TÜRKLERİN ALMANYA YA UYUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKLERİN ALMANYA YA UYUMU"

Transkript

1 T.C. Berlin Büyükelçiliği Yayõn No.:1 TÜRKLERİN ALMANYA YA UYUMU Bazõ Klişeler ve Araştõrma Sonuçlarõ Kasõm

2 1. Giriş Türklerin Alman toplumuna uyumuyla ilgili olarak Alman kamuoyunda doğru olduğu varsayõlan bazõ söylemler mevcuttur. Bunlar Türklerin uyumuyla ilgili konuşma, toplantõ, tartõşma ve haberlerde sõk sõk dile getirilmekte, Almanya daki Türklere yönelik birçok yaklaşõm bunlarõn üzerine kurulmaktadõr. Bu çalõşmada klişe olarak adlandõrdõğõmõz bu söylemlerin bazõlarõnõn nisbeten gerçeklere uymasõna karşõn, birçoğu genellikle eski gözlem ve saptamalara dayalõ olup, bugünkü gerçek durumu yansõtmamaktadõr. Bu çalõşma, Almanya daki Türklerin entegrasyonuna ilişkin olarak son dönemlerde Alman kurum ve kuruluşlarõ tarafõndan yayõnlanmõş olan bazõ araştõrma sonuçlarõndan ve istatistiki verilerden derlenmiştir. Bunlardan alõnan rakamlar,tablo ve üç boyutlu grafik haline getirilmiş, böylelikle veri ve rakamlarõn daha göze çarpõcõ bir biçimde sunulmasõ hedeflenmiştir. Çalõşmada özellikle Almanya daki Türkler hakkõnda Alman kamuoyunda genel kabul gören bazõ klişelere ilişkin verilerin yansõtõlmasõna özen gösterilmiştir. Burada belirtilmesi gereken bir diğer husus, sosyal bilimler alanõndaki her türlü veri ve araştõrmalar gibi, istatistiki verilerin de her zaman gerçeğin tamamõnõ ayrõntõlarõyla gösteremeyeceğidir. Bununla birlikte, istatistiki veriler ve kamuoyu araştõrmalarõ bilimsel yöntemlerle hazõrlanõr ve doğru bir biçimde yorumlanõrsa, toplum veya toplumun bir kesimi hakkõnda gerçeğe yakõn bir görüntü sağlanmasõna ve var olan eğilimlerin doğru bir biçimde saptanmasõna imkan verebilirler. Bu çalõşma, bu düşünceler õşõğõnda hazõrlanmõştõr. Çalõşmada yer verdiğimiz tablo ve grafiklerden de görüleceği gibi, bugün Almanya da Türklerin uyumuyla ilgili olarak dile getirilen pek çok husus, (geçmişte bunlarõn geçerlilik taşõyõp taşõmadõklarõ ayrõ bir konudur) günümüzde artõk büyük ölçüde geçerli değildir. Bu bağlamda, örneğin Türklerin büyük çoğunluğunun Almanca bilmediği, Alman arkadaşlara sahip olmadõğõ, sadece Türk gazetelerini okuduklarõ, en fazla Türk televizyon kanallarõnõ izledikleri gibi klişelerin gerçek durumu yansõtmadõklarõ görülmektedir. Öte yandan, istatistiklerde yaş gruplarõna bakõldõğõnda, bir vakitler geçerli olan klişelerden geriye gidişin mevcudiyeti, yani diğer bir ifadeyle genç nesiller arasõnda uyumun olumlu yönde gelişmekte olduğu çok açõk bir şekilde görülmektedir. Elbette araştõrmalarla bunlara bağlõ istatistiklerin bu konularda daha geniş kapsamlõ ve daha global alanlarõ içeren yenileriyle desteklenmesi mümkündür. Çalõşma bir defalõk ve nihai bir nitelik taşõmamaktadõr. Almanya da yaşayan Türklerle ilgili yeni istatistik ve rakamlar yayõnlandõkça genişletilmesi ve güncelleştirilmesi öngörülmektedir. Bu çalõşmanõn hazõrlanmasõndaki amaç uyum konusunda herhangi bir polemik açmak değil, bu alandaki doğrularla yanlõşlarõ belirleyip, Türk ve Alman taraflarõnõn ortak enerji, kaynak ve zamanlarõnõ gerçekten mevcut olan sorunlar üzerine yoğunlaştõrarak uyumun eksiklerinin bir an önce giderilmesi yolunda yapõcõ bir işbirliği geliştirmelerini sağlamaktõr. 2

3 2. Çalõşmada yararlanõlan kaynaklar Federal Hükümet Basõn ve Enformasyon Dairesi: Almanya daki Türk Toplumunun Entegrasyonu ve Medya Kullanõmõ. Potsdam 2001 Nürnberg merkezli GfK Televizyon Araştõrmalarõ Şirketi nce gerçekleştirilen çalõşmayõ Berlin Hür Üniversitesi nden Prof. Dr. Hans Jürgen Weiss ve Dr. Joachim Trebbe yönetmişlerdir yõlõ sonbahar aylarõnda yapõlan çalõşmanõn sonuç raporu 2001 yõlõnda yayõmlanmõştõr. Çalõşmaya 14 ve daha büyük yaştaki toplam 1842 Türk dahil edilmiştir. Çalõşma Almanya da yaşayan Türkler açõsõndan temsili özellik taşõmaktadõr. Bazõ Türkçe listelerin de kullanõldõğõ Almanca yapõlan yüzyüze anketlerin sadece % 15 inde ev halkõndan bir tercüman õn yardõmõna ihtiyaç duyulmuştur. Berlin Senatosu Yabancõlar Sorumlusu: Türk Berlinlilerin Yaşantõlarõna İlişkin Temsili Anket. Berlin 2002 Berlin Eyaleti Yabancõlar Sorumlusu tarafõndan Trend Piyasa, Medya ve Sosyal Araştõrma Şirketi ne yaptõrõlan çalõşmanõn sonuçlarõ 15 Ocak 2002 tarihinde bir basõn toplantõsõyla kamuoyuna açõklanmõştõr. Anket 2001 yõlõ Kasõm ve Aralõk aylarõnda yapõlmõştõr. Ankete Berlin de ikamet eden 18 yaşõn üstündeki Türk katõlmõştõr. Ankete katõlanlarõn tesadüf yöntemiyle, Berlin in değişik semtlerinde ikamet edenler arasõndan, her bir semtte oturan Türk sayõsõna orantõlõ olarak seçilmesine dikkat edilmiştir. Anket sonuçlarõ kõsmen 1993 ve 1999 yõllarõnda yapõlmõş olan, aynõ içerikli anketlerin sonuçlarõyla karşõlaştõrmalõ olarak yayõmlanmõştõr. Bu sonuçlar, kamuoyunda ilgi uyandõrmõş ve birçok gazetede yer almõştõr. Federal Yabancõlar Sorumlusu: Yabancõlarõn Durumuna İlişkin Veri ve Gerçekler. Berlin Baskõsõ 2002 yõlõ Şubat ayõnda yayõmlanan çalõşma, Federal İstatistik Dairesi, Federal İçişleri Bakanlõğõ, Federal Çalõşma Dairesi, Federal Eğitim ve Araştõrma Bakanlõğõ ve benzeri diğer Alman kurumlarõnõn resmi veri bankalarõna ve istatistiklerine dayanõlarak hazõrlanmaktadõr. Çalõşma, genel içeriği itibariyle istatistiki bir veri derlemesi niteliğindedir. Hans Merkens v.d.: Berlin de Yaşayan Türk Gençleri Arasõnda Bireyleşme ve Sosyal Kimlik Araştõrmasõ. Berlin 2001 Volkswagen Vakfõ nõn desteğiyle Berlin Hür Üniversitesi Genel Pedagoji Enstitüsü nde Öğretim Üyesi Prof. Hans Merkens ile yardõmcõlarõnca gerçekleştirilen ve iki yõl süren çalõşmanõn sonuç raporu 2001 yõlõ Mart ayõnda yayõmlanmõştõr. Çalõşmaya dört orta öğrenim okul türünde, toplam 23 okulda, 299 Türk öğrenci, bunlarõn öğretmenleri, ebeveynleri ve 467 Alman öğrenci katõlmõş, çalõşmada sosyogram, Türk öğrencileri için anket, Alman arkadaşlarõ için anket, öğretmenleri için anket ve ebeveynleri için anket şeklinde beş değişik araç kullanõlmõştõr. 3

4 Aşağõ Saksonya Eyaleti Yabancõlar Sorumlusu: Alman Vatandaşlõğõna Geçiş Niyetleri ve Buna Engeller Bremen, Hamburg, Aşağõ Saksonya yõlõ Aralõk ayõ ve 2001 yõlõ Ocak ayõnda Aşağõ Saksonya Eyaleti Yabancõlar Sorumlusu nun görevlendirmesi ve Hamburg Eyaleti Senatosu Yabancõlar Sorumlusu nun desteğiyle Mesleki Eğitimi Destekleme Cemiyeti tarafõndan yürütülen çalõşmada Türkiye, eski Yugoslavya, Rusya, İtalya, Ukrayna ve İran kökenli yabancõyla anket yapõlmõştõr. Bunlarõn yaklaşõk 300 ü Türktür. Ankete katõlan gruplar Hamburg ve Bremen için temsili, Aşağõ Saksonya için ise kõsmen temsili özellik taşõmaktadõr. Anketler telefon vasõtasõyla yapõlmõştõr. Anket katalogu, Essen de yerleşik Türkiye Araştõrmalar Merkezi tarafõndan daha önce yürütülmüş olan bir çalõşmadan yararlanõlarak hazõrlanmõştõr. Federal İçişleri Bakanlõğõ: Polis Suç İstatistikleri. Berlin 2001 Federal İçişleri Bakanlõğõ tarafõndan her yõl Mayõs ayõnda iki yõl öncesine ait rakamlar yayõmlanmaktadõr. Bu istatistiklerde milliyete göre bazõ sayõlara da yer verilmektedir. 4

5 Klişe: Türkler in Almanya da yabancõ ( Ausländer ) şeklinde isimlendirilmeleri olağandõr. Gerçek: Düşündürücü... Almanya da bulunan Türk vatandaşlarõnõn üçte birinden fazlasõ bu ülkede doğmuştur tarihi itibariyle, Almanya daki Türk vatandaşõ sayõsõ: Bunlar arasõndaki Almanya doğumlularõn sayõsõ: Oranõ: % 37,36 Kaynak: Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen: Daten und Fakten zur Ausländersituation. 20. Auflage. Februar 2002 (Federal Yabancõlarõ Sorumlusu: Yabancõlarõn Durumuna İlişkin Veri ve Gerçekler. 20. Baskõ. Şubat 2002) 5

6 6

7 Klişe: Türkler in Almanya da yabancõ ( Ausländer ) şeklinde isimlendirilmeleri olağandõr. Gerçek: Düşündürücü... Türklerin % 51,7 si 15 yõldan, % 42,9 u 20 yõldan, % 27 si 25 yõldan, % 10 a yakõnõ da 30 yõldan fazla bir süredir Almanya da yaşamakta, çalõşmakta, vergi ödemektedir. Ayrõca, Almanya daki Türklerin % 37 den fazlasõnõn burada doğduğunu unutmamak gerekir. 1 yõla kadar Almanya daki Türk vatandaşlarõnõn ikamet süreleri 1-4 yõl 4-6 yõl 6-8 yõl 8-10 yõl yõl yõl yõl yõl X000 33,1 187,1 149,1 138,4 151,5 308,5 174,9 318,7 348,7 189,0 % 1,6 9,3 7,5 6,9 7,6 15,4 8,8 15,9 17,5 9, ,9 51, Kaynak: Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen: Daten und Fakten zur Ausländersituation. 20. Auflage. Februar 2002 (Federal Yabancõlarõ Sorumlusu: Yabancõlarõn Durumuna İlişkin Veri ve Gerçekler. 20. Baskõ. Şubat 2002) 7

8 8

9 Klişe: Türkler Almanya da misafir işçidir. Her misafir gibi, Almanya da sürekli kalõcõ değildirler. Gerçek: Doğru değildir. Alman vatandaşlõğõna geçen Türklerin toplam sayõsõ 2000 yõlõ sonu itibariyle tür. Yõlda 80 ila 100 bin Türk Alman vatandaşlõğõna geçmektedir. Bu da Türklerin Almanya da kalõcõ olduğunu göstermektedir. Alman vatandaşlõğõna geçen Türkler Yõl Sayõ Toplam Kaynak: Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen: Daten und Fakten zur Ausländersituation. 20. Auflage. Februar 2002 (Federal Yabancõlarõ Sorumlusu: Yabancõlarõn Durumuna İlişkin Veri ve Gerçekler. 20. Baskõ. Şubat 2002) 9

10 10

11 Klişe: Türkler günlük yaşamda yalnõzca Türkçe konuşmaktadõrlar. Gerçek: Bu, Türk toplumunun yalnõzca % 9 u için geçerlidir. Bu oran daha genç kuşaklar arasõnda çok daha düşüktür. Günlük yaşamda yalnõzca Almanca, ağõrlõklõ olarak Almanca ve hem Türkçe hem Almanca kullananlarõn oranõ yaş grubunda %87, yaş grubunda % 75, yaş grubunda % 67 dir. Bu da genç nesiller arasõnda uyum açõsõndan önemli bir gelişme sağlandõğõnõ göstermektedir. Günlük İletişimde Kullanõlan Diller/Yaş Gruplarõ (Yüzde olarak) Günlük yaşamda Toplam kullanõlan dil yaş yaş yaş yaş yaş yaş n¹=239 n= 545 n=413 n=209 n=263 n=92 n=1761 Yalnõzca Türkçe Genellikle Türkçe Hem Türkçe, hem Almanca Genellikle Almanca Yalnõzca Almanca Toplam (1) Anket yapõlanlarõn sayõsõ Kaynak: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: "Mediennutzung und Integration der türkischen Bevölkerung in Deutschland". Potsdam, 2001 (Federal Hükümet Basõn ve Enformasyon Dairesi: Almanya daki Türk Toplumunun Entegrasyonu ve Medya Kullanõmõ, Potsdam, 2001) 11

12 12

13 Klişe: Türklerin Almanca seviyeleri düşüktür. Gerçek: Bu, Türk toplumunun yalnõzca %13 ü için geçerlidir. Bu oran daha genç kuşaklar arasõnda daha da düşüktür. Buna karşõn, anket yapõlan Türklerin % 34 ü çok iyi, % 30 u ise iyi derecede Almanca bildiğini, toplam % 87 oranõnda büyük bir çoğunluk ise en az yeterli düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu belirtmektedir. Bu şahõslarla anket yapan anketörlerin görüşleri de benzer niteliktedir. Almanca seviyesi/yaş gruplarõ (Yüzde olarak) Almanca seviyesi Toplam yaş yaş yaş yaş yaş yaş n=239 n= 545 n=413 n=209 n=263 n=92 n=1761 Çok iyi İyi Yeterli Düşük Çok düşük Toplam (1) Anket yapõlanlarõn sayõsõ Kaynak: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: "Mediennutzung und Integration der türkischen Bevölkerung in Deutschland". Potsdam, 2001 (Federal Hükümet Basõn ve Enformasyon Dairesi: Almanya daki Türk Toplumunun Entegrasyonu ve Medya Kullanõmõ, Potsdam, 2001) 13

14 14

15 Klişe: Türkler Almanca bilmemektedir. Gerçek: Sadece kõsmen doğrudur. Berlin de yaşayan Türklerin sadece % 23 ü, kendileriyle görüşen anketörlerce yetersiz dil bilgisine sahip olarak değerlendirilmiştir. Berlinli Türklerin % 77 si, iyi veya orta derecede Almanca bilmektedir (Tablo 1). Tablo 1: Almanca Dil Bilgisi (Anketör görüşü*) iyi orta kötü 2001 (%) * Almanca yõ yeterli derecede konuşamayanlarla Türkçe bilen anketörler yardõmõyla görüşülmüştür. Almanya genelinde yapõlan bir diğer çalõşmaya göre ise, Türklerin % 87 si en az orta düzeyde, % 63 ü iyi düzeyde Almanca bilmektedir. Tablo 2: Almanca Dil Bilgisi (Anketör görüşü) iyi orta Kötü Bilgi yok Kaynak: 1. Die Ausländerbeauftragte des Senates von Berlin: Repräsentativumfrage zur Lebenssituation türkischer Berlinerinnen und Berliner. Pressemitteilung vom (Berlin Senatosu Yabancõlar Sorumlusu: Türk Berlinlilerin Yaşantõlarõna İlişkin Temsili Anket tarihli Basõn Açõklamasõ.) 2. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: "Mediennutzung und Integration der türkischen Bevölkerung in Deutschland". Potsdam, 2001 (Federal Hükümet Basõn ve Enformasyon Dairesi: Almanya daki Türk Toplumunun Entegrasyonu ve Medya Kullanõmõ, Potsdam, 2001) 15

16 16

17 17

18 Klişe: Türkler Almanca öğrenmek istememektedir. Gerçek: Bu, doğru değildir. Berlin de yaşayan Türklerin sadece % 3 ü, örneğin aile birleşimi yoluyla Almanya ya gelecek yakõnlarõna entegrasyon ve Almanca kursu imkanõ sağlanmasõna karşõdõr. Ankete katõlanlarõn % 95 i bu kurslar hakkõnda olumlu görüşe sahiptir. Almanca Dil ve Entegrasyon Kurslarõ evet hayõr Bilmiyorum 2001 (%) (%) Kaynak: Die Ausländerbeauftragte des Senates von Berlin: Repräsentativumfrage zur Lebenssituation türkischer Berlinerinnen und Berliner. Pressemitteilung vom (Berlin Senatosu Yabancõlar Sorumlusu: Türk Berlinlilerin Yaşantõlarõna İlişkin Temsili Anket tarihli Basõn Açõklamasõ.) 18

19 19

20 Klişe: Türkler sadece Türk medyasõndan yararlanmaktadõr. Gerçek: Bu doğru değildir. Türkler hem Türk hem Alman medyasõndan neredeyse eşit bir biçimde yararlanmaktadõr. Soru: Bilgilenmek için hangi kaynaklardan yararlanõrsõnõz. Türkçe TV (Berlin) Almanca TV Türkçe Gazete Almanca Gazete Türkçe Radyo Almanca Radyo Arkadaş çevresi v.b. % Kaynak: Die Ausländerbeauftragte des Senates von Berlin: Repräsentativumfrage zur Lebenssituation türkischer Berlinerinnen und Berliner. Pressemitteilung vom (Berlin Senatosu Yabancõlar Sorumlusu: Türk Berlinlilerin Yaşantõlarõna İlişkin Temsili Anket tarihli Basõn Açõklamasõ.) 20

21 21

22 Klişe: Türkler, yalnõzca Türk televizyonu seyretmektedirler. Gerçek: Bu saptama, Türk toplumunun yalnõzca %18 i için geçerlidir. Bu oran daha genç kuşaklar arasõnda daha da düşüktür. Türklerin % 70 i (% 30 u münhasõran) Alman kanallarõnõ izlemektedir. Türk gençlerinin hemen hemen yarõsõ yalnõzca Alman televizyonlarõnõ seyretmektedirler. Almanca ve Türkçe televizyon programlarõnõ seyretme oranõ/yaş gruplarõ (Sürekli televizyon izleyicileri¹¹, Yüzde olarak) Seyredilen Toplam televizyon yaş yaş yaş yaş yaş yaş programlarõ n¹=239 n= 545 n=413 n=209 n=263 n=92 n=1761 Yalnõzca Türkçe televizyon programlarõ Almanca ve Türkçe televizyon programlarõ Yalnõzca Almanca televizyon programlarõ Hiç televizyon seyretmeyenler Toplam (1)Ankete katõlanlarõn sayõsõ (11) Hafta ortalamasõnda en az dört gün televizyon seyredenler Kaynak: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: "Mediennutzung und Integration der türkischen Bevölkerung in Deutschland". Potsdam, 2001 (Federal Hükümet Basõn ve Enformasyon Dairesi: Almanya daki Türk Toplumunun Entegrasyonu ve Medya Kullanõmõ, Potsdam, 2001) 22

23 23

24 Klişe: Türkler genellikle Türk televizyon kanallarõnõ seyretmektedirler. Gerçek: RTL (% 54) ve PRO 7(% 41) en çok seyredilen televizyon kanallarõdõr. TRT- INT % 34 lük bir oranla, tercih sõralamasõnda üçüncü yeri işgal etmektedir. En sõk seyredilen televizyon programlarõ (Yüzde olarak) Sõra Almanca televizyon Türkçe televizyon Seyretme kanallarõ kanallarõ oranõ¹ 1 RTL 54 2 ProSieben 41 3 TRT-INT 34 4 SAT ATV-INT 30 6 Show TV 30 7 Kanal D 26 8 ARD/Das Erste 24 9 RTL ZDF Interstar TGRT 13 (1) Kişi başõna max. 2x3 televizyon kanalõ ismi verilmiştir. Kaynak: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: "Mediennutzung und Integration der türkischen Bevölkerung in Deutschland". Potsdam, 2001 (Federal Hükümet Basõn ve Enformasyon Dairesi: Almanya daki Türk Toplumunun Entegrasyonu ve Medya Kullanõmõ, Potsdam, 2001) 24

25 25

26 Klişe: Türkler yalnõzca Türk gazetelerini okumaktadõr. Gerçek: Bu, doğru değildir. Ankete katõlan Türklerin yalnõzca % 17 si sadece Türk gazetelerini okumaktadõr. Diğer % 29 ise Almanca gazete okumaktadõr. Hiç gazete okumayanlarõn oranõ ise şaşõrtõcõ derecede yüksektir. (%54) Almanca ve Türkçe Gazete Okuyanlar/Yaş gruplarõ (Sürekli gazete okuyucularõ¹¹, Yüzde olarak) Okunan günlük Toplam Gazeteler yaş yaş yaş yaş yaş yaş n¹= 239 n= 545 n=413 n=209 n=263 n=92 n=1761 Yalnõzca Türkçe gazete okuyanlar Türkçe ve Almanca Gazete okuyanlar Yalnõzca Almanca gazete okuyanlar Hiç gazete okumayanlar Toplam (1)Ankete katõlanlarõn sayõsõ (11)Hafta ortalamasõnda en az dört gün gazete okuyanlar Kaynak: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: "Mediennutzung und Integration der türkischen Bevölkerung in Deutschland". Potsdam, 2001 (Federal Hükümet Basõn ve Enformasyon Dairesi: Almanya daki Türk Toplumunun Entegrasyonu ve Medya Kullanõmõ, Potsdam, 2001) 26

27 27

28 Klişe: Türkler Alman vatandaşlõğõ istememektedir. Gerçek: Kõsmen doğrudur. Berlin de yaşayan Türklerin sadece % 35 i Alman vatandaşlõğõna geçme başvurusu yapmak istemediğini beyan etmektedir. % 21 zaten Alman vatandaşõdõr. % 43 ya vatandaşlõk başvurusunda bulunmuş, ya da bulunmak üzeredir. Alman Vatandaşlõğõ Soru: Alman vatandaşlõğõnõ almayõ düşünür müsünüz? Zaten Alman vatandaşõyõm: % 21 Vatandaşlõk başvurusunda bulundum: % 15 Yakõnda Vatandaşlõk başvurusunda bulunacağõm: % 28 Hayõr, başvuruda bulunmayacağõm: % 35 Kaynak: Die Ausländerbeauftragte des Senates von Berlin: Repräsentativumfrage zur Lebenssituation türkischer Berlinerinnen und Berliner. Pressemitteilung vom (Berlin Senatosu Yabancõlar Sorumlusu: Türk Berlinlilerin Yaşantõlarõna İlişkin Temsili Anket tarihli Basõn Açõklamasõ.) 28

29 29

30 Klişe: Türkler, Alman vatandaşlõğõnõ almak istememektedirler. Gerçek: Kõsmen doğrudur. Aşağõ Saksonya Eyaleti nde yapõlan bir ankete katõlan Türklerin %13 ü halihazõrda Alman vatandaşlõğõna geçiş başvurusunda bulunmuş olup, %31 i Alman vatandaşlõğõna geçmek niyetindedir. % 9 ise bu konuda belki cevabõnõ vermiştir. Olumlu yanõtlarõn toplamõ %53 tür. Alman Vatandaşlõğõna Geçiş Niyeti (Yüzde olarak) Başvuruda bulundum: % 13 Başvuru yapmak istiyorum: % 31 Belki başvuruda bulunabilirim: % 9 Başvuruda bulunmak istemiyorum: % 44 Fikri yok: % 3 Kaynak: Ausländerbeauftragte des Landes Niedersachsen: Einbürgerungsabsichten Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage Einbürgerungshemmnissen in Bremen, Hamburg und Niedersachsen. Dezember 2000-Januar 2001 (Aşağõ Saksonya Eyaleti Yabancõlar Sorumlusu tarafõndan yaptõrõlan, Alman vatandaşlõğõna geçiş niyetleri ve Bremen, Hamburg ve Aşağõ Saksonya da Alman vatandaşlõğõna geçiş engellerine ilişkin kamuoyu yoklamasõnõn sonuçlarõ, Aralõk 2000, Ocak

31 31

32 Klişe: Türkler okul bitirememekte, bu nedenle de meslek sahibi olamamaktadõr. Gerçek: Türkler arasõnda okul bitirmemiş olanlarõn sayõsõ nispeten yüksek ve elbette rahatsõz edicidir. Ancak yapõlan genelleme doğru değildir. Türklerin % 89 u okul bitirip diploma sahibi olmaktadõr. Diploma/Okul Bitirme İlkokul/ Ortaokul Lise/Orta Üniversite/ Diplomasõz* Temel eğt. öğretim Yüksekokul *Çalõşmada, halihazõrda öğrenci durumundakilerin hangi kategoriye dahil edildiği belirtilmediğinden, bu sayõnõn sadece okul bitiremeden okul çağõndan geçmiş olanlardan oluşup oluşmadõğõ bilinmemektedir. Kaynak: Die Ausländerbeauftragte des Senates von Berlin: Repräsentativumfrage zur Lebenssituation türkischer Berlinerinnen und Berliner. Pressemitteilung vom (Berlin Senatosu Yabancõlar Sorumlusu: Türk Berlinlilerin Yaşantõlarõna İlişkin Temsili Anket tarihli Basõn Açõklamasõ.) 32

33 33

34 Klişe: Türkler okul bitirememekte, bu nedenle de meslek sahibi olamamaktadõr. Gerçek: Bu sadece kõsmen doğrudur. Ankete katõlan Türklerin yalnõzca %12 si diplomasõzdõr. Bu oran, gençler arasõnda daha da düşüktür. (%6) Öğrenim görülen ülke/yaş gruplarõ (Yüzde olarak) Öğrenim görülen Toplam ülke yaş yaş yaş yaş yaş yaş n¹= 239 n= 545 n=413 n=209 n=263 n=92 n=1761 Öğrenimlerini Türkiye deki okullarda tamamlayanlar Öğrenimlerini Almanya daki okullarda tamamlayanlar Öğrenimlerini Almanya ve Türkiye deki okullarda tamamlayanlar Halen Almanya da öğrenim görenler Genel öğrenim görmeyenler Toplam (1) Ankete katõlanlarõn sayõsõ Kaynak: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: "Mediennutzung und Integration der türkischen Bevölkerung in Deutschland". Potsdam, 2001 (Federal Hükümet Basõn ve Enformasyon Dairesi: Almanya daki Türk Toplumunun Entegrasyonu ve Medya Kullanõmõ, Potsdam, 2001) 34

35 35

36 Klişe: Türk anne babalarõn çocuklarõnõn eğitimleri konusundaki beklentileri düşük olup, çocuklarõnõn bitireceği okul onlar için önemli değildir. Gerçek: Bu doğru değildir. Türk annelerin %52 sinden ve babalarõn %60 õndan fazlasõ çocuklarõnõn en azõndan bir lise diplomasõna veya yüksek okul diplomasõna sahip olmalarõnõ arzu etmektedirler. Çocuklarõn dörtte üçünden fazlasõ ise en azõndan bir Ortaokul diplomasõna sahip olmayõ arzulamaktadõrlar. Anne ve babalarõn çocuklarõnõn almasõnõ istedikleri diplomalar Anne Baba I.ÖlçümDönemi II.Ölçüm Dönemi I.Ölçüm Dönemi II.Ölçüm Dönemi n % n % N % n % Farketmez 5 1,7 6 1,9 5 1,7 6 2 Temel Eğitim ,9 2 0,7 8 2,6 diplomasõ Ortaokul (Realschule) , , ,3 diplomasõ Lise (Gymnasium) , ,4 diplomasõ Üniversite diplomasõ 52 17, , , ,2 Bilmiyor 14 4,8 18 5,8 22 7,7 20 6,5 Toplam Türk gençlerin hedefledikleri diplomalar I.Ölçüm Dönemi II.Ölçüm Dönemi Arzulanan n % N % diplomalar Temel eğitim 7 2,4 7 2,2 diplomasõ Genişletilmiş Temel 9 3,1 29 9,2 eğitim diplomasõ Ortaokul , ,8 (Realschule) diplomasõ Lise (Gymnasium) , ,8 diplomasõ Toplam Kaynak: Hans Merkens et. al.: Individuation und soziale Identität bei türkischen Jugendlichen in Berlin. Berlin (Institut für Allgemeine Pädagogik der Freien Universität Berlin) (Hans Merkens v.d.: Berlin de Yaşayan Türk Gençleri Arasõnda Bireyleşme ve Sosyal Kimlik Araştõrmasõ. Berlin Berlin Hür Üniversitesi Genel Pedagoji Enstitüsü) 36

37 37

38 38

39 39

40 Klişe: Türk veliler erkek çocuklarõnõn eğitimine daha fazla önem verirler. Kõz çocuklarõnõn eğitimini önemsemezler. Gerçek: Bu, doğru değildir. Berlin de yapõlan ankete katõlan Türk velilerin sadece % 2 si erkek çocuklarõn eğitiminin daha önemli olduğunu, % 1 i ise kõz çocuklarõnõn eğitiminin daha önemli olduğunu düşünmektedir. Türk velilerin % 97 si erkek ve kõz çocuklarõ arasõnda fark bulunmadõğõnõ söylemektedir. Ayrõca istatistiklere göre, kõzlarõn oranõnõn erkeklere nazaran daha düşük olmasõna rağmen, ortaokul (Realschule) ve lise (Gymnasium) gibi daha üst düzey eğitim veren okullara giden Türk kõz öğrencilerin sayõsõnõn erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Kõz ve erkek çocuklarõn eğitimine verilen önem Soru: Bir kõzõnõz ve bir oğlunuz olduğunu varsayalõm. Aşağõdaki söylemlerden hangisini kabul edersiniz? Kõz çocuklar ve erkek çocuklar okul ve meslek eğitiminde eşit imkanlara sahip olmalõdõr: % 97 Erkek çocuğun eğitimi daha önemlidir: % 2 Kõz çocuğun eğitimi daha önemlidir: % 1 Kaynak: Die Ausländerbeauftragte des Senates von Berlin: Repräsentativumfrage zur Lebenssituation türkischer Berlinerinnen und Berliner. Pressemitteilung vom Berlin Senatosu Yabancõlar Sorumlusu: Türk Berlinlilerin Yaşantõlarõna İlişkin Temsili Anket tarihli Basõn Açõklamasõ. 40

41 2000/01 YILINDA İLK VE ORTA DERECELİ ALMAN OKULLARINA DEVAM EDEN TÜRK ÖĞRENCİLER Toplam Erkek Kadõn Okul Türü İlkokul Okul tipinden bağõmsõz yönlendirme dönemi Temel eğitim (Hauptschule) Ortaokul (Realschule) Lise (Gymnasium) Entegre Okul (Integrierte Gesamtschule) Özel Waldorf Okulu (Freie Waldorfschulen) Özel okul (Sonderschule) Temel eğitim akşam okulu (Abendhauptschule) Akşam ortaokulu (Abendrealschule) Akşam lisesi (Abendgymnasium) Kolej/Akşam lisesi (Kollegs) Kaynak: Statistisches Bundesamt, Arbeitstabelle zur Fachserie 11, Reihe 1, 2000/01 (Federal İstatistik Dairesi, 2000/01) 41

42 42

43 43

44 Klişe: Türk çocuklarõ Alman eğitim sisteminden yeterince yararlanamamaktadõr. Öğrenme zorluğu çeken çocuklara yönelik özel okullara (Sonderschule) giden Türk çocuklarõnõn oranõ yüksektir. Gerçek: Kõsmen doğrudur. Türk çocuklarõ arasõnda, diğer bazõ yabancõ kökenli çocuklarda da görüldüğü gibi, ortaokul ve liseye (Realschule ve Gymnasium) gidenlerin oranõ nispeten düşük, öğrenme zorluğu çeken çocuklarõn gittiği özel okullara gidenlerin oranõ da nispeten yüksektir. Almanya daki yabancõ öğrencilerin okul türlerine göre dağõlõmõ Tabiyet Toplam Okul öncesi eğitim İlkokul (Grundschule) Temel eğitim (Hauptschule) Özel Okul (Sonderschule) Sayõ % Sayõ % Sayõ % Sayõ % Türkiye , , , ,19 Yunanistan , , , ,9 İtalya , , , ,86 İspanya , , , ,46 Yugoslavya , , , ,06 Hõrvatistan , , , ,6 Bosna-H , , , ,7 Slovenya , , , ,15 Makedonya , , , ,1 Portekiz , , , ,15 Tabiyet Ortaokul (Realschule) Lise (Gymnasium) Diğer Sayõ % Sayõ % Sayõ % Türkiye , , ,62 Yunanistan , , ,5 İtalya , , ,8 İspanya , , ,84 Yugoslavya , , ,72 Hõrvatistan , , ,7 Bosna-H , , ,6 Slovenya , , ,8 Makedonya 383 7, , ,02 Portekiz , , ,6 Kaynak: Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen: Daten und Fakten zur Ausländersituation. 20. Auflage. Februar 2002 (Federal Yabancõlarõ Sorumlusu: Yabancõlarõn Durumuna İlişkin Veri ve Gerçekler. 20. Baskõ. 44

45 45

46 Klişe: Türk öğrenciler diploma alamamakta, üniversite ve yüksek okulda öğrenim hakkõ elde edememektedir. Türk gençleri ebeveynlerinden daha yüksek bir öğrenim seviyesine ulaşamamakta, hep aynõ mesleklerde kalmaktadõr. Gerçek: Halihazõrda Almanya da yetişmiş e yakõn Türk genci Alman üniversite ve yüksek okullarõnda okumaktadõr. Türkiye den gelen üniversite öğrencileriyle birlikte bu sayõ e yakõndõr. Bu, Alman üniversitelerinden her yõl Türk öğrencinin mezun olduğu anlamõna gelmektedir. Alman üniversitelerindeki Türk öğrenciler (1999/2000 kõş yarõyõlõ) Tüm bölümler Dil/Edebiyat /Kültür Hukuk/Eko/ Sosyal Matematik/ Fen bilimleri Mühendislik Tõp Ziraat/Orm./ Gõda Toplam Alm da yetişen Topl. Alm da Topl. Alm da Topl. Alm da Topl. Alm da Topl. Alm da Topl. Alm da Kaynak: Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen: Daten und Fakten zur Ausländersituation. 20. Auflage. Februar 2002 (Federal Yabancõlarõ Sorumlusu: Yabancõlarõn Durumuna İlişkin Veri ve Gerçekler. 20. Baskõ. Şubat 2002) 46

47 47

48 Klişe: Türkler arasõndaki işsizlik Almanya ortalamasõndan çok daha yüksektir. Gerçek: Türkler arasõndaki işsizlik oranõ Almanya ortalamasõndan daha yüksektir. Özellikle 1990 yõlõ sonrasõnda önemli ölçüde artmõş, on yõlda iki katõna çõkmõştõr. Ancak bu artõş, sadece Türkler için olmayõp, diğer yabancõlar açõsõndan da geçerlidir. Yunanlõlar ve İtalyanlar arasõndaki işsizlik oranlarõ da Almanya ortalamasõndan önemli ölçüde daha yüksektir. Yabancõlar arasõndaki işsizlik oranlarõnõn gelişimi (Batõ Almanya) Yõl Genel işsizlik Yabancõ genel Türkiye Yunanistan İtalya Portekiz İspanya Eski Yugoslav ,3 11,2 11,6 11,4 13,2 6,1 7,7 6, ,6 10,1 10,0 9,7 10,5 5,5 6,8 6, ,0 10,6 11,0 10,1 11,2 5,8 6,7 6, ,5 12,3 13,5 12,7 13,6 6,3 7,7 9, ,3 15,3 17,4 17,4 18,3 9,7 10,8 11, ,8 15,5 18,9 16,2 17,0 11,2 11,2 9, ,0 16,2 19,2 15,8 16,2 12,3 16,0 8, ,0 18,6 22,5 17,8 18,0 13,2 11,7 9, ,7 19,7 24,0 19,0 18,9 13,4 12,6 9, ,8 18,3 22,7 17,7 17,6 12,4 12,3 11, ,2 19,7 22,5 17,5 16,8 12,0 12,0 11, ,0 18,0 20,2 15,4 14,7 11,1 11,3 11,4 Kaynak: Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen: Daten und Fakten zur Ausländersituation. 20. Auflage. Februar 2002 (Federal Yabancõlarõ Sorumlusu: Yabancõlarõn Durumuna İlişkin Veri ve Gerçekler. 20. Baskõ. Şubat 2002) 48

49 49

50 Klişe: Türkler arasõndaki suç işleme oranõ Almanya ortalamasõndan yüksektir. Gerçek: Doğruluk payõ bulunmakla beraber, her bin kişilik nüfusa düşen suç sayõsõ bakõmõndan, Türklerin işlediği suç sayõlarõ, Almanya da bulunan yabancõlarõn genel ortalamasõndan daha düşüktür. Türklerin işledikleri suç sayõlarõnõ değerlendirirken dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus, bu sayõlara vize ve ikametle ilgili suçlarõn da dahil edilmiş olduğudur. Böylece, Alman vatandaşlarõ veya Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşlarõ açõsõndan işlenme olasõlõğõ düşük olan vize ve ikamet gibi konularla ilgili olarak Türk vatandaşlarõ tarafõndan işlenen suçlarõn da istatistiklerde dikkate alõnmasõ, bu verilerde Türklerin suç oranlarõnõn yüksek çõkmasõnda etkili olmaktadõr. Almanya daki yabancõlarõn suç işleme oranlarõ (Trafik suçlarõ hariç) Yõl Toplam Yabancõlarõn Yunanistan İtalya Eski Türkiye suç sayõsõ karõştõğõ Yugoslavya Yabancõlarõn Sayõsõ Toplam Yabancõ Yunanistan İtalya Eski Türkiye nüfus nüfus Yugoslavya kişiye düşen suç sayõsõ/milliyete göre* Almanya Yabancõ Yunanistan İtalya Eski Türkiye genel nüfus Yugoslavya ,64 21,41 8,39 13,12 39,97 17,14 *Hesaplama Büyükelçilik tarafõndan yapõlmõştõr. Kaynak: Bundesministerium des Innern: Polizeiliche Kriminalstatistik 1999 (Federal İçişleri Bakanlõğõ: Polis Suç İstatistikleri, 1999) 50

51 51

52 Klişe: Türkler diğer yabancõlardan daha fazla suça eğilimlidir. Gerçek: Bu saptama doğru değildir. Aşağõdaki tabloda da görüldüğü üzere, Türk zanlõ sayõsõnõn toplam yabancõ zanlõ sayõsõna oranõ, Almanya da ikamet eden Türklerin burada ikamet eden bütün yabancõlara oranõndan düşüktür. Bu da Türkler arasõndaki suç işleme oranõnõn birçok diğer yabancõ grubundan çok daha düşük olduğunu göstermektedir. Ayrõca, yabancõlarõn ikametine bağlõ suçlarõn örneğin AB ülkeleri vatandaşlarõ için suç niteliği taşõmadõğõ da unutulmamalõdõr. Almanya daki yabancõ tabiyetli zanlõlarõn dağõlõmõ (İkamet kanunlarõna muhalefet suçlarõ dahil) (1999) Tabiyeti Almanya daki toplam nüfusu Almanya daki yabancõlarõn toplam nüfusuna oranõ (%) Toplam zanlõ sayõsõ Yabancõlarõn işlediği suçlara oranõ (%) Suç %/Nüfus % ** Türkiye , ,4 0,728 Yugoslavya , ,0 1,600 Polonya , ,5 1,875 İtalya , ,5 0,535 Bosna-Hersek * 2,2* ,0 0,909 Romanya , ,8 1,500 Yunanistan , ,8 0,360 İran , ,7 1,062 Hõrvatistan , ,7 0,586 Vietnam , ,6 1,333 Lübnan * 0,7* ,5 2,142 Fas , ,4 1,272 Afganistan * 1,0* ,4 1,400 Avusturya , ,0 0,400 *2000 yõlõ sonu itibariyle geçerli veriler. ** Hesaplama Büyükelçilik tarafõndan yapõlmõştõr. Kaynak: 1. Bundesministerium des Innern: Polizeiliche Kriminalstatistik 1999 (Federal İçişleri Bakanlõğõ: Polis Suç İstatistikleri) 2. Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen: Daten und Fakten zur Ausländersituation. 20. Auflage. Februar 2002 (Federal Yabancõlar Sorumlusu: Yabancõlarõn Durumuna İlişkin Veri ve Gerçekler. 20. Baskõ. Şubat 2002) 52

53 53

54 Klişe: Türkler sadece birbirleri ile arkadaşlõk/dostluk ilişkisi içindedir. Gerçek: Bu, Türk toplumunun yalnõzca % 7 si için geçerlidir. Bu oran daha genç kuşaklar arasõnda daha da düşüktür. Türk gençlerinin %91 i Alman dostlarõyla sõklõkla biraraya gelmektedir. Alman arkadaş ve tanõdõklarla ilişkiler/yaş gruplarõ (Yüzde olarak) Almanlarla Toplam görüşme yaş yaş yaş yaş yaş yaş n¹=239 n= 545 n=413 n=209 n=263 n=92 n=1761 Her gün/haftada birçok kez Ayda birçok kez Ayda bir kez veya daha nadiren Hiç bir zaman Toplam (1) Anket yapõlanlarõn sayõsõ Kaynak: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: "Mediennutzung und Integration der türkischen Bevölkerung in Deutschland". Potsdam, 2001 (Federal Hükümet Basõn ve Enformasyon Dairesi: Almanya daki Türk Toplumunun Entegrasyonu ve Medya Kullanõmõ, Potsdam, 2001) 54

55 55

56 Klişe: Türkler Almanlarla arkadaşlõk yapmazlar. Gerçek: Sadece küçük bir grup için geçerlidir. Berlin de yaşayan Türklerin % 81 i Alman arkadaşlara sahip olduklarõnõ söylemektedir. Almanlarla Arkadaşlõk Soru: Alman arkadaşlarõnõz var mõ? Evet (%) Hayõr (%) Kaynak: Die Ausländerbeauftragte des Senates von Berlin: Repräsentativumfrage zur Lebenssituation türkischer Berlinerinnen und Berliner. Pressemitteilung vom (Berlin Senatosu Yabancõlar Sorumlusu: Türk Berlinlilerin Yaşantõlarõna İlişkin Temsili Anket tarihli Basõn Açõklamasõ.) 56

57 57

58 Klişe: Türklerin, Almanlarla dostluk kurma konusunda genel önyargõlarõ bulunmaktadõr. Gerçek: Bu, Türk toplumunun yalnõzca % 3 ü için geçerlidir. Almanya daki Türklerin % 79 u, Türk gençlerinin ise %92 si birçok Alman arkadaşa sahip olmayõ olumlu karşõlamaktadõrlar yaş arasõndaki Türkler arasõnda sadece % 1 Almanlarla arkadaşlõğa olumsuz bakmaktadõr. Ülkeniz insanlarõnõn birçok Alman arkadaş veya tanõdõğa sahip olmasõnõ nasõl karşõlarsõnõz? sorusuna cevaplar/yaş gruplarõ (Yüzde olarak) Alman Toplam arkadaşlar yaş yaş yaş yaş yaş yaş n¹=239 n= 545 n=413 n=209 n=263 n=92 n=1761 Olumlu karşõlarõm Kararsõzõm Olumsuz karşõlarõm Toplam (1)Ankete katõlanlarõn sayõsõ Kaynak: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: "Mediennutzung und Integration der türkischen Bevölkerung in Deutschland". Potsdam, 2001 (Federal Hükümet Basõn ve Enformasyon Dairesi: Almanya daki Türk Toplumunun Entegrasyonu ve Medya Kullanõmõ, Potsdam, 2001) 58

59 59

60 Klişe: Türkler genellikle Türklerle evlenmektedirler. Gerçek: Ankete katõlan Türklerin yalnõzca % 4 ü, eşlerinin Alman olduğunu belirtmektedir. Bu sayõ Almanya da bulunan tüm Türkleri, yani Almanya ya gelmeden önce evlenenleri de kapsadõğõndan, Almanya da son yõllarda yapõlan evliliklerin ne kadarõnda eşin Alman olduğu bilinememektedir. Son zamanlarda sõk sõk dile getirilen burada yetişen genç Türklerin genellikle Türkiye den evlenerek eşlerini aile birleşimi yoluyla Almanya ya getirdikleri şeklindeki klişeyi/savõ doğrulayabilecek istatistiki veriler mevcut değildir. Üzerinde durulmasõ gereken bir diğer konu, Almanya da bulunan Türk ve Türk kökenli Alman vatandaşlarõnõn % 4 ünün sayõsal değerinin i bulduğudur. Çeşitli milliyetlere göre Alman eşle evlilik (%) Milliyet Alman eşle evli olanlarõn oranõ Türkiye % 4 Yugoslavya % 11 Rusya % 37 İtalya % 41 Ukrayna % 14 İran % 16 Kaynak: Ausländerbeauftragte des Landes Niedersachsen: Einbürgerungsabsichten Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage Einbürgerungshemmnissen in Bremen, Hamburg und Niedersachsen. Dezember 2000-Januar 2001 Aşağõ Saksonya Eyaleti Yabancõlar Sorumlusu tarafõndan yaptõrõlan, Alman vatandaşlõğõna geçiş niyetleri ve Bremen, Hamburg ve Aşağõ Saksonya da Alman vatandaşlõğõna geçiş engellerine ilişkin kamuoyu yoklamasõnõn sonuçlarõ, Aralõk 2000, Ocak

61 61

62 Klişe: Türklerin gittikçe artan sayõlarda Türkiye den evlenmeleri Türklerin Almanya daki entegrasyonlarõnõ engellemektedir. Gerçek: Berlin Yabancõlar Sorumlusu tarafõndan 1993 ve 1999 yõlõnda düzenlenen anketlerde bu konuda bir soru bulunmaktadõr. Buna göre, Almanya daki Türklerin geçmişte eşlerini büyük ölçüde Türkiye den seçtikleri doğrudur. Bunun üçüncü nesilde de aynõ yoğunlukta devam ettiği ise şüphelidir. Sözkonusu araştõrmaya göre bu sayõ genç nesillerde azalmaktadõr. Ancak bu konuda Almanya geneli için geçerli güvenilir istatistiki veriler bulunmamaktadõr. Eşiniz Türkiye den mi Gelmiştir? 1999 Cinsiyet Yaş Toplam Erkek Kadõn 30 dan küçük arasõ % % % % % Evet 35,6 42,4 27,5 22,4 43,6 Hayõr veya Evli değilim 64,4 57,6 72,5 77,6 56, Cinsiyet Yaş Toplam Erkek Kadõn 30 dan küçük arasõ % % % % % Evet 48,8 54,6 42,4 22,9 56,2 Hayõr veya Evli değilim 51,2 45,4 47,6 77,1 43,8 Kaynak: Die Ausländerbeauftragte des Senats von Berlin: Türkische Berlinerinnen und Berliner. Pressemitteilung vom (Berlin Senatosu Yabancõlar Sorumlusu: Türk Berlinliler tarihli Basõn 62

63 63

64 Klişe: Türkler Türkiye de ikamet eden Türklerle evlenip bunlarõ aile birleşimiyle Almanya ya getirmektedir. Gerçek: Kõsmen doğru olabilir. Ama bu konuda somut istatistiki veri bulunmamaktadõr. Berlin de yaşayan Türklerin % 42 si eşlerinin Türkiye den daha sonra geldiğini belirtmektedir. Ancak Türkiye den evlenme, ailenin herhangi bir ferdi Almanya ya gelmeden önce yapõlmõş ve eşlerden biri Almanya ya önceden, diğeri daha sonra gelmiş de olabilir. Yukarõdaki klişe ya da sav hakkõnda yapõlabilecek değerlendirme, ancak, Almanya da sürekli ikamet ederken ikametgahõ Türkiye de bulunan bir şahõsla evlenenlere ilişkin sağlõklõ istatistiki verilerin elde edilmesiyle mümkün olabilecektir. Soru: Eşiniz Türkiye den mi gelmiştir? Evet Hayõr (ya da evli değilim) 2001 (%) (%) (%) Kaynak: Die Ausländerbeauftragte des Senates von Berlin: Repräsentativumfrage zur Lebenssituation türkischer Berlinerinnen und Berliner. Pressemitteilung vom (Berlin Senatosu Yabancõlar Sorumlusu: Türk Berlinlilerin Yaşantõlarõna İlişkin Temsili Anket tarihli Basõn Açõklamasõ.) 64

65 65

66 Klişe: Türkler Almanya ya kitleler halinde gelmeye devam etmektedir. Gelenler burada kalmakta, ülkelerine geri dönmek istememektedir. Almanya daki Türklerin sayõsõ yõldan yõla büyük oranda artmaktadõr. Gerçek: Her yõl Türkiye ye geri dönen Türklerin sayõsõ Türkiye den Almanya ya gelenlerin sayõsõna yakõndõr. Almanya ya son yõllarda ikamet etmek üzere gelen yabancõlar arasõnda Türkler en büyük grubu oluşturmamaktadõr. (1999 da 4. büyük, 1998 de 5. büyük, 1997 de ve 1996 da 2. büyük grup) Almanya ya İkamet etmek üzere gelen / Almanya dan ülkesine dönen yabancõlar Ülke Gelen Dönen Fark Gelen Dönen Fark Gelen Dönen Fark Gelen Dönen Fark Türkiye Yunanistan İtalya Bosna-H Yugoslavya Hõrvatistan Portekiz Polonya Romanya Eski SSCB Kaynak: Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen: Daten und Fakten zur Ausländersituation. 20. Auflage. Februar 2002 (Federal Yabancõlarõ Sorumlusu: Yabancõlarõn Durumuna İlişkin Veri ve Gerçekler. 20. Baskõ. Şubat 2002) 66

67 67

68 Klişe: Türkler etnik ekonomi oluşturmakta, alõşverişlerini kendi aralarõnda yapmaktadõr. Gerçek: Bu, Berlin de yapõlan anketin sonuçlarõna göre, büyük ölçüde doğru değildir. Diğer yandan, Türk tüketicilerin bazõ yiyecek, giyecek v.b. kültürel özellik taşõyan ürünleri sadece Türk marketlerinde bulabildikleri de unutulmamalõdõr. Soru: Berlinli Türklerin alõşveriş, boş zaman faaliyetleri, sportif aktivite ve medya kullanõmõ açõsõndan kendi gruplarõnõ tercih ettikleri söylenmektedir. Bu, sizin açõnõzdan doğru mudur? Evet Hayõr 2001 (%) (%) Kaynak: Die Ausländerbeauftragte des Senates von Berlin: Repräsentativumfrage zur Lebenssituation türkischer Berlinerinnen und Berliner. Pressemitteilung vom (Berlin Senatosu Yabancõlar Sorumlusu: Türk Berlinlilerin Yaşantõlarõna İlişkin Temsili Anket tarihli Basõn Açõklamasõ.) 68

69 69

Almanya daki Türk Medyas

Almanya daki Türk Medyas Almanya daki Türk Medyas Dr. Dirk Halm - Dr. Martina Sauer Medya Gettolar m Yoksa Medya Entegrasyonu mu? Almanya daki Türk Göçmenler Girifl Medya, insanlarõn gerek toplum gerekse siyasi ve ekonomik şartlarla

Detaylı

Almanya`da Egitim ve Pisa Arastirmasinin Türkler ile Ilgisi üzerine yorumlar

Almanya`da Egitim ve Pisa Arastirmasinin Türkler ile Ilgisi üzerine yorumlar Almanya`da Egitim ve Pisa Arastirmasinin Türkler ile Ilgisi üzerine yorumlar (BTEU Avrupali Türk Isadamlari Birligi tarafindan derlenmistir, 2003) Icindekiler : 1. TÜRK ÖĞRENCİLERİN ALMANYA DAKİ GENEL

Detaylı

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu 06 Eylül 2002 TS/BAS/02-73 TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin, kamu sektörünün internet tabanlõ toplumsal uygulamalarõnõ teşvik

Detaylı

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Çeviri Safiye Kaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Cem Suat Aral Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Ekim 2000

Detaylı

TEKSTİL VE GİYİM SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

TEKSTİL VE GİYİM SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2549 ÖİK: 565 TEKSTİL VE GİYİM SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 lõ Kanun

Detaylı

GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR?

GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR? AVRUPA İÇİN ELDR VİZYONU AMSTERDAM 14 Kasõm 2003 GİRİŞ ELDR NELERİ SAVUNUR? Avrupa Liberal Demokrat ve Reform Partisi (ELDR - European Liberal Democrat and Reform Party), özgürlük, demokrasi, yasal güç,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2560 ÖİK: 576 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda

Detaylı

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2568 ÖİK: 584 HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

ALMANYA DAKİ TÜRK İŞÇİ ÇOCUKLARININ EĞİTİM SORUNLARI

ALMANYA DAKİ TÜRK İŞÇİ ÇOCUKLARININ EĞİTİM SORUNLARI ALMANYA DAKİ TÜRK İŞÇİ ÇOCUKLARININ EĞİTİM SORUNLARI Doç. Dr. Mehmet ARSLAN Erciyes Üniv. Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Böl., KAYSERİ E- Mail: arslan@erciyes.edu.tr Özet Türkler yaklaşık yarım yüzyıldır

Detaylı

ARAŞTIRMA / RESEARCH / ARAŞTIRMA / RESEARCH / ARAŞTIRMA / RESEARCH

ARAŞTIRMA / RESEARCH / ARAŞTIRMA / RESEARCH / ARAŞTIRMA / RESEARCH ARAŞTIRMA / RESEARCH / ARAŞTIRMA / RESEARCH / ARAŞTIRMA / RESEARCH ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI MATEMATİK VE FEN ÇALIŞMASINDA TÜRK ÖĞRENCİLERİN BAŞARI DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN ETMENLER Prof.Dr. Giray Berberoğlu Araş.Gör.

Detaylı

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ T.C. Başbakanlõk Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ Ekonomik Araştõrmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü e-ticaret Genel Koordinatörlüğü HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

üçüncü değerlendirme raporu

üçüncü değerlendirme raporu Avrupa nõn Çevre sorunlarõ: üçüncü değerlendirme raporu Özet Avrupa Çevre Ajansi Mizanpaj: Brandenborg a/s Yasal uyarõ Bu yayõnõn içeriği Avrupa Komisyonu ya da diğer Avrupa Topluluklarõ kurumlarõnõn resmi

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

Avrupa Birliği ve Almanya da Türk Girişimcilerin Ekonomik Gücü

Avrupa Birliği ve Almanya da Türk Girişimcilerin Ekonomik Gücü Avrupa Birliği ve Almanya da Türk Girişimcilerin Ekonomik Gücü Prof. Dr. Faruk Şen Yunus Ulusoy Cem Şentürk Essen, Eylül 2007 Önsöz Avrupa ya giden ve bugün Euro-Türkler olarak adlandırılan insanlar, ilk

Detaylı

CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA İŞ DÜNYASININ PROFİLİ. Murat ÇOKGEZEN Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. mcokgez@marmara.edu.

CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA İŞ DÜNYASININ PROFİLİ. Murat ÇOKGEZEN Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. mcokgez@marmara.edu. CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA İŞ DÜNYASININ PROFİLİ Murat ÇOKGEZEN Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu.tr Hamdi GENÇ Marmara Üniversitesi, İktisadi

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ. CPT/Inf/E (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc. Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT Genel Raporlarõnõn

AVRUPA KONSEYİ. CPT/Inf/E (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc. Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT Genel Raporlarõnõn AVRUPA KONSEYİ CPT/Inf/E (2002) 1 Türkçe / Turkish / Turc Avrupa İşkencenin ve İnsanlõkdõşõ veya Onurkõrõcõ Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT Genel Raporlarõnõn Temel Bölümleri 3 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2559 ÖİK: 575 ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun

Detaylı

GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları)

GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları) GÖÇMEN TÜRKLERE YÖNELİK UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMASI (F.Almanya daki Türklerin Eğitim Sorunları ve Anadolu Üniversitesi nin Batı Avrupa Programları) Yrd.Doç.Dr.Ahmet Atillâ DOĞAN Açıköğretim Fakültesi aadogan@anadolu.edu.tr

Detaylı

TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU

TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU TEKNOLOJİ RAPORU TÜRKİYE BİR TOPLUİĞNE BİLE YAPAMIYORDU Başta 9. Cumhurbaşkanõmõz Sn. Demirel ve duayen işadamõmõz Sn. Sabancõ olmak üzere pek çok kişi tarafõndan, Türkiye de iyimser olmamõzõ gerektiren

Detaylı

İKİNCİ TÜRKİYE RAPORU

İKİNCİ TÜRKİYE RAPORU CRI (2001) 37 Irkçilik ve hoşgörüsüzlüğe karşi avrupa komisyonu İKİNCİ TÜRKİYE RAPORU Kabul edilme tarihi 15 Aralõk 2000 Strasbourg, 3 July 2001 Irkçõlõk ve Hoşgörüsüzlüğe karşõ Avrupa Komisyonu nun (ECRI)

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler. Şubat 1999 - Ankara TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Küreselleşmenin sermaye elektronik mal hizmetler dolaşõmlarõ Şubat 1999 - Ankara Önsöz 1998 yõlõnõn başõndan buyana belirli aralõklarla küreselleşmenin mevcut

Detaylı

PROTESTAN AMERİKAN MİSYONERLERİ, ANADOLU DAKİ RUMLAR VE PONTUS MESELESİ

PROTESTAN AMERİKAN MİSYONERLERİ, ANADOLU DAKİ RUMLAR VE PONTUS MESELESİ PROTESTAN AMERİKAN MİSYONERLERİ, ANADOLU DAKİ RUMLAR VE PONTUS MESELESİ Arş. Grv. Gülbadi ALAN * Başlangõçta kişisel ve çoğu zaman da romantik bir hareket olarak başlayan misyonerlik faaliyetleri, en parlak

Detaylı

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU Haziran 1995 ( Yayõn No: TÜSİAD T / 95, 6 180 ) ÖNSOZ TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve işadamlarõ Derneği) kurulduğu 1971 yõlõndan bu yana Türkiye'nin

Detaylı

engellemeyi amaçlayan bir doktor, bilim adamõ ve en önemlisi bir insan ve bu gezegenin bir sakini olduğumu vurgulamak istiyorum.

engellemeyi amaçlayan bir doktor, bilim adamõ ve en önemlisi bir insan ve bu gezegenin bir sakini olduğumu vurgulamak istiyorum. "Toplumun Gündemi ", Dr. Matthias Rath ile röpörtaj, Nisan 2003 Websitesi: www.dr-rath-foundation.org Irak savaşõna karşõ açtõğõnõz kampanyadan sonra, Arap toplumu sizi daha çok merak ediyor, lütfen başarõlarõnõz

Detaylı

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Şubat 2000 PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma

Detaylı

MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞME

MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞME 179 MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞME Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 14 Aralõk 1950 tarih ve 429 (V) sayõlõ Kararõyla toplanan Konferansta kabul edilmiş, 28 Temmuz 1951 tarihinde Cenevre'de

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI YÖNETİCİ ÖZETİ RAPORU HAZIRLAYAN ORTAK GİRİŞİM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hollanda ve Avrupa Birliği ndeki Türk Nüfus, Hane Verileri ve Girişimcilerin Ekonomik Gücü

Hollanda ve Avrupa Birliği ndeki Türk Nüfus, Hane Verileri ve Girişimcilerin Ekonomik Gücü Hollanda ve Avrupa Birliği ndeki Türk Nüfus, Hane Verileri ve Girişimcilerin Ekonomik Gücü Essen, Nisan 2007 İçindekiler İçindekiler...2 Tablolar...3 Grafikler...3 Giriş...4 Bölüm 1: Hollanda daki Türk

Detaylı