TÜRKLERİN ALMANYA YA UYUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKLERİN ALMANYA YA UYUMU"

Transkript

1 T.C. Berlin Büyükelçiliği Yayõn No.:1 TÜRKLERİN ALMANYA YA UYUMU Bazõ Klişeler ve Araştõrma Sonuçlarõ Kasõm

2 1. Giriş Türklerin Alman toplumuna uyumuyla ilgili olarak Alman kamuoyunda doğru olduğu varsayõlan bazõ söylemler mevcuttur. Bunlar Türklerin uyumuyla ilgili konuşma, toplantõ, tartõşma ve haberlerde sõk sõk dile getirilmekte, Almanya daki Türklere yönelik birçok yaklaşõm bunlarõn üzerine kurulmaktadõr. Bu çalõşmada klişe olarak adlandõrdõğõmõz bu söylemlerin bazõlarõnõn nisbeten gerçeklere uymasõna karşõn, birçoğu genellikle eski gözlem ve saptamalara dayalõ olup, bugünkü gerçek durumu yansõtmamaktadõr. Bu çalõşma, Almanya daki Türklerin entegrasyonuna ilişkin olarak son dönemlerde Alman kurum ve kuruluşlarõ tarafõndan yayõnlanmõş olan bazõ araştõrma sonuçlarõndan ve istatistiki verilerden derlenmiştir. Bunlardan alõnan rakamlar,tablo ve üç boyutlu grafik haline getirilmiş, böylelikle veri ve rakamlarõn daha göze çarpõcõ bir biçimde sunulmasõ hedeflenmiştir. Çalõşmada özellikle Almanya daki Türkler hakkõnda Alman kamuoyunda genel kabul gören bazõ klişelere ilişkin verilerin yansõtõlmasõna özen gösterilmiştir. Burada belirtilmesi gereken bir diğer husus, sosyal bilimler alanõndaki her türlü veri ve araştõrmalar gibi, istatistiki verilerin de her zaman gerçeğin tamamõnõ ayrõntõlarõyla gösteremeyeceğidir. Bununla birlikte, istatistiki veriler ve kamuoyu araştõrmalarõ bilimsel yöntemlerle hazõrlanõr ve doğru bir biçimde yorumlanõrsa, toplum veya toplumun bir kesimi hakkõnda gerçeğe yakõn bir görüntü sağlanmasõna ve var olan eğilimlerin doğru bir biçimde saptanmasõna imkan verebilirler. Bu çalõşma, bu düşünceler õşõğõnda hazõrlanmõştõr. Çalõşmada yer verdiğimiz tablo ve grafiklerden de görüleceği gibi, bugün Almanya da Türklerin uyumuyla ilgili olarak dile getirilen pek çok husus, (geçmişte bunlarõn geçerlilik taşõyõp taşõmadõklarõ ayrõ bir konudur) günümüzde artõk büyük ölçüde geçerli değildir. Bu bağlamda, örneğin Türklerin büyük çoğunluğunun Almanca bilmediği, Alman arkadaşlara sahip olmadõğõ, sadece Türk gazetelerini okuduklarõ, en fazla Türk televizyon kanallarõnõ izledikleri gibi klişelerin gerçek durumu yansõtmadõklarõ görülmektedir. Öte yandan, istatistiklerde yaş gruplarõna bakõldõğõnda, bir vakitler geçerli olan klişelerden geriye gidişin mevcudiyeti, yani diğer bir ifadeyle genç nesiller arasõnda uyumun olumlu yönde gelişmekte olduğu çok açõk bir şekilde görülmektedir. Elbette araştõrmalarla bunlara bağlõ istatistiklerin bu konularda daha geniş kapsamlõ ve daha global alanlarõ içeren yenileriyle desteklenmesi mümkündür. Çalõşma bir defalõk ve nihai bir nitelik taşõmamaktadõr. Almanya da yaşayan Türklerle ilgili yeni istatistik ve rakamlar yayõnlandõkça genişletilmesi ve güncelleştirilmesi öngörülmektedir. Bu çalõşmanõn hazõrlanmasõndaki amaç uyum konusunda herhangi bir polemik açmak değil, bu alandaki doğrularla yanlõşlarõ belirleyip, Türk ve Alman taraflarõnõn ortak enerji, kaynak ve zamanlarõnõ gerçekten mevcut olan sorunlar üzerine yoğunlaştõrarak uyumun eksiklerinin bir an önce giderilmesi yolunda yapõcõ bir işbirliği geliştirmelerini sağlamaktõr. 2

3 2. Çalõşmada yararlanõlan kaynaklar Federal Hükümet Basõn ve Enformasyon Dairesi: Almanya daki Türk Toplumunun Entegrasyonu ve Medya Kullanõmõ. Potsdam 2001 Nürnberg merkezli GfK Televizyon Araştõrmalarõ Şirketi nce gerçekleştirilen çalõşmayõ Berlin Hür Üniversitesi nden Prof. Dr. Hans Jürgen Weiss ve Dr. Joachim Trebbe yönetmişlerdir yõlõ sonbahar aylarõnda yapõlan çalõşmanõn sonuç raporu 2001 yõlõnda yayõmlanmõştõr. Çalõşmaya 14 ve daha büyük yaştaki toplam 1842 Türk dahil edilmiştir. Çalõşma Almanya da yaşayan Türkler açõsõndan temsili özellik taşõmaktadõr. Bazõ Türkçe listelerin de kullanõldõğõ Almanca yapõlan yüzyüze anketlerin sadece % 15 inde ev halkõndan bir tercüman õn yardõmõna ihtiyaç duyulmuştur. Berlin Senatosu Yabancõlar Sorumlusu: Türk Berlinlilerin Yaşantõlarõna İlişkin Temsili Anket. Berlin 2002 Berlin Eyaleti Yabancõlar Sorumlusu tarafõndan Trend Piyasa, Medya ve Sosyal Araştõrma Şirketi ne yaptõrõlan çalõşmanõn sonuçlarõ 15 Ocak 2002 tarihinde bir basõn toplantõsõyla kamuoyuna açõklanmõştõr. Anket 2001 yõlõ Kasõm ve Aralõk aylarõnda yapõlmõştõr. Ankete Berlin de ikamet eden 18 yaşõn üstündeki Türk katõlmõştõr. Ankete katõlanlarõn tesadüf yöntemiyle, Berlin in değişik semtlerinde ikamet edenler arasõndan, her bir semtte oturan Türk sayõsõna orantõlõ olarak seçilmesine dikkat edilmiştir. Anket sonuçlarõ kõsmen 1993 ve 1999 yõllarõnda yapõlmõş olan, aynõ içerikli anketlerin sonuçlarõyla karşõlaştõrmalõ olarak yayõmlanmõştõr. Bu sonuçlar, kamuoyunda ilgi uyandõrmõş ve birçok gazetede yer almõştõr. Federal Yabancõlar Sorumlusu: Yabancõlarõn Durumuna İlişkin Veri ve Gerçekler. Berlin Baskõsõ 2002 yõlõ Şubat ayõnda yayõmlanan çalõşma, Federal İstatistik Dairesi, Federal İçişleri Bakanlõğõ, Federal Çalõşma Dairesi, Federal Eğitim ve Araştõrma Bakanlõğõ ve benzeri diğer Alman kurumlarõnõn resmi veri bankalarõna ve istatistiklerine dayanõlarak hazõrlanmaktadõr. Çalõşma, genel içeriği itibariyle istatistiki bir veri derlemesi niteliğindedir. Hans Merkens v.d.: Berlin de Yaşayan Türk Gençleri Arasõnda Bireyleşme ve Sosyal Kimlik Araştõrmasõ. Berlin 2001 Volkswagen Vakfõ nõn desteğiyle Berlin Hür Üniversitesi Genel Pedagoji Enstitüsü nde Öğretim Üyesi Prof. Hans Merkens ile yardõmcõlarõnca gerçekleştirilen ve iki yõl süren çalõşmanõn sonuç raporu 2001 yõlõ Mart ayõnda yayõmlanmõştõr. Çalõşmaya dört orta öğrenim okul türünde, toplam 23 okulda, 299 Türk öğrenci, bunlarõn öğretmenleri, ebeveynleri ve 467 Alman öğrenci katõlmõş, çalõşmada sosyogram, Türk öğrencileri için anket, Alman arkadaşlarõ için anket, öğretmenleri için anket ve ebeveynleri için anket şeklinde beş değişik araç kullanõlmõştõr. 3

4 Aşağõ Saksonya Eyaleti Yabancõlar Sorumlusu: Alman Vatandaşlõğõna Geçiş Niyetleri ve Buna Engeller Bremen, Hamburg, Aşağõ Saksonya yõlõ Aralõk ayõ ve 2001 yõlõ Ocak ayõnda Aşağõ Saksonya Eyaleti Yabancõlar Sorumlusu nun görevlendirmesi ve Hamburg Eyaleti Senatosu Yabancõlar Sorumlusu nun desteğiyle Mesleki Eğitimi Destekleme Cemiyeti tarafõndan yürütülen çalõşmada Türkiye, eski Yugoslavya, Rusya, İtalya, Ukrayna ve İran kökenli yabancõyla anket yapõlmõştõr. Bunlarõn yaklaşõk 300 ü Türktür. Ankete katõlan gruplar Hamburg ve Bremen için temsili, Aşağõ Saksonya için ise kõsmen temsili özellik taşõmaktadõr. Anketler telefon vasõtasõyla yapõlmõştõr. Anket katalogu, Essen de yerleşik Türkiye Araştõrmalar Merkezi tarafõndan daha önce yürütülmüş olan bir çalõşmadan yararlanõlarak hazõrlanmõştõr. Federal İçişleri Bakanlõğõ: Polis Suç İstatistikleri. Berlin 2001 Federal İçişleri Bakanlõğõ tarafõndan her yõl Mayõs ayõnda iki yõl öncesine ait rakamlar yayõmlanmaktadõr. Bu istatistiklerde milliyete göre bazõ sayõlara da yer verilmektedir. 4

5 Klişe: Türkler in Almanya da yabancõ ( Ausländer ) şeklinde isimlendirilmeleri olağandõr. Gerçek: Düşündürücü... Almanya da bulunan Türk vatandaşlarõnõn üçte birinden fazlasõ bu ülkede doğmuştur tarihi itibariyle, Almanya daki Türk vatandaşõ sayõsõ: Bunlar arasõndaki Almanya doğumlularõn sayõsõ: Oranõ: % 37,36 Kaynak: Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen: Daten und Fakten zur Ausländersituation. 20. Auflage. Februar 2002 (Federal Yabancõlarõ Sorumlusu: Yabancõlarõn Durumuna İlişkin Veri ve Gerçekler. 20. Baskõ. Şubat 2002) 5

6 6

7 Klişe: Türkler in Almanya da yabancõ ( Ausländer ) şeklinde isimlendirilmeleri olağandõr. Gerçek: Düşündürücü... Türklerin % 51,7 si 15 yõldan, % 42,9 u 20 yõldan, % 27 si 25 yõldan, % 10 a yakõnõ da 30 yõldan fazla bir süredir Almanya da yaşamakta, çalõşmakta, vergi ödemektedir. Ayrõca, Almanya daki Türklerin % 37 den fazlasõnõn burada doğduğunu unutmamak gerekir. 1 yõla kadar Almanya daki Türk vatandaşlarõnõn ikamet süreleri 1-4 yõl 4-6 yõl 6-8 yõl 8-10 yõl yõl yõl yõl yõl X000 33,1 187,1 149,1 138,4 151,5 308,5 174,9 318,7 348,7 189,0 % 1,6 9,3 7,5 6,9 7,6 15,4 8,8 15,9 17,5 9, ,9 51, Kaynak: Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen: Daten und Fakten zur Ausländersituation. 20. Auflage. Februar 2002 (Federal Yabancõlarõ Sorumlusu: Yabancõlarõn Durumuna İlişkin Veri ve Gerçekler. 20. Baskõ. Şubat 2002) 7

8 8

9 Klişe: Türkler Almanya da misafir işçidir. Her misafir gibi, Almanya da sürekli kalõcõ değildirler. Gerçek: Doğru değildir. Alman vatandaşlõğõna geçen Türklerin toplam sayõsõ 2000 yõlõ sonu itibariyle tür. Yõlda 80 ila 100 bin Türk Alman vatandaşlõğõna geçmektedir. Bu da Türklerin Almanya da kalõcõ olduğunu göstermektedir. Alman vatandaşlõğõna geçen Türkler Yõl Sayõ Toplam Kaynak: Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen: Daten und Fakten zur Ausländersituation. 20. Auflage. Februar 2002 (Federal Yabancõlarõ Sorumlusu: Yabancõlarõn Durumuna İlişkin Veri ve Gerçekler. 20. Baskõ. Şubat 2002) 9

10 10

11 Klişe: Türkler günlük yaşamda yalnõzca Türkçe konuşmaktadõrlar. Gerçek: Bu, Türk toplumunun yalnõzca % 9 u için geçerlidir. Bu oran daha genç kuşaklar arasõnda çok daha düşüktür. Günlük yaşamda yalnõzca Almanca, ağõrlõklõ olarak Almanca ve hem Türkçe hem Almanca kullananlarõn oranõ yaş grubunda %87, yaş grubunda % 75, yaş grubunda % 67 dir. Bu da genç nesiller arasõnda uyum açõsõndan önemli bir gelişme sağlandõğõnõ göstermektedir. Günlük İletişimde Kullanõlan Diller/Yaş Gruplarõ (Yüzde olarak) Günlük yaşamda Toplam kullanõlan dil yaş yaş yaş yaş yaş yaş n¹=239 n= 545 n=413 n=209 n=263 n=92 n=1761 Yalnõzca Türkçe Genellikle Türkçe Hem Türkçe, hem Almanca Genellikle Almanca Yalnõzca Almanca Toplam (1) Anket yapõlanlarõn sayõsõ Kaynak: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: "Mediennutzung und Integration der türkischen Bevölkerung in Deutschland". Potsdam, 2001 (Federal Hükümet Basõn ve Enformasyon Dairesi: Almanya daki Türk Toplumunun Entegrasyonu ve Medya Kullanõmõ, Potsdam, 2001) 11

12 12

13 Klişe: Türklerin Almanca seviyeleri düşüktür. Gerçek: Bu, Türk toplumunun yalnõzca %13 ü için geçerlidir. Bu oran daha genç kuşaklar arasõnda daha da düşüktür. Buna karşõn, anket yapõlan Türklerin % 34 ü çok iyi, % 30 u ise iyi derecede Almanca bildiğini, toplam % 87 oranõnda büyük bir çoğunluk ise en az yeterli düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu belirtmektedir. Bu şahõslarla anket yapan anketörlerin görüşleri de benzer niteliktedir. Almanca seviyesi/yaş gruplarõ (Yüzde olarak) Almanca seviyesi Toplam yaş yaş yaş yaş yaş yaş n=239 n= 545 n=413 n=209 n=263 n=92 n=1761 Çok iyi İyi Yeterli Düşük Çok düşük Toplam (1) Anket yapõlanlarõn sayõsõ Kaynak: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: "Mediennutzung und Integration der türkischen Bevölkerung in Deutschland". Potsdam, 2001 (Federal Hükümet Basõn ve Enformasyon Dairesi: Almanya daki Türk Toplumunun Entegrasyonu ve Medya Kullanõmõ, Potsdam, 2001) 13

14 14

15 Klişe: Türkler Almanca bilmemektedir. Gerçek: Sadece kõsmen doğrudur. Berlin de yaşayan Türklerin sadece % 23 ü, kendileriyle görüşen anketörlerce yetersiz dil bilgisine sahip olarak değerlendirilmiştir. Berlinli Türklerin % 77 si, iyi veya orta derecede Almanca bilmektedir (Tablo 1). Tablo 1: Almanca Dil Bilgisi (Anketör görüşü*) iyi orta kötü 2001 (%) * Almanca yõ yeterli derecede konuşamayanlarla Türkçe bilen anketörler yardõmõyla görüşülmüştür. Almanya genelinde yapõlan bir diğer çalõşmaya göre ise, Türklerin % 87 si en az orta düzeyde, % 63 ü iyi düzeyde Almanca bilmektedir. Tablo 2: Almanca Dil Bilgisi (Anketör görüşü) iyi orta Kötü Bilgi yok Kaynak: 1. Die Ausländerbeauftragte des Senates von Berlin: Repräsentativumfrage zur Lebenssituation türkischer Berlinerinnen und Berliner. Pressemitteilung vom (Berlin Senatosu Yabancõlar Sorumlusu: Türk Berlinlilerin Yaşantõlarõna İlişkin Temsili Anket tarihli Basõn Açõklamasõ.) 2. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: "Mediennutzung und Integration der türkischen Bevölkerung in Deutschland". Potsdam, 2001 (Federal Hükümet Basõn ve Enformasyon Dairesi: Almanya daki Türk Toplumunun Entegrasyonu ve Medya Kullanõmõ, Potsdam, 2001) 15

16 16

17 17

18 Klişe: Türkler Almanca öğrenmek istememektedir. Gerçek: Bu, doğru değildir. Berlin de yaşayan Türklerin sadece % 3 ü, örneğin aile birleşimi yoluyla Almanya ya gelecek yakõnlarõna entegrasyon ve Almanca kursu imkanõ sağlanmasõna karşõdõr. Ankete katõlanlarõn % 95 i bu kurslar hakkõnda olumlu görüşe sahiptir. Almanca Dil ve Entegrasyon Kurslarõ evet hayõr Bilmiyorum 2001 (%) (%) Kaynak: Die Ausländerbeauftragte des Senates von Berlin: Repräsentativumfrage zur Lebenssituation türkischer Berlinerinnen und Berliner. Pressemitteilung vom (Berlin Senatosu Yabancõlar Sorumlusu: Türk Berlinlilerin Yaşantõlarõna İlişkin Temsili Anket tarihli Basõn Açõklamasõ.) 18

19 19

20 Klişe: Türkler sadece Türk medyasõndan yararlanmaktadõr. Gerçek: Bu doğru değildir. Türkler hem Türk hem Alman medyasõndan neredeyse eşit bir biçimde yararlanmaktadõr. Soru: Bilgilenmek için hangi kaynaklardan yararlanõrsõnõz. Türkçe TV (Berlin) Almanca TV Türkçe Gazete Almanca Gazete Türkçe Radyo Almanca Radyo Arkadaş çevresi v.b. % Kaynak: Die Ausländerbeauftragte des Senates von Berlin: Repräsentativumfrage zur Lebenssituation türkischer Berlinerinnen und Berliner. Pressemitteilung vom (Berlin Senatosu Yabancõlar Sorumlusu: Türk Berlinlilerin Yaşantõlarõna İlişkin Temsili Anket tarihli Basõn Açõklamasõ.) 20

21 21

22 Klişe: Türkler, yalnõzca Türk televizyonu seyretmektedirler. Gerçek: Bu saptama, Türk toplumunun yalnõzca %18 i için geçerlidir. Bu oran daha genç kuşaklar arasõnda daha da düşüktür. Türklerin % 70 i (% 30 u münhasõran) Alman kanallarõnõ izlemektedir. Türk gençlerinin hemen hemen yarõsõ yalnõzca Alman televizyonlarõnõ seyretmektedirler. Almanca ve Türkçe televizyon programlarõnõ seyretme oranõ/yaş gruplarõ (Sürekli televizyon izleyicileri¹¹, Yüzde olarak) Seyredilen Toplam televizyon yaş yaş yaş yaş yaş yaş programlarõ n¹=239 n= 545 n=413 n=209 n=263 n=92 n=1761 Yalnõzca Türkçe televizyon programlarõ Almanca ve Türkçe televizyon programlarõ Yalnõzca Almanca televizyon programlarõ Hiç televizyon seyretmeyenler Toplam (1)Ankete katõlanlarõn sayõsõ (11) Hafta ortalamasõnda en az dört gün televizyon seyredenler Kaynak: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: "Mediennutzung und Integration der türkischen Bevölkerung in Deutschland". Potsdam, 2001 (Federal Hükümet Basõn ve Enformasyon Dairesi: Almanya daki Türk Toplumunun Entegrasyonu ve Medya Kullanõmõ, Potsdam, 2001) 22

23 23

24 Klişe: Türkler genellikle Türk televizyon kanallarõnõ seyretmektedirler. Gerçek: RTL (% 54) ve PRO 7(% 41) en çok seyredilen televizyon kanallarõdõr. TRT- INT % 34 lük bir oranla, tercih sõralamasõnda üçüncü yeri işgal etmektedir. En sõk seyredilen televizyon programlarõ (Yüzde olarak) Sõra Almanca televizyon Türkçe televizyon Seyretme kanallarõ kanallarõ oranõ¹ 1 RTL 54 2 ProSieben 41 3 TRT-INT 34 4 SAT ATV-INT 30 6 Show TV 30 7 Kanal D 26 8 ARD/Das Erste 24 9 RTL ZDF Interstar TGRT 13 (1) Kişi başõna max. 2x3 televizyon kanalõ ismi verilmiştir. Kaynak: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: "Mediennutzung und Integration der türkischen Bevölkerung in Deutschland". Potsdam, 2001 (Federal Hükümet Basõn ve Enformasyon Dairesi: Almanya daki Türk Toplumunun Entegrasyonu ve Medya Kullanõmõ, Potsdam, 2001) 24

25 25

26 Klişe: Türkler yalnõzca Türk gazetelerini okumaktadõr. Gerçek: Bu, doğru değildir. Ankete katõlan Türklerin yalnõzca % 17 si sadece Türk gazetelerini okumaktadõr. Diğer % 29 ise Almanca gazete okumaktadõr. Hiç gazete okumayanlarõn oranõ ise şaşõrtõcõ derecede yüksektir. (%54) Almanca ve Türkçe Gazete Okuyanlar/Yaş gruplarõ (Sürekli gazete okuyucularõ¹¹, Yüzde olarak) Okunan günlük Toplam Gazeteler yaş yaş yaş yaş yaş yaş n¹= 239 n= 545 n=413 n=209 n=263 n=92 n=1761 Yalnõzca Türkçe gazete okuyanlar Türkçe ve Almanca Gazete okuyanlar Yalnõzca Almanca gazete okuyanlar Hiç gazete okumayanlar Toplam (1)Ankete katõlanlarõn sayõsõ (11)Hafta ortalamasõnda en az dört gün gazete okuyanlar Kaynak: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: "Mediennutzung und Integration der türkischen Bevölkerung in Deutschland". Potsdam, 2001 (Federal Hükümet Basõn ve Enformasyon Dairesi: Almanya daki Türk Toplumunun Entegrasyonu ve Medya Kullanõmõ, Potsdam, 2001) 26

27 27

28 Klişe: Türkler Alman vatandaşlõğõ istememektedir. Gerçek: Kõsmen doğrudur. Berlin de yaşayan Türklerin sadece % 35 i Alman vatandaşlõğõna geçme başvurusu yapmak istemediğini beyan etmektedir. % 21 zaten Alman vatandaşõdõr. % 43 ya vatandaşlõk başvurusunda bulunmuş, ya da bulunmak üzeredir. Alman Vatandaşlõğõ Soru: Alman vatandaşlõğõnõ almayõ düşünür müsünüz? Zaten Alman vatandaşõyõm: % 21 Vatandaşlõk başvurusunda bulundum: % 15 Yakõnda Vatandaşlõk başvurusunda bulunacağõm: % 28 Hayõr, başvuruda bulunmayacağõm: % 35 Kaynak: Die Ausländerbeauftragte des Senates von Berlin: Repräsentativumfrage zur Lebenssituation türkischer Berlinerinnen und Berliner. Pressemitteilung vom (Berlin Senatosu Yabancõlar Sorumlusu: Türk Berlinlilerin Yaşantõlarõna İlişkin Temsili Anket tarihli Basõn Açõklamasõ.) 28

29 29

30 Klişe: Türkler, Alman vatandaşlõğõnõ almak istememektedirler. Gerçek: Kõsmen doğrudur. Aşağõ Saksonya Eyaleti nde yapõlan bir ankete katõlan Türklerin %13 ü halihazõrda Alman vatandaşlõğõna geçiş başvurusunda bulunmuş olup, %31 i Alman vatandaşlõğõna geçmek niyetindedir. % 9 ise bu konuda belki cevabõnõ vermiştir. Olumlu yanõtlarõn toplamõ %53 tür. Alman Vatandaşlõğõna Geçiş Niyeti (Yüzde olarak) Başvuruda bulundum: % 13 Başvuru yapmak istiyorum: % 31 Belki başvuruda bulunabilirim: % 9 Başvuruda bulunmak istemiyorum: % 44 Fikri yok: % 3 Kaynak: Ausländerbeauftragte des Landes Niedersachsen: Einbürgerungsabsichten Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage Einbürgerungshemmnissen in Bremen, Hamburg und Niedersachsen. Dezember 2000-Januar 2001 (Aşağõ Saksonya Eyaleti Yabancõlar Sorumlusu tarafõndan yaptõrõlan, Alman vatandaşlõğõna geçiş niyetleri ve Bremen, Hamburg ve Aşağõ Saksonya da Alman vatandaşlõğõna geçiş engellerine ilişkin kamuoyu yoklamasõnõn sonuçlarõ, Aralõk 2000, Ocak

31 31

32 Klişe: Türkler okul bitirememekte, bu nedenle de meslek sahibi olamamaktadõr. Gerçek: Türkler arasõnda okul bitirmemiş olanlarõn sayõsõ nispeten yüksek ve elbette rahatsõz edicidir. Ancak yapõlan genelleme doğru değildir. Türklerin % 89 u okul bitirip diploma sahibi olmaktadõr. Diploma/Okul Bitirme İlkokul/ Ortaokul Lise/Orta Üniversite/ Diplomasõz* Temel eğt. öğretim Yüksekokul *Çalõşmada, halihazõrda öğrenci durumundakilerin hangi kategoriye dahil edildiği belirtilmediğinden, bu sayõnõn sadece okul bitiremeden okul çağõndan geçmiş olanlardan oluşup oluşmadõğõ bilinmemektedir. Kaynak: Die Ausländerbeauftragte des Senates von Berlin: Repräsentativumfrage zur Lebenssituation türkischer Berlinerinnen und Berliner. Pressemitteilung vom (Berlin Senatosu Yabancõlar Sorumlusu: Türk Berlinlilerin Yaşantõlarõna İlişkin Temsili Anket tarihli Basõn Açõklamasõ.) 32

33 33

34 Klişe: Türkler okul bitirememekte, bu nedenle de meslek sahibi olamamaktadõr. Gerçek: Bu sadece kõsmen doğrudur. Ankete katõlan Türklerin yalnõzca %12 si diplomasõzdõr. Bu oran, gençler arasõnda daha da düşüktür. (%6) Öğrenim görülen ülke/yaş gruplarõ (Yüzde olarak) Öğrenim görülen Toplam ülke yaş yaş yaş yaş yaş yaş n¹= 239 n= 545 n=413 n=209 n=263 n=92 n=1761 Öğrenimlerini Türkiye deki okullarda tamamlayanlar Öğrenimlerini Almanya daki okullarda tamamlayanlar Öğrenimlerini Almanya ve Türkiye deki okullarda tamamlayanlar Halen Almanya da öğrenim görenler Genel öğrenim görmeyenler Toplam (1) Ankete katõlanlarõn sayõsõ Kaynak: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: "Mediennutzung und Integration der türkischen Bevölkerung in Deutschland". Potsdam, 2001 (Federal Hükümet Basõn ve Enformasyon Dairesi: Almanya daki Türk Toplumunun Entegrasyonu ve Medya Kullanõmõ, Potsdam, 2001) 34

35 35

36 Klişe: Türk anne babalarõn çocuklarõnõn eğitimleri konusundaki beklentileri düşük olup, çocuklarõnõn bitireceği okul onlar için önemli değildir. Gerçek: Bu doğru değildir. Türk annelerin %52 sinden ve babalarõn %60 õndan fazlasõ çocuklarõnõn en azõndan bir lise diplomasõna veya yüksek okul diplomasõna sahip olmalarõnõ arzu etmektedirler. Çocuklarõn dörtte üçünden fazlasõ ise en azõndan bir Ortaokul diplomasõna sahip olmayõ arzulamaktadõrlar. Anne ve babalarõn çocuklarõnõn almasõnõ istedikleri diplomalar Anne Baba I.ÖlçümDönemi II.Ölçüm Dönemi I.Ölçüm Dönemi II.Ölçüm Dönemi n % n % N % n % Farketmez 5 1,7 6 1,9 5 1,7 6 2 Temel Eğitim ,9 2 0,7 8 2,6 diplomasõ Ortaokul (Realschule) , , ,3 diplomasõ Lise (Gymnasium) , ,4 diplomasõ Üniversite diplomasõ 52 17, , , ,2 Bilmiyor 14 4,8 18 5,8 22 7,7 20 6,5 Toplam Türk gençlerin hedefledikleri diplomalar I.Ölçüm Dönemi II.Ölçüm Dönemi Arzulanan n % N % diplomalar Temel eğitim 7 2,4 7 2,2 diplomasõ Genişletilmiş Temel 9 3,1 29 9,2 eğitim diplomasõ Ortaokul , ,8 (Realschule) diplomasõ Lise (Gymnasium) , ,8 diplomasõ Toplam Kaynak: Hans Merkens et. al.: Individuation und soziale Identität bei türkischen Jugendlichen in Berlin. Berlin (Institut für Allgemeine Pädagogik der Freien Universität Berlin) (Hans Merkens v.d.: Berlin de Yaşayan Türk Gençleri Arasõnda Bireyleşme ve Sosyal Kimlik Araştõrmasõ. Berlin Berlin Hür Üniversitesi Genel Pedagoji Enstitüsü) 36

37 37

38 38

39 39

40 Klişe: Türk veliler erkek çocuklarõnõn eğitimine daha fazla önem verirler. Kõz çocuklarõnõn eğitimini önemsemezler. Gerçek: Bu, doğru değildir. Berlin de yapõlan ankete katõlan Türk velilerin sadece % 2 si erkek çocuklarõn eğitiminin daha önemli olduğunu, % 1 i ise kõz çocuklarõnõn eğitiminin daha önemli olduğunu düşünmektedir. Türk velilerin % 97 si erkek ve kõz çocuklarõ arasõnda fark bulunmadõğõnõ söylemektedir. Ayrõca istatistiklere göre, kõzlarõn oranõnõn erkeklere nazaran daha düşük olmasõna rağmen, ortaokul (Realschule) ve lise (Gymnasium) gibi daha üst düzey eğitim veren okullara giden Türk kõz öğrencilerin sayõsõnõn erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Kõz ve erkek çocuklarõn eğitimine verilen önem Soru: Bir kõzõnõz ve bir oğlunuz olduğunu varsayalõm. Aşağõdaki söylemlerden hangisini kabul edersiniz? Kõz çocuklar ve erkek çocuklar okul ve meslek eğitiminde eşit imkanlara sahip olmalõdõr: % 97 Erkek çocuğun eğitimi daha önemlidir: % 2 Kõz çocuğun eğitimi daha önemlidir: % 1 Kaynak: Die Ausländerbeauftragte des Senates von Berlin: Repräsentativumfrage zur Lebenssituation türkischer Berlinerinnen und Berliner. Pressemitteilung vom Berlin Senatosu Yabancõlar Sorumlusu: Türk Berlinlilerin Yaşantõlarõna İlişkin Temsili Anket tarihli Basõn Açõklamasõ. 40

41 2000/01 YILINDA İLK VE ORTA DERECELİ ALMAN OKULLARINA DEVAM EDEN TÜRK ÖĞRENCİLER Toplam Erkek Kadõn Okul Türü İlkokul Okul tipinden bağõmsõz yönlendirme dönemi Temel eğitim (Hauptschule) Ortaokul (Realschule) Lise (Gymnasium) Entegre Okul (Integrierte Gesamtschule) Özel Waldorf Okulu (Freie Waldorfschulen) Özel okul (Sonderschule) Temel eğitim akşam okulu (Abendhauptschule) Akşam ortaokulu (Abendrealschule) Akşam lisesi (Abendgymnasium) Kolej/Akşam lisesi (Kollegs) Kaynak: Statistisches Bundesamt, Arbeitstabelle zur Fachserie 11, Reihe 1, 2000/01 (Federal İstatistik Dairesi, 2000/01) 41

42 42

43 43

44 Klişe: Türk çocuklarõ Alman eğitim sisteminden yeterince yararlanamamaktadõr. Öğrenme zorluğu çeken çocuklara yönelik özel okullara (Sonderschule) giden Türk çocuklarõnõn oranõ yüksektir. Gerçek: Kõsmen doğrudur. Türk çocuklarõ arasõnda, diğer bazõ yabancõ kökenli çocuklarda da görüldüğü gibi, ortaokul ve liseye (Realschule ve Gymnasium) gidenlerin oranõ nispeten düşük, öğrenme zorluğu çeken çocuklarõn gittiği özel okullara gidenlerin oranõ da nispeten yüksektir. Almanya daki yabancõ öğrencilerin okul türlerine göre dağõlõmõ Tabiyet Toplam Okul öncesi eğitim İlkokul (Grundschule) Temel eğitim (Hauptschule) Özel Okul (Sonderschule) Sayõ % Sayõ % Sayõ % Sayõ % Türkiye , , , ,19 Yunanistan , , , ,9 İtalya , , , ,86 İspanya , , , ,46 Yugoslavya , , , ,06 Hõrvatistan , , , ,6 Bosna-H , , , ,7 Slovenya , , , ,15 Makedonya , , , ,1 Portekiz , , , ,15 Tabiyet Ortaokul (Realschule) Lise (Gymnasium) Diğer Sayõ % Sayõ % Sayõ % Türkiye , , ,62 Yunanistan , , ,5 İtalya , , ,8 İspanya , , ,84 Yugoslavya , , ,72 Hõrvatistan , , ,7 Bosna-H , , ,6 Slovenya , , ,8 Makedonya 383 7, , ,02 Portekiz , , ,6 Kaynak: Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen: Daten und Fakten zur Ausländersituation. 20. Auflage. Februar 2002 (Federal Yabancõlarõ Sorumlusu: Yabancõlarõn Durumuna İlişkin Veri ve Gerçekler. 20. Baskõ. 44

45 45

46 Klişe: Türk öğrenciler diploma alamamakta, üniversite ve yüksek okulda öğrenim hakkõ elde edememektedir. Türk gençleri ebeveynlerinden daha yüksek bir öğrenim seviyesine ulaşamamakta, hep aynõ mesleklerde kalmaktadõr. Gerçek: Halihazõrda Almanya da yetişmiş e yakõn Türk genci Alman üniversite ve yüksek okullarõnda okumaktadõr. Türkiye den gelen üniversite öğrencileriyle birlikte bu sayõ e yakõndõr. Bu, Alman üniversitelerinden her yõl Türk öğrencinin mezun olduğu anlamõna gelmektedir. Alman üniversitelerindeki Türk öğrenciler (1999/2000 kõş yarõyõlõ) Tüm bölümler Dil/Edebiyat /Kültür Hukuk/Eko/ Sosyal Matematik/ Fen bilimleri Mühendislik Tõp Ziraat/Orm./ Gõda Toplam Alm da yetişen Topl. Alm da Topl. Alm da Topl. Alm da Topl. Alm da Topl. Alm da Topl. Alm da Kaynak: Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen: Daten und Fakten zur Ausländersituation. 20. Auflage. Februar 2002 (Federal Yabancõlarõ Sorumlusu: Yabancõlarõn Durumuna İlişkin Veri ve Gerçekler. 20. Baskõ. Şubat 2002) 46

47 47

48 Klişe: Türkler arasõndaki işsizlik Almanya ortalamasõndan çok daha yüksektir. Gerçek: Türkler arasõndaki işsizlik oranõ Almanya ortalamasõndan daha yüksektir. Özellikle 1990 yõlõ sonrasõnda önemli ölçüde artmõş, on yõlda iki katõna çõkmõştõr. Ancak bu artõş, sadece Türkler için olmayõp, diğer yabancõlar açõsõndan da geçerlidir. Yunanlõlar ve İtalyanlar arasõndaki işsizlik oranlarõ da Almanya ortalamasõndan önemli ölçüde daha yüksektir. Yabancõlar arasõndaki işsizlik oranlarõnõn gelişimi (Batõ Almanya) Yõl Genel işsizlik Yabancõ genel Türkiye Yunanistan İtalya Portekiz İspanya Eski Yugoslav ,3 11,2 11,6 11,4 13,2 6,1 7,7 6, ,6 10,1 10,0 9,7 10,5 5,5 6,8 6, ,0 10,6 11,0 10,1 11,2 5,8 6,7 6, ,5 12,3 13,5 12,7 13,6 6,3 7,7 9, ,3 15,3 17,4 17,4 18,3 9,7 10,8 11, ,8 15,5 18,9 16,2 17,0 11,2 11,2 9, ,0 16,2 19,2 15,8 16,2 12,3 16,0 8, ,0 18,6 22,5 17,8 18,0 13,2 11,7 9, ,7 19,7 24,0 19,0 18,9 13,4 12,6 9, ,8 18,3 22,7 17,7 17,6 12,4 12,3 11, ,2 19,7 22,5 17,5 16,8 12,0 12,0 11, ,0 18,0 20,2 15,4 14,7 11,1 11,3 11,4 Kaynak: Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen: Daten und Fakten zur Ausländersituation. 20. Auflage. Februar 2002 (Federal Yabancõlarõ Sorumlusu: Yabancõlarõn Durumuna İlişkin Veri ve Gerçekler. 20. Baskõ. Şubat 2002) 48

49 49

50 Klişe: Türkler arasõndaki suç işleme oranõ Almanya ortalamasõndan yüksektir. Gerçek: Doğruluk payõ bulunmakla beraber, her bin kişilik nüfusa düşen suç sayõsõ bakõmõndan, Türklerin işlediği suç sayõlarõ, Almanya da bulunan yabancõlarõn genel ortalamasõndan daha düşüktür. Türklerin işledikleri suç sayõlarõnõ değerlendirirken dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus, bu sayõlara vize ve ikametle ilgili suçlarõn da dahil edilmiş olduğudur. Böylece, Alman vatandaşlarõ veya Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşlarõ açõsõndan işlenme olasõlõğõ düşük olan vize ve ikamet gibi konularla ilgili olarak Türk vatandaşlarõ tarafõndan işlenen suçlarõn da istatistiklerde dikkate alõnmasõ, bu verilerde Türklerin suç oranlarõnõn yüksek çõkmasõnda etkili olmaktadõr. Almanya daki yabancõlarõn suç işleme oranlarõ (Trafik suçlarõ hariç) Yõl Toplam Yabancõlarõn Yunanistan İtalya Eski Türkiye suç sayõsõ karõştõğõ Yugoslavya Yabancõlarõn Sayõsõ Toplam Yabancõ Yunanistan İtalya Eski Türkiye nüfus nüfus Yugoslavya kişiye düşen suç sayõsõ/milliyete göre* Almanya Yabancõ Yunanistan İtalya Eski Türkiye genel nüfus Yugoslavya ,64 21,41 8,39 13,12 39,97 17,14 *Hesaplama Büyükelçilik tarafõndan yapõlmõştõr. Kaynak: Bundesministerium des Innern: Polizeiliche Kriminalstatistik 1999 (Federal İçişleri Bakanlõğõ: Polis Suç İstatistikleri, 1999) 50

51 51

52 Klişe: Türkler diğer yabancõlardan daha fazla suça eğilimlidir. Gerçek: Bu saptama doğru değildir. Aşağõdaki tabloda da görüldüğü üzere, Türk zanlõ sayõsõnõn toplam yabancõ zanlõ sayõsõna oranõ, Almanya da ikamet eden Türklerin burada ikamet eden bütün yabancõlara oranõndan düşüktür. Bu da Türkler arasõndaki suç işleme oranõnõn birçok diğer yabancõ grubundan çok daha düşük olduğunu göstermektedir. Ayrõca, yabancõlarõn ikametine bağlõ suçlarõn örneğin AB ülkeleri vatandaşlarõ için suç niteliği taşõmadõğõ da unutulmamalõdõr. Almanya daki yabancõ tabiyetli zanlõlarõn dağõlõmõ (İkamet kanunlarõna muhalefet suçlarõ dahil) (1999) Tabiyeti Almanya daki toplam nüfusu Almanya daki yabancõlarõn toplam nüfusuna oranõ (%) Toplam zanlõ sayõsõ Yabancõlarõn işlediği suçlara oranõ (%) Suç %/Nüfus % ** Türkiye , ,4 0,728 Yugoslavya , ,0 1,600 Polonya , ,5 1,875 İtalya , ,5 0,535 Bosna-Hersek * 2,2* ,0 0,909 Romanya , ,8 1,500 Yunanistan , ,8 0,360 İran , ,7 1,062 Hõrvatistan , ,7 0,586 Vietnam , ,6 1,333 Lübnan * 0,7* ,5 2,142 Fas , ,4 1,272 Afganistan * 1,0* ,4 1,400 Avusturya , ,0 0,400 *2000 yõlõ sonu itibariyle geçerli veriler. ** Hesaplama Büyükelçilik tarafõndan yapõlmõştõr. Kaynak: 1. Bundesministerium des Innern: Polizeiliche Kriminalstatistik 1999 (Federal İçişleri Bakanlõğõ: Polis Suç İstatistikleri) 2. Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen: Daten und Fakten zur Ausländersituation. 20. Auflage. Februar 2002 (Federal Yabancõlar Sorumlusu: Yabancõlarõn Durumuna İlişkin Veri ve Gerçekler. 20. Baskõ. Şubat 2002) 52

53 53

54 Klişe: Türkler sadece birbirleri ile arkadaşlõk/dostluk ilişkisi içindedir. Gerçek: Bu, Türk toplumunun yalnõzca % 7 si için geçerlidir. Bu oran daha genç kuşaklar arasõnda daha da düşüktür. Türk gençlerinin %91 i Alman dostlarõyla sõklõkla biraraya gelmektedir. Alman arkadaş ve tanõdõklarla ilişkiler/yaş gruplarõ (Yüzde olarak) Almanlarla Toplam görüşme yaş yaş yaş yaş yaş yaş n¹=239 n= 545 n=413 n=209 n=263 n=92 n=1761 Her gün/haftada birçok kez Ayda birçok kez Ayda bir kez veya daha nadiren Hiç bir zaman Toplam (1) Anket yapõlanlarõn sayõsõ Kaynak: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: "Mediennutzung und Integration der türkischen Bevölkerung in Deutschland". Potsdam, 2001 (Federal Hükümet Basõn ve Enformasyon Dairesi: Almanya daki Türk Toplumunun Entegrasyonu ve Medya Kullanõmõ, Potsdam, 2001) 54

55 55

56 Klişe: Türkler Almanlarla arkadaşlõk yapmazlar. Gerçek: Sadece küçük bir grup için geçerlidir. Berlin de yaşayan Türklerin % 81 i Alman arkadaşlara sahip olduklarõnõ söylemektedir. Almanlarla Arkadaşlõk Soru: Alman arkadaşlarõnõz var mõ? Evet (%) Hayõr (%) Kaynak: Die Ausländerbeauftragte des Senates von Berlin: Repräsentativumfrage zur Lebenssituation türkischer Berlinerinnen und Berliner. Pressemitteilung vom (Berlin Senatosu Yabancõlar Sorumlusu: Türk Berlinlilerin Yaşantõlarõna İlişkin Temsili Anket tarihli Basõn Açõklamasõ.) 56

57 57

58 Klişe: Türklerin, Almanlarla dostluk kurma konusunda genel önyargõlarõ bulunmaktadõr. Gerçek: Bu, Türk toplumunun yalnõzca % 3 ü için geçerlidir. Almanya daki Türklerin % 79 u, Türk gençlerinin ise %92 si birçok Alman arkadaşa sahip olmayõ olumlu karşõlamaktadõrlar yaş arasõndaki Türkler arasõnda sadece % 1 Almanlarla arkadaşlõğa olumsuz bakmaktadõr. Ülkeniz insanlarõnõn birçok Alman arkadaş veya tanõdõğa sahip olmasõnõ nasõl karşõlarsõnõz? sorusuna cevaplar/yaş gruplarõ (Yüzde olarak) Alman Toplam arkadaşlar yaş yaş yaş yaş yaş yaş n¹=239 n= 545 n=413 n=209 n=263 n=92 n=1761 Olumlu karşõlarõm Kararsõzõm Olumsuz karşõlarõm Toplam (1)Ankete katõlanlarõn sayõsõ Kaynak: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: "Mediennutzung und Integration der türkischen Bevölkerung in Deutschland". Potsdam, 2001 (Federal Hükümet Basõn ve Enformasyon Dairesi: Almanya daki Türk Toplumunun Entegrasyonu ve Medya Kullanõmõ, Potsdam, 2001) 58

59 59

60 Klişe: Türkler genellikle Türklerle evlenmektedirler. Gerçek: Ankete katõlan Türklerin yalnõzca % 4 ü, eşlerinin Alman olduğunu belirtmektedir. Bu sayõ Almanya da bulunan tüm Türkleri, yani Almanya ya gelmeden önce evlenenleri de kapsadõğõndan, Almanya da son yõllarda yapõlan evliliklerin ne kadarõnda eşin Alman olduğu bilinememektedir. Son zamanlarda sõk sõk dile getirilen burada yetişen genç Türklerin genellikle Türkiye den evlenerek eşlerini aile birleşimi yoluyla Almanya ya getirdikleri şeklindeki klişeyi/savõ doğrulayabilecek istatistiki veriler mevcut değildir. Üzerinde durulmasõ gereken bir diğer konu, Almanya da bulunan Türk ve Türk kökenli Alman vatandaşlarõnõn % 4 ünün sayõsal değerinin i bulduğudur. Çeşitli milliyetlere göre Alman eşle evlilik (%) Milliyet Alman eşle evli olanlarõn oranõ Türkiye % 4 Yugoslavya % 11 Rusya % 37 İtalya % 41 Ukrayna % 14 İran % 16 Kaynak: Ausländerbeauftragte des Landes Niedersachsen: Einbürgerungsabsichten Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage Einbürgerungshemmnissen in Bremen, Hamburg und Niedersachsen. Dezember 2000-Januar 2001 Aşağõ Saksonya Eyaleti Yabancõlar Sorumlusu tarafõndan yaptõrõlan, Alman vatandaşlõğõna geçiş niyetleri ve Bremen, Hamburg ve Aşağõ Saksonya da Alman vatandaşlõğõna geçiş engellerine ilişkin kamuoyu yoklamasõnõn sonuçlarõ, Aralõk 2000, Ocak

61 61

62 Klişe: Türklerin gittikçe artan sayõlarda Türkiye den evlenmeleri Türklerin Almanya daki entegrasyonlarõnõ engellemektedir. Gerçek: Berlin Yabancõlar Sorumlusu tarafõndan 1993 ve 1999 yõlõnda düzenlenen anketlerde bu konuda bir soru bulunmaktadõr. Buna göre, Almanya daki Türklerin geçmişte eşlerini büyük ölçüde Türkiye den seçtikleri doğrudur. Bunun üçüncü nesilde de aynõ yoğunlukta devam ettiği ise şüphelidir. Sözkonusu araştõrmaya göre bu sayõ genç nesillerde azalmaktadõr. Ancak bu konuda Almanya geneli için geçerli güvenilir istatistiki veriler bulunmamaktadõr. Eşiniz Türkiye den mi Gelmiştir? 1999 Cinsiyet Yaş Toplam Erkek Kadõn 30 dan küçük arasõ % % % % % Evet 35,6 42,4 27,5 22,4 43,6 Hayõr veya Evli değilim 64,4 57,6 72,5 77,6 56, Cinsiyet Yaş Toplam Erkek Kadõn 30 dan küçük arasõ % % % % % Evet 48,8 54,6 42,4 22,9 56,2 Hayõr veya Evli değilim 51,2 45,4 47,6 77,1 43,8 Kaynak: Die Ausländerbeauftragte des Senats von Berlin: Türkische Berlinerinnen und Berliner. Pressemitteilung vom (Berlin Senatosu Yabancõlar Sorumlusu: Türk Berlinliler tarihli Basõn 62

63 63

64 Klişe: Türkler Türkiye de ikamet eden Türklerle evlenip bunlarõ aile birleşimiyle Almanya ya getirmektedir. Gerçek: Kõsmen doğru olabilir. Ama bu konuda somut istatistiki veri bulunmamaktadõr. Berlin de yaşayan Türklerin % 42 si eşlerinin Türkiye den daha sonra geldiğini belirtmektedir. Ancak Türkiye den evlenme, ailenin herhangi bir ferdi Almanya ya gelmeden önce yapõlmõş ve eşlerden biri Almanya ya önceden, diğeri daha sonra gelmiş de olabilir. Yukarõdaki klişe ya da sav hakkõnda yapõlabilecek değerlendirme, ancak, Almanya da sürekli ikamet ederken ikametgahõ Türkiye de bulunan bir şahõsla evlenenlere ilişkin sağlõklõ istatistiki verilerin elde edilmesiyle mümkün olabilecektir. Soru: Eşiniz Türkiye den mi gelmiştir? Evet Hayõr (ya da evli değilim) 2001 (%) (%) (%) Kaynak: Die Ausländerbeauftragte des Senates von Berlin: Repräsentativumfrage zur Lebenssituation türkischer Berlinerinnen und Berliner. Pressemitteilung vom (Berlin Senatosu Yabancõlar Sorumlusu: Türk Berlinlilerin Yaşantõlarõna İlişkin Temsili Anket tarihli Basõn Açõklamasõ.) 64

65 65

66 Klişe: Türkler Almanya ya kitleler halinde gelmeye devam etmektedir. Gelenler burada kalmakta, ülkelerine geri dönmek istememektedir. Almanya daki Türklerin sayõsõ yõldan yõla büyük oranda artmaktadõr. Gerçek: Her yõl Türkiye ye geri dönen Türklerin sayõsõ Türkiye den Almanya ya gelenlerin sayõsõna yakõndõr. Almanya ya son yõllarda ikamet etmek üzere gelen yabancõlar arasõnda Türkler en büyük grubu oluşturmamaktadõr. (1999 da 4. büyük, 1998 de 5. büyük, 1997 de ve 1996 da 2. büyük grup) Almanya ya İkamet etmek üzere gelen / Almanya dan ülkesine dönen yabancõlar Ülke Gelen Dönen Fark Gelen Dönen Fark Gelen Dönen Fark Gelen Dönen Fark Türkiye Yunanistan İtalya Bosna-H Yugoslavya Hõrvatistan Portekiz Polonya Romanya Eski SSCB Kaynak: Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen: Daten und Fakten zur Ausländersituation. 20. Auflage. Februar 2002 (Federal Yabancõlarõ Sorumlusu: Yabancõlarõn Durumuna İlişkin Veri ve Gerçekler. 20. Baskõ. Şubat 2002) 66

67 67

68 Klişe: Türkler etnik ekonomi oluşturmakta, alõşverişlerini kendi aralarõnda yapmaktadõr. Gerçek: Bu, Berlin de yapõlan anketin sonuçlarõna göre, büyük ölçüde doğru değildir. Diğer yandan, Türk tüketicilerin bazõ yiyecek, giyecek v.b. kültürel özellik taşõyan ürünleri sadece Türk marketlerinde bulabildikleri de unutulmamalõdõr. Soru: Berlinli Türklerin alõşveriş, boş zaman faaliyetleri, sportif aktivite ve medya kullanõmõ açõsõndan kendi gruplarõnõ tercih ettikleri söylenmektedir. Bu, sizin açõnõzdan doğru mudur? Evet Hayõr 2001 (%) (%) Kaynak: Die Ausländerbeauftragte des Senates von Berlin: Repräsentativumfrage zur Lebenssituation türkischer Berlinerinnen und Berliner. Pressemitteilung vom (Berlin Senatosu Yabancõlar Sorumlusu: Türk Berlinlilerin Yaşantõlarõna İlişkin Temsili Anket tarihli Basõn Açõklamasõ.) 68

69 69

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran

Detaylı

Almanya daki Türkler Entegrasyon veya Gettolaflma

Almanya daki Türkler Entegrasyon veya Gettolaflma Almanya daki Türkler Entegrasyon veya Gettolaflma Prof. Dr. Faruk fien Giriş Türkiye nüfusunun yaklaşõk % 8 nin ülke dõşõnda yaşadõğõ tüm dünyadaki Türklerin en kalabalõk grubu Federal Almanya da yaşamaktadõr.

Detaylı

Almanya daki Türk Medyas

Almanya daki Türk Medyas Recai Aksu Milliyet Gazetesi Örneğinde Almanya'daki Türk Medyas Değerli Misafirler, Değerli Meslektaşlarõm, Sehr geehrte Gäste, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, Türk işçilerinin Almanya ya gelmeye

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

Almanya daki Türk Medyas

Almanya daki Türk Medyas Almanya daki Türk Medyas Dr. Dirk Halm - Dr. Martina Sauer Medya Gettolar m Yoksa Medya Entegrasyonu mu? Almanya daki Türk Göçmenler Girifl Medya, insanlarõn gerek toplum gerekse siyasi ve ekonomik şartlarla

Detaylı

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler)

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler) Walter Bajohr 1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Düşünce özgürlüğü, basõn-yayõn özgürlüğü - Hukuk devleti (İnsan haklarõ, bağõmsõz yargõ) - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan ALAN YATIRIM 5 Haziran 2006 < Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları AL Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan Karlõlõk Hürriyet in 1Ç 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre dolar bazõnda

Detaylı

BULUNULAN YAŞA GÖRE HAYATTA KALMA İHTİMALLERİ

BULUNULAN YAŞA GÖRE HAYATTA KALMA İHTİMALLERİ BULUNULAN YAŞA GÖRE HAYATTA KALMA İHTİMALLERİ Tuncer KOCAMAN (*) Özet: Türkiye de Planlõ dönemin başõndan bu yana sosyal ve ekonomik alanda sağlanan gelişmelere paralel olarak doğuşta ortalama hayatta

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

DATA 4U Araştırma Merkezi

DATA 4U Araştırma Merkezi DATA 4U Araştırma Merkezi Almanya`da ve Avrupa`da 20 Yıl Etnik Pazar ve Medya Araştırma Merkezi Sayfa 1 Faaliyetlerimiz Medya Araştırması Yılda bir kaç defa gerçekleştirilen Türk televizyon kanallarının

Detaylı

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Özet Bulgular 09 Ekim 2002 TS/BAS/02-83 TÜSİAD tarafõndan hazõrlanan Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Eylül 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 31.03.2008 Tarihinde Sona Eren Üç Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. İdari Yapõ 2.4. Başlõca

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Ağustos 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ

İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ ÜZERİNE İsmail ŞAHİN 1 ve Demet ERSOY 2 SUMMARY (On the Effects of Bridges Crossing the Bosporus Strait in İstanbul) The Bosporus strait in İstanbul is a natural

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 1,399 Mn US$ 6 Eylül Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 1,399 Mn US$ 6 Eylül Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak ALAN YATIRIM 6 Eylül 2006 Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları AL Hedef PD: 1,399 Mn US$ Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Karlõlõk Artõşõ Sürüyor Hürriyet in 1Y 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ

Detaylı

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin Yrd. Doç. Dr. Leyla ÖZDEMİR Holtur Evleri 2. Etap A Blok Daire 24 Boztepe/Trabzon Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com Doğum Tarihi: 12.01.1980 Eğitim Bilgileri 10/2008 12/2012 Doktora Humboldt Üniversitesi

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT II: ANA PLAN Ağustos

Detaylı

KARSAN (KARSN.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 1.3 1.1 0.9 0.7. ! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite

KARSAN (KARSN.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 1.3 1.1 0.9 0.7. ! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite KARSAN (KARSN.IS) (TL6,400/ABDc0.48) Risk: Orta Otomotiv 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 AL ABDc 0.55 0.45 0.35 0.25 0.15 01/03 01/03 03/03 04/03 KARSN KARSAN (2003-2004) 05/03 06/03

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.06.2008 Tarihinde Sona Eren Altõ Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN

ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN Ekim-Aralõk 2000 ÜLKEMİZDE HUZUREVLERİ; VEHİD 239 ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ* Suphi VEHİD Background.- The problems of the community are like skins of an onion.

Detaylı

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ Erdal Yõlmaz 1 SUMMARY One of the essential problems of a city is the problem of transportation and one basic

Detaylı

İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU

İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU Doç. Dr. Mustafa S. KAÇALİN Kõrgõzistan Türkiye Manas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü İlgi tamlamasõ, iyelik tamlamasõ, ad tamlamasõ gibi

Detaylı

ANADOLU EFES (AEFES.IS)

ANADOLU EFES (AEFES.IS) ANADOLU EFES (AEFES.IS) TUT (TL18,100/ABDc1.25) Risk: Düşük Bira, Meşrubat 12 aylõk hedef fiyat: ABDc1.3 Aylin Çorman 05.12.2003 ABDc 1.65 1.45 1.25 1.05 0.85 0.65 0.45 0.25 0.05 01.01 02.01 05.01 06.01

Detaylı

5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR

5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR 5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR Alt Komisyon Raporu, 28 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.09.2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR 27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin Türkiye de Girişimcilik raporu Sabancõ Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dilek Çetindamar

Detaylı

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ GENEL BİLGİ Ege Üniversitesi Tõp Fakültesi Tõp Kütüphanesi 1956 yõlõnda hizmet vermeye başlamõştõr. Kütüphane yaklaşõk 2000 m² kullanõm alanõna sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede,

Detaylı

Önemli Finansallar. Önemli Rasyolar T 2004T F/K F/DD

Önemli Finansallar. Önemli Rasyolar T 2004T F/K F/DD Şirket Raporu 12 Mayõs 2003 % 130 120 110 100 Enka İnşaat Holding ENKAI.IS / 9 Mayõs 2003 Fiyat (TL) 52,500 Piyasa Değeri (mn $) 1,766 Hedef Piyasa Değeri (mn $) 1,777 Artõş Potansiyeli (%) %1 İşlem Hacmi

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI YÖNETİCİ ÖZETİ RAPORU HAZIRLAYAN ORTAK GİRİŞİM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI 19 Aralõk 2003 İzmir Sayõn Bakan, sayõn milletvekilleri,

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 14 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 14 Temmuz 2005! Birinci ve ikinci stand-by gözden geçirmeleri birleştirilebilir!

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

Kent İçi Trafik Güvenliği: Problemler ve Çözüm Önerileri* Prof. Dr. Nebi Sümer

Kent İçi Trafik Güvenliği: Problemler ve Çözüm Önerileri* Prof. Dr. Nebi Sümer Kent İçi Trafik Güvenliği: Problemler ve Çözüm Önerileri* Prof. Dr. Nebi Sümer Trafik ve Ulaşõm Güvenliğinden sorumlu kurum ve kuruluşlarla, ilgili alandaki bilim insanlarõnõ bir araya getirmeyi amaçlayan

Detaylı

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Dursun Z. ŞEKER

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

ALAN YATIRIM. Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları. 22 Aralık Hedef PD: 174 Mn US$ Cari PD: 123 Mn US$ Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz

ALAN YATIRIM. Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları. 22 Aralık Hedef PD: 174 Mn US$ Cari PD: 123 Mn US$ Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz ALAN YATIRIM 22 Aralık 2006 Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları Doğalgaz Kullanõmõnõn Yaygõnlaşmasõyla Birlikte Önümüzdeki Dönemde İç Piyasa Satõşlarõndaki Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz Alarko Carrier õn 3Ç

Detaylı

TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ ÇABALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE DE PATENT AKTİVİTESİ*

TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ ÇABALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE DE PATENT AKTİVİTESİ* TÜRKİYE DE TEKNOLOJİ ÇABALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE DE PATENT AKTİVİTESİ* Murat Karaöz 1 ve Mesut Albeni 2 1 Yrd.Doç.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, 32260 Çünür

Detaylı

ALAN YATIRIM. 23 Ağustos Hedef PD: 408 Mn US$

ALAN YATIRIM. 23 Ağustos Hedef PD: 408 Mn US$ ALAN YATIRIM 23 Ağustos 2006 Mardin Çimento 1Y 2006 Sonuçlarõ BİRİKTİR Hedef PD: 408 Mn US$ Satõş Gelirlerindeki Güçlü Artõş Karlõlõğõ Arttõrõyor Mardin in 1Y 2006 net satõşlarõ 47 milyon US$ olarak gerçekleşmiş

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN 34. GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN 34. GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN 34. GENEL KURUL AÇILIŞ KONUŞMASI 22 Ocak 2004 SABANCI CENTER Sayõn Başkan, değerli üyeler, değerli basõn mensuplarõ

Detaylı

Türkiye deki Yabanc lar için Gazeteler

Türkiye deki Yabanc lar için Gazeteler Yusuf Kanl Kuşkusuz 45 yõllõk tarihiyle ülkemizin günlük ilk İngilizce gazetesi olmasõ nedeniyle genel yayõn yönetmenliğini yapmakta olduğum Turkish Daily News gazetesi hem diğer yabancõ dilde yayõn yapan,

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL 171 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME YE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ SEÇMELİ PROTOKOL Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 25 Mayõs 2000 tarih ve A/RES/54/263 sayõlõ Kararõyla

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

2. Sermayenin % 10 ve daha fazlasõna sahip ortaklarõn pay oranõ ve tutarõ aşağõdaki gibidir:

2. Sermayenin % 10 ve daha fazlasõna sahip ortaklarõn pay oranõ ve tutarõ aşağõdaki gibidir: AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar YTL olarak ifade edilmiştir.) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Ana faaliyet konusu her türlü elektrik, elektronik, inşaat ve sõhhi tesisat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Leyla AYDEMİR 2. Adres Sancak Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 59 B Blok Kat 6 No:21 Yomra/Trabzon 3. Doğum Tarihi 12.01.1980 4. E-Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com 5. Öğrenim Durumu 10/2008

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 13 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 13 Temmuz 2005! Hükümet ten sosyal güvenlik yasasõ ile ilgili çelişkili açõklamalar

Detaylı

GELİŞİM PLANI ÇALIŞMALARI

GELİŞİM PLANI ÇALIŞMALARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GELİŞİM PLANLAMA KURULU SEKRETERLİĞİ GELİŞİM PLANI ÇALIŞMALARI ARALIK 2002 BURSA İÇİNDEKİLER Araştõrma Geliştirme Alt Kurulu Raporu ve Güçlülük Zayõflõk Analizi...1

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR.

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR. SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜM VPLYĞINIZ TOPLM SORU SYISI 90'IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru "Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü", "en ilimlerindeki Temel Kavram ve İlkelerle üşünme Gücü" ile ilgilidir. şit

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ (1997) - YOMRALIOĞLU, T. / UZUN, B., Özelleştirme Mevzuatõnõn Taşõnmaz Mülkiyeti Açõsõndan İrdelenmesi, İşletme ve Finans Dergisi, Sayõ:120,Ankara ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN

Detaylı

TÜRKİYE DE İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM GENÇLİĞİ ARASINDA ESRAR KULLANIM YAYGINLIĞI

TÜRKİYE DE İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM GENÇLİĞİ ARASINDA ESRAR KULLANIM YAYGINLIĞI TÜRKİYE DE İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM GENÇLİĞİ ARASINDA ESRAR KULLANIM YAYGINLIĞI Cannabis Use Prevalence Among Primary and Secondary School Children in Turkey Dr. Kültegin Ögel 1, Dr. Şükrü Uğuz 2, Dr.

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK RAPORU TANITIM TOPLANTISI KONUŞMASI 27 ŞUBAT BEYLİKDÜZÜ FUAR VE KONGRE MERKEZİ Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ, Türk Sanayicileri

Detaylı

KEMALPAŞA (İzmir) KİRAZ TARIMINA BİR BAKIŞ

KEMALPAŞA (İzmir) KİRAZ TARIMINA BİR BAKIŞ KEMALPAŞA (İzmir) KİRAZ TARIMINA BİR BAKIŞ Prof. Dr. Serdar TEZCAN Doç. Dr. Nedim ÇETİNKAYA Yrd. Doç. Dr. Hasan DEMİRKAN Yrd. Ar. Gör. Nilay GÜLPERÇİN İzmir-2003 Bu araştõrma değerli hocamõz Prof. Dr.

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434 04 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayõ: 25745 Maliye Bakanlõğõndan; Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 434 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun (1) 48 inci maddesine göre tecil ve

Detaylı

THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY BAŞVURU FORMU

THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY BAŞVURU FORMU THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY BAŞVURU FORMU (Bütün sorularõn yanõtlanmasõ gerekmektedir. Gerektiği taktirde lütfen "hayõr" yanõtõnõ kullanõn. Kutularõ boş bõrakmayõn veya tire işareti koymayõn. SİYAH

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Prof. Dr. Giso Deussen Bill Gates yazõlõ basõnõn geleceğini karanlõk görüyor: Yazõlõ basõnõn sonunun geldiğine inanõyor. Microsoft un kurucusu Ekim 2005 sonunda Fransõz gazetesi Le Figaro" ile yaptõğõ

Detaylı

25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat

25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat ÇİMENTO İŞVEREN DERGİSİ 1 Hazõrlayan: Av. Füsun Gökçen 25 Ağustos 2003-31 Ekim 2003 tarihleri arasõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõş bulunan ve Endüstri İlişkileri konularõna ilişkin Mevzuat R.G. 29 Ağustos

Detaylı

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN

Detaylı

7-8 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA VAN DA YAPILAN İNCELMELER HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU

7-8 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA VAN DA YAPILAN İNCELMELER HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU 7-8 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA VAN DA YAPILAN İNCELMELER HAKKINDA ALT KOMİSYON RAPORU Alt Komisyon Raporu, 14 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SÜS BİTKİLERİ ALT KOMİSYON RAPORU

BİTKİSEL ÜRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SÜS BİTKİLERİ ALT KOMİSYON RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2645 - ÖİK: 653 BİTKİSEL ÜRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SÜS BİTKİLERİ ALT KOMİSYON RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2909-1 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama

Detaylı

HALKA ARZ BİLGİLENDİRME NOTU: REYSAŞ

HALKA ARZ BİLGİLENDİRME NOTU: REYSAŞ Reysaş HALKA ARZ BİLGİLENDİRME NOTU: REYSAŞ, 31/01/2006 Alper Çelik (212) 318 2739 YAPISI GENEL BİLGİ Reysaş õn ödenmiş sermayesi 3,500,000 YTL den 50,000,000 YTL ye çõkartõlacak, nakit karşõlõğõ artõrõlan

Detaylı

SINIFLAYICI (CLASSIFIER) SİSTEM İLE İMKB DE YENİ BİR ANOMALİ GÖZLEMİ

SINIFLAYICI (CLASSIFIER) SİSTEM İLE İMKB DE YENİ BİR ANOMALİ GÖZLEMİ SINIFLAYICI (CLASSIFIER) SİSTEM İLE İMKB DE YENİ BİR ANOMALİ GÖZLEMİ Hakan AKSOY * İsmail SAĞLAM ÖZET Bu çalõşma, İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ nõn (İMKB) zayõf formda etkin olmadõğõnõ gösteren yeni

Detaylı

ALAN YATIRIM. 07 Aralık Hedef PD: 3,703 Mn US$ Cari PD: 3,016 Mn US$

ALAN YATIRIM. 07 Aralık Hedef PD: 3,703 Mn US$ Cari PD: 3,016 Mn US$ ALAN YATIRIM 07 Aralık 2006 Ereğli Demir Çelik 3Ç 2006 Sonuçlarõ AL Hedef PD: 3,703 Mn US$ Cari PD: 3,016 Mn US$ Marjlardaki Düzelme Karlõlõğõ Arttõrdõ Ereğli Demir Çelik in Oyak a devri sonrasõnda yeniden

Detaylı

Volkshochschule Müșteri Anketi 2011

Volkshochschule Müșteri Anketi 2011 Müșteri Anketi 2011 İkinci/Yabancı Dil Olarak Almanca Sayın Kursiyerimiz, Berlin Halk Eğitim Kurumları (VHS), daima sundukları eğitim programlarının kalitesini geliștirmek çabasındadır. Kurslarımız hakkındaki

Detaylı

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞU Araş.Gör. Bayram UZUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 61080 - Trabzon 1. GİRİŞ Kentin

Detaylı

HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞAN ÜCRETLİLERİN ÜZERİNDEKİ DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİ YÜKLERİ

HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞAN ÜCRETLİLERİN ÜZERİNDEKİ DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİ YÜKLERİ HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞAN ÜCRETLİLERİN ÜZERİNDEKİ DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİ YÜKLERİ Ali COŞKUN Fatih Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi GİRİŞ: D evlet çeşitli ihtiyaçlarõnõ karşõlamak için

Detaylı

Oğlunuz veya kõzõnõz bu sõnõftaki öğretimin bir parçasõ olarak, İngilizce öğrenmek için bir

Oğlunuz veya kõzõnõz bu sõnõftaki öğretimin bir parçasõ olarak, İngilizce öğrenmek için bir Welcome Letter [Turkish] öğretmenliğindeki sõnõfõna [ögretmenin adi] [ELD sinifi seviyesi veya türü] Hoş Geldiniz Bu mektubun amacõ oğlunuza veya kõzõnõza sõnõfõmõza hoş geldin demektir. Çocuğunuzun ve

Detaylı

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN SEÇMELİ EK PROTOKOL

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN SEÇMELİ EK PROTOKOL 127 Kadõnlara Karşõ Her Türlü Ayrõmcõlõğõn Önlenmesine Dair Sözleşmeye Ek Protokol KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN SEÇMELİ EK PROTOKOL Birleşmiş Milletler

Detaylı

TEKNİK NOT. Saha çalõşmasõ TNS Opinion and Social tarafõndan koordine edilmiştir.

TEKNİK NOT. Saha çalõşmasõ TNS Opinion and Social tarafõndan koordine edilmiştir. Önemli Veriler 2005 TEKNİK NOT Transatlantik Eğilimler 2005, Luso-American Foundation (Portekiz) ve Fundación BBVA (İspanya) tarafõndan desteklenen bir German Marshall Fund of the United States ve Compagnia

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 07 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 07 Temmuz 2005! Cari açõk artmaya devam ediyor; parasal ve mali disiplinin, yapõsal

Detaylı

ALAN YATIRIM. Ford Otosan YS 2006 Sonuçları Hedef PD: 3,419 Mn US$ Cari PD: 2,904 Mn US$ 12 Mart İç talepteki daralma karlõlõğõ etkilemedi...

ALAN YATIRIM. Ford Otosan YS 2006 Sonuçları Hedef PD: 3,419 Mn US$ Cari PD: 2,904 Mn US$ 12 Mart İç talepteki daralma karlõlõğõ etkilemedi... ALAN YATIRIM 12 Mart 2007 Ford Otosan YS 2006 Sonuçları AL Hedef PD: 3,419 Mn US$ Cari PD: 2,904 Mn US$ İç talepteki daralma karlõlõğõ etkilemedi... Ford Otosan õn 2006 yõlõ net satõşlarõ 4,566 milyon

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT IV: SOSYAL SEKTÖRLER

Detaylı

SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ

SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SAYILARLA TÜRKİYE EKONOMİSİ GELİŞMELER (1980-2001) TAHMİNLER (2002-2005) AĞUSTOS 2002 Yayõn ve referans olarak kullanõlmasõ Devlet Planlama Teşkilatõnõn

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir Vergisi Sirküleri/16

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir Vergisi Sirküleri/16 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Vergisi Sirküleri/16 Konusu : Gelirin toplanmasõ ve beyanõ Tarihi : 11/02/2004 Sayõsõ : GVK-16/2004-8/Gelirin toplanmasõ ve beyanõ-1 İlgili olduğu maddeler

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ KONUŞMASI TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ KONUŞMASI 12 Aralõk 2003 Ankara Sayõn Başkan, saygõdeğer konuklar, değerli üyeler, değerli

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET

İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET DEPREM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştõrma Enstitüsü İstanbul, Mayõs 2002 İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ

Detaylı

ORTAÖĞRETİM: GENEL EĞİTİM, MESLEK EĞİTİMİ, TEKNİK EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

ORTAÖĞRETİM: GENEL EĞİTİM, MESLEK EĞİTİMİ, TEKNİK EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2576 ÖİK: 589 ORTAÖĞRETİM: GENEL EĞİTİM, MESLEK EĞİTİMİ, TEKNİK EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2722-6. (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet

Detaylı

TIP EĞİTİMİNİ SEÇMEDE AİLEDE HEKİM BULUNMASININ ROLÜ*

TIP EĞİTİMİNİ SEÇMEDE AİLEDE HEKİM BULUNMASININ ROLÜ* Nisan-Haziran 2001 TIBBI SEÇMEDE AİLEDE HEKİM BULUNUŞU; VEHİD VE ARK. 91 TIP EĞİTİMİNİ SEÇMEDE AİLEDE HEKİM BULUNMASININ ROLÜ* Suphi VEHİD, Selçuk KÖKSAL, Ethem ERGİNÖZ, Tarkan YETİŞYİĞİT Background and

Detaylı

e-devlet İÇERİSİNDE e-kadastro VE e-tapu NUN YERİ

e-devlet İÇERİSİNDE e-kadastro VE e-tapu NUN YERİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER e-devlet İÇERİSİNDE e-kadastro VE e-tapu NUN YERİ Şaban İNAM 1, Hakan AYBER

Detaylı

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİNDE HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN DIŞARIDAKİ YAKINLARIYLA TELEFONLA GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde - Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumlarõ ve tutukevlerinde

Detaylı

ulusal-100 endeksi 2008

ulusal-100 endeksi 2008 Büyük Düşüşün Ardõndan ulusal-100 endeksi Bölge/Ülke 2008 Performansõ EM Asya -21,2% EM Doğu Avrupa -13,4% EM Latin Amerika -3,8% BRIC -20,4% EM Ortalamasõ -16,1% Türkiye -34,6% ABD -13,0% Almanya -17,1%

Detaylı

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU

EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ekinciler Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. tarafõndan 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanunu.nun 37 ve 38

Detaylı

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. İlgi, Bilgiyi Döver mi?... Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji

Makroskop. Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu. İlgi, Bilgiyi Döver mi?... Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji Kurumsal Bankacõlõk Küresel Piyasalar Ekonomik Araştõrmalar ve Strateji Makroskop 23-29 Ağustos 2010 Haftalõk Ekonomi ve Strateji Raporu Haluk Bürümcekçi (Yönetici Direktör) Tel: 0212 318 34 49 Email:

Detaylı

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU Haziran 1995 ( Yayõn No: TÜSİAD T / 95, 6 180 ) ÖNSOZ TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve işadamlarõ Derneği) kurulduğu 1971 yõlõndan bu yana Türkiye'nin

Detaylı

T.C. GAZİÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞLETME EĞİTİMİ BÖLÜMÜ. 2002-2003 Eğitim Öğretim Yõlõ Staj Raporu

T.C. GAZİÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞLETME EĞİTİMİ BÖLÜMÜ. 2002-2003 Eğitim Öğretim Yõlõ Staj Raporu T.C. GAZİÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞLETME EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2002-2003 Eğitim Öğretim Yõlõ Staj Raporu MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU PİRİNÇSAN A.Ş. TÜRKER ÇEVİK Danõşman: Prof.

Detaylı

Kasõm 2007. Önder DOĞAN onderdogan@atonet.org.tr Tel:0312 285 95 02

Kasõm 2007. Önder DOĞAN onderdogan@atonet.org.tr Tel:0312 285 95 02 AYLIK EKONOMİK GÖRÜNÜM Kasõm 2007 Editör Önder DOĞAN onderdogan@atonet.org.tr Tel:0312 285 95 02 İÇİNDEKİLER 2 EKONOMİNİN GÖRÜNÜMÜ.. 3 BÜYÜME.... 6 ENFLASYON. 10 ÖDEMELER DENEGESİ.. 13 DIŞ TİCARET... 19

Detaylı

ULUSAL MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ

ULUSAL MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ ULUSAL MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ Ali Türkyõlmaz* Coşkun Özkan** *Fatih Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 34900 Büyükçekmece İstanbul E-mail:aturkyilmaz@fatih.edu.tr **İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Tüketici Alışkanlıkları Anketi, Hazır Giyim. Ağustos 2006 - İstanbul

Tüketici Alışkanlıkları Anketi, Hazır Giyim. Ağustos 2006 - İstanbul , Hazır Giyim Ağustos 2006 - İstanbul Tüketici Alışkanlıkları Anketi, Gfk Marketing Services GmbH & Co.KG tarafından Mart, Nisan ve Mayıs aylarında 20 ülkeden toplam 20,674 kişiye uygulanmıştır. Anket

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1.2. Gümrük Tarife Numaralarõ 1 1.3. Bileşimi ve Besin Değeri 1 1.4. Üzümden Elde Edilen Ürünler 2

İÇİNDEKİLER. 1.2. Gümrük Tarife Numaralarõ 1 1.3. Bileşimi ve Besin Değeri 1 1.4. Üzümden Elde Edilen Ürünler 2 Dõş Ticaret Araştõrma Servisi Meltem Duran Mart, 2003 i İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI 1 1.1. Tanõmõ 1 1.2. Gümrük Tarife Numaralarõ 1 1.3. Bileşimi ve Besin Değeri 1 1.4. Üzümden Elde

Detaylı

Türkiye nin Hidroelektrik Potansiyelinin Yeniden Değerlendirilmesi

Türkiye nin Hidroelektrik Potansiyelinin Yeniden Değerlendirilmesi Anadolu Bulvarõ, 11. Sokak, no. 14, Söğütözü 06510, Ankara http://www.ere.com.tr ERE Mühendislik İnşaat ve Ticaret A.Ş. Türkiye nin Hidroelektrik Potansiyelinin Yeniden Değerlendirilmesi N. Nadi BAKIR,

Detaylı

Ciltli olarak ilgili birime teslim edilecek olan bu çalõşmalarõn genel düzeni aşağõda belirtildiği gibidir.

Ciltli olarak ilgili birime teslim edilecek olan bu çalõşmalarõn genel düzeni aşağõda belirtildiği gibidir. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BİTİRME ÖDEVİ, BİTİRME PROJESİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU Üniversite Senato sunun 2.2.2001 tarih ve 2001/05 sayõlõ toplantõsõnda kabul edilmiştir I. AMAÇ VE KAPSAM Bu yazõm klavuzunun amacõ

Detaylı

Türk Telekomünikasyon Sektöründe Reform: Özelleştirme, Düzenleme ve Serbestleşme

Türk Telekomünikasyon Sektöründe Reform: Özelleştirme, Düzenleme ve Serbestleşme Türk Telekomünikasyon Sektöründe Reform: Özelleştirme, Düzenleme ve Serbestleşme Kamil Yõlmaz* Koç Üniversitesi Aralõk 1999 * Bu raporun hazõrlanmasõna fikirleri ve tenkitleriyle katkõda bulunan İzak Atiyas,

Detaylı

Elektronik Ticaret Bülteni Eylül 2007. Haberler. e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi

Elektronik Ticaret Bülteni Eylül 2007. Haberler. e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi Haberler e-devlet sõralamasõnda Türkiye 9. sõraya yükseldi Brown Üniversitesi tarafõndan gerçekleştirilen ve 198 ülkedeki kamu sitelerinin değerlendirildiği araştõrma raporuna göre Türkiye, bu yõl 27.

Detaylı