Milönü esnafý Vakýfbank Þubesi'nin kapatýlmasýný istemiyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Milönü esnafý Vakýfbank Þubesi'nin kapatýlmasýný istemiyor"

Transkript

1 Ziraat Odasý'nda seçim heyecaný 11 DE Ahmet Pehlivan Mehmet Sayan Milli Piyango çekiliþi Hattuþa'da yapýlacak Abdullah Meteoðlu Milli Piyango Ýdaresi'nin 9 Þubat 2015 çekiliþi talihlileri Hititlerin baþkenti Hattuþa'da belirlenecek. Dün gerçekleþtirilen Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda konuyla ilgili olarak bilgi veren AK Parti Boðazkale Ýl Genel Meclisi Üyesi ve Turizm Komisyonu Baþkaný Abdullah Meteoðlu DE 07 ÞUBAT 2015 CUMARTESÝ 40 KURUÞ Gençlik Merkezlerinden yeni bir kampanya Milönü esnafý Vakýfbank Þubesi'nin kapatýlmasýný istemiyor Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezleri, mazlum ve yardýma muhtaç aileler için harekete geçti. Kýþ þartlarýnda maðdur ve muhtaç durumda olanlara yardým etmek düþüncesiyle adým atan NFK, Akkent, Bahçelievler, Mimar Sinan ve Ulukavak Gençlik Merkezleri topladý. 3 DE "Ýskilip hýzla geliþip büyüyor" Gazze yardým bekliyor ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, abluka ve saldýrýlar nedeniyle hayatýn adeta durma noktasýna geldiði Gazze için yeni bir insani yardým kampanyasý baþlattý yýlýndan bu yana Ýsrail'in ablukasý altýnda bulunan Gazze'de hayat adeta durma noktasýna geldi. Ýsrail'in Ramazan ayýnda Gazze'ye gerçekleþtirdiði saldýrýlarýn ardýndan yerle bir olan þehir yeniden ayaða kalkmaya çalýþýrken uluslararasý toplum tarafýndan verilen yardým sözlerinin tutulmamasý nedeniyle insani kriz daha da büyüdü. 3 DE Global Geneva, Kimse Yok Milönü Vakýfbank Þubesinin kapatýlacaðýna yönelik çýkan haberler üzerine Milönü esnaflarý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ettiler. Milönü esnafý, baþta demiryolu projesinin yatýrým programýna alýnmasý olmak üzere Çorum'a yapýlan hizmet ve katkýlarýnýzdan dolayý teþekkür ediyoruz. Çorum bu dönemde büyük deðiþim ve geliþime uðradý bizlerde fazlasýyla bu geliþimden gerekeni aldýk. 3 TE Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ý birinci sýradan milletvekili adayý olarak görmek istediklerini söyledi. Çatma, "Ceylan, hem Ankara'yý, hem genel merkezi, hem bürokrasiyi, hem de teþkilatlarý çok iyi bilen bir kiþi. Kendisini milletvekili olarak Ankara'ya göndermek istiyoruz. Bunun için de üzerimize ne düþüyorsa yapmaya hazýrýz" dedi. Cansuyu ve AGD'den, Suriyeli mültecilere yardým kampanyasý Cansuyu Derneði ile Anadolu Gençlik Derneði (AGD), Suriyeli sýðýnmacýlar için yardým kampanyasý baþlattý. Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Bekir Uyanýk yardým kampanyasý hakkýnda verdiði yaptýðý açýklamada Suriye'deki iç savaþýn... 3 de 9 DA Mu'yu en iyi stk seçti Geneva merkezli thinktank kuruluþu Global Geneva 2015 yýlý için dünyadaki en iyi 100 Sivil Toplum Kuruluþunu belirledi. STK'lar etkililik, yenilik ve sürdürülebilirlik gibi baþlýklarda deðerlendirildi. Baðýmsýzlýðý, þeffaflýðý ve yenilikçi özellikleri ile dünyadaki en iyi 100 STK listesine giren ilk Türk sivil toplum kuruluþu Kimse Yok Mu oldu. Global Geneva yaptýðý derecelendirmelerle belirlenen kriterler çerçevesinde ilgi alanýna veya hangi coðrafyada bulunduðuna bakmaksýzýn STK'larý her yýl deðerlendiriyor. 6 DA Mustafa Alagöz Meclis ruhsat harçlarýný yükseltti Gayri Sýhhi Müesseseler ile Umuma Açýk istirahat ve eðlence merkezlerinden alýnan ruhsat harcý ile metrekare fiyatlarý yüzde 10,11 oranýnda artýrýldý. Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda DA Dr. Yaþar Uðurlu AK Parti'den aday adayý 2 DE Turgay Happani milletvekili aday adayý olacak 11 DE

2 HABER 2 Dr. Yaþar Uðurlu AK Parti'den aday adayý AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Yýl: 10 Sayý: ÞUBAT CUMARTESÝ 2015 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Dairesi Baþkan Yardýmcýsý Dr. Yaþar Uðurlu, AK Parti'den Milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý.aday adaylýðý ile ilgili açýklama yapan Yaþar Uðurlu, "Tarýmdan sanayiye, kültürden turizme her alanda geliþen Çorum'u lokomotif bir þehir haline getirmek büyük davamýzdýr. Anadolu ahilik geleneði ile yoðrulmuþ bu yurdu Yeni Türkiye'nin yýldýzý yapmak hepimizin sorumluluðudur. Türkiye'nin yeni bin yýllýk destaný yazýlýrken Sadece sekiz yýl sonra yani 2023'de Türkiye Cumhuriyeti 100 yaþýnda olacak. Hangi partiye oy vermiþ olursak olalým, AK Partinin izlediði siyaset, hepimizin arzu ettiði, içimizi ýsýtan ve vicdan sahiplerinin "ooohhh" dediði bir vizyonun eseridir. Sizin destek ve dualarýnýz en büyük güç kaynaðýmýzdýr. Siyaset anlayýþýmýzý hakkaniyet, adalet ve milletimizin yüksek ahlaký belirlemektedir. Ýnsanýmýzýn ayaðýnýn yere saðlam basmasý ve geleceðe güvenle bakmasý için daha çok çalýþmayý görev biliyoruz" dedi. Uðurlu ilk ve orta eðitimini, Çorum Bahçelievler Ýlkokulu, Ýmam Hatip Lisesi Ortaokulu ve Endüstri Meslek Lisesi'nde Üniversite öðrenimini Ankara Üniversitesi Eðitim Bilimleri Fakültesi Eðitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünde, Yüksek lisansýný, 1993 yýlýnda Karadeniz 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Teknik Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü Saðlýk Psikolojisi alanýnda, Doktorasýný ise 2010 yýlýnda ayný üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Eðitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danýþma ve Rehberlik Anabilim Dalýnda tamamladý. Devletin farklý kademelerinde görev yapan Uðurlu, halen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Dairesi Baþkan Yardýmcýsý olarak görev yapýyor. Dr. Yaþar Uðurlu evli ve iki çocuk babasýdýr. Düvenci Belediyesi'nden Uslu'ya teþekkür Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti. Düvenci Beldesinde yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren Yalçýn, "Düvenci Beldemize kazandýrýlan çöp toplama aracý için destek ve katkýlarýnýzdan dolayý teþekkür ediyoruz. Beldemizin içmesuyu borularýnýn deðiþimi için Ýller Bankasýna proje hazýrladýk katkýlarýnýzý bekliyoruz" dedi. Uslu yapýlan ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Her ilçemizin, beldemizin kendine has talep ve ihtiyaçlarý var. Talepleri ihtiyaç ve önceliklerine göre takibini yapýyoruz. Çöp toplama aracýný hayýrlý olsun. Ayrýca, Ýller Bankasý Genel Müdürümüz Mehmet Turgut Dedeoðlu'ndan hibe içme suyu borusunun sözünü aldýk. Ýhale onay sürecinden sonra teslim edilecek. Hayýrlý uðurlu olsun" þeklinde kaydetti Uzun'dan, yangýn söndürme tüpü uyarýsý! Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný ve ÇESOB Yönetim Kurulu üyesi Necmettin Uzun, Küçük Sanayi ve Aþaðý Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren iþletmeleri yangýn tüpleri konusunda uyardý. Uzun, yaptýðý açýklamada, ismi belli olmayan ve þehir dýþýndan geldikleri öðrenilen bazý firmalarýn, KSS ve Aþaðý Sanayi'de iþyeri sahiplerine 'yangýn tüplerini deðiþtireceðiz' diyerek, tüpleri topladýklarý bilgisine ulaþtýklarýný ifade etti. Necmettin Uzun, bu tür kiþilere itibar edilmemesi gerektiðini kaydederek, tüplerin deðiþimi ve kontrollerinde yerli firmalarýn tercih edilmesini istedi. Oda Baþkaný Uzun ayrýca konu hakkýnda bilgi edinmek isteyenlerin Oda'yý her zaman telefonla arayabileceklerini belirterek, kuru kimyevi tozlu yangýn söndürme tüplerinin bakým ve dolum süresinin 2 yýl, köpüklü yangýn söndürme tüplerinin bakým ve dolum süresinin ise 1 yýl olduðunu sözlerine ekledi. Yaþar Uðurlu Necmettin Uzun YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinden adýma almýþ olduðum numaralar arasý 5 cilt taþýma irsaliyesi ile birlikte numaralar arasý 5 cilt faturamý kaybettim hükümsüzdür.mustafa Gündoðdu Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 05:10 Güneþ : 06:37 Öðle : 12:01 Ýkindi : 14:45 Akþam : 17:13 Yatsý : 18:33 cömert sýcacýk kaný çiçek sýkar mý caný çiçek bahçesindeyim vazosu boþta hani ýstarda kilimde gül kokusundadýr gönül çiçek bahçesindeyim al þafaðýndan sökül yazý geçtin güz gelir çalýmýndan kýz gelir çiçek bahçesindeyim elalemden výz gelir yazý geçtin güz gelir çalýmýndan kýz gelir çiçek bahçesindeyim elalemden výz gelir göz yaþýna dolayým göz aþýna kolayým çiçek bahçesindeyim göz kaþýna solayým Ozan Efe AJANDA Ürdün Emîrî Hüseyin'in vefâtý (1999) - Sultan II.Mustafa Hânýn taht'a çýkmasý (1695) Kim Cenneti seviyorsa, Cehennemden kaçar. Ömer bin Abdülazîz "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri Çiçek Bahçesindeyim HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,4190 2,4196 EUR 2,7379 2,7383 STERLiN 3,6354 3,6377 JPY YENi 2,0566 2,0573 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Milönü esnafý Vakýfbank Þubesi'nin kapatýlmasýný istemiyor Milönü Vakýfbank Þubesinin kapatýlacaðýna yönelik çýkan haberler üzerine Milönü esnaflarý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ettiler. Milönü esnafý, baþta demiryolu projesinin yatýrým programýna alýnmasý olmak üzere Çorum'a yapýlan hizmet ve katkýlarýnýzdan dolayý teþekkür ediyoruz. Çorum bu dönemde büyük deðiþim ve geliþime uðradý bizlerde fazlasýyla bu geliþimden gerekeni aldýk. AK Parti döneminde hizmetimize açýlan Vakýfbank Milönü Þubesinin baþka bir yere taþýnmamasý için desteklerini bekliyoruz" dedi. Ziyarette Milönü esnaf temsilcilerinin sorunlarýný dinleyen Uslu, "Geçtiðimiz Eylül ayýnda Vakýfbank Milönü Þubesinin taþýnmasýný ben engellemiþtim. Belli ki size söylenmedi. Oysa bu sürecin ekonomik anlamda iyi deðerlendirilmesi gerektiði de söylenmiþti. Aracýlar size belirtmemiþler. Þimdi yeniden ilgileneceðiz. Beni bu kararýn daha çok siyasi yaný ilgilendirir. Yoksa ticari faaliyetlerin yönü, yeri, miktarý bizim dýþýmýzdadýr. Umarým Milönü'nün cazibe merkezi olarak kalmasýna ve ekonomik hareketliliðe halel gelmeyecek bir çözüm bulunacaktýr" þeklinde kaydetti. Cansuyu ve AGD'den, Suriyeli mültecilere yardým kampanyasý Cansuyu Derneði ile Anadolu Gençlik Derneði (AGD), Suriyeli sýðýnmacýlar için yardým kampanyasý baþlattý. Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Bekir Uyanýk yardým kampanyasý hakkýnda verdiði yaptýðý açýklamada Suriye'deki iç savaþýn 4. yýlýnda olduðunu, bu süreçte milyonlarca Suriyeli'nin ülkesini terk etmek zorunda kaldýðýný, 3 milyon Suriyeli'nin de komþu ülkelere sýðýndýðýný hatýrlattý. Türkiye'ye sýðýnan 2 milyon Suriyeli bulunduðuna dikkati çeken Uyanýk, sýðýnmacýlarýn ekonomik, sosyolojik ve psikolojik sorunlarýnýn her geçen gün daha da arttýðýný ifade etti. Özellikle çocuklarýn yaþadýðý travmalarýn kaygý verici boyutta olduðuna iþaret eden Uyanýk, "Suriyeli mültecilerin kýþ koþullarýnda en azýndan hayatta kalmalarýný kolaylaþtýracak acil yardýmlara ihtiyacý var. Bizler, Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi mensuplarý olarak þubemiz ve temsilciliklerimiz vasýtasýyla Cansuyu Derneðinin 31 Ocak'tan itibaren düzenleyeceði yardým kampanyasýnýn yaygýn ve etkili bir çalýþma olmasý için seferber olacaðýz" dedi. Hesap Numarasý IBAN TL TR USD TR EURO TR ZÝRAAT BANKASI Balgat Þubesi (Þube Kodu 1395) Hesap No IBAN TL TR USD TR EURO TR Ayrýca; tüm GSM operatörlerinin faturalý hatlarýndan 6639'a "Suriye" yazýp SMS göndererek 5 TL baðýþ yapabilirler. Duyarlýlýk sahibi herkesi kampanyaya destek vermeye davet eden Uyanýk, nakit yardýmlarýn yaný sýra battaniye, giysi, gýda, biberon ve mama, çocuk bezi, temizlik malzemesi, elektrikli ýsýtýcý, soba, kömür, özellikle kamp dýþýnda yaþayan Suriyeliler için halý ve mutfak malzemesi, ev eþyasý, oyuncak ve kýrtasiye malzemesine de ihtiyaç olduðunu söyledi. Uyanýk, yardýmlarý renk, dil, ýrk ve inanç ayýrt etmeksizin ihtiyaç sahibi olan her Suriyeli'ye en güzel þekilde ulaþtýracaklarýnýn altýný çizerek, "Suriyeli mülteciler için yapýlacak en önemli yardým, Suriye'de barýþ ve huzurun yeniden saðlanmasýdýr" diye konuþtu. BAÐIÞLAR NASIL YAPILACAK? Hayýrsever halkýmýz, Suriyeli kardeþlerimiz için yardýmlarýný, Kredi kartlarý ile internet sitemiz üzerinden Online olarak veya (Bankalardan EFT ile veya Yurtdýþýndan baðýþ yapmak için) açýklama kýsmýna "SURÝYE" yazarak aþaðýdaki hesap numaralarýna yapabilirler. TÜRKÝYE FÝNANS KATILIM BANKASI Balgat Þubesi (Þube Kodu 82) Gençlik Merkezlerinden yeni bir kampanya Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezleri, mazlum ve yardýma muhtaç aileler için harekete geçti. Kýþ þartlarýnda maðdur ve muhtaç durumda olanlara yardým etmek düþüncesiyle adým atan NFK, Akkent, Bahçelievler, Mimar Sinan ve Ulukavak Gençlik Merkezleri topladýklarý yardýmlarý ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracak. "Hayýr Çarþýsý" adýný verdikleri kampanya doðrultusunda gýda paketi, battaniye, ayakkabý vb. malzemeler toplanýp ihtiyaç sahiplerine kýsa sürede ulaþtýrýlacak. Kampanyanýn önemini anlatan Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, "Ýnsanlarýn en hayýrlýsý, insanlara faydalý olandýr. Malýn en hayýrlýsý, Allah yolunda harcanandýr. Allah yolunda harcananýn en hayýrlýsý da insanlarýn en çok ihtiyaç duyduðu þeyleri karþýlayandýr." Hadis-i Þerifini hatýrlatarak tüm Çorumlularý kampanyaya destek vermeye çaðýrdý. -"MÜLTECÝLERE YÖNELÝK ÇALIÞMALAR DEVAM EDÝ- YOR"- Gençlik Merkezlerinin savaþtan ve zulümden kaçarak ülkemize sýðýnan mülteciler için de Zeki Gül çalýþmalarýna devam ettiðini belirten Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, "Gençlik Merkezlerimiz, muhacir kardeþlerine sýcak bir aþ, bir battaniye, bir halý, yiyecek ve giyecek ulaþtýrmaya çalýþýyor. Gençlik Merkezleri, Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü ve Mahalle Muhtarlarý ile belirlediði adreslere ziyaretler düzenleyerek kardeþlerinin ihtiyaçlarýna cevap vermeye devam ediyorlar. Bir sosyal sorumluluk projesi olan bu çalýþmalar planlý ve düzenli olarak devam edecektir" dedi. Hem mülteciler için hem de ihtiyaç sahibi olan vatandaþlar için herkesi iyilik hareketine katýlmaya davet eden Gül, "Biz burada köprü görevini üstleniyoruz. Bu nedenle vatandaþlarýmýza yaptýklarý ve yapacaklarý yardýmlar için teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Gazze yardým bekliyor Þekerbank'tan esnaf için yeni fýrsatlar Þekerbank Karadeniz Satýþ Bölüm Müdürü Ýmran Kabacaoðlu, ÇESOB'u ziyaret ederek, Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a bankalarýnýn esnafa sunacaðý yeni fýrsatlarla ilgili bilgi verdi. Kabacaoðlu, beraberinde Þekerbank Karadeniz Bölge Müdürlüðü Pazarlama Yönetmeni Elvan Güntürkün ve Çorum Þube Yönetmen Asistaný Dilek Arslan'la birlikte ziyaret ettiði ÇESOB'da, esnafla ilgili yeni bir çalýþma içerisinde olduklarýný kaydetti. Þekerbank olarak Çorum esnafýnýn her zaman yanýnda olduklarýný ifade eden Ýmran Kabacaoðlu, yeni çalýþmalarý önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaþacaklarýný söyledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, esnaf ve sanatkarlarýn devlete yük olmadan iþlerini sürdürmeye çalýþtýklarýný ifade ederek, Þekerbank'ýn esnafa sunacaðý kolaylýklarýn esnafý bir nebze olsun rahatlatacaðýný belirtti. Ziyarette ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür ve Yönetim Kurulu üyesi Necmettin Uzun da hazýr bulundu. Uður Çýnar ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, abluka ve saldýrýlar nedeniyle hayatýn adeta durma noktasýna geldiði Gazze için yeni bir insani yardým kampanyasý baþlattý yýlýndan bu yana Ýsrail'in ablukasý altýnda bulunan Gazze'de hayat adeta durma noktasýna geldi. Ýsrail'in Ramazan ayýnda Gazze'ye gerçekleþtirdiði saldýrýlarýn ardýndan yerle bir olan þehir yeniden ayaða kalkmaya çalýþýrken uluslararasý toplum tarafýndan verilen yardým sözlerinin tutulmamasý nedeniyle insani kriz daha da büyüdü. Abluka nedeniyle elektrik, su, ilaç, gýda ve yakýtýn tükendiði þehirde çocuklar için giysi, çocuk bezleri ve çocuk mamalarý; aileler için de barýnacaklarý bir yer, battaniye, ýsýtýcý soba ve temizlik malzemelerine ihtiyaç var. -70 BÝN FÝLÝSTÝNLÝ AÝLE OKULLARA SIÐINABÝLÝR- BM Filistinli Mültecilere Yardým Kuruluþu (UNRWA) tarafýndan yapýlan açýklamada, Gazze'de ev onarýmý ve kira katkýsý amacýyla verilen nakit para yardýmlarýnýn, kaynaklardaki ciddi eksiklik nedeniyle durma noktasýna geldiði bildirildi. UNRWA açýklamasýnda, geçtiðimiz yýl Kahire'de yapýlan zirvede taahhüt edilen yardýmlarýn "hiçbirinin" Gazze'ye ulaþmamýþ olmasý nedeniyle söz konusu nakit yardýmlarýnýn durdurulduðu ifade edildi. Gidecek yeri olmayan 65 ila 70 bin Filistinli ailenin Gazze'de okullara sýðýnacaðý öngörülüyor. Geçtiðimiz yaz yaþanan saldýrýlar nedeniyle Gazze'de 96 binden fazla ailenin evleri ya yýkýldý ya da hasar gördü. "BURASI GAZZE" KAMPA- NYASI Ambargo ve saldýrýlar nedeniyle harabeye dönen Gazze, söz konusu sorunu aþabilmesi için þimdi yardýmlarýnýzý bekliyor yýlýnda Gazze'de ofis açarak buradaki insani yardým ve kalkýnmaya yönelik faaliyetlerine hýz veren ÝHH, Gazze için "Burasý Gazze" sloganýyla yeni bir yardým kampanyasý baþlatýyor.

4 HABER 4 Esnaf sýfýr faizli kredileri kullanmaya baþladý Osmancýk'ta faaliyet gösteren 4 esnaf Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun Ankara'da katýldýðý bir toplantýda müjdesini verdiði faizsiz kredi talebinde bulundu ve kredilerini kullanmaya baþladýlar.baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun geçtiðimiz ay Ankara'dan duyurduðu faizsiz kredi müjdesi meyvelerini veremeye baþladý. Osmancýk'ta faaliyet gösteren 4 esnaf Osmancýk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifine kredi talebinde bulundu. Kredi talebinde bulunan esnaflardan ikisinin kredilerinin onaylandýðý diðer ikisinin ise onay aþamasýnda olduðu belirtildi.osmancýk Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Baþkaný Recep Aker konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Osmancýkta bir ilki gerçekleþtirerek 14 Ocak 2015 gününde Ankara'da yapýlan toplantýda Baþbakanýmýz sayýn Ahmet Davutoðlu'nun yaptýðý açýklamalar doðrultusunda kullandýrýlacak kredilerin geleneksel, kültürel ve sanatsal deðeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarýnda (El dokuma iþleri, bakýr iþlemeciliði, çini ve çömlek yapýmý, sedef kakma ve ahþap oyma iþleri, kaþýkçýlýk, bastonculuk, semercilik, yazmacýlýk, yorgancýlýk, keçecilik, lüle ve oltu taþý iþlemeciliði, çarýkçýlýk, yemenicilik, oyacýlýk) ve bu iþlere benzerlik gösterdikleri Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi sahibi Esnaf ve Sanatkarlara, ayrýca 3 yýllýk ustalýk belgesine sahip olan ve ustalýk belgesiyle ilgili meslek kolunda son bir yýl içinde kendi adýna iþletme kurduðunu veya kuracaðýný belgeleyen giriþimci Esnaf ve Sanatkârlarýmýza %100 oranýnda faiz desteði (Sýfýr Faizli Kredi ) uygulamasý baþlamýþtýr. Bu kapsamda Kooperatifimize kaybolan meslekler dalýnda bir üyemiz, Ustalýk belgesine sahip olan 3 yeni giriþimci kredi müracaatý etmiþ olup bir bayan üyemize TL bir üyemize TL sýfýr faizli kredi onayýný Halk bankasý Genel Müdürlüðünden alarak kullandýrdýk. Diðer müracaat eden iki üyenin de kredileri onay aþamasýndadýr. Esnafýn geliþmesi ve kollanmasý adýna yapýlan bu uygulama, esnafýmýz için büyük bir destek niteliði taþýyor. Bu uygulamanýn baþta esnaf ve sanatkarlarýmýz olmak üzere tüm ülkemiz için hayýrlý olmasýný temenni ediyor, emeði geçen baþta Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan olmak üzere Baþbakanýmýz Ahmet Davutoðlu ve hükümetimize teþekkürü bir borç biliriz" dedi. Baþkan Aker göreve geldikleri 2011 yýlýndan bu tarafa Osmancýk'ta faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkarlardan 738 üyeye 32 Milyon TL. ( ) Kredi kullandýrdýklarýný kooperatifin gücünü on kat daha artýrdýklarýný ve artýrmaya da devam edeceklerini sözlerine ekledi. Osmancýk Devlet Hastanesine yeni dahiliye uzmaný Yýllar önce bir görme özürlü bir arkadaþým girdiði sýnavda Ankara il birincisi olur ama atanamaz. Yerine daha düþük puanlý biri atanýr. Bir taraftan görme özürlü olmasý diðer taraftan ise iþsiz bulunmasý ve hakkýnýn verilmemesi çok zoruna gider. Öyle zor anlar yaþar ki intihar etmeyi bile düþünür. Ýþte bu duygular içerisindeyken bir gece rüyasýnda Sivas'ta göreve baþladýðýný görür. Çok geçmez rüyasý gerçekleþir. Atamasý Sivas'ýn Yýldýzeli ilçesine yapýlýr. Göreve baþlamak için ilçeye gittiðinde atandýðý kurumun önündeki bankta otururken, 'ben burayý hatýrlýyorum' der. Ve gördüðü rüya aklýna gelir. Þimdi bu görme özürlü arkadaþýmýz, hizmetlilikten memurluða ve oradan da sýnavý kazanarak çalýþtýðý kurumda þefliðe terfi etmiþtir. Ümit ediyorum ki, gelecekte daha farklý makamlarda olacaktýr. Allah bahtýný açýk etsin. * SEBEPSÝZ AYRILIK Hayat koþturmacadan ibarettir. Çoluk çocuk iþini gücünü bulur. Evlenir, ev bark, çocuk sahibi olur. Senden de maddi sýkýntýlar yavaþ yavaþ kaybolur. Bir taraftan da yaþ kemale doðru yaklaþýrken emeklilik hayalleri kurmaya baþlarsýn. Saç ayaðýnýn üçü de yere iyice basacak derken ya hastalýk, ya da ölüm kapýyý çalar endiþesi duymaya baþlarsýn. Bu baðlamda; Bir aile rahata ermiþ, kafaya takacak, gece uykusunu sekteye uðratacak hiçbir maddi sýkýntýsý kalmamýþ. Bir gün kadýncaðýz düþünür taþýnýr eþinden ayrýlmaya karar verir. Eþiyle bunu paylaþtýðýnda eþi þok olur. Çünkü çok iyi geçiniyorlar. Ayrýlýk için hiçbir sebep yok. Birbirlerini ölümüne seviyorlar. Ama ne kadar uðraþtýysa ikna edemez. Baktý olmuyor, doðal sevginin yansýmasý olarak eþini üzmemek adýna, madem ayrýlmak istiyor o Mahir ODABAÞI ÖNCE RÜYA DA GÖRDÜ Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný halde üzülmesin niyetiyle boþanma teklifine kerhen evet der. Ve soluðu adliye de almak üzere yola çýkarlar. Ama dýþarý karlarla buzlarla kaplýdýr. Adliye binasýna girerken birbirlerine 'aman dikkat et. Sakýn düþme ortalýk çok kaygan' diye tembihatta bulunurken kadýncaðýzýn ayaðý merdivendeki halýnýn ucuna takýlýp sendeleyince düþer ve kalça kemiði kýrýlýr. Kocasý bir taraftan cancaðýzým ne yaptýn diye üzülürken, diðer taraftan acil hastaneye yetiþtirmeye çalýþýr. Hastane de gerekli tedaviler yapýlýr. Altý ay bacaðýnýn üzerine basmamasýný doktor tembih edip taburcu eder. Bu arada eþi yarým kalan boþanma iþlemini tamamlamak için adliyeye uðrayalým dediðinde; kadýn: ''Ben ayrýlmaktan vazgeçtim. Çocuklarýmýz iþini gücünü buldu. Maddi hiçbir sýkýntýmýz kalmadý. Kafaya takacak derdimiz yok. Saç ayaðýnýn üçü de yere oturdu. Dolaysýyla seni çok sevdiðim için baþýmýza bir þey gelmesinden korktum. Ama þimdi ise kalça kemiðim kýrýldý. Bir kaç aylýðýna da olsa bir sýkýntý, bir uðraþý çýktý' diye açýklar Ailede bu sevgi olsa parçalanýr mý? Bazen, Yaradan tabiri caizse ''yürü kulum'' der ve saç ayaðý zemine tam oturur. Ýþte tam da bu ortamda biraz daha dikkatli olmak, þükrünü eda edebilmek adýna çevredekiler için (muhtaçlar) kafa yormak gerekir mi? Ne dersiniz efendim? * ''Kavgayý, bir yapraðýn üzerine yazmak isterdim sonbahar gelsin yaprak dökülsün diye. Öfkeyi, bir bulutun üzerine yazmak isterdim yaðmur yaðsýn bulut yok olsun diye. Nefreti, karlarýn üzerine yazmak isterdim güneþ açsýn karlar erisin diye....ve dostluðu ve sevgiyi, yeni doðmuþ tüm bebeklerin yüreðine yazmak isterdim onlarla birlikte büyüsün bütün dünyayý sarsýn diye'' (Y. Güney) (yazara öneri - eleþtiri: ) Osmancýk Devlet Hastanesi Dahiliye Polikliðinde Uzm. Dr. Bilal Toka görevine baþladý. Son doktor atamalarýyla Osmancýk Devlet Hastanesine atanan Uzm. Dr. Bilal Toka dahiliye polikliðinde hastalarýna hizmet vermeye baþladý yýllarý arasýnda Kargý Devlet Hastanesinde görev yapan Toka Zonguldak Kara Elmas Üniversitesinde uzmanlýðýný tamamladýktan sonra geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta görevine baþladý. Dahiliye polikliðinde hizmet vermeye baþlayan Dr. Bilal Toka Osmancýk Devlet Hastanesi Diyaliz Servisinde de bakacak. Çorum HEM'den "Açýk Öðretim Lisesi" uyarýsý! Çorum Halk Eðitimi Merkezi'den yapýlan açýklamada Çorum Halk Eðitimi Merkezi ve ASO Müdürlüðü açýk öðretim öðrencilerinin eðitim ödemelerini Halk Eðitimi Merkezi Hesabýna deðil de yanlýþ hesaplara yatýrdýklarýnýn belirlendiði ifade edilerek, öðrencilerin maðdur olmamalarý yapmalarý gerekenler þu þekilde sýralandý: "Açýk Öðretim Lisesine yeni kayýt yaptýracak öðrenci adayý, her yýl belirlenen Yeni Kayýt Katýlým Bedelini ödemek zorundadýr yýlýnda, bir dönem için Yeni Kayýt Katýlým Bedeli, 25 TL olarak belirlenmiþtir. Öðrenci adayý, T.C. Kimlik numarasýný beyan ederek Ziraat Bankasý, Vakýflar Bankasý veya Halk Bankasýnýn herhangi bir þubesine giderek MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüðü, Döner Sermaye Ýþletmesi Müdürlüðü hesabýna, 20 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Halk Bankasý ayrýca havale ücreti talep etmektedir.) Yeni kayýt katýlým bedelinin 5 TL' si ise Halk Eðitimi Merkezi veya Mesleki Eðitim Merkezi Müdürlüðü Okul Aile Birliklerinin vereceði banka hesap numarasýna ödeme yapýlacaktýr. Yeni Kayýt için Katýlým Bedelinin ödendiði, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydýnýzýn gerçekleþmesini engeller. Bunun için Katýlým Bedelinizi doðru hesaba yatýrdýðýnýzdan emin olunuz. Yeni Kayýt Katýlým Bedeli anlaþmalý bankalarýn ATM'lerin den yatýrýlmaktadýr. BANKAMATÝKTEN PARA YATIRILIRKEN ÝZLENE- CEK ADIMLAR 1-Giriþ Tuþuna Basýnýz. 2-Dil Seçeneklerinden Türkçe Tuþuna Basýnýz. 3-Ana Sayfadan Ödeme Ýþlemleri Tuþuna Basýnýz. 4-Eðitim Ödemeleri Tuþuna Basýnýz. 5-Karþýnýza Gelen Seçeneklerden M.E.B Ödemeleri Ni Seçiniz. 6-Ödeme Yapmak Ýstediðiniz Sýnav Türünü Seçiniz. (Açýk Öðretim Lisesi Yeni Kayýt Ücreti) 7-ATM tuþlarý yardýmýyla TC KÝMLÝK Numaranýzý girin ve Giriþ tuþuna basýnýz. 8-Yatýracaðýnýz 20 TL'yi düzgün biçimde hazýrlayýn ve Devam tuþuna basýnýz. 9-Paranýzý ekranda gösterildiði þekilde bölmeye yerleþtirin ve Giriþ tuþuna basýnýz. 10-Para tanýmlama iþlemi için lütfen bekleyiniz. 11-Yatýrdýðýnýz tutarla ekrandaki tutarý karþýlaþtýrýn, kabul edilen tutarý onaylamak için devam tuþuna basýnýz. 12-Ekranda görünen bilgilerin doðruluðundan emin olduktan sonra onay için evet tuþuna basýnýz. 13-Paranýz yatýrýlýrken lütfen ATM'den ayrýlmayýnýz. 14-Ýþleminiz tamamlandýktan sonra makbuzunuzu almayý unutmayýnýz." YEDAÞ'tan Kargý ve Alaca'da elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle Kargý ve Alaca'da elektrik kesintileri gerçekleþtirecek. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Kargý ilçesine Ýmambey Mahallesi tarihlerinde saatleri arasýnda: Kargý ilçesi Ýmambey Mahallesi,Fatih Mahallesi ve Yeni Mahallesi tarihinde saatleri arasýnda: Kargý ilçesine Ýmambey Mahallesi ve Fatih Mahallesi tarihinde saatleri arasýnda: Alaca ilçesine Yozgat Caddesi üzerine ve Hüseyinovs Un, Fen Yem Un, Ragýp Aðacdan (Beton Santralý), Irgatoðlu (Beton Santralý), Dericiler Et (Mezbahane), Belediye Ýçme Suyu." Gulca katliamýnýn 18. yýlý ÝHH Çorum Þubesinden Gulca'da yaþanan katliamýn üzerinden 18. yýlý nedeniyle basýn açýklamasý yapýldý. Açýklamada katliamýn üzerinden 18 yýl geçmesine raðen Çin hükümetinin Gulca olaylarýnýn baðýmsýz kiþi ya da kurumlar tarafýndan incelenmesine hâlâ izin vermediði dile getirildi. ÝHH Çorum Þubesi'nin açýklamasýnda þu ifadeler yer aldý: "Gulca'da 1997 Þubat'ýnda kültürel kimlikleri ve dini yaþantýlarý üzerinde artan baskýlar nedeniyle barýþçýl bir þekilde ayaklanan Uygurlara Çin polisi kalabalýðýn üzerine ateþ açarak karþýlýk vermiþti. Çin, Uygurlularýn kültürel kimlikleri ve dini yaþantýlarý üzerinde artan baskýlarý doðrultusunda 1994'te Komünist Parti Hükümeti'nin resmiyet tanýdýðý meþrepleri (Uygurlarýn Kültürel Meclisleri) hiçbir gerekçe gösterilmeksizin tekrar yasa dýþý ilan etmiþti. Alkolizm, uyuþturucu baðýmlýlýðý vb. sosyal problemlere karþý iyileþtirici bir fonksiyonu olan meþreplerin yasaklanmasý 5 Þubat 1997'de civarý Uygur'un Gulca'da ayaklanmasýna sebep olmuþtu. Ramazan ayýnda Kadir Gecesi münasebetiyle düzenlenen bir meþrep toplantýsýna katýldýklarý gerekçesiyle Müslüman gençler tutuklanmýþ, bu gençlerin salýverilmesini talep eden halk, ertesi gün (5 Þubat) sokaklara dökülmüþtü. Barýþçýl bir þekilde baþlayan gösteriler güvenlik güçleri tarafýndan kalabalýðýn üzerine rastgele ateþ açýlmasý suretiyle bastýrýlmýþtý. Göstericilerin taleplerine karþý polisin takýndýðý tutum, olaylarýn büyümesine sebep olmuþ ve bölgede 1949'dan bu yana yaþanan en ciddi ayaklanmalardan biri meydana gelmiþti. Dünya Uygur Kurultayý (Word Uyghur Congress/WUC)'na Gore 5 Þubat ve ilerleyen günlerde devam eden protestolar sýrasýnda en az 100 Uygur öldürülmüþ, yüzlercesi yaralanmýþ ve gösterilerin akabinde 4.000'e yakýn Uygur gözaltýna alýnmýþtý. Baðýmsýz kaynaklar Çin polisi tarafýndan tutuklanan 300'den fazla gencin -30 derece soðukta, üzerlerine soðuk su sýkýlmýþ bir vaziyette bekletilerek öldürüldüðünü kaydetmiþti. Gözaltýna alýnanlarýn ekserisinin ise akýbeti belli deðil. Uluslararasý Af Örgütü (Amnesty International) olaylarla ilgili olarak 200'den fazla Uygur'un göstermelik mahkemelerde yargýlandýktan sonra ölüm cezasýna çarptýrýldýðýný, 90 Uygur'un da müebbet hapse mahkûm edildiðini bildirmiþti. Çin otoritelerinin tam bir karartma uyguladýðý Gulca'dan dýþarýya bilgi akýþýný önlemek için bölgeye 'e yakýn silahlý kuvvet sevk edilmiþti. Yaþanan olaylarýn araþtýrýlmasý için baðýmsýz bir araþtýrma komisyonu kurulmasý talepleri ise Çin hükümeti tarafýndan reddedilmiþti. Gulca'da yaþanan katliamýn üzerinden 18 yýl geçmesine raðmen, Çin hükümeti Gulca olaylarýnýn baðýmsýz kiþi ya da kurumlar tarafýndan incelenmesine bugün hâlâ izin vermiyor.

5 TEK HABER 5 'Oyunla Danýþma' projesinde imzalar atýldý Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi (RAM) tarafýndan hazýrlanan 'Oyunla Danýþma' projesi OKA tarafýndan kabul edildi. 'Oyunla Danýþma'yý içeren teknik destek projesinin imza töreni Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) merkezinde gerçekleþti. Ýmza töreninde RAM Müdürü Tahir Demir ve projeyi hazýrlayan Psikolojik Danýþman Yaser Mert ile OKA Ýl Koordinatörü Özgür Özden Yalçýn hazýr bulundu. Tahir Demir konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, özellikle çocuklara yönelik danýþma Hitit MTAL öðrencileri madalyalarla döndüler Türk Mutfaðý'ný, dünyanýn diðer mutfak kültürleri ile buluþturmak, ülkemizin aþçýlarý ile dünyanýn önde gelen aþçýlarý arasýnda yakýnlaþmayý saðlamak amacýyla düzenlenen Ýstanbul Uluslararasý Mutfak Günleri'ne dünyadan ve Türkiye'den çok sayýda þef ve yarýþmacý katýldý. Yarýþmaya katýlan Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencileri çalýþmalarýnda verimi artýrmanýn önemli olduðu ve bu çalýþmalarda daha profesyonel destek saðlanmasý amacýyla bu projenin hazýrlandýðýný belirtti. Demir, projenin hazýrlanmasýnda emeði olan baþta Yaser Mert olmak üzere RAM Psikolojik Danýþma ve Rehberlik Hizmetleri bölümüne teþekkür ederek projelerin devam edeceðini dile getirdi. Psikolojik Danýþman Yaser Mert ise verdiði bilgide, projenin içeriðine iliþkin ildeki 20 rehber öðretmenin 3 gün süreyle eðitimden geçirileceðini ve bu eðitim çalýþmasý sayesinde kendini ifade etme becerisi sorunu yaþayan özellikle 3-13 yaþ arasý çocuklara yönelik olarak psikolojik danýþma faaliyetlerinin niteliðinin artýrýlmasý ve bu sayede risk grubu olarak addedilen bireylere yönelik olumlu ve geliþtirici çalýþmalarýn yapýlacaðýný kaydetti. Mustafa Kutay Kasnaklý, Kadir Kutay Akyol, Þevval Ekin Nergiz "Yýlýn En Ýyi Lisesi''yarýþmasýnda gümüþ madalya, Alperen Samet Yurdasucu, Mustafa Kutay Kasnaklý, Ahmet Göktaþ "Lise Düzeyi Okullar Modern Türk Mutfaðý" yarýþmasýnda bronz madalya ve bireysel olarak yarýþtýklarý kategorilerde Þevval Ekin Nergiz, M. Kutay Kasnaklý ve Kadir Kutay Akyol da bronz madalya kazandýlar.hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Vekili Mehmet Cerit yarýþma için sponsor olan Anitta Otel'e ve çalýþmalarda emeði geçen Anitta Otel Aþçýbaþýsý Ahmet Özdemir'e katkýlarýndan dolayý teþekkürlerini iletti. Özelleþtirme Ýdaresi Uzman Yardýmcýlarýndan Uslu'ya ziyaret Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Baþbakanlýk Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý Personel ve Eðitim Dairesi Baþkaný Süleyman Balaban ve beraberindeki yeni göreve baþlayan Uzman Yardýmcýlarýndan oluþan heyeti TBMM'de kabul etti. TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðýnda Uzman Yardýmcýsý olarak yeni göreve baþlayan Uzman Yardýmcýlarýna yeni görevlerinde baþarýlar diledi. Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý ve bütün kamu kurum ve kuruluþlarýnýn görev tanýmlarýnýn yeni baþtan yapýlmasý gerektiðini belirten Uslu, tüm kamu kurum ve kuruluþlarý için ilkeleri ve prensipleri yeniden belirlemek gerektiðini söyledi. Kamu kurum ve kuruluþlarýnda çok sayýda personel çalýþtýðýna dikkat çeken Uslu, bu insanlarýn ayný kamu kuruluþlarýnda, ayný iþleri yaparken bile farklý farklý statülerde çalýþtýklarýna deðindi ve "TBMM'de çalýþan iki þoförden birisi sözleþmeli, birisi devlet memuru statüsünde. Bu noktalarda kamunun yeniden düzenlenmesi gerekiyor" dedi. Her kurumun kendi ihtiyaç ve gereksinimine göre iþçi veya memur çalýþtýrmasý gerektiðine inandýðýný ifade eden Uslu, her kurumun kendi ihtiyacýný kendisinin belirlemesi gerektiðini söyledi. Kamuda iþe alýmlarýn siyasi istismara da açýk bir konu olmamasý gerektiðine deðinen Uslu, "Kamuda geçici iþçiye kadro verilmesine raðmen üzerinden üç veya dört yýl geçtiðinde dört yýl önce iþçi alýmý yaparken sýfýra indirdiðiniz geçici iþçi sayýsý yeniden ayný boyutlara ulaþmýþ oluyor" dedi. Kamuda oluþan sorunlarý çözmenin iyi bir kamu personel rejimi ve kamuda yeniden yapýlanma reformlarý ile çözülebileceðine vurgu yapan Uslu, "Bütün kamu kurum ve kuruluþlarýnýn görev tanýmlarýnýn yeni baþtan yapýlmasý ve ilkelerinin konmasý gerekiyor" þeklinde kaydetti. Siyasete girmeden önce sendika kökenli bir insan olduðuna deðinen Uslu, Türkiye'de artýk referansla iþ yapma döneminin sona ermesi gerektiðini, torpil ile iþe girmenin sona ermesi gerektiðini söyledi ve "Bu ülkenin en büyük handikaplarýndan birisi de referans ve torpil ile iþe girmek yada yükselmektir. Böyle olduðunda ise kiþinin yeteneklerini, bilgisini ve birikimini kullanmanýn ve geliþtirmenin anlamý kalmýyor, baþarmanýn anlamý kalmýyor" þeklinde kaydetti. "Baþarýlý olan ile olamayan arasýnda kendini geliþtiren ve geliþtiremeyen arasýnda bir fark olmasý lazým" diye konuþan Uslu, bu farkýn sadece insanýn iþe giriþinde deðil yükselmelerde ve kariyer edinmelerde de bilgiye ve yeteneðe dayalý bir farklýlýðýn olmasý gerektiðini ifade etti. Kamu da ve özel sektörde kalite ve verimlilik gibi kavramlarýn öne çýkmasý gerektiðini de belirten Uslu, kamuda ve özel sektörde bu kavramlara dayalý bir sistemin organize edilmesi durumunda mevcut sorunlarýn giderilebileceðini söyledi. Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðýnýn Türkiye'nin sisteminden kaynaklanmýþ kurumlarýndan bir tanesi olduðuna dikkat çeken TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, kriterlerin objektif ve Türkiye'deki eðitim sisteminin de bu kriterlere göre olmasý durumunda, kamu kurumlarýnda kalite ve verimliliðe dayalý bir sistemin oluþturulmasý durumunda Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðýna pek ihtiyaç kalmayabileceðini ifade etti. Kamuda verimlilik ve kalitenin esas kriter olmasý durumunda, üretilen hizmetlerin veya ürünlerin verimliliði ve kalitesi önem oluþturunca KÝT'lerin zarar etmesinin söz konusu olmayacaðý ve "Hadi bunlarý satalým da kaça satarsak satalým, kime giderse gitsin" anlayýþýndan kurtulmuþ olacaklarýný ifade etti. Baþbakanlýk Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý Personel ve Eðitim Dairesi Baþkaný Süleyman Balaban ise gerçekleþtirdiði kýsa konuþmasýnda Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðýnda yeni göreve baþlayan Uzman Yardýmcýlarý ile TBMM'de yasama faaliyetleri ve çalýþma düzeni ile ilgili çalýþmalarý yerinde görmek amacýyla TBMM'yi ziyaret ettiklerini, ziyaretin kendileri için çok faydalý geçtiðini belirterek TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya kendilerini kabul ettiði için teþekkür etti. Ziyarette, Uslu'ya bir sürpriz yapan Uzmanlardan Ömer Tüysüz, 2010 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Kulübü olarak düzenledikleri 8. Ekonomi Zirvesi toplantýsýna konuþmacý olarak davet ettikleri Uslu'nun fotoðrafýný hediye etti. Þoförler Odasý'ndan bereket duasý Þoförler ve Nakliyeciler Odasý tarafýndan hizmete yeni açýlan Kamyoncular Garajý ve Nakliyatçýlar Sitesi için bereket duasý okutuldu. Çorum Belediyesi tarafýndan yapýmý tamamlanan Kamyoncular Garajý ve Nakliyatçýlar Sitesi, Gýda Toptancýlar Sitesi yanýnda geçtiðimiz hafta oda üyelerinin hizmetine açýlmýþtý. 118 TIR ve 118 kamyon olmak üzere toplam 236 kapasiteli yeni garaj için Þoförler ve Nakliyatçýlar Odasý tarafýndan bereket duasý okutuldu. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ve yönetim kurulu üyeleri, Cuma Namazý sonrasý yeni garaja giderek bereket duasýna katýldý. Oda üyelerine lokal içerisinde pide ve ayran ikramý yapýldý. Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, yeni garajýn oda üyelerine ve Çorum'a hayýrlý olmasýný temenni ederek "Tüm esnaf kardeþlerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi. Uður Çýnar

6 MHP'den katký payý tepkisi! HABER 6 MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan, alttan dersi olan üniversite öðrencilerinin ödeyeceði katký paylarýnda artýþ yapýlmasýna tepki gösterdi. Açýklamasýna, "Ücretsiz eðitim parolasý ile yola çýkan Ýktidar tarafýndan büyük bir propaganda ile kaldýrýlan öðrenci harçlarý, sessiz sedasýz üniversitelere yeniden sokulmuþ, üniversite öðrencilerinden katký payý adý altýnda adeta haraç toplamaya baþlanmýþtýr" diyerek baþlayan Sinan Özcan, "Artýk, geleceðimiz üniversite öðrencileri, Resmi Gazete'de yayýmlanan ve yürürlüðe giren yeni yasaya göre, öðrenciler okulun uzamasý durumunda veya alttan aldýklarý dersler olmasý halinde, yüzde 400'lere varan zamlarla harç ödeyeceklerdir. Birçok üniversitenin öðretim yýlýnýn ikinci döneminden itibaren uygulamaya soktuðu yeni harç sistemi, geleceðimizi emanet ettiðimiz öðrencilere ve ailelerine büyük þok etkisi oluþturmuþtur. Zaten zorluklarla okuyan yüz binlerce öðrenci þimdi katlamalý harç sisteminin önlerine çýkaracaðý binlerce liralýk faturalarla nasýl baþ edeceðini düþünmeye baþlamýþtýr. Katký payý ve öðrenim ücretlerini ödemeyenler hakkýnda Resmi Gazete'de yayýmlanan hükme göre, tabiri caizse "Türkiye'de paran yoksa okuma hakkýn da yok" denilmiþtir. Söz konusu hükümde þu ibareler yer alýyor: "Öðrenci katký paylarý ve öðrenim ücretleri, ilgili dönem baþlarýnda kayýt olma veya kayýt yenileme sýrasýnda ödenir. Süresi içerisinde katký payý veya öðrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yüksek öðretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayýt yaptýramaz ve öðrencilik haklarýndan yararlanamaz." Hükmü yer almýþtýr. Resmi Gazete'de yýlýndan itibaren uygulanacaðý söylenen katlamalý harç sistemini birçok üniversite de uygulamaya þimdiden sokulmuþtur. Ýstanbul Üniversitesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Denizli Pamukkale Üniversitesi bu üniversitelerden sadece birkaçý. Ayakkabý kutularýnda para saklamanýn, evlerde bulunan "üç beþ lira denilen kasalardaki 1 trilyon paranýn, 700 bin liralýk saatlerin, çikolata kutularýndaki rüþvetlerin caiz olduðu Ýslami usullere göre iþlem yapan Bank Asya gibi, hukuka aykýrý bir þey yapmamýþ olmasýna raðmen kurban edildiði bir ülkede AK Parti hükümetinin geleceðimiz üniversite öðrencilerimize yaptýklarýný yadýrgamamak gerekir. "Bank Asya'ya, tamamen hukuksuz bir þekilde el konulmasý, ülke itibarýný yerlere düþürmüþtür. Yerli ve yapancý, sermaye gruplarý Türkiye'yi artýk hukuk güvenliðine iþ yapma güvenliðine sahip olmayan, finans veya baþka herhangi bir alanda, yatýrým yapýlacak bir ülke olarak görmemektedir. AK Parti ne dediyse ve millete ne söz verdiyse, tersini yapmaktadýr. Artýk takke düþmüþ, kel görünmüþtür. Seçimlerin arifesinde artýk herkesin yapýlan haksýzlýklarý, yolsuzluklarý ve kul hakký tanýmayanlarý, insanlarýmýz artýk vicdanlarýyla görmeleri gerekmektedir. AK Parti'nin çizdiði hayali pembe tablolarý, hýrsýzlýk ve yolsuzluklarý milletimizin daha fazla aldatýlmasýna kandýrýlmasýna izin vermeyeceðiz. Federatif yapý adý altýnda Türkiye'nin bölünüp parçalanmasýna asla izin vermeyeceðiz. Bu uðurda göðsümüzü seve seve siper edeceðiz. AK Parti'nin 12 yýlý aþkýn iktidarýnda hayli mesafe alýp topraklarýmýzda ayrý devlet kurma rüyalarý görenler, bunun geçici olduðunu bilmelidirler. Millet bu iktidarý geldiði yere gönderecektir" dedi. Osmancýk Devlet Hastanesi'ne yeni doðan yoðun bakým ünitesi Osmancýk Devlet Hastanesi yeni doðan yoðun bakým ünitesi hizmete girdi yýlý mart ayý baþýnda yapýmý tamamlanarak yeni hizmet binasýna taþýnan Osmancýk Devlet Hastanesi bünyesinde yýllardýr eksikliði hissedilen yeni doðan yoðun bakým ünitesi geçtiðimiz ay hizmet vermeye baþladý. Yeni doðan yoðum bakým ünitesi sorumlusu Dr. Ýlknur Çelik, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Doðan Ünitesi Düzey 1 Servisimiz solunun sýkýntýsý çeken, sarýlýk veya enfeksiyon riski olan, bebeklerimizin takibi açýsýndan son derece önemli bir hizmettir. Yeni Doðan hastalar gerek fiziksel özelliði gerekse saðlýk problemleri açýsýndan çocuk hastalar arasýnda özellikli bir grubu kapsamaktadýr. Bu tarz hastalarýn mümkün olduðunca oda ýsýsýnýn iyi olduðu enfeksiyon riskinin az olduðu küvezler bulunan yeni doðan ünitelerinde takiplerinin yapýlmasý daha uygundur. Eski hastaneye göre yeni yapýlan hastanemizin fiziki yapýsý daha iyi olduðu için Yeni Doðan Ünitemizin de eksikliðini hissederek ilçemize hastanesinde böyle bir hizmeti halkýmýzýn hizmetine sunduk. Geçtiðimiz ay hizmete giren Yeni Doðan Yoðun Bakým Düzey 1 Servisimizde bir ayda 21 bebeðimizin takibi ve tedavisi yapýlarak þifa ile taburcu edilmiþtir" dedi. Yeni doðan yoðun bakým ünitesinde hemþirelerin 24 saat görev yaptýklarý belirtilirken acil durumlarda ise doktorlarýn da geldiði bildirildi. Osmancýk Devlet Hastanesi Baþhekimi Opr. Dr. Yüksel Yücel, "Yeni doðan yoðun bakým ünitesi servisimiz ilçemiz ve bölgemiz açýsýndan önemli bir ihtiyaçtý. Yapýmý tamamlandýktan sonra taþýndýðýmýz yeni hastanemizin konumu ve fiziki yapýsý bizlere yeni servisler açma imkaný saðladý. Eksikliðini hissettiðimiz yeni doðan yoðun bakým ünitesi servisimizin açýlmasý aþamasýnda emeði geçen ve bizlerden desteklerini esirgemeyen baþta Ak Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Çorum Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreterliði, hastanemiz çocuk servisi doktorlarý Halil Çelik ve Ýlknur Çelik'e teþekkür ederim" ifadelerini kullandý. Uður Çýnar Global Geneva, Kimse Yok Mu'yu en iyi stk seçti Geneva merkezli thinktank kuruluþu Global Geneva 2015 yýlý için dünyadaki en iyi 100 Sivil Toplum Kuruluþunu belirledi. STK'lar etkililik, yenilik ve sürdürülebilirlik gibi baþlýklarda deðerlendirildi. Baðýmsýzlýðý, þeffaflýðý ve yenilikçi özellikleri ile dünyadaki en iyi 100 STK listesine giren ilk Türk sivil toplum kuruluþu Kimse Yok Mu oldu. Global Geneva yaptýðý derecelendirmelerle belirlenen kriterler çerçevesinde ilgi alanýna veya hangi coðrafyada bulunduðuna bakmaksýzýn STK'larý her yýl deðerlendiriyor. Dünyaca ünlü uluslararasý thinktank kuruþu Global Geneva, her yýl açýkladýðý en iyi 100 STK listesini uluslararasý kar amacý gütmeyen topluluklarýn politikaya, piyasaya ve sivil toplum pratiklerine yönelik sýradan yaklaþýmlara meydan okuyan fikirlerinin, deðerlerinin ve modelleri olarak seçiyor. Ýnnovatif yaklaþýmlarý, etkili ve sürdürülebilir yardým faaliyetlerinde bulunmasý ve baðýmsýzlýðý, þeffaflýðý ve yenilikçi özelliklerinden dolayý listeye giren ilk Türk STK'sý Kimse Yok Mu oldu. Bir Türk Derneðinin Dünya'nýn en iyi 100 NGO'su arasýnda yer almasýnýn önemli olduðunu belirten Kimse Yok Mu Genel Baþkaný Ýsmail Cingöz, "Global Geneva, nihai hedefi, kar amacý gütmeyen kavramýnýn gücüne ilgi duyan her sektörden, her disiplinden, her kurum ve kuruluþtan bireylerin teþvik edilmesi fikri ile bu listeyi açýklýyor. Kimse Yok Mu olarak biz de yardýmlarýmýzý 113 ülkede din, dil, ýrk farký gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýyoruz. Ýnnovatif yaklaþýmlarý, etkili ve sürdürülebilir yardým faaliyetleri ve baðýmsýz, þeffaf, yenilikçi yapýmýzdan dolayý ilk yüze girmek önemli bir motivasyon oldu. Þimdi iþimiz daha zor, dünyanýn en önemli STK'larýndan biri olduðumuz tescillendi. Bu güvene layýk olacak þekilde çalýþmalarýmýza hýz kesmeden devam edeceðiz" þeklinde konuþtu. Global Geneva 2015 yýlýnda en yüksek derecelere giren STK'larý þöyle listeledi: Kimse Yok Mu (Türkiye), UK organizations Oxfam, Islamic Relief International, Save The Children, the USA organizations Acumen, Partners In Health, World Vision. Ayrýca Bangladeþten (BRAC), Danimarkadan (Danish Refugee Council), ve Fransadan (Doctors Without Borders) bazý STK'lar da en iyiler arasýnda yer aldý. Ýlk 100'e yeni girenler arasýnda ise, the Grameen Bank ve Islamic Relief International ile birlikte Survival International, Tayvan'dan Garden of Hope, Afrika'dan Ushahidi, Help Age International, the Gavi Alliance, Action Aid, Make A Difference, Voix Libres, Democracy Reporting International, Friends of the Earth, Nobel ödülü alan Malada Fund, Þili'den Techo. ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Mevlid Kandiliniz Kutlu olsun. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM

7 Koruma Kurulu yýlýn ilk toplantýsýný yaptý HABER 7 Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kurulu yýlýn ilk toplantýsýný Þeker Fabrikasý toplantý salonunda yaptý.suçtan zarar gören kiþilerin karþýlaþtýklarý sosyal ve ekonomik sorunlarýn çözümü ile ceza infaz kurumlarýndan salýverilen hükümlülerin meslek veya sanat edinmelerinde, iþ bulmalarýnda, sanat sahibi olanlar ile tarým iþletmeciliði yapmak isteyenlere araç ve kredi saðlanmasýnda, iþyeri açmak isteyenlere yardým edilmesinde ve karþýlaþtýklarý diðer güçlüklerin çözümünde yardýmcý olmak, çocuk ve genç hükümlülerin öðrenimlerine devam etmelerini saðlamak, diðer hükümlülere bu konuda yardýmcý için yapýlan oluþturulan Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kurulu Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül baþkanlýðýnda yýlýn ilk toplantýsýný yaptý. Toplantýya kurulu üyesi kamu kurum ve kuruluþlarýn temsilcileri ile sivil toplum kuruluþlarýnýn baþkanlarý katýldý yýlýnýn genel deðerlendirilmesinin yapýlmasý ile baþlayan toplantýda 2015 yýlýnda yapýlmasý düþünülen çalýþmalar hakkýnda görüþ alýþveriþi yapýlarak, meslek edindirmeye yönelik projeler ile suça sürüklenen çocuklar ve suçtan zarar görenlere yönelik kurumlarla iþbirliði içerisinde daha etkin çalýþmalar yapýlmasýnýn faydalý olacaðý belirtildi. Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül amaçlarýnýn hükümlülere ve Ceza Ýnfaz Kurumundan tahliye olanlara bakýþ açýsýný deðiþtirmek olduðunu, kurula yeni katýlan sivil toplum kuruluþlarý ile birlikte hedef kitlesine yönelik daha aktif çalýþmalar yapmayý hedeflediklerini dile getirerek Koruma Kurulunun 2015 yýlýndaki çalýþmalarýný bir önceki yýldan daha ileriye götürmek olduðunu belirtti. Toplantýda Denetimli Serbestlik altýndaki iki eski yükümlünün iþ baþvurularý deðerlendirilirken, Denetimli Serbestlik tedbiri kamuya yararlý bir iþte çalýþan yükümlülerin hem cezalarýný çekmeleri hemde meslek sahibi olmalarý için ÝÞKUR, Milli Eðitim Müdürlüðü, Denetimli Serbestlik ve ÇORUMSÝAD iþbirliðinde "Boyacýlýk Kursu" düzenlenmesine yönelik projenin yapýlmasý kararý alýndý. Toplantý sonrasýnda ev sahipliði yapan Çorum Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk ziyaret edilerek teþekkür edildi. Þehit Emrah Ünalan için mevlit okutuldu Aydýn'ýn Efeler Ýlçesinde görev yaparken þehit düþen J.Asb.Üstçvþ.Emrah Ünalan için Osmancýk'ýn Kargý Köyünde mevlit okutuldu. Mevlide Milletvekili Dr.Cahit Baðcý, AK Parti Ýl Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu,Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri,Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar, Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn'la birlikte vatandaþlar katýldý.ýlk olarak Cuma namazýndan önce okunan Mevlid-i Þerife katýlan Milletvekili Baðcý ve beraberindekiler daha sonra þehidin evine gidilerek taziye ziyaretinde bulundular ve ardýndan kabri baþýnda dua ettiler. Ziraat Odasý yeni yerine taþýnacak Ticaret Borsasý, Bekir Çetin'i kutladý Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, 2011 yýlýnda oda baþkanlýðýna aday olduklarýnda çiftçilere odanýn yerinin taþýnacaðý ile ilgili söz verdiklerini dile getirerek, bugün bu sözü yerine getirmenin mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte makamýnda basýn açýklamasý yapan Mehmet Sayan, Ziraat Odasý hizmet binasýný Tarým Ýl Müdürlüðü yanýnda bulunan Orköy Lojmanýna taþýnacaðýný açýkladý. Çorum merkez ilçe Çepni Mahallesi, Hýdýrlýkaltý mevkiinde bulunan tapuda 4166 ada, 1 parsel numarasý ile hazine adýna kayýtlý taþýnmazýn üzerinde bulunan 3 katlý Orköy Lojmanýnýn Çorum Ziraat Odasý Baþkanlýðý hizmet binasý olarak kendisine teslim edildiðini ifade eden Mehmet Sayan, bu binanýn bir katýnýn hizmet binasý diðer katkýlarýnýn da çiftçiler için misafirhane olarak dizayn edileceðinin altýný çizdi. Sayan, "2011 yýlýnda oda baþkanlýðýna aday iken odayý baþka bir yere taþýyacaðýmýzýn sözünü vermiþtik. Þimdi bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Seçimleri kazanýrsak seçimden sonra hizmet binamýzý Orköy Lojmanýna taþýyacaðýz. Çiftçilerimizi artýk eziyetten kurtaracaðýz. Çiftçilerimiz artýk önce Tarým Ýl Müdürlüðü'ne gidip sonra odamýza gelmek zorunda kalmayacak. Ýki yer de ayný alanda olacak. Bu da çiftçilerimize kolaylýk saðlayacak. Çiftçimiz geldiðinde iki yerden de iþini hemen tamamlayýp gidebilecektir. Ýlerde odamýzýn kendi yeri de olacak. Þimdilik çiftçilerimize kolaylýk saðlamak amacý ile buraya taþýnacaðýz. Bu binada çiftçilerimiz için misafirhane de olacak. Anlaþmamýz elimizde. 3 katlý çift daire binamýzýn bir kýsmý misafirhane bir kýsmý hizmet binasý olarak kýsa bir süre sonra yapýlacak küçük tadilatlarýn ardýndan hazýr olmuþ olacak" dedi. Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, öte yandan Çorum Ziraat Odasý'nýn seçimlerine tüm üyeleri, muhtarlarý ve delegeleri davet ettiðini dile getirerek, seçimlerin þimdiden hayýrlý ve uðurlu olmasýný dilediðini kaydetti.haber Serivisi MHP'den þehidin ailesine taziye Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, MHP'nin Çorum'a hizmet yapacaðýndan þüphesi olmadýðýný belirterek, "MHP, taþkýnlýk yapmadan siyaset yapýyor" dedi. Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ve yönetim kurulu üyeleri bugün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette MHP Ýl yönetimi de hazýr bulundu. MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin'in yeni görevinin kendisine ve Çorum'a hayýrlý olmasýný temennisinde bulunan Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, MHP bünyesinde gençlerden oluþan Ülkü Ocaklarý'nýn olduðunu ve ocaktaki gençlerin Çorum'u sýkýntýya sokan, taþkýnlýk yapan hiçbir davranýþlarýnýn olmadýðýný söyledi. Bektaþ, "Siz deðerli siyasetçilerin bize verdiði deðerleri biliyoruz. Ayný hassasiyeti diðer partilerden de bekliyoruz" diye konuþtu. MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin ise, A partisi B partisi fark etmeden her partinin milletin ve devletin daha ileri gitmesi için kurulmuþ bir siyasi araç olduðunu dile getirerek, "Türk milletinin çözüm yolu sandýktýr. Demokrasiyi benimsemiþ bir partiyiz. Türk milletinin bize oy vermesini isteyeceðiz. MHP üniter yapýyý koruyan tek partidir" dedi. Bahadýr YÜCEL MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin ile Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan ve yönetim kurulu üyeleri Aydýn Efeler Ýlçesinde görev yaparken þehit düþen J.Asb.Üstçvþ.Emrah Ünal'ýn ailesine taziye ziyaretinde bulundular.osmancýk'ýn Kargý köyüne giden MHP'liler ilk olarak þehidin kabrinde dua ettiler. Daha sonra þehidin baba ocaðýna geçen MHP heyeti baþsaðlýðý dileklerini ilettikten sonram köyde ayrýldý. Yýlmaz MERT

8 YAÞAM Bulumia hastalýðý genç 8 Yumurta Ýskoçyalý'nýn tavuðu Ýngiliz'in bahçesine yumurtlamýþ. Biri "Tavuk benim, yumurta da benimdir" diyor. Diðeri "Benim bahçem, yumurta da benimdir." En sonunda Ýskoç "Bu böyle sürer gider. En iyisi birbirimize birer tekme atalým. Yerde en kýsa süre kalan yumurtayý alsýn" diyor. Ýngiliz de kabul ediyor. Kelime Avý Ýskoç'un önce tekme atmasýna karar veriyorlar. Ýskoç en aðýr postallarýný giyip geliyor. Ýyice bir abanýp Ýngiliz'in bacaklarýnýn arasýna bir tekme atýyor. Ýngiliz yarým saat sonra ancak kalkabiliyor. Ýngiliz tam tekmeyi atmak için hazýrlanýyorken, Ýskoç yumurtayý uzatýyor: "Al senin olsun, bir yumurta için deðmez." Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Kýzlarda gittikçe artýyor Daha önce bu konuda yapýlmýþ birçok araþtýrma var ama genellikle bu hastalarýn anneleriyle iliþkisini konu ediniyor. Gözardý edilen ise baba-kýz iliþkisi. Baba-kýz diyoruz çünkü hastalarýn yüzde 90 ýndan fazlasýný kadýnlar oluþturuyor. Bunlarýn da büyük çoðunluðu yine ergenlik çaðýndaki genç kýzlar.ergenliðin getirdiði beðenilme kaygýsýyla hareket eden genç kýzlarýn bu hastalýða yakalanmasýnda sosyal baskýnýn etken olduðu düþünülüyor ama bir o kadar enteresan olan babalarýn rolü. Brigham Young Üniversitesi nden Andy Ferguson un yaptýðý araþtýrmaya göre mesafeli, otoriter, kýzýyla empati yapmaktan uzak babalar ile sürekli eleþtiren, suçlayýcý, rekabetçi tavýr takýnan anneler bulumia nervoza yaþayan genç kýzlarýn büyük çoðunluðunda ortak ebeveyn modeli.yeme bozukluklarý konusunda önemli çalýþmalar yapan Prof. Dr. Baþak Yücel, BN nin tek bir etkeni olmadýðýný genetik, biyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel ve çevresel etkenler rol oynayabileceðini belirtiyor. - Bulumianýn altýnda yatan psikolojik nedenler nelerdir? Tek bir etken yok, genetik, biyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel ve çevresel etkenler rol oynayabilir. Tüm yeme bozukluklarý için çok etkenli ortaya çýkýþtan söz edebiliriz. Yatkýnlýk yaratan etkenler, tetikleyici ve sürdürücü faktörlerden söz edebiliriz. Bu faktörler her hastada farklý derecede etkili olmuþ olabilir.mizaç yeme bozukluklarý için önemli bir duyarlýlýk faktörü, ailede yeme bozukluðunun ve çeþitli psikiyatrik bozukluklarýn ve ruhsal travmalarýn varlýðý, geçmiþte þiþmanlýk öyküsü, dürtüselliðin bulunmasý da yine risk artýþý ile baðlantýlý bulunmuþ. ELEÞTÝRÝYE DUYARLI GENÇLERDE ORTAYA ÇIKIYOR Yetiþme çaðýndaki çocuk ve gençlerde kilo ve beden görünümü ile ilgili çevreden ve aileden çok fazla uyarý yapýlmasý, beðeni ve deðer ölçüsü olarak bu iki alanýn öne çýkarýlmasý da hastalýðýn ortaya çýkýþýný kolaylaþtýrýcý nedenlerden. Maalesef bu tutumlar aile ve akranlar arasýnda gündemde sýkça yer alýyor. Gençlerin etkilenmemesi zor. Hele eleþtiriye duyarlý yapýsý olan gençlerde bu etkilenme çok daha hýzlý ortaya çýkabiliyor. Benlik deðerini kilo ve beden ölçüleriyle tanýmlayan gençlerde bu yola girmek kolaylaþýyor. ERKEN DÖNEM ANNE ÇOCUK ÝLÝÞKÝSÝ ÖNEMLÝ Anne-çocuk iliþkisinin erken dönemlerindeki hasarlar, baðlanmayý etkileyici koþullar da yatkýnlýk yaratýcý nedenlerden olabilir. Ayrýca bebeklikten itibaren kaygýyý gidermek için yemek yemenin kullanýlmasý, her sýkýntý anýnda kendini yatýþtýrmak için kiþinin besine yönelmesine zemin hazýrlayabilir. Bu da yeme bozukluklarýna giden yolda hazýrlayýcý faktörlerden olabilir. UZUN SÜREN DÝYETLER DE TIKINMA ATAKLARI ÝÇÝN RÝSK Kuþkusuz unutulmamasý gereken nokta uzun süre düþük kalorili beslenme ve bilinçsiz diyetlerin de týkýnma ataklarý için en önemli risk faktörlerinden olmasý. MÜDAHALECÝ ANNE BABA RÝSKLÝ - BN hastalarýnda aile öyküsünde ortak noktalar, çok sýk görülen hikâyeler nelerdir? Özellikle ergenlik döneminde annebabanýn ergenin sýnýrlarýna saygý göstermeyen müdahaleci tutumlarý, gence yönelik duygusal destekten yoksun yaklaþýmlarý, çocuklarýn bedenine yönelik incitici yorumlarý bu hastalarýn öykülerinde rastlanan özelliklerden. BAÞARI BEKLENTÝSÝ YÜKSEK AÝLELER DE RÝSKLÝ Baþarý beklentisi çok yüksek ailelerde, mükemmeliyetçilik özellikleri öne çýkan gençlerde de beklentinin altýnda kalan baþarý düzeyleri de tetikleyici olabiliyor. TOPLUM KADIN BEDENÝ ÜZERÝNDE BASKI YARATIYOR - Bulumia daha çok genç kýzlarda görülüyor... Bunda toplumun mu ailenin mi etkisi daha fazla yoksa kadýn beyninin farklý çalýþmasý hassasiyeti artýran bir etken denilebilir mi?doðru, anoreksiya ve bulimiya nervozanýn her ikisi de genç kadýnlarda daha sýk görülüyor. Aile mi toplum mu sorusuna cevap olarak kesin ifadeler kullanmak çok zor. Ýkisini birbirinden net sýnýrlarla ayýrmak zor.daha önce de söylediðimiz gibi biyolojik etkenler söz konusu ancak bunu sadece cinsiyete özgü beyin farklýlýklarýyla açýklayamayýz. Hemen her toplumda kadýnlar üzerinde dýþ görünüþ, beden, kilo üzerindeki yorumlar ve eleþtiriler elbette erkeklere göre daha fazla. Kuþkusuz bu durum genç kýzlarýn bedenleri ve kiloyla zihinsel uðraþýlarýný artýrýyor. Kýzlar bu anlamda bir baskýya maruz kalýyorlar. Eleþtiriye duyarlýlýðý fazla olan veya az önce söz ettiðimiz yatkýnlýk oluþturucu etkenlerin fazla olduðu genç kýzlarda bu bozukluklar daha kolay ortaya çýkýyor diyebiliriz. KADIN DERGÝLERÝNE BAKMAK BÝLE YETERLÝ Örneðin kadýn ve erkekler tarafýndan okunan popüler dergilere bile baktýðýmýzda, kadýn dergilerinde kilo vermeye ve incelmeye yönelik yazý ve reklamlarýn aðýrlýðý dikkatinizi çekiyor. Kýzlarýn bu uyaran yoðunluðuna direnmesi kolay mý? YORUM YAPARKEN DÝKKAT - Çocuklukta ebeveyn iliþkisi insanlara pek çok davranýþ kazandýrýr... Her insan, olaylarý farklý algýlayýp iþlese de hangi tür tepkiler (bilhassa baba-kýz iliþkisi) genç kýzlarýn bu davranýþýna neden oluyor?genel olarak ebeveyn tutumlarýnýn yeme davranýþlarýnýn þekillenmesinde etkili olduðunu gösteren araþtýrmalar mevcut. Çok müdahaleci olan ve zayýf olma konusunda mesajlar veren ya da gencin kilosuyla dalga geçen ebeveynlerin çocuklarýnda bu tür bozulmuþ yeme davranýþlarýnýn daha fazla görüldüðü bildiriliyor. Yine ebeveynin kendi kilo ve beden þekli ile aþýrý uðraþý ve diyet in hayatýn en önemli parçalarýndan olmasý da bu davranýþlarý kolaylaþtýrabilir. Kiloyu kontrol etmenin baþarý ölçütü olarak çocuða sunulmasý, beðenilmek ve sevilmek için baþka yolu olmadýðý hissini yaþatabilir gence. Sinema 19:55 Üç sincabýn evleri bir yýlbaþý aðacý satan firma tarafýndan kesilir. Üstelik bu olurken minik sincaplar hala kovuklarýndadýr. Aðaç, þirket tarafýndan Ian Hawk'a gönderilir. Hawk, Los Angeles'ta müzik piyasasýnda çalýþmaktadýr ve Dave Seville'in kolejden oda arkadaþýdýr. Dave baþarýlý bir müzik kariyeri yapmayý hayal etmekten asla vazgeçmeyen bir söz yazarýdýr. Jett Records'a bir þarkýsýný sunmak için gider ve eline tutuþturulan bir sepet kek ile reddedilir. Oradaki yýlbaþý aðacýnda yaþamaya devam eden zavallý sincaplar ise sýcak kurabiye ve keklerin kokusuyla sepete doluþuverirler. 20:00 Alvin ve Sincaplar Güllerin Savaþý Mesude nin attýðý tokadýn ardýndan köþkteki savaþ giderek kýzýþmaya baþlar. Ömer ise bu geceden sonra Gülru nun artýk bu kendisinden bir þeyler sakladýðýndan emindir. Gülru dan beklediði yakýnlýðý bir türlü göremeyen Cihan ise Ömer i kýskanmaya baþlar. Evdeki gerilim gitgide yükselirken Gülru, Gülfem in damarýna basacak yeni bir adým atar ve bir düðün yemeði verir. Bu yemek baþlarda Gülru nun sahte mutluluðu ile gövde gösterisine dönüþürken, karanlýktan gelen bir haber hem Gülru hem de Gülfem için her þeyin alt üst olmasýna sebep olacaktýr. 20:00 Sinema Dünyayý Kurtaran Adamýn Oðlu Uga, Dünyayý Kurtaran Adam'ýn ikiz çocuklarýndan birini kaçýrýr. Kaçýrýlan kötü oðul, Zalbadar adýyla uzayda korku salar. Ýkiz kardeþi Kartal kaptan ise dünyada kalýr ve kaybolan bir Türk astronotunu bulmaya çalýþýr. Gemisi Ulubatlý'yla Galaktika'da dolaþýrken Zaldabar'la karþýlaþýr. Orta Asya steplerinde ejderhalarla savaþan, Çin Seddi'ni aþan, daðdan indirdiði gemilerle Bizans'ý dize getiren, her Þampiyonlar Ligi öncesinde Avrupa'da destan yazmaya hazýrlanan Türk insaný, sonunda uzayý da fethederek her yeri Türkleþtirir. Kemal Kuruçay Kemal Kuruçay (d. 10 Haziran 1962), Türk oyuncu. Halen TV dizilerinde ve sinema filmlerinde oynamaktadýr.kemal Kuruçay, 10 Haziran 1962 tarihinde doðdu, özellikle doksanlý yýllarda Tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluþturdular. O dönem ikilinin birlikte oynadýklarý Ýstanbul Bura Mý isimli birde sinema filmleri vardýr. Ancak arkadaþý Mehmet Karagül trafik kazasýnda hayatýný kaybettikten sonra Kemal Kuruçay oyunculuk kariyerine yalnýz devam etti.1996 yýlýnda Atv televizyonunda yayýnlanan Gurbetçiler isimli dizide oynadýðý Fýrýldak Cemil karakteriyle tanýndý ve sevildi. Sonraki yýllarda Ýnce Ýnce Yasemince ve Reyting Hamdi isimli komedi dizilerinde oynadý. Kemal Kuruçay, 2002 yýlýnda TGRT'de yayýnlanan Zor Baba isimli dizide Engin Günaydýn ile beraber baþrolde oynadý ve bu dizide Özkan Amca karakterini oynadý yýlýnda ise sinema filmi Ömerçip'te rol alan oyuncu sonraki yýllarda Þöhretler Kebapçýsý (2003), En iyi Arkadaþým (2004), Çýlgýn Yuva (2005), Ýnadým Ýnat (2005), Pulsar (2008), Sevgili Düþmaným (2008), Kutsal Damacana 2: Ýt Men (2009) gibi yapýmlarda çeþitli rollerde oynadý.2010 yýlýnda Tekrar çekimlerine baþlanan ve FOX (Türkiye) kanalýnda yayýnlanan Yasemince'nin yeni bölümlerinde Faysal karakterini oynamýþtýr. Oyuncu 2012 yýlýndan itibaren TRT 1'de yayýnlanan Zengin Kýz Fakir Oðlan isimli dizide Villanýn Kahyasý Þükrü karakterini oynamaktadýr. TULUMBA KURABÝYE Malzemeler Yarým paket margarin Yarým çay bardagý yoðurt Yarým çay bardaðýndan 1 parmak eksik zeytinyaðý 1 çay bardaðý þeker 1 adet yumurta sarýsý 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya Alabildiði kadar un Üst malzemesi: 1 yemek kaþýðý margarin 1 yemek kaþýðý su 2 yemek kaþýðý þeker 4 yemek kaþýðý kakao 3 yemek kaþýðý toz Antep fýstýðý Yemeðin Tarifi Bir kaba bütün malzemeyi koyun. Unu azar azar ilave ederek hamur yapýn. Kulak memesi yumuþaklýðýnda ele yapýþmamasýna dikkat edin. Ucu týrtýklý kalýp ile içine doldurun ve bastýrarak çýkarýn. Fýrýn tepsisine koyun. Yarým saat önceden ýsýtýlmýþ fýrýnda piþirin. Üzeri fazla kýzarmasýn.sos malzemesini hazýrlayýp piþirin. llýndýktan sonra çay kaþýðý ile uç kýsmýna sürün. Üzerine toz Antep fýstýðý döküp servise sunun. Aþk þeriatý, bütün dinlerden ayrýdýr. Aþýklarýn þeriatý da Allah'týr, mezhebi de. Hz.Mevlana 07:00 Afacan Beþli 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 19:00 Ekip 20:00 Dünyayý Kurtaran Adamýn Oðlu 22:10 Kick Boks Gecesi 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 19:00 Keloðlan 20:45 Uyanýk Gazeteci 22:30 Hayat Dediðin 23:30 Gündüz Gece 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Bu Tarz Benim Eleme Gecesi 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber 20:00 Güllerin Savaþý Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:55 Alvin ve Sincaplar 23:00 Stadyum 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:05 Sungurlar 23:00 Ayna

9 Ceylan'dan ilçelerde veda turlarýna devam HABER 9 AK Parti Çorum eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, beraberindeki partililerle birlikte 3 ilçeyi daha ziyaret etti. Ýlçelere teþekkür ve helalleþme ziyaretlerini sürdüren Ceylan, Laçin, Dodurga, Oðuzlar, Osmancýk ve Kargý Ýlçelerini ziyaretinin ardýndan þimdi de Uðurludað, Ýskilip ve Bayat Ýlçelerini ziyaret etti. 25 Ocak'ta yapýlan 5. Olaðan Ýl Kongresi'nde görevini Av. Rumi Bekiroðlu'na devretmesi nedeniyle ilçelere veda ve teþekkür ziyaretleri düzenleyen Ceylan, partili belediye baþkanlýklarý ile ilçe teþkilatlarýndan helallik istiyor. Ahmet Sami Ceylan, ziyaretlerini Uðurludað, Ýskilip ve Bayat ile sürdürdü. Ahmet Sami Ceylan'a ilçe ziyaretleri sýrasýnda; Siyasi ve Hukuk Ýþlerinden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Adnan Týðlý, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Adnan Armaðan, Ünal Nalçacý, Mümtaz Yýlmaz, Mehmet Yetim, Memduh Akbaþ, Levent Batman, Kenan Genç, eski Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Metin Ulcay, Mehmet Bektaþ, Uður Urhan, Gençlik Kollarý Üyeleri; Mustafa Susuz, Sedat Can Yýldýrým, Mustafa Kayacý, Mustafa Kabakcý, Davut Partici, eski Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyesi Çelebi Demirci ile çok sayýda partili eþlik etti. Ýlçelerde yoðun ilgiyle karþýlanan Ceylan, parti teþkilatlarýný ve partili belediyeleri ziyaret ederek bugüne kadar verdikleri destekten dolayý teþekkür etti. Ceylan, birlikte yol yürüdüðü partili arkadaþlarýndan helallik istedi. Uðurludað'dan Þendere teþekkürü Bayat hakkýný alýyor AK Parti eski Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Bayat Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu ve partililerle bir süre görüþtü. Ýl Baþkanlýðý görevinden ayrýlmasý nedeniyle ilçelere teþekkür ve helalleþme ziyaretleri düzenleyen Ceylan, Bayat Belediyesi'nde aðýrlandý. Beraberinde Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Eyüp Arslan, Adnan Týðlý, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Kollarý Üyeleri ve bazý partililerle birlikte Bayat Belediyesi'ni ziyaret eden Ceylan, birlikte çalýþtýðý, birlikte yol yürüdüðü arkadaþlarý ile helalleþmek istediðini bildirdi. Ceylan, yerel yönetimlerin sadece yol, asfalt, altyapýdan ibaret olmadýðýný, AK Partili belediyelerin sosyal ve kültürel yönleriyle de ön plana çýktýðýný anlatarak, Bayat Belediyesi'nin de güzel iþlere imza attýðýný, Bayat'ýn her geçen gün büyüyüp güzelleþtiðine tanýk olduklarýný söyledi. Bayat teþkilatýnýn çalýþmalarýndan ve duruþundan her zaman memnun kaldýklarýnýn altýný çizen Ceylan, tüm partililere teþekkür etti. Baþkan Ekrem Ünlü ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Ceylan ve beraberindekilere teþekkür etti. Ahmet Sami Ceylan ve beraberindekiler, daha sonra Bayat Ýlçe Teþkilatýný ziyaret ettiler. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Ceylan için "Eskimeyen il baþkaný, yeni Çorum Milletvekilimiz" tanýmlamasý yaptý. Ceylan'ýn her zaman yanlarýnda olduðunu, kendilerine büyük destek verdiðini ifade eden Ünlü, kendisini milletvekili olarak görmek istediklerini vurguladý. Ekrem Ünlü, "Bize yapýlaný asla unutmayýz. Hele de bize yapýlan iyilik olursa hiç unutmayýz. Ahmet Sami Ceylan'ýn büyük iyiliklerini, faydasýný gördük. Yolunuz açýk olsun. Bayat yanýnýzda, dimdik duruyor" dedi. -"BAYAT HAKKINI ALIYOR"- Ahmet Sami Ceylan ise, AK Parti'de 2006 yýlýndan beri aktif siyaset yaptýðýný, 5 yýl boyunca da il baþkanlýðý görevinde bulunduðunu hatýrlatarak, görevini coþkulu bir kongre ile tamamlamanýn mutluluðu içerisinde olduðunu söyledi. Ceylan, "Vicdanýmýn elvermediði hiçbir yere imza atmadým. Kimsenin yüzünü yere eðdirtecek, yüzünü kýzartacak iþ yapmadým, yapmak isteyenlere de fýrsat vermedim. Kötü bir iþle anýlmadým. Tek derdimiz bu davaya hizmet etmek, ilçelerle birlikte Çorum'a bir þeyler katmak oldu" dedi. Bayat'ýn hizmet açýsýndan hakkýný aldýðýný, bu ilçeye hizmetlerin artarak devam edeceðini ifade eden Ceylan, "Bayat, hizmet ala ala belli bir seviyeye geldi, geri kalmýþlýk zincirini kýrdý, kendi ölçeðindeki ilçelerin seviyesine geldi. Bayat'a daha fazla destek vermemiz gerekiyor" ifadesini kullandý. 25 Ocak'ta yapýlan kongrenin güzel bir ortamda, coþku içinde gerçekleþtiðini, bunda Bayat Teþkilatý'nýn katkýsýnýn büyük olduðunu sözlerine ekleyen Ceylan, "Bayat, partimize her zaman en yüksek oyu veren ilçelerden biri olmuþtur. Bu teþkilatýn çalýþmalarý sayesinde alnýmýz açýk, baþýmýz dik geziyoruz. Partimizin baþarýsýnda Bayat gibi teþkilatlarýn katkýsý büyük. Hepinize gönülden teþekkür ederim. Hakkým varsa benden yana helal olsun, sizler de hakkýnýzý helal edin" diye konuþtu. "Ýskilip hýzla geliþip büyüyor" Ýlçelere teþekkür ve helalleþme ziyaretlerini sürdüren AK Parti Çorum eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Uðurludað Ýlçesi'ni ziyaret etti. Ceylan, ilçe ziyaretleri kapsamýnda Uðurludað AK Parti Ýlçe Baþkanlýðý'nda partililerle görüþtü. Ceylan'ý ilçe merkezinde Belediye Baþkaný Remzi Torun, AK Parti Ýlçe Baþkaný Yakup Torun, Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile diðer partililer karþýladý. Beraberinde Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Eyüp Arslan, Adnan Týðlý, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Kollarý Üyeleri ve bazý partililerle birlikte AK Parti Ýlçe Baþkanlýðý'ný ziyaret eden Ceylan, çalýþmalarýnda bugüne kadar destek olan partililere teþekkür etti. Ceylan, 5 yýllýk il baþkanlýðý döneminde teþkilatlara büyük önem verdiðini, partinin baþarýsýnýn teþkilatlarýn çalýþmalarýna baðlý olduðunu söyledi. Uðurludað Ýlçe Baþkaný Yakup Torun, Ahmet Sami Ceylan'ýn ilçeye ve bölgeye çok büyük faydalarýnýn dokunduðunu dile getirerek, Uðurludað ilçe merkezi ve çevredeki 55 köyün su sorununu kökten çözecek olan Þendere göleti için yapýlacak yatýrýmda da Ceylan'ýn giriþim ve çabalarýnýn sonuç verdiðini söyledi. "Þendere için ne kadar teþekkür etsek azdýr. Yeni Türkiye yolunda çýktýðýnýz yolda size sonuna kadar destek vereceðiz. Allah yar ve yardýmcýnýz olsun" diyen Torun, Ceylan'a Uðurludað ve Çorum için yaptýðý hizmetlerden dolayý teþekkür etti. Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun ise Ceylan'ý parlamentoda milletvekili olarak görmek istediklerini söyledi. "Hakkýnýzda hayýrlýsý ne ise o olsun. Bizi hiçbir zaman yalnýz býrakmadýnýz, bizler de bundan sonra sizi yalnýz býrakmayacaðýz" diyen Torun, Ceylan'a verdiði hizmetlerden dolayý teþekkür etti. "EN AZ 330 MÝLLETVEKÝLÝ" Ahmet Sami Ceylan ise konuþmasýnda 2006 yýlýndan beri devam ettiði aktif siyaseti 25 Ocak'taki Ýl Kongresi ile birlikte tamamladýðýný belirterek, alný açýk, baþý dik bir þekilde, teþkilat mensuplarýnýn ve partililerin baþýný yere eðdirecek hiçbir iþe imza atmadan süreci sonlandýrmanýn gururu içerisinde olduðunu söyledi. Bundan sonraki süreçte de partisi ne görev verirse o görevi en iyi þekilde yerine getirmenin gayretinde olacaðýný vurgulayan Ceylan, birlikte yol yürüdüðü partililerden helallik istedi. Uðurludað ve bölgenin su sorununu çözecek Þendere gibi önemli bir yatýrýma vesile olmaktan dolayý gurur duyduðunu ifade eden Ceylan, "55-60 köyün suya kavuþacak olmasý beni en çok mutlu eden bir olaydýr. Toplum 25 milyon liraya malolacak Þendere için ilk etapta 5 milyonluk ödenek Ýl Özel Ýdaresi'nin hesabýna yattý. Yakýnda çalýþmalara baþlanacak" dedi. Partililerin Haziran ayýnda yapýlacak seçimlere asýlmasýný isteyen Ceylan, en az 330 milletvekilini meclise göndermek, Anayasa deðiþikliðini yapabilecek çoðunluða ulaþmak zorunda olduklarýný, kalkýnmanýn, refahýn, hayatýn her alanýndaki reformlarýn devamý için bunun þart olduðunu dile getirdi. AK Parti Siyasi ve Hukuk Ýþlerinden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan da yýllardýr Ahmet Sami Ceylan ile birlikte siyaset yaptýðýný ifade ederek, "Abi-kardeþ iliþkisi içerisinde Çorum'da AK Parti'yi bugünlere getirdik. Ceylan, Ýl Baþkanlýðýný býraktý ama biz O'nu býrakmak istemiyoruz, kendisini Ankara'ya milletvekili olarak göndermek istiyoruz. Ýlçeleri ziyaret etmesi, helallik istemesi güzel bir davranýþ. Bu durum, teþkilatçýlýðýn en güzel örneðidir. Kendisini Ankara'ya gönderdiðimizde teþkilatlarý, bu ilçeleri unutmayacaktýr. Ceylan'ýn bizi temsil etmesi bizleri onur verir. Kendisine verdiði emekler için sonsuz teþekkür ediyoruz. Ceylan'ýn ciddi bir teþkilat tecrübesi var. Biz teþkilatlar olarak her zaman teþkilat içinden gelen bir kiþiyi milletvekili olarak Ankara'ya göndermek istedik, Haziran seçimleri de bunun için bir fýrsattýr. Ahmet Sami Ceylan, milletvekili olsa da olmasa da teþkilatlar içinde bir abi olarak yerini almýþtýr" dedi. Ahmet Sami Ceylan ve beraberindekiler daha sonra Uðurludað Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Baþkaný Remzi Torun, AK Parti Ýlçe Baþkaný Yakup Torun ve partililerle bir süre görüþtüler. Ceylan, birlikte çalýþtýðý, birlikte yol yürüdüðü arkadaþlarý ile helalleþmek istediðini bildirdi. Ziyaret sýrasýnda konuþan Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, Ceylan'a hizmetlerinden dolayý teþekkür ederek,bundan sonraki siyasi hayatýnda baþarýlar diledi. Torun, "hakkýnýzda hayýrlýsý ne ise o olsun. Allah yar ve yardýmcýnýz olsun. Ýlçemize birlikte çok güzel hizmetler yaptýk. Bu hizmetlerin devamýnýn geleceðine inanýyorum. Tüm katkýlarýnýz için teþekkür ederiz" dedi. Ceylan ise Uðurludað Belediye Baþkaný'nýn daha önce baþka bir partiden seçilmesine raðmen AK Parti saflarýna katýldýðýný, bunun isabetli bir karar olduðunu belirterek, Baþkan Torun'u çalýþkan, birikimli, dinamik bir baþkan olarak nitelendirdi. Ceylan, Anayasa'nýn Yeni Türkiye yolunda hýzla ilerleyen Türkiye'ye dar geldiðini belirterek, Haziran seçimlerinde yeniden oluþacak parlamentoda en az 330 milletvekiline sahip olmak istediklerini açýkladý. Haziran seçimlerinin ülkenin geleceði açýsýndan büyük önem taþýdýðýný vurgulayan Ceylan, teþkilatlara, partililere büyük görevler düþtüðünü dile getirdi. Ceylan, davaya ve millete hizmet etmeye devam edeceðini vurguladý. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ý birinci sýradan milletvekili adayý olarak görmek istediklerini söyledi. Çatma, "Ceylan, hem Ankara'yý, hem genel merkezi, hem bürokrasiyi, hem de teþkilatlarý çok iyi bilen bir kiþi. Kendisini milletvekili olarak Ankara'ya göndermek istiyoruz. Bunun için de üzerimize ne düþüyorsa yapmaya hazýrýz" dedi. AK Parti Çorum eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Baþkanlýðý görevini býrakmasý nedeniyle teþekkür ziyaretleri kapsamýnda Ýskilip Ýlçesi'ni ziyaret etti. Ceylan, beraberindeki partililerle birlikte Ýskilip Belediyesi'ni ziyaret ederek, Baþkan Recep Çatma, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya ve partililerle bir süre görüþtü. Ceylan'a ziyaret sýrasýnda; Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Eyüp Arslan, Adnan Týðlý, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Kollarý Üyeleri ve bazý partililer eþlik etti. Ziyaret sýrasýnda konuþan Ceylan, "Bugüne kadar hep yanýnýzda oldum, bundan sonra da yanýnýzdayým. Hep birlikte bu davaya hizmet ediyoruz" þeklinde kaydetti.ýskilip Belediyesi'nin çalýþmalarýný yakýndan takip ettiklerini, son derece verimli ve güzel çalýþmalar yapýldýðýna þahit olduklarýný bildiren Ceylan, þimdi de cezaevi yatýrýmý için hazýrlýk yapan Ýskilip'in hýzla geliþip büyüdüðünü söyledi. Çalýþmalarýn ileriki dönemlerde çok daha güzel olacaðýna inandýðýný vurgulayan Ceylan, "Ýskilip teþkilatlarýndan memnunuz. Bugüne kadar yanýmýzda dimdik durdular. Bizler de teþkilata desteðimizi sürdüreceðiz" diye konuþtu.ak Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya ise Ceylan ile yýllardýr birlikte siyaset yaptýklarýný belirterek, "Ceylan her daim yanýmýzda oldu. Kendisinin büyük desteklerini gördük. Rabbim çýktýðý yolda yardýmcýsý olsun. Yolun açýk olsun diyor, gece-gündüz, 24 saat üzerimize ne düþüyorsa yapmaya hazýr olduðumuzu bildiriyorum. Yanýnýzdayýz sayýn baþkan" ifadesini kullandý. Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma da, 10 aydýr belediye baþkaný olarak görev yapmasýna raðmen, kendisinin 30 yýldýr siyasetin içinde olduðunu, Ceylan ile uzun yýllar önce tanýþtýklarýný belirterek, "Ceylan, Ankara'yý, bürokrasiyi, genel merkezi, teþkilatlarý çok iyi bilen bir kiþi. Zaten bir kiþinin de milletvekilliði yapabilmesi için bu özelliklerinin olmasý gerekiyor. Ýlçeleri, sorunlarý, teþkilatlarý çok iyi biliyor. Yýllardýr Ankara ile temas içerisinde. Bu özelliklere sahip bir kiþinin milletvekili olmasý gerektiðine inanýyorum. Ceylan'ý birinci sýradan milletvekili adayý görmek istiyoruz" dedi. Ceylan'ýn 9 yýldýr AK Parti'de yöneticilik yaptýðýný, þimdi ise il baþkanlýðýndan ayrýldýðýný hatýrlatan Çatma, "Bu hizmetlerin devamý gelmeli. Ceylan'ýn milletvekili olarak daha baþarýlý hizmetler yapacaðýndan hiçbir kuþkum yok. Her daim yanýnýzdayýz. Ýskilip sizin yanýnýzda, bunun bilincinde olun" þeklinde konuþtu. AK Parti eski Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýskilip'in her tarafýnýn þantiyeye döndüðünü belirterek, AK Parti hükümeti döneminde ilçenin büyük hizmetler aldýðýný kaydetti. "KÝMSENÝN BOYNUNU BÜKÜK BIRAKMAYACAÐIZ" Parti binasýnda düzenlenen toplantýda konuþan Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, "Ceylan, hem Ankara'yý, hem genel merkezi, hem bürokrasiyi, hem de teþkilatlarý çok iyi bilen bir kiþi. Kendisini milletvekili olarak Ankara'ya göndermek istiyoruz. Bunun için de üzerimize ne düþüyorsa yapmaya hazýrýz" dedi.ceylan'ýn milletvekili tarifine tam da uyan bir kiþi olduðunu vurgulayan Çatma, "teþkilatlarý bilen, bizlere yardýmcý olabilecek bir milletvekilini seçmek boynumuzun borcudur. Seçim döneminde inanýyorum ki AK Parti'den kiþi aday adayý olacaktýr, ancak milletvekili tarifine uyan bir kiþi var ki o da Ahmet Sami Ceylan'dýr" þeklinde konuþtu. Týmarlý projesi ile Ýskilip'in sulama suyu probleminin çözüleceðini ve üreticinin yüzünün güleceðini anlatan Çatma, doðalgaz ihalesinin de iki ay içinde yapýlarak çalýþmalara baþlanacaðýný söyledi. Çatma, "verdiðimiz tüm sözleri yerine getireceðiz. Bu konuda milletvekillerinin ve parti yöneticilerinin yoðun desteðini alýyoruz. Kimsenin boynunu eðik býrakmayacaðýz" ifadesini kullandý. "YATIRIMLARI TAKÝP EDEMEYECEK SEVÝYEYE GEL- DÝK" AK Parti Siyasi ve Hukuk Ýþlerinden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan ise, Ýskiliplilere hitaben yaptýðý konuþmasýnda 25 Ocak'ta yapýlan il kongresine yoðun katýlýmlarý nedeniyle ilçe teþkilatýna ve partililere teþekkür ederek, "Ýl teþkilatý olarak Ýskilip'ten çok memnunuz. Ýskilip, il kongresine damgasýný vurmuþ, kongrenin coþkusunu artýrmýþtýr" dedi. Ýl teþkilatý olarak artýk yatýrýmlarý takip edemeyecek duruma geldiklerini dile getiren Arslan, Çorum'un ve ilçelerin büyük yatýrýmlar aldýðýný anlattý. Arslan, "Yýllardýr teþkilatý bilen bir kiþinin milletvekili olmasý için özlem duyuyorduk. Ahmet Sami Ceylan'ý Ankara'ya milletvekili olarak göndermek istiyoruz. Teþkilatý, ilçeleri tanýmayan bir milletvekili göreve geldiðinde sadece yollarý öðrenene kadar 4 yýl geçiyor. Oysa Ahmet Sami Ceylan, buralara yüzlerce kez geldi. Kendisi sorunlarýmýzý, beklentilerimizi çok iyi biliyor. O'nun milletvekili olmasý için üzerimize düþen görevi yerine getireceðiz. Allah yolunu açýk etsin" diye konuþtu. "ÝSKÝLÝP'TE TARÝH YAZACAÐIZ" AK Parti eski Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, konuþmasýnda 2006 yýlýndan beri devam ettiði aktif siyaseti 25 Ocak'taki Ýl Kongresi ile birlikte tamamladýðýný belirterek, alný açýk, baþý dik bir þekilde, teþkilat mensuplarýnýn ve partililerin baþýný yere eðdirecek hiçbir iþe imza atmadan süreci sonlandýrmanýn gururu içerisinde olduðunu söyledi.bundan sonraki süreçte de partisi ne görev verirse o görevi en iyi þekilde yerine getirmenin gayretinde olacaðýný vurgulayan Ceylan, "Bir gün herkes 'eski' olacak. Her ismin önüne bir gün 'eski' kelimesi yazýlacak. Makamlar gelip geçicidir, önemli olan gönülleri fethetmek, gönülden gelerek hizmet üretmek, milletin hayýr duasýný almaktýr" dedi.ceylan, Ýskilip'in her tarafýnýn þantiyeye döndüðünü belirterek, AK Parti hükümeti döneminde ilçenin büyük hizmetler aldýðýný kaydetti. Bazý basýn-yayýn organlarýnýn "Ýskilip çamur deryasý içinde" þeklinde haberler yapsa da bu çamurlara aldýrýþ edilmemesini isteyen Ceylan, "Doðrudur, her yer kazýldý ama bunlar keyfi kazýlmadý. Ýlçeye yatýrým geliyor, hizmet üretiliyor. Bu çamurlar hizmet çamurudur. Sizler vefakar olduðunuz süreci bizler de Ýskilip'te tarih yazmaya devam edeceðiz" þeklinde konuþtu.5 yýlýn sonunda Ýskilip'te büyük deðiþimler yaþanacaðýna inandýðýný dile getiren Ceylan, Ýskilip'in AK Parti'ye en çok oy çýkan, davaya en büyük katkýyý veren ilçelerden biri olduðuna dikkati çekti.konuþmalarýn ardýndan eski Ýl Baþkaný Ceylan, partililerden haklarýný helal etmesini isteyerek parti binasýndan ayrýldý. Parti binasý önünde ise hatýra fotoðrafý çektirildi.

10 Meclis ruhsat harçlarýný yükseltti HABER 10 Gayri Sýhhi Müesseseler ile Umuma Açýk istirahat ve eðlence merkezlerinden alýnan ruhsat harcý ile metrekare fiyatlarý yüzde 10,11 oranýnda artýrýldý. Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda dün yapýlan il genel meclisi toplantýsýnda Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan Gayri Sýhhi Müesseseler ile Umuma Açýk istirahat ve eðlence merkezlerinden alýnacak olan ruhsat harcý ile metrekare fiyatlarý hakkýnda hazýrlanan rapor görüþülerek oy birliðiyle kabul edildi. Komisyon raporu hakkýnda bilgi veren Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Mustafa Alagöz, belediye sýnýrlarý dýþýnda kalan gayri sýhhi müesseselerden 1 Sýnýf Gayrisýhhi Müessese Grubuna giren iþletmelerden 2014 yýlý için 2129 TL olarak alýnan ruhsat harcýnýn %10,11 artýþla 2345 TL'ye, 21 TL olan metrekare ücreti ise yine %10,11 artýrýlarak 24 TL'ye yükseltildiðini açýkladý. 2. Sýnýf Gayrisýhhi Ýþletmelerden 2014 yýlý için 2209 TL alýnan ruhsat harcýnýn %10,11 artýrýlarak 2331 TL'ye yükseltildiðini ifade eden Mustafa Alagöz, bu iþletmelerden 2014 yýlýnda alýnan metrekare ücretin ise yine %10,11 artýrýlarak 12,40 TL'den 13,65 TL'ye yükseltilmesinin uygun görüldüðünü dile getirdi. 3. Sýnýf Gayrisýhhi müesseselerde 2014 yýlý için uygulanan 498 TL'lik ruhsat harcýnýn %10,11 artýrýlarak 549 TL'ye, 4,04 TL uygulanan metrekare fiyatýn ise %10,11 artýrýlarak 4,45 TL olarak belirlendiðini anlatan Mustafa Alagöz, Umuma Açýk Ýstirahat ve Eðlence yerlerinden 1. Nolu (kahvehane ve benzeri) Umuma Açýk yerlerde 2014 yýlýnda 6,13 TL olarak uygulanan metrekare fiyatýnýn %10,11 artýþla 6,75 TL'ye, bakkallarda 6,43 TL uygulanan metrekare fiyatýnýn %10,11 artýþla 7,08 TL'ye, içkili yerlerde 513 TL olarak uygulanan ruhsat harcýnýn %10,11 artýþla 565 TL'ye, metrekare fiyatýnýn ise %10,11 artýþla 8,56TL'den 9,42 TL'ye yükseltildiðini vurguladý. Mustafa Alagöz, Organize sanayi bölgelerindeki iþyeri açma ve çalýþma ruhsatý verilen iþyerinden alýnan iþyeri açma metrekare fiyatý ise 1,24 TL'den % 10,11 artýþla 1,37 TL'ye yükseltilmesinin uygun görüldüðünü kaydetti. Yapýlan görüþmenin ardýndan komisyon raporu oy birliðiyle kabul edildi. Yasin YÜCEL Orhan Ateþ, Bekiroðlu'nu kutladý Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðýný ziyaret etti. AK Partili yöneticilerinde hazýr bulunduðu ziyarette Baþkan Orhan Ateþ, AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðýna seçilen Av. Rumi Bekiroðlu'nu kutlayarak yeni görevinde baþarýlar diledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren AK parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, hangi parti rozetini takarsa taksýn, hangi görüþe sahip olursa olsun tüm belediye baþkanlarýnýn yanýnda olduklarýný söyledi. Çorum'u bir bütün olarak gördüklerini dile getiren Bekiroðlu, belediyelere yönelik çalýþmalarda hiçbir belediyenin siyasi ayrýmcýlýða tabi tutulmadýðýnýn altýný çizdi. Özel Ýdare iþ makineleri kiralama bedelleri belli oldu Ýl Özel Ýdaresine ait iþ makinelerinin 2015 yýlý kiralama bedelleri Plan ve Bütçe Komisyonu tarafýndan yapýlan bazý deðiþikliklerle komisyona geldiði þekliyle aynen kabul edildi. Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda dün yapýlan il genel meclisi toplantýsýnda araç kiralama bedellerinin belirlenmesiyle ilgili olarak hazýrlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Mustafa Alagöz tarafýndan okundu. Komisyon raporu hakkýnda bilgi veren Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Mustafa Alagöz, Çorum Ýl Özel Ýdaresinin 2015 yýlý iþ makinesi kiralama bedellerinin TÜFE artýþ oraný göz önünde bulundurularak yeniden belirlendiðini hatýrlattý. Alagöz, komisyona sunulan raporda bazý deðiþiklikler yapmak suretiyle komisyona geldiði þekliyle aynen uygulanmasýný uygun bulduklarýný kaydetti yýlýnda iþ makinelerinin köy tüzel kiþiliklerine yakýt karþýlýðý kiraya verilmesini, þahýs, firma ve müteahhitler ile kamu kurum ve kuruluþlarýna ise belirlenen kilometre baþýna yada saatlik ücret üzerinden kiraya verilmesini uygun bulduklarýný anlatan Mustafa Alagöz, buna göre sabit kasalý kamyon ve öncü kamyonlarýn köy tüzel kiþiliklerine yakýt karþýlýðý, þahýs firma ve müteahhitlere yakýt hariç kilometre baþýna 3,9 TL'ye, kamu kurum ve kuruluþlarýna ise kilometre baþýna 2,3 TL'ye kiraya verileceðini bildirdi. Greyderlerin köy tüzel kiþiliklerine yakýt karþýlýðý, þahýs, firma ve müteahhitlere yakýt hariç saatliði 207 TL'ye, kamu kurum ve kuruluþlara ise 20 saate kadar 164 TL, 20 saatten yukarý ise 142 TL'ye kiraya verileceðini anlatan Alagöz, Dozerin ise köy tüzel kiþiliklerine yakýt karþýlýðý, þahýs, firma ve müteahhitlerde saat baþý 262 TL, kamu kurum ve kuruluþlarda ise 20 saate kadar saat baþý 207 TL, 20 saatten yukarý ise 181 TL ücret tarifesi uygulanmasýnýn komisyon tarafýndan uygun görüldüðünü vurguladý. Yapýlan görüþmenin ardýndan ilgili komisyon raporu oy birliði ile kabul edildi. Yasin YÜCEL Antik Dönemde zamaný ölçmenin en kolay yolu insan bedeninden baþka bir gerece ihtiyaç duymadan gölge boyunun kullanýmýdýr (Resim-1). Bu yöntem gölge boyunun güneþ ýþýnlarýnýn eðik geldiði sabah ve akþam vakitleri daha uzun; güneþin tepe noktasýna ulaþtýðý öðle vakti ise, daha kýsa olduðu basit gözlemine dayanmaktadýr. Bu yöntem basit olmakla birlikte son derece genel olduðundan zamaný daha kesin sýnýrlar içinde ölçebilmek için baþka gereçlere ihtiyaç duyulmuþtur. Bu konuda tarihçi Herodotpolos (iç bükey gölge düzlemi) ve gnomon'dan (gölge çubuðu) oluþan bir düzenekle gündüzü 12 saate bölme yöntemini Yunanlarýn Babil'den öðrendiklerini aktarmaktadýr. Güneþ saati Arkaik Dönem 'dehellen Dünyasý'na girmiþtir (M.Ö yüzyýl). Ýlk baþlarda birkaç bilim adamý tarafýndan kullanýlan bu araçlar, M.Ö. 4. yüzyýldan itibaren sýradan yurttaþlarýn da günlük kullaným gereci haline gelmiþtir. Güneþ saatleri avlular, bahçeler ve mezarlarýn yaný sýra, caddeler, hamamlar, tapýnaklar ve resmi alanlara da dikilmiþtir. M.S. 1. yüzyýldan itibaren portatif güneþ saati örneklerine rastlanmaktadýr. Hellenistik ve Roma dönemlerinde en sýk rastlanan tip genellikle cm yüksekliðinde, sabit duran, çeyrek küre formlu güneþ saatleridir. Bu güneþ saatleri, üst kýsýmlarý çeyrek küre oluþturacak þekilde oyulan mermer veya kireçtaþý bloklardan yapýlmýþtýr. Çeyrek küreye üç yatay (ay çizgileri) ve on bir dikey (saat çizgileri) çizgi kazýnmýþtýr. Kimi örneklerde çizgilere rakam veya ay adlarý da kazýnmýþtýr. Çeyrek kürenin merkezine demir veya bronzdan bir gölge çubuðu kurþun dökülerek sabitlenmektedir. Gölge çubuðu gölgesinin, çeyrek küreyedüþebilmesi için yere paralel yerleþtirilmektedir(resim- 2). Güneþ saati güneye bakacak þekilde yerleþtirildiðinde gölge çubuðunun çeyrek küreüzerindeki gölgesi gün boyunca soldan saða (batýdan doðuya) doðru hareket ederek gündüz saatlerini göstermektedir. Çeyrek küredeki 11 dikey çizgi gündüzün 12 saatini göstermektedir.günün ilk saati güneþin doðmasýyla baþlayýp, on ikinci saat de güneþin batmasýyla son bulmaktadýr. Gün uzunluðu coðrafi enleme baðlý olarak yýl boyunca deðiþtiðinden, yaz günleriyle kýþ günlerinin uzunluðu da deðiþmektedir. Çeyrek küre formlu güneþ saatleri gündüz saatlerini doðruya yakýn bir þekilde gösterebilirken, aylarýn gösteriminde yetersiz kalmaktadýr. Birçok güneþ saatinde sadece gündönümleriyle ekinokslar belirtilmiþtir. Çeyrek küre üzerindeki, yatay duran ay çizgileri, aylarýn ancak yaklaþýk bir þekilde tahmin edilebilmesini olanaklý kýlmaktadýr. Çorum Müzesinde sergilenen Güneþ Saati, M.S. 3. Yüzyýl'a, Roma Dönemine tarihlenir. Bu Güneþ Saati, küresel güneþ saatlerindendir. Tek parça mermerden yapýlmýþtýr. Üzerinde "Emekli asker MarcusBaebiusPius" yazýsý okunmaktadýr. Resim 1: Gölge boyunun gün içerisinde deðiþimi ÇORUM MÜZELERÝ KOLEKSÝYONUNDAN; Güneþ Saati Osmancýk OSB Müteþebbis Heyeti ilk toplantýsýný yaptý resim 2: Güneþ gün boyunca doðudan batýya hareket ederken gnomon'un (gölge çubuðu) gölgesi ise polos(iç bükey gölge düzlemi) üzerinde aksi yönde yol alýr. Bir süre önce kurulma kararý çýkan Osman Organize Sanayi Bölgesinin Müteþebbis Heyeti ilk toplantýsýný yaptý. Toplantýya Milletvekili Cahit Baðcý, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ ile heyetin diðer üyeleri katýldý.toplantý da konuþan Baþkan Karataþ, "Bugün Osmancýk için tarihi bir gün. Ýlçemizin geleceðinin en büyük temellerinden birisi olan; ilçemizin büyümesine, geliþmesine, ekonomik olarak güçlenmesine, gelir seviyesinin yükselmesine, istihdamýn artmasýna en büyük katkýyý saðlayacak olan Organize Sanayi Bölgesi kuruldu. Müteþebbis Heyeti olarak ilk toplantýmýzý gerçekleþtirdik. Bu tarihi sürecin mimarlarýndan Çorum Milletvekilimiz Sayýn Cahit Baðcý baþta olmak üzere, Çorum Ticaret Sanayi Odasý Yönetimine ve iþ adamlarýmýza teþekkür ediyorum" dedi. Toplantý gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan sona erdi. Yýlmaz MERT

11 2 AÐUS- 07 ÞUBAT 2015 CUMARTESÝ SPOR 11 Milli Piyango çekiliþi Hattuþa'da yapýlacak Milli Piyango Ýdaresi'nin 9 Þubat 2015 çekiliþi talihlileri Hititlerin baþkenti Hattuþa'da belirlenecek. Dün gerçekleþtirilen Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda konuyla ilgili olarak bilgi veren AK Parti Boðazkale Ýl Genel Meclisi Üyesi ve Turizm Komisyonu Baþkaný Abdullah Meteoðlu, Milli Piyango Ýdaresi'nin 9 Þubat çekiliþinin Milli Piyango Ýdaresi ve Boðazkale Belediyesi iþbirliðinde Hitit baþkenti Hattuþa'da yapýlacaðýný belirterek, tüm Çorum halkýný çekiliþe katýlmaya davet etti. Meteoðlu, 9 Þubat çekiliþinin Hattuþa'da gerçekleþtirilecek olmasýnýn Çorum'un ve Hattuþa'nýn tanýtýmýna çok önemli katkýlar saðlayacaðýna olan inancýný dile getirdi. Yasin YÜCEL Meclis kýrsalda anasýnýflarýný araþtýracak Geçtiðimiz ay Çorum'daki kreþ ve gündüz bakýmevleriyle ilgili olarak bir komisyon araþtýrmasý yapýlmasýna karar veren Ýl Genel Meclisi, þimdi de köylerdeki anasýnýflarýyla ilgili bir araþtýrma yapýlmasýna olur verdi. Dün yapýlan þubat ayýnýn son Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda gündem dýþý ortak yazýlý önerge teklifi veren AK Parti Merkez Ýl Genel Meclisi üyeleri Yurdanur Özzehinli ve Mustafa Alagöz, köylerdeki anaokullarýyla ilgili olarak bir komisyon araþtýrmasý yapýlmasýný istediler. Önerge sahipleri adýna açýklamada bulunan Yurdanur Özzehinli, eðitim-öðretim hayatýnýn ilk basamaðýný oluþturan anasýnýflarýnýn önemi üzerinde durarak, hangi köylerde anasýnýfý bulunduðunu, ana sýnýf bulunan köylerde fiziki altyapý ve öðretmen durumunun yeterli olup olmadýðýnýn ve köylerde hangi þartlarda anasýnýfý oluþturulduðunun araþtýrýlmasýný istedi. Yapýlan görüþmenin ardýndan ilgili önerge teklifi üzerinde gerekli araþtýrma ve incelemede bulunulmak üzere oy birliðiyle Eðitim Kültür ve Sosyal Ýþler Komisyonuna havale edildi. Yasin YÜCEL Turgay Happani milletvekili aday adayý olacak Çorum Kamu Hastaneleri Birliði eski Ýl Sekreteri Dr. Turgay Happani milletvekili aday adayý olmak için memurluktan istifa etti. Turgay Happa'ni konu hakkýnda verdiði bilgi de, "21 yýldýr sürdürdüðüm devlet memurluðu görevimden Adalet ve Kalkýnma Partisi'nden Kilis Milletvekili aday adayý olmak için istifa ettim. Niyet hayýr, akýbet de hayýr olur inþallah" dedi. Yýlmaz MERT Ulukavaspor, Bartýn yolcusu Bölgesele amatör kümede mücadele eden temsilcimiz ulukavakspor yarýn deplasmanda bartýnspor ile karþý karþýya gelecek. Geçtiðimiz hafta sahasýnda ordu temsilcisine 1-3 maðlup olan Ulukavakspor küme düþme potasýndan uzaklaþamadý. Hafta içinde yapýlan yapýlan çalýþmalarda Bartýnspor karþýsýnda galip gelmek isteyen Ulukavakspor da tüm hesaplar puan üzerine yapýldý. Ulukavakspor puan cetvelinde 11 basamakda 17 puanýn sahibi olrak yer alýrken, ev sahibi ekip bartýnspor ise, puan cetvelinde 6. Basamakda 22 puanýn sahibi olarak Ulukavakspor'u Pazar günü sahasýnda konuk edecek. Hakemler Ýstanbul bölgesinden Ulukavakspor'un Pazar günü deplasmanda karþýlaþacaðý Bartýnspor maçýnýn hakemleri istanbul bölgesinden. Pazar günü Bartýnda oynanacak olan maçýn hakemleri Ýsah Demir (Maçýn hakemi), yardýmcýlarý Cengiz Ateþ, Abdurrahman Cesur, 4. Hakem Recep Buðra çetin hakem tiriosu maçý yönetecek isimler. Amatör kümede heyecan devam ediyor 1.Amatör Küme Büyükler Ligi yarýn oynanacak olan 13.hafta karþýlaþmalarý ile devam edecek. Tek grupta 11 takýmýn Çorum þampiyonu olabilmek için mücadele ettiði 1.Amatör Küme Büyükler Ligi'nde yarýn 5 karþýlaþma oynanacak. Yarýn oynanacak olan günün ilk karþýlaþmasýnda 1 Nolu Saha'da saat 10.00'da Çimentospor ile Çorumspor takýmlarý karþý karþýya gelecekler. Grupta 25 puanla liderlik mücadelesi veren ve liderin 1 puan gerisinde yer alan ve bir maç eksiði bulunan Çimentospor ile orta sýralarda kendine yer edinen Çorumspor karþý karþýya gelecek. Günün ikinci maçýnda ise lider Osmancýkspor ile Ýl Özel Ýdarespor takýmlarý yine 1 Nolu Sahada karþýlaþacak. Yarýn saat 12.00'de baþlayacak karþýlaþma öncesinde Osmancýkspor 26 puan ve maç fazlasýyla lider konumda yer alýrken, il Özel Ýdare Gençlikspor ise 19 puanla ligin 5.sýrasýnda yer alýyor. 1 Nolu Sahada oynanacak olan günü son maçýnda ise ayný puana sahip 2 takým karþý karþýya gelecek. Haftaya 22 puanla giren Eti Lisesi Gençlikspor ile Hitit Gençlikspor saat 14.00'da 1 Nolu sahada karþýlaþacak. Ýskilip Ýlçe Sahasý'nda oynanacak ve saat 13.00'de baþlayacak olan karþýlaþmada ise Ýskilipgücü, H.E.Kültürspor'u konuk edecek. Bu karþýlaþma öncesinde ev sahibi Ýskilipgücü'nün 15 puaný bulunurken, konuk ekip H.E.Kültürspor ise 10 puanla ligin 9.sýrasýnda yer alýyor. Osmancýk Ýlçe Sahasýnda yine saat 13.00'de oynanacak olan karþýlaþmada ise Osmancýk Belediyespor, Ýskilipspor'u konuk edecek. Ligde hiçbir iddiasý bulunmayan Osmancýk Belediyespor haftaya 11 puanla 8.sýrada girerken, Ýskiliprspor ise haftaya 6 puanla 10.sýrada girdi. (Spor servisi) Alparslan: Dikkatli olmalýyýz Ziraat Odasý'nda seçim heyecaný Ahmet Pehlivan Çorum Ziraat Odasý seçimleri bugün yapýlacak. Afra Kültür Merkezinde gerçekleþtirilecek olan genel kurul saat 09.00'da baþlayacak. Genel Kurulda mevcut Baþkan Mehmet Sayan Mehmet Sayan ile Ahmet Pehlivan baþkanlýk için yarýþacaklar. Bahadýr YÜCEL Batman Petrolspor Teknik Direktörü Erdal Alpaslan, dün çift kale idmaný öncesinde futbolcularýyla bir araya geldi. Alpaslan: "Çok dikkatli olmalýyýz. Kýrýkhan'ý yenip, zirveye bir adým daha yaklaþmalýyýz. Ýç sahada maç kaybetmemeliyiz" dedi. "ÝÇ SAHADA PUAN YOK" Son dört maçta alýnan 10 puanla grupta çýkýþa geçen ekiplerin arasýnda olduklarýna dikkat çeken Batman Petrolspor Teknik Direktörü Erdal Alpaslan, Pazar günkü maçta taraftardan 90 dakika destek beklediklerini söyledi. Çift kale idmanýnda futbolcularýný sýk sýk uyaran Teknik Direktör Alpaslan: "Devre arasýnda rakibimiz iyi transfer yaptý. Ýlkyarýdaki takýmlarýndan daha iyi olduklarýný öðrendik. Ýyi bir rakibe karþý sahaya çýkacaðýz. Minimum hata ile oynamamýz lazým. Ben iyi bir maç çýkaracaðýmýza inanýyorum. Ýkinci yarýnýn sonuna kadar oynayacaðýmýz futbolla bunu da skora yansýtarak iyi noktaya geleceðiz" dedi. PAROLA; 3 PUAN Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Teknik Direktörü Alpaslan, futbolcularýna þöyle seslendi: "Kýrýkhan maçýnda sahanýn her yerinde baský kuran bir takým olacaðýz. Kaleye þut atan, önde pres yapan ve üçüncü bölgede çabuk hareket eden bir ekip ruhunu göstereceðiz. Sezonun en kritik maçlarýndan birine çýkacaðýz. Çünkü rakibimizi yendiðimiz taktirde bir adým daha önümüz açýlýr. Taraftarýmýz da bu maçýn bilinci içinde. Ýyi bir futbolla sahadan istediðimiz skorla sahadan ayrýlacaðýz." (Spor servisi)

12 07 ÞUBAT 2015 CUMARTESÝ Çatalca ve Batmanspor'a ceza Profesyonel Futbol Disiplin kurulu yaptýðý toplantýda çatalcaspor ve batman petrolspor teknik heyetlerine ceza verdi. Kurulun aldýðý karar þu þekilde oldu. ÇATALCASPOR Kulübü kaleci antrenörü ÞIHHAMÝT SAYICI'nýn tarihinde oynanan ADLÝYESPOR - ÇATALCASPOR Spor Toto 3. Lig 1. grup müsabakasýnda rakip takým sporcusuna yönelik saldýrýsý nedeniyle takdiren 5 RESMÝ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESÝNE GÝRÝÞ YASAÐI ve TL PARA CEZASI ile cezalandýrýlmasýna, BATMAN PETROLSPOR A.Þ. teknik sorumlusu MEHMET ERDAL ALPASLAN'ýn tarihinde oynanan TÝRE 1922 SPOR - BATMAN PETROLSPOR A.Þ. Spor Toto 3. Lig 1. grup müsabakasýnda müsabaka hakemine yönelik sportmenliðe aykýrý hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMÝ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESÝNE GÝRÝÞ YASAÐI ve TL PARA CEZASI ile cezalandýrýlmasýna, Ayný müsabakada BATMAN PETROL- SPOR A.Þ. kaleci antrenörü ADEM BEÞLÝ'nin müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMÝ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESÝNE GÝRÝÞ YASAÐI ve TL PARA CEZASI ile cezalandýrýlmasýna karar verildi. (Spor servisi) Çorum Belediyespor sahasýn da kral Çorum Belediyespor, grubun iç sahada namaðlup takýmlarýndan olarak, Play-Off hedefi taþýyan Çorum Bls spor, özellikle iç sahada rakiplerine yenilmiyor ama puan da ikram ediyor. 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlikle 22 puan toplayan Çorum Belediyespor, iç saha maçlarýnda grubun lideri konumunda Zonguldak Kömürspor'u Pazar günü konuk edecek. Zonguldak Kömürspor'un Pazar günü konuk olacaðý Çorum Belediyespor'un iç saha karnesi yýldýzlý pekiylerle dolu. Ligde þimdiye kadar geride kalan 19 maçýn 10'unu kendi sahasýnda oynayan Çorum Belediyespor, bu maçlarda hiç yenilgi yüzü görmedi. 10 maçta 22 puan toplayan Çorum Belediyespor, iç saha baþarýsý ile grup da ilk sýrada yer alýyor. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda yenilmez armada Play oof hedefi taþýyan Çorum Belediyespor, iç sahada þimdiye kadar 10 maça çýktý. Bunlarda Tire 1922 (1-1), Manavgatspor (0-0), Ankara Adliyespor (1-1) ve Kýzýlcabölükspor'la (1-1) berabere kaldý, Trabzon Akçaabat (1-0), Çatalcaspor (1-0), Tutap Þekerspor (2-0), Batman Petrolspor (2-0), Gaziosmanpaþaspor (2-1) ve ilk yarýda grubun namaðlup takýmý Bursa Nilüferspor (2-0) maçlarýný 3 puanla kapattý. Evinde 6 galibiyet, 4 beraberlikle 22 puan sahibi olan Çorum belediyespor, iç saha baþarýsýna Zonguldak Kömürspor maçýný da ekleyerek zirve yarýþýna iyiden iyiye ortak olmak istiyor. Grubun derbisi Ýlk yarýnýn son maçýnda Bursa Nilüferspor galibiyeti ile 3 puanla kapatan, ligin ikinci yarýsýnýn ilk maçýnda sahasýnda Kýzýlcabölükspor (1-1) beraberliðiyle baþlayan Çorum Belediyespor, 20'nci haftaya 31 puanla 5'inci sýrada girdi. Play- Off hattý sýnýrýnda yer alan Çorum Belediyespor ile Zonguldak Kömürspor arasýnda 4 puan farký var. Çorum, evinde konuk edeceði Zonguldak Kömürspor'u yenip aradaki puan farkýný 1'e indirerek, Play-Off hattýndaki yerini saðlama almak istiyor. Not: Çorum Belediyespor ligin 19. Hafta maçýnda deplasmanda Sebatspor'un ligden çekilmesi nedeni ile puan cetvelinde 31 puan ile Zonguldak Kömür ile arasýndaki puan farký 4 olarak görülmektedir. Ancak Pazar günü Çorum belediyespor Sebatspor karþsýnda alacaðý 3-0 hükmen galibiyeti tescillendiðinde Zonguldak Kömürspor ile arasýnda 1 puan fark ile rakibini konuk edecek. Zonguldak'dan Pazar günü maçý izlemek için yaklaþýk stadýn seyirci kapasitesine göre misafir takýma kontenjan olarak kiþilik bir seyircinin de Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu tribünlerine gelmesi bekleniyor. (Spor servisi) Ýncedal: Kazanmak için savaþacaðýz Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, yarýn kendi sahalarýnda oynayacaklarý Zonguldak Kömürspor maçýndan 3 puanla ayrýlmak istediklerini söyledi. Zonguldak Kömürspor'un grrubun güçlü takýmlarýndan biri olduðuna dikkat çeken Ýncedal, " Yarýn kendi sahamýzda grubun güçlü takýmlarýndan biri olan Zonguldak Kömürspor'u konuk edeceðiz. Bizim için artýk ligdeki her maç final niteliði taþýyor. Çok iyi hazýrlandýðýmýz bu maçtan 3 puanla ayrýlýp zirve yürüyüþümüze kayýpsýz devam etmek istiyoruz. Kendi sahamýzda oynayacaðýmýz bu maçtan gülen taraf olarak ayrýlacaðýmýza benim ve futbolcularýmýn inancý tam" dedi. Ýncedal, yarýn oynayacaklarý zorlu maçta 12. adamlarý olan taraftarlara da büyük görev düþtüðünü hatýrlatarak, " Yarýn oynanacaðýmýz zorlu maçta en büyük destekçimiz yine taraftarlarýmýz olacak. Zonguldak'tan da 200'e yakýn taraftar geleceðini biliyoruz. Bu nedenle tribün baskýsý mutlaka bizde olmalý. Ben hem þehrini hem de takýmýný seven tüm Çorumlularýn böylesi önemli bir maçta bizleri yalnýz býrakmayacaklarýna inanýyorum. Onlarýn desteðiyle yarýn sahadan gülen taraf olacaðýmýza inancýmýz tam" diye konuþtu. (Spor servisi) Çorum Belediyespor Mali Asbaþkaný Fatih Özcan, yarýn kendi sahalarýnda oynayacaklarý Zonguldak Kömürspor maçýnda Çorum'u seven herkesi maça beklediklerini söyledi. Devre arasý yaptýklarý transferlerle güçlerine güç kattýklarýnýn altýný çizen Özcan, " Yarýn kendi sahamýzda son derece kritik bir 90 dakikaya çýkacaðýz. Rakibimiz Zonguldak Kömürspor, grubun güçlü takýmlarýndan. Ancak bizim de gücümüz belli. Devre arasýnda yaptýðýmýz transferler ile daha da güçlendik. Zirve yolunda önemli bir engel olarak gördüðümüz bu maçtan mutlak 3 puanla ayrýlmak arzusundayýz. Bu nedenle Çorum'u seven herkesi bu maçta tribünlerde Fatih Özcan: Çorum'u sevenleri maça bekliyoruz görmek istiyoruz. Þampiyonluðu özlemiþ bir þehir olarak birlik ve beraberlik þemsiyesi altýnda hareket edilmesi gerektiðini düþünmekteyiz. Þehrimize hiç ama hiç yakýþmadýðýný düþündüðümüz bu ligden kurtulmanýn yolu takýmýmýza destekten geçmektedir. Rakip takýmýn 250 kiþilik bir seyirciyle ilimize geleceðini bilmekteyiz. Ýlimize misafir olarak gelecek rakip takým taraftarlarýný hem iyi þekilde aðýrlamak hem de onlara Çorum'un ne denli zorlu bir deplasman olduðunu göstermemiz gerektiðine inanýyoruz. Bunun için de tribünlerimizin dolmasý þart. Ben Çorum'u ve takýmýný seven herkesin yarýn oynanacak olan maçta stattaki yerlerini alacaðýna inanýyorum" diye konuþtu. (Spor servisi) Kömür'de Çorum, hazýrlýklarý tamam Sebatspor Federasyon tarafýndan küme düþürüldü Profesyonel futbol disiplin kurulu geçtiðimiz Perþembe günü yaptýðý toplantýda iki kez maça çýkmayan Akçaabat Sebatspor'u bir alt kümeye düþürdü. Sebatspor ligin ikinci yarýsnýn ilk maçýnda deplasman da Gazi Osmanpaþaspor ve ikinci maçýn da kendi sahasýnda Çorum belediyespor maçlarýna çýkmamýþtý Çorum Belediyespor'un grubunda yer alan ve ligin ikinci yarýsýnda ligden çekilen Sebat Proje Trabzon Akçaabatspor ligden resmen düþürüldü. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun aldýðý karar neticesinde (PFDK) Sebat Proje Trabzon Akçaabatspor takýmýný ligden resmen düþürülürken, Çorum Belediyespor'un 3-0 hükmen galibiyeti ni de onamýþ oldu. Konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde þu görüþlere yer verildi: "Sebat Proje Trabzon Akçaabatspor Kulübü'nün, tarihinde oynanan Sebat Proje Trabzon Akçaabatspor- Çorum Belediyespor Spor Toto 3. Lig 1. grup müsabakasýnda belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden ötürü takdiren (0-3) hükmen maðlup sayýlmasýna, bir lig devresi içinde 2. kez belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden ötürü takdiren bir alt lige düþürülmesine, bu müsabaka tarihinden itibaren bu takýmla müsabakasý olan diðer takýmlar müsabakalarý oynamaksýzýn hükmen galip gelmiþ sayýlmasýna, karar verilmiþtir" (Spor servisi) Çorum Belediye maçýna 3 puan parolasý ile hazýrlanan kýrmýzý-lacivertli futbolcular, teknik heyetin gözüne girmek için antrenmanlarda kýyasýya mücadele ediyorlarspor-toto üçüncü lig birinci grupta mücadele eden Zonguldakspor, hafta sonunda oynayacaðý Çorum Belediyespor karþýlaþmasýnýn son hazýrlýklarýný yapýyor. Teknik Direktör Cahit Terzi nezaretinde Karaelmas Kemal Köksal stadyumunda çift kale maç yapan kýrmýzý,lacivertli futbolcular, Çorum karþýlaþmasýnýn provasýný gerçekleþtirdiler.takýma son katýlan oyunculardan sonra forma savaþýnýn kýzýþtýðýný belirten Zonguldakspor Teknik Direktörü Cahit Terzi þunlarý söyledi;"hafta sonunda Çorum deplasmanýnda Belediyespor ile çok zorlu bir maç oynayacaðýz. Artýk son hatýrlýklarýmýzý yapýyoruz. Oyuncularýmýzýn antrenmanlarda gösterdiði performans bizi memnun ediyor. Yeni gelen oyuncularla kadromuz güçlendi. Ýnþallah hafta sonundan iyi sonuçla dönerek camiamýzý sevindirmek ve zirve yarýþýndaki iddiamýzý sürdürmek istiyoruz" dedi. (Spor servisi)

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Mecitözü'de ki kaçak kazýya savcýlýk el koydu

Mecitözü'de ki kaçak kazýya savcýlýk el koydu HGYD'den Vali Kara'ya tebrik Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) yönetim kurulu, Vali Ahmet Kara'ya nezaket ziyaretinde bulundular.dün gerçekleþtirilen ziyarete Dernek Baþkaný Birkan Demirci,

Detaylı