Savunma. Sivil. Yýl: 30 Sayý: 55 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Savunma. Sivil. Yýl: 30 Sayý: 55 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2012"

Transkript

1 Savunma Sivil Yýl: 30 Sayý: 55 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2012 Uluslararasý Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi Kuruldu

2 Yeþil görmeyen gözler, renk zevkinden yoksundur. Burasýný öyle bir aðaçlandýrýn ki, kör bir insan dahi yeþillikler arasýnda olduðunu anlasýn. K. Atatürk Or manlarýmýzý Koruyalým...

3 ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi Sahibi: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 2 Sivil Savunma Faaliyetleri Yayýn Kurulu: Ali ORÇAN Neray OYKAN Zeynep KAYA Oya YEMENECÝ Oral BEYAZ Ahmet YILMABAÞAR 12 Uluslararasi Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi Kurulus Seminer-Çalistayi Gerçeklestirildi Adres: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý P.K Lefkoþa Tel:(0392) Faks:(0392) E.Posta: den 1960 a Hasret Çizgisi Sivil Savunma Dergisi, 179/1994 sayýlý Sivil Savunma Teþkilat, Donatým ve Tedbirler Tüzüðü nün 36 (1) maddesi uyarýnca yayýmlanmaktadýr. Dergideki yazýlarýn içerdiði fikirler yazarlara ait olup, bu yazýlarýn resmi bir yönü yoktur. Ýsteyenler dergide yayýmlanmak üzere, ücret talep etmemek kaydýyla, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý na yazý veya çeviri gönderebilirler. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, yayýmlanmak üzere gönderilen yazýlarda, yazýnýn ana fikrini deðiþtirmeden, gerekli gördüðü düzeltmeleri yapabilir. Gönderilen yazýlar yayýmlansýn veya yayýmlanmasýn iade edilmez. Dergideki yazýlar, kaynak gösterilerek yayýmlanabilir. Sivil Savunma Dergisi, yýlda üç kez yayýmlanýr Kaybolan Mesleklerden Tenekecilik ve Salih Usta Daglar Arasina Gizlenmis Bir Kösk Mavi Kösk Tarihi Miraslarýmýz: Bufavento Kalesi Mutluluk ve Saglik Için Yürüyün

4 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Eðitim, Tatbikat ve Arama - Kurtarma Faaliyetleri Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý dönem içerisinde; Ýlk ve orta dereceli okullardaki öðrencilerle, üniversite öðrencilerine, kurum ve kuruluþlara, Sivil Savunma Halk Örgütü personeline ve kadrolu personele yönelik eðitim ve tatbikatlara devam etti. verimliliðinin arttýrýlmasý çalýþmalarý kapsamýnda, Edirne Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü'ne baðlý eðitmen Tamer YÖRÜKOÐLU ile eðitmen yardýmcýsý Özkan ARSU'nun görev aldýðý dalýþ eðitmenliði ve dalýþ geliþtirme eðitimi düzenledi. Dokuz Sivil Savunma personelinin katýldýðý ve dört personelin CMAS Bröveli eðitmen olduðu eðitim 30 Ocak- 02 Þubat 2012 tarihleri arasýnda gerçekleþti. Sivil Savunma Kadrolu Personeline Eðitim Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, hizmet içi eðitimleri çerçevesinde, personelinin düzgün ve etkili konuþabilmesi, mesleki ve özel yaþamda kendisini iyi ifade edebilmesi, doðru ve etkili iletiþim kurabilmesi amacýyla Ocak ile Ocak 2012 tarihleri arasýnda iki dönem halinde diksiyon kursu düzenledi. Okul Öncesi ile Ýlk ve Orta Dereceli Okullarda Sivil Savunma Eðitimleri Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Güzelyurt Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan, 11 Ocak 2012 tarihinde, Zümrütköy Ýlkokulu öðretmen ve öðrencilerine ilkyardým, deprem ve yangýn konularýnda uygulamalý olarak eðitim verildi. Ýngilizce Lisan Eðitimlerine Devam Edildi Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü personeli ile personel çocuklarýna yönelik baþlatýlan Ýngilizce lisan eðitimlerine dönem içerisinde de devam edildi. Dalýþ Eðitmenliði ve Dalýþ Geliþtirme Eðitimi Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, personelinin mesleki bilgilerinin geliþtirilerek hizmetteki Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan, 01 Þubat 2012 tarihinde, Mickey Mouse Anaokulu ve okul bünyesinde bulunan Etüt Merkezi öðrencilerine, ilkyardým ve deprem konularýnda eðitim verildi. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Lefkoþa Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan, 15 Mart 2012 tarihinde TED Koleji öðretmen ve öðrencilerine deprem konusunda eðitim verildi. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Ýskele Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan, 05 Nisan 2012 tarihinde Dipkarpaz Ýlkokulu öðrencilerine yönelik sivil savunma konusunda eðitim verildi. 2 3

5 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Eðitim, Tatbikat ve Arama - Kurtarma Faaliyetleri A r a m a - K u r t a r m a Þ u b e M ü d ü r l ü ð ü Tarafýndan Verilen Eðitimler Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Arama- Kurtarma Þube Müdürlüðü tarafýndan, Girne Ýlçesi'nde yaþayan yabancý uyruklularýn oluþturduðu gönüllü arama-kurtarma ekibine, 02 Þubat 2012 tarihinde arama-kurtarma konularýnda, Þubat 2012 tarihleri arasýnda ise Telsim Vodafone Þirketi personeline yönelik Ýlkyardým konularýnda eðitim verildi. Üniversitelerde Sivil Savunma Eðitimleri Sivil Savunma Güzelyurt Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan; Lefke Avrupa Üniversitesi Arama-Kurtarma (LAÜ-AKUT) Ekip üyelerine, 18 Ocak ve 11 Nisan 2012 tarihlerinde uygulamalý olarak sivil savunma arama-kurtarma konulu eðitim, 12 Mart 2012 tarihinde ise yangýna müdahale eðitimi verildi. Sivil Savunma Lefkoþa Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan Yakýn Doðu Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Hemþirelik Bölümü öðrencilerine, 20 Mart 2012 tarihinde Afetlerde Ýlkyardým konulu eðitim verildi. Girne S.O.S Gençlik Evi Öðrencilerine Sivil Savunmadan Doðal Afet Eðitimi Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Girne Bölge Müdürlüðü tarafýndan, 02 Þubat 2012 tarihinde Girne'de bulunan S.O.S. Gençlik Evi öðrencilerine deprem, yangýn, sel ve ilkyardým konularýnda uygulamalý eðitim verildi. Sivil Savunma Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan 02 Nisan 2012 tarihinde Doðu Akdeniz Üniversitesi güvenlik birimi personeli ile DAÜ- AKUT öðrencilerine yangýn, deprem ve uygulamalý ilkyardým eðitimi verildi.

6 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Eðitim, Tatbikat ve Arama - Kurtarma Faaliyetleri Örgütü eðitimlerine dönem içerisinde de devam edildi. Halk Örgütü eðitimlerinin Mayýs 2012 ayý içerisinde tamamlanmasý planlandý. Yakýn Doðu Koleji Öðrencilerine Sivil Savunma Konularý ve Araçlarý Hakkýnda Bilgi Verildi Sivil Savunma Lefkoþa Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan, 23 Þubat 2012 tarihinde Lefkoþa Bölge Müdürlüðü'nü ziyaret eden Yakýn Doðu Koleji öðrencilerine, Sivil Savunma konularý ile araçlarý hakkýnda bilgi verildi. Öðretmenlerimize Yönelik Eðitimler Sivil Savunma Lefkoþa Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan, Þehit Hüseyin Ruso Ortaokulu öðretmenlerine 27 Þubat 2012 tarihinde, Yeniyüzyýl Anaokulu öðretmenlerine 05 Mart 2012 tarihinde ve Þehit Doðan Ahmet Ýlkokulu öðretmenlerine 19 Mart 2012 tarihinde deprem konularýnda eðitim verildi. Ayrýca Girne Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan, Girne Amerikan Üniversitesi Koleji öðretmenlerine yönelik sivil savunma hakkýnda temel bilgi ve temel ilkyardým konularýnda eðitim verildi. Öðrenciler Sivil Savunma Konularýnda Bilgilendirildi Girne 23 Nisan Ýlkokulu 2'nci sýnýf öðrencilerinden oluþan 160 kiþilik grup, 21 Mart 2012 tarihinde Sivil Savunma Girne Bölge Müdürlüðü'nü, Karakol ilkokulu öðrencilerinden oluþan 70 kiþilik bir grup ise 28 Mart 2012 tarihinde Sivil Savunma Gazimaðusa Bölge Müdürlüðünü ziyaret etti. Cratos Premium Hotel Personeline Eðitim Girne Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan, 05 Nisan 2012 tarihinde Cratos Premium Hotel de görev yapan 20 kiþilik gruba ilkyardým eðitimi verildi. Ziyarette, Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan, öðrencilere Sivil Savunma konularý hakkýnda bilgiler verildi Yýlý Halk Örgütü Eðitimleri Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Bölge Müdürlüklerince her yýl planlý olarak düzenlenen Halk Okullarýmýzda ve Belediyelerimizde Gerçekleþtirilen Tatbikatlar Sivil Savunma Girne Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan, 2012 yýlý Daire Müessese Eðitimleri kapsamýnda, 05 Ocak 2012 tarihinde Aðýrdað-Daðyolu Ýlkokulu öðrencilerine, 09 Ocak 2012 tarihinde; Esentepe Ýlkokulu, Esentepe Ortaokulu öðrencileri ile Esentepe Belediyesi çalýþanlarýna ve 12 Ocak 2012 tarihinde ise Dikmen Ýlkokulu öðrencileri ile Dikmen Belediyesi çalýþanlarýna yönelik görsel ve uygulamalý olarak yangýndan tahliye ve yangýnda meydana gelebilecek 4 5

7 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Eðitim, Tatbikat ve Arama - Kurtarma Faaliyetleri sakini Sultan COÞKUN'un Dörtyol Köyü yakýnlarýnda bulunan aðýlýnýn, aþýrý yaðýþlar nedeni ile toprak çatýsýnýn yýkýlmasýyla toprak altýnda mahsur kalan 14 keçi canlý kurtarýlýrken, yýkýntýlar altýnda telef olan 23 keçi ise enkaz altýndan çýkarýldý. olasý yaralanmalara karþý ilk yardým konulu eðitici tatbikatlar gerçekleþtirildi. Ayrýca, Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü personeli ve Arama Kurtarma Þube Müdürlüðü personeli tarafýndan, 04 Nisan 2012 tarihinde Doðu Akdeniz Üniversitesi Güvenlik Birimi personeli ile DAÜ-AKUT öðrencilerine yönelik deprem ve yangýn tatbikatý icra edildi. Sivil Savunma, Üniversiteler Arama Kurtarma Kulüpleri Toplantýsý S i v i l S a v u n m a Te þ k i l a t B a þ k a n l ý ð ý, Üniversitelerin Yönetici ve Arama-Kurtarma Kulüpleri'nin katýlýmý ile 2012 yýlý içerisinde gerçekleþtirilecek olan AKUT faaliyetlerinin planlanmasý amacý ile Aralýk 2011 ayý içerisinde gerçekleþtirilmeye baþlanan koordinasyon toplantýlarýna dönem içerisinde de devam etti. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Patlayan Ana Su Borusuna Müdahale Etti Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, 05 Ocak 2012 tarihinde Lefkoþa Türk Belediyesi'nin talebi doðrultusunda, Lefkoþa Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nin yanýndaki Lefkoþa ana su boru hattýnda meydana gelen arýzaya müdahalede bulunarak, çalýþma alanýnda biriken suyun tahliyesini saðladý. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Yýkýlan Aðýla Müdahale Etti Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü personeli tarafýndan, Akdoðan

8 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sosyal Yaþama Destek Faaliyetleri Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý dönem içerisinde; Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf R.DENKTAÞ ýn cenaze törenine katýldý. Yaþlýlarýmýzý ziyaret etti. Ýzci liderlerine kamp yapma imkaný saðladý. Doða yürüyüþü ve yarýþmalar düzenledi, Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý yararýna konser, özel eðitim okullarýnda öðrenim gören çocuklara eðlence düzenledi. Uluslararasý Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi Kuruluþ Seminer-Çalýþtayý gerçekleþtirildi. Kadrolu personele yönelik sosyal aktivite ve etkinliklerde bulundu. olarak, adamýzda bulunan Özel Ankara Maya Ýlköðretim Okulu izcileri ve izci liderlerinden oluþan bir heyet, 23 Ocak 2012 tarihinde, Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Mehmet Levent AKYILDIZ'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ýzciler Ada'da bulunduklarý süre içerisinde, Sivil Savunma Esentepe Sosyal Tesisleri nde konakladýlar. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Raif DENKTAÞ'ýn Cenaze Törenine Katýldý Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, 13 Ocak 2012 tarihinde hayata gözlerini yuman Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Raif DENKTAÞ'ýn 17 Ocak 2012 tarihinde düzenlenen devlet töreni ile defnedilmesi merasimine katýldý. Sivil Savunma Personel Çocuklarýna Etkinlik Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan; personel çocuklarýna yönelik düzenlenen sinevizyon gösterilerine dönem içerisinde de devam edildi. Çocuklarýn eðlenceli vakit geçirdiði gösteriler Sivil Savunma Sosyal Tesisler Lokali'nde gerçekleþtirildi. Ayrýca, sömestre tatili nedeniyle çocuklar için 03 Þubat 2012 tarihinde sinema ve yemek, 08 Þubat 2012 tarihinde ise yüzme ve tüplü dalýþ eðitimi düzenlendi. Özel Ankara Maya Ýlköðretim Okulu Ýzcileri, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýný Ziyaret Etti Dostluk Köprüsü Projesi' kapsamýnda KKTC Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn davetlisi Bayanlara Yönelik Çay Etkinliði Dönem Ýçerisinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý bayan personeli ve erkek personel eþlerine yönelik olarak düzenlenen Çay etkinliði ne devam edildi. 6 7

9 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sosyal Yaþama Destek Faaliyetleri 'Radyo Vatan Çocuk' dergisi yayýmlandý. Derginin ilk sayýsý 02 Mart 2012 tarihinde çocuklarýmýzla buluþtu. Doðum Günü Etkinliði Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca; sosyal ve moral etkinlikleri çerçevesinde, dönem içerisinde doðan personele yönelik doðum günü etkinliðine devam edildi. Mart ayý yaþ günü etkinliði çerçevesinde ise Ýngilizce kursuna devam eden personel çocuklarý tarafýndan hazýrlanan Ýngilizce Çizmeli Kedi tiyatro oyunu sergilendi. Sivil Savunma Personeli Ankara'da Ýncelemelerde Bulundu Meydana gelebilecek büyük yangýn, deprem, sel baskýný gibi doðal afetlere karþý halkýn eðitilmesi ve önceden hazýrlýklý olma çabalarýna yönelik faaliyetlerde kullanýlan teknolojik geliþmelerin incelenmesi çalýþmalarý kapsamýnda; Sivil Savunma Lefkoþa Bölge Müdürü Ali GÜRTEKÝN ile Harekat ve Eðitim Þube Müdür Vekili Yusuf SELKAN 28 Þubat-01 Mart 2012 tarihleri arasýnda, TC Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý, Ankara Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü bünyesinde bulunan Deprem Simülasyon Merkezi ile TC Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Ýzci Liderleri Sivil Savunma Esentepe Sosyal Tesisleri'nde Kamp Düzenledi Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Ýzcilik Yürütme Kurulu 31 Ocak-03 Þubat 2012 tarihleri arasýnda Sivil Savunma Esentepe Sosyal Tesisleri'nde kamp düzenledi. Ýzciliðin, okullarda daha fazla yaygýnlaþmasý, daha nitelikli izci liderleri yetiþtirilmesi amacý ile organize edilen kampa, 31 kursiyer, 16 yönetici olmak üzere toplam 47 izci lideri katýldý. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, Doða Yürüyüþü Düzenledi Sivil Savunma Çocuk Dergisi Yayýmlandý Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personeli ile Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Radyo üniversitelerin Arama-Kurtarma Kulüplerine yönelik Müdürlüðü tarafýndan, çocuklarýmýz için hazýrlanan olarak düzenlenen ikinci doða yürüyüþü 10 Mart 2012

10 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sosyal Yaþama Destek Faaliyetleri tarihinde gerçekleþtirildi. Etkinlikte, doða yürüyüþünün yaný sýra çeþitli aktiviteler ve yarýþmalar düzenlenerek, katýlýmcýlarýn zevkli ve neþeli bir gün geçirmeleri saðlandý. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý'nýn Resim, Þiir, Kompozisyon ve Satranç Turnuvasý Yarýþmalarý Gerçekleþtirildi Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý'nýn, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile koordineli olarak, her yýl düzenlediði Resim, Þiir Kompozisyon ve Satranç Turnuvasý Yarýþmalarý gerçekleþtirildi. Bu kapsamda; Ýlkokul öðrencileri arasýnda 5-8 ve 9-11 yaþ gruplarýnda olmak üzere iki kategoride bu yýl 23'ncüsü düzenlenen Resim Yarýþmasý, 27 Mart 2012 tarihinde 4674 öðrencinin katýlýmý ile merkez olarak belirlenen 35 ilkokulda yapýldý. Bu yýl 22 ncisi düzenlenen Þiir ve Kompozisyon Yarýþmalarýna ise þiir dalýnda, 24 okuldan toplam 180 eser, Kompozisyon dalýnda ise 19 okuldan toplam 124 eser katýldý. Ýlk üç dereceyi alan eserler, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Koordinatörü Mehmet GÜNEÞ ile Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'ndan Þükran AVCI, Sezer CAZIMOÐLU ve Hilal PÝLLÝ'den oluþturulan seçici kurul tarafýndan yapýlan deðerlendirme sonrasý Nisan 2012 ayý içerisinde belirlendi. Uluslararasý Satranç Federasyonu (FÝDE) kurallarýna göre düzenlenen turnuva, ortaokul ve lise öðrencileri arasýnda olmak üzere iki ayrý kategoride yapýldý. Yarýþmalarda baþarýlý olan öðrenciler Mayýs 2012 ayý içerisinde gerçekleþtirilecek törenle ödüllendirilecek. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Yaþlýlar Haftasýný Kutladý Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, Mart Yaþlýlar Haftasý dolayýsýyla, ülkemizde bulunan Huzurevleri ile Yaþlý Bakým Sitelerini ziyaret ederek Yaþlýlar Haftasýný kutlayýp ihtiyaçlarý doðrultusunda çeþitli hediyeler verdi. Orta dereceli okullarda öðrenim görmekte olan öðrencilere yönelik olarak bu yýl ikincisi düzenlenen Satranç Turnuvasý, 30 Nisan-04 Mayýs 2012 tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Sosyal Tesisler Gazinosu ile Þehit Ertuðrul Ýlkokulu'nda gerçekleþtirilen ve Kuzey Kýbrýs Satranç Federasyonu'nun lisanslý hakemleri tarafýndan uluslararasý kurallara baðlý olarak yönetilen turnuvaya toplam 183 öðrenci katýldý. Sivil Savunma Personeli Otel Restoran, Gastronomi ve Teknolojileri Fuarý na katýldý Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, doðal afetlere maruz kalan halka verilen acil hizmetlerde kullanýlmak üzere envanterinde bulundurduðu yaþamsal donanýmlarý yenilemek, bu gibi durumlara karþý önceden hazýrlanmak maksadý ile bir grup personelini Otel Restoran, Gastronomi ve Teknolojileri Fuarý na gönderdi. Sosyal Tesisler Þube Müdürü Kayhan GÜRKAN ile Sosyal Tesisler Þube Müdürlüðü personeli Mehmet ATEÞ ve Adem EYGÜN'ün katýldýðý fuar, Mart 2012 tarihleri arasýnda Ýstanbul- Yeþilköy CNR Fuar Merkezinde gerçekleþti. Radyo Vatan'dan Örnek Davranýþ Radyo Vatan, Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý yararýna Nihavent Türk Sanat Müziði Konseri düzenledi. Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde 11 Nisan 2012 tarihinde gerçekleþtirilen konserden elde edilen gelir, Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý'na baðýþlandý. 8 9

11 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sosyal Yaþama Destek Faaliyetleri Sivil Savunmadan Özel Eðitim Okullarýnda Öðrenim Gören Çocuklara Yönelik Etkinlik Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý dolayýsýyla 19 Nisan 2012 tarihinde, özel eðitim okullarýnda öðrenim gören çocuklara yönelik etkinlik düzenledi. Sivil Savunma Sosyal Tesisleri nde düzenlenen, özel eðitim merkezlerinde eðitimlerine devam eden çocuklarýn engel tanýmadan hazýrladýklarý programa Sivil Savunma personelinin yaný sýra, öðrenci velileri ile öðretmenleri de katýldý. Uluslararasý Üniversiteler Arama-Kurtarma K o n s e y i K u r u l u þ S e m i n e r - Ç a l ý þ t a y ý Gerçekleþtirildi S i v i l S a v u n m a Te þ k i l a t B a þ k a n l ý ð ý Koordinatörlüðünde; ülkemizde bulunan Atatürk Öðretmen Akademisi, Doðu Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi Lefke Avrupa Üniversitesi, Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi ile Yakýn Doðu Üniversitesi'nin, ortak giriþimi ile Uluslararasý Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi Kuruluþ Seminer-Çalýþtayý düzenlendi. Seminer-Çalýþtaya; misafir olarak toplam yirmi farklý ülkeden, otuz üniversitede görevli altmýþaltý akademisyen ve/veya AKUT öðrencisi iþtirak etti Nisan 2012 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen organizasyonun açýlýþ töreni, 24 Nisan 2012 Salý günü Sivil Savunma Sosyal Tesisler Gazinosu nda, Uluslararasý Üniversiteler Arama- Kurtarma Konseyi kuruluþ imza töreni ise ayný gün Afet Yönetimi konulu panelin ardýndan Golden Tulip Otel-Lefkoþa'da icra edildi. Seminer-Çalýþtayýn ikinci günü olan 25 Nisan 2012 tarihinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü yerleþkesi içerisinde, KKTC AKUT mensubu öðrencileri tarafýndan Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Arama- Kurtarma Þube Müdürlüðü desteðinde, müþterek arama-kurtarma çalýþmalarý gösterisi ile aramakurtarma araç ve donanýmlarý sergisi düzenlendi. Konuklar, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinin yaný sýra tarihi ve turistik yerleri de görme ve tanýma imkâný buldular. Seminer Çalýþtayý, konuk ülke misafirlerine 27 Nisan 2012 tarihinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý bahçesinde düzenlenen kokteyl ile tamamlandý. Üçüncü Liselerarasý Müzik Festivali Gerçekleþtirildi Üçüncü KKTC Liselerarasý Müzik Festivali Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý Gençlik Dairesi, Doðu Akdeniz Üniversitesi ve Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý iþbirliðinde 20 Nisan 2012 tarihinde gerçekleþtirildi. 18 liseden müzik gruplarýnýn katýldýðý festivale bu yýl ilk kez Türkiye'nin altý farklý bölgesinden lise müzik gruplarý da katýldý. Festivale katýlmak üzere Türkiye'den gelen gruplar, Sivil Savunma Esentepe Sosyal Tesisleri'nde konuk edildi. Küçük Sivil Savunmacýlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Kutlama Törenlerinde Okullarýmýzdan seçilen bir grup öðrencinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle gerçekleþtirilen kutlama törenlerinde, Sivil Savunma arama-kurtarma kýyafetleri ile coþkulu bir þekilde resmi geçite katýlmalarý saðlandý.

12 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Yapýlandýrma ve Modernizasyon Faaliyetleri Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý dönem içerisinde; Devlet dairelerine, okullara, derneklere, spor kulüplerine, belediyelere, muhtarlýklara, hastanelere, saðlýk merkezlerine, yaþlý bakým evlerine ve ihtiyaçlý vatandaþlara katkýda bulunmaya devam etti. Envanterine yeni malzemeler dahil etti. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýndan Kantara Gençlik Kampýna Katký Sivil Savunma Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü ile Ýskele Bölge Müdürlüðü personelince, Kantara Gençlik Kampý nda 31 Ocak-15 Þubat 2012 tarihleri arasýnda gençlere yönelik olarak düzenlenen dinlenme ve aktive kampýna, 30 Ocak 2012 tarihinde iki adet genel maksat çadýrý kuruldu. Okullarýmýza Yapýlan Katkýlar Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan dönem içerisinde; Yenicami Ýlkokulu, Atatürk ilkokulu ve Arabahmet Ýlkokulu'nda öðrenim gören toplam 615 öðrenciye, gýda takviyesi daðýtýmýna devam edildi. Gönyeli Fazýl Plümer Anaokulu'na, 27 Þubat 2012 tarihinde bir adet ahþap bilgisayar masasý, bir adet çift kapýlý çelik dolap ve bir adet sürme kapýlý etajer, Yenierenköy Ýlkokulu'na,19 Nisan 2012 tarihinde 14 adet folklor oraðý, Ýskele Maarif Anaokulu ile Dipkarpaz Ýlkokullarý'na ise 17 Nisan 2012 tarihinde ikiþer adet, sivil savunma banký yardýmýnda bulunuldu. Ayrýca, Atatürk Meslek Lisesi ile Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý arasýnda bulunan bahçe duvarýnýn inþaatý Mart 2012 ayý içerisinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan tamamlandý. Sivil Savunma'dan Ýhtiyaçlý Vatandaþlara Yardým Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan, dönem içerisinde, Kumyalý köyünde ikamet eden bir aileye gýda paketi ve dört çocuðuna ayakkabý, Lefkoþa sakini iki aileye, Ýskele sakini bir aileye ve Girne sakini bir aileye gýda paketi, iskele bölgesinde ikamet eden bir aileye odun sobasý, Gazimaðusa bölgesinde ikamet eden iki ailenin ise çocuklarýna giyim, okul kýyafeti ve kýrtasiye ihtiyacý yardýmýnda bulunuldu. Hastane, Saðlýk Merkezleri ve Yaþlý Bakým Evlerine Yapýlan Katkýlar Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý ile KKTC Saðlýk Bakanlýðý Koordinesinde Barýþ, Ruh ve Sinir Mehmetçik Devlet Dairelerine Katký Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan, 08 Mart 2012 tarihinde Mehmetçik Devlet Daireleri'ne araba garajý yaptýrýldý

13 ...Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Sivil Savunmadan Haberler... Yapýlandýrma ve Modernizasyon Faaliyetleri Hastalýklarý Hastanesi bünyesinde bulunan çok 17 Nisan 2012 tarihinde 15 Adet plastik sandalye, amaçlý salonun bakýmý çerçevesinde, yer seramikleri Serhatköy Spor Kulübüne ise 24 Nisan 2012 ile kapýlarý yenilendi, iç cephesi komple boyandý, tarihinde çardak yapýmý katkýsýnda bulundu. sahne kýsmý yenilendi, 100 adet sandalye alýndý. Duvarlara Kýbrýs'a özgü çerçeveli resimler ve Atatürk Atatürk Öðretmen Akademisi ne Açýk Hava Portresi asýldý. Dört adet salon tipi klima yerleþtirildi. Spor Merkezi Tesis Edildi Aydýnlatma sistemi yenilenerek ses ve sinevizyon Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan, sistemi tesis edildi. Bahçe düzenlemesi kapsamýnda; Nisan 2012 Ayý içerisinde Atatürk Öðretmen Kamelya yapýldý. Parke döþenerek yürüyüþ yollarý Akademisi bahçesine, açýk hava spor merkezi yapýldý. Altý adet oturma banký yaptýrýlarak bahçeye yaptýrýldý. yerleþtirildi. Bahçenin sýnýr tellemesi yenilenerek, yeþil renkli branda bezi ile kapatýldý ve bahçenin genel peyzajý yapýldý. Salon ile düzenlemesi tamamlanan bahçe,13 Mart 2012 tarihinde hastane yetkililerine teslim edildi. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan ayrýca, 07 Mart 2012 tarihinde Dipkarpaz Saðlýk Merkezi'ne iki adet bayrak direði, Lefke Saðlýk Merkezi'ne 18 Nisan 2012 tarihinde bir adet tekerlekli sandalye Lapta Huzurevi ne ise 04 Nisan 2012 tarihinde bir adet kýyma makinesi yardýmýnda bulunuldu. Sivil Savunma Envanterine Yeni Araçlar Dahil Etti Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý'nca Nisan 2012 ayý içerisinde sivil savunma hizmetlerinde kullanýlmak üzere iki adet çift kabin 4x4 pick-up araç satýn alýnarak envantere dahil edildi. Muhtarlýk, Belediye, Dernek ve Spor Kulüplerine Yapýlan Katkýlar Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý dönem içerisinde, Küçük Kaymaklý Spor Kulübü'nün, Þubat 2012 ayý içerisinde antrenman sahasý araç park yerinin düzenlemesi, KKTC Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý'na Mart 2012 ayý içerisinde 20 set eþofman ve tiþört, Gemikonaðý Emekli Mücahitler Derneði'ne 11 Nisan 2012 tarihinde üç adet bayrak direði, Kilitkaya Köy Kadýnlar Birliði'nin, köy kadýn kurslarýnda kullanýlmak üzere, köy muhtarlýðýna

14 Uluslararasý Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi Kuruluþ Seminer-Çalýþtayý Gerçekleþtirildi 12 13

15 (Sivil Savunma Dergi Yayýn Kurulu) i v i l S a v u n m a Te þ k i l a t B a þ k a n l ý ð ý koordinatörlüðünde; ülkemizde bulunan Atatürk SÖðretmen Akademisi, Doðu Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi Lefke Avrupa Üniversitesi, Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi ile Yakýn Doðu Üniversitesi'nin, ortak giriþimi ile Uluslararasý Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyi Kuruluþ Seminer-Çalýþtayý gerçekleþtirildi. Seminer-Çalýþtaya; ülkemizde bulunan altý üniversitenin yaný sýra, Mogadishu University (Somali), The University of Lahore (Pakistan), Tribhuvan University (Nepal), College of Advanced Technology Studies (CATS) (Hindistan), Biþkek Academy of Finance&Economy (Kýrgýzistan), Kerman Medical University (Ýran), Islamic University of Indonesia (Endonezya), Islamic University in Uganda (Uganda), University of Taubate (Brezilya), Azerbaijan Economic University (Azerbaycan), Miras Üniversitesi (Kazakistan), Irbid National University Jordan (Ürdün), Tambov State Technical University (Rusya), "Voronezh State University of Architecture and Civil E n g i n e e r i n g ( R u s y a ), V i s t u l a Üniversitesi (Polonya), Arba Minch Üniversitesi (Etopya), University For European Political Economic Study (Moldova), Dar Al - Salam Üniversitesi (Yemen), Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology University St Cyril and Methodius (Makedonya), Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Bahçeþehir Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Samsun 19 Mayýs Üniversitesinden öðrenci ve akademisyenler katýldý. Seminer-Çalýþtaya; misafir olarak toplam yirmi farklý ülkeden otuz üniversitede görevli altmýþaltý akademisyen ve/veya AKUT öðrencisi iþtirak etti.

16 Uluslararasý Üniversiteler Arama-Kurtarma koordinasyon konularýnda eðitim, deneyim, bilgi, Konseyi ; halen üye olan veya üye olacak deðiþik beceri ve teknik teçhizat yönünden kendilerini ülkelerdeki üniversitelerde kurulmuþ arama-kurtarma geliþtirirken buna paralel ulusal ve uluslararasý ve yardým amaçlý ekiplerin, Dünyamýz ekolojik yardým, iþbirliði ve koordinasyon konularýnda dengesinin bozulmasý nedeni ile insanlýðý tehdit eðitildiðini kaydetti. edecek boyutta ve giderek artan bir þekilde ortaya Sayýn Gökçekuþ, Mayýs 2010'da ve Nisan çýkan doðal afetlere karþý müþterek mücadele 2011'de KKTC'de Uluslararasý Üniversiteler Arama kabiliyetinin geliþtirilmesi, bu gibi olumsuz durumlar Kurtarma Seminer Tatbikatý düzenlendiðini belirterek, karþýsýnda ortaya çýkabilecek sorunlar ve çözüm söz konusu organizasyonlar sonrasýnda, tüm katýlýmcý önerilerinin tespiti ve bu amaçla karþýlýklý bilgi ve üniversite akademisyenleri tarafýndan deklarasyon deneyim paylaþýmýnýn saðlanarak, gerektiðinde din, imzalandýðýný, bu alandaki ortak çalýþma isteði ve söz dil, ýrk ve coðrafya ayrýmý gözetmeksizin insanlýk konusu üniversiteler arasýnda koordinasyonun daha adýna, müþterek arama- kurtarma ve yardým amaçlý da geliþtirilmesi hususuna vurgu yapýlarak bu konuda faaliyetlerde bulunmasýný saðlamak ve kendi önemli bir geliþme saðlandýðýný belirtti. amaçlarýna benzer çalýþmalarda bulunan tüm Nepal Tribhuvan Üniversitesi Öðretim Üyesi dünyadaki dernekler, vakýflar, gerçek ve tüzel kiþiler, Prof. Dr. Meen Bahadur Poalyal Chhetri, toplantýya kamu kurum ve kuruluþlarý ile iþ birliði yapmayý katýlmaktan duyduðu memnuniyeti ifade ederek, amaçlýyor. konseyin gerekliliðini vurguladý. Chhetri, doðal Nisan 2012 tarihleri arasýndaki afetlere müdahale olanaðýnýn sýnýrlý olduðunu, organizasyonun açýlýþ töreni 24 Nisan 2012 Salý günü etkilerini azaltmak için çalýþmalar gerektiðini; bu saatleri arasýnda Sivil Savunma Sosyal konuda farkýndalýk çalýþmalarýnýn artýrýlmasýnýn Tesisler Gazinosu nda, Uluslararasý Üniversiteler önemine deðinerek, insan yaþamýnýn kutsal kabul Arama-Kurtarma Konseyi kuruluþ imza töreni ise ayný edilerek yapýlan çalýþmalarý saygýyla karþýlamanýn gün Afet Yönetimi konulu panelin ardýndan önemini ifade etti saatleri arasýnda Golden Tulip Otel Lefkoþa'da Konseyle, insan hayatýný kurtarmak için bir icra edildi. zemin hazýrlandýðýný söyleyen Prof.Dr.Chhetri, 2010 Panelin açýlýþ konuþmasýný yapan Prof. Dr. ve 2011'de katýldýklarý arama kurtarma seminer ve Hüseyin Gökçekuþ, dünyadaki doðal afetlerin birçok tatbikatlarýndan çok yararlandýklarýný anlattý. insaný etkilediðine iþaret ederek, felaketler sonrasý Prof.Dr.Chhetri, konseyin üniversitelerin olanaklarýnýn arama kurtarma çalýþmalarýnýn geciktirilmeden ve artýrýlmasý, afetlerin neden ve sonuçlarý tanýmlama, organize yürütülmesinin hayati önem taþýdýðýný çözümler üretme, bilgi ve deneyimlerin paylaþýlmasý, vurguladý. Bu nedenle arama kurtarma ekiplerinin birlikte çalýþma, maddi yardým ve destek alma gibi önceden eðitilmesi, araç ve donanýmýnýn tam hedefleri olduðunu dile getirdi. olmasýnýn önemli olduðunu ifade eden Hüseyin ÝTÜ Öðretim Üyesi Prof. Dr. Zekai Þen ise Gökçekuþ, yerel arama kurtarma çalýþmalarýnýn konuþmasýnda, insanlýk için yapýlan her çalýþmaya genellikle yetersiz kaldýðýnýn bilindiðini söyledi. Sayýn Gökçekuþ, KKTC üniversitelerinin temel misyonlarý olan gelecek nesillerin kaliteli eðitim almýþ, çaðdaþ bireyler olarak yetiþtirilmesinin yaný sýra öðrencilerin gerek yerel, gerekse küresel çapta insanlýðý tehdit edebilecek boyuttaki doðal veya teknolojik olaylar karþýsýnda ihtiyaç duyacaklarý arama kurtarma ve yardým konularýnda eðitilmelerinin saðlanýp gerektiðinde doðal afetlerde etkilenecek insanlara yardým edebilmesinin de görevleri arasýnda olmasý gerektiðini anlattý. Üniversitelerin bünyelerinde arama kurtarma kulüplerinin bu amaçla kurulduðunu ifade eden Prof. Dr. Gökçekuþ, öðrencilerin kendilerini geliþtirirken, ulusal ve uluslararasý yardým, iþbirliði ve 14 15

17 çok önem verdiklerini belirterek, üniversitelerin insanlýða hizmet için bu tür dayanýþma ve iþbirliðine girmesinin yeni açýlýmlar saðlayacaðýný söyledi. 5 kýtadan, 20 ülkeden 30 üniversiteden katýlýmcýnýn, insanlýðýn ihtiyacý olan her yerde bu kadar büyük katýlým olacaðýný gösterdiðini kaydeden Sayýn Þen, hava, su, toprak ve ateþle baþlayan insanlýðýn bugün enerjiyi artýrmak için çaba gösterdiðini anlattý. Sayýn Þen, insanlýðýn en çok depremlerden korktuðunu, bu yüzden binalarýn durumunu sorguladýðýný kaydederek, konseyin de yararlý çalýþmalar yaparak, neler yapýlabileceði konusunda ortak saðduyu yaratacaðýný belirtti. Erken uyarý sistemiyle afetlere önceden hazýrlanmamýz gerekir diyen Sayýn Þen, çalýþmalarýn sadece gençlerle sýnýrlý olmayacaðýný söyledi. Panel sonunda yapýlan seçimde konseyin birinci dönem baþkanlýðýna Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuþ, üst komite üyeliklerine ise Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nden Girne Amerikan Üniversitesi, Türkiye'den Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Pakistan'dan The Unýversity Of Lahore, Hindistan'dan College Of Advanced Technology Studies (CATS), Azerbaycan'dan Azerbaijan State Economic University, Brezilya'dan University Of Taubate, Endonezya'dan Islamic University Of Indonesia, Polanya'dan Uczelina Vistula University, Ýran'dan Kerman Medical University ve Rusya'dan Tambov State Technical University seçildi. Konsey alt komitesinde yer alan Konsey Sekreterya Temsilciliðine Yakýndoðu Üniversitesi, Harekat ve Eðitim Temsilciliðine Doðu Akdeniz Üniversitesi, Lojistik Temsilciliðine Lefke Avrupa Üniversitesi, Basýn ve Sosyal Ýþler Temsilciliðine Atatürk Öðretmen Akademisi, Dýþiliþkiler ve Konsey Üyelik Müracaatlarý Temsilciðine Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi ve Afet Takip Temsilciliðine ise Girne Amerikan Üniversitesi görevlendirildi. Seminer-Çalýþtayýn ikinci günü olan 25 Nisan 2012 tarihinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðü yerleþkesi içerisinde, KKTC AKUT mensubu öðrenciler tarafýndan Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Arama- Kurtarma Þube Müdürlüðü desteðinde, müþterek arama-kurtarma çalýþmalarý gösterisi ile aramakurtarma araç ve donanýmlarý sergisi düzenlendi. Konuklar, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinin yaný sýra tarihi ve turistik yerleri de görme ve tanýma imkaný buldular. Seminer Çalýþtay konuk ülke misafirlerine, 27 Nisan 2012 tarihinde 17:30-20:30 saatleri arasýnda Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý bahçesinde düzenlenen üst düzey protokolün de katýldýðý kokteyl ile tamamlandý.

18 Çanakkale nin Çocuk Kahramanlarý (Sivil Savunma Dergi Yayýn Kurulu) Onlarýn futbol toplarý yoktu. Çaputlarý birbirine dolayýp bezden bir top yapmýþlardý belki. Onunla da kim bilir kaç kez oynama fýrsatý bulmuþlardý? Sizce en büyük eðlenceleri neydi? Gökyüzünde salýnan bir uçurtmalarý olmuþ muydu? Gece yattýklarýnda neyin hayali ile uyumuþlardý? Hayal kurmak için hiç fýrsatlarý olmuþ muydu acaba? Bugünkü rahatlýðýmýzý borçlu olduðumuz onlar, babalarý cephede olduðu için bir þeyler istemek þansýna sahip deðillerdi...ve bir gün hepsinin üstüne görev düþtü: "VATAN ÝÇÝN ÖLMEK..." Tereddüt etmeden gittiler. Öyle güzel, öyle güzeldi ki gittikleri yerler. Gittiler ve bir daha geri dönmediler. A r a þ t ý r m a c ý y a z a r A y d ý n A Y H A N Çanakkale Ah Çanakkale" isimli eserinde þunlarý anlatýyor; Balýkesir Ývrindi'nin Mallýca köyünden, 104 yaþýnda vefat eden Azman Dede Çanakkale savaþýna katýlmýþ gazilerimizdendi. Gençliðinde iki metreyi aþkýn boyu, dev görünümüyle insan azmaný sayýlmýþ, herkes ona azman demeye baþlamýþ, soyadý kanunu çýkýnca da AZMAN soyadýný almýþtý. Esas ismi adeta unutulmuþtu. Yýllar önce bir yerel araþtýrma sýrasýnda Mallýca Köyü kahvesinde kendisiyle görüþtüm. Kulaklarý aðýr iþitiyordu. Köylülerden biri yardýmcý oldu. Benim sorduklarýmý kulaðýna baðýra baðýra söyledi. Onun sesine alýþkýn olduðundan anladý. Sorduklarýmý cevapladý. Söz Çanakkale'ye geldiðinde o koca ihtiyar sarsýla sarsýla, hýçkýrýklar içinde aðlamaya baþladý. Kendi zor duyduðu için kan çanaðýna dönen gözleriyle bize de duyurmak için baðýra baðýra anlatmaya baþladý: "Bir hücu m s ýrasý nda b öl ük eri mi þti. Yüz ba þý telefonla takviye istedi. Gece yarýsý siperleri takviye için istediðimiz askerler geldi. Hepsi askere alýnmýþ gencecik insanlardý. Ama içlerinde daha çocuk denecek yaþta üç-dört asker vardý ki hemen dikkatimizi çekti. Bölüðü düzene soktum. Yüzbaþý gelenlerle tek tek ilgileniyor, karanlýkta el yordamýyla üstlerini baþlarýný düzeltiyor, sabah yapýlacak olan süngü hücumuna hazýrlýyordu. Sýra o çocuklara geldiðinde, o cývýl cývýl þarký söyleyerek gelen çocuklar birden çaký gibi oldular. Yüzbaþý sordu: Yavrum siz kimsiniz? Ýçlerinden biri: Galatasaray Mekteb-i Sultanisi talebeleriyiz. Vatan için ölmeye geldik! diye cevap verdi. Gönlüm akýverdi o çocuklara. Bu savaþ için çok küçüktüler. Daha süngü tutmasýný bile bilmiyorlardý. Onlarla ilgilendim. "Mermi böyle basýlýr. Tüfek þöyle tutulur. Süngü böyle takýlýr. Düþmana þöyle saldýrýlýr!" diye. Onlarý karþýma alýp bir bir gösterdim. Siperlerin arkasýnda ay ýþýðýnda sabaha kadar talim yaptýk. Gün 16 17

19 ýþýmadan biraz dinlensinler diye siperlere girdik. Ortalýk hafif aydýnlanýr gibi olunca hep yaptýklarý gibi düþman gemileri gelip siperlerimizi bombalamaya baþladýlar. Yer gök top sesleriyle inliyordu. Her mermi düþtüðünde minare gibi alevler yükseliyor, bir gün önce ölenlerin kol, bacak, el, ayak gibi parçalarý havaya kalkan toprakla siperlere düþüyordu. Mermiler üzerimizden ýslýk çalarak geçiyordu. Siperler toz duman içinde kalmýþtý. Bir ara Yüzbaþý "Azman yandýk!" diye siperin köþesini iþaret etti. O þarký söyleyerek sipere gelen, sanki çiçek toplarmýþ gibi neþeli olan çocuklar siperin bir köþesinde sanki bir yumak gibi birbirine sarýlmýþ tir tir titriyorlardý. Çocuklar harbin gerçeði ile ilk defa karþýlaþýyorlardý. Ürkmüþlerdi. Yüzbaþý yandýk demekte haklýydý. Muharebede bir ürküntü panik meydana getirebilirdi. Tam onlara doðru yaklaþýrken içlerinden biri avaz avaz bir marþ söylemeye baþladý! Annem beni yetiþtirdi, bu yerlere yolladý. Al sancaðý teslim etti, Allah'a ýsmarladý. Boþ oturma çalýþ dedi, hizmet eyle vatana. Sütüm sana helal olmaz, Saldýrmazsan düþmana. Baktým hemen biraz sonra ona bir arkadaþý daha katýldý. Biraz sonra biri daha... Marþ bitiyor yeniden baþlýyorlar. Bitiyor bir daha söylüyorlar. Avaz avaz! Gözleri çakmak çakmak... Hücum aný geldiðinde hepsi süngü takmýþ, tüfeklerine sýmsýký sarýlmýþ, gözleri yuvalarýndan fýrlamýþ, diþler kenetlenmiþ bekliyorlardý. O an geldi. Birden Yüzbaþý "Hücum!" diye baðýrdý. Bütün bölük, bütün tabur, bütün alay cephenin her yerinden fýrladýk. Ýþte tam o anda, tam o anda, o çocuklar kurulmuþ gibi siperlerden fýrlayýverdiler. Ýþte o an. Tam o an bir makineli yavrularý biçiverdi. Hepsi sipere geri düþtüler. Kucaðýma dökülüverdiler. Onlarýn o gül gibi yüzleri gözümün önünden gitmiyor. Hiç gitmiyor! Ýþte ben ona aðlýyorum, o çocuklara aðlýyorum!... " Azman dede aðlýyordu. Ben aðlýyordum. Kahvede kim varsa aðlýyordu. Kahveci gözyaþlarý içinde bize çay getirdi. Eðildi ; Azman dede hep aðlar. Niye aðladýðýný bugün ilk defa anlattý dedi. Küçücük bedenlerinde mangal gibi yürek taþýyan Çanakkale'nin minik kahramanlarýný saygýyla anýyoruz.

20 1878 den 1960 a: Hasret Çizgisi Rauf R. DENKTAÞ (Merhum KKTC Kurucu Cumhurbaþkaný) eþ-altý yaþlarýndaydým. Dedem, Þeherli Mehmet, genç yaþta kaybettiði kýzýnýn, B(annemin) acýsýný benimle ilgilenmekle, beni gezdirip bana geçmiþi anlatmakla gidermeye çalýþýrdý. Sýk sýk tekrarladýðý olaylardan bir tanesi, 1878'de adaya Ýngilizlerin geliþi ile yapýlan bayrak merasimiydi. Gönderden Türk bayraðý indirilip yerine Ýngiliz bayraðý çekiliyordu. Rumlar coþmuþ, tezahürat yaparken, Türkler gözleri yaþlý, kalblerine taþ basýyorlardý. Tek tesellileri bu el deðiþtirmenin geçici oluþuydu. "Yine gelecekler... Ben görmeyeceðim, ama sen göreceksin" sözleri ile bitirirdi hikâyesini. Bayrak merasiminde Rumlarýn taþkýnlýðý son hadde varmýþ. Bayraða, millete küfür baþlayýnca kasaplardan biri býçaða sarýlmýþ. Ýlk günden kan akmasý zor önlenmiþ. Sene Zürih-Londra Anlaþmalarý çerçevesinde Kýbrýs Cumhuriyeti doðmuþ. Herkes Maðusa limanýnda 650 kiþilik Türk Alayýnýn adaya ayak basmasýný bekliyor. Ben 36 yaþýndayým ve Kýbrýs Türk Kurumlarý Federasyonu'nun Baþkanýyým. Adayý taratarak dedem yaþýnda olan ve Osmanlýnýn adadan çekiliþini hatýrlayan ihtiyarlarý Maðusa limanýnda topladýk. Gemi rýhtýma yaklaþtý. Ýhtiram kýtasý topraða ayak bastý ve Sancak açýldý. Albay Turgut Sunalp, alayýnýn baþýnda yer aldý. Rýhtým alkýþtan yýkýlýyor. Son Ýngiliz valisi birkaç dakika önce bayraðýný alarak rýhtýmdan uzaklaþmýþ. Türk bayraðý millî bayraðýmýz olarak kabul edilmiþ. Limanda Türk bayraklarý dalgalanýyor. Ve rýhtýmdaki ihtiyarlar topraðý öpüyor, kucaklaþarak aðlýyorlar. Allah'a kendilerine bu günleri gösterdiði için þükrediyorlar. Hepi miz aðlýyoruz, hepimiz þükrediyoruz. Dedem 1931 de, ben yedi yaþýnda iken ölmüþtü. Sesini duyar gibi oluyorum: "Yine gelecekler... Ben görmeyeceðim, ama sen göreceksin!" Ruhu þad olmuþtur herhalde aziz topraklarýn altýnda yatan 70 bin þehidimizin ruhlarý ile birlikte! Rauf DENKTAÞ, Yarýnlar Ýçin, Ýstanbul 1988, 2. Baský, s

21 Alev Kayasý (Alev Adam) Efsanesi Sivil Savunma Dergi Yayýn Kurulu uzey Kýbrýs'ýn doða ile iç içe kalabileceðiniz en güzel bölgelerinden birisi de Alevkayasý dýr. KBurasý ormaný yanýnda, Kuzey Kýbrýs'ýn endemik bitki açýsýndan da en zengin bölgelerinden biri. Kýþýn onlarca çeþit orkide, nergis, çiçeklenen adaçaylarý ve laden çiçeklerinin insana huzur veren renkleri karþýlar sizi. Doðanýn size sunduðu bu müthiþ zenginlik karþýsýnda "Çýðlýk" atasýnýz gelir. Ýçinizden geldiði gibi sevinç çýðlýklarý atýn, baðýrýn ama sakýn ha Alev Kayasý bölgesinde tanrýya küfür etmeyin. Neden mi? Ýþin sýrrý ve gizemi orada. Sizi kucaklayan doða ve ormanýn içerisinden kafanýzý kaldýrýp Yayla Tepe'ye doðru baktýðýnýzda zirvedeki kayalýklarýn içerisinden size bakan kýzgýn bir insan yüzü göreceksiniz. Ýþte Alev Kayasý'ný Alev Kayasý yapan o insan yüzlü kaya. Bölgeye pikniðe ve yürüyüþe giden binlerce, on binlerce kiþi bugüne kadar Alev Kayasý ismini pek sorgulamamýþ. Bunu doðal karþýlýyoruz. Biz sizler için araþtýrdýk ve binlerce yýllýk geçmiþe dayanan Alev Kayasý diðer bir ismi ile Alev Adam efsanesini sizler için derledik. Bu efsaneyi size anlatýnca Alev Kayasý'ný çok daha fazla sevecek, oraya daha çok gideceksiniz. Gittiðinizde yüzünüze bakan Alev Adam kayasýný gördüðünüzde inanýlmaz bir þekilde etkilenecek, þaþýrýp kalacaksýnýz. Bu gerçek bir insan yüzü diyeceksiniz. Bir daha bir daha bakacaksýnýz. Daha yakýna gideceksiniz. Alev Adam'ýn gizemi zaten sizi çekecektir. O'na uzaktan bakmakla yetinemezsiniz. Çatýk kaþlarýnýn altýndaki gözlerinden akan yaþlarýnýn yüzündeki izlerini görünce þaþýracaksýnýz. Öðleden sonra gün batýmýna yakýn giderseniz, Alev Adam'ýn kýzarmaya baþladýðýný, renklerin etkileþimiyle çok daha etkileyici hale geldiðini görecek ve þaþkýnlýðýnýz bir o kadar daha artacaktýr. Bizden size tavsiye. Alev Adamý görmek için çok fazla yukarýlara týrmanmayýn. Zirve'de ve çok keskin bir kayalýðýn üzerinde bulunan Alev Adam'a çýkmaya kalkarsanýz, hem çok zorlanýrsýnýz, hem de kaygan zemin nedeniyle her an aþaðýya yuvarlanma tehlikesiyle karþý karþýya kalýrsýnýz. O'nu uzaktan görmek ve sevmek en güzeli. ªimdi gelelim efsanemize; "Kýzan adam, Beþparmak daðlarýnýn eteklerinde küçük bir köyde yaþarmýþ. Çalýþmayý sever, ancak yaptýðý her iþte baþarýsýzlýk peþini býrakmazmýþ. Ýþlerinin ters gitmesini Tanrýya baðlarmýþ. Ýþi ters gidince öfkelenir, tanrýya isyan eder söver sayar küfürler yaðdýrýrmýþ. Bu özelliðinden ve kýzgýnlýðýndan dolayý çevresindekiler ona Alev Adam anlamýna gelen "KHALEVKA" lakabýyla takýlýrlar, "Tanrý bir gün seni yakacak" derlermiþ. Ýþleri sürekli ters giden Alev Adam, yine o günlerden birinde, bütün hiddetiyle adeta köpürerek, eline aldýðý rençper dirgenini havaya kaldýrmýþ ve her zamanki gibi Tanrýya küfür etmeye baþlamýþ. Durumu gören köylüler, biraz da þaka olsun diye ona; Tanrý yukarýda deðil, þu tepededir diyerek; þimdiki Alev Kayasýný göstermiþler. O da koþa koþa tepeye týrmanmýþ. Zirveye vardýðý zaman, hiddet içinde, telaþla Tanrýyý aramaya koyulmuþ. Ancak; hangi yöne baktýysa, nereye gittiyse, bir türlü Tanrýyý bulamamýþ. Bunun üzerine hiddeti bir o kadar daha artan Alev Adam, elindeki dirgeni tekrar yukarý doðru kuvvetle sallamýþ ve Hadi erkeksen gel de sana gününü göstereyim diye baðýrarak bir kez daha tanrýya küfür etmiþ. Bu arada güneþ, bulutlar arasýndan sýyrýlarak aðýr aðýr batmaya baþlamýþ ve gurubun oluþturduðu o kýzýl renk, tepenin üzerine aksederek, tepeyi ve üzerindeki kayalarý adeta bir alev parçasý haline dönüþtürmüþ. Tam bu sýrada, birden bire bir gök gürültüsü iþitilmiþ ve hemen ardýndan Alev Adam oracýkta taþ kesilmiþ. Tanrý, Alev Adamýn taþlaþmýþ; ancak, yaptýðýndan piþman olan gözü yaþlý bedenine Bu senin taþlaþmýþ vücudun herkese ibret olsun ki bundan böyle bana kimse küfür etmesin diye seslenmiþ. Köylüler bu olaya çok üzülmüþler ve güneþin her batýþýnda gurubun rengini alan insan baþý þeklindeki, aleve benzer bu kýzýl kayaya Alev Kayasý adýný vermiþler. Her gün batýmýnda Alev Kayasý kýzýl rengini alýr ve kýzgýn, hüzünlü ve sitemkar olduðumuz anlarda bize Alev Adamýn bu hüzünlü ve ibret verici hikayesini hatýrlatýr. E f s a n e y i d e r l e y e n : M u s t a f a M e r a k l ý Kaynak: Yusuf Ahmet Paºa (Koca Yusuf) Köy: Kalavaç

22 Deniz, Doða, Tarih: Akdeniz Köyü Coþkun NEÞESÝBOL (Sivil Savunma Girne Bölge Müdürlüðü) Yurdumuzdan bir köºe sayfamýzda, sizlere eºsiz çam ormanlarý ile deniz arasýnda kurulmuº olan en eski Türk köylerinden biri olarak ün yapmýº Akdeniz" köyünü tanýtmaya çalýºacaðýz. Girne'nin batýsýndaki son köy olan Akdeniz Köyü'ne Tepebaþý-Güzelyurt anayolu üzerinden ulaþýlabilir. Girne'ye yaklaþýk 40 dakika uzaklýkta olan Akdeniz köyü, yeþil çam aðaçlarý arasýnda, denize 1.5 km uzaklýkta þirin ve bakir bir köyümüzdür. Köy nüfusu kiºiden oluºmaktadýr. Büyük ve küçükbaº hayvan yetiºtiriciliðinin yaný sýra, tarým ve sebzecilik köyün baºlýca geçim kaynaklarýný oluºturuyor. Son zamanlarda sular tuzlanmýº olsa da üretim yapýlmasýný engelleyecek düzeye ulaºmamýºtýr. Akdeniz Köyü'nün en önemli özelliklerinden biri de tarihi eserler yönündeki zenginliðidir. Akdeniz Köyü'nün arkeolojik kazýlarla tanýþmasý ilk olarak 1929 yýlýnda Ýsveçli arkeologlar tarafýndan yapýlan bir kazý çalýþmasý ile olmuþ. Bu kazý sonucu yarým daire bir sunaðýn etrafýnda, boyutlarý insan boyutlarýna ulaþan 2000'ne yakýn heykel bulunmuþ. Bu heykellerin tanrýlara sunulmak üzere býrakýldýðý düþünülmektedir. Heykellerin sadece iki tanesi kadýn heykeli olup hepsinin ayný atölyeden çýktýðý sanýlmaktadýr. M.Ö dönemine ait olduðu düþünülen heykellerin büyük bir kýsmý Ýsveç'e götürülmüþ, bir kýsmý ise Güney Lefkoþa'da bulunan Kýbrýs Müzesi'nde sergilenmektedir. Bu kazýnýn yapýldýðý yerin, Akdeniz Köyü Sahili'nde, eski keþif takýmýnýn bulunduðu, tepe üzerinde olduðuna inanýlmaktadýr. Akdeniz Köyü'nün bir diðer tarihi zenginliði ise bölgede bulunan ve krallara ait olduðuna inanýlan mezarlardýr. Bu mezarlarýn bulunma hikayesi de hayli ilginçtir. Kömürleri ile de meþhur olan Akdeniz Köyü'nde, 1986 yýlýnda gamini olarak bilinen kömür ocaðý yakmakta olan üç kiþi, ocaklarý için kaya toplarken, topraðýn kaymasý sonucu eski krallardan birinin lahitine tesadüf eseri rastlarlar. Kazý çalýþmalarý sýrasýnda ortaya çýkan eserler þu anda Girne Kalesi'nde sergilenmektedir. Söylenenlere bakýlýrsa Akdeniz Köyü'nde hala daha bulunmayý bekleyen birçok tarihi eser toprak altýnda yatmaktadýr. Bu mezarlar her ne kadar bakýmsýz bir þekilde olsalar da, gezip görülebilecek durumdadýrlar. Köy kahvesinde kahvenizi içip yol yorgunluðunuzu üzerinizden attýktan sonra, ister araba ile ister yürüyerek sahile, yeþillikler arasýndan ulaþabilirsiniz. Sahile ulaþtýðýmýzda karþýmýza çýkan manzara karþýsýnda þaþkýnlýðýmýzý gizlemekte zorluk çekiyoruz. Akdeniz Köyü'nde böyle bir sahilin olduðunu inanýn önceden bilmiyorduk. Sahil göz alabildiðine uzanan, yer yer çakýl taþlarýnýn olduðu ama çoðunlukta kum olan ve yapýlaþmanýn 20 21

23 hemen hemen hiç uðramadýðý bir özelliðe sahiptir. Uzun sahilin yaný sýra, kumsal koylar da bu eþsiz sahil þeridine ayrý bir güzellik katýyor. Sahil bu günlerde motocross tutkunlarýnýn uðrak yeri. Karþýdan aldýðý rüzgarlar sayesinde, kitesur?ng için de çok uygun. Akdeniz köyü sahili, olta ile balýk avlama tutkunlarý için de mükemmel olanaklar saðlýyor. Sahil gezintiniz sizi acýktýrdý mý? Ýki seçeneðiniz var, ister kendi piknik çantanýzý beraberinizde götürür, sahilin istediðiniz köþesinde güzel manzara ve atmosferin tadýný çýkarýrsýnýz, isterseniz sahilde bulunan restaurantta kebap ve balýk çeþitleri arasýndan seçeceðiniz bir yemekle karnýnýzý doyurabilirsiniz. Akdeniz Köyü Sahili'nin baºka bir özelliði de Caretta Caretta kaplumbaðalarýnýn yumurtlama bölgesi oluºudur. Yaz aylarý boyunca sahil Caretta Carettalarýn yoðun ziyaretine uðramaktadýr. Akdeniz Köyü'nde ayrýca çok sayýda orkide türü, nadir bulunan bitki türleri ve Kýbrýs Endemikleri de bulunmaktadýr. Dilimizin döndüðünce size tanýtmaya çalýþtýðýmýz Akdeniz Köyünü, sizlerin de ziyaret etmesini öneriyoruz.

24 Tarihi Miraslarýmýz: Bufavento Kalesi (Sivil Savunma Dergi Yayýn Kurulu) Beºparmak Sýradaðlarý üzerinde olarak geçmekteydi yýlýnda kaleyi bulunan St. Hilarion ve Kantara ele geçiren Venedikliler zamanýnda Kaleleri ile zincirin bir parçasý Bufavento Kalesi eski önemini yitirmiþ, olan Bufavento Kalesi, Bizans adanýn savunmasýnda kýyýda bulunan döneminde Arap saldýrýlarýna karºý kaleler önem kazanmýþtý. adanýn savunma ve uyarýlmasý Bufavento Kalesi, aºaðý ve yukarý amacýyla gözetleme kulesi olarak inºa kale olmak üzere iki ayrý bölümden edilmiºtir. oluºmaktadýr. Aºaðý kale kemerli bir Girne'nin doðusunda, Çatalköy giriº ile erzak ve yatakhane olarak sýrtlarýnda yer alan kale, denizden 950 kullanýlan odalara açýlmaktadýr. Tam metre yükseklikte Kýbrýs'ýn en sarp ve altýnda su sarnýcý bulunmaktadýr. Yukarý rüzgârý bol alan tepesinde kurulduðu kalede Bizans tarzý kýrmýzý tuðla iºçiliði için (rüzgâra kafa tutan) Bufavento ile yapýlmýº, kapý ve oda kemerlerine ismini almýþtýr. Kalenin yapýldýðý tarih rastlanmaktadýr. kesin olarak bilinmemekle birlikte, Kaleden güneye bakýldýðýnda tarihte ilk kez adý Aslan Yürekli Richard Trodos daðlarý ve Lefkoþa'nýn eþsiz zamanýnda geçmiþtir. Kýbrýs'ta bulunan güzelliðine sahip manzara görülmeye diðer kalelere göre konumu gereði deðerdir. Þehir merkezine 13 km ulaþýlmasý en zor kaledir uzaklýkta olan kaleye, yamacýndan yýllarýnda hapishane olarak kullanýlan itibaren 1,5 saat týrmanýlarak kalenin adý o dönemlerde 'Aslan Þatosu' ulaþýlabilmektedir

25 Kale'nin kuzey bölümünde kapalý havalarda rastlayabileceðiniz bulutlar ilginç görüntüler oluþturmaktadýr. Bulutlu günlerde kaleyi ziyaret ederseniz, bu muhteþem görsel þöleni siz de izleyebilirsiniz. Kaleden Taºkent'e doðru inerken yüz metre aºaðýda, yolun solunda Kayaköprü bulunmaktadýr. Bir inanýºa göre köprünün altýndan geçerken bir dilek dilerseniz, dileðiniz gerçekleºirmiº. Kale ile ilgili iki efsane anlatýlmaktadýr: Birinci efsaneye göre; Kýbrýs, Templar Þövalyeleri nin egemenliðine girdiði dönemde, kendisini Kýbrýs Kralý olarak ilan eden Ýsak Komnenus'un kýzý, Richard'a teslim olmuþtu. Bizans Prensesi ve köpeði cüzzam hastalýðýna yakalanýnca Bufavento Kalesine kapatýlmýþtý. Prenses her sabah aþaðýda bulunan bir kaynakta yýkanan köpeðinin derisinde iyileþme görünce kendisi de bu kaynakta yýkanmaya baþlamýþ. Prensesin de iyileþmesi üzerine kaynaðýn bulunduðu yere bugün Ayios Lonnis Chrysostomos Manastýrý olarak bilinen tapýnak yaptýrýlmýþ. Ýkinci efsaneye göre; Kaleye dýþarýdan bakýldýðýnda bir veya iki kapýsý görülmektedir. Rivayete göre 100 kapýsý olduðu ve 101 inci kapýyý bulanýn kapýdan girdiðinde kaybolduðu söylenmektedir.

Yýl:30 Sayý:56 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2012

Yýl:30 Sayý:56 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2012 Yýl:30 Sayý:56 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2012 Ýçindekiler Sivil Savunma Dergisi Sahibi: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 2 Sivil Savunma Faaliyetleri Yayýn Kurulu: Ali ORÇAN Cankat Çeribaþý PÝLTER

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Sivil Savunma Dergisi. Sahibi: Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN Elçin KARABULUT Neray OYKAN Yýlmaz ÖZATA. Adres: Sivil Savunma Faaliyetleri

ÝÇÝNDEKÝLER. Sivil Savunma Dergisi. Sahibi: Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN Elçin KARABULUT Neray OYKAN Yýlmaz ÖZATA. Adres: Sivil Savunma Faaliyetleri ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi Sahibi: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 2 Sivil Savunma Faaliyetleri Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN Elçin KARABULUT Neray OYKAN Yýlmaz ÖZATA Adres: KKTC Sivil Savunma

Detaylı

www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 38 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2006

www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 38 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2006 www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 38 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2006 ÝÇÝNDEKÝLER DERGÝ HAKKINDA 16 Sivil Savunma web sitesi yenilendi DERGÝ YAYIN KOMÝTESÝ Mehmet GÜNEÞ (Komite Baþkaný) Yusuf SELKAN

Detaylı

SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR

SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR Yýl:25 Sayý:40 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2007 SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi 2 Eðitim faaliyetleri ve kurtarma çalýþmalarý 24 Dünya Tiyatrolar Günü Sahibi: KKTC Sivil Savunma

Detaylı

www.sivilsavunmakktc.com

www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 39 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2006 www.sivilsavunmakktc.com Felaket baþa gelmeden önce, onu önleme ve ondan korunma çarelerini bulmak gerekir... www.sivilsavunmakktc.com K.ATATÜRK ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

Kalkýnmanýn Ýtici Gücü Kentler ve Kent Yönetimleri

Kalkýnmanýn Ýtici Gücü Kentler ve Kent Yönetimleri BAÞKAN DAN Kadir Topbaþ Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkaný ve Birlik Baþkaný Kalkýnmanýn Ýtici Gücü Kentler ve Kent Yönetimleri Birliðimizin deðerli üyeleri, Avrupa Birliði ile iliþkilerimiz derinleþtikçe,

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Kaptanlar Grup Metropol Alýþveriþ Merkezini satýn aldý. Dün gerçekleþtirilen devir teslim törenine Kaptan Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Yakup Kaptan,

Detaylı

Toprak Sanayicileri Kooperatifi'nin yeni yönetim kurulu oluþturuldu. Vali Ahmet Kara yönetimindeki toplantýda seçimle ilgili tedbirler ele alýndý.

Toprak Sanayicileri Kooperatifi'nin yeni yönetim kurulu oluþturuldu. Vali Ahmet Kara yönetimindeki toplantýda seçimle ilgili tedbirler ele alýndý. Hýfzýsýhha suya dikkat çekti Ýl Umumi Hýfzýsýhha Meclisi, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ baþkanlýðýnda toplandý. 26 Mart Perþembe günü Valilik Toplantý Dr. Ahmet Barýþ Salonunda gerçekleþtirilen toplantýda,

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

Bursa Orman Bölge Müdürlüðü 2012 Ormanlar yaþam kaynaðýdýr. ÝÇÝNDEKÝLER Bursa Orman Bölge Müdürlüðü BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Adýna Ýmtiyaz Sahibi Ahmet Köksal COÞKUN Sorumlu Yayýn Yönetmeni Ertuðrul

Detaylı

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi.

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi. O nun sevgisi salona sýðmadý Ýmam Hatip Lisesi, Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Gecesi, büyük bir katýlýmla Atatürk

Detaylı

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi.

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi. Metropol de Kaptanlar Grup dönemi Çorum markasý Türkiye ye açýlýyor Metropol Alýþveriþ Merkezleri, Sivas merkezli Kaptanlar Grup a devredildi. Devir töreninde konuþan Kaptanlar Grup Yönetim Kurulu Baþkan

Detaylı

Huzur Pikniði'nde buluþtular

Huzur Pikniði'nde buluþtular Trafik tedbirleri meyvelerini veriyor Çorum Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yapýlan trafik denetimleri ve alýnan tedbirler meyvelerini veriyor. *HABERÝ 9 DA Huzur Pikniði'nde buluþtular Çorum Emniyet Müdürlüðü

Detaylı

Çaðrý Merkezi ne. 1898 kiþi baþvurdu

Çaðrý Merkezi ne. 1898 kiþi baþvurdu Çaðrý Tanýtýmda büyük fýrsat Merkezi ne Çorum 350 kiþilik TURSAB heyetine ev sahipliði yapacak 1898 kiþi baþvurdu Pek çok ilin davet ettiði TURSAB Bölge Yürütme Kurulu toplantýsý Çorum'da yapýlacak. Turizm

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Yeni eðitim dönemi baþladý

Yeni eðitim dönemi baþladý Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 yayingrubu@akyakakultursanat.com Muðla Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mansur Harmandar ziyaret edildi Akyaka Kültür ve Sanat Derneði olarak

Detaylı

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak BYEGM den meslektaþýmýz Ýlkay Yorulmaz a ödül Müftü Mehmet Aþýk dün orum Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü Muammer Ýstanbul ve Samsun Toprak Mahsulleri Ofisi Þube Müdür Yardýmcýsý Adnan Budak ile birlikte

Detaylı

"Ýmam Hatip Günleri"ne mehterli açýlýþ

Ýmam Hatip Günlerine mehterli açýlýþ Baðcý'nýn 'Kanun Teklifi' komisyonda Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ile birlikte "Bazý Kamu Alacaklarýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

Ýspanya'ya çýkarma "Dýþ politikamýz tamamen iflas etmiþtir"

Ýspanya'ya çýkarma Dýþ politikamýz tamamen iflas etmiþtir Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 HEP BÝRLÝKTE YENÝ TÜRKÝYE FARUK ÖZKADER ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ ADAY ADAYI 19 MART 2015 PERÞEMBE www.yildizhaber.com

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Zamanýn deðiþmesiyle hükümlerin siz almakta ol- Gençler, deðiþmesi duðunuz

Detaylı

Hastane rahat nefes alacak

Hastane rahat nefes alacak Ýl Genel Meclisi'nden önemli adým Köylerde çöp toplama projesi hayata geçiyor Köylerde çöp toplama iþiyle ilgili proje çalýþmalarý tamamlandý. ÇORUM Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda, köyler ve kýrsalda büyük

Detaylı

15. YIL COSKUSU. Caz Günleriyle. PAÜ lüler çok þanslý. Yaþanabilir Denizli için Denizli'de yaþanan sorunlarý geniþ. Pamukkale Üniversitesi

15. YIL COSKUSU. Caz Günleriyle. PAÜ lüler çok þanslý. Yaþanabilir Denizli için Denizli'de yaþanan sorunlarý geniþ. Pamukkale Üniversitesi Yýl:1 Sayý:4 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. Sevgili Öðrenciler, Pamukkale Üniversitesi sadece eðitim verilen, gelen öðrencilerin

Detaylı

Özel Fen Lisesi kuruluyor

Özel Fen Lisesi kuruluyor Domuz gribi uyarýsý Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü, dünyada paniðe neden olan domuz gribi ile ilgili olarak vatandaþlarý uyardý. * HABERÝ 2 DE Dr. Cengiz Bozkurt Nisan yaðmuru bereket getirdi Selahattin Biçer:

Detaylı