40 KURUÞ. Kamu da baþörtüsü. özgürlüðüne 95 bin imza

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "40 KURUÞ. Kamu da baþörtüsü. özgürlüðüne 95 bin imza"

Transkript

1 Pegasus'a, Merzifon'dan teþvikli uçuþ izni Çorumlularýn yoðun biçimde kullandýklarý Merzifon Havaalanýndan ikinci bir havayolu þirketinin uçuþ yapmasý için izin çýktý. Ýstanbul Sabiha Gökçen Havaalaný merkezli uçuþlarý ile bilinen Pegasus Hava Yollarý'nýn Merzifon Havaalanýndan teþvikli uçuþ yapma talebi kabul edildi. SAYFA 7 DE Tapu Kadastro için yeni bina yapýlacak AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Tapu Kadastro Genel Müdürü hemþehrimiz Davut Güney'i makamýnda ziyaret etti. SAYFA 7 DE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Kamu da baþörtüsü özgürlüðüne 95 bin imza Din dersinden muaf olana Felsefe sorusu 7 DE ÖSYM, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öðrencilere YGS'de din dersi yerine Felsefe sorusu sorulacaðýný açýkladý. ÖSYM'den yapýlan açýklamada, ortaöðretim kurumlarýnda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklý müfredat ile alan öðrencilere mahsus olmak üzere, 2013-YGS Sosyal Bilimler Testi'nde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularýndan bu öðrencilerin muaf tutulacaðý bildirildi. Memur Sen Konfederasyonu tarafýndan kamuda kýlýk kýyafet özgürlüðünün getirilmesi için baþlatýlan 'Özgürlük Ýçin 10 Milyon Ýmza' kampanyasý sona erdi. Memur Sen Ýl Teþkilatý tarafýndan yapýlan basýn açýklamasýnda kampanyanýn Çorum rakamlarýný açýkladý. PTT önünde gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda konuþan Memur Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi, kampanya kapsamýnda Çorum'da 95 bin imza topladýklarýný belirterek, imzalarý genel merkeze göndereceklerini ve daha sonra ise genel merkez yönetiminin tüm imzalarý Baþbakanlýk'a teslim edeceðini söyledi. SAYFA 3 TE HGYD'den Kent Haber'e tebrik 2 DE Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Yönetim Kurulu, Kent Haber Gazetesi'ne kuruluþunun 13. yýldönümü nedeniyle kutlama ziyaretinde bulundu. HGYD Genel Baþkaný Tugay Afat, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Akbaþ, Hacý Odabaþý, Volkan Sýnayuç ve Satýlmýþ Ýnaç Kent Haber Gazetesi'ni ziyaretleri sýrasýnda gazete Ýmtiyaz Sahibi Birkan Demirci, Genel Yayýn Yönetmeni Mehmet Güley, Spor Yönetmeni Ali Atan ve Köþe Yazarý Mustafa Külcü ile görüþtüler. CHP Ortaköy belediyesini yeniden almak istiyor "Kümelenme" eðitimleri TSO'da devam ediyor 2 DE MEM iki kurs birden açýyor Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, bazý il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ortaköy ve Aþdaðul'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Atlas, siyasal çalýþmalarýnýn ara vermeden süreceðini belirterek, "Halkýmýzýn CHP'ye ihtiyacý var. Bizim beklentileri karþýlayabilmemiz ve umudu sürdürebilmemiz için yorulmak bilmeden partimizin görüþlerini ve çözüm için ortaya koyduðu projeleri usanmadan, býkmadan anlatmamýz gerekir" SAYFA 5 TE Ekonomi Bakanlýðý liderliðinde ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý ortaklýðý ile devam eden Avrupa Birliði destekli 'KOBÝ Ýþbirliði ve Kümelenme Projesi' Çorum'da, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde pilot olarak uygulanýyor. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü "Trafik ve Çevre Bilgisi Öðreticiliði" kursu ile "Direksiyon Eðitimi Dersi Öðreticisi" kursu açacak. Ýl Millî Eðitim Müdürlüðü toplantý salonunda yapýlacak olan kursa baþvurular 18 Þubat-1 Mart tarihleri arasýnda yapýlacak.direksiyon Eðitimi Dersi Öðreticiliði Kursu 18 Mart -5 Nisan 2013, Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi Öðreticiliði Kursu ise 8 Nisan- 26 Nisa 2013 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Kurslara katýlmak için istenen belgeler ise þunlar: SAYFA 2 DE TKDK bilgilendirme 4 toplantýlarýna ilgi yüksek Yerli kömür 7 kullanan elektrik santralleri teþvik kapsamýna alýndý Çorum 7 "Ordu Karadeniz Fuarý"nda tanýtýlýyor SAYFA SAYFA SAYFA TE DE TE

2 SAHÝBÝNDEN SATILIK DAÝRE Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu karþýsýnda Cumhuriyet Apt. 2. Katta bulunan 3+1 kaloriferli banyo ve mutfakta kombisi olan daire satýlýktýr. Müracaat Tel: Tecrübeli Gýda Mühendisi ve Ön Muhasebe Elamanlarý Aranýyor Cevherzade bünyesinde çalýþacak Bay ya da Bayan Gýda Mühendisi ve ön muhasebe de çalýþacak Tecrübeli elemanlar aranmaktadýr. Müracaat edecek Erkek adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Müracaatlarýn þahsen olarak Cevher Pastaneleri Gazi Caddesi üzerindeki Þubemize ( Vergi Dairesi yaný) yapýlmasý gerekmektedir. 2 HABER MEM iki kurs birden açýyor Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü "Trafik ve Çevre Bilgisi Öðreticiliði" kursu ile "Direksiyon Eðitimi Dersi Öðreticisi" kursu açacak. Ýl Millî Eðitim Müdürlüðü toplantý salonunda yapýlacak olan kursa baþvurular 18 Þubat-1 Mart tarihleri arasýnda yapýlacak. Direksiyon Eðitimi Dersi Öðreticiliði Kursu 18 Mart -5 Nisan 2013, Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi Öðreticiliði Kursu ise 8 Nisan-26 Nisa 2013 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Kurslara katýlmak için istenen belgeler ise þunlar: Direksiyon Eðitimi Dersi Öðreticiliði için: En az Lise ve Dengi Okul Diplomasý (Aslý ve Fotokopisi), En az 3 yýllýk sürücü belgesi (aslý ve fotokopisi), Nüfus Cüzdaný fotokopisi, 2 adet fotoðraf, Banka Dekontu (T.C. Ziraat Bankasý Çorum Merkez Þubesinin Nolu Hesabýna 200 TL yatýrýlacak. Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi Öðreticiliði için: En az yüksekokul diplomasý (aslý ve fotokopisi), en az 1 yýllýk sürücü belgesi (aslý ve fotokopisi), Nüfus Cüzdaný fotokopisi, 2 adet fotoðraf, Banka Dekontu (T.C. Ziraat Bankasý Çorum Merkez Þubesinin Nolu hesabýna 200 TL yatýrýlacak. Ýmsâk :4:45 Güneþ :6:25 Ýþrak :7:16 Öðle :12:05 Ýkindi :15:02 Akþam :17:25 Yatsý :18:54 2 AJANDA Ay, 28 Gün, 7. Hafta Allah korkusundan müminin kalbi ürperdiði vakit, aðacýn yapraklarý düþer gibi günahlarý dökülür. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri SABRET Tel: ELEMAN ARANIYOR Ziraat, Kimya ve Gýda Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsan Vergi Dairesi yanýnda bulunan Cevher Pastanesine yapýlmasý gerekiyor. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr 3+1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip 3. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: "Kümelenme" eðitimleri TSO'da devam ediyor Ekonomi Bakanlýðý liderliðinde ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý ortaklýðý ile devam eden Avrupa Birliði destekli 'KOBÝ Ýþbirliði ve Kümelenme Projesi' Çorum'da, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde pilot olarak uygulanýyor. Bu kapsamýnda Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Çorum Küme Merkezi tarafýndan projenin paydaþlarýna ve tüm üyelerine yönelik 18 Þubat Pazartesi günü 'Ar-Ge ve Ýnovasyon Yönetimi' ile 19 Þubat Salý günü 'Küme Oluþturma ve Öncelikleri Belirleme Araçlarý' konulu eðitim programlarý düzenlenecek. Eðitimler Ekonomi Bakanlýðý Uzmaný Barýþ Cihan Baþar tarafýndan saat 10.00'da Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis toplantý salonunda yapýlacak. HGYD'den Kent Haber'e tebrik Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Yönetim Kurulu, Kent Haber Gazetesi'ne kuruluþunun 13. yýldönümü nedeniyle kutlama ziyaretinde bulundu. HGYD Genel Baþkaný Tugay Afat, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Akbaþ, Hacý Odabaþý, Volkan Sýnayuç ve Satýlmýþ Ýnaç Kent Haber Gazetesi'ni ziyaretleri sýrasýnda gazete Yýl: 8 Sayý: 2402 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Ýmtiyaz Sahibi Birkan Demirci, Genel Yayýn Yönetmeni Mehmet Güley, Spor Yönetmeni Ali Atan ve Köþe Yazarý Mustafa Külcü ile görüþtüler. Dernek Baþkaný Tugay Afat, Kent Haber Gazetesi'nin 13. kuruluþ yýldönümünü imtiyaz sahibi Birkan Demirci nezdinde kutlarken, daha nice yýllara ulaþmasý temennisinde bulundu. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Tasarým Av. Yakup ALAR Fethi SÜMÜÞ ( ) elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Cahit KÜLEBÝ Sen petekte bir gömeç bal gibisin! Renksin yazdan kýþtan, tazeliksin bahardan. Yapraklarda dolaþan serin bir rüzgarsýn ki Her gün eser durursun hafýzamdan. Ellerin var beyaz güller gibi küçücük, Mutlak kalbin tomurcuklardan pembe! Sanki yeþil yaylalardýr gözlerin Alnýmda ter ve kuvvetsin iþimde. Ben kanadý kýrýk bir kuþ deðilim Döner birgün gurbet ellerde kalan Sabret neþem, sabret þarkým, sabret sevdiðim, Sabret kalbi tomurcuklardan pembe olan. HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,764 1,774 EUR 2,348 2,363 STERLiN 2,725 2,77 JPY YENi 0,0189 0,0192 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER KARAOÐLU ECZANESÝ TEL: ABALI ECZANESÝ TEL: VOLKAN ECZANESÝ TEL: ÞAHÝN ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 TAZÝYE Avukat Kenan Yaþar ve Aliþan Yaþar'ýn babalarý Rýdvan Yaþar'ýn vefatýný teessürle öðrenmiþ bulunmaktayýz. Merhuma Allah'tan Rahmet ailesi ve sevenlerine sabrý cemil niyaz ederiz. Kamu da baþörtüsü özgürlüðüne 95 bin imza TEK GAZETESÝ Rektör Alkan'dan kurum müdürlerine ziyaret Memur Sen Konfederasyonu tarafýndan kamuda kýlýk kýyafet özgürlüðünün getirilmesi için baþlatýlan 'Özgürlük Ýçin 10 Milyon Ýmza' kampanyasý sona erdi. Memur Sen Ýl Teþkilatý tarafýndan yapýlan basýn açýklamasýnda kampanyanýn Çorum rakamlarýný açýkladý. PTT önünde gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda konuþan Memur Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi, kampanya kapsamýnda Çorum'da 95 bin imza topladýklarýný belirterek, imzalarý genel merkeze göndereceklerini ve daha sonra ise genel merkez yönetiminin tüm imzalarý Baþbakanlýk'a teslim edeceðini söyledi. Darbecilerini yargýlayan Türkiye'nin, darbe anayasasýyla yönetilme, hatta darbe anayasasýnda bile yer almayan kýlýk-kýyafet yönetmeliði ile kamu görevlilerinin özgürlüklerini kýsýtlamasý ayýbýndan kurtulmasý gerektiðinin altýný çizen Ahmet Saatçi, "Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü ve memur sendikalarý konfederasyonu olarak üzerimize düþeni yaptýk. Milletimizin yasaklarýn kaldýrýlmasýna yönelik taleplerini, imza kampanyamýzla Sayýn Baþbakan'a iletiyoruz. Bundan sonra sorumluluk hükümetindir, TBMM'nindir, siyaset kurumunundur. Kampanyayý baþlattýðýmýz ilk günden itibaren milletimizin ilgisi, bizleri ziyadesiyle memnun etmiþtir. Halktan karþýlýk bulacaðýna inandýðýmýz kampanyamýzýn beklentimizin üzerinde ilgi görmesi, ne kadar doðru bir iþ yaptýðýmýzýn da göstergesi olmuþtur" -"KISMÝ DÜZENLEMELERLE DEMOKRATÝKLEÞME SAÐLANAMAZ"- "Yönetmeliklerle, kýsmi düzenlemelerle tam demokratikleþmenin saðlanamayacaðý açýktýr" diyen Saatçi, "Memur Sen olarak, 12 Eylül referandumuyla baþlayan demokratikleþme hamlesinin yeni anayasa ile sürmesi gerektiðini dile getirmiþtik. TBMM'de yeni anayasa konusunda bir uzlaþý olmadýðýný görmek, milletimiz gibi bizleri de üzmektedir. Seçim vaadi olan yeni anayasa konusunda üzerine düþen sorumluluðu yerine getirmeyenleri milletimiz, bir sonraki seçimde affetmeyecektir. Memur Sen olarak mevsimsel iyileþtirmeler yerine, kalýcý ve anayasa güvencesiyle getirilen demokratikleþme ve özgürlüklerden yana taraf olduðumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Temel hak ve özgürlükler kiþilerin inisiyatif ve lütfuyla kullanýlan hakka dönüþmemelidir. Hak ve özgürlükler, yasalarla ve anayasayla teminat altýna alýnmalý, en temel haklarýn kullanýmý, bir minnet borcu doðurmamalýdýr" þeklinde kaydetti. Saatçi sözlerini þöyle tamamladý: "Milletimiz, "Özgürlük Ýçin 10 Milyon Ýmza" kampanyasýna katýlarak üzerine düþeni yapmýþtýr. Memur Sen olarak bizler de, üyelerimize, ülkemize karþý bir sorumluluðumuzu daha yerine getirmiþ olmanýn vicdani rahatlýðýný yaþýyoruz. Bu kampanya sürecinde bize destek olan bütün kiþi ve kurumlara da ayrýca teþekkür ederiz. Özgürlüklerin önündeki bütün engellerin kalkmasý dilek ve temennisiyle, katýlýmýnýz ve desteklerinizden dolayý siz basýn mensuplarýna da ayrýca teþekkür ediyorum." Kafkas, TOBB'un BIE resepsiyonuna katýldý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Expo 2020 aday il Ýzmir'i inceleyen 7 ülke yabancý heyetine TOBB'un verdiði resepsiyon? yemeðine katýldý. Ýzmir'in Expo 2020 adaylýk dosyasýný yerinde incelemek için Türkiye'ye gelen Uluslararasý Sergiler Bürosu (BIE) Ýnceleme Heyeti'nin son duraðý, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) oldu. EXPO delegasyonu onuruna düzenlenen akþam yemeðinde konuþan TOBB Yönetim Kurulu Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu, iþvereninden sendikasýna kadar her kesimden temsilcinin kenetlendiðini belirterek, "Hepimiz bu güzel organizasyona ev sahipliði yapmayý istiyoruz. Hepimiz Expo 2020 için kenetlendik" diye konuþtu. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým ise Ýzmir'in Expo 2020 için çok uygun ve ideal bir þehir olduðunu düþündüðünü belirterek, "2015 Expo'da çok talihsiz bir þekilde kaybettiðimiz bu etkinliði bu sefer Ýzmir'e kazandýracaðýz. Bu kararlýlýðý ben herkeste görüyorum. Baþaracaðýmýza da yürekten inanýyorum" TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu, Uluslararasý Sergiler Bürosu (BIE) heyeti onuruna TOBB Ýkiz Kuleler'de yemek verdi. Yemeðe, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým, Kültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Uluslararasý Sergiler Bürosu Baþkaný Ferdinand Nagy, MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Oktay Vural, Ýzmir Valisi Cahit Kýraç, Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu, Ýzmir Ticaret Odasý Baþkaný Ekrem Demirtaþ, Ege Bölgesi Sanayi Odasý Baþkaný Ender Yorgancýlar, Ankara Ticaret Odasý Baþkaný Salih Bezci, Ankara Sanayi Odasý Baþkaný Nurettin Özdebir, Türkiye Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu Genel Baþkaný Mustafa Kumlu, Hak-Ýþ Konfederasyonu Genel Baþkaný Mahmut Arslan, TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, milletvekilleri ve diðer yetkililer katýldý. Expo 2020'ye aday olan Ýzmir'e, Uluslararasý Sergiler Bürosu (BIE) Danimarka Delegesi Steen Christensen, baþkanlýðýndaki heyette Gambia delegesi Ousman Badjie, Kazakistan Delegesi Serik Amirov, Pakistan Delegesi Suraiya Ahmed Butt, Slovenya Delegesi AlenkaIvancic, BIE Baþkaný Ferdinand Nagy, Genel Sekreteri Vicente Gonzalez Loscertales, Genel Koordinatörü Dimitri Kerkentzes ve Expo Koordinatörü Laurence Levy Toledo bulunuyor. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Yýldýrým, Expo'nun yapýldýðý ülkelerde dostluklarý, ticaretin ve turizmin arttýðýný belirterek, Türkiye'nin Expo'dan beklentisinin bunlarýn ötesinde olduðunu kaydetti. Ýzmir'in birlikte yaþama kültürünün en yaygýn olduðu kentlerin baþýnda geldiðini söyleyen Yýldýrým, "Kentin tarihine bakýldýðýnda medeniyet için birçok ilke imza atýldýðýnýn görülebilmektedir. Yaklaþýk 3 saatlik uçuþun ardýndan Ýzmir'den 48 ülkeye ulaþýlabilmektedir. EXPO konusunda iþin daha baþýndayýz. Yapacaðýmýz daha çok þey var Expo'da çok talihsiz bir þekilde kaybettiðimiz bu etkinliði bu sefer Ýzmir'e kazandýracaðýz. Bu kararlýlýðý ben herkeste görüyorum. Baþaracaðýmýza da yürekten inanýyorum" diye konuþtu. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, SGK Ýl Müdürü Duran Cesur, Tarým Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ve Türk Telekom Ýl Müdürü Abdulkadir Alpergün'ü makamlarýnda ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Alkan, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Duran Cesur'u ziyaretinde kurumun önemine deðinerek, sosyal devlet olma yolunda çok önemli adýmlar atýldýðýný, bütün sistemlerin teknolojik ortamlarda takip edildiðini ve bunlarýn ülke ekonomisine büyük katkýlar saðladýðýný vurguladý. SGK Müdürü Cesur ise üniversitenin iþ yoðunluðunun çok fazla olduðunu, yapýlan çalýþmalarýn memnuniyet verici olduðunu ve her ortamda üniversite ile iþbirliði yapmaya hazýr olduklarýný dile getirerek Rektör Alkan'a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Rektör Alkan daha sonra, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ'i ziyaret ederek, Gýda Mühendisliði öðrencilerinin denetlemelere katýlýmlarý tekliflerinin olumlu karþýlanmasýndan dolayý teþekkür etti. Erkan Elfaz Ermiþ ise üniversite ile birlikte çalýþmaktan duyduðu memnuniyeti belirterek üniversitenin çalýþmalarýndan dolayý Rektör Alkan'a teþekkürlerini iletti. Rektör Alkan ardýndan, Türk Telekom Ýl Müdürü Abdulkadir Alpergün'ü ziyaret etti. Ziyaretinde üniversitenin Uzaktan Eðitime geçmesi için altyapý çalýþmalarýný birlikte oluþturarak, Üniversiteye önemli bir hizmet sunmak istediklerini belirten Rektör Alkan, Telekom Müdürlüðünün Üniversiteye verdiði desteklerin, bundan sonrada artarak devam edeceðine inandýðýný belirtti. Türk Telekom Ýl Müdürü Abdulkadir Alpergün'de üzerlerine düþen her konuda üniversite için desteðe hazýr olduklarýný belirtti. Ýkili görüþmede ayrýca telekonferans sistemi ile Bölge Müdürü Ünal Sade, Ticari Faaliyetler Bölge Müdür Yardýmcýsý Yüksel Þahinkaya ve Teknik Operasyonlar Bölge Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ýnal'a baðlanarak canlý olarak sohbet edildi. Rektör Prof. Dr. Alkan, Türk Telekom Bölge Müdürü Ünal Sade'ye ve ekibine Üniversiteye verdikleri desteklerden dolayý teþekkür etti. Bölge Müdürü Ünal Sade ise üniversitenin çalýþmalarýný yakýndan takip ettiðini ve hýzla geliþen bir üniversite olduðunu ifade ederek, Rektör Prof. Dr. Alkan'ý Samsun'a davet etti.

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI DEPREM, YANGIN VE YIPRANAN KOLTUK Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Enerji birikir, fay hattý kýrýlýr, yer sallanýr deprem olur.ýnsanlar ve diðer canlýlar zarar görür. Þimþek çakar, gök gürler, yaðmur yaðar, sel gelir, heyelan olur.ýnsanlar ve diðer canlýlar zarar görür.küçük bir kývýlcým, bir otu tutuþturur.koca bir orman yok olur.ýnsanlar ve diðer canlýlar zarar görür.bir anlýk dikkatsizlik zincirleme trafik kazasýna sebep olur.ýnsanlar ve diðer canlýlar zarar görür.kurumdaki, okuldaki, yurttaki bir personelin ihmalkarlýðý telafisi mümkün olmayan sonuçlar doðurabilir. Oradaki diðer personel veya yatýlý kalan öðrenciler zarar görür. Bu tür örnekleri çoðalmak mümkündür.ancak burada deprem, sel, yangýn, güvenlik vs. ile yýpranan koltuðun iliþkisini sizlerle paylaþmak istiyorum ki; geliþmiþ ülkelerde ve özellikle Japonya'da olduðu gibi depremlerde hepimiz evimizde, iþyerimizde, kurumumuzda kendinden emin, güvenli, rahat bir tarzda koltuklarýmýza rahat bir þekilde oturalým. Küçük bir depremde, balkonlardan, camlardan atlayýp kolu bacaðý kýrmayalým. Veya apartmanýn 6. katýnda yangýn çýktýðýnda göstermelik yangýn merdiveni iþe yaramaz kaygýsýyla daha büyük zarar görmeyelim Bir zamanlar sandalye, koltuk tamir eden bir usta varmýþ. Ustanýn gözlemlerine göre, bazý müþterilerin bekleme salonundaki koltuklarýn ön taraflarý, bazý müþterilerin koltuklarýnýnsa orta kýsmý daha çok aþýnýyormuþ. Ön taraflarý aþýnan koltuklar kardiyologlarýn (kalp doktorlarýnýn) muayene hanelerinin bekleme salonlarýndaymýþ. Diðer doktorlar ve baþka meslek gruplarýndaki koltuklarýnsa daha çok ortasý aþýnýyormuþ. Usta bunu hekimlere söylemiþ.hekimler iþi þöyle yorumlamýþ: Kalp doktorlarýna gelen hastalar genelde stres düzeyi yüksek yani, heyecanlý, aceleci, öfkeli, sabýrsýz Kalp hastalýðýna yakalanma riskleri yüksek kiþilermiþ. Bunlar kalp sorunlarýyla kardiyologlara baþvurduklarýnda her zamanki aceleci, sabýrsýz tavýrlarýyla kakmaya hazýr, tedirginlikleriyle koltuklarýn ön taraflarýna iliþiyorlarmýþ. Yani kalp doktorlarýnýn bekleme salonlarýndaki koltuklarýn ön taraflarýnýn çabuk eskimesinin sebebi buymuþ. Koltuklarýn orta kýsmýný aþýndýranlar ise, daha geniþ yürekli, rahat, sabýrlý olduklarý için koltuklara rahatça oturup, arkalarýna yerleþiyorlarmýþ. Yani kendinden emin vaziyette koltuða oturunca arkalarýna yaslanýyorlarmýþ. Birinci tip koltuk kullananlarýn yaþama tam yerleþemedikleri, ikinci tip koltuk kullananlarýn ise yaþama tam yerleþtiklerini, kendilerinden emin ve bu yüzdende rahat olduklarýný söyleyebiliriz. ''Dünyaya kazýk mý kakacaksýn'' diyenler olur. Dünyaya kazýk kakmak o kadar da zararlý deðil. Zira kazýk kakýlmadan yapýlan inþaatlar depremde daha kolay yýkýlýyor. Kazýk kakanlarýn, perde beton koyanlarýn evleri ayakta duruyor. Doðal afetler açýsýndan geçmiþte yaþanan depremlerden gerekli dersi almak ve ona göre daha hassasiyet, dürüstlük göstermek yaþama yerleþmenin göstergelerindendir. Buna riayet etmeyip te yaþama tam yerleþemeyenleri ya deprem kaldýrýr ya da afet bilincine duyarlý toplumlar Þehirlerin yerleþiminden, binalarýn yer seçiminden, temelinden, çatýsýna, çevre düzenlemesine kadar gerekli titizliði gösterirsek olasý depremlerde ve peþinden gelebilecek artçýlarda tedirgin olup, koltuðumuzun ön tarafýný yýpratmayýz Geçmiþte yaþanan doðal afetlerden gerekli dersi alýp, dere yataklarýný imara açmazsak, izinsiz yerleþime kesinlikle müsaade etmezsek, þimþek çakarken, gök gürlerken, yaðmur yaðarken peþinden sel gelirse, heyelan olursa kaygýsýyla koltuðumuzun ön tarafýný yýpratmayýz Kurumlarýmýzda, iþyerlerimizde, ikamet ettiðimiz evlerimizde inþaat aþamasýndan itibaren yangýn güvenliðini hesaba katarsak, en ufak bir ihmal göstermezsek, gerekli eðitimi tüm kullanýcýlara hakkýyla verirsek olasý baþlangýç yangýnlarýnda ''Eyvah! Her taraf yanarsa'' diye tedirgin olup, koltuðumuzun ön tarafýný yýpratmayýz Özetin özeti : Japonya da resmi kurumlarda, otellerde kapýnýn arkasýnda ''DEPREM OLURKEN SAKIN KAÇMAYINIZ, EN GÜ- VENLÝ YER BURASIDIR'' uyarýsý yazarmýþ. Böyle olunca; sýfýr panik, sýfýr zayiat ve arkaya yaslanýlmýþ rahat bir koltuk Bizlerde hayatýmýzýn her safhasýnda, muhtemel doðal afetleri ve güvenlik tedbirlerini göz ardý etmezsek, bu noktada rehber olanlara gerekli önemi verir ve uyarýlarýný ciddiye alýrsak koltuðumuza tam yerleþir, acele ile panik yapmaz, tedirginlik yaþamaz ve koltuðumuzun ön tarafýný yýpratmayýz Yaþama daha rahat tutunuruz Ne dersiniz? Bu þekilde belki de AFETLER zarar vermek yerine AFÝYET Oluverir. * BAÞSAÐLIÐI: Hakkýn rahmetine kavuþan, F. Sultan Mehmet Ý.O. öðretmenlerinden Cemil ÇELÝK Beyin eþine Allahtan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabrý cemil dilerim. "Öðretmenin huzursuz olduðu bir ortamda eðitim hedeflerine ulaþamaz" Demokrat Eðitimciler Sendikasý Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yüksel Say öðretmenin huzursuz olduðu bir ortamda hangi sistem gelirse gelsin eðitimde istenen hedefe ulaþýlamayacaðýný söyledi. Yüksel Say "Yýllarýn hatalarýný öðretmene yükleyerek sistemi düzeltmeye çalýþmak zulümdür" Eðitim camiasýnýn büyük bir camia olduðunu ve dolayýsýyla eðitimdeki aksaklýklarýn her kesimden insaný derinden etkilediðini belirten DES Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yüksel Say, kanunlarýn ve yönetmeliklerin insanlarýn huzur ve güvenini temin etmek, hayat þartlarýný iyileþtirmek, insanlar arasýnda eþitliði saðlamak için var olduðunu kaydetti. Kanun ve yönetmeliklerin farklý farklý uygulanmasýnýn güvensizlik, mutsuzluk, isteksizlik ve gelecekten endiþe etme duygusunu beraberinde getirdiðini ifade eden Say þöyle devam etti: "Yýllardýr yap boz tahtasý olmaktan kurtulamayan eðitim sistemimiz maalesef tek iktidar döneminde bile her Bakana göre istikamet deðiþtirmiþ ve rayýna bir türlü oturtulamamýþtýr. Alýnan ani kararlar, alt yapýsý olmayan deðiþiklikler, öngörüsü yapýlmamýþ sistemler maalesef kayýp nesillerin oluþmasýna sebep olmuþtur. Yapýlan iyi uygulamalar da insanlarýn canlarýný çok yakan kötü uygulamalardan dolayý bunlarýn gölgesinde kalmaya mahkum olmuþtur. Eðitim camiasý artýk yarýnýn kendisine ne getireceðini bilememektedir. Bu yüzden büyük bir moral bozukluluðu içindedir. Yýllarýný eðitime vermiþ insanlarýn emekleri bir kararla heba edilmekte, evinden çocuklarýndan ayrýlmaktadýr. Gelir düzeyleri aldýklarý eðitim ve sorumlulukla kýyaslandýðýnda en alt seviyededir. Onuru kýrýlmýþ eðitim çalýþanlarý sahipsizlik duygusu içindedir. Kendi bakanlýðý tarafýndan üvey evlat muamelesine tabi tutulmaktadýr." Özellikle milli eðitimin son olarak uygulamaya koyduðu norm fazlasý öðretmenlerin atamalarýnda gelinen durumun bu anlayýþýn bir ürünü olduðunun altýný çizen Yüksel Say, bazý illerde uygulanmayan bu yönetmeliðin öðretmenler bir zulüm aracý olarak kullanýlmaya baþlandýðýný söyledi. Say, açýklamasýný þu cümlelerle tamamladý: "Norm kadro adý altýnda uygulanan yönetmeliðin varlýðý artýk miadýný doldurmuþtur. Çünkü amacý kadro yýðýlmasýný önlemek olan bu yönetmelik yýllardýr yapýlan yanlýþ uygulamalar, her bakana göre deðiþen eðitim sistemi neticesinde öðretmenlerin sürgün yönetmeliði konumuna gelmiþtir. Bunun için bu yönetmelik yeniden ele alýnmalý norm belirleme saati düþürülmeli, deðiþen sistem, nüfus planlamasý, göç, öðretmenlerin yerleþim düzeni gibi konular dikkate alýnarak yeniden yapýlandýrýlmalýdýr. Her ile göre deðiþen keyfi uygulamalara son verilmelidir. Ýl Milli Eðitim Müdürlüklerinin yanlýþ uygulamalarýnýn faturasýný öðretmene çektirmeyecek, adil bir yönetmelik hazýrlanmalýdýr. Öðretmenlerin iþlerini en güzel þekilde yapabilmelerinin yolu onlara kaybettirilen itibarlarýný geri kazandýrmak, meslek sevgilerini pekiþtirecek uygulamalar yapmaktan geçer." TKDK bilgilendirme toplantýlarýna ilgi yüksek Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörlüðü, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ile birlikte organize edilen tanýtým programý kapsamýnda düzenlenen toplantýlara devam ediyor. Toplantýlara ilgi yüksek olurken, üreticilerin özellikle týbbi ve aromatik bitkilerin yetiþtirilmesi ile ilgili alt tedbire dair sorular sorduðu bu konuda yüzde 50 hibe desteði ile alýnabilecek makine-ekipman desteðinin yoðun olarak talep gördüðü belirtildi. Büro Memur Sen'den Vali Baþköy'e ziyaret Büro Memur Sen Genel Sekreteri Uður Ünalan, Genel Baþkan Yardýmcýsý Kadir Çiçek ile Ýl Baþkaný Erdoðan Cengiz ve diðer yönetim kurulu üyelerinden oluþan heyet Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret ettiler. Ziyaret sýrasýnda Büro Memur Sen Genel Sekreteri Uður Ünalan ve Genel Baþkan Yardýmcýsý Kadir Çiçek, sivil toplum örgütleri içinde kendi sendikalarýnýn yeri ve iþlevi hakkýnda Vali Baþköy'e bilgi vererek, sendikal çalýþmalarý, faaliyetleri ve sorunlarýný dile getirdi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Baþköy, sivil toplum örgütlerinin demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduðunu belirterek, ziyaretten dolayý teþekkür etti ve çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.

5 HABER 5 TAZÝYE Avukat Kenan Yaþar ile Aliþan Yaþar'ýn babalarý Rýdvan Yaþar'ýn vefatýný teessürle öðrenmiþ bulunmaktayým. Merhuma Allah'tan Rahmet ailesi ve sevenlerine baþsaðlýðý dilerim. Cevherzade Yönetim Kurulu adýna Timur CEVHER CHP Ortaköy belediyesini yeniden almak istiyor Çorum "Ordu Karadeniz Fuarý"nda tanýtýlýyor Karadeniz'in giriþ kapýsý, Medeniyetlerin beþiði Çorum, tanýtým çalýþmalarýný Þubat 2013 tarihlerinde açýlan Ordu Karadeniz Fuarý ile devam ettiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Ordu Valiliði ve TURSAB'ýn destekleri ile düzenlenen ve tur yapan seyahat acenteleri, tur operatörleri, iþletmeler ile 15 ilin ve yurtdýþýndan Azerbaycan, Kýrgýzistan, Gürcistan'ýn yer aldýðý fuara Çorum Vaililiði de stant açýtý. Seyahat acenteleri, tur operatörlerinin gezi güzergâhýnda olmasý nedeniyle Çorum'daki Hitit Medeniyeti baþta olmak üzere Selçuklu, Osmanlý dönemine ait tarihi eserler inanç turizminde önemli yere sahip Camii, Türbeler, Köprüler, tarihi konaklar, doðal güzellikler, yürüyüþ yollarý bölgeye gelen ve gelecek olanlara, Valilik standýnda tanýtým yapýlarak, tanýtým DVD'leri, broþürleri, il haritasý daðýtýlýyor. Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, bazý il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ortaköy ve Aþdaðul'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Atlas, siyasal çalýþmalarýnýn ara vermeden süreceðini belirterek, "Halkýmýzýn CHP'ye ihtiyacý var. Bizim beklentileri karþýlayabilmemiz ve umudu sürdürebilmemiz için yorulmak bilmeden partimizin görüþlerini ve çözüm için ortaya koyduðu projeleri usanmadan, býkmadan anlatmamýz gerekir" Ortaköy Ýlçe Baþkaný Engin Demir ve ilçe yöneticilerinin karþýladýklarý Atlas ve il yönetim kurulu üyeleri, pazarý gezdikten sonra Aþdaðul Beldesi'ni ziyaret ettiler. Atlas, Ýlçe Baþkanlýðý'nda yaptýðý konuþmada adaylarýn hem yerel yöneticilere hem de halka sorularak belirleneceðini belirterek, "Halkýn beklentileri ve istekleri her þeyden önce gelir. Parti yöneticilerimizin siyasal çalýþmalarýný her an seçim olacakmýþ gibi sürdürmeleri çok önemli. Ortaköy bizim güçlü olduðumuz yerlerin baþýnda geliyor. Az bir oy farkýyla kaybettiðimiz Ortaköy'ü yeniden almak ve sosyal demokrat belediyeciliðin örneklerini sunmak istiyoruz" diye konuþtu.ak Parti'nin Türkiye'yi bölmek ve yýkmak için varolduðunun her geçen gün daha iyi anlaþýldýðýný iddia eden Atlas, "AKP'nin yýkým ve Türkiye'yi bölme politikasýný býkmadan usanmadan anlatacaðýz" Atlas, Aþdaðul Belediyesi'nin de CHP'li olduðunu hatýrlatarak, "Bütün yokluklara raðmen halkýna hizmet eden ve sevilen bir belediye baþkanýmýz var. Tüm engellemelere ve baskýlara raðmen baþarýyla hizmet veriyor. CHP'nin yüzaký bir çalýþma sergiliyor" þeklinde kaydetti.aþdaðul Belediye Baþkaný Rýza Uysal ise Karahacip ve Ortaköy'e tek bir müfettiþ gönderilmediði halde Aþdaðul'a defalarca denetim elemaný gönderildiðini belirterek, "Hizmet etmenin dýþýnda bir kaygýmýz yok ama siyasal baskýlar dayanýlmaz boyutlara ulaþýyor. Ýktidar ne yapacaðýný þaþýrmýþ durumda" þeklinde konuþtu. "Osmancýk'ý sosyal demokrat belediyecilikle tanýþtýracaðýz" CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, 29 Mart 2014'de yapýlacak mahalli idareler genel seçimlerinde Osmancýk'ta da CHP'yi birinci parti yaparak, Osmancýklýlarý sosyal demokrat belediyecilikle tanýþtýrmak için var güçleriyle çalýþacaklarýný söyledi. Milletvekili Köse, bu seçimde Osmancýk halkýnýn karþýsýna tüm ilçe halkýný kucaklayacak güçlü bir adayla çýkacaklarýný da kaydetti. Milletvekili Tufan Köse, Osmancýk ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Osmancýk programýna Kaymakamý Mehmet Küçük'ü makamýnda ziyaret ederek baþlayan Milletvekili Köse, ardýndan Osmancýk Haber Gazetesi Sahibi Orhan Güçlü ile Osmancýk Gazetesi Sahibi ve Osmancýk Kent Konseyi Baþkaný Bilal Çevrim'i ziyaret ederek bir süre görüþtü. CHP Osmancýk Ýlçe Baþkaný Sadýk Eker, Ýlçe Sekreteri Hüseyin Erdemir ile bazý partili yöneticilerinde katýldýðý ziyaretlerin ardýndan, partisinin Osmancýk Ýlçe Örgütüne geçen CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, burada yaklaþan yerel seçimlerle ilgili olarak partili yöneticilerle görüþ alýþveriþinde bulundu. 29 Mart 2014'da yapýlacak olan mahalli idareler genel seçimlerinde genel baþkanýndan milletvekiline, il baþkanýndan ilçe örgütüne kadar tüm partililerle birlikte CHP'yi Osmancýk'ta birinci parti yapmak için çalýþacaklarýný belirten Milletvekili Köse, seçimlerde Osmancýk'ý sosyal demokrat belediyecilikle tanýþtýrmak adýna el ele vererek, yoðun bir çalýþma temposu sergileyeceklerini kaydetti. Milletvekili Köse, bu seçimlerde tüm ilçe halkýný kucaklayacak güçlü bir adayý Osmancýklýlara sunacaklarýný da sözlerine ekledi.

6 HABER TEK 6 HDK'dan BDP milletvekilleri açýklamasý Uzm.Dr.Tuncer KILIÇ Halk Saðlýðý Müdürü KUTUKUTU SAÐLIK Tabip Odasý'ndan Akkaþ'a tebrik Çorum Tabip Odasý yönetimi, önceki gün Özel Elitpark Hastanesi Baþhekimi Op. Dr. Ömer Akkaþ'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarete Tabip Odasý Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Mesut Yetkin, Dr. Metin Çýtak ve Dr. Mustafa Azak katýldý. Elitpark Hastanesi Baþhekimliði görevine getirilen Op. Dr. Ömer Akkaþ'ý tebrik eden Dr. Ali Yýlmaz, "hayýrlý olsun" diyerek baþarý dileklerini iletti. Akkaþ'ýn hekimler arasýnda birlik ve beraberliðin sembol isimlerinden olduðunu vurgulayan Yýlmaz, "Çalýþma arkadaþlarýna deðer veren yöneticilere her kademede ihtiyaç var" Toplumsal yaþamda bazý noktalarda birlik ve beraberliðin saðlanmasýnda çeþitli güçlükler ortaya çýktýðýný belirten Dr. Yýlmaz, "Þehrimizin ve ülkemizin geleceði için birlik ve beraberlik önemli" diye konuþtu. "Milletimize hizmet için varýz" diyen Tabip Odasý Baþkaný Yýlmaz, halk saðlýðý konusunda üzerlerine düþen görevi en iyi þekilde yerine getirme bilinciyle çalýþtýklarýný sözlerine ekledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Elitpark Hastanesi Baþhekimi Akkaþ ise, "Mesleðimiz gereði zor þartlar altýnda görev yapýyoruz. Halktan da saygý ve anlayýþ bekliyoruz. Sevgililer Günü'nde bir kez daha hatýrlatmak gerek ki, sevgisiz saygý, saygýsýz sevgi olmaz" ifadelerini kullandý. YEDAÞ kýrsalda elektrik kesecek Orman Ýþletme'den Baþkan Yazýcý'ya ziyaret Çorum Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen ve Osmancýk Orman Ýþletme Þefi Serhat Cihan Keskin, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'ya ziyarette bulundu. Çorum Orman Ýþletme Müdür Osman Eriþen ve Osmancýk Orman Ýþletme Þefliði görevine atanan Serhat Cihan Keskin, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Baþkan Yazýcý, yeni görevine atanan Keskin'e baþarýlar dilerken, Osmancýk'taki orman yatýrýmlarýna destek veren Eriþen'e de teþekkür etti. Gerçekleþtirilen ziyaretten dolayý Eriþen ve Keskin'e teþekkür eden Baþkan Yazýcý, orman yatýrýmlarý ile ilgili de bilgi alýþveriþinde bulundu. Çalýk Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle yarýn bazý bölgelerde elektrik kesintisi yapacak. 17 Þubat Pazar günü saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek enerji kesintisinden etkilenecek yerler þöyle: Çatak köyü, Hamamlýçayköy, Pýnarcýk köyü, Ýsmail Köy, Paþaköy, Ayas Köyü, Türkler köyü. BDP milletvekilleri Sebahat Tuncel, Ertuðrul Kürkçü, Sýrrý Süreyya Önder ile Baðýmsýz Milletvekili Levent Tüzel'den oluþan heyetin Karadeniz turu yarýn Çorum'dan baþlayacak. Halklarýn Demokratik Kongresi Çorum Teþkilatý Eþ Sözcüsü Ümit Küçükbayatlý düzenlediði basýn toplantýsýnda BDP milletvekillerini Çorum ziyareti ile ilgili açýklamalarda bulundu. HDK'yý oluþturan parti ve kurumlarýn temsilcileri ile birlikte 4 milletvekilinin 17 Þubat 2013 tarihinde Çorum'dan baþlayan Karadeniz gezisine baþlayacaklarýný dile getiren Ümit Küçükbayatlý, "Gezinin amacý Türkiye'nin her tarafýnda olduðu gibi Karadeniz bölgesinde de ekmek mücadelesi demokrasi inanç çevre kadýn sorunlarý ve kürt sorununun demokratik çözümü konuþulacaktýr. HDK'nýn ilan ettiði çözüm için müzakere barýþ için eþitlik kampanyasý da Karadeniz halkýyla paylaþýlacaktýr. Ama ne hikmetse Çorum'da bazý basýn kuruluþlarý "Çorum'da ne iþiniz" var diyerek baþlýk atýp insanlarýn seyahat özgürlüðünü engellemek gibi kendilerine bir misyon biçip ortalýðý velveleye veriyorlar, ama bunun yanýnda da bazý siyasi partiler insanlarý sað duyuya çaðýrýyorlar, daha önce bizler bunlarý yaþamýþ kiþiler olarak kimin ne yapmak isteðini anlayabiliyoruz ama bu laflara karnýmýz tok bizler barýþ istedikçe bazý kötü niyetli insanlarýn savaþ çýðýrtkanlýðý yapmasýný anlamak mümkün deðil. Kendini Çorum'un sahibi olarak gören bu zihniyet yaptýklarý bu yayýnlar sonrasý yaþanacak olumsuzluklarýn bütün Çoruma mal edileceðini bu sorumluðun altýndan nasýl kalkacaklarýnýn hesabýný iyi yapmalýdýrlar. Yayýnlarýn ülkenin her tarafýnda "barýþ olsun artýk" diye konuþulduðu bir dönemde kin ve nefret saçtýðýný ve bunun yaþanabilecek kötü bir olayla Çorum'a zarar vereceðini bilmelidirler. Gelen milletvekilleri bu halkýn oylarýyla seçilmiþ milletvekilleridir, seçildikten sonra ülke hakkýnda verilecek bir çok kararda ve konuda oylarý ve fikirleri olduðu Çorum'un da Ankara,Ýstanbul gibi il olduðu unutulmamalýdýr. Toplantýnýn bir Alevi örgütü salonunda yapýlýyor olmasý bir belediye salonunda yapýlmasýndan hiçbir farký yoktur buradaki sorununun özel salonlarýn milliyetçi kýþkýrtmalar nedeniyle korkup salonlarýný vermemesinden kaynaklanmaktadýr. Bizler Çorum'daki tüm salonlarý gezdik hiç birinden olumlu yanýt almadýk en son çare olarak Hacý Bektaþ Anadolu Kültür Vakfýnda yapma kararý aldýk" Ümit Küçükbayatlý Milli Eðitim Bakanlýðý, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ile Saðlýk Bakanlýðý koordinesinde yürütülen Okul Sütü Programý eðitim-öðretim yýlýnýn ikinci yarýsýnda tekrar uygulamaya konulacak. Okul Sütü Programý'yla ana sýnýflarý da dâhil olmak üzere ilkokul öðrencilerine süt içme alýþkanlýðýný kazandýrmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkýda bulunmak, saðlýklý büyüme ve geliþmeleri amaçlanmaktadýr. Ülke genelinde resmi, özel anasýnýf, ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sýnýf öðrencilerine her hafta pazartesi, çarþamba ve cuma günleri 200 mililitre ambalajlý, yaðlý, sade UHT içme sütü daðýtýlacak. Süt;kendine özgü tat, koku ve kývamda olan hemen hemen tüm besin öðelerini yeterli ve dengeli bir þekilde bünyesinde bulunduran bir gýda maddesidir. Dünyanýn en yararlý içeceði süt, insanlarýn doðumlarýndan itibaren aldýklarý ilk besindir. Süt, büyüme ve geliþmenin temel yapý taþlarýný içerir. Bebeklerin narin vücutlarýný saðlamlaþtýrýr, güçlendirir.süt, kuvvetli kemik ve diþ, sýký kas ve saðlýklý doku oluþturmaya yardým eden çok deðerli bir besindir. Yapýsýnda bulunan yað asitleri çocuðun beyin geliþimi için gereklidir. Faydalarý saymakla bitmeyen süt, hücre dokularýnýn oluþmasýnda, yýpranan kýsýmlarýn yenilenmesinde önemli rol alýrken, uzun ve saðlýklý bir hayat için ideal bir besindir. Günde 2 bardak süt bu geliþimi destekler.süt, bebeklik ve çocukluk dönemi dýþýndainsan yaþamýnýn her evresinde tüketilmesi gereken bir besindir. Düzenli süt tüketimi alýþkanlýðýnýn, bebeklikten yaþlýlýða, bireyin zihinsel ve fiziksel geliþimine, vücudunun güçlenmesine ve saðlýðýnýn korunmasýna çok ciddi oranda katký saðlayacaktýr. Hastalýktan korunmak ve saðlýklý bir yaþam sürmek için, dengeli beslenme içinde süt ve süt ürünlerine yer verilmelidir. Ortalama inek sütünün bileþiminde þunlar bulunur: *Su%87,3,*Mineral maddeler%0.75,*protein%3.4,*lak toz%4.7,*yað%3.5,*vitaminler%0.35 SÜTÜN FAYDALARI: - Büyüme ve geliþmeyi saðlar. Vücudu saðlamlaþtýrýr, güçlendirir. - Kemiklerin geliþimini saðlar. Kemik erimesini önler, kemikleri sertleþtirir. - Mikrobik enfeksiyonlara karþý etkilidir, vücudu korur - Ýshali tedavi eder. - Mide rahatsýzlýklarýný giderir. Ülseri önler. - Sindirim sistemini düzene sokar. - Beynin geliþmesi ile çalýþmasýnda faydalýdýr. - Diþleri korur ve çürükleri önler. - Kronik bronþiti önler. - Kan basýncýný (tansiyonu) ve kan elektrolit dengesini saðlar. - Yaðsýz süt, kolestrolü düþürür. - Kanserin önlenmesine yardýmcý olur.(ýçerdiði protein, fosfor, B grubu vitaminleri, sifingolipidler ve diðer bileþikleri sayesinde kanser oluþumunu engellemektedir.) - Saç ve týrnaklarýn oluþumunda büyük rol oynar. - Yaþlanmayý geciktirir. - Vücutta ödem yapan sývýlarýn toplanmasýný önler. - Cilt üzerinde nemlendirici etki yaparak cildin yýpranmasýný engeller. - Obezite geliþimi riskini azaltýr. (Ýnsan vücudu, sütte bol miktarda bulunan kalsiyumu düzenlemek için kalsitrol adýnda bir hormon salgýlar. Bu hormon yað hücrelerini etkiler. Böylece kilo almak zorlaþýr. Sütte bulunan CLA adlý yað asidi, metebolizmanýn hýzlanmasýna ve kaslarýn daha fazla çalýþmasýna yardýmcý olur.) - Nezle ve gribi engellemede rol oynar. (Günde 1 bardak süt, baðýþýklýk sisteminin güçlenmesini saðlar. Böylece nezle ve gribe yakalanma riski %27 azalýr.) - Kalp krizi riskini azaltýr. (Balýkta bulunan Omega-3 yað asitlerinin kalbi koruduðu kesindir. Yapýlan araþtýrmalar sütün de büyük bir Omega-3 kaynaðý olduðunu ortaya koymuþtur. Her gün içilen bir bardak süt, kalp krizini %15oranýnda önlüyor.) - Hücre ve doku oluþumunda rol alýr. - A,B,C,D,E,K vitaminlerini içerir. - Yaralarýn çabuk kapanmasýný saðlar. - Kanýn çabuk pýhtýlaþmasýný saðlar. - Kaslarý güçlendirir. - Süt insan mizacýný yumuþatýr.stres,sýkýntý gibi psikolojik rahatsýzlýklara iyi gelir. Halsizliði, yorgunluðu ve asabiyeti giderir. - Öksürük giderici, nefes açýcýdýr. SÜT ALLERJÝSÝ (Laktoz intoleransý) Laktoz temel olarak süt içinde bulunan bir þekerdir. Glukoz ile galaktoz bir araya gelerek süt þekerini yani laktozu oluþtururlar. Sindirim sistemine girdiðinde laktoz laktaz adý verilen bir enzim yardýmý ile parçalanarak glukoz ve galaktoza ayrýlýr. Laktaz enziminin eksikliði ya da tam iþlev görmemesi durumunda laktoz intoleransýndan söz edilir. Temel anlamda laktoz intoleransý(süt alerjisi) süt ya da süt ile üretilmiþ ürünleri sindirememek ya da bunda güçlük yaþamak anlamýna gelir. Dünya üzerinde yaþayan her 10 insandan birinin sütü sindiremediði sanýlmaktadýr. Sebepleri: Süt ile alýnan laktozun barsaklardan emilebilmesi için laktaz enzimi tarafýndan parçalanmasý gerekir. Laktaz ince barsak yüzeyinde bulunur. Bu enzimin seviyesi doðum sýrasýnda en yüksek iken yaklaþýk 2 yaþýndan baþlayarak azalmaya baþlar. Bu nedenle laktoz intoleransý zaman içinde ortaya çýkan bir durumdur.öte yandan bazý sindirim sistemi hastalýklarý da barsak mukozasýnýn normal yapýsýný bozarak sekonder(ikincil)laktaz eksikliðine neden olabilir. Bunlar:Akut gasroenterit (ishal), Giardiasis ya da ascariasis gibi parazit hastalýklarý, Crohn hastalýðý, Çölyak hastalýðý, Radyasyona baðlý barsak iltihabý, Karsinoidsendrom, Whipple sendromu, Kwashiorkor, Kemoterapi ve bazý kanser türleridir. Belirtileri:Süt içtiðinizde yada süt ürünleri yediðinizde 30 dakika ila 2saat arasýnda belirtiler baþlar.en yaygýn belirtiler: Aþýrýgaz, þiþkinlik,mide bulantý ve kusma, ishal,karýn aðrýsýdýr.laktoz intoleransý genelde rahatsýzlýk verici bir durum olmakla beraber hayati bir sorun yaratmaz. Taný (teþhis):laktoz intoleransýnýn tanýsý genelde klinik bulgular ile konur. Eðer kesin bir taný istenir ise bazý laboratuar incelemelerinin yapýlmasý gerekebilir. Yapýlacak testler þunlardýr: 1.Laktoz tolerans testi: Açlýk kan þekeri ölçüldükten sonra laktoz içeren sývý içilir ve daha sonra birkaç kez kan þekeri ölçümü yapýlýr. Eðer kan þekeri yükseliyorsa laktoz intoleransý yok demektir. 2.Soluk testi: Laktoz içeren bir sývý içildikten sonra nefeste hidrojen gazý ölçülür 3.Biopsi:Barsaktanparça alýnýr. Tedavi:En etkin ve tek tedavi þekli diyetten laktoz içeren ürünleri çýkarmaktýr. Tedavinin þekli yakýnmalarýn þiddetine göre deðiþir. Hafif yakýnmasý olan kiþilerde alýnan süt ürünü miktarýnýn azaltýlmasý yeterli olurken þiddetli olgularda tamamen laktozsuz diyet gerekli olabilir. HANGÝ GIDALARDA LAKTOZ VARDIR:En sýk tüketilen laktoz içeren gýdalar þunlardýr: Süt, tereyað, margarin, yoðurt, peynir, süttozu, bazý ekmek türleri ve hamur ürünleri, bazý hazýr gýdalar, çikolata Yoðurt bu ürünler arasýnda farklý bir yere sahiptir. Ýçindeki bakteriler laktozu parçalarlar ve süt içemeyen pek çok kiþi rahatlýkla yoðurt yiyebilir. Son dönemlerde piyasada laktozlu süt ve süt ürünleri ya da laktozu alýnmýþ süt ve bu sütten yapýlmýþ ürünler satýlmaktadýr. Bu ürünlerin tüketilmesi de yakýnmalarýn ortaya çýkmasýný engeller. "Çocuklarýmýza süt içirelim" SAÐLIKLI beslenme, SAÐLIKLI çocukluk; SAÐLIKLI çocukluk ise SAÐ- LIKLI yetiþkinlik demektir.

7 HABER 7 Din dersinden muaf olana Felsefe sorusu Fem Akademi "Aile Danýþmanlýðý" kursu baþlýyor Fem Akademi tarafýndan düzenlenen "Aile Danýþmanlýðý" kursu bugün baþlýyor. Sertifika programýnýn açýlýþ bugün saat 13.00'da HÝTÝTSÝAD konferans salonunda yapýlacak. Mehmet Akif Ersoy etkinliklerle anýlacak Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Ýstiklal Marþýnýn kabulünün 92. yýldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleyecek. Fatih Anadolu Lisesi ile Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi tarafýndan organize edilecek ilk etkinlik 12 Mart Salý günü saat 10.00'da Devlet Tiyatrosu salonunda yapýlacak. Ekinlikler kapsamýnda merkezde ortaokul ve liselerde resim, þiir ve kompozisyon yarýþmalarý da gerçekleþtirilecek. Ayrýca Fatih Anadolu Lisesi il genelinde Mehmet Akif Ersoy konulu resim, þiir, kompozisyon ve afiþ yarýþmalarý da gerçekleþtirilecek. Yarýþmalarda dereceye giren öðrencilere çeþitli ödüller verilecek. ÖSYM, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öðrencilere YGS'de din dersi yerine Felsefe sorusu sorulacaðýný açýkladý. ÖSYM'den yapýlan açýklamada, ortaöðretim kurumlarýnda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklý müfredat ile alan öðrencilere mahsus olmak üzere, 2013-YGS Sosyal Bilimler Testi'nde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularýndan bu öðrencilerin muaf tutulacaðý bildirildi. Söz konusu öðrencilere YGS'de, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularý yerine Felsefe alanýndan 5 soru sorulacaðý belirtilen açýklamada, þöyle denildi: "2013-YGS Sosyal Bilimler Testi'nde toplam 45 soru bulunacaktýr. Tüm 2013-YGS adaylarý ilk 35 sorunun tamamýndan sorumlu olacaklardýr. Tüm adaylar soru kitapçýðýnda yer alan ilk 35 sorunun tamamýný cevaplayacaklardýr. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olan tüm adaylar Sosyal Bilimler Testi'nin ilk 40 sorusunu cevaplandýrmakla yükümlüdür. Bu durumdaki adaylar 41., 42., 43., 44. ve 45. felsefe alaný sorularýný cevaplandýrmayacak ve cevap kaðýdýnýn ilgili alanýnda herhangi bir iþaretleme yapmayacaklardýr. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklý müfredat ile alan öðrenciler Sosyal Bilimler Testinin ilk 35 sorusunu cevaplandýrdýktan sonra ayný testin 41., 42., 43., 44. ve 45. felsefe alaný sorularýný cevaplandýracaklardýr. Bu adaylar, cevap kâðýdýnda 41., 42., 43., 44. ve 45. cevap alanlarýný dolduracaklardýr. Bu durumdaki adaylar, soru kitapçýðýndaki 36., 37., 38., 39. ve 40. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alaný sorularýný cevaplandýrmayacaklar, cevap kaðýdýnýn ilgili alanýnda herhangi bir iþaretlemede bulunmayacaklardýr." Belediye sokak hayvanlarýný kýsýrlaþtýracak Çorum Belediyesi, açýk ihale usulü ile sokak hayvanlarýný kýsýrlaþtýrma ihalesi yaptý. Ýhale ile sahipsiz sokak hayvanlarýnýn kýsýrlaþtýrýlmasý, kuduz aþýsý yapýlmasý, parazit tedavisi, küpe takýlmasý ve kayýt altýna alýnmasý iþi yaptýrýlacak. Ýhale dün Çorum Belediyesi Hizmet Binasýnda bulunan Ýhale Salonunda yapýldý.tahmini Bedeli TL olan sokak hayvanlarýný kýsýrlaþtýrma ihalesine 4 firma katýldý.aynur Arun'un TL, Ergin Salbaþ'ýn TL, Mehmet Atýf Aktop'un TL ve Abdulkadir Þener'in TL teklif verdiði sokak hayvanlarýný kýsýrlaþtýrma ihalesinde en iyi teklifi veren Abdulkadir Þener evraklarýnda ki eksikliklerden dolayý ihaleden men edildi. 2. en iyi teklifi veren Ergin Salbaþ, Abdulkadir Þener'in ihaleden men edilmesinin ardýndan verdiði en iyi 2. teklifle sokak hayvanlarýný kýsýrlaþtýrma ihalesini almaya hak kazandý. CAMÝLER, CEM EVLERÝ SÝYASI ARENA OLAMAZ Hasta yataðýmda yatarken, olacaklardan rahatsýz olan birçok tanýdýk beni telefon ile arayarak, HACI BEKTAÞ KÜL- TÜR VAKFI'nda bir partinin siyasi toplantý yapacaklarýný bu toplantýya BDP'li milletvekillerinin konuþmacý olarak katýlacaðýný, bu konuda çevreye afiþler yapýþtýrýlarak, el ilanlarý ile halka çaðrý yapýldýðýný bildirdiler. Þükrü Bütün CHP eski Milletvekili Bunun üzerine ÇORUM HACI BEKTAÞ VAKFI baþkaný Sayýn Nurettin AKSOY'u aradým. Burayý ziyarete elbette herkesin gelebileceðini aðýrlanabileceðini, ancak burasýnýn siyasi arena olarak hiçbir partinin, milletvekili de olsa hiçbir kimsenin kullanamayacaðýný buralarýn siyasete alet edilemeyeceðini bundan toplumun haklý olarak rahatsýz olduðunu belirttim. Baþkan ayný görüþü paylaþtýðýný ancak bu yönde talimatýn genel merkezden geldiðini "Ya istifa edeceðini ya da yapýlacak baþka bir iþ kalmadýðýný "belirtti. Bunun üzerine vakfýn genel baþkaný Ercan GEÇ- MEZ'i telefon ile aradým, ayný þeyleri ona anlattým. Caminin de cemevinin de siyasi arenaya çevrilemeyeceðini uzun uzun anlatýp, bu toplantý için HACI BEK- TAÞ VAKFI 'nýn verilmemesini ýsrarla istedim ise de, baþkan "Bu toplantýya izini kendilerinin verdiðini, bunda kararlý olduklarýný " ýsrarla belirtti. Demek ki yeteri kadar HACI BEKTAÞ kültürü almadan, onu özümsemeden HACI BEKTAÞ adýný taþýyan kurumun her nasýl ise yetkisini alanlar, bu aðýrlýðý taþýyamayarak, hak etmediði yetkiyi kötüye kullana biliyorlar. Ancak HACI BEKTAÞ kültürünü özümseyen kurumlarý, bu kurumlara samimi baðlý olan insanlarýmýzý bu anlamda yöneticileri tenzih ederim. Kutsal dinimizi siyasete malzeme, meze yaparak rant saðlayanlarý, iktidarý bu yolla kestirme olarak saðlayanlarý günümüzün emevi yönetimini uygulayanlarý camiyi, camii avlusunu siyasi arena olarak kullananlarý nasýl kýnýyorsak, cem evlerimde HACI BEKTAÞ VELÝ'nin "Bir olun, diri olun, eline, beline, diline sahip olun " geniþ felsefesine aykýrý olarak, halkýn iþsizlik, eðitim, saðlýk vb. insan gibi yaþama sorunlarý yerine ULUSAL BÝRLÝÐÝ- MÝZE, etnik ayrýmcýlýðý tercih, ederek bu yönde çaba gösterenlerin cem evini siyasi arena haline getirmeyi amaçlayanlarý da ayný þekilde kýnýyoruz. ÝNSANLARIMIZA DÝYECEÐÝM O KÝ, SAÐ DUYU- LU SAÐ'DAN OLSUN, SOL'DAN OLSUN, ÇOÐUN- LUKTA OLAN SADE ÝNSANLARIMIZ OLSUN, BU ASIRDA KUTSAL DÝNÝMÝZÝ KENDÝ TÝCARETÝNE, SÝ- YASETÝNE MALZEME YAPANLARI LANETLEYEREK ELÝNÝN TERSÝ ÝLE ÝTSÝN. YOKSA BUNUN RANTNI ONLAR ALIR, CEZASINI ÝSE TOPLUM OLARAK HEP BÝRLÝKTE DAHA ÇOK ÇEKERÝZ. Toplumun gözü, kulaðý, sesi olarak gördüðümüz BA- SINNIN DA bunlara çanak tutmayýp, önemsemesin. Bu yönden halkýmýza hizmet etsin, en halisane bileðimdir. SÝZDEN BÝRÝSÝ ÞÜKRÜ BÜTÜN Pegasus'a, Merzifon'dan teþvikli uçuþ izni Çorumlularýn yoðun biçimde kullandýklarý Merzifon Havaalanýndan ikinci bir havayolu þirketinin uçuþ yapmasý için izin çýktý. Ýstanbul Sabiha Gökçen Havaalaný merkezli uçuþlarý ile bilinen Pegasus Hava Yollarý'nýn Merzifon Havaalanýndan teþvikli uçuþ yapma talebi kabul edildi. Ulaþtýrma, Denizcilik Haberleþme Bakanlýðý Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü (SHGM) tarafýndan uçuþ gerçekleþtirilmeyen hatlara sefer düzenlenmesi amacýyla baþlatýlan teþvik uygulamasý kapsamýnda 20 yeni hat açýldý. SHGM'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, havayolu iþletmelerinin yoðun talep gösterdiði uygulama kapsamýnda baþvurularý deðerlendiren SHGM, 2013 yaz tarife döneminde baþlamak üzere iç hatlarda 5 havayoluna 20 hatta haftalýk toplam 66 frekans sefer yapma izni verdi. Uygulama kapsamýnda SHGM'ye yapýlan baþvurularýn ardýndan Sabiha Gökçen'den 10, Ankara'dan 2, Ýzmir'den 3, Antalya'dan 5 hat olmak üzere toplam 20 hatta 66 haftalýk frekans uçuþ yapýlacak þekilde 5 havayolu iþletmesi izin verildi. Merzifon Havaalanýndan ise Sabiha Gökçen Havaalaný merkezli uçuþ yaðan Pegasus Hava Yollarýna 3 frekansta teþvik uygulamasý kapsamýnda izin verildi. Yerli kömür kullanan elektrik santralleri teþvik kapsamýna alýndý Bakanlar Kurulu' nun yayýnladýðý karara göre, yerli kömür kullanan elektrik santralleri, 5 Bölge teþvik kapsamýna alýndý. Bakanlar Kurulu tarafýndan dün yayýnlanan kararla, elektrik üretiminde kullanan elektrik üretim santralleri teþvik kapsamýna alýndý. Karara göre elektrik üretiminde yerli kömürü kullanan santraller, yapýldýklarý bölgede 5. Bölge'nin teþvik imkanlarýndan yararlanacaklar. Santraller, 6. Bölge sýnýrlarý içinde yapýlýrlar ise bu bölgenin desteðinden faydalanacaklar. Seydimçakallý Köylülerinin Abdal Musa Birlik Cemi yapýlacak Merkez Seydimçakallý Köylüleri tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen Birlik ve Abdal Musa Cemi, bu akþam Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Cemevi'nde gerçekleþtirilecek. Dernek Baþkaný Kadim Sarýkaþ ve dernek yöneticileri Celal Coþkunsu, Arif Uçar, Zeynal Topgül, yapýlacak cem hakkýnda bilgi verdi. Saat 18.00'de baþlayacak olan cemde kurbanlar kesilerek lokma daðýtýlacak. Dernek Baþkaný Kadim Sarýkaþ, tüm köy halkýný ve Çorumlularý cem törenine davet etti. Tapu Kadastro için yeni bina yapýlacak AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Tapu Kadastro Genel Müdürü hemþehrimiz Davut Güney'i makamýnda ziyaret etti. Uslu ziyarette yaptýðý konuþmada, "Hemþehrilerimizin böyle önemli bir görevde bulunmasý bizleri son derece mutlu etmektedir. Gerek bizim parlamento çalýþmalarýmýz ve Çorum ilimizde yaþanan yoðun programlar ve gerekse Sayýn Genel Müdürün yoðun çalýþmalarýndan dolayý sýk sýk biraraya gelme imkânýmýz olmuyor.bu vesile ile Sayýn Genel Müdürü makamýnda ziyaret ederek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðünün çalýþmalarý ve Çorum'a yönelik projeksiyonlarýna iliþkin bilgi alma imkâný bulduk" "Çorum'a uygun bir hizmet binasý çalýþmamýzý baþlattýk" diyen Genel Müdür Güney ise tarihi ve kültürel mimariye uygun, hizmete elveriþli yeni bir bina yapýmý için arsa temini konusunda çalýþmalarýnýn sürdüðünü belirterek bu konuya iliþkin Uslu'ya çeþitli bilgiler verdi. Çorum'un kendi dönemlerinde kadastro çalýþmalarýnýn bitirildiðini söyleyen Güney, geçmiþte yapýlan kadastro çalýþmalarýna yönelik itirazlarýn deðerlendirilmesi ve yenileme çalýþmalarýnýn da yeni teknik imkânlar kullanýlarak devam ettiðini söyledi. Uslu ise kurum içi eðitim seminerlerin Çorum'da yapýlmýþ olmasýndan büyük memnuniyet duyduðunu, Çorum'un konaklama, ulaþým ve kongre turizmi açýsýndan çok elveriþli olduðunu belirtti.

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Faruk Zingi Ulu mezarlýkta defnedildi

Faruk Zingi Ulu mezarlýkta defnedildi Faruk Zingi Ulu mezarlýkta defnedildi Çorumun sevilen eþraflarýndan ve ayný zamanda Sakkaoðlu poþetcilik çalýþanlarýndan Faruk Zingi ( 45 ) dün Ulu camii de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. SAYFA 3 TE Ýnaltekin, THY'nin Merzifon'dan uçuþlarýný

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

Vali Baþköy Almanya'da

Vali Baþköy Almanya'da TOKÝ konutlarýnda kura heyecaný Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðý ile TOKÝ tarafýndan Akkent Mahallesinde özürlü ve yoksul vatandaþlar için yaptýrýlan konutlardan çeþitli sebeplerle boþ kalan

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey

Detaylı

dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

dijital ortamda buluþtu Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý Duygulandýran madalya töreni 18 Mart Þehitler Gününde 5 þehit ailesine Devlet Övünç Madalyasý verildi.cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan gönderilen madalya ve beratlar, Vali Sabri Baþköy tarafýndan

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı