Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde"

Transkript

1 Guehenno: UNMIK deðiþecek Kosova ziyaretinde bulunan Birleþmiþ Milletlerin iki numaralý ismi Guehenno, Kosova da görevde bulunana UNMIK misyonunun deðiþeceðinin sinyallerini verirken, herkesi Güvenlik Konseyi nin 1244 nolu kararýna saygýlý davranmaya davet etti. SAYI: 426 YIL: 10 Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde 2-3 Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþen 15. Orta Avrupa Cumhurbaþkanlarý Zirvesi ne katýlmak üzere geldiði Makedonya da ilk olarak Resne kentini ziyaret etti. Osmanlý Ýmparatorluðu döneminde Resne Garnizon Komutaný olarak görev yapan ve Ýttihat ve Terakki Cemiyeti nin kurucularý arasýnda yer alan Resneli Niyazi Bey in çalýþma ofisi olarak kullandýðý konaðý ziyaret eden Gül e Resne ziyareti sýrasýnda Resne Belediye Baþkaný Dimitar Uuzlevski de eþlik etti. Resne de yaþayan Türk soydaþlarýnýn sevgi gösterileriyle karþýlaþan Gül e çocuklarýn hazýrladýðý program sunuldu. Resne ziyareti ardýndan Ohri ye geçen Cumhurbaþkaný Gül, iki gün sürecek olan 15. Orta Avrupa Cumhurbaþkanlarý Zirvesi ardýndan pazar günü Makedonya baþbakaný ve Cumhurbaþkanýyla bir araya geldikten sonra Üsküp ten ayrýldý. Ohri de Gül bayramý Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, 15. Orta Avrupa Ülkeleri Cumhurbaþkanlarý Zirvesi toplantýsýna katýlmak üzere geldiði Makedonya nýn Ohri þehrinde büyük bir coþkuyla karþýlandý. Zirve toplantýsýnýn sona ermesinin ardýndan Ohri yi ziyaret eden Abdullah Gül ü, þehir merkezinde ellerinde Türk bayraklarýyla sevgi gösterisinde bulunan yüzlerce Ohrili Türk öðrenci, öðretmen ve vatandaþ sýcak bir þekilde karþýladý. Haber sayfa 4 te KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Perşembe,, 8 Mayıs 2008 Fiyatý: 0.50 Balkanlardaki Türk Soydaþlarýmýz köprü vazifesini görüyor Gül: Dilinizi, kültürünüzü, kimliðinizi unutmayýn Gül, zirve toplantısı için bulunduğu Makedonya da Balkan Türk toplumuna önemli açıklamalarda bulundu. Türkçe nin yaþayan bir dil olarak devam etmesinin önemine iþaret eden Cumhurbaþkaný Gül, Dili unutursanýz kültürünüzü de unutuyorsunuz. Kültürü unuttuktan sonra kimliðinizi de unutuyorsunuz. Bunlar sosyolojik gerçekler diye konuþtu. Enis TABAK Türk Bayraklarý Dalgalandý Haberin devamı sayfa de Gül, öðrencilerle tek tek tokalaþýrken, öðrenciler de milli marþý okudu. Duygulu anlarýn yaþandýðý buluþmada Gül, Türkiye sizinle gurur duyuyor tezahüratlarýyla karþýlandý. Türk öðrencilerinin þiirler okuduðu buluþmada çocuklarla fotoðraf çektiren Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, çocuklara hediye vermeyi de ihmal etmedi. Ohri merkezinde yer alan ve 1745 yýlýnda inþa edilen Muhammed Mehmet Hayati Hazreti Dergahý ný ziyaret eden Cumhurbaþkaný, dergah þeyhi Osman tarafýndan karþýlandý. Dergah çýkýþýnda duygularýný aktaran Gül, burada insanýn çok büyük heyecan duyduðunu belirtti. Yanýndaki kýz çocuðunun Bizi unutmayýn demesi üzerine Gül, Biz de kendilerini unutmadýðýmýzý göstermek için buradayýz. Öðretmenler, öðrenciler, hepsi bizim parçamýz. Buralara hep gidip geleceðiz þeklinde konuþtu. Türk askeri eðitime ve eðitim altyapýsýna desteðini sürdürüyor Kosova Türk T a b u r G ö r e v K u v v e t Komutanlýðý, 1 Mayýs Perþembe günü Prizren in Fadil Hisari ilkokulunda iki anlamlý faaliyete imza attý. Tabur Komutaný, Kerim Acar Prizren nin Abdyl Frasheri ve Fadil Hisari Ýlk Öðretim Okullarýnda Mehmetçik tarafýndan gerçekleþtirilen boyama ve onarým çalýþmalarýný yerinde izledi. Milletvekilleri Müferra Þinik ile Enis Kervan ve Prizren Belediye Meclisi Baþkan Yardýmcýsý Ercan Þpat ýn da eþlik ettiði ziyarette Mehmetçik tarafýndan boyama ve onarým çalýþmalarý gerçekleþtirilen okullar gezildi. Abdyl Frasheri ve Fadil Hisari Ýlk Öðretim Okullarýnda toplam 8 adet dershanede ve koridorlarda yaklaþýk 1000 m² alan iç cephe boyasý Türk KFOR unun katkýlarýyla boyanýrken, mevcut tuvaletlerin elektrik ve sýhhi tesisatýnda kullanýlamaz durumda olanlar deðiþtirildi. Okullarda, yer döþemesi seramikler, lavabo ve diðer arýzalý malzemeler yenilenirken, tuvalet kapýlarýnýn yapýldýðý ve bazý dersliklere ikisine pvc pencere takýldý. Haberin devamı sayfa 11 de Ohri de de gündem; Kosova oldu Ohri de düzenlenen Orta Avrupa Cumhurbaþkanlarý Zirvesi nde Kosova konusundaki farklýlýklar gözlerden kaçmadý. Arnavutluk ve baðýmsýzlýðý tanýyan devletlerin bazýlarý Kosova nýn baðýmsýzlýðýna vurgu yaparken, Makedonya nýn baþýný çektiði kimi bazý ülke de bu gerçeði kabullenmekten kaçýndý. Haber sayfa 3 te Dýþiþleri Bakanlarý Kosova yý görüþtü Temas Artý Gurubu Dýþiþleri Bakanlarýnýn bir araya geldiði toplantýda Kosova konusu masaya yatýrýldý. Dýþiþleri Bakanlarý, Kosova nýn parçalanmasýnýn mümkün olmayacaðýný ifade ederken, bunun olmasýna izin verilmeyeceðini belirttiler. Haber sayfa 2 de

2 ABD: Kosova da topluluklarýn hak ve güvenlikleri bizi ilgilendiriyor Kosova ile Sýrbistan müzakerelerinde ABD yi temsil eden Wizner, Kosova sorununun müzakereler ile sonuçlanmayacaðýnýn farkýna vardýklarýndan dolayý Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýdýklarýný ifade ederken, bu süreçten sonra Kosova da topluluklarýn hak ve güvenliklerinin kendilerini ilgilendirdiðini söyledi. ABD Kosova Baþ müzakerecisi Frenk Wizner, ABD Hukukçular Derneðinde yaptýðý konuþmasýnda Kosova nýn baðýmsýzlýðýný desteklerken, Kosova sorunun çözümü için görüþmelerle çözüm olmayacaðýna yakýndan tanýk olduklarýný ifade ederken, bu yüzden de baðýmsýzlýðýn tek çözüm olduðunu söyledi. Kosova sorunu sui generis bir olay olduðunun altýný çizen Wizner, dünyanýn diðer bölgelerinde yaþanan etnik çatýþmalarý bu yöntemle çözülmesine karþý olduðunu söyledi. Wizner, Kosova da yaþanan þiddet olaylarý Kosova yý diðer bölgelerden farklý kýlmýyor. Kosova yý sui generius bir olay yapan geliþme yönetimin sekiz yýldan beri Birleþmiþ Milletler tarafýndan yönetilmesidir diye konuþtu. Kosova nýn baðýmsýzlýðýný herkesi artýk kabul etmeye davet eden Wizner, Kosova da artýk topluluk haklarýnýn korunmasý temel noktalarýn baþýnda bulunduðunu söyledi. Hükümet ve devletlerin topluluklarýn haklarýnýn korunmasý konusunda Helsinki Nihai Bildirgesine saygý göstermeye davet eden Wizner, Dýþiþleri Bakanlarý Kosova yý görüþtü Londra da bir araya gelen ABD, Büyük Britanya, Fransa, Almanya, Ýtalya Dýþiþleri bakanlarý ile yaný sýra AB Dýþ Siyaset ve Ortak Güvenlik Yüksek temsilcisi Haviyer Solana nýn da katýldýðý toplantýda diðerleri arasýnda Kosova sorunu da masaya yatýrýldý. ABD Dýþiþleri Bakaný Condelizza Rice görüþme ardýndan gazetecilere yaptýðý açýklamada, Batý Avrupa Dýþiþleri Baklanlarý ile Kosova yý görüþtüklerini belirtirken, Kosova nýn toprak bütünlüðüne ve egemenliðine karþý yönelik hiçbir harekete izin vermeyeceðimizi söylemek istiyorum. Kamuoyunda tartýþýlan Kosova nýn parçalanmasý þu an ne gündemimizde ne de toplantýda tartýþýlan bir konu deðil. Çünkü Kosova 17 Þubattan bu yana baðýmsýz ve egemen bir devlet. Þu an Kosova da her þey sakin ve istikrarlý. Kýsa bir süre içinde Avrupa polis birliklerinin Kosova da göreve baþlamasý ile var olan diðer bazý sorunlarda çözüme kavuþacaktýr diye konuþtu. Baðýmsýzlýk ilanýndan sonra Kosova nýn bazý bölümlerinde çatýþmalarýn da yaþandýðýna dikkat çeken Rice, þu anda durumun sakin ve kontrol altýnda olmasýnýn kendilerini mutlu ettiðini söyledi. Kosova vatandaþlarýnýn K o s o v a 2 Hükümetlerin topluluklarýn haklarýný korumak gibi temel görevleri bulunmaktadýr. Eðer bu göz ardý edilirse, o zaman sorunlar da ortaya çýkmaktadýr. Kosova da da buna benzer olaylar yaþandý. Ama baðýmsýzlýðýn ilanýndan sonra Kosova da bu tür olumsuzluklarýn yaþanmasýna izin verilmeyecektir diye konuþtu. Sýrbistan ýn yýllarca Kosova da uyguladýðý þiddet siyasetinden sonra Kosova yý yönetme hakkýný kaybettiðini ifade eden Wizner, Topluluklara karþý þiddet kullanýrsan, dünyada hiçbir hukuk kitabý gibi BM Güvenlik Konseyi gibi bir kurumda seni koruyamaz. Kosova ile Sýrbistan, 1999 yýlýnda yollarýný ayýrdýlar. Kimse artýk bu iki devleti bir araya getirmek için mesai harcamasýn. Çünkü bu iki devletin artýk bir araya gelmesi mümkün gözükmemektedir diye konuþtu. Kosova sorununun çözüm ilkelerine de deðinen Wizner, çoðunluðu oluþturan Arnavut halkýnýn ilkeleri çerçevesinde çözüldüðünü söyledi. Dünyanýn her bölgesinde özerklik sisteminin ayný þekilde fonksiyon Temas Artý Gurubu Dýþiþleri Bakanlarýnýn bir araya geldiði toplantýda Kosova konusu masaya yatýrýldý. Dýþiþleri Bakanlarý, Kosova nýn parçalanmasýnýn mümkün olmayacaðýný ifade ederken, bunun olmasýna izin verilmeyeceðini belirttiler. yaþanan þiddet olaylarýný bilinçle karþýladýklarýnýn altýný çizen Rice, ABD olarak Kosova nýn barýþ ve huzurlu bir yer olmasýný desteklediklerini ifade ederken, istikrarý bozmak isteyenlerin karþýlarýnda uluslararasý toplumu bulacaðýný söyledi. Mun Solana ile görüþtü BM Genel Sekreteri Ban Ki Mun, AB Dýþ Siyaset ve Ortak Güvenlik Yüksek temsilcisi Haviyer Solana ve AB Dýþ iliþkiler komisyonu baþkaný Benita Ferero-Waldner ile bir araya geldi. Ayrýca batýlý ülkelerin Dýþiþleri Bakanlarý ayrý görüþmelerde BM genel Sekreteri Ban Ki Mun ve Rusya Dýþiþleri bakaný Sergey Lavrov ile bir araya geldiler. etmediðini belirten Wizner, Ahtisaari, Kosova dan önce Aceh sorununun çözümünde arabuluculuk yaptý. 30 yýl süren savaþ, özerkliðin kabulü ile sonuçlandý. Arnavutlarýn halkýn yüzde 90 ýný oluþturduðu Kosova da halka özerkliði kabul ettirmek güçtü. Zaten ortada bir özerklik zaten vardý. Yürütülen onca görüþme ve müzakereden sonra Kosova için en iyi çözüm yolunun baðýmsýzlýk olduðu kanýsýna varýldý ve bu hayata geçirildi diye konuþtu. De Marnak: Ekonomi geliþme için güvenlik ve istikrarlýk þart KFOR Komutaný General Kvasiye De Marnak Yakova yý ziyaret ederek Yakova belediyesi üst düzey yetkilileri, belediye delegeleri ve medya temsilcileri ile bir araya geldi. Kapalý kapýlar ardýndan gerçekleþen görüþmeler ardýndan gazetecilere açýklamada bulunan General De Marnak, bu ziyaretini Kosova belediyelerine gerçekleþtirdiði rutin ziyaretlerden biri olarak nitelendirdi. Marnak, Yakova ya yaptýðým ziyaret Kosova belediyelerine gerçekleþtirdiðim ziyaretlerden biridir. Burada mevcut güvenlik durum hakkýnda bilgi edinmek için bulunuyorum. Belediye yetkilileri ile yaptýðým görüþmede KFOR birliklerinin, belediye yetkililerinin desteði olmadan güvenliði saðlayamayacaðýný kendilerine illettim. Onlardan bu yönde destek sunmalarýný beklediðimizi açýkça ifade ettim. Yetkililer de bize bu konuda gerekli yardým sözünü verdiler diye konuþtu. Belediye yetkilileri ile yaptýðý görüþmede ayrýca belediyenin ekonomi geliþmesini de ele aldýklarýný ifade eden De Marnak, ekonomik geliþme için güvenlik ve istikrarýn temel þartlardan birini oluþturduðunu söyledi. Sýrbistan da 11 Mayýsta yapýlacak olan seçimlere de deðinen General De Marnak, UNMIK in bu konuda düzenlemeleri ile tutumunun açýk olduðunu söyledi Marnak, Biz de KFOR olarak UNMIK in bu konuda vermiþ olduðu kararý yerine getireceðiz diye konuþtu. Yakova Belediye Baþkaný Pal Lekay ise görüþme ardýndan yaptýðý açýklamada KFOR yetkililerine belediyede mevcut durum ve savaþ sýrasýnda akýbeti bilinmeyen kiþiler hakkýnda bilgi verdiðini söyledi. Lekay, KFOR komutaný General De Marnak ile yaptýðý görüþmede özellikle belediyenin ekonomi geliþmesi konusunda fikir alýþ veriþinde bulunduklarýný da sözlerine ekledi.

3 3 Ohri de de gündem; Kosova oldu K o s o v a Ohri de düzenlenen Orta Avrupa Cumhurbaþkanlarý Zirvesi nde Kosova konusundaki farklýlýklar gözlerden kaçmadý. Arnavutluk ve baðýmsýzlýðý tanýyan devletlerin bazýlarý Kosova nýn baðýmsýzlýðýna vurgu yaparken, Makedonya nýn baþýný çektiði kimi bazý ülke de bu gerçeði kabullenmekten kaçýndý. Makedonya nýn turistik bölgesi Ohri de 2 ila 3 Mayýsta düzenlenen 15. Orta Avrupa Cumhurbaþkanlarý Zirve toplantýsýna Kosova yine damgasýný vurdu. Kosova sorunu masaya yatýrýlan toplantýya Kosova üst düzey yetkililerinin davet edilmemesi Kosova da tepki ile karþýlandý. Bu davet edilmeme ile ilgili sorularý ev sahibi Makedonya nýn Cumhurbaþkaný Branko Crvenkovski cevapladý. Crevnkovski, Güneydoðu Avrupa ülkeleri toplantýlarýna katýlým ile ilgili kararlarýn oybirliði ile alýndýðýna dikkat çekerken, birlik içinde Kosova konusunda bir konsensüsün olmamasýndan davetin yapýlmadýðýný söyledi. Crvenkovski: Kosova halen sorun Makedonya Cumhurbaþkaný Branko Crvenkovski yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda Kosova sorununun Balkanlarda istikrarý tehdit edecek bir sorun olduðunu söyledi. Crvenkovski, Bazý sorunlarý küçümsememek gerekir. Bu bütünlük çerçevesinde Kosova nýn özel bir yeri bulunmaktadýr. Avrupa Birliði bile bu konuda ortak bir karar alamadý. Bu yüzden Kosova konusu bütün bölgeyi yakýndan ilgilendirmektedir diye konuþtu. Topi: Kosova baðýmsýz ve egemen bir ülke Arnavutluk Cumhurbaþkaný Bamir Topi ise toplantýda yapmýþ olduðu konuþmasýnda Kosova nýn baðýmsýz bir devlet olduðuna vurgu yaparken, Kosova nýn Avrupa Birliði ve NATO üyesi olmak için bu iki örgütten sinyalleri almayý beklediðini söyledi. Topi, Kosova artýk baðýmsýzlýðýna kavuþmuþ bir ülke konumundadýr. Kimi bazý kesimler bu gerçeði görmezlikten geliyor. Kosova, baðýmsýzlýktan sonra artýk geleceðine yani Avrupa Birliði ve NATO ya üye olmaya koþuyor. Kosova nýn bu iki örgüte üye olmasý Batý Balkanlarda istikrarýný saðlamasýna katkýda bulunacaktýr diye konuþtu. Gül: Türkiye, B a l k a n l ý l a r ý n yanýndadýr T ü r k i y e C u m h u r b a þ k a n ý Abdullah Gül, T ü r k i y e n i n Makedonya ya ve diðer Balkan ülkelerinin Avro - Atlantik örgütlerine katýlma giriþimlerini desteklediðini söyledi. Gül, Balkan ülkelerinin Avro - Atlantik örgütlere üye olmasýnýn, Balkanlarda ki barýþ ve huzuru perçinleyeceðini söyledi. Priþtine, davet edilmemeye tepkili Kosova kurumlarý, Kosova üst düzey yetkililerinin toplantýda yer almamasýný Kosova nýn baðýmsýzlýðýný dýþlanma olarak deðerlendirdiler. Baþbakan Haþim Thaçi ise konu ile ilgili yapmýþ olduðu açýklamada Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn kimse tarafýndan dýþlanamaz bir gerçek olduðuna dikkat çekerken, herkesi artýk bu gerçeði kabul etmeye davet etti. Kuçi: Crnekovski seçim havasýna girmiþ Makedonya Cumhurbaþkaný Branko Crvenkovski nin açýlýþ konuþmasý Kosova siyasi yetkilileri tarafýndan tepki ile karþýlandý. Kosova Baþbakan Yardýmcýsý Hayredin Kuçi, Crvenkovski nin açýlýþ konuþmasýný seçimlerde puan toplama þeklinde deðerlendirdi. Kuçi, Crvenkovski, þimdiden seçim havasýna girmiþ gibi gösteriyor. Ama Kosova gerçeðini bu þekilde örtbas etmesi, kabul edilebilir bir durum deðil. Bu ve bunun gibi konuþmalar iki ülke arasýnda iyi iliþkilerin geliþmesine olumsuz etki edebilir, endiþesini taþýyoruz diye konuþtu. Toplantýya katýlým üst düzeyde gerçekleþti Ohri de iki gün süren Güney doðu Avrupa liderleri toplantýsýna Arnavutluk, Austurya, Beyaz Rusya, Bosna ve Hersek, Bulgaristan, Hýrvatistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Ýtalya, Makedonya, Moldavya, Karadað, Polonya, Romanya, Sýrbistan, Slovakya, Slovenya ve Ukrayna hazýr bulundular. Romanya, Ýtalya ve Ukrayna ise toplantýya büyükelçi düzeyinde toplandýlar. 1 Mayýsta iþçiler sokaklara döküldü Kosovalý iþçileri uzun zamandan sonra suskunluklarýný bozarak, NATO Müdahalesinden sonra var olan sorunlarýný ve isteklerini hükümete duyurmak adýna 1 Mayýs günü Priþtine de bir araya geldiler. 1 Mayýs günü Priþtine de Ýskender Bey bulvarý ve hükümet binasý önünde düzenlenen protestoda, iþçiler sosyal sorunlarýnýn çözülmesini ve daha çok haklara sahip olmak istediklerini haykýrdýlar. Protestoda konuþan bazý sendika liderleri, iþçilerin aðýr ekonomi ve sosyal durumuna iþaret ederek, iþçi haklarýnýn ihlaline iþaret ettiler. Bir saat kadar süren protestolar, sakin bir hava içinde son buldu. Kosova Bileþik Ýþçi Sendikasý Baþkaný Haci Arifi yapmýþ olduðu konuþmasýnda Kosova da özel, kamu hizmetleri ya da devlet organlarýnda çalýþanlarýn haklarý ihlal edildiðini söyledi. Kosova da iþçilerin çalýþma yerlerinde teknik güvenlik araçlarýnýn olmadýðýna dikkat çeken Arifi, çok sayýda iþçi ve ailesinin sosyal güvencesini olmadýðýný ifade ederken, bundan dolayý da çok sayýda iþçinin hayatýný yitirdiðini söyledi. Kosova da yapýlan özeleþtirmeyi kýnayan Arifi, Kosova da gerçekleþen özeleþtirme iþçinin ekonomik ve sosyal durumuna olumsuz etki ettiðini söyledi. Arifi, Özelleþtirmeler ile çok sayýda iþçi, iþsiz kalmýþtýr. Bu insanlara yardýmda bulunmak adýna ne atýlmýþ bir adým ne de bir çalýþma vardýr. Ýþçilerin Kosova da yaþam þartlarý yoktur. Özeleþtirme sayesi ile kadar iþçi iþsiz kaldý. Ýþçilerin bilgisi olmadan hiçbir yasaya dayanmadan Kosova Özeleþtirme Ajansý var olan fabrikalarý elden çýkarýyor ve buna kimse sesini çýkarmýyor diye konuþtu. Priþtine de 1 Mayýs dolayýsýyla düzenlenen protestoda konuþan çok sayýda sendika yetkilisi de Kosova da iþçilerin aðýr ekonomi durumuna dikkat çekerken, hükümetten bu yönde önlemler alýnmasý isteminde bulundular. Sendika yöneticileri ayrýca, Kosova da özeleþtirme sürecini eleþtirirken, iþçilerin yasa ile hak ettiklerini özeleþtirilen fabrikalarýn yüzde 20 sini almadýklarýný belirtiler. Muhalefet iþçileri yalýnýz býrakmadý Priþtine de 1 Mayýsta düzenlenen protestolarý muhalefet iþçileri desteklerken, hükümeti eleþtirdi. Muhalefet, Kosova hükümetinin bu sorunun çözümü için belli bir programý olmadýðýna dikkat çekerken, iþçilerin aðýr ekonomik ve sosyal durumuna iþaret ettiler. Muhalefet, Kosova hükümetinin bu güne dek iþçi haklarýný korumadýðýnýn altýný çizerken, hükümeti iþçileri aðýr ekonomi durumuna duyarsýz kalmakla suçladýlar. Uzmanlar, hükümeti uyardý Kosova ekonomi uzmanlarý Priþtine de düzenlenen 1 Mayýs mitingini Kosova hükümeti için uyarý olarak deðerlendirdiler. Kosova Ekonomi Odasý yetkilisi Safet Grcaliu, Kosova da son dokuz yýl içinde iþçilerin aðýr durumda olduðunu ama bunun kimsenin umurunda olmadýðýný söyledi. Kosova da özelleþtirme süreci ile çok sayýda iþçinin aðýr duruma düþmediðini ifade eden Grcaliu, Kosova kurumlarýný ilgisizliðinin buna daha fazla etki ettiðini söyledi. Grcaliu, Kosova da fiyatlarýn artmasý ile sosyal patlamayla karþý karþýyayýz. Yeni iþ yerlerinin açýlmamasýyla iþçilerin maaþlarý artmýyor. Buna karþýn gýda fiyatlarý ise her geçen gün daha da zamlanýyor. Bu olumsuzluklar da sosyal çöküntülere yol açabilir diye konuþtu. Grcaliu, Kosova da aðýr ekonomik durumdan kurtulmak için yedek stoklarýn kurulmasýnýn gerekliliðine iþaret etti. Kosova da fiyatlara zam yapýlmasýnýn dünyada yaþanan aðýr ekonomik durumuna baðlý olduðuna dikkat çeken Grcaliu, Kosova kurumlarý için bunun bir özürlü neden olamayacaðýný da söyledi. Kosova kurumlarý farklý ekonomik ve sosyal giriþimleri ile bu sosyal hayatý hafifletmesi gerektiðini belirten Grcaliu, bu noktada hükümete çok büyük görevlerin düþtüðünü söyledi.

4 Meclis ile Ulusal Demokratik Enstitü iþbirliði yapacak Kosova Cumhuriyeti Meclisi ve Ulusal Demokratik Enstitüsü karþýlýklý iþbirliðin daha da derinleþtirilmesini içeren, iþbirliði memorandumunu imzaladýlar. Kosova Meclis Baþkaný Yakup Krasniçi ve Ulusal Demokratik Enstitüsü NDÝ Müdürü Carlo Binda, Kosova Cumhuriyeti Meclisi ve Ulusal Demokratik Enstitüsü arasýnda iþbirliði memorandumunu imzaladýlar. Bu münasebetle, söz konusu Memorandumun imzalanmasýnýn, Meclis ile Ulusal Demokratik Enstitüsü NDÝ arasýndaki iþbirliðin daha da derinleþtirilmesi için büyük önem taþýdýðýna iþaret edildi. Kosova Meclisi nin üçüncü görev süresi baþlangýcýnda Ulusal Demokratik Enstitüsü ve Kosova da ki AGÝT Misyonunun, Kosova Meclisi nin genel iþlevliliðini deðerlendirmekle görevlendikleri belirtildi. Meclis baþkaný ve meclisin genel sekreterinin himayesi altýnda gerçekleþecek olan bu deðerlendirme, Ulusal Demokratik Enstitüsü NDÝ ve AGÝT te görevli olan Slovenya uzmanlarý tarafýndan yönetileceði de belirtildi. UNDP ye göre elektrik sorununun kaynaðý; vatandaþ UNDP tarafýndan hazýrlanan bir rapora göre Kosova nýn en önemli bir sorununun elektrik enerjisinin yeteri derecede üretilmemesi gösterilirken, bu sorunun çözümünün vatandaþa baðlý olduðuna dikkat çekiliyor. Kosova nýn karþýlaþtýðý en önemli sorunlardan birini yeteri derecede elektriðin olmayýþý oluþturuyor. Bu soruna çözüm bulmak için UNDP Kosova nýn geliþmesi ve enerji baþlýklý bir rapor hazýrladý. Raporun tanýtýmýný Kosova UNDP yöneticisi Fride Mauring, Priþtine de düzenlediði bir basýn toplantýsý ile yaptý. Mauring, Kosova da elektrik enerjisinin yeteri seviyede üretilmemesinin Kosova nýn geliþimine olumsuz etki ettiðini söyledi. Elektrik enerjinin en fazla özel sektörü etkilediðinin altýný çizen Mauring, özel sektör sayesinde ancak Kosova nýn ekonomisinin geliþebileceðini ve iþsizliðin azalabileceðini söyledi. Kosova da ki iþ adamlarýnýn elektrik enerjinin üretimi için yüzde 10 kazançlarýný bu uðurda harcadýklarýna iþaret eden Mauring, bu da onlarýn pazarda daha az kapasite ve az yatýrým yapmalarýna etki ettiðini söyledi. Mauring, Kosova da 2002 ila 2008 yýllarý arasýnda görevde bulunan hükümetlerin Kosova bütçesinden elektro - enerji sübvansiyonu ve enerjinin transferi için 128 milyon harcadýklarýný söyledi. Kosova bütçesinden bu konu ile ilgili yapýlan ödemelerin elektriklerini ödemeyen ve elektriði kaçak kullanan vatandaþlardan dolayý verildiðini ifade eden Mauring, oysa vatandaþlarýn üzerine düþen görevi yapmalarý durumunda, bu ve bunun gibi meblâðlarýn saðlýk, eðitim ve alt yapýnýn yapýmý için kullanýlabileceðini söyledi.undp nin raporuna göre elektrik enerjisi sorununun Kosova Elektrik Ýktisadisi, ne de Kosova hükümetine ait olmadýðýný, bu sorunun Kosova vatandaþlarýna ait bir soru olduðunu belirtiliyor. Sahibi ve Genel Müdürü: Mehmet BÜTÜÇ Yazı İşleri Müdürü: Sencar KARAMUÇO Sayý:426 KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ H a f t a l ý k g a z e t e Ýç Haberler: Fevzi KARAMUÇO Kültür: Ýskender MUZBEG Yayýn Koordinatörü: Taner GÜÇLÜTÜRK Balkan ve Ankara Muhabiri: Erhan TÜRBEDAR Gilan Muhabiri: Celal MUSTAFA Mamuþa Muhabiri: Suphi MAZREK Muhabirler Koordinatörü: Enis TABAK Muhabir: Yüksel POMAK Spor: Ýsmail MAKASÇÝ, Abdülkadir BIYIKLI Mizanpaj: Eren BÜTÜÇ K o s o v a 4 Guehenno: UNMIK deðiþecek Kosova ziyaretinde bulunan Birleþmiþ Milletlerin iki numaralý ismi Guehenno, Kosova da görevde bulunana UNMIK misyonunun deðiþeceðinin sinyallerini verirken, herkesi Güvenlik Konseyi nin 1244 nolu kararýna saygýlý davranmaya davet etti. Sekreteri Yardýmcýsý Jean Marie Guehenno iki günlük BMGenel Kosova ziyaretinde bulundu. Guehenno iki gün süren Kosova ziyaretinin ilk gününde Kosova UNMIK Yöneticisi Yoakim Rüker, Baþkan Fatmir Seydiu, Baþbakan Haim Thaçi ile bir araya gelirken, ziyaretinin ikinci gününde ise Kuzey Mitroviça da Sýrp temsilcileri ve Mitroviça Belediye baþkan Bayram Recepi ile bir araya geldi. Guehenno, Kosova üst düzey yetkilileri ile gerçekleþtirdiði görüþmeler ardýndan yaptýðý açýklamalarda, Kosova da BM 1244 sayýlý kararý ile görevini sürdüren UNMIK in yapýsýnda 15 Hazirandan sonra deðiþikliklerin yaþanacaðýný sinyallerini verdi. Guehenno, UNMIK in ne gibi deðiþikliðe uðrayacaðý hakkýnda açýklama yapmaktan kaçýndý. Guehenno, BM örgütü gelecekte Kosova da yeni þartlar altýnda görevini sürdürecektir. Biz, BM Güvenlik Konseyi nde AB yetkilileri ile Kosova da barýþ ve huzurun saðlanmasý için sürekli temaslarda bulunuyoruz. Bizim arzuladýðýmýz Kosova da istikrarsýn hüküm sürmesidir diye konuþtu. Kosova da yaþanan geliþmeleri yakýndam izlemek için bulunduðunu belirten Guehenno, Kosova üst düzey yetkililerin mevcut durum hakkýnda bilgi edinme ve BM Balkanlarda ve Kosova da barýþ ve istikrarýn saðlanmasýnda baþarýlý rolünü sürdürebilmesi hakkýnda bilgi almak, bizim için çok önemli bir noktaya tekabül etmektedir diye konuþtu. Kosova da belirecek olan her tür istikrarsýzlýða izin verilmeyeceðini tekrarlayan Yazýlarda ortaya atýlan fikirler, yazarlara aittir. Gazetemizin resmi görüþü deðildir. Yazýlarýn sorumluluðu yazarlara aittir. Adres: Adem Yaþari No: 8, Prizren/Kosova Tel Fax: (0) Banka: Raiffeisen Bank Yeni Dönem Hesap No: Baský: SIPRINT basýmevi Prizren Yeni Dönem Kosova Türk Medyasý yayýnýdýr. Guehenno, Kosova da son dönemde yakalanan istikrar bizleri mutlu kýlmaktadýr. Ama bu istikrarýn sürekliliðinin saðlanmasý önem arz etmektedir. Bu noktadan sonra artýk Kosova nýn ekonomik geliþmesi için temelleri atmalýyýz diye konuþtu. Seydiu: UNMIK misyonunu tamamladý Baþkan Fatmir Seydiu, BM Genel Sekreteri Yardýmcýsý Jean Marie Guehenno ile görüþme ardýndan gazeteciler yaptýðý açýklamada, Kosova da UNMIK misyonunun sona ermesinden yana olduðunu tekrarlarken, Bunun sonunu görmek istiyoruz diye konuþtu. Geno, Mitroviça yý ihmal etmedi BM Genel Sekreteri Yardýmcýsý Jan Mari Guehenno Kosova ziyaretinin ikinci gününde Kuzey Mitroviça da Sýrp temsilcileri ve Mitroviça belediye Baþkaný Bayram Recepi ile bir araya geldi. Kosova UNMIK Yöneticisi Rüker, eþliðinde Sýrp temsilcileri ile bir araya gelen Guehenno, onlardan þiddet olaylarýndan vazgeçmeleri isteminde bulundu. Guehenno, Þiddet ile hiçbir sorun çözülemeyeceði gibi þiddete de bu noktadan sonra kimse izin verilmez. BM 1244 sayýlý kararý ilerleyen dönemde de yürürlükte olmaya devam edecektir. Hepimiz buna saygýlý olmalýyýz diye konuþtu. Guehenno, Mitroviça belediye baþkaný Bayram Recepi ile yaptýðý görüþmede Mitroviça UNMIK yöneticisi Gerard Galuçi de hazýr bulundu. Guehenno, Belgrat ý da ziyaret etti Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri yardýmcýsý Jean Marie Guehenno, Kosova ziyareti ardýndan gerçekleþtirdiði Belgrat ziyaretinde, Birleþmiþ Milletler Örgütü Güvenlik Konseyi tarafýndan kabul edilen 1244 sayýlý kararýna saygýlý davranýlmasý isteminde bulundu. Guehenno, Kosova da barýþ ve güvenliðin saðlanabilmesi doðrultusunda pratik bir çözümün bulunmasý konusunda Belgrat ile beraber çalýþýlacaðýný savundu. Yeni Dönem KTM Þirketi Danýþma Kurulu: Fikri Þiþko (Ýl Mahkeme Yargýcý) Refki Taç (Avukat, Uluslararasý Hukuk Uzmaný) Zeynel Beksaç (Türkçem Dergisi Sahibi) Agim Rifat Yeþeren (Belediye Kamu Avukatý) Levent Koro (UNDP Ekonomi Uzmaný) Elsev Brina (Türk Dili Öðretmeni)

5 5 K o s o v a Bakan Hocay, vize kolaylýðý için diretiyor Eðitim, Bilim ve Teknoloji Bakaný Enver Hocay, Salý günü Priþtine de görev yapan Avrupa Komisyonu Eþgüdüm Ofisi Þefi Renzo Daviddi ile bir araya geldi. Görüþme ardýndan gazetecilere açýklamalarda bulunan Bakan Hocay, görüþmede Daviddi ile Kosova eðitimi ile Kosovalý öðrenci ve öðretim görevlilerine Avrupa Birliði üye ülkelerine giriþlerde vize kolaylýðýnýn görüþüldüðünü söyledi. Bakan Hocay, Görüþmede kimi bazý konular yaný sýra Avrupa Birliði üye ülkelerine vize konusunu ele aldýk. Bu vize kolaylýðýndan öðrenci ve öðretim görevlilerinin yararlanmasý konusunda Daviddi den yardým talebinde bulundum diye konuþtu. Hafta sonu önlemler hat safhada olacak! Kosova Belediyeler Birliði (KBB), Kosova da da yapýlmasý öngörülen Sýrbistan seçimlerinin düzenleneceði günde Kosova Polis Hizmetleri tarafýndan güvenlik önlemlerini artýrmasý istemde bulundu. Kosova Belediyeler Birliði Salý günü Kosova Polis Birliklerine bir çaðrýda bulunarak, hafta sonu Kosova da da yapýlmasý öngörülen seçimler ile ilgili belediyeler bünyesinde güvenlik önlemlerini artýrmaya davet etti. Kosova Polis Hizmetleri Komiser yardýmcýsý Tuðgeneral Þeremet Ahmeti çaðrý ardýndan yapmýþ olduðu açýklamada, hafta sonunda tüm vatandaþlara güvenliðin saðlanacaðýný söyledi. Kosova Polis Birliklerinin diðer güvenlik mekanizmalarýyla birlikte durumu kontrol altýnda tutmaya çalýþacaðýný ifade eden Ahmeti Kosova da özellikle sýnýr bölgelerinde durumun titizlikle izleneceðini söyledi. Kosova da genel güvenlik durumunun istikrarlý olduðunu dikkat çeken Ahmeti, ancak durumun hassas olduðunun da farkýnda olduklarýný söyledi. Bu nedenle vatandaþlara bir çaðrý yapan Ahmeti, herkesi olasý kýþkýrtmalara karþý soðuk kanlý davranmaya davet etti. Ahmeti, ayrýca vatandaþlarýn Kosova Polis Hizmetleri ne güvenmelerini de istedi. Seydiu, Luan Haradinaj ý Kosova Kahramaný olarak ilan etti Kosova Cumhurbaþkaný Fatmir Seydiu, pazartesi günü Kosova nýn özgürlüðü ve baðýmsýzlýðý adýna yürütülen kurtuluþ savaþýnda gösterdiði kahramanlýk için þehit düþen Luan Haradinaj ý Ulusal Kahraman olarak ilan etti. Cumhurbaþkaný bu kararý Anayasa Çerçevesi nin 2. Bölümünün (d) noktasýna dayanarak, yani Kosova Cumhurbaþkaný tarafýndan verilen Kosova Onur Niþaný, Rütbe ve Unvan Yönetmeliði çerçevesinde vermiþ oldu. Buna benzer niþan ve rütbeler, Prizren Birliði nden bu yana çaðdaþ Arnavut ve Kosova nýn önde gelen aydýn ve Kosova özgürlüðü için savaþan kahramanlara verildi. Kosova gündemi Sencar Karamuço Zamlar Cumhuriyeti Kosova Hepiniz, Türk Sinemasının klasiklerinde biri olan Orta Direk Şaban filmini izleme fırsatına sahip olmuşsunuzdur. Kemal Sunal ın her filmi olduğu gibi Orta Direk Şaban da içinde sosyal bir mesajı yani zammı konu almış bir eserdir. Filmde bir işçinin hayatı konu bahis iken, işçinin her geçen gün zam karşısında hayatının nasıl daha zorlaştığı konusu işlenmektedir. İşçi yani Şaban, her gün daha da pahalılaşan dünyada, mütevazı maaşı ile bir taraftan yaşam mücadelesi verirken, diğer taraftan da sevda yanığı ile ayniyetten kafa yormaktadır. Ama benin üzerinde durmaya çalışacağım konu işçinin yani Şaban ın aşk meşk işleri değil de zamlar ile mücadelesi olacaktır. Filmde Şaban, her geçen gün artan zamlara kendini o kadar kaptırmış ki zam olmadığı zaman şaşkınlıktan baygınlık dahi geçirmeyi ihmal etmeyen bir karakterdir. Yukarda özetle anlatmaya çalıştığım senaryo bugün aynen Kosova da yaşanıyor. Daha doğrusu bu tablonun daha da karamsarını Kosova örneğinde görmemiz mümkün. Çünkü Kosova da halkın yarısından fazlası işsiz olmakla beraber, geri kalan işçi kesiminin de durumu pek iç açıcı değil. İstatistik Kurumunun verileri buna tam olarak ışık tutar nitelikte. İstatistik Kurumunun verilerine göre, Kosova da yüzde 15 lik bir kesim günde hayatlarını 1 avro ile geçirmek durumunda olduğu tüm çıplaklığı ile gözler önüne seriyor. Çalışan işçi kesiminin de durumunun bunlardan daha parlak olduğunu söylememiz mümkün gözükmemektedir. Çünkü, savaştan sonra her mal ve hizmet tüketiminde yüzde 300 ün üzerinde zam yapıldı ama işçilerin maaşlarında ya hiç zam yapılmadı yada çok az bir artış gözlendi. Bu da ister istemez Kosova da yaşam seviyesini iyiden iyiye düşmesine etki ediyor. Orta Direkteki şaban gibi Kosova da ki işçiler de zamlar karşısında yaşam mücadelesi veriyorlar. İstatistik Kurumunun 2007 ile 2008 yılının Mart ayları ile ilgili gıda ürünleri değerlendirmesi bir yıl içindeki zam kabusunun açık bir göstergesi niteliğini taşıyor. Verilere göre ekmeğe yüzde 57.2, yağa yüzde 65, sebzelere yüzde 42, ulaşım hizmetlerine yüzde 23.3, Süt ürünleri ile yumurtaya yüzde 19.1, meyvelere yüzde 13.7, elektrik, gaz ve petrole yüzde 5.3, ete yüzde 1.8, kahve, çay ve kakaoya yüzde 12.4, meyve sularına yüzde 5.3, su ve ev hizmetlerine yüzde 6.9, sağlık hizmetlerine yüzde 6.3 ve kişisel hizmetlere yüzde 2.9 zam yapıldığını gözler önünden kaçmıyor. Bu veriler de Kosova nın nasıl zam şampiyonu olduğu tezimizi kuvvetlendirir nitelikte. Yani zamlaşmayan işçi maaşı dışında her şeye zam gelmiş. Burada da Orta Direkte ki kahramanımız gibi işçilerimiz de aynı psikoloji ile yaşamakta, zam yapılmadığı zaman ise şaşkınlıklarını gizleyememektedirler. Çünkü onlarda her gün yeni zamlara alıştıklarından, zamsız bir gün geçirmek onlar için bir sürpriz niteliği taşımaktadır. Yukarıda size verdiğim veriler bir yıllık mal ve hizmetlere gelen zammı gösteriyor. Oysa savaşın sona erdiği 1999 yılından bu yana yaşanan zamlar ile ilgili verileri örnek gösterip zaten morali bozuk olan vatandaşlarımızın morallerini tam anlamı ile bozmamak için son bir yıllık verileri örnek olarak vermeyi uygun gördüm. Bu bir yıllık veriler de Kosova da işçi kesiminin durumunun ne kadar vahim olduğunu göstermek için bile yeterli olduğunu düşünüyorum. Öte yandan CIA nın yayınladığı Gerçekler Kitabında Kosova da geçen yıla kıyasen yüzde 2.6 lık bir ekonomik gelişmişliğin yaşandığına dikkat çekiliyor. Yani bu kitaba göre Kosova da ekonomi bir yılda geçen yıla kıyasen artış göstermiş. Ama İstatistik Kurumunun verilerinde her mal ve hizmete zam gelmiş. Yani CIA nın verilerini baz alırsak bu hizmetlerde küçük de olsa bir düşme olması gerekirken, bunun tam tersi ortalama yüzde arasında bir zammın bütün hizmetleri kapsadığı gözlerden kaçmamaktadır. Sonuç olarak, Kosova savaştan sonra ciddi bir ekonomik çıkmaz ile karşı karşıya kaldığı bir gerçek. Nüfusunun yarısının da işsiz olduğu dikkate alındığında, çalışan kesimin de durumunun ne olduğu açıkça gözler önünde. Bütün bu olumsuzluklarda ister istemez vatandaşın yaşam standartlarına olumsuz etki etmektedir. Ama yeni bağımsızlığını kazanmış Kosova nın var olan bu karamsar tabloyu kısa bir süre içinde lehine değiştirip, vatandaşlarına daha iyi bir yaşam seviyesi sunacağına inanıyorum. Umarım bu inancım boşa çıkmaz diyorum ve hepinize iyi haftalar diliyorum.

6 Fevzi Karamuço Ve buzlar kırıldı Kosova da da işçi sınıfının var olduğunu kamuoyu 1 Mayıs günü tekrar hatırladı. Kosova Özeleştirme ajansı tarafında fabrikaların ve iş yerlerin satılması ardından işçi sınıfı tam anlamı ile dağıtıldı. Onların varlığı hiçe sayılarak, onlar kenara itildiler. Yani bir bakıma bir hamle ile işçilerin dirençleri kırılıp, işçiler arasındaki bağ kopartılmaya çalışıldı. İşçilik bilinci yontularak, işsizlerin sessiz kalmaları sağlandı. Savaştan sonraki süreçte kimi bazı küçük istisnalar da yaşandı yaşanmasına ama büyük kitlesel bir başkaldırı yani protesto yapılmadı. Ta ki geçen hafta ya kadar yani 1 Mayıs a kadar. Kosova da 1 Mayıs, İşçi bayramı uzun bir aradan sonra ilk defa bu kadar kitlevi bir şekilde kutlandı. İlk defa bağımsız Kosova da bu bayramın kutlanmasından sonra işçikler arasındaki buzların kırıldığını da söyleyebiliriz. Ama bu yıl ki bayramı daha çok işçiler değil de işsizler kutladı. 1 Mayıs günü çalışanlar, seki çalışanlar ve işten atılan vatandaşlar bir araya gelerek durumlarını kamuoyuna attıkları sloganlar ile duyurmaya çalıştılar. Bu yıl 1 Mayıs protestolarına özeleştirme süreci çerçevesinde işsiz kalan kesim damgasını vurdu. Kosova Sendikaları, Kosova nın bağımsızlık sürecine zarar vermemek adına bugüne kadar hükümete karşı protesto düzenlemekten kaçınıyordular. Ama bağımsızlık ilanından sonra kış uykusundan uyanan sendikalar, artık kendi hak ve çıkarlarının peşinden koşma stratejisini benimseyerek tekrar su yüzüne çıktılar. Ama özelleştirme sürecinde kuş daldan uçtu. Yani sendikaların şimdi dele getirmeye başladıkları istekleri özelleştirme süreci çerçevesinde uçtu gitti. Şimdi bunların tekrar elde edilmesi için uzun bir zamanın daha geçmesi gerekecek. Her ülkede sendikaların temel görevi işçilerin çıkarlarını korumaktır. Kosova da Hayrula Gorani nin başkanlığında bulunan Kosova Bağımsız Sendikası, Miloşeviç döneminde işçi haklarının korunmasında önemli rol oynamıştır. Ama savaş sonrasında bağımsızlığın önünde engel olmamak adına yürütmüş olduğu strateji süresince, Kosova da çok şeyler değişti. Özeleştirme Ajansı, çok sayıda fabrikayı, taşınmaz malları yok pahasına ucuz bir fiyatlarla elden çıkardı. Bunu takiben de çok sayıda işçi işsiz kaldı. Kosova da diğer sosyalist ülkelerde gibi özeleştirme ağır izler bırakarak gerçekleşti. Özeleştirmenin faturası özellikle halka çok ağır oldu. İşyerleri kapanan yüz binlerce işçi gelirsiz kaldı. Özeleştirme yasası ile satılan şirketlerin değerinin yüzde 20 si işçilere dağıtılması gerekiyordu ama bu da yapılmadı ve işçiler beş parasız kapının önüne bırakıldı. Özeleştirmelerden elde edilen paralar, Kosova dışında bankalara yatırıldı. Kosova Bağımsız İşçi Sendikası Başkanı Haci Arifi, Priştine de düzenlenen 1 Mayıs protestosu sırasında yaptığı konuşmasında Kosova da işçi haklarını ihlaline işaret etti. Hata, Arifi konuşma yaptığı esnada sağlık durumu kötüleşti. Bu güne dek içinde toplayan öfkeyi dışarı atmaya çalıştığı sırada fenalık geçirdi. Arifi dışında da konuşan bütün işçiler ve sendikalar, işçi haklarının ihlalleri ile yaşanan yolsuzluklara işaret ettiler. Priştine de düzenlenen 1 Mayıs protestosu sırasında işçiler tarafından açılan pankartlar ve atılan sloganlar açıkça işçilerin durumunu ve isteklerini içinde barındırıyordu. İşçiler, İş İstiyoruz, Toplu sözleşmeleri yerine getiriniz, İşçilere onurlu bir hayat için yetecek maaş veriniz, Sosyal Fon istiyoruz, Vahşi özeleştirmeye hayır, hakkımız olan yüzde 20 yi ödeyiniz, Rüşvete hayır içerikli pankartlar durumu açıkça gözler önüne seriyor. Kosova da yıllardan beri süren ekonomi kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Kosova nüfusunun % 57 fakir. Bunların % 15 açlık sınırında. Kosova hükümeti hazırladığı programında işsizler için sosyal yardımda bulunacağı vaadinde bulunuyor. Ama hükümetin bu olumsuz tabloda nasıl bunu yapacağı belirsiz. Çünkü, Kosova da var olan fabrika ve işletmeler ucuza özelleştirme adı altında elden çıkartıldı. Bu sorun ancak yabancı yatırım ile çözülebilir. Ama bu konuda da atılmış her hangi bir adım yok. Çünkü, yabancı sermaye görünürlerde yok. K o s o v a 6 Baðýþçýlar Konferansý hazýrlýklarý son aþamada Ekonomi ve Maliye Bakan yardýmcýsý Bedri Hamza yaptýðý açýklamada, düzenlenecek olan baðýþçýlar konferansýndan Kosova nýn beklentilerine deðinirken, Kosova nýn ekonomik açýdan daha hýzlý kalkýnmasýna büyük maddi desteðin sunulacaðýna iþaret etti. Hamza, Haziran ayý sonunda yada Temmuz ayý baþýnda Priþtine de düzenlenecek olan uluslararasý baðýþçýlar konferansý ile ilgili hazýrlýklarýn son aþamaya vardýðýný söyledi. Hamza, Kosova da sosyal-ekonomik durumun düzeltilmesi çerçevesinde sunulacak olan farklý projelerin hayata geçirilebilmesi için bu konferansýn hayati önem taþýdýðýný söyledi. Baðýþçýlar Konferansýna ekonomik açýdan geliþmiþ ülkelerin katýlacak olmasýnýn Kosova için büyük bir onur olacaðýný söyledi. Türkiye Kosova A termik santraline aday Kosova uzun zamandan beri Kosova termik santralarında yaşanan arızalarla karşı karşıya bırakıyor. Bu arızaların giderimi için bu güne dek çok sayıda çözüm yolu arandı ama sorun çözüme kavuşturulamadı ve bu noktadan sonra sorunun çözümü için yabancı sermayeye göz dikildi. Kosova hükümetinin Kosova A termik santralinin A 1 ve B 1 bölümlerini işletim hakkının uluslararası yatırımcılara verileceği yabancı yatırımcılarda büyük ilgi uyandırdı. Kosova Enerji ve Mineraller Bakan yardımcısı Blerim Reca konu ile ilgili yaptığı açıklamada bu konu ile ilgili bu güne dek Türkiye, Almanya ve İtalya heyetleri ile bir araya gelindiğini belirtti. Reca, Hükümetin esas stratejisi Kosova A termik santralın iki bölümünün işletim hakkını yatırımcılara vermektir. Hükümet konu ile ilgili hazırlamış olduğu bir yasa tasarısını meclise havale etmeye hazırlıyor diye konuştu. Kosova Santralın iki bölümün onarımı için 300 milyon avro gerektiğini belirten Reca, Kosova A termik santralın iki bölümünün 200 megavat elektrik enerji üretme kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Kosova yabancı yatırımcıların bu iki bölüme yatırım yapmalarının kendi çıkarlarına olacağını belirten Reca, dünya pazarında enerjinin fiyatının her geçen gün arttığını ise gerekçe olarak gösterdi. Lituanya, Kosova Cumhuriyeti ni tanýdý baðýcýsýzlýðýný Ahtisaari planý çerçevesinde ilan eden Kosova yý tanýyan ülke kervanýna son olarak Lituanya katýldý. Bu tanýma ile Kosova Cumhuriyetini 17Þubatta baðýmsýz ve egemen devlet olarak tanýyan ülke sayýsý 39 a yükseldi. Lituanya Parlamentosunun salý günü düzenlenen oturumunda, Kosova Cumhuriyeti nin tanýnmasý ile ilgili bir karar kabul etti. Parlamentoda bu konuda yapýlan oylamada, Kosova nýn tanýnmasý için 50 milletvekili evet oyunu kullanýrken, 6 milletvekili karþý çýkarken, 25 milletvekili de çekimser kalmayý tercih etti. Alýnan karar ile Kosova ile diplomatik iliþkilerin kurulmasý için gereken iþlem yürütmesi için hükümete yetki verildi.

7 7 B a l k a n BH baþbakaný bakanlarýn görevden alýnmasýný istedi Bosna-Hersek (BH) Baþbakaný Nikola Spiriç 5 Mayýs Pazartesi günü parlamentodan dört yýl süreyle kamu hizmetinden men edilmelerine karþýn istifa etmeyi reddeden Dýþiþleri Bakaný Sven Alkalay ve iki küçük hükümet üyesini görevden almasýný istedi. Geçtiðimiz ay, BH Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Alkalay, Savunma Bakan Yardýmcýsý Igor Crnadak ve Sivil Ýþler Bakan Yardýmcýsý Senad Sepiç in ülkenin çýkar çatýþmasý yasasýný ihlal ettiklerine karar verdi. Komisyon, üçlünün þahsen veya yakýn akrabalarý vasýtasýyla devlet kurumlarýyla iþ yapan þirketlerle baðlantýlý olduklarýný ileri sürdü. 24 Nisan da verdiði kararda komisyon, Alkalay ýn dýþiþleri bakanlýðý yaptýðý sýrada BH makamlarýyla olan iþ iliþkisi yýlda 52 bin 500 avroyu geçen bir sigorta þirketinin üyesi olduðunu belirtti. Crnadak ýn babasý Banja Luka merkezli Incel Holding in sahibi olduðu için, Sepiç inse kayýnpederi Travnik teki Basnubar kamu kuruluþunun müdürü olduðu için yasayý ihlal ettiði görüldü. MSK nýn kararýný siyasi güdümlü olduðu gerekçesiyle reddeden Alkalay, bunun kendisi aleyhindeki partizan bir siyasi kampanyanýn bir parçasý olduðunu iddia etti. Bakan, komisyonun kendisi hakkýndaki suçlamalarýnýn hiçbir gerçek veya yasal bir temeli olmadýðýný ve sigorta þirketinin yönetim kurulu üyesi olmanýn tek baþýna yasayý ihlal anlamýna gelmediði konusunda da ýsrar etti. Dahasý, komisyon kararýndan önce o görevden ayrýldýðýný da belirtti. Alkalay 25 Nisan da Saraybosna da düzenlediði ve istifa etmeyi ret kararýný açýkladýðý basýn toplantýsýnda gazetecilere, Bir bakan olarak, yönetim kurulu üyeliðinden elime geçen bütün gelirden vazgeçmekten hiçbir maddi kazanç saðlamadým. dedi. Bakan ve iki bakan yardýmcýsý MSK nýn kararýna karþý temyiz mahkemesine baþvurdular. Spiriç Pazartesi günü basýn mensuplarýna verdiði demeçte, komisyonun kararý sonrasýnda üç yetkilinin görevden alýnmasý yönünde prosedür baþlatmanýn yasal yükümlülüðü olduðunu söyledi. Görevden alýnýp alýnmayacaklarý konusundaki kararýysa milletvekilleri verecek. Baþbakan, özellikle bir gün AB ve NATO ya üye olma umutlarý besleyen bir ülkede kimsenin yasalardan üstün olmamasý gerektiðini söyledi. Baþbakan, BH nin bir hukuk devleti olarak inþa edilmesi son derece önemlidir. dedi. Parlamentodan bu davada kesin bir çözüm sunmasýný bekliyorum. diyen Spiriç þöyle devam etti: Bakan ve iki bakaný görevden almaya karar verirlerse, o zaman önde gelen siyasi partilerden en kýsa sürede yeni adaylar önermelerini bekliyorum. Arnavutluk ve Hýrvatistan NATO üye ülkelerine ortak mektup gönderecekler Arnavutluk ve Hýrvatistan geçtiðimiz ay NATO ya üyelik daveti aldýktan sonra, tam üyelik yolunda ilerlemelerinde yardýmcý olacak adýmlarý kararlaþtýrmak üzere birlikte çalýþýyorlar. Hýrvatistan Meclis Baþkaný Luka Bebiç 5 Mayýs Pazartesi günü Tiran a yaptýðý ziyarette Arnavut mevkidaþý Jozefina Topalli ye NATO nun 26 üye ülkesinin parlamentolarýna Arnavutluk ve Hýrvatistan ýn üyelik umutlarý hakkýnda bir mektup göndermelerini önerdi. Topalli, Bu, anlaþmanýn onaylanmasý yolunda daha hýzlý yol almamýza ve tam üyelik almamýza yardýmcý olacaktýr. dedi. Bebiç de, iki ülke arasýndaki iliþkileri ilerletip anlaþmanýn onaylanmasýný hýzlandýrabileceklerini söyledi. Tadiç ölüm tehditleri alıyor iddası Blic gazetesinde yayınlanan bir haberde, Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç'in ölüm tehditleri aldığı bildirildi. Gazete, tehditlerin Kosova'nın Şubat ayındaki bağımsızlık ilanı ve Tadiç'in geçtiğimiz hafta AB ile İstikrar ve Ortaklık Anlaşması'nı imzalama kararı sonrasında belirgin derecede arttığını ileri sürdü. Blic'e göre, mektuplar Sırp bakanlar ve mahkeme yetkililerine gönderilen diğer tehdit mektuplarının da kaynağı olan Chicago'dan geliyor. Sırbistan cumhuriyet başsavcılığı durumun farkında olduğunu ve cumhurbaşkanını korumak ve söz konusu tehditleri gönderenleri bulmak için yetkisi dahilindeki her şeyi yapmakta olduğunu doğruladı. Komisyon, Arnavutluk'un reformları uygulamasına yardım edecek AB Arnavutluk'a Birliğe üyelik için gerekli reformları tamamlaması konusunda tam destek verdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso Brüksel'de Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa'ya ülkesinin AB ile üyelik müzakerelerine başlamasını istiyorsa daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söyledi. Avrupa Komisyonu'ndan finans ve diğer alanlarda yardım güvencesi verdim." diyerek, Arnavutluk'un katılım müzakereleri için bir tarih belirlemek için henüz çok erken olduğunu da sözlerine ekledi. Romanya'da iktidardaki PNL, AB'nin Adalet Komiseri Frattini'yi istifaya çağırdı Romanya'nın iktidardaki Ulusal Liberal Parti'si (PNL) Avrupa Parlamentosu üyelerini AB'nin Adaletten Sorumlu Komisyon Üyesi Franco Frattini'yi göçle ilgili sözlerinden ötürü istifaya davet etmeye çağırdı. PNL genel başkan yardımcısı ve Savunma Bakanı Teodor Melescanu yaptığı açıklamada, açıklamaları Avrupa İnsan Hakları Anlaşması'na aykırıdır." dedi. Geçen ay Frattini, vatandaşların serbest dolaşımının suçluların serbest dolaşımına dönüşemeyeceğini söyleyerek Avrupa'nın AB üye ülkeleri içindeki serbest dolaşımla ilgili yönetmeliğinin bi gözden geçirmesine destek vermişti. Komiser ayrıca, İtalya'da yaşamak için gereken asgari gelire sahip olmayan yabancıların sınır dışı edilmeleri ve İtalya'da suç işleyenlerin mahkemeye çıkarılması, cezaya çarptırılması ve sınır dışı edilmesi gerektiğini öne sürmüştü. Makedonya, Yunanistan arasındaki sorunları çözmek isiyor Makedonya Hükümet sözcüsü Ivica Bocevski yaptığı açıklamada, hükümetin Avrupa Komisyonu (AK), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ve Yunanistan'ın Makedon havayolu şirketi MAT'a koyduğu yasaktan haberdar edilen diğer yetkili mercilerden daha güçlü bir tepki beklediğini söyledi. Bocevski, Yunanistan'ın konuyla ilgili politikasından vazgeçmesini umduğunu ve bunun iyi komşuluk ilişkilerine katkıda bulunmadığını söyledi. Bocevski, "Makedonya her zaman iyi bir komşu ve uluslararası toplumun etkin ve yapıcı bir üyesi olmuştur. Batının özgürlük, demokrasi değerleri ve serbest piyasa ekonomisinin oluşturduğu ailede yer alan ülkelerden de aynı şekilde muamele görmeyi bekliyoruz." dedi. AK, AB ile Batı Balkan ülkeleri arasındaki anlaşmalara ters düşebileceğini ileri sürerek söz konusu politikayla ilgili endişelerini dile getirmişti.

8 Dünya Turu Guam Obama Dedi Amerika Birleþik Devletleri Baþkanlýðý için Demokrat Parti adaylarýnýn yarýþý devam ediyor. Barack Obama, Guam da 7 oy farkla Hilary Clinton u geçti. Obama, Guam da yapýlan seçimde iki bin 264 oy alýrken, Clinton iki bin 257 oyda kaldý. Amerika Birleþik Devletleri nin yönetimindeki Guam da yaþayanlar, baþkanlýk seçiminde oy kullanamýyor ancak ön seçimlere katýlabilen ada halký, Demokrat Parti nin Aðustos ta yapýlacak kongresine 5 delege gönderecek. ABD nin Asker Kaybý Büyük 11 Eylül saldýrýlarýndan sonra Amerika Birleþik Devletleri nce baþlatýlan global terörle savaþ operasyonlarý 4 bin 500 den fazla Amerikan askerinin hayatýna mal oldu. Baþta Irak ve Afganistan daki operasyonlarda yaklaþýk 32 bin asker de yaralandý. ABD Savunma Bakanlýðý verilerine göre, Irak taki operasyonlarda 3 bin 298 asker direniþçi ateþi sonucu öldü. Amerikan askerlerinden 748 inin ise düþman ateþi dýþýndaki nedenlerden hayatýný kaybettiði belirtildi. Toplam 4 bin 46 Amerikan askerinin öldüðü iþgal sýrasýnda yaralanan askerlerin sayýsý ise 30 bine yaklaþtý. Global terörle savaþ gerekçesiyle Irak dýþýnda özellikle Afganistan, Filipinler, Güneydoðu Asya ve öteki bölgelerde yürütülen operasyonlar ise 489 Amerikan askerinin ölümüne yol açtý. Bu ülkelerdeki operasyonlarda 2 bin dolayýnda Amerikan askeri de yaralandý. Ýran dan Nükleer Teklife Yanýt Ýran yönetimi, nükleer teknoloji hakkýný tanýmayan hiçbir öneriyi kabul etmeyeceðini yineledi. Ýran Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Muhammed Ali Hüseyni, Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi nin 5 daimi üyesi ve Almanya nýn, Ýran ýn nükleer sorununun çözümü için yeni bir teklif paketi hazýrladýklarýnýn hatýrlatýlmasý üzerine, kendilerine hiçbir teklif gelmediðini bildirdi. Sözcü Muhammed Ali Hüseyni, müzakereye açýk olduklarýný ve sorunun çözümü için bütün önerileri inceleyebileceklerini, ancak Ýran milletinin hakkýný çiðneyen hiçbir öneriyi kabul etmeyeceklerini belirtti. Ýngiltere de Muhafazakarlar Galip Ýngiltere deki yerel seçimlerde Ýþçi Partisi son 40 yýlýn en aðýr yenilgisini aldý. Ýþçi Partisi, Liberal demokratlarýn ardýndan üçüncü sýraya düþerken Londra Belediyesi ni de muhafazakarlara kaptýrdý. Yerel seçimlerde muhafazakarlar oylarýn yüzde 44 ünü, liberal-demokratlar yüzde 25 ini alýrken, Ýþçi Partisi yüzde 24 te kaldý. Ýþçi Partisi lideri Baþbakan Gordon Brown, seçimden gerekli dersleri çýkartacaklarýný söyledi. Muhafazakar lider David Cameron ise sonucu partisi için büyük bir zafer olarak niteledi. Muhafazakarlar yerel seçim- D ü n y a 8 Dünyada Ýþçi Bayramý böyle kutlandý 1 Mayýs Ýþçi Bayramý bugün tüm dünyada kutlandý. Bayramý resmi törenle kutlayan, gerçek bir festival havasýnda eðlenerek geçiren veya bizdeki gibi olaylý gösterilerle yaþayan ülkeler vardý. 1Mayýs iþçi Bayramý dünyanýn dört bir yanýnda kutlandý. Berlin ve Hamburg da çýkan çatýþmalar dýþýnda Avrupa daki kutlamalar sakin geçerken, Asya ülkelerinde birçok yürüyüþ düzenlendi. Endonezya daki gösterilere polis müdahale ederken, Fransa da iþçi bayramý devlet töreni ile kutlandý. Almanya da 1 Mayýs gösterileri dünyaya göre daha erken baþladý. Berlin ve Hamburg da önceki gece düzenlenen gösterilerde polisle göstericiler arasýnda çatýþmalar çýktý. Baþta baþkent Berlin olmak üzere Ýþçi Bayramý sokak festivalleri ile kutlandý. Diðer Avrupa ülkelerinde gösteriler genellikle sakin geçerken, Fransa da 1 Mayýs nedeniyle Elysee Sarayý nda Fransýz ürünleri sergilendi ve resmi kutlama gerçekleþti. Sarkozy ye resmi kutlamadan önce, Ýþçi Bayramý nýn Fransa daki simgesi olan zambaklarla donatýlmýþ gitar verildi. Avusturya da Sosyal Demokrat Parti giriþimi ile Viyana da kutlamalar düzenlendi. Dünyadan 1 Mayýs görüntüleri Moskova daki gösterilerin adresi Kýzýl Meydan dý. Yürüyüþe katýlan iþçiler ve Komünist Partililer, Lenin ve Stalin in fotoðraflarýný taþýdý. Filipinler in baþkenti Manila da, binlerce kiþinin katýldýðý gösteride hükümet karþýtý sloganlar atýldý ve daha yüksek ücret talebinde bulunuldu. Cakarta da iþçiler sosyal haklarýnýn artmasýný talep etti. Endonezya nin baþkenti Cakarta da da, iþçiler sokaktaydý. Polisin müdahale etmediði gösterilerde iþçiler, özelleþtirmeye son verilmesini ve sosyal haklarýnýn arttýrýlmasýný talep etti. Çinde gerçekleþen gösterilerde hükümet karþýtý sloganlar atýldý. Çin deki yürüyüþlere yoðun katýlým oldu Pakistan ýn Karaçi þehrinde de birçok iþçi federasyonunun katýlýmýyla gösteri düzenlendi. Japonya da baþkent Tokyo da gerçekleþen yürüyüþ sorunsuz geçti. Hindistan ýn doðusundaki Kalküta kentinde ise, 3 bin civarýnda hayat kadýný, 1 Mayýs dolayýsýyla, çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi ve yasal statü saðlanmasý talebiyle gösteri yaptý. lerde 1992 den bu yana en iyi sonucu elde ederken, Ýþçi Partisi 1960 lardan bu yana en kötü sonucu aldý. Ýþçi Partisi Londra belediye baþkanlýðýný da Muhafazakar Parti ye kaptýrdý. Bolivya da Referandum Kýzdýrdý Bolivya nýn zengin bölgesi Santa Cruz da özerklik referandumu yapýldý. Devlet Baþkaný Evo Morales in yasa dýþý olarak nitelendirdiði referandumdan evet oyu çýktý. Karar protestolara yol açtý. Bolivya da önceliði fakir yerli halka veren ve toprak reformuna yönelik planlar hazýrlayan Devlet Baþkaný Morales in projeleri, ülkenin en büyük ve zengin eyaleti Santa Cruz da rahatsýzlýk yarattý. Petrol zengini Santa Cruz da düzenlenen referandumla özerklik kararý alýndý. Özerklik, bölgenin vergi, polis, toprak ve gaz rezervleri konusunda kendi kararlarýný almasý anlamýna geliyor. Baþkent La Paz da ise Morales in politikalarý destekleyenler yürüyüþ yaptý. Santa Cruz ve Montero da ise referandum yanlýlarýyla, karþýtlarý arasýndaki çatýþmalarda çok sayýda kiþi yaralandý. Bu geliþmelerin ülkede bir iç savaþa yol açmasýndan korkuluyor. ABD den 700 milyon dolar gýda yardým George Bush, gýda fiyatlarýnýn artmasý ile tetiklenen krizle mücadele için ABD nin, 700 milyon dolarlýk yardýmda bulunacaðýný duyurdu. George Bush pirinç ve buðday fiyatlarýndaki artýþ ile baþlayan gýda krizinin ardýndan, ABD nin zor durumda olan ülkelere yardým etmek için, 700 milyon dolar vereceðini duyurdu. Bush kararýný önümüzdeki günlerde onaylanmasý için kongreye götürecek. ABD Baþkaný, iki hafta önce de acil gýda yardýmý için 200 milyon dolarlýk bir fon oluþturduklarýný söylemiþti. Malezya da kadýna çocuk muamelesi Ýslam ýn resmi din olduðu Malezya da, yurt dýþýna yalnýz gidecek kadýnlardan ebeveyn veya iþverenlerinden yolculuðun nedenini belirten yazýlý izin almalarý isteniyor. Dýþiþleri Bakaný Reis Yatim, talebini kadýnlarýn yasadýþý uyuþturucu kuryesi yapýlmasýný önlemekle gerekçelendirdi. Kadýn haklarý savunucularý ayaklandý. Ýçiþleri bakanlýðýnýn öneriyi kabineye sunduðunu belirten Reis, Yalnýz baþýna yurtdýþýna çýkan kadýnlarýn çoðu çalýþmaya yahut kurslara gittiklerini söylüyor. Bu bildirimle kadýnýn nereye ne için gittiðinden kesin emin olacaðýz dedi. Malezya hükümeti, bu kadýnlarýn kuryelik için kandýrýldýðýný düþünüyor. Basýn, 90 güne dek ziyaretlerde ya da transit geçiþlerde vize istenmeyen Malezyalý kadýnlarýn AB ye uyuþturucu sokmak isteyenlerin baþ hedefi olduðu görüþünde. Resmi haber ajansý da, bunu, þeriattan kaynaklanan deðil de, suçla mücadeleye yönelik önlem olarak sunup Aile gözetimi kadýnýn kandýrýlmasýný önlemeye hizmet eder dedi. Dünya Turu

9 9 T ü r k i y e Sadece teröristler hedef alınıyor Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kuzey Irak a 1 Mayıs ta düzenlenen hava operasyonunu Makedonya da değerlendirdi. Gül terör örgütü PKK ya karşı en zor şartlar altında bile başarılı operasyonlar düzenlendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Gül temaslarda bulunduğu Üsküp te Makedon Cumhurbaşkanı Branko Srvenkovski ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gül toplantıda Kandil Dağı ndaki PKK kamplarını hedef alan hava harekatına değindi. Cumhurbaşkanı Gül, Bu Erdoğan: Cesaret Edilemeyeni Yaptık yönde elde edilen istihbarat bilgileri doğrultusunda sivil halka asla zarar vermeden sadece teröristler hedef alınmaktadır dedi. Gül terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan ın öldüğü yönündeki iddialara ilişkin soruları yanıtlamadı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır cesaret edilemeyeni yaptıklarını ve ülkenin kronik sorunlarından olan işsizliğe yönelik etkili bir reform paketini uygulamaya koyduklarını söyledi. Başbakan Erdoğan partisinin Meclis Grubu toplantısında, emeğin hakkını en iyi şekilde alması için gayret gösterdiklerini belirtti. Erdoğan, istihdam paketinin işçi ve işveren kesimiyle diyalog sonucu oluşturulduğunu bildirdi. Erdoğan, "Yıllardır yapılamayanı, yapılmasına cesaret dahi edilemeyeni AK Parti olarak biz yapıyoruz. Türkiye'nin kronik sorunlarından işsizliğe yönelik etkili bir reform paketini uygulamaya koyuyoruz. İşsizliği azaltmak yolunda, istihdam üzerindeki yükleri kaldırmak noktasında tarihi nitelikteki düzenlemeler hayata geçiriliyor" dedi. Türkiye Radyoları 81 Yaşında TRT, Türk kültürüne yaptığı katkılar, eğitici, bilgilendirici ve adından söz ettiren programlarıyla radyo dinleyicilerinin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.ilk deneme radyo yayını 1926 yılında yapıldı. 1927'de başlayan yayınların bir stüdyosu da İstanbul'daki Büyük Postane'ydi. Ankara'da ise ilk stüdyo 1928'de açıldı. Türkiye radyoları 1964'te TRT çatısı altında toplandı. TRT, şu anda 4 ulusal, 5 bölgesel radyosu ile dinleyicilerine ulaşıyor. Radyo 1 eğitim kültür kanalı, Radyo 3 caz ve klasik batı müziği sevenlerin adresi, TRT FM popüler müzik meraklılarının tercihi; Radyo 4'te ise Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği meraklıları buluşuyor. Radyo Dairesi Başkan Vekili Altan Bahadır, "2007'de RTÜK'ün yaptığı dinleyici araştırmalarında TRT en üst sırada, TRT FM ile birlikte bölgesel kanallar ilk sırada." şeklinde konuştu. Konuyla ilgili konuşan TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, "Hem TRT çalışanlarına tebriklerimi iletiyorum, hem de bizi terk etmeyip izleyen dinleyen tüm Türk halkına buradan şükranlarımı arz ediyorum." dedi. RTÜK "Haberde Özgürlük" İstiyor Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Zahid Akman, haber alma ve bilgi edinme özgürlüğünü kısıtlayacak her türlü uygulamanın karşısında olduklarını söyledi. Zahid Akman, Bilkent Üniversitesi Kültür ve İletişim Topluluğu'nun düzenlediği "Türkiye'de Medya Etiği" konulu söyleşiye katıldı. Amaçlarının izleyicinin bilinçlendirilmesi olduğunu anlatan Akman, yasakçı bir anlayışla hareket etmediklerini belirtti. RTÜK Başkanı Zahit Akman, "RTÜK, kişilerin haber alma, bilgi edinme hakkını ve özgürlüğünü kısıtlayacak, onları yönlendirmeye çalışacak böyle bir uygulamaya karşıdır. RTÜK, sansürün ve sansür noktasında talebi olan herkesin karşısında ve bu manada çok ciddi tavırlar takınan bir kurum durumundadır" dedi. AB'den Mesaj: Reformlar Yetersiz Türkiye-AB Troykası, kapatma davasını, 301'i ve reformları ele aldı. Türkiye-AB Troykası Ankara'da buluştu. Toplantıda, Türkiye'de gerçekleştirilen reform çalışmaları ve Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde atılan adımlar ele alındı. Avrupa Birliği Dönem Başkanı Slovenya Dışişleri Bakanı Rupel, 1 Temmuzda dönem başkanlığını devralacak Fransa'nın Avrupa Birliği'nden sorumlu bakanı Jouyet ve Birliğin genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn'den oluşan troyka Türkiye'yi konuştu. En Fazla AK Parti'yi Kapatma Davası Üzerinde Duruldu Basına kapalı gerçekleşen görüşmelerde, 3 Ekim 2005'de Türkiye ile müzakerelerin başlaması kararının alınmasının ardından gelinen nokta değerlendirildi. En çok üzerinde durulan başlık, AK Parti hakkındaki kapatma davası oldu. Genişlemeden sorumlu üye Olli Rehn görüşünü bir kez daha tekrarladı. Rehn, "Türkiye'ye ilgisiz kalamayız, sizi izlemek komisyonun görevi. Parti kapatma davası Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uymalı" görüşünü dile getirdi. "Atılan Adımlar Olumlu, Ancak Reformlar Yetersiz ve Eksik" Diğer önemli iki başlık ise Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesinde yapılan değişiklik ve Vakıflar Yasası oldu. Avrupa Birliği'nin üç yetkin ismi, bu konularda atılan adımları olumlu bulurken "yetersiz ve eksik" ifadelerini kullandı. Türkiye Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan ise yapılanları anlattı ve Kıbrıs'ı işaret ederek siyasi içerikli konuların Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerini etkilememesini ve müzakerelerde ilerleme sağlanmasını istedi. "İki Müzakere Başlığı Daha Açılabilir" Sinyali Toplantıda yılsonuna kadar iki müzakere başlığının daha açılabileceği sinyali verildi. Basın toplantısında da gazetecilerin bu yönde soruları oldu. Türkiye Dışişleri Bakanı Babacan düzenlenen basın toplantısında, "AB zeminini kullanarak Türkiye'den tek taraflı tavizler beklemenin akılcı olmadığı gibi fayda sağlamayacağını da ifade etmek istiyorum" dedi. Rehn Beklentileri Dile Getirdi Olli Rehn ise basın toplantısında beklentilerini açıkladı. Rehn, "Yargı reformu ihtiyacı var. Ombudsmanlık kurumu oluşturulmalı. Yeni fasılların açılması için sendikal haklar Avrupa standardına getirilmeli" diye konuştu. Basın toplantısında Fransa'dan gelen mesaj dönem başkanlıkları sırasında "nesnel" olacakları oldu. Dönem Başkanı Slovenya Dışişleri Bakanı ise "Türkiye'nin tam üye olacağına şüphem yok" ifadesi kullandı. Olli Rehn daha sonra Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

10 G ü n c e l 10 Gül: Dilinizi, kültürünüzü, kimliðinizi unutmayýn Her Zaman Geleceðiz Türkiye nin Balkanlar da etkin ve etkili politikalara devam edeceðini de belirterek, Makedonya ile iþbirliðimiz baþarýlý bir þekilde geliþiyor. Bu iþbirliði içinde Makedonya daki soydaþlarýmýz köprü vazifesini görüyor ifadesini kullanan Gül, ardýndan Ohri nin en ünlü caddesinde yürüyerek, esnaf ve vatandaþla buluþtu. Gül, daha sonra Çýnar Meydaný nýndaki Tekke Camii ni ziyaret etti. Cumhurbaþkaný Gül, daha sonra Ohri den ayrýlarak, öðle yemeði için Struga ya geçti. Güzergah üzerindeki Yahya Kemal Koleji öðrencilerinin ellerinde bayraklarla yolda kendisini beklemesi üzerine Cumhurbaþkaný Gül, arabasýndan inerek çocuklarla fotoðraf çektirdi. Cumhurbaþkaný Gül, Üsküp te Türk toplumuna seslendi Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya daki Türk soydaþlara birlik çaðrýsý yaparak, Hepinizin birlik, beraberlik içinde olmanýzý, yaklaþan seçimlerde birlik, beraberlik içinde hareket etmenizi ve sesinizi hür bir þekilde duyurmanýzý arzu ediyorum. Sizler Türkiye ile Makedonya arasýndaki iliþkilerin daha da geliþtirilmesine çok büyük bir katký saðlayacaksýnýz dedi. Cumhurbaþkaný Gül, Baþkent Üsküp te konakladýðý Aleksandar Palace Oteli nde Makedonya da yaþayan Türk soydaþlarla bir araya geldi. Toplantýnýn baþlangýcýnda bir konuþma yapan Cumhurbaþkaný Gül, sözlerine Makedonya da ve Üsküp te bulunmaktan, soydaþlarla bir araya gelmekten duyduðu mutluluðu dile getirerek baþladý. Gül, Türkiye den bütün kardeþlerinizin selamlarýný, sevgilerini, muhabbetlerini buradaki kardeþlerine getirdim, onlarý size sunuyorum dedi. Balkanlarda çok büyük hatýralar olduðunu, beraber yaþandýðýný ifade eden Cumhurbaþkaný Gül, bugün bütün Balkanlarda yeni devletler kurulduðunu, Türkiye Cumhuriyeti ile bütün bu devletler arasýnda da çok iyi dostluk, kardeþlik, karþýlýklý saygý ve sevgiye dayanan, birbirinin hukukunu koruyan bir iþbirliðinin söz konusu olduðunu belirtti. Makedonya ile iliþkilerin ayrý bir önem taþýdýðýný da vurgulayan Cumhurbaþkaný Gül, baðýmsýz olduktan sonra Makedonya yý kendi ismiyle tanýyan ülkeler arasýnda Türkiye nin de yer aldýðýný ve Üsküp teki ilk büyükelçiliði açtýðýný hatýrlattý. Bundan gurur duyduðunu anlatan Cumhurbaþkaný Gül, Eminim ki siz soydaþlarýmýz da burada Türkiye Cumhuriyeti nin bu tavrýndan büyük bir gurur duymuþsunuzdur. Burada hepinizin baþý yüksekte olmuþtur dedi. Cumhurbaþkaný Gül, Türkiye ile Makedonya arasýndaki iliþkilerin Makedonya baðýmsýzlýðýna kavuþtuðundan bu yana güçlü bir þekilde devam ettiðini söyleyerek, her alandaki iliþkilerin iyi seyrettiðini, Türkiye nin Makedonya ya çok güçlü destek verdiðini ve bu desteðin bundan sonra da hem ikili iliþkilerde hem de uluslararasý platformlarda devam edeceðini bir kez daha vurguladý. Soydaþlara, Sizler bu iliþkilerin daha da geliþmesi için köprübaþýsýnýz. Hiç þüphesiz ki sizlerin varlýðý, bu iliþkileri çok daha güçlü kýlmakta ve geliþtirmektedir diye seslenen Cumhurbaþkaný Gül, soydaþlarýn Makedonya daki geliþmelerden en iyi þekilde faydalanmasýnýn da Türkiye için çok önemli olduðunu anlattý. Dayanýþma ve bütünlük içinde olmanýz önemlidir Ohri ve Manastýr da ki gezilerinde soydaþlarla bir araya geldiðini hatýrlatan Cumhurbaþkaný Gül, tüm soydaþlarýn gösterdiði sevgiden ve yakýn ilgiden mutluluk ve heyecan duyduðunu söyledi. Makedonya nýn demokratik bir ülke olduðunu, AB ye üye olmak için reformlar yaptýðýný ve NATO üyeliði için çaba gösterdiðini kaydeden Cumhurbaþkaný Gül, tüm bunlarýn gerçekleþeceðine olan inancýný da tekrarladý. Cumhurbaþkaný Gül, sözlerini þöyle sürdürdü: Demokratik bir ülkede çoðulculuk vardýr. Demokratik bir ülkede herkesin etnik yapýsýna, dini ve kültürel farklýlýklarýna saygý vardýr. O açýdan buradaki soydaþlarýmýza, Türk toplumuna da büyük bir saygý vardýr. Sizler Makedonya yý zenginleþtiren bir parçasýnýz, ama burada etkinliðinizi daha iyi duyurabilmeniz, kimliðinizi daha iyi koruyabilmeniz ve bunu korurken Türkiye ile olan iþbirliðini daha geliþtirebilmeniz için kendi içinizde de dayanýþma ve bütünlük içinde olmanýz önemlidir. Bu bir gerçektir. Birlik, beraberlik içinde olamayýnca tabii ki sizinle ilgili konularda sesinizi çok daha güçlü bir þekilde duyurmanýz mümkün olmaz. Onun için demokrasilerde ne kadar çok birlik, beraberlik içerisinde olursanýz; muhakkak ki farklýlýklarýnýz olacaktýr, bunlarý kendi içinizde konuþabilirsiniz, bireysel, ferdi deðil, toplu olarak ne kadar çok hareket ederseniz o kadar çok sizin menfaatinize olur. O kadar çok dikkate alýnýrsýnýz, o kadar çok topluma ve Makedonya ya faydanýz olur. Toplumun içinde de o kadar çok sesinizi duyurabilirsiniz. Þunun için söylüyorum; bazý ülkelerde bazý deneyimler var... Soydaþlarýmýz çok bölük pörçük oluyor. Öyle olunca da güçleri ve sesleri duyulmuyor. Sesleri duyulmayýnca da onlarýn sorunlarýna çok fazla dikkat edilmiyor. Onun için sizlere en kuvvetli tavsiyem, birlik, beraberlik içerisinde hareket etmeniz. Ne kadar çok toplu hareket ederseniz de o kadar çok kendi çýkarlarýnýzý, menfaatlerinizi korursunuz. Dilinizi, kültürünüzü, kimliðinizi unutmayýn Türkçe nin yaþayan bir dil olarak devam etmesinin önemine de iþaret eden Cumhurbaþkaný Gül, Dili unutursanýz kültürünüzü de unutuyorsunuz. Kültürü unuttuktan sonra kimliðinizi de unutuyorsunuz. Bunlar sosyolojik gerçekler diye konuþtu. Türkçe yi en güzel þekilde konuþmak, Türkçe yayýnlar yapmak için her türlü imkanýn Makedonya da var olduðunu söyleyen Cumhurbaþkaný Gül, soydaþlarý bu konuda da iþbirliðine çaðýrdý. Soydaþlarýnýn ihtiyaçlarýný karþýlama konusunda da Türkiye nin büyük bir gayret içerisinde olduðunu anlatan Cumhurbaþkaný Gül, Türk Ýþbirliði ve Kalkýnma Ajansýnýn (TÝKA) Balkanlar da çalýþmalarýndan örnekler verdi. Gül, kültürün ve dini ihtiyaçlarýn korunmasý konusunda da Türkiye nin elinden geleni yaptýðýný aktardý. Dünyanýn küçüldüðünü, mesafelerin anlamýný yitirdiðini belirten Cumhurbaþkaný Gül, yaþanan rejim deðiþiklikleriyle kimsenin kimseden haberi olmadýðý, kopukluklarýn yaþandýðý dönemlerin geride kaldýðýný belirtti. Tüm dünyanýn özgür hale geldiðini, böyle olunca da karþýlýklý iþbirliðinin tekrar arttýðýný ve herkesin köklerini tekrar bulduðunu kaydeden Cumhurbaþkaný Gül, geliþen ulaþým imkanlarýnýn da bu iliþkileri güçlendirdiðini anlattý. Mesafelerin çok yakýn olduðunu, Ýstanbul dan Üsküp e 1 saatte gelindiðini buna karþýn Ýstanbul dan Kayseri nin 1 saatten fazla sürdüðünü söyleyen, Buralar bize çok yakýn. Gittiðim yerlerde beni en çok heyecanlandýran duygulandýran, Ohri de çocuklarýn Bizi unutmayýn diye seslenmesi oldu. Onlara, Unutmadýðým için iþte burada aranýzdayým dedim. Mesafeler bu kadar kýsa olunca unutmak mümkün deðil diye konuþtu. Televizyon ve cep telefonu gibi iletiþim araçlarý sayesinde artýk herkesin birbirinden haberdar olduðunu ifade eden Cumhurbaþkaný Gül, Geçmiþte

11 11 G ü n c e l yalnýzlýk duygusu içerisinde olmuþ olabilirsiniz, ama bugün herkes birbirine yakýn. Herkes birbirine istediði anda ulaþabiliyor. Ekonomik, kültürel, siyasi iþbirliði imkanlarý çok. Bütün bunlar, bizi birbirimize daha çok yaklaþtýrýyor ve yakýnlaþtýrýyor dedi. Türkiye ile bütün Balkanlar arasýnda iþbirliði söz konusu Cumhurbaþkaný Gül, Balkanlarýn tümünde soydaþlarýn yaþadýðýný hatýrlatarak, Makedonya Cumhurbaþkaný Branko Crvenkovski nin 15. Orta Avrupa Ülkeleri Cumhurbaþkanlarý Zirvesi ne katýlan devlet baþkanlarý onuruna dün akþam verdiði yemekte folklor gösterileri yapýldýðýný ve müzik dinletisi yer aldýðýný hatýrlatarak, þunlarý anlattý: Balkan müziði söz konusuydu tabii. Söylenen þarkýlarýn çoðunluðunu belki anlayamadým, ama içinde o kadar çok tanýdýðým Türkçe kelimeler vardý ki onlarýn hepsini yakaladým. Türkçe þarký da söylediler. Hepsi ayný ritmde, hepsi ayný duygularý ifade ediyor. Sözlerini anlamadýðým þarkýlarýn da neleri ifade ettiðini anladým. Çünkü þarkýlarýn bazýlarýnýn en azýndan baþlýklarý Türkçe idi. Bununla þunu söylemek istiyorum; sadece Türkiye ile Makedonya arasýnda deðil, Türkiye ile bütün Balkan ülkeleri ve Makedonya ile bütün Balkan ülkeleri arasýnda bir iþbirliði söz konusu. Bu geliþtikçe, hepimiz birbirimizi daha çok keþfedeceðiz, ortak kültürlerimizi canlandýracaðýz. Cumhurbaþkaný Gül, sözlerini Hepinizin birlik, beraberlik içinde olmanýzý, yaklaþan seçimlerde birlik, beraberlik içinde hareket etmenizi ve sesinizi hür bir þekilde duyurmanýzý arzu ediyorum. Sizler Türkiye ile Makedonya arasýndaki iliþkilerin daha da geliþtirilmesine çok büyük bir katký saðlayacaksýnýz diyerek bitirdi. Üsküp e NATO desteði garantisi verdi Gül, 3 Türk partisinin de katýlacaðý gelecek ay yapýlacak seçimler öncesinde ülkedeki bütün etnik gruplara yaþadýðýnýz ülkeye sadakat gösterin çaðrýsýnda bulundu. Gül, 4 günlük Makedonya seyahatinin son gününde baþkent Üsküp te resmî temaslarda bulundu. Makedonya Cumhurbaþkaný Branko Çýrvenkovski ile bir araya geldi. Görüþmede iki ülke iliþkilerinin yaný sýra, Kosova nýn tek taraflý baðýmsýzlýðýný ilan etmesi sonrasýnda ortaya çýkan bölgesel geliþmeler ele alýndý. Ankara, Üsküp yönetimine olan NATO desteðini bir kez daha güçlü ifadelerle ortaya koydu. Nisan ayýnda Romanya nýn baþkenti Bükreþ te yapýlan NATO zirvesinde, Yunanistan ýn itirazý nedeniyle Makedonya ya üyelik daveti yapýlmamýþtý. Cumhurbaþkaný Gül, Üsküp te düzenlenen ortak basýn toplantýsýnda, Bükreþ te zirveye gölge düþtü; haksýzlýk oldu. sözleriyle Türkiye nin söz konusu karara tepkisini dile getirdi. Türkiye nin NATO ve AB sürecinde Üsküp e desteðinin süreceðini anlattý. Üsküp yönetimine, Reform sürecine devam edin. tavsiyesinde bulundu. Makedon Cumhurbaþkaný da, Gül ün verdiði desteðe teþekkür etti ve Türkiye nin desteðinden eminiz ve devamýný bekliyoruz. dedi. Çýrvenkovski, Türkiye nin Bükreþ zirvesinde destek ifadesinin ötesinde ülkesi için yoðun bir kulis çalýþmasý yaptýðýný da hatýrlattý. Yunanistan ýn veto hakkýný istismar ettiðini söyledi. Makedonya nüfusunun yaklaþýk yüzde 4 ünü Türkler oluþturuyor ve 1 Haziran da ülkede yapýlacak erken seçimlere de 3 ayrý parti ile giriyor. Bunlar, Türk Demokratik Partisi, Türk Hareket Partisi ve Türk Milli Birlik Partisi. Ankara nýn desteðinin ilk sýradaki partilere olduðu Üsküp te biliniyor. Bu durum, diðer partiler tarafýndan eleþtiriliyor. 120 üyeli parlamentoya bir Türk vekilin girmesine kesin gözüyle bakýlýyor; kabinede bir Türk bakanýn olacaðý beklentisi var. Ülkede, seçimlerde etnik ayrýmcýlýðýn körüklenmesinden endiþe ediliyor. Dünkü temaslarda, bu ülkede yaþayan Türkler için Abdullah Gül, Köprübaþý ; Makedon Cumhurbaþkaný da, iki ülkenin ortak deðerleri ifadesini kullandý. Abdullah Gül, seçimlere iliþkin bir soru üzerine, baþta Arnavutlar olmak üzere farklý etnik gruplara, Yaþadýðýnýz ülkeye sadakat gösterin. Zenginleþmesi ve güçlenmesi için çalýþýn uyarýsýnda bulundu. Atatürk ün babasý ve Yahya Kemal in evi için söz aldý Cumhurbaþkaný Gül görüþtüðü Makedon lider Çýrvenkovski den Atatürk ün babasý ve Yahya Kemal in evleri konusunda talepte bulundu. Çankaya kaynaklarýnýn verdiði bilgilere göre Gül, Atatürk ün babasýnýn dünyaya geldiði, Makedonya nýn Debre ilçesi Kocacýk köyünde bulunan evin restorasyonu ile þair Yahya Kemal in Üsküp te bulunan evinin yeniden yapýlmasýný istedi. Çýrvenkovski, olumlu yaklaþýmýný ortaya koydu ve Birlikte çalýþalým dedi. Ali Rýza Efendi nin dünyaya geldiði Kocacýk köyü, Makedonya nýn Arnavutluk sýnýrýna yakýn bir köy ve köyün tümü Anadolu dan göç eden Türkmen kökenli vatandaþlardan oluþuyor. Yahya Kemal in evi geçtiðimiz mart ayýnda yýkýlmýþ ve otopark yapýlmýþtý. Üsküp te Türklerin kurduðu bir dernek, þairin vefatýnýn 50. yýlý anýsýna, kültür evi ve müze olarak kullanýlacak bir binanýn inþa edilmesini istiyor. Bilindiði gibi, Türkiye Kültür Bakanlýðý, 2008 i, Yahya Kemal yýlý ilan etmiþti yýlýnda Üsküp te doðan Kemal, 1958 de vefat etmiþti. Makedon liderden Kosova uyarýsý Türkiye ve Makedonya cumhurbaþkanýnýn Üsküp te yaptýðý görüþmeyi iki ülke basýnýn yaný sýra Yunan basýný da yakýndan takip etti. Makedonya Cumhurbaþkaný, bir soru üzerine, ülkesinin Kosova politikasýnýn netleþmediðini, seçim sonrasýnda belirleneceðini anlattý. Çýrvenskovski, Kosova nýn kuzeyinde tedirginlik var. Bu etnik bölünme, Makedonya dahil bütün bölgeye sýçrayabilir. uyarýsýnda bulundu. Türk KFOR undan haberler Türk askeri eðitime ve eðitim altyapýsýna desteðini sürdürüyor Okul Müdür ve yardýmcýlarý, öðretmenleri ve öðrencilerin katýlýmýyla, yapýlan faaliyetleri yerinde görülmesi amacýyla yapýlan ziyaret sýrasýnda Türk Askerine duyulan minnettarlýk ve þükran duygularý sýk sýk ifade edildi, Kosova ve Türkiye kardeþliði vurgulandý. Ziyaret süresince Kosova nýn geleceðinde büyük pay sahibi olacak olan öðrenciler, þiir ve halk danslarý gösterilerini sergilerken; Fadil Hisari ilkokulu Müdürü Sabri Hasani, katkýlarýndan dolayý Türk askerine teþekkür etti ve bu katýkýnýn hem Kosova ya hem Kosova eðitimine sunulmuþ bir katký olarak deðerlendirdi. Müdür Hasani, konuþmasýnýn sonunda Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýyan Türkiye Cumhuriyetine minnettar olduklarýný ifade etti. Abdül Fraşeri ilkokulu ziyaretinde çocuklara çanta ve kýrtasiye malzemesi hediye eden Tabur Komutaný Yarbay Kerim Acar, okul müdürü Haki Gayraku ile bir araya geldi. Her iki ziyarette de yaptýðý konuþmalarda, tarihi baðlarýnýn olduðu Kosova halkýna sahip çýkmak ve bölgeye kalýcý barýþý getirmek maksadýyla Türk Askerinin NATO kapsamýnda Sivil Asker Ýþbirliði (CIMIC) faaliyetlerini aralýksýz sürdürdüðünü vurgulayan KTTGKK Yarbay Kerim Acar, Kosova lý kardeþlerimize maddi ve manevi her türlü destek hiç bir karþýlýk beklemeden verilmektedir. Tüm bu çalýþmalar esnasýnda karþýlaþtýðýmýz misafirperverlik ve gönülden samimi paylaþýmlar bizleri derinden etkilemiþtir. Kosovalý gençlerin ve çocuklarýn eðitimine katkýmýzýn olmasý bizleri ayrýca memnun etmiþtir. dedi. Yarbay Kerim Acar, çocuklara Kosova nýn geleceðisiniz. Eðer derslerinize en iyi þekilde çalýþýr, öðretmenlerinizin gösterdiði yolda sorumluluklarýnýzý yerine getirirseniz Kosova daha güzel bir ülke olacaktýr diyerek onlara baþarýlar diledi. Okul ziyaretleri sýrasýnda birer sýnýfta öðrencilere kýrtasiye malzemesi ve çanta hediye edilerek karþýlýklý bilgi alýþveriþinde de bulunuldu. Türk askeri Gilan ve Priþtine de çocuk parký açtý Türk KFOR u geçen hafta içerisinde toplam iki çocuk parkýný daha hizmete açýltý. 5 Mayýs tarihinde Gilan da ve 7 Mayýs tarihinde Priþtine de bulunan iki çocuk yuvasýnýn bahçesinde çocuk oyun parklarý açýlýþ törenleri gerçekleþtirildi. Gilan da gerçekleþtirilen çocuk parký açýlýþýna, Gilan Belediyesi Eðitim Müdürü Ýsmail Kurteþi, Belediye Baþkaný Cemal Mustafa ve çok sayýda yetkili yaný sýra ebeynler ile öðrenciler de katýldý. Törenli açýlýþ konuþmalarý ardýndan çocuk parkýnýn açýlýþýný Çok Uluslu Güney Tugayý Komutaný Tuðgeneral Uður Tarçýn yaptý. Gilanlý yetkililer Türk askeri ve hükümetine katkýlarýndan dolayý teþekkürlerini iletirken, Çok Uluslu Güney Tugayý Komutaný Tuðgeneral Uður Tarçýn, geleceðimiz çocuklar olduðu için eðitime öncelik verdiklerini söyledi. Karþýlýklý takdirnameler ve hediyeleþmeler ardýndan çocuklar hazýrlamýþ olduklarý þiir ve halk gösterilerini sundular. Açýlýþ verilen kokteyl ile son buldu.

12 Astro-inek aranýyor! Avrupa Uzay Ajansý (ESA), yakýnda uzaya göndermek üzere seçeceði astronotlarýn akýllý, cesaretli, atletik ve dayanýklý olmalarýndan ziyade, ekip ruhuna sahip bilim insaný ve mühendislerden oluþmalarýna dikkat edecek. The Times gazetesinin haberine göre, astronot deðil astro-inek aradýðý yorumlarýnýn yapýlmasýna neden olan ESA, kuruluþun ilk uzay uçuþlarýnda yer alacak 4 uzay insanýnýn, maceracýlardan çok ekip içinde çalýþabileceklerden meydana gelmesine önem veriyor. 6 Avrupa ülkesinden 43 ila 56 yaþlarýndaki 8 astronottan oluþan þu anki ekibini yenilemek isteyen ESA, 4 ü yedek 8 astronot yetiþtirmek için üyesi olan 17 Avrupa ülkesinden 27 ila 37 yaþlarýnda aranan koþullara uygun adaylara baþvuruda bulunmalarý çaðrýsý yapýyor. 50 bin baþvuru arasýndan seçileceklerin ilk baþta bir yýllýk fiziki ve psikolojik testlere sokulmasýný öngören ESA, daha sonra bunlarýn arasýndan seçilecek olanlarýn da 18 ay sürecek temel eðitimlerinin ardýndan, 2 yýllýk ileri eðitimle yetiþtirilmesini planlýyor. Almanya nýn Köln kentindeki ESA Astronot Merkezi nin Direktörü eski astronot Michel Tognini, yakýn gelecekte Uluslararasý Uzay Ýstasyonu (UUÝ), Ay ve ötesine yapýlacak seyahatler için þu anki astronot kadrosunu desteklemek amacýyla yeni yetenekleri bulmanýn zamaný geldiðini belirterek, takým ruhu içinde, kriz anýnda birlikte çalýþabilecek yüksek nitelikte kadýn ve erkekler aradýklarýný söyledi. ESA, baþvurularda özellikle, iyi hafýza, akýl yürütme yeteneði, konsantrasyon, el becerisi, yüksek motivasyon, esneklik, takým ruhu, empati ve duygusal istikrar gibi özelliklere dikkat edecek. Avrupa Uzay Ajansý, bunun yanýnda, týbbi açýdan saðlýklý, fizik, kimya, týp ve mühendislik konularýndan bilgili adaylara öncelik tanýrken, pilotluk deneyiminin fazladan avantaj saðlayacaðý belirtiliyor. Jeste jest! ABD de ilginç olay 285 yýllýk kemaný takside unuttu! Geri getiren taksiciye özel konser verdi.. ABD de 285 yýllýk kemanýný bindiði takside unutan kemancý, müzik aletini geri getiren taksi þoförüne teþekkür etmek için özel konser verecek. Philippe Quint adlý kemancý, uluslararasý Newark Liberty Havalimaný ndaki taksi duraðýnda bugün yarým saatlik bir konser verecek. Quint, 1723 yýlý yapýmý Kiesewetter Stradivarius kemanýný geçen ay Dallas tan geldiði Newark Havalimaný ndan dönerken bindiði takside unutmuþ, taksinin þoförü Muhamed Halil, kemaný ertesi gün sahibine ulaþtýrmýþtý. Mýsýr doðumlu Halil, bu duyarlý davranýþýndan dolayý Quint ten 100 dolar para ödülü aldý ve Newark kenti tarafýndan da bir madalyayla onurlandýrýldý. Ýtalyan usta Antonio Stradivari tarafýndan yapýlan kemanýn ilk sahibi 18. yüzyýlda Alman besteci ve kemancý Christophe Kiesewetter oldu. Bu kemana 4 milyon dolar deðer biçiliyor. G ü n c e l 12 Dünyanýn en genç profesörü 8 aylýkken okumaya baþlayan, 10 yaþýnda üniversiteden mezun olan, 14 yaþýnda doktorasýný bitiren Alia Sabur, þu an 19 yaþýnda ve Güney Kore de profesör sýfatýyla ders vermeye hazýrlanýyor 1999 yýlýnda, henüz 10 yaþýndayken ABD deki New York State Ünivers i t e s i n i n U y g u l a m a l ý M a t e m a t i k B ö l ü m ü n d e n mezun oldu yýlýnda, yani daha 14 yaþýndayken Drexel Üniversitesi M a l z e m e M ü h e n d i s l i ð i Bölümü nde doktorasýný tamamladý. Artýk basýnda adý dâhi kýz olarak anýlmaya baþlamýþtý. Klarnet ustasý Ýran asýllý ABD vatandaþý Alia Sabur, þimdi yeni bir rekora imza atýyor: Dünyanýn en genç profesörü oluyor. Sabur, Güney Kore nin Konkuk Üniversitesi nde gelecek ay profesör sýfatýyla ders vermeye baþlayacak. Böylece dünyada bu unvaný hak eden en genç kiþi olacak. Dâhi kýz Sabur, ayný zamanda müzik ve spor tutkunu da... Ve bu tutkularýnda da çok baþarýlý. Öyle ki henüz 11 yaþýndayken solo klarnetçi olarak bir senfoni orkestrasýyla beraber konser vermiþ. Ayrýca tekvandoda da siyah kuþak sahibi. Sabur, yapmak istediði her þey konusunda kendisini cesaretlendiren ve destek veren ailesinin de baþarýsýnda büyük pay sahibi olduðunu söylüyor. IQ testi onu aþýyor Konkuk Üniversitesi yetkilileri, baþarýsýnýn sýrrýný merak olarak açýklayan Sabur un zekâsýný ölçmek için IQ testinin yetersiz olduðunu söylüyor. Sabur un zekâsýný yansýtacak bir kategori olmadýðýný belirten meslektaþlarý onun önümüzdeki yýllarda çok önemli buluþlara imza atacaðýna inandýklarýný anlatýyorlar. Kare Bulmaca No: 51 Hazýrlayan: Abdülhadi Taduþka Soldan Saða 1. Prizren in merkezinde bir camii 2. Türkiye de bir deniz- Eski Türkiye Başbakanı İnönü 3. İngilizce hayır- Kendini Tanrıya adamış, ermiş- İyot un kısası 4. Alfabenin üçüncü harfi- Üç şövalyelerden biri- Adnan Şenses 5. Hırvat Sanatçı Dediç- Doğum işi yaptıran kadın 6. İspanya nın bir futbol takımı- Ün Asya da bir ülke. Geçen haftaki bulmacanın çözümü NO:50 Yukarýdan Aþaðýya 1. Yeni Dönem Gazetesi Yazı İşleri Müdürünün ismi 2. Rus yazar Viktor- Müzikte bir nota 3. Neon un kısaltılması- Eskiden ihtiyarların kullandıkları sopa 4. Alfabenin ilk harfi- Bayan sanatçı Sayın 5. Roma yı yakan imparator 6. Basın (İngilizce)- İyot un kısaltılması 7. İnsanlarda yapılan bir test (Med.)- Asker 8. Santranç oyununda bir deyim- Kalın kaba kumaş 9. F.B eski başkanının adı ve soyadı. Konyaspor, Uma, Resmi, Ro, Remzi, Z, İ, Dona, Li, Lista, Kek, Arpa, Beko...

13 13 Bilgisayarlar tehdit altında İnternet ortamında bilgisayarlara bulaşarak sistemlere zarar veren bilgisayar virüslerinin sayısının 1 milyona ulaştığı kaydedildi. İngiliz yayın kuruluşu BBC, Symantec Güvenlik Şirketinin altı ayda bir yayınlanan "İnternet Güvenliği Tehdit Raporu"na dayanarak çok zararlı yeni virüslerin ortaya çıktığını duyurdu. Symanetec'e göre zararlı virüslerin çoğu son 12 ayda yazıldı. Symantec Raporu'nun son sayısı 2007 yılının ikinci yarısını kapsıyor, bu dönemde güvenlik şirketi, 499 bin 811 yeni zararlı kod tehdidi ortaya çıkarttı. Bu rakamın 2007'nin ilk altı ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 136 daha yüksek olduğu bildiriliyor yılı boyunca Symantec Güvenlik Şirketi, 711 bin 912'den fazla yeni tehditi ortya çıkarttı böylece şirketin anti-virüs programlarının karşılaştığı zararlı programların sayısı 1 milyon 122 bine ulaştı. Bu virüslerin büyük çoğunluğunun Microsoft Windows İşletim Sistemi altında çalışan bilgisayarları hedeflediği bildirilirken, yüksek teknoloji suçlularının geçmişte kullandığı zararlı programların yeni varyasyonları olduğu kaydediliyor. Virüslerin, kişisel bilgisayarlara girdikten sonra internetten yeni zararlı programlar indirip, kurdukları biliniyor. Yüksek teknoloji suçlarıyla bağlantılı olan grupların, virüslerin yeni varyasyonlarını oluşturmak için programcılar çalıştırdıkları, bu programcılara ödeme yapmak için suç şebekelerinin çaldıkları bilgiden mümkün olduğunca çok para kazanmaya çalıştıkları ve sürekli yeni kurbanlar peşinde oldukları kaydedildi. Dünyada "Grand Theft Auto 4" çılgınlğı Dünyanın her yerinde bilgisayar oyunu meraklılarının dört gözle beklediği 'Grand Theft Auto 4' ABD'de satışa çıkarıldı. Amerikalı oyun meraklıları, dünya çapında başarıya ulaşan serinin son halkasının ilk kopyalarını alabilmek için dünden itibaren satış noktalarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yılın en büyük eğlence olayı olarak gösterilen Grand Theft Auto 4'ün ilk hafta satışlarının 400 milyon doların üzerinde gerçekleşeceği ve Microsoft'un geçtiğimiz yıl çıkardığı Halo 3 oyununu tahtından indireceği belirtiliyor. Halo 3, ilk satışa çıktığında 300 milyon dolar getirmişti. Vahşi ve bir o kadar da esprili bir baş yapıt olarak gösterilen oyun, Rockstar games firması tarafından Xbox 360 ve Playstaion 3 platformları için satışa sunuldu. New York Times gazetesi, son teknoloji ürünü oyun için "İnteraktif eğlencenin derinliğinde yeni bir kademe" yorumu yaptı. Eurogamer dergisi oyuna 10 üzerinden 10 puan verdi. Oyunun satışına ihtiyatlı yaklaşan ESRB ve Ulusal Medya Enstitüsü, aileleri Grand Theft Auto 4'deki şiddet unsurları nedeniyle uyardı. Oyuncuya sınırsız serbestlik veren Grand Theft Auto serileri, dünyanın her yerinde son derece popüler olmuş, bir o kadar da tartışma getirmişti. G ü n c e l Türkçenin Kosova sý Kaygýnýn Bildirisi Balkan Türkleri olarak var oluþ mücadelemizde derneklerimiz, sivil toplum kuruluþlarýmýz, siyasî partilerimiz büyük önemdedirler. Bunlar, demokratik düzlemde bizim temsil mekanizmalarýmýzdandýr. Ayrýca, onlarýn durumlarý o bölgedeki Türk nüfusunun ne kadar dinamik olduðunu da gösterirler bazen. Derneklerin faalliði, siyasî partilerin etkililiði önemli göstergelerdendir. Ýþte, yakýn zaman önce Makedonya da Türk Demokratik Partisi nin çatýsýnda meydana gelen bir sýkýntý, bana bu mekanizmalarý ve onlarýn önemlerini hatýrlattý. Geçen haftalarda TDP Gençlik Forumu Baþkaný Enes Ýbrahim le TDP nin yönetimindeki bazý kiþiler arasýnda sorunlar yaþandý. Merkez meclisi tarafýndan alýnmasý gereken bir karar, keyfî bir þekilde, Ýbrahim in baþkanlýðýnýn feshedildiði kendisine bildirildi. Tabii, kendisi de buna tepki gösterdi, bunun parti tüzüðüne aykýrý olduðunu söyledi. Bununla baðlantýlý bazý sözlü tartýþmalar oldu. Hatta Enes Ýbrahim, fiziki müdahaleye varýldýðýný bile söyledi. Ben burada Enes Ýbrahim in þahsýndan hareketle genel bir mantýðý anlatmak isterim. Sonuçta kiþiler önemlidir ama kurumlar ve onlarýn varlýklarý daha öne geçer bazý durumlarda. Birazdan size, birkaç sivil toplum kuruluþunun ortaklaþa sunduðu bir bildiriden örneklere yer vereceðim. Tarafsýz bir þekilde size sunacaðým. Ancak, bildiriyi sunmadan önce kýsa bir diyeceðim var. Açýkçasý, hiç de siyasî söylemler yapmayacaðým. Sadece bir Kosovalý olarak, yaþam noktasýndaki etkiler baðlamýnda konuþuyorum. Bu olayýn baþrolünde bulunan TDP yönetimi gýyabýnda genel mantýksal çýkarýmlarda bulunalým. Benim TDP veya baþka bir partiyle alýp veremediðim yok, çok þükür. Türk Dünyasý coðrafyasýnýn özellikle Balkanlar gibi, yüzyýllýk sýkýntýlarýn yaþandýðý bir bölgede biz Türklerin ve Türk kültür dairesindeki insanlarýn bilinçli ve birleþik politikalarda yer almalarýnýn hayatiyeti ortadadýr. TDP yönetiminin de burada, bizim gibi, Türk Dünyasý ve Makedonya Türklüðüne dair iþler yapma düþüncesindeki genç bir arkadaþýmýza karþý uygun bir üslup takýnmalarýnýn yararýna inanýyorum. Olayda þu haklý bu haklý mantýðýndan da önce, üsluplarýn uygunluðu önemlidir bence. Çünkü bizler zaten, zamanýn ve bize karþý yürütülen politikalarýn ürünü olarak nüfusça ve kuvvetçe zayýflatýlmýþ bir toplumun bireyleriyiz. Bizim haklarýmýzýn elde edilmesinde önemli mecralardan olan siyasî mecrada iþ yapan ve/veya yapmaya çalýþan insanlar birbirlerine karþý daha dikkatli olmalýdýrlar çünkü bizim savurganlýk gibi bir lüksümüz yoktur. Ayrýca, Balkanlar daki genç Türk beyinlerini de artýk daha önemli yerlerde görmek gereklidir. Bu döngü hakkaniyet ve liyakatla çalýþmalý ve hak edenler ilerlemelidir. Doða kanunu bu. Size aþaðýda bildirinin bazý önemli kýsýmlarýný sunuyorum. Benim yorum yapmama gerek yoktur. Bizler Dünyanýn çeþitli bölgelerinde yaþayan Türkleriz. Aramýzda Altay-Sibirya Türkleri de var, Batý Türkleri de, Doðu Avrupa Türkleri de var, Türkistan Türkleri de. Kýsaca bütün dünya Türklüðünün aydýn gençleri ortak bir kanaatle bu yazýyý sizlerle paylaþýyoruz. Bilmekteyiz ki, dünya Türklüðü özellikle azýnlýk olarak yaþadýklarý coðrafyalarda zorluklar yaþamaktadýrlar. Bizler çoðumuz Makedonya Türkleri gibi sorunlar içerisinde yaþam ve birlik mücadelesini sürdüren devlet ve topluluklardanýz ve sizleri anlayabiliyoruz. Bu zorluklar hem sosyolojik, hem de siyasi olmaktadýr. Bizler pek çok yapý, dernek veya kuruluþ aracýlýðýyla çeþitli zamanlarda ve ülkelerde yýllardýr bir araya gelen dünya Türklüðünün gençleri olarak Makedonya Türklüðünü günümüz sorunlarý ve mücadelesini Enes Ýbrahim ile tanýdýk. Zira kendisi Makedonya Türklüðünün sýkýntýlarýný, dertlerini, olaylara bakýþýný her toplantýda gerektiði þekilde ve layýkýyla anlatmýþ ve bu çalýþmalarý her zaman kayýt altýna alýnmýþtýr. Dünya nýn dört bir yanýndaki Alpay ÝÐCÝ Türkler Makedonya Türklüðünü TDP Gençlik Forumu Baþkaný Enes Ýbrahim i ve arkadaþlarýný tanýr. Bununla birlikte tam da seçimler öncesinde Makedonya TDP yöneticilerinin net bir gerekçe göstermeksizin aldýðýmýz bilgiler ýþýðýnda Enes Ýbrahim in görevden almasýna, hatta partinin parlamentodaki son deðerlendirme genel kurulunda bazý yöneticilerin çirkin saldýrýsýna maruz kalmasý kesinlikle anlaþýlamaz bir tutumdur. * * * Makedonya da yaþamýyor olsak da, Üsküp te, Gostivar da, Kalkandelen de, Resne de, Kýrçova da, Ohri de, Manastýr da yaþayan bir Makedonya Türkü kadar Dünya Türklüðünün parçasý olan Balkan Türklüðünün tamamýný da net bir þekilde takip etmekte ve olumsuzluklarý kaygýyla izlemekteyiz. Makedonya daki Türkler siyasi zeminde nasýl birleþtirilir, bu iþ nasýl gerçekleþir diye kardeþlerimizi düþünüyorken zaten 3 e bölünmüþ Makedonya Türk Siyasetinin kendi içinde daha da bölünebilecek bir yapýya bürünmesinden müthiþ bir þekilde rahatsýzlýk ve endiþe duymaktayýz. Adýnda demokrasi olan bir Türk partisinde dahi antidemokratik olaylar cereyanýnda bölünme sinyalleri geliyorken nasýl yapacaðýz da Makedonya Türklerini siyasal zeminde birleþtireceðiz? Zira bölündükçe güçsüzleþmekte ve Türk karþýtlarýna malzeme olmaktayýz. Tarihi Türk Tiyatrosunun adý Arnavut Tiyatrosu diye deðiþtiren iradeye Makedonya Türk siyasilerinin sesi çýkmýyorsa ya da cýlýz bir sesle muhalefet etmeye çalýþýyor ve baþarýlý olunamýyorsa bu yapý sizce ne kadar doðrudur? Yoksa Makedonya siyasileri kendi evlatlarýnýn siyasi yolunu açmak adýna destek olacaðýna köstek olmaktan dýþ tehditlerle uðraþmaya vakit bulamýyor mu? Bu vahim durumun TDP içerisinde demokratik ve akýlcý bir tutum içinde tekrar deðerlendirilmesi gerektiði kanaatindeyiz. * * * Bu kadar basit ayak oyunlarýyla siyaset yapmaya çalýþan bir yapýnýn elbette ki kendi iç iþlerinin çözümü zor düðüm haline gelir. Bununla birlikte Makedonya Türklüðünün kuyusunu kazmaya çalýþan diðer azýnlýklarla kol kola siyaset yapma mantýðýyla kaybedilmiþ haklarýn geri kazanýlmasý þöyle dursun, mevcut haklarýn dahi kaybedilmesi söz konusu olabilir. Yukarýda bahsettiðimiz pek çok konu ýþýðýnda son olarak demek isteriz ki söz konusu Enes Ýbrahim Makedonya Türklüðü için kazanýlmasý ve desteklenmesi gereken bir siyasidir. Ayný zamanda Makedonya TDP Makedonya Türklüðü için önemi azýmsanamayacak kadar ciddi bir siyasi yapýdýr. Bu nedenle bu parti içindeki þýk olmayan görevden alma giriþiminin seçimler öncesi tekrar deðerlendirilerek Enes Ýbrahim e iade-i itibar edilmesini, seçimlerde de birlik içinde daha güçlü olarak çýkýlmasýný arzulamaktayýz. Yukarýda büyük bir kýsmýný verdiðim bildiri Yalova Folklor Eðitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü; Türk Gençler Birliði Dýþ Ýliþkiler Departmaný; Dünya Genç Türk Yazarlar Birliði; Türk Dünyasý Genç Ýletiþimciler Birliði; KKTC Kýbrýs Türk Gençliði Çözüm Hareketi; Türk Dünyasý Gençlik Topluluðu adlý organlarca ortaklaþa bildirilmiþtir. Bu bildiriyi, dýþarýdan bir bakýþý yansýtmak için sundum. Yukarýda da belirttiðim gibi, hiç kimseyle en ufak bir sýkýntým yok. Zaten en son tartýþmasý gereken Türk topluluklarýndan birileri de Kosova ve Makedonya Türkleridir. Bizler, olumlu yaklaþýmlarla ve olumlu eleþtirilerle, yapýcýlýkla hareket ederken kendimizi daha da güzel hâllere iletme derdinde olmalýyýz. Bilindiði gibi, daha birkaç gün önce Makedonya da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný Sayýn Abdullah Gül de, Makedonya Türklerinin birliðinden söz etti. Bu birlik meselesinde bir keramet olmalý ki herkes söylüyor. Peki, neden bir türlü birleþilemiyor? Herkes kendisine sorsun.

14 K ü l t ü r 14 Bir masada Dört ihtiyar Dört ihtiyar Dört sonbahar Kim bilir artýk Aralarýnda kimler yok kimler var Eskimiþ ayak Eskimiþ baþ Baþlamýþ çoktan Bir yerlerde toprak Ses gelir duyulmaz Kýz geçer görülmez Nefes dar El titrek Öksürük Skleroz Böbrek Nereye gitmek Nerde boðulmak Söz yürümez Saz dinlemez Zor geliyor zor Yenik düþmek Güne geceye bel vermek Kapanmak bir vücuda Bir masada Dört ihtiyar Dört ihtiyar Dört sonbahar Foto: Nafiz Lokviça Etrafta ne çok bahar Ne çok bahar Agim Rifat ÞÝÝRÝN ATEÞÝ Teþfik etmek, Kosova Türk þiirinin yolunu açýp tekrar tekrar ateþini yakmak adýna, bundan böyle bu sayfada usta þair Agim Rifat Yeþeren, her hafta bir þiirle çýkacak karþýnýza sevgili okuyucular. Dört Ýhtiyar Minarelerinden Ezan sesleri gelir Bir çiçek açar Saksýsýnda Bir evin Penceresinden. Baþçarþý da Dilleri çözülür Güvercinlerin Ýlkyazda Saraybosna da. ÝSTANBUL DA Ýstanbul da Yeni Cami nin merdivenlerinde Bir güvercin gördüm Gözü deniz, göðsü deniz. Boðaziçi nde çocukluðum Ýki yeþil daldýr uzar Yüreðimde yine deniz. Balkan Türk Þiiri SARAYBOSNA ÜSKÜP Bir ilkyaz günüydü Taþ köprüsünden geçtim Üsküp ün Vardar suskun akýyordu Karanfiller açmýþtý Ýçim ýlýdý birden Seni buldum. OHRÝ Kim ne derse desin Hiç yalan söylemedi Ohri üstünden uçan Martýlar, Martýlar ki Ohri gölü nün Ýlkyazýný Muştular. Hazýrlayan: Agim Rifat Arif Bozacý Ýmkansýz aþk ödül kazandýrdý Savaþ ortasýnda gerçek bir aþk hikayesini anlatan filmin yönetmeni Hüseyin Karabey ödül kazandý New York ta düzenlenen Tribeca Film Festivali nde en iyi yönetmen ödülünü bu yýl Gitmek: My Marlon and Brando filmiyle Hüseyin Karabey kazandý. Festival jürisi, Karabey e bu ödülü, belgesel tarzý ile klasik bir aþk hikayesini harmanlamada, ayrýca son derece modern ve gerçekçi ama bir o kadar uluslararasý alanda benzersiz bir kadýn kahraman yaratmada gösterdiði beceriden dolayý verdiðini açýkladý. Film, festivale doðrudan Festival Yönetmeni Peter Scarlet tarafýndan davet edilmiþti. Gitmek, daha önce politik belgeseller çekmiþ Hüseyin Karabey in ilk uzun metrajlý sinema filmi. Þiþman bir Türk kýzýyla, orta yaþlý kel bir Kürt ün gerçek hayatta da yaþanan aþkýný konu alýyor. Filmde, birçok kiþi kendini oynuyor de Amerika nýn Irak a saldýrmasýndan önce bir film setinde tanýþan Ayça ve Hama Ali, 20 gün birlikte olup sonra ayrýlmak zorunda kalýyorlar. Filmde, bu iki antikahramanýn savaþ ortamýnda buluþmaya çalýþmalarý anlatýlýyor. Festivalde En Ýyi Film ödülünü ise Ýsveç yapýmý, yönetmen Tomas Alfredson un Let the Right One In adlý filmi aldý. Tribeca da bu yýl 41 ülkeden 121 uzun metrajlý, 79 kýsa film gösterildi. Ünlü oyuncu Robert de Niro ve New Yorklu zenginler Jane Rosenthal ile Craig Hatkoff tarafýndan 11 Eylül 2001 deki terör saldýrýsýndan sonra baþlatýlan festival, büyük festivaller arasýna girmeye çalýþýyor.

15 15 Raif VIRMİÇA K ü l t ü r Ýnsan duygusunu, düþünce ve hayalini yansýyan bir ayna olarak sanat ve kültür.. PRÝZREN DE KÜLTÜR, SANAT VE ÞAÝRLÝK GELENEÐÝ VI SÜLEYMAN ACÝZA BABA Süleyman Acize Baba ile bugüne kadar çok sayýda yazý ve makaleler yazýlmýþtýr. Yazýlan makalelerde Azize Baba ile ilgili farklý görüþler yer almaktadýr. Bu konuda bizim de önemli makale ve çalýþmalarýmýz olmuþtur ve bunu eserlerimizde ve baþka makalelerimizde dile getirmiþizdir. Oysa bugün Sadi tarikatýyla ilgili mevcut olan iki silsile belgesinde Azize Baba ile mevcut olan bilgilerin ilk kaynaðý olmasý itibarýyla en gerçek olduðunu vurgulamak gerekir. Biz metnin devamýnda özlü bir biçimde bu bilgileri aktarmaya çalýþacaðýz. Sadî tarikatýnýn Aciziyye kolunun müessisi olan Aciza Baba veya Acizî Baba Prizrenli Sûzî (1525), Prizrenli Ümmî Sinan (1551), Kalkandelenli Sersem Ali Dede (1569) gibi zâtlarla mukayese edilebilecek bir sûfî þairidir. Acize Baba 1537 yýlýnda Ýþkodra ya yakýn bir köyde doðmuþtur. Babasýnýn ismi Hüseyin dir. Eðitimini Ýstanbul da ikmal eder ve tasavvuf terbiyesini þeyhi Ýbrahim Ebu l- Vefâ dan tamamlayýp hilâfetle müþerref olur. Aciza Baba yýlýnda Yakova ya gelip tarikatýný yaymaya baþlar ve yýlýnda Yakova da bugünkü Büyük Tekke inþaatýný tamamlamýþtýr. Tekkenin tamamlanmasýndan önce Aciza Baba 1730 yýlýndan önce Prizren e yerleþir ve üç oðlundan biri olan Vehhab ý yanýnda götürür. Büyük oðlu Danyal ý ve Lutfullah ý Yakova da býrakýr. Þeyh Danyal Yakova da þeyhlik görevinin yaný sýra Hadým Camiinde imamlýk görevini de sürdürür yýlýnda evlenmemiþ olarak vefat eden Lutfullah Efendi ise müezzinlik görevinde bulunur. Aciza Baba Prizren de irtihal eder ve Prizren in Maraþ semtindeki inþa etmiþ olduðu tekke türbesinde defnedilmiþtir. Vefat tarihiyle ilgili ihtilaflý görüþler mevcuttur. Hasan Kaleþi ve Cemal Çehayiç Acize Babanýn 1738 yýlýnda vefat ettiðini savunmaktadýrlar. Oysa her iki silsilenamede Acize Babanýn yýlýnda irtihâl ettiði yazýlmaktadýr. Hakeza aþaðýda aktardýðýmýz ve türbenin içinde de bulunan levha þeklindeki kitabede de Acize Babanýn Hicri 1160/1747 yýlýnda vefat ettiði apaçýk yazýlmaktadýr. Bu iki görüþ daha kabule þayan olduðu kanaatindeyim. Aciza Baba yetenekli ve büyük bir þairdir. Ýki Divan býrakmýþtýr. Biri Kosova Üniversitesi ve Halk Kütüphanesinde diðeri ise Yakova da Þeyh Rüþdi nin özel kütüphanesinde bulunmaktadýr. Ýkinci Divaný þair Murteza Sukûtî Baba (1262/ ) istinsah etmiþtir. Kosova Üniversitesi ve Halk Kütüphanesinde bulunan Divanda Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere üç dilde þiirler bulunmaktadýr. Diðer Divan ise Türkçe yazýlmýþtýr. Aciza Baba iki Divan dýþýnda Üsküdar Valide Atik Kütüphanesinde þiirlerini ihtiva eden risaleleri de bulunmaktadýr. Bunlarýn dýþýnda birkaç risâle daha yazmýþ, fakat bu risâlelerin âkýbeti konusunda bir bilgiye sahip deðiliz. Kosova da dolayýsýyla Prizren de de Ýslam kültürünün yayýlmasýnda Acize Baba nýn büyük payý geçmiþtir. Bilhassa bu topraklarda Sadi tarikatýnýn kurulmasýnda ve yaygýnlaþmasýnda paha biçilmeyecek kadar katkýsý olmuþtur. Þeyh Süleyman Aciza Baba ya ait Kitabe Þeyh-i kâmil, pîr-i vâsýl, mazhar-ý feyz-i Hudâ Ya nî Þeyh Süleymân Efendi vâsýl-i sýrr-ý fe Vâkýf-i sýrr, vâris-i ilm-i Resûl-i kibriyâ Ýlm ü hikmette yegâne asrýnýn Þeyh-i ekberi Zikr ü fikri Hakk idi gülbeng-i Sa dî çekti tâ Vâsýl oldu sýrr-ý Sa deddîn e olduâþinâ Küllü men (aleyhâ) fân âyeti menþûr-i âlem oldu çün Muntazýr oldu hitâb-ý irciî ye bâsafâ Iþk-ý mahbûb çekti kendi cânibine âkýbet Dedi yâ Hû, âlem-i külle edip nakl-i bekâ Mürg-i câný kaydý tenden cânibine etti pervâz þevkiyle Mak ad-ý sýdk oldu anâ, emr-i Hakk la âþiyâ Mecd ü rif atla muammer ede Hakk evlâdýný Rehberân-ý âlem olsunlar ilâ yevmi l-cezâ Melcei erbâb-ý hâl et pûsegâh-ý âþýkân Âsitân-ý dergah-ý Sa dîleri yâ Rabbenâ Raþha-i gilküm mücevher düþtü târih Sa diyâ Göçtü Adne Þeyh Süleymân eyledi azm-ý likâ Sene 1160 Metnin devamýnda bugün Bölge ve Üniversite Kütüphanesinde mevcut olan Süleyman Acize Babanýn el yazma Divanýn da mevcut olan dördüncü bölümden bir alýntýnýn transkriptini araþtýrmacý arkadaþýmýz Sayýn Nehat Krasniçi nin yardýmýyla burada ilk defa yayýnlýyoruz. Akabinde Aciza Babanýn yazmýþ olduðu bir ilahiye de yer vereceðiz. 1 Fa ilatün Fa ilatün Fa ilatün Fa ilün Ey göflül bir bade nüþ it k olmaya anda hata Þöyle dilber þevki her-dem vire cana sam Pak-damen pak-zat u pak-nihad u pak-baz Pay-büs-ý dilbere nakd-i siriþk it cana baha Dergeh-i pir-i muðan aþkýla ber-cay-ý fütüh Saðar-ý mey olsa lami lebaleb gel sakiya Mest-i la-ya kýl o dehlü ol reþk-i uþþ4 ide Þol ki aðyar ola dilde bile zikir olmaya Taze canlar bahþ ider dildarýna þevk-i visal Nakl-i bezm-i zevk ü iþret ðabðab-ý derde deva Dilber-i mekkara nakd var canýn et nisar Fitne-i dünyaya meftün olmayup etme cem Hecr ü fürkatde olursa tafl mý aþýk-ý ðam-zede Reh-güzar-ý yarda bifl derdile subh ü mes Cevr ü mihnet aþk-ý yara bar-ý güldür bülbüle Aþkým aþkým saha lutfuh tüzün eyle bafla Þ ive vü nüza tahammül Acize rüz-ý ezel Baþýna yazdý bu hükmü katib-i kilk-i kaða 2 Fa ilatün Fa ilatün Fa ilatün Fa ilün Es-saltü ve s-selðm mazhar-ý lutf-ý Huda Es-salatü ve s-selam fey-i cüdufl reh-nümâ. Ey vücüduh ald-ý küli menþe idir tab -ý küll Nefs-i küll-i gerd-i rahýfl tütiya-yý enbiya Es-salatü ve s-selam ey matla -ý burþid-i Hü Ey vücüdufi burc-ý envariyle asar-ý Huda Es-salatü ve s-selam merbüb u evvel ve s-selm Es-salatü ve s-selam ey Hakka daim aþina Abidi ne kudvetii z-zühhad sultanu 1-elvera Lzým-ý tevhid ü tehlil ile temcid ü sen Katib-i vahy-i ilahi nazým-ý nazm-ý Hâkim Cami ü l -Kur an memdüli-ý Uudasýn mutlaka Ey þehid þehr-i savm içre sensin re Is Þahid-i fey-i Ýlah ehl-i þühüda piþva Hem þehid u hem müþahid ehl-i cevre sen katil Olduh ey mazlüm u makdür-ý Uudaya aþina Mi vii Acizlere sensin eminü l-mü minin Hem Muhammed ümmetine cümle sensin piþva 3 Fa ilatün Fa ilatün Fa ilatün Fa ilün Ol erenler þahý sensin hem vasýyy-i Mustafa Merd-i meydan þir-i Yezdan ibn-i amm-i Muþafa Ya Aliyyý ente mini Merhaba Harün-i ümmet ya Aliyyü 1-Murtea Vall-i sirr-ý velayet hadi-i þer -i metin Oldý meddahi hatta kemmrn hel eta Sýrr-ý Furkan maðz-ý irtn feyz-i Kur an aþýka Âlem-i ilm-i sükünu bazin-i kenz-i sena Ehl-i akl u derk-i pake lazým u vacib olur Y ki erlik etmeyeler ya saadýr ilçtida La-feta illa Alý la-seyfe illa zü l-fikar Kuvvet-i bazü-yý ba týfl hü pesend itdi Huda Ma den-i cüd-ý þeca at mahzen-i lutf-ý Huda Zatýna itdi ta ayyün hem keramet hem se1a Haðret-i Hak kalb-i safin eyledi beyt-i Ýlah Andan eyler iktibas uþþak-ý envar-ý Huda Merhaba ey kaþif-i sýrr-ý sa adet-i merhaba Katil zýndik u bid at kasir-i ehl-i heva Y Aliyyi ya Aliyyi ya Aliyyi ya Veli Hatem-i sýrr-ý hilafet Acize sen piþva 4 Fa ilatün Fa ilatün Fa ilatün Fa ilün Afola gâflûl aðla gözüm derd-i þehid Kerbela Derdile her matemlerin n itdi afla ehl-i cef Hak yolýna can u baþýn virdi þehid Kerbela Ýdenler þafi þehid Kerbela Ol shib-i bedrü l-huneyn cedd-i Hasan ile Hüseyin Olmýþ safla kurretü l- ayn þah-ý þehid Kerbela Rahm eylemek oldý din aþýklara far-ý ayn Bedrin çeþm-i ehl-i din sabir þehid Kerbela Virdim salatile selam her dem ola subh u þam Evlad u ahbab u tamam þah-ý þehid Kerbela Ey mü mine Al-i aba sýrr-ý Aliyyü l-murteza Ceddið iken hayrü l-vera olz þehid Kerbela Ey kevkeb-i edri-i din ü nür-ý çeþm-i rah-ý mübin Âþýklara ayne l-yakin þah-ý þehid Kerbela Uydý safla ehl-i yemi saia uyan buldý þam Kýydý safla ehl-i cem þah-ý þehid Kerbela Safla uyan rahmet bulur seni seven izzet bulur Aþýklarfi rif at bulur þah-ý þehid Kerbela Mah-ý muharrremde oldý sensin ehl-i þühüd þahý HadI-i adýna sen emir þah-t þehid Kerbela Alma gâflül aðla gözüm bu mateme diline sözüm Ýde þefa at manzarý Aciz þehid Kerbela 5 Mern ilün Metrilün Mern ilün Mefa ilün Kadimden fa il-i muhtar ider þun -ý peyda Ýder kudret kelamýndan âdem ketm-i sefer peyda Ýradet içudrete ta lik idince emr olur zahir Olunca kaf u nün izhar olur lutf u keder peyda Ýradet aþka ta lik-i avalim zahir etmiþdir Bu bað bostan-ý bikmetden olur dürlü þecer peyda Acizle damða itdiler bu mahiyat-ý ecsamý O zat vacib-i imkan bilüp ide iber peyda 6 Failatün Fa ilatün Fa ilatün Fa ilün Es-salat ve s-selam ey rahmeten li l- âlemin Zat-, pakifi ba is-i mevcüd u cümle masiva Es-salðt ve s-selam ey þahid-i didar-ý Hak Dafý -i ta b-ý itab ý þafi -i yevmü 1-cez Es-salat ve s-selam ya hayr-i cümle kainat Fatih-i fi 1-i künüz-ý mu ilat-ý ma vü sera Es-salat ve s-selam ya sadýka l-va dü l-emin Vakýf-ý hakka l-yakin ü þahid-i vech-i Huda Süleyman Aciza Baba divanýndan bir Ýlahi Lutf-u Hakk a mazhar oldý bize Sa diler dinür Sultan-ý b-ý fey-i rahmet bize Sa diler dinür Dide binasý nazar olmayan bilmez bizi Hikmeti a mð görür mi bize Sa diler dinür Terk-i fani eyleyüp týfl-ý dilim günah ider Ma nide Hazret-i Nedimý bize Sa diler dinür Zikr-i aþka iþtiðal üzre olup leylü n-nehar Hanýmaný vaþla salmýþ bize Sa diler dinür Kalbimiz yengi küdüretden müberra eylemiþ Nür-ý kudsile münevver bize Sa diler dinür Büte-i hikmete kil olmak dilersefl Aciza Nar-ý aþka varlýðýn yak bize Sa diler dinür Aciza Baba, Divanýnda ki þiirlerini umumi olarak gazel, kaside ve ilahi biçiminde yazýlmýþtýr. Divanda gazel biçiminde de þiirler yer almaktadýr. Aciza Baba nýn gazellerin çoðunda Fa ilatün Fa ilatün Fa ilatün Fa ilün vezninin kullandýðý görülmektedir. Bu gazelli þiirlerde genel olarak konunun aþk ve sevgi yanýnda tabiat sevgisi de yer almaktadýr. Divanda yer alan kasidelerde de konun aþk ve aþktan doðan acýlar konularý yaný sýra diðer konulara da yer verilmektedir. Aciza Babanýn Divanda az sayýda ilahiler de yer almaktadýr.

16 G ü n c e l 16 UNESCO Doðumunun Yýlý Dolayýsý ile 2008 KAÞGARLI MAHMUD YILI KAÞGARLI MAHMUD ULUSLARARASI HÝKÂYE YARIÞMASI Türkçenin ilk ansiklopedik sözlüðünü hazýrlayan büyük bilgin Kaþgarlý Mahmut un Doðumunun Yýlý vesilesiyle, Türkçenin deðiþik lehçe ve þivelerinin konuþulduðu ülkelerde yapýlmak üzere bir hikâye yarýþmasý düzenlenmiþtir. Yarýþma, UNESCO 2008 Kaþgarlý Mahmut Yýlý programý kapsamýnda Türkçe konuþan bütün ülkelerde eþ zamanlý olarak yürütülecektir. Kaþgarlý Mahmut Uluslararasý Hikâye Yarýþmasý Avrasya Yazarlar Birliði nin eþgüdümünde Azerbaycan, Balkanlar (Batý Trakya, Bulgaristan, Kosova, KKTC Makedonya, Romanya) Baþkurtistan, Çin, Gagauz Yeri, Irak, Ýran, Kazakistan, Kýrým, Kýrgýzistan, Özbekistan, Tataristan, Türkiye, Türkmenistan, Çuvaþistan, Sibirya (Hakasya, Yakutistan, Altay, Tuva) ülke ve bölgelerde bulunan edebiyat dergileri veya yazarlar birliklerinin iþbirliði ile gerçekleþtirilecektir. Kaþgarlý Mahmut Uluslararasý Hikâye Yarýþmasý birinci kademe deðerlendirmeleri 17 jüri ile yapýlacaktýr. Avrupa da ve diðer ülkelerde yaþayan Türkler, Türkiye jürisine diðer lehçeleri konuþanlar ise dünyanýn hangi ülkesinde yaþarlarsa yaþasýnlar hikâye yazdýklarý lehçenin jürisine müracaat edebileceklerdir. Ayrýca yarýþmaya katýlmak için hikâye yazarýnýn ana dilinde yazmasý gerekmemektedir; Türk dilinin her hangi bir lehçesini sonradan öðrenenler de kendi yazdýklarý lehçenin jürisi aracýlýðý ile yarýþmaya müracaat edebilirler. Dolayýsý ile dünyanýn neresinde yaþarsa yaþasýn, Kaþgarlý Mahmut Uluslararasý Hikâye Yarýþmasý na katýlmak isteyen Türk dilinin herhangi bir lehçesini bilen herkese yarýþma açýktýr. Her ülkede belirtilen dergiler, birlikler aracýlýðý ile duyurularý yapýlacak, jürileri teþekkül ettirilecek, dereceye girenler belirlenecek ve ödül törenleri yapýlacaktýr. Ülkesel derecelendirmelerde ilk üç dereceye girenler ödül verilecektir. Ayrýca bir esere mansiyon verilecektir. Ülkelerde dereceye girenler belirlendikten sonra her bölgenin birincileri arasýnda, uluslararasý bir jürinin yeni bir deðerlendirme ile UNESCO 2008 Kaþgarlý Mahmut Yýlý Kaþgarlý Mahmut Uluslararasý Hikâye Yarýþmasý dereceleri açýklanacaktýr. Uluslar arasý deðerlendirmede ilk üç ve üç mansiyon ödülü verilecektir. Hikâyelerin uluslar arasý deðerlendirilmesinde þu yol takip edilecektir: 17 jüride dereceye giren birincilerin hikâyeleri, Türkiye Türkçesine çevrilecek ve yarýþmanýn yapýldýðý deðiþik ülkelerden Türkiye Türkçesi bilen yazarlar arasýnda kurulacak uluslararasý jüri tarafýndan deðerlendirme yapýlacaktýr. Kaþgarlý Mahmut Uluslararasý Hikâye Yarýþmasý Konu : Serbest Türkiye de Son Teslim Tarihi: 30 Temmuz 2008 ifadeleri ile adresini de ekleyebilirmiyiz. Konu : Serbest Türkiye de Son Teslim Tarihi: 30 Temmuz 2008 Türkiye Derecelerinin Açýklanmasý: 30 Aðustos 2008 Türkiye Türkçesi ile Yazýlmýþ Hikayelerin Gönderileceði Adres: Avrasya Yazarlar Birliði Ceyhun Atýf Kansu Cad. 45. Sokak 13/2 Balgat- Ankara TEL: e-posta: Türkiye Ödülleri Birinciye: 500 EU Ýkinciye: 300 EU Üçüncüye: 200 EU Mansiyon: 100 EU JÜRÝ 1.Ali Akbaþ 2.Osman Çeviksoy 3.Yakup Deliömeroðlu 4.Ýmdat Avþar 5.Hüseyin Özbay YARIÞMA ÞARTNAMESÝ 1.Yarýþmaya katýlacak eserler belirtilen adreslere elden, e posta veya posta yolu ile teslim edilecektir. 2.Yarýþmaya katýlacak olan eserlerin daha önce hiçbir yarýþmada ödül almamýþ ve herhangi bir yerde yayýmlanmamýþ olmasý gerekmektedir. 3.Hikâye konusu serbesttir. 4.En çok iki ayrý hikâye ile katýlmanýn mümkün olduðu yarýþmada, gönderilecek hikâyelerin her birinin en az (üç bin) en çok (otuz beþ bin) kelimeden oluþmasý gerekmektedir. 5.Yarýþmaya gönderilecek hikâyelerin üzerinde sadece rumuz bulunacaktýr; rumuz dýþýnda yarýþmacýnýn kimliðini belirten her hangi bir iþaret bulunmasý halinde hikâye yarýþma dýþý býrakýlacaktýr. 6.Yarýþmacý, kimliðini, açýk adresini ve biyografisi ile birlikte 1 adet fotoðrafýný ayrý bir zarfa koyarak üzerine sadece rumuzunu yazýp, hikâyenin yer aldýðý büyük zarfýn içine koyacaktýr. 7.Bilgisayarla 12 punto olarak yazýlacak hikâyeler 6 nüsha olarak gönderilecektir. Ayrýca daha sonra dereceye giren hikâyeler kitaplaþacaðý için, hikâyenin konulduðu zarfýn içine word formatýnda hazýrlanmýþ dosya, CD veya diskete yüklenmiþ olarak da gönderilecektir. 8.Yarýþmaya katýlan hikâye metinleri kesinlikle geri verilmeyecek ve metin sahibi bu konuda hiçbir hak iddia edemeyecektir. 9.Yarýþmada ödül kazanan eserlerin her türlü haklarý Avrasya Yazarlar Birliði Derneði ne ait olacaktýr. Kaþgarlý Mahmut Uluslararasý Hikâye Yarýþmasý Uluslararasý Deðerlendirme Jürisi 1.Azerbaycan: Anar 2.Balkanlar: Zeynel Beksaç 3.Irak: M. Ömer Kazancý 4.Kazakistan: Fadýl Ali 5.Kýrgýzistan: Egenberdi Askarov 6.Özbekistan: Tahir Kahhar 7.Türkiye: Ali Akbaþ 8.Türkmenistan: Oraz Yaðmur 9.Uygurlar: Yusufcan Yasin Uluslararasý ÖDÜLLER Birinciye: EU Ýkinciye: EU Üçüncüye: EU Üç Mansiyon: EU Uluslararasý ödüller Ankara da basýn toplantýsýyla açýklanacaktýr.

17 17 T o p l u m Ölmeli, ama namazý býrakmamalý Prof.Dr. Ahmed Yardım Ýbâdetlerin en mühimi namâzdýr. Çünkü Ýslâmýn ikinci þartý, dînin direði olan, beþ vakit namâzý vaktinde kýlmaktýr. Namâz, ibâdetlerin en üstünüdür. Îmândan sonra, en kýymetli ibâdet, namâzdýr. Îmân gibi, onun da güzelliði, kendindendir. Baþka ibâdetlerin güzelliði ise, kendilerinden deðildir. Üzüntülü rûhlara lezzet veren namâz, rûhun gýdâsý ve kalbin þifâsýdýr. Namâzý doðru kýlmaya çok dikkat etmelidir. Kusûrsuz bir abdest almalý, gevþeklik göstermeden, namâza baþlamalýdýr. Kýrâatte, rükü da, secdelerde, kavmede, celsede ve diðer yerlerinde, en iyi olarak yapmaya uðraþmalýdýr. Namâzý vaktin evvelinde kýlmalý, gevþeklik yapmamalýdýr. Bedenle yapýlacak ibâdetlerin en mühimi, namâzdýr ki, dînin direðidir. Namâzýn edeblerinden bir edebi kaçýrmayarak kýlmaya gayret etmelidir. Namâz tamâm kýlýnabildi ise, Ýslâmýn esâs ve büyük temeli kurulmuþ ve Cehennemden kurtaran saðlam ip yakalanmýþ olur. Ýmâm-ý Rabbânî hazretleri buyuruyor ki: ÖNCE Ý TÝKÂDI DÜZELTMELÝ Ýnsana önce i tikâdýný, îmânýný düzeltmek lâzýmdýr. Bundan sonra, sâlih, yarar iþleri yapmak lâzýmdýr. Ýbâdetlerin hepsini kendinde toplayan ve insaný Allahü teâlâya en çok yaklaþtýran yarar þey, namâzdýr. Namâzý doðru dürüst kýlmakla þereflenen bir kimse, çirkin kötü þeyler yapmaktan korunmuþ olur. Ankebût sûresinin 45 inci âyetinde meâlen; (Doðru kýlýnan namâz, insaný fahþâdan ve münkerden herhâlde uzaklaþtýrýr) buyuruldu. Ýnsaný kötülüklerden uzaklaþtýrmayan bir namâz, doðru namâz deðildir. Görünüþte namâzdýr. Bununla berâber, doðrusunu yapýncaya kadar, görünüþü yapmayý elden býrakmamalýdýr. Büyüklerimiz; Bir þeyin hepsi yapýlamazsa, hepsini de elden kaçýrmamalýdýr buyurdu. Çünkü insaný dünyâda ve âhirette felâketlerden, sýkýntýlardan kurtaracak ancak namâzdýr. Vaktiyle gece gündüz içki içen bir kimse varmýþ. Her canlý gibi bir gün bu kimse de ölmüþ. Hanýmý, cenazeyi yýkayýp defnedecek kimse bulamayýnca, iki hamal tutup cenazeyi kabristana götürmüþ. Evliyâdan bir zât da, o anda kabristanda imiþ. O sarhoþun cenaze namazýný kýlmak için hazýrlýk yapýnca, bu zâtý görenler de gelmiþler ve beraberce þarhoþun cenaze namazýný kýlmýþlar. Fakat evliyâ bir zâtýn, sarhoþ birinin cenaze namazýný kýlmasýna da hayret etmiþler ve sebebini sormuþlar. O zât da; -Bu gece rüyamda kabristana gitmemi, orada sahipsiz bir cenazenin namazýný kýlmamý söylediler. Zira o cenaze affa uðradý dediler demiþ. Bunun üzerine o sarhoþun hanýmýndan kocasýnýn iyi yönleri olup olmadýðýný sormuþlar. Kadýncaðýz; -Beyim, fâsýktý ve içki içerdi. Fakat namazýný hiç terk etmezdi. Sabah namazýný hep cemâatle kýlardý. Öksüzlere merhamet eder, onlarýn nafakalarýný temin ederdi. Ýçki içip ayýldýðý zaman, Ya Rabbi benim gibi fâsýký Cehennemin neresine atacaksýn diyerek aðlar, içkiyi býrakamadýðýna üzülürdü, demiþ. Evliyâ zât, bunlarý dinledikten sonra; -Demek ki affedilmesine bu güzel huylarý sebep olmuþ buyurmuþtur. NAMAZ DÝNÝN DÝREÐÝDÝR Ýbâdetlerin hepsini kendinde toplayan ve insaný Allahü teâlâya en çok yaklaþtýran ibâdet, namazdýr. Namaz kýlmak, huzur-u ilâhiye çýkmak demektir. Allahü teâlânýn huzurunda olduðumuzu ve namazý ne olduðunu bilerek kýlmalýyýz. Zira kýyâmet günü hesap, evvela imândan, sonra namazdan olacaktýr. Tek vakit namazý kaçýrmaktansa, bin kerre ölmeyi tercih etmelidir. Nerede ve ne þart altýnda olursa olsun mutlaka namazý vaktinde kýlmalýdýr. Netice olarak, ölmeli, ama namazý asla býrakmamalýdýr. Zira dinin direði namazdýr. Kim namazýný terk ederse, dinini yýkmýþ olur. Her þeyin bir nûru, bir özü vardýr. Dînin nûru ve özü beþ vakit namâzdýr. Namâz ayný zamânda dînin direði ve örtüsüdür. Müslümânlýkla kâfirliði birbirinden ayýran da namâzdýr. Her þeyin fesâdý vardýr. Dînin fesâdý, namâzý terk etmektir. Namâzýný terk eden, dînini terk etmiþ demek olur. Peygamber efendimizin buyurduðu gibi: (Namâz dînin direðidir. Namâz kýlan kimse, dînini kuvvetlendirir. Namâz kýlmayan, elbette dînini yýkar.) Allah korkusu ile akan gözyaþý Hazreti Ebu Bekir buyurdu ki: Sekiz þey, sekiz þeyin ziynetidir: Çok aðlamak korkunun süsüdür. Ýffet, fakrin süsüdür. Þükür, zenginliðin süsüdür. Sabýr, belanýn süsüdür. Tevazu, asaletin süsüdür. Hilm, ilmin süsüdür. Baþa kakmamak, ihsanýn süsüdür. Huþu namazýn süsüdür. Hazreti Ali buyurdu ki: Aðlamak üç þeydendir. Birisi, Allahü teala korkusundan, ikincisi, gadabýndan, üçüncüsü katiyyeti haþyetinden, kati olan Allah korkusu. Birinci aðlamak, günahlara keffarettir. Ýkinci aðlamak, ayýplarýnýn temizlenmesidir. Üçüncü aðlamak, vilayet ve mahbubun rýzasýdýr. Günahlarýnýn temizlenmesinin semeresi, kurtuluþtur. Ayýplardan temizlenmenin semeresi, Naimde olmaktýr. Vilayet ve mahbubun rýzasýnýn semeresi Allahü tealayý rüyettir. Emir-ül müminin hazreti Ömer bekçi yerine, þehri kendisi dolanýrdý. Nerede bir noksanlýk görür ise, onu tedarik ederdi. Bu kadar ihtiyat ile daima aðlar idi. Ona, ya Emir-el müminin! Bu kadar korku ve aðlamak neden dolayýdýr, diye sorunca buyurdu ki: Eðer bir koyun veya bir keçi Fýrat kenarýnda gezerken bir zarar görürse, korkarým ki, kýyamette onu benden sual ederler. Mâlik bin Dinar hazretlerine arkadaþlarý Bir okuyucu getirsek de size Kur ân okusa, siz de dinleseniz? demiþler. O, þu karþýlýðý vermiþ: Çocuðunu kaybeden bir kadýn, ayrýca bir aðlayýcýya muhtaç olmaz! Mekhul el-dimeþkî diyor ki: Birisini aðlarken gördüðünüz zaman, onunla beraber siz de aðlayýnýz. O kimsenin riyâ yaptýðý zannýna kapýlmayýnýz. Ben bir adam hakkýnda böyle bir zanna kapýlmýþtým da, bunun cezasý olarak tam bir sene aðlamak faziletinden mahrum kaldým. Kur ân-ý kerim dinlerken kalben aðlamadýðý halde sâlihlik iddiasýnda bulunan her þahýs, bu iddiasýnda yalancý olmuþ olur. Zira katý kalblilik sâlihlerin ahlâkýna aykýrýdýr. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: Allah ý anarken, Allah korkusu ile gözlerinden yaþ akan kimseye, kýyamette azap edilmez. Allahü teâlâ, Musa aleyhisselama buyurdu ki: Kulun, benden korkup aðlayarak yaptýðý ibadeti, diðer ibadetlerinden üstündür. Deðerli eþim, babamýz, dedemiz... Fevzi PALUÞ 6 yýl oldu sen bu dünyadan göçüp dittiðine. Sen hiç ölmedin ki. Baba. Seni hiç bir zaman unutmadýk. Hasretinle yanýp tutuþan kalbimizin her atýþýnda sen yaþýyorsun. Mekanýnýn cennette olmasý için yüce Mevla ya duacýyýz. Ruhun þad olsun. Seni hiçbir zaman unutamayan: Eþin: Þükran Oðlun: Genti Kýzlarýn: Selda ile Sevil Damatlarýn: Menan ile Cüneyt Torunlarýn: Reyhan ve Kübra. Çamil Skenderi Ölümünün 40. gününde rahmetle anýyoruz. Hayata veda edişin bizi derinden üzdü. Seni hiçbir zaman unutmayacağız. Her zaman kalbimizdesin. Skender ailesi Eþim, babamýz, kayýnbiraderim, dedemiz... Alikemal (Aluþ) ÞERO Ölümünün 1. yýlýnda seni rahmetle anýyoruz. Mekanýnýn cennette olmasý için yüce Mevla ya duacýyýz. Seni hiçbir zaman unutamayan: Eþin: Fitnet, Oðlun: Adis, Kýzlarýn: Fidan, Figen, Damadýn: Adnan, Torunlarýn: Abdurrahman ve Yasin

18 K a d ı n 18 Hurafelerin maskesi düþtü! Güzelleþmek için kulaktan dolma bilgilerle her yolu deneyen kadýnlar, bunun bedelini saðlýk sorunlarý yaþayarak ödüyor. Estetik ve Plasitk Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Tuðrul Turan, mucize olarak tanýmlanan pek çok güzellik reçetesinin hurafe olduðunu iddia ediyor... Asit içeren kremler göðüsleri büyütmez! Meme büyütmeleri için baþvurulacak tek yol; silikon meme protezleridir. Meme büyütme haplarýnýn ve kremlerinin, büyütme veya dikleþtirme için etkili olduðu söylenemez. Silikon dýþýndaki yað enjeksiyonlarýnýn etkinliði ise her zaman geçicidir. Hemoroid kremi göz torbalarýný yok etmez! Gözaltý kremleri, sarkmýþ ve kýrýþmýþ gözkapaklarýnda yararsýzdýr. Yaþlanmayla birlikte göz kapaklarýndaki cilt geniþler, gevþer ve yüzeyi artar. Bu fazlalaþmýþ cildi ortadan kaldýramayan hiçbir krem ve alet faydalý deðildir. Gözaltýnda oluþan torbalar; yað keseleridir. En iyi kremlerle dolu bir havuzda yüzülse dahi, bu torbalar azalmaz. Gözaltý torbalarýndan kalýcý olarak kurtulmanýn tek yolu; ameliyattýr. Botoks kýrýþýklarý önlemede kalýcý bir etki saðlamaz! Botoks, yüzdeki mimik kaslarýný 6 ay geçici felce uðratýr ve yer etmemiþ çizgileri dinlendirmek için eþsiz bir yöntemdir. Ancak etkisi kalýcý deðildir. Bu yöntemin dönem dönem tekrar edilmesi gerekir. Sarkmýþ ve yerleþik çizgileri olan yüzlerde ise, botoks hiçbir yarar saðlamaz. Sanýlanýn aksine botoks ile burnun ucunu veya memeleri kaldýrmak da kesinlikle mümkün deðildir. Lýftýng kremleri yüzü ve cildi gençleþtirmez! Sarkmýþ, geniþlemiþ ve gevþemiþ bir yüz derisini yok edemeyen hiçbir krem, alet veya yöntem; yüzün derisini tatmin edici düzeyde gençleþtiremez. Ayrýca sarkmalarý ve çizgileri de yok edemez. Deri fazlalaþmýþtýr ve bu deri ciltte bulunduðu sürece, en iyi kremler yýllarca kullanýlsa bile fayda etmez. Yüz germe ameliyatýnýn alternatifi yoktur. Hiçbir antýagýng ürünü yaþlanmayý engelleyemez! Hep genç kalmak için tercih edilen antiaging ürünleri beklenen etkiyi vermez. Çünkü cilt zamanla elastikiyetini kaybeder. Bu etki en belirgin olarak yüzde gözlenir. Cildin yaþlanmasýný ancak vücut içinden alýnacak önlemlerle ve kýsmen botoksla erteleyebilirsiniz. Cildin yüzeyine sürülecek ya da hemen altýna iðnelerle verilecek bir krem ya da ilaç, yaþlanmayý önlemez. Sadece cilde geçici bir dirilik kazandýrýr. Çatlaklarý geçirmenin yolu bugüne kadar bulunamadý! Çatlaklarý ve yanýk ya da yara izlerini yok eden bir yöntem yoktur. Size bunlarý yok edeceðini söyleyen kiþilerden uzak durun. Çatlaklar, deri altýndaki yara izleridir. Bunlar; sporla ya da baþka bir yöntemle geçmeyen izlerdir. Bölgesel zayýflamada en etkili yöntem Lýposuctýon dýr! Bölgesel zayýflama icin tek gerçek yol liposuction dýr. Diðer ilaç, iðne ve aletlerin tamamý yararsýzdýr. Bu yöntemlerin hiçbiri, liposuction ile karþýlaþtýrýlamaz. Hepsi liposuction ýn yanýnda önemsiz kalýr. Bölgesel zayýflamada hiçbir yöntem liposuction a alternatif olamaz! Bitkisel ürünler saðlýðý tehdit eder! Bitkisel ürün ve doðal ürün kavramlarý artýk insan saðlýðýný tehdit eder bir konuma geldi. Bu ürünler tehlikeli de olabilirler. Sanýlanýn aksine ýsýrgan otu saçlarý gürleþtirmez veya karýnca yaðý yumurtasýyla epilasyon yapýlmaz. Ya da Aloe Vera içildiðinde, cilt güzelleþmez. Bitkisel ürünlerle zayýflamaya çalýþmak da, son derece tehlikelidir. Vücuda ek vitamin desteði gereksizdir! Ýnsan vücudunun günlük gereksinimleri olan protein, yað, karbonhidrat ve vitaminleri bütün doktor ve diyetisyenler bilir. Hiçbir bilirkiþinin elinde farklý bir mucize diyet ya da saðlýklý yaþam reçetesi yoktur. Pazarlanan mucize reçeteler yararsýzdýr. Dengeli beslenen biri, zaten yeterince vitamin alýr. Ek vitamin desteði gereksizdir, alýnýrsa da vücuttan atýlýr. Havuç yiyerek bronzlaþýlmaz! Havuca turuncu rengini içindeki karoten maddesi verir. Deriyi ise melanin bronzlaþtýrýr. Kanda aþýrý derecede karoten olmasý; insaný bronz deðil, sarý yapar. Havuç, yanarak bronzlaþmýþ deriyi bronz tutamaz. Kalýcý bronzluk için hiçbir yararý yoktur. Gençlik kalbe iyi gelmiyor! Ege Üniversitesi (EÜ) Týp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Akýn, Özellikle yaþlarýnda kalp hastalýklarýnýn görülme sýklýðý giderek artýyor. Her yýl 160 bin kiþi, kalp hastalýklarýna baðlý olarak yaþamýný kaybediyor. Her sene bin kiþiye kalp hastalýðý teþhisi konuluyor. dedi. Akdeniz coðrafyasýnda bulunulmasýna raðmen Avrupa popülasyonunda kalp damar hastalýklarýndan ölüm sýralamasýnda erkeklerde üçüncü, kadýnlarda ise ilk sýrada yer aldýðýmýzý açýklayan Prof. Dr. Akýn, Genetik faktörler, sosyal stres, egzersiz azlýðý, yoðun sigara ve alkol tüketimi, dengesiz beslenme, fazla kilolar kalp ve damar hastalýklarýnýn ortaya çýkmasýnda etkili oluyor. Yine son zamanlarda gençler arasýnda keyif verici ilaç alýþkanlýðýnýn artmasý da bu hastalýklara zemin hazýrlamaktadýr. þeklinde konuþtu. Ailesinde erken yaþta ölüm, yüksek tansiyon veya þeker hastalýðý olan kiþilerin þüpheli göðüs aðrýsý, efor toleransýnda azalma, göðüs bölgesinde iðnelenme þeklinde aðrýlar gibi þikayetleri olmasý durumunda koroner kalp hastalýðýndan þüphe edilmesi gerektiðini belirten Akýn, Özelikle çok sigara içen, kilosu ve beslenme düzensizliði olan gençler, kalp ve damar hastalýðý yönünden bir kardiyoloji merkezine baþvurmalý. Gerekli tetkikleri yapýlan genç hastalarda, elektrokardiyografi (EKG) normalse mutlaka eforlu EKG ile yakýnmalarýnýn devam edip etmediði kontrol edilmeli. Þüpheli durum devam ediyorsa, ileri yeni kardiyolojik tetkikler olmalý. Koroner arter hastalýðý þüphesi devam ediyorsa, kalp damarlarýnýn anjiyografik deðerlendirmesi yapýlmalý. dedi. Göðsünde ezici, yakýcý baský hissi þeklinde aðrýsý, ailesinde kalp hastalýðý öyküsü olan gençlerin en kýsa zamanda teþhis ve tedavi için kardiyoloji merkezlerine baþvurmasýnýn, koroner kalp hastalýðýnýn yoðunluðunu azaltmada ve buna baðlý ölümlerin geriye çekilmesinde önem taþýdýðýný kaydeden Mustafa Akýn, Avrupa ülkelerinde özellikle yaþlýlar arasýnda görülen kalp damar hastalýklarýna baðlý ölüm oranýn ülkemizde genç nüfusta ortaya çýkmasý, iþin ciddiyetini göstermesi açýsýndan dikkat çekicidir. diye konuþtu. Genç nüfus arasýnda kalp damar hastalýklarýnýn erkeklerde daha sýk görüldüðünü vurgulayan Prof. Dr. Akýn, Gençlerde koroner kalp hastalýklarýnýn daha ciddi ve ölümcül seyretmesi, koruyucu damar sisteminin 40 yaþýndan önce geliþmemiþ olmasýyla iliþkili olabilmektedir. dedi.

19 19 Ç o c u k Yoksul Oduncu Yoksul bir oduncu, ıssız bir ormanın kıyısındaki küçük bir kulübede karısı ve üç kızıyla birlikte oturuyormuş. Bir sabah yine işine giderken karısına demiş ki Bugün öğle yemeğimi büyük kızla ormana gönder. Çünkü öğleye kadar işimi bitiremeyeceğim. Kız yolunu şaşırmasın diye yanıma bir torba darı alıp yollara serpeceğim. Güneş ormanın tepesine kadar yükselince, kız bir tas çorbayla yola çıkmış. Fakat ormanlarda, kırlarda uçuşan serçeler, çayır kuşları, ispinozlar, kara tavuklar, kanaryalar darı tanelerini çoktan toplayıp yemişlermiş. Bu yüzden kız yolu bulamamış. Gün batıncaya, gece oluncaya kadar sağ ve esen dolaşıp durmuş. Gecenin karanlıkları içinde ağaçlar uğulduyor, baykuşlar ötüyormuş. Kızın içine bir korku girmeye başlamış. O sırada uzakta, ağaçların arasında parıldayan bir ışık görmüş. Orada insanlar olsa gerek. Bunlar beni gece yanlarında misafir ederler diye düşünmüş; ışığa doğru ilerlemiş. Çok geçmeden bir evin önüne varmış. Pencerelerinde ışık görünüyormuş. Kız kapıyı çalmış. İçeriden boğuk bir ses gel diye bağırmış. Kız evin karanlık taşlığına girmiş. Odanın kapısını vurmuş. Aynı ses girsene içeri demiş. Kız kapıyı açtığı zaman saçı sakalı bembeyaz bir adamın masanın başında oturduğunu görmüş. Adam yüzünü iki eliyle kapamışmış. Ak sakalı masanın üzerinden yere kadar uzanıyormuş. Sobanın yanında üç hayvan uzanmış, yatıyormuş: küçük bir horoz, mini bir tavuk, alaca tüylü bir inek.. Kız başından geçenleri yaşlı adama anlatmış. Geceyi geçirmek için ondan bir yer istemiş. Adam hayvanlara seslenmiş güzel tavuk, güzel horoz, alacalı güzel inek! Ne dersiniz buna siz? Hayvanlar hep bir ağızdan bizce uygun demişler. Yaşlı adam kıza dönerek burada her şeyden bol bol var! Haydi ocağa git, bize akşam yemeği pişir demiş. Kız mutfakta ne aradıysa bulmuş. Güzel bir yemek pişirmiş, ama hayvanları hiç düşünmemiş. Doldurduğu tabakları sofraya getirip koymuş. Ak saçlı adamın yanına oturmuş, karnını tıka basa doyurduktan sonra o kadar yorgunum ki demiş, uzanıp uyuyacağım yatak nerde? Hayvanlar seslenmişler onunla yedin içtin bizleri düşünmedin. Geceyi nerede geçirirsen geçir! Bunun üzerine yaşlı adam haydi merdivenden yukarı çık. Orada iki yataklı bir oda göreceksin. O yatakları düzelt, beyaz keten çarşaflarını yay. Biraz sonra ben de gelip yatarım demiş. Kız yukarı çıkmış. Yatakları düzeltip çarşaflarını yaydıktan sonra, yaşlı adamı beklemeden, bunlardan birinin içine girip uzanmış. Bir süre sonra ak saçlı adam gelmiş. Elindeki ışığı kızın yüzüne tutmuş. Başını sallamış. Kızın derin uykuda olduğunu görünce döşemedeki kapağı açmış. Kızı, odanın altındaki mahzene indirmiş. Akşam üstü ortalık kararırken oduncu evine dönmüş. Kendisini bütün gün aç bıraktığı için karısına çıkışmaya başlamış. Kadın benim suçum yok. Kız yemeği alarak çıkıp gitmişti... Herhalde yolunu şaşırmış olacak..sabahleyin dönüp gelir. Oduncu güneş doğmadan kalkmış. Yine ormana gidecekmiş. Bugün de öğle yemeğini ortanca kızın getirmesini tembih etmiş: Yanıma bir torba mercimek alıyorum. Taneleri darınınkinden iridir. Kız bunları daha iyi görür, yolunu şaşırmaz! Öğle üzeri kız yemeği alıp yola çıkmış. Fakat mercimekler ortada yokmuş. Ormandaki kuşlar bunları da, dünkü gibi, yiyip bitirmişlermiş. Kızcağız bütün gün ormanda dolaşıp durmuş. Akşam olunca o da yaşlı adamın evine varmış. İçeri alınmış. Yiyecek bir şeyle, yatacak bir yer istemiş. Ak saçlı adam yine hayvanlara sormuş. Güzel tavuk, güzel horoz, alacalı güzel inek! Ne dersiniz buna siz? Hayvanlar aynı yanıtı vermişler bizce uygun demişler. Bundan sonra her şey bir gün önceki gibi olmuş: Kız güzel yemekler pişirmiş. Yaşlı adamla birlikte yemiş, içmiş; fakat hayvanları düşünmemiş. Yatacağı yeri sorunca hayvanlar onunla yedin içtin..bizleri düşünmedin.. Geceyi nerde geçirirsen geçir! Kız uykuya dalınca yaşlı adam gelmiş. Kafasını sallayarak kızı seyretmiş. Onu da mahzene indirmiş. Üçüncü gün sabah oduncu karısına demiş ki bugün bana yemeği küçük kızla gönder! Bu çocuk her zaman usludur, söz dinler. Herhalde dosdoğru yoluna gidecek, öbür haylaz kardeşleri gibi ormanda dolaşıp durmayacak! Fakat annesi bu kızını da göndermek istemiyormuş. En sevgili yavrumu da mı yitireyim? demiş. Adam da merak etme, kız yolunu şaşırmaz! Bu kez bezelye götüreceğim. Yollara serpeceğim. Bunlar mercimekten daha iridirler. Ona yolu gösterirler. Fakat kız kolunda bir sepetle yola çıktığı zaman kuşlar bezelyeleri yiyip bitirmişlermiş. Kızcağız nereye gideceğini şaşırmış. Üzüntü içindeymiş. Babasının acıkacağını, yiyecek bir şey bulamayacağını, gecikirse anneciğinin merak edeceğini düşünüyormuş. Sonunda ortalık kararınca uzaktaki ışığı görmüş. Ormandaki evin yanına varmış. Geceyi orada geçirmesini güler yüzle rica etmiş. Ak sakallı adam yine hayvanlara sormuş güzel tavuk; güzel horoz, alacalı güzel inek! Ne dersiniz buna siz.? Onlar da bir ağızdan bizce uygun demişler! Bunun üzerine kız, önünde hayvanların yattığı sobaya doğru gitmiş. Tavukla horozun parlak tüylerini okşamış. Alaca ineğin alnını hafif hafif kaşımış. Yaşlı adamın isteği üzerine güzel bir çorba pişirmiş. Tasa koymuş. Sofraya getirmiş. Sonra ben karnımı doyururken bu hayvancıklara hiçbir şey yok mu? Dışarıda her şeyden bol bol var. Önce onlara yiyecek getireyim demiş. Dışarı çıkmış; arpa getirerek tavukla horozun önüne serpmiş. İneğe de bir kucak dolusu güzel kokulu saman vermiş: Afiyetle yiyin sevgili hayvanlar! Susadığınız zaman içersiniz diye size serin su da getireyim demiş. Bir kova su getirmiş. Tavukla horoz hemen kovanın kıyısına sıçramışlar, gagalarını suya daldırmışlar; sonra kafalarını havaya kaldırmışlar. Böylece su içmeye başlamışlar. Alaca inek de bu sudan kana kana içmiş. Hayvanlar yemlerini yiyince kız, yaşlı adamın yanına giderek sofraya oturmuş. Ondan artan yemekleri yemiş. Çok geçmeden tavukla horoz başlarını kanatları arasına sokmaya başlamışlar. Alaca inek de gözlerini kapamış. Bunun üzerine kız artık ben de dinlenmeliyim demiş. Kız merdivenlerden çıkmış, yatağı düzeltmiş, tertemiz örtüler örtmüş. İşi bitince yaşlı adam gelmiş, yataklardan birine yatmış. Ak sakalı ayaklarına kadar uzanıyormuş. Kız ikinci yatağa girmiş, duasını etmiş, uykuya dalmış. Küçük kız gece yarısına kadar rahat bir uyku uyumuş. Fakat ondan sonra evin içinde bir karışıklık olmuş. Evin köşe bucağından gıcırtılar, çıtırtılar duyuluyormuş. Kapılar kendiliğinden açılıyor, duvarlar yumruklanıyormuş. Tavanın kirişleri yerlerinden fırlayacaklarmış gibi büyük bir gürültü olmuş. Az sonra daha güçlü bir çatırtı duyulmuş. Bu kez de evin damı çöker gibi olmuş. Sonunda her yanı yine sessizlik kaplamış. Keza hiçbir şey olmamış. Yattığı yerden kımıldanmamış, yine uykuya dalmış. Sabahleyin ortalık aydınlandıktan sonra uyandığı zaman bir de ne görsün? Kendisi büyük bir salonun ortasında yatıyormuş. Kız sanki bir saraydaymış. Duvarlarda yeşil ipekten fon üzerinde altından çiçekler fışkırıyormuş. Yatak fil dişindenmiş. Üstündeki yorgan kırmızı kadifedenmiş. Yanındaki bir sandalyenin üzerinde incilerle işlenmiş bir çift terlik duruyormuş. Kız bunları düşte gördüğünü sanmış. Fakat içeriye çok şık giyinmiş üç uşak girmiş. Ne gibi buyrukları olduğunu sormuşlar. Kız gidin, şimdi yataktan kalkacağım, yaşlı adama çorba pişireceğim. Güzel tavukla güzel horoza, alacalı güzel ineğe de yem vereceğim. Kız yaşlı adamın kalktığını sanıyormuş. Onun yatağına bakmış. Fakat yatakta yaşlı adamın yerine yabancı bir erkek yatıyormuş. Dikkatle bakınca bu adamın hem genç, hem de güzel olduğunu görmüş. Adam uyanmış. Yatakta doğrulmuş ben bir prensim demiş, kötü bir cadı beni ak saçlı, ak sakallı bir yaşlı kılığına sokarak ormanda yaşamaya zorlamıştı.bir tavuk, bir horoz ve alacalı bir inek kılığında üç uşaktan başka hiç kimse benim yanıma gelemiyordu. Eski durumuma dönmem için yalnızca insanlara değil; hayvanlara da iyilik etmeyi seven, temiz yürekli bir kızın yanıma gelmesi gerekti. İşte bu kız sen oldun. Cadının yaptığı tılsım, bu gece yarısı senin yardımınla bozuldu. Eski orman kulübesi yeniden sarayıma dönüştü. Yataktan kalkınca prens üç uşağını kızın ana-babasına yollamış. Onları düğüne çağırmış. Bu sırada kız ama benim öbür kız kardeşlerim nerede? diye sormuş. Oğlan yanıt vermiş: Onları mahzene kilitledim. Sabahleyin ormana götürülecekler. Kötü huylarını düzeltinceye, zavallı hayvanları aç bırakmayıncaya kadar bir kömürcüye hizmetçilik edecekler! Bilinmiyor

20 Galatasaray Þampiyo+..n S p o r Maç iki takýmýn da karþýlýklý ataklarýyla baþlarken, 13. dakikada Sivasspor un kullandýðý köþe vuruþunda Song topu kendi aðlarýna gönderince Sivasspor 1-0 öne geçti. Yediði golden sonra oyunu karþý alana yýkan Galatasaray, devrenin sonlarýna doðru üst üste goller buldu. Arda Turan önce 40. dakikadaki golüyle eþitliði saðlarken, 42. dakikada da Galatasaray ý soyunma oadasýna 2-1 önde götürdü.tempolu mücadelenin ikinci yarýsý da gollerle baþladý. 50. dakikada Galatasaray savunmasýnýn hatasýnda topu önünde bulan Mehmet Yýldýz ýn vuruþunda hakem topun kale çizgisini geçtiðini belirtince skor 2-2 ye geldi. Ev sahibinin gol sevinci ise sadece 3 dakika sürdü ve Ayhan 52. dakikada yaklaþýk 30 metreden attýðý golle Galatasaray ý tekrar öne geçirdi: 3-2. Geriye düþtükten sonra tekar yüklenen Sivasspor, bu kez 67 de Sezer in ceza sahasý dýþýndan sert ve düzgün vuruþuyla skoru 3-3 e getirdi. Son bölümlere doðru iki kale arasýnda gidip gelen oyunda 76. dakikada sahneye yine Arda çýktý. Kaleciyle karþý karþýya kaldýðý pozsiyonda kendisinin 3., takýmýnýn 4. golünü kaydeden yýldýz oyuncu Galatasaray ý 4-3 öne geçirdi. Kalan kýsa sürede savunmada kalýp, rakibine þans tanýmayan sarýkýrmýzýlýlar, 88. dakikada yakaladýðý kontratakta Hakan Þükür ün golüyle rahatladý ve sahadan 5-3 galip ayrýldý. Fenerbahçe umutlu! Bu sezon son kez seyircisi karþýsýna çýkan Fenerbahçe, 30. dakikada Kahe nin golüyle geriye düþtü. Teknik direktör Zico, 35. dakikada Maldonado ve Ali Bilgin i oyundan alýp Semih ve Colin Kazým ý oyuna soktu. Bu bölümden sonra rakip kalede gol arayan sarý-lacivertliler, 45. dakikada Edu nun sayýsýyla soyunma odasýna beraberlikle gitti. Ýkinci yarýda baskýsýný artýran Fenerbahçe, 52. dakikada Semih ile öne geçti. Krallýkta zirveye yer alan genç oyuncu, gol sayýsýný 17 ye çýkardý. Sarý-lacivertliler, 71. dakikada Deivid in golüyle farký ikiye çýkardý ve iyice rahatladý. Ankara ekibi 82. dakikada Hakan Aslantaþ ile bir gol bulsa da Fenerbahçe sahadan 3-2 galip ayrýldý. Fenerbahçe, son haftaya 76 puanlý Galatasaray ýn 3 puan gerisinde ikinci sýrada girdi. Sarýlacivertlilerin þampiyon olabilmesi için son hafta Trabzonspor u deplasmanda yenip, Galatasaray ýn OFTAÞ a maðlup olmasý gerekiyor. Beþiktaþ uefa aþkýna! Karþýlaþmanýn ilk yarýsýný Delgado nun 45. dakikada penaltýdan attýðý golle 1-0 önde kapatan Beþiktaþ, 77. dakikada Þilili futbolcusu Tello nun attýðý golle sahadan 2-0 galip ayrýlmayý bildi.beþiktaþ, Turkcell Süper Lig de 33. hafta sonunda puanýný 70 e yükseltirken, sahasýnda Galatasaray a 5-3 maðlup olan Sivasspor ile puanýný eþitledi. Üçüncülük yarýþý yapan iki takýmdan Beþiktaþ, son hafta karþýlaþmasýnda lige veda eden Vestel Manisaspor u konuk edecek. Sivasspor ile deplasmanda ligde kalmayý garantileyen Gençlerbirliði ile karþýlaþacak. AbdülKadir BIYIKLI / İstanbul En son da en iyi Trabzon! Koca bir sezon Trabzonspor u kah eleþtirdik kah övdük ama Olimpiyat taki Trabzonspor, bu sezonun en iyi Trabzonspor uydu diyebilirim. Yenilen golde hata olsa da, defansta Tayfun ve Çaðdaþ çok olumlu hareketler yaptýlar. Uzun bir sakatlýktan sonra sahalara dönen Musa da çok baþarýlýydý. Musa yý en son Ali Sami Yen de býrakmýþtýk, tekrar bir Ýstanbul akþamýnda hem de o zamandan daha iyi durumda gördük. Genel anlamda oyun kurgusu ve kazanma iþtahý yerinde bir Trabzonspor gördüm ama biraz geç oldu. 32 maç bekle bekle son iki maç en iyi oyununu oyna. Aslýnda ilk maçta Sivasspor önünde de Trabzonspor u beðenmiþtim. Bu sezonun en iyi iki maçý Sivas ve Belediye maçlarý oldu. Bazý oyuncularý son kez Trabzonspor formasý altýnda izledik. Mesela Musa, Ergin, Mustafa Keçeli gibi oyuncular sanýrým önümüzdeki sezon olmayacaklar. Dikkatimi çeken bir þey oldu, mesela bazý oyuncular acaba gideceðini düþünerek mi oynadý. Hani son bir þans verin bize der gibilerdi. Ama bize göre her þey geride kaldý. Artýk yeni bir takým kuruluyor ve çoðu oyuncu da Ersun Yanal ýn kafasýnda yok. Son maçlarda direkt oynayan on bir oyuncunun en altýsý gidici. Kendi kadrosunu kurmak isteyen bir hocaya saygý duymalý herkes.dün akþamýn bendeki bir diðer notu da Yattara. Yahu bu adamýn kopyasý var mýdýr acaba? Daha önce Fatih Tekke ve Þota için de ayný þeyleri düþünmüþtüm. Trabzonspor a geldiðinde henüz 20 li yaþlarýn baþýndaydý, þimdi sonuna doðru gidiyor ve maalesef Trabzonspor þampiyon olamýyor. Hep söylüyorum, Yattara Milan da da, Barcelona da, Chelsea de de oynar. Dün akþam bunu bir kez daha ispat etti. Sezon sonu yaklaþýrken, belki bundan sonra bir Fenerbahçe maçý kalýyor ve çok fazla maç yazýsý yazamayacaðýz. Ancak sezon sonu deðerlendirmeleri ve gelecek sezondan beklentilerle ilgili görüþlerimi sizlerle paylaþacaðým. Yazý erbabýnýn tatili olmaz. Düþünen adam sürekli üretir. Biz de sizlerle olmaya devam edeceðiz.

Viyana nýn Horburg sarayýnda

Viyana nýn Horburg sarayýnda Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri nin Tepki Mektubu, Ahtisaari yi harekete geçirdi BM nin Özel Kosova Elçisi Baþmüzakereci Martti Ahtisaari nin, Kosova nýn nihai statüsüyle ilgili olarak taraflara sunacaðý

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Lahey in adaleti: Soykýrým var; ama Sýrbistan masum Uluslararasý Adalet Divaný, Srebrenitsa da yaþayan 8 bin Müslüman ýn 1995 yýlýnda Sýrplar tarafýndan katledilmesini soykýrým olarak nitelendirdi. Ancak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný Erdoðan, Thaçi yi Tebrik Etti Türkiye Cumhuriyeti Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Kosova nýn yeni Baþbakaný Haþim Thaçi yi tebrik etti. Erdoðan, Kosova nýn içinden geçmekte olduðu bu tarihi dönemde, 17

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Türkçe Avrupa Dili Oluyor `Türkçemiz, olmazsa olmazýmýzdýr` VI. Avrupa Türkçe Süreli Yayýnlar Sempozyumu, Türkçenin uluslararasý platformlara taþýnmasý yönünde tavsiye kararý aldý Basri Doðan - Mehmet

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TSK: K.Irak taki PKK kamplarý vuruldu Türk Silahlý Kuvvetleri, Kuzey Irak ta Zap, Hakurk ve Kandil Daðý nýn Irak tarafýndaki kesimlerinde yer alan PKK hedeflerinin Türk savaþ uçaklarý tarafýndan vurulduðunu

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar Çanakkale Zaferi ve Þehitleri anma günü törenlerle kaydedildi Çanakkale içinde yatan Kosovalýlar anýldý 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü nedeniyle, Dragaş ta ve Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet

Detaylı

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ PRÝÞTÝNE ULUSLARARASI ÜNÝVERSÝTESÝ Kosova da Türkiye Odalar Borsalar Birliði (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iþbirliðiyle uluslararasý üniversite açýlýyor. Yeni açýlacak Uluslararasý Priþtine

Detaylı

Enis TABAK KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Enis TABAK KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uluslararasý Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali Konya da Yapýldý... Konya Devlet Tiyatrosu, 10. Yýlýný Gururla Kutladý Konya da bu yýl ilki gerçekleþtirilen Uluslararasý Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Kosova Azýnlýk Topluluklarý Sivil Toplum Kuruluþlarý Buluþmasý Brezoviça da gerçekleþti Bir adým ileri Taner GÜÇLÜTÜRK Kosova Açýk Toplum Vakfý (KFOS un) ev sahipliðinde geleneksel hale gelen Kosova Azýnlýk

Detaylı

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici Kosova Üniversite Eðitiminde Yeni Bir Geliþme TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici TOBB Kosova ya sunabileceði en iyi desteði sundu.

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Ýbrahim Arslan: Ahtisaari' nin paketi demokratik deðil, ayrýmcýlýk taþýyan bir pakettir... Nercivan Cota: Kosova Demokratik Türk Partisi nin toplantýya katýlmamasý bizleri derinden üzmüþtür... Ercan Kasap:

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Baþbakan Haþim Thaçi, ile özel roportaj Thaçi: Baðýmsýzlýk sürecinde Türkiye nin yanýmýzda olmasýný istiyoruz Kosova Baþbakaný Hashim Thaçi, muhabirimiz Enis Tabak ý makamýnda kabul ederek son günlerde

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Yağcılar: Stratejimiz Oylarımızı Artırmak KDTP Genel Başkanı ve milletvekili adayı Mahir Yağcılar ile seçim öncesinde yaptığımız söyleşide, KDTP nin seçim stratejisini, beklentilerini, seçim sistemini,

Detaylı

Mehmetçiðin Kosova ya adým atmasýyla 23 Nisan þenliðinin Kosova da yaþayan Türk, Arnavut ve

Mehmetçiðin Kosova ya adým atmasýyla 23 Nisan þenliðinin Kosova da yaþayan Türk, Arnavut ve 23 Nisan merkezi tören kutlamasý Prizren de yapýldý 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Türkiye de olduðu gibi dün Kosova da da kutlandý. Atatürk ün Çocuklara Armaðan Ettiði 23 Nisan Ulusal Egemenlik

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 407 YIL: 9 Perþembe, 13 Aralık k 2007 Fiyatý: 0.50 Yerelde de zafer PDK nýn Kosova nýn 23 belediyesinde Cumartesi günü yapýlan belediye baþkanlýk seçimlerinin

Detaylı

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart Priþtine ABD Ofisi Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri Heyetini Kabul Etti Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart 2007,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Tugay komutanlýðýnda görev yapacak birlik Kosova ya uðurlandý Çok Uluslu Güney Görev Kuvvet Komutanlýðýnda görev yapacak Türk askeri birlikleri törenle görev yapacaðý Kosova ya uðurlandý. Birlikler için

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar Tuðgeneral Tarçýn: Kosova da güvenlik durumu istikrarlý Çok Uluslu Güney Kuvvet Komutanlýðý görevini üstlenen Tuðgeneral Uður Tarçýn, ilk kez Prizren de basýn mensuplarýyla bir araya geldi. Tarçýn, Çok

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Prizren Zambaðý nýn 3 ncüsü Tolga Kazaz Kosova nýn Prizren þehrinde 14 yýldýr geleneksel olarak düzenlenen Prizren Zambaðý müzik yarýþmasý Salý gecesi Türkiye Ekonomi Bankasý nýn-teb ana sponsorluðunda

Detaylı

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Özel Bankacılık Araştırma İngiltere, Haziran 2017 Seçim Sunumu Orkun GÖDEK, Grup Araştırma Yönetmeni Banu GÜLTEKİN, Grup Araştırma Uzmanı 31.05.2017 1 DenizBank Yatırım

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý.

Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý. Türk Dernekleri Tek Çatý Altýnda Toplanýyor Kosova Türk Eþgüdüm Bürosu Müsteþarý Mustafa Sarnýç ýn, Kosova da 30 u aþkýn sivil toplum kuruluþu temsilcileriyle yaptýðý toplantýda, Türk sivil toplum kuruluþlarýnýn

Detaylı

Belediye Meclisi nin en yakýn tarihte Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak,

Belediye Meclisi nin en yakýn tarihte Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak, Výçýtýrn Türkleri Türkçe nin resmiyeti için baþvuruda bulundu Mitroviça da Türkçe nin kullanýmda resmi dil olmasýndan sonra Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Výçýtýrýn Þubesi de Türkçe nin resmileþmesi

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova sürecinin nasýl iþleyeceði ile ilgili bilgi

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova sürecinin nasýl iþleyeceði ile ilgili bilgi AKP nin adayı Abdullah Gül AK Parti MYK, Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül ün yine aday gösterilmesine karar verdi. Baþbakan Erdoðan Kesinlikle baþka aday çýkmayacak. Adayýmýz Sayýn Gül dür dedi. Temmuz seçimleri

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uzlaþmaya Barzani engeli Irak Baþbakaný Nuri El Maliki nin Ankara ziyaretinde, Türkiye ile Irak arasýnda imzalanmasý planlanan terörle mücadele iþbirliði anlaþmasý üzerinde uzlaþma saðlanamadý.bunun yerine,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Mart 25, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütüne yönelik

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Edirne Trakya Üniversitesi 25 Yaþýnda Trakya Üniversitesi, Balkanlarýn Barýþ ve Dostluk Penceresi 14-16 Haziran 2007 tarihlerinde Edirne Trakya Üniversitesi 25 inci yýldönümünü kutladý. Üniversitenin 2006-2007

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Polt: Kosova baðýmsýz olacak Polt, Konseyin bölgeyi ziyaret etmesini taraflar arasýnda görüþmelerin yeniden baþlatýlmasýnýn bir adýmý olarak algýlanmasýna þiddetle karþý çýkarken, Kosova nýn yaza kadar

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Prizren Belediye Baþkanı Ramadan Muya ile Yeni Dönem KTM na Özel Röportaj... Baþkan Muya: Topluluk partileriyle koalisyon kurmamýz, burada yaþayan halka verilen deðerin göstergesidir SAYI: 413 YIL: 10

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz.

Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz. sayfa 10 da Þpat: Belediye seçimlerinde iddialýyýz KDTP Prizren Şubesi Baþkaný ve Prizren Belediye Baþkan adayý Ercan Þpat ile seçimler, seçim sistemi, seçim stratejisi, seçimden beklentilerini bir söyleþide

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Sýrplarý aklayan Lahey Uluslararasý Adalet Divaný, arþive bakmamýþ bile Uluslararasý Adalet Divaný nýn Bosna daki soykýrýmla ilgili davada Sýrbistan ý aklamasýnýn perde arkasý netleþmeye baþladý. Mahkemenin,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Yaðcýlar: Bu konuda giriþimlerimiz sürecek

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Yaðcýlar: Bu konuda giriþimlerimiz sürecek Nevzat Þundo 40. Sanat yılını sahnede kutladı Osmanlý döneminde olduðu gibi bugün de Kosova da Türk kültürünün, yazýnýn, sanatýnýn, müziðinin ve burada yaþamakta olan diðer halk kültürlerinin belirli bir

Detaylı

İHA KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

İHA KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Türkçe Priştine de Resmi Dil Oldu Priştine Belediye Meclisi üyeleri, Türkçe'nin geneksel diller kapsamı çerçevesinde Türkçe'nin resmi dil olmasına karar verdi. Belediye Meclisi'nin toplantısında, Belediye

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini,

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini, Kosova Demokratik Türk Partisi adaylarını belirledi Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), 17 Kasım 2007 tarihinde düzenlenecek Parlamento, belediye başkanlıkları ve belediye meclis seçimleri için aday

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı

Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı Dokufest heyecaný baþlýyor Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı Dokuphoto fotoðraf sergisinin Gazi Mehmet Paþa Hamamý ve Kültür evinde açılması

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

terörü kýnama töreni Ýstiklal marþý nýn okunmasýyla KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TÝKA Kosova Program Koordinatörü Metin Arslanbaþ

terörü kýnama töreni Ýstiklal marþý nýn okunmasýyla KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TÝKA Kosova Program Koordinatörü Metin Arslanbaþ Kosova Türklerinin anavatanla anlamlý dayanýþmasý Türkiye deki terör Kosova da kýnandý Kosova Türkleri, terörle mücadelede anavatan Türkiye ye her türlü destek sunma hazýrlýlýðýný ifade etti. Prizren de

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Pazar günü Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve

Pazar günü Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Tüm vatandaşlarımıza Kosova nın bağımsızlığı hayırlı olsun. SAYI: 416 YIL: 10 Çarşamba,, 20 Şubat 2008 Fiyatý: 0.50 Bir yüzyıl bekleyişten sonra... Yeni Dönem KTM

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU

BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK OLU Kasım 29, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN: KOPENHAG SİYASİ KRİTERLERİ NOKTASINDA EĞER HERHANGİ BİR SIKINTI DOĞACAK

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ THY Kosova daki 5. Yýlýný Kutladý Türk Hava Yollarý (THY) düzenlediði törenle Ýstanbul ile Priþtine arasýnda baþlayan uçak seferlerinin 5. yýlýný görkemli bir þekilde kutladý. Çok sayýda davetlinin hazýr

Detaylı

Kosova 15 Haziranda en önemli tarihi günlerinden birini yaþayacak. Bu tarihte 17 Þubatta ilan edilen baðýmsýzlýk

Kosova 15 Haziranda en önemli tarihi günlerinden birini yaþayacak. Bu tarihte 17 Þubatta ilan edilen baðýmsýzlýk Başbakan Thaçi'nin evine saldırı Kosova için hayati önem taşıyan Anayasasının yürürlüğe girişinin arifesinde Başbakan Haşim Thaçi nin evine silahlı saldırı girişimi, Kosova gündeminde bomba etkisi yarattı.

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya Zirveye, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama nın da bulunduğu 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılıyor. 09.07.2016 / 10:21 Türkiye'yi Cumhurbaşkanı

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 428 YIL: 10 Haber sayfa 8 de EULEX Misyonu Þefi Uves De Kermabon, Prizren ziyareti çerçevesine Prizren adli makamlarý yaný sýra Belediyesi Baþkaný Ramadan Muya ve Prizren Polis birlikleri yetkilileriyle

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Geliþtirme Projesi KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Geliþtirme Projesi KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 409 KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ 409 YIL: 9 Perşembe, embe, 27 Aralık k 2007 Fiyatý: 0.50 PDK ve LDK koalisyonunda sona doğru Seçimlerden galip çýkan Kosova Demokratik Partisi (PDK),

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KDTP Mamuþa Þubesi Kosova Milletvekili Adayý Rifat Krasniç Kosova Demokratik Türk Partisi Mamuþa Þubesi nde 28.08.2007 tarihinde yapýlan toplantýda, 17 Kasým 2007 tarihinde Kosova da yapýlacak seçimlerde

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Şehzadeler Şehri Manisa, Balkanlıları konuk etti Şehzadeler Şehri Manisa, AK Gençliğin örgütlemiş olduğu I. Dostluk ve Kardeşlik Günleri çerçevesinde Balkan Buluşması na ev sahipliği yaptı. Türkiye ve

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T

Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T Avrupa Birliği Yol Ayrımında B R E X I T 2016 Brexit, yani İngiltere nin Avrupa Birliği nden (AB) ayrılması olarak ifade edilen kavram, İngilizcede Britain (Britanya ve Exit (çıkış) kelimelerinin birleştirilmesiyle

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Nazlým Þiirler, Yaþam ve Ötesi vardý. Saraç ýn kurduðu Türk Milli Birlik KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Nazlým Þiirler, Yaþam ve Ötesi vardý. Saraç ýn kurduðu Türk Milli Birlik KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Makedonyalý Türk Yazar Sabit Yusuf Öldü Makedonyalý türk þair, yazar, gazeteci ve aydýnlarýndan biriolan Sabit Yusuf geçirdiði kalp krizi sonucu 8 Mayýs Salý günü hayatýný kaybetti. Makedonyalý Türk yazar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Genel Baþkan Mahir Yaðcýlar, 4 üncü milletvekilinin

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Genel Baþkan Mahir Yaðcýlar, 4 üncü milletvekilinin Gazi Üniversitesi Türkiyat Araþtýrmalarý Merkezi Baþkaný Prof. Dr. Hülya Çengel ile röportaj... Türkiyat, Türkoloji, Türklük Bilimi ve Kosova KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 404 YIL: 9 Perþembe,

Detaylı

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý 15 Nisan Pazar günü Gora nýn Brod köyünde DAG Kültür ve Araþtýrma Derneði tarafýndan geleneksel hale gelen Çanakkale Þehitlerini anma töreninin üçüncüsü düzenledi. Törene

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

ŞUBAT AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan a Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

ŞUBAT AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan a Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirdi ŞUBAT AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Cumhurbaşkanı Gül, Türk-Macar İş Forumu Açılış Oturumu da İş Adamlarına Hitap Etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Macaristan a Resmi Bir Ziyaret Gerçekleştirdi

Detaylı

11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI

11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI 11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI MADEN DERECE MENŞEİ CFR(USD/MT) DEMİR %65 TÜRKİYE 152-154 DEMİR %60/59 TÜRKİYE 131-133 DEMİR %55/54 TÜRKİYE 112-114 11-16 ŞUBAT CEVHERİ PİYASA FİYATLARI MADEN

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa,

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasýmda Kosova da anýldý Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kosova Türk Öðretmenler Derneði organizasyonuyla düzenlenen törenle anýldý. Ulu Önder Mustafa

Detaylı

1 2 icin- ucretsiz- ped- hakki/

1  2  icin- ucretsiz- ped- hakki/ BASIN DUYURUSU Hapishanelerde ücretsiz ped sağlanması talepli kampanyamız 21 Haziran 2017 tarihinden beri sürüyor. Bu süreçte sosyal medyada ve diğer basın araçları nezdinde konuyu gündeme getirmeye çalıştık.

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı