Ýçimizden biri. Cafer Sadýk Abalýoðlu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýçimizden biri. Cafer Sadýk Abalýoðlu"

Transkript

1 Ýçimizden biri Zaferiye Abalýoðlu ve Cafer Sadýk Abalýoðlu Ýçimizden biri Ýþ hayatýyla ilgili ilk deneyimini, öðrenciliði devam ederken baba tezgâhýnda dericilik yaparak kazanýr. Babasý Mehmet Ali Abalýoðlu'nun 1941 yýlýnda vefat etmesi üzerine, Ýstanbul Ticaret Yüksek Okulu'ndaki öðrenimini yarýda býrakýp Denizli'ye dönerek aðabeyi Baki Bey ile çalýþmaya baþlar. Cafer Bey ve Baki Bey; eniþteleri Hacý Ahmet Ýnceoðlu'nun da ortaklýða katýlmasýyla, 1943 yýlýnda Karabacak Un fabrikasýný satýn alýrlar. Genç yaþta iþ hayatýna atýlan Cafer Bey, 1944 yýlýndaki evlilik kararýyla hayatýndaki ikinci önemli adýmýný atar. Eþi Zaferiye Haným, mutlu bir aile ortamýnýn mimarý olmanýn ötesinde, desteði ve teþvikiyle ona güç katar. Pamuk çýrçýr fabrikasýnýn 1951 yýlýnda kurulmasý, Abalýoðlu Holding'in temellerinin atýldýðý önemli bir adým olarak kabul edilir. Cafer Bey ve ortaklarý, yeni teknolojileri izlemeyi iþ hayatlarýnýn önemli bir prensibi olarak benimserler. Tüm iþlerinde olduðu gibi çýrçýrda da kaliteyi arttýrmanýn yollarýný araþtýrýr, bulur ve uygularlar. Günün þartlarýna göre en iyi makine ve donaným ile yola devam ederler. Aile, 60'lý yýllara gelindiðinde Denizli'nin ticaret hayatýnda en önemli adreslerden biridir. Un ve çýrçýr fabrikasý iþletmeciliði, þeker, tuz gibi temel tüketim ürünleri satýþýnýn yanýnda, akaryakýt, lastik ve otomotiv bayilikleri de ailenin ticari faaliyetleri arasýna katýlýr. Bu ortaklýk, 1966 yýlýnda karþýlýklý uzlaþma ile sonlandýrýlýr. Bu karar, oðullarý Ali Bey ile Ýsmet Bey'in hayatýna da yeni sorumluluklar getirir. O tarihlerde Ali Abalýoðlu henüz 19 yaþýnda, kardeþi Ýsmet Abalýoðlu ise 15 yaþýnda lise öðrencisidir. Okul ve iþ hayatýný birlikte götürerek, onlar da erken yaþlarda aktif iþ yaþamýnýn içinde aðýr sorumluluklar üstlenirler. Gece gündüz çalýþarak önemli bir birikim elde ederler. Aile, 1975 yýlýnda Cafer Bey'in önderliðinde daha önce kurulmuþ olan Dentaþ A.Þ.'ye ortak olur. Cafer Sadýk Abalýoðlu Ülkemizin kalkýnmasýna katkýda bulunabilmek amacýyla yaptýðý yatýrýmlarla aydýnlýk geleceðe yelken açan bir sanayici Ýnsana verdiði deðeri bütün gayelerin üstünde tutan farklý bir iþ adamý... Er-bakýr ile ortaklýðýn gerçekleþtiði 1983 yýlý Abalýoðlu Ailesi için yeni bir dönüm noktasýdýr. Er-bakýr ý bir dünya þirketi olmaya hazýrlayan ilk adýmlar, daha o günlerde baþlayan titiz çalýþmalar ve büyük gayretlerle atýlýr. Bakýrdaki zorlu koþunun ardýndan, 1990 yýlýnda Cafer Bey'in en büyük hayali olan iplik tesisinin kurulmasý için tüm hazýrlýklar yapýlýr. Ýleri teknolojiye dayalý iplik tesisi, 1991 yýlýnda üretime baþlar. Cafer Bey pamuðu artýk bobine sarýlý iplik olarak görecektir. Cafer Bey yaþamý boyunca sanayici kimliðinin yanýnda toplum için deðer üretmeye de devam eder. Toplumdan aldýðýný büyüterek toplumla paylaþma ilkesiyle 1973 yýlýnda Cafer Sadýk Abalýoðlu Ýlköðretim Okulu nu yaptýrýr. Daha sonra, ortaðý olduðu Dentaþ A.Þ. adýna bir okul yapýlmasýna da öncülük eder. Üçüncü okul ise eþinin adýna yapýlýr: Zaferiye Abalýoðlu ilköðretim Okulu. En son kendisinin ve eþinin vefatýndan sonra Abalýoðlu Ailesi, Erikoðlu Ailesi ile birlikte Er-bakýr Fen Lisesini yaptýrýr. Yýlda yaklaþýk 5 bin kiþinin eðitim gördüðü bu okullarýn tümü Milli Eðitim Bakanlýðý na baðýþlanýr. Cafer Bey in kaðýt ambalaj, tekstil, bakýr olmak üzere 3 ana sektörde kurduðu öncü þirketlerinin baþarýsý, ulusal sýnýrlarý aþarak uluslararasý alana yayýlacaktýr. Örnek bir sanayici ve iþadamý olan Cafer Bey, ayný zamanda ülkemiz için eðitim ve saðlýk alanlarýnda da önemli sosyal çalýþmalara imza atar. Verdiði unutulmaz hizmetlerle 5 Eylül 1994 günü hayata veda eder. 3 ay sonra ise, baþarýsýnda ve ailevi mutluluðunda büyük payý olan hayat arkadaþý Zaferiye Haným, 26 Aralýk 1994 günü vefat eder. 53 yýllýk çalýþma hayatýnda, yaþamýnýn son günlerine kadar iþinin baþýnda olan, gerektiðinde tecrübesi, giriþimciliði, idareciliði ile çocuklarýna ve çalýþanlarýna yol gösteren Cafer Bey, ardýnda büyük eserler býrakýr. Cafer Bey in ilkeleri kurumun kültürüne esas teþkil ederken, evlatlarý ve ailenin gelecek kuþaklarý için de pusula özelliði taþýr. Onun açtýðý çýðýrda ilerlemek, haklý bir gurur vesilesidir. Cafer Bey in üstün deðerlerle kurup geliþtirdiði kurumlar, vefatýndan sonra da ayný kararlýlýkla yükseliþini sürdürür.

2 DOÇEV Yaþanabilir Bir Dünyayý Paylaþmak... D OÇEV, kuruluþunu gerçekleþtirdiði bu ormanlarýn yaný sýra, okul, hastane bahçeleri, park ve koruluklar gibi kamusal alanlardaki çalýþmalarýyla da doðamýza ve çevremize yaklaþýk fidan kazandýrdý. Vakýf, anýt aðaçlarýn çevre düzenlemeleri yanýnda, aðaçlýklý alanlara kuþ yuvalarý asarak, yaban yaþamý da destekliyor. Kurduðu atýk yönetim sistemi ile deðerlendirilebilir atýklarý yeniden ekonomiye kazandýrdý, birçok ilde atýk pilleri toplayarak çevresel zararlarýný önlüyor. Toplumun her kesiminde eðitim çalýþmalarý gerçekleþtiriyor, doðayý ve çevresini seven gençlerin ve çocuklarýn yetiþmesine katký saðlýyor. DOÇEV'in geliþtirdiði projeler uluslararasý kurumlarýn çevre fonlarý tarafýndan da destekleniyor. Bu kapsamda; Ýngiltere Büyükelçiliði; "Atýklarýn Deðerlendirilmesi", "Evsel Atýklardan Gübre Elde Edilmesi" ve "Suyun Doðru Kullanýmý" konularýnda 3 projeyi destekledi. Ýngiltere'nin DEFRA kuruluþu, DOÇEV'in "Eko Gençler Projesi"ne katký saðladý. Bu proje 2007 yýlýnda Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan ödüllendirildi. REC - Türkiye (Bölgesel Çevre Merkezi) "Çevre Eðitimi Projesi"ne ekipman desteði saðladý. TÜSÝAD iþbirliði ile yürütülen projede Büyük Menderes Nehri ve Havzasý'nýn kirliliðine dikkat çekilirken, uygulamaya yönelik çözüm önerileri de geliþtirildi. "Büyük Menderes Havzasý'nda Tarýmsal Kirliliðin Önlenmesi Projesi " Avrupa Birliði Çevre Fonu'nca destekleniyor. Sosyal sorumluluk projelerine önem veren Cafer Sadýk Abalýoðlu Holding, 1996 yýlýnda DOÇEV - Doða ve Çevre Vakfý nýn kuruluþuna da öncülük etti. Doðal dengeyi ve çevresel deðerleri nesiller boyu korumak, geliþtirmek vizyonu ile yola çýkan DOÇEV, bu güne dek 17 ormanda yüz binlerce fidaný toprakla buluþturdu. doða ve çevre SAYFA 19 DOÇEV, faaliyetlerini sürdürmek ve geniþletmek için gerekli kaynaðý, kuruluþ amacýna uygun alanlarda, gelir getirici iktisadi faaliyetlerden saðlamayý hedefliyor. Bu amaçla kurduðu iktisadi iþletme bünyesinde, özel fidancýlýðýn geliþmesine katký saðlamak amacýyla fidan yetiþtiriciliði yapýyor, peyzaj hizmetleri veriyor.

3 1999 yýlýnda kurulan Cafer Sadýk Abalýoðlu Eðitim ve Kültür Vakfý, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerine sahip çýkan, kiþisel ve mesleki geliþimini maddi imkânsýzlýklar nedeniyle sürdüremeyen gençleri, eðitim ve öðretim yoluyla topluma kazandýrmak için sürdürdüðü çalýþmalarla topluma örnek oluyor Aydýn bir vakýf: CSA Eðitim ve Kültür Vakfý eðitim SAYFA 18 C afer Sadýk Abalýoðlu Eðitim ve Kültür Vakfý 1999 yýlýnda, 'Önce Ýnsan' ve 'Toplumdan Aldýðýný Büyüterek Toplumla Paylaþma' ilkeleri ýþýðýnda Abalýoðlu Ailesi tarafýndan kurulmuþtur. Vakýf, yöresel geliþimimize, ulusal kalkýnmamýza ve kültürel zenginliklerimizin yaþatýlmasýna katkýda bulunacak eðitim ve çeþitli tanýtým faaliyetlerini gerçekleþtirerek, gelecek nesillere taþýnmasýný saðlamayý, Atatürkçü ve Türkiye Cumhuriyeti ilkelerine sahip çýkan, kiþisel ve mesleki geliþimini maddi imkansýzlýklar nedeniyle sürdüremeyen gençleri, eðitim ve öðretim yoluyla topluma yararlý bireyler ve örnek vatandaþ olarak kazandýrmayý görev edinmiþtir. 'Meslek Liseleri Kariyer Günleri', 'Nitelikli Teknisyen, Güçlü Türkiye', 'Yetenekli Çocuklarý Keþif Teþvik ve Destek' gibi projeler yoluyla öðrencilerin elinden tutmayý amaçlayan vakýf, bu alanda yaptýðý çalýþmalarla gelecekte ülkesine en iyi þekilde hizmet edebilecek gençlere fýrsatlar sunuyor. CSA Eðitim ve Kültür Vakfý, her yýl belirlenen eðitim alanlarýndaki 200'den fazla üniversite öðrencisine ve MESLEK LÝSESÝ ÖÐRENCÝSÝNE karþýlýksýz eðitim-öðretim bursu ve uygulanan 'Bursiyer Geliþim Programý' ile farklý alanlarda eðitim veriyor. Ayrýca vakýf, ilköðretim öðrencilerinin yararlanmasý amacýyla, vakýf binasýndaki bilgisayar laboratuarý ve 3500'den fazla yayýnýn bulunduðu kütüphaneyi de gençlerin hizmetine sunuyor. "Gönüllü Geliþim Programý" çerçevesinde gönüllü gençlere, CSA Holding bünyesinde çalýþan, konusunda uzman yöneticiler tarafýndan kariyer ve kiþisel geliþim eðitimleri veren CSA Eðitim ve Kültür Vakfý, Denizli'deki Görme Engelliler Okulu'nu her hafta sonu gönüllülerle ziyaret ederek, müzikal tiyatro çalýþmasý, sesli kitap hazýrlanmasý gibi birçok faaliyet de gerçekleþtiriyor.

4 Krizde risk yönetimi... K rizde karlý sonuçlar doðurabilecek kararlar almak oldukça zordur. Kriz dönemlerinde þirketlerin öncelikleri kardan çok kapasite doluluðudur. Bu dönemlerde þirketler genellikle krizi en az hasarla atlatma yolunu seçerler. Mevcudu korumaya çalýþýrlar. Kapasite artýrýcý ileriye dönük yatýrýmlarýný ertelerler. Tasarrufa daha çok önem verirler. Bizler de þirketlerimizde tasarruf tedbirleri uyguladýk. Doðal tasarruf refleksine ilave olarak þirketler kriz dönemlerinde farklýlýk da yaratabilirler. Bu, ancak krize hazýrlýklý olan, sistematik çalýþan, kurumsal þirketler tarafýndan gerçekleþtirilebilir. Krize hazýrlýklý olmak demek muhtemel risklerinizi tespit etmiþ olmanýz ve önlemlerini almýþ olmanýz demektir. Dolayýsýyla risk yönetimi, kriz yönetiminin önemli bir parçasýdýr. Riskleri iyi tanýrsak, önlem alýrsak ve çözüm üretebilirsek; yani yönetebilirsek krizler fýrsat olabilir. CSA Holding olarak 2001 yýlýndaki krizden sonra gelecek krizler için gerekli hazýrlýklarý yapabilmek adýna Risk Yönetimi ve Denetim Direktörlüðü oluþturduk. Bu direktörlük, Cafer Sadýk Abalýoðlu Grubu'nu Türkiye'de bu direktörlüðe sahip ender þirketlerden birisi haline getirdi. Bugün Ülkemizin yaþadýðý kriz, bir finans krizidir. Bu da nakit ihtiyacýný doðurur. Nakit yönetimi o yüzden oldukça önemlidir. 2008' in baþýndan beri Amerika'da süregelen ekonomik krizin ve doðurduðu global likidite daralmasýnýn eninde sonunda Türkiye'de de likiditenin azalmasýna yol açacaðý öngörüsünden yola çýkarak, 2008 in son çeyreðine ve 2009 yýlýna yönelik nakit akýþ planlarý yaparak þirketlerimizin borçlanma ihtiyaçlarýný belirledik ve bu ihtiyaca yönelik fonlamayý likidite daralmasý yaþanmadan önce saðladýk. Dýþ pazarlara açýlmak ayný zamanda global krizin geliþini krizin kaynaðý olan ülkede hissedebilmesine olanak tanýr, kendi ülkenizde tedbir almaya böylece fýrsat tanýmýþ olur. CSA Holding olarak bizde 2000 yýlýndan itibaren uzun vadeli stratejik bir plan ile rotamýzý uluslararasý arenaya çevirdik. Türkiye'de uzman olduðumuz ve kar ettiðimiz Þirketlerimizin, pazarlarýný büyümekte olan ve üretim maliyetlerinde avantajlar saðlayan ülkelere yatýrým yapmalarýný saðladýk. Bunun ilk adýmý Dentaþ Kaðýt Þirketimizin o dönem AB'ye katýlmak üzere olan ve þimdi de AB üyesi olan Romanya'da yaptýðý yatýrýmdýr. 2006'da üretime baþlayan Þirketimiz, Romanya AB'ye girdikten sonra bir AB Þirketi haline geldi. Bu þirketimiz Avrupa pazarýndaki tüm dinamikler hakkýnda en hýzlý þekilde bilgi sahibi olmamýzý saðladý. Diðer örneklerimiz ise Er-bakýr'ýn Amerika'da 1998 yýlýnda kurduðu þirketimiz ile tekstil þirketimizin Mýsýr'da yaptýðý yatýrýmdýr. Bu uluslararasý yatýrýmlar sayesinde bugünkü gibi global krizin öncü dalgalarýný daha Türkiye'ye ulaþmadan kaynaklandýðý yerde tecrübe etmiþ ve bu sayede Türkiye'de önlemini almýþ oluyoruz. Darboðaz giderici, verimlilik artýþý saðlayacak yatýrýmlarýmýzý yerine getirdik. Bunlarýn haricinde özellikle iþ güvenliði, iþçi saðlýðý ve çevreyle ilgili olan yatýrýmlarýmýzý hiç azaltmadan devam ettik. Bizler de CSA Holding Þirketlerinde bu zor koþullar altýnda nelerde iyi olduðumuzu, hangi alanlarda geliþmemiz gerektiðini gördük ve bazý alanlarda iþ süreçlerimizde, iþ yapýþ tarzýmýzda köklü deðiþimleri baþlattýk. Cafer Sadýk Abalýoðlu Holding Yürütme Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Oðuz Abalýoðlu, ülke ve dünyadaki ekonomik geliþmeleri deðerlendirdi. Kurumsallaþmanýn ve planlý hareket etmenin önemini vurgulayan Abalýoðlu, CSA Holding olarak bu alanda son derece þanslý olduklarýný dile getirdi. Örneðin; -Ýþ süreçlerimizi tekrar gözden geçiriyor, geçmiþe göre daha fazla müþteri odaklý çalýþýyoruz. -Þirketlerimizde performans deðerlendirme sistemini gözden geçirip revize ettik. - Grup olarak stratejik anlamda daha az katma deðer katan iþlerimizden çýkýp daha katma deðeri yüksek iþ alanlarýna odaklandýk, ana iþ dalýmýzý yeniden tanýmladýk. - Grup sinerjisinden faydalanmak amacýyla ortak hizmet satýn alma yöntemini uygulamaya baþladýk ve bu süreç içerisinde de tedarikçilerimizin þartlarýný gözden geçirerek bazý düzenlemelere gittik. Bu dönemde yaratýcý çalýþmalarý artýrmak ve desteklemek için "Vay be" isimli proje yarýþmasý düzenledik. Ýletiþim çok önemli. Ýletiþim sayesinde hýzlý deðiþen dinamikler hakkýnda çabuk bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Hem müþterilerimizle hem de tedarikçilerimizle yoðun iletiþim içerisine girdik. Müþterilerimizle krizi paylaþýp birbirimize yardýmcý olmaya, tedarikçilerimizle de konuþup giderlerimizde iyileþtirmeler yapmaya çalýþýyoruz. Bu sayede ekonomik koþullar normal düzeyine geldiðinde geliþen iliþkiler de ticari anlamda olumlu yönde katký saðlýyor." ekonomi SAYFA 17

5 CSA'nýn bayraklarý farklý bölgelerde dalgalanýyor C afer Sadýk Abalýoðlu grup þirketlerine doðru bir yolculuða çýkacak olursanýz; Romanya'nýn tarihi sokaklarýnda mükemmel bir sabah yürüyüþü yapabilir, Ýtalya'da destansý bir gondol yolculuðuna çýkabilir, Çorlu'da coþkulu bir ritimle hep bir aðýzdan þarký söyleyen makinelerinin sesini dinleyebilir ve öðlene doðru da Ýstanbul Boðaz'ýnda martý çýðlýklarý arasýnda balýk ekmek keyfi yapabilirsiniz. Ardýndan, Beyaz Cennet Pamukkale'de tarihle kucaklaþýrken bir yandan da tekstilin yeniden doðuþuna þahit olabilir, akþam yemeðinde Adana'nýn geleneksel tatlarýyla buluþabilirsiniz. Güneþin doðuþunu Mýsýr'daki piramitlerin üzerinden izlemenin yerini baþka hiçbir þey tutamayacaðýný söylemeye de gerek yoktur Elbette tüm bunlarý ayný anda yapmaya imkân yok. Fakat Cafer Sadýk Abalýoðlu Holding, bu kültür denizi üzerinde son derece saðlam bir köprü oluþturuyor. Farklý kültürlere sahip yaklaþýk 2 bin kiþiyi ayný çatý altýnda toplamayý baþarýyor. DENÝZLÝ ÇORLU Cafer Sadýk Abalýoðlu Holding'in doðum yeri olan Denizli; yer altý ve yer üstü doðal kaynaklarý, tarihsel dokusuyla göz doldururken, geliþmiþ sanayisiyle de ön plana çýkýyor Geliþmiþ sanayisiyle ülke çapýnda ön plana çýkan kentlerimizden Çorlu, Dentaþ Ambalaj ve Kaðýt Sanayi A.Þ'nin üretim kalelerinden biridir yaþam ÝSTANBUL Dünya Kültürünün baþkentlerinden olan Ýstanbul, CSA Holding'e de ev sahipliði yapýyor Mistik ülke Romanya'nýn Bükreþ þehrine yarým saatlik mesafede bulunan Tartasesti kasabasýndaki þirketimiz SC Dentaþ Romania SRL, kendi adýnýn verildiði caddede bulunmaktadýr. Romanya daki bir baþka þirketimiz ise CNR Wire Exim SRL ROMANYA SAYFA 16 ADANA AMERÝKA Ülkemizin güney kesiminin en önemli kentlerinden biri olan Adana, Dentaþ Ambalaj'a da ev sahipliði yapýyor. Yörenin zengin meyve - sebze üretimi, modern ambalajlarla deðerini artýrýyor... Dünya ticaretinin merkezi olan ABD'de de faaliyetlerini sürdüren C.N. Wire Corporation, okyanuslarý aþarak dünyaya mal olmuþ bir kuruluþ olduðunu kanýtlýyor. NASA'nýn araþtýrmalarý Er-bakýr'ýn ürünleriyle þekilleniyor... ÝTALYA MISIR Alp Daðlarýnýn eteklerinde, yeþilliklerin içindeki Biella kenti Filidea SRL'ye ev sahipliði yaparak, CSA Holding'i Ýtalya'dan dünyaya ulaþtýrýyor Yeryüzünün ilk uygarlýklarýnýn býraktýðý izleri günümüze kadar taþýyan, gizemli piramitleri ve etnik yapýsýyla dünyanýn ilgisini çeken Mýsýr'ýn, Ýskenderiye kenti CSA Textile Egypt S.A.E'ye ev sahipliði yapýyor

6 önce insan önce insan CSA Holding'in baþarýsýnýn altýnda, þirket çalýþanlarýna verdiði önem yatýyor üresel rekabette iþletmelerin geleceði K anlayabilmesi hayati önem taþýr. Gelecek geçmiþten farklýdýr, belirsizlikleri sadece geçmiþ deneyimlerle karþýlamak alýþýlmýþýn ötesine geçmeyecektir. Gelecek için alýþýlmýþýn dýþýnda seslere, fikirlere, görünümlere, öncelikle yeni þeyler öðrenmeye ve keþfetmeye gereksinim vardýr. Ancak bu sayede geleceði anlama, geliþmeleri keþfetme, etkileme ve baþarýlý olma imkaný doðacaktýr. Cafer Sadýk Abalýoðlu Holding Ýnsan Kaynaklarý Politikalarýnýn temelinde sürekli geliþmek için deðiþimin yönetilmesi felsefesi yatmaktadýr. 21. Yüzyýla "Deðiþim" kavramý damgasýný vuracaktýr. Bu deðiþimlerin kaynaðý bilgi, farký yaratan güç ise onu kullanan insandýr. Tüm insan kaynaklarý yönetim sistemlerimizin temelini "Önce Ýnsan" ilkesi oluþturur. Amacýmýz; deðiþimi yönetmek, kendimize güvenmek ve gelecek için sürekli geliþerek, gelecekte bugün olduðumuzdan daha güçlü var olabilmektir. CSA Holding'de kurum kültürümüzün bir parçasý olan sürekli geliþim için deðiþimin ön þartýnýn "yenilikçilik" olduðuna ve bunun da "çalýþanlardan baþladýðýna" inanýyoruz. Uyguladýðýmýz yetkinlik bazlý insan kaynaklarý sitemimiz ile çalýþanlarýmýza kendilerini kanýtlayacak ortam ve imkanlarý saðlayarak geleceðimizi bugünden þekillendirmeyi hedefliyoruz. Murat Kaykýn, Sürekli Döküm Operatörü (Er-bakýr ) önce insan SAYFA 15 Nihat Kocaman, Kalýplý Kesim Makinalarý Operatörü (Dentaþ Ambalaj 2005) Adem Cantürk, Üretim Operatörü (Dentaþ Kaðýt 2005)

7 kurumsal Bu yýl yarýþmanýn ilkini gerçekleþtiriyoruz ama, gelecek yýlki yarýþma için daha þimdiden, "Biz gelecek yýl, çok daha iddialý projeler üreteceðiz'' diyen arkadaþlarýmýz oldu. Ne mutlu bize! Baþta sevgili Faruk Güler olmak üzere, bu projenin tüm mimarlarýna, emeði geçen herkese, tüm deðerli jüri üyelerine ve hepinize teþekkür ediyoruz. Ve tabii ki, elemeyi geçen, geçemeyen, bütün proje sahibi kardeþlerime, emeðini, yüreðini koymuþ herkese gönülden teþekkür ediyoruz. Bu yarýþmaya ilgi gösterip proje üreten ve bizlerle paylaþan bütün arkadaþlarýmýzýn akýllarýna, emeklerine ve yüreklerine saðlýk Projelerin her biri bizim için ayrý deðer taþýyor Ve görüyoruz ki, grubumuzun nesiller boyu baþarýlarýný sürdürmesi bu deðerli iþbirliðimizle hiç zor deðil!.. Bir gün torunlarýmýz, çocuklarýmýzdan bayraðý devralacak. Onlar da bizi bu günlere taþýyan ilkelerle, daha parlak, daha mutlu yarýnlarý yine çalýþanlarýyla el ele vererek oluþturacaklar, bizler gibi tüm çalýþanlarýyla övüneceklerdir. Geriye dönüp tarihlerine baktýklarýnda, bizler için, bugün için "O dönemlerde neler yapmýþlar" diyerek bizlerle, sizlerle gurur duyacaklardýr. Duysunlar Hakkýmýz Hakkýnýz Son olarak ilave etmek istiyorum ki: Gerek bu projede, gerekse yýllardýr tüm çalýþmalarýnýzda sizlerle hep gurur duyduk. Duymaya da devam edeceðiz. Çünkü, "Vay be'' dedirten de sizlersiniz, Çok daha iddialý projeleri üretecek olan da sizlersiniz Daha nice yýllar sizlerle, tüm mesai arkadaþlarýmýzla birlikte elele, gönül gönüle, omuz omuza çalýþabilmek dileðiyle sizlere gönülden teþekkür ediyorum. Saðlýk ve mutluluk dileklerimle hepinizi sevgiyle kucaklýyorum... SAYFA 14

8 'ÝN 68. KURULUÞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI VE "VAY BE PROJE YARIÞMASI" ÖDÜL TÖRENÝ ETKÝNLÝLERÝ - ÝSMET ABALIOÐLU NUN KONUÞMASI Sevgili kardeþlerim, hoþ geldiniz! Size bir þey göstermek istiyorum Bir belge çok özel ve çok güzel bir belge... Ayný babamýzýn iþ hayatýna baþladýðý 1941'den 2009'a, 68. Yýlýmýzý kutladýðýmýz bugünün çok özel ve çok güzel bir gün olduðu gibi... Bu özel ve güzel günde sizlerle bir anýmý paylaþmak istiyorum yýlýnýn Haziran ayýnda bir gün babam beni çaðýrdý, elime bir kaðýt verdi, "Oðlum, götür bunu aðabeyine imzalat" dedi. Aðabeyim Ýzmir'de, üniversitede okuyor Babamýzdýr, emri baþýmýzýn üzerindedir Dediðini aynen yaptým, kaðýdý aldým, Ýzmir'e, aðabeyime gittim, imzalattým. Denizli'ye döndüm. O gün de özel bir gündü. Çünkü o kaðýt çok önemli bir belgeye, babamýzla iþ yaþamýmýzýn baþlangýcýnýn simgesine dönüþmüþtü. Bir baþka ifade ile Abalýoðlu Ticaret ve Sanayi Kollektif Þirketi, Cafer Sadýk Abalýoðlu ve Oðullarý isimli ilk þirketimizin kuruluþ ana mukavelesiydi. Tarihi de, bundan tam 43 yýl önce, yani 22. Haziran.1966 idi. Ýþte o belge, bu belge Bu belge 15 yaþýnda lise öðrencisi olan bana, 19 yaþýnda üniversite öðrencisi olan aðabeyime daha fazla, daha güçlü çalýþma þevki ve gün geçtikçe artan bir sorumluluk bilinci kazandýrdý; kazandýrmakla da kalmadý, ikimizi de bu anlamda kamçýladý. Evet, bu belge bizim için bir milat oldu. Ve iþte aðabeyimin ve benim gerçek anlamda çalýþma hayatýmýz bu tarihten itibaren baþladý. Sizlere bunlarý anlatýrken tüylerim diken diken oluyor. Ben lise öðrencisi olduðum için tatillerde, hafta sonlarý, yaz aylarýnda, gece gündüz iþin baþýnda olan aðabeyim ve babama katýldým. Hep birlikte yoðun bir çalýþma temposuna girdik. Her gün sabah 08:30'da mesaiye baþlar, akþam 08:00'e kadar çalýþýr, akþam yemeðinden sonra gece 12:00'ye kadar yine iþimizin baþýna geçer çalýþmaya devam ederdik. Ertesi sabah yine 08:30'da iþbaþý yapardýk. Seneler boyu bu tempoda babamýzla omuz omuza çalýþtýk, çalýþtýk, çalýþtýk... Sevgili kardeþlerim, bugünlere kolay gelmedik, sýkýntýlarýmýz, çok zor dönemlerimiz oldu ama babamýz hep yanýmýzdaydý, güç ve moral kaynaðýmýzdý. Öðretmenimizdi, hocamýzdý, arkadaþýmýzdý, liderimizdi Bu belgeyle baba okulundaki öðrenimimiz de baþlamýþ oldu. Biz, bizi bugünlere getiren deðerlerimizi bu okulda edindik. Baba okulunda neleri öðrendik? Baba okulunda: Sözlerimize, emanetlere, sýrlara sadýk kalmayý, zorda olanlara yardým etmeyi, dayanýþmayý öðrendik. Aldatmamayý, hak yememeyi, dürüstlüðü, yasalara uymayý öðrendik. Çalýþmayý, alýn teriyle, helalinden kazanmayý, hak etmeyi, haklarýmýzý gerektiðinde sonuna kadar savunmayý öðrendik. Ýnandýðýmýz dava için hedefe giden yolda; sabýrla, inatla, inançla, yýlmadan yürümeyi öðrendik. Kazancýn deðerini bilmeyi, tasarruf etmeyi öðrendik. Sorunlarýmýzý akýlcý yollarla çözmeyi, müzakere kültürünü, risk almayý, hatalarýmýzdan ders almayý öðrendik. Bütün baþarýlara insanla ulaþabileceðimiz bilinci ile tüm mesai arkadaþlarýmýzla birlikte elele gönül gönüle çalýþmayý öðrendik. Ýþte biz bu öðreti ve deðerlerle çalýþýp didinerek, týrnaklarýmýzla kazýyarak bugünlere geldik. Ýlkelerimizden de asla ödün vermedik. Baba okulunda; Toplumdan aldýðýmýzý büyüterek, toplumla paylaþmayý öðrendik. Atalarýmýzdan kalan mirasa, Atatürk'e, Kurtuluþ Savaþýmýza, Cumhuriyetimize sahip çýkmayý, Atatürk ilkelerine sarýlmayý öðrendik. Ýsmet Abalýoðlu Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Cafer Sadýk Abalýoðlu Holding A.Þ. Çocuklarýmýzýn, gençlerimizin eðitimine destek olmayý, doðayý, çevreyi korumayý öðrendik. Gelecek nesillere yaþanabilecek bir dünya býrakabilmek için çabalamayý öðrendik. Çünkü biz baba okulunda, "Önce insan'' olmayý öðrendik. Ýnsan için, insanla, insanca çalýþmayý öðrendik. Sevgili kardeþlerim, biz onlarca yýldýr, çalýþarak, yaþayarak gördük ki, baþarý gökten zembille inmiyor Ýþte o nedenle çalýþmanýn ne demek olduðunu iyi biliriz, çalýþanýn deðerini de çok iyi biliriz. Biz, her kademeden yöneticilerimizin, mühendislerimizin, beyaz ya da mavi yaka tüm çalýþanlarýmýzýn zekasýna, sezgisine, becerisine, bilgisine, kýsacasý aklýna ve yüreðine hep güvendik. Kurumlarýmýz, þu anda aramýzda olan ya da olmayan tüm mesai arkadaþlarýmýzýn, sizlerin üstün gayretleriyle bugünlere geldi. Baþarýlarýmýzda hepimizin, hepinizin payý büyük. Sað olun, var olun! Mükemmele giden yolda, kurumlarýmýzda zaten yýllardýr yapýlmakta olan kalite yükseltici, verimlilik artýrýcý, tasarruf saðlayýcý çalýþmalarý daha da güzelleþtirmek üzere bir yarýþma düzenledik. Amacýmýz, çalýþanlarýmýzýn bilgi, beceri, zekalarýný; kýsaca akýllarýný ve yüreklerini ortaya koyarak "Vay be" dedirtecek projeler oluþturmalarýný saðlamaktý. Biz de bu "Vay be" projelerine "Vay be!" dedirtecek ödüller koyduk. kurumsal SAYFA 13

9 kurumsal SAYFA 12 hantal olmayan, küçük ama etkin ve çok dinamik bir sistem oluþturduk. Sadece en önemli kaynaklarýmýz olan insanýmýz ve paramýzýn yönetimi için finans ve mali iþler direktörlüðü, risk yönetimi ve denetim direktörlüðü ile insan kaynaklarý direktörlüðünü yapýlandýrdýk. Bir de bilgi dünyasýnda vazgeçemeyeceðimiz bilgi iþlem departmanýný... Akýllý ve becerikli profesyonel dostlarýmýzla çalýþmanýn bizi sanayi þirketlerimizde baþarýya götürdüðü gibi Holdingde de ayný felsefe ile yapýlanmanýn bize yeni baþarýlar getireceðine inandýk. Holding olarak þirketlerimizin günlük operasyonlarýnýn içinde yer almayacak ama kýsa, orta ve uzun vadeli hedefler ve stratejilerde þirketlerimize destek verecektik. Öyle de yaptýk. Þirketlerimizin ve holding yönetim kadrolarýmýzýn, birlikte etkin ve uyumlu çalýþmalarýyla, performansýmýzýn ve sinerjimizin inandýðýmýz ve planladýðýmýz biçimde arttýrdýðýný gördük. Geliþen dünyanýn ekonomik ve teknolojik zorlamalarýný holdingimizde doðru okuduk. Þirketlerimizle ilgili önemli ve radikal kararlarlar aldýk. Yerel bir grup olmaktan çýkýp þirketlerimizi, sektörlerine göre en doðru olduðuna inandýðýmýz noktalarda konuþlandýrdýk. Yeni fabrikalarýmýzla önce Denizli dýþýna ve sonra yurt dýþýna açýldýk. Bugün bayraðýmýz güç ve gururla Çorlu'da, Adana'da, ABD'de, Romanya'da ve Mýsýr'da dalgalanmaktadýr. Böylece küresel dünyada önemli bir aktör olduk. Dünyanýn her yerinde operasyon yapabilecek beceride ve dünyanýn en iyi yönetilen aile þirketlerinden biri olma yolundaki hedefimize bir adým daha yaklaþtýk. Evlatlarýmýz, Genç kuþaklarýmýz. Sizlere çok güveniyoruz. Ýþ yaþamýnýza aile geleneðimize uygun olarak çekirdekten baþladýnýz. Tecrübeli yöneticilerimizle kompleksten uzak, birlikte ve uyumlu çalýþmalarýnýzla kendinizi kanýtladýnýz. Bugünkü mevkilerinizi ve sorumluluklarýnýzý gayretinizle ve becerilerinizle, hak ederek kazandýnýz, alýn terinizle geldiniz. Liderlik anlayýþýnýz ve lider olma isteðiniz, çalýþma heyecanýnýz ve azminiz geleceðimiz için bize umut veriyor. Biliyoruz ki; bu günün küresel dünyasý dünün klasik dünyasýna oranla çok daha acýmasýz. Alýþtýðýmýz, sektörlerimizde öncü konumumuzu sürdürebilmek için daha yaratýcý olmalý ve fark yaratmalýyýz. Ve yine biliyorsunuz ki geleceðin dünyasý da bu günden farklý olacak. Bugünün güçlü ülkelerinin ve þirketlerinin isimlerinin yerini gelecekte yenileri alacak. Ama inanýyoruz ki sizin yetkinlikleriniz sayesinde grubumuzun yýldýzý o zorlu dünyada da parlamaya devam edecek. Babamýzdan aldýðýmýz bayraðý büyük bir güvenle sizlere teslim edeceðiz. Sizlerin de ayný inanç ve baþarýyla, bayraðýmýzý güvenle teslim edecek yeni nesiller yetiþtireceðinize inanýyoruz. Sevgili Arkadaþlar, Sevgili Gençler, Küresel dünya, çok yaygýn ve derin bir krizin etkisinde. Bu kriz, alanlarýnda imparator olmuþ firmalarý çökertti. Geliþmiþ, zengin ülkeler krize karþý trilyon dolarlarla ifadesini bulan destek paketleri oluþturdular. Adýna yüzyýlýn krizi dediler, liberal ekonominin, kapitalizmin tarifini deðiþtirecekler ekonomide kamunun aðýrlýðý artacak, korumacýlýk yeniden gündeme gelecek ve en önemlisi önümüzdeki dönemde destek paketlerinin saçtýðý trilyon dolarlarý geri çekme telaþýna düþecekler. Bunlar yönetemeyeceðimiz ve bizim dýþýmýzdaki olasý geliþmeler. Biz olacaklarý öngörerek en doðru pozisyonumuzu almalýyýz. Ama Ne yazýk ki, ülke olarak bu krizi yeterince ciddi deðerlendirip gerekli tedbirleri zamanýnda almadýk. Yani büyüklerimiz bu global krizi hiç de iyi yönetemediler. Þimdi bu fýrtýnadan, tsunamiden sonrasýný planlamalýyýz. Dönem, büyüme dönemi deðil, akýlcý adýmlarla mevcudu koruma dönemi. Türk firmalarýnýn; krizlere karþý baðýþýklýðýný, krizi yönetme ve krizden çýkýþ tecrübesini konuþturma dönemi. Biliyorum ve eminim ki, Grubumuz doðru yatýrýmlarý, yetkin kadrolarý ve güçlü finansal yapýlanmasý ile bu krizden zarar görmeden hatta fýrsatlarý baþarý ile kullanarak daha güçlenmiþ çýkacaktýr. Sevgili Arkadaþlar, gençler Bunun için uyumla, ortak akýlla, elele çalýþmalýyýz. Ýyileþtirme, geliþtirme çalýþmalarýmýz sürekli olmalý, yaratýcýlýðýmýzý kullanmalýyýz. AR- GE'ye ve innovasyona daha çok önem vermeliyiz. Azimli ama planlý çalýþmalýyýz. Bugün buna her zamandan daha fazla ihtiyacýmýz var. Günümüz dünyasýnda rekabet edebilmek için sürekli geliþmek þart. Sürekli geliþmenin öncelikli koþulu iyileþtirme, yenilik ve deðiþim yapmaktýr. Bugün dünden daha iyi olmak zorundayýz. Hatta bugünden daha zor olacaðýna inandýðýmýz yarýnlar için yeni ve farklý hedeflerimiz olmalý. Hepimiz bir önceki güne nazaran kiþisel olarak da geliþmeliyiz. Kurumlarýmýzýn ve ülkemizin geliþimi insanýmýza baðlý. Ýnsanýmýz çok önemli,,, Önce insan.. Bunun için eðitimin ve eðitime baðlý kiþisel ve mesleki geliþimin, kesintisiz olarak sonsuza kadar devamý gerekir. Her çalýþanýmýzdan görevlerini yerine getirirken "iþimi daha farklý, daha verimli, daha kaliteli, daha baþarýlý nasýl yapabilirim?" "Nasýl fark yaratabilirim?" sorusunu kendilerine sormasýný, buna mutlaka yanýt aramasýný ve bulmasýný beklemeliyiz. Çünkü ekonomik ve toplumsal fayda için tüm süreçlerde farklýlýk yaratmak ve yenilik yapmak zorundayýz. Bu nedenle çalýþma arkadaþlarýmýzla grup sinerjimizi oluþturacak bilgileri paylaþýp, ortak akýlla bizleri farklý kýlacak çalýþmalarýnýzý hep destekledik destekleyeceðiz. Yani dönem "vay be" dönemidir. Dostlarým, Sevgili Gençler, Ýnanýyorum ki gösterdiðim ve size hiç zor gelmeyecek bu hedeflere ulaþýrken bizi biz yapan deðerlerimizde, etik ilkelerimizde, hukukun üstünlüðüne olan inancýmýzda, kanunlara baðlýlýðýmýzda ve kurumsal yönetiþim ilkelerine olan saygýmýzda hiç zaafa uðramayacaðýz. Yani çalýþmalarýmýz, dürüst, adil, þeffaf, sorumluluk sahibi ve hesap verebilir olacaktýr. Ýnanýyorum ki bu güne kadar olduðu gibi iliþkilerimizde karþýlýklý memnuniyeti esas alan bir çalýþma prensibini ve paydaþlarý mutlu edecek bir netice almayý düstur edineceksiniz. Sevgili gençler, Bildiðiniz gibi sanayici kimliðimizle ülke ekonomisini ve þehrimize kattýklarýmýzýn ötesinde kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle, gönüllülük esasýna dayalý, topluma fayda saðlamayý hedefleyen çalýþmalarýmýzý yürüttüðümüz vakýflarýmýz var. Annemizin, Babamýzýn desteði ile yapýlan ve Milli Eðitimin hizmetindeki okullarýmýzda her sene yaklaþýk öðrenci okuyor. DOÇEV Vakfýmýz þehrimizin doðasýna, orman varlýklarýna sahip çýkýyor. Cafer Sadýk Abalýoðlu Eðitim ve Kültür Vakfýmýz yöre çocuklarýmýzýn geliþimi ve kültürümüzün korunmasý için çalýþýyor. Ülkemizin olanaklarý kýsýtlý, biliyoruz. Bu durumda bizler gibi toplum önderlerine görev düþtüðünü de biliyor ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Ailemizin cömert yapýsýnýn mirasçýsý olarak, toplum için yasalarda, kurallarda yazmayan bu tür sosyal destekleri gelecekte sizlerin sürdüreceðinize de yürekten inanýyoruz. Hepinize þimdiden teþekkür ediyorum Yolunuz açýk olsun

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 Bir markanýn öyküsü: Vaniköy Kalpten kalbe! ÖSGD Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi Cargill - Türkiye

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar Devamý arka kapakta ÝÇÝNDEKÝLER Yayýnýn Adý Farba Haber Yayýn ve Ýmtiyaz Sahibi Farba A.Þ. Ahmet BAYRAKTAR Genel Müdür Ayhan GÜRBAY Koordinatör Ýlknur YILMAZ Dergi Yayýn Kurulu Sosyal Etkinlik Komitesi

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý baþkandan Deðerli Dostlarým, Nisan ayýnda üçüncüsünü gerçekleþtirdiðimiz Yerel Zincirler Buluþuyor (YZB)organizasyonu, önceki yýllara göre rekor katýlýmla gerçekleþti. 10 binin üzerinde katýlýmcý, bir

Detaylı

HATTAT HOLDÝNG ÝN ÜCRETSÝZ DERGÝSÝDÝR. ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR. AÐUSTOS 20086 Hattat Holding Türkiyenin geleceðine yatýrým yapýyor. GELECEÐÝMÝZ GENÇLERÝN ELÝNDE GELECEÐÝN USTALARINI EÐÝTÝYORUZ Danýþma Kurulu

Detaylı

2013 - XV BANU DOÐU KEÇE Genel Müdür Asistaný Bir fincan kahve içer miyiz? Tüm Maysan Mando dostlarýna merhaba. EDÝTÖR Yeni bir sayýmýzla daha yeniden karþýnýzdayýz. Eminim ki iþ hayatýnýzda her biriniz

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

Unilever Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2010 Bu rapor, geri dönüþümlü kaðýda basýlmýþtýr. Ýçindekiler 1 2 4 6 9 10 12 16 20 21 24 26 29 33 37 42 45 Giriþ Önsöz Unilever Hakkýnda Sürdürülebilirlik Vizyonu

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

I I S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3

I I S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3 Sayý : 3 2004/3 Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3 EDÝTÖR "Merhaba" TEKNOLOJÝ Geri Dönüþüm Sektörü ve JCB BÝLGÝ Yeni Türk Lirasý SÖYLEÞÝ John Patterson SATÞ SONRAS HÝZMETLER Yýllarca sorunsuz

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

TÜRKÝYE ÝLERLEME RAPORU 2011 2011 DE ÖNE ÇIKANLAR Becel ile Türkiye'de 450.000 kiþiyi Kalp Yaþý testini yapmaya teþvik ettik. Kalp yaþý yüksek çýkan kiþiler için beslenme ve yaþam tarzý planlarý önerdik.

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2013 Sayý: 182 Türkiye nin Yükselen Þehri KÜTAHYA 1 Ýçindekiler 10 6 46 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim-Aralýk 2013 Yýl :13

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

2011 - XII Aziz Þehitlerimizi ve Depremde Yaþamýný Yitiren Vatandaþlarýmýzý Saygýyla Anýyoruz... Türkiye de Kalitenin Patronu A.Hamdi Doðan ile... Mando Co. Baþkan Y. Mr. Y.S. Lee den Bursa ziyareti...

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı