NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : tarih ve B.30.2.NKÜ / sayılı yazınız.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 13.02.2008 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/08-430 sayılı yazınız."

Transkript

1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : tarih ve B.30.2.NKÜ / sayılı yazınız. Enstitümüz 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu, 2007 Yılı Faaliyet Raporu ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu karar örneği ile Anabilim Dallarımıza ait 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme ve Faaliyet Raporları, CD-ROM örnekleri ile birlikte ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederim. Prof. Dr. Orhan DAĞLIOĞLU Enstitü Müdürü EKLER : 1) Enstitü Yönetim Kurulu Karar örneği ( 1 sayfa) 2) Fen Bilimleri Enstitüsü 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu (49 sayfa) 3) Rapor ekleri (Ek:1-24 sayfa, Ek:2-52 sayfa, Ek:3-31 sayfa) 4) Fen Bilimleri Enstitüsü 2007 Yılı Faaliyet Raporu ( 20 sayfa) 5) 1 CD 6) FBE Anabilim Dalları 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme ve Faaliyet Raporları (13 Takım) 7) 13 adet CD 1

2 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2007 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No. 1, Mart 2008 Tekirdağ, Mart

3 Đçindekiler Listesi Sayfa Resmi Yazı, Kapak, Đçindekiler, Tablo Listesi, Şekil Listesi, Ek Listesi, 3 1. Sunuş 5 2. Giriş Yönetici Özeti Kurumsal Değerlendirme Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim Organizasyon Şeması Özdeğerlendirme Girdiler Kurumsal Nitelikler ve Özellikler Eğitim ve Öğretim Süreçleri Araştırma ve Geliştirme Süreçleri Uygulama ve Hizmet Süreçleri Đdari Süreçler ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirilmesi Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirilmesi Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Yüksek Öğretim Misyonunu Başarma ve Performanslarının 44 Değerlendirilmesi. 8. Çevre Değerlendirme Çalışmaları Paydaş Analizi SWOT (GZFT) Analizi

4 Tablo Listesi Sayfa Tablo 1. Fen Bilimleri Enstitüsü Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama 9 Çalışma Grubu... Tablo 2. Fen Bilimleri Enstitüsü Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama 10 Çalışma Programı.... Tablo 3. Birim Gelişim Tablosu. 11 Tablo 4. Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üye Listesi.. 13 Tablo 5. Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üye Listesi 14 Tablo 6. Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu.. 15 Tablo 7. Kurumsal Nitelikler ve Özellikler Değerlendirme Tablosu Tablo 8. Kurumsal Nitelikler Veri Tablosu. 18 Tablo 9. Personel Verileri Tablo 10. Fen Bilimleri Enstitüsü 2007 Yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları. 33 Tablo 11 Eğitim ve Öğretim Süreçleri Değerlendirme Tablosu.. 34 Tablo 12. Mezun Öğrenci Verileri Tablo 13. Birime Bağlı Bölüm ve Programları Tablo 16. Araştırma ve Geliştirme (Bilgi Üretme) Süreçleri Değerlendirme Tablosu 37 Tablo 17. Bilimsel Yayın ve Etkinlik Sayıları. 38 Tablo 18. Uygulama ve Hizmet Süreçleri Değerlendirme Tablosu. 40 Tablo 19. Đdari Süreçler ve Destek Süreçleri Değerlendirme Tablosu 41 Tablo 20. Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirme Tablosu 42 Tablo 21. Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme Tablosu. 43 Tablo 22. Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme Tablosu Tablo 23.Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme Tablosu 44 Tablo 24. Paydaşlar. 45 Şekil Listesi Şekil 1. Birim Organizasyon Şeması Ek Listesi Ek: 1) Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalları Yüksek Lisans/Doktora Ders Programları Güz ve Bahar Yarıyılları Ek: 2) Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalları Yüksek Lisans/Doktora Ders Đçerikleri- Güz ve Bahar Yarıyılları Ek: 3) 2007 Yılı Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışması Performans Göstergeleri Bilgi Toplama Formu (sürüm no. 1.1) 4

5 1. Sunuş Enstitümüz, 2007 kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını verimli bir şekilde sürdürebilmek amacı ile Üniversitemizde düzenlenen çalışma ve eğitim toplantılarına katılmış olup, lisansüstü eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme ile toplum hizmetleri alanlarında vermiş olduğu hizmetlerin kalitesini artırmayı hedeflemektedir Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunun hazırlanmasında emeği geçen birimimiz kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışma grubu üyelerine ve çalışmalarımıza yardımcı olan Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkürlerimi sunarım. Prof. Dr. Orhan DAĞLIOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Tekirdağ, Mart

6 2. Giriş 2.1. Dokümanın amacı Bu dokümanın amacı Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2007 yılı kurumsal değerlendirme raporunu sunmaktır Dokümanın kapsamı Bu doküman Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunu kapsamaktadır. Kamu Đdareleri Đçin Stratejik Planlama Kılavuzu 2. sürüm ışığında Yükseköğretim Kurumlarında Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi Sürüm no. 2007/1.0 örnek alınarak Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanmış olan kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama rehberi esas alınarak hazırlanmıştır Tanımlar ve kavramlar Enstitümüz tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları sırasında benzer bir dil kullanmayı sağlamak amacı ile kullanılan temel tanımlar ve kavramlar aşağıda verilmiştir. Birey Hedefleri: Birimimizin belirlemiş olduğu hedeflerini gerçekleştirmek için Birimimizde çalışan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalışmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerdir. Birimimizin hedefi, o hedefi gerçekleştirecek olan bireylerin hedeflerine dönüştürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçekleştirdiklerinde, Birimimizin hedefi gerçekleşmiş olur. Birim Hedefleri: Üniversitemizin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda Birimimizin ulaşmak istediği noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflerin net anlaşılır ve ölçülebilir etkinlik ve eylemleri içermesi gerekir. Birim hedefleri, kurumsal değerlendirmede Üniversitenin; Birim bazında değerlendirmelerde alt birimlerin (bölümlerin) hedeflerini kapsamaktadır. Birimimiz Öğrenci Konseyi: Birimimiz öğrencilerinin kendi aralarında ilgili yönetmelik ışığında demokratik usullerle kurdukları Birimimizin öğrenci birliğidir. Birim öğrenci konseyi Birimimizin değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarında öğrenci temsilcileri aracılığı ile rol almıştır. Birimimiz Yıllık Değerlendirme Raporu: Birimimizin, değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve Birimimiz tarafından her yıl hazırlanan raporudur. Birimimizin Misyonu: Birimimizin kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleridir. 6

7 Birimimizin Vizyonu: Birimimizin gelecekte ulaşmak istediği idealleridir. Çevre Değerlendirme: Birimimizin stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların Birimimiz ile ilişkileri, yasal uygulamalar, eğitim-öğretim teknolojilerindeki gelişmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası gelişmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ikinci adımıdır. Faaliyet ve Projeler: Birimimizin stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. Đyileştirme Eylem Planları: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. Đyileştirme: Birimimizde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalışmalardır. Kalite Geliştirme: Birimimizin, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesidir. Kaynak Planlaması: Birimimizin hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. Kurum Đçi Periyodik Gözden Geçirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Birimimizde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen ekiplerdir. Bu ekiplerimiz eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve idari hizmetler ve toplum hizmetleri alanlarında çalışmışlardır. Kurumsal Değerlendirme: Birimimizin YÖDEK değerlendirme ve kalite geliştirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Değerlendirme ve Kalite Geliştirme sürecinin ilk ayağıdır. Kurumsal Hedefler: Birimimizin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir. Özdeğerlendirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Birimimiz Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ilk ayağıdır. Performans Göstergesi: Birimimiz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. Performans: Birimimizin, belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesidir. Politika: Birimimizin günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımlardır. SWOT (GZFT) Analizi: Birimimizin kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliştirildiği analizdir. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama sürecinin girdisidir. 7

8 Uygulama Planı: Birimimizin, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. Üniversitemiz Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG): Üniversitemizdeki değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu kuruldur. Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulan, yükseköğretim kurumlarında değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonudur. Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretim Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu nun (YÖDEK) yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversitelerarası Kuruludur. (ÜAK) 8

9 3. Yönetici Özeti Namık Kemal Üniversitesi (2008). Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu, Sürüm no. 1, Mart 2008, 50 sayfa ve 3 Ek. (Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi). 4. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, ilgili kanun ve yönetmelikler gereği kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmek amacıyla Enstitü Müdürüne rapor veren bir Koordinatör başkanlığında Fen Bilimleri Enstitüsü Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu (KDSP) oluşturmuştur. KDSP çalışma grubu, 2007 yılında Koordinatörün başkanlığında 2 personel, öğrencilerimizi temsilen çalışmalarımıza katkıda bulunmak üzere öğrenci temsilcimiz ve Đdari Personelimizi temsilen Enstitü Sekreteri olmak üzere 5 kişiden oluşturulmuştur. Enstitümüz Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu (KDSP), Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları üzerine verilmiş olan bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmıştır. Tablo 1. Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Soyad, Ad Unvan Görev Bölüm ve program YILMAZ, Đsmail Yrd. Doç. Dr. Müdür Yardımcısı Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı ŞĐŞMAN Can Burak Yrd. Doç. Dr. Müdür Yardımcısı Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı PAŞA Cenk Arş.Gör. Öğretim Elemanı ÇĐL Kadriye --- Enstitü Sekreteri Tarla Bitkileri Anabilim Dalı ĐNAL Onur Ziraat Mühendisi Enstitü Öğrenci Temsilcisi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 9

10 Tablo 2. Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Sıra no. Tarih Çalışma 1 31 Mart 2008 Birim 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunun teslimi 2 30 Haziran 2008 Birim yılları stratejik planı taslağının teslimi 3 30 Eylül 2008 Birim yılları stratejik planının teslimi 4 1 Aralık 2008 Birim yılları stratejik planının güncellenmiş sürümünün sunulması 5. Birimin tarihçesi Fen Bilimleri Enstitüsü 17 Mart 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Namık Kemal Üniversitesi kuruluş kanununun EK MADDE 62(d) bendi uyarınca, Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur. YÖK Genel Kurulunun tarihli onayı ile Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde bulunan 13 Anabilim dalının, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne aktarılmasıyla Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında faaliyetine başlamıştır. Fen Bilimleri Enstitüsünde, Ziraat Fakültesinin 10, Çorlu Mühendislik Fakültesinin 3 Bölümünün, Anabilim Dalı bazında lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Tablo 3. Birim gelişim tablosu Anabilim Dalı Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Faaliyete geçiş dönemi Yüksek Lisans Programı yılında Doktora programı yılında Yüksek Lisans Programı 1985 yılında Doktora Programı Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 2001 Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 1986 Doktora Programı Đnşaat Mühendisliği Makine Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans Programında 1998 yılında Yüksek Lisans Programında 2003 yılında Yüksek Lisans Programında 2000 yılında Tarım Ekonomisi Yüksek Lisans Programı 1983 Doktora Programı

11 Tarım Makinaları Yüksek Lisans Programı 1984 Doktora Programı Tarımsal Yapılar ve Sulama Yüksek Lisans Programı 1984 Doktora Programı Tarla Bitkileri Yüksek Lisans Programı 1983 Doktora Programı 1987 Toprak Yüksek Lisans ve Doktora Programı 1991 yılında Zootekni Yüksek Lisans Programı 1986 Doktora Programı Birim Organizasyon Şeması Şekil 1. Birim Organizasyon Şeması Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Organizasyon Şeması ENSTĐTÜ MÜDÜRÜ ENSTĐTÜ KURULU ENSTĐTÜ YÖNETĐM KURULU MÜDÜR YRD. MÜDÜR YRD. ENSTĐTÜ SEKRETERĐ ANABĐLĐM DALLARI Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Çevre Mühendisliği Gıda Mühendisliği Đnşaat Mühendisliği Makine Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı Tarım Ekonomisi Tarım Makinaları Tarımsal Yapılar ve Sulama Tarla Bitkileri Toprak 11

12 Zootekni Enstitümüzde 2007 yılı sonu itibariyle, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Gıda Mühendisliği, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak ve Zootekni Anabilim Dallarında yüksek lisans ve doktora programlarında, Çevre Mühendisliği, Đnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dallarında ise yüksek lisans programlarında eğitim öğretim faaliyetleri devam etmiştir. Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı Program 1 Bahçe Bitkileri Prof. Dr. Salih ÇELĐK Yüksek Lisans Doktora 2 Bitki Koruma Prof. Dr. Nihal ÖZDER Yüksek Lisans Doktora 3 Çevre Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza DĐNÇER Yüksek Lisans Gıda Mühendisliği Prof. Dr. Mehmet DEMĐRCĐ Yüksek Lisans Doktora 5 Đnşaat Mühendisliği Prof. Dr. Abdurrahman GÜNER Yüksek Lisans Makine Mühendisliği Prof. Dr. Ayşen HAKSEVER Yüksek Lisans Peyzaj Mimarlığı Prof. Dr. Aslı KORKUT Yüksek Lisans Tarım Ekonomisi Prof. Dr. Đ. Hakkı ĐNAN Yüksek Lisans Doktora 9 Tarım Makinaları Prof. Dr. Birol KAYĐŞOĞLU Yüksek Lisans Doktora 10 Tarımsal Yapılar ve Sulama Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL Yüksek Lisans Doktora 11 Tarla Bitkileri Prof. Dr. A. Servet TEKELĐ Yüksek Lisans Doktora 12 Toprak Prof. Dr. M. Turgut SAĞLAM Yüksek Lisans Doktora 13 Zootekni Prof. Dr. M. Đhsan SOYSAL Yüksek Lisans Doktora 12

13 YÖK Genel Kurulunun tarihli onayı ile Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde bulunan 12 Anabilim dalının aktarılmasıyla Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında faaliyetine başlayan Enstitümüz, Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonunda Makine Mühendisliği Anabilim Dalının da aktarılmasıyla 13 Anabilim Dalı olmuştur. Anabilim Dallarının devam eden öğrencilerine ait 415 öğrenci dosyası T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsünden teslim alınarak çalışmalara başlanmıştır. Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin devamını sağlamak amacıyla Enstitü Kurulumuz ilk toplantısını yapmış ve Enstitü Yönetim Kuruluna üye seçimi, bahar yarıyılında açılacak dersler, ilan edilecek öğrenci kontenjanları belirlenmiştir. Enstitümüz Kurulunun önerisi ve Üniversitemiz Senatosunun kararı ile belirlenen Takvim bahar yarıyılı başlangıcı Enstitümüzü kapsayacak şekilde 3 hafta ertelenerek, eğitim-öğretim çalışmaları başlatılmıştır Yılı içerisinde Enstitümüz Enstitü Kurulu 5, Enstitü Yönetim Kurulu ise 44 kez toplanmıştır Yılı sonu itibariyle Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu üyelerinin listesi aşağıdaki tablolarda sunulmuştur. Tablo 4. Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üye Listesi Đsim Anabilim Dalı Đdari görev Enstitü dışı idari görev 1 Dağlıoğlu, Orhan, Prof. Dr. Gıda Mühendisliği Müdür Üniversite Senato Üyesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üye Temsilcisi 2 Yılmaz, Đsmail, Yrd. Doç. Dr. 3 Şişman, Can Burak, Yrd. Doç. Dr. Gıda Mühendisliği Tarımsal Yapılar ve Sulama Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı 4 ÇELĐK, Salih, Prof. Dr. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı 5 Özder, Nihal, Prof. Dr. Bitki Koruma Anabilim Dalı Başkanı 6 Dinçer, Ali Rıza, Yrd. Doç. Dr. 7 Demirci, Mehmet, Prof. Dr. 8 Güner, Abdurrahman, Prof. Dr. 9 Haksever, Ayşen, Prof Dr. Çevre Mühendisliği Gıda Mühendisliği Đnşaat Mühendisliği Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Anabilim Dalı Başkanı Anabilim Dalı Başkanı Anabilim Dalı Başkanı 10 Korkut, Aslı, Prof. Dr. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Başkanı 11 Đnan, Đ. Hakkı, Prof. Dr. Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı Rektör Yardımcısı Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi 13

14 12 Kayişoğlu, Birol, Prof. Dr. Tarım Makinaları Anabilim Dalı Başkanı 13 Yüksel, Ahmet Nedim, Prof. Dr. Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı Başkanı 14 Tekeli, A. Servet, Prof. Dr. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı 15 Sağlam, M. Turgut, Prof. Dr. Toprak Anabilim Dalı Başkanı Üniversite Yönetim Kurulu üyesi 16 Soysal, M. Đhsan, Prof. Dr. Zootekni Anabilim Dalı Başkanı Tablo 5. Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üye Listesi Đsim Anabilim Dalı Đdari görev Enstitü dışı idari görev 1 Dağlıoğlu, Orhan, Prof. Dr. 2 Yılmaz, Đsmail, Yrd. Doç. Dr. Gıda Mühendisliği Müdür Üniversite Senato Üyesi Gıda Mühendisliği Müdür Yardımcısı ---- Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üye Temsilcisi 3 Şişman, Can Burak, Yrd. Doç. Dr. Tarımsal Yapılar ve Sulama Müdür Yardımcısı Arın, Levent, Prof. Dr. 5 Özer, Nuray, Prof. Dr. Bahçe Bitkileri Bitki Koruma ---- Üniversite Erasmus Koordinatörü 6 Dinçer, Ali Rıza, Yrd. Doç. Dr. Çevre Mühendisliği Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı 14

15 7. Özdeğerlendirme Beklenen düzeyin çok altı : 1 puan Beklenen düzeyin altı : 2 puan Beklenen düzey : 3 puan Beklenen düzeyin üstü : 4 puan Beklenen düzeyin çok üstü : 5 puan 7.1. Girdiler Tablo 6. Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 2) personel niteliğinde beklenen düzey 3) Đdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 4) Mali kaynakların yeterliliği; 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 6) Đş Teknolojilerinin yeterliliği; 7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 9) Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği; 10) Toplum ile ilişkilerin yeterliliği; 11) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği; 12) Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği; 13) Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği; 14) Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği; 15) Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği; 16) Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği;

16 7.2. Kurumsal nitelikler ve özellikler Tablo 7. Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 3 3 3) Đdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 1 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 5) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; ) personelin ortalama unvan düzeyi; 3 8) Đdari Personelin Eğitim Düzeyi; 3 9) birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 3 10) Kurumun ağırlıklı alanı/alanları ve yeterliliği; 3 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; 1 i) Kampus alanı; ii) Toplam kapalı alan; iii) Eğitim-Öğretim ve Araştırma; iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; 16

17 Enstitümüz kadrosunda ve Anabilim Dallarında bulunan Öğretim elemanlarının unvan ortalaması şu formül kullanılarak hesaplanmıştır. personelin ortalama ünvan düzeyi = [(7 x Profesör Sayısı) + (6 x Doçent Sayısı) + (5 x Yard. Doç Sayısı) + (4 x Öğretim Üyesi Dışında Doktoralı Öğretim Elemanlarının Sayısı) + (3 x Öğretim Görevlilerinin Sayısı) + (2 x Okutmanların Sayısı) + (1 x Araştırma Görevlilerinin Sayısı)] / Yukarıdaki Unvanlardaki Toplam Öğretim Elemanlarının Sayısı Profesör sayısı = 40 Doçent sayısı = 12 Yardımcı doçent sayısı = 73 Diğer doktoralı öğretim elemanı sayısı = 2 Öğretim görevlisi sayısı = 2 Okutman sayısı = 0 Araştırma görevlisi sayısı = 50 Toplam öğretim elemanı sayısı = 183 personelin ortalama unvan düzeyi = [(7 x 40) + (6 x 12) + (5 x 73) + (4 x 2) + (3 x 2) + (2 x 0) + (1 x 50)] / 183 =( )/183 =783/183 =4,27 Fen Bilimleri Enstitüsündeki personelin ortalama unvan düzeyi 4,27 dir. 17

18 Tablo 8. Kurumsal nitelikler veri tablosu sayılar I Öğrenci sayıları Önlisans öğrenci sayısı --- Lisans öğrenci sayısı --- Yüksek lisans öğrenci sayısı 367 Doktora öğrenci sayısı 115 Toplam öğrenci sayısı 482 Engelli öğrenci sayısı Veri yok Uluslar arası değişim programına katılan öğrenci sayısı 2 II Öğretim elemanı sayıları Profesör 40 Doçent 12 Yardımcı doçent 73 Öğretim görevlisi 2 Okutman -- Uzman -- Doktoralı Araştırma görevlisi 6 Araştırma görevlisi 50 Toplam öğretim üyesi sayısı 125 Toplam ders veren öğretim elemanı sayısı 111 Toplam öğretim elemanı sayısı 183 III Đdari personel sayısı Kadrolu personel 3 Sözleşmeli personel -- 18

19 Diğer personel 2 Toplam idari personel sayısı 5 IV Çalışanların yaş ortalaması Öğretim üyeleri 43,76 Diğer öğretim elemanları 29,55 Tüm öğretim elemanları 39,25 Đdari personel 30 V Çalışanlar arasında bayan sayısı Öğretim üyeleri 37 Diğer öğretim elemanları 21 Tüm öğretim elemanları 58 Đdari personel 2 VI Çalışanların kıdem ortalaması Öğretim üyeleri 19,68 Diğer öğretim elemanları 5,76 Tüm öğretim elemanları 15,37 Đdari personel 8 VII Öğretim elemanlarının ortalama unvan ortalaması 4,27 VIII Bölümün ağırlıklı alanı/alanları (alan adları) Alan 1: Alan 2: IX Bölüm/program/ABD sayısı 19

20 Bölüm sayısı --- Program sayısı --- ABD sayısı 13 X Đdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı -- Lise mezun sayısı 2 Önlisans mezun sayısı 2 Lisans mezun sayısı 1 Yüksek lisans mezun sayısı -- Doktoralı eleman sayısı -- Enstitümüz bünyesinde bulunan 13 Anabilim Dalının öğretim elemanları, Üniversitemiz Ziraat Fakültesinin 10 Bölümünün kadrolu öğretim elemanları ile Çorlu Mühendislik Fakültesinin Çevre Mühendisliği, Đnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümlerinin kadrolu öğretim elemanlarından oluşturmaktadır. Ayrıca, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/d maddesi uyarınca Enstitümüz Araştırma Görevlisi kadrosunda olan ve ilgili Anabilim Dallarında görev yapan 16 Araştırma Görevlisi de değerlendirmeye alınmıştır. Tablo 9. personel verileri Sıra No Đsim Unvan Anabilim dalı/program Temel Bilim Alanı Đdari görev Birim içi Đdari görev Birim dışı Notlar 1 Çelik Salih, Prof.Dr. Bahçe Bitkileri Ziraat ve Ormancılık Anabilim Dalı Başkanı Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu üyesi 2 Varış Servet, 3 Büyükyılmaz Mustafa, 4 Arın Levent, 5 Bahar Elman, Prof.Dr. Bahçe Bitkileri Ziraat ve Ormancılık Prof.Dr. Bahçe Bitkileri Ziraat ve Ormancılık Prof.Dr. Bahçe Bitkileri Ziraat ve Ormancılık Yrd.Doç.Dr. Bahçe Bitkileri Ziraat ve Ormancılık Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi --- Şarköy Meslek Yüksekokulu Müdürü 20

21 6 Deveci Murat, 7 Altıntaş Süreyya, 8 Korkutal Đlknur, 9 Kök Demir, 10 Bal Uğur, 11 Polat Serdar, 12 Makaracı Zafer, Yrd.Doç.Dr. Bahçe Bitkileri Ziraat ve Ormancılık Yrd.Doç.Dr. Bahçe Bitkileri Ziraat ve Ormancılık Yrd.Doç.Dr. Bahçe Bitkileri Ziraat ve Ormancılık Yrd.Doç.Dr. Bahçe Bitkileri Ziraat ve Ormancılık Yrd.Doç.Dr. Bahçe Bitkileri Ziraat ve Ormancılık Yrd.Doç.Dr. Bahçe Bitkileri Ziraat ve Ormancılık Yrd.Doç.Dr. Bahçe Bitkileri Ziraat ve Ormancılık --- Saray Meslek Yüksekokulu Müdürü --- Fakülte Kurulu Yrd.Doç. Temsilcisi Özder, Nihal Prof. Dr. Entomoloji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Fakülte Kurul üyesi Ziraat Fakültesi 14 Çıtır, Ahmet Prof. Dr. Fitopatoloji Fen Bilimleri - Dekan Ziraat Fakültesi 15 Özer, Nuray Prof. Dr. Fitopatoloji Fen Bilimleri Bölüm Başkan Yrd. Erasmus Koordinatörü Fen Bilimleri Ens.Yön.Kurul u üyesi Ziraat Fakültesi 16 Kıvan, Müjgan Prof. Dr. Entomoloji Fen Bilimleri Bölüm Başkan Yrd. Zir.Fak.D. Editörler Kurulu üyesi Ziraat Fakültesi 17 Kara, Adnan Yrd. Doç. Dr. Fitopatoloji Fen Bilimleri - Fen Bilimleri Ens. Bölüm Temsilcisi Ziraat Fakültesi 18 Kılıç, Nihal 19 Đlbağı, Havva 20 Coşkuntuna Arzu 21 Mirik, Mustafa 22 Köycü, Desen 23 Sağlam, Özgür Yrd. Doç. Dr. Fitopatoloji Fen Bilimleri - - Ziraat Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Fitopatoloji Fen Bilimleri - - Ziraat Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Fitopatoloji Fen Bilimleri - - Ziraat Fakültesi Arş. Gör. Dr. Fitopatoloji Fen Bilimleri - - Ziraat Fakültesi Arş. Gör. Dr. Fitopatoloji Fen Bilimleri - - Ziraat Fakültesi Arş. Gör. Entomoloji Fen Bilimleri - - Ziraat Fakültesi 21

22 24 Aysal, Tolga Arş. Gör. Entomoloji Fen Bilimleri - - Ziraat Fakültesi 25 Dinçer, Ali Rıza Yrd.Doç.Dr. Çevre Bilimleri ABD Mühendislik temel alanı Bölüm Başkanı Fakülte Kurulu üyesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu üyesi 26 Ferecov, Vahit Doç. Dr. Çevre Teknolojisi ABD Fen Bilimleri ve Matematik temel alanı 27 Uysal, Füsun Yrd.Doç.Dr. Çevre Teknolojisi ABD Mühendislik temel alanı Çevre Teknolojisi ABD Başkanı Fakülte Yönetim Kurulu üyesi 28 Ekmekyapar, Füsun Yrd.Doç.Dr. Çevre Bilimleri ABD Mühendislik temel alanı 29 Şabudak, Temine Yrd.Doç.Dr. Çevre Bilimleri ABD Mühendislik temel alanı 30 Yıldız Töre, Günay Yrd.Doç.Dr. Çevre Teknolojisi ABD Mühendislik temel alanı Bölüm Başkan Yardımcısı 31 Güneş, Yalçın Yrd.Doç.Dr. Çevre Bilimleri ABD Mühendislik temel alanı Bölüm Başkan Yardımcısı Çevre Bilimleri ABD Başkanı 32 Dökmeci, Handan Öğr. Gör. Çevre Bilimleri ABD Mühendislik temel alanı Bölüm KDSP üyesi KDSP üyesi 33 Ordu, Şeyma Arş.Gör.Dr. Çevre Bilimleri ABD Mühendislik temel alanı Bölüm KDSP üyesi 34 Yatkın, Sinan Arş.Gör.Dr. Çevre Teknolojisi ABD Mühendislik temel alanı 35 Öngen, Atakan Arş. Gör. Çevre Bilimleri ABD Mühendislik temel alanı 36 Güneş, Elçin Arş.Gör. Çevre Teknolojisi ABD Mühendislik temel alanı 37 Kaykıoğlu, Gül Arş.Gör. Çevre Teknolojisi ABD Mühendislik temel alanı 38 Çelik, Suna Özden Arş.Gör. Çevre Teknolojisi ABD Mühendislik temel alanı 39 Köse Tınmaz, Esra Arş.Gör. Çevre Teknolojisi ABD Mühendislik temel alanı Bölüm KDSP üyesi 40 Hanedar, Asude Arş.Gör. Çevre Bilimleri ABD Mühendislik temel alanı 35. Madde ile Đ.T.Ü. gönderildi. 22

23 41 Demirci Mehmet, Prof. Dr. Gıda Teknolojisi Mühendislik Bölüm Başkanı Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu üyesi 42 Şimşek Osman, Prof. Dr. Gıda Teknolojisi Mühendislik 43 Kurultay Şefik, Prof. Dr. Gıda Teknolojisi Mühendislik 44 Dağlıoğlu Orhan, Prof. Dr Gıda Teknolojisi Mühendislik Fen Bilimleri Enstitü Müdürü 45 Arıcı Muhammet, Prof. Dr Gıda Bilimleri Mühendislik Gıda Bilimleri ABD. Başk. Tübitak TEĐDEB BĐYOTEG Yürütme Komitesi Üyeliği 46 Öksüz Ömer, Yrd. Doç.Dr Gıda Bilimleri Mühendislik 47 Dağlıoğlu Figen, Yrd. Doç. Dr. Gıda Teknolojisi Mühendislik Üniversite Yemek Muayene Komisyonu Başkanı 48 Bilgin Bilal, Yrd. Doç. Dr. Gıda Teknolojisi Mühendislik 49 Yılmaz Đsmail, Yrd. Doç. Dr. Gıda Teknolojisi Mühendislik Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı 50 Taşan Murat, Yrd. Doç. Dr. Gıda Teknolojisi Mühendislik 51 Coşkun Fatma, Yrd. Doç. Dr. Gıda Bilimleri Mühendislik Üniversite Yemek Muayene Komisyonu Başkan Yardımcısı 51 Gümüş Tuncay, Yrd. Doç. Dr. Gıda Bilimleri Mühendislik Ziraat Fakültesi/Fen Bilimleri Enstitüsü Erasmus Koordinatör Yard. 53 Kaptan Binnur, Yrd. Doç. Dr. Gıda Teknolojisi Mühendislik 54 Geçgel Ümit, Yrd. Doç. Dr. Gıda Bilimleri Mühendislik 23

24 55 Demirci, A. Şükrü Arş.Gör. Gıda Mühendisliği 56 Velioğlu, H. Murat Arş.Gör. Gıda Mühendisliği 57 Velioğlu, Serap Arş.Gör. Gıda Mühendisliği 58 Güner, Kadir Gürbüz Arş.Gör. Gıda Mühendisliği Sayılı Kanunun 50/d md. Atandı Sayılı Kanunun 50/d md. Atandı Sayılı Kanunun 50/d md. Atandı Sayılı Kanunun 50/d md. Atandı 59 GÜNER, Abdurrahman Prof. Dr. Đnşaat Mühendisliği ABD Yapı temel alanı Bölüm Başkanı / Yapı ABD Başkanı 60 Shaliyev, Rafael Doç.Dr. Đnşaat Mühendisliği ABD Yapı temel alanı 61 Aral, Đ. Feda Yrd.Doç.Dr. Đnşaat Mühendisliği ABD Geoteknik temel alanı Yapı Đşletmesi ABD Başkan V. Dekan Yardımcısı 62 Gaygusuzoğlu, Güler Yrd.Doç.Dr. Đnşaat Mühendisliği ABD Mekanik temel alanı Bölüm Bşk. Yrd./ Mekanik ABD Başkan V. 63 Yıldırım, M.Ş. Yrd.Doç.Dr. Đnşaat Mühendisliği ABD Yapı temel alanı Ulaştırma ABD Başkan V. 64 Biçer, Perihan Yrd.Doç.Dr. Đnşaat Mühendisliği ABD Geoteknik temel alanı Bölüm Bşk. Yrd./ Geoteknik ABD Başkanı 65 Ordu, Ertuğrul Yrd.Doç.Dr. Đnşaat Mühendisliği ABD Geoteknik temel alanı 66 Cengiz,Taner M. Yrd.Doç.Dr. Đnşaat Mühendisliği ABD Hidrolik temel alanı HidrolikABD Başkanı 67 Şahin, Sinan Arş. Gör. Đnşaat Mühendisliği ABD Hidrolik temel alanı 68 Cihan, M. Timur Arş. Gör. Đnşaat Mühendisliği ABD Yapı Malzemesi temel alanı 24

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 saı yazınız. Enstitümüz 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1. sürümü

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Fakültesi, Çorlu, Tekirdağ, Ekim 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri Đçindekiler Listesi 1. Kapak...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Đçindekiler listesi... 2 Tablo Listesi.. 3 Şekil Listesi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 1 2015 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA 1. Giriş 3 2.Yönetici Özeti 7 3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama 9 4. Iğdır

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Ocak 2009 1 Đçindekiler listesi 1. Kapak... 1 2. Đçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri... 2 3. Sunuş...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Temmuz 2008 2009-2014 yılları Stratejik Planları,Sürüm No.1 İçindekiler Giriş...5 1. Kapak...Hata!

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 2.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Şubat 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo,

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Mayıs 2011 Ġçindekiler listesi SUNUġ... 3 1. GĠRĠġ... 5 2. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Tekirdağ, Ağustos 2009 Ġçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 GiriĢ... 7 Rehber...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler listesi 3. Sunuş... 4 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 8 6. Kurumsal

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İÇİNDEKİLER Sunuş... 4 1.Giriş... 5 2.Yönetici Özeti...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1 Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 İçindekiler Sunuş...5 1. GİRİŞ...6 1.1. Dokümanın Amacı... 6 1.2. Dokümanın

Detaylı

AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi

AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi T.C. NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Tekirdağ, Ocak 011 Ġçindekiler SunuĢ... 4 1.GiriĢ... 5.Yönetici Özeti... 8.Namık Kemal Üniversitesi

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 Çerkezköy/Tekirdağ, Ekim 2009 1 1. GĐRĐŞ... 1.1. Dokümanın Amacı... 1.2. Dokümanın Kapsamı....

Detaylı

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mayıs 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN PERFORMANS GÖSTERGELERĐ...

Detaylı

YÖDEK STRATEJİK PLANI

YÖDEK STRATEJİK PLANI T.C. Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü YÖDEK STRATEJİK PLANI (20 Eylül 2005 tarih ve 25942 sayılı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ uyarınca hazırlanmıştır)

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No. 1.2 Saray, Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 4 I. GĐRĐŞ 4 1. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No. 1.0 Saray, Mart 2008 1 2 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Çorlu, Temmuz 2008 2 Đçindekiler listesi Giriş... 9 Rehber... 9 1. Kapak... 9 2. Đçindekiler,

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2013 SUNUŞ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), yükseköğretim kurumlarında, kurumun stratejik planı ve hedefleri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ. (Sürüm: 2007/1.1)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ. (Sürüm: 2007/1.1) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ (Sürüm: 2007/1.1) YÖDEK YÜKSEKÖĞRETİM AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOMİSYONU NİSAN 2007 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Đdare Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Đdare Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Đdare Faaliyet Raporu Sürüm no. 1.1 Tekirdağ, Nisan 2009 Đçindekiler SUNUŞ... 4 I- GENEL BİLGİLER... 6 A. MĐSYON VE VĐZYON... 7 B. YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014 2018 I. Sürüm Haziran 2013 İÇİNDEKİLER TABLOSU SUNUŞ... 5 I. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci... 9 2. Bir Bakışta Stratejik Plan... 11 3.

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011 2015 STRATEJİK PLANI PROF.DR. TAMER YILMAZ DOÇ.DR. SALİM YÜCE DOÇ.DR. MUHLİS NEZİHİ SARIDEDE DR. ZEYNEP IŞIK NİSAN 2010 Sayfa 2 SUNUŞ Üniversitelerin

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

02 Aralık 2011 Cuma YÖNERGE Sayı : 49 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ

02 Aralık 2011 Cuma YÖNERGE Sayı : 49 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Detaylı