* HABERÝ 11 DE. Rantla iþim olmaz * HABERÝ 11 DE. Sedat Canbolat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* HABERÝ 11 DE. Rantla iþim olmaz * HABERÝ 11 DE. Sedat Canbolat"

Transkript

1 Tavukluk sakinlerini rahatlatan açýklama Baðlara dokunulmayacak, dere boyundaki kirlilik kalkacak * HABERÝ 11 DE CHP li aðlar ýn imar deðiþiklikleri ile ilgili eleþtirilerine cevap veren Külcü: Rantla iþim olmaz * HABERÝ 11 DE Külcü, Bölgenin akciðerleri konumundaki baðlara dokunulmayacak dedi. 8 OCAK 2013 SALI Günlük Siyasi Gazete Meclis salonunda düzenlenen toplantýya AK Partili ve CHP li Belediye Meclis Üyeleri katýldý. Kýzýlay, satacaðý arsanýn geliriyle külliye yapacak Kýzýlay Derneði Baþkaný Sedat Canbolat, þehir merkezine yakýn bir noktada sosyal tesisleri içine alan bir külliye yapmayý planladýklarýný açýkladý. Fiyatý : 40 Kuruþ Sedat Canbolat Ceylan dan iyi haberler AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, dün parti merkezinde düzenlediði basýn toplantýsýnda, Hakimiyet Kulis Notlarý nda dile getirilen orum-samsun giriþinin aydýnlatýlmasý talebine olumlu karþýlýk verdi. Ceylan, alýk YEDAÞ ýn bu hafta içinde imento Köprülü Kavþaðý ndan Hasan Zahir istikametine doðru yaklaþýk bir kilometre mesafede aydýnlatma çalýþmasýna baþlayacaðýný duyurdu. Ceylan, ayrýca orum un bað, bahçe ve tarýmla uðraþýp su kuyusu açacaklara sayaç takma zorunluluðu kapsamýndan çýkarýldýðýný kaydetti. * HABERÝ 3 DE Batýyla savaþýrken onlarýn kurallarýyla yaþýyoruz orum Belediyesi, Batýnýn, Kiþisel Geliþimin ve Modernizmin Zararlarý konulu düzenlediði konferansla, Ýçinizdeki Öküze Oha Deyin kitabýyla tanýnan yazar Bülent Akyürek i orumlular la buluþturdu. Bülent Akyürek * HABERÝ 6 DA Suriye de bugüne kadar hiç görülmemiþ zulüm var Suriye Ulemasýndan Eymen Þaðbani, Suriye'de 43 yýldýr zulüm içerisinde yaþadýklarýný, 70 bin kiþinin þehit düþtüðünü belirterek, Eymen Þaðbani Bugüne kadar hiç görülmemiþ bir zulüm var dedi. * HABERÝ 5 DE Belediye de müdürlük sayýsý 21 oldu 2 müdürlük laðvedildi, 3 yeni müdürlük geldi * HABERÝ 11 DE * HABERÝ 11 DE Kazým Þen ve Mukaddes Kaval, orum Adliyesi ndeki düzenlemeleri anlattý. Adliye de vatandaþ odaklý düzenleme AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, dün parti merkezinde basýn toplantýsý düzenledi. Teþviði dolan illere prim desteði geliyor Danýþma masasý ve ön bürolar hizmette orum Adliyesi nde oluþturulan ön bürolar geçtiðimiz günlerde hizmete sunuldu. Türkiye de Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi kapsamýnda hizmete giren ön bürolar sayesinde baþvuru iþlemlerinin tek bir noktadan yürütülmesi amaçlanýyor. * HABERÝ 10 DA Teþvik süresi dolan illere yeniden prim desteði verilmesinin planlandýðý açýklandý. Hükümetin çalýþmalarýný sürdürdüðü istihdam paketinden orum un da aralarýnda yer aldýðý 49 ile müjdeli haber var. * HABERÝ 12 DE Minik yürekler için imza attýlar Hitit Üniversitesi ile Millli Eðitim Müdürlüðü arasýnda Minik Yüreklerle Büyük Eller Yapýyor, Yaþýyor, Öðreniyor Projesi iþbirliði protokolü imzalandý. * HABERÝ 9 DA ESÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Yýldýrým ve diðer yönetim kurulu üyelerinden oluþan heyet Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. ESÝAD iki ilçeye kütüphane kuruyor ESÝAD Yönetim Kurulu, Vali Baþköy ü ziyaretlerinde Mecitözü ve Alaca ya kütüphane kuracaklarýný açýkladý. Devlet sýrrý kalkarsa orum olaylarý aydýnlanýr TBMM Darbe ve Muhtýralarý Araþtýrma Komisyonu Sözcüsü Ýdris Þahin, Devlet sýrrý denilen madde kaldýrýlýrsa orum, Maraþ, Malatya ve Sivas ta yaþanan karanlýk olaylarýn üzerine gidilir; o zaman Türkiye nin karanlýk tarihi aydýnlanmaya baþlar dedi. * HABERÝ 4 DE Minik Yüreklerle Büyük Eller Yapýyor, Yaþýyor, Öðreniyor Projesi iþbirliði protokolü imzalandý. Ýdris Þahin * HABERÝ 12 DE orum da sokakta kalan yok Ýl Genel Meclisi, kamuoyunda evsiz diye tabir edilen insanlarýn yaþam koþullarý ile ilgili araþtýrma raporu hazýrladý. Araþtýrma sonuçlarýný paylaþan Aile ve Engelliler Komisyonu Baþkaný Süleyman Ateþ, devletin sunduðu imkanlar doðrultusunda orum da sokakta kalan vatandaþ bulunmadýðýný açýkladý. Süleyman Ateþ * HABERÝ 12 DE Saðlýkta dönüþümle büyük mesafe katettik Marmara Saðlýk Federasyonu'nun (MASFED)tanýtým toplantýsýna katýlan Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Saðlýkta Dönüþüm programý ile Türkiye Saðlýk alanýnda son 10 yýlda çok büyük mesafeler katettiðini söyledi. * HABERÝ 7 DE Agah Kafkas

2 2 SALI 8 OCAK 2013 Hemþehri duyarlýlýðý A kdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öðretim Üyesi hemþehrimiz Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ, Hitit Üniversitesi yerleþkesine dair olup bitenleri yakýndan takip eden isimler arasýnda yer alýyor. Kampüse dair tartýþmalarýn, çýkmazlarýn, çözümsüzlüklerin yaþandýðý dönemlerde, hem orumlu duyarlýlýðý hem de akademisyen gözüyle bir kaç kez görüþ ve önerilerini Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öðretim Üyesi hemþehrimiz Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ, Hitit Üniversitesi nin kampüs meselesine dair bir önerisini dile getirdi. B aþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Türkiye de 1990 a kadar 106 cemevi bulunduðunu, yýllarý arasýnda ise sayýnýn 163 e çýktýðýný belirterek, Ondan sonraki süreçte de 329 tane cemevi (.HAK:71) yapýldýðýný görüyoruz. Cemevlerinin yapýlmasýnda da faaliyetlerinde de herhangi bir sýkýntý söz konusu deðil. En fazla cemevi de bizim iktidarlarýmýz döneminde yapýlmýþtýr dedi. Bozdað, Hakimiyet'te dile getiren Özçatalbaþ, bu köþede bahsettiðimiz Askeri Kýþla'nýn üniversiteye tahsisinin olumsuz sonuçlanmasý üzerine gönderdiði mesajýnda þöyle demiþ: "Merhaba Mustafa Bey, Öncelikle saðlýk içinde, baþarýlý bir yýl diliyorum. Hitit Üniversitesi Kampüsü konusu yazýk ki hala yine çözülememiþ. Belki bu durum tekrar, tek kampüs arayýþýna hizmet edebilir, aslýnda öyle olmalý, orum'a yakýþaný da budur diye düþünüyorum... Günümüzde emin olun 1 yýllýk kayýp, en az 8-10 yýla eþit, yatýrýmlarýn hýzý ve kaynak konularý önemli ölçüde çözüm buluyor. Siz de çok emek verdiniz, bir türlü olamadý, neyse hayýrlýsý olsun diyelim orum'umuz adýna... Selam ve saygýyla... Orhan YENÝ YIL KAMPANYASI Kazak Kat Pantolon Keten Pantolon Takým Elbise Gömlek Kaþmir Kaban Emitasyon Deri Mont Kumaþ Pantolon Altýnyýldýz Tek Ceket a varan %60 indirimler Türkiye de yýllardýr konuþulamayan birçok konunun hükümetleri döneminde konuþulabildiðinin altýný çizdi. Bozdað, düzenledikleri Alevi çalýþtaylarýnda hemen her kesimin konuþma fýrsatý yakaladýðýna dikkati çekti. Alevi Bektaþi klasiklerini Türkiye Diyanet Vakfý nýn günümüz Türkçe sine çevirdiðini dile getiren Bozdað, þu ana kadar 17 klasiðin Türkçe ye çevrildiðini, çalýþmayý orum Ýlahiyat Fakültesi nden Prof. Büyük Zafer arþýsý Kat: 2 No: 50/54 ORUM Tel: Özçatalbaþ" Ýkili kampüs devam ediyor Keþke orum'da yaþayanlar da hocamýz kadar duyarlý olabilse. Söz kampüsten açýlmýþken güney kampüsüne dair bilgileri aktarayým; Kýþlanýn üniversiteye tahsisine askeri yetkililerin olumsuz görüþ belirtmesi üzerine AK Parti orum Milletvekilleri'nin bir fýrsatýný bulup sorunu Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a aktarmasý bekleniyor. Öte yandan kýþlada sorun yaþanmasý ile Ankara yolu üzerinde iþaretlenen kampüsten vazgeçilmiyor. Asfalt Þantiyesi ile Küçük Sanayi Sitesi yamaçlarýna doðru doðru uzanan hazine arazileri yine üniversite kampüsü olarak planlanýyor. Resmi kurumlarýn sýralandýðý bandýn da kampüs geniþleme alanýna dahil edilerek Bozdað klasikleri örnek gösterdi Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Alevi Bektaþi eserlerini Türkçe ye çeviren Prof.Dr. Osman Eðri den bahsetti. Dr. Osman Eðri nin yaptýðýný kaydetti. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitaplarýnda Alevilik konusu ile ilgili geçmiþte yapýlan eleþtirileri hatýrlatan Bozdað, Þimdi bunu da Alevi Bektaþi geleneðinden gelen kardeþlerimiz yazdýlar. Onlar, Alevilik budur, böyle anlatýlmalýdýr dediler. Biz de noktasýna, virgülüne dokunmadan onu kitaplara koyduk. Bugün kitaplarda anlatýlan ve öðretilen Alevilik tamamýyla Alevi kardeþlerimizin yazdýklarýdýr. Bir tane müdahale söz konusu deðildir ifadelerini kullandý. (AA) TSO da seminer T ürk Patent Enstitüsü ile orum Ticaret ve Sanayi Odasý iþbirliðinde üyelere yönelik Marka Tescil ve Coðrafi Ýþaretler konulu bir bilgilendirme semineri düzenlenecek. Bugün TSO Meclis Toplantý Salonu nda saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan seminere konuþmacý olarak Türk Patent Enstitüsü Markalar Daire Baþkanlýðý Marka Uzmaný Ayþe Özünel Aytemiz katýlacak. ankýrý da yaþayan KARGAZ abonesi bir okurumuz doðalgaz fatura ödeme tarihleri ile ilgili talebini ankýrý'daki okura cevap ankýrý'dan bir okurumuz doðalgaz faturalarý ile ilgili talebini anlatan bir not göndermiþ. Diyor ki; "ankýrý'da ikamet ediyorum. orumgaz bünyesindeki KARGAZ abonesiyim. Ben üçüncü hafta ödeme istememe raðmen mecburen 2. hafta ödeme seçeneði sunuldu. E tabiki fatura son ödeme tarihi nedense hep ayýn 13. veya 14'üne denk geliyor. Benim gibi maaþýný 15'inde alan memurlar gecikme zammý ile karþý karþýya kalýyor. Bunu yayýnlarsanýz sevinirim." demiþ. Geçmiþte ve bugün doðalgaz faturalarýnýn ödeme takviminde deðiþiklik yapýlmasý talebi zaman zaman gündeme gelmiþ, biz de mevzuyu orumgaz A.Þ. Genel Müdürü Kasým ltý Nokta Körler ADerneði, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur'u ziyaret etti. Altý Nokta Körler Derneði Baþkaný Kürþat Ahýshalý ile yönetim kurulu üyeleri dün SGK Ýl Müdürü Duran Cesur'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette daha çok engellilerin haklarýný içeren kanunlar konuþuldu engellinin EMS sýnavý sonucunda Kasým Kahraman Kahraman'a sormuþtuk. Kahraman'ýn daha önce Kulis Notlarý'na verdiði cevabý ankýrýlý okurumuz için tekrarlayalým; "Mevzuata göre doðalgaz faturalarýnýn son okuma ile son ödeme tarihi arasýnda 8 günlük süre olmasý gerekiyor. Daha aþaðý süreye izin verilmiyor. orum'da tüm vatandaþlara okuma takvimi hazýrladýk. Her ayýn 1'inde baþlýyor, 7'sine kadar devam ediyor. Okuma tarihinden baþlayýp 8 gün sonrasýna kadar ödeme yaptýrýyoruz. Þirket olarak bizim de her ayýn 16'sýnda ödeme yapmamýz gerekiyor. Ödeme miktarýmýz kýþ aylarýnda zaman zaman 20 milyonu buluyor. Bankadan kredi çekmemiz gerekiyor. Ancak kâr marjýmýz 1.5 olduðundan kredi çekip borcumuzu ödesek, bu kez de zarar ediyoruz." Altý Nokta Körler Derneði, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur'u ziyaret etti. Sosyal Güvenlik Kurumu'na ziyaret Altý Nokta Körler Derneði Baþkaný Kürþat Ahýshalý, hayýrlý olsun dileklerini iletti. Þubat ayý itibariyle Türkiye genelinde atamasýnýn yapýlacaðý da hatýrlatýldý. Dernek üyelerine ziyaretlerinden dolayý teþekkür eden Duran Cesur 'Engellilerimizin sorunlarýnýn çözümü için elimizden geleni yapmaya hazýrýz."

3 Ceylan dan iyi haber 700 yataklý hastane genel seçimler öncesinde bitecek Parti Ýl Baþkaný Ahmet AK Sami Ceylan, demiryolunun öncelikleri arasýnda yer aldýðýný söyledi. Dün düzenlediði basýn toplantýsýndapolis Okulu ve demiryolu proje hakkýnda bilgi veren Ceylan, Þeker Fabrikasý doðusunda yer tahsisi yapýlan Polis Okulu nun 2013 yýlý içinde ihale edileceðini belirterek, Samsun giriþi aydýnlanýyor Ahmet Sami Ceylan, mevcut yatýrýmlarýn son durumu hakkýnda bilgi verdi. Demiryolu yakýn takibimizde orum un olmazsa olmazlarýndan demiryolu çalýþmalarýný yakýndan takip ettiklerini dile getirdi. Ceylan, Sayýn Valimizin öncülüðünde milletvekillerimizle birlikte Ankara-Samsun, Samsun- Kýrýkkale demiryolu hattýný yakýndan takip ediyoruz. diye konuþtu. Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Cey- orum-samsun giriþinin ay- AKlan, dýnlatýlacaðýný açýkladý. Dün düzenlediði basýn toplantýsýnda Hakimiyet Kulis Notlarý nda dile getirdiðimiz orum-samsun giriþinin aydýnlatýlmasý çaðrýsý üzerine gerekli giriþimlerde bulunduðunu belirten AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Hakimiyet Kulis Notlarý nda bahsedildiði üzere imento Fabrikasý Köprülü Kavþaðý aydýnlatýldý. Kulis Notlarý nda orum-samsun giriþinin de aydýnlatýlmasý þeklinde ikinci bir talepte bulunuldu. Bu hafta içinde alýk YEDAÞ aydýnlatma direklerini getirip çalýþmalara baþlýyor. imento Köprülü Kavþaðý ndan Hasan Zahir istikametine yaklaþýk bir kilometre mesafede aydýnlatma yapýlacak. Ýkinci etap olan Bölge Trafik Denetleme Ýstasyonu Müdürlüðü ne kadar olan bölümün aydýnlatýlmasý hususunda Karayollarý ile yaþanan bir pürüz var. Bu sorunun çözüme kavuþturulmasý için Ocak tarihleri arasýnda Ankara da düzenlenecek il baþkanlarý toplantýsýnda Ulaþtýrma Bakaný ile görüþüp problemi çözeceðiz. Ýkinci etap olan Hasan Zahir ile Bölge Trafik Müdürlüðü arasýný da aydýnlatarak orum un kuzey giriþine modern bir vizyon kazandýracaðýz. þeklinde konuþtu. Parti Ýl AKBaþkaný Ahmet Sami Ceylan, dün parti merkezinde düzenlediði basýn toplantýsýnda yeni yýlda orum a kazandýrýlacak yatýrýmlar, öncelikli projeler ile tarým arazilerinin sulanmasýnda sayaç takma zorunluluðuna dair geliþmelerle ilgili bilgi verdi. Temeli bu yýl atýlacak 2013 yýlýnýn orum a hizmete vesile olmasý temennisinde bulunan Ceylan, Ankara Yolu Karayollarý eski Muayene Ýstasyonu nun bulunduðu alana yapýlacak 700 yataklý devlet hastanesi projesinin tamamlandýðýný, iþ yoðunluðu bulunan TOKÝ Baþkanlýðý yerine Özel Ýdare tarafýndan ihale edileceðini, 15 milyon lira ödeneðinin bulunduðunu belirterek, yatýrýmýn temelinin bu yýl içinde atýlacaðýný, genel seçimler öncesinde de açýlýþýný yapmayý hedeflediklerini söyledi. Ceylan, polis okulunun bu yýl ihale edileceðini, demiryolunu sýký takip ettiklerini, Samsun giriþinin iki etap halinde aydýnlatýlmasý için çalýþmalarýn baþlayacaðýný belirterek, orum u hep beraber güzel günlere taþýma azmi ve gayretindeyiz. Ýktidar, muhalfet, basýn, resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluþlarý ile hep birlikte hareket ederek daha iyi bir orum için mücadele edeceðiz. diye konuþtu. SALI 8 OCAK AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, dün parti merkezinde basýn toplantýsý düzenledi. Sayaç takma zorunluðu kalkýyor Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, o- bað, bahçe ve tarýmla uðraþýp su ku- AKrum un yusu açacaklara sayaç takma zorunluluðu kapsamýndan çýkarýldýðýný açýkladý. orum ovasýnda sulamaya büyük önem verdiklerini belirten Ceylan, tarým arazilerini ancak yüzde 13.8 inin sulandýðýný, 2015 yýlý sonuna kadar bu oraný yüzde ye yükseltmek istediklerini ifade etti yýlý Kasým ayý itibarýyle evre ve Orman Bakanlýðý ndan DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü ne gönderdiði resmi yazý doðrultusunda bað, bahçe ve tarýmla uðraþýp su kuyusu açacaklara yeraltý sularýný koruma gerekçesiyle sayaç takma zorunluluðu getirildiðini, 5 bin lira maliyetli sayaçlarýn elektronik sistemle çalýþarak kullanýlacak su miktarýný sýnýrlandýrdýðýný kaydeden Ceylan, þöyle dedi; Sayaç takma zorunluðu bulunan iller arasýnda orum da yer alýyordu. 13 Þubat 2013 tarihine kadar sayaçlarýný taktýrmayanlarýn kuyu ve sondaj ruhsatlarý iptal olacaktý. Yoðun þikayetler üzerine milletvekillerimizle birlikte gerekli giriþimlerde bulunduk. evre ve Orman Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca nýn desteðiyle orum, sayaç takma zorunluluðu olan iller arasýndan çýkarýlýyor. Tarýmla uðraþan çiftçilerimiz ile bað-bahçesi bulunan hemþehrilerimiz rahatlamýþ olacak. Bu arada orum da 1995 yýlýndan bu yana kapalý alan sondaj ruhsatý verilmiyor. Bazý komþu illerde bu sorun yaþanmýyor. Yeraltý su rezervlerimizi tekrar inceleterek rapor çýkarýlmasýný talep edeceðiz. Sondaj yasaðýna karþý giriþimde bulunacaðýz. Baþarýlý sonuç elde edeceðimize yürekten inanýyorum. Emniyet Müdürlüðü Hizmet Binasý bir yýl önce bitirilecek Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AKEmniyet Müdürlüðü Hizmet Binasý nýn bir yýl önce tamamlanacaðýný açýkladý. Samsun Yolu eski Polisevi arsasý üzerinde inþaatý devam eden Emniyet Müdürlüðü Hizmet Binasý nýn bir yýl önce hizmete açýlmasýnýn gündemde olduðunu belirten Ceylan, Emniyet Müdürlüðü hizmet binasý inþaatý hýzlý ilerliyor. Emniyet Müdürümüz yýlý ödeneðinin temin edilmesi halinde binanýn bir yýl öne çekilebileceðini belirtince, Ankara ile yazýþmalar yapýldý döneminde inþaallah açýlýþýný yaparýz. dedi. TEÞEKKÜR 2012 yýlý içinde mahallemizin Fatih Cad., Osmancýk Cad., Güneþ Evler Mah. Ölçek Sokaklar, Atalay Sokaklar, Damat Þükrü Sokaklar, Varinli Cad. Tarakcý Sok. Sakarya Sokaklar, Tekceviz Sokaklar, Selçuk Sokaklar, Sadýk Ahmet Cad. Söðütlü Küme Evler Cad. ve sokaklarý, iftlik ayýrý, Ulukavak Karakolu civarý, Köprübaþlarý, Osmancýk Kavþaklarýnýn park, bahçe, asfalt, bordur, altyapý ve kanalizasyon iþlerini tamamlayarak güzelleþtiren Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir ile tüm daire müdürlerine teþekkürü bir borç bilirim. (.HAK:83) Ulukavak Mahallesi adýna eski Muhtar Adayý Hanefi Özdemir

4 4 SALI 8 OCAK 2013 ESÝAD iki ilçeye kütüphane kuruyor ESÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Yýldýrým ve diðer yönetim kurulu üyelerinden oluþan heyet Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, ESÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Yýldýrým, Vali Baþköy'e dernek tarafýndan Mecitözü ve Alaca ya kurulacak olan tam donanýmlý iki okul kütüphanesi ESÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Yýldýrým ve diðer yönetim kurulu üyelerinden oluþan heyet Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. hakkýnda bilgi verdi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Baþköy, ilçelerde bulunan öðrencilerin daha iyi yetiþebilmesi, bilgiye daha kolay ulaþabilmesi ve daha donanýmlý olabilmeleri için kurulacak olan kütüphanelerin okullara kazandýrýlmasýndan büyük memnuniyet duyduðunu ifade ederek, dernök yönetimine teþekkür Kýzýlýrmak Havzasý nda turizm canlandýrýlacak orum'un Osmancýk ilçesinde düzenlenen 'Kýzýlýrmak Havzasýnda Turizm' konulu panelde bölgenin turizm potansiyeli deðerlendirilerek yapýlacak turizm çalýþmalarýnýn yol haritasý belirlendi. Osmancýk Belediyesi ile Kültür, Turizm ve Tanýtma Derneði tarafýndan düzenlenen panele AK Parti orum Milletvekili Cahit Baðcý, Osmancýk Kaymakamý Ýbrahim Küçük, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katýldý. Oturum Baþkanlýðýný orum Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru'nun yaptýðý panele Gazi Üniversitesi Ýktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Doçent Doktor Ersin Ayhan, Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Yardýmcý Doçent Doktor Selçuk Kendirli, OKA orum Ýl Koordinatörü Özden Özgür Yalçýn, Genç Turizmciler Derneði Baþkaný Bulut Baðcý ve Osmancýk Kültür Turizm Ve Tanýtma Derneði Baþkaný Sakin Karakaþ konuþmacý olarak katýldý. Panelin açýlýþ konuþmasýný yapan Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý turizm ataðý için güçlü bir alt yapý gerektiðini bunun da Osmancýk ilçesinde mevcut olduðunu söyledi Ýlçenin tarihi þahsiyetleri ve kazandýrdýklarý eserlerle ilgili açýklamalarda Bulunan Baþkan Yazýcý; "Turizme önem verilebilmesi için önce bunun bir alt yapýsý olmasý gerekiyor. Bu alt yapý bizim ilçemizde var. Ýlçemiz deðerleri ile inþallah turizmde baþkent olacak. Evliya elebi'nin ifadesine göre Osmanlý Devletinin kurucusu Osmangazi Osmancýk'ta doðmuþtur. Dolayýsý ile biz ilçemizi 'imparatorluða adýný veren þehir diye ifade ediyoruz. Yine Osmanlý Devletinin ikinci kuruluþu diyebileceðimiz Fetret Devrinde 25 yýl görev yapan Ýmamzade Halil Paþa ve Koca Mehmet Paþa Osmancýklýdýr. Yine dünya tarihine yön veren Baltacý Mehmet Paþa Osmancýklýdýr. Onun da mezarýný ilçemize getirip adýna bir anýt yapmak için çalýþmalarýmýz sürüyor. Yine Fetih sancýsý da burada çekildi diyebiliriz. ünkü Ýstanbul'un Fethinin manevi mimarý olan Akþemsettin Hazretleri Osmancýklýdýr. Ýlçemizde doðmuþtur ve yine ilçemizde müderrislik yapmýþtýr. Ayrýca inanç turizmi için önemli olabilecek ayný zamanda hem ilçemizin hem de ülkemizin birliðinin sembolü olan Koyunbaba Hazretleri de Osmancýk'tadýr. Anadolu erenlerinden olan Koyunbaba Hazretleri de bizim için çok önemli bir deðerdir. Dünya çapýnda önemli bir eser olduðuna inandýðýmýz Anadolu'nun en uzun tarihi köprüsü Osmancýk'tadýr. Yine 1430 yýlýnda yapýlan Koca Mehmet Paþa Cami ile Koyunbaba Türbesi, Akþemsettin Cami, Baltacý Mehmet Paþanýn yaptýrmýþ olduðu Dört Halife eþmeleri ve Koca Mehmet Paþa hamamý ilçemizin en önemli tarihi deðerleridir" dedi. Ýlçenin turizmde geliþmesi için yeni yol 'Kýzýlýrmak Havzasýnda Turizm' konulu panelde turizm haritasý belirlendi. Etkinlik Osmancýk Belediyesi ile Kültür, Turizm ve Tanýtma Derneði tarafýndan düzenlendi. Osmancýk Kaymakamý Ýbrahim Küçük haritalarýnýn hazýrlanmasý gerektiðini belirten Osmancýk Kaymakamý Ýbrahim Küçük "Biz ülke olarak turizmde güneþ, deniz ve kum anlayýþýna sahip bir ülkeyiz. Ancak dünyadaki deðiþen trendler nedeniyle turizm artýk doða ve tarih turizmine doðru kaymaya devam ediyor. Bu kapsamda Osmancýk büyük bir þansa sahip. Ýlçemiz tarihi yönden önemli özellikleri olan ve Ýpek Yolu üzerinde yer alan bir yerleþim yeridir. Dolayýsý ile biz bunlarý anlatýp turizmde pazarlayabilirsek çok önemli bir kazanç saðlayabiliriz. Ayný zamanda tarihi varlýklarýn doðal varlýklar gibi algýlanmamasý gerektiðine inanýyorum. ünkü tarihi varlýklar yer altýnda durduklarý sürece deðil gün yüzüne çýkarýldýklarý sürece deðer kazanýrlar. Osmancýk'ta inanç turizmi için Koyunbaba Türbesi yanýnda bulunan yapýnýn bir müzeye dönüþtürülmesinin ilçe turizmine önemli katkýlar saðlayacaðýný düþünüyorum. ünkü insanlarýn sadece gelip geçtiði deðil, konakladýðý bir merkez olarak bu hizmetleri sunmamýz gerekiyor" dedi. orum Milletvekili Cahit Baðcý ise Anadolu'da her bir yerleþim yerinin kapýlarýný dünyaya açacak önemli tarihi özelliklerinin olduðunu söyledi. Turizm açýsýndan orum'un tarihi ile ayrý bir öneme sahip olduðunu belirten Milletvekili Baðcý; "Büyük bir tarihe sahip olan Anadolu'da her þehir kendi özelliklerini ön plana çýkarma çabasý içerisindedir. Bu nedenle herkes en iyiyi sunmanýn, en iyiyi ortaya çýkarmanýn peþinde olmalýdýr. Burada tabi ki roller çok önemli. Bu ne bir siyasetçi olarak tek baþýna bizlerin omuzundaki bir sorumluluk ne de bu iþe gönül vermiþ her hangi bir bütçesi olmadan fedakarca çalýþan bir derneðin iþi ne de tek baþýna bir yerel yönetimin iþidir. Komple hepimizin iþidir. Bütün aktörlerin kendi potansiyelini tümüyle ortaya koymasýyla baþarýlabilecek bir iþtir. Onun için iddialý olmak durumundayýz. Yerleþim yerlerini turizm açýsýndan tanýtma çabasýnda olanlara her ne açýdan olursa olsun herkes destek olmalýdýr." diye konuþtu. Panel oturumlarýnda ise konuþmacýlar bölge turizmine yön verecek sunumlarýný yaptýlar. Oturumlarda Kýzýlýrmak havzasýnda turizm hareketliliðinin saðlamasý, av ve doða turizminin yaný sýra turizmde ürün çeþitliliðinin geliþtirilmesi ve bölge turizmi için çalýþmalar yapacak turizm üst kurulunun kurulmasý deðerlendirildi. Panelde sonuç olarak Osmancýk ilçesini de kapsayan Kýzýlýrmak Havzasýnda turizmin geliþtirilmesi için yol haritasý belirlendi. Sunumlarýn ardýndan panelistlerin katýlým belgeleri Milletvekili Cahit Baðcý tarafýndan verildi.(ýha) Vali Sabri Baþköy, Ortaköy ile Karahacip Beldesi'nde bir dizi incelemelerde bulundu. Turizm yatýrýmlarýný inceledi V ali Sabri Baþköy, Ortaköy ile Karahacip Beldesi'nde bir dizi incelemelerde bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda Vali Sabri Baþköy'e Ortaköy Kaymakamý Kamil Güzel, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ile Ortaköy Belediye Baþkaný Ali Ergin, Karahacip Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bektaþ eþlik etti. Ýlk olarak Þapinuva'nýn turizme açýlmasý kapsamýnda Ortaköy ile Þapinuva ören yeri arasýnda yaptýrýlan kilittaþý döþemesini ve ören yerine su getirme iþlemlerini yerinde inceleyen Vali Baþköy, yetkililerden elektrik hattýnýn bir an önce tamamlanmasýný istedi. Vali Baþköy, buradaki incelemelerinin ardýndan Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) ve Ýl Özel idaresi tarafýndan ortaklaþa finanse edilen ve 1,5 km mesafede bulunan Kybele kabartmasýna kadar kayalar üzerinde çelik butonlarla geçilmek suretiyle yapýlan Ýncesu Kanyonu yürüyüþ yolu ile Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan Ýncesu köyü yolu üzerine inþa ettirilen köprüyü yerinde inceledi. Vali Sabri Baþköy, ayrýca Ortaköy de ikamet eden þair Murat Köymen'i de evinde ziyaret etti. Ortaköy incelemelerini tamamlayan Vali Sabri Baþköy, Karahacip Beldesi'ne geçerek burada bir dizi incelemelerde bulundu. Vali Baþköy, Ýncesu Kanyonu yürüyüþ yolu hakkýnda bilgi aldý. Ortaköy de ikamet eden þair Murat Köymen evinde ziyaret edildi. Vali Baþköy, Karahacip Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bektaþ ý ziyaret etti. Vali Baþköy, Ýncesu Kanyonu yürüyüþ yolu ile Kybele kabartmasýna kadar olan bölümde inceleme yaptý.

5 Suriye de bugüne kadar hiç görülmemiþ zulüm var Konferans Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlendi. Program Konferans ÝHSAN- Der Baþkaný Ömer Faruk Sadýç'ýn Kur-an'ý Kerim tilaveti baþladý. Konferansa konuþmacý olarak Ýstanbul Ulemasýndan Abdülmetin Balkanlýoðlu, Suriye Ulemasýndan Eymen Þabani katýldý. TEÞEKKÜR Deðerli AK Parti Ýl Baþkanýmýz hsan Ýlim Kültür ve ÝHizmet Derneði'nin organize ettiði Abdulmetin Balkanlýoðlu Hoca Efendi ve Suriye Ulemasýndan Eymen Þaðbani'nin konuþmacý olarak katýldýðý konferans önceki akþam Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi. ÝHSAN-DER'in hazýrladýðý 'Suriye ve Ortadoðu' konulu konferansýn ilki gündüz bayanlara akþam da erkeklere yönelik düzenlendi. Konferansa Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, MHPMerkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn, ÝHSAN- Der Baþkaný M eteoroloji orum Ýl Müdürlüðü, gece yarýsýndan itibaren kar yaðýþýnýn etkili olacaðýnýn tahmin edildiðini bildirerek, vatandaþlarý dikkatli ve tedbirli olmalarý yönünde uyardý. Sýcaklýk düþecek Meteoroloji Ýl Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamada, orum ve bölgesinde gece yarýsýndan itibaren karla karýþýk yaðmurun kar yaðýþýna dönüþerek etkisini arttýrmasýnýn MEB bu yýl öðretmenleri eðitecek illi Eðitim Bakanlýðý (MEB), Möðretmenlerin mesleki geliþimi için hazýrladýðý planlama kapsamýnda bu yýl öðretmenlere 278 hizmet içi kurs verecek. Öðretmen Yetiþtirme ve Geliþtirme Genel Müdürlüðü koordinasyonunda 2013 yýlý öðretmenlerin mesleki geliþimi planý kapsamýnda, 2 ile 96 gün arasýnda deðiþen 278 hizmet içi kurs düzenlenecek. Kurslarla toplam 13 bin 716 kiþiye hizmet içi eðitim verilecek. Kurslara arasýnda hýzlý okuma ve hafýza teknikleri, bilgisayar, Ýngilizce, bilgisayar destekli çizim, network, grafik ve animasyon, FATÝH Projesi teknoloji kullanýmý, Kur'an-ý Kerim ve Siyer öðretim yöntemleri seminerleri yer alýyor. Eðitimlerde, FATÝH Projesi kapsamýnda, 2 bin 148 öðretmene teknoloji kullanýmý, að altyapýsý ve branþ dersleri uygulama örnekleri seminerleri verilecek. Üstün yeteneklilerin eðitiminde etkinlik geliþtirme semineri ile üstün yetenekli bireylerin belirlenmesi yöntem ve teknikleri seminerlerinde ise 81 ilden 2'þer öðretmen olmak üzere 162 kiþiye eðitim verilecek. 600 öðretmene de Ýngilizce eðitiminin verileceði seminerler Eymen Þaðbani Ömer Faruk Sadýç, Ýstanbul Ulemasýndan Abdülmetin Balkanlýoðlu, Suriye Ulemasýndan Eymen Þabani ve davetliler katýldý. Konferans ÝHSAN- Der Baþkaný Ömer Faruk Sadýç'ýn Kur-an'ý Kerim tilaveti Vatandaþlara tedbir çaðrýsý kapsamýnda, müstakil imam hatip ortaokullarý ile imam hatip liselerinde Siyer ve Kur'an-ý Kerim dersine giren öðretmenlere de hizmet içi eðitim verilecek. Kuran-ý Kerim ve Siyer öðretim yöntemleri için 180'er öðretmen eðitime tabi tutulacak. Öðretmenler almak istedikleri eðitim için ''http://mebbis.meb.gov.tr'' adresinden baþvuruda bulunabilecek. Herhangi bir faaliyette baþvuru o faaliyetin baþlama tarihiden 75 gün öncesine kadar yapýlabilecek. Bir personel yýl içinde en çok 5 faaliyet alaný için baþvuru yapabilecek. tahmin edildiði belirtti. Hava sýcaklýðýnýn 6 ile 8 derece arasýnda düþmesinin beklendiðinin ifade edildiði açýklamada, yaðýþlarýn gelecek hafta ortasýna kadar bölge genelinde etkili olmaya devam edeceði kaydedildi. Pazartesi, Salý ve arþamba günü görülecek yaðýþlarýn yurdun büyük bir bölümünde karla karýþýk ve kar þeklinde olmasý bekleniyor. Kar yaðýþlarý özellikle yurdun iç ve doðu bölümlerinde yoðun olacak. Kar yaðýþý büyük kentleri de etkisi altýna alacak. orum'da hava sýcaklýðý eksinin altýna düþüyor. Yarýn gündüz en yüksek sýcaklýk sýfýrýn altýnda 4 derece. Gece ise hafta ortasýna doðru sýfýrýn altýnda 10 dereceye kadar düþecek. Açýklamada, hava sýcaklýðýndaki hissedilir derecedeki düþüþ ile kar yaðýþý nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karþý vatandaþlarýn ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmalarý gerektiði vurgulandý. TEÞEKKÜR Deðerli AK Parti Ýl Baþkanýmýz SALI 8 OCAK Ýhsan Ýlim Kültür ve Hizmet Derneði'nin organize ettiði 'Suriye ve Ortadoðu' konulu konferans gerçekleþtirildi. baþladý, Abdülmetin Balkanlýoðlu'nun sohbet konuþmasý ile devam etti. Suriye Ulemasýndan Eymen Þaðbani, Suriye'de 43 yýldýr zulüm içerisinde yaþadýklarýný, 70 bin kiþinin þehit düþtüðünü söyledi. Þaðbani, þöyle dedi; " Yapýlan zulme, iþkencelere kimse karþý çýkmýyor. Kimse bir þey diyemiyor. 500 subay iþkence altýndadýr. Onlarý bizlere gösteriyorlar, bakýn bize karþý çýkanlara ne yapýyoruz dercesine izlettiriyorlar. Bizim çocuklarýmýzý býçaklarla kesiyorlar. Evlerimizi, camilerimizi yýktýlar. Niye yaptýlar? Hepsi ehli sünnet olduklarý için yaptýlar. Suriye'deki savaþ rejim savaþý deðil, mezhep savaþýdýr. Bir müslüman bunlarý yapmaz, bir kâfirde bunlarý yapmaz, insan olan bunlarý yapmaz. Suriye'deki zulüm þimdiye kadar hiçbir yerde olmamýþtýr." dedi. Programda Suriye'de yaþanan zulmün görselleri slayt halinde gösterildi. Meteoroloji den don uyarýsý ge, Akdeniz ve Karadeniz kýyý þeridinde hafif, Ekýyýlarýn iç ve yüksek kesimlerinde orta ve yer yer kuvvetli, kuzey, iç ve doðu bölgelerde çok kuvvetli don olayý beklendiði bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, Türkiye'nin Balkanlar üzerinden gelen soðuk havanýn etkisinde olduðu belirtilerek, bu nedenle Ege, Akdeniz ve Karadeniz kýyý þeridinde hafif, kýyýlarýn iç ve yüksek kesimlerinde orta ve yer yer kuvvetli, kuzey, iç ve doðu bölgelerde çok kuvvetli don olayý beklendiði kaydedildi. Açýklamada, zirai üretim faaliyetlerine devam eden üreticiler baþta olmak üzere ilgilerin ve vatandaþlarýn tedbirli olmasý gerektiði ifade edildi. Ahmet Sami (.HAK:93) Ahmet Sami Ceylan a ilimiz çiftçilerimizin sulama ile ilgili sorunlarýna yakýn ilgisi ve kýsa sürede getirdiði çözüm için teþekkürü borç bilirim. Karabürçek Köyü iftçileri Kalender Köse Birol Köse (.HAK:92) Ceylan a ilimiz çiftçilerimizin sulama ile ilgili sorunlarýna yakýn ilgisi ve kýsa sürede getirdiði çözüm için teþekkürü borç bilirim. Yusuf Özküçükgöz

6 6 SALI 8 OCAK 2013 Batýnýn, Kiþisel Geliþimin ve Modernizmin Zararlarý konulu söyleþide konuþan Yazar Bülent Akyürek; Batýyla savaþýrken onlarýn kurallarýyla yaþýyoruz orum Belediyesi, Batýnýn, Kiþisel Geliþimin ve Modernizmin Zararlarý konulu düzenlediði konferansla, Ýçinizdeki Öküze Oha Deyin kitabýyla tanýnan yazar Bülent Akyürek i orumlular la buluþturdu. Dün Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu nda gerçekleþtirilen söyleþiye Belediye Baþkan Yardýmcýsý ayný zamanda Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Baþkaný Turhan Candan, Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Eðitim Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Kadýn Kültür Sanat Merkezi Müdürü Nuran Hakyemez, Eðitim Bir Sen Ýl Baþkaný ve Saðlýk Sen Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, bazý sendika üyeleri ve çok sayýda kiþi katýldý. Ve Tanrý Aðladý romanýyla edebiyata adým atan yazar Bülent Akyürek, yazma serüvenine çok genç yaþlarda baþladý. Baðýmsýz ve özgün yazarlýðý, sert eleþtirileri, samimi ve agresif dili, O nu Türkiye nin önemli yeraltý yazarlarýndan yaparken modernizm karþýtý olarak ün yapmasýna da vesile oldu. Akyürek, internet çaðýyla birlikte duygularýn hýzla tükendiði, kalp kýrýklarýnýn önemsenmediði bir zamana mahkum býrakýldýðýmýzý ifade ederek, Artýk arkadaþlarýmýzý facebook taki profilleriyle anýmsýyoruz. Birbirimize dair hatýralarýmýz kafamýzdan, hafýzalarýmýzdan silinmiþ. Facebook ta brbirimizi kýrýyoruz ama bunu çöp kutularýyla düzelttiðimizi sanýyoruz. dedi. Hüzün peygamberinin kavliyiz Batýnýn, Kiþisel Geliþimin ve Modernizmin Zararlarý konulu konferans düzenlendi. Beklenen gol orum dan geldi Tam da AK Parti ye kýzarken, iyi haber orum dan geldi. diyen yazar Akyürek, Ýnsanlar eðlensin diye konserler düzenleyenler neden halk için söyleþi programlarý tertip etmiyorlar diye AK Parti ye kýzarken beklenen gol orum dan geldi. Bu nedenle orum Belediyesi ne teþekkür ediyorum. dedi. Söyleþiye baþlamadan önce iki sene önce bir fuar vesilesiyle orum a geldiðini hatýrlatan Akyürek, orum un iki senede daha da geliþip güzelleþtiðini söyledi. Batýyla þavaþýrken onlarýn kurallarýyla yaþýyoruz Batýyla savaþýrken onlarýn kurallarýyla yaþamak zorunda kalýyoruz diyerek konuþmasýna baþlayan yazar, Kendi gündemimizi hiçbir zaman yazamadýk, söyleyemedik çünkü kendi gündemimiz yok. Örneðin yetim Yazar Bülent Akyürek, kitaplarýný imzaladý. Mavi Marmara zamanýnda Ýsrail e çok kýzdýðýný çünkü o gemi içinde 25 yýllýk arkadaþlarýnýn olduðunu belirten Akyürek, O zamanlarda bir cinnet aný yaþadým. Allahým Ýsrail halký neden var? sorusunu kafasýndan geçirdiðini söyledi ve þöyle devam etti, Varlýða düþman olmak diye birþey yok. Kötülüðe ve kötüye düþmanlýk var. Dünyada herþey sýnavdýr. Dünya, eðlenceli bir gazino deðil, acýsý, tatlýsý, mutluluðu, herþeyi içinde. Doðduk doðalý hüzün coðrafyasýnýn içindeyiz. Hüzün peygamberinin kavliyiz, hüzne talibiz. Ama batýnýn kitabýnda, filmlerinde her zaman iþlediði birþey var; mutsuzluk olmamalý onlara göre. Mutsuzluðu hastalýk haline getirdiler. Mutsuzluk üzerine bir sürü meslek dalý kuruldu. Mutsuzluk ne zaman baþladý? Aynaya bakýp kendimize ben mutlu bir insan mýyým? diye sorunca. Ve o zaman þeytan kulaðýmýza fýsýldadý: Mutsuzsun. Eðer insanýn içinde birazcýk vicdan varsa akþam tv de aç bir Somali li görürse uyuyamaz, mutsuz olur. Biz doðulular sözde dünyaya merhameti, doðruluðu, vicdaný öðretecektik ama dünyay onlarýn gözüyle bakmaya baþladýk. Biz yenildik. Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Yazar Akyürek e teþekkür etti. kavramý batý dünyasýnda tartýþýlmýyor ama Baþkan Obama bir þey söylediðinde Kenya da dahi konuþuluyor. Bizde böyle bir durum yok maalesef. þeklinde konuþtu. Kiþisel geliþim kitaplarýnýn þeytana, kapitalizme hizmet ettiðini iddia eden Akyürek, þunlarý söyledi; Kuraný Kerim de kiþisel geliþim diye bir þey yok. Ýste-baþar kavramýný deðil kader-kýsmet inancýný taþýyoruz. Baktýðýmýz zaman kiþisel geliþim modern dünyada baþlý baþýna bir din. Her dinin bir zikri var. Bu kitaplarda bir þeyi ne kadar isterseniz o olur diyorlar. Onlara göre kazanmak için herþey mübah ama bizler bedeli ne olursa olsun diye hareket edemeyiz. Ýnternetin tövbesi çöp kutusu Ýçinizdeki Öküze Oha Deyin kitabýyla tanýnan yazar Bülent Akyürek, orumlular la buluþtu. Huzur Ýslâmda deðil (!) 35 yýl boyunca ateist olarak yaþadýðýný dile getiren yazar Akyürek, bütün gününün huzurlu ve mutlu geçtiðini, dünya yýkýlsa umurunda olmadýðýný, hiç birþeyin keyfini kaçýrmadýðýný söyledi. Huzur Ýslam da yazýlarýnýn çeþitli yerlerde gözüne çarptýðýný ve Ýslâm a dahil oluþunun rüyayla olduðunu belirten yazar, Huzur Ýslâm da deðilmiþ. Ýçinde birazcýk vicdan taþýyan insan zaten huzurlu olamýyor, komþusu açken tok yatamýyor, cebinde 10 lirasý varsa 5 ini fakire vermeden huzuru bulamýyormuþ bunu anladým. þeklinde konuþtu. Akyürek e program sonunda Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin tarafýndan çiçek verildi. Akyürek, daha sonra söyleþiye katýlanlar için kitaplarýný imzaladý. Spor Salonu ve Spor Tesisleri Uygulama Proje Hizmet Alýmý ihalesi yapýldý. Spor tesisleri proje ihalesi S por Salonu ve Spor Tesisleri Uygulama Proje Hizmet Alýmý ihalesi yapýldý. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn'nýn baþkanlýðýnda ihale komisyonu tarafýndan gerçekleþtirilen ihalenin yaklaþýk maliyeti ,000 TL olarak açýklandý. Ýhaleye Bahadýr Kul Mimarlýk, Gencay Mühendislik, Tekta Yapý Ýnþaat, Alýmer Ýhalede en düþük teklifi TL ile Al Proje Müþavirlik verdi. Mimarlýk, Beþer Mühendislik, Al Proje Müþ. olmak üzere 6 firma teklif verdi. Ýhalede en düþük teklifi TL ile Al Proje Müþavirlik Kamp eðitim merkezi yapýlacak K amp Eðitim Merkezi ve Hizmet Binalarý Uygulama Proje Hizmet Alýmý ihalesi yapýldý. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn ýn baþkanlýðýnda ihale komisyonu tarafýndan bugün gerçekleþtirilen ihalenin yaklaþýk maliyeti ,000 TL olarak açýklandý. Ýhaleye ARM Mühendislik, Beþer Mühendislik, A1 Proje, Ayan Mühendislik, Akmer Mühendislik, Mizan Yapý, Oray Mühendislik olmak üzere 7 firma teklif verdi. Ýhalede en düþük teklifi TL ile A1 Proje Müþavirlik Kamp Eðitim Merkezi ve Hizmet Binalarý Uygulama Proje Hizmet Alýmý ihalesi yapýldý. Halk Günü'ne yoðun katýlým V atandaþlarýn yaþadýðý sýkýntýlarýn çözümüne yönelik düzenlenen haftalýk halk günü toplantýlarýna devam edildi. orum Belediyesi Halk Günü Toplantýsý dün Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantýya katýlan vatandaþlar Gül'e talep ve sorunlarýný iletti. Halk Günü'ne katýlan Hüseyin Uncu ve Eþe Sucu(oðluna) iþ talebinde bulundu. Hüseyin Uncu maddi durumlarýnýn son derece kötü olduðunu söyledi. Mesut Ambar, kendisinin ziraat mühendisi olduðunu belirterek, devletin hazine arazisinden yer isteyip, çalýþmasý için fýrsat verilmesini istedi. Adem Bekar isimli vatandaþ da, kendisinin inþaat iþçisi olduðunu, geçirdiði kazadan dolayý çalýþamadýðýný, uygun bir yer tahsisi yapýlmasý halinde limon satarak geçinmek istediðini belirtti. Ahmet Özbek adlý vatandaþ ise, eþinin kanser hastasý olduðunu, maddi durumu iyi olmadýðý için su faturasýný ödeyemediklerini ifade etti. Hafize Kýrýcý ve Ýlknur Demir, gýda ve para, Yeter Deniz ise, yanan evine eþya yardýmý talep etti. Vatandaþlarýn sorun ve taleplerini not eden Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, taleplerin tamamýnýn ilgili birimlere iletilerek çözüm yolu bulunmasý için çalýþacaklarýný kaydetti. orum Belediyesi Halk Günü Toplantýsý dün Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantýya katýlan vatandaþlar Gül'e talep ve sorunlarýný iletti.

7 SALI 8 OCAK Saðlýkta dönüþüm programý ile büyük mesafeler katettik M armara Bölgesi'nde faaliyet gösteren 25 saðlýk derneðinin ve yaklaþýk 5 bin üyenin bir araya gelmesiyle kurulan Marmara Saðlýk Federasyonu'nun (MASFED) tanýtým toplantýsý Ýstanbul'da gerçekleþtirildi. Toplantýnýn açýlýþýna Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk elik ve Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, çok sayýda milletvekili ve iþ adamlarý katýldý. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas Yapýlan açýklamaya göre, toplantýda Saðlýk Bakan yardýmcýsý Agah Kafkas, insanlarýn bir amaç etrafýnda heyecanla birleþmesinin verdiði mutluluðu çok iyi bildiðini ifade ederek, Saðlýkta Dönüþüm programý ile Türkiye Saðlýk alanýnda son 10 yýlda çok büyük mesafeler katetti. Hastanelerimizde rehin almalarýn olduðu, organ naklinin yapýlamadýðý bir ülkeden bu günlere geldik. Ayný þekilde etkileyici olan bir baþka husus da saðlýk harcamamýz 800 dolar iken saðlýk sektöründen genel memnuniyetin % 75,9 olmasý ve saðlýk harcamasý 4000 dolar olan Avrupa ülkelerinde bu oranýn daha aþaðýlarda olmasý, personel sayýsýnda da çok daha aþaðýlarda olan ülkemizde bu memnuniyetin bu oranlarda çýkmasý deðerli saðlýk çalýþanlarýnýn özverili çalýþmasýnýn eseridir. Türkiye saðlýkta rol model ülke haline gelmiþtir. Biz Somali halkýna karþýlýk beklemeden yardým etmiyoruz. Biz karþýlýðýný baþka yerden alacaðýmýzý bildiðimiz için yardým ediyoruz. diye konuþtu. Ankara siyasetinde daha etkin olmalýyýz Keçiören orumlu Dernekler Birliði tarafýndan hafta sonu Ankara Keçiören'de bir buluþma gerçekleþtirildi. K Toplantýnýn açýlýþýna Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk elik ve Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, çok sayýda milletvekili ve iþ adamlarý katýldý. 'Hizmetlerinizi bekliyoruz' M lerde saðlýk müdürlükleri emur-sen îl Temve Halk Saðlýðý Müdürsilcisi ve Saðlýklüklerinde görev yapan 7 Sen orum Þube Baþkam bin ebe, hemþire, saðlýk Ahmet Saatçi, yönetim memuru, týbbi sekreterlik kurulu üyeleri ile birlikte gibi görevlerde çalýþan Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmasaðlýk personellerinin yýlil Yücel'e hayýrlý olsun zilardýr çalýþtýklarý yerleryaretinde bulundu. den alýnýp resen yerleriahmet Saatçi, onin deðiþtirilmesini etik rum Saðlýk Sen Þubesi bulmadýðýmýzý, ben yapyücel'e hayýrlý olsun ditým oldu mantýðýyla yapýleklerini ileterek, bilgi ve lan bu uygulamanýn doðbirikimiyle orum'a ru olmadýðýný tekrar ifade uzun yýllar hizmet vermeetmek istiyorum. Hiç sini beklediklerini söylekimse istemlerinin dýþýndi. da resen atamalara tabi Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Saðlýktaki dönüþütutulmamalýdýr. Zaten mün atama boyutunun tasendika olarak bu uygulamamlandýðýný hizmet ve manýn yanlýþlýðýný uyguverimlilik döneminin layýcýlara ifade ettik, uybaþladýðým belirten Saatgulayýcýlar tarafýndan bu çi; konuþmasýnda þöyle yanlýþ düzeltilmezse, yardedi; ""02 Kasým 2011 gý bu yanlýþa vize vermetarihinde Kanun Hükyecektir diye düþünüyomünde Kararname olarak ruz. yayýnlanarak yürürlüðe Saðlýk-Sen orum giren teþkilat yasasýyla; Ýl Þubesi olarak þehrimizin Saðlýk Müdürlüðü, Halk saðlýk ve saðlýk çalýþanlasaðlýðý Müdürlüðü ve Kamu Hastane Birlikleri rý konusundaki sorun ve çerçevesinde oluþturulan çözümlerine yönelik bilgi Ýl Sekreterliði olmak üzeve birikimlerimizi talep re 3 ayrý yapý oluþturuletmeleri halinde kendilemuþ durumdadýr. Bu yaziyarette sendika yöneticileri hazýr bulundu. riyle bilgi ve birikimimizi pýlanmalarda idarecilerin paylaþacaðýmýzý ifade atamalarý yapýlarak görevlerine baþlamýþlardýr. Ýl saðlýk müdürüediyor, orum'a hizmet noktasýnda üzerimize düþen bütün konumüzün göreve baþlamasýyla atamalar konusundaki son belirsizlarda kendilerine destek olacaðýmýzýn kamuoyu tarafýndan bilinlikte ortadan kalkmýþ, herkes görevine fiilen ve resmen baþlamýþmesini istiyor, müdür beye baþarýlar diliyoruz." týr. Bu deðiþim ve dönüþümden sendika olarak beklentimiz bu sürecin saðlýk çalýþanlarýna ve vatandaþlarýmýza daha iyi imkânlara Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ise, ziyaretten dolayý ve daha iyi hizmetlere dönüþtürülmesidir. Ancak geçtiðimiz günmemnuniyetini dile getirerek, teþekkür etti. orumlular gece düzenleyecek orum Anadolu Birliði nce 19 Ocak Cumartesi günü Ankara da orum ve orumlular Ýçin Ben de Varým Gecesi düzenlenecek. 19 Ocak Cumartesi günü saat da Ankara ýraðan Lokantasý nda düzenlenecek geleneksel gecenin ilki için davet yazýsýnda Dernek Baþkaný Okay Erözgün, Türkiye de 1 milyon 200 bin 810, orum da 534 bin, Ankara da 425 bin, Ýstanbul da 163 bin, Ýzmir de 35, Antalya da 20 bin orumlu olduðunu belirterek, orumlular olarak birlik ve beraberliðimiz Biz de Varýz denilebilmesi için önemlidir. Bir olalým, iri olalým, diri olalým diyerek uyuyan dev orumlular ý artýk uyandýralým. dedi. Gecede açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan tasavvuf musýkisi, semah gösterisi, orumlu aþýklar Gülsüm Kahraman ve Mehmet Ali Eröksüz ün sunumu var. eçiören orumlu Dernekler Birliði tarafýndan hafta sonu Ankara Keçiören'de bir buluþma gerçekleþtirildi. Keçiören orumlular Buluþmasý'na AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve orum Milletvekili Murat Yýldýrým, Ankara Milletvekili ve ÝSÝPAB Türk Grubu Baþkaný Prof. Dr. Emrullah Ýþler, Tapu Kadastro Genel Müdürü Davut Güney, AK Parti Ankara Ýl Baþkaný Murat Alparslan, Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa AK, orumlu Dernekler Federasyonu Baþkaný Hakký aðýr, Ak Parti Keçiören Ýlçe Baþkaný Bülent Yaðmur, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Seyfullah Dündar, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Öztürk, Keçiören orumlular Derneði Baþkaný Sait Kaymaz, Sungurlu amoluk Köyü Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Nezir Erdoðan, Baþkan Yardýmcýsý Hasan Karaaðaç, Ahmet Aksu ile diðer davetliler katýldý. Yapýlan E açýklamaya göre, Keçiören de gerçekleþtirilen programda Ýskilip Dolmasý ikramýnýn ardýndan görüþ alýþveriþinde bulunuldu. orum Milletvekili Murat Yýldýrým, programýn ardýndan Keçiören Ýlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Aksu nun iþyerini ziyaret etti. Kilim Mobilya Maðazasý ve müteahhitlik gibi iþleri bulunan ve Keçiören'deki ileri gelen orumlular dan olan Aksu'nun iþyerinde Sungurlu amoluk Köyü yöneticileri ile bir araya gelen Yýldýrým, orumlular ýn Ankara'da daha güçlü bir lobicilik faaliyeti yürütmeleri ve Ankara'nýn siyasetinde daha fazla nasýl yer alabilecekleri yönünde görüþ alýþveriþinde bulundular. Programa AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve orum Milletvekili Murat Yýldýrým katýldý. Programda Ýskilip Dolmasý ikramýnýn ardýndan görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Bir günlük sigorta emekli olmaya yetiyor þi ölen kiþilerin emekli olmasý için Yargýtay önemli bir karara imza attý. Ölen kiþinin 1 günlük sigortasý bile olsa ölüm aylýðý alabilmek için 900 günlük sigorta borçlanarak emekli aylýðý baðlanabilecek. 21. Hukuk Dairesi'nin kararýna göre, SSK'dan ölüm aylýðý alabilmek için gerekli olan 900 günlük sigorta borçlanma ile tamamlanabilecek. Böylece vefat eden kiþinin bir gün bile sigortasý olsa, eþ ve çocuklarý askerlik, doðum ve yurtdýþý borçlanmasý yoluyla 900 günü tamamlayýp emekli aylýðý alabilecek. 2008'de yürürlüðe giren Sosyal Güvenlik Reformu, bir günlük sigorta ile emekliliðin önüne geçmek için ölüm aylýðýnýn þartlarýný zorlaþtýrmýþtý. Ölüm aylýðý için gerekli 900 gün sigortalý olma þartýnýn borçlanma harici olmasý yasaya konulmuþtu. Zaman'dan Ýsa Yazar'ýn haberine göre, Yargýtay,k bu düzenlemenin aleyhine bir karar verdi. Böylece 2008 öncesinde olduðu gibi bir günlük sigorta ile ölüm aylýðý alýnmasý mümkün olabilecek. Böylece on binlerce kiþiye düþük pirimle ölüm aylýðý kapýsý açýlacak. Örneðin 1 gün bile sigortasý olan bir bayan vefat ettiðinde çocuklarý, anneleri için doðum borçlanmasý yaptýrýp 900 günü tamamlayarak emekli maaþýna kavuþacaklar. Ayný þekilde ölen kiþinin yakýnlarý, askerlik borçlanmasýyla da 900 günü tamamlayýp emekli aylýðý alabilecekler. Örneðin 500 günlük sigortasý varken vefat eden bir kiþi için askerlik borçlanmasý yoluyla 900 gün tamamlanýp eþ ve çocuklarýna maaþ baðlanabilecek. Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu, bugüne kadar ölen kiþilerin 900 günden az sigortasý varsa yakýnlarýnýn maaþ talebini reddediyordu. Borçlanma yoluyla emekli olma isteði de kanun gereði kabul edilmiyordu. Ancak Yargýtay'ýn kararý emsal teþkil edeceðinden SGK kabul etmese bile dava açarak borçlanma ile emekli olabilmek mümkün.

8 8 SALI 8 OCAK 2013 Ýstanbul Efendisi S ivas Devlet Tiyatrosu oyunu Ýstanbul Efendisi orum Devlet Tiaytrosu nda sahnelenecek. Osmanlý'da Lale Devri sonrasýnda geçen oyun, Osmanlý nýn kültürel ve etnik çeþitliliðini sergilerken bir taraftan da dönemin toplumsal yapýsý, sosyal iliþkileri ve yozlaþan deðerlerini de hicvederek ayna tutuyor. Tüm Ýstanbul' un korktuðu, millete kök söktüren, esnafý falakadan geçiren Kadý Savleti Efendi, kýzý Esma ya hayýrlý bir kýsmet arýyor. Fakat Savleti Efendi fallara, perilere,cinlere düþkünlüðünden kýzýna münasip damat adayýný bu yolla seçmeye kalkýnca iþler karýþýyor. Velhasýl kýzý Esma sarýðý güllü, yanaðý benli, sümbül kaküllü Safi elebi ye gönlünü kaptýrýyor, iki genç mümkünü olmayan bir aþka düþüyor. Koskaca Ýstanbul'da bu derde derman olacak, Kadý Savleti Efendi'yi kandýrýp alt edebilecek tek kiþi engi Afet. Böylece bir çetrefil ki baþlar, çözene aþk olsun. Musahipzade Celal in yazdýðý, Kemal Baþar ýn yönettiði; Selçuk Veysel Zurnazanlý, Nesimi Kaygusuz, Kerem Yücel, Ozan Kalkan, Burçhan Göze, Can Atak, Fulya Ulvan, Filiz Uysal, Begüm Þahin, Burcu Ongun Altay ve Özge Günay ýn sahne alacaðý oyun; 18 Ocak 2013 Cuma günü 20:00 de; 19 Ocak 2013 Cumartesi günü ise 14:00 ve 20:00 olmak üzere iki seansta perde açacak. Biletler, orum Devlet Tiyatrosu giþesinde satýþa sunuldu. Ay Ecesi sahne alýyor azar derki Ferhat Yile Þirin öyküsünün iç yüzü bizlere anlatýldýðý gibi deðildir. Birbirlerine âþýk olanlar Ferhat ile Þirin deðil; Ferhat ile Sultan Sivas Devlet Tiyatrosu oyunu Ýstanbul Efendisi orum Devlet Tiaytrosu nda sahnelenecek. Mehmene Bânu'dur. Þirin'in aþký tek taraflýdýr. Þirin daha rahat ve serbest olduðu, üzerinde devlet aðýrlýðý olmadýðý için sýk sýk Ferhat'ýn yanýna gider, Ferhat ise kýrýlmasýn diye bir "abi" gibi dinler onu. Bu sýk görüþmeler saray erkâný ve halk arasýnda birbirlerine âþýk olduklarýna dair bir algý oluþturur. Aþk rivayeti, dilden dile dolanýr. Bunu duyan Sultan, olayýn iç yüzünü bilmeden Ferhat'ý zindana attýrýr. ünkü aþkýndan dolayý gurur yapar, Ferhat'ýn baþka biriyle birlikte olmasý düþüncesine katlanamaz. Bu kiþi aþýrý derecede düþkün olduðu kardeþi Þirin bile olsa Ancak aþký, kendisini gün be gün yiyip bitirmektedir. Bununla kalmaz, devlet yönetimini de iyice boþlar. Halk arasýnda huzursuzluk baþ gösterir. Derken akýl hocasý ve Mehmene Bânu'nun Ferhat'a olan aþkýný tek fark eden kiþi olan Lala da ölünce Mehmene Bânu tekrar sultan haline döner. Sultanlýðýný yapmasýna engel olan durum; Ferhat'a duyduðu derin Burçak öllü nün yazdýðý, Mustafa-Övül Avkýran ýn yönettikleri Ay Ecesi, orum Devlet Tiyatrosu nda sahnelenecek. aþktýr. Ferhat'ý zorlu bir göreve göndererek ondan ve aklý sýra ona olan aþkýndan kurtulmaya çalýþýr. Görev; Þahinkayasý'ndan su getirmek. Burçak öllü nün yazdýðý, Mustafa-Övül Avkýran ýn yönettikleri Ay Ecesi, orum Devlet Tiyatrosu nda sahnelenecek. Oyun, 11 Ocak 2013 Cuma günü 20:00; 12 Ocak 2013 Cumartesi günü de 14:00 ve 20:00 de perde aralayacak. Görevlendirilmeler neden iptal edilmedi? illi Eðitim Müdürlüðü ne 9 þube müdürünün atanmasýný eleþ- Eðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, 9 þube mü- Mtiren dürünün görevlendirilmeleri neden iptal edilmiyor? dedi. Öztürk, Bilindiði gibi, Milli Eðitim Bakanlýðý Ýnsan Kaynaklar Genel Müdürlüðü, tarih 2012/44 sayýlý genelge yayýmlamýþtý. Genelge gelir gelmez hemen fýrsat ganimete çevrilmiþ, 10 gün önce, el altýndan 9 boþ þube müdürlüðü kadrosuna 8 Eðitim Bir Sen'li okul müdürü ve müdür yardýmcýsý ile 1 tane bu sendikaya yakýn bir müdürün, Milli Eðitim Müdürlüðü'nün teklifi ve Valilik oluru ile jet hýzý ile görevlendirmeleri yapýlmýþtý. ok tartýþmalý olan bu uygulamada; duyuru yapýlmamýþtý, kimseden dilekçe alýnmamýþtý, siyasetin sipariþ ettiði ve onayladýðý akraba, eþ dost, yandaþ sendika çevresinin listeleri onaylanmýþtý. Liyakat ve kariyer gibi özellikler ise hiç ama hiç dikkate alýnmamýþtý. ifadelerini kullandý. MEM, hep kendine ters Öztürk, konuyla ilgili açýklamasýna þöyle devam etti, MEB 'görevde yükselme ve unvan deðiþikliði yönetmeliði açýktýr. MEB bizzat kendi çýkardýðý yönetmeliklere aykýrý iþlem yürüttü. Kendi çýkardýðý yönetmeliði ihlal etti. Eðitim Sen orum Þubesi olarak; yapýlan bu görevlendirmelerin tamamen Eðitim Bir Sen'li okul müdür ve müdür yardýmcýlarýndan belirlendiðini; yapýlan iþlemin eþitliðe, hukuka, uygun olmadýðý, kamu vicdaný açýsýndan tartýþmalý olduðunu belirterek görevlendirmelerin iptal edilmesi için orum Valiliðine, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne yazýlý olarak dilekçe vermiþ, daha sonra ise basýn açýklamasý ile bu konuyu kamuoyu ile paylaþmýþtýk. 10 gün sonra iptal Daha sonra Milli Eðitim Bakanlýðý Ýnsan Kaynaklarý Genel Müdürlüðü 2012/44 sayýlý genelgesi 10 gün sonra Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý M. Emin Zararsýz imzasý ile 29 Aralýk 2012 tarih ve sayýlý (2012/46 ) genelge ile, iptal edildi. Genelgede "Ýl/Ýlçe milli eðitim müdürlüklerine tahsis edilen þube müdürü kadrolarýna 'Görevlendirme/Atama' konulu ilgi Genelge yürürlükten kaldýrýlmýþtýr'' ibaresi açýk bir þekilde belirtilmiþtir.. Müsteþar Emin Zararsýz imzalý genelgenin anlamý çok açýktýr. orum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünü görevlendirilen 9 þube müdürünün Valilik oluru ile görevlendirilmelerinin dayanaðý ortadan kalkmýþtýr. Yani bu görevlendirmelerin iptali anlamýna gelmektedir. orum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü neyi bekliyor? Görevlendirmelerin iptal edildiði tarihinde bizzat müsteþar tarafýndan yazý ile duyurulmuþken, orum'da görevlendirilen 9 þube müdürü hala koltuklarýnda oturtulmalarýnýn nedeni nedir? Ya koltuklarýna yapýþtýlar kimse onlarý oradan kaldýramýyor, ya da Bakanlýðýn genelgesini tanýmýyorlar ya da birileri onlara "siz orada oturmaya devam edin, arkanýzda biz varýz" diyor. Acaba bu üç seçenekten hangisi? Görevlendirmeler bizzat müsteþar tarafýndan iptal edildiyse okullara "þube müdürü" sýfatý ile imzalý mail yoluyla gönderdikleri yazýlar yasal deðildir. Valilik ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü þube müdürlüðüne görevlendirilen idarecileri kadrolarýnýn bulunduðu okullara göndermelidir. Sayýn bakanýn geçtiðimiz yýl söylediði bir sözü hatýrlatmak istiyoruz; "Size adalet sözü veriyorum. Kural yanlýþ olsa bile herkese uyguladýðýnýz zaman bir adalet saðlamýþ olursunuz. Ama doðru kuralý bile farklý insanlara farklý uygularsanýz adalet olmaz." Evet sayýn Bakan; Biz adalet istiyoruz. Kayýrmacýlýk deðil. Mehmet Öztürk AKP 10 yýllýk iktidarý boyunca asaleten atamalarý deðil geçici görevlendirme yoluna girerek kadrolaþma önündeki engelleri kaldýrmýþtý. Ancak bu yaklaþým kamuda iþ barýþýný bozacak bir yaklaþýmdýr yýlýndan bu yana yapýlmayan Þube Müdürlüðü boþ kadrolarý için biran önce sýnav açýlmalýdýr. Hak edenler atanmalýdýr. Biz bu filmi daha önce görmüþtük Görevlendirme adý altýnda yapýlan uygulamanýn adý kadrolaþmadýr. Daha önce orum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünde olmayan þube müdürlüðü kadrosuna Ali Dinçer görevlendirilmiþti. Ali Dinçer görevini çok iyi yapmýþ olacak ki kendisi hemen ödüllendirilerek Kadýn, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðüne atandý. Bir baþka ödül ise Memur Sen ve Eðitim Bir Sen'de baþkanlýk yapmýþ olan Erol Kavuncu ise Yurt kur Müdürü olarak yeni görevine baþlamýþtý. Bu önlenemez yükseliþin nasýl olduðunu herkes biliyor. Adaletin olmadýðý yerde hukuk iþlemez. ünkü adalet olmadan düzen Türkiye genelinde yapýlan deneme sýnavýnda en çok net çýkaran öðrencilerini altýnla ödüllendirildi. Baþardýlar, altýnlarý kaptýlar nönü Anadolu ÝLisesi okul idaresi, 2012 yýlýnýn Aralýk ayýnda Türkiye genelinde yapýlan deneme sýnavýnda en çok net çýkaran öðrencilerini altýnla ödüllendirdi. Yapýlan deneme sýnavlarýnda 9/A sýnýfýndan Atacan Erdal, 10/A sýnýfýndan Mahir Gül, 11/C sýnýfýndan Hakan Pelit ve 12/B sýnýfýndan Özkan Kýlýnç en çok net yapan öðrenciler oldu. Öðrencilere okul idaresi tarafýndan altýn hediye edildi. Öðrenciler altýnlarýný Okul Müdürü Ahmet Güngör, Müdür Baþyardýmcýsý Mustafa Eker ve Müdür Yardýmcýsý Nuray Ertaþ ýn elinden aldýlar. Ödül alan öðrenciler, kendilerini her zaman destekleyen okul idaresi ve öðretmenlerine teþekkür ettiler. Gönüllerince eðlendiler 2 Ödül alan öðrenciler, kendilerini her zaman destekleyen okul idaresi ve öðretmenlerine teþekkür ettiler. 013 Bize Hoþgelmiþ sloganýyla yeni yýla giren Oyun Bahçesi Kreþ çocuklarý Suffle Cafe de gönüllerince eðlendiler. Kurum Müdürü Figen Gültepe, Palyaço eþliðinde düzenlediðimiz yýlbaþý partimize çoþkulu bir þekilde girdik. Belirlediðimiz hedef kapsamýnda çocuklarýmýzýn sosyal ve duygusal geliþmelerini bu amaçla desteklemiþ olduk. Yeni bir yýl yeni baþlangýçlar olarak nitelendirilir. Oyun Bahçesi Kreþ olarak yeni yýlýn çocuklarýmýza ve ülkemize mutluluklar getirmesini diliyoruz. diye konuþtu. Oyun Bahçesi Kreþ yeni yýlda mutluluk dileðinde bulundu. Oyun Bahçesi Kreþ çocuklarý Suffle Cafe de gönüllerince eðlendiler.

9 SALI 8 OCAK Minik yürekler için imza attýlar itit Üniversitesi ile HMillli Eðitim Müdürlüðü arasýnda iþbirliði protokolü imzalandý. Proje koordinatörlüðünü Hitit Üniversitesi adýna Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz ve Milli Eðitim Müdürlüðü adýna Þube Müdürü Kadir Söngüt ün yaptýðý Minik Yüreklerle Büyük Eller Yapýyor, Yaþýyor, Öðreniyor Projesi iþbirliði protokolü, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin in katkýlarýyla Rektörlük makamýnda imzalandý. Ýmza töreninde konuþan Prof. Dr. Alkan, çok istediði bir projenin hayata geçirilmesinin mutluluðunu yaþadýðýný belirterek, Akademisyen arkadaþlarýma bu konudaki hassasiyetlerinden dolayý ve böyle bir çalýþmanýn içinde bulunduklarý için teþekkür ederim. dedi. Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin de, 25 Aralýk 2012 tarihinde Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan Ýl ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüklerine, baðlý bulunduklarý illerdeki üniversiteler ile eðitim iþbirliði AK Minik Yüreklerle Büyük Eller Yapýyor, Yaþýyor, Öðreniyor Projesi iþbirliði protokolü imzalandý. protokolü yapýlmasý hususunda bir yazýnýn kendilerine ulaþtýðýný, hem üniversite hem de Ýstiklal Ýlkokulu öðretmenleri tarafýndan bir ay önce hazýrlýklarýn yapýlmaya baþlandýðýný, bu baðlamda projenin kýymetlendiðini söyledi. Hitit Üniversitesi ile orum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ortaklýðýnda, Pilot Okul olarak seçilen Merkez Ýstiklal Ýlkokulu 4. Sýnýf öðrencileri ile gerçekleþtirilecek olan projenin Yürütme Kurulu nda Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülþen Aslan Elkýran, Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Öðretim Görevlisi Tuðba Gülen, Hitit Üniversitesi Sungurlu MYO Müdür Yardýmcýsý Öðretim Görevlisi Mehmet Kanak, Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekokulu Öðretim görevlisi Neslihan Yýlmaz, Ýstiklal Ýlkokulu Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Güler ve Sýnýf Öðretmeni Hacer Kara yer alýyor. Proje Hitit Üniversitesi ile Milli Eðitim Müdürlüðü arasýnda ortak olarak yapýlan bir çalýþma olacak, öncelikli olarak Pilot Okul uygulamasý ile Ýstiklal Ýlkokulu nda uygulanacak, daha sonra ise tüm ilkokullarda yaygýnlaþtýrýlacak. Bu doðrultuda; Ýstiklal Ýlkokulu öðrencilerine müze kültürü kazandýrmak, Hitit Uygarlýðý ile ilgili bilgilendirmelerini saðlamak, tarih bilinci aþýlamak ve geçmiþin izini sürerek geleceðe güvenle bakmalarý noktasýnda bireysel farkýndalýklarýný artýrmak, çocuklarda yaratýcýlýk, kendine güven, inisiyatif alma, baðýmsýz düþünme, öz denetim ve sorun çözme potansiyellerinin geliþtirilmesi, öðrencilerin yaþadýðý þehri tanýmalarý ile yerel ve ulusal yönetim hakkýnda bilgi edinmelerini saðlamak amaçlanýyor. Proje sanat eðitimi; bireyin doðadan, duygu ve düþünce ürün- Ýmza töreninde konuþan Prof. Dr. Alkan, çok istediði bir projenin hayata geçirilmesinin mutluluðunu yaþadýðýný belirtti. leri olan tüm insani deðerlerden haz duyan, kendisini ve diðer insanlarý seven, duygularýný baþka insanlarla paylaþan, üretme hazzýný duyan, toplumsal bir varlýk olma bilinci ve sorumluluðu taþýyan, yaratýcý, yapýcý, zihinsel ve duygusal geliþimi saðlýklý, dengeli bir kiþilik geliþtirmeyi hedefliyor. Bu baðlamda Hitit Üniversitesi bünyesinde bulunan akademisyenlerle birlikte çocuklara deneysel arkeoloji, yaratýcý, drama, tiyatro ve geleneksel el sanatlarý gibi branþlarla bilgi aktarýmý yoluna gidilecek. Pilot Okul olarak seçilen Ýstiklal Ýlkokulu 4. Sýnýf öðrencileri ile uygulanacak olan çalýþmanýn her aþamasý, adým adým fotoðraflanacak ve gerekli notlar alýnarak Minik Yüreklerle Büyük Eller Yapýyor, Yaþýyor, Öðreniyor adlý proje kitapçýðý hazýrlanacak. Ýstiklal Ýlkokulu ndaki pilot uygulama sonrasý, projenin baþarýyla sonuçlanmasý durumunda da il merkezinde bulunan tüm ilkokul 4. Sýnýf öðrencilerine uygulanmasý planlanýyor. Üniversiteye ciddi yatýrýmlar yapýyoruz Parti orum Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ile birlikte Siyasi ve Hukuki Ýþler Baþkaný Mustafa Böcek, Tanýtým Medya Baþkaný Aziz Mustafa Kýlýçarslan, Yerel Yönetimler Baþkaný Ünal Yýldýrým, Ar-Ge ve Eðitim Baþkaný Ramazan Bolat ve Yönetim Kurulu Üyesi Tuba Tuna, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre görüþmede, Hitit Üniversitesi yerleþkeleri, akademik ve idare yapýsý, gelecek hedefleri ile ilgili bilgi veren Rektör Alkan, Üniversiteye dolayýsýyla orum'a çok ciddi yatýrýmlar yapýyoruz. Bu çalýþmalarda karþýlaþtýðýmýz güçlükleri çok rahat aþma imkânýna sahip olduk. Teknokent ile ilgili süreci çok hýzlý iþlettik ve kuruluþ aþamasýna gelindi. Hitit Üniversitesi olarak sadece orum merkez ile deðil orum'un bütünü ile, ilçeleriyle de ilgileniyoruz. Bölgesel þartlarý lehimize çevirecek her türlü projenin üretilmesine katký sunuyoruz. Üniversitenin þehir ile bütünleþmesine önem veriyoruz. Göreve geldiðimiz günden itibaren þeffaf bir yaklaþýmla üniversitenin orum'da sürekli gündemde kalmasýna çalýþtýk. Bünyemize kattýðýmýz yeni fakülte, bölüm ve araþtýrma merkezleri ile orum'da ve bölgemizde bilimin liderliðine sahip olmak istiyoruz. diye konuþtu Rektör, ayrýca ziyaretten duyduðu memnuniyeti de dile getirdi. Artan öðrenci sayýsý, bilime katkýlarý ve þehir ile bütünleþmeyi baþarabilen bir üniversite olarak Hitit Üniversitesi'nin orum için bir gurur kaynaðý olduðunu ifade eden Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ise, Gençliðin önünü açmanýn, gençliðe yatýrým yapmanýn ülkenin geleceðine yatýrým olduðunun farkýndayýz ve bu doðrultuda Hitit Üniversitesi'nin yapacaðý tüm çalýþmalarda destekçisiyiz. dedi. AK Parti orum Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ile yönetim kurulu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret etti. AK Parti orum Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, gençlire yapýlan yatýrýmýn önemine dikkat çekti. Rektör Alkan, ÝYC de üniversiteyi anlattý H itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sivil Toplum Kuruluþlarýný ziyareti kapsamýnda Ýlim Yayma Cemiyeti (ÝYC)'ni de ziyaret etti. Ziyarette Hitit Üniversitesi Genel Sekreteri Erdal Kanýk ve Þube Müdürü Ýsmail Eker de yer aldý. Yapýlan açýklamaya göre, Ýlim Yayma Cemiyeti orum Þubesi Yönetim Kurulu üyeleri ve Buhara Yükseköðretim Erkek Öðrenci Yurdu öðrencileri ile bir süre sohbet eden Hitit Üniversitesi Rektörü Alkan, üniversitede yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. Rektör, Rektörlük binasý yeni yerine taþýndý, kuzey kampüs çalýþmalarý hýzla devam ediyor, Týp Fakültesi öðretim üyesi kadrosu güçlendiriliyor böylece Ankara'da okuyan Týp Fakültesi öðrencilerimizi 1 yýl sonra orum da okutmayý planlýyoruz. Bugün artýk orum da Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde Anjiyo ve açýk kalp ameliyatý yapýlabilmektedir. Bu durum orum için büyük bir geliþmedir. dedi Ýlim Yayma Cemiyeti'nin Gençlik ve Spor Bakanlýðý nýn Rektörü Alkan üniversitede yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. desteði ile yürüttüðü Buhara Gençlik ve Kültür Merkezi Projesi hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Rektör Alkan, projeden duyduðu memnuniyeti dile getirerek ÝYC Hitit te Kripteks heyecaný RT Okul'un yeni ve dinamik yarýþma Tprogramý Hitit Üniversitesi'ne konuk oldu. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu için Yýldýzlar Tanýtým Organizasyon tarafýndan hazýrlanan ve baþarýlý yapýmcý Hasan Yýldýz'ýn yönetmenliðini yaptýðý Kripteks hýz, analitik zekâ ve pratik düþünmeye dayalý bir yarýþma programý. TRT Okul ekranlarýnda yayýnlanacak olan Kripteks Programý için üniversitelerden seçilecek olan yarýþmacýlarýn öncelikle eleme sürecinden geçmesi gerekiyor. Hitit Üniversitesi'nde geniþ bir ilgi ve katýlýmla Rektörlük Konferans Salonu'nda yapýlan eleme ile yarýþmacýlarýný belirledi. Kripteks heyecan ve gerilimin hiç Yönetim Kurulu üyelerine Üniversiteye, üniversite gençliðine ve eðitime verdiði desteklerden dolayý teþekkür etti. ÝYC orum Þubesi Baþkaný Av. Mehmet Karadað ise Rektör Alkan a ziyaretlerinden dolayý duyduðu memnuniyeti ifade ederek, Yönetim Kurulumuz ve öðrencilerimiz adýna sizlere ziyaretinizden dolayý teþekkür ediyoruz. dedi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, STK ziyaretleri yapýyor. Ziyarette Ýlim Yayma Cemiyeti orum Þubesi Yönetim Kurulu üyeleri hazýr bulundu. Ziyarette Hitit Üniversitesi Genel Sekreteri Erdal Kanýk ve Þube Müdürü Ýsmail Eker de yer aldý. eksilmediði bir yarýþma programý ve þu prensiplere dayalý; Elemeler sonucu seçilen iki öðrenciye, birer þifre ve ulaþým masraflarý için harcanmak üzere 100 TLpara veriliyor. Her yarýþmacý, baþlangýç noktasýndan itibaren bahsedilen hedefte kendisine ait bir þifre kutusu buluyor. Karþýsýna çýkan üç farklý þifreyi çözerek, þifrelerde gösterilen hedeflere ilk önce ulaþmanýn önem kazandýðý programda; yarýþmacýlar cep telefonu, internet vb. iletiþim araçlarýný kullanamýyor. Hasan Yýldýz'ýn yapýmcýlýðýný üstlenerek ekranlara taþýdýðý kripteks daha þimdiden ekran baþýna hapsedecek görünüyor. Kripteks'i izlemeye devam edin

10 10 SALI 8 OCAK 2013 Adliye de yeni düzenleme Danýþma masasý ve ön bürolar hizmette Kazým Þen ve Mukaddes Kaval, orum Adliyesi ndeki düzenlemeleri anlattý. Bundan böyle vatandaþ, elinde evrak mahkeme mahkeme gezmeyecek. orum Adliyesi nde oluþturulan ön bürolar geçtiðimiz günlerde hizmete sunuldu. Türkiye de Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi kapsamýnda hizmete giren ön bürolar sayesinde baþvuru iþlemlerinin tek bir noktadan yürütülmesi amaçlanýyor. Adliye deki yeni düzenleme hakkýnda bilgi veren Ýdari Ýþler Müdürü Kazým Þen, Vatandaþ, elinde evrak mahkeme mahkeme gezmeyecek. Tüm iþlemleri ön bürolar aracýlýðýyla yürütülecek dedi. Yeni uygulamanýn avukatlar açýsýndan da büyük kolaylýklar saðladýðýna iþaret eden Kazým Þen, Yapýlan düzenleme ile yargýnýn daha verimli çalýþmasý hedefleniyor diye konuþtu. Proje çerçevesindeki düzenlemelerden bahseden Þen, þu bilgileri verdi: orum Adliyesi, Türkiye de Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi kapsamýnda belirlenen 20 pilot adliye arasýnda yer alýyor. Yeni uygulamanýn avukatlar açýsýndan da büyük kolaylýklar saðladýðý belirtildi. orum Adliyesi nde oluþturulan ön bürolar geçtiðimiz günlerde hizmete sunuldu. Haber ve Fotoðraflar: RECEP MEBET Türkiye de Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi kapsamýnda hizmete giren ön bürolar sayesinde baþvuru iþlemlerinin tek bir noktadan yürütülmesi amaçlanýyor. Avrupa Konseyi alýþma Ofisi, Adalet Bakanlýðý ve Hakimler Savcýlar Yüksek Kurulu tarafýndan ortaklaþa yürütülen bu proje kapsamýnda Adliyemizde bazý deðiþiklikler yaptýk. Bu çerçevede Adliye giriþinde ön bürolar oluþturduk. Projenin yürütüleceði alanlarda tadilat iþlemlerini kýsa sürede tamamlayarak 24 Aralýk 2012 tarihi itibariyle yeni uygulamaya geçtik. Bundan böyle vatandaþ, elinde evrak mahkeme mahkeme gezmeyecek. Tüm iþlemleri ön bürolar aracýlýðýyla yürütülecek. Adli iþlemlerin kolaylaþtýrýlmasý için ön bürolarýn bulunduðu bölüme vezneyi de taþýdýk. Tüm bu düzenlemelerle iþlemler tek bir noktadan verilmiþ olacak. ÝÞLEMLER DAHA KOLAY VE HIZLI Ön Bürolar Yazý Ýþleri Müdürü Mukaddes Kaval, orum Adliyesi nde yapýlan yeni düzenleme ile iþlemlerin daha kolay ve hýzlý bir þekilde gerçekleþtirildiðini söyledi. Türkiye de Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi dahilinde adliyelerde önemli deðiþiklikler yapýldýðýný vurgulayan Mukaddes Kaval, ön bürolar sayesinde vatandaþlarýn ve avukatlarýn hizmet alma koþullarýnýn yeniden düzenlendiðini kaydetti. Kaval, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: orum Adliyesi nde hayata geçen Mahkeme Yönetim Sistemine Destek Projesi çerçevesinde adliye giriþinde danýþma masasý ve ön bürolar oluþturuldu. Bu çerçevede Cumhuriyet Savcýlýðý Ön Bürosu, Hukuk Mahkemeleri Ön Bürosu ve Ceza Mahkemeleri Ön Bürosu hizmete girdi. Adliyemize gelen vatandaþlarý ilgili birimlere yönlendirme görevi üstlenen danýþma masasý, duruþma tarihleri, baþvuru formlarý temini ve cezaevi ziyaretleri gibi konularda baþvuru sahiplerini bilgilendiriyor. Cumhuriyet Savcýlýðý Ön Bürosu, soruþturma dosyalarý hakkýnda bilgilendirmenin yanýnda dosyalarla ilgili talepleri de kabul ediyor. Hukuk ve Ceza Mahkemeleri Ön Bürolarý ise mahkeme kalemlerine gitmeden vatandaþýn taleplerini kabul etmekle görevli. Vatandaþ ve avukatlarýn memnuniyetini kazanan yeni düzenlemenin orum a ve Adliyemiz e hayýrlý uðurlu olmasýný diliyoruz. Ön Bürolar ýn hizmetlerini anlatan bilgilendirici broþürler vatandaþlarý aydýnlatýyor. Vatandaþlar, Adliye de yapýlan düzenlemelerden memnun. Adliye ye gelen vatandaþlar Danýþma Masasý nda karþýlanýyor.

11 SALI 8 OCAK Tavukluk sakinlerini rahatlatan açýklama Baðlara dokunulmayacak, dere boyundaki kirlilik kalkacak B Külcü, Bölgenin akciðerleri konumundaki baðlara dokunulmayacak dedi. elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Tavukluk mevkiinde yapýlan imar düzenlemesi hakkýnda yaptýðý açýklama ile çevre sakinlerini rahatlattý. Ýmar planý deðiþikliðinin baðlarla ilgili olmadýðýný vurgulayan Muzaffer Külcü, bölgeden geçen derenin civarýndaki görüntü kirliliðini ortadan kaldýrmayý amaçladýklarýný söyledi. CHP li Belediye Meclis Üyeleri nin eleþtirilerine cevap veren Külcü, Bölgenin akciðerleri konumundaki baðlara dokunulmayacak dedi. Baðlarla ilgili plan deðiþikliði içerisinde olanlarý uyaran Külcü, Boþuna beklemeyin, bu hususta asla bir adým atmayacaðýz açýklamasýnda bulundu. Toplantýda söz alan AK Parti li Belediye Meclis Üyesi Av. Rumi Bekiroðlu ise Tavukluk Mevkii nde yapýlan düzenlemede yeni cami, spor alaný ve okul yerlerinin merak konusu olduðunu ifade ederek açýklama talep etti. Külcü, Bekiroðlu nun sorusu ile ilgili herhangi bir açýklama yapmadý. Tavukluk mevkiindeki imar planý deðiþikliði, yapýlan görüþmelerin ardýndan oy çokluðuyla kabul edildi. CHP li aðlar ýn imar deðiþiklikleri ile ilgili eleþtirilerine cevap veren Külcü: Rantla iþim olmaz Ý mar planý deðiþikliklerinde adil davranýlmadýðýný öne süren CHP li Belediye Meclis Üyesi Murat aðlar, Rant almýþ baþýný gidiyor dedi. orum da kiþiye özel imar düzenlemesi yapýldýðýný iddia eden Murat aðlar, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü ranta göz yummakla suçladý. Eleþtirilere cevap veren Muzaffer Külcü, Rantla hiçbir zaman iþim olmadý ve olmayacak dedi. Rant kelimesini sevmediðini ve hayatýnýn hiçbir döneminde bu doðrultuda hareket etmediðini vurgulayan Külcü, imar düzenlemelerinde mahallelere göre farklý kararlar verildiði yönündeki iddialara anlam veremediðini söyledi. Külcü, Yaptýðýmýz iþler ortada. Biz nereye, ne yaptýðýmýzý biliyoruz. Bu husustaki ithamlara üzülüyoruz. diye konuþtu. B itirazýn görüþülmesi sýrasýnda konuþan Muzaffer Külcü, Ankara daki adamýn bizim yaptýðýmýz düzenleme ile ne alakasý var dedi. orum daki düzenlemeler ve bazý önemli imar planý deðiþikliklerine itiraz ederek rant elde etmek Meclis te yoðun gündem Denetim Komisyonu na üye seçimi için sandýða gittiler orum Belediyesi Meclis Toplantýsý dün gerçekleþti. Meclis salonunda düzenlenen toplantýya AK Partili ve CHP li Belediye Meclis Üyeleri katýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün baþkanlýðýndaki toplantýda Denetim Komisyonu na üye seçimi, imar planý deðiþiklikleri, laðvedilen ve yeni kurulan müdürlükler, sözleþmeli personel istihdamý ve bütçe iþlemleri görüþüldü. DENETÝM KOMÝSYONUNA 5 ÜYE SEÝLDÝ Belediye Meclisi, Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi için sandýða gitti. Yapýlan gizli oylama sonucunda Sadýk Örgel, Yusuf Þiþman, Bedriye ayýr, Ýsmail Akgöz ve Seyhan Günhan Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildiler. GARAJ ve HALE TRAFO YERÝ Yeni Kamyon Garajý ve Sebze Hali yakýnýna trafo yeri ayrýlmasýna iliþkin imar deðiþikliði planý oy birliðiyle kabul edildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, alýk YEDAÞ ýn Kamyon Garajý ve Sebze Hali yanýna yeni bir tesis yapacaðýný söyledi. Elektrik trafolarýnýn yerleri ile ilgili yapýlan düzenlemelerden bahseden Muzaffer Külcü, iþaretlenen alanlarýn mülkiyet durumuna göre 4 ayrý sýnýfta deðerlendirildiðini söyledi. ÝMAR PLANI DEÐÝÞÝKLÝKLERÝ Muzaffer Külcü, Rantla hiçbir zaman iþim olmadý ve olmayacak dedi. Belediye kimsenin ekmek kapýsý deðil elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, imar planý deðiþikliklerine orum dýþýndan yapýlan itirazlara tepki gösterdi. Ankara Þehir Plancýlarý Derneði nin Polis Okulu için yapýlan imar planý deðiþikliðine yaptýðý Meclis salonunda düzenlenen toplantýya AK Partili ve CHP li Belediye Meclis Üyeleri katýldý. isteyen bir takým çevrelerin bulunduðunu belirten Külcü, orum Belediyesi kimsenin etmek kapýsý deðildir diye konuþtu. Ankara da bulunan bir derneðin orum da yapýlan bir imar planý deðiþikliðine itirazda bulunmasýnýn sýradan bir durum olmadýðýný vurgulayan Külcü, bu itirazýn arkasýnda orumlu uzantýlarýnýn bulunduðunu ileri sürdü. Rant çetesi olarak nitelendirdiði bu çevrelere karþý hukuki giriþimde bulunacaklarýný iþaret eden Külcü, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: orum da çetevari bazý kiþiler Belediyemizi ekmek kapýsý olarak görüyor ama buradan açýklýyorum orum Belediyesi kimseye ekmek kapýsý deðil. Bu kiþilerin kimler olduðunu, ne iþ yaptýklarýný çok iyi biliyorum ancak, hukukun iddia sahibi iddiasýný kanýtlamakla mükelleftir prensibi doðrultusunda bu kimseler hakkýnda suç duyurusunda bulunamýyorum. ünkü bu kiþiler hakkýnda elimde somut olarak belge ve delil yok. Ancak, gerekli belge ve delillere ulaþtýðým an bu kiþiler hakkýnda hukuki her türlü yola baþvuracaðýmý bilmelerini istiyorum. Ýmar planý düzenlemeleri konusunda biz planlarýmýzý yaparýz. Mahkeme aldýðýmýz kararlarda eksiklik olduðuna hükmederse Meclisimiz gerekli düzenlemeyi yapar. Ankara Þehir Plancýlarý Derneði nin Polis Okulu için yapýlan imar planý deðiþikliðine yönelik itirazý oy çokluðuyla reddedildi. Ýmar Komisyonu tarafýndan Belediye Meclisi ne havale edilen imar planý deðiþiklikleri görüþelerek karara baðlandý. Toplantýda Ulukavak Mahallesi 3743 ada, 3 nolu parsel; Tepecik Mahallesi 790, 950, 2344, 2033, 2030 adalar, Bahçelievler Mahallesi 1783, 1785 adalar, oraklýk Mahallesi 3992, 2243, 2135 adalar, Ýbrahim ayýrý Mevkii 3361, 3378 adalar, Ulukavak Mahallesi 3446 ada, Gülabibey Mahallesi 924, 928, 502, 3823 adalar; Bahçelievler Mahallesi 2505 ada, 1 nolu parsel; Ayarýk Mevkii 3051, 3057 ve 3060 adalar, Bahçelievler Mahallesi 1011 ada, epni Mahallesi 468 ada; Ulukavak Mahallesi 99/1 Pafta, 2667 ada, 1 nolu parsel; Tavukluk Mevkii 3625, 538 adalarda imar planý deðiþikliði görüþüldü. Söz konusu gündem maddelerinin bazýlarý oy birliði, bazýlarý da oy çokluðuyla kabul edildi. Toplantý sýrasýnda söz alan CHP'li Belediye Meclis Üyeleri Murat aðlar ve Yusuf Þiþman imar düzenlemeleriyle ilgili eleþtirileri- Ýsmail Akgöz B elediye Meclisi, Ulukavak Mahallesi Dr. Sadýk Ahmet Caddesi nde bulunan ve mülkiyeti Kýzýlay Derneði ne ait olan arsada imar deðiþikliði yaptý. Yeni düzenleme ile arsaya yapýlacak binanýn 4 kattan 5 kata çýkarýlmasý kararlaþtýrýlýrken Kýzýlay ýn sahip olduðu mülkün daha da deðerlenmesi saðlandý. Oy çokluðu ile kabul edilen imar planý deðiþikliði hakkýnda gündem dýþý söz alan Kýzýlay Derneði Þube Baþkaný Sedat Canbolat, Meclis Üyelerine teþekkür etti. Kýzýlay için tarihi bir oylamaya þahit olduk diyen Sedat Canbolat, arsanýn satýþýndan elde edilecek gelirle þehir merkezine yakýn bir noktada sosyal tesisleri içine alan bir külliye yapmayý planladýklarýný açýkladý. Gerçekleþtirdiði faaliyetlerle Kýzýlay ýn artýk kabuðuna sýðmadýðýný vurgulayan Canbolat, yaptýklarý yardýmlarla ilgili istatistiki bilgiler verdi. Kýzýlay ýn orum da depo yeri aradýðýný da hatýrlatan Canbolat, konuyla ilgili olarak Belediye den destek beklediklerini kaydetti. Canbolat, þöyle konuþtu: Ciddi bir deprem kuþaðý üzerinde bulunan orum da, acil durumlarda kullanýlmak amacýyla 2 bin çadýrýn muhafaza edileceði depoya ihtiyacýmýz var. Belediyemizin uygun göreceði bir yerde bu amaçla bir depo oluþturmayý amaçlýyoruz. Ulukavak Mahallesi Dr. Sadýk Ahmet Caddesi ndeki arsamýzýn satýþýndan elde edeceðimiz gelirle de bir Sedat Canbolat külliye kurmayý ve halkýmýzýn hizmetine sunmayý planlýyoruz. Derneðimize verdiði destek nedeniyle orum Belediyesi ne teþekkür ediyor, devamýný diliyoruz. Belediye Meclisi, Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi için sandýða gitti. Seyhan Günhan Bedriye ayýr Sadýk Örgel Yusuf Þiþman Belediye de müdürlük sayýsý 21 oldu Kýzýlay, satacaðý arsanýn geliriyle külliye yapacak Külcü, imar planý deðiþikliklerine orum dýþýndan yapýlan itirazlara tepki gösterdi. Gerçekleþtirilen seçimde Baþkan Külcü de oy kullandý. ni dile getirdiler. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Ýmar Komisyonu Baþkaný Necmettin Durmuþbaþ eleþtirilere cevap vererek Meclis üyelerini aydýnlatan açýklamalarda bulundular. Belediye Zabýta ve Ýtfaiye personeline ödenecek, fazla çalýþma ücretinin de belirlendiði toplantýda Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi ne eðitmen ünvanýyla sözleþmeli personel alýnmasýnýn yaný sýra bazý bütçe kalemlerindeki iþlemler de karara baðlandý. 2 müdürlük laðvedildi, 3 yeni müdürlük geldi orum Belediyesi bünyesindeki evre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü ile Oto Terminal Müdürlüðü laðvedildi. Belediye Meclisi nin dünki toplantýsýnda yapýlan görüþmeler sonucunda Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü, Park ve Bahçeler Müdürlüðü ile Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü nün kurulmasý kabul edildi. orum Belediyesi nin þehri planlayacak birimler oluþturmak üzere yeniden yapýlandýðýný belirten Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Laðvedilen ve yeni kurulan birimlerle birlikte Belediyemiz bünyesindeki müdürlük sayýsý 21 oldu dedi. Göreve geldiðimiz günden bu yana istihdam ettiðimiz 113 personelimizin tamamý üniversite mezunu diyen Muzaffer Külcü, norm kadro uygulamasý çerçevesinde 415 personelle yollarýný ayýrdýklarýný kaydetti. Ýller Bankasý na olan 24,8 milyon TL lik birikmiþ borç stoðunun 2012 Nisan ayýnda ödendiðini hatýrlatan Külcü, Gelirlerini %75 oranýnda artýran bir Belediye olarak artýk Ýller Bankasý ndan gelecek kaynaðý da biliyoruz diye konuþtu. Sosyal belediyecilik alanýndaki çalýþmalardan da bahseden Külcü, yeni kurulan müdürlükler sayesinde Belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir þekilde yürütüleceðini ifade etti.

12 12 SALI 8 OCAK 2013 Köylerin sorunlarý Ýl Genel Meclisi nde orum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi toplantýsý dün gerçekleþti. Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen toplantýda köylerin sorunlarý masaya yatýrýldý. Meclis Baþkan l Genel Meclisi, ka- evsiz di- Ýmuoyunda ye tabir edilen insanlarýn yaþam koþullarý ile ilgili araþtýrma raporu hazýrladý. Araþtýrma sonuçlarýný paylaþan Aile ve Engelliler Komisyonu Vekili Ýbrahim ýrakoðlu nun yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip üyeler Yurdanur Özzehinli ve Recep Öztürk ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri katýldý. Yoklama ile baþlayan toplantýda, önceki birleþime ait tutanak özeti okundu. Ýl Genel Meclisi üyelerinin verdiði yazýlý ve sözlü önergelerin deðerlendirilmesi ile devam eden toplantý, çeþitli konularda komisyonlar tarafýndan hazýrlanan araþtýrma raporlarýnýn okunup oylanmasý ile son buldu. Toplantýda ayrýca orum merkeze baðlý Cemilbey Köyü ve Gökköy, Meclis Baþkan Vekili Ýbrahim ýrakoðlu nun yönetiminde gerçekleþen toplantýda köylerin sorunlarý masaya yatýrýldý. Baþkaný Süleyman Ateþ, devletin sunduðu imkanlar doðrultusunda orum da sokakta kalan vatandaþ bulunmadýðýný açýkladý. Konuyla ilgili olarak Meclis te sunum yapan Süleyman Ateþ, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü nün sunduðu barýnma imkanlarýndan bahsetti. Devlet, vatandaþýný sokakta býrakmýyor diyen Ateþ, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi: Ýlçelerde Belediyelerimiz ve Kaymakamlýklar, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý nýn katkýlarýyla imkansýzlýk yüzünden sýkýntý yaþayan kiþi ve ailelere yardýmlarda bulunuyor. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer le yaptýðýmýz görüþmeye göre, en geliþmiþ ülkelerde dahi evsiz diye tabir edilen insanlar var. Türkiye de bu sorun diðer ülkelere nazaran asgari düzeyde. Aile baðlarýnýn güçlü olmasý ve kamu kurumlarýnýn sunduðu hizmetler de bu hususta etken. Devlet imkanlarý doðrultusunda orum da korunmaya muhtaç çocuk, genç, engelli ve yaþlýlarý yönelik kuruluþlar mevcut. Atýl Uzelgün, Kamile Hacý Ahmet Akdað Huzurevleri, Sevgi Evleri ocuk Yuvasý ve Yetiþtirme Yurtlarý, Engelsiz Yaþam Merkezi, Laçin ve Sungurlu Özel Bakým Merkezleri bu kuruluþlar arasýnda yer alýyor. Söz konusu yerlerin dýþýnda Aþaðý Sanayi de belediyeye ait bir binada Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý, Saðlýk Müdürlüðü ve Belediye iþbirliðinde 8 kapasiteli bir mekanda evsiz erkek vatandaþlara barýnma imkaný sunuluyor. orum, evsizlere Alaca ilçesi Bahçeli Köyü, Kargý ilçesi Tepelice Köyü ve Baðözü Köyü, Sungurlu ilçesi Þekerhalýcý Köyü ne ait yerleþik alan ve civarýnýn sýnýr tespiti görüþüldü. Sungurlu nun Cevheri Köyü ne ait bað-bahçe nizamýnda gerçekleþtirilecek imar planýnýn görüþüldüðü toplantýda Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan raporlar görüþülerek karara baðlandý. Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat da gerçekleþecek oturumla devam edecek. Devlet, vatandaþýný sokakta býrakmýyor sunulan imkanlar yönünden Türkiye de önde gelen iller arasýnda yer alýyor. Alo 183 e yapýlan ihbarlar doðrultusunda Emniyet le koordineli çalýþýlarak kiþinin yeri tespit edilerek gerekli iþlemleri yapýlýyor ve korunmaya alýnýyor. Sonuç olarak, yaptýðýmýz araþtýrma ve görüþmelerde evsizlere gerekli ilgi ve alakanýn devletin yetkili kurum ve kuruluþlarýnca sunulduðunu tespit ettik. Komisyon Baþkaný Süleyman Ateþ Ateþ, orum da sokakta kalan vatandaþ bulunmadýðýný kaydetti. Ýl Genel Meclisi, kamuoyunda evsiz diye tabir edilen insanlarýn yaþam koþullarý ile ilgili araþtýrma raporu hazýrladý. Hazýrlýklarý süren stihdam paketinden orum un da aralarýnda yer aldýðý 49 ile müjdeli haber var. Teþviði dolan illere prim desteði geliyor eþvik süresi dolan illere Tyeniden prim desteði verilmesinin planlandýðý açýklandý. Hükümetin çalýþmalarýný sürdürdüðü istihdam paketinden orum un da aralarýnda yer aldýðý 49 ile müjdeli haber var. Star Gazetesi nden Hüseyin Özay ýn haberine göre, 1 Ocak ta biten sigorta prim desteði geri geliyor. Hükümet, mini istihdam paketi için düðmeye bastý. Paket çerçevesinde, halen beþ ayrý düzenleme ile verilen prim desteði tek bir düzenlemede toplanacak. alýþmalarý süren istihdam paketinin en önemli ayaðýný ise 2012 sonunda biten 5084 sayýlý teþvik yasasýnýn kapsadýðý 49 ile yönelik olacak. Bu illerden gelen yoðun talep üzerine çalýþma baþlatan ekonomi yönetimi, geçen yýl devreye giren yeni teþvik sistemiyle bölgelerdeki oluþabilecek haksýz rekabeti de önleyecek. Söz konusu 49 ilde sigorta primleri iþveren hissesi teþviki sisteminin belli sayýdaki iþçi çalýþtýran iþ yerlerinde devam etmesi, yeni Devlet sýrrý kalkarsa orum olaylarý aydýnlanýr kurulacak þirketlerin de bu istihdam teþviðinden yararlanma hakkýna sahip olmasý planlanýyor. 49 ilde gelir vergisi, sigorta primi teþviðini öngören 5084 sayýlý yasanýn süresi 31 Aralýk itibariyle doldu. Yasanýn süresinin dolmasý ile birlikte, yasa kapsamýnda devletten prim desteði alan yaklaþýk 900 bin iþçinin istihdamýnýn riske girdiði belirtiliyor. Ayrýca, yasanýn sona ermesi ile birlikte, ayný ilde eski iþletmeler ile yeni kurulacak iþletmeler arasýnda haksýz rekabet ortamý doðduðu kaydedildi. Örneðin, 6. bölgedeki yeni kurulacak iþletmede, iþverene iþçi baþýna 450 TL destek saðlanacak. Eski iþletmeler ise bu haktan yararlanamayacak. Bunun haksýz rekabet ortamý oluþturacaðý kaydediliyor. 9 yýlda 19 milyarlýk destek Üzerinde çalýþýlan istihdam paketi ile düzenlemeden eski iþletmelerinde faydalanmasýnýn önü açýlacak. Ancak bu kapsamdaki iþletmelere verilecek teþvik Ýdris Þahin yeni yatýrýmlardan düþük olacak. Prim desteði için, bölge þartý da aranmayacak. Öte yandan alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý nýn verilerine göre, 2004 ten bu yana istihdamýn artýrýlmasý için uygulamaya konulan prim desteði düzenlemeleri çerçevesinde 9 yýlda 19 milyar liralýk prim teþviði saðlandý. TEÞVÝKLERÝN DEVAMINI ÝSTEYEN 49 ÝL Adýyaman, Afyonkarahisar, Aðrý, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartýn, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, ankýrý, orum, Diyarbakýr, Düzce, Elazýð, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüþhane, Hakkari, Iðdýr, Kahramanmaraþ, Karaman, Kars, Kastamonu, Kýrþehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Muþ, Nevþehir, Niðde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Þanlýurfa, Þýrnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uþak, Van, Yozgat. BMM Darbe ve Muhtýralarý TAraþtýrma Komisyonu Sözcüsü Ýdris Þahin, Devlet sýrrý denilen madde kaldýrýlýrsa orum, Maraþ, Malatya ve Sivas ta yaþanan karanlýk olaylarýn üzerine gidilir; o zaman Türkiye nin karanlýk tarihi aydýnlanmaya baþlar dedi. Kanal 5 te yayýnlanan Son Gündem programýna katýlan Ýdris Þahin, Milat Gazetesi Ankara Temsilcisi Aslan Deðirmenci nin sorularýný cevapladý. Programda önemli açýklamalarda bulunan Þahin, Komisyonumuz, devlet sýrrý dýþýnda kalan bütün belgelere ulaþtý. 1 Mayýs 1977, Maraþ, orum, Malatya ve Sivas katliamlarý yaþandý. Bu yapýlar bilinmesine raðmen somut bir þekilde ortaya koyulamýyor. Ne zamanki devlet sýrrý denilen madde kaldýrýlýr, bu karanlýk olaylarýn üzerine gidilir; o zaman Türkiye nin karanlýk tarihi aydýnlanmaya baþlar dedi. TBMM Darbe ve Muhtýralarý Araþtýrma Komisyonu geçmiþ tarih ile yüzleþmek için partilerin ortak iradesi ile kurulmuþ bir komisyon. Komisyon önemli iþler yaptý. 7 ay gibi bir süre ile çalýþtý diyen Þahin, Meclisin tatil döneminde bile çalýþmalarýný devam ettirdi. Her taraftan bilgiler talep edildi. Devlet sýrrý dýþýnda kalan bütün belgelere ulaþýldý. Komisyonunun raporunda öneriler diye bir kýsým hazýrlandý. Bu önerilerin baþýnda anayasa geliyor. Darbe maðdurlarýna iliþkin yapýlmasý gereken çalýþmalar, haklarýn iadesi gibi konular bu bölümde yer alýyor dedi. Sivas olaylarýnda ihmal var Siyasi cinayetlerinde komisyonda ele alýndýðýný anlatan Þahin, 1 Mayýs 1977, Maraþ, orum, Malatya ve Sivas katliamlarý da komisyonda gündeme geldi. Dönemin tanýklarý da görüþlerini paylaþtý. Darbelerde bir hazýrlýk aþamasý var sadece darbelerin gerçekleþtiði zamaný araþtýrmak yerine bunlarýn hazýrlýk aþamalarýný da ele aldýk. Bu hadisleri geniþ çerçevede komisyon olarak incelemeye aldýk. ok önemli olan Sivas olayýnda incelemeler yaptýk ve ciddi ihmaller olduðunu gördük. O dönemim Sivas valisini de dinledik dedi. Devlet sýrrýna dokunulmalý Bir kýsým karanlýk yapýlanmalarýn varlýðýnýn herkes tarafýndan kabul edildiðini vurgulayan Þahin, Bu yapýlar bilinmesine raðmen somut bir þekilde ortaya koyulamýyor. Ne zamanki devlet sýrrý denilen madde kaldýrýlýr, bu karanlýk olaylarýn üzerine gidilir; o zaman Türkiye nin karanlýk tarihi aydýnlanmaya baþlar diye konuþtu öncesinde yaþanan olaylarda her gün kan aktýðýný anacak bu olaylarýn bir gün içinde býçak gibi kesilmesinin manidar olduðunun altýný çizen Þahin, Vatandaþlarda bir algý oluþturuldu. Asker buna müdahale etisin düþüncesi yerleþtirildi. Ýncelendiðinde karanlýkta kalan olaylarýn bir kýsým gizli eller tarafýndan yapýldýðýný, kardeþin kardeþe kýrdýrýldýðýný gördük. Sonuçta bilinçli bir elinin yaþanan karmaþa ile darbelere zemin oluþturulduðunu açýk bir þekilde tespit ettik ifadelerini kullandý. Brifingli yargý kararlarý 28 Þubat post-modern darbe sürecinde alýnan brifingli yargý kararlarýný da deðerlendiren Þahin, Biz yargýnýn tam olarak baðýmsýz olduðu bir sistemi benimsedik. Bir dönem Baro baþkanlýðý yapmýþ olan bir kiþi olarak bu olaylarýn yaþanmýþ olmasýnda üzüntü duyduðumu söylemekte fayda var. 12 Eylül referandumuna milletin neden ilgi gösterdiðini anlamak gerekiyor. Belli güçler hep þunu düþünmüþ. Mecliste güç milletin eline geçerse, bizim sonumuz gelir demiþler. Bu noktada askere yardýmcý güç olarak yargýyý dizayn etmiþler. Yargý mensuplarýnýn Genelkurmay Baþkanlýðýnda yapýlan brifinge katýlmalarýný ve bir askerin kendilerine sunum yapmasýný çok acý bulduðumu söylemek istiyorum. Sivas davasýnda Orhan Karadeniz Yargýtay ýn baskýlarý sonucunda böyle karar vermek zorunda kaldýðýný ima etti. Baþka bir yol olmadýðýný ifade etti. Yargýtay ýn bozma ilanlarý sonucunda karar verdiðini söyledi þeklinde konuþtu. Suçsuz insanlar içeride Malatyalýlar Grubu davasýnda, suçsuz insanlarýn halen içeride olduðunun altýný çizen Þahin, Zekeriya Þenöz ve beraberindekileri Malatya da ziyaret ettik. Yaþanan maðduriyetleri gördük. Malatya terörle mücadelede þubesinde onlara yapýlanlarý bilmediðimiz için bu kiþileri polis evinde konuk ettik. Ýnsanlarýn yaþadýklarýný hatýrladýklarý gözlerinden okunuyordu. Ýnsanlar suçsuz olduðu halde içeride yatýyor. Yeniden yargýlanma talepleri oldu. O günün þartlarý olaðanüstüydü, o günün yargýçlarý baský altýndaydý. Bu yüzden biz yeniden yargýlanmak istiyoruz. Eðer suçlu bulunursak cezamýzý çekmeye hazýrýz diyorlar. Bu insanlarýn yaþadýðý maðduriyetlerin giderilmesi için yasal düzenlemeler parlamentonun gündemine alýnmalý. Ve tabi Refah Partisi nin kapatýlmasý var. Refah Partisi ni (RP) kapatmak için hazýrlanan iddianame ile o dönemde Genelkurmay Karargahý nda yüksek yargý mensuplarýna verilen brifinglerin bire bir ayný olduðunu tespit ettik dedi.

13 Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 26 - Safer: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:26 Kanun-i Evvel 1428 Kasým: OCAK Dünya hayatý çok kýsadýr. Âhýret azaplarý pek acý ve sonsuzdur. Bu ikisi arasýndaki farký iyi düþünüp ona göre hazýrlanmalýdýr. Ýmâm-ý Rabbânî Rahmetullahi Aleyh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Evliyâ elebi, 1640 yýlýnda babasýndan habersiz Bursa'ya gider. Eve dönüþünde olanlarý, Ev-liyâ elebi þöyle anlatýr: O gün, üzüntü içindeki evimize varýp babam ile annemin mübârek ellerinden öptüm. Huzurla-rýnda el baðlayýp durduðumda, aziz babam buyurdu ki: "Safa geldin, Bursa seyyahý! Safa geldin!" Hâlbuki ne tarafa gittiðimden kimsenin haberi yoktu. Babama: "Sultaným, Bursa'da olduðumu nereden bildiniz?". "Sen, Aþûre günü kaybolduðun mübârek gecede duâ ettim. O gece rüyâmda seni gördüm. Bursa'da Emir Sultan Hazretlerini ziyaretle seyahat rica edip aðlýyordun. O gece benden nice evliyâlar rica edip seyahata gitmen için izin talep ettiler. Ben dahi o gece cümlenin rýzasýyla sana izin verdim. Gel imdi oðul! Bundan sonra sana seya-hat göründü. Allah mübârek eyliye! Ama sana bir nasihatim var. O anda elimden yapýþýp huzurunda diz çöktürdü. Sað eliyle sol kulaðýma sýkýca yapýþýp; "Oðul!.. Ýyi adýný kötü yapma ve kötülerle arkadaþ olma, zararýný çekersin. Ýleri yürü, geri kalma! Tarla basma! Dost malýna göz dikme! Komadýðýn yere el uzatma! Ýki kiþi söyleþirken dinleme! Davetsiz bir yere varma! Sýr sakla! Bir mecliste dinlediðin sözleri sakla! Evden eve söz taþýma! Kimseyi kýnama, çekiþtir-me! Güzel ahlâk sahibi ol! Herkesle iyi geçin! Kimseye dil uzatma! Senden ulularýn önünden gitme! Ýhtiyarlara hürmet et! Daima temiz ol! Haram þeylere karþý perhizkâr ol! Arkadaþlýk ettiðin vezirlere, âlimlere, halka varýp, her an, dünya için bir þey ricasýnda olma ki, senden nefret etmesinler, sana soðuk davranmasýnlar! Eline giren malý israf etme! Kanaatle geçin! Saðlýk ve hastalýkta lâzým olur! Dünyalýk akçayý yiyecek, içecek için muhafaza edip namerde muhtaç olma! Cümle ziyaretgâhlarý ve her diyarýn konak yerlerinden olan çöl ve ovalarý, yüksek daðlarý, aðaçlarý ve acayip kayalarý, ibretle seyredilecek eserlerini, kalelerini, ulularýný yazarak "Seyahatname" namýyla bir kitap yaz! Öðütlerimi de kulaðýna küpe yap!.. Deyip, enseme pehlivanca bir sille vurdu, kulaðýmý burup; Yürü, akýbetin hayrola! dedi. ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 HASTANELER orum Devlet Hastanesi orum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI ASAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik MUHTARLIKLAR Bahçelievler (Hasan KAYA) Buharaevler (Seyfi PEKCAN) epni (Mevlüt GEZER) öplü (Yýlmaz KILCI) Gülabibey (Hikmet DURGUN) VEFAT EDENLER 1- Mecitözü Fakýahmet Köyü'nden gelme, Yavuz Sultan Selim Ýlköðretim Okulundan emekli Hasan AKBAÞ, Abdülselam, Emine ve Hüseyin AKBAÞ'ýn anneleri; Saim AKBAÞ. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. OCAÐINIZA ATEÞ DÜÞMESÝN! Karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat! Kýþ mevsimine girdiðimiz bu aylarda ýsýnma amacýyla kullanýlan soba, baca ve þofbenlerden kaynaklanan zehirlenmelerde ülkemiz genelinde artýþ görülmektedir. Özellikle Lodos rüzgârýnýn yoðun olduðu günlerde bu tür zehirlenme olaylarýna karþý gerekli tedbirlerin alýnmasý ve aþaðýda belirtilen kurallara uyulmasý önem arz etmektedir. Soba ve Bacalarla Ýlgili Uyulmasý Gereken Kurallar " Kullanýlan her türlü ýsýtma cihazýnýn kalite belgesine sahip olup olmadýðýna, garantilerine ve garanti sürelerine dikkat edilmeli, " Kullanýlan yakýtýn standartlara uygunluðu kontrol edilmeli, izin belgesi olmayan satýcýlardan kömür alýnmamalý, " Aþýrý doldurulan sobanýn duman yolu daralacaðý, soba içinde düzensiz ýsý daðýlýmý nedeniylede baca çekiþi zayýflayacaðý için soba yakýlýrken aþýrý doldurulmamasýna dikkat edilmeli, " Sönmekte olan sobaya asla tutuþmasý güç yakýtlar konulmamalý, yakýt yavaþ yavaþ ilave edilmeli, yatmadan önce sobaya kesinlikle yakýt ÖÐRETMENDEN ÝZGÝLER izen: Neþet ANBAR konulmamalý, " Ýyi ýsýnmayan ve alttan yakýlan kömür sobalarýnda karbon monoksit zehirlenmesi riski artacaðýndan soba tutuþturulurken yakýtýn üsten yanmasý saðlanmalý, " Özellikle alçak basýnçlý lodoslu havalarda ölüm olaylarýnda artýþ görüldüðü için eðer bacalar standartlara uygun deðilse alçak basýnçlý havalarda soba yakýlmamalý, yakýlmasý zorunlu ise gece yatarken mutlaka tam olarak söndürülmeli, " Soba borularýnýn birbiri ile birleþtirilmesinde hava ve baca gazý sýzdýrmazlýðý saðlanmalý, " Sobanýn bulunduðu yer sürekli havalandýrýlmalý, " Bacalar standartlara uygun ve yalýtýmlý olmalý, düzenli olarak temizletilmeli, " Dumanýn geri tepmesini önlemek için bacalarýn en üst noktasýnýn çatýnýn en üst noktasýndan 1mdaha yüksekte olmasý saðlanmalý ve baca þapkasý mutlaka takýlmalý, " Binalarýn yangýndan korunmasý yönündeki mevzuat hükümlerine uyulmasýna özen gösterilmelidir. Þofben Kullanýmýnda Dikkat Edilecek Hususlar " Alýnan cihazýn kalite belgesi ve garantilerine dikkat edilmeli, " Þofben mutlaka bacaya baðlanmalý, baca baðlantýsý olmayan (bina aydýnlýðýna v.b. baðlý) þofben asla çalýþtýrýlmamalý, " Þofbenin monte edileceði mekân yeterli büyüklükte olmalý, þofben mümkünse banyo yerine balkona veya baþka bir havadar mekâna takýlmalý, þofbenin montajý mutlaka yetkili servis tarafýndan yapýlmalý, " Þofben zehirlenmeleri genellikle gaz kaçaklarýndan deðil, yeterli havalandýrma yapýlmayan yerlerde yetersiz hava ve yetersiz yanma sonucunda oksijen oranýnýn düþmesi ve karbon monoksit oranýnýn yükselmesiyle gerçekleþtiði için þofbenin kullanýldýðý yere sürekli temiz hava girmesi saðlanmalý, " Bacalar yatak odalarýndan, merdiven sahanlýðýnda, bina giriþlerinden, havalandýrma boþluklarýndan, çatý arasýndan, banyo ve tuvaletten geçirilmemeli, " Konutlarda gaz kaçaklarýna karþý uygun yerde detektör bulundurulmalý, " Þofbenden gaz kaçaðý hissedildiðinde: Uzm. Dr. Tuncer KILI Halk Saðlýðý Müdürü Öncelikle gaz vanasý ve tüp detantörü kapatýlmalý, elektrik düðmeleri açýlmamalý açýksa hemen kapatýlmalý, kibrit-çakmak gibi alev ve kývýlcým çýkartabilecek hiçbir iþlem yapýlmamalý, pencereler karþýlýklý açýlarak ortam havalandýrýlmalý, hýzla gaz þirketi yetkili veya þofben servisi aranmalýdýr. YARINA UYANMAK ÝÝN LODOSA DÝKKAT EDÝN! Lodos Süresince Dikkat Edilecek Hususlar " Lodos esintisinin etkili olduðu süre boyunca gerekmedikçe soba yakýlmamalýdýr. " Yanmakta olan soba yatmadan evvel mutlak surette söndürülmelidir. " Bina yanlarýnda veya çatý saçak altlarýnda yürümemeye veya durmamaya özen gösterilmelidir. " Kopan, sarkan ve yere düþen elektrik hatlarýna ve kablolarýna yaklaþýlmamalý ve bu gibi durumlar 186 no'lu telefondan Elektrik Arýza Servisi'ne bildirilmelidir. " ökme veya yangýn tehlikesinin bulunduðu durumlarda derhal 110 no'lu telefondan Ýtfaiye Sevisi'ni aranmalýdýr. " Ortaya çýkabilecek acil saðlýk sorunlarýnda derhal 112 no'lu telefondan Acil Yardým Servisi aranmalýdýr. " Doðal Gaz Þebekesi ile ilgili ortaya çýkabilecek sorunlarda 187 no'lu telefondan Doðal Gaz Arýza Servisi aranmalýdýr. Kamuoyuna saygýyla duyurulur. 24 ayar METEOROLOJÝ Yýl:22 Sayý: OCAK 2013 PAZARTESÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Dursun Kutlu 3 Tabi hemen de geri dönemez. Her zaman vasýta yoktur. ok üzülmüþtür. Yol yorgunluðunun üstüne böylesi bir cevap onu adeta yýkmýþtýr. aresiz ve tarif edilmeyecek kadar mahzundur. Bu hale alýþkanlar da üzülmüþtür. Kýrýk bir kalp ve mahzun bir yürüyüþ ile bir otel odasýna kendisini atar. Otel odasýna girdiði zaman baþýndaki þapkayý yere sür'atle fýrlatýr. Ve þikayeti büyük yere yapar. Ve þu sözler dökülür aðzýndan: "Ya Resululluh: Sen kimi kapýndan içeri almadýn,herkesi baðrýna bastýn da bu Üstadým beni neden kabul buyurmadý?" Zamanýn ve mekanýn sustuðu bir an idi bu an. Söylenilen söz iki cihanýn güneþine idi. Nuru ile alemi aydýnlatan, Kainatýn bir sebebi vücudu, O (asm ) olmasa hiçbir þeyin olamayacaðý, Zamanlarý ve mekanlarý kucaklayan tek ve mümtaz Peygamber(asm). Bu þikayet zaman ve mekan sýnýrlarýný aþarak bir yerlere ulaþmýþtý. Gerçi Bediüzzaman : "Risale-i Nurlarý okumak beni ziyaret etmekten on derece daha kýymetlidir" demiþti. Ama gönül ferman dinler mi? Dinlemiyordu. Bu hislerin ve arzularýn gemlenemediði bir atmosferi yansýtýyordu. (Sürecek) Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 93,52 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) SALI 8 OCAK Tefekkür Dünyamýz SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÝ ECZANELER SEVDA BAHABEY CAD. 35/A (ÖZDOÐANLAR SÝNEMASI YANI) VOLKAN HÜRRÝYET MEYDANI NO:6 ( SAAT KULESÝ YANI ) ,38 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 SALI 8 OCAK 2013 Esnafa uyarý orum Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðün den yapýlan açýklamada, damga süresi geçirilen ölçü ve ölçü aletlerine Ýntibak farký belli oldu Ý ntibak farký 17 ile 26 Ocak tarihlerinde hesaplara yansýtýlacak. Ýntibak düzenlemesi kapsamýnda, 2000'den önce emekli olanlarýn aylýklarýnda yapýlacak güncelleme yaklaþýk 1 milyon 800 bin kiþiyi etkiliyor. Ýntibak farký, 17 ile 26 Ocak tarihleri arasýnda maaþlara yansýtýlacak. emur maaþ katsayýlarý, M0,14'lük enflasyon farký ve yüzde 3'lük Ocak zammýna göre yeniden belirlendi. Maliye Bakanlýðý'ndan edinilen bilgiye göre, 2012 yýlýnýn Temmuz-Aralýk döneminde 0, olarak uygulanan memur maaþ katsayýsý, Ocak itibariyle 0,073837'ye, 0,95790 olan taban aylýk katsayýsý 0,98798'e, 0, olan yan ödeme katsayýsý da 0, 'e çýkarýldý. Söz konusu düzenlemenin ardýndan aile ve çocuk yardýmý almak kaydýyla müsteþar maaþý, 7 bin 183 liradan 7 bin 419 liraya, genel müdür maaþý ise 6 bin 289 liradan 6 bin 496 liraya çýktý. Böylece müsteþar ve genel müdür maaþýnda yaklaþýk yüzde 3,29 artýþ meydana geldi. 12'nci derecenin 1'inci kademesinden maaþ almakta olan bir hizmetlinin Aralýk ayýnda lira olan maaþý Ocak'ta liraya, 13'üncü idari para cezasý iþlemi yapýlacaðýný bildirildi. Bu kapsamda, damgasý kopmuþ, bozulmuþ, damga Yasadan yararlananlar, intibak farklarýný bugünden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesinden TC kimlik numaralarý ile öðrenebilecek. Uygulama ile 2000 yýlýndan önce emekli olanlarýn maaþlarý, 2008 yýlý Ocak ayýnda emekli olanlarýn maaþlarý ile eþitlendi. Memur maaþ katsayýlarý belli oldu derecenin 3'üncü kademesinden maaþ almakta olan bir devlet memurunun Aralýk'ta lira olan aylýk maaþý ise liraya yükseldi. Buna göre, hizmetli maaþýndaki artýþ yüzde 3,58, 13'üncü derecenin 3'üncü kademesinden maaþ alan memurun maaþýndaki artýþ da yüzde 3,50 oldu. 7'nci derecenin 1'inci kademesinden maaþ alan bir öðretmenin Aralýk ayýnda 2 bin 9 lira olan maaþý 71 lira yükselerek 2 bin 80 liraya, 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki maaþ alan bir polis memurunun 2 bin 624 lira olan maaþý da 90 lira artýþla 2 bin 714 liraya çýktý. Böylece 7'nci derecenin 1'inci kademesindeki öðretmenin maaþý yüzde 3,53, 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki polisin maaþý ise yüzde 3,42 oranýnda arttý. Bu arada KÝT sözleþmeli personel ücret tavaný da 3 bin 755,96 liradan 3 bin 873,90 süresi dolmuþ ölçü aleti kullanan kiþiye bin 464 TLpara cezasý verileceði, ayrýca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirileceði de belirtildi. Yapýlan açýklamada, orum esnafýnýn maðdur duruma düþmemesi için 28 Þubat 2013 liraya yükseldi. Devlet memurlarý ve sözleþmeliler, 15 Ocak'ta zamlý maaþlarýný alacak. Kamu çalýþanlarýna 14 günlük de zam farký verilecek yýlý Aralýk ayýndan 2012 yýlý Aralýk ayýna kadarki dönemde TÜFE endeksindeki kümülatif deðiþme yüzde 142,3 oldu. Maliye Bakanlýðý'nýn hesaplamasýna göre ayný dönemde; aile yardýmý ödeneði dahil en düþük memur maaþý 2002 Aralýk ayýnda 392 lira iken, 2013 Ocak ayýnda liraya çýktý, artýþ yüzde 363,9 oldu. Aile yardýmý ödeneði dahil ortalama memur maaþý 2002 Aralýk ayýnda 578 lira iken, 2013 Ocak ayýnda 2 bin 109 liraya çýktý, buradaki artýþ da yüzde 265 olarak hesaplandý. Net asgari ücret 2002 Aralýk ayýnda 184 lira iken, 2013 Ocak ayýnda 773 liraya çýktý, artýþ yüzde 319,5 oldu. En düþük memur emekli aylýðý tarihine kadar ilgili kurumlara beyannamelerini vermeleri gerektiði belirtildi. Serbest kýyafet anketi sonuçlandý Türk Eðitim-Sen orum Þubesi Teþkilatlanma Sekreteri Talip Kazak, Türk Eðitim Sen in okullarda baþlayan serbest kýyafet uygulamasý ile ilgili yaptýklarýný anket sonuçlarýnýn açýklandýðýný söyledi. Kazak, Eðitim camiasý, kýlýk kýyafet serbestliðinin amacýnýn eðitimle ilgili kaygýlar deðil tamamen keyfi ve tehlikeli bir giriþim olarak belirledi. Ankete katýlanlarýn 73.6'sý okullarda güvenlik açýðýnýn daha da artacaðýný, zararlý maddelerin okullara giriþinin kolaylaþacaðýný ifade ediyor. dedi. Türk Eðitim-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk ise, yapýlan anketin sonuçlarý ile þu deðerlendirmelerde bulundu; Milli Eðitim Bakanlýðý eðitimcilerin, pedagoglarýn, sosyologlarýn, paydaþlarýnýn görüþlerine baþvurmadan alelacele bu uygulamayý getirdi. Ýlk bakýþta güzel gibi görünen, ancak derinlemesine ve tüm yönleriyle incelendiðinde birçok kusuru bulunan bu uygulama, yeni eðitimöðretim yýlýnda öðretmenlerin de, öðrencilerin de, velilerin de baþýna bela olacaktýr. Özellikle okullarda güvenlik zafiyetinin ne denli fazla olduðu göz önüne alýndýðýnda, okullara artýk herkes elini, kolunu sallayarak girebilecek, her türlü kesici alet ya da zararlý madde okullara rahatlýkla sokulabilecektir. Öte yandan maddi durumu iyi olmayan çocuklarýmýz dikkate alýndýðýnda, bu uygulama en çok onlarý vuracaktýr. Buradan Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer'e sesleniyorum: Arkadaþlarý lüks alýþveriþ merkezlerinden marka ürünler giyinirken, her gün farklý bir kýyafet ile okula gelirken; onlarýn semt pazarlarýndan satýn aldýklarý kýyafetlerle okula geldiklerinde yaþayacaklarý acýyý, ezikliði hiç mi düþünmediniz? Psikolojik travma yaþayabileceklerini hiç mi hesaba katmadýnýz? Bu minvalde, anket sonuçlarýnýn bizim Talip Kazak kaygýlarýmýzla örtüþmesi dikkate alýnmasý gereken bir durumdur. Þunu da söylemek istiyorum. Bazý okullarýmýz serbest kýyafet uygulamasýna geçmiþtir. Bu okullarda sorunlar þimdiden baþ göstermiþtir. Konuyla ilgili þikayetler sendikamýza da ulaþmaktadýr. Hiçbir þey için geç deðildir. Milli Eðitim Bakanlýðý bu konuda aklý selim davranarak, bu uygulamayý ivedilikle kaldýrmalýdýr. Kazak, Eðitim camiasýný derin bir endiþeye sevk eden uygulama ilgili detaylar aþaðýda verilmiþtir; Türk Eðitim-Sen, okullarda yapýlan kýlýkkýyafet serbestliði ile ilgili bir anket çalýþmasý gerçekleþtirdi. Türk Eðitim-Sen internet sitesinde ve 5 ayrý haber sitesinde yayýnlanan ankete 8 bin 577 eðitim çalýþaný katýldý. Ankete katýlanlarýn yüzde 15.6'sý kadýn, yüzde 84.4'ü erkek. Ankete katýlanlarýn yüzde 1.2'si okul öncesinde, yüzde 25.9'u ilkokulda, yüzde 28.6'sý ortaokulda, yüzde 28.9'u lisede, yüzde 5.9'u Milli Eðitim Bakanlýðý Merkez ve Taþra Teþkilatýnda, yüzde 2.7'si üniversitelerde, yüzde 0.1'i Yurt-Kur'da görev yaparken; yüzde 6.6'sý da diðer seçeneðini iþaretlemiþtir. Ankete katýlanlara "Ülkemizde gelir daðýlýmý adaletsizliði olduðu için kýyafet serbestliði ile birlikte, maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarýnýn ezileceðini, ayrýmcýlýðýn ortaya çýkacaðýný, öðrencilerin psikolojisinin bozulacaðýný düþünüyor musunuz?" sorusunu yönelttik. Buna göre katýlýmcýlarýn yüzde 65.1'i evet, yüzde 10.2'si kýsmen, yüzde 24.7'si de hayýr cevabý vermiþtir. Ankete katýlanlarýn yüzde 73.6'sý kýyafet serbestliði ile birlikte, okul ve çevresinde öðrenci ile öðrenci olmayanlar ayýrt edilemeyeceði için okullarda güvenlik açýðýnýn daha da artacaðýný ve zararlý maddelerin (sigara, uyuþturucu, uyarýcý madde, alkol v.b.) okullara giriþinin kolaylaþacaðýný söylemiþtir. Bu soruya kýsmen cevabý verenlerin oraný yüzde 11, hayýr cevabý verenlerin oraný ise yüzde 15.4'tür. Ankete katýlanlara, "Belli bölgelerde terör örgütünün yönlendirmesi ya da baskýsý sonucunda, okullarda 'terör örgütünün renklerinin hâkim olacaðý ya da çocuklarýn terör örgütünü çaðrýþtýran kýyafetler giyeceði' þeklinde bir endiþe taþýyor musunuz?" sorusunu yönelttik. Buna göre ankete katýlanlarýn yüzde 62.4'ü bu yönde bir endiþe taþýdýðýný kaydederken, yüzde 15.7'si de kýsmen endiþe taþýdýðýný belirtmiþtir. Bu konuda bir endiþesi olmayanlarýn oraný ise yüzde 21.9'dur. Ýntibak farký 17 ile 26 Ocak tarihlerinde hesaplara yansýtýlacak Aralýk ayýnda 377 lira iken, 2013 Ocak ayýnda bin 118 liraya çýktý, artýþ yüzde 197 oldu. En düþük SSK emekli aylýðý 2002 Aralýk ayýnda 257 lira iken, 2013 Ocak ayýnda 923 liraya çýktý, artýþ yüzde 258,9 oldu. En düþük Bað-Kur esnaf emekli aylýðý 2002 Aralýk ayýnda 149 lira iken, 2013 Ocak ayýnda 748 liraya çýktý, buradaki artýþ da yüzde 402,9 olarak belirlendi. En düþük Bað-Kur çiftçi emekli aylýðý 2002 Aralýk ayýnda 66 lira iken, 2013 Ocak ayýnda 558 liraya çýktý, artýþ yüzde 747,7 olarak hesaplandý. 65 yaþ aylýðý 2002 Aralýk ayýnda 24 lira iken, 2013 Ocak ayýnda 126 liraya çýktý, artýþ yüzde 412,9 oldu Aralýk ayýnda 97 lira olan muhtar aylýðý ise 2013 Ocak ayýnda 440 liraya çýktý, artýþ yüzde 351,6 olarak tespit edildi. BÝK ten ESOB a ziyaret Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) orum Þube Müdürü Osman Bolluk, ESOB'u ziyaret etti. orum'da faaliyetine kýsa sürece önce baþlayan Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) orum Þube Müdürü Osman Bolluk, ESOB'u ziyaret ederek, Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'la görüþtü. ESOB dan yapýlan açýklamaya göre, ziyarette kamu kurum ve kuruluþlara tanýþma ziyareti yaparak, Basýn Ýlan Kurumu'nun iþleyiþi hakkýnda bilgi verdiklerini anlatan BÝK orum Þube Müdürü Osman Bolluk, bu kapsamda ESOB'u ziyaret ettiklerini ifade etti. Kaçak ördek avý operasyonu orum Ýl Jandarma ve Alay Komutanlýðý'na baðlý ekipler tarafýndan düzenlenen operasyonda kaçak ördek avý yapan 2 kiþi yakalandý. Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratý deðerlendiren Kumçelteði köyü yakýnlarýnda kaçak orum un Uðurludað ilçesinde kaçak kazý yapan aralarýnda bir köy muhtarýnýn da bulunduðu 3 kiþi suçüstü yakalandý. Edinilen bilgilere göre, bir ihbarý deðerlendiren jandarma ekipleri, Üçdam köyü Ýlaç içerek intihar etti orum un Sungurlu ilçesinde bir kadýn ilaç içerek intihar etti. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu ilçesine baðlý Toðlu köyünde yaþayan D.D. (36) isimli kadýn girdiði bunalýmdan kurtulamayýnca evlerinde bulunan ilaçlardan içti. Bir süre sonra fenalaþan genç kadýn yakýnlarý tarafýndan Sungurlu Devlet ördek avý yapýldýðý bilgisine ulaþtý. Bölgeye giden jandarma ekipleri kaçak ördek avý yapan Ý.Þ. ve Y.K. yý gözaltýna aldý. Operasyonda kaçak olarak avlanan 25 ördeðe el konulurken, iki avcýya da 8 bin TL idari para cezasý kesildi.(ýha) Kaçak kazý yapanlara suçüstü atalpelit mevkiinde kaçak kazý yapan þahýslar olduðu bilgisine ulaþtý. Bunun üzerine bir operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, A.K., A.. ve Ý.V. isimli þahýslarý gözaltýna alýndý. Operasyonda ele geçirilen dedektör, tarama cihazý ve çok sayýda malzemeye de el konuldu.(ýha) Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. D.D., burada yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlmayarak hayatýný kaybetti. D.D. nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Týp Kurumu na gönderildi.(ýha) Önce çarptý, sonra kaçtý odurga da meydana gelen kazada park Dhalindeki araca çarpan alküllü sürücü kaza sonrasý kaçtý. Þ.B. isimli sürücü aracýyla giderken Yunus Emre Bulvarý nda park halindeki araca çarptý. Kaza Operasyonda kaçak ördek avý yapan 2 kiþi yakalandý. Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Trabzon Þube Müdürü Abdurrahman Bahþiþoðlu'nun da hazýr bulunduðu ziyarette esnaf ve sanatkarlarýn içinde bulunduðu son durum hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunulurken, Bahþiþoðlu, kendisinin de esnaf çocuðu olduðunu belirterek, esnaf ve sanatkarý önemsediklerini kaydetti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, Basýn Ýlan Kurumu orum Þube Müdürü Osman Bolluk'a yeni görev yerinde üstün baþarýlar diledi. sonrasý kaçan sürücü trafik polislerince yakalandýðýnda gerçek ortaya çýktý. Sürücü Þ.B. in 360 promil alkollü olduðu anlaþýldý. Sürücü hakkýnda trafik güvenliðini tehlikeye düþürmekten iþlem yapýldý.

15 SALI 8 OCAK Özel hastanelerde fark ücreti arttý Ö zel hastanelerde fark ücreti arttý, ne kadar ücret alýnacak? SGK, özel hastanelerin 2013 yýlýnda alabilecekleri ilave ücret tavan oranlarýný açýkladý. Yüzde 90 oranýnda ilave ücret alacak hastane sayýsý arttý. Buna göre, 275 hastane yüzde 90, 136 hastane yüzde 75 ilave ücret alacak. Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK) yayýmladýðý yönergeyle özel hastanelerin 2013 yýlýnda alabilecekleri ilave ücret tavan oranlarýný güncelledi. Bugün Gazetesi'nin haberine göre, "Özel Hastanelerin Puanlandýrýlmasý ve Ýlave Ücret Alýnmasý Hakkýnda Yönerge" gereði oluþturulan komisyon, 1 Ocak 2013 itibariyle tüm branþlarda sözleþmesi bulunan özel hastanelerin, alabilecekleri en fazla ilave ücretleri belirledi. Özel hastaneler, çeþitli kriterlerden aldýðý puanlarýn toplanmasý sonucu toplam 1000 puan üzerinden deðerlendirmeye tabi tutuldu. Hastanenin her bir faktörden aldýðý puanlarýn toplamý ile esas puaný hesaplandý. Buna göre geçen yýl olduðu gibi, puan arasý hastaneler yüzde 30, SGK, özel hastanelerin 2013 yýlýnda alabilecekleri ilave ücret tavan oranlarýný açýkladý puan arasý 2013 yýlýnda da ilave günlük maaþýnýn 1,5 hastaneler yüzde 45, ücret tavan oraný yüzde katý kadar muayene puan arasý 30 olarak uygulanacak. ücret ödediðini kaydethastaneler yüzde 60, ti. Yönerge kap puan arasý samýnda yer almayan Bunun asgari hastaneler yüzde 75, vakýf üniversite hasücretle çalýþan biri için puan arasý taneleri için 2013 yýlý çok yüksek bir meblað hastaneler yüzde 90 a ilave ücret tavan oraný olduðunu belirten kadar oranlarda ilave yüzde 90 olarak uygudemir, Dolayýsýyla ücret alabilecek. lanacak. Özel hastanelfark ücretleri daha da 23 HASTANE er, toplam puanlarýný artýrýlsýn talebi vatandeðýþmedý ve puan ayrýntýlarýný daþlar açýsýnda ciddi MEDULA ekranlarýnpuan aralýklarý ve sýkýntýlar doðuracak dan görebilecek. alýnacak tavan ücretler dedi. deðiþmezken, yüzde 90 Günlük Maaþýnýn EN FAZLA NE oranýnda ilave ücret 1,5 Katý KADAR ÜCRET alan özel hastane sayýsý Hasta Haklarý arttý. ALINABiLiR? Aktivistleri Derneði Geçen yýl, 244 Genel Baþkaný Orhan A sýnýfý (yüzde hastane yüzde 90 a Demir, yeni hesapla90) bir özel hastanede kadar ilave ücret alamaya göre asgari ücrekardiyoloji muayenesi biliyorken bu yýl 275 e tle çalýþan bir kiþinin olan bir vatandaþ için çýktý. Ayrýca 136 hasözel hastanede Saðlýk Uygulama tane yüzde 75, 46 hasmuayene olduðunda Tebliði (SUT) uyarýnca tane yüzde 60, 12 has- tane yüzde 45 ve 3 hastane de yüzde 30 a kadar ilave ücret alabilecek. Kýsmi branþ sözleþmesi bulunan 23 hastanenin de týpký geçen yýl olduðu gibi Birbirlerini dövdüler Gülabibey Mahallesi Baðcýlar 4. Cadde de evde kavga yaþandý. Ayný evde yaþayan H.E. isimli bayan ile ve H.G. isimli genç arasýnda tartýþma çýktý. Kavga sýrasýnda taraflar birbirlerini dövdü. Kanala düþtü evre Yolu Bulvarý nda meydana gelen kazada araç kanala düþtü. M.T. araçla giderken bulvarda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yol kenarýndaki kanala düþtü. Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altýna alýndý. ekiciye çarptý Dodurga da park halindeki çekiciye çarpan sürücü ve bir yolcu yaralandý. O.Þ. araçla giderken Yunus Emre Caddesi nde park halindeki çekiciye çarptý. Kazada sürücü O.Þ. ile birlikte yolcu Þ.O.Þ. yaralandý. Yaralýlar ileri tetkik ve tedavi için Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Fethi Kafkas vefat etti S cenazesi bugün öðle namazýna müteakip Alaca da kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Yaðlýçal köyünde topraða Müdürü Zehra Betül Özseçer, geçen yýl gerçekleþtirilen arþamba seminerlerinin bu yýlda devam edeceðini belirterek ilk seminerin Pdr. Uzmaný ve Evlilik Danýþmaný Nalan Yardýmcý tarafýndan, Ailede Olasý Krizler ve özüm Yollarý ný anlatacaðýný bildirdi. Aile Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer, Velipaþa Konaðý'nda 9 Ocak arþamba günü düzenlenecek olan seminere tüm hanýmlarý davet etti. Sulamalarý, HES Malzeme Ocaklarý, Kýrma Eleme Yýkama ve Hazýr Beton Santrali ile ilgili olarak ED Raporunun, evresel Etki Deðerlendirmesi Yönetmeliði hükümleri dogrultusunda incelenip uygun bulunduðu belirtildi. Projeye iliþkin inceleme ve deðerlendirme süreci baþlamýþ olup, süreç ile ilgili bilgileri alabilmek ve projeye iliskin gorüþ, soru ve önerilerini ulaþtýrabilmek için orum evre ve Þehircilik Müdürlüðü veya evre ve Þehircilik Bakanlýðý na baþvurulmasý gerektiði kaydedildi. Aile Eðitim Merkezi seminerlere baþlýyor orum Belediyesi Velipaþa Konaðý Aile Eðitim Merkezi tarafýndan ailelere yönelik olarak düzenlenen arþamba seminerleri baþlýyor. Konu hakkýnda açýklama yapan Aile Eðitim Merkezi ED istendi ankýrý ili Kurþunlu ve Ilgaz ilçeleri, Kastamonu ili Tosya ilçesi ve orum ili Kargý ilçesi sýnýrlarý içerisinde, DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü tarafýndan yapýlmasý planlanan ankýrý Devrez Kýzlaryolu Projesi (Kýzlaryolu Barajý, Beloreni evrenaz, Aþaðýl Dikmen, Colaklý Regülatörleri, Osmancýk Belediyesi faaliyet bülteni çýktý Osmancýk Belediyesi Faaliyet Bülteni'nin üçüncü sayýsý çýktý. O smancýk Belediyesi Faaliyet Bülteni'nin üçüncü sayýsý çýktý. 16 sayfadan oluþan bültende ilçede belediyede tarafýndan gerçekleþtirilen çalýþmalara yer verildi. Yapýlan açýklamaya göre, Osmancýk Belediyesi'nin üç ayda bir yayýnladýðý Faaliyet Bülteni'nin üçüncü sayýsý çýktý. Osmancýk Belediyesi'nin üç aylýk çalýþmalarýnýn yer aldýðý bültende belediye tarafýndan gerçekleþtirilen yatýrýmlara yer verildi. 21 milyonluk büyük alt yapý yatýrýmýna geniþ yer verilen bültende, kanal üstünde gerçekleþtirilecek modern proje, asfalt yatýrýmlarý, pirinç kültür ve sanat festivali, Ankara'da gerçekleþtirilen orum Tanýtým Günleri Fuarý'ndaki etkinlikler, Fen Ýþleri Müdürlüðü ile Park ve Bahçeler Birimi çalýþmalarý yer aldý. Bültenin son sayfasýnda ise Osmancýk hakkýnda ulusal basýnda çýkan haberlerin gazete kupürlerine yer verildi. Osmancýk Belediyesi olarak her alanda önemli ve büyük projelere imza attýklarýnýn altýný çizen Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilçede yapýlan bu çalýþmalarý faaliyet bülteni ile kamuoyunun bilgisine sunulduðunu dile getirdi. Baþkan Yazýcý, Faaliyet Bülteni'nin yayýnýnýn devam edeceðini bildirdi. Osmancýk Belediyesi'nin üç ayda bir yayýnladýðý Faaliyet Bülteni'nin üçüncü sayýsý çýktý. Facebook kullanýcýlarý dikkat! orum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin Tarih Sayý: 2012/399 Esas Karar No: 2012/610 sayýlý kararý ile; orum Ýli, Boðazkale Ýlçesi, Sarýçiçek Köyü, Cilt No: 14, Hane No:ll, Birey Sýra No:31'de nüfusa kayýtlý, Yusuf ve Nurdan oðlu, 16/08/1999 Yenimahalle doðumlu, (T.C.Kimlik No:l ) Ýlkay Samet BULANIK'ýn, Ýlkay Samet olan isminin Samet olarak DÜZELTÝLMESÝNE (DEÐÝÞTÝRÝLMESÝNE) karar verilmiþtir. Ýlan olunur. 31/12/2012 (Basýn 9) Resmi Ýlanlar de verilecek. Hakimiyet merhuma Allah tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ýn amcasýnýn oðlu Fethi Kafkas dün vefat etti. Merhumun T.C. ORUM 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Sayý: 2012/399 Esas ÝLAN SGK dan 34 lira, vatandaþtan en fazla lira alma hakkýna sahip. A sýnýfý dýþýndaki hastanelerin vatandaþtan alabileceði en fazla ücretler ise þöyle sýralandý. B sýnýfý (yüzde 75) 37,50 TL C sýnýfý (yüzde 60) 32,40 TL D sýnýfý (yüzde 45) 27,30 TL E sýnýfý (yüzde 30) 22,20 TL Hastalar Kötü Muameleden Þikayetçi Hasta Haklarý Aktivistleri Derneði, son 3 yýlda Türkiye genelindeki kendisine gelen baþvurularý deðerlendirdi. Dernek merkezine bu süre zarfýnda, toplam bin 900 þikayet baþvurusu geldi. Þikâyetlerde ilk sýrayý yüzde 42 ile saðlýk kuruluþlarýndaki kötü muamele ve hizmetten faydalanamama aldý. 2. sýrada yüzde 29 la fazla fark ücretleri bulunuyor. Bunu bilgilendirme hakkýnýn ihlali, özel hayatýn gizliliðine dikkat edilmemesi izliyor. (Bugün S osyal paylaþým sitesi facebook kullanýcýlarý, her an bin 800 euro para cezasý alabilirsiniz! Almanya'daki facebook hesabý olan bir kiþinin panosunda paylaþtýðý bir link pahalýya maloldu. Linkle beraber otomatik olarak ortaya çýkan ön izleme resminin telif ücretine tabi olmasý nedeniyle, Facebook kullanýcýsýna yaklaþýk 1800 Euro para cezasý geldi. Ceza Almanya'daki Facebook kullanýcýlarý arasýnda endiþeye neden oldu. Cezayý normal bulan hukukçular, Facebook ve benzeri paylaþým sitelerindeki paylaþýmlar konusunda herkesin dikkatli olmasý gerektiði uyarýsýnda bulundu. Kaynak: Ajanslar Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilçede yapýlan bu çalýþmalarý faaliyet bülteni ile kamuoyunun bilgisine sunulduðunu dile getirdi.

16 16 SALI 8 OCAK 2013 Öðrencilere enerji verimliliði eðitimi alýk YEDAÞ, enerji verimliliðine yönelik toplum bilincinin artýrýlmasý amacýyla Samsun Final Okullarý öðrencilerine eðitim verdi. Genel Müdür Türkoðlu, Bir rüyamýz var çocuklar. Bu rüyamýzý sizlerle gerçekleþtirmek istiyoruz. dedi. Samsun, Ordu, Amasya, orum ve Sinop'un elektrik daðýtým iþini üstlenen alýk YE- DAÞ, Enerji Verimliliði Haftasý nedeniyle, öðrencilere mesken tipi elektrik tüketiminde verimli enerji kullanýmýný anlattý. alýk YEDAÞ Genel Müdürlük binasýnda gerçekleþtirilen eðitimde, öðrencilere enerjiyi nasýl verimli kullanacaklarýna iliþkin bilgi verildi. Yapýlan açýklamaya göre, eðitim seminerine Genel Müdür Nurettin Türkoðlu'nun öðrencilere hitaben yaptýðý konuþmasýndaki 'sýcak mesajý' ilgiyle dinlendi. Türkoðlu, sözlerine "Bir rüyamýz var çocuklar ve bu rüyamýzý sizlerle birlikte gerçekleþtireceðiz" diye baþladý. Türkoðlu, "Bölgemizde aðýrlýklý T olarak mesken tipi elektrik tüketiminin verimli kullanýmý ve buradan elde edilen artý deðerin üretime kaydýrýlmasý bir ALIK YEDAÞ rüyasýdýr. Biz arkadaþlarýmýzla bu rüyayý hayata geçirmek için var gücümüzle çalýþýyoruz. Bu rüyayý gerçekleþtirmekte kararlý ve inançlýyýz. Gönüllü Genel Müdür Türkoðlu, Bir rüyamýz var çocuklar. Bu rüyamýzý sizlerle gerçekleþtirmek istiyoruz. dedi. çalýþanlarýmýzý enerji verimliliði ve elektriðin yaygýn kullanýmý konularýnda eðitmeyi ve eðittiðimiz çalýþanlarýmýzýn özellikle sizler ve ev kadýnlarý aracýlýðýyla verimlilik kavramýný özellikle tüm bölgeye yaygýnlaþtýrýp yerleþtirmesini hedefliyoruz. Aslýnda bu projemiz bizim ekonomik, çevresel ve sosyal olmak üzere ele aldýðýmýz 14 kurumsal sosyal sorumluluk projemizden birisi olup, dönemine ait planlamasý kapsamýnda yürütülen bir çalýþmadýr. Bugünlerde kamuoyunun gündemine gelen Enerji ve Aile Bakanlýðý'nýn ortaklaþa koordinatörlüðünde yürütülen 'Enerji Haným Projesi'i kapsamýndadýr. Bir toplumun refahýnda kadýnlarýn önemi kadar siz genç nüfusumuza da çok görev düþüyor" dedi. Sizler enerji dedektifisiniz Genel Müdür Türkoðlu, Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduðunu ve enerji verimliliði konusunda istenilen davranýþ deðiþikliðini yaratmak için "Aðaç yaþken eðilir" düþüncesiyle hareket etmenin önemine dikkat çekerek, "O nedenle sizler bizim çok önemlisiniz. Gerçekleþtirdiðimiz eðitimlerin amacýna ulaþtýðýný, bu bilincin oluþtuðunu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Eðitimlerin tamamlanmasýyla birer enerji dedektifi olacak olan öðrencilerin, çevrelerini enerji verimliliði konusunda yönlendireceklerine inanýyoruz. Dünyada enerji iletim kaynaklarý sýnýrlý çeþitlikle olup yeni bir enerji kaynaðý tasarruftur. Buradan bir kaynak üretmiþ oluyoruz" diye konuþtu. Eðitimler sürecek Öte yandan daha önce de sosyal sorumluluk projeleri kapsamýnda karnesini alan ilköðretim okulu öðrencilerine, enerji verimliliði konusuna dikkat çekmek amacýyla yaptýrýlan özel yapbozlar daðýtan alýk YEDAÞ, çalýþmalarýný yaygýnlaþtýrmayý ve genç nüfusu enerji verimliliðine yönlendirme çalýþmalarýný sürdürüyor. Gönüllü ALIK YEDAÞ çalýþanlarýnýn enerji verimliliði ve elektriðin yaygýn kullanýmý konularýnda eðitilmelerinin ardýndan öncelikle mesken tipi elektrik tüketiminin daraltýlmasýna dönük farkýndalýk ve bilinçlendirme çalýþmalarý yapmayý hedefliyor. alýk YEDAÞ, enerji verimliliðine yönelik toplum bilincinin artýrýlmasý amacýyla Samsun Final Okullarý öðrencilerine eðitim verdi. Ýþ güvencemize sahip çýkacaðýz ürkiye (Büyük) Saðlýkçýlar ký, sürgün, geçici görevlendirme, Meclisi (T(B)SM), Türk Tabipleri Birliði, Türk Diþ Hekimleri lenmelerinin ve birimlerdeki müca- vb. uygulamalara karþý iþyeri örgüt- Birliði, Saðlýk ve Sosyal Hizmet delelerin güçlendirilmesi, Emekçileri Sendikasý, Türk Hemþireler Derneði, Devrimci Saðlýk Ýþ, saðlýkta özelleþtirmenin Truva atlarý Saðlýk çalýþanlarý ve toplumun Türk Psikologlar Derneði, Sosyal olan her iki uygulamanýn getirdiði Hizmet Uzmanlarý Derneði, Türk kayýplar, saðlýk alanýnda yol açacaðý Medikal Radyoteknoloji Derneði, tahribat konusunda bilgilendirilmesi Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve için her düzeyde yoðun bir çalýþma Teknikerleri Derneði, Saðlýk Hizmetleri Sýnýfý alýþanlarý Derneði, ner sermaye uygulamasýnýn kaldýrýl- yürütülmesi, performansa dayalý dö- Türk Ebeler Derneði, Saðlýk ve masý, ücretlerin tamamýnýn emekliliðe yansýtýlmasý, saðlýkta bütün ka- Sosyal Hizmet alýþanlarýnýn Sözü Sendikasý'nýn çaðrýsýyla geçtiðimiz týlým paylarýnýn kaldýrýlmasý için hafta sonu toplandý. mücadele yürütülmesi gerekliliðini orum dan da SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek ve Kadýn SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek. Topluma yönelik bilgilendirme ifade ettiler. sekreteri Güher Kol un katýldýðý çalýþmalarý için hastane bahçelerinde çadýrlar kurulmasý, stantlar açýlmasý, Bölge Saðlýkçýlar Meclisleri toplantý Ankara Üniversitesi Ýbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Salonu'nda gerçekleþtirildi. Toplantýya 32 ilden gelen iki yüz ellinin üzerinde saðlýk çalýþaný katýldý. toplantýlarýnýn gerçekleþtirilmesi, Kamu Özel Ortaklýðý Kanun Tasarýsý'nýn Meclis Komisyonlarýndaki sürecinin takibi ve eðer getirilecek Toplantý hakkýnda bilgi veren SES orum Þube Baþkaný Merter olursa TBMM Genel Kurulu'nda görüþüleceði gün(ler)de ülke çapýnda bütün kamu hastanelerinde eylem düzenlenmesi, Kamu Hastane Kocatüfek, Toplantýda, 2012 Kasým ayýnda CEO'larýn atanmasýyla birlikte faaliyete baþlayan Kamu Hastane Birlikleri ve Türkiye Büyük Birlikleri'nin kurulmasýný düzenleyen 663 sayýlý Kanun Hükmünde Millet Meclisi (TBMM) Komisyonlarýnda 8 Ocak 2013 tarihinde görüþülmeye baþlanacak Saðlýkta Kamu Özel Ortaklýðý Kanun Tasarýsý Kararname'nin iptali için açýlan davanýn takibi ve Anayasa Mahkemesi'nde görüþüleceði gün(ler)de ülke çapýnda bütün saðlýk kurumlarýnda eylem düzenlenmesi, 14 Mart Saðlýk Haftasý kapsamýnda, Avru- görüþüldü. T(B)SM toplantýsýnda söz alan saðlýk çalýþanlarý; pa'daki saðlýk çalýþanlarýnýn kýta çapýnda düzenleyeceði eylemlerle de Saðlýkta özelleþtirmenin son adýmlarý olan Kamu Hastane Birlikleri ve Saðlýkta Kamu Özel Ortaklýðý Kanun Tasarýsý'na karþý bir an ke çapýnda bütün saðlýk kurumlarýnda eylem düzenlenmesi önerileri- koordine ederek (Saðlýkta Özelleþtirmeye Karþý Küresel Direniþ), ül- önce Birleþik Mücadele Programý'nýn oluþturulmasý, hangi meslek örgütü veya sendikaya üye olursa olsun bütün saðlýk çalýþanlarýnýn birni dile getirdiler. likte mücadelesi için çaba gösterilmesi, bu amaçla illerde Saðlýkçýlar T(B)SM katýlýmcýlarýnýn kararý doðrultusunda, Hastane Birlikleri ve Saðlýkta Kamu Özel Ortaklýðý Kanun Tasarýsý'na karþý Birleþik Meclisleri ve Saðlýk Hakký Meclisleri'nin kurulmasý, var olanlarýn daha güçlendirilmesi, Kamu Hastane Birlikleri ve CEO'larýn icraatlarýnýn yakýndan takip edilmesi, Kamu Hastane Birlikleri'yle birlikte bas- Mücadele Programý ve takvimi çaðrýcý örgütler tarafýndan oluþturulacak ve önümüzdeki günlerde ilan edilecektir. Pazarýn gözdesi marul ve ýspanak azarda sebze fiyat- yükseliyor. Plarý Kýþ mevsiminin iyice hissedildiði bugünlerde pazarda sebze ve meyve fiyatlarý da yükselmeye baþladý. Kýþ boyunca satýþlarýn az olduðunu, vatandaþýn kýþýn semt pazarlarý yerine, marketlere gittiðini söyleyen pazarcýlar, 'Þu an pazarda satýþ yok. Havalar soðudu vatandaþ pazara gelmiyor. ' dedi. Pazarda alýveriþ yapan vatandaþlar ise marketlere nazaran semt pazarlarýnda fiyatlarýn uygun olduðunu dile getiriyor. En çok ýspanak ve marul satýlýyor Pazarcýlar geçen haftalara göre fiyatlarýn yükseldiðini özellikle, salatalýk, domates gibi yaz sebzelerinde gözle görülür bir yükseliþ olduðunu söylüyor. Pazarda bugünlerde en çok satýlan ürünlerin baþýnda ise ýspanak ve marul geliyor. Bu hafta Pazartesi Pazarý'nda bazý ürünlerin fiyatlarý þöyle: Ispanak: 2 TL Biber: 1 TL Domates: 1,50 Kr Turp: 1 TL Havuç: 1 TL Patates: 50 Kr Soðan: 50 Kr Maydanoz: 50 Kr Marul: 1,5 TL Pýrasa: 1,5 TL Prostat kanseri, en sýk görülen 2. kanser türü P rostat kanserinin Türkiye de erkekler arasýnda görülen en sýk ikinci kanser türü olduðunu belirten Medicana Pazarda sebze ve meyve fiyatlarý yükselmeye baþladý. International Ankara Hastanesi Üroloji Doktoru Ege Can Þerefoðlu, düzenli kontrollerle erken tanýnýn önemini belirtti. Þerefoðlu, Prostat, mesane ve idrar kanalý arasýnda yer alan, sperm taþýnmasý ve beslenmesinde rol oynayan sývýlarýn üretiminden sorumlu, kestane þeklinde bir organdýr. Bu organýn kanseri, Amerika Birleþik Devletleri ve Avrupa ülkelerindeki erkeklerde en sýk görülen kanser türüdür. Ülkemizde ise, erkeklerde akciðer kanserinden sonra en sýk görülen ikinci kanser türü olduðu tespit edilmiþtir. Prostat kanseri 50 yaþ altý erkeklerde oldukça nadirdir ve görülme sýklýðý yaþla birlikte artýþ gösterir. Prostat kanseri, kansere baðlý ölüm nedenleri arasýnda ikinci sýrada yer almaktadýr. Yapýlan çalýþmalarda yaþam boyu tahmini hastalýk riski %16,72, hastalýða baðlý yaþam boyu ölüm riski %2.57 olarak hesaplanmýþtýr. dedi. Prostat kanserinin nasýl geliþtiðine dair bilgiler veren Þerefoðlu, Prostat kanserine neyin sebep olduðu veya ne gibi faktörlerin hastalýðý ilerlettiðine dair bilgiler sýnýrlý olsa da, yapýlan epidemiyolojik çalýþmalarla çevresel, ailesel ve genetik faktörlerin rol oynadýðý konusunda önemli ipuçlarý elde edilmiþtir. Analizler prostat kanserine yakalanma riskinin ailede etkilenen birey sayýsý, yakýnlýk derecesi ve hastalýðýn erken ortaya çýkmasý ile artýþ gösterdiðini ortaya koymuþtur. Prostat kanseri geliþiminde ilerleyen yaþ, etnik köken ve kalýtýmýn kanýtlanmýþ önemli etkileri mevcuttur. Prostat hücrelerinde meydana gelen DNA deðiþiklikleri neticesinde hücre büyümesi ve bölünmesinde normal dýþý davranýþlar ortaya çýkar. Normal hücreler ölür iken normal dýþý hücrelerin hayatta kalmalarý sonucunda tümöral bir yapý oluþur ve bu yapý çevre dokulara ve uzak bölgelere yayýlabilir. Kanserin geliþimde; Genetik özellikler, evresel etkiler, Beslenme alýþkanlýklarý ve obezite, Özellikle doymamýþ yaðdan zengin beslenme ve artmýþ vücut kitle indeksinin prostat kanseri riskini arttýrdýðýna yönünde kanýtlar mevcuttur. Ayrýca; Cinsel iliþki alýþkanlýklarý, Sigara ve alkol kullanýmý, Uzun süreli prostat enfeksiyonlarýnýn da etken olduðu bilinmektedir." diye konuþtu. Medicana International Ankara Hastanesi Üroloji Doktoru Ege Can Þerefoðlu, Prostat kanserinin erken tanýsýnýn önemine deðinerek, Prostat kanserinin erkenden yakalanýp daha etkin bir þekilde tedavi edilebilmesi için erkeklerin 40 yaþýndan sonra Pazarcýlar Kýþ boyunca satýþlarýn azaldýðýný belirtiyor. düzenli olarak kontrol edilmesi önerilir. Eðer kiþinin ailesinde prostat kanserli hasta varsa taramaya daha erken yaþta baþlanabilir. Kontrolde sýklýkla parmakla muayene ve kanda PSA denilen bir maddenin ölçümü yapýlýr. Bu testlerde saptanan bir bozukluk olursa ultrason eþliðinde prostattan doku örnekleri alýnýp incelenir. Eðer kiþinin ilk PSA deðeri 1 ng/ml'nin altýnda ise ve ailede baþka prostat kanserli hasta yok ise, 8 yýllýk tarama aralýðý yeterlidir. Yetmiþ beþ yaþ üzerindeki erkeklerde ise kanda PSA ölçümü yapýlmasý gerekli deðildir. Prostat kanseri yavaþ ilerleyen bir kanser olup erken evrede nadiren herhangi bir þikayete sebep olur. Bulgu verdiðinde sýklýkla ileri aþamadadýr. Erken evrede tespit edilen, prostat içinde sýnýrlý kanserin baþarýlý tedavi þansý daha yüksektir. Ýleri evre yaygýn hastalýkta bulgularda; Ýdrar yapma zorluðu ve idrar yapma alýþkanlýklarýnda deðiþiklikler, Ýdrar yollarýnda týkanýklýða baðlý böbrek yetmezliði bulgularý, semende ve idrarda kan görülmesi, semen miktarýnda azalma, iktidarsýzlýk, kemik aðrýlarý, kemiklerde hafif zorlamalarla dahi oluþan kýrýklar, kansýzlýk, bacaklarda þiþlik, kasýk bölgesinde aðrý mevcut olabilir. diyerek tedavi yöntemlerinden de söz etti; Prostat kanseri nasýl tedavi edilir? Bu hastalýðýn etkin tedavisi cerrahi olup, erken evrede yakalanan hastalarda etkili sonuçlar verebilmektedir. Cerrahiye uygun olmayan veya cerrahiden fayda görmeyecek hastalara ýþýn tedavisi (radyoterapi) ve hormon tedavisi birlikte ya da ayrý ayrý uygulanabilir. Radyoterapi kasýk bölgesine uygulanýr ve prostat içindeki kanserli hücrelerin yok edilmesi amaçlanýr. Hormon tedavisinde ise prostat büyümesinde rol oynayan erkeklik hormonlarýnýn (Testosteron) ilaçlar yoluyla baskýlanmasý hedeflenir. Hormon tedavisi bilinen kemoterapilerden farklýdýr. Günlük aðýzdan alýnan tabletler ve ayda bir ya da üç ayda bir karýn cildi ya da kas içine uygulanan iðneleri içerir. Selenyum, E vitamini, soya, likopen, yeþil çayýn prostat kanserini önlemede faydalý oluðuna dair araþtýrmalar yapýlsa da tam olarak kanýtlanmýþ etkileri bulunmamaktadýr. Medicana International Ankara Hastanesi Üroloji Doktoru Ege Can Þerefoðlu.

17 SALI 8 OCAK 2013 Kulüplü Yýldýz Kýzlar basketbol grupda ikinci maçlar oynandý SALON : Atatürk. HAKEMLER : Ýbra- him Coþkun, Ali Gümüþ. GENLÝKSPOR : Tuðçe, Fatma, Nur, Eda, Sümeyye, Ýpek, Sevgi. YÝBO GENLÝKSPOR : Seda, Hatice, Mine, Esra, Tuðçe, Melisa, Dilek, Gizem. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: (Gençlikspor). 2. Periyot: (Gençlikspor). 3. Periyot: (Gençlikspor). 4. Periyot: (Gençlikspor) Basketbol Ýhtitas: 55 - Görkemspor: 7 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Hakan Kaya, Altuð Kümbül. BASKETBOL ÝHTÝSAS : Nevra, Aslý, Sinem, Büþra, Rümeysa, Ayþenur, Ýlay, Þeymanur, Sümeyra, Nuriye, Meltem. GÖRKEMSPOR : Emine, Elif, Zehra, Ýrem, Ece, Asira, Asena, Didem, Merve. PERÝYOTLAR : 1. Periyot: 20-2 (Basketbol Ýhtisas). 2. Periyot: 12-1 (Basketbol Ýhtisas). 3. Periyot: 16-0 (Basketbol Ýhtisas). 4. Periyot: 7-4 (Basketbol Ýhtisas). Muah Thai 10 Kýhan sýnavý yapýldý M uay Thai Federasyonu tarafýndan organize edilen 10 Kýhan (Kuþak) sýnavý ilimizde yapýldý. orum ile birlikte Amasya ve Ordu dan sporcularýn katýldýðý 10 Khan sýnavý Atatürk Spor Salonu Boks Salonu bölümünde yapýldý. Sýnavda Komisyon Þahin Güler baþkanlýðýnda Aydýn Fýrat ve Hasan alýþkan dan oluþtu. orum dan dört Amasya ve Ordu dan da dört sporcunun katýldýðý sýnav sonunda sporcular baþarýlý olarak 10 Kýhan belgesi almaya hak kazandýlar. Küçük kýzlar voleybolda grup maçlarý tamamlandý Grup maçlarý sonunda A grubundan Karþýyaka ve 23 Nisan B grubundan Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu ile Ýskilip Atatürk Ortaokulu, C grubundan Mecitözü YÝBO ile TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu, D grubundan ise Bahçelievler Salim Akaydýn ile Ýntilap Ortaokullarý ikinci tura yükseldiler. O kullararasý küçük kýzlar voleybol il birinciliðinde grup maçlarý dün oynanan müsabakalar ile sona erdi. Ýkinci turda mücadele edecek takýmlar belli oldu. Dört grupta 14 takýmýn mücadele ettiði küçük kýzlar voleybol il birinciliðinde dün oynanan son maçlarýn ardýndan ikinci turda mücadele edecek sekiz okul belli oldu. Dün oynanan maçlar sonunda A grubundan Karþýyaka ve 23 Nisan B grubundan Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu ile Ýskilip Atatürk Ortaokulu, C grubundan Mecitözü YÝBO ile TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu, D grubundan ise Bahçelievler Salim Akaydýn ile Ýntilap Ortaokullarý ikinci tura yükseldiler. Ýkinci turda daha önce hazýrlanan statü gereði sekiz takým dörderli iki gruba ayrýldý. Buna göre ikinci turda A gru- bunda Karþýyaka, Mecitözü Atatürk, Ýskilip Atatürk ve Ýnkilap Ortaokullarý yer alýrken B grubunda ise Türkiyem, Bahçelievler Salim Akaydýn, 23 Nisan ve TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu yer aldýlar. Tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan okullar çapraz olarak yarý finalde karþýlaþacak, kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük mücadelesi verecekler. Ýkinci turda ilk maçlar bugün oynanacak. Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Spor Salonu nda oynanacak ikinci tur ilk maçlarý programý þöyle: Saat Karþxýyaka - Ýnkilap. Saat Mecitözü Atatürk - Ýskilip Atatürk. Saat Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu - TOKÝ Þehit Þükrü Özyol. Saat Bahçelievler Salim Akaydýn - 23 Nisan. Uðral, Muhammed Demirtaþ. HE KÜLTÜRSPOR : Damla, Nur, Þeyda, Nur, Ýrem, Betül, Beyza, Aslýhan, Gamze, Simge, Esra, Beyza. HE KÜLTÜRSPOR B : Edanur, SALON : Mahmut Atalay. HAKEMLER : Ünal Yurt, Hüseyin Kanber. TÜRKÝYEM ÝMAM HATÝP ORTAOKULU: Ela, Ýrem, Elifnur, Duygu, Gülzade, Asu, Betül, Merve. ZÝYA GÖKALP ÝLKOKULU: Sinem, Simge, Deniz, Buse, Berfin, Ýlayda, Meltem, Özge, Burçin, Kamer. SETLER: 1.SET:21-18, 2.SET: 2115 (Türkiyem Ýmam Hatip). Bahçelievler: 2- Yunus Emre:0 HE Kültürspor A: 96 - HE Kültürspor: 32 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Dursun 17 SALON : Mahmut Atalay. HAKEMLER : Irmak Deniz Özpa- Ayça, Selin, Sevcen, Hazal, Buse, Azra, Türkü, Tuðba, Ceren, Dilara. muk, Hasan Olgun. BAHELÝEVLER SALÝM AKAYDIN ORTAOKULU: Leman, PERÝYOTLAR : 1. Periyot: 27-5 (HE Kültürspor A). 2. Periyot:29-6 (HE Kültürspor A). 3. Periyot: 20-4 (HE Kültürspor A). 4. Periyot:20-17 (HE Kültürspor A). Funda, Dilan, Yaren, Buse, Sedef, Elif, Selen. YUNUS EMRE ÝLKOKULU: Aysu, Simge, Nazlýcan, Tuðçe, Dilan, Emine, Elçim, Gizem. SETLER: 1.SET: 21-8, 2.SET: 2110 (Bahçelievler). Ýskilip Atatürk: 2 - Osmancýk Atatürk: 0 SALON : OSMANCIK ATATÜRK ORTAMahmut Atalay. HAKEMLER : Ünal Yurt, Hüseyin Kanber. ÝSKÝLÝP ATATÜRK ORTAOKU- LU : Kader, Yaðmur, Buse, Þerife, Seda, Feyza, Ayþegül, Dilara, Zeynep. OKULU: Merve, Gülser, Bengisu, Nida, Sümeyra, Müjde, Esra, Ahsen. SETLER: 1.SET:21-10, 2.SET: (Ýskilip Atatürk). Karþýyaka: 2-23 Nisan: 1 SALON : Mahmut Atalay. HAKEMLER : Hüseyin Kanber, Ünal Yurt. KARÞIYAKA ORTAOKULU: Cansu, Begüm, Melisa, Yaðmur, Fatma, Asya, Buse, Doða. 23 NÝSAN ORTAOKULU: Zeynep, Özge, Ayþe, Nazlý, Beyza, Sümeyye, Þueda, Buse, Ümit. SETLER: 1.SET: 25-23, 2.SET: 16-21, 3.SET: Aþýrý sýcak içecekler diþleri çatlatýyor var. Ýçimizi ýsýtalým derken diþten olmak da Havalarýn soðumasýyla birlikte tüketimi daha da artan sýcak içeceklerin diþ çatlaklýklarýna, bunun da zamanla diþ çürümelerine neden olduðu bildirildi. Selçuk Üniversitesi (SÜ) Diþ Hekimliði Fakültesi Aðýz Diþ ve ene Cerrahisi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Ercan Durmuþ, soðuk kýþ aylarýna girmeden önce ciddi bir aðýz muayenesinden geçmenin son derece önemli olduðunu söyledi. Soðuk havalarla birlikte sýcak içeceklere yönelimlerin arttýðýna dikkati çeken Durmuþ, ''Sýcak içecekler de ayný soðuk içecekler gibi baþta ön diþlerimiz olmak üzere tüm diþlerimizin yüzeylerinde küçük çatlaklar oluþturmaya baþlar. Zamanla bu oluþan çatlaklarýn içinde mikroplarýn üremesi ile birlikte diþ çürümeleri baþlar'' diye konuþtu. Durmuþ, yapýlan bilimsel çalýþmalarda aþýrý sýcaðýn diþ yüzeyindeki koruyucu yapýyý kalýcý olarak bozduðu ve renk deðiþikliði oluþturduðunun tespit edildiðini belirtti. Kaynamýþ sývý gýdalarýn tüketilmeden bir miktar soðumasýnýn beklenmesi gerektiðini aktaran Durmuþ, þöyle devam etti: ''Özellikle vücut ýsýsýný kaybettiðimiz açýk alanlarda içimizi ýsýtmasý için içtiðimiz sýcak içecekler yerine ýlýk içecekler tüketmeliyiz. Bununla birlikte aþýrý sýcak kahve ve çay da ayný sigara gibi diþlerimizin renklenmesine neden olur. Sýcak sonrasý diþlerimizdeki hassasiyet 3-4 gün devam edip, aðrý oluþturuyorsa, muhakkak diþ hekimine baþvurmalýyýz. Aðrýlar, diþlerimizde bizim göremediðimiz çürük ve enfeksiyonlarýn habercisi olabilir.'' Vücut Direnci de Diþleri Etkiliyor Durmuþ, vücut direncini artýrýcý yiyecekler tüketmenin ve soðuk algýnlýðýndan korunmanýn diþ saðlýðý açýsýndan da önemli olduðunu vurgulayarak, þöyle devam etti: ''Mutsuzluk, karamsarlýk, soðuk havalar, güneþ enerjisinin azalmasý, stres, gerginlik, aðýz içinde birçok hastalýða da davetiye çýkarýr. Bu gibi durumlar vücut direncinin düþmesine, sonrasýnda diþ ve diþ etinden kaynaklanan enfeksiyonlarda artýþa neden olmaktadýr. Vücut direncinin düþmesiyle birlikte soðuk algýnlýðýna baðlý enfeksiyonlardaki artýþ, kiþilerin diþlerini fýrçalamasýný önemli ölçüde engeller. Özellikle gömülü veya yarý gömülü diþlerden kaynaklanan enfeksiyonlar oldukça can sýkýcý olabilmekte. Hastanýn diþ hekimine danýþmadan kendi kendine aldýðý ilaçlar tedaviyi oldukça zorlaþtýrmaktadýr. Güneþ enerjisinin azaldýðý bu günlerde özellikle kemik yapýsýna ve kan basýncýna destek olan D vitamini seviyesi düþmektedir. Bunun neticesinde diþleri tutan hassas yapýdaki kemikler zayýflamakta, dikkat edilmediði takdirde erken yaþlarda diþ kayýplarý görülmektedir.''

18 18 SALI 8 OCAK 2013 Genç Kýzlar futsal ilk kez sahne aldý Ýlimizde ilk kez düzenlenen Liseli genç kýzlar futsal il birinciliði dün oynanan iki maçla baþladý. Ýki grupta altý okulun mücadele ettiði il birinciliðinde ilk gün maçlarýnda Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi ile Ticaret Meslek Lisesi golsüz berabere kalýrken, Spor Lisesi ile Kýz Meslek Lisesi ni 8-0 yenmeyi baþardý. Final Grubu heyecaný artýyor 1. Küme de 13. hafta maçlarý sonunda Ulukavakspor yoluna kayýpsýz devam etmeyi sürdürdü. imentospor kazanarak arayý açarken final grubu mücadelesi veren Özel Ýdare ve Osmancýkgücü haftayý puansýz kapatýnca takipçileri final grubu için umutlandý. Mecitözüspor ise ligde kalma Amatör Küme de 13. hafta maçlarý sonunda 1. final grubu mücadelesi iyice kýzýþtý. Ýlk dört için avantajlý konumdaki Ýl Özel Ýdarespor ve Osmancýkgücü nün haftayý puansýz kapatmalarý bu yarýþý iyice artýrdý. 1. Amatör Küme Büyükler puan durumu Haftanýn Sonuçlarý: Eti Lisesi Gençlik - Ýl Özel Ýdarespor : 3-2 Mecitözüspor - Sungurluspor : 0-3 Alaca Belediyespor - Ulukavakspor : 0-3 Osmancýk Belediyespor - imentospor : Ocak pazar : Ulukavakspor - Mecitözüspor. Ýl Özel Ýdarespor - Osmancýkgücüspor. Hitit Gençlik - Alaca Belediyespor. Bayat Belediyespor - Osmancýk Belediyespor. Sungurluspor - Eti Lisesi Gençlik. L iseli Genç Kýzlar futsalda ilk kez sahne aldýlar. Bu yýl ilk kez düzenlenen genç kýzlar futsal il birinciliðinde üç grupta toplam on takým mücadele ediyor. Osmancýk grup merkezinde müsabakalar tamamlandý. Merkezde ise ilk maçlar dün oynandý. Tevfik Kýþ Spor Salonu nda oynanan ilk maçlarda A grubunda Boðazkale Lisesi ilk günü bay geçerken bu grupta oynanan tek maçta Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi ile Merkez Ticaret Meslek Lisesi okullarý karþý karþýya geldi. Zorlu mücadeleye sahne olan maçýn normal süresinde takýmlar gol bulamayýnca karþýlaþma baþladýðý gibi golsüz beraberlikle sona erdi. Statü gereði eþitlik halinde üstün tarafý belirlemek için yapýlan penaltý atýþlarýnda rakibini 4-3 üstünlük saðlayan Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi avantaj yakaladý. Bu maçýn ardýndan ise B grubundaki ilk karþýlaþmada Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ile Kýz Meslek Lisesi okullarý karþýlaþtý. Rakibi önünde baþtan sona kadar üstün bir oyun çýkartan Spor Lisesi rakibini 8-0 gibi farklý skorla yenerek gruba galibiyetle baþladý. Ýkinci maçlar bugün Liseli Genç kýzlar futsalda gruplarda ikinci maçlar bugün oynanacak. Saat de Boðazkale Lisesi ile Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi karþýlaþacak. Bu maçý Bilge Kaðan kazanmasý halinde gruptan çýkmayý garantileyecek. Saat de oynanacak ikinci maçta ise Mehmetcik Anadolu Lisesi ile Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi karþýlaþacak. Bu maçýda Spor Lisesi kazanmasý halinde ikinci turda mücadele etme hakký elde edecek. orumspor un düþme hattýndaki rakiplerinden Siirtspor transferde hýz kesmiyor. Siirtspor, Göztepe'den Yüksel Kayaalp ve Ankara Demirspor'dan Bartu Büyükyýldýrým ile sezon sonuna kadar anlaþtý. Siirtspor Sportif Direktörü Benhur Babaoðlu, ligin ikinci yarýsýnda güçlü bir Siirtspor oluþturmak için takýmdaki eksiklikleri hýzla giderdiklerini ifade ederek, transfer çalýþmalarýna devam ettiklerini söyledi. Daha önce Kahramanmaraþ Belediyespor'dan Sinan Demir ve Emrah Uçar, Erzurum Belediyespor'dan da Musa alýk Yedaþ futbol turnuvasýnda yedi takým mücadele etti orum u Körfezim ve Hattuþa temsil edecek umutlarýný büyük oranda yitirdi. Bayat Belediyespor-Osmancýkgücüspor : 1-0 PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Ulukavakspor imentospor Ýl Özel Ýdare Osmancýkgücü Eti Lisesi Osm. Belediye Hitit Gençlik Bayat Belediye Sungurluspor Alaca Belediye Mecitözüspor alýk Yedaþ tarafýn- düzenlenen fut- dan bol turnuvasýnda orum u temsil edecek iki takým Körfezim ve Hattaþa oldu. orum da yedi takýmýn mücadele ettiði il birinciliðinde finalde mücadele eden Körfezim ve Hattuþa arasýndaki maçtan 4-3 lük galibiyetle ayrýlan Körfezim birinci Hattaþa ise ikinci olarak bölge birinciliðinde orum u temsil etme hakký kazandý. Bir ay süren yedi takýmýn tek devreli lig statüsünde mücadele ettiði turnuvada namaðlup Ulukavakspor ligdeki 12. maçýnda 12. galibiyeti Alaca Belediyespor deplasmanýnda 3-0 lýk skorla almayý baþardý. Siyah beyazlýlar final grubu için en rahat takým görünüyor. imentospor ise zorlu Osmancýk Belediyespor deplasmanýnda son dakikalara 1-1 lik beraberlikle girerken sahneye çýkan tecrübeli golcüsü Erol la bulduðu iki golle sahadan 3-1 galip ayrýlarak üç puanýn sahibi oldu. Bu galibiyetle yeþil beyazlý takýmda final grubu hedefine önemli bir adým attý. Final grubu mücadelesi veren Ýl Özel Ýdarespor ikinci yarýda kaybettiði puanlarla yarýþta yara alan Eti Lisesi Gençlikspor yeniden umutlanmak adýna kazanmak zorunda olduðu maçta rakibini oldukça tansiyonu yüksek geçen mücadele sonunda 3-2 yenerek umutlarýný önümüzdeki haftalara taþýdý. Ligin ilk yarýsýný son sýralarda tamamlayan Bayat Belediyespor ikinci yarýda evinde oynadýðý üçüncü maçta üçüncü galibiyeti final grubu mücadelesi veren Osmancýkgücüspor u tek golle yenerek aldý. Bu galibiyetle Bayat Belediyespor alt sýralardan iyice uzaklaþtý ve çýkýþýný devam ettirmesi halinde final grubu þansýný bile yakalayabilir. Haftanýn en kritik maçýnda ise ligde kalma yolunda mücadele eden iki takým Mecitözüspor ile Sungurluspor Mecitözü sahasýnda karþýlaþtýlar. Sungurluspor cezalý futbolcularýna raðmen deplasmandan 3-0 lýk galibiyetle dönerek rakibi ile arasýndaki puan farkýný yediye çýkardý ve rahat bir nefes aldý. Ligde bu hafta final grubu mücadelesi veren takýmlarýn birbirleriyle oynayacaklarý maçlar yarýþý iyice kýzýþtýracak gibi görünüyor. iki takým Körfezim ve Hattaþa takýmlarý hafta sonunda birincilik ve ikincilik için karþýlaþtýlar. alýk Yedaþ Müdürü Ýlyas Akyol ve diðer birim müdürleri ile çok sayýda taraftarýn izlediði maça Körfezim takýmý fýrtýna gibi baþladý ve ilk yarýyý 3-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda maçýn bittiðine sanan Körfezim e Hattuþa takýmý futbolun gerçeðini bir kez daha hatýrlattý ve peþ peþe üç gol bularak skoru 3-0 yaptý. Son bölümledi büyük çekiþmeye sahne Siirtspor transferde hýzlý olan maçta son dakikalarda bulduðu golle Körfezim takýmý 4-3 galip ayrýlarak birincilik kupasýnýn sahibi oldu. Final maçýnýn ardýndan düzenlenen törenle birinci olan Körfezim takýmýna kupasýný Müessese Müdürü Ýlyas Akyol verdi. alýk Yedaþ bölgedeki iller arasýnda düzenlenen turnuvada bölge birinciliði Samsun, orum ve Sinop illerinden ikiþer Amasya ve Ordu dan ise birer olmak üzere toplam sekiz takým mücadele edecek. Samsun da yapýlacak final liginde sekiz takým mücadele edecek ve orum u Hattuþa ve Körfezim temsil edecek. Maçlar sonunda þampiyon olan takýma kupa ve madalyalarýn yaný sýra sürpriz hediyelerde verilecek. Ballý ile sezon sonuna kadar anlaþma imzaladýklarýný hatýrlatan Babaoðlu, "Transfer çalýþmalarýmýz devam ediyor. Antalya kampýnda daha önce beðendiðimiz futbolcularý denemeye davet ediyoruz. Deðiþik mevkilerde 8-10 futbolcuya ihtiyacýmýz var. Bunlarý transfer etmek için çeþitli futbolcularla görüþmelerimiz sürüyor. Daha önce renklerimize baðladýðýmýz üç futbolcu dýþýnda iki futbolcuyla da anlaþmaya vardýk. Göztepe'den Yüksel Kayaalp ile Ankara Demirspor'dan Bartu Büyükyýldýrým ile sezon sonuna kadar anlaþma imzaladýk. Bu iki futbolcu da, ligin ikinci yarýsýnda takýmýmýzýn baþarýsý için ter akýtacaklardýr. Transfer için görüþmelerimiz devam ediyor" þeklinde konuþtu. Babaoðlu, 14 Ocak'ta bitirmeyi planladýklarý Antalya kampýnýn da çok verimli geçtiðini sözlerine ekledi. Spor Lisesi: 8 - Kýz Meslek Lisesi: 0 SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Emre Alagöz, Furkan Alagöz KIZ TEKNÝK VE MESLEK LÝSE- SÝ : Esra, Ayþenur, Funda, Satý, Birtaze, Emine, Mine, Seher, Aylin, Sibel, Semanur, Berrin. ANADOLU GÜZEL SANAT- Bilge Kaðan TML: 0 - Ticaret Meslek: 0 SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Emre Alagöz, Furkan Alagöz BÝLGE KAÐAN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ: Nevin, Kevser, Cansu, Dilara, Aysel, Ceren, Buket, Zeynep. TÝCARET MESLEK LÝSESÝ: Melike, Gizem, Demet, Gamze ayýr, orumspor un grubundaki rakiplerinden Kastamonuspor, ara transfer çalýþmalarý kapsamýnda ilk transferlerini gerçekleþtirdi. Teknik direktör Avni Okumuþ un çabalarý ile Gençlerbirliði Alt Yapýsýndan Haydar Deniz ve Murat Sývacý yý Kastamonuspor kadrosuna dahil oldu. Haydar Deniz sezonun ilk yarýsýnda Gençlerbirliði A2 Takýmý nýn orta sahasýnda, Murat Sývacý ise U18 Takýmý nýn ileri ucunda görev yapýyordu. LAR VE SPOR LÝSESÝ: Yonca, Zahide, Kübra, Banu, Cangül, Derya, Muazzez, Fatma, Dilan, Zehra, Melikenur, Gözdenur. GOLLER: ve 16. dakikalarda Cangül, 18. ve 24. dakikalarda Dilan, 20. (penaltýdan) ve 21. dakikalarda Zehra, 30. dak. Zahide. (Spor Lisesi). Gamze Budak, Kübra, Buse, Esra, Ayþe, Müberra, Hatice, Yadigar. GOL: Yok. NOT: Ýki takým arasýnda puan eþitliði olmasý halinde üstün tarafý belirlemek üzere yapýlan penaltý atýþlarýný Bilge Kaðan Ticaret Meslek Lisesi 4-3 kazandý. Kastamonuspor dan iki transfer Erzurum, Bolu ya güç yetiremedi: 0-2 orum Belediyespor un grubundaki ra- Erzurum Büyükþehir Bele- kiplerinden diyespor Antalya da oynadýðý hazýrlýk maçýnda PTT 1. lig takýmlarýndan Boluspor a 2-0 yenildi. Kamp yaptýðý Rui Kaya Otel in sahasýnda Erzurum Büyükþehir Belediyespor la karþýlaþan Boluspor rakibini 7. dakikada golcü futbolcusu Serge Djiehoua, 70. dakikasýnda Djiehoua nýn yerine oyuna dahil olan Aydýn etin in attýðý gollerle 2-0 yendi.

19 SALI 8 OCAK ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE 8 OCAK 2013 orum 4. Ýcra Müdürlüðü orum Tapu Müdürlüðü nün Pýnarçay köyü Kýr mevkii cilt sayfa 7/613 te kayýtlý 629 parsel de bulunan ,00 m2 yüzölçümlü fabrika binasý ve arsasý vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi ,20 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 orum 4. Ýcra Müdürlüðü orum merkez Tapu Müdürlüðü nün Yavruturna Mah., Sülüklü Mevkii 1818 ada, 17 parselde 802,50 m2 arsa üzerinde bulunan 2 kat 11 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 T.C. Merkez orum 1. Ýcra Dairesi Ana gayrimenkulu tek katlý kargir ev ve arsasý vasfýnda kayýtlý taþýnmaz üzerinde, halihazýrda kullanýlmakta olan dubleks mesken ve tek katlý garaj þeklinde yapýlar mevcut cins tahsisi yapýlý taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 T.C. orum 2. Ýcra Müdürlüðü 19 ES 239 plaka sayýlý, Volkswagen marka aracýn satýþý iþi. Muhemmen bedel: YÝTÝK orum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim (2 cilt) fatura, (5 cilt) perakende fiþi ve 1-50 (1 cilt) gider pusulasýný kaybettim. Hükümsüzdür. Necati ÖZKARSLI Hüsnü oðlu 1955 orum Doðumlu T.C.No: (.HAK:96) YÝTÝK orum Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi Bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Ýsmail ÖZ Mustafa oðlu 1992 orum Doðumlu (.HAK:99) YÝTÝK Erciyes Üniversitesi Nevþehir Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme Bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Ýsmail Refik GÖRGÜLÜ Halil oðlu 1982 Ýstanbul Doðumlu (.HAK:97) (.HAK:101) Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 9 OCAK T.C. orum 1. Ýcra Müdürlüðü 06 VRS 97 plakalý 2008 model, siyah renkli Peugeot marka aracýn satýþý iþi Yer: Cumhuriyet Mah. Ýsmet Ýnönü Cad. No:5 Ortaköy / orum Saat: 14:00-14:10 10 OCAK Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý 6 kalem mefruþat ve giyim malzemeleri alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 11 OCAK T.C. orum 2. Ýcra Müdürlüðü 34 EJ 6463 plakalý, 2007 model, Hyundai marka, krem beyazý renkli, H100 TCI açýk kasa tipli, kamyonet cinsinde aracýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 KOSGEB orum Hizmet Merkezi Müdürlüðü Aksaray 1 adet, Amasya 1 adet, orum 5 adet, Karaman 1 adet, Kayseri 3 adet, Konya 5 adet, Nevþehir 1 adet, Sivas 1 adet, Tokat 1 adet, Yozgat 1 adet olmak üzere 20 adet temizlik elemaný alýmý iþi. Yer: Organize Sanayi Bölgesi KOSGEB Binasý No 8 orum Saat: 10:00 16 OCAK Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý 41 kalem týbbi sarf malzeme (UBB kapsam dýþý) idari çerçeve alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 17 OCAK T.C. orum 4. Ýcra Müdürlüðü 35 VA136 plakalý 2008 model Volkwagen marka kamyonetin satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 21 OCAK Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü 2. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 22 OCAK orum Belediye Baþkanlýðý Sürücüsüyle birlikte araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 23 OCAK T.C. orum 2. Ýcra Müdürlüðü 19 M 0013 plaka sayýlý, 1997 model Ford marka, beyaz renli minibüs cinsinde aracýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 24 OCAK T.C. orum 3. Ýcra Müdürlüðü 06 YS 077 plakalý 2008 model Ford marka kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi Yer: orum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 orum Belediye SEKRETER ARANIYOR Ofisimizde çalýþtýrýlmak üzere yaþlarý arasýnda diksiyonu düzgün bayan eleman alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Yýlmaz Oto Emlak Ofisi Yavruturna Mah. Cengiz Topel Cad. (.HAK:88) Kiralýk Daire orum Akkent TOKÝ de 3+1 kombili daire kiralýktýr. Mür. Tel: Yýl arþýsý Büro Kýsmý 1. Kat Baþkanlýðý Havuz bakým onarým çalýþtýrýlmasý ve temizliði hizmet alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 31 OCAK T.C. orum 2. Ýcra Müdürlüðü 19 TS 055 plakalý Toyota Avensis 1.6 Elegant marka, 2010 model, siyah renkli hasarsýz aracýn satýþý iþi Yer: orum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 5 ÞUBAT T.C. orum 4. Ýcra Müdürlüðü orum Tapu Müdürlüðü nün Bahçelievler Mah ada, 493 parselde kayýtlý 548,84 m2 arsa üzerindeki binanýn 2. kat 7 nolu mesken vasfýndaki baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 18 ÞUBAT T.C. orum 2. Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnmaz: orum ili merkez obandivan köyü, Tahtalý mevki, cilt 3, sayfa 265, parsel 262 de m2 alanýnda tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 (.HAK:66) 2. Taþýnmaz: orum ili merkez obandivan köyü, Tahtalý mevki, cilt 4, sayfa 353, parsel 350 de ,00 m2 alanýnda tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:15-14:25 3. Taþýnmaz: orum ili merkez obandivan köyü, Kýr mevki, cilt 13, sayfa 1204, parsel 1192 de ,00 m2 alanýnda tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 4. Taþýnmaz: orum ili merkez obandivan köyü, Kýr mevki, cilt 13, sayfa 1247, parsel 1235 de 7.300,00 m2 alanýnda tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:45-14:55 19 ÞUBAT ourm 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum merkez Bayat köyü, 94 parselde kayýtlý m2 tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliye Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 Yeni Buðday Pazarý nda Satýlýk 1000 Tonluk Depo (.HAK:3865) Kiralýk Ýþyeri Ilýca Caddesinde 400 m2 dükkan kiralýktýr. Mür. Tel: Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere lise mezunu tercihen elektrik-elektronik bölümü mezunu ve yetiþtirilmek üzere bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Özbek Telefon Karen Yetkili Servisi ve Alarm Güvenlik Sistemleri Adres: Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak (.HAK:102) No: 9/D (Afra Düðün Salonu Yaný) (.HAK:3429) (.HAK:79) (.HAK:82) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEMAN ARANIYOR Emlak ofisimizde çalýþtýrýlmak üzere lise mezunu ya da 2 yýllýk yüksek okul mezunu geliþime açýk tercihen tecrübesiz bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Kara Ýnþaat (.HAK:73) DEVREN SATILIK ÝÞYERÝ Alaca-orum Yolu 6. Km de bulunan bünyesinde Akaryakýt&LPG Ýstasyonu ve Lokanta bulunan iþyeri devren satýlýktýr. Not: Ýstasyon oturumu m2 olup m2 si çamlýktýr. Toplam: m2. Mür. Tel: ELEMAN ÝLANI AKARYAKIT ÝSTASYONUMUZ BÜNYESÝNDE ALIÞTIRILMAK ÜZERE; MARKET BÖLÜMÜMÜZ ÝÝN DÝKSÝYONU DÜZGÜN, HALKLA ÝLÝÞKÝLERDE TECRÜBELÝ, BÝLGÝSAYAR KULLANABÝLEN, EN AZ LÝSE MEZUNU, 30 YAÞINI AÞMAMIÞ, SÝGARA KULLANMAYAN BAY-BAYAN SATIÞ ELEMANLARI ALINACAKTIR. ERKEK ADAYLARDA ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ OLMA ÞARTI ARANMAKTADIR. POMPA GÖREVLÝSÝ ARANMAKTADIR. AKARYAKIT ÝSTASYONUMUZDA ALIÞTIRILMAK ÜZERE DÝKSÝYONU DÜZGÜN, MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝNDE DENEYÝMLÝ, SÝGARA KULLANMAYAN, EN AZ LÝSE MEZUNU, 30 YAÞINI AÞMAMIÞ BAY-BAYAN POMPA GÖREVLÝLERÝ ARANMAKTADIR. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý gerekmektedir. KARAKAÞLAR OPET-AYGAZ AKARYAKIT ÝSTASYONU EVRE YOLU ÜZERÝ ÝSKÝLÝP KAVÞAÐI TEL evre yolu Ýskilip kavþaðý no:184 ORUM Tel:(364) Kale Mah. Emek Cad. No: 10 Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Yeni açýlacak olan servisimize kaporta, boya, mekanik, elektrik ustalarý alýnacaktýr. (.HAK:91) ÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (.HAK:3777) Prestij Özel Servis Mür. Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D YÝTÝK orum Mimar Sinan Ýlköðretim Okulundan almýþ olduðum tasdiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür. Adem GÜNDOÐDU Satýlmýþ oðlu 1981 Ortaköy Doðumlu (.HAK:98) YÝTÝK Emiroðlu Gýda Ticaret e ait EX numaralý gümrük beyannamesi kayýptýr. Hükümsüzdür. (.HAK:100)

20 SALI 8 OCAK 2013 Belediye, Hacettepe yi golcüleri ile devirdi: 2-1 orum Belediyespor Side kampýndaki dördüncü hazýrlýk maçýnda dün Hacettepe yi golcüleri Kaan ve Serdar ýn attýðý gollerle 2-1 yenmeyi baþardý. Rakibi önünde ikinci yarýya kadroyü büyük oranda deðiþtirerek mücadele eden Belediyespor hücumda yine baþarýlý olurken savunmadaki hatalar ORUM BELEDÝYESPOR (1. Devre): Emrah, Onur, Hüseyin Onur, Yiðitcan, Volkan, Ethem, Eray, Oðuzhan Saraçoðlu, Murathan, Buðraçhan, Ýbrahim Selen, Kaan. ORUM BELEDÝYESPOR: (2. Devre): Emrah, Macit, Ýsmail, Eray, Ethem (Ender), Furkan, Mehmet Keleþ, Oðuzhan Yalçýn, Halil Ýbrahim, Muratcan, Serdar. HACETTEPESPOR (1. Devre) : Osman, Batuhan, Efþan, Mehmet, Uður, Burak, Erkut, Hakan, Soner, Berat, Selim. HACETTEPESPOR (2. Devre) : Osman, Ahmet, Doðancan, Ýbrahim, H. Ýbrahim, aðrý, Gökhan, Muhammet, Ayberk, Zafer, Selim. GOLLER: 42. dak. Kaan, 84. dak. Serdar (orum Belediyespor), 90. dak. Zafer (Hacettepe). kinci yarý hazýrlýklarýný ÝSide de sürdüren orum Belediyespor dördüncü hazýrlýk maçýnda Hacettepe yi golcü futbolcularý Kaan ve Serdar ýn attýðý gollerle 2-1 yenerken hücumda baþarýlý bir görüntü verirken savunmada yine sýkýntýlý göründü. Ligin ilk yarýsýndaki temposunu yükseltmiþ bir görüntü veren orum Belediyespor rakibi gibi iki farklý onbire yakýn bir kadro ile mücadele etti. Bu maçta Adana Demirspor dan genç Hüseyin Onur da denenmek üzere 45 dakika forma giydi. Ýlk dakikalarý karþýlýklý ataklarla geçen maçýn 42. dakikasýnda orum Belediyespor Kaan la bulduðu golle 1-0 öne geçti ve ilk yarý bu skorla temsilcimizin üstünlüðü ile sona erdi. Ýkinci yarýda Hacettepe topa daha çok sahip olmasýna raðmen hücumda etkili olamadý. Maçýn son bölümünde Serdar la farký ikiye çýkaran orum Belediyespor son dakikada Hacettepe nin Zafer le bulduðu gole engel olamayýnca karþýlaþma 2-1 orum Belediyespor un üstünlüðü ile sona erdi. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað takým olarak her hafta daha iyiyi gittiklerini belirterek lige kadar belirledikleri eksiklerip lige eksiksiz girmeyi amaçladýklarýný söyledi. Milli adaylarý þansý iyi deðerlendirdiler nedeniyle Teknik Heyet ten uyarý aldýlar. orum dan ümit milli takýma alt yapý oluþturmak amacýyla düzenlenen karma maçlarýnda forma giyen isimler þanslarýný iyi deðerlendirdiler. 4-6 Ocak tarihleri arasýnda Antalya da yapýlan bölge karmalarýnda Samsun karmasýnda orum Belediyespor dan Oðuzhan Saraçoðlu ve Yiðitcan Gölboyu, orumspor dan Ali Koçak, Yasin Tüzün ve Muhammet Zahit Öztaþ ilk gün Avrupa ikinci gün Ýzmir son günde Antalya karmasý ile üç maç yaptý. Ýlk maçýnda Avrupa karmasýný 1-0 yenen Samsun karmasý ikinci gün Ýzmir karmasýna 1-0 son günde Antalya karmasýna 3-0 maðlup oldu. Samsun karmasýnda millli formayý giyen orum - dan beþ futbolcuda oynadýklarý sürede gösterdikleri performansla beðeni topladýlar. Samsun Bölge Teknik Direktörü Osman Üstünel, karma maçlarýný tüm milli takým Teknik Heyeti ve sorumlularýnýn yaný sýra Türkiye deki tüm menejerler ve kulüp temsilcilerinin bu maçlarý yakýndan takip ettiðini belirtti. Milli takým heyetinin yapacaðý deðerlendirme sonunda ümit milli takým aday kadrosu belirleneceðini söyleyen Üstünel bu isimlerinde daha sonra açýklanacaðýný sözlerine ekledi. Ümit milli Samsun karmasýnda forma giyen orumlu beþ futbolcumuz bir arada Adana Demir den Hüseyin denemede orum Belediyespor Adana Demirspor dan Hüseyin i denemeye aldý. Genç futbolcu dün oynanan Hacettepe maçýnýn ilk yarýsýnda forma þansý buldu Seyhan doðumlu Hüseyin Onur Gedikkaya Adana Demirspor da amatör olarak baþladýðý futbol hayatýnda 2010 yýlýnda ilk profesyonel imzayý ayný kulüpte attý. Bir yýl ankýrýspor da kiralýk olarak forma giyen Hüseyin Onur Gedikkaya bu sezon Adana Demirspor un A 2 takýmýnda 20 maçta forma giydi. Bu maçlarda iki gol atan Hüseyin iki sarý birde kýrmýzý kart gördü. orumspor BAL la hazýrlýk maçý yapacak konomik sýkýntý için- Edeki orumspor Hüseyin Onur Gedikkaya Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað, Hüseyin Onur Gedikkaya hakkýnda 45 dakikada tam fikir sahibi olamadýklarýný bugün oynayacaklarý Batmat Petrolspor maçýnda da forma vereceklerini buna görede karar vereceklerini söyledi. kampa gidemediði için hazýrlýk maçý yapacak takým bulamayýnca BAL temsilcileri ile bu açýðý kapatmayý amaçlýyor. Ýkinci yarý hazýrlýklarýný orum da sürdüren orumspor da devre arasýndaki çalýþmalarý deðerlendirmek için hazýrlýk maçý yapma isteðindeki Teknik Heyet profesyonel takým bulamayýnca Bölgesel Amatör Lig temsilcileri ile temasa geçti. Teknik Direktör Tümer Uzun yaptýklarý görüþmeler sonunda 10 Ocak perþembe günü Amasya amatör kümesinde mücadele eden Merzifonspor ile 13 Ocak pazar günü ise BALtakýmlarýndan Tosya Belediyespor ile hazýrlýk maçý yapmak üzere anlaþtýklarýný söyledi. Maçlarýn orum damý yoksa deplasmandamý oynanacaðýna hava þartlarýna göre karar vereceklerini belirten Uzun amaçlarýnýn iki maçýda orum da oynamak olduðunu sözlerine ekledi. Belediyespor bugün Batman Petrol önünde orum Belediyespor devre arasý kampýndaki beþinci ve son hazýrlýk maçýnda bugün Batman Petrolspor ile karþýlaþacak. Bugün kamp yaptýðý Emirhan Otel sahasýnda saat da baþlayacak olan maçla orum Belediyespor hazýrlýk maçlarýný tamamlayacak. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað yarýn sabah yapacaklarý çalýþmanýn ardýndan öðlen yemeðini yiyip otelden ayrýlacaklarýný ve iki günlük iznin ardýndan 12 Ocak cumartesi günü öðleden orum da toplanarak ilk maçýn hazýrlýklarýna orda devam edeceklerini söyledi. Gümüþdað dan eski öðrencisi Selçuk Ýnan a orum Belediyespor formasý orum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað, eski futbolcusu Selçuk Ýnan a orum Belediyespor formasý hediye etti. Ýkinci yarý hazýrlýklarý için Side de kampta bulunan orum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað beraberinde yönetici Kerep Karamantekin ile birlikte Galatarasaray kampýný ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda anakkale Dardanelspor da birlikte çalýþtýðý ve gençlik döneminde büyük katký verdiði Selçuk Ýnan ile sohbet etti. Tuncay için görüþmeler sürüyor orumspor un genç yýldýzý Tuncay Kýlýç için Antalya da görüþmeler sürüyor. Kulüp menejeri Bekir Takkaç, Beþiktaþ, Göztepe ve Adanaspor ile görüþme halinde olduklarýný bu kulüplerden hangisi ile anlaþýrlarsa ona vereceklerini söyledi. orumspor un genç yýldýzý Tuncay Kýlýç için Antalya da görüþ- devam ediyor doðumlu Tuncay Kýlýç için Trab- meler zonspor, Göztepe ve Adanaspor ile yapýlan görüþmeler devam ederken en yüksek fiyatý veren kulüple anlaþma imzalanmasý bekleniyor. Kulüp Menejeri Bekir Takkaç ile birlikte Antalya da bulunan Tuncay burada yapýlan görüþmelerin sonucunu bekliyor. Konu hakkýnda görüþtüðümüz Bekir Takkaç, Tuncay ýn herhangi bir takýmýn kampýnda bulunmadýðýný þu anda görüþme aþamasýnda olduklarýný söyledi. Takkaç, Beþiktaþ, Göztepe ve Adanaspor kulüpleri ile görüþtüklerini ancak kesin bir sonuç alamadýklarý görüþmelerin devam ettiðini söyledi. Bu kulüpler dýþýnda da baþka kulüpler olabileceðini belirten Takkaç, kulübün istediði rakamlarýn verilmesi halinde Tuncay ýn transferine izin vereceklerini aksi takdirde ikinci yarýda da kadrolarýnda tutacaklarýna sözlerine ekledi. Edindiðimiz bilgilere göre üç kulübünde önerdiði rakamlarýn çok düþük olduðu bu nedenle orumspor un bu aþamada Tuncay ýn transferene izin vermesinin zor olduðu yönünde. Kulüplerin tekliflerini yukarý çýkarmalarý halinde transferin gerçekleþebileceði öðrenildi. igin ikinci yarýsý hazýrlýklarýný orumda da sürdü- orumspor dünü tek antrenmanla geçirdi. Kýr- Lren mýzý Siyahlý takým Nazmi Avluca sahasýnda saat de yaptýðý antrenmana ümit milli takým bölge karmasýndan geç döndüðü için izin alan kaleci Muhammed Zahit Öztaþ katýlmazken hafif sakatlýðý bulunan Samet Sur ise takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptý. Kýrmýzý Siyahlýlar çalýþmaya ýsýnma hareketleri ile baþladýlar ardýndan da dar alanda pas yaptýlar. Teknik Heyet daha sonra takýmý üçerli gruplara ayýrarak topla teknik geliþtirme çalýþmasý yaptýrdý. Bu çalýþma sýrasýnda hata yapan futbolculara þýnav çekme cezasý veren Teknik Heyet futbolculara yapmalarý gereken hareketleri uygulamalý olarak gösterdi. Oldukça yüksek tempoda yapýlan çalýþmanýn son bölümünde ise yarý sahada oyun aðýrlýklý bir program uygulayan Teknik Heyet antrenmaný tamamladý. orumspor ikinci yarý hazýrlýklarýný bugün yapacaðý tek antrenmanla sürdürecek. Ziyaret sýrasýnda Selçuk Ýnan ile birlikte Galasataray ýn ve Türk milli takýmýnýn önemli isimleri Umut Bulut, Burak Yýlmaz ve Gökhan Zan ile sohbet eden Hayrettin Gümüþdað özellikle eski futbolcusu Selçuk Ýnan ile hasret giderdi. Hayrettin Gümüþdað ziyaret sonunda Selçuk Ýnan a orum Belediyespor formasý hediye etti ve ligin ikinci yarýsýndaki maçlarda baþarýlar diledi. Selçuk Ýnan ve diðer yýldýzlarda Hayrettin Gümüþdað ýn ziyaretinden duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler ve ligin ikinci yarýsý için baþarý dileklerinde bulundular. Tuncay Kýlýç transfer görüþmeleri için Antalya da orumspor güçleniyor...

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı