"Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli""

Transkript

1 Mustafa Keser coþturdu Türk Polis Teþkilatý'nýn 168. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Çorum Belediyesi tarafýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli ve Çorum halkýna, Mustafa Keser konseri düzenlendi. 4 TE Belediye KSS'de arsa satacak 3 TE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) "Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli" Cemal Kaçay'dan MYO öðrencilerine tavsiyeler Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 'Tecrübe Günleri' etkinliðine devam ediyor. Ýki yýldýr geleneksel hale gelen etkinlikte dün Halk Bankasý Çorum Þubesi Müdürü Cemal Kaçay konuk oldu. MYO konferans salonunda yapýlan programýn açýlýþ konuþmasýný MYO Müdürü Menderes Suiçmez yaptý. 5 TE Bal Ormanlarý bal kalitesini yükseltecek Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü, Osmaniye mevkiinde "Bal Ormaný" yapýmýna baþlarken Evcikuzkýþla köyünde ise "Alýç Ormaný"ný tamamlandý. Yapýlacak Bal Ormanlarý ile daha kaliteli bal elde edilecek. 4 TE "Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu" çözüm sürecine destek Çorum'da oluþturulan "Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu" çözüm sürecine destek vermek amacýyla basýn açýklamasý yayýnladý. "Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada büyük dönüþümler ve deðiþimler yaþanýyor. Ýslam coðrafyasýnda despot ve ceberut yönetimler bir bir yýkýlýyor, yerine Müslüman halklar kendi talepleri ve mücadeleleriyle kendi kendilerini idare etmeye baþlýyorlar" ifadeleriyle baþlayan açýklamada... 7 DE 2B arazi tapularý sahiplerine kavuþuyor Çorum Defterdarlýðý kamuoyunda '2B Yasasý' olarak bilinen orman vasfýný yitirmiþ arazilerin satýþýyla ilgili çalýþmalarýný tamamladý. Bu kapsamda kullandýðý 2B arazisini satýn almak üzere baþvuruda bulunan kullanýcýlara tapu tescilleri yapýlmaya baþlandý. Kullandýðý 2B arazisini satýn almak üzere baþvuruda bulunan kullanýcýlardan 3 tanesine dün Defterdarlýk Binasýnda düzenlenen törenle tapularý teslim edildi. 4 TE Kamu-Sen Çorum Ýl Baþkaný ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan, bu milletin arasýna nifak tohumlarý ekilmesine asla izin vermeyeceklerini söyledi. Devlet Tiyatro Salonu'nda yapýlan "Anayasa Çalýþmalarýnda Milli Birlik Meselemiz" konulu panelin açýlýþ konuþmasýný yapan Mahmut Alparslan, "Bizi biz yapan deðerlerimizden asla vazgeçmeyeceðiz çünkü biz Türkiye Kamu Sen'iz" dedi. Hitit Üniversitesi Giriþimci Liderler Kulübü Ýnternet Haftasý nedeniyle "Ýnternet & Hukuk" konulu konferans düzenledi. Rektörlük konferans salonunda dün organize edilen programa konuþmacý olarak Av. Meltem Banko katýldý. Ýnternetin yüzyýlýn en önemli konusu olduðunu kaydeden ve insan hayatýnda her þeyin internet ile olduðunu dile getiren Meltem Banko, internetin iyi algýlanmasýnýn önemine ve internetin risklerine dikkat çekti. "Birkaç artist ve çalgýcýnýn peþinden gitmeyeceðiz" 11 DE 5 TE Av. Meltem Banko AKÇADER'den "Naat Gecesi" 1.Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi hazýrlýklarý tamam Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü tarafýndan organize edilen ve 740 baþvurunun sadece yüzde 12 gibi bir oranýnýn kabul edildiði "1.Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi"nin programý Nisan tarihlerinde yapýlacak. 4 TE Aktif Çalýþanlar Derneði (AKÇADER), "Kutlu Doðum Haftasý" nedeniyle, "Naat Gecesi" düzenleyecek. Etkinlik 14 Nisan Pazar günü saat 20.00'da, Devlet Tiyatro Salonu'nda yapýlacak.konuyla ilgili açýklama yapan Dernek Baþkaný Üzeyir Yazýcý þunlarý söyledi: 2 DE Üniversite öðrencilerinden emniyete tebrik 6 DA "Danimarka'dan Türkiye'ye dönen ailelere yardým yapýyoruz" 3 TE

2 2 HABER " POLÝSE YARDIMCI OLMAK, KAMU DÜZENÝNE KATKIDA BULUNMAKTIR. AKÇADER'den "Naat Gecesi" Aktif Çalýþanlar Derneði (AKÇADER), "Kutlu Doðum Haftasý" nedeniyle, "Naat Gecesi" düzenleyecek. Etkinlik 14 Nisan Pazar günü saat 20.00'da, Devlet Tiyatro Salonu'nda yapýlacak.konuyla ilgili açýklama yapan Dernek Baþkaný Üzeyir Yazýcý þunlarý söyledi: "Derneðimiz tarafýndan pazar günü, akþam saat 20.00'da Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek olan "Naat Gecesi" etkinliðine tüm halkýmýz davetlidir. Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle gerçekleþtireceðimiz programýmýz Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþlayacaktýr. Dernek tanýtým sunusu ve açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile ilgili çocuk korosunun okuyacaðý þiir, ilahi ve naat dinletisi gerçekleþtirilecektir. Programýmýz, Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle okunan kitap yarýþmasýnda dereceye giren velilere ödül töreniyle sona erecektir." YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hüseyin oðlu 1978 doðumlu Lütfü Tiryaki HÜKÜMSÜZDÜR SATILIK BAÐ Çorum Barajý'nda içinde elektriði, kuyusu, suyu yeni yapýlan evi 1386 m2 her çeþit meyve aðacý olan tel örgüsü, kapýsý, havuzu, çift giriþi olan bað sahibinden satýlýktýr. Not: Ev, arsa, otomobille takas olur. Ýleriye dönük vade yapýlýr. Evi mobilyalarýyla birlikte verilecektir. NOT: Bað ýn resimlerini görmek isteyenler a girerek Nolu ilan numarasý ile arama yaparak ayrýntýlý bilgiye ulaþabilirler. Müracaat Tel: Nisan Polis Haftasý TT'den Vali Baþköy'e ziyaret Türk Telekom Yöneticileri, Çorum Ýl Müdürü Aldulkadir Alpergün, Ankara Kurumsal Satýþ Yöneticisi M.Naci Doðan ile Kamu Satýþ ve Proje Yönetimi Direktörlüðü Proje Yönetici Serkan Özbalcý'dan oluþan heyet Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda Ankara Kamu Satýþ ve Proje Yönetimi Direktörlüðü Proje Yönetici Serkan Özbalcý, Vali Baþköy'e video konferans, video konferans uygulamalarý ile video konferansýn teknik özellikleri hakkýnda bilgi verdi. Türk Telekom'un her geçen gün altyapýsý ve teknolojisini güçlendirdiðine dikkat çeken Vali Baþköy, Türkiye'nin önde gelen biliþim þirketlerinden biri olan Türk Telekom'un geniþ bir coðrafyaya yaydýðýný ifade etti ve bu kapsamda Çorum'a yeni yatýrým yapmaya davet etti. Ýlim Yayma Cemiyeti'nden Kur'an ziyafeti Ýmsâk :4:12 Güneþ :5:59 Ýþrak :6:48 Öðle :12:52 Ýkindi :16:34 Akþam :19:24 Yatsý :20:58 ÞÜKRÜ GÜLTEPE Savaþ deðil barýþ olsun Akan kanlar artýk dursun Bu silahlar yere batsýn Barýþ istiyoruz Huzur refah günler gelsin Aðlayanlar artýk gülsün Sevgi seli kalbe dolsun Barýþ istiyoruz barýþ Ana bacý aðlamasýn Yüreðini daðlamasýn Kapýlarý baðlamasýn Barýþ istiyoruz barýþ Akan kanlar akmaz olsun Açan güller solmaz olsun Silah sesi gelmez olsun Barýþ istiyoruz barýþ Kini nefreti atalým Dostluk muhabbet katalým Savaþa lanet atalým Barýþ istiyoruz barýþ Gül tepeyim savaþ bitsin Gül dalýnda bülbül ötsün Ayrýlýklar artýk gitsin Barýþ istiyoruz barýþ 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 15. Hafta Bir Müslüman, Cuma günü gusül abdesti alýp, Cuma namazýna giderse, bir haftalýk günahlarý affolur ve her adýmý için sevap verilir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri BARIÞ ÝSTÝYORUZ HAVA DURUMU SATILIK KAVAK Akçakaya Köyü Cami Minare Ýnþaatýnda kullanýlmak üzere 60 ton kesilmiþ, hazýrlanmýþ kavak satýlýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Kur'an ziyafeti programý düzenleyecek.ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Av. Mehmet Karadað organize edecekleri program hakkýnda verdiði bilgide 13 Nisan 2013 Cumartesi günü saat 21.00'da Ýl Müftülüðünün de desteðiyle Kur'an Ziyafeti etkinliði yapacaklarýný ifade ederek, "Türkiye'nin çeþitli yerlerinden gelecek olan hafýzlar eþliðinde düzenleyecek olduðumuz programýn heyecanýný yaþamaktayýz. Programýmýzýn yatsý namazý sonrasý saat 21.00'de baþlamasýný öngörmekteyiz. Türkiye ve Dünya 1.si Hafýz Mustafa Kýzýlcaoðlu, Türkiye ve Dünya 1.si Hafýz Âdem Bilir, Fatih Camii Baþ Ýmam Hatibi Hafýz Osman Þahin, Türkiye 1.si Hafýz Salih Akyüz, Türkiye 1.si Hafýz Ýsa Kýrtepe ve yine Türkiye 1.si Hafýz Faruk Yazar Kur'an tilavetleriyle bizlerle buluþacaklar. Ýnanýyorum ki dinlemeye gelen herkesi bambaþka bir manevi atmosfere götürecekler. Bu noktada düzenleyecek olduðumuz bu kutlu programda hemþerilerimizi de aramýzda görmekten kývanç duyacaðýmýzý belirtmek isterim" dedi. Yýl: 9 Sayý: 2449 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,783 1,793 EUR 2,338 2,353 STERLiN 2,73 2,77 JPY YENi 0,0177 0,0181 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BEZGÝNOÐLU ECZANESÝ TEL: HÜRRÝYET CAD. NO:13 ERMAN ECZANESÝ TEL: ULUKAVAK MH TARAKÇI 8.SOK. 32/A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 "Modernleþme tarihimize yenilik adýna sürekli taklitle yetinmiþiz" Belediye KSS'de arsa satacak Belediye Meclisinin olaðanüstü toplantýsý dün yapýldý. Meclis salonunda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü baþkanlýðýnda yapýlan toplantý da tek gündem maddesi görüþüldü. Küçük Sanayi Sitesi'nin Yaydiðin giriþi tarafýna inþa edilecek yeni dükkanlara arazi kazandýrmak için belediye buradaki mülklerini satacak. Gündem maddesi hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Küçük Sanayi Sitesine yapýlacak dükkanlarýn arazilerinin bulunduðu alanýn bir kýsmýnýn Hazine arazisi diðer kýsmýnýn da tapulama dýþý alan olduðunu dile getirerek, "Biz belediye olarak tapulama dýþý alaný belediyenin mülkü haline getirdik. Burada ki 16 bin metrekare arazinin tapularýný aldýk. Þimdi bu arazilerin satýþýna sýra geldi" dedi. Arazi satýþýný meclise olaðanüstü toplantýyla getirmelerinin amacýnýn iþleri hýzlandýrmak olduðunu kaydeden Baþkan Külcü, "Aþaðý Sanayi Sitesinin Küçük Sanayi Sitesine en kýsa süre de taþýnmasý için çalýþýyoruz. Daha önce bu konuda kesin ifadeler kullanmýþtýk. Þehrin geleceði için taþýnma iþinin hýzlanmasý lazým. Bunu yaparken de esnaf kardeþlerimizin maðdur olmasýný istemedik. Aþaðý Sanayi bölgesinin imar planýný ise bir önceki meclis toplantýsýnda kabul ettik. Artýk sözün bittiði yerdeyiz" þeklinde kaydetti. Küçük Sanayi Sitesinin Yaydiðin giriþine yapýlacak olan yeni dükkanlarýn temelinin tahminen yaz aylarýnda atýlacaðýný açýklayan Baþkan Külcü, " adet dükkanýn temeli yaz aylarýnda atýlacak ve 18 ay da tamamlanacak" diyerek sözlerini tamamladý. Gündem maddesi yapýlan oylama da oy birliði ile kabul edildi. Fatih AKBAÞ Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafýndan düzenlenen "Reformist Bir Sultan: III. Selim ve Nizam-ý Cedit" konulu bir konferansa konuþmacý olarak Atatürk Araþtýrma Merkezi Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan katýldý. ATAM Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan konferans öncesinde, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti. Atatürk Araþtýrma Merkezi Baþkaný olarak Ankara ve Ýstanbul dýþýndaki ilk yurt içi davetini Hitit Üniversitesi'nden almasýndan dolayý memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Beyhan, Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkür etti. Beyhan, üniversitenin bulunduðu þehre büyük bir dinamizm ve kültürel zenginleþme getirdiðini ve bu olumlu ortamýn özellikle üniversitelere belediye ve valilik gibi devletin diðer kurumlarýnýn destek vermesi, iþbirliði yapmasý ve birlikte hareket etmesi halinde önemli sonuçlar elde edildiðini ifade etti. Rektör Alkan ise ATAM Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan'ý Hitit Üniversitesinde görmekten duyduðu memnuniyeti ifade ederek üniversiteyi sürekli geliþme içinde olduðunu, gelinen noktaya büyük emeklerle ulaþýldýðýný ve baþarýlacak daha büyük hedeflerinin bulunduðunu belirtti. Prof. Dr. Alkan, Çorum'da Hitit Üniversitesi'nin gerek valilik gerek belediye gerekse halk tarafýndan desteklendiðini, birlikte büyük bir ahenk içinde çalýþýldýðýný, bunun göstergelerinden biri olarak da ortaklaþa yapýlan sosyal ve kültürel etkinliklere iþaret etti. Ziyaretin sonunda ise Rektör Alkan, Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan'a Hitit Güneþi biçiminde tasarlanmýþ bir plaket takdim etti. Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan "III. Selim ve Nizam-ý Cedit" konulu konferansýna III. Selim'in þehzadelik dönemindeki yetiþme koþullarýndan bahsederek baþladý. Batýlý tarafýndan sadece "Ottoman Empire" olarak nitelendirilen Osmanlý Devleti'nin aslýnda "Devlet-i Âliye", "Osmanlý Memalik-i Mahrusasý" gibi adlandýrmalardan da anlaþýldýðý üzere büyük ve köklü bir devlet yapýsýna sahip bulunduðuna vurgu yaparak Takvim-i Vekayi'nin Türkçe dýþýnda Arapça, Ermenice ve Rumca yayýmlanmasýnýn buna bir örnek teþkil ettiðini ifade etti. Konuþmasýnýn devamýnda yeniçerilik sisteminin zaman içinde nasýl yýpranýp bozulduðunu "top gürültüsünden korkan, barut kokusundan tiksinen, düþmaný görünce kaçan" gibi çeþitli tanýmlamalarla anlatan Beyhan, III. Selim'in Nizam-ý Cedit yapýlanmasýna neden gittiðinin bu tür okumalarla daha kolay anlaþýlacaðýný söyledi. Konuþmasýnýn son bölümünde her zaman eski ve yeni taraftarlarýnýn bulunduðuna çeþitli örnekler veren Beyhan, modernleþme tarihimize bakýldýðýnda yenilik adýna sürekli taklit ile yetinildiði kaydetti. Konferansýn sonunda Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, akademisyen ve öðrencilerden gelen sorularý cevaplandýrdý ve kendisine Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný ve Tarih Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek tarafýndan çiçek takdim edildi. Minikler, büyüklerle deney yaptý Hitit Üniversitesi ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nün ortak yürüttüðü "Minik Yüreklerle Büyük Eller Yapýyor, Yaþýyor, Öðreniyor" projesinin 8. etkinliði Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Laboratuarýnda gerçekleþti.kimya Bölümü Araþtýrma Görevlileri; Araþ. Gör. Bediha Akmeþe, Araþ. Gör. Tuðçe Göver, Araþ. Gör. Ömer Yurdakul ve Araþ. Gör. Gülnihal Davulga Erten, Ýstiklal Ýlkokulu 4. sýnýf öðrencileri ile birlikte, diþ macunu eldesi, sihirli su, basit ortamda indicatör rengi, alev denemesi ve yanardað deneyi yaptýlar. Etkinlikte sunum eþliðinde yapýlan deneylerle minik öðrenciler, þaþkýnlýk ve beraberinde de öðrenmenin mutluluðunu yaþadýlar. Etkinliðe Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü adýna koordinatör Milli Eðitim Þube Müdürü Kadir Söngüt, Yrd. Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz, Ýstiklal Ýlkokulu Müdürü Hüseyin Güler ve 4. sýnýf öðretmeni Hacer Kara'da katýldý. Tabip Odasýndan Bekircan Peksoylu'ya tebrik Bekircan Peksoylu Çorum Tabip Odasý Baþkaný Ali Yýlmaz ve yönetim kurulu üyeleri Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine yeni atanan Beyin Cerrahi Uzmaný Operatör Doktor Bekircan Peksoylu'yu ziyaret ederek yeni görevinden dolayý kutladýlar. Tabipler Odasý Baþkaný Ali Yýlmaz ziyarette yaptýðý konuþmada Bekircan Peksoylu'nun güzel çalýþmalara imza atacaðýna inandýklarýný dile getirerek yeni görevinde baþarý dileklerini iletti. Bekircan Peksoylu ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Tabip Odasý yönetimine teþekkür etti. Yasin YÜCEL "Danimarka'dan Türkiye'ye dönen ailelere yardým yapýyoruz" Sosyal Belediyecilikte, Türkiye'den önemli çalýþmalara imza atan Çorum Belediyesi'ni Danimarka Sosyal Ýþler Bakanlýðý yetkilileri ziyaret etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret eden Danimarka heyeti, Çorum'u çok beðendiklerini, Çorum'un temizliðinin dikkatlerini çektiðini ifade etti. Danimarka'ya iþ nedeniyle giden ve Türkiye'ye kesin dönüþ yapan ailelerle ilgili çalýþmalar yaptýklarýný ifade eden Danimarka heyeti içerisinde eski Danimarka milletvekili ve þu anda Sosyal Ýþler Bakanlýðý Sosyal Komisyon Baþkaný olan hemþehrimiz Hüseyin Araç, Sosyal Ýþler Proje Müdürü Ea Nielsen ve Danimarka Belediyeler Birliði Temsilcisi Anne Marie Frederiksen yer aldý. Danimarka Sosyal Ýþler Bakanlýðý Proje Müdürü Ea Nielsen, Danimarka'dan Türkiye'ye gelen ailelerin durumlarýný görmek için Türkiye'de bulunduklarýný söyledi. Danimarka'dan Türkiye'ye dönüþ yapan Türk ailelerin sýkýntý yaþamamalarý için bir seferliðine mahsus olmak üzere maddi destek saðladýklarýný ifade eden Nielsen, "Türkler bizlere çalýþarak çok yardýmcý oldular. Olmaya da devam ediyorlar. Bizler de bu yardýmlarýn karþýlýðýný vermeye çalýþýyoruz. Bu þehirde güzel dostluklar edindik. Sizinle çalýþmaya hazýrýz" dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Çorum'un insanlýðýn en eski yerleþim yerlerinden birisi olduðunu söyledi. Türkiye'nin çok köklü gelenekleri olan bir devlet olduðunu dile getiren Baþkan Külcü, "Danimarka'dan dönmek isteyen tüm hemþehrilerimiz baþýmýzýn tacýdýr. Türkiye son 10 yýlda büyük bir yol kat etti. Saðlýkta, sanayide, eðitim ve sosyal yaþamda vatandaþlarýmýzýn refah seviyesi çok yükseldi. Genelde hükümetimiz ve yerelde de bizler olmak üzere elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

4 HABER 4 Mustafa Keser coþturdu Türk Polis Teþkilatý'nýn 168. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Çorum Belediyesi tarafýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli ve Çorum halkýna, Mustafa Keser konseri düzenlendi. Atatürk Spor Salonunda yapýlan konseri Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Ýl Garnizon Komutaný Hakan Saraç, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Vali Yardýmcýlarý, diðer protokol üyeleri, Emniyet Teþkilatý mensuplarý ve aileleri ile vatandaþlar izledi. Renkli görüntülere sahne olan Mustafa Keser konseri izleyicilerin beðenisini kazandý. Kubilay Kaan YÜCEL Bal Ormanlarý bal kalitesini yükseltecek Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü, Osmaniye mevkiinde "Bal Ormaný" yapýmýna baþlarken Evcikuzkýþla köyünde ise "Alýç Ormaný"ný tamamlandý. Yapýlacak Bal Ormanlarý ile daha kaliteli bal elde edilecek. Amasya Orman Bölge Müdürü Ahmet Ceylan ve Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen fidan dikimi tamamlanan "Alýç Ormaný" ve "Bal Ormaný" yapýlacak arazide incelemelerde bulundular. Osmaniye mevkiinde 100 dönümlük arazide Akasya, Ýðde, Akçaaðaç, Ihlamur fidan dikim alanýnýn tamamlandýðýný kaydeden Eriþen sonbaharda fidanlarýn dikileceðini söyledi. Eriþen, Urlu Ýþletme Þefliði sahasýnda yer alan Evcikuzkýþla köyünde ise 50 dönümlük araziye 2300 adet alýç fidan dikiminin tamamlandýðýný kaydetti. Ýþletme Müdürü Osman Eriþen, Çorum Bal Üreticileri Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Erdal Odabaþ, Sarmaþa Köyü Muhtarý Kadim Yüksel ve köy halký ile fidan dikim alaný için hazýrlanan sahayý gezdiler. Bal Üreticileri Birliði Baþkaný Erdal Odabaþ, Çorum'a flora zenginliðinin kurulacak Bal Ormanlarýyla zenginleþtirilmesinin arýcýlar için büyük bir kazanç olacaðýný ifade ederek, "Meradan toplanan nektar zaman zaman kimyasal kirliliklerin kovana gelmesine neden olurken Bal Ormanlarýndan gelecek nektar ise daha saðlýklý olmaktadýr. Bu tür ormanlarýn çoðaltýlmasý balý kimyasal kirlilikten koruyacaktýr. Çünkü tarladaki buðdayda, bahçede açan çiçekler tarým ilaçlarýna gübre yoluyla kimyasallara maruz kalmaktadýr. Bal Ormanlarýnda ilaçlama ve gübreleme olmayacaðýndan kovanlara daha kaliteli Bal taþýnacaktýr. Orman Ýþletme Müdürümüz Osman Eriþen beyin konunun önemine vakýf olmasýndan büyük mutluluk duyduk. Her yýl kurulmasý tasarlanan üç Bal Ormaný ile sýnýrlý kalmayan çalýþmalar, fidan daðýtýmý ile desteklenecektir. Önümüzdeki son baharda arýcýlarýmýza daðýtýlacak ballý bitkilerle, her köyde bir bal ormaný olacaktýr. Bu balcýmýzýn daha çok bal üretmesine neden olacaktýr. Ürettikçe kazanacak, kazandýkça daha çok üretecektir" dedi. Odabaþý, daha sonra Ýþletme Müdürü Osman Eriþen'e teþekkür edip Bal Ormanlarýn mutlaka sayýsýnýn artmasý gerektiðini söyledi. Osman Eriþen ise dikilen fidanlarýn sosyal ormancýlýk kapsamýnda orman köylerinin kalkýnmasýnda gelir düzeyinin yükseltilmesinde destek saðlayacaðýný ayný zamanda erozyonun önlenmesi ve oksijen miktarýnýn artmasýnda katký vereceðini belirtti. 1.Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi hazýrlýklarý tamam Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü tarafýndan organize edilen ve 740 baþvurunun sadece yüzde 12 gibi bir oranýnýn kabul edildiði "1.Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi"nin programý Nisan tarihlerinde yapýlacak. Programda Gençlik ve Spor Bakan Yardýmcýsý Yusuf Tekin'in de baþkanlýk sistemi ile ilgili konuþma yapacak. Programda Oðuzlar Ýlçesinde yapýlacak olan tekne turu, yunus yarýþý gibi etkinlikler de yer alacak. Kongrenin sponsorlarý arasýnda yer alan Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk yaptýðý açýklama da "Öncelikle Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü'ne 1.Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresinde baþarýlar diliyor ve böyle önemli bir organizasyonu yürüttükleri için tebrik ediyorum.biz Oðuzlar Belediyesi olarak genç kardeþlerimize destek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalýþtýk zaten böyle bir organizasyonun sponsorlarý arasýnda yer almamýz,gençlere verdiðimiz önemi bir nebzede olsa gösteriyor diye düþünüyorum.oðuzlar da yaptýðýmýz bu güzel tesis inþallah önümüzdeki zaman içerisinde daha da büyüyerek bölgenin en önemli yerlerinden biri haline gelecek. Bence Çorum çok þanslý bir þehir Hitit Üniversitesi gibi bir deðere sahip ve özellikle sayýn Rektör Reha Metin Alkan'ý da çalýþmalarýndan dolayý tebrik ediyorum" dedi. Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü Akademik Danýþmaný Doç Dr Cemil Hakyemez ise "Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü olarak çok kýsa zamanda yaptýðýmýz önemli organizasyonlar bizleri daha büyük organizasyon arayýþlarýna yöneltmiþtir. Üniversitemiz, Çorum ve Oðuzlar Belediyelerimizin yanýsýra destek olan özel kuruluþlarla beraber bu kongreyi güzel bir þekilde tamamlayacaðýmýza inanýyoruz. 1. sini yapacaðýmýz bu kongreyi gelenekselleþtirmek, hem Çorum hem de üniversitemizin tanýtýmýnda etkin rol oynamak açýsýndan oldukça önemlidir. Ayrýca basýn mensubu arkadaþlarýmýzýn desteði azýmsanmayacak kadar fazla ve bundan sonra da ayný desteði bekliyor kendilerine teþekkür ediyoruz" þeklinde kaydetti. 2B arazi tapularý sahiplerine kavuþuyor Çorum Defterdarlýðý kamuoyunda '2B Yasasý' olarak bilinen orman vasfýný yitirmiþ arazilerin satýþýyla ilgili çalýþmalarýný tamamladý. Bu kapsamda kullandýðý 2B arazisini satýn almak üzere baþvuruda bulunan kullanýcýlara tapu tescilleri yapýlmaya baþlandý. Kullandýðý 2B arazisini satýn almak üzere baþvuruda bulunan kullanýcýlardan 3 tanesine dün Defterdarlýk Binasýnda düzenlenen törenle tapularý teslim edildi. Defterdar Yaþar Ahmet Özkan'ýn da katýldýðý törende Merkez Arpalýk Köyünden Mehmet Þahin ve Ýsmail Özçelik ile merkez Elicek Köyü'nden Selvi Þimþek'e tapularý teslim edildi. Tapu teslim töreninde konuþan Defterdar Özkan, kanunun yürürlüðe girdiði 2012 yýlý Nisan ayýndan bu tarafa sürdürülen çalýþmalar kapsamýnda Çorum merkezde 473, ilçelerde ise 1259 olmak üzere il genelinde toplam 1732 adet 2B arazisi tespit ettiklerini açýkladý.bu arazilerin 374'ü Çorum merkezde, 1717'si ise ilçelerde olmak üzere toplam 2091 kullanýcýsýnýn bulunduðunu vurgulayan Defterdar Özkan, ilgili kanun çerçevesinde söz konusu arazilerin satýþýnda belirlenen rayiç bedelde yüzde 50 indirim uygulandýðýný, ödemenin peþin olarak yapýlmasý halinde ise yüzde 20 oranýnda ilave bir indirimin daha yapýldýðýný kaydetti.defterdar Özkan, söz konusu arazilerin vadeli satýþýnda ise 5 yýllýk vadede 10 eþit taksitte ödenmesi konusunda bir kolaylýk saðlandýðýný bildirdi.çorum'daki 2B arazisi kullanýcýlarýndan 866 tanesinin satýn alma baþvurusu yaparak hak sahipliði kazýndýðýný özellikle dile getiren Defterdar Özkan, Çorum Defterdarlýðý olarak 2B arazisi konusunda Türkiye'de bir ilke imza atarak, gerekli tescil iþlemlerini yaparak tapu teslimlerine baþladýklarýný söyledi. Baþvuru bedeli satýþ bedelinden düþük olan hak sahiplerine tapularýný vermeye baþladýklarýný anlatan Defterdar Özkan, satýþ bedeli baþvuru bedelinden yüksek olan hak sahiplerine ise 1 Mayýs tarihi itibariyle tapularýný teslim etmeye baþlayacaklarýný sözlerine ekledi.

5 HABER "Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli" Hitit Üniversitesi Giriþimci Liderler Kulübü Ýnternet Haftasý nedeniyle "Ýnternet & Hukuk" konulu konferans düzenledi. Rektörlük konferans salonunda dün organize edilen programa konuþmacý olarak Av. Meltem Banko katýldý. Ýnternetin yüzyýlýn en önemli konusu olduðunu kaydeden ve insan hayatýnda her þeyin internet ile olduðunu dile getiren Meltem Banko, internetin iyi algýlanmasýnýn önemine ve internetin risklerine dikkat çekti. Konuþmasýnda bu sosyal mecranýn ne kadar güvenli olduðuna örneklerle deðinerek dikkat çeken Av. Banko, internet güvenliði için gerekli olan uluslararasý düzenlemelerin daha etkin hale gelmesi gerektiðini ve eðitimin her alanýnda hukuk eðitiminin verilmesi gerektiðini belirtti. Konferans sonrasýnda ise katýlýmcýlarýn sorularýný cevaplayan Av. Banko'ya, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, teþekkür ederek çiçek ve plaket taktim etti. Kýsa bir konuþma da yapan Prof. Dr. Osman Eðri, internetin sadece eðlence için deðil, ayný zamanda bir bilgi eriþim aracý olduðunu belirterek, toplumda hukuk ve ahlakýn güzelleþtiði zaman herþeyin daha da güzelleþeceðini kaydetti. Konferans sonrasýnda Giriþimci Liderler Kulübü Baþkaný Burak Dutkun, etkinlik öncesinde verilen destekler nedeniyle Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a teþekkür etti. Konferansý Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ve Baro Baþkaný Ýbrahim Özyýlmaz'da izledi. "Gelecek nesillere iyi bir çevre býrakmak için yeni yeþil alanlar oluþturulmalý" "Yeþil Düþün" projesi kapsamýnda ülkemizi temsil eden ve Mayýs 2013 tarihleri arasýnda düzenlenecek olan seminerlere katýlmak üzere, Almanya'nýn Berlin þehrine gidecek olan, Anadolu Öðretmen Lisesi ile Atatürk Anadolu Lisesi öðrencilerinden oluþan heyet yolculuk öncesinde Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti. Ziyarette Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Hastaoðlu ve Müdür Baþ Yardýmcýsý Ahmet Doðan ile rehber öðretmen Asiye Kaynar'da hazýr bulundu. Ziyaret sýrasýnda rehber öðretmen Asiye Kaynar ve öðrenciler, "Yeþil Düþün" projesi hakkýnda Vali Baþköy'e bilgi verdiler. Yaþadýðýmýz yüzyýlda artan çevre kirliliði, küresel ýsýnma ve iklim deðiþikliðinin, temiz çevre faktörünü ve aðaçlandýrmayý ön plana çýktýðýný vurgulayan Vali Baþköy, "Artan çevre kirliði ve azan yeþil alanlar, aðaçlandýrma konusunda uluslararasý projelere konu olmaktadýr. Dolayýsýyla sürdürülebilir yeþil alanlarýn geliþtirilmesi önemi her geçen gün arttýrmaya devam etmektedir" dedi. Gelecek nesillere iyi bir çevre býrakmak için yeþil alanlarýn korumasýnýn ve üzerine yenilerinin eklenmesi gerektiðine dikkat çeken Vali Baþköy, bu kapsamda Sarmaþa'da 5 aðaçlandýrma çalýþmalarýn sürdüðünü belirterek, öðrencilerin aðaçlandýrmaya karþý hassasiyetle yaklaþmalarýnýn memnuniyet verici olduðunu belirtti ve çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Cemal Kaçay'dan MYO öðrencilerine tavsiyeler Bilal Çetin'den Girgin'e hayýrlý olsun ziyareti Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Esnaf Odasý Baþkaný Bilal Çetin, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin'e yeni binalarýna taþýnmalarýndan dolayý hayýrlý osun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuþan Bilal Çetin, Çorum'a böyle güzel bir bina kazandýrdýklarý için baþta Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin olmak üzere emeði geçen herkese teþekkür etti. Yeni Milli Eðitim Müdürlüðü binasýnýn pýrýl pýrýl bir bina olduðunu ve milli eðitim camiasýna hayýrlý olmasýný temenni eden Çetin, "Sayýn Milli Eðitim Müdürümüz Aytekin Bey'e Çorum'a böyle bir bina kazandýrdýðý için minnettarýz. Kendisinin baþarýlý çalýþmalarýný yakýndan takip ediyoruz. Aytekin Bey'in Çorum eðitimine yaptýðý katkýlar hiçbir zaman unutulmayacaktýr" dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti getiren Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin de, bu binanýn yapýlmasýnda hayýrsever Çorum esnafýnýn da büyük katkýlarý olduðunu belirterek, Bilal Çetin nezdinde esnaf ve sanatkarlara teþekkür etti. Yýllardýr kanayan bir yaraya neþter vurduklarýný kaydeden Girgin, "Milli Eðitim Müdürlüðümüz yeni binasýna kavuþtu þimdi sýra Çorum'un eðitim çýtasýný daha yukarýlara taþýmaktýr" diye konuþtu. Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 'Tecrübe Günleri' etkinliðine devam ediyor. Ýki yýldýr geleneksel hale gelen etkinlikte dün Halk Bankasý Çorum Þubesi Müdürü Cemal Kaçay konuk oldu. MYO konferans salonunda yapýlan programýn açýlýþ konuþmasýný MYO Müdürü Menderes Suiçmez yaptý. Ardýndan Halk Bankasý Çorum Þubesi Müdürü Cemal Kaçay, 1982 yýlýnda güvenlik görevlisi olarak çalýþmaya baþladýðý Halk Bankasýnda nasýl müdür olduðunu anlattý. Ýmkansýzlýklar sonucu yüksek öðrenim yapamayanlar için açýköðretimin çok güzel bir fýrsat olduðunu dile getiren Kaçay, "Açýköðretim mezunu olmak beni hem maddi, hem de manevi olarak mutlu etmiþtir. Bu imkaný saðlamýþ olanlara en içten duygularýmla teþekkür ediyorum. Müdür olabilmek için, üniversite mezunu olmak gerektiðini çok iyi biliyordum. Ancak, lise eðitimimden sonra üniversiteyi kazandýðým halde maddi imkansýzlýk nedeniyle okuyamamýþtým. Ýlk önce iþe girmem gerekiyordu. Ben de bunu yaptým. Açýköðretim Fakültesi'nin saðladýðý dýþarýdan okuma imkaný benim için bulunmaz bir fýrsattý, ben de bunu ilk fýrsatta deðerlendirdim ve Açýköðretim Fakültesi'ni bitirdim. Mesleki bilgilerimi artýrmak için de çok çalýþtým. Önüme gelen bütün eðitimleri ve sýnavlarý baþarý ile tamamlayarak, amirlerimin de deðerlendirmeleri ile bu unvana geldim. Bundan da çok mutluluk ve büyük bir haz duyuyorum" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteðine baþvurular devam ediyor Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ Yaðlý Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteðine baþvurularýn devam ettiðini belirtti. Konu hakkýnda açýklama yapan Ermiþ, "Bakanlýðýmýz tarafýndan tarýmsal veriler ve uydu görüntüleri kullanýlarak oluþturulan Uydu Tabanlý Parsel Tanýmlama Modelinde belirlenen verimlere göre kg. baþýna destekleme ödemesi yapýlmaktadýr. Söz konusu fark ödemesi desteði için ürün alým-satým belgeleri olan fatura ve müstahsil makbuzlarýnýn düzenlenme tarihi en son ve son baþvuru tarihi olup, baþvurular halen devam etmekte ve bir yandan da veri giriþleri sürdürülmektedir. Yapýlacak olan ilk ara ödeme ile ilgili icmaller köylerde askýya çýkarýlmýþtýr. Burada bazý üreticilerimize ait Tapu Kadastro Bilgi Sistemindeki (TAKBÝS) kayýtlar ile Çiftçi Kayýt Sistemindeki (ÇKS) kayýtlardan eþleþmeyen parseller bulunmakta olup, bunlarý eþleþtirme çalýþmalarý sürdürülmektedir. Kadastro Müdürlüklerince Kadastro Kanununun 22/a maddesi kapsamýnda çalýþma yapýlýp, ada ve parsel numarasý ile alaný deðiþenler bulunmaktadýr. Dolayýsý ile bunlarýn ÇKS'de parsel eþleþmesi yapýlamayýp, takbis parsel kodu alamamýþ olan arazilerimizin varlýðý söz konusudur. Bunlarý eþleþtirme çalýþmalarý devam etmektedir. Baþvurusu yeni yapýlýp sisteme henüz veri giriþi yapýlmayan alým-satým belgeleri bulunmakta olup, bunlarýn veri giriþ çalýþmalarý sürdürülmektedir. Sahtecilik yönünden þüpheli alým-satým belgesi ile müracaat edenler olup, bunlarla ilgili kontrol çalýþmalarý devam etmektedir. Tarýmsal veriler ve uydu görüntüleri kullanýlarak parsel bazýnda verimler belirlenmiþ olup, 2011 yýlý üretim sezonuna göre verim düþüklüðü olan parseller bulunmaktadýr. Uydu görüntülerinde ekili-dikili olmadýðý yönünde algýlanan parseller bulunmaktadýr. Uydu görüntülerinden yararlanýlarak verim belirleme çalýþmalarý devam etmektedir. Fark ödemesi desteðinde son baþvuru tarihi sonunda, tüm baþvurularýn sisteme veri giriþi tamamlandýktan sonra, yapýlacak olan son ödeme öncesi icmallerde durum net bir þekilde ortaya çýkacaktýr. Burada devam eden bir süreç bulunmaktadýr. Üreticilerimizin maðdur olmamalarý için köylerinde/beldelerinde dönemler halinde askýya çýkacak olan fark ödemesi desteði icmallerini titizlikle kontrol etmeleri, hatalý ve eksik olanlarýn zamanýnda Ýl veya Ýlçe Müdürlüklerine bildirmeleri gerekmektedir" dedi. Bakan Ergün'ün programý ertelendi Önümüzde ki hafta Çorum'a gelerek çeþitli ziyaretlerde bulunacak olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün'ün programý iptal edildi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada, "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün'ün 15 Nisan 2013 Pazartesi günü ilimizde yapacaðý program ilerdeki günlerde yapýlmak üzere ertelenmiþtir" dedi.

6 HABER TEK 6 ÝSKÝAD ve MHP yönetimi yemekte buluþtu Ýskilip ilçesinde faaliyet gösteren Ýskilip Ýþ Adamlarý Derneði (ÝSKÝAD) taþýndýðý yeni hizmet binasýnda MHP ilçe yönetimiyle bir araya geldi. ÝSKÝAD nezaket yemeðine ÝSKÝAD Baþkaný Necati Tatar ve yönetim kurulu, ÇESDER Ýskilip Þube Baþkaný Yusuf Ahirzaman MHP eski Belediye Baþkaný Mehmet Lokum MHP Ýlçe Baþkaný Mustafa Kaçmaz ve yönetim Üniversite öðrencilerinden emniyete tebrik Hitit Üniversitesi öðrenci kulüplerinden Arap Dili Kulübü, Ahi Kulübü, Siyer Kulübü, Kiþisel Geliþim Kulübü, Suffa Kulubü baþkanlarý ve bir grup üniversite öðrencisi, kulüp akademik danýþmaný Prof. Dr. Yakup Civelek ile Ýl Emniyet Müdürlüðünü ziyaret ederek Türk Polis Teþkilatýnýn 168. kuruluþ yýlýný kutladýlar. Prof. Dr. Yakup Civelek ve öðrenciler ilk olarak Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'a vekaleten Emniyet Müdür Yardýmcýsý Adem Yüce'yi ziyaret ederek kutladýlar. Her yýl, üniversite öðrencileriyle 10 Nisan'da Emniyet Müdürlüðünü ziyaret ederek, kuruluþ yýldönümlerini kutladýklarýný belirten Prof. Dr. Civelek, bu ziyaretlerle, öðrencilerle emniyet mensuplarý arasýnda kaynaþma ve dayanýþmanýn daha da güçlenmesini amaçladýklarýný, buradan hareketle, emniyet üniversite arasýnda yapýlan sosyal içerikli projelerin sayýsýnýn artmasýna katkýda bulunmak istediklerini söyledi. Öðrencilerin Emniyet Teþkilatý hakkýndaki sorularýný cevaplayan Emniyet Müdür Yardýmcýsý Adem Yüce, kurumu yerinde tanýmak isteyen öðrencileri birimler hakkýnda bilgi verdi. Öðrenciler daha sonra birimleri gezerek yetkililerden bilgi aldýlar. kurulu, Ülkü Ocaðý Ýlçe Baþkaný Atýf Boncuk katýldý. Ýskilip MHP eski Belediye Baþkaný Mehmet Lokum yaptýðý konuþmada, "Biz hiçbir cemaatin bir parçasý deðiliz ama bütün cemaatlerin fikirlerine saygý duyarýz. Bundan dolayý da her davete icabet etmeye çalýþýrým. Siyaset amaç deðil araç olmalýdýr. Bizim milliyetçiliðimiz kafatasý milliyetçiliði deðildir ve kafatasý ölçme gibi bir niyetimiz de yok. Türk, Kürt ayýrýmý yapmadan geçmiþte de olduðu gibi kardeþçe yaþamalýyýz. Hatta bizim partimizin ileri gelenlerinden de Kürt kökenli arkadaþlarým var. Ayrýca böyle bir nezaket yemeðinden dolayý ÝSKÝAD'a teþekkür ederim" dedi. ÝSKÝAD Baþkaný Necati Tatar'da "Milletin deðerlerinin yükseltilmesi milli birlik beraberlik ve kardeþliðe baðlýdýr. Bunun en iyi göstergesi de Türkiye'nin medarý iftarý olan Türk Okullarý'dýr. Bu okullar da görev yapan öðretmenler arasýnda Türk'ü Kürt'ü Laz'ý Çerkez'i bulunuyor ama bunlar etnik kökenle ilgilenmeyip ülkemizin milli birlik ve beraberliði bayraðýmýzýn dalgalanmasý ve Ýstiklal Marþýmýzýn söylenmesi adýna kardeþane bir þekilde çalýþýyorlar. Ülkemizi diðer ülkelerde en iyi þekilde temsil ediyorlar" þeklinde kaydetti. Empati Pi Analatik velilerinden Aykaç'a tebrik Empati Pi Analatik Dershanesi öðrenci velileri Kimse Yok Mu Derneðini ziyaret ederek Dernek Müdürlüðüne yeni atanan Erkal Aykaç'ý tebrik ettiler. Erkal Aykaç velilerin ziyaretinden dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirdikten sonra Dernek ile ilgili bilgiler verdi. Dernek Çorum Þubesinin 19 Temmuz 2012 tarihinde kurulduðunu belirten Aykaç, kamu yararýna çalýþan dernek statüsünde olduklarýný, TBMM üstün Hizmet ödülüne layýk görüldüklerini söyledi. Aykaç, herkesi Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle düzenlenen yetim kampanyasýna destek vermeye çaðýrdý. Topgül, çiftçileri dinledi CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, AK Parti iktidarý döneminde adeta kendi kaderine terk edilen Türk çiftçisinin yüzünün CHP iktidarýyla birlikte yeniden güleceðini söyledi. CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, yaklaþan yerel seçimler öncesinde köy gezilerini hýzlandýrdý. Saim Topgül, Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu üyeleri Ethem Erzurumlu, Ali Rýza Suludere, Ufuk Erdem, Veli Uysal, Halil Olukçu ve Hasan Kýzýltepe ile birlikte köy ziyaretlerine devam etti.gittiði her yerde köylülerin feryadýyla karþýlaþan Saim Topgül, AK Parti Hükümetinin tarým politikalarýný eleþtirdi. Girdi maliyetlerinin sürekli artmasý nedeniyle çiftçinin artýk tarlasýný ekemez duruma geldiðini ifade eden Topgül, "Mazot, gübre ve ilaç fiyatlarý giderek artýyor. Bunun tersine çiftçinin ürettiði ürün para etmiyor. AK Parti uyguladýðý tarým düþmaný politikalarla çiftçiyi, üreticiyi tamamen bitme noktasýna getirdi. Buradan bir kere daha sesleniyorum; halinden memnun olan çiftçimiz AK Parti'ye oy versin ancak halinden memnun olmayan tüm çiftçimizi ve üreticimizi CHP çatýsý altýnda toplanmaya çaðýrýyorum" dedi. CHP iktidarýnda çiftçinin mutlaka destekleneceðini kaydeden Topgül, "CHP iktidarýnda çiftçimize mutlaka mazotu ucuza vereceðiz. Bunun yanýnda gübre ve ilaç fiyatlarýnda da önemli destekler saðlayacaðýz. CHP çiftçi dostu, üretici dostu bir partidir. Çiftçimizin yüzü CHP iktidarýyla birlikte yeniden gülecektir. Çünkü çiftçimiz kalkýnýrsa, ülkemizin de kalkýnacaðýna yürekten inanýyoruz" ifadelerini kullandý. Sungurlu MYO Gönül Elçileri'nden iki etkinlik birden Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Gönül Elçileri, Sungurlu'da bir dizi etkinlik gerçekleþtirdi. Etkinliklere Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Müdür Yardýmcýsý, Öðr. Gör. Mehmet Kanak, öðretim elemanlarý ve öðrenciler katýldý. Gönül elçileri ekibi olarak, özel gereksinimli insanlara yönelik, farkýndalýk oluþturarak, Sungurlu'da sosyal sorumluluk faaliyetlerine katkýda bulunmak amacýyla bu etkinliði düzenlediklerini kaydeden Gönül Elçileri, bu iþi büyük bir hevesle severek yaptýklarýný dile getirdiler. Ýlk etkinlikte koordinatörlüðünü Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Mehmet Kanak'ýn yaptýðý Çocuk Geliþimi Bölümü öðrencilerinin yoðunlukta olduðu Gönül Elçileri, Sungurlu Bölükbaþýoðlu Özel Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Uygulama Merkezinde eðitim alan çocuklara animasyon ve müzik dinletisi etkinliði gerçekleþtirdi. Etkinlikte okul öðrencileri gönüllerince eðlenip, oyunlar oynadý. Bu etkinliðin finanse edilmesi için Çocuk Geliþimi Bölümü öðrencilerinin büyük bir özveriyle hazýrladýklarý yiyeceklerin satýþýný yaptýklarý kermese tüm Meslek Yüksekokulu öðrencileri destek oldu. Gönül Elçileri düzenledikleri kermeste elde edilen gelirlerle aldýklarý eðitim malzemelerini özel eðitim öðrencilerine armaðan ettiler. Ýkinci etkinlikte ise Sungurlu Meslek Yüksekokulu Gönül Elçileri, Özel Sungurlu Özürlü Bakým Merkezinde kalanlarý ziyaret ederek, müzik ziyafeti verdiler ve Özel Sungurlu Özürlü Bakým Merkezi sakinleri ile birlikte eðlenerek, hoþça vakit geçirdiler. Osmancýk MYO, Yaðmaksan'ý gezdi Hitit Üniversitesi Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi Programý öðrencileri Yaðmaksan'ý gezdiler.öðrenciler iþletmelerde sipariþ yöntemleri, fason üretim, iþ süreci, kalite güvence ve standartlarýn uygulanmasý, hata analizlerinin önemi gibi konularý yerinde gördüler. Öðrenciler, özellikle kompanzasyon panolarýnýn kullanýlmasý ve kompanzasyonun saðladýðý faydalar hakkýnda detaylý bilgiler alarak sorularýna cevap buldular. Teknik gezide, teorik bilgilerinin iþ yaþamýnda uygulanýþýný görme þansýda bulan öðrencilere Yaðmaksan Müdürü Fatih Yaðlý ve personel eþlik etti. Hitit Üniversitesi Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi Programý öðrencileri Yaðmaksan'ý gezdiler. Öðrenciler iþletmelerde sipariþ yöntemleri, fason üretim, iþ süreci, kalite güvence ve standartlarýn uygulanmasý, hata analizlerinin önemi gibi konularý yerinde gördüler. Öðrenciler, özellikle kompanzasyon panolarýnýn kullanýlmasý ve kompanzasyonun saðladýðý faydalar hakkýnda detaylý bilgiler alarak sorularýna cevap buldular. Teknik gezide, teorik bilgilerinin iþ yaþamýnda uygulanýþýný görme þansýda bulan öðrencilere Yaðmaksan Müdürü Fatih Yaðlý ve personel eþlik etti.

7 HABER 7 "Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu" çözüm sürecine destek Hamamlýçay Köy Hamam ve Yüzme Havuzlarý Çorum'da oluþturulan "Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu" çözüm sürecine destek vermek amacýyla basýn açýklamasý yayýnladý. "Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada büyük dönüþümler ve deðiþimler yaþanýyor. Ýslam coðrafyasýnda despot ve ceberut yönetimler bir bir yýkýlýyor, yerine Müslüman halklar kendi talepleri ve mücadeleleriyle kendi kendilerini idare etmeye baþlýyorlar" ifadeleriyle baþlayan açýklamada, "Bazý yerlerde daha az olmakla birlikte bu deðiþim ve dönüþümler çoðu yerde sancýlý ve kanlý oluyor. Bugün Suriye halký sancýlý bir þekilde olsa da deðiþim talebini diri tutmaya devam ediyor. Benzer bir deðiþim ve dönüþüm ülkemizde de farklý bir boyutta gerçekleþiyor. Tüm dünyadaki deðiþimlerin altýnda aslýnda mevcut paradigmanýn deðiþmesi yatmaktadýr. Baský, þiddet, zor ve silahla halklarý yönetmenin sürdürülebilirliði kalmamýþtýr. Artýk dünyadaki zinde güç odaklarý baþta olmak üzere herkes bu realitenin farkýna varmýþtýr. Tüm dünyadaki bu paradigma deðiþikliðini ülkemiz de doðru algýlamýþ ve on yýllardýr ülkemizin ilerlemesi ve kalkýnmasý önündeki en büyük engel olan terörle mücadelede deðiþen paradigmaya da uygun bir þekilde yöntem deðiþikliðine gitme talebini Türkiye Cumhuriyeti hükümeti birinci aðýzdan deklare etmiþtir. Silahlý mücadeleyi önceleyen eski paradigma artýk bitmiþtir. Terörle mücadelede yeni bir süreç baþlamýþtýr. Bizlere düþen bu süreci dualarýmýzla desteklemek ve ona düþüncelerimizle katkýda bulunmaktýr. Bugün gün, geçmiþin intikamý ile gönlümüzü ve geleceðimizi karartma günü deðil, çocuklarýmýz ve gençlerimiz adýna geleceðe huzur ve barýþ tohumlarý saçma günüdür. Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu olarak bu duygu ve düþüncelerle Milli Birlik ve Kardeþlik Projesi kapsamýnda Demokratik Açýlým Sürecini desteklediðimizi ilan ediyoruz. On yýllardýr korku, baský, þüphe, gerginlik, þiddet, düþmanlýk, terör ve güvenlik ekseninde kurgulanan "Kürt algýsý" ve politikalar, ayný beþerî ve kültürel coðrafyayý paylaþan insanlarý maalesef kalben ve zihnen birbirinden uzaklaþtýrmýþtýr. Kendi dindaþýný, tarihdaþýný ve vatandaþýný "ötekileþtirme" yaklaþýmýný artýk geride býrakmak zorundayýz. Bugüne kadar Kürt meselesi, Türkiye'ye hâkim olan tek kültürlü ulus devlet anlayýþýna dayalý dar milliyetçi açý nedeniyle, hep "millî güvenlik endiþesi"ne ve "terörle mücadele pratiðine" dayalý bir muameleye maruz kalmýþtýr. Beklentisi içinde olduðumuz anayasal reformlarýn oluþturacaðý çok kültürlü demokratik hukuk devleti süreci Kürt meselesinin çözümünde büyük rol oynayacaktýr. Barýþ ve güvenliðin inþasý için öncelikle Türkler ile Kürtler arasýndaki özgüvenin tamir edilip daha da tahkim edilmesi gerekmektedir" denildi. Sivil toplum kuruluþlarýndan yapýlan açýklama þöyle: "Bin yýldýr Türklerle Kürtleri bir arada tutan, onlarý et ve týrnak gibi birleþtiren en önemli bað, Ýslam kardeþliðidir. Bu kardeþliðin güçlü olduðu zamanlarda ciddi hiç bir problem yaþanmadýðýna göre, hastalýðýn çaresi de kendi içinde saklýdýr: Din kardeþliðini, dini baðlarý ve sevgiyi yeniden güçlendirmemiz durumunda yarýnlara daha güvenle bakabileceðimize inanýyoruz. Dindar olan bölge halkýnýn terör belasýndan kurtulmasýyla, bölücü ve ayrýlýkçý hareketlerin geride býraktýðý menfi hadiselerin tesir ve kalýntýlarýnýn bertaraf edilmesi için bin yýldýr geçerli olan manevi baðlarýn ve dini deðerlerin tekrar tamir edilip saðlamlaþtýrýlmasý hayati öneme sahiptir. Aksi takdirde yýllardýr bu boþluðu ve zafiyeti kullanan bölücü unsurlara ve þer mihraklara Türkiye ve bölge insanlarý üzerinde benzer anarþi ve terör oyunlarýný tekrar tekrar oynama fýrsat ve imkânýný kendi ellerimizle vermiþ olmaktan kurtulamayýz. Kürtçü, ýrkçý ya da bölücü-ayrýlýkçý hareketlerin en büyük panzehirinin "din ve manevi deðerler" olduðunun þuuruna, yaþanan bunca dramatik hadiseden sonra artýk varmýþ, kýssadan hissemizi almýþ olmamýz gerekmektedir. Terörü bitirmek için mühim mesafeler kat edildiði, meseleye köklü çareler getirmek için devlet ve sivil toplum kuruluþlarý aracýlýðýyla göz ardý edilemeyecek adýmlar atýldýðý ve toplumdaki çözüm beklentileri ve umutlarýnýn doruða ulaþtýðý içinde bulunduðumuz bu zaman dilimini mezkûr meselenin çözümünde fýrsat telakki etmek Türkiye'nin geleceði ve selameti açýsýndan hayatî bir ehemmiyet arz etmektedir. Meselenin çözümü noktasýnda atýlacak en hayati adým, Türkler ve Kürtlerin yüzyýllardýr olduðu gibi kardeþlik, ittifak, muhabbet ve uhuvvetini kuvvetlendirecek yegâne birlik noktalarý olan din, vatan, tarih, mefkûre, kader ve menfaat birlikteliklerini yeniden canlandýrýp tahkim etmektir. Türkler ve Kürtler yüzyýllarca bu topraklar üzerinde ayný mefkûreler etrafýnda bir arada kardeþçe yaþamýþlardýr. Malazgirt'ten Ýstanbul'un fethine, Çanakkale'den Kurtuluþ Savaþý'na uzanan süreçte bu coðrafyayý birlikte vatan yapýp, koruyup kollamýþlardýr. Ortak dinî-tarihî tecrübe, müþterek vatan-coðrafya ve ortak gelecek tasavvuru, iliþkilerin uzun vadede saðlýklý ve yapýcý olmasý için en önemli zemindir. Bu zemini büyük güç oyunlarýna, küçük siyasî hesaplara kurban etmemek, hepimizin ahlakî sorumluluðudur. Siyasî meseleleri çözmek için, siyasetin ötesinde referanslara ihtiyacýmýz vardýr. Çýkar deðil, "deðer" merkezli bir bölge siyaseti, meselelerin uzun vadede çözümü için elzemdir. Kürt meselesini bölgesel ve uluslararasý bir problem olmaktan çýkarmak için Türk'ü ve Kürt'ü ile topyekûn bütün Türkiye elini taþýn altýna koymalý ve cesur, samimi, özgürlükçü ve kararlý bir siyasî ve toplumsal irade göstermek zorundadýr. Artýk silahlarýn deðil, fikirlerin konuþulacaðý; analarýn aðlamadýðý, analarýn gözyaþlarýnýn sadece ve sadece mutluluk gözyaþlarý olduðu; sevginin, hoþ görünün ve Ýslam kardeþliðinin tüm il, ilçe, köy ve mezralarýyla tüm Türkiye'yi baþtanbaþa kuþattýðý bir iklimin, bir barýþ ve kardeþlik ikliminin týpký devr-i saadette olduðu gibi, týpký Selçuklularda ve Osmanlýlar'da olduðu gibi tüm coðrafyamýzý yeniden sarmaladýðý günlerin yakýn olduðunu düþünüyoruz." "Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu"na üye olan sivil toplum kuruluþlarý þunlar: "Adam-Der, Çaðrý Vakfý, Derman- Der, Çorum Eðitim Gençlik ve Spor Derneði (ÇED), Diyanet Sen, Eðitimde Birlik Der, Ekader, Ensar Vakfý, Gül-Der, Hak-Ýþ, Hitit Üniversitesi Öðrenci Kulüpleri, Hukuki Araþtýrmalar Der, Ýhsan- Der, Ýlim Yayma Cemiyeti, Ýmvak, Kerebigazi Derneði, Memur-Sen, Semerkand, Suheybi Rumi Derneði, Uhuvvet Vakfý." -Bay ve Bayanlara ayrý kapalý (sýcak) yüzme havuzlarý -Aile kabinleri -Piknik alanlarý Ailece gelebileceðiniz güzel bir ortam Yeni Sezonda Sizlere Deðerli Müþterilerimize Hizmet Vermeye Baþladýk Tel: Adres: Çatak Yolu Üzeri 12. KM ÇORUM Köse, sordu Bakan Ergin yanýtladý HYP Çorum teþkilatý Sarýgül ile görüþtü Halkýn Yükseliþ Partisi Çorum Ýl Örgütü, Türkiye Deðiþim Hareketi önderi Þiþli Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül ile bir araya geldi. Geçtiðimiz haftasonu Ýstanbul Kumburgaz Artemis Princess Otel'de bir araya gelerek Türkiye Deðiþim Hareketi önderi Þiþli Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül ile Türkiye'nin yaþadýðý süreci deðerlendirerek fikir alýþveriþinde bulunan partililer, 2014 Mart ayýnda yapýlacak yerel seçimlerin de hazýrlýk çalýþmalarýný gözden geçirdi. Ýstanbul'da düzenlenen toplantýya Çorum'dan HYP Ýl Baþkaný Ali Karabacak, Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Fatma Uzun ve Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Engin Erenler katýldý. Ýstanbul Kumburgaz Artemis Princess Otel'de Mustafa Sarýgül ile buluþan Çorum heyeti, Çorum'da yapýlan siyasi çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, kentin temel sorunlarýný iletme fýrsatý buldu. Toplantýnýn ardýndan Þiþli Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül ile özel bir toplantýda bir araya gelecek olan Çorum heyeti, Sarýgül ile görüþerek, Halkýn Yükseliþi Partisi Çorum Ýl Örgütü olarak yapacaklarý programlara davetlerini yineledi. Ýstanbul'da düzenlenen toplantýda Ýl Baþkanlarýna, Ýl Kadýn Kollarý Baþkanlarýna ve Ýl Gençlik Kollarý Baþkanlarýna eðitimler verilerek, yaklaþan yerel seçimlere hazýrlýk çalýþmalarý masaya yatýrýldý. ÇORUM'UN SORUNLARI RAPOR HALÝNDE SUNULACAK Türkiye Deðiþim Hareketi önderi Mustafa Sarýgül ile bir süre görüþen Çorum Ýl Baþkaný Ali Karabacak, parti çalýþmalarý ve Çorum'un temel sorunlarý konusunda bilgiler verdi. Sarýgül ise Çorum'daki çalýþmalarý taktirle karþýladýklarýný ifade ederek, Çorum merkez, ilçe ve köylerin sorunlarýnýn tek tek araþtýrýlmasýný, bunlarýn bir rapor haline getirilerek kendilerine sunulmasýný istedi. Ali Karabacak, görüþme sýrasýnda Sarýgül'e Çorum'a davetini yineledi. Sarýgül ise uygun bir tarih ve program ayarlama konusunda çalýþma yapacaklarýný söyledi. HYP Çorum Ýl Baþkaný Ali Karabacak ayrýca Ýstanbul'da düzenlenen geniþ katýlýmlý toplantýda Mustafa Sarýgül tarafýndan onurlandýrýldý. Geçtiðimiz Mart ayýnda Çorum'da çok güzel bir il kongresi yapýldýðýný, bu heyecan verici ve içerikli kongre nedeniyle Ali Karabacak ve ekibini tebrik ettiklerini bildiren Sarýgül, Çorum ekibine teþekkür etti. Salonda bulunanlar ise Karabacak'ý alkýþladý. HEDEF 2015'DE BAÞBAKANLIK 2015 yýlýnda Mustafa Sarýgül'ü Baþbakan olarak görmek için kollarý sývayan Halkýn Yükseliþ Partisi ekibi, Ýstanbul toplantýsýnda ev ev, köy köy, mahalle mahalle gezerek halka gerçekleri anlatma kararý aldý. Partililere seslenen Mustafa Sarýgül, ne saðda, ne solda, merkezde bir parti arzuladýklarýný anlatarak, toplumun tüm kesimlerinin kucaklanacaðýný vurguladý. Ýnsanlarýn dinini rahatça yaþayabildiði, dilini rahatça konuþabildiði, tüm insanlarýn özgürlük, huzur ve barýþ içerisinde olduðu bir dünya hedeflediklerini açýklayan Sarýgül, "Doðu bölgelerine savaþ uçaklarýnýn deðil, turist uçaklarýnýn inmesini istiyoruz. Ýlk yurt gezimizi Hakkari'den baþlatacaðýz. Doðuyu köy köy, ilçe ilçe, il il gezeceðiz, bölge halkýnýn sorunlarýný dinleyeceðiz. Anadolu halkýnýn derdine derman olmak için var gücümüzle çalýþacaðýz. Ýnançlara saygýlý, laikliðe inanan, ötekisi olmayan, Allah ve vatan sevgisini yüreðinde hisseden tüm insanlarýn partisi olacaðýz" dedi. Öte yandan Mayýs ayýnda da HYP'nin il baþkanlarý, kadýn ve gençlik kollarý baþkanlarýnýn katýlýmý ile Antalya'da bir otelde 3 günlük seçim ve eðitim kampý düzenleneceði bildirildi. TSO'da "Uluslararasýlaþtýrma Eðitimi" Ekonomi Bakanlýðý liderliðinde ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý ortaklýðýnda devam eden Avrupa Birliði destekli 'KOBÝ Ýþbirliði ve Kümelenme Projesi' kapsamýnda, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde kurulan Çorum Küme Merkezi tarafýndan 15 Nisan 2013 tarihinde Uluslararasýlaþtýrma Eðitimi gerçekleþtirilecek. TSO Meclis toplantý salonunda yapýlacak olan ve Ekonomi Bakanlýðý Ýhracat Genel Müdürlüðü KOBÝ ve Kümelenme Destekleri Þube Müdürü Zeynep Ýyiler'in konuþmacý olarak katýlacaðý toplantý saat 13.30'da baþlayacak. YEDAÞ, Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Programý'nda hazýrladýðý sunumla Ýletiþim Ödülü'nü kazandý. Genel Müdür Türkoðlu, "Doðru ve yerinde iletiþim saðladýðýmýzda, baþarý da kendiliðinden geliyor" dedi. Avrupa Komisyonu tarafýndan, Kadir Has Üniversitesi'nde düzenlenen Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Ödül Programý'nda Türkiye Birincileri belli oldu. YEDAÞ, KSS ödülünden sonra, son olarak 23 dev þirketin arasýndan sýyrýlarak, Avrupa 'Doðru iletiþim Ödülü'nün sahibi oldu.ýþbirliði, Ýnovasyon ve Etki alanlarýný kapsayan "CSR Europe ve Business in the Community" liderliðinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ýletiþimi tarafýndan organize edilen Avrupa KSS Ödülü Türkiye birincileri programý Türkiye'de, Avrupa ile ayný anda, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneði tarafýndan gerçekleþtirildi. Programda 23 þirketten 26 proje yer aldý. Þirketlerin temsilcileri, programda Avrupa Birliði Bakanlýðý Siyasi Ýþler Baþkaný Ege Erkoçak, Sabancý Üniversitesi Öðretim Üyesi Melsa Ararat, Güneydoðu Anadolu Projesi Ýdaresi Baþkaný Sadrettin Karahocagil ve KSSD Baþkaný ve CSR Europe Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Dinler'in jüri üyeliðini yaptýðý heyete, KSS projelerini tanýtan birer sunum yaptý. Bölgesindeki ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarda hazýrladýðý 14 adet CHP Milletvekili Tufan Köse, TBMM'de Adalet Bakaný Sadullah Ergin'e yanýtlamasý talebiyle soru sordu. Köse'nin, "Sayýn Bakan, tehdit ve þantajýndan vazgeçmemiþ ve kafamýza silah dayamýþ terör örgütüyle hukukun ve siyasetin dýþýndaki yöntemlerle pazarlýk yapmak ahlaki midir, terör örgütüne cesaret verir mi, PKK ve Öcalan'ýn sivil siyaset yapma sorunlarýný çözer mi, etnik ve siyasal anlamda Kürt sorununu çözer mi, terörü çözer mi?" þeklinde ki sorusuna cevap veren Bakan Ergin, "Sayýn Köse, bu çabalar, çalýþmalar Eðer Ýmralý görüþmelerine atýf yapýyor iseniz, Ýmralý görüþmeleri -daha önce de defalarca ifade etmiþtim- Ýmralý hükümlüsünün Türkiye'ye geldiði 99 yýlýndan itibaren zaman zaman yapýlmýþtýr. Bu görüþmeler nedeniyledir ki 1999 yýlýnda örgüte baðlý silahlý unsurlar yurt dýþýna çýkýþ giriþiminde bulunmuþlardýr. O aþamada yaþanan birtakým sýkýntýlardan mütevellit süreç akamete uðramýþtýr ve maalesef bugüne kadar bu sorun süregelmiþtir. Belki o süreçte daha saðlýklý bir yöntem izlenebilseydi bugün bu problemlerle uðraþmýyor olabilirdik diye komisyonda da ifade etmiþtim. Bu açýdan, bu yapýlan çalýþmalar, devletin elinde olan bir imkâný kullanmamasý görevi ihmal olur, görevi kötüye kullanma olur. Türkiye'nin bir problemi var mý? Var. Sizin kendi içerisinde þu anda siyaset yaptýðýnýz partinizin bu konuya iliþkin þurada, elimde onlarca düzenlediði raporlar var. Bu raporlarda bu sorunun tanýmlarý var. Bu sorunun çözümü için önerdiðiniz çözüm yollarý var. Bütün bunlarýn üzerinde çalýþmak, bütün bunlarla ilgili emek sarf etmek ve Türkiye'yi gelecekte bu problemden arýndýrmak bu ülkeye sevdayla baðlý olanlarýn iþidir. Onun için, birbirimizi farklý deðerlendirmelerle ifade etmenin doðru olmadýðýný düþünüyorum. Bu sorun senin de canýný yakýyor, benim de yakýyor; doðudakinin de canýný yakýyor, batýdakinin de canýný yakýyor. Amaç, silahlarýn tamamen devre dýþýnda býrakýlmasý ve bundan sonra Türkiye'de hukuku zorlayan, insanlarýn kanýný, canýný yakan bu problemi ortadan kaldýrmaktýr. Buna dönük çalýþmalar elbette ki belli mesafeler alýr ise hukuk sýnýrlarý içerisinde sürecin sonlandýrýlmasý çalýþmalarý gelecektir" dedi. YEDAÞ'a Avrupa'dan 'doðru iletiþim' ödülü Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Projelerini, 'Enerjimizi Harekete Geçiriyoruz' baþlýðý altýnda toplayarak, geçtiðimiz yýl Türkiye'de 500 þirketi geride býrakarak ve Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneði Jüri Birincilik Ödülü'nü kazanan YEDAÞ, bu kez de Ýletiþim Ödülü'nü kazandý. -"BÖLGENÝN ÝHTÝYACINA TERCÜMAN OLUYORUZ"- YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, Samsun, Ordu, Çorum, Sinop ve Amasya illerimizi kapsayan bölgemizde, ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarda çalýþanlarýmýzla birlikte belirlediðimiz Kurumsal Sosyal Sorumluluk(KSS) Projeleri'nin ödüller almasýnýn kendilerini çok memnun ettiðini ve bu baþarýnýn sürdürülebilir olmasýnýn ayrý öneminin olduðunu belirtti. Türkoðlu, "Biz sadece elektrik daðýtýmý yapan bir þirket olmadýðýmýzý, aldýðýmýz Sosyal Sorumluluk ödülleriyle kanýtlýyoruz. Bölgemizin ihtiyaçlarýna göz olduk, kulak olduk, dil olduk ve bunlarý ilgili kiþilere anlattýk, gösterdik, duymalarýný saðladýk. Bir nevi tercüman olduk. Doðru ve yerinde iletiþim saðlamýþýz ki; 23 þirketten 26 projenin deðerlendirmeye alýndýðý Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Ödül Programý'nda Ýletiþim Ödülü'nü kazandýk. 14 Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinin aldýðý ödüller, elbette bizleri sevindirdiði kadar, bölge insanýnýn da tam notunu alýyor" dedi. -"YAPI TAÞLARI OTURDUKÇA BAÞARILAR SIRALANIYOR"- YEDAÞ'ýn markalaþmýþ, kurumsal bir yapý içerisinde faaliyetlerinin sürdürdüðünü belirten Genel Müdür Türkoðlu, þöyle devam etti: "Avrupa'nýn en iyi 10 þirketi olma yolunda baþlattýðýmýz yolculuðumuzda her zaman paylaþtýðýmýz gibi amacýmýz 'rol model' ve 'lider' bir þirket olmaktýr. Sinerjimizinden doðan sürdürülebilir baþarýmýzýn, bizleri hedeflerimize taþýyacaðýndan hiç þüphemiz yok. YEDAÞ bir markadýr ve Avrupa'nýn en iyi þirketleri arasýnda olmak için Toplam Yönetim Kalite Sistemi içerisinde yönetilmektedir. Her alanda farkýndalýk yaratýyoruz" diye konuþtu. Paydaþlarýmýzla birlikte bir bütün olduklarýný ve çözümün her noktasýnda beraber hareket ettiklerinin altýný çizen Türkoðlu, "Bizim baþarýmýzda bu büyük ailenin içinde olan tüm paydaþlarýmýzýn payý vardýr. Bu ailenin içindeki her birey, kaliteli, kurumsal ve sürdürülebilir bir yapýnýn gerekliliðini yerine getirmektedir. Baþarý da bu yapýdaki taþlarýn yerine oturmasýyla birlikte gelmektedir."

8 YAÞAM Dede ile torunun birlikte sosyalleþeceði camiler geliyor 8 Adamýn birinin arabasý çalýnýr. Ýki gün sonra araba geri gelir ve bir not vardýr içinde: -Özür dilerim arabanýzý aldým ama karým doðum yapacaktý.. Kendimi affettirmek için yarýn tiyatroya eþiniz ve sizin için 2 bilet aldým, hatamý telafi etmek için ben de Kelime Avý orada olacaðým, lütfen kabul edin. Adam çok duygulanýr, eþiyle tiyatroya giderler. Adam yoktur ama güzel vakit geçirmiþlerdir, memnun eve dönerler. Ev soyulmuþtur ve duvarda bir not vardýr: - Abi tiyatro nasýldý? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý,Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile birlikte Camilerin Sosyalleþtirilmesi isimli projeye imza atýyor. Projeye göreartýk camiler, dede ile torununbirlikte gelebileceði sosyal mekânlar haline gelecek. Ýlk camiyse Ankara nýn merkezinde yapýlacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, kültürel deðerlerin devamý için her semtte, mahallede, ilçede sosyal cami modelini hayata geçiriyor. Proje, Engelli ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürlüðü ve Diyanet Ýþyeri Baþkanlýðý nýn imzaladýðý protokol kapsamýnda baþladý. Camilerde özellikle aile bireylerinin kadýnýn, annenin, bebeðin, çocuðun, gencin, babanýn, yaþlýnýn ve engellinin rahatça, güven içinde, kendine hitap edebilecek ve gününü deðerlendirebileceði bir mekân tasarlanýyor.yaþlý ve hareket güçlüðü olan kiþiler de dâhil olmak üzere göremeyen ve iþitemeyen herkese uygun eriþilebilir bir cami mimarisi saðlanacak. Gençlerin kültürel deðerlerini koruyabileceði güvenilir mekânlar oluþturulacak. Sosyal cami modeli içinde neler yok ki: Sohbet odalarý, bilgisayar, internet, aktivite odalarý, kreþ, açýk alan da dahil oyun alanlarý, kadýnlar için spor egzersiz salonlarý, ebru, hat, tezhip, su ve müzik terapisi, sünnet ve nikâh için mekânlar, bayramlar ve cenaze taziyesi için alanlar.sosyal cami modelinin hayata geçirilmesini takiben uygulamalar; dini hizmetler boyutunda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, sosyal hizmetler boyutunda ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluþlarý ve üniversitelerin de katýlýmýyla yürütülecek.diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile birlikte görme ve iþitme engelliler için kabartmalý Kur an-ý Kerim meali ve Peygamber Efendimiz in hayatýný anlatan kitaplar hazýrladýklarýný anlatan Bakan Þahin, Her engel grubunun deðerler eðitimi alabileceði sistemi kuruyoruz. Camilerimizi de onlara uygun hale getirecek altyapý çalýþmalarýný yapýyoruz. ifadelerini kullanýyor.kadýnlarýn merdiven altlarýnda ibadet etmesine son verilecek Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, camilerin özellikle kadýnlarýn maddi-manevi ihtiyacýný giderebilmesi için düzenleneceðini söylüyor. Þahin, Ýnsan mutluluðuna bakýldýðýnda yaratýlýþta maddi ve manevi ihtiyaçlarýný gidermek gerekiyor ki toplum huzur ve barýþý çok daha iyi güçlensin. Kadýnlarýmýzýn daha rahat ibadet edeceði, geldiði zaman oranýn ilim yuvasýna dönüþeceði mimari altyapýnýn oluþmasý gerekiyor. Engelli kardeþlerimiz geldiði zaman o deðerler eðitiminden istifade etmeli. diyor. Merdiven altlarýnda kadýnlarýn kötü þartlarda ibadet etmesine son verileceðini kaydeden Þahin þunlarý söylüyor: Kötü þartlara son verip çok daha iyi þartlarda ibadethanelerin, camilerin buna uygun dizayn edileceði mimari altyapýyý önemsiyoruz. 14 asýr önce Sevgili Peygamberimiz in (sas) hayatýna bakýldýðýnda bunlarýn yaþandýðý altyapýlarýn olduðunu görüyoruz. Þimdi onlarýn torunlarý olarak bizim asýrlar önce yapýlan, baþarýlan iþi bugüne taþýmamýz ve oradan aldýðýmýz gücü bugüne getirmemiz gerekiyor. Bu kadýnlarýmýzýn da büyük bir talebi. Eðlence 23:15 Beyaz Show'a bu hafta, sesi kadar oyunculuðuyla da adýndan söz ettiren Kutsi, Ýntikam dizisinin Þahika sý, Arzu Gamze Kýlýnç, Ýntikam'ýn Cemre si Ezgi Eyüboðlu, ekranlarýn sevilen ismi Gülhan Þen ve muhteþem performanslarýyla Jilet Grubu konuk oluyor., Saat : 23:15-04:30 (315 dakika) Tür : Eðlence (Talk Show) 20:00 Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Aile Bakanlýðý 'Tüp Bebek' Beyaz Show projesi için müjdeyi verdi Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, Acýbadem Hastanesi iþbirliðiyle baþlattýklarý bebeði olmayan 2 bin 500 dar gelirli çifte tüp bebek tedavisinde ilk müjdeli haberin geldiðini söyledi. Proje kapsamýnda tedaviye baþlayan 14 yýllýk evli Aðrýlý bir çiftin tüp bebeðinin baþarýyla sonuçlandýðýný belirten Þahin, "Beni de çok heyecanlandýrýyor. Çalýþmanýn yürütüldüðü 2 bin 500 baþvurunun dýþýnda ekstra 500 talep var, baþvuru þu an 3 bine çýkmýþ durumda. 2 bin 500'ü Acýbadem Hastanesi üzerinden yapýlacak. Toplam sayýya bakýp yeni Acýbadem'ler bulacaðýz." diye konutu.aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Dünya Bankasý ile Ankara'da ortak 'Sektörde Kadýn Buluþmasý' toplantýsý düzenledi. Hilton Otel'de gerçekleþtirilen toplantýya Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin basýn mensuplarýna açýklamalarda bulundu.tüp bebek konusunda Saðlýk Bakanlýðý ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 5 yýl önce bir destek paketi çýkardýðýný belirten Þapin, "Pakette devlet hastanelerinde tüp bebek yaptýrýyorsa devlet desteði geldi. Özel sektörde de en büyük gider ilaçlarýn maliyetleriydi. Orada SGK ile yapýlan çalýþmayla tüp bebek ilaçlarýnýn özel hastaneler üzerinde fiyatlarýn aþaðýya ineceði bir iyileþtirme yapýldý. Eskiye göre hem devlet hastanelerinde hem de özel hastanelerde tüp bebek merkezleri kuruldu ve sistem çalýþtý. Ama bu sosyal güvencesi olanlar üzerinde çalýþtý. Bir de sosyal güvencesi olmayan ve bu sistemde bebek sahibi mümkün olmayan en alt gelir grubu vardý. Özellikle Acýbadem Hastanesi Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Ali Bey yanýmýza geldi. Dedi ki, 'Bakaným ben burada ciddi bir ihtiyaç görüyorum, fakat kime vereceðimizi yani hangi ilde bu grup var, hangi ailenin sosyal güvencesi yok, bundan dolayý bebek yapacak gücü yok. Bilmiyoruz, bize bu konuda yardýmcýsý olabilir misiniz' dedi. Biz de 'bu bizim için çok kolay' dedik." diye konuþtu."500 YENÝ BAÞVURU VAR, YENÝ ACIBADEMLER BULACAÐIZ"Bakanlýðýn Sosyal Yardým Bilgi Sistemi (SOYBÝS) üzerinden 18 milyon kiþinin ekonomik ve sosyal analizini yapabildiðini vurgulayan Bakan Þahin, "Bir düðmeye bastýðýmýz zaman o ailenin kaç yýllýk evli olduðunu, ekonomik ve sosyal statüsünü, bebeði olup olmadýðýný görebiliyoruz. 81 il ve ilçe merkezinde 900 vakýf üzerinden bu çalýþmayý baþlattýk. Bu konuda potansiyeli olan kaç kiþi olduðunu öðrenmeye çalýþtýk. Onlar ilk aþamada 2 bin 500 kiþiye bu desteði vereceklerini söyledi. Çünkü Acýbadem, ilaç parasýný da kendisi ödüyor. Yani normal bir tüp bebeðin bütün masraflarýný kendisi ödüyor. Biz de bakanlýk olarak, bu ailelerin tespitini saðladýk. Ayrýca ulaþým ve konaklama masraflarýný sosyal yardýmlar üzerinden destekledik ve sistem çalýþtý." Þeklinde konuþtu. Çalýþma kapsamýnda 2 bin 500 ailenin tespit edildiðini ve Acýbadem Hastanesi'nin tüp bebek için ön bilimsel çalýþmaya baþladýðýný ifade eden Þahin, "Ýlk haberi aldýk, 14 yýllýk evli olan, karý koca Aðrýlý Ankara'da gelip tedaviye baþlayan bir çiftin tüp bebeði baþarýyla sonuçlandý. Beni de çok heyecanlandýrýyor. Bunlarý tamamladýðýmýz zaman 2 bin 500 ailenin birer çocuðu olduðu zaman 2 bin 500 çocuk anne, babasýyla kucaðýnda olduðu bir fotoðrafý düþündüðünüz zaman, o ailelerin yakýn çevresinin mutluluðunu düþündüðünüz zaman ne kadar büyük bir sosyal sorumluluk, ne kadar güçlü bir sosyal politika oluþturduðunuzu düþünüyorsunuz." açýklamasýnda bulundu. Vakýflardan tüp bebek konusunda 500 kiþinin baþvurduðunu belirten Þahin, "Ekstra 500 talep var. Þu an 3 bine çýkmýþ durumda, 2 bin 500'ü Acýbadem üzerinden yapýlacak, toplam sayýya bakýp yeni Acýbadem'ler bulacaðýz." dedi. Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'yla bugün konuya iliþkin deðerlendirme yapacaklarýný belirten Þahin, þöyle konuþtu: "Saðlýk Bakanýmýzla, haftaya Ýçiþleri Bakanýmýzla, Kültür ve Turizm Bakanýmýzla, Milli Eðitim Bakanýmýzla yaptýðýmýz çalýþmalar konusunda koordinasyonu ne þekilde güçlendirmeliyiz, hangi sorun alanlarýnda ne yapmamýz gerekiyor, bunu çalýþacaðýz. Ortaklarýmýzla da konuþup, koordineli bir þekilde bu sorun alanlarýný çözecek bir çalýþma sisteminin takipçisiyiz."(cýhan) Huzur Sokaðý nýn akýllý, cesur ve fedakâr delikanlýsý Bilal, bambaþka bir dünyada yaþayan, geleneksel aile yapýsýndan uzak büyümüþ ve yalnýzlýk boþluðuna düþmüþ Feyza ile karþýlaþýr. Birlikte büyüdüðü ve çevresinin kendisine yakýþtýrdýðý Þükran a karþý duygusal bir bað kuramayan Bilal, Feyza ile tanýþýnca iyice kararsýz kalýr. Feyza nýn hayatýnda ise bambaþka sorunlar vardýr. Üvey annesinin babasýna ve ailesine karþý oynadýðý oyunlardan habersiz olan Feyza, içindeki manevi boþluðun savurmasýyla kendini yabancýsý olduðu bir dünyanýn içinde bulur. Yarýþma Huzur Sokaðý 22:30 Benzemez Kimse Bana Benzemez Kimse Sana nýn bu haftaki konuklarýndan Ebru Cündübeyoðlu, Candan Erçetin i canlandýrýrken; Uður Arslan ise Mustafa Keser oluyor. Ýzleyiciler arasýndan katýlan Bilgin Öztürk ise Kayahan ý canlandýrýyor. Üç erkek ve dört kadýn ünlü; Ýbrahim Tatlýses ten Ajda Pekkan a, Britney Spears tan Elvis Presley'e 'ikonik' sanatçýlarýn en popüler þarkýlarýný canlý performanslarla sahneliyor. Ayþin Zeren, Gamze Topuz, Ayþenur Yazýcý, Baþak Akbay, Doðuþ, Ýrfan Kangý ve Nuri Alço, her hafta canlý performanslarýyla ekrana geliyor. Demet Akbað, Seyfi Dursunoðlu ve Erol Evgin ise jüri koltuðunda... Max Weber Çocukluðu ve gençliði Weber, Almanya nýn Erfurt kentinde doðmuþtur. Sir Max Weber in yedi çocuðunun en büyüðüdür. Babasý seçkin bir liberal politikacý, annesi Helene Fallenstein ise ýlýmlý bir protestandý. Sir Weber politikanýn içinde bir figürdü ve aile hayatýna da bunu yansýtmýþtý, Weber lerin salonunda bir çok göze batan entelektüel ve siyasi aðýrlanýrdý.genç Weber ve daha sonra kendisi gibi bir sosyolog ve ekonomist olan kardeþi Alfred, iþte böyle bir entelektüel ortamda büyümüþlerdir da, Max henüz 12 yaþýndayken, ailesine Noel hediyesi olarak iki tarihi metin kaleme almýþtýr: Alman Tarihi Hakkýnda, Ýmparator ve Papa ya Özel Atýflarla ve Konstantin den Kavimler Göçüne, Roma Ýmparatorluðu. 14 üne geldiðininde Homer, Virgil, Çicero ve Livy atýflý mektuplar yazýyor ve henüz üniversiteye girmeden evvel Goethe, Spinoza, Kant ve Schopenhauer u geniþçe biliyordu. Weber in üniversite çaðýnda sosyal bilimler alanýnda uzmanlaþmak isteyeceði açýkça belli idi.öðrenimi [1882'de Heidelberg Üniversitesi'ne Hukuk öðrencisi olarak girdi. Hukuk dersleriyle birlikte, ekonomi, Ortaçað Tarihi ve teoloji derslerine de katýldý. Aralýklarla, Strasbourg da Alman ordusuna hizmet verdi.1884 Sonbaharýnda, babasýnýn evine, Berlin Üniversitesi ne çalýþmak için girdi. Sonraki 8 yýl boyunca, sadece bir dönem Göttingen Üniversitesi için ve kýsa dönem askerlik için evinden ayrýldý. Baba evindeyken, stajer avukat oldu ve nihayetinde Berlin Üniversitesine doçent olarak girdi. Meslek birliðinin sýnavýný kazandý ler boyunca tarih dersleri almaya devam etti yýlýnda "Ortaçað Ýþletme Organizasyonlarý Tarihi isimli doktora tezini verdi. Ýki yýl sonra Roma Tarým Tarihi ve Roma Tarým Tarihinin Özel ve Halk Hukukundaki Önemi adlý makalesini tamamladý. Weber'in profesör olmasý için önünde bir engel kalmamýþtý.doktora tezi sonrasýnda, Weber in ilgisi çaðýnýn sosyal politikalarýna kaydý de Verein für Sozialpolitik e katýldý. Bu birlik, tarihçi ekole baðlý Alman ekonomistlerin kurduðu yeni bir meslek örgütüydü. Orada, sosyal problemlerin birçoðunun ekonomi ile çözümlenebildiðini gösterdi ve ekonomik problemleri çözümlemede istatistik yöntemleri kullanmaya öncelik etti. YUMUÞAK PÝZZA Malzemeler 250 gr Un 50 gr Margarin 3/4 Su Bardaðý Ilýk Su Üzerine 100 gr Kaþar veya Dil Peyniri 8 Dilim sucuk 2 Adet Domates 1 Çorba Kaþýðý Fesleðen veya Kekik 5 Adet Ziyah Zeytin 3 Adet Yeþil Biber Yemeðin Tarifi Un ile oda sýcaklýðýndaki margarini çabuk hareketlerle yoðurun. Kýrýntý kýrýntý bir kývam aldýðýnda, ýlýk suyu Kendine bir anlam arayan tek varlýk insandýr. Albert Camus yavaþ yavaþ ekleyin. Oldukça sert bir hamur elde edin. Hamuru yuvarlak bir beze yapýp unlayýn. Temiz bir kurulama bezine sararak bekletin. 30 dakika dinlendirdikten sonra açarak, hafifçe yaðlanmýþ bir pay kalýbýna yerleþtirin. Kenarlarýný parmaklarýnýzla bastýrarak tepsinin kenarlarýna doðru yükseltin. 200 dereceli fýrýnda 20 dakika piþirin.bu arada domatesleri halka halka doðrayýn. Hamurun üstüne yerleþtirip, fesleðeni serpin. Kaþar veya dil peynirini, sucuklarý da yerleþtirip, pizzayý tekrar fýrýna sürün. Üst malzeme çok hafif piþecek kadar fýrýnda tutup çýkarýn. 06:30 Avrupa yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar duymasýn 17:45 Kim milyoner olmak ister 19:00 Ana haber 20:00 Huzur Sokaðý 23:15 Kim Milyoner Olmak Ýster? Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Türk Filmi 21:00 Kanal 7 Haber Saati 22:00 Önden gidenler Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar (Tekrar) Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 22:30 Benzemez Kimse Sana 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Arka Sokaklar 23:15 Beyaz Show Yedi Numara Leyla ile Mecnun Haber Spor Tacir Banker Bilo Yerli Film Dizi Klip 19:40 Hava Durumu 19:50 Bir Yastýkta 23:15 Kadir Demir Koptu Geliyor Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:50 Þefkat Tepe 21:30 Maceracý 23:15 Saniye

9 Sizi topraktan yaratmasý, Onun (varlýðýnýn ve kudretinin) delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beþer olmuþ (çoðalýp) yayýlýyorsunuz. Rûm, 30/20 GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI HAMÝYYET 'Hamiyyet' sözlükte, ateþ ve güneþ gibi sýcak þeylerden ve vücuttaki ýsý gücünden çýkan sýcaklýk, kýzgýnlýk anlamýndadýr. Herhangi bir olay karþýsýnda kiþinin içinde uyanan kýzgýnlýk ve öfkeye 'Hamiyyet' denir. 'Hamiyyet', bir ahlâk terimi olarak, namus, vatan, din gibi yüksek deðerleri koruma; bunlara saldýrýlmasý halinde öfkelenme ve savunma için harekete geçme; kiþinin utanç verici bir iþi yapmaktan kaçýnmasý ve aralarýnda kan baðý bulunanlarda mevcut birbirini koruma duygusu, hukuka titizlik, insan onuruna ve hayra düþkünlük demektir. Kur'an-ý Kerim'de buyurulur: "O zaman inkar edenler, kalplerine hamiyyeti, o cahiliyye hamiyyetini koymuþlardý. Allah da elçisine ve müminlere huzur ve güvenini indirdi; onlarý takva kelimesine baðladý. Zaten onlar buna layýk ve ehil idiler. Allah, herþeyi bilendir." [1] Bu ayette, cahiliyye döneminde eðitilmemiþ, imanla yatýþmamýþ kaba insanlarýn birden öfkeye kapýlýp kýzmalarý, kaba davranýþlarý açýklanmýþtýr. Cahiliyye kibir ve gururu ile hareket eden müþrikler, müslümanlarýn Mescid-i Haram'a girmelerine engel olmuþlardý. Hudeybiye'de, onlarýn bu kaba davranýþý karþýsýnda, onlara karþýlýk vermemek, müminlere aðýr gelmiþti. Fakat Allah (c.c.) elçisinin ve müminlerin üzerine 'sekine' indirerek onlarý takva sözüne baðladý, gönüllerine sabýr verdi, ihtiyatlý olmaya yöneltti. Olanlarý serinkanlýlýkla karþýladýlar, günahsýz insanlarýn kanýna girmekten korundular. Zaten onlar, aþýrý hareketlerden korunmaya layýk, tevhide baðlý ve ehil insanlardýr. Ayette kötülenen, 'cahiliyye hamiyyeti'dir. Hamiyyet kelimesi, cahil kelimesi ile birlikte bilinçsiz, haksýz öfke, gurur ve kabalýk anlamýný ifade eder. Çünkü cahil kelimesi de, düþünmeden kaprislerine göre hareket eden, hemen öfkeye kapýlan demektir. Cahiliye hamiyyeti, bencil insanýn kaprisi yüzünden öfkelenmesi, kibir ve gurura kapýlmasýdýr. Kur'an bu tür cahiliyye hamiyyetini kýnar. [2] Hamiyet, kutsal deðerleri korumaya karþý gösterilen titizliði ifade eder ki bu, yüksek bir meziyettir. Batýla saplanmak, kaba cahillerin yapacaðý bir iþtir. Aydýn insan, namusuna, manevi deðerlerine ve onuruna düþkün, kiþilikli, hamiyyetli insandýr. [1] Fetih sûresi, 48/26. [2] S. Ateþ, Kur'an Ansiklopedisi. Ýhtiyar Fakir ve Sultan Melikþah Yaþlý bir adam, Selçuklu Veziri Nizâmü l Mülk ün huzuruna girmek istedi. Nizâmü l Mülk, ihtiyacýný sordu. Adam, - Ben, Allâh Rasûlünün (s.a.v.) elçisiyim. Sultan Melikþah la görüþeceðim. diye cevap verdi. Nizâmü l Mülk bu sözün izâhýný istedi. Ýhtiyar adam - Eðer beni onun huzuruna çýkarýrsanýz mesajýmý ileteceðim. Aksi halde onu görene ve bende olan þeyi ona nakledene kadar bekleyeceðim, dedi. Nizâmü l Mülk, Sultanýn yanýna çýktý ve ihtiyarýn söylediklerini nakletti. Ýhtiyar adam huzura alýnýnca Sultan a þöyle dedi: - Birçok kýzým var; ancak fakir olduðumdan evlilikleri için gereken çeyizi temin etme imkânýna sahip deðilim. Bu yüzden her gece Allâhu Teâlâ ya dua edip bana kýzlarýmýn çeyizini hazýrlayacak imkâný ihsan etmesini istedim. Filan ayýn cuma gecesi, yine onlar için yardým dileyerek uyudum. Rüyâmda Allâh ýn Rasûlünü (s.a.v.) gördüm. Bana þöyle dedi: -Kýzýnýn çeyizinde gerekli þeyleri ihsan etmesi için her gece Allâhu Teâlâ ya yalvaran sen misin? Evet yâ Rasûlallâh! dedim. Bana Sultan Melikþah ýn adýný verdi. Ona git, Allâh ýn Rasûlünün (s.a.v.) kendisinden kýzlarýn için gerekli çeyizi satýn almasýný istediðini söyle. dedi. Ben Ey Allâh ýn Rasûlü, benden bir iþâret isterse ona ne diyeceðim? diye sordum. O da. - Ona iþaret olarak her gece yatmadan önce Tebâreke sûresini okuduðunu söyle, dedi. Sultan Melikþah bunu iþitince, - Bu doðru bir iþâret, zîrâ bunu Allâhu Teâlâ dan baþka kimse bilmiyor. Hocam bana her gece yatmadan önce bunu okumamý emretmiþti. Ben buna hep devam ettim. dedi. Ýhtiyara, kýzlarýnýn çeyizi için gerekli her þeyin verilmesini emretti. Ayrýca ihtiyara hediyeler verdi Tarihli Fazilet Takvimi HABER Cumanýz Mübarek Olsun... "Bize yemekten yediren, sudan içiren, çýplak iken giydiren, dalâlette iken hidâyet veren, görmezken gösteren ve bizi yarattýklarýnýn pek çoðuna üstün kýlan Allah'a hamd ederiz, çünkü hamd âlemlerin Rabbi Allah'a mahsusdur." Amin FETHULLAH GÜLEN Kendi içimizde ve dýþ dünyada yaptýðýmýz tefekküre, âfâkî ve enfüsî tefekkür diyoruz. Âfâk, ufkun; enfüs de nefsin çoðuludur. Ufuk, bize göre, daðlarýn zirveleri, güneþin doðup battýðý yerlerdir. Diðer bir tabirle; zeminin, semanýn etekleriyle birleþtiði yere ufuk ve onun çoðuluna da âfâk denir. Dolayýsýyla bu sahadaki tefekküre âfâkî tefekkür diyoruz ki, bununla kastedilen de insanýn dýþýndaki bütün dünya ve kâinatlardýr. Enfüs ise nefsin çoðulu olup, insanýn mana ve maddesi demektir. Ayrýca, insanýn özüne ve onun içinde þeytanýn yaptýklarýný yapana da bir manada nefis denir. O, þehvet, gazap, hiddet, öfke, hýrs, kapris ve inat gibi çeþitli duygularýn bir araya gelmesiyle oluþan mekanizmanýn baþýnda bir santral memuru gibidir. Ýhtimal þeytan, onun vasýtasýyla, bizimle münasebet kurup deðiþik tesvilatta (çirkin bir þeyi güzel göstererek kandýrma) bulunur ve bize zarar vermek için bazen þehveti ve gazabý, bazen inat ve kini kullanýr; hatta yerinde, vahyin ýþýðýyla aydýnlanmamýþ ve terbiye görmemiþ azgýn aklý kullanýr ve bunlarla da bizlere zarar verir. Nefsin bir diðer yorumu da mahiyet-i insaniyedir. Bu, "Kendi kendinizi öldürmeyiniz." (Nisa, 4/29) ile anlatýlan nefistir, yani insanýn zatýdýr. Nefsin korunmasý, usul-ü hamseden (hukuken, korunmasý gereken beþ temel prensip) biridir. Burada kastedilen þey de iþte budur ve bu sahadaki tefekküre enfüsî (nefisle alakalý) tefekkür denmektedir. Âfâk ve enfüste tefekkür Evet, insan, böyle iki çeþit tefekkürle mükelleftir. Kur'an'da bu iki tefekkür çok defa yan yana anlatýlýr. Mesela, bir ayette o, "Muhakkak göklerin ve yerin yaratýlýþýnda, gece ile gündüzün birbiri ardýnca geliþinde düþünen insanlar için elbette birçok dersler vardýr." (Âl-i Ýmran, 3/190) der. Keza, "O kâfirler bakýp da düþünmezler mi: Deve nasýl yaratýlmýþ? Gök nasýl kurulup uçsuz-bucaksýz yükseltilmiþ? Daðlar nasýl da yeri tutup, dengeleyen direkler halinde dikilmiþ. Yeryüzü nasýl yayýlýp hayata elveriþli kýlýnmýþ?" (Gâþiye, 88/17-20) diyerek, insanlarý böyle kapsamlý bir tefekküre yöneltir. Benzeri ayetler çoðu zaman, "Hâlâ düþünmüyorlar mý? Hâlâ akýllarýný kullanmýyorlar mý?" þeklinde de ifade edilir. Kur'an'da çok defa âfâkî tefekküre davetten sonra insan hemen enfüsî tefekküre yönlendirilir ve eliniz, ayaðýnýz, renkleriniz, diliniz, lehçeleriniz ve uzuvlarýnýzdan söz edilir. Böylece o, âfâkî tefekkürün hemen arkasýndan enfüsî tefekküre geçer. Geniþ dairede kâinat kitabýndaki tefekkürü müteakip zihnimiz daðýlmasýn diye daha küçük mikyasta karþýmýza koyduðu küçük bir kitap sayýlan; kâinat kitabýnýn fihristi insanýn iç dünyasýnda bizi mütalaaya sevk eder. Mesela, "Muhakkak göklerin ve yerin yaratýlýþýnda, gece ile gündüzün birbiri ardýnca geliþinde düþünen insanlar için elbette birçok ibretler ve dersler vardýr." (Âl-i Ýmran, 3/190) dedikten sonra hemen "Ey büyük Rabb'imiz! Sen bunlarý gayesiz, boþuna yaratmadýn " ifadesiyle devam eder ki, bu bütünüyle bir âfâkî tefekkürdür. Bazen de "Bizzat kendi varlýklarýnýzda da böyle deliller vardýr." deyiverir. (Zâriyât, 51/21) Görüldüðü gibi burada Cenab-ý Hak, semalarý nazara verip, Allah'ýn vaad ve vaîdlerinin oradan geleceðini, her þeyin oradan baþladýðýný, insanlarýn baþýna kýyametlerin oradan kopacaðýný söyledikten sonra hemen arkasýnda; "Nefislerinizde de basiretinizi açýp derinleþmek, im'an-ý nazar etmek istemiyor musunuz hâlâ?" denilmektedir ki bu da âfâkî ve enfüsî tefekkürün ne kadar iç içe olduðunu gösterir. ESMAÜL HÜSNA EL-VALÝ "Kainatýn yöneticisi" anlamýna gelen bu ismi þerif Kur'aný kerimde bir defa geçmekte. "Allah bir topluma (kötülükleri sebebiyle) bir azap istediðinde onu geri çevirecek yoktur. Onlar için Allah'tan baþka yardýmcý dost ta yoktur." (Ra'd 11) "el-veli" ismi cemilinde açýkladýðýmýz gibi bu kelimenin kökünde "yönetici dost" anlamý vardýr. DUA DÜÞÜNEN ÝNSANLAR ÝÇÝN Mesela gözlerimizi ele alalým; onlarý daha yakýndan gördüðümüz için tümsekliðini, adesesini, merceðini, kýsacasý onun her yanýný tefekkür ederiz. Güneþle gözümüz arasýndaki münasebeti görmek için ýþýk dalgalarýnýn görmeye müsait olmasýný, insanýn ancak milyonda beþ-altý görme gibi dar dairede görme ile taltif edilmesini veya görebilecek mahiyette yaratýlmasýný düþünür ve bu müktesebatla daha uzaklarý doðru okumaya hazýr hale geliriz. Öyle ki artýk bu temaþa, elimize verilen bir kitapta hakikatleri takip gibi bir þey olur. Sonra ellerimize bakarýz. Gökteki yýldýzlara âfâkî tefekkür adýna baktýðýmýz gibi, enfüsî tefekkür için de parmaklarýmýz, parmaklarýmýzýn mafsallarý, parmak arasýndaki kuvvet dengesi, ellerimizin belli parçalardan meydana gelmesi ve azamî tasarruf prensibiyle beþ parmak tek bir el ayasýyla pek çok þeyler yapar durumda bulunmasý, bununla zevk alýnacak þeylerden zevk ve lezzet almasý, gerektiðinde hasýmlarýmýza karþý bir müdafaa aleti halini almasý vs. Evet, iþte bütün bunlarý görüp düþündüðümüzde, "Allah bir alet yapmýþ ama onunla bin iþi birden gördürüyor." deriz. Ýþte enfüste/içimizde bu þekilde düþündüðümüz zaman, "Seni yaratan Allah mukaddes ve müberradýr." demekten kendimizi alamayýz. Bunun gibi, ayaðýnýzý, midenizi, kalbinizi ve tek tek bütün azalarýnýzý düþünün.. Bunlarýn her biri muhtevalý bir kitap gibi bize neler ve neler anlatýr. 1-Cenab-ý Hak, insaný iki çeþit tefekkürle (âfâkî ve enfüsî) sorumlu tutmuþtur. Kur'an'da bu iki tefekkür çok defa yan yana anlatýlýr. 2-Ýnsanýn, kendi içinde yaptýðý tefekküre 'enfüsî tefekkür'; dýþ dünyada yaptýðýna ise "âfâkî tefekkür" ismi verilir. 3-Ýnsan tefekkür ederken, evvela enfüsî tefekkürle iþe baþlamalýdýr ki ileride þaþkýnlýða düþüp yanlýþ sonuçlara varmasýn. Tefekküre nereden baþlamalý? Ýnsanlar tefekkür ederken, evvela enfüsî tefekkürle iþe baþlamalýdýrlar. Bu bir bakýma, kitabýn fihristinde, kitabýn muhtevasýný tanýmadýr ki, nerede hangi konu var bilinsin ve þaþkýnlýða düþülmesin, yanlýþ sonuçlara varýlmasýn. Evet, insan evvela kendi enfüsünde tefekkür etmeli ve mesela, "Bu simada, bir suret-i Rahmaniyet var.. Bunu yaratan O.. Bu letaifi onda aksettiren yine O.. Þu kulak, ancak O Rahman'ýn eliyle oraya takýlmýþ olmalý.. Bu gözün O'nun eliyle oraya yerleþtirildiði açýk.." demelidir. Sonra bütün bu manalar birden nazara alýnarak vicdan "musaddýk"ýna emanet edilmeli; yani enfüsî tefekkürle oraya bir petek konarak, fikir arýlarýnýn getirdikleri çiçeklerin, peteðin gözlerinde bala dönüþtürülmeleri saðlanmalýdýr, aksine enfüsî tefekkürle bir petek oluþmamýþsa, zihin arýsý, âfâkî tefekkürle getirdiði balý koyacak petek bulamayacak, boþuna gel-git yaþayacaktýr ki bu da dibi delik bir kovayla, dipsiz bir kuyudan su çekme gibi bir þey olacaktýr. Öyle olunca da katiyen netice elde edilemeyecek ve düþüncede gaye olan; bilginin, içimizde marifet hüzmelerine dönüþmesi gerçekleþmeyecektir; enfüsî tefekkürledir ki her türlü bilgi saðlama baðlanmakta ve âfâkî tefekkür de bizim için mahz-ý marifet olmaktadýr. Biz þimdi -inþallah- içimizde mayaladýðýmýz bu duygu ve düþünceyle, gözlerimizi semaya çevirip, onun berrak çehresinde, yýldýzlarla yaldýzlanmýþ simasýný görecek ve þâirâne ilhamlarla coþup; "Gökyüzünü yýldýzlarla yaldýzlayan Allah'ým! Sen ne Müteâlsin! Bunlarýn verâsýnda cehennemi tutuþturan Sen ne Adilsin! Cenneti nurunla aydýnlatan Sen ne Rahimsin! Oralarý meleklerin sekenesi yapan Sen ne Kâdirsin!" deriz. Bediüzzaman Hazretleri'nin, yýldýzlarý konuþturan yýldýznamesinde dediði gibi; Ýþittiririz insan olan insana. Kör olasý dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü, Hem iþitmez sözümüzü. Hak söyleyen âyetleriz biz.. Sikkemiz bir, turramýz bir, Rabb'imize müsebbihiz, zikrederiz âbidâne.. Kehkeþanýn halka-i kübrâsýna mensup birer meczuplarýz biz. Der ve bu mülahazalarla Rabb'imizin karþýsýnda kemerbeste-i ubudiyet içinde eðiliriz Bu bakýmdandýr ki ehl-i irfan, daha önce turuk-u âliye ile daha sonra da bu yolla, evvela enfüsî tefekkürde derinleþmiþ daha sonra da dýþtan gelen âfâkî tefekkürle fikren þekillenmiþlerdir. HZ. SAFÝYYE (r.anha) 9 Allahým! Kalplerimizi birleþtir. Aramýzý düzelt ve bizi kurtuluþ yollarýna ilet. Bizi karanlýklardan aydýnlýða çýkar ve büyük günahlarýn açýðýndan da gizlisinden de uzaklaþtýr. Ebu Dâvûd, Salât,182 SAHABE HAYATI "Ümmehâtül-Mü'minin" (Mü'minlerin anneleri)'nden biri olan Safiyye, Huyeyy b. Ahtab adýnda Medine'deki yahudilerden Madiroðullarý kabilesi reisinin kýzýydý. Huyeyy, Hz. Peygamber (s.a.s)e karþý müþriklerle iþbirliði görüþmeleri yapan ve bundan dolayý müslümanlar tarafýndan Medine'den uzaklaþtýrýlan Nadiroðullarý'nýn lideriydi. Bu zorunlu göçten sonra bu kabilenin bir kýsmýyla Hayber tarafýna gitmiþti. Ahzab savaþýnda, Huyeyy de hücum edenlerle beraber gelmiþ ve Kureyzaoðullarýný müslümanlarýn aleyhine kýþkýrtmak için onlarýn kalelerine girmiþ, sonra da onlarýn uðradýðý akibete uðramýþ ve orada öldürülmüþtü. Huyeyy'in kýzý olan Hz. Safiyye'nin annesinin adý Durra idi. Safiyye, önce kendi kabilesinden Sellam b. Miskem ile nikahlanmýþ; bir süre sonra boþanarak Kinâne b. Ebi Hukayk ile evlenmiþti. Bu eþi de Hayber savaþýnda öldürülenler arasýndaydý. Ayrýca yine bu savaþta Safiyye, eþi ve babasýyla birlikte kardeþini de kaybetmiþti. Safiyye savaþ esirleri arasýndaydý. Bazý kaynaklar Safiyye'nin asýl isminin Zeyneb olduðunu kaydeder. Arabistan'da reislere veya hükümdarlara düþen ganimet hissesine "Safiyye" denildiði ve bu sebeple, Zeyneb de Hayber savaþýnda esir olarak Rasûlüllah (s.a.s)'in hissesine düþtüðü için ona "Safiyye" denilmiþti. Esirler toplandýðý zaman Dihyetül-Kelbî, Hz. Peygamber (s.a.s)'den bir cariye istemiþ. O da Safiyye'yi vermiþti. Ashabtan birinin, Safiyye'yi peygamberimizin almasýnýn daha uygun olacaðýný, zira bir reis kýzý olduðu için mevkiinin bunu gerektirdiðini söylemesi üzerine, Safiyye'yi geri almýþ, ona da baþka bir cariye vermiþti. Hz. Peygamber, Yahudiler ile bir anlaþma imzaladýktan sonra Safiyye'ye Ýslâm ve Yahudilik hakkýndaki görüþünü sordu. "Ey Allah'ýn Rasûlü! islâmý arzu etmiþ ve sen davet etmeden önce seni tasdik etmiþtim. Babam da senin davanýn doðruluðunu itiraf ederdi. Fakat ýrkçýlýk onu götürdü. Ben Allah'tan baþka ilâh olmadýðýna ve senin Allah'ýn Rasûlü olduðuna kesinlikle inanýyorum" cevabýný alýnca onu âzad ederek onunla evlenmiþti. Hz. Peygamber (s.a.s), yeni hanýmýný yakýndan tanýmaya fýrsat bulabildiði ilk gece onun yanaðýnda yeþil bir benek gördü. Sormasý üzerine Safiyye'nin cevabý þu olmuþtu: "Bir süre önce rüyamda, gökteki ayýn yerinden ayrýlýp göðsümün üzerine düþtüðünü gördüm; bunu kocama anlattýðýmda o" Sen þu Medine kralý ile evlenmek istiyorsun" dedi. Ben ise senin hakkýnda o sýrada hiç bir þey duymamýþtým. Buna raðmen tutup suratýma þiddetli bir þamar indirdi; Ýþte bunun izi hâlâ devam etmektedir". Hz. Muhammed (s.a.s) düðününün yapýldýðý gece, eþini kabilesinin uðradýðý zarar ve kayýplar konusunda teselli etti ve Hayberlilerin kendisini bu konuda zorladýklarýný izaha çalýþtý. Ýslâm'a ve onun peygamberine karþý çok samimi hislerle baðlý olan Hz. Safiyye, ayný zamanda asil, zeki, güzel ve dindar bir kadýndý. Özellikle tutumluluðuyla tanýnýrdý. Diðer bir hususiyeti de piþirdiði yemeklerdi. Hz. Safiyye'nin mutfaðýnda piþen yemekler, onun aile fertleri, yani ehl-i beyti arasýnda çok beðenilirdi. Öte yandan, Hz. Peygamber (s.a.s)'den birkaç hadis rivayeti de vardýr. Rasûlüllah da Hz. Safiyye'ye hürmet ve sevgide özen gösterirdi. Bir gün, bir seyahat esnasýnda Hz. Safiyye'nin devesi hastalanmýþ Hz. Peygamber (s.a.s) de, Hz. Zeyneb'e, develerinden birini ona ödünç vermesini istemiþ, ancak o "Devemi bir Yahudi asýllýya mý vereyim?" demiþti. Hz. Peygamber (s.a.s) onun bu sözünden çok müteessir olmuþ ve Hz. Zeyneb ile iki ay görüþmemiþti. Hz. Safiyye H. 50/ M. 670 yýlýnda vefat etmiþtir. Rasûlüllah (s.a.s)'ýn vefatýndan sonra, uzun bir ömür sürmüþ olan Hz. Safiyye, ölüm döþeðinde iken, sahip olduðu mallarýnýn üçte birini, Yahudi dininde ýsrar edip kalmýþ olan bir yeðenine vasiyet etmiþti. Zira Ýslâm hukukuna göre, gayr-i müslim akrabaya sadaka câizdi. Bu durumda mirastan hisse almaya hak sahibi olmayanlar için vasiyette bulunmak mümkündü. Ancak bazý müslümanlar bu vasiyetin yerine getirilmesine karþý çýktýlarsa da, Hz. Muhammed (s.a.s)'in bir diðer eþi ve döneminin hukuk otoritesi Hz. Aiþe; lehine vasiyet yapýlanýn tarafýný tutacak bir biçimde araya girerek, vasiyetin yerine getirilmesinin islâm hukukuna uygun olacaðýný ifade etti. Halbuki Hz. Aiþe ile Hz. Safiyye, Hz. Peygamber (s.a.s)'in saðlýðýnda zaman zaman dargýn durmuþlar, ancak dargýnlýklarýna hemen son vererek helâlleþmiþlerdi. Hz. Safiyye Medine'de Baki' mezarlýðýnda topraða verilmiþtir (Ýbn Sa'd, Tabakatü'l-Kübrâ, Beyrut (ts.), VIII, ; Muhammed Hamidullah, Ýslâm Peygamberi, çev. Salih Tuð, Ýstanbul 1980, II, ; Mevlana Sýbli, Asr-ý Saadet, çev. Ö. Rýza Doðrul, Ýstanbul 1981, II, ).

10 HABER 10 "Asýlsýz 112 ihbarlarýna müeyyide uygulanmalý" Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, Ankara'nýn 136 noktasýnda acil ekibi olarak çalýþan Acil Týp Teknisyenleri (ATT)'ne yapýlan ihbarlarýn yüzde 60'ýnýn asýlsýz ve çoðunun da acil olmayan vakalar çýkmasýný deðerlendirdi. Erözgün, Saðlýk Bakanlýðý'nýn bu konuda önlemleri arttýrmasý gerektiðini söyledi. Yapýlan asýlsýz ve acil vakalar anonsu nedeniyle gerçek acil vakalara zamanýnda veya hiç yetiþilemediðini belirten Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, bu nedenle asýlsýz ve acil olmayan ihbarlara aðýr müeyyideler uygulanmasýnýn hem saðlýk çalýþanýnýn psikolojisine olumlu yansýyacaðýný hem de acil þifa bekleyen vatandaþa çabuk ulaþýlacaðýný dile getirdi. Asýlsýz vakalarýn ve kendi imkanlarý ile hastaneye gidebilecek durumda olduðu halde acil servis ambulansýný servis aracý olarak kullanmanýn önüne geçilebilmesi ve vatandaþýn bilinçlendirilmesinin önemli olduðuna iþaret eden Erözgün, Saðlýk Bakanlýðý'na "Kamu Spotu" adý altýnda yapýlan reklamlara bu sorunun da derhal yansýtýlmasý gerektiði çaðrýsýnda bulundu. 24 saat boyunca zor þartlar altýnda çalýþan ATT'lerin, bir de asýlsýz vakalarý deðerlendirirken zaman kaybýna uðrayarak hasta yakýnlarýnýn þikayetleri doðrultusunda soruþturmalara ve hatta þiddete maruz kalmalarýný zulüm olarak nitelendiren Erözgün, acil tedbirler alýnmasýnýn, saðlýk çalýþanlarýnýn haklarýnýn korunmasýnýn ve reklamlarla vatandaþýn saðduyusunun arttýrýlmasýnýn gerekliliðine vurgu yaptý. Uður ÇINAR Baðcý, Çorumlu öðrencileri yalnýz býrakmadý Salim Akaydýn Ortaokulu Matematik Olimpiyatlarýna gidiyor Salim Akaydýn Ortaokulu Ulusal Matematik Olimpiyatlarýna hazýr. Sistem deðiþikliði ile ortaokul statüsüne kavuþan Bahçelievler Salim Akaydýn Ortaokulu eðitim-öðretimde hýzla ivmesini yükselti. Okul Müdürü Selçuk Köse bir aydýr öðretmenleri tarafýndan Matematik çalýþma kampýna alýnan üstün baþarýlý öðrencilerin Ulusal Matematik Olimpiyatlarýna hazýr olduklarýný belirti. Kafile baþkaný Okul Müdürü Selçuk Köse amaçlarýnýn öðrencilerini araþtýrmaya bilime özendirmek olduðunu söyledi. 13 Nisan 2013 tarihinde 10 öðrencisinin Samsun'da sýnava gireceðini belirten Selçuk Köse sýnavýn 2,5 saat süreceðini 30 soru sorulacaðýný belirtti. 1. aþamayý gecen 8. sýnýf öðrencilerine yüzde 7 oranýnda SBS'ye puan etkisi olacaðýný kaydeden Köse, bu oranýn öðrenciler için çok önemli bir fark yaratacaðýný belirterek sýnava girecek tüm öðrencilere baþarýlar diledi. Ulusal Matematik Olimpiyatlarýna katýlacak olan öðrenciler þunlar: "8/C Berfin Sýla Gevþek, 8/C Gülcan Gümüþ, 8/C Bilgin Demir, 8/C Ufuk Özbal, 7/C Ozan Erkoçak, 7/C Doða Yaðmur Yýlmaz, 6/C Simge Bulut, 6/D Reþat Berk Moray, 5/C Ýpek Güneþ Aymergen, 5/G Ceren Duruçýnar" "Bu Benim Projem" kapsamýnda Çorum'da öðrenciler tarafýndan sunulan ve baþarýlý bulunan projeler 9-10 Nisan 2013 tarihlerinde Ankara'da TOBB Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sergi Salonunda sergilenmeye baþlandý. Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, Matematik ve Fen BilimleriProje çalýþmasýný ziyaret ederek öðretmen ve öðrencilerle görüþtü. Çorum'dan katýlan projeleri tek tek ziyaret eden Baðcý, öðrencilerin projelerin sunuþtaki içtenlikleri ve inançlarýný görünce gururlandýðýný belirtti. Baðcý, "Bu projelerin pek çoðunun bilimin geliþmesine, teknoloji ve tasarýma, hesaplamalara önemli katkýlar saðlayacak niteliktedir. Güncel sorunlardan hareketle geliþtirilen projeler ise çok yaratýcý. Çocuklarýmýzýn toplumun sorunlarýna (ekosistem, çevre kirliliði, canlýlar, toprak vb.) ve bu sorunlarýn çözümüne katký sunma çabalarý oldukça sevindirici ve gurur vericidir. Soðanýn çöpe dökülmesi yerine tarlada býrakýlmasýnýn Ph deðerini artýrdýðý ve topraðý zenginleþtirdiði ispatý oldukça önemli ve anlamlýdýr. Sungurlu Kaledere YÝBO' dan Abdüssamed ve Kadir isimli öðrencilerimiz ise Talim Terbiye Kurulu'nun sayýlý kazanýmýnda ifade edilen üçgenin aðýrlýk merkezi tanýmlamasýný yanlýþlamýþ, tanýmlamanýn üçgensel bölgenin aðýrlýk merkezi olarak yapýlmasý gerektiðini ortaya çýkarmýþtýr. Bölgesel yarýþlara katýlan tüm öðrencilerimizi tebrik ediyorum. Onlarýn yetiþmesinde büyük emeði olan öðretmenlerimizi kutluyorum, teþekkürlerimi sunuyorum. Bütün emeklerini ve birikimlerini çocuklarýna harcayan ve çocuklarýnýn üzerine titreyen anne babalarý özel olarak tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyun. Yarýnýmýz onlarýn elinde daha güzel olacak. Bilime, teknolojiye, insanlýða, ülkemize faydalý hayýrlý iþler yapacaklarýný, ülkemizi daha ileri noktaya taþýyacaklarýna olan inancým tam. Bu vesile ile 8 Haziran 2013 günü LGS'ye girecek çocuklarýmýza üstün baþarýlar diliyorum" dedi. DES kongresine Çorum'dan katýlým Demokrat Eðitimciler Sendikasý'nýn (DES) 2. Olaðan Kongresinde Gürkan Avcý, yeniden Genel Baþkan seçildi. Sendika toplantý salonunda düzenlenen ve Ankara Elit Otel'de toplantýlarý yapýlan DES'in 2. Olaðan Genel Kurulunda, Ýshak Çelebi, Mehmet Zülfikar Kotanlý, Lokman Erdoðan, Yusuf Karataþ, Þükrü Mutlu ve Mustafa Topal, Hüseyin Akça, Enver Þahin, Eyüphan Kaya, Ali Keskin, Yýlmaz Karadað, Aslýhan Avcý, Mustafa Sarýca, Cevat Çataloðlu, Pýnar Keskin, Þeyhmuz Özcan, Mekselina Avcý, Nuran Þahin, Mervem Öztürk, Mustafa Aydoðdu, Kadir Arslan, Bekir Önsel, Mustafa Beköz, Nurettin Tüy, Ferhan Avcý, Yunus Emre Kýlýnçel, Süleyman Hilmi Kýlýnç, Pelin Özçelik, Erol Güneþ, Gülþah Doðanay, Mehmet Çelik, Ömer Daðhan, Kerem Karabulu, Nihat Örs, Orhan Gökçe Genel Merkez Yönetim, Disiplin ve Denetim Kurullarý üyeliklerine seçildi. Vali Baþköy'e Danimarka'dan ziyaret Danimarka'dan Türkiye'ye dönüþ yapan ailelerle ilgili görüþmeler yapmak üzere Çorum'a gelen Türk asýllý Danimarka eski Vekili Hüseyin Araç, Ýlgili Bakanlýðýn Sosyal Ýþler Müdürü Ea Mielsen ile Danimarka Belediyeler Birliði Temsilcisi Anne Marie Frederiksen'den oluþan heyet Vali Sabri Baþköy'e ziyarette bulundu. Konuklarýna Çorum'da 7 bin yýllýk tarihi hakkýnda bilgi veren, kentin tarihi ve doðal güzelliklerini görmelerini isteyen Vali Baþköy, ülkelerine döndüklerinde Çorum'u tanýtacak gönüllü turizm elçileri olmalarýný istedi ve ziyaretten dolayý teþekkür etti. "Biçerdöver Operatörü Yetiþtirme Kursu" açýldý Ýl Tarým Gýda ve Hayvancýlýðý Müdürlüðü "Biçerdöver Operatörü Yetiþtirme Kursu" açtý.konu hakkýnda yapýlan açýklamada Milli Eðitim Bakanlýðýnýn belirlediði esas ve usuller kapsamýnda uygulamalý olarak 10 kiþilik gruplar halinde açýlan Biçerdöver Operatörü Yetiþtirme Kursuna bugüne kadar 10 kiþinin üzerinde müracaat olduðu ifade edildi.kurs Nisan 2013 tarihleri arasýnda verilecek. 13 gün sürecek kurs sonunda sýnav yapýlacak. Sýnavda baþarýlý olanlara Biçerdöver Operatörlük Belgesi verilecek. Müracaat sayýsý durumuna göre yeni bir kursun daha açýlmasý planlanýyor.hasat döneminde yapýlacak kontrollerde, belgesiz biçerdöver kullananlara para cezasý veriliyor. Bu nedenle, biçerdöver kullananlarýn Biçer Döver Operatör Belgesi almalarý gerekiyor. Uzm.Dr.Tuncer KILIÇ Halk Saðlýðý Müdürü PARKÝNSONLA YAÞAMAK PARKÝNSON HASTALIÐI NASIL ORTAYA ÇIKAR? Parkinson Hastalýðýnda, beyinde önemli bir kimyasal madde olan "Dopamin" üretimi durur. Bu kimyasal madde vücudun hareket etmesine yardýmcý olur. Parkinson, yavaþ ve sinsi seyreden bir hastalýktýr. Hastalýk on yýl gibi bir süre boyunca sürekli ilerler. Baþlangýcýnda tek taraflý belirtiler görülürken daha sonra bu bütün vücuda yayýlýr. Belirtilerin þiddeti her hastada farklýdýr. Hastalýk genelde 40 yaþýndan sonra görülür ve erkeklerde görülme sýklýðý biraz daha fazladýr. Genetik yatkýnlýk ve çevresel faktörlerin birlikte bu hastalýkta rol oynadýðý düþünülmektedir. Ayrýca bulaþýcý bir hastalýk da deðildir. Bazen Parkinson Hastalýðý tanýsý koymak zor olabilir. HASTALIÐIN BELÝRTÝLERÝ: Tek belirti tek baþýna Parkinson hastalýðýný iþaret etmez. Birden fazla belirti varsa bir hekime baþvurmanýz gerekir. 1. TÝTREME: Parmaklarýnýzda, elinizde, çenenizde veya dudaklarýnýzda titreme fark ettiniz mi? Oturduðunuzda bir ortamda bacaðýnýzda titreme var mý? El ve bacaklarda titreme Parkinson Hastalýðýnýn erken belirtisi olabilir. Normal olan nedir? Aðýr egzersiz ve yorgunluk sonrasý olan titreme, ilaçlara baðlý titreme ve bazý yaralanmalar sonrasýnda ortaya çýkan titreme normal insanlarda da görülebilir. Bu nedenlerle ortaya çýkan titremeler Parkinson hastalýðýna baðlý deðildir. 2. ELYAZISINDA KÜÇÜLME: El yazýnýzda geçen yýllara göre aniden küçülme oldu mu? Yazdýðýnýz harflerin küçüldüðünü, kelimelerin adeta sýkýþmýþ görünümde olduðunu fark edebilirsiniz. El yazýsýnda ortaya çýkan ani deðiþiklik Parkinson hastalýðýnýn belirtisi olabilir. Normal olan nedir? Bazan yaþlanmakla, el veya parmaklarýnýzda sertleþme varsa veya görme bozukluðunuz belirginse, el yazýsý deðiþebilir. Fakat bu zaman içinde yavaþça geliþir, aniden ortaya çýkmaz. 3. KOKU DUYUSUNDA KAYIP: Bazý yiyeceklerin kokusunu alamadýðýnýzý fark ettiniz mi? Eðer muz, turþu, meyan kökü gibi yiyeceklerin kokusunu alamadýðýnýzý fark ediyorsanýz doktorunuza Parkinson Hastalýðýný sormalýsýnýz. Normal olan nedir? Koku duyusu nezle, grip, burun týkanýklýðý, üst solunum yolu enfeksiyonlarýnda deðiþebilir. Bu durum geçicidir, hastalýðýnýzýn düzelmesi ile birlikte düzelir. 4. UYKU SORUNU: Derin uyku sýrasýnda yatakta tekmeleme, vurma, çýrpýnma gibi hareketler yapýyor musunuz? Eþiniz bundan etkilenerek ayrý yataða geçmek istiyor olabilir. Uyku sýrasýnda bu hareketler nedeniyle yataktan düþüyor olabilirsiniz. Uykuda ani hareketler Parkinson hastalýðýnýn belirtisi olabilir. Normal olan nedir? Herkesin arada bir yatakta fazlaca dönerek uyuyamadýðý bir gün olabilir. 5. HAREKET ETMEDE veya YÜRÜMEDE ZORLUK: Gövdenizde, kol ve bacaklarýnýzda katýlýk hissediyor musunuz? Bazan hareket ettikçe bu katýlýk azalýr. Eðer azalmazsa Parkinson hastalýðýnýn bir belirtisi olabilir. Yürüdüðünüzde kollarýnýzý sallamadýðýnýzý fark edebilirsiniz, veya baþka insanlar size bunu söyleyebilir. Erken belirtilerden biri omuz veya kalçada aðrý veya katýlýk hissi olabilir. Hastalar bazan ayaklarýnýn "yere yapýþmýþ gibi " olduðunu söylerler. Normal olan nedir? Eðer kolunuzu veya omzunuzu incittiyseniz, düzelene kadar o kolu kullanamayabilirsiniz. Ya da artrit gibi baþka hastalýklar da benzer belirtilere yol açabilir. 6. KABIZLIK: Tuvalete çýkmakta zorlanýyor musunuz? Kabýzlýk, Parkinson hastalýðýnýn erken bulgusu olabilir, doktorunuzla konuþun. Normal olan nedir? Yeteri kadar su ve lifli yiyecek almazsanýz tuvalate çýkmakta zorlanýrsýnýz. Ayrýca bazan ilaçlar kabýzlýk sebebi olabilir. Eðer diyet ve ilaçlarla iliþkili deðilse kabýzlýk sorununuz için doktorunuzla konuþun. 7. DÜÞÜK TONLU KONUÞMA: Normal sesinizle konuþtuðunuzda baþka insanlar sesinizin çok düþük veya kýsýk olduðu söyledi mi? Eðer ses tonunuzda deðiþiklik olduysa doktorunuzla görüþün. Baþkalarýnýn iþitme problemleri olduðunu zannettiðinizde, aslýnda sorun sizin fazla yumuþak ve kýsýk sesiniz olabilir. Normal olan nedir? Soðuk algýnlýðý sesinizde deðiþikliðe neden olabilir. Hastalýðýnýz düzeldiðinde sesiniz de düzelir. 8. MASKE YÜZ: Kötü bir ruh halinde olmamanýza raðmen, ciddi, depresif, ve kýzgýn bir görünümde olduðunuz söylendi mi? Bu ciddi görünümlü yüz maske yüz olarak adlandýrýlýr. Baþkalarý boþ baktýðýnýzý veya pek göz kýrpmadýðýnýzý söylüyorsa doktorunuza Parkinson hastalýðýný sorun. Normal olan nedir? Bazý ilaçlar bu tip ciddi bakýþ ve yüz görünümüne neden olabilir, ilaç kesilince bu durum düzelir. 9. BAÞ DÖNMESÝ ve BAYILMA: Sandalyeden kalktýðýnýzda baþ dönmesi oluyor mu? Baþ dönmesi ve bayýlma, Parkinson hastalýðý ile iliþkili düþük kan basýncýna baðlý olabilir. Normal olan nedir? Herkesin nadiren ayaða kalktýðýnda benzer yakýnmasý olabilir. Fakat bu sürekli olan bir durumsa doktorunuzla görüþün. 10. ÖNE EÐÝLMEK / KAMBURLAÞMAK: Eskisi gibi ayakta dik duramýyor musunuz? Eðer aileniz, arkadaþlarýnýz vücudunuzda öne / yana doðru eðilme fark ediyorlarsa, bu Parkinson hastalýðýnýn belirtisi olabilir. Normal olan nedir? Eðer bir aðrýnýz varsa, veya kemiklerinizde bir problem varsa duruþunuz deðiþiklik gösterebilir. PARKÝNSON HASTALIÐININ TANISI Parkinson hastalýðýna taný koymak için özel bir yöntem yoktur. Laboratuvar ya da röntgen tetkikleri sonucu da bunun anlaþýlmasý mümkün deðildir. Fakat uzman bir nöroloðun hastadan ve hastanýn yakýnlarýndan aldýðý bilgiler, ayrýca yaptýðý muayene sonucu taný koyabilir. PARKÝNSON HASTALIÐI TEDAVÝSÝ Parkinson hastalýðýnýn tedavisinin amacý hastayý aktif, baðýmsýz, kendi baþýna iþini yapabilen hale gelmesiný saðlamaktýr. Yapýlan tedavi sonucu hastanýn her þeyi düzelecek diye bir þey yoktur. Zaten Parkinson hastalýðýnda kullanýlan sýnýrlý sayýda ilaç çeþidi vardýr. Bu ilaçlar ya eksik dopamini saðlar, ya onun gibi etki yapar ya da dopaminin parçalanmasýný engelleyerek kullanýmýný arttýrýr. Tedavi de bir diðer önemli nokta psikolojik olarak hastanýn kaybettiklerini tekrar hastaya kazandýrmaktýr. Parkinson tedavisinde aile ve hekimin bir arada çaba göstermesi hastanýn kendisini daha iyi hissetmesini saðlar ve hastanýn yaþam standartýný arttýrýr. Aileden gelen desteðin katkýsý fazla olacaktýr. Bu hastalýkla nasýl yaþayacaðým diye düþünmemek gerekir. Her hastalýkla yaþanabileceði gibi, insan psikolojisi parkinsonla da yaþamaya alýþýr. Kiþi kendi iþini kendi yapmaya özen göstermelidir. Kendinize olan güveniniz saðlam olmalýdýr.

11 "4/C'lilerin haklarýný savunmaya devam edeceðiz" Türk Büro Sen Ýl Baþkaný Sami Çam düzenlediði basýn toplantýsýnda gündeme dair deðerlendirmelerde bulundu. Dünün mazlumlarý ve maðdurlarýnýn bugünün zalimleri ve zulüm edenleri haline geldiklerini iddia eden Sami Çam, "Öyle ki kendi çýkar ve menfaatleri için Bakanlýk bürokratlarý, müsteþar, daire baþkanlarý gibi bürokrasiyi ve amirleri kullanarak kendilerine üye devþirme yoluna dahi gitmektedirler. Unutulmamalýdýr ki zulüm ile abad olunmaz. Bunu en çok kendileri bilmelidir. Ýþyerlerinde baský ile yýldýrý uygulayarak yapýlan üye bir gün sizleri terk edecektir. Bizler kamu çalýþanlarýnýn hak ve menfaatleri için her ortamda ve herkes ile birlikte eylem yapabiliriz yeter ki kamu çalýþanýn menfaatine olsun ancak bölücüler ile bu topraklarda hesabý olanlar ile hiçbir þarta ayný çatý altýnda ayný amaca hizmet noktasýnda olmayýz Bir sendika baþkaný andýmýz kaldýrýlsýn talebinde bulunacak diðeri 6,5 yýl PKK davasýndan ceza alacak ve bunlar yan yana Akil Adam olacak. Gelinen bu noktada beraber harekat edilen bu sendikalar Çorum'da kayýkçý kavgasý yapmasýný kabullenmek doðru deðildir" dedi. Son yýllarda, AKP Hükümetinin politikalarý doðrultusunda kamu çalýþanlarýnýn iþ güvencesinin ortadan kaldýrýlmasýnýn tartýþmaya açýldýðýný kaydeden Çam, "Sendikal ve demokratik haklarýnýn kullanýmýnda sýkýntýlar çýkartýldýðý bir süreci beraber yaþýyoruz. Bunlarý kabul etmemiz asla mümkün deðildir. Özellikle son 10 yýlda kamuda istisnai olarak çalýþtýrýlmasý planlanan sözleþmeli kamu çalýþanlarýnýn sayýsýnýn 40 binler düzeyinden 250 bin düzeyine çýkmasý, iþ güvencesinin zayýflatýlarak, devlet memuru kavramýndan, hükümet memuru kavramýna geçiþin ayak izlerini taþýmaktadýr. Ýstihdam sistemi bakýmýndan, kamu kesiminde memurluk yerine idari sözleþmelilik, kadro gereði ücret yerine sözleþme gereði performans ücreti gibi eðilimler, kamu kesimi istihdam rejimini, özel sektör kesimi istihdam rejimi ile ayný seviyeye getirmeye yöneliktir. Özellikle iþ güvencesinden yoksun insan haklarýna aykýrý bir biçimde hastalýk, doðum, evlenme, ölüm gibi izinlerin, tayin, terfi gibi haklarýn kýsýtlandýðý, 4-C statüsünde istihdamýn kamuda yaygýn haline dönüþmesi son derece dikkat çekicidir. Devlet Personel Baþkanlýðýndan sorumlu dönemin Bakaný Sayýn, Hayati Yazýcý, 19 Nisan 2011'de bir sendika ziyareti sýrasýnda "4-C'li personele aile yardýmý ve çocuk yardýmý ödenmesi için Bakanlar Kurulu Kararý hazýrlandýðýný" açýklamýþtýr. Bu açýklamanýn üzerinden 2 yýlý aþkýn zaman geçmesine raðmen hala aile yardýmý ödeneði için Bakanlar Kurulu Kararý çýkmamýþtýr. Bütün bu gerçekler ýþýðýnda, Konfederasyonumuz Türkiye Kamu-Sen ve sendikamýz Türk Büro -sen tarafýndan 12 Ocak 2013 tarihinde Ankara'da yapýlan Çalýþtay'da, 657 sayýlý Kanunun 4-C maddesi uyarýnca istihdam edilen geçici personelin durumlarýnýn iyileþtirilmesi için aþaðýdaki fiil ve düzenlemelerin yapýlmasýnýn zorunlu olduðu vurgulanmýþ, sonuç olarak çalýþanlarýn talepleri sendika ve konfederasyonumuz tarafýndan Baþta Cumhurbaþkaný, Baþbakan ve ilgili bütün yetkililere iletilmiþtir. Sendikamýzýn konunun takipçisi olacaðýný ve 4/C'lilerin gasp edilen haklarýný her platformda savunmaya devam edeceðini kamuoyuna saygýyla duyururuz" þeklinde konuþtu. Bahadýr YÜCEL SPOR ÝÞKUR, EML'de Meslek Seçimine Destek Dergisi'ni tanýttý ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü Meslek Seçimine Destek Dergisi'nin tanýtýmý için toplantý düzenledi.dün Endüstri Meslek Lisesi'nde gerçekleþtirilen toplantýya Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Güngör, Milli Eðitim Þube Müdürü Hüseyin Ünlü, ÝÞKURÝI Müdürü Zafer Eyvaz, Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Erhan Özsaray, öðretmen ve öðrenciler katýldý. Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Erhan Özsaray'ýn açýlýþ konuþmasý ile baþlayan toplantýda ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý Þuayip Helvacý ve Rabia Türk'ün konuþmacý olarak katýldýðý toplantýda ÝÞKUR tarafýndan meslek seçimi sürecinde olan gençlere ve velilere destek olmak amacýyla Türkiye Ýþ Kurumu tarafýndan hazýrlanan ÝÞKUR Meslek Seçimine Destek Dergisi'nin de tanýtýmý yapýldý. Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Erhan Özsaray, Türkiye'de iþsizlik oranýnýn yüzde 10 olduðunu dile getirerek, Çorum'da ise yüzde 5 oranýnda iþsizlik olduðunu ve bunun indirilmesinde ÝÞKUR'un baþarýsýnýn ve emeðinin bulunduðunun altýný çizdi. Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý Þuayip Helvacý ve Rabia Türk ise meslek seçiminin önemi, meslekseçmenin hayatýmýza etkileri, doðru meslek seçiminin aþamalarý, iþ ve meslek danýþmanlýðý hizmetleri hakkýnda bilgiler verdi.çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, ÝÞKUR iþ ve meslek danýþmanlýðý hizmetleri Zafer Eyvaz 11 kapsamýnda gerçekleþtirilen mesleki rehberlik ve danýþmanlýk hizmetlerinin, meslek seçme aþamasýnda olan gençlerin doðru iþ ve meslek seçmelerine destek olmak amacýyla yürütüldüðünü belirterek, mesleki rehberlik ve danýþmanlýk hizmetlerinde kullanýlmak üzere meslek seçme aþamasýnda olan öðrencilerin, velilerinin ve öðretmenlerinin bilgi ve ilgi düzeylerini arttýrmak amacýyla, ÝÞKUR'un Meslek Seçimine Destek Dergisi hazýrladýðýný söyledi. Bu dergi ile öðrencilerin, meslek ve çalýþma hayatý ile ilgili bilgi eksikliklerinin giderilmesinin hedeflendiðinin altýný çizen Eyvaz, bu çalýþmada öncelikli hedef kitlelerini öðrencilerin oluþturduðunu öðrencilerle birlikte öðrencilerin velileri ve okullardaki rehber öðretmenlerin de diðer bir önemli hedef kitleyi oluþturduðunu kaydetti. Eyvaz, "ÝÞKUR Meslek Seçimine Destek Dergisi, sýnýrlý sayýda basýlmýþ olmasý sebebiyle tüm öðrencilere tek tek daðýtýlmamaktadýr. Dolayýsýyla il müdürlüðümüz görev alanýnda bulunan tüm ortaokullar ile liselerin tarafýmýzdan ziyaret edilerek ve her okulun kapasitesine göre rehber öðretmenlere dergi býrakýlmasý, ayrýca görev alanýmýzda yer alan tüm meslek liseleri ile diðer liselerin son sýnýf öðrencilerine iþ arama becerileri, kurumun faaliyetleri ve mülakat teknikleri gibi konularda seminer verilmektedir. ÝÞKUR Meslek Seçimine Destek Dergisi Kurum Resmi Ýnternet Sitesine de eklenmiþtir. Dolayýsýyla danýþmanlarýmýzýn okullarda yaptýklarý sunumlarda öðrencilerin, öðretmenlerin ve velilerin bu kaynaða eriþimi hakkýnda da bilgi vereceklerdir. Bu sayede dergi internet üzerinden herkesin kullanýmýna sunulacaktýr. Bu ve diðer çalýþmalarýmýz sürdürülecektir" diye konuþtu. Kubilay Kaan YÜCEL "Birkaç artist ve çalgýcýnýn peþinden gitmeyeceðiz" Kamu-Sen Çorum Ýl Baþkaný ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan, bu milletin arasýna nifak tohumlarý ekilmesine asla izin vermeyeceklerini söyledi. Devlet Tiyatro Salonu'nda yapýlan "Anayasa Çalýþmalarýnda Milli Birlik Meselemiz" konulu panelin açýlýþ konuþmasýný yapan Mahmut Alparslan, "Bizi biz yapan deðerlerimizden asla vazgeçmeyeceðiz çünkü biz Türkiye Kamu Sen'iz" dedi. Hükümetin oluþturduðu Akil Adamlar Topluluðu'nu da sert dille eleþtiren Alparslan, "Ömürleri boyunca bu milletin hayrýna soluk olmamýþ, bu milletin derdine varmamýþ, acýsýna aðlamamýþ sözde akil, bizce birkaç kerameti menkul artist ve çalgýcýnýn çýðýrtkanlýðýn peþinden gitmeyeceðiz" ifadesini kullandý. Mahmut Alparslan, konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Bugün ülkemizin üzerinde kara bulutlar dolaþmakta, haramiler yüce Türk milletinin önünü kesmek için kervanýna saldýrmak üzere planlar yapmaktadýrlar. Ancak unutulmamalýdýr ki gece ne kadar uzun olursa olsun mutlaka sabah olacaktýr. Biz Türkiye Kamu Sen olarak yalnýzca bir sendikanýn adý deðil bir milletin neferleriyiz, bizler emeðimizi kutsal bildik en üstte tuttuk. Ancak emeðinde alýn terinin de karþýlýðýný almak için asla onurumuza, þerefimize hele hele kutsal deðerlerimizi pazarlýk konusu yapmadýk. Bizler haksýzlýk karþýsýnda susmadýk zalimin karþýsýnda eðilmedik çünkü biz Kamu Sen'liyiz. Bizi biz yapan sizler ve sizin deðerlerinizdir. Biz Erzurum'da Dadaþ, Elazýð'da Gakkoþ, Trabzon'da Uþak, Aydýn'da Efe, Muðla'da Zeybek olduk. Biz Diyarbakýr'da vuran davulla Edirne'de, Kars'ta, Muðla'da, Maraþ'ta birlikte halay tuttuk, çünkü biz bu milletin tüm haklarýn ve tüm deðerlerinin emanetçisi olduk. Ancak bugün üzerine titrediðimiz milli kültürümüzün katledilmeye, vatan bütünlüðümüz çiðnenmeye, Türk Bayraðýmýz göklerden indirilmeye çalýþýyorsa biz asla susmayacaðýz. Susturulmayacaðýz. Bu milleti millet yapan, Topkapý'da kutsal emanetlerde okunan Kuran'da Ayasofya'da okunan ezanda "Türk milleti aldatýlmaya çalýþýlýyor" bizimdir. Savaþta çekilen sancak da göndere çekilen bayrak da bizimdir. Bizi biz yapan deðerlerimizden asla vazgeçmeyeceðiz çünkü biz Türkiye Kamu Sen'iz. Biz sizin ABD'nin yargýsýna boyun eðmeyeceðiz. Biz emrimizi Kuran'dan, ölçümüzü Resul-u Allahtan, örneðimizi tarihten alacaðýz çünkü biz Elhamdülillah Türk'üz ve Müslümanýz. Ne Türklüðümüzden utanacaðýz ne de Ýslam'dan uzaklaþacaðýz. Açýkça biz biz olarak, siz olarak kalacaðýz. Türkiye Kamu Sen olarak dilimizin, dinimizin bayraðýmýz ve topraðýmýzýn ardýnda olacaðýz. Bu milletin bin yýldýr diþi ile týrnaðý ile kazýdýðý mührünü bu coðrafyadan silme, milletimizin bin yýllýk kardeþliðini yok etme projelerine asla alet olmayacaðýz. Akifin dediði gibi "Bir millete nifak girmeden düþman giremez. Toplu vurdukça yürekler, top bile sindiremez. Bu milletin arasýna nifak tohumlarý ekilmesine asla izin vermeyeceðiz." Kubilay Kaan YÜCEL Türk Dayanýþma Konseyi Genel Baþkaný Þenol Bal, Hükümetin, Anayasadan 90 yýllýk Cumhuriyetin izlerini silme gayreti içinde olduðunu, özellikle Anayasa'dan "Türklük ve Atatürk'le" ilgili tüm unsurlarýn çýkartýlmasýnýn hedef olarak ortaya konduðunu, bölücü baþýnýn talepleri doðrultusunda bir anayasa hedeflendiðini, tek dil yerine iki dilli bir devlet yapýsýna, üniter yapý yerine eyalet sistemine geçiþin hazýrlýklarýnýn yapýldýðýný, bunun için halkýn aldatýldýðýný, PKK ile pazarlýklarýn bunun da ötesine giderek, ülkede bir baþkanlýk sisteminin hedeflendiðini ifade etti. Panelde ilk konuþmayý yapan Türk Dayanýþma Konseyi Genel Baþkaný Þenol Bal, ülkeyi yönetenlerin Türk milletini balýk hafýzalý zannederek uyutmaya, aldatmaya çalýþtýðýný söyleyerek, Ýmralý canisi ile Baþbakan Erdoðan'ý ortak hareket etmekle itham etti. Türk-Kürt kardeþliðinin yapýlacak yeni Anayasa ve iktidar eliyle resmen sona erdirilmek istendiðini ileri süren Bal, hipnoz yoluyla ve medya eliyle Türk milletinin uyutulmaya çalýþýldýðýný kaydetti. Hükümetin tüm planlarýný bir bir uyguladýðýný, þimdi sýranýn baþkanlýk sistemine geldiðini anlatan Bal, "Baþkanlýk sisteminde baþkan kim olursa olsun bu sistem Türkiye yararýna deðil. Ýster Erdoðan, isterse baþkasý kim baþkan olursa olsun sýnýrsýz yetki ile donatýlacak, bu da denetimsiz güç demektir. Bu güç meleði bile þeytan yapar" dedi. Anayasa çalýþmalarýnýn genel deðerlendirmelerini yapan Þenol Bal, konuþmasýnda anayasa çalýþmalarýnda vazgeçilmez ilkelerimizin ne anlama geldiðini, baþka ülkelerde de vazgeçilmez ilkelerin ne olduðunu anlattý. Bal, Anayasanýn 66. Maddesinde yer alan Türklük kavramý üzerinde de deðerlendirmelerde bulunarak konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Türkiye'de geliþen siyasi ve ekonomik geliþmeleri iyi okuyamazsak, özellikle son 10 yýldýr ülkemizde ve bölgemizde geliþen olay ve uygulamalarý hakkýyla deðerlendiremezsek, Türk milleti olarak baþýmýza ne çoraplar örüldüðünü farkýna varamazsak yeni anayasa çalýþmalarýyla ne yapýlmak istendiðini farkýna varamayýz. Hükümetin ABD politikalarý güdümünde uyguladýðý PKK açýlýmýný, terör örgütü ile pazarlýk sürecini, Oslo görüþmelerinde verilen sözleri, Ýmralý kucaklamalarýný ne anlama geldiðini analiz edemezsek Anayasada neyi niye deðiþtirmek istediklerini anlamamýz milletçe mümkün deðil." Kubilay Kaan YÜCEL "Anayasa Çalýþmalarýnda Milli Birlik Meselemiz" paneline ilgi yüksek oldu Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilciliði, yeni Anayasa çalýþmalarýnýn devam ettiði bu günlerde "Anayasa Çalýþmalarýnda Milli Birlik Meselemiz" konulu bir panel düzenledi. Panel, önceki akþam saat 19.00'da Devlet Tiyatro Salonu'nda yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Türk Dayanýþma Konseyi ve Türkiye Kamu Sen tarafýndan düzenlenen "Anayasa Çalýþmalarýnda Milli Birlik Meselemiz" konulu panelde hükümetin yeni Anayasa çalýþmalarýna eleþtirilerde bulunuldu. Panele konuþmacý olarak, Uluslararasý Hukuk Uzmaný Prof. Dr. Vahit Doðan, Halk Bilimi Uzmaný Doç. Dr. Ruhi Ersoy ve TÜDKAD Genel Baþkaný Þenol Bal katýldý. Panel, Türk Büro-Sen Genel Baþkaný Fahrettin Yokuþ, MHP Ýl Baþkaný Av. Ercan Daþdan, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn, Kamu-Sen Çorum Ýl Baþkaný ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan, Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Mesut Çelik, Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, Kamu-Sen'e baðlý sendikalarýn baþkan ve yöneticileri, Türk Ocaklarý, TÜRKAV temsilcileri ile çok sayýda vatandaþýn katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan paneli Türk Büro-Sen Genel Baþkaný Fahrettin Yokuþ yönetti. Panelin amacýný kýsaca anlatan Genel Baþkan Yokuþ, daha sonra katýlýmcýlara söz hakký vererek oturumu baþlattý. Yapýlan panelin ardýndan, katýlýmcýlarýn sorularý cevaplandýrýldý. Türk Büro-Sen Genel Baþkaný Fahrettin Yokuþ, "1,5 yýl önce ülkemizin çeþitli Basketbolda 'Egemenlik Turnuvasý' düzenlenecek üniversitelerinden konusunda uzman 24 öðretim üyesinin katýlýmýyla bir Anayasa Çalýþtayý gerçekleþtirdik. Çalýþtayýn sonuç bildirisini, Meclis Baþkaný ve siyasi parti temsilcilerinin huzurunda kamuoyuna deklere ettik. Çalýþtayda sonuçlarýný bir kitapçýk haline getirerek, tüm milletvekillerine ve ilgililere yolladýk. Bununla da kalmadýk, Türk Dayanýþma Konseyini meydana getiren Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn temsilcileri Anayasa Uzlaþma Komisyonlarýna katýlarak "Milli Bir Anayasa" talebimizi dile getirdiler. Þimdi de düzenleyeceðimiz panellerde Anadolu'da Çalýþtay sonuçlarýmýzý aktaracaðýz" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL Basketbol Ýl Temsilciliði tarafýndan yapýlan açýklamada her yýl düzenlenen Egemenlik Basketbol Turnuvasý'nýn bu yýlda düzenleneceði bildirildi sezonu Basketbol Ýl Temsilciliði faaliyet programýnda yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kapsamýnda düzenlenen 'Küçükler Egemenlik Turnuvasý' 15 Nisan 2013 Pazartesi günü baþlayacak. Erkeklerde 5, kýzlarda 4 takýmýn katýlýmý ile gerçekleþecek olan küçükler Egemenlik turnuvasýna erkeklerde; Hattuþili, Cumhuriyet Yýldýzlarý-A, Çorum Yýldýzlarý, Cumhuriyet Yýldýzlarý-B ve Egemenlik takýmlarý katýlacak. Kýzlarda ise turnuvaya; Egemenlik Yýldýzlarý, Potanýn Perileri, Hitit Güneþi ve Ayyýldýzlar takýmlarý katýlacak. Turnuvanýn ilk gününde oynanacak müsabakalarýn programý þu þekilde;pazartesi: Saat 18.00: Egemenlik Yýldýzlarý-Ayyýldýzlar(Kýzlar) Pazartesi Saat 19.00: Hattuþili-Cumhuriyet Yýldýzlarý-B, Saat 20.00: Cumhuriyet Yýldýzlarý-A-Çorum Yýldýzlarý(Erkekler) Spor servisi

12 Çorum Barosu halýsaha finalleri cumartesi günü Bir süredir devam eden Çorum Barosu 6. Geleneksel Halýsaha Futbol Turnuvasý finalleri cumartesi günü Doðan Halýsaha Tesisleri'nde oynanacak. Turnuvanýn üçüncülük karþýlaþmasý saat 12.00'de Barocelona ile Osmancýk Adliyesi arasýnda oynanýrken, final karþýlaþmasý ise saat 'de Daltonlar A.Þ. ile Kapalý Cezaevi arasýnda oynanacak. Karþýlaþmalarýn bitiminde düzenlenecek olan ödül töreninde takýmlara kupalarý verilecek. Ödül töreninin ardýndan ise kokteyl verilecek. Spor servisi Kýrmýzý siyahlýlar ani ataklarla vuracak Gollü prova Kýrmýzý siyahlýlar Pazar günü Ýzmir deplasmanýnda BergamaBelediyesporile oynayacaðý maçýn provasýný dün yaptýðý çift kale ile gerçekleþtirdi. Nazmi Avluca Sahasý'nda saat 14.30'da gerçekleþtirilen çift kale teknik sorumlu Yetgin Özbey idaresinde yapýlýrken, alt yapýdan genç futbolcularda çift kalede yer aldý. Ýzinli olan Ahmet ile kasýðýnda aðrýlar bulunan Avne dünkü çift kalede yer alamadý. Bergama Belediyespor'dan rövanþý almak istediklerini belirten Yetgin Özbey, "Karþýlaþmanýn hazýrlýklarýný kazanmak üzerine yaptýk. Genç futbolcu kardeþlerimin bu zorlu karþýlaþmada Çorum'a yakýþan mücadeleyi yapacaklarýna eminin, rakibin küme düþme potasýndan uzaklaþmak adýna maça mutlak kazanmak için çýkacaðýný biliyoruz. Bizde çift kalemizde taktik çalýþmamýzý buna göre yaptýk. Rakibimize rahat oyun oynama fýrsatý vermeden hýzlý ataklarla rakibi gafil avlamak istiyoruz" dedi. Yapýlan çift kalede Özbey'in uyarýlarýný dikkate alan genç futbolcularýn oldukça hýrslý olmalarý dikkat çekti. Çorumspor çift kalesini saha kenarýndan izleyen Bekir Takkaç, Güngör Atak takýma baklava ikramýnda bulunarak genç futbolculara moral verdi. Çorumspor bugün yapacaðý tek çalýþma ile hazýrlýklarýný tamamlayarak akþam saatlerinde Ýzmir'e hareket edecek. Adnan Yalçýn Pazar günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðulu Stadý'nda Sancaktepespor ile zorlu bir mücadeleye giriþecek olan Çorum Belediyespor'un dünkü taktik provasý gollü geçti. Teknik Direktör Halit Kýlýç idaresinde gerçekleþen çift kale bol gole sahne olurken, çift kaledeki mücadele beðenilmedi. Antrenmana Kaan izinli olduðu için katýlmazken diðer futbolcular antrenmanda yer aldý. Teknik patron Kýlýç'ýn muhtemel takým onbir olarak sahaya sürdüðü Yeþil takýmda Emrah(Osman), Ethem, Yiðitcan(Ýsmail), Macit, Volkan, Halil Ýbrahim, Eray, Mehmet Keleþ, haydar, Oðuzhan Yalçýn(Oðuzhan Saraçoðlu), Serdar(Ender) yer alýrken, yedek takýmda ise Osman(Mustafa), Buðraçhan, Ýsmail(Aydýn), Hasan, Okan, Furkan, Oðuzhan Saraçoðlu(Muratcan), Murathan, Ýbrahim Selen, Ender(Serdar) yer aldý. Çift kaleyi ikinci yarýdaki goller ile yeþil takým 6-2 kazanýrken, çift kalede goller yeþil takým adýna Mehmet Keleþ(2), Ender, Halil Ýbrahim, Macit ve Ýsmail atarken, turuncu takýmýn iki golünü ise Buðraçhan ve Ýbrahim Selen kaydetti. Çift kalede teknik direktör Halit Kýlýç, çizgide oynayan Haydar ve Mehmet Keleþ'e içeri girmemeleri ve oyunu açmalarý yönünde uyarýlarda bulunurken savunma oyuncularýna da garanti paslarý tercih etmeleri ve asla riske girmemeleri yönünde uyarýlarda bulunmasý dikkat çekti. Çift kalenin sonlarýna doðru Oðuzhan Yalçýn halsizlik nedeni ile Yiðitcan ise aldýðý darbe oyundan çýktýlar. Masör Ali Akýnalp iki futbolcuda da oynamalarýna engel bir durumunun olmadýðýný belirtti. Dün yapýlan çift kale ile hazýrlýklarýný sürdüren Çorum Belediyespor bugün yapacaðý tek çalýþma ile SancaktepeBelediyespor hazýrlýklarýný sürdürecek. Adnan Yalçýn Bergama'da konaklama masraflarýný Çorumlu Orhan Renkli ve Okan Renkli karþýlayacak Herkes unuttu, onlar Çorumspor'u unutmadýlar Bergama Belediyespor maçý hazýrlýklarýný bugün yapacaðý tek antrenmanla tamamlayacak olan kýrmýzý siyahlýlar akþam saatlerinde Ýzmir'e hareket edecek. Bergama Öðretmenevinde konaklayacak olan kýrmýzý siyahlýlarýn konaklama masraflarýný Çorumspor tutkunu Çorumlu Orhan Renkli ve yeðeni Okan Renkli'nin karþýlayacaðý öðrenildi. Çorum'un sahipsiz býraktýðý kýrmýzý siyahlý takýmý Ýzmir'de yaþayan Renkli ailesi unutmadý. Yýllar önce Ýzmir'e taþýnan burada özel bir þirkette yönetici olarak çalýþan ve halen ÇEKVA Ýzmir Þubesi'nin kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesi olarak görev alan Orhan Renkli ile, bir dönem, Tedaþ- Çorumgücüspor ve Kuþsarayspor'da futbol oynayan ve son 10 yýldýr Ýzmir'de özel bir þirkette ürün uzmaný olarak görev yapan Okan Renkli, Çorumspor'u Bergama deplasmanýnda misafir edecek. Spor servisi Okullararasý Küçükler ve Yýldýzlar Puanlý Atletizm Yarýþmalarý sona erdi Sungurlu Fatih ve YÝBO üstünlüðü Okul Sporlarý Federasyonu Ýl Temsilciliði'nin faaliyet programýnda yer alan Okullararasý Küçükler ve Yýldýzlar Puanlý Atletizm Yarýþmalarý dün yapýlan yarýþmalarla sona erdi. Dr. Turhan Kýlýççýoðlu Stadý'nda yapýlan ve 2 gün süren yarýþlar sonunda dereceye giren takýmlara kupa, dereceye giren sporculara ise madalya verildi. Yarýþmalar sonunda küçüklerde hem kýz hem erkek takým sýralamasýnda Sungurlu Fatih Ortaokulu birincilik ipini göðüsleyen takým oldu. Yýldýzlarda ise erkeklerde Denizhan YÝBO, kýzlarda da Merkez YÝBO yarýþmalarý birinci sýrada bitiren takýmlar oldular. 2 gün sonunda takýmlarýn genel puan sýralamasý þöyle; Küçük Kýzlar: 1. Sungurlu Fatih Ortaokulu-2774 puan, Mayýs Ýlkokulu puan, 3. Ýskilip Atatürk Ortaokulu-1777 puan, 4. TOKÝ ÞÞ Özyol Ortaokulu puan Küçük Erkekler: 1 Sungurlu Fatih Ortaokulu-3675 puan, 2. Alaca Denizhan YÝ- BO-3006 puan, 3. Toprak Sanayi Ortaokulu-2867 puan, 4. TOKÝ ÞÞ Özyol Ortaokulu-2762 puan Yýldýz Kýzlar: 1. Merkez YÝBO-161 puan, 2. Bekir Aksoy Ýlkokulu-132 puan, 3. Zafer Ýlkokulu-122 puan, 4. TOKÝ ÞÞ Özyol Ortaokulu-108 puan Yýldýz Erkekler: 1. Denizhan YÝBO-308 puan, 2. Merkez Zafer Ýlkokulu-189 puan, 3. Merkez YÝBO-182 puan, 4. TOKÝ ÞÞ Özyol Ortaokulu-175 puan. Spor servisi Çorum Belediyespor'un öncülüðünde yapýlan Kulüp-Okul Ýþ Birliði Futbol Þenliði devam ediyor Katýlým umut verdi Karadeniz Bölgesi'nde sadece kulüp-okul iþ birliðine uyarak futbol þenliði düzenleyen tek kulüp olan Çorum Belediyespor'un öncülüðünde yapýlan futbol þenliðinin bu ay yapýlan ilk þenliði dün gerçekleþtirildi. Mimar Sinan Sahasý'nda yapýlan futbol þenliðine birçok öðrencinin yaný sýra Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, yardýmcýsý Mustafa Ercan, Belediyespor Alt Yapý Koordinatörü ve Gençlik Geliþtirme Teknik Sorumlusu Selim Sümer ile birlikte þenliðe katýlan okullarýn beden eðitimi öðretmenleri yer aldý. Baþkan Zeki Gül'den önce bilgiler veren Gençlik Geliþtirme Teknik Sorumlusu Selim Sümer, þenliðe katýlan öðrencisi sayýsý hakkýnda bilgi verirken, þu ana kadar 524 öðrencinin þenliklere katýlým saðladýðýný ve bu sayýyý Haziran ayýna kadar 750'ye çýkarmak istediklerini söyledi. Mimar Sinan Futbol Sahasý'nda yapýlan futbol þenliðine gelerek bir konuþma yapan Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ise futbol þenliðinin gençleri erken yaþta keþfetmek ve onlarý profesyonel futbola erkenden hazýrlamak adýna önemli olduðuna vurgu yaptý. Kabiliyetli gençleri ne kadar çok profesyonel takýma entegre edilirlerse hem onlar açýsýndan hem de takým açýsýnda iyi olacaðýna deðinen Gül, Futbol Þenliðinde emeði geçen baþta Selim Sümer olmak üzere tüm okullara ve beden eðitimi öðretmenlerine teþekkür etti. 'Profesyonel camianýn ne kadar zor ve ne kadar yýpratýcý olduðunu görüyoruz.' diyen Gül, bunu da Çorumspor örneðiyle göstererek, Çorumspor'da ki futbolcularýn zor þartlar altýnda her þeye raðmen Çorumlu olduklarý için en iyi mücadelelerini verdiklerini söyledi. Futbol Þenliði, Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün konuþmasýnýn ardýndan devam etti. Spor servisi

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Vakfıkebir MYO 9. Dönem Mezunlarını Verdi

Vakfıkebir MYO 9. Dönem Mezunlarını Verdi Vakfıkebir MYO 9. Dönem Mezunlarını Verdi Karadeniz Teknik Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu nun Mezuniyet Töreni her yıl olduğu gibi bu yılda görkemli geçti. Törene, Vakfıkebir Kaymakamı Yıldıray

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

"Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý"

Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý CHP milletvekili adaylarýný tanýttý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. As Kültür Düðün Salonunda

Detaylı

Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016

Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016 Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016 Öğretim Üyemizden Seminer Üniversitemiz İİBF öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Murat AYAN fakültemiz öğrencilerine hizmet kalitesi ile ilgili seminer verdi.

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

14 Kasım AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM İdare Amiri AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Türk Parlamenterler Bir. Bşk.

14 Kasım AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM İdare Amiri AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Türk Parlamenterler Bir. Bşk. 14 Kasım 2014 Cuma 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları Kısa Film Gösterisi Sürgünün 70. Yılında Ahıska Türkleri Açılış ve Protokol Konuşmaları Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Dünya

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı