TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT"

Transkript

1 3 MUSTAFA REfi T KARAHASAN TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT TÜRK YE CUMHUR YET N N TEMEL KÜLTÜRDÜR. KÜLTÜR; OKUMAK, ANLAMAK, GÖREB LMEK, GÖREB LD NDEN ANLAM ÇIKARMAK, DERS ALMAK, DÜfiÜNMEK, ANLAMA YETENE N E TMEKT R. ATATÜRK

2 4

3 5 MUSTAFA REfi T KARAHASAN YARGITAY 13. HUKUK DA RES ONURSAL BAfiKANI TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT Y A R G I T A Y Ö R E T K A R A R L A R I GEN filet LEREK YEN LENM fi VE DÜZENLENM fi ALTINCI BASI 2001

4 6 Yay n No : 1108 Hukuk Dizisi : Mart STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask - Cilt : Beta Bas m A.fi. Vize/KIRKLAREL Kapak Tasar m : Gülgonca Arslany lmaz Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

5 Ç NDEK LER 7

6 8

7 9 TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ G DER M B R NC KISIM G R fi ZARAR LE G DER ME (TAZM NATA) GENEL BAKIfi 1. ZARAR...45 I. Kavram ve tan m...45 II. Zarar n Çeflitleri Maddî zarar...46 A) Eylemli zarar...48 B) Kârdan yoksun kalma Manevî zarar Olumlu (müsbet) zarar - Olumsuz (menfî ) zarar...57 A) Olumlu zarar...57 B) Olumsuz zarar Kifliye iliflkin zarar - fleye iliflkin zarar ZARAR G DER M...61 I. Giderimin çeflitleri Maddî giderim Manevî giderim...62 II. Giderimin (tazminat n) biçimleri Para ile giderim Aynen giderim...62

8 10 Ç NDEK LER K NC KISIM MANEVÎ TAZM NAT (G DER M) 1. GENEL BAKIfi...65 I. Yasalardaki hükümler...65 II. Manevî giderimin neli i ve amac...65 III. Manevî giderimin devri ve mirasç lara geçmesi...67 IV. Manevî giderimin bölünmesi ve istemin ço alt lmas Manevî giderimin bölünmesi Manevî giderim isteminin ço alt lmas...71 V. Manevî giderime faiz yürütülmesi BEDEN VE RUH TAMLI ININ HLÂL SONUCU OLARAK MANEVî G DER M...74 I. Genel olarak...74 II. Hak sahipleri Beden ve ruh taml ihlâl edilen kimsenin hakk Ölenin yak nlar...90 III. Manevî giderimin özel koflullar Kusurun bir koflul olmad Durumun özellikleri...97 IV. Manevî giderimin tutar n n belirlenmesi Genel olarak Hâkimin takdiri A) Genellikle B) Yarg tay n denetimi K fi L K HAKLARININ HLÂL SONUCU OLARAK MANEVÎ G DER M I. Genel bak fl II. Kiflisel varl klar ve kiflilik haklar Kiflisel varl klar (de erler) A) Genel olarak B) Kiflisel varl klar n çeflitleri Kiflilik haklar III. Manevî giderimin koflullar...112

9 Ç NDEK LER Hukuka ayk r olarak kiflisel varl klara sald r da bulunulmas A) Kiflisel varl klar n saptamas B) Sald r n n hukuka ayk r oldu unun belirlenmesi a) Ruhsal varl klar yönünden b) Kiflinin onur, flerefi ve sayg nl yönünden aa) Kiflinin genel olarak onur, flerefi ve sayg nl bb) Kiflinin meslekî ve ticarî onur ve sayg nl c) Kiflinin gizlilik alan yönünden aa) Genel olarak bb) Kiflinin özel yaflam ve gizlilik alan cc) Kiflinin yaz s, mektuplar ve an lar üzerindeki hakk dd) Kiflinin resmi (foto raf ) üzerindeki hakk d) Kiflinin aile çevresi yönünden e) Atalara yap lan sald r lar yönünden f) Kiflinin ekonomik u rafllar yönünden C) Kiflilik hakk n n korunmas n n s n rlar Kusur sorunu A) De ifliklikten önceki evre a) Kusurun özel a rl b) Zarar n özel a rl c) Özel yasa hükmünün uygulanmas B) De ifliklikten sonraki evre Kusura dayanmayan sorumluluk IV. Manevî giderimde hak sahipleri Genel olarak Sözleflmenin ihlâli sonucu olarak manevî giderim istemek hakk Tüzel kiflinin manevî giderim hakk Yarg kararlar n n yerine getirilmemesi V. Manevî giderim biçimleri De ifliklikten önceki evre De ifliklikten sonraki evre VI. Manevî giderim davas...220

10 12 Ç NDEK LER 1. Davada nitelik (davac ve daval olmak) Tan t yükü Manevî giderim tutar n n belirlenmesi Yarg tay n denetimi K fi L K HAKLARININ BASIN YOLU LE HLÂL I. Bas n özgürlü ü II. Bas n n hak ve görevleri... III. Bas n yolu ile kiflilik haklar n n ihlâli sonucu olarak manevî giderim Genel olarak Hukuka ayk r l k sorunu (meselesi) A) Haber verme yönünden a) Genel olarak b) Bas n özgürlü ünün kiflilik haklar yla çat flmas aa) Haberin gerçe e uygun olmas gerekti i bb) Gerçe e uygun yanlar n haber niteli i tafl mas gerekti i cc) Gerçe e uygun haberlerin yay nlamas nda nesnel ölçülere uyulmas gerekti i dd) Haberin verilifl biçimi yönünden ölçülük bulunmas B) Elefltirme yönünden Kusur sorunu (meselesi) A) De ifliklikten önceki evre a) Genel olarak b) Birlikte kusur B) De ifliklikten sonraki evre IV. Özel sorumluluk kural V. Bas nda sorumluluk N fiani BOZMANIN SONUCU OLARAK MANEVÎ G DER M (TAZM NAT) I. Niflanlanma ve niflanl l k iliflkisi Kavram ve tan m...281

11 Ç NDEK LER Niflanlanmada biçim ve tan t (fiekil ve ispat) II. Manevî giderim (Tazminat) Genel olarak Manevî giderim isteminin koflullar (flartlar ) A) Kiflilik haklar na a r ölçüde sald r olmas a) Kiflilik haklar b) Sald r n n (tecavüzün) a r olmas B) Niflan bozanda kusur olmas C) stemde bulunan niflanl n n kusursuz olmas Manevî giderimin konusu ve tutar Usule iliflkin hükümler A) Dâvac ve dâval olmak B) Görev ve yetki C) Tan t yükü ve kan tlar (ispat külfeti ve deliller) Zamanafl m BOfiANMA SONUCU OLARAK MANEVÎ G DER M (TAZM NAT) I. Genel olarak II. Manevî giderimin koflullar (flartlar ) Kiflilik haklar n n a r ölçüde sald r ya u ramas Kendisinden giderim istenen eflin kusurlu olmas Giderim isteyen eflin kusursuz olmas Boflanma hükmünün kesinleflmesinden sonra da manevî giderim isteminin ileri sürülebilece i III. Faiz yürütülmesi IV. Görevli ve yetkili mahkeme Görevli mahkeme Yetkili mahkeme BABALIK DÂVASININ KONUSU OLARAK MANEVÎ G DER M (TAZM NAT) I. Babal k dâvas Genel olarak Babal k dâvas n n konusu Babal k davalar için ortak hükümler...320

12 14 Ç NDEK LER A) Dâvan n yanlar a) Dâvac olmak b) Dâval olmak B) Babal k davalar nda hak düflümü süresi a) Davan n do umdan önce aç lmas b) Çocu un do umundan sonra dâva aç lmas C) Babal k davalar nda tan t yükü (ispat külfeti) a) Babal k karinesi b) Babal k karinesinin çürütülmesi aa) Baba olma olanaks zl (imkâns zl ) bb) Ciddî kuflkular bulunmas cc) Anan n iffetsizli i D) Babal k davalar nda kant lar (deliller) E) Yetkili ve Görevli mahkeme Kiflisel iliflkiler (sonuçlar) do uran babal k davas II. Babal k davas n n konusu olarak manevî giderim (tazminat) Genel olarak Manevî giderimin koflullar (flartlar ) A) Dâval erke in anaya evlenme vaadinde bulunmufl olmas B) Cinsel iliflkinin bir suçu oluflturmas C) Erke in kad n üzerindeki nüfuzunu kötüye kullanarak cinsel iliflkinin gerçekleflmifl olmas D) Anan n küçük olmas Manevî giderimde hak sahibi ile borçlu ÜÇÜNCÜ KISIM ÇT HATLAR 8. BEDEN VE RUH TAMLI ININ HLÂL SONUCU OLARAK MANEVÎ G DER M I. nançlar birlefltirme karar II. Federal mahkeme karar III. Hak sahipleri Beden ve ruh taml ihlâl edilen yönünden Ölenin yak nlar yönünden...350

13 Ç NDEK LER Beden ve rum taml ihlâl edilenin yak nlar n n manevî tazminat isteyip isteyemiyecekleri IV. Manevî tazminat isteminin mirasç lara geçip geçmiyece i V. Manevî tazminat n özel koflullar Kusurun bir koflul olmad Durumun özellikleri VI. Manevî tazminat tutar n n belirlenmesi VII. Manevî tazminata iliflkin hakk n sakl tutulup tutulmayaca K fi L K HAKLARINA YAPILAN SALDIRILAR SONUCU OLARAK MANEVÎ G DER M I. Anayasa mahkemesi karar II. Kiflisel varl klar ve kiflilik haklar III. Manevî tazminat n koflullar Hukuka ayk r olarak kiflisel varl klara sald r da bulunulmas Kusurun ve zarar n a r olmas IV. Kusura dayanmayan sorumluluk V. Manevî tazminatta hak sahipleri ve bu tazminat n belirlenmesi VI. Manevî tazminat n biçimleri VII. Borca (sözleflmeye) ayk r l kta VIII. Kusursuz Sorumlulukta BASIN ÖZÜRLÜ Ü VE G DER M I. Bas n n hak ve ödevleri II. Bas n yoluyla kiflilik haklar n n ihlâli Hukuka ayk r l k Kusur sorunu III. Bas nda sorumluluk IV. Zamanafl m HAKSIZ YARIfiMADA MANEVÎ G DER M N fianin BOZULMASINDA MANEVÎ G DER M BOfiANMADA MANEVÎ G DER M BABALIKTA MANEVÎ G DER M LG L YASALAR HUKUK TER MLER SÖZLÜ Ü...993

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

V KT MOLOJ (MA DURB L M)

V KT MOLOJ (MA DURB L M) I PROF. DR. FÜSUN SOKULLU-AKINCI V KT MOLOJ (MA DURB L M) AR. GÖR. SELMAN DURSUN UN KATKILARIYLA 2. BASI II III Yay n No : 1985 Hukuk Dizisi : 926 2. Bas - May s 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-882 -

Detaylı

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES I Prof. Dr. Nuray EKfi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan VATANDAfiLIK HUKUKUMUZDA TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES II III Yay n No : 1989 Hukuk Dizisi :

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Yay n No : 2374 Hukuk Dizisi : 1169 1. Bask - Ocak 2011 - STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY ONUNCU DA RE E: 2005/6392 K: 2007/948 T: 13.03.2007 ADL VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMEL ARAMADA LG L N N RIZASI ÜST ARAMASINDA YÖNTEM (5271 S. CMK, 2559 SK) Özet:Adli

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi I Zafer KAHRAMAN Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi REKABET HUKUKU AÇISINDAN OL GOPOL ST K BA IMLILIK II Yay n No : 1976 Hukuk : 920 1. Bask - May s

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

TÜRK MEDEN KANUNU NUN 691. MADDES NE L fik N DÜfiÜNCELER

TÜRK MEDEN KANUNU NUN 691. MADDES NE L fik N DÜfiÜNCELER TÜRK MEDEN KANUNU NUN 691. MADDES NE L fik N DÜfiÜNCELER Y ld r m KESER* Payl mülkiyet birli i, payl mülkiyete konu eflya üzerinde, payl maliklerce oluflturulan birliktir 1. Paydafllar aras nda bir yönetim

Detaylı

DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU

DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU mali ÇÖZÜM 253 DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU Av. Dr. Filiz KESK N I. Girifl darenin taraf oldu u sözleflmelerden do an alacaklar n AATUHK

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin KIDEM TAZM NATINA DAH L OLAN ÖDEMELER VE KIDEM TAZM NATI TAVAN TUTARI Resul KURT Sigorta Müfettifli I. GENEL B LG LER U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin bulunmas

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Dr. Verda Ersoy Av. Mustafa Güler Dr. Hakan Giritlioğlu SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Birinci Baskı, Mayıs 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer TÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK TA YER ALAN fi RKETLER N DENET M VE MUHASEBE STANDARTLARINA L fik N HÜKÜMLER N DE ERLEND R LMES Fatih DURAL Yeminli Mali Müflavir T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yusuf YİĞİT Yay n No : 2318 Hukuk Dizisi : 1147 1. Bas Kas m 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-341 - 2 Copyright Bu kitabın bu basısının

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

ORTA ASYA VE KAFKASYA

ORTA ASYA VE KAFKASYA i Mehmet DİKKAYA ORTA ASYA VE KAFKASYA DÖNÜŞÜM SÜRECİ V E ULUSLARARASI EKONOMİ P O L İ T İ K İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2121 flletme-ekonomi Dizisi : 322 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-039

Detaylı