Miktal DOGANLARI) 1) Cumhur iyet Onivers it esi, Tokat Ziraat Fakiiltesi, Tokar. li ll{j~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Miktal DOGANLARI) 1) Cumhur iyet Onivers it esi, Tokat Ziraat Fakiiltesi, Tokar. li ll{j~"

Transkript

1 TOroy. I. Biyolojlll MUcadel. Kongr..i (' 2-1. Subat 1966) Adana air EKT OPARAZtf OLAN Exe rit e s raborator (F.) [Hytn.r Ichneumonidae)'UN KITLE ORETIMINDE YENI air KONUKC;U Tenebrio molhor L. (Col. : Ten ebrionidae)'un KULLANIMI OZ~: RI NE C;ALl~MALAR Miktal DOGANLARI) OZET Exe ristes roborator (F. ) lin kiitle tlretimi srras mda la bor a tu va r kosul la nnda kulla rulun le pidop t e r kc nukcu lar la yaprla n iiret imde karsrlasrla n g u ~ liiklerden bazrl a nru ortadan kaldrrmak ve dah a ucuz iir etim yap ma k amac ryla, bu ca hs rnad a bir coleopte r olan Tenebrio molitor L. ilk ola ra k E.roborator ic in kcn ukcu oia rak ku llamlrru strr, Cabsmada, 'Lmoltt o r larvae ve pupae' si iize rinde par azit la rva tsmm gellsm esi, bu konu kc ularm pa raz itin pupa donerai ne pupa ag rrh gma ve e rginle rin be slenme ve yumu na ka yma dav ramsla nna e t kisi, Gall eria mellonella L. la rvae lsi iize ri nde parazitin gelis me ve da vra msla rtyla mukayesesi yaprlarak ac ikla nma ya cahsrlrrusn r. Yaprlan cahs mala r sonu cunda coleo pt e r konukcunun parazit in kane iiretiminde basan yla kullamlahileceg! ve iiret im masr af la n nm dne mli diizeyde azal t rlabilecegi bel irlen m i ~ t ir, SU"; MARY A USE OF NEW nosr, Tenebrio molitor L. (Col. : Tenebrionidae) FOR MASS CULTURE OF ECTOPARASITIC WASP, Exe rt is roborator (1".) (Hym: Ichneumonidae) In t his wo rk, a coleopt e r, Tenebrio mol it or L. wa s fi rst ly used as a host f o r Exe rist es roborator (F.) in or de r to solve so me of the proble ms during the ma ss re a ri ng of E. roborator on th e lepidopte rous host s unde r la bo ratory co ndi t ions, a nd fo r t he pu rpose of more cheap mass pro duc t ion of t he parasite. By the work t he deve lopment of the pa rasit ic lar vae on th e larvae and pupa e of 'Lmoliror, th e eff ec ts of t he host s on t he pupal stage a nd pupal weig ht of the parasite, a nd on t he fee ding a nd oviposition activiti es of t he adults we re explained by t he com parison with t ha t of t he la rvae of Gal le ria mellonella L. As a result, th e suc ces sf ul usabilit y of the coleopter host for mass product ion of th e pa ras it e was obse rved and th e cost of t he pro duct ion was highl y reduc ed by t his wa y, li ll{j~ Exerjstes roborator Fab. (Hym. Ichn eum onidae ) 6ne mli bir ekto pa ra zit olup konukculan arasmda bir co k za rarh urtrllar bulunmaktad rr, Esas 1) Cumhur iyet Onivers it esi, Tokat Ziraat Fakiiltesi, Tokar Ln

2 olarak Avrupa, Asya ve Kuzey Af rika ' da bulunan para.." in ko nukç ul arı aras ı nda l.oltostege sticticalis, Osırinia nubilalis Hbn. (Mcyer, 1934; Bakcr, 1934); Fecıinophora gossypiella (Saund.) (Savvidis, 1967 ) ve Gnorim\," ' '1 ma opereulella (Zeller) (Thomson, 1975); Dipsoshecia scopigera (Scop.) (= D.ichıı cu n ;Jniformis (Schiff.) (Boumier and Khial, 1968); Rhyaeionia buoliana Schiff. ( V,ısic, 1967; Maksimovic and Schindler, 1969) bulunmakttıdır. Ulkemizde bulundugu ise ilk olarak Sedivy (1959) tarafından konukçu wıilme ksizin belirti l miştir, Konukçularından bazılarının bulundugu Güney :\frika \It' "'uzey f\merika' ya zaıarlılarla biyolojik mücadele yapmak amacıyla it hal edilmişti r (Townes ve ark ). Özellikle Amerika Birleşik De\'letlerindE' Mısır Kurdu, O.nubilalis, ile mücadele yapmak amacıyla E.roborator'un biyol Dj isi üze ri nde Hake r (1934) tarafından, Kanada'da ise Fax (1927) tarafından çok detaylı ça lı ~malar yapı l mıştır. Elde edilen fenler her iki ülkede de bu konukçu üzerinde para.ziti yerleşti rmek amacıyla araziye ~'ayı lmışsa da herhangi bir başarı sağ l an amamıştır (Mc Guan and Coppal, 1962)~ Aynı araştırıcılar R.buoUana ile macadele amacıyla E~roborator yayımlarında da başarı sağlamadığını belirtmişlerdir. Clausen (1956) mısır kurdu'na kar ş ı Amerika'daki parazit yay ı mlarında sadece> bi rkaç kez konukçu üzerinden elde edilmüisede bu ülkede tesis edil di ğine dair he rhangi bi r kay ıda rastlanı! madığlo1 bild i rm işıi r. Ancak bu başarısızlığa r ağmen ç alışmalar d urmamı ş çeş İtli araştı rm a la rda kullanılmak a macı yla laboratuvur koşulla r ında değişik konukçular üze rinde E.roborator üretimine devam edilmi ştir. Mesela Thompson (1974) farklı konukçularda beslenen E.coborator'un çeşitli dönemlerinde ki amino asiı miktarla rı üzerinde çalışmak amacıyla bu parazit Pembe Kurt, P~gossypiclla ve patates güvesi, G.operculeUa, larvaları üzerinde üretilmiştir. Ayrıca çeş itli araştır malarda kullanmak amacıyla Simon Fraser üniversity, Sumaby, S.L, Kanada' daki laboratuvarda bu parazit GaUeria mellonella larvaları üzerinde üretilmektedir. üretim sırasında yumurtanın konulma s ından lar vae 'nın beslenmesi [amamlanıncaya kadar geçen 6-7 günlük peryodda konukçu larvae'nin saprofit bakteriler ' tarafından enfekt e edilip kalitesinin bozularak çürümesi dolayısıyla en az 3-4 kez değiştirilmesi gerekmektedir. Bu da kütle üretimi sırasında yüksek düzeyde işgücüne gereksinim duyulmasına neden olmaktadır. Bu çalışmayla E.roboratortun labora tuva rda kütle üretimine kolaylık saglamak amacıyla şimdiye kadar kullanılmakta olan lepidopte r konukç ulardan ayn olarak bir coleppıer olan Tenebrio molitor L. larvae ve pupae'si kullanılmı ş tır. Bu konukçu üzerinde üretimin Kroboratarlun çeş itli biyolojik özelliklerine etkileri ve bunun G.mellonella üze rinde üretim s ıra s ındaki biyolojik özeııikle ri yle karşılaştırması yap ılmı ştır.

3 MATERYAL VE METOT Materyalolarak kuuanılan E.roborator, G.mellonella L. ve T.molitor'e ait larvae, pupae ve yumurtalar Biologieat Sc İ ences Department, Simon Fraser University, Bumaby, B.C., Kanada'daki kültürlerden a lınmı ş tır. Yapılan denemeler de E.roborator, özel üretim kaplarında yet i şti rilmi şt ir. Bu üretim kapları şu şekilde yapı lmı ştır: 5 cm kalınlığındaki mika levhalae içine aşağı yukarı uzunca elips şeklinde 2 cm uzunluğunda 0.5 cm genişliğindeki yuvalar açılmıştır. Bu l e vhanın alt ve üst taraflarına ı mm kalınlığında levhalar vidalar yardımıyla tutturularak yuvalar alt ve üstten kapaııjıp özel hücrel e r o luşturulmuştur. her yuvaya isabet edecek şeki ld e üst kapaklara 3 nolu böcek iğnesiyle birer delik açılmıştır. üretim sırasında konukçu olarak T.moliter 60 0 C deki suya 30" batırıldıktan sonra üretimin yapıldıgı hüc relere konulmuşlardu. Bunların herbiri üzerine ince deve tüyü fırça yardım ıyl a kültürde n alınmış E. roborator yumurtaları, tek tek konularak ÜSt levha kapatılmıştır. Burudaki E. roborator fertlerinin gelişme durumları incelenmiştir. Pupae olduktan sonra üst kapak açılarak erkek ve dişi puplar ayrı ayrı 60x40x40 cm boyutlarındaki kafeslere konularak bunlardan çıkan erginler çeşitli gıdalarla beslenmişlerdir. Denemeler % 70 nisbi nem ve o C sıcaklıkıaki büyütrne kabinlerinde yapılmıştır. Yapılan denemelerde tek faktörlü olanlar tamamiyle şansa bağlı, çok faktör!ü olanlar ise şansa bağlı tam bloklar deneme desenine göre analizleri yapılmış, ortalamaların mukayesesinde ise Duncan testi uygulanmı ş tır. Denemeler: 1- Larva döneminde çeşitli konukçularla beslenmenin, E.roboratorlun yumuua konumundan ergin çı k ış ına kadar olan yaşam dönemlerine etkisi: Bu denemede T.malitar'un yeni gömlek degiştirmiş beyaz renkteki son dönem larvae ve beyaz renkteki yeni ol u ş muş pupaelsi il e G.mellonella larvaelsi konukçu olarak kuııanılmışlardır. Bu konukçulardan G.meııanella larvae'si, E.roborator larvaelsi pupa oluncaya kadar üç kez değiştirilmiştir. Diğer konukçulardan bir kısmı bir defa değiştirilirken, diğer kesimi ise değiştirilmemiştir. Konukçular üze rinde Krobaraıar yum urt aları konulduktan sonra bunların açılma durumu ve daha sonra larva ve pupa döneml erine erişme durumları gözlenerek bu dönemler gün olarak saptanmışt ır. Ayrıca elde edilen erkek ve dişi pupae'nin ağırlıkları ölçülerek birbirleriyle mukayeseleri yapılmıştır.

4 2- Çeşit li konukçularda beslenen larvaelden elde edilen Exeristes roborator erginlerinin yumurta verimine ve yaşam süresine çeşitli gıdalarla beslenm enin etkisi: Bu denemede farklı konukçularda larvaların ın beslenmesi sonucu elde edilen erginler ayrı ayrı denemeye alınmı~la r dır. Her konukçudan elde edilen fenler ikiye ayrılmış 60x40x40 cm boyutlarındaki kafeslere konulmuş ve bunlara ayrı ayrı bal ve pamuk fitiliere cmdirilmiş şekerli (sakkaraz) su verilmiştir. Her kafese ayrıca pamuk fitillere emdi ri lmiş halde saf su verilmiş ve bunlar bittikçe yenilenmişlerdir. Çiftleşmeden sonra her gruptaki dişilere ayrı ayrı Lmalİtür larvae ve pupaelsi ile G.mellonella larvae ve pupaelsi veri lmiştir. T.ffiolitor larvae ve pupae'si ~'erilen diş i lerden bazılarına bu konukçuyla beslenmemeleri nedeniyle daha son ra G.mellonella larvaelsi verilmiştir. Konukçuyla beslenmesini tamamlayan dişiler, üretim kaplarına yerleştirilmiş G. mellonella larvae'si veri lmiş ve üzerine konulan yumurtalar günlük olarak sayılmış ve konukçulardan uzaklaşıırılmıştır. Dişiler i n yumurta koyma öncesi dönemi, yumurta koyduğu süre ve yumurta koymayı tamamladıktan sonra yaşadığı süre gün olarak belirlenmiş ve konulan yumurta sayısı saptanmıştı r. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 1) Yapı l an denemede konukçular üzerine konulan yumurtalardan % IZ-18 ' i açılmamış ve bu duruma konukçuların etkisi arasında istatistiki bir fark olmamıştır. Yumurta döneminin süresi, açılan yumurtaların %21.7'sinde L.S gün, %78.3'ünde 2 gün ortalama 1.89 gün olmuştur. Fox (1927) ve Bake r (1934) bu dönemin I-LS gün olduğunu belirtmişlerdir. Exeristes roborator'un erkek ve dişilerinin larva döneminin süresine larvae'nin üzerinde beslendiği çeşitli konukçuların etkisine i l işk i n va ryans analizlerinde bu dönemin süresine larvaların beslendiği konukçuların etkil eri arasında 0.01 ihtimal sınırlarına göre; ayrı cinsiyetteki larvae 'n İn gelişmesine etkileri arasında ise O.OS ihtimal sınırına göre farklar o l duğu saptanmıştır. Çeşitli konukçularda beslenen E.roborator larvaelsinde ortalama larva dönemi ve bunların mukayesesinde (Çizelge 1) G.meBonella larvae'sinde konukçunun üç kez değiştiri lm esiy l e yetiştirilen parazitin la rva dönemi, diğer konukçularda beslenenlerinkine göre istat istiki olarak daha uzun olmuştur. Diğer konukçularda beslenenl erin larva dönemle ri a r asında ise istatistiki olarak fark yoktur. 72

5 <;izelge l. Fa rkh konu kcularda beslenen Exe ristes roborator larva e' sinde o rt ala ma larva d6nem i (gun) ve bunjann mukayes esi Konukcular vc bunla.rm degi~tirilme sayisi T ene brio malitor larvae (0) T. molitor larvae (I) 'r.molit or pupa e (0) 'r.molttor pupae (I) Gal le ria mellonella (3 ) Larva donemi (gun) 9.06 bl) 9.77 b 9.05 b 9.97 b a l) Ayru harfi t as tyan ortalamala r 0.01 iht imal srm nna gore ayru grupta ndrtl ar, Yap rlan analizde e rkek le rin 9.57 giinliik o rt a la ma larva donerni disile rdeki giinliik o rt alama larva doneminden 0.05 ihtim al srrur ma gore farkh e rknus ti r, Degisti rilmis veya degisti rilme mis fa rklr kcnukcu larda beslenen f ar kh cinsiyetteki E. robo ra tor larvae ' si nin ortalama larva donemle ri ve bunla nn muka yesesi nde (Ciaelge 2) lie; kez degi sti rilmi s G. mellone lla larvaet si iize rinde besl enen E. robo rato r erkekl erinde en uzun olarak sapta nan giinig k o n a la ma larva d6ne mi dig erl e rinden fa rkla ola rak bulunurken bu kon ukcuda beslenenl erin disil e rind e en kisa ola ra k belirl enen 8.5 giinliik o rt a la ma la rva do ne mi, dige r ko nukcul arda beslenenl er in disilerininkine oranla (degisti rilmis T.molitor pupaesi ha rlc ) ist a ti sti ki olarak f a rkh, dige r e rke kle rinkiyle ise aym gruba girm ist i r. Dige r taraft an d egi ~ti rilm i ve deg ist i ril me mis T.m oliwr larvae ve pupa e'si tlze rinde beslen en K robo rator e rke k larv ae' sinde o rtalama larv a donem i ist atisriki ola rak ay m g ruba gi re rken disile r de kendi a rala rmda ayn bi r grup olus tu rmusla rd n. Ancak degisti rilme mis 'Lmcl iro r pupae' si uzerind e bes le ne n dis i larva et nin larva dc ne mi He G.mellonella iize rinde beslenen dis! larvae'ninkiyle aym clmust ur, Fox (1927) t a ra ftndan O.nubilali s la rvas: iizerinde u re ti mle rde larva dcn ern i ortalam a ola rak e rke kle rde 9.3; dis ile rde ise 10.3 gun ola ra k verilmis ti r, Exe ris tes roborator'un la rvae'si ge lism esini t a ma mladikta n som a ic inde bes ledi kle ri hiic renin bir kcseslnde kokon 6 re re k bunun ic inde pup 01 musla rdir. Bu pupa e'de n erkek ve disil e rde pupa d6nem i siiresine larvaen in iizerinde beslendig i ces irli konukc ula nn e rki sine ilisk in var yan s an alizinde bu siireye konukcul a nn etkisi ile her konukcunun ay n ci nsiyet t eki pupa sii resi ne et kisi 0.01 iht ima l srm nna go re 6ne mli diizeyd e birb irinden fa rkij olurke n,

6 74 Cizelge 2. Farkh konukcul arda beslene n ayn cinsiyette ki Exer'istes roborator la rvae'sinde orr ala rna la rva don em i (gun) ve bunla nn mukayesesi Kcnukeul ar ve bunja nn Larva ddnemi {gtln] degi. t ir ilme sayrsa Er kek Disi Tenebrio molitor la rvae (0) 8.68 e e be l) T. moli to r larva e (I ) 9.26 bee bd 'r. molltc r pupa e (0) H.83 ede bee 'Lmolit or pupae (I) 8.84 ee b Galleria mellonella larvae (3 ) a 8.5 e e rke k ve disi pupae siire si a ras tnda istatistiki fark saptanma nustrr. Cesitl ] konuke;ula rda beslen en E. robo rat o r lar vae' sind en olusa n ferr le rde ortala ma pupa donernl silrele rinin muka yesesinde CCizelge 3) d e g i ~t ir ilme mis T.molitor larvae ve pupa e ' si iize rinde besjenen la rvae Ide" olusan pupae ' de saptana n bu donem in saresi en uzun ola rak 0.01 ihti mal smr rla n na gore digel"ie rinden fa rkh clmusrur, Diger t a ra ft an bu siire 11e; kez d eg i ~ t ir itmls G.mellonella larvae ts l iizerinde beslenen la rvae -den olusa n pupae' de en krsa olarak sapta nrms ve diger konukcul ar bu iki si rur a rasmda kal rmsr rr, Cizelge 3. Farkh konukc;ula rda besle nen Exeristes roborator la rvae'-. sinden el de edit e n pupae-de or tal am a pupa donemi ve bunlann muka yesesi Konukcular ve bunlann degi:jtirilrne seyisr Tenebrio moutor la rva CO) T.moliror pupa (0) T.moliror lar va (I) T. moli ro r pupa (I) G.mellooell. larv ae (3 ) Pupa dcnemi (giln) a b 7.61 b 5.98 e I) Ayru harti tastyan ortalamalar 0.01 iht imal srmrma gore aym gruptandular. Fa rkh konukcula rda be slen en E.roborator larv ae ' sinde elde edile n Ia rkh ci nsiye tte ki pupae ' de saptanan ortalama pupae don eml e ri ve bunlarrn muka yes es inde <C;izelge 4) lie; kez degis t irilmis G.mellonella larva e'sinde be s len en parazit lar vaetden elde edil en 2 pupae 'de 4.57 gun olarak en kisa oldugu ve digerie rinden 0.01 ihtima l stm rma go re israt ist iki ola ra k fa rklt oldu gu

7 <;izelge 4. Farkh kon ukcula rda beslenen Exeristes roborator larva e '-. sinde n elde edit en fa rkh c insiye n e ki pupae- de sap tanan o nala ma pupae d6nemler i ve bunla n n mukayesesi Konukeular ve bunlann deg~tirilme saytsa Tenebrio molitor la rvae (0 ) T.molitor la rvae (I) T.molitor pupae (0) T.molitor pupae (I) G.mellonella larv ae (3) Pupa Erkek 9.33 al) 6.00 c 9.22 a 7.70 b 5.56 c don emi (giin) Di>ji 8.66 ab 8.20 ab 9.45 a b 4.57 d I) Ayru harfi t~lyan ortalamalar 0_05 ihtimal suu n na gore aym gruptandula r. saprannusc u. En uzun pupa donem i de d eg i ~ t i ri l m em i ~ T. moli to r pupae 'si tize-. rinde beslene n la rvae tden eld e edil en 0 pupae'de 9.45 gun olarak tesbit ed il- + mis a ncak bu onalama dlge r konukc;ulardan bazrl arr yla isratist iki ola rak a ytu gruba gi rmisr ir (<;izelge 4). Aym sekilde dige r konukcularda beli rle ne n ort a lama pupa don eml er i de ke ndi a ra lannda ceaitli gruplar cl usturmusla rdrr. F ox (1927) O.nubilalis uzerinde elde ett igi parazit in pupae'sinde pupa d6nem i ni e rkekle rde 6.6j dlsile rde Larva d6neminde c;e~ i t1i ise 7.4 giln ola rak bulrn ust ur, kon ukc;ula rla besle nme nin ve konukcularm deg isr trilm e du ruml arrmn farkh cinsiyetrek i Bcrcborator pupa e aguhkla rma et kisini gos te rir varyans a nalizle rinde e rkek pupaet dek i mgr' i1k ortalama agr rltk ile dis! pup ae 'dek i mgt' Irk o rt ala ma aguhk arasmdaki fark, 0.01 iht imal smt nna gor e onernlidi r, Diger tarahan ayn ayn konukc ularda beslene n lar vae -den eld e editen pupae agrrhkla n da 0.05 ihtimal srmnna gore birb ir inden ista tist iki ola ra k farkh olrnustur, Farkh konukcul arda beslenen Ecroborator la rvae 'sinde el de edilen pup a e 'nin ortalama agrrhkl anmn muk ayesesinde hir kez degi~ti r il m i T.molitor la rvae 'si iize rinde be slemeyle elde edilen pupala rda ort ala ma mgr 'la en yiikse k pupa ag u llk saptanmrs an cak bu konukcudan elde editen o rtalama pupae aglfllg1 i1 e ile; kez deg i.~ tirilm i!j G.mellonell a la rvae ' s inden elde ed ilen pupa e drsmda kalan diger konukcularda n el de e dilen pupae'nin o rtala ma agrrhkl an a rasrnda iat a t jsti ki bir fark gcrul memisti r. Aym sekil de bir kez d egi ~tirilm i ~ T.molitor lar va e " si dismda kalan diger konukeulardan elde edi len E..roborator pupa e'sinin or t alamu agtrllkla n ihti mal SIOUlOa gore ayru gruba gi rrnislerdir C«;izelge 5). 75

8 c;izelge 5. F a rkh konukcularda besl enen Exeristes rcborator larvae" sinde n elde edil en pupae' nin o rt alama a grr lrklart ve bunlann mu kay es esi Konukcular ve bunlann deg~tir ilme sayrsr Tene brio molitor larvae (0) T.molitor lar vae (1) T.molitor pupae (0) 'Lmoliror pupae (I ) Galleria mellonella lar vae (3) Pupa aguhgl (mgr) a bo a a b a b b 1) Aym harf i tasryan ortalamalar 0.05 ihtimal smmna gore ayru gruptandrrlar, Cesitli konukcula rdan elde edilen pupa e ' de n erkekle rde sa pt a na n mgr.'lik agrrhk; Thomson (l975)'in G.operculella la rvae 'sinde n elde et tig i pupae'dan e rkekle rde sap t adig. 14 mg r dan bir az fazla P.gossypiella'dan elde ettigi er kek pupae ' de saptadigr 20 mgr.vdan da ha dusukt ur, Aras t trrnarr uzda disi pupae 'de sapt ad rgrmrz 29.7 mgr. flrk agr rh k, T homson (l975)'in p.gossypiella'dan elde e t t igi disi pup ae' ninki He a ym olu rken, G.operculella'dan elde et t igindekinden da ha faz la olarak t esb it edi lmisti r, Bunun ned eni belki de bu iki gr up konukc unun vucudunda icerdigi ces itl i gtda maddel e rinin kompozisyo n Ia n a ras mda ki farktan olusm ak tadi r. Bu durum un ac ikhg a kavusr urulrnas r ic in derinlemesine cahsmala nn yapil masr ge rek mekt edi r. 2) Ces itl i konuk cula r iizer inde beslenen E.roborator larvaet si nde elde edile n e rgi nie r c rkist an hem en soma grda olarak verilen bal, seke rli su ve saf su uze rinde beslenmisle rdir, Crkrs ra n a a gl yuka n iki- uc gun som a ci t rl ese n disile r, konu kcu prot eini sa gla mak am acryla verile n G.mellonella larvesi ve 'Lmol itor la rvae ve pupae'sinden sadece G.mellonella ile besl en mi slerdir, Beslenm e konukcusu ola rak 'Lmolitor verilen e rgi nle r, yum ur ta vermeksizi n sadece 4-9 (6) gtin yas ay a bil misle rdi r. He r tic; konuk cudan eide ed ilen e rginie r bal veya sekerle besl endikten som a G.mellonella la rvae ' siyie besl en ince 3-9 (6.77) gtinluk bir yumur t a koyma oncesi dc nemden sonra yumuna koyrnaya ba larmsla rdir, Yasam sur eleri icinde yumur t a koydukl an gtin sayt si (35) olarak ve yumurt a koyma sonrasm daki yesam sure st de 1-29 (5.33) gun ola rak sapra nnus u r, Sal ve seke r iize rinde beslenen erginier G. mellonella ilzerinde beslend ikle ri t akdi rde yumurt a verm isle rdir. Tcmolitor verilen er ginle r bunlar ilzerin- 76

9 de be slenme di kleri ic in yu murta koyrna rruelardr r, kon ulan yumurta sayrs r e rginle r arasmda biiytik Iarkhhk go sterm is ve (226) ola ra k sa pt a nmrstr r, Lep idop ter ve coleopter ko nukcula r tize rinde beslenen larv ae -den elde edi le n erginle rin davramsla n ar asm da beslenme kon ukcu su drsmda biiygk bir fark gortllm emistir. Erginle r ova riu ml a nm gelisti reb ilrnek Icin mutlaka bir lepidopter la rva iize rinde beslenme si ge re kmektedi r (C;izelge 6). Nit e kim Fox (1927) ve Ba ker (1934) e rg inle rde n yumurta elde etmek ici n O.nubil alis la rvae " sini yiyecek ola ra k e rginle re ve rm isl erdir. Diger ta raftan Leius (1961) de cesitl i hymenopte r pa raz itlerin yum urta ist ihsa li ici n cesuli ka ynak lardan almdlg l ka rbonhydratlara e k ola ra k mu t laka konu kc unu n ",DeUI stvis ryl a besle nme si ge regi ni vu rgulamrs n r, Yapr lan cahsmada alman so nucla r (<;izelg e 6) He daha once ki arast rrrcrla rm (Fox, 1927, Ba ker 1934) buldukla n sonucla r a ras m da 6ne mli bi r [ark sap ta nrms t i r, Ciaelge 6. Ceshli konukcula rda be sl en en Exeristes robora tor larvae" sinden elde edilen e rginlerin yum urta veri mi ne ve yasam stlrele rine cesirl i gtdala rla beslenme nin et kisi E. roborator Iarvasrmn beslendigi kon uk<;u E rginin besle n dig i grda Erginin beslendigi konu~ u Yu murta kayma cocest dcn em (gun) Yumurta Yumuna YUOIurkonu ldu- ka yma ta gu donem so nresa sa)'ls I (gun) done m (gun) Galleria mellonella Ba l G.mellonella 3 G..mellonelJa Bal G.mell onelja 5 G. me llonejla Seker G.mell on elja 6 G. me llo nella ~ e k er G.mc llonella 9 Tene brio moli t or Bal T.moli tor 9 la rva larva T.mol ito r la rva Bal T.moli tor 6 larva 'Lmolitor larva Bal G.melJonelJa 9 1'.molitor la rva ~ ek e r T.molitor 4 larva T. molit o r la rva ~eke r G. me llonella 8 T.molit o r larva ~eke r G. me HoneJla 7 T. molito r pupa Bal T. molit or 5 pupa T. molit or pupa Bal G.mellonella 7 T.molitor pupa ~eker G.mellonella

10 Sonuç olarak E.roboratorlun kütle üretimi 'sırasında larvae dönemle rinin ge li ş melerind e konukçu olara k en az üç kez d eg i şti rilme s i gereken lepidopter konukçular yerine, çoğu zaman de ğ iştirilmeye gerek duyulmayan veya sadece bir kez değiştirilmeyle parazitin larva döneminin tamamlandığı T.malitor larvae veya yeni oluşmuş beyaz renkteki pupae (p repupa) 'sinin kullanılabileceği belirlenmiştir. böylece üretim sı rasınd a büyük killfet olan ve yüksek düzeyde işç ili ge gereksinim duyulan kokuşan lepidopte r larvae' nin değiştirit m e iş l em ind e n kurtulmu ş olacak ve kütle halinde üre tilen parazitler daha ucuza mal edilebilecektir. sağ l ayan TEŞEKKüR Araştırm a l a r sır as ında ihtıyaç duyulan ko.1ukçu ve parazit materyalleri böeek kültürle ri laboratuvar sorumlusu Dr.A.Syed'ej ç alışmalarımda he r türlü ya rdımı esirge meyen Prof.Or.B.P.Beirne'ye teşekkürü bir borç bi lirim. LITERATüR Baker, W.A-, Studies of Exeristes roborator (Fab.), a parasite of the European com bo rer, in the Lake Erie a rea. USOA, Washington D.C., Technical Bull etin No pp. Hourfiier, A. and Khia! B., Dipsosphecia scopigera Scop., the sainfoin c1earwing. Annls Epiphyt. 19: elausen, C.P., Biological control of insect pests in the Continental United States. U.S.D.A., Washington, D.C., Tech. BulL. No: 1139, 151pp. Fax, J.H Tht! life history of Exeristes roborator Fab., a parasite of the European Com Borer. Nat io nal Research Council, Repon No.21, 58 pp + 14 ph. Leius, K., Influence of food on fecundi ry and longevity of adults of Itaplectis cooquisitor (Say) (Hymenoptera: Ichneunonidae). Can Ent 93: Maksimovic. M. und Schindler, U., Unte rsuchungen übe r den Keifernknos pentriebwickler Rhyacionia (Evetria) buoliana Schiff. und seine Parasiten in Serbien. Zej[. Angew. Entom. 64: Mc Gugan, B.M. and Coppel, H.C A review of the biological control atremp against insects and weeds in Canada. Pan ıı. Biological 78

11 control forest insect, Technical Communucation No: 2. Commonwealth Institute of Biological Control. Mayer, N.F., Schlupfwespen, die in Russland in den letıten Jahren aus Sch~dlingen gezogen si nd. Zeitsch. F.angew. Em. 20: Savvidis, S.D., Studies on the biology and control of the conon pest Platyedıa(:Pectinopboıal gossypiella Saund, LL. Rep. PI.Pon.agric. Res.Stn.Thessaloniki 3: Sedivy, J.., Wissenschaftliche ergebnisse der zoolagischen Expenditian des National-Museums İn Prag nach der Türkei. 26. Hyrnenoptera, İncheumonidae. Acta Entarnol. Mus.Nat.Pragee. 33: 107-1I5. Tbompson, S.N., Aspects of am ina acid metabol ism and nut rit ion in t he ectoparasiroid wasp, Exeristes roborator. J.Insect Physiol. 20: , Oefined me ricid and holid ie diets and aceptic feeding procedures for artificially rearing the ektoparastoid Exeristes roborator (Pabricius). Ann Entemol. soc. Am. 68: Townes, H., Momoi, S., and Townes, M A catologue and reclassification of the eastem Plearctic Inchneumonidea. Amer.Ent.Inst. 5: Vasic, K., The parasites of the pine-shoot moth (Rhyacionia buoliana Schiff) In Serbia and macedenia. Zast. Bilja 18: TARTIŞMA N.KILI~ÇER: J) Asalak yumurta kaymadan önce konukçusunu paratiz ediyormu? 2) ü retimde konukçu değiştirilmesi klasik asalak tarifine uyuyormu? 3) Konukçu larvaların hızlı ölümünü neye bağlıyorsunuz? CEVAP: 1) Erginler kenukçuyla beslenirken önce paralize edip daha sonra onu tamamen predatör olarak yemekte ve birkaç gün beslendikten ve yu mur talarıru o luşturduktan sonra yumurta koymaktadır. 2) Insektadum'da konukçunun parazitin yetiş me sine uygun hale getirilmesi doğadaki parazitin ist e diği hale getirilmesi için yap ılmıştır. Durum doğaya paralel hale getirilmeye ve böylece konukçu asalak ilişkisi tesis edilmeye ça lışılmıştır. 3) Konukçu larvalar içerilerindeki mikrobial faaliyet sonucu öldüğü düşünülmektedir. 79

12 A.KANSU: Asalak bir türün başka bir konukçu üzerinde üretilmesi düşüncesi ilginç bir görüştür. Bu çalışmada sonuç da bu görüşü destek l emiş ve daha ucuz bir ilretim sistemi bulunmuştur. Bu durumda şöyle bir soru akla geliyor. T.molitorun sadece belirli bir dönemi uygun olduğuna göre, kitle üretiminde de bu olumlu sonuç ortaya çıkabilecekmi? CEVAP: Lmolitor laboratuvarda hem çok kolay hem de çok ucuz üretildiği için bu dönemleri e lde etmek zor değildir. Bu dönemdeki konukçular e lde edi l diği nde kitle üretimi nde başarı sağ l a n abi l ir. co

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

Açıldı göklerin bâbı

Açıldı göklerin bâbı Dük Açıdı gök bbı Rast-Ih Âm Atş 8 A çı dı gök b bı O ha t m hac o du 5 A ı cü d v t Mv Muham M ço du 9 A ı çü gök gç t O hu u a ço du 13 (So) A ı cü d v t Mv Muham M ço du Sof 4 B vşm Hc-Ih Âm Atş 8 6

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI ÜN VRS TY G R SINV SORULRI. 000 - ÖSS. 00 - ÖSS m( ) = 90 = cm = cm = cm > H G Yukar daki verilere göre ) ) ) ( ) ( ) ) 9 ) 9 kare, = =, G = G, H, G do rusal;, H, do rusal ise H H ) ) ) ) ). 000 - ÖSS.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u B 0 2R 0 2M MECL 0 2S TOPLANTISININ TAR 0 2H 0 2 VE G 0 5NDEM MADDES 0 2 KONU M ali Hizmetler Dairesi

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal.yazicioglu(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ Erdal YAZICIOĞLU http://barbarossa41.wordpress.com

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

istatistik El 10 1_ ve 2_ sorular a Ş3 gldakl bilgilere göre Al 4 Bl 6 cı 7 Dl 8 Al 5 B) 12 CL 27 D) 28 E) 35 2Q 10 BS 4200-A

istatistik El 10 1_ ve 2_ sorular a Ş3 gldakl bilgilere göre Al 4 Bl 6 cı 7 Dl 8 Al 5 B) 12 CL 27 D) 28 E) 35 2Q 10 BS 4200-A 2Q 10 BS 4200- İstatistik sorulannın cevap l anmasında gerekli olabilecek tablolar ve f ormüller bu kita p ç ığın sonunda ver-ilmiştir. 1_ ve 2_ sorular a Ş3 gldakl bilgilere göre cevaplandırılacaktır

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ ŞĞ RAS DE SRU - DEİ SRUAR ÇÖZÜERİ Sell bağıtısıda, si si olur i i sıvısı 0 0 sıvısıı ışığı kırma idisi, h si h si si si0 yasıya ıflı k r la ıflı c si ic h si ih c si 0 si c olur c 0 r cam olur δ açısı,

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

EK III POTANSİYELİN TANIMLANMASI

EK III POTANSİYELİN TANIMLANMASI EK III POTANSİYELİN TANIMLANMASI İki vektörün basamaklı (kademeli) çarpımı: Büyüklükte A ve B olan iki vektörünü ele alalım Bunların T= A.B cosθ çarpımı, tanımlama gereğince basamaklıdır. Bu vektörlerden

Detaylı

2011 L 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 20 24 47 48 49 50 Y L Y Y L L I 51 54 55 57 58 60 61 61 62 62 63 63 64 75 L L L Y L L L 76 77 80 81 81 82 83 87 193 300 2 Y Y L 3 4 21 03 2012 L L L L 5 LI Y I I Y L Y L

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği)

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) Türkiye V. T arım Eko nom isi Kongresi 18-20 E y lü l 2002 Erzurum Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) A. Ahmet Yl'CER1 Nurettin

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜM MERCEER ME SRU - Eİ SRUARN ÇÖZÜMERİ 4 x Z Şekile örülüğü ibi, ışık ışını ine kenarlı mereğe noktasınan eliğinen kırılıktan sonra i Z arasına keser a lın ke nar lı mer e ğin ek se ni ne pa ra lel

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : 19.00 Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :1 27 Nisan 2012 Cuma BĠRĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 09.36 BAġKAN : Cemil ÇĠÇEK KÂTĠP ÜYELER: Muham met Rıza YALÇINKAYA(Bartın), Mustafa

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN ÖĞELERİ Ekrem MALKOÇ DİSİPLİNLERARASI ADLİ TIP ANABİLİM DALI FİZİK İNCELEMELER

Detaylı

ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö İ İ Ş Ş ö İİ Şİİ İ İ ç Üİ ç ö İ ö ö ç ö ç İ

ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö İ İ Ş Ş ö İİ Şİİ İ İ ç Üİ ç ö İ ö ö ç ö ç İ İ İ İ İ Ö İ ç İ ö İ ö ö ç İ ö ç ç ö ö İç ö ç ö ö ö ö ç ç ö ö ç İ İ ç ö ç İ ç İ İ ö ö ö ö ç ç ö ö ç ö ç ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

Şekil 1: l k r a ik i k i ş a ik ri i (Klein ve Lajoie,1980)

Şekil 1: l k r a ik i k i ş a ik ri i (Klein ve Lajoie,1980) 1 ELEKTROMANY Elektromanyetik, bir ka ak a a ıla ğiş elektrik ve manyetik ala şi l ri i l ş r ğ l k r ağ ik al alara karşı ri r iği ki l l r k ri il k liği hakkı a bil i i ilir (Ş kil 1) a ağı a a veya

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ tasarım BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ Nihat GEMALMAYAN Y. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Hüseyin ĐNCEÇAM Gazi Üniversitesi,

Detaylı

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A BÖÜ TI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER TI BSINCI Cis min ğır lı ğı ise, r( r) 40 & 60rr 4rr zemin r r Şekil-I de: I p ters çev ril di ğin de ze mi ne y pı ln b sınç, ı rr 60rr rr 60 N/ m r zemin r + sis + + 4 4 tı

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

S TR E S Y Ö N E T M İ İ

S TR E S Y Ö N E T M İ İ STR E S Y ÖN E TİMİ K ON U B A ŞL IK L A R I Stres N edir? Stresin B elirtileri Stres Ka yn a kla rı Stresin O lum lu E tkileri O lum suz Stres Ö rgütsel Stres K a yn a kla rı K işisel Stres Yön etim i

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı. Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı)

Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı. Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı) Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı Zararlı Organizma Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı) Sınıf: Insecta Takım: Hymenoptera Familya:Cynipidae Tanımı Konukçuları Zarar

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) KİMYA PROJE RAPORU GRUP AKTİF PROJE ADI BOYAR MADDELERDE

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE

ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE SE R Î CÎLT SAYI SER IES p VOLÜME NUMBE.R ~ M I H SER IE O BAND t ö H EFT ^ İV/O SER IE TOME FASCICULE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ R E V IE W O F T H E F A C U L T Y O F FO R E ST R Y,

Detaylı

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ.

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ. q=100 ATAM MARŞI Söz ve Müzik: Ziya AYDINTAN Eşlik Düzenleme:Ercan BAŞ 2 &b4 { Piano q=100.......... 2 & b - 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ intro...? 2 b 4 œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. -œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ..

Detaylı

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI.

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI. TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI Birinci Bölüm Soru Kitapçığı Türü DENEME-7 Bu sınav iki bölümden

Detaylı

İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU

İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU RAMBO ANKARA 2015 RAMBO İTALYAN ÇİMİ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR İtalyan

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30 Tİ Tİ 49 3 75 75 4 5 5 80 80 6 35 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 50 0 DÜZE AAAR DÜZE AAAR BÖÜ BÖÜ AŞTRAAR AŞTRAAR DÜZE AAAR ÇÖZÜER 5 9 3 3 3 6 0 3 3 3 3 7 3 3 3 4 8 3 3 3 50 Tİ 3 5 9 6 0 3 7 4 8 Tİ 5

Detaylı