Kapak fotoðrafý: Kanada ALSA (Alberta Land Surveyors' Association) arþeivi - Carl Lester

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kapak fotoðrafý: Kanada ALSA (Alberta Land Surveyors' Association) arþeivi - Carl Lester"

Transkript

1

2

3 Kapak fotoðrafý: Kanada ALSA (Alberta Land Surveyors' Association) arþeivi - Carl Lester

4 içindekiler 3 Baþyazý 4 Celal Beþiktepe Kullanim Deðeri ve Deðiþim Deðerinin Mekansal Boyutu 8 Günseli Bayram Akçapýnar Türlerin Kökeni'nin Iþýðýnda 150 Yýl-Darwin Deniz Baþ Övünmek gibi olmasýn az buçuk etiðimdir. Ya da kadevesiz kazanç etik midir, yoksa kutsal mýydý? 10 TMMOB Ýstanbul ÝKK 11 Mehmet Hýþýr Kazananý Olmayan Bir Yerel Seçimin Ardýndan 13 Merve Özyaþar TMMOB Kadýn Kurultayý na Doðru Ümit Güvercin Tozkoparan Mahallesi 17 Nur Çakýr Dar Gelirlilerin Konut Sorununu Çözmek Amacýyla Kurulan TOKÝ nin Dönüþümü 19 Merve Özyaþar Hakkari de Bir 23 Nisan M. Uður Giriþken Neoliberalizmle Hesaplaþmanýn Yolu 1 Mayýs ta Taksim den Geçiyor Toki Gerçeði Paneli Sonuç Bildirgesi 27 Türkiye de Teknik Altyapý Kadastrosu Forumu Sonuç Bildirgesi Dosya: Kadastro 30 Erol Köktürk Türkiye Kadastrosunun Gerçekleri 34 Hüseyin Erkan Türkiye Kadastrosu 37 Nevzat Ýhsan Sarý Kadastral Haritalarýn Yenilenmesi Kapsamýnda 22/A Uygulamalarý ve Öneriler 41 Gürsel Öcal Dörtgöz Tapu Bilgilerini Araþtýrma Yöntemleri 45 Özgür Karataþ Tapu Kadastro Lisesi nden Týnýlar 47 Ahmet Ýpekçi Hisli Kadastro Hatýralarýndan (Bana Göre) Kýssalar 50 Erol Köktürk Kadastro Toplumsal Bir Olgudur, Deðiþir!.. 54 Gürsel Öcal Dörtgöz Tapu Sicilinden Doðan Zararýn Tazmini 59 Atilla Ocak Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu ve Hisseli Satýþlar 61 Fermani Kaya Modern Tapu Sicilinin Oluþturulmasýnda Sayýsallaþtýrma 63 Ferruh Atbaþoðlu 2/B de Karanlýk Yol Nevzat Ýhsan Sarý 5831 Sayýlý Yasa, 2/B Sahalarýnýn Tespiti ve TKGM nin Bu Süreçteki Rolü 66 Turgay Gültekin 2009 OYS (Ormana Yerleþtirme Sistemi) 68 Erdal Köktürk Kadastro Haritalarýnýn Yenilenmesi 72 Mete Ercan Pakdil Toplu Taþýmada Navigasyonun Geleceði 73 Tuna Erol Mühendislik Etiði ve Kurumsallaþma Üzerine Düþünceler 77 Melis Mine Þener Mamut 78 Özgür Çiçek Bir Yeni Ýlk Film Daha: Açlýk 79 Esra Kaya Klasik Müziðin Her Hali 80 Etkinlikler 81 Basýn Açýklamalarý 85 Basýndan 87 Karikatür 88 Þube Güncesi

5 Baþyazý Yerel seçimler baþta olmak üzere yoðun bir gündemi geride býraktýðýmýz þu günlerde, çalýþma dönemimizin dördüncü bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Bültenimize iliþkin aldýðýmýz övgü dolu deðerlendirmeler ve yazýlý katkýlarýn artmasý bizlere mutluluk veriyor. Kuþkusuz geride býraktýðýmýz aylarýn en önemli gündemini yerel seçimler oluþturdu. Bir önceki bültenimizin dosya konusu olarak ele aldýðýmýz yerel yönetimler konusunda TMMOB ve baðlý odalar da çalýþma yürüttüler. TMMOB nin yayýnladýðý Nasýl Bir Kent, Nasýl Bir Yerel Yönetim? baþlýklý broþür yaygýn olarak daðýtýldý. Ýstanbul da Ýstanbul Þube Baþkanlarýnýn katýlýmýyla, yerel yönetimlerden beklentilerimizin iþlendiði Baþkanlar Konuþuyor baþlýklý bir panel düzenlendi. Geçmiþ yerel seçimlerle karþýlaþtýrýldýðýnda görece sönük geçen yerel seçim sürecine ise, liderlerin meydanlarda yaptýklarý, çoðunlukla içerik ve nitelikten yoksun konuþmalar rengini çaldý. Seçim sonucunda iktidardaki AKP nin oylarý geriledi ve ortaya salt siyasi olarak deðil sosyolojik açýdan da irdelenmesi gereken sonuçlar ortaya çýktý. Deðerlendirilmesine bültenimizde yer verdiðimiz seçimlerin ilk sonuçlarýndan biri, AKP nin kabinede geniþ çaplý bir revizyona gitmesi ve önemli deðiþikliklerle 61 inci hükümetin göreve gelmesi oldu. Kriz, ekonomideki rekor daralma oranlarý ve giderek arta iþsizlik oranlarý ile etkisini korumaya devam ediyor. Krizin etkisinin bir kez daha esrarengiz kayýt dýþý para takviyesi ile azaltýlmaya çalýþýldýðý görülüyor. %15,5 olarak açýklanan resmi iþsizlik rakamlarýnýn bizim açýmýzdan önemli bir ayrýntýsý var. Ýþsizlerin yaklaþýk üçte birini yüksek öðretim görmüþ insanlarýmýz oluþturuyor. Sektörümüz de ekonomideki daralmadan etkilenen sektörler arasýnda. Herhangi bir planlamaya ya da projeksiyona dayalý olmaksýzýn açýlan bölümlerimize her yýl binin üzerinde öðrencinin alýndýðý düþünüldüðünde iþsizlik olgusunun mesleðimiz açýsýndan, çok da uzun olmayan bir vadede reel bir sorun haline dönüþeceðini þimdiden öngörebiliriz. Ekonomik göstergeler ve kamuoyu yoklamalarý krizin toplumlar üzerindeki etkilerini ortaya koyuyor. Sonuçta, çevre ülkelerin merkez ülkelere göre krizden çok daha fazla etkilendikleri anlaþýlýyor. Ekonomik kriz ortamýnda gerçekleþtirilen ABD seçimleri uluslararasý gündem içerisinde önemli bir baþlýk oldu. Seçimi, beklendiði gibi Kenya kökenli bir aileden gelen Demokrat Barack Obama kazandý. Baþkanlýðýn Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçmesiyle birlikte neoconlarýn etkisinin azalacaðý ve bunun ABD nin dýþ politikasýnda etkisini göstereceði yönünde iyimser deðerlendirmeler de yapýldý. Ancak bu konuda öncelikle, emperyalist ABD nin dýþ politikalarýnýn bir bütünlük taþýdýðýný, Cumhuriyetçi George Bush döneminde Irak a operasyon düzenlendiðini, Demokrat Bill Clinton döneminde ABD nin Yugoslavya ya saldýrdýðýný ve Balkanlara yerleþtiðini, Cumhuriyetçi George W. Bush döneminde Afganistan ve yeniden Irak iþgallerini gerçekleþtirdiðini, tüm bu operasyon ve iþgallerin ABD nin bütüncül dýþ politikasýnýn ürünü olduðunu ve tüm bu süreçlerde ayný ideolojik argümanlarýn kullanýldýðýný anýmsatmakla yetinelim. Obama, iktidarýnýn baþlangýç evresindeki ilk ziyaretlerinden birini ülkemize gerçekleþtirdi. Öncesinde de Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton bir ziyaret gerçekleþtirmiþti. Her iki ziyarette de yoðun bir halkla iliþkiler çalýþmasýnýn örgütlendiðini ifade etmeliyiz. Petrol için Irak ta kan döken ABD nin, dünyanýn birçok coðrafyasýnda olduðu gibi ülkemizde de halk nezdinde kötü imajýný düzeltme çabasý içine girdiði anlaþýlýyor. Obama, ülkemize aralarýnda Ortadoðu ve Afganistan baþlýklarýnýn aðýrlýklý olarak yer aldýðý bir dosya ile geldi. ABD nin bulunduðumuz coðrafyaya iliþkin bölgesel planlarýný önümüzdeki dönemde yaþama geçireceðini, geliþmelerin bölgemizde ve ülkemizde önemli etkilerinin olacaðýný þimdiden öngörebiliriz. Ergenekon süreci, yeni iddianame metinleri ve tutuklama dalgalarý ile devam ediyor. Silivri de duruþmalarý devam eden Ergenekon davasý ve ilgili soruþturmalar kapsamýnda son olarak Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði birimleri basýldý, dernek yöneticileri ve hatta bazý bursiyerler gözaltýna alýndý. Yürüttüðü çalýþmalarla kamuoyunda saygýn bir baþyazý yer edinen derneðe yönelik bu baskýlar kamuoyunda tepkiyle karþýlandý. Örneklediðimiz bu geliþmeler yaþanýrken Þubemizin çalýþmalarý de yoðun olarak devam ediyor. Çalýþma programýmýzda yer verdiðimiz hedefler ve danýþma kurulu üyelerimizin deðerli öneri ve deðerlendirmeleri ýþýðýnda bir dizi etkinliði planlý bir biçimde gerçekleþtiriyoruz. Çalýþma programýmýzda teknik altyapý kadastrosu konusunun mesleki alanda önemli bir baþlýk olduðunu vurgulamýþtýk. Düzenlediðimiz bir forumda bu konuyu ele alarak atýlacak mesleki adýmlarýn neler olabileceðini tartýþtýk. Mesleðimiz tarihinde önemli bir yeri olan ve bilgi sistemleri kavramýnýn ilk kez ele alýndýðý çalýþmalardan biri olan HAKAR Projesinde izlenen metodolojiyi, proje grubunda yer alan deðerli hocalarýmýz bizlerle paylaþtýlar. Coðrafi Bilgi Sistemleri seminerlerimiz üyelerimizin deðerli katkýlarýyla devam ediyor. Bilgisayar eðitim merkezinin devreye girmesi ile birlikte eðitim çalýþmalarýmýzý daha düzenli bir þekilde gerçekleþtirme olanaðýna kavuþmuþ olduk. Çok önemsediðimiz ve meslektaþlarýmýzla doðrudan görüþ alýþveriþinde bulunma olanaðý saðlayan ziyaretlerimiz devam ediyor. Öðrenci kardeþlerimiz, yüze yakýn öðrencinin katýlýmýyla gerçekleþtirdikleri Ýstanbul Haritacýlarý Sosyal Çalýþtayý etkinliði ile yaþadýklarý paylaþma ve birlikte üretme heyecanýný Genç Haritacýlar Günleri ve Odamýzýn Öðrenci Kurultayýna taþýdýlar. Öðrenci kardeþlerimizin düzenlediði söyleþi, þenlik vb. etkinliklerde kendileri ile birlikte olmaktan mutluluk duyduk. Etkinlik alanýmýzdaki örgütlülüðümüz ise yeni temsilcilik mekanlarýmýzla birlikte güçleniyor. Kocaeli Ýl Temsilciliði ve Edirne Ýl Temsilciliðimiz birer mekana kavuþmuþ durumda. Sakarya Ýl Temsilciliðimizin fiili olarak kullanýlmaya baþlanan mekaný da yakýnda resmi olarak hizmete giriyor. Temsilcilerimize ve bu sürece katký veren, sahip çýkan tüm üyelerimize yaptýklarý özverili çalýþmalar ve takdiri hak eden çabalarý için içtenlikle teþekkür ediyoruz. Temsilciliklerimiz, bu çabalarýnýn yaný sýra bölgelerindeki etkinliklere de Odamýz adýna çok deðerli katkýlar sunuyorlar. Edirne de TMMOB Edirne Ýl Koordinasyon Kurulu tarafýndan gerçekleþtirilen Edirne Kent Sempozyumu ve Kýrklareli nde TMMOB Kýrklareli Ýl Koordinasyon Kurulu tarafýndan gerçekleþtirilecek olan Kýrklareli Kent Sempozyumu, kente ve kentliye yönelik yapýlan anlamlý etkinliklerden bazýlarý. Geçtiðimiz aylarda Þubemiz gündeminde yer alan en önemli konu kuþkusuz 6 Mart 2009 tarihinde gerçekleþtirdiðimiz TOKÝ Gerçeði paneli oldu. Birbirinden deðerli ve kamuoyunda saygýn kiþilikleri ile tanýnan panelistlerin katýldýðý toplantýnýn ardýndan bugüne dek hiçbir kamu kurumunun yazýþmasýnda rastlamadýðýmýz türden ifadelerin yer aldýðý bir yazý TOKÝ tarafýndan Þubemize iletildi. Olabildiðince konunun tüm ilgililerini bir araya getirmek ve kamuoyunu doðru bilgilendirmek amacýyla düzenlediðimiz bu toplantýya TOKÝ den de katýlýmcý gönderilmesi için yazýlý davette bulunmuþ, talebimize herhangi bir yanýt alamamýþtýk. Panelin ardýndan gönderilen yazýda ise, görev ve yetkilerini Anayasadan alan Þubemizin panel sonuçlarýný yayýnlamamasý isteði dile getiriliyordu. Hukuku hiçe sayan bu tutuma karþý sessiz kalmadýk ve basýn yoluyla tepkilerimizi kamuoyu ile paylaþtýk. Bültenimizde geliþmelerin özetlendiði basýn açýklamasýna, Þubemizin ortak yaptýðý diðer basýn açýklamalarý ile birlikte yer veriyoruz. Önümüzdeki dönemde etkinliklerimiz devam ediyor. 23 Mayýs 2009 tarihinde Ýstanbul da Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý baþlýklý bir panel düzenliyoruz. 29 Mayýs 2009 tarihinde ise geleneksel yemeðimizi Yýldýz Teknik Üniversitesi Vakfý Hisar Tesislerinde düzenliyoruz. Kolektif çalýþma anlayýþýmýzýn bir parçasý olan etkinliklerimizde beraber olma dileklerimizle en içten sevgi ve saygýlarýmýzý sunuyor, mutlu ve aydýnlýk yarýnlar diliyoruz. HKMO Ýstanbul Þubesi 20. Dönem Þube Yönetim Kurulu 3

6 görüþ Kullaným Deðeri ve Deðiþim Deðerinin Mekansal Boyutu Celal Beþiktepe Kent olgusunu, farklý kültürel ve tarihsel baðlamlarda birçok deðiþik bakýþ açýlarýyla irdeleyen literatürde kentin çok sayýda tanýmlamalarý vardýr. Kentin tanýmlanmasýndaki zorluk, çok yönlü olarak ele alýnmasýndan kaynaklanýr. Her tanýmlama, üzerinde çalýþýlan bilimsel alana göre yapýlmýþtýr. Tarih yazýnýnda uygarlýðýn kentlerle baþladýðý ve sürdürüldüðü herkes tarafýndan kabul gören bir görüþtür. Gündelik yaþamda kurulan düzenin ve ortaya çýkan çeliþkilerin, toplumlar arasý ve toplum içi her türlü iliþkilerin temelinde güçlü bir mekan boyutu vardýr. 1 Kentsellik, toplumsal bir süreç olarak, insan tarafýndan yaratýlan, mekansal olarak inþa edilmiþ bir çevrede geliþir. Ýnsanlýk tarihi, insanýn yaþadýðý çevreyi köklü olarak deðiþtiren biri, tarým devrimi diðeri sanayi devrimi olmak üzere iki büyük devrimin yaþandýðýna tanýklýk eder. Bu devrimler sonucunda insanýn yaþamý derinden bir deðiþime uðramýþtýr. Tarým devrimiyle yerleþik hayat ve bunun sonucu olarak köy yerleþim yerleri, sanayi devrimiyle de bugünkü anlamda modern kentler ortaya çýkmýþtýr. Ýnsan yaratýcýlýðýnýn olaðanüstü ürünleri olan kentler, insan aklýnýn geliþiminde önemli roller oynamýþ uygarlýk atölyeleridir. Tarih içinde kent ekonomisinin deðiþim sürecinin kent mekanýndaki en belirgin kanýtý özelleþmiþ bir iþlevsel alan olarak Pazar Yeri nin ortaya çýkýþý ve para nýn kullanýlmaya baþlanmasýdýr. Paranýn sermaye olarak dolaþýmý, kendi baþýna bir amaçtýr, çünkü deðerin büyümesi ancak bu hareketin sürekli yenilenmesiyle olur. Bu yüzden, sermayenin hareketinin sýnýrý yoktur. Araþtýrmalarýna metanýn tahlili ile baþlayan Marx a göre, kapitalist üretim tarzýnýn egemen olduðu toplumlarýn zenginliði, muazzam bir meta birikimi olarak kendini gösterir ve bunun birimi tek bir metadýr. Meta dolaþýmý sermayenin çýkýþ noktasýdýr. Meta üretimi dolaþýmý ve ticaret denen daha geliþmiþ dolaþým biçimi, sermayenin doðup büyüdüðü tarihsel temeli oluþtururlar. 16. yüzyýlda dünyayý saran ticaret ile yeryüzüne yayýlan Pazar, sermayenin modern tarihinin baþlangýcý olmuþtur. Meta dolaþýmýnýn maddi özünü, yani çeþitli kullaným-deðerlerinin deðiþimini bir yana býrakýr ve yalnýzca bu dolaþým sürecinin yarattýðý ekonomik þekilleri dikkate alýrsak, bunun sonal sonucunun para olduðunu görürüz: meta dolaþýmýnýn bu son ürünü, sermayenin göründüðü ilk biçimidir. 2 Kapitalist sistemin temeli, deðer ve ücretleri belirleyen süreçler ile sermaye birikiminin gerçekleþmesidir. Sermaye, toplumsal bir üretim iliþkisidir. Toplumsal hayatýn meta üretimi aracýlýðýyla yeniden üretimi sürecidir. Süreç yeni ihtiyaç ve istekler yaratarak, insanýn emeðini sömürerek, mekanlarý dönüþtürerek, aþýrý birim sorunlarý yaratýr. Bu mekanizmalar aracýlýðýyla kendi tarihsel coðrafyalarýný yaratan kapitalizmin geliþme güzergahýnýn temeli hep spekülasyon olmuþtur. Yeni ürünler, teknolojiler, mekanlar, emek süreçleri (esnek üretim, kalite çemberleri, aile emeði) üzerine hep spekülasyon olmuþtur. Toplumsal üretim süreci, ayný zamanda, bir yenidenüretim sürecidir. Üretim koþullarý, ayný zamanda, yenidenüretimin de koþullarýdýr. Üretim biçim olarak kapitalist ise, yeniden-üretimin biçimi de ayný olur. Kapitalizm ortaya çýkýþýndan bu yana sadece üretim süreçlerine deðil, yeniden üretim süreçlerine de kendi damgasýný vurma çabasýnda olmuþtur. Modern kentler, sýnýfsal eþitsizliðe dayalý kapitalist birikimin (geliþmenin) devamlýlýðýný saðlamak üzere tasarlanan ve mekana doðrudan müdahalelerle inþa edilen bir sosyal-fiziksel ölçeklerdir. Günümüzde kentler insanlýk tarihinde önemli bir dönüþüme daha katkýda bulunmaktadýr. Ýçinde bulunduðumuz küreselleþme sürecinin taþýyýcýsý ve belirleyicisi, kentsel yerleþimlerdir. Kapitalist toplumsal iliþkilerin kurucu öðelerinden birisi olan kentler, önemli deðiþim ve dönüþüm mekanlarý haline gelmiþtir. Kentselliðin yorumlanmasýnda çýðýr açan, devrim olarak nitelendirilen kuramsal çýkýþ 1968 li yýllarda Henri Lefebvre tarafýndan yapýlmýþtý. Lefebvre nin bu kuramsal çýkýþý özetle þöyledir: Kentsel mekan bir üründür. Bu ürün tarihsel süreçte iktisadi deðer kuramýnýn kýstaslarýndan hareketle sosyal, politik, ideolojik vasýflara sahiptir; çevremizi, yaþam biçimlerimizi, mülkiyet ve hukukun içsel karakterini, hatta giderek bilginin boyutunu belirler. 3 Ýktisatta deðer kavramýnýn Adam Smith ( ) ve David Ricardo ( ) tarafýndan kullanýldýðýný, daha sonra Marx ( ) tarafýndan geliþtirilerek sýkça kullanýldýðýný biliyoruz. Ýktisattaki bu kavramlarýn dýþýnda, ürün olarak mekanýn belirleyici olduðunu söyleyen Lefebvre, kapitalizmin mekan üzerindeki hakimiyetinin günlük hayat içinde ve üzerinde siyasal iktidar kurmanýn temel ve kapsayýcý bir kaynaðý olduðuna iþaret etmektedir. Lefebvre nin analizinden hareketle bir ürün olan kentsel mekanýn iktisadi anlamýný, içerdiði deðer belirler. Ürünün deðeri piyasa koþullarý ile oluþtuðu durumda bir deðiþim deðeri niteliðine sahiptir. Ama ürünün deðeri bazý durumlarda piyasa koþullarý ile oluþamaz, çünkü o ürünün içinde parayla ölçülemeyecek deðerler, kültürel, toplumsal, duygusal baðlar olabilir. Bu durumda o ürünün deðiþim deðeri yaný sýra bir de kullaným deðeri söz konusudur. Maddi servetin babasý emek, anasý da topraktýr diyen Ýngiliz düþünür William Pretty ( ), burjuva toplumdaki üretim iliþkilerini araþtýran ekonomi biliminin ilk kurucusu olarak bilinir. Toprak ve üzerindeki yapýlarýn, güncel kapitalist iktisatta mal olduðunu, ama toprak ve yapýlarýn sýradan mallar olmadýðýný, bu yüzden kullaným deðeri ve deðiþim deðerinin özgül bir anlam kazandýðýný belirten Harvey, 4

7 görüþ üzerinde durulmasý gereken altý noktayý belirtir;.toprak ve yapýlarýn sabit konumlarý vardýr, yeri istenildiðinde deðiþtirilemez. Mutlak konum, kullanýmý belirleme hakkýna sahip olan kiþiye tekelci ayrýcalýklar verir..toprak ve yapýlar kimsenin onlarsýz yapamayacaðý mallardýr..toprak ve yapýlar göreli olarak daha seyrek el deðiþtirirler..toprak kalýcýdýr ve çoðunlukla yapýlarýn yaþam süresi de hayli uzundur.. Piyasa deðiþimi zaman içinde bir anda oluþur, ama kullaným bir zaman dilimine yayýlmýþtýr.. Toprak ve yapýlarýn, kullanýcý için, birbirini dýþlamayan çok sayýda kullanýmý vardýr. Örneðin bir ev ayný anda farklý þekilde kullanýlabilir. Þunlarý saðlar: barýnak, oturanlarýn özel kullaným mekaný, mahremiyet, göreli konum, servetin biriktirilip geliþtirileceði bir araç. Bütün bu kullanýmlar hep birlikte, içinde oturan(lar) için evin kullaným deðerini oluþturur. Kullaným deðerleri toplumsal ihtiyaç ve gereklilikler, kiþisel farklýlýklar, kültürel alýþkanlýklar, yaþam tarzý alýþkanlýklarý ve benzerlerinin bir karþýmýdýr. 4 Kapitalizm için mekanýn somut kullaným deðeri deðil, deðiþim deðeri önemlidir. Mekanýn tarihsel-kültürel deðeri ve kullanýmýnýn, temsil ettiði sosyal deðerlerin önemi yoktur. Bunlar, söz konusu mekanýn deðiþim deðerine katkýda bulunduklarý, çoðalttýklarý sürece önemlidir. Kent mekaný, yani toprak ve binalar, kapitalizmin ortaya çýkýþýyla pazarda satýlýp alýnabilen mallar gibi serbestçe devredilebilir hale gelmiþtir. Mekanýn bir meta olarak alýnýp satýlmasý için: pratikte evrensel, türdeþ, nesnel, soyut kullanýmý için bir gerekiyordu. Lefebvre, mekanýn türdeþleþtirilmesinin yollarýndan birinin, topraðýn, serbestçe elden çýkarýlabilecek, piyasada istendiði gibi alýnýp satýlabilecek, özel mülkiyete tabi parseller halinde parçalanarak atomizasyonu olduðuna dikkat çeker. Kuþkusuz bu, 18. yüzyýlda ve 19. yüzyýlýn baþýnda çitleme hareketi aracýlýðýyla Ýngiltere nin yüzünü öylesine köklü bir biçimde dönüþtüren, bu arada araçlardan biri olarak sistematik bir haritalamayý gerekli kýlan stratejinin ta kendisiydi. 5 Hiçbir mekan politikasý toplumsal iliþkilerden baðýmsýz olamayacaðý gibi, bu iliþkiler mekan politikasýna içerik ve anlam kazandýrýyordu. Aristo dan beri biliyoruz ki her mal kendi içinde iki deðeri barýndýrýr: kullaným deðeri ve deðiþim deðeri. Aristo bu ayrýmý hane halký ekonomisinden hareketle gerçekleþtirir. Ýnsanlarýn ürettikleri ürünün kendi ihtiyaçlarýný karþýlayan kýsmýný tükettiklerini ve geri kalan kýsmý ise deðiþ-tokuþa konu ettiklerini belirtir. Mallarda insanlarýn ihtiyaçlarýný giderme özelliðine kullaným deðeri, mallarýn baþka mallarla deðiþtirilme özelliðine de deðiþim deðeri denilmektedir. Bu kavramsal çiftten hareketle Horkheimer kapitalist toplumu deðiþim deðerinin egemen olduðu toplum olarak tanýmlayacaktýr. Burada egemen önemlidir, çünkü kapitalist toplumda kullaným deðeri ortadan kalkmaz ama kullaným deðerleri ancak deðiþim dolayýnda gerçekleþir. Günümüzde kentler iki temel proje etrafýnda oluþturulmakta, yeniden üretilmekte ve dönüþtürülmektedir. Bu dönüþüm projeleri, kentin bir yaþam mekaný kullaným deðeri ya da yaygýn kullanýlan kavramý ile kentsel rant deðiþim deðeri olarak görülmesiyle birbirlerinden ayrýlmaktadýr. Bu açýdan, 5366 sayýlý Yýpranan Tarihi ve Kültürel Taþýnmaz Varlýklarýn Yenilenerek Korunmasý ve Yaþatýlmasý yasasý irdelendiðinde ve uygulamalara bakýldýðýnda tarihi kentsel mekanýn deðiþim deðeri nin o alanda yaþayanlarýn aleyhine artýrýlmasýný amaçladýðý görülecektir. O alanda yaþayanlar dýþlanmakta, o alanlarda oluþmuþ komþuluk, akrabalýk iliþkileri, yardýmlaþma ve dayanýþma da daðýtýlmaktadýr. Bir sosyal dokuyu hiçleþtirerek dönüþüm yapýlmasý o kentsel alanýn deðiþim deðerini (yani yaygýn kullanýlan kentsel rantý) artýracak, ancak görünmeyen kültür mirasýný yok edecektir. Ýstanbul Sulukule de Fatih-Hatice Sultan ve Nesliþah Sultan Mahalleleri Kentsel Dönüþüm Projesi adý altýnda yaþananlar bu durumun açýk bir örneðidir. Roman vatandaþlarýn oturduðu mekan, kültürel açýdan (mekanýn kullaným deðeri açýsýndan) çok zengin bir sosyal ve kültürel dokuya sahiptir. Bu mekanda oturanlarýn esas uðraþýsý özgün roman müziði yaratýcýlýklarýdýr. Kentsel dönüþüm adý altýnda istisnai bir sosyal doku yok edilmiþ, Romanlar için kullaným deðeri olan mekanlar, onlarý evlerinden söküp atanlar için deðiþim deðeri ne dönüþmüþtür. Sulukule Deðiþim Deðeri Olarak Sulukule Dönüþüyor 5

8 görüþ Uygulamaya konulan kentsel dönüþüm adý altýndaki sermaye projeleriyle insanlar yýllardýr yaþadýklarý mekanlarýndan, evlerinden barklarýndan sökülüp atýlmak istenmektedir. Sadece Ýstanbul da 650 binden fazla evin yýkýmý, 3 milyon insanýn yerinden edilmesi söz konusudur. Kent mekaný dediðimiz olgu sosyal-fiziksel ölçek olarak inþa edilmektedir. Bu inþa sürecinde devlet, sermaye ve sýnýflar birbirinden baðýmsýz olarak anlaþýlamaz. Kapitalist toplumsal iliþkiler baðlamýnda baðýmsýz bir mekan olmayan kentin bu inþa süreci, ancak bu hegemonya süreçleri üzerinden analiz edilebilir. Bu analizi Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) örneði üzerinden yaptýðýmýzda, sosyal politikalarý yürütme amaçlý kamu kurumlarýnýn yeni liberal zihniyetle nasýl dönüþtüðünü görebiliriz. Ýstanbul da TOKÝ Projeleri 6 Görüldüðü gibi, Ýstanbul da arsa satýsý karþýlýðý gelir paylaþýmý projelerinde yapýlan konut sayýsý adet, Emlak Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý (GYO) projeleri olarak yapýlan konut sayýsý ise adettir. Ýstanbul da üretilmesi planlanan adet konutun yarýsýný arsa satýsý karþýlýðýnda gelir paylaþýmý projeleri ile Emlak GYO projeleri oluþturmaktadýr. Bu projelerden örnek olarak: Ýstanbul Ataköy de, 2008 de ATAKÖY KONAKLARI adý altýnda üzerinde lüks konutlarýn inþa edildiði alan TOKÝ tarafýndan, sahip olduðu ayrýcalýklý planlama yetkisi kullanýlarak, imara açýlmýþ ve gelir paylaþýmý esasýna göre bir þirkete ihale edilmiþtir. Ýhale sonrasý projede deðiþiklik yapýlarak inþaat 170 bin metrekareye çýkarýlmýþ ve alýþveriþ merkezi eklenmiþtir. Konutlar, 684 bin Euro ile 1 milyon 250 bin Euro arasýnda satýlmýþtýr. Yine Ýstanbul da, Ataköy ün imar planýnda Pazar Yeri olarak ayrýlan Emlak GYO ye ait son parseller TOKÝ tarafýndan yapýlan plan deðiþikliði ile yüksek yoðunluklu yapýlaþmaya açýlmýþ ve 2008 de NOVUS RESIDENCE adý altýnda, 6 katlý 2 blok, 10 ve 11 katlý 2 blok, 4 katlý dubleks blok ve 15 katlý rezidans bloklarý bir inþaat þirketince inþa edilmiþtir. Buradaki lüks konutlar, 400 bin TL ile 4 milyon TL arasýnda satýlmaktadýr. Detaylý olarak incelediðim bu iki projenin tüm verilerine, ayrý bir makale konusu olacaðý ve fazla yer iþgal etmemek için, bu makalede yer vermemekle birlikte, toplam 30 bin metrekare üzerinde gerçekleþen bu iki projeye yatýrýlan sermaye düþüldükten sonra deðiþim deðerinin (yani kentsel rantýn) 1 milyar Euro düzeyinde olduðunu söyleyebilirim. Ýstanbul Ataköy TOKÝ+Taþyapý A.Þ. Kentsel Dönüþüm Kullaným Deðerinin (Pazar Alanýnýn) Deðiþim Deðerine Dönüþümü Kent mekanýnýn kullaným ve deðiþim deðerlerinin yönlendirilmesi süreci parsel ölçeðini aþmýþ, kentsel mekanlarýn daha büyük kentsel mekanlarla, metropol mekanlarla, kýrsal mekanlarla, hatta Dünya Kenti kavramsallaþtýrmasýyla ifadesini bulduðu gibi ülkelerarasý beraberliklere varan iliþkiler aðýný kapsamýþtýr. Baþta Ýstanbul olmak üzere Ankara, Ýzmir, Bursa, Adana, Ýzmit ve diðer kentlerde yüzlerce dönüþüm projesi eþzamanlý olarak devreye sokulmuþtur. Türkiye de bin kiþiye 49 metrekare alanýn düþtüðü aktif 179 alýþveriþ merkezinin yýllýk cirosu, 20 milyar dolarlýk bir büyüklüðe iþaret etmektedir. Devlet ve sermayenin iþbirliði ile üretilen kentsel mekanýn kendisi (altyapý yatýrýmlarý, iþ merkezleri, alýþveriþ merkezleri, rezidanslar, konut alanlarýyla) pazarda deðiþim deðeri olan ticari bir mala dönüþtürülmüþtür. Böylece meta üretiminde karlýlýðýn düþtüðü dönemlerde, mekana yapýlan yatýrýmlarla sermayenin deðersizleþmesi engellemektedir. Gündelik yaþamda kurulan düzenin ve ortaya çýkan çeliþkilerin, toplumlararasý ve toplum içi her türlü iliþkilerin temelinde yer alan kent mekanlarý tamamen deðiþim deðeri haline getirilmiþtir. 6

9 görüþ Sonuç Kentler, kapitalizmin yeni liberal politikalarýnýn belirleyiciliði altýnda biçimlenmekte ve dönüþtürülmektedir. Küreselleþme sürecinin ve sermayenin kentleþmesinin Türkiye kentlerinde ortaya çýkardýðý toplumsal eþitsizlikler ve mekansal ayrýþmalar derinleþerek geniþlemektedir. Halkýn büyük çoðunluðu için kullaným deðeri olan mekanlar sermaye için deðiþim deðeri haline dönüþtürülerek doðal kaynaklarýmýz, tarihi ve doðal deðerlerimiz, kültürel mirasýmýz, ekolojik dengeler yok edilmektedir. Sanayisizleþmenin, istihdam yaratmayan ekonominin, emlak ve finansa dayalý iþ dünyasýnýn derinleþerek geniþlediði bu süreçte, sermayenin küresel ölçekte bütünleþtiði mekanýn baðrýnda, eþitsizliðin, iþsizliðin, yoksulluðun, güvencesizliðin ve mekanýn metalaþtýrýlmasýnýn dünyasý yaratýlmýþtýr. Bu süreç kaçýnýlmaz deðildir. Bu sürece karþý koyabilmemiz için önce bu süreci tüm boyutlarýyla bilince çýkarmamýz gereklidir. Sömürüye dayanan bir kentsellikten, insanoðlunun hak ettiði bir kentselliðe olan yolu açmak, kentlerin ve doðal çevrenin deðiþim deðerini deðil kullaným deðerini esas alan politikalarý savunmak hepimizin tarihsel bir görevidir. DÝPNOTLAR 1 AKTÜRE Sevgi, 2003, Anadolu da Demir Çaðý Kentleri, Tarih Vakfý Yurt Yayýnlarý, Giriþ, Ýstanbul 2 MARX Karl, 1997, Kapital Cilt I, Sol Yayýnlarý, s.150, Ankara 3 OKYAY Ýsmet, Ýktisadi Mekanýn Doðasý ve Türevleri, 2008, YTÜ Mimarlýk Fakültesi, E-Dergisi, Cilt 3, Sayý 1 4 HARVEY David, 2003 Sosyal Adalet ve Þehir, Metis Yayýnlarý, Ýstanbul, s HARVEY David, 2006, Postmodernliðin Durumu, Metis Yayýnlarý, Ýstanbul, s Mart 2009 verileri Kapitalizmi tanýmlayan bütünlüklü mekanizmada iktisadi alanla siyasi alan ayrý ayrý olmayýp, tam tersine iç içe geçmiþ durumdadýr. Sermaye birikim sürecinde bu iç içelik sistemin aktörleri tarafýndan sürekli olarak dönüþtürülmektedir. Belleðimizdeki kentler, Kentsel mülkiyetin sýnýfsal daðýlýmý ya da Sýnýflarýn kent mekanýnda yeniden daðýlýmý nedeniyle deðiþmektedir. Egemen sýnýflar ve onlarýn düzen partileri de bu deðiþim aktörleri konumundadýr. 29 Mart Yerel seçimlerinde yürütülen kampanyalar, Marka Kentler yaratmaktan Dünya Kenti/Finans Kenti ne kadar tüm söylemler, kentin metalaþtýrýlmasý/sermayeleþmesi sürecinin derinleþerek geniþleyeceðine iþaret etmektedir. Deðersizleþmenin coðrafyasýnda Kentlerin kimliksizleþtiði, Türkiye nin çirkinleþtiði acýklý bir görünüm ortaya çýkmýþtýr. Son yýllarda Brezilya, Bolivya, Þili, Arjantin, Uruguay, Venezüella, Paraguay, Ekvador gibi Latin Amerika ülkelerinde kapitalizm karþýsýnda oluþturulan alternatif politikalar; deðiþim deðerini deðil, sosyal ekonomi temelli kullaným deðerinin esas alýndýðýna iþaret etmektedir. Brezilya nýn Costa de Sauipe beldesinde Aralýk 2008 de gerçekleþen ve devlet ve hükümet baþkanlarý zirvesinde, 10 milyar dolarlýk dýþ borcu gayrimeþru ilan eden ve ödememeyi düþündüklerini söyleyen, yeni ekonomi politikalarýný Deðiþim deðerinin yerini kullaným deðerinin almasý þeklinde özetliyordu. KAYNAKÇA 1. BRAVERMAN Harry, 2008, Emek ve Tekelci Sermaye, Kalkedon Yayýnlarý, Ýstanbul 2.HARVEY David, 2003 Sosyal Adalet ve Þehir, Metis Yayýnlarý, Ýstanbul 454-8, 85s, Ýstanbul, Aralýk HARVEY David, 2008, Umut Mekanlarý, Metis Yayýnlarý, Ýstanbul 4. HARVEY David, 2006, Postmodernliðin Durumu, Metis Yayýnlarý, Ýstanbul 5. LEFEBVRE Henri, 1970, La Revolution Urban, Paris 6.MARX Karl, 1997, Kapital Cilt I, Sol Yayýnlarý, s.150, Ankara 7. MEÝKSÝNS Ellen, 2008, Kapitalizm Demokrasiye Karþý, Yordam Yayýnlarý, Ýstanbul 8. MEÝKSÝNS Ellen, 2008, Ýsyan Borusu: Kapitalizmin Yükseliþi ve Siyasal Teori, Epos Yayýnlarý, Ýstanbul 9. OKYAY Ýsmet, 2008, Ýktisadi Mekanýn Doðasý ve Türevleri, YTÜ Mimarlýk Fakültesi, E-Dergisi, Cilt 3, Sayý Mart 2009 verileri Harita ve Kadastro Mühendisi 7

10 gündem Türlerin Kökeni'nin Iþýðýnda 150 Yýl-Darwin 2009 Günseli Bayram Akçapýnar Charles Darwin 12 Þubat 1809 yýlýnda doðmuþ ve büyük eseri Türlerin Kökeni'ni ise 24 Kasým 1859'da ilk defa yayýnlamýþtýr. Ýçinde bulunduðumuz yýl Darwin'in doðumunun 200. yýlý ve ayný zamanda Türlerin Kökeni'nin yayýnlanýþýnýn 150. yýlýdýr. Bu nedenle Uluslararasý Biyolojik Bilimler Birliði (IUBS) bu yýlý Darwin Yýlý olarak ilan etti. UNESCO Darwin in doðum günü olan 12 Þubat ý IUBS ile birlikte Darwin Günü olarak ilan etti. Dünya çapýnda pekçok bilim insaný, üniversite, doða tarihi müzesi, dernek, akademik kuruluþ yýl boyunca Darwin ve evrim kuramýnýn önemini anlatan etkinlikler, kutlamalar düzenliyor. Darwin Yýlý, bilimsel bilginin insanlýðýn ilerleyiþine ve bilgi daðarcýðýna insan meraký ve hüneri ile saðladýðý büyük katkýlarý bir kez daha anmamýzý ve Darwin'in yaþamý ve keþiflerinin öneminin üzerinden bir kez daha geçmemizi saðlamaktadýr. Ülkemizde de evrim konusu son günlerde bir hayli gündemdedir. Özellikle TÜBÝTAK ýn çýkardýðý Bilim ve Teknik dergisinin Mart sayýsýnda yaþanan sansür olayý uzun bir süre gündemimizi meþgul etti. Kamuoyunun konu ile ilgili baskýsý sansür uygulayýcýlarýný açýklamalarla konuyu kapatma çabasýna itti. Bilim ve Teknik son yýllara kadar ülkemizde popüler bilim geleneðinin köklerini oluþturan bir dergi olarak kendini konumlandýrmýþtý. Hükümet deðiþiklikleri, TÜBÝTAK yasasýndaki deðiþiklikler ve TÜBÝTAK ta yaþanan son kadrolaþmalarla birlikte zaten Bilim ve Teknik dergisinin eski halini kaybediþini de endiþe ile izledik. TÜBÝTAK yani Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu, yani ülkemizin bilim politikalarýný, yönelimlerini ve atýlýmlarýný planlayan, yöneten en yetkili kurumlardan biridir. Bunlara ek olarak, Bilim ve Teknik dergisi yýllardýr taþýdýðý popüler bilimi gençlere sevdirme, onlarý aydýnlatma misyonu ile gençleri bilimle tanýþtýran sayýlý dergilerden biri olmasý nedeniyle tarihimizde oldukça önemli bir yer tutmaktadýr. Derginin Genel Yayýn Yönetmeni Dr. Çiðdem Atakuman ve ekibi Mart sayýsýnda Darwin Yýlý ný derginin kapaðýna taþýdýðýnda, dergide konu ile ilgili yazýlar TÜBÝTAK Baþkan Yardýmcýsý Prof. Cebesoy un uyarýsý ile tamamen çýkarýlmýþ ve Mart sayýsý Darwin ve evrim kuramsýz olarak basýlmýþtý. Bu geliþmeler üzerine Dr. Çiðdem Atakuman ýn görevden alýndýðý kendisine sözlü olarak bildirilmiþti. Olayýn duyulmasý üzerine, gelen tepkileri görmezden gelemeyen TÜBÝTAK, olayýn böyle olmadýðýný, Darwin e ve Darwin Yýlý na daha fazla yer ayýrmak için yazýlarý yayýndan çektiklerini, görevden almanýn ve sansürün söz konusu olmadýðýný(!) açýkladýlar. Ancak bu yazýnýn yazýldýðý sýralarda Bilim ve Teknik dergisinin Nisan sayýsý yayýndadýr ve Darwin ve evrim kuramý hala dergide bulunmamaktadýr. Peki Darwin ne söyledi? Darwin 150 yýl önce yaklaþýk 20 yýl basmak üzere beklettiði kitabý Türlerin Kökeni'ni yayýnladýðýnda yüzyýllar boyu sürecek tartýþmalarý ateþlediðinin farkýnda mýydý bilemiyoruz ama kendi yaþadýðý dönemdeki bilimsel bakýþý kökünden sarstýðýný söyleyebiliriz. Darwin'den önce de evrim düþüncesi vardý. Düþüncenin tarihi Antik Yunan'a oradan Çin, Hint ve Arap felsefecilerine ve Darwin'in öncellerinden Lamarck'tan Buffon'a, Erasmus Darwin'den ilk sýnýflandýrmayý yapan Linneaus'a kadar uzanmaktadýr. Eþ zamanlý olarak Darwin'in çaðdaþý Alfred Russel Wallace da bu düþünceyi ele almýþ ve hatta Darwin'in Türlerin Kökeni'ni yayýnlamasýnda büyük bir itici güç olmuþtur. Darwin'in gözlemleri doðadaki çeþitliliðin nedenleri ve bunlarýn hangi mekanizmalarla oluþtuklarýný açýklamaktadýr. Darwin doðadaki canlýlarýn hepsinin ortak bir atadan, daha basit formlardan daha geliþkinlere doðru evrimleþerek türediklerini öne sürmüþtür. Darwin bu deðiþimi ve çeþitliliði saðlayan mekanizmanýn doðal seçilim ve hayatta kalma mücadelesi olduðunu söylemiþtir. Doðal seçilim yasasý en iyi uyum saðlayanýn hayatta kalmasýdýr. Darwin öncesinde de biyoloji bilimi pek çok gözlem ve olguyu içermekteydi ancak bu olgu ve gözlemler birbirleriyle fazla ilintili deðildi. Richard Lewontin ve Roger Levins, Darwin'in devriminin evrim düþüncesinde deðil, onun Platoncu-Aristocu idealizmi reddetmesinde ve evrim sorunsalýnýn yönünü tümüyle deðiþtirmesinde yattýðýný ifade etmektedir. 1 Darwin tüm bunlarý öne sürerken doðada gözlenen deðiþim ve çeþitliliði sistematik bir temele oturttu ve deðiþimin nedenlerini rasyonel bir biçimde açýklamaya çalýþtý. Bugün evrime dair pek çok bilimsel kanýt bulunmaktadýr. Bilim dünyasý evrimin olup olmadýðýný deðil hangi mekanizmalarla gerçekleþtiðini tartýþmaktadýr. Ancak ülkemizde genel algý ve tartýþma evrimin olup olmadýðý yönündedir. Tartýþma hýzla din alanýna çekilerek, konu saptýrýlmaktadýr. Evrim insanýn maymundan gelmesine indirgenmektedir. Lise müfredatý evrim kuramýný yaratýlýþ görüþüyle birlikte, bilimsel olmayan bir temelde ve eksik olarak ele almaktadýr. Tüm bunlarýn yanýnda evrim karþýtý kitap, web sitesi ve propagandanýn yarattýðý yoðun bir bilgi kirliliði de bulunmaktadýr. Evrim bir inanç meselesi gibi sunulmaktadýr. Oysa evrim bilimsel bir olgudur. Evrim kuramý dünyanýn ve onun üzerinde yaþayan canlýlarýn neden, nasýl deðiþtiðini ve deðiþmekte olduðunu açýklamaktadýr. Bu açýdan Darwin'i ve evrim kuramýný anlamak, biyolojininin modern alt disiplinlerinden gelen yeni ve güncel bulgular ýþýðýnda incelemek ve anlatmak oldukça önem taþýmaktadýr. Evrim olmaksýzýn, öðrenilmeksizin, öðretilmeksizin, canlýlar dünyasýndaki deðiþim ve çeþitlilik, canlýlarýn doðasý anlaþýlamaz, bilimsel araþtýrmalar doðru bir çerçeveye oturtulamaz. Dünyayý ve doðadaki süreçleri anlamaksýzýn, evrimi anlamaksýzýn, deðiþim ve dönüþümün özü anlaþýlamaz. Evrim, insanýn kökenini anlamamýza ýþýk tuttuðu kadar, doðanýn yapýsýný; insanýn doða üzerindeki egemenliðini, onu kendi ihtiyaçlarý doðrultusunda anlamasý ve deðiþtirmesi eylemini doðru anlamak için de gereklidir. Özellikle evrim karþýtý propagandanýn yoðun olduðu ülkemizde Darwin'i, evrim kuramýný bu baðlamda savunmak, evrim kuramýný bilimsel temeliyle öðrenmek, yeni bulgular ýþýðýnda deðerlendirmek ve yaygýn olarak anlatmak önemlidir. Ülkemizde de Darwin yýlý boyunca bu temelde etkinlikler düzenlenmektedir. Moleküler Biyoloji ve Genetik, MSc Sabancý Üniversitesi Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik Programý DoktoraÖðrencisi(Öðretim Asistaný) 1 Bir teori ve ideoloji olarak evrim, Levins R. ve Lewontin R 8

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ýstanbul Tabip Odasý ndan Celal Mestcioðlu da konuþmasýnda iþyerlerinde üretim aþamasýnda bulunan herkesin ortak kavramlarda buluþmasý gerektiðini, her gün iþyerlerinde çeþitli iþ kazalarýna rastlandýðýný

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu M. Uður Giriþken Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Adres 19 Mayýs Mahallesi Samanyolu Sok. Onur Apt. No:106 Kat:2 34360 Þiþli -

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu Mehmet Hýþýr Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Yayýn Kurulu Mehmet Yýldýrým, M. Tevfik Özlüdemir, Deniz Baþ, Hüseyin Çiçek, Ý. Ercüment

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BUSINESS SOURCE PREMIER

BUSINESS SOURCE PREMIER BUSINESS SOURCE PREMIER ELEKTRONÝK TELÝF HAKLARI http://bll.epnet.com/html/terms.html KAPSAM Business Source Premier veritabaný iþletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararasý iliþkiler ve ilgili

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir Ebelik Son Sýnýf Öðrencilerinin Aile Planlamasý Eðitimi Etkinliðinin Deðerlendirilmesi* The Evaluation of the Educational Activitres of Pregraduate Midwifery Students on Family Planning Methods Dr. Emel

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı