Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz."

Transkript

1 sayfa 10 da Þpat: Belediye seçimlerinde iddialýyýz KDTP Prizren Şubesi Baþkaný ve Prizren Belediye Baþkan adayý Ercan Þpat ile seçimler, seçim sistemi, seçim stratejisi, seçimden beklentilerini bir söyleþide ele aldýk. Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz. Kosova Türk Eşgüdüm Ofisi Kosovalıların Ramazan Bayramını kutlar, mutlu yarınlar dileriz. TİKA Program Kosova Koordinatörlüğü İslam Aleminin Ramazan Bayramını Kutlar, Ramazan ayı içerisindeki bütün ibadetlerinin Kabul olmasını dileriz. Yeni Dönem KTM Çalışanları Tüm Esnafın ve Müslüman Aleminin Bayramını Kutlarız Yeni Dönem KTM Çalışanları KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Müslüman Aleminin Bayramı Kutlu Olsun SAYI: 398 YIL: 9 Fiyatý: 0.50 Güvenlik Konseyi Kosova yı Görüştü Rüker, BM Güvenlik konseyinde kapalı kapılar ardında sundu raporunda Kosova da son üç ay içinde durumu değerlendirdi. Rüker, durumun görünürde sakin, ancak Arnavutların Kosova statü sürecinin uzaması durumunda memnuniyetsizliklerinin şiddete dönüşebileceğini söyledi. Toplantı ardından gazetecilere açıklamada bulunan Rüker, Kosovalı Sırpların 17 Kasım da yapılacak merkezi ve yerel seçimlere katılmaları büyük önem taşıdığını belirtti. Rüker, Sırpların seçimlere katılımı konusunda seçimleri doğrudan veya dolaylı boykot edilmesi için çağrı yapılmamasını istedi. Geçenlerde Kosovalı Sırpların seçimlerin ertelenmesi talebine değinen Rüker, Belgrat BM 1244 sayıulı karar uyarınca davranması gerektiğini söyledi. Bundan dolayı Rüker Belgrat ı Kosovalı Sırpları seçimlere katılmaları için desteklemesini istedi. Rüker, konuşmasının devamında Sırbistan Başbakanı Voyislav Koştuniça dan Kosovalı Sırpları boykot etmeden vazgeçirmesi talebinde bulunduğunu söyledi. UNMIK Yöneticisi Yoakim Rüker, Kosova yı terk eden Sırpların da seçimlere katılmalarına çağrı yaptı. Bir gazetecinin UNMIK Vekili Şuk ile sorusunu yanıtsız bırakan Rüker, konu ile ilgili hiçbir resmi direktif almadığını söyledi. UNMIK Yöneticisi Yoakim Rüker, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Mun a da Kosova raporunu sundu. Mun, Rüker gibi Kosova da durumun görünürde sakin ve Kosova statüsünün çözümünün uzatılmasının memnuniyetsizlik ve şiddet olayları yaratacağını söyledi. UNMIK Yöneticisi Yoakim Rüker, Salı akşamı BM Güvenlik Konseyinde Kosova da son üç aylık durum üzerine rapor sundu. Kosova Müzakere Ekibi Londra da Büyük Britanya Dış İşleri Bakanı Deyvid Milebard ın daveti üzerine Kosova müzakere ekibi Londra ya gitti. Kosova Müzakere Ekibi Salı günü Büyük Britanya Dış İşleri Bakanı ile bir araya gelerek Kosova statüsü ve diğer güncel konuları masaya yatırdılar. Kosova Müzakere Ekibi üyeleri Londra da yaptıkları görüşmede Kosova bağımsızlığının tek çözüm olabileceğini vurguladılar. Diğer yandan Britanya Dış İşleri Bakanı Dairesi tarafından yayınlanan bildiride, Büyük Britanya nın üçlü çalışmalarını destekledikleri ve iki taraf arasında yapılan görüşmelerin başarısız sonuçlanması halinde Marti Ahtisari planının uygulanacağı altı çizildi. Bildiride, Büyük Britanya nın Ahtisari planını desteklediği ve Kosova statüsünün 10 Aralık tan hemen sonra çözülmesi gerektiği ifade edildi. Londra ziyaretinde bulunan Kosova Müzakere Ekibi, ayrıca Büyük Britanya nın Avrupa dan sorumlu bakanı Jim Merfin le Büyük Britanya Parlamentosunda görüşmelerde bulundu. Türkçem dergisi Solana, yetkilerin devri konusunda aceleci Dýþ Siyaset ve Güvenlik Yüksek temsilcisi Haviyer Solana Avrupa Parlamentosu ABOrtak komitesinde yaptýðý konuþmasýnda AB nin BM Güvenlik Konseyi nin kararý olmadan Kosova da misyonu devralabileceðini söyledi. Solana, Biz Kosova da AB Güvenlik ve Savunma Siyaseti ( E S D P ) ç e r ç e v e s i n d e hazýrlýklara baþlamalýyýz. AB üye devletleri arasýnda bu konu hakkýnda bir anlaþmaya v a r ý l m ý þ t ý r. Bununla ilgili BM Genel Sekreteri ile t e m a s l a r ý m ý z ý s ü r d ü r ü y o r u z dedi. Solana, Priþtine ile Belgrat arasýnda yapýlacak görüþmelerin aralýk ayýnda nasýl sonuçlanacaðý ve BM Güvenlik Konseyi nde Kosova ile ilgili bir karar alýnýp alýnmayacaðý ile ilgili bilgi sahibi söyledi. Solana, AB, ESDP çerçevesinde BM den Kosova statüsünün belirlenmesinden sonra hukuki ve polis misyonunu görevini devralmaya hazýrlanýyor dedi. Solana, Kosova statüsünün belirlenmemesi yüzünden, hukuki dayanaklarýn olmamasýndan dolayý Kosova ya 1875 hukuki ve polis yetkilisini gönderilemediðini söyledi. Solana, BM Genel Sekreteri Ban Ki Mun bu konuda karar aldýktan sonra ESDP Kosova da misyonu üstlenmeye hazýr olacaktýr. Bu görev UNMÝK misyonundan farklý olacak dedi. Kosova statü görüþmelerinin baþarýsýzlýkla sonuçlanmasý durumunda AB nin bundan sonra Kosova nýn baðýmsýzlýðý konusunda ne yapacaðý ile ilgili açýklama yapmaktan kaçýnan Solana, Bugün eðerler için karar almamýz gerekmediðini düþünüyorum. Yapabileceðimiz tek þey, taraflardan sürece olumsuz etki edecek açýklamalardan vaz geçmelerini istemektir dedi.

2 Partiler seçim bildirisi imzaladý Kosova siyasi partileri cuma günü 17 Kasýmda yapýlacak seçimlerin kurallara uyacaklarýný ve seçim sonuçlarýný kabul edecekleri ile ilgili bir bildiri imzaladýlar. Anlaþmayý Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Dr. Kadir Hüseyin imzaladý. Baþkan Fatmir Seydiu ve Müzakere heyetti üyeleri tarafýndan ortaya atýlan öneri seçimlere katýlacak siyasi oluþumlar tarafýndan da kabul edilerek, seçim kurallarýna saygýlý olma konusunda anlaþmaya vardý. Kosova siyasi parti liderleri ile cuma günü bir öðle yemeðinde bir araya gelen Baþkan Seydiu nun ortaya attýðý öneri memnuniyetle karþýlandý. Bildiri, öðle yemeðine katýlan Sýrp temsilciler Slaviþa Petkoviç ve Branislav Grbiç ve tüm Kosova siyasi parti temsilcileri tarafýndan imzalandý. Baþkan Seydiu görüþme ardýndan yaptýðý açýklamasýnda Amacým, bütün siyasi partilerin katýlacaðý büyük proje öncesinde partileri bir araya getirmekti. Amacýma ulaþmýþ da bulunuyorum. Bu görüþmemizde Kosova da yapýlacak merkez ve yerel seçimleri görüþtük. Seçimlerle ilgili ne tür hazýrlýklar yapabileceðimizi ve vatandaþlarýmýzýn bu sürece nasýl katýlmalarýný teþvik edebileceðimizi konuþtuk dedi. Seydiu, siyasi parti liderleri tarafýndan imzalanan bildiri ile partiler seçim sürecinde seçim kampanyasý ve seçimleri düzenleyen kural ve yasalara saygýlý olmayý, Kosova nýn seçimlerle ilgili bu güne dek sürdürdüðü iyi geleneði sürdürme yükümlülüðünü kabul ettiklerini söyledi. Bildiri olumlu karþýlandý Kosova siyasi oluþum liderleri tarafýndan imzalanan bildiri UNMIK vekili Þuk tarafýndan olumlu olarak karþýlandý. Kosova AGÝT Misyonu yeni þefi Tim Guldiman da imzalanan bildiriyi selamlarken, seçimlerin demokratik bir hava içinde cereyan edeceðine inandýðýný söyledi. PDK Baþkaný Haþim Thaçi imzalanan bildiriyi Kosova siyasi yelpazesi ve vatandaþlar için önemli bir geliþme olarak deðerlendirirken, herkesi kurallara uymaya davet etti. Kosovalý siyasi parti ve oluþumlarýn seçimde üzerlerine düþen görevi yerine getirmekte kararlý olmalarý gerekliliðine iþaret eden Thaçi, bunun sayesinde seçim sonuçlarýnýn herkes tarafýndan kabul edilebilecek demokratik bir ortamda yapýlabileceðini söyledi. Bildiriyi olumlu olarak deðerlendiren AAK Baþkan yardýmcýsý Ahmet Ýsufi, Bu bildiri ile hepimizin seçimlerin demokrat bir havada yapýlmasý için sorumluluk üsleniyoruz dedi. ORA Baþkan yardýmcýsý Ülber Hüsa, Kosova siyasi oluþumlarýn bildiriyi imzalamasýndan sonra seçim kurallarýna uygun bir þekilde rekabet etmeyi kabul ettiklerini ifade etti. Yeni Demokrasi Baþkaný Bratislav Grbiç imzalanan bildiriyi selamlarken, Diðer siyasi partiler ile ortakça görüþlerimizi tartýþmakla, Kosovalý Sýrplarýn sorunlarýný çözebiliriz dedi. K o s o v a 2 Seçim Kampanyasý 21 gün Kosova UNMIK Yöneticisi Yoakim Rüker Müzakere heyetti önerisini göz önünde bulundurarak Kosova da 17 Kasýmda yapýlacak olan seçimlerde seçim kampanya süresini 21 gün olarak belirledi. Kosova UNMIK Yöneticisi Yoakim Rüker Kosova Müzakere heyetti önerisini göz önünde bulundurarak 30 gün yapýlmasý gereken seçim kampanyasýnýn 21 gün yapýlmasý konusunda karar aldý. UNMIK tarafýndan konu ile ilgili yayýnlanan bildiride, Müzakere heyetti tarafýndan seçim kampanyasý süresinin azaltmasý için yapýlan talep ve Kosova Merkezi Seçim komisyonunda yapýlan tartýþmalar göz önünde bulundurularak Kosova UNMIK Yöneticisi Rüker, 17 Kasýmda yapýlacak seçimlerde seçim kampanya süresini 21 gün olarak belirledi. 25 NATO Genel Sekreteri Jap de Hop Shefer Makedonya Baþkaný Branko Crvenkovski ile yaptýðý görüþme ardýndan düzenlediði basýn toplantýsýnda diðerleri arasýnda Kosova ile ilgili gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Sýrbistan Baþbakaný Voyislav Koþtuniça nýn NATO nun Kosova da kendine bir devlet kurma giriþiminde bulunduðu açýklamasý ile ilgili bir gazetecinin sorusunu yanýtlayan NATO Genel Sekreteri Shefer, NATO nun Kosova daki görevi bellidir. Bizim görevimiz devlet kurmak deðildir. Bizim görevimiz Kosova da fark yapmaksýzýn istikrarý ve güvenliði saðlamaktýr dedi. NATO Genel Sekreteri Shefer, NATO olarak Temas Artý Gurubu tarafýndan kurulan Troyka Kosova Meclis Baþkaný Kol Beriþa AGÝT Kosova Misyonu yeni þefi Tim Guldiman ile bir araya geldi. Gerçekleþen görüþmede Kosova Meclisi çalýþmalarý, yasalarýn kabul edilmesi, Kosova statüsü belirlenmesi ile ilgili görüþmeler, 17 Kasýmda yapýlacak olan merkezi ve yerel seçimler ile Kosova Meclisi ile AGÝT arasýnda iþbirliði gibi konular ele alýndý. Meclis Baþkaný Kol Beriþa Kosova nýn þimdiye dek baþarýlý seçimlere imza attýðýndan dolayý örgütlenme görgüsünün varlýðýna iþaret ederken, Kosova statüsünün belirlenmesinde yapýlacak her tür yanlýþ hareketin istikrarsýzlýða yol açacaðýný söyledi. Kosova statüsünün belirlenmesinde Kosova kurumlarýnýn çalýþmalarýný da olumlu olarak deðerlendiren Beriþa, Kosova için statükonun kabul edilemez olduðuna her gün þahit oluyoruz dedi. AGÝT Kosova Misyonu yeni þefi Tim Guldiman görüþme sonrasý yaptýðý açýklamasýnda þimdiye dek AGÝT ve Kosova Eylül gecesi yani perþembe günü baþlayacak olan seçim kampanya süreci 15 Kasým gecesi tamamlanacak. Seçimlerden bir gün önce hiçbir seçim kampanyasý yapýlmayacak. Bu süre yasalarla kontrol altýndadýr deniliyor. Shefer: NATO nun görevi bellidir çalýþmalarýný desteklediklerini ifade ederken, KFOR birliklerinin Kosova da barýþ ve istikrarý saðlamayý sürdürdüklerini ve sürdüreceklerini de söyledi. Beriþa, Guldiman ý kabul etti Kosova da seçime adým adým ilerlerken, seçim çalýþmalarý da hýz kazandý. Seçim çalýþmlalarý çerçevesinde atýlacak adýmlarý görüþmek üzere Meclis Baþkanýný ziyaret eden AGÝT þefi seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleþmesi için çalýþma sözü verdi. Meclisi çalýþmalarýndan büyük memnuniyet duyduðunu belirtirken, ileride bu tür iþbirliði ve çalýþmalarýn süreceðine inandýðýný söyledi. Kosova da 17 Kasýmda yapýlacak olan seçimlerin demokratik bir þekilde yapýlabilmesi için kurum olarak her tür destek sunmaya hazýr olduklarýný belirten Guldiman, Þu anda misyonumuzun esas görevi kasýmda yapýlacak olan seçimlerdir. Diðer seçimler gibi bu seçimlerin de baþarýlý olmasý için elimizden gelen bütün çabayý harcayacaðýz dedi. Kosova Meclisi ve diðer kurumlarýn çalýþmalarýna da önem verdiklerini ifade eden Guldiman, bütün kurumlar ile iþbirliðini ön planda tutacaklarýný söyledi.

3 3 K o s o v a Güzel sözler Zaman yeterli deðil Kosova statü sürecinin görüþmelerden sonra çözülüp çözülmeyeceði belirsizliðini korurken Troyka nýn ABD temsilcisi Visner, statü sürecinin bu yýl çözülmesinin çok zor olduðuna iþaret ederek sorunun gelecek yýla sarkabileceðinin sinyalini vermiþ oldu. Yani baðýmsýzlýk bekleyen Kosova vatandaþlarýna beklemekten baþka çare kalmýyor. ABD Üçlü Temas Artý Gurubu temsilcisi Frenk Wisner Amerika sesi ne yaptýðý konuþmada Kosova statüsünün bu yýl içinde belirlenmesi için kýsa bir zaman kaldýðýný söyledi. Visner, BM Genel Sekreterine 10 Kasýma kadar görüþmeler ile ilgili raporu iletmeye çalýþacaðýz. BM Genel sekreteri raporun tesliminden sonra Temas Artý Gurubu üyeleri ile bir araya gelecek. Bunun yanýnda rapor ile ilgili BM Güvenlik Konseyi içinde ve dýþýnda bununla ilgili tartýþmalar olabilir. Bundan dolayý da 2007 yýlýnda Kosova statü sürecinin çözümü için takvim çok sýkýþ dedi. Taraflarýn görüþmlerde Kosova sorununun belirlenmesi için yeni fikirler ortaya atmadýklarýný belirten Visner, taraflarýn Kosova nýn bölünmeyeceði fikir birliðine vardýklarýný söyledi. Visner, Kosova nýn parçalanmasý ne Kosova, ne Sýrbistan ne de Troyka tarafýndan masaya atýlmamýþtýr. Bu konuyu dile getirmek Temas Artý Gurubu ilkelerine aykýrýdýr. Bu çözüm yolu þiddet olaylarýndan baþka bir þey getirmez. Bu olasýlýk amaçlarýmýza terstir dedi. KDTP destek turlarına devam ediyor Kosova Demokratik Türk Partisi-KDTP, 17 Kasım 2007 tarihinde gerçekleşecek olan genel ve yerel seçimleri öncesi Türk sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ziyaret ediyor. Ziyaretleri çerçevesinde Türk Müziği Konservatuarı, Zübeyde Hanım KTKD, ESNAF İşadamları ve Esnaflar Derneği, Yeni Dönem KTM, Türkiye Mezunları Derneği -TÜMED yanı sıra diğer dernek temsilcileriyle bir araya geldi. KDTP Prizren Şubesi Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Şpat ve diğer yönetim kurulu üyeleri destek turları çerçevesinde, dernek temsilcilerine bu yıl ilk kez gerçekleşecek olan açık liste sistemi hakkında bilgi verildi. Şpat, KDTP partisinin seçimlerde oy numarasının 79 olduğunu hatırlatarak, 3 liste halinde verilecek olan listelerde de oyların nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verdi. KDTP Gilan da yeni ofisini törenle açtı Kosova Demokratik Türk Partisi-KDTP, Gilan da yeni ofisine taşındı. Gilan da ki yeni ofisin açılışı törenine parti üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. Şubenin yeni ofis kurdelesini Türkiye Cumhuriyeti Kosova Türk Eşgüdüm Müsteşarı Mustafa Sarnıç, KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar, Kosova Türk Taburu Görev Kuvvet Komutanı Kurmay Yarbay Kerim Acar ve KDTP Gilan Şubesi Başkanı Refike Sulçevsi kesti. Açılış töreninde konuşan KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar, 17 Kasımda gerçekleşecek olan genel ve yerel seçimlerde açık liste olmasından dolayı seçmenin istediği adaya oyunu kullanabileceğini söyledi. Yağcılar, Gilan Belediyesi Meclisi ne en az bir üyenin seçilmesini beklediklerini de söyledi. Müsteşar Mustafa Sarnıç yaptığı konuşmasında, Gilan da yeni ofisin açılmasını yapıcı olmanın en güzel örneği olarak nitelendirdi ve Türkiye nin KDTP yi Kosova da tek muhatap siyasi parti olarak kabul ettiğini bir kez daha yeniledi. KDTP Gilan Şubesi Başkanı Refike Sulçevsi, önümüzdeki seçim sürecini göz önünde bulundurarak parti çalışmalarının daha yoğun yapılması gayesiyle çalışma şartlarını düzeltme kararını aldıklarını belirtti. Gilan da KDTP yeni ofisinin açılmasıyla çalışmalarda hareketlik sağlanacağı inancını belirten Refika Sulçevsi, herkese KDTP kapılarının açık olduğunu söyledi. Enis TABAK Geçmiþi hatýrlamayanlar onu bir kere daha yaþamak zorunda kalýrlar. ABD Üçlü temsilcisi Frenk Visner tarafýndan yapýlan bu açýklama Kosovalýlar tarafýndan ABD karþý olan güveni sarsmadý. Kosova siyasi liderleri konu ile ilgili yaptýklarý açýklamada Visner in bu açýklamasýný statünün ertelenmesi olarak deðil, Troyka nýn BM Genel Sekreteri Ban Ki Mun a sunacaðý raporun baþarýlý sonuçlanmasý için ortaya atýlan fikir olarak deðrlendirdiler. Baþkan Fatmir Seydiu konu ile ilgili yaptýðý açýklamada Kosova statüsünün belirlenmesi ile ilgili bir tarih ortaya atmanýn zor olduðunu iafde ederken, statünün 10 Aralýktan sonra çözüme kavuþturulabileceðini söyledi. Seydiu, Bizler statünün belirlenmesi ile ilgili bugüne kadar kesin bir tarih vermedik. Troyka, 10 Aralýktan sonra böyle bir açýklama yapýlabilir dedi. Kosova Müzakere heyeti üyesi ve PDK Baþkaný Haþim Thaçi, Kosova nýn baðýmsýzlýðýný bir an önce kazanmasý için ABD nin desteðinin gerekliliðine iþaret ederken, bu desteðin de verileceðini söyledi. Kosova nýn baðýmsýzlýðý 10 Aralýktan kýsa bir zaman sonra kavuþacaðýna inandýðýný iafde eden Thaçi, Kosova siyasetçileri ve vatandaþlarý Baþkan Bush ve ABD nin Kosova nýn baðýmsýzlýðýna destek vermesini bekliyor. Kosova nýn baðýmsýzlýðýna kýsa bir zaman içinde kavuþacaðýna inanýyorum. Kosova nýn baðýmsýzlýðýný 10 Aralýktan sonra bir çok ülke tanýyacaðýna inanýyoruz dedi. AAK Baþkan yardýmcýsý Ahmet Ýsufi Kosova statüsünün ertelenmesinin þiddete yol açacaðýný ifade ederken, Kosova da 17 Kasým da yapýlacak seçimlerden kurulacak oluþacak olan kurumlarýn Kosova statüsünün belirlenmesi konusunda kararlý adýmlar atmasý gerekliliðine iþaret etti. ORA Baþkan yardýmcýsý Ülber Hüsa, ABD nin Troyka temsilcisi Frenk (GEORGE SANTAYANA) Liderler ABD ye inanýyor Visner in açýklamasýnýn hiçbir yenilik ortaya atmadýðýný söyledi. Hüsa, New York ziyareti sýrasýnda Kosova statüsünün kýsa bir süre içinde çözülmesi gerekltiðine iþaret ettim. Visner e de böyle bir açýklamanýn iyi olmadýðýný ifade etmek istiyorum. Diðer meslektaþlarýmdan da bugüne kadar bütün konularda vatandaþlarla daha þeffaf olmalarýný istedim dedi. Hüsa ya göre, Kosovalýlar statü sürecinde disiplinli iþbirlikçi olmak için tüm olanaklarýn büyük bir kýsmýný yitirdiðini söyledi. Yaðcýlar, süreçten umutlu KDTP Genel Baþkaný ve Milletvekili Mahir Yaðcýlar, Troyka nýn 10 Aralýktan sonra Kosova ile ilgili kararýný açýk ve net bir þekilde belli etmesi gerekliliðine iþaret etti. Yaðcýlar, Kosova nýn nihai statüsüne bir an önce kavuþmasý gerekiyor. Dolayýsýyla Temas Artý Grubunun yeni þartlar veya görüþmeleri artýk gündemine almamasý gerekir. Ancak Wisner in dediði gibi bu süreç için belirlenen zamanýn yetmeyeceði olasýlýðý ile de karþý karþýya kalabiliriz. Çünkü görüþmelerden sonra Troyka nýn raporunu hazýrlamasý ve bu raporun da çeþitli platformlarda tartýþýlmasý gerekir. Ancak bu süreçten sonra Kosova nýn beklediði sonuç ABD ve AB desteði ile resmiyete kavuþabilir. Bu konuda öneceden alýnmýþ garantiler vardýr. Bizlere bu süreçte düþen görev, bu uðurda çalýþmalarýmýza aðýrlýk vermek olacaktýr dedi.

4 Yeni AGÝT þefi ziyaretlerde Bu hafta AGÝT in Kosova misyon þefi görevine baþlayan Ýsviçreli büyükelçi Tim Guldiman, baþkan ve baþbakaný ziyaret ederek, seçim ve statü konusunda durum deðerlendirmesinde bulundu. Guldiman, Kosova da demokratik seçimler yapýlmasý için AGÝT olarak elerinden gelen çabayý sarf etmeye hazýr olduðunu dile getirdi. Baþkan Fatmir Seydiu göreve yeni baþlayan AGÝT Kosova misyonu þefi Tim Guldiman ý ofisinde kabul etti. Görüþme ile ilgili yapýlan açýklamada statü, seçimler ve diðer güncel konular masaya yatýrýldýðý bildirildi. Görüþme ardýndan gazetecilere açýklama yapan Baþkan Seydiu, Kosova tarafýnýn Brüksel de yapýlacak olan bire bir görüþmede Belgrat ýn Kosova ya önermeye hazýrlandýðý özerklik önerisini kabul etmeyeceðini söyledi. New York ta yapýlan bire bir görüþmede de Belgrat ýn kendilerine özerklik önerisinde bulunduðunu hatýrlatan Seydiu, Sýrp tarafýnýn bu öneriyi Brüksel de tekrarlayacaðýný söyledi. BM Genel Sekreteri Ban Ki Mun ve Kosova sürecine dahil olan devletlerin de Kosova sürecinin artýk sürüklenmemesi gerektiðinin farkýna vardýðýný ifade eden Seydiu, Kosova sorununun kýsa bir süre içinde çözülmesi gerekliliðine iþaret etti. Seydiu, 10 Aralýktan sonra uluslararasý toplum tarafýndan baðýmsýzlýðý içeren bir sonuç beklediðini söyledi. K o s o v a 4 Rehn, Kosova ya çözüm konusunda kararlý Kosova sorunun artýk çözülmesi gerekliliðine iþaret eden Rehn, bu uðurda AB olarak her taþý yerinden oynatmaya hazýr olduklarýný belirtirken, çözüm konusunda Troyka nýn yürütmüþ olduðu çalýþmalarý sonuna kadar desteklediklerini söyledi. Sorumlusu ABGeniþlemeden Oli Rehn Makedonya Cumhurbaþkaný Branko Crvenkovski görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada AB ve Temas Artý Gurubu Kosova ya çözüm bulmak için kararlý olduðunu söyledi. AB ve Temas Artý Gurubu her bir taþý yerinden oynatmaya hazýr olduðunu belirten Rehn, görüþmelerle Kosova sorununa çözüm bulmanýn etkin bir yol olduðunu söyledi. AB Temas Atý Gurubu tarafýndan oluþturulan Troyka nýn çalýþmalarýný desteklediklerini belirten Rehn, bu heyet içinde özellikle AB temsilcisi Wolfgand Ýþinger i destekledikleri belirtti. Rehn, AB Slovenya Baþbakaný Yanez Yanþa nýn Sýrbistan, Makedonya ve diðer Batý Balkan ülkelerinin AB nin üyelere belirlediði kriterleri yerine getirdikleri takdirde AB üyesi olmalarý önerisini desteklediklerini söyledi. Oli Rehn Paris te bir üniversitede yaptýðý bir konuþmada AB nin Kosova statüsünün belirlenmesinin görüþmeler yolu ile yapýlmasý için yollar arayacaðýný söyledi. Kosova ve Sýrbistan ýn geleceðinin Avrupa da olduðunu ifade eden Rehn, Kosova ne ABD nin 51. eyaleti ne de Rusya federasyonun bir parçasý olmayacaktýr. Kosova nýn geleceði Avrupa dadýr dedi. Rehn, bu çaðrýnýn her iki ülkenin Avrupa ya katýlmalarý için görüþmelerde çözüm bulmak için anlaþmaya varmalarý için teþvik olacaðýný söyledi. AB nin Kosova da yeni sivil göreve baþlamasý için BM Güvenlik Konseyi nin kararý gerektiðini belirten Rehn, uluslararasý birliðinden bu yönde karar alýnmasý isteminde bulundu. AGÝT Kosova misyonu þefi Tim Guldiman görüþme sonrasý yaptýðý açýklamada karþýlaþtýklarý en büyük sorunlardan birinin Kosova da kasým ayýnda yapýlacak seçimlerin örgütlenmesi olduðunu ifade ederken, Seçimleri statü sürecinden ayýrmalýyýz dedi. Kosovalýlarýn AGÝT ile seçimleri beraberce örgütlediklerini belirten Guldiman, bu seçimlerden sonra yeni yasal organlarýn göreve baþlayacaðýný söyledi. Kosova da seçim hazýrlýklarýnýn baþarýyla yürütüldüðünü belirten Guldiman, demokratik bir seçimin yapýlabilmesi için ellerinden gelen bütün gayreti harcayacaklarýný ifade etti. Çeku, Guldiman ile görüþtü Kosova Baþbakaný Agim Çeku geçen hafta AGÝT misyonu þefi görevine baþlayan Tim Guldiman ile bir araya geldi. Çeku, görüþme ardýndan yaptýðý açýklamada Kosova tarafýnýn Sýrbistan tarafýndan kendilerine önerilecek olan özerklik önerisini ret edeceðini söyledi. Çeku, Görüþmede Guldiman a Kosova nýn þu anda seçimlerin yapýlmasýna gereksinimi olmadýðýný bu yüzden de seçimlerin Kosova statüsünün belirlenmesinden sonra yapýlmasý gerektiðini ifade ettim. 10 Aralýktan sonra Kosova Meclisi ve yeni hükümeti kurulamazsa, bundan dolayý Kasým ayýnda yapýlan seçimlerin yanlýþ bir adým olduðunu göreceðiz. Bundan dolayý seçimlerin Kosova statüsünün belirlenmesinden sonra yapýlmasý gerektiðini düþünüyorum dedi. Sahibi ve Genel Müdürü: Mehmet BÜTÜÇ Genel Yayın Yönetmeni: Esin MUZBEG Sayý:398 KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ H a f t a l ý k g a z e t e Yazı İşleri Müdürü: Sencar KARAMUÇO Ýç Haberler: Fevzi KARAMUÇO Kültür: Ýskender MUZBEG Yayýn Koordinatörü: Taner GÜÇLÜTÜRK Balkan ve Ankara Muhabiri: Erhan TÜRBEDAR Gilan Muhabiri: Celal MUSTAFA Mamuþa Muhabiri: Suphi MAZREK Kadýn: Sezen HASKUKA Spor: Ýsmail MAKASÇÝ Mizanpaj: Eren BÜTÜÇ Yazýlarda ortaya atýlan fikirler, yazarlara aittir. Gazetemizin resmi görüþü deðildir. Yazýlarýn sorumluluðu yazarlara aittir. Adres: Adem Yaþari No: 8, Prizren/Kosova Tel Fax: (0) Banka: Raiffeisen Bank Yeni Dönem Hesap No: Baský: SIPRINT basýmevi Prizren Yeni Dönem Kosova Türk Medyasý yayýnýdýr. Yeni Dönem KTM Þirketi Danýþma Kurulu: Fikri Þiþko (Ýl Mahkeme Yargýcý) Refki Taç (Avukat, Uluslararasý Hukuk Uzmaný) Cemil Luma (Esnaf ÝE Derneði Baþkaný) Zeynel Beksaç (Türkçem Dergisi Sahibi) Agim Rifat Yeþeren (Belediye Kamu Avukatý) Levent Koro (UNDP Ekonomi Uzmaný) Elsev Brina (Türk Dili Öðretmeni)

5 5 K o s o v a Kýþýn kesintiler 5+1 KFOR Komutaný General Kvasiye de Marnak Kastriot ta bulunan Kosova termik santralarýna yaptýðý ziyaret sýrasýnda KEK üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi. Geçenlerde görevine yeni seçilen KEK yöneticisi Remzi Þahini görüþmede General Marnak a KEK çalýþmalarý hakkýnda bilgi verirken, kýþ döneminde 5+1 kýsýtlamalara baþ vurulacaðýný söyledi. Görüþme sonrasýnda Kosova termik santralarýn yaptýðý ziyareti deðerlendiren General Marnak, ziyaretinin esas amacýnýn Kosova termik santralarýnda mevcut durum hakkýna bilgi edinmek olduðunu söyledi. Marnak, KEK e yaptýðým ziyaret sýrasýnda Kosova B termik santralýn iki bölümü kýsa bir zaman içinde üretime baþlayacaðý bilgisini edindim. Kýþ döneminde Kosova vatandaþlarýna yeter miktarda elektrik verileceði konusunda söz aldým dedi. Kosova termik santrallerinin teknik arýzalar yüzünden sürekli sorun yaþadýðýný belirten General Marnak, teknik sorunlarý giderilmesi için tüketicileri elektrik faturalarýný ödemeye davet etti. Marnak, Yetkin bir dünyada deðiliz. Elektrik enerjisinin üretildiði hiçbir ülkede elektrik bedava tüketicilere verilmiyor. Kosova vatandaþlarýndan elektrik faturalarýný ödeme konusunda göreve davet ediyorum dedi. Rusya Bilim ve Ekonomi Enstitüsü tarafýndan yuvarlak masa toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Balkan uzmanlarýnýn yanýnda bir çok Balkan ülkesinden bilim adamý ve diplomat katýldý. Kosova nýn geleceðinin masaya yatýrýldýðý toplantýda Rusya nýn Balkan uzmanlarý ABD yi takiben 40 ülkenin de Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýyacaðýný dile getirdiler. Rusya nýn Balkan ve siyasi uzmaný Boris KEK yöneticisi Remzi Þahini yaptýðý açýklamada Kosova B termik santralýnýn iki bölümünün bu ayýn 13 ila 15 tarihinde üretime dönmesini beklediðini söyledi. Þahini, B 1 termik santrali teknik sorunlardan dolayý üretime 3 yada 4 gün gecikmeli olarak devreye girecek. Ama bazý yedek parçalarýn saðlanmasý konusunda sorunlar yaþýyoruz dedi. Þahini, elektrik enerjinin saðlanmasýnda karþýlaþtýklarý en büyük sorunun, kömürün saðlanmasý olduðunu söyledi. Kosova nýn baðýmsýzlýðýný ABD ve 40 devlet tanýyacak Þmeylov, Kosova tek taraflý baðýmsýzlýðýný ilan ettiði taktirde ABD ve 40 devletin baðýmsýzlýðýný tanýyacaðýný belirtti. Þmeylov, bu ülkeler arasýnda Sýrbistan ý bombalayan ülkeler ile Washington ile iliþkileri bozmak istemeyen ülkelerin yer aldýðýný söyledi. Sýrbistan Moskova Büyükelçisi Stanimir Vukiçeviç, Kosovalý Arnavutlarýn Sýrbistan da her tür hakka sahiptirler dedi. Rupel: Ahtisaari nin Kosova planýný destekliyoruz Bosna Hersek ziyaretinde bulunan Slovenya Dýþiþleri Bakaný Dimitriy Rupel Bosna Hersek Baþkanlýk divaný üyesi Haris Silayciç ile yaptýðý görüþme ardýndan yaptýðý açýklamasýnda Slovenya nýn Marthi Ahtisaari tarafýndan hazýrlanan Kosova paket önerisini desteklediðini söyledi. Rupel, AB birkaç defa Marthi Ahtisari tarafýndan hazýrlanan Kosova paket önerisini destekledi. Bu plan üzerine taraflarýn aralarýnda alacaðý kararlarýn önemli olacaðýna inanýyoruz. Taraflar çalýþmalarýný Marthi Ahtisari tarafýndan ortaya atýlan plan üzere sürdürmelidirler dedi. Görüþme ardýndan gazeteciler açýklamada bulunan Rupel, AB nin Kosova ile ilgili ortak bir tutumda buluþmasý gerektiðini ifade etti. Rupel, Slovenya Baþbakaný Yanez Yanþa geçenlerde Sýrbistan, Makedonya ve diðer Batý Balkan ülkelerinin AB nin adaylar için belirlediði kriterleri yerine getirdikleri taktirde AB üyesi olmalarý önerisinin arkasýnda olduklarýný belirtti. Kosova gündemi BM ve Kosova Kosova statüsünün kader belirleyicisi olan BM nin gündeminde bu hafta Kosova vardı. BM Genel Sekreteri ve UNMİK Yöneticisi Yoachim Rüecker, Kosova da son durum hakkında konsey üyelerine rapor sundu. Raporda, eski raporlara kıyasen bir yenilik göze çarpmadı. Mun ve Rüecker, Kosova da artık statükonun işlevselliğini kaybettiğini ve Kosova nın tekrar karışabilme ihtimaline dikkat çektiler. Rusya ve ABD nin büyükelçileri rapor ile farklı görüşler savunurken, bir bakıma çözümsüzlüğün belirtilerini vermiş oldular. ABD ek süresinin tamamlanmasından hem sonra artık Kosova nın kaderinin belirlenmesi konusunda görüş belirtirken, Rusya ise tarafların anlaşmaya varılana dek bağımsızlığın dondurulması gerektiğini savunuyor. Bu açıklamalardan da açıkça görebileceğimiz gibi Kosova konusunda bir uluslararası uzlaşı olmayacaktır. *** Sencar Karamuço Kosova statü süreci için önemli bir dönemecin içine girmiş bulunuyoruz. Statü süreci için taraflara tanınmış olan 120 günlük ek süreç gün geçtikçe daralıyor. Ama statü çözüm konusunda herhangi somut bir adım atılmış değil. Taraflar iyi yıl önce başladıkları konumlarını korumaktan başka bir şey yapmıyor. Yani bir taraf karşı tarafa taviz vermeyerek, eski tas, eski hamam misaline saygılı olmaya devam ediyor. Büyük bir ihtimalle görüşmler için tanınan ek süreçte de Kosova nihai satatüsü ile ilgili hiçbir ilerleme sağlanamayacak. Görüşmeler için tanınan ek süreç 10 Aralıkta sona erecektir. Bu tarihten sonra görüşmelere arabuluculuk yapan Temas Artı Gurubu Troyası süreç ile ilgili bir raporu BM Genel Sekreterine sunacak. Yani Kosova konusunda top bir daha BM ye atılmış olacak. Ama Kosova ile ilgili örgüt çerçevesinde bir kararın Rusya tarafından kabul edilmemesi halinde alınmasının imkansız olduğu herkes tarafından biliniyor. Rus yetkililer yaptıkları açıklamalarında Kosova nın bağımsızlığını hiçbir halükarda kabul etmeyeceklerini ifade ederek, bir bakıma Kosova statü sürecinin BM çerçevesinde çözümü karşısında canlı bir kalkan olmaya devam ediyor. Rusya, başka birçok neden dışında Kosova nın bağımsızlığının dünyada bulunan diğer sorunlu bölgelerin de karışmasına etki edeceğini ifade ederek karşı çıkıyor. Kosova nın bağımsızlığını destekleyen ülkeler Kosova nın kendine has bir olay olduğunu üstüne basa basa ifade etmelerine rağmen Rusya bu açıklamalardan tatmin olmadığını dile getiriyor. Bugüne kadar yaşanan bütün gelişmeleri dikkate aldığımız zaman Kosova ile ilgili BM çerçevesinde bir kararın alınması zor görülmektedir. BM dışında alınan bir karar ile bağımsızlığına kavuşacak bir Kosova, BM üyesi olamayacaktır. Başka bir deyişle uluslararası toplumda tam anlamıyla temsil edemeyecektir. Rusya nın Kosova konusunda bu uzlaşmaz tutumu AB nin Kosova ile ilgili çalışmalarını da sekteye uğratmaktadır. Çünkü AB, Kosova da UNMIK ten yönetimi almak için Kosova konusunda yeni bir kararın alınmasını beklemektedir. AB yetkilisi Solana bir bakıma Rusya nın uzlaşmaz tutumuna yönelik yaptığı açıklamasında AB nin Kosova da misyonuna BM kararı olmadan da bağlayabileceğini dile getirdi. Yani Kosova uluslararsı toplum denetimi altında bağımsızlığını AB desteği ile kazanabilecek. Ama AB içinde Kosova ile farklı tutumların varlığını göz önünde bulundurursak AB nin Kosova konusunda bir sınavdan geçebileceğini söyleyebiliriz.

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Baþbakan Haþim Thaçi, ile özel roportaj Thaçi: Baðýmsýzlýk sürecinde Türkiye nin yanýmýzda olmasýný istiyoruz Kosova Baþbakaný Hashim Thaçi, muhabirimiz Enis Tabak ý makamýnda kabul ederek son günlerde

Detaylı

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici Kosova Üniversite Eðitiminde Yeni Bir Geliþme TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici TOBB Kosova ya sunabileceði en iyi desteði sundu.

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Orman yangýnlarýnýn maliyeti; 17,5 milyon avro Avrupa nýn birçok bölgelerinde olduðu gibi Kosova da da bu yaz aylarýnda meydana gelen orman yangýnlarý büyük maddi zarara yol açtý. Kosova da ormanlar yangýnlar

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Prizren Zambaðý nýn 3 ncüsü Tolga Kazaz Kosova nýn Prizren þehrinde 14 yýldýr geleneksel olarak düzenlenen Prizren Zambaðý müzik yarýþmasý Salý gecesi Türkiye Ekonomi Bankasý nýn-teb ana sponsorluðunda

Detaylı

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý 15 Nisan Pazar günü Gora nýn Brod köyünde DAG Kültür ve Araþtýrma Derneði tarafýndan geleneksel hale gelen Çanakkale Þehitlerini anma töreninin üçüncüsü düzenledi. Törene

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ THY Kosova daki 5. Yýlýný Kutladý Türk Hava Yollarý (THY) düzenlediði törenle Ýstanbul ile Priþtine arasýnda baþlayan uçak seferlerinin 5. yýlýný görkemli bir þekilde kutladý. Çok sayýda davetlinin hazýr

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KDTP Mamuþa Þubesi Kosova Milletvekili Adayý Rifat Krasniç Kosova Demokratik Türk Partisi Mamuþa Þubesi nde 28.08.2007 tarihinde yapýlan toplantýda, 17 Kasým 2007 tarihinde Kosova da yapýlacak seçimlerde

Detaylı

AK PARTİ GENEL MERKEZ DIŞ İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI TÜRKİYE GÜNDEMİ... 3

AK PARTİ GENEL MERKEZ DIŞ İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI TÜRKİYE GÜNDEMİ... 3 İçindekiler TÜRKİYE GÜNDEMİ... 3 DUMANLI VE KARACA YA TUTUKLAMA İSTEMİ... 3 KONYA DAKİ ŞEB-İ ARUS TÖRENİ... 3 Basın özgürlüğü mü dediniz, aynaya bakın Abdulkadir SELVİ, Yeni Şafak... 3 AFRİKA GÜNDEMİ...

Detaylı

HABER BÜLTENİ. Haber Özetleri. Irak. 7 Kasım 2007

HABER BÜLTENİ. Haber Özetleri. Irak. 7 Kasım 2007 HABER BÜLTENİ 7 Kasım 2007 Haber Özetleri Irak Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, Bağdat yönetiminin, terör örgütü PKK'ya karşı ''somut ve ciddi önlemler'' almasının ardından, Türkiye'nin terör örgütüne

Detaylı

HABER BÜLTENİ. Haber Özetleri. Irak. 22 Ocak 2008

HABER BÜLTENİ. Haber Özetleri. Irak. 22 Ocak 2008 HABER BÜLTENİ 22 Ocak 2008 Haber Özetleri Irak Kerkük İl Meclis üyesi Ali Mehdi Sadık başkanlığında bir Türkmen heyeti, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. İstanbul üzerinden Ankara'ya gelen heyeti,

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

HABER BÜLTENİ. Haber Özetleri. Irak. 17 Haziran 2008

HABER BÜLTENİ. Haber Özetleri. Irak. 17 Haziran 2008 HABER BÜLTENİ Haber Özetleri Irak 17 Haziran 2008 Resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gelen Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El-Haşimi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmede Haşimi,

Detaylı

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL F. ALOÐLU KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL sayfa: 10-11 Þenol Karakaþ ABD nin yeni ulusal güvenlik strateji belgesi Hem saldýrganlýk hem çöküþ belgesi sayfa: 9 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 251 25 Mart

Detaylı

Euro çökerse Almanya 500 milyar kaybedecek

Euro çökerse Almanya 500 milyar kaybedecek 0 Dış Haber Esed rejimini destekleyen İran, yanlış yapıyor Arap Baharı nın ilk halkası Tunus devriminden sonra iktidara gelen Ennahda hareketinin lideri Raşid Gannuşi, Suriye de Beşşar Esed rejimini destekleyen

Detaylı

Sarai Sierra topraga verildi

Sarai Sierra topraga verildi Rusya da meteor yağmuru: 400 yaralı Rusya da aşırı sağcı Liberal Demokrat Parti Başkanı Vladimir Jirinovski, Ural bölgesinde yaşanan meteor yağmurunun ABD tarafından denenen yeni bir silah olduğunu iddia

Detaylı

TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı. Türkiye İnsan Hakları Raporu 2006

TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı. Türkiye İnsan Hakları Raporu 2006 TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı Türkiye İnsan Hakları Raporu 2006 Ankara, Nisan 2007 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları (47) Yayına Hazırlayan : Dokümantasyon Merkezi ISBN: 978-975-7217-57-2 Türkiye

Detaylı

Cumhuriyet e saldırı, Ergenekon davasıyla birleştirildi GÜNDEM08

Cumhuriyet e saldırı, Ergenekon davasıyla birleştirildi GÜNDEM08 ZAMAN, Sprendlinger Land Str., 9 Offenbach ZKZ -E 9, PvSt Cumhuriyet e saldırı, Ergenekon davasıyla birleştirildi GÜNDEM ARALIK PERŞEMBE NR. 99 FÝYATI: EURO WWW.EUROZAMAN.COM STUTTGART BİL ÖZEL OKULU YENİ

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

Türk Dış Politikası Gündemi. Ocak-2014. Gözde KILIÇ YAŞIN

Türk Dış Politikası Gündemi. Ocak-2014. Gözde KILIÇ YAŞIN Türk Dış Politikası Gündemi Ocak-2014 Gözde KILIÇ YAŞIN DAVUTOĞLU NDAN TIR AÇIKLAMASI Ocak-2014 Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları değerlendirdi.

Detaylı

TÜRKİYE VE ERMENİSTAN: KALIPLARI KIRMAK, SINIRLARI AÇMAK. Avrupa Raporu N 199 14 Nisan 2009

TÜRKİYE VE ERMENİSTAN: KALIPLARI KIRMAK, SINIRLARI AÇMAK. Avrupa Raporu N 199 14 Nisan 2009 TÜRKİYE VE ERMENİSTAN: KALIPLARI KIRMAK, SINIRLARI AÇMAK Avrupa Raporu N 199 14 Nisan 2009 İÇİNDEKİLER ÖZET VE ÖNERİLER... i I. GİRİŞ... 1 II. MÜZAKERELERİN DURUMU... 4 A. DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN KURULMASI...5

Detaylı

HABER BÜLTENİ. Haber Özetleri. Irak. 18 Eylül 2007

HABER BÜLTENİ. Haber Özetleri. Irak. 18 Eylül 2007 HABER BÜLTENİ 18 Eylül 2007 Haber Özetleri Irak ABD'de Demokrat Parti'nin savunma konularında en yetkin ismi olan milletvekili John Murtha, Cumhuriyetçi Başkan George W. Bush yönetiminde bazı isimlerin,

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

HABER BÜLTENİ. Haber Özetleri. Irak. 21 Temmuz 2008

HABER BÜLTENİ. Haber Özetleri. Irak. 21 Temmuz 2008 HABER BÜLTENİ 21 Temmuz 2008 Haber Özetleri Irak Irak Seçim Komisyonu, 1 Ekim'de yapılması planlanan yerel seçimin ertelenmesini istedi. Komisyon tarafından yapılan açıklamada, seçimin, planlanan tarihte

Detaylı

BM ve AB Çerçevesinde Kýbrýs Sorununa Güncel Bir Bakýþ. A Contemporary Look into the Cyprus Conflict and the Involvement of UN and EU

BM ve AB Çerçevesinde Kýbrýs Sorununa Güncel Bir Bakýþ. A Contemporary Look into the Cyprus Conflict and the Involvement of UN and EU BM ve AB Çerçevesinde Kýbrýs Sorununa Güncel Bir Bakýþ Hasan DURAN * Özet: Kýbrýs'ta II. Dünya Savaþý'ndan sonra iki taraf arasýnda baþlayan soruna çözüm arayýþlarý da yýllardýr devam etmektedir. 1960

Detaylı

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni 24 Ekim 8 Kasım 2012 İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 1 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI AB DE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI KONULU BİR EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLEDİ... 2 DIŞİŞLERİ BAKANI DAVUTOĞLU

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3076 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KALKMAYAN AYVAYI YEDÝ... Ýrsen Küçük, "Türkiye AK Parti hükümetiyle ekonomi ve dýþ politikada atýlým yaptý" diyor. Bunu muhalefetteyken söylemiþ olsa, ancak o zaman bir anlamý olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs 2010

Detaylı

ORSAM BİRLİK Mİ, PYD NİN GÜÇ GÖSTERİSİ Mİ? ERBİL ANLAŞMASINDAN SONRA SURİYE KÜRT DİNAMİKLERİ

ORSAM BİRLİK Mİ, PYD NİN GÜÇ GÖSTERİSİ Mİ? ERBİL ANLAŞMASINDAN SONRA SURİYE KÜRT DİNAMİKLERİ Rapor No: 138, Aralık 2012 BİRLİK Mİ, PYD NİN GÜÇ GÖSTERİSİ Mİ? ERBİL ANLAŞMASINDAN SONRA SURİYE KÜRT DİNAMİKLERİ UNITY OR PYD POWER PLAY? SYRIAN KURDISH DYNAMICS AFTER THE ERBIL AGREEMENT Ortadoğu Stratejik

Detaylı

Yoksulluðu, iþsizliði, baský ve zulmü BUSH A HAYIR, IRAK TA ÝÞGALE SON YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK. Irkçýlýðýn belgesi olur mu?

Yoksulluðu, iþsizliði, baský ve zulmü BUSH A HAYIR, IRAK TA ÝÞGALE SON YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK. Irkçýlýðýn belgesi olur mu? AB hayali tepemizde geziyor - sayfa: 3 Türkiye Avrupa Birliði kapanýnda - sayfa:6 sosyalist isci SAYI: 225 8 Ekim 2004 1.000.000 TL. YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK Mehmet Aðar yargýlanmalý sayfa:

Detaylı

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman Bir Toparlanýyoruz Hareketi'miz vardý... Þimdi onu da mý kaybediyoruz? Ah Kudret ah, sen bu iþi býrakýp gidersen bundan sonra kim toparlayacak bizi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Þubat 2014 Pazar YIL:

Detaylı