Dr. Hatice Þahin*, Dr. Türkan Günay**, Dr. Hilal Batý*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Hatice Þahin*, Dr. Türkan Günay**, Dr. Hilal Batý*"

Transkript

1 Ýzmir Ýli Bornova Ýlçesi Lise Son Sýnýf Öðrencilerinde Üniversiteye Giriþ Sýnavý Kaygýsý University Entrance Exam Anxiety of Senior High School Students in the Province of Ýzmir, District of Bornova Dr. Hatice Þahin*, Dr. Türkan Günay**, Dr. Hilal Batý* Öz Giriþ: Öðrencilerin sýnavlara karþý gösterdikleri duygusal reaksiyon olarak tanýmlanan sýnav kaygýsý öðrenci baþarýsý üzerine etkili bir etmendir ve öðrenciler arasýnda %30 sýklýkla gözlenmektedir. Sýnav kaygýsý öðrencilerde hipertansiyon, bulantý, koroner arter hastalýðý ve baðýþýklýk mekanizmasýnýn zayýflamasý ile birlikte giden olumsuz etkilerle birlikte seyretmektedir. Sýnav kaygýsý ile baþ etmede gevþeme teknikleri, sistemik duyarsýzlaþtýrma ve biliþsel temelli giriþimler gibi çok faktörlü tedavi yaklaþýmlarýndan yararlanýlmaktadýr. Amaç: Araþtýrmada Bornova'da seçilmiþ liselerde son sýnýf öðrencilerinin eðitim dönemi baþýnda ve sonundaki sýnav kaygýlarýnýn saptanmasý amaçlanmýþtýr. Gereç ve Yöntem: Bornova Ýlçesi ndeki rasgele yöntemle seçilmiþ liselerdeki 430 öðrenciye ulaþýlmasý hedeflenmiþtir. Öðrencilerin sýnav kaygý düzeyini saptamak amacýyla 50 baþlýklý Sýnav Kaygý Ölçeði kullanýlmýþtýr. Ölçek hem eðitim dönemi baþýnda hem de sonunda her bir öðrenciye uygulanmýþ ve yedi temel baþlýkta kaygý düzeyleri hesaplanmýþtýr. Bulgular: Eðitim dönemi baþýnda (Ekim ayýnda) hedeflenen öðrencilerin %91.6'sýna, dönem sonunda (Nisan ayýnda) ise ancak %43.9'üne ulaþýlmýþtýr. Kýzlarýn daha kaygýlý olduðu, genel kaygý düzeyleri bakýmýndan liseler arasýnda anlamlý bir farklýlýðýn olduðu, düzenli çalýþmayan öðrencilerin daha kaygýlý olduklarý saptanmýþtýr. Öðrencilerin %71.7'si sýnav kaygýsýný azaltmak için bir ya da birden fazla yöntem uyguladýklarýný ifade etmiþtir. Sonuç: Kaygý puanlarýndaki yükseklik, baþta üniversite sýnavý olmak üzere sýnavlara iliþkin kaygýlarýn çok önceden baþladýðýný göstermektedir. Okullarda sýnav kaygýsýný azaltmaya yönelik rehberlik hizmetlerine gereksinim vardýr. Bu hizmetlerin sürekliliði önemlidir. Anahtar Sözcükler: Sýnav, kaygý, stres. Giriþ Eðitim araþtýrmalarý baþarý ve motivasyon gibi öðrenci özelliklerinin öðrenme üzerinde etkili olduðunu göstermektedir (1). Eðitim psikolojisine göre belirli bir kaygý düzeyi öðrenme üzerine olumlu etki gösterirken, aþýrý kaygý hem öðrenme hem de akademik baþarý üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadýr ve sýnav kaygýsý eðitim ortamýnda karþýlaþýlan öðrenen özelliklerinden biridir (1-6). Sýnav *Yrd. Doç.; Ege Ü. Týp Fak. Týp Eðitimi AD, Ýzmir **Yrd. Doç.; Dokuz Eylül Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD, Ýzmir Abstract Introduction: Exam anxiety, defined as the emotional reaction of students towards examinations, is a factor which affects the success of the student; and it is observed in 30% of students. In students, exam anxiety is associated with the negative effects seen with hypertension, nausea, coronary artery disease and the disturbance of immune mechanisms. Multi-component treatment approaches consisting of relaxation training, systematic desensitization and cognitivebased interventions are utilized to treat exam anxiety. Aim: The aim of this study is to assess the university entrance exam anxiety of senior high school students in Bornova at the beginning and end of the academic year. Materials and Method: It was aimed to reach 430 students in randomly selected high schools in Bornova. To assess the exam anxiety level of the students, the "Exam Anxiety Inventory" was used, which consisted of 50 headings. The inventory was applied both at the beginning and at the end of the academic year and anxiety levels were calculated on the basis of seven basic headings. Results: Response rate was 91.6% at the beginning (October) and 43.9% at the end (April) of the academic year. It was determined that girls had more anxiety, there were significant differences among high schools in terms of general anxiety levels, and that students who did not study regularly had higher levels of anxiety. 71.7% of all students stated that they used one or more coping strategies to reduce exam anxiety. Conclusion: The high level of anxiety scores show that anxiety regarding exams, especially the university entrance exam, appear long before the date of the examination. Counseling services for reducing exam anxiety are required in schools. It is important that these services be continual. Key Words: Exam, anxiety, stress. kaygýsý olan öðrencilerin sýnavlarý diðer öðrencilere göre daha kýsa sürede tamamladýklarý ve sýnav baþarýsýnýn daha düþük olduðu saptanmýþtýr (5). Öðrencilerin sýnavlara karþý gösterdikleri duygusal reaksiyon olarak tanýmlanan sýnav kaygýsý öðrenci baþarýsý üzerine etkili olan bir etmendir. Sýnavdan önce sýnavý baþarýp baþaramayacaðý endiþesi ile zihnin sürekli 2006 cilt 15 sayý 6 107

2 meþgul olmasý, bu duygu nedeniyle günlük yaþamýn etkilenmesi, uyuma ve yeme davranýþlarý üzerine olumsuz etkilerinin olmasý durumunda öðrencilerde sýnav kaygýsýndan söz etmek olanaklýdýr (7). Sýnav kaygýsý; tehditkar bir durum karþýsýnda psikolojik, fizyolojik ve davranýþsal tepkilerde azalma ile kendini gösteren stabil bir kiþilik özelliði olarak da tanýmlanmaktadýr (1,5,8). Sýnav kaygýsýnýn, sýnav baþarýsý ile iç içe olan kaygý ve duygusal uyarýlmýþlýk olmak üzere iki bileþeni vardýr; bu nedenle akademik performansý olumsuz etkilemektedir (4). Lufi ise sýnav kaygýsýnýn kaygý, gerginlik, sýnavla ilgili düþünceler ve fiziksel bulgular olmak üzere dört bileþeni olduðunu belirtmektedir. Öðrenciler arasýnda %30 sýnav kaygýsý sýklýðý olmasý konunun öneminin vurgulanmasý açýsýndan deðerli bir veridir (5). Yapýlan çalýþmalar, öðretmen geribildirimlerinin öðrencilerin sýnav kaygýlarýný azalttýðý ve akademik baþarýlarýný artýrdýðýný, ancak uygun olmayan ya da olumsuz geribildirimlerin ise kaygý üzerinde olumsuz etkisi olduðunu göstermektedir. Öðretmenlerin yapýcý geribildirimleri önem taþýmaktadýr. Sýnavý, yaþamýný tehdit eden bir durum olarak algýlayan öðrencilerde ve baþarýbaþarýsýzlýðýn dikkat çektiði sýnýflarda sýnav kaygý düzeyleri de daha yüksektir (1). Fen ve Anadolu liseleri gibi baþarý-baþarýsýzlýk durumunun daha dikkat çektiði okullardaki kaygý düzeyi yüksekliðinin bu nedenle olduðunu söylemek olasýdýr. Sýnav sýrasýnda baþarýsýz olacaðý korkusu, yeterince çalýþmadýðý suçluluðu, süreyi etkin kullanamayacaðý ve hiç bir þey anýmsamayacaðý düþüncesi, sýk sýk alacaðý nota odaklanma, diðer öðrencilere göre kendini deðersiz ve baþarýsýz hissetme, aileyi hayal kýrýklýðýna uðratma ve hatta ölme isteði gibi olumsuz duygularýn yanýnda bulantý, aþýrý hareketlik, tansiyon yüksekliði gibi fizyolojik bulgular da görülmektedir. Bu tür duygularý olan öðrenciler sýnavý "ölüm kalým savaþý" olarak algýlamaktadýrlar. Sýnav kaygýsý, sýnav öncesi, sýnav sýrasý ve sonrasýnda hissedilmektedir. Sýnav kaygýsýnýn öðrenciler üzerindeki etkilerini inceleyen araþtýrma bulgularý öðrencilerin baðýþýklýk sisteminin de kaygýdan etkilendiðini göstermektedir (9). Stres ve kaygý ayný zamanda hipertansiyon, koroner damar hastalýklarý, nefes darlýðý ve baðýþýklýk sisteminde düþme gibi saðlýk sorunlarýný da tetiklemektedir (10). Kötü çalýþma alýþkanlýklarý, sýnavlara iliþkin yüksek beklentiler, mükemmeliyetçi yaklaþým, görev ve sorumluluklarda baþarýsýz olma, ailenin beklentilerine yanýt verememe ya da zeka düzeyinin sýnav baþarýsý ile deðerlendirileceði korkusu sýnav kaygýsýnýn nedenleri arasýndadýr (6,11). Sýnav kaygýsý ile baþ etme teknikleri konusunda çok sayýda literatüre ulaþmak olanaklýdýr. Literatürde baþ etme mekanizmalarý farklý sýnýflamalar altýnda sunulmaktadýr. Berk sýnav kaygýsý ile baþ etmede kaygýnýn, gerginliðin ve stresin azaltýlmasý olmak üzere temelde üç strateji üzerinde durmaktadýr. Sýnav sorularý içinde mizahýn kullanýlmasý ile sýnav kaygýsýnýn azalacaðý buna karþýn sýnav baþarýsýnýn artacaðýna iliþkin çalýþmalara göre mizah kullanýmý öðrencilerin kendilerine olan ilgiden uzaklaþmalarýný saðlamaktadýr. Berk çalýþmasýnda, özellikle gülmenin öðrencilerin hormonal düzeyleri üzerine olumlu etkileri ile kaygýyý azalttýðýný belirtmektedir (12). Aysan ve arkadaþlarý sýnav kaygýsýný azaltmada ve ortaya çýkacak saðlýk sorunlarýný önlemede, kaygý ile baþ etme mekanizmalarýnýn ve sosyal desteðin olmasý ile algýlanan stres düzeyinin etkili olduðunu belirtmektedir (10). Araþtýrmalar, kaygý ile baþ etmede cinsiyete göre farklý mekanizmalarýn kullanýldýðý, Türkiye'de sýnavlarýn öðrenciler için çok önemli olduðu ve sýnava iliþkin endiþelerin de sýnav periyodunda daha yüksek olduðunu göstermektedir. Kaygý ile baþ etmede çoklu yaklaþýmlarýn önemi üzerinde durmakta ve gevþeme teknikleri, sistematik duyarsýzlaþtýrma ve biliþsel-davranýþsal giriþimlerin bir arada kullanýlmasý önerilmektedir (3,8). Baltaþ ve Kondo da sýnav kaygýsý ile baþ etme mekanizmalarýnda biliþsel, duysal ve davranýþsal yaklaþýmlara odaklanýlmasý gerektiðini belirterek çoklu yöntem kullanýmýna dikkat çekmektedir (4,13). Biliþsel yaklaþýmda sýnav kaygýsýnýn temel nedeni olan sýnav koþullarýna iliþkin rahatsýz edici düþünceler ele alýnýr. Duysal yaklaþýmda sýnav koþullarý ve kaygý arasýndaki olumsuz ve istenmeyen iliþkinin deðiþtirilmesi amaçlanmaktadýr. Sistematik duyarsýzlaþtýrma, gevþeme ve geribildirim bu deðiþim için 2006 cilt 15 sayý 6 108

3 kullanýlan tekniklerdendir. Davranýþsal yaklaþýmda ise alýnan bir sýnavla ilgili yaþanan baþarýsýzlýðýn sýnav kaygýsýna neden olduðu ve düzenli çalýþma alýþkanlýðý ile kaygýnýn azaltýlabileceði düþünülmektedir (4,13). Bu araþtýrmanýn amaçlarý ülkemizde mesleksel eðitimi belirlemeye yönelik zorlayýcý bir sýnava hazýrlanan lise son sýnýf öðrencilerinin eðitim dönemi baþýndaki ve sonundaki sýnav kaygýlarýný deðerlendirmek, kaygý düzeyleri arasýndaki farlýlýklarý belirlemek ve sýnav kaygýsýný azaltmaya yönelik rehberlik hizmetleri konusunda öneriler sunmaktýr. Gereç ve Yöntem Bu araþtýrma Ýzmir Ýli Bornova Ýlçesi lise son sýnýf öðrencilerini kapsayan tanýmlayýcý tipte bir araþtýrmadýr. Araþtýrmada lise tiplerine göre öðrencilerin sýnav kaygý farklýlýklarý da deðerlendirildiði için deðiþik lise tiplerini kapsamasý nedeniyle Bornova Ýlçesi araþtýrma evreni olarak belirlenmiþtir. Bornova Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nden araþtýrma için izin alýnmýþtýr. Bornova'da bulunan liselerin listesinin incelenmesi ile bölgede yedi farklý lise tipi olduðu görülmüþtür (genel lise, anadolu lisesi, fen lisesi, endüstri meslek lisesi, kýz meslek lisesi, ticaret lisesi ve özel lise). Her lisenin en fazla beþ tür (TM, fen, sosyal, yabancý dil ve spor) þube içerdiði göz önünde bulundurularak her lise tipinden rasgele teknikle bir lise seçilmiþtir. Bornova Ýlçesi'nde eðitimöðretim dönemindeki lise son sýnýf öðrenci sayýsý 6174'dür. Prevalans bilinmediðinden %50 alýnarak %5 standart sapma ve %95 güven aralýðýnda 362 öðrenciye ulaþýlmasý gerektiði hesaplanmýþtýr (örnek büyüklüðü). Seçilen liselerde bulunan þube biçimleri Tablo 1. Araþtýrma kapsamýndaki okullarda dönem baþý ve sonunda örnekleme ulaþma oranlarý Okul türü Dönem baþýnda Dönem sonunda Sayý Ulaþma Sayý Ulaþma (%)* (%)* Genel lise Anadolu lisesi Endüstri meslek lisesi Kýz meslek lisesi Özel lise Fen lisesi Ticaret lisesi Toplam *Okul için hedeflenen örnekleme ulaþma yüzdesi saptanmýþ ve her þubenin ilk sýnýfý araþtýrma kapsamýna alýnmýþtýr. Bu haliyle ulaþýlmasý gereken öðrenci sayýsý 430 olmuþtur. Kapsayýcýlýk yüzdesi eðitim dönemi baþý ve sonunda olmak üzere hesaplanmýþtýr. Araþtýrma verileri eðitim öðretim döneminin ilk ayý (Ekim) ve son ayýnda (Nisan) olmak üzere Sýnav Kaygýsý Ölçeði (13) ve öðrencilere iliþkin sosyo-demografik verilerin toplandýðý bir bilgi formu kullanýlarak iki kez toplanmýþtýr. Sosyodemografik deðiþkenlerden yaþ, cinsiyet, kardeþ sayýsý, aile tipi, ebeveynlerin eðitim ve iþ durumu ile, ders çalýþma alýþkanlýðý ve ortamý, okul deðiþtirme davranýþý, üniversiteye hazýrlanma durumu, sýnav kaygýsýyla baþ etme teknikleri sorgulanmýþtýr. Rehberlik araþtýrma merkezlerince kullanýmý önerilen 50 baþlýklý Sýnav kaygý ölçeði kullanýlmýþ ve maddeler her bir öðrenci tarafýndan doðru-yanlýþ þeklinde iþaretlenmiþtir (13). Öðrencinin sýnav kaygýsýný deðerlendirmede baþkalarýnýn onu nasýl gördüðü, kendini nasýl gördüðü, gelecek endiþeleri, yeterince hazýrlanamama endiþesi, bedensel-zihinsel tepkiler ve genel sýnav kaygýsý ile ilgili olmak üzere ölçekteki yedi temel alan kullanýlmýþtýr. Ölçekteki sorulara verilen yanýtlara göre yedi kaygý alanýnda öðrencilerin kaygý puanlarý hesaplanmýþtýr. Öðrencilerin kaygý puanlarý, dönem baþý ve sonuna, cinsiyete, aile tipine, okul tipine, ders çalýþma ortamýna, ders çalýþma alýþkanlýðýna, düzenli olarak egzersiz yapmaya göre karþýlaþtýrýlmýþtýr. Veriler bilgisayarda SPSS 11.0 kullanýlarak deðerlendirilmiþtir. Ekim ve Nisan aylarý arasýndaki sýnav kaygýsýnýn karþýlaþtýrmalarýnda, ulaþýlamayan liseler olduðundan ve veri toplama formunda isim alýnamadýðýndan gruplar baðýmsýz olarak kabul edilmiþtir. Analizlerde Ki-Kare testi kullanýlmýþtýr. Bulgular Bornova Ýlçesi nde seçilen her lise tipinden tabakalý örnekleme yöntemi ile saptanan sýnýflardaki toplam ulaþýlmasý hedeflenen öðrenci sayýsý 430'dur. Eðitim döneminin baþýnda ve sonunda her bir okula ulaþým oraný Tablo 1'de sunulmuþtur. Genel ulaþým yüzdesi dönem baþýnda %91.6 iken, dönem sonunda %43.9 olmuþtur. Lise son sýnýf öðrencilerinin 2006 cilt 15 sayý 6 109

4 sýnava hazýrlýk amacýyla ikinci yarýyýlda rapor kullanmasý ve o döneme özgü olarak Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan devamsýzlýk hakkýnýn artýrýlmasý sonucu yaklaþýk 45 gün toplam devamsýzlýk söz konusu olmuþtur. Bu sürenin araþtýrma verilerinin toplandýðý süreyi de içermesi ikinci yarýyýlda araþtýrmanýn kapsayýcýlýk oranýnda düþmeye neden olmuþtur. Bu durum özellikle Fen, Anadolu ve Özel liselerde gözlenmiþtir. Görüþülen öðrencilerin %53.5'i kýz, %46.5'i erkektir. Öðrencilerin %9.4'ü parçalanmýþ aileye sahiptir, %4.3'ü ise geniþ ailede yaþamaktadýr. Öðrencilerin %39.1'inin (154) annesi, %24.5'inin (96) ise babasý ilk okul ve altý öðrenim düzeyine sahiptir. Yüksek öðrenim oraný ise annelerde %15.7 (62), babalarda ise %29.1'dir (114). Öðrencilerin %64,2'sinin annesi ev hanýmý, %14.2'nin babasý emekli, %2.6'sýnýn babasý ise iþsizdir. Öðrencilerin %93.7'si evde rahat ders çalýþma ortamýnýn, %87.5'i tek baþýna ders çalýþma alýþkanlýðýnýn olduðunu bildirmiþtir. Tablo 2. Dönem baþýnda tüm okullar için kaygý alanlarýna göre daðýlým Kaygý düzeyi Kaygý alanlarý Düþük Yüksek Sayý %* Sayý %* Baþkalarýnýn sizi nasýl gördüðü ile ilgili endiþeler Kendinizi nasýl gördüðünüz ile ilgili endiþeler Gelecekle ilgili endiþeler Yeterince hazýrlanamamakla ilgili endiþeler Bedensel tepkiler Zihinsel tepkiler Genel sýnav kaygýsý *Satýr yüzdesi Tablo 3. Dönem sonunda yanýt veren okullar için kaygý alanlarýna göre daðýlým Kaygý düzeyi Kaygý alanlarý Düþük Yüksek Sayý %* Sayý %* Baþkalarýnýn sizi nasýl gördüðü ile ilgili endiþeler Kendinizi nasýl gördüðünüz ile ilgili endiþeler Gelecekle ilgili endiþeler Yeterince hazýrlanamamakla ilgili endiþeler Bedensel tepkiler Zihinsel tepkiler Genel sýnav kaygýsý *Satýr yüzdesi Evde ders çalýþma olanaðý olmayan öðrenciler ev koþullarýnýn iyi olmamasýný ve ailevi sorunlarý neden olarak ifade etmiþlerdir. Öðrencilerin %53.3'ünün düzenli ders çalýþmadýðý, %12.7'sinin lise döneminde okul deðiþtirdiði, %39.4'ünün önceki yýllarda üniversite sýnavýna giren bir kardeþinin olduðu belirtilmiþtir. Okul deðiþikliðinde temel neden %47.6 ile ailenin yer deðiþtirmesi olarak görülmektedir. Bunun yaný sýra %4.8 oranýnda okuldan sýkýldýðý için deðiþiklik yapan öðrencilerin olduðu görülmektedir. Öðrencilerin %10.7'sinin kendisi ile ayný anda üniversite sýnavýna giren bir kardeþinin olduðu, %69.9'unun üniversite sýnavýna hazýrlýk için dershaneye gittiði ve %15.2'sinin ise hazýrlýk için özel ders aldýðý saptanmýþtýr. Öðrencilerin %36'sý sýnav stresini azaltmak için düzenli olarak egzersiz yaptýklarýný, %20.6'sý ise arkadaþ grubunun ders çalýþmaya olumsuz etki ettiði belirtmiþlerdir. Dönem baþýnda 394 öðrenciden veri alýnmýþtýr. Bu öðrencilerin dönem baþýndaki sýnava iliþkin kaygý düzeylerinin daðýlýmý Tablo 2'de görülmektedir. Buna göre "Gelecek ile Ýlgili Endiþe" baþlýðý %90.6 öðrencide yüksek bulunmuþtur. Dönem sonunda 189 öðrenciden veri alýnmýþtýr. Bu öðrencilerin dönem sonunda sýnava iliþkin kaygý düzeylerinin daðýlýmý Tablo 3'te görülmektedir. Dönem sonunda "Gelecek ile Ýlgili Endiþe" %82.5 öðrencide yüksek olmasýna karþýn "Zihinsel Tepkiler"in daha dönem baþýndan oran olarak (%86.2) daha yüksek olduðu görülmektedir. Dönem baþý ve sonunda veri toplanan okullardaki öðrencilerin kaygý düzeylerindeki deðiþim deðerlendirilmiþ ve sonuçlar Tablo 4'te sunulmuþtur. Buna göre "Gelecek ile Ýlgili Endiþe"lerin dönem baþýnda anlamlý düzeyde yüksek olduðu gözlenmektedir (Ki Kare: 4.896, p:0.02). Genel kaygý düzeyinde ise dönem baþýnda ve sonunda anlamlý bir deðiþim saptanmamýþtýr (Ki Kare: 0.076, p: 0.78). Öðrencilerin kaygý düzeyleri eðitim döneminin baþýnda ve sonunda (üniversite sýnavý öncesi) deðerlendirilmiþtir. Eðitim döneminin baþýnda "Kendinizi Nasýl Gördüðünüz Ýle Ýlgili Endiþeler" (Ki Kare:14.986, p:0.02) ticaret lisesinde daha yüksek, "Bedensel Tepkiler" (Kikare:17.517, p<0.001) fen lisesinde diðer okullara göre 2006 cilt 15 sayý 6 110

5 Tablo 4. Dönem baþý ve sonunda veri toplanan okullardaki öðrencilerin kaygý düzeylerindeki deðiþim Kaygý alanlarý Dönem baþýnda Dönem sonunda Sayý %* Sayý %* Toplam p Baþkalarýnýn sizi nasýl gördüðü ile ilgili endiþeler Kendinizi nasýl gördüðünüz ile ilgili endiþeler Gelecekle ilgili endiþeler Yeterince hazýrlanamamakla ilgili endiþeler Bedensel tepkiler Zihinsel tepkiler Genel sýnav kaygýsý *Satýr yüzdesi Tablo 5. Öðrencilerin sýnav kaygýsý ile baþ etme yöntemleri Sýnav kaygýsý ile baþ etme yöntemleri Sayý % Müzik dinleme Olumlu düþünmeye çalýþma Yemek yeme Baþaracaðýný düþünme Uyuma Sýnavý düþünmemeye çalýþma Arkadaþlarla birlikte olma Ders tekrarý yapma Derin nefes alma (nefes egzersizi) Gezme Televizyon seyretme Egzersiz Dinlenme Spor yapma Hiçbir þekilde rahatlayamama Dua okuma Yalnýz kalmaya çalýþma Yanýt vermeyen Diðer Toplam daha az, "Zihinsel Tepkiler" (Ki Kare: , p<0.001) ve "Genel Sýnav Kaygýsý" (Ki Kare: , p<0.001) ticaret lisesinde daha yüksek bulunmuþtur. Öðrencilerin dönem sonundaki kaygý düzeyleri yalnýzca ulaþýlabilen okullar için hesaplandýðýnda ticaret lisesinde diðer okullara göre "Zihinsel Tepkiler" daha yüksek bulunmuþtur (Ki Kare: 8.328, p:0.04). Okullar dönem baþý ve sonundaki kaygý düzeylerine göre karþýlaþtýrýlmýþtýr. Endüstri meslek, kýz meslek, ticaret lisesi ve genel lisede kaygý alanlarýnýn tamamýnda dönem baþý ve sonuna göre deðiþim gözlenmemektedir. Kýzlarda "Kendinizi Nasýl Gördüðünüz Ýle Ýlgili Endiþeler" (Ki Kare: , p<0.001), "Gelecekle Ýlgili Endiþeler" (Ki Kare: 4.761, p:0.02), "Yeterince Hazýrlanamamakla Ýlgili Endiþeler" (Ki Kare: , p<0.001), "Zihinsel Tepkiler" (Ki Kare: , p<0.001), Genel Sýnav Kaygýsý (Ki Kare: , p<0.001) daha yüksek iken erkeklerde "Bedensel Tepkiler" (Ki Kare: , p<0.001) daha düþük bulunmuþtur. Aile tipine göre karþýlaþtýrma yapýldýðýnda kaygý alanlarýna göre fark saptanmamýþtýr Genel Sýnav Kaygýsý Ki Kare: 0.050, p:0.82). "Zihinsel Tepkiler" evde rahat ders çalýþma ortamý olmayan öðrencilerde daha fazladýr (Ki Kare: 4.293, p:0.03). Düzenli ders çalýþma alýþkanlýðýnýn olmasý (Genel Sýnav Kaygýsý Ki Kare: 3.523, p:0.06), ve kendisi ile birlikte ayný dönemde üniversite sýnavýna giren kardeþe sahip olma durumu (Ki Kare: 1.261, p:0.26) öðrencilerin kaygý düzeylerinde farklýlýk yaratmamaktadýr. Düzenli egzersiz yapanlarda "Gelecekle Ýlgili Endiþeler" (Ki Kare: , p<0.001), "Bedensel Tepkiler" (Ki kare: 5.228, p:0.02) daha az gözlenmektedir. Genel sýnav kaygýsý düzenli egzersiz yapmayan öðrencilerde daha yüksek bulunmuþtur (Ki Kare: 6.398, p:0.01). Öðrencilerden sýnav kaygýsý ile baþ etme yöntemlerine iliþkin 354 yanýt alýnmýþtýr. Yanýtlarýn gruplandýrýlmasý Tablo 5'te sunulmuþtur. 201 öðrenci baþ etme yöntemlerinden aðýrlýklý olarak (%56.77) müzik dinleme, olumlu düþünmeye çalýþma, yemek yeme, baþaracaðýný düþünme, uyuma, sýnavý düþünmemeye çalýþma, arkadaþlarla birlikte olma, ders tekrarý yapma, derin nefes almayý (nefes egzersizi) ifade etmiþlerdir. Tartýþma Öðrencilerin sýnav kaygý düzeylerinin dönem baþý ve sonuna göre farklýlýklarýnýn 2006 cilt 15 sayý 6 111

6 ortaya konmasý verilecek rehberlik hizmetlerinin planlanmasýnda önem taþýmaktadýr. Dönem sonunda bazý okullarýn verilerin toplanamamasý bu araþtýrmanýn bir sýnýrlýlýðýdýr. Türkiye'de yýllarýnda Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan yürütülen geniþ çaplý bir araþtýrmada üniversite sýnavýna hazýrlanan öðrencilerin kaygý düzeylerinin ameliyat olacak hastalardan daha yüksek olduðu saptanmýþtýr. Yine ayný araþtýrmada kýz öðrencilerin kaygý düzeylerin erkeklere göre daha yüksek olduðun saptanmasý, zaten okuryazarlýk oranýn düþük olduðu kýz öðrencilerde baþarýsýz olma korkularý nedeniyle kaygýnýn daha yüksek olduðu þeklinde yorumlanmaktadýr (13). Eldeki verilerin deðerlendirilmesi kýzlarýn daha fazla kaygý duyduklarýný, dönem sonuna doðru kaygý düzeylerinde belirgin artýþýn olduðunu göstermektedir. Bu veri diðer araþtýrmalar ile de desteklenmektedir (14). Yapýlan araþtýrmalar sýnav kaygýsýnýn sýnav öncesi dönemde baþladýðýný, sýnav sýrasýnda ve sýnav sonucunun beklendiði dönemde de sürdüðünü göstermektedir. Bu nedenle sýnav kaygýsý ile baþ etme tekniklerinin kullanýmý her üç dönemi de kapsayan boyutta olmalýdýr (14-17). Sýnav kaygýsý ile baþ etmede biliþsel, duysal ve davranýþsal yaklaþýmlara odaklanýlmasý gerekliliði göz önünde bulundurularak, bu araþtýrmada da öðrencilerin verdikleri yanýtlarda yer alan olumlu düþünmeye çalýþma, sýnavda baþaracaðýný düþünme, derin nefes alma gibi çoklu yaklaþýmýn uygulandýðý gözlenmektedir. Herhangi bir yöntemi uygulamayan öðrencilerin de olduðu göz önüne alýndýðýnda öðrencilerin bu konuda bilgi ve rehberliðe gereksinimi olduðu görülmektedir. Son yýllarda Türkiye'deki eðitim sistemi ve sorunlarý üzerine bir tartýþma yürütülmektedir. Bu tartýþmalarýn odaðýný öðrenci sayýlarýna göre okullarýn donanýmlarýnýn ve gerekli branþ öðretmenlerinin yetersizliði ile kalabalýk sýnýflarda eðitim oluþturmaktadýr. Eðitim sistemindeki sorunlarý aþmaya yönelik olarak taraflarýn farklý görüþleri olmakla birlikte, Milli Eðitim Bakanlýðý Talim Terbiye Baþkanlýðý da "Eðitimde Reform" çalýþmalarýný baþlatmýþtýr (18). Okullardaki kalabalýk sýnýflarýn, fizik olanaksýzlýklar ve öðretmen eksikliklerinin sonucunda her yýl yaklaþýk 480 bin öðrenci yüksek öðrenim kapýlarýna dayanmaktadýr. Yüksek öðrenimdeki kontenjanlarýn sýnýrlýlýðý ile birlikte her yýl artan baþvuru sayýsý ortaöðrenimden mezun olan öðrencilerin üniversiteye giriþ sýnavýna iliþkin kaygýlarýný artýran önemli bir etkendir (19). Araþtýrmalara göre, öðrencilerde sýnav kaygýsýnýn giderilemeyeceði inancý oluþtuðunda mücadeleden vazgeçme davranýþýnýn da sergilendiði saptanmýþtýr (4). Aysan'ýn araþtýrma bulgularýnda saptanan kaygý ile baþ etmede bireysel çabalarýn önemli olduðu bulgusu ile kaygýnýn erken dönemlerde saptanmasý ve giderilmesine iliþkin giriþimler önem kazanmakta, hem eðitici hem de ailelere bu anlamda ciddi görevler düþmektedir. Sýnav kaygýsýný azaltmada, özellikle üniversite sýnavýyla ilgili kaygýlarýn yoðunlaþtýðý lise 2 ve 3. sýnýflarda psikolojik danýþmanlýk ve rehberlik hizmetlerinin ve rehber öðretmen uygulamasýnýn etkin biçimde yürütülmesi, okul saðlýðý hizmetlerinin kaygý düzeyini azaltmaya yönelik düzenlenmesi ve öðrencilere sýnavlarla ilgili beklentiler yerine sýnavýn gerçek deðerinin ifade edilmesi önem taþýmaktadýr. Okul yöneticileri ve program planlamacýlar açýsýndan rehberlik hizmetlerinin planlanmasý yanýnda araþtýrmacýlar için de önemli bir konunun vurgulanmasý gereklidir. Sýnav kaygýsý ile ilgili yapýlan araþtýrmalar incelendiðinde genellikle yoðunluðun kaygýnýn akademik baþarý ve öðrenme üzerine etkisine, sýnav öncesi ve sonrasý kaygý düzeylerinin deðiþimine ve kaygý anketlerinin geliþtirilmesi ile geçerlilik güvenilirlik çalýþmalarýna odaklanýldýðý gözlenmektedir (14-17,20,21). Sýnav kaygýsýnýn azaltýlmasýna yönelik stratejilerin kullanýmý, okullar içinde sürekli kullaným sonuçlarý ya da etkin yöntemler konusunda bilgilere ulaþmak daha zordur. Araþtýrmalarýn mevcut sýnav kaygýlarýnýn saptanmasýnýn bir adým ötesine gidilerek, baþ etme mekanizmalarýna ve sürekliliðine odaklanýlmasý gelecek için daha fazla önem taþýmaktadýr. Teþekkür Bornova Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'ne, araþtýrma kapsamýndaki okullarýn müdürlerine, müdür yardýmcýlarýna, rehber öðretmenlerine ve samimiyetle anketleri yanýtlayan tüm öðrencilere hoþgörüleri, katýlýmlarý ve yardýmlarýndan dolayý teþekkür ediyoruz cilt 15 sayý 6 112

7 Ýletiþim: Dr. Hatice Þahin E-posta: Kaynaklar 1. Hancock D.R. Effects of Test Anxiety and Evaluative Threat on Students' Achievement and Motivation. The Journal of Educational Research. 2001; 94: Dönmezer Ý. Eðitim Psikolojisi (Geliþim ve Öðrenme). EÜ. Basýmevi; Kennedy D.V. Doepke K.J. Multicomponent Treatment of a Test Anxious College Student. Education and Treatment of Children. 1999;22: Kondo D.S. Strategies for Coping with Test Anxiety. Anxiety Stress and Coping. 1997;10: Lufi D. Okasha S. Cohen A. Test Anxiety and Its Effect on the Personality of Students with Learning Disabilitie. Learning Disability Quarterly. 2004;27: McDonald A.S. The Prevalence and Effects of Test Anxiety in School Children. Educational Psychology. 2001;21: Sýnav Kaygýsý Nasýl Tanýnýr? Eriþim Tarihi: ;http://annelergrubu.com/ferahim/ base.asp?selectedid= Cheek, J.R. Bradley L.J. Reynolds J. Coy D. An Intervention for Helping Elementary Students Reduce Test Anxiety. Professional School Counseling. 2002;6: Spangler G. Psychological And Physiological Responses During An Exam And Their Relation To Personality Characteristics. Psychoneuroendocrinology. 1997; 22: Aysan F. Thompson D. Hamarat E. Test anxiety, coping strategies, and perceived health in a group of high school students: a Turkish sample. J Genet Psychol. 2001;162: Sýnav Kaygý ve Baþ Etme Yollarý. Eriþim Tarihi: ; saglik/cocuk_sagligi_ sinav_kaygi.shtml 12. Berk R.A. Does Humor in Course Test Reduce Anxiety and Improve Perdormance? College Teaching. 2000;48: Baltaþ A. Öðrenmede ve Sýnavlarda Üstün Baþarý. 20. Basým, Ýstanbul: Remzi Kitapevi Ströber J, Pekrun R. Advances in Test Anxiety Research. Anxiety, Stres and Coping. 2004;17: Ströber J. Dimensions Of Test Anxiety: Relations To Ways Of Coping With Pre- Exam Anxiety And Uncertainty. Anxiety, Stres and Coping. 2004;17: Dewhurst AS, Marlbo MA. Memory Bias in the Recall of Pre-exam Anxiety: The Influence of Self-enhancement. Appl. Cognit. Psychol. 2003;17: Iglesias SL, Azzara S, Squillace M, Jeifetz M, Lores Arnais MR, Desimone MF, Diaz L. A Study On The Effectiveness Of A Stress Management Programme For College Students. Pharmacy Education, 2005; 5: Suçlu Öðrenciler mi yoksa Sistem mi? Eriþim Tarihi:29, 2004; 19. Eðitimsen. Eriþim Tarihi: ; egitimsen.org.tr/basinaciklamasi/16 Haziran 2004_yilsonu. html 20. Keuler DJ, Safer MA. Memory Bias in the Assessment and Recall of Pre-Exam Anxiety: How Anxious Was I? Applied Cognitive Psychology,1998;12: Spangler G, Pekrun R, Kramer K, Hofmann H. Students' Emotions, Physiological Reactions, and Coping in Academic Exams. Anxiety, Stres and Coping. 2002;15: okur STED Okurlarý Haberleþme Grubu STED okurlarýn birbirleriyle ve STED i hazýrlayanlarla iletiþimini geliþtirmek ve canlandýrmak amacýyla oluþturduðumuz haberleþme grubuna Ýnternet te; adresinden ulaþabilirsiniz. Henüz Grub a üye deðilseniz, sayfadaki (Join This Group) linkine týklayarak üye olabilir, Grup ta yürütülen tartýþmalara katýlarak siz de Dergimiz in oluþumuna katkýda bulunabilirsiniz. STED Yayýn Kurulu 2006 cilt 15 sayý 6 113

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 2, Yýl: 8, Aralýk 2008 SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Türkan

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir Ebelik Son Sýnýf Öðrencilerinin Aile Planlamasý Eðitimi Etkinliðinin Deðerlendirilmesi* The Evaluation of the Educational Activitres of Pregraduate Midwifery Students on Family Planning Methods Dr. Emel

Detaylı

ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ

ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Hasan Hüseyin AKSU * ÖZET Bu araþtýrma,

Detaylı

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz****

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz**** Ýstanbul'da Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Kadýnlarýn Genel Saðlýk Anketine Göre Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Assessment of the Psychological Status of Women Who Applied to a Primary Care Unit in

Detaylı

Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý

Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý An Intervention Study on Handwashing Among Secondary School Students in Ankara Mehmet Kaya M.D.

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

2008 Yönlendirme Sýnavý Sonuçlarý Raporu. Report of 2008 Placement Test Results. Salih SARPTEN

2008 Yönlendirme Sýnavý Sonuçlarý Raporu. Report of 2008 Placement Test Results. Salih SARPTEN TEKNÝK NOT KKTC - Milli Eðitim Dergisi 2008 Yönlendirme Sýnavý Sonuçlarý Raporu Report of 2008 Placement Test Results Salih SARPTEN M.A.; Talim Terbiye Kurulu Üyesi, Program Geliþtirme Uzmaný, Lefkoþa,

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi ARAÞTIRMA Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi Depression, Death Anxiety and Daily Life Functioning in the Elderly Living in Nursing Home

Detaylı

ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ

ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ IBB_DERGI_Layout 1 30.11.2011 16:26 Page 181 ÝSTANBUL'DA ÝLKÖÐRETÝM ÇAÐI ÇOCUKLARINDAN ALINAN BÝR KESÝT ÝLE BU YAÞ GRUPLARINDA OBEZÝTEYE ÝLÝÞKÝN DURUM TESPÝTÝ Evren Ebru ALTINCI 1 Ýlker YÜCESÝR 2 1Ýstanbul

Detaylı

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer*****

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer***** Sývas Ýl Merkezi nde Sosyoekonomik Düzeyi Farklý Üç ÝlköðretimOkulu Öðrencilerinde Kiþisel Hijyen Alýþkanlýklarý Personal Hygiene Behaviors of The Students Attending in Primary Schools, in Sývas Dr. Selma

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Sýnýf Öðretmenliði Öðrencilerinin Geliþim Dosyasý, Baþarý Testi Ve Tutum Puanlarý Arasýndaki Ýliþki

Sýnýf Öðretmenliði Öðrencilerinin Geliþim Dosyasý, Baþarý Testi Ve Tutum Puanlarý Arasýndaki Ýliþki Sýnýf Öðretmenliði Öðrencilerinin Geliþim Dosyasý, Baþarý Testi Ve Tutum Puanlarý Arasýndaki Ýliþki * Aytunga OÐUZ Özet: Araþtýrmanýn amacý; sýnýf öðretmenliði öðrencilerinin Eðitimde ölçme ve deðerlendirme

Detaylı

Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex?

Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex? Üniversite Öðrencileri Güvenli Cinselliði Nasýl Algýlýyor? How Do The University Students Perceive Safer Sex? Dr. Didem Ateþ*, Dr. Aktan Karahan**, Dr. Tuðrul Erbaydar*** Özet Bu çalýþma gençlerin güvenli

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SAMSUN ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ NE DEVAM EDEN ÇIRAKLARIN DURUMLUK-SÜREKLÝ KAYGI DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ*

SAMSUN ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ NE DEVAM EDEN ÇIRAKLARIN DURUMLUK-SÜREKLÝ KAYGI DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ* Dr. Sevgi CANBAZ Yrd. Doç., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Tevfik SÜNTER Yrd. Doç., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Yýldýz PEKÞEN Prof., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak.

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi

Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Yatan hastalarýn anksiyete ve depresyon düzeyleri ve iliþkili faktörlerin incelenmesi Fahriye Oflaz, Huriye Varol GATA Hemþirelik Yüksek Okulu 06010 Etlik-Ankara Özet Amaç: Bu çalýþmanýn amacý

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ

GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ GÜÇLER VE GÜÇLÜKLER ANKETÝ'NÝN (GGA) TÜRKÇE UYARLAMASININ PSÝKOMETRÝK ÖZELLÝKLERÝ Taner GÜVENÝR*, Aylin ÖZBEK*, Burak BAYKARA*, Haluk ARKAR**, Birsen ÞENTÜRK***,Seçil ÝNCEKAÞ*** ÖZET Amaç: Güçler ve Güçlükler

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ The evaluation of hygiene and health attitudes of cleaning workers Elçin Balcý 1,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi The Analysis of the General Psychological Conditions of Nurses Dr. Serpil Yýlmaz*, Rabia Hacýhasanoðlu**, Zeynep Çiçek** Öz Hemþirelik, insanlarla iliþkiye

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Adölesan Çaðý Öðrencilerde Beslenme Alýþkanlýklarýnýn Deðerlendirilmesi Evaluating Dietary Pattern in Adolescence

Adölesan Çaðý Öðrencilerde Beslenme Alýþkanlýklarýnýn Deðerlendirilmesi Evaluating Dietary Pattern in Adolescence Adölesan Çaðý Öðrencilerde Beslenme Alýþkanlýklarýnýn Deðerlendirilmesi Evaluating Dietary Pattern in Adolescence Dr. Esma Demirezen*, Dr. Gülhan Coþansu* Öz Günümüzde gençler biyolojik ve psikososyal

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Tobacco Smoking Among the Executives of the Turkish Medical Association Dr. Özen Aþut*, Dr. Sibel Kalaça** Özet Sigara içme alýþkanlýðý; yaygýnlýðý

Detaylı

OKÖSYS Baþarýsý ve Fen Lisesi

OKÖSYS Baþarýsý ve Fen Lisesi OKÖSYS Baþarýsý ve Fen Lisesi 1. Sýnýftaki Akademik Baþarýya Ýliþkin Bir Yordama Geçerliliði Çalýþmasý Emine ÖNEN *, Nükhet ÇIKRIKÇI DEMÝRTAÞLI ** Özet Bu araþtýrmada, 2002 Ortaöðretim Kurumlarý Öðrenci

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ýlköðretim Okulu Kýz Öðrencilerinde Menstrüasyon Dönemi Hijyeni* Menstruation Hygiene in Female Primary School Students

Ýlköðretim Okulu Kýz Öðrencilerinde Menstrüasyon Dönemi Hijyeni* Menstruation Hygiene in Female Primary School Students Ýlköðretim Okulu Kýz Öðrencilerinde Menstrüasyon Dönemi Hijyeni* Menstruation Hygiene in Female Primary School Students Dr. Güngör Güler**, Dr. Mine Bekar**, Dr. Nuran Güler**, Dr. Semra Kocataþ*** Özet

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði The Evaluation of Satisfaction With Nursing Care; an Example of Gynaecology Service Tuðba

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

Yasemin Taþ**, Dr. Dilek Aslan***, Dr. Ýskender Sayek****

Yasemin Taþ**, Dr. Dilek Aslan***, Dr. Ýskender Sayek**** Doktorluk Mesleðini Çocuklar Resimlerine Nasýl Yansýtýyorlar? 7-12 Yaþ Grubu Çocuklar Arasýnda Yapýlmýþ Bir Örnek* How Do Children Reflect the "Physician" Profession to Their Drawings? An Example Conducted

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Ruh Saðlýðý Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik

Ruh Saðlýðý Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik ARAÞTIRMA Ruh Saðlýðý Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik Müge Oðuzberk 1, Arzu Aydýn 2 1 Psk., Lodos Özel Eðitim Okulu, 2 Yrd.Doç.Dr., Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Mersin ÖZET Amaç:

Detaylı

Koruma ve Bakým Altýndaki Çocuklara Yönelik Bireysel Risk Deðerlendirme Formu'nun (BÝRDEF) Geliþtirilmesi, Güvenirlik ve Geçerliði

Koruma ve Bakým Altýndaki Çocuklara Yönelik Bireysel Risk Deðerlendirme Formu'nun (BÝRDEF) Geliþtirilmesi, Güvenirlik ve Geçerliði ARAÞTIRMA Koruma ve Bakým Altýndaki Çocuklara Yönelik Bireysel Risk Deðerlendirme Formu'nun (BÝRDEF) Geliþtirilmesi, Güvenirlik ve Geçerliði Reliability and Validity of Individualized Risk Assessment Form

Detaylı

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Burnout Syndrome Among Last Year Medical Students of a Medical Faculty in Ankara Dr. Mehmet Güdük*, Dr. Þerafettin Erol*,

Detaylı

Kamu Hastanelerinde Çalýþan Saðlýk PersonelindeÝþ Doyumu ve Stres Ýliþkisi

Kamu Hastanelerinde Çalýþan Saðlýk PersonelindeÝþ Doyumu ve Stres Ýliþkisi ARAÞTIRMA Kamu Hastanelerinde Çalýþan Saðlýk PersonelindeÝþ Doyumu ve Stres Ýliþkisi Relationship Between Job Satisfaction and Stress The Employee of Health Personnel in Public Hospitals Derya Nur 1 1

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ ÖÐRETÝM ELEMANLARI VE. Semra ERPEK, Çiðdem DEREBOY, Mustafa ALTINIÞIK

ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ ÖÐRETÝM ELEMANLARI VE. Semra ERPEK, Çiðdem DEREBOY, Mustafa ALTINIÞIK ADÜ Tý Fakültesi Dergisi 00; 3(3) : - 0 Klinik Araþtýrma ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ TIP FAKÜLTESÝ ÖÐRETÝM ELEMANLARI VE ÖÐRENCÝLERÝNÝN UYGULANAN TIP EÐÝTÝMÝNE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ* 1 3 Semra ERPEK, Çiðdem

Detaylı

ÇOCUK PSÝKÝYATRÝSÝ UZMANLIK EÐÝTÝMÝNDE PERFORMANSA DAYALI DEÐERLENDÝRME

ÇOCUK PSÝKÝYATRÝSÝ UZMANLIK EÐÝTÝMÝNDE PERFORMANSA DAYALI DEÐERLENDÝRME ÇOCUK PSÝKÝYATRÝSÝ UZMANLIK EÐÝTÝMÝNDE PERFORMANSA DAYALI DEÐERLENDÝRME Þahbal ARAS*, Burak BAYKARA** ÖZET Amaç: Bu yazýda çocuk psikiyatrisi uzmanlýk eðitiminde uygulanan Nesnel Örgün Klinik Sýnav (NÖKS)

Detaylı

türk tabipleri birliði

türk tabipleri birliði Kivimäki M, Leino-Arjas P, Luukkonen R, Riihimäki H, Jussi Vahtera J, Kirjonen J. Work stress and risk of cardiovascular mortality: prospective cohort study of industrial employees, BMJ 2002 Oct 19;325(7369):857.

Detaylı

Giriþ Yaþlanma kaçýnýlmaz sosyal, biyolojik, bir yaþam sürecidir. Altmýþ beþ yaþ üzeri kiþiler geriatrik yaþ grubu olarak tanýmlanmaktadýr

Giriþ Yaþlanma kaçýnýlmaz sosyal, biyolojik, bir yaþam sürecidir. Altmýþ beþ yaþ üzeri kiþiler geriatrik yaþ grubu olarak tanýmlanmaktadýr Karamürsel Ýlçesi nde Yaþayan Yaþlýlarýn Sosyal Yaþama Ýliþkin Özellikleri Characteristics of the Elderly People Residing in Karamursel District, Regarding Social Life Dr. M. Eþber Özkömür*, Dr. Nüket

Detaylı

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi Evaluation of Suicide Attempts Referring to Sivas Numune Hospital Emergency Department Etem Erdal Erþan

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

Dr. Hakan Altýntaþ*, Dr. Funda Sevencan**, Dr. Tuðba Aslan***, Dr. Murat Cinel***, Dr. Engin Çelik***, Dr. Fatih Onurdað***

Dr. Hakan Altýntaþ*, Dr. Funda Sevencan**, Dr. Tuðba Aslan***, Dr. Murat Cinel***, Dr. Engin Çelik***, Dr. Fatih Onurdað*** HÜTF Dönem Dört Öðrencilerinin Uyku Bozukluklarýnýn ve Uykululuk Hallerinin Epworth Uykululuk Ölçeði ile Deðerlendirilmesi The Evaluation of Sleep Disorders and Sleepiness State with Epworth Sleepiness

Detaylı

Hekimlerin Saðlýk Hizmetlerinde Bilgisayar ve Bilgi Sistemlerinin Kullanýmýna Dair Görüþleri

Hekimlerin Saðlýk Hizmetlerinde Bilgisayar ve Bilgi Sistemlerinin Kullanýmýna Dair Görüþleri Hekimlerin Saðlýk Hizmetlerinde Bilgisayar ve Bilgi Sistemlerinin Kullanýmýna Dair Görüþleri Esra SÜMEN POLATLI a, Neþe ZAYÝM a, Kemal Hakan GÜLKESEN a, Osman SAKA a a Akdeniz Üniversitesi, Týp Fakültesi,

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi

Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Depresyon, Pratisyen Hekimler ve Depresyon Eðitimi Dr. Sema Ýlhan Akalýn* Dr. Can Cimili**, Dr. Esma Kuzhan*** Giriþ: Depresyon birinci basamakta en yaygýn görülen ruh saðlýðý sorunudur, çok azýnýn ikinci

Detaylı

Üniversite Öðrencilerinde Yaþam Doyumunu Yordayan Etkenlerin Ýncelenmesi

Üniversite Öðrencilerinde Yaþam Doyumunu Yordayan Etkenlerin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Üniversite Öðrencilerinde Yaþam Doyumunu Yordayan Etkenlerin Ýncelenmesi Duru Gündoðar 1, Songül Sallan Gül 2, Ersin Uskun 3, Serpil Demirci 4, Diljin Keçeci 5 1 Yrd.Doç.Dr., Süleyman Demirel

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Dr. Erkan Kapaklý*, Dr. Zehra Soy Kök*, Dr. Kürþat Salgar*, Dr. Necla Ýcralar Emin*, Dr. Eylül Sevim Baþaran*, Dr. Ferdi Yaylý*

Dr. Erkan Kapaklý*, Dr. Zehra Soy Kök*, Dr. Kürþat Salgar*, Dr. Necla Ýcralar Emin*, Dr. Eylül Sevim Baþaran*, Dr. Ferdi Yaylý* Moda Saðlýk Ocaðý na Baþvuranlarýn Verilen Hizmetlerle Ýlgili Deðerlendirmeleri The Opinions of Patients Applying to Moda Health Center About the Health Services Provided Dr. Erkan Kapaklý*, Dr. Zehra

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerde Þiþmanlýk Prevalansý Prevalence of Obesity Among Teachers Employed Within City Town of Kayseri Provinence Mualla Aykut Professor

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

Ýstanbul ilindeki hemþirelik yüksekokulu öðrencilerinin saðlýklý yaþam biçimi davranýþlarý

Ýstanbul ilindeki hemþirelik yüksekokulu öðrencilerinin saðlýklý yaþam biçimi davranýþlarý ARAÞTIRMA 19 Ýstanbul ilindeki hemþirelik yüksekokulu öðrencilerinin saðlýklý yaþam biçimi davranýþlarý Merve Kocaakman*, Güler Aksoy**, Hasan Hüseyin Eker* *Ýstanbul Ýl Özel Ýdaresi, Ýstanbul **Florence

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÝÞBÝRLÝKLÝ ÖÐRENMEYE YÖNELÝK GÖRÜÞLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

FELSEFE GRUBU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÝÞBÝRLÝKLÝ ÖÐRENMEYE YÖNELÝK GÖRÜÞLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ FELSEFE GRUBU ÖÐRETMENLERÝNÝN ÝÞBÝRLÝKLÝ ÖÐRENMEYE YÖNELÝK GÖRÜÞLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ASSESSMENT OF THE VIEWS OF PHILOSOPHY GROUP TEACHERS ABOUT COOPERATIVE LEARNING Nihal Salman KARA Deðirmenlik Lisesi

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri Assertiveness levels of nurses Birgül Özkan, Msc, Department of Nursing, Kayseri Atatürk Health Vocational School, Erciyes University,

Detaylı

Sýtký Orak*, Hikmet Orhan**, Özlem Aðýrman***, Burcu Özgürce***

Sýtký Orak*, Hikmet Orhan**, Özlem Aðýrman***, Burcu Özgürce*** ARAÞTIRMA 11 Hemþirelik - ebelik eðitiminde Süleyman Demirel Üniversitesi örneði: Isparta Saðlýk Yüksekokulu intörn öðrencilerinin klinik sahada entegre uygulamasý ile ilgili bilgi ve tutumlarý Sýtký Orak*,

Detaylı

Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler

Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 63-69 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler Levent Akýn (*), Nilüfer Özaydýn

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma

Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma ARAÞTIRMA Psikiyatri Hastalarýnda Týp Dýþý Çare Arama Davranýþý: Türkiye'de ve Almanya'da Yaþayan Türkler Arasýnda Karþýlaþtýrmalý Bir Ön Çalýþma Hüseyin Güleç 1, Ayhan Yavuz 2, Murat Topbaþ 3, Ýsmail

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Kocaeli ilindeki lise öðrencilerinde saðlýk açýsýndan riskli davranýþlarýn deðerlendirilmesi

Kocaeli ilindeki lise öðrencilerinde saðlýk açýsýndan riskli davranýþlarýn deðerlendirilmesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 30-37 Orijinal Makale Kocaeli ilindeki lise öðrencilerinde saðlýk açýsýndan riskli davranýþlarýn deðerlendirilmesi Bülent Kara 1, Þükrü Hatun 2, Metin Aydoðan

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi

Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi ARAÞTIRMA Yaygýn Anksiyete Bozukluðu Tanýlý Bireylere Verilen Psikoeðitimin Tedavideki Etkinliðinin Ýncelenmesi The Efficacy of Psychoeducation as an Adjuvant Therapy in Generalized Anxiety Disorder Havva

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Eğitimde Fırsat Eşitsizliği: Türkiye Örneği

Eğitimde Fırsat Eşitsizliği: Türkiye Örneği Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı

Detaylı

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres:

Email: mergün@aku.edu.tr. Email: ehalat@aku.edu.tr. Adres: ORTAÖÐRETÝM FEN VE MATEMATÝK ALANLAR EÐÝTÝMÝ BÖLÜMÜ ÖÐRETÝM PROGRAMI (MATEMATÝK, BÝYOLOJÝ, FÝZÝK-KÝMYA) DEKAN (EÐÝTÝM FAKÜLTESÝ) Prof. Dr. Mustafa ERGÜN Telefon: +90 272 228 14 18/300 Email: mergün@aku.edu.tr

Detaylı

29 Fizik Tedavi Alan Hastalarýn Yaþam Kalitesinin Deðerlendirilmesi Assessment For Quality Of Life Of Patients Receiving Physical Therapy 1 Yrd.Doç. Dr.Birsen ALTAY 2 Yrd.Doç. Dr. H.Demet GÖNENER 1 Hemþ.

Detaylı