - Elektrik Bakým Mühendisi Mustafa Öðmen - Tel Çekme Üretim Mühendisi Ali Murat Deðirmenci - Yazýlým Uzmaný Muharrem Gülcenbay - Elektrik Bakým Operatörü Mustafa Seven -Tel Çekme Mekanik Bakým Vardiya Amiri Mehmet Demirel - Elektrik Bakým Operatörü Taylan Özgür - Endüstriyel Elektronik Teknikeri Ulvi Koca - Tel Çekme Operatörü "SNC Kaðýt (Ýmitasyon NSSC Kaðýdý)" Dentaþ Ambalaj ve Kaðýt Sanayi A.Þ. Ýbrahim Sanlý - Üretim Mühendisi Sercan Buruk - Üretim Mühendisi Hasan Ünlükuþ - Vardiya Amiri Ümitcan Karakuþ - Üretim Mühendisi "Techno-Cool" - Abalýoðlu Tekstil Sanayi A.Þ Ömer Tanýnmýþ - Teknik Müdür Mehmet Kök - Proses Kontrol Murat Menteþoðlu - Üretim Ustasý Ramazan Balcý - Üretim Ustasý Durmuþ Gencer - Üretim Ustasý Ahmet Yörük - Üretim Ustasý

12 Vay be Proje Yarýþmasý Vay be! dedirtti 22 Haziran 2009'da EGS Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki toplantýda CSA Holding kuruluþunun 68. yýldönümünü kutlarken grup içinde iyileþtirme ve yenilikçi projeleri yapan kiþi ve takýmlarý takdir ve teþvik amacýyla düzenlenen Vay be proje yarýþmasýnýn ödülleri sahiplerini buldu. CSA Holding tarafýndan, düzenlenen "Vay be Projeleri" yarýþmasý kapsamýnda, þirketlerinden 51 mesai arkadaþýmýz tarafýndan hazýrlanan 9 adet proje "CSA Holding Vay be Projeleri Ödül Deðerlendirme Komitesi"ne sunuldu. Deðerlendirme Komitesi'nde ise; Dr. Faruk Güler ( CSA Holding CEO ), Oðuz Abalýoðlu( CSA Holding CEO Yardýmcýsý ), Aysel Çakmak (CSA Holding Risk Yönetim ve Denetim Direktörü), Coþkun Savcý (CSA Holding Ýnsan Kaynaklarý Direktörü ), Kerim Kemahlý (CSA Holding Finansman Direktörü), Cafer Sadýk Abalýoðlu (Dentaþ Kâðýt Genel Müdür Yardýmcýsý), Ahmet Arpacýoðlu (Dentaþ Ambalaj Kâðýt Fabrika Müdürü), Selim Öznalbant (Er-bakýr Tel Çekme Þefi), Arif Koyun (Filidea Tekstil Makine Enerji ve Üretim Yönetmeni) yer aldý. kurumsal SAYFA 9 Vay Be Proje Yarýþmasý nda dereceye giren eserlerin sahiplerine ödüllerini Ali Abalýoðlu ve Ýsmet Abalýoðlu verdiler.

13 Abalýoðlu Tekstil Sanayi A.Þ. mercek 1990 yýlýnda Denizli'de kurulan Abalýoðlu Tekstil, 35 bin metrekare kapalý alan üzerinde yýlda 10 Bin Ton/yýl iplik üretim kapasitesine sahip iken, 2006 yýlýnda uluslararasý alanda rekabet edebilmek için Denizli'deki üretim tesisinin bir bölümünü Mýsýr'daki yeni tesise kaydýrma kararý aldý. Denizli merkez fabrikada ise katký payý yüksek, teknik ürünlere yönelmek için gerekli yatýrýmlar yapýldý. Türkiye - Filidea Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Þ. Ýtalya - Filidea SRL SAYFA 8 Filidea; Abalýoðlu Tekstil ve Ýtalyan Marci & Fildi grubunun ortaklýðý ile 2008 yýlýnda kurulan, hedefi genelde elyaf kökenli farklýlaþmanýn yanýnda üretim süreçleri ve teknolojik farklýlýklarla da katký payý yüksek yeni ürünler geliþtirip satmak olan bir tekstil firmasýdýr. Türkiye'de Filidea Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Þ. Italya'da ise Filidea SRL adýyla faaliyet gösteriyor. Filidea, Avrupa ve Türkiye baþta olmak üzere dünya pazarýna ürünlerini sunuyor. Çevrim Atýk Toplama Ayýrma Ve Dönüþüm A.Þ. Çevrim Atýk Toplama Ayýrma Ve Dönüþüm A.Þ. deðerlendirilebilir ambalaj atýklarýný toplamak üzere 2008 yýlýnda kuruldu. Antalya Kepez'de inþa edilen ilk toplama ve ayrýþtýrma tesisi bu yýlýn baþýnda hizmete girdi. Faaliyete geçmesiyle birlikte þirket konteynýr ve geri dönüþüm kumbaralarýný kullanarak deðerlendirilebilir atýklarý; apartmanlardan, hastanelerden, okullardan, marketlerden ve fabrikalardan toplamaktadýr. Topladýðý atýklarýn ayrýþtýrýlmasý ve preslenmesinden sonra, deðerlendirilebilir kâðýt atýklar Dentaþ Ambalaj'a, diðer atýklar ise ilgili geri dönüþüm firmalarýna satýlmaktadýr.

14 Amerika - C.N. Wire Corporation Romanya - CNR Wire Exim SRL Er-bakýr; Amerika'da C.N. Wire Corporation, Romanya'da CNR Wire Exim SRL hizmetlerini sürdürmektedir. C.N. Wire Corporation Er-Bakýr tarafýndan, Amerika nýn Connecticut Eyaleti nde 1998 yýlýnda, üretilen bakýr mamullerinin bölgedeki satýþpazarlama ve daðýtým faaliyetlerini gerçekleþtirmek amacýyla kuruldu. ABD deki Totowa - New Jersey ve Chicago daki 2 deposuyla C.N. Wire Corporation, Amerika piyasasýna adým attýðý günden itibaren servis kalitesiyle ön plana çýkmýþ ve sektöründe öncü bir marka haline gelmiþtir. Dentaþ Kaðýt Sanayi A.Þ yýlýnda gerçekleþtirilen reorganizasyon ile Dentaþ A.Þ, Dentaþ Kaðýt San. A.Þ. ve Dentaþ Ambalaj ve Kaðýt Sanayi A.Þ. olarak ikiye ayrýldý. Dentaþ Kaðýt Sanayi A.Þ. faaliyetine, viyol olarak adlandýrýlan kalýplanmýþ selülozik ambalaj malzemesi üretimi ile Dentaþ Ambalaj ve Kaðýt San. A.Þ. ise oluklu mukavva üretimiyle devam etmektedir. Dentaþ Kaðýt Sanayi A.Þ. ülkemiz yumurta viyolü sektöründe %65 Pazar payýna sahiptir. Yapmakta olduðu yeni makine yatýrýmlarý sonucu ürün çeþitliliði, üretim kalitesi ve kapasitesi anlamýnda önemli adýmlar atmýþtýr. Ambalaj sektörünün farklý alanlarýnda öncü olmayý stratejik hedef olarak koyan, ürün portföyünü geniþletmek için AR-GE çalýþmalarý yürüten ve bu çalýþmalarýnda Üniversitelerle iþbirliði yapan þirketimiz sektörel geliþmesini yüksek bir hýzla sürdürmektedir. Dentaþ Kaðýt, belgelendirme kuruluþu tarafýndan sonuçlandýrýlan denetimden geçerek; ISO Kalite Yönetim Sistemi, ISO Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi sertifikalarýna sahip olmaya hak kazanmýþ ve sektöründe tüm bu sertifikalarý alan ilk ve tek þirket olmuþtur. Romanya - SC Dentaþ Romania SRL Selülozik bazlý ürünleriyle çevre dostu olduðunu göstermekte ve saðlýklý ambalaj üretimini uluslararasý yatýrým politikalarýyla artýrmaktadýr. mercek Dentaþ Kaðýt, Türkiye'deki üstünlüðünü yurtdýþýna da taþýyabilmek ve Balkan pazarýnda söz sahibi olabilmek için Dentaþ Romania SRL þirketini 2003 yýlýnda Romanya da kurdu. Ýlk üretimine 2006 Mart ayýnda baþladý ve 2007 yýlýndan itibaren Romanya yumurta viyolü pazarýnýn liderliðini ele geçirdi. Romanya nýn yaný sýra Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya gibi bir çok Batý Avrupa ülkesine satýþ yapmaktadýr. Geçtiðimiz aylarda Dentaþ Kaðýt'ýn Denizli tesisinden gönderilen viyol makineleri ile kapasitesi önemli derecede artýrýp baþarýlý çalýþmalarýna devam etmektedir. SAYFA 7 Mýsýr - CSA Textile Egypt S.A.E. Abalýoðlu Tekstil, Ýplik üretiminde yaþanan uluslararasý rekabete uygun üretim yapabilmek için Denizli'deki üretim tesisinin bir bölümünü 2008 Mayýs ayýnda Mýsýr'da üretime baþlayan yeni tesisine kaydýrdý. Mýsýr'da 180 bin m2'lik alanda 24 bin m2 kapalý alana 6 Bin Ton/yýl iplik üretim kapasitesiyle 2006 yýlýnda temelleri atýlmýþ, tarihinde Devlet Bakaný Kürþat Tüzmen'in de katýldýðý törenle resmi açýlýþý yapýlmýþtýr. Cafer Sadýk Abalýoðlu Holding A.Þ dünyanýn her yerinde faaliyet gösterebilen bir kuruluþ olma hedefine doðru, CSA Textile Egypt S.A.E ile bir adým daha attý. Global pazarda, düþüncelerin deneyimle ve inançla birleþtiði yeni bir pencere açan CSA Holding, kurucumuz Cafer Sadýk Abalýoðlu' nun en büyük düþü ve eseri olan iplik fabrikasýnýn bayraðýný, artýk Mýsýr'da da dalgalandýrýyor.

15 Onlar, Denizli nin Gurur Kaynaðý ahip olduðu özelliklerle birlikte S Türkiye'nin en önemli ve saygýn þirketleri arasýnda yer alan Cafer Sadýk Abalýoðlu Holding, Karpatlardan Afrika'ya kadar oluþturduðu ticari að sayesinde dünyayla kucaklaþýyor. Tam üç kýtada üretimini gerçekleþtiren Holding, bünyesindeki þirketler yoluyla geniþ bir ticari að oluþturan bir dünya þirketi konumunda bulunuyor. Denizli'nin göðsünü kabartan CSA Holding bünyesindeki þirketleri, sizler için mercek altýna aldýk Dentaþ Ambalaj ve Kaðýt Sanayi A.Þ. mercek 1975 yýlýnda ortak olduðumuz Dentaþ Ambalaj ve Kaðýt Sanayi A.Þ yýlýnda halka açýldý. Denizli'deki modern tesislere ilave olarak 2002 yýlýnda Çorlu'da, Türkiye'de örnek gösterilen bir oluklu mukavva fabrikasý üretime alýndý yýlýnda yangýn felaketi yaþayan fabrikamýz, 2008 yýlýnda yeniden devreye alýndý yýlýnda istikrarlý büyümesini sürdürmek ve fabrikasýný daha geniþ hedef kitlelere ulaþtýrmak amacýyla Adana'daki oluklu mukavva fabrikasý da faaliyete geçti. Dentaþ Ambalaj ýn oluklu mukavvadaki kapasitesi yýllýk 210 bin ton, kaðýt üretim kapasitesi ise 90 bin tondur. DENTAÞ Ambalaj, baðýmsýz kuruluþlar tarafýndan yapýlan anketlere göre ambalaj sektöründe ve müþteri memnuniyetinde "En Beðenilen Þirket" seçilmiþtir. Her yýl birçok dalda "TSE Altýn Ambalaj" ve "Dünya Ambalaj Ödülleri" ni alan DENTAÞ Ambalaj, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS Çalýþan Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Yönetim Sistemine de üçlü entegre olarak sahip olan Türkiye'de ikinci, sektörde ilk firma olmuþtur. Çevreye verilen deðerin bir göstergesi olarak DENTAÞ Ambalaj kendi arýtma tesisi ile arýttýðý suyu tekrar proseste kullanmakta ve enerji santralý ile ihtiyacý olan buharý ve elektriði kendi üretmektedir. Toplam Kalite Yönetimi çalýþmalarý ile Türkiye' de örnek uygulamalara sahip olan Dentaþ Ambalaj, Türkiye Kalite Derneði tarafýndan "Yerel Kalite Odaðý" seçilmiþ, Kal- Der' in "EFQM - Ýþ Mükemmelliði Modeli" ni benimseyip Ulusal Kalite Hareketine katýlarak, "Toplam Kalite Yönetimi" ve "Yalýn Yönetim" gibi yönetim felsefesini benimsemiþtir. SAYFA 6 Er-bakýr Elektrolitik Bakýr Mamülleri A.Þ. Elektrolitik bakýr sektöründe 1983 yýlýnda ortak olunan Er-bakýr Elektrolitik Bakýr Mamülleri A.Þ., ilk üretimini 1985'de gerçekleþtirmiþtir. Türkiye'nin ikinci, Anadolu'nun ise en büyük bakýr üreticisidir. Yaklaþýk üç bin çeþitten oluþan bir ürün yelpazesine (filmaþin, kalaylý, nikel kaplý bakýr tel ve çýplak olarak; tek tel, çok telli, bükülü tel, bobin, vb.) sahiptir. Yenilikçi ve yaratýcý yöntemlerle modern üretim ve yönetim tekniklerini uygulayarak bakýr iletken kullanan sektörlere kaliteli ürünler sunan saygýn bir dünya þirketi olmak misyonunu benimseyen Er-bakýr, çalýþanýna, topluma ve çevreye saygýyý ve özeni ön planda tutmakta ve müþteriyi iþletmenin ayrýlmaz bir parçasý olarak görmektedir. Uyguladýðý 'EFQM Mükemmellik Modeli' sonucu KALDER Ýzmir Þubesi tarafýndan Ege Bölgesi Kalite Büyük Ödülüne layýk görülerek sektöründe bir ilk olmuþtur. Hewitt' in ilk kez Türkiye 'de gerçekleþtirdiði Best Employers (En Ýyi Ýþveren) araþtýrmasýnda Er-Bakýr 5. olma baþarýsýný göstermiþtir. Er-Bakýr, Ekonomist Dergisinin düzenlediði Anadolu'nun 250 büyük þirketinin sýralandýðý araþtýrmada Anadolu Kaplaný seçilmiþ, her yýl olduðu gibi bu yýl da ilk sýralardaki yerini almýþtýr.

16 Dentaþ Kaðýt ýn Projesi ne Tübitak Desteði D entaþ Kaðýt Sanayi A.Þ. olarak tarihinde TÜBÝTAK TEKNOLOJÝ VE YENÝLÝK DESTEK PROG- RAMLARI BAÞKANLI- ÐI'NA vermiþ olduðumuz 2 sene sürecek ve yaklaþýk 1.3 milyon TL bütçeli projemiz, "Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 98/10 sayýlý Araþtýrma-Geliþtirme (Ar- Ge) Yardýmýna Ýliþkin Teblið", "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarýna Ýliþkin Yönetmelik" ve "Sanayi Araþtýrma Teknoloji Geliþtirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programý Uygulama Esaslarý" kapsamýnda deðerlendirmeye tabi olmuþ ve desteklenmesi uygun bulunmuþtur. Çevrim Geri Dönüþüm Projesine Ýmza Attý Ç evrim Atýk Toplama Ayýrma ve Dönüþüm A.Þ tarihinde Antalya Kepez Belediyesi ile geri dönüþüm projesine imza atmýþtýr. Bu sözleþme çerçevesinde 60 mahalle içinden 2 mahalle pilot bölge olarak seçilmiþ konutta ambalaj atýklarý projesi çalýþmalarýna baþlanmýþtýr. Proje dahilinde konutlara ambalaj atýklarý poþeti daðýtýlmýþ, apartman giriþlerine daðýtým planý ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme için el broþürleri daðýtýlmýþ ve caddelere afiþler asýlmýþtýr. Ýþyerlerine, kamu kurum ve kuruluþlarýna geri dönüþüm kutlarý daðýtýlmýþ, sokaklara geri dönüþüm kumbaralarý yerleþtirilmiþtir. Bununla birlikte okullarda eðitime baþlanarak, 48 sýnýfta toplam 2050 adet öðrenciye eðitim verilmiþtir. BÝR TON KULLANILMIÞ KÂÐIDI ÇÖPE ATMAYIP, GERÝ KAZANARAK TEKRAR KULLANDIÐIMIZ ZAMAN; 17 ADET YETÝÞMÝÞ ÇAM AÐACI- NIN KESÝLMESÝ, 36 TON CO2 SERA GAZININ ATMOSFERE ATILMASI, 4100 KWH ELEKTÝRÝK ENERJÝSÝNÝN ÝSRAF EDÝLMESÝ, 267 KG KÝRLETÝCÝ GAZIN ATMOSFERE ATILMASI, 1750 LÝTRE FUELOÝLÝN ÝSRAF EDÝLMESÝ, 3-4 METREKÜP DEPOLAMA ALANININ TASARRUF EDÝLMESÝ, 85 METREKARE ORMANLIK ALANIN TAHRÝP EDÝLMESÝ, 38,8 TON SUYUN ÝSRAF EDÝLMESÝ ÖNLENÝR. haber SAYFA 5 D Dentaþ Kaðýt Yeni Yatýrýmlarla Büyüyor entaþ Kaðýt üretimine yeni yerinde, yeni projeleriyle hýzla devam ediyor. Dentaþ Kaðýt Sanayi A.Þ. üretim tesisini Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni yerine taþýdý m2 açýk alaný, m2 kapalý alaný bulunan yeni tesisindeki ilk üretimini tarihinde gerçekleþtirdi. Faaliyetini 11 üretim ve 4 baský makinesiyle sürdüren Dentaþ Kaðýt, yeni tesisinde endüstriyel viyol tasarýmýna ve üretimine de baþlamýþtýr.

17 Dentaþ Ambalaj ve Kaðýt Sanayi A.Þ. Anadolu da Bir Ýlk Olan Baþarýsýný Sürdürüyor A nadolu'da ve ambalaj - kaðýt sektöründe kurumsal yönetim derecelendirme notu alan ilk, ÝMKB'de ise 10. firma olma baþarýsýný geçen sene gösteren Dentaþ; 70,75 olan kurumsal yönetim derecelendirme notunu 78,18'e yükseltti. Elde edilen notla birlikte, Dentaþ'ýn mevcut Kurumsal Yönetim uygulamalarý kapsamýnda ve SPK'nýn Kurumsal Yönetim Ýlkeleri çerçevesinde gösterdiði iyi performansýn artarak devam ettiði tescil edildi. Mýsýr'daki Bayraðýmýz Birinci Yýlýnda, Gururla Dalgalanýyor CSA Textile Egypt S.A.E C SA Textile Egypt S.A.E. 29.Nisan.2009 tarihinde özel iplikler üreten Lenzing AG firmasýnýn onur konuðu olarak katýlýmýyla 1. Tanýtým ve Ýþbirliði Kokteyli düzenledi. haber Fairmont Towers Heliopolis - Kahire'de düzenlenen organizasyon, Büyükelçi Þafak Göktürk baþta olmak üzere CSA Holding A.Þ., CSA Textile Egypt S.A.E, Lenzing AG'nin üst düzey yöneticileri ve tekstil sektörünün önde gelen firmalarýnýn katýlýmýyla gerçekleþti. Kokteyl ile baþlayan organizasyon, CSA Grubu ve Lenzing AG sunumlarý, CSA Holding A.Þ. CEO'su Dr. Faruk Güler' in yönettiði panel ve düzenlenen yemekle devam etti. CSA grubu adýna konuþmayý Yürütme Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Oðuz Abalýoðlu, Lenzing AG adýna Dr. Dieter Eichinger yaptý. Türkiye'den giden çalýþma arkadaþlarýnýn deneyimlerini, Mýsýrlý mühendis ve iþçilerin emeði ile buluþturarak baþarý yolculuðunu yeni limanlara taþýyan CSA Textile Egypt S.A.E. yýllýk ton üretim kapasitesi ile 325 çalýþaný bulunuyor. Kaliteli ve özel ipliklerden oluþan ürün yelpazesi ile Mýsýr Modasýnda son derece önemli yer edinmiþtir. SAYFA 4 D Yýlýn Sosyal Giriþimcileri Arasýnda Yer Aldýk ünyadaki sosyal giriþimcileri bir araya getirmek ve toplumsal geliþime katký saðlamak amacýyla, belli baþlý ülkelerde düzenlenen, Yýlýn Sosyal Giriþimci Yarýþmasý, Türkiye'de Ernst&Young Firmasý, Milliyet Gazetesi, CNN Türk ve Dünya Ekonomik Forumu'nu düzenleyen Schwab Vakfý iþbirliðiyle gerçekleþtiriliyor. DOÇEV(Doða ve Çevre Vakfý) Kurucusu Ýsmet Abalýoðlu, Yýlýn Sosyal Giriþimci Yarýþmasý'nda finalistler arasýnda yer aldý aldý. Bu yýl üçüncüsü düzenlenen, Yýlýn Sosyal Giriþimcisi Yarýþmasý'nda, DOÇEV kurumsallýðýnda yapýlan aðaçlandýrma, atýk yönetimi, çevre eðitimi ve çevre projeleri geliþtirilmesi alanýnda yürüttüðü çalýþmalarý ile DOÇEV Kurucusu ve Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmet Abalýoðlu ile birlikte, TEMA Onursal Kurucu Baþkaný ve ANG Vakfý Baþkaný Ali Nihat Gökyiðit ve Açýk Radyo Kurucu Ortaðý ve Genel Yayýn Yönetmeni Ömer Madra, 2009 yýlý finalistleri oldu. Ýstanbul Hilton Oteli'nde düzenlenen organizasyonda, jüri üyeleri Doðan Gazetecilik Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Hanzade Doðan Boyner, CNN Türk Yayýn Danýþmaný Ferhat Boratav, Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, TEB Mali Yatýrýmlar Baþkaný Hasan Çolakoðlu, Ýstanbul Modern Sanat Müzesi Yönetim Kurulu Baþkaný Oya Eczacýbaþý, AÇEV Baþkaný Ayþen Özyeðin, Gama Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erol Üçer, Schwab Vakfý Genel Müdürü Mirjam Schoening, Milliyet Gazetesi Yazarlarý Meral Tamer, Metin Münir ve Sabancý Üniversitesi Rektörü Tosun Terzioðlu'na, finalistler, kendilerini ve kurumlarýnýn faaliyetlerini anlattýlar. Türkiye'de ilk kez 2007 yýlýnda düzenlenen yarýþmanýn 2007 ödülü; Van Gölü'nde yaþayan ve soyu tükenmekte olan Ýnci Kefali için düzenlenen, 'Ýnci Kefalini Yaþatma Projesi' ile 100. Yýl Üniversitesi Öðretim Üyelerinden-Doða Gözcüleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Sarý'ya verilmiþti yýlý ödülünü ise Kadýn Merkezi (KA-MER) Kurucu Baþkaný Nebahat Akkoç ve Hey Tekstil Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Aynur Bektaþ paylaþmýþ, Akkoç ve Bektaþ ayný yýl, Avrupa Yýlýn Sosyal Giriþimcisi ödülünü de kazanmýþtý.

18 Çorlu Fabrikamýz Dünya Rekoru Kýrdý D entaþ Ambalaj ýn Çorlu fabrikasý birinci kuruluþ yýldönümünü kutlarken bir dünya rekoru kýrmanýn da haklý gururunu yaþadý. MARTÝN 924 Konfeksiyon Makinesi ile dünyada bu güne kadar 8 saatte en fazla adet baskýlý kutu üretebilirken Çorlu fabrika çalýþanlarý bu miktarý 3 farklý sipariþ ile adete taþýyarak dünyada kýrýlmasý zor bir rekora imza attý. Er-bakýr Anadolu Kaplanlarý Arasýnda Yerini Aldý haber Er-bakýr ve Dentaþ Ambalaj 500 Büyük Sanayi Kuruluþu Arasýnda Ý SO Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluþu nun 2008 sonuçlarýný açýkladý. ISO 500 büyük sanayi kuruluþu araþtýrmasýnda Er-bakýr Elektrolitik Bakýr Mamülleri A.Þ. 34. oldu. Özel þirketler kategorisinde ise 30. sýrada yer aldý. ISO 500 büyük sanayi kuruluþu araþtýrmasýnda Dentaþ Ambalaj Ve Kaðýt Sanayi A.Þ oldu. Özel þirketler kategorisinde ise 391. sýrada yer aldý. Er-bakýr, Anadolu'nun 250 büyük þirketinin sýralandýðý araþtýrmada Anadolu'nun En Büyük Þirketleri Kategorisinde 2. sýrada yer aldý. SAYFA 3 YIL : 1 Ulusal Süreli Yayýn SAYI : 1 Ýmtiyaz Sahibi Cafer Sadýk Abalýoðlu Holding YAYIN KURULU Ali Abalýoðlu Ýsmet Abalýoðlu Faruk Güler Oðuz Abalýoðlu Coþkun Savcý Grafik & Tasarým MedyaS Yönetim Yeri Ýstasyon Cad. No:6, Denizli Tel : Daðýtým Baský 1000 Adet basýlmýþtýr. Baský Tarihi Yazý Ýþleri Müdürü CSA Holding A.Þ. Ercüment Erdem Bu yayýn basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.

19 editörden SAYFA 2 editör Merhaba Aklýn, baþarýnýn, azmin ve ilkelere baðlý çalýþmanýn 68 yýllýk öyküsünü ve birlikte gerçekleþtireceðimiz nice baþarýlarý da aktaracaðýmýz bir bülten çalýþmasýný sizlerle paylaþmanýn heyecaný içindeyiz. Bültenimizde; sürekli geliþim için deðiþimin ön þartýnýn 'yenilikçilik' olduðuna ve bunun da çalýþanlardan baþladýðýna inanan Cafer Sadýk Abalýoðlu Holding'in grup þirketlerini tanýyacaðýz. Ve bu söylemimizin kanýtý olan Vay be projesinden ve sonuçlarýndan bahsedeceðiz. Bültenimizin her sayýsýnda yer alacak bölümlere deðinmek istiyorum. "Haber" bölümünde Cafer Sadýk Abalýoðlu Holding (CSA) ve grup þirketleri ile ilgili haberlere yer verirken, "Mercek" bölümünde grup þirketlerimizi tanýyacaðýz. "Kurumsal" bölümünde kurum içi baþarýlarýmýza ve çalýþmalarýmýza yer vereceðiz. "Önce Ýnsan" bölümünde insan kaynaklarýnýn çalýþmalarýný anlatýrken, "Yaþam" bölümünde ise Þirketlerimizin bulunduðu farklý coðrafyalarý anlatacaðýz. "Ekonomi" bölümünde güncel ekonomik konulara deðineceðiz. "Eðitim" bölümünde Cafer Sadýk Abalýoðlu Eðitim ve Kültür Vakfý nýn, "Doða ve Çevre" bölümünde ise Doða ve Çevre Vakfý'nýn faaliyetlerini aktaracaðýz. "Ýçimizden Biri" bölümünde ise ilk olarak kurucumuz Cafer Sadýk Abalýoðlu'na yer verirken gelecek sayýlarda yöneticilerimizi ve çalýþanlarýmýzý tanýyacaðýz. Saygýlarýmla,

20 SAYI : 1 YIL:1 KASIM 2009 ÝSO 500 Açýklandý 3 Mýsýr'daki Bayraðýmýz Birinci Yýlýnda 4 Vay be! proje yarýþmasý ve 68. Kuruluþ Yýl Dönümü 9-14 Onlar Denizli nin Gurur Kaynaðý 6-8 Önce Ýnsan 15 Krizde Risk Yönetimi 17

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Deðerli YATIRIMCI; Ýnþaat ve gayrimenkul alanýndaki hýzlý ilerlemenin sonucu olarak gayrimenkul danýþmaný kavramý geliþmiþ ülkelerdeki gibi Türkiye de de aile doktorluðu, aile avukatlýðý gibi kurumsallaþmýþtýr.

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

1 25 yýldýr Elektromekanik sektöründe faaliyet gösteren, 2008 yýlýnda dünyada tanýnmýþ marka olarak tescil edilen Federal; elektrik malzemesi, mermer, aydýnlatma ürünleri, doðalgaz sayacý imalatý konularýnda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI MART EĞİTİMLERİ STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 30 MARTT 2010 SSal lıı STRATEJİK SATINALMA Hedef Katılımcılar Satınalma ve

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı