İDARE HUKUKU. Prof. Dr. YILDIZHAN YAYLA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İDARE HUKUKU. Prof. Dr. YILDIZHAN YAYLA"

Transkript

1 I İDARE HUKUKU Prof. Dr. YILDIZHAN YAYLA

2 II Yay n No : 2310 Hukuk Dizisi : Bas Eylül STANBUL T pk 2. Bas m Eylül STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask - Cilt : Kahraman Neflriyat Ofset San. Tic. Ltd. fiti. (Sertifika No: 12084) Yüzy l Mah. Matbaac lar Cad. Atahan No: 34 K: 4 Ba c lar/ stanbul (0-212) Kapak : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Narl bahçe Sok No. 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III SUNUM Bu kitap bir özlemin sonucu! stedim ki, dare Hukuku Ö retim üyesi olarak edindi im deneyimleri dare Hukuku nun bütün müesseselerini ele alan bir çal flmaya yans tay m. Bilmem baflarabildim mi? Kulland m Türkçe, eski ile yeninin yan yana geldi i bir üslup. Çünkü hukuk hayat öyle. Bir yandan eski fakat hâlâ yürürlükte olan mevzuat, bir yandan, y llar öncesinin bugün de geçerlili ini koruyan hükümleri ama bir yanda da günümüzün mahkemelerinin oldukça yeni sözcük ve kavramlara yer vermesi böyle bir yaklafl m zorunlu k l yor. Hukuk ö rencilerine ve uygulamac lar na yönelen bu kitab okuyanlar n eski dilin bir k sm na aflina olmas n diliyorum. Kitaptaki bir yaklafl m da, özet olarak tarihi geliflimi; polis devlet, jandarma devlet, hukuk devleti, demokratik sosyal devlet mücadelelerini; siyasi iktidar karfl s nda kifli hak ve hürriyetlerini koruma hamlelerini hat rlatmakt. Umar m faydal olur. YILDIZHAN YAYLA Temmuz 2009 NOT: Bu çal flman n ortaya ç kmas nda, birçok kiflinin eme i geçti: Prof. Dr. Celâl Erkut a, Yard. Doç. Dr. Cem Ayayd n a, Doç. Dr. Erdo an Bülbül e, Ar. Gör. Mahmut Özdil e, Ar. Gör. Ahmet Yayla ya ve Yüksel Sungurtekin ile Gülin Laçin e; Beta Yay nc l a teflekkür ederim.

4 V İÇİNDEKİLER G R fi...1 Toplum halinde yaflama zorunlu u...1 Otorite gereksinimi Siyasal iktidar...2 B R NC BÖLÜM: DEVLET N filevler -HÂK M YET VE DARE I- Devletin Haklar ve fllevleri Yahut flleri: Emretme Hakk Devletin flleri Haklar n tek elde, hükümdarda bulunmas...8 A- Haklar n tek elde toplanmas...8 B- Ast-üst düzeni sorunu-kuvvetler ayr flmas...9 C- Merkezd fl Teflkilat...10 II- Egemenlik Egemenlik Kavram...11 A- Egemenlik en üst iktidard r...11 B- Egemenlik (hakimiyet) devlete özgüdür lk hukuki geliflmeler-belirtiler...12 III- dare fllevinin Ayr l fl Devlette Geliflme ve fllev Öznelerinin Ayr flmas...13 A- Jandarma Devlete Do ru...13 B- Koruyucu Devlet-Sosyal Devlet...15 C- Devlet fllevlerinin Ço almas ve Ayr flmas...16 D- Kurallarda Dereceleme Asli kural n, yasama iflleminin-üstünlü ü Yürütmenin koydu u alt kurallar Bireysel ifllemlerin as l ve genel yetkilisi... 18

5 VI 2- Yürütme ile darenin Ayr flmas : dare fllevi...19 A- Siyasi fllev-hükümet...19 B- Günlük fller- dare...19 C- Hükümet ve dare fllerinin Ayr lmas Çabalar Hükümet ifllevi siyasal amaçl d r Hükümet görevi daha önemlidir Hükümet ifllevi ilkelere iliflkindir Hükümet ifllevi tabi de ildir Hükümet iflleri yasamaya kat lmay içerir Hükümet egemenli i, idare kamu kuvvetini kullan r...21 IV- darenin Faaliyetleri Devletin Korunmas - ktidarin Kendisini Korumas...22 A- Tarihi Geliflim: B- Günümüzde, Ba ms zl n ve Egemenli in Korunmas Milli Savunma...24 (1) Bakanlar Kurulunun sorumlulu u...25 (2) Askerlik ödevi...25 (3) Sivil savunma ödevleri...26 (4) Yurtiçi düflmana karfl savunma...26 (5) Askeri mal ve hizmetlerin karfl lanmas...26 a) Eflit uygulama...28 b) Adalet ve hakkaniyet...28 c) Usuli güvence Milli Güvenlik...28 (1) Kanunla s n rlama ilkesi...30 (2) Bakanlar Kurulunun sorumlulu u...31 a) Milli Güvenlik Kurulu...31 b) Haber alma-haber iletme-yay n yasa koyma...31 (a) Ola anüstü hal ilan...32 aa) Afetlerle ilgili ola anüstü hal...33 bb) Güvenlik nedeniyle ola anüstü hal...33 (b) S k yönetim ilan...34 (c) Ola anüstü haller ve s k yönetim rejiminin özellikleri...35 aa) Bu rejim hukukidir...35 bb) Bu rejim geçicidir Demokratik Kamu Düzeninin Korunmas : dari Kolluk...36 A- Kamu Düzeni Kavram...36

6 VII 1- Güvenlik Sa l k Esenlik...40 B- Kamu Düzeninin Bozulmas n n Önlenmesi: dari Kolluk dari Kolluk-Adli Kolluk Genel dari Kolluk-Özel dari Kolluk Özel Güvenlik...45 C- Kolluk Yetkilerinin Kullan l fl lkeleri ve S n rlar Hukukilik lkesi...50 (1) Kanunilik...50 a) dare, kiflinin hürriyetini k s tlayan yapt r m yarat p uygulayamaz b) dare kanun ve yönetmeli in koydu u zorunlulu u gevfletemez...51 c) dare, kanundaki s n rlamay idari kararla geniflletemez...51 d) dare kolluk yetkisinin verilifl amac d fl na ç kamaz...51 e) dare kanuna dayanmayan s n rlama getiremez...52 f) dare somut olay n özelliklerine göre karar verebilir Kolluk fllem ve Eylemleri...54 (1) Serbestlik rejimi...55 (2) Bildirim (ihbar) rejimi...55 (3) zin rejimi...56 (4) Yasak rejimi...57 (5) Kolluk tedbirleri, uygulamalar ve yapt r mlar...58 a) Arama...58 b) Kimlik sorma...58 c) Denetim-uyarma (ihtar); faaliyetten men, para cezas, kapatma, izin iptali...58 d) Zor kullanma-silah kullanma...58 e) Ceza yapt r mlar Ölçülülük lkesi Kolluk Yetkilerinin Kar flmas...61 (1) Koflut yetkiler...61 (2) Koflut faaliyetler...62 (3) Yetkilerin iç içe veya üst üste gelmesi...62

7 VIII a) ki ayr idare aras nda...62 b) Ayn idare içinde...62 D- dari Kolluk Makamlar Kamu Hizmetleri...64 A- Tarihi Geliflim Fransada Türkiye de Tarihi Geliflim...70 B- Kamu Hizmetinin Tan m -Özellikleri Tan m Kamu Hizmetinin Özellikleri...73 (1) Süreklilik-Düzenlilik...73 (2) Eflitlik-Genellik-Tarafs zl k...76 (3) De iflkenlik-uyarlanma...78 (4) Bedelsizlik...79 C- Kurulufl, Yürütülüfl Biçimleri - Hukuki Rejim Kamu hizmetlerinin kuruluflu...82 (1) Kurulufl nesnel mi, öznel mi?...83 (2) Kamu gücü iradesi...84 (3) Kurulufl standard sorunu...85 (4) Kamu hizmetinin kuruluflu zorunlu mu?...87 (5) Kamu hizmetlerinin s n r olabilir mi? Kamu hizmetlerinin Yürütülüfl Biçimleri:...88 (1) Kamu tekeli ile yürütülen hizmetler...88 (2) Kamu tekeli d fl ndaki alanda yürütülen hizmetler...89 a) Kamu hizmeti imtiyaz...89 b) Müflterek emanet...90 c) ltizam usulü...90 (3) Özel kiflileri destekleme, özendirme ve denetleme...91 (4) Özel kiflilerin kamu hizmeti görmesi...91 a) Kamu hizmeti niteli i tafl yan özel teflebbüs...92 b) Kamu hizmeti anlay fl içinde özel faaliyet...93 c) Kamuya yararl özel faaliyetler...93 d) Özel ö retim...94 e) Özel sa l k kurulufllar...95 f) Kamu kudretinin kullan ld özel faaliyetler...95 g) Özellefltirilen kamu hizmetleri...96

8 IX 3- Kamu Hizmetlerinin Hukuki Rejimi ve Bugünkü Sorunlar...96 (1) Kamu hizmetlerinin sorgulanmas a) deolojik de iflim...97 b) Teknolojik geliflme...98 c) Kamu hizmetinde sapmalar...98 d) Kamu hizmetlerinin ifllev ve özelliklerinde yaklafl m de iflikli i...99 aa) Avrupa kamu hizmeti anlay fl na do ru...99 bb) Çözüm aray fllar...99 cc) Özellik ve ilkelerde yaklafl m de iflikli i K NC BÖLÜM: DAREN N YETK LER ; BUNLARI KULLANMA KOfiULLARI; DAREN N HUKUKA BA LILI I I- darenin Yetkileri - Bu Yetkileri Kullanma koflullar crai- dare Sistemi Adli dare Sistemi Tek Tarafl Ba lay c fllem: dari fllem A- dari fllemin Tan m ve Unsurlar Tan m (1) darî ifllem genellikle idarenin ifllemidir (2) dari ifllemlerin türleri dari ifllemin unsurlar (1) Yetki Unsuru ve Yetki Sakatl klar (2) fiekil Unsuru ve Sakatl klar : a) dari ifllemin varl ve yaz l l k kural b) Yaz l l k kural n n istisnalar c) Aç kl k kural d Usul kurallar e) dari ifllemin uygulanma flart olarak flekil f) radenin varl meselesi (3) Sebep Unsuru ve Sakatl klar (4) Konu Unsuru ve Sakatl klar : a) dari ifllemlerde konu sakatl klar b) Bireysel idari ve yarg sal ifllemlerin ihlali c) dari ifllemlerde geriye yürümezlik kural...135

9 X d) Di er ayk r l k halleri (a) Eflitlik ilkelerine ayk r l k (b) Hak, adalet ve ölçülülük kurallar na ayk r l k (c) Kazan lm fl haklar n-durumlar n çi nenmesi (5) Maksat unsuru ve sakatl klar : a) Kamu yarar b) Özgün kamu yarar B- Düzenleyici dari fllemler darenin düzenleme yetkisi: darenin Düzenleyici fllemleri: (1) Tüzük: (2) Yönetmelik (3) darenin Di er Düzenleyici fllemleri a) Karar, genelge, tebli, yönerge, genel emir b) Bakanlar Kurulu, Baflbakanl k, bakanl k kararlar c) Di er düzenleyici ifllemler yönetmelik mi? (4) Gelece i Öngören Düzenleyici fllemler a) Plan ve programlar (a) Kalk nma plan (b) Y ll k programlar (c) Di er belgeler-master planlar b) mar planlar (a) Ülke plan (b) Bölge plan (c) Çevre düzeni plan (d) Naz m imar plan (e) Uygulama imar plan C- darenin Sözleflmeleri Özel kesimle rekabete aç k alandaki sözleflmeler darenin belli ve farkl usullere göre yapt sözleflmeler (1) darenin idari olmayan sözleflmeleri (2) darenin idari sözleflmeleri a) dari sözleflme türleri b) dari hizmet sözleflmeleri c) mtiyaz sözleflmesi (3) mtiyaz sözleflmelerinin uygulan fl...173

10 XI a) Akidin yükümülükleri b) darenin yetki ve görevleri c) Akidin haklar ve beklentileri d) Sözleflmeyi etkileyen olaylar (a) Zorlay c sebepler (b) Kamu makamlar n n uygulamalar (c) Öngörülemezlik (4) mtiyaz sözleflmelerinin bugünkü durumu (5) dari sözleflmelerin sona ermesi (6) dari sözleflme benzeri ifllemler Kamu Hukuku Tekni i A- Hukukun Kayna Tabii hukuk: Bireyci veya sosyal Hukuki pozitivizm Kamu hukuku tekni inin etkilenmesi B- Hukuk Alemi Hukuk Düzeni a) Hukuk Kurallar b) Hukuki Durumlar c) Hukuk Kurallar nda Derecelenme Hukuki Faaliyetler darenin Ayr cal klar A- Hukuka Uygun Varsay lan Tek Tarafl fllem B- dari fllemin cras nda Ayr cal klar ve Re sen cra Yetkisi Genel olarak icra Re sen cra (kendili inden yürütme) C- darenin Takdir Yetkisi-Yerindelik Tespiti ve Ba l Yetkisi Takdir Yetkisi Takdir Yetkisi ve Yerindelik Takdir Yetkisi-Ba l Yetki D- Ola and fl Hallerde darenin Yetkileri Türkiye de ola anüstü haller Fransa daki oluflum ve Türkiye Çekirdek hak ve hürriyetler E- Kamu (Amme) Alacaklar n n Tahsili Tahsil usülünü iflletecek memurlar...200

11 XII 2- Kamu alacaklar n n korunmas Tahakkuk üzerine ödeme usulü ve süresi Haciz F- darenin Mal, Gelir, Hizmet Edinmesi Devlet- dare a) Ola an usulller (1) Devletin hüküm ve tasarrufu alt ndaki mallar (2) Kamulaflt rma (3) Devletlefltirme (4) Bay nd rl k ifli sonucu yer yaratma (5) dare ad na önal m (flufa) (6) dari sözleflmenin bitiminde devir (7) Düzenleme ortakl k pay b) Ola and fl usuller Kamulaflt rma a) Kamu tüzel kiflisi (1) Kamulaflt rma yetkisi (2) Kamulaflt rma türü (3) Yetki alan d fl nda kamulaflt rma (4) Kamu tüzel kiflisi kavram b) Kamulaflt rman n konusu c) Kamulaflt rman n flartlar (1) Ödenek temini (2) Sat n alma usulü önceli i (3) Ödeme d) Kamulaflt rmada usul (1) Sat n alma-k ymet takdir komisyonu (2) Kamulaflt rma Kanunundaki usul (3) Kamu yarar karar ve onay -bedel tespiti e) Kamulaflt rman n sonuçlar (1) Mahkemenin tescil karar -tafl nmaz n idareye geçmesi (2) Tafl nmaz malikinin de er art r c de ifliklikler yapamamas zorunlulu u (3) Tapu dairesince tescil (4) darenin tahsis ve gerekli bay nd rl k ifllerini yapmas zorunlulu u f) Kamulaflt rmadan vazgeçme...215

12 XIII (1) darenin tek tarafl vazgeçmesi (2) Taraflar n anlaflmas yla vazgeçme (a) Tafl nmaza ihtiyaç kalmam flsa (b) Kamulaflt rma bedelinin ödenmesi (3) Baflka idare lehine vazgeçme veya vazgeçirilme (a) darece devir (b) darece baflka idareye devir (c) htiyaç devam ediyorsa devir olmaz g) Geri alma hakk (1) Malik veya mirasç lar n talebi bulunmal (2) Bedelin kesinleflmesi tarihinden itibaren befl y l geçmifl olmal (3) Bedel, al nd günden itibaren iflleyecek kanuni faiziyle idareye ödenmeli (4) Bu hak geri alma hakk n n do du u tarihten sonraki bir y l içerisinde kullan lmal d r h) Acele kamulaflt rma ) Dolay s yla kamulaflt rma i) dareler aras nda devir stimval (Para, mal ve çal flma yükümlülü ü) Kamunun di er baz kazan mlar ve malik olarak korunmas ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: FAAL YETLER N ARAÇLARI: K fi LER VE MALLAR I. Devlet ve dare Devlet A- Genifl Anlamda Devlet B- Dar Anlamda Devlet: Merkezi dare Kamu tüzelkiflili inin ölçütleri ve türleri A- Anayasa, Kanun, KHK ile Kurulma B- Kamu Gücünü Kullanma C- Kamu Tüzelkiflilerinin Türleri Devlet ve mahalli idareler Hizmet kurulufllar Di erleri D- Organ ve Makam Kavramlar...230

13 XIV II- dare Teflkilat darenin Bütünlü ü Merkeziyet ve Yerinden Yönetim Merkezi idare A) Cumhurbaflkanl B) Bakanlar Kurulu C) Baflbakanl k ve Bakanl klar D) Yard mc Kurullar E) Merkezi darenin Taflra Teflkilat l ( l Genel daresi) - Valilik lçe daresi - Kaymakaml k Bucak ve Bucak Müdürü Merkez D fl dare A- Mahalli dareler l Özel daresi Belediye (1) Ola an belediyeler a) Belediyenin Organlar (a) Belediye Meclisi (b) Belediye Encümeni (c) Belediye Baflkan b) Belediye Teflkilat (2) Büyükflehir Belediyesi a) Büyükflehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumluluklar b) Büyükflehir Belediyesinin Organlar (a) Büyükflehir belediye meclisi (b) Büyükflehir Belediye Encümeni (c) Büyükflehir Belediye Baflkan (d) Büyükflehir Belediyesi Teflkilat (e) Büyükflehir çindeki Belediyelerle liflkiler Köy a) Köy Derne i b) htiyar Meclisi c) Köy Muhtar stisnai ve Karma Bir Yap : mroz ve Bozcaada B- Kamu Kurumlar dari Kamu Kurumlar...259

14 XV 2- ktisadi Kamu Kurumlar (1) ktisadi Devlet Teflekkülü (2) Kamu ktisadi Kuruluflu (3) Müesseseler, Ba l Ortakl klar, fltirakler Sosyal Kamu Kurumlar Kamu Kurumu Niteli indeki Meslek Kurulufllar E itim, Ö retim, Bilim ve Kültür Kurumlar Ba ms z Kamu Kurumlar Mahalli darelerle Ba lant l Kamu Kurumlar (1) Mahalli dareler Birlikleri (2) Bu genel hukuki durum yan nda, kanun baflka mahalli idare birlikleri de öngörmektedir a) Köylere Hizmet Götürme Birlikleri b) Sulama Birlikleri c) Ülke Düzeyinde Birlik d) Kanunla Kurulan Kurumlar C- Kamu Finansman III- Memurlar ve Di er Kamu Görevlileri Türkiye de Kamu Görevlileri A- Memurlar ve Di er Kamu Görevlileri Kavramlar B- Kamu Tüzelkiflilerine Ba l l k C- Kadrolar-S n flar Kamu Görevlileri Konusundaki lkeler A- Serbestlik lkesi B- Eflitlik lkesi Vatandafll k Hizmetin gerektirdi i nitelikler Girifl S navlar (1) S navs z ve baflar s z girifl yok (2) Bofl kadrolar n duyurulmas (3) S nav baflvurular ve sonuçlar C- Liyakat ve Kariyer lkeleri Kariyer lkesi Liyakat lkesi D- Statüterlik lkesi Gelece e Dönük Düzenleme ve De ifliklikler Ast-üst iliflkisi (hiyerarfli)...284

15 XVI (1) Emir ve talimat verme yetkisi (2) Sicil (3) Disiplin a) Cezalar, dari Yapt r mlar ve Disiplin Cezalar b) Uygulama (a) Disiplin cezalar n vermeye yetkili amir ve kurullar (b) Disiplin suç ve cezalar aa) Uyarma bb) K nama cc) Ayl ktan kesme dd) Kademe ilerlemesinin durdurulmas ee) Devlet memurlu undan ç karma (c) Usuller aa) Karar usulü bb) Zamanafl m (aa) Soruflturmaya bafllama süresi (bb) Ceza verme süresi (cc) Karar süresi (d) Sicilden silme (e) Ceza Soruflturmas (f) Yarg yolu (g) Özel hükümler (4) Görevden uzaklaflt rma IV- Sözleflmeliler Uzmanl k Gerektiren fllerde Çal flan ve flçi Say lmayan Kamu Hizmeti Görevlileri A- Kalk nma Plan, Y ll k Program ve fl Programlar nda Yer Alan Önemli Projelerin haz rlanmas ; gerçeklefltirilmesi; flletilmesi ve ifllerli i için: (1) zorunlu ve istisnai hallerde (2) özel meslek bilgisi ve ihtisas na ihtiyaç gösteren (3) geçici ifllerde (4) kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanl n n görüflleri al narak (5) Bakanlar Kurulu nca,...295

16 XVII a) geçici olarak çal flt r lmas na karar verilen b) ve iflçi say lmayan kamu hizmeti görevlileri B- Yabanc Uyruklular Yabanc Uyruklular n Tarihi belge ve eski harflerle yaz lm fl arfliv kay tlar n de erlendiren mütercimlerin, tercümanlar n Ö retmen aç n n kadrolularla kapat lamamas halinde kadrosuz ö retmenlerin; Kadrolu avukat istihdam gerekli de ilse avukatlar n Ayn durumda, Bakanlar Kurulu nca tespit edilecek esas ve flartlarla tabip veya uzman tabiplerin Adli t p uzmanlar n n Devlet konservatuarlar sanatç ö retim üyelerinin stanbul Belediyesi konservatuar sanatç lar n n Milli Savunma Bakanl ile Jandarma Genel Komutanl ve D fl kurulufllarda belirli baz hizmetlerde çal flt r lacak personelin Zorunlu hallerde sözleflme ile istihdamlar caizdir (DM), m. 4/B) C- Geçici mevsimlik çal flanlar D- Mevzuat n öngördü ü baflka sözleflmeli çal flanlar E- Neden sözleflme? Atanmalar A- Adayl k B- Asli Memurlu a Atanma Atamalarda ifle bafllama süresi Ödevler ve sorumluluklar (DMK, m. 6-16) Haklar (1) Genel haklar (2) Çal flma saatleri, izinler a) Hastal k izni b) Ayl ks z izin (3) Çekilme (4) Silah alt na al nma (5) Mali haklar-ilerleme ve yükselmeler a) lerleme-yükselmeler ve di er mali haklar b) Gösterge ve katsay...302

17 XVIII c) Kademe ilerlemesi d) Derece yükselmesi e) Ek tazminatlar-ödemeler f) Sosyal haklar ve yard mlar g) Sendika hakk ve toplu görüflme V- Memurlu un Sona Ermesi Çekilme Çekilmifl Say lma Memurluktan Ç kar lma Memurlu a Al nma fiartlar n n Bulunmamas Emeklilik A- stek üzerine emeklilik (DMK, m. 98/ç) B- Re sen emeklilik C- Yafl haddinden dolay emeklilik D- Malülen (sakatl k nedeniyle) emeklilik Ölüm VI- Memurlar Hakk nda Ceza Yarg lamas Ön nceleme tiraz Soruflturma izni vermeye yetkili merciler VII- Kamu Mallar Kamu Mallar - Kamunun Mallar A- Fransa ve Türkiye de Kamu Mallar Fransa daki Geliflme (1) Görüfller a) Tabii olanlar-nehirler-gibi b) Tahsisle oluflanlar (2) Halk n kullan m na ve kamu hizmetlerine tahsis (3) Tahsis kavram d fl nda ölçüt arayan görüfller (4) çtihada göre ölçütler a) Eflyan n menflei önemli de ildir b) fieklen tahsis flart de ildir c) darenin niyeti yetmez d) Özel kifli mülkiyetindeki eflya kamu mal olamaz e) kili ölçüt: (a) Halk n kullan m na tahsis edilmifl veya...319

18 XIX (b) Do alar ya da yap lar sonucu kamu hizmetine tahsis edilmifl mallar (5) Kamu mallar n n türleri a) Do al kamu mallar b) Kamuya dönük tesisler ve hukuki rejimi (6) Kamu mallar n n de iflmez flartlar a) Malik kamu tüzel kiflisi b) mtiyazl flirkete b rak lan mallar c) lerde idareye dönecek mallar d) Do al kamu mallar ile bunlara ba l mallar (7) Kamu mal konusunda tart flmalar a) Hava koridorlar b) Kanalizasyon ba lant lar c) Uçufl yasa d) Dalga uzunluklar e) Hava koridorlar n n niteli inde tart flma f) Radyo dalgalar ve televizyon kanallar n n niteliklerinde tart flma aa) B. Delcros a göre bb)d. Truchet ye göre B- Fransa daki geliflmelerin özeti C- Türkiye de Kamu Mallar Osmanl Toprak Rejimi (1) Arazi-i Emiriye (miri topraklar) (2) Arazi-i Metruke (terkedilen arazi) (3) Arazi-i Mevat-Di er mubah eflya (4) Arazi-i Mevkufe (Vak f araziler) Cumhuriyet Dönemi (1) Kamu mallar n n türleri (2) Tahsis yönlerine göre kamu mallar (3) Faydalananlar yönünden (4) De iflik aç lardan Kamu Mallar n n Bugünkü Hukuki Düzeni (1) Kamu mallar n n edinilmesi a) Do al mallar b) Tahsis (2) Kamu mal niteli inin kaybedilmesi...332

19 XX a) Do al kamu mallar b) Di er kamu mallar (3) Kamu mal niteli inin kaybedilmesi a) dare hukuku kurallar ile s n rl mülkiyet b) Devletin hüküm ve tasarrufu c) dare Hukuku Kurallar (4) Kamuya dönük tesisler (5) Kamu mallar n n korunmas a) Kamu mallar sat lamaz, devir ve fera edilemez b) Kamu mallar zaman afl m ile iktisap edilemez c) Haciz yasa d) Kamulaflt rma yasa e) Özel hukuk ifllemlerine konu olma yasa (6) Kamu mallar ndan yararlanmalar a) Genel, eflit ve ortak yararlanmalar: darenin izni-ruhsat b) Sözleflmeye dayal bireysel yararlanmalar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: DAREN N SORUMLULU U-DEVLET N SORUMLULU U I- Devletin Yasama Faaliyetinden Dolay Sorumlulu u II- Devletin Yarg lama Faaliyetinden dolay sorumlulu u III- darenin Sorumlulu u Sorumluluk Sebepleri A- Zarara yol açan sebepler dari fllemden Do an Zarar dari ifllemin Uygulanmas Eyleminden Do an Zarar dari Eylemden Do an Zarar darenin Haks z Eyleminden Do an zarar dari Say lan Eylemlerden Do an Zarar dare Ajanlar n n Eylemleri mtiyazl flirketin, Müteahhidin Eylemi dareye Ba lanabilen Eylemler dari Sözleflmelerden Do an Sorumluluk B- Sorumluluk Esaslar Kusurlu Sorumluluk...359

20 XXI (1) Özel Hukuk Sorumlulu u (2) Hizmet Kusuru a) Hizmet kusuru nesnel ve anonim olabilir b) Hizmet kusuru genel ve asli bir sorumluluk esas d r c) Hizmet kusurunun a rl, ola anl, yoklu u Kusursuz Sorumluluk (1) Kusursuz Sorumluluk Esaslar : Tehlikelilik a) Tehlikeli faaliyetler ve araçlar b) Toplumsal Tehlikeler (2) Kusursuz Sorumluluk Esas : Külfetlerde Eflitllik ve Hakkaniyet Terör olaylar Sorumlulu u Gerektirmeyen veya Kald ran Haller A- Hoflgörülebilir kusur B- Beklenmeyen Hal C- Mücbir sebep BEfi NC BÖLÜM: DAREN N DENET M 1- darenin dare ve Yarg D fl ndan Denetimi: Siyasi Organ Denetimi A- Osmanl Eski Rejimi B- Tanzimat ve I. Meflrutiyet Dönemi C- II. Meflrutiyet Dönemi D- Cumhuriyet Dönemi Anayasas Dönemi ve 1982 Anayasalar Dönemi darenin Baflka dare ve dare Makamlar Taraf ndan Denetimi A- Merkezi dare, Devlet Denetimi Devlet Denetleme Kurulu Baflbakanl k, lgili Bakanl klar Denetleme Kurullar ve Denetçileri dari vesayet-hukukilik denetimi B- Obudsman (halk denetçisi) C- dareler ve Organlar Aras nda Denetim...382

21 XXII 1- Büyükflehir Belediyesi - Ba l Belediye liflkisi Belediye baflkan ve belediye meclisi iliflkileri l Genel Meclisi ve Vali Köy Muhtar ve htiyar Meclisi Kamu Kurumu Niteli inde Meslek Kurulufllar ve Üst Kurulufllar D- darenin Kendi çinden Denetimi: Ast-Üst liflkisi E- darenin Denetiminde Di er Baz Örnekler dare, hukuka ayk r ifllemini geri alabilir ç denetimde, performans, mali ve etik denetimler dari usuller; kiflilerin idari karar almas Kusurlu kamu görevlisine rücu darenin Yarg sal Denetimi ve dari Yarg lama A- darenin Yarg sal Denetimine Do ru Fransa daki Geliflme (1) Ba ms z yarg ya do ru (2) Kanuna ba l idare ve idari yarg (3) Sorunlar a) Yasan n Yetki Vermesi Üzerine Cumhurbaflkan nca Ç kar lan Tüzük b) Ola anüstü fiartlarda Yarg sal Denetim c) Her Türlü Baflvuruyu Önleyen Kanunlar Karfl s nda dari Yarg d) dari Yarg da Denetimin Derinleflmesi: Maksat Sakatl Türkiye de darenin Yarg sal Denetiminin Geliflmesi (1) Tanzimat Öncesi (2) Tanzimat Dönemi (3) fiûra-i Devlet ve Birinci Meflrutiyet Dönemi (4) kinci Meflrutiyet Dönemi (5) Cumhuriyet Dönemi a) Kurulufl ve 1924 Anayasas Dönemi b) Kanun Devleti ve daresinden, Hukuk Devleti ve daresine (a) Anayasa Mahkemesine baflvuru hakk (b) Anayasa Mahkemesinin tekel yetkisi (c) Kanun hükmünde kararnameler (d) Esastan red kararlar...413

22 XXIII (e) ptal kararlar n n geriye yürümemesi (f) Kanun koyucu gibi hüküm tesis etme yasa (g) Geriye yürümezlik kural nda ortaya ç kan baz sorunlar aa) tiraz yoluyla gelen dosya üzerine iptal karar verilmiflse davaya bakan mahkeme bunu uygular bb) Yürürlü e girmesi ertelenen iptal karar n n konusu olan hüküm uygulanacak m? (h) Anayasa de iflikliklerinin flekil bak m ndan denetlenmesi ( ) Anayasal yarg k s tlamalar aa) Cumhurbaflkan n n tek bafl na, re sen yapt ifllemler bb) Hakimler ve Savc lar Yüksek Kurulu cc) Say fltay kararlar dd) Milletleraras andlaflmalar ee) Ola anüstü hallerde, s k yönetim ve savafl hallerinde ç kar lan kanun hükmünde kararnameler B- Türkiye de dari Yarg lama- darenin Yarg sal Denetimi Genel yap dari Yarg laman n Görev Ölçütleri (1) Kanun Hükmü (2) Kamu Gücü (Kamu Kudreti) Yasama Organ n n dari fllemleri Yarg Organ n n dari fllemleri (1) Adliye emanet dairesinden kaybolan eflya (2) Say fltay n tescil ifllemleri Özel Kiflilerin Baz Kararlar Kamu Hizmeti - dari Sözleflme dari Yarg lama çinde Görev Ölçütleri (1) Sivil-Askeri dari Yarg lamada Görev Ölçütleri (2) Sivil dari Yarg lama Teflkilat ve Görevleri a) Dan fltay (a) Görevleri (b) Oluflumu ve Teflkilat aa) Personeli bb) Teflkilat...432

23 XXIV b) dare ve Vergi Mahkemeleri (a) dare mahkemesi (b) Vergi mahkemeleri (c) Tek hakimli idare veya vergi mahkemesi c) Bölge dare Mahkemeleri d) dari Davalarda Yetki (a) Kanunun gösterdi i yer (b) Kanunda hüküm yoksa genel kural Daval n n bulundu u yer aa) Kamu görevlileri ile ilgili davalarda (atama ve nakillerde) bb) Göreve son verme, görevinden uzaklaflt rma veya emekli edilme davalar cc) Disiplin cezalar ndan, ilerleme, yükselme gibi özlük ifllerinden; mahalli idarelerin organlar ile bu organlar n üyelerinin geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaflt r lmalar (c) Tafl n r ve tafl nmaz mallara ve kamu mallar na iliflkin davalar aa) mar, kamulaflt rma, y k m, iflgal, tahsis, ruhsat ve iskân ifllerinde bb) Kamu mallar na iliflkin idari davalarda cc) Tafl n r mallara iliflkin davalarda (d) Mahalli idareleri ilgilendiren mevzuat n uygulanmas na iliflkin davalarla, s n r uyuflmazl klar nda mülki idari birimin, köy, belediye veya mahallenin bulundu u yahut yeni ba land yer idare mahkemesi (e) Tam yarg davalar nda (idari sözleflmelerden do anlar hariç) aa) Zarar do uran idari uyuflmazl çözmeye yetkili yer idare mahkemesi bb) Zarar, bay nd rl k ve ulaflt rma gibi bir hizmetten veya idarenin bir eyleminden do mufl ise, hizmetin görüldü ü veya eylemin yap ld yer idare mahkemesi cc) Di er hallerde davac n n ikametgâh n n bulundu u yer idare mahkemesi (f) Vergi uyuflmazl klar nda aa) Mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezalar kesen dairenin bulundu u yer vergi mahkemesi...437

24 XXV bb) Amme Alacaklar n n Tahsil Usuli Hakk nda Kanunun uygulanmas nda ödeme emrini düzenleyen dairenin bulundu u yer vergi mahkemesi cc) Gümrük Kanunu na göre al nmas gereken vergilerle flikâyet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine iliflkin ifllemlerde, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren dairenin bulundu u yerdeki mahkeme dd) Di er uyuflmazl klarda dava konusu ifllemi yapan dairenin bulundu u yerdeki vergi mahkemesidir e) Ba lant l Davalar (a) Tan m (b) Ba lant n n tespiti aa) Davalardan biri Dan fltay da ise di erinin dosyas Dan fltay a gönderilir bb) De iflik bölge idare mahkemeleri aras ndaki ba lant l dava dosyalar da Dan fltay a gönderilir cc) Ayn bölge idare mahkemesinin yarg çevresindeki mahkemelerde bulunan dosyalar o yer bölge idare mahkemesine gönderilir (c) Dosyay veya dosyalar alan mahkeme ne yapacakt r? aa) Ba lant bulunmad takdirde dosya veya dosyalar geri gönderilir. Ba lant varsa yetkili mahkeme belirtilir bb) Ba lant iddias n n reddinde usul: Ara karar taraflara tebli edilir. Ba lant hakk nda karar verilinceye kadar usuli ifllemler durur (d) Ba lant n n bulunup bulunmad yolundaki kararlar kesindir. Bunlara karfl itiraz veya temyiz söz konusu de ildir f) Görevsizlik ve Yetkisizlik Halleri g) Yetkili Yarg Mercii Tayini (2577 s.k., m. 44) dari Yarg lama Usulünün Özellikleri (1) dari Yarg lama Usulü Kanunu (2) dari Yarg lama Usulüne ek olarak a) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu...441

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR III V XV GİRİŞ I. Yabancılar Hukukunun Konusu 1 II. Yabancı Kavramı 1 III. Yabancılara İlişkin Mevzuat 5 A. Türk Yabancılar Yasasının Yokluğu 5 B. İltica

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

DANIŞTAY İDARİ ve VERGİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN TEMEL UYUŞMAZLIKLAR İLE UYUŞMAZLIKLARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER ;

DANIŞTAY İDARİ ve VERGİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN TEMEL UYUŞMAZLIKLAR İLE UYUŞMAZLIKLARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER ; DANIŞTAY İDARİ ve VERGİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN TEMEL UYUŞMAZLIKLAR İLE UYUŞMAZLIKLARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER ; A- İDARİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR: İKİNCİ DAİRENİN GÖREV ALANINA GİREN UYUŞMAZLIKLAR;

Detaylı

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT 3 MUSTAFA REfi T KARAHASAN TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT TÜRK YE CUMHUR YET N N TEMEL KÜLTÜRDÜR. KÜLTÜR; OKUMAK, ANLAMAK, GÖREB LMEK, GÖREB LD NDEN ANLAM ÇIKARMAK, DERS ALMAK, DÜfiÜNMEK, ANLAMA YETENE

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

Yay n No : 2633 Hukuk Dizisi : 1279 ISBN 978-605 - 377-657 - 4. 2. Bask Şubat 2012 STANBUL

Yay n No : 2633 Hukuk Dizisi : 1279 ISBN 978-605 - 377-657 - 4. 2. Bask Şubat 2012 STANBUL 6 30 BANKACILIK KANUNU Bankacılık Kanunu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Finansal Kiralama Kanunu Çek Kanunu Vakıflar Bankası Kanunu Ziraat Bankası, Halk

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ TAVSİYE YAZISI KISALTMALAR III V VI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1. Dersin Adı, Konusu, Amacı ve Plânı 1 2. Ceza Muhakemesi Hukukunun Anayasal Düzenle İlişkisi 4 3. Ceza Muhakemesi

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU 6 16 DEVLET MEMURLARI KANUNU Kavramlar Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik Devlet Memurlarının

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar. Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yrd.Doç.Dr. Mustafa Ya ml / Yrd.Doç.Dr. Feyzi Akar Alternatif Ak m Devreleri & Problem Çözümleri Yay n No : 2973 Teknik Dizisi : 162 5. Bas - Ekim 2013 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-998 - 8 Copyright Bu

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

Dr. Hediye ERG N YEN SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI. SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU ve SOSYAL GÜVENL K KURUMU KANUNU

Dr. Hediye ERG N YEN SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI. SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU ve SOSYAL GÜVENL K KURUMU KANUNU 1 Dr. Hediye ERG N YEN SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU ve SOSYAL GÜVENL K KURUMU KANUNU Son de ifliklikler ve her madde için ayr ayr yürürlük tarihleriyle birlikte

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun,, Tebliğ ve Genelge Resmi Gazete Tarih Sayı 4721 Türk Medeni Kanunu 08.12.2001 24607 4748 İl İdaresi Kanunu (5442 Sayılı), Devlet 09.04.2002

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI i Prof. Dr. Süheyl DONAY Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI Anayasa Mahkemesi, Yarg tay ve Dan fltay Kararlar le Karfl laflt rmal Olarak ii Yay n No : 1999 Hukuk Dizisi : 933 1. Bas Haziran 2008

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2012/11 Karar Sayısı : 2012/104 Karar Günü : 5.7.2012 R.G. Tarih-Sayı : 13.10.2012-28440 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi İTİRAZIN

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI I Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI II Yay n No : 1949 Hukuk Dizisi : 909 1. Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-847 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi

BOfiANMA DAVALARI. Bak rköy Hâkimi I Harun BULUT Bak rköy Hâkimi A LE HUKUKUNDA BOfiANMA DAVALARI VE YABANCI UNSURLU DAVALAR II Harun BULUT Yay n No : 1764 Hukuk Dizisi : 796 1. Bas Haziran 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-660 - 5 Copyright

Detaylı

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakk nda Kanun ve lgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakk nda Kanun ve lgili Mevzuat I Prof.Dr. Nur Centel / Doç.Dr. Hamide Zafer Doç.Dr. Özlem Çakmut Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri Karfl laflt rmal -Tablolu Türk Ceza Ceza

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Editör Doç. Dr. Emine Koban VERGİ HUKUKU

Editör Doç. Dr. Emine Koban VERGİ HUKUKU Editör Doç. Dr. Emine Koban VERGİ HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Engin Karabulut Yrd.Doç.Dr. Nesrin Şalvarcı Türeli Yrd.Doç.Dr.Ömer Alp Yrd.Doç.Dr. Vacide Karaman Yrd.Doç.Dr. Yusuf Kaçar Av.Cansu Damla Burkhalter

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

MÜLTEC LERE VE SI INMACILARA L fik N MEVZUAT

MÜLTEC LERE VE SI INMACILARA L fik N MEVZUAT MÜLTEC LERE VE SI INMACILARA L fik N MEVZUAT Prof. Dr. Nuray EKfi stanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Baflkan Yay n No : 2272 Hukuk Dizisi : 1078 1. Bas -

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 UYGULAMADAN DOSYA 1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 B R MAHKEME KARARI STANBUL 4. TÜKET C MAHKEMES E: 2007/210 K: 2007/374 T: 28.06.2007 KRED KARTLARINDAN KART A DATI ALINAMAYACA I HAKSIZ

Detaylı

ÖZET: Hüküm uyuşmazlığının varlığı için öngörülen koşullar gerçekleşmediğinden,

ÖZET: Hüküm uyuşmazlığının varlığı için öngörülen koşullar gerçekleşmediğinden, T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ ESAS NO : 1996/29 KARAR NO : 1996/81 ÖZET: Hüküm uyuşmazlığının varlığı için öngörülen koşullar gerçekleşmediğinden, başvurunun 2247 sayılı Yasanın 1. ve 24. maddeleri

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI

İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI 6 9 İŞ KANUNU ve ÇALIŞMA YAŞAMI KANUNLARI İş Kanunu 1475 sayılı İş Kanunu nun 14. Maddesi Deniz İş Kanunu Basın İş Kanunu İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlik Sigortası Kanunu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask

fi RKETLER MUHASEBES Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES Onbirinci Bask I Prof. Dr. Yunus K SHALI KOCAEL ÜN VERS TES ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Plan na Göre Haz rlanm fl ve Son De iflikliklere Göre Gözden Geçirilmifl fi RKETLER MUHASEBES

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk.

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2645 Tarih: 17/08/2012 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ

Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi SİGORTA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARININ YARGISAL DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ VE PROBLEMİN ORTAYA KONULMASI...1

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar. MADDE 2 İdari dava Türleri ve İdari Yargı Yetkisinin Sınırı AÇIKLAMA...

İ Ç İ NDEKİ LER İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar. MADDE 2 İdari dava Türleri ve İdari Yargı Yetkisinin Sınırı AÇIKLAMA... İ Ç İ NDEKİ LER Sayfa VERGİ DAVALARININ KAPSAMI...35 VERGİ YARGI ÖRGÜTÜ...37 1 Vergi Mahkemeleri...37 2 İdare Mahkemeleri...38 3 Bölge İdare Mahkemeleri...39 4 Danıştay...40 5 Diğer hususlar...41 a) Vergi

Detaylı

ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.3.1. Sigortan n Konusu Sigortac, sigorta ettiren taraf ndan 5188 say l Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 19.03.2015. : Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay Konya

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 19.03.2015. : Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay Konya RAMAZAN YILDIRIM ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 19.03.2015 Adres : Karatay Hukuk Fakültesi Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 Karatay Konya Telefon : 3322217203-7202 E-posta Doğum Tarihi

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Üniversite Kesin Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR HA Aracılık HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR Sermaye piyasası araçlarının halka arzına ilişkin olarak, sermaye piyasası aracını ihraç eden (kısaca ihraçcı) ile aracı

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dare Hukuku Anabilim Dal

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dare Hukuku Anabilim Dal i Yard. Doç. Dr. Melikflah YAS N Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi dare Hukuku Anabilim Dal U Y G U L A M A V E Y A R G I K A R A R L A R I I fi I I N D A ÖZELLEfiT RMEN N H U K U K R E J M ii Yay n

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ Yöneticilerin genel ve ortak görev yetki ve sorumluklarına ilişkin hükümleri yerine getirmek, Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL I Doç.Dr. Faz l GÜLER T E M E L STAT ST K II Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-594 - 3 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU

NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU I Herkes İçin Hukuk: 4 BOŞANMANIN HUKUKİ NETİCELERİ NAFAKA-TAZMİNAT-VELAYET MAL PAYLAŞIMI VE AİLE KONUTU Av. Osman OY II Yay n No : 2013 Hukuk Dizisi : 939 1. Bas Ocak 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-906

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 - 429-04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 Fazla çalışmanın ispatı Temyiz talebinde hukuki yarar Özet: Fazla çalışmayı ispat yükü, fazla çalışma yaptığını iddia eden işçiye ait olup, fazla çalışma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı