Birimimizin 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu ile yılları Stratejik Planı hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Birimimizin 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu ile 2009-2014 yılları Stratejik Planı hazırlanarak ekte sunulmuştur."

Transkript

1 Sayı : B.30.2.NKU / 31/03/2008 Konu : yılları Stratejik Planı ve 2007 Kurumsal Değerlendirme Raporu NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE, Birimimizin 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu ile yılları Stratejik Planı hazırlanarak ekte sunulmuştur. Prof. Dr. Ahmet ÇITIR DEKAN Ekler: 1-) Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, (11 Takım) 2-) yılları Stratejik Planları, Sürüm No.1 (11 Takım) 1

2 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Mart

3 Đçindekiler listesi 1. Giriş...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Yönetici Özeti Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin tarihçesi Birim organizasyon şeması Özdeğerlendirme Girdiler Kurumsal nitelikler ve özellikler Eğitim ve öğretim süreçleri Araştırma ve geliştirme süreçleri Uygulama ve Hizmet Süreçleri Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme Çalışmaları Paydaş analizi SWOT (GZFT) analizi Özdeğerlendirme Çevre değerlendirmesi Birimin misyonu Birimin vizyonu Birimin temel değerleri Stratejik değerlendirme Sonuç Kaynakça Ekler...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Performans göstergeleri tablosu...hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3

4 Tablo listesi Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Tablo 3 Birim gelişim tablosu Tablo 4 Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu üye listesi Tablo 5 Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üye listesi Tablo 6 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Tablo 7 Birim lisans programları üniversite giriş puan ortalamaları Tablo 8 Meslek Yüksekokulu ortaöğretim başarı puan ortalamaları Tablo 9 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Tablo 10 Kurumsal nitelikler veri tablosu Tablo 11 Akademik personel Tablo 12 Birim 2007 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları Tablo 13 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 14 Mezun öğrenci Tablo 15 Birime bağlı bölüm ve programları Tablo 16 Đngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisans Ders Programı: Güz ve Bahar yarıyılları...hata! Yer işareti tanımlanmamış. Tablo 17 Örnek ders karnesi- Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dilbilgisi I/II...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Tablo 18 Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Yüksek Lisans Programı ders içerikleri...hata! Yer işareti tanımlanmamış. Tablo 19 Araştırma ve geliştirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 20 Bilimsel yayın ve etkinlik sayıları Tablo 21 Uygulama ve Hizmet Süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 22 Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 23 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirme tablosu Tablo 24 Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme tablosu.. 62 Tablo 25 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme tablosu Tablo 26 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme tablosu Tablo 27 Paydaşlar Tablo 28 YÖDEK Performans göstergeleri sürüm no. 1.0Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Şekil listesi Şekil 1 Birim Organizasyon Şeması

5 Sunuş Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu ve yılları Stratejik Planı belgede yer alan ana başlıklar altında sunulmaktadır. Birimimiz zaman içerisinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını verimli bir şekilde sürdürebilmek amacı ile Üniversite düzeyinde çalışma ve eğitim toplantılarına katılmış olup Birimimizin eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme ile toplum hizmetleri alanlarında vermiş olduğu hizmetlerin kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Emeği geçen birim kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışma grubu Koordinatör ve üyeleri ile çeşitli şekillerde çalışmalarımıza yardımcı olan Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ne teşekkürlerimi sunarım. Prof.Dr.Ahmet ÇITIR Dekan Tekirdağ, Mart 2008, Eylül

6 1. Giriş 1.1. Dokümanın Amacı Bu dokümanın amacı Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu ve yılları Stratejik Planını sunmaktır Dokümanın Kapsamı Bu belgenin hazırlanmasında YÖDEK Rehberi ve DPT tarafından hazırlanmış bulunan Stratejik Planlama Kılavuzu esas alınmıştır Tanımlar ve Kavramlar Akademik Birimimiz tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları sırasında benzer bir dil kullanmayı sağlamak amacı ile kullanılan temel tanımlar ve kavramlar aşağıda verilmiştir. Birey Hedefleri: Birimimizin belirlemiş olduğu hedeflerini gerçekleştirmek için Birimimizde çalışan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalışmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerdir. Birimimizin hedefi, o hedefi gerçekleştirecek olan bireylerin hedeflerine dönüştürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçekleştirdiklerinde, Birimimizin hedefi gerçekleşmiş olur. Birim Hedefleri: Üniversitemizin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda Birimimizin ulaşmak istediği noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflerin net anlaşılır ve ölçülebilir etkinlik ve eylemleri içermesi gerekir. Birim hedefleri, kurumsal değerlendirmede Üniversitenin; Birim bazında değerlendirmelerde alt birimlerin (bölümlerin) hedeflerini kapsamaktadır. Birimimiz Öğrenci Konseyi: Birimimiz öğrencilerinin kendi aralarında ilgili yönetmelik ışığında demokratik usullerle kurdukları Birimimizin öğrenci birliğidir. Birim öğrenci konseyi Birimimizin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarında öğrenci temsilcileri aracılığı ile rol almıştır. Birimimiz Yıllık Değerlendirme Raporu: Birimimizin, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve Birimimiz tarafından her yıl hazırlanan raporudur. Birimimizin Misyonu: Birimimizin kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleridir. Birimimizin Vizyonu: Birimimizin gelecekte ulaşmak istediği idealleridir. Çevre Değerlendirme: Birimimizin stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların Birimimiz ile ilişkileri, yasal uygulamalar, eğitim-öğretim teknolojilerindeki gelişmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası gelişmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ikinci adımıdır. Faaliyet ve Projeler: Birimimizin stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. 6

7 Đyileştirme Eylem Planları: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. Đyileştirme: Birimimizde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalışmalardır. Kalite Geliştirme: Birimimizin, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesidir. Kaynak Planlaması: Birimimizin hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. Kurum Đçi Periyodik Gözden Geçirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Birimimizde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen ekiplerdir. Bu ekiplerimiz eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve idari hizmetler ve toplum hizmetleri alanlarında çalışmışlardır. Kurumsal Değerlendirme: Birimimizin YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme sürecinin ilk ayağıdır. Kurumsal Hedefler: Birimimizin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir. Özdeğerlendirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Birimimiz Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ilk ayağıdır. Performans Göstergesi: Birimimiz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. Performans: Birimimizin, belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesidir. Politika: Birimimizin günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımlardır. Sorgulama ve Ölçme: Birimimizin belirlemiş olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçekleştirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. Strateji: Birimimizin temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımdır. Stratejik Hedefler: Birimimizin, misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan amaçlarıdır. Stratejik Plan Uygulama Süreci: Birimimiz tarafından yapılan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir. Stratejik Planlama Öncesi Çalışmalar: Stratejik planlama çalışmasına başlamadan önce yapılması gereken çalışmalardır. Şunları kapsar: Planlama kurulunun oluşturulması, Stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi, Kurumun paydaşlarının belirlenmesi, Planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi, Kurumsal varsayımların oluşturulması, Değerlendirmede ne tür bilgilerin kullanılacağına karar verilmesi ve Stratejik planlama yol haritasının oluşturulması. 7

8 Stratejik Planlama: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, dış değerlendirme sonuçlarına göre önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecidir. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme süreçlerinin ikinci ayağıdır. Süreç: Belirli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen sonuçları oluşturmak için Birimimiz tarafından gerçekleştirilen eylemlerin bütünüdür. SWOT (GZFT) Analizi: Birimimizin kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliştirildiği analizdir. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama sürecinin girdisidir. Uygulama Planı: Birimimizin, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG): Üniversitemizdeki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu kuruldur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonudur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu nun (YÖDEK) yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversitelerarası Kuruludur. (ÜAK) 8

9 2. Yönetici Özeti Bu rapor ile Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesinin 2007 yılı kurumsal değerlendirme raporu ile bu rapora dayanan yılları stratejik planı sunulmuştur. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme raporu, yılları stratejik planı, fakültenin vizyon, misyon ve temel değerleri ile kurumsal öz değerlendirme sonuçları yanı sıra, fakültenin geleceğinin planlanması ve faaliyetlerinde kalitenin artırılmasına rehberlik edecek stratejileri içermektedir. Hazırlanan rapor 4 temel bölümden oluşmaktadır. Đlk bölüm Giriş bölümüdür. Bu bölümde fakültede yürütülen kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarının örgütlenmesine ilişkin bilgiler yeralmıştır. Ziraat fakültesinin tarihçesi ve organizasyon şemasının da yeraldığı bu bölümde kapak, sunuş, içindekiler sayfaları, giriş, yönetici özeti profesyonel raporlama çalışmasının ana unsurları olarak bulunmaktadır. Kurumsal değerlendirme başlığını taşıyan ikinci bölümde Ziraat fakültesinin 2007 yılı kurumsal değerlendirme çalışmaları sunulmuştur. Özdeğerlendirme çalışmaları, Çevre değerlendirme çalışmaları, SWOT analizi bu bölümde incelenen 3 alt başlıktır. Özdeğerlendirme çalışmaları alt başlığı çerçevesinde girdiler, kurumsal nitelikler ve özellikler, eğitim ve öğretim süreçleri, araştırma, geliştirme ve uygulama süreçleri, idari süreçler, yapısal ve davranışsal yönetim özellikleri, sonuçların değerlendirilmesi konuları yeralmıştır. Çevre değerlendirmesi alt başlığında ise 2007 yılı ilgili bölüm değerlendirme çalışmaları, iç ve dış paydaş analizinin sonuçları çizelge halinde verilmiştir. Kurumsal değerlendirme bölümünün son alt başlığı SWOT (GZFT) analizi dir. Raporun 3.cü bölümü yılları stratejik planlarının yeraldığı Stratejik Planlama bölümüdür. Stratejik planlama çalışmasının sonuçları iki alt bölüm halinde verilmiştir. Đlk alt bölümde fakültenin misyonu, vizyonu ile temel değerleri, birimin kurumsal kimliği olarak sunulmuştur. Đkinci alt bölümde ise stratejik değerlendirme çalışmasının sonuçları yeralmıştır. Son bölümde ise planlama çalışmasında elde edilmiş olan sonuçlar kısaca özetlenmiştir. Raporun hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar, planın metninde yer almayıp belgede yer almasında yarar görülmüş olan diğer çalışmalar ve tablolar bu bölümde yeralmıştır. Özdeğerlendirme çalısması Birim/Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Kurulları tarafından birim/bölüm düzeyinde gerçeklestirilmis olup YÖDEK Rehberinde yer alan tablo örneğinde olduğu üzere bu birimler tarafından verilen değerlendirme notlarının ortalaması 9

10 gösterilen sekilde alınarak Üniversite ortalaması tüm özdeğerlendirme baslıkları bulunmustur. Sonuçlar asağıdaki tabloda verilmistir. YÖDEK beklenen düzey e dayalı beş ölçekli bir değerlendirme sistemi özdeğerlendirme çalısmasında kullanılmıstır. -Beklenen düzeyin çok altı: 1 puan -Beklenen düzeyin altı: 2 puan -Beklenen düzey: 3 puan -Beklenen düzeyin üstü: 4 puan -Beklenen düzeyin çok üstü: 5 puan NKU Ziraat Fakültesi Özet Özdeğerlendirme Tabloları No Özdeğerlendirme Başlıkları Değerlendirme Notu Ortalaması 1 Girdiler (Kaynaklar ve ilişkiler) 2,9 2 Kurumsal nitelikler ve özellikler 2,5 3 Eğitim ve ögretim süreçleri 3,1 4 Ara ş tırma ve geliştirme süreçleri 2,2 5 Uygulama ve Hizmet Süreçleri 2,6 6 Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendinlmesi 1,8 7 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi 2,8 8 Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi 3,0 9 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi 2,9 10 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi 3,3 Fakültemizde eğitim öğretim yılında Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak, Zootekni, Gıda Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı ve Ziraat Mühendisliği olmak üzere 11 akademik birimde eğitimçğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. eğitim öğretim yılında Ziraat Mühendisliği ne 185, Gıda Mühendisliği ne 62 ve Peyzaj Mimarlığına 21 olmak üzere 268 öğrenci yerleştirilmişr. Lisans düzeyinde toplam öğrenci sayısı 1083 tir yılı itibariyle 237 öğrenci mezun olmuştur. 10

11 2007 yılı itibariyle 38 profesör, 8 doçent, 56 yardımcı doçent, 1 Öğretim görevlisi, 3 okutman, 2 uzman, 8 doktoralı araştırma görevlisi, 15 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Fakültemizde 38 idari personel görev almaktadır yılı içerisinde ISI de dizinlenmis olan dergilerde 25, diğer dizinlerde dizinlenmis dergilerde 23 ve ulusal dergilerde 9 makale yayınlanmıstır. Ulusal hakemli bilimsel makale sayısı 52 dir. Bilimsel tam metni yayınlanmış bildiri sayısı 52, tam metni basılı olmayan yayın sayısı da 4 tür. Öğretim üyelerimizin 2007 yılında 5 Uluslar arası bilimsel dergi editörlüğü, hakemliği, 24 ulusal bilimsel dergi yayın tecrübesi bulunmaktadır. Ulusal bilim teşvik ödülü sayısı 7 dir. Fakültemizde 3 uluslar arası ve 3 ulusal olmak üzere 6 bilimsel toplantı düzenleyiciliği bulunmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel danışmanlık hizmetleri sayısı 6 dır. Yapılmıs olan özdeğerlendirme çalısmalarından Üniversitemizin 2007 yılı çalısmalarından ortaya çıkan güçlü yanları ve iyilestirmeye açık yönleri (zayıf yönler) ile çevre değerlendirmesinden ortaya çıkan fırsatlar ve tehditleri içeren SWOT (GZFT) analizi özdeğerlendirme ve çevre değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak yapılmıstır. 11

12 3. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi gerek 5018 gerekse 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama çalışmalarını yürütmek üzere Yüksekokul Müdürüne rapor veren bir Koordinatör başkanlığında bir Fakültemiz Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu (KDSP) oluşturmuştur. Bu çalışma grubu 2008 yılında 3 akademik personelden oluşmuştur. Birim öğrenci temsilcisi öğrencilerimizi temsilen çalışmalarımıza katkıda bulunmuştur. Đdari personelimiz Yüksekokul Sekreteri ile çalışma grubunda temsil edilmiştir. Toplam üye sayısı 5 olmuştur. Birim KDSP Çalışma Grubu, Üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine verilmiş olan bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmıştır. Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarında yararlanılmak üzere başta öğrencilerimiz, personelimiz ve programlarımız ile bilimsel yayınlarımıza ilişkin veriler Birim KDSP Grubumuz tarafından itina ile toplanması için alt yapı oluşturma çalışmaları Üniversitemizin koordinasyonunda yıl içerisinde sürdürülmüştür yılında Birimimiz tarafından takip edilmiş olan çalışma programı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme aşamalarında da Birim KDSP Çalışma Grubu, Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme ekipleri ile yakın çalışacaktır. Yapılmış olan düzeltmeler ve maliyetlendirme çalışmaları ışığında Birim Stratejik Planı güncellenip planın ikinci sürümü hazırlanacaktır. Birim KDSP çalışma grubu tarafından hazırlanmış olan Birim stratejik planın ilk sürümü paydaş görüşüne açılacaktır. 12

13 Tablo 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Soyad, Ad Unvan Görev Bölüm ve program BAŞER, Đsmet Prof.Dr. Dekan Yardımcısı Tarla Bitkileri Bölümü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ŞAMLI, H.Ersin Doç.Dr. Dekan Yardımcısı Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi MAKARACI, Zafer Yrd..Doç.Dr. Öğretim Üyesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PĐLATĐN, Ayla Fakülte Sekreteri Fakülte Sekreteri Üst Yönetim DAĞLI, Zeynep Öğrenci Fakülte Öğrenci Temsilcisi Zootekni Bölümü Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Sıra no. Tarih Çalışma 1 31 Mart 2008 Birim 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunun teslimi 2 30 Haziran 2008 Birim yılları stratejik planı taslağının teslimi 3 30 Eylül 2008 Birim yılları stratejik planının teslimi 4 1 Aralık 2008 Birim yılları stratejik planının güncellenmiş sürümünün sunulması 13

14 4. Birimin tarihçesi Ziraat Fakültesinun tarihçesi Trakya Üniversite sine Bağlı Đken; 20 Temmuz 1982 tarih 1776 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile merkezi Edirne de bulunan Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlı olarak Tekirdağ da kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun tarih ve oturumunda; 2547 sayılı Kanun un 2880 sayılı Kanun la değişik 7/d-2, 7/e ve 7/h maddeleri uyarınca, Ziraat Fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Ziraat Fakültelerinde Gıda Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Ziraat Mühendisliği programları olmak üzere 3 lisans programının uygulanması ve uygulamanın Eğitim-Öğretim yılından itibaren başlaması yönünde alınan karar gereği, Eğitim-Öğretim yılında Ziraat Mühendisliği programının ilk öğrencileri alınmıştır. Peyzaj Mimarlığı programı ise 2004 yılında ek kontenjanla öğrenci almıştır. Namık Kemal Üniversitesi Kurulması Hakkındaki Kanun Metni: Kanun No Kabul Tarihi : Resmi Gazete yayım tarihi: Namık Kemal Üniversitesi EK MADDE 62 - Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite; a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ve Tıp Fakültesi ile Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Ziraat Fakültesi ile Çorlu Fakültesinden, b) Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan, c) Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Çorlu Meslek Yüksekokulu, Çerkezköy Meslek Yüksekokulu, Hayrabolu Meslek Yüksekokulu, Malkara Meslek Yüksekokulu, Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu, Muratlı Meslek Yüksekokulu, Saray Meslek Yüksekokulu ile Şarköy Meslek Yüksekokulundan, d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, oluşur. 14

15 Kuruluş Amacı Tekirdağ Ziraat Fakültesi, ülke tarımının gereksinimlerine ve çağdaş bilim düzeyine uygun nitelikte Ziraat Mühendisleri, Gıda Mühendisleri ve Peyzaj Mimarları yetiştirir, tarımın her dalında teknoloji üretir ve bu teknolojiyi yayma girişimlerinde bulunur. Fakültede öğretim süresi dört yıl olup öğrenciler Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Zootekni, Tarım Makinaları, Toprak, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Ekonomisi, Bitki Koruma bölümlerinden Ziraat Mühendisi, Gıda Mühendisliği bölümünden Gıda Mühendisi ve Peyzaj Mimarlığı Bölümünden Peyzaj Mimarı olarak mezun olurlar. Fakültemiz Bölümlerinde bulunan anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimi de yaptırılmaktadır. Tablo 3 Birim gelişim tablosu Bölüm ve programlar Faaliyete geçiş dönemi Bahçe Bitkileri Bölümü Bitki Korumu Bölümü Gıda Mühendisliği Bölümü Peyzaj Mimarlığı Bölümü Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım Makineleri Bölümü Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Tarla Bitkileri Bölümü Toprak Bölümü Zootekni Bölümü Yapılanma Süreci Sonucunda: Bitkisel Üretim Programı Hayvansal Üretim Programı Gıda Mühendisliği Programı Tarım Teknolojileri Programı Yeniden Yapılanma Süreci Sonucunda: Gıda Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı Programı Ziraat Mühendisliği

16 5. Birim organizasyon şeması Ziraat Fakültesi Organizasyon Şeması Ziraat Fakültesi 2007 yılı sonu itibarı ile organizasyon şeması aşağıdaki şekilde verilmiştir yılı sonu itibarı ile Fakültemizde Gıda Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı ve Ziraat Mühendisliği Programlarıyla faaliyet gösterilmiş olup Lisans düzeyinde 3 program ve Yükseklisans düzeyinde 10 ve Doktora düzeyinde 9 program ile hizmet verilmiştir sayılı yasa gereğince kurulan Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu sırası ile 2007 yılında 9 ve 46 kez toplanmıştır. Kurul üyelerinin listesi 2007 yılı sonu itibarı ile aşağıdaki tabloda verilmiştir. Şekil 1 Birim Organizasyon Şeması 16

17 Tablo 4 Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Üye Listesi isim Bölüm Đdari görev Fakülte dışı idari görev ÇITIR, Ahmet, Prof. Dr. ORAK, Adnan Prof.Dr.. EKER, Bülent, Prof.Dr. SAĞLAM, M.Turgut Prof.Dr. ĐNAN, Đ.Hakkı Prof.Dr. DEMĐRCĐ, Mehmet Prof.Dr. SOYSAL, M.Đhsan Prof.Dr. YÜKSEL, Ahmet Nedim Prof.Dr. KORKUT, Kayıhan Z. Prof.Dr. ÇELĐK, Salih Prof.Dr. KORKUT, Aslı B. Prof.Dr. KAYIŞOĞLU, Birol Prof.Dr. ÖZDER, Nihal Prof.Dr. DAĞLIOĞLU, Orhan Prof.Dr. ĐSTANBULLUOĞLU, Ahmet Doç.Dr. KONUKÇU, Fatih Doç.Dr. ALTINTAŞ, Süreyya Yrd.Doç.Dr. Bitki Koruma ABD Dekan Tarla Bitkileri Bölümü Tarım Makinaları Bölümü Toprak Bölüm Bölümü Tarım Ekonomisi Bölüm Bölümü Gıda Mühendisliği Bölüm Bölümü Zootekni Bölüm Bölümü Tarımsal Yapılar ve Bölüm Sulama Bölümü Tarla Bitkileri Bölüm Bölümü Bahçe Bitkileri Bölüm Bölümü Peyzaj Maimalrığı Bölüm Bölümü Tarım Makinaları Bölüm Bölümü Bitki Koruma Bölüm Bölümü Gıda Mühendisliği Bölümü Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Bahçe Bitkileri Bölümü Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi Üniversite Senato Üyesi Ziraat Fakültesi Dekanı Rektör Yardımcısı Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 17

18 Tablo 5 Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üye Listesi 1 Đsim Bölüm Đdari görev Fakülte dışı idari görev ÇITIR, Ahmet, Prof. Dr. 2 ORAK, Adnan Prof.Dr.. 3 EKER, Bülent, Prof.Dr. 4 SOYSAL, M.Đhsan Prof.Dr. 5 ĐSTANBULLUOĞLU, Ahmet Doç.Dr. 6 KONUKÇU, Fatih Doç.Dr. 7 ALTINTAŞ, Süreyya Yrd.Doç.Dr. 6. Özdeğerlendirme Bitki Koruma ABD Tarla Bitkileri Bölümü Tarım Makinaları Bölümü Zootekni Bölümü Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Bahçe Bitkileri Bölümü Dekan Bölüm Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi Üniversite Senato Üyesi Ziraat Fakültesi Dekanı Rektör Yardımcısı YÖDEK beklenen düzey e dayalı beş ölçekli bir değerlendirme sistemi getirmiştir. Beklenen düzeyin çok altı : 1 puan Beklenen düzeyin altı : 2 puan Beklenen düzey : 3 puan Beklenen düzeyin üstü : 4 puan Beklenen düzeyin çok üstü : 5 puan Girdiler Tablo 6 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 3 2) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 4 3) Đdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 4 4) Mali kaynakların yeterliliği; 2 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, 3 kitap, yayın, vb) yeterliliği; 6) Đş Teknolojilerinin yeterliliği; 2 7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 2 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 2 9) Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği; 3 10) Toplum ile ilişkilerin yeterliliği; 3 11) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği; 3 12) Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği; 2 13) Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği; 3 14) Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği; 3 15) Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği; 4 16) Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği; 3 18

19 Birimimize bağlı bölümlerde bulunan Lisans Programlarına 2007 Öğrenci Seçme Sınavında öğrencilerin aldığı puan ortalamaları ve puan türü en az puan (minimum) ve en fazla (maksimum) olarak verilir. Yerleştirilen öğrenci sayısı da verilir. Tablo 7 Birim lisans programları üniversite giriş puan ortalamaları Bölüm Adı Puan türü En az puan En fazla puan Yerleştirilen ortalaması ortalaması öğrenci sayısı Ziraat Mühendisliği Sayısal 266, Bölümü Gıda Mühendisliği Sayısal 310, Bölümü Peyzaj Mimarlığı Bölümü Sayısal 291, Tablo 8 Meslek Yüksekokulu ortaöğretim başarı puan ortalamaları Yerleştirilen öğrenci sayısı Ortaöğretim başarı puan ortalamaları 19

20 Kurumsal nitelikler ve özellikler Tablo 9 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 3 2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 2 3) Đdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 1 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 3 5) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari 3 personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 3 7) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 3 8) Đdari Personelin Eğitim Düzeyi; 3 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve 3 Doktora) ve yeterliliği; 10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 3 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; 2 i) Kampus alanı; 2 ii) Toplam kapalı alan; 2 iii) Eğitim-Öğretim ve Araştırma; 3 iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; 2 7- Akademik personelin ortalama ünvan düzeyi = [(7 x Profesör Sayısı) + (6 x Doçent Sayısı) + (5 x Yard. Doç Sayısı) + (4 x Öğretim Üyesi Dışında Doktoralı Öğretim Elemanlarının Sayısı) + (3 x Öğretim Görevlilerinin Sayısı) + (2 x Okutmanların Sayısı) + (1 x Araştırma Görevlilerinin Sayısı)] / Yukarıdaki Unvanlardaki Toplam Öğretim Elemanlarının Sayısı Profesör sayısı=38 Doçent sayısı=8 Yardımcı doçent sayısı=56 Doktoralı araştırma görevlisi sayısı=8 Öğretim görevlisi sayısı=1 Okutman sayısı=3 Araştırma görevlisi sayısı=15 Toplam öğretim elemanı sayısı=129 20

21 Akademik personelin ortalama unvan düzeyi şöyle hesaplanır: Akademik personelin ortalama ünvan düzeyi = [(7 x 38) + (6 x 8) + (5 x 56) + (4 x 8) + (3 x 1) + (2 x3) + (1 x 15)] / 129 =( )/129 =5,03 Birimdeki akademik personelin ortalama unvan düzeyi 5,03 tür. 21

22 Tablo 10 Kurumsal nitelikler veri tablosu Sayılar I Öğrenci sayıları Önlisans öğrenci sayısı - Lisans öğrenci sayısı 1083 Yüksek lisans öğrenci sayısı - Doktora öğrenci sayısı - Toplam öğrenci sayısı 1083 Engelli öğrenci sayısı - Uluslar arası değişim programına katılan öğrenci sayısı - II Öğretim elemanı sayıları Profesör 38 Doçent 8 Yardımcı doçent 56 Öğretim görevlisi 1 Okutman 3 Uzman 2 Doktoralı Araştırma görevlisi 8 Araştırma görevlisi 15 Toplam öğretim üyesi sayısı 102 Toplam ders veren öğretim elemanı sayısı 108 Toplam öğretim elemanı sayısı 131 III Đdari personel sayısı Kadrolu personel 38 Sözleşmeli personel - Diğer personel Toplam idari personel sayısı 38 IV Çalışanların yaş ortalaması 35,5 Öğretim üyeleri 43 Diğer öğretim elemanları 34 22

23 Tüm öğretim elemanları 38 Đdari personel 38 V Çalışanlar arasında bayan sayısı 46 Öğretim üyeleri 27 Diğer öğretim elemanları Tüm öğretim elemanları 9 Đdari personel 10 VI Çalışanların kıdem ortalaması 13 Öğretim üyeleri 20,6 Diğer öğretim elemanları 7,09 Tüm öğretim elemanları 16 Đdari personel 21 VII Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması 3,48 VIII Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları (alan adları) Alan 1: Alan 2: IX Bölüm/program/ABD sayısı Bölüm sayısı 10 Program sayısı 3 ABD sayısı X Đdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı Lise mezun sayısı Önlisans mezun sayısı Lisans mezun sayısı Yüksek lisans mezun sayısı Doktoralı eleman sayısı 23

24 NOT: Kadrosu başka bir birimde olup da tam zamanlı olarak Fakültemizde görevlendirilmiş olan personel sayısı: 5 Tablo 11 Akademik personel Sıra no Đsim Unvan Anabilim Dalı/Program Salih Çelik Prof.Dr. Bahçe Bitkileri Abd Ahmet Şalk Prof.Dr. Bahçe Bitkileri Abd Levent Arın Prof.Dr. Bahçe Bitkileri Abd Servet Varış Prof.Dr. Bahçe Bitkileri Abd Mustafa Büyükyılmaz Prof.Dr. Bahçe Bitkileri Abd Elman Bahar Yrd.Doç..Dr Bahçe Bitkileri Abd Murat Deveci Yrd.Doç..Dr Bahçe Bitkileri Abd Süreyya Altıntaş Yrd.Doç..Dr Bahçe Bitkileri Abd Đlknur Korkutal Yrd.Doç..Dr Bahçe Bitkileri Abd Uğur Bal Yrd.Doç..Dr Bahçe Bitkileri Abd Demir Kök Yrd.Doç..Dr Bahçe Bitkileri Abd A.Zafer Makaracı Yrd.Doç..Dr Bahçe Bitkileri Abd Serdar Polat Yrd.Doç.Dr. Bahçe Bitkileri Abd Erdinç Bal Araş.Gör. Bahçe Bitkileri Abd Temel Bilim Alanı Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Đdari görev Birim içi Bölüm Başkanı Đdari görev Birim dışı Not 24

25 15 Ziraat ve Bitki Koruma- Nihal Özder Prof.Dr. Ormancılık Entomoloji Abd 16 Ziraat ve Bitki Koruma Ahmet Çıtır Prof.Dr. Ormancılık Fitopatoloji Abd 17 Ziraat ve Bitki Koruma Nuray Özer Prof.Dr. Ormancılık Fitopatoloji Abd 18 Ziraat ve Bitki Koruma- Müjgan Kıvan Prof.Dr. Ormancılık Entomoloji Abd 19 Ziraat ve Bitki Koruma Adnan Kara Yrd.Doç.Dr. Ormancılık Fitopatoloji Abd 20 Ziraat ve Bitki Koruma- Nihal Kılıç Yrd.Doç.Dr: Ormancılık Entomoloji Abd 21 Ziraat ve Bitki Koruma- Erol Bayhan Yrd.Doç.Dr. Ormancılık Entomoloji Abd 22 Ziraat ve Bitki Koruma Havva Đlbağı Yrd.Doç.Dr. Ormancılık Fitopatoloji Abd 23 Ziraat ve Bitki Koruma Arzu Coşkuntuna Yrd.Doç.Dr. Ormancılık Fitopatoloji Abd 24 Ziraat ve Bitki Koruma Mustafa Mirik Araş.Gör.Dr. Ormancılık Fitopatoloji Abd 25 Ziraat ve Bitki Koruma N.Desen Köycü Araş.Gör.Dr. Ormancılık Fitopatoloji Abd 26 Ziraat ve Bitki Koruma- Özgür Sağlam Araş.Gör. Ormancılık Entomoloji Abd 27 Ziraat ve Bitki Koruma- Tolga Aysal Araş.Gör Ormancılık Entomoloji Abd 28 Gıda Mühendisliği- Mehmet Demirci Prof.Dr. Gıda Teknolojisi Abd Gıda Mühendisliği- Osman Şimşek Prof.Dr. 29 Gıda Teknolojisi Abd Gıda Mühendisliği- Şefik Kurultay Prof.Dr. 30 Gıda Teknolojisi Abd Gıda Mühendisliği- Orhan Dağlıoğlu Prof.Dr. 31 Gıda Teknolojisi Abd 32 Muhammet Arıcı Prof.Dr. Gıda Mühendisliği- 25

26 33 Figen Dağlıoğlu Yrd.Doç.Dr. 34 Ömer Öksüz Yrd.Doç.Dr. 35 Bilal Bilgin Yrd.Doç.Dr. 36 Đsmail Yılmaz Yrd.Doç.Dr. 37 Murat Taşan Yrd.Doç.Dr. 38 Tuncay Gümüş Yrd.Doç.Dr. 39 Fatma Coşkun Yrd.Doç.Dr. 40 Binnur Kaptan Yrd.Doç.Dr Ümit Geçgel Yrd.Doç.Dr. Đ.Hakkı Đnan Prof.Dr. Aydın Gürel Prof.Dr. Hasan Güngör Doç.Dr. Gülen Özdemir Yrd.Doç.Dr. Okan Gaytancıoğlu Yrd.Doç.Dr Günay Güngör Yrd.Doç.Dr. Ahmet Kubaş Doç.Dr. Yasemin Oraman Yrd.Doç.Dr. Ömer Azabağaoğlu Yrd.Doç.Dr. Gıda Bilimleri Abd Gıda Mühendisliği- Gıda Teknolojisi Abd Gıda Mühendisliği- Gıda Bilimleri Abd Gıda Mühendisliği- Gıda Teknolojisi Abd Gıda Mühendisliği- Gıda Teknolojisi Abd Gıda Mühendisliği- Gıda Teknolojisi Abd Gıda Mühendisliği- Gıda Bilimleri Abd Gıda Mühendisliği- Gıda Bilimleri Abd Gıda Mühendisliği- Gıda Teknolojisi Abd Gıda Mühendisliği- Gıda Teknolojisi Abd Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım- Đşletmeciliği Abd Tarım Ekonomisi Bölümü- Tarım Politikası Ve Yayım Abd Tarım Ekonomisi Bölümü -Tarım- Đşletmeciliği Abd Tarım Ekonomisi Bölümü -Tarım- Đşletmeciliği Abd Tarım Ekonomisi Bölümü- Tarım Politikası Ve Yayım Abd Tarım Ekonomisi Bölümü -Tarım- Đşletmeciliği Abd Tarım Ekonomisi Bölümü- Tarım Politikası Ve Yayım Abd Tarım Ekonomisi Bölümü -Tarım- Đşletmeciliği Abd Tarım Ekonomisi Bölümü -Tarım- 26

27 E.Recep Erbay Gökhan Unakıtan Emine Yılmaz Harun Hurma Celal Demirkol Sema Konyalı Burçin Başaran Fuat Yılmaz Birol Kayışoğlu Poyraz Ülger Selçuk Arın Bülent Eker 63 Bahattin Akdemir 64 Cihangir Sağlam Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Araş.Gör Araş.Gör. Dr. Araş.Gör. Dr Araş.Gör. Dr. Araş.Gör Öğr.Gör. Prof.Dr. Prof.Dr. Prof.Dr. Prof.Dr. Prof.Dr. Yrd.Doç.Dr. 65 Yılmaz Bayhan Yrd.Doç.Dr. Đşletmeciliği Abd Tarım Ekonomisi Bölümü- Tarım Politikası Ve Yayım Abd Tarım Ekonomisi Bölümü- Tarım Politikası Ve Yayım Abd Tarım Ekonomisi Bölümü- Tarım Politikası Ve Yayım Abd Tarım Ekonomisi Bölümü -Tarım- Đşletmeciliği Abd Tarım Ekonomisi Bölümü- Tarım Politikası Ve Yayım Abd Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım- Đşletmeciliği Abd Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım- Đşletmeciliği Abd Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım- Đşletmeciliği Abd Tarım Makinaları Abd Tarım Makinaları Abd Tarım Makinaları Abd Tarım Makinaları Abd Tarım Makinaları Abd Tarım Makinaları Abd Tarım Makinaları Abd 66 Tarım Makinaları Fulya Toruk Yrd.Doç.Dr. Abd 67 Tarım Makinaları Đ.Hüseyin Çelen Yrd.Doç.Dr. Abd 68 Erkan Gönülol Yrd.Doç.Dr. Tarım Makinaları 27

28 Türkan Aktaş M.Recai Durgut A.Nedim Yüksel Lokman Delibaş A.Halimorta Selçuk Albut 75 Ahmet Đstanbullluoğlu 76 Fatih Konukçu Đsrafil Kocaman Tolga Erdem Can Burak Şişman Yeşim Erdem Mehmet Şener Erhan Göçmen Yrd.Doç.Dr. Araş.Gör. Prof.Dr. Prof.Dr. Prof.Dr. Doç.Dr. Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Araş.Gör. Araş.Gör. Abd Tarım Makinaları Abd Tarım Makinaları Abd Tarımsal Yapılar Ve Sulama Abd Tarımsal Yapılar Ve Sulama Abd Tarımsal Yapılar Ve Sulama Abd Tarımsal Yapılar Ve Sulama Abd Tarımsal Yapılar Ve Sulama Abd Tarımsal Yapılar Ve Sulama Abd Tarımsal Yapılar Ve Sulama Abd Tarımsal Yapılar Ve Sulama Abd Tarımsal Yapılar Ve Sulama Abd Tarımsal Yapılar Ve Sulama Abd Tarımsal Yapılar Ve Sulama Abd Tarımsal Yapılar Ve Sulama Abd A.Servet Tekeli Prof.Dr Tarla Bitkileri Abd Murat Altın Prof.Dr Tarla Bitkileri Abd Temel Gençtan Prof.Dr Tarla Bitkileri Abd Kayıhan Z.Korkut Prof.Dr Tarla Bitkileri Abd Enver Esendal Prof.Dr Tarla Bitkileri Abd Adnan Orak Prof.Dr Tarla Bitkileri Abd Burhan Arslan Prof.Dr Tarla Bitkileri Abd Đsmet Başer Prof.Dr Tarla Bitkileri Abd Nezihi Sağlam Yrd.Doç.Dr. Tarla Bitkileri Abd A.Canan Sağlam Yrd.Doç.Dr. Tarla Bitkileri Abd 28

29 Fadul Önemli Yrd.Doç.Dr. Tarla Bitkileri Abd Seviye Yaver Yrd.Doç.Dr. Tarla Bitkileri Abd Metin Tuna Doç.Dr. Tarla Bitkileri Abd Canan Tuna Yrd.Doç.Dr. Tarla Bitkileri Abd Oğuz Bilgin Yrd.Doç.Dr. Tarla Bitkileri Abd Đlker Nizam Araş.Gör. Tarla Bitkileri Abd Ertan Ateş Araş.Gör. Tarla Bitkileri Abd M.Turgut Sağlam Prof.Dr Toprak Abd Cemil Cangir Prof.Dr Toprak Abd Hasan Hayri Tok Prof.Dr Toprak Abd Aydın Adiloğlu Doç.Dr Toprak Abd Duygu Boyraz Yrd.Doç.Dr Toprak Abd Nureddin Öner Araş.Gör Toprak Abd Korkmaz Bellitürk Araş.Gör Toprak Abd Esin Gönülsüz Araş.Gör Toprak Abd Fatma Danışman Araş.Gör Toprak Abd Aslı Korkut Rüya Yılmaz Elif Ebru Şişman Tuğba Kiper Bahar Etli M.Đhsan Soysal 115 Nizamettin Şenköylü Prof.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Araş.Gör Araş.Gör. Prof.Dr. Prof.Dr. Peyzaj Mimarlığı Abd Peyzaj Mimarlığı Abd Peyzaj Mimarlığı Abd Peyzaj Mimarlığı Abd Peyzaj Mimarlığı Abd ZOOTEKNĐ- Biyometri Ve Genetik ABD Zootekni-Yemler Ve Hayvan Besleme Abd Mimarlık Mimarlık Mimarlık Mimarlık Mimarlık 29

30 Yusuf Vanlı Muhittin Özder Cemal Polat 119 Hasan Akyürek Yahya Tuncay Tuna Fisun Koç Levent Coşkuntuna Ertan Köycü Eser Kemal Gürcan H.Ersin Şamlı M.Levent Özdüven Emel Özkan Aylin Ağma Özden Çobanoğlu Prof.Dr. Prof.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. Araş.Gör.Dr. Araş.Gör. Araş.Gör. ZOOTEKNĐ- Hayvan Yetiştirme Ve Islahı ABD ZOOTEKNĐ- Hayvan Yetiştirme Ve Islahı ABD Zootekni-Yemler Ve Hayvan Besleme Abd Zootekni-Yemler Ve Hayvan Besleme Abd ZOOTEKNĐ- Hayvan Yetiştirme Ve Islahı ABD ZOOTEKNĐ- Hayvan Yetiştirme Ve Islahı ABD Zootekni-Yemler Ve Hayvan Besleme Abd ZOOTEKNĐ- Hayvan Yetiştirme Ve Islahı ABD ZOOTEKNĐ- Biyometri Ve Genetik ABD Zootekni-Yemler Ve Hayvan Besleme Abd Zootekni-Yemler Ve Hayvan Besleme Abd ZOOTEKNĐ- Biyometri Ve Genetik ABD Zootekni-Yemler Ve Hayvan Besleme Abd ZOOTEKNĐ- Biyometri Ve Genetik ABD 30

31 Tablo 12 Birim 2007 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları No BĐLĐM TEMEL ALANI ÖĞRENCĐ AKADEMĐK PERSONEL Sayısı % Sayısı % 1 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme 2 Fen Bilimleri ve Matematik 3 Filoloji 4 Güzel Sanatlar 5 Hukuk 6 Đlahiyat 7 Mesleki ve Teknik Eğitim 8 Mimarlık Sağlık Bilimleri 11 Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler 12 Ziraat ve Ormancılık Toplam

32 Eğitim ve öğretim süreçleri Tablo 13 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 3 2) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; 3 3) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 4) Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 3 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 3 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 4 8) Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; 4 9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; 3 10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; 2 11) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 12) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; 13) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; 14) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; 15) Uluslar arası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği; Tablo 14 Mezun öğrenci 2007 I Mezun öğrenci sayıları Önlisans mezun öğrenci sayısı - Lisans mezun öğrenci sayısı 237 Yüksek lisans mezun öğrenci sayısı - Doktora mezun öğrenci sayısı - 32

33 Toplam mezun öğrenci sayısı 237 Birimde her bir bölüm için her düzeyde mevcut programlar hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda olduğu gibi verilir. Đkinci öğretim programları da tabloda belirtilir. Tablo 15 Birime bağlı bölüm ve programları Bölümler Program düzeyi Program adı Temel Bilim Alanı Đlk eğitim öğretim yılı 2007 yılı öğrenci sayısı Bölüm 1 Önlisans Program 1: - Program 2: - Lisans Ziraat Mühendisliği Programı Ziraat ve Ormancılık Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans Gıda Mühendisliği Programı Yüksek lisans (tezli) Gıda Mühendisliği ABD Peyzaj Mimarlığı Bölümü Doktora Gıda Mühendisliği ABD Lisans Peyzaj Mimarlığı Programı Mimarlık Temel Alanı Yüksek lisans (tezli) Peyzaj Mimarlığı ABD Mimarlık Temel Alanı Bahçe Bitkileri Bölümü Bitki Koruma Bölümü Tarım Ekonomisi Bölümü Doktora - - Yüksek lisans (tezli) Doktora Yüksek lisans (tezli) Doktora Yüksek lisans (tezli) Doktora Bahçe Bitkileri ABD Bahçe Bitkileri ABD Entomoloji ABD Fitopatoloji ABD Entomoloji ABD Fitopatoloji ABD Tarım Đşletmeciliği ABD Tar. Politikası ve Yayım ABD Tarım Đşletmeciliği ABD Tar. Politikası ve Yayım ABD Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık 33

34 Tarım Makineleri Bölümü Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Tarla Bitkileri Bölümü Toprak Bölümü Zootekni Bölümü Yüksek lisans (tezli) Doktora Yüksek lisans (tezli) Doktora Yüksek lisans (tezli) Doktora Yüksek lisans (tezli) Doktora Yüksek lisans (tezli) Tarım Makineleri ABD Tarım Makineleri ABD Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD Tarla Bitkileri ABD Tarla Bitkileri ABD Toprak ABD Toprak ABD Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Ziraat ve Ormancılık Doktora Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı Ziraat ve Ormancılık Toplam sayı Toplam sayı 1083 LĐSANS DERS PROGRAMI VE ĐÇERĐĞĐ Üniversitemiz Senatosunun 20.Mayıs.2003 tarih ve 02 sayılı toplantısında alınan 04 no lu karar ile Tekirdağ Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Lisans Programları ilk 6 yarıyılda okutulacak dersler belirlenmiştir. 34

35 TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ TEKĐRDAĞ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ FAKÜLTE KURULU KARARI TOPLANTI TARĐHĐ: TOPLANTI SAYISI: 2003/11 KARAR : 1 Ziraat Fakültelerinin yeniden yapılanması çerçevesinde Eğitim-Öğretim yılında tüm Ziraat Fakültelerinde devreye girecek olan 3 yıl tek program + 1 yıl alt program uygulamasında, 3 yıl tek program olan Ziraat Mühendisliği Programında ilk altı yarıyılda okutulacak dersler ve içerikleri ile intibak programları üzerinde görüşüldü. Ziraat Fakültelerinin yeniden yapılanması çerçevesinde 3 yıl tek program + 1 yıl alt program yapılanmasında Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulanacak Fakültemiz Ziraat Mühendisliği Programında ilk altı yarıyılda okutulacak derslerin ve ders içerikleri ile intibaklarının aşağıda şekilde kabulüne, gereği için Üniversitemiz Rektörlüğüne arzına, Bölüm Başkanlıklarına ve Program Koordinatörlüklerine bildirilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi. T.Ü.TEKĐRDAĞ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ ZĐRAAT MÜHENDĐSLĐĞĐ LĐSANS PROGRAMI DERSLERĐ I. YARIYIL Dersin Haftalık Ders Saati Kodu Adı Kredi Teo. Uyg. MA 101 Teknik Resim TB 101 Matematik I TB 103 Kimya TB 105 Botanik TE 101 Tarım Tarihi ve Deontolojisi YS 101 Meteoroloji ZD 101 Türkçe I ZD 103 Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi I ZD 105 Yabancı Dil I TOPLAM II. YARIYIL Dersin Haftalık Ders Saati Kodu Adı Kredi Teo. Uyg. MA 102 Bilgisayar Uygulamaları TB 102 Matematik II TB 104 Fizik TB 106 Zooloji TB 108 Jeoloji YS 102 Ölçme Bilgisi ZD 102 Türkçe II ZD 104 Atatürk Đlkeleri ve Đnkilap Tarihi II

36 ZD 106 Yabancı Dil II TOPLAM III. YARIYIL Dersin Haftalık Ders Saati Kodu Adı Kredi Teo. Uyg. BB 201 Bahçe Bitkileri I MA 201 Malzeme Bilgisi TA 201 Tarımsal Ekoloji TE 201 Temel Ekonomi TO 201 Toprak Bilgisi YS 201 Kültürteknik ZM 201 Mikrobiyoloji ZT 201 Đstatistik TOPLAM IV. YARIYIL Dersin Haftalık Ders Saati Kodu Adı Kredi Teo. Uyg. BB 202 Bahçe Bitkileri II BK 202 Bitki Koruma GM 202 Gıda Bilimi ve Teknolojisi MA 202 Mekaniği TA 202 Tarla Bitkileri I TE 202 Tarım Ekonomisi ve Đşletmeciliği ZT 202 Zootekni TOPLAM V. YARIYIL Dersin Haftalık Ders Saati Kodu Adı Kredi Teo. Uyg. BK 301 Tarımsal Savaş Yöntemleri ve Đlaçlar MA 301 Tarımda Enerji ve Yönetimi TO 301 Bitki Besleme TO 303 Çevre Bilimi ve Teknolojisi ZM 301 Biyoteknoloji ZT 301 Genetik ZT 303 Hayvan Besleme Seçmeli Sosyal ve Kültürel Ders TOPLAM

37 VI. YARIYIL Dersin Haftalık Ders Saati Kodu Adı Kredi Teo. Uyg. MA 302 Tarımsal Mekanizasyon PM 302 Peyzaj Mimarlığı TA 302 Tarla Bitkileri II TO 302 Gübrelemenin Temel Đlkeleri YS 302 Akışkanlar Mekaniği YS 304 Sulama ve Drenaj ZT 302 Araştırma ve Deneme Metodları Seçmeli Temel Meslek Dersi TOPLAM SEÇMELĐ TEMEL MESLEK DERS LĐSTESĐ Dersin Haftalık Ders Saati Kodu Adı Kredi Teo. Uyg. BB 312 Genel Bağcılık BB 314 Genel Meyvecilik BB 316 Genel Sebzecilik BB 318 Sera Tarımının Đlkeleri BK 312 Bitki Hastalıkları BK 314 Bitki Zararlıları BK 316 Herbolojiye Giriş MA 312 Bağ Bahçe Mekanizasyonu Tarım Mühendisliğinde Standardizasyon ve MA 314 Kalite MA 316 Hayvansal Üretimde Mekanizasyon MA 318 Tarımsal Mücadele Teknolojisi TA 312 Tahıllar Yemeklik Tane Baklagiller TA 314 Endüstri Bitkileri TA 316 Çayır - Mer'a Yem Bitkileri TA 318 Tohumluk ve Teknolojisi TE 312 Tarımsal Yayım ve Haberleşme TE 314 Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik TE 316 Ekonomisi TE 318 Tarımsal Pazarlama TO 312 Erozyon ve Kontrol Đlkeleri TO 314 Toprak Düzenleyicileri

38 TO 316 Arazi Kullanımının Temel Prensipleri TO 318 Toprak Kullanımının Yasal Mevzuatı YS 312 Sera Yapım Tekniği YS 314 Tarımsal Đnşaat YS 316 Coğrafi Bilgi Sistemleri ZT 312 Hayvancılık Endüstrisi ZT 314 Genetik Mühendisliği ZT 316 Rasyon Hazırlama Teknikleri ZT 318 Hayvan Fizyolojisi ve Davranışları Fakültemiz Fakülte Kurulunun tarih ve 2004/8 sayılı toplantısında alınan 02 no lu kararı ile teklifi yapılan, Üniversitemiz Senatosunun 02 Mart 2005 tarih ve 03 sayılı toplantısında alınan 01 no lu kararı ile Tekirdağ Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Lisans Programları 5.yarıyılda yer alan Seçmeli Sosyal ve Kültürel Ders havuzunda okutulacak derslerin, ders saatlerinin ve ders içeriklerinin aşağıdaki şekilde uygun olduğuna, mevcudun oy çokluğu ile karar verildi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Programı 5. Yarıyılında Yer Alan Seçmeli Sosyal Ve Kültürel Ders Havuzu SOSYAL VE KÜLTÜREL SEÇMELĐ DERS HAVUZU Dersin Kodu ve Adı KS(T+U) ZM 303 Fotoğrafçılık 2(2+0) ZM 305 Resim 2(2+0) ZM 307 Müzik 2(2+0) ZM 309 Sahne Sanatları 2(2+0) ZM 311 Sağlıklı Yaşam Đçin Spor 2(2+0) ZM 313 Folklor ve Dans 2(2+0) ZM 315 Briç 2(2+0) ZM 317 Konuşma Sanatı (Söz Söyleme Sanatı) 2(2+0) ZM 319 Satranç 2(2+0) ZM 321 Pratik Đngilizce 2(2+0) Örnek ders içeriği ; Fakültemiz Fakülte Kurulunun tarih ve 2004/05 sayılı toplantısında alınan 06 no lu kararı ile önerilen,üniversitemiz Senatosunun tarih ve 08 sayılı toplantısında alınan 09 no lu karar ile Tekirdağ Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Programında Tarım makineları Bölümü öğretim üyelerince okutulan derslerden aşağıda belirtilen değişikliğin yapılmasına karar verildi. 38

39 Ders Eski Ders Yeni Yarıyıl Ders Yarıyıl Ders 2 MA 102 Malzeme Bilgisi 3 MA 102 Malzeme Bilgisi 3 MA 201 Bilgisayar 2 MA 201 Bilgisayar Uygulamaları Uygulamaları Değişiklik 2) Fakültemiz Fakülte Kurulunun tarih ve 2005/01 sayılı toplantısında alınan 02 no lu kararı ile önerilen,üniversitemiz Senatosunun tarih ve 02 sayılı toplantısında alınan 06 no lu karar ile Tekirdağ Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Lisans Programındaki derslerin, ders kodlarının aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesinin uygun olduğuna mevcudun oybirliğiyle karar verildi. MEVCUT ÖNERĐLEN Kodu Dersin Adı KS(T+ U) Kodu Dersin Adı KS(T+ U) MA1 Malzeme Bilgisi 2(2+0) MA2 Malzeme Bilgisi 2(2+0) MA2 01 Bilgisayar Uygulamaları 3(2+2) MA1 02 Bilgisayar Uygulamaları 3(2+2) Fakültemiz Fakülte Kurulunun tarih ve 2005/07 sayılı toplantısında alınan 04 no lu kararı ile önerilen,üniversitemiz Senatosunun tarih ve 01 sayılı toplantısında alınan 03 no lu karar ile Tekirdağ Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Programı V. Yarıyılında yer alan Seçmeli Sosyal ve Kültürel Ders havuzunda yar almak üzere aşağıda kodu, adı, kredisi, yarıyılı ve ders içerikleri belirtildiği şekilde Briç ve Satranç dersleri olarak iki ayrı derse dönüştürülmesinin kabulüne, gereği için Üniversitemiz Rektörlüğüne arzına mevcudun oy birliğiyle karar verildi. YÜKSEK LĐSANS DERS PROGRAMI VE ĐÇERĐĞĐ Tablo 16 Bahçe Bitkileri Bölümü Yüksek Lisans Ders Programı: Güz ve Bahar yarıyılları BBYL 501 Seminer (0+2) 2 BBYL 503 Bahçe Bitkilerinde Laboratuvar Teknikleri (3+0) 3 BBYL 504 Bahçe Bitkilerinde Üretimin Projelendirilmesi (3+0) 3 BBYL 505 Tez, Proje, Bilimsel Makale Ve Seminer Hazırlama Ve Sunum Teknikleri (3+0) 3 BBYL 506 Bahçe Bitkileri Deneme Tekniği (3+0) 3 BBYL 507 Bahçe Bitkileri Đstatistiki Paket Programı Kullanımı (3+0) 3 BBYL 508 Bahçe Bitkileri Biyokimyası (3+0) 3 BBYL 509 Sebze Olarak Değerlendirilen Otsu Bitkiler (3+0) 3 BBYL 510 Sebzelerde Çoğaltma Yöntemleri (3+0) 3 BBYL 511 Karışık Sebze Yetiştiriciliği (3+0) 3 BBYL 512 Sebzelerde Mineral Beslenme (3+0) 3 BBYL 513 Sebzelerde Hasat Ve Kalite Kriterleri (3+0) 3 39

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 13.02.2008 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/08-430 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 13.02.2008 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/08-430 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 13.02.2008 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/08-430 sayılı yazınız. Enstitümüz 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu, 2007 Yılı

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 saı yazınız. Enstitümüz 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1. sürümü

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Temmuz 2008 2009-2014 yılları Stratejik Planları,Sürüm No.1 İçindekiler Giriş...5 1. Kapak...Hata!

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler listesi 3. Sunuş... 4 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 8 6. Kurumsal

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Đçindekiler listesi... 2 Tablo Listesi.. 3 Şekil Listesi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Tekirdağ, Ağustos 2009 Ġçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 GiriĢ... 7 Rehber...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1 Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 İçindekiler Sunuş...5 1. GİRİŞ...6 1.1. Dokümanın Amacı... 6 1.2. Dokümanın

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Ocak 2009 1 Đçindekiler listesi 1. Kapak... 1 2. Đçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri... 2 3. Sunuş...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 1 2015 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA 1. Giriş 3 2.Yönetici Özeti 7 3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama 9 4. Iğdır

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı 1. Sürümü

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı 1. Sürümü NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı 1. Sürümü Çerkezköy/Tekirdağ, Temmuz 2008 Đçindekiler listesi Giriş...2 Rehber...4 1. Kapak...4 2. Đçindekiler,

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 Çerkezköy/Tekirdağ, Ekim 2009 1 1. GĐRĐŞ... 1.1. Dokümanın Amacı... 1.2. Dokümanın Kapsamı....

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Mayıs 2011 Ġçindekiler listesi SUNUġ... 3 1. GĠRĠġ... 5 2. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ...

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Fakültesi, Çorlu, Tekirdağ, Ekim 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri Đçindekiler Listesi 1. Kapak...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ Haziran 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri Đçindekiler

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Çorlu, Temmuz 2008 2 Đçindekiler listesi Giriş... 9 Rehber... 9 1. Kapak... 9 2. Đçindekiler,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 2.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Şubat 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo,

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İÇİNDEKİLER Sunuş... 4 1.Giriş... 5 2.Yönetici Özeti...

Detaylı

YÖDEK STRATEJİK PLANI

YÖDEK STRATEJİK PLANI T.C. Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü YÖDEK STRATEJİK PLANI (20 Eylül 2005 tarih ve 25942 sayılı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ uyarınca hazırlanmıştır)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ. (Sürüm: 2007/1.1)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ. (Sürüm: 2007/1.1) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ (Sürüm: 2007/1.1) YÖDEK YÜKSEKÖĞRETİM AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOMİSYONU NİSAN 2007 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...

Detaylı

AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi

AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Tekirdağ, Ocak 011 Ġçindekiler SunuĢ... 4 1.GiriĢ... 5.Yönetici Özeti... 8.Namık Kemal Üniversitesi

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No. 1.2 Saray, Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 4 I. GĐRĐŞ 4 1. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Đdare Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Đdare Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Đdare Faaliyet Raporu Sürüm no. 1.1 Tekirdağ, Nisan 2009 Đçindekiler SUNUŞ... 4 I- GENEL BİLGİLER... 6 A. MĐSYON VE VĐZYON... 7 B. YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No. 1.0 Saray, Mart 2008 1 2 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu İçindekiler Sunuş... 3 I Giriş... 1 1.1. Dokümanın amacı... 4 1.2. Dokümanın kapsamı... 4 1.3. Tanımlar ve kavramlar...

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı