METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)"

Transkript

1 METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) METRO YATIRIM MENKUL DES,ERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE METRO YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.'NIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CARL DURUMUNU TAM VE DOO,RU OLARAK YANSITTIdINI TASDIK EDER VE YATIRIMCILARIN METRO YATIRIM MENKUL DEI;ERLER A.$.'NIN FAALIYETLERI ILE MALI VE HUKUKI DURUMU HAKKINDA BILGILENMESINI TEMIN EDECEO, INI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHHUT EDER. KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOGRULU dundan ARACI KURUM YONETIM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AcIKLANMASI, FORMDAKI BILGILERIN SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFULU ANLAMINA GELMEZ. (') 30/06/2015 tarihli Kamuyu Aydinlatma Formu, X nolu tablosu hari6 olmak iizere Sermaye Piyasasi Kurulu'nun tarih ve sayilt Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 saytli Aract Kurulu;lann Kamuyu Aydinlatma Esaslarina Ili;kin Tebli6inin 5 inci maddesinin ikinci fikrastmn (a) bendi uyarinca 24/08/2015 tarihinde METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. tarafindan duzenlenmi;tir. ME MY EN L DEdER " :BOY d.etro Y N eves Tic.Sic.No: ya im. tr i nfoometroyatid / Sh.1 Taahhut

2 ICINDEKILER TAAHHOTNAME A. TANITICI BILGILER Tablo I Merkez Disi Oraotlere (Sube Irtibat Borosu Acente ) Iliskin Bilailer Tablo II a Yetki Belaelerine Iliskin Bil iler 1 Tablo II/b Borsa Ovelik Tarihi ve Borsa Istanbul'da Faaliyet GOsterilen Pazar/Pivasalara Iliskin Bilgiler Tabio III Ortakkk Yaoisi Tablo IV a. YOnetim Kurulu Oveleri ve Genel Modor Tabio N b. Sermave Pivasasi Faalivetleri Ile Ill Imza Yetkisine Sahip Sahislar Tabio V Kurucusu ve/veva YOneticisi Olunan Yafinm Fonu/Fonlari B. HUKUKI DURUMA ILI KIN BILGILER Tablo VI/a. Metro Yatinm Menkul DeOerler A.S. ve Metro Yatinm Menkul DeOerler A 'nin Ortaklan Yoneticlien ve Calisanlan Hakkinda SPK. Borsa Istanbul ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Vii Zarfinda U ulanan Idari Para Cezalari Tabio VI/b. Tablo VII Tablo VIII C. Tablo IX Tablo X Tablo XI Tabio XII Tabio XIII Metro Yatmm Menkul De4erler A S'ne Borsa Istanbul ve TSPAKB Tarafindan Son Iki Vii Zarfinda Uvaulanan Di0er DisiDlin Cezalan Can Ozserma enin % 5'ini Asan Davalara Ili kin Bil filer Sermave Pivasasi Kurulu Tarafindan METRO YATIRIM MENKUL DE ERLER A.S. ve METRO YATIRIM MENKUL DEt;ERLER A S'nin Ortaklan YOneticileri ve Calisanlan I hie n I Yd rf ndip d Davala n MALI DURUMA ILI KIN BILGILER 30/06/2015 Tarihli Mali Tablolara Iliskin Ba0imsiz Denetci Goroso 30/06/2015 Tarihli Bilanco ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruolan 30/06/2015 Tarihli Sermave Yeteriilioi Tablolarina Riskin Ba imsiz Denetci Goroso Metro Yafinm Menkul De erler A..'nin 30/06/2014 Tarihli Serma a Yeterlili i Tabiolan Temel Yokomlulokleri Karsisindaki Durumu Metro Yatirim Menkul Det'jerler A S 'nin Temel Sermave Yeterlili0i Verilerinin Tebli0 lie Onaorulen Yukomlulukler Karsismdaki Durumunun Delerlendirilmesi D. METRO YATIRIM MENKUL DEGERLER A S'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ILISKIN OLARAK A IKLANMASINI ISTEDIOI DICER HUSUSLAR BEYAN VE IMZA / Sh.2 Icindekiler

3 A. TANITICI BILGILER 1. Arau Kurumun Ticaret Unvani METRO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. 2. Kurulu; Tarihi Ticaret Sidline Tescil Edildiyi Yer. Istanbul Ticaret Sicil No Merkez Adresi BUyUkdere Cd.No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent/5151i/ISTANBUL 4. Iletigim Bilgileri Telefon No Faks No can Merkezi 5. Internet Adresi. 6. E-posta Adresi 7. Kayith Olunan Vergi Dairesi Bo4azigi Kurumlar VD / Sh.3 Tanitici Bilgiler

4 S. Merkez Di p OrgOtlere ($ube, irtibat Biirosu, Acente) Ili;kin Bilgiler: Tablo I - Merkez Dig Or iitlere Ili kin Bilgiler Faaliyete Baglamasma Merkez D Orgut Ad^1 Ili;kin Izin Tarihi Adres Mt diir/sorumlunun Ad, ve Soyadi Telefon Numarasi Faks Numarasi Tabloya Ili;kin Asiklama: MENKU DEdERLER A Cad. etro City/tQ^aN nl 18fANd^ Bopaziyi Kurumdar V.D. 8 TiC.Sic. No: / Sh.4 Merkez Disi Orgutler

5 9. Sahip Olunan Yetki Belgesi/ Belgeleri ve Borsa Istanbul 'da Faaliyet Gosterilen Pazar/ Piyasalar: TABLO II/a - Yetki Bel elerine Ili kin Bil filer Sahip Olunan Yetki Bel eleri Verili Tarihi Sayisl Ahm Satima Aracilik Yetki Belgesi 02/03/2005 ARKIASA-344 Halka Arza Aractltk Yetki Belgesi 02/03/2005 ARK/HAA-270 Portfay Y6neticiligi Yetki Belgesi 02/03/2005 ARKIPY-232 Yabnm Darn;manltgt Yetki Belgesi 02/03/2005 ARKIYD-206 Sermaye Piyasasi Araglannin Kredili Ahm, Astga Sati5 ve Odung Alma ve Verme I5lemleri Belgesi 02/03/2005 ARKIKRD-228 TUrev Araglarin Alim Satimina Aractltk Yetki Belgesi - Borsa Istanbul A.S. Vadeli I;lem ve Opsiyon Piyasasinda 14/ 12/2009 ARK/TAASA-161 Tablo II/b - Borsa Uyelik Tarihi ve Borsa Istanbul 'da Faaliyet Gosterilen Pazar/Piyasalara Ili;kin Bilgiler Borsa Uyesi Olunmasina Ili;kin Borsa Istanbul Yonetim Kurulu'nun Karar Tarihi 06/01/1997 Fiilen Faaliyet Gosterilen Pazar ve Piyasalar Pay Piyasasi Geli;en I;letmeler Piyasasi Borglanma Araglan Piyasasi Kesin Alum Satim Pazan Borglanma Araclart Piyasasi Repo - Ters Repo Pazan Vadeli I;lem ve Opsiyon Piyasast METRO VA RIM 4 E! KUL DEGERLER n U.MIC 'u Na 1 K event yyylli T u r 00 Tic.Sic. 89 w^w^.m ro W m. AT 1 m.tr / Sh.5 Yetki Belgeleri ve Pazar-Piyasa

6 10. Ortaklik, Yonetim Yapisi ve Araci Kurumda Sermaye Piyasasl Faaliyetleri Ile Ilgili Olarak Imza Yetkisine Sahip $ahlslara ili;kin Bilgiler: Tablo III - Ortaklik Ya Isl Orta in Ticaret Unvani/Adi So adi Pay Tutan L Oran alma OZRIRK GUMU SU ,00 100,00000% To lam % Tabloya Ili kin Asiklama: Tablo III/a - Araci Kurum Sermayesinin Doorudan veya Dolayli Olarak % 10'undan Faziasina Sahip Olan TUzel Ki;i Ortaklann Ortaklik Yaplsl 1. Ti zel Ki$i outgun Ticaret Unvam : Orta m Ticaret Unvam/Adi Soyadi Pay Tutan (TL) Oran Toplam 0,00 0% 2. TUzel Ki;i Orta m Ticaret Unvam : Ortain Ticaret Unvam/Adi Soyadi Pay Tutan (TL) Oran Toplam 0,00 0% 3. Tiizel Kill Orta in Ticaret Unvani : Oita m Ticaret Unvani/Adi Soyadi Pay Tutan (TI Oran ME Arm o ve T To la szi 0 00 "" 0% / Sh.6 Ortaklik Yapisi

7 Tablo IV a - Yonetim Kurulu U eleri ve Genel Mudur Adi ve So adi Gorevi i"dem OZTURK Fatma OZTURK GUMU$SU Kaan AHIN Ayten OZTURK UNAL. Yonetim Kurulu Ba kani Yonetim Kurulu Ba kan Vekili Yonetim Kurulu esi Yonetim Kurulu Uyesi Kaan AHIN Genel MUdUr Tabloya Ili kin A klama : Yonetim Kurulu U elerinin Atanmasma Ili kin Genel Kurul Karan Tescil Tarihi TTSG (*) Ilan Tarihi TTSG Saylsl Tablo IV/ b - Sermaye Piyasasi Faaliyetleri Ile Ilgili Imza Yetkisine Sahip hislar Adi ve So ada Gorevi r i"dem OZTURK Yonetim Kurulu Bagkanl Fatma OZTURK GUMU SU Ayten OZTURK UNAL Kaan HIN Serhan I (;ER Murat AKALP Yonetim Kurulu Ba kan Yrd. Yonetim Kurulu Uyesi Yonetim Kurulu Uyesi / Genel Md Genel Mudur Yardimctsl Mali I ler ve 0 ras on Md. Tablo a,ili kin A klama : Imza Sirkillerinin Tescil ve Ilan1 Imza Sirkulerinin Tesdl Tarihi TTSG (*) Ilan Tarihi TTSG Saps) (*) TTSG: Turkiye Ticaret Sidli Gazetesi METRO YA11RI Merk NO:t K17 ic.sr.no :358r IENK L DEGERLE,^, s C etrc c r.^k 30 Le nt 6377 tirutu.p m.tr / Sh.7 Yonetim Yapisi - lmza Yetkisi

8 11. Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatiirim Fonu/ Fonlarina Ili;kin Bilgiler: Tablo V - Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/ Fonlari Yatirim Fonunun Unvam Fon Kurucusunun Unvam Metro Yatirim Menkul De erler A.$. B Tip! Likit Fonu Tasfi a Siirecinde Metro Yattnm Menkul De*erler A.S. Fon Uneticiiinin UU nvam Metro Yattnm Menkul Degerler A.S. KUt DEcER aa.pm!etrn r s+...w tevent rlc.sir-no: nswm 8 intoamotrayna / Sh.8 Yatirim Fonlari

9 B. HUKUKI DURUMA ILI$KIN BILGILER 1. Son iki Yd Zarfinda SPK, Borsa Istanbul ve TUrkiye Sermaye Piyasasi Araci Kurulu;lari Birlioi (TSPAKB) Taraflndan METRO YATIRIM MENKUL DEIERLER A.$.'ne ve METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'nin Ortaklari, YSneticileri ve calf;anlarina Uygulanan Idari Para Cezalari He Borsa Istanbul ve TSPAKB Tarafindan METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'ne Uygulanan Dioer Disiplin Cezalari TaDIo vi/a - METRO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. ve METRO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'nin Ortaklan, YSneticileri ve Calt;anlan Hakkinda SPK, Borsa Istanbul ve TSPAKB Taraflndan Son Iki Yd Zarfinda Uygulanan Idari Para Cezalari Uygulayan Kurum SPK Uygulanan Geryek/Tiizel Ki;i Metro Yatirim Menkul Doerler A.$. Gerek(;e ve an Para Cezasi Uygulanmasina Ili;kin Karar Tarihi tarih ve 25 sayih toplantisinda alinan 823 sayih karar Idarl Para Cezas, Tutan (TL) Son Duruma Ili;kin Agiklama 20/08/2013 tarihinde %25 indirimle bdenmi;tir. Tabio VI/ b - METRO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'ne Borsa Istanbul ve TSPAKB Taraflndan Son iki Yd Zarfinda Uygulanan Now Disi plin Cezalari D s p m Cezasi Uygu anmasina SPK Nez n e Itiraz Uygulayan Kurum Konusu Ili;kin Karar Tarihi Edilip Edilmediyi Nihai Karar / Sh.9 METRO M. NKUL rae RLE Merle :BOyOkde Cad.M ro Ci 0 Leve I Bogaziyi Kururr 71 Tr.Sic. NO: www,mot y co' IMOerruUeyaHdm.tr Hukuki Durum (1)

10 2. METRO YATIRIM MENKUL DE^`,ERLER A.$.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara Ili;kin Bilgiler Tablo VII - Carl l zsermayenin %5'ini A'an Davalara Ili;kin Bilgiler METRO YATIRIM MENKUL DEGERLER A. 'nin Davadaki Dava Konusu (De eri ile birlikte) Durumu (Davah/Davaci) Dava Asilma Tarihi Davada Gelinen Son manin Ozetlenmesi Ankara Metro Seyahat Turizm ve Davah Dosya Imza incelemesi 'sin Bilirki ;iye Tevdi Tapmaaltk A.$.'ye ait Metro Yatvim edildi. Duru;mast tarih saat 15:30 Menkul De erler A.$. Hisselerinin davaciya alt oldu unun tespiti ve alacak davasi. Tutar: TL (Fazlaya ili^kin hakiar sakh) Tabloya Ili;kin Asiklama $irketimizin car' 6zsermayesinin %5'ini a;mayan davalardan; a) Davah oldu u davalarin say's ' 2'dir ve bunlann toplam de eri TL'dir. 3. Son Iki Yd Zarfinda Sermaye Piyasasi Kurulu Tarafmdan METRO YATIRIM MENKUL DEdaERLER A.$. ve METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'nin Ortaklarl, YSneticileri ve tyali;anlari Aleyhine ASllan Ceza Davalari i aoio viii - sermaye Piyasasi Kurulu Tarafmdan METRO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. ve METRO YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.'nin Ortaklan, YSneticilerl ve caii;anlan Aleyhine Son iki Yd Zarfinda Aldan Ceza Davalan Hakkinda Sus Duyurusunda Bulunulan Gersek/Tuzel Kifi Hakkinda Sus Duyurusunda Bulunulan Gersek/Tuzel Kifinin Araci Kurumla Olan Ili;kisi Sus Duyurusuna Konu Fill Kurul Karar Tarihi Davada Gelinen Son Afamanin Ozetlenmesi DEGERLE etro City, nt I Bo jazio Kurumlr VD-.t54 Tic.Sic. No: / Sh.10 infoometroyatid Hukuki Durum (2)

11 C. MALI DURUMA ILI$KIN BILGILER 1. Baoimslz Denetgi Goru;Teri ve Bilango ve Gelir Tablosuna Ili;kin Ana Hesap Gruplan /06/2015 Tarihli Mali Tablolara Ili;kin Ba Imsiz Denetsi G6r4o Tablo IX - 30/06/ 2015 Tarihli Mali Tablolara tliikin Ba Imslz Denetsl Goru;O Ba Imsiz Denetime Konu E I en Mali Ta b o ann Hangi SPK"nun Seri XI No:29 saylli tebli ine gore Tebli a/tebll lere Gore Hazirlandl I: hazirianmg r. ea unsiz Denetimi Ya n Kurulu n Ticaret 1lnvani : Badurnsiz DenetSi GOru;u : ARKAN ERGtN ULUSLARARASI BAdIMSIZ DENETtM VE SMMM A.$. Olumlu Guig Metro Yatmm Menkul Degerier A.$.fiin ('$irkee ) 30 Haziran 2015 tarihli iligikteki finansal durum tablosunun, am tarihte sons even alts aylm d6nemine air kar veya war ve diger kapsaodt gelir esblomnun, 6xkeynak degigim tablosunun ve nakit aki1 tablosu de dig" apiklaynci dipnotlarmm ("ara donem fnansal bilgiler') smith denedsnini ymutleu; bdunuyoruz. $Gket yonetuni, sox konusu an donem fmansal bilgilerin Kamm Gozettmi Muhasebe ve Demmm Standartlan Kummu ('KGK") tarafmdan yayunlanan Turkiye Muhasebe Standasnt 34 "Am Donem Hansel Haporlama' Standani na ('TMS 34") uygun olarak hazularunasmdan ve gergege uygun be bigimde summundan smmoludm. Sommlulugumux, yaptrgm,m smut, denetime de yamrak s6z kauuu ara dentin fuunam bilggerc iligkm bir sunup bddumektu Smmt, Denenrnm Kapsasm Yapngtma smirk denetw Smelt Bagunssz Denetim Standard, ('SBDS') 2410 'Am Dentin Finansal Bdgilenn, Itlennenin Ydl$ Finansal Tablolarmm Bagmu Denttimini Yuruten Denetii TaraBMan Swirls Bagmum Denetimi'ne uygun olarak ywumbnugw. Are dentin fmansal bilgilere digkm smut, denetim, bare fauns ve mulmsebe konularmdan sontmu kysiler olmak uzere ilgdi kigderin sorgulanmasi ve analitik prosedurler It diger smut, denetim prosedurlennm uygulamnasmdan olugur. An dentin finamal bdgderin smol, denetimmm kapsarm; Bagunsrz Denetim Standartlanrm uygun olarak yapdan ve amain Finansal tablolar hakkinda be gotug bildinnek oleo bagtmsu denetindn kapsamma ksyasla 6nemli akude dardr. Sunup olarak an dentin fmansal bilgilerin smolt denetimi, denetim girketinin, bar bagimuz denetimde belhlenebdaek tam ennui hususlam vakdolabilecegine iligkin bir guvence saglamamaktadu. Bu sebeple, bur begsmnz denmim gem;u bildirmemekroyiz. Sons Smolt denetimimize g6re ililikteki an dentin fmansal bilgilerin, $irke[in Win onemli yonlenyle, TMS 34 "Am Ddnem Fisunsd Raporlama" Standant sa uygm, olatak hazulamnadtgt kanaatine vammmura sebep olacak hedmngi ber husus dikkatinuzi gelmmmigtlr. Diger Hmus Metro Yatmm Menkul Degerier Anonw $uketinin Turkiye Muhaaebe Standarda nn a uygtm olarak 31 Arahk 2014 mrdu itibanyle duzenlenmi; Enanaal tablolari bar ba;ka Denetim $itkmi tarefmdan denetlenmig ve sox konuw $nket 25 Man 2015 taribli raporunda bu fmansal tablolar uzerinde olumlu gm0, beyan mein tie. $irketin Tutkiye Muhasebe Standards 34 Asa Denem Finmual Rapmlam' Standardma (TMS 34') uygus olarak 30 Haziren 2014 tarihi itibanyle duzenlenmig fnansal tablolan da aymi Denetim Sirketr tatafs den smut, denetime tabi mtulmu ; vt sox konusu $uket 13 Agmms 2014 tarimi rapmunda TMS 34 Ara Dentin Finansal Raporlama Standardma uymayan enemli bar hususa rastlamadigmt ifade eunigtu. Arken Ergin Ulmlararass Bergamtz Demmm ve SMMM A.$. Member of 3PA International Birgul Erdogan, SMMM Sonmdu Deneki Istanbul, Tabloya fll;kin Apklama: /06/2015 Tarihli Bilango ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplan Tablo kda yer alan bilanso ve gelir tablosu verileri Seri XI No :29 hokumlerine gore duzenlenen mall tablolar esas allnmak suretiyle hazldanml$br. Tablo X - 30/06/2015 Tarihli Bilanso ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Gruplan Ana Hesap Grubu Adi Ba gmsiz Denetlmden Gegmi; Ba imsgz Denetimden Gesmemi; Tutan Tutan L 1. DONEN VARUKLAR II. DURAN VARUKLAR III. AKTIF TOPLAMI IV. KISA VADELI BOR R V. UZUN VADELI BOR VI. OZ SERMAYE VII. PASIF TOPLAMI VIII. NEM KARI ZARARI IX. NET DISNEM KARL ZARARI Tabloya Ili^rin Asgklama: Tablo X ikind sotilnunda verilerek is tarihii bilanyo ve gelir tablosu ve bunlara ili;kin dipnotlara (www.kap.gov.tr) ve (www.metroyatirim.com.tr) web sitesinden ula$ilmasl momkondur. Mali Tablo

12 2. Temel YukumlUlukler Itiban ile 30/06/ 2015 Tarihli Sermaye Yeterlili9i Tablolan /06/2015 Tarihll Sermaye Yeteriill*i Tablolanna tli;kin BaQimsiz Denetgi Goru;u Tablo XI - 30/06/2015 Tarlhii Sermaye Yetertiliol Tablolanna Iligicin Ba imsiz Denetsi GOru;U ea imsrz Denetimi Va n Kurulu un Ticaret Unvanr VE SMMM A.$. imsiz Den GSrU " : Olumlu Metro Yabnm Menkul De*erler A.5.'nin (Shtet) 30 Haziran 2015 tarihi idbariyle Sermaye Plyasasi Kurulunun Sen:V No :34 sayn "Mao Kummlann Sennayele,ine ve Sennaye YeteniIu ine tliskin Esaslar Tebli } i" uyannca haznlanan tablolan tarafimuca incelenmi; ve bu mall tabkear uzerirde smith denetim raporumuzu sunmu5 butunmaktay a. Bu hesaplama tablolannn Teblk} hukumiedne gore hazulanmasi sorumlulu}u $'irket yonetimine aittir. Bizim sorumlutt4umuz bu am dlnem hesaplama tablolannm inalenrnesine ili;kin ulailan sonucun agklanmasdir. trcenememlz sonucunda, Metro Yabnm Menkul Dei}erkr A$. nin 30 Haziran 2015 tanhi itbarlyle Sermaye Plyasasi Kurulunun Sen :V No:34 sayn "Aran Kummlann Sermayelenne we Sermaye YeterlBigine Ill;kin Esaslar Tetli i" uyannca haartanan tabkaannm, soz konuw duzenlenie lie Sermaye Piyasas Kurulunca yayimlanan Rnansal raporlama standartlan gergevesinde ddjm ve divest bir bigmde yansitmadi. konusurda herhangi bir hususa rastlamlmam5br. Arkan Ergin Ukslararasi Ba}imsiz Denetim ve SMMM A$. Member of IPA International Birgul ERDOGAN Sommlu Denetci Istanbul 14 AgtSros 2015 Tabloya Ili;kin Aylklama: 2.2. METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.;'nin 30/06/2015 TarihIl Sermaye YeterlIIl( i Tablolan Temel YUkOmI010kleri Kar isindaki Durumu SERMAYE YETERLILI(it TABLOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALAB!LECE(M c,e$ttli RISKLERI SERI:V, NO:34 SAYILI " ARACI KURUMLARIN SERMAYELERINE VE SERMAYE YETERL!LMNE IL!$KIN ESASLAR TEBLtd,I" OLcOTLERI c ERS,EVESINDE VE BELL! VARSAYIMLAR ALTINDA TANIMLAMAKTADIR. SERMAYE YETERLILidt UYGULAMASI SERMAYE PIYASASI KURULUNUN ARACI KURUMLARIN RISKINI TESPIT VE TAKIP ETMEKTE KULLANDIdI ARAS,LARDAN SADECE BIRISINI TE$KIL ETMEKTEDIR. TABLODAKI VERILERIN BELL! SIR TARIHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMESI ARACI KURUM FAALIYETLERININ RISK tcermedidt ANLAMINA GELMEMEKTEDIR. SOZ KONUSU VERILERIN BELL! BIR TARIHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMEMESt t5e ARACI KURUMUN MALI DURUMUNDA SADECE TEBLI(i OL.c1)TLERI CERcEVESINDE BIR SIHHATSIZLIK OLDUO+U ANLAMINA GELMEKTEDIR. Tablo XII - METRO YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.'nin 30 /06/2015 Tarihll Sennaye Yeterlililli Tablolan Temel YukUmlulUlderi Kar;isindaki Durumu (_) A. Sermave Yetertili i Tabani Fazlasl/Aod i (FL)_ S. ksgaṟi Ozserma e (3) Fazlasl IMj_ C. Genel Bo anma Slnln (%) D. Ukidite Yukumlu10 0 Oran (%) E. Odenmi Selina a Fazlast t Tutan (TL) ya da Oram % Mevzuata Uygunluk' == undur 0 22% U undur 520% jhjurldur U undur Tabloya lli;ldn Agiklama: (2) Sermaye yeterliu$i tablolan temel Y;Icin ukomluluklerine detayli i11 agrklamalar "Arad Kurumlar Tarafindan DOzenlenecek Kamuyu Aydinlatma Formu"nun "Sermaye Yeterlili I Tablolan Temel YUkUmluluklerine III;kin Agiklamalpr" bolomonde yer almaktadlr. e $irketimizin sahip oldu*u yetki belgelerine kar;dik gelen car! asclari air Ttc.Sic. No: vyrw.ms / Sh.12 Sermaye Yeterliligi Tablosu (1)

13 Tablo XIII - METRO YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.'nin Temel Sermaye Yeteriiliji Verilerinin Tebli* He Ongorulen YUkumlulukler Kar;asindaki Durumunun De,erlendirilmesi A. Arao Kurumun Temel Sermaye Yeteriili*i Verilerinin Tamamen/Krsmen Tebli j tie bng6riilen Tamamen Uygundur Yukumluluklere Tamamen/Kismen Wgun Olup Olmadl r _ B. Tebli He 6nqmlen Yukumluluklere A kink A nliklar OI u B1 Han i Yukumlulu e A nl, in Ortaya kb i ve A nlr in Tutan a da % : 7 Ha i Yukumlul" e A nli in Orta kb i Tutan a da Oram % B2) A nh A nhklann Ortaya kmaslndaki Neden Nedenler: C. A iunh A nhklann Giderilmesi I 'n Ahnan Tedbirler: Tabloya Ili;kin ASaklama: SERMAYE YETERLI LICI TABLOLARI TEMEL YUK MLULUKLERINE tdsidn A KLAMALAR A.5a}ida yer alan agklamalar Araa Kurumlar Tarafindan DOzenlenecek Kamuyu Aydinlatma Formunun C 2.2. BOIOmunde yer alan Tablo XII'deki sermaye yeterlili*i sonu(jammn daha iyi anlaslabilmesini teminen verilmektedir. 1) Sermaye Yeterlili*i Tabani : Seri:V, No:34 saydi Araci Kurumlann Sermayelerine ve Sermaye Yeteriiliijine tli;kin Esaslar Tebli i uyannca sermaye yetedili i tabani, ozsermayeden duran vadildar ve iliskili kii ve kurumlardan olan alacaklann indirilmesi suretiyle bulunan tutan ifade eder. Ayni Tebliijin 8 ind maddesi uyannca araa kurumlann sermaye yeterlilioi tabanlan ; sahip olduklan yetki belgelerine tekabul eden asgari Ozsermayeleri, risk kar;di*i toplaml ve dejerieme gononden Onceki son us ayda olu$an faaliyet giderleri kalemlerinin herhangi birinden az olamaz. 2) Asgarl Ozsermaye : Ozsermaye, Seri:V, No:34 sayili Tebliij uyannca, Odenmi; sermaye, emisyon primi, yeniden de erieme defer arb$ fonu, yasal yedelder, state yedekleri, Ozel yedelder, olaijanust(i yedekler, di*er yedekler ve net donem kan/zaran kalemleri toplamindan gegni; yillar zarannin du;ulmesi suretiyle hesaplanan tutan ifade tier. Asgari Ozsermaye yukumlui u*u, araa kurumlann sahip olduklan yetki belgelerine gore sahip olmak zorunda olduklan ozsermayenin asgari tutanni ifade tier. Andan tutar Seri:V, No:34 sayili Teblioin 7 ind maddesi uyannca her yll Kurul tarafindan belirlenir. Asgari Ozsermaye fazlasi ise, araa kurumun ozsermayesinin asgari Ozsermaye tutanni a;an krsminr ifade tier. 3) Gene[ Borclanma Srnrn: Seri :V, No:34 sayili Tebliij7n 9 uncu maddesi uyannca, araa kurumlann bilangida yer alan tum kiss ve uzun vadeli borglan toplami, sermaye yeterliliiji tabanlammn 15 kabni a;amaz. 4) Ukidite YUkumlul0*0: Seri :V, No:34 sayili Tebli}7n 10 uncu maddesi uyannca, arao kurumlar en az krsa vadeli borglan kadar donen varirk bulundurmak zoninda olup, likidite oranr donen varliklann kisa vadeli borglara bblunmesi suredyle elde edilir. Andan oran 1'den kusiik olamaz. 5) Asgari odenmi; Sennaye : Seri:V, No:34 sayih Tebli*ln 7 rid maddesi uyannca araa kurumlann asgari Ozsermaye tutannin en az %251 kadar Odenmi; veya gkanlmr; sennayeye sahip olmalan zorunlulu*unu ifade eder. METRO YATIR 4Merk$OF No:t, ZZ 2iISA u Tic.Sic. No: y an.coe.tr / Sh.13 Sermaye Yeterliligi Tablosu (2)

14 D.METRO YATIRIM MENKUL DECERLER A.4.'NIN HUKUKI VE MALI DURUMU ILE FAALIYETLERINE ILI$KIN OLARAK ACIKLANMASINI ISTEDICI DICER HUSUSLAR METRO YATIRIM laerk d ^: ^^- No:3589 mp dm nfo^ / Sh.14 Ek Aciklamalar

15 MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIMIZ DAHILINDE BU FORMDA YER ALAN BILGILERIN GER4;Ed E UYGUN OLDUaUNU VE FORMUN $IRKETIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CAR! DURUMUNU TAM VE DOGRU OLARAK YANSITTIGINI BEYAN EDERIZ. Yetkili Imzalar METRO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. Yonetim Kurulu Uyesi METRO YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$. Genel MiidUrii Ad. Soyadi KAAN $AHIN Ad. Soyadi SERHAN ICER Gorevi GENEL MUDUR Gorevi GENEL MUDUR YARDIMCISI imza imza Unvan GENEL MUDUR Unvan GENEL MUDUR YARDIMCISI Adres BUyUkdere Cd.No : 171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent/$i;Ii/ISTANBUL Adres BUyUkdere Cd.No:171 Metrocity A Blok K:17 1. Levent/$i;li/ISTANBUL / Sh.15 Beyan ve Imza

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 )

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 ) UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 ) UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI

Detaylı

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) (*) NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BU NUN İLAN TARİHİ İTİBARİ İLE NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ

Detaylı

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE IHRACAT KREDi BANKASI (TURK EXIMBANK) A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EXIMBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

09/10/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

09/10/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) zc JPMorgan Chase Bank N.A., Merkezi Columbus, Ohio - Istanbul TUrkiye $ubesi'nin 09/10/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) 3PMorgan Chase Bank N.A., Merkezi Columbus,

Detaylı

30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) AKTIF YATIRIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA AKTIF YATIRIM BANKASI A S FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI (TURK EXIMBANK) A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EXIMBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ALKHAIR CAPITAL MENKUL DE(ERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN D(1ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN D(1ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN D(1ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BAHAR MENKUL DEGERLER TIC.A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 06/07/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH

Detaylı

ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ACAR MENKUL DE(ERLER A.$ YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2016 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2016 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2016 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) METRO YATIRIM MENKUL DEdERLER A.4. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAYILGAN MENKUL DEaERLER TICARETI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI

Detaylı

PASHA YATIRIM BANKASI A.$. 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

PASHA YATIRIM BANKASI A.$. 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) PASHA YATIRIM BANKASI A.$. 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) PASHA YATIRIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARSHI itibari ILE

Detaylı

TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 29/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 29/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 29/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TACIRLER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI A.$.'NIN 31/03/2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

GSD YATIRIM BANKASI A.$.'NIN 31/03/2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$.'NIN 31/03/2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ilan TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

SARDIS MENKUL DE(ERLER A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

SARDIS MENKUL DE(ERLER A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SARDIS MENKUL DE(ERLER A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SARDIS MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI

Detaylı

CAMI$ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 07/05/ 2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

CAMI$ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 07/05/ 2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) CAMI$ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 07/05/ 2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) CAMI$ MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ARAP TURK SANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN FLAN TARIHf ITIBARI ILE

Detaylı

T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O.'NUN 31/01/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O.'NUN 31/01/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O.'NUN 31/01/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

INVEST-AZ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEOERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$. YdNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI TTIBARI ILE

Detaylı

30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) KATILIM BANKASI AS. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE KATILIM

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

OSMANLI MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) OSMANLI MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) OSMANLI MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI

Detaylı

BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NiN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NiN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NiN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

REFERANS MENKUL DEdERLER A.S.'NiN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

REFERANS MENKUL DEdERLER A.S.'NiN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) REFERANS MENKUL DEdERLER A.S.'NiN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) REFERANS MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

X TRADE BROKERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

X TRADE BROKERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) X TRADE BROKERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) X TRADE BROKERS MENKUL DEOERLER FORMUNUN A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

5EKERBANK T.A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

5EKERBANK T.A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) 5EKERBANK T.A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) $EKERBANK T.A.$. YONETiM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHi ITIBARI ILE $EKERBANK T.A.$.'NIN

Detaylı

ASYA YATIRIM MENKUL DEdaERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARINLI

ASYA YATIRIM MENKUL DEdaERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARINLI ASYA YATIRIM MENKUL DEdaERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARINLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ASYA YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) BAHAR MENKUL DEGERLER TIC.A., 4. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

ASYA YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ASYA YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ASYA YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ASYA YATIRIM MENKUL DSERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 02.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 02.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 02.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TEKSTIL YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.'NIN 25/06/2015 TARIHLII ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. 'YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

TURKIYE HALK BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE HALK BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE HALK BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURIQYE HALK BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

EURO FINANS MENKUL DE (`,ERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

EURO FINANS MENKUL DE (`,ERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) EURO FINANS MENKUL DE (`,ERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) EURO FINANS MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INFO YATIRIM A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INFO YATIRIM A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE INFO YATIRIM

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN 31/03 / 2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN 31/03 / 2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN 31/03 / 2010 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEOERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

$EKER YATIRIM MENKUL DE(`,ERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

$EKER YATIRIM MENKUL DE(`,ERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) $EKER YATIRIM MENKUL DE(`,ERLER A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) $EKER YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

GLOBAL MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI

GLOBAL MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI GLOBAL MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DOGRULUGUNDAN ARACI KURUM YONETIM KURULU

Detaylı

30/09/ 2017 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

30/09/ 2017 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) SOCIETE GENERALE (SA) PARIS, MERKEZI FRANSA,ISTANBUL TURKIYE MERKEZ $UBESI'NIN 30/09/ 2017 TARIHLI BANKALARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) SOCIETE GENERALE (SA) PARIS, MERKEZI FRANSA,

Detaylı

ULUKARTAL KAPITAL MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 15 / 01 / 2015 TARIHLI

ULUKARTAL KAPITAL MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 15 / 01 / 2015 TARIHLI ULUKARTAL KAPITAL MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 15 / 01 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ULUKARTAL KAPITAL MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

PASHA YATIRIM BANKASI A.$.

PASHA YATIRIM BANKASI A.$. PASHA YATIRIM BANKASI A.$. 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) PASHA YATIRIM BANKASI AS. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI itibari ILE PASHA

Detaylı

CM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

CM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) CM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) CM MENKUL DEGERLER A.S. YdNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

RABOBANK A.S.'NIN 11/01/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DI)ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

RABOBANK A.S.'NIN 11/01/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DI)ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) RABOBANK A.S.'NIN 11/01/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DI)ZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) RABOBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ttibari ILE RABOBANK A.$.'NIN SERMAYE

Detaylı

$EKERBANK T.A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

$EKERBANK T.A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) $EKERBANK T.A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) $EKERBANK T.A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI 1TIBARI ILE $EKERBANK T.A.$.'NIN

Detaylı

EURO FINANS MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

EURO FINANS MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) EURO FINANS MENKUL DES`ERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) EURO FiNANS MENKUL DEaERLER A.$. YONETiM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

OYAK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) OYAK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) OYAK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) CITIBANK A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) CITIBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ILE CITIBANK A.$.'N!N SERMAYE

Detaylı

KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$.'NIN 17/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$.'NIN 17/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$.'NIN 17/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEdsERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEdsERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEdsERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU

Detaylı

02.06.2016 / Sh.1 Taahhut

02.06.2016 / Sh.1 Taahhut YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 31/03/2016 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 ) YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER. A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

BGC PARTNERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 23/01/ 2016 TARIHLI

BGC PARTNERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 23/01/ 2016 TARIHLI BGC PARTNERS MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 23/01/ 2016 TARIHLI 1 RACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BGC PARTNERS MENKUL DEaERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T.C. ZIRAAT BANKASI A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T.C. ZIRAAT BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'NUN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) T. VAKIFLAR BANKASI T. A.O. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

BURGAN YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BURGAN YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BURGAN YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) ARAP TURK BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI!LE ARAP

Detaylı

ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30.09.2015 ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEOERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

TAIB YATIRIMBANK A.$.'NIN 31/12/2014 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TAIB YATIRIMBANK A.$.'NIN 31/12/2014 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TAIB YATIRIMBANK A.$.'NIN 31/12/2014 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TATS YATIRIMBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHi ITIBARI ALE TAIB

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN 30.09.2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN 30.09.2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN 30.09.2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

TURK EKONOMI BANKASI A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURK EKONOMI BANKASI A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EKONOMI BANKASI A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EKONOMI BANKASI A.S. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ilan TARIHI ITIBARI

Detaylı

ANADOLUBANK A.$.'NIN 31/03/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

ANADOLUBANK A.$.'NIN 31/03/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ANADOLUBANK A.$.'NIN 31/03/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ANADOLUBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE ANADOLUBANK A.$.'NIN

Detaylı

DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) YbN ETiM KURULU BU AYDINLATMA U F ORMUNUN LAN TARIHIITIBARI E LEDU YAMENKULDSER ERA.$.'NINFORM

Detaylı

30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SANKO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SANKO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

HEDEF MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/2009 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

HEDEF MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/2009 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) HEDEF MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/2009 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) HEDEF MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARiHi

Detaylı

PRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI

PRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI PRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/12/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) PRIM MENKUL DEGERLER A..$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI I

Detaylı

BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BA$KENT MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN I LAN TARIHI

Detaylı

DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ALE DEUTSCHE BANK

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.$.'NIN 02/10/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

ALTERNATIFBANK A.$.'NIN 02/10/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) 'NIN 02/10/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) YONETiM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI ATIBARI ile 'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ile SINIRLI

Detaylı

TAKSIM YATIRIM A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI

TAKSIM YATIRIM A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI TAKSIM YATIRIM A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) TAKSIM YATIRIM A.S. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI MBARI ILE TAKSIM

Detaylı

DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 31 / 12 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 31 / 12 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 31 / 12 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) BANKPOZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 17/07/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 17/07/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$.'NIN 17/07/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ilan TARIHI

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$.' NIN 30.09.2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) GSD YATIRIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ltibari ILE

Detaylı

ING BANK A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

ING BANK A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ING BANK A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ING BANK A.$. YUNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI ITIBARI ALE ING BANK A.!$.'NIN

Detaylı

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.5.'NIN 30/09/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.5.'NIN 30/09/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.5.'NIN 30/09/2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

20/10/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

20/10/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TASFIYE HALINDE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 20/10/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TASFIYE HALINDE THE ROYAL BANK

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU WWW.referansmenkul.com.tr www.primetrade.com.tr Referans Menkul Değerler AŞ. Tescilli Markası İÇİNDEKİLER: A-

Detaylı

YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/09/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 30/09/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 30/09/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.'NIN 30/09/2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2015 TARIHLI

YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2015 TARIHLI YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31/03/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) YAPI KREDI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.!. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

WESTLB AG MERKEZI DUSSELDORF ISTANBUL MERKEZ SUBESI'NIN 30/06/ 2012 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

WESTLB AG MERKEZI DUSSELDORF ISTANBUL MERKEZ SUBESI'NIN 30/06/ 2012 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) WESTLB AG MERKEZI DUSSELDORF ISTANBUL MERKEZ SUBESI'NIN 30/06/ 2012 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) WESTLB AG MERKEZI DUSSELDORFISTANBUL MERKEZ $UBESI YUNETIM KURULU

Detaylı

ULUS MENKUL DEdERLER A.4.'NIN 06/03/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ULUS MENKUL DEdERLER A.4.'NIN 06/03/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ULUS MENKUL DEdERLER A.4.'NIN 06/03/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ULUS MENKUL DEGERLER A.$. YONETiM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ilan TARIHI ITIBARI

Detaylı

TEKSTIL BANKASI A.$.'NIN

TEKSTIL BANKASI A.$.'NIN 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ILE TEKSTiL BANKASI A.$.'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI

Detaylı

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) T.C. ZIRAAT BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

RABOBANK A.S.'NIN 02/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

RABOBANK A.S.'NIN 02/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) RABOBANK A.S.'NIN 02/12/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) RABOBANK A.S. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE RABOBANK A.$.'NIN SERMAYE

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TURKIYE HALK BANKASI A.$.' NIN 30/09/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE HALK BANKASI A.$.' NIN 30/09/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE HALK BANKASI A.$.' NIN 30/09/ 2017 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE HALK BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

TURKISH BANK A.$.' NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

TURKISH BANK A.$.' NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) TURKISH BANK A.$.' NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) TURKISH BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN FLAN TARIHI ITIBARI tle TURKISH BANK

Detaylı

FiNANS YATIRIM MENKUL DEZ ERLER A.S.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI

FiNANS YATIRIM MENKUL DEZ ERLER A.S.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI FiNANS YATIRIM MENKUL DEZ ERLER A.S.'NIN 31/12/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) FINANS YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$. YONETiM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA TURKIYE is BANKASI FORMUNUN ilan TARIHI ITIBARI ILE TURKIYE

A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA TURKIYE is BANKASI FORMUNUN ilan TARIHI ITIBARI ILE TURKIYE N TURKIYE i$ BANKASI A.$.'NIN 30/09/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA TURKIYE is BANKASI FORMUNUN ilan TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEdERLER A.$. YONETfM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

TICARET MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31.12.2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

TICARET MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31.12.2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TICARET MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 31.12.2014 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TICARET MENKUL DEOERLER A.S. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 07/10/ 2016 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH

Detaylı