MATEMAT K LYS ÜN TE KAZANIM TEST / P(x) = (m + n)x 2 + (6 n)x + 2m n + 3. çok terimlisi bir sabit polinom belirtti ine göre, P(3) kaçt r?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MATEMAT K LYS ÜN TE KAZANIM TEST / P(x) = (m + n)x 2 + (6 n)x + 2m n + 3. çok terimlisi bir sabit polinom belirtti ine göre, P(3) kaçt r?"

Transkript

1 LYS MATEMAT K ÜN TE KAZANIM TEST / POL NOMLAR I. I. P= II. P( ) = + III. P( ) = IV. P( ) =. V. P( ) = 7. P() = (m + n) + (6 n) + m n + çok terimlisi bir sabit polinom belirtti ine göre, P() kaçt r? A) B) 9 C) D) E) Yukar dakilerden kaç tanesi gerçek (reel) katsa l polinomdur? A) B) C) D) E) 6. P() polinomu için, P( ) = P() ve Q() polinomlar için, der (P () Q()) = P( ) der = Q ( ) oldu una göre, P() kaçt r? A) B) C) D) E) oldu una göre, der(p() + Q()) kaçt r? A) B) C) 6 D) 7 E) 7. P() bir polinom olmak üzere, P( ) = +. P() = + Q() = polinomlar verilior. oldu una göre, P( + ) polinomunun katsa lar toplam kaçt r? A) B) C) D) E) Buna göre, P() Q() çarp m polinomunun li teriminin katsa s kaçt r? A) B) 7 C) D) E) 8 8. P() polinom olmak üzere,. P() = 6 + (a + ) + b Q() = (c) (d + ) polinomlar verilior. P() = Q() oldu una göre, a + b + c + d toplam kaçt r? A) B) C) D) E) P( ) = ( + m) eflitli i verilior. P( 7) polinomunun sabit terimi oldu una göre, m sa s kaçt r? A) B) C) D) E)

2 9. P( + ) = m + P( + ) polinomunun 7 ile bölümünden kalan oldu una göre, m kaçt r? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E). P() = + m polinomunun ile bölümünden kalan 9 oldu- una göre, + ile bölümünden kalan kaçt r? A) B) C) D) 7 E). P() = 7 polinomu verilior. P( + ) nin sabit terimi ile katsa lar toplam kaçt r? A) B) C) D) E). P() polinomunun ile bölümünden kalan oldu una göre, P() polinomunun ile bölümünden kalan kaçt r? A) B) 9 C) D) E). P() = a polinomunun çarpanlar ndan biri oldu una göre, a kaçt r? A) B) C) D) E). P() = + + polinomunun + ile bölümünden kalan afla - dakilerden hangisidir? A)+ B)+ C) D) E) +.. P() bir polinom olmak üzere, P( ) = 7 oldu una göre, P() polinomunun ile bölümünden kalan kaçt r? A) B) C) 9 D) E) 6. P() polinom olmak üzere, ( ) P( ) = + a + eflitli i verilior. Buna göre, P( + ) polinomunun katsa lar toplam kaçt r? A) B) C) D) E) 6 ÜN TE KAZANIM TEST

3 LYS MATEMAT K ÜN TE KAZANIM TEST / POL NOMLAR II. P ( ) = Q( ) = a + b + c T ( ) = + + R ( ) = +. P( ) = + ( + m) 7 polinomu verilior. P() polinomunun + ile bölümünden kalan oldu una göre, m sa s kaçt r? A) B) 9 C) 8 D) E) ifadelerinden hangileri gerçek (reel) katsa l bir polinom belirtir? A) Hepsi B) P() ve Q() C) T() ve P() D) Q(), T() ve R() E) P(), T() ve R(). 6. P() polinomu için, P( ) = (m ) + eflitli i verilior.. P()= + polinomunun + ile bölümünden elde edilecek bölüm ile kalan n toplam afla dakilerden hangisidir? P( ) polinomu ile tam bölünebildi ine göre, m sa s kaçt r? A) B) C) D) E) A) B) +6 C) 6 D) ++ E) 8.. P( ) + P( ) = oldu una göre, P() de eri kaçt r? A) B) C) D) E) 7. P() polinomu için, P( ) = a + eflitli i verilior. P( + ) polinomunun + ile bölümünden kalan oldu una göre, a sa s kaçt r? A) B) 6 C) 8 D) E). P() = ( + ) n +( + ) n polinomu verilior, P() polinomu ( + )( + ) ile tam bölünebildi ine göre, afla dakilerden hangisi do rudur? A) n negatif çift sa B) n pozitif çift sa C) n çift sa D) n tek sa E) n negatif tek sa 8. P( ) = m + n polinomu verilior. P( + ) polinomunun katsa lar toplam, P( ) polinomunun + ile bölümünden kalan oldu una göre, n sa s kaçt r? A) B) C) D) E) 7

4 9. P() ve Q() polinomlar için, P ( + ) = Q ( ) ba nt s verilior. Q() in ile bölümünden kalan oldu una göre, P(6) kaçt r?. P( ) polinomunun ile bölümünden kalan, + ile bölümünden kalan 7 oldu una göre, P() polinomunun + ile bölümünden kalan afla- dakilerden hangisidir? A) B) C) D)+ E). A) B) 7 C) D) E) 8. P() ve Q() polinomlar için, P( ) =. Q( ) + eflitli i verilior. Q() polinomunun ile bölümünden kalan oldu una göre, P( ) polinomunun ile bölümünden kalan kaçt r?. P() polinomunun + ile bölümünden kalan + tir. Buna göre, P () in + ile bölümünden kalan afla dakilerden hangisidir? A) 9+ B) + C) 9+6 D) 8 E) 9+. A) B) 7 C) D) 9 E) 6. P() polinomu için, P() P() = a + eflitli i verilior. Buna göre, P( ) polinomunun ile bölümünden kalan kaçt r?. kinci dereceden bir P() polinomunun + ile bölümünden kalan dir. P() in + ile bölümünden kalan oldu una göre, ile bölümünden kalan kaçt r? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) A) B) C) D) 6 E) 9 6. Q() = a + + b + c. P() bir polinom olmak üzere, + m + = ( )P() + 7 oldu una göre, P( ) polinomunun + ile bölümünden kalan kaçt r? A) 6 B) C) D) E) polinomu ( ) ile tam bölünebildi ine göre, a sa s kaçt r? A) B) C) D) E). ÜN TE KAZANIM TEST

5 LYS MATEMAT K ÜN TE KAZANIM TEST / II. DERECEDEN DENKLEMLER Efi TS ZL KLER. (a 6) + (a ) + + = ifadesi de iflkenine ba l ikinci dereceden bir bilinmeenli denklem oldu una göre, denklemin çözüm kümesi afla dakilerden hangisidir? A) {, } B) {, } C) {, } D) {, } E) {, }. 6. = + = denklem sistemini sa laan de erlerinin toplam kaçt r? A) 9 B) 8 C) 6 D) 6 E). + (n 8) = denkleminin simetrik iki gerçek (reel) kökü oldu- una göre, n kaçt r? 6. + = denkleminin köklerinden biri dir. A) B) C) D) E) Buna göre, + toplam afla dakilerden hangisi olabilir? A) B) C) 7 D) 9 E). = denkleminin kökleri ve dir. Buna göre, ( ) + ( ) ifadesinin de- eri kaçt r? A) B) C) D) 6 E) = + denkleminin köklerinin birbirine oran afla dakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) = denkleminin kökleri ve dir. Buna göre, + ifadesinin de eri kaçt r? A) B) C) 6 D) 8 E) 8. m 7 = denkleminin kökleri ve dir. Kökler aras nda = ba nt s oldu una göre, m kaçt r? A) 9 B) 6 C) D) 8 E) 9

6 ( ) eflitsizli ini sa laan en küçük tam sa s kaçt r? A) 6 B) C) D) E) eflitsizli inin çözüm kümesi afla dakilerden hangisidir? A) R {} B) R {} C) R D) R {6} E) (, 6].. 7 ( ) >. ( ) 6 ( + ) eflitsizli ini sa laan kaç tane do al sa s vard r? A) B) C) 6 D) 7 E) 8 eflitsizli ini sa laan tam sa lar n n toplam kaçt r? A) 8 B) 6 C) D) E). + eflitsizli ini sa laan kaç tane tam sa de eri vard r? A) B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 6 ( ). 7 ( 9) eflitsizli ini sa laan tam sa lar kaç tanedir? A) B) C) D) 6 E) <. ( )( 9) eflitsizli ini sa laan kaç tane tam sa de eri vard r? A) B) C) 7 D) 8 E) < eflitsizlik sisteminin çözüm kümesi afla dakilerden hangisidir? A) (, ) B) (, + ) C) (, ) D) (, ) E) (, ). ÜN TE KAZANIM TEST

7 LYS MATEMAT K ÜN TE KAZANIM TEST / PARABOL. Denklemi, = + fleklinde verilen parabolün tepe noktas n n koordinatlar afla dakilerden hangisidir? A) (, ) B) (, ) C) (, ) D) (, ) E) (, ).. fiekildeki, = f() f() = a + b + c parabolü için afla dakilerden hangisi do rudur? A) b ac< B)b c> C)a b> D) b < E) a c >.. Denklemi, = (m ) olan parabolün tepe noktas ekseni üzerinde oldu una göre, m kaçt r? A) B) C) D) E) 6. Denklemi, = + + olan parabol, + k = do rusuna te et oldu una göre, k kaçt r? A) B) C) D) E). = m fonksionunun alabilece i en büük de er 6 oldu una göre, m kaçt r? A) B) C) D) E) f() ikinci dereceden fonksion olup f() = 6 f() d r. A O B = + + Buna göre, f() kaçt r? Yukar daki flekilde = + + parabolü verilmifltir. Buna göre, AOB üçgeninin alan kaç br dir? A) B) C) 6 D) 8 E) A) B) 6 C) 8 D) E)

8 8. T Yandaki flekilde = f() parabolü verilmifltir.. = f() T Buna göre, T tepe noktas n n ordinat kaçt r? A) B) 6 C) 8 D) 9 E) Yukar daki flekilde tepe noktas T(, ) olan =f() parabolü verilmifltir. Buna göre, f( ) kaçt r? A) 6 B) 8 C) D) 6 E) 8 9. Tepe noktas T(, ) olan ve (, ) noktas ndan geçen =f() parabolünün denklemi afla dakilerden hangisidir? A) f()= 9 B) f()= + 7 C) f()= + 7 D) f()= 9 E) f()= +. [, ] aral nda tan ml, f() = 9 parabolünün alabilece i en küçük de er kaçt r? A) 7 B) C) D) 7 E) 9. Yandaki flekilde verilen parabolün denklemi afla dakilerden hangisidir?. A) = B) = + + C) = D) = + E) = + D A C B Yandaki flekilde iki köflesi = 8 parabolü üzerinde olan ABCD karesi verilmifltir =8 Buna göre, Alan(ABCD) kaç br dir? A) B) 9 C) 6 D) E) 6. Yanda grafi i verilen =f() ikinci dereceden =f() fonksionunun en küçük de eri kaçt r? 6 A) B) C) D) E). f() = + parabolünün = do rusuna en ak n noktas n n ordinat kaçt r? A) B) C) D) E) ÜN TE KAZANIM TEST

9 LYS MATEMAT K ÜN TE KAZANIM TEST / PERMÜTASYON - KOMB NASYON B NOM - OLASILIK - STAT ST K I. iflleminin sonucu afla dakilerden hangisidir? n+ n n+ A) B) C) D) E) n n ( n )! n! ( n+ )! n n n n sa s n n rakamlar kullan larak edi basamakl kaç de iflik sa az labilir? A) B) C) D) 8 E) 6. Pn (, ) =. C( n, ) oldu una göre, n kaçt r? A) B) C) D) 6 E) 7 7. Düz bir ipe özdefl sar, mavi boncuk dizilecektir. An renk boncuklar n bir arada olma olas l kaçt r? 7. A = {a, b, c, d, e} kümesinin lü permütasonlar n n kaç tanesinde a bulunur? A) B) 6 C) 8 D) 6 E) 7. Aralar nda Erkan n da bulundu u kifli, düz bir s raa Erkan daima en d flta olmak koflulula kaç de iflik biçimde oturabilirler? 8. doktor ve 6 hemflire aras ndan en az biri doktor olacak flekilde kiflilik bir komison kaç farkl flekilde oluflturulur? A) B) 9 C) D) E) 7 A) B) C) D) 96 E) 8. farkl matematik ve farkl kima kitab düz bir rafa an ana dizilecektir. Kenarlara kima kitab gelmek flart la bu kitaplar rafa kaç farkl flekilde dizilebilir? A)!! B)! C)!! D) 6!! E) 6!! 9. An düzlemde bulunan farkl do ru, en fazla kaç farkl noktada kesiflir? A) B) 8 C) 9 D) 68 E) 78

10 . An düzlemde bulunan ve tanesi do rusal olan 6 farkl nokta ile en çok kaç tane üçgen çizilebilir? A) 9 B) C) D) E) 9. Ö renciler Ali Ece Efe Nil Burcu Puanlar 8. A Yukar daki tablo ö rencinin bir günde att klar SMS sa s n göstermektedir. Bu verilerin standart sapmas kaçt r? D Yandaki flekilde kaç üçgen vard r? 7 7 A) B) C) 7 7 D) E). B C A) B) C) D) E) 6. bir pozitif do al sa olmak üzere,. Birbirinden farkl 6 anahtar, halka fleklinde maskotsuz bir anahtarl a kaç de iflik flekilde tak labilir? A) B) 6 C) 7 D) 9 E),, 6,,,, sa dizisinin aç kl oldu una göre, in alabilece i de erlerin toplam kaçt r? A) B) C) D) 6 E) aç l m ndaki sabit terim kaçt r? 7 A) B) C) D) E) 8 7. Bir torbada sar, mavi, beaz top vard r. Bu torbadan an anda gelifligüzel al nan üç topun an renkte olma olas l kaçt r?. a + a aç l m nda terimlerden biri A a oldu una göre, A kaçt r? A) B) C) D) E) 8. Bir kutuda 7 sa lam ve bozuk ampul vard r. Kutua geri b rak lmamak üzere, art arda çekilen iki ampulden birinin sa lam, birinin bozuk olma olas l kaçt r? ÜN TE KAZANIM TEST

11 LYS MATEMAT K ÜN TE KAZANIM TEST / 6 PERMÜTASYON - KOMB NASYON B NOM - OLASILIK - STAT ST K II. A = {,,,,, } kümesinin elemanlar ile den büük ve rakamlar tekrars z, dört basamakl kaç farkl tek sa az labilir?. ( + ) ifadesinin aç l m nda rasonel olan terimlerin toplam kaçt r? A) B) C) 7 D) 76 E) 9 A) B) 8 C) 6 D) 6 E). A = {,,,, } kümesinin elemanlar ile üç basamakl ve ile tam bölünebilen, rakamlar farkl kaç de iflik sa az - labilir? 6. 6 sa s n n rastgele seçilmifl bir pozitif böleninin 6 ün bir tam kat olma olas l kaçt r? A) B) 6 C) 8 D) E) 7. Bir torbada eflit sa da, siah ve beaz toplar vard r. Bu torbadan top birlikte çekildi inde ikisinin de. TESTERE kelimesindeki harfler kullan larak R ile baflla p E ile biten, 7 harfli, anlaml a da anlams z kaç farkl kelime az labilir? A) B) 6 C) 8 D) 6 E) siah gelme olas l 9 toplam kaç top vard r? oldu una göre, torbada A) B) 7 C) D) E) 8. ki zar an anda havaa at l or.. Birbirinden farkl 7 kitap; Ali, Hasan ve Merve e da- t lacakt r. Ali e, Hasan a ve Merve e kitap verilece ine göre, kaç de iflik da t m ap labilir? A) B) 6 C) 8 D) 9 E) Zarlardan birinin üst üzüne geldi i bilindi ine göre, zarlar n üst üzüne gelen sa lar n çarp m - n n tek sa olma olas l kaçt r?

12 9. Ham puan 6, standart sapmas olan bir s n ftaki Afle isimli ö rencinin T puan 9 d r.. A Buna göre, s n f ortalamas kaçt r? A) B) C) D) 8 E) B C fiekildeki çizgiler bir kentin birbirini dik kesen sokaklar n göstermektedir. B ile C sokaklar aras ndaki ol, çal flma oldu undan dola kapal d r. A dan D e k sa oldan gidecek olan bir kimse kaç de iflik ol izleebilir? D. flas Yandaki daire fleklindeki çark felek birbirine efl dilimlerden oluflmufltur. Rastgele çevrilen çark felek durdu unda okun TL i vea TL i gösterme olas l kaçt r? 8 A) 6 B) 76 C) 9 D) 6 E). ki ar torbada, den 8 e kadar numaral özdefl 8 er top vard r. Her iki torbadan an anda birer top çekilior. Bu çekilen toplar üzerinde az l rakamlar n birbirine eflit vea toplamlar n n den büük olma olas l kaçt r? ABCD kare, EBC eflkenar üçgen olmak üzere, AB = br dir. ABCD karesinin içinden rastgele al nan bir noktan n, EBC eflkenar üçgeninin içinde bulunmama olas l kaçt r? A) B) C) 6 8 D A D) E). 6 E C B. Üç ö renci, andaki tablodan s rala birer rakam seçecektir. Bu rakamlarla seçilen ilk sa üzler, ikinci sa onlar ve üçüncü sa birler basama na az larak üç basamakl sa lar oluflturulacakt r. I. ö renci bir rakam seçti inde II. ö renci bu rakam n bulundu u sat r ve sütundan seçememekte III. ö renci ise ilk iki ö rencinin seçti i rakamlar n bulundu u sat r ve sütundan rakam seçememektedir. Bu flekilde rastgele rakamlar seçilerek oluflturulan üç basamakl sa n n ile bölünebilme olas l - kaçt r? 9 6 ÜN TE KAZANIM TEST 6

13 LYS MATEMAT K ÜN TE KAZANIM TEST / 7 TR GONOMETR I. ABC üçgeninin iç aç lar n n ölçüleri, π m(^b) = 6 m(^c) = 67 oldu una göre, m(^a) kaç radand r? π π π π π 9. cos tan sin iflleminin sonucu kaçt r? A) B) C) D) E) π. radanl k aç n n esas ölçüsü kaç derecedir? A) B) 6 C) 9 D) E) 8 π 6. < < π olmak üzere, sin π = oldu una göre, cot + sin de eri kaçt r? A) B) C) D) E) 7. tan + cot 7 = a π. < < olmak üzere, 8 cos = sin π oldu una göre, sin kaçt r? oldu una göre, cos nin a türünden de eri afla dakilerden hangisidir? a A) B) C) a + a + D) E). a a a a 8. sin f ( ) = cos sin. ( cos ) cot sin oldu una göre, f π de eri kaçt r? ifadesinin efliti afla dakilerden hangisidir? A) sin B) cot C) tan D) cos E) cosec A) B) C) D) E)

14 9. A efl kareden oluflan andaki flekle göre sinα de eri kaçt r? α D. D 8 C A B C B A) B) C) D) E) AD = BC olan ukar daki ikizkenar amukta DC =8 cm, BC = cm, tan^a = dir. Buna göre, Alan(ABCD) kaç cm dir? A) B) C) 6 D) 8 E). A α. A B D C Yukar daki ABC dik üçgeninde, AD = BD, AC = cm DC = cm, m(b^ad) = α fiekildeki verilere göre, cotα + tanα toplam kaçt r? A) B) C) D) E) 6 ABC üçgeninde, AB = AC AB = BC B C fiekildeki verilere göre, cos(b^ac) kaçt r? 9. D C ABCD kare. A ABC üçgeninde, AB = cm AC = cm BD = DC F DF = cm tan(c^eb) =,7 E A B fiekildeki verilere göre, EB kaç cm dir? m(b^ad) = m(d^ac) = B D C fiekildeki verilere göre, cos kaçt r? 7 ÜN TE KAZANIM TEST 7

15 LYS MATEMAT K ÜN TE KAZANIM TEST / 8 TR GONOMETR II. f() = sin ( + ) 7. fonksionunun periodu afla dakilerden hangisidir? π π π π π π π A) B) C) D) π E) π =f() Yukar da [ π, π] aral nda grafi i verilen fonksion afla dakilerden hangisi olabilir?. tan(arccos) ifadesi afla dakilerden hangisine eflittir? A) B) C) D) E). A) = cos B) = sin + C) = cos D) = sin E) = cos + 6. < < π olmak üzere, K(cos ) = π biçiminde bir K ba nt s tan mlan or.. arctan( + ) = π Buna göre, K afla dakilerden hangisidir? denkleminin çözüm kümesi afla dakilerden hangisidir? π +π A) B) C) D) E) A) {, } B) {, } C) {, } D) {, } E) R. 7. A. cos arcsin arcsin + ifadesinin de eri afla dakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) B c a Çevresi cm olan flekildeki dik üçgende sina + sinb =, oldu una göre, AB kaç cm dir? A) B) C) D) E) C b

16 π 8. < < olmak üzere,. cot tan = tan + cot + = oldu una göre, sin + cos toplam kaçt r? denkleminin [9, 8 ] aral ndaki kökü, afla - dakilerden hangisidir? A) 96 B) C) D) E) A = sin + 7cos oldu una göre, A n n alabilece i en küçük de er kaçt r? A) B) 7 C) D) 7 E) 9. sec cos = denkleminin [, π] aral ndaki çözüm kümesi afla- dakilerden hangisidir? π π π π π A), B), C) 6 6 π π π π D), E), sin sin = cos cos = 6 oldu una göre, sin( + ) kaçt r? A) B) C) 8 6 D) E).. cos = denkleminin [, π] aral ndaki köklerinden biri, afla dakilerden hangisidir? π π π π 7π. sin + cos + sin = oldu una göre, tan de eri afla dakilerden hangisi olabilir? A) B) C) D) E). a a a a sin cos + cos sin = denkleminin bir kökü, afla dakilerden hangisidir? π π π π 8 π 6 ÜN TE KAZANIM TEST 8

17 LYS MATEMAT K ÜN TE KAZANIM TEST / 9 TR GONOMETR III. sin arccos arccos. oldu una göre, ve tan < < π = ifadesinin de eri kaçt r? A) B) C) D) E) sin7 sin cos 6+ cos ifadesinin de eri kaçt r? 8 6 A) B) C) D) E). cos 7 cos tan ifadesinin de eri kaçt r? A) B) C) D) E) 6. k bir tam sa olmak üzere, cos sin = denklemini sa laan de eri afla dakilerden hangisidir? π π π A) +kπ B) +kπ C) +kπ. cos sin cos sin ifadesinin de eri kaçt r? A) sin B) C) D) E) sin D) π +kπ E) π+kπ. 7. C Yandaki flekil efl karelerden medana gelmifltir. E [AC] [DE] = {M} M β m(d^ea) = β α D K m(c^kd) = α. cos a+ cos 6a sin6a sin8a ifadesinin a = π için de eri kaçt r? A) B) C) D) E) A fiekildeki verilere göre, tanα + cosβ de eri kaçt r? 9 9 A) B) C) D) E) 7

18 8. A 6 ABC dik üçgen [AB] [BC] m(b^ae) = m(e^ac) AC = cm α AB = 6 cm B E C m(a^ec) = α fiekildeki verilere göre, tanα de eri kaçt r? A) B) C) D) E). D C ABCD dik amuk α E [AE] [BC] DC = cm 6 EB = 6 cm A B AB = cm m(d^cb) = α fiekildeki verilere göre, cosα de eri kaçt r? A) B) C) D) E) 9. A ABC eflkenar üçgen AE = EC = cm BD = cm E D B C fiekildeki verilere göre, DE = kaç cm dir? A) B) 7 C) D) 8 D). T (T, ABC) düzgün dörtüzlü G, A Δ BC nin a rl k C merkezi m(t^dc) = α A AD = 6 cm α G 6 D B fiekildeki verilere göre, secα sinα çarp m kaçt r? A) 6 B) 6 C) D) E). fiekilde bir ar t cm olan D C küpte, K A B A K = KD m(k^bc ) = α D C α A B fiekildeki verilere göre, cosα de eri kaçt r? A) 7 B) C) D) E) 6. D C ABCD amuk, [AB]//[DC] E ve F kenar orta noktalar E F AC = cm DB = 9 cm α A B EF = 7, cm m(c^ab) = α fiekildeki verilere göre, cosα de eri kaçt r? ÜN TE KAZANIM TEST 9

19 LYS MATEMAT K ÜN TE KAZANIM TEST / TR GONOMETR IV. Afla dakilerden hangisi sin( ) ifadesine özdefltir? π A) cos ( ) B) cos C) sin π D) cos E) sin π ( ). f() = sin ( + ) + fonksionunun periodu T oldu una göre, tant de eri afla dakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) 6 6. A α ABC üçgen m(b^ac) = α k k AC = k br AB = k br C B π. + = ve olmak üzere, (tan tan ) ifadesinin de eri kaçt r? sin cos A) B) C) D) E) ABC üçgeninin alan n n en büük de eri br oldu una göre, AB uzunlu u kaç birimdir? A) B) C) D) E) 6. A ABC bir üçgen c b BC = a AC = b AB = c B a C. A ABC üçgen AB = BD = br AD = br DC = 8 br B D 8 C ABC üçgeninin kenarlar aras nda, a bc b = + c c b ba nt s oldu una göre, m(b^ac) kaç radand r? fiekildeki verilere göre, AC = kaç birimdir? A) 7 B) 8 C) 9 D) E) 9 π π π π 6 π 6

20 7. A = cos + + cos oldu una göre, A n n alabilece i en büük de er kaçt r? A) B) C) D) E). f() fonksionunun esas periodu oldu una göre, f + 6 fonksionunun esas periodu kaç 6 derecedir? A) B), C) D) 9 E) π 8. < < olmak üzere, + sin a= cos + sin b = cos sin oldu una göre, tan in a ve b türünden de eri afla dakilerden hangisidir?. sin π = cos + π oldu una göre, sin in de eri afla dakilerden hangisidir? A) B) C) + D) E). a b A) a b B) C) ab a b ab a D) E). + a b b +. cot + cos = denkleminin köklerinden biri afla dakilerden hangisidir? A) B) C) 6 D) 8 E) 7 9. cos7 + cos sin ifadesinin de eri afla dakilerden hangisidir? A) tan B) C) cos D) E) sin. sin + cos = denkleminin bir kökü afla dakilerden hangisidir? π π π π 6 π. m = tan cot oldu una göre, cot in m türünden de eri afla - dakilerden hangisidir? m m m m A) B) C) D) E) m. 6sin cos = sin denkleminin [, π] aral nda kaç farkl kökü vard r? A) B) C) D) E) ÜN TE KAZANIM TEST

21 LYS MATEMAT K ÜN TE KAZANIM TEST / KARMAfiIK SAYILAR I. i = olmak üzere, ( ) + ( ) iflleminin sonucu kaçt r? A) 8 B) C) 8 D) E) 6. i = olmak üzere, ( + i) + ( i) iflleminin sonucu afla dakilerden hangisidir? A) 6 B) 7 6 C) 9 6 D) 7 6 E) 6.. i = olmak üzere, + + = ikinci dereceden denkleminin çözüm kümesi afla- dakilerden hangisidir? A) { + i, i} B) { + i, i} C) { + i, i} D) { i, + i} E) { + i, i} 6. z ve z iki karmafl k sa olmak üzere, z = + i z = i sa lar aras ndaki uzakl k kaç birimdir? A) B) C) D) E) 7. z = i karmafl k sa s n n çarpma ifllemine göre tersinin reel k sm kaçt r?. i = olmak üzere, i i i i iflleminin sonucunda bulunan karmafl k sa n n sanal k sm kaçt r? 8. m z p A) B) C) D) E) Re p. i = olmak üzere, i i + = ( ) Yukar daki karmafl k düzlemde p ve karmafl k sa lar n n görüntüsü verilmifltir. z p eflitli ini sa laan ve de erleri için çarp - m kaçt r? A) 6 B) C) D) 8 E) 6 Buna göre, z sa s afla dakilerden hangisidir? A) 6 + i B) i C) 9 + 7i D) + 7i E) 7 + 9i.

22 9. z + z = 6 z z = i denklem sistemini sa laan z karmafl k sa s için, z z de eri kaçt r? A) 7 B) 9 C) D) E). < z z 9 eflitsizli inin karmafl k düzlemdeki görüntüsü afla dakilerden hangisidir? A) m Re B) m Re. z z = 6 eflitli ini sa laan z karmafl k sa s n n sanal k sm n n pozitif de eri kaçt r? A) B) C) D) 6 E) 8 C) m D) m Re Re E) m. z = cos π + isin π π π z = 6 cos + isin Re karmafl k sa lar verilior. Buna göre, z z çarp m afla dakilerden hangisine eflittir? A) 6 6i B) 8 8i C) i. z = 8 6i D) i E) 8 8 i. karmafl k sa s n n kareköklerinden biri afla dakilerden hangisidir?. z = a +bi karmafl k sa s, orijin etraf nda pozitif önde döndürüldü ünde z = + i karmafl k sa s elde edilior. Buna göre, z = a + bi karmafl k sa s n n orijin etraf nda döndürülmesile elde edilen eni karmafl k sa afla dakilerden hangisidir? A) + i B) + i C) + i D) i E) i. A) + i B) + i C) + i D) i E) + i.. z = + i karmafl k sa s için z 7 karmafl k sa s afla dakilerden hangisidir? A) 7 ( + i) B) 69 ( + i) C) 69 ( i) D) 7 ( i) E) 69 ( i) 6. z ve z karmafl k sa lar olmak üzere, z + i = z = + i oldu una göre, z z ifadesinin en büük de eri kaçt r? A) 8 B) C) D) E) ÜN TE KAZANIM TEST

23 LYS MATEMAT K ÜN TE KAZANIM TEST / KARMAfiIK SAYILAR II. i = olmak üzere, + i z =, z = i oldu una göre, z z i + i ifadesinin de eri kaçt r? A) B) C) D) E). i = ve z = a + bi olmak üzere, z + z = z + oldu una göre, z afla dakilerden hangisi olamaz? A) + i B) i C) 7 + i D) + i E) i.. i =, p ve q birer gerçek sa olmak üzere, z = p q + (p + q + 8)i sa s verilior.. i = olmak üzere, z = ( )i + ( ) i + z = + i i z z = oldu una göre, ifadesinin de eri kaçt r? p q A) 9 B) C) D) E) 9 z = z oldu una göre, + toplam kaçt r? A) B) C) D) E) 6 6. i = olmak üzere, ( z) = + z eflitli ini sa laan z karmafl k sa lar n n reel k - s mlar n n alabilece i de erlerin çarp m kaçt r? A) B) C) D) E). i = olmak üzere, a = i + i + i i b = i + i + i i 7. i = olmak üzere, oldu una göre, a b oran afla dakilerden hangi- z i = z + i sidir? oldu una göre, m( z) kaçt r? +i i i +i i i i A) B) C) D) E)

24 8. i = olmak üzere, ( z + i) ( i) = + i oldu una göre, z afla dakilerden hangisidir? A) i B) + i C) i D) i E) + i. i = olmak üzere, ( ) 9 z= i karmafl k sa s pozitif önde 6 döndürüldü ünde afla daki sa lardan hangisi elde edilebilir? i + i A) B) C) i + i D) E). 9. i = ve z = a + bi olmak üzere, z + z = 8 i oldu una göre, a + b toplam kaçt r? A) 7 B) C) 7 D) E) 7. i = olmak üzere, z = i karmafl k sa s n n küp köklerinden biri afla dakilerden hangisidir?. B(, ) m A(, ) Re Yandaki karmafl k düzlemde verilen çember A(, ) ve B(, ) noktalar nda reel ve imajiner eksenlere te ettir. fiekildeki taral bölge, afla daki kümelerden hangisi ile gösterilebilir? A) {z C Re(z) } B) {z C z i m(z) } C) {z C z i m(z) } D) {z C z i Re(z) } E) {z C z i < Re(z) > } A) cis6 B) cis9 C) cis D) cis E) cis8.. < α < π, z bir karmafl k sa ve Arg(z) = α olmak üzere, Arg( z + z ) afla dakilerden hangisidir? α α α A) B) C) α D) E) α 8. i = ve z + i olmak üzere, z i ifadesinin alabilece i en büük de er ile en küçük de erin toplam kaçt r? A) 7 B) C) D) E) 8 π. = olmak üzere, z = sin6 + isin oldu una göre, ( z) 7 afla dakilerden hangisidir? A) B) i C) i D) + i E) i ÜN TE KAZANIM TEST

25 LYS MATEMAT K ÜN TE KAZANIM TEST / LOGAR TMA I. f ( )= üstel fonksionunun grafi i afla dakilerden hangisidir?. 8 log 9 ifadesinin de eri kaçt r? A) 7 B) C) 8 D) 9 E) 6 A) B) C) D). log log + loga logb E) ifadesi afla dakilerden hangisine eflittir? n a a A) log B) log C) log b b b b b D) log E) log a a. log 6 log log log ln(ln e ) log e + + toplam n n de eri kaçt r? ifadesinin de eri kaçt r? A) B) C) D) 8 E) log ifadesinin de eri kaçt r? = log log log 6 9 A) B) C) D) E) oldu una göre, kaçt r? A) B) C) 96 D) 6 E)

26 8. log = a log = b log = c. log ( 7) log ( ) = oldu una göre, log (log 6 ) ifadesinin de eri kaçt r? oldu una göre, log ifadesinin a, b ve c türünden de eri afla dakilerden 69 hangisidir? A) a + b c B) a + b + c C) a + b c D) a + b c E) a b c A) B) C) D) E). bir gerçek sa olmak üzere, + log + eflitsizli inin en genifl çözüm kümesi afla dakilerden hangisidir? 9. log = log = log = z A) (, ) [, ] B) [, ) C) (, ] D) (, ) (, ) E) (, ] [, ) oldu una göre, log7 ifadesinin, ve z türünden de eri afla dakilerden hangisidir? A) +z B)+ z C) z D) +z E) +z.. A ABC üçgen AB = br AC = br B log ( ) C BC = log ( ) Yukar daki flekilde verilenlere göre, erine az - labilecek tam sa lar n n en büü ü ile en küçü- ü aras ndaki fark afla dakilerden hangisidir?. f : (, + ) R = f() = log ( + ) fonksionu verilior. A) 7 B) 8 C) 9 D) E) Buna göre, f () kaçt r? A) 6 B) 8 C) D) E) 6. A a O T B b C. log =, oldu una göre, 6 sa s kaç basamakl d r? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) Yukar daki flekilde verilen O merkezli çemberde [CT] çembere T noktas nda te et olup AT = a ve BC = b ve s(t^ac) = dir. Buna göre, log a b kaçt r? A) B) C) D) E) ÜN TE KAZANIM TEST

27 LYS MATEMAT K ÜN TE KAZANIM TEST / LOGAR TMA II. f log fonksionunun grafi i afla dakilerden ( )= hangisidir? A) B). + + log log log + log 9 iflleminin sonucu kaçt r? A) B) C) D) E) C) D). log ( + ) + log ( ) = denkleminin kökü afla dakilerden hangisidir? E) A) 7 B) C) 6 D) E). (log ) log ( ) + =. Yandaki flekilde grafi i denklemini sa laan de eri kaçt r? A) B) C) D) 8 E) 6 verilen f : R R + {} fonksionunun kural afla dakilerden hangisi olabilir? A) f( )= log ( ) B) f( )= log ( )+ C) f( )= log ( ) D) f( )= log E) f( )= log ( ) ( ) 6. e (e ) = denkleminin çözüm kümesi afla dakilerden hangisidir? A) {ln} B) {} C) {, ln} D) {ln} E) {, ln}.

28 7. log ( ) eflitsizli inin en genifl çözüm kümesi afla dakilerden hangisidir? A) 7 B) 7 C)< 7 D) 7 E) 7 < 7.. (log ) + (log ) + eflitsizli inin çözüm kümesi afla dakilerden hangisidir? A), B), C), + 7 D), + E), 7 7 log. + log + + log = log 8. log (log ( )) < eflitsizli ini sa laan en büük tam sa s ile en küçük tam sa s n n çarp m kaçt r? A) 8 B) 9 C) 6 D) 8 E) denklemini sa laan de eri kaçt r? A) log B) log C) D) log E) log.. log = 8 denkleminin çözüm kümesi afla dakilerden hangisidir? 9. log( + 8) log ( ) < eflitsizli ini sa laan de erlerinin bulundu u en genifl aral k afla dakilerden hangisidir? A), B), C), D), C), A) (, ) B) (, 8) C) ( 8, 7) D) ( 8, ) E) (, ).. (log ) log eflitsizli ini sa laan en küçük tam sa s kaçt r? A) B) C) D) 6 E). f() = e g() = ln fonksionlar na ait e rilerinin koordinat eksenlerini kesti i noktalar aras ndaki uzakl k kaç birimdir? A) B) C) D) E) ÜN TE KAZANIM TEST

29 LYS MATEMAT K ÜN TE KAZANIM TEST / TÜMEVARIM I. 6 n ( n ) n=. 8 n= n toplam n n de eri kaçt r? toplam n n sonucu kaçt r? A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) A) B) C) 8 D) E). 8 ( p )( p+ ) p= toplam n n de eri kaçt r? A) 8 B) 8 C) 7 D) 6 E) 9 6. log n = 6 n= oldu una göre, kaçt r? A) 8 B) 7 C) 9 D) E). ( p + k) k= p= iflleminin de eri kaçt r? A) B) 6 C) 8 D) E) n 7. k= A oldu una göre, k= n + (n + ) + (n + ) + (n + ) (n + n) toplam n n A cinsinden de eri afla dakilerden hangisidir? A) A B) A +A C)A +A D)A+ E)A.. f ve g pozitif do al sa lar kümesinde tan ml iki fonksion olmak üzere, f ( ) = k ve g ( ) = k k= k= oldu una göre, (fog)() de eri kaçt r? A) 9 B) 96 C) 9 D) 96 E) 6 8. n n k = A, k = B ve A = 6 B k= k= oldu una göre, n kaçt r? A) B) C) D) 6 E) 7

30 9. k+ k ( ) k= çarp m n n sonucu kaç basamakl d r? A) B) C) D) E). + 6 = denkleminin kökleri ve dir. Buna göre, kaçt r? p= k= ( k + p) ifadesinin de eri A) B) 8 C) D) E) 6 n+. log k( k + ) = k= oldu una göre, n kaçt r? n. ( a k ) = a oldu una göre, k= A) 7 B) C) D) E) k= n toplam n n de eri kaçt r? A) B) 6 C) 8 D) E) k. f(k) = n oldu una göre, n= k= k f( k) toplam n n de eri kaçt r? A) B) 9 C) D) E) 9. 9 ( cos n ) n= toplam n n de eri kaçt r? A) B) C) D) E) a n a. = 6 oldu una göre, n= a ( n ) n= toplam n n de eri kaçt r? A) 9 B) 9 C) D) 8 E) 6. f ( ) = oldu una göre, k n n= k= f( ) de eri kaçt r? A) 8 B) 6 C) D) 6 E) 8 ÜN TE KAZANIM TEST

31 LYS MATEMAT K ÜN TE KAZANIM TEST / 6 TÜMEVARIM II. b a d a= c=. k ( ) ( k + ) k= ifadesinin de eri afla dakilerden hangisidir? toplam n n de eri kaçt r? A) a c d B) b! d b C) c! a A) 76 B) 7 C) 7 D) 7 E) 7 D) a! c a E) b! c c.. f ( )= k= k g ( )= k+ ( ) k= oldu una göre, (fog)() de eri kaçt r? A) 9 B) 6 C) 7 D) E) 6. a ve b pozitif tam sa olmak üzere, 8 a k b 6 = k= k= oldu una göre, a n n alabilece i en büük de er kaçt r? A) B) C) D) E). 7 = = iflleminin sonucu kaçt r? 8 8 A) B) 8 C) D) E) 9 9 n 7. Cn,r ( )= olmak üzere, r 6 n n n= çarp m n n de eri kaçt r? A)! B)! C) 6! D) 7! E) 8!. 6 n π sin k= n= ifadesinin de eri kaçt r? 8. i = olmak üzere, k= i k çarp m n n de eri afla dakilerden hangisidir? A) B) i C) i D) E)

32 9. 6. a = a+ oldu una göre, a= a= Yukar daki flekilde = f() fonksionunun grafi i verilmifltir. Buna göre, k= 8 ( ) f çarp m n n de eri kaçt r? A) 88 B) C) D) E) 88 =f() + a a= çarp m n n de eri kaçt r? A) B) C) D) 7 E). k k= çarp m n n de eri kaçt r?. n k = a k= a = (n )! oldu una göre, a + n toplam kaçt r? A) B) C) 9 D) E) A) B) C) D) 6 E) ( tanp) k= p= ifadesinin de eri kaçt r? A) B) C) 7 D) E) 8. i = olmak üzere, n+ n i ( ) ( + )! n= nn i (!) n= iflleminin sonucu afla dakilerden hangisidir? A) i B) i C) D) E). + a + = denkleminin kökleri ve, + b 6 = denkleminin kökleri ve, + c = denkleminin kökleri ve 6 d r. Buna göre, 6 k çarp m kaçt r? k= A) 8 B) C) D) E) 8 6. ( k + k + k + k+ ) k= toplam n n sonucu taban nda az l rsa kaç basamakl bir sa elde edilir? A) B) C) 9 D) 6 E) ÜN TE KAZANIM TEST 6

33 LYS MATEMAT K ÜN TE KAZANIM TEST / 7 D Z LER I. Afla dakilerden hangisi bir dizinin genel terimi olamaz? n+ A) B) C) n +n n D) log n(n+) E) n.. Bir dizinin genel terimi, n a n = a n n! eflitli i ile verilior. a = oldu una göre, a kaçt r? A) B) 6 C) 9 D) E). Genel terimi an = olan (a n ) dizisinin ilk 7 n (n+ ) teriminin toplam kaçt r? 7 7 A) B) C) D) E) 8 6. lk n terim toplam, n Sn = aj = n + j= olan dizinin. terimi kaçt r? A) 8 B) 6 C) D) E). n ( an ) = 6 n + dizisinin kaç terimi pozitif de ildir? A) B) C) 8 D) 9 E) 7. n ( a n ) = 6 n+ k dizisi monoton azalan bir dizi oldu una göre, k nin alabilece i tam sa de erlerinin toplam kaçt r? A) B) 8 C) 7 D) 6 E). n a ( n)= k + k ( ) k= dizisinin alt nc terimi kaçt r? A) B) C) 6 D) E) 6 8. Bir aritmetik dizinin ard fl k üç terimi a +, a, a 6 oldu una göre, a kaçt r? A) B) C) D) E)

34 9. log, log, log9 terimleri bir aritmetik dizinin ard - fl k üç terimi oldu una göre, kaçt r? A) B) C) D) 6 E) 8. Beflinci terimi ve sekizinci terimi 9 olan geometrik dizinin üçüncü terimi kaçt r? A) B) C) 8 D) 6 E). (a n ) bir aritmetik dizi olmak üzere, a =, 6 a6 = + ve a 7 = oldu una göre, a kaçt r? A) 8 B) 6 C) D) E). Pozitif terimli bir geometrik dizide a a = 68 ve a a = 88 oldu una göre, ilk 6 terimin toplam kaçt r? A) 8 B) 78 C) 98 D) 87 E) 86. Bir aritmetik dizide birinci terim, sekizinci terim oldu una göre, ilk terimin toplam kaçt r?. Bir geometrik dizinin ilk terimi m, ortak çarpan ve n. terimi 8m oldu una göre, bu dizinin ilk n teriminin toplam n n m türünden de eri afla dakilerden hangisidir? (m ) A) m B) m C) m D) m E) m A) B) 6 C) 6 D) 7 E) 7 6. Genel terimi (a n ) olan bir geometrik dizide,. Bir aritmetik dizinin üçüncü terimi ile edinci teriminin toplam 8, beflinci terimi ile onuncu teriminin toplam 78 oldu una göre, bu aritmetik dizinin ortak fark kaçt r? A) B) C) 6 D) 8 E) a7+ a+ a = 6 a+ a+ a oldu una göre, bu dizinin ortak çarpan n n pozitif de eri kaçt r? A) B) C) D) 6 E) 7 ÜN TE KAZANIM TEST 7

35 LYS MATEMAT K ÜN TE KAZANIM TEST / 8 D Z LER - SER LER II. Ouncak bir trenin ilk saniede ald ol cm dir. Bundan sonraki her saniede, bir önceki saniede ald oldan 8 cm fazla ol ald na göre, bu trenin. sanie sonunda ald toplam olun uzunlu u kaç metredir? A) 7 B) 6, C),6 D), E),6. a, b, c, d, e birer pozitif tam sa olmak üzere (a n ) pozitif terimli ve artan bir aritmetik dizidir. (a n ) = (..., a, b, c, d, e,..., a n,...) a e = 7 oldu una göre, c kaçt r? A) 8 B) C) D) 8 E) 9. D flbüke bir beflgenin iç aç lar n n ölçüleri bir aritmetik dizi oluflturmaktad r. En küçük iç aç n n ölçüsü 8 oldu una göre, en küçük d fl aç n n ölçüsü kaç derecedir? A) B) 6 C) 6 D) E) 6. n+ a ( an)= an+ dizisi monoton artan bir dizi oldu una göre a, afla dakilerden hangisi olabilir? A) B) C) D) E). n+, n ( mod ) ( an)= n+, n ( mod ) n, n ( mod ) dizisinin ilk 8 teriminin toplam kaçt r? A) B) C) 89 D) E) 7. ile aras na, bu terimlerle birlikte aritmetik dizi oluflturacak biçimde n tane terim eklenirse dizinin ortak fark oluor. Buna göre, n kaçt r? A) 6 B) C) D) E) 8. ve s f rdan farkl gerçek sa lar olmak üzere,. (a n ) ile (b n ), birinci terimleri birbirine eflit olan iki aritmetik dizidir. (a n ) dizisinin ortak fark, (b n ) dizisinin ortak fark - n n ar s na eflit oldu una göre, (b n ) dizisinin 6. terimi, (a n ) dizisinin kaç nc terimine eflittir? A) 9 B) C) D) E) ( an)= +,, dizisi hem geometrik hem de aritmetik dizidir. Buna göre, + toplam kaçt r? A) B) C) D) E)

36 9. (a n ) sonlu terimli bir geometrik dizi olmak üzere, a = 8 r = S n = 6. (a n ) bir geometrik dizi olmak üzere, a + a + a = 8 a a a = 78 oldu una göre, dizinin ortak çarpan afla dakilerden hangisi olabilir? oldu una göre, bu dizinin terim sa s kaçt r? A) 8 B) 7 C) 6 D) E) A) B) C) D) E) 6. Genel terimi a n olan bir geometrik dizide, ilk 7 terim çarp m n n; ilk terim çarp m na oran 6 tür.. lk terimi,. terimi + olan pozitif terimli bir geometrik dizinin ikinci terimi kaçt r? Buna göre, bu dizinin 6. terimi kaçt r? A) B) C) D) 6 E) 8 A) B) C) D) E). Genel terimi a n olan dizide a = ve a olmak üzere,. Terimleri a, a, a,... olan bir geometrik dizide, a n+ = n a n a + a + a = a + a + a = oldu una göre, a kaçt r? A) (!) B)! C)! D) (!) E)! oldu una göre, dizinin ikinci terimi kaçt r? n bir do al sa ve n > olmak üzere, a =. (a n ) = ( n + 7n ) dizisinin en büük terimi kaçt r? A) B) C) D) E) a n = a n oldu una göre, (a n ) dizisinin genel terimi afla dakilerden hangisidir? A) n B) n C) n D) n E) n. ÜN TE KAZANIM TEST 8

37 LYS MATEMAT K ÜN TE KAZANIM TEST / 9 MATR SLER - DETERM NANTLAR I. a b a+ b =. A = oldu una göre, a + b + + toplam kaçt r? A) B) C) D) 6 E) 7. A = ve B= matrisleri verilior. A + X = B eflitli ini sa laan X matrisi afla dakilerden hangisidir? A) 6 B) 6 C) D) E) 6. matrisi için B = A T + A oldu una göre, B T matrisi afla dakilerden hangisidir? (A T ve B T s ras la A ve B matrislerinin devri idir.) A) B) C) D) E) A = ve B= matrisleri verilior. Buna göre, A B matrisi afla dakilerden hangisidir? A) B) C) D) 9 E). A = sin cos cos sin matrisinin çarpma ifllemine göre tersi afla dakilerden hangisidir? 6. i = olmak üzere, i A = i A matrisi afla dakilerden hangisidir? sin cos A) cos sin sin cos C) cos sin cos sin B) sin sin sin cos D) cos sin 7. A) A B) A C) A D) A E) A sin E) cos cos cos determinant n n de eri kaçt r? A) 6 B) 6 C) 6 D) 6 E) 6

38 8. A = matrisi verilior. Buna göre, deta kaçt r? A) 8 B) 7 C) 9 D) E) m. m = 8 m+ oldu una göre, m kaçt r? A) B) C) D) E) 9. 7 A = +. = + matrisinde a eleman n n kofaktörünün 9 olmas denkleminin kökleri ve dir. için kaç olmal d r? A) B) C) D) E) Buna göre, kaçt r? A) 8 B) 6 C) D) E). 8 B = ve C = matrisleri verilior. 7. sin cos cos sin A C + C = B oldu una göre, deta kaçt r? 79 8 A) B) C) D) E) 8 determinant n n de eri afla dakilerden hangisidir? A) B) C) cosec D) tan E) sec.. = 8 oldu una göre, kaçt r? A) B) C) D) E) log log96. log log determinant n n de eri kaçt r? A) B) C) D) E) ÜN TE KAZANIM TEST 9

39 LYS MATEMAT K ÜN TE KAZANIM TEST / MATR SLER - DETERM NANTLAR II. A = a b c d matrisinde her sat rda bulunan terimlerin toplam tir. Buna göre, A matrisinde. sat rda bulunan elemanlar n toplam kaçt r? A) B) C) D) E). A = a b Ek( A)= oldu una göre, a b fark kaçt r? A) 8 B) C) D) E) 8. [ ] çarp m matrisi afla dakilerden hangisidir?. A = 6 B = 6 matrisleri verilior. A) [ ] B) [ ] C) D) [ ] E). A T, A matrisinin devri i (transpozu) olmak üzere, A B = 8 oldu una göre, kaçt r? A) B) C) D) E) 6. A= [a ij ] ve B = [b ij ] matrisleri verilior. A =, A T B = 8 oldu una göre, B kaçt r? A) B) C) D) E) A = 6 A A T = B T oldu una göre, B matrisi afla dakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Ι, türünden birim matris olmak üzere, A = det(a X Ι) = oldu una göre, in tam sa olan de eri kaçt r? A) B) C) D) E)

40 8. + A = + + matrisi verilior. Buna göre, afla dakilerden hangisi deta n n çarpanlar ndan biri de ildir? A) B) + C) D) + E). = + a = do rusal denklem sisteminin çözüm kümesi bofl küme oldu una göre, a kaçt r? A) B) C) D) E) 9.,, z pozitif tam sa olmak üzere, + z + z + ( ) z = + + z 6 oldu una göre, z fark kaçt r? A) B) C) D) E) 6. A= [a ij ] olmak üzere, i j ise aij = i < j ise matrisi verilior. Buna göre, det(a) kaçt r?. + z = + z = + z = do rusal denklem sisteminin katsa lar matrisinin determinant D ile gösterilecek olursa nin de eri afla daki ifllemlerden hangisi ile hesaplanabilir? A) B) C) D D D D) E). D D A) 8 B) 7 C) 7 D) E) 8. + a + z = z = + = do rusal denklem sisteminin çözüm kümesi tek elemanl oldu una göre, a afla dakilerden hangisi olamaz? A) B) C) D) E). A = z z matrisi verilior. =, z = oldu una göre, A kaçt r? A) 8 B) C) D) 8 E) 86 ÜN TE KAZANIM TEST

41 LYS MATEMAT K ÜN TE KAZANIM TEST / ÖZEL TANIMLI FONKS YONLAR I. f: R R e tan ml, f() = + (a ) b fonksionu, tek fonksion oldu una göre, f() + a + b toplam kaçt r? A) B) 6 C) 7 D) 8 E)., > ise f ( ) =, = ise +, < ise fonksionunun grafi i afla dakilerden hangisidir? A) B). f: [, + ) f: [, + ) f() = oldu una göre, f () de eri kaçt r? A) B) C) D) E) 6 C) D) E)., ise f ( ) = +, < ise, ise g ( ) = +, < ise fonksionlar verilior.. f() = + Buna göre, (f+g)() fonksionu afla dakilerden hangisidir? A + ), > + +, +, C) +, < < + +, +, B) +, < + +, < +, D) + +, < +, E), < < + +, fonksionuna ait grafikte, ordinat 7 olan noktalar n apsisleri toplam kaçt r? A) B) C) D) E) 6 6. f : (, ) R f() = + fonksionu verilior. Buna göre, afla dakilerden hangisi do rudur? A)f()= + B)f()=+ C)f()=6 D)f()= E)f()=+.

42 7. 9. Yanda grafi i verilen fonksion afla dakilerden hangisidir? Yukar da grafi i verilen fonksion afla dakilerden hangisidir? A) f() = + B) f() = + + C) f() = + + D) f() = + + E) f() = +. A) = + B) = + C) = + + D) = E) = f ( )= + log( + ) fonksionunun en genifl tan m aral afla dakilerden hangisidir? A) [, ] B) [, ] C) [, ] D) (, ] E) (, ). 8. R de f ve g fonksionlar, f() = + ve g() = + biçiminde tan ml d r. Buna göre, (fog)() fonksionunun grafi i afla - dakilerden hangisidir? A) 6 B) 6. f ( )= + fonksionunun en genifl tan m kümesi afla dakilerden hangisidir? A) {, 8, 6, } B) R {, 8} C) R {6, } D) {, 6, } E) R {, 8, 6, } C) 6 D) E) 6. f ( )= log fonksionunun tan ml oldu u en genifl aral k afla dakilerden hangisidir? A) (, ] [, ] B) (, ) [, ) C) (, ) (, ) D) (, ) E) [, ] ÜN TE KAZANIM TEST

43 LYS MATEMAT K ÜN TE KAZANIM TEST / ÖZEL TANIMLI FONKS YONLAR II., ise f ( ) = +, > ise fonksionu verilior. Buna göre, f () afla dakilerden hangisidir? + +, ise A) B), ise, > ise, > ise +, ise C) D), > ise +, > ise, ise + E), > ise, ise. Ugun koflullarda tan ml f ve g fonksionlar için, f ( g()) = oldu una göre, (f+g)() ifadesinin de eri kaçt r? A) B) C) D) 6 E) 8. f çift, g tek fonksiondur. f() + f( ) + g() + 7g( ) = 6 oldu una göre f() g() fark kaçt r? A) B) C) D) E). ( ) log 9 f ( )= 6., < ise f ( ) =, ise fonksionu verilior. fonksionunun en genifl tan m aral afla dakilerden hangisidir? A) (, ) B) (, ) {} C) (, ) {} Buna göre, i= () fi çarp m n n de eri kaçt r? D) (, ) E) (, ) {}. 8. f ile g; pozitif reel sa lar kümesinde tan ml iki fonksion olmak üzere f çift, g tek fonksiondur. (f + g)( ) (f g)( ) = 7. f fonksionunun birebir ve örten oldu u aral kta, oldu una göre, f() g() ifadesinin de eri kaçt r? A) B) C) D) E) sin[f()] = π oldu una göre, f de eri kaçt r? A) B) C) D) E)

44 8. f fonksionu tam sa lar kümesinde tan ml, azalan bir fonksion olmak üzere, f() = oldu una göre, f(8) en çok kaç olabilir? A) 9 B) 8 C) 7 D) E). f : R (, + ) fonksionu, f() = e + oldu una göre, f () afla dakilerden hangisidir? A) log( ) B) ln(+) C) ln( ) + D) ln( ) + E) e f ( )= log fonksionunun en genifl tan m kümesi afla dakilerden hangisidir? 6 =f() A) B) (, ) C) [, ), D) [, ] E) [, + ). Yukar daki flekilde reel sa lar kümesinde tan ml tek fonksion olan = f() in [, + ) aral ndaki k sm n n grafi i verilmifltir. Buna göre, f() in tamam n n grafi i afla dakilerden hangisidir? A). = fonksionunun grafi i afla dakilerden hangisi olabilir? A) B) B) 6 O O C) C) D) 6 6 O O D) 6 E) O E) 6 ÜN TE KAZANIM TEST

45 LYS MATEMAT K ÜN TE KAZANIM TEST / L M T - SÜREKL L K I. + lim 6 limitinin de eri kaçt r?. lim ( 6 cot ) limitinin de eri kaçt r? A) B) C) D) E) 6 A) B) C) D) E) 6. lim ( ). lim + + limitinin de eri kaçt r? limitinin de eri kaçt r? A) B) C) D) E) 7 9 A) B) C) D) E) 7. lim +. lim + limitinin de eri kaçt r? A) B) C) D) E) limitinin de eri kaçt r? A) B) C) D) E) 8. b +, < f ( ) =, = a + b, >. lim sin sin a a sin sina limitinin de eri afla dakilerden hangisidir? fonksionu tan mlan or. f() fonksionu = te sürekli oldu una göre, a + b toplam kaçt r? A) cosa B) sina C) sina D) sina E) cosa

46 f ( )= a + a. fonksionu R için sürekli oldu una göre, a n n çözüm aral afla dakilerden hangisidir? A) (, ) B) [, ) C) (, ] D) (, ) E) (, ] f fiekilde f fonksionunun grafi i verilmifltir.. f fonksionunun [, ] aral nda kaç tam sa de eri için limiti vard r? A) B) 9 C) 8 D) 7 E) 6 a =f(). b Yukar da verilen flekle göre, afla dakilerden hangisi anl flt r? 6 fiekilde f fonksionunun grafi i verilmifltir. f A) lim f() = B) f(), = a da süreklidir. a C) lim f() =+ D) f(), = a da tan ms zd r. + a E) lim f() oktur. a lim f ( ) + f( ) f ( ) 7 limitinin de eri kaçt r? f() Yandaki flekilde f() ve g() fonksionlar - n n grafikleri verilmifltir. =f() g() Yukar daki flekilde grafi i verilen f : R R fonksionu için afla dakilerden hangisi anl flt r? A) lim f( ) oktur. B) f( ) = C) lim f( ) = ( ) D) lim f( ) = + E) f, = noktas nda süreklidir. Buna göre, lim [f() g()] ( ) limitinin de eri kaçt r? A) B) 6 C) D) 6 E) 8. n+ n+ + n 6 n= serisinin toplam kaçt r? A) B) C) D) 8 E) ÜN TE KAZANIM TEST

47 LYS MATEMAT K ÜN TE KAZANIM TEST / L M T - SÜREKL L K II. f() = fonksionu verilior. m + + m + 9 lim f ( )= k R olmas için m nin alabilece i do al sa de erlerinin toplam kaçt r? A) B) C) D) 6 E) 7. lim π + sin cos limitinin de eri kaçt r? A) 8 B) C) D) E). lim π cot tan 6. sin + tan lim cos limitinin de eri kaçt r? limitinin de eri kaçt r? A) B) 6 C) 8 D) 6 E) A) B) C) D) E) 7. lim + +. lim sin π limitinin de eri kaçt r? limitinin de eri afla dakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) π π A) B) C) D) π E) π. + cos lim π + sin 8. lim limitinin de eri afla dakilerden hangisidir? limitinin de eri kaçt r? A) B) C) D) E) A) 6 B) C) D) E)

48 9.. a bir reel sa olmak üzere, f() f ( )= ( ) + a ( ) 6 6 fonksionu tane tam sa de eri için süreksiz oldu una göre, a n n alabilece i en küçük de er kaçt r? Yukar daki flekilde = f() fonksionunun grafi i verilmifltir. A) 8 B) 6 C) D) E) + Buna göre, g ( )= fonksionu kaç farkl f ( ) tam sa de eri için süreksizdir? A) B) C) D) E). + = fonksionunun afla daki aral klar n hangisinde bir reel kökü vard r? A) (, ) B) (, ) C) (, ) D) (, ) E) (, ).. Bir kenar n n uzunlu u a = br olan bir eflkenar üçgenin kenar ortalar birlefltirilerek eni bir eflkenar üçgen elde edilior ve bu eflkenar üçgenin de kenar ortalar birlefltirilerek baflka bir eflkenar üçgen elde edilior. Bu ifllem s n rs z olarak tekrarlan or. Oluflan bu iç içe eflkenar üçgenlerin (en d fltaki ile birlikte) alanlar toplam kaç br dir? 8 6 A) B) C) D) 6 E). f : [, π] R e olmak üzere, f() = sin cos fonksionunun süreksiz oldu u noktalar n apsisleri toplam kaç radand r? 7π π π A) π B) C) D) E) π. A 8 D F H B E G C. f ( )= fonksionunun süreksiz oldu u en genifl aral k afla dakilerden hangisidir? A) (, ) B) (, + ) C) [, ] D) (, ) E) [, ). fiekilde AB = 8 cm, m(b^ac) = 6 oldu una göre, AB + DB + DE + EF + FG + GH +... sonsuz toplam n n de eri kaçt r? A) 6( + ) B) 7( + ) C) 6( + ) D) 6 E) 7. ÜN TE KAZANIM TEST

49 LYS MATEMAT K ÜN TE KAZANIM TEST / TÜREV I. f() = 6 + fonksionu verilior. f ( + h) f ( ) lim h h limitinin de eri afla dakilerden hangisidir? A) 6 + B) + + C) + D) E) +. f() = + fonksionu verilior.. f( ) = + oldu una göre, f () kaçt r? A) B) C) D) E) 6. = t t = t + lim f ( ) f( ) oldu una göre, t = için d d kaçt r? limitinin de eri kaçt r? + A) B) + C) 8 A) B) C) D) E) D) + E).. a, ise f ( ) = b, < ise fonksionu tan mlan or. f() fonksionunun = noktas nda türevinin olmas için b a oran kaç olmal d r? 7. z = u u = = + oldu una göre, = için dz d kaçt r? A) 7 B) 76 C) 8 D) 9 E) A) B) C) D) E) f : R + R +, f() = 7 fonksionu verilior.. f() = + + fonksionunda f () kaçt r? A) B) C) D) E) Buna göre, (f ) () kaçt r? 9 9

50 9. Ugun koflullarda tan ml f fonksionu için, sin f ( ) = sin + ( ) oldu una göre, f () kaçt r? d. ( e ) d ifadesi afla dakilerden hangisine eflittir? A) e + B) e ( + ) C) e ( ) D) e ( ) E) e ( ).. Ugun koflullarda tan ml f fonksionu için, f() = arctan(sin) + arccot(cos) oldu una göre, I π f kaçt r? A) B) C) D) E). Ugun koflullarda tan ml f fonksionu için, f ( ) = ln + + ln + fonksionu verilior. Buna göre, f () kaçt r?. f() =, f () = olmak üzere, f( ) h ( ) = + fonksionu tan mlan or. Buna göre, h () de eri kaçt r? A) B) C) D) E) 6 6. f() = e fonksionu için f () kaçt r?. f(, )= + + = kapal fonksionu verilior. A) ln B) e ln C) ln e e Buna göre, d d (,) kaçt r? D) e+ln E) + ln. e 8 A) B) C) D) E) n pozitif tam sa olmak üzere, f() = ( a) n fonksionu için f (n) () türevi afla dakilerden hangisidir? A) n! ( a) n B) (n )! ( a) n C) n! D) (n )! E) ( a) n! 7. Ugun koflullarda tan ml, ln f ( ) = ln+ fonksionu için f () kaçt r? A) B) C) D) E) ÜN TE KAZANIM TEST

51 LYS MATEMAT K ÜN TE KAZANIM TEST / 6 TÜREV II. f() = + 6 fonksionu için f () > eflitsizli ini sa laan kaç rakam vard r? A) B) C) D) 6 E) 7. Ugun koflullarda tan ml f ve g fonksionlar için, g() = g () = eflitlikleri verilior, g ( ) f ( ) = oldu una göre, f () kaçt r? A) B) C) D) E). f() = fonksionu için f () kaçt r? A) B) 7 C) D) E) 6 6. f:r R olmak üzere, 7 f ( )= +. g() = + m + m afla dakilerden hangi- fonksionu için sidir? df ( ) d fonksionu m nin kaç tam sa de eri için daima türevlidir? A) B) C) (+) ( ) ( ) A) B) C) 9 D) 8 E) 7 D) E). (+) ( ). e e f ( )= e + e oldu una göre, f (ln) kaçt r? Tan ml oldu u de erleri için, f() = tan g() = oldu una göre, (gof) ( π ) de eri kaçt r? A) 6 B) 8 C) D) E) 6

52 8. f() = sin. Ugun koflullarda tan ml, fonksionunun. mertebeden türevi afla dakilerden hangisidir? A) cos B) sin C) cos D) sin E) sin f() = sin fonksionu için π f kaçt r? π π π A) ln B) +ln C) D) E) 9. f() = e fonksionunun. mertebeden türevi afla dakilerden hangisidir? A) ( ) e B) ( + ) e C) e D) e E) e.. Tan ml oldu u de erleri için, d log d cos ifadesi afla dakilerden hangisine eflittir?. Tan ml oldu u de erleri için, f() = e lnsin oldu una göre, f ( π ) de eri kaçt r? A) tan log e B) sin log e + tan C) log e D).cos log e E) + tan log e A) B) C) D) E). Ugun koflullarda tan ml f fonksionu için,. ( ) + f ( ) = ( + ) fonksionu için f () kaçt r? A) ln B) ( ln) C) + ln D) + ln E) ln. + + f ( ) = ln + 6+ oldu una göre, f () kaçt r? A) B) C) D) E). Ugun koflullarda tan ml, f() = arctane + arccote fonksionu için f () kaçt r? A) B) C) D) E) π 6., için, f ( ) = tan + cot + oldu una göre, f π ( ) ün de eri kaçt r? A) B) C) D) E) 8 ÜN TE KAZANIM TEST 6

53 LYS MATEMAT K ÜN TE KAZANIM TEST / 7 TÜREV III. f. A 7 f Yukar daki flekilde f fonksionunun e risi ile üzerindeki A noktas ndan çizilen = te eti verilmifltir. f( ) h ( ) = biçiminde eni bir fonksion tan mland na göre, h () kaçt r? A) B) C) D) E) Türevinin grafi i ukar da verilen f fonksionu hangi de eri için erel maksimum de erini al r? A) B) C) D) E) 7. f() = + a + b fonksionuna ait e rinin farkl iki tane erel ekstremumunun olmas için a ile b aras ndaki ba nt afla dakilerden hangisidir? A) a > b B) a > b C) a >b D)a>b E)a>b.. = e cos e risinin = π apsisli noktas ndaki te etinin e imi kaçt r? A) 6 B) C) 9 D) 6 E) 6. =f(). + = çemberinin = do rusuna paralel olan te etlerinden birinin denklemi afla da- kilerden hangisidir? A)+= B)+= C) = D) = E)+=. fiekilde grafi i verilen f fonksionu için afla dakilerden hangisi anl flt r? A) f ()> B)f II ( r ) > C) f ()> D) f ()> E)f ( ) =.

54 7. Denklemi = + a + b olan e rinin büküm (dönüm) noktas A(, ) oldu una göre, b a fark kaçt r?. ( a+ ) f ( ) = + a fonksionunun e ik asimptot denklemi = oldu una göre, a kaçt r? A) B) C) D) E) A) B) C) D) E). = 8. ln(cos ) lim sin e limitinin de eri kaçt r? A) B) C) D) E) fonksionunun grafi i afla dakilerden hangisi olabilir? A) B) C) D) 9. C O A B Yandaki grafikte f()=8 parabolü ile B köflesi parabol üzerinde olan OABC dikdörtgeni verilmifltir. E) Buna göre, OABC dikdörtgeninin alan n n en büük de eri kaç br dir? A) 6 B) 6 C) 6 D) 6 6 E) a + b f ( )= b + a e risinin simetri merkezinin apsis ve ordinat toplam oldu una göre, e rinin düfle asimptot denklemi afla dakilerden hangisidir? (a, b ) A)=8 B)=6 C)= D) = E) = 6. Grafi i ukar da verilen fonksion, f() = kural ile tan ml d r. Buna göre, a + b + c toplam kaçt r? a + b + c A) B) C) D) E) ÜN TE KAZANIM TEST 7

55 LYS MATEMAT K ÜN TE KAZANIM TEST / 8 TÜREV IV. = cos oldu una göre, d d d d ifadesi afla dakilerden hangisine eflittir? sin cos A) B) C) 8 6 6sin. Ugun koflullarda tan ml f fonksionu için, ln + ln f ( ) = ln + oldu una göre, f (e) kaçt r? 9 7 7e 9e 7e 9e sin cos D) E) f : R R olmak üzere, f() = 6 + oldu una göre, f ( + ) + f ( ) + f () kaçt r? A) B) C) D) 8 E) sin lim e limitinin de eri kaçt r? A) B) C) D) E). = sin z = 7. m f ( )= oldu una göre, eflittir? dz d afla dakilerden hangisine fonksionunun e risi üzerindeki = apsisli noktas ndaki te eti + = do rusuna diktir. Buna göre, m sa s kaçt r? A) cos( ) B) sin( ) C) cos( ) D) E) tan( ). sin( ). f() = msin + ncos fonksionu verilior. f (π) = f (π) = oldu una göre, m n oran kaçt r? A) B) C) D) E) 8 A) B) C) 6 D) 8 E) 8. Yandaki flekilde =f() =f() fonksionunun e risi ile A(,) bu e rie A(, ) noktas nda te et olan d do rusu d verilmifltir. Buna göre, g() = ( ) f() fonksionunun = noktas ndaki te etinin e imi kaçt r? A) B) C) D) 8 E)

MATEMAT K TEST. 3. a ve b reel say lar olmak üzere, 3 a = 4 ve 3 2a b 3 = 8 oldu una göre,

MATEMAT K TEST. 3. a ve b reel say lar olmak üzere, 3 a = 4 ve 3 2a b 3 = 8 oldu una göre, MTMT K TST KKT! + u testte 80 soru vard r. + u test için ar lan cevaplama süresi 5 dakikad r. + evaplar n z, cevap ka d n n Matematik Testi için ar lan k sma iflaretleiniz.. a, b, c pozitif reel sa lard

Detaylı

ege yayıncılık Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 49 1. Afla daki fonksiyonlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir?

ege yayıncılık Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 49 1. Afla daki fonksiyonlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir? Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 9. Afla daki fonksionlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir? 5. Afla daki fonksionlardan hangisi A(,) noktas ndan geçer? A) f() = B) f() = f() = + f() =. f()

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS MATEMATİK TESTİ. Bu testte 5 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz.. - - ^- h + c- m - (-5 )-(- ) işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) 5 E).

Detaylı

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü nün

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü nün Matematik ünas, 003 Güz o ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Yar flmas /. ölüm o ufl Üniversitesi Matematik Kulübü nün üniversitenin ö retim üelerinin de katk - lar la düzenledi i liseleraras

Detaylı

12. SINIF. Fonksiyonlar - 1 TEST. 1. kx + 6 fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre aşağıdakilerden hangisidir? k. = 1 olduğuna göre k. kaçtır?

12. SINIF. Fonksiyonlar - 1 TEST. 1. kx + 6 fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre aşağıdakilerden hangisidir? k. = 1 olduğuna göre k. kaçtır? . SINIF M Fonksionlar. f ( + a ) + vef( ) 7 olduğuna göre a kaçtır? E) TEST. f ( ) k + 6 fonksionu sabit fonksion olduğuna f ( ) göre aşağıdakilerden k E). f( ) 6 k ve f ( ) olduğuna göre k kaçtır? E)

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MATEMAT K TEST KKAT! + Bu bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 2 4. 4. 0,5 2. iflleminin sonucu

Detaylı

LYS Y OĞRU MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a ve b asal

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS MTEMTİK TESTİ. Bu testte soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz.. d + n - d + n d - + n- d + + n işleminin sonucu kaçtır?., R olmak üzere, + +

Detaylı

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-1 MATEMATİK TESTİ. Bu Testte; Toplam 50 Adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 75 dakikadır.

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-1 MATEMATİK TESTİ. Bu Testte; Toplam 50 Adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 75 dakikadır. -A Adı Soadı kulu Sınıfı LYS- MATEMATİK TESTİ Bu Testte; Toplam Adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 7 dakikadır. Süre bitiminde Matematik Testi sınav kitapçığınızı gözetmeninize verip Geometri Testi

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + u bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 1. 1 3 1 3 1 2 1 2. 5 + 7 iflleminin sonucu

Detaylı

MATEMAT K LYS BÖLÜM KAZANIM TEST / P(x) = 6x 6 + 4x 3 2x I. 0 II. 2x III. x 2. polinomu için afla dakilerden hangisi yanl flt r?

MATEMAT K LYS BÖLÜM KAZANIM TEST / P(x) = 6x 6 + 4x 3 2x I. 0 II. 2x III. x 2. polinomu için afla dakilerden hangisi yanl flt r? LYS MATEMAT K BÖLÜM KAZANIM TEST / POL NOMLAR I. I. 0 II. III. + IV. V. VI. + VII. + Yukar da verilen ifadelerden kaç tanesi polinom de ildir? 6. P() = 6 6 + + polinomu için afla dakilerden hangisi anl

Detaylı

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır. MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a, b, c birer reel sayı

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. Üç basamaklı doğal saılardan kaç tanesi, 8 ve ile tam bölünür? 8 9. ile in geometrik ortası z dir. ( z). ( z ). z aşağıdakilerden hangisidir?. 9 ifadesinin cinsinden değeri

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI LYS - 1 MATEMATİK

TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI LYS - 1 MATEMATİK TÜRKİY GNLİ SINVI LYS - 1 7 MYIS 017 LYS 1 - TSTİ 1. u testte 80 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz. + k+ n 15 + 10 1. : = + 6 16 + 8 0 + 8 olduğuna

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SRU KİTPÇIĞI 08 U SRU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SRULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik Testi

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TML MTMT K TST KKT! + u bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + u bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TML MTMT K TST " bölümüne iflaretleyiniz.. + : flleminin sonucu kaçt r? 4. ört do al say afla

Detaylı

2014 LYS MATEMATİK. x lü terimin 1, 3. 3 ab olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? 2b a ifade- sinin değeri kaçtır? olduğuna göre, x.

2014 LYS MATEMATİK. x lü terimin 1, 3. 3 ab olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? 2b a ifade- sinin değeri kaçtır? olduğuna göre, x. 4 LYS MATEMATİK. a b b a ifade- ab olduğuna göre, sinin değeri kaçtır? 5. ifadesinin değeri kaçtır? 5. P() polinomunda katsaısı kaçtır? 4 lü terimin 4 log log çarpımının değeri kaçtır? 6. 4 olduğuna göre,.

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ. Bu testte 50 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan

Detaylı

say s kaç basamakl d r? 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. Di er 4 noktadan. 3. n do al say olmak üzere;

say s kaç basamakl d r? 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. Di er 4 noktadan. 3. n do al say olmak üzere; . 7 8 say s kaç basamakl d r? ) 2 B) 0 ) 9 ) 8 E) 7 2. Bir düzlemde verilen 8 noktadan 4 tanesi ayn do ru üzerindedir. i er 4 noktadan hiçbiri bu do ru üzerinde bulunmamaktad r ve bu 4 noktadan herhangi

Detaylı

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol ORGANİZASYON ŞEMASI . BÖLÜM Polinomlar... 7. BÖLÜM II. Dereceden Denklemler.... BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler... 9. BÖLÜM Parabol... 5 5. BÖLÜM Trigonometri... 69 6. BÖLÜM Karmaşık Sayılar... 09 7.

Detaylı

ÖRNEK 1: Üç basamakl 4AB say s, iki basamakl BA say s n n 13 kat ndan 7 fazlad r. Buna göre, BA say s kaçt r? ÖRNEK 2:

ÖRNEK 1: Üç basamakl 4AB say s, iki basamakl BA say s n n 13 kat ndan 7 fazlad r. Buna göre, BA say s kaçt r? ÖRNEK 2: MATEMAT K SAYILAR - I ÖRNEK : Üç basamakl 4AB sa s, iki basamakl BA sa s n n kat ndan fazlad r. Buna göre, BA sa s kaçt r? A) B) 25 C) 2 D) 2 E) 2 (ÖSS - ) ÖRNEK 2: Dört basamakl ABCD sa s, üç basamakl

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. abba dört basamaklı, ab iki basamaklı doğal saıları için, abba ab. a b eşitliğini sağlaan kaç farklı (a, b) doğal saı ikilisi vardır? 7 olduğuna göre, a b toplamı kaçtır? 9.,,

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ. Bu testte 50 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan

Detaylı

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2004 Soru ve Yan tlar

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2004 Soru ve Yan tlar o ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik ireysel Yar flmas 2004 Soru ve Yan tlar Soru. S f rdan farkl bir a say s için sonsuz ondal klarla oluflan ifadesinin de eri nedir? ise, Soru 2. 0 < < 0 olmak

Detaylı

LYS MATEMATİK DENEME - 1

LYS MATEMATİK DENEME - 1 LYS MATEMATİK DENEME - BU SORULAR FİNAL EĞİTİM KURUMLARI TARAFINDAN SAĞLANMIŞTIR. İZİNSİZ KOPYALANMASI VE ÇOĞALTILMASI YASAKTIR, YAPILDIĞI TAKDİRDE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR. LYS MATEMATİK TESTİ. Bu testte

Detaylı

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2005 Soru ve Yan tlar

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2005 Soru ve Yan tlar Matematik ünyas, 2005 Yaz o ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik ireysel Yar flmas 2005 Soru ve Yan tlar 1. Maliyeti üzerinden yüzde 25 kârla sat lan bir mal n sat fl fiyat ndan yüzde onluk bir

Detaylı

LYS YE DOĞRU MATEMATİK TESTİ

LYS YE DOĞRU MATEMATİK TESTİ MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 75 dakikadır.. a, b ve c birer rakam

Detaylı

1977 ÜSS. 2 y ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 1 x. 2 y. 1 y. 1 y. 1 x. 2 x. 2 x. 1 x. 1 y. 1 x. 1 y. 1 x. 1 y 2 C) 4 E)

1977 ÜSS. 2 y ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 1 x. 2 y. 1 y. 1 y. 1 x. 2 x. 2 x. 1 x. 1 y. 1 x. 1 y. 1 x. 1 y 2 C) 4 E) 77 ÜSS. ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?. C) 4 E). Şekilde a+b+c+d açılarının toplamı kaç dik açıdır? (açılar pozitif önlüdür.) 4 C) 6 7 E) 8 Verilen şekilde açıların ölçüleri verilmiştir. En

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. ve birer tamsaı olmak üzere; 7 olduğuna göre, farkının alabileceği en büük değer ile en küçük değerin farkı aşağıdakilerden hangisidir? 0 8 8. 0 olmak üzere; ifadesinin eşiti

Detaylı

1996 ÖYS. 2 nin 2 fazlası kız. 1. Bir sınıftaki örencilerin 5. örencidir. Sınıfta 22 erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır?

1996 ÖYS. 2 nin 2 fazlası kız. 1. Bir sınıftaki örencilerin 5. örencidir. Sınıfta 22 erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır? 996 ÖYS. Bir sınıftaki örencilerin nin fazlası kız örencidir. Sınıfta erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin saısı kaçtır? 8 C) 6 D) E) 6. Saatteki hızı V olan bir hareketti A ve B arasındaki olu

Detaylı

: Bir d do rusu üzerinde; A, B, C ve D noktalar alal m. d. n n uzunlu u denir ve. d d1 d2 F G. E, F d G, H d ve ise. d // d 1 2

: Bir d do rusu üzerinde; A, B, C ve D noktalar alal m. d. n n uzunlu u denir ve. d d1 d2 F G. E, F d G, H d ve ise. d // d 1 2 VI. ÖLÜM ÜZLEME VEKTÖRLER YÖNLÜ RU PRÇSI Tan m : üzlemde ve noktalar verilsin. [] n n dan e do ru önlendirildi ini düflünelim. öle do ru parçalar na, önlü do ru parçalar denir. önlü do ru parças, ile gösterilir.

Detaylı

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D)

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Çokgenler Dörtgenler MATEMAT K TEST 15 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? 4. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün çokgen de ildir? 2. Afla daki çokgenlerden

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. n olmak üzere; n n toplamı ten büük n nin alabileceği tamsaı değerleri kaç tanedir? 9 B) 8 7.,, z reel saılar olmak üzere; ( 8) l 8 l z z aşağıdakilerden hangisidir? B) 8. tabanındaki

Detaylı

1998 ÖYS. 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7. iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir?

1998 ÖYS. 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7. iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir? 99 ÖYS. Üç basamaklı bir doğal saısının 7 katı, iki basamaklı bir doğal saısına eşittir. Buna göre, doğal saısı en az kaç olabilir? A) B) C) 6. Bugünkü aşları 6 ve ile orantılı olan iki kardeşin 6 ıl sonraki

Detaylı

LYS MATEMATİK-2 SORU BANKASI LYS. M. Ali BARS. çözümlü sorular. yıldızlı testler. Sınavlara en yakın özgün sorular

LYS MATEMATİK-2 SORU BANKASI LYS. M. Ali BARS. çözümlü sorular. yıldızlı testler. Sınavlara en yakın özgün sorular LYS LYS 6 Sınavlara en akın özgün sorular MATEMATİK- SORU BANKASI çözümlü sorular ıldızlı testler M. Ali BARS M. Ali Bars LYS Matematik Soru Bankası ISBN 978-65-8-7-9 Kitapta er alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı

BÖLÜM 24 TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI

BÖLÜM 24 TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI YILLAR 966 967 968 969 97 97 97 975 976 977 978 980 98 98 98 98 985 986 987 988 989 990 99 99 99 99 995 996 997 998 006 007 ÖSS / ÖSS-I ÖYS / ÖSS-II 5 6 6 5

Detaylı

7. f(x) = 2sinx cos2x fonksiyonunun. π x 3 2 A) y = 9. f(x) = 1 2 x2 3x + 4 eğrisinin hangi noktadaki teğetinin D) ( 10 3, 4 9 ) E) ( 2 3, 56

7. f(x) = 2sinx cos2x fonksiyonunun. π x 3 2 A) y = 9. f(x) = 1 2 x2 3x + 4 eğrisinin hangi noktadaki teğetinin D) ( 10 3, 4 9 ) E) ( 2 3, 56 , 006 MC Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir@ahoo.com.tr Türev TEST I 7. f() = sin cos fonksionunun. f()= sin( + )cos( ) için f'() nin eşiti nedir? A) B) C) 0 D) E) için erel minimum değeri nedir? A) B)

Detaylı

f : R + R, f(x) = log a 0 < a < 1 için f(x) = log a a. f : ;, 4m R, f(x) = log2 x b. f : R + R, f(x) = log 1, f(2) = 2 2

f : R + R, f(x) = log a 0 < a < 1 için f(x) = log a a. f : ;, 4m R, f(x) = log2 x b. f : R + R, f(x) = log 1, f(2) = 2 2 Fonksionlar f : R R, f() = a Fonksionunun Grafi i f : R R, f() = log a Fonksionunun Grafi i a > için f() = a üstel fonksionunun grafi i andaki gibidir. = a a > için f() = log a fonksionunun grafi i andaki

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 10

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 10 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GOMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SORU KİTPÇIĞI 0 U SORU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI Ortak Akıl LYS MATEMATİK DENEME SINAVI 0505- Ortak Akıl Adem ÇİL Ali Can GÜLLÜ Ayhan YANAĞLIBAŞ Barbaros GÜR Barış DEMİR Celal İŞBİLİR Deniz KARADAĞ Engin POLAT Erhan ERDOĞAN Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN

Detaylı

12-B. Polinomlar - 1 TEST. olduğuna göre P(x - 2, y + 4) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? olduğuna göre A B kaçtır? A) 78 B) 73 C) 62 D 58 E) 33

12-B. Polinomlar - 1 TEST. olduğuna göre P(x - 2, y + 4) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? olduğuna göre A B kaçtır? A) 78 B) 73 C) 62 D 58 E) 33 -B TEST Polinomlar -. Py _, i= y- y + 5y- olduğuna göre P( -, y + ) polinomunun katsayılar toplamı. - 6 = A - 5 + - + B - olduğuna göre A B 78 B) 7 6 D 58 E) B) D) - E) -. -a- b = _ + -5i_ -ci eşitliğine

Detaylı

POLİNOMLAR I MATEMATİK LYS / 2012 A1. 1. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? 6. ( ) ( ) 3 ( ) 2. 2. ( ) n 7 8. ( ) 3 2 3. ( ) 2 4.

POLİNOMLAR I MATEMATİK LYS / 2012 A1. 1. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? 6. ( ) ( ) 3 ( ) 2. 2. ( ) n 7 8. ( ) 3 2 3. ( ) 2 4. POLİNOMLAR I MATEMATİK. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? I. ( ) P = + II. ( ) P = + III. ( ) + + P = + 6. ( ) ( ) ( ) P = a b a + b sabit polinom olduğuna göre ( ) ( ) ( ) P a +P b +P 0 toplamı kaçtır?

Detaylı

2012 LYS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ Niyazi Kurtoğlu

2012 LYS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ Niyazi Kurtoğlu .SORU 8 sayı tabanında verilen (5) 8 sayısının sayı tabanında yazılışı nedir?.soru 6 3 3 3 3 4 6 8? 3.SORU 3 ise 5? 5 4.SORU 4 5 olduğuna göre, ( )? 5.SORU (y z) z(y ) y z yz bulunuz. ifadesinin en sade

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. A.. n saısının tamsaı bölenlerinin saısı olduğuna göre, n 0. R de tanımlı " " işlemi; ο ο işleminin sonucu 0. (6) 6 (6) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 6 6 (6)

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 50 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için

Detaylı

6. loga log3a log5a log4a. 7. x,y R olmak üzere;

6. loga log3a log5a log4a. 7. x,y R olmak üzere; log. 5 5 0 olduğuna göre, değeri kaçtır? A) 5 B) 0 C) 6 8 E) 6. loga loga log5a loga eşitliğini sağlaan a değeri kaçtır? 5 A) 5 5 B) 5 5 C) 5 E) 5. loga logb logc ifadesinin eşiti aşağıdakilerden a c A)

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar 9. 7 = 3.3.3, 07 = 3.3.3 007 = 3.3.3, 0007 = 3.3.3,... Yukar daki örüntüye göre, afla daki say lar n hangisi 81'in kat d r? A) 00 007 B) 0 000 007 C) 000 000 007 D) 00 000 000 007 13. Ard fl k 5 pozitif

Detaylı

6 II. DERECEDEN FONKSÝYONLAR 2(Parabol) (Grafikten Parabolün Denklemi-Parabol ve Doðru) LYS MATEMATÝK. y f(x) f(x)

6 II. DERECEDEN FONKSÝYONLAR 2(Parabol) (Grafikten Parabolün Denklemi-Parabol ve Doðru) LYS MATEMATÝK. y f(x) f(x) 6 II. DERECEDEN FNKSÝYNLR (Parabol) (Grafikten Parabolün Denklemi-Parabol ve Doðru) LYS MTEMTÝK 1. f(). f() 6 8 T Yukarıda grafiği verilen = f() parabolünün denklemi nedir?( = 6) Yukarıda grafiği verilen

Detaylı

LYS Y ĞRU MTMTİK TSTİ. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.., y reel sayılar

Detaylı

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Yar flmas 2003 Bireysel Yar flma Soru ve Çözümleri

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Yar flmas 2003 Bireysel Yar flma Soru ve Çözümleri o ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Yar flmas 2003 ireysel Yar flma Soru ve Çözümleri olamayaca ndan (çünkü bir kareköke eflit), y = 1/2 bulunur. olay s yla = y 2 = 1/4. 2a + 4b = 6a 3b oldu

Detaylı

2. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler x 2 2x + 2m + 1 = 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2 dir. 4x 1 + 5x 2 = 7 ise m aşağıdakilerden hangisidir?

2. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler x 2 2x + 2m + 1 = 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2 dir. 4x 1 + 5x 2 = 7 ise m aşağıdakilerden hangisidir? MC www.matematikclub.com, 006 Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir3@ahoo.com.tr. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler- TEST I A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5 1. 1/ = 0 denkleminin köklerinin toplamı aşağıdakilerden

Detaylı

1995 ÖYS. a+ =3a a= Cevap:D. Çözüm: Çözüm: Çözüm:

1995 ÖYS. a+ =3a a= Cevap:D. Çözüm: Çözüm: Çözüm: 99 ÖYS. a b c d ve a, b, c, d tek sayılar olmak üzere, abcd dört basamaklı en büyük sayıdır? Bu sayı aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünebilir? A) B) 6 C) 9 D) E) a, b, c, d rakamları birbirinden

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI 0. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 5. sayısının virgülden sonra 9 99 999 5. basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) E) 8!.!.3!...4! 4. A= aşağıdaki hangi

Detaylı

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =...

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =... Üçgen, Kare ve ikdörtgen MTEMT K KRE VE KÖRTGEN Kare ve ikdörtgenin Özellikleri F E Kare ve dikdörtgenin her kenar uzunlu u birer do ru parças d r. Kare ve dikdörtgenin kenar, köfle ve aç say lar eflittir.

Detaylı

ÜÇGEN LE LG L TEMEL KAVRAMLAR

ÜÇGEN LE LG L TEMEL KAVRAMLAR III. ÖLÜM ÜÇGN L LG L TML KVRMLR Tan m (Çokgen) : n > olmak üzere, bir düzlemde 1,, 3,..., n gibi birbirinden farkl, herhangi üçü do rusal olmayan n nokta verilsin. Uç noktalar d fl nda kesiflmeyen [ 1

Detaylı

2014 LYS MATEMATİK. P(x) x 2 x 3 polinomunda. 2b a ifade- x lü terimin. olduğuna göre, katsayısı kaçtır? değeri kaçtır? ifadesinin değeri kaçtır? 4.

2014 LYS MATEMATİK. P(x) x 2 x 3 polinomunda. 2b a ifade- x lü terimin. olduğuna göre, katsayısı kaçtır? değeri kaçtır? ifadesinin değeri kaçtır? 4. 04 LYS MATEMATİK. a b b a ifade- ab olduğuna göre, sinin değeri kaçtır? 5. P() polinomunda katsayısı kaçtır? 4 lü terimin. ifadesinin değeri kaçtır? 4. yy y 4y y olduğuna göre, + y toplamının değeri kaçtır?

Detaylı

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ NM 1 MTMTÝK OMTRÝ NMLRÝ 1. o o = 75 ve y = 5 olduğuna göre,. 3 + 8 = 0 sin( y)cos( + y) + sin( + y)cos( y) sin( y)sin( + y) cos( + y)cos( y) denkleminin kaç tane farklı reel kökü vardır? ifadesinin eşiti

Detaylı

1994 ÖYS. 6. x, y, z sıfırdan büyük birer tam sayı ve 2x+3y-z=94 olduğuna göre, x in en küçük değeri kaçtır?

1994 ÖYS. 6. x, y, z sıfırdan büyük birer tam sayı ve 2x+3y-z=94 olduğuna göre, x in en küçük değeri kaçtır? 99 ÖYS. Üç basamaklı abc sayısının birler basamağı tür. Birler basamağı ile yüzler basamağı değiştirildiğinde oluşan yeni sayı, abc sayısından 97 küçüktür. Buna göre, abc sayısının yüzler basamağı kaçtır?.,

Detaylı

1) 6 kişilik bir aile yuvarlak bir masa etraf nda, anne ile baban n yan yana oturmamas koşulu ile kaç farkl biçimde oturabilir?

1) 6 kişilik bir aile yuvarlak bir masa etraf nda, anne ile baban n yan yana oturmamas koşulu ile kaç farkl biçimde oturabilir? ) 6 kişilik bir aile yuvarlak bir masa etraf nda, anne ile baban n yan yana oturmamas koşulu ile kaç farkl biçimde oturabilir? Çözüm: Önce, anne ile baban n yan yana oturma durumunu düşünelim. Anne ile

Detaylı

2010 oldu¼gundan x 2 = 2010 ve

2010 oldu¼gundan x 2 = 2010 ve ) 444400 say s ndaki rakamlar n yerleri de¼giştirilerek 7 basamakl kaç farkl say yaz labilir? Çözüm : Bu rakamlar n bütün farkl 7 li dizilişlerinin say s 7! olacakt r. Bu dizilişlerin 4!! soldan ilk rakam

Detaylı

1998 ÖYS. orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7

1998 ÖYS. orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7 998 ÖYS. Üç basamaklı bir doğal sayısının 7 katı, iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir? orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı

Detaylı

LYS MATEMATİK SINAV ÖNCESİ TEKRAR TESTİ

LYS MATEMATİK SINAV ÖNCESİ TEKRAR TESTİ LYS MATEMATİK SINAV ÖNCESİ TEKRAR TESTİ İÇİNDEKİLER POLİNOMLAR... KÜMELER... 9 BAĞINTI VE FONKSİYON... 7 İŞLEM VE MODÜLER ARİTMETİK... İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER... 7 PERMÜTASYON - KOMBİNASYON - OLASILIK...

Detaylı

ÖRNEK LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI - 1 GEOMETRİ TESTİ. Ad Soyad : T.C. Kimlik No:

ÖRNEK LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI - 1 GEOMETRİ TESTİ. Ad Soyad : T.C. Kimlik No: LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI - GEOMETRİ TESTİ ÖRNEK Ad Soyad : T.C. Kimlik No: Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Metin Yayınları nın yazılı

Detaylı

ÜN TE I. KON KLER N ANAL T K NCELENMES

ÜN TE I. KON KLER N ANAL T K NCELENMES ÜN TE I. KON KLER N ANAL T K NCELENMES 1. G R fi. EL PS I. Tan mlar II. Elipsin eksenleri ve özel noktalar a. Asal eksen b. Yedek eksen c. Merkezil elips d. Elipsin köfleleri e. Elipsin odak noktalar f.

Detaylı

1997 ÖSS Soruları. 5. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünebilir?

1997 ÖSS Soruları. 5. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünebilir? 997 ÖSS Soruları. ( ) + ( ).( ) işleminin sonucu kaçtır? ) ) ) ) 8 6 ) 6. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büük doğal saı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünebilir? ) ) 9 ) 6 )

Detaylı

PARABOL Test -1. y x 2x m 1 parabolü x eksenini kesmiyorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

PARABOL Test -1. y x 2x m 1 parabolü x eksenini kesmiyorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir? PROL est -. m parabolü eksenini kesmiorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir?. f a b c (, ) ) (, ) (, ) (, ) ( 6, ). m parabolü eksenini iki farklı noktada kesmektedir. una göre,

Detaylı

13. 2x y + z = 3 E) 1. (Cevap B) 14. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın boyu 10 metre, eni 5 metre. Çözüm Yayınları

13. 2x y + z = 3 E) 1. (Cevap B) 14. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın boyu 10 metre, eni 5 metre. Çözüm Yayınları Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümleri BÖLÜM 04 Test 0. y = y = 6 denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden A) {(, 4)} B) {(, )} C) {(, 4)} D) {( 4, )} E) {(, )}./ y = / y = 6 5 = 5 = = için y

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE V KÜRE

GEOMETR 7 ÜN TE V KÜRE ÜN TE V KÜRE 1. KÜRE a. Tan m b. Bir Kürenin Belirli Olmas c. Bir Küre ile Bir Düzlemin Ara Kesiti 2. KÜREN N ALANI 3. KÜREN N HACM 4. KÜREDE ÖZEL PARÇALAR a. Küre Kufla I. Tan m II. Küre Kufla n n Alan

Detaylı

Ö.Y.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.Y.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.Y.S. 996 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Bir sınıftaki örencilerin nin fazlası kız örencidir. Sınıfta erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır? A) B) 8 C) 6 D) E) Çözüm Toplam öğrenci

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav -1 Geometri Testi bulunmaktad r. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 45 dakikadır. 3. Bu kitapç ktaki testlerde yer

Detaylı

LYS MATEMATİK KONU ANLATIM FASİKÜLÜ

LYS MATEMATİK KONU ANLATIM FASİKÜLÜ Ders Adı.ınıf Mezun LY MATEMATİK KONU ANLATIM FAİKÜLÜ TÜREV KAF 0 Konu Bir doğrunun eğimi dik koordinat sisteminde X ekseni ile aptığı pozitif önlü açının tanjantıdır. Örneğin, şekilde verilen d doğrusunun

Detaylı

LYS GENEL KATILIMLI TÜRKİYE GENELİ ONLİNE DENEME SINAVI

LYS GENEL KATILIMLI TÜRKİYE GENELİ ONLİNE DENEME SINAVI LYS GENEL KATILIMLI TÜRKİYE GENELİ ONLİNE DENEME SINAVI LYS- MATEMATİK (MF-TM). Bu testte Matematik ile ilgili soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz..

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

10. SINIF. Sayma TEST. 1. Bir otobüse binen 3 yolcu yan yana duran 4 boş koltuğa kaç farklı şekilde oturabilirler?

10. SINIF. Sayma TEST. 1. Bir otobüse binen 3 yolcu yan yana duran 4 boş koltuğa kaç farklı şekilde oturabilirler? SINI Sama. ir otobüse binen olcu an ana duran boş koltuğa kaç farklı şekilde oturabilirler? ) ) ) 8 ) 6 ) 8 KZNI KVR. = #,,,,, - kümesinin elemanları kullanılarak basamaklı rakamları birbirinden farklı

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

VI. OLİMPİYAT SINAVI SORULAR

VI. OLİMPİYAT SINAVI SORULAR SORULAR 1. N sayısı 1998 basamaklı ve tüm basamakları 1 olan bir doğal sayıdır. Buna göre N sayısının virgülden sonraki 1000. basamağı kaçtır? A)0 B)1 C)3 D)6 E) Hiçbiri. n Z olmak üzere, n sayısı n sayısına

Detaylı

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 24.08.2011 ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 2011-2012

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 24.08.2011 ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 2011-2012 Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi e Ku ru lu Baş kan lı ğı nın.8. ta rih ve sa ı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve - Öğ re tim Yı lın dan iti ba ren u gu lana cak olan prog ra ma gö re ha zır

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler

Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler Kesirlerle Toplama, Ç karma ve Çarpma fllemi Oran ve Orant

Detaylı

TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU

TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU f :R R, =f ( fonksionuna düzlemde A karşılık gelen f( +h eğri anda ki =f( P gibi olsun. f( Eğrinin P(,f( noktasındaki teğetlerini +h araştıralım. Bunun için P(,f( noktasının sağıda

Detaylı

Lys x 2 + y 2 = (6k) 2. (x 2k) 2 + y 2 = (2k 5) 2 olduğuna göre x 2 y 2 =? Cevap: 14k 2

Lys x 2 + y 2 = (6k) 2. (x 2k) 2 + y 2 = (2k 5) 2 olduğuna göre x 2 y 2 =? Cevap: 14k 2 1. 1 =? Lys 1 7. x + y = (6k) (x k) + y = (k 5) olduğuna göre x y =?. 6 a.b = ise a + 1 b. b 1 a =? 1k 8. x ve y birbirinden farklı pozitif gerçel sayılar olmak üzere, x y y x. x.y = (x y) ise x y =?.

Detaylı

ÜN TE III. ÇEMBER N ANAL T K NCELENMES

ÜN TE III. ÇEMBER N ANAL T K NCELENMES ÜN TE III. ÇEMBER N ANAL T K NCELENMES 1. G R fi. ÇEMBER N DENKLEM 3. MERKEZLER R J NDE, EKSENLER ÜZER NDE V E YA EKSENLERE T E E T LAN ÇEMBERLER N DENKLEM 4. ÇEMBER N GENEL DENKLEM 5. VER LEN ÜÇ NKTADAN

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 11. MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 3. (abc) üç basamaklı, (bc) iki basamaklı doğal sayılardır.

ÖZEL EGE LİSESİ 11. MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 3. (abc) üç basamaklı, (bc) iki basamaklı doğal sayılardır. . A = {,,,4,5,6 } kümesinin boş olmayan bütün alt kümelerindeki en küçük elemanların aritmetik ortalaması kaçtır? 6 7 8 9 40 A) B) C) D) E) 9 0 0 ÖZEL EGE LİSESİ. MATEMATİK YARIŞMASI. (abc) üç basamaklı,

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ MATEMATİK

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ MATEMATİK YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ MATEMATİK SORU 1: Aşağıdaki grafik, bir okuldaki spor yarışmasına katılan öğrencilerin yaşa göre dağılışını göstermektedir. Öğrenci sayısı 5 3 9 10 1 14 Yaş 1.1: Yukarıdaki

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1 E) x x. x x = x

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1 E) x x. x x = x Ö.S.S. MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. olduğuna göre, kaçtır? A B C D E Çözüm. -. : ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A B C D E Çözüm :... :....... . olduğuna göre, - ifadesinin

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav -1 Matematik Testi bulunmaktad r. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu kitapç ktaki testlerde

Detaylı

1989 ÖYS. olduğuna göre a-b kaçtır? A) 2 B) 2 C) 2 2 D) 2 2 E) 4

1989 ÖYS. olduğuna göre a-b kaçtır? A) 2 B) 2 C) 2 2 D) 2 2 E) 4 989 ÖYS. a a a b 8 olduğuna göre a-b kaçtır? C). a ile b nin aritmetik ortalaması 5 tir. a ile geometrik ortalaması 0, b ile geometrik ortalaması 0 olan sayı nedir? 0 C) 8 ise a+b+d toplamı ne-. a+b+c=d

Detaylı

PARABOL. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu

PARABOL. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu PARABL Bu bölümde birinci dereceden fonksion =f()=a+b ve ikinci dereceden fonksion =f()=a +b+c grafiklerini üzesel olarak inceleeceğiz. f()=a +b+c ikinci dereceden bir bilinmeenli polinom fonksionun grafiği

Detaylı

1984 ÖYS A) 875 B) 750 C) 625 D) 600 E) 500

1984 ÖYS A) 875 B) 750 C) 625 D) 600 E) 500 984 ÖYS. + + a a + a + a işleminin sonucu nedir? a A) +a B) a C) +a D) a E) +a a b ab. ifadesinin kısaltılmış biçimi a b + a b + ab a + b A) a b a b D) a b B) a b a + b E) ab(a-b) C) a b a + b A) 87 B)

Detaylı

Kavram Dersaneleri 8 SAYILAR - I ÖRNEK 23: ÖRNEK 24: a, 5 ve 6 say taban n göstermek üzere, (123) + (1a2) = (2b2) eflitli inde. b kaçt r?

Kavram Dersaneleri 8 SAYILAR - I ÖRNEK 23: ÖRNEK 24: a, 5 ve 6 say taban n göstermek üzere, (123) + (1a2) = (2b2) eflitli inde. b kaçt r? ÖRNEK 3: x y y Bölme ifllemine göre x en az kaçt r? A) 6 B) 9 C) D) 4 E) 4 ÖRNEK 4: a, ve 6 say taban n göstermek üzere, (3) + (a) = (b) eflitli inde a 6 b kaçt r? A) 0 B) C) D) 3 E) 4 ÇÖZÜM 4: ÇÖZÜM 3

Detaylı

POL NOMLAR. Polinomlar

POL NOMLAR. Polinomlar POL NOMLAR ÜN TE 1. ÜN TE 1. ÜN TE 1. ÜN TE 1. ÜN T POL NOMLAR Polinomlar 1. Kazan m: Gerçek kat say l ve tek de i kenli polinom kavram n örneklerle aç klar, polinomun derecesini, ba kat say s n, sabit

Detaylı

1990 ÖYS. 1. si 13 olan si kaçtır? A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 65 B) 63 C) 56 D) 54 E) 45

1990 ÖYS. 1. si 13 olan si kaçtır? A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 65 B) 63 C) 56 D) 54 E) 45 990 ÖYS. si olan si kaçtır? A) 9 B) 8 C) D) 60 E) 5. Ağırlıkça %0 si şeker olan 0 kg lık un-şeker karışımına 8 kg daha un eklendiğine göre, yeni şeker (kg) karışımın oranı kaçtır? un (kg) A) B) C) D) E)

Detaylı

;] u Y hb* p(a/ > V aaa!a!a!a!!!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI

;] u Y hb* p(a/ > V aaa!a!a!a!!!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav -1 Matematik Testi bulunmaktad r. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu kitapç ktaki testlerde

Detaylı

L SANS YERLE T RME SINAVI 1

L SANS YERLE T RME SINAVI 1 LSANS YERLETRME SINAVI MATEMATK TEST SORU KTAPÇII 9 HAZRAN 00. ( )( + ) + ( )( ) = 0 eitliini salayan gerçel saylarnn toplam kaçtr?. ( )( ) < 0 eitsizliinin gerçel saylardaki çözüm kümesi aadaki açk aralklarn

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. ab iki basamaklı saısı b ile bölündüğünde, bölüm 5 ve kalan b 5 tir. u şartlara uan kaç farklı ab iki basamaklı saısı vardır? ) 5 6 7 5. a, b, c, d, e sıfırdan farklı tamsaılar

Detaylı

BÖLÜM 4 4- TÜREV KAVRAMI 4- TÜREV KAVRAMI. Tanım y = fonksiyonunda x değişkeni x. artımını alırken y de. kadar artsın. = x.

BÖLÜM 4 4- TÜREV KAVRAMI 4- TÜREV KAVRAMI. Tanım y = fonksiyonunda x değişkeni x. artımını alırken y de. kadar artsın. = x. - TÜREV KAVRAMI - TÜREV KAVRAMI 7 iadesinin türevini alınız. Çözüm lim lim 7 7 lim 7 7 lim lim onksionunun türevini alınız. Tanım onksionunda değişkeni artımını alırken de kadar artsın. oranının giderken

Detaylı