ÜN TE I. KON KLER N ANAL T K NCELENMES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜN TE I. KON KLER N ANAL T K NCELENMES"

Transkript

1 ÜN TE I. KON KLER N ANAL T K NCELENMES 1. G R fi. EL PS I. Tan mlar II. Elipsin eksenleri ve özel noktalar a. Asal eksen b. Yedek eksen c. Merkezil elips d. Elipsin köfleleri e. Elipsin odak noktalar f. Elipsin d fl merkezli i III. Elipsin çemberleri a. Asal çember b. Yedek çember c. Do rultman çemberi IV. Merkezil elipsin denklemi a. Odaklar ekseni üzerinde olan elipsler b. Odaklar ekseni üzerinde olan elipsler V. Elipsin parametrik denklemleri VI. Elips ile bir do runun birbirine göre durumlar VII. Elips üzerindeki bir noktadan çizilen te et ve normalin denklemleri a. Te etin denklemi b. Normalin denklemi VIII. ÖZET IX. ALIfiTIRMALAR 3. H PERBOL I. Tan mlar II. Hiperbolün eksenleri ve özel noktalar a. Asal eksen b. Yedek eksen c. Hiperbolün merkezi d. Hiperbolün köfleleri e. Hiperbolün odak noktalar f. Merkezil hiperbol g. Hiperbolün d fl merkezli i

2 III. Hiperbolün çemberleri a. Asal çember b. Yedek çember c. Do rultman çemberi IV. Merkezil hiperbolün denklemi a. Odaklar ekseni üzerinde olan hiperboller b. Odaklar ekseni üzerinde olan hiperboller V. Hiperbol ile bir do runun birbirine göre durumlar VI. Hiperbole üzerindeki bir noktadan çizilen te et ve normalin denklemleri a. Te etin denklemi b. Normalin denklemi VII. Hiperbolün köflegenleri VIII. Hiperbolün asimptotlar IX. kizkenar hiperbol X. ÖZET XI. ALIfiTIRMALAR 4. PARABOL I. Tan mlar II. Parabolün eksenleri ve özel noktalar a. Parabolün oda b. Parabolün do rultman c. Parabolün ekseni d. Parabolün tepesi e. Parabolün parametresi f. Parabolün d fl merkezli i III. Merkezil parabolün denklemi a. Simetri ekseni ekseni, tepe noktas orijin noktas olan merkezil parabolün d e n k l e m i b. Simetri ekseni ekseni, tepe noktas orijin noktas olan merkezil parabolün d e n k l e m i IV. Parabol ile bir do runun birbirine göre durumlar V. Parabol üzerindeki bir noktadan çizilen te etin ve normalin denklemi a. Te etin denklemi b. Normalin denklemi VI. ÖZET VII. ALIfiTIRMALAR 5. DE ERLEND RME TEST I

3 BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI * Bu bölümde konikleri ve koniklerin ortak özeliklerini tan abilecek ve düzlemde analitik incelenmesini görece iz. 1. Elipsi analitik olarak incelemek ve ugulamalar apabilmek için; * Elipsi tan mlaabilmemiz için elipse ait asal ve edek eksenleri tan abilecek. Bu eksenlerin uzunlukluklar n hesaplaabilecek, * Elipse ait özel noktalar olan, elipsin köflelerinin ve odak noktalar n n koordinatlar n odaklar aras uzakl n ve elipsin d fl merkezli ini hesaplaabilecek, * Elipsin çemberleri olan, asal çember, edek çember ve do rultman çemberlerinin denklemlerini azabilecek, * Merkezil elipsin denklemini azabilecek ve bu elipsin bütün özeliklerini tan abilecek, * Denklemi verilen bir merkezil elipsin parametrik denklemini ve an flekilde parametrik denklemi verilen bir elipsin merkezil denklemini azabilecek, * Denklemi verilen elips ile bir do runun durumlar n inceleebilecek, * Denklemi verilen merkezil bir elipse, üzerindeki bir noktadan çizilen te et ve normalin denklemini azabileceksiniz,. Hiperbolü analitik olarak incelemek ve ugulamalar apabilmek için; * Bir hiperbolü tan mlaabilmemiz için, hiperbolün eksenleri olan asal eksen ve edek eksenlerini tan abilecek ve bu eksenlerinin uzunluklar n hesaplaabilecek, * Hiperbole ait özel noktalar olan, merkezini, köflelerinin ve odak noktalar n n koordinatlar n azabilecek, odak noktalar aras uzakl n ve hiperbolün d fl merkezli ini hesaplaabilecek, * Hiperbolün çemberleri olan, asal, edek ve do rultman çemberinin denklemlerini azabilecek, * Merkezil hiperbolün denklemini azabilecek ve bu hiperbolün odaklar hangi eksenler üzerinde oldu unu söleebilecek, * Denklemi verilen hiperbol ile bir do runun birbirine göre durumlar n inceleebilecek, * Hiperbole üzerindeki bir noktadan çizilen te et ve normalin denklemini azabilecek, * Denklemi verilen bir hiperbolün, köflegen ve asimptot do rular n n denklemlerini azabilecek, * Verilen bir ikizkenar hiperbolü tan abilecek ve bu hiperbolün özeliklerini ve bunlara ait ugulamalar apabileceksiniz. 3

4 3. Parabolü analitik olarak incelemek ve ugulamalar apabilmek için; * Verilen bir parabolün denklemini tan abilecek, bu parabolün eksenlerini ve do rultman do rusunu, simetri ekseninin denklemini azabilecek, do rultman do rusunun denklemi ve odak noktas n n koordinatlar verilen parabolün denklemini azabilecek, * Parabolün özel noktalar olan, parabolün odak noktas n n ve tepe noktas n n koordinatlar n azabilecek, parabolün parametresini ve d fl merkezli ini hesaplaabilecek, * Tepe noktas orjinde olan, merkezil parabolün her türlü denklemini azabilecek, * Parabol ile bir do runun birbirine göre durumlar n inceleebilecek, * Bir parabole üzerindeki bir noktadan çizilen te et ve normalin denklemini azabilecek ve bunlarla ilgili ugulamalar apabileceksiniz. 4

5 NASIL ÇALIfiMALIYIZ? * Koniklerin analitik incelenmesi, eni bir konu oldu undan, konunun bafl ndan itibaren anlafl lmaan k s mlar geçmeden, disiplinli bir flekilde çal flmal z. Çünkü konular koladan zora, basitten karmafl a do ru gitmektedir. * Her konunun sonunda verilen örnekleri mutlaka çözünüz Anlaamad n z k s mlar tekrar ediniz. * Bu bölümde hiç karfl laflmad n z epeni problemlerle karfl laflacaks n z. Bu zorluklar aflmak için koniklerin özeliklerinin ve formüllerin ezbere bilinmesi gerekir. * Konu sonunda verilen al flt rma ve de erlendirme testlerini cevapla n z. * Bu konular n er ald kanak kitaplardan ararlanarak çok sa da s o r u l a r ç ö z ü n ü z. 5

6 ÜN TE I KON KLER N ANAL T K NCELENMES 1. G R fi: Düzlemde sabit noktaa ve sabit bir do rua olan uzakl klar oran sabit olan noktalar n geometrik erine, konik denir. Düzlemde sabit noktaa odak, sabit do rua do rultman do rusu ve sabit orana d fl merkezlik denir. Bu bölümde elips, hiperbol ve parabolün analitik incelenmesini ar ar ö renece iz.. EL PS I. Tan mlar Düzlemde, sabit iki noktaa olan uzakl klar toplam sabit olan noktalar n geometrik erine elips denir. Sabit olan iki noktaa elipsin odaklar, odaklar birlefltiren do ru parças n n orta noktas na da elipsin merkezi denir. Defterinize F ve F gibi sabit iki noktaa toplu i ne bat ral m. Uzunlu u a birim olan bir ip alal m. pin iki ucunu, F ve F noktalar nda bulunan toplu i nee ba l al m. Kaleminizin sivri ucu ile ipi gergin tutarak defterinize çizdi iniz kapal e ri bir elipstir. (fiekil 1.1) Çizilen e ri üzerinde herhangi bir nokta P ise PF + PF = a birimdir. noktas n n e ri üzerindeki eri de ifltirildi inde, bu toplam uzunlu unun de eri de iflmez. F O F F, F noktalar na, elipsin odaklar, FF do ru parças n n uzunlu una da elipsin odaklar aras uzakl denir. P Elips, düzlemde kapal bir e ridir. fiekil 1.1 II. Elipsin eksenleri ve özel noktalar Analitik düzlemde, merkezi orijinde ve odaklar ekseni üzerinde olan bir elips çizelim. Bu elipsin odaklar F ve F olsun. A, A noktalar na elipsin asal köfleleri; B, B noktalar na da elipsin edek köfleleri denir. (fiekil 1.) 6

7 a. Asal Eksen: Elipsin merkezi O noktas olmak üzere, elipsin ekseni ile kesim noktalar A ve A olsun. A A do rusuna elipsin asal ekseni (büük eksen) denir. (fiekil 1.) OA = OA = a birimdir. Bu uzunlu a, elipsin ar büük eksen uzunlu u, AA = a birim uzunlu una da elipsin büük eksen uzunlu u denir. b. Yedek eksen: Elipsin ekseni ile kesim noktalar B ve B olsun. BB do rusuna, elipsin edek ekseni (küçük eksen) denir. OB = OB = b birimdir. Bu uzunlu a elipsin ar küçük eksen uzunlu u, BB = b birim uzunlu una da elipsin küçük eksen uzunlu u denir. Bir elipste, asal eksen ve edek eksen birersimetri eksenidir. Elipsin merkezi ise elipsin simetri merkezidir. c. Merkezil elips: Merkezi orijin olan ve köfleleri koordinat eksenlerinde bulunan elipse, merkezil elips denir. d. Elipsin köfleleri: Elipse ait olan ve eksenler üzerinde bulunan, A (a, 0), A (-a, 0), B (0, b) ve B (0, -b) noktalar na, elipsin köfleleri denir. e. Elipsin odak noktalar : Elipsin odak noktalar, asal eksen üzerinde bulunan F (c, 0) ve F (-c, 0) noktalar d r. OF = OF = c birimdir. FF = c birim uzunlu una elipsin odaklar aras uzakl denir. B(0, b) A (-a, 0) A (a, 0) F (-c, 0) O F(-c, 0) B (0, -b) fiekil 1. fiekil 5. deki BOF dik üçgeninde, Pisagor ba nt s ndan, BF = OB + OF a da a = b + c dir. BF F üçgeninin medana gelmesi için, BF + BF > F F dür. Bölece, a > c vea a > c olmal d r. f. Elipsin d fl merkezli i: Elipsin odaklar aras uzakl n n, büük eksen (asal eksen) uzunlu una oran na, elipsin d fl merkezli i denir. D fl merkezlik e ile gösterilir. D fl merkezlik = Odaklar aras uzunluk Büük eksen uzunlu u ; e = c a = c a dir. c < a oldu undan, c a < 1 ve 0 < e < 1 olur. 7

8 ÖRNEK 1 : Büük eksen uzunlu u 0 birim, küçük eksen uzunlu u 16 birim olan merkezil elipsin, köflelerinin ve odaklar n n koordinatlar n bulal m. ÇÖZÜM 1 : Büük eksen uzunlu u, a= 0 birim oldu undan, a = 10 birimdir. Küçük eksen uzunlu u, b = 16 birim oldu undan, b = 8 birimdir a = b +c oldu undan, 10 = 8 + c dir. c = = 36 ise c = 6 birimdir. Elipsin köflelerinin koordinatlar : Asal köfleleri : A (a, 0) = A(10, 0) ve A (-a, 0) = A (-10, 0) d r. Yedek köfleleri: B(0, b) = B(0, 8) ve B (0, -b) = B (0, -8) dir. Odak noktalar : F (c, 0) = F(6, 0) ve F (-c, 0) = F (-6, 0) olur. ÖRNEK : Odaklar aras uzunlu u 8 birim, edek eksen uzunul u olan merkezil elipsin d fl merkezli ini bulal m. 4 5 birim ÇÖZÜM : Verilen elipste; odaklar aras uzunluk, c = 8 birim ise c = 4 birimdir. Yedek eksen uzunlu u, b = 4 4 birim ise b = 5 birimdir a = b +c oldu undan, a = dir. Buradan, a = = 36 ise a = 6 birimdir. Elipsin d fl merkezli i ; e = c a = 4 6 = 3 olur. III. Elipsin çemberleri a. Asal çember: Merkezi, elipsin merkezi ve ar çap uzunlu u a birim olan çembere, elipsin asal çemberi denir. (fiekil 1.3) Yar çap uzunlu u r olan merkezil çemberin denklemi, + = r oldu undan, elipsin asal çemberin denklemi, + = a olur. (fiekil 1.3) B Asal Çember b. Yedek çember: Merkezi, elipsin merkezi ve ar çap uzunlu u b birim olan çembere, elipsin edek çemberi d e n i r. Yedek çemberin denklemi + = b olur. (fiekil 1.3) A O B A Yedek Çember 8 fiekil 1.3

9 c. Do rultman çemberi: Merkezi, elipsin odaklar ndan biri ar çap uzunlu u a birim olan çembere, elipsin do rultman çemberi denir. Bir elipste iki tane do rultman çember vard r. Bunlar; 1. Merkezi F (-c, 0) ve ar çap uzunlu u a birim olan do rultman çemberinin denklemi, ( + c) + = 4a dir.. Merkezi, F (c, 0) ve ar çap uzunlu u a birim olan do rultman çemberinin denklemi, ( - c) + = 4a dir. ÖRNEK 3: Verilen bir elipsin asal eksen uzunlu u 6 birim, edek eksen uzunlu u 4 birimdir. Bu elipsin asal çemberinin, edek çemberinin ve do rultman çemberlerinin denklemlerini azal m.. ÇÖZÜM 3: Verilen bir elipsin asal eksen uzunlu u, a = 6 birim ise a = 13 birimdir. Yedek eksen uzunlu u, b = 4 birim ise b = 1 birimdir. Odaklar aras uzunlu u c = a - b oldu undan, c = (13) - (1) = = 5 ise c = 5 birim olur. Elipsin asal çemberinin denklemi + = a oldu undan, + = 169 olur. Elipsin edek çemberinin denklemi; + = b oldu undan, + = 144 tür. Elipsin do rultman çemberlerinin denklemleri; + c + = 4a oldu undan, +5 + = 676 ve - c + = 4a oldu undan, = 676 olur. IV. Merkezil elipsin denklemi a. Odaklar ekseni üzerinde olan elipsler Odaklar ekseni üzerinde olan merkezil bir elips üzerinde de iflken nokta P(, ) olsun. (fiekil 1.4) göre, B(0, b) P(, ) PF = - c + ve PF = + c + dir. PF + PF = a oldu undan, A (-a, 0) A (a, 0) F (-c, 0) O F(-c, 0) B (0, -b) - c c + = a olur. fiekil 1.4 9

10 + c + = a - + c + = a - - c + + c + = a - - c + + c + c + = 4a - 4a - c + iki taraf n karesini alal m. - c c +c + sadelefltirirsek, a -c + = a - c olur. Tekrar her iki taraf n karesini alal m. a - c + = a - c a - c + c + = a 4 - a c + c Buradan ; a - a c + a c + a = a 4 - a c + c a - c + a = a 4 - a c ; a - c + a = a a - c a - c = b oldu undan, b + a = a b olur. Eflitli in her iki taraf n a b ile bölersek, a + Bu ba nt a, merkezcil elipsin denklemi denir. b = 1 elde edilir. ÖRNEK 4: Büük eksen uzunlu u 10 birim, küçük eksen uzunlu u 8 birim olan ve odak noktalar ekseni üzerinde bulunan, merkezil elipsin denklemini azal m. ÇÖZÜM 4: Büük eksen uzunlu u a = 10 birim ise a= 5 birimdir. Küçük eksen uzunlu u, b = 8 birim ise b = 4 birimdir. Elipsin denklemi a + b = 1 oldu undan, b = 1 vea = 400 olur. ÖRNEK 5: Denklemi = 1 olan elipsin; a. Eksenlerinin uzunluklar n, b. Köflelerinin koordinatlar n, c. Odaklar aras uzunlu unu, d. Odaklar n n koordinatlar n, e. D fl merkezli ini bulal m. 10

11 ÇÖZÜM 5: a. Büük eksen uzunlu u: Verilen elipsin, = 1 denkleminde a > b o oldu undan, odaklar ekseni üzerindedir. a = 169 oldu undan, a = 13 birim ve a = (13) = 6 birimdir. Küçük eksen uzunlu u: b = 144 oldu undan, b = 1 birim ve b = (1) = 4 birimdir. b. Asal köfleleri: A(a, 0) = (13, 0) ve A (-a, 0) = A (-13, 0) d r. Yedek köfleleri: B(0, b) = B(0, 1) ve B (0, -b) = B (0, -1) dir. c. Odaklar aras uzunlu u c = a -b oldu undan, c = = 5 ise c = 5 tir. c = (5) = 10 birimdir. d. Odaklar n n koordinatlar : F (c, 0) = F (5, 0) ve F (-c, 0) = F (-5, 0) d r. e. D fl merkezli i : e = a c = 5 olur. 13 b. Odaklar ekseni üzerinde olan elipsler Denklemi, a + = 1 a da b b + a = a b olan elipste a < b ise elipsin odak noktalar ekseni üzerindedir. (fiekil 1.5) Bu elipsin odak noktalar n n koordinatlar F (0, c) ve F (0, -c) dir. Büük eksen uzunlu u: BB = b birim, Küçük eksen uzunlu u: AA = a birimdir. FA O dik üçgeninde pisagor ba nt s ndan b = a + c olur. ÖRNEK 6: Denklemi = 1600 olan elipsin; a. Eksenlerinin uzunluklar n, b. Köflelerinin koordinatlar n, c. Odaklar aras uzunlu unu d. Odaklar n n koordinatlar n, e. D fl merkezli ini bulal m. f. Analitik düzlemde çizimini apal m. B(0, b) F(0, c) b c A (-a, 0) A (a, 0) a O F (0, -c) B (0, -b) fiekil

12 ÇÖZÜM 6: = 1600 olan elipsin denklemini 5 + = 1 fleklinde azabiliriz. 64 a < b oldu undan elipsin odaklar ekseni üzerindedir. a. Büük eksen uzunlu u: b = 64 oldu undan, b = 8 ve b =.8 = 16 birimdir. Küçük eksen uzunlu u: a = 5 oldu undan, a = 5 ve a =.5 = 10 birimdir. b. Asal köfleleri: B (0, b) = B (0, 8) ve B (0, -b) = B (0, - 8) dir. Yedek köfleleri: A (0, a) = A (0, 5) ve A (0, -a) = A (0, - 5) dir. c. Odaklar aras uzunlu u: c = b - a oldu undan, c = 64-5 = 39 ise c = 39 dur. c = 39 = 39 birimdir. d. Odaklar n n koordinatlar : F (0, c) = F 0, 39 ve F 0, -c = F 0, - 39 dur. e. D fl merkezli i: e = c b = 39 tir. 8 f. fiekil 1. 6 da, elipsin analitik düzlemde çizimi ap lm flt r. B(0, 8) F(0, 39) A (-5, 0) A (5, 0) O F(0,- 39) B (0, -8) fiekil 1.6 1

13 V. Elipsin parametrik denklemi Denklemi a + b = 1 olan elipsi, + = 1 fleklinde azabiliriz. b a b 0 θ < π aç lar için cos θ + sin θ = 1 dir. Buna göre, elips üzerinde al nan herhangi bir P, noktas için, = cos θ ve = sin θ olacak flekilde bir θ reel sa s vard r. a b Buradan, = a cos θ ve = b sin θ elde edilir. Buna, elipsin parametrik denklemi denir. P, = P a cos θ, b sin θ noktas elips üzerinde oldu undan, elips denklemini sa lar. ÖRNEK 7: 36 + = 1 olan elipsin parametrik denklemlerini azal m. 5 ÇÖZÜM 7: 36 + = 1 elips denkleminde; 5 a = 36 ise a = 6 ve b = 5 ise b = 5 tir. Elipsin parametrik denklemi: = a cos θ oldu undan = 6 cos θ = b sinθ oldu undan, = 5 sin θ olur. ÖRNEK 8: Parametrik denklemleri = 5cos θ ve = 3 sin θ merkezil denklemini azal m. ÇÖZÜM 8 olan elipsin = 5 cos θ ise = 3 sin θ ise 5 = cos θ ve cos θ = 5 tir. 3 = sin θ ve sin θ = 9 dur. cos θ + sin θ = 1 oldu undan, 5 + = 1 elde edilir. 9 O halde, elipsin merkezil denklemi, = 1 olur. VI. Elips ile bir do runun birbirine göre durumlar Denklemi a + b = 1 vea b +a = a b fleklinde verilen bir elips ile denklemi = m + n olan do runun birbirine göre durumlar n incelemek için, bu iki denklemin ortak çözümleri bulunur. Bunun için, b + a m + n = a b olur. Bu denklemi sadelefltirirsek, 13

14 b + a m + a mn + a n = a b b + a m + a mn + a n - a b = 0 denklemi elde edilir. Bu denklemde Δ i bulal m. Δ = 4a 4 m n - 4 b + a m a n - a b Δ = 4a 4 m n - 4b a n + 4a b 4-4 a 4 m n + 4 a 4 m b Δ = 4 a b a m + b - n bulunur. Burada daima 4 a b > 0 oldu undan a. a m + b - n > 0 ise do ru elipsi farkl iki noktada keser. b. a m + b - n < 0 ise do ru ile elips birbirini kesmez. Ortak noktalar oktur. c. a m +b - n = 0 ise do ru elipse te ettir. Te etin de me noktas n n koordinatlar P 1, 1 ise, 1 = -a mn b +a m = -a mn n = - a m n dir. 1 = -a m +n n = b n dir. O halde, P - a m n, b n olur. Verilen = m + n do rusu, b + a = a b ÖRNEK 9: Denklemi = - + do rusu ile elipsinde a m + b = n ba nt s var ise do ru elipse te ettir. Bu te etin de me noktas n n koordinatlar, P - a m n, b n dir. 9 + = 1 denklemi ile verilen 4 elipsin birbirine göre durumlar n inceleelip, çözümü analitik düzlemde gösterelim. ÇÖZÜM 9: = 1 elipsin 14 denklemi = 36 fleklinde az labilir. = - + do rusunun denklemi ile ortak çözümü aparsak; = = = = 0 1 = 0 d r. B P 1 (0, ) A (-3, 0) A (3, 0) O P ( 9, 8 ) 5 5 B (0, -) fiekil 1.7

15 40-7 = 0 denkleminden, = 7 40 = 9 5 tir. 1 = - (0) + = dir. = = = tir. P 1 0, ve P 9 5, noktalar olmak üzere, do ru elipsi iki noktada kesior. Çizim (fiekil 1.7) de analitik düzlemde gösterilmifltir. ÖRNEK 10: Denklemi 9 +4 = 36 olan elips ile denklemi = 0 do rusunun birbirine göre durumlar n inceleelim. E er bu do ru elipse te et ise de me noktas n n koordinatlar n bulal m. ÇÖZÜM 10: Denklemleri verilen elips ile do runun birbirine göre durumlar n incelemek için, elips ile do ru denklemlerinin ortak çözümünü ap l r = = = 0 Δ = Δ = = 0 d r. Δ = 0 oldu undan do ru elipse te ettir. Te etin de me noktas n n koordinatlar n bulal m. Denklemi, = 36 olan elipsi = 1 ve denklemi, = 0 olan do ruu = - +5 fleklinde azabiliriz. Genel bir elipsin denklemi a + b =1 ve do runun genel denklemi = m + n fleklindedir. Elips için, a = 4 oldu undan a= dir. b = 9 oldu undan b = 3 tür. Do ru için, m = - ve n = 5 tir. Bu te etin de me noktalar p 1, 1 oldu undan, 1 = - a m = n 5 = 8 5 dir. 1 = b n = 9 5 tir. O halde, de me noktas n n koordinatlar, P 8 5, 9 5 olur. VII. Elips üzerindeki bir noktadan çizilen te et ve normalin denklemleri a. Te et denklemi Denklemi b + a = a b olan elipse, üzerindeki bir P( 1, 1 ) noktas ndan çizilen te etin denklemini azal m. 15

16 (fiekil 1.8) de, te etin denklemi = m + n olsun. Bir elips ile bir do runun birbirine göre durumlar n incelerken, do ru elipse te et ise denklemlerinin ortak çözümünden, Δ = a m +b - n = 0 bulmufltuk. Do ru elipse P ( 1, 1 ) noktas nda te et ise bu te etin de me noktas n n koordinatlar, P - a m n, b n dir. Denklemi = m + n olan do ru, elips üzerindeki P ( 1, 1 ) noktas nda te et oldu undan bu nokta do ru denklemini sa lar. 1 = m 1 + n 1 = b n ise, n = b 1 dir. n 1 1 = - a m n = - a m b 1 = - 1 a m 1 b 1 = - a m 1 b ise, m = - 1b a 1 dir. dir. A B O B P a m, b ( ) n n A Bu de erleri, =m + n te et denkleminde erine azarsak; fiekil 1.8 = - 1b a + b 1 olur. Pada eflitlemesini aparsak, a 1 = - 1 b + a b vea 1 Pada eflitlemesini apa 1 b + 1 a = a b olur. Bunu, = 1 fleklinde de azabiliriz. a b a + b = 1 denklemi ile verilen elipse, üzerindeki P 1, 1 çizilen te etin denklemi 1 a b. Normalin denklemi noktas ndan + 1 b = 1 vea 1b + 1 a = a b dir. Denklemi b + a = a b olan elipse, üzerindeki P( 1, 1 ) noktas ndan çizilen normalin denklemini azal m. (fiekil 1.9) daki gibi, elips üzerindeki P ( 1, 1 ) noktas ndaki te et ve normal birbirine dik oldu undan e imlerin çarp m -1 dir. 16

17 Te etin denklemi, = - 1 b + b a 1 1 oldu undan Te etin e imini, m T ile gösterirsek, m T = - 1 b a 1 dir. B (0, b) P( 1, 1 ) Normalin e imini, m N ile gösterirsek, A (a, 0) m N = - 1 m T = a 1 b 1 dir. F (-c, 0) O B (0, -b) F (c, 0) A (a, 0) Normalin denklemi, - 1 = a 1 b 1-1 olur. a + b = 1 denklemi ile verilen elipse üzerindeki P 1, 1 noktas ndan geçen normalin denklemi; - 1 = a 1 b 1-1 ÖRNEK = 64 denklemi ile verilen elips üzerindeki fiekil 1.9 noktas ndan > 0 çizilen te etin ve normalin denklemini azal m. P 3, dir. ÇÖZÜM 11 P 3, 1 noktas, elips üzerinde oldu undan elips denklemini sa lar = 64 ; = = ; 16 = 16 = 16 = 1 ise = 1 dir. > 0 oldu undan O halde, P 3, 1 olur. O halde, 16 P 3, 1 olur. Elipse çizilen te etin denklemi, 1 a + 1 b = 1 ifadesinden, b = 1 vea = 1 dir. Bunu sadelefltirirsek, = 16 vea = 0 olur. 17

18 P 3, 1 noktas ndaki normalin denklemi; - 1 = a 1 b 1-1 ifadesinden, 16 (1 ) - 1 = tür. Bunu sadelefltirirsek, = den = 3-3 vea = 0 olur. ÖRNEK 1 Verilen = m + 5 do rusu te et = 1 elipsine, alaca de erleri bulal m. oldu una göre m nin ÇÖZÜM 1 = m + n do rusu b + a m - n = 0 d r. a + b = 1 verilen de erler erine az l rsa, elipsine te et ise, m - 5 = 0 olur. Buradan, 16m = 16 ; m = 1 ise m = ± 1 dir. O halde, m 1 = 1 ve m = +1 de erleri problemin çözümüdür. 18

19 VIII ÖZET *Düzlemde sabit noktaa ve sabit bir do rua olan uzaklar oran sabit olan noktalar n geometrik erine, konik denir. Sabit noktaa odak, sabit do rua do rultman do rusu ve sabit orana d fl merekezlik denir. * Düzlemde sabit iki noktaa olan uzakl klar toplam sabit olan noktalar n geometrik erine elips denir. Sabit olan iki noktaa elipsin odaklar, odaklar birlefltiren do ru parças n n orta noktas na da elipsin merkezi denir. *(fiekil 1.10) da, A, A noktalar na elipsin asal köfleleri, B, B noktalar na da e l i p s i n edek köfleleri d e n i r. AA do rusuna e l i p s i n asal ekseni ve AA = a birim uzunlu una elipsin büük eksen uzunlu u d e n i r. BB do rusuna elipsin edek ekseni ve BB = b birim uzunlu una da elipsin küçük eksen u z u n l u u d e n i r. FF = c birim uzunlu una elipsin odaklar aras uzakl d e n i r. Bir elipste, a = b + c d i r. Elipsin odaklar aras uzakl n n, büük eksen uzunlu una oran na elipsin d fl m e r k e z l i i denir. e = a c ve 0 < e < 1 olur. fiekil 1.10 * Merkezi, elipsin merkezi ve ar çap uzunlu u a birim olan çembere, elipsin asal çemberi denir. Merkezi, elipsin merkezi ve ar çap uzunlu u b birim olan çembere elipsin edek çemberi denir. Merkezi, elipsin odaklar ndan biri ve ar çap uzunlu u a birim olan çembere elipsin do rultman çemberi denir. * Elipsin ar büük eksen uzunlu u a birim, elipsin ar küçük eksen uzunlu u b birim ve elips üzerinde de iflken nokta P(, ) ise elipsin merkezil denklemi b + a = a b vea a + b = 1 dir. * Denklemi olan elips üzerinde P(, ) noktas alal m. Elipsin a + b = 1 parametrik denklemi = a cos θ, = b sin θ θ R dir. P (, ) = P (a cos θ, b sin θ) fleklindeki noktalar elips üzerindedir. * Denklemi b + a = a b olan elips ile denklemi = m + n fleklinde olan do runun birbirine göre durumunu incelemek için, bu iki denklemin ortak çözümü ap l r. Buna göre; F (-c, 0) O F(-c, 0) B(0, b) a b A (-a, 0) A (a, 0) c B (0, -b) 19

20 a. a m +b - n > 0 ise do ru elipsi farkl iki noktada keser. b. a m +b - n = 0 ise do ru elipse te ettir. c. a m +b - n < 0 ise do ru elipsi kesmez. *Denklemi a + b = 1 olan bir elipse üzerindeki P 1, 1 noktas ndan geçen te etin denklemi, 1 a + 1 b = 1 normalin denklemi, - 1 = a 1 b 1-1 dir. 0

21 IX. ALIfiTIRMALAR 1. Büük eksen uzunlu u 10 birim ve odaklar aras uzakl 6 birim olan, elipsin denklemini az n z.. Afla da denklemleri verilen merkezil elipslerin eksen uzunluklar n ve odaklar aras uzakl klar n, köflelerinin ve odaklar n n koordinatlar n bulunuz. a. + 9 = 81 b = 100 c = 144 d = Denklemi, = 36 olan elipsin d fl merkezli ini bulunuz. 4. Denklemi, = 400 olan bir elipsin; a. Asal çemberinin denklemini, b. Yedek çemberinin denklemini, c. Do rultman çemberlerinin denklemlerini az n z. 5. Parametrik denklemi = 6 cos t ve = 4 sin t olan elipsin kartezen denklemini az n z. 6. Denklemi, + = 1 olan elipsin üzerindeki, P (, ) noktas ndan çizilen te etin ve normalin denklemini az n z. 7. Denklemi, + 4 = 4 olan elipsin, ekseni ile pozitif önde 45 lik aç apan te etlerinin denklemlerini az n z. 8. Asal çemberinin denklemi, + = 16 ve edek çemberin denklemi, + = 9 olan elipsin denklemini az n z. 9. Denklemi, = 34 olan elipsin = + 3 do rusuna paralel olan te etlerinin denklemlerini az n z. 10. Denklemi, = 6 olan elipste, = - 1 do rusunun a rd kiriflin uzunlu u kaç birimdir? 1

22 3. H PERBOL I. Tan mlar Düzlemde, sabit iki noktaa olan uzakl klar fark n n mutlak de eri, sabit olan noktalar n kümesine hiperbol denir. (fiekil 1.11) deki sabit olarak al nan F ve F noktalar hiperbolün odaklar d r. Sabit uzunlukta a birimdir. D ve E noktalar hiperbole ait birer nokta oldu undan D E DF - DF = a birimdir. EF - EF = a birimdir. F A O A F Hiperbol e risi elips e risi gibi kapal bir e ri de ildir. II. Hiperbolün eksenleri ve özel noktalar fiekil 1.11 Analitik düzlemde, merkezi orijinde ve odaklar ekseni üzerinde olan bir hiperbol çizelim. Bu hiperbolün odaklar F ve F olsun (fiekil 1.1) a. Asal eksen: ekseni üzerindeki FF do rusuna, hiperbolün odaklar ekseni vea asal eksen denir. b. Yedek eksen: O noktas ndan, asal eksene dik olmak üzere çizilen O do rusuna, hiperbolün edek ekseni denir. Yedek eksen hiperbolü kesmedi inden, bu eksene sanal eksen de denir. Bu eksen üzerinde hiperbole ait hiç bir nokta bulunmamaktad r (fiekil 1.1) deki flekli inceleiniz. F (-c, 0) c. Hiperbolün merkezi: FF do ru parças n n orta noktas na hiperbolün merkezi denir. d. Hiperbolün köfleleri: Asal eksen ile hiperbolün kesim noktalar olan A ve A noktalar na hiperbolün köfleleri denir. E E A B(0, b) B(0, b) O fiekil 1.1 A D D F(c, 0)

23 Hiperbolün köfle noktalar n n koordinatlar, A(a, 0) ve A (-a, 0) noktalar d r. (fiekil 1.1) de, AF - AF = AF - AF = AA = a d r. OA = OA ve AA = OA = a birim oldu undan, OA = OA = a birim olur. Yedek eksen üzerinde bulunan B ve B noktalar na hiperbolün edek eksen köfleleri denir. Yedek eksen uzunlu u BB = b birimdir. Hiperbolün edek eksen köflelerinin koordinatlar : B (0, b) ve B (0, -b) noktalar d r. e. Hiperbolün odak noktalar : Hiperbolün odak noktalar F ve F noktalar d r. FF uzunlu una, odaklar aras uzunlu u denir. Odaklar aras uzunlu u FF = c birim oldu undan, OF = OF = c birim olur. Odak noktalar n n koordinatlar, F (c, 0) ve F (-c, 0) d r. (fiekil 1.1) deki DOA dik üçgeninde, Pisagor ba nt s na göre; AD = OD - OA dir. AD = OB ve OD = OF oldu undan, OB = OF - OA ve b = c - a olur. f. Merkezil hiperbol: Odaklar ekseni üzerinde ve merkezi orijinde bulunan hiperbole, merkezil hiperbol denir. O ve O eksenleri hiperbolün simetri eksenleridir. O noktas (orijin) ise hiperbolün simetri merkezidir. g. Hiperbolün d fl merkezli i: Bir hiperbolde odaklar aras uzakl n, asal eksen uzunlu una oran na, hiperbolün d fl merkezli i denir. D fl merkezli i e ile gösterirsek; e = Odaklar aras uzakl k Büük eksen uzunlu u = c a = c a d r. c > a oldu undan e> 1 dir. ÖRNEK 13: Asal eksen uzunlu u 6 birim, odaklar aras uzakl 10 birim olan ve odaklar ekseni üzerinde bulunan merkezil bir hiperbol verilior. Buna göre; a. Hiperbolün köflelerinin koordinatlar n, b. Hiperbolün odaklar n n koordinatlar n, c. Hiperbolün edek eksen uzunlu unu ve edek eksenin köflelerinin koordinatlar n, d. Hiperbolün d fl merkezli ini bulal m. e. Verilen hiperbolü analitik düzlemde çizelim. 3

24 ÇÖZÜM 13: Verilen hiperbolde ; a. Asal eksen uzunlu u 6 birim oldu undan, a = 6 birim ve a = 3 birimdir. B (0, 4) Hiperbolün köflesinin koordinatlar : A(a, 0) = A(3, 0) ve F (-5, 0) A (-3, 0) O A (3, 0) F (5, 0) A (-a, 0) = A (-3, 0) olur. B (0, -4) b. Odaklar aras uzakl 10 birim oldu undan, c = 10 birim ve c = 5 birimdir. Hiperbolün odaklar n n koordinatlar ; F(c, 0) = F(5, 0) ve F (-c, 0) = F (-5, 0) olur. c. Hiperbolün edek eksen uzunlu unu bulmak için, fiekil 1.13 c = a + b oldu undan, b = c - a ve b = (5) - (3) ; b = 5-9 ; b = 16 ise, b = 4 birimdir. Hiperbolün edek eksen uzunlu u: b = (4) = 8 birim olur. Yedek eksenin köflelerinin koordinatlar : B (0, b) = B (0, 4) ve B (0, -b) = B (0, -4) olur. d. Hiperbolün d fl merkezli i; e = c a = 5 3 tür. e. Verilen hiperbol (fiekil 1.13) de çizilmifltir. ÖRNEK 14 D fl merkezli i 3, edek eksen uzunlu u 8 birim olan bir hiperbolün asal eksen uzunlu unun kaç birim oldu unun bulal m. ÇÖZÜM 14 Yedek eksen uzunlu u, b = 8 birim oldu undan, b = 4 birimdir. D fl merkezli i 3 oldu undan, e = c a = 3 ise c = 3a d r. 4 c = a + b oldu undan, 3a = a + 4 ; 9a = a + 3 olur. Buradan, 8a = 3 ve a = 4 ise a = birimdir. O halde, asal eksen uzunlu u, a =. = 4 birim olur.

25 II. Hiperbolün çemberleri a. Asal çember : Merkezi hiperbolün merkezi ve ar çap uzunlu u a birim olan çembere hiperbolün asal çemberi denir. Hiperbolün asal çemberinin denklemi, + = a dir. (fiekil 1.14) te çizilmifltir. b. Yedek çember: Merkezi, hiperbolün merkezi ve ar çap uzunlu u b birim olan çembere hiperbolün edek ç e m b e r i d e n i r. Yedek çemberin denklemi, + = b d i r. (fiekil 1.14) te çizilmifltir. F (-c, 0) Asal Çember A (-a, 0) c. Do rultman çemberi: Merkezi, hiperbolün odaklar ndan biri ve ar çap uzunlu u a birim olan çembere hiperbolün do rultman çemberi denir. Bir hiperbolde iki tane do rultman çemberi vard r. Bunlar ; B (0, b) O B (0, -b) fiekil 1.14 Yedek Çember A (a, 0) F(c, 0) 1. Merkezi, F -c, 0 ve ar çap uzunlu u a birim olan do rultman çemberin denklemi: +c + = 4a olur.. Merkezi, F c, 0 ve ar çap uzunlu u a birim olan do rultman çemberin denklemi: - c + = 4a olur. ÖRNEK 15: Merkezil bir hiperbolün asal eksen uzunlu u 4 birim ve edek eksen uzunlu u 10 birimdir. Buna göre; a. Asal çemberinin denklemini, b. Yedek çemberinin denklemini, c. Do rultman çemberlerinin denklemlerini azal m. ÇÖZÜM 15 a. Hiperbolün asal çemberinin denklemi, + = a d r. Asal eksen uzunlu u 4 birim oldu undan, a = 4 birim ise, a = 1 birimdir. Asal çemberin denklemi, + = 144 olur. b. Hiperbolün edek çemberin denklemi, + = b dir. Yedek eksen uzunlu u 10 birim oldu undan b = 10 birim ise, b = 5 birimdir. Yedek çemberin denklemi : + = 5 olur. c. Hiperbolün do rultman çemberlerin denklemlerini azabilmek için önce, hiperbolün odaklar aras uzunlu unu bulal m: c = a + b oldu undan, 5

26 c = = = 169 ise c = 13 birim olur. Hiperbolün do rultman çemberlerinin denklemleri: - c + = 4a ise = 576 ve + c + = 4a ise = 576 olur. IV. Merkezil hiperbolün denklemi a. Odaklar ekseni üzerinde olan hiperboller Odaklar ekseni üzerinde olan hiperbolün odak noktalar F(c, 0) ve F (-c, 0) ve asal eksen uzunlu u AA = a birimdir. Merkezil bir hiperbolün üzerinde, de iflen bir P, noktas alal m. (fiekil 1.15) te, PF = + c + PF = - c + PF - PF = a oldu undan de erleri erlerine azarsak, F (-c, 0) A (-a, 0) O B (0, b) A (a, 0) B (0, -b) P (, ) F (c, 0) + c c + = a olur. Eflitli in her iki taraf n karelerini alarak gerekli k saltmalar aparsak fiekil c c +. - c c + = 4a +c + c c +c + - c + c + + -c + c + = 4a + + c - 4a = 4 - c + + c 4 +c c - a = 4 - c + + c 4 +c + 4 Her iki taraf n bir daha karelerini alarak gerekli sadelefltirmeleri aparsak, c 4 +4a c - 4 a + c - 4 a -4c a = c + + c 4 +c + 4 sadelefltirme aparsak, 4a c - 4 a - 4 a - 4c a = 0 a 4 + c - a - a - c a = 0 olur. c nin erine, c = b +a eflitli i ugulan rsa a 4 + b +a - a - a - b +a a = 0 a 4 + b + a - a - a - b a - a 4 = 0 b - a = a b vea a - b = 1 olur. 6

27 Odaklar ekseni üzerinde, asal eksen uzunlu u a birim, edek eksen uzunlu u b birim olan, merkezil bir hiperbolün genel denklemi, b - a = a b vea a - b = 1 dir. ÖRNEK 16 Denklemi 5-9 = 5 olan hiperbolün; a. Eksenlerinin uzunluklar n, b. Köflelerinin koordinatlar n, c. Odaklar aras uzunlu unu, d. Odaklar n n koordinatlar n, e. D fl merkezli ini bulal m. ÇÖZÜM 16 : 5-9 = 5 vea 9-5 = 1 hiperbolünde a. a = 9 ise a = 3 birimdir. Asal eksen uzunlu u : a =. 3 = 6 birim olur. b = 5 ise b = 5 birimdir. Yedek eksen uzunlu u: b =. 5 = 10 birim olur. b. Asal eksen köfleleri: A (a, 0) = A (3, 0) ve A (- a, 0) = A (-3, 0) olur. Yedek eksen köfleleri: B (0, b) = B (0, 5) ve B (0, -b) = B (0-5) olur. c. Odaklar aras uzakl : c = a +b oldu undan, c = ; c = 9 + 5; c = 34 c = 34 birim olur. ise c = 34 birimdir. d. Odak noktalar ekseni üzerinde oldu undan, Odak noktalar n n koordinatlar F c, 0 = F 34, 0 ve F -c, 0 = F - 34, 0 olur. e. D fl merkezli i : e = c a = 34 3 olur. ÖRNEK 17 Merkezil bir hiperbolün odak noktalar n n koordinatlar F (5, 0) ve F (-5, 0) d r. Bu hiperbol P 8, 3 3 noktas ndan geçti ine göre, bu hiperbolün denklemini azal m. 7

28 ÇÖZÜM 17 PF = PF = = = 36 = 6 birimdir. PF = = PF = = 196 = 14 birimdir. PF - PF = 14-6 = 8 birimdir. Hiperbolün asal eksen uzunlu u: a = 8 birim olur. a = 8 birim ise a= 4 birimdir. Odak noktalar n n koordinatlar F(5, 0) ve F (-5, 0) oldu undan, c = 5 birimdir. Hiperbolün edek eksen uzunlu unun ar s n bulmak için, b = c - a oldu undan, b = 5-4 = 5-16 = 9 ise b = 3 birimdir. Buna göre hiperbolün denklemi, a - b = 1 oldu undan, 16-9 = 1 vea 9-16 = 144 olur. b. Odaklar ekseni üzerinde olan hiperboller Hiperbolün odaklar ekseni üzerinde ise asal eksen ekseni ile çak fl kt r. Hiperbolün kollar eksenini kesmez. Bu hiperbolün odak noktalar n n koordinatlar F(0, c) ve F (0, -c) dir. Asal eksen köfleleri: F (0, c) A (0, a) A(0, a) ve A (0, - a) d r. (fiekil 1.16) O Bu durumda a < b ise a < b < c ve c = a + b dir. A (0, -a) F (0, -c) Hiperbolün denklemi b - a = a b vea a - b = 1 olur fiekil

29 ÖRNEK 18: Denklemi 5-16 = 400 olan hiperbolün; a. Eksenlerinin uzunluklar n, b. Köflesinin koordinatlar n, c. Odaklar aras uzunlu unu, d. Odaklar n n koordinatlar n, e. D fl merkezli ini bulal m, f. Analitik düzlemde çizimini apal m. ÇÖZÜM 18 B (5, 0) O F (0, 41) A (0, 4) A (0, -4) B (5, 0) 5-16 = 400 hiperbolünü 16 - = 1 fleklinde azabiliriz. 5 Burada a = 4 birim ve b = 5 birimdir. F (0, - 41) fiekil 1.17 a. Asal eksen uzunlu u: a =.4 = 8 birimdir. Yedek eksen uzunlu u b =. 5 = 10 birimdir. b. Asal eksen köfleleri: A(0, a) = A(0, 4) ve A (0 - a) = A (0, -4) tür. Yedek eksen köfleleri : B(b, 0) = B(5, 0) ve B (-b, 0) = B (-5, 0) olur. c. Odaklar aras uzunlu u: c = a + b oldu undan, c = = = 41 ise, c = 41 birim ve c = 41 birim olur. d. Odaklar n n koordinatlar : F 0, c = F 0, 41 ve F 0, -c = F 0, - 41 olur. e. D fl merkezli i: e = a c = 41 tür. 4 f. (fiekil 1.17) de çizimi ap lm flt r. V. Hiperbol ile bir do runun birbirine göre durumlar Denklemi b - a = a b olan merkezil hiperbol ile denklemi = m + n olan do runun birbirine göre durumlar n incelemek için, bu denklemlerin ortak çözümü ap l r. Bunun için do ru denklemini hiperbol denkleminde ugularsak; b - a m + n = a b b - a m + mn + n - a b = 0 b - a m - a mn - a n - a b = 0 denklemi elde edilir. 9

30 Bu denklemin diskriminant ; Δ = 4m n a 4-4 b - a m -a n - a b Δ = 4a b n +b - a m bulunur. Burada daima 4a b > 0 oldu undan, a. n + b - a m > 0 ise do ru hiperbolü farkl iki noktada keser. b. n + b - a m < 0 ise do ru ile hiperbol birbirini kesmez. Yani ortak noktalar oktur. c. n + b - a m = 0 ise do ru hiperbole te ettir. Te etin de me noktas n n koordinatlar P( 1, 1 ) ise, 1 = a mn b - a m = a mn -n = - a m dir. n 1 = -a m + n n = - b n d r. O halde, P - a m n, - b n olur. ÖRNEK 19: Denklemin + - = 0 olan do ru ile 3-4 = 48 denklemi ile verilen hiperbolün birbirine göre durumlar n inceleelim. Analitik düzlemde çizimini apal m. ÇÖZÜM 19: Denklemi + - = 0 do rusu ile 3-4 = 48 denklemi ile verilen hiperbolün ortak çözümünü apal m, Do runun denklemi = - oldu undan, = - oldu unda = = = = 0 denklemi bulunur. Bu denklemin diskrimant Δ = Δ = = 0 olur. Δ = 0 oldu undan do ru hiperbole te ettir. Te etin de me noktas n n koordinatlar P 1, 1 ise, 1 = - a m n = - = 16 = 8 dir. 1 = - 1 den, 1 = - 8, 1 = - 6 d r. O halde, P 8, - 6 olur. Verilen do ru ve hiperbol (fiekil 1. 18) de çizilmifltir. F A B O B A fiekil 1.18 F P(8, -6) 30

31 ÖRNEK 0 Denklemi - 3 = 71 olan merkezil hiperbol ile = - 4 do rusun u n kesim noktalar n bulal m. ÇÖZÜM 0 Denklemleri verilen hiperbol ile do runun kesim noktalar n bulmak için bu denklem sisteminin ortak çözümü ap l r. Buna göre, = = = = 0 denklemi bulunur. Bu denklemin diskriminant, Δ = Δ = = 100 = 10 Δ > 0 oldu undan, do ru hiperbolü farkl iki noktada keser. Kesim noktalar n n koorinatlar n bulmak için, 1, = -b ± Δ 4 ± 10 = ifadesinden, 1 = 4-10 = 14 a = 7 dir. = = 34 = 17 dir. Bu de erleri = - 4 denkleminde ugularsak, 1 = 7-4 = 3 tür. = 17-4 = 13 tür. O halde, kesim noktalar P 7, 3 ve K 17, 13 olur. VI. Hiperbole üzerindeki bir noktadan çizilen te et ve normalin denklemleri a. Te etin denklemi Denklemi b - a = a b olan hiperebole, üzerindeki P( 1, 1 ) noktas ndan çizilen te etin denklemini azal m. Hiperbole çizilen te etin denklemi = m + n olsun. (fiekil 1.19). Bu do ru hiperbol üzerindeki P( 1, 1 ) noktas ndan geçece i için 1 = m 1 + n olur. Buradan, n = 1 - m 1 dir. Bu denklemle, merkezil hiperbole te et olma flart olan b +n - a m = 0 ifadesinin ortak çözümünü aparsak, b m 1 - a m = 0 b m 1 + m 1 - a m = a m m + b + 1 = 0 olur. a 1 ise bu denklem m e göre ikinci dereceden bir denklemdir. P noktas nda, e rinin farkl iki te eti olmaaca na göre, bu denklemin kökleri eflit olmal d r. Buna göre, Δ = 0 olmal d r. Denklemi buna göre çözersek, m = 1 1 = a 1 - a dir. Bu de er te etin e imidir. 31

32 n = 1 - m 1 = a 1 = a = - a a 1 - a dir. P( 1, 1 ) noktas, hiperbolün üzerinde oldu undan, b 1 - a 1 = a b ; b 1 - a = a a = a 1 b Bu de er m ve n ifadesinde ugulan rsa, B. P( 1, 1 ) m = a = 1 1 a 1 b = b 1 a 1 dir. F A O A F O halde te etin denklemi, = m + n oldu undan, = b 1 a 1 - b 1 olur. B fiekil 1.19 Burada gerekli sadelefltirmeleri aparsak, 1 a - 1 b = 1 vea b 1 - a 1 = a b olur. a - = 1 denklemi ile verilen hiperbole üzerindeki b P 1, 1 noktas ndan çizilen te etin denklemi; 1-1 = 1 vea b a b 1 - a 1 = a b dir. b. Normalin denklemi Denklemi b - a = a b olan hiperbole üzerindeki P( 1, 1 ) noktas ndan çizilen normalin denklemini azal m. (fiekil 1.19) daki hiperbolün normali, de me noktas nda te ete dik oldu undan m T. m N = - 1 dir. m T = b 1 a 1 oldu undan, m N = - a 1 b 1 dir. 3-1 = m N - 1 ifadesinden, - 1 = - a 1 b 1-1 olur.

33 denklemi ile verilen hiperbole üzerindeki P( 1, 1 ) noktas ndan a - b = 1 geçen normalin denklemi ; - 1 = - a 1 b - 1 dir. 1 ÖRNEK 1: Denklemi - 3 = 6 olan merkezil hiperbole, üzerindeki P (3, ) noktas ndan çizilen te etin ve normalin denklemini azal m. ÇÖZÜM 1: Denklemi - 3 = 6 olan merkezil hiperbolü, 3 - = 1 fleklinde azabiliriz. Burada; a = 3 ve b = dir. P(3, ) noktas ndan çizilen te etin denklemi, 1 a - 1 b = 1 oldu undan, = 1 dir. Bu da, - = 1 vea = - 1 olur. Normalin denklemi: - 1 = - a 1 - b 1 oldu undan, 1 - = ; - = ; = olur..3 ÖRNEK : Denklemi - 5 = 30 olan hiperbolüne üzerindeki P(5, ) noktas ndan te et ve normali çizilior. ( > 0) a. P noktas n n koordinatlar n, b. P noktas ndan çizilen te etin denklemini, c. P noktas ndan çizilen normalin denklemini azal m. ÇÖZÜM : a. Verilen P(5, ) noktas, - 5 = 30 hiperbolü üzerinde oldu u için, bu denklemi sa lar..5-5 = 30 ; 50-5 = 30 ; 5 = 0 = 4 ise = ± dir. > 0 oldu undan = + al n r. O halde P 5, olur. b. - 5 = 30 olan merkezil hiperbolü 15 - = 1 fleklinde azabiliriz. 6 Burada; a = 15 ve b = 6 d r. P 5, noktas ndan bu hiperbole çizilen te etin denklemi, 1 a - 1 = 1 oldu undan, 5 b 15-6 = 1 dir. Bu da, 3 - = 1 ; - - 3= 0 vea = - 3 olur. 3 33

34 c. Hiperbol üzerindeki P 5, noktas ndan, 15-6 = 1 hiperbolüne çizilen normalin denklemi, - 1 = - a 1 b 1-1 ÖRNEK 3: 9 - = 36 hiperbolünün, = do rusuna paralel olan te etlerinin denklemlerini azal m. ÇÖZÜM 3: oldu undan, - = ; - = ; = olur. 1 fleklinde azabiliriz. Denklemi 9 - = 36 olan merkezil hiperbolü 4-36 = 1 Burada; a = 4 ve b = 36 d r.. = do rusuna paralel olan, hiperbolün te etinin denklemi = m +n olsun. Burada, hiperbolün te eti, verilen do rua paralel olaca için m = 5 olmal d r. = 5 + n do rusunun hiperbole te et olma flart olan b - n - a m = 0 ba nt s ndan, 36 + n - 4 (5) = 0 n - 64 = 0 ; n = 64 ; n = ± 8 dir. O halde, te etlerinin denklemleri: = ve = 5-8 olur. 34 VII. Hiperebolün köflegenleri Hiperbolün merkezinden geçen do rulara hiperbolün köflegenleri denir. Denklemi b - a = a b o l a n merkezil hiperbolün köflegen denklemi = m fleklindedir. (fiekil 1. 0). Verilen köflegen ile hiperbolün kesim noktalar n n koordinatlar, = m ile b - a = a b denklemlerinin ortak çözümü ile bulunur. b - a m = a b b - a m = a b b - a m = a b = a b b - a m den 1, = ± ab b - a m 1, = m ± F (-c, 0) P A (-a, 0) O B (0, b) A (a, 0) B (0, -b) fiekil 1.0 P F (c, 0) b - a m ab = ± abm b - a m b - a m

35 = m köflegeni ile b - a = a b hiperbolünün kesim noktalar n n koordinatlar P ab b - a m, abm ile P - ab, b - a m b - a m - abm b - a m olur. a. b - a m > 0 ise köflegen hiperbolü keser. b. b - a m < 0 ise köflegen hiperbolü kesmez. c. b - a m = 0 ise köflegen hiperbolü sonsuzda keser. Bu durumda köflegen hiperbolün bir asimptotudur. ÖRNEK 4: 9-4 = 16 denklemi ile verilen merkezil, hiperbol ile = köflegen do rusunun durumunu inceleelim. ÇÖZÜM 4: 9-4 = 16 denklemi ile verilen merkezil, hiperbol ile = köflegen do rusunun durumunu incelemek için bu denklemlerinin ortak çözümü ap l r. 9-4 = 45 ; 5 = 45 ; = 9 ise = ± 3 tür. = denkleminden, = ± 3 olur. O halde, kesim noktalar P 3, 3 ve P -3-3 olur. VIII. Hiperbolün Asimptotlar Bir hiperbol e risine sonsuzda te et olan (de me noktas sonsuzda olan) köflegenlere, hiperbolün asimptotlar denir. b - a m = 0 d r. = m do rusu (köflegeni) b - a = a b Buradan, m = b a ve m = ± b a olur. = m köflegen denkleminde m erine m = ± b a hiperbolüne asimptot ise az l rsa, hiperbolün asimptotlar n n denklemleri: = b a ve = - b a olur. Denklemleri a - b = 1 vea b - a = a b fleklinde verilen, merkezil hiperbolün asimptotlar n n denklemleri; = b a ve = - b a olan köflegen do rular d r. 35

36 ÖRNEK 5: Denklemi, 5-9 = 5 olan merkezil hiperbolün asimptotlar n n denklemlerini bulal m. ÇÖZÜM 5: Denklemi, 5-9 = 5 olan merkezil hiperbolü fleklinde az l r. Burada a = 9 ise a = 3 birimdir ve b = 5 ise b = 5 Verilen hiperbolün asimptotlar n n denklemleri: 9-5 =1 birimdir. = b a oldu undan, = 5 3 ve = - b a oldu undan, = olur. ÖRNEK 6: Denklemi, - 3 = 3 merkezil hiperbolünün asimptotlar n O ekseni ile pozitif önde kaç derecelik aç apt n bulal m. ÇÖZÜM 6: Denklemi, - 3 = 3 olan merkezil hiperbolü fleklinde azabiliriz. 3-1 = 1 Burada, a = 3 ise a = 3 birimdir. b = 1 ise b = 1 birimdir. Asimptotlar n n denklemleri: = b a ise = 1 3 ve = - b a ise = -1 3 olur. Pozitif öndeki aç için asimptotun e imi, m = 1 3 tür. tan θ = m = 1 3 ise θ = 30 dir. Hiperbolün asimptotlar ndan biri, O ekseni ile pozitif önde 30 aç apmaktad r. Negatif öndeki aç için asimptotun e imi, m = tür. tan θ = m = ise θ = 10 dir. O halde, ikinci asimptot O ekseni ile pozitif önde 10 aç apmaktad r. 36

37 VIII. kizkenar hiperbol Asal eksen uzunlu u, edek eksen uzunlu una eflit olan hiperbole, ikizkenar hiperbol denir. kizkenar hiperebolün özelikleri: a. a = b oldu undan ikizkenar hiperbolün denklemi - = a dir. b. kizkenar hiperbolün asimptot denklemleri, = ve = - tir. Bu asimptotlar birbirine diktir. c. kizkenar hiperbolde, c = a oldu undan, c = a dir. d. kizkenar hiperbolde, d fl merkezlik ; e = dir. e. kizkenar hiperbol üzerindeki P( 1, 1 ) noktas ndan çizilen te etin denklemi; 1-1 = a dir. ÖRNEK 7: Denklemi - = 9 olan ikizkenar hiperbolün, a. Asal eksen ve edek eksen uzunlu unu, b. Asal eksen ve edek eksen köflelerinin koordinatlar n, c. Odaklar aras uzunlu unu, d. Odak noktalar n n koordinatlar n, e. D fl merkezli ini, f. Asimptotlar n denklemlerini azal m. ÇÖZÜM 7: Denklemi - = 9 olan ikizkenar hiperbolü fleklinde azabiliriz. Burada a = b = 9 ise a = b = 3 birimdir. a. Asal eksen ve edek eksen uzunlu u : a = b =. 3 = 6 birimdir. b. Asal eksen köfleleri : A (a, 0) = A (3, 0) ve A (-a, 0) = A (-3, 0) olur. Yedek eksen köfleleri : B (0, b) = B (0, 3) ve B (0, -b) = B (0, -3) olur. c. Odaklar aras uzunlu u: c= 3 = 6 birim olur. c = a ise c = 3 birim oldu undan, d. Odak noktalar n n koordinatlar : F c, 0 = F 3, 0 ve F -c, 0 = F -3, 0 olur. e. D fl merkezli i: e = a c = 3 = olur. 3 f. Asimptotlar n denklemleri: = ± b a oldu undan, = ve = - olur. 9-9 = 1 37

38 ÖZET * Düzlemde sabit iki noktaa uzakl klar fark n n mutlak de eri, sabit olan noktalar n kümesine hiperbol denir. Verilen (fiekil 1.1) e göre; * O ekseni üzerindeki FF do rusuna, h i p e r b o l ü n o d a k ekseni vea asal eksen denir. * O noktas ndan asal eksene dik olmak üzere çizilen O eksenine, hiper bolün edek ekseni ( s a n a l eksen) denir. F K E A B O A D P F *FF do ru parças n n orta noktas na, hiperbolün merkezi d e n i r. E B D *FF do rusu ile hiperbolün kesim noktalar olan A ve A n o k t a l a r n a hiperbolün köfleleri denir. fiekil 1.1 * Yedek eksen üzerinde bulunan B ve B noktalar na, hiperbolün edek eksen köfleleri denir. *F ve F noktalar na hiperbolün odak noktalar, FF = c birim uzunlu una da odaklar aras uzakl denir. * Odaklar ekseni üzerinde ve merkezi orijinde bulunan hiperbole merkezil hiperbol denir. * Bir hiperbolde odaklar aras uzakl n, asal eksen uzunlu una oran na hiperbolün d fl merkezli i denir. e = a c ve e> 1 olur. * Merkezi, hiperbolün merkezi ve ar çap uzunlu u a birim olan çembere hiperbolün asal çemberi denir. Merkezi, hiperbolün merkezi ve ar çap uzunlu u b birim olan çembere, hiperbolün edek çemberi denir. Merkezi hiperbolün odaklar ndan biri ve ar çap uzunlu u a birim olan çembere hiperbolün do rultman çemberleri denir. * Odaklar ekseni üzerindeki hiperbolün odaklar aras uzunlu u, FF = c birim ve asal eksen uzunlu u, AA = a birim, edek eksen uzunlu u, BB = b b i r i m d i r. Merkezil bir hiperbolün üzerinde de iflen bir nokta P(, ) olsun. Bu hiperbolün genel denklemi, b - a = a b vea a - b = 1 dir. 38

39 *Odaklar ekseni üzerinde olan hiperbolün genel denklemi, b - a = a b vea a - b = 1 dir. *Denklemi, b - a = a b olan merkezil hiperbol ile denklemi = m + n olan do runun birbine göre durumunu incelemek için, bu denklemlerin ortak çözümü ap l r. Buna göre; a. n +b - a m > 0 ise do ru hiperbolü farkl iki nokta keser. b. n +b - a m = 0 ise do ru hiperbole te ettir. c. n +b - a m < 0 ise do ru ile hiperbol birbirini kesmez. * Denklemi, b - a = a b olan hiperbole üzerindeki P( 1, 1 ) noktas ndan çizilen te etin denklemi, Bu te et denklemini Denklemi, b - a = a b olan hiperbole üzerindeki P( 1, 1 ) noktas ndan çizilen normalin denklemi, - 1 = -a 1 - b 1 dir. 1 * Hiperbolün merkezinden geçen do rulara hiperbolün köflegenleri denir. Merkezil hiperbolün köflegen denklemi = m fleklindedir. * Bir hiperbol e risine sonsuzda te et olan köflegenlere, hiperbolün asimptotlar denir. Hiperbolün asimptotlar n n denklemi, = b 1 a 1 - b 1 dir. 1 a - 1 b = 1 vea b 1 - a 1 = a b fleklinde de azabiliriz. = ± b a tir. * Asal eksen uzunlu u, edek eksen uzunlu una eflit olan hiperbole, i k i z k e n a r hiperbol denir. kizkenar hiperbolün denklemi, - =a dir 39

40 40 IX. ALIfiTIRMALAR 1. Odak noktalar O ekseni üzerinde ve simetri merkezi O noktas olan hiperbolün, asal eksen uzunlu u a birim, edek eksen uzunlu u b birim, odaklar aras uzunlu u c birimdir. Afla da verilenleri kullanarak hiperbolün denklemlerini az n z. a. a= 5 birim ve b = 3 birimdir. b. a = 1 birim ve c = 13 birimdir. c. b = 6 birim ve c = 10 birimdir. d. a = 4 birim ve c = 5 birimdir.. Köflelerinin koordinatlar A(0, 4) ve A (0, -4) ile odaklar n n koordinatlar F (0, 5) ve F (0, -5) olan hiperbolün denklemini az n z. 3. Denklemi, 16-4 = 64 olan merkezil hiperbolün; a. Eksen uzunluklar n, b. Köflelerinin koordinatlar n, c. Odaklar n n koordinatlar n, d. Odaklar aras uzunlu unu, e. D fl merkezli ini, f. Asimptot denklemlerini az n z. 4. Odaklar O ekseninde bulunan bir hiperbolün, asal çemberinin denklemi + = 16, edek çemberinin denklemi + = 9 dur. Bu hiperbolün do rultman çemberlerinin denklemlerini az n z. 5. Denklemi - 4 = 0 olan hiperbol ile = - 10 do rusunun kesim noktalar n n kordinatlar n bulunuz. 6. Verilen P 1 (3, 0) ve P (-3, 0) noktalar na olan uzakl klar fark 4 olan noktalar n geometrik erini bulunuz. 7. Denklemi - 4 = 16 olan hiperbolün te etlerinden biri O ekseni ile 30 lik bir aç apmaktad r. Bu te etini ve de me noktas ndan geçen normalin denklemini az n z. 8. Verilen P 1, 3 noktas ndan geçen ve asimptotlar ndan biri = olan merkezil hiperbolün denklemini az n z. 9. Odaklar F(4, 0) ve F (-4, 0) ve d fl merkezli i olan hiperbolün, P (, ) noktas ndaki te et ve normalin denklemini az n z ( > 0 d r) 10. Denklemi 4 - = 8 olan hiperbol ile denklemi, - = olan do runun kesim noktalar aras ndaki uzakl k kaç birimdir?

41 4. PARABOL I. Tan mlar Düzlemde sabit bir F noktas na ve bu noktadan geçmeen sabit bir d do rusuna, uzakl klar birbirine eflit olan noktalar n geometrik erine parabol denir. fiekil 1. de, O, P ve P noktalar parabole ait birer nokta oldu undan OF = OE, P F = P K ve FP = PK olur. d K K E O P P F fiekil 1. II. Parabolün eksenleri ve özel noktalar a. Parabolün oda : Parabolde, sabit F noktas na parabolün oda denir. b. Parabolün do rultman : Paraboldeki sabit d do rusuna, parabolün do rultman do rusu denir. c. Par abolün ekseni: Parabolün odak noktas ndan geçen ve do rultman do rusuna dik olan do rua, parabolün ekseni denir. d. Parabolün tepesi: Parabol ile eksenin kesiflti i noktaa, parabolün tepesi (köflesi) denir. e. Parabolün parametre s i : Odak noktas n n do rultman do rusuna olan uzakl na, parabolün parametresi denir. Bu uzakl k p ile gösterilir (fiekil 1.) de EF d ve EF = p dir. O noktas EF do ru parças n n orta noktas oldu undan, p OE = OF = olur. Parabolün d fl merkezli i: Parabol üzerindeki her noktan n, F odak noktas na (sabit noktaa) ve do rultman d do rusuna (sabit do rua) olan uzakl klar oran na, parabolin d fl merkezli i d e n i r. D fl merkezlik e ile göserilir. Parabol üzerinde herhangi bir nokta P olsun (flekil 5.1). Bu noktan n, F odak noktas na uzakl PF, do rultman d do rusuna olan uzakl PK ise e = PK dir. FK = PF oldu undan, PF e = 1 olur. 41

42 III. Merkezil parabolün denklemi d a. Simetri ekseni ekseni, tepe noktas or ijin noktas olan merkezil parabolün denklemi Merkezil bir parabolün, F oda ile d do rultman do rusu verilsin. Bu parabolün simetri eksenini ekseni olarak alal m. Bu eksene, O tepe noktas ndan ç k lan dik do ru da ekseni olsun (fiekil 1.3). Parabolün parametresinin tan m ndan p FE = p ise OF = OE = olur. H E O p = - fiekil 1.3 P(, ) F ( p, 0) Bu duruma göre, F odak noktas n n koordinatlar do rusunun denklemi = - p olur. Parabol üzerinde de iflken bir nokta P(, ) olsun F p, 0 ve d do rultman PF = - p = - p + PH = + p + - = + p = + p dir. PF = PH oldu undan, - p + = + p olur. Her iki taraf n karesini alarak gerekli sadelefltirmeleri aparsak, - p + = +p + p 4 vea 4 - p + p 4 + = + p + p 4 4 = p olur. (fiekil 5.3) I. Simetri ekseni ekseni olan ve tepesi orijinde bulunan, F p odakl, 0 parabolün denklemi = p olur. (fiekil 1.3) de çizilmifltir. 4

ÜN TE III. ÇEMBER N ANAL T K NCELENMES

ÜN TE III. ÇEMBER N ANAL T K NCELENMES ÜN TE III. ÇEMBER N ANAL T K NCELENMES 1. G R fi. ÇEMBER N DENKLEM 3. MERKEZLER R J NDE, EKSENLER ÜZER NDE V E YA EKSENLERE T E E T LAN ÇEMBERLER N DENKLEM 4. ÇEMBER N GENEL DENKLEM 5. VER LEN ÜÇ NKTADAN

Detaylı

MAT 103 ANALİTİK GEOMETRİ I FİNAL ÇALIŞMA SORULARI

MAT 103 ANALİTİK GEOMETRİ I FİNAL ÇALIŞMA SORULARI MAT 103 ANALİTİK GEOMETRİ I FİNAL ÇALIŞMA SORULARI SORU 1. Köşeleri (1,4) (3,0) (7,2) noktaları olan ABC üçgeninin bir ikizkenar dik üçgen (İpucu:, ve vektörlerinden yararlanın) SORU 2. Bir ABC üçgeninin

Detaylı

a 2 = b 2 +c 2 a 2 +b 2 =c 2

a 2 = b 2 +c 2 a 2 +b 2 =c 2 1.1. ELİPS 1.2. HİPERBOL 1.3. ORTAK özellikler =-a 2 /c =a 2 /c K =-a 2 /c B(b,0) K =a 2 /c Asal Eksen Uzunluğu: AA =2a Yedek Eksen Uzunluğu: BB =2b p A'(-a,0) F'(-c,0) p p Odak Uzaklığı: FF =2c Dış Merkezlik:

Detaylı

ÜN TE II. UZAYDA VEKTÖR, DO RU VE DÜZLEM N ANAL T K NCELENMES

ÜN TE II. UZAYDA VEKTÖR, DO RU VE DÜZLEM N ANAL T K NCELENMES ANAL T K GEOMETR ÜN TE II. UZAYDA VEKTÖR, DO RU VE DÜZLEM N ANAL T K NCELENMES 1. ANAL T K UZAY. ANAL T K UZAY D A D K KOORD NAT EKSENLER VE ANAL T K UZAY I. Analitik uzayda koordinat sistemi II. Analitik

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE V KÜRE

GEOMETR 7 ÜN TE V KÜRE ÜN TE V KÜRE 1. KÜRE a. Tan m b. Bir Kürenin Belirli Olmas c. Bir Küre ile Bir Düzlemin Ara Kesiti 2. KÜREN N ALANI 3. KÜREN N HACM 4. KÜREDE ÖZEL PARÇALAR a. Küre Kufla I. Tan m II. Küre Kufla n n Alan

Detaylı

MATEMAT K TEST. 3. a ve b reel say lar olmak üzere, 3 a = 4 ve 3 2a b 3 = 8 oldu una göre,

MATEMAT K TEST. 3. a ve b reel say lar olmak üzere, 3 a = 4 ve 3 2a b 3 = 8 oldu una göre, MTMT K TST KKT! + u testte 80 soru vard r. + u test için ar lan cevaplama süresi 5 dakikad r. + evaplar n z, cevap ka d n n Matematik Testi için ar lan k sma iflaretleiniz.. a, b, c pozitif reel sa lard

Detaylı

PARABOL. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu

PARABOL. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu PARABL Bu bölümde birinci dereceden fonksion =f()=a+b ve ikinci dereceden fonksion =f()=a +b+c grafiklerini üzesel olarak inceleeceğiz. f()=a +b+c ikinci dereceden bir bilinmeenli polinom fonksionun grafiği

Detaylı

ege yayıncılık Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 49 1. Afla daki fonksiyonlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir?

ege yayıncılık Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 49 1. Afla daki fonksiyonlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir? Parabolün Tan m ve Tepe Noktas TEST : 9. Afla daki fonksionlardan hangisinin grafi i bir parabol belirtir? 5. Afla daki fonksionlardan hangisi A(,) noktas ndan geçer? A) f() = B) f() = f() = + f() =. f()

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE IV KON

GEOMETR 7 ÜN TE IV KON ÜN TE IV KON 1. KON K YÜZEY VE TANIMLAR 2. KON a. Tan m b. Dik Dairesel Koni I. Tan mlar II. Dik Dairesel Koninin Özelikleri III. Dönel Koni c. E ik Dairesel Koni 3. D K DA RESEL KON N N ALANI 4. DA RESEL

Detaylı

- 2-1 0 1 2 + 4a a 0 a 4a

- 2-1 0 1 2 + 4a a 0 a 4a İKİNCİ DERECEDEN FNKSİYNLARIN GRAFİKLERİ a,b,c,z R ve a 0 olmak üzere, F : R R f() = a + b + c şeklinde tanımlanan fonksionlara ikinci dereceden bir değişkenli fonksionlar denir. Bu tür fonksionların grafikleri

Detaylı

: Bir d do rusu üzerinde; A, B, C ve D noktalar alal m. d. n n uzunlu u denir ve. d d1 d2 F G. E, F d G, H d ve ise. d // d 1 2

: Bir d do rusu üzerinde; A, B, C ve D noktalar alal m. d. n n uzunlu u denir ve. d d1 d2 F G. E, F d G, H d ve ise. d // d 1 2 VI. ÖLÜM ÜZLEME VEKTÖRLER YÖNLÜ RU PRÇSI Tan m : üzlemde ve noktalar verilsin. [] n n dan e do ru önlendirildi ini düflünelim. öle do ru parçalar na, önlü do ru parçalar denir. önlü do ru parças, ile gösterilir.

Detaylı

= e DIŞ MERKEZLİK HAZİNE-1 HAZİNE-2

= e DIŞ MERKEZLİK HAZİNE-1 HAZİNE-2 HAZİNE-1 HAZİNE-2 Bir eksen üzerinde verilen noktadan geçen ve eksen ile belirli açı yaparak dönen doğrunun oluşturduğu yüzeye konik yüzey denir. Konik yüzeyin değişik düzlemler ile arakesit kümeleri çember,

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =...

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =... Üçgen, Kare ve ikdörtgen MTEMT K KRE VE KÖRTGEN Kare ve ikdörtgenin Özellikleri F E Kare ve dikdörtgenin her kenar uzunlu u birer do ru parças d r. Kare ve dikdörtgenin kenar, köfle ve aç say lar eflittir.

Detaylı

( ) ( ) ÖABT Analitik Geometri KONU TESTİ Noktanın Analitik İncelemesi. Cevap D. Cevap C. noktası y ekseni üzerinde ise, a + 4 = 0 A 0, 5 = 1+

( ) ( ) ÖABT Analitik Geometri KONU TESTİ Noktanın Analitik İncelemesi. Cevap D. Cevap C. noktası y ekseni üzerinde ise, a + 4 = 0 A 0, 5 = 1+ ÖABT Analitik Geometri KONU TESTİ Noktanın Analitik İncelemesi. a+ = b 4. a = b 0+ a b a b = b a+ b = 0. A ( a + 4, a) noktası y ekseni üzerinde ise, ( + ) a + 4 = 0 A 0, 5 a = 4 B b, b 0 noktası x ekseni

Detaylı

Konikler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Doç.Dr. Hüseyin AZCAN

Konikler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Doç.Dr. Hüseyin AZCAN Konikler Yazar Doç.Dr. Hüsein AZCAN ÜNİTE 7 Amaçlar Bu ünitei çalıştıktan sonra; lise ıllarından da tanıdığınız çember, elips, parabol ve hiperbol gibi konik kesitleri olarak adlandırılan geometrik nesneleri

Detaylı

ÜÇGEN LE LG L TEMEL KAVRAMLAR

ÜÇGEN LE LG L TEMEL KAVRAMLAR III. ÖLÜM ÜÇGN L LG L TML KVRMLR Tan m (Çokgen) : n > olmak üzere, bir düzlemde 1,, 3,..., n gibi birbirinden farkl, herhangi üçü do rusal olmayan n nokta verilsin. Uç noktalar d fl nda kesiflmeyen [ 1

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE II P RAM T

GEOMETR 7 ÜN TE II P RAM T ÜN TE II P RAM T 1. P RAM TLER N TANIMI. DÜZGÜN P RAM T a. Tan m b. Düzgün Piramidin Özelikleri. P RAM D N ALANI a. Düzgün Olmayan Piramidin Alan b. Düzgün Piramidin Alan 4. P RAM D N HACM 5. DÜZGÜN DÖRTYÜZLÜ

Detaylı

Koninin Düzlemlerle Kesiflimi Selçuk Demir* / sdemir@bilgi.edu.tr

Koninin Düzlemlerle Kesiflimi Selçuk Demir* / sdemir@bilgi.edu.tr apak onusu: oncelet Teoremleri oni. Uzayda birbirini 0 < < 90 derecede kesen iki de iflik a ve do rusu alal m. Do rulardan birini di erinin etraf nda, diyelim a y nin etraf nda oluflturduklar aç s n bozmadan

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE I PR ZMALAR

GEOMETR 7 ÜN TE I PR ZMALAR ÜN TE I PR ZMALAR 1. PR ZMAT K YÜZEY VE TANIMLAR 2. PR ZMA a. Tan m b. Prizman n Özelikleri 3. D K PR ZMA a. Tan m b. Dik Prizman n Özelikleri 4. E K PR ZMA a. Tan m b. E ik Prizman n Özelikleri 5. DÜZGÜN

Detaylı

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2005 Soru ve Yan tlar

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2005 Soru ve Yan tlar Matematik ünyas, 2005 Yaz o ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik ireysel Yar flmas 2005 Soru ve Yan tlar 1. Maliyeti üzerinden yüzde 25 kârla sat lan bir mal n sat fl fiyat ndan yüzde onluk bir

Detaylı

ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL

ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL 1. DO RULARIN D KL 2. B R DO RUNUN B R DÜZLEME D KL a. Tan m b. Düzlemde Bir Do ru Parças n n Orta Dikme Do rusu c. Bir Do runun Bir Düzleme Dikli ine Ait

Detaylı

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü nün

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü nün Matematik ünas, 003 Güz o ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Yar flmas /. ölüm o ufl Üniversitesi Matematik Kulübü nün üniversitenin ö retim üelerinin de katk - lar la düzenledi i liseleraras

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Noktanın Analitik İncelenmesi...3. Doğrunun Analitiği Analitik Düzlemde Simetri...25

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Noktanın Analitik İncelenmesi...3. Doğrunun Analitiği Analitik Düzlemde Simetri...25 İÇİNDEKİLER Ön Söz...2 Noktanın Analitik İncelenmesi...3 Doğrunun Analitiği...11 Analitik Düzlemde Simetri...25 Analitik Sistemde Eşitsizlikler...34 Çemberin Analitik İncelenmesi...40 Elips...58 Hiperbol...70

Detaylı

2. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler x 2 2x + 2m + 1 = 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2 dir. 4x 1 + 5x 2 = 7 ise m aşağıdakilerden hangisidir?

2. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler x 2 2x + 2m + 1 = 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2 dir. 4x 1 + 5x 2 = 7 ise m aşağıdakilerden hangisidir? MC www.matematikclub.com, 006 Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir3@ahoo.com.tr. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler- TEST I A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5 1. 1/ = 0 denkleminin köklerinin toplamı aşağıdakilerden

Detaylı

ÖRNEK 1: Üç basamakl 4AB say s, iki basamakl BA say s n n 13 kat ndan 7 fazlad r. Buna göre, BA say s kaçt r? ÖRNEK 2:

ÖRNEK 1: Üç basamakl 4AB say s, iki basamakl BA say s n n 13 kat ndan 7 fazlad r. Buna göre, BA say s kaçt r? ÖRNEK 2: MATEMAT K SAYILAR - I ÖRNEK : Üç basamakl 4AB sa s, iki basamakl BA sa s n n kat ndan fazlad r. Buna göre, BA sa s kaçt r? A) B) 25 C) 2 D) 2 E) 2 (ÖSS - ) ÖRNEK 2: Dört basamakl ABCD sa s, üç basamakl

Detaylı

ÜN TE IV. DÜZLEMDE VEKTÖRLER

ÜN TE IV. DÜZLEMDE VEKTÖRLER ÜN TE IV. DÜZLEMDE VEKTÖRLER 1. YÖNLÜ DO RU PRÇSI I. Yönlü Do ru Parças n n Tan m I I. Yönlü Do ru Parças n n Uzunlu u III. Yönlü Do ru Parças n n Tafl y c s IV. S f r Yönlü Do ru Parças V. Paralel Yönlü

Detaylı

ANALİTİK GEOMETRİ KARMA / TEST-1

ANALİTİK GEOMETRİ KARMA / TEST-1 NLİTİK GEMETRİ KRM / TEST-. (, ) noktasından geçen ve + = 0 doğrusuna paralel olan doğrunun eksenini kestiği noktanın ordinatı ) ) 7 ) 9 ). = (k 6) + b k = k doğrularının ekseni üzerinde dik kesişmeleri

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + u bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 1. 1 3 1 3 1 2 1 2. 5 + 7 iflleminin sonucu

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MATEMAT K TEST KKAT! + Bu bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 2 4. 4. 0,5 2. iflleminin sonucu

Detaylı

İKİNCİ DERECEDEN FONKSİYONLAR VE GRAFİKLERİ

İKİNCİ DERECEDEN FONKSİYONLAR VE GRAFİKLERİ İKİNCİ DERECEDEN FONKSİYONLAR VE GRAFİKLERİ TANIM: a, b, c R ve a olmak üzere, f : R R, = f ( ) = a + b + c fonksionuna, ikinci dereceden bir bilinmeenli fonksion denir. { } (, ) : = f ( ) R kümesinin

Detaylı

7. f(x) = 2sinx cos2x fonksiyonunun. π x 3 2 A) y = 9. f(x) = 1 2 x2 3x + 4 eğrisinin hangi noktadaki teğetinin D) ( 10 3, 4 9 ) E) ( 2 3, 56

7. f(x) = 2sinx cos2x fonksiyonunun. π x 3 2 A) y = 9. f(x) = 1 2 x2 3x + 4 eğrisinin hangi noktadaki teğetinin D) ( 10 3, 4 9 ) E) ( 2 3, 56 , 006 MC Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir@ahoo.com.tr Türev TEST I 7. f() = sin cos fonksionunun. f()= sin( + )cos( ) için f'() nin eşiti nedir? A) B) C) 0 D) E) için erel minimum değeri nedir? A) B)

Detaylı

ÇÖZÜM [KB] çizilirse, SORU. Boyutlar 9 cm ve 12 cm olan dikdörtgenin bir düzlem üzerindeki izdüflümü bir do ru parças ise, [KC] [CB] ve

ÇÖZÜM [KB] çizilirse, SORU. Boyutlar 9 cm ve 12 cm olan dikdörtgenin bir düzlem üzerindeki izdüflümü bir do ru parças ise, [KC] [CB] ve GMTR erginin bu sa s na Uza Geometri ve o runun nalitik ncelemesi konular na çözümlü sorular er almakta r. u konua, ÖSS e ç kan sorular n çözümü için gerekli temel bilgileri ve pratik ollar, sorular m

Detaylı

Ö.Y.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.Y.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.Y.S. 996 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Bir sınıftaki örencilerin nin fazlası kız örencidir. Sınıfta erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır? A) B) 8 C) 6 D) E) Çözüm Toplam öğrenci

Detaylı

Taşkın, Çetin, Abdullayeva

Taşkın, Çetin, Abdullayeva BÖLÜM Taşkın, Çetin, Abdullaeva FONKSİYONLAR.. FONKSİYON KAVRAMI Tanım : A ve B boş olmaan iki küme a A ve b B olmak üzere ( ab, ) sıralı eleman çiftine sıralı ikili denir. ( ab, ) sıralı ikilisinde a

Detaylı

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D)

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Çokgenler Dörtgenler MATEMAT K TEST 15 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? 4. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün çokgen de ildir? 2. Afla daki çokgenlerden

Detaylı

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2004 Soru ve Yan tlar

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2004 Soru ve Yan tlar o ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik ireysel Yar flmas 2004 Soru ve Yan tlar Soru. S f rdan farkl bir a say s için sonsuz ondal klarla oluflan ifadesinin de eri nedir? ise, Soru 2. 0 < < 0 olmak

Detaylı

1996 ÖYS. 2 nin 2 fazlası kız. 1. Bir sınıftaki örencilerin 5. örencidir. Sınıfta 22 erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır?

1996 ÖYS. 2 nin 2 fazlası kız. 1. Bir sınıftaki örencilerin 5. örencidir. Sınıfta 22 erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır? 996 ÖYS. Bir sınıftaki örencilerin nin fazlası kız örencidir. Sınıfta erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin saısı kaçtır? 8 C) 6 D) E) 6. Saatteki hızı V olan bir hareketti A ve B arasındaki olu

Detaylı

BÖLÜM 24 TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI

BÖLÜM 24 TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI YILLAR 966 967 968 969 97 97 97 975 976 977 978 980 98 98 98 98 985 986 987 988 989 990 99 99 99 99 995 996 997 998 006 007 ÖSS / ÖSS-I ÖYS / ÖSS-II 5 6 6 5

Detaylı

4. y=-2 doğrusundan 5 birim uzaklıkta. 5. O(0,0) başlangıç noktasından 3 birim. 6. A(1,2) ve B(5,8) noktalarından eşit. 7. x=-2 doğrusundan ve A(2,0)

4. y=-2 doğrusundan 5 birim uzaklıkta. 5. O(0,0) başlangıç noktasından 3 birim. 6. A(1,2) ve B(5,8) noktalarından eşit. 7. x=-2 doğrusundan ve A(2,0) GEOMETRİK YER HAZİNE-1 Analitik düzlemde, verilen bir ortak özelliği sağlayan P(x,y) noktalarının apsis ve ordinatı arasındaki bağıntıya Geometrik yer denklemi denir. Geometrik yer üzerindeki noktalar

Detaylı

ÜN TE II ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI

ÜN TE II ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI ÜN TE II ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI 1. ÇOKGENSEL BÖLGELER N ALANLARI 2. D KDÖRTGEN N ALANI 3. ÜÇGENSEL BÖLGELER N ALANI 4. ÜÇGENSEL ALAN PROBLEMLER ÇÖZÜLÜRKEN KULLANILACAK FORMÜLLER 5. PARALELKENARIN

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU

TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU f :R R, =f ( fonksionuna düzlemde A karşılık gelen f( +h eğri anda ki =f( P gibi olsun. f( Eğrinin P(,f( noktasındaki teğetlerini +h araştıralım. Bunun için P(,f( noktasının sağıda

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1. ÜNİTE: DÖRTGENLER DÖRTGEN VE TEMEL ELEMANLARI Herhangi üçü doğrusal olmayan A, B, C ve D noktaları verilsin. [AB], [BC], [CD] ve [DA]

Detaylı

6 II. DERECEDEN FONKSÝYONLAR 2(Parabol) (Grafikten Parabolün Denklemi-Parabol ve Doðru) LYS MATEMATÝK. y f(x) f(x)

6 II. DERECEDEN FONKSÝYONLAR 2(Parabol) (Grafikten Parabolün Denklemi-Parabol ve Doðru) LYS MATEMATÝK. y f(x) f(x) 6 II. DERECEDEN FNKSÝYNLR (Parabol) (Grafikten Parabolün Denklemi-Parabol ve Doðru) LYS MTEMTÝK 1. f(). f() 6 8 T Yukarıda grafiği verilen = f() parabolünün denklemi nedir?( = 6) Yukarıda grafiği verilen

Detaylı

Homoteti (Homothety) DÖNÜfiÜMLERLE GEOMETR. Düzlemde M sabit bir nokta ve k bir reel say olmak

Homoteti (Homothety) DÖNÜfiÜMLERLE GEOMETR. Düzlemde M sabit bir nokta ve k bir reel say olmak ÖNÜfiÜLRL GTR ¾ Homoteti (Homothet) üzlemde sabit bir nokta ve k bir reel sa olmak üzere; P = + k.(p ) ÖRNK üzlemde (5, 6) noktas n n (, 7) merkezli ve k = oranl homoteti ini bulal m. eflitli ini sa laan

Detaylı

DO RUNUN ANAL T K NCELENMES

DO RUNUN ANAL T K NCELENMES II. ÖLÜM D RUNUN NL T K NELENMES Düzleme vea uzaa noktalar n erinin belirtilmesi amac la çeflitli sistemler gelifltirilmifltir. Geometrinin temel eleman olan nokta, sa ikilisi vea üçlüsüle temsil eilmifltir.

Detaylı

NOKTANIN ANALİTİK İNCELEMESİ NOKTANIN ANALİTİK İNCELEMESİ

NOKTANIN ANALİTİK İNCELEMESİ NOKTANIN ANALİTİK İNCELEMESİ NKTANIN ANALİTİK İNCELEMESİ NKTANIN ANALİTİK İNCELEMESİ Başlangıç noktasında birbirine dik olan iki saı doğrusunun oluşturduğu sisteme "Dik Koordinat Sistemi" denir. Dik Koordinat Sisteminin belirttiği

Detaylı

12-B. Polinomlar - 1 TEST. olduğuna göre P(x - 2, y + 4) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? olduğuna göre A B kaçtır? A) 78 B) 73 C) 62 D 58 E) 33

12-B. Polinomlar - 1 TEST. olduğuna göre P(x - 2, y + 4) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? olduğuna göre A B kaçtır? A) 78 B) 73 C) 62 D 58 E) 33 -B TEST Polinomlar -. Py _, i= y- y + 5y- olduğuna göre P( -, y + ) polinomunun katsayılar toplamı. - 6 = A - 5 + - + B - olduğuna göre A B 78 B) 7 6 D 58 E) B) D) - E) -. -a- b = _ + -5i_ -ci eşitliğine

Detaylı

( KARMAŞIK SAYI MODÜL VE ÖZELLİKLERİ İKİ KARMAŞIK SAYI ARASI UZAKLIK DÜZLEMDE BELİRTTİĞİ BÖLGELER ) 1) z = z = i.z = z =... 2) z 1.

( KARMAŞIK SAYI MODÜL VE ÖZELLİKLERİ İKİ KARMAŞIK SAYI ARASI UZAKLIK DÜZLEMDE BELİRTTİĞİ BÖLGELER ) 1) z = z = i.z = z =... 2) z 1. BİR KARMAŞIK SAYININ MUTLAK DEĞERI (MODÜLÜ) Karmaşık düzlemde, bir karmaşık sayıya karşılık gelen noktanın (A noktasının), başlangıç noktasına uzaklığına bu sayının mutlak değeri (modülü) denir ve z şeklinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER UZAY AKSİYOMLARI... 001-006... 01-03 UZAYDA DOGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 04-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-014... 06-07

İÇİNDEKİLER UZAY AKSİYOMLARI... 001-006... 01-03 UZAYDA DOGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 04-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-014... 06-07 UZY GEMETRİ İÇİNDEKİLER Safa No Test No UZY KSİYMLRI... 001-00... 01-0 UZYD DGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 0-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-01... 0-07 PRİZMLR... 015-0... 08-1 KÜP... 05-00... 1-15 SİLİNDİR...

Detaylı

9. BÖLÜM. Özel Tanımlı Fonksiyonlar ÇİFT VE TEK FONKSİYONLAR: ÖRNEK ÖRNEK ÇÖZÜM ÇÖZÜM. M A T E M A T İ K

9. BÖLÜM. Özel Tanımlı Fonksiyonlar ÇİFT VE TEK FONKSİYONLAR: ÖRNEK ÖRNEK ÇÖZÜM ÇÖZÜM. M A T E M A T İ K M A T E M A T İ K www.akademitemellisesi.com ÇİFT VE TEK FONKSİYONLAR: f:ar (A R) fonksionu için, 9. BÖLÜM ) Her A için f( ) = f() ise f e çift fonksion denir. olduğundan ne tek nede çifttir. MUTL AK DEĞER

Detaylı

AYT 2018 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ. ai i İçler dışlar çarpımı yapalım. 1 ai i a i 1 ai ai i. 1 ai ai 1 ai ai 0 2ai a 0 olmalıdır.

AYT 2018 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ. ai i İçler dışlar çarpımı yapalım. 1 ai i a i 1 ai ai i. 1 ai ai 1 ai ai 0 2ai a 0 olmalıdır. AYT 08 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ ai i İçler dışlar çarpımı yapalım. ai ai i ai ai aii ai ai ai ai 0 ai a 0 olmalıdır. Cevap : E 8 in asal çarpanları ve 3 tür. 8.3 3 40 ın asal çarpanları ve 5 tir. 40.5 İkisinde

Detaylı

f : R + R, f(x) = log a 0 < a < 1 için f(x) = log a a. f : ;, 4m R, f(x) = log2 x b. f : R + R, f(x) = log 1, f(2) = 2 2

f : R + R, f(x) = log a 0 < a < 1 için f(x) = log a a. f : ;, 4m R, f(x) = log2 x b. f : R + R, f(x) = log 1, f(2) = 2 2 Fonksionlar f : R R, f() = a Fonksionunun Grafi i f : R R, f() = log a Fonksionunun Grafi i a > için f() = a üstel fonksionunun grafi i andaki gibidir. = a a > için f() = log a fonksionunun grafi i andaki

Detaylı

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar

YGS Soru Bankas MATEMAT K Temel Kavramlar 9. 7 = 3.3.3, 07 = 3.3.3 007 = 3.3.3, 0007 = 3.3.3,... Yukar daki örüntüye göre, afla daki say lar n hangisi 81'in kat d r? A) 00 007 B) 0 000 007 C) 000 000 007 D) 00 000 000 007 13. Ard fl k 5 pozitif

Detaylı

Çokgenler. Dörtgenler. Çember. Simetri. Örüntü ve Süslemeler. Düzlem. Geometrik Cisimler

Çokgenler. Dörtgenler. Çember. Simetri. Örüntü ve Süslemeler. Düzlem. Geometrik Cisimler MTEMT K Çokgenler örtgenler Çember Simetri Örüntü ve Süslemeler üzlem Geometrik isimler Temel Kaynak 5 Çokgenler ÇOKGENLER E F En az üç do ru parças n n, birer uçlar ortak olacak flekilde ard fl k olarak

Detaylı

PARABOL. Merkezil parabol. 2px. 2py F 0, 2 F,0. Şekil I. Şekil II. p Odağı F 2. Odağı F 0, Doğrultmanı x. Doğrultmanı y

PARABOL. Merkezil parabol. 2px. 2py F 0, 2 F,0. Şekil I. Şekil II. p Odağı F 2. Odağı F 0, Doğrultmanı x. Doğrultmanı y ARABL Tanım: Düzlemde verilen sabit bir noktası ile bir d doğrusuna uzaklıkları eşit olan noktaların geometrik erine arabol denir. Sabit noktaa arabolün odağı; doğrua ise doğrultmanı denir. Merkezil arabol

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

EKSTREMUM PROBLEMLERİ. Örnek: Çözüm: Örnek: Çözüm:

EKSTREMUM PROBLEMLERİ. Örnek: Çözüm: Örnek: Çözüm: EKSTREMUM PROBLEMLERİ Ekstremum Problemleri Bu tür problemlerde bir büyüklüğün (çokluğun alabileceği en büyük (maksimum değer ya da en küçük (minimum değer bulunmak istenir. İstenen çokluk bir değişkenin

Detaylı

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674 kapak safası İÇİNDEKİLER. ÜNİTE FNKSİYNLARDA İŞLEMLER VE UYGULAMALARI Fonksionların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri... 4 Tek ve Çift Fonksionlar... 4 Fonksionlarda İşlemler... 6 Konu Testleri -...

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

PROJE ADI: Bir Koniğin Üzerindeki Veya Dışındaki Bir Noktadan Çizilen Teğetlerin Denklemlerini Matrisler Yardımıyla Bulma

PROJE ADI: Bir Koniğin Üzerindeki Veya Dışındaki Bir Noktadan Çizilen Teğetlerin Denklemlerini Matrisler Yardımıyla Bulma PROJE ADI: Bir Koniğin Üzerindeki Veya Dışındaki Bir oktadan Çizilen Teğetlerin Denklemlerini Matrisler Yardımıyla Bulma PROJEİ AMACI: Bu projede herhangi bir koniğin üzerindeki veya dışındaki bir noktadan

Detaylı

PARABOL Test -1. y x 2x m 1 parabolü x eksenini kesmiyorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

PARABOL Test -1. y x 2x m 1 parabolü x eksenini kesmiyorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir? PROL est -. m parabolü eksenini kesmiorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir?. f a b c (, ) ) (, ) (, ) (, ) ( 6, ). m parabolü eksenini iki farklı noktada kesmektedir. una göre,

Detaylı

ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR

ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR Fonksionlar ve Özel Tanımlı Fonksionlar Özel tanımlı fonksionlar konusu fonksionların alt bir dalıdır. Bu konuu daha ii anlaabilmemiz için fonksionlar ile ilgili bilgilerimizi

Detaylı

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür.

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür. - 1 - ÖĞRENME ALANI CEBİR BÖLÜM KARMAŞIK SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Karmaşık Sayılar Karmaşık Sayıların Kutupsal Biçimi KARMAŞIK SAYILAR Kazanım 1 : Gerçek sayılar kümesini genişletme gereğini örneklerle

Detaylı

LYS Y OĞRU MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a ve b asal

Detaylı

Örnek...1 : f (x)=2x 2 5x+6 parabolü K(2,p) noktasından geçiyorsa p kaçtır? Örnek...2 : Aşağıda çeşitli parabol grafikleri verilmiştir incele yi niz.

Örnek...1 : f (x)=2x 2 5x+6 parabolü K(2,p) noktasından geçiyorsa p kaçtır? Örnek...2 : Aşağıda çeşitli parabol grafikleri verilmiştir incele yi niz. a, b,c R,a 0 olmak koşulula f ()=a 2 +b+c fonksionuna ikinci dereceden bir değişkenli fonksion ve bu fonksionun belirttiği eğrie de parabol denir. Uarı ir parabolün grafiği başkatsaı olan a saısına bağlı

Detaylı

1994 ÖYS. 6. x, y, z sıfırdan büyük birer tam sayı ve 2x+3y-z=94 olduğuna göre, x in en küçük değeri kaçtır?

1994 ÖYS. 6. x, y, z sıfırdan büyük birer tam sayı ve 2x+3y-z=94 olduğuna göre, x in en küçük değeri kaçtır? 99 ÖYS. Üç basamaklı abc sayısının birler basamağı tür. Birler basamağı ile yüzler basamağı değiştirildiğinde oluşan yeni sayı, abc sayısından 97 küçüktür. Buna göre, abc sayısının yüzler basamağı kaçtır?.,

Detaylı

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Yar flmas 2003 Bireysel Yar flma Soru ve Çözümleri

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Yar flmas 2003 Bireysel Yar flma Soru ve Çözümleri o ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Yar flmas 2003 ireysel Yar flma Soru ve Çözümleri olamayaca ndan (çünkü bir kareköke eflit), y = 1/2 bulunur. olay s yla = y 2 = 1/4. 2a + 4b = 6a 3b oldu

Detaylı

Parametrik doğru denklemleri 1

Parametrik doğru denklemleri 1 Parametrik doğru denklemleri 1 A noktasından geçen, doğrultman (doğrultu) vektörü w olan d doğrusunun, k parametresine göre parametrik denklemi: AP k w P A k w P A k w P A k W (P değişken nokta) A w P

Detaylı

POLİNOMLAR I MATEMATİK LYS / 2012 A1. 1. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? 6. ( ) ( ) 3 ( ) 2. 2. ( ) n 7 8. ( ) 3 2 3. ( ) 2 4.

POLİNOMLAR I MATEMATİK LYS / 2012 A1. 1. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? 6. ( ) ( ) 3 ( ) 2. 2. ( ) n 7 8. ( ) 3 2 3. ( ) 2 4. POLİNOMLAR I MATEMATİK. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? I. ( ) P = + II. ( ) P = + III. ( ) + + P = + 6. ( ) ( ) ( ) P = a b a + b sabit polinom olduğuna göre ( ) ( ) ( ) P a +P b +P 0 toplamı kaçtır?

Detaylı

12. SINIF. Fonksiyonlar - 1 TEST. 1. kx + 6 fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre aşağıdakilerden hangisidir? k. = 1 olduğuna göre k. kaçtır?

12. SINIF. Fonksiyonlar - 1 TEST. 1. kx + 6 fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre aşağıdakilerden hangisidir? k. = 1 olduğuna göre k. kaçtır? . SINIF M Fonksionlar. f ( + a ) + vef( ) 7 olduğuna göre a kaçtır? E) TEST. f ( ) k + 6 fonksionu sabit fonksion olduğuna f ( ) göre aşağıdakilerden k E). f( ) 6 k ve f ( ) olduğuna göre k kaçtır? E)

Detaylı

Ç NDEK LER. Bölüm 4: Üslü Say lar...44 Üslü fadeler...44 Al t rmalar...47 Test Sorular...49

Ç NDEK LER. Bölüm 4: Üslü Say lar...44 Üslü fadeler...44 Al t rmalar...47 Test Sorular...49 Ç NDEK LER Bölüm1: Say Sistemleri...1 Say Sistemi...2 Desimal (Onluk) Say Sistemi...2 Say Basamaklar ve Taban...4 Binary ( kilik) Say Sistemi...4 Oktal (Sekizlik) Say Sistemi...7 Heksadesimal (Onalt l

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tekrar Zamanı TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU ÇÖZÜMLÜ TEST 1... 52 ÇÖZÜMLÜ TEST 2... 54 MAKS. - MİN. PROBLEMLERİ. Uygulama Zamanı 1...

İÇİNDEKİLER. Tekrar Zamanı TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU ÇÖZÜMLÜ TEST 1... 52 ÇÖZÜMLÜ TEST 2... 54 MAKS. - MİN. PROBLEMLERİ. Uygulama Zamanı 1... İÇİNDEKİLER TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU Teğet ve Normal Doğruların Eğimi... Teğet Doğrusunun Eğim Açısı... Teğet ve Normal Denklemleri... Eğrinin Teğetine Paralel ve Dik Doğrular... Grafikte Teğet I... 5

Detaylı

2010 oldu¼gundan x 2 = 2010 ve

2010 oldu¼gundan x 2 = 2010 ve ) 444400 say s ndaki rakamlar n yerleri de¼giştirilerek 7 basamakl kaç farkl say yaz labilir? Çözüm : Bu rakamlar n bütün farkl 7 li dizilişlerinin say s 7! olacakt r. Bu dizilişlerin 4!! soldan ilk rakam

Detaylı

KUTUPSAL KOORDİNATLAR

KUTUPSAL KOORDİNATLAR KUTUPSAL KOORDİNATLAR Geometride, bir noktanın konumunu belirtmek için değişik yöntemler uygulanır. Örnek olarak çok kullanılan Kartezyen (Dik ) Koordinat sistemini anımsatarak çalışmamıza başlayalım.

Detaylı

Cebirsel Fonksiyonlar

Cebirsel Fonksiyonlar Cebirsel Fonksiyonlar Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 4 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; polinom, rasyonel ve cebirsel fonksiyonları tanıyacak ve bu türden bazı fonksiyonların grafiklerini öğrenmiş

Detaylı

1998 ÖYS. orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7

1998 ÖYS. orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7 998 ÖYS. Üç basamaklı bir doğal sayısının 7 katı, iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir? orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı

Detaylı

Y ll k Plan MATEMAT K 8. SINIF Ö RETMEN KILAVUZ K TABI

Y ll k Plan MATEMAT K 8. SINIF Ö RETMEN KILAVUZ K TABI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN MATEMAT K 8. SINIF Ö RETMEN KILAVUZ K TABI 9 SINIF : 8 LEND R LM fi Y I L L I K P L A N ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER. Do ru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler infla eder, çizer

Detaylı

ÜN TE III L NEER CEB R

ÜN TE III L NEER CEB R ÜN TE III L NEER CEB R MATR SLER Matrisin ki matrisin eflitli i Toplama ifllemi ve özellikleri Matrislerde skalarla çarpma ifllemi ve özellikleri Matrislerde çarpma ifllemi Çarpma ifllemine göre birim

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Yrd.Doç.Dr.Ömer TARAKÇI İÇİNDEKİLER HEDEFLER DOĞRULAR VE PARABOLLER

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Yrd.Doç.Dr.Ömer TARAKÇI İÇİNDEKİLER HEDEFLER DOĞRULAR VE PARABOLLER HEDEFLER İÇİNDEKİLER DOĞRULAR VE PARABOLLER Birinci Dereceden Polinom Fonksiyonlar ve Doğru Doğru Denklemlerinin Bulunması İkinci Dereceden Polinom Fonksiyonlar ve Parabol MATEMATİK-1 Yrd.Doç.Dr.Ömer TARAKÇI

Detaylı

Fonksiyonlar ve Grafikleri

Fonksiyonlar ve Grafikleri Fonksionlar ve Grafikleri Isınma Hareketleri Aşağıda verilenleri inceleiniz. A f f(a) 7 f: Çocukları annelerine götürüor. Fonksion olma şartı: Her çocuğun annesi olmalı ve bir tane olmalı. ( çocuk annenin

Detaylı

2.2 Bazıözel fonksiyonlar

2.2 Bazıözel fonksiyonlar . Bazıözel fonksionlar Kuvvet fonksionu, polinomlar ve rasonel fonksionlar, mutlak değer ve tam değer fonksionları, pratik grafik çizimleri. 1-) Lineer fonksionlar: m ve n sabit saılar olmak üzere f()

Detaylı

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler Geometri Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler ncele, bul flekilleri Çemberleri, üçgenleri, Resimdeki kareleri. Dikdörtgen hangileri? C S MLER

Detaylı

2014 LYS MATEMATİK. x lü terimin 1, 3. 3 ab olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? 2b a ifade- sinin değeri kaçtır? olduğuna göre, x.

2014 LYS MATEMATİK. x lü terimin 1, 3. 3 ab olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? 2b a ifade- sinin değeri kaçtır? olduğuna göre, x. 4 LYS MATEMATİK. a b b a ifade- ab olduğuna göre, sinin değeri kaçtır? 5. ifadesinin değeri kaçtır? 5. P() polinomunda katsaısı kaçtır? 4 lü terimin 4 log log çarpımının değeri kaçtır? 6. 4 olduğuna göre,.

Detaylı

DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELEMESİ

DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELEMESİ Koordinatlar DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELEMESİ Bilindiği gibi, düzlemdeki her bir noktaya bir (a,b) sıralı ikilisi, her bir (a,b) sıralı ikilisine bir nokta karşılık gelir. Eğer bir A noktasına karşılık gelen

Detaylı

sözel geometri soruları

sözel geometri soruları YAYINLARI sözel geometri soruları LYS Konu Testi: 01 1. Bir üçgenin bir iç aç s n n ölçüsü di er iki iç aç s n n ölçüleri toplam na eflittir. Bu üçgen için afla dakilerden hangisi kesinlikle do rudur?

Detaylı

ÜN TE II ÜÇGENLERDE BENZERL K

ÜN TE II ÜÇGENLERDE BENZERL K ÜN TE II ÜÇGENLERDE BENZERL K 1. ÜÇGENLERDE BENZERL N TANIMI. ORANTININ ÖZEL KLER 3. ÜÇGENLERDE BENZERL K TEOREMLER * K.A.K. Benzerlik Teoremi * A.A.A. Benzerlik Teoremi * Verilen Bir Do ru Parças n stenen

Detaylı

[ AN ] doğrusu açıortay olduğundan;

[ AN ] doğrusu açıortay olduğundan; . Bir havuzu bir musluk 6 saatte, başka bir musluk 8 saatte dolduruyor. Bu iki musluk kapalı iken, havuzun altında bulunan üçüncü bir musluk, dolu havuzu saatte boşaltabiliyor. Üç musluk birden açılırsa,boş

Detaylı

Fonksiyonlar ve Grafikleri

Fonksiyonlar ve Grafikleri Fonksionlar ve Grafikleri Isınma Hareketleri Aşağıda verilenleri inceleiniz. A f f(a) 7 çocuk baan f: Çocukları annelerine götürüor. Fonksion olma şartı: Her çocuğun annesi olmalı ve bir tane olmalı. (

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULLARDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA. (YGS ve LYS na) HAZIRLIK İÇİN. Örnek çözümlü. Deneme sınavlı GEOMETRİ-2.

LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULLARDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA. (YGS ve LYS na) HAZIRLIK İÇİN. Örnek çözümlü. Deneme sınavlı GEOMETRİ-2. LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULLARDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA (YGS ve LYS na) HAZIRLIK İÇİN Konu anlatımlı Örnek çözümlü Test çözümlü Test sorulu Deneme sınavlı GEOMETRİ-2 Hazırlayan Erol GEDİKLİ Matematik

Detaylı

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol ORGANİZASYON ŞEMASI . BÖLÜM Polinomlar... 7. BÖLÜM II. Dereceden Denklemler.... BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler... 9. BÖLÜM Parabol... 5 5. BÖLÜM Trigonometri... 69 6. BÖLÜM Karmaşık Sayılar... 09 7.

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ. Bu testte 50 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan

Detaylı

BÖLÜM 1 1- KOMPLEKS (KARMAŞIK) SAYILAR 1-1 KARMAŞIK SAYILAR VE ÖZELLİKLERİ

BÖLÜM 1 1- KOMPLEKS (KARMAŞIK) SAYILAR 1-1 KARMAŞIK SAYILAR VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM - KOMPLEKS (KARMAŞIK) SAYILAR - KARMAŞIK SAYILAR VE ÖELLİKLERİ ax + bx +c ikinci derece denkleminin < iken reel köklerinin olmadığını biliyoruz. Örneğin x + denkleminin reel sayılar kümesinde çözümü

Detaylı

4. y=-2 doğrusundan 5 birim uzaklıkta. 5. O(0,0) başlangıç noktasından 3 birim. 6. A(1,2) ve B(5,8) noktalarından eşit. 7. x=-2 doğrusundan ve A(2,0)

4. y=-2 doğrusundan 5 birim uzaklıkta. 5. O(0,0) başlangıç noktasından 3 birim. 6. A(1,2) ve B(5,8) noktalarından eşit. 7. x=-2 doğrusundan ve A(2,0) GEOMETRİK YER HAZİNE-1 Analitik düzlemde, verilen bir ortak özelliği sağlayan P(x,y) noktalarının apsis ve ordinatı arasındaki bağıntıya Geometrik yer denklemi denir. 4. y=-2 doğrusundan 5 birim uzaklıkta

Detaylı

13. 2x y + z = 3 E) 1. (Cevap B) 14. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın boyu 10 metre, eni 5 metre. Çözüm Yayınları

13. 2x y + z = 3 E) 1. (Cevap B) 14. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın boyu 10 metre, eni 5 metre. Çözüm Yayınları Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümleri BÖLÜM 04 Test 0. y = y = 6 denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden A) {(, 4)} B) {(, )} C) {(, 4)} D) {( 4, )} E) {(, )}./ y = / y = 6 5 = 5 = = için y

Detaylı

25. f: R { 4} R 28. ( ) 3 2 ( ) 26. a ve b reel sayılar olmak üzere, 27. ( ) eğrisinin dönüm noktasının ordinatı 10 olduğuna göre, m kaçtır?

25. f: R { 4} R 28. ( ) 3 2 ( ) 26. a ve b reel sayılar olmak üzere, 27. ( ) eğrisinin dönüm noktasının ordinatı 10 olduğuna göre, m kaçtır? . f: R { 4} R, > ise ( ) 4 f =, ise 6 8. ( ) f = 6 + m + 4 eğrisinin dönüm noktasının ordinatı olduğuna göre, m kaçtır? ) 7 ) 8 ) 9 ) E) fonksiyonu aşağıdaki değerlerinin hangisinde süreksizdir? ) ) )

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabol Denkleminin Yazılması

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabol Denkleminin Yazılması www.mustafaagci.com.tr, 11 Cebir Notları Mustafa YAĞCI, agcimustafa@ahoo.com Parabol Denkleminin Yazılması B ir doğru kaç noktasıla bellidi? İki, değil mi Çünkü tek bir noktadan geçen istediğimiz kadar

Detaylı

alalım. O noktasına, bu eksenlerin sıfır noktası(orijin, merkez) denir. Pozitif sayılar, yatay

alalım. O noktasına, bu eksenlerin sıfır noktası(orijin, merkez) denir. Pozitif sayılar, yatay 1 DİK (KARTEZYEN) KOORDİNAT SİSTEMİ: Bir O noktasında dik olarak kesişen ata ve düşe doğrultudaki iki saı eksenini ele alalım. O noktasına, u eksenlerin sıfır noktası(orijin, merkez) denir. Pozitif saılar,

Detaylı