Kapak fotoðrafý: Kanada ALSA (Alberta Land Surveyors' Association) arþeivi - Carl Lester

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kapak fotoðrafý: Kanada ALSA (Alberta Land Surveyors' Association) arþeivi - Carl Lester"

Transkript

1

2

3 Kapak fotoðrafý: Kanada ALSA (Alberta Land Surveyors' Association) arþeivi - Carl Lester

4 içindekiler 3 Baþyazý 4 Celal Beþiktepe Kullanim Deðeri ve Deðiþim Deðerinin Mekansal Boyutu 8 Günseli Bayram Akçapýnar Türlerin Kökeni'nin Iþýðýnda 150 Yýl-Darwin Deniz Baþ Övünmek gibi olmasýn az buçuk etiðimdir. Ya da kadevesiz kazanç etik midir, yoksa kutsal mýydý? 10 TMMOB Ýstanbul ÝKK 11 Mehmet Hýþýr Kazananý Olmayan Bir Yerel Seçimin Ardýndan 13 Merve Özyaþar TMMOB Kadýn Kurultayý na Doðru Ümit Güvercin Tozkoparan Mahallesi 17 Nur Çakýr Dar Gelirlilerin Konut Sorununu Çözmek Amacýyla Kurulan TOKÝ nin Dönüþümü 19 Merve Özyaþar Hakkari de Bir 23 Nisan M. Uður Giriþken Neoliberalizmle Hesaplaþmanýn Yolu 1 Mayýs ta Taksim den Geçiyor Toki Gerçeði Paneli Sonuç Bildirgesi 27 Türkiye de Teknik Altyapý Kadastrosu Forumu Sonuç Bildirgesi Dosya: Kadastro 30 Erol Köktürk Türkiye Kadastrosunun Gerçekleri 34 Hüseyin Erkan Türkiye Kadastrosu 37 Nevzat Ýhsan Sarý Kadastral Haritalarýn Yenilenmesi Kapsamýnda 22/A Uygulamalarý ve Öneriler 41 Gürsel Öcal Dörtgöz Tapu Bilgilerini Araþtýrma Yöntemleri 45 Özgür Karataþ Tapu Kadastro Lisesi nden Týnýlar 47 Ahmet Ýpekçi Hisli Kadastro Hatýralarýndan (Bana Göre) Kýssalar 50 Erol Köktürk Kadastro Toplumsal Bir Olgudur, Deðiþir!.. 54 Gürsel Öcal Dörtgöz Tapu Sicilinden Doðan Zararýn Tazmini 59 Atilla Ocak Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu ve Hisseli Satýþlar 61 Fermani Kaya Modern Tapu Sicilinin Oluþturulmasýnda Sayýsallaþtýrma 63 Ferruh Atbaþoðlu 2/B de Karanlýk Yol Nevzat Ýhsan Sarý 5831 Sayýlý Yasa, 2/B Sahalarýnýn Tespiti ve TKGM nin Bu Süreçteki Rolü 66 Turgay Gültekin 2009 OYS (Ormana Yerleþtirme Sistemi) 68 Erdal Köktürk Kadastro Haritalarýnýn Yenilenmesi 72 Mete Ercan Pakdil Toplu Taþýmada Navigasyonun Geleceði 73 Tuna Erol Mühendislik Etiði ve Kurumsallaþma Üzerine Düþünceler 77 Melis Mine Þener Mamut 78 Özgür Çiçek Bir Yeni Ýlk Film Daha: Açlýk 79 Esra Kaya Klasik Müziðin Her Hali 80 Etkinlikler 81 Basýn Açýklamalarý 85 Basýndan 87 Karikatür 88 Þube Güncesi

5 Baþyazý Yerel seçimler baþta olmak üzere yoðun bir gündemi geride býraktýðýmýz þu günlerde, çalýþma dönemimizin dördüncü bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Bültenimize iliþkin aldýðýmýz övgü dolu deðerlendirmeler ve yazýlý katkýlarýn artmasý bizlere mutluluk veriyor. Kuþkusuz geride býraktýðýmýz aylarýn en önemli gündemini yerel seçimler oluþturdu. Bir önceki bültenimizin dosya konusu olarak ele aldýðýmýz yerel yönetimler konusunda TMMOB ve baðlý odalar da çalýþma yürüttüler. TMMOB nin yayýnladýðý Nasýl Bir Kent, Nasýl Bir Yerel Yönetim? baþlýklý broþür yaygýn olarak daðýtýldý. Ýstanbul da Ýstanbul Þube Baþkanlarýnýn katýlýmýyla, yerel yönetimlerden beklentilerimizin iþlendiði Baþkanlar Konuþuyor baþlýklý bir panel düzenlendi. Geçmiþ yerel seçimlerle karþýlaþtýrýldýðýnda görece sönük geçen yerel seçim sürecine ise, liderlerin meydanlarda yaptýklarý, çoðunlukla içerik ve nitelikten yoksun konuþmalar rengini çaldý. Seçim sonucunda iktidardaki AKP nin oylarý geriledi ve ortaya salt siyasi olarak deðil sosyolojik açýdan da irdelenmesi gereken sonuçlar ortaya çýktý. Deðerlendirilmesine bültenimizde yer verdiðimiz seçimlerin ilk sonuçlarýndan biri, AKP nin kabinede geniþ çaplý bir revizyona gitmesi ve önemli deðiþikliklerle 61 inci hükümetin göreve gelmesi oldu. Kriz, ekonomideki rekor daralma oranlarý ve giderek arta iþsizlik oranlarý ile etkisini korumaya devam ediyor. Krizin etkisinin bir kez daha esrarengiz kayýt dýþý para takviyesi ile azaltýlmaya çalýþýldýðý görülüyor. %15,5 olarak açýklanan resmi iþsizlik rakamlarýnýn bizim açýmýzdan önemli bir ayrýntýsý var. Ýþsizlerin yaklaþýk üçte birini yüksek öðretim görmüþ insanlarýmýz oluþturuyor. Sektörümüz de ekonomideki daralmadan etkilenen sektörler arasýnda. Herhangi bir planlamaya ya da projeksiyona dayalý olmaksýzýn açýlan bölümlerimize her yýl binin üzerinde öðrencinin alýndýðý düþünüldüðünde iþsizlik olgusunun mesleðimiz açýsýndan, çok da uzun olmayan bir vadede reel bir sorun haline dönüþeceðini þimdiden öngörebiliriz. Ekonomik göstergeler ve kamuoyu yoklamalarý krizin toplumlar üzerindeki etkilerini ortaya koyuyor. Sonuçta, çevre ülkelerin merkez ülkelere göre krizden çok daha fazla etkilendikleri anlaþýlýyor. Ekonomik kriz ortamýnda gerçekleþtirilen ABD seçimleri uluslararasý gündem içerisinde önemli bir baþlýk oldu. Seçimi, beklendiði gibi Kenya kökenli bir aileden gelen Demokrat Barack Obama kazandý. Baþkanlýðýn Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçmesiyle birlikte neoconlarýn etkisinin azalacaðý ve bunun ABD nin dýþ politikasýnda etkisini göstereceði yönünde iyimser deðerlendirmeler de yapýldý. Ancak bu konuda öncelikle, emperyalist ABD nin dýþ politikalarýnýn bir bütünlük taþýdýðýný, Cumhuriyetçi George Bush döneminde Irak a operasyon düzenlendiðini, Demokrat Bill Clinton döneminde ABD nin Yugoslavya ya saldýrdýðýný ve Balkanlara yerleþtiðini, Cumhuriyetçi George W. Bush döneminde Afganistan ve yeniden Irak iþgallerini gerçekleþtirdiðini, tüm bu operasyon ve iþgallerin ABD nin bütüncül dýþ politikasýnýn ürünü olduðunu ve tüm bu süreçlerde ayný ideolojik argümanlarýn kullanýldýðýný anýmsatmakla yetinelim. Obama, iktidarýnýn baþlangýç evresindeki ilk ziyaretlerinden birini ülkemize gerçekleþtirdi. Öncesinde de Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton bir ziyaret gerçekleþtirmiþti. Her iki ziyarette de yoðun bir halkla iliþkiler çalýþmasýnýn örgütlendiðini ifade etmeliyiz. Petrol için Irak ta kan döken ABD nin, dünyanýn birçok coðrafyasýnda olduðu gibi ülkemizde de halk nezdinde kötü imajýný düzeltme çabasý içine girdiði anlaþýlýyor. Obama, ülkemize aralarýnda Ortadoðu ve Afganistan baþlýklarýnýn aðýrlýklý olarak yer aldýðý bir dosya ile geldi. ABD nin bulunduðumuz coðrafyaya iliþkin bölgesel planlarýný önümüzdeki dönemde yaþama geçireceðini, geliþmelerin bölgemizde ve ülkemizde önemli etkilerinin olacaðýný þimdiden öngörebiliriz. Ergenekon süreci, yeni iddianame metinleri ve tutuklama dalgalarý ile devam ediyor. Silivri de duruþmalarý devam eden Ergenekon davasý ve ilgili soruþturmalar kapsamýnda son olarak Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði birimleri basýldý, dernek yöneticileri ve hatta bazý bursiyerler gözaltýna alýndý. Yürüttüðü çalýþmalarla kamuoyunda saygýn bir baþyazý yer edinen derneðe yönelik bu baskýlar kamuoyunda tepkiyle karþýlandý. Örneklediðimiz bu geliþmeler yaþanýrken Þubemizin çalýþmalarý de yoðun olarak devam ediyor. Çalýþma programýmýzda yer verdiðimiz hedefler ve danýþma kurulu üyelerimizin deðerli öneri ve deðerlendirmeleri ýþýðýnda bir dizi etkinliði planlý bir biçimde gerçekleþtiriyoruz. Çalýþma programýmýzda teknik altyapý kadastrosu konusunun mesleki alanda önemli bir baþlýk olduðunu vurgulamýþtýk. Düzenlediðimiz bir forumda bu konuyu ele alarak atýlacak mesleki adýmlarýn neler olabileceðini tartýþtýk. Mesleðimiz tarihinde önemli bir yeri olan ve bilgi sistemleri kavramýnýn ilk kez ele alýndýðý çalýþmalardan biri olan HAKAR Projesinde izlenen metodolojiyi, proje grubunda yer alan deðerli hocalarýmýz bizlerle paylaþtýlar. Coðrafi Bilgi Sistemleri seminerlerimiz üyelerimizin deðerli katkýlarýyla devam ediyor. Bilgisayar eðitim merkezinin devreye girmesi ile birlikte eðitim çalýþmalarýmýzý daha düzenli bir þekilde gerçekleþtirme olanaðýna kavuþmuþ olduk. Çok önemsediðimiz ve meslektaþlarýmýzla doðrudan görüþ alýþveriþinde bulunma olanaðý saðlayan ziyaretlerimiz devam ediyor. Öðrenci kardeþlerimiz, yüze yakýn öðrencinin katýlýmýyla gerçekleþtirdikleri Ýstanbul Haritacýlarý Sosyal Çalýþtayý etkinliði ile yaþadýklarý paylaþma ve birlikte üretme heyecanýný Genç Haritacýlar Günleri ve Odamýzýn Öðrenci Kurultayýna taþýdýlar. Öðrenci kardeþlerimizin düzenlediði söyleþi, þenlik vb. etkinliklerde kendileri ile birlikte olmaktan mutluluk duyduk. Etkinlik alanýmýzdaki örgütlülüðümüz ise yeni temsilcilik mekanlarýmýzla birlikte güçleniyor. Kocaeli Ýl Temsilciliði ve Edirne Ýl Temsilciliðimiz birer mekana kavuþmuþ durumda. Sakarya Ýl Temsilciliðimizin fiili olarak kullanýlmaya baþlanan mekaný da yakýnda resmi olarak hizmete giriyor. Temsilcilerimize ve bu sürece katký veren, sahip çýkan tüm üyelerimize yaptýklarý özverili çalýþmalar ve takdiri hak eden çabalarý için içtenlikle teþekkür ediyoruz. Temsilciliklerimiz, bu çabalarýnýn yaný sýra bölgelerindeki etkinliklere de Odamýz adýna çok deðerli katkýlar sunuyorlar. Edirne de TMMOB Edirne Ýl Koordinasyon Kurulu tarafýndan gerçekleþtirilen Edirne Kent Sempozyumu ve Kýrklareli nde TMMOB Kýrklareli Ýl Koordinasyon Kurulu tarafýndan gerçekleþtirilecek olan Kýrklareli Kent Sempozyumu, kente ve kentliye yönelik yapýlan anlamlý etkinliklerden bazýlarý. Geçtiðimiz aylarda Þubemiz gündeminde yer alan en önemli konu kuþkusuz 6 Mart 2009 tarihinde gerçekleþtirdiðimiz TOKÝ Gerçeði paneli oldu. Birbirinden deðerli ve kamuoyunda saygýn kiþilikleri ile tanýnan panelistlerin katýldýðý toplantýnýn ardýndan bugüne dek hiçbir kamu kurumunun yazýþmasýnda rastlamadýðýmýz türden ifadelerin yer aldýðý bir yazý TOKÝ tarafýndan Þubemize iletildi. Olabildiðince konunun tüm ilgililerini bir araya getirmek ve kamuoyunu doðru bilgilendirmek amacýyla düzenlediðimiz bu toplantýya TOKÝ den de katýlýmcý gönderilmesi için yazýlý davette bulunmuþ, talebimize herhangi bir yanýt alamamýþtýk. Panelin ardýndan gönderilen yazýda ise, görev ve yetkilerini Anayasadan alan Þubemizin panel sonuçlarýný yayýnlamamasý isteði dile getiriliyordu. Hukuku hiçe sayan bu tutuma karþý sessiz kalmadýk ve basýn yoluyla tepkilerimizi kamuoyu ile paylaþtýk. Bültenimizde geliþmelerin özetlendiði basýn açýklamasýna, Þubemizin ortak yaptýðý diðer basýn açýklamalarý ile birlikte yer veriyoruz. Önümüzdeki dönemde etkinliklerimiz devam ediyor. 23 Mayýs 2009 tarihinde Ýstanbul da Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý baþlýklý bir panel düzenliyoruz. 29 Mayýs 2009 tarihinde ise geleneksel yemeðimizi Yýldýz Teknik Üniversitesi Vakfý Hisar Tesislerinde düzenliyoruz. Kolektif çalýþma anlayýþýmýzýn bir parçasý olan etkinliklerimizde beraber olma dileklerimizle en içten sevgi ve saygýlarýmýzý sunuyor, mutlu ve aydýnlýk yarýnlar diliyoruz. HKMO Ýstanbul Þubesi 20. Dönem Þube Yönetim Kurulu 3

6 görüþ Kullaným Deðeri ve Deðiþim Deðerinin Mekansal Boyutu Celal Beþiktepe Kent olgusunu, farklý kültürel ve tarihsel baðlamlarda birçok deðiþik bakýþ açýlarýyla irdeleyen literatürde kentin çok sayýda tanýmlamalarý vardýr. Kentin tanýmlanmasýndaki zorluk, çok yönlü olarak ele alýnmasýndan kaynaklanýr. Her tanýmlama, üzerinde çalýþýlan bilimsel alana göre yapýlmýþtýr. Tarih yazýnýnda uygarlýðýn kentlerle baþladýðý ve sürdürüldüðü herkes tarafýndan kabul gören bir görüþtür. Gündelik yaþamda kurulan düzenin ve ortaya çýkan çeliþkilerin, toplumlar arasý ve toplum içi her türlü iliþkilerin temelinde güçlü bir mekan boyutu vardýr. 1 Kentsellik, toplumsal bir süreç olarak, insan tarafýndan yaratýlan, mekansal olarak inþa edilmiþ bir çevrede geliþir. Ýnsanlýk tarihi, insanýn yaþadýðý çevreyi köklü olarak deðiþtiren biri, tarým devrimi diðeri sanayi devrimi olmak üzere iki büyük devrimin yaþandýðýna tanýklýk eder. Bu devrimler sonucunda insanýn yaþamý derinden bir deðiþime uðramýþtýr. Tarým devrimiyle yerleþik hayat ve bunun sonucu olarak köy yerleþim yerleri, sanayi devrimiyle de bugünkü anlamda modern kentler ortaya çýkmýþtýr. Ýnsan yaratýcýlýðýnýn olaðanüstü ürünleri olan kentler, insan aklýnýn geliþiminde önemli roller oynamýþ uygarlýk atölyeleridir. Tarih içinde kent ekonomisinin deðiþim sürecinin kent mekanýndaki en belirgin kanýtý özelleþmiþ bir iþlevsel alan olarak Pazar Yeri nin ortaya çýkýþý ve para nýn kullanýlmaya baþlanmasýdýr. Paranýn sermaye olarak dolaþýmý, kendi baþýna bir amaçtýr, çünkü deðerin büyümesi ancak bu hareketin sürekli yenilenmesiyle olur. Bu yüzden, sermayenin hareketinin sýnýrý yoktur. Araþtýrmalarýna metanýn tahlili ile baþlayan Marx a göre, kapitalist üretim tarzýnýn egemen olduðu toplumlarýn zenginliði, muazzam bir meta birikimi olarak kendini gösterir ve bunun birimi tek bir metadýr. Meta dolaþýmý sermayenin çýkýþ noktasýdýr. Meta üretimi dolaþýmý ve ticaret denen daha geliþmiþ dolaþým biçimi, sermayenin doðup büyüdüðü tarihsel temeli oluþtururlar. 16. yüzyýlda dünyayý saran ticaret ile yeryüzüne yayýlan Pazar, sermayenin modern tarihinin baþlangýcý olmuþtur. Meta dolaþýmýnýn maddi özünü, yani çeþitli kullaným-deðerlerinin deðiþimini bir yana býrakýr ve yalnýzca bu dolaþým sürecinin yarattýðý ekonomik þekilleri dikkate alýrsak, bunun sonal sonucunun para olduðunu görürüz: meta dolaþýmýnýn bu son ürünü, sermayenin göründüðü ilk biçimidir. 2 Kapitalist sistemin temeli, deðer ve ücretleri belirleyen süreçler ile sermaye birikiminin gerçekleþmesidir. Sermaye, toplumsal bir üretim iliþkisidir. Toplumsal hayatýn meta üretimi aracýlýðýyla yeniden üretimi sürecidir. Süreç yeni ihtiyaç ve istekler yaratarak, insanýn emeðini sömürerek, mekanlarý dönüþtürerek, aþýrý birim sorunlarý yaratýr. Bu mekanizmalar aracýlýðýyla kendi tarihsel coðrafyalarýný yaratan kapitalizmin geliþme güzergahýnýn temeli hep spekülasyon olmuþtur. Yeni ürünler, teknolojiler, mekanlar, emek süreçleri (esnek üretim, kalite çemberleri, aile emeði) üzerine hep spekülasyon olmuþtur. Toplumsal üretim süreci, ayný zamanda, bir yenidenüretim sürecidir. Üretim koþullarý, ayný zamanda, yenidenüretimin de koþullarýdýr. Üretim biçim olarak kapitalist ise, yeniden-üretimin biçimi de ayný olur. Kapitalizm ortaya çýkýþýndan bu yana sadece üretim süreçlerine deðil, yeniden üretim süreçlerine de kendi damgasýný vurma çabasýnda olmuþtur. Modern kentler, sýnýfsal eþitsizliðe dayalý kapitalist birikimin (geliþmenin) devamlýlýðýný saðlamak üzere tasarlanan ve mekana doðrudan müdahalelerle inþa edilen bir sosyal-fiziksel ölçeklerdir. Günümüzde kentler insanlýk tarihinde önemli bir dönüþüme daha katkýda bulunmaktadýr. Ýçinde bulunduðumuz küreselleþme sürecinin taþýyýcýsý ve belirleyicisi, kentsel yerleþimlerdir. Kapitalist toplumsal iliþkilerin kurucu öðelerinden birisi olan kentler, önemli deðiþim ve dönüþüm mekanlarý haline gelmiþtir. Kentselliðin yorumlanmasýnda çýðýr açan, devrim olarak nitelendirilen kuramsal çýkýþ 1968 li yýllarda Henri Lefebvre tarafýndan yapýlmýþtý. Lefebvre nin bu kuramsal çýkýþý özetle þöyledir: Kentsel mekan bir üründür. Bu ürün tarihsel süreçte iktisadi deðer kuramýnýn kýstaslarýndan hareketle sosyal, politik, ideolojik vasýflara sahiptir; çevremizi, yaþam biçimlerimizi, mülkiyet ve hukukun içsel karakterini, hatta giderek bilginin boyutunu belirler. 3 Ýktisatta deðer kavramýnýn Adam Smith ( ) ve David Ricardo ( ) tarafýndan kullanýldýðýný, daha sonra Marx ( ) tarafýndan geliþtirilerek sýkça kullanýldýðýný biliyoruz. Ýktisattaki bu kavramlarýn dýþýnda, ürün olarak mekanýn belirleyici olduðunu söyleyen Lefebvre, kapitalizmin mekan üzerindeki hakimiyetinin günlük hayat içinde ve üzerinde siyasal iktidar kurmanýn temel ve kapsayýcý bir kaynaðý olduðuna iþaret etmektedir. Lefebvre nin analizinden hareketle bir ürün olan kentsel mekanýn iktisadi anlamýný, içerdiði deðer belirler. Ürünün deðeri piyasa koþullarý ile oluþtuðu durumda bir deðiþim deðeri niteliðine sahiptir. Ama ürünün deðeri bazý durumlarda piyasa koþullarý ile oluþamaz, çünkü o ürünün içinde parayla ölçülemeyecek deðerler, kültürel, toplumsal, duygusal baðlar olabilir. Bu durumda o ürünün deðiþim deðeri yaný sýra bir de kullaným deðeri söz konusudur. Maddi servetin babasý emek, anasý da topraktýr diyen Ýngiliz düþünür William Pretty ( ), burjuva toplumdaki üretim iliþkilerini araþtýran ekonomi biliminin ilk kurucusu olarak bilinir. Toprak ve üzerindeki yapýlarýn, güncel kapitalist iktisatta mal olduðunu, ama toprak ve yapýlarýn sýradan mallar olmadýðýný, bu yüzden kullaným deðeri ve deðiþim deðerinin özgül bir anlam kazandýðýný belirten Harvey, 4

7 görüþ üzerinde durulmasý gereken altý noktayý belirtir;.toprak ve yapýlarýn sabit konumlarý vardýr, yeri istenildiðinde deðiþtirilemez. Mutlak konum, kullanýmý belirleme hakkýna sahip olan kiþiye tekelci ayrýcalýklar verir..toprak ve yapýlar kimsenin onlarsýz yapamayacaðý mallardýr..toprak ve yapýlar göreli olarak daha seyrek el deðiþtirirler..toprak kalýcýdýr ve çoðunlukla yapýlarýn yaþam süresi de hayli uzundur.. Piyasa deðiþimi zaman içinde bir anda oluþur, ama kullaným bir zaman dilimine yayýlmýþtýr.. Toprak ve yapýlarýn, kullanýcý için, birbirini dýþlamayan çok sayýda kullanýmý vardýr. Örneðin bir ev ayný anda farklý þekilde kullanýlabilir. Þunlarý saðlar: barýnak, oturanlarýn özel kullaným mekaný, mahremiyet, göreli konum, servetin biriktirilip geliþtirileceði bir araç. Bütün bu kullanýmlar hep birlikte, içinde oturan(lar) için evin kullaným deðerini oluþturur. Kullaným deðerleri toplumsal ihtiyaç ve gereklilikler, kiþisel farklýlýklar, kültürel alýþkanlýklar, yaþam tarzý alýþkanlýklarý ve benzerlerinin bir karþýmýdýr. 4 Kapitalizm için mekanýn somut kullaným deðeri deðil, deðiþim deðeri önemlidir. Mekanýn tarihsel-kültürel deðeri ve kullanýmýnýn, temsil ettiði sosyal deðerlerin önemi yoktur. Bunlar, söz konusu mekanýn deðiþim deðerine katkýda bulunduklarý, çoðalttýklarý sürece önemlidir. Kent mekaný, yani toprak ve binalar, kapitalizmin ortaya çýkýþýyla pazarda satýlýp alýnabilen mallar gibi serbestçe devredilebilir hale gelmiþtir. Mekanýn bir meta olarak alýnýp satýlmasý için: pratikte evrensel, türdeþ, nesnel, soyut kullanýmý için bir gerekiyordu. Lefebvre, mekanýn türdeþleþtirilmesinin yollarýndan birinin, topraðýn, serbestçe elden çýkarýlabilecek, piyasada istendiði gibi alýnýp satýlabilecek, özel mülkiyete tabi parseller halinde parçalanarak atomizasyonu olduðuna dikkat çeker. Kuþkusuz bu, 18. yüzyýlda ve 19. yüzyýlýn baþýnda çitleme hareketi aracýlýðýyla Ýngiltere nin yüzünü öylesine köklü bir biçimde dönüþtüren, bu arada araçlardan biri olarak sistematik bir haritalamayý gerekli kýlan stratejinin ta kendisiydi. 5 Hiçbir mekan politikasý toplumsal iliþkilerden baðýmsýz olamayacaðý gibi, bu iliþkiler mekan politikasýna içerik ve anlam kazandýrýyordu. Aristo dan beri biliyoruz ki her mal kendi içinde iki deðeri barýndýrýr: kullaným deðeri ve deðiþim deðeri. Aristo bu ayrýmý hane halký ekonomisinden hareketle gerçekleþtirir. Ýnsanlarýn ürettikleri ürünün kendi ihtiyaçlarýný karþýlayan kýsmýný tükettiklerini ve geri kalan kýsmý ise deðiþ-tokuþa konu ettiklerini belirtir. Mallarda insanlarýn ihtiyaçlarýný giderme özelliðine kullaným deðeri, mallarýn baþka mallarla deðiþtirilme özelliðine de deðiþim deðeri denilmektedir. Bu kavramsal çiftten hareketle Horkheimer kapitalist toplumu deðiþim deðerinin egemen olduðu toplum olarak tanýmlayacaktýr. Burada egemen önemlidir, çünkü kapitalist toplumda kullaným deðeri ortadan kalkmaz ama kullaným deðerleri ancak deðiþim dolayýnda gerçekleþir. Günümüzde kentler iki temel proje etrafýnda oluþturulmakta, yeniden üretilmekte ve dönüþtürülmektedir. Bu dönüþüm projeleri, kentin bir yaþam mekaný kullaným deðeri ya da yaygýn kullanýlan kavramý ile kentsel rant deðiþim deðeri olarak görülmesiyle birbirlerinden ayrýlmaktadýr. Bu açýdan, 5366 sayýlý Yýpranan Tarihi ve Kültürel Taþýnmaz Varlýklarýn Yenilenerek Korunmasý ve Yaþatýlmasý yasasý irdelendiðinde ve uygulamalara bakýldýðýnda tarihi kentsel mekanýn deðiþim deðeri nin o alanda yaþayanlarýn aleyhine artýrýlmasýný amaçladýðý görülecektir. O alanda yaþayanlar dýþlanmakta, o alanlarda oluþmuþ komþuluk, akrabalýk iliþkileri, yardýmlaþma ve dayanýþma da daðýtýlmaktadýr. Bir sosyal dokuyu hiçleþtirerek dönüþüm yapýlmasý o kentsel alanýn deðiþim deðerini (yani yaygýn kullanýlan kentsel rantý) artýracak, ancak görünmeyen kültür mirasýný yok edecektir. Ýstanbul Sulukule de Fatih-Hatice Sultan ve Nesliþah Sultan Mahalleleri Kentsel Dönüþüm Projesi adý altýnda yaþananlar bu durumun açýk bir örneðidir. Roman vatandaþlarýn oturduðu mekan, kültürel açýdan (mekanýn kullaným deðeri açýsýndan) çok zengin bir sosyal ve kültürel dokuya sahiptir. Bu mekanda oturanlarýn esas uðraþýsý özgün roman müziði yaratýcýlýklarýdýr. Kentsel dönüþüm adý altýnda istisnai bir sosyal doku yok edilmiþ, Romanlar için kullaným deðeri olan mekanlar, onlarý evlerinden söküp atanlar için deðiþim deðeri ne dönüþmüþtür. Sulukule Deðiþim Deðeri Olarak Sulukule Dönüþüyor 5

8 görüþ Uygulamaya konulan kentsel dönüþüm adý altýndaki sermaye projeleriyle insanlar yýllardýr yaþadýklarý mekanlarýndan, evlerinden barklarýndan sökülüp atýlmak istenmektedir. Sadece Ýstanbul da 650 binden fazla evin yýkýmý, 3 milyon insanýn yerinden edilmesi söz konusudur. Kent mekaný dediðimiz olgu sosyal-fiziksel ölçek olarak inþa edilmektedir. Bu inþa sürecinde devlet, sermaye ve sýnýflar birbirinden baðýmsýz olarak anlaþýlamaz. Kapitalist toplumsal iliþkiler baðlamýnda baðýmsýz bir mekan olmayan kentin bu inþa süreci, ancak bu hegemonya süreçleri üzerinden analiz edilebilir. Bu analizi Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) örneði üzerinden yaptýðýmýzda, sosyal politikalarý yürütme amaçlý kamu kurumlarýnýn yeni liberal zihniyetle nasýl dönüþtüðünü görebiliriz. Ýstanbul da TOKÝ Projeleri 6 Görüldüðü gibi, Ýstanbul da arsa satýsý karþýlýðý gelir paylaþýmý projelerinde yapýlan konut sayýsý adet, Emlak Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý (GYO) projeleri olarak yapýlan konut sayýsý ise adettir. Ýstanbul da üretilmesi planlanan adet konutun yarýsýný arsa satýsý karþýlýðýnda gelir paylaþýmý projeleri ile Emlak GYO projeleri oluþturmaktadýr. Bu projelerden örnek olarak: Ýstanbul Ataköy de, 2008 de ATAKÖY KONAKLARI adý altýnda üzerinde lüks konutlarýn inþa edildiði alan TOKÝ tarafýndan, sahip olduðu ayrýcalýklý planlama yetkisi kullanýlarak, imara açýlmýþ ve gelir paylaþýmý esasýna göre bir þirkete ihale edilmiþtir. Ýhale sonrasý projede deðiþiklik yapýlarak inþaat 170 bin metrekareye çýkarýlmýþ ve alýþveriþ merkezi eklenmiþtir. Konutlar, 684 bin Euro ile 1 milyon 250 bin Euro arasýnda satýlmýþtýr. Yine Ýstanbul da, Ataköy ün imar planýnda Pazar Yeri olarak ayrýlan Emlak GYO ye ait son parseller TOKÝ tarafýndan yapýlan plan deðiþikliði ile yüksek yoðunluklu yapýlaþmaya açýlmýþ ve 2008 de NOVUS RESIDENCE adý altýnda, 6 katlý 2 blok, 10 ve 11 katlý 2 blok, 4 katlý dubleks blok ve 15 katlý rezidans bloklarý bir inþaat þirketince inþa edilmiþtir. Buradaki lüks konutlar, 400 bin TL ile 4 milyon TL arasýnda satýlmaktadýr. Detaylý olarak incelediðim bu iki projenin tüm verilerine, ayrý bir makale konusu olacaðý ve fazla yer iþgal etmemek için, bu makalede yer vermemekle birlikte, toplam 30 bin metrekare üzerinde gerçekleþen bu iki projeye yatýrýlan sermaye düþüldükten sonra deðiþim deðerinin (yani kentsel rantýn) 1 milyar Euro düzeyinde olduðunu söyleyebilirim. Ýstanbul Ataköy TOKÝ+Taþyapý A.Þ. Kentsel Dönüþüm Kullaným Deðerinin (Pazar Alanýnýn) Deðiþim Deðerine Dönüþümü Kent mekanýnýn kullaným ve deðiþim deðerlerinin yönlendirilmesi süreci parsel ölçeðini aþmýþ, kentsel mekanlarýn daha büyük kentsel mekanlarla, metropol mekanlarla, kýrsal mekanlarla, hatta Dünya Kenti kavramsallaþtýrmasýyla ifadesini bulduðu gibi ülkelerarasý beraberliklere varan iliþkiler aðýný kapsamýþtýr. Baþta Ýstanbul olmak üzere Ankara, Ýzmir, Bursa, Adana, Ýzmit ve diðer kentlerde yüzlerce dönüþüm projesi eþzamanlý olarak devreye sokulmuþtur. Türkiye de bin kiþiye 49 metrekare alanýn düþtüðü aktif 179 alýþveriþ merkezinin yýllýk cirosu, 20 milyar dolarlýk bir büyüklüðe iþaret etmektedir. Devlet ve sermayenin iþbirliði ile üretilen kentsel mekanýn kendisi (altyapý yatýrýmlarý, iþ merkezleri, alýþveriþ merkezleri, rezidanslar, konut alanlarýyla) pazarda deðiþim deðeri olan ticari bir mala dönüþtürülmüþtür. Böylece meta üretiminde karlýlýðýn düþtüðü dönemlerde, mekana yapýlan yatýrýmlarla sermayenin deðersizleþmesi engellemektedir. Gündelik yaþamda kurulan düzenin ve ortaya çýkan çeliþkilerin, toplumlararasý ve toplum içi her türlü iliþkilerin temelinde yer alan kent mekanlarý tamamen deðiþim deðeri haline getirilmiþtir. 6

9 görüþ Sonuç Kentler, kapitalizmin yeni liberal politikalarýnýn belirleyiciliði altýnda biçimlenmekte ve dönüþtürülmektedir. Küreselleþme sürecinin ve sermayenin kentleþmesinin Türkiye kentlerinde ortaya çýkardýðý toplumsal eþitsizlikler ve mekansal ayrýþmalar derinleþerek geniþlemektedir. Halkýn büyük çoðunluðu için kullaným deðeri olan mekanlar sermaye için deðiþim deðeri haline dönüþtürülerek doðal kaynaklarýmýz, tarihi ve doðal deðerlerimiz, kültürel mirasýmýz, ekolojik dengeler yok edilmektedir. Sanayisizleþmenin, istihdam yaratmayan ekonominin, emlak ve finansa dayalý iþ dünyasýnýn derinleþerek geniþlediði bu süreçte, sermayenin küresel ölçekte bütünleþtiði mekanýn baðrýnda, eþitsizliðin, iþsizliðin, yoksulluðun, güvencesizliðin ve mekanýn metalaþtýrýlmasýnýn dünyasý yaratýlmýþtýr. Bu süreç kaçýnýlmaz deðildir. Bu sürece karþý koyabilmemiz için önce bu süreci tüm boyutlarýyla bilince çýkarmamýz gereklidir. Sömürüye dayanan bir kentsellikten, insanoðlunun hak ettiði bir kentselliðe olan yolu açmak, kentlerin ve doðal çevrenin deðiþim deðerini deðil kullaným deðerini esas alan politikalarý savunmak hepimizin tarihsel bir görevidir. DÝPNOTLAR 1 AKTÜRE Sevgi, 2003, Anadolu da Demir Çaðý Kentleri, Tarih Vakfý Yurt Yayýnlarý, Giriþ, Ýstanbul 2 MARX Karl, 1997, Kapital Cilt I, Sol Yayýnlarý, s.150, Ankara 3 OKYAY Ýsmet, Ýktisadi Mekanýn Doðasý ve Türevleri, 2008, YTÜ Mimarlýk Fakültesi, E-Dergisi, Cilt 3, Sayý 1 4 HARVEY David, 2003 Sosyal Adalet ve Þehir, Metis Yayýnlarý, Ýstanbul, s HARVEY David, 2006, Postmodernliðin Durumu, Metis Yayýnlarý, Ýstanbul, s Mart 2009 verileri Kapitalizmi tanýmlayan bütünlüklü mekanizmada iktisadi alanla siyasi alan ayrý ayrý olmayýp, tam tersine iç içe geçmiþ durumdadýr. Sermaye birikim sürecinde bu iç içelik sistemin aktörleri tarafýndan sürekli olarak dönüþtürülmektedir. Belleðimizdeki kentler, Kentsel mülkiyetin sýnýfsal daðýlýmý ya da Sýnýflarýn kent mekanýnda yeniden daðýlýmý nedeniyle deðiþmektedir. Egemen sýnýflar ve onlarýn düzen partileri de bu deðiþim aktörleri konumundadýr. 29 Mart Yerel seçimlerinde yürütülen kampanyalar, Marka Kentler yaratmaktan Dünya Kenti/Finans Kenti ne kadar tüm söylemler, kentin metalaþtýrýlmasý/sermayeleþmesi sürecinin derinleþerek geniþleyeceðine iþaret etmektedir. Deðersizleþmenin coðrafyasýnda Kentlerin kimliksizleþtiði, Türkiye nin çirkinleþtiði acýklý bir görünüm ortaya çýkmýþtýr. Son yýllarda Brezilya, Bolivya, Þili, Arjantin, Uruguay, Venezüella, Paraguay, Ekvador gibi Latin Amerika ülkelerinde kapitalizm karþýsýnda oluþturulan alternatif politikalar; deðiþim deðerini deðil, sosyal ekonomi temelli kullaným deðerinin esas alýndýðýna iþaret etmektedir. Brezilya nýn Costa de Sauipe beldesinde Aralýk 2008 de gerçekleþen ve devlet ve hükümet baþkanlarý zirvesinde, 10 milyar dolarlýk dýþ borcu gayrimeþru ilan eden ve ödememeyi düþündüklerini söyleyen, yeni ekonomi politikalarýný Deðiþim deðerinin yerini kullaným deðerinin almasý þeklinde özetliyordu. KAYNAKÇA 1. BRAVERMAN Harry, 2008, Emek ve Tekelci Sermaye, Kalkedon Yayýnlarý, Ýstanbul 2.HARVEY David, 2003 Sosyal Adalet ve Þehir, Metis Yayýnlarý, Ýstanbul 454-8, 85s, Ýstanbul, Aralýk HARVEY David, 2008, Umut Mekanlarý, Metis Yayýnlarý, Ýstanbul 4. HARVEY David, 2006, Postmodernliðin Durumu, Metis Yayýnlarý, Ýstanbul 5. LEFEBVRE Henri, 1970, La Revolution Urban, Paris 6.MARX Karl, 1997, Kapital Cilt I, Sol Yayýnlarý, s.150, Ankara 7. MEÝKSÝNS Ellen, 2008, Kapitalizm Demokrasiye Karþý, Yordam Yayýnlarý, Ýstanbul 8. MEÝKSÝNS Ellen, 2008, Ýsyan Borusu: Kapitalizmin Yükseliþi ve Siyasal Teori, Epos Yayýnlarý, Ýstanbul 9. OKYAY Ýsmet, 2008, Ýktisadi Mekanýn Doðasý ve Türevleri, YTÜ Mimarlýk Fakültesi, E-Dergisi, Cilt 3, Sayý Mart 2009 verileri Harita ve Kadastro Mühendisi 7

10 gündem Türlerin Kökeni'nin Iþýðýnda 150 Yýl-Darwin 2009 Günseli Bayram Akçapýnar Charles Darwin 12 Þubat 1809 yýlýnda doðmuþ ve büyük eseri Türlerin Kökeni'ni ise 24 Kasým 1859'da ilk defa yayýnlamýþtýr. Ýçinde bulunduðumuz yýl Darwin'in doðumunun 200. yýlý ve ayný zamanda Türlerin Kökeni'nin yayýnlanýþýnýn 150. yýlýdýr. Bu nedenle Uluslararasý Biyolojik Bilimler Birliði (IUBS) bu yýlý Darwin Yýlý olarak ilan etti. UNESCO Darwin in doðum günü olan 12 Þubat ý IUBS ile birlikte Darwin Günü olarak ilan etti. Dünya çapýnda pekçok bilim insaný, üniversite, doða tarihi müzesi, dernek, akademik kuruluþ yýl boyunca Darwin ve evrim kuramýnýn önemini anlatan etkinlikler, kutlamalar düzenliyor. Darwin Yýlý, bilimsel bilginin insanlýðýn ilerleyiþine ve bilgi daðarcýðýna insan meraký ve hüneri ile saðladýðý büyük katkýlarý bir kez daha anmamýzý ve Darwin'in yaþamý ve keþiflerinin öneminin üzerinden bir kez daha geçmemizi saðlamaktadýr. Ülkemizde de evrim konusu son günlerde bir hayli gündemdedir. Özellikle TÜBÝTAK ýn çýkardýðý Bilim ve Teknik dergisinin Mart sayýsýnda yaþanan sansür olayý uzun bir süre gündemimizi meþgul etti. Kamuoyunun konu ile ilgili baskýsý sansür uygulayýcýlarýný açýklamalarla konuyu kapatma çabasýna itti. Bilim ve Teknik son yýllara kadar ülkemizde popüler bilim geleneðinin köklerini oluþturan bir dergi olarak kendini konumlandýrmýþtý. Hükümet deðiþiklikleri, TÜBÝTAK yasasýndaki deðiþiklikler ve TÜBÝTAK ta yaþanan son kadrolaþmalarla birlikte zaten Bilim ve Teknik dergisinin eski halini kaybediþini de endiþe ile izledik. TÜBÝTAK yani Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu, yani ülkemizin bilim politikalarýný, yönelimlerini ve atýlýmlarýný planlayan, yöneten en yetkili kurumlardan biridir. Bunlara ek olarak, Bilim ve Teknik dergisi yýllardýr taþýdýðý popüler bilimi gençlere sevdirme, onlarý aydýnlatma misyonu ile gençleri bilimle tanýþtýran sayýlý dergilerden biri olmasý nedeniyle tarihimizde oldukça önemli bir yer tutmaktadýr. Derginin Genel Yayýn Yönetmeni Dr. Çiðdem Atakuman ve ekibi Mart sayýsýnda Darwin Yýlý ný derginin kapaðýna taþýdýðýnda, dergide konu ile ilgili yazýlar TÜBÝTAK Baþkan Yardýmcýsý Prof. Cebesoy un uyarýsý ile tamamen çýkarýlmýþ ve Mart sayýsý Darwin ve evrim kuramsýz olarak basýlmýþtý. Bu geliþmeler üzerine Dr. Çiðdem Atakuman ýn görevden alýndýðý kendisine sözlü olarak bildirilmiþti. Olayýn duyulmasý üzerine, gelen tepkileri görmezden gelemeyen TÜBÝTAK, olayýn böyle olmadýðýný, Darwin e ve Darwin Yýlý na daha fazla yer ayýrmak için yazýlarý yayýndan çektiklerini, görevden almanýn ve sansürün söz konusu olmadýðýný(!) açýkladýlar. Ancak bu yazýnýn yazýldýðý sýralarda Bilim ve Teknik dergisinin Nisan sayýsý yayýndadýr ve Darwin ve evrim kuramý hala dergide bulunmamaktadýr. Peki Darwin ne söyledi? Darwin 150 yýl önce yaklaþýk 20 yýl basmak üzere beklettiði kitabý Türlerin Kökeni'ni yayýnladýðýnda yüzyýllar boyu sürecek tartýþmalarý ateþlediðinin farkýnda mýydý bilemiyoruz ama kendi yaþadýðý dönemdeki bilimsel bakýþý kökünden sarstýðýný söyleyebiliriz. Darwin'den önce de evrim düþüncesi vardý. Düþüncenin tarihi Antik Yunan'a oradan Çin, Hint ve Arap felsefecilerine ve Darwin'in öncellerinden Lamarck'tan Buffon'a, Erasmus Darwin'den ilk sýnýflandýrmayý yapan Linneaus'a kadar uzanmaktadýr. Eþ zamanlý olarak Darwin'in çaðdaþý Alfred Russel Wallace da bu düþünceyi ele almýþ ve hatta Darwin'in Türlerin Kökeni'ni yayýnlamasýnda büyük bir itici güç olmuþtur. Darwin'in gözlemleri doðadaki çeþitliliðin nedenleri ve bunlarýn hangi mekanizmalarla oluþtuklarýný açýklamaktadýr. Darwin doðadaki canlýlarýn hepsinin ortak bir atadan, daha basit formlardan daha geliþkinlere doðru evrimleþerek türediklerini öne sürmüþtür. Darwin bu deðiþimi ve çeþitliliði saðlayan mekanizmanýn doðal seçilim ve hayatta kalma mücadelesi olduðunu söylemiþtir. Doðal seçilim yasasý en iyi uyum saðlayanýn hayatta kalmasýdýr. Darwin öncesinde de biyoloji bilimi pek çok gözlem ve olguyu içermekteydi ancak bu olgu ve gözlemler birbirleriyle fazla ilintili deðildi. Richard Lewontin ve Roger Levins, Darwin'in devriminin evrim düþüncesinde deðil, onun Platoncu-Aristocu idealizmi reddetmesinde ve evrim sorunsalýnýn yönünü tümüyle deðiþtirmesinde yattýðýný ifade etmektedir. 1 Darwin tüm bunlarý öne sürerken doðada gözlenen deðiþim ve çeþitliliði sistematik bir temele oturttu ve deðiþimin nedenlerini rasyonel bir biçimde açýklamaya çalýþtý. Bugün evrime dair pek çok bilimsel kanýt bulunmaktadýr. Bilim dünyasý evrimin olup olmadýðýný deðil hangi mekanizmalarla gerçekleþtiðini tartýþmaktadýr. Ancak ülkemizde genel algý ve tartýþma evrimin olup olmadýðý yönündedir. Tartýþma hýzla din alanýna çekilerek, konu saptýrýlmaktadýr. Evrim insanýn maymundan gelmesine indirgenmektedir. Lise müfredatý evrim kuramýný yaratýlýþ görüþüyle birlikte, bilimsel olmayan bir temelde ve eksik olarak ele almaktadýr. Tüm bunlarýn yanýnda evrim karþýtý kitap, web sitesi ve propagandanýn yarattýðý yoðun bir bilgi kirliliði de bulunmaktadýr. Evrim bir inanç meselesi gibi sunulmaktadýr. Oysa evrim bilimsel bir olgudur. Evrim kuramý dünyanýn ve onun üzerinde yaþayan canlýlarýn neden, nasýl deðiþtiðini ve deðiþmekte olduðunu açýklamaktadýr. Bu açýdan Darwin'i ve evrim kuramýný anlamak, biyolojininin modern alt disiplinlerinden gelen yeni ve güncel bulgular ýþýðýnda incelemek ve anlatmak oldukça önem taþýmaktadýr. Evrim olmaksýzýn, öðrenilmeksizin, öðretilmeksizin, canlýlar dünyasýndaki deðiþim ve çeþitlilik, canlýlarýn doðasý anlaþýlamaz, bilimsel araþtýrmalar doðru bir çerçeveye oturtulamaz. Dünyayý ve doðadaki süreçleri anlamaksýzýn, evrimi anlamaksýzýn, deðiþim ve dönüþümün özü anlaþýlamaz. Evrim, insanýn kökenini anlamamýza ýþýk tuttuðu kadar, doðanýn yapýsýný; insanýn doða üzerindeki egemenliðini, onu kendi ihtiyaçlarý doðrultusunda anlamasý ve deðiþtirmesi eylemini doðru anlamak için de gereklidir. Özellikle evrim karþýtý propagandanýn yoðun olduðu ülkemizde Darwin'i, evrim kuramýný bu baðlamda savunmak, evrim kuramýný bilimsel temeliyle öðrenmek, yeni bulgular ýþýðýnda deðerlendirmek ve yaygýn olarak anlatmak önemlidir. Ülkemizde de Darwin yýlý boyunca bu temelde etkinlikler düzenlenmektedir. Moleküler Biyoloji ve Genetik, MSc Sabancý Üniversitesi Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik Programý DoktoraÖðrencisi(Öðretim Asistaný) 1 Bir teori ve ideoloji olarak evrim, Levins R. ve Lewontin R 8

BULTEN_2008_V18.FH11 Tue Nov 25 10:08:03 2008 Page 1

BULTEN_2008_V18.FH11 Tue Nov 25 10:08:03 2008 Page 1 BULTEN_2008_V18.FH11 Tue Nov 25 10:08:03 2008 Page 1 HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu Mehmet Hýþýr Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Yayýn Kurulu Mehmet Yýldýrým,

Detaylı

HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu M. Uður Giriþken Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Adres 19 Mayýs Mahallesi Samanyolu Sok. Onur Apt. No:106 Kat:2 34360 Þiþli -

Detaylı

Merhabalar, Aylýk Bölgesel Süreli Yayýn. Yayýna Hazýrlayan Esin Soydemir

Merhabalar, Aylýk Bölgesel Süreli Yayýn. Yayýna Hazýrlayan Esin Soydemir Merhabalar, Hiç kuþkusuz geçtiðimiz ayýn gündemini; ulusal ve uluslararasý medyayý aylarca meþgul eden, sonucun nasýl olacaðýna dair bir çok senaryonun tartýþýldýðý, yazýlýp çizildiði, 40 küsur yýllýk

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu M. Uður Giriþken Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Yayýnýdýr. Ýki Ayda bir

Detaylı

TTB de görev deðiþimi

TTB de görev deðiþimi dýþarýdan göz......türk Tabipleri Birliði nin ve Tabip Odalarýnýn son yýllardaki çýðlýklarý bu uygulamalarý en güzel þekilde anlatýyor. Evet, bu yaþananlar, bu yapýlmak istenenler, týbba, etiðe ve bilime

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

Sayý:14 Temmuz 2003 Çaðdaþ Sosyal Demokrasi ve Türkiye Gümrük Birliði nin Zararý 70 Milyar Dolar mý? Dünyadaki Ekonomik Dengesizlik Ceza Adaletinin Anatomisi Çanakkale Savaþlarýnýn Önemi ve Sonuçlarý Ýktisat

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012 Merhaba, 2011 yýlýnýn son günlerinde Ankara Valiliði'nin bir açýklamasý gündemimize hýzla düþtü. Okullarýn kent çeperlerinde kurulacak kampüslere taþýnacaðýný müjdeleyen bu açýklama, Þube gündemimizde

Detaylı

ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr. ocak 2009. odtülüler bülteni

ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr. ocak 2009. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 181 ocak 2009 odtülüler bülteni ÝÇÝNDEKÝLER ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Ocak 2009 Dernek Adýna

Detaylı

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Talepler Baþbakan da!

Talepler Baþbakan da! dýþarýdan göz... 15 Þubat 2009 Sayý:160...sýnýf, kapitalist üretim iliþkileri ve kapitalizmin eþitsiz geliþme eðilimi gibi kavramlarýn olmadýðý bir anlam dünyasýnda teknoloji saðlýklý olabilir ama bu saðlýðýn

Detaylı

Küresel Kriz ve Ýnþaat Sektörü. Kentler ve Yerel Yönetimler

Küresel Kriz ve Ýnþaat Sektörü. Kentler ve Yerel Yönetimler gündem2009 / 01 Temmuz Küresel Kriz ve Ýnþaat Sektörü Kentler ve Yerel Yönetimler Türkiye Müteahhitler Birliði YÖNETÝM KURULU Baþkan M. Erdal EREN Baþkan Vekilleri Emin SAZAK Emre AYKAR Yaþar EREN Adnan

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik!

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 293 11 Aðustos 2007 1 YTL Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! ÞÝMDÝ SOKAKTA DA KAZANABÝLÝRÝZ BAK ve KEG aktivisti Kerem Kabadayý

Detaylı

Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz

Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz www.antikapitalist.net Þubat 2009 / Sayý 54 / Fiyatý 1 YTL Kriz ve Savaşlara Karşı Gerçek Alternatif: SOL Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz Ekonomik krizin derinleþtirdiði yoksulluk, iþsizlik ve gelecek kaygýsý

Detaylı

Üzerine RÖPORTAJLAR - II

Üzerine RÖPORTAJLAR - II Üzerine RÖPORTAJLAR - II Üzerine RÖPORTAJLAR - II Eser Adý Dizi Editörü Yayýna Hazýrlýk & Dizgi-Tasarým Telif Haklarý : Yerel Siyaset Üzerine Röportajlar II : Hulusi ÞENTÜRK : OKUTAN YAYINCILIK Serhat

Detaylı

MÝMARLAR ODASI DERGÝSÝ

MÝMARLAR ODASI DERGÝSÝ Sahibi: KTMMOB MÝMARLAR ODASI Genel Yayýn Yönetmeni: Tarkan DAVULCU Genel Koordinatör: Ekrem BODAMYALIZADE Yayýn Ekibi: Azmi Öge, Cem KARA,Fatma ÝLKÝN, Burak TÜRSOY, Fatma TERLÝK, Pýnar ULUÇAY, Aysel ALÝHAN,

Detaylı

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi. Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne

Detaylı

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz

AKP yi kapatma! sosyalist isci. Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr. nükleer santral is-te-mi-yo-ruz sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 317 21 Mart 2008 1 YTL Parti kapatmak demokrasi karþýtlýðýdýr AKP yi kapatma! sayfa 6 ve 7 de 2 saatlik grev hükümete geri adým

Detaylı

229- Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, yapýtýný saðlam yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev sahibinin ölümüne sebep olursa, O mimar

229- Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, yapýtýný saðlam yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev sahibinin ölümüne sebep olursa, O mimar 229- Eðer bir mimar, bir adama ev yapýp, yapýtýný saðlam yapmazsa ve yaptýðý ev çöküp, ev sahibinin ölümüne sebep olursa, O mimar Hammurabi Kanunlarý (M.Ö.18.yy.) FARKETTINIZ MI? Artýk, bülteninizi, mimarlýk

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR ABD nin, uluslararasý hukuku ve BM yi (Birleþmiþ Milletler) yok sayarak I- rak ý iþgal etmesi, dünyada þok etkisi yarattý. Buna en çok þaþýranlar da hukuku her þeyin üstünde

Detaylı

y e r e l y ö n e t i m s e ç i m l e r i Avni Arbaþ 1919-2003 10 Kasým 2003 Saygýyla Anýyoruz

y e r e l y ö n e t i m s e ç i m l e r i Avni Arbaþ 1919-2003 10 Kasým 2003 Saygýyla Anýyoruz Kasým 2003 Ankara þubesi y e r e l y ö n e t i m s e ç i m l e r i Avni Arbaþ 1919-2003 10 Kasým 2003 Saygýyla Anýyoruz Kasým ayý Bülteninin Dosya sý Yerel Yönetim Seçimleri ni konu alýyor. Mimarlar Odasý

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

tmmob mimarlar odasý ANKARA ÞUBESÝ 90 Haziran 2011

tmmob mimarlar odasý ANKARA ÞUBESÝ 90 Haziran 2011 tmmob mimarlar odasý ANKARA ÞUBESÝ 90 Haziran 2011 Merhaba, Bir kez daha politikanýn çok gündemde olduðu bir dönemin, bir seçim sürecinin içindeyiz. 12 Haziran seçimlerine gidilirken, kitlelerin gündeminde

Detaylı

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI Sulucakarahöyük/ANKARA Dersim Katliamý tartýþmasý sürüyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýnda bir dizi belge açýklayarak CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçtaroðlu'nu

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı