9. a = 125 için, ifadesinin en sade þekli aþaðýdakilerden hangisidir? ifadesinin deðeri kaçtýr?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9. a = 125 için, ifadesinin en sade þekli aþaðýdakilerden hangisidir? ifadesinin deðeri kaçtýr?"

Transkript

1 Özdeþlikler Çarpanlara yýrma ve Rasyonel Ýfadeler Test a = 15 için, a + 10a + 5 a+5 ifadesinin deðeri kaçtýr? ) 5 ) 100 ) 10 ) : + + ifadesinin en sade þekli aþaðýdakilerden hangisidir? ) 7 ) +7 ) + 5 ) a + b 6a + 6b ab 14. (a + 4) 5a ifadesinin çarpanlarýndan birini söyler misin? Yukarýdaki pano içerisinde verilen ifadenin çarpanlarýndan biri aþaðýdakilerden hangisidir? Halil Ýbrahim? ) a + b 6 ) a b 6 ) a b + 6 ) a + b Ýsmail Ýsmail ise bu ifadeyi çözerek bu ifadenin çarpanlarýndan birini Halil Ýbrahim e söyler. una göre, Ýsmail in söylediði ifade aþaðýdakilerden hangisi olabilir? ) a+7 ) a+4 ) a 7 ) a ifadesinin en sade þekli aþaðýdakilerden hangisidir? 1 ) + ) ) ) 15. a+b a b. a 1+ a b b ifadesinin en sade þekli aþaðýdakilerden hangisidir? b ) a b ) a+b ) ) 1 a+ b 1. b a a b b : a b a.b 4 ifadesinin en sade þekli aþaðýdakilerden hangisidir? ) 1 ) 1 ) b ) b 16. a 4a 1 a 7 : a + a 9 ifadesinin sadeleþtirilmiþ þekli aþaðýdakilerden hangisidir? ) a ) a 9 ) a ) (a ) 8. Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý 108

2 Özdeþlikler Çarpanlara yýrma ve Rasyonel Ýfadeler Test þaðýdakilerden hangisi a b + 5a + 5b ifadesinin çarpanlarýndan biridir? ) a b + 5 ) a b + 10 ) a + b + 5 ) a + b : 4 + ifadesinin en sade þekli aþaðýdakilerden hangisidir? 1 ) 1 ) ) ). +1 : 1 ( 1) 6. a ñ + 1 ifadesinin sadeleþtirilmiþ þekli aþaðýdakilerden hangisidir? ) 1 ) ) +1 ) Yukarýdaki tabloda verilen ifadelerin deðerleri karþýlarýna yazýlmýþtýr. una göre, b ñ a b a.b ifadesinin deðeri kaçtýr?. 1 ) ) 4 ) 6 ) 8 1 Yukarýdaki çarpan aðacýna göre, + toplamý aþaðýdakilerden hangisidir? 7. 7 = m ve 7 y = n olduðuna göre, y 7 7 y 7 7 ifadesinin m ve n türünden eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? ) m+n ) m n ) m +n ) m n ) + + ) + + ) + 4 ) n ifadesinin tam kare olabilmesi için n kaç olmalýdýr? ) 4 ) 9 ) 16 ) 5 ifadesinin çarpanlarýna ayrýlmýþ þekli aþaðýdakilerden hangisidir? ) ( ).( 17) ) ( + ).( + 17) ) ( ).( + 17) ) ( + ).( 17) Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý

3 Özdeþlikler Çarpanlara yýrma ve Rasyonel Ýfadeler Test I. 5 10y = 5.( y) II..( y) y(y ) = ( y).( + y) III y + y = ( + y) IV = ( ).( 5) Yukarýdaki çarpanlarýna ayrýlmýþ ifadelerin kaç tanesi doðrudur? ) 1 ) ) ) a.b.c a.c :.b b ifadesinin en sade þekli aþaðýdakilerden hangisidir? 1 b ) ) ) ) b 10. Kenar uzunluðu birim olan karenin alanýndan kenar uzunluðu birim olan karenin alaný çýkarýlýyor. una göre, oluþan yeni þeklin alanýnýn çarpanlarýna ayrýlmýþ þekli aþaðýdakilerden hangisidir? ) ( ).( ) ) ( + ).( + ) ) ( ).( + ) ) ( ).( + 4) 11. = ñ7 4 olduðuna göre, + 8 ifadesinin deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? ifadesinin en sade þekli aþaðýdakilerden hangisidir? 1 ) 1 + ) + 4 ) + ) ve y sýfýrdan ve birbirinden farklý sayýlardýr. y.y + = 8y y y olduðuna göre, + y toplamý kaçtýr? 5 ) 0 ) 16 ) 8 ) 7 ) 9 ) 8 ) 7 ) y z yt + tz + z t tz 1. a b ifadesinin sadeleþtirilmiþ biçimi aþaðýdakilerden hangisidir? + ifadesinin sadeleþmiþ þekli 5 göre, a.b çarpýmý kaç olabilir? olduðuna ) 50 ) 0 ) 5 ) 50 ) y z +z ) ) y+t +z ) y+t +t y t +t 8. Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý 110

4 Özdeþlikler Çarpanlara yýrma ve Rasyonel Ýfadeler Çýkmýþ Sorular 1. a 0, b 0 ve a b olmak üzere, ab ab ab ab + a b ifadesinin sadeleþtirilmiþ þekli aþaðýdakilerden hangisidir? ) a ) b ) a + 1 ) b ( ) iþleminin sonucu kaçtýr? ) 0 ) 1 ) 5 ) ifadesinin sadeleþtirilmiþ þekli aþaðýdakilerden hangisidir? ) ) 5 ) ) a ve b sýfýrdan farklý sayýlar olmak üzere, a b 1 1 = ve y = b a a b. a b b : + a+ b a b a b a+ b a b ifadesinin sadeleþtirilmiþ þekli aþaðýdakilerden hangisidir? a b a b ) ) ) ) a b a b 1994 olduðuna göre, eþittir? y aþaðýdakilerden hangisine ) a + b ) a b ) b a ) a b a b b a b a a b 7. 1 a a + 1 :.(a+ 1) 4 a 1 a + 1 ifadesinin sadeleþtirilmiþ þekli aþaðýdakilerden hangisidir? ) a b 1 1 b ) a ) ) ifadesinin sadeleþtirilmiþ þekli aþaðýdakilerden hangisidir? 1 ) 1 ) ) 1 ) a 1 a Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý

5 Özdeþlikler Çarpanlara yýrma ve Rasyonel Ýfadeler Çýkmýþ Sorular 8. a a =1+ ve y =1+ olmak üzere, y nin a cinsinden deðeri nedir? ) a ) a ) a ) a abc 1abc + 9bc ifadesi aþaðýdakilerden hangisinin bir açýlýmýdýr? ) (abc bc) ) (abc bc) ) (abc + 4ac) ) (abc + ac) = 10 5 ve y = olmak üzere, +y y ifadesinin deðeri nedir? 1. 5(a+ 1) 5(a+ 1) 5 5 ) ) ) ) ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? ) a + 1 ) a + 5 ) 5(a + 1) ) 5a(a +1) n nm mn m ifadesi sadeleþtirildiðinde aþaðýdakilerden hangisi bulunur? 14. (0,055) (0,045) = (0,0001). a olduðuna göre, a nýn deðeri kaçtýr? ) 0,001 ) 0,01 ) 1 ) m n n m n n ) m ) m ) m ) n m y y + y 1999 ifadesinin sadeleþtirilmiþ þekli aþaðýdakilerden hangisidir? 5 5( + y) ) 1 ) 5 ) ) y y ir sýnýfta yapýlacak etkinlik için öðrenciler sayýlarý ve y olan iki gruba ayrýlýyor. Öðretmen her öðrenciye, grubundaki öðrenci sayýsý kadar þeker daðýtýyor. Gruplardaki öðrenci sayýlarý farký ile þeker sayýlarýnýn farkýný kullanarak sýnýf mevcudunu hesaplamak için aþaðýdaki özdeþliklerden hangisinden yararlanmak daha uygundur? ) ( y) = y + y ) ( y) = 4 4y + y ) ( + y) = + y + y ) y = ( y).( + y) Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý 11

6 ÖLÜM 11 enklem Sistemleri = 1 6 olduðuna göre, kaçtýr? ) 11 ) 6 ) ) ir sayýnýn katýnýn eksiði, ayný sayýnýn 1 eksiðinin 5 katýnýn 7 eksiðine eþittir. una göre, bu sayý kaçtýr? ) ) ) 4 ) = + 5 denklemini saðlayan deðeri kaçtýr? ) ) 4 ) 5 ) 6 6. = 14 5 olduðuna göre, deðeri kaçtýr? ) 0 ) 15 ) 15 ) kg 1 0 Yukarýdaki koli taþýma aracýnýn yüksüz aðýrlýðý 0 kg gelmektedir. u araç eþit aðýrlýktaki 5 koli ile birlikte kantarýn üzerine çýkarýlýyor. raç yük kantarýnýn üzerine çýkýp tartýldýðýnda arabanýn aðýrlýðý 55 kilograma ulaþtýðýna göre, kolilerden bir tanesinin aðýrlýðý kaç kg dir? ) 5 ) 7 ) 10 ) 15 Yukarýda denge durumunda olan terazi modellerindeki i, y yi, ve 1i temsil etmektedir. Terazilerde modellenen denklemi saðlayan (,y) ikilisi aþaðýdakilerden hangisidir? ), ), ), ), = +1 1 denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {5} ) {4} ) { } ) { } 8. 5.( ) + 4.( ) = 1 olduðuna göre, deðeri kaçtýr? ) 1 ) 1 ) ) Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý

7 enklem Sistemleri 9. m + ny = 9 n my = denklem sisteminin çözüm kümesi {(4, 1)} olduðuna göre, m + n toplamý kaçtýr? ) ) 4 ) 5 ) 6 Test ren ve Ýsmail bir maðazadan fiyatlarý ayný olan gömleklerden ve fiyatlarý ayný olan eldivenlerden almýþtýr. ren gömlek ve eldiven alarak 9 TL, Ýsmail ise 1 gömlek ve 4 eldiven alarak TL ödemiþtir. una göre, bir gömleðin fiyatý kaç TL dir? ) 8 ) 9 ) 10 ) [ [ + 1 ( 5)]] = 9 olduðuna göre, kaçtýr? ) ) 1 ) 1 ) 14. olmak üzere, 1 y = = 8 denklem sistemi saðlayan ve deðerleri için y oraný kaçtýr? ) ) 1 ) ) = 0 a a + 1 olduðuna göre, a kaçtýr? 1 1 ) 1 ) ) ) (a + ) = 0 denklemini saðlayan deðeri olduðuna göre, a kaçtýr? ) 1 ) 0 ) 1 ) y 1 = 1 denklem sisteminin çözüm kümesi (a, 0) olduðuna göre, a kaçtýr? ) ) ) ) y = 14 y = denklem sisteminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {(,4)} ) {(,4)} ) {( 4,)} ) {(4,)} 8. Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý 114

8 enklem Sistemleri Test = 1 +1 olduðuna göre, kaçtýr? 1 1 ) 1 ) ) ) 0 = = 4 ve = 6 Yukarýdaki sporcu iki tarafý birbirine eþit bir aðýrlýðý havaya kaldýrmaktadýr. una göre, sporcunun tam olarak dengede kalabilmesi için deðeri kaç olmalýdýr? 10 ) ) ) 4 ) 5 6. I II III = = denklemini saðlayan deðeri kaçtýr? 1 1 ) ) ) ) Yukarýdaki I. ve II. ifadeler birbirine eþittir. I. ve II. ifadelerden III numaralý denklemi elde etmek için aþaðýdakilerden hangisi yapýlmalýdýr? ) I. ve II. ifadeden çýkarýlmadýr. ) I.ve II. ifadeden çýkarýlmalýdýr. ) I. ve II. ifadeye eklenmelidir. ) I. ve II. ifadeye 5 9 eklenmelidir = = 6 7 = 15 Yukarýda verilen çözüm aþaðýdaki denklemlerden hangisinin çözümü olabilir? ) ( 4) + = ( + ) 1 ) ( 4) + = ( ) 1 ) ( + 4) = ( ) 1 ) ( + 4) + = ( ) y = 10 y z = 14 + z = 1 denklem sistemini saðlayan y deðeri kaçtýr? ) 7 ) 8 ) 1 ) = = olduðuna göre, kaçtýr? 10 9 ) 1 ) ) ) denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) { } ) {1} ) {} ) {} Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý

9 enklem Sistemleri Test kg kg kg 1. Toplamlarý 55, farklarý 19 olan iki sayýdan küçük olaný kaçtýr? ) 11 ) 1 ) 15 ) 18 0 kg kg Yukarýdaki denge durumundaki terazide 14. i, y yi, ve kg kg yi temsil etmektedir. una göre, terazilerde modellenen denklemleri saðlayan (,y) ikilisi aþaðýdakilerden hangisidir? ) (1, 15) ) (5, ) ) (, ) ) (, ) 49 1 Yukarýdaki tahteravalli dengededir. Ýki arkadaþýn birinin aðýrlýðý 49 kg, diðerinin ise 1 kg olduðuna göre, deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? ) 5 ) 10 ) 15 ) : [( 5 : ) (.4)] 4 = olduðuna göre, kaçtýr? ) ) ) ) 8 0,.( + ) 0,( +1) = 0, 0, denklem sisteminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {} ) ) {1} ) = 4 olduðuna göre, kaçtýr? 4 4 ) ) ) ) y 5 + = 6 5 y 7 + = denklem sistemini saðlayan ve y deðerleri için, + y toplamý kaçtýr? ) ) ) 1 ) [ + ( ) ( + 1)] + 10 = 0 denklemini saðlayan deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? ) 5 ) ) ) 5 8. Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý 116

10 enklem Sistemleri Test 0 1. a + by = 4 a + by = denklem sisteminin çözümü olan (, y) sýralý ikilisi (, 5) olduðuna göre, (a, b) sýralý ikilisi aþaðýdakilerden hangisidir? ) (0,1) ) (1,0) ) (1,1) ) (1,) 5. ers = Matematik Örnek: = 5 Çözüm:? Yukarýdaki tahtada soru çözümü yapan Halil öðretmen sorunun cevabýný kaç bulmuþtur? ) 0 ) 1 ) 5 ) 10.. = 8 + = 1 denklem sistemini saðlayan (, ikilisi aþaðýdakilerden hangisidir? ) (,) ) (,4) ) (4,) ) (4,4) 6. 7 y = 5 7y = 15 olduðuna göre, y ifadesinin deðeri kaçtýr? ) 6 ) 4 ) ) (17 ) = 77 olduðuna göre, kaçtýr? ) 8 ) 9 ) 10 ) = denklemini saðlayan deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? ) 1 ) 1 ) ) 4. 4 = 0 denkleminin kökü + a = 4 denkleminin de köküdür. una göre, a kaçtýr? ) 1 ) ) ) = denklemini saðlayan deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? 1 ) ) ) 1 ) Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý

11 enklem Sistemleri Test 0 9. olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? ), y nin katýdýr. ) y, in katýdýr. ) y, in yarýsýdýr. ), y nin 4 katýdýr. y 5 5y = a + b = 1 1. b + a = 4 olduðuna göre, b ifadesinin deðeri kaçtýr? a ) 8 ) 4 ) ) = = a ve = 4a a + b = 1 b + c = 14 a + c = 18 olduðuna göre, a + b + c toplamý kaçtýr? ) 6 ) 11 ) ) 44 olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisinin sonucu en büyüktür? ) + + ) + ) ) a a + + = a a + 1 a denklem sistemini saðlayan a deðeri kaçtýr? ) ) ) ) Ýsmail in boyunun eniz in boyuna oraný tür. 4 Yukarýda denge durumunda olan terazi modellerinde i, y yi ve yi temsil etmektedir. Terazilerde modellenen denklemleri saðlayan (,y) ikilisi aþaðýdakilerden hangisidir? 1 10 ), ), ),0 ) (, 0) Ýkisinin boylarý toplamý,08 m olduðuna göre, eniz in boyu kaç cm dir? ) 1 ) 146 ) 176 ) = olduðuna göre, kaçtýr? 7 ) 1 ) ) ) 5 8. Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý 118

12 enklem Sistemleri Test = 1 olduðuna göre, kaçtýr? 1 1 ) 1 ) ) ) y = 15 y = 5 denklem sistemine göre, y deðeri kaçtýr? ) ) ) 4 ) 5 5. = 1 ve = olmak üzere, = aþaðýdakilerden hangi- denklemine göre, sidir? 5 1 = 14 y + = 11 ) { } ) { } ) { } ) { } facan çocuk yukarýdaki duvara iki denklem yazarak kaçmýþtýr. Yukarýdaki duvarda bulunan denklemlerin çözümü olan (, y) ikilisi aþaðýdakilerden hangisidir? ) (9,7) ) (,8) ) (,4) ) (5,4). urak ýn yaþý ile kardeþinin yaþlarý toplamý 41, farklarý ise 5 tir. una göre, urak ýn kardeþinin yaþý kaçtýr? ) 15 ) 18 ) ) I. = a 6 4 II. a + 6 = 1 III. 4a + 8 = 16 a a a 5 IV. + = Yukarýda çözüm kümesi {} olan kaç tane denklem vardýr? ) 1 ) ) ) Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý

13 enklem Sistemleri Test y= 1 1 = y 0 denklem sistemini saðlayan ve y deðerleri için.y kaçtýr? ) ) 1 ) 1 ) Yukarýda denge durumunda olan terazi modellerinde i, y yi ve 4 ü temsil etmektedir. Terazide modellenen denklemleri saðlayan (,y) ikilisi aþaðýdakilerden hangisidir? ), ), ), ), = 7 ( 1).5 5 olduðuna göre, kaçtýr? ) ) ) ) = 6 8 denklemini saðlayan deðeri kaçtýr? ) 6 ) 48 ) 7 ) = ve + y = y olduðuna göre, kaçtýr? = ) ) 1 ) ) 1 4 denklemini saðlayan deðeri kaçtýr? ) ) 1 ) 1 ) = 4 7 olduðuna göre, deðeri kaçtýr? ) ) ) ) = olduðuna göre, kaçtýr? ) 4 ) ) 0 ) 8. Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý 10

14 enklem Sistemleri Test = =9 + = 10 denklemini saðlayan deðeri kaçtýr? + = ) 1 ) ) ) 4 de- denklem sistemini saðlayan, ðeri kaçtýr? + + ) 5 ) 7 ) 9 ) = 5 5 olduðuna göre, kaçtýr? 1 5 ) 4 ) ) ) = +. denklemini saðlayan deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? ) 8 ) 4 ) ) 1 7 ir sirkte gösteri yapan bir adam ip üzerinde yürürken dengesini çok iyi ayarlamasý gerekmektedir. u adamýn düþmeden karþý noktaya ulaþabilmesi için deðeri kaç olmalýdýr? 5 ) 1 ) ) ) 7. a + yb = 1 a yb = 6 denklem sistemini saðlayan (a, b) sýralý ikilisi (, 5) olduðuna göre, y farký kaçtýr? ) ) ) ) ,4 9 =1 0, 5 denklemini saðlayan deðeri kaçtýr? ) 1 ) ) ) , 4 = denklemini saðlayan deðeri kaçtýr? ) ) ) ) Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý

15 enklem Sistemleri Test yþe elindeki cevizleri 5 arkadaþýyla beraber yemek için eþit miktarda paylaþýyor. ncak sonradan arkadaþý daha gelerek tekrar eþit bir paylaþým yapýyor ama bu sefer öncekine göre herkese ceviz daha az düþüyor. una göre, yþe nin cevizleri kaç tanedir? ) ) 40 ) 48 ) 56 Yukarýdaki denge durumundaki terazide, i, y yi ve yi temsil etmektedir. Terazide modellenen denklemleri saðlayan (,y) ikilisi aþaðýdakilerden hangisidir? ), ), ), ), = denklemini saðlayan deðeri kaçtýr? ) 4 ) ) ) þaðýdakilerden hangisi doðrudur? +1 ) = için = ) = 1 için = ) = 1 için + 4 = 7 ) = için = y = y + z = 45 olduðuna göre, z 7 oraný kaçtýr? ) 1 ) 7 ) 1 ) = denklemini saðlayan deðeri kaçtýr? 15. a a+1 a 4 + = 5 olduðuna göre, a deðeri kaçtýr? ) 4 ) ) ) 1 ) 9 ) 7 ) 4 ) 8. Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý 1

16 enklem Sistemleri Çýkmýþ Sorular y = + y = 7 denklem sisteminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? 5 ), ) (,1) { } 4. (0,) 0,4 = + 0,1 0, olduðuna göre, 1 kaçtýr? 1 1 ) ) ) ) ) {,1} ), = ( 1) = 4 1+ olduðuna göre, 1 kaçtýr? ) ) 1 ) 1 ) 1 4 olduðuna göre, kaçtýr? ) ) 1 ) 6 6 ) y y 0 ve = 6 olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur?. a 0, = ay ve + ay = ab ise, b aþaðýdakilerden hangisidir? ) y + 1 ) y ) y ) y ) ile y eþittir. ), y nin 4 katýdýr. ) y, in katýdýr. ), y nin katýdýr Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý

17 enklem Sistemleri Çýkmýþ Sorular 7. 1 ( y) = + y 1 = 4 Verilen denklem sisteminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? {(, 1)} {( 1, ) } ) ) {(, 1) } { } ) ) (1, ) y 1 + = y 5 + = 6 denklem sisteminin çözüm kümesi hangisidir? {(9, 11)} {( 11, 9) } ) ) {(11, 0) } ){(7, 9) } ) a = ifadesinde a nýn deðeri kaçtýr? 1 1 ) ) 4 ) 1 ) þaðýdaki problemlerden hangisinin çözümü için 5(+4) = 4(+8) denklemi kurulur? ) 4 fazlasýnýn 5 katý ile 8 eksiðinin 4 katý birbirine eþit olan sayý kaçtýr? ) Mehmet in 4 yýl sonraki yaþýnýn 5 katý, li nin 8 yýl sonraki yaþýnýn 4 katýna eþit ise, li kaç yaþýndadýr? ) ir sayýnýn 4 fazlasýnýn 5 katý, bu sayýnýn 8 fazlasýnýn 4 katýna eþit ise, bu sayý kaçtýr? ) Kerem in yaþýnýn 5 katýnýn 4 fazlasý, eren in yaþýnýn 4 katýnýn 8 fazlasýna eþit ise, Kerem kaç yaþýndadýr? a + by = 5 a by = 1 denklem sisteminin çözümü olan (,y) sýralý ikilisi (, ) ise, a + b kaçtýr? ) 0 ) ) 4 ) ir çocuk þekildeki eþit kollu teraziyi dengeye getirmek istiyor. unun için kefelerdeki hangi kütlelerin yerleri deðiþtirilmelidir? I. kefedeki II. kefedeki ) 5 gram ile 15 gram ) 15 gram ile 5 gram ) 15 gram ile 10 gram ) 0 gram ile 5 gram Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý 14

18 enklem Sistemleri Çýkmýþ Sorular 1. Ýki sayýdan, birincisinin 105 fazlasý ikincinin 6 katýna; ikincinin 15 eksiði birincinin ine eþittir. 1 u sayýlarý bulmak için aþaðýda verilen denklem sistemlerinden hangisi kullanýlýr? ) + 6y = 105 ) 6y = 105 y = 45 y = 45 ) + 6y = 105 ) 6y = 105 y = 45 y = Toplamlarý olan iki sayýdan, küçüðünün 5 katý ile büyüðünün 4 katýnýn toplamý 100 dür. u sayýlardan büyük olan kaçtýr? büyük sayýya karþýlýk gelmek üzere; bu problemin çözümü için, aþaðýdaki denklem sistemlerinden hangisi kurulur? ) + y = ) 5 + 4y = y = y = ) + y = ) 4 + 5y = y = y = irinci Grup Ýkinci Grup Sayýlar, sýfýrla çarpýldýðýnda sonuç sýfýrdýr, sýfýra bölündüðünde sonuç belirsizdir. u kurala uyulmadan yapýlan aþaðýdaki iþlemlerin sonucunda = 1 bulunmuþtur. Hangi basamakta hata yapýlmýþtýr? I. = y olsun. II. y = 0 III. y = 0 IV. y = y V. ( y) = ( y) VI. ( y) ( y) = ( y) ( y) VII. = 1 Þekilde rastgele iki gruba ayrýlmýþ sayýlar gösterilmektedir. Her gruptaki sayýlarýn toplamýnýn eþit olmasý istenmektedir. Hangi sayýlarýn yerleri deðiþtirilirse, iki gruptaki sayýlarýn toplamlarý eþit olur? irinci Grup Ýkinci Grup ) ile ) ile ) ile ) II. ) III. ) IV. ) VI. 001 ) ile Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý

19 enklem Sistemleri 17. fe nin kitaplarýnýn sayýsýnýn 4 eksiðinin 5 katý, hmet in kitaplarýnýn sayýsýna eþittir. hmet in 5 kitabý olduðuna göre, fe nin kitaplarýnýn sayýsýný bulmak için aþaðýdaki denklemlerden hangisi kullanýlýr? ) 5 4 = 5 ) 5( 4) = 5 ) 5( + 4) = 5 ) = Çýkmýþ Sorular 0. Her biri 0, litre su alan bardaklar, bir sürahideki su ile dolduruluyor. Sekizinci bardak tam dolmadýðýna göre, sürahideki su miktarý aþaðýdakilerden hangisi olabilir? ) 1,8 L ),1 L ), L ),4 L Þekil. Þekil 0. Þekil 1. ve. þekilde dengede olan iki terazi görülmektedir. una göre,. þekildeki terazinin dengede olmasý için boþ kefeye kaç tane konulmalýdýr? ) ) 4 ) 5 ) ir pastanede bir günde satýlan börek ve poðaçalarýn toplam sayýsý 144 ve bu satýþtan elde edilen gelir 88 TL dir. örek 50 Kr, poðaça 75 Kr olduðuna göre, kaç adet poðaça satýlmýþtýr? ) 80 ) 64 ) 58 ) Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý 16

20 ÖLÜM 1 KOMÝNSYON 1. (4! 7.)! iþleminin sonucu kaçtýr? )! ) 6! ) 7! ) 51! 5. (n, ) = (n, 7) olduðuna göre, n kaçtýr? ) 4 ) 10 ) 0 ) 1. Matematik yazýlýsýna giren lif sorulan 4 soruyu aþaðýdaki gibi cevaplamýþtýr. I. 0! + 0! =! II. 4! + 4! = 8! III. 10! 9! = 10! IV.!.5! = 6! 6. P(n, ) = 6.P(n, ) olduðuna göre, (n, ) kaçtýr? ) 8 ) 0 ) 8 ) 56 lif in matematik yazýlýsýnda bulduðu cevaplardan hangisi veya hangileri doðrudur? ) Yalnýz II ) I ve II ) I ve IV ) III ve IV 7. 0 kiþilik bir sýnýfta bir baþkan ve bir baþkan yardýmcýsý kaç farklý þekilde seçilebilir? ) 80 ) 190 ) 90 ) 0. (7, 1) + (6, ) (, ) iþleminin sonucu kaçtýr? ) 4 ) 10 ) 19 ) 1 4. P(5, ) + (5, ) iþleminin sonucu kaçtýr? ) 60 ) 70 ) 90 ) kiþilik bir sýnýfta kýzýlay koluna üye kaç farklý þekilde seçilebilir? ) 80 ) 190 ) 9 ) Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý

21 Kombinasyon 9. = {a, 1,,, 4, 5} kümesinin elemanlý alt kümelerinin sayýsý kaçtýr? ) 10 ) 60 ) 0 ) = {a, b, c, d, e, f} Test 01 kümesinin 4 elemanlý alt kümelerinin kaçýnda b ve d birlikte bulunur? ) 6 ) 8 ) 15 ) ondurma Vanilya Çikolatalý Çilekli Muzlu F Vanilyalý, çikolatalý, çilekli ve muzlu dondurma çeþitlerinin olduðu bir dondurmacýdan her biri farklý çeþitten top dondurma alacak olan mirhan, kaç farklý seçim yapabilir? ) 4 ) 8 ) 1 ) 4 Yukarýdaki çember üzerinde 6 nokta verilmiþtir. una göre, bu noktalarýn herhangi ikisi kullanýlarak kaç farklý doðru parçasý çizilebilir? ) 0 ) 15 ) 1 ) Yukarýdaki k ve l doðrularý üzerindeki noktalar birleþtirilerek en çok kaç üçgen çizilebilir? ) 5 ) 0 ) 0 ) 5 k l Taner sahipsiz hayvanlarýn bulunduðu hayvan barýnaðýndan köpek alýp, bakmak istiyor. arýnakta 1 köpek olduðuna göre, Taner kaç farklý seçim yapabilir? 16. ) 0 ) 0 ) 440 ) Her biri her alanda oynayabilen 1 erkekten 11 kiþilik bir futbol takýmý kaç farklý þekilde oluþturulabilir? ) 156 ) 118 ) 96 ) 78 arulacezedeki yaþlýlarý ziyaret için, içinde Neslihan ve Zeynep in de bulunduðu 8 kiþilik bir öðrenci grubundan 5 kiþilik bir grup oluþturulacaktýr. una göre, Zeynep in bulunup, Neslihan ýn bulunmayacaðý bu 5 kiþilik grup kaç farklý þekilde oluþturulur? ) 15 ) 0 ) 5 ) Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý 18

22 Kombinasyon Test 0 1. þaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) 1! =1 ) 1! + 1! =! 1! ) 5! + 5! = 10! ) 1! 0! = 0 5. Permütasyonda sýra önemlidir. Kombinasyonda sýra önemli deðildir. n elemanlý bir kümenin, r elemanlý alt küme sayýsý P(n, r) ile bulunur. Kombinasyonda seçim önemlidir.. (n, 7) = (n, 5) olduðuna göre, (n, 1) kaçtýr? ) ) 1 ) 4 ) 5 6. Yukarýdaki tablo içerisinde bulunan ifadelerden kaç tanesi doðrudur? ) 1 ) ) ) 4. P(6,) = 15 (,) =! Furkan Kadriye (1,1) = 1! P(5,) = P(5,) 10 kiþilik bir grupta herkes satranç ve dama bilmektedir. iri satranç, diðeri dama turnuvasýnda grubu temsil edecek kiþi kaç farklý þekilde seçilebilir? ) 90 ) 45 ) 19 ) 10 urak da Yukarýdaki 4 arkadaþtan hangisinin düþündüðü sorunun cevabý doðrudur? ) Furkan ) Kadriye ) urak ) da 7. 4 evli çift arasýndan bayan 1 erkekten oluþan kiþilik bir kurul kaç farklý þekilde oluþturulabilir? ) 48 ) 6 ) 4 ) sayýsý iki basamaklý en büyük tam kare sayýdýr. una göre, (ñ, ) kaçtýr? ) 6 ) 4 ) 66 ) 7 4 gömlek, takým elbisesi, çift ayakkabýsý olan bir kiþi kaç farklý þekilde giyinebilir? ) ) 6 ) 9 ) Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý

23 Kombinasyon 9. Test 0 1. elemanlý alt küme sayýsý 5 elemanlý alt küme sayýsýna eþit olan kümenin 6 elemanlý alt kümelerinin sayýsý kaçtýr? ) 15 ) 8 ) 0 ) 56 5 beyaz ve siyah balondan ü beyaz olmak üzere, 5 balon seçmek isteyen bir çocuk kaç farklý seçim yapabilir? ) 15 ) 0 ) 4 ) mühendis, 4 mimar arasýndan 1 mühendis ve mimar kaç farklý þekilde seçebilir? ) 6 ) 10 ) 4 ) 6 8 basketbol oyuncusu arasýndan 5 kiþilik bir takým ve bu takým içerisinden 1 kaptan kaç farklý þekilde seçilebilir? ) 56 ) 4 ) 80 ) = {a, b, c, d, e} kümesinin elemanlý alt küme sayýsý kaçtýr? ) 40 ) 0 ) 0 ) Sekiz kýz kardeþ çember þeklinde dizilmiþtir. Her köþesi bu kýzlardan biri olan kaç üçgen çizebilir? ) 56 ) 11 ) 4 ) a 1 a a a 4 a 5 a 6 1. b 1 b b b 4 Fýrat 4 sarý, mavi kuþ arasýndan 4 ünü seçmek istiyor. una göre, en az mavi kuþ seçmek isteyen Fýrat kaç farklý seçim yapabilir? ) 18 ) 0 ) ) 5 a 1 // a // a // a 4 // a 5 // a 6 ve b 1 // b // b // b 4 olduðuna göre, þekilde kaç farklý paralelkenar vardýr? ) 180 ) 90 ) 60 ) 0 8. Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý 10

24 Kombinasyon Test 0 1. I.! + 5! = 8! II. 1! + 1! =! III. 4!.0! = 0 IV. 5!.! = 10! ifadelerinden hangisi veya hangileri doðrudur? ) Yalnýz II ) II ve IV ) I, II ve IV ) I,II, III ve IV 5. þaðýdaki sorulardan hangisi kombinasyon ile çözülür? ) 5 kiþilik bir sýnýfta 1 baþkan ve 1 baþkan yardýmcýsý kaç farklý þekilde seçilebilir? ) 1 den 9 a kadar olan rakamlar birer kez kullanýlarak, 4 basamaklý kaç farklý doðal sayý yazýlabilir? ) 14 kiþinin yarýþtýðý bir koþuda ilk derece kaç farklý þekilde oluþabilir? ) 5 çeþit tatlý arasýndan çeþit tatlý kaç farklý þekilde seçilebilir?. 6!!.! iþleminin sonucu kaçtýr? ) 1 ) 0 ) 60 ) ir sýnýfta 15 i erkek 8 öðrenci vardýr. 10 Kasým da bu sýnýftan biri kýz, diðeri erkek öðrenci nýtkabir e ziyarete gönderilecektir. una göre, bu iki öðrenci kaç farklý þekilde seçilebilir? ) 195 ) 10 ) 90 ) 70. þaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? 7. ) (14, 5) = (14, 9) ) P(n, ) (n, ) =! ) (n, 1) = P(n, 1) ) (n, n) = P(n, n) kaleci ve 1 oyuncunun bulunduðu 16 kiþilik bir futbolcu grubundan 11 kiþilik bir takým çýkartýlmak isteniyor. 4. Kaleci ve 4 futbolcu belirli olduðuna göre, kaç farklý takým çýkartýlýbilir? ) 44 ) 68 ) 84 ) 96 oðum günü partisi için bir araya gelen 18 kiþilik bir grupta herkes birbiriyle tokalaþmýþtýr. una göre, toplam kaç tokalaþma olmuþtur? ) 1 ) 144 ) 15 ) soruluk bir sýnavda ilk 4 sorudan sadece sinin, sonraki 6 sorudan ise sadece 5 inin cevaplanmasý isteniyor. una göre, bu sýnava giren bir öðrenci, cevaplayacaðý sorularý kaç farklý þekilde seçebilir? ) 7 ) 10 ) 4 ) Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý

25 Kombinasyon Test doktor ve hemþirenin bulunduðu bir gruptan en fazla si doktor olmak üzere, 4 kiþilik grup kaç farklý þekilde oluþturulabilir? ) 18 ) ) 6 ) 0 1. Yandaki çember K üzerindeki noktalar kullanýlarak bir köþesi noktasý olan J kaç farklý üçgen çizilebilir? H G F ) 6 ) 45 ) 90 ) O F Yukarýdaki O merkezli yarým çember üzerinde þekildeki noktasýndan ok yönünde hareket eden karýnca geriye hiç dönmeden hareket ederek tekrar noktasýna gelmektedir. una göre, karýncanýn hareket edip üzerinden geçtiði bu 7 noktadan en fazla kaç tane üçgen çizilebilir? siyah, beyaz ve kýrmýzý toptan en az ikisi beyaz olacak þekilde top kaç farklý biçimde seçilebilir? ) 16 ) 18 ) 0 ) ) ) ) 4 ) Yandaki þohben musluðundan a- kan su kývýlcýmlarý yer tabanýnýn farklý noktalarýna deðmektedir. F G H K L una göre, oluþan yukarýdaki þekilde kaç tane üçgen vardýr? Yukarýdaki ev modelinde kaç tane dikdörtgen kullanýlmýþtýr? ) 6 ) 8 ) 1 ) 15 ) 40 ) 10 ) 105 ) Herhangi üçü doðrusal olmayan 10 noktadan en çok kaç doðru geçer? ) 0 ) 4 ) 45 ) kümesinin 4 elemanlý alt kümelerinin sayýsý, 6 elemanlý alt kümelerinin sayýsýna eþittir. una göre, kümesinin 8 elemanlý alt kümelerinin sayýsý kaçtýr? ) 15 ) 0 ) 45 ) Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý 1

26 Kombinasyon Test = 1! +! + 5! + 7! ! Yukarýdaki sayýsýnýn birler basamaðýndaki rakam aþaðýdakilerden hangisidir? ) ) 5 ) 7 ) 9 5. I. 14 kiþilik bir folklör ekibinde halayýn baþýnda ve sonunda oynayacak kiþi kaç farklý þekilde seçilebilir? II. 0 kiþi içinden Uludað a geziye gidecek kiþi kaç farklý þekilde oluþturulabilir? III. 6 elemanlý bir kümenin 4 elemanlý alt kümelerinin sayýsý kaçtýr? Yukarýdaki sorularýn çözümü için yapýlmasý gereken iþlem aþaðýdakilerden hangisinde doðru gösterilmiþtir?. I. (n, n) = 1 II. P(n, 1) = n III. (n, 0) = (n, n) IV. P(n, 1) = (n, 1) Yukarýdaki ifadelerden hangileri doðrudur? I II II ) Kombinasyon Kombinasyon Kombinasyon ) Kombinasyon Permütasyon Permütasyon ) Permütasyon Kombinasyon Kombinasyon ) Permütasyon Kombinasyon Permütasyon ) I ve III ) III ve IV ) I, II ve IV ) I, II, III ve IV. K L 6. veya kurslarýna gidecek 6 öðrenci vardýr. Her kursa en az ikiþer öðrenci gideceðine göre, bu 6 öðrenci kaç farklý gruplama ile bu kurslara gidebilir? ) 0 ) 4 ) 6 ) 50 Yukarýdaki þekilde kaç tane üçgen vardýr? ) 1 ) 4 ) 48 ) elemanlý alt kümelerinin sayýsý 5 elemanlý alt kümelerinin sayýsýna eþit olan kümenin en fazla elemanlý alt kümelerinin sayýsý kaçtýr? ) 5 ) 7 ) 9 ) kýz ve m erkek öðrenci arasýndan, içinde kýz bulunan 4 kiþilik bir grup 560 þekilde oluþturulabiliyor. una göre, m deðeri kaçtýr? ) 6 ) 7 ) 8 ) Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý

27 Kombinasyon Test odasý odasý odasý ir otelde 1 tane yataklý, tane yataklý oda bulunmaktadýr. una göre, bu otele gelen 8 turist bu odalara kaç farklý þekilde yerleþtirilebilir? 1. 7 tane farklý arabasý olan bir galeriden tane araba almak isteyen ren arabalardan FOR marka arabayý kesin almýþtýr. una göre, ren kaç farklý araba seçimi yapabilir? ) 15 ) 0 ) 1 ) 5 ) 70 ) 140 ) 80 ) ir gruptaki erkeklerin içinden tanesi 1 farklý þekilde seçilebilmektedir. una göre, bu grupta kaç erkek vardýr? ) 7 ) 6 ) 5 ) 4 S R U T Þ P Ö O N Y Ü V Z M L K J Ý Ç F G Ð H I 10. Seçmeli ersler F ir yarýþma programýna katýlan atuhan 500 bin TL lik final sorusunu doðru yanýtlayarak ödülü kazanmýþtýr. Final sorusu; Yukarýdaki çember üzerindeki harfler köþeler olmak üzere bir köþesi sesli, iki köþesi sessiz harf üzerinde bulunan kaç tane üçgen çizebilir? þeklindedir. una göre, atuhan ýn verdiði cevap aþaðýdakilerden hangisidir? ) 756 ) 1680 ) 860 ) 654 ir okulda,,,,, F gibi altý deðiþik seçmeli dersten, ve F dersleri ayný saatte verilmektedir. una göre, bu altý dersten üçünü seçmek isteyen bir öðrenci kaç deðiþik seçim yapabilir? 14. ) 8 ) 9 ) 10 ) okuma kitabý olan Selin kitaplarýnýn tanesini arkadaþýna hediye etmek istiyor. Selin arkadaþýna kaç farklý þekilde kitap hediye edebilir? ) 5 ) 49 ) 56 ) 60 Yukarýdaki þekilde birbirine paralel 5 doðru ile birbirine paralel 6 doðru kesiþiyor. una göre, kaç tane paralelkenar oluþur? ) 60 ) 90 ) 150 ) Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý 14

28 Kombinasyon Çýkmýþ Sorular 1.!(n 1)! = 6 n! 4. 7! + 8! 6! + 7! eþitliðinde n nin deðeri kaçtýr? ) 1 ) ) 6 ) 1 iþleminin sonucu kaçtýr? 56! 15! 6 15 ) ) ) ) 4! 1! ! ! 9 iþleminin sonucu kaçtýr? 4 7 ) 0 ) ) ) þaðýdaki eþitliklerden hangisi doðrudur? )! +! = 5! ). 5! = 10! )! 1! =! )! 1! = 1! 199. (n + 1)! 0< < (n 1)! ise, n doðal sayýsýnýn alabileceði deðerler kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? ) {0, 1} ) {0, 1, } ) {} ) {1} ifadesi aþaðýdakilerden hangisine eþittir? 4! 1 4!! ) ) ) ) 7! 7! ( 7 4)! ( 7 4)! Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý

29

30 ÖLÜM 1 Üçgenlerde þlik ve enzerlik bir üçgen s(ë) = 70 K 45 L 60 s(ë) = 60 s(kél) = 45 ÿ ~ MÿLK M Yukarýdaki verilere göre, s(émk) kaç derecedir? ) 65 ) 70 ) 75 ) enzerlik ve eþlik ile ilgili aþaðýdaki öðrencilerden hangisinin yorumu yanlýþtýr? ) ) ) enzerlik oraný 1 olan üçgenler eþtir. enzer üçgenlerin karþýlýklý açýlarýnýn ölçüleri eþittir. enzer üçgenlerin yüksekliklerinin oraný da benzerlik oranýna eþittir.. ikizkenar üçgeninde = = 5 = 5 cm Yukarýdaki verilere göre, = kaç cm dir? ) ) 4 ) 5 ) 6 ) enzer üçgenlerin alanlarýnýn oraný da benzerlik oranýna eþittir. 5. ve dik üçgenler [] [] 1 [] [] 5 [] [] 5 = = 5 cm = 1 cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 17 ) 15 ) 1 ) bir üçgen s(é) = s(é) = 6 cm = 4 cm n = cm m = 10 cm 10 Yukarýdaki verilere göre, m + n toplamý kaç cm dir? ) 8 ) 10 ) 11 ) 1 6. F dik üçgeninde 6 s(éf)= s(é)=90 5 = cm F = 5 cm F = 6 cm olduðuna göre, kaç cm dir? 5 ) 4 ) ) ) Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý

31 Üçgenlerde þlik ve enzerlik 7. dik üçgeninde [KL] [] 6 K = 6 cm KL = cm L = 4 cm L 4 Test üçgeninde [] // [] = cm = cm +1 = + 1 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, L kaç cm dir? ) 5 ) 6 ) 7 ) 8 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 5 ) 4 ) ) 8. [] // [] y = 8 cm 6 = 6 cm = 1 cm = 6 cm 8 6 = = y 1 Þekilde verilenlere göre,.y çarpýmý kaçtýr? ) ) 6 ) ) Þekilde [] // [] // [F] = cm 8 = 8 cm 16 F F = 16 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, F = kaç cm dir? ) 7 ) 6 ) 5 ) 4 1. L Mühendis Ömer ey Nehir köprü projesi çizeceði nehrin geniþliðini bulmak istiyor. KM = 18 m 18m m N K M 7m MN = m Ömer NP = 7 m P olduðuna göre, nehrin geniþliði KL kaç m dir? ) 6 ) 4 ) 48 ) bir üçgen [] // [] = 8 cm 8 = 16 cm 16 Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? 1 1 ) ) ) 1 ) 1. [KL] // [F] K L KL 1 = F Ç(ÿKL) = 15 cm Yukarýdaki verilere göre, Ç(ÿF) kaç cm dir? F ) 0 ) 5 ) 0 ) 5 8. Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý 18

32 Üçgenlerde þlik ve enzerlik Test 0 1. üçgeninde 5 s(é) = s(é) 6 = 6 cm = 5 cm 7 = 7 cm olduðuna göre, = kaç cm dir? ) 4 ) 5 ) 6 ) 1 5. Öðretmen tahtaya yandaki þekli çiziyor F ve öðrencilerden benzer üçgenleri bul- malarýný istiyor. una göre, hangi öðrenci benzerliði yanlýþ kurmuþtur? ) ) ~ F ~ F. KÿLM nin kenar uzunlukluklarý 8 cm, 1 cm ve 16 cm dir. KÿLM ne benzer olan TÿUV nin en kýsa kenarý 4 cm dir. una göre, TÿUV nin çevresi kaç cm dir? ) 6 ) 4 ) 18 ) 15 ) ) ~ F ~. Þekilde [] // [] s(é) = s(é) = 10 cm = 7 cm = 5 cm = 6 cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? 6. Þekilde [] // [] 4 = 4 cm = 9 cm = cm 9 = + 6 cm +6 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ),4 ),6 ) 4,8 ) 7, ) ) 4 ) 5 ) 6 4. ve birer dik üçgen 16 [] [] [] [] = 16 cm = 4 cm 4 = 15 cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) 6 ) 9 ) 1 7. üçgeninde 4 [] açýortay 5 [] // [] = 4 cm = 5 cm = 6 cm 6 Yukarýdaki verilere göre, + kaç cm dir? ) 8 ) 9,5 ) 10,5 ) Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý

33 ÿ ÿ ÿ ÿ Üçgenlerde þlik ve enzerlik 8. ve birer 1 üçgen [F] // [] 6 [FG] // [] G F = 6 cm 10 = 10 cm = 1 cm Yukarýdaki verilere göre, FG = kaç cm dir? ) 8 ) 15 ) 7 ) [KL] // [] K () 9 = (KL) 4 KL = 1 cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? L Test 0 ) 1 ) 0 ) 18 ) m 4m 1. paralelkenarýnda [] ve [] köþegendir. oyacý Levent I II Þekildeki metal levhalar birbirine benzerdir. Karþýlýklý kenarlarý m ve 4 m dir. oyacý Levent ey I. levhayý 15 dakikada boyar ise, II. levhayý ne kadar sürede boyar? ) 0 dk. ) 45 dk. ) 1 sa. ) 1,5 sa. una göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) ÿ ÿ ) ÿ ÿ ) ÿ ÿ ) ÿ ÿ 10. Þekilde üçgeninde [] // [] Yukarýda verilenlere göre, aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? ) = ) = Ç() () ) = ) = Ç() () 1. bir üçgen [] // [FG] // [] 4 = 4 cm G = G = cm F G (FG) = 15 cm olduðuna göre, (FG) () kaç cm dir? ) 5 ) 18 ) 16 ) 9 8. Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý 140

34 Üçgenlerde þlik ve enzerlik Test 0 1. ÿ ~ Fÿ = c, = b c b f e = a, = f F = e, F = d a d F Yukarýdaki verilere göre, aþaðýdaki öðrencilerden hangisinin yazdýðý baðýntý doðrudur? ) ) Ç() Ç(F) = b e s() = s() 4. aðcý Nasuh 80 m ey týrmanacaðý daðýn yüksekliðini bulmak istiyor. = 80 m 10 m = 10 m 18 m = 18 m una göre, Nasuh ey in týrmanacaðý daðýn yüksekliði kaç m dir? ) 180 ) 168 ) 144 ) 14 ) ) () (F) = b e e c = Ç(F) Ç(). Þekilde s(é) = s(é) = cm = 10 cm 10 = cm olduðuna göre, = kaç cm dir? 5. üçgeninde [] açýortay [] // [] 10 cm = 10 cm Yukarýdaki þekilde, ve noktalarý orta noktalar olduðuna göre, kaç cm dir? ) 15 ) 0 ) 5 ) 0 ) 5 ) 6 ) 7 ) 8. 6 dik üçgeninde [] [] [] [] = 6 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, () () oraný kaçtýr? ) ) ) 4 ) 5 6. üçgeninde = cm 4 = 4 cm = 10 cm 10 = cm = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) ) 6 ) 9 ) Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý

35 Üçgenlerde þlik ve enzerlik 7. Þekilde 4 [] // [KF] 8 [] // [F] 6 y K = 8 cm K F F = 6 cm F = cm = 4 cm olduðuna göre, + y toplamý kaç cm dir? ) 6 ) 8 ) 10 ) 1 Test F Þekildeki üçgeninde ve kenarlarýn orta noktalarýdýr. F = cm F = 4 cm Yukarýdaki verilere göre, F + F toplamý kaç cm dir? ) 10 ) 14 ) 17 ) 0 8. karesinde [] [F] 4 [F] [F] F = 4 cm F = cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 4 ) 6 ) 8 ) karesinde = = 1 cm F 1 olduðuna göre, F kaç cm dir? ) ) 7 ) 7 7 ) 9 9. F üçgeninde Yukarýdaki verilere göre, ) 9 ) 9 ) F [] // [F] = () (F) oraný kaçtýr? ) bir üçgen, F paralelkenar F = 5 cm F = 10 cm (ÿf) = cm 5 F 10 Yukarýdaki verilere göre, (ÿ) kaç cm dir? ) 4 ) 8 ) 1 ) Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý 14

36 Üçgenlerde þlik ve enzerlik Test Þekilde s(é) = s(é) 4 = cm = 4 cm Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 4 ) 6 ) 8 ) Þekilde [] // [] = cm = cm = y + 1 cm = y 1 cm olduðuna göre, y kaç cm dir? ) ) ) 4 ) 5. Þekilde s(é) = s(é) = cm 6 = 6 cm olduðuna göre, kaç cm dir? 5. Þekilde [] // [] = 4 cm 4 = 6 cm 6 Yukarýdaki verilere göre, oraný kaçtýr? ) ñ6 ) ) 4 ) ñ5 ) ) ) 5 5 ) 1 6. ÿ ile KÿLM eþtir. = KL, = LM ve = KM dir.. þaðýdaki öðrencilerden hangisinin yorumu doðrudur? s(ë) + s(ë) = 115 olduðuna göre, s(ëm) kaç derecedir? ) 70 ) 65 ) 60 ) 55 ) enzer iki üçgenin yükseklikleri oraný benzerlik oranýný vermez. ) enzer iki üçgen ayný zamanda eþtir b 8 ) irbirine eþ iki üçgen ayný zamanda benzerdir. a 10 F ) Ýki üçgenin karþýlýklý açýlarý eþit ise bu iki üçgen eþtir. Yukarýda verilen üçgenlerde ÿ ~ ÿf ise b a oraný kaçtýr? ) 5 ) 6 ) ) Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý

37 Üçgenlerde þlik ve enzerlik Test cm Yukarýdaki verilen üçgenlere göre, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? L K cm M 11. Þekilde [] // [] F [F] // [G] = 8 cm 8 G = 10 cm F = cm 10 Yukarýdaki verilere göre, G = kaç cm dir? ) ÿ ~ MÿKL ) ÿ ~ LÿKM ) 4 ) 7 ) ) 5 ) ÿ ~ MÿKL ) ÿ ~ MÿLK 9. KLM dik üçgeninde K (NPM) = (KNPL) N [KL] [KM] [NP] [LM] PM = 4 cm L P 4 cm M Yukarýdaki verilere göre, KM kaç cm dir? ) 1 ) 9 ) 8 ) ÿ ~ KÿLM olduðuna göre, aþaðýdaki öðrencilerden hangilerinin yorumu daima doðrudur? nýl = LM KM 1. ve dik üçgen [] [] [] [] F F = F = birim = 4 birim 4 Yukarýdaki verilere göre, = kaç birimdir? 5 9 ) ) 4 ) ) 6 s() = s(l) erkay = KL Gökhan s() = s(k) Serpil ) nýl, erkay ve Gökhan ) nýl, erkay ve Serpil ) erkay ve Serpil ) erkay, Serpil ve Gökhan 1. üçgeninde 4 [] // [] 6 [] açýortay = 4 br = 6 br Yukarýdaki verilere göre, kaç birimdir? ) 5 ) 10 ) 1 ) Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý 144

38 Üçgenlerde þlik ve enzerlik Çýkmýþ Sorular F 4 cm 8 cm Þekildeki karesinin alaný 6 cm dir. F 1 = F ise, kaç cm dir? ) 1 ) ) ) Þekilde; s(é) = s(é), = = 8 cm, = 6cm ve = 4 cm ise, üçgeninin çevresinin uzunluðu kaç cm dir? ) 1 ) 9,5 ) 1,5 ) 8 cm 6 cm 001. Þekildeki üçgeninde,, F bulunduklarý kenarlarýn orta noktalarýdýr. F üçgeninin alaný bilinmektedir. 6 cm 10 cm 8 cm þaðýdakilerden hangisinin bilinmesi halinde üçgeninin çevre uzunluðu her zaman bulunabilir? ) üçgeninin bir kenarýnýn uzunluðu. ) üçgeninin bir yüksekliðinin uzunluðu. ) üçgeninin bir yüksekliðinin uzunluðu. ) üçgeninin eþkenar üçgen olduðu Þekilde; m(é) = m(é) = 90, = 8 cm, = 6 cm ve = 10 cm ise, kaç cm dir? ) 6 ) 1 ) 14 ) Þekildeki dikdörtgeninde, F ile doðru parçalarý noktasýnda kesiþiyor. F ~ [] [F] F Yukarýdaki verilere göre, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? ) < ) < Þekilde verilen üçgen, aþaðýdaki üçgenlerden hangisine benzerdir? ) ) ) ) ) F = ) F = Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý

39 Üçgenlerde þlik ve enzerlik Çýkmýþ Sorular Þekildeki üçgeninde, [] // [] dýr. 15 cm 45 cm 5 cm perde Þekildeki gibi; bir ýþýk kaynaðýndan 5 cm uzaklýða, 15 cm uzunluðunda bir kalem ve arkasýna da bir perde zemine dik olarak yerleþtiriliyor. Perde üzerindeki gölgesinin boyu 45 cm olan kalemin, gölgesine olan uzaklýðý kaç cm dir? ) 50 ) 75 ) 100 ) [] açýortay, = 9 cm ve = cm ise, kaç cm dir? ) 1 ) 15 ) 18 ) 7 F L Þekilde; dörtgeni bir kare ve K = L ise, M s(ékl) kaç derecedir?"? K Sorunun aþaðýda verilen çözümüne göre,? ile gösterilen bölümde hangi bilgi yer almalýdýr? ÇÖZÜM: [L] çizilir. K ile L eþtir. olayýsýyla; K L ikizkenar üçgendir. ve s(ék) = s(él) dir....? olduðundan, s(ékl) = 45 dir. Þekilde, dikdörtgen ve = ise, () aþaðýdakilerden hangisine eþittir? ) (ÿ) ) (ÿ) ).(Fÿ) ).(Fÿ) 11. Þekildeki üçgeninde; [] // [] 6 = 1 cm = 6 cm dir [] ve [] sýrasýyla ve açýlarýnýn açýortayý olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? ) = ) ÿ eþkenar üçgendir. ) s(kél) = 90 ) s(ékl) = 60 ) M = K ) M = L 00 ) ÿ nin çevresinin uzunluðu 6 cm dir. ) = Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý 146

40 Üçgenlerde þlik ve enzerlik Çýkmýþ Sorular 1. Þekilde paralelkenarýnda [] köþegen olmak K F üzere 8 = F = F K = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, F kaç cm dir? ) 14 ) 1 ) 10 ) Þekildeki üçgeninde; [] ve [] açýortay 8 s(é) = s(é) = 8 cm = 4 cm 4 Yukarýdaki verilere göre, kaç cm dir? ) 16ñ ) 1ñ ) 8ñ ) 4ñ F Þekilde verilen eþkenar üçgeninin kenarý üzerinde 4 = = uzunluklarý alýnarak F, G ve H eþkenar üçgenleri çiziliyor. una göre, üçgeninin alanýnýn, taralý bölgenin alanýna oraný aþaðýdakilerden hangisidir? ) 7 ) ) 4 4 G H ) Þekildeki dik üçgeninde; [] [] [] [] = = 8 cm = 10 cm olduðuna göre, kaç cm dir? ) ) 4 ) 5 ) Þekildeki eþkenar dörtgeninde köþegenlerin uzunluklarý 16 cm ve 1 cm K dir. Köþegenlerin kesim noktasý O noktasýdýr. O [OK] [] Yukarýdaki verilere göre, [OK] nýn uzunluðu kaç cm dir? ),6 ) 4,8 ) 6 ) F cm 5 cm 6 cm ve F noktalarý dikdörtgeninin üzerindedir. = 5 cm, = 6 cm, F = cm ve s(fé) = 90 olduðuna göre, dikdörtgeninin alaný kaç santimetre karedir? ) 75 ) 90 ) 100 ) Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý

41 Üçgenlerde þlik ve enzerlik 18. Iþýk kaynaðý Kalem 0 cm 60 cm Gölge Þekilde görüldüðü gibi, bir ýþýk kaynaðýndan 0 cm uzaklýða, 10 cm boyunda bir kalem yerleþtiriliyor. Kalemin gölgesi, kalemden 60 cm uzaklýktaki perde üzerinde oluþuyor. una göre, gölgenin uzunluðu kaç cm dir? ) 0 ) 5 ) 0 ) Çýkmýþ Sorular 1. Verilen üçgeninde ; 8 s(é) = s(é) 10 = 8 cm = 18 cm = 10 cm = cm 18 Yukarýdaki verilere göre, üçgeni ile üçgeninin çevrelerinin uzunluklarý arasýndaki fark kaç cm dir? ) 0 ) 7 ) ) Þekilde, ~ ve üçgenlerin benzerlik 5 1 oraný dir. = 5 cm = cm Yukarýdaki verilere göre, + kaç cm dir? ) 6 ) 8 ) 9 ) Þekilde t s(é) = s(é) k z y, y, z, t ve k bulunduklarý doðru parçalarýnýn uzunluklarýný gösterdiðine göre, aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? ) k ve t deðerleri bilinirse, deðeri bulunur. ) y ve z deðerleri bilinirse, t deðeri bulunur. ), y ve k deðerleri bilinirse, z deðeri bulunur. ) t ve z deðerleri bilinirse, y deðeri bulunur. 00 Verilen krokide 1. sokak,. ve. sokaklara dik, 4. sokaða paraleldir. 1.,.,. ve 4. sokaklarýn uzunluklarý sýrasýyla 100 m, 800 m, 600 m ve 17 m dir. una göre,. sokak kaç metre geniþliðindedir? ) 6 ) 8 ) 10 ) Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý 148

42 ÖLÜM 14 ik Prizmalar 1. Öðretmen üçgen prizma ile ilgili öðrencilerden yorum istemiþtir. una göre, hangi öðrencinin yorumu yanlýþtýr? ) 5 tane yüzeyi vardýr. 4. þaðýdakilerden hangisi bir üçgen prizmanýn açýnýmý olamaz? ) h b b a c c h ) Yan yüzeyleri dikdörtgendir. b b a c c ) 9 ayrýtý vardýr. ) d a b c b a d ) 7 köþesi vardýr. c a b b a. Þekilde tabaný dik üçgen olan dik prizmada; 10 1 [] [] [F] [F] F 15 = 10 cm = 1 cm = 15 cm olduðuna göre, prizmanýn hacmi kaç cm tür? ) 560 ) 70 ) 840 ) 900 ) ) b 5 4 b b b b b b b b b Þekilde ayrýt uzunluklarý verilen kare prizma þekildeki noktalý taban köþegenlerinden geçen bir düzlem ile kesilerek iki tane üçgen prizma elde ediliyor. 10 cm Meydana gelen bu üçgen prizmalardan bir tanesinin ayrýt uzunluklarý toplamý kaç cm dir? ) 60 ) 100 ) 10ñ ) 0ñ Þekildeki farenin hayalindeki peynirin ayrýtlarýnýn uzunluklarý verilmiþtir. una göre, peynir diliminin hacmi kaç cm tür? ) 180 ) 40 ) 60 ) Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý

43 ik Prizmalar 6. Test Yandaki þekilde, üçgen prizma þeklinde bir araç takozu verilmiþtir. 60 cm una göre, bu takozun görünen iki yüzünün alaný kaç cm dir? ) 4800 ) 600 ) 400 ) 100 Þekildeki prefabrik bir evin önden görünümü verilmiþtir. una göre, ayrýt uzunluklarý verilen prefabrik evin hacmi kaç m tür? ) 450 ) 500 ) 600 ) cm li yandaki þekilde ayrýt uzunluklarý verilen eþkenar üçgen dik prizma þeklindeki kutunun tüm yüzey alanýný kaðýtla kaplamak istiyor. 7. Taban kenarlarýnýn uzunluklarý 6 cm, 8 cm ve 10 cm olan bir dik üçgen dik prizmanýn yüksekliði 15 cm dir. u prizmanýn yanal alanýnýn, taban alanlarý toplamýna oraný kaçtýr? ) ) 8 ) ) 9 una göre, bu iþ için kaç cm lik kaðýda ihtiyaç vardýr? ) 450 ) 50ñ ) 5ñ ) 50ñ Þekildeki dik üçgen dik prizmada [] [] [F] [F] 5 F = 5 cm = 6 cm 4 = 4 cm 6 olduðuna göre, prizmanýn hacmi kaç cm tür? ) 6 ) 40 ) 54 ) ir dik üçgen dik prizmanýn taban alaný biliniyorsa hacmini bulmak için aþaðýdakilerden hangisi verilmelidir? ) Tabandaki dik üçgenin hipotenüsü ) Yanal ayrýt ) Tabandaki dik üçgenin dik kenarlarý ) Tabandaki dik üçgenin çevresi 1. ikdörtgenler prizmasýnýn kaç ayrýtý vardýr? ) 9 ) 10 ) 11 ) 1 8. Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý 150

44 ik Prizmalar Test 0 1. Þekilde tabaný dik üçgen dik prizmada = 6 cm 10 cm = 10 cm = 1 cm 4. yrýt uzunluklarý 0 cm, 0 cm ve 50 cm olan dikdörtgenler prizmasýnýn içine ayrýt uzunluðu 10 cm olan eþ küplerden kaç tane sýðar? ) 5 ) 0 ) 5 ) 40 1 cm olduðuna göre, prizmanýn hacmi kaç cm tür? ) 90ñ ) 180ñ ) 40ñ ) 70ñ. Yüksekliði 10 cm, hacmi 50ñ cm olan eþkenar üçgen dik prizmanýn ayrýtlarýnýn uzunluklarý toplamý kaç cm dir? 5. Þekildeki üçgen dik prizmada [] [] F [F] [F] cm = cm = 4 cm = cm olduðuna göre, prizmanýn hacminin sayýca yüzey alanýna oraný kaçtýr? 1 1 ) 1 ) ) ) ) 60 ) 78 ) 90 ) þaðýdakilerden hangisi kare prizmanýn açýnýmý olamaz? 5 cm ) 6 cm 5 cm 5 cm. Þekilde tabaný dik üçgen olan dik 6 8 prizmada [] [] = 6 cm F 1 = 8 cm = 1 cm 5 cm ) 5 cm 4 cm cm ) cm olduðuna göre, prizmanýn yanal alaný kaç cm dir? ) cm 4 cm ) 16 ) 78 ) 88 ) Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý

45 ik Prizmalar 7. Þekildeki üçgen prizma F,, noktalarýndan geçen bir düzlemle kesildiðinde mey- dana gelen cisimler aþaðýdakilerden hangisidir? F ) Ýki tane üçgen prizma ) Ýki tane üçgen piramit ) Üçgen piramit ile üçgen prizma ) Üçgen piramit ile dörtgen piramit 10. Yandaki þekilde verilen üçgen dik prizmada = 15 cm F = 8 cm 8 cm F = 15 cm = 17 cm 17 cm olduðuna göre, s(é) kaç derecedir? Test 0 ) 90 ) 60 ) 45 ) 0 8. Þekildeki tabaný eþkenar üçgen olan dik prizmanýn yüksekliði h, taban ayrýtý a dýr. 11. F una göre, prizmanýn hacmini katýna çýkarmak için aþaðýdakilerden hangisi yapýlmalýdýr? ) ) Tabanýna ait kenar uzunluðu katýna çýkarýlmalýdýr. Tabana ait kenar uzunluðu katýna çýkarýlýp, yükseklik yarýya düþürülmelidir. I II Yukarýda iki tane küp verilmiþtir. II. küpün bir ayrýtý I. küpün bir ayrýtýnýn iki katý olduðuna göre, II. küpün hacminin I. küpün hacmine oraný kaçtýr? ) ) 4 ) 6 ) 8 ) ) Tabana ait kenar uzunluðu ve yükseklik katýna çýkarýlmalýdýr. Yükseklik katýna çýkarýlýp tabana ait kenar uzunluðu yarýya düþürülmelidir. 9. Þekilde verilen ikizkenar dik üçgen dik prizmada [KL] [KM] KL = KM K LM = ñ cm M = cm L M olduðuna göre, prizmanýn hacmi kaç cm tür? ) 4 ) 6 ) 8 ) Þekildeki dik üçgen dik prizmada [F] [F] F [] [] = 15 cm 1 16 = 16 cm = 1 cm olduðuna göre, noktasý ile noktasý arasýndaki uzaklýk kaç cm dir? ) 5 ) 7 ) 8 ) 0 8. Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý 15

46 ik Prizmalar Test 0 1. Yanda bir üçgen prizmanýn açýk þekli çizil- a z miþtir. h 4. t y F una göre, a,, y, z, t ve h ayrýt uzunluklarýna sahip üçgen prizmanýn açýk þekli çizilirken aþaðýdakilerden hangisine mutlaka uyulmuþtur? ) = a, h = y ) = y, t = z Yukarýdaki þekle göre, hangi öðrencinin söylediði ayrýt taban ayrýtýdýr? ) ) ) ) [F] [] [F] [] ) = t, y = z ) a = z, y = Nursena sranur Rafet Merve 5.. I. 6 tane yüzeyi vardýr. II. 8 tane köþesi vardýr. III. ütün ayrýtlarý birbirine eþittir. IV. Yan yüzeyler birer dikdörtgendir. Kare prizma ve küp ile ilgili bazý özellikler yukarýda verilmiþtir. una göre, bu özelliklerden kaç tanesi sadece küp için geçerlidir? ) 1 ) ) ) 4 11 cm 6 cm Þekilde ayrýtlarý verilen kare prizmanýn içerisinden en büyük hacimli küp kesilerek çýkarýlýyor. una göre, geriye kalan kýsmýn hacmi kaç cm tür? ) 164 ) 17 ) 180 ) Üçgen dik prizma ile aþaðýdakilerden hangisi doðrudur?. Taban alaný 16ñ cm olan eþkenar üçgen dik prizmanýn hacmi 84 cm olduðuna göre, yanal alaný kaç cm dir? ) 164ñ ) 18ñ ) 19ñ ) 196ñ Taban laný+ Yükseklik ) Hacmi = ) 6 tane yüzü vardýr. ) 9 tane ayrýtý vardýr. ) 4 tane yüzü dikdörtgendir. tür Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý

47 ik Prizmalar Test cm 10 cm 1 cm m Su eposu Yukarýdaki þekilde üçgen dik prizmanýn açýnýmý verilmiþtir. una göre, üçgen prizmanýn yüzey alaný kaç cm dir? ) 0 ) 80 ) 0 ) 60 5 m m Þekilde ayrýtlarý verilen dikdörtgenler prizmasý þeklindeki su deposuna su doldurulmaktadýr. epoda L su olduðuna göre, deponun tamamen doldurulmasý için kaç L su gerekir? ) ) ) ) ir çikolata firmasý ebatlarý yandaki kutunun ebatlarýnýn yarýsý 4 olan üçgen prizma þeklindeki çikolatalardan üretiyor. 11. Yüksekliði 0 cm, hacmi 500ñ cm olan eþkenar üçgen dik prizmanýn ayrýtlarýnýn uzunluklarý toplamý kaç cm dir? ) 90 ) 100 ) 110 ) cm una göre, bu kutuya kaç tane çikolata yerleþtirebilir? ) ) 4 ) 8 ) cm 0m Þekildeki tepenin eteðine inþaat yapmak için taban kenarlarý 15 m ve 10 m yüksekliði ise 0 m olan dik üçgen prizma þeklinde bir yer kazýlýyor. una göre, bu kazýdan çýkan topraðýn hacmi kaç m tür? ) 750 ) 1000 ) 1500 ) 00 6 cm 6 cm yrýtlarý 6 cm, 6 cm ve 10 cm olan kare prizma þeklindeki kabýn içi tamamen boþtur. u kabý doldurmak isteyen Ömer, tam dolu olan kavanozla 1 seferde doldurabildiðine göre, kavanozun hacmi kaç cm tür? ) 10 ) 0 ) 0 ) Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý 154

48 ÖLÜM 15 Piramit Koni Küre 1. üzgün kare piramit ile ilgili aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? 4. Taban ayrýtý 6 cm olan kare dik piramitin cisim yüksekliði 8 cm dir. ) ) ) Tabaný bir düzgün çokgendir. Taban laný Yükseklik Hacim = tür. Yanal yüzler her zaman eþkenar üçgenlerdir. una göre, kare dik piramitin hacmi kaç cm tür? ) 7 ) 96 ) 108 ) 144 ) 5 tane yüzü vardýr.. 8 cm H 6 cm 15 cm Yukarýdaki þekilde verilenlere göre, dikdörtgen piramitin hacmi kaç cm tür? ) 70 ) 40 ) 10 ) ütün ayrýtlarý eþit olan bir kare dik piramitin yanal alaný 5ñ cm dir. una göre, bu piramitin taban çevresi kaç cm dir? ) 50 ) 0 ) 5 ) 0. 8 cm Þekilde tabaný dikdörtgen olan dik piramit verilmiþtir. = 1 cm = 0 cm H 0 cm 1 cm Yukarýdaki þekilde piramitin cisim yüksekliði 8 cm olduðuna göre, yanal alaný kaç cm dir? ) 04 ) 404 ) 504 ) O O, tabaný dikdörtgen olan bir dik piramittir. = 8 cm 6 cm = 6 cm O = ò41 cm 8 cm Yukarýdaki verilere göre, piramitin hacmi kaç cm tür? ) 64 ) 54 ) 48 ) Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý

49 Piramit 7. Test P Þekildeki kare dik piramitin taban ayrýtý 6 cm, cisim yüksekliði 4 cm dir. 4 6 Yukarýdaki þekilde, taban alaný 0 cm ve cisim yüksekliði 15 cm olan üçgen piramitin hacmi kaç cm tür? ) 00 ) 150 ) 100 ) 75 Yukarýdaki verilere göre, kare dik piramitin tüm yüzey alaný kaç cm dir? ) 48 ) 66 ) 78 ) Yanda bir kare piramitin açýk hali görülmektedir. h h h a 8. Taban kenarý 16 cm ve cisim yüksekliði 6 cm olan kare dik piramitin yanal alaný kaç cm dir? ) 40 ) 0 ) 40 ) 576 h Yan yüz yüksekliði h cm, tabanýnýn bir kenarý a cm olan bu piramitin yüzey alaný kaç cm dir? ).ah + a ).ah + a ) a.h + 4.a ) 4.ah + a Þekilde bir kare piramidin açýk hali verilmiþtir. Taban ayrýtý 10 cm, yan yüzünün yüksekliði 1 cm 1 cm dir. 10 cm Yukarýdaki verilere göre, piramidin hacmi kaç cm tür? ) 10 ) 00 ) 400 ) 600 Yukarýdaki þekilde çatýsý kare dik piramit olan bir depo görülmektedir. u deponun tabanýnýn bir kenarý 0 m, yan duvar yüksekliði 5 m ve en tepe noktasýnýn zemine uzaklýðý 0 m dir. una göre bu deponun hacmi kaç m tür? ) 000 ) 000 ) 4000 ) Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý 156

50 Piramit Test 0 1. Tabaný düzgün altýgen olan bir dik piramitin yüksekliði 9 cm ve taban ayrýtý 6 cm olduðuna göre, hacmi kaç cm tür? ) 147ñ ) 15ñ ) 16ñ ) 175ñ 4. Taban ayrýtý 5 cm, cisim yüksekliði 6 cm olan kare piramitin hacmi kaç cm tür? ) 5 ) 50 ) 75 ) Kare dik piramitin cisim yüksekliði yarýya indirilip, tabanýnýn bir kenarý iki katýna çýkarýlýyor. u piramidin hacmiyle ilgili aþaðýdaki yorumlardan hagisi doðrudur? ) Yarýya iner. Yukarýdaki þekilde kare dik piramitin tam tepesinden bakýldýðýnda aþaðýdakilerden hangisi görülür? ) ) ) eðiþmez. ) katýna çýkar. ) ) ) katýna çýkar. 6. þaðýdaki þekillerden hangisi bir kare piramitin açýlmýþ halidir?. Piramitle ilgili aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? ) ) ) üzgün dört yüzlünün bütün yüzeyleri eþkenar üçgendir. ) Taban laný Yükseklik Hacim = tür. ) Piramitler yanal yüzeylerinin þekline göre isimlendirilir. ) Tabaný üçgen olan piramitin 4 tane yüzeyi vardýr. ) ) Sýnýf MTMTÝK Soru ankasý

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir?

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir? 8. SINI ÜÇGN YRII NR TTi YÜSÝ üçgenin köþesinden kenarýna ait dikme inþa ediniz. yný iþlemi köþesinden kenarýna ve köþesinden kenarýna da uygulayýnýz. areli kaðýda çizilmiþ olan üçgenin kenarýna ait yüksekliði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor.

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 6. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 36 12 6 O 1 O 2 O 3 1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 3. A = 3

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

LYS - 1 GEOMETRÝ TESTÝ

LYS - 1 GEOMETRÝ TESTÝ LYS - 1 GMTRÝ TSTÝ ÝKKT : 1. u testte toplam 3 soru vardýr. 2. evaplamaa istediðiniz sorudan baþlaabilirsiniz. 3. evaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Geometri Testi için arýlan kýsmýna iþaretleiniz.. Safalar

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 DİKKAT: 1.Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Þemsiyemin üzerinde saðdaki þekilde de görüldüðü gibi KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyeme ait bir resimdir? A) B) C) D) 2. Dört eþ dikdörtgen daha büyük bir dikdörtgen

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Polinomlar II. Dereceden Denklemler

Polinomlar II. Dereceden Denklemler Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - II Ödev Kitapçığı 1 (MF-TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-II ÖDEV KÝTAPÇIÐI

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

Ali Kocabýyýk

Ali Kocabýyýk u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, yazarlarýn izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýnlanmasý yasaktýr. u kitabýn tüm haklarý yazarlarýna

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

LYS MATEMATÝK II - 10

LYS MATEMATÝK II - 10 ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (MF-TM) DERSHNELERÝ LYS MTEMTÝK II - 0 PRL - I Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý :... u kitapçýðýn her hakký

Detaylı

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya çýlar ÇI aþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. ir açýsý, ë veya þeklinde gösterilir. [ [ Isýn, köþe [ [= é ukarýdaki açý, açýsý, açýsý veya açýsý þeklinde

Detaylı

ÜÇGENLERİN KENARLARI ARASINDAKİ BAĞINTILAR ÜÇGENLERDE EŞLİK VE BENZERLİK. Şekilde verilen ABC üçgeninde [BC] kenarına

ÜÇGENLERİN KENARLARI ARASINDAKİ BAĞINTILAR ÜÇGENLERDE EŞLİK VE BENZERLİK. Şekilde verilen ABC üçgeninde [BC] kenarına . Verilen şekilde en uzun kenar aşağıdakilerden ÜÇGENLERİN KENARLARI ARASINDAKİ BAĞINTILAR. Şekilde verilen ABC üçgeninde [BC] kenarına ait kenar orta dikme, aşağıdaki noktaların hangilerinden geçer? AB

Detaylı

MATEMATÝK TESTÝ. Pozitif n tam sayýlarý için, 10,23 0, 4 1,023 0,04. n! = (n. iþleminin sonucu kaçtýr? R(n) 2).

MATEMATÝK TESTÝ. Pozitif n tam sayýlarý için, 10,23 0, 4 1,023 0,04. n! = (n. iþleminin sonucu kaçtýr? R(n) 2). MATEMATÝK TESTÝ. Bu testte 0 soru vardýr.. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.. 0, 0, 4,0 0,04 iþleminin sonucu kaçtýr? A) 0 B) 9 0 D) 0 E) 0 4. Pozitif n

Detaylı

Temel Matematik Testi - 5

Temel Matematik Testi - 5 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 005. u testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer?

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer? PARABOL TEST /. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði parabl belirtir? 5. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði A(0,) nktalarýndan geçer? A) f()=5 f()=+ C) f()= D) f()= f()= 4 + + A) f()= f()=

Detaylı

2003 ÖSS Soruları. işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21

2003 ÖSS Soruları. işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21 00 ÖSS Soruları,, 0,0. + + 0, 0, 0,00 işleminin sonucu kaçtır? ) ) 7 ) 9 ) ). ( y )( + y+ y ) ( y) c + m y ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? ) y ) + y ) y y + y ) ) + y y. (0,

Detaylı

TEST. Dik Prizmalar. 1. Ayrıtlarının uzunlukları 10 cm, 12 cm ve 15 cm. 2. Ayrıtlarının uzunlukları toplamı 120 cm olan küp 5. A B 6.

TEST. Dik Prizmalar. 1. Ayrıtlarının uzunlukları 10 cm, 12 cm ve 15 cm. 2. Ayrıtlarının uzunlukları toplamı 120 cm olan küp 5. A B 6. ik Prizmalar 8. Sınıf Matematik Soru ankası TEST 75 1. yrıtlarının uzunlukları, 1 cm ve 1 olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kolinin bütün yüzeyleri kağıt ile kaplanacaktır. 4. 8 cm 1 una göre,

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ A) ÜÇGENLER...8 1. Üçgende açılar...8. Üçgen eşitsizliği...11 3. Teoremler, Pisagor, Kosinüs, Stewart, Carnot, Öklid, Menaleus, Ceva Teoremleri...14 4. Açıortay, Kenarortay

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER KONULAR TEST ADEDÝ SAYFA

ÝÇÝNDEKÝLER KONULAR TEST ADEDÝ SAYFA MTMTÝK ÝÇÝNKÝLR KONULR TST Ý SYF 1. Kümeler 18 Test 7 -. Kartezyen Çarpým Test 5-5. Gerçek Sayýlar Test 5-60. 1. ereceden enklemler Test 61-70 5. Sýralama ve þitsizlikler Test 71-78 6. Mutlak eðer 6 Test

Detaylı

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ ÖLÜNÝLM KURLLRI ve ÖLM ÝÞLMÝ YGS MTMTÝK. Rakamları farklı beş basamaklı 8y doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre, + y toplamı kaç farklı değer alabilir?(). ltı basamaklı y tek doğal sayısının hem

Detaylı

Tam Sayılarda Çarpma. Korsanın verdiği şiiri, Cemile matematik diline aşağıdaki şekilde çevirmiştir. Acaba nasıl yapmıştır

Tam Sayılarda Çarpma. Korsanın verdiği şiiri, Cemile matematik diline aşağıdaki şekilde çevirmiştir. Acaba nasıl yapmıştır Korsanın verdiği şiiri, Cemile matematik diline aşağıdaki şekilde çevirmiştir. Dostumun dostu dostumdur. Dostumun düşmanı düşmanımdır. Düşmanımın dostu düşmanımdır. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Acaba

Detaylı

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6.

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6. LYS ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI A Soru saýsý: 0 Yanýtlama süresi: dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn

Detaylı

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ BURAYA YAPIÞTIR DEVLET OLGUNLUK SINAVI DEVLET SINAV MERKEZÝ MATEMATÝK - TEMEL SEVÝYE MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE Testin Çözme Süresi: 180 dakika Haziran, 2009 yýlý BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin þifresi

Detaylı

10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI

10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI 10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI KONULAR HACİM VE HACİM ÖLÇÜLERİ KAVRAMI HACİM ÖLÇÜLERİ BİRİMLERİ 1. Metreküpün Katları As Katları 2. Birimlerin

Detaylı

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK İÇİNDEKİLER Çarpanlara Ayırma 5 52 Polinomlar 53 100 İkinci Dereceden Denklemler 101 120 Karmaşık Sayılar

Detaylı

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80.

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80. 11 ÖLÜM SİZİN İÇİN SÇTİLR LRİMİZ 1 80 0 bir dörtgen = = = m() = 80 m() = 0 Verilenlere göre, açısının ölçüsü kaç derecedir? 0 10 0 bir üçgen m() = 0 m() = 10 m() = 0 Yukarıda verilenlere göre, oranı kaçtır?

Detaylı

YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012

YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012 YGS Seti www.pianalitikyayinlari.om YGS Matematik Soru Bankası Copyright Sürat Basým Reklamýlýk ve Eðitim Araçlarý San. Ti. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin ön eden

Detaylı

Eğer piramidin tabanı düzgün çokgense bu tip piramitlere düzgün piramit denir.

Eğer piramidin tabanı düzgün çokgense bu tip piramitlere düzgün piramit denir. PİRAMİTLER Bir düzlemde kapalı bir bölge ile bu düzlemin dışında bir T noktası alalım. Kapalı bölgenin tüm noktalarının T noktası ile birleştirilmesi sonucunda oluşan cisme piramit denir. T noktası piramidin

Detaylı

Temel Matematik Testi - 8

Temel Matematik Testi - 8 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D008. u testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA - 4 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. 4? 4 4. A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 8 C) D)

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D) 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. 3.

Detaylı

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi TEST: 6 5. 1. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12 2. 6. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7x+5y=35 B) 7x-5y=35

Detaylı

2002 ÖSS Soruları. 5. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve 123,4 0, ,234 12,34. işleminin sonucu kaçtır?

2002 ÖSS Soruları. 5. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve 123,4 0, ,234 12,34. işleminin sonucu kaçtır? 00 ÖSS Soruları 3,4.,34 0, 34,34 işleminin sonucu kaçtır? ) 0 ) 0, ) 9,9 ) 0, E),. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve a 7 a 4 : = c, : = d b 0 b 4 olduğuna göre, c + d nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal II / 6 Kasım 008 Matematik Soruları ve Çözümleri. a 3 < 5 7 eşitsizliğini sağlayan en küçük a doğal sayısı kaçtır? A) 4 B)

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D)

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Çokgenler Dörtgenler MATEMAT K TEST 15 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? 4. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün çokgen de ildir? 2. Afla daki çokgenlerden

Detaylı

YGS MATEMATİK DENEMESİ-1

YGS MATEMATİK DENEMESİ-1 YGS MATEMATİK DENEMESİ- Mustafa SEVİMLİ Fatih KAYGISIZ İbrahim KUŞÇUOĞLU Aydın DANIŞMAN ÇAKABEY ANADOLU LİSESİ Serkan TÜRKER Nejdet KİRPİ Şenay TAĞ GÜRLER Taner KAHYA Çakabey Anadolu Lisesi 0-0 . x olduğuna

Detaylı

UZAY KAVRAMI VE UZAYDA DOĞRULAR

UZAY KAVRAMI VE UZAYDA DOĞRULAR UZAY KAVRAMI VE UZAYDA DOĞRULAR Cisimlerin kapladığı yer ve içinde bulundukları mekan uzaydır. Doğruda sadece uzunluk, düzlemde uzunluk ve genişlik söz konusudur. Uzayda ise uzunluk ve genişliğin yanında

Detaylı

8. SINIF MATEMATİK TESTİ A

8. SINIF MATEMATİK TESTİ A . Yandaki tahtada yazılmış olan sayılardan hangisi silinirse kalan sayıların tamamı rasyonel sayı olur? 3, 5 45 44-8 4. 5-, _ 0,09-0,64 i işleminin sonucu kaçtır? A),6 B) C) D) 0,4 A) - 8 B) 44 C) 45 D)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 T.. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 MATEMATİK Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 0 SINAV SÜRESİ :

Detaylı

PİRAMİT, KONİ VE KÜRENİN ALANLARI

PİRAMİT, KONİ VE KÜRENİN ALANLARI PİRAMİT, KNİ VE KÜRENİN ALANLARI KAZANIMLAR Piramit kavramı Piramitin yüzey alanı Kesik piramitin yüzey alanı Düzgün dörtyüzlü kavramı Piramitin dönme simetri açısı Koni kavramı Koninin yüzey alanı Kesik

Detaylı

LYS - 1 MATEMATÝK TESTÝ

LYS - 1 MATEMATÝK TESTÝ LYS - 1 MATEMATÝK TESTÝ DÝKKAT : 1. Bu ese oplam 50 soru vardýr.. Cevaplamaa isediðiniz sorudan baþlaabilirsiniz.. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Maemaik Tesi için arýlan kýsmýna iþareleiniz.. Safalar

Detaylı

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır. MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a, b, c birer reel sayı

Detaylı

TEST. Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı. 4. Dik Kenarlar Hipotenüs. 5. Aşağıdaki dik üçgenlerden hangisinin çevre uzunluğu en fazladır?

TEST. Dik Üçgen ve Pisagor Bağıntısı. 4. Dik Kenarlar Hipotenüs. 5. Aşağıdaki dik üçgenlerden hangisinin çevre uzunluğu en fazladır? ik Üçgen ve Pisagor ağıntısı. Sınıf atematik Soru ankası TEST 1.. ik enarlar Hipotenüs m m cm 1 cm cm 60 cm y cm 100 cm z cm 1, cm 1,3 cm ir el fenerinden çıkan ışık m yol alarak yukarıdaki m uzunluğundaki

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1 . Alanı 36 5 olan bir ABC ikizkenar üçgeninde ==2 ise bu üçgende B den AC ye inilen dikmenin ayağının C noktasına olan uzaklığı nedir? ) 2,8) 3) 3,2 ) 3,7 ) 4, 2. Ayrıt uzunlukları 4, 0 ve 4 5 olan dikdörtgenler

Detaylı

17 ÞUBAT 2016 5. kontrol

17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Tuna ve Coþkun un yaþlarý toplamý 23, Coþkun ve Ali nin yaþlarý toplamý 24 ve Tuna ve Ali nin yaþlarý toplamý 25 tir. En büyük olanýn yaþý kaçtýr? A) 10 B)

Detaylı

SERİMYA 2003 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA 2003 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA 00 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. + + 5 0 + + + 0 40 toplamının sonucu kaçtır? A) 5 B) C) D) E) + 4. a,b,c Z olmak üzere, a + b + c 7 = 6 ise, a.b.c kaçtır? A) 6 B) 8 C) D) 6 E) 8 y.

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI 4 II MATEMATİK YARIŞMASI I AŞAMA SORULARI 4? 4 4 A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 5 A) B) C) - D) E) - 8 4 x x

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R I. BÖLÜM: GEOMETRİ İ Ç İ N D E K İ L E R A) ÜÇGENLER...7 1. Üçgende Açılar...8. Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik...10. Üçgenin Teoremleri:(Öklid, Pisagor, Kosinüs, Stewart, Carnot, Menaleus, Ceva Teoremleri)...14

Detaylı

TEMEL MATEMATİK YGS DENEME SINAVI - 2 YGS AYHAN YANAĞLIBAŞ

TEMEL MATEMATİK YGS DENEME SINAVI - 2 YGS AYHAN YANAĞLIBAŞ TEMEL MTEMTİK YGS DENEME SINVI - YGS YHN YNĞLIBŞ 05-06 Bu çalışmanın her aşamasında emeğini esirgemeyen öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim. ralık-05 TEMEL MTEMTİK TESTİ YGS-. 04, 04, 4-08, + - 0, işleminin

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

Temel Matematik Testi - 1

Temel Matematik Testi - 1 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 00. u testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir?

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir? üzgün Çokgenler 7. Sınıf Matematik Soru ankası S 49 1. 4. ir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar toplamı kaç derecedir? ) 70 ) 900 ) 1080 ) 160 Şekilde verilen düzgün çokgenine göre, I., köşesine

Detaylı

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR 9. SINIF Geometri Amaç-1: Nokta, Doğru, Düzlem, Işın ve Uzayı Kavrayabilme. 1. Nokta, doğru, düzlem ve uzay kavramlarım açıklama. 2. Farklı iki noktadan geçen doğru sayışım söyleme

Detaylı

Geometrik Cisimlerin Hacimleri

Geometrik Cisimlerin Hacimleri 1 Ülkemizin kongre ve fuar merkezlerinden biri, Antalya daki Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi dir. Renkli ısıcamlı uzay çatı ile örülerek piramit şeklinde inşa edilmiştir. 2 Şekildeki piramidin tabanı

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

2.Bölüm - Meraklýsýna Akýl yunlarý 5 Dakika 1.Yýldýz Savaþlarý Diyagramdaki her satýra, sütuna ve kapalý alana ikiþer yýldýz yerleþtirin. Yýldýzlar bi

2.Bölüm - Meraklýsýna Akýl yunlarý 5 Dakika 1.Yýldýz Savaþlarý Diyagramdaki her satýra, sütuna ve kapalý alana ikiþer yýldýz yerleþtirin. Yýldýzlar bi Bölüm 2 Meraklýsýna Akýl yunlarý 16 Aðustos 2015 15:15-16:30 5 Dakika Puan SRULAR 1a. Yýldýz Savaþlarý 1b. Yýldýz Savaþlarý 2a. X 2b. X 3a. Tapa 3b. Tapa 4a. Yol 4b. Yol 5a. Patika luþturma 5b. Patika

Detaylı

1. BÖLÜM: PERMÜTASYON (SIRALAMA) BÖLÜM: KOMBİNASYON (SEÇME) A. SEÇME (KOMBİNASYON) B. KOMBİNASYON GEOMETRİ İLİŞKİSİ

1. BÖLÜM: PERMÜTASYON (SIRALAMA) BÖLÜM: KOMBİNASYON (SEÇME) A. SEÇME (KOMBİNASYON) B. KOMBİNASYON GEOMETRİ İLİŞKİSİ İçindekiler 1. BÖLÜM: PERMÜTASYON (SIRALAMA)... 10 A. SAYMA KURALLARI... 10 B. FAKTÖRİYEL... 14 C. n ELEMANLI BİR KÜMENİN r Lİ PERMÜTASYONLARI (Dizilişleri)... 17 Ölçme ve Değerlendirme...20 Kazanım Değerlendirme

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI.

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI. Sayfa1 9. Ulusal serimya İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 2011 Sayfa2 1. Bir ABCD konveks dörtgeninde AD 10 cm ise AB CB? m( Dˆ ) 90, ( ˆ) 150 0 0 m C ve m Aˆ m Bˆ ( ) ( ) olarak

Detaylı

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta Matematik 3 Sosyal Bilgiler Önerilen Dersi Tamamlama Süresi Ünite 1 : Ünite 2 : Ünite 3 : Ünite 4 : Ünite 5 : Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta 2 Haft a 3 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ 14. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ 14. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE ÖLGESİ 4. OKULLR RSI MTEMTİK YRIŞMSI 8. SINIF ELEME SINVI TEST SORULRI. n bir tamsayı olmak üzere, n n 0 ( 4.( ) +.( ) + 7 + 8 ) işleminin sonucu kaçtır? ) 0 ) 5 ) 6 ). ir kitapçıda rastgele seçilen

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan. Eğitimde

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan. Eğitimde ALES 2017 EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Eğitimde 30. yıl Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve Sayısal Soru

Detaylı

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta

Matematik. Önerilen Dersi Tamamlama Süresi. Sosyal Bilgiler. Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 2 Hafta Matematik 2 Sosyal Bilgiler Önerilen Dersi Tamamlama Süresi Ünite 1 : Ünite 2 : Ünite 3 : Ünite 4 : Ünite 5 : Ünite 6 : Ünite 7 : Ünite 8 : 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta 2 Haft a 3 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 2 Hafta

Detaylı

SAYISAL BÖLÜM. 5. a, b, c pozitif tamsayılar, c asal sayı ve. olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 6 E) 1

SAYISAL BÖLÜM. 5. a, b, c pozitif tamsayılar, c asal sayı ve. olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? 6 E) 1 SYISL ÖLÜM ĐKKT! U ÖLÜM VPLYĞINIZ TOPLM SORU SYISI 90 IR. Đlk 4 Matematiksel Đlişkilerden Yararlanma Gücü, Son 4 en ilimlerindeki Temel Kavram ve Đlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir. şit ğırlık ÖSS puanınızın

Detaylı