40 KURUÞ. Kamu da baþörtüsü. özgürlüðüne 95 bin imza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "40 KURUÞ. Kamu da baþörtüsü. özgürlüðüne 95 bin imza"

Transkript

1 Pegasus'a, Merzifon'dan teþvikli uçuþ izni Çorumlularýn yoðun biçimde kullandýklarý Merzifon Havaalanýndan ikinci bir havayolu þirketinin uçuþ yapmasý için izin çýktý. Ýstanbul Sabiha Gökçen Havaalaný merkezli uçuþlarý ile bilinen Pegasus Hava Yollarý'nýn Merzifon Havaalanýndan teþvikli uçuþ yapma talebi kabul edildi. SAYFA 7 DE Tapu Kadastro için yeni bina yapýlacak AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Tapu Kadastro Genel Müdürü hemþehrimiz Davut Güney'i makamýnda ziyaret etti. SAYFA 7 DE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Kamu da baþörtüsü özgürlüðüne 95 bin imza Din dersinden muaf olana Felsefe sorusu 7 DE ÖSYM, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öðrencilere YGS'de din dersi yerine Felsefe sorusu sorulacaðýný açýkladý. ÖSYM'den yapýlan açýklamada, ortaöðretim kurumlarýnda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklý müfredat ile alan öðrencilere mahsus olmak üzere, 2013-YGS Sosyal Bilimler Testi'nde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularýndan bu öðrencilerin muaf tutulacaðý bildirildi. Memur Sen Konfederasyonu tarafýndan kamuda kýlýk kýyafet özgürlüðünün getirilmesi için baþlatýlan 'Özgürlük Ýçin 10 Milyon Ýmza' kampanyasý sona erdi. Memur Sen Ýl Teþkilatý tarafýndan yapýlan basýn açýklamasýnda kampanyanýn Çorum rakamlarýný açýkladý. PTT önünde gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda konuþan Memur Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi, kampanya kapsamýnda Çorum'da 95 bin imza topladýklarýný belirterek, imzalarý genel merkeze göndereceklerini ve daha sonra ise genel merkez yönetiminin tüm imzalarý Baþbakanlýk'a teslim edeceðini söyledi. SAYFA 3 TE HGYD'den Kent Haber'e tebrik 2 DE Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Yönetim Kurulu, Kent Haber Gazetesi'ne kuruluþunun 13. yýldönümü nedeniyle kutlama ziyaretinde bulundu. HGYD Genel Baþkaný Tugay Afat, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Akbaþ, Hacý Odabaþý, Volkan Sýnayuç ve Satýlmýþ Ýnaç Kent Haber Gazetesi'ni ziyaretleri sýrasýnda gazete Ýmtiyaz Sahibi Birkan Demirci, Genel Yayýn Yönetmeni Mehmet Güley, Spor Yönetmeni Ali Atan ve Köþe Yazarý Mustafa Külcü ile görüþtüler. CHP Ortaköy belediyesini yeniden almak istiyor "Kümelenme" eðitimleri TSO'da devam ediyor 2 DE MEM iki kurs birden açýyor Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, bazý il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ortaköy ve Aþdaðul'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Atlas, siyasal çalýþmalarýnýn ara vermeden süreceðini belirterek, "Halkýmýzýn CHP'ye ihtiyacý var. Bizim beklentileri karþýlayabilmemiz ve umudu sürdürebilmemiz için yorulmak bilmeden partimizin görüþlerini ve çözüm için ortaya koyduðu projeleri usanmadan, býkmadan anlatmamýz gerekir" SAYFA 5 TE Ekonomi Bakanlýðý liderliðinde ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý ortaklýðý ile devam eden Avrupa Birliði destekli 'KOBÝ Ýþbirliði ve Kümelenme Projesi' Çorum'da, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde pilot olarak uygulanýyor. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü "Trafik ve Çevre Bilgisi Öðreticiliði" kursu ile "Direksiyon Eðitimi Dersi Öðreticisi" kursu açacak. Ýl Millî Eðitim Müdürlüðü toplantý salonunda yapýlacak olan kursa baþvurular 18 Þubat-1 Mart tarihleri arasýnda yapýlacak.direksiyon Eðitimi Dersi Öðreticiliði Kursu 18 Mart -5 Nisan 2013, Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi Öðreticiliði Kursu ise 8 Nisan- 26 Nisa 2013 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Kurslara katýlmak için istenen belgeler ise þunlar: SAYFA 2 DE TKDK bilgilendirme 4 toplantýlarýna ilgi yüksek Yerli kömür 7 kullanan elektrik santralleri teþvik kapsamýna alýndý Çorum 7 "Ordu Karadeniz Fuarý"nda tanýtýlýyor SAYFA SAYFA SAYFA TE DE TE

2 SAHÝBÝNDEN SATILIK DAÝRE Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu karþýsýnda Cumhuriyet Apt. 2. Katta bulunan 3+1 kaloriferli banyo ve mutfakta kombisi olan daire satýlýktýr. Müracaat Tel: Tecrübeli Gýda Mühendisi ve Ön Muhasebe Elamanlarý Aranýyor Cevherzade bünyesinde çalýþacak Bay ya da Bayan Gýda Mühendisi ve ön muhasebe de çalýþacak Tecrübeli elemanlar aranmaktadýr. Müracaat edecek Erkek adaylarýn Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir. Müracaatlarýn þahsen olarak Cevher Pastaneleri Gazi Caddesi üzerindeki Þubemize ( Vergi Dairesi yaný) yapýlmasý gerekmektedir. 2 HABER MEM iki kurs birden açýyor Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü "Trafik ve Çevre Bilgisi Öðreticiliði" kursu ile "Direksiyon Eðitimi Dersi Öðreticisi" kursu açacak. Ýl Millî Eðitim Müdürlüðü toplantý salonunda yapýlacak olan kursa baþvurular 18 Þubat-1 Mart tarihleri arasýnda yapýlacak. Direksiyon Eðitimi Dersi Öðreticiliði Kursu 18 Mart -5 Nisan 2013, Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi Öðreticiliði Kursu ise 8 Nisan-26 Nisa 2013 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Kurslara katýlmak için istenen belgeler ise þunlar: Direksiyon Eðitimi Dersi Öðreticiliði için: En az Lise ve Dengi Okul Diplomasý (Aslý ve Fotokopisi), En az 3 yýllýk sürücü belgesi (aslý ve fotokopisi), Nüfus Cüzdaný fotokopisi, 2 adet fotoðraf, Banka Dekontu (T.C. Ziraat Bankasý Çorum Merkez Þubesinin Nolu Hesabýna 200 TL yatýrýlacak. Trafik ve Çevre Bilgisi Dersi Öðreticiliði için: En az yüksekokul diplomasý (aslý ve fotokopisi), en az 1 yýllýk sürücü belgesi (aslý ve fotokopisi), Nüfus Cüzdaný fotokopisi, 2 adet fotoðraf, Banka Dekontu (T.C. Ziraat Bankasý Çorum Merkez Þubesinin Nolu hesabýna 200 TL yatýrýlacak. Ýmsâk :4:45 Güneþ :6:25 Ýþrak :7:16 Öðle :12:05 Ýkindi :15:02 Akþam :17:25 Yatsý :18:54 2 AJANDA Ay, 28 Gün, 7. Hafta Allah korkusundan müminin kalbi ürperdiði vakit, aðacýn yapraklarý düþer gibi günahlarý dökülür. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri SABRET Tel: ELEMAN ARANIYOR Ziraat, Kimya ve Gýda Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsan Vergi Dairesi yanýnda bulunan Cevher Pastanesine yapýlmasý gerekiyor. Müracaat Tel: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr 3+1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip 3. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: "Kümelenme" eðitimleri TSO'da devam ediyor Ekonomi Bakanlýðý liderliðinde ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý ortaklýðý ile devam eden Avrupa Birliði destekli 'KOBÝ Ýþbirliði ve Kümelenme Projesi' Çorum'da, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde pilot olarak uygulanýyor. Bu kapsamýnda Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Çorum Küme Merkezi tarafýndan projenin paydaþlarýna ve tüm üyelerine yönelik 18 Þubat Pazartesi günü 'Ar-Ge ve Ýnovasyon Yönetimi' ile 19 Þubat Salý günü 'Küme Oluþturma ve Öncelikleri Belirleme Araçlarý' konulu eðitim programlarý düzenlenecek. Eðitimler Ekonomi Bakanlýðý Uzmaný Barýþ Cihan Baþar tarafýndan saat 10.00'da Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis toplantý salonunda yapýlacak. HGYD'den Kent Haber'e tebrik Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Yönetim Kurulu, Kent Haber Gazetesi'ne kuruluþunun 13. yýldönümü nedeniyle kutlama ziyaretinde bulundu. HGYD Genel Baþkaný Tugay Afat, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Akbaþ, Hacý Odabaþý, Volkan Sýnayuç ve Satýlmýþ Ýnaç Kent Haber Gazetesi'ni ziyaretleri sýrasýnda gazete Yýl: 8 Sayý: 2402 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Ýmtiyaz Sahibi Birkan Demirci, Genel Yayýn Yönetmeni Mehmet Güley, Spor Yönetmeni Ali Atan ve Köþe Yazarý Mustafa Külcü ile görüþtüler. Dernek Baþkaný Tugay Afat, Kent Haber Gazetesi'nin 13. kuruluþ yýldönümünü imtiyaz sahibi Birkan Demirci nezdinde kutlarken, daha nice yýllara ulaþmasý temennisinde bulundu. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Tasarým Av. Yakup ALAR Fethi SÜMÜÞ ( ) elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Cahit KÜLEBÝ Sen petekte bir gömeç bal gibisin! Renksin yazdan kýþtan, tazeliksin bahardan. Yapraklarda dolaþan serin bir rüzgarsýn ki Her gün eser durursun hafýzamdan. Ellerin var beyaz güller gibi küçücük, Mutlak kalbin tomurcuklardan pembe! Sanki yeþil yaylalardýr gözlerin Alnýmda ter ve kuvvetsin iþimde. Ben kanadý kýrýk bir kuþ deðilim Döner birgün gurbet ellerde kalan Sabret neþem, sabret þarkým, sabret sevdiðim, Sabret kalbi tomurcuklardan pembe olan. HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,764 1,774 EUR 2,348 2,363 STERLiN 2,725 2,77 JPY YENi 0,0189 0,0192 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER KARAOÐLU ECZANESÝ TEL: ABALI ECZANESÝ TEL: VOLKAN ECZANESÝ TEL: ÞAHÝN ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 TAZÝYE Avukat Kenan Yaþar ve Aliþan Yaþar'ýn babalarý Rýdvan Yaþar'ýn vefatýný teessürle öðrenmiþ bulunmaktayýz. Merhuma Allah'tan Rahmet ailesi ve sevenlerine sabrý cemil niyaz ederiz. Kamu da baþörtüsü özgürlüðüne 95 bin imza TEK GAZETESÝ Rektör Alkan'dan kurum müdürlerine ziyaret Memur Sen Konfederasyonu tarafýndan kamuda kýlýk kýyafet özgürlüðünün getirilmesi için baþlatýlan 'Özgürlük Ýçin 10 Milyon Ýmza' kampanyasý sona erdi. Memur Sen Ýl Teþkilatý tarafýndan yapýlan basýn açýklamasýnda kampanyanýn Çorum rakamlarýný açýkladý. PTT önünde gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda konuþan Memur Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi, kampanya kapsamýnda Çorum'da 95 bin imza topladýklarýný belirterek, imzalarý genel merkeze göndereceklerini ve daha sonra ise genel merkez yönetiminin tüm imzalarý Baþbakanlýk'a teslim edeceðini söyledi. Darbecilerini yargýlayan Türkiye'nin, darbe anayasasýyla yönetilme, hatta darbe anayasasýnda bile yer almayan kýlýk-kýyafet yönetmeliði ile kamu görevlilerinin özgürlüklerini kýsýtlamasý ayýbýndan kurtulmasý gerektiðinin altýný çizen Ahmet Saatçi, "Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü ve memur sendikalarý konfederasyonu olarak üzerimize düþeni yaptýk. Milletimizin yasaklarýn kaldýrýlmasýna yönelik taleplerini, imza kampanyamýzla Sayýn Baþbakan'a iletiyoruz. Bundan sonra sorumluluk hükümetindir, TBMM'nindir, siyaset kurumunundur. Kampanyayý baþlattýðýmýz ilk günden itibaren milletimizin ilgisi, bizleri ziyadesiyle memnun etmiþtir. Halktan karþýlýk bulacaðýna inandýðýmýz kampanyamýzýn beklentimizin üzerinde ilgi görmesi, ne kadar doðru bir iþ yaptýðýmýzýn da göstergesi olmuþtur" -"KISMÝ DÜZENLEMELERLE DEMOKRATÝKLEÞME SAÐLANAMAZ"- "Yönetmeliklerle, kýsmi düzenlemelerle tam demokratikleþmenin saðlanamayacaðý açýktýr" diyen Saatçi, "Memur Sen olarak, 12 Eylül referandumuyla baþlayan demokratikleþme hamlesinin yeni anayasa ile sürmesi gerektiðini dile getirmiþtik. TBMM'de yeni anayasa konusunda bir uzlaþý olmadýðýný görmek, milletimiz gibi bizleri de üzmektedir. Seçim vaadi olan yeni anayasa konusunda üzerine düþen sorumluluðu yerine getirmeyenleri milletimiz, bir sonraki seçimde affetmeyecektir. Memur Sen olarak mevsimsel iyileþtirmeler yerine, kalýcý ve anayasa güvencesiyle getirilen demokratikleþme ve özgürlüklerden yana taraf olduðumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Temel hak ve özgürlükler kiþilerin inisiyatif ve lütfuyla kullanýlan hakka dönüþmemelidir. Hak ve özgürlükler, yasalarla ve anayasayla teminat altýna alýnmalý, en temel haklarýn kullanýmý, bir minnet borcu doðurmamalýdýr" þeklinde kaydetti. Saatçi sözlerini þöyle tamamladý: "Milletimiz, "Özgürlük Ýçin 10 Milyon Ýmza" kampanyasýna katýlarak üzerine düþeni yapmýþtýr. Memur Sen olarak bizler de, üyelerimize, ülkemize karþý bir sorumluluðumuzu daha yerine getirmiþ olmanýn vicdani rahatlýðýný yaþýyoruz. Bu kampanya sürecinde bize destek olan bütün kiþi ve kurumlara da ayrýca teþekkür ederiz. Özgürlüklerin önündeki bütün engellerin kalkmasý dilek ve temennisiyle, katýlýmýnýz ve desteklerinizden dolayý siz basýn mensuplarýna da ayrýca teþekkür ediyorum." Kafkas, TOBB'un BIE resepsiyonuna katýldý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Expo 2020 aday il Ýzmir'i inceleyen 7 ülke yabancý heyetine TOBB'un verdiði resepsiyon? yemeðine katýldý. Ýzmir'in Expo 2020 adaylýk dosyasýný yerinde incelemek için Türkiye'ye gelen Uluslararasý Sergiler Bürosu (BIE) Ýnceleme Heyeti'nin son duraðý, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) oldu. EXPO delegasyonu onuruna düzenlenen akþam yemeðinde konuþan TOBB Yönetim Kurulu Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu, iþvereninden sendikasýna kadar her kesimden temsilcinin kenetlendiðini belirterek, "Hepimiz bu güzel organizasyona ev sahipliði yapmayý istiyoruz. Hepimiz Expo 2020 için kenetlendik" diye konuþtu. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým ise Ýzmir'in Expo 2020 için çok uygun ve ideal bir þehir olduðunu düþündüðünü belirterek, "2015 Expo'da çok talihsiz bir þekilde kaybettiðimiz bu etkinliði bu sefer Ýzmir'e kazandýracaðýz. Bu kararlýlýðý ben herkeste görüyorum. Baþaracaðýmýza da yürekten inanýyorum" TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu, Uluslararasý Sergiler Bürosu (BIE) heyeti onuruna TOBB Ýkiz Kuleler'de yemek verdi. Yemeðe, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým, Kültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Uluslararasý Sergiler Bürosu Baþkaný Ferdinand Nagy, MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Oktay Vural, Ýzmir Valisi Cahit Kýraç, Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu, Ýzmir Ticaret Odasý Baþkaný Ekrem Demirtaþ, Ege Bölgesi Sanayi Odasý Baþkaný Ender Yorgancýlar, Ankara Ticaret Odasý Baþkaný Salih Bezci, Ankara Sanayi Odasý Baþkaný Nurettin Özdebir, Türkiye Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu Genel Baþkaný Mustafa Kumlu, Hak-Ýþ Konfederasyonu Genel Baþkaný Mahmut Arslan, TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, milletvekilleri ve diðer yetkililer katýldý. Expo 2020'ye aday olan Ýzmir'e, Uluslararasý Sergiler Bürosu (BIE) Danimarka Delegesi Steen Christensen, baþkanlýðýndaki heyette Gambia delegesi Ousman Badjie, Kazakistan Delegesi Serik Amirov, Pakistan Delegesi Suraiya Ahmed Butt, Slovenya Delegesi AlenkaIvancic, BIE Baþkaný Ferdinand Nagy, Genel Sekreteri Vicente Gonzalez Loscertales, Genel Koordinatörü Dimitri Kerkentzes ve Expo Koordinatörü Laurence Levy Toledo bulunuyor. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Yýldýrým, Expo'nun yapýldýðý ülkelerde dostluklarý, ticaretin ve turizmin arttýðýný belirterek, Türkiye'nin Expo'dan beklentisinin bunlarýn ötesinde olduðunu kaydetti. Ýzmir'in birlikte yaþama kültürünün en yaygýn olduðu kentlerin baþýnda geldiðini söyleyen Yýldýrým, "Kentin tarihine bakýldýðýnda medeniyet için birçok ilke imza atýldýðýnýn görülebilmektedir. Yaklaþýk 3 saatlik uçuþun ardýndan Ýzmir'den 48 ülkeye ulaþýlabilmektedir. EXPO konusunda iþin daha baþýndayýz. Yapacaðýmýz daha çok þey var Expo'da çok talihsiz bir þekilde kaybettiðimiz bu etkinliði bu sefer Ýzmir'e kazandýracaðýz. Bu kararlýlýðý ben herkeste görüyorum. Baþaracaðýmýza da yürekten inanýyorum" diye konuþtu. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, SGK Ýl Müdürü Duran Cesur, Tarým Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ve Türk Telekom Ýl Müdürü Abdulkadir Alpergün'ü makamlarýnda ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Alkan, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Duran Cesur'u ziyaretinde kurumun önemine deðinerek, sosyal devlet olma yolunda çok önemli adýmlar atýldýðýný, bütün sistemlerin teknolojik ortamlarda takip edildiðini ve bunlarýn ülke ekonomisine büyük katkýlar saðladýðýný vurguladý. SGK Müdürü Cesur ise üniversitenin iþ yoðunluðunun çok fazla olduðunu, yapýlan çalýþmalarýn memnuniyet verici olduðunu ve her ortamda üniversite ile iþbirliði yapmaya hazýr olduklarýný dile getirerek Rektör Alkan'a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Rektör Alkan daha sonra, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ'i ziyaret ederek, Gýda Mühendisliði öðrencilerinin denetlemelere katýlýmlarý tekliflerinin olumlu karþýlanmasýndan dolayý teþekkür etti. Erkan Elfaz Ermiþ ise üniversite ile birlikte çalýþmaktan duyduðu memnuniyeti belirterek üniversitenin çalýþmalarýndan dolayý Rektör Alkan'a teþekkürlerini iletti. Rektör Alkan ardýndan, Türk Telekom Ýl Müdürü Abdulkadir Alpergün'ü ziyaret etti. Ziyaretinde üniversitenin Uzaktan Eðitime geçmesi için altyapý çalýþmalarýný birlikte oluþturarak, Üniversiteye önemli bir hizmet sunmak istediklerini belirten Rektör Alkan, Telekom Müdürlüðünün Üniversiteye verdiði desteklerin, bundan sonrada artarak devam edeceðine inandýðýný belirtti. Türk Telekom Ýl Müdürü Abdulkadir Alpergün'de üzerlerine düþen her konuda üniversite için desteðe hazýr olduklarýný belirtti. Ýkili görüþmede ayrýca telekonferans sistemi ile Bölge Müdürü Ünal Sade, Ticari Faaliyetler Bölge Müdür Yardýmcýsý Yüksel Þahinkaya ve Teknik Operasyonlar Bölge Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ýnal'a baðlanarak canlý olarak sohbet edildi. Rektör Prof. Dr. Alkan, Türk Telekom Bölge Müdürü Ünal Sade'ye ve ekibine Üniversiteye verdikleri desteklerden dolayý teþekkür etti. Bölge Müdürü Ünal Sade ise üniversitenin çalýþmalarýný yakýndan takip ettiðini ve hýzla geliþen bir üniversite olduðunu ifade ederek, Rektör Prof. Dr. Alkan'ý Samsun'a davet etti.

4 HABER 4 Mahir ODABAÞI DEPREM, YANGIN VE YIPRANAN KOLTUK Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Enerji birikir, fay hattý kýrýlýr, yer sallanýr deprem olur.ýnsanlar ve diðer canlýlar zarar görür. Þimþek çakar, gök gürler, yaðmur yaðar, sel gelir, heyelan olur.ýnsanlar ve diðer canlýlar zarar görür.küçük bir kývýlcým, bir otu tutuþturur.koca bir orman yok olur.ýnsanlar ve diðer canlýlar zarar görür.bir anlýk dikkatsizlik zincirleme trafik kazasýna sebep olur.ýnsanlar ve diðer canlýlar zarar görür.kurumdaki, okuldaki, yurttaki bir personelin ihmalkarlýðý telafisi mümkün olmayan sonuçlar doðurabilir. Oradaki diðer personel veya yatýlý kalan öðrenciler zarar görür. Bu tür örnekleri çoðalmak mümkündür.ancak burada deprem, sel, yangýn, güvenlik vs. ile yýpranan koltuðun iliþkisini sizlerle paylaþmak istiyorum ki; geliþmiþ ülkelerde ve özellikle Japonya'da olduðu gibi depremlerde hepimiz evimizde, iþyerimizde, kurumumuzda kendinden emin, güvenli, rahat bir tarzda koltuklarýmýza rahat bir þekilde oturalým. Küçük bir depremde, balkonlardan, camlardan atlayýp kolu bacaðý kýrmayalým. Veya apartmanýn 6. katýnda yangýn çýktýðýnda göstermelik yangýn merdiveni iþe yaramaz kaygýsýyla daha büyük zarar görmeyelim Bir zamanlar sandalye, koltuk tamir eden bir usta varmýþ. Ustanýn gözlemlerine göre, bazý müþterilerin bekleme salonundaki koltuklarýn ön taraflarý, bazý müþterilerin koltuklarýnýnsa orta kýsmý daha çok aþýnýyormuþ. Ön taraflarý aþýnan koltuklar kardiyologlarýn (kalp doktorlarýnýn) muayene hanelerinin bekleme salonlarýndaymýþ. Diðer doktorlar ve baþka meslek gruplarýndaki koltuklarýnsa daha çok ortasý aþýnýyormuþ. Usta bunu hekimlere söylemiþ.hekimler iþi þöyle yorumlamýþ: Kalp doktorlarýna gelen hastalar genelde stres düzeyi yüksek yani, heyecanlý, aceleci, öfkeli, sabýrsýz Kalp hastalýðýna yakalanma riskleri yüksek kiþilermiþ. Bunlar kalp sorunlarýyla kardiyologlara baþvurduklarýnda her zamanki aceleci, sabýrsýz tavýrlarýyla kakmaya hazýr, tedirginlikleriyle koltuklarýn ön taraflarýna iliþiyorlarmýþ. Yani kalp doktorlarýnýn bekleme salonlarýndaki koltuklarýn ön taraflarýnýn çabuk eskimesinin sebebi buymuþ. Koltuklarýn orta kýsmýný aþýndýranlar ise, daha geniþ yürekli, rahat, sabýrlý olduklarý için koltuklara rahatça oturup, arkalarýna yerleþiyorlarmýþ. Yani kendinden emin vaziyette koltuða oturunca arkalarýna yaslanýyorlarmýþ. Birinci tip koltuk kullananlarýn yaþama tam yerleþemedikleri, ikinci tip koltuk kullananlarýn ise yaþama tam yerleþtiklerini, kendilerinden emin ve bu yüzdende rahat olduklarýný söyleyebiliriz. ''Dünyaya kazýk mý kakacaksýn'' diyenler olur. Dünyaya kazýk kakmak o kadar da zararlý deðil. Zira kazýk kakýlmadan yapýlan inþaatlar depremde daha kolay yýkýlýyor. Kazýk kakanlarýn, perde beton koyanlarýn evleri ayakta duruyor. Doðal afetler açýsýndan geçmiþte yaþanan depremlerden gerekli dersi almak ve ona göre daha hassasiyet, dürüstlük göstermek yaþama yerleþmenin göstergelerindendir. Buna riayet etmeyip te yaþama tam yerleþemeyenleri ya deprem kaldýrýr ya da afet bilincine duyarlý toplumlar Þehirlerin yerleþiminden, binalarýn yer seçiminden, temelinden, çatýsýna, çevre düzenlemesine kadar gerekli titizliði gösterirsek olasý depremlerde ve peþinden gelebilecek artçýlarda tedirgin olup, koltuðumuzun ön tarafýný yýpratmayýz Geçmiþte yaþanan doðal afetlerden gerekli dersi alýp, dere yataklarýný imara açmazsak, izinsiz yerleþime kesinlikle müsaade etmezsek, þimþek çakarken, gök gürlerken, yaðmur yaðarken peþinden sel gelirse, heyelan olursa kaygýsýyla koltuðumuzun ön tarafýný yýpratmayýz Kurumlarýmýzda, iþyerlerimizde, ikamet ettiðimiz evlerimizde inþaat aþamasýndan itibaren yangýn güvenliðini hesaba katarsak, en ufak bir ihmal göstermezsek, gerekli eðitimi tüm kullanýcýlara hakkýyla verirsek olasý baþlangýç yangýnlarýnda ''Eyvah! Her taraf yanarsa'' diye tedirgin olup, koltuðumuzun ön tarafýný yýpratmayýz Özetin özeti : Japonya da resmi kurumlarda, otellerde kapýnýn arkasýnda ''DEPREM OLURKEN SAKIN KAÇMAYINIZ, EN GÜ- VENLÝ YER BURASIDIR'' uyarýsý yazarmýþ. Böyle olunca; sýfýr panik, sýfýr zayiat ve arkaya yaslanýlmýþ rahat bir koltuk Bizlerde hayatýmýzýn her safhasýnda, muhtemel doðal afetleri ve güvenlik tedbirlerini göz ardý etmezsek, bu noktada rehber olanlara gerekli önemi verir ve uyarýlarýný ciddiye alýrsak koltuðumuza tam yerleþir, acele ile panik yapmaz, tedirginlik yaþamaz ve koltuðumuzun ön tarafýný yýpratmayýz Yaþama daha rahat tutunuruz Ne dersiniz? Bu þekilde belki de AFETLER zarar vermek yerine AFÝYET Oluverir. * BAÞSAÐLIÐI: Hakkýn rahmetine kavuþan, F. Sultan Mehmet Ý.O. öðretmenlerinden Cemil ÇELÝK Beyin eþine Allahtan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabrý cemil dilerim. "Öðretmenin huzursuz olduðu bir ortamda eðitim hedeflerine ulaþamaz" Demokrat Eðitimciler Sendikasý Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yüksel Say öðretmenin huzursuz olduðu bir ortamda hangi sistem gelirse gelsin eðitimde istenen hedefe ulaþýlamayacaðýný söyledi. Yüksel Say "Yýllarýn hatalarýný öðretmene yükleyerek sistemi düzeltmeye çalýþmak zulümdür" Eðitim camiasýnýn büyük bir camia olduðunu ve dolayýsýyla eðitimdeki aksaklýklarýn her kesimden insaný derinden etkilediðini belirten DES Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yüksel Say, kanunlarýn ve yönetmeliklerin insanlarýn huzur ve güvenini temin etmek, hayat þartlarýný iyileþtirmek, insanlar arasýnda eþitliði saðlamak için var olduðunu kaydetti. Kanun ve yönetmeliklerin farklý farklý uygulanmasýnýn güvensizlik, mutsuzluk, isteksizlik ve gelecekten endiþe etme duygusunu beraberinde getirdiðini ifade eden Say þöyle devam etti: "Yýllardýr yap boz tahtasý olmaktan kurtulamayan eðitim sistemimiz maalesef tek iktidar döneminde bile her Bakana göre istikamet deðiþtirmiþ ve rayýna bir türlü oturtulamamýþtýr. Alýnan ani kararlar, alt yapýsý olmayan deðiþiklikler, öngörüsü yapýlmamýþ sistemler maalesef kayýp nesillerin oluþmasýna sebep olmuþtur. Yapýlan iyi uygulamalar da insanlarýn canlarýný çok yakan kötü uygulamalardan dolayý bunlarýn gölgesinde kalmaya mahkum olmuþtur. Eðitim camiasý artýk yarýnýn kendisine ne getireceðini bilememektedir. Bu yüzden büyük bir moral bozukluluðu içindedir. Yýllarýný eðitime vermiþ insanlarýn emekleri bir kararla heba edilmekte, evinden çocuklarýndan ayrýlmaktadýr. Gelir düzeyleri aldýklarý eðitim ve sorumlulukla kýyaslandýðýnda en alt seviyededir. Onuru kýrýlmýþ eðitim çalýþanlarý sahipsizlik duygusu içindedir. Kendi bakanlýðý tarafýndan üvey evlat muamelesine tabi tutulmaktadýr." Özellikle milli eðitimin son olarak uygulamaya koyduðu norm fazlasý öðretmenlerin atamalarýnda gelinen durumun bu anlayýþýn bir ürünü olduðunun altýný çizen Yüksel Say, bazý illerde uygulanmayan bu yönetmeliðin öðretmenler bir zulüm aracý olarak kullanýlmaya baþlandýðýný söyledi. Say, açýklamasýný þu cümlelerle tamamladý: "Norm kadro adý altýnda uygulanan yönetmeliðin varlýðý artýk miadýný doldurmuþtur. Çünkü amacý kadro yýðýlmasýný önlemek olan bu yönetmelik yýllardýr yapýlan yanlýþ uygulamalar, her bakana göre deðiþen eðitim sistemi neticesinde öðretmenlerin sürgün yönetmeliði konumuna gelmiþtir. Bunun için bu yönetmelik yeniden ele alýnmalý norm belirleme saati düþürülmeli, deðiþen sistem, nüfus planlamasý, göç, öðretmenlerin yerleþim düzeni gibi konular dikkate alýnarak yeniden yapýlandýrýlmalýdýr. Her ile göre deðiþen keyfi uygulamalara son verilmelidir. Ýl Milli Eðitim Müdürlüklerinin yanlýþ uygulamalarýnýn faturasýný öðretmene çektirmeyecek, adil bir yönetmelik hazýrlanmalýdýr. Öðretmenlerin iþlerini en güzel þekilde yapabilmelerinin yolu onlara kaybettirilen itibarlarýný geri kazandýrmak, meslek sevgilerini pekiþtirecek uygulamalar yapmaktan geçer." TKDK bilgilendirme toplantýlarýna ilgi yüksek Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörlüðü, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ile birlikte organize edilen tanýtým programý kapsamýnda düzenlenen toplantýlara devam ediyor. Toplantýlara ilgi yüksek olurken, üreticilerin özellikle týbbi ve aromatik bitkilerin yetiþtirilmesi ile ilgili alt tedbire dair sorular sorduðu bu konuda yüzde 50 hibe desteði ile alýnabilecek makine-ekipman desteðinin yoðun olarak talep gördüðü belirtildi. Büro Memur Sen'den Vali Baþköy'e ziyaret Büro Memur Sen Genel Sekreteri Uður Ünalan, Genel Baþkan Yardýmcýsý Kadir Çiçek ile Ýl Baþkaný Erdoðan Cengiz ve diðer yönetim kurulu üyelerinden oluþan heyet Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret ettiler. Ziyaret sýrasýnda Büro Memur Sen Genel Sekreteri Uður Ünalan ve Genel Baþkan Yardýmcýsý Kadir Çiçek, sivil toplum örgütleri içinde kendi sendikalarýnýn yeri ve iþlevi hakkýnda Vali Baþköy'e bilgi vererek, sendikal çalýþmalarý, faaliyetleri ve sorunlarýný dile getirdi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Baþköy, sivil toplum örgütlerinin demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduðunu belirterek, ziyaretten dolayý teþekkür etti ve çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.

5 HABER 5 TAZÝYE Avukat Kenan Yaþar ile Aliþan Yaþar'ýn babalarý Rýdvan Yaþar'ýn vefatýný teessürle öðrenmiþ bulunmaktayým. Merhuma Allah'tan Rahmet ailesi ve sevenlerine baþsaðlýðý dilerim. Cevherzade Yönetim Kurulu adýna Timur CEVHER CHP Ortaköy belediyesini yeniden almak istiyor Çorum "Ordu Karadeniz Fuarý"nda tanýtýlýyor Karadeniz'in giriþ kapýsý, Medeniyetlerin beþiði Çorum, tanýtým çalýþmalarýný Þubat 2013 tarihlerinde açýlan Ordu Karadeniz Fuarý ile devam ettiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Ordu Valiliði ve TURSAB'ýn destekleri ile düzenlenen ve tur yapan seyahat acenteleri, tur operatörleri, iþletmeler ile 15 ilin ve yurtdýþýndan Azerbaycan, Kýrgýzistan, Gürcistan'ýn yer aldýðý fuara Çorum Vaililiði de stant açýtý. Seyahat acenteleri, tur operatörlerinin gezi güzergâhýnda olmasý nedeniyle Çorum'daki Hitit Medeniyeti baþta olmak üzere Selçuklu, Osmanlý dönemine ait tarihi eserler inanç turizminde önemli yere sahip Camii, Türbeler, Köprüler, tarihi konaklar, doðal güzellikler, yürüyüþ yollarý bölgeye gelen ve gelecek olanlara, Valilik standýnda tanýtým yapýlarak, tanýtým DVD'leri, broþürleri, il haritasý daðýtýlýyor. Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, bazý il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ortaköy ve Aþdaðul'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Atlas, siyasal çalýþmalarýnýn ara vermeden süreceðini belirterek, "Halkýmýzýn CHP'ye ihtiyacý var. Bizim beklentileri karþýlayabilmemiz ve umudu sürdürebilmemiz için yorulmak bilmeden partimizin görüþlerini ve çözüm için ortaya koyduðu projeleri usanmadan, býkmadan anlatmamýz gerekir" Ortaköy Ýlçe Baþkaný Engin Demir ve ilçe yöneticilerinin karþýladýklarý Atlas ve il yönetim kurulu üyeleri, pazarý gezdikten sonra Aþdaðul Beldesi'ni ziyaret ettiler. Atlas, Ýlçe Baþkanlýðý'nda yaptýðý konuþmada adaylarýn hem yerel yöneticilere hem de halka sorularak belirleneceðini belirterek, "Halkýn beklentileri ve istekleri her þeyden önce gelir. Parti yöneticilerimizin siyasal çalýþmalarýný her an seçim olacakmýþ gibi sürdürmeleri çok önemli. Ortaköy bizim güçlü olduðumuz yerlerin baþýnda geliyor. Az bir oy farkýyla kaybettiðimiz Ortaköy'ü yeniden almak ve sosyal demokrat belediyeciliðin örneklerini sunmak istiyoruz" diye konuþtu.ak Parti'nin Türkiye'yi bölmek ve yýkmak için varolduðunun her geçen gün daha iyi anlaþýldýðýný iddia eden Atlas, "AKP'nin yýkým ve Türkiye'yi bölme politikasýný býkmadan usanmadan anlatacaðýz" Atlas, Aþdaðul Belediyesi'nin de CHP'li olduðunu hatýrlatarak, "Bütün yokluklara raðmen halkýna hizmet eden ve sevilen bir belediye baþkanýmýz var. Tüm engellemelere ve baskýlara raðmen baþarýyla hizmet veriyor. CHP'nin yüzaký bir çalýþma sergiliyor" þeklinde kaydetti.aþdaðul Belediye Baþkaný Rýza Uysal ise Karahacip ve Ortaköy'e tek bir müfettiþ gönderilmediði halde Aþdaðul'a defalarca denetim elemaný gönderildiðini belirterek, "Hizmet etmenin dýþýnda bir kaygýmýz yok ama siyasal baskýlar dayanýlmaz boyutlara ulaþýyor. Ýktidar ne yapacaðýný þaþýrmýþ durumda" þeklinde konuþtu. "Osmancýk'ý sosyal demokrat belediyecilikle tanýþtýracaðýz" CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, 29 Mart 2014'de yapýlacak mahalli idareler genel seçimlerinde Osmancýk'ta da CHP'yi birinci parti yaparak, Osmancýklýlarý sosyal demokrat belediyecilikle tanýþtýrmak için var güçleriyle çalýþacaklarýný söyledi. Milletvekili Köse, bu seçimde Osmancýk halkýnýn karþýsýna tüm ilçe halkýný kucaklayacak güçlü bir adayla çýkacaklarýný da kaydetti. Milletvekili Tufan Köse, Osmancýk ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Osmancýk programýna Kaymakamý Mehmet Küçük'ü makamýnda ziyaret ederek baþlayan Milletvekili Köse, ardýndan Osmancýk Haber Gazetesi Sahibi Orhan Güçlü ile Osmancýk Gazetesi Sahibi ve Osmancýk Kent Konseyi Baþkaný Bilal Çevrim'i ziyaret ederek bir süre görüþtü. CHP Osmancýk Ýlçe Baþkaný Sadýk Eker, Ýlçe Sekreteri Hüseyin Erdemir ile bazý partili yöneticilerinde katýldýðý ziyaretlerin ardýndan, partisinin Osmancýk Ýlçe Örgütüne geçen CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, burada yaklaþan yerel seçimlerle ilgili olarak partili yöneticilerle görüþ alýþveriþinde bulundu. 29 Mart 2014'da yapýlacak olan mahalli idareler genel seçimlerinde genel baþkanýndan milletvekiline, il baþkanýndan ilçe örgütüne kadar tüm partililerle birlikte CHP'yi Osmancýk'ta birinci parti yapmak için çalýþacaklarýný belirten Milletvekili Köse, seçimlerde Osmancýk'ý sosyal demokrat belediyecilikle tanýþtýrmak adýna el ele vererek, yoðun bir çalýþma temposu sergileyeceklerini kaydetti. Milletvekili Köse, bu seçimlerde tüm ilçe halkýný kucaklayacak güçlü bir adayý Osmancýklýlara sunacaklarýný da sözlerine ekledi.

6 HABER TEK 6 HDK'dan BDP milletvekilleri açýklamasý Uzm.Dr.Tuncer KILIÇ Halk Saðlýðý Müdürü KUTUKUTU SAÐLIK Tabip Odasý'ndan Akkaþ'a tebrik Çorum Tabip Odasý yönetimi, önceki gün Özel Elitpark Hastanesi Baþhekimi Op. Dr. Ömer Akkaþ'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarete Tabip Odasý Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Mesut Yetkin, Dr. Metin Çýtak ve Dr. Mustafa Azak katýldý. Elitpark Hastanesi Baþhekimliði görevine getirilen Op. Dr. Ömer Akkaþ'ý tebrik eden Dr. Ali Yýlmaz, "hayýrlý olsun" diyerek baþarý dileklerini iletti. Akkaþ'ýn hekimler arasýnda birlik ve beraberliðin sembol isimlerinden olduðunu vurgulayan Yýlmaz, "Çalýþma arkadaþlarýna deðer veren yöneticilere her kademede ihtiyaç var" Toplumsal yaþamda bazý noktalarda birlik ve beraberliðin saðlanmasýnda çeþitli güçlükler ortaya çýktýðýný belirten Dr. Yýlmaz, "Þehrimizin ve ülkemizin geleceði için birlik ve beraberlik önemli" diye konuþtu. "Milletimize hizmet için varýz" diyen Tabip Odasý Baþkaný Yýlmaz, halk saðlýðý konusunda üzerlerine düþen görevi en iyi þekilde yerine getirme bilinciyle çalýþtýklarýný sözlerine ekledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Elitpark Hastanesi Baþhekimi Akkaþ ise, "Mesleðimiz gereði zor þartlar altýnda görev yapýyoruz. Halktan da saygý ve anlayýþ bekliyoruz. Sevgililer Günü'nde bir kez daha hatýrlatmak gerek ki, sevgisiz saygý, saygýsýz sevgi olmaz" ifadelerini kullandý. YEDAÞ kýrsalda elektrik kesecek Orman Ýþletme'den Baþkan Yazýcý'ya ziyaret Çorum Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen ve Osmancýk Orman Ýþletme Þefi Serhat Cihan Keskin, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'ya ziyarette bulundu. Çorum Orman Ýþletme Müdür Osman Eriþen ve Osmancýk Orman Ýþletme Þefliði görevine atanan Serhat Cihan Keskin, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Baþkan Yazýcý, yeni görevine atanan Keskin'e baþarýlar dilerken, Osmancýk'taki orman yatýrýmlarýna destek veren Eriþen'e de teþekkür etti. Gerçekleþtirilen ziyaretten dolayý Eriþen ve Keskin'e teþekkür eden Baþkan Yazýcý, orman yatýrýmlarý ile ilgili de bilgi alýþveriþinde bulundu. Çalýk Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle yarýn bazý bölgelerde elektrik kesintisi yapacak. 17 Þubat Pazar günü saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek enerji kesintisinden etkilenecek yerler þöyle: Çatak köyü, Hamamlýçayköy, Pýnarcýk köyü, Ýsmail Köy, Paþaköy, Ayas Köyü, Türkler köyü. BDP milletvekilleri Sebahat Tuncel, Ertuðrul Kürkçü, Sýrrý Süreyya Önder ile Baðýmsýz Milletvekili Levent Tüzel'den oluþan heyetin Karadeniz turu yarýn Çorum'dan baþlayacak. Halklarýn Demokratik Kongresi Çorum Teþkilatý Eþ Sözcüsü Ümit Küçükbayatlý düzenlediði basýn toplantýsýnda BDP milletvekillerini Çorum ziyareti ile ilgili açýklamalarda bulundu. HDK'yý oluþturan parti ve kurumlarýn temsilcileri ile birlikte 4 milletvekilinin 17 Þubat 2013 tarihinde Çorum'dan baþlayan Karadeniz gezisine baþlayacaklarýný dile getiren Ümit Küçükbayatlý, "Gezinin amacý Türkiye'nin her tarafýnda olduðu gibi Karadeniz bölgesinde de ekmek mücadelesi demokrasi inanç çevre kadýn sorunlarý ve kürt sorununun demokratik çözümü konuþulacaktýr. HDK'nýn ilan ettiði çözüm için müzakere barýþ için eþitlik kampanyasý da Karadeniz halkýyla paylaþýlacaktýr. Ama ne hikmetse Çorum'da bazý basýn kuruluþlarý "Çorum'da ne iþiniz" var diyerek baþlýk atýp insanlarýn seyahat özgürlüðünü engellemek gibi kendilerine bir misyon biçip ortalýðý velveleye veriyorlar, ama bunun yanýnda da bazý siyasi partiler insanlarý sað duyuya çaðýrýyorlar, daha önce bizler bunlarý yaþamýþ kiþiler olarak kimin ne yapmak isteðini anlayabiliyoruz ama bu laflara karnýmýz tok bizler barýþ istedikçe bazý kötü niyetli insanlarýn savaþ çýðýrtkanlýðý yapmasýný anlamak mümkün deðil. Kendini Çorum'un sahibi olarak gören bu zihniyet yaptýklarý bu yayýnlar sonrasý yaþanacak olumsuzluklarýn bütün Çoruma mal edileceðini bu sorumluðun altýndan nasýl kalkacaklarýnýn hesabýný iyi yapmalýdýrlar. Yayýnlarýn ülkenin her tarafýnda "barýþ olsun artýk" diye konuþulduðu bir dönemde kin ve nefret saçtýðýný ve bunun yaþanabilecek kötü bir olayla Çorum'a zarar vereceðini bilmelidirler. Gelen milletvekilleri bu halkýn oylarýyla seçilmiþ milletvekilleridir, seçildikten sonra ülke hakkýnda verilecek bir çok kararda ve konuda oylarý ve fikirleri olduðu Çorum'un da Ankara,Ýstanbul gibi il olduðu unutulmamalýdýr. Toplantýnýn bir Alevi örgütü salonunda yapýlýyor olmasý bir belediye salonunda yapýlmasýndan hiçbir farký yoktur buradaki sorununun özel salonlarýn milliyetçi kýþkýrtmalar nedeniyle korkup salonlarýný vermemesinden kaynaklanmaktadýr. Bizler Çorum'daki tüm salonlarý gezdik hiç birinden olumlu yanýt almadýk en son çare olarak Hacý Bektaþ Anadolu Kültür Vakfýnda yapma kararý aldýk" Ümit Küçükbayatlý Milli Eðitim Bakanlýðý, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ile Saðlýk Bakanlýðý koordinesinde yürütülen Okul Sütü Programý eðitim-öðretim yýlýnýn ikinci yarýsýnda tekrar uygulamaya konulacak. Okul Sütü Programý'yla ana sýnýflarý da dâhil olmak üzere ilkokul öðrencilerine süt içme alýþkanlýðýný kazandýrmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkýda bulunmak, saðlýklý büyüme ve geliþmeleri amaçlanmaktadýr. Ülke genelinde resmi, özel anasýnýf, ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sýnýf öðrencilerine her hafta pazartesi, çarþamba ve cuma günleri 200 mililitre ambalajlý, yaðlý, sade UHT içme sütü daðýtýlacak. Süt;kendine özgü tat, koku ve kývamda olan hemen hemen tüm besin öðelerini yeterli ve dengeli bir þekilde bünyesinde bulunduran bir gýda maddesidir. Dünyanýn en yararlý içeceði süt, insanlarýn doðumlarýndan itibaren aldýklarý ilk besindir. Süt, büyüme ve geliþmenin temel yapý taþlarýný içerir. Bebeklerin narin vücutlarýný saðlamlaþtýrýr, güçlendirir.süt, kuvvetli kemik ve diþ, sýký kas ve saðlýklý doku oluþturmaya yardým eden çok deðerli bir besindir. Yapýsýnda bulunan yað asitleri çocuðun beyin geliþimi için gereklidir. Faydalarý saymakla bitmeyen süt, hücre dokularýnýn oluþmasýnda, yýpranan kýsýmlarýn yenilenmesinde önemli rol alýrken, uzun ve saðlýklý bir hayat için ideal bir besindir. Günde 2 bardak süt bu geliþimi destekler.süt, bebeklik ve çocukluk dönemi dýþýndainsan yaþamýnýn her evresinde tüketilmesi gereken bir besindir. Düzenli süt tüketimi alýþkanlýðýnýn, bebeklikten yaþlýlýða, bireyin zihinsel ve fiziksel geliþimine, vücudunun güçlenmesine ve saðlýðýnýn korunmasýna çok ciddi oranda katký saðlayacaktýr. Hastalýktan korunmak ve saðlýklý bir yaþam sürmek için, dengeli beslenme içinde süt ve süt ürünlerine yer verilmelidir. Ortalama inek sütünün bileþiminde þunlar bulunur: *Su%87,3,*Mineral maddeler%0.75,*protein%3.4,*lak toz%4.7,*yað%3.5,*vitaminler%0.35 SÜTÜN FAYDALARI: - Büyüme ve geliþmeyi saðlar. Vücudu saðlamlaþtýrýr, güçlendirir. - Kemiklerin geliþimini saðlar. Kemik erimesini önler, kemikleri sertleþtirir. - Mikrobik enfeksiyonlara karþý etkilidir, vücudu korur - Ýshali tedavi eder. - Mide rahatsýzlýklarýný giderir. Ülseri önler. - Sindirim sistemini düzene sokar. - Beynin geliþmesi ile çalýþmasýnda faydalýdýr. - Diþleri korur ve çürükleri önler. - Kronik bronþiti önler. - Kan basýncýný (tansiyonu) ve kan elektrolit dengesini saðlar. - Yaðsýz süt, kolestrolü düþürür. - Kanserin önlenmesine yardýmcý olur.(ýçerdiði protein, fosfor, B grubu vitaminleri, sifingolipidler ve diðer bileþikleri sayesinde kanser oluþumunu engellemektedir.) - Saç ve týrnaklarýn oluþumunda büyük rol oynar. - Yaþlanmayý geciktirir. - Vücutta ödem yapan sývýlarýn toplanmasýný önler. - Cilt üzerinde nemlendirici etki yaparak cildin yýpranmasýný engeller. - Obezite geliþimi riskini azaltýr. (Ýnsan vücudu, sütte bol miktarda bulunan kalsiyumu düzenlemek için kalsitrol adýnda bir hormon salgýlar. Bu hormon yað hücrelerini etkiler. Böylece kilo almak zorlaþýr. Sütte bulunan CLA adlý yað asidi, metebolizmanýn hýzlanmasýna ve kaslarýn daha fazla çalýþmasýna yardýmcý olur.) - Nezle ve gribi engellemede rol oynar. (Günde 1 bardak süt, baðýþýklýk sisteminin güçlenmesini saðlar. Böylece nezle ve gribe yakalanma riski %27 azalýr.) - Kalp krizi riskini azaltýr. (Balýkta bulunan Omega-3 yað asitlerinin kalbi koruduðu kesindir. Yapýlan araþtýrmalar sütün de büyük bir Omega-3 kaynaðý olduðunu ortaya koymuþtur. Her gün içilen bir bardak süt, kalp krizini %15oranýnda önlüyor.) - Hücre ve doku oluþumunda rol alýr. - A,B,C,D,E,K vitaminlerini içerir. - Yaralarýn çabuk kapanmasýný saðlar. - Kanýn çabuk pýhtýlaþmasýný saðlar. - Kaslarý güçlendirir. - Süt insan mizacýný yumuþatýr.stres,sýkýntý gibi psikolojik rahatsýzlýklara iyi gelir. Halsizliði, yorgunluðu ve asabiyeti giderir. - Öksürük giderici, nefes açýcýdýr. SÜT ALLERJÝSÝ (Laktoz intoleransý) Laktoz temel olarak süt içinde bulunan bir þekerdir. Glukoz ile galaktoz bir araya gelerek süt þekerini yani laktozu oluþtururlar. Sindirim sistemine girdiðinde laktoz laktaz adý verilen bir enzim yardýmý ile parçalanarak glukoz ve galaktoza ayrýlýr. Laktaz enziminin eksikliði ya da tam iþlev görmemesi durumunda laktoz intoleransýndan söz edilir. Temel anlamda laktoz intoleransý(süt alerjisi) süt ya da süt ile üretilmiþ ürünleri sindirememek ya da bunda güçlük yaþamak anlamýna gelir. Dünya üzerinde yaþayan her 10 insandan birinin sütü sindiremediði sanýlmaktadýr. Sebepleri: Süt ile alýnan laktozun barsaklardan emilebilmesi için laktaz enzimi tarafýndan parçalanmasý gerekir. Laktaz ince barsak yüzeyinde bulunur. Bu enzimin seviyesi doðum sýrasýnda en yüksek iken yaklaþýk 2 yaþýndan baþlayarak azalmaya baþlar. Bu nedenle laktoz intoleransý zaman içinde ortaya çýkan bir durumdur.öte yandan bazý sindirim sistemi hastalýklarý da barsak mukozasýnýn normal yapýsýný bozarak sekonder(ikincil)laktaz eksikliðine neden olabilir. Bunlar:Akut gasroenterit (ishal), Giardiasis ya da ascariasis gibi parazit hastalýklarý, Crohn hastalýðý, Çölyak hastalýðý, Radyasyona baðlý barsak iltihabý, Karsinoidsendrom, Whipple sendromu, Kwashiorkor, Kemoterapi ve bazý kanser türleridir. Belirtileri:Süt içtiðinizde yada süt ürünleri yediðinizde 30 dakika ila 2saat arasýnda belirtiler baþlar.en yaygýn belirtiler: Aþýrýgaz, þiþkinlik,mide bulantý ve kusma, ishal,karýn aðrýsýdýr.laktoz intoleransý genelde rahatsýzlýk verici bir durum olmakla beraber hayati bir sorun yaratmaz. Taný (teþhis):laktoz intoleransýnýn tanýsý genelde klinik bulgular ile konur. Eðer kesin bir taný istenir ise bazý laboratuar incelemelerinin yapýlmasý gerekebilir. Yapýlacak testler þunlardýr: 1.Laktoz tolerans testi: Açlýk kan þekeri ölçüldükten sonra laktoz içeren sývý içilir ve daha sonra birkaç kez kan þekeri ölçümü yapýlýr. Eðer kan þekeri yükseliyorsa laktoz intoleransý yok demektir. 2.Soluk testi: Laktoz içeren bir sývý içildikten sonra nefeste hidrojen gazý ölçülür 3.Biopsi:Barsaktanparça alýnýr. Tedavi:En etkin ve tek tedavi þekli diyetten laktoz içeren ürünleri çýkarmaktýr. Tedavinin þekli yakýnmalarýn þiddetine göre deðiþir. Hafif yakýnmasý olan kiþilerde alýnan süt ürünü miktarýnýn azaltýlmasý yeterli olurken þiddetli olgularda tamamen laktozsuz diyet gerekli olabilir. HANGÝ GIDALARDA LAKTOZ VARDIR:En sýk tüketilen laktoz içeren gýdalar þunlardýr: Süt, tereyað, margarin, yoðurt, peynir, süttozu, bazý ekmek türleri ve hamur ürünleri, bazý hazýr gýdalar, çikolata Yoðurt bu ürünler arasýnda farklý bir yere sahiptir. Ýçindeki bakteriler laktozu parçalarlar ve süt içemeyen pek çok kiþi rahatlýkla yoðurt yiyebilir. Son dönemlerde piyasada laktozlu süt ve süt ürünleri ya da laktozu alýnmýþ süt ve bu sütten yapýlmýþ ürünler satýlmaktadýr. Bu ürünlerin tüketilmesi de yakýnmalarýn ortaya çýkmasýný engeller. "Çocuklarýmýza süt içirelim" SAÐLIKLI beslenme, SAÐLIKLI çocukluk; SAÐLIKLI çocukluk ise SAÐ- LIKLI yetiþkinlik demektir.

7 HABER 7 Din dersinden muaf olana Felsefe sorusu Fem Akademi "Aile Danýþmanlýðý" kursu baþlýyor Fem Akademi tarafýndan düzenlenen "Aile Danýþmanlýðý" kursu bugün baþlýyor. Sertifika programýnýn açýlýþ bugün saat 13.00'da HÝTÝTSÝAD konferans salonunda yapýlacak. Mehmet Akif Ersoy etkinliklerle anýlacak Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Ýstiklal Marþýnýn kabulünün 92. yýldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleyecek. Fatih Anadolu Lisesi ile Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi tarafýndan organize edilecek ilk etkinlik 12 Mart Salý günü saat 10.00'da Devlet Tiyatrosu salonunda yapýlacak. Ekinlikler kapsamýnda merkezde ortaokul ve liselerde resim, þiir ve kompozisyon yarýþmalarý da gerçekleþtirilecek. Ayrýca Fatih Anadolu Lisesi il genelinde Mehmet Akif Ersoy konulu resim, þiir, kompozisyon ve afiþ yarýþmalarý da gerçekleþtirilecek. Yarýþmalarda dereceye giren öðrencilere çeþitli ödüller verilecek. ÖSYM, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öðrencilere YGS'de din dersi yerine Felsefe sorusu sorulacaðýný açýkladý. ÖSYM'den yapýlan açýklamada, ortaöðretim kurumlarýnda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklý müfredat ile alan öðrencilere mahsus olmak üzere, 2013-YGS Sosyal Bilimler Testi'nde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularýndan bu öðrencilerin muaf tutulacaðý bildirildi. Söz konusu öðrencilere YGS'de, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularý yerine Felsefe alanýndan 5 soru sorulacaðý belirtilen açýklamada, þöyle denildi: "2013-YGS Sosyal Bilimler Testi'nde toplam 45 soru bulunacaktýr. Tüm 2013-YGS adaylarý ilk 35 sorunun tamamýndan sorumlu olacaklardýr. Tüm adaylar soru kitapçýðýnda yer alan ilk 35 sorunun tamamýný cevaplayacaklardýr. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olan tüm adaylar Sosyal Bilimler Testi'nin ilk 40 sorusunu cevaplandýrmakla yükümlüdür. Bu durumdaki adaylar 41., 42., 43., 44. ve 45. felsefe alaný sorularýný cevaplandýrmayacak ve cevap kaðýdýnýn ilgili alanýnda herhangi bir iþaretleme yapmayacaklardýr. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklý müfredat ile alan öðrenciler Sosyal Bilimler Testinin ilk 35 sorusunu cevaplandýrdýktan sonra ayný testin 41., 42., 43., 44. ve 45. felsefe alaný sorularýný cevaplandýracaklardýr. Bu adaylar, cevap kâðýdýnda 41., 42., 43., 44. ve 45. cevap alanlarýný dolduracaklardýr. Bu durumdaki adaylar, soru kitapçýðýndaki 36., 37., 38., 39. ve 40. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alaný sorularýný cevaplandýrmayacaklar, cevap kaðýdýnýn ilgili alanýnda herhangi bir iþaretlemede bulunmayacaklardýr." Belediye sokak hayvanlarýný kýsýrlaþtýracak Çorum Belediyesi, açýk ihale usulü ile sokak hayvanlarýný kýsýrlaþtýrma ihalesi yaptý. Ýhale ile sahipsiz sokak hayvanlarýnýn kýsýrlaþtýrýlmasý, kuduz aþýsý yapýlmasý, parazit tedavisi, küpe takýlmasý ve kayýt altýna alýnmasý iþi yaptýrýlacak. Ýhale dün Çorum Belediyesi Hizmet Binasýnda bulunan Ýhale Salonunda yapýldý.tahmini Bedeli TL olan sokak hayvanlarýný kýsýrlaþtýrma ihalesine 4 firma katýldý.aynur Arun'un TL, Ergin Salbaþ'ýn TL, Mehmet Atýf Aktop'un TL ve Abdulkadir Þener'in TL teklif verdiði sokak hayvanlarýný kýsýrlaþtýrma ihalesinde en iyi teklifi veren Abdulkadir Þener evraklarýnda ki eksikliklerden dolayý ihaleden men edildi. 2. en iyi teklifi veren Ergin Salbaþ, Abdulkadir Þener'in ihaleden men edilmesinin ardýndan verdiði en iyi 2. teklifle sokak hayvanlarýný kýsýrlaþtýrma ihalesini almaya hak kazandý. CAMÝLER, CEM EVLERÝ SÝYASI ARENA OLAMAZ Hasta yataðýmda yatarken, olacaklardan rahatsýz olan birçok tanýdýk beni telefon ile arayarak, HACI BEKTAÞ KÜL- TÜR VAKFI'nda bir partinin siyasi toplantý yapacaklarýný bu toplantýya BDP'li milletvekillerinin konuþmacý olarak katýlacaðýný, bu konuda çevreye afiþler yapýþtýrýlarak, el ilanlarý ile halka çaðrý yapýldýðýný bildirdiler. Þükrü Bütün CHP eski Milletvekili Bunun üzerine ÇORUM HACI BEKTAÞ VAKFI baþkaný Sayýn Nurettin AKSOY'u aradým. Burayý ziyarete elbette herkesin gelebileceðini aðýrlanabileceðini, ancak burasýnýn siyasi arena olarak hiçbir partinin, milletvekili de olsa hiçbir kimsenin kullanamayacaðýný buralarýn siyasete alet edilemeyeceðini bundan toplumun haklý olarak rahatsýz olduðunu belirttim. Baþkan ayný görüþü paylaþtýðýný ancak bu yönde talimatýn genel merkezden geldiðini "Ya istifa edeceðini ya da yapýlacak baþka bir iþ kalmadýðýný "belirtti. Bunun üzerine vakfýn genel baþkaný Ercan GEÇ- MEZ'i telefon ile aradým, ayný þeyleri ona anlattým. Caminin de cemevinin de siyasi arenaya çevrilemeyeceðini uzun uzun anlatýp, bu toplantý için HACI BEK- TAÞ VAKFI 'nýn verilmemesini ýsrarla istedim ise de, baþkan "Bu toplantýya izini kendilerinin verdiðini, bunda kararlý olduklarýný " ýsrarla belirtti. Demek ki yeteri kadar HACI BEKTAÞ kültürü almadan, onu özümsemeden HACI BEKTAÞ adýný taþýyan kurumun her nasýl ise yetkisini alanlar, bu aðýrlýðý taþýyamayarak, hak etmediði yetkiyi kötüye kullana biliyorlar. Ancak HACI BEKTAÞ kültürünü özümseyen kurumlarý, bu kurumlara samimi baðlý olan insanlarýmýzý bu anlamda yöneticileri tenzih ederim. Kutsal dinimizi siyasete malzeme, meze yaparak rant saðlayanlarý, iktidarý bu yolla kestirme olarak saðlayanlarý günümüzün emevi yönetimini uygulayanlarý camiyi, camii avlusunu siyasi arena olarak kullananlarý nasýl kýnýyorsak, cem evlerimde HACI BEKTAÞ VELÝ'nin "Bir olun, diri olun, eline, beline, diline sahip olun " geniþ felsefesine aykýrý olarak, halkýn iþsizlik, eðitim, saðlýk vb. insan gibi yaþama sorunlarý yerine ULUSAL BÝRLÝÐÝ- MÝZE, etnik ayrýmcýlýðý tercih, ederek bu yönde çaba gösterenlerin cem evini siyasi arena haline getirmeyi amaçlayanlarý da ayný þekilde kýnýyoruz. ÝNSANLARIMIZA DÝYECEÐÝM O KÝ, SAÐ DUYU- LU SAÐ'DAN OLSUN, SOL'DAN OLSUN, ÇOÐUN- LUKTA OLAN SADE ÝNSANLARIMIZ OLSUN, BU ASIRDA KUTSAL DÝNÝMÝZÝ KENDÝ TÝCARETÝNE, SÝ- YASETÝNE MALZEME YAPANLARI LANETLEYEREK ELÝNÝN TERSÝ ÝLE ÝTSÝN. YOKSA BUNUN RANTNI ONLAR ALIR, CEZASINI ÝSE TOPLUM OLARAK HEP BÝRLÝKTE DAHA ÇOK ÇEKERÝZ. Toplumun gözü, kulaðý, sesi olarak gördüðümüz BA- SINNIN DA bunlara çanak tutmayýp, önemsemesin. Bu yönden halkýmýza hizmet etsin, en halisane bileðimdir. SÝZDEN BÝRÝSÝ ÞÜKRÜ BÜTÜN Pegasus'a, Merzifon'dan teþvikli uçuþ izni Çorumlularýn yoðun biçimde kullandýklarý Merzifon Havaalanýndan ikinci bir havayolu þirketinin uçuþ yapmasý için izin çýktý. Ýstanbul Sabiha Gökçen Havaalaný merkezli uçuþlarý ile bilinen Pegasus Hava Yollarý'nýn Merzifon Havaalanýndan teþvikli uçuþ yapma talebi kabul edildi. Ulaþtýrma, Denizcilik Haberleþme Bakanlýðý Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü (SHGM) tarafýndan uçuþ gerçekleþtirilmeyen hatlara sefer düzenlenmesi amacýyla baþlatýlan teþvik uygulamasý kapsamýnda 20 yeni hat açýldý. SHGM'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, havayolu iþletmelerinin yoðun talep gösterdiði uygulama kapsamýnda baþvurularý deðerlendiren SHGM, 2013 yaz tarife döneminde baþlamak üzere iç hatlarda 5 havayoluna 20 hatta haftalýk toplam 66 frekans sefer yapma izni verdi. Uygulama kapsamýnda SHGM'ye yapýlan baþvurularýn ardýndan Sabiha Gökçen'den 10, Ankara'dan 2, Ýzmir'den 3, Antalya'dan 5 hat olmak üzere toplam 20 hatta 66 haftalýk frekans uçuþ yapýlacak þekilde 5 havayolu iþletmesi izin verildi. Merzifon Havaalanýndan ise Sabiha Gökçen Havaalaný merkezli uçuþ yaðan Pegasus Hava Yollarýna 3 frekansta teþvik uygulamasý kapsamýnda izin verildi. Yerli kömür kullanan elektrik santralleri teþvik kapsamýna alýndý Bakanlar Kurulu' nun yayýnladýðý karara göre, yerli kömür kullanan elektrik santralleri, 5 Bölge teþvik kapsamýna alýndý. Bakanlar Kurulu tarafýndan dün yayýnlanan kararla, elektrik üretiminde kullanan elektrik üretim santralleri teþvik kapsamýna alýndý. Karara göre elektrik üretiminde yerli kömürü kullanan santraller, yapýldýklarý bölgede 5. Bölge'nin teþvik imkanlarýndan yararlanacaklar. Santraller, 6. Bölge sýnýrlarý içinde yapýlýrlar ise bu bölgenin desteðinden faydalanacaklar. Seydimçakallý Köylülerinin Abdal Musa Birlik Cemi yapýlacak Merkez Seydimçakallý Köylüleri tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen Birlik ve Abdal Musa Cemi, bu akþam Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Cemevi'nde gerçekleþtirilecek. Dernek Baþkaný Kadim Sarýkaþ ve dernek yöneticileri Celal Coþkunsu, Arif Uçar, Zeynal Topgül, yapýlacak cem hakkýnda bilgi verdi. Saat 18.00'de baþlayacak olan cemde kurbanlar kesilerek lokma daðýtýlacak. Dernek Baþkaný Kadim Sarýkaþ, tüm köy halkýný ve Çorumlularý cem törenine davet etti. Tapu Kadastro için yeni bina yapýlacak AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Tapu Kadastro Genel Müdürü hemþehrimiz Davut Güney'i makamýnda ziyaret etti. Uslu ziyarette yaptýðý konuþmada, "Hemþehrilerimizin böyle önemli bir görevde bulunmasý bizleri son derece mutlu etmektedir. Gerek bizim parlamento çalýþmalarýmýz ve Çorum ilimizde yaþanan yoðun programlar ve gerekse Sayýn Genel Müdürün yoðun çalýþmalarýndan dolayý sýk sýk biraraya gelme imkânýmýz olmuyor.bu vesile ile Sayýn Genel Müdürü makamýnda ziyaret ederek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðünün çalýþmalarý ve Çorum'a yönelik projeksiyonlarýna iliþkin bilgi alma imkâný bulduk" "Çorum'a uygun bir hizmet binasý çalýþmamýzý baþlattýk" diyen Genel Müdür Güney ise tarihi ve kültürel mimariye uygun, hizmete elveriþli yeni bir bina yapýmý için arsa temini konusunda çalýþmalarýnýn sürdüðünü belirterek bu konuya iliþkin Uslu'ya çeþitli bilgiler verdi. Çorum'un kendi dönemlerinde kadastro çalýþmalarýnýn bitirildiðini söyleyen Güney, geçmiþte yapýlan kadastro çalýþmalarýna yönelik itirazlarýn deðerlendirilmesi ve yenileme çalýþmalarýnýn da yeni teknik imkânlar kullanýlarak devam ettiðini söyledi. Uslu ise kurum içi eðitim seminerlerin Çorum'da yapýlmýþ olmasýndan büyük memnuniyet duyduðunu, Çorum'un konaklama, ulaþým ve kongre turizmi açýsýndan çok elveriþli olduðunu belirtti.

8 YAÞAM 8 Bir gurup insan uçakta yolculuk ediyormuþ pilot gelip yolculara uçak düþüyor demiþ: Uçakta bir paraþüt eksikmiþ adamýn biri:- Ben Fransa'nýn baþkanýyým yaþamalýyým deyip, paraþütün birini alýp atlamýþ. Baþka bir adam o Fransa'nýn baþkanýysa, bende Amerika'nýn baþkanýyým deyip o da atlamýþ. Adamýn biride: -Ben dünyanýn en zeki insanýyým demiþ o da atlamýþ. Uçakta en son sadece bir yaþlý bir de genç adam kalmýþ yaþlý adam oðlum benim ayaðýmýn biri çukurda sen atla demiþ. Genç oðlan: Amca ikimizde kurtulacaðýz demiþ. Yaþlý adam: Nasýl olacak bu? demiþ.genç çocukta; hani o ben dünyanýn en zeki insanýyým diyerek atlayan adam vardý ya o benim sýrt çantamý alýp atladý demiþ. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Dünkü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Banyodaki görünmez düþmanlarýnýz Yalnýzca temizlenmek maksadýyla deðil, fiziksel ve zihinsel yorgunluðumuzu atmak için de duþa giriyoruz. Vakit geçirmekten hoþlandýðýmýz bu ortam, kimi zaman saðlýðýmýzý tehdit edebiliyor. Çünkü küvet, duþakabin ve duþ baþlýðýnda oluþan mikroplar, hastalýk saçýyor. Birkaç yöntemle banyonuzdaki gizli mikroplardan kurtulabilirsiniz.duþ BAÞLIÐI Mikrobakterium avium adlý bakteri, duþ baþlýðýndaki sývý yüzeye yapýþarak ince film tabakasý oluþturur. Duþun altýna girince ilk olarak yüzünü ýslatanlar, bu mikroba maruz kalýr. Zararlý mikroplar, nefes alýp verme sýrasýnda da akciðerin en derin yerlerine kadar ilerler ve akciðer iltihaplanmasýna yol açar.çözüm Metal duþ baþlýklarý plastiklere göre daha az bakteri barýndýrýr. Bakterinin bulaþma riskini azaltmak için duþa girmeden önce su bir dakika akýtýlmalý. LAVABO GÝDERLERÝ Lavabo giderleri fusarium adlý küflü mantarýn en az bir türüne ev sahipliði yapar. Bu mantar, sinüs enfeksiyonlarý ve alerjik sinüzite sebep olur. Ayak týrnaklarýnda da hastalýk oluþturur. ÇÖZÜM Banyo iyi havalandýrýlmalý, rutubet azaltýlmalý. DÝÞ FIRÇASI Islak diþ fýrçalarýnýn kurutulmadan kapalý bir kutuda muhafaza edilmesi zararlý bakterilerin üremesine yol açar. ÇÖZÜM Diþ fýrçasý suya tutularak parmaklar yardýmýyla iyice temizlenmeli. Kapalý kutu yerine hava alan bir kapakla muhafaza edilmeli. Diþ fýrçasý -mikroplarýn kýrýlmasý için- aðýz çalkalama suyunda 20 dakika bekletilebilir. Ayrýca fýrça 3 ayda bir deðiþtirilmeli. KÜVET Banyo esnasýnda vücudun býraktýðý kirler, küvet, duþakabin ve duvarlara yapýþýr. Bu kýsýmlar sýk sýk temizlenmezse ayak mantarý gibi rahatsýzlýklar, diðer kiþilere de bulaþýr. ÇÖZÜM Küvetin yüzey temizleyicilerle ovulmasý yanlýþ. Çünkü ovucu malzeme, duþakabinin iç yüzeyini çizer. Bu da mikrobik kirlenmeye sebep olur. Küvet/kabin, sýk sýk sirkeli-karbonatlý su ile ovulmadan temizlenmeli. PASPAS Özellikle altý plastik olan paspaslar, nemli kaldýklarýnda yapýþkanýmsý cývýk maya ve küf geliþimine sebep olur. Bu da astým, mide-baðýrsak rahatsýzlýklarý ile alerjiye yol açar. ÇÖZÜM Gün aþýrý sýcak suyla yýkanmalý. Islak serilmemeli. HAVLULAR Sabun, içerisindeki kimyasallar yüzünden derideki zararlý bakterileri gevþetir. Eller, havlu ile kurulandýðýnda bu mikroplar havluya geçer. Mikroorganizmalar, özellikle ýslak havlularda geliþir. ÇÖZÜM Havlu, kiþiye özel olmalý. Diðer kýyafetlerden ayrý olarak derecede yýkanmalý. YASAL UYARI:Yayýnlanan köþe yazýsý/haberin tüm haklarý Feza Gazetecilik e aittir. Kaynak gösterilse dahi köþe yazýsý/haberin tamamý özel izin alýnmadan kullanýlamaz. Bu haber veya yazý sadece zaman gazetesi tarafýndan saðlanan RSS verileri kullanýlarak alýntýlanabilir. Yerli Film Yarýþma 19:50 Okula Ahmet adýnda yeni bir öðrenci gelir. Ahmet'in babasý, Mahmut Hoca'nýn eski bir arkadaþýdýr. Ahmet, babasýnýn vefatýndan sonra eðitimini sürdürebilmek için Mahmut Hoca'dan yardým ister. Ahmet, Hababam Sýnýfý'na verilir. Hababamdakilerin aksine çok çalýþkan bir öðrenci olan Ahmet, sýnýfa uyum saðlamakta zorlanýr. Zamanla arkadaþlarýna alýþsa da, vazgeçemeyeceði doðrularý vardýr. Dört çiftin kýyasýya yarýþtýðý programda, çiftlerin birbirlerini ne kadar tanýdýklarý eðlenceli bir þekilde ekrana geliyor. Yarýþma üç farklý etaptan oluþuyor: Ýlk etapta bayanlar iddia masasýnda oturuyor ve eþlerine verilen görevleri yapýp yapamayacaklarýyla ilgili tahminler yürütüyor. Ýkinci etapta ise baylar iddia masasýna otuyor ve bu kez onlar eþleri hakkýnda çýkan görevler için tahminler yapýp, kararlar veriyor. Dört çift içinden en fazla puaný alan iki çift, programýn üçüncü etabýna geçiyor ve karþýlýklý olarak final oyununu oynuyorlar. Hababam Sýnýfý Uyanýyor 20:00 Ben Bilmem Eþim Bilir 20:00 Bizim Okul Erdal Kartal, Lady Dilara nýn gözüne girmek için çocuklara sýrýkla atlama öðretmeye karar verir. Erdal Kartal ýn konuþmasýný dinleyen öðrenciler, fena bir þaka hazýrlar. Elif ve Murat ý kýskanan 10-A sýnýfýnýn erkekleri, Murat ýn telefonunu çalýp, Gözde ye haince bir þaka yaparlar. Bu arada okul temsilcisi olmak için bir kýz öðrenci adaylýðýný koyunca, Apaçi hemen oylarý kapmak için harekete geçer. Douglas Hofstadter Douglas Richard Hofstadter, (gen. Douglas R. Hofstadter, d. 15 Þubat 1945) ABD'li bir bilimadamýdýr. Yaygýn olarak 1979'da yayýnlanan Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid (Gödel, Escher, Bach: Ebedi Güzel Baðlantý, Türkiye'de Gödel, Escher, Bach: Bir Ebedi Gökçe Belik adýyla 2001 yýlýnda yayýnlanmýþtýr) kitabý ile tanýnýr yýlýnda kurgu dýþý alanda Pulitzer Ödülünü kazanan bu kitap, binlerce öðrencinin bilgisayar bilimleri ve yapay zekâ konusunda meslekler seçmelerine önayak olmuþtur.nobel Fizik Ödülü sahibi Robert Hofstadter'in oðludur. 1975'te Oregon Universitesi'nden Fizik Doktoru derecesini kazanmýþtýr yýlý itibarýyla Bloomington'daki Indiana Üniversitesi'nde (Indiana University at Bloomington, IUB) Biliþsel Bilim öðretim üyesidir. Ayrýca Bilim Tarihi ve Felsefesi, Felsefe, Karþýlaþtýrmalý Edebiyat ve Psikoloji bilim dallarýnda da baðlantýlý profesör olarak görev almaktadýr. Burada Kavramlar ve Kavrama Araþtýrmalarý Merkezi'ni yönetmektedir. Ýsveçce, Ýtalyanca, Ýngilizce, Fransýzca, Almanca ve bir miktar Rusça bilen Hofstadter, çok dillidir (GEB'in bazý bölümlerini Rusçaya çevirmiþtir). Kaybettiði eþi Carol'a adanmýþ olan kitabý Le Ton beau de Marot'da, kendisini "pi dilli" ( dilde yetkin) ve "oligoglot" (birkaç dili konuþabilen) olarak nitelemektedir. Ýlgi alanlarý arasýnda zihnin temalarý, yaratýcýlýk, bilinç, kendine gönderme yapma, çeviri, ve matematiksel oyunlar yer almaktadýr. TAZE FASULYE Malzemeler 1 kilo taze fasulye 150 gram sývý yað 1 adet soyulmuþ, ince kýyýlmýþ domates 1 adet doðranmýþ soðan,ince kýyým Ýnsan ile insan arasýnda fark vardýr. Bir demirden hem nal, hem de kýlýç yapar. Nizami 1 çay kaþýðý toz þeker Yeteri kadar tuz 1 adet sýkýlmýþ limon suyu 2 bardak su Yemeðin Tarifi Ayýklanmýþ fasulyeleri yýkayýp bir tencereye dizin. Her dizdiðiniz sýraya domates, soðan, þeker, tuz ve limondan serpiþtirin. Son olarak yað ve suyu ilave ederek kýsýk ateþte 1 buçuk saat kadar piþmeye býrakýn. Soðuduktan sonra servise sunulur. d11.20 Ýstanbul un Altýnlarý Çocuklar Duymasýn Yahþi Cazibe Aþaðý Yukarý Yemiþlililer ATV Ana Haber 20:00 Alemin Kýralý 22:30 Alemin Kýralý Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Mevlid Kandil Özel Yaþam Program Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar (Tekrar) Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý 20:00 Yaparým Bilirsin 23:45 Pis Yedili 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 20:00 Ben Bilmem Eþim Bilir Yarýþma 23: Yedi Numara Leyla ile Mecnun Haber Spor Tacir Yerli Film 14.1 Banker Bilo Yerli Film Dizi Klip : 50 Böyle Bitmesin Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:50 Þefkat Tepe 22:00 Ayna

9 HABER 9 AB ülkeleri Türkiye ye süt ve süt ürünleri sattýrmýyor! Ortadoðu ülkeleri cazibe merkezi haline geliyor! Yörsan Ýhracat Müdürü Serhan Ertence, Özellikle son 5 yýl zarfýnda Avrupa da yaþanan ekonomik daralma ve alým gücünün düþmesi Avrupalý üreticiler açýsýndan da Ortadoðuyu bir cazibe merkezi haline getirdiðini söyledi. Serhan Ertence, Ortadoðu coðrafyasýnda yaþanan rekabet, biz Türk firmalarýnýn yaný sýra Avrupalý ve çok uluslu oyuncularý da bünyesinde barýndýran bir lig haline dönüþtürmüþ durumda olduðunu söyledi. Yörsan Ortadoðu da en aktif firmalarýn baþýnda geliyor Bu önem ve rekabet çerçevesinde Yörsan Ortadoðu YouTube, televizyona uyumlu olmasýný saðlayacak bir uygulama sayesinde internetin ardýndan televizyona sýçrayacak. Ýngiltere nin devlet radyo ve televizyon kurumu BBC ile ITV televizyonunun ortak giriþimi olan Freesat, Mart ayýnýn sonundan itibaren YouTube la kanal sayýsýný artýrarak bir ilke imza atacak. The Telegraph ýn haberine göre, Freesat, YouTube un televizyonla uyumlu olmasýný saðlayacak uygulamanýn HTML5 kullanacaðýný ve görsel kalitesi çok yüksek ve tamamen interaktif bir izleyici tecrübesi sunacaðýný belirtti. Elektronik sigaralar mucize mi, tehlike mi? Manchester da kalabalýk bir bara giren herhangi biri, oldukça þaþýrtýcý bir sahneyle karþýlaþabilir. Bir masanýn etrafýnda toplanmýþ bir grup arkadaþýn sigara içtiðini görebilirler ama havada duman kokusu ya da masada kül tablasý eksik kalýr. Masadaki kadýnlardan biri olan Steph, e-sigaranýn sigarayý býrakmasýna yardýmcý olduðunu söylüyor. Nikotin bantlarý ve solunum cihazlarýný da denedim. E-sigara çok daha iyi, çünkü sigara içiyormuþ gibi hissettiriyor diyor Steph. Masadan bir baþka kadýn, Lisa ise þöyle destekliyor: Esigaralar müthiþ fikir. Hem saðlýðýnýza iyi geliyor, hem de tadý sigara gibi. E-sigara iki parça halinde yapýlýyor. Bir ucunda sývý halde nikotin var, diðer ucunda þarj edilebilir bir pil ve püskürtücü bölme. Sigarayý içen kiþi bir nefes çektiðinde sývý nikotin buharlaþýyor ve aðzýnýza doluyor. Yani, sigara dumaný gibi içinize çektiðiniz þey, büyük oranda su buharý oluyor. 5 milyon hayat kurtulabilir E-sigara pazarý giderek büyüyor. Sigaraya Karþý Saðlýk Hareketi adlý bir yardým derneðinin yürüttüðü anket, Ýngiltere de geçen sene 700 bin kiþinin e-sigara kullandýðýna iþaret ediyor. Dernek bu sayýnýn 2013 te bir milyona ulaþacaðýný ve bazý týbbi uzmanlarýn bu sigarada büyük fayda potansiyeli gördüðünü söylüyor. Profesör John Britton Ýngiltere nin ilk týp yüksek okulu Royal College of Physicians da tütün danýþma hizmeti grubunun baþkaný. Britton Nikotin kendi baþýna özellikle zararlý bir madde deðil. Kafeinin etkileriyle birleþtiði zaman tehlikeli oluyor diyor ve ekliyor: Eðer Ýngiltere deki tüm sigara tiryakileri sigarayý býrakýp e-sigara içmeye baþlarsa bugün hayatta olan insanlarýn 5 milyonunu ölümden kurtarmýþ oluruz. Güvenlik endiþeleri Öte yandan bu sigaralarýn güvenliði ve düzenlemeleriyle ilgili endiþeler de mevcut. E-sigaralar yasal olarak çocuklara satýlabilirler örneðin. Reklamlarýnýn yapýlmasýyla ilgili ise çok az kýsýtlama mevcut. Yasal boþluklarý eleþtirenlerin en çok dikkat çektiði nokta ise reklamlarýn sigara içme eyleminin muhteþem bir þeymiþ gibi özendirildiði. Nikotin bantlarý ve sakýzlarýnýn aksine pazarlarýna yönelik yaptýðý çalýþmalar neticesinde özellikle son 2 yýl içinde baþta Irak ve S.Arabistan olmak üzere Lübnan, Birleþik Arap Emirlikleri ve Kuveyt piyasalarýnda en aktif firma durumunda Yörsan en faal olduðu ülkelerde satýþ stratejsini 3 ana hat üzerinde kurgulayarak önce yerel ve çok uluslu market zincirlerine girerek perakende satýþ noktalarýna yönelik operasyonlar gerçekleþtiriyor. Yörsan Ýhracat Müdürü Serhan Ertence bu konuda þunlarý söyledi: Diðer kulvarýmýz ise Horeca tabir ettiðimiz otel, restoran ve cafelere yönelik çalýþmalarýmýzý içermekte. Bu kulvar da yer alan ulusal veya yerel zincir ve saygýn gruplar ile yoðun bir þekilde çalýþmaktayýz. Son grupta ise ülke bazlý askeri ve devlet kurumlarýna yönelik proje çalýþmalarýmýzý yürütüyoruz. Özellikle belirtmek gerekirse S.Arabistan piyasasýnda 65, Birleþik Arap Emirliklerinde 58 kalem ürünümüz perakende noktalarýnda bulunabilmekte. Irakta ise yaklaþýk 40 kalem ürünümüz ile piyasalara hitap ederken özellikle kaymak, yoðurt ve köy peyniri kalemlerimizle piyasa liderliðini elimizde bulundurmaktayýz yýlý için Bahreyn, Katar, Umman ve Ürdün hedef pazarlarýmýz içerisinde olup bu ülkelere yönelik çalýþmalarýmýz ve görüþmelerimiz devam etmekte. YouTube TV çok yakýnda Haberde, her ne kadar YouTube un yeni bir kanal olacaðý ifade edilse de, site bir HTML5 uygulamasý olarak ekranlarda belirecek. Kanal sayýsýný þimdiden 60 ýn üzerinde olan Freesat, bedava YouTube eriþimi sayesinde bir ilke imza atacak. Google ise YouTube videolarýnýn izleyici sayýsýnýn ciddi þekilde artmasýný umuyor. Çok güçlü iki kuluþun ortak giriþimi olan Freesat, Ýngiltere nin paralý kanallar sunan BSkyB, Virgin Media ve BT þirketlerien kýyasla, 3 milyonu geçen müþteri sayýsýyla çok güçlü bir konumda. e-sigaralar ilaç kategorisinde sayýlmýyor. Böyle bir yasal düzenleme olmayýnca içerdiði nikotinin saflýðýný belirleyecek bir referans bulunmuyor. Peki bu durumda bu elektronik sigaralar güvenli mi deðil mi? Ýngiltere Týp Derneði nden Dr Vivienne Nathanson Açýkçasý bilmiyoruz diyor. Nathanson a göre Bunu anlamamýz zaman alacak, zira insanlar elektronik sigarayý kullandýkça biz de onlarda yarattýðý etkileri dikkatle inceleyerek öðreneceðiz. Ofislerde içilmeli mi? Elektronik sigaralar þimdilik genel tüketiciye uygun ürünler olarak sýnýflandýrýlýyor ve ticaret standartlarýna göre düzenleniyor. Yani zararlý kimyasallar içeremezler ve kullanýlan pilin AB standartlarýna uygun olmasý zorunlu. Elektronik sigaralar için ticaret derneði piyasaya sürdükleri ürünlerle ilgili hiçbir týbbi iddilarý, vaatleri olmadýðýný vurguluyor. E- sigara sadece sýradan sigaralara alternatif olarak satýlýyor. Bu sigaralarý týbbi ürünler kategorisine dahil etme giriþimleri Hollanda ve Almanya da endüstrinin baþarýlý giriþimleriyle savuþturuldu. Týp Derneði, sigara içmekten farksýz bir imajý olan elektronik sigaralarýn, özendirici olduðu gerekçesiyle, kamusal alanlarda yasaklanmasý için çaðrýda bulunuyor. Bir baþka mevzu da elektronik sigaralarýn çalýþma ortamlarýnda, ofislerde kullanýlmasýna izin verilmesi. Þimdilik Ýngiltere de bir þirket ofiste elektronik sigara içilmesine izin verdi. E-sigaralarla ilgili yeni düzenlemeler ise birkaç hafta içerisinde gündeme gelecek. IMF, 5 milyar dolar borç istedi' Papa, komplo kurbaný mý? Alman Bild gazetesi, "Özgür iradeyle istifa mý yoksa komploya mý kurban gitti" baþlýðýyla verdiði haberde, Papa 16'ýncý Benedikt'in son bir yýl içerisinde büyük baskýlarla karþý karþýya kaldýðýný iddia etti. Ýtalyan gizli istibaratýna yakýnlýðýyla bilinen gazeteci Gianluigi Nuzzi'nin "Vatileaks" kitabýný hatýrlatan Bild gazetesi, söz konusu kitabýn Papa'nýn bürosundan çalýnan gizli belgelerden yola çýkýlarak yazýldýðýný belirtti. Papa 16'ýncý Benedikt'e ihanet edenlerin Vatikan ailesinin önde gelen isimleri olduðuna dikkat çeken gazete, bu isimlerin Papa'nýn baþ hizmetçisi Paolo Gabriele ve özel sekreteri Georg Gaenswein olduðunu ileri sürdü. 'VATILEAKS' SKANDALI Vatikan'da papalýða ait gizli belgeleri sýzdýrarak "Vatileaks" skandalýnýn patlamasýna neden olan Paolo Gabriele'nýn tutuklandýkdan sonra "ihanet"le yargýlanmak yerine basit bir hýrsýzlýk olayýndan mahkeme karþýsýna çýktýðýna vurgu yapýldý. Haberde gizli belgeleri sýzdýran Gabriele'nýn adeta ödüllendirildiði belirtildi. Haberde, papalýktan sýzdýrýlan sandýk dolusu mektup ve gizli belgelerin bir çoðunun içeriðinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün, Türkiye'nin son dönemde ekonomik olarak çok yol aldýðýný belirterek, "Þu anda IMF Türkiye'den 5 milyar dolar borç talep etmektedir." Ergün, Kahramanmaraþ'ýn düþman iþgalinden kurtuluþunun 93. yýl dönümü dolayýsýyla düzenlenen törene katýldý. Trabzon Bulvarý üzerindeki etkinlikte Ergün, tören alanýna giriþinde çocuklar tarafýndan çiçeklerle karþýlandý. Ardýndan, Kahramanmaraþ Belediye Baþkaný Mustafa Poyraz, Vali Þükrü Kocatepe ve Garnizon Komutaný Kurmay Albay Kaðan Kazaz'la birlikte vatandaþlarýn bayramýný kutladý. Belediye Baþkaný Poyraz'ýn Kahramanmaraþ'a verilen kýrmýzý þeritli Ýstiklal Madalyasý'ný bayraða takmasý, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla devam eden törenlerde, 'Sütçü Ýmam', 'Abdal Halil Aða' ve 'Bayrak' olaylarý canlandýrýldý.törende yaptýðý konuþmada ülkenin ekonomik geliþmesine deðinen Bakan Ergün, 2001 yýlýnda yaþanan ekonomik kriz sonrasý Türkiye'nin IMF'den gelecek 1 milyar dolara muhtaç olduðunu ifade etti. Ergün, bugün bu rakamýn hayýr hasenat iþlerinde kullanýldýðýný söyledi.ýktidara geldikleri 2002 yýlýnda Türkiye'nin IMF'e 23 milyar dolar borcu olduðunu hatýrlatan Ergün, þöyle konuþtu: "Þimdi Mayýs ayý itibariyle IMF'e borcumuz kalýyor. Þu anda IMF Türkiye'den 5 milyar dolar borç talep etmektedir. Bu geliþmeler Türkiye'nin 10 yýl içinde nasýl deðiþtiðini ve gücüne güç kattýðýný göstermektedir. Hatýrlarsanýz 2001 krizinde IMF'den 1 milyar dolar gelecek diye bekler olmuþtuk. Bu gün 1 milyar dolar Türkiye'nin hayýr hasenatýdýr. Bu gün 1 milyar dolar Türkiye'nin, dünyanýn neresinde bir problem varsa oraya yaptýðý yardýmlarýn miktarýdýr. Ancak geldiðimiz nokta da bizim için yeterli deðildir. Bu ülkenin insaný her alanda her þeyin en iyisine layýktýr. Toplum olarak 2023 yýlýnda dünyanýn 10 büyük ekonomisinden biri olmayý hedefliyor ve bu yolda ilerliyoruz. Türkiye kronikleþmiþ sorunlarýndan kurtulduðunda, ayaðýndaki prangalarý çýkardýðýnda dünyanýn önde gelen ülkelerinden birisi olmaya her zaman adaydýr." GEÇMÝÞTE ÝSTÝKLAL MÜCADELESÝ VEREN BU ÜLKE, BUGÜN ÝSTÝKBAL MÜCADELESÝ VER- MEKTEDÝR Geçmiþte istiklal mücadelesi veren Türkiye'nin, bugün istikbal mücadelesi verdiðine dikkat çeken Ergün, "Atalarýmýz hangi deðerlere sarýlarak istiklal mücadelesini sürdülerse bugün de ayný deðerlere sarýlmalýyýz. Türkiye özellikle son 10 yýl içerisinde önemli mesafeler almýþ, kayýp yýllarýný önemli oranda telafi etmiþ, gücünü ve önemini yeniden hatýrlamýþtýr. Bugün Türkiye 800 milyar dolar civarýn bir milli gelirle, 152 milyar dolarý aþan bir ihracata sahiptir." diye konuþtu. GÜÇLÜ BÝR TÜRKÝYE BÖLGEDE AKAN KA- NA SON VERECEKTÝR Güçlü bir Türkiye'ye bölge insanýnýn da ihtiyacý olduðunu vurgulayan Ergün, "Güçlü bir Türkiye'ye sadece bu ülkede yaþayanlar deðil bu coðrafyada yaþayanlarýn, hem de bütün dünyanýn ihtiyacý olduðuna inanýyorum. Güçlü bir Türkiye bölgemizde yýllardýr yaþanmakta olan acýlara, durmadan akan kana son verecek bir Türkiye'dir. Hatýrlarsanýz istiklal mücadelemiz dünyada sömürge altýnda olan birçok ülkeye ilham kaynaðý olmuþtur. Biz 10 yýldýr bu ülkenin kangren olmuþ sorunlarýný çözmekle meþgulüz." ifadelerini kullandý. MÝLLETÝNDEN KORKMAK, DEMOKRASÝ- DEN KORKMAK BÝZE YAKIÞMAZ Türkiye'nin sorunlarýnýn birlik ve beraberlik içerisinde çözüme kavuþacaðýný kaydeden Ergün þunlarý söyledi: "Yýllardýr kangren olmuþ sorunlarýmýz 75 milyon vatandaþýn her birinin emeði, desteði sayesinde aþýlacaktýr. Ekonomide, sosyal güvenlikte, ulaþtýrmada, emniyette, demokraside ve dýþ politikada 40 yýl önce çözülmesi gereken konularla uðraþýyoruz. Bu sorunlar zamanýnda çözüme kavuþsaydý bugün çok daha farklý bir yerde olacaktýk. Ýþte 30 yýldýr uðraþtýðýmýz terörün ülkemizde ekonomik açýdan büyük zararlara yol açtýðýný, ne kadar aileyi aðlattýðý ortadadýr. Türkiye'nin bu sorunlardan bir an önce kurtulmasý gerekmektedir. Daha fazla özgürlük, daha çok hukuk ve demokrasi bizim birliðimizi ve beraberliðimizi güçlendirecek olan yegane unsurdur. Milletinden korkmak, demokrasiden korkmak bize yakýþmaz. Birbirini sevmenin, kardeþliðin Maraþ'a neler kazandýrdýðýný bir kere daha hatýrlayalým." Belediye Baþkaný Mustafa Poyraz ise yaptýðý konuþmada Kahramanmaraþlýlarýn iþgalci güçlere karþý amansýz bir mücadele vererek istiklaline kavuþtuðunu söyledi. 12 Þubat kurtuluþ töreni, yapýlan konuþmalarýn ardýndan öðrencilerin halk oyunlarý gösterileri, mehter konseri ve geçit töreniyle son buldu. Törene, TBMM Baþkanvekili Mehmet Saðlam, Türkiye Parlamenterler Birliði Baþkaný Nevzat Pakdil, Saadet Partisi Genel Baþkaný Mustafa Kamalak, AK Parti Kahramanmaraþ milletvekilleri Sýtký Güvenç, Yýldýrým Ramazanoðlu, MHP Kahramanmaraþ Milletvekili Mesut Dedeoðlu, Vali Þükrü Kocatepe, öðrenciler, öðretmenler, daire ve þube müdürleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayýda vatandaþ katýldý. açýklanmadýðý, söz konusu belgelerle Papa 16'ýncý Benedikt'e baský yapýlmýþ olabileceði ileri sürüldü. 'GÖREVDEN ALACAKTI, ÖVDÜ' Alman Bild gazetesinin ortaya attýðý bir deðer iddia da, Vatikan'ýn en güçlü ikinci ismi Tarcisio Bertone ile ilgili. Papa 16'ýncý Benedikt'ýn 2012 yaz aylarýnda Vatikan Genel Sekreteri Tarcisio Bertone'yi suistimalden dolayý görevden almak istediði ancak son anda tam tersine bir adým atarak, Bertone'ye yaptýðý üstün hizmetlerden dolayý teþekkür ettiði iddia edildi. SUÝKAST ÝDDÝASI Bir baþka iddianýn da, geçtiðimiz yýl Palermo Baþpiskoposu Kardinal Paolo Romeo tarafýndan ortaya atýldýðý belirtildi. Çin'de bir ziyarette bulunan Kardinalo Romeo, Papa 16'ýncý Benedikt'ýn bir suikaste kurban gideceðini ileri sürdü. Romeo'ya göre, Papa, geçtiðimiz yýl Kasým ayýndan önce öldürülecekti. KARA PARA Haberde, Papa 16'ýncý Benedikt'ýn baþýný aðrýtan konulardan birinin de Vatikan'ýn bankasýyla ilgili ortaya atýlan iddialar olduðu belirtildi. Vatikan'a ait bankanýn kara para akladýðý yönünde iddialar bulunduðu, Papa'nýn bunlarý araþtýrmak için kara para aklama konusunda uzmanlaþmýþ Rene Bruelhart'ý görevlendirdiði ifade edildi.

10 HABER 10 Üç kiþi geldiler, biri çarþaflý Hatay daki saldýrýyý Suriye den gelen üç kiþinin gerçekleþtirdiði tespit edildi. Görüntü kayýtlarýna göre Suriye plakalý beyaz araç, uzaktan kumanda ile patlatýldýktan sonra teröristlerden ikisi Suriye tarafýna, biri de Türkiye ye kaçtý. Polis, sýnýrdan giriþ yapan teröristin etrafýndaki çemberi daraltýrken, bölgede yeni bir saldýrýya karþý önlemler artýrýldý. Türkiye ile Suriye arasýndaki Cilvegözü Sýnýr Kapýsý nda önceki gün düzenlenen bombalý saldýrýyla ilgili detaylar ortaya çýkmaya baþladý. Ýlk incelemelerde saldýrýyý Suriye den gelen üç kiþinin gerçekleþtirdiði belirlendi. Görüntü kayýtlarý ve delillere göre Suriye plakalý beyaz panelvan minibüs, saldýrganlar tarafýndan park edildikten 20 dakika sonra cep telefonu düzenekli uzaktan kumanda ile patlatýldý. Suriyeli muhaliflerin geçiþ yaptýðý zaman diliminde meydana gelen saldýrýda 40 kilogram fabrikasyon plastik patlayýcýnýn (A-4 ve C4) kullanýldýðý belirtiliyor. Patlamadan sonra iki kiþi Suriye tarafýna kaçarken, bir terörist sýnýr kapýsýndan Türkiye ye giriþ yaptý. Yeni bir saldýrý düzenleyebileceði ihbarý alýnan bombacý için bölgede teyakkuza geçildi. Polis, teröristi yakalamak için çemberi daraltýrken Kilis, Gaziantep ve Hatay da ilgili birimler uyarýldý. Zanlýlarýn görüntülerinin çýktýsýný alan istihbarat birimleri, bu kiþileri belirlemek için bölgede bulunan Suriyeli sýðýnmacýlarla irtibata geçti. Bunun yaný sýra Türkiye ye geçen bombacý için Kilis, Gaziantep, Hatay ve civarýnda yeni bombalý saldýrý yapabileceði ihbarýyla uyarý yazýsý geçildiði öðrenildi. Edinilen bilgilere göre; saldýrýnýn ardýndan olay yerine ilk olarak Hatay Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý na baðlý Olay Yeri Ýnceleme ve Kriminal Þube de görevli ekipler sevk edildi. Yapýlan ilk incelemelerde, saldýrýnýn uzaktan kumandalý düzenek sistemi ile yapýldýðý kesinlik kazandý. Ekipler ayrýca saldýrýda kullanýlan aracýn Suriye plakalý olduðunu ve patlamanýn etkisiyle motor kýsmý hariç aracýn tamamen daðýldýðýný tespit etti. Saldýrýda kullanýlan bombanýn da kesinlikle plastik bir fabrikasyon ürünü olduðu hazýrlanan rapora not düþüldü. Buna göre Jandarma Kriminal ekipleri, patlayýcý türünün A4 ve C4 olduðu üzerinde duruyor. Bundan dolayý da saldýrýnýn arkasýnda bir devlet parmaðý olduðu kaydediliyor. Saldýrýnýn arkasýnda Suriye istihbarat teþkilatý El Muhaberat ýn olduðu üzerinde duruluyor. Muhaberat ýn, Suri-ye de PKK nýn uzantýsý olan Demokratik Birlik Partisi nin PYD ya da terör örgütü mensuplarýný bu saldýrýda kullanmýþ olabileceði kaydediliyor. Ýstihbarat birimleri, sýnýr kapýsýnda bulunan bütün güvenlik kameralarýný gün boyunca incelemeye aldý. Yapýlan incelemelerde zanlýlarýn, sýnýra patlamadan 20 dakika önce geldikleri belirlendi. Araçtan üç kiþi inerken bunlardan birinin siyah çarþaflý olduðu görüntülere yansýdý. Bu kiþinin sýnýr kapýsýndan Türkiye tarafýna giriþ yaptýðý belirlenirken diðer iki kiþinin ise hýzla olay yerinden uzaklaþtýðý ortaya çýktý. Bu kiþilerin olay yerinden ayrýlmasýnýn ardýndan da patlama meydana geliyor. Bunun yaný sýra çarþaflý olduðu tespit edilen kiþinin hareketlerini de yakýndan takip eden istihbarat ve terör birimleri, bu kiþinin de erkek olduðu kanýsýna vardý. Þüphelinin sýnýr kapýsýndan ayrýlmasýnýn ardýndan yol güzergâhýnda bulunan bütün MOBESE ve güvenlik kameralarý da inceleme altýna alýndý. ÇALINTI ARAÇLARA KARÞI ÝLLER UYARILDI Saldýrýnýn hemen ardýndan teyakkuza geçen istihbarat birimleri, sýnýr hattýnda bulunan Hatay, Þanlýurfa, Kilis ve Gaziantep Emniyet Müdürlüðü ve Jandarma birimlerini muhtemel saldýrýlara karþý uyardý. Özellikle çalýntý araçlarla benzer saldýrýlarýn gerçekleþtirilebileceði uyarýsýnda bulunan ekipler, ilgili birimlerin þüpheli araç ve þahýslarý yakýndan takip etmesini istedi. Muhalifler: Saldýrýnýn hedefinde rejimle barýþ görüþmeleri var Suriyeli muhalifler, kim tarafýndan hangi amaçla düzenlendiði tartýþýlan Cilvegözü Sýnýr Kapýsý ndaki bombalý saldýrýnýn hedefinde ülkedeki iç savaþý bitirmeye yönelik barýþ görüþmeleri olduðunu düþünüyor. Zaman a konuþan Ýdlib Belediye Meclisi üyesi Nidal Kasdal a göre saldýrýda Suriye Milli Koalisyonu nun (SMK) Baþkaný Muaz el Hatip in Suriye nin kuzeyinde Beþþar Esed in temsilcileriyle masaya oturulabileceði açýklamasýnýn ardýndan planlanan toplantýyý düzenleyecek olan muhalif heyeti olduðunu iddia etti. Edinilen bilgiye göre saldýrý, SMK bünyesindeki Suriye Ulusal Konseyi nden (SUK) bazý yetkililerin, rejimle muhtemel geçiþ hükümeti görüþmeleri için Ýdlib e gitmek için yola çýktýklarý sýrada gerçekleþtirildi. Aralarýnda El Hatib in yardýmcýsý George Sabra nýn bulunduðu grup, müzakere giriþiminin detaylarýný görüþmek üzere bölgedeki muhalif Özgür Suriye Ordusu komutanlarýyla istiþare yapmak için Ýdlib e gidiyordu. Ancak patlama heyetin sýnýr kapýsýndan geçiþinden 30 dakika önce gerçekleþti. Ýþte otomobil bakýmýnýn püf noktalarý Araç bakýmýna dair küçük püf noktalarýný ne kadar biliyoruz? Oysa bakýmýnda dikkat edeceðiniz küçük noktalar, aracýnýzdan çok daha yüksek verim almanýzý saðlayabilir. Otomobil sahipleri, araçlarýna rutin bakým iþlemlerinin dýþýnda fazla özen göstermez. Oysa klasik bakým iþlemlerinin dýþýnda birkaç küçük iþlemle aracýnýzdan çok daha yüksek bir performans almak mümkün. Araç bakýmýna dair küçük püf noktalarý, otomobilinizin ömrünü uzatýrken, verimini de artýrýyor. Staroil Petrolcülük A.Þ. nin Genel Müdürü Erkan Pehlivan, araç performansýnýn; aracýn rutin bakýmlarýný yaptýrmakla, araca uygun yakýt, uygun yað, mevsim koþullarýna göre lastik kullanmakla doðru orantýlý olduðunu belirterek, bazý basit kurallara uyulduðu takdirde araçlar uzun yýllar yüksek performansla kullanýlabilir Depo sorunlarý, filtreleme, yað deðiþimi, araç bakýmý ve temizliðine dair püf noktalarý Erkan Pehlivan, araçlardan nasýl daha yüksek performans saðlanabileceðine dair yaptýðý açýklamasýnda, yakýt depolarýnda sýkça görülen kirlilik problemine de deðinerek þunlarý ifade etti: bu problem, servislerin belirlediði periyotlarda depo temizliði yaptýrarak çözülebilir. Bu gibi problemlerden aracýmýzýn zarar görmemesi ve performans kaybý yaþamamak için; düzenli araç bakýmý yaptýrmak (yað, hava filtresi, yað filtresi deðiþimi) gereklidir. Pehlivan, araçlarýn bakýmýnda kullanýlmasý gereken ürünleri ve aracýn performansýna saðladýklarý katkýlarý þöyle sýraladý: Motor yaðý, motorun tüm hareketli aksamý üzerinde film þeklinde ince bir tabaka oluþturarak sürtünme ve aþýnmayý azaltýr, bu da tekerleklere daha fazla güç aktarýldýðý anlamýna gelir. Motor yaðý içerdiði deterjanlar vasýtasý ile motoru temizlemeye yardýmcý olur, pasa karþý korur ve ayný zamanda silindirlerin çevresindeki aþýrý sýcaðýn bir bölümünü kartere indirmeye yardýmcý olur. Þanzýman yaðýnýn ile kilometrede yada 2 yýlda bir deðiþtirilmesi önerilir. Hidrolik direksiyon sistemlerinde kullanýlan hidrolik yaðý çoðunlukla sorun çýkarmayan sývýlarýn baþýndan gelir. Her ne kadar sýzýntý olasýlýðý düþük olsa da periyodik bakýmlarda servis tarafýndan kontrol edilmeli ve eksikse tamamlanmalýdýr. Fren hidroliði, özellikle havanýn uzun süreli sýcak olduðu yerlerde eskiyen hidrolik yaðý kaynama yapabileceðinden ortalama 1,5 yýlda bir kez deðiþtirilmesi gerekmektedir. Sýzýntý bile olmasa zamanla fren pistonlarý ile balatalarýn sýkýþmasý sonucu oluþturduðu boþluða dolduðundan kendi kendine azalýr. Uzman ve bilgili kiþiler haricinde açýlmamasý gereken ve motor kaput kilidinin arka kýsmýnda bulunan alüminyum borular üzerindeki kapaklardan dolumu yapýlan klima gazý kesinlikle yetkili servis tarafýndan ve uzman kiþilerce doldurulmalýdýr. Yýlda 1 kere kontrolü gereken klima gazýnýn 2 yýlda 1 deðiþtirilmesi öngörülmektedir. Soðutma sistemi, radyatörün düzenli olarak temizlenmesi araç bakýmýnýn can alýcý bölümlerinden biridir. Aracýnýzýn soðutma sistemi, motorun ürettiði fazla ýsýdan aracýnýzý korur ve motorun doðru sýcaklýk aralýðýnda çalýþmasýný saðlar. Soðutma sistemini pas, tortu ve kirleticilerden korumak radyatörün ve motorun en iyi çalýþma koþularýnda kalmasýna yardým edecektir. Radyatörün paslanmasý ve soðuk havalarda suyun donmasýný engellemek için radyatör suyuna ilave edilen antifriz yýlda bir kez kontrol edilmeli ve gerekiyorsa deðiþtirilmelidir. Deterjan katkýlý suyun konmasý, camlarýn temizliði açýsýndan daha olumlu olduðundan saf su yerine katkýlý su kullanýlmasý tavsiye edilen Cam Suyu bittikçe eklenerek doldurulmalýdýr. MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, Baþbakan'ýn Emekli Orgeneral Ergin Saygun'u ziyaretini "yeni bir oyunun habercisi" olarak deðerlendirdi. Bahçeli, "Baþbakan bu anlayýþla, elinde çiçeklerle Silivri'ye kadar koþtura koþtura giderse hiç kimse þaþýrmamalýdýr" Bahçeli partisinin grup toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, Baþbakan Erdoðan ve hükümetin þehitler verilirken dahi PKK'yla diyalog ve görüþme zeminini hiç býrakmadýðýný belirtti. Baþbakan'ýn BDP'ye yönelik "Daðdaki teröristlerle kucaklaþan adaya gidemez" sözlerinin ise "abesle iþtigal" olarak niteledi. MHP lideri, "Eðer PKK'yla görüþenlere, militanlara kucak açanlara ambargo konulacaksa, Baþbakan Erdoðan'ýn insan içine çýkacak yüzü bile olamayacaktýr. Baþbakan kimi kandýrmaktadýr? PKK'yla önce görüþüp, sonra bunu inkâr etmek, arkasýndan da dönüp PKK'lýlarla kucaklaþtý bahanesiyle bazý BDP'lileri iþ olsun kabilinden suçlamak ve yalan denizinde boðulup milli emanetlere hýyanetliðe yeltenmek AKP'yle özdeþleþmiþ ikircikli ve yüz kýzartýcý bir siyaset hastalýðýdýr" -"PKK'NIN SÝLAH BIRAKMASI NETÝN KARÞILIÐINDA GERÇEKLEÞECEK" Türkiye'nin yaþadýðý bunalým döngüsünün, bölücü terörle yürütülen pazarlýklarýn üzerinin örtülerek milletin aldatýldýðýný ifade eden Bahçeli, "PKK'nýn silah býrakacaðý, militanlarýn sýnýr dýþýna çýkacaðý, barýþýn geleceði, her þeyin tozpembe bir atmosfer içinde olacaðý yalana, dolana batmýþ iktidar sözcüleri tarafýndan iddia edilmektedir. Oysaki gerçekler çok baþka ve bir o kadar da acýdýr. Sorarým sizlere, þayet mümkün olursa, PKK'nýn silah býrakmasý neyin karþýlýðýnda gerçekleþecektir? Hadi diyelim dað bakiyesi sýnýr dýþýna çýktý, peki Ýstanbul'u, Ankara'yý, Þýrnak'ý, Diyarbakýr'ý mesken tutmuþ ve buralarda kök salmýþ PKK'lýlar nasýl sökülüp atýlacaktýr? Devamlý irileþen ve tabanýný geniþleten bölücülük nasýl eritilecek ve nasýl tüketilecektir? Baþbakan Erdoðan ve yol arkadaþlarý kendilerini akýllý, herkesi de enayi mi görmektedir?" diye konuþtu. -"BAÞBAKAN'IN SAYGUN'U ZÝYARE- TÝ" Bahçeli, Baþbakan Erdoðan'ýn bir süre önce tahliye olan Balyoz Davasý sanýðý Emekli Orgeneral Ergin Saygun'u ziyaretini de deðerlendirdi. Bahçeli, "Þu feleðin iþine bakýnýz ki, insani bir görüntüsü olsa da, Baþbakan Erdoðan, Balyoz Hareket Planý Davasý kapsamýnda hüküm alan deðerli bir komutanýmýzý geçirdiði ameliyatýndan sonra ziyaret etmiþtir. Bundan da en ufak rahatsýzlýk duymamýþtýr. Baþbakan bu anlayýþla, elinde çiçeklerle Silivri'ye kadar koþtura koþtura giderse hiç kimse þaþýrmamalýdýr. Baþbakan Erdoðan'ýn tutuklu bulunan TSK mensuplarýna birden bire merhamet gösterilerine soyunmasý, uzun tutukluluk hallerini eleþtirmesi ve AKP'nin diðer yöneticilerinin buna papaðan gibi katýlmasý yeni bir oyunun habercisidir" diye konuþtu. Saygun'a yapýlan ziyareti samimi görmediklerini de ifade eden Bahçeli, "Sayýn Baþbakan keþke ameliyat masasýna gelmeden önce bu deðerli þahsiyeti hatýrlamýþ olsaydýn, keþke yargýlama sürecinin adil ve adaletli olmasý için elinden geleni çabayý gösterebilseydin. Ýþte o zaman yaptýklarýnla söylediklerin çeliþmez ve herkesin de takdirini kazanýrdýn" -"RÝCCÝARDÝONE'NÝN AÇIKLAMA- LARI DÝPLOMATÝK NEZAKET VE TEA- MÜLLERÝ HÝÇE SAYMAKTIR" Bahçeli konuþmasýnda ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ricciardione'nin özellikle yargýdaki olumsuzluklara iliþkin yaptýðý açýklamalar konusunda ise, "Bu aþamada kararlýlýkla ifade etmek isterim ki, bir yabancý görevlinin yanlýþ veya doðru içiþlerimiz hakkýnda fikir ileri sürmesi taþýdýðý sorumlulukla baðdaþmayacaktýr. ABD'li elçinin bu tavrý bir defa diplomatik nezaket ve teamülleri hiçe saymaktýr" diye konuþtu. Bu konularýn Türkiye'nin iç meselesi olduðunu vurgulayan Bahçeli, "Yabancý diplomatlarýn ya da devlet adamlarýnýn Türkiye'nin içiþlerine müdahil olma alýþkanlýklarý AKP'nin acziyetinden, "Baþbakan elinde çiçeklerle Silivri'ye giderse kimse þaþýrmasýn" kötürüm politikalarýndan ve baþkalarýna kul köle olan omurgasýzlýðýndan kaynaklanmaktadýr. Bir elçinin görev yaptýðý ülkeyle ilgili görüþlerini açýklayabilmesi, öncelikle cesaret bulmasýyla, arkasýndan da siyasi yönetim tarafýndan uygun bir ortamýn saðlanmasýyla mümkündür. Hükümet bu imkaný 10 yýldýr yabancýlara sunmaktadýr" Baþbakan Erdoðan'ýn geçtiðimiz Cumartesi günü, partisinin Ýstanbul Ýl Danýþma Meclisi Toplantýsý'ndaki "Türkiye hiç kimsenin þamar oðlaný deðildir. Türkiye, içiþlerine karýþýlacak, dýþarýdan yasama, yargý ve yürütme sistemlerine burun sokulacak bir ülke hiç deðildir" sözlerini anýmsatan Bahçeli, "Baþbakan Erdoðan, Türkiye'nin þamar oðlaný olmadýðýný düþünüyor ise gereðini yapacak özgüven ve cesareti göstermeli, lafla peynir gemisi yürütme kurnazlýðýndan vazgeçmelidir" -OBAMA'NIN AÇIKLAMALARI: "BAÞ- BAKAN YUTKUNACAK MI YOKSA CESA- RET MÝ GÖSTERECEK?" Bahçeli, ABD Baþkaný Obama'nýn bir gazeteye verdiði demece iþaret ederek ABD'li büyükelçinin ardýndan bu kez de "okyanus ötesinden" manþetlere konu olan bir mülakat yayýmlandýðýný ifade ederken Obama'nýn kendisine verilen 11 sorudan yalnýzca 7'sini cevapladýðýný, kalan 4 sorunun ise neden cevaplanmadan býrakýldýðýnýn dikkatle irdelenmesi gerektiðini vurguladý. Obama'nýn söz konusu açýklamalarý ile Türkiye'nin hassasiyet taþýyan tüm iç meseleleri hakkýnda yorumlar yaptýðýný ifade eden Bahçeli, "Türkiye hiç kimsenin þamar oðlaný deðildir' diyerek ABD Büyükelçisine "yerini" gösteren Baþbakan'dan, þu ana kadar hiçbir ses ve tepki gelmediðini belirtti. Bahçeli, "Bu mülakatýnda Obama; Baþbakan Erdoðan'ý küresel konularda harika bir partner olarak gördüðünü itiraf etmiþ, neredeyse eþ baþkanlýk karnesinin yýldýzlý pek iyiyle dolu olduðunu ima etmiþtir. Ýmralý'da yatan bebek katilini barýþ taraftarý yapan Obama'nýn, ilk fýrsatta boþalan eþ baþkanlýk koltuðuna oturtmasý ve Baþbakan'la ayný göreve taþýmasý mübalaðalý bir öngörü olmayacaktýr" diye konuþtu. Obama'nýn "Türk liderleri, insanlarýn çýkarlarýna hizmet eden reformlarý ilerletmeye ve demokratik kurumlarý güçlendirmeye teþvik ediyorum" þeklindeki açýklamalarýna da tepki gösteren Bahçeli söyle devam etti: "Baþbakan Erdoðan ve diðerlerini bilemeyiz, ama MHP'nin Türk milletinden baþka hiçbir varlýðýn, hiçbir kiþinin veya hiçbir yönetimin teþvik etmesi söz konusu dahi olmayacaktýr. ABD Baþkaný bizi ne zannetmektedir? Afganistan'daki, Irak'taki, Libya'daki akýtýlan oluk oluk Müslüman kanlarýný unutmuþtur da sýrayý bizi mi teþvik etmesi almýþtýr? ABD'deki 50 eyaletin bölünmeyeceðini, baðýmsýzlýk derdine düþmeyeceðini garanti altýna almýþtýr da, Türkiye'deki ihanet müzakerelerinin mi kaygýsýna kapýlmýþtýr? ABD Baþkaný iþine bakmalý, Beyaz Saray'da beyaz düþler kurmaya, sömürgeci planlarýný gözden geçirmeye ve yönetiminin katlettiði Müslümanlarýn vebaliyle kendisine çeki düzen vermelidir. Bakalým Baþbakan Erdoðan ABD Baþkaný'nýn sözlerine ne diyecek ve nasýl karþýlýk verecektir? Her zaman olduðu gibi yutkunacak ve yutacak mýdýr? Yoksa bu ülkenin Ankara büyükelçisine karþý söylediklerini Obama'ya karþý tekrarlayacak cesareti ve yüreði gösterebilecek midir?" -"MÝLLÝ DEÐERLERÝ KORU VE YA- ÞAT" MÝTÝNGLERÝ GELÝYOR Bahçeli, "Türkiye'nin içinde bulunduðu tehlikelerle dolu süreci tersine çevirmek, milleti uyandýrmak ve uyarmak için" 9 bölgede "Milli Deðerleri Koru ve Yaþat" adý altýnda mitingler düzenlemeye karar verdiklerini açýkladý. Ýlkinin 23 Mart'ta Bursa'da "Kuruluþ Mitingi" adýyla düzenlenmesinin planlandýðýný belirten Bahçeli, sýrasýyla Ýzmir'de "Bayrak Mitingi", Adana'da "Vatan Mitingi", Erzurum'da "Birlik Mitingi", Konya'da "Türkçe Mitingi", Elazýð'da "Kardeþlik Mitingi", Ýstanbul'da "Demokrasi Mitingi", Samsun'da "Kurtuluþ Mitingi" ve Ankara'da "Türkiye Mitingi"nin yapýlacaðýný ifade etti.

11 Çorumspor maçýný Taþtan yönetecek SPOR 11 HAFTA SONUNDA OYNANACAK FUTBOL MAÇLARI PROGRAMI Çorum Amatör Küme'dehafta sonunda yapýlacak karþýlaþmalarýn programý ve hakem listeleri þu þekilde: Þeref Taþtan Kerim Deveci Çorumspor, hafta sonu deplasmanda Ankara Demirspor ile oynayacaðý maçý yönetecek hakem belli oldu. Ligin 22. Haftasýnda Ankara Cebeci Stadý'nda oynanacak olan maçý Isparta Bölgesi'nden Þeref Taþtan yönetecek. Geçtiðimiz hafta aldýðý Anadolu Üsküdar galibiyetiyle haftalar süren 3 puan hasretine son veren Çorumspor'un puan için mücadele edeceði maçta Taþtan'ýn yardýmcýlýklarýný ise Afyon Bölgesi'nden Celil Doðruyol ile Isparta Bölgesi'nden Musa Yýlmaz yapacak. Saat 13.30'da baþlayacak olan karþýlaþmada Afyon Bölgesi'nden Ahmet Bayram ise 4. hakem olarak görev yapacak. 3. LÝG 1. GRUP'TA 22. HAFTA HAKEMLERÝ Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 22. hafta maçlarýný yönetecek hakemler açýklandý. 17 ÞUBAT PAZAR: Ankara Demirspor-Çorumspor: Þeref Taþtan Siirtspor-Fatih Karagümrük: Burak Þeker Kayseri Þekerspor-Bergama Belediyespor: Deniz Osayer Gölcükspor-Kýrýkhanspor: Ramazan Keleþ Belediye Vanspor-Pazarspor: Murat Türkoðlu Orhangazispor-Ýstanbulspor: Tolga Þinoforoðlu Tekirova Belediyespor-Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor: Ali Terzioðlu Kastamonuspor-Beþikdüzüspor: Taner Aðýç Anadolu Üsküdar 1908-Sandýklýspor: Ali Þansalan BELEDÝYESPOR'UN MAÇINI KARABÜKLÜ HAKEM YÖNETECEK Çorum Belediyespor'un hafta sonu kendi sahasýnda oynayacaðý Gümüþhanespor maçýný yönetecek hakem açýklandý. Ligin ikinci haftasýnda þuana kadar oynadýðý 4 maçtan da puansýz ayrýlan ve Gümüþhanespor karþýsýna mutlak galibiyetle çýkacak olan Çorum Belediyespor'un Pazar günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda oynayacaðý maçta Karabük Bölgesi'nden Kerim Deveci yönetecek. Saat 13.30'da baþlayacak olan karþýlaþmada Deveci'nin yardýmcýlýklarýný ise yine Karabük Bölgesi'nden Enes Vahit Çavuþ ile Kocaeli Bölgesi'nden Mesut Kük yapacak. Karþýlaþmada 4. hakem olarak yine Kocaeli Bölgesi'nden M.AkifÝbrahimoðlu görev yapacak. 3. LÝG 3. GRUP'TA 22. HAFTA HAKEMLERÝ Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta 22. hafta maçlarýný yönetecek hakemler açýklandý. 16 ÞUBAT CUMARTESÝ: Kahramanmaraþ Belediyespor-OYAK Renault: Volkan Çetinkaya 17 ÞUBAT PAZAR: Beylerbeyi-Keçiörengücü: Mehmet Güven Arsinspor-Erzurum Büyükþehir Belediyespor: Mustafa Burak Er Çorum Belediyespor-Gümüþhanespor: Kerim Deveci Kocaelispor-Maltepespor: Osman Ender Bulut SancaktepeBelediyespor-Yimpaþ Yozgatspor: Serdar Bahçývan Diyarbakýrspor-Darýca Genlerbirliði: Halil Ýbrahim Yýldýrým Elazýð Belediyespor-Altýnordu: Harun Yücedað Mardinspor-Isparta Emrespor: Cihan Ataþ Ýskilip Belediyespor, Kýrýkkale deplasmanýnda Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta ilimizi temsil eden ÝskilipBelediyespor, ligin 17. Haftasýnda Kýrýkkalespor'a konuk olacak. Yarýn Kýrýkkale Baþpýnar Stadý'nda saat 13.30'da MKE Kýrýkkalespor ile puan mücadelesine giriþecek olan temsilcimizzorlu karþýlaþmadan puanla dönerek kümede kalma mücadelesinde rahatlamak istiyor. Geçtiðimiz hafta Sorgun Belediyespor önünde altýn deðerinde 3 puan alan Ýskilip Belediyespor 18 puanla 9.sýrada yer alýrken, MKE Kýrýkkalespor'da 18 puanla temsilcimizin bir basamak altýnda 10. Sýrada yer alýyor. ARMUTÇUGALÝBÝYET ÝSTÝYOR Ýskilip Belediyespor'un Teknik Direktörü Nihat Armutçu, Kýrýkkaledeplasmanýna puan için gittiklerini belirtti. Ligin son haftalarýnda kötü rüya görmek istemediklerini belirten Armutçu, Kýrýkkale deplasmanýnda 3 puanla dönmeyi arzu ettiklerini ve bu yönde tüm hazýrlýklarýný yaptýklarýný söyledi. Liseler Futbol Yarý Final Grup Birinciliði dün sona erdi Erkeklerde 2, kýzlarda 3 takým final vizesi aldý Altýnordu'da zorunlu deðiþim KÜÇÜKLER BASKETBOL ÝL BÝRÝNCÝLÝÐÝ KÜLTÜSPOR:16 BASKETBOL ÝHT A: 106 Periyodlar: 4-37, 4-27,4-25, 4-17 Hakemler: Hakan Kaya -Candan Yýlmaz H.E.Kültürspor: Buðra-Doðuhan-Enes-Mücahit-Ahmet-Ýsmail-Mehmet- Burak-Harun-Murathan-Furkan-Yavuz Basketbol ihtisas A: Oðuzhan-Furkan-Cihan-Alper-Boran-Kutay- Gökberk-Barýþ-Mustafa-Tolga-Yusuf-Mert BASKETBOL ÝHT B: 31 ÝL ÖZEL ÝDARE: 55 Periyodlar:1-5, 12-24, 6-12, Hakemler: Ýbrahim Coþkun -Altuð kümbül Basketbol Ýhtisas B: Mehmet-Yiðit-Berkay-Hamza-Özgün-Berkay- Gökay-Mustafa-Derya-Serkan-Mahmutcan-Emre Ýl Özel Ýdare: Þevket -Emre--Mustafa -Emre-Arda-Süleyman-Hasan- Mehmet-Hakan-Ahmet-Þamil Geçtiðimiz Salý günü ilimizde baþlayan Liseli Genç (k-e) Futbol Yarý Final Grup birinciliði dün oynanan final karþýlaþmalarý ile sona erdi. Erkeklerde 2, kýzlarda 3 takýmýn Türkiye Þampiyonasý Final Grubu vizesi aldýðý grup birinciliðinde final karþýlaþmalarý dün 1 ve 2 nolu sentetik sahalarda oynandý. Karþýlaþmalar sonunda final oynayan takýmlara Okul Sporlarý Federasyonu Çorum Ýl Temsilciliðince baþarý belgeleri verildi. Dün oynanan final karþýlaþmalarý saat 10.00'da 1 ve 2 nolu sahalarda baþlarken erkeklerde günün ilk maçýnda Bursa Cem Sultan Lisesi rakibi Kayseri Arif Molu Lisesi'ni zorlanmadan 3-1 yenerek Türkiye Þampiyonasý Final Grubu karþýlaþmalarýnýn ilk vizesini aldý. Erkeklerde günün ikinci maçý oldukça zevkli ve zorlu bir mücadeleye sahne olurken maç sonunda ikinci final biletinin sahibi Rize Güzel Sanatlar Ve Spor Lisesi'ni 1-0 yenen Ýstanbul Özel Orkunoðlu Lisesi aldý. KIZLARDA 3 TAKIM FÝNALLERDE Oldukça bol gollü maçlara sahne olan Liseli Genç Kýzlar Futbol Yarý Final Grup Birinciliði'nde ise dün oynanan 3 karþýlaþmanýn ardýndan Türkiye Þampiyonasý Final Grubu'na katýlacak 3 takým belli oldu. Günün ilk karþýlaþmasý yaðan yaðmurla birlikte adeta gol saðanaðý yaþanýrken, Ankara Sincan Ýbni Sina Lisesi Zonguldak Güneþli ÇPL'yi 18-0 yenerek ilk final grubu vizesi alan takým oldu. Türkiye Þampiyonasý Final Grubu'nun ikinci þanslý takýmý olmak için sahaya çýkan iki takýmdan Ýstanbul Atatürk ÇPL rakibi Ýzmir Bayraklý Lisesi'ni 8-1'lik skorla maðlup ederek ikinci bileti cebine koydu. Günün son maçýnda ise grup maçlarýnda rakiplerini gole boðan Kocaeli Özel Karþýyaka Lisesi Tokat Erbaa Lisesi'ni 9-0'lýk skorla çok rahat maðlup ederek Türkiye Þampiyonasý Final Grubunun son finalisti oldu. Pazar günü düþme hattýndaki Elazýð Belediyespor'a konuk olacak olan Altýnordu'da sakat ve cezalý oyuncular nedeniyle Teknik Direktör Hüseyin Eroðlu'nun zorunlu deðiþime gitme planlarý yapýyor. Kart cezalýsý iki oyuncudan Murat Cömert'in yerine stoperde Efe'nin forma giymesi beklenirken, diðer cezalý Doðan Ateþ'in yerine de önliberoda Erman'ýn ilk onbirde yer alacaðý öðrenildi. Musa Yiðit'in de tedavisinin devam etmesi nedeniyle Ýzmir'de býrakýlacaðý açýklanýrken, kýrmýzý-lacivertliler Elazýð deplasmaný için bugün yola çýkacak. ÇETÝN BÝR SINAV Puan cetvelinde 16. sýrada bulunan Elazýð Belediyespor'un konumuna raðmen ikinci yarýnýn en zor maçlarýndan birini oynayacaklarýnýn dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroðlu, "Rakip evinde kolay kolay kaybetmeyen bir ekip. Ýç sahadaki son beþ maçýnda hiç yenilmemiþ. Küme düþmesine kesin gözüyle bakýlan iki takýmýn üzerinde ve lige tutunmak için bizi yenmekten baþka seçenekleri yok. Bizim de zirve iddiamýzý sürdürebilmemiz için kesinlikle kayýpsýz geçmemiz gereken bir maç. Altýnordu'yu çok çetin bir sýnav bekliyor"

12 Kick Boks il birinciliði bugün Gençler ve Büyükler Kick Boks Kýzlar Erkekler il birinciliði bugün yapýlacak olan müsabakalarla baþlayacak. Kick Boks Ýl Temsilciliðinin 2013 faaliyet programý içerisinde yer alan Kick Boks Gençler ve Büyükler kýz erkek il birinciliði bugün yapýlacak olan müsabakalarla baþlayacak ve yarýn oynanacak olan müsabakalarla sona erecek. Atatürk Spor Salonu Boks salonunda müsabakalar saat 11.00'da baþlayacak. Kýzlar ve erkeklerde yapýlacak olan müsabakalar sonrasýnda dereceye giren sporcular Türkiye þampiyonasýnda Çorum'u temsil etme hakký kazanacak. Belediyespor zorlu virajda Spor Toto 3. Lig 3. Grubun 22. Hafta karþýlaþmasýnda Çorum Belediyespor evinde- Gümüþhanespor'u konuk edecek. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda oynanacak karþýlaþma saat 13.30'da baþlayacak. Ligde kötü günler geçiren mavi beyazlýlar Gümüþhanespor'u yenerek kötü gidiþe son vermek istiyor. Çorum Belediyespor haftaya 22 puanla 12. Sýrada girerken, Gümüþhanespor ise 32 puanla 5. sýrada haftaya girecek. Kýrmýzý kart cezalýsý Okan Avcý ve sakatlýklarý nedeniyle Haydar, Furkan, Buðraçhan, Abdullah- Gümüþhanespor maçýnda forma giyemeyecek. Çorum Belediyespor'daTeknik Direktör Hayrettin Gümüþdað'ýn takýmý sahaya: Emrah, Ýbrahim Ethem, Volkan, Yiðitcan, Ýmam, Oðuzhan Yalçýn, Halil Ýbrahim, Ender, Eray, Mehmet Keleþ, Oðuzhan Saraçoðluonbirini sürmesi bekleniliyor. Gümüþdað: Tüm planlarýmýz puan için Çorum Belediyespor teknik Direktörü Hayrettin GümüþdaðGümüþhanespor maçý öncesi demecinde þunlarý söyledi. "Puan kaybýna tahammülümüz olmayacak. Kazanacaðýmýz maçlarýmýzý kendi hatalarýmýz nedeniyle kaybettik. Çorum Belediyspor olarak artýk puan kaybýna tahammülümüz yok. Son dört haftadýr iyi oynuyoruz ancak kendi hatalarýmýz nedeniyle hakkettiðimiz ve almamamýz gereken puanlarý kaybediyoruz. Bu haftadan itibaren puan ve puanlarý alacaðýmýza güvenimiz tam. Gümüþhanespor çok iyi ve güçlü bir rakip, ilk beþi zorlayan bir takým ve iyi ve etkili oyuncularý var, ancak bizde Gümüþhanespor'a karþý iyi hazýrlandýk ve yenecek güçteyiz. Mutlak 3 puan parolasý ile çýkýyoruz. Bu hafta kendi sahamýzda oynayacaðýmýz Gümüþhanespor'u yenerek þanssýzlýðýmýza son vermek istiyorum. Futbolcularýmýzý maça iyi hazýrlayarak maça iyi motive ettik. Maçýn sonunda hem puan kazanacaðýz hem de takým olarak þanssýzlýðýmýza son vereceðiz. Bir haftadýr yaptýðýmýz çalýþmalarýmýz çok iyi geçti. Antrenmanda Haydar'ýn sakatlýðý bizleri üzdü, inþallah Haydar en kýsa sürede sahalara döner. Haydar'ýn yaný sýra cezalý Okan, hafif sakatlýklarý bulunan Buðraçhan, Furkan ve Abdullah'ýn dýþýnda eksik oyuncumuz yok. Bu maçta iyi mücadele eden, savaþan ve galibiyeti getirecek oyunculardan kurulu bir takým çýkartacaðýz. Bu maçta hiçbir olumsuzluða tahammülümüz olmayacak ve hatalarý kabul etmeyeceðiz ve mutlak galibiyet için sahaya çýkacaðýz" Ýncedal: Kazanmak için sahaya çýkacaðýz Çorum'a konuk olacak Kýrmýzý-Beyazlýlar, bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor. Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Gümüþhanespor, bu hafta sonu deplasmanda kozlarýný paylaþacaðý Çorum Belediyespor'u gözüne kestirdi. Bu maçýn hazýrlýklarýný kendi tesislerinde teknik patron Yavuz Ýncedal nezaretinde tamamlayan Kýrmýzý-Beyazlýlar'da teknik direktör Ýncedal, üst sýralarda saðlam yer edinmek ve istikrarlý gidiþi sürdürme adýna Çorum Belediyespor karþýlaþmasýný kazanmak için sahaya çýkacaklarýný söyledi. HER MAÇ ÖNEMLÝ Her maçýn kendileri için çok önemli olduðunu ifade eden Ýncedal, "Ýkinci devre bütün maçlarýn zor olacaðýnýn bilincindeydik. Çorum Belediye maçý da bizim için zor geçecek. Ama çalýþmalarýmýzý ne istediðimizi bilerek yaptýk. Tabiki bunun adý da kazanmak olacak. Bana göre 7 takým hem birinciliðe hem de beþinciliðe oynuyor. Üst sýralarda saðlam yer edinmek ve istikrarlý gidiþi sürdürme adýna Çorum Belediyespor'u istiyoruz." GÜMÜÞHANESPOR'UN DEPLASMAN ÝSTATÝSTÝÐÝ Spor Toto 3.lig 3.gurupta zirve mücadelesi veren Gümüþhanespor, geride kalan 21 hafta sonunda ilginç istatistiklere imza atarken özellikle deplasmanda daha fazla gol atmasý dikkat çekici. Kýrmýzý beyazlýlar oynadýðý 21 karþýlaþma sonucunda, 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 maðlubiyet aldý. Bu karþýlaþmalarda rakip fileleri 34 kez havalandýran kýrmýzý beyazlýlar, kalelerinde 14 gol gördü. Gümüþhanespordeplasmanda oynadýðý 10 karþýlaþmada; 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile 18 puan toplarken kýrmýzý beyazlýlar deplasmanda rakip fileleri tam 20 kez havalandýrýp kalesinde 8 gole izin verdi. Gümüþhanespor evinde 14 gol atarken deplasmanda 20 gol kaydetti. Kýrmýzý beyazlýlar ligde 2 maðlubiyetle Altýnordu ile birlikte en az yenilen takým. Evinde oynadýðý maçlarda hiç yenilgi yüzü görmedi. Çorumspor umutlu gidiyor Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta geçtiðimiz hafta 3 puanla tanýþan Çorumspor 22. Hafta karþýlaþmasýnda deplasmanda Ankara Demirspor ile karþýlaþacak. Ankara Cebeci Stadý'nda oynanacak olan karþýlaþmanýn baþlama saati Halit Kýlýç ve Yetgin Özbey'in idaresinde Baþkente giden Çorumspor haftaya 4 puanla son sýrada girerken, play-off hedefi olan Ankara Demirspor33 puanla 7. Sýrada haftaya girecek. Kýrmýzý kart cezalýlarý Samet Bayrak, Ubeydullah'ýn yaný sýra sakatlýðý nedeniyle Samet Sur'un yer almayacaðý kýrmýzý siyahlýlarýn Ankara Demirspor karþýsýna þu muhtemel onbir ile çýkmasý bekleniyor: Serkan, Osman Seçgin, Osman Bodur, Metehan,Abdussamed, Yasin Tüzün, Yasin Özkarslý, Onur, Fatih, Erol ve Gökhan. Samet'e aðýr ceza Anadolu Üsküdarspor karþýlaþmasýnda kýrmýzý kart gören Samet'ePFDK'dan aðýr ceza geldi. Genç futbolcuya 3 maç oynamama cezasý verildi. Bu sezon Çorumspor'un en fazla kýrmýzý kart cezasý alan futbolcusu Samet Anadolu Üsküdar maçýnda gördüðü kýrmýzý kart nedeni ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafýndan 3 maç oynamama cezasý ile cezalandýrýldý. Ubeydullah'ýn 5 maçlýk cezasýnýn ardýndan kýsýtlý kadro iþle mücadele eden Çorumspor'da cezalýlar kervanýna Samet'te katýldý. PFDK'nýn yaptýðý toplantý sonrasýnda Samet Bayrak'a 3 maç ve Bin TL para cezasý verildi. Alýnan kararda "Çorumspor Kulübü sporcusu Samet Bayrak'ýn, tarihinde oynanan Çorumspor - Anadolu Üsküdar 1908 Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasýnda, rakip takým sporcusuna yönelik þiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi Müsabakadan MEN ve TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna karar verilmiþtir" denildi. Yine ayný karþýlaþmada kýrmýzý kart gören Abdurrahman da 3 maç ile cezalandýrýldý. Kýlýç: Amacýmýz puanla dönmek Çorumspor'un yarýn deplasmanda oynayacaðý Ankara Demirspor maçý öncesi açýklamada bulunan Halit Kýlýç, Anadolu Üsküdar galibiyeti ile moral bulduklarýný bu moralle Ankara Demirspor karþýsýna da sahaya puan için çýkacaklarýný söyledi. Kýlýç, genç futbolcularýný kalan maçlarda hem Çorumspor hem kendileri için oynamalarý gerektiði yönünde motive ettiklerini belirterek hafta içi çalýþmalarýný kazanmak üzerine gerçekleþtirdiklerine deðindi. Puan amacý ile Ankara deplasmanýna gideceklerine bir kez daha dikkat çeken Kýlýç,"Son haftalarda futbolcularda gözle görülür bir düzelme var bu bizi sevindiriyor. Antrenmanlarýmýz daha neþeli hale gelmesi doðru yolda olduðumuzun göstergesidir. Bu çocuklar bizim çocuklarýmýz bunun akýllardan çýkarýlmamasý lazým, iyi sonuçlarda sevinmeyi bilirken, kötü neticelerde de biz bu çocuklara sahip çýkmalýyýz. Artýk ligde tek hedefimiz iyi futbol ve mücadele ile alabildiðimiz kadar puan almak olacak" Kýlýç, baþkentte seyirci desteðini de yanlarýna alarak oynayacaklarýný ve Çorum'un adýna yakýþýr bir mücadele ile puan çýkarmak istediklerini sözlerine ekledi yaþlar minderde ter dökecek Yaþ Okullar Serbest ve Grekoromen Ýl Birinciliði müsabakalarý bugün ve yarýn gerçekleþtirilecek. Okul Sporlarý federasyonun 2013 faaliyet programý içerisinde yer alan Yaþ Okullar Serbest ve Grekoromen Ýl Birinciliði müsabakalarý bugün ve yarýn gerçekleþtirilecek. Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezinde yapýlacak olan müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya verilecek. Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezinde yarýn ise grekoromen stil il birinciliði yapýlacak. Saat 10.00'da yapýlacak olan müsabakalarla baþlayacak olan güreþler sonrasýnda dereceye giren sporcular Türkiye Þampiyonasýnda Çorum'u temsil etme hakký kazanacak.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Temel anlamda laktoz intoleransı süt ya da süt ile üretilmiş ürünleri sindirememek ya da bunda güçlük yaşamak anlamına gelir.

Temel anlamda laktoz intoleransı süt ya da süt ile üretilmiş ürünleri sindirememek ya da bunda güçlük yaşamak anlamına gelir. Laktoz temel olarak süt içinde bulunan disakkarid türü bir şekerdir. Disakkaridler iki farklı şeker türünün biraraya gelmesi ile oluşurlar. Glukoz ile galaktoz biraraya gelerek süt şekerini yani laktozu

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý Polisten uyuþturucu satýcýlarýna "Süpürge" operasyonu Çorum'da, polis ekipleri tarafýndan uyuþturucu ile mücadele kapsamýnda düzenlenen operasyonda 22 kiþi gözaltýna alýndý. SAYFA 7 DE Kabinede revizyon

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

*** TOSYA KENT REHBERİ ***

*** TOSYA KENT REHBERİ *** *** TOSYA KENT REHBERİ *** ACİL EĞİTİM KURUMLARI SİYASİ PARTİLER Yangın 110 Milli Eğitim Müd. 313 18 84 Adalet ve Kalkınma Partisi 313 51 50 Acil Servis 112 Halk Kütüphanesi 313 10 46 Büyük Birlik Partisi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı