Savunma. Sivil. Yýl: 30 Sayý: 55 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Savunma. Sivil. Yýl: 30 Sayý: 55 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2012"

Transkript

1 Savunma Sivil Yýl: 30 Sayý: 55 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2012 Uluslararasý Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi Kuruldu

2 Yeþil görmeyen gözler, renk zevkinden yoksundur. Burasýný öyle bir aðaçlandýrýn ki, kör bir insan dahi yeþillikler arasýnda olduðunu anlasýn. K. Atatürk Or manlarýmýzý Koruyalým...

3 ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi Sahibi: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 2 Sivil Savunma Faaliyetleri Yayýn Kurulu: Ali ORÇAN Neray OYKAN Zeynep KAYA Oya YEMENECÝ Oral BEYAZ Ahmet YILMABAÞAR 12 Uluslararasi Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi Kurulus Seminer-Çalistayi Gerçeklestirildi Adres: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý P.K Lefkoþa Tel:(0392) Faks:(0392) E.Posta: den 1960 a Hasret Çizgisi Sivil Savunma Dergisi, 179/1994 sayýlý Sivil Savunma Teþkilat, Donatým ve Tedbirler Tüzüðü nün 36 (1) maddesi uyarýnca yayýmlanmaktadýr. Dergideki yazýlarýn içerdiði fikirler yazarlara ait olup, bu yazýlarýn resmi bir yönü yoktur. Ýsteyenler dergide yayýmlanmak üzere, ücret talep etmemek kaydýyla, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý na yazý veya çeviri gönderebilirler. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, yayýmlanmak üzere gönderilen yazýlarda, yazýnýn ana fikrini deðiþtirmeden, gerekli gördüðü düzeltmeleri yapabilir. Gönderilen yazýlar yayýmlansýn veya yayýmlanmasýn iade edilmez. Dergideki yazýlar, kaynak gösterilerek yayýmlanabilir. Sivil Savunma Dergisi, yýlda üç kez yayýmlanýr Kaybolan Mesleklerden Tenekecilik ve Salih Usta Daglar Arasina Gizlenmis Bir Kösk Mavi Kösk Tarihi Miraslarýmýz: Bufavento Kalesi Mutluluk ve Saglik Için Yürüyün

4 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Eðitim, Tatbikat ve Arama - Kurtarma Faaliyetleri Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý dönem içerisinde; Ýlk ve orta dereceli okullardaki öðrencilerle, üniversite öðrencilerine, kurum ve kuruluþlara, Sivil Savunma Halk Örgütü personeline ve kadrolu personele yönelik eðitim ve tatbikatlara devam etti. verimliliðinin arttýrýlmasý çalýþmalarý kapsamýnda, Edirne Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü'ne baðlý eðitmen Tamer YÖRÜKOÐLU ile eðitmen yardýmcýsý Özkan ARSU'nun görev aldýðý dalýþ eðitmenliði ve dalýþ geliþtirme eðitimi düzenledi. Dokuz Sivil Savunma personelinin katýldýðý ve dört personelin CMAS Bröveli eðitmen olduðu eðitim 30 Ocak- 02 Þubat 2012 tarihleri arasýnda gerçekleþti. Sivil Savunma Kadrolu Personeline Eðitim Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, hizmet içi eðitimleri çerçevesinde, personelinin düzgün ve etkili konuþabilmesi, mesleki ve özel yaþamda kendisini iyi ifade edebilmesi, doðru ve etkili iletiþim kurabilmesi amacýyla Ocak ile Ocak 2012 tarihleri arasýnda iki dönem halinde diksiyon kursu düzenledi. Okul Öncesi ile Ýlk ve Orta Dereceli Okullarda Sivil Savunma Eðitimleri Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Güzelyurt Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan, 11 Ocak 2012 tarihinde, Zümrütköy Ýlkokulu öðretmen ve öðrencilerine ilkyardým, deprem ve yangýn konularýnda uygulamalý olarak eðitim verildi. Ýngilizce Lisan Eðitimlerine Devam Edildi Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü personeli ile personel çocuklarýna yönelik baþlatýlan Ýngilizce lisan eðitimlerine dönem içerisinde de devam edildi. Dalýþ Eðitmenliði ve Dalýþ Geliþtirme Eðitimi Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, personelinin mesleki bilgilerinin geliþtirilerek hizmetteki Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan, 01 Þubat 2012 tarihinde, Mickey Mouse Anaokulu ve okul bünyesinde bulunan Etüt Merkezi öðrencilerine, ilkyardým ve deprem konularýnda eðitim verildi. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Lefkoþa Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan, 15 Mart 2012 tarihinde TED Koleji öðretmen ve öðrencilerine deprem konusunda eðitim verildi. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Ýskele Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan, 05 Nisan 2012 tarihinde Dipkarpaz Ýlkokulu öðrencilerine yönelik sivil savunma konusunda eðitim verildi. 2 3

5 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Eðitim, Tatbikat ve Arama - Kurtarma Faaliyetleri A r a m a - K u r t a r m a Þ u b e M ü d ü r l ü ð ü Tarafýndan Verilen Eðitimler Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Arama- Kurtarma Þube Müdürlüðü tarafýndan, Girne Ýlçesi'nde yaþayan yabancý uyruklularýn oluþturduðu gönüllü arama-kurtarma ekibine, 02 Þubat 2012 tarihinde arama-kurtarma konularýnda, Þubat 2012 tarihleri arasýnda ise Telsim Vodafone Þirketi personeline yönelik Ýlkyardým konularýnda eðitim verildi. Üniversitelerde Sivil Savunma Eðitimleri Sivil Savunma Güzelyurt Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan; Lefke Avrupa Üniversitesi Arama-Kurtarma (LAÜ-AKUT) Ekip üyelerine, 18 Ocak ve 11 Nisan 2012 tarihlerinde uygulamalý olarak sivil savunma arama-kurtarma konulu eðitim, 12 Mart 2012 tarihinde ise yangýna müdahale eðitimi verildi. Sivil Savunma Lefkoþa Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan Yakýn Doðu Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Hemþirelik Bölümü öðrencilerine, 20 Mart 2012 tarihinde Afetlerde Ýlkyardým konulu eðitim verildi. Girne S.O.S Gençlik Evi Öðrencilerine Sivil Savunmadan Doðal Afet Eðitimi Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Girne Bölge Müdürlüðü tarafýndan, 02 Þubat 2012 tarihinde Girne'de bulunan S.O.S. Gençlik Evi öðrencilerine deprem, yangýn, sel ve ilkyardým konularýnda uygulamalý eðitim verildi. Sivil Savunma Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan 02 Nisan 2012 tarihinde Doðu Akdeniz Üniversitesi güvenlik birimi personeli ile DAÜ- AKUT öðrencilerine yangýn, deprem ve uygulamalý ilkyardým eðitimi verildi.

6 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Eðitim, Tatbikat ve Arama - Kurtarma Faaliyetleri Örgütü eðitimlerine dönem içerisinde de devam edildi. Halk Örgütü eðitimlerinin Mayýs 2012 ayý içerisinde tamamlanmasý planlandý. Yakýn Doðu Koleji Öðrencilerine Sivil Savunma Konularý ve Araçlarý Hakkýnda Bilgi Verildi Sivil Savunma Lefkoþa Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan, 23 Þubat 2012 tarihinde Lefkoþa Bölge Müdürlüðü'nü ziyaret eden Yakýn Doðu Koleji öðrencilerine, Sivil Savunma konularý ile araçlarý hakkýnda bilgi verildi. Öðretmenlerimize Yönelik Eðitimler Sivil Savunma Lefkoþa Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan, Þehit Hüseyin Ruso Ortaokulu öðretmenlerine 27 Þubat 2012 tarihinde, Yeniyüzyýl Anaokulu öðretmenlerine 05 Mart 2012 tarihinde ve Þehit Doðan Ahmet Ýlkokulu öðretmenlerine 19 Mart 2012 tarihinde deprem konularýnda eðitim verildi. Ayrýca Girne Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan, Girne Amerikan Üniversitesi Koleji öðretmenlerine yönelik sivil savunma hakkýnda temel bilgi ve temel ilkyardým konularýnda eðitim verildi. Öðrenciler Sivil Savunma Konularýnda Bilgilendirildi Girne 23 Nisan Ýlkokulu 2'nci sýnýf öðrencilerinden oluþan 160 kiþilik grup, 21 Mart 2012 tarihinde Sivil Savunma Girne Bölge Müdürlüðü'nü, Karakol ilkokulu öðrencilerinden oluþan 70 kiþilik bir grup ise 28 Mart 2012 tarihinde Sivil Savunma Gazimaðusa Bölge Müdürlüðünü ziyaret etti. Cratos Premium Hotel Personeline Eðitim Girne Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan, 05 Nisan 2012 tarihinde Cratos Premium Hotel de görev yapan 20 kiþilik gruba ilkyardým eðitimi verildi. Ziyarette, Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan, öðrencilere Sivil Savunma konularý hakkýnda bilgiler verildi Yýlý Halk Örgütü Eðitimleri Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Bölge Müdürlüklerince her yýl planlý olarak düzenlenen Halk Okullarýmýzda ve Belediyelerimizde Gerçekleþtirilen Tatbikatlar Sivil Savunma Girne Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan, 2012 yýlý Daire Müessese Eðitimleri kapsamýnda, 05 Ocak 2012 tarihinde Aðýrdað-Daðyolu Ýlkokulu öðrencilerine, 09 Ocak 2012 tarihinde; Esentepe Ýlkokulu, Esentepe Ortaokulu öðrencileri ile Esentepe Belediyesi çalýþanlarýna ve 12 Ocak 2012 tarihinde ise Dikmen Ýlkokulu öðrencileri ile Dikmen Belediyesi çalýþanlarýna yönelik görsel ve uygulamalý olarak yangýndan tahliye ve yangýnda meydana gelebilecek 4 5

7 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Eðitim, Tatbikat ve Arama - Kurtarma Faaliyetleri sakini Sultan COÞKUN'un Dörtyol Köyü yakýnlarýnda bulunan aðýlýnýn, aþýrý yaðýþlar nedeni ile toprak çatýsýnýn yýkýlmasýyla toprak altýnda mahsur kalan 14 keçi canlý kurtarýlýrken, yýkýntýlar altýnda telef olan 23 keçi ise enkaz altýndan çýkarýldý. olasý yaralanmalara karþý ilk yardým konulu eðitici tatbikatlar gerçekleþtirildi. Ayrýca, Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü personeli ve Arama Kurtarma Þube Müdürlüðü personeli tarafýndan, 04 Nisan 2012 tarihinde Doðu Akdeniz Üniversitesi Güvenlik Birimi personeli ile DAÜ-AKUT öðrencilerine yönelik deprem ve yangýn tatbikatý icra edildi. Sivil Savunma, Üniversiteler Arama Kurtarma Kulüpleri Toplantýsý S i v i l S a v u n m a Te þ k i l a t B a þ k a n l ý ð ý, Üniversitelerin Yönetici ve Arama-Kurtarma Kulüpleri'nin katýlýmý ile 2012 yýlý içerisinde gerçekleþtirilecek olan AKUT faaliyetlerinin planlanmasý amacý ile Aralýk 2011 ayý içerisinde gerçekleþtirilmeye baþlanan koordinasyon toplantýlarýna dönem içerisinde de devam etti. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Patlayan Ana Su Borusuna Müdahale Etti Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, 05 Ocak 2012 tarihinde Lefkoþa Türk Belediyesi'nin talebi doðrultusunda, Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nin yanýndaki Lefkoþa ana su boru hattýnda meydana gelen arýzaya müdahalede bulunarak, çalýþma alanýnda biriken suyun tahliyesini saðladý. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Yýkýlan Aðýla Müdahale Etti Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan, Akdoðan

8 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sosyal Yaþama Destek Faaliyetleri Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý dönem içerisinde; Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf R.DENKTAÞ ýn cenaze törenine katýldý. Yaþlýlarýmýzý ziyaret etti. Ýzci liderlerine kamp yapma imkaný saðladý. Doða yürüyüþü ve yarýþmalar düzenledi, Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý yararýna konser, özel eðitim okullarýnda öðrenim gören çocuklara eðlence düzenledi. Uluslararasý Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi Kuruluþ Seminer-Çalýþtayý gerçekleþtirildi. Kadrolu personele yönelik sosyal aktivite ve etkinliklerde bulundu. olarak, adamýzda bulunan Özel Ankara Maya Ýlköðretim Okulu izcileri ve izci liderlerinden oluþan bir heyet, 23 Ocak 2012 tarihinde, Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Mehmet Levent AKYILDIZ'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ýzciler Ada'da bulunduklarý süre içerisinde, Sivil Savunma Esentepe Sosyal Tesisleri nde konakladýlar. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Raif DENKTAÞ'ýn Cenaze Törenine Katýldý Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, 13 Ocak 2012 tarihinde hayata gözlerini yuman Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Raif DENKTAÞ'ýn 17 Ocak 2012 tarihinde düzenlenen devlet töreni ile defnedilmesi merasimine katýldý. Sivil Savunma Personel Çocuklarýna Etkinlik Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan; personel çocuklarýna yönelik düzenlenen sinevizyon gösterilerine dönem içerisinde de devam edildi. Çocuklarýn eðlenceli vakit geçirdiði gösteriler Sivil Savunma Sosyal Tesisler Lokali'nde gerçekleþtirildi. Ayrýca, sömestre tatili nedeniyle çocuklar için 03 Þubat 2012 tarihinde sinema ve yemek, 08 Þubat 2012 tarihinde ise yüzme ve tüplü dalýþ eðitimi düzenlendi. Özel Ankara Maya Ýlköðretim Okulu Ýzcileri, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýný Ziyaret Etti Dostluk Köprüsü Projesi' kapsamýnda KKTC Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn davetlisi Bayanlara Yönelik Çay Etkinliði Dönem Ýçerisinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý bayan personeli ve erkek personel eþlerine yönelik olarak düzenlenen Çay etkinliði ne devam edildi. 6 7

9 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sosyal Yaþama Destek Faaliyetleri 'Radyo Vatan Çocuk' dergisi yayýmlandý. Derginin ilk sayýsý 02 Mart 2012 tarihinde çocuklarýmýzla buluþtu. Doðum Günü Etkinliði Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca; sosyal ve moral etkinlikleri çerçevesinde, dönem içerisinde doðan personele yönelik doðum günü etkinliðine devam edildi. Mart ayý yaþ günü etkinliði çerçevesinde ise Ýngilizce kursuna devam eden personel çocuklarý tarafýndan hazýrlanan Ýngilizce Çizmeli Kedi tiyatro oyunu sergilendi. Sivil Savunma Personeli Ankara'da Ýncelemelerde Bulundu Meydana gelebilecek büyük yangýn, deprem, sel baskýný gibi doðal afetlere karþý halkýn eðitilmesi ve önceden hazýrlýklý olma çabalarýna yönelik faaliyetlerde kullanýlan teknolojik geliþmelerin incelenmesi çalýþmalarý kapsamýnda; Sivil Savunma Lefkoþa Bölge Müdürü Ali GÜRTEKÝN ile Harekat ve Eðitim Þube Müdür Vekili Yusuf SELKAN 28 Þubat-01 Mart 2012 tarihleri arasýnda, TC Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý, Ankara Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü bünyesinde bulunan Deprem Simülasyon Merkezi ile TC Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Ýzci Liderleri Sivil Savunma Esentepe Sosyal Tesisleri'nde Kamp Düzenledi Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Ýzcilik Yürütme Kurulu 31 Ocak-03 Þubat 2012 tarihleri arasýnda Sivil Savunma Esentepe Sosyal Tesisleri'nde kamp düzenledi. Ýzciliðin, okullarda daha fazla yaygýnlaþmasý, daha nitelikli izci liderleri yetiþtirilmesi amacý ile organize edilen kampa, 31 kursiyer, 16 yönetici olmak üzere toplam 47 izci lideri katýldý. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, Doða Yürüyüþü Düzenledi Sivil Savunma Çocuk Dergisi Yayýmlandý Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personeli ile Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Radyo üniversitelerin Arama-Kurtarma Kulüplerine yönelik Müdürlüðü tarafýndan, çocuklarýmýz için hazýrlanan olarak düzenlenen ikinci doða yürüyüþü 10 Mart 2012

10 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sosyal Yaþama Destek Faaliyetleri tarihinde gerçekleþtirildi. Etkinlikte, doða yürüyüþünün yaný sýra çeþitli aktiviteler ve yarýþmalar düzenlenerek, katýlýmcýlarýn zevkli ve neþeli bir gün geçirmeleri saðlandý. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý'nýn Resim, Þiir, Kompozisyon ve Satranç Turnuvasý Yarýþmalarý Gerçekleþtirildi Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý'nýn, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile koordineli olarak, her yýl düzenlediði Resim, Þiir Kompozisyon ve Satranç Turnuvasý Yarýþmalarý gerçekleþtirildi. Bu kapsamda; Ýlkokul öðrencileri arasýnda 5-8 ve 9-11 yaþ gruplarýnda olmak üzere iki kategoride bu yýl 23'ncüsü düzenlenen Resim Yarýþmasý, 27 Mart 2012 tarihinde 4674 öðrencinin katýlýmý ile merkez olarak belirlenen 35 ilkokulda yapýldý. Bu yýl 22 ncisi düzenlenen Þiir ve Kompozisyon Yarýþmalarýna ise þiir dalýnda, 24 okuldan toplam 180 eser, Kompozisyon dalýnda ise 19 okuldan toplam 124 eser katýldý. Ýlk üç dereceyi alan eserler, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Koordinatörü Mehmet GÜNEÞ ile Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'ndan Þükran AVCI, Sezer CAZIMOÐLU ve Hilal PÝLLÝ'den oluþturulan seçici kurul tarafýndan yapýlan deðerlendirme sonrasý Nisan 2012 ayý içerisinde belirlendi. Uluslararasý Satranç Federasyonu (FÝDE) kurallarýna göre düzenlenen turnuva, ortaokul ve lise öðrencileri arasýnda olmak üzere iki ayrý kategoride yapýldý. Yarýþmalarda baþarýlý olan öðrenciler Mayýs 2012 ayý içerisinde gerçekleþtirilecek törenle ödüllendirilecek. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Yaþlýlar Haftasýný Kutladý Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, Mart Yaþlýlar Haftasý dolayýsýyla, ülkemizde bulunan Huzurevleri ile Yaþlý Bakým Sitelerini ziyaret ederek Yaþlýlar Haftasýný kutlayýp ihtiyaçlarý doðrultusunda çeþitli hediyeler verdi. Orta dereceli okullarda öðrenim görmekte olan öðrencilere yönelik olarak bu yýl ikincisi düzenlenen Satranç Turnuvasý, 30 Nisan-04 Mayýs 2012 tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Sosyal Tesisler Gazinosu ile Þehit Ertuðrul Ýlkokulu'nda gerçekleþtirilen ve Kuzey Kýbrýs Satranç Federasyonu'nun lisanslý hakemleri tarafýndan uluslararasý kurallara baðlý olarak yönetilen turnuvaya toplam 183 öðrenci katýldý. Sivil Savunma Personeli Otel Restoran, Gastronomi ve Teknolojileri Fuarý na katýldý Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, doðal afetlere maruz kalan halka verilen acil hizmetlerde kullanýlmak üzere envanterinde bulundurduðu yaþamsal donanýmlarý yenilemek, bu gibi durumlara karþý önceden hazýrlanmak maksadý ile bir grup personelini Otel Restoran, Gastronomi ve Teknolojileri Fuarý na gönderdi. Sosyal Tesisler Þube Müdürü Kayhan GÜRKAN ile Sosyal Tesisler Þube Müdürlüðü personeli Mehmet ATEÞ ve Adem EYGÜN'ün katýldýðý fuar, Mart 2012 tarihleri arasýnda Ýstanbul- Yeþilköy CNR Fuar Merkezinde gerçekleþti. Radyo Vatan'dan Örnek Davranýþ Radyo Vatan, Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý yararýna Nihavent Türk Sanat Müziði Konseri düzenledi. Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde 11 Nisan 2012 tarihinde gerçekleþtirilen konserden elde edilen gelir, Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý'na baðýþlandý. 8 9

11 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sosyal Yaþama Destek Faaliyetleri Sivil Savunmadan Özel Eðitim Okullarýnda Öðrenim Gören Çocuklara Yönelik Etkinlik Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý dolayýsýyla 19 Nisan 2012 tarihinde, özel eðitim okullarýnda öðrenim gören çocuklara yönelik etkinlik düzenledi. Sivil Savunma Sosyal Tesisleri nde düzenlenen, özel eðitim merkezlerinde eðitimlerine devam eden çocuklarýn engel tanýmadan hazýrladýklarý programa Sivil Savunma personelinin yaný sýra, öðrenci velileri ile öðretmenleri de katýldý. Uluslararasý Üniversiteler Arama-Kurtarma K o n s e y i K u r u l u þ S e m i n e r - Ç a l ý þ t a y ý Gerçekleþtirildi S i v i l S a v u n m a Te þ k i l a t B a þ k a n l ý ð ý Koordinatörlüðünde; ülkemizde bulunan Atatürk Öðretmen Akademisi, Doðu Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi Lefke Avrupa Üniversitesi, Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi ile Yakýn Doðu Üniversitesi'nin, ortak giriþimi ile Uluslararasý Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi Kuruluþ Seminer-Çalýþtayý düzenlendi. Seminer-Çalýþtaya; misafir olarak toplam yirmi farklý ülkeden, otuz üniversitede görevli altmýþaltý akademisyen ve/veya AKUT öðrencisi iþtirak etti Nisan 2012 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen organizasyonun açýlýþ töreni, 24 Nisan 2012 Salý günü Sivil Savunma Sosyal Tesisler Gazinosu nda, Uluslararasý Üniversiteler Arama- Kurtarma Konseyi kuruluþ imza töreni ise ayný gün Afet Yönetimi konulu panelin ardýndan Golden Tulip Otel-Lefkoþa'da icra edildi. Seminer-Çalýþtayýn ikinci günü olan 25 Nisan 2012 tarihinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü yerleþkesi içerisinde, KKTC AKUT mensubu öðrencileri tarafýndan Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Arama- Kurtarma Þube Müdürlüðü desteðinde, müþterek arama-kurtarma çalýþmalarý gösterisi ile aramakurtarma araç ve donanýmlarý sergisi düzenlendi. Konuklar, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinin yaný sýra tarihi ve turistik yerleri de görme ve tanýma imkâný buldular. Seminer Çalýþtayý, konuk ülke misafirlerine 27 Nisan 2012 tarihinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý bahçesinde düzenlenen kokteyl ile tamamlandý. Üçüncü Liselerarasý Müzik Festivali Gerçekleþtirildi Üçüncü KKTC Liselerarasý Müzik Festivali Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý Gençlik Dairesi, Doðu Akdeniz Üniversitesi ve Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý iþbirliðinde 20 Nisan 2012 tarihinde gerçekleþtirildi. 18 liseden müzik gruplarýnýn katýldýðý festivale bu yýl ilk kez Türkiye'nin altý farklý bölgesinden lise müzik gruplarý da katýldý. Festivale katýlmak üzere Türkiye'den gelen gruplar, Sivil Savunma Esentepe Sosyal Tesisleri'nde konuk edildi. Küçük Sivil Savunmacýlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Kutlama Törenlerinde Okullarýmýzdan seçilen bir grup öðrencinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle gerçekleþtirilen kutlama törenlerinde, Sivil Savunma arama-kurtarma kýyafetleri ile coþkulu bir þekilde resmi geçite katýlmalarý saðlandý.

12 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Yapýlandýrma ve Modernizasyon Faaliyetleri Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý dönem içerisinde; Devlet dairelerine, okullara, derneklere, spor kulüplerine, belediyelere, muhtarlýklara, hastanelere, saðlýk merkezlerine, yaþlý bakým evlerine ve ihtiyaçlý vatandaþlara katkýda bulunmaya devam etti. Envanterine yeni malzemeler dahil etti. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýndan Kantara Gençlik Kampýna Katký Sivil Savunma Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü ile Ýskele Bölge Müdürlüðü personelince, Kantara Gençlik Kampý nda 31 Ocak-15 Þubat 2012 tarihleri arasýnda gençlere yönelik olarak düzenlenen dinlenme ve aktive kampýna, 30 Ocak 2012 tarihinde iki adet genel maksat çadýrý kuruldu. Okullarýmýza Yapýlan Katkýlar Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan dönem içerisinde; Yenicami Ýlkokulu, Atatürk ilkokulu ve Arabahmet Ýlkokulu'nda öðrenim gören toplam 615 öðrenciye, gýda takviyesi daðýtýmýna devam edildi. Gönyeli Fazýl Plümer Anaokulu'na, 27 Þubat 2012 tarihinde bir adet ahþap bilgisayar masasý, bir adet çift kapýlý çelik dolap ve bir adet sürme kapýlý etajer, Yenierenköy Ýlkokulu'na,19 Nisan 2012 tarihinde 14 adet folklor oraðý, Ýskele Maarif Anaokulu ile Dipkarpaz Ýlkokullarý'na ise 17 Nisan 2012 tarihinde ikiþer adet, sivil savunma banký yardýmýnda bulunuldu. Ayrýca, Atatürk Meslek Lisesi ile Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý arasýnda bulunan bahçe duvarýnýn inþaatý Mart 2012 ayý içerisinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan tamamlandý. Sivil Savunma'dan Ýhtiyaçlý Vatandaþlara Yardým Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan, dönem içerisinde, Kumyalý köyünde ikamet eden bir aileye gýda paketi ve dört çocuðuna ayakkabý, Lefkoþa sakini iki aileye, Ýskele sakini bir aileye ve Girne sakini bir aileye gýda paketi, iskele bölgesinde ikamet eden bir aileye odun sobasý, Gazimaðusa bölgesinde ikamet eden iki ailenin ise çocuklarýna giyim, okul kýyafeti ve kýrtasiye ihtiyacý yardýmýnda bulunuldu. Hastane, Saðlýk Merkezleri ve Yaþlý Bakým Evlerine Yapýlan Katkýlar Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý ile KKTC Saðlýk Bakanlýðý Koordinesinde Barýþ, Ruh ve Sinir Mehmetçik Devlet Dairelerine Katký Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan, 08 Mart 2012 tarihinde Mehmetçik Devlet Daireleri'ne araba garajý yaptýrýldý

13 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Yapýlandýrma ve Modernizasyon Faaliyetleri Hastalýklarý Hastanesi bünyesinde bulunan çok 17 Nisan 2012 tarihinde 15 Adet plastik sandalye, amaçlý salonun bakýmý çerçevesinde, yer seramikleri Serhatköy Spor Kulübüne ise 24 Nisan 2012 ile kapýlarý yenilendi, iç cephesi komple boyandý, tarihinde çardak yapýmý katkýsýnda bulundu. sahne kýsmý yenilendi, 100 adet sandalye alýndý. Duvarlara Kýbrýs'a özgü çerçeveli resimler ve Atatürk Atatürk Öðretmen Akademisi ne Açýk Hava Portresi asýldý. Dört adet salon tipi klima yerleþtirildi. Spor Merkezi Tesis Edildi Aydýnlatma sistemi yenilenerek ses ve sinevizyon Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan, sistemi tesis edildi. Bahçe düzenlemesi kapsamýnda; Nisan 2012 Ayý içerisinde Atatürk Öðretmen Kamelya yapýldý. Parke döþenerek yürüyüþ yollarý Akademisi bahçesine, açýk hava spor merkezi yapýldý. Altý adet oturma banký yaptýrýlarak bahçeye yaptýrýldý. yerleþtirildi. Bahçenin sýnýr tellemesi yenilenerek, yeþil renkli branda bezi ile kapatýldý ve bahçenin genel peyzajý yapýldý. Salon ile düzenlemesi tamamlanan bahçe,13 Mart 2012 tarihinde hastane yetkililerine teslim edildi. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan ayrýca, 07 Mart 2012 tarihinde Dipkarpaz Saðlýk Merkezi'ne iki adet bayrak direði, Lefke Saðlýk Merkezi'ne 18 Nisan 2012 tarihinde bir adet tekerlekli sandalye Lapta Huzurevi ne ise 04 Nisan 2012 tarihinde bir adet kýyma makinesi yardýmýnda bulunuldu. Sivil Savunma Envanterine Yeni Araçlar Dahil Etti Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý'nca Nisan 2012 ayý içerisinde sivil savunma hizmetlerinde kullanýlmak üzere iki adet çift kabin 4x4 pick-up araç satýn alýnarak envantere dahil edildi. Muhtarlýk, Belediye, Dernek ve Spor Kulüplerine Yapýlan Katkýlar Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý dönem içerisinde, Küçük Kaymaklý Spor Kulübü'nün, Þubat 2012 ayý içerisinde antrenman sahasý araç park yerinin düzenlemesi, KKTC Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý'na Mart 2012 ayý içerisinde 20 set eþofman ve tiþört, Gemikonaðý Emekli Mücahitler Derneði'ne 11 Nisan 2012 tarihinde üç adet bayrak direði, Kilitkaya Köy Kadýnlar Birliði'nin, köy kadýn kurslarýnda kullanýlmak üzere, köy muhtarlýðýna

14 Uluslararasý Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi Kuruluþ Seminer-Çalýþtayý Gerçekleþtirildi 12 13

15 (Sivil Savunma Dergi Yayýn Kurulu) i v i l S a v u n m a Te þ k i l a t B a þ k a n l ý ð ý koordinatörlüðünde; ülkemizde bulunan Atatürk SÖðretmen Akademisi, Doðu Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi Lefke Avrupa Üniversitesi, Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi ile Yakýn Doðu Üniversitesi'nin, ortak giriþimi ile Uluslararasý Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi Kuruluþ Seminer-Çalýþtayý gerçekleþtirildi. Seminer-Çalýþtaya; ülkemizde bulunan altý üniversitenin yaný sýra, Mogadishu University (Somali), The University of Lahore (Pakistan), Tribhuvan University (Nepal), College of Advanced Technology Studies (CATS) (Hindistan), Biþkek Academy of Finance&Economy (Kýrgýzistan), Kerman Medical University (Ýran), Islamic University of Indonesia (Endonezya), Islamic University in Uganda (Uganda), University of Taubate (Brezilya), Azerbaijan Economic University (Azerbaycan), Miras Üniversitesi (Kazakistan), Irbid National University Jordan (Ürdün), Tambov State Technical University (Rusya), "Voronezh State University of Architecture and Civil E n g i n e e r i n g ( R u s y a ), V i s t u l a Üniversitesi (Polonya), Arba Minch Üniversitesi (Etopya), University For European Political Economic Study (Moldova), Dar Al - Salam Üniversitesi (Yemen), Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology University St Cyril and Methodius (Makedonya), Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Bahçeþehir Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Samsun 19 Mayýs Üniversitesinden öðrenci ve akademisyenler katýldý. Seminer-Çalýþtaya; misafir olarak toplam yirmi farklý ülkeden otuz üniversitede görevli altmýþaltý akademisyen ve/veya AKUT öðrencisi iþtirak etti.

16 Uluslararasý Üniversiteler Arama-Kurtarma koordinasyon konularýnda eðitim, deneyim, bilgi, Konseyi ; halen üye olan veya üye olacak deðiþik beceri ve teknik teçhizat yönünden kendilerini ülkelerdeki üniversitelerde kurulmuþ arama-kurtarma geliþtirirken buna paralel ulusal ve uluslararasý ve yardým amaçlý ekiplerin, Dünyamýz ekolojik yardým, iþbirliði ve koordinasyon konularýnda dengesinin bozulmasý nedeni ile insanlýðý tehdit eðitildiðini kaydetti. edecek boyutta ve giderek artan bir þekilde ortaya Sayýn Gökçekuþ, Mayýs 2010'da ve Nisan çýkan doðal afetlere karþý müþterek mücadele 2011'de KKTC'de Uluslararasý Üniversiteler Arama kabiliyetinin geliþtirilmesi, bu gibi olumsuz durumlar Kurtarma Seminer Tatbikatý düzenlendiðini belirterek, karþýsýnda ortaya çýkabilecek sorunlar ve çözüm söz konusu organizasyonlar sonrasýnda, tüm katýlýmcý önerilerinin tespiti ve bu amaçla karþýlýklý bilgi ve üniversite akademisyenleri tarafýndan deklarasyon deneyim paylaþýmýnýn saðlanarak, gerektiðinde din, imzalandýðýný, bu alandaki ortak çalýþma isteði ve söz dil, ýrk ve coðrafya ayrýmý gözetmeksizin insanlýk konusu üniversiteler arasýnda koordinasyonun daha adýna, müþterek arama- kurtarma ve yardým amaçlý da geliþtirilmesi hususuna vurgu yapýlarak bu konuda faaliyetlerde bulunmasýný saðlamak ve kendi önemli bir geliþme saðlandýðýný belirtti. amaçlarýna benzer çalýþmalarda bulunan tüm Nepal Tribhuvan Üniversitesi Öðretim Üyesi dünyadaki dernekler, vakýflar, gerçek ve tüzel kiþiler, Prof. Dr. Meen Bahadur Poalyal Chhetri, toplantýya kamu kurum ve kuruluþlarý ile iþ birliði yapmayý katýlmaktan duyduðu memnuniyeti ifade ederek, amaçlýyor. konseyin gerekliliðini vurguladý. Chhetri, doðal Nisan 2012 tarihleri arasýndaki afetlere müdahale olanaðýnýn sýnýrlý olduðunu, organizasyonun açýlýþ töreni 24 Nisan 2012 Salý günü etkilerini azaltmak için çalýþmalar gerektiðini; bu saatleri arasýnda Sivil Savunma Sosyal konuda farkýndalýk çalýþmalarýnýn artýrýlmasýnýn Tesisler Gazinosu nda, Uluslararasý Üniversiteler önemine deðinerek, insan yaþamýnýn kutsal kabul Arama-Kurtarma Konseyi kuruluþ imza töreni ise ayný edilerek yapýlan çalýþmalarý saygýyla karþýlamanýn gün Afet Yönetimi konulu panelin ardýndan önemini ifade etti saatleri arasýnda Golden Tulip Otel Lefkoþa'da Konseyle, insan hayatýný kurtarmak için bir icra edildi. zemin hazýrlandýðýný söyleyen Prof.Dr.Chhetri, 2010 Panelin açýlýþ konuþmasýný yapan Prof. Dr. ve 2011'de katýldýklarý arama kurtarma seminer ve Hüseyin Gökçekuþ, dünyadaki doðal afetlerin birçok tatbikatlarýndan çok yararlandýklarýný anlattý. insaný etkilediðine iþaret ederek, felaketler sonrasý Prof.Dr.Chhetri, konseyin üniversitelerin olanaklarýnýn arama kurtarma çalýþmalarýnýn geciktirilmeden ve artýrýlmasý, afetlerin neden ve sonuçlarý tanýmlama, organize yürütülmesinin hayati önem taþýdýðýný çözümler üretme, bilgi ve deneyimlerin paylaþýlmasý, vurguladý. Bu nedenle arama kurtarma ekiplerinin birlikte çalýþma, maddi yardým ve destek alma gibi önceden eðitilmesi, araç ve donanýmýnýn tam hedefleri olduðunu dile getirdi. olmasýnýn önemli olduðunu ifade eden Hüseyin ÝTÜ Öðretim Üyesi Prof. Dr. Zekai Þen ise Gökçekuþ, yerel arama kurtarma çalýþmalarýnýn konuþmasýnda, insanlýk için yapýlan her çalýþmaya genellikle yetersiz kaldýðýnýn bilindiðini söyledi. Sayýn Gökçekuþ, KKTC üniversitelerinin temel misyonlarý olan gelecek nesillerin kaliteli eðitim almýþ, çaðdaþ bireyler olarak yetiþtirilmesinin yaný sýra öðrencilerin gerek yerel, gerekse küresel çapta insanlýðý tehdit edebilecek boyuttaki doðal veya teknolojik olaylar karþýsýnda ihtiyaç duyacaklarý arama kurtarma ve yardým konularýnda eðitilmelerinin saðlanýp gerektiðinde doðal afetlerde etkilenecek insanlara yardým edebilmesinin de görevleri arasýnda olmasý gerektiðini anlattý. Üniversitelerin bünyelerinde arama kurtarma kulüplerinin bu amaçla kurulduðunu ifade eden Prof. Dr. Gökçekuþ, öðrencilerin kendilerini geliþtirirken, ulusal ve uluslararasý yardým, iþbirliði ve 14 15

17 çok önem verdiklerini belirterek, üniversitelerin insanlýða hizmet için bu tür dayanýþma ve iþbirliðine girmesinin yeni açýlýmlar saðlayacaðýný söyledi. 5 kýtadan, 20 ülkeden 30 üniversiteden katýlýmcýnýn, insanlýðýn ihtiyacý olan her yerde bu kadar büyük katýlým olacaðýný gösterdiðini kaydeden Sayýn Þen, hava, su, toprak ve ateþle baþlayan insanlýðýn bugün enerjiyi artýrmak için çaba gösterdiðini anlattý. Sayýn Þen, insanlýðýn en çok depremlerden korktuðunu, bu yüzden binalarýn durumunu sorguladýðýný kaydederek, konseyin de yararlý çalýþmalar yaparak, neler yapýlabileceði konusunda ortak saðduyu yaratacaðýný belirtti. Erken uyarý sistemiyle afetlere önceden hazýrlanmamýz gerekir diyen Sayýn Þen, çalýþmalarýn sadece gençlerle sýnýrlý olmayacaðýný söyledi. Panel sonunda yapýlan seçimde konseyin birinci dönem baþkanlýðýna Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuþ, üst komite üyeliklerine ise Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nden Girne Amerikan Üniversitesi, Türkiye'den Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Pakistan'dan The Unýversity Of Lahore, Hindistan'dan College Of Advanced Technology Studies (CATS), Azerbaycan'dan Azerbaijan State Economic University, Brezilya'dan University Of Taubate, Endonezya'dan Islamic University Of Indonesia, Polanya'dan Uczelina Vistula University, Ýran'dan Kerman Medical University ve Rusya'dan Tambov State Technical University seçildi. Konsey alt komitesinde yer alan Konsey Sekreterya Temsilciliðine Yakýndoðu Üniversitesi, Harekat ve Eðitim Temsilciliðine Doðu Akdeniz Üniversitesi, Lojistik Temsilciliðine Lefke Avrupa Üniversitesi, Basýn ve Sosyal Ýþler Temsilciliðine Atatürk Öðretmen Akademisi, Dýþiliþkiler ve Konsey Üyelik Müracaatlarý Temsilciðine Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi ve Afet Takip Temsilciliðine ise Girne Amerikan Üniversitesi görevlendirildi. Seminer-Çalýþtayýn ikinci günü olan 25 Nisan 2012 tarihinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü yerleþkesi içerisinde, KKTC AKUT mensubu öðrenciler tarafýndan Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Arama- Kurtarma Þube Müdürlüðü desteðinde, müþterek arama-kurtarma çalýþmalarý gösterisi ile aramakurtarma araç ve donanýmlarý sergisi düzenlendi. Konuklar, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinin yaný sýra tarihi ve turistik yerleri de görme ve tanýma imkaný buldular. Seminer Çalýþtay konuk ülke misafirlerine, 27 Nisan 2012 tarihinde 17:30-20:30 saatleri arasýnda Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý bahçesinde düzenlenen üst düzey protokolün de katýldýðý kokteyl ile tamamlandý.

18 Çanakkale nin Çocuk Kahramanlarý (Sivil Savunma Dergi Yayýn Kurulu) Onlarýn futbol toplarý yoktu. Çaputlarý birbirine dolayýp bezden bir top yapmýþlardý belki. Onunla da kim bilir kaç kez oynama fýrsatý bulmuþlardý? Sizce en büyük eðlenceleri neydi? Gökyüzünde salýnan bir uçurtmalarý olmuþ muydu? Gece yattýklarýnda neyin hayali ile uyumuþlardý? Hayal kurmak için hiç fýrsatlarý olmuþ muydu acaba? Bugünkü rahatlýðýmýzý borçlu olduðumuz onlar, babalarý cephede olduðu için bir þeyler istemek þansýna sahip deðillerdi...ve bir gün hepsinin üstüne görev düþtü: "VATAN ÝÇÝN ÖLMEK..." Tereddüt etmeden gittiler. Öyle güzel, öyle güzeldi ki gittikleri yerler. Gittiler ve bir daha geri dönmediler. A r a þ t ý r m a c ý y a z a r A y d ý n A Y H A N Çanakkale Ah Çanakkale" isimli eserinde þunlarý anlatýyor; Balýkesir Ývrindi'nin Mallýca köyünden, 104 yaþýnda vefat eden Azman Dede Çanakkale savaþýna katýlmýþ gazilerimizdendi. Gençliðinde iki metreyi aþkýn boyu, dev görünümüyle insan azmaný sayýlmýþ, herkes ona azman demeye baþlamýþ, soyadý kanunu çýkýnca da AZMAN soyadýný almýþtý. Esas ismi adeta unutulmuþtu. Yýllar önce bir yerel araþtýrma sýrasýnda Mallýca Köyü kahvesinde kendisiyle görüþtüm. Kulaklarý aðýr iþitiyordu. Köylülerden biri yardýmcý oldu. Benim sorduklarýmý kulaðýna baðýra baðýra söyledi. Onun sesine alýþkýn olduðundan anladý. Sorduklarýmý cevapladý. Söz Çanakkale'ye geldiðinde o koca ihtiyar sarsýla sarsýla, hýçkýrýklar içinde aðlamaya baþladý. Kendi zor duyduðu için kan çanaðýna dönen gözleriyle bize de duyurmak için baðýra baðýra anlatmaya baþladý: "Bir hücu m s ýrasý nda b öl ük eri mi þti. Yüz ba þý telefonla takviye istedi. Gece yarýsý siperleri takviye için istediðimiz askerler geldi. Hepsi askere alýnmýþ gencecik insanlardý. Ama içlerinde daha çocuk denecek yaþta üç-dört asker vardý ki hemen dikkatimizi çekti. Bölüðü düzene soktum. Yüzbaþý gelenlerle tek tek ilgileniyor, karanlýkta el yordamýyla üstlerini baþlarýný düzeltiyor, sabah yapýlacak olan süngü hücumuna hazýrlýyordu. Sýra o çocuklara geldiðinde, o cývýl cývýl þarký söyleyerek gelen çocuklar birden çaký gibi oldular. Yüzbaþý sordu: Yavrum siz kimsiniz? Ýçlerinden biri: Galatasaray Mekteb-i Sultanisi talebeleriyiz. Vatan için ölmeye geldik! diye cevap verdi. Gönlüm akýverdi o çocuklara. Bu savaþ için çok küçüktüler. Daha süngü tutmasýný bile bilmiyorlardý. Onlarla ilgilendim. "Mermi böyle basýlýr. Tüfek þöyle tutulur. Süngü böyle takýlýr. Düþmana þöyle saldýrýlýr!" diye. Onlarý karþýma alýp bir bir gösterdim. Siperlerin arkasýnda ay ýþýðýnda sabaha kadar talim yaptýk. Gün 16 17

19 ýþýmadan biraz dinlensinler diye siperlere girdik. Ortalýk hafif aydýnlanýr gibi olunca hep yaptýklarý gibi düþman gemileri gelip siperlerimizi bombalamaya baþladýlar. Yer gök top sesleriyle inliyordu. Her mermi düþtüðünde minare gibi alevler yükseliyor, bir gün önce ölenlerin kol, bacak, el, ayak gibi parçalarý havaya kalkan toprakla siperlere düþüyordu. Mermiler üzerimizden ýslýk çalarak geçiyordu. Siperler toz duman içinde kalmýþtý. Bir ara Yüzbaþý "Azman yandýk!" diye siperin köþesini iþaret etti. O þarký söyleyerek sipere gelen, sanki çiçek toplarmýþ gibi neþeli olan çocuklar siperin bir köþesinde sanki bir yumak gibi birbirine sarýlmýþ tir tir titriyorlardý. Çocuklar harbin gerçeði ile ilk defa karþýlaþýyorlardý. Ürkmüþlerdi. Yüzbaþý yandýk demekte haklýydý. Muharebede bir ürküntü panik meydana getirebilirdi. Tam onlara doðru yaklaþýrken içlerinden biri avaz avaz bir marþ söylemeye baþladý! Annem beni yetiþtirdi, bu yerlere yolladý. Al sancaðý teslim etti, Allah'a ýsmarladý. Boþ oturma çalýþ dedi, hizmet eyle vatana. Sütüm sana helal olmaz, Saldýrmazsan düþmana. Baktým hemen biraz sonra ona bir arkadaþý daha katýldý. Biraz sonra biri daha... Marþ bitiyor yeniden baþlýyorlar. Bitiyor bir daha söylüyorlar. Avaz avaz! Gözleri çakmak çakmak... Hücum aný geldiðinde hepsi süngü takmýþ, tüfeklerine sýmsýký sarýlmýþ, gözleri yuvalarýndan fýrlamýþ, diþler kenetlenmiþ bekliyorlardý. O an geldi. Birden Yüzbaþý "Hücum!" diye baðýrdý. Bütün bölük, bütün tabur, bütün alay cephenin her yerinden fýrladýk. Ýþte tam o anda, tam o anda, o çocuklar kurulmuþ gibi siperlerden fýrlayýverdiler. Ýþte o an. Tam o an bir makineli yavrularý biçiverdi. Hepsi sipere geri düþtüler. Kucaðýma dökülüverdiler. Onlarýn o gül gibi yüzleri gözümün önünden gitmiyor. Hiç gitmiyor! Ýþte ben ona aðlýyorum, o çocuklara aðlýyorum!... " Azman dede aðlýyordu. Ben aðlýyordum. Kahvede kim varsa aðlýyordu. Kahveci gözyaþlarý içinde bize çay getirdi. Eðildi ; Azman dede hep aðlar. Niye aðladýðýný bugün ilk defa anlattý dedi. Küçücük bedenlerinde mangal gibi yürek taþýyan Çanakkale'nin minik kahramanlarýný saygýyla anýyoruz.

20 1878 den 1960 a: Hasret Çizgisi Rauf R. DENKTAÞ (Merhum KKTC Kurucu Cumhurbaþkaný) eþ-altý yaþlarýndaydým. Dedem, Þeherli Mehmet, genç yaþta kaybettiði kýzýnýn, B(annemin) acýsýný benimle ilgilenmekle, beni gezdirip bana geçmiþi anlatmakla gidermeye çalýþýrdý. Sýk sýk tekrarladýðý olaylardan bir tanesi, 1878'de adaya Ýngilizlerin geliþi ile yapýlan bayrak merasimiydi. Gönderden Türk bayraðý indirilip yerine Ýngiliz bayraðý çekiliyordu. Rumlar coþmuþ, tezahürat yaparken, Türkler gözleri yaþlý, kalblerine taþ basýyorlardý. Tek tesellileri bu el deðiþtirmenin geçici oluþuydu. "Yine gelecekler... Ben görmeyeceðim, ama sen göreceksin" sözleri ile bitirirdi hikâyesini. Bayrak merasiminde Rumlarýn taþkýnlýðý son hadde varmýþ. Bayraða, millete küfür baþlayýnca kasaplardan biri býçaða sarýlmýþ. Ýlk günden kan akmasý zor önlenmiþ. Sene Zürih-Londra Anlaþmalarý çerçevesinde Kýbrýs Cumhuriyeti doðmuþ. Herkes Maðusa limanýnda 650 kiþilik Türk Alayýnýn adaya ayak basmasýný bekliyor. Ben 36 yaþýndayým ve Kýbrýs Türk Kurumlarý Federasyonu'nun Baþkanýyým. Adayý taratarak dedem yaþýnda olan ve Osmanlýnýn adadan çekiliþini hatýrlayan ihtiyarlarý Maðusa limanýnda topladýk. Gemi rýhtýma yaklaþtý. Ýhtiram kýtasý topraða ayak bastý ve Sancak açýldý. Albay Turgut Sunalp, alayýnýn baþýnda yer aldý. Rýhtým alkýþtan yýkýlýyor. Son Ýngiliz valisi birkaç dakika önce bayraðýný alarak rýhtýmdan uzaklaþmýþ. Türk bayraðý millî bayraðýmýz olarak kabul edilmiþ. Limanda Türk bayraklarý dalgalanýyor. Ve rýhtýmdaki ihtiyarlar topraðý öpüyor, kucaklaþarak aðlýyorlar. Allah'a kendilerine bu günleri gösterdiði için þükrediyorlar. Hepi miz aðlýyoruz, hepimiz þükrediyoruz. Dedem 1931 de, ben yedi yaþýnda iken ölmüþtü. Sesini duyar gibi oluyorum: "Yine gelecekler... Ben görmeyeceðim, ama sen göreceksin!" Ruhu þad olmuþtur herhalde aziz topraklarýn altýnda yatan 70 bin þehidimizin ruhlarý ile birlikte! Rauf DENKTAÞ, Yarýnlar Ýçin, Ýstanbul 1988, 2. Baský, s

21 Alev Kayasý (Alev Adam) Efsanesi Sivil Savunma Dergi Yayýn Kurulu uzey Kýbrýs'ýn doða ile iç içe kalabileceðiniz en güzel bölgelerinden birisi de Alevkayasý dýr. KBurasý ormaný yanýnda, Kuzey Kýbrýs'ýn endemik bitki açýsýndan da en zengin bölgelerinden biri. Kýþýn onlarca çeþit orkide, nergis, çiçeklenen adaçaylarý ve laden çiçeklerinin insana huzur veren renkleri karþýlar sizi. Doðanýn size sunduðu bu müthiþ zenginlik karþýsýnda "Çýðlýk" atasýnýz gelir. Ýçinizden geldiði gibi sevinç çýðlýklarý atýn, baðýrýn ama sakýn ha Alev Kayasý bölgesinde tanrýya küfür etmeyin. Neden mi? Ýþin sýrrý ve gizemi orada. Sizi kucaklayan doða ve ormanýn içerisinden kafanýzý kaldýrýp Yayla Tepe'ye doðru baktýðýnýzda zirvedeki kayalýklarýn içerisinden size bakan kýzgýn bir insan yüzü göreceksiniz. Ýþte Alev Kayasý'ný Alev Kayasý yapan o insan yüzlü kaya. Bölgeye pikniðe ve yürüyüþe giden binlerce, on binlerce kiþi bugüne kadar Alev Kayasý ismini pek sorgulamamýþ. Bunu doðal karþýlýyoruz. Biz sizler için araþtýrdýk ve binlerce yýllýk geçmiþe dayanan Alev Kayasý diðer bir ismi ile Alev Adam efsanesini sizler için derledik. Bu efsaneyi size anlatýnca Alev Kayasý'ný çok daha fazla sevecek, oraya daha çok gideceksiniz. Gittiðinizde yüzünüze bakan Alev Adam kayasýný gördüðünüzde inanýlmaz bir þekilde etkilenecek, þaþýrýp kalacaksýnýz. Bu gerçek bir insan yüzü diyeceksiniz. Bir daha bir daha bakacaksýnýz. Daha yakýna gideceksiniz. Alev Adam'ýn gizemi zaten sizi çekecektir. O'na uzaktan bakmakla yetinemezsiniz. Çatýk kaþlarýnýn altýndaki gözlerinden akan yaþlarýnýn yüzündeki izlerini görünce þaþýracaksýnýz. Öðleden sonra gün batýmýna yakýn giderseniz, Alev Adam'ýn kýzarmaya baþladýðýný, renklerin etkileþimiyle çok daha etkileyici hale geldiðini görecek ve þaþkýnlýðýnýz bir o kadar daha artacaktýr. Bizden size tavsiye. Alev Adamý görmek için çok fazla yukarýlara týrmanmayýn. Zirve'de ve çok keskin bir kayalýðýn üzerinde bulunan Alev Adam'a çýkmaya kalkarsanýz, hem çok zorlanýrsýnýz, hem de kaygan zemin nedeniyle her an aþaðýya yuvarlanma tehlikesiyle karþý karþýya kalýrsýnýz. O'nu uzaktan görmek ve sevmek en güzeli. ªimdi gelelim efsanemize; "Kýzan adam, Beþparmak daðlarýnýn eteklerinde küçük bir köyde yaþarmýþ. Çalýþmayý sever, ancak yaptýðý her iþte baþarýsýzlýk peþini býrakmazmýþ. Ýþlerinin ters gitmesini Tanrýya baðlarmýþ. Ýþi ters gidince öfkelenir, tanrýya isyan eder söver sayar küfürler yaðdýrýrmýþ. Bu özelliðinden ve kýzgýnlýðýndan dolayý çevresindekiler ona Alev Adam anlamýna gelen "KHALEVKA" lakabýyla takýlýrlar, "Tanrý bir gün seni yakacak" derlermiþ. Ýþleri sürekli ters giden Alev Adam, yine o günlerden birinde, bütün hiddetiyle adeta köpürerek, eline aldýðý rençper dirgenini havaya kaldýrmýþ ve her zamanki gibi Tanrýya küfür etmeye baþlamýþ. Durumu gören köylüler, biraz da þaka olsun diye ona; Tanrý yukarýda deðil, þu tepededir diyerek; þimdiki Alev Kayasýný göstermiþler. O da koþa koþa tepeye týrmanmýþ. Zirveye vardýðý zaman, hiddet içinde, telaþla Tanrýyý aramaya koyulmuþ. Ancak; hangi yöne baktýysa, nereye gittiyse, bir türlü Tanrýyý bulamamýþ. Bunun üzerine hiddeti bir o kadar daha artan Alev Adam, elindeki dirgeni tekrar yukarý doðru kuvvetle sallamýþ ve Hadi erkeksen gel de sana gününü göstereyim diye baðýrarak bir kez daha tanrýya küfür etmiþ. Bu arada güneþ, bulutlar arasýndan sýyrýlarak aðýr aðýr batmaya baþlamýþ ve gurubun oluþturduðu o kýzýl renk, tepenin üzerine aksederek, tepeyi ve üzerindeki kayalarý adeta bir alev parçasý haline dönüþtürmüþ. Tam bu sýrada, birden bire bir gök gürültüsü iþitilmiþ ve hemen ardýndan Alev Adam oracýkta taþ kesilmiþ. Tanrý, Alev Adamýn taþlaþmýþ; ancak, yaptýðýndan piþman olan gözü yaþlý bedenine Bu senin taþlaþmýþ vücudun herkese ibret olsun ki bundan böyle bana kimse küfür etmesin diye seslenmiþ. Köylüler bu olaya çok üzülmüþler ve güneþin her batýþýnda gurubun rengini alan insan baþý þeklindeki, aleve benzer bu kýzýl kayaya Alev Kayasý adýný vermiþler. Her gün batýmýnda Alev Kayasý kýzýl rengini alýr ve kýzgýn, hüzünlü ve sitemkar olduðumuz anlarda bize Alev Adamýn bu hüzünlü ve ibret verici hikayesini hatýrlatýr. E f s a n e y i d e r l e y e n : M u s t a f a M e r a k l ý Kaynak: Yusuf Ahmet Paºa (Koca Yusuf) Köy: Kalavaç

22 Deniz, Doða, Tarih: Akdeniz Köyü Coþkun NEÞESÝBOL (Sivil Savunma Girne Bölge Müdürlüðü) Yurdumuzdan bir köºe sayfamýzda, sizlere eºsiz çam ormanlarý ile deniz arasýnda kurulmuº olan en eski Türk köylerinden biri olarak ün yapmýº Akdeniz" köyünü tanýtmaya çalýºacaðýz. Girne'nin batýsýndaki son köy olan Akdeniz Köyü'ne Tepebaþý-Güzelyurt anayolu üzerinden ulaþýlabilir. Girne'ye yaklaþýk 40 dakika uzaklýkta olan Akdeniz köyü, yeþil çam aðaçlarý arasýnda, denize 1.5 km uzaklýkta þirin ve bakir bir köyümüzdür. Köy nüfusu kiºiden oluºmaktadýr. Büyük ve küçükbaº hayvan yetiºtiriciliðinin yaný sýra, tarým ve sebzecilik köyün baºlýca geçim kaynaklarýný oluºturuyor. Son zamanlarda sular tuzlanmýº olsa da üretim yapýlmasýný engelleyecek düzeye ulaºmamýºtýr. Akdeniz Köyü'nün en önemli özelliklerinden biri de tarihi eserler yönündeki zenginliðidir. Akdeniz Köyü'nün arkeolojik kazýlarla tanýþmasý ilk olarak 1929 yýlýnda Ýsveçli arkeologlar tarafýndan yapýlan bir kazý çalýþmasý ile olmuþ. Bu kazý sonucu yarým daire bir sunaðýn etrafýnda, boyutlarý insan boyutlarýna ulaþan 2000'ne yakýn heykel bulunmuþ. Bu heykellerin tanrýlara sunulmak üzere býrakýldýðý düþünülmektedir. Heykellerin sadece iki tanesi kadýn heykeli olup hepsinin ayný atölyeden çýktýðý sanýlmaktadýr. M.Ö dönemine ait olduðu düþünülen heykellerin büyük bir kýsmý Ýsveç'e götürülmüþ, bir kýsmý ise Güney Lefkoþa'da bulunan Kýbrýs Müzesi'nde sergilenmektedir. Bu kazýnýn yapýldýðý yerin, Akdeniz Köyü Sahili'nde, eski keþif takýmýnýn bulunduðu, tepe üzerinde olduðuna inanýlmaktadýr. Akdeniz Köyü'nün bir diðer tarihi zenginliði ise bölgede bulunan ve krallara ait olduðuna inanýlan mezarlardýr. Bu mezarlarýn bulunma hikayesi de hayli ilginçtir. Kömürleri ile de meþhur olan Akdeniz Köyü'nde, 1986 yýlýnda gamini olarak bilinen kömür ocaðý yakmakta olan üç kiþi, ocaklarý için kaya toplarken, topraðýn kaymasý sonucu eski krallardan birinin lahitine tesadüf eseri rastlarlar. Kazý çalýþmalarý sýrasýnda ortaya çýkan eserler þu anda Girne Kalesi'nde sergilenmektedir. Söylenenlere bakýlýrsa Akdeniz Köyü'nde hala daha bulunmayý bekleyen birçok tarihi eser toprak altýnda yatmaktadýr. Bu mezarlar her ne kadar bakýmsýz bir þekilde olsalar da, gezip görülebilecek durumdadýrlar. Köy kahvesinde kahvenizi içip yol yorgunluðunuzu üzerinizden attýktan sonra, ister araba ile ister yürüyerek sahile, yeþillikler arasýndan ulaþabilirsiniz. Sahile ulaþtýðýmýzda karþýmýza çýkan manzara karþýsýnda þaþkýnlýðýmýzý gizlemekte zorluk çekiyoruz. Akdeniz Köyü'nde böyle bir sahilin olduðunu inanýn önceden bilmiyorduk. Sahil göz alabildiðine uzanan, yer yer çakýl taþlarýnýn olduðu ama çoðunlukta kum olan ve yapýlaþmanýn 20 21

23 hemen hemen hiç uðramadýðý bir özelliðe sahiptir. Uzun sahilin yaný sýra, kumsal koylar da bu eþsiz sahil þeridine ayrý bir güzellik katýyor. Sahil bu günlerde motocross tutkunlarýnýn uðrak yeri. Karþýdan aldýðý rüzgarlar sayesinde, kitesur?ng için de çok uygun. Akdeniz köyü sahili, olta ile balýk avlama tutkunlarý için de mükemmel olanaklar saðlýyor. Sahil gezintiniz sizi acýktýrdý mý? Ýki seçeneðiniz var, ister kendi piknik çantanýzý beraberinizde götürür, sahilin istediðiniz köþesinde güzel manzara ve atmosferin tadýný çýkarýrsýnýz, isterseniz sahilde bulunan restaurantta kebap ve balýk çeþitleri arasýndan seçeceðiniz bir yemekle karnýnýzý doyurabilirsiniz. Akdeniz Köyü Sahili'nin baºka bir özelliði de Caretta Caretta kaplumbaðalarýnýn yumurtlama bölgesi oluºudur. Yaz aylarý boyunca sahil Caretta Carettalarýn yoðun ziyaretine uðramaktadýr. Akdeniz Köyü'nde ayrýca çok sayýda orkide türü, nadir bulunan bitki türleri ve Kýbrýs Endemikleri de bulunmaktadýr. Dilimizin döndüðünce size tanýtmaya çalýþtýðýmýz Akdeniz Köyünü, sizlerin de ziyaret etmesini öneriyoruz.

24 Tarihi Miraslarýmýz: Bufavento Kalesi (Sivil Savunma Dergi Yayýn Kurulu) Beºparmak Sýradaðlarý üzerinde olarak geçmekteydi yýlýnda kaleyi bulunan St. Hilarion ve Kantara ele geçiren Venedikliler zamanýnda Kaleleri ile zincirin bir parçasý Bufavento Kalesi eski önemini yitirmiþ, olan Bufavento Kalesi, Bizans adanýn savunmasýnda kýyýda bulunan döneminde Arap saldýrýlarýna karºý kaleler önem kazanmýþtý. adanýn savunma ve uyarýlmasý Bufavento Kalesi, aºaðý ve yukarý amacýyla gözetleme kulesi olarak inºa kale olmak üzere iki ayrý bölümden edilmiºtir. oluºmaktadýr. Aºaðý kale kemerli bir Girne'nin doðusunda, Çatalköy giriº ile erzak ve yatakhane olarak sýrtlarýnda yer alan kale, denizden 950 kullanýlan odalara açýlmaktadýr. Tam metre yükseklikte Kýbrýs'ýn en sarp ve altýnda su sarnýcý bulunmaktadýr. Yukarý rüzgârý bol alan tepesinde kurulduðu kalede Bizans tarzý kýrmýzý tuðla iºçiliði için (rüzgâra kafa tutan) Bufavento ile yapýlmýº, kapý ve oda kemerlerine ismini almýþtýr. Kalenin yapýldýðý tarih rastlanmaktadýr. kesin olarak bilinmemekle birlikte, Kaleden güneye bakýldýðýnda tarihte ilk kez adý Aslan Yürekli Richard Trodos daðlarý ve Lefkoþa'nýn eþsiz zamanýnda geçmiþtir. Kýbrýs'ta bulunan güzelliðine sahip manzara görülmeye diðer kalelere göre konumu gereði deðerdir. Þehir merkezine 13 km ulaþýlmasý en zor kaledir uzaklýkta olan kaleye, yamacýndan yýllarýnda hapishane olarak kullanýlan itibaren 1,5 saat týrmanýlarak kalenin adý o dönemlerde 'Aslan Þatosu' ulaþýlabilmektedir

25 Kale'nin kuzey bölümünde kapalý havalarda rastlayabileceðiniz bulutlar ilginç görüntüler oluþturmaktadýr. Bulutlu günlerde kaleyi ziyaret ederseniz, bu muhteþem görsel þöleni siz de izleyebilirsiniz. Kaleden Taºkent'e doðru inerken yüz metre aºaðýda, yolun solunda Kayaköprü bulunmaktadýr. Bir inanýºa göre köprünün altýndan geçerken bir dilek dilerseniz, dileðiniz gerçekleºirmiº. Kale ile ilgili iki efsane anlatýlmaktadýr: Birinci efsaneye göre; Kýbrýs, Templar Þövalyeleri nin egemenliðine girdiði dönemde, kendisini Kýbrýs Kralý olarak ilan eden Ýsak Komnenus'un kýzý, Richard'a teslim olmuþtu. Bizans Prensesi ve köpeði cüzzam hastalýðýna yakalanýnca Bufavento Kalesine kapatýlmýþtý. Prenses her sabah aþaðýda bulunan bir kaynakta yýkanan köpeðinin derisinde iyileþme görünce kendisi de bu kaynakta yýkanmaya baþlamýþ. Prensesin de iyileþmesi üzerine kaynaðýn bulunduðu yere bugün Ayios Lonnis Chrysostomos Manastýrý olarak bilinen tapýnak yaptýrýlmýþ. Ýkinci efsaneye göre; Kaleye dýþarýdan bakýldýðýnda bir veya iki kapýsý görülmektedir. Rivayete göre 100 kapýsý olduðu ve 101 inci kapýyý bulanýn kapýdan girdiðinde kaybolduðu söylenmektedir.

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Sivil Savunma Dergisi. Sahibi: Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN Elçin KARABULUT Neray OYKAN Yýlmaz ÖZATA. Adres: Sivil Savunma Faaliyetleri

ÝÇÝNDEKÝLER. Sivil Savunma Dergisi. Sahibi: Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN Elçin KARABULUT Neray OYKAN Yýlmaz ÖZATA. Adres: Sivil Savunma Faaliyetleri ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi Sahibi: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 2 Sivil Savunma Faaliyetleri Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN Elçin KARABULUT Neray OYKAN Yýlmaz ÖZATA Adres: KKTC Sivil Savunma

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ E Y L Ü L HAF 2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Yýl:30 Sayý:56 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2012

Yýl:30 Sayý:56 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2012 Yýl:30 Sayý:56 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2012 Ýçindekiler Sivil Savunma Dergisi Sahibi: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 2 Sivil Savunma Faaliyetleri Yayýn Kurulu: Ali ORÇAN Cankat Çeribaþý PÝLTER

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR

SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR Yýl:25 Sayý:40 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2007 SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi 2 Eðitim faaliyetleri ve kurtarma çalýþmalarý 24 Dünya Tiyatrolar Günü Sahibi: KKTC Sivil Savunma

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU ISO 90012008 2010 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU Alsanduþ, 1983 yýlýnda alüminyum doðrama ve panjur imalatý ile baþladýðý ticari hayatýna 1990'lý yýllarda Pvc doðrama ile devam etmiþtir. 1998 yýlýnda ALSANDUÞ markalý

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI GÖREV TANIMI Ýl düzeyinde yapýlan planlara uygun olarak,doðal afetlerle ilgili planlamalarý ve diðer hazýrlýklarý Büyükþehir ölçeðinde yapmak;gerektiðinde

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 TOPLUMUN ÝÇÝNDEYÝM... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 14 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 16 HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM... 18 Ölçme ve Deðerlendirme... 22

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 38 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2006

www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 38 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2006 www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 38 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2006 ÝÇÝNDEKÝLER DERGÝ HAKKINDA 16 Sivil Savunma web sitesi yenilendi DERGÝ YAYIN KOMÝTESÝ Mehmet GÜNEÞ (Komite Baþkaný) Yusuf SELKAN

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

KKTC MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI (EYLÜL 2012-OCAK 2013) HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI

KKTC MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI (EYLÜL 2012-OCAK 2013) HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI Sıra No SÜRESİ (gün) Katılması Gereken kişi Sayısı KKTC MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI -2013 ÖĞRETİM YILI (EYLÜL -OCAK 2013) HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI Faal. No EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI KATILACAK OLANLAR

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı