Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz."

Transkript

1 sayfa 10 da Þpat: Belediye seçimlerinde iddialýyýz KDTP Prizren Şubesi Baþkaný ve Prizren Belediye Baþkan adayý Ercan Þpat ile seçimler, seçim sistemi, seçim stratejisi, seçimden beklentilerini bir söyleþide ele aldýk. Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz. Kosova Türk Eşgüdüm Ofisi Kosovalıların Ramazan Bayramını kutlar, mutlu yarınlar dileriz. TİKA Program Kosova Koordinatörlüğü İslam Aleminin Ramazan Bayramını Kutlar, Ramazan ayı içerisindeki bütün ibadetlerinin Kabul olmasını dileriz. Yeni Dönem KTM Çalışanları Tüm Esnafın ve Müslüman Aleminin Bayramını Kutlarız Yeni Dönem KTM Çalışanları KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Müslüman Aleminin Bayramı Kutlu Olsun SAYI: 398 YIL: 9 Fiyatý: 0.50 Güvenlik Konseyi Kosova yı Görüştü Rüker, BM Güvenlik konseyinde kapalı kapılar ardında sundu raporunda Kosova da son üç ay içinde durumu değerlendirdi. Rüker, durumun görünürde sakin, ancak Arnavutların Kosova statü sürecinin uzaması durumunda memnuniyetsizliklerinin şiddete dönüşebileceğini söyledi. Toplantı ardından gazetecilere açıklamada bulunan Rüker, Kosovalı Sırpların 17 Kasım da yapılacak merkezi ve yerel seçimlere katılmaları büyük önem taşıdığını belirtti. Rüker, Sırpların seçimlere katılımı konusunda seçimleri doğrudan veya dolaylı boykot edilmesi için çağrı yapılmamasını istedi. Geçenlerde Kosovalı Sırpların seçimlerin ertelenmesi talebine değinen Rüker, Belgrat BM 1244 sayıulı karar uyarınca davranması gerektiğini söyledi. Bundan dolayı Rüker Belgrat ı Kosovalı Sırpları seçimlere katılmaları için desteklemesini istedi. Rüker, konuşmasının devamında Sırbistan Başbakanı Voyislav Koştuniça dan Kosovalı Sırpları boykot etmeden vazgeçirmesi talebinde bulunduğunu söyledi. UNMIK Yöneticisi Yoakim Rüker, Kosova yı terk eden Sırpların da seçimlere katılmalarına çağrı yaptı. Bir gazetecinin UNMIK Vekili Şuk ile sorusunu yanıtsız bırakan Rüker, konu ile ilgili hiçbir resmi direktif almadığını söyledi. UNMIK Yöneticisi Yoakim Rüker, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Mun a da Kosova raporunu sundu. Mun, Rüker gibi Kosova da durumun görünürde sakin ve Kosova statüsünün çözümünün uzatılmasının memnuniyetsizlik ve şiddet olayları yaratacağını söyledi. UNMIK Yöneticisi Yoakim Rüker, Salı akşamı BM Güvenlik Konseyinde Kosova da son üç aylık durum üzerine rapor sundu. Kosova Müzakere Ekibi Londra da Büyük Britanya Dış İşleri Bakanı Deyvid Milebard ın daveti üzerine Kosova müzakere ekibi Londra ya gitti. Kosova Müzakere Ekibi Salı günü Büyük Britanya Dış İşleri Bakanı ile bir araya gelerek Kosova statüsü ve diğer güncel konuları masaya yatırdılar. Kosova Müzakere Ekibi üyeleri Londra da yaptıkları görüşmede Kosova bağımsızlığının tek çözüm olabileceğini vurguladılar. Diğer yandan Britanya Dış İşleri Bakanı Dairesi tarafından yayınlanan bildiride, Büyük Britanya nın üçlü çalışmalarını destekledikleri ve iki taraf arasında yapılan görüşmelerin başarısız sonuçlanması halinde Marti Ahtisari planının uygulanacağı altı çizildi. Bildiride, Büyük Britanya nın Ahtisari planını desteklediği ve Kosova statüsünün 10 Aralık tan hemen sonra çözülmesi gerektiği ifade edildi. Londra ziyaretinde bulunan Kosova Müzakere Ekibi, ayrıca Büyük Britanya nın Avrupa dan sorumlu bakanı Jim Merfin le Büyük Britanya Parlamentosunda görüşmelerde bulundu. Türkçem dergisi Solana, yetkilerin devri konusunda aceleci Dýþ Siyaset ve Güvenlik Yüksek temsilcisi Haviyer Solana Avrupa Parlamentosu ABOrtak komitesinde yaptýðý konuþmasýnda AB nin BM Güvenlik Konseyi nin kararý olmadan Kosova da misyonu devralabileceðini söyledi. Solana, Biz Kosova da AB Güvenlik ve Savunma Siyaseti ( E S D P ) ç e r ç e v e s i n d e hazýrlýklara baþlamalýyýz. AB üye devletleri arasýnda bu konu hakkýnda bir anlaþmaya v a r ý l m ý þ t ý r. Bununla ilgili BM Genel Sekreteri ile t e m a s l a r ý m ý z ý s ü r d ü r ü y o r u z dedi. Solana, Priþtine ile Belgrat arasýnda yapýlacak görüþmelerin aralýk ayýnda nasýl sonuçlanacaðý ve BM Güvenlik Konseyi nde Kosova ile ilgili bir karar alýnýp alýnmayacaðý ile ilgili bilgi sahibi söyledi. Solana, AB, ESDP çerçevesinde BM den Kosova statüsünün belirlenmesinden sonra hukuki ve polis misyonunu görevini devralmaya hazýrlanýyor dedi. Solana, Kosova statüsünün belirlenmemesi yüzünden, hukuki dayanaklarýn olmamasýndan dolayý Kosova ya 1875 hukuki ve polis yetkilisini gönderilemediðini söyledi. Solana, BM Genel Sekreteri Ban Ki Mun bu konuda karar aldýktan sonra ESDP Kosova da misyonu üstlenmeye hazýr olacaktýr. Bu görev UNMÝK misyonundan farklý olacak dedi. Kosova statü görüþmelerinin baþarýsýzlýkla sonuçlanmasý durumunda AB nin bundan sonra Kosova nýn baðýmsýzlýðý konusunda ne yapacaðý ile ilgili açýklama yapmaktan kaçýnan Solana, Bugün eðerler için karar almamýz gerekmediðini düþünüyorum. Yapabileceðimiz tek þey, taraflardan sürece olumsuz etki edecek açýklamalardan vaz geçmelerini istemektir dedi.

2 Partiler seçim bildirisi imzaladý Kosova siyasi partileri cuma günü 17 Kasýmda yapýlacak seçimlerin kurallara uyacaklarýný ve seçim sonuçlarýný kabul edecekleri ile ilgili bir bildiri imzaladýlar. Anlaþmayý Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Dr. Kadir Hüseyin imzaladý. Baþkan Fatmir Seydiu ve Müzakere heyetti üyeleri tarafýndan ortaya atýlan öneri seçimlere katýlacak siyasi oluþumlar tarafýndan da kabul edilerek, seçim kurallarýna saygýlý olma konusunda anlaþmaya vardý. Kosova siyasi parti liderleri ile cuma günü bir öðle yemeðinde bir araya gelen Baþkan Seydiu nun ortaya attýðý öneri memnuniyetle karþýlandý. Bildiri, öðle yemeðine katýlan Sýrp temsilciler Slaviþa Petkoviç ve Branislav Grbiç ve tüm Kosova siyasi parti temsilcileri tarafýndan imzalandý. Baþkan Seydiu görüþme ardýndan yaptýðý açýklamasýnda Amacým, bütün siyasi partilerin katýlacaðý büyük proje öncesinde partileri bir araya getirmekti. Amacýma ulaþmýþ da bulunuyorum. Bu görüþmemizde Kosova da yapýlacak merkez ve yerel seçimleri görüþtük. Seçimlerle ilgili ne tür hazýrlýklar yapabileceðimizi ve vatandaþlarýmýzýn bu sürece nasýl katýlmalarýný teþvik edebileceðimizi konuþtuk dedi. Seydiu, siyasi parti liderleri tarafýndan imzalanan bildiri ile partiler seçim sürecinde seçim kampanyasý ve seçimleri düzenleyen kural ve yasalara saygýlý olmayý, Kosova nýn seçimlerle ilgili bu güne dek sürdürdüðü iyi geleneði sürdürme yükümlülüðünü kabul ettiklerini söyledi. Bildiri olumlu karþýlandý Kosova siyasi oluþum liderleri tarafýndan imzalanan bildiri UNMIK vekili Þuk tarafýndan olumlu olarak karþýlandý. Kosova AGÝT Misyonu yeni þefi Tim Guldiman da imzalanan bildiriyi selamlarken, seçimlerin demokratik bir hava içinde cereyan edeceðine inandýðýný söyledi. PDK Baþkaný Haþim Thaçi imzalanan bildiriyi Kosova siyasi yelpazesi ve vatandaþlar için önemli bir geliþme olarak deðerlendirirken, herkesi kurallara uymaya davet etti. Kosovalý siyasi parti ve oluþumlarýn seçimde üzerlerine düþen görevi yerine getirmekte kararlý olmalarý gerekliliðine iþaret eden Thaçi, bunun sayesinde seçim sonuçlarýnýn herkes tarafýndan kabul edilebilecek demokratik bir ortamda yapýlabileceðini söyledi. Bildiriyi olumlu olarak deðerlendiren AAK Baþkan yardýmcýsý Ahmet Ýsufi, Bu bildiri ile hepimizin seçimlerin demokrat bir havada yapýlmasý için sorumluluk üsleniyoruz dedi. ORA Baþkan yardýmcýsý Ülber Hüsa, Kosova siyasi oluþumlarýn bildiriyi imzalamasýndan sonra seçim kurallarýna uygun bir þekilde rekabet etmeyi kabul ettiklerini ifade etti. Yeni Demokrasi Baþkaný Bratislav Grbiç imzalanan bildiriyi selamlarken, Diðer siyasi partiler ile ortakça görüþlerimizi tartýþmakla, Kosovalý Sýrplarýn sorunlarýný çözebiliriz dedi. K o s o v a 2 Seçim Kampanyasý 21 gün Kosova UNMIK Yöneticisi Yoakim Rüker Müzakere heyetti önerisini göz önünde bulundurarak Kosova da 17 Kasýmda yapýlacak olan seçimlerde seçim kampanya süresini 21 gün olarak belirledi. Kosova UNMIK Yöneticisi Yoakim Rüker Kosova Müzakere heyetti önerisini göz önünde bulundurarak 30 gün yapýlmasý gereken seçim kampanyasýnýn 21 gün yapýlmasý konusunda karar aldý. UNMIK tarafýndan konu ile ilgili yayýnlanan bildiride, Müzakere heyetti tarafýndan seçim kampanyasý süresinin azaltmasý için yapýlan talep ve Kosova Merkezi Seçim komisyonunda yapýlan tartýþmalar göz önünde bulundurularak Kosova UNMIK Yöneticisi Rüker, 17 Kasýmda yapýlacak seçimlerde seçim kampanya süresini 21 gün olarak belirledi. 25 NATO Genel Sekreteri Jap de Hop Shefer Makedonya Baþkaný Branko Crvenkovski ile yaptýðý görüþme ardýndan düzenlediði basýn toplantýsýnda diðerleri arasýnda Kosova ile ilgili gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Sýrbistan Baþbakaný Voyislav Koþtuniça nýn NATO nun Kosova da kendine bir devlet kurma giriþiminde bulunduðu açýklamasý ile ilgili bir gazetecinin sorusunu yanýtlayan NATO Genel Sekreteri Shefer, NATO nun Kosova daki görevi bellidir. Bizim görevimiz devlet kurmak deðildir. Bizim görevimiz Kosova da fark yapmaksýzýn istikrarý ve güvenliði saðlamaktýr dedi. NATO Genel Sekreteri Shefer, NATO olarak Temas Artý Gurubu tarafýndan kurulan Troyka Kosova Meclis Baþkaný Kol Beriþa AGÝT Kosova Misyonu yeni þefi Tim Guldiman ile bir araya geldi. Gerçekleþen görüþmede Kosova Meclisi çalýþmalarý, yasalarýn kabul edilmesi, Kosova statüsü belirlenmesi ile ilgili görüþmeler, 17 Kasýmda yapýlacak olan merkezi ve yerel seçimler ile Kosova Meclisi ile AGÝT arasýnda iþbirliði gibi konular ele alýndý. Meclis Baþkaný Kol Beriþa Kosova nýn þimdiye dek baþarýlý seçimlere imza attýðýndan dolayý örgütlenme görgüsünün varlýðýna iþaret ederken, Kosova statüsünün belirlenmesinde yapýlacak her tür yanlýþ hareketin istikrarsýzlýða yol açacaðýný söyledi. Kosova statüsünün belirlenmesinde Kosova kurumlarýnýn çalýþmalarýný da olumlu olarak deðerlendiren Beriþa, Kosova için statükonun kabul edilemez olduðuna her gün þahit oluyoruz dedi. AGÝT Kosova Misyonu yeni þefi Tim Guldiman görüþme sonrasý yaptýðý açýklamasýnda þimdiye dek AGÝT ve Kosova Eylül gecesi yani perþembe günü baþlayacak olan seçim kampanya süreci 15 Kasým gecesi tamamlanacak. Seçimlerden bir gün önce hiçbir seçim kampanyasý yapýlmayacak. Bu süre yasalarla kontrol altýndadýr deniliyor. Shefer: NATO nun görevi bellidir çalýþmalarýný desteklediklerini ifade ederken, KFOR birliklerinin Kosova da barýþ ve istikrarý saðlamayý sürdürdüklerini ve sürdüreceklerini de söyledi. Beriþa, Guldiman ý kabul etti Kosova da seçime adým adým ilerlerken, seçim çalýþmalarý da hýz kazandý. Seçim çalýþmlalarý çerçevesinde atýlacak adýmlarý görüþmek üzere Meclis Baþkanýný ziyaret eden AGÝT þefi seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleþmesi için çalýþma sözü verdi. Meclisi çalýþmalarýndan büyük memnuniyet duyduðunu belirtirken, ileride bu tür iþbirliði ve çalýþmalarýn süreceðine inandýðýný söyledi. Kosova da 17 Kasýmda yapýlacak olan seçimlerin demokratik bir þekilde yapýlabilmesi için kurum olarak her tür destek sunmaya hazýr olduklarýný belirten Guldiman, Þu anda misyonumuzun esas görevi kasýmda yapýlacak olan seçimlerdir. Diðer seçimler gibi bu seçimlerin de baþarýlý olmasý için elimizden gelen bütün çabayý harcayacaðýz dedi. Kosova Meclisi ve diðer kurumlarýn çalýþmalarýna da önem verdiklerini ifade eden Guldiman, bütün kurumlar ile iþbirliðini ön planda tutacaklarýný söyledi.

3 3 K o s o v a Güzel sözler Zaman yeterli deðil Kosova statü sürecinin görüþmelerden sonra çözülüp çözülmeyeceði belirsizliðini korurken Troyka nýn ABD temsilcisi Visner, statü sürecinin bu yýl çözülmesinin çok zor olduðuna iþaret ederek sorunun gelecek yýla sarkabileceðinin sinyalini vermiþ oldu. Yani baðýmsýzlýk bekleyen Kosova vatandaþlarýna beklemekten baþka çare kalmýyor. ABD Üçlü Temas Artý Gurubu temsilcisi Frenk Wisner Amerika sesi ne yaptýðý konuþmada Kosova statüsünün bu yýl içinde belirlenmesi için kýsa bir zaman kaldýðýný söyledi. Visner, BM Genel Sekreterine 10 Kasýma kadar görüþmeler ile ilgili raporu iletmeye çalýþacaðýz. BM Genel sekreteri raporun tesliminden sonra Temas Artý Gurubu üyeleri ile bir araya gelecek. Bunun yanýnda rapor ile ilgili BM Güvenlik Konseyi içinde ve dýþýnda bununla ilgili tartýþmalar olabilir. Bundan dolayý da 2007 yýlýnda Kosova statü sürecinin çözümü için takvim çok sýkýþ dedi. Taraflarýn görüþmlerde Kosova sorununun belirlenmesi için yeni fikirler ortaya atmadýklarýný belirten Visner, taraflarýn Kosova nýn bölünmeyeceði fikir birliðine vardýklarýný söyledi. Visner, Kosova nýn parçalanmasý ne Kosova, ne Sýrbistan ne de Troyka tarafýndan masaya atýlmamýþtýr. Bu konuyu dile getirmek Temas Artý Gurubu ilkelerine aykýrýdýr. Bu çözüm yolu þiddet olaylarýndan baþka bir þey getirmez. Bu olasýlýk amaçlarýmýza terstir dedi. KDTP destek turlarına devam ediyor Kosova Demokratik Türk Partisi-KDTP, 17 Kasım 2007 tarihinde gerçekleşecek olan genel ve yerel seçimleri öncesi Türk sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ziyaret ediyor. Ziyaretleri çerçevesinde Türk Müziği Konservatuarı, Zübeyde Hanım KTKD, ESNAF İşadamları ve Esnaflar Derneği, Yeni Dönem KTM, Türkiye Mezunları Derneği -TÜMED yanı sıra diğer dernek temsilcileriyle bir araya geldi. KDTP Prizren Şubesi Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Şpat ve diğer yönetim kurulu üyeleri destek turları çerçevesinde, dernek temsilcilerine bu yıl ilk kez gerçekleşecek olan açık liste sistemi hakkında bilgi verildi. Şpat, KDTP partisinin seçimlerde oy numarasının 79 olduğunu hatırlatarak, 3 liste halinde verilecek olan listelerde de oyların nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verdi. KDTP Gilan da yeni ofisini törenle açtı Kosova Demokratik Türk Partisi-KDTP, Gilan da yeni ofisine taşındı. Gilan da ki yeni ofisin açılışı törenine parti üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. Şubenin yeni ofis kurdelesini Türkiye Cumhuriyeti Kosova Türk Eşgüdüm Müsteşarı Mustafa Sarnıç, KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar, Kosova Türk Taburu Görev Kuvvet Komutanı Kurmay Yarbay Kerim Acar ve KDTP Gilan Şubesi Başkanı Refike Sulçevsi kesti. Açılış töreninde konuşan KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar, 17 Kasımda gerçekleşecek olan genel ve yerel seçimlerde açık liste olmasından dolayı seçmenin istediği adaya oyunu kullanabileceğini söyledi. Yağcılar, Gilan Belediyesi Meclisi ne en az bir üyenin seçilmesini beklediklerini de söyledi. Müsteşar Mustafa Sarnıç yaptığı konuşmasında, Gilan da yeni ofisin açılmasını yapıcı olmanın en güzel örneği olarak nitelendirdi ve Türkiye nin KDTP yi Kosova da tek muhatap siyasi parti olarak kabul ettiğini bir kez daha yeniledi. KDTP Gilan Şubesi Başkanı Refike Sulçevsi, önümüzdeki seçim sürecini göz önünde bulundurarak parti çalışmalarının daha yoğun yapılması gayesiyle çalışma şartlarını düzeltme kararını aldıklarını belirtti. Gilan da KDTP yeni ofisinin açılmasıyla çalışmalarda hareketlik sağlanacağı inancını belirten Refika Sulçevsi, herkese KDTP kapılarının açık olduğunu söyledi. Enis TABAK Geçmiþi hatýrlamayanlar onu bir kere daha yaþamak zorunda kalýrlar. ABD Üçlü temsilcisi Frenk Visner tarafýndan yapýlan bu açýklama Kosovalýlar tarafýndan ABD karþý olan güveni sarsmadý. Kosova siyasi liderleri konu ile ilgili yaptýklarý açýklamada Visner in bu açýklamasýný statünün ertelenmesi olarak deðil, Troyka nýn BM Genel Sekreteri Ban Ki Mun a sunacaðý raporun baþarýlý sonuçlanmasý için ortaya atýlan fikir olarak deðrlendirdiler. Baþkan Fatmir Seydiu konu ile ilgili yaptýðý açýklamada Kosova statüsünün belirlenmesi ile ilgili bir tarih ortaya atmanýn zor olduðunu iafde ederken, statünün 10 Aralýktan sonra çözüme kavuþturulabileceðini söyledi. Seydiu, Bizler statünün belirlenmesi ile ilgili bugüne kadar kesin bir tarih vermedik. Troyka, 10 Aralýktan sonra böyle bir açýklama yapýlabilir dedi. Kosova Müzakere heyeti üyesi ve PDK Baþkaný Haþim Thaçi, Kosova nýn baðýmsýzlýðýný bir an önce kazanmasý için ABD nin desteðinin gerekliliðine iþaret ederken, bu desteðin de verileceðini söyledi. Kosova nýn baðýmsýzlýðý 10 Aralýktan kýsa bir zaman sonra kavuþacaðýna inandýðýný iafde eden Thaçi, Kosova siyasetçileri ve vatandaþlarý Baþkan Bush ve ABD nin Kosova nýn baðýmsýzlýðýna destek vermesini bekliyor. Kosova nýn baðýmsýzlýðýna kýsa bir zaman içinde kavuþacaðýna inanýyorum. Kosova nýn baðýmsýzlýðýný 10 Aralýktan sonra bir çok ülke tanýyacaðýna inanýyoruz dedi. AAK Baþkan yardýmcýsý Ahmet Ýsufi Kosova statüsünün ertelenmesinin þiddete yol açacaðýný ifade ederken, Kosova da 17 Kasým da yapýlacak seçimlerden kurulacak oluþacak olan kurumlarýn Kosova statüsünün belirlenmesi konusunda kararlý adýmlar atmasý gerekliliðine iþaret etti. ORA Baþkan yardýmcýsý Ülber Hüsa, ABD nin Troyka temsilcisi Frenk (GEORGE SANTAYANA) Liderler ABD ye inanýyor Visner in açýklamasýnýn hiçbir yenilik ortaya atmadýðýný söyledi. Hüsa, New York ziyareti sýrasýnda Kosova statüsünün kýsa bir süre içinde çözülmesi gerekltiðine iþaret ettim. Visner e de böyle bir açýklamanýn iyi olmadýðýný ifade etmek istiyorum. Diðer meslektaþlarýmdan da bugüne kadar bütün konularda vatandaþlarla daha þeffaf olmalarýný istedim dedi. Hüsa ya göre, Kosovalýlar statü sürecinde disiplinli iþbirlikçi olmak için tüm olanaklarýn büyük bir kýsmýný yitirdiðini söyledi. Yaðcýlar, süreçten umutlu KDTP Genel Baþkaný ve Milletvekili Mahir Yaðcýlar, Troyka nýn 10 Aralýktan sonra Kosova ile ilgili kararýný açýk ve net bir þekilde belli etmesi gerekliliðine iþaret etti. Yaðcýlar, Kosova nýn nihai statüsüne bir an önce kavuþmasý gerekiyor. Dolayýsýyla Temas Artý Grubunun yeni þartlar veya görüþmeleri artýk gündemine almamasý gerekir. Ancak Wisner in dediði gibi bu süreç için belirlenen zamanýn yetmeyeceði olasýlýðý ile de karþý karþýya kalabiliriz. Çünkü görüþmelerden sonra Troyka nýn raporunu hazýrlamasý ve bu raporun da çeþitli platformlarda tartýþýlmasý gerekir. Ancak bu süreçten sonra Kosova nýn beklediði sonuç ABD ve AB desteði ile resmiyete kavuþabilir. Bu konuda öneceden alýnmýþ garantiler vardýr. Bizlere bu süreçte düþen görev, bu uðurda çalýþmalarýmýza aðýrlýk vermek olacaktýr dedi.

4 Yeni AGÝT þefi ziyaretlerde Bu hafta AGÝT in Kosova misyon þefi görevine baþlayan Ýsviçreli büyükelçi Tim Guldiman, baþkan ve baþbakaný ziyaret ederek, seçim ve statü konusunda durum deðerlendirmesinde bulundu. Guldiman, Kosova da demokratik seçimler yapýlmasý için AGÝT olarak elerinden gelen çabayý sarf etmeye hazýr olduðunu dile getirdi. Baþkan Fatmir Seydiu göreve yeni baþlayan AGÝT Kosova misyonu þefi Tim Guldiman ý ofisinde kabul etti. Görüþme ile ilgili yapýlan açýklamada statü, seçimler ve diðer güncel konular masaya yatýrýldýðý bildirildi. Görüþme ardýndan gazetecilere açýklama yapan Baþkan Seydiu, Kosova tarafýnýn Brüksel de yapýlacak olan bire bir görüþmede Belgrat ýn Kosova ya önermeye hazýrlandýðý özerklik önerisini kabul etmeyeceðini söyledi. New York ta yapýlan bire bir görüþmede de Belgrat ýn kendilerine özerklik önerisinde bulunduðunu hatýrlatan Seydiu, Sýrp tarafýnýn bu öneriyi Brüksel de tekrarlayacaðýný söyledi. BM Genel Sekreteri Ban Ki Mun ve Kosova sürecine dahil olan devletlerin de Kosova sürecinin artýk sürüklenmemesi gerektiðinin farkýna vardýðýný ifade eden Seydiu, Kosova sorununun kýsa bir süre içinde çözülmesi gerekliliðine iþaret etti. Seydiu, 10 Aralýktan sonra uluslararasý toplum tarafýndan baðýmsýzlýðý içeren bir sonuç beklediðini söyledi. K o s o v a 4 Rehn, Kosova ya çözüm konusunda kararlý Kosova sorunun artýk çözülmesi gerekliliðine iþaret eden Rehn, bu uðurda AB olarak her taþý yerinden oynatmaya hazýr olduklarýný belirtirken, çözüm konusunda Troyka nýn yürütmüþ olduðu çalýþmalarý sonuna kadar desteklediklerini söyledi. Sorumlusu ABGeniþlemeden Oli Rehn Makedonya Cumhurbaþkaný Branko Crvenkovski görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada AB ve Temas Artý Gurubu Kosova ya çözüm bulmak için kararlý olduðunu söyledi. AB ve Temas Artý Gurubu her bir taþý yerinden oynatmaya hazýr olduðunu belirten Rehn, görüþmelerle Kosova sorununa çözüm bulmanýn etkin bir yol olduðunu söyledi. AB Temas Atý Gurubu tarafýndan oluþturulan Troyka nýn çalýþmalarýný desteklediklerini belirten Rehn, bu heyet içinde özellikle AB temsilcisi Wolfgand Ýþinger i destekledikleri belirtti. Rehn, AB Slovenya Baþbakaný Yanez Yanþa nýn Sýrbistan, Makedonya ve diðer Batý Balkan ülkelerinin AB nin üyelere belirlediði kriterleri yerine getirdikleri takdirde AB üyesi olmalarý önerisini desteklediklerini söyledi. Oli Rehn Paris te bir üniversitede yaptýðý bir konuþmada AB nin Kosova statüsünün belirlenmesinin görüþmeler yolu ile yapýlmasý için yollar arayacaðýný söyledi. Kosova ve Sýrbistan ýn geleceðinin Avrupa da olduðunu ifade eden Rehn, Kosova ne ABD nin 51. eyaleti ne de Rusya federasyonun bir parçasý olmayacaktýr. Kosova nýn geleceði Avrupa dadýr dedi. Rehn, bu çaðrýnýn her iki ülkenin Avrupa ya katýlmalarý için görüþmelerde çözüm bulmak için anlaþmaya varmalarý için teþvik olacaðýný söyledi. AB nin Kosova da yeni sivil göreve baþlamasý için BM Güvenlik Konseyi nin kararý gerektiðini belirten Rehn, uluslararasý birliðinden bu yönde karar alýnmasý isteminde bulundu. AGÝT Kosova misyonu þefi Tim Guldiman görüþme sonrasý yaptýðý açýklamada karþýlaþtýklarý en büyük sorunlardan birinin Kosova da kasým ayýnda yapýlacak seçimlerin örgütlenmesi olduðunu ifade ederken, Seçimleri statü sürecinden ayýrmalýyýz dedi. Kosovalýlarýn AGÝT ile seçimleri beraberce örgütlediklerini belirten Guldiman, bu seçimlerden sonra yeni yasal organlarýn göreve baþlayacaðýný söyledi. Kosova da seçim hazýrlýklarýnýn baþarýyla yürütüldüðünü belirten Guldiman, demokratik bir seçimin yapýlabilmesi için ellerinden gelen bütün gayreti harcayacaklarýný ifade etti. Çeku, Guldiman ile görüþtü Kosova Baþbakaný Agim Çeku geçen hafta AGÝT misyonu þefi görevine baþlayan Tim Guldiman ile bir araya geldi. Çeku, görüþme ardýndan yaptýðý açýklamada Kosova tarafýnýn Sýrbistan tarafýndan kendilerine önerilecek olan özerklik önerisini ret edeceðini söyledi. Çeku, Görüþmede Guldiman a Kosova nýn þu anda seçimlerin yapýlmasýna gereksinimi olmadýðýný bu yüzden de seçimlerin Kosova statüsünün belirlenmesinden sonra yapýlmasý gerektiðini ifade ettim. 10 Aralýktan sonra Kosova Meclisi ve yeni hükümeti kurulamazsa, bundan dolayý Kasým ayýnda yapýlan seçimlerin yanlýþ bir adým olduðunu göreceðiz. Bundan dolayý seçimlerin Kosova statüsünün belirlenmesinden sonra yapýlmasý gerektiðini düþünüyorum dedi. Sahibi ve Genel Müdürü: Mehmet BÜTÜÇ Genel Yayın Yönetmeni: Esin MUZBEG Sayý:398 KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ H a f t a l ý k g a z e t e Yazı İşleri Müdürü: Sencar KARAMUÇO Ýç Haberler: Fevzi KARAMUÇO Kültür: Ýskender MUZBEG Yayýn Koordinatörü: Taner GÜÇLÜTÜRK Balkan ve Ankara Muhabiri: Erhan TÜRBEDAR Gilan Muhabiri: Celal MUSTAFA Mamuþa Muhabiri: Suphi MAZREK Kadýn: Sezen HASKUKA Spor: Ýsmail MAKASÇÝ Mizanpaj: Eren BÜTÜÇ Yazýlarda ortaya atýlan fikirler, yazarlara aittir. Gazetemizin resmi görüþü deðildir. Yazýlarýn sorumluluðu yazarlara aittir. Adres: Adem Yaþari No: 8, Prizren/Kosova Tel Fax: (0) Banka: Raiffeisen Bank Yeni Dönem Hesap No: Baský: SIPRINT basýmevi Prizren Yeni Dönem Kosova Türk Medyasý yayýnýdýr. Yeni Dönem KTM Þirketi Danýþma Kurulu: Fikri Þiþko (Ýl Mahkeme Yargýcý) Refki Taç (Avukat, Uluslararasý Hukuk Uzmaný) Cemil Luma (Esnaf ÝE Derneði Baþkaný) Zeynel Beksaç (Türkçem Dergisi Sahibi) Agim Rifat Yeþeren (Belediye Kamu Avukatý) Levent Koro (UNDP Ekonomi Uzmaný) Elsev Brina (Türk Dili Öðretmeni)

5 5 K o s o v a Kýþýn kesintiler 5+1 KFOR Komutaný General Kvasiye de Marnak Kastriot ta bulunan Kosova termik santralarýna yaptýðý ziyaret sýrasýnda KEK üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi. Geçenlerde görevine yeni seçilen KEK yöneticisi Remzi Þahini görüþmede General Marnak a KEK çalýþmalarý hakkýnda bilgi verirken, kýþ döneminde 5+1 kýsýtlamalara baþ vurulacaðýný söyledi. Görüþme sonrasýnda Kosova termik santralarýn yaptýðý ziyareti deðerlendiren General Marnak, ziyaretinin esas amacýnýn Kosova termik santralarýnda mevcut durum hakkýna bilgi edinmek olduðunu söyledi. Marnak, KEK e yaptýðým ziyaret sýrasýnda Kosova B termik santralýn iki bölümü kýsa bir zaman içinde üretime baþlayacaðý bilgisini edindim. Kýþ döneminde Kosova vatandaþlarýna yeter miktarda elektrik verileceði konusunda söz aldým dedi. Kosova termik santrallerinin teknik arýzalar yüzünden sürekli sorun yaþadýðýný belirten General Marnak, teknik sorunlarý giderilmesi için tüketicileri elektrik faturalarýný ödemeye davet etti. Marnak, Yetkin bir dünyada deðiliz. Elektrik enerjisinin üretildiði hiçbir ülkede elektrik bedava tüketicilere verilmiyor. Kosova vatandaþlarýndan elektrik faturalarýný ödeme konusunda göreve davet ediyorum dedi. Rusya Bilim ve Ekonomi Enstitüsü tarafýndan yuvarlak masa toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Balkan uzmanlarýnýn yanýnda bir çok Balkan ülkesinden bilim adamý ve diplomat katýldý. Kosova nýn geleceðinin masaya yatýrýldýðý toplantýda Rusya nýn Balkan uzmanlarý ABD yi takiben 40 ülkenin de Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýyacaðýný dile getirdiler. Rusya nýn Balkan ve siyasi uzmaný Boris KEK yöneticisi Remzi Þahini yaptýðý açýklamada Kosova B termik santralýnýn iki bölümünün bu ayýn 13 ila 15 tarihinde üretime dönmesini beklediðini söyledi. Þahini, B 1 termik santrali teknik sorunlardan dolayý üretime 3 yada 4 gün gecikmeli olarak devreye girecek. Ama bazý yedek parçalarýn saðlanmasý konusunda sorunlar yaþýyoruz dedi. Þahini, elektrik enerjinin saðlanmasýnda karþýlaþtýklarý en büyük sorunun, kömürün saðlanmasý olduðunu söyledi. Kosova nýn baðýmsýzlýðýný ABD ve 40 devlet tanýyacak Þmeylov, Kosova tek taraflý baðýmsýzlýðýný ilan ettiði taktirde ABD ve 40 devletin baðýmsýzlýðýný tanýyacaðýný belirtti. Þmeylov, bu ülkeler arasýnda Sýrbistan ý bombalayan ülkeler ile Washington ile iliþkileri bozmak istemeyen ülkelerin yer aldýðýný söyledi. Sýrbistan Moskova Büyükelçisi Stanimir Vukiçeviç, Kosovalý Arnavutlarýn Sýrbistan da her tür hakka sahiptirler dedi. Rupel: Ahtisaari nin Kosova planýný destekliyoruz Bosna Hersek ziyaretinde bulunan Slovenya Dýþiþleri Bakaný Dimitriy Rupel Bosna Hersek Baþkanlýk divaný üyesi Haris Silayciç ile yaptýðý görüþme ardýndan yaptýðý açýklamasýnda Slovenya nýn Marthi Ahtisaari tarafýndan hazýrlanan Kosova paket önerisini desteklediðini söyledi. Rupel, AB birkaç defa Marthi Ahtisari tarafýndan hazýrlanan Kosova paket önerisini destekledi. Bu plan üzerine taraflarýn aralarýnda alacaðý kararlarýn önemli olacaðýna inanýyoruz. Taraflar çalýþmalarýný Marthi Ahtisari tarafýndan ortaya atýlan plan üzere sürdürmelidirler dedi. Görüþme ardýndan gazeteciler açýklamada bulunan Rupel, AB nin Kosova ile ilgili ortak bir tutumda buluþmasý gerektiðini ifade etti. Rupel, Slovenya Baþbakaný Yanez Yanþa geçenlerde Sýrbistan, Makedonya ve diðer Batý Balkan ülkelerinin AB nin adaylar için belirlediði kriterleri yerine getirdikleri taktirde AB üyesi olmalarý önerisinin arkasýnda olduklarýný belirtti. Kosova gündemi BM ve Kosova Kosova statüsünün kader belirleyicisi olan BM nin gündeminde bu hafta Kosova vardı. BM Genel Sekreteri ve UNMİK Yöneticisi Yoachim Rüecker, Kosova da son durum hakkında konsey üyelerine rapor sundu. Raporda, eski raporlara kıyasen bir yenilik göze çarpmadı. Mun ve Rüecker, Kosova da artık statükonun işlevselliğini kaybettiğini ve Kosova nın tekrar karışabilme ihtimaline dikkat çektiler. Rusya ve ABD nin büyükelçileri rapor ile farklı görüşler savunurken, bir bakıma çözümsüzlüğün belirtilerini vermiş oldular. ABD ek süresinin tamamlanmasından hem sonra artık Kosova nın kaderinin belirlenmesi konusunda görüş belirtirken, Rusya ise tarafların anlaşmaya varılana dek bağımsızlığın dondurulması gerektiğini savunuyor. Bu açıklamalardan da açıkça görebileceğimiz gibi Kosova konusunda bir uluslararası uzlaşı olmayacaktır. *** Sencar Karamuço Kosova statü süreci için önemli bir dönemecin içine girmiş bulunuyoruz. Statü süreci için taraflara tanınmış olan 120 günlük ek süreç gün geçtikçe daralıyor. Ama statü çözüm konusunda herhangi somut bir adım atılmış değil. Taraflar iyi yıl önce başladıkları konumlarını korumaktan başka bir şey yapmıyor. Yani bir taraf karşı tarafa taviz vermeyerek, eski tas, eski hamam misaline saygılı olmaya devam ediyor. Büyük bir ihtimalle görüşmler için tanınan ek süreçte de Kosova nihai satatüsü ile ilgili hiçbir ilerleme sağlanamayacak. Görüşmeler için tanınan ek süreç 10 Aralıkta sona erecektir. Bu tarihten sonra görüşmelere arabuluculuk yapan Temas Artı Gurubu Troyası süreç ile ilgili bir raporu BM Genel Sekreterine sunacak. Yani Kosova konusunda top bir daha BM ye atılmış olacak. Ama Kosova ile ilgili örgüt çerçevesinde bir kararın Rusya tarafından kabul edilmemesi halinde alınmasının imkansız olduğu herkes tarafından biliniyor. Rus yetkililer yaptıkları açıklamalarında Kosova nın bağımsızlığını hiçbir halükarda kabul etmeyeceklerini ifade ederek, bir bakıma Kosova statü sürecinin BM çerçevesinde çözümü karşısında canlı bir kalkan olmaya devam ediyor. Rusya, başka birçok neden dışında Kosova nın bağımsızlığının dünyada bulunan diğer sorunlu bölgelerin de karışmasına etki edeceğini ifade ederek karşı çıkıyor. Kosova nın bağımsızlığını destekleyen ülkeler Kosova nın kendine has bir olay olduğunu üstüne basa basa ifade etmelerine rağmen Rusya bu açıklamalardan tatmin olmadığını dile getiriyor. Bugüne kadar yaşanan bütün gelişmeleri dikkate aldığımız zaman Kosova ile ilgili BM çerçevesinde bir kararın alınması zor görülmektedir. BM dışında alınan bir karar ile bağımsızlığına kavuşacak bir Kosova, BM üyesi olamayacaktır. Başka bir deyişle uluslararası toplumda tam anlamıyla temsil edemeyecektir. Rusya nın Kosova konusunda bu uzlaşmaz tutumu AB nin Kosova ile ilgili çalışmalarını da sekteye uğratmaktadır. Çünkü AB, Kosova da UNMIK ten yönetimi almak için Kosova konusunda yeni bir kararın alınmasını beklemektedir. AB yetkilisi Solana bir bakıma Rusya nın uzlaşmaz tutumuna yönelik yaptığı açıklamasında AB nin Kosova da misyonuna BM kararı olmadan da bağlayabileceğini dile getirdi. Yani Kosova uluslararsı toplum denetimi altında bağımsızlığını AB desteği ile kazanabilecek. Ama AB içinde Kosova ile farklı tutumların varlığını göz önünde bulundurursak AB nin Kosova konusunda bir sınavdan geçebileceğini söyleyebiliriz.

6 Fevzi Karamuço Kosova kazanı sönecek mi? Kosova da ne savaş ne de barış var. Bekleyiş var. Gözler göklerde değil siyasette. Siyaset yaşamımızın ayrılmaz bir bölümü oldu. Siyasetçiler mankenler gibi moda pistinden Kosova ya gelip gidiyorlar. Bu durum aynen böyle sekiz yıl sürüyor. Kimse kaynayan Kosova kazanının ne zaman söneceğini bilmiyor. Ama elbette bu bir gün sönecek. Belki yarın, belki de yakın bir gelecekte. Balkan kazanı Avrupa nın güneyinde, Balkanlarda uzun zaman kaynıyor. Sönmek bilmiyor. Söndürmek girişimlerine rağmen, girişimler başarısızlıkla sonuçlanıyor. Uzun yıllar yanan bu ateş, etrafa sıçramaya, dumanı ise etrafı kirletmeyi sürdürüyor. Kazan söndürülmese ateş ve dumanlar etrafa sıçrayacak. O zaman söndürülmesi daha zor olacak. NATO 77 gün süren müdahale ile kazanın ateşi ve dumanın yayılmasını önledi. Ateş durduruldu, ateş korları, kıvılcımlar denetim altına alındı. NATO kaynayan kazanın söndürülmesi görevini siyasetçilere bıraktı. Siyasetçiler bu güne kadar yaptıkları tüm girişimlere rağmen bu kazanın ateşinin söndürülmesini başaramadılar. Uluslararası Birliği kazanın söndürülmesi için birçok girişimde bulundu. Avrupa nın birçok kentleri buna konukluk etti. Brüksel, daha sonra Viyana, şimdi de Üçlü. Ancak tarafların Kosova kazanının çözümü için faklı fikirleri vardı. Fikirler birbirine o kadar zıttı ki, hiçbir zaman bu kazanın çözümünde uzlaşıya varılması mümkün olmadı. 15 ay süren Viyana görüşmeleri çözümsüz sonuçlandı. Taraflar arasında hiçbir zaman anlaşmaya varılamayacağının farkına varan Ahtisari, bu kazanın sönmesi için plan hazırladı. Kosova ya uluslar arası denetiminde bağımsızlık tanındı. Uluslararası toplum tarafından destek gören bu plan Rusya nın BM Güvenlik konseyinde kabul edilmesi önledi. Şimdi Kosova kazanının söndürülmesi görevi Temas Atı Gurubu tarafından kurulan Üçlü ye düştü. Kosova kazanı Avrupa da kaynıyor. İlk olarak bu kazanı söndürme görevi ona düşer. Kazan onun bahçesinde bulunuyor. Kosova dan yayılacak yangın komşu ülkelere sıçrayarak, beklenilmeyen sonuçlara yol açacaktır. AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oli Rehn konu ile ilgili isabetli bir açıklamada bulundu. Kosova ile Sırbistan ın geleceği Avrupa da olduğunu belirten Rehn, Kosova ne ABD nin 51. devleti, ne de Rusya federasyonunun üyesi olmayacaktır dedi. Rehn haklı, tüm Balkan yolları Avrupa ya gidiyor. Taraflar ister istemez bu yoldan geçmeye mecbur kalacaklar. Çünkü ikisinin pencereleri Avrupa ya açılmıştır. AB Kosova kazanının söndürülmesinde düşen görevi yapmadı. Aralarında ortak bir siyaset olduğu açıklamasına karşın farklı rüzgarlar esiyor. Bazı AB üyeleri Kosova ya bağımsızlığın tanınmasının ülkelerinde sıkıntı yaratacağını öne sürüyor. ABD ve Rusya Balkanlardan çok uzak. Kosovalılar tek taraflı kazanı söndürme girişiminde bulunabilirler. Bazı Kosovalı siyasetçiler ise bunun yapılabileceği işaretini veriyor. Kosova kazanının söndürme zamanı geldi. Herkes bunun farkındadır. Balkanlarda da barış rüzgarlarının esme zamanı geldi. Kin, nefret, şiddet tarihin derinliklerine gömülecek. Ben değil, hepimiz varız demenin sırası. Ortak değerler ortaya çıkacak. Alınacak tek yol Avrupa olacak. Kosova kazanı söndükten sonra Kosovalılara barış, demokrasi, ekonomi ve sosyal sorunları çözecek bir yaşam sağlanacak. Umuyoruz ki, kazandan ne ateşler ne de dumanlar çıkmayacak. K o s o v a 6 Silahlý guruplara Kosova da yer yok Son günlerde Kosova gündemini silahlý maskeli kiþiler ile meþgul oldu. Kendilerini Arnavut Milli Ordusu mensuplarý olarak tanýtan gurup, kuruluþ amaçlarýnýn Kosova yý Sýrbistan da kurulan Car Lazar paramiliterlerinden korumak olduðunu ifade ediyorlar. Kosova üst düzey yetkilileri bu silahlý kiþilerin ortaya çýkmasýný sert bir dille eleþtirdiler. Baþkan Fatmir Seydiu ve Baþbakan Agim Çeku Kosova nýn kurumsal strüktüre sahip olduðunu ve Kosova nýn kurum dýþý silahlý güçlere için ihtiyacý olmadýðýna vurgu yaptýlar. Baþkan Seydiu, Kosova da istikrarý saðlamaya çaba gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceðiz. Bu yönde olumlu adýmlar attýðýmýza inanýyorum. Þimdiye dek istikrarý saðlama konusunda baþarýlý olduðumuzu ifade edebilirim dedi. Kosova yý kimsenin provokasyona itmesine izin vermeyeceklerini belirten Seydiu, herkesin provokasyondan kaçýnmasýný gerektiðini ifade ederken, hiçbir çeþit þiddeti desteklemeyeceðini söyledi. Kosova da Arnavut Milli ordusunun belirmesinin Kosova için iyi bir imaj olmadýðýnýn altýný çizen Seydiu, Kosova da bunlarý önlemek için kurumsal mekanizmalarýn olduðunu söyledi. Baþbakan Agim Çeku konu ile ilgili yaptýðý açýklamasýnda Kosova nýn kendi güvenlik güçlerine sahip olacaðýný belirtirken, bunun Kosova kurumlarýnýn aracýlýðý ile yapýlacaðýný söyledi. Çeku, Maskeli kiþilerin belirmesi Kosova için iyi bir imaj deðildir. Kosovalý vatandaþlara güvenliðin saðlanmasýnda ve kurumlarla iþ birliðinde bulunmaya davet ediyorum. Yasal strüktürlerle yapýlacak iþbirliði Kosova da güvenliðin saðlama ve yeni bir Kosova nýn kurulmasý için en iyi yoldur dedi. Kosova Savunma Bakaný Hayrula Kuçi maskeli silahlý kiþilerin belirmesini sert bir dille Kosova Kamu Televizyonu RTK, Arnavutça sunulan haberlerinde, 13 Türk askerinin şehit edildiği saldırıyla ilgili terör örgütü PKK militanları için 'Kürt isyancılar' ifadesini kullandı. Kosova Devlet Televizyonu RTK, haber bülteninde bölücü örgüt PKK militanlarını 'Kürt isyancılar' olarak tanımladı. Haberde, "Türkiye'nin güneydoğusunda Kürt isyancıları ile çıkan çatışmada 13 asker öldürüldü. Türk Ordusu'nun bildirisinde, Şırnak'ta bu örgüte mensup bir savaşçının öldürülmesi üzerine çatışma çıktığı bildirildi" ifadeleri kullanıldı. RTK'nın internet sitesinde yayımlanan haberde de, PKK'ya terörist örgüt tanımlaması yapılmadı. Yeni Dönem Kosova Türk Medyası, terör örgütü mensuplarının isyancı olarak adlandırılmasını bir yanlış olarak değerlendirirken bu tür yayın yapan kuruluşları kınıyoruz. eleþtirirken, Kosova yasal strüktürler dýþýnda diðer strüktürlere ihtiyacý olmadýðýný söyledi. Bakan, bu örgüt hakkýnda araþtýrmalardan sonra gereken açýklamalarýn yapýlacaðýný söyledi. Kosova Polis Birlikleri Basýn sözcüsü Veton Elþani, maskeli gurubun belirmesi ile UNMIK, KFOR ve Kosova kurumlarýnýn Kosova da güvenliði saðlamak iç görevli olduðunu tekrarladý. KFOR birlikleri tarafýndan konu ile ilgili yapýlan açýklamada Kosova da bulunan tüm silahlý örgütlere karþý mücadelede bulunacaklarý duyuruldu. KFOR Basýn sözcüsü Bertrant Bono, Kosova da vatandaþlarýn güvenliði için KFOR, KPB ve UNMIK polisinin üzerine düþen bütün görevi yerine getirmeye hazýr olduðunu söyledi. Sýrbistan Cumhurbaþkaný Boris Tadiç, Kosova da bazý militar gruplarýn etkinliði ile ilgili UNMIK ve KFOR yetkililerini uyrardýðýný bildirdi. Tadiç, bu yeni gurubu Sýrplara yeni bir tehdit ve Kosova statüsü sürecine baský olarak deðerlendirdi. Kosova eski UNMIK Yöneticisi Michael Steiner Arnavut Milli Ordusu nu terörist bir örgüt ilan etmiþti. Örgüt þimdiye dek internet sayfasý ve basýna yoluyla kendini duyurmuþtu. Arnavut Milli Ordusu komutanlarýndan biri RTK kanalýna yaptýðý açýklamada Kosova yý Car Lazar para militer örgütü üyelerinden koruyacaklarýný söyledi. Son günlerde Sýrplarýn denetimi altýnda bulunan Kuzey Kosova da paralel strüktürün bir parçasý olan guruplar etkinliklerine devam ediyor. Kosova televizyonu, PKK'ya terörist diyemedi: Kürt isyancılar BBC VE RTK'YI ŞİDDETLE KINIYORUZ! Şırnak'ta PKK terör örgütü tarafından hunharca şehit edilen 13 Türk evladı ile ilgili olarak öncelikle BBC televizyonunda ve sonrasında da RTK kosova televizyonunda yayınlanan haberlerde, PKK terör örgütü "kürt isyancılar" olarak ifade edilmiştir. Büyük türk milletinin kalbini yaralayan bu vahşetin, bu uluslararası televizyonlarda çok basit bir olay olarak verilmesi ve pkk terör örgütü'nün "kürt isyancılar" olarak ifade edilmesi, göğsümüze saplanan ikinci bir hançer olmuştur. Bu ifadeleri kullanan başta provakatör BBC televizyonunu ve bu haberi sorumsuzca kopyalayan rtk kosova televizyonunu şiddetle kınıyoruz. Dünyanın pek çok bölgesinde barışa hizmet eden, kardeş Kosova nın Sırp zulmüne maruz kaldığı günlerde de tereddütsüz yanında olan ve hala yanında olmaya devam eden kahraman mehmetçiğimize başsağlığı dilerken terörü lanetliyor ve şehitlerimize allah'tan rahmet diliyoruz. Saygılarımızla, Kosova Prizrenliler Kültür Ve Yardımlaşma Derneği adına, Nezih liman Yönetim kurulu başkanı

7 7 B a l k a n Makedonya'ya reformları hızlandırma çağrısı AB ve NATO yetkilileri Makedonya Cumhurbaşkanı Branko Zrvenkovski ile yaptıkları toplantılarda, reform sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak geçen ay parlamentoda meydana gelen arbedenin ayrıntılı şekilde soruşturulması gerektiğini söylediler. AB yetkilileri, Makedonya Cumhurbaşkanı Branko Zrvenkovski'nin Brüksel'e yaptığı üç günlük ziyarette, Makedonya'nın reformları hızlandırması ve geçtiğimiz günlerde mecliste çıkan arbedeyi ayrıntılı olarak soruşturması gerektiğini söylediler. Dışişleri Bakanı Antonio Milososki'nin eşlik ettiği cumhurbaşkanı, AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Olli Rehn ve AB güvenlik sorumlusu Javier Solana ile bir araya geldi. "AB Komiseri Rehn geri kaldığımız alanlara işaret etti ve ben de kendisine Makedonya'nın reformları hızlandırma yönünde kapasite ve siyasi iradeye sahip olduğuna dair güvence verdim." diyen Zrvenkovski şöyle devam etti: "Amacımız üyelik müzakerelerine 2008 yılında başlamaktır ve bu konuda ulusal uzlaşma sağladığımıza inanıyorum." Zrvenkovski, Rehn'e Makedonya'nın gerçekleştirdiği reformlar ve hükümetin aldığı bir dizi tedbir sonucunda iyileşen iş ortamı hakkında bilgi verdiğini söyledi. Bu arada Rehn de, siyasi diyaloğun ilerletilmesinin yanı sıra polis, idare ve yargı sistemindeki reformları sürdürme ve yolsuzluğa karşı daha güçlü bir mücadele sergileme gereğini vurguladı. Zrvenkovski ile yaptığı görüşmede Solana, Makedonya'nın bu gibi olayların münferit kalmasını sağlaması gerektiğini kaydetti. Solana, her siyasi partinin ülkenin AB gündemine odaklanması gerektiğini söyledi. Makedon cumhurbaşkanının Brüksel ziyaretinde bir araya geldiği NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer da AB'li çalışma arkadaşlarının mesajlarını yineledi. NATO başkanı savunma reformunda önemli adımlar atıldığını ve ademi merkeziyet sürecinin devam ettiğini kabul etti. Ancak yetkili, bazı gerginlik kaynaklarının üstesinden gelinmesi gerektiğini de belirtti. De Hoop Scheffer, ülkenin NATO üyesi olmasının son derece önemli olduğunu söyledi. "Ancak bunu yapmak için, olgun bir siyasi kültürün oluşturulması gerektiğini" sözlerine ekleyen yetkili, geçen ay parlamentoda çıkan arbede hakkında özel bir soruşturma komisyonu kurulmasını da memnuniyetle karşıladı. Zrvenkovski de Hoop Scheffer'a, Makedonya'nın hızlı bir ilerleme için "elinden geleni yapacağını" söyledi. Cumhurbaşkanı, Makedon Ordusu'nun Afganistan, Bosna-Hersek, Irak ve Lübnan'daki barış görevlerine olan katılımını sürdürmeye kararlı olduğunu da yineledi. Zrvenkovski, önümüzdeki günlerde Kabil'de görev yapmakta olan Makedon askerlerini ziyaret edeceğini de söyledi. Bakoyanni den Makedonya ya zeytin dalı Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni Eleftherotypia gazetesine verdiği demeçte, BM elçisi Matthew Nimitz'den Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim anlaşmazlığına çözüm bulma amaçlı girişimler başlatmasını beklediğini söyledi. Eleftherotypia'ya konuşan Bakoyanni, "Yunanistan bölgenin istikrar ve refahının çıkarına olacak her iki tarafça da kabul edilebilir bir çözüm aramaya hazırdır. Bunun zamanı gelmiştir." diyerek şöyle devam etti: "Makedonya'nın NATO yolu, Yunanistan ile ismi konusunda yapacağı anlaşmadan geçmektedir." Bakan buna ek o l a r a k, Yu n a n i s t a n ' ı n Türkiye ile arasındaki görüş farklılıklarını giderme çabalarında bir kapı gördüğünü da belirtti. Bakoyanni, "Yunanistan ve Türkiye'nin yeni h ü k ü m e t l e r i y l e önlerindeki sorunları çözmek için büyük bir fırsat var." dedi. ERHAN TÜRBEDAR Bulgaristan ın ırkçı Ataka isimli siyasi ittifakı, 1876 tarihli Batak olaylarında Bulgarların Türkler tarafından soykırıma tabi tutulduğunu iddia eden bir bildiri taslağını 9 Temmuz 2007 de Avrupa Parlamentosu na sundu. Ataka, söz konusu bildiri taslağının, Avrupa Parlamentosu nun yazılı bildirisi olarak kabul edilmesini talep etti. Nedir bu Batak olayları? Batak olayları, Bulgar tarih kitaplarında Nisan Ayaklanması olarak anılan 1876 Bulgar ayaklanmaları esnasında yaşandı. O sıralarda İstanbul da iktidar mücadelesi devam ediyordu. Diğer taraftan, Sırp ve Karadağlılar, 1876 yılının yazında Osmanlılara karşı açacakları savaşın hazırlıklarını yapıyordu. Neticede, bir çeşit otorite boşluğunun bulunduğu ve asker kaydırma olaylarının yaşandığı bir dönemde, Ruslar tarafından desteklenen Bulgar komitacılar ayaklandı. Filibe bölgesi, ayaklanmanın merkezi haline gelmişti. Ayaklanma için planlanan tarih 1 Mayıs 1876 ydı. Ancak, bir Bulgar ın Osmanlı yetkililerine ihbarı üzerine, ayaklanma planlandığı şekilde yürüyemedi ve erken başlatılmak zorunda kaldı. Bulgar çeteleri genel bir Türk-Bulgar çatışması yaratabilmek için önce Bulgar köylülerini, İstanbul da Bulgar halkını yok etmek üzere planların geliştirildiği yalanlarıyla korkuttular. Ardından, Bulgar komitacılar Türklere saldırılar gerçekleştirmeye başladılar. Müslümanların Bulgar çeteleri tarafından öldürülüyor olması ise, başıbozuk olarak adlandırılan organize olmuş yerel Türk grupların intikam duygularını kamçıladı. Başıbozukların karşı saldırıları ise, Bulgar bağımsızlık hareketine yandaşların sayısını artırdı. Neticede, Bulgar çetelerinin ayaklanmasıyla başlayan süreç, genel bir Türk-Bulgar çatışmasına doğru ilerledi ve her iki tarafın da büyük kayıplar vermesiyle sonuçlandı. Amerikalı Osmanlı tarihçisi Stanford Shaw, 1876 Bulgar ayaklanmalarında öldürülen Müslümanların sayısının, ölen Hristiyanların sayısından daha yüksek olduğunu savunmuştur. Bulgar ayaklanmaları sırasında en kanlı mücadelelerden biri, Plovdiv kentine yakın Batak köyünde yaşandı. Batak taki Bulgar çeteler, ayaklanmanın bastırıldığından habersiz, Ahmet ağanın liderliğindeki başıbozuk Türklerin teslim ol çağrılarına kulak vermeden, direnişe devam etmişti. Sonuçta, her iki BATAK Ankara Mektubu tarafta ağır kayıplara yol açan bir çatışma yaşandı. Bulgar tarihçileri, Batak ta üçdört gün süren çatışmalarda, o sıralarda 6-7 bin olduğunu belirtikleri Batak nüfusundan yaklaşık 5-6 bininin öldürüldüğünü iddia ediyor. Buradan hareketle bazı Bulgarlar Batak taki olayları, Türkler tarafından işlenen bir soykırım olarak niteleme eğilimindedirler. Batak ta binlerce kişinin öldürülmüş olmasını savunabilmek için, Batak ın bir köy değil, hatırı sayılır büyüklükte bir kasaba olması gerekirdi. İngiliz kaynaklarına göre, Batak ta o dönemde 2 bin 800 dolayında insan yaşıyordu... İrlanda kökenli Amerikan savaş muhabiri Januarius Aloysius MacGahan ın Temmuz - Ağustos 1876 da Batak a ve diğer bazı Bulgar köylerine yaptığı ziyaretler hakkında yayımladığı gözlemlerinde, onbinlerce Hristiyanın Müslümanlar tarafından vahşice katledilmesinden bahsetti. Bir soylu Rus kadınla evli olan MacGahan ın Ağustos - Kasım 1876 döneminde yayımlanan yazılarını inceleyen Bulgar kökenli tarihçi Martina Baleva, söz konusu yazıların duygu dolu olduklarını, MacGahan ın Rus yanlısı bir duruşta bulunduğunu ve Osmanlı ile İslam a karşı nefretini gizlemediğini ortaya koydu. Martina Baleva ile Berlin Hür Üniversitesi nden meslektaşı Wolf Brunbauer, yaptıkları bir bilimsel çalışma neticesinde, MacGahan ın yazılarından esinlenen Bulgar entelektüellerin Batak olaylarını abartırlarını ve Batak katliamının efsaneden başka olmadığını açıklayınca, Bulgaristan da aşırı tepkiler verildi. Bulgarlarda milliyetçi duygular kabardı. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Georgi Pervanov dahil, değişik Bulgar yöneticisi Bulgar tarihinin çarptırılmaya çalıştığı yönünde tepki verdi. Bulgaristan da yayınlanmakta olan Monitor isimli gazete ise, Baleva ve Brunbauer in çalışmasını Türkiye nin finans ettiği yönünde asılsız bir iddiayı ortaya attı. Ataka ise, Baleva nın Almanya daki adresini bildirenler için parasal ödül koydu ve Baleva yı giyotine göndereceklerini duyurdu. Bu kadarla kalmadı, Atakalılar düzenledikleri gösterilerde yine Türk karşıtı sloganlar atıldı, Bulgaristan daki Türk azınlığının ölüm fermanını okudu. Anlaşılan, Bulgar toplumu tarihle ilgili saplantılar batağından kurtulamadığı sürece, Bulgaristan Türkleri de rahat edemeyecek..

8 Dünya Turu Ortadoðu Konferansý na 40 ülke bekleniyor Filistin yönetimi, Ortadoðu Konferansý na yaklaþýk 40 ülkeden katýlým bekliyor. Hamas ise, Arap ülkelerine, konferansa katýlmamalarý çaðrýsýnda bulundu. Filistin lideri Mahmud Abbas, gelecek ay Washington da yapýlmasý planlanan konferansa Birleþmiþ Milletler in 5 daimi üyesi ve G-8 ülkelerinin dýþýnda 12 Arap ülkesinin katýlacaðýný açýkladý. Özellikle Arap ülkelerinin katýlýmý, konferansýn baþarýsý açýsýndan önemli. Ancak baþta Suudi Arabistan olmak üzere, Ýsrail le diplomatik iliþkisi bulunmayan bazý ülkeler, konferansta sýnýrlar, Kudüs ün statüsü ve Ýsrailli yerleþimciler gibi konularýn gündeme getirilmesini talep ediyor. Konferansa davetli olmayan Hamas ise, Arap ülkelerine toplantýlara katýlmamalarý çaðrýsýnda bulundu. Gazze nin kontrolünü elinde tutan Hamas hükümeti, konferanstan somut sonuç çýkmayacaðýný savunuyor. Bush: Filistin konusunda umutluyum ABD Baþkaný George Bush, Filistin devleti kurulmasý konusunda çok umutlu olduðunu söyledi. Bush, Arap El Arabiye televizyonuna verdiði demeçte, gelecek ay ABD de yapýlacak Ortadoðu barýþ konferansý konusunda, iyimser olduðunu kaydetti. Bush, bu konferansýn, bölgede barýþýn saðlanmasý ve iki devletli çözüme ulaþýlmasýna yardýmcý olacaðýna inandýðýný belirtti. ABD Baþkaný, Ýran la yaþanan nükleer krizle ilgili olarak da; diplomatik yollardan çözülmesi için uðraþ verdiklerini ama her türlü seçeneði göz önünde bulundurduklarýný vurguladý. Sonunda anlaþtýlar Pakistan da bakanlar kurulu eski baþbakanlardan Benazir Butto ve Cumhurbaþkaný Pervez Müþerref arasýnda varýlan anlaþmayý onayladý. Haftalar süren pazarlýklarýn sonucu olan anlaþmanýn amacý ülkede ulusal uzlaþmayý saðlamak. Üzerinde anlaþýlan metinle, hakkýnda af yasasý çýkartýlan Butto nun Pakistan a dönebilmesine resmen yeþil ýþýk yakýlýyor. Benazir Butto nun Pakistan Halk Partisi ise yarýnki cumhurbaþkanlýðý seçimini destekleyecek. Resmileþen anlaþma uyarýnca, Pakistan Halk Partisi milletvekilleri, seçim sýrasýnda muhalefetin geri kalanýna katýlarak parlamentoyu terk etmeyecekler. Seçimi Pervez Müþerref in kazanmasý bekleniyor. Benazir Butto ise Ocak ortasýnda yapýlacak seçimlere hazýrlanmak üzere 18 Ekimde ülkeye dönmeyi planlýyor. ABD de þerif yardýmcýsý 6 genci öldürdü Wisconsin eyaletinde bir partiyi basan ve gençlerin üzerine ateþ açan saldýrgan, 6 gencin ölümüne neden oldu. Ancak saldýrgan, bölgeyi korumakla görevli þerif yardýmcýsýydý. Þerif yardýmcýsýnýn daha sonra polisler tarafýndan öldürüldüðü açýklandý. ABD de neredeyse sýk görülen silahlý saldýrý olaylarýnýn bir yenisi bu D ü n y a 8 AB den reform anlaþmasý taslaðý AB, Fransa ve Hollanda daki referandumlarda reddedilen yeni anayasasýnýn boþluðunu dolduracak reform anlaþmasý taslaðýný açýkladý. Baþkaný P o r t e k i z i n ABDönem d ü z e n l e d i ð i Hükümetlerarasý Konferans ta biçimlenen yeni taslaðýn, AB devlet ve hükümet baþkanlarýnýn Ekim tarihlerindeki Lizbon Zirvesi nde onaylanmasý bekleniyor. AB Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barroso, yaptýðý açýklamada, Almanya dönem baþkanlýðýnýn haziran zirvesinde temel unsurlarý üzerinde uzlaþma saðlanan Reform Anlaþmasý nýn bugün bir metin durumuna getirildiðini belirterek, taslaðýn dengeli bir çözümü temsil ettiðini kaydetti. Barroso, Hükümetlerarasý Konferans ta uzlaþma saðlanýlamayan konularýn liderler zirvesinde aþýlacaðýný umduðunu bildirdi. AB de, Fransa ve Holanda daki referandumlarla 2005 yýlýnda baþlayan anayasa krizini sona erdirecek Reform Anlaþmasý nda, dýþ politikada tekseslilik için AB Dýþiþleri ve Güvenlik Politikasý Yüksek Temsilcisi atanmasý öngörülüyor. Üye ülkelerin dýþiþleri bakanlarýnýn üstünde görüleceði gerekçesiyle AB Dýþiþleri Bakaný atanmasýna karþý çýkan Ýngiltere nin endiþelerini gidermek için Yüksek Temsilci sýfatýyla atanacak AB Ortak Dýþ Politika Sorumlusu nun, halen AB Komisyonu nun dýþ iliþkilerden ve komþuluk politikasýndan sorumlu üyesi Benita Ferrero-Waldner ve AB Ortak Dýþ Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana olmak üzere, neredeyse bütünüyle çakýþan, çift baþlý yapýda süren AB dýþ politikasýný tek elden yürütülmesini saðlamasý isteniyor. Öte yandan 6 aylýk dönüþümlü baþkanlýk sistemini kaldýran yeni anlaþmayla birlikte getirilen daimi AB Baþkaný, 2.5 yýllýk dönemler için atanacak ve AB zirvelerine baþkanlýk edecek. Yeni AB reform anlaþmasýyla getirilen ikili çoðunluk sistemi olarak adlandýrýlan nitelikli oylama yöntemi, üye ülkelerin, karar alabilmeleri için ülke sayýsý dikkate alýndýðýnda yüzde 55 ve ülke nüfuslarý dikkate alýndýðýnda yüzde 65 destek saðlamalarýný gerekli kýlýyor. Polonya nýn ýsrarýyla yeni anlaþmanýn yürürlüðe gireceði 2009 yerine 2014 yýlýna ertelenen ikili çoðunluk sisteminin uygulanmasý, herhangi bir üye ülkenin isteðiyle 31 Mart 2017 tarihine dek ertelenebilecek. Ýkili çoðunluk sisteminin yanýnda, özellikle küçük ülkelerin çýkarlarýný koruyabilmeleri için, 2017 yýlýna dek AB üyelerinin yüzde 75 inin ya da AB nüfusunun yüzde 75 inin herhangi bir kararý bloke edebilmesine olanak tanýndý. Geçiþ döneminin ardýndan bloke edici azýnlýk oraný, üye sayýsýnda ve nüfusta yüzde 55 e geriliyor. Yeni AB Reform Anlaþmasý ayrýca, üye ülkelerin ulusal meclislerine, AB Komisyonu nun hazýrladýðý yasa tasarýlarýný yeniden incelenmek üzere geri gönderme yetkisi veriyor. NYT: Ýþkenceye göz yumuldu ABD Adalet Bakanlýðý nýn iki yýl önce hazýrladýðý bir belgede, terörle mücadelede tutuklulara sorgu sýrasýnda þiddet uygulanmasýna yeþil ýþýk yakýldýðý ileri sürüldü. New York Times gazetesinin haberine göre, 2005 yýlýnda, kongrenin aþaðýlayýcý ve insanlýk dýþý sorgulama yöntemlerini engelleyecek bir yasayý çýkardýðý dönemde, Adalet Bakanlýðý nýn þiddeti meþrulaþtýran belge hazýrladýðý belirtildi. Belgede, tutuklularýn dövülmesine, baþlarýnýn suya sokulmasýna, aþýrý sýcak veya soðuða maruz býrakýlmasýna yasanýn uygun görüldüðüne iliþkin bir ifadeye yer veriliyor. Beyaz Saray, haberin hatýrlatýlmasý üzerine ABD nin iþkence yapmadýðýný açýkladý ancak bakanlýk belgesinin varlýðýný da yalanlamadý. kez Wisconsin eyaletinde yaþandý. Ülkenin kuzeyinde yer alan eyalette, 2 bin nüfuslu Crandon kasabasý tarihinin belki de en acý olaylarýndan birini yaþadý. Avrupalý aydýnlardan AB ye çaðrý Ýngiliz Financial Times gazetesinin, Avrupalý liderler Türkiye nin üyeliðini savunuyor baþlýðýyla verdiði habere göre, açýklamaya tanýnmýþ 50 Avrupalý siyasetçi ve aydýn imza koydu. Bu isimler arasýnda eski Almanya dýþiþleri bakaný Joschka Fischer, eski Ýtalya baþbakaný Giuliano Amato ve IMF nin yeni baþkaný Dominique Strauss-Khan da bulunuyor. Açýklamada, Avrupa Birliði nin komþularýndan baþlamak üzere, barýþ ve refahý güvence altýna almasýnýn en iyi yolu üyelik baþvurusunda bulunmuþ ülkelere verilmiþ sözlere sadýk kalmasýdýr deniliyor. Açýklamada ayrýca birliðin, Türkiye deki siyasi reformlarý teþvik etmek için ekonomi ve politikada daha cömert iþbirliði teklifleriyle ortaya çýkmasý gerektiði ifade ediliyor. Müþerref i koruyan helikopter düþtü: 4 ölü Pakistan Devlet Baþkaný Pervez Müþerref e refakat eden 3 helikopterden birinin, Keþmir in Pakistan a ait kýsmýnda düþtüðü bildirildi. Kazada, 4 asker yaþamýný yitirirken Müþerref in sözcüsü Tümgeneral Raþid Kureþi de yaralandý. Helikopterin teknik sorunlar nedeniyle düþtüðü açýklandý. Devlet Baþkaný Müþerref ve beraberindeki diðer iki hekilopter Keþmir e sorunsuz ulaþtý. Ölü sivil sayýsý 17 Irak hükümeti, Amerikan özel güvenlik þirketi Blackwater adýna çalýþan görevlilerin geçen ay kalabalýðýn üzerine ateþ açmasý sonucu 11 deðil 17 Iraklýnýn öldüðünü duyurdu. Hükümet Sözcüsü Ali El Debbað ýn açýklamasýna göre Baþbakan Nuri El Maliki nin kurduðu soruþturma komitesi, öldürülen sivillerin sayýsýnýn 17 olduðunu belirledi. Politskaya Cinayeti Aydýnlatýlamadý Rusya da Putin yönetimine yönelik sert eleþtirilerle tanýnan gazeteci Anna Politskaya nýn öldürülmesinin üzerinden bir yýl geçti. Moskova da düzenlenen gösterilerde, cinayetin aydýnlatýlmasý talep edildi. Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin in 55 inci doðum gününe de rastlayan gösterilerde, Politskaya nýn katillerinin adalet önüne çýkarýlmasý talep edildi. Putin in insan haklarý ve Çeçenistan politikasýný eleþtiren Politskaya, bir yýl önce alýþveriþten evine dönerken, asansörde düzenlenen suikastte hayatýný kaybetmiþti. Politskaya cinayeti ile ilgili olarak, geçen Aðustos ayýnda 11 kiþi gözaltýna alýnmýþ, ancak çoðu daha sonra delil yetersizliðinden serbest býrakýlmýþtý. Rus yetkililer, cinayetin ülke dýþýnda yaþayan muhaliflerce, Putin yönetimini karalamak için iþlendiðini savunuyor. Dünya Turu

9 9 Türkiye kısa kısa Gül den Bush a tasarý mektubu Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, ABD Baþkaný George W. Bush a gönderdiði mektupta, Ermeni iddialarýna iliþkin tasarýnýn kabul edilmesi halinde iki ülke iliþkilerinde yaratacaðý ciddi sýkýntýlara dikkat çekti. Cumhurbaþkanlýðý Basýn Merkezi nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Cumhurbaþkaný Gül, ABD Baþkaný Bush a 1915 olaylarýna iliþkin Ermeni iddialarý konusundaki tasarýyla ilgili bir mektup gönderdi. Açýklamada, konuya iliþkin þu bilgilere yer verildi: Sayýn Cumhurbaþkanýmýz, ABD Baþkaný George W. Bush a, ABD Temsilciler Meclisi Komisyonu nda ele alýnacak Ermeni tasarýsýyla ilgili bir mektup göndermiþtir. Muhalifler tek aday arayýþýnda CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal a karþý bayrak açan muhalifler, herkesin desteðini alabilecek güçlü bir isim üzerinde çalýþmaya baþladý. Adaylýðýný resmen açýklamayan Samsun Milletvekili Haluk Koç, CHP PM üyesi Gülsün Bilgehan la adaylýk için bir görüþme yapacak. Bilgehan, Koç a, Biz birlikte güçlüyüz mesajýný verecek. Koç ve Bilgehan ýn önümüzdeki günlerde yapacaklarý görüþmenin ardýndan muhalefetin resmen adayýný açýklamasý bekleniyor. Ufuk Uras yeniden ÖDP Genel Baþkaný Özgürlük ve Dayanýþma Partisi nin 4. olaðanüstü kongresi Ankara da yapýldý. 22 Temmuz seçimlerine baðýmsýz aday olarak katýlarak milletvekili seçilen Ufuk Uras yeniden genel baþkan oldu. Milli Eðitim Bakanlýðý þura salonunda yapýlan Özgürlük ve Dayanýþma Partisi 4. olaðanüstü kongresi divan baþkanlýðý seçimi ile baþladý. IMF Ankara da temaslara baþladý Ýstanbul daki çalýþmalarýný tamamlayarak Ankara ya gelen IMF heyeti, Ankara daki ilk resmi görüþmesini Devlet Bakaný T ü r k i y e Türkiye þehitlere aðlýyor Þýrnak ta 13 þehit olduðu çatýþmadan sonra, Lice den 1, Þýrnak tan 1 þehit haberi daha geldi. Bu olaydan sonra Çankaya Köþkünde bir araya gelen Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ve Türkiye Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Yaþar Büyükanýt durum deðerlendirmesi yaptý. Türkiye nin Þýrnak ilinde 13 askerin þehit olmasýnýn ardýndan Diyarbakýr ýn Lice ilçesinden ve yine Þýrnak tan birer þehit haberi daha geldi. Lice nin kuzeyinde yer alan daðlýk kesimde operasyonlarýný sürdüren güvenlik güçlerinin geçiþi sýrasýnda yola daha önce döþenen mayýn patladý. Patlamada 1 er þehit oldu, 3 er de yaralandý. Yaralýlar, Diyarbakýr Askeri Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. Çankaya zirvesi: Güçlü tedbirler uygulanacak Þýrnak ta ve Lice deki terör olaylarýnýn ardýndan Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ve Türkiye Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Yaþar Büyükanýt ile Çankaya Köþkü nde görüþtü. Toplantýnýn ardýndan yapýlan yazýlý açýklamada, Güvenlik güçlerimizin, terörizm karþýsýndaki haklý mücadelesini her türlü þart altýnda yýlmadan devam ettirmesi ve güçlü tedbirler uygulamasý yönündeki kararlýlýðý vurgulanmýþtýr denildi. Erdoðan: Bazý Adýmlar Atacaðýz Baþbakan Tayyip Erdoðan, olaydan sonra Genelkurmay Baþkaný na gönderdiði baþsaðlýðý telgrafýnda, saldýrýlarýn terörle mücadeledeki azim ve kararlýlýðý daha da artýrdýðýný belirtti. Erdoðan, Ýstanbul dan Ankara ya geçerken de, havaalanýnda gazetecilerin sorularý üzerine teröre karþý önlemlerin artýk daha farklý yürüyeceðini açýkladý. Erdoðan þöyle dedi: Terörle olan bu mücadele sürecimiz çok daha farklý bir þekilde yürüyecek. Terörle Mücadele Yüksek Kurulu nu toplayýp, kendileriyle arkadaþlarýmýzýn bundan sonraki sürece yönelik neler yapmamýz gerektiði hususunu deðerlendireceðiz. Ona göre bazý adýmlarý da atacaðýz. Erdoðan, gelecek ay ABD ye gideceðini de hatýrlatarak, Bu seyahatte Sayýn Baþkan la da bu konularý en geniþ anlamda konuþacaðýz. Ondan sonra da sürece yönelik açýklamalarýmýzý orada veya döndüðümüzde tekrar yaparýz dedi. Þehitler Gül ün Ziyaret Ettiði Birlikten Cumhurbaþkaný Abdullah Gül de, þehitlerin cumhurbaþkaný seçildikten sonra gittiði Þýrnak ta ziyaret ettiði birlikten olduðunu vurgulayarak, Hepimizi derinden sarsmýþ, bizlere büyük bir acý yaþatmýþtýr dedi. Gül, açýklamasýný þöyle sürdürdü: Terörü yaratanlar, besleyenler ve ona destek olanlar bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðünü koruma kararlýlýðý karþýsýnda hiç bir güç duramayacaktýr. Türkiye Cumhuriyeti, büyük bir insanlýk suçu olan terör karþýsýndaki haklý mücadelesini, milletimizin desteði, kahraman güvenlik güçlerimizin azmi ile her türlü þart altýnda yýlmadan devam ettirecektir. Saldýrýda þehit olan askerlerimize Allah tan rahmet, ailelerine, milletimize ve Türk Silahlý Kuvvetlerimize baþsaðlýðý diliyorum. Toptan: En Sert Cevap Verilecek TBMM Baþkaný Köksal Toptan da yaptýðý açýklamada, devletin bölünmez bütünlüðüne yönelik yapýlan hain saldýrýlarýn asla amacýna ulaþamayacaðýný belirterek, Hükümetimize ve kahraman ordumuza güvenimiz tamdýr. Teröristlere hak ettikleri cevabýn en sert þekilde verileceðinden kuþkumuz yoktur dedi. Toptan dan ABD ye Mektup Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný Köksal Toptan, 1915 olaylarýna iliþkin Ermeni iddialarýna karþý Türkiye nin tavrýný ortaya koyarak ABD Temsilciler Meclisi Baþkaný Nancy Pelosi ye bir mektup gönderdi. TBMM Baþkaný Köksal Toptan, ABD Kongresi nin alt kanadý Temsilciler Meclisi nde ele alýnmasý beklenen ve 1915 olaylarýna iliþkin Ermeni iddialarýný destekleyen tasarý hakkýnda ABD Temsilciler Meclisi Baþkaný Nancy Pelosi ye bir mektup gönderdi. TBMM Baþkanlýðý Özel Kalem Müdürlüðünden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Toptan, Pelosi ye gönderdiði mektubunda, Türkiye ile ABD arasýnda 50 yýlý aþkýn süredir saðlam temelleri bulunan ve daha derinleþtirilmesi arzu edilen dostluk ve ittifak iliþkilerinin mevcut olduðunu anýmsattý. Mehmet Þimþek ile yaptý. Þimþek ile Giorgianni arasýndaki görüþmede, 2007 yýlýnda, Türkiye ekonomisinde ve global ekonomideki yaþanan geliþmeler ile 2008 yýlý makro ekonomik görünümü, sosyal güvenlik, mali sektör ve kamu maliyesi alanlarýna iliþkin yapýsal reformlardaki ilerleme ve 2007 yýlý kamu maliyesi geliþmeleriyle, 2008 yýlý hedef ve beklentileri de ele alýndý. TÜSÝAD dan da Teröre Kýnama Türk Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (TÜSÝAD) Baþkaný Arzuhan Doðan Yalçýndað, son günlerde yaþanan saldýrýlarý lanetleyerek, Türkiye nin bu beladan bir an önce kurtulmasýný temenni ettiklerini söyledi. TÜSÝAD Baþkaný Arzuhan Doðan Yalçýndað, Ankara da yaptýðý açýklamada, Millet olarak birlik olmamýz, soðukkanlý olmamýz, acýlarýn üstesinden gelmede ve çözüm bulmada bize yardýmcý olacaktýr dedi. Hükümetin Yeni Ekonomi Programý Türkiye Baþbakan Yardýmcýsý Nazým Ekren, Baþbakanlýk Merkez Bina da düzenlediði basýn toplantýsýnda, yýlýn son çeyreðine yönelik hazýrlanan Üç Aylýk Eylem Planý na iliþkin açýklamalarda bulundu. Ekren, kendileri için yol haritasý olacak AK Parti hükümetinin ikinci döneminin ekonomik ajandasý ve gündemini açýklarken, yeni dönemdeki eksen farklýlýðý, artýk büyümeyle istikrara geçiþ dönemine baþlýyoruz dedi. Yeni dönemde büyümeyi kalýcý hale getirip, onun ortaya çýkaracaðý istikrar atmosferinin güçlendirilmesini saðlayacaklarýna iþaret eden Ekren, yeni dönemin 5 temel eksenini ise kapsamlý istihdam artýþý, sanayinin güçlendirilmesi,teknolojik geliþme, insan kaynaklarý ve makro ekonomik istikrar olarak özetledi. Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Nazým Ekren, dönemini kapsayan 5 yýllýk eylem planýný bu ayýn sonunda veya Kasým ayýnýn baþýnda ilan edeceklerini bildirdi. Türkiye kısa kısa

10 S ö y l e ş i 10 Þpat: Belediye seçimlerinde iddialýyýz KDTP Prizren þubesi baþkaný ve Prizren Belediye Baþkan adayý Ercan Þpat ile seçimler, seçim sistemi, seçim stratejisi, seçimden beklentilerini bir söyleþide ele aldýk. Kosova þu anda adým adým seçime doðru ilerliyor. Kosova tarihinde ilk defa iki seçim yani genel ve yerel seçimler beraberce ve açýk liste usulü ile yapýlacak. Bu konuda düþüncelerinizi alabilir miyiz? Evet. Kosova da savaþtan sonra üçüncü yerel ve üçüncü merkez seçimler bu yýl bir arada yapýlacak. Bu Kosova seçmeni ve siyaseti için yeni bir olay. Malumunuz bu yýlki seçimlerin bir yeniliði belediye baþkanlarýnýn seçmen tarafýndan doðrudan ayrý bir liste ile seçilecek olmasýdýr. Yani seçim günü seçmenin oyunu kullanmasý için 3 liste verilmiþ olacaktýr. Bu sorunlar yaratacak olsa bile doðal bir iþleme denk düþmektedir. AGÝT araþtýrmalarýna göre normal bir seçmenin oyunu kullanmasý için dakikaya ihtiyaç duyulacaktýr. Bu yeni sistem örgütlenme ve uygulanmada sorunlar yaratmasýna raðmen bu olayý ileriye yönelik yani gerçek bir demokrasi yolunda atýlmýþ somut bir adým olarak görüyoruz. KDTP yönetim kurulu ve Prizren þubesi olarak bu seçimlerin bu yönde yapýlmasý için alýnan kararý selamladýk. Ýnanýyoruz ki bu seçimlerde seçmenimiz daha iyi imkanla karþýlaþacaktýr. Yani seçmen bir yandan kendisine en yakýn gördüðü siyasi düþünce veya felsefesine uygun parti yada siyasi oluþumu seçtikten sonra parti listesinde yer alan adaylardan istediðine oyunu kullanabilecek. Nedir bu? Mesela, bildiðimiz gibi geçen dönemlerde partiye yada siyasi oluþumlara oy veriliyordu. Verilen oylarla parti listelerinin üst sýralarýnda yer alan adaylar seçiliyordu. Nitekim, bizler 2002 yýlý yerel seçimlerinde yerel düzeyde 4 sandalye kazandýk. Bundan önce genel seçimlerinde de üç milletvekili çýkardýk. Bu yeni usül ile seçimler yeni bir boyut kazanacaktýr. Artýk seçimde parti kadar aday da önem kazanacaktýr. Ama seçmenin oyunun geçerli olabilmesi için adaydan önce oyunu partiye vermesi gerekiyor. Bu seçimde belediye baþkanlarý kendi þahsýna verilecek oylar ile seçilecek. Siz de KDTP nin Prizren belediye baþkan adayý olarak seçimin nasýl iþleyeceði hakkýnda bilgi verebilir misiniz? Öncelikle belediye baþkanýnýn direkt olarak seçilmesi tarafýmýzca, partimiz ve toplumumuz tarafýndan hoþgörü ve memnuniyetle karþýlandý. Çünkü bundan önceki seçimlerin nasýl yapýldýðý ile ilgili anavatanýmýz Türkiye de Arnavutluk ta yada Batý Avrupa da belediye baþkanlarý ile yaptýðýmýz görüþmelerde bizde kullanýlan seçim sistemini doðal görmüyorlardý. Ama bu sefer tam batý usulü ile Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan kaydý yapýlan 9 aday Prizren belediye baþkanlýðý için yarýþacak. Bu olayý biz ileriye dönük bir adým olarak görüyoruz. Tabi ki bu yeni seçim sisteminin diðer önemli hususu da artýk belediye baþkanýn eskiye nazaran daha deðiþik yani kapsamlý yetki ve sorumluklar üstlenecektir. Bu da genel yönetim açýsýndan kesinlikle önemli bir olay. Biz de KDTP Prizren þubesi olarak Kosova da Türklerin daha yoðun olarak yaþadýðý Prizren den baþkan adaylýðý için aday gösterme kararý aldýk ve inanýyorum ki seçmenimizin de beklentisi bu yöndeydi. Bizler Prizren de hem sayýca hem düzenlediðimiz etkinlikler ile var olduðumuzu kanýtladýk. Bu yüzden de Prizren ile ilgili düþündüðümüz ve yapmayý planladýðýmýz çalýþmalarý sunarak seçmenimizin beðenisini kazanmak istiyoruz. Bu seçimde KDTP üyelerinin, sempatizanlarýnýn bizim yanýmýzda olacaðýna inanýyoruz. Bu konuda size þunu söylemek istiyorum ki Prizrenli seçmen, demokratik bir ortamda Prizren in ciddi geliþlimini isterse bize oyunu kullanmalýdýr. Bütün çalýþmalarýmýzý bu yönde sürdürüyoruz. Diðer taraftan seçim sürecine deðinecek olursak, her üç seçim arasýnda belediye baþkanlýk seçimi en kolay, en rahat seçimi oluþturmaktadýr. Çünkü oy pusulasý basit sadece 9 numara yani adaydan oluþmaktadýr. Seçmen, listede bulunan 9 adaydan birini seçecektir. Adaya verilecek oy partiye de verilmiþ sayýlacaktýr. Tabi ki seçmen bu seçimde de istediði adaya oyunu verebilecektir. Bu seçim ile belediye baþkanýna ne gibi yetkiler veriliyor. Bu konuna bizi aydýnlatabilir misiniz? 2000 senesinden bu yana Kosova da belediyeler UNMIK in 2045 yönetmelik ile faaliyet gösteriyordu. Yani artýk 7 yýldan beri yürürlükte bulunan bu yönetmelik iþlevselliðini kaybetmiþti. Zamanla içinde çok sayýda eksiklik barýndýrdýðýna þahit olduk. Bu yönetmeliðe göre belediye baþkaný daha fazla meclis çalýþmalarý, yani yasal ve siyasal çalýþmalarla uðraþýrken, icra konusunda ise yetkileri kýsýtlýydý. Bu yetki bizlerin bildiði Yürütme þefi baþkanlýðýnda müdürler bordunun sorumluluðu altýnda bulunuyordu. Ama þimdiki bu yeni süreç ile bunlar deðiþerek icra konusunda belediye baþkanýna yetkiler devrediliyor. KDTP nin yerel seçimlerden beklentisi neler? Yani KDTP nin yerel seçimlerde stratejisi neler olacak? Biz 2007 seçimleri ile ilgili çalýþmalarýmýzý aralýksýz sürdürüyoruz. Bugüne kadar teknik çalýþmalar, aday tespiti, seçim kampanyasý hazýrlýklarý ile yatýp kalkýyoruz. Seçimler için tanýnan üç haftalýk seçim kampanyasý konusunda KDTP Prizren þubesi olarak çok iyi bir örgütlenme içinde olduðumuzu ifade edebilirim. Seçim sürecinin baþlamasý ile aday tespitinin baþladýðý zaman seçim masasý oluþturduk. Seçim masasýnda her boyutla ilgilenecek yani seçim sürecini örgütleyecek, seçim teknik altyapýsýný oluþturacak, siyasi altyapýsý ile stratejisini yönetecek arkadaþlarýmýz bulunmaktadýr. Benim de içinde bulunduðum seçim masamýz yoðun ramazan etkinliklerine raðmen dur duraksýz çalýþmaktadýr. Stratejimizin temelini oluþturan seçim platformumuz sonuç aþamasý yani yayýnlanma aþamasýna gelmiþtir. Seçim ile ilgili teknik altyapý konusunda seçim çalýþmalarýmýza aðýrlýk vermiþ bulunuyoruz. Bu çok kapsamlý, büyük emek ve sorumluluk isteyen bir iþ. Çünkü bir yandan partimizin seçimlerde görev alacak gözlemcilerini tespit ediyoruz, diðer taraftan da parti adýna seçimlerde görev yapacak olan sandýk görevlilerini belirlemeye çalýþýyoruz. Bu iþler çok teknik ve önemsiz olarak gözüküyor olabilir ama bunlar seçim için çok önemli yapý taþlarý. Bizim seçim hazýrlýðý konusunda seçime kadar tam kapasite hazýr olacaðýmýzý ifade etmek istiyorum. Bahsettiðim bütün bu hazýrlýklarý tabi ki KDTP olarak baþarýmýzý her zaman olduðu gibi daha yükseklere çýkarmaktýr bu konuda inancýmýz tamdýr. Çünkü þimdiye dek yapýlan bütün seçimlerde geçen seçimlere oranla oylarýmýzda hep artýþlar oldu. Bu seçimlerde de biraz önce bahsettiðim hazýrlýklarý göz önünde bulundurursak kesinlikle oy sayýmýzý iyice artýracaðýmýz düþünüyoruz. Malumumuz üzere bu dönemde yani döneminde Prizren belediye meclisinde 4 belediye ile temsil edildik. Bu dönemde oy oranýmýz %10 dan biraz düþük yani 9.81 civarýndaydý. Tabi ki partinin oy oraný bir bakýma seçime katýlýma da baðlý olacaktýr. Ama biz Prizren de oy sayýmýzý artýracaðýmýzý düþünüyoruz. Geçen seçimlere oranla Prizren belediye meclisinde daha fazla aday ile temsil edileceðimizi söyleyebilirim. Seçimde ikinci tura yükselebileceðini düþünüyor musunuz? Yani sizce Ercan Þpat kaç oy alýr? Þimdi öncelikle þunu belirtmek istiyorum. Bugüne kadar parti çalýþmalarýmýzýn altýnda her zaman bir ekip iþi vardýr. Yani bugüne kadar yakalanan bütün baþarýlarýmýzýn arkasýnda ekip iþi bulunuyor. Bu onun neticeleridir. Ama bu yýl yapýlacak olan yerel seçimler daha doðrusu belediye baþkanlýk seçimi eskiye nazaran biraz daha çok bireyi yani adayý ön plana çýkarmaktadýr. Kosova siyasi gerçeklerini bilen biri olarak, seçmenimizin geleceðini dikkate alýp oyunu kullanacaðýný düþünüyorum. Bu seçim ile bilinçli seçmen oyunu biraz da bireye baðlayacaktýr. Bu konuda bizim de beklentimiz dediðim gibi, genelde olduðu gibi belediye baþkanlýk seçiminde de oy sayýsýný geçen döneme göre artýrmaktýr. Yani geçen seçimde partinin almýþ olduðu oy sayýsýný artýrmak amacýmýzdýr. Oy sayýsý ile ilgili tam rakam söyleyemem ama bu

11 11 dönem içinde yapmýþ olduðumuz çalýþmalarýmýzdan edindiðimiz tecrübe, birikim ve anavatanýmýz ile yurt dýþýna gerçekleþtirdiðimiz ziyaretlerden edindiðimiz izlenimleri bir araya topladýðýmýzda kesinlikle baþarýlý bir iþ yapabileceðimizi düþünüyorum. Bunu seçmenimize zamanýnda incelikleriyle, artýlarýyla bildirme ihtiyacýmýz bulunmaktadýr. Bu biraz son safhadaki çalýþmalarýmýza baðlý olacaktýr. Tabi ki bu seçim kampanyasýnda ulaþacaðýz. Þunu belirtmek istiyorum ki belediye baþkanlýðý için yarýþacak olan 9 aday içinde önemli bir yer alacaðýmýzý düþünüyorum. Geçen dönemde olduðu gibi belediye yönetiminin kurulumu konusunda KDTP tekrar kilit parti konumunda olabilir mi? Her zaman gelebilir. Bu olasýlýðý dýþlayamayýz. Biz bu tür görevlere açýk olduðumuzu zamanýnda bildirdik. Bizler seçimlere tek parti olarak giriyoruz. Kimseye verilmiþ bir sözümüz, kimse ile yapýlmýþ bir ittifak anlaþmamýz yoktur. Ama seçim sonuçlarýndan sonra bizler de Prizren belediye yönetiminde önemli rol oynayacaðýmýzýn beklentisi içindeyiz. Belediye baþkanlýðý olmasa da bu dönemde de bir belediye baþkan yardýmcýlýðý olabilir mi? Bu konuda ne düþünüyorsunuz.? Somut olarak bu dakikada söylemek istemiyorum. Aslýnda hizmet sunulacak görevlerin yelpazesi çok geniþtir. Belediye baþkanlýðý yarýþýnda iddialý olduðumuzu ifade edebilirim. Bunun yanýnda iki belediye baþkan yardýmcýlýðý da hedeflerimiz arasýnda bulunuyor. Yasalara göre belediye baþkanlýklarýndan biri topluluklara verilmesi gerekir. Boþnaklar, Türkler ve diðer topluluklar içerisinde en fazla oyu alan topluluk bu baþkan yardýmcýlýðý koltuðuna oturacaktýr. Biz bu kontenjanýn yanýnda ayrýca alacaðýmýz oylarla diðer belediye baþkan yardýmcýlýðýný kapmak için çalýþacaðýz. Bu hiçbir þeye baðlý olmayan yani bizim yapacaðýmýz çalýþmalara baðlý bir etkinliktir. Biz belediye çalýþmalarýnda önemli roller üstleneceðimize inanýyorum. Söyleþimizin sonuna geldik, size çok teþekkür ediyoruz. Son olarak seçmenlere söylemek istediðiniz nelerdir? Ben teþekkür ederim öncelikle son sözlerimi söylemeden önce sizlere Yeni Dönem Kosova Türk medyasýna KDTP nin seçim çalýþmalarýna verdiði desteklerden dolayý teþekkür etmek istiyorum. Bu seçimlerin çok önemli bir boyutunu oluþturmaktadýr. Çünkü, toplumumuz seçimler ile ilgili saðlýklý bilgi alýrsa ancak o zaman saðlýklý karar verecektir. KDTP, Kosova Türk toplumu için çok önemlidir. Çünkü, Kosova toplumunun tek yegane siyasi temsilcisidir. Ýnsanlar ise geçicidir. Yöneticiler ve kadrolar deðiþir ama deðiþmeyen tek þey partidir. Biz parti olarak her zaman bilinçli bir þekilde çalýþmalarýmýzý yürütüyoruz. Herkesin bilmesi gereken önemli unsurlar arasýnda KDTP nin toplumsal çýkarlarýn korunmasý yolunda çok büyük baþarýlar kaydettiðidir. Belki parti kimi bireysel sorunlardaki çalýþmalarý yeterli olamamýþtýr. Vatandaþlarýmýzýn çok basit anlamlý bir deyimi var: Güneþ bile kendi sýcaklýðýyla bir anda herkesi ýsýtamaz. Kosova ve Prizrenimiz de var olan sosyal ekonomik durumun bilincindeyiz. Bundan dolayý da bireylerin bireysel yaklaþýmlarýný deðil de toplumsal haklarýný yani toplumsal çýkarlar yönünde çaba harcanmasý gerekiyor. Baþlarda da belirttiðim gibi bu seçimler seçmene her türlü imkaný veriyor. Bu yüzden seçmenleri seçime davet ediyorum. KDTP seçimlerde var olan gücünü gösterirse her þey daha kolay olacaktýr. Prizren belediyesinde yarýþacak olan adaylarýn çok kaliteli olduðunu söylemek istiyorum. Bütüne yakýn adaylarýmýz yüksek öðrenimlidir. Hatta ve hatta anavatanda lisansýný tamamlamýþ beþ arkadaþýmýz da listemizde bulunmaktadýr. Bunlarýn yanýnda Kosova da da eðitimini tamamlamýþ arkadaþlarýmýz da vardýr. Listemizde ekonomist, hukukçu, týpçý, eðitimci adaylarýmýz vardýr. Her boyuta her yelpazede bizleri, tam anlamýyla var gücüyle temsil edecek arkadaþlarýmýz bulunmaktadýr. Listemizle gurur duyuyoruz ve seçmenimiz de bundan gurur duyacaðýný inanýyorum. Seçmen kendi tercihini 17 Kasýmda verecektir bundan hiçbir þüphemiz yoktur. Son olarak da þunu ifade etmek istiyorum. Benim bireysel baþarým KDTP nin baþarýsý, benim baþarým aslýnda toplumumuzun baþarýsý olacaktýr. Sencar KARAMUÇO S ö y l e ş i KDTP nin 17 Kasým Prizren Belediyesi meclis adaylarý ile söyleþi 17 Kasým 2007 seçimlerinden baþarýyla çýkýp aday olduðunuz göreve seçilmeniz durumunda ne gibi çalýþmalar yapacaksýnýz? Daha doðrusu bugüne kadar ne tür eksiklikler saptadýnýz ve bu saptamalar karþýsýnda siz neler yaparým diyorsunuz? Önümüzdeki 17 Kasım 2007 tarihinde yapılacak olan genel ve yerel seçimlerde Prizren Belediyesi meclisi üyesi olarak adaylığımı koydum. 17 Kasım seçimlerinde belediye meclisi üyesi seçilmem takdirde, bir genç üye olarak daha çok gençlerin sorunlarına yönelik çalışmalarımı sürdürmeyi düşünüyorum. Örneğin değişik projelerle gençlerin sorunlarını dile getirmeye çalışacağım. İhtiyaç duydukları alanlarda yardımcı olmak için değişik öneriler gerçekleştirmeyi amaçlıyorum. Ne tür eksikliklere gelince malum sizlerinde bildiği gibi şehrimizde sinema salonu yok, ayrıca kütüphane sayısı az. Bu açıdan gençleri daha fazla sosyal alanla adapte etmek için gerekli sorunları mecliste dile getirmeyi düşünüyorum. Ayrıca değişik ülkelerden ve Kosova nın değişik şehirlerinden gençlerle bir araya gelip, kültür, gelenek ve göreneklerimizi yansıtan ortak projelere imza atmayı düşünüyorum. Nadi Taç Arzu Vırşevca Seçimlerde başarı kaydedersek, ondan şüphe yok, zaten kazanmamız lazım, Türk halkına hizmette bulunacağız. Onlara ihtiyaçları olduğu alanlarda en iyi bir şekilde yardımcı olaya çalışacağız. İlgi alanım ekonomi olduğu için, bilhassa ekonomi alanında esnafımızın ödediği belediye vergisi konusunda indirim yapılmasını amaçlıyoruz. Geçen yıl yapılan gösteriler ardından yapılan indirimlere rağmen vergiler yüksektir. Bunun düşürülmesi için çaba göstermek gerekecek. Hazırlanmış projelerimiz var, mutlaka bu projelerimizi yürürlüğe geçireceğiz. Ekonomi alanında birçok eksiklikler mevcut. Bilhassa istihdam yaratılması konusuna odaklanacağız. Umuyorum ki bu projeleri hayata geçirebileceğim. Esnafımızın yeni işyeri açarken gerekli prosedür ve işlemlerin kolaylaştırılması için çaba sarf edeceğim. İstihdamın yaratılmasın yönelik de küçük ve orta ölçekli iş yerlerin kobileşmesi üzerine projemizi yürürlüğe geçirmeye çalışacağım. Başarılı bir seçim olacağına inanıyorum. Başardığımız takdirde ben bir iktisatçı olarak halkımızın genel olarak yaşadığı sıkıntılar genelde ekonomik sıkıntılar ki bu genel toplumu da kapsıyor. Ekonomik sıkıntıları gidermedikçe diğer eğitim, sosyal, kültürel, sağlık ve diğer sorunları gidermek mümkün değildir. Maalesef belediyemizin bu konuda hiçbir adım atmadığı görülüyor. Onun için hedefimiz öncelikle yatırım amacıyla bir serbest bölgenin sağlanması, iç yatırımcılar dahil dıştan gelecek yatırımcıların Prizren e gelip iş sahasını yaratmasıdır. Ve umarım bu konuda başarıya ulaşmaya çalışacağız. Ayrıca esnafımız ile iş adamlarımızın yaşadığı sıkıntılar var. Bunlara da uzun süre çözüm getirilmedi. Tartışıldı, konuşuldu ama bir sonuca varılamadı. Temel Halil Lika hedefimiz yatırımcıların, girişimcilerin, serbestlik içerisinde, özgürlük içerisinde ve kanunlar çerçevesinde yatırımlarını çoğaltmaları ve iş sahaları açarak toplumumuza maddi, manevi katkılarıyla daha güçlü ve daha kalkınmış bir ortam sağlanmasıdır. Günümüz küreselleşme dünyasında gördüğümüz birçok örnekler var. Ve belediye vergilerinin belirttiğiniz gibi indirimi yeterli olmaz. Eğer belediye vergi geliri sağlamak istiyorsa önce işletmelerin ve esnafın güçlenmesini sağlamalı, ondan sonra da gelirlerin artmasını sağlamalıdır. Aksi halde bu sadece bir engelleme oluşturur ve hedefe ulaşılmamış olunur. Bunun için halkımızın arzu ettiği ve nasıl bir uygun bir çözüm yapılabilir diye ortak bir karara varılır. Prizren Belediyesinin yüklediği özel vergiler var ki diğer şehirlerde böyle bir şey yoktur. Bu durum karşısında işadamları ile esnafımızın büyük bir yük altında bırakıldığını görüyoruz. Bunun için tüm işadamları ile esnafımızla birlikte elimizden gelen çabayı göstereceğiz, çünkü bu hedefe ulaşmalıyız. Genel olarak bakıldığında da toplumumuzun sıkıntıları her yönüyle artmaktadır. Bunların temelinde ekonomi ve istihdam yatıyor. Belediye, kültür, sağlık ve diğer alanlarındaki kamu çalışanlarının maaşları çok düşük bir seviyede kalıyor. Belediye meclisi olduğu gibi merkezi hükümet de bu konuda daha duyarlı olmalıdır. Kamu yönetiminin daha güçlü hale getirilmesi için gelirlerin artırılması için çalışmalıyız. Bu konuda belediye meclisi üyeleri olarak hemfikir içerisinde olarak bu gelirlerin artırılması ve dengelerin sağlanması için çalışmalıyız. Toplumda iktidara yönelik hüküm süren güvensizlik konusunda ise, özellikle gençlerin işsiz kalması, gelir sağlayamaması ve toplumdaki dengesizliği yüzünden söz konusudur. Halkımız kendi açısından haklıdır ama bu demokratik sistem içerisinde her bireyin vatandaşlık hakkı olan oy kullanmaya davet ediyorum. Umuyorum ki bu yeni seçim sisteminde halkımız güvendiği, inandığı ve takdir ettiği adaylara oy vermesidir. Ve bununla birlikte ileriye yürümemiz gerekiyor. Aksi halde oylamaya çıkmazsa kendi hakkını yitirmiş olur ve kendi eliyle geleceğini daha kötü bir duruma itecektir. İnanıyorum ki halkımız öz duyarlılığıyla görevini yerine getirecek ve oyunu kullanarak geleceğine katkı sunacaktır. Herkesi daha mutlu bir geleceği yaşamaya davet ediyorum.

12 S ö y l e ş i 12 KDTP nin 17 Kasým Parlamento Seçimlerindeki milletvelili adaylarý ile söyleþi Yasemin Kovaç KDTP þimdiye kadar üzerine düþen görevi en iyi bir þekilde yapmýþ olduðunu düþünüyorum. Þimdiye kadar parlamentoda bulunan arkadaþlarýmýz çalýþmalarýný sunabilecekleri maksimum düzeyde sürdürmüþtürler. Tabi biz bunun devamýný saðlamak ve hatta gerekirse daha fazlasýný yapmak için bu göreve talip olduk. Birçok eksikliklerimiz tabi ki var. Eksiklilerin bir kýsmý ile ilgili bir takým giriþimler yapýlmýþtýr. Eksikliklerimizi birkaç nokta altýnda kýsaca ifade edebilirim. Eksikliklerin baþýnda Türkçe mizin daha fazla yaygýnlaþmasý gelmektedir. Bildiðimiz gibi Kosova nýn birkaç kentinde Türkçe dili yüzdeliklere bakýlmadan resmiyetine kavuþmuþtur. Bu yönde çalýþmalarýmýzý diðer kentlere yaymak için çaba sarf edeceðiz. Prizren de Türkçe resmi olarak kullanýlýyor. Ýster belediye organlarý olmak üzere benim çalýþtýðým saðlýk alanýnda da Türkçe resmi olarak kullanýlmaktadýr. Levhalarýmýz, reçeteler ile diðer belgelerde Türkçe kullanýlmaktadýr. Ama bireysel olarak bir takým eksiklikler ile karþý karþýya kalýyoruz. Bireysel olarak ne gibi çalýþmalar yapabiliriz. Belediye çapýnda bir dilekçeyi sunacaksak bunu kendi dilimizde yani Türkçe sunabilmeliyiz. Bu sadece partinin görevi deðil de bütün toplumun yani bizlerin de görevidir. Bunun yanýnda çalýþmalarýmda aðýrlýk verebileceðim bir konu da kimlik belgeleri ve pasaportlarla ilgilidir. Ýleriki dönede mutlaka bu konuda somut adýmlar atýlmasý gerekir. Yani bu belgelerde mutlaka Türkçe ibarelerinin bulunmasý için çaba sarf etmeliyiz. Bugüne kadar yaþadýðýmýz diðer bir sorun da belediye organlarý içinde Türkçe nin konuþulmasý. Bu konuda da gereken çalýþmalarýn takipçisi olmalýyýz. Yani var olan haklarýmýzý korumamýz gerekiyor. Bildiðimiz gibi þu anda Kosova statü süreci devam ediyor. Seçildiðim taktirde bu konuda neler çalýþmalara dahil olmayý düþünüyorum. Bizler bu süreçte Kosova nýn parçalanmasýný, baþka bir devlet ile birleþmesini ve 1999 öncesine dönmesine izin vermeyeceðimizi ifade etmek istiyorum. Baþka bir deyiþle seçimden sonra statü süreci ile ilgili bu tür bir tutum içinde olacaðýmýzý söyleyebilirim. Statü sürecinin belirlenmesinden sonra orta ve uzun vadeli geliþim plan ve programlara ihtiyaç duyulacaktýr. Bu tür konularda çalýþmalar yürütmeye özen göstereceðiz. Milletvekilliðine seçildiði takdirde kendi branþým olan saðlýk alanýnda da çalýþmalar yürütmek amacýndayým. Saðlýk alanýnda yaþadýðý en büyük eksikliðimiz veya yetersizliðimiz kadýnlarýn doðum sonrasý izinlerinde yaþanmaktadýr. Bildiðiniz gibi bir annenin doðumdan sonra 3 aylýk bir dinlenme süreci vardýr. Bu sürecin 6 veya 1 yýla kadar uzatýlmasý için adýmlar atacaðýmý ifade etmek istiyorum. Benim seçimlerden sonra odaklanacaðým noktalar kýsa hatlarýyla bunlardýr. Bunlarýn dýþýnda da çalýþmalarýmýz olacak ama daha fazla yukarda saymýþ olduðum noktalarý hayata geçirmek için çaba sarf edeceðim. 17 Kasým 2007 seçimlerinden baþarýyla çýkýp aday olduðunuz göreve seçilmeniz durumunda ne gibi çalýþmalar yapacaksýnýz? Daha doðrusu bugüne kadar ne tür eksiklikler saptadýnýz ve bu saptamalar karþýsýnda siz neler yaparým diyorsunuz? 17 Kasým seçimleri Kosova Türk toplumu açýsýndan çok büyük önem arz etmektedir. Bizim için önemli nokta KDTP nin seçimde baþarýlý olmasýdýr. Çünkü partinin seçimlerden baþarýlý çýkmasýnýn akabinde bizleri yoðun bir iþ temposu bekliyor. Bendeniz bu konuda þanslýyým belki de. Genç olmama raðmen siyasi anlamda ve merkezi anlamda tecrübem bulunuyor yýlýndan beri Kosova Kültür ve Spor Bakanlýðýnda siyasi danýþman olarak görevde bulunmaktayým. Bu yönde çalýþmalarýmý, seçimden sonraki geleceðimiz görevlerde de sürdürmeyi düþünüyoruz. Çünkü bunlar zincir misali, birbirine baðlý etkinliklerdir. Mesela bakanlýk düzeyinde gençlik yasasýnýn hazýrlanmasýnda aktif bir rol oynadým. Dolayýsýyla bugün halla mevcut olan Kosova Meclisi nde bulunan milletvekillerimiz ile Türk toplumumuzun gençlerine yönelik eksikliklerini dile getirmeye çalýþtýk. Seçilmem durumunda bu adýmlarý daha ileriye taþýmak için çaba sarf edeceðim. Ayrýca gençlerle ilgili uygulanmasýnýn kolay olduðuna inandýðým bir çok çalýþma programýmda yer almaktadýr. Bunlardan biri de Tük topluluðu gençlerinin Arnavut dil eksikliðidir. Bu doðrultuda yasa uyarýnca yasaya uygun bir þekilde zaten parti olarak meclise de sunduðumuz giriþimin içinde bende yer alan biri olarak bunun takipçisi olacaðýmý ifade etmek istiyorum. Yani atacaðým ilk adýmlardan biri Türk gençlerine yönelik devlet destekli Arnavutça kurslarý düzenlemek olacaktýr. Bunun dýþýnda çok kolay olabileceðini düþündüðüm birþey daha vardýr. O da Türkiye den mezun olan gençlerimizin Kosova ya döndükten sonra hükümetin onayý ile üç yada altý aylýk devlet kurumlarýnda staj yapmalarýnýn imkanýný yaratmaktýr. Diðer topluluklara yönelik bu türden uygulamalar olduðundan bunun hayata geçirilebileceði konusunda iyimserim. Biz de mezun olan arkadaþlarýmýzýn hükümet destekli devlet kurumlarýnda yapýlacak staj arkadaþlarýmýza hem tecrübe hem de dil açýsýndan büyük artýlar katacaðýný düþünüyorum. Bu konun detaylarýna inmeden sizi bilgilendirmeye çalýþtým. Bu konuda bir iki ipucu vermek gerekirse bu staj uygulamasý maaþsýz olabilir. Ama arkadaþlarýmýz Priþtine dýþýnda yaþýyor ise o zaman devlet ulaþým ve yemek masraflarýný karþýlayabileceðini düþünüyorum. Bu staj döneminin tamamlanmasýndan sonra arkadaþlarýmýzýn bu süreçten sonra oralarda maaþlý olarak çalýþmasý konusunda giriþimlerde bulunulmasý gerektiðini düþünüyorum. Bu tür uygulamalar bu gün mevcut. Niye bizim gençlerimiz de bu türden imkanlardan yararlanmasýn. Bunun yanýnda Kosova baþbakanlýk, baþkanlýk veya diðer ülke ofisleri Kosova daki gençleri lisans, yüksek lisans, doktora eðitimi için yurt dýþýna gönderdiðine þahit oluyoruz. Yabancý dilleri zayýf olan gençlere dil kurslarý veriyorlar. Bu imkanlardan maalesef Türk gençleri yeterli kadar yararlandýðýný söyleyemeyiz. Ama göreve geldiðim takdirde bunun takipçisi olacaðýmý belirtmek istiyorum. Seçilmem durumunda üzerinde durmayý düþündüðüm bir diðer konu da kültürel mirasýmýzýn korunmasýdýr. Bunlara sahip çýkma zamaný geldi diye düþünüyorum. Nitekim öyle de oldu. Partimiz çalýþmalarý çerçevesinde kültür bakanlýðýnda mirasýn korunmasý ile ilgili önemli çalýþmalarýn altýna imza atmýþtýr. Bu çalýþmalar doðrultusunda ben bu ay içinde Kültür Miras Kurulunun yönetim kurulu üyesi olacaðým. Bu nedir diye sorarsanýz, ilk Enis KERVAN defa kültürel miras konusunda en üst organ olan kurulda bir Türk ün temsil edilmesidir. Burada bir Türk ün temsil edilmesi çok önemlidir. Çünkü bu Türk üyenin rolü Kosova daki Omsalý tarihi kültürel miras eserlerini koruyacak olacaktýr. Belki bu konuda çok þanslýyým, belki de kendimi bile bile ateþin içine atmýþ bulunuyorum. Parti adýna bu iþin içinde olacaðým. Ama bundan sonra türbelerimiz, camilerimiz, köprülerimiz gibi tarihi eserlerimiz yok olmayacaktýr. En azýndan var olanlarý korumak adýna gereken çalýþmalara imza atacaðýmý söyleyebilirim. Prizren, Priþtine ve Ýpek te kültürel miras çerçevesinde turizm ile ilgili yapmak istediðimi çalýþmalarým da bulunmaktadýr. Sadece bu bölgelerle sýnýrlý deðil de tüm bölgeleri kapsayacak çalýþmalarýn yürütülmesi taraftarýyým. Kültürel mirasýn, Osmanlý tarihi eserlerinin Kosova turizmi açýsýndan çok büyük bir kazanç olduðunun savunucusuyum. Bu yönde daha önceden de çalýþmalar yürüttüm. Türkiye den bu konu ile ilgilen çok sayýda kiþiyi Kosova da araþtýrma ve çalýþmalar yapmalarý için buralara konuk ettim. Þunu açýkça ifade edebilirim ki Prizren e çok büyük ilgi vardýr. Turizmi geliþtirmek ve sadece Türkiye ye deðil bütün dünyaya var olan ellerimizdeki deðerler doðrultusunda bir þeyler yapmaya çalýþacaðýmý ifade etmek istiyorum. Bunlar tabii ki kolay olmayacak ama bu konuda gereken emeði sarf edeceðimi söyleyebilirim. Saðlýk konusunda da yapmak istediklerim bulunmaktadýr. Kosova ve Türkiye saðlýk bakanlýklarýnýn mevcut anlaþmalarýný daha ileri bir noktaya taþýyarak Kosova halkýnýn yanýnda olmaya çalýþacaðým. Bunun yanýnda benim için eðitim alaný, çok büyük önem arz etmektedir. Bildiðimiz gibi Kosova da Türk Dili ve Edebiyatý ile Eðitim Fakültesinde Türkçe eðitim veriliyor. Ama bu eðitimimizin daha ileri taþýnmasý için somut adýmlar atýlmasý gerekiyor. Yani Türkçe eðitimin bu iki fakülte ile sýnýrlý kalmamalý diye düþünüyorum. Yani yeni bölümlere ihtiyaç duyulmaktadýr. Hukukçu açýðýmýzýn varlýðý bir gerçek. Ýçinde bulunduðumuz süreçte haklarýmýzý koruyacak hukukçulara ihtiyacýmýz vardýr diye düþünüyorum. Yani hukuk okumak isteyen arkadaþlarýmýza Kosova da eðitim imkaný saðlanmasýnýn kanýsýndayým. Ýnþallah Priþtine Üniversitesi bünyesinde bu konuda adýmlar atacaðýz. Ayrýca bakanlýktaki görevim boyunca, kültür, gençlik ve spor derneklerimizin projelerine maddi destek sunmuþ biri olarak derneklerimizin yaþadýklarý sýkýntýlarýný yakýndan bilen biri olarak milletvekilliðine seçildiðim takdirde, topluluklarýn kültür alanýndaki dernek faaliyetlerine yönelik, yasayla garanti altýna alýnmýþ meclis veya hükümetten belli bir bütçenin ayrýlmasý için çalýþmalar yürüteceðimi ifade etmek istiyorum. Belirttiðiniz gibi 17 Kasýmda Kosova seçimlere gidiyor. Bu yýl seçimler genel, yerel ve belediye baþkanlýðý düzeyinde yapýlacaktýr. Ben Kosova meclis adayýyým. Bugüne kadar yapýlan ve yapýlamayan konular bulunmaktadýr. Bu konular arasýnda en önemlilerinin baþýnda eðitim konusun bulunmaktadýr. Benim bu güne kadar bulunduðum görevlerde gözlemlediðimim ister Zübeyde Haným Derneði Baþkanlýðýmým döneminde ister de Türk Öðretmenler Derneði baþkanlýðýmda toplumumuzda yapýlamayan veya eksik olan birçok konularý göz önünde bulundurarak adaylýðýmý verdim. Bu dönemlerde hanýmlarýmýz baþta olmak üzere bu dönemde yani s e ç i l d i ð i m takdirde birkaç konu üzerinde d u r m a y ý düþünüyorum. Çalýþmalarýmýn önemli bir b ö l ü m ü n ü eðitim kaps a m a k t a d ý r. K o s o v a d a Türkçe eðitim Müfera Þinik yapýlan okul yönetimlerinde Türklerin müdür veya müdür muavinleri olarak görev almasý gerektiði kanýsýndayým. Ve bu yönde gerekli giriþimlerde bulunacaðým. Bunlarýn yanýnda Kosova genelinde Türkçe eðitimde öðrenci sayýsýnýn artýrýlmasý konusunda somut adýmlar atacaðýmý ifade etmek istiyorum. Bunun için olmayan müritlerde ana sýnýflarýn açýlmasýný teþvik ederek bir bakýma öðrenci sayýsýnda bu þekilde artýrýlabileceðini düþünüyorum. Ana sýnýflarýnýn yanýnda kitap sorunu ile ilgili çalýþmalarýn takipçisi olacaðým. Bildiðimiz gibi Kosova da birinci sýnýftan baþlayarak lise son sýnýfýna kadar kitap sorunu vardýr. Eksik olan kitaplarýn bir kýsmýnýn basýmýna baþlanmýþtýr. Ben bu sürecin hýzlandýrýlmasýný amaçlamaktayým. Bunun dýþýnda ana ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti nden yardýmcý araç ve gereçlerin temin etmek çalýþmalarým arasýnda yer almaktadýr. Bunun yanýnda Kosova da basýlan ders kitaplarýnýn öðrencilere bedava yani karþýlýksýz daðýtýlmasýný amaçlýyorum. Bildiðiniz gibi öðrencilerimiz lise eðitiminden sonra Büyük Öðrenci Projesi ile Türkiye ye giden öðrenci sayýsýnýn artýrýlmasý konusunda giriþimlerde bulunacaðým. Kosova da lisans düzeyinde Türkçe nin Türk Dili ve Edebiyatý ile Eðitim Fakültesi ile sýnýrlý kalýnmayýp bunlar dýþýnda da bölümler açýlmasý için çalýþacaðým. Bunlarýn yanýnda özellikle lisans eðitimini tamamlayan öðrencilere yüksek lisans için daha fazla imkan yaratýlmasý gerektiði kanýsýndayým. Ve bu doðrultuda da giriþimlerde bulunacaðýmý ifade etmek istiyorum. Kýsa bir deyiþle Kosova da Türk toplumunun eðitimi için ne gerekiyorsa yapmaya hazýrým. Öðrencilerimizin üniversiteli olmasý için elimizden gelen çabayý sarf etmemiz gerektiði düþüncesindeyim. Bunlarýn dýþýnda Kosova da yýllarca öðretmenlik yapmýþ eðitimcilerimizin þartlarýný düzeltmemiz gerekiyor. Bildiðiniz gibi Kosova da emekliye ayrýlar öðretmenler 40 avro emeklilik maaþý alýyor. Bu rakamýn Kosova da yaþam standartlarýnýn altýnda olduðu bir gerçek. Bu durumun düzeltilmesi için atýlmasý gereken adýmlarýn öncülüðünü yapmak istiyoruz. Durumun Kosova veya Türkiye den alýnacak desteklerle aþýlabileceðini düþünüyoruz. Kosova genelinde müzik, resim, sanat okullarýmýz pek fazla yok. Var olanlarda da Türkçe eðitim verilmiyor. Bunun için müzik olkulunda Türkçe sýnýf veya sanat okullarýnda Türk öðrencilerinin kayýt yapabilmesi için fýrsatlar yaratmamýz gerekiyor. Bu çalýþmalardan maada öðretmenlerimiz ile gençlerimizin gezileri hak ettiðini düþünüyorum. Bundan dolayý da öðretmen ve öðrencilerimize yönelik geziler düzenlemeyi planlýyorum. Saðlýðýn hastalýðýnýn da var olduðundan önceliði öðrenci ve öðretmenlerimize vererek tedavi için Kosova dýþýna göndermeyi de planlýyorum. Ben bütün bu sorunlarý düþünüp adaylýðýmý verdiðimi söyleyebilirim. Söz verdiðimi zaman bu sözleri tutma kabiliyetine de sahip olduðumu ve tutamadýðým sözler için söz vermediðimi de ifade etmek istiyorum. Bu sözleri neye dayanarak verdiðimi de ifade etmek istiyorum. Bu sözleri bugüne kadar bulunduðum görevlerde tanýdýðým kiþilerden aldýðým desteklerden dolayý vermiþ bulunuyorum.

13 13 Merkezi Prizren de bulunan ESNAF Ýþadamlarý ve Esnaflar Derneði Baþkaný Cemil Luma, 4 Ekim Perþembe akþamý derneðin düzenlenen toplantýsýnda, 2007 Kosova Meclis seçimlerine Baðýmsýz Türk Milletvekili adaylýðýndan dolayý yönetim kuruluna istifasýný sundu. Yönetim Kurulunun desteðiyle adaylýðýný veren Luma nýn, Seçim komisyonu tarafýndan adaylýðý resmileþmesinden sonra dernek baþkanlýðýndan istifasý saygýyla karþýlandý. Dernek baþkanlýðý sýrasýnda uzun yýllardýr yürüttüðü çalýþmalarýný takdirle karþýlayan Esnaf Derneði Geniþletilmiþ Yönetim Kurulu, Luma ya, þimdiden ilerideki çalýþmalarý ve milletvekilliði adaylýðý sýrasýnda da desteklerini esirgemeyeceklerinin sözünü verdiler. Toplantýda sözü alan Dernek Baþkaný Cemil Luma, verilen destek için yönetim kurulu üyelerine teþekkürlerini iletti ve gelecekte de yönetim kurulu üyesi olarak bu saygýn ve sadýk ortamda bulunmaktan, katký sunabilmekten büyük bir gurur duyacaðýný dile getirdi. Luma, Uzun zamandýr bu derneðin çatýsý altýnda ilk önce toplumumuzun, Prizren halkýnýn ve Kosova nýn daha iyi geleceði ve her yanlý kalkýnmasýnda var olan gücümüzü kullanarak katkýmýzý sunmaya çalýþtýk. Sizin desteðinizle ve ekip çalýþmasýyla elde ettiðimiz baþarýlarýn sayýsý kabarýktýr. Devamýnýn da geleceðine içten inanýyorum. Yine sizlerin desteðini alarak ve bu verilen güce dayanarak, Kosova Meclisi Baðýmsýz Türk Milletvekili adaylýðýmýn resmi kaydýný G ü n c e l Kosova Seçim Komisyonunun adaylýðýný resmi kabulünden sonra ESNAF Ýþadamlarý ve Esnaflar Derneði Baþkaný Cemil Luma, dernek baþkanlýðýna istifasýný sundu Luma ya Esnaf ýn minnettarlýðý NATO bünyesinde Kosova da KFOR barýþ gücü adý altýnda sekiz yýldýr görev yapan Kosova Türk Taburu Görev Kuvvet Komutanlýðý, faaliyetlerini aralýksýz sürdürmeye devam ediyor. Her türlü destekle Kosovalý halkýn yanýnda olabilmek için ellinden gelen çabayý sarf eden Mehmetçik, sosyal faaliyetler dýþýnda verdiði desteklerle halkýn yanýnda olmam geleneðini sürdürüyor. Faaliyetleri çerçevesinde geçtiðimiz hafta içerisinde Zübeyde Haným Kosova Türk Kadýnlarý Derneði ile ortaklaþa ramazan ayý münasebetiyle ihtiyaç sahibi ve kimsesiz ailelere gýda yardýmýnda bulundu. Zübeyde Haným Kosova Türk Kadýnlarý Derneði Genel Baþkaný Birsen Gota nýn tespit ettiði 11 aileye gýda yardýmýnda bulunan Türk Taburu na baðlý SAÝ Birliði ekibi, bu tür faaliyetlerinin her zaman devam edeceðini ifade ettiler. Birsen Gota, Türk Taburu ile bugüne kadar çok sayýda faaliyete imza attýklarýný dolayýsýyla Türk askeri her zaman gurur duyduklarýný söyledi. Gota, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ün annesinin ismini taþýyan derneðimize Türk askeri sahip çýkýyor dedi. yaptým. Adaylýðýmýn resmileþmesiyle ESNAF Ýþadamlarý ve Esnaflar Derneði Baþkanlýðýndan geçici olarak istifamý kabul etmenizi rica ederim dedi. Cemil Luma baþkanlýðýndaki Esnaf Derneði, Kosova ve Kosova Türk Toplumu içerisinde önemli bir dönemece imza atarken, bilhassa savaþtan sonra Kosova ve Türkiye iliþkilerinin daha da pekiþtirilmesinde büyük katkýsý geçti. Yönetim Kurulu, bu katkýlarýndan dolayý Luma ya teþekkürlerini ileterek, gelecekte de baþarýlar diledi. Yönetim Kurulu üyeleri, Luma nýn Esnaf Derneði baþkanlýðý sýrasýnda olduðu gibi, milletvekili seçildiði takdirde Kosova da özellikle Türk Toplumuna katký sunacaðý inancýný ifade ettiler. Ardýndan Esnaf Derneði Yönetim Kurulu dernek baþkanlýðýna Bürhan Cibo yu, astbaþkanlýðýna da Edis Çabrat ý seçti. Mehmetçik ile Zübeyde Haným kimsesizleri unutmadý Kosovalýlarýn umudu Türk askeri ile Zübeyde Haným Derneði, ramazan ayý münasebetiyle ihtiyaç sahibi ailelere gýda yardýmýnda bulundu. Tespit edilen 11 aileye bizzat yardým paketlerini götüren SAÝB ekibi ile Dernek Baþkaný Gota, Türk Taburu ile ortaklaþa faaliyetlerinin devam edeceðini söyledi. Tabur Komutaný Zübeyde Hanýma ziyaret Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutaný Kurmay Yarbay Kerim Acar, Kosova Türk sivil toplum kuruluþlarýna gerçekleþtirmiþ olduðu ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede Kurmay Yarbay Kerim Acar ve SAÝB ekibi, pazartesi akþamý Zübeyde Haným Kosova Türk Kadýnlarý Derneði ni ziyaret etti. Dernek Baþkaný Birsen Gota ve yönetim kurulu üyeleri tarafýndan karþýlanan Acar, derneðin çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Derneðin bugüne kadar yapmýþ olduðu faaliyetler hakkýnda kýsa kýsa bilgi veren Gota, Mehmetçiðin her zaman her türlü destekle yanlarýnda olduklarýný söyledi. Tabur Komutaný Acar da, Zübeyde Haným Deneði nin gerçekleþtirmiþ olduðu bu faaliyetlerden dolayý baþkan Gota ve yönetim kurulu üyelerini takdir etti. TİKA Kosova da faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor Kosova da faaliyetlerini aralıksız sürdüren TİKA, bu çerçevede Kosova Türk Öğretmenler Derneği ile Kosova Demokratik Türk Partisi Gençlik Kolları ve Kosova Ay ve Yıldız Gençlik, Kültür ve Spor Derneğinin ortaklaşa başlattıkları İngilizce kursu projesine destek sundu. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi-TİKA Kosova da dur durak bilmeden faaliyetlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Bugüne kadar Kosova genelinde Türk, Arnavut, Boşnak ayrımı gözetmeksizin Kosovalılara destek sunan TİKA, sivil toplum kuruluşlarına sunduğu desteklerini devam ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Kosova Türk Öğretmenler Derneği ne 10 adet bilgisayar, 5 adet UPS, 10 adet bilgisayar masası, 10 adet sandalye, 2 adet yazıcı, 1 adet fotokopi makinesi, 1 adet projektör ve bir yıllık internet bağlantısını sağladı. Bugüne kadar sayısız destekle Kosovalı sivil toplum kuruluşlarının yanında olan TİKA, Kosova Türk Öğretmenler Derneği ne sağladığı teknik donanım dışında dil kurslarına da sağladığı destekle büyük katkı sunuyor. Kosova Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Müferra Şinik, TİKA nın sunmuş olduğu bu destekten dolayı TİKA ve Kosova Temsilcisi Metin Arslanbaş a teşekkürlerini sundu. Şinik: TİKA bugüne kadar Kosova Türk Öğretmenler Derneğine birçok projede desteklerini bizlere sunmuştur. Özellikle eğitim açısından büyük katkılar sunmuştur. Dernek başkanı olarak tüm öğretmenler ve öğrenciler adına TİKA yöneticilerine ve Kosova temsilcilerine teşekkür ederim şeklinde konuştu. TİKA dan İngilizce kursuna destek Kosova Demokratik Türk Partisi Gençlik Kolları ile Kosova Ay ve Yıldız Gençlik, Kültür ve Spor Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen İngilizce kursu projesine TİKA desteğini sundu. TİKA ihtiyaçları kapsamında kursiyerlere 40 adet Headway İngilizce Kurs seti ve bir yazı tahtası hediye etti. Üç ay sürecek kurs Kosova Türk Öğretmenler Derneği mekanında düzenleniyor. Proje kapsamında görevlendirilen kurs hocası Şükran Vırşevça nın maaşı da TİKA tarafından karşılanacak. KDTP Gençlik Kolu Başkanı Enis Kervan gerçekleştirmiş oldukları kursa gençler tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Kervan, TİKA nın bugüne kadar birçok projede kendilerine destek sunduklarını da dile getirdi. Kurs hocası Şükran Vırşevça da kurs katılan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiklerini belirtti. Vırşevca: TİKA nın desteğiyle başlatılan projeye öğrencilerimiz yoğun ilgi göstermektedir. 3 ay sürecek kursumuzda üniversiteli ve liseli gençler dil kursumuzu görüyor. Bu açıdan Kosova daki Türk gençliğin İngilizce öğrenmesine sunmuş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederim dedi. Enis TABAK KDTP Gençlik Kolu Kuran-ý Kerim daðýttý Onbin aydan hayýrlý mübarek Kadir Gecesi vesilesiyle KDTP Gençlik Kolu, Prizren in Sinan Paþa Camiinde 700 kadar Kuran-ý Kerim ve Ýlmihal kitabý daðýttý. Camii Ýmamý Davut Lezi tarafýndan Türkçe, Arnavutça ve Boþnakça vaaz yapýlan bu anlamlý gecede Baþkim Çabrat ve Fadýl Þalyan gibi sanatçýlarýmýz tarafýndan ilahiler okundu. Abi-Elif Þirketinin katkýlarýyla sahur yemeði verilen bu anlamlý gecede, ibadet ile dualar sabaha kadar sürdü.

14 G ü n c e l 14 Prizren Belediyesi Meclisinin Ekim ayýný fiziksel engelliler ayý olarak ilan etmesi ardýndan Türk KFOR u zihinsel engellilere yönelik yardým yaptý Kosova da görev yapan Türk KFOR unun en büyük manevra birliði olan ve Sultan Murat Kýþlasý nda konuþlu bulunan Türk Tabur Görev Kuvveti Komutanlýðý personeli, sorumluluk sahasýnda huzur ve güvenin korunmasýna yönelik icra ettiði faaliyetlerin yaný sýra, dost ve kardeþ Kosova halkýna yönelik gerçekleþtirilmekte olan insani yardým faaliyetleriyle önemli katkýlar saðlamayý sürdürüyor. Bu çerçevede Türk KFOR u hafta içerisinde Prizren deki zihinsel engellilere yönelik iki faaliyet gerçekleþtirdi. Lef Nosi Zihinsel Engelliler Okulu nun spor salonuna bir adet tenis masasý baðýþý gerçekleþtirdi. Lef Nosi okulunda düzenlenen törenli takdim sýrasýnda tenis masasý ve ekipmanýný Türk KFOR u adýna Yüzbaþý Ümit Özden okul müdürü Ýlyas Krasniçi y verdi. Geçen hafta Lef Nosi Zihinsel Engelliler Okulu ziyaret eden Türk KFOR u, okuldaki öðrencilere 31 adet okul çantasý ve kýrtasiye malzemesi daðýtýlmýþ, ayrýca okul mutfaðý için yað, fasulye ve makarna yardýmýnda bulunmuþtu. Bu yardým sýrasýnda okul spor salonunun eksiklilerini saptayan ve okul yetkilileri tarafýndan gelen talep üzerine Türk askeri ikiþer adet futbol, basketbol ve voleybol topu da hediye etmiþti. Konuyla ilgili açýklamada bulunan Lef Nosi Zihinsel Engelliler Okulu Müdürü Ýlyas Krasniçi, Türk KFOR unun geçen yýl içerisinde de giyim eþyasý ve gýda yardýmý olmak üzere benzeri yardýmlarýný esirgemediklerini vurguladý. Türk askerine desteklerinden dolayý teþekkür eden okul müdürü Krasniçi, ayný destek ve iþbirliðin devamýný diledi. Zihinsel engellilere yönelik Kosova nýn tek okulu sayýlan bu özel okulda 26 sý yatýlý olmak üzere 69 öðrenci öðrenim görüyor. Okulda 17 si eðitimci toplam 26 personel görev yapýyor. Türk askeri HADER Derneðine bayram hediyesi götürdü Türk Tabur Görev Kuvveti Komutanlýðý bünyesinde görev yapan subay, astsubay, erbaþ ve erler kendi aralarýnda para toplayarak, Kosova da yaþayan zihinsel engelli kardeþlerine birer bayram hediyesi verdi. Bu kapsamda personel arasýndan toplanan parayla, beden ölçüleri ve ayakkabý numaralarý önceden tespit edilen 50 çocuða bayram hediyesi olarak; 50 þer takým eþofman, 50 þer çift spor ayakkabýsý ve 50 þer çift iç çamaþýrý takýmý alýndý. Ayrýca bir adet masa futbolu makinasý da hediye edildi. 9 Ekim tarihinde, HADER Zihinsel Engelliler Derneðinde gerçekleþtirilen bayramlaþma törenine ve hediye teslimi faaliyetinde mutlu anlar yaþandý HADER Derneði Baþkaný Resmiye Krasniçi tarafýndan ihtiyaç sahibi tespit edilen zihinsel engelli çocuklara hediyelerini Albay Halil Ýbrahim Candaþ takdim etti. Bayram vesilesiyle zihinsel engellileri sevindirmek amacýyla bu yardýmý yaptýklarýný belirten Albay Halil Ýbrahim Candaþ, çocuklara acil þifalar ve güzel bir bayram geçirmelerini diledi. HADER Derneði Baþkaný Resmiye Krasniçi ise, bu anlamlý hediyelerden dolayý Türk askerlerine teþekkürler etti ve Türk KFOR unun iki yýldan bu yana 200 ün üzerinde zihinsel engelli ve kimsesiz kadýna gýda yardýmý yaptýklarýný söyledi. Atmosfera ve Ýstanbul Derneði birer iftar yemeði verdi Türkiye den gelip Kosova da hizmet veren sivil toplum kuruluþlarýndan Atmosfera Külür ve Yardýmlaþma Derneði ve Ýstanbul Uluslararasý Yardým ve Kültür Derneði birer iftar yemeði düzenlediler. Enis TABAK Kosova da savaþ sonrasý hizmet vermeye baþlayan Atmosfera Külür ve Yardýmlaþma Derneði, her yýl düzenlediði geleneksel iftar yemeði geleneðini bu yýlda gerçekleþtirdi. Kosova nýn baþkenti Priþtine nin Grand hotelinde verilen iftar yemeði ardýndan, Prizren de de çok sayýda üst düzey yetkilinin katýldýðý bir iftar yemeði verildi. Ýftar yemeðine Kosova Saðlýk Bakaný Sadik Ýdrizi, Prizren Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Ercan Þpat, TÝKA Kosova Temsilcisi Metin Arslanbaþ, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Ýþleri Baþkaný Tevfik Yücesoy, Prizren Kültür Müdürü Ethem Baymak, Kosova Savunma Gücü-TMK yetkilileri, Priþtine Üniversitesi Prizren Eðitim Fakültesi Dekaný, ile Kosova Ýslam Birliði yetkilileri yaný sýra Kosova Meclisi milletvekilleri ile çok sayýda davetli katýldý. Gecede davetlilere Fetullah Gülen in Arnavutça ya tercüme edilmiþ kitabý daðýtýldý. Ezanýn okunmasýyla orucunu açan davetlilere Kosova ya özgü yemekler sunuldu. Ýftar yemeði ardýndan Atmosfera Derneði nin faaliyetlerini anlatan kýsa bir slayt gösterisi sunuldu. Slayt gösterisi ardýndan Atmosfera Külür ve Yardýmlaþma Derneði temsilcisi Talip Aktaþ yaptýðý konuþmasýnda, ramazan ayýnýn bolluk ve bereket ayý olduðunu dolayýsýyla herkesin kardeþçe birbirine sahip çýkmasý gerektiðini vurguladý. Saðlýk Bakaný Sadýk Ýdris te Prizren in Kosova da örnek bir bölge olduðunu vurgulayarak, Prizren de Türk ü, Arnavut u, Boþnaðý kardeþçe bir arada yaþamaktadýrlar ifadesini kullandý. Prizren Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Ercan Þpat, Bu Ramazan Bayramý, Anadolu Rock müziðinin en güzel örnekleriyle renklenecek.haluk Levent le ayný sahneyi paylaþan Makedonya nýn (Üsküp ün) ad yapmýþ rock gurubu ve ismi Süleyman & Sultan Calls Prizren e konser vermeye geliyor. Kýraç, Haluk Levent, Funda Arar, Cem Karaca, Mor ve Ötesi, Duman, Bulutsuzluk Özlemi, Teoman, Barýþ Manço, Haramiler gibi gurup ile sanatçýlarýn unutulmaz besteleri ve kendi eserlerinden birbirinden en güzel seçkileri seslendirecek olan Süleyman & Sultan Calls unutulmaz bir gece yaþatacak. 14 Ekim Pazar akþamý Prizren in Akdere Sinemasýnda saat 19:30 da düzenlenecek bayram konserinin 1.5 euro deðerindeki biletlerini MESK Atmosfera Derneði nin verdiði iftar yemeðinden dolayý teþekkürlerini sundu ve on bir ayýn sultaný ramazan ayýnýn birlik ve berabelik içerisinde yaþanan önemli aylardan biri olduðunu söyledi. Ýstanbul Uluslararasý Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği, geleneksel hale getirdiði iftar yemeðini bu yýl da çok sayýda davetlinin katýlýmýyla gerçekleþtirdi. Geceye Kosova Adalet Bakaný Yardýmcýsý Altay Suroy Recepoðlu, TÝKA Kosova Temsilcisi Metin Arslanbaþ, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Kosova Temsilcisi Tevfik Yücesoy yaný sýra çok sayýda davetli katýldý. Ezanýn okunmasýyla açýlan iftar yemeði ardýndan bir konuþma yapan İstanbul Uluslararasý Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği, Prizren yetkilisi Ýsmail Selim, ramazan ayýnýn hoþgör ve barýþ ayý olduðunu dolayýsýyla kardeþliðin pekiþtiði bu ayda ihtiyaç sahiplerine sahip çýkmak lazýmdýr ifadesini kullandý. Gece sonunda davetlilere Kuran-ý Kerim dinletisi sunuldu. Üsküp-Prizren dostluðu MESK Derneði organizasyonu ve müziðin evrenselliðiyle pekiþiyor Süleyman & Sultan Calls tan Bayram Konseri Ramazan Bayramýnýn üçüncü akþamýnda Üsküp-Prizren dostluðunun pekiþeceði bu muhteþem konseri kaçýrmayýn. Çokuluslu Kosova Derneði ve Yeni Dönem den temin edebilirsiniz. Türk Sinema Haftasý baþarýlý bir þekilde sona erdi Kosova da bir ilke imza atan MESK li gençlerin düzenlediði Türk Sinema Haftasý görkemli bir þekilde gerçekleþtirdiði açýlýþtan sonra, hafta içerisinde her akþam Türk sinemasýnýn en son yapýmlarýný Prizren seyircisiyle paylaþtý. Bilhassa Prizrenli gençlerin büyük ilgi gösterdiði Türk Sinema Haftasý baþarýlý bir þekilde sona erdi. Ramazan ve Ramazan Bayramý vesilesiyle MESK Derneðinin düzenlediði her iki faaliyetin baþlýca amacýnýn gençlerimize sanatý sevdirmek olduðunu belirten Dernek Baþkaný Levent Buþ, bir toplum ancak sanatsal ve kültürel deðerlerle kimliðini koruyabileceðini ifade etti. Baþkan Buþ, gelecek yýl daha güzel ve geniþ bir organizasyonla Prizrenlilere Türk sinemasý keyfini yaþatmaya devam edeceklerini söyledi. Ramazan Bayramýnýn üçüncü akþamýnda Üsküp ten gelecek Süleyman Sait ile arkadaþlarýnýn Süleyman & Sultan Calls Anadolu rock müziði konseriyle her iki þehir arasýndaki soydaþlarýmýzý böyle güzel bir vesileyle bir araya getirmenin ve dostluk iliþkilerinin pekiþtirmenin mutluluðunu yaþadýklarýný ifade eden Baþkan Buþ, unutulmaz anlarýn yaþanacaðý bu konsere herkesi davet etti.

15 15 Ýbiþ Çakal (avukat) Ölümünün 1. yýlýnda saygý ve özlemle anýyoruz. Seni hiçbir zaman unutmayan: Eþin: Nehal Oðlun: Yücel Kýzlarýn: Yurdal ve Meray Bu erken veda ediþin bizleri eş şefkatine, baba sevgisine muhtaç etti. Mekanýnýn Cennette olmasý için Yüce Mevla ya daima duacýyýz. Babamız, kayınpederimiz ve ailemizin değerli büyüğü Fahridin Zurnaci yi Ramazan Bayramında rahmet ve özlemle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ev işlerine yardım edecek bayan temizlikçi aranmaktadır. Ev tel: Cep tel: Oğlun: Türhan, Kızların: Güler ve Gülseren, Gelinin: Sevim, Damatların: Merdi ve Afrim Torunların ve tüm Zurnaci ailesi. Annem, kayın validemiz ve ailemizin değerli büyüğü Sabriye Zurnaci yi Ramazan Bayramında rahmet ve özlemle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Oğlun: Türhan, Kızların: Güler ve Gülseren, Gelinin: Sevim, Damatların: Merdi ve Afrim Torunların ve tüm Zurnaci ailesi. Tuzsuz mahallesinde: G ü n c e l Türkçenin Kosova sý Kosova nın Kafkas Ardındaki Devamı II Azerbaycan a sabahın karanlığında varışımızın üzerinden birkaç saat geçti ve bizler otelimize yerleştik. Birazcık da olsa dinlenme vaktiydi. Birazcık diyorum, zira yoğunluklu ziyaretlerin yapılacağı böyle etkinlik günlerinde çok uyumayı beklememek gerekir. Buna da ihtiyaç yoktur. Gezip görmek, sohbet etmek varken... Yeni günün sabahına uyandık, hazırlanıp yola koyulduk. İlk durağımız Bakü deki Şehitler Hıyabanı ydı de Azerbaycan ı kurtarmak için bu bölgeye gelen Osmanlı İslam Ordusu nun şehitleri anısına yaptırılan anıt etrafında bulunduk. Anı olması açısından fotoğraflar çekildi. Televizyon kanallarının kameraları kayıttaydı. Bizim geldiğimizi gören, öğrenen birçok Azerbaycanlı Türk kendisini hıyabanda buldu. Karabağ da dört oğlunu şehit veren bir nine vardı. Kucağından Türkiye bayrağını indirmedi. Sanki bizim yanımızda kendisini daha da güçlü hissediyordu. Azerbaycan Türkleri gençleriyle ilk esas karşılaşmamız Şehitler Hıyabanı nda oldu. Burada birçok genç dostumuzla görüşüp ayaküstü de olsa sohbet etme fırsatını bulduk. Onlar bizi Bakü de görmekten çok memnundular. Biz de onlarla bire bir sohbet edebilmekten memnunduk. İşte, şimdi ilk ağızdan konuşmalar yapma zamanıydı. Kosova da, Türkiye de olup da Azerbaycan hakkında fikir yürüttük. Bu fikirlerimiz birçok bilgilendirici kitaptan, dostlarımızdan edinilmişti. Şüphesiz ki gerçekliği vardı ama artık durum, daha da iyi bilgi edinmeye uygundu. Nitekim bizim Azerbaycan a geliş sebeplerimizin başında da bu ülkeyi yakından bizzat görebilme fırsatını elde etmekti. Burada görüştüğümüz Azerbaycanlı arkadaşlarımızda da bizden, bire bir bilgi edinme ihtiyacı vardı. Mesela benim Kosovalı olduğumu öğrenmeleri onlar için farklı bir hadiseydi. Kosova ya dair Azerbaycan da çok iyi bilgi olmadığını düşünüyordum. Gerçekten de Kosova, bu topraklarda pek bilinmiyordu. Kosova Türklüğü hakkındaki bilgi sınırlıydı. Benimle yapılan söyleşide de Azerbaycanlı gazeteciye onu söyledim. Benim ve arkadaşım Necmettin in burada olma sebebi de bu eksikliği biraz da olsa azaltmaktı. Biz, Azerbaycan ı daha da iyi öğrenirken, Azerbaycan a da Kosova dan bilgiler bırakmak niyetindeydik. Aynı kültür dünyasının farklı farklı yerlerinde bulunan Türk Dünyası cumhuriyetleri ve bölgeleri bu gibi vesilelerden çok iyi yararlanmak zorundadırlar. Bu durum gerçekten de mecburiyettir. Eğer kültürel etkileşimi arttırmak istiyorsak, bunu yapmakla yükümlüyüz. Azerbaycan da yiyip içtiklerim bende kalsın. Ben size görüp öğrendiklerimden söz açayım. Yediklerimiz bizde kalsın derken, Azerbaycan mutfağının genel durumundan biraz bahsetmek isterim zira önemli. Azerbaycan da da tıpkı bizdeki gibi köfte ve kebap kültürü oldukça önde. Gittiğimiz her yerde et bulduk. Etin tadı da Kosova daki etlerden çok da farklı değil. Bunu belki de coğrafi olarak benzer duruma sahip olmakla belirtebiliriz. Şamahı da yemek yerken sofrada dolma gördüm. Türkiye de de görürdük ama Ege Bölgesi ndeki dolmanın içinde pek et bulamazdık. Şamahı daki dolma etliydi. Bizde de dolma aynı böyledir demekten kendimi alamadım. Türk Dünyasının bölgeleri arasında, coğrafi durum farklılığından kaynaklanan yemek farklılıkları olabilir. Bunlar doğaldır. Türkiye de Ege kıyılarında zeytin ve zeytinyağının ağırlığının olması hava ile alakalıydı. Kosova mızda da et ağırlıktaydı zira Şar Dağları nın yamacındaydık. Dağlık bir bölgedeydik. Azerbaycan da bizdekine benzer o dolmayı görünce aklıma bunlar geldi. Aynı şekilde Doğu Türkistan ve Kazakistan Türk mutfağında bizim mantıya benzer mantıyı görünce de aynı şeyleri düşünmüştüm. Şehitler Hıyabanı nı Şamahı ziyareti izledi. Şamahı, Azerbaycan ın ortalarına doğru bir yerlerde yer alan önemli bir yerleşim bölgesiydi. Bakü den hafif kuzeye ve batıya doğru yol alarak ulaştık bu güzel Azerbaycan şehrine. Burası tarihî derinliği de olan bir bölgeydi. Şamahı girişinde Karabağ şehitleri için kocaman bir şehitlik vardı. O anıtı ziyaret ettik. Alpay ÝÐCÝ Karabağ meselesi Azerbaycan Türkleri için bir kırılma noktası. Karabağ ın öcünü almak için derinden bir hazırlık var gönüllerde ve ellerde. Karabağ Türk toprağıydı ve öyle kalmalı. Karabağ meselesi de sadece Azerbaycan Türklerinin meselesi değildir. Bakü de görüştüğümüz Azerbaycanlı dostlarımız ve büyüklerimiz de aynı şeyi söylüyorlardı. Şamahı da belediye reisliğinde bir konuşma yapan ünlü şair Sabir Rüstemhanlı da benzer cümlelerle sesleniyordu; Türk Dünyası birbirini bilmeli, birbiriyle alakadar olmalı. Birisinin sorunu ötekini de ilgilendirmeli... Bakü-Şamahı karayolu çok da iyi durumda değildi. Bakü nün içinde ve çevresindeki çok şeritli yollar güzeldi fakat Bakü den ayrılıp yola düştüğümüzde artık yollar tek şeride inmişti ve yer yer çukurlar mevcuttu. Eminim; Azerbaycan devleti bunları da düzeltecektir. Çünkü, dünyada oynanan büyük oyunlar şiddetini arttırıp Azerbaycan Türklerini mahkûm etmezse Azerbaycan, Kafkas bölgesinde güçlü ve müreffeh bir Türk devleti olacaktır. Azerbaycan, kendisinin başka kültürlerin etkisinden uzak tutarsa hızlıca gelişir. Bunun işaretleri bugünden bile görülüyor. Bakü de sokaklarda, caddelerde gezerken dört bir yanımızda birbirinden lüks cipler, otomobiller geçiyordu. Her tarafta inşaat ve yenileme çalışmaları vardı. Azerbaycan, kendisini yükseltiyordu. Ancak, bu durumdaki sorun ve tehlike, Azerbaycan vatandaşları arasındaki gelir dağılımının dengesizleşmesidir. Çok zengin var fakat bunun yanında çok da fakir varsa bu durum, sorun demektir ve ülkenin kalkınmasında sıkıntıları da beraberinde getirir. Bu durumu tam gözlemleyemedim ama Azerbaycanlı arkadaşlarım, Azerbaycan da orta sınıfın azaldığını söylediler. Şamahı da, şehrin girişinde insanı ürperten ve heyecanlandıran bir cami var. Bu cami, söylenenlere göre 8. yüzyılda yapılmış. Mükemmel bir eser. Bugün ibadete açık. Cami kapısında bizi caminin hocası ve eşraf karşıladı. Gelmemizden çok memnundular. Hoca, bize caminin tarihinden ve yaşadıklarından bahsetti. İşte o anda içimizden bir haykırış koptu. Cami 1200 yıldır yaşıyordu ve bu süreçte çeşitli hadiseler yaşamıştı. 20. yüzyıl başlarında Azerbaycan daki karışıklıkta darbelere göğüs germek zorunda kalmıştı. Sovyetler zamanında ambar, depo olarak kullanılmıştı bu muazzam ibadethane. Aşağılık Ermenilerin roket atışlarıyla duvarları minareleri zarar görmüştü. Nitekim bugün, bu güzel binanın dört minaresinden hiçbiri ayakta değil! Ayrıca, Ermeni çeteleri burada 800 kadar Müslümanı, caminin kapılarını kilitleyerek camiyi ateşe verip zalimce katletmişlerdi. Caminin içinde dolanırken duvarlarında yer yer kırmızılıklara rastladık. Bunların kan izleri olduğu söylendi. İçimiz titredi. Büyük bir duygu yoğunluğuyla camiden ayrılıp, otobüsümüzle Şamahı nın merkezine doğru yöneldik. Şamahı belediye başkanı bizi Şamahı girişinde karşılamıştı. Hatta burada, küçük bir karşılama töreni de olmuştu. Şimdi belediyenin bir binasında idik ve başkanımız bize yeniden hitap etti. Çok sıcakkanlı ve samimi idi. Şamahı dan Bakü ye dönerken yolda, bir şehit mezarında durduk. Burada da bir Osmanlı askeri yatmaktaydı. Aracımızdan inip anıta yönelirken yoldan geçen bir arabanın kornaya bastığını fark ettik. Ne oluyor diye bakarken camı açan sürücünün dudaklarından bir cümle çıktı: Ne mutlu Türk üm diyene! Biz de selamımızı gönderirken araç yoluna devam etti. Azerbaycan da bu sözleri duymak çok ama çok hoştu. Bu aynı zamanda bilincin göstergesiydi. Mezarlıkta şehidimize duamızı gönderip yolumuza koyulduk. Azerbaycan ın her yanında atalarımızın mezarları vardı. Kanımız, bu toprakların her karışını sulamıştı. Zaten toprak, uğrunda ölen varsa vatandı. Azerbaycan, kültür dünyamız içindeki bir bölge, bir memleket. Kardeş Azerbaycan demekle ne kadar doğru söylendiğini bir kez daha gördüm. Orada gerçekten de kardeşlerimiz var. Bizimle beraber bizim için düşünen, bizden ses bekleyen dostlarımız var. Türk Dünyasının gücü orada fazlasıyla var.

16 K ü l t ü r 16 UNESCO nun 2007 yýlýný Dünyada Mevlana Hoþgörü Yýlý olarak kutlama kararý Mevlana nýn, dolayýsýyla Türk kültürünün dünyada tanýtýlmasý için bir fýrsattýr. Hoþgörüye muhtaç dünyamýzda Mevlana hoþgörüsünün Mevlana felsefesinden yayýlan huzur verici aydýnlýðýn paslanmýþ kalplere, hýrslý beyinlere yeni, 21. yüzyýla özgü bir biçimde hitap etmesinin çok yönlü yararlarý olacaktýr. Kosova Türk aydýnlarý, dernekleri ve kuruluþlarý olarak bu Mevlana Hoþgörü Yýlý nda etkinliklerimizi Mevlana nýn kendi aramýzda olduðu gibi, iç içe yaþadýðýmýz diðer toplumlar arasýnda da tanýtýlmasý alanýnda çalýþmalýyýz. Aluþ Nuþ un Derneði nde Mevlana Gecesi Geçenlerde Prizren de Türk Sanat Müziði Konservatuarý Derneði nde sanat bakýmýndan yüksek düzeyde; bu niteliðiyle de huzur veren, insanlarda iyi izlenimler býrakan bir Mevlana Gecesi düzenlendi. Hazırlayan: İskender Muzbeg Dünyanýn Dört Bir Yanýnda Mevlana (IV) Bu Mevlana Gecesi nde Mevlana nýn hayatý, sanatý, feslefesi ve genellikle çalýþmalarý dile getirildi, Mevlana nýn eserlerinden örnekler sunuldu, Mevlana hakkýnda sohbet gerçekleþtirildi ve Aluþ Nuþ un bestelediði Mevlana Rubailerini içeren bir CD nin tanýtýmý yapýldý. Halk arasýnda Aluþ Nuþ un Derneði olarak da bilinen Türk Sanat Müziði Konservatuarý Derneði nin bu Mevlana Gecesi dernek üyelerinin, baþta sanatçý Aluþ Nuþ olmak üzere, titiz çalýþmalarý sonucu düzenlenip gerçekleþtirilmiþ oldu. Mevlana Celaleddin Rumi nin 800. doðum yýldönümü þerefine Dünyada Mevlana Yýlý kutlamalarýna bir katký olarak düþünülen bu Mevlana Gecesi için yazýlý davetiye hazýrlanmamýþtý, yani, kimi yerlerde sýk sýk gördüðümüz en, biricik diye övgülere yer veren, þatafatlý sözleri, derneðin büyük olduðunu dile getiren kelimeleri içeren davetiyesi yoktu bu Gece nin. Ýlgi büyüktü ama. Evet, Aluþ Nuþ un Derneðinde düzenlenen Mevlana Gecesi nde Mevlana aþýklarý vardý üniversite hocasýndan üniversite öðrencisine, bakandan müdüre, bakanlýk memurundan din görevlisine, iþverenden iþçiye, ilkokul mezunundan mastýrýna kadar, adeta her kesimden Mevlana severler vardý. Mevlana Gecesi nin programýna gelince, programda Mevlana ve Mevlana vardý; burada Aluþ Nuþ un hazýrlamýþ (ve bestelemiþ) olduðu Mevlana rubaileri vardý. Bu Gece bir bakýma Aluþ Nuþ un hazýrladýðý söz konusu CD nin bir tanýtým gecesiydi. Mevlana Gecesi nde Mevlana dan þiirler, Aluþ Nuþ un deyimiyle bizim Kosova daki konumumuz ve durumumuz göz önünde bulundurularak seçilen Mevlana rubaileri okundu. Programýn Mevlana ile ilgili sohbet bölümünde Aluþ Nuþ un Dünyada Mevlana Yýlý na deðgin açýþ konuþmasýndan sonra konuþmacýlar, sýrasýyla sohbete katýlan Nafiz Rekathati Mevlana nýn yaþamý ve eserlerine, Bedrettin Koro Mevlana nýn yaþadýðý dönemde Türk toplumunun durumuna ve zor bir durum sonucu hoþgörünün ön plana çýkmasýna; Ýskender Muzbeg Mevlana denen denizin þiir manalarý yaný sýra çok derin manalar içerdiðine; Altay Suroy Mevlana nýn Balkanlardaki etkisine, Raif Výrmiça Mevlevilik konusunda Kosova çapýnda yapýlan araþtýrmalara deðindiler; Baþkim Çabrat ve Ýrfan Þekerci de Doðru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneði üyelerinin Konya da Þeb-i Aruz törenlerine katýlmakla edindikleri izlenimleri anlattýlar; T.C. Diyanet iþleri Baþkanlýðý Kosova Temsilcisi - Kosova Koordinatörü Tevfik Yücesoy ise Mevlana nýn o meþhur yedi öðüdünü kendine has, etkileyici ve huzur verici bir dille anlatarak bu Mevlana Gecesi ne katký sundu. Prizren e konuk olan Manisa Müftüsü nün Kur andan ayetler okumasý ve Prizren Eðitim Fakültesi nde ders veren öðretim görevlilerinden birkaçýnýn da katýlýmýyla törene katýlanlar tarafýndan ilahilerin okunmasýyla bu Mevlana Gecesi sona erdi. Aluþ Nuþ bu Mevlana Gecesi ni düzenlemekle, Mevlana nýn bu yerlerde tanýtýlmasýna deðerli bir katký sunmuþ; bu köþede aylardan beri vurgulanan ve Kosova Türk aydýnlarýnýn, dernek ve kuruluþlarýnýn yapmasý gereken görevi Türk Sanat Müziði Konservatuarý Derneði olarak yerine getirmiþ oldu. Yýl sonuna kadar diðer dernek ve kuruluþlarýmýzýn da benzer çalýþmalara baþlamalarý veya baþlatmýþ olduklarý çalýþmalarý sürdürmeleri beklenmektedir. Mevlana nýn Yedi Öðüdü 1- Cömertlik ve yardým etmede akarsu gibi ol. 2- Þefkat ve merhamette güneþ gibi ol. 3- Baþkalarýnýn kusurunu örtmede gece gibi ol. 4- Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. 5- Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. 6- Hoþgörülükte deniz gibi ol. 7- Ya olduðun gibi görün, ya göründüðün gibi ol. Kosova da Osmanlı Mimari Şaheserlerinden... (9) SÝNAN PAÞA CAMÝÝN ONARIMI Raif VIRMÝÇA Biz, Kosova Türk Araþtýrmacýlar Derneði Baþkaný olarak 1999 Kosova Savaþý sonrasý burada konuþlanan Türk Taburuna, Eþgüdümlüðe ve Türkiye deki yetkili organlara ve tanýdýðýmýz bilim adamlarýna Sinan Paþa Camiin durumuyla ilgili bilgileri ve camiin bir an önce onarýlmasý yönünde her türlü taleplerde bulunduk. Daha sonra buraya gelen çok sayýda bilim adamlarý ve ekipleri Sinan Paþa Camiindeki durumu inceleyip, onarýlmasý yönünde bazý projelerin oluþturulduðunu da biliyoruz. Ancak cami 2007 yýlýna kadar onarýlmamýþtýr yýlýnýn baþlarýnda bizzat Yeni Dönem TV ve gazetesine yaptýðýmýz bir haber esasýnca, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan ve ilkin TBMM tarafýndan onaylanan Sinan Paþa Camiin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesinin Kosova Kültür, Spor ve Gençlik Bakanlýðý tarafýndan da onaylanarak yürürlüðe girdiði geniþ kamuoyuna bildirilmiþtir. Oysa bu proje 26 Aðustos 2004 tarihinde Priþtine de TC Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Kosova Kültür Spor ve Gençlik Bakanlýðý ve UNMÝK arasýnda imzalanan kültür iþbirliði anlaþmasýyla Kosova da Osmanlý döneminden kalan Prizren deki Sinan Paþa Camii, Priþtine deki Fatih Sultan Mehmet Han Camii, Ýpek te Kýrmýzý Camii ve Priþtine de Sultan Murat Türbesinin yenileme ve restorasyonun yapýlmasý yaný sýra bu restorasyonla ilgili projelerin de uygulanmasý kapsanmýþtýr. Daha sonra bu anlaþma 1 Haziran 2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafýndan onaylanarak yürürlüðe girmiþtir. Anlaþmanýn yürürlüðe girmesinden sonra, adý geçen mimari eserlerin onarýlmasý için Türkiyeli uzmanlarý tarafýndan projelerin yapýlmasýna gidilmiþtir ve 2005 yýlýnda ilk olarak Sultan Murat Türbesinin onarým projesi ve restorasyonu gerçekleþirken, 2006 yýlýnýn sonuna kadar diðer üç mimari eser için de restorasyon projeleri tamamlanmýþtýr. Bu projeler arasýnda yer alan Sinan Paþa Camii onarým projesinin yürürlüðe girmesi için 2007 yýlýnýn baþlarýnda, proje Kosova Kültür Spor ve Gençlik Bakanlýðýnýn onayýna gönderilmiþtir yýlýnýn baþlarýnda Kosova Kültür, Spor ve Gençlik bakanlýðý tarafýndan proje onaylanmýþtýr ve en kýsa zamanda gerçekleþmesi için karara baðlanmýþtýr. Alýnan karar üzere Sinan Paþa Camiin onarým iþlerinin Mayýs 2007 yýlýnda baþlanmasý beklenmekteydi. Biz þu anda 2007 yýlýnýn Aðustos ayýnda bulunmaktayýz ve Sinan Paþa Camiinde onarým iþlerinin hala baþlamadýðýný bildirmek istiyoruz. TÝKA Kosova temsilcisinden alýnan son habere göre, Sinan Paþa Camiinde restorasyon iþlerini, yapýlan ihaleye göre, Akçaylar Restorasyon Ýnþaat Mad. Gýda. Tem. San. ve Tic. Ltd. þirketi kazanmýþtýr. Ýhale þartlarýnda Sinan Paþa Camiinde ki restorasyon iþlerinin 240 günde tamamlanmasý istenirken, onarým iþlerinin en kýsa zamanda baþlatýlmasý da karara baðlanmýþtýr. Sinan Paþa Camiin restorasyon iþlerinin projeye göre maliyetinin ne kadar olduðu kesin olarak bilinmiyor, çünkü onarým esnasýnda ek iþlerin de ortaya çýkacaðýna inanýlmaktadýr. Fakat proje itibarýyla yapýlacak olan iþlerin bütünlenmesine bakýldýðýnda bu tutarýn 650 bin Avro civarýnda olacaðý bilinmektedir. Kabul edilen proje ile Sinan Paþa Camiinde rölöve, restittusyon ve restorasyon iþleri yapýlacaktýr. Bu kapsamda camide yenilenecek bölümler dýþýnda yeni yapýlacak bölümlerin de yer alacaðý anlaþýlmakta. Bu yenilenme bölümlerin baþýnda camiin 1915 yýlýnda yýkýlan üç revaklý son cemaat yerinin aslýsýna uygun yeniden yapýlmasý yanýnda, dýþ duvarlarýn tahribat görmüþ bölümleri ve son cemaat bölümünde diðer onarýmlar da gerçekleþecektir. Yani yapýlacak bölümlerden cami avlusunda, Tuvaletler, aptes çeþmeleri, þadýrvan, prak, imama evi, bir de kütüphane yapýlacaktýr. Bunlar yaný sýra bir de çayhane olacaktýr. Avluda kazýlar yapýlmamýþtýr. Avluda mezarlarýn olamayýþý böyle kazýlarý gerekmemekte. Kubbelerdeki camiin kurþun örtüsü deðiþecektir. Minare onarýlacak ve projeye göre sývasý çekilecektir. Drenaj yapýlacaktýr. Cami içinde elektrik aðý ve aydýnlatma yaný sýra pencereler ve kapýlar yenilenecektir. Ýç duvarlar onarýlacak, döþeme yapýlacak, mihrap ve camide onarýlmasý gereken her þeyin yapýlacaðý beklenmektedir. Ýlk etapta bu iþlerin gerçekleþmesi beklenirken camii süslemesinin ve dekorasyon iþlerinin ikinci etaba býrakýldýðý da bilinmektedir. Sonunda Sinan Paþa Camiinde rölöve, restittusyon ve restorasyon iþlerin resmi olarak 30 Eylül 2007 tarihinde baþladýðýný bildirerek bu yazýmýza son veriyoruz. (Gelecek sayýmýzda Eski Mezarlýklar)

17 17 K ü l t ü r Ölünün kefenlenmesinden sonra içine RAÝF VIRMÝÇA konularak taþýndýðý sandýða tabut denmektedir. Prizren de tabut genellikle çam ahþabýndan yapýlýr. Birer yanlarda, birer baş ve ayak ucunda ve bir de altýnda olmak üzere beþ parçadan oluþmaktadýr. Ölü kadýnsa tabutun üzerine kapak konulur. Ölen erkek tabutuna kapak konulmaz özel olarak yeşil bir kumaş konulur. Genç ise tabutun üzerine çiçekler de konulur. Cenaze tabuta konulduktan sonra tabut ailenin en yakýnlarý tarafýndan alýnýr ev önünde konulan teneşir üzerine konulur ve taþýnacak olan kollara baðlanýr. Bu iþ bittikten sonra Hoca tabuta yanaþýp oradaki cemaate: Ey cemaat bu merhumu nasýl bilirsiniz, iyi bir insan mýydý? Hakkýnýzý helal ediyor musunuz? þeklinde sorular sorarak helallýk alýr, ondan sonra da fatiha okunarak tabut kaldýrýlýr ve cenaze namazýnýn kýlýnmasý için camiye götürülür. Camide ki musalla taþýna konulduðunda yine oradakiler fatiha okurlar ve ondan sonra namaz kýlmak için camiye girilir. Dýþarda ki cenaze yanýnda su dolu bir þiþeyi elinde tutan bir çocuk veya bir delikanlý býrakýlýr. Ölüyü yýkama ve kefenlemeden sonraki üçüncü işlem cenaze namazýdýr. Ýslam dinine göre ölenin namazýnýn kýlýnmasý için bir takým koþullar gerekmektedir bu koşullar genel olarak þöyle sýralanabilinir. Ölünün Müslüman olmasý, tabutun cemaat önünde olmasý, ölünün bütün vücudu veya baþý ile beraber yarý vücudunun tabutun içerisinde bulunmasý, cemaatin ayakta bulunmasý, Cenaze namazý dört tekbirden meydana gelir. Musalla taþý üzerine konan cenazenin, önünde imam durur, cemaat de imamýn arkasýna sýralanýp cenaze namazýný kýlarlar. Prizren de genellikle cenaze namazý kýlýndýktan sonra tabut cemaat tarafýndan muslla taþýndan kaldýrýlarak mezarlýða götürülür. Cenaze götürülürken, tabutun baþ tarafýndaki sol kol sað omuza alýnýp birkaç adým gidilmekte, sonra ayak tarafýndaki kola geçilmektedir. Bu þekilde de biraz yürüdükten sonra baþ tarafýndaki sað kol omuza alýnýr ve yine biraz yürüdükten sonra ayak tarafýndaki kola geçilmektedir. Böylece tabut dört tarafýndan ayný zamanada tutularak taþýnýr. Ölen genç ise tabut altan da tutulur. Aynýca tabutun son kýsmý yaný ölünün ayaklarý bulunduðu kýsýmda tutlur. Mezarlýk uzak ise tabut arabayla da mezarlýða götürlülür. Cemat ise arkadan gider. Mezarlýða götürülürken cemaat pek konuþmaz, sigara içilmez, Konuþursa da az sesle konuþulur. Tabutun önünden geçilmez, geçilirse ölüye saygýsýzlýk kabul edilir. Ölü evinde öldüðü zaman önce ölünün boyu ölçülür. O ölçüyle mezar kazýnýr. Gelenek ve Göreneklerimiz Tefrika (23) Ölümle Ýlgili Adet ve Ýnançlar-2 Mezarýn geniþliði 90 cm olur, derinliði ise erkeðin göbek hizasýna göre ayarlanýr. Kadýn mezarýnýn derinliði de göðüs hizasýna göre ayarlanýr. Böyle bir ölçü yapýlmazsa. Mezar iki metre boyunda, bir metre geniþiliðinde ve göbek hizasýna kadar kazýlýr. Kadýnlarýn mezarý mahremiyet durumlarý olduðu için hayvanlar çýkarmasýn diye daha derin kazýlmaktadýr. Mezarý, mezarcý kazar ve bunun için de çalýþtýðý þirkette maaþ alýr. Fakat buna raðmen mezarcýya da özel bir meblað verilir. Mezara mezarcýlar dýþýnda daha iki kiþi iner. Bu iki kiþi ölenin en yakýnlarýdýr: çocuðu, kardeþi, babasý vb. Mezarda bulunanlar, sað el altýndan, sol el üstünden üçü birden ayný anda cenazenin üzerinde bulunan taþýyýcý kuþaklardan tutarak kaldýrýrlar ve cenazeyi kýbleye doðru yönlendirerek once ayaklarý sonrada diðer taraflarý mezara yatýrýlýr. Mezara indirildiði zaman cenazenin kefen baðýyla baðlanan ayak ve baþ baðlarý çözülür ki kýyamette ayaklarý, baþý baðlý ve gözleri kapalý olmasýn. Üzerine de tahta dizerler, bu tahtalara mezar tahtasý denmektedir. Cenaze mezara indirildikten sonra iki kiþi mezardan çýkar, sadece tahtalarý dizecek olan mezarcý kalýr. Tahtalarýn belli bir sayýsý yoktur. Mezara dizmek için biçilen tahtalar artarsa onlar da dizilir. Tahtanýn üzerine de suyu tutacak özel bir örtü (sumpara) atýlýr. Bir ölünün tabutla gömüldüðü de mümkündür. Sonra da tahtalarýn üzerine kürekle toprak atýlmaktadýr. Toprak atýlýrken kürek elden ele dolaþtýrýlmaz yere býrakýlýr, bir sonra ki küreði yerden alýr küreði elden almak yoktur. Mezar balýk sýrtý gibi toprakla kapatýlýr. Mezarýn üzerine baþ ve ayak ucuna birer olmak üzere iki ahşap mezar taþý konur ve þiþeyle getirilen su da baþtan uca kadar mezar üzerine dökülür. Kadýn ve erkeðin taþý aynýdýr yalnýz mermer veya tahtadan yapýlýrsa kadýn ve erkeðin taþý belli olmaktadýr. Mezar kapatýldýktan sonra cemaat oturarak hoca ve diðer dini kiþiler tarafýndan üç külhüvalahi, bir elam ve eliflam süresi aradýndan da dua okunmasýný bekler. Dua bittikten sonra cemaat kalkýp mezarlýðýn çýkýþýnda sýralanmýþ olan ölenin en yakýn aile üyeleriyle bir daha selamlaþarak baþsaðlýðý dilerler. Mezarlýktan sonra ölenin evine gidilmez, sadece en yakýn akarabalarý gider ve orada az kalýrlar, ondan sonra da daðýlýp giderler. Baþsaðlýðý dileme sözün etkileyici ve yok edici gücünden yararlanarak, hem acýyý hem de yasý azaltmaya yönelik bir adettir. Ölünün yakýnlarý, tanýdýklarý, dostlarý ölümle ilgili öteki adetleri yerine getirmeseler bile, kederli ailenin yasýný paylaþmak ve ruhsal, yaþamýnýn düzene sokmasýna yardýmcý olmak amacýyla baþsaðlýðý dilemekte ölü sahibini bu acýlý zamanýnda yalnýz býrakmayarak onun acýsýný paylaþmayý Taziye veya baþsaðlýðý ziyaretleriyle gerçekleþtirirler. Gmüldükten birgün sonra baþ saðlýðý ziyaretleri baþlar ve üç gün surer. Baþ saðlýðýna gidenler; Allah kalanlara ömür versin, Siz saðolun. Allah sabýr versin, Allah imanýna sataþtýrsýn, vb þakilde ki itaplerde bulunur ve moral verirler. Ziyaretçileri ölenin en yakýn aile üyeleri ve akrabalarý bekler. Ölenin en yakýnlarý, çocuðu, babasý, kardeþi vb. hemen konak denilen evin giriþ kapýsýnda konulan sandalyelerde oturtulur ve her geleni ayaða kalkýp bekler. Girenler bunu görünce bu kiþilerin en yakýn olduklarýný anlar. Bu ziyaretler ayný zamamnda hem erkekler tarafýnda hem de kadýnlar tarafýndan gerçekleşir. Ölenin en yakýn kadýn aile üyelerine ölümden hemen sonra başörtüsü takarlar ve öyle de misafirleri beklerler. Prizren de ölünün dinsel törenle ve yemekle anýldýðý belli günler vardýr. Bunlarýn baþýnda ölünün; yedisi, kýrký, elli ikisi, altý ayý ve senesi gelmektedir. Belli sayýlarýn karþýlýðý bu günlere, söz konusu sayýlara kazandýrýlmýþ, dinsel, büyüsel ve geleneksel niteliklerinden dolayý önemsenmiþler, zamanla da çeþitli adet bünyelerine alarak gelenek haline dönüşmüşlerdir. Ölümün yedinci günüünde mevlit okutulur ve gelen misafirlere yemek verilir. Bu mevlide ölenin yakýn akrabalarý, arkadaþlarý ve diðer saygýn kiþiler çaðýrýlýr. Mevlit dini görevlinin iştirak etmesiyle gerçekleşir. Mevlit öncesi ölen için Yasin Şerif okunur. Prizren de ölenin ölümünün 40. gününde de mevlit okunur ve gelen misafirlere yemek verilir. Bu yemekler helvasýz olmaz. Ölümün elli ikinci gecesinde de mevlit okunur, fakat iştirak edenler için yemek verilmez, sadece helva verilir. Yedinci gününde ölenin karnýnýn þiþtiðine, kýrkýncý günde burnunun düþtüðüne ve elli ikinci gününde de kemiklerinin eklem yerlerinin birbirlerinden ayrýldýðýna inanýlmaktadýr. Bu sayýlý günler yaný sýra ölenin 6 ayý ve yýlý da ayný şekilde mevlit okunarak kapatýlýr. Ölümünden sonraki ilk Ramazan veya Kurban bayramýnda ölenin ailesi, akarba, dost ve arkadaþlarý tarafýndan yine ziyaret edilir. Son zamanlarda ölenin yedisi, kýrký, senesi vb ölüm dönemleri gazetede de çeþitli anmalarla da anýlmaktadýr. Prizren de ölenin ardýndan yas tutulur. Yas yakýnýný kaybeden bir insanýn bu olay karþýsýnda duyduðu tepki, þaþkýnlýk, isyan ve acýdýr. Toplumsal, ekonomik ve duygusal yönden, baðlý bulunduðumuz bir insanýn kaybýndan duyduðumuz acý insancýl bir tepkidir. Başka sözlerle yas toplum tarafýndan bizim için önemli olarak tanýmlanmýþ, insanlarýn ve yakýnlarýmýzdan birinin kaybýyla, duyulan acý ve üzüntüyü, toplumsal kalýplar içerisinde ifade etmektedir. Prizren de ölenin ardýndan yas tutmanýn belli bir süresi yoktur, bu ölen kiþinin durumuna göre farklýlýk göstermektedir. Bunlarý da genel olarak: ölenin yakýnlýðýna, uzaklýðýna, genç ve yaþlý oluþuna, erkek ve kadýn oluþuna, kiþiliðine, toplumsal yerine, çevresine, sayýlýp sevilmesine, ölüm biçimine göre sýralayabiliriz. Prizren de en az yas 7 gün surer. Oysa genelde yas kýrk gün sürmektedir, fakat bazen 6 ay ve bir yýl da sürmektedir Yas tutarken bir yere ziyaretçi olarak gidilmez. Yas tutanlar önceleri siyah giyinilirlerdi. Ölümün yedinci gününe kadar evin en yakýn kadýnlarý, eþi, kýzlarý, kýzkardeþleri, annesi, vb. Her sabah ölenin mezarýný ziyaret ederler, Fatiha ve Yasin okurlar. Yedinci gün ziyaretinde toplanan 7 küçük taşta mezarýn üzerine konulur, dua yapýlýr ve su dökülür. Ölümün 40. gününde de toplanan 40 küçük taþ mezarýn üzerine konulur, dua yapýlýr ve mezar üzerine su dökülür. Kýrkýncý günden sonra Prizren de ölümle ilgili adetler sona erer. (Sürecek)

18 M. Tevfik Yücesoy Bayram bir sevinç ve neşe günüdür. Yüce duyguların coştuğu, sevgi ve saygı, hislerinin mü'minler arasında alabildiğine canlandığı güzel günlerden biridir. O günde yardımlaşma ve kaynaşma son sınırına varır. "Bu günümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır"mealindeki hadise dayanarak Ramazan ve Kurban bayramları bayram namazlarının kılınmasıyla başlar. Ramazan Bayramım da bu manada bir gün olarak kabul etmiş ve bu bayramı Ramazan orucunun iftar günü olarak nitelendirmiştir. Bu sır içindir ki, Ramazan ve Kurban Bayramlarında oruç tutmak haram kılınmıştır. Bir gün önce oruç bozmak haramken, bir gün sonra oruç tutmanın haram olması, mü'minlerin düşünce ve duygu dünyasında nimetlerin gerçek Sahibini hatırlatan en etkili bir sebeptir. Herkes bir gün önce kimin emrine uyarak oruç tutuyorsa, bugün de Onun rızasına uyarak orucunu açar. Ve Onun gerçek nimet Sahibi olduğunu hakkıyla idrak ederek, gerçek bir şükre yol bulur. Bayram bir aylık orucun toplu bir iftarı olduğu için, günlük iftarların sünnet türünden âdabı bayramda da yerine getirilir. Nitekim orucunu tatlı bir şeyle açmayı adet edinen Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam, Ramazan Bayramına da tatlı yiyerek başlarlardı. Bayram sabahında hurma gibi bir tatlı ile bir aylık oruçlarını açmadan evlerinden ayrılmazlardı. Her vesile ile bizleri ibadete ve ahiret amellerine teşvik buyuran Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam, yılın iki bayram gecesinde kalkıp ibadet etmeyi tavsiye ederlerdi. Bu gecelerde uyanık bulunmanın, kalbin uyanıklığına vesile olduğunu bildirirlerdi. Bunu bir hadis-i şeriflerinde şöyle ifade etmişlerdi: "Sevabını Allah'tan umarak iki bayram gecesinde kalkıp ibadet eden kimsenin kalbi, kalblerin öldüğü gün ölmez Ramazan Bayramı, bağışlanmış olmanın bir sevinç işaretidir. Bu bağışlanma müjdesini insanlara melekler veriyor. Sa'd bin Evs el-ensârî anlatıyor: Resulullah Sallal-lahü Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur. Ramazan Bayramı sabahı melekler yollara dökülür ve şöyle seslenirler: "Ey Müslümanlar topluluğu! Keremi bol olan Rabbinizin rahmetine koşunuz. O, bol iyilik ve ihsanda bulunur. Sonra onlara bol bol mükâfatlar verilir. Siz gece ibadet etmekle emrolundunuz ve emri yerine getirdiniz. Gündüz oruç tutmakla emrolundunuz, orucu tuttunuz ve Rabbinize itaat ediniz, mükâfatınızı alınız. "Bayram namazını kıldıktan sonra bir münadi şöyle seslenir: "Dikkat ediniz, müjde size! Rabbiniz sizi bağışladı, evlerinize doğru yola ermiş olarak dönünüz. Bayram günü mükâfat Din ve Toplum Ramazan Bayramı T o p l u m günüdür. Bugün semâ âleminde mükâfat günü olarak ilan edilir." bayram gününde en çok Allah'ı hatırlayıp şükretmeye ihtiyacımız vardır. Zaman şeridi içinde bayram yeni bir değişimin başı, bir dönüm noktası ve bir muhasebe vaktidir. Ömürden bir yılın daha geçip gittiğini, kabir alemine doğru bir adım daha yaklaşıldığını hatırlatan vesilelerden biridir. "Bunun içindir ki, bayramlarda gaflet istila edip gayr-i meşru daireye sapmamak için, rivayetlerde zikrullaha (Allah'ı zikretmeye) ve şükre azim tergibat (büyük teşvikler) vardır. Ta ki, bayramlarda o sevinç ve sürür nimetlerini şükre çevirip, o nimeti idame ve ziyadeleştirsin. Çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir,, gafleti kaçırır." Bayramların asıl süsü ve zineti tekbirlerdir. Getirilen her tekbir ruh ve gönüllerde manevi coşkuyu ve heyecanı canlandırır. Kulu, Rabbinin azameti karşısında yüce duygulara taşır. Ebû Hüreyre anlatıyor: Resulullah Resulullah Sallallahü Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur: Bayramınızı tekbir getirmek suretiyle süsleyiniz. (12) Bayramlara sünnet çerçevesinde hazırlanmak bu âdeti de ibadet haline getirir, bu sevinç günlerini biri iman şuuru içinde geçirmeyi temin eder. Bunun için sünnette yer aldığı gibi bayrama önceden hazırlanmak, temiz ve güzel elbiseleri giymek, gusletmek, misvak kullanmak veya dişleri fırçalamak, güzel kokular sürünmek, güler yüzlü olmak, namazdan önce Ramazan Bayramında hurma vb. tatlı bir şey yemek bugünlerimize ayrı bir mana kazandırır. Asıl itibariyle fıtır sadakası olarak bildiğimiz fitre de bayram günü verilir. Ramazan ayı içinde verilmemişse fitrenin de o gün verilmesi gerekir. Zaten Ramazan Bayramının hadislerde geçen adı "İydü'Ifıtr", yani Fıtr Bayramı demektir. Yaratılışın gereği olan kulluk görevleri yapıldığı için bu adı almıştır. Bayramların en güzel şekli tanısın tanımasın mü'minlerin tokalaşarak, kucaklaşarak birbirleriyle bayramlaşması, bayramlarını kutlaması ve tebrikleşmesidir. Saadet Asrında Sahabiler birbirleriyle "Bârekâllâhü lenâ ve leküm" diyerek bayramlaşırlardı, yani "Allah bizden de, sizden de kabul etsin" dedikleri rivayet edilir.bu tebrikleşme bizim dilimizde "Bayramınız mübarek olsun, bayramınızı kutlu olsun, hayırlı bayramlar" gibi sözlerle ifade edilir. Cümlenizin bayramını tebrik eder hayırlar getirmesini niyaz ederim. Öncekilerin ve sonrakilerin ilmi Lokman Hakîm hazretleri buyurdu ki: Sekiz şeye dikkat eden, öncekilerin ve sonrakilerin ilimleriyle amel etmiş olur. Bunlar; dört yerde dört şeyi korumak, iki şeyi hâtırdan çıkarmamak, iki şeyi de tamâmen unutmaktır. Korunacak şeyler; namazda gönül, halk arasında dil, yiyipiçme ânında boğaz, bir kimsenin evine girilince de öteye beriye bakmamaktır. Hiç hatırdan çıkmaması gereken şeyler; Allahü teâlânın büyüklüğü ile ölüm hâlidir. Unutulması gereken şeyler de; bir kimseye yapılan iyilik ve kendine yapılan kötülüklerdir. Sâlih kimseler, ibâdet ederken şu dört şeye dikkat ederler: 1- Yapacağı ibâdet hakkında yeterli bilgi sahibidir. 2- İbâdete başlarken önce niyetini düzeltir. 3- İbâdetine sabırla devam eder. 4- Yaptığını, ihlâs ile yapar, ihlâsı elden bırakmaz. Allahü teâlâ üç şeyi çok sever: 1- Cömertlik. 2- Korkmadığı kimsenin yanında doğruyu söylemek. 3- Gizli yerlerde de Allahü teâlâdan korkmak. Hadis-i şeriflerde buyuruldu: Allahın sevdiği iki şey: 1- Cömertlik. 2- Fedakârlık. Allahın nefret duyduğu iki şey: Cimrilik. 2- Kötü ahlâk. Size emrettiğim üç şey: 1- Allaha kulluk edip şirk koşmamak. 2- Allahın ipine sarılıp tefrikaya düşmemek. 3- Emirlere itaat etmek. Üç şey men edilmiştir: 1- Kur an okurken konuşmak. 2- Yüksek sesle dua etmek. 3- Secdede dirsekleri yere yaymak. Âlimlerimiz buyurdu ki: Allahü teâlâ, beş şeyi beş şey içinde gizlemiştir. Rızâsını tâ atta, gazabını günahlarda, kıymetli olan orta namazı beş vakit namaz içinde, evliyâsını insanlar içinde, Kadir Gecesini de Ramazan ayında gizlemiştir. Allahü teâlâ, beş şeyi, beş şey içine koymuştur. Bu beş şeyi alan, içindekine kavuşur: İzzeti, şerefi, ibâdete. Zilleti, sefâleti, günâha. İlmi, hikmeti, çok yememeğe. Heybeti, i tibârı, gece namaz kılmağa. Zenginliği, kimseye muhtaç olmamağı da, kanaate tâbi kılmıştır Namazı, seve seve kılın! Bursa da medfun bulunan büyük velîlerden Şeyh Ahmed Efendi, bir sohbetinde; - 18 Hazýrlayan: Prof. Ahmed YARDIM İslâmın beş şartından biri, namazdır, buyurdu. Beş vakit namazı üşenmeden, seve seve kılmalıdır. Malın zekâtını, emredilen yerlere hevesle vermelidir. Ramazan orucu, bir senelik günahların affına sebebdir. Oruç tutmaktan zevk almalıdır. Ve ekledi: - Peygamberimiz; (Hac edenin geçmiş günahları affolur!) buyurdu. Şöyle devam etti: - Verâ ve takvâyı elden bırakmamalıdır. Peygamberimiz; (Dînin direği verâdır) buyurdu. Dinleyenler; - Vera ve takvâ nedir? diye sordular. Cevabında; - Vera ve takvâ, haramlardan kaçmak demektir, buyurdu. Sohbetine devamla; - İçki içmemelidir, buyurdu. Sarhoş yapan her şey, şarap gibi haramdır. Mûsikîden de kaçınmalıdır ki, nefsin istediği faydasız iştir ve haramdır. Hadîs-i şerîfte; (Mûsikî, zinâya yol açar) buyuruldu. Şöyle bitirdi: - Müslümanları gıybet etmek ve iki Müslüman arasında söz taşımak, musikîden daha büyük haramdır. En güzel iki şey Bir gün de sohbetinde; - Size, iyiliklerden en güzel iki tanesini söyleyeyim mi? diye sordu cemaatine. - Buyurun hocam, dediler. - Birincisi, Allahü teâlâya dosdoğru bir îman ve îtikat edinmek, ikincisi, Allahın kullarına iyilik ve ihsanda bulunmaktır, buyurdu. - Doğru îmanı nereden öğrenebiliriz hocam? - Dîninizi, sadece Ehl-i sünnet âlimleri nden veya onların yazdığı İlmihal kitapları ndan öğreniniz. Sordular yine: - Kimlere iyilik edelim hocam? - Önce anne babanıza ve size dîninizi öğreten hocanıza iyilik edin. - Sonra efendim? - Sonra aile efradınıza, akraba ve arkadaşlarınıza. - Daha sonra? - Daha sonra da komşularınıza ve yakından uzağa doğru herkese.

19 19 G ü n c e l Prizren Belediyesinden notlar Prizren Belediyesinin hafta içerisinde Mübera Mustafa baþkanlýðýnda düzenlenen 34. yürütme kurulu toplantýsýnda altyapý, eðitim, kültür ve sosyal konular üzerine duruldu. Yürütme kurulu, Prizren in Farmakos barýnma evinin onarýmýyla ilgili gerekli maddi kaynaðýn saðlanmasýný onayladý. 38 oda içerisinde 21 aileden oluþan 106 kiþinin yaþadýðý toplu barýnma evinin çatý, kanalizasyon ve diðer altyapý koþullarýnýn düzenlenmesi planlaþtýrýlýyor. Yürütme Kurulu, Kobay ve Züm köylerinin çatý onarýmlarý ile Výrmiça ile Petrova köylerinin yakýt depolarýnýn inþasý için ihalenin açýlmasýný kararlaþtýrdý. Kýþ mevsiminde yollarýn temizlenmesi, tuz dökülmesi, kýþlýk eþya, araç ve malzemelerinin satýn alým ihalesinin açýlmasý onaylanýrken, Prizren in uzun vadeli kalkýnmasý yönünde Belediye Kalkýnma Planýnýn düzenlenmesi için ihale açtý. Yaton Neziray ýn Köprü isimli oyunun sahneye konmasý için Profesyonel Tiyatronun dilekçesini destekleyen yürütme kurulu, Agimi ve Doðru Yol Kültür Sanat Dernekleri nin faaliyetlerini maddi olarak destekleme kararý aldý. Agimi Kültür Sanat Derneði nin Ýzmir Festivaline katýlýmý için 3500 euro, Doðru Yol Türk Kültür Sanat Derneði nin Kosova Turnesine için ise 2500 euro verildi. Ayrýca bu yýl 36 ýncýsý düzenlenecek Gjeqovi Buluþmasý-2007 edebi, kültür ve bilimsel faaliyetine de 500 euro ayrýldý. Conay-Mazrek yolunun yapým çalýþmalarý sýrasýnda yol üzerinde su sisteminin döþemesi kararlaþtýrýlýrken, Türk KFOR u tarafýndan 700 metrelik Planey-Milay- Gorojup köy yollarýnýn (mayýn patlatýlmasýyla) düzenlemesi için maddi destek ayýrdý. Ayrýca Þpenadi köyü köprüsünün inþasý için 1500 euro ayýrdý Þpat ve Kurteþi ABD de programlara katýlanlar derneðine üye oldu Prizren Belediye Baþkan Vekilleri Ercan Þpat ve Ç Kurteþi, ABD de çeþitli programlara katýlanlarýn bir araya geldiði ve Amerikan Ofisi tarafýndan kurulan derneðe üye oldular. Prizren Belediyesini ziyaret ederek konuyla ilgili bilgi veren ABD Eþgüdüm Ofisi Halkla Ýliþkiler Müdürü Karyn Posner Mullen, Prizren Belediye Baþkan Vekilleri Ercan Þpat ve Ç Kurteþi yi bu derneðe üye olmalarýný istedi. Þpat ve Kurteþi, derneðe üye olmayý ve derneðin faaliyetlerine katýlmayý memnuniyetle kabul ettiler. Prizren Belediyesi Ekim ayýný Fiziksel Engelliler Ayý ilan etti Prizren Belediye Meclisi son oturumunda Ekim ayýný fiziksel engelliler ayý olarak ilan etti. Bu ay içerisinde deðiþik yerel ve uluslararasý kuruluþlarla bir dizi etkinlik düzenlemeye hazýrladýklarýný vurgulayan Belediye Baþkan Vekili Ç Kurteþi, Kosova da fiziksel engellinin yaþadýðýný belirtti. Sivil toplum ve basýn yayýn kuruluþlarýndan Ekim ayýnda yapýlacak faaliyetlere destek isteyen Kurteþi, fiziksel engellilerin topluma kazandýrýlmasý gerektiðini vurguladý. Prizren ve yöresinde toplam 2860 fiziksel engelli yaþýyor. HANDÝKOS Derneðine yardým Prizren Belediyesinin Ekim ayýný Fiziksel Engelliler ayý olarak ilan etmesi üzerine Prizren de faaliyet yürüten deðiþik kuruluþlar HANDÝKOS Derneðine yardým sundu. Sunulan yardýmlardan ilki Rotary kulübünden geldi. Gýda ve temizlik malzemelerinden oluþan 20 yardým paketini HANDÝKOS Derneðine sunan Rotary Kulübü, dernekteki yardýma muhtaç üyeleri sevindirdi. HANDÝKOS Derneðine sunulan yardýmlardan ikincisi de AKEA Sivil Toplum Kuruluþunun kadar yardým paketi oldu. Derneðe üye engellilerin ulaþýmý konusunda en anlamlý destek ise Alman KFOR undan gelen destek oldu. Derneðe minibüs baðýþýnda bulunan Alman KFOR u, hareket engelli üyelerin kýsýtlý yaþamlarýna büyük bir kolaylýk getirdiler. Sinan Paþa camii restorasyonu baþladý Prizren nin kimliðiyle bütünleþen Sinan Paþa Camiin restorasyonu çalýþmalarý hafta içerisinde baþladý. Türk Ýþbirliði ve Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (TÝKA) tarafýndan gerçekleþtirilen ihale ve izin iþlemlerinden sonra restorasyon çalýþmalarýnýn 240 gün içerisinde tamamlanmasý bekleniyor. Basýna açýklama yapan TÝKA Kosova Koordinatörü Metin Arslanbaþ, Sinan Paþa Cami restorasyonuyla ilgili Prizren Ýslam Birliði, Prizren Tarihi Eserler Koruma Enstitüsü ve Prizren Belediye Meclisi Þehirleþme ve Alan Planlama Müdürlüðünden izinler alýndýðýný ve ihaleyi kazanan Akçaylar Restorasyon Þirketi ile 23 Temmuz 2007 tarihinde sözleþme imzalandýðýný bildirdi Eylül tarihlerinde, Serap Sevgi, Yakup Harmanda ve Erhan Yurdakul dan oluþan Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlýðý uzman heyeti ve Prizren Tarihi Anýtlar Koruma Enstitüsü uzmanlarý Fikret Tikveþ ve Yusuf Cibo nun da katýldýðý Denetim ve Kabul Komisyonu incelemelerini gerçekleþtirdikten sonra minareden baþlatýlan çalýþmalar devam ediyor. Kültür Bakanlýðý nca hazýrlanan proje ve ihalesi euroya mal olacak Sinan Paþa Cami restorasyonu ile çevre düzenlemelerinin yapýlan anlaþmaya göre, belirtilen süre içerisinde tamamlanmasý bekleniyor. Ahmet S.İğciler Büyük Mevlana Büyük Yüreklerden Anıldı Geçtiğimiz Cuma akşamı 1995 yılında kurulan ve etkinliğine hiç ara vermeyen ve başarıdan başarıya tırmanan, bestekar, ses ve sas sanatçısı Aluş Nuş un yönetmenliğinde çalışan Prizren TÜK MÜZİĞİ KONSERVATUVARI Derneğinde Hazreti Mavlananın 800. doğum yıldönümü büyük ilgi, sevgi, hoşgörü, gönül besleyici konuşmalar, tartışmalar, ardından bu büyüğün yazmış olduğu kimi rubailerinin notalı şekilde okunmasıyla çok coşkulu ve herkesin gönlüne sevgi saçan bir şekilde kutlandı. Türk Müziği Konservatuvarı Derneğin davetlileri olarak Hazreti Mevlananın 8000.doğum yıldönümüne adanmış olan bu zengin kutlamaya, çok sayıda dini ve bilim adamları yanısıra Prizren in birçok din adamları ve derneğin Mevlana aşıkları ve ilahihanları da katıldı. Programı TMK Derneği başkanı Aluş Nuş açarak, anma törenine katılan Türkiyeden gelen Kosova Diyanet İşleri Koordinatörü ve Prizren Sinan Paşa Camii nde imam görevinde bulunan sayın M.Tevfik Yücesoy u, Ramazan ayı için özel olarqk Prizren de imamlık yapması için Türkiye den gelen sayın Ahmet Ayhan Efendi yi, TİKA Kosova Program Koordinatörü sayın Metin Arslanbaş ı, Kosova Adalet Bakanlığı Bakan yardımcısı sayın Altay Suroy u, Prizen belediyesi Kültür, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Müdürü sayın Ethem Baymak ı, Prizrenin ünlü bilim adamları ve araştırmacılarını, Aşık-i Sadıklar ilahianlar topluluğu üyelerini ve diğerlerini selamladı. Bunun adından sayın başkan, İslam dünyasının bu dehası Hazreti Mevlana nın kendisinin notaya aldığı, bestelediği ve CD ye çizdiği kimi rubailerini törene Bugün yeni sayýsýyla okuyucusuyla buluþan Bahar Dergisi, Priþtine de iftar yemeði verdi. Yemeðe Türk Eþgüdüm Bürosu, UNMÝK Polisi, dernek, medya temsilcileri ve öðretmenler katýldý. Ýftarda derginin tarihçesinden kýsaca bilgi veren Bahar Dergisi Baþyazarý Ýsa Sulçevsi, 23 Nisan Çocuk Bayramý nda Bahar Çocuk Dergisinin ilk sayýsýnýn yayýnlandýðýný ve bugüne kadar da üç sayý ile okuyucuya ulaþtýðýný söyledi. Sulçevsi, dergiyle ilgili þimdiye kadar ister çocuklar, ister de öðretmenler tarafýndan olumlu deðerlendirme aldýklarýný vurguladý. Dergiyi genç bir ekip, zevkle hazýrlýyor diyen Sulçevsi, herkesten özellikle de öðretmenlerden destek istedi. Yemeðe Prizren, Mamuþa, Gilan ve Dobýrçan dan davet edilen kimi öðretmenler ve eðitim yöneticileri özürlü nedenlerden dolayý katýlamadý. Bugün basýmdan çýkan Bahar Çocuk ve Kültür dergisinin 4. sayýsýnda Ramazan Bayramýyla ilgili ilginç konulara yer katılanlara dinletti. Program akışına göre sözü ilk olarak Prizrende Hazreti Mevlana aşığı olan bilinen ve bütün ömrünü bu zata adayan sayın Nafis Rekasat oldu. Hazırladığı Hazreti Mevlananın yaşamı ve Mesvenisi dolayısı rubaileri hakkında güzel,anlamlı ve herkesin gönlünü rahatlatan tebliği Anma törenine katılanlarda büyük sempati ile karşılandı ve ilgi gördü. Bundan sonra törene katılanlar arasında İskender Muzbeg, Altay Suroy, Raif Vırmiça, İrfan Şekerci, Başkim Çabrat Mevlana ve Mevlevilik hakkında ayrı ayrı ilginç ve çarpıcı konuşmlarda bulundu. Geceye ayrı bir renk veren ve katılımcıların dikkatini ve ilgisini çeken Türkiyeden gelen Kosova Diyanet İşleri Koordinatörü sayın M.Tevfik Ulusoy un Hazreti Mevlana hakkında konuşmsı ve sorulan sorulara cevapları oldu. Sayın Tevfik Efendi nin ardından bu yıl Ramazan ayı için özel olarak Prizrene gelen ve Sinan Paşa Camiinde imamlık görevini yapan sayın Ahmet Ayfan Efendi den de Hazreti Mevlana hakkında çok ilginç açıklamalarda bulundu ve sorulan sorular ayrıntılı bilgiler verdildi.programın ikinci bölümünde Türk Müziği Konservatuvarı Derneği Aşık-i Sadıklar ilahihanlar topluluğu üyeleri tarafından ses ve sas sanatçısı sayın Aluş Nuş un besteye aldığı Hazreti Mevlananın birkaç rubaisi orkestre eşliğinde ilahi şeklinde icra edildi. Saatler 24 ü göstermesine karşın kimse yerinden kımıldamayı aklından bile geçirmiyordu.. Çünkü programın ikinci bölümü daha neşeli ve coşkulu geçti.anma törenine katılanlar ancak sahura yakın saatlerde dağılabildi.çünkü herkes o gece Mevlana yı yaşadı, onunla tek vücut oldu.herkes kendini Mevlanada buldu. Ýftar yemekleri hafta içerisinde sürdü verilmiþ. Bunu dýþýnda vizyona giren yeni çocuk ve genç filmleri hakkýnda bilgilerin yer aldýðý dergide bilim köþesi, saðlýk köþesi, ödüllü bulmaca gibi sayfalar görkemli ve farklý bir tasarýmla sunulmuþ. AKR partisi iftar yemeði verdi Baþkanlýðýný Kosova nýn ünlü iþadamý Behcet Pacoli nin yaptýðý AKR partisi Pazar akþamý Prizren de iftar yemeði verdi. Yemeðe parti üyeleri ve sempatizanlarý yaný sýra çok sayýda davetli ile basýn mensubu katýldý. Ýftar yemeði ardýndan konuþma yapan AKR Partisi Baþkaný Behcet Pacoli, seçimlerde baþarý kaydettikleri takdirde eðitim, istihdam, altyapý ve Kosova nýn geleceðini belirleme sürecinde izleyecekleri politikalardan bahsetti. Katýlýmcýlarýn sorularýný yanýtlayan Pacoli, içerisinde bulunduðumuz bu kutsal ayýn maneviyatý üzerine durdu ve insani deðerlerin önemine dikkati çekti.

20 S p o r Lidere Kayseri Freni Priþtine farký açtý Turkcell Süper Lig in 8. haftasýnýn son maçýnda Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, liderliðini sürdürmeyi baþardý. Haftaya ikinci sýrada giren Sivasspor ise Ankaragücü deplasmanýnda 2-0 öne geçmesine raðmen üstünlüðünü sürdüremedi ve maçtan 2-2 beraberlikle ayrýlarak liderliðe yükselme þansýný kaybetti. Beþiktaþ ise sahasýnda Gençlerbirliði ni tek golle geçerken puanýný 17 ye çýkardý ve 3. sýradaki yerini korudu. Toplam 19 golün atýldýðý ve 6 maçýn beraberlikle sona erdiði ligin 8. haftasýnda, 3 maçý ev sahibi takýmlar kazandý. Kasýmpaþa-Trabzonspor 0-0 Ankaragücü-Sivasspor 2-2 Beþiktaþ-Gençlerbirliði 1-0 Vestel M.Fenerbahçe 1-1 Bursaspor-Gençler OF 1-1 Çaykur R-Gaziantepspor 2-1 Ankaraspor-Denizlispor 0-0 Kayserispor-Galatasaray 1-1 Konyaspor-Ýstanbul B.B 3-2 G e l e c e k H a f t a Gençlerbirliði - Kayserispor, Çaykur Rizespor - Bursaspor, Fenerbahçe - Konyaspor, Ýstanbsul B.B. - Kasýmpaþa, Trabzonspor - Beþiktaþ, Galatasaray - Ankaraspor, Gençler OF - Ankaragücü, Sivasspor - Vestel Manisaspor, Gaziantepspor - Denizlispor. Takýmlar O P 1.GALATASARAY SÝVASSPOR BEÞÝKTAÞ TRABZONSPOR FENERBAHÇE KAYSERÝSPOR BÜYÜKÞEHÝR BL GAZÝANTEPSPOR MKE ANKARAGÜCÜ DENÝZLÝSPOR VESTEL MANÝ GENÇLERBÝRLÝÐÝ GENÇLERBÝR BURSASPOR KASIMPAŞA KONYASPOR ÇAYKUR RÝZESPOR ANKARASPOR 8 3 Rui Costa veda ediyor Benfica da forma giyen Portekizli eski milli oyuncu Rui Costa, sezonunun sonunda futbolu býrakacaðýný açýkladý. Kariyerinin en güzel yýllarýný Ýtalya da Fiorentina ve Milan takýmlarýyla geçiren Portekiz in efsanevi futbolcularýndan Rui Costa, gelecek mart ayýnda 36 yaþýna gireceðini belirterek, Bu yaþtan sonra formda kalmak ve üst seviyede mücadele etmek zor. Bence en mantýklý karar futbolu býrakmak. Bu sezonun sonunda kramponlarýmý %99 duvara asacaðým þeklinde konuþtu. Benfica yla baðýný koparmak istemediðini belirten Rui Costa, teknik direktörlük yapmayý da düþündüðünü belirtti. Formula 1 sil baştan Formula 1 de sezonun 16. yarýþý olan Çin Grand Prix sini Ferrari nin Fin pilotu Kimi Raikkonen kazandý. Þangay Pisti nde, 56 tur üzerinden yapýlan yarýþta Raikkonen, birinciliði elde etti. Ýkinci sýrada baþladýðý yarýþta podyumun zirvesine çýkmayý baþaran Fin pilot, bu sezonki beþinci zaferini yaþarken, son iki yýlýn þampiyonu McLaren Mercedes in Ýspanyol pilotu Fernando Alonso ikinciliði aldý. Ferrari nin diðer pilotu Brezilyalý Felipe Massa ise PÝLOTLAR KLASMANI 1.L.Hamilton (Ýng.)107p 2.F.Alonso (Ýsp.)103p 3.K.Raikkonen (Fin.)100p 4.F.Massa (Bre.)86p 5.N.Heidfeld (Alm.)58p üçüncülüðü elde etti. Düne kadar açýk ara önde olan Lewis Hamilton, 25 tur kala çakýl havuzuna saplandý, Raikkonen zirveyi kaparken gözler Brezilya daki son yarýþa çevrildi. Kosova Süper lig Futbol þampiyonasý 8. hafta maçlarý sürprizsiz noktaladý. Kendi seyircisi önünde Hüsi takýmýný konuk eden Priþtine, liderliðini 3:0 lýk skor ile korurken en yakýn rakibi Gilan a 8 puan fark attý. Bu hafta oynanan maçlarda hiçbir deplasman takýmý galip gelemezken oynanan 8 maçýn 4 ünü ev sahipleri kazanýrken, dört maçta berabere sonuçlandý. Oynan maçlarda 21 gol kaydedilirken, ev sahipleri 15 konuk takýmlar ise 6 gol kaydetmeye baþardýlar. Besiana - K. Ovasý 2:1 Gilan - Besa 0:0 Dreniça - Kosova (V) 1:0 KEK - Flamurtari 2:2 Priþtine - Hüsi 3:0 Trepça 89-2 Koriku 4:0 Þçiponya - Trepça 2:2 Drita - Vlaznimi 1:1 Bir maçta 7 gol attý Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen in sahasýnda Heracles Almelo yu 9-0 yendiði maçta 7 gol birden atan Brezilyalý yýldýz Afonso Alves, maçýn kahramaný oldu. Brezilyalý maçta 7 gol atarken geçen sezon da 34 maçta 34 gol atmýþtý. 1. Priþtine Gilan Vlaznimi Koriku Besa Besiana Trepça Hüsi Drita Trepça Drenica Flamurtari Þçiponya Kosova ovasý KEK Kosova (V) 2 13 ile 14 Ekimde oynanacak 9. hafta maçlarý; Vlaznimi Besiana ; Trepça Drita ; 2 Korrik Þçiponya ; Hüsi Trepça 89 ; Flamurtari Priþtine ; Kosova KEK ; Besa Dreniça Kosova Ovasý Gilan. Blatter: Oyun da güzel, para da Geçtiðimiz ay içinde UEFA Baþkaný Micheal Platini, Manchester United ve Liverpool gibi dünyaca tanýnmýþ kulüplerin Amerikalý iþ adamlarýnýn eline geçmesini, futbol için çok büyük bir tehlike olarak yorumlarken, FIFA nýn Ýsviçreli baþkaný Sepp Blatter ise bu geliþmeyi destekleyici açýklamarda bulundu. Blatter, Yabancý iþadamlarýnýn futbol kulüplerini satýn almasý, yatýrým yapmalarý bence futbolun geliþimi açýsýndan çok önemli. Eðer bu para kirli yollardan kulüplere akmadýðý sürece bence hiç bir sorun yok dedi.

Viyana nýn Horburg sarayýnda

Viyana nýn Horburg sarayýnda Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri nin Tepki Mektubu, Ahtisaari yi harekete geçirdi BM nin Özel Kosova Elçisi Baþmüzakereci Martti Ahtisaari nin, Kosova nýn nihai statüsüyle ilgili olarak taraflara sunacaðý

Detaylı

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ PRÝÞTÝNE ULUSLARARASI ÜNÝVERSÝTESÝ Kosova da Türkiye Odalar Borsalar Birliði (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iþbirliðiyle uluslararasý üniversite açýlýyor. Yeni açýlacak Uluslararasý Priþtine

Detaylı

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart Priþtine ABD Ofisi Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri Heyetini Kabul Etti Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart 2007,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Yağcılar: Stratejimiz Oylarımızı Artırmak KDTP Genel Başkanı ve milletvekili adayı Mahir Yağcılar ile seçim öncesinde yaptığımız söyleşide, KDTP nin seçim stratejisini, beklentilerini, seçim sistemini,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Lahey in adaleti: Soykýrým var; ama Sýrbistan masum Uluslararasý Adalet Divaný, Srebrenitsa da yaþayan 8 bin Müslüman ýn 1995 yýlýnda Sýrplar tarafýndan katledilmesini soykýrým olarak nitelendirdi. Ancak

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar Tuðgeneral Tarçýn: Kosova da güvenlik durumu istikrarlý Çok Uluslu Güney Kuvvet Komutanlýðý görevini üstlenen Tuðgeneral Uður Tarçýn, ilk kez Prizren de basýn mensuplarýyla bir araya geldi. Tarçýn, Çok

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Polt: Kosova baðýmsýz olacak Polt, Konseyin bölgeyi ziyaret etmesini taraflar arasýnda görüþmelerin yeniden baþlatýlmasýnýn bir adýmý olarak algýlanmasýna þiddetle karþý çýkarken, Kosova nýn yaza kadar

Detaylı

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Mart 25, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütüne yönelik

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uzlaþmaya Barzani engeli Irak Baþbakaný Nuri El Maliki nin Ankara ziyaretinde, Türkiye ile Irak arasýnda imzalanmasý planlanan terörle mücadele iþbirliði anlaþmasý üzerinde uzlaþma saðlanamadý.bunun yerine,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TSK: K.Irak taki PKK kamplarý vuruldu Türk Silahlý Kuvvetleri, Kuzey Irak ta Zap, Hakurk ve Kandil Daðý nýn Irak tarafýndaki kesimlerinde yer alan PKK hedeflerinin Türk savaþ uçaklarý tarafýndan vurulduðunu

Detaylı

İHA KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

İHA KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Türkçe Priştine de Resmi Dil Oldu Priştine Belediye Meclisi üyeleri, Türkçe'nin geneksel diller kapsamı çerçevesinde Türkçe'nin resmi dil olmasına karar verdi. Belediye Meclisi'nin toplantısında, Belediye

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Türkçe Avrupa Dili Oluyor `Türkçemiz, olmazsa olmazýmýzdýr` VI. Avrupa Türkçe Süreli Yayýnlar Sempozyumu, Türkçenin uluslararasý platformlara taþýnmasý yönünde tavsiye kararý aldý Basri Doðan - Mehmet

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Ýbrahim Arslan: Ahtisaari' nin paketi demokratik deðil, ayrýmcýlýk taþýyan bir pakettir... Nercivan Cota: Kosova Demokratik Türk Partisi nin toplantýya katýlmamasý bizleri derinden üzmüþtür... Ercan Kasap:

Detaylı

Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý.

Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý. Türk Dernekleri Tek Çatý Altýnda Toplanýyor Kosova Türk Eþgüdüm Bürosu Müsteþarý Mustafa Sarnýç ýn, Kosova da 30 u aþkýn sivil toplum kuruluþu temsilcileriyle yaptýðý toplantýda, Türk sivil toplum kuruluþlarýnýn

Detaylı

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici Kosova Üniversite Eðitiminde Yeni Bir Geliþme TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici TOBB Kosova ya sunabileceði en iyi desteði sundu.

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa,

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasýmda Kosova da anýldý Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kosova Türk Öðretmenler Derneði organizasyonuyla düzenlenen törenle anýldý. Ulu Önder Mustafa

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný Erdoðan, Thaçi yi Tebrik Etti Türkiye Cumhuriyeti Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Kosova nýn yeni Baþbakaný Haþim Thaçi yi tebrik etti. Erdoðan, Kosova nýn içinden geçmekte olduðu bu tarihi dönemde, 17

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova sürecinin nasýl iþleyeceði ile ilgili bilgi

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova sürecinin nasýl iþleyeceði ile ilgili bilgi AKP nin adayı Abdullah Gül AK Parti MYK, Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül ün yine aday gösterilmesine karar verdi. Baþbakan Erdoðan Kesinlikle baþka aday çýkmayacak. Adayýmýz Sayýn Gül dür dedi. Temmuz seçimleri

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Kosova Azýnlýk Topluluklarý Sivil Toplum Kuruluþlarý Buluþmasý Brezoviça da gerçekleþti Bir adým ileri Taner GÜÇLÜTÜRK Kosova Açýk Toplum Vakfý (KFOS un) ev sahipliðinde geleneksel hale gelen Kosova Azýnlýk

Detaylı

"Türkiye, Gürcistan'a ilham kaynağı olabilir"

Türkiye, Gürcistan'a ilham kaynağı olabilir Wider Black Sea: Perspectives for International and Regional Security Yerevan, 14-15.01.2008 гÛÏ³Ï³Ý ÙÇç³½ ³ÛÇÝ ïýï»ë³ï³ý ѻﳽáïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËáõÙµ Turkish Media Reactions (In Turkish) "Türkiye, Gürcistan'a

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Erdoðan a tebrik mesajlarý devam ediyor

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Erdoðan a tebrik mesajlarý devam ediyor 12-21 Temmuz tarihlerinde Türk Dünyasý Yalova da buluþtu Filizler Yalova da gururumuz oldu Yalova daki 10. Türk Boylarý Kültür Þöleni, Türk Dünyasý temsilcilerinin buluþmasý, halk oyunlarý gösterileri

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Baþbakan Haþim Thaçi, ile özel roportaj Thaçi: Baðýmsýzlýk sürecinde Türkiye nin yanýmýzda olmasýný istiyoruz Kosova Baþbakaný Hashim Thaçi, muhabirimiz Enis Tabak ý makamýnda kabul ederek son günlerde

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Sýrplarý aklayan Lahey Uluslararasý Adalet Divaný, arþive bakmamýþ bile Uluslararasý Adalet Divaný nýn Bosna daki soykýrýmla ilgili davada Sýrbistan ý aklamasýnýn perde arkasý netleþmeye baþladý. Mahkemenin,

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU Kasım 29, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 407 YIL: 9 Perþembe, 13 Aralık k 2007 Fiyatý: 0.50 Yerelde de zafer PDK nýn Kosova nýn 23 belediyesinde Cumartesi günü yapýlan belediye baþkanlýk seçimlerinin

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE

BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE Aralık 03, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANEY

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Orta Doğu gezisinin son durağı Suudi Arabistan'da bulunan ABD Başkanı George W. Bush, Suudi Kralı Abdullah'la, yüksek petrol fiyatlarının ABD'yi nasıl etkilediği

Detaylı

Geliþtirme Projesi KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Geliþtirme Projesi KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 409 KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ 409 YIL: 9 Perşembe, embe, 27 Aralık k 2007 Fiyatý: 0.50 PDK ve LDK koalisyonunda sona doğru Seçimlerden galip çýkan Kosova Demokratik Partisi (PDK),

Detaylı

NATO'yu nasıl bir gelecek bekliyor?

NATO'yu nasıl bir gelecek bekliyor? NATO'yu nasıl bir gelecek bekliyor? Dünyada yeniden şekillenen siyaset ve günden güne artan gerginlik, NATO'nun daha büyük sınavlarla yüzyüze kalacağına işaret ediyor. 27.05.2017 / 13:05 Bugüne kadar NATO'nun

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Genel Baþkan Mahir Yaðcýlar, 4 üncü milletvekilinin

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Genel Baþkan Mahir Yaðcýlar, 4 üncü milletvekilinin Gazi Üniversitesi Türkiyat Araþtýrmalarý Merkezi Baþkaný Prof. Dr. Hülya Çengel ile röportaj... Türkiyat, Türkoloji, Türklük Bilimi ve Kosova KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 404 YIL: 9 Perþembe,

Detaylı

Enis TABAK KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Enis TABAK KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uluslararasý Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali Konya da Yapýldý... Konya Devlet Tiyatrosu, 10. Yýlýný Gururla Kutladý Konya da bu yýl ilki gerçekleþtirilen Uluslararasý Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler

Detaylı

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu Orkun GÖDEK, Grup Araştırma Yönetmeni Banu GÜLTEKİN, Grup Araştırma Uzmanı 31.05.2017 1 DenizBank Yatırım

Detaylı

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.12, ARALIK 2016 ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI 30 Kasım 2016 Çarşamba günü Ortadoğu Stratejik

Detaylı

ABD'nin iki seçeneği kaldı: Ya gücünü artır ya da Taliban'a göz yum

ABD'nin iki seçeneği kaldı: Ya gücünü artır ya da Taliban'a göz yum ABD'nin iki seçeneği kaldı: Ya gücünü artır ya da Taliban'a göz yum Kunduz'da yaşanan savaş ABD için iki seçeneği ortaya çıkardı; ya işgal güçlerini artıracak yada Taliban'ın ilerleyişine göz yummak zorunda

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya Zirveye, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama nın da bulunduğu 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılıyor. 09.07.2016 / 10:21 Türkiye'yi Cumhurbaşkanı

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini,

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini, Kosova Demokratik Türk Partisi adaylarını belirledi Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), 17 Kasım 2007 tarihinde düzenlenecek Parlamento, belediye başkanlıkları ve belediye meclis seçimleri için aday

Detaylı

Belediye Meclisi nin en yakýn tarihte Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak,

Belediye Meclisi nin en yakýn tarihte Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak, Výçýtýrn Türkleri Türkçe nin resmiyeti için baþvuruda bulundu Mitroviça da Türkçe nin kullanýmda resmi dil olmasýndan sonra Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Výçýtýrýn Þubesi de Türkçe nin resmileþmesi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

sorunlarımızı beraberce dile getirdik. Maalesef Türk toplumunun sorunları yeteri düzeyde Kosova parlamentosunda

sorunlarımızı beraberce dile getirdik. Maalesef Türk toplumunun sorunları yeteri düzeyde Kosova parlamentosunda Bağımsız Türk Adayı Cemil Luma Geçen pazartesi akşamı ESNAF İE Derneği Başkanı Cemil Luma dernek binasında gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında, kendi milletvekilli adaylığını resmi olarak açıkladı.

Detaylı

Hackerlar ortaya çıkardı: Birleşik Arap Emirlikleri İsrail yanlısı kurumları fonluyor!

Hackerlar ortaya çıkardı: Birleşik Arap Emirlikleri İsrail yanlısı kurumları fonluyor! Hackerlar ortaya çıkardı: Birleşik Arap Emirlikleri İsrail yanlısı kurumları fonluyor! BAE Washington büyükelçisi Yusuf el-uteybe'ye ait olduğu iddia edilen ve bazı hacker gruplar tarafından yayınlanan

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar Çanakkale Zaferi ve Þehitleri anma günü törenlerle kaydedildi Çanakkale içinde yatan Kosovalýlar anýldý 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü nedeniyle, Dragaş ta ve Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Edirne Trakya Üniversitesi 25 Yaþýnda Trakya Üniversitesi, Balkanlarýn Barýþ ve Dostluk Penceresi 14-16 Haziran 2007 tarihlerinde Edirne Trakya Üniversitesi 25 inci yýldönümünü kutladý. Üniversitenin 2006-2007

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 428 YIL: 10 Haber sayfa 8 de EULEX Misyonu Þefi Uves De Kermabon, Prizren ziyareti çerçevesine Prizren adli makamlarý yaný sýra Belediyesi Baþkaný Ramadan Muya ve Prizren Polis birlikleri yetkilileriyle

Detaylı

Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı

Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı Dokufest heyecaný baþlýyor Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı Dokuphoto fotoðraf sergisinin Gazi Mehmet Paþa Hamamý ve Kültür evinde açılması

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Prizren Belediye Baþkanı Ramadan Muya ile Yeni Dönem KTM na Özel Röportaj... Baþkan Muya: Topluluk partileriyle koalisyon kurmamýz, burada yaþayan halka verilen deðerin göstergesidir SAYI: 413 YIL: 10

Detaylı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı

ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı ALO 170 Sivas ta Hizmet Vermeye Başladı MİLLİ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ: -VATANDAŞLAR ALO 170 HATTI SAYESİNDE HER TÜRLÜ SORU VE SORUNLARINI OLDUKLARI YERDEN BİR TELEFONLA ÇÖZEBİLİYORLAR -AÇILAN ÇAĞRI

Detaylı

Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında Ekonomik İşbirliği için İSTANBUL FORUMU

Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında Ekonomik İşbirliği için İSTANBUL FORUMU Kuruluşu: Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında Ekonomik İşbirliği için İSTANBUL FORUMU - 2007 yılı Nisan ayında, Türkiye-Afganistan ve Pakistan Devlet Başkanları Zirvesi esnasında TOBB a yapılan çağrı

Detaylı

Mehmetçiðin Kosova ya adým atmasýyla 23 Nisan þenliðinin Kosova da yaþayan Türk, Arnavut ve

Mehmetçiðin Kosova ya adým atmasýyla 23 Nisan þenliðinin Kosova da yaþayan Türk, Arnavut ve 23 Nisan merkezi tören kutlamasý Prizren de yapýldý 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Türkiye de olduðu gibi dün Kosova da da kutlandý. Atatürk ün Çocuklara Armaðan Ettiði 23 Nisan Ulusal Egemenlik

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket)

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket) Kamuoyu Yoklaması Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket) Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi 2017 1 Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Fiyatý: 0.50

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Fiyatý: 0.50 Dürüstlüðün, barýþýn ve baþarýnýn simgesi: Kurmay Albay Kahraman Güneþ Albay Güneþ e Süleyman Brina Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödülü Verildi. Her yýl geleneksel olarak düzenlenen ve Türklüðe hizmet

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde

Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde Guehenno: UNMIK deðiþecek Kosova ziyaretinde bulunan Birleþmiþ Milletlerin iki numaralý ismi Guehenno, Kosova da görevde bulunana UNMIK misyonunun deðiþeceðinin sinyallerini verirken, herkesi Güvenlik

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Tugay komutanlýðýnda görev yapacak birlik Kosova ya uðurlandý Çok Uluslu Güney Görev Kuvvet Komutanlýðýnda görev yapacak Türk askeri birlikleri törenle görev yapacaðý Kosova ya uðurlandý. Birlikler için

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ Avrupa Birliği üyesi devlet ve hükümet başkanları, 16-17 Aralık 2004 tarihinde

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Prizren Zambaðý nýn 3 ncüsü Tolga Kazaz Kosova nýn Prizren þehrinde 14 yýldýr geleneksel olarak düzenlenen Prizren Zambaðý müzik yarýþmasý Salý gecesi Türkiye Ekonomi Bankasý nýn-teb ana sponsorluðunda

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

Nazlým Þiirler, Yaþam ve Ötesi vardý. Saraç ýn kurduðu Türk Milli Birlik KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Nazlým Þiirler, Yaþam ve Ötesi vardý. Saraç ýn kurduðu Türk Milli Birlik KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Makedonyalý Türk Yazar Sabit Yusuf Öldü Makedonyalý türk þair, yazar, gazeteci ve aydýnlarýndan biriolan Sabit Yusuf geçirdiði kalp krizi sonucu 8 Mayýs Salý günü hayatýný kaybetti. Makedonyalý Türk yazar

Detaylı

Edirne Trakya Üniversitesi nden Kosova ya Büyük Destek KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Edirne Trakya Üniversitesi nden Kosova ya Büyük Destek KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Edirne Trakya Üniversitesi nden Kosova ya Büyük Destek Edirne Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver DURAN: Bu yardýmlar burada bitmeyecek. Kosova bizim gönlümüzde, Kosova Türk toplumuna ve tüm Kosovalýlara

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý 15 Nisan Pazar günü Gora nýn Brod köyünde DAG Kültür ve Araþtýrma Derneði tarafýndan geleneksel hale gelen Çanakkale Þehitlerini anma töreninin üçüncüsü düzenledi. Törene

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

28.12.2012. Yine tehtid ettiler

28.12.2012. Yine tehtid ettiler Yine tehtid ettiler Muhalefeti ve yönetimiyle Türkiye'nin içişlerine müdahale ettiğini söyleyen Irak'tan bir tepki daha geldi. Irak'ta Mukteda Sadr'ın Mehdi Ordusu'ndan kopan Asaib Ehl el Hak grubu, Türk

Detaylı

ANKARA FORUM (Bilgi Notu)

ANKARA FORUM (Bilgi Notu) ANKARA FORUM (Bilgi Notu) 21 Aralık 2010 Kronoloji (1) 19-20 Kasım 2003 M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İsrail Başbakan Yardımcısı Ehud Olmert ve Filistin Başbakanı Ahmet Kurey ile Filistin Odalar Birliği Başkanıyla

Detaylı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı Orta Doğu Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı Ali SEMİN BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı 56 Stratejist - Temmuz 2017/2 Orta Doğu da genel olarak yaşanan bölgesel kriz ve

Detaylı

MUĞLA DA ÇEVRE TALANINA TEPKİ

MUĞLA DA ÇEVRE TALANINA TEPKİ MUĞLA DA ÇEVRE TALANINA TEPKİ Muğla Çevre Platformu nun (MUÇEP) Milas buluşmasına damgayı; arka arkaya gelen çevre, imar, tarım alanları konularında çıkarılan kararlar ve Okluk Koyu nda yıkılan Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN

1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN I. KENDİ KADERİNİ TAYİNİN ANLAMI...5 A. Terim Sorunu...8

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Ağustos 21, 2017-1:53:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

ÖZET. İstanbul, 15 Ağustos 2016 KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL

ÖZET. İstanbul, 15 Ağustos 2016 KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL İstanbul, 15 Ağustos 2016 ÖZET KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL AÇILIŞ TÖRENİ Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Kırk Yedinci Genel Kurulu, Rusya Federasyonu Federal Asamblesi Devlet Duması nın

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı -HAZİRAN 2011- Sayı: 2 1 Haziran: Irak Türkmen Cephesi nin Kerkük İl Başkanlığı

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün 1928 yılında Ankara

Detaylı

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T 2016 Brexit, yani İngiltere nin Avrupa Birliği nden (AB) ayrılması olarak ifade edilen kavram, İngilizcede Britain (Britanya ve Exit (çıkış) kelimelerinin birleştirilmesiyle

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Şehzadeler Şehri Manisa, Balkanlıları konuk etti Şehzadeler Şehri Manisa, AK Gençliğin örgütlemiş olduğu I. Dostluk ve Kardeşlik Günleri çerçevesinde Balkan Buluşması na ev sahipliği yaptı. Türkiye ve

Detaylı

YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı

YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı YAŞ ta bedelliye olumlu bakıldı Aralık 05, 2014-3:06:00 Başbakan Davutoğlu, bedelli askerlik konusunun Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) görüşüldüğünü ve olumlu kanaatlerin ifade edildiğini söyledi. Başbakan

Detaylı

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ, Dünya Meteoroloji Örgütü İcra Konseyi Üyeliğine Seçildi

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ, Dünya Meteoroloji Örgütü İcra Konseyi Üyeliğine Seçildi Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ, Dünya Meteoroloji Örgütü İcra Konseyi Üyeliğine Seçildi İsviçre nin Cenevre kentinde düzenlenen 17 nci Dünya Meteoroloji Kongresi sırasında gerçekleştirilen seçimlerde

Detaylı

Doğu Akdeniz de Enerji Savaşları

Doğu Akdeniz de Enerji Savaşları Doğu Akdeniz de Enerji Savaşları Kıbrıs açıklarında keşfedilen doğal gaz rezervleri, adada yıllardır süregelen çatışmaya barışçıl bir çözüm getirmesi umut edilirken, tam tersi gerilimi tırmandırmıştır.

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

Afganistan'da Afyon Üretimi Dosyası (İnfografik)

Afganistan'da Afyon Üretimi Dosyası (İnfografik) Afganistan'da Afyon Üretimi Dosyası (İnfografik) Uzun yıllar süren iç savaşlar ve dış müdahaleler sonucu istikrarsızlaşan Afganistan, dünya afyon üretiminin yaklaşık olarak yüzde 90'ını karşılıyor. 28.04.2016

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KDTP Mamuþa Þubesi Kosova Milletvekili Adayý Rifat Krasniç Kosova Demokratik Türk Partisi Mamuþa Þubesi nde 28.08.2007 tarihinde yapýlan toplantýda, 17 Kasým 2007 tarihinde Kosova da yapýlacak seçimlerde

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Yaðcýlar: Bu konuda giriþimlerimiz sürecek

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Yaðcýlar: Bu konuda giriþimlerimiz sürecek Nevzat Þundo 40. Sanat yılını sahnede kutladı Osmanlý döneminde olduðu gibi bugün de Kosova da Türk kültürünün, yazýnýn, sanatýnýn, müziðinin ve burada yaþamakta olan diðer halk kültürlerinin belirli bir

Detaylı