Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde"

Transkript

1 Guehenno: UNMIK deðiþecek Kosova ziyaretinde bulunan Birleþmiþ Milletlerin iki numaralý ismi Guehenno, Kosova da görevde bulunana UNMIK misyonunun deðiþeceðinin sinyallerini verirken, herkesi Güvenlik Konseyi nin 1244 nolu kararýna saygýlý davranmaya davet etti. SAYI: 426 YIL: 10 Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde 2-3 Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþen 15. Orta Avrupa Cumhurbaþkanlarý Zirvesi ne katýlmak üzere geldiði Makedonya da ilk olarak Resne kentini ziyaret etti. Osmanlý Ýmparatorluðu döneminde Resne Garnizon Komutaný olarak görev yapan ve Ýttihat ve Terakki Cemiyeti nin kurucularý arasýnda yer alan Resneli Niyazi Bey in çalýþma ofisi olarak kullandýðý konaðý ziyaret eden Gül e Resne ziyareti sýrasýnda Resne Belediye Baþkaný Dimitar Uuzlevski de eþlik etti. Resne de yaþayan Türk soydaþlarýnýn sevgi gösterileriyle karþýlaþan Gül e çocuklarýn hazýrladýðý program sunuldu. Resne ziyareti ardýndan Ohri ye geçen Cumhurbaþkaný Gül, iki gün sürecek olan 15. Orta Avrupa Cumhurbaþkanlarý Zirvesi ardýndan pazar günü Makedonya baþbakaný ve Cumhurbaþkanýyla bir araya geldikten sonra Üsküp ten ayrýldý. Ohri de Gül bayramý Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, 15. Orta Avrupa Ülkeleri Cumhurbaþkanlarý Zirvesi toplantýsýna katýlmak üzere geldiði Makedonya nýn Ohri þehrinde büyük bir coþkuyla karþýlandý. Zirve toplantýsýnýn sona ermesinin ardýndan Ohri yi ziyaret eden Abdullah Gül ü, þehir merkezinde ellerinde Türk bayraklarýyla sevgi gösterisinde bulunan yüzlerce Ohrili Türk öðrenci, öðretmen ve vatandaþ sýcak bir þekilde karþýladý. Haber sayfa 4 te KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Perşembe,, 8 Mayıs 2008 Fiyatý: 0.50 Balkanlardaki Türk Soydaþlarýmýz köprü vazifesini görüyor Gül: Dilinizi, kültürünüzü, kimliðinizi unutmayýn Gül, zirve toplantısı için bulunduğu Makedonya da Balkan Türk toplumuna önemli açıklamalarda bulundu. Türkçe nin yaþayan bir dil olarak devam etmesinin önemine iþaret eden Cumhurbaþkaný Gül, Dili unutursanýz kültürünüzü de unutuyorsunuz. Kültürü unuttuktan sonra kimliðinizi de unutuyorsunuz. Bunlar sosyolojik gerçekler diye konuþtu. Enis TABAK Türk Bayraklarý Dalgalandý Haberin devamı sayfa de Gül, öðrencilerle tek tek tokalaþýrken, öðrenciler de milli marþý okudu. Duygulu anlarýn yaþandýðý buluþmada Gül, Türkiye sizinle gurur duyuyor tezahüratlarýyla karþýlandý. Türk öðrencilerinin þiirler okuduðu buluþmada çocuklarla fotoðraf çektiren Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, çocuklara hediye vermeyi de ihmal etmedi. Ohri merkezinde yer alan ve 1745 yýlýnda inþa edilen Muhammed Mehmet Hayati Hazreti Dergahý ný ziyaret eden Cumhurbaþkaný, dergah þeyhi Osman tarafýndan karþýlandý. Dergah çýkýþýnda duygularýný aktaran Gül, burada insanýn çok büyük heyecan duyduðunu belirtti. Yanýndaki kýz çocuðunun Bizi unutmayýn demesi üzerine Gül, Biz de kendilerini unutmadýðýmýzý göstermek için buradayýz. Öðretmenler, öðrenciler, hepsi bizim parçamýz. Buralara hep gidip geleceðiz þeklinde konuþtu. Türk askeri eðitime ve eðitim altyapýsýna desteðini sürdürüyor Kosova Türk T a b u r G ö r e v K u v v e t Komutanlýðý, 1 Mayýs Perþembe günü Prizren in Fadil Hisari ilkokulunda iki anlamlý faaliyete imza attý. Tabur Komutaný, Kerim Acar Prizren nin Abdyl Frasheri ve Fadil Hisari Ýlk Öðretim Okullarýnda Mehmetçik tarafýndan gerçekleþtirilen boyama ve onarým çalýþmalarýný yerinde izledi. Milletvekilleri Müferra Þinik ile Enis Kervan ve Prizren Belediye Meclisi Baþkan Yardýmcýsý Ercan Þpat ýn da eþlik ettiði ziyarette Mehmetçik tarafýndan boyama ve onarým çalýþmalarý gerçekleþtirilen okullar gezildi. Abdyl Frasheri ve Fadil Hisari Ýlk Öðretim Okullarýnda toplam 8 adet dershanede ve koridorlarda yaklaþýk 1000 m² alan iç cephe boyasý Türk KFOR unun katkýlarýyla boyanýrken, mevcut tuvaletlerin elektrik ve sýhhi tesisatýnda kullanýlamaz durumda olanlar deðiþtirildi. Okullarda, yer döþemesi seramikler, lavabo ve diðer arýzalý malzemeler yenilenirken, tuvalet kapýlarýnýn yapýldýðý ve bazý dersliklere ikisine pvc pencere takýldý. Haberin devamı sayfa 11 de Ohri de de gündem; Kosova oldu Ohri de düzenlenen Orta Avrupa Cumhurbaþkanlarý Zirvesi nde Kosova konusundaki farklýlýklar gözlerden kaçmadý. Arnavutluk ve baðýmsýzlýðý tanýyan devletlerin bazýlarý Kosova nýn baðýmsýzlýðýna vurgu yaparken, Makedonya nýn baþýný çektiði kimi bazý ülke de bu gerçeði kabullenmekten kaçýndý. Haber sayfa 3 te Dýþiþleri Bakanlarý Kosova yý görüþtü Temas Artý Gurubu Dýþiþleri Bakanlarýnýn bir araya geldiði toplantýda Kosova konusu masaya yatýrýldý. Dýþiþleri Bakanlarý, Kosova nýn parçalanmasýnýn mümkün olmayacaðýný ifade ederken, bunun olmasýna izin verilmeyeceðini belirttiler. Haber sayfa 2 de

2 ABD: Kosova da topluluklarýn hak ve güvenlikleri bizi ilgilendiriyor Kosova ile Sýrbistan müzakerelerinde ABD yi temsil eden Wizner, Kosova sorununun müzakereler ile sonuçlanmayacaðýnýn farkýna vardýklarýndan dolayý Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýdýklarýný ifade ederken, bu süreçten sonra Kosova da topluluklarýn hak ve güvenliklerinin kendilerini ilgilendirdiðini söyledi. ABD Kosova Baþ müzakerecisi Frenk Wizner, ABD Hukukçular Derneðinde yaptýðý konuþmasýnda Kosova nýn baðýmsýzlýðýný desteklerken, Kosova sorunun çözümü için görüþmelerle çözüm olmayacaðýna yakýndan tanýk olduklarýný ifade ederken, bu yüzden de baðýmsýzlýðýn tek çözüm olduðunu söyledi. Kosova sorunu sui generis bir olay olduðunun altýný çizen Wizner, dünyanýn diðer bölgelerinde yaþanan etnik çatýþmalarý bu yöntemle çözülmesine karþý olduðunu söyledi. Wizner, Kosova da yaþanan þiddet olaylarý Kosova yý diðer bölgelerden farklý kýlmýyor. Kosova yý sui generius bir olay yapan geliþme yönetimin sekiz yýldan beri Birleþmiþ Milletler tarafýndan yönetilmesidir diye konuþtu. Kosova nýn baðýmsýzlýðýný herkesi artýk kabul etmeye davet eden Wizner, Kosova da artýk topluluk haklarýnýn korunmasý temel noktalarýn baþýnda bulunduðunu söyledi. Hükümet ve devletlerin topluluklarýn haklarýnýn korunmasý konusunda Helsinki Nihai Bildirgesine saygý göstermeye davet eden Wizner, Dýþiþleri Bakanlarý Kosova yý görüþtü Londra da bir araya gelen ABD, Büyük Britanya, Fransa, Almanya, Ýtalya Dýþiþleri bakanlarý ile yaný sýra AB Dýþ Siyaset ve Ortak Güvenlik Yüksek temsilcisi Haviyer Solana nýn da katýldýðý toplantýda diðerleri arasýnda Kosova sorunu da masaya yatýrýldý. ABD Dýþiþleri Bakaný Condelizza Rice görüþme ardýndan gazetecilere yaptýðý açýklamada, Batý Avrupa Dýþiþleri Baklanlarý ile Kosova yý görüþtüklerini belirtirken, Kosova nýn toprak bütünlüðüne ve egemenliðine karþý yönelik hiçbir harekete izin vermeyeceðimizi söylemek istiyorum. Kamuoyunda tartýþýlan Kosova nýn parçalanmasý þu an ne gündemimizde ne de toplantýda tartýþýlan bir konu deðil. Çünkü Kosova 17 Þubattan bu yana baðýmsýz ve egemen bir devlet. Þu an Kosova da her þey sakin ve istikrarlý. Kýsa bir süre içinde Avrupa polis birliklerinin Kosova da göreve baþlamasý ile var olan diðer bazý sorunlarda çözüme kavuþacaktýr diye konuþtu. Baðýmsýzlýk ilanýndan sonra Kosova nýn bazý bölümlerinde çatýþmalarýn da yaþandýðýna dikkat çeken Rice, þu anda durumun sakin ve kontrol altýnda olmasýnýn kendilerini mutlu ettiðini söyledi. Kosova vatandaþlarýnýn K o s o v a 2 Hükümetlerin topluluklarýn haklarýný korumak gibi temel görevleri bulunmaktadýr. Eðer bu göz ardý edilirse, o zaman sorunlar da ortaya çýkmaktadýr. Kosova da da buna benzer olaylar yaþandý. Ama baðýmsýzlýðýn ilanýndan sonra Kosova da bu tür olumsuzluklarýn yaþanmasýna izin verilmeyecektir diye konuþtu. Sýrbistan ýn yýllarca Kosova da uyguladýðý þiddet siyasetinden sonra Kosova yý yönetme hakkýný kaybettiðini ifade eden Wizner, Topluluklara karþý þiddet kullanýrsan, dünyada hiçbir hukuk kitabý gibi BM Güvenlik Konseyi gibi bir kurumda seni koruyamaz. Kosova ile Sýrbistan, 1999 yýlýnda yollarýný ayýrdýlar. Kimse artýk bu iki devleti bir araya getirmek için mesai harcamasýn. Çünkü bu iki devletin artýk bir araya gelmesi mümkün gözükmemektedir diye konuþtu. Kosova sorununun çözüm ilkelerine de deðinen Wizner, çoðunluðu oluþturan Arnavut halkýnýn ilkeleri çerçevesinde çözüldüðünü söyledi. Dünyanýn her bölgesinde özerklik sisteminin ayný þekilde fonksiyon Temas Artý Gurubu Dýþiþleri Bakanlarýnýn bir araya geldiði toplantýda Kosova konusu masaya yatýrýldý. Dýþiþleri Bakanlarý, Kosova nýn parçalanmasýnýn mümkün olmayacaðýný ifade ederken, bunun olmasýna izin verilmeyeceðini belirttiler. yaþanan þiddet olaylarýný bilinçle karþýladýklarýnýn altýný çizen Rice, ABD olarak Kosova nýn barýþ ve huzurlu bir yer olmasýný desteklediklerini ifade ederken, istikrarý bozmak isteyenlerin karþýlarýnda uluslararasý toplumu bulacaðýný söyledi. Mun Solana ile görüþtü BM Genel Sekreteri Ban Ki Mun, AB Dýþ Siyaset ve Ortak Güvenlik Yüksek temsilcisi Haviyer Solana ve AB Dýþ iliþkiler komisyonu baþkaný Benita Ferero-Waldner ile bir araya geldi. Ayrýca batýlý ülkelerin Dýþiþleri Bakanlarý ayrý görüþmelerde BM genel Sekreteri Ban Ki Mun ve Rusya Dýþiþleri bakaný Sergey Lavrov ile bir araya geldiler. etmediðini belirten Wizner, Ahtisaari, Kosova dan önce Aceh sorununun çözümünde arabuluculuk yaptý. 30 yýl süren savaþ, özerkliðin kabulü ile sonuçlandý. Arnavutlarýn halkýn yüzde 90 ýný oluþturduðu Kosova da halka özerkliði kabul ettirmek güçtü. Zaten ortada bir özerklik zaten vardý. Yürütülen onca görüþme ve müzakereden sonra Kosova için en iyi çözüm yolunun baðýmsýzlýk olduðu kanýsýna varýldý ve bu hayata geçirildi diye konuþtu. De Marnak: Ekonomi geliþme için güvenlik ve istikrarlýk þart KFOR Komutaný General Kvasiye De Marnak Yakova yý ziyaret ederek Yakova belediyesi üst düzey yetkilileri, belediye delegeleri ve medya temsilcileri ile bir araya geldi. Kapalý kapýlar ardýndan gerçekleþen görüþmeler ardýndan gazetecilere açýklamada bulunan General De Marnak, bu ziyaretini Kosova belediyelerine gerçekleþtirdiði rutin ziyaretlerden biri olarak nitelendirdi. Marnak, Yakova ya yaptýðým ziyaret Kosova belediyelerine gerçekleþtirdiðim ziyaretlerden biridir. Burada mevcut güvenlik durum hakkýnda bilgi edinmek için bulunuyorum. Belediye yetkilileri ile yaptýðým görüþmede KFOR birliklerinin, belediye yetkililerinin desteði olmadan güvenliði saðlayamayacaðýný kendilerine illettim. Onlardan bu yönde destek sunmalarýný beklediðimizi açýkça ifade ettim. Yetkililer de bize bu konuda gerekli yardým sözünü verdiler diye konuþtu. Belediye yetkilileri ile yaptýðý görüþmede ayrýca belediyenin ekonomi geliþmesini de ele aldýklarýný ifade eden De Marnak, ekonomik geliþme için güvenlik ve istikrarýn temel þartlardan birini oluþturduðunu söyledi. Sýrbistan da 11 Mayýsta yapýlacak olan seçimlere de deðinen General De Marnak, UNMIK in bu konuda düzenlemeleri ile tutumunun açýk olduðunu söyledi Marnak, Biz de KFOR olarak UNMIK in bu konuda vermiþ olduðu kararý yerine getireceðiz diye konuþtu. Yakova Belediye Baþkaný Pal Lekay ise görüþme ardýndan yaptýðý açýklamada KFOR yetkililerine belediyede mevcut durum ve savaþ sýrasýnda akýbeti bilinmeyen kiþiler hakkýnda bilgi verdiðini söyledi. Lekay, KFOR komutaný General De Marnak ile yaptýðý görüþmede özellikle belediyenin ekonomi geliþmesi konusunda fikir alýþ veriþinde bulunduklarýný da sözlerine ekledi.

3 3 Ohri de de gündem; Kosova oldu K o s o v a Ohri de düzenlenen Orta Avrupa Cumhurbaþkanlarý Zirvesi nde Kosova konusundaki farklýlýklar gözlerden kaçmadý. Arnavutluk ve baðýmsýzlýðý tanýyan devletlerin bazýlarý Kosova nýn baðýmsýzlýðýna vurgu yaparken, Makedonya nýn baþýný çektiði kimi bazý ülke de bu gerçeði kabullenmekten kaçýndý. Makedonya nýn turistik bölgesi Ohri de 2 ila 3 Mayýsta düzenlenen 15. Orta Avrupa Cumhurbaþkanlarý Zirve toplantýsýna Kosova yine damgasýný vurdu. Kosova sorunu masaya yatýrýlan toplantýya Kosova üst düzey yetkililerinin davet edilmemesi Kosova da tepki ile karþýlandý. Bu davet edilmeme ile ilgili sorularý ev sahibi Makedonya nýn Cumhurbaþkaný Branko Crvenkovski cevapladý. Crevnkovski, Güneydoðu Avrupa ülkeleri toplantýlarýna katýlým ile ilgili kararlarýn oybirliði ile alýndýðýna dikkat çekerken, birlik içinde Kosova konusunda bir konsensüsün olmamasýndan davetin yapýlmadýðýný söyledi. Crvenkovski: Kosova halen sorun Makedonya Cumhurbaþkaný Branko Crvenkovski yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda Kosova sorununun Balkanlarda istikrarý tehdit edecek bir sorun olduðunu söyledi. Crvenkovski, Bazý sorunlarý küçümsememek gerekir. Bu bütünlük çerçevesinde Kosova nýn özel bir yeri bulunmaktadýr. Avrupa Birliði bile bu konuda ortak bir karar alamadý. Bu yüzden Kosova konusu bütün bölgeyi yakýndan ilgilendirmektedir diye konuþtu. Topi: Kosova baðýmsýz ve egemen bir ülke Arnavutluk Cumhurbaþkaný Bamir Topi ise toplantýda yapmýþ olduðu konuþmasýnda Kosova nýn baðýmsýz bir devlet olduðuna vurgu yaparken, Kosova nýn Avrupa Birliði ve NATO üyesi olmak için bu iki örgütten sinyalleri almayý beklediðini söyledi. Topi, Kosova artýk baðýmsýzlýðýna kavuþmuþ bir ülke konumundadýr. Kimi bazý kesimler bu gerçeði görmezlikten geliyor. Kosova, baðýmsýzlýktan sonra artýk geleceðine yani Avrupa Birliði ve NATO ya üye olmaya koþuyor. Kosova nýn bu iki örgüte üye olmasý Batý Balkanlarda istikrarýný saðlamasýna katkýda bulunacaktýr diye konuþtu. Gül: Türkiye, B a l k a n l ý l a r ý n yanýndadýr T ü r k i y e C u m h u r b a þ k a n ý Abdullah Gül, T ü r k i y e n i n Makedonya ya ve diðer Balkan ülkelerinin Avro - Atlantik örgütlerine katýlma giriþimlerini desteklediðini söyledi. Gül, Balkan ülkelerinin Avro - Atlantik örgütlere üye olmasýnýn, Balkanlarda ki barýþ ve huzuru perçinleyeceðini söyledi. Priþtine, davet edilmemeye tepkili Kosova kurumlarý, Kosova üst düzey yetkililerinin toplantýda yer almamasýný Kosova nýn baðýmsýzlýðýný dýþlanma olarak deðerlendirdiler. Baþbakan Haþim Thaçi ise konu ile ilgili yapmýþ olduðu açýklamada Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn kimse tarafýndan dýþlanamaz bir gerçek olduðuna dikkat çekerken, herkesi artýk bu gerçeði kabul etmeye davet etti. Kuçi: Crnekovski seçim havasýna girmiþ Makedonya Cumhurbaþkaný Branko Crvenkovski nin açýlýþ konuþmasý Kosova siyasi yetkilileri tarafýndan tepki ile karþýlandý. Kosova Baþbakan Yardýmcýsý Hayredin Kuçi, Crvenkovski nin açýlýþ konuþmasýný seçimlerde puan toplama þeklinde deðerlendirdi. Kuçi, Crvenkovski, þimdiden seçim havasýna girmiþ gibi gösteriyor. Ama Kosova gerçeðini bu þekilde örtbas etmesi, kabul edilebilir bir durum deðil. Bu ve bunun gibi konuþmalar iki ülke arasýnda iyi iliþkilerin geliþmesine olumsuz etki edebilir, endiþesini taþýyoruz diye konuþtu. Toplantýya katýlým üst düzeyde gerçekleþti Ohri de iki gün süren Güney doðu Avrupa liderleri toplantýsýna Arnavutluk, Austurya, Beyaz Rusya, Bosna ve Hersek, Bulgaristan, Hýrvatistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Ýtalya, Makedonya, Moldavya, Karadað, Polonya, Romanya, Sýrbistan, Slovakya, Slovenya ve Ukrayna hazýr bulundular. Romanya, Ýtalya ve Ukrayna ise toplantýya büyükelçi düzeyinde toplandýlar. 1 Mayýsta iþçiler sokaklara döküldü Kosovalý iþçileri uzun zamandan sonra suskunluklarýný bozarak, NATO Müdahalesinden sonra var olan sorunlarýný ve isteklerini hükümete duyurmak adýna 1 Mayýs günü Priþtine de bir araya geldiler. 1 Mayýs günü Priþtine de Ýskender Bey bulvarý ve hükümet binasý önünde düzenlenen protestoda, iþçiler sosyal sorunlarýnýn çözülmesini ve daha çok haklara sahip olmak istediklerini haykýrdýlar. Protestoda konuþan bazý sendika liderleri, iþçilerin aðýr ekonomi ve sosyal durumuna iþaret ederek, iþçi haklarýnýn ihlaline iþaret ettiler. Bir saat kadar süren protestolar, sakin bir hava içinde son buldu. Kosova Bileþik Ýþçi Sendikasý Baþkaný Haci Arifi yapmýþ olduðu konuþmasýnda Kosova da özel, kamu hizmetleri ya da devlet organlarýnda çalýþanlarýn haklarý ihlal edildiðini söyledi. Kosova da iþçilerin çalýþma yerlerinde teknik güvenlik araçlarýnýn olmadýðýna dikkat çeken Arifi, çok sayýda iþçi ve ailesinin sosyal güvencesini olmadýðýný ifade ederken, bundan dolayý da çok sayýda iþçinin hayatýný yitirdiðini söyledi. Kosova da yapýlan özeleþtirmeyi kýnayan Arifi, Kosova da gerçekleþen özeleþtirme iþçinin ekonomik ve sosyal durumuna olumsuz etki ettiðini söyledi. Arifi, Özelleþtirmeler ile çok sayýda iþçi, iþsiz kalmýþtýr. Bu insanlara yardýmda bulunmak adýna ne atýlmýþ bir adým ne de bir çalýþma vardýr. Ýþçilerin Kosova da yaþam þartlarý yoktur. Özeleþtirme sayesi ile kadar iþçi iþsiz kaldý. Ýþçilerin bilgisi olmadan hiçbir yasaya dayanmadan Kosova Özeleþtirme Ajansý var olan fabrikalarý elden çýkarýyor ve buna kimse sesini çýkarmýyor diye konuþtu. Priþtine de 1 Mayýs dolayýsýyla düzenlenen protestoda konuþan çok sayýda sendika yetkilisi de Kosova da iþçilerin aðýr ekonomi durumuna dikkat çekerken, hükümetten bu yönde önlemler alýnmasý isteminde bulundular. Sendika yöneticileri ayrýca, Kosova da özeleþtirme sürecini eleþtirirken, iþçilerin yasa ile hak ettiklerini özeleþtirilen fabrikalarýn yüzde 20 sini almadýklarýný belirtiler. Muhalefet iþçileri yalýnýz býrakmadý Priþtine de 1 Mayýsta düzenlenen protestolarý muhalefet iþçileri desteklerken, hükümeti eleþtirdi. Muhalefet, Kosova hükümetinin bu sorunun çözümü için belli bir programý olmadýðýna dikkat çekerken, iþçilerin aðýr ekonomik ve sosyal durumuna iþaret ettiler. Muhalefet, Kosova hükümetinin bu güne dek iþçi haklarýný korumadýðýnýn altýný çizerken, hükümeti iþçileri aðýr ekonomi durumuna duyarsýz kalmakla suçladýlar. Uzmanlar, hükümeti uyardý Kosova ekonomi uzmanlarý Priþtine de düzenlenen 1 Mayýs mitingini Kosova hükümeti için uyarý olarak deðerlendirdiler. Kosova Ekonomi Odasý yetkilisi Safet Grcaliu, Kosova da son dokuz yýl içinde iþçilerin aðýr durumda olduðunu ama bunun kimsenin umurunda olmadýðýný söyledi. Kosova da özelleþtirme süreci ile çok sayýda iþçinin aðýr duruma düþmediðini ifade eden Grcaliu, Kosova kurumlarýný ilgisizliðinin buna daha fazla etki ettiðini söyledi. Grcaliu, Kosova da fiyatlarýn artmasý ile sosyal patlamayla karþý karþýyayýz. Yeni iþ yerlerinin açýlmamasýyla iþçilerin maaþlarý artmýyor. Buna karþýn gýda fiyatlarý ise her geçen gün daha da zamlanýyor. Bu olumsuzluklar da sosyal çöküntülere yol açabilir diye konuþtu. Grcaliu, Kosova da aðýr ekonomik durumdan kurtulmak için yedek stoklarýn kurulmasýnýn gerekliliðine iþaret etti. Kosova da fiyatlara zam yapýlmasýnýn dünyada yaþanan aðýr ekonomik durumuna baðlý olduðuna dikkat çeken Grcaliu, Kosova kurumlarý için bunun bir özürlü neden olamayacaðýný da söyledi. Kosova kurumlarý farklý ekonomik ve sosyal giriþimleri ile bu sosyal hayatý hafifletmesi gerektiðini belirten Grcaliu, bu noktada hükümete çok büyük görevlerin düþtüðünü söyledi.

4 Meclis ile Ulusal Demokratik Enstitü iþbirliði yapacak Kosova Cumhuriyeti Meclisi ve Ulusal Demokratik Enstitüsü karþýlýklý iþbirliðin daha da derinleþtirilmesini içeren, iþbirliði memorandumunu imzaladýlar. Kosova Meclis Baþkaný Yakup Krasniçi ve Ulusal Demokratik Enstitüsü NDÝ Müdürü Carlo Binda, Kosova Cumhuriyeti Meclisi ve Ulusal Demokratik Enstitüsü arasýnda iþbirliði memorandumunu imzaladýlar. Bu münasebetle, söz konusu Memorandumun imzalanmasýnýn, Meclis ile Ulusal Demokratik Enstitüsü NDÝ arasýndaki iþbirliðin daha da derinleþtirilmesi için büyük önem taþýdýðýna iþaret edildi. Kosova Meclisi nin üçüncü görev süresi baþlangýcýnda Ulusal Demokratik Enstitüsü ve Kosova da ki AGÝT Misyonunun, Kosova Meclisi nin genel iþlevliliðini deðerlendirmekle görevlendikleri belirtildi. Meclis baþkaný ve meclisin genel sekreterinin himayesi altýnda gerçekleþecek olan bu deðerlendirme, Ulusal Demokratik Enstitüsü NDÝ ve AGÝT te görevli olan Slovenya uzmanlarý tarafýndan yönetileceði de belirtildi. UNDP ye göre elektrik sorununun kaynaðý; vatandaþ UNDP tarafýndan hazýrlanan bir rapora göre Kosova nýn en önemli bir sorununun elektrik enerjisinin yeteri derecede üretilmemesi gösterilirken, bu sorunun çözümünün vatandaþa baðlý olduðuna dikkat çekiliyor. Kosova nýn karþýlaþtýðý en önemli sorunlardan birini yeteri derecede elektriðin olmayýþý oluþturuyor. Bu soruna çözüm bulmak için UNDP Kosova nýn geliþmesi ve enerji baþlýklý bir rapor hazýrladý. Raporun tanýtýmýný Kosova UNDP yöneticisi Fride Mauring, Priþtine de düzenlediði bir basýn toplantýsý ile yaptý. Mauring, Kosova da elektrik enerjisinin yeteri seviyede üretilmemesinin Kosova nýn geliþimine olumsuz etki ettiðini söyledi. Elektrik enerjinin en fazla özel sektörü etkilediðinin altýný çizen Mauring, özel sektör sayesinde ancak Kosova nýn ekonomisinin geliþebileceðini ve iþsizliðin azalabileceðini söyledi. Kosova da ki iþ adamlarýnýn elektrik enerjinin üretimi için yüzde 10 kazançlarýný bu uðurda harcadýklarýna iþaret eden Mauring, bu da onlarýn pazarda daha az kapasite ve az yatýrým yapmalarýna etki ettiðini söyledi. Mauring, Kosova da 2002 ila 2008 yýllarý arasýnda görevde bulunan hükümetlerin Kosova bütçesinden elektro - enerji sübvansiyonu ve enerjinin transferi için 128 milyon harcadýklarýný söyledi. Kosova bütçesinden bu konu ile ilgili yapýlan ödemelerin elektriklerini ödemeyen ve elektriði kaçak kullanan vatandaþlardan dolayý verildiðini ifade eden Mauring, oysa vatandaþlarýn üzerine düþen görevi yapmalarý durumunda, bu ve bunun gibi meblâðlarýn saðlýk, eðitim ve alt yapýnýn yapýmý için kullanýlabileceðini söyledi.undp nin raporuna göre elektrik enerjisi sorununun Kosova Elektrik Ýktisadisi, ne de Kosova hükümetine ait olmadýðýný, bu sorunun Kosova vatandaþlarýna ait bir soru olduðunu belirtiliyor. Sahibi ve Genel Müdürü: Mehmet BÜTÜÇ Yazı İşleri Müdürü: Sencar KARAMUÇO Sayý:426 KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ H a f t a l ý k g a z e t e Ýç Haberler: Fevzi KARAMUÇO Kültür: Ýskender MUZBEG Yayýn Koordinatörü: Taner GÜÇLÜTÜRK Balkan ve Ankara Muhabiri: Erhan TÜRBEDAR Gilan Muhabiri: Celal MUSTAFA Mamuþa Muhabiri: Suphi MAZREK Muhabirler Koordinatörü: Enis TABAK Muhabir: Yüksel POMAK Spor: Ýsmail MAKASÇÝ, Abdülkadir BIYIKLI Mizanpaj: Eren BÜTÜÇ K o s o v a 4 Guehenno: UNMIK deðiþecek Kosova ziyaretinde bulunan Birleþmiþ Milletlerin iki numaralý ismi Guehenno, Kosova da görevde bulunana UNMIK misyonunun deðiþeceðinin sinyallerini verirken, herkesi Güvenlik Konseyi nin 1244 nolu kararýna saygýlý davranmaya davet etti. Sekreteri Yardýmcýsý Jean Marie Guehenno iki günlük BMGenel Kosova ziyaretinde bulundu. Guehenno iki gün süren Kosova ziyaretinin ilk gününde Kosova UNMIK Yöneticisi Yoakim Rüker, Baþkan Fatmir Seydiu, Baþbakan Haim Thaçi ile bir araya gelirken, ziyaretinin ikinci gününde ise Kuzey Mitroviça da Sýrp temsilcileri ve Mitroviça Belediye baþkan Bayram Recepi ile bir araya geldi. Guehenno, Kosova üst düzey yetkilileri ile gerçekleþtirdiði görüþmeler ardýndan yaptýðý açýklamalarda, Kosova da BM 1244 sayýlý kararý ile görevini sürdüren UNMIK in yapýsýnda 15 Hazirandan sonra deðiþikliklerin yaþanacaðýný sinyallerini verdi. Guehenno, UNMIK in ne gibi deðiþikliðe uðrayacaðý hakkýnda açýklama yapmaktan kaçýndý. Guehenno, BM örgütü gelecekte Kosova da yeni þartlar altýnda görevini sürdürecektir. Biz, BM Güvenlik Konseyi nde AB yetkilileri ile Kosova da barýþ ve huzurun saðlanmasý için sürekli temaslarda bulunuyoruz. Bizim arzuladýðýmýz Kosova da istikrarsýn hüküm sürmesidir diye konuþtu. Kosova da yaþanan geliþmeleri yakýndam izlemek için bulunduðunu belirten Guehenno, Kosova üst düzey yetkililerin mevcut durum hakkýnda bilgi edinme ve BM Balkanlarda ve Kosova da barýþ ve istikrarýn saðlanmasýnda baþarýlý rolünü sürdürebilmesi hakkýnda bilgi almak, bizim için çok önemli bir noktaya tekabül etmektedir diye konuþtu. Kosova da belirecek olan her tür istikrarsýzlýða izin verilmeyeceðini tekrarlayan Yazýlarda ortaya atýlan fikirler, yazarlara aittir. Gazetemizin resmi görüþü deðildir. Yazýlarýn sorumluluðu yazarlara aittir. Adres: Adem Yaþari No: 8, Prizren/Kosova Tel Fax: (0) Banka: Raiffeisen Bank Yeni Dönem Hesap No: Baský: SIPRINT basýmevi Prizren Yeni Dönem Kosova Türk Medyasý yayýnýdýr. Guehenno, Kosova da son dönemde yakalanan istikrar bizleri mutlu kýlmaktadýr. Ama bu istikrarýn sürekliliðinin saðlanmasý önem arz etmektedir. Bu noktadan sonra artýk Kosova nýn ekonomik geliþmesi için temelleri atmalýyýz diye konuþtu. Seydiu: UNMIK misyonunu tamamladý Baþkan Fatmir Seydiu, BM Genel Sekreteri Yardýmcýsý Jean Marie Guehenno ile görüþme ardýndan gazeteciler yaptýðý açýklamada, Kosova da UNMIK misyonunun sona ermesinden yana olduðunu tekrarlarken, Bunun sonunu görmek istiyoruz diye konuþtu. Geno, Mitroviça yý ihmal etmedi BM Genel Sekreteri Yardýmcýsý Jan Mari Guehenno Kosova ziyaretinin ikinci gününde Kuzey Mitroviça da Sýrp temsilcileri ve Mitroviça belediye Baþkaný Bayram Recepi ile bir araya geldi. Kosova UNMIK Yöneticisi Rüker, eþliðinde Sýrp temsilcileri ile bir araya gelen Guehenno, onlardan þiddet olaylarýndan vazgeçmeleri isteminde bulundu. Guehenno, Þiddet ile hiçbir sorun çözülemeyeceði gibi þiddete de bu noktadan sonra kimse izin verilmez. BM 1244 sayýlý kararý ilerleyen dönemde de yürürlükte olmaya devam edecektir. Hepimiz buna saygýlý olmalýyýz diye konuþtu. Guehenno, Mitroviça belediye baþkaný Bayram Recepi ile yaptýðý görüþmede Mitroviça UNMIK yöneticisi Gerard Galuçi de hazýr bulundu. Guehenno, Belgrat ý da ziyaret etti Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri yardýmcýsý Jean Marie Guehenno, Kosova ziyareti ardýndan gerçekleþtirdiði Belgrat ziyaretinde, Birleþmiþ Milletler Örgütü Güvenlik Konseyi tarafýndan kabul edilen 1244 sayýlý kararýna saygýlý davranýlmasý isteminde bulundu. Guehenno, Kosova da barýþ ve güvenliðin saðlanabilmesi doðrultusunda pratik bir çözümün bulunmasý konusunda Belgrat ile beraber çalýþýlacaðýný savundu. Yeni Dönem KTM Þirketi Danýþma Kurulu: Fikri Þiþko (Ýl Mahkeme Yargýcý) Refki Taç (Avukat, Uluslararasý Hukuk Uzmaný) Zeynel Beksaç (Türkçem Dergisi Sahibi) Agim Rifat Yeþeren (Belediye Kamu Avukatý) Levent Koro (UNDP Ekonomi Uzmaný) Elsev Brina (Türk Dili Öðretmeni)

5 5 K o s o v a Bakan Hocay, vize kolaylýðý için diretiyor Eðitim, Bilim ve Teknoloji Bakaný Enver Hocay, Salý günü Priþtine de görev yapan Avrupa Komisyonu Eþgüdüm Ofisi Þefi Renzo Daviddi ile bir araya geldi. Görüþme ardýndan gazetecilere açýklamalarda bulunan Bakan Hocay, görüþmede Daviddi ile Kosova eðitimi ile Kosovalý öðrenci ve öðretim görevlilerine Avrupa Birliði üye ülkelerine giriþlerde vize kolaylýðýnýn görüþüldüðünü söyledi. Bakan Hocay, Görüþmede kimi bazý konular yaný sýra Avrupa Birliði üye ülkelerine vize konusunu ele aldýk. Bu vize kolaylýðýndan öðrenci ve öðretim görevlilerinin yararlanmasý konusunda Daviddi den yardým talebinde bulundum diye konuþtu. Hafta sonu önlemler hat safhada olacak! Kosova Belediyeler Birliði (KBB), Kosova da da yapýlmasý öngörülen Sýrbistan seçimlerinin düzenleneceði günde Kosova Polis Hizmetleri tarafýndan güvenlik önlemlerini artýrmasý istemde bulundu. Kosova Belediyeler Birliði Salý günü Kosova Polis Birliklerine bir çaðrýda bulunarak, hafta sonu Kosova da da yapýlmasý öngörülen seçimler ile ilgili belediyeler bünyesinde güvenlik önlemlerini artýrmaya davet etti. Kosova Polis Hizmetleri Komiser yardýmcýsý Tuðgeneral Þeremet Ahmeti çaðrý ardýndan yapmýþ olduðu açýklamada, hafta sonunda tüm vatandaþlara güvenliðin saðlanacaðýný söyledi. Kosova Polis Birliklerinin diðer güvenlik mekanizmalarýyla birlikte durumu kontrol altýnda tutmaya çalýþacaðýný ifade eden Ahmeti Kosova da özellikle sýnýr bölgelerinde durumun titizlikle izleneceðini söyledi. Kosova da genel güvenlik durumunun istikrarlý olduðunu dikkat çeken Ahmeti, ancak durumun hassas olduðunun da farkýnda olduklarýný söyledi. Bu nedenle vatandaþlara bir çaðrý yapan Ahmeti, herkesi olasý kýþkýrtmalara karþý soðuk kanlý davranmaya davet etti. Ahmeti, ayrýca vatandaþlarýn Kosova Polis Hizmetleri ne güvenmelerini de istedi. Seydiu, Luan Haradinaj ý Kosova Kahramaný olarak ilan etti Kosova Cumhurbaþkaný Fatmir Seydiu, pazartesi günü Kosova nýn özgürlüðü ve baðýmsýzlýðý adýna yürütülen kurtuluþ savaþýnda gösterdiði kahramanlýk için þehit düþen Luan Haradinaj ý Ulusal Kahraman olarak ilan etti. Cumhurbaþkaný bu kararý Anayasa Çerçevesi nin 2. Bölümünün (d) noktasýna dayanarak, yani Kosova Cumhurbaþkaný tarafýndan verilen Kosova Onur Niþaný, Rütbe ve Unvan Yönetmeliði çerçevesinde vermiþ oldu. Buna benzer niþan ve rütbeler, Prizren Birliði nden bu yana çaðdaþ Arnavut ve Kosova nýn önde gelen aydýn ve Kosova özgürlüðü için savaþan kahramanlara verildi. Kosova gündemi Sencar Karamuço Zamlar Cumhuriyeti Kosova Hepiniz, Türk Sinemasının klasiklerinde biri olan Orta Direk Şaban filmini izleme fırsatına sahip olmuşsunuzdur. Kemal Sunal ın her filmi olduğu gibi Orta Direk Şaban da içinde sosyal bir mesajı yani zammı konu almış bir eserdir. Filmde bir işçinin hayatı konu bahis iken, işçinin her geçen gün zam karşısında hayatının nasıl daha zorlaştığı konusu işlenmektedir. İşçi yani Şaban, her gün daha da pahalılaşan dünyada, mütevazı maaşı ile bir taraftan yaşam mücadelesi verirken, diğer taraftan da sevda yanığı ile ayniyetten kafa yormaktadır. Ama benin üzerinde durmaya çalışacağım konu işçinin yani Şaban ın aşk meşk işleri değil de zamlar ile mücadelesi olacaktır. Filmde Şaban, her geçen gün artan zamlara kendini o kadar kaptırmış ki zam olmadığı zaman şaşkınlıktan baygınlık dahi geçirmeyi ihmal etmeyen bir karakterdir. Yukarda özetle anlatmaya çalıştığım senaryo bugün aynen Kosova da yaşanıyor. Daha doğrusu bu tablonun daha da karamsarını Kosova örneğinde görmemiz mümkün. Çünkü Kosova da halkın yarısından fazlası işsiz olmakla beraber, geri kalan işçi kesiminin de durumu pek iç açıcı değil. İstatistik Kurumunun verileri buna tam olarak ışık tutar nitelikte. İstatistik Kurumunun verilerine göre, Kosova da yüzde 15 lik bir kesim günde hayatlarını 1 avro ile geçirmek durumunda olduğu tüm çıplaklığı ile gözler önüne seriyor. Çalışan işçi kesiminin de durumunun bunlardan daha parlak olduğunu söylememiz mümkün gözükmemektedir. Çünkü, savaştan sonra her mal ve hizmet tüketiminde yüzde 300 ün üzerinde zam yapıldı ama işçilerin maaşlarında ya hiç zam yapılmadı yada çok az bir artış gözlendi. Bu da ister istemez Kosova da yaşam seviyesini iyiden iyiye düşmesine etki ediyor. Orta Direkteki şaban gibi Kosova da ki işçiler de zamlar karşısında yaşam mücadelesi veriyorlar. İstatistik Kurumunun 2007 ile 2008 yılının Mart ayları ile ilgili gıda ürünleri değerlendirmesi bir yıl içindeki zam kabusunun açık bir göstergesi niteliğini taşıyor. Verilere göre ekmeğe yüzde 57.2, yağa yüzde 65, sebzelere yüzde 42, ulaşım hizmetlerine yüzde 23.3, Süt ürünleri ile yumurtaya yüzde 19.1, meyvelere yüzde 13.7, elektrik, gaz ve petrole yüzde 5.3, ete yüzde 1.8, kahve, çay ve kakaoya yüzde 12.4, meyve sularına yüzde 5.3, su ve ev hizmetlerine yüzde 6.9, sağlık hizmetlerine yüzde 6.3 ve kişisel hizmetlere yüzde 2.9 zam yapıldığını gözler önünden kaçmıyor. Bu veriler de Kosova nın nasıl zam şampiyonu olduğu tezimizi kuvvetlendirir nitelikte. Yani zamlaşmayan işçi maaşı dışında her şeye zam gelmiş. Burada da Orta Direkte ki kahramanımız gibi işçilerimiz de aynı psikoloji ile yaşamakta, zam yapılmadığı zaman ise şaşkınlıklarını gizleyememektedirler. Çünkü onlarda her gün yeni zamlara alıştıklarından, zamsız bir gün geçirmek onlar için bir sürpriz niteliği taşımaktadır. Yukarıda size verdiğim veriler bir yıllık mal ve hizmetlere gelen zammı gösteriyor. Oysa savaşın sona erdiği 1999 yılından bu yana yaşanan zamlar ile ilgili verileri örnek gösterip zaten morali bozuk olan vatandaşlarımızın morallerini tam anlamı ile bozmamak için son bir yıllık verileri örnek olarak vermeyi uygun gördüm. Bu bir yıllık veriler de Kosova da işçi kesiminin durumunun ne kadar vahim olduğunu göstermek için bile yeterli olduğunu düşünüyorum. Öte yandan CIA nın yayınladığı Gerçekler Kitabında Kosova da geçen yıla kıyasen yüzde 2.6 lık bir ekonomik gelişmişliğin yaşandığına dikkat çekiliyor. Yani bu kitaba göre Kosova da ekonomi bir yılda geçen yıla kıyasen artış göstermiş. Ama İstatistik Kurumunun verilerinde her mal ve hizmete zam gelmiş. Yani CIA nın verilerini baz alırsak bu hizmetlerde küçük de olsa bir düşme olması gerekirken, bunun tam tersi ortalama yüzde arasında bir zammın bütün hizmetleri kapsadığı gözlerden kaçmamaktadır. Sonuç olarak, Kosova savaştan sonra ciddi bir ekonomik çıkmaz ile karşı karşıya kaldığı bir gerçek. Nüfusunun yarısının da işsiz olduğu dikkate alındığında, çalışan kesimin de durumunun ne olduğu açıkça gözler önünde. Bütün bu olumsuzluklarda ister istemez vatandaşın yaşam standartlarına olumsuz etki etmektedir. Ama yeni bağımsızlığını kazanmış Kosova nın var olan bu karamsar tabloyu kısa bir süre içinde lehine değiştirip, vatandaşlarına daha iyi bir yaşam seviyesi sunacağına inanıyorum. Umarım bu inancım boşa çıkmaz diyorum ve hepinize iyi haftalar diliyorum.

6 Fevzi Karamuço Ve buzlar kırıldı Kosova da da işçi sınıfının var olduğunu kamuoyu 1 Mayıs günü tekrar hatırladı. Kosova Özeleştirme ajansı tarafında fabrikaların ve iş yerlerin satılması ardından işçi sınıfı tam anlamı ile dağıtıldı. Onların varlığı hiçe sayılarak, onlar kenara itildiler. Yani bir bakıma bir hamle ile işçilerin dirençleri kırılıp, işçiler arasındaki bağ kopartılmaya çalışıldı. İşçilik bilinci yontularak, işsizlerin sessiz kalmaları sağlandı. Savaştan sonraki süreçte kimi bazı küçük istisnalar da yaşandı yaşanmasına ama büyük kitlesel bir başkaldırı yani protesto yapılmadı. Ta ki geçen hafta ya kadar yani 1 Mayıs a kadar. Kosova da 1 Mayıs, İşçi bayramı uzun bir aradan sonra ilk defa bu kadar kitlevi bir şekilde kutlandı. İlk defa bağımsız Kosova da bu bayramın kutlanmasından sonra işçikler arasındaki buzların kırıldığını da söyleyebiliriz. Ama bu yıl ki bayramı daha çok işçiler değil de işsizler kutladı. 1 Mayıs günü çalışanlar, seki çalışanlar ve işten atılan vatandaşlar bir araya gelerek durumlarını kamuoyuna attıkları sloganlar ile duyurmaya çalıştılar. Bu yıl 1 Mayıs protestolarına özeleştirme süreci çerçevesinde işsiz kalan kesim damgasını vurdu. Kosova Sendikaları, Kosova nın bağımsızlık sürecine zarar vermemek adına bugüne kadar hükümete karşı protesto düzenlemekten kaçınıyordular. Ama bağımsızlık ilanından sonra kış uykusundan uyanan sendikalar, artık kendi hak ve çıkarlarının peşinden koşma stratejisini benimseyerek tekrar su yüzüne çıktılar. Ama özelleştirme sürecinde kuş daldan uçtu. Yani sendikaların şimdi dele getirmeye başladıkları istekleri özelleştirme süreci çerçevesinde uçtu gitti. Şimdi bunların tekrar elde edilmesi için uzun bir zamanın daha geçmesi gerekecek. Her ülkede sendikaların temel görevi işçilerin çıkarlarını korumaktır. Kosova da Hayrula Gorani nin başkanlığında bulunan Kosova Bağımsız Sendikası, Miloşeviç döneminde işçi haklarının korunmasında önemli rol oynamıştır. Ama savaş sonrasında bağımsızlığın önünde engel olmamak adına yürütmüş olduğu strateji süresince, Kosova da çok şeyler değişti. Özeleştirme Ajansı, çok sayıda fabrikayı, taşınmaz malları yok pahasına ucuz bir fiyatlarla elden çıkardı. Bunu takiben de çok sayıda işçi işsiz kaldı. Kosova da diğer sosyalist ülkelerde gibi özeleştirme ağır izler bırakarak gerçekleşti. Özeleştirmenin faturası özellikle halka çok ağır oldu. İşyerleri kapanan yüz binlerce işçi gelirsiz kaldı. Özeleştirme yasası ile satılan şirketlerin değerinin yüzde 20 si işçilere dağıtılması gerekiyordu ama bu da yapılmadı ve işçiler beş parasız kapının önüne bırakıldı. Özeleştirmelerden elde edilen paralar, Kosova dışında bankalara yatırıldı. Kosova Bağımsız İşçi Sendikası Başkanı Haci Arifi, Priştine de düzenlenen 1 Mayıs protestosu sırasında yaptığı konuşmasında Kosova da işçi haklarını ihlaline işaret etti. Hata, Arifi konuşma yaptığı esnada sağlık durumu kötüleşti. Bu güne dek içinde toplayan öfkeyi dışarı atmaya çalıştığı sırada fenalık geçirdi. Arifi dışında da konuşan bütün işçiler ve sendikalar, işçi haklarının ihlalleri ile yaşanan yolsuzluklara işaret ettiler. Priştine de düzenlenen 1 Mayıs protestosu sırasında işçiler tarafından açılan pankartlar ve atılan sloganlar açıkça işçilerin durumunu ve isteklerini içinde barındırıyordu. İşçiler, İş İstiyoruz, Toplu sözleşmeleri yerine getiriniz, İşçilere onurlu bir hayat için yetecek maaş veriniz, Sosyal Fon istiyoruz, Vahşi özeleştirmeye hayır, hakkımız olan yüzde 20 yi ödeyiniz, Rüşvete hayır içerikli pankartlar durumu açıkça gözler önüne seriyor. Kosova da yıllardan beri süren ekonomi kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Kosova nüfusunun % 57 fakir. Bunların % 15 açlık sınırında. Kosova hükümeti hazırladığı programında işsizler için sosyal yardımda bulunacağı vaadinde bulunuyor. Ama hükümetin bu olumsuz tabloda nasıl bunu yapacağı belirsiz. Çünkü, Kosova da var olan fabrika ve işletmeler ucuza özelleştirme adı altında elden çıkartıldı. Bu sorun ancak yabancı yatırım ile çözülebilir. Ama bu konuda da atılmış her hangi bir adım yok. Çünkü, yabancı sermaye görünürlerde yok. K o s o v a 6 Baðýþçýlar Konferansý hazýrlýklarý son aþamada Ekonomi ve Maliye Bakan yardýmcýsý Bedri Hamza yaptýðý açýklamada, düzenlenecek olan baðýþçýlar konferansýndan Kosova nýn beklentilerine deðinirken, Kosova nýn ekonomik açýdan daha hýzlý kalkýnmasýna büyük maddi desteðin sunulacaðýna iþaret etti. Hamza, Haziran ayý sonunda yada Temmuz ayý baþýnda Priþtine de düzenlenecek olan uluslararasý baðýþçýlar konferansý ile ilgili hazýrlýklarýn son aþamaya vardýðýný söyledi. Hamza, Kosova da sosyal-ekonomik durumun düzeltilmesi çerçevesinde sunulacak olan farklý projelerin hayata geçirilebilmesi için bu konferansýn hayati önem taþýdýðýný söyledi. Baðýþçýlar Konferansýna ekonomik açýdan geliþmiþ ülkelerin katýlacak olmasýnýn Kosova için büyük bir onur olacaðýný söyledi. Türkiye Kosova A termik santraline aday Kosova uzun zamandan beri Kosova termik santralarında yaşanan arızalarla karşı karşıya bırakıyor. Bu arızaların giderimi için bu güne dek çok sayıda çözüm yolu arandı ama sorun çözüme kavuşturulamadı ve bu noktadan sonra sorunun çözümü için yabancı sermayeye göz dikildi. Kosova hükümetinin Kosova A termik santralinin A 1 ve B 1 bölümlerini işletim hakkının uluslararası yatırımcılara verileceği yabancı yatırımcılarda büyük ilgi uyandırdı. Kosova Enerji ve Mineraller Bakan yardımcısı Blerim Reca konu ile ilgili yaptığı açıklamada bu konu ile ilgili bu güne dek Türkiye, Almanya ve İtalya heyetleri ile bir araya gelindiğini belirtti. Reca, Hükümetin esas stratejisi Kosova A termik santralın iki bölümünün işletim hakkını yatırımcılara vermektir. Hükümet konu ile ilgili hazırlamış olduğu bir yasa tasarısını meclise havale etmeye hazırlıyor diye konuştu. Kosova Santralın iki bölümün onarımı için 300 milyon avro gerektiğini belirten Reca, Kosova A termik santralın iki bölümünün 200 megavat elektrik enerji üretme kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Kosova yabancı yatırımcıların bu iki bölüme yatırım yapmalarının kendi çıkarlarına olacağını belirten Reca, dünya pazarında enerjinin fiyatının her geçen gün arttığını ise gerekçe olarak gösterdi. Lituanya, Kosova Cumhuriyeti ni tanýdý baðýcýsýzlýðýný Ahtisaari planý çerçevesinde ilan eden Kosova yý tanýyan ülke kervanýna son olarak Lituanya katýldý. Bu tanýma ile Kosova Cumhuriyetini 17Þubatta baðýmsýz ve egemen devlet olarak tanýyan ülke sayýsý 39 a yükseldi. Lituanya Parlamentosunun salý günü düzenlenen oturumunda, Kosova Cumhuriyeti nin tanýnmasý ile ilgili bir karar kabul etti. Parlamentoda bu konuda yapýlan oylamada, Kosova nýn tanýnmasý için 50 milletvekili evet oyunu kullanýrken, 6 milletvekili karþý çýkarken, 25 milletvekili de çekimser kalmayý tercih etti. Alýnan karar ile Kosova ile diplomatik iliþkilerin kurulmasý için gereken iþlem yürütmesi için hükümete yetki verildi.

7 7 B a l k a n BH baþbakaný bakanlarýn görevden alýnmasýný istedi Bosna-Hersek (BH) Baþbakaný Nikola Spiriç 5 Mayýs Pazartesi günü parlamentodan dört yýl süreyle kamu hizmetinden men edilmelerine karþýn istifa etmeyi reddeden Dýþiþleri Bakaný Sven Alkalay ve iki küçük hükümet üyesini görevden almasýný istedi. Geçtiðimiz ay, BH Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Alkalay, Savunma Bakan Yardýmcýsý Igor Crnadak ve Sivil Ýþler Bakan Yardýmcýsý Senad Sepiç in ülkenin çýkar çatýþmasý yasasýný ihlal ettiklerine karar verdi. Komisyon, üçlünün þahsen veya yakýn akrabalarý vasýtasýyla devlet kurumlarýyla iþ yapan þirketlerle baðlantýlý olduklarýný ileri sürdü. 24 Nisan da verdiði kararda komisyon, Alkalay ýn dýþiþleri bakanlýðý yaptýðý sýrada BH makamlarýyla olan iþ iliþkisi yýlda 52 bin 500 avroyu geçen bir sigorta þirketinin üyesi olduðunu belirtti. Crnadak ýn babasý Banja Luka merkezli Incel Holding in sahibi olduðu için, Sepiç inse kayýnpederi Travnik teki Basnubar kamu kuruluþunun müdürü olduðu için yasayý ihlal ettiði görüldü. MSK nýn kararýný siyasi güdümlü olduðu gerekçesiyle reddeden Alkalay, bunun kendisi aleyhindeki partizan bir siyasi kampanyanýn bir parçasý olduðunu iddia etti. Bakan, komisyonun kendisi hakkýndaki suçlamalarýnýn hiçbir gerçek veya yasal bir temeli olmadýðýný ve sigorta þirketinin yönetim kurulu üyesi olmanýn tek baþýna yasayý ihlal anlamýna gelmediði konusunda da ýsrar etti. Dahasý, komisyon kararýndan önce o görevden ayrýldýðýný da belirtti. Alkalay 25 Nisan da Saraybosna da düzenlediði ve istifa etmeyi ret kararýný açýkladýðý basýn toplantýsýnda gazetecilere, Bir bakan olarak, yönetim kurulu üyeliðinden elime geçen bütün gelirden vazgeçmekten hiçbir maddi kazanç saðlamadým. dedi. Bakan ve iki bakan yardýmcýsý MSK nýn kararýna karþý temyiz mahkemesine baþvurdular. Spiriç Pazartesi günü basýn mensuplarýna verdiði demeçte, komisyonun kararý sonrasýnda üç yetkilinin görevden alýnmasý yönünde prosedür baþlatmanýn yasal yükümlülüðü olduðunu söyledi. Görevden alýnýp alýnmayacaklarý konusundaki kararýysa milletvekilleri verecek. Baþbakan, özellikle bir gün AB ve NATO ya üye olma umutlarý besleyen bir ülkede kimsenin yasalardan üstün olmamasý gerektiðini söyledi. Baþbakan, BH nin bir hukuk devleti olarak inþa edilmesi son derece önemlidir. dedi. Parlamentodan bu davada kesin bir çözüm sunmasýný bekliyorum. diyen Spiriç þöyle devam etti: Bakan ve iki bakaný görevden almaya karar verirlerse, o zaman önde gelen siyasi partilerden en kýsa sürede yeni adaylar önermelerini bekliyorum. Arnavutluk ve Hýrvatistan NATO üye ülkelerine ortak mektup gönderecekler Arnavutluk ve Hýrvatistan geçtiðimiz ay NATO ya üyelik daveti aldýktan sonra, tam üyelik yolunda ilerlemelerinde yardýmcý olacak adýmlarý kararlaþtýrmak üzere birlikte çalýþýyorlar. Hýrvatistan Meclis Baþkaný Luka Bebiç 5 Mayýs Pazartesi günü Tiran a yaptýðý ziyarette Arnavut mevkidaþý Jozefina Topalli ye NATO nun 26 üye ülkesinin parlamentolarýna Arnavutluk ve Hýrvatistan ýn üyelik umutlarý hakkýnda bir mektup göndermelerini önerdi. Topalli, Bu, anlaþmanýn onaylanmasý yolunda daha hýzlý yol almamýza ve tam üyelik almamýza yardýmcý olacaktýr. dedi. Bebiç de, iki ülke arasýndaki iliþkileri ilerletip anlaþmanýn onaylanmasýný hýzlandýrabileceklerini söyledi. Tadiç ölüm tehditleri alıyor iddası Blic gazetesinde yayınlanan bir haberde, Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç'in ölüm tehditleri aldığı bildirildi. Gazete, tehditlerin Kosova'nın Şubat ayındaki bağımsızlık ilanı ve Tadiç'in geçtiğimiz hafta AB ile İstikrar ve Ortaklık Anlaşması'nı imzalama kararı sonrasında belirgin derecede arttığını ileri sürdü. Blic'e göre, mektuplar Sırp bakanlar ve mahkeme yetkililerine gönderilen diğer tehdit mektuplarının da kaynağı olan Chicago'dan geliyor. Sırbistan cumhuriyet başsavcılığı durumun farkında olduğunu ve cumhurbaşkanını korumak ve söz konusu tehditleri gönderenleri bulmak için yetkisi dahilindeki her şeyi yapmakta olduğunu doğruladı. Komisyon, Arnavutluk'un reformları uygulamasına yardım edecek AB Arnavutluk'a Birliğe üyelik için gerekli reformları tamamlaması konusunda tam destek verdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso Brüksel'de Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa'ya ülkesinin AB ile üyelik müzakerelerine başlamasını istiyorsa daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söyledi. Avrupa Komisyonu'ndan finans ve diğer alanlarda yardım güvencesi verdim." diyerek, Arnavutluk'un katılım müzakereleri için bir tarih belirlemek için henüz çok erken olduğunu da sözlerine ekledi. Romanya'da iktidardaki PNL, AB'nin Adalet Komiseri Frattini'yi istifaya çağırdı Romanya'nın iktidardaki Ulusal Liberal Parti'si (PNL) Avrupa Parlamentosu üyelerini AB'nin Adaletten Sorumlu Komisyon Üyesi Franco Frattini'yi göçle ilgili sözlerinden ötürü istifaya davet etmeye çağırdı. PNL genel başkan yardımcısı ve Savunma Bakanı Teodor Melescanu yaptığı açıklamada, açıklamaları Avrupa İnsan Hakları Anlaşması'na aykırıdır." dedi. Geçen ay Frattini, vatandaşların serbest dolaşımının suçluların serbest dolaşımına dönüşemeyeceğini söyleyerek Avrupa'nın AB üye ülkeleri içindeki serbest dolaşımla ilgili yönetmeliğinin bi gözden geçirmesine destek vermişti. Komiser ayrıca, İtalya'da yaşamak için gereken asgari gelire sahip olmayan yabancıların sınır dışı edilmeleri ve İtalya'da suç işleyenlerin mahkemeye çıkarılması, cezaya çarptırılması ve sınır dışı edilmesi gerektiğini öne sürmüştü. Makedonya, Yunanistan arasındaki sorunları çözmek isiyor Makedonya Hükümet sözcüsü Ivica Bocevski yaptığı açıklamada, hükümetin Avrupa Komisyonu (AK), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ve Yunanistan'ın Makedon havayolu şirketi MAT'a koyduğu yasaktan haberdar edilen diğer yetkili mercilerden daha güçlü bir tepki beklediğini söyledi. Bocevski, Yunanistan'ın konuyla ilgili politikasından vazgeçmesini umduğunu ve bunun iyi komşuluk ilişkilerine katkıda bulunmadığını söyledi. Bocevski, "Makedonya her zaman iyi bir komşu ve uluslararası toplumun etkin ve yapıcı bir üyesi olmuştur. Batının özgürlük, demokrasi değerleri ve serbest piyasa ekonomisinin oluşturduğu ailede yer alan ülkelerden de aynı şekilde muamele görmeyi bekliyoruz." dedi. AK, AB ile Batı Balkan ülkeleri arasındaki anlaşmalara ters düşebileceğini ileri sürerek söz konusu politikayla ilgili endişelerini dile getirmişti.

8 Dünya Turu Guam Obama Dedi Amerika Birleþik Devletleri Baþkanlýðý için Demokrat Parti adaylarýnýn yarýþý devam ediyor. Barack Obama, Guam da 7 oy farkla Hilary Clinton u geçti. Obama, Guam da yapýlan seçimde iki bin 264 oy alýrken, Clinton iki bin 257 oyda kaldý. Amerika Birleþik Devletleri nin yönetimindeki Guam da yaþayanlar, baþkanlýk seçiminde oy kullanamýyor ancak ön seçimlere katýlabilen ada halký, Demokrat Parti nin Aðustos ta yapýlacak kongresine 5 delege gönderecek. ABD nin Asker Kaybý Büyük 11 Eylül saldýrýlarýndan sonra Amerika Birleþik Devletleri nce baþlatýlan global terörle savaþ operasyonlarý 4 bin 500 den fazla Amerikan askerinin hayatýna mal oldu. Baþta Irak ve Afganistan daki operasyonlarda yaklaþýk 32 bin asker de yaralandý. ABD Savunma Bakanlýðý verilerine göre, Irak taki operasyonlarda 3 bin 298 asker direniþçi ateþi sonucu öldü. Amerikan askerlerinden 748 inin ise düþman ateþi dýþýndaki nedenlerden hayatýný kaybettiði belirtildi. Toplam 4 bin 46 Amerikan askerinin öldüðü iþgal sýrasýnda yaralanan askerlerin sayýsý ise 30 bine yaklaþtý. Global terörle savaþ gerekçesiyle Irak dýþýnda özellikle Afganistan, Filipinler, Güneydoðu Asya ve öteki bölgelerde yürütülen operasyonlar ise 489 Amerikan askerinin ölümüne yol açtý. Bu ülkelerdeki operasyonlarda 2 bin dolayýnda Amerikan askeri de yaralandý. Ýran dan Nükleer Teklife Yanýt Ýran yönetimi, nükleer teknoloji hakkýný tanýmayan hiçbir öneriyi kabul etmeyeceðini yineledi. Ýran Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Muhammed Ali Hüseyni, Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi nin 5 daimi üyesi ve Almanya nýn, Ýran ýn nükleer sorununun çözümü için yeni bir teklif paketi hazýrladýklarýnýn hatýrlatýlmasý üzerine, kendilerine hiçbir teklif gelmediðini bildirdi. Sözcü Muhammed Ali Hüseyni, müzakereye açýk olduklarýný ve sorunun çözümü için bütün önerileri inceleyebileceklerini, ancak Ýran milletinin hakkýný çiðneyen hiçbir öneriyi kabul etmeyeceklerini belirtti. Ýngiltere de Muhafazakarlar Galip Ýngiltere deki yerel seçimlerde Ýþçi Partisi son 40 yýlýn en aðýr yenilgisini aldý. Ýþçi Partisi, Liberal demokratlarýn ardýndan üçüncü sýraya düþerken Londra Belediyesi ni de muhafazakarlara kaptýrdý. Yerel seçimlerde muhafazakarlar oylarýn yüzde 44 ünü, liberal-demokratlar yüzde 25 ini alýrken, Ýþçi Partisi yüzde 24 te kaldý. Ýþçi Partisi lideri Baþbakan Gordon Brown, seçimden gerekli dersleri çýkartacaklarýný söyledi. Muhafazakar lider David Cameron ise sonucu partisi için büyük bir zafer olarak niteledi. Muhafazakarlar yerel seçim- D ü n y a 8 Dünyada Ýþçi Bayramý böyle kutlandý 1 Mayýs Ýþçi Bayramý bugün tüm dünyada kutlandý. Bayramý resmi törenle kutlayan, gerçek bir festival havasýnda eðlenerek geçiren veya bizdeki gibi olaylý gösterilerle yaþayan ülkeler vardý. 1Mayýs iþçi Bayramý dünyanýn dört bir yanýnda kutlandý. Berlin ve Hamburg da çýkan çatýþmalar dýþýnda Avrupa daki kutlamalar sakin geçerken, Asya ülkelerinde birçok yürüyüþ düzenlendi. Endonezya daki gösterilere polis müdahale ederken, Fransa da iþçi bayramý devlet töreni ile kutlandý. Almanya da 1 Mayýs gösterileri dünyaya göre daha erken baþladý. Berlin ve Hamburg da önceki gece düzenlenen gösterilerde polisle göstericiler arasýnda çatýþmalar çýktý. Baþta baþkent Berlin olmak üzere Ýþçi Bayramý sokak festivalleri ile kutlandý. Diðer Avrupa ülkelerinde gösteriler genellikle sakin geçerken, Fransa da 1 Mayýs nedeniyle Elysee Sarayý nda Fransýz ürünleri sergilendi ve resmi kutlama gerçekleþti. Sarkozy ye resmi kutlamadan önce, Ýþçi Bayramý nýn Fransa daki simgesi olan zambaklarla donatýlmýþ gitar verildi. Avusturya da Sosyal Demokrat Parti giriþimi ile Viyana da kutlamalar düzenlendi. Dünyadan 1 Mayýs görüntüleri Moskova daki gösterilerin adresi Kýzýl Meydan dý. Yürüyüþe katýlan iþçiler ve Komünist Partililer, Lenin ve Stalin in fotoðraflarýný taþýdý. Filipinler in baþkenti Manila da, binlerce kiþinin katýldýðý gösteride hükümet karþýtý sloganlar atýldý ve daha yüksek ücret talebinde bulunuldu. Cakarta da iþçiler sosyal haklarýnýn artmasýný talep etti. Endonezya nin baþkenti Cakarta da da, iþçiler sokaktaydý. Polisin müdahale etmediði gösterilerde iþçiler, özelleþtirmeye son verilmesini ve sosyal haklarýnýn arttýrýlmasýný talep etti. Çinde gerçekleþen gösterilerde hükümet karþýtý sloganlar atýldý. Çin deki yürüyüþlere yoðun katýlým oldu Pakistan ýn Karaçi þehrinde de birçok iþçi federasyonunun katýlýmýyla gösteri düzenlendi. Japonya da baþkent Tokyo da gerçekleþen yürüyüþ sorunsuz geçti. Hindistan ýn doðusundaki Kalküta kentinde ise, 3 bin civarýnda hayat kadýný, 1 Mayýs dolayýsýyla, çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi ve yasal statü saðlanmasý talebiyle gösteri yaptý. lerde 1992 den bu yana en iyi sonucu elde ederken, Ýþçi Partisi 1960 lardan bu yana en kötü sonucu aldý. Ýþçi Partisi Londra belediye baþkanlýðýný da Muhafazakar Parti ye kaptýrdý. Bolivya da Referandum Kýzdýrdý Bolivya nýn zengin bölgesi Santa Cruz da özerklik referandumu yapýldý. Devlet Baþkaný Evo Morales in yasa dýþý olarak nitelendirdiði referandumdan evet oyu çýktý. Karar protestolara yol açtý. Bolivya da önceliði fakir yerli halka veren ve toprak reformuna yönelik planlar hazýrlayan Devlet Baþkaný Morales in projeleri, ülkenin en büyük ve zengin eyaleti Santa Cruz da rahatsýzlýk yarattý. Petrol zengini Santa Cruz da düzenlenen referandumla özerklik kararý alýndý. Özerklik, bölgenin vergi, polis, toprak ve gaz rezervleri konusunda kendi kararlarýný almasý anlamýna geliyor. Baþkent La Paz da ise Morales in politikalarý destekleyenler yürüyüþ yaptý. Santa Cruz ve Montero da ise referandum yanlýlarýyla, karþýtlarý arasýndaki çatýþmalarda çok sayýda kiþi yaralandý. Bu geliþmelerin ülkede bir iç savaþa yol açmasýndan korkuluyor. ABD den 700 milyon dolar gýda yardým George Bush, gýda fiyatlarýnýn artmasý ile tetiklenen krizle mücadele için ABD nin, 700 milyon dolarlýk yardýmda bulunacaðýný duyurdu. George Bush pirinç ve buðday fiyatlarýndaki artýþ ile baþlayan gýda krizinin ardýndan, ABD nin zor durumda olan ülkelere yardým etmek için, 700 milyon dolar vereceðini duyurdu. Bush kararýný önümüzdeki günlerde onaylanmasý için kongreye götürecek. ABD Baþkaný, iki hafta önce de acil gýda yardýmý için 200 milyon dolarlýk bir fon oluþturduklarýný söylemiþti. Malezya da kadýna çocuk muamelesi Ýslam ýn resmi din olduðu Malezya da, yurt dýþýna yalnýz gidecek kadýnlardan ebeveyn veya iþverenlerinden yolculuðun nedenini belirten yazýlý izin almalarý isteniyor. Dýþiþleri Bakaný Reis Yatim, talebini kadýnlarýn yasadýþý uyuþturucu kuryesi yapýlmasýný önlemekle gerekçelendirdi. Kadýn haklarý savunucularý ayaklandý. Ýçiþleri bakanlýðýnýn öneriyi kabineye sunduðunu belirten Reis, Yalnýz baþýna yurtdýþýna çýkan kadýnlarýn çoðu çalýþmaya yahut kurslara gittiklerini söylüyor. Bu bildirimle kadýnýn nereye ne için gittiðinden kesin emin olacaðýz dedi. Malezya hükümeti, bu kadýnlarýn kuryelik için kandýrýldýðýný düþünüyor. Basýn, 90 güne dek ziyaretlerde ya da transit geçiþlerde vize istenmeyen Malezyalý kadýnlarýn AB ye uyuþturucu sokmak isteyenlerin baþ hedefi olduðu görüþünde. Resmi haber ajansý da, bunu, þeriattan kaynaklanan deðil de, suçla mücadeleye yönelik önlem olarak sunup Aile gözetimi kadýnýn kandýrýlmasýný önlemeye hizmet eder dedi. Dünya Turu

Viyana nýn Horburg sarayýnda

Viyana nýn Horburg sarayýnda Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri nin Tepki Mektubu, Ahtisaari yi harekete geçirdi BM nin Özel Kosova Elçisi Baþmüzakereci Martti Ahtisaari nin, Kosova nýn nihai statüsüyle ilgili olarak taraflara sunacaðý

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Lahey in adaleti: Soykýrým var; ama Sýrbistan masum Uluslararasý Adalet Divaný, Srebrenitsa da yaþayan 8 bin Müslüman ýn 1995 yýlýnda Sýrplar tarafýndan katledilmesini soykýrým olarak nitelendirdi. Ancak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný Erdoðan, Thaçi yi Tebrik Etti Türkiye Cumhuriyeti Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Kosova nýn yeni Baþbakaný Haþim Thaçi yi tebrik etti. Erdoðan, Kosova nýn içinden geçmekte olduðu bu tarihi dönemde, 17

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Türkçe Avrupa Dili Oluyor `Türkçemiz, olmazsa olmazýmýzdýr` VI. Avrupa Türkçe Süreli Yayýnlar Sempozyumu, Türkçenin uluslararasý platformlara taþýnmasý yönünde tavsiye kararý aldý Basri Doðan - Mehmet

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TSK: K.Irak taki PKK kamplarý vuruldu Türk Silahlý Kuvvetleri, Kuzey Irak ta Zap, Hakurk ve Kandil Daðý nýn Irak tarafýndaki kesimlerinde yer alan PKK hedeflerinin Türk savaþ uçaklarý tarafýndan vurulduðunu

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar Çanakkale Zaferi ve Þehitleri anma günü törenlerle kaydedildi Çanakkale içinde yatan Kosovalýlar anýldý 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü nedeniyle, Dragaş ta ve Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet

Detaylı

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ PRÝÞTÝNE ULUSLARARASI ÜNÝVERSÝTESÝ Kosova da Türkiye Odalar Borsalar Birliði (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iþbirliðiyle uluslararasý üniversite açýlýyor. Yeni açýlacak Uluslararasý Priþtine

Detaylı

Enis TABAK KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Enis TABAK KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uluslararasý Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali Konya da Yapýldý... Konya Devlet Tiyatrosu, 10. Yýlýný Gururla Kutladý Konya da bu yýl ilki gerçekleþtirilen Uluslararasý Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Kosova Azýnlýk Topluluklarý Sivil Toplum Kuruluþlarý Buluþmasý Brezoviça da gerçekleþti Bir adým ileri Taner GÜÇLÜTÜRK Kosova Açýk Toplum Vakfý (KFOS un) ev sahipliðinde geleneksel hale gelen Kosova Azýnlýk

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Ýbrahim Arslan: Ahtisaari' nin paketi demokratik deðil, ayrýmcýlýk taþýyan bir pakettir... Nercivan Cota: Kosova Demokratik Türk Partisi nin toplantýya katýlmamasý bizleri derinden üzmüþtür... Ercan Kasap:

Detaylı

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici Kosova Üniversite Eðitiminde Yeni Bir Geliþme TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici TOBB Kosova ya sunabileceði en iyi desteði sundu.

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Yağcılar: Stratejimiz Oylarımızı Artırmak KDTP Genel Başkanı ve milletvekili adayı Mahir Yağcılar ile seçim öncesinde yaptığımız söyleşide, KDTP nin seçim stratejisini, beklentilerini, seçim sistemini,

Detaylı

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart Priþtine ABD Ofisi Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri Heyetini Kabul Etti Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart 2007,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Baþbakan Haþim Thaçi, ile özel roportaj Thaçi: Baðýmsýzlýk sürecinde Türkiye nin yanýmýzda olmasýný istiyoruz Kosova Baþbakaný Hashim Thaçi, muhabirimiz Enis Tabak ý makamýnda kabul ederek son günlerde

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 407 YIL: 9 Perþembe, 13 Aralık k 2007 Fiyatý: 0.50 Yerelde de zafer PDK nýn Kosova nýn 23 belediyesinde Cumartesi günü yapýlan belediye baþkanlýk seçimlerinin

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Tugay komutanlýðýnda görev yapacak birlik Kosova ya uðurlandý Çok Uluslu Güney Görev Kuvvet Komutanlýðýnda görev yapacak Türk askeri birlikleri törenle görev yapacaðý Kosova ya uðurlandý. Birlikler için

Detaylı

Mehmetçiðin Kosova ya adým atmasýyla 23 Nisan þenliðinin Kosova da yaþayan Türk, Arnavut ve

Mehmetçiðin Kosova ya adým atmasýyla 23 Nisan þenliðinin Kosova da yaþayan Türk, Arnavut ve 23 Nisan merkezi tören kutlamasý Prizren de yapýldý 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Türkiye de olduðu gibi dün Kosova da da kutlandý. Atatürk ün Çocuklara Armaðan Ettiði 23 Nisan Ulusal Egemenlik

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar Tuðgeneral Tarçýn: Kosova da güvenlik durumu istikrarlý Çok Uluslu Güney Kuvvet Komutanlýðý görevini üstlenen Tuðgeneral Uður Tarçýn, ilk kez Prizren de basýn mensuplarýyla bir araya geldi. Tarçýn, Çok

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uzlaþmaya Barzani engeli Irak Baþbakaný Nuri El Maliki nin Ankara ziyaretinde, Türkiye ile Irak arasýnda imzalanmasý planlanan terörle mücadele iþbirliði anlaþmasý üzerinde uzlaþma saðlanamadý.bunun yerine,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Prizren Zambaðý nýn 3 ncüsü Tolga Kazaz Kosova nýn Prizren þehrinde 14 yýldýr geleneksel olarak düzenlenen Prizren Zambaðý müzik yarýþmasý Salý gecesi Türkiye Ekonomi Bankasý nýn-teb ana sponsorluðunda

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova sürecinin nasýl iþleyeceði ile ilgili bilgi

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova sürecinin nasýl iþleyeceði ile ilgili bilgi AKP nin adayı Abdullah Gül AK Parti MYK, Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül ün yine aday gösterilmesine karar verdi. Baþbakan Erdoðan Kesinlikle baþka aday çýkmayacak. Adayýmýz Sayýn Gül dür dedi. Temmuz seçimleri

Detaylı

Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý.

Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý. Türk Dernekleri Tek Çatý Altýnda Toplanýyor Kosova Türk Eþgüdüm Bürosu Müsteþarý Mustafa Sarnýç ýn, Kosova da 30 u aþkýn sivil toplum kuruluþu temsilcileriyle yaptýðý toplantýda, Türk sivil toplum kuruluþlarýnýn

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Edirne Trakya Üniversitesi 25 Yaþýnda Trakya Üniversitesi, Balkanlarýn Barýþ ve Dostluk Penceresi 14-16 Haziran 2007 tarihlerinde Edirne Trakya Üniversitesi 25 inci yýldönümünü kutladý. Üniversitenin 2006-2007

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Polt: Kosova baðýmsýz olacak Polt, Konseyin bölgeyi ziyaret etmesini taraflar arasýnda görüþmelerin yeniden baþlatýlmasýnýn bir adýmý olarak algýlanmasýna þiddetle karþý çýkarken, Kosova nýn yaza kadar

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Belediye Meclisi nin en yakýn tarihte Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak,

Belediye Meclisi nin en yakýn tarihte Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak, Výçýtýrn Türkleri Türkçe nin resmiyeti için baþvuruda bulundu Mitroviça da Türkçe nin kullanýmda resmi dil olmasýndan sonra Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Výçýtýrýn Þubesi de Türkçe nin resmileþmesi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz.

Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz. sayfa 10 da Þpat: Belediye seçimlerinde iddialýyýz KDTP Prizren Şubesi Baþkaný ve Prizren Belediye Baþkan adayý Ercan Þpat ile seçimler, seçim sistemi, seçim stratejisi, seçimden beklentilerini bir söyleþide

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Prizren Belediye Baþkanı Ramadan Muya ile Yeni Dönem KTM na Özel Röportaj... Baþkan Muya: Topluluk partileriyle koalisyon kurmamýz, burada yaþayan halka verilen deðerin göstergesidir SAYI: 413 YIL: 10

Detaylı

İHA KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

İHA KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Türkçe Priştine de Resmi Dil Oldu Priştine Belediye Meclisi üyeleri, Türkçe'nin geneksel diller kapsamı çerçevesinde Türkçe'nin resmi dil olmasına karar verdi. Belediye Meclisi'nin toplantısında, Belediye

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Sýrplarý aklayan Lahey Uluslararasý Adalet Divaný, arþive bakmamýþ bile Uluslararasý Adalet Divaný nýn Bosna daki soykýrýmla ilgili davada Sýrbistan ý aklamasýnýn perde arkasý netleþmeye baþladý. Mahkemenin,

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı

Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı Dokufest heyecaný baþlýyor Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı Dokuphoto fotoðraf sergisinin Gazi Mehmet Paþa Hamamý ve Kültür evinde açılması

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Yaðcýlar: Bu konuda giriþimlerimiz sürecek

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Yaðcýlar: Bu konuda giriþimlerimiz sürecek Nevzat Þundo 40. Sanat yılını sahnede kutladı Osmanlý döneminde olduðu gibi bugün de Kosova da Türk kültürünün, yazýnýn, sanatýnýn, müziðinin ve burada yaþamakta olan diðer halk kültürlerinin belirli bir

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini,

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini, Kosova Demokratik Türk Partisi adaylarını belirledi Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), 17 Kasım 2007 tarihinde düzenlenecek Parlamento, belediye başkanlıkları ve belediye meclis seçimleri için aday

Detaylı

Pazar günü Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve

Pazar günü Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Tüm vatandaşlarımıza Kosova nın bağımsızlığı hayırlı olsun. SAYI: 416 YIL: 10 Çarşamba,, 20 Şubat 2008 Fiyatý: 0.50 Bir yüzyıl bekleyişten sonra... Yeni Dönem KTM

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 428 YIL: 10 Haber sayfa 8 de EULEX Misyonu Þefi Uves De Kermabon, Prizren ziyareti çerçevesine Prizren adli makamlarý yaný sýra Belediyesi Baþkaný Ramadan Muya ve Prizren Polis birlikleri yetkilileriyle

Detaylı

terörü kýnama töreni Ýstiklal marþý nýn okunmasýyla KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TÝKA Kosova Program Koordinatörü Metin Arslanbaþ

terörü kýnama töreni Ýstiklal marþý nýn okunmasýyla KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TÝKA Kosova Program Koordinatörü Metin Arslanbaþ Kosova Türklerinin anavatanla anlamlý dayanýþmasý Türkiye deki terör Kosova da kýnandý Kosova Türkleri, terörle mücadelede anavatan Türkiye ye her türlü destek sunma hazýrlýlýðýný ifade etti. Prizren de

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Kosova 15 Haziranda en önemli tarihi günlerinden birini yaþayacak. Bu tarihte 17 Þubatta ilan edilen baðýmsýzlýk

Kosova 15 Haziranda en önemli tarihi günlerinden birini yaþayacak. Bu tarihte 17 Þubatta ilan edilen baðýmsýzlýk Başbakan Thaçi'nin evine saldırı Kosova için hayati önem taşıyan Anayasasının yürürlüğe girişinin arifesinde Başbakan Haşim Thaçi nin evine silahlı saldırı girişimi, Kosova gündeminde bomba etkisi yarattı.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ THY Kosova daki 5. Yýlýný Kutladý Türk Hava Yollarý (THY) düzenlediði törenle Ýstanbul ile Priþtine arasýnda baþlayan uçak seferlerinin 5. yýlýný görkemli bir þekilde kutladý. Çok sayýda davetlinin hazýr

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Geliþtirme Projesi KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Geliþtirme Projesi KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 409 KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ 409 YIL: 9 Perşembe, embe, 27 Aralık k 2007 Fiyatý: 0.50 PDK ve LDK koalisyonunda sona doğru Seçimlerden galip çýkan Kosova Demokratik Partisi (PDK),

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KDTP Mamuþa Þubesi Kosova Milletvekili Adayý Rifat Krasniç Kosova Demokratik Türk Partisi Mamuþa Þubesi nde 28.08.2007 tarihinde yapýlan toplantýda, 17 Kasým 2007 tarihinde Kosova da yapýlacak seçimlerde

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Erdoðan a tebrik mesajlarý devam ediyor

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Erdoðan a tebrik mesajlarý devam ediyor 12-21 Temmuz tarihlerinde Türk Dünyasý Yalova da buluþtu Filizler Yalova da gururumuz oldu Yalova daki 10. Türk Boylarý Kültür Þöleni, Türk Dünyasý temsilcilerinin buluþmasý, halk oyunlarý gösterileri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa,

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasýmda Kosova da anýldý Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kosova Türk Öðretmenler Derneði organizasyonuyla düzenlenen törenle anýldý. Ulu Önder Mustafa

Detaylı

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Sosyal Faaliyetler. Ankara Sanayi Odası. 2008 Yılı Faaliyet Raporu Sosyal Faaliyetler 29 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye deki oda ve borsalar arasında düzenlenen futbol turnuvası nın Ankara bölgesi grup maçları Odamızın ev sahipliğinde 15 Mart 2008

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Şehzadeler Şehri Manisa, Balkanlıları konuk etti Şehzadeler Şehri Manisa, AK Gençliğin örgütlemiş olduğu I. Dostluk ve Kardeşlik Günleri çerçevesinde Balkan Buluşması na ev sahipliği yaptı. Türkiye ve

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Nazlým Þiirler, Yaþam ve Ötesi vardý. Saraç ýn kurduðu Türk Milli Birlik KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Nazlým Þiirler, Yaþam ve Ötesi vardý. Saraç ýn kurduðu Türk Milli Birlik KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Makedonyalý Türk Yazar Sabit Yusuf Öldü Makedonyalý türk þair, yazar, gazeteci ve aydýnlarýndan biriolan Sabit Yusuf geçirdiði kalp krizi sonucu 8 Mayýs Salý günü hayatýný kaybetti. Makedonyalý Türk yazar

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

ŞUBAT AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan a Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

ŞUBAT AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan a Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirdi ŞUBAT AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Cumhurbaşkanı Gül, Türk-Macar İş Forumu Açılış Oturumu da İş Adamlarına Hitap Etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan a Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

Detaylı

Haber sayfa 3 te KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Haber sayfa 3 te KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Thaçi: Prizren, çok kültürlü Kosova nýn aynasý Kosova Baþbakaný Haþim Thaçi, Prizren Belediyesini ziyaret ederek, belediyenin çalışmalarını yakından takip etti. Thaçi, Kosova Hükümeti nin etnik ayrýmý

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Genel Baþkan Mahir Yaðcýlar, 4 üncü milletvekilinin

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Genel Baþkan Mahir Yaðcýlar, 4 üncü milletvekilinin Gazi Üniversitesi Türkiyat Araþtýrmalarý Merkezi Baþkaný Prof. Dr. Hülya Çengel ile röportaj... Türkiyat, Türkoloji, Türklük Bilimi ve Kosova KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 404 YIL: 9 Perþembe,

Detaylı

11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI

11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI 11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI MADEN DERECE MENŞEİ CFR(USD/MT) DEMİR %65 TÜRKİYE 152-154 DEMİR %60/59 TÜRKİYE 131-133 DEMİR %55/54 TÜRKİYE 112-114 11-16 ŞUBAT CEVHERİ PİYASA FİYATLARI MADEN

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý 15 Nisan Pazar günü Gora nýn Brod köyünde DAG Kültür ve Araþtýrma Derneði tarafýndan geleneksel hale gelen Çanakkale Þehitlerini anma töreninin üçüncüsü düzenledi. Törene

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Orman yangýnlarýnýn maliyeti; 17,5 milyon avro Avrupa nýn birçok bölgelerinde olduðu gibi Kosova da da bu yaz aylarýnda meydana gelen orman yangýnlarý büyük maddi zarara yol açtý. Kosova da ormanlar yangýnlar

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

AB Kulisi. Ajanda Türkiye nin AB katılım sürecinde önemli tarihler ve dönüm noktaları...

AB Kulisi. Ajanda Türkiye nin AB katılım sürecinde önemli tarihler ve dönüm noktaları... AB Kulisi Eylül 2009 Editör den AB Kulisi nin bu ayki sayısının Editör den bölümü; Bağımsız Türkiye Komisyonu tarafından 7 Eylül 2009 tarihinde açıklanan Avrupa da Türkiye: Kısır Döngüyü Kırmak adlı rapor

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mezitli Belediye Başkanı nı makamında ziyaret ederek

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı