Milönü esnafý Vakýfbank Þubesi'nin kapatýlmasýný istemiyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Milönü esnafý Vakýfbank Þubesi'nin kapatýlmasýný istemiyor"

Transkript

1 Ziraat Odasý'nda seçim heyecaný 11 DE Ahmet Pehlivan Mehmet Sayan Milli Piyango çekiliþi Hattuþa'da yapýlacak Abdullah Meteoðlu Milli Piyango Ýdaresi'nin 9 Þubat 2015 çekiliþi talihlileri Hititlerin baþkenti Hattuþa'da belirlenecek. Dün gerçekleþtirilen Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda konuyla ilgili olarak bilgi veren AK Parti Boðazkale Ýl Genel Meclisi Üyesi ve Turizm Komisyonu Baþkaný Abdullah Meteoðlu DE 07 ÞUBAT 2015 CUMARTESÝ 40 KURUÞ Gençlik Merkezlerinden yeni bir kampanya Milönü esnafý Vakýfbank Þubesi'nin kapatýlmasýný istemiyor Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezleri, mazlum ve yardýma muhtaç aileler için harekete geçti. Kýþ þartlarýnda maðdur ve muhtaç durumda olanlara yardým etmek düþüncesiyle adým atan NFK, Akkent, Bahçelievler, Mimar Sinan ve Ulukavak Gençlik Merkezleri topladý. 3 DE "Ýskilip hýzla geliþip büyüyor" Gazze yardým bekliyor ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, abluka ve saldýrýlar nedeniyle hayatýn adeta durma noktasýna geldiði Gazze için yeni bir insani yardým kampanyasý baþlattý yýlýndan bu yana Ýsrail'in ablukasý altýnda bulunan Gazze'de hayat adeta durma noktasýna geldi. Ýsrail'in Ramazan ayýnda Gazze'ye gerçekleþtirdiði saldýrýlarýn ardýndan yerle bir olan þehir yeniden ayaða kalkmaya çalýþýrken uluslararasý toplum tarafýndan verilen yardým sözlerinin tutulmamasý nedeniyle insani kriz daha da büyüdü. 3 DE Global Geneva, Kimse Yok Milönü Vakýfbank Þubesinin kapatýlacaðýna yönelik çýkan haberler üzerine Milönü esnaflarý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ettiler. Milönü esnafý, baþta demiryolu projesinin yatýrým programýna alýnmasý olmak üzere Çorum'a yapýlan hizmet ve katkýlarýnýzdan dolayý teþekkür ediyoruz. Çorum bu dönemde büyük deðiþim ve geliþime uðradý bizlerde fazlasýyla bu geliþimden gerekeni aldýk. 3 TE Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ý birinci sýradan milletvekili adayý olarak görmek istediklerini söyledi. Çatma, "Ceylan, hem Ankara'yý, hem genel merkezi, hem bürokrasiyi, hem de teþkilatlarý çok iyi bilen bir kiþi. Kendisini milletvekili olarak Ankara'ya göndermek istiyoruz. Bunun için de üzerimize ne düþüyorsa yapmaya hazýrýz" dedi. Cansuyu ve AGD'den, Suriyeli mültecilere yardým kampanyasý Cansuyu Derneði ile Anadolu Gençlik Derneði (AGD), Suriyeli sýðýnmacýlar için yardým kampanyasý baþlattý. Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Bekir Uyanýk yardým kampanyasý hakkýnda verdiði yaptýðý açýklamada Suriye'deki iç savaþýn... 3 de 9 DA Mu'yu en iyi stk seçti Geneva merkezli thinktank kuruluþu Global Geneva 2015 yýlý için dünyadaki en iyi 100 Sivil Toplum Kuruluþunu belirledi. STK'lar etkililik, yenilik ve sürdürülebilirlik gibi baþlýklarda deðerlendirildi. Baðýmsýzlýðý, þeffaflýðý ve yenilikçi özellikleri ile dünyadaki en iyi 100 STK listesine giren ilk Türk sivil toplum kuruluþu Kimse Yok Mu oldu. Global Geneva yaptýðý derecelendirmelerle belirlenen kriterler çerçevesinde ilgi alanýna veya hangi coðrafyada bulunduðuna bakmaksýzýn STK'larý her yýl deðerlendiriyor. 6 DA Mustafa Alagöz Meclis ruhsat harçlarýný yükseltti Gayri Sýhhi Müesseseler ile Umuma Açýk istirahat ve eðlence merkezlerinden alýnan ruhsat harcý ile metrekare fiyatlarý yüzde 10,11 oranýnda artýrýldý. Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda DA Dr. Yaþar Uðurlu AK Parti'den aday adayý 2 DE Turgay Happani milletvekili aday adayý olacak 11 DE

2 HABER 2 Dr. Yaþar Uðurlu AK Parti'den aday adayý AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Yýl: 10 Sayý: ÞUBAT CUMARTESÝ 2015 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Dairesi Baþkan Yardýmcýsý Dr. Yaþar Uðurlu, AK Parti'den Milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý.aday adaylýðý ile ilgili açýklama yapan Yaþar Uðurlu, "Tarýmdan sanayiye, kültürden turizme her alanda geliþen Çorum'u lokomotif bir þehir haline getirmek büyük davamýzdýr. Anadolu ahilik geleneði ile yoðrulmuþ bu yurdu Yeni Türkiye'nin yýldýzý yapmak hepimizin sorumluluðudur. Türkiye'nin yeni bin yýllýk destaný yazýlýrken Sadece sekiz yýl sonra yani 2023'de Türkiye Cumhuriyeti 100 yaþýnda olacak. Hangi partiye oy vermiþ olursak olalým, AK Partinin izlediði siyaset, hepimizin arzu ettiði, içimizi ýsýtan ve vicdan sahiplerinin "ooohhh" dediði bir vizyonun eseridir. Sizin destek ve dualarýnýz en büyük güç kaynaðýmýzdýr. Siyaset anlayýþýmýzý hakkaniyet, adalet ve milletimizin yüksek ahlaký belirlemektedir. Ýnsanýmýzýn ayaðýnýn yere saðlam basmasý ve geleceðe güvenle bakmasý için daha çok çalýþmayý görev biliyoruz" dedi. Uðurlu ilk ve orta eðitimini, Çorum Bahçelievler Ýlkokulu, Ýmam Hatip Lisesi Ortaokulu ve Endüstri Meslek Lisesi'nde Üniversite öðrenimini Ankara Üniversitesi Eðitim Bilimleri Fakültesi Eðitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünde, Yüksek lisansýný, 1993 yýlýnda Karadeniz 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Teknik Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü Saðlýk Psikolojisi alanýnda, Doktorasýný ise 2010 yýlýnda ayný üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Eðitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danýþma ve Rehberlik Anabilim Dalýnda tamamladý. Devletin farklý kademelerinde görev yapan Uðurlu, halen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Dairesi Baþkan Yardýmcýsý olarak görev yapýyor. Dr. Yaþar Uðurlu evli ve iki çocuk babasýdýr. Düvenci Belediyesi'nden Uslu'ya teþekkür Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. Düvenci Beldesinde yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren Yalçýn, "Düvenci Beldemize kazandýrýlan çöp toplama aracý için destek ve katkýlarýnýzdan dolayý teþekkür ediyoruz. Beldemizin içmesuyu borularýnýn deðiþimi için Ýller Bankasýna proje hazýrladýk katkýlarýnýzý bekliyoruz" dedi. Uslu yapýlan ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Her ilçemizin, beldemizin kendine has talep ve ihtiyaçlarý var. Talepleri ihtiyaç ve önceliklerine göre takibini yapýyoruz. Çöp toplama aracýný hayýrlý olsun. Ayrýca, Ýller Bankasý Genel Müdürümüz Mehmet Turgut Dedeoðlu'ndan hibe içme suyu borusunun sözünü aldýk. Ýhale onay sürecinden sonra teslim edilecek. Hayýrlý uðurlu olsun" þeklinde kaydetti Uzun'dan, yangýn söndürme tüpü uyarýsý! Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný ve ÇESOB Yönetim Kurulu üyesi Necmettin Uzun, Küçük Sanayi ve Aþaðý Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren iþletmeleri yangýn tüpleri konusunda uyardý. Uzun, yaptýðý açýklamada, ismi belli olmayan ve þehir dýþýndan geldikleri öðrenilen bazý firmalarýn, KSS ve Aþaðý Sanayi'de iþyeri sahiplerine 'yangýn tüplerini deðiþtireceðiz' diyerek, tüpleri topladýklarý bilgisine ulaþtýklarýný ifade etti. Necmettin Uzun, bu tür kiþilere itibar edilmemesi gerektiðini kaydederek, tüplerin deðiþimi ve kontrollerinde yerli firmalarýn tercih edilmesini istedi. Oda Baþkaný Uzun ayrýca konu hakkýnda bilgi edinmek isteyenlerin Oda'yý her zaman telefonla arayabileceklerini belirterek, kuru kimyevi tozlu yangýn söndürme tüplerinin bakým ve dolum süresinin 2 yýl, köpüklü yangýn söndürme tüplerinin bakým ve dolum süresinin ise 1 yýl olduðunu sözlerine ekledi. Yaþar Uðurlu Necmettin Uzun YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinden adýma almýþ olduðum numaralar arasý 5 cilt taþýma irsaliyesi ile birlikte numaralar arasý 5 cilt faturamý kaybettim hükümsüzdür.mustafa Gündoðdu Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 05:10 Güneþ : 06:37 Öðle : 12:01 Ýkindi : 14:45 Akþam : 17:13 Yatsý : 18:33 cömert sýcacýk kaný çiçek sýkar mý caný çiçek bahçesindeyim vazosu boþta hani ýstarda kilimde gül kokusundadýr gönül çiçek bahçesindeyim al þafaðýndan sökül yazý geçtin güz gelir çalýmýndan kýz gelir çiçek bahçesindeyim elalemden výz gelir yazý geçtin güz gelir çalýmýndan kýz gelir çiçek bahçesindeyim elalemden výz gelir göz yaþýna dolayým göz aþýna kolayým çiçek bahçesindeyim göz kaþýna solayým Ozan Efe AJANDA Ürdün Emîrî Hüseyin'in vefâtý (1999) - Sultan II.Mustafa Hânýn taht'a çýkmasý (1695) Kim Cenneti seviyorsa, Cehennemden kaçar. Ömer bin Abdülazîz "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri Çiçek Bahçesindeyim HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,4190 2,4196 EUR 2,7379 2,7383 STERLiN 3,6354 3,6377 JPY YENi 2,0566 2,0573 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Milönü esnafý Vakýfbank Þubesi'nin kapatýlmasýný istemiyor Milönü Vakýfbank Þubesinin kapatýlacaðýna yönelik çýkan haberler üzerine Milönü esnaflarý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ettiler. Milönü esnafý, baþta demiryolu projesinin yatýrým programýna alýnmasý olmak üzere Çorum'a yapýlan hizmet ve katkýlarýnýzdan dolayý teþekkür ediyoruz. Çorum bu dönemde büyük deðiþim ve geliþime uðradý bizlerde fazlasýyla bu geliþimden gerekeni aldýk. AK Parti döneminde hizmetimize açýlan Vakýfbank Milönü Þubesinin baþka bir yere taþýnmamasý için desteklerini bekliyoruz" dedi. Ziyarette Milönü esnaf temsilcilerinin sorunlarýný dinleyen Uslu, "Geçtiðimiz Eylül ayýnda Vakýfbank Milönü Þubesinin taþýnmasýný ben engellemiþtim. Belli ki size söylenmedi. Oysa bu sürecin ekonomik anlamda iyi deðerlendirilmesi gerektiði de söylenmiþti. Aracýlar size belirtmemiþler. Þimdi yeniden ilgileneceðiz. Beni bu kararýn daha çok siyasi yaný ilgilendirir. Yoksa ticari faaliyetlerin yönü, yeri, miktarý bizim dýþýmýzdadýr. Umarým Milönü'nün cazibe merkezi olarak kalmasýna ve ekonomik hareketliliðe halel gelmeyecek bir çözüm bulunacaktýr" þeklinde kaydetti. Cansuyu ve AGD'den, Suriyeli mültecilere yardým kampanyasý Cansuyu Derneði ile Anadolu Gençlik Derneði (AGD), Suriyeli sýðýnmacýlar için yardým kampanyasý baþlattý. Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Bekir Uyanýk yardým kampanyasý hakkýnda verdiði yaptýðý açýklamada Suriye'deki iç savaþýn 4. yýlýnda olduðunu, bu süreçte milyonlarca Suriyeli'nin ülkesini terk etmek zorunda kaldýðýný, 3 milyon Suriyeli'nin de komþu ülkelere sýðýndýðýný hatýrlattý. Türkiye'ye sýðýnan 2 milyon Suriyeli bulunduðuna dikkati çeken Uyanýk, sýðýnmacýlarýn ekonomik, sosyolojik ve psikolojik sorunlarýnýn her geçen gün daha da arttýðýný ifade etti. Özellikle çocuklarýn yaþadýðý travmalarýn kaygý verici boyutta olduðuna iþaret eden Uyanýk, "Suriyeli mültecilerin kýþ koþullarýnda en azýndan hayatta kalmalarýný kolaylaþtýracak acil yardýmlara ihtiyacý var. Bizler, Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi mensuplarý olarak þubemiz ve temsilciliklerimiz vasýtasýyla Cansuyu Derneðinin 31 Ocak'tan itibaren düzenleyeceði yardým kampanyasýnýn yaygýn ve etkili bir çalýþma olmasý için seferber olacaðýz" dedi. Hesap Numarasý IBAN TL TR USD TR EURO TR ZÝRAAT BANKASI Balgat Þubesi (Þube Kodu 1395) Hesap No IBAN TL TR USD TR EURO TR Ayrýca; tüm GSM operatörlerinin faturalý hatlarýndan 6639'a "Suriye" yazýp SMS göndererek 5 TL baðýþ yapabilirler. Duyarlýlýk sahibi herkesi kampanyaya destek vermeye davet eden Uyanýk, nakit yardýmlarýn yaný sýra battaniye, giysi, gýda, biberon ve mama, çocuk bezi, temizlik malzemesi, elektrikli ýsýtýcý, soba, kömür, özellikle kamp dýþýnda yaþayan Suriyeliler için halý ve mutfak malzemesi, ev eþyasý, oyuncak ve kýrtasiye malzemesine de ihtiyaç olduðunu söyledi. Uyanýk, yardýmlarý renk, dil, ýrk ve inanç ayýrt etmeksizin ihtiyaç sahibi olan her Suriyeli'ye en güzel þekilde ulaþtýracaklarýnýn altýný çizerek, "Suriyeli mülteciler için yapýlacak en önemli yardým, Suriye'de barýþ ve huzurun yeniden saðlanmasýdýr" diye konuþtu. BAÐIÞLAR NASIL YAPILACAK? Hayýrsever halkýmýz, Suriyeli kardeþlerimiz için yardýmlarýný, Kredi kartlarý ile internet sitemiz üzerinden Online olarak veya (Bankalardan EFT ile veya Yurtdýþýndan baðýþ yapmak için) açýklama kýsmýna "SURÝYE" yazarak aþaðýdaki hesap numaralarýna yapabilirler. TÜRKÝYE FÝNANS KATILIM BANKASI Balgat Þubesi (Þube Kodu 82) Gençlik Merkezlerinden yeni bir kampanya Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezleri, mazlum ve yardýma muhtaç aileler için harekete geçti. Kýþ þartlarýnda maðdur ve muhtaç durumda olanlara yardým etmek düþüncesiyle adým atan NFK, Akkent, Bahçelievler, Mimar Sinan ve Ulukavak Gençlik Merkezleri topladýklarý yardýmlarý ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracak. "Hayýr Çarþýsý" adýný verdikleri kampanya doðrultusunda gýda paketi, battaniye, ayakkabý vb. malzemeler toplanýp ihtiyaç sahiplerine kýsa sürede ulaþtýrýlacak. Kampanyanýn önemini anlatan Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, "Ýnsanlarýn en hayýrlýsý, insanlara faydalý olandýr. Malýn en hayýrlýsý, Allah yolunda harcanandýr. Allah yolunda harcananýn en hayýrlýsý da insanlarýn en çok ihtiyaç duyduðu þeyleri karþýlayandýr." Hadis-i Þerifini hatýrlatarak tüm Çorumlularý kampanyaya destek vermeye çaðýrdý. -"MÜLTECÝLERE YÖNELÝK ÇALIÞMALAR DEVAM EDÝ- YOR"- Gençlik Merkezlerinin savaþtan ve zulümden kaçarak ülkemize sýðýnan mülteciler için de Zeki Gül çalýþmalarýna devam ettiðini belirten Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, "Gençlik Merkezlerimiz, muhacir kardeþlerine sýcak bir aþ, bir battaniye, bir halý, yiyecek ve giyecek ulaþtýrmaya çalýþýyor. Gençlik Merkezleri, Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü ve Mahalle Muhtarlarý ile belirlediði adreslere ziyaretler düzenleyerek kardeþlerinin ihtiyaçlarýna cevap vermeye devam ediyorlar. Bir sosyal sorumluluk projesi olan bu çalýþmalar planlý ve düzenli olarak devam edecektir" dedi. Hem mülteciler için hem de ihtiyaç sahibi olan vatandaþlar için herkesi iyilik hareketine katýlmaya davet eden Gül, "Biz burada köprü görevini üstleniyoruz. Bu nedenle vatandaþlarýmýza yaptýklarý ve yapacaklarý yardýmlar için teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Gazze yardým bekliyor Þekerbank'tan esnaf için yeni fýrsatlar Þekerbank Karadeniz Satýþ Bölüm Müdürü Ýmran Kabacaoðlu, ÇESOB'u ziyaret ederek, Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a bankalarýnýn esnafa sunacaðý yeni fýrsatlarla ilgili bilgi verdi. Kabacaoðlu, beraberinde Þekerbank Karadeniz Bölge Müdürlüðü Pazarlama Yönetmeni Elvan Güntürkün ve Çorum Þube Yönetmen Asistaný Dilek Arslan'la birlikte ziyaret ettiði ÇESOB'da, esnafla ilgili yeni bir çalýþma içerisinde olduklarýný kaydetti. Þekerbank olarak Çorum esnafýnýn her zaman yanýnda olduklarýný ifade eden Ýmran Kabacaoðlu, yeni çalýþmalarý önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaþacaklarýný söyledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, esnaf ve sanatkarlarýn devlete yük olmadan iþlerini sürdürmeye çalýþtýklarýný ifade ederek, Þekerbank'ýn esnafa sunacaðý kolaylýklarýn esnafý bir nebze olsun rahatlatacaðýný belirtti. Ziyarette ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür ve Yönetim Kurulu üyesi Necmettin Uzun da hazýr bulundu. Uður Çýnar ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, abluka ve saldýrýlar nedeniyle hayatýn adeta durma noktasýna geldiði Gazze için yeni bir insani yardým kampanyasý baþlattý yýlýndan bu yana Ýsrail'in ablukasý altýnda bulunan Gazze'de hayat adeta durma noktasýna geldi. Ýsrail'in Ramazan ayýnda Gazze'ye gerçekleþtirdiði saldýrýlarýn ardýndan yerle bir olan þehir yeniden ayaða kalkmaya çalýþýrken uluslararasý toplum tarafýndan verilen yardým sözlerinin tutulmamasý nedeniyle insani kriz daha da büyüdü. Abluka nedeniyle elektrik, su, ilaç, gýda ve yakýtýn tükendiði þehirde çocuklar için giysi, çocuk bezleri ve çocuk mamalarý; aileler için de barýnacaklarý bir yer, battaniye, ýsýtýcý soba ve temizlik malzemelerine ihtiyaç var. -70 BÝN FÝLÝSTÝNLÝ AÝLE OKULLARA SIÐINABÝLÝR- BM Filistinli Mültecilere Yardým Kuruluþu (UNRWA) tarafýndan yapýlan açýklamada, Gazze'de ev onarýmý ve kira katkýsý amacýyla verilen nakit para yardýmlarýnýn, kaynaklardaki ciddi eksiklik nedeniyle durma noktasýna geldiði bildirildi. UNRWA açýklamasýnda, geçtiðimiz yýl Kahire'de yapýlan zirvede taahhüt edilen yardýmlarýn "hiçbirinin" Gazze'ye ulaþmamýþ olmasý nedeniyle söz konusu nakit yardýmlarýnýn durdurulduðu ifade edildi. Gidecek yeri olmayan 65 ila 70 bin Filistinli ailenin Gazze'de okullara sýðýnacaðý öngörülüyor. Geçtiðimiz yaz yaþanan saldýrýlar nedeniyle Gazze'de 96 binden fazla ailenin evleri ya yýkýldý ya da hasar gördü. "BURASI GAZZE" KAMPA- NYASI Ambargo ve saldýrýlar nedeniyle harabeye dönen Gazze, söz konusu sorunu aþabilmesi için þimdi yardýmlarýnýzý bekliyor yýlýnda Gazze'de ofis açarak buradaki insani yardým ve kalkýnmaya yönelik faaliyetlerine hýz veren ÝHH, Gazze için "Burasý Gazze" sloganýyla yeni bir yardým kampanyasý baþlatýyor.

4 HABER 4 Esnaf sýfýr faizli kredileri kullanmaya baþladý Osmancýk'ta faaliyet gösteren 4 esnaf Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun Ankara'da katýldýðý bir toplantýda müjdesini verdiði faizsiz kredi talebinde bulundu ve kredilerini kullanmaya baþladýlar.baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun geçtiðimiz ay Ankara'dan duyurduðu faizsiz kredi müjdesi meyvelerini veremeye baþladý. Osmancýk'ta faaliyet gösteren 4 esnaf Osmancýk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifine kredi talebinde bulundu. Kredi talebinde bulunan esnaflardan ikisinin kredilerinin onaylandýðý diðer ikisinin ise onay aþamasýnda olduðu belirtildi.osmancýk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Baþkaný Recep Aker konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Osmancýkta bir ilki gerçekleþtirerek 14 Ocak 2015 gününde Ankara'da yapýlan toplantýda Baþbakanýmýz sayýn Ahmet Davutoðlu'nun yaptýðý açýklamalar doðrultusunda kullandýrýlacak kredilerin geleneksel, kültürel ve sanatsal deðeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarýnda (El dokuma iþleri, bakýr iþlemeciliði, çini ve çömlek yapýmý, sedef kakma ve ahþap oyma iþleri, kaþýkçýlýk, bastonculuk, semercilik, yazmacýlýk, yorgancýlýk, keçecilik, lüle ve oltu taþý iþlemeciliði, çarýkçýlýk, yemenicilik, oyacýlýk) ve bu iþlere benzerlik gösterdikleri Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi sahibi Esnaf ve Sanatkarlara, ayrýca 3 yýllýk ustalýk belgesine sahip olan ve ustalýk belgesiyle ilgili meslek kolunda son bir yýl içinde kendi adýna iþletme kurduðunu veya kuracaðýný belgeleyen giriþimci Esnaf ve Sanatkârlarýmýza %100 oranýnda faiz desteði (Sýfýr Faizli Kredi ) uygulamasý baþlamýþtýr. Bu kapsamda Kooperatifimize kaybolan meslekler dalýnda bir üyemiz, Ustalýk belgesine sahip olan 3 yeni giriþimci kredi müracaatý etmiþ olup bir bayan üyemize TL bir üyemize TL sýfýr faizli kredi onayýný Halk bankasý Genel Müdürlüðünden alarak kullandýrdýk. Diðer müracaat eden iki üyenin de kredileri onay aþamasýndadýr. Esnafýn geliþmesi ve kollanmasý adýna yapýlan bu uygulama, esnafýmýz için büyük bir destek niteliði taþýyor. Bu uygulamanýn baþta esnaf ve sanatkarlarýmýz olmak üzere tüm ülkemiz için hayýrlý olmasýný temenni ediyor, emeði geçen baþta Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan olmak üzere Baþbakanýmýz Ahmet Davutoðlu ve hükümetimize teþekkürü bir borç biliriz" dedi. Baþkan Aker göreve geldikleri 2011 yýlýndan bu tarafa Osmancýk'ta faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkarlardan 738 üyeye 32 Milyon TL. ( ) Kredi kullandýrdýklarýný kooperatifin gücünü on kat daha artýrdýklarýný ve artýrmaya da devam edeceklerini sözlerine ekledi. Osmancýk Devlet Hastanesine yeni dahiliye uzmaný Yýllar önce bir görme özürlü bir arkadaþým girdiði sýnavda Ankara il birincisi olur ama atanamaz. Yerine daha düþük puanlý biri atanýr. Bir taraftan görme özürlü olmasý diðer taraftan ise iþsiz bulunmasý ve hakkýnýn verilmemesi çok zoruna gider. Öyle zor anlar yaþar ki intihar etmeyi bile düþünür. Ýþte bu duygular içerisindeyken bir gece rüyasýnda Sivas'ta göreve baþladýðýný görür. Çok geçmez rüyasý gerçekleþir. Atamasý Sivas'ýn Yýldýzeli ilçesine yapýlýr. Göreve baþlamak için ilçeye gittiðinde atandýðý kurumun önündeki bankta otururken, 'ben burayý hatýrlýyorum' der. Ve gördüðü rüya aklýna gelir. Þimdi bu görme özürlü arkadaþýmýz, hizmetlilikten memurluða ve oradan da sýnavý kazanarak çalýþtýðý kurumda þefliðe terfi etmiþtir. Ümit ediyorum ki, gelecekte daha farklý makamlarda olacaktýr. Allah bahtýný açýk etsin. * SEBEPSÝZ AYRILIK Hayat koþturmacadan ibarettir. Çoluk çocuk iþini gücünü bulur. Evlenir, ev bark, çocuk sahibi olur. Senden de maddi sýkýntýlar yavaþ yavaþ kaybolur. Bir taraftan da yaþ kemale doðru yaklaþýrken emeklilik hayalleri kurmaya baþlarsýn. Saç ayaðýnýn üçü de yere iyice basacak derken ya hastalýk, ya da ölüm kapýyý çalar endiþesi duymaya baþlarsýn. Bu baðlamda; Bir aile rahata ermiþ, kafaya takacak, gece uykusunu sekteye uðratacak hiçbir maddi sýkýntýsý kalmamýþ. Bir gün kadýncaðýz düþünür taþýnýr eþinden ayrýlmaya karar verir. Eþiyle bunu paylaþtýðýnda eþi þok olur. Çünkü çok iyi geçiniyorlar. Ayrýlýk için hiçbir sebep yok. Birbirlerini ölümüne seviyorlar. Ama ne kadar uðraþtýysa ikna edemez. Baktý olmuyor, doðal sevginin yansýmasý olarak eþini üzmemek adýna, madem ayrýlmak istiyor o Mahir ODABAÞI ÖNCE RÜYA DA GÖRDÜ Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný halde üzülmesin niyetiyle boþanma teklifine kerhen evet der. Ve soluðu adliye de almak üzere yola çýkarlar. Ama dýþarý karlarla buzlarla kaplýdýr. Adliye binasýna girerken birbirlerine 'aman dikkat et. Sakýn düþme ortalýk çok kaygan' diye tembihatta bulunurken kadýncaðýzýn ayaðý merdivendeki halýnýn ucuna takýlýp sendeleyince düþer ve kalça kemiði kýrýlýr. Kocasý bir taraftan cancaðýzým ne yaptýn diye üzülürken, diðer taraftan acil hastaneye yetiþtirmeye çalýþýr. Hastane de gerekli tedaviler yapýlýr. Altý ay bacaðýnýn üzerine basmamasýný doktor tembih edip taburcu eder. Bu arada eþi yarým kalan boþanma iþlemini tamamlamak için adliyeye uðrayalým dediðinde; kadýn: ''Ben ayrýlmaktan vazgeçtim. Çocuklarýmýz iþini gücünü buldu. Maddi hiçbir sýkýntýmýz kalmadý. Kafaya takacak derdimiz yok. Saç ayaðýnýn üçü de yere oturdu. Dolaysýyla seni çok sevdiðim için baþýmýza bir þey gelmesinden korktum. Ama þimdi ise kalça kemiðim kýrýldý. Bir kaç aylýðýna da olsa bir sýkýntý, bir uðraþý çýktý' diye açýklar Ailede bu sevgi olsa parçalanýr mý? Bazen, Yaradan tabiri caizse ''yürü kulum'' der ve saç ayaðý zemine tam oturur. Ýþte tam da bu ortamda biraz daha dikkatli olmak, þükrünü eda edebilmek adýna çevredekiler için (muhtaçlar) kafa yormak gerekir mi? Ne dersiniz efendim? * ''Kavgayý, bir yapraðýn üzerine yazmak isterdim sonbahar gelsin yaprak dökülsün diye. Öfkeyi, bir bulutun üzerine yazmak isterdim yaðmur yaðsýn bulut yok olsun diye. Nefreti, karlarýn üzerine yazmak isterdim güneþ açsýn karlar erisin diye....ve dostluðu ve sevgiyi, yeni doðmuþ tüm bebeklerin yüreðine yazmak isterdim onlarla birlikte büyüsün bütün dünyayý sarsýn diye'' (Y. Güney) (yazara öneri - eleþtiri: ) Osmancýk Devlet Hastanesi Dahiliye Polikliðinde Uzm. Dr. Bilal Toka görevine baþladý. Son doktor atamalarýyla Osmancýk Devlet Hastanesine atanan Uzm. Dr. Bilal Toka dahiliye polikliðinde hastalarýna hizmet vermeye baþladý yýllarý arasýnda Kargý Devlet Hastanesinde görev yapan Toka Zonguldak Kara Elmas Üniversitesinde uzmanlýðýný tamamladýktan sonra geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta görevine baþladý. Dahiliye polikliðinde hizmet vermeye baþlayan Dr. Bilal Toka Osmancýk Devlet Hastanesi Diyaliz Servisinde de bakacak. Çorum HEM'den "Açýk Öðretim Lisesi" uyarýsý! Çorum Halk Eðitimi Merkezi'den yapýlan açýklamada Çorum Halk Eðitimi Merkezi ve ASO Müdürlüðü açýk öðretim öðrencilerinin eðitim ödemelerini Halk Eðitimi Merkezi Hesabýna deðil de yanlýþ hesaplara yatýrdýklarýnýn belirlendiði ifade edilerek, öðrencilerin maðdur olmamalarý yapmalarý gerekenler þu þekilde sýralandý: "Açýk Öðretim Lisesine yeni kayýt yaptýracak öðrenci adayý, her yýl belirlenen Yeni Kayýt Katýlým Bedelini ödemek zorundadýr yýlýnda, bir dönem için Yeni Kayýt Katýlým Bedeli, 25 TL olarak belirlenmiþtir. Öðrenci adayý, T.C. Kimlik numarasýný beyan ederek Ziraat Bankasý, Vakýflar Bankasý veya Halk Bankasýnýn herhangi bir þubesine giderek MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüðü, Döner Sermaye Ýþletmesi Müdürlüðü hesabýna, 20 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Halk Bankasý ayrýca havale ücreti talep etmektedir.) Yeni kayýt katýlým bedelinin 5 TL' si ise Halk Eðitimi Merkezi veya Mesleki Eðitim Merkezi Müdürlüðü Okul Aile Birliklerinin vereceði banka hesap numarasýna ödeme yapýlacaktýr. Yeni Kayýt için Katýlým Bedelinin ödendiði, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydýnýzýn gerçekleþmesini engeller. Bunun için Katýlým Bedelinizi doðru hesaba yatýrdýðýnýzdan emin olunuz. Yeni Kayýt Katýlým Bedeli anlaþmalý bankalarýn ATM'lerin den yatýrýlmaktadýr. BANKAMATÝKTEN PARA YATIRILIRKEN ÝZLENE- CEK ADIMLAR 1-Giriþ Tuþuna Basýnýz. 2-Dil Seçeneklerinden Türkçe Tuþuna Basýnýz. 3-Ana Sayfadan Ödeme Ýþlemleri Tuþuna Basýnýz. 4-Eðitim Ödemeleri Tuþuna Basýnýz. 5-Karþýnýza Gelen Seçeneklerden M.E.B Ödemeleri Ni Seçiniz. 6-Ödeme Yapmak Ýstediðiniz Sýnav Türünü Seçiniz. (Açýk Öðretim Lisesi Yeni Kayýt Ücreti) 7-ATM tuþlarý yardýmýyla TC KÝMLÝK Numaranýzý girin ve Giriþ tuþuna basýnýz. 8-Yatýracaðýnýz 20 TL'yi düzgün biçimde hazýrlayýn ve Devam tuþuna basýnýz. 9-Paranýzý ekranda gösterildiði þekilde bölmeye yerleþtirin ve Giriþ tuþuna basýnýz. 10-Para tanýmlama iþlemi için lütfen bekleyiniz. 11-Yatýrdýðýnýz tutarla ekrandaki tutarý karþýlaþtýrýn, kabul edilen tutarý onaylamak için devam tuþuna basýnýz. 12-Ekranda görünen bilgilerin doðruluðundan emin olduktan sonra onay için evet tuþuna basýnýz. 13-Paranýz yatýrýlýrken lütfen ATM'den ayrýlmayýnýz. 14-Ýþleminiz tamamlandýktan sonra makbuzunuzu almayý unutmayýnýz." YEDAÞ'tan Kargý ve Alaca'da elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle Kargý ve Alaca'da elektrik kesintileri gerçekleþtirecek. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Kargý ilçesine Ýmambey Mahallesi tarihlerinde saatleri arasýnda: Kargý ilçesi Ýmambey Mahallesi,Fatih Mahallesi ve Yeni Mahallesi tarihinde saatleri arasýnda: Kargý ilçesine Ýmambey Mahallesi ve Fatih Mahallesi tarihinde saatleri arasýnda: Alaca ilçesine Yozgat Caddesi üzerine ve Hüseyinovs Un, Fen Yem Un, Ragýp Aðacdan (Beton Santralý), Irgatoðlu (Beton Santralý), Dericiler Et (Mezbahane), Belediye Ýçme Suyu." Gulca katliamýnýn 18. yýlý ÝHH Çorum Þubesinden Gulca'da yaþanan katliamýn üzerinden 18. yýlý nedeniyle basýn açýklamasý yapýldý. Açýklamada katliamýn üzerinden 18 yýl geçmesine raðen Çin hükümetinin Gulca olaylarýnýn baðýmsýz kiþi ya da kurumlar tarafýndan incelenmesine hâlâ izin vermediði dile getirildi. ÝHH Çorum Þubesi'nin açýklamasýnda þu ifadeler yer aldý: "Gulca'da 1997 Þubat'ýnda kültürel kimlikleri ve dini yaþantýlarý üzerinde artan baskýlar nedeniyle barýþçýl bir þekilde ayaklanan Uygurlara Çin polisi kalabalýðýn üzerine ateþ açarak karþýlýk vermiþti. Çin, Uygurlularýn kültürel kimlikleri ve dini yaþantýlarý üzerinde artan baskýlarý doðrultusunda 1994'te Komünist Parti Hükümeti'nin resmiyet tanýdýðý meþrepleri (Uygurlarýn Kültürel Meclisleri) hiçbir gerekçe gösterilmeksizin tekrar yasa dýþý ilan etmiþti. Alkolizm, uyuþturucu baðýmlýlýðý vb. sosyal problemlere karþý iyileþtirici bir fonksiyonu olan meþreplerin yasaklanmasý 5 Þubat 1997'de civarý Uygur'un Gulca'da ayaklanmasýna sebep olmuþtu. Ramazan ayýnda Kadir Gecesi münasebetiyle düzenlenen bir meþrep toplantýsýna katýldýklarý gerekçesiyle Müslüman gençler tutuklanmýþ, bu gençlerin salýverilmesini talep eden halk, ertesi gün (5 Þubat) sokaklara dökülmüþtü. Barýþçýl bir þekilde baþlayan gösteriler güvenlik güçleri tarafýndan kalabalýðýn üzerine rastgele ateþ açýlmasý suretiyle bastýrýlmýþtý. Göstericilerin taleplerine karþý polisin takýndýðý tutum, olaylarýn büyümesine sebep olmuþ ve bölgede 1949'dan bu yana yaþanan en ciddi ayaklanmalardan biri meydana gelmiþti. Dünya Uygur Kurultayý (Word Uyghur Congress/WUC)'na Gore 5 Þubat ve ilerleyen günlerde devam eden protestolar sýrasýnda en az 100 Uygur öldürülmüþ, yüzlercesi yaralanmýþ ve gösterilerin akabinde 4.000'e yakýn Uygur gözaltýna alýnmýþtý. Baðýmsýz kaynaklar Çin polisi tarafýndan tutuklanan 300'den fazla gencin -30 derece soðukta, üzerlerine soðuk su sýkýlmýþ bir vaziyette bekletilerek öldürüldüðünü kaydetmiþti. Gözaltýna alýnanlarýn ekserisinin ise akýbeti belli deðil. Uluslararasý Af Örgütü (Amnesty International) olaylarla ilgili olarak 200'den fazla Uygur'un göstermelik mahkemelerde yargýlandýktan sonra ölüm cezasýna çarptýrýldýðýný, 90 Uygur'un da müebbet hapse mahkûm edildiðini bildirmiþti. Çin otoritelerinin tam bir karartma uyguladýðý Gulca'dan dýþarýya bilgi akýþýný önlemek için bölgeye 'e yakýn silahlý kuvvet sevk edilmiþti. Yaþanan olaylarýn araþtýrýlmasý için baðýmsýz bir araþtýrma komisyonu kurulmasý talepleri ise Çin hükümeti tarafýndan reddedilmiþti. Gulca'da yaþanan katliamýn üzerinden 18 yýl geçmesine raðmen, Çin hükümeti Gulca olaylarýnýn baðýmsýz kiþi ya da kurumlar tarafýndan incelenmesine bugün hâlâ izin vermiyor.

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok Apo Dayý için mevlid okundu Dinçer Solmaz, seçim bürosu açtý 'Apo Dayý' için Mevlüt okundu Geçtiðimiz hafta geçirdiði kalp krizi sonucu vefat eden Sevenleri tarafýndan Apo Dayý olarak bilinen Abdullah

Detaylı

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek "ÝHL ile her zaman iþbirliðine hazýrýz" Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde öðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler, Okul Müdürü Hüseyin Kýr ve meslek dersleri öðretmeni Fatih Güney ile birlikte Rektör

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

"Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk"

Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk Ýhracatýmýz istikrarlý artýyor Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, Çorum'da ihracatýn son 5 yýlda istikrarlý þekilde arttýðýný söyledi.gümrük Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada Çorum'un ihracat ve ithalat

Detaylı

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var

Akif'in bize deðil bizim Akif'e ihtiyacýmýz var "Darbeciler hesap verecektir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 17 Aralýk operasyonu ve gündeme iliþkin yaptýðý deðerlendirmelerde, "Baþbakansýz AK Parti, Baþbakansýz

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý Çorum ÝHH'dan Suriye'ye 0 ton gýda yardýmý Çorum ÝHH Suriye savaþýnýn baþýndan beri mazlum Suriye halkýna destek olmaya devam ediyor. Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH'nýn ofisinden dört týr yardým malzemesi

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor Yeni Terminal yazýhaneleri kiracýlarýný buldu Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesinin ikincisi dün yapýldý. Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da baþlayan ihaleye

Detaylı

Belediye Su Zammýndan sonra,

Belediye Su Zammýndan sonra, 150 milyon liralýk sulama projesi ihale edilecek Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Dr. Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým yaptýklarý ortak açýklamada, Koçhisar Barajý Sulama Projesi'nin ihale tarihinin belli

Detaylı

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi Emniyetten üniversite öðrencilerine özel stant 2014-2015 eðitim -öðretim yýlý üniversite kayýt döneminde Çorum'a gelecek öðrenci ve ailelerini bilgilendirme amacýyla Ýl Emniyet Müdürlüðü stantlar kuracak.

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı