"Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli""

Transkript

1 Mustafa Keser coþturdu Türk Polis Teþkilatý'nýn 168. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Çorum Belediyesi tarafýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli ve Çorum halkýna, Mustafa Keser konseri düzenlendi. 4 TE Belediye KSS'de arsa satacak 3 TE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) "Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli" Cemal Kaçay'dan MYO öðrencilerine tavsiyeler Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 'Tecrübe Günleri' etkinliðine devam ediyor. Ýki yýldýr geleneksel hale gelen etkinlikte dün Halk Bankasý Çorum Þubesi Müdürü Cemal Kaçay konuk oldu. MYO konferans salonunda yapýlan programýn açýlýþ konuþmasýný MYO Müdürü Menderes Suiçmez yaptý. 5 TE Bal Ormanlarý bal kalitesini yükseltecek Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü, Osmaniye mevkiinde "Bal Ormaný" yapýmýna baþlarken Evcikuzkýþla köyünde ise "Alýç Ormaný"ný tamamlandý. Yapýlacak Bal Ormanlarý ile daha kaliteli bal elde edilecek. 4 TE "Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu" çözüm sürecine destek Çorum'da oluþturulan "Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu" çözüm sürecine destek vermek amacýyla basýn açýklamasý yayýnladý. "Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada büyük dönüþümler ve deðiþimler yaþanýyor. Ýslam coðrafyasýnda despot ve ceberut yönetimler bir bir yýkýlýyor, yerine Müslüman halklar kendi talepleri ve mücadeleleriyle kendi kendilerini idare etmeye baþlýyorlar" ifadeleriyle baþlayan açýklamada... 7 DE 2B arazi tapularý sahiplerine kavuþuyor Çorum Defterdarlýðý kamuoyunda '2B Yasasý' olarak bilinen orman vasfýný yitirmiþ arazilerin satýþýyla ilgili çalýþmalarýný tamamladý. Bu kapsamda kullandýðý 2B arazisini satýn almak üzere baþvuruda bulunan kullanýcýlara tapu tescilleri yapýlmaya baþlandý. Kullandýðý 2B arazisini satýn almak üzere baþvuruda bulunan kullanýcýlardan 3 tanesine dün Defterdarlýk Binasýnda düzenlenen törenle tapularý teslim edildi. 4 TE Kamu-Sen Çorum Ýl Baþkaný ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan, bu milletin arasýna nifak tohumlarý ekilmesine asla izin vermeyeceklerini söyledi. Devlet Tiyatro Salonu'nda yapýlan "Anayasa Çalýþmalarýnda Milli Birlik Meselemiz" konulu panelin açýlýþ konuþmasýný yapan Mahmut Alparslan, "Bizi biz yapan deðerlerimizden asla vazgeçmeyeceðiz çünkü biz Türkiye Kamu Sen'iz" dedi. Hitit Üniversitesi Giriþimci Liderler Kulübü Ýnternet Haftasý nedeniyle "Ýnternet & Hukuk" konulu konferans düzenledi. Rektörlük konferans salonunda dün organize edilen programa konuþmacý olarak Av. Meltem Banko katýldý. Ýnternetin yüzyýlýn en önemli konusu olduðunu kaydeden ve insan hayatýnda her þeyin internet ile olduðunu dile getiren Meltem Banko, internetin iyi algýlanmasýnýn önemine ve internetin risklerine dikkat çekti. "Birkaç artist ve çalgýcýnýn peþinden gitmeyeceðiz" 11 DE 5 TE Av. Meltem Banko AKÇADER'den "Naat Gecesi" 1.Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi hazýrlýklarý tamam Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü tarafýndan organize edilen ve 740 baþvurunun sadece yüzde 12 gibi bir oranýnýn kabul edildiði "1.Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi"nin programý Nisan tarihlerinde yapýlacak. 4 TE Aktif Çalýþanlar Derneði (AKÇADER), "Kutlu Doðum Haftasý" nedeniyle, "Naat Gecesi" düzenleyecek. Etkinlik 14 Nisan Pazar günü saat 20.00'da, Devlet Tiyatro Salonu'nda yapýlacak.konuyla ilgili açýklama yapan Dernek Baþkaný Üzeyir Yazýcý þunlarý söyledi: 2 DE Üniversite öðrencilerinden emniyete tebrik 6 DA "Danimarka'dan Türkiye'ye dönen ailelere yardým yapýyoruz" 3 TE

2 2 HABER " POLÝSE YARDIMCI OLMAK, KAMU DÜZENÝNE KATKIDA BULUNMAKTIR. AKÇADER'den "Naat Gecesi" Aktif Çalýþanlar Derneði (AKÇADER), "Kutlu Doðum Haftasý" nedeniyle, "Naat Gecesi" düzenleyecek. Etkinlik 14 Nisan Pazar günü saat 20.00'da, Devlet Tiyatro Salonu'nda yapýlacak.konuyla ilgili açýklama yapan Dernek Baþkaný Üzeyir Yazýcý þunlarý söyledi: "Derneðimiz tarafýndan pazar günü, akþam saat 20.00'da Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek olan "Naat Gecesi" etkinliðine tüm halkýmýz davetlidir. Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle gerçekleþtireceðimiz programýmýz Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþlayacaktýr. Dernek tanýtým sunusu ve açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile ilgili çocuk korosunun okuyacaðý þiir, ilahi ve naat dinletisi gerçekleþtirilecektir. Programýmýz, Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle okunan kitap yarýþmasýnda dereceye giren velilere ödül töreniyle sona erecektir." YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hüseyin oðlu 1978 doðumlu Lütfü Tiryaki HÜKÜMSÜZDÜR SATILIK BAÐ Çorum Barajý'nda içinde elektriði, kuyusu, suyu yeni yapýlan evi 1386 m2 her çeþit meyve aðacý olan tel örgüsü, kapýsý, havuzu, çift giriþi olan bað sahibinden satýlýktýr. Not: Ev, arsa, otomobille takas olur. Ýleriye dönük vade yapýlýr. Evi mobilyalarýyla birlikte verilecektir. NOT: Bað ýn resimlerini görmek isteyenler a girerek Nolu ilan numarasý ile arama yaparak ayrýntýlý bilgiye ulaþabilirler. Müracaat Tel: Nisan Polis Haftasý TT'den Vali Baþköy'e ziyaret Türk Telekom Yöneticileri, Çorum Ýl Müdürü Aldulkadir Alpergün, Ankara Kurumsal Satýþ Yöneticisi M.Naci Doðan ile Kamu Satýþ ve Proje Yönetimi Direktörlüðü Proje Yönetici Serkan Özbalcý'dan oluþan heyet Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda Ankara Kamu Satýþ ve Proje Yönetimi Direktörlüðü Proje Yönetici Serkan Özbalcý, Vali Baþköy'e video konferans, video konferans uygulamalarý ile video konferansýn teknik özellikleri hakkýnda bilgi verdi. Türk Telekom'un her geçen gün altyapýsý ve teknolojisini güçlendirdiðine dikkat çeken Vali Baþköy, Türkiye'nin önde gelen biliþim þirketlerinden biri olan Türk Telekom'un geniþ bir coðrafyaya yaydýðýný ifade etti ve bu kapsamda Çorum'a yeni yatýrým yapmaya davet etti. Ýlim Yayma Cemiyeti'nden Kur'an ziyafeti Ýmsâk :4:12 Güneþ :5:59 Ýþrak :6:48 Öðle :12:52 Ýkindi :16:34 Akþam :19:24 Yatsý :20:58 ÞÜKRÜ GÜLTEPE Savaþ deðil barýþ olsun Akan kanlar artýk dursun Bu silahlar yere batsýn Barýþ istiyoruz Huzur refah günler gelsin Aðlayanlar artýk gülsün Sevgi seli kalbe dolsun Barýþ istiyoruz barýþ Ana bacý aðlamasýn Yüreðini daðlamasýn Kapýlarý baðlamasýn Barýþ istiyoruz barýþ Akan kanlar akmaz olsun Açan güller solmaz olsun Silah sesi gelmez olsun Barýþ istiyoruz barýþ Kini nefreti atalým Dostluk muhabbet katalým Savaþa lanet atalým Barýþ istiyoruz barýþ Gül tepeyim savaþ bitsin Gül dalýnda bülbül ötsün Ayrýlýklar artýk gitsin Barýþ istiyoruz barýþ 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 15. Hafta Bir Müslüman, Cuma günü gusül abdesti alýp, Cuma namazýna giderse, bir haftalýk günahlarý affolur ve her adýmý için sevap verilir. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri BARIÞ ÝSTÝYORUZ HAVA DURUMU SATILIK KAVAK Akçakaya Köyü Cami Minare Ýnþaatýnda kullanýlmak üzere 60 ton kesilmiþ, hazýrlanmýþ kavak satýlýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Kur'an ziyafeti programý düzenleyecek.ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Av. Mehmet Karadað organize edecekleri program hakkýnda verdiði bilgide 13 Nisan 2013 Cumartesi günü saat 21.00'da Ýl Müftülüðünün de desteðiyle Kur'an Ziyafeti etkinliði yapacaklarýný ifade ederek, "Türkiye'nin çeþitli yerlerinden gelecek olan hafýzlar eþliðinde düzenleyecek olduðumuz programýn heyecanýný yaþamaktayýz. Programýmýzýn yatsý namazý sonrasý saat 21.00'de baþlamasýný öngörmekteyiz. Türkiye ve Dünya 1.si Hafýz Mustafa Kýzýlcaoðlu, Türkiye ve Dünya 1.si Hafýz Âdem Bilir, Fatih Camii Baþ Ýmam Hatibi Hafýz Osman Þahin, Türkiye 1.si Hafýz Salih Akyüz, Türkiye 1.si Hafýz Ýsa Kýrtepe ve yine Türkiye 1.si Hafýz Faruk Yazar Kur'an tilavetleriyle bizlerle buluþacaklar. Ýnanýyorum ki dinlemeye gelen herkesi bambaþka bir manevi atmosfere götürecekler. Bu noktada düzenleyecek olduðumuz bu kutlu programda hemþerilerimizi de aramýzda görmekten kývanç duyacaðýmýzý belirtmek isterim" dedi. Yýl: 9 Sayý: 2449 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Ýmtiyaz Sahibi TEK Tek Yýldýz Basýn Yayýn BASIN YAYIN Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Haber Yönetmeni Nadir YÜCEL Fatih AKBAÞ Muhabirler Spor Yönetmeni Kubilay Kaan YÜCEL Adnan YALÇIN Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,783 1,793 EUR 2,338 2,353 STERLiN 2,73 2,77 JPY YENi 0,0177 0,0181 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BEZGÝNOÐLU ECZANESÝ TEL: HÜRRÝYET CAD. NO:13 ERMAN ECZANESÝ TEL: ULUKAVAK MH TARAKÇI 8.SOK. 32/A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 "Modernleþme tarihimize yenilik adýna sürekli taklitle yetinmiþiz" Belediye KSS'de arsa satacak Belediye Meclisinin olaðanüstü toplantýsý dün yapýldý. Meclis salonunda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü baþkanlýðýnda yapýlan toplantý da tek gündem maddesi görüþüldü. Küçük Sanayi Sitesi'nin Yaydiðin giriþi tarafýna inþa edilecek yeni dükkanlara arazi kazandýrmak için belediye buradaki mülklerini satacak. Gündem maddesi hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Küçük Sanayi Sitesine yapýlacak dükkanlarýn arazilerinin bulunduðu alanýn bir kýsmýnýn Hazine arazisi diðer kýsmýnýn da tapulama dýþý alan olduðunu dile getirerek, "Biz belediye olarak tapulama dýþý alaný belediyenin mülkü haline getirdik. Burada ki 16 bin metrekare arazinin tapularýný aldýk. Þimdi bu arazilerin satýþýna sýra geldi" dedi. Arazi satýþýný meclise olaðanüstü toplantýyla getirmelerinin amacýnýn iþleri hýzlandýrmak olduðunu kaydeden Baþkan Külcü, "Aþaðý Sanayi Sitesinin Küçük Sanayi Sitesine en kýsa süre de taþýnmasý için çalýþýyoruz. Daha önce bu konuda kesin ifadeler kullanmýþtýk. Þehrin geleceði için taþýnma iþinin hýzlanmasý lazým. Bunu yaparken de esnaf kardeþlerimizin maðdur olmasýný istemedik. Aþaðý Sanayi bölgesinin imar planýný ise bir önceki meclis toplantýsýnda kabul ettik. Artýk sözün bittiði yerdeyiz" þeklinde kaydetti. Küçük Sanayi Sitesinin Yaydiðin giriþine yapýlacak olan yeni dükkanlarýn temelinin tahminen yaz aylarýnda atýlacaðýný açýklayan Baþkan Külcü, " adet dükkanýn temeli yaz aylarýnda atýlacak ve 18 ay da tamamlanacak" diyerek sözlerini tamamladý. Gündem maddesi yapýlan oylama da oy birliði ile kabul edildi. Fatih AKBAÞ Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafýndan düzenlenen "Reformist Bir Sultan: III. Selim ve Nizam-ý Cedit" konulu bir konferansa konuþmacý olarak Atatürk Araþtýrma Merkezi Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan katýldý. ATAM Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan konferans öncesinde, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti. Atatürk Araþtýrma Merkezi Baþkaný olarak Ankara ve Ýstanbul dýþýndaki ilk yurt içi davetini Hitit Üniversitesi'nden almasýndan dolayý memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Beyhan, Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkür etti. Beyhan, üniversitenin bulunduðu þehre büyük bir dinamizm ve kültürel zenginleþme getirdiðini ve bu olumlu ortamýn özellikle üniversitelere belediye ve valilik gibi devletin diðer kurumlarýnýn destek vermesi, iþbirliði yapmasý ve birlikte hareket etmesi halinde önemli sonuçlar elde edildiðini ifade etti. Rektör Alkan ise ATAM Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan'ý Hitit Üniversitesinde görmekten duyduðu memnuniyeti ifade ederek üniversiteyi sürekli geliþme içinde olduðunu, gelinen noktaya büyük emeklerle ulaþýldýðýný ve baþarýlacak daha büyük hedeflerinin bulunduðunu belirtti. Prof. Dr. Alkan, Çorum'da Hitit Üniversitesi'nin gerek valilik gerek belediye gerekse halk tarafýndan desteklendiðini, birlikte büyük bir ahenk içinde çalýþýldýðýný, bunun göstergelerinden biri olarak da ortaklaþa yapýlan sosyal ve kültürel etkinliklere iþaret etti. Ziyaretin sonunda ise Rektör Alkan, Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan'a Hitit Güneþi biçiminde tasarlanmýþ bir plaket takdim etti. Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan "III. Selim ve Nizam-ý Cedit" konulu konferansýna III. Selim'in þehzadelik dönemindeki yetiþme koþullarýndan bahsederek baþladý. Batýlý tarafýndan sadece "Ottoman Empire" olarak nitelendirilen Osmanlý Devleti'nin aslýnda "Devlet-i Âliye", "Osmanlý Memalik-i Mahrusasý" gibi adlandýrmalardan da anlaþýldýðý üzere büyük ve köklü bir devlet yapýsýna sahip bulunduðuna vurgu yaparak Takvim-i Vekayi'nin Türkçe dýþýnda Arapça, Ermenice ve Rumca yayýmlanmasýnýn buna bir örnek teþkil ettiðini ifade etti. Konuþmasýnýn devamýnda yeniçerilik sisteminin zaman içinde nasýl yýpranýp bozulduðunu "top gürültüsünden korkan, barut kokusundan tiksinen, düþmaný görünce kaçan" gibi çeþitli tanýmlamalarla anlatan Beyhan, III. Selim'in Nizam-ý Cedit yapýlanmasýna neden gittiðinin bu tür okumalarla daha kolay anlaþýlacaðýný söyledi. Konuþmasýnýn son bölümünde her zaman eski ve yeni taraftarlarýnýn bulunduðuna çeþitli örnekler veren Beyhan, modernleþme tarihimize bakýldýðýnda yenilik adýna sürekli taklit ile yetinildiði kaydetti. Konferansýn sonunda Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, akademisyen ve öðrencilerden gelen sorularý cevaplandýrdý ve kendisine Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný ve Tarih Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek tarafýndan çiçek takdim edildi. Minikler, büyüklerle deney yaptý Hitit Üniversitesi ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nün ortak yürüttüðü "Minik Yüreklerle Büyük Eller Yapýyor, Yaþýyor, Öðreniyor" projesinin 8. etkinliði Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Laboratuarýnda gerçekleþti.kimya Bölümü Araþtýrma Görevlileri; Araþ. Gör. Bediha Akmeþe, Araþ. Gör. Tuðçe Göver, Araþ. Gör. Ömer Yurdakul ve Araþ. Gör. Gülnihal Davulga Erten, Ýstiklal Ýlkokulu 4. sýnýf öðrencileri ile birlikte, diþ macunu eldesi, sihirli su, basit ortamda indicatör rengi, alev denemesi ve yanardað deneyi yaptýlar. Etkinlikte sunum eþliðinde yapýlan deneylerle minik öðrenciler, þaþkýnlýk ve beraberinde de öðrenmenin mutluluðunu yaþadýlar. Etkinliðe Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü adýna koordinatör Milli Eðitim Þube Müdürü Kadir Söngüt, Yrd. Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz, Ýstiklal Ýlkokulu Müdürü Hüseyin Güler ve 4. sýnýf öðretmeni Hacer Kara'da katýldý. Tabip Odasýndan Bekircan Peksoylu'ya tebrik Bekircan Peksoylu Çorum Tabip Odasý Baþkaný Ali Yýlmaz ve yönetim kurulu üyeleri Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine yeni atanan Beyin Cerrahi Uzmaný Operatör Doktor Bekircan Peksoylu'yu ziyaret ederek yeni görevinden dolayý kutladýlar. Tabipler Odasý Baþkaný Ali Yýlmaz ziyarette yaptýðý konuþmada Bekircan Peksoylu'nun güzel çalýþmalara imza atacaðýna inandýklarýný dile getirerek yeni görevinde baþarý dileklerini iletti. Bekircan Peksoylu ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Tabip Odasý yönetimine teþekkür etti. Yasin YÜCEL "Danimarka'dan Türkiye'ye dönen ailelere yardým yapýyoruz" Sosyal Belediyecilikte, Türkiye'den önemli çalýþmalara imza atan Çorum Belediyesi'ni Danimarka Sosyal Ýþler Bakanlýðý yetkilileri ziyaret etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret eden Danimarka heyeti, Çorum'u çok beðendiklerini, Çorum'un temizliðinin dikkatlerini çektiðini ifade etti. Danimarka'ya iþ nedeniyle giden ve Türkiye'ye kesin dönüþ yapan ailelerle ilgili çalýþmalar yaptýklarýný ifade eden Danimarka heyeti içerisinde eski Danimarka milletvekili ve þu anda Sosyal Ýþler Bakanlýðý Sosyal Komisyon Baþkaný olan hemþehrimiz Hüseyin Araç, Sosyal Ýþler Proje Müdürü Ea Nielsen ve Danimarka Belediyeler Birliði Temsilcisi Anne Marie Frederiksen yer aldý. Danimarka Sosyal Ýþler Bakanlýðý Proje Müdürü Ea Nielsen, Danimarka'dan Türkiye'ye gelen ailelerin durumlarýný görmek için Türkiye'de bulunduklarýný söyledi. Danimarka'dan Türkiye'ye dönüþ yapan Türk ailelerin sýkýntý yaþamamalarý için bir seferliðine mahsus olmak üzere maddi destek saðladýklarýný ifade eden Nielsen, "Türkler bizlere çalýþarak çok yardýmcý oldular. Olmaya da devam ediyorlar. Bizler de bu yardýmlarýn karþýlýðýný vermeye çalýþýyoruz. Bu þehirde güzel dostluklar edindik. Sizinle çalýþmaya hazýrýz" dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Çorum'un insanlýðýn en eski yerleþim yerlerinden birisi olduðunu söyledi. Türkiye'nin çok köklü gelenekleri olan bir devlet olduðunu dile getiren Baþkan Külcü, "Danimarka'dan dönmek isteyen tüm hemþehrilerimiz baþýmýzýn tacýdýr. Türkiye son 10 yýlda büyük bir yol kat etti. Saðlýkta, sanayide, eðitim ve sosyal yaþamda vatandaþlarýmýzýn refah seviyesi çok yükseldi. Genelde hükümetimiz ve yerelde de bizler olmak üzere elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

4 HABER 4 Mustafa Keser coþturdu Türk Polis Teþkilatý'nýn 168. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Çorum Belediyesi tarafýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli ve Çorum halkýna, Mustafa Keser konseri düzenlendi. Atatürk Spor Salonunda yapýlan konseri Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Ýl Garnizon Komutaný Hakan Saraç, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Vali Yardýmcýlarý, diðer protokol üyeleri, Emniyet Teþkilatý mensuplarý ve aileleri ile vatandaþlar izledi. Renkli görüntülere sahne olan Mustafa Keser konseri izleyicilerin beðenisini kazandý. Kubilay Kaan YÜCEL Bal Ormanlarý bal kalitesini yükseltecek Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü, Osmaniye mevkiinde "Bal Ormaný" yapýmýna baþlarken Evcikuzkýþla köyünde ise "Alýç Ormaný"ný tamamlandý. Yapýlacak Bal Ormanlarý ile daha kaliteli bal elde edilecek. Amasya Orman Bölge Müdürü Ahmet Ceylan ve Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen fidan dikimi tamamlanan "Alýç Ormaný" ve "Bal Ormaný" yapýlacak arazide incelemelerde bulundular. Osmaniye mevkiinde 100 dönümlük arazide Akasya, Ýðde, Akçaaðaç, Ihlamur fidan dikim alanýnýn tamamlandýðýný kaydeden Eriþen sonbaharda fidanlarýn dikileceðini söyledi. Eriþen, Urlu Ýþletme Þefliði sahasýnda yer alan Evcikuzkýþla köyünde ise 50 dönümlük araziye 2300 adet alýç fidan dikiminin tamamlandýðýný kaydetti. Ýþletme Müdürü Osman Eriþen, Çorum Bal Üreticileri Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Erdal Odabaþ, Sarmaþa Köyü Muhtarý Kadim Yüksel ve köy halký ile fidan dikim alaný için hazýrlanan sahayý gezdiler. Bal Üreticileri Birliði Baþkaný Erdal Odabaþ, Çorum'a flora zenginliðinin kurulacak Bal Ormanlarýyla zenginleþtirilmesinin arýcýlar için büyük bir kazanç olacaðýný ifade ederek, "Meradan toplanan nektar zaman zaman kimyasal kirliliklerin kovana gelmesine neden olurken Bal Ormanlarýndan gelecek nektar ise daha saðlýklý olmaktadýr. Bu tür ormanlarýn çoðaltýlmasý balý kimyasal kirlilikten koruyacaktýr. Çünkü tarladaki buðdayda, bahçede açan çiçekler tarým ilaçlarýna gübre yoluyla kimyasallara maruz kalmaktadýr. Bal Ormanlarýnda ilaçlama ve gübreleme olmayacaðýndan kovanlara daha kaliteli Bal taþýnacaktýr. Orman Ýþletme Müdürümüz Osman Eriþen beyin konunun önemine vakýf olmasýndan büyük mutluluk duyduk. Her yýl kurulmasý tasarlanan üç Bal Ormaný ile sýnýrlý kalmayan çalýþmalar, fidan daðýtýmý ile desteklenecektir. Önümüzdeki son baharda arýcýlarýmýza daðýtýlacak ballý bitkilerle, her köyde bir bal ormaný olacaktýr. Bu balcýmýzýn daha çok bal üretmesine neden olacaktýr. Ürettikçe kazanacak, kazandýkça daha çok üretecektir" dedi. Odabaþý, daha sonra Ýþletme Müdürü Osman Eriþen'e teþekkür edip Bal Ormanlarýn mutlaka sayýsýnýn artmasý gerektiðini söyledi. Osman Eriþen ise dikilen fidanlarýn sosyal ormancýlýk kapsamýnda orman köylerinin kalkýnmasýnda gelir düzeyinin yükseltilmesinde destek saðlayacaðýný ayný zamanda erozyonun önlenmesi ve oksijen miktarýnýn artmasýnda katký vereceðini belirtti. 1.Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi hazýrlýklarý tamam Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü tarafýndan organize edilen ve 740 baþvurunun sadece yüzde 12 gibi bir oranýnýn kabul edildiði "1.Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi"nin programý Nisan tarihlerinde yapýlacak. Programda Gençlik ve Spor Bakan Yardýmcýsý Yusuf Tekin'in de baþkanlýk sistemi ile ilgili konuþma yapacak. Programda Oðuzlar Ýlçesinde yapýlacak olan tekne turu, yunus yarýþý gibi etkinlikler de yer alacak. Kongrenin sponsorlarý arasýnda yer alan Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk yaptýðý açýklama da "Öncelikle Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü'ne 1.Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresinde baþarýlar diliyor ve böyle önemli bir organizasyonu yürüttükleri için tebrik ediyorum.biz Oðuzlar Belediyesi olarak genç kardeþlerimize destek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalýþtýk zaten böyle bir organizasyonun sponsorlarý arasýnda yer almamýz,gençlere verdiðimiz önemi bir nebzede olsa gösteriyor diye düþünüyorum.oðuzlar da yaptýðýmýz bu güzel tesis inþallah önümüzdeki zaman içerisinde daha da büyüyerek bölgenin en önemli yerlerinden biri haline gelecek. Bence Çorum çok þanslý bir þehir Hitit Üniversitesi gibi bir deðere sahip ve özellikle sayýn Rektör Reha Metin Alkan'ý da çalýþmalarýndan dolayý tebrik ediyorum" dedi. Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü Akademik Danýþmaný Doç Dr Cemil Hakyemez ise "Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü olarak çok kýsa zamanda yaptýðýmýz önemli organizasyonlar bizleri daha büyük organizasyon arayýþlarýna yöneltmiþtir. Üniversitemiz, Çorum ve Oðuzlar Belediyelerimizin yanýsýra destek olan özel kuruluþlarla beraber bu kongreyi güzel bir þekilde tamamlayacaðýmýza inanýyoruz. 1. sini yapacaðýmýz bu kongreyi gelenekselleþtirmek, hem Çorum hem de üniversitemizin tanýtýmýnda etkin rol oynamak açýsýndan oldukça önemlidir. Ayrýca basýn mensubu arkadaþlarýmýzýn desteði azýmsanmayacak kadar fazla ve bundan sonra da ayný desteði bekliyor kendilerine teþekkür ediyoruz" þeklinde kaydetti. 2B arazi tapularý sahiplerine kavuþuyor Çorum Defterdarlýðý kamuoyunda '2B Yasasý' olarak bilinen orman vasfýný yitirmiþ arazilerin satýþýyla ilgili çalýþmalarýný tamamladý. Bu kapsamda kullandýðý 2B arazisini satýn almak üzere baþvuruda bulunan kullanýcýlara tapu tescilleri yapýlmaya baþlandý. Kullandýðý 2B arazisini satýn almak üzere baþvuruda bulunan kullanýcýlardan 3 tanesine dün Defterdarlýk Binasýnda düzenlenen törenle tapularý teslim edildi. Defterdar Yaþar Ahmet Özkan'ýn da katýldýðý törende Merkez Arpalýk Köyünden Mehmet Þahin ve Ýsmail Özçelik ile merkez Elicek Köyü'nden Selvi Þimþek'e tapularý teslim edildi. Tapu teslim töreninde konuþan Defterdar Özkan, kanunun yürürlüðe girdiði 2012 yýlý Nisan ayýndan bu tarafa sürdürülen çalýþmalar kapsamýnda Çorum merkezde 473, ilçelerde ise 1259 olmak üzere il genelinde toplam 1732 adet 2B arazisi tespit ettiklerini açýkladý.bu arazilerin 374'ü Çorum merkezde, 1717'si ise ilçelerde olmak üzere toplam 2091 kullanýcýsýnýn bulunduðunu vurgulayan Defterdar Özkan, ilgili kanun çerçevesinde söz konusu arazilerin satýþýnda belirlenen rayiç bedelde yüzde 50 indirim uygulandýðýný, ödemenin peþin olarak yapýlmasý halinde ise yüzde 20 oranýnda ilave bir indirimin daha yapýldýðýný kaydetti.defterdar Özkan, söz konusu arazilerin vadeli satýþýnda ise 5 yýllýk vadede 10 eþit taksitte ödenmesi konusunda bir kolaylýk saðlandýðýný bildirdi.çorum'daki 2B arazisi kullanýcýlarýndan 866 tanesinin satýn alma baþvurusu yaparak hak sahipliði kazýndýðýný özellikle dile getiren Defterdar Özkan, Çorum Defterdarlýðý olarak 2B arazisi konusunda Türkiye'de bir ilke imza atarak, gerekli tescil iþlemlerini yaparak tapu teslimlerine baþladýklarýný söyledi. Baþvuru bedeli satýþ bedelinden düþük olan hak sahiplerine tapularýný vermeye baþladýklarýný anlatan Defterdar Özkan, satýþ bedeli baþvuru bedelinden yüksek olan hak sahiplerine ise 1 Mayýs tarihi itibariyle tapularýný teslim etmeye baþlayacaklarýný sözlerine ekledi.

5 HABER "Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli" Hitit Üniversitesi Giriþimci Liderler Kulübü Ýnternet Haftasý nedeniyle "Ýnternet & Hukuk" konulu konferans düzenledi. Rektörlük konferans salonunda dün organize edilen programa konuþmacý olarak Av. Meltem Banko katýldý. Ýnternetin yüzyýlýn en önemli konusu olduðunu kaydeden ve insan hayatýnda her þeyin internet ile olduðunu dile getiren Meltem Banko, internetin iyi algýlanmasýnýn önemine ve internetin risklerine dikkat çekti. Konuþmasýnda bu sosyal mecranýn ne kadar güvenli olduðuna örneklerle deðinerek dikkat çeken Av. Banko, internet güvenliði için gerekli olan uluslararasý düzenlemelerin daha etkin hale gelmesi gerektiðini ve eðitimin her alanýnda hukuk eðitiminin verilmesi gerektiðini belirtti. Konferans sonrasýnda ise katýlýmcýlarýn sorularýný cevaplayan Av. Banko'ya, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, teþekkür ederek çiçek ve plaket taktim etti. Kýsa bir konuþma da yapan Prof. Dr. Osman Eðri, internetin sadece eðlence için deðil, ayný zamanda bir bilgi eriþim aracý olduðunu belirterek, toplumda hukuk ve ahlakýn güzelleþtiði zaman herþeyin daha da güzelleþeceðini kaydetti. Konferans sonrasýnda Giriþimci Liderler Kulübü Baþkaný Burak Dutkun, etkinlik öncesinde verilen destekler nedeniyle Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a teþekkür etti. Konferansý Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ve Baro Baþkaný Ýbrahim Özyýlmaz'da izledi. "Gelecek nesillere iyi bir çevre býrakmak için yeni yeþil alanlar oluþturulmalý" "Yeþil Düþün" projesi kapsamýnda ülkemizi temsil eden ve Mayýs 2013 tarihleri arasýnda düzenlenecek olan seminerlere katýlmak üzere, Almanya'nýn Berlin þehrine gidecek olan, Anadolu Öðretmen Lisesi ile Atatürk Anadolu Lisesi öðrencilerinden oluþan heyet yolculuk öncesinde Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti. Ziyarette Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Hastaoðlu ve Müdür Baþ Yardýmcýsý Ahmet Doðan ile rehber öðretmen Asiye Kaynar'da hazýr bulundu. Ziyaret sýrasýnda rehber öðretmen Asiye Kaynar ve öðrenciler, "Yeþil Düþün" projesi hakkýnda Vali Baþköy'e bilgi verdiler. Yaþadýðýmýz yüzyýlda artan çevre kirliliði, küresel ýsýnma ve iklim deðiþikliðinin, temiz çevre faktörünü ve aðaçlandýrmayý ön plana çýktýðýný vurgulayan Vali Baþköy, "Artan çevre kirliði ve azan yeþil alanlar, aðaçlandýrma konusunda uluslararasý projelere konu olmaktadýr. Dolayýsýyla sürdürülebilir yeþil alanlarýn geliþtirilmesi önemi her geçen gün arttýrmaya devam etmektedir" dedi. Gelecek nesillere iyi bir çevre býrakmak için yeþil alanlarýn korumasýnýn ve üzerine yenilerinin eklenmesi gerektiðine dikkat çeken Vali Baþköy, bu kapsamda Sarmaþa'da 5 aðaçlandýrma çalýþmalarýn sürdüðünü belirterek, öðrencilerin aðaçlandýrmaya karþý hassasiyetle yaklaþmalarýnýn memnuniyet verici olduðunu belirtti ve çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Cemal Kaçay'dan MYO öðrencilerine tavsiyeler Bilal Çetin'den Girgin'e hayýrlý olsun ziyareti Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Esnaf Odasý Baþkaný Bilal Çetin, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin'e yeni binalarýna taþýnmalarýndan dolayý hayýrlý osun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuþan Bilal Çetin, Çorum'a böyle güzel bir bina kazandýrdýklarý için baþta Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin olmak üzere emeði geçen herkese teþekkür etti. Yeni Milli Eðitim Müdürlüðü binasýnýn pýrýl pýrýl bir bina olduðunu ve milli eðitim camiasýna hayýrlý olmasýný temenni eden Çetin, "Sayýn Milli Eðitim Müdürümüz Aytekin Bey'e Çorum'a böyle bir bina kazandýrdýðý için minnettarýz. Kendisinin baþarýlý çalýþmalarýný yakýndan takip ediyoruz. Aytekin Bey'in Çorum eðitimine yaptýðý katkýlar hiçbir zaman unutulmayacaktýr" dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti getiren Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin de, bu binanýn yapýlmasýnda hayýrsever Çorum esnafýnýn da büyük katkýlarý olduðunu belirterek, Bilal Çetin nezdinde esnaf ve sanatkarlara teþekkür etti. Yýllardýr kanayan bir yaraya neþter vurduklarýný kaydeden Girgin, "Milli Eðitim Müdürlüðümüz yeni binasýna kavuþtu þimdi sýra Çorum'un eðitim çýtasýný daha yukarýlara taþýmaktýr" diye konuþtu. Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 'Tecrübe Günleri' etkinliðine devam ediyor. Ýki yýldýr geleneksel hale gelen etkinlikte dün Halk Bankasý Çorum Þubesi Müdürü Cemal Kaçay konuk oldu. MYO konferans salonunda yapýlan programýn açýlýþ konuþmasýný MYO Müdürü Menderes Suiçmez yaptý. Ardýndan Halk Bankasý Çorum Þubesi Müdürü Cemal Kaçay, 1982 yýlýnda güvenlik görevlisi olarak çalýþmaya baþladýðý Halk Bankasýnda nasýl müdür olduðunu anlattý. Ýmkansýzlýklar sonucu yüksek öðrenim yapamayanlar için açýköðretimin çok güzel bir fýrsat olduðunu dile getiren Kaçay, "Açýköðretim mezunu olmak beni hem maddi, hem de manevi olarak mutlu etmiþtir. Bu imkaný saðlamýþ olanlara en içten duygularýmla teþekkür ediyorum. Müdür olabilmek için, üniversite mezunu olmak gerektiðini çok iyi biliyordum. Ancak, lise eðitimimden sonra üniversiteyi kazandýðým halde maddi imkansýzlýk nedeniyle okuyamamýþtým. Ýlk önce iþe girmem gerekiyordu. Ben de bunu yaptým. Açýköðretim Fakültesi'nin saðladýðý dýþarýdan okuma imkaný benim için bulunmaz bir fýrsattý, ben de bunu ilk fýrsatta deðerlendirdim ve Açýköðretim Fakültesi'ni bitirdim. Mesleki bilgilerimi artýrmak için de çok çalýþtým. Önüme gelen bütün eðitimleri ve sýnavlarý baþarý ile tamamlayarak, amirlerimin de deðerlendirmeleri ile bu unvana geldim. Bundan da çok mutluluk ve büyük bir haz duyuyorum" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteðine baþvurular devam ediyor Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ Yaðlý Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteðine baþvurularýn devam ettiðini belirtti. Konu hakkýnda açýklama yapan Ermiþ, "Bakanlýðýmýz tarafýndan tarýmsal veriler ve uydu görüntüleri kullanýlarak oluþturulan Uydu Tabanlý Parsel Tanýmlama Modelinde belirlenen verimlere göre kg. baþýna destekleme ödemesi yapýlmaktadýr. Söz konusu fark ödemesi desteði için ürün alým-satým belgeleri olan fatura ve müstahsil makbuzlarýnýn düzenlenme tarihi en son ve son baþvuru tarihi olup, baþvurular halen devam etmekte ve bir yandan da veri giriþleri sürdürülmektedir. Yapýlacak olan ilk ara ödeme ile ilgili icmaller köylerde askýya çýkarýlmýþtýr. Burada bazý üreticilerimize ait Tapu Kadastro Bilgi Sistemindeki (TAKBÝS) kayýtlar ile Çiftçi Kayýt Sistemindeki (ÇKS) kayýtlardan eþleþmeyen parseller bulunmakta olup, bunlarý eþleþtirme çalýþmalarý sürdürülmektedir. Kadastro Müdürlüklerince Kadastro Kanununun 22/a maddesi kapsamýnda çalýþma yapýlýp, ada ve parsel numarasý ile alaný deðiþenler bulunmaktadýr. Dolayýsý ile bunlarýn ÇKS'de parsel eþleþmesi yapýlamayýp, takbis parsel kodu alamamýþ olan arazilerimizin varlýðý söz konusudur. Bunlarý eþleþtirme çalýþmalarý devam etmektedir. Baþvurusu yeni yapýlýp sisteme henüz veri giriþi yapýlmayan alým-satým belgeleri bulunmakta olup, bunlarýn veri giriþ çalýþmalarý sürdürülmektedir. Sahtecilik yönünden þüpheli alým-satým belgesi ile müracaat edenler olup, bunlarla ilgili kontrol çalýþmalarý devam etmektedir. Tarýmsal veriler ve uydu görüntüleri kullanýlarak parsel bazýnda verimler belirlenmiþ olup, 2011 yýlý üretim sezonuna göre verim düþüklüðü olan parseller bulunmaktadýr. Uydu görüntülerinde ekili-dikili olmadýðý yönünde algýlanan parseller bulunmaktadýr. Uydu görüntülerinden yararlanýlarak verim belirleme çalýþmalarý devam etmektedir. Fark ödemesi desteðinde son baþvuru tarihi sonunda, tüm baþvurularýn sisteme veri giriþi tamamlandýktan sonra, yapýlacak olan son ödeme öncesi icmallerde durum net bir þekilde ortaya çýkacaktýr. Burada devam eden bir süreç bulunmaktadýr. Üreticilerimizin maðdur olmamalarý için köylerinde/beldelerinde dönemler halinde askýya çýkacak olan fark ödemesi desteði icmallerini titizlikle kontrol etmeleri, hatalý ve eksik olanlarýn zamanýnda Ýl veya Ýlçe Müdürlüklerine bildirmeleri gerekmektedir" dedi. Bakan Ergün'ün programý ertelendi Önümüzde ki hafta Çorum'a gelerek çeþitli ziyaretlerde bulunacak olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün'ün programý iptal edildi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada, "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün'ün 15 Nisan 2013 Pazartesi günü ilimizde yapacaðý program ilerdeki günlerde yapýlmak üzere ertelenmiþtir" dedi.

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

40 KURUÞ. 4. davada belediye. çalýþanlarý berat etti

40 KURUÞ. 4. davada belediye. çalýþanlarý berat etti Pegasus Havayollarý Merzifon uçuþlarý 8 Nisan'da baþlýyor Pegasus Havayollarý Amasya-Ýstanbul seferlerini haftada 3 gün olmak üzere baþlatýyor. Aniþ Turizm Çorum IATA Acentesi Müdürü Halit Ýnaltekin, yaptýðý

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. SAYFA 3 TE Ýnaltekin, THY'nin Merzifon'dan uçuþlarýný

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Selim Aydýn SAYFA 3 TE Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak

Detaylı