5 TE. huzurunu düþünüyoruz" "MHP olarak milletimizin bekasýný, Ýl Saðlýk Müdürlüðü kan baðýþladý. Kanser tedavisi için giderken yolda öldü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5 TE. huzurunu düþünüyoruz" "MHP olarak milletimizin bekasýný, Ýl Saðlýk Müdürlüðü kan baðýþladý. Kanser tedavisi için giderken yolda öldü"

Transkript

1 "Ýncesu Kanyonu'nun turizm açýsýndan hak ettiði yere gelmesi için çalýþacaðým" AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, Ortaköy Ýlçesi'nin Ýncesu Köyü'nde halkla buluþtu. 1 Kasým seçimlerinin hazýrlýk çalýþmalarýný sürdüren Milletvekili adayý Ceylan, çalýþma arkadaþlarýyla birlikte Ortaköy Ýlçesi'nin Ýncesu Köyü'nü ve Ýncesu Kanyonunu ziyaret etti. SAYFA 5 TE 03 EKÝM 2015 CUMARTESÝ 40 KURUÞ Ýskilipli Atýf Hoca konferansý bugün Ýskilipli Atýf Hoca'nýn her yönüyle ele alýnacaðý konferans bugün yapýlacak. ATIF-DER ev sahipliðinde ve Ýnsani Deðerler Platformu Derneði'nin katkýlarýyla gerçekleþtirilecek olan konferans saat 17.30'da Ýskilip Halk Eðitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenecek. SAYFA 5 TE "MHP olarak milletimizin bekasýný, huzurunu düþünüyoruz" Kanser tedavisi için giderken yolda öldü Kanser tedavisi için kendi kullandýðý araçla Ordu'dan Ankara'ya giden bir kiþi, direksiyon baþýnda fenalaþarak hayatýný kaybetti. SAYFA 5 TE Salim Uslu Ýlçelerin doðalgaz temelleri atýlacak Doðalgaz bekleyen Osmancýk, Alaca ve Ýskilip ilçelerinin boru hatlarý ve þehiriçi þebekelerinin döþenmesi için bütün süreçler tamamlandý. Ýlk temel atma töreni bugün Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu'nun katýlýmýyla Ýskilip'te gerçekleþecek. SAYFA 3 TE "Büyüklerine sahip çýkan toplumlar medeniyeti yakalamýþ toplumlardýr" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu'yu makamýnda ziyaret etti. Ziyarete, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adayý Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Fatih Özcan katýldý. Ziyarette konuþan MHP Milletvekili adayý Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, " Emniyet teþkilatlarý bizim medarý iftarýmýzdýr. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak nezaket ve sakinlik çerçevesi içerisinde geçecek bir seçim dönemi diliyoruz. Bunun içinde elimizden gelen çabayý sarfediyoruz. Biz nasibine iman edenlerdeniz. MHP olarak bu milletin bekasýný, huzurunu düþünenlerdeniz" SAYFA 3 TE Okulda çýkan yangýn korkuttu Ýl Saðlýk Müdürlüðü kan baðýþladý Ýl Saðlýk Müdürlüðü "Kan Baðýþý Kampanyasý" düzenlendi. Kan teminin insan hayatý açýsýndan zorunlu ihtiyaç olduðu gerçeðini benimsetmek ve bu konuda farkýndalýk oluþturmak amacýyla, Ýl Saðlýk Müdürlüðü idarecileri ve çalýþanlarý tarafýndan Türk Kýzýlay'ý Çorum Kan Baðýþ Merkezine kan baðýþýnda bulunuldu. SAYFA 3 TE Kur'an Kurslarý bina ihalesi yapýldý Çorum Belediyesi bazý mahallelere Kur'an Kursu binalarý yapacak. Binalarýn ihalesi dün yapýldý. Belediye ihale salonunda Leyla Sayýn baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen ihaleye tek firma katýldý. SAYFA 2 DE CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým 'Yaþlýlar Haftasý' nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Yaþlýlarýmýz milletimizin onurudur.onlara sahip çýkmak ve onlarla ilgilenmek tüm toplum bireylerinin vatandaþlýk görevidir" Gürsel Yýldýrým SAYFA 3 TE Çorum'da bir ilkokulda öðrencilerin derste olduðu saatte elektrik kablolarýndan yangýn çýktý. Okuldaki öðrenciler dýþarý çýkarýlýrken, itfaiye yangýna müdahale etti. SAYFA 5 TE Bakan Topçu bugün Çorum'a geliyor Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu bugün Çorum'a gelecek. Ýlk olarak il merkezinde protokol ziyaretleri yapacak olan Bakan Topçu daha sonra Ýskilip'e geçerek... SAYFA 2 DE "Yeni eðitim yýlýnda kaliteye yoðunlaþmalýyýz" Yaþlýlar Günü'nü kutladýlar 5 TE MHP'den Yaðmaksan'a Çorum'da 6 öðrenciler kiralýk DA ziyaret DA ev bulamýyor eðitim- öðretim yýlýnýn tüm eðitim çalýþanlarýna ve öðrenci, velilerden oluþan tüm eðitim bileþenlerine hayýrlý olmasýný dileyen Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Çorum Ýl Baþkaný Ýbrahim Býçak... SAYFA 4 TE Ýbrahim Býçak

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA Ceylan'dan Ortaköy turu :06 06:31 12:36 15:51 18:29 19:47 AB ile Türkiye arasýnda ortaklýk görüþmeleri baþladý (2005) - Mudanya Konferansý (1922) - Almanya'nýn birleþmesi (1990) Güzel ahlâk; güler yüz, tatlý söz, iyilik yapmak ve kötülük etmemektir. Hasan-ý Basrî Rahmetullahi Aleyh Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 3,0249 3,0262 EUR 3,3771 3,3783 STERLiN 4,5896 4,5913 2,5147 2, JPY YENi Günün Þiiri GÖÇMEN ÇÝÇEK Aykýrý bir uçurumum yolunun üzerinde Elini uzatacaðýn dallarý yamacýnda saklayan Birdenbire patlayan Bir çýðlýðým sessizliðinde Ele-güne karþý seni utandýran. Yaz günü palto giyerim Ceplerim dolu dolu þiir Gören beni deli sanýr Adým kaçýða çýkar keþke kaçsam Keþke kaçabilsem þu dünyadan. Aykýrý bir þiirim kitabýnýn arasýnda Kargacýk burgacýk bir yazýyla yazýlmýþ Sondan okumaya baþla Nokta koy her dizenin önüne Anlamaya calýþ.. Bedeninin bir noktasýndan dalýp Yüreðini bulabilirim Geceyse, baþlar yastýða düþerse Ve yorgunsa yüzün Yýldýzlarý soluðumla bir bir ateþleyip Kandiller gibi baþucuna koyabilirim.. Ey bütün tufanlarýn ardýnda Bulduðum dinginlik! Göçmen çiçeði dünyanýn Kökleri ardýsýra sürükleyen çýlgýnlýk! Madem ki yaþam bu Madem ki taþýn taþ olmaktan öte bir umarý yok Bir türkü söyle kadýným Yürüsün dünyaya mutluluk... Ahmet ERHAN HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BEZGÝNOÐLU ECZANESÝ TEL: GAZÝ ECZANESÝ TEL: AKMAN ECZANESÝ TEL: DAMLA ECZANESÝ TEL: AK Parti Milletvekili 2. sýra adayý Ahmet Sami Ceylan Ortaköy'e çýkarma yaptý. Beraberinde AK Parti Ýl Baþkan Vekili Eyüp Arslan ve yönetim kurulu üyeleri ile Ortaköy'e giden Ahmet Sami Ceylan ilk olarak Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir'i makamýnda ziyaret etti. Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir konuþmasýnda ''Ortaköy 2014 yerel seçimlerinden sonra AK Parti ile tanýþtý. 30 Mart seçimleri sonrasý göreve gelmemiz ile Ýlçemiz Çorum ilinde ve Türkiye genelinde tanýnmaya baþlandý. 30 yýldýr asbest borulardan su içen vatandaþlarýmýza temiz bir içme suyu kazandýrdýk. Kara yollarýnýn hoþ görüsü ile 5 km olan asbest borular deðiþtirildi. Okullara Hayat Olsun projesi ile oyun parklarý kazandýrdýk. 100.Yýl Ýlkokulu bahçesine çim saha ve tribün kazandýrarak törenleri burada yapmaya baþladýk m2 alana kilit taþý döþedik ve döþemeye devam ediyoruz. 2 km yeni yol açtýk. Futbol sahamýzýn zeminini düzelttik ihale aþamasýna girmiþtir. Müze yapýmý projemiz gölet yapýmý projemiz devam etmektedir. Okullarýmýzýn ihtiyaçlarýný ve fakir öðrencilerimize kýrtasiye ve giyecek yardýmlarýnda da bulunmaktayýz. Sizlerin milletvekili adayý olmasý Ýlçemiz için ayrý bir þanstýr. Ortaköylü, sizleri bu topraðýn insansý olarak görüyor. Hayýrlý ve uðurlu olsun'' Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan da konuþmasýnda ''Sizlere güveniyorum seçimlerinde sizlere verdiðimiz sözlerin büyük çoðunluðunu yaptýk. Ortaköy Belediyesinde asbest borularýn deðiþmesi, kilit taþý döþeme iþlemleri, spor sahasýnýn çalýþmalarýnýn devam etmesi, bizleri mutlu ediyor. Bizler laftan ziyade iþ yapanlarýn yanýndayýz. Bundan sonra da Ortaköy'ün emrinde olacaðýz. Sosyal projelerinizi her zaman destekleyeceðiz. Bunlar bir ekip iþidir. AK Parti ilçe baþkaný, kadýn kollarý, gençlik kollarý baþkanlarý bir bütün içerisinde olduklarýnda daha baþarýlý olacaklarýna inanýyorum. Þu anda ülkemizde her zamankinden daha çok birlik ve beraberliðe ihtiyacýmýz var. Sýkýntýlý bir dönemden geçiyoruz. Bu sýkýntýlarý kýsa sürede atlatacaðýmýza inanýyorum. Bizleri desteklemeye devam edin" þeklinde kaydetti. Ziyaretin ardýndan AK Parti Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan esnaflarý ziyaret ederek destek istedi. Yaþlýlarý ve Ýtfaiyecileri ziyaret ettiler Bakan Topçu bugün Çorum'a geliyor Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu bugün Çorum'a gelecek. Ýlk olarak il merkezinde protokol ziyaretleri yapacak olan Bakan Topçu daha sonra Ýskilip'e geçerek, burada ATIF- DER tarafýndan yapýlacak olan Ýskilipli Atýf Hoca konferansý ve doðalgaz temel atma törenine katýlacak. Haber Servisi satýlýk lokanta Halen faal durumda olan, Müþteri durumu iyi, Çift salona sahip, 65 kiþilik kapasitesi bulunan, kirasý uygun ve merkezi yerdeki lokantamýz satýlýktýr. Ýrtibat tel: EKER BOYA Her Türlü Boya Ýþleri Yapýlýr. Daire-Dükkan-Apartman Tel: Yýl: 11 Sayý: EKÝM CUMARTESÝ 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad AK Parti Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýsý Meryem Demir, Ýl Yönetim Kurulu üyeleri Semra Aydýn, Safure Umutlu, Musa Arif Erkan, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým ile birlikte Atýl Uzelgün Huzurevi, Ýtfaiye Müdürlüðü ve Kamile ve Hacý Ahmet Akdað Huzurevi'ni ziyaret ettiler. AK Parti heyeti ziyaretlerde huzur evlerinde yaþlýlarýn dertlerini dinleyip onlarla sohbet ettiler. Ýtfaiye Müdürlüðü'ne yapýlan ziyarette ise itfaiyecilerin ne denli önemli bir görev yaptýklarýný dile getirerek, "Yangýnlarýn önlenmesi için her zaman duyarlý olunmasý gerektiðini ve duyarlýlýðýn ormanlarýn yok olmasýný kurtaracaðýný söylediler" dediler. ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Ýlçelerin doðalgaz temelleri atýlacak Salim Uslu Doðalgaz bekleyen Osmancýk, Alaca ve Ýskilip ilçelerinin boru hatlarý ve þehiriçi þebekelerinin döþenmesi için bütün süreçler tamamlandý. Ýlk temel atma töreni bugün Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu'nun katýlýmýyla Ýskilip'te gerçekleþecek. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Ýlçelerimizin doðalgaza kavuþmasý için yaptýðýmýz çalýþmalarýn sonucunu almanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Bilindiði üzere üç ilçemizin Boru Hattý ihalesini alan yüklenici firma 20 Aðustos'ta yer teslimini alarak ön hazýrlýk çalýþmalarýna baþladý. Þantiye kurulumu ve teknik altyapýsýný oluþturuyor. Sadece Boru Hatlarý için yaklaþýk 8,5 milyon dolar yatýrým yapacaðýz. Ayný zamanda Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK) þehir içi þebekeler için de Çorumgaz'ý yetkilendirdi. Belediyelerimiz de ilgili firma ile hýzlý bir þekilde protokollerini imzaladýlar. Þehiriçi þebeke için ilk temel atma törenimizi Atýf Hocamýzýn memleketinde Kültür ve Turizm Bakanýmýz Yalçýn Topçu'nun katýlýmýyla Ýskilip'te gerçekleþtireceðiz. Hayýrlý uðurlu olsun" Doðalgazýn ilçelere ulaþtýrýlmasý kapsamýnda Alaca ilçesine yaklaþýk 1 milyon 250 bin dolar, Osmancýk ilçesine yaklaþýk 4 milyon 750 bin dolar, Ýskilip ilçesine yaklaþýk 2 milyon 500 bin dolar yatýrým yapýlacak. Ýþ kapsamýnda; Osmancýk için metre ve 8 inch çapýnda, Ýskilip için m ve 6 inch çapýnda, Alaca için de m ve 6 inch çapýnda yüksek basýnç doðalgaz çelik boru hattý döþenecek. Bilindiði üzere 2010 yýlýnda Alaca ve Osmancýk için asgari 3.000'leri aþan abone talebi toplanmýþ ancak, lisans belgesinde bu iki ilçenin bulunmamasý ve yeni bir YPK kararý gerektirmesi nedeniyle süreç uzamýþtý. Milletvekillerinin yaptýðý yoðun çalýþmalar, konunun dönemin Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ve ilgililere bizzat Uslu tarafýndan dile getirilmesi ile Bakanlar Kurulunun Türkiye genelindeki nüfusu 'i aþan ilçelerin faydalandýrýlmasý kararý 28 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe girmiþti. Yapýlan düzenlemede "elektrik abone sayýsýnýn % 60'ýna ulaþan ilçeler" kriterine yapýlan itirazý, TBMM Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz ve ilgililere taþýyarak bu rakamýn çok yüksek olduðunu ve "mesken" abone sayýsýnýn % 60'ýnýn daha gerçekçi ve ulaþýlabilir olduðunu belirtmiþ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðýnca "ikincil" düzenlemeler bu teklife göre "deðiþtirilerek" çýkartýlmýþtý. Bu yeni durumda Alaca ve Osmancýk ilçelerinin yaný sýra Ýskilip'te ilave edilerek Valilik, Ýl Özel Ýdare, ilçe belediyeleri, milletvekilleri ve ilgili kamu kurumlarý ile ortak - eþgüdümlü çalýþarak proje ve kamulaþtýrma ihale sürecine ulaþmayý baþaran ilk 3 ilçe olmuþlardý. Boru Hatlarý Proje ve Kamulaþtýrma Ýhaleleri 17, 22, 23 Ocak 2014 tarihlerinde, Yapým Ýþleri ihalesi de 16 Haziran 2015 tarihinde gerçekleþmiþti. Kur'an Kurslarý bina ihalesi yapýldý Çorum Belediyesi bazý mahallelere Kur'an Kursu binalarý yapacak. Binalarýn ihalesi dün yapýldý. Belediye ihale salonunda Leyla Sayýn baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen ihaleye tek firma katýldý. Ýhaleye katýlan Dörtçelik Ýnþaat 3 milyon lira teklif verdi. Gerekli incelemenin yapýlmasýnýn ardýndan ihale sonucu belli olacak. Ýhale kapsamýnda Merkez Altýnevler Camii, Abdibey Camii, Mevlana Camii, Hz. Ebubekir Camii, Çatalhavuz Camii yaný ve Akkent TOKÝ bölgesine Mahalle Kurs Binalarý ile Hz. Ebubekir Camii ve Ýlim Yayma Camii yanlarýna Umumi wc ve abdest alma yerleri yapýlacak. Yýlmaz MERT "Büyüklerine sahip çýkan toplumlar medeniyeti yakalamýþ toplumlardýr" "MHP olarak milletimizin bekasýný, huzurunu düþünüyoruz" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu'yu makamýnda ziyaret etti. Ziyarete, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adayý Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Fatih Özcan katýldý. Ziyarette konuþan MHP Milletvekili adayý Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, " Emniyet teþkilatlarý bizim medarý iftarýmýzdýr. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak nezaket ve sakinlik çerçevesi içerisinde geçecek bir seçim dönemi diliyoruz. Bunun içinde elimizden gelen çabayý sarfediyoruz. Biz nasibine iman edenlerdeniz. MHP olarak bu milletin bekasýný, huzurunu düþünenlerdeniz" Toplumun huzurunu, güvenliðini saðlamanýn emniyet müdürlüðünün görevi olduðuna deðinen Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, heyete çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Heyet daha sonra teþkilattaki memurlarý görev yerlerinde ziyaret ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Gürsel Yýldýrým Ýl Saðlýk Müdürlüðü "Kan Baðýþý Kampanyasý" düzenlendi. Kan teminin insan hayatý açýsýndan zorunlu ihtiyaç olduðu gerçeðini benimsetmek ve bu konuda farkýndalýk oluþturmak amacýyla, Ýl Saðlýk Müdürlüðü idarecileri ve çalýþanlarý tarafýndan Türk Kýzýlay'ý Çorum Kan Baðýþ Merkezine kan baðýþýnda bulunuldu. Kan Baðýþý Kampanyasýna Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Ýl Saðlýk Müdür Yardýmcýlarý, Þube Müdürleri ve çok sayýda personel destek verdi. Kan baðýþýnýn önemine deðinen Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, "Türk Kýzýlay'ý, kan hizmetleri faaliyetlerini 2005 yýlýndan bu yana "Güvenli Kan Temini Programý" kapsamýnda, 16 Bölge Kan Merkezi ile Saðlýk Bakanlýðý himayesinde yürütmektedir. Ülke kan ihtiyacýnýn yýllýk ortalama ünite kan baðýþý ile karþýlanabileceði hesaplanmaktadýr yýlýnda; Ülke genelinde gönüllü kan baðýþý sayýsý ünite olup ihtiyacýn büyük bir bölümü karþýlanmýþ olsa da tamamý karþýlanamamýþtýr. CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým 'Yaþlýlar Haftasý' nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Yaþlýlarýmýz milletimizin onurudur.onlara sahip çýkmak ve onlarla ilgilenmek tüm toplum bireylerinin vatandaþlýk görevidir" Büyüklerine sahip çýkan toplumlarýn medeniyeti yakalamýþ toplumlar olduðunu kaydeden Gürsel Yýldýrým, "Ömrünün büyük bir kýsmýnda topluma ve ülkesine hizmet vermiþ olan büyüklerimizi yaþlandýklarý dönemde memnun etmek gurur vericidir. Geliþmiþ ülkelerde; Nüfusun%5 i kan baðýþýnda bulunurken, ülkemizde bu oran %2,5 civarýndadýr. Maalesef ki gönüllü kan baðýþlarýndaki bu yetersizlik nedeniyle Ülkede ki kan ihtiyacýnýn tamamý karþýlanamamaktadýr. Gönüllü kan baðýþý ile karþýlanamayan kýsým, hastane kan merkezleri tarafýndan çoðunlukla replasman, kana kan, zorunlu yöntem ile karþýlanmaktadýr. Türk Kýzýlay'ý 7 Kasým 2013 tarihinde T.C. Saðlýk Bakanlýðý ile iþ birliði içinde TÜRKÖK Projesi'ne imza atmýþtýr. TÜRKÖK' ün amacý, Ulusal Kemik Ýliði Bankasý oluþturarak Türkiye'de ve Dünyada kemik iliði veya kök hücre nakli olmayý bekleyen hastalarýn yararlanabilmesi ve tedavi olabilmesini saðlamaktýr. Kýzýlay Kan Merkezince "Bir Kan Bir Fidan Projesi" hayata geçirildi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk demiþtir ki! Bir milletin yaþlý vatandaþlarýna ve emeklilerine karþý tutumu o milletin yaþama kudretinin en önemli kýstasýdýr. Geçmiþte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalýþmýþ olanlara karþý minnet hissi duymayan bir milletin, geleceðe güvenle bakmaya hakký yoktur. Bu duygularýmla tüm büyüklerimizin Yaþlýlar Haftasýný kutluyor, nice saðlýklý ve mutlu günler temenni eder, sevgi ve saygýlarýmý sunarým" þeklinde kaydetti. Ýl Saðlýk Müdürlüðü kan baðýþladý Orman Bakanlýðý ve Türk Kýzýlay'ý iþbirliðinde yürütülecek 'Bir Kan Bir Fidan' Projesi' kapsamýnda Türk Kýzýlay'ýna yapýlacak her kan baðýþý karþýlýðýnda bir fidan dikilmektedir. Sarmaþa civarýndaki aðaçlandýrma sahasýnda adet fidan toprakla buluþturulmuþtur. Türk Kýzýlay'ý "Bir Kan Bir Fidan Projesi ile yaþ aralýðýnda saðlýklý olan her bireyi Gönüllü Verici Merkezlerine kan baðýþçýsý olamaya davet ediyor. Kan baðýþçýsý olduktan sonra bir dikili aðacýnýzýn olacaðý unutulmamalýdýr. Kan vermek karþýlýk beklemeden yapýlacak en büyük iyiliktir. Kan vermek bir insanýn hayatýný kurtarmaktýr. Bugün baþkasýnýn yarýn ise bizim ve yakýnlarýmýzýn kan ihtiyacý olabileceði unutulmamalýdýr"

4 4 "Yeni eðitim yýlýnda kaliteye yoðunlaþmalýyýz" eðitim- öðretim yýlýnýn tüm eðitim çalýþanlarýna ve öðrenci, velilerden oluþan tüm eðitim bileþenlerine hayýrlý olmasýný dileyen Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Çorum Ýl Baþkaný Ýbrahim Býçak, yeni eðitim yýlý ile ilgili yaptýðý deðerlendirmelerde, Milli Eðitimde kalite ve fýrsat eþitliði anlamýnda olumlu iþler yapýldýðýný ancak öðrencilerin eðitimde geçirdiði sürenin artýrýlmasý ve eðitim sisteminde þekilseltali reformlar yerine esas unsur olan 'öðrenme' üzerine yoðunlaþýlmasý gerektiðini kaydetti. Türkiye'nin 21. yüzyýla uygun ve bu yüzyýlda geçerli olan becerilere sahip öðrenci yetiþtirmede baþarýlý hale getirilmesi gerektiðini belirten Býçak, "Orta halli bir demokrasiye, orta halli bir ekonomiye mecbur deðiliz ki bu hedef tamamen ama tamamen eðitim sistemimizin kalitesinin daha da artýrýlmasýyla ve eðitimde fýrsat eþitliðini daha da güçlendirmemizle olacak bir þeydir. Dünyadaki geliþmeler ýþýðýnda Türk eðitim sisteminin niteliðini açýkça tartýþmamýz ve masaya yatýrmamýz gerekmektedir. 21. yüzyýlda, eðitimde sadece bilgiyi öðretmenin yeterli olmadýðýný bilmemiz gerekiyor. Bilginin gerçek hayatta ne kadar pratiðe dönüþtüðüdür artýk önemli olan ve tabi ki bilginin nasýl öðretildiði de. Bu baðlamda sormamýz gerekiyor; Türk eðitim sistemi öðrencilere giriþimciliði, yaratýcýlýðý, yenilikçiliði, liderliði ve ahlaký ne kadar verebiliyor? Öte yandan Türkiye'de, sürekli geliþen ve deðiþen bir kavram olarak eðitim sistemi ne kadar sürdürülebilirlik, kalite ve fýrsat eþitliðini saðlayabilmektedir? Çocuklarýmýzý onursuz bir yarýþa sevkeden sýnavcý eðitim sistemini sonlandýracak demokratik düzenlemeler yapýlmaktadýr. Meslek liseleri sözde deðil özde cazipleþtirilerek henüz ilkokuldan itibaren çocuklarýmýz pedagojik esaslar dâhilinde mesleki yönlendirmeleri yapýlmaya devam edilmektedir. Türkiye'deki temel sorun sýnavlarýn okuldaki eðitimin önüne geçmiþ olmasýndan kaynaklýdýr. Eðitimde fýrsat eþitliði ve kalite standardý politikamýza daha çok önem vermeliyiz. Ezberci eðitim sisteminden daha hýzlý bir þekilde uzaklaþmalý, uygulama daha çok öncelenmelidir. Altyapýsý eksiz, donanýmsýz, personeli eksik, öðretmeni yetersiz okullar derhal rehabilite edilmelidir. Okullar doðru, gerekli ve gerçek hayatta karþýlýðý olan nitelikli bilgiyi öðreterek mezunlarýný donanýmlý ve birikimli hale getirecek keyfiyette olmalýdýr. Atanamayan öðretmenler atanarak öðretmen açýðý kapatýlmalýdýr. Okullarda güvenlik ve temizlik baþta olmak üzere personel açýðý giderilmelidir. Öðretmenlerin mesleki formasyonlarý güçlendirilmeli ve nitelikli hizmet içi kurslarla kendilerini geliþtirmeleri teþvik edilmelidir. Öðretmenlerin ve tabidir ki tüm eðitim çalýþanlarýnýn mesleki, özlük, demokratik ve ekonomik haklarý iyileþtirilerek saygýnlýðý artýrýlmalýdýr. Malumu ilandýr ki kimi özel okullarda öðretmenlerimiz sigortasýz, güvencesiz, zor ve sýkýntýlý þartlarda veyahut asgari ücretle çalýþtýrýlýyor. Milli Eðitim ve Çalýþma Bakanlýðý dershane ve özel eðitim kurumlarýndaki öðretmenlerimizin sömürülmesini önlemelidir. Bu minvalde demokratik ve pedagojik vizyonla dile getirdiðimiz bu hatýrlatmalarýmýzýn dikkate alýnacaðýný ve yeni eðitim yýlýnda daha çok kaliteye yoðunlaþacaðýmýzý umuyorum" þeklinde kaydetti. MHP adaylarýndan resmi kurumlara ziyaret Eðitim öðretim yýlýnýn ilk toplantýsýný yaptýlar Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü eðitim öðretim yýlýnýn baþlamasý nedeniyle okul müdürleriyle istiþare yaptý. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürleri Þaban Atlý, Yýlmaz Karaalp,Okul ve Kurum Müdürleri katýldý. Toplantýda geçen dönemin analizi yapýlarak, yeni eðitim öðretim yýlýnda yapýlabilecek çalýþmalar masaya yatýrýldý. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, yeni eðitim yýlýnda okul müdürlerinden beklentilerini dile getirdi ve okul müdürlerinin taleplerini dinledi. Ýlçenin eðitimde bir basamak daha yükseðe eriþebilmesi için nelerin yapýlabileceðinin konuþulduðu toplantýda yeni hedefler belirlendi. Yeni hedefler doðrultusunda öðrencilerin hayata en güzel þekilde hazýrlamalarý için eðitim camiasý olarak üzerlerine düþen görevi en güzel þekilde, fedakarca yerine getirilmesi gerektiði üzerinde duruldu. Ercoþkun ailesinin acý günü MHP Alaca eski Ýlçe Baþkaný Mahmut Ercoþkun'nun babasý Kadir Ercoþkun vefat etti. Kadir Ercoþkun'nun cenazesi öðle namazý sonrasýnda kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Alaca'da mezarlýða defnedildi.cenaze törenine, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, MHP Milletvekili adaylarý Prof. Dr. Vahit Doðan, Fatih Özcan, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Sungurlu Ýlçe Baþkaný Adnan Barak ve Meclis üyeleri baþta olmak üzere Ercoþkun ailesinin dost ve yakýnlarý katýldý. 1 Kasým milletvekilliði seçimlerine hazýrlanan MHP'liler çalýþmalarýný tam hýz sürdürüyor. Partinin adaylarý bu kez de kamu kurum ve kuruluþlarýnda ziyaretlerde bulundu. Ziyarette, MHP Ýl Bekir Çetin, MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Fatih Özcan, Av. Muhsin Kocasaraç, MHP Seçim Ýþlerinden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Fatih Göktuð ve partililer hazýr bulundu. Valilik, Vergi Dairesi Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve personelinin ziyaret edildiði seçim çalýþmasýnda MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, kurumlarda, kurum çalýþanlarý ile bir süre sohbet etti. 1 Kasým seçimlerine sayýlý günler kaldýðýnýn altýný çizen MHP'li aday tüm engellere raðmen baþta kamu kurum ve kuruluþlarý dahil olmak üzere çalmadýk kapý býrakmayacaklarýný belirtti. Doðan " Mülki idareyi ihmal etmemek gerek. Bu sýkýntýlý dönemlerde koordineli çalýþmalar yürütmemiz gerekiyor. Provakatif eylemlere karþýn huzurlu bir seçim dönemi için devletinde sahada bizim güvenliðimizi saðlamasý lazým. Çalýþmalarýmýz yýldýrma politikalarýna raðmen tüm hýzýyla devam edecek. Sizlerin de sokaktaki vatandaþlarýmýzýn da sorunlarýný dinleyip günü geldiðinde bu sorunlarý kökünden kazýyacaðýz" MHP'nin bir diðer adayý Av. Aybüke Topçubaþý Ekici ise Halk Saðlýðý Müdürlüðü'nde kadýn personellerle bir araya geldi. Ekici, sýcak ortamda geçen sohbette çalýþan kadýn personellerden destek isteyerek, pozitif ayrýmcýlýða karþý olduðunu söyledi. MHP'li aday burada yaptýðý konuþmasýnda "Pozitif ayrýmcýlýða gerek yok. Kadýnýn elinin deðdiði her yer gül bahçesi olur. Bende sizden kadýn dayanýþmasý istiyorum. Sizleri mecliste nitelikli bir þekilde temsil edeceðime söz veriyorum. Çalýþmalarýmýz bütün hýzýyla devam ediyor. Ayrýca karþýmýzda gülen yüzleri görmek bize pozitif bir hava katýyor" þeklinde konuþtu. MHP'li kadýnlardan TEMAD'a ziyaret MHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Ülkü Kýr ile partili kadýnlar TEMAD Ýl Baþkanlýðýný ziyaret ettiler. TEMAD Ýl Baþkaný Ertan Karabýyýk ve yönetim kurulu üyeleri tarafýndan karþýlanan MHP heyeti ziyarete karþýlýklý görüþ alýþ veriþinde bulundu. Ziyaret MHP Çorum birinci sýra milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan'ýn eþi de katýldý. Ertan Karabýyýk ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek MHP'li kadýnlara teþekkür etti.

5 TEK 5 "Ýncesu Kanyonu'nun turizm açýsýndan hak ettiði yere gelmesi için çalýþacaðým" AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, Ortaköy Ýlçesi'nin Ýncesu Köyü'nde halkla buluþtu. 1 Kasým seçimlerinin hazýrlýk çalýþmalarýný sürdüren Milletvekili adayý Ceylan, çalýþma arkadaþlarýyla birlikte Ortaköy Ýlçesi'nin Ýncesu Köyü'nü ve Ýncesu Kanyonunu ziyaret etti. Burada vatandaþlarla sohbet eden Ceylan, hem hal-hatýr sordu, 1 Kasým seçimleri için destek istedi. Ceylan'a Ýncesu ziyareti sýrasýnda; AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý; Eyüp Arslan, Adnan Armaðan, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Ünal Nalçacý, Þahin Yýldýz, Mehmet Yetim, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, AK Parti Ortaköy Ýlçe Baþkaný Mustafa Uysal, Çorum Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Alagöz, Ortaköy Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Çelik, Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri; Þerif Þentürk, Cemal Býyýk, Gençlik Kollarý Üyeleri, Dodurga eski Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, Elvançelebi eski Belediye Baþkaný Hamdi Özseçer, AK Parti Milletvekili aday adayý Orhan Bozkurt ile çok sayýda partili eþlik etti. Ceylan ve beraberindekiler, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir'den Ýncesu'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Ceylan, Ýncesu Kanyonu'nun turizm açýsýndan hak ettiði yere gelmesi, geliþmesi ve ülke ve dünya genelinde tanýnmasý, turist çekmesi için üzerlerine düþen görevi yapacaklarýný, beklentilerin karþýlanmasý ve sorunlarýn çözümü noktasýnda da çaba göstereceklerini dile getirdi. Ýncesu'ya son yýllarda yapýlan yatýrýmlar, yapýlan çalýþmalarla bölgenin cazibe merkezi haline geldiðinin altýný çizen Ceylan, "Ýncesu Kanyonu, AK Parti hükümetleri zamanýnda gereken yatýrýmlarý almaya baþlamýþtýr. Bu yatýrýmlarýn devamý gelecek" Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Çelik ise her hafta Pazar günü Ýncesu Kanyonu Kültür Park giriþine yöresel organik ürünlerin satýþýnýn gerçekleþtirildiði kanyon pazarý kurulduðunu, gelen konuklarýn bu pazardan alýþveriþ yaparak yöresel ürünleri satýn alabileceðini bildirdi. Çelik ayrýca kanyonun aydýnlatmasýnýn Ýl Özel Ýdaresi katkýlarýyla saðlanacaðýný söyledi. Ýncesu'ya ayrýca mescit, WC, lavabo gibi yatýrýmlarýn da yapýldýðý belirtildi. Kanser tedavisi için giderken yolda öldü Kanser tedavisi için kendi kullandýðý araçla Ordu'dan Ankara'ya giden bir kiþi, direksiyon baþýnda fenalaþarak hayatýný kaybetti. Olay, Çorum-Samsun karayolu Güney köyü yakýnlarýnda meydana geldi. Alýnan bilgiye göre, pankreas kanseri hastasý olduðunu öðrenilen 58 yaþýndaki N.K., Ankara'da bir hastaneden aldýðý randevu için Ordu'dan yola çýktý. N.K., gece saat sýralarýnda Çorum'a 15 kilometre kala yolda fenalaþtý. Þahýs, aracýný güçlükle yol kenarýna çekerken, yanýnda bulunan eþi 112 acil servis ekiplerinden yardým istedi. Olay yerine gelen saðlýk ekipleri N.K.'nin hayatýný kaybettiðini tespit etti. Cenaze, yapýlan inceleme sonrasý Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morguna kaldýrýldý. Hazýrlanan doktor raporunun ardýndan cumhuriyet savcýsý tarafýndan olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. Haber Servisi Okulda çýkan yangýn korkuttu Çorum'da bir ilkokulda öðrencilerin derste olduðu saatte elektrik kablolarýndan yangýn çýktý. Okuldaki öðrenciler dýþarý çýkarýlýrken, itfaiye yangýna müdahale etti. Olay, Ulukavak Mahallesi'ndeki Sakarya Ýlkokulu'nda meydana geldi. Dün saat sýralarýnda okulun müdür odasýnda elektrik kablolarýndan yangýn çýktý. Dumaný fark eden öðretmenler itfaiyeyi ararken, derste bulunan öðrenciler hemen dýþarý çýkarýldý. Öðrenciler arasýnda kýsa süreli panik yaþandý. Çorum Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri okula gelerek yangýna müdahale etti. Çok sayýda polis ekibi de çevrede güvenlik önlemleri aldý. Yangýnýn küçük çaðlý olduðu bildirilirken, oluþan yoðun duman tahliye edildikten sonra öðrenciler tekrar ders baþý yaptý. Yangýnla ilgili soruþturma baþlatýldý.haber Servisi YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Oðuzlar Ýlçe merkezi ve Oðuzlar ilçesi Köylerinin tamamý ile Dodurga Ýlçesine baðlý Dikenli,Yeniköy,Kuyucak Köyüne ve Oðuzlar Anadolu lisesi, Oðuzlar Belediyesi tarýmsal sulama(3 adet trafo), Aðaçamý köyü içme suyu, Cevizli Köyü içme suyu, Turkcell Fýndýkkýran, Turkcell Kayý, Vodafone Fýndýkkýran, Vodafone Kayý, Avea Fýndýkkýran, Vodafone Kayý tarihinde saatleri arasýnda: Alaca ilçesi Yýldýzhan Mahallesine baðlý Cengiz Topel Caddesi, Onur Sokak ve Ömer Osman Paþa Sokaklarýný bir kýsmýna tarihinde saatleri arasýnda: Mecitözü ilçesi Bahçelievler Mahallesi bir kýsmý, Tutluk Mahallesi bir kýsmý, Sarýdede Mahallesi bir kýsmý, Amasya Çorum Karayolu bir kýsmýna ve Belediye Su Arýtma Tesisi, Yaþar Kabakcý Süt Ürünleri tarihinde saatleri arasýnda: Mecitözü ilçesi Akpýnar Köyüne." Ýskilipli Atýf Hoca konferansý bugün Ýskilipli Atýf Hoca'nýn her yönüyle ele alýnacaðý konferans bugün yapýlacak. ATIF-DER ev sahipliðinde ve Ýnsani Deðerler Platformu Derneði'nin katkýlarýyla gerçekleþtirilecek olan konferans saat 17.30'da Ýskilip Halk Eðitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Konferansa konuþmacý olarak ise Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Iþýk ve Atýf Hoca'nýn torunlarýndan Ahmet Faruk Ýmal katýlacak. ATIF-DER Baþkaný Mustafa Lek, tüm Ýskilip halký baþta olmak üzere Çorum halkýný ve Ýskilipli Atýf Hoca gönüllülerini konferansa davet etti. Konferansa Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu'da katýlacak. 1 Ekim Dünya Yaþlýlar Günü Atýl Üzelgün Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü bahçesinde düzenlenen törenle kutlandý. Kutlama programýna Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Ýl Müdür Yardýmcýlarý Ýsmail Yýlmaz, Türcay Aksoy ve kuruluþ Müdürü Abdulhaluk Longa Kuruluþ Müdür Yardýmcýsý Cemil Ýnceyýlmaz ile yaþlýlar katýldý. Günün anlam ve önemini belirten konuþmayý yapan Ýl Müdürü Ali Dinçer yaþlýlarýn toplumdaki önem ve deðerine vurgu yaparak böyle bir günün kutlanmasýna vesile olan baþta Huzurevi Müdürü Abdulhaluk Longa'ya ve personeline teþekkür etti Yaþlýlar Günü'nü kutladýlar

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. Çorum'da öðrenciler kiralýk ev bulamýyor Depresyon yaþlýlýkta aðrýya neden oluyor! Çorum'da üniversiteyi kazanan öðrenciler günlerce kiralýk ev bulmak için kapý kapý dolaþýrken, öðrencilere 'kiralýk ev yok' söylemleri ise hem öðrencileri kahrediyor hem de kara kara düþündürüyor eðitim öðretim yýlýnýn açýlmasýyla birlikte devlet yurtlarýnda yer bulamayan veya evde yaþamayý tercih eden öðrenciler ev kiralamak istiyor fakat 'öðrenciye ev yok' söylemleri ile karþý karþýya kalýyor. Çorum'a okumak için gelen öðrenciler kiralýk ev bulamamaktan þikayetçi. Çorum'da kiralýk ev aradýklarýný ve hangi kapýyý çaldýklarýnda ev sahiplerinin öðrenciye ev vermeden yana olmadýklarýný ifade eden bazý öðrenciler, "Maalesef Çorum'da kimse öðrenciye yardýmcý olmuyor. Kiralýk ev sahipleriyle görüþtüðümüzde 'öðrenciyiz' dediðimiz zaman ya fiyatlarýn iki kat fazlasýný söylüyor, ya da 'öðrenciye ev yok' diyor. BÝR ÞEHRÝ ÖÐRENCÝ KALKINDIRIR Bir þehrin kalkýnmasý üniversite öðrenci sayýsýnýn fazlalýðýna baðlýdýr. Öðrenci olmazsa bir þehirde ne ekonomi ne de soysal yaþam olur. Yetkililerden öðrencilere bu gibi konularda yardým istiyoruz. Çorumlu ev sahiplerinin de öðrencilere duyarlý yaklaþmasýný istiyoruz. Yarýn kendi çocuklarý da baþka þehirlerde okuyacaklar, kendi çocuklarý da ayný olaylarla karþýlaþabilirler" dediler. corumpost.com Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekili adaylarý ve partililer Yaðmaksan'ý ziyaret etti. Ziyarete MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Fatih Özcan, Av. Muhsin Kocasaraç, Seçim Ýþlerinden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Fatih Göktuð ve partililer katýldý. MHP'den Yaðmaksan'a ziyaret Ziyarette Yaðmaksan Yönetim Kurulu Baþkaný Fatih Yaðlý ve Mustafa Yaðlý ile görüþen MHP heyeti firmanýn çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Yaðmaksan'ýn Çorum istihdamý artýrmaya yönelik çalýþmalarý ve çalýþanlarýn genel durumu hakkýnda fikir alýþveriþinde bulunuldu. Yaðmaksan Yönetim Kurulu Baþkaný Fatih Yaðlý ve Mustafa Yaðlý, heyete çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. MHP'liler firma çalýþanlarý ile bir araya geldi. MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, çalýþanlarla sohbet etti. Doðan, MHP ile ilgili merak edilen sorularý da yanýtlayarak, çalýþanlarýn siyasilerden beklentilerini dinledi. Yaþlýlýk döneminde karþýlaþýlan ruhsal problemlere "yaþlýlýktýr normal" diyerek bakmanýn pek çok sorunu beraberinde getirdiðini belirten uzmanlar, "Yaþlýda aðrýlarýn en bilinen sebebi depresyondur. Çoðunlukla aðrýlar normal sayýlýr ve yaþlý kimse aslýnda depresyon tedavisiyle düzelebilecek aðrýlarla ýzdýrap çeker." uyarýsýnda bulundu. Birleþmiþ Milletler tarafýndan ilan edilen 1 Ekim Dünya Yaþlýlar Günü'nde yaþlý nüfusun sorunlarýna dikkat çekilerek çeþitli etkinlikler düzenleniyor. Üsküdar Üniversitesi NPÝSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi Feneryolu Kliniði'nden psikiyatri uzmaný Yrd. Doç. Dr. Barýþ Önen Ünsalver, yaþlýlýk döneminde karþýlaþýlan ruhsal problemlere "yaþlýlýktýr normal" diyerek bakmanýn pek çok sorunu beraberinde getirdiðini söyledi. Ünsalver, þunlarý söyledi: "Yaþlý kiþinin mutsuz görünmesi normal kabul edilirse depresyon gözden kaçar. Çünkü yaþlýlar beklenenin aksine hayata daha olumlu bakabilirler. Mutsuz görünen bir yaþlýnýn depresyonda ya da yas döneminde olmasý ihtimali yüksektir. Unutkanlýk normal sayýlýrsa baþta Alzheimer tipi olmak üzere her çeþit demans taný ve tedavisi gecikir ve kiþinin hastalýk tedavisinde gecikilmiþ olur. Demans kötü seyirli bir hastalýk olsa da tedavi erken baþlanýrsa kiþinin iþlevselliði daha geç bozulacaktýr. Yaþlýda aðrýlarýn en bilinen sebebi depresyondur. Çoðunlukla aðrýlar normal sayýlýr ve yaþlý kimse aslýnda depresyon tedavisiyle düzelebilecek aðrýlarla ýzdýrap çeker." Yaþlýlýk kiþiden kiþiye deðiþerek deneyimlenir Yaþlýlýk döneminin de hayatýn her döneminde olduðu gibi kiþiden kiþiye farklýlýk gösterebileceðini belirten Yrd. Doç. Dr. Barýþ Önen Ünsalver, "Yaþlýlýk ve yaþlý yenilikten korkan, herþeye karýþan, pasif, iþlevsiz, çevreden kopmuþ gibi yorumlanabilir. Yaþlanmak bir kenara atýlmak, ölüme çok yakýn olmak ve deðersiz olmak, baþkalarýna muhtaç olmakla iliþkilendirilebilir. Oysa yaþlýlýk kiþiden kiþiye deðiþerek deneyimlenir. Yaþlýlar da yeniliklere açýk olabilir ama daha geç ve daha çok çaba harcayarak öðrenirler. Yaþlýlar da bu dünya hakkýnda görüþ sahibi olabilir ve hatta yaþanmýþlýklar sayesinde yorum becerileri gençlere göre daha iyidir. Yaþanmýþlýklar sayesinde hayatýn akýþkanlýðýný ve küçük olaylara takýlmamanýn gerektiðini görebilirler. Yaþlýlýk maddi ve manevi kayýplar nedeniyle desteðe ihtiyacýn olduðu bir dönemdir. Destek almak baðýmlý olmak demek deðildir. Destek vermek yaþlýnýn hayatýný yönetme hakkýna sahip olmak demek deðildir." diye konuþtu. Bilgelik sayesinde çözüm üretebilirler Yaþlýlýkla birlikte bilgi iþleme hýzýnýn yavaþladýðýný, yeni bilgi öðrenme sürecinin uzadýðýný ve dikkatin azaldýðýný belirten Ünsalver, buna katþýlýk yaþlý kiþilerde hayattan alýnan tatmin düzeyinin tahmin edilenden yüksek olabildiðini belirterek "Yaþlý kiþiler gençlere oranla olumsuz içsel duygusal durumlar karþýsýnda daha fazla duygusal kontrol sahibidirler. Yaþlanmanýn en büyük kazancý olarak görülen bilgelik sayesinde kiþi mükemmeliyetçiliði bir kenara býrakýr, içinde bulunduðu anýn tadýný çýkarmayý öðrenmiþ olur. Kritik hayat olaylarý karþýsýnda gençlerinkinden daha çeþitli ve kullanýþlý çözümler üretmesini saðlayan stratejiler geliþtirmeyi hayat biçimi haline getirmiþ olur. Bilgelik metanet, sükunet ve çözüm üreticiliði getirir. Sýradan gündelik olaylara takýlma azalýr.", UYUMDA ZORLANAN YAÞLILAR DA PSÝKOLOJÝK SORUNLAR GELÝÞEBÝLÝR Yaþanan kayýplara uyum saðlayamayan yaþlýda yetersizlik ve deðersizlik hissiyle birlikte psikolojik sorunlarýn geliþebileceðini de belirten Ünsalver, þunlarý ekledi:"uyum saðlamakta zorlanan yaþýlarda þu sorunlar görülebilir: Yeniliklerden ürkebilirler. Eskiye aþýrý baðlýlýk olur. Yeniyi yok sayma ya da deðersizleþtirme olabilir. Birey geçmiþini daha sýklýkla sorgular. Geçmiþe dair piþmanlýklar olabilir. Fiziksel hastalýðýnýn görülmesini istemeyerek toplumdan izole edebilirler kendilerini. Bazen hastalýklarýný inkar ederler ve tedavilerine uyum saðlamazlar. Baþkalarýna muhtaç kalma korkusu olabilir. Ölme korkusu olabilir. Yalnýz kalma korkusu olabilir. Uyum saðlayamama sonucunda Depresyon, kaygý bozukluklarý ve genel saðlýðýn bozulmasý olabilir." Merak baðýmlýlýða kapý açýyor Okul zili çaldý, yeni eðitimöðretim dönemi baþladý. Yeni okul ve yeni arkadaþlýklarýn farklý alýþkanlýklarý da beraberinde getirdiðini kaydeden Yeþilay Genel Baþkaný Prof. Dr. Mücahit Öztürk, aileleri ve öðretmenleri yeni eðitim döneminde daha dikkatli olmalarý için uyardý. Baðýmlýlýkla mücadeleye karþý geliþtirdiði önleyici ve rehabilite edici projeler ve aktif saha çalýþmalarýyla her kesimden insaný bilinçlendirmeyi hedefleyen Yeþilay'ýn baþkaný Prof. Dr. Mücahit Öztürk, yaptýðý açýklamada þu bilgileri verdi: "TUBÝM'in (Türkiye Uyuþturucu ve Uyuþturucu Baðýmlýlýðý Ýzleme Merkezi) 2011 yýlýnda okullarda yaptýðý uyuþturucu araþtýrmasýnýn verileri aileleri endiþelendiriyor. Türkiye genelindeki genel ve teknik olmak üzere 129 lisede gerçekleþtirilen araþtýrmaya göre 6 bine yakýn öðrencinin okulda tütün ve alkol gibi baðýmlýlýk yapýcý maddeleri denedikleri ortaya çýktý. Uyuþturucu maddeyi ilk kez kullanma yaþýnýn ise 13'e kadar düþtüðü belirtildi. Araþtýrmada; öðrencilerin yüzde 26,7'si (3 bin 153 kiþi) sigara, puro, pipo, nargile gibi bir tütün ürününü, yüzde 19,4'ü (2 bin 297 kiþi) alkollü içecekleri denediðini, yüzde 2,2'si (258 kiþi) hastalýk nedeni dýþýnda ilaç kullandý."

7 7 "1 Kasým seçimleri bir milattýr" AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, partinin 13 yýllýk iktidarý boyunca gerçekleþtirdiði kazanýmlara sahip çýkýlmasý gerektiðini belirterek, kazanýmlarýn devamý için AK Parti'nin yeniden, tek baþýna ve güçlü bir þekilde iktidar olmasý gerektiðini söyledi. 1 Kasým seçimlerinin hazýrlýk çalýþmalarýný sürdüren Milletvekili adayý Ceylan, çalýþma arkadaþlarýyla birlikte Ortaköy Ýlçesi'nin Karahacip Köyü'nü ziyaret etti. Daha önce belde olan, ancak 30 Mart 2014 seçimleriyle birlikte kapanarak köy haline dönüþen Karahacip'te vatandaþlarla sohbet eden, onlarýn sorunlarýný dinleyen Ceylan, köy halkýna seslenerek 1 Kasým seçimlerinde partisine destek istedi. Ceylan, Karahacip Muhtarý Servet Atmaca'dan da sorunlar ve talepler hakkýnda bilgi aldý. Ceylan'a Karacahip ziyareti sýrasýnda; AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý; Eyüp Arslan, Adnan Armaðan, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Ünal Nalçacý, Þahin Yýldýz, Mehmet Yetim, Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Alagöz, Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri; Þerif Þentürk, Cemal Býyýk, Gençlik Kollarý Üyeleri ile çok sayýda partili eþlik etti. Karahaciplilere seslenen Ceylan, AK Parti'nin 13 yýllýk iktidarý boyunca gerek ülkemize, gerekse Çorum'a çok güzel hizmetler getirildiðini belirterek, bu hizmetlerin, yatýrýmlarýn korunmasý, devamýnýn gelmesi için AK Parti'nin yeniden tek baþýna iktidar olmasý gerektiðini belirterek, bu nedenle 1 Kasým seçimlerinin bir milat olduðunu söyledi. "KÖYLER AK PARTÝ ÝLE KALKINIYOR" Son yýllarda Çorum'da kilittaþý konusunda ataða geçildiðini belirten Ceylan, Çorum'un 759 köyünün tamamýnýn kilittaþýna kavuþacaðýný, köylerin kilit parke taþý ile birlikte çamurdan kurtulduðunu kaydetti. "Köylerin tamamýnda þebekeli içme suyu mevcut yýlýnda iktidara geldiðimizde köylerin yüzde 17'sinde þebekeli içme suyu varken, bu rakam þu anda yüzde 100 seviyesinde" diyen Ceylan, köylerin altyapý eksikliklerinin büyük ölçüde çözüldüðünü, köylerin refah seviyesinin, yaþam standardýnýn yükseltildiðini anlattý. Türkiye'nin son günlerde zor bir süreç yaþadýðýný, gerek ekonomik gidiþat, gerek terör sorunu, gerekse istikrardaki týkanýklýk nedeniyle birtakým sorunlar yaþandýðýný anlatan Ceylan, bu süreçten millet olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz, kenetlenmemiz gerektiðini bildirdi. Partililerden davaya sahip çýkmalarýný isteyen Ceylan, bu sýkýntýlý dönemin ancak AK Parti ile atlatýlabileceðini vurguladý. Ceylan, 13 yýllýk kazanýmlarýn kaybolmamasý ve devamýnýn gelmesi için AK Parti'nin yeniden, tek baþýna ve güçlü bir þekilde iktidar olmasý gerektiðini söyledi. Tek baþýna iktidar olan en kötü hükümetin bile en iyi koalisyondan iyi olduðunun altýný çizen Ceylan, Türkiye'de ortaklýk kültürünün olmadýðýný, çift baþlý hükümetin karar almada ve uygulamada baþarýlý olamadýðýný, Türkiye'de geçmiþ yýllarda bunun birçok örneðinin görüldüðünü anlattý. "YATIRIM VE HÝZMETLE- RÝN KESÝNTÝSÝZ DEVAMI ÝÇÝN YENÝDEN AK PARTÝ" Ceylan, "IMF'ye olan borçlar AK Parti zamanýnda ödenmedi mi? Öðrencilere ders kitaplarý AK Parti zamanýnda bedava verilmedi mi? Ýlçeler, beldeler AK Parti zamanýnda Toplum Yararýna Çalýþma Programýndan ve iþçi istihdamýndan yararlanmadý mý? Ýnsanlarýmýz hastanelerde muayene olmak için ödünç karne aradýðý günlerden, istediði hastanede, istediði doktora muayene olduðu günlere geldi. SSK hastanelerinde uzun ilaç kuyruklarý yaþandýðýný unutmadýk. Saðlýkta gelinen nokta AK Parti'nin eseri deðil mi? Sakatlara, bakýma muhtaçlara maaþ ödemesi AK Parti zamanýnda olmadý mý? Fakire fukaraya kömür, gýda yardýmlarý AK Parti zamanýnda yapýlmadý mý? 18 bin km. bölünmüþ yol, 22 yeni havalimaný, hýzlý tren yollarý AK Parti zamanýnda yapýlmadý mý? Kredi faizleri AK Parti döneminde tek haneli rakamlara, yüzde 1'in altýna çekilmedi mi?" diye konuþarak AK Parti iktidarýnda sayýlamayacak kadar hizmet ve yatýrým geldiðini dile getirdi. AK Parti'nin terörle etkin mücadele yaptýðýný, terör örgütlerinin son 30 yýlýn en büyük darbesini aldýðýný, terörün belinin, kolunun kýrýldýðýný ifade eden Ceylan, yakýn bir zaman sonra Türkiye'nin terör probleminin de kalmayacaðýný açýkladý. "TERÖRÜN BELÝNÝ KIRDIK" Artýk Türkiye'nin Göktürk 2 adý altýnda kendi uydusuyla terörle mücadele ettiðinin altýný çizen Ceylan, "Türkiye, kendi uydusunu fýrlattýðý için, baþka ülkelere muhtaç kalmadan, gerçek ve birilerinin müdahale edemediði bilgi ve fotoðraflarýn elde edilmesinden dolayý terörle mücadelede baþarýlý olundu" Ceylan, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Türkiye artýk kendi tankýný, kendi tüfeðini, kendi helikopterini, savaþ uçaðýný yapar duruma geldi. Ýstanbul'da 3. Köprü, dünyanýn en büyük 2. Havalimaný AK Parti'nin eseridir. Son 6 ayda, hatta son 3 ayda teröre harcanan para ile emekliye yüzde 20 zam yapýlabilirdi, ülkemizin 20 yýllýk enerji ihtiyacýný karþýlar, bu enerjiyi ithal edebilirdik. Bu para ile Ankara ile Diyarbakýr arasýna hýzlý tren yapabilirdik. Dünya devi Mercedes Benz ayarýnda 14 tane fabrika kurabilirdik. Çözüm sürecini istememizin sebebi iþte buydu. 3 yýldýr Türkiye'de þehit haberleri almýyorduk, analarýn gözyaþlarý dinmiþti. Ancak çözüm sürecinin kýymetini birileri bilmedi, anlamadý. 7 Haziran seçimlerinin ardýndan terörü yeniden hortlattýlar. Þimdi de gereken cevabý aldýlar. Son 30 yýlýn en aðýr darbesini alan PKK'nýn beli de, kolu da kýrýlmýþtýr. Bizler 3 yýldýr barýþ barýþ diye baðýrdýk, dinletemedik. Þimdi de köþeye sýkýþtýlar, onlar barýþ barýþ diye baðýrýyor. Bizler bu memleketi kimseye böldürmeyiz, kimseye parçalatmayýz. Tek devlet, tek millet, tek bayrak konusunda taviz vermeyeceðiz." Ceylan, ülkenin yeniden istikrara kavuþmasý, yatýrýmlarýn ve hizmetlerin devam etmesi için AK Parti'nin yeniden, tek baþýna ve de güçlü bir þekilde iktidar olmasýnýn þart olduðunu savunarak, 1 Kasým seçimlerinin bunun için bir milat olduðunu söyledi. Karahacip köylüleri ise beldenin kapanmasýna raðmen hizmetlerin devam ettiðini belirterek, "bize belediyeyi aratmadýnýz, bunun için sizlere teþekkür ederiz" dediler. Bazý vatandaþlar ise Ahmet Sami Ceylan'ý meclise milletvekili olarak deðil, bakan olarak göndermek istediklerini dile getirdi. T.C. ÇORUM 3. ÝCRA DAÝRESÝ 2013/6968 ESAS TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme vc paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 01/10/ Ýhale Tarihi : 02/11/2015 günü, saat 15:20-15:25 arasý. 2. Ýhale Tarihi : 23/11/2015 günü, saat 15:20-15:25 arasý. Ýhale Yeri : KAYNAR OTOPARKI - ÇEPNÝ MAHALLESÝ ÝSKÝLÝP 5 SOKAK NO 63/A ÇORUM No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %18 06 COD 36 Plakalý, 2007 Model, NISSAN Marka, NAVARA 4X4 ÇÝFT KABÝN Tipli, Rengi Lacivert, Araç; iç ve dýþ görünüm itiba riyle normal, herhangi bir çizik, vuruk yok, lastikleri orta yeniliktedir. Anahtar ve ruhsatý Resmi ilanlar de Müdürlüðümüzde bulunmamaktadýr. Basýn: Köylü kadýnlardan Ceylan'a Türk Bayraðý Ortaköy Ýlçesi'ne baðlý Karahacip Köyü'nü ziyaret eden AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, ilginç bir sürprizle karþýlaþtý. Yaþlý bir kadýn, köyden topladýðý kýr çiçeklerini Ceylan'a verdi. Aldýðý çiçek karþýsýnda oldukça duygulanan Ceylan, bu kez ikinci bir sürprizle karþýlaþtý. Köylü kadýnlar Ceylan'a yanlarýnda getirdikleri Türk bayraðýný hediye etti. Kadýnlar, "bu bayraðýn üzerinde þehitlerimizin kaný var. Teröre fýrsat vermeyin, þehitlerimizin kaný yerde kalmasýn. Terörle sonuna kadar mücadele edin" dediler. Milletvekili Adayý Ceylan ise kadýnlarýn elini öperek, onlarla bir süre sohbet etti. Ceylan, Aþdaðul'da halkla istiþare yaptý AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, Ortaköy Ýlçesi'nin Aþdaðul beldesinde halkla buluþtu. 1 Kasým seçimlerinin hazýrlýk çalýþmalarýný yoðun bir tempoda sürdüren Milletvekili Adayý Ceylan, çalýþma arkadaþlarýyla birlikte Ortaköy Ýlçesi'nin Aþdaðul Beldesi'ni ziyaret etti.aþdaðul'da esnafý ve vatandaþlarý ziyaret eden Ceylan, hem hal-hatýr sordu, hem de sorunlarýný dinledi. 1 Kasým seçimleri için Aþdaðul halkýndan AK Parti'ye destek isteyen Ceylan, istikrarýn, huzur ve güvenin devamý, hizmetlerin kesintiye uðramamasý için AK Parti'nin yeniden tek baþýna ve güçlü bir þekilde iktidara gelmesi gerektiðini anlattý. Ceylan, Aþdaðul Belediye Baþkaný CHP'li Dursun Uzunca ile de bir süre görüþerek beldenin sorunlarý, talepleri ve beklentileri hakkýnda bilgi aldý.belediyenin bazý yatýrýmlarýný ve yapmak istediði çalýþmalarý yerinde gören Ceylan, milletvekili seçilmesi halinde sorunlarýn yakýn takipçisi olacaðýný söyledi.ceylan, yaþlýlarýn elini öperek hayýr dualarýný aldý. Ceylan'a Aþdaðul ziyareti sýrasýnda; AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý; Eyüp Arslan, Adnan Armaðan, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Ünal Nalçacý, Þahin Yýldýz, Mehmet Yetim, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, AK Parti Ortaköy Ýlçe Baþkaný Mustafa Uysal, Çorum Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Alagöz, Ortaköy Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Çelik, Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri; Þerif Þentürk, Cemal Býyýk, Gençlik Kollarý Üyeleri, Dodurga eski Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, Elvançelebi eski Belediye Baþkaný Hamdi Özseçer, AK Parti Milletvekili aday adayý Orhan Bozkurt ile çok sayýda partili eþlik etti.

8 YAÞAM 8 Dikkate alýnmayan göz bozukluklarý ciddi problemlere yol açabilir! Kelime Avý Yumuþasýn Diye Adamýn biri Ramazan günü erik yiyormuþ. Bunu gören adam: -Yahu, Müslüman olan böyle oruç yer mi? demiþ. Adam: -Hayýr oruçluyum, cevabýný verince adam, yanaðýnýn þiþliðini iþaret ederek: -Aðzýndaki nedir? diye sormuþ. Adam: -Eriktir, iftara kadar yumuþasýn diye aðzýmda tutuyorum. Günün Sudoku Bulmacasý Uzmanlar, hazýrlýklarýn tamamlanýp ders zillerinin artýk çalmaya baþladýðý bugünlerde aileleri çocuklarýn göz saðlýðý konusunda uyarýyor. Çocuklardaki göz saðlýðý tablosunu çarpýcý bir istatistikle paylaþan Dünyagöz Adana Hastanesi'nden Op. Dr. Kemal Turgay Özbilen, Türkiye'de okul çaðýndaki her üç çocuktan birinin uzaðý ya da yakýný görme problemi yaþadýðýný belirtti. Oranýn yüksekliðine dikkat çeken Op. Dr. Özbilen, önlem alýnmadýðý takdirde göz bozukluklarýnýn çocuklarda baþ ve göz aðrýsýnýn yaný sýra konsantrasyon bozukluðu ve derslerde baþarýsýzlýða neden olabileceðini kaydetti.ülkemizde genellikle çocuklarýn ilgili öðretmenlerin dikkati ve tavsiyesiyle göz doktoruna getirildiðini vurgulayan Kemal Turgay Özbilen, "Öðretmenlerin bu konudaki hassasiyetleri kesinlikle takdiri hak ediyor, ancak çocuklarýn tüm hayatýný etkileyebilecek böyle bir konuda ailelerin dikkati elden býrakmamalarý gerekiyor." BAÞARISIZLIÐIN ALTINDA GÖZ PROBLEMÝ OLABÝLÝR! Göz problemlerinin okul baþarýsýný etkileyebileceðini belirten Op. Dr. Kemal Turgay Özbilen, "Aileler genellikle çocuklarýnýn okuldaki baþarýsýzlýklarýný öðrenme yeteneklerinin düþük olmasýna baðlayabiliyor. Oysa sorun bir göz rahatsýzlýðýndan kaynaklanýyor olabilir." ifadelerini kullandý. Özbilen, özellikle okul dönemlerinde nükseden baþ ve göz aðrýlarýnýn, uzun okuma yapamamak, okurken çabuk yorulmak, satýr atlamak, tahtayý iyi görememek çocuðun derslerinden geri kalmasýna neden olmasýnýn yaný sýra derse olan ilgisinin ve konsantrasyonunun azalmasýný da hýzlandýracaðýný dile getirdi. GÖZ SAÐLIÐI ÝÇÝN BU YAÞ ARALIKLARINA DÝKKAT! Çocuklara uygulanacak basit bir göz muayenesi ile mevcut görme azlýðý probleminin ve tetikleyebileceði durumlarýn erken tespit edilebileceðini söyleyen Op. Dr. Kemal Turgay Özbilen, 0-16 yaþ grubundaki çocuklarýn göz saðlýðýný korumak için yapýlacak göz muayenelerinin yaþ aralýklarýna da dikkat çekti. Op. Dr. Özbilen ailelerin özellikle doðumdan hemen sonra, ilk bir yaþ, iletiþimin kurulabildiði ve görmenin alýnabildiði 2-4 yaþ içerisinde, okula baþlamadan önce ve okul süresince çocuklarýnýn düzenli göz muayenesini aksatmamasý gerektiðini vurguladý. TELEVÝZYONU YAKINDAN ÝZLEMESÝ ÝYÝ GÖRMEDÝÐÝ ÝÇÝN OLABÝLÝR! Ailelerin dikkat edecekleri basit ayrýntýlarla çocuklarýndaki göz probleminin farkýna varabileceðini söyleyen Kemal Turgay Özbilen "Aileler çocuklarý genellikle 'Televizyonu yakýndan izleme, gözlerin bozulur' diye uyarýyor, oysa çocuklar gözlerindeki problemden dolayý televizyonu yakýndan izliyor olabilir." ifadelerini kullandý.çocuklardaki göz bozukluklarý için takip edilmesi gereken belirtiler: * Göz kaymasý * Gözde sulanma * Ggözleri sýk sýk ovalamak * Baþý bir yana eðerek bakmak * Bir gözü kapayarak ya da gözlerini kýsarak bakmak * Çok yakýndan okumak ya da okuduðu satýrý atlamak. * Aktivitelerde gösterilen düþük performans * Baþ aðrýsý * Dalgýnlýk (CÝHAN) 20:00 Son Çýkýþ Yeni bir hayat kurmaya çalýþan Zeynep ve Kenan için birlikte yeni bir hayata baþlamak için hiçbir umut kalmamýþtýr. Ýki sevgilinin arasýna giren Cesur ise Zeynep e olan sevdasýndan vazgeçmek istemese de Zeynep cephesinde bu sevdanýn bir karþýlýðý yoktur. Mahallede ise Meral in geçmiþiyle yüzleþmesinin yarattýðý acýnýn izleri devam etmektedir. Meral üvey babasýnýn tacizlerine ilk baþlarda inanmayan ama sonra kýzý için kocasýný býçaklayan annesini hala affedememiþtir. 20:00 Ýliþki Durumu: Karýþýk Can, oynayacaðý filmin yapýmcýsýnýn Murat, senaristinin Ayþegül olduðunu öðrenmiþtir. Büyük bir þaþkýnlýk yaþayan Can bu iþten kurtulmanýn yollarýný ararken; Ayþegül, Murat ýn neden Can ý filminde baþrol olarak oynattýðýnýn cevabýný almanýn peþindedir. Can ve Ayþegül arasýndaki ipler gerilmiþken beklenmeyen bir misafir bir anda tüm atmosferi deðiþtirir. Hýrsýz olayýndan sonra Ayþegül e kötü davrandýðý için Tahsin tarafýndan uyarýlan Mediha, Ayþegül ile barýþ saðlama yollarýna gider. Mediha nýn sevgi dolu tavýrlarý Ayþegül ü büyük bir þaþkýnlýða sürükler. Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü 20:45 Sinema Çalýnan Hayatlar Dedektif Tom Adkins, kaybolan çocuðunu bulmak için elinden gelen her þeyi yapmaktadýr. Bu arada, bir inþaat kazýsý sýrasýnda bir sandýðýn içinde 50 yýl öncesine ait 10 yaþýndaki bir çocuk cesedi bulunur. Bu olay üzerine dedektifin aklý iyice karýþýr. Saat : 20:45-22:30 (105 dakika) Tür : Sinema (Suç, Dram,Gizem) Oyuncular : Jon Hamm, Josh Lucas, Rhona Mitra, James Van Der Beek Yönetmen : Anders Anderson Cahit Sýtký Tarancý 4 Ekim 1910 da Diyarbakýr da dünyaya geldi. Babasý, Diyarbakýr'da ticaret ve ziraatle uðraþan köklü Pirinçcizadeler ailesinden [1] Bekir Sýtký Bey; annesi, babasýnýn amca kýzý Arife Haným'dýr.[2] Ailesi, ona Hüseyin Cahit adýný verdi. Akrabalarý Pirinççioðlu soyadýný aldýðý halde Soyadý Kanunu çýktýðý yýl pirinç ekiminden çok zarara uðrayan babasý Bekir Sýtký Bey, bu duruma kýzarak çiftçi anlamýna gelen Tarancý soyadýný almýþtýr.diyarbakýr'da baþladýðý ilk eðitimin ardýndan aile geleneðinden ötürü orta öðrenim için Kadýköy Fransýz Saint Joseph Lisesi'ne gönderildi. Lise öðrenimi için 1931 yýlýnda Galatasaray Lisesi'ne geçti. Fransýzcayý çok iyi öðrenerek Baudelaire, Rimbaud, Mallarme'yi özümsedi. Þiir yazmaya lise yýllarýnda baþladý. Ýlk þiirleri Galatasaray Lisesi nin Akademi isimli dergisinde ve Servet-i Fünun dergisinde yayýmlandý. Ömürboyu yakýn dost olacak Ziya Osman ile yýlýnda okulda tanýþtý.1931 de girdiði Mülkiye Mektebi'nden ikinci senenin sonunda atýlýnca Yüksek Ticaret Okulu'na girdi ancak memuriyet sýnavýný kazanýp Sümerbank ta çalýþmaya baþladýktan sonra bu okuldan da ayrýlmak zorunda kaldý. Ömrümde Sükût adlý ilk þiir kitabý henüz Mülkiye Mektebi nde iken yayýmlandý. Karabük e atanmasý üzerine Sümerbank ta baþladýðý memuriyetten ayrýldý; çalýþma hayatýný öykülerini yayýmlamakta olduðu Cumhuriyet gazetesinde sürdürdü.cumhuriyet Gazetesi sahipleri Nadir Nadi ile Doðan Nadi'nin desteði ile [Üniversite yüksek öðrenimini] tamamlamak üzere Paris'e gitti yýllarý arasýnda Sciences Politiques'e devam etti ETLÝ MÝLFÖY Malzemeler 1 Su Bardaðý Sývý Yað 1 Adet Soðan 1/2 Kg Kuþbaþý Et 1 Çorba Kaþýðý Salça 1 Bardak Su 1 Tatlý Kaþýðý Karabiber 12 Adet Milföy Hamuru 1 Adet Yumurta Sarýsý Tuz Yemeðin Tarifi Bir tencereye 1 su bardaðý sývý yaðý koyun. 1 Adet soðaný yemeklik doðrayýn. Yaðýn içinde soðanlarý pembeleþinceye kadar kavurun. Ýçine yarým kg. kuþbaþý eti atýp, kavurun. Daha sonra tencerenin kapaðýný kapatýn. Kýsýk ateþte etleri kendi suyuyla piþirin. 1 çorba kaþýðý salça 1 su bardaðý su, 1 tatlý kaþýðý karabiber ve yeterli miktarda tuzu ilave edin. Etler iyice piþince bir kenarda soðumaya býrakýn.milföylerin birine bardakla yuvarlak þekil verin. Ýkinci milföye simit þekli verip birinci milföyün üzerine koyun. En üste de bir fýrça yardýmýyle yumurta sarýsý sürüp önceden 180 derece ýsýtýlmýþ fýrýnda kýzartýn. Milföyler sararýnca fýrýndan çýkarýn. Ortalarýna hazýrladýðýnýz etleri koyun. Daha sonra milföyleri tekrar fýrýna verip birkaç dakika daha fýrýnda tutun. Cesaret; deha, güç ve büyüyü de içinde saklar. Þimdi baþlayýn. Goethe 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:35 Spor Bülteni 19:45 Masters Of Illusion 20:45 Çalýnan Hayatlar 22:30 Boks Gecesi 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý 18:00 Ana Haber 19:00 Þaþkýn Damat Sinema 20:45 Yeþil Fener 22:45 Gündüz Gece 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Yahþi Batý 18:30 Ana Haber 19:15 Deniz Yýldýzý 20:00 Ýliþki Durumu Karýþýk 23:30 Asla Vazgeçmem 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber Bülteni 20:00 Güllerin Savaþý 09:15 Beni Böyle Sev 11:25 Ýyi Fikir 13:15 Ana Ocaðý 15:00 Pastane 15:50 Yunus Emre 16:50 1'de Bugün 17:05 Zengin Kýz Fakir Oðlan 19:10 Hava Durumu 19:15 Spor 19:20 Ana Haber Bülteni 20:00 Son Çýkýþ 23:00 Zoraki Kral 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Modern Habil Kabil 20:45 Sungurlar 23:10 Ayna

9 2 AÐUS- 03 EKÝM 2015 CUMARTESÝ 9 Belalara karþý þikâyete hakkýmýz yok! Ýnsanýn baþýna bir hastalýk veya musibet geldiði zaman hemen þikâyet etmeye, dýþarýda suçlu aramaya baþlar. Oysa Kur'an'ýn ve hadislerin verdiði ölçülere göre insanýn, baþýna gelenlerden dolayý þikâyet etmeye üç sebepten dolayý hakký yoktur. Birincisi: Cenab-ý Hak, insana vücudunu, adeta bir elbise gibi giydirmiþtir. Ruhumuza giydirdiði bu elbisede sanatýný bizlere göstermektedir. Ýnsaný sanki bir model gibi yapmýþ ve üzerindeki vücut elbisesini kesipbiçerek muhtelif isimlerinin güzelliklerini onun üzerinde gösterir. Mesela Cenab-ý Hakk'ýn Þafi' ismi, o elbise üzerinde hastalýk olarak tecelli ederken Rezzak' ismi aç olmayý gerektiriyor. Madem vücut, Cenab-ý Hakk'ýn bize giydirdiði bir elbisedir öyleyse O, bu elbisede dilediði gibi tasarrufta bulunabilir. Bu sebeple insanýn baþýna gelen belalardan þikâyet etmeye hakký yoktur. Ýkincisi: Hayat, hastalýk ve musibetlerle saflaþýr, kuvvetlenir, geliþir ve mükemmeliyete ulaþýr. Tekdüze, her aný ayný geçen, hiçbir sýkýntýnýn olmadýðý bir hayat insaný olgunlaþtýrmak þöyle dursun onu miskinleþtirir. Bu sebeple, baþa gelenlerden deðil þikâyet etmek belki onlardan dolayý þükretmek gerekir.üçüncüsü: Yaþadýðýmýz dünya bir imtihan ve hizmet dünyasýdýr; zevk ve mükâfat yeri deðildir. Hastalýk ve musibetler ise insanýn hizmet etmesi ve Allah'a karþý daha iyi bir kullukta bulunmasý için insana kuvvet vermektedir. Tabii ki bu musibetlerin dinimize zarar vermemesi ve sabretmemiz þartýyla. Baþa gelenler, sabreden bir müminin her bir saati bir gün ibadet hükmüne getiriyorsa bu beladan deðil þikâyet etmek belki ondan dolayý þükretmek gerekir. Üçüncüsü: Yaþadýðýmýz dünya bir imtihan ve hizmet dünyasýdýr; zevk ve mükâfat yeri deðildir. Hastalýk ve musibetler ise insanýn hizmet etmesi ve Allah'a karþý daha iyi bir kullukta bulunmasý için insana kuvvet vermektedir. Tabii ki bu musibetlerin dinimize zarar vermemesi ve sabretmemiz þartýyla. Baþa gelenler, sabreden bir müminin her bir saati bir gün ibadet hükmüne getiriyorsa bu beladan deðil þikâyet etmek belki ondan dolayý þükretmek gerekir. Cuma günü boy abdesti almak þart mý? Buhari'de geçen bir hadis-i þerifte Efendimiz (sav): Cuma günü gusletmek vaciptir buyurmaktadýr. Efendimizin bu sözünü, din âlimlerimizin açýklamasý olmaksýzýn ele almak bazý yanlýþ anlamalara sebebiyet verebilir. Zira burada geçen vacip' ifadesi, fýkýh tabiri ile yapýlmasý mutlaka emredilen ve yapmayanlarýn günahkâr olacaklarý amel' anlamýna gelmez. Burada geçen vacip kelimesi, iyi amellere kuvvetli teþvik etme amacý taþýr. Bu ince ayrýntýya dikkat çeken âlimler, cuma günü gusül abdesti almanýn müekked sünnet olduðunu ve imkâný olanlarýn, bu sünneti yerine getirerek büyük sevaptan mahrum kalmamalarýný öðütlemiþlerdir. Hizmet eden olmak isterim' Efendimiz ve ashabý, bir sefer dönüþünde mola vermiþler, yemek için hazýrlýk yapmakla meþguldürler. Ashab, hazýrlayacaklarý yemeði kendi aralarýnda konuþmaya baþlar Biri, ben koyunu getireyim, öteki ben keseyim, bir baþkasý ben de diðer hazýrlýklarý yapayým, derken Allah Resulü oturduðu yerden kalkar ve Ben de odun toplayýp ateþi yakayým buyurur. Bunun üzerine sahabe: Ya Resulallah! Siz istirahat edin, biz hepsini yaparýz deyince Allah Resulü þöyle buyurur: Bilirim ki siz hepsini yaparsýnýz ancak ben de hizmet edenler arasýnda yerimi almayý tercih ederim. Diyet ve obezite haberleri, kanser haberlerini geçti Bu yýlýn ilk dokuz ayýnda yazýlý basýnda 256 binden fazla saðlýk haberi yayýnlanýnrken, ilk sýrada beslenme üzerine yapýlan haberlerin olduðu belirtildi. Yapýlan araþtýrmada, beslenme haberleri içinde diyet ve obezite 26 binden fazla haberle öne çýkarken, kanser haberleri 'le ikinci sýrasýnda yer aldý. Diyet ve obezite haberleri kanser haberlerini geçti 2015'in ilk dokuz ayýnda yazýlý basýnda 256 binden fazla saðlýk haberi yayýnlanýrken, ilk sýrada beslenme üzerine yapýlan haberlerin olduðu saptandý. Medya Takip Ajansý Interpress tarafýndan saðlýk haberlerini kapsayan araþtýrma sonuçlarý ortaya çýktý. Araþtýrma sonuçlarýnda toplam 45 bin 364 haberle gündeme gelen beslenme haberleri içinde diyet ve obezite konularýnýn ise 26 binden fazla haberle öne çýktýðý belirlendi. Çaðýmýzýn amansýz hastalýklarýndan kanserin de 24 bin 440 haberle saðlýk gündeminin ikinci sýrasýnda yer aldýðý ortaya çýktý. Günümüzün kronik hastalýklarýndan olan þeker saðlýk sayfalarýnda 23 bin 710 habere konu olurken, günümüzün en tehlikeli hastalýklarýndan biri olan hipertansiyon haberlerinin ise yazýlý mecrada 12 bin 618 kez yayýnlandýðý tespit edildi. Yapýlan araþtýrma sonuçlarýna göre kalp damar hastalýklarýnýn ise, toplam 7 bin 383 haber ile gündeme geldiði anlaþýldý. ASTIM VE AIDS LERÝNDE ARTIÞ Interpres'in, iki bini aþkýn gazete ve dergiden elde ettiði verilere göre, yýl baþýndan bu yana Türkiye'de özelikle astým ve AIDS haberlerinde artýþ olduðu gözlenirken, astým haberlerinin 7 bin 288'e, AIDS'in ise 2 bin 984 habere ulaþtýðý tespit edildi. Ayný araþtýrmada saðlýk haberleri arasýnda 5 bin haberi geçen otizm ile tüp bebek konularýnýn da hýzlý bir artýþ gösterdiði belirlendi. ÞÝFALI BÝTKÝLER UMUT OLMAYA DEVAM EDÝYOR Saðlýk sorunlarýna eski zamanlardan beri alternatif olan bitkiler ve meyveler üzerine her geçen yýl daha çok haber yayýnlanýrken, Ocak ayýndan bu yana yazýlý mecralarda 'Þifalý Bitkiler' baþlýðý altýnda çýkan haber sayýsýnýn 5 bini aþtýðý saptandý. cihan Kardeþliðinizi þüpheye kurban etmeyin "Üreticide 49 kuruþ olan domatesin markette 2 lira 31 kuruþa satýlmasýnýn izahý yok" Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, üretici ve tüketici fiyatlarý arasýndaki fahiþ fiyat farklarýna dikkati çekerek, "Üreticide 49 kuruþa kadar inen domatesin markette 2 lira 31 kuruþa satýlmasýnýn izahý yok. Üretici de tüketici de kaybediyor" Bayraktar, Türkiye Ziraat Odalarý Birliði olarak, üreticiden tüketiciye, halkýn tamamýný yakýndan ilgilendiren gýda fiyatlarýndaki deðiþimleri, takip etmeye ve kamuoyunu doðru bilgilendirme amacýyla açýklama yapmaya devam ettiklerini belirtti. Üretici ile market fiyatlarý arasýndaki makasýn Eylül ayýnda da kapanmadýðýna dikkati çeken Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Üretici ve market arasýnda fiyat farkýnýn en fazla olduðu ürün yüzde 370'lekuru incir. Kuru inciri fiyat farkýnda sýrasýyla yüzde 368,24 ile domates,yüzde 333,48 ilemaydanoz, yüzde 330,08 limon, yüzde 293,68 kuru kayýsý, yüzde 258,78 ile salatalýk, yüzde 209,34 ile sivri biber takip etti. Fiyat farký elmada yüzde 197,72'yi, kabakta yüzde 196,84'ü, patlýcanda yüzde 196,08'i, sütte yüzde 191,30'u, kavunda yüzde 186,56'yý, havuçta yüzde 185,71'i, yeþil soðanda yüzde 183,17'yi buldu. Bugün üreticide 7 lira olan kuru incir 32 lira 90 kuruþa, 49 kuruþ olan domates markette 2 lira 31 kuruþa, 23 kuruþ olan maydanoz markette 98 kuruþa, 1 lira 3 kuruþ olan limon 4 lira 41 kuruþa, 9 lira 50 kuruþ olan kuru kayýsý 37 lira 40 kuruþa, 68 kuruþ olan salatalýk 2 lira 43 kuruþa, 1 lira 5 kuruþ olan sivri biber 3 lira 26 kuruþa, 1 lira 15 kuruþ olan süt 3 lira 35 kuruþa satýlmaktadýr. Tüketicimiz, markette, üretici fiyatlarýna oranla, kuru incir ve domateste 4,7, maydanoz ve limonda 4,3 kat, kuru kayýsýda 3,9, salatalýkta 3,6 kat, sivri biberde 3,1 kat, elma, kabak, patlýcanda 3 kat, sütte 2,9 kat fazla para ödediðini bilsin. Bu fark kapatýlmalý, üretici de kazanmalý, tüketici de makul fiyatlarla ürün alabilmelidir." -Market fiyatlarýndaki deðiþim- Eylül ayýnda market fiyatlarýnda havuç, mýsýrözü yaðý, süt, kuru kayýsý, kuru incir ve ayçiçeði yaðýfiyatýnda deðiþim görülmezken, fiyat düþüþünün yüzde 33,64'le en fazla limonda görüldüðünü bildiren Bayraktar, þu bilgileri verdi: "Limondaki fiyat düþüþünü yüzde 20,33 ile iç fýndýk, yüzde 17,94 ile pirinç, yüzde 17,07 ile yeþil fasulye, yüzde 13,71 ile Antep fýstýðý, yüzde13,46 ile patates, yüzde 12,92 ile yeþil mercimek, yüzde 12,50 ile yumurta, yüzde 9,36 ile kuru soðan, yüzde 6,29 ile kýrmýzý mercimek, yüzde 4,81 ile kuru fasulye, yüzde 2,18 ile toz þeker izledi. Markette en fazla fiyat artýþý ise yüzde 48,04 ile salatalýkta görüldü. Salatalýktaki fiyat artýþýný yüzde 28,06 ile sivri biber, yüzde 26,96 ile domates, yüzde 23,65 ile yeþil soðan, yüzde 13,68 ile patlýcan, yüzde 12,61 ile kuru üzüm, yüzde 10,16 ile kabak, yüzde 10,12 ile tavuk eti, yüzde 9,04 ile nohut, yüzde 2,65 ile kuzu eti, yüzde 2,31 ile zeytinyaðý, yüzde 2,30 ile marul, yüzde 1,95 ile maydanoz, yüzde 0,05 ile dana eti takip etti." Rabbimiz, Müminler ancak kardeþtirler hükmünün yer aldýðý Hucurat Suresi'nde, suizan, kusur araþtýrma ve gýybeti' yasaklayan ayette þöyle buyurur: Ey iman edenler! Zandan çok sakýnýn. Çünkü zanlarýn bir kýsmý günahtýr. Birbirinizin gizli hallerini araþtýrmayýn. Kiminiz kiminizi gýybet etmesin. Hiç sizden biriniz ölmüþ kardeþinin cesedini diþlemekten hoþlanýr mý? Ýþte bundan hemen tiksindiniz! Öyleyse Allah'ýn azabýndan korkun da bu çirkin iþten kendinizi koruyun. Allah Tevvab'dýr, tövbeleri çok kabul eder, Rahîm'dir, merhamet ve ihsaný boldur. (Hucurat: 12) Suizandan kaçýnmak gerek Mümin bir kimse hakkýnda suizanda bulunmaktan þiddetle kaçýnmak gerekir. Eðer aklýmýza takýlan bir þüphe, bir soru iþareti varsa, ya iyiye yormalý veya kiþinin kendisine sormalýyýz. Tabii, davranýþlarýmýzýn suizanna uðramamasý için gayret etmek ve uygunsa açýklama yapmak gerekir. Konuyla ilgili yaþadýðý bir olayý Peygamber Efendimizin (a.s.m.) eþi Hz. Safiyye þöyle anlatýr: Hz. Peygamber (a.s.m.) Ramazan ayýnda itikâfta iken akþam vakti yanýna uðradým. Bir müddet konuþtuk. Sonra geri dönmek üzere kalktým. Uðurlamak üzere de O kalktý. Kapýya kadar gelmiþti ki Ensar'dan iki kiþi oradan geçiyordu. Hz. Peygamber'i görünce hýzlandýlar. Rasulullah (a.s.m.) onlara Biraz bekleyin, yanýmdaki eþim Safiyye'dir' Onlar Sübhanallah' dediler. Bu da ne demek ey Allah'ýn Resulu? (Sana suizanda mý bulunacaðýz?)' Hz. Peygamber þöyle dedi: Þeytan, damarlardaki kan gibi insanda dolaþýr. Ben, onun kalplerinize bir kötülük atmasýndan korkarým.' (Ebu Davud, Sünnet: 18) Bu hadisten anlýyoruz ki, suizanna sebep olacak þeylerden kaçýnmak, gerektiði yerde de açýklama yapmak gerekir. Zamanla gýybete dönüþür Zan, ihtimal ve tahmin üzere hüküm vermektir. Bunun için zanna dayalý hüküm ve bilgiler de zannîdir, doðruluðu þüphelidir, kesin deðildir. Eðer zannýn sebebi, kiþinin kendi nefsi ise hata ve vebalin boyutu daha artmaktadýr. Uhrevî sorumluluktan kurtulmak için çok zandan veya zannýn çoðundan kaçýnmak gerekir. Zannýn çoðunun günah olmasý, bazý zanlarýn zararsýz olduðunu gösterir. Sözgeliþi, Allah'a ve müminlere hüsnü-zanda bulunmak vaciptir. Ayette yasaklanan zan, mümine karþý sui zan beslemektir ki, bu haramdýr. Peygamber Efendimiz (a.s.m.), bir hadislerinde þöyle buyurur: Zandan sakýnýn. Çünkü zan, sözlerin en yalan olanýdýr. (Buharî, Vasâyâ: 8) Bütün zanlar ve tahminler deðil; ama kimi zanlar, gýybet hâlini alýr. Ýmam Gazalî, bunu kalp ile gýybet' þeklinde tanýmlamýþ; bir kimsenin ayýbýný insanýn kendi kendine söylemesini' bile reddetmiþ; kalp ile gýybeti, gözü ile kötü bir þeyi görmeden, kulaðý ile duymadan, bir kimseye suizanda bulunmak' þeklinde tarif etmiþtir. (Kimya-yý Saadet, s.388) Neler sebep olur? Bir mümine beslenen kýskançlýk, kin, düþmanlýk, tarafgirlik, rekabet duygusu suizanna sebep olabilir. Bu kötü duygularýn hepsi de yasaklanmýþtýr. Çünkü "Mümin, kardeþini sever ve sevmeli. Fakat fenalýðý için yalnýz acýr. Tahakkümle deðil, belki lütufla, ýslahýna çalýþýr." (B. Said Nursî, Mektubat, 22. Mektup) Suizan etmenin sebeplerinden birisi de, insanýn kendisini beðenmesi, baþka kimseleri kendinden aþaðý görmesidir. Oysa insan, herkesi kendisinden üstün bilmelidir. Çünkü herkesi kendisinden üstün gören bir kimse müminlere suizan etmez, sürekli hüsnüzanda bulunur. En yalan söz Efendimizin (a.s.m.) þu hadisi þerifi hepimize bu konuda yol gösterici mahiyettedir: Zandan sakýnýn, zira zan, sözlerin en yalanýdýr. Ey Müslümanlar! Birbirinizin kusurunu araþtýrmayýn, haber koklamayýn, haksýz yere rekabet etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize kin tutmayýn, birbirinize sýrt çevirmeyin. Ey Allah'ýn kullarý! Kardeþ olun. Müslüman Müslümanýn kardeþidir. Ona zulmetmez, onu mahrum býrakmaz, onu tahkir etmez. Kiþiye þer olarak Müslüman kardeþini küçük görmesi yeterlidir. Her Müslümanýn diðer Müslüman'a malý, kaný ve ýrzý haramdýr. Allah sizin suretlerinize ve kalýplarýnýza bakmaz fakat kalplerinize ve amellerinize bakar. (Buharî, Vasâyâ:8)

10 10 Yeni doðan bebekleri 30 dakika içinde emzirin! 1-7 Ekim tarihleri arasýnda kutlanan Emzirme Haftasý nedeniyle açýklama yapan Liv Hospital Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Eda Balanlý, anne sütünün çok önemli bir besin olduðunu, doðumdan sonraki ilk 6 ayda bebeðin bütün ihtiyaçlarýný karþýladýðýný söyledi. Balanlý, "Yeni doðan bebekler mümkünse doðumdan sonraki ilk 30 dakika içinde emzirilmelidirler. Sonraki zamanlarda emzirme sýklýðý ve süresini bebek belirlemeli, istedikçe emzirilmelidir." Anne sütünün bebek için önemine dikkat çeken Eda Balanlý, "Anne sütü sekretuar Ig A, laktoferrin, lizozim, bifidus faktör, proteaz inhibitörleri, kompleman, B12 ve folik asit baðlayan proteinler gibi içerikleri sayesinde hastalýklardan korur, baðýþýklýk sisteminin geliþmesini kolaylaþtýrýr. Anne sütü alan bebeklerde zatürre, orta kulak iltihabý, menenjit, ishal gibi bulaþýcý hastalýklar ile atopik egzama gibi alerjik hastalýklar daha az görülür veya daha hafif seyreder" ifadelerini kullandý. "Yeni doðan bebekler mümkünse doðumdan sonraki ilk 30 dakika içinde emzirilmelidirler." diyen Balanlý, "Sonraki zamanlarda emzirme sýklýðý ve süresini bebek belirlemeli, istedikçe emzirilmelidir. Ancak emzirme aralarý 3 saati geçmemelidir. Ýlk emzirmede sütün hemen gelmemesi halinde endiþelenmemeli, bebeðe baþka bir besin verilmeden emzirmeye devam edilmelidir. Doðumdan sonra çok az miktarda gelen süt miktarý bebek emdikçe artar." açýklamasýnda bulundu. Stresten uzak durmak anne sütünü artýrýyor Stresten uzak durmanýn anne sütünü artýrdýðýný kaydeden Balanlý, "Süt yapýmýný arttýrmak için bebeðin sýk aralarla ve doðru teknikle emzirilmesi gereklidir. Ayrýca annenin fiziksel yorgunluk ve stres gibi süt yapýmýný olumsuz etkileyen faktörlerden kaçýnmasý da önemlidir. Saðlýklý ve dengeli bir diyet ile beslenmek, bol sývý almak ve dinlenmeye vakit ayýrmak anne sütünün artmasýna yardýmcýdýr. Emzirme ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmak da annenin kendine olan güvenini arttýrýr. Annenin sakin ve rahat bir ortamda bulunmasý, aile bireylerinden ihtiyacý olan desteði görmesi de önemlidir. Emziren anneler, varsa endiþelerini çocuk uzmanlarýyla paylaþmalý ve gerektiðinde uzmanlardan yardým almaktan kaçýnmamalýdýr." þeklinde konuþtu. Anne sütünün faydalarý * Ýçeriðindeki whey/kazein isimli proteinlerin oraný emilim için en ideal miktardadýr. * Lipaz, laktaz ve amilaz gibi sindirim enzimlerini içerir, bu sayede sindirimi inek sütüne veya hazýr mamaya oranla çok daha kolaydýr. * Piþik, gaz sancýsý ve kabýzlýk daha az görülür. * Görme ve nörolojik geliþim için gerekli temel yað asitlerinden zengindir. * Anne sütü alanlarda zihinsel geliþim daha iyi olur. * Ýçerdiði büyüme faktörleri nedeniyle baþta sindirim ve solunum sistemi olmak üzere birçok organ sisteminin büyüme ve geliþmesini destekler. * Bebeðin büyüme ve geliþimi için gereken çinko, demir, kalsiyum gibi minerallerin baðýrsaktan emilimi inek sütüne göre çok daha fazladýr. * Bebeðin su ihtiyacýný karþýlar, hacminin yüzde 84'si sudur. * Böbrek fonksiyonlarýný destekler, solüt yükü düþüktür. * Bebeðin gereksinimine göre içeriði deðiþir. * Bebeðin çene ve diþ geliþimine destek olur. * Anne ile çocuk arasýndaki baðý kuvvetlendirir. * Ani bebek ölümü sendromu veya ileri yaþlarda geliþebilecek diyabet, inflamatuar barsak hastalýklarý, koroner kalp hastalýklarý, obezite, ruhsal hastalýklar ve bazý kanser türleri açýsýndan koruyucudur. * Emziren annede doðum sonrasý görülen kanamalar daha çabuk kesilir, rahmin toparlanýp eski halini almasý kolaylaþýr. * Emziren kadýnlarda meme kanseri, yumurtalýk kanseri, kansýzlýk, annelik depresyonu, idrar yolu iltihabý, menopoz sonrasý kemik erimesi daha az görülür. * Prolaktin hormonunun etkisiyle annenin ovulasyonu geciktirildiðinden yeni hamileliði de geciktirir. * Ekonomiktir. * Her zaman taze, temiz, uygun ýsýda ve kullanýma hazýrdýr. Elektrikte özelleþtirme dalgasý Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý (ÖÝB), Akdeniz'de Elektrik Üretim Anomim Þirketi (EÜAÞ) tarafýndan iþletilen 5 hidroelektrik santralini (HES) özelleþtirme kapsamýna aldý.burdur'un en büyük elektrik enerjisine sahip Karacaören HES'lerinin de bulunduðu ihaleler, 3 ayrý grup halinde gerçekleþtirilecek.öýb, elektrik daðýtým özelleþtirmelerinin ardýndan EÜAÞ'a ait HES'lerin özelleþtirmesine Akdeniz'den devam ediyor. Akdeniz'de 5 HES 3 ayrý grupta ekim ayý içinde gerçekleþecek ihaleyle özelleþtirilecek. Ön yeterlilik ve son teklif verme günü 27 Ekim'de sona erecek birinci grup ihale kapsamýnda Karacaören 1 ve Karacaören 2 HES'lerinin satýþý gerçekleþtirilecek. Ýhaleye katýlmak isteyenler, belirtilen tarihe kadar 25 milyon TL geçici teminat bedelini yatýrmak zorunda. Özelleþtirme kapsamýndaki Karacaören 1, Isparta ve Burdur'da Aksu Çayý üzerinde, sulama, taþkýn kontrolü ve elektrik enerjisi üretimi amacýyla yýllarý arasýnda inþa edildi. Özelleþtirme kapsamýndaki 32 MW güç kapasiteli HES yýlda 142 GWh elektrik enerjisi üretiyor. Kurulu güç kapasitesiyle Burdur'un 2'nci büyük enerji santrali olan Karacaören 1, 31 bin 75 kiþinin günlük hayatýnda ihtiyaç duyduðu tüm elektrik enerjisi ihtiyacýný karþýlayabiliyor. 44 BÝN KONUTUN ÝHTÝYACINI KARÞILIYOR Ayný noktada bulunan Karacaören 2 sulama ve enerji amacýyla yýllarý arasýnda inþa edildi. Barajýn özelleþtirme kapsamýndaki elektrik üretimi 47 MW güç ile yýllýk 206 GWh olarak gerçekleþiyor. Burdur'un en büyük enerji santrali olan Karacaören 2, sadece konut elektrik tüketimi dikkate alýndýðýnda 46 bin 194 konutun elektrik enerjisi ihtiyacýný karþýlayabilecek elektrik üretimi yapýyor. ÝKÝNCÝ GRUP ÖZELLEÞTÝRME Kepez 2 ve Manavgat HES'leri ise ikinci grup özelleþtirme kapsamýnda yer aldý. Ön yeterlilik ve son teklif verme günü 14 Ekim'de sona erecek bu grup için belirlenen geçici ihale teminat bedeli ise 20 milyon lira. Antalya'da bulunan Kepez 2 HES'i 6 MW kurulu gücüyle kentin 18'inci büyük enerji santrali. Kepez 2 HES de, sadece konut elektrik tüketimi dikkate alýndýðýnda 5 bin 245 konutun elektrik enerjisi ihtiyacýný karþýlayabilecek elektrik üretimi yapýyor. Kepez 2 ile ayný grupta özelleþtirme ihalesi gerçekleþtirilecek Manavgat ýrmaðý üzerinde kurulu Manavgat HES'i 48 MW kurulu gücüyle Antalya'nýn 4'üncü büyük enerji santrali. Manavgat HES, sadece konut elektrik tüketimi dikkate alýndýðýnda ise 46 bin 43 konutun ihtiyacýný karþýlayabilecek elektrik üretimi yapýyor. Gelir seviyesi en zengin il Ankara Türkiye'de yoksulluk oraný yüzde 15 oldu. Buna göre; yoksullarýn yüzde 16,1'i Þanlýurfa, Diyarbakýr bölgesinde, yüzde 9,3'ü Mardin, Batman, Þýrnak, Siirt, yüzde 8,4'ü ise Van, Muþ, Bitlis, Hakkari bölgesinde yer aldý. En yüksek gelir Ankara Bölgesine ait. Gelir eþitsizliði en düþük bölge Zonguldak, Karabük, Bartýn, yoksulluk oraný en yüksek bölge Erzurum, Erzincan, Bayburt oldu. Türkiye'de ortalama yýllýk eþdeðer hane halký kullanýlabilir fert geliri 2014 yýlýnda 14 bin 553 TL iken, Ýstatistiki Bölge Birimleri Sýnýflamasý (ÝBBS) 2. düzey bölgeleri itibarýyla Ankara 20 bin 446 TL ile ortalama yýllýk eþdeðer hanehalký kullanýlabilir fert geliri en yüksek bölge oldu. Bu bölgeyi, 19 bin 62 TL ile Ýstanbul Bölgesi ve 16 bin 935 TL ile Ýzmir Bölgesi izledi.türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) 2014 yýlý Gelir ve Yaþam Koþullarý Araþtýrmasý Bölgesel Sonuçlarýný açýkladý.buna göre; ortalama yýllýk eþdeðer hanehalký kullanýlabilir fert gelirinin en düþük olduðu bölgeler 7 bin 233 TL ile Mardin, Batman, Þýrnak, Siirt), 7 bin 570 TL ile Þanlýurfa, Diyarbakýr ve 7 bin 901 TL ile Van, Muþ, Bitlis, Hakkari þeklinde sýralandý. GELÝR EÞÝTSÝZLÝÐÝ EN DÜ- ÞÜK BÖLGE ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN Sýfýra yaklaþtýkça gelir daðýlýmýnda eþitliði, 1'e yaklaþtýkça gelir daðýlýmýnda bozulmayý ifade eden gelir daðýlýmý eþitsizliði ölçütlerinden olan Gini katsayýsý, Türkiye'de 2014 yýlý itibarýyla 0,391 iken, bu deðerin en düþük olduðu bölgeler; 0,304 ile Zonguldak, Karabük, Bartýn ve 0,308 ile Tekirdað, Edirne, Kýrklareli oldu. Gini katsayýsýnýn en yüksek olduðu bölgeler ise 0,413 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt) ve 0,412 ile Þanlýurfa, Diyarbakýr oldu. En yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin en düþük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oraný þeklinde hesaplanan P80/P20 oraný Türkiye genelinde 7,4 iken, bu deðerin en düþük olduðu bölgeler 4,5 ile Zonguldak, Karabük, Bartýn, 4,6 ile Kastamonu, Çankýrý, Sinop oldu. YOKSULLUK ORANI EN YÜKSEK BÖLGE ERZURUM, ERZÝNCAN, BAYBURT Her bölge için eþdeðer hanehalký kullanýlabilir fert medyan gelirin yüzde 50'si temelinde hesaplanan yoksulluk sýnýrýna göre, yoksulluk oranýnýn en yüksek olduðu bölgeler; yüzde 15,3 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt ve yüzde 14,4 ile Ýzmir oldu. Yoksulluk oranýnýn en düþük olduðu bölgeler ise yüzde 6,3 ile Zonguldak, Karabük, Bartýn ve yüzde 6,8 ile Manisa, Afyon, Kütahya, Uþak bölgeleri oldu. YOKSULLARIN YÜZDE 16,1'Ý ÞANLIURFA, DÝYARBA- KIR BÖLGESÝNDE YER ALDI Türkiye için eþdeðer hanehalký kullanýlabilir fert medyan gelirin yüzde 50'si bazýnda hesaplanan yoksulluk sýnýrýna göre, Türkiye'de yoksulluk oraný yüzde 15 oldu. Buna göre; yoksullarýn yüzde 16,1'i Þanlýurfa, Diyarbakýr bölgesinde, yüzde 9,3'ü Mardin, Batman, Þýrnak, Siirt, yüzde 8,4'ü ise Van, Muþ, Bitlis, Hakkari bölgesinde yer aldý.türkiye'deki yoksullar içinde en düþük paya sahip bölgeler ise yüzde 0,3 ile Zonguldak, Karabük, Bartýn, yüzde 0,6 ile Tekirdað, Edirne, Kýrklareli ve Kastamonu, Çankýrý, Sinop olarak sýralandý. MHP'nin hukukçu vekilinden yargýçlara uyarý: Valilerin baþýna gelen sizin baþýnýza da gelebilir Hukukçu kimliðiyle bilinen MHP Manisa Milletvekili Zeynel Balkýz, Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan ile eski Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala'nýn, çözüm sürecinde PKK'nýn güçlenmesine iliþkin tartýþmalar üzerine valileri suçlamasýna da deðindi. Hâkim ve savcýlarý uyaran Balkýz, Bürokratlar için geçerli olan durum hâkim ve savcýlar açýsýndan da geçerlidir." MHP Manisa Milletvekili Zeynel Balkýz, Meclis'te düzenlediði basýn toplantýsýnda gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Hukukçu kimliðiyle bilinen Balkýz, terör olaylarýnýn yaþandýðý bölgelerde sandýklarýn taþýnmasýna iliþkin tartýþmalarý yorumladý. Sandýklarýn baþka bölgelere taþýnmasý nedeniyle bir kiþinin dahi yapacaðý, Ben oyumu kendi sandýðýmda kullanamadým. þikâyetinin, seçimlerin iptaline yol açabileceðini söyledi. Sandýk taþýma veya birleþtirme uygulamasýnýn hukuken doðru bir iþlem olmadýðýný kaydetti. Balkýz, þu ifadeleri kullandý: Eðer bu ülkede sandýklar birleþtiriliyor, seçmenler kendi tabii sandýklarýndan bir baþka yere nakledilmek isteniyorsa seçim güvenliði de yok sayýlýyor demektedir. Biz hükümetin ve YSK'nýn bu anlamda aldýðý kararlarýn hukuka aykýrý olduðunu iddia ediyoruz. Herkes kendi bulunduðu tabii sandýðýnda oy verir. Herkesin kendi sandýðýnda oy verme hakkýnýn tanýnmasýný talep ediyoruz. Nihayet böyle bir uygulamada bir kiþinin ben kendi sandýðýmda oyumu kullanamadým' þeklindeki þikayeti dâhil seçimlerin iptalinin tabii sebebidir. Nitekim bu anlamda YSK kararlarý vardýr. Ayný zamanda Anayasa Mahkemesi hak ihlali kabul edecektir böyle bir davranýþý. HÂKÝM VE SAVCILARI UYARDI: VALÝLERÝN BAÞINA GELEN SÝZÝN BAÞINIZA DA GELEBÝLÝR Zeynel Balkýz, Cumhurbaþkaný Tayyip Erdoðan ile eski Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala'nýn, çözüm sürecinde PKK'nýn güçlenmesine iliþkin tartýþmalar üzerine valileri suçlamasýna da deðindi. Ýktidarýn, her zaman iþlenen suçlarý vali ve bürokratlarýn üzerine atabildiðini anlattý. Hâkim ve savcýlarý uyaran Balkýz, Bürokratlar için geçerli olan durum hâkim ve savcýlar açýsýndan da geçerlidir. Bugün HSYK kararlarý, gerek tutuklamalar gerekse sulh ceza hakimliklerinin kararlarý elbette bunlarýn hepsi gözden geçirilecek. Hukuksuz iþlem yapan hakim ve savcýlar da bunlarýn hesaplarýný elbette vereceklerdir. Birtakým hâkim savcýnýn, gazetecilere, iþverenlere, esnafa, hakim ve savcýlara yaptýklarý hukuksuz uygulamalarýn da elbette günü geldiðinde hesabý sorulacaktýr. Bu konularda uzun zamanaþýmý süreleri var. Tüm bürokratlarý ve hakim savcýlarý dikkatli olmaya çaðýrýyorum. Talimatlar kanuni deðilse devlet memuru ona uymak zorunda deðildir. Çünkü kanunsuz emir olmaz veya kanunsuz emre uymak zorunlu deðildir. Zannedilmesin ki bu dönem bir saltanat devridir, her dönem bitecektir. Bürokratlara þunu hatýrlatmak istiyorum: Elbette sorumluluk sahibi olan siyasi irade de yaptýklarýnýn hesabýný önümüzdeki dönemlerde verecektir. Ama kanunsuz emir ve talimatý uygulayan bürokratlar her zaman sorgulanabilecek ve kanunun pençesinden kurtulamayacaklardýr. EÐÝTÝM KURUMLARINI HUKUKSUZCA BA- SANLARDAN HESABI SORULUR Sadece çözüm süreciyle ilgili deðil Milli Eðitim gibi birçok bakanlýkta yapýlan hukuksuzluklarýn da bir gün hesabýnýn sorulacaðýný kaydeden Balkýz, Bugün Milli Eðitim Bakanlýðý'nda görevden alýnan pek çok idarecinin geri dönmesi gerekir. Ama bunlar yapýlmýyor. Yarýn bu kanunsuzluklarý yapan bürokratlardan da bunlarýn hesabý sorulacaktýr. Yine hukuksuz ve kanunsuz bir þekilde okul basan, iþyeri basan, gerekmediði halde bu iþlemleri yaparken aþýrý güç ile insanlarýn izzetinefisleriyle uðraþan kiþiler, yine kanun önünde hesabýný verecektir. Bu bakýmdan bürokratlar gerçek anlamda kendilerine verilen talimatlarýn hukuka uygun olup olmadýðýný denetlemeli, hukuka uygun olmayanlara uymamalýlar.

11 2 AÐUS- 03 EKÝM 2015 CUMARTESÝ 11 3 puan için tam konsantre þart Telekom yöneticileri iþ takibi yapabilecek Türk Telekom yönetim kurulu üyelerine þirketin faaliyet gösterdiði alanlar dahil' tüm sektörlerde kendileri veya baþkalarý adýna iþ yapma ve þirketlere ortak olma hakký verildi. Millet Gazetesi'nin haberine göre, Türk Telekom'da skandallar bitmiyor. Þirketin 8 Temmuz 2015'te yapýlan olaðanüstü genel kurulunda son yýllarýn en ilginç kararlarýndan birisine imza atýldý. Genel kurula Hazine adýna Ulaþtýrma Bakanlýðý ile Oger Telekomünikasyon ortak bir önerge verdi. Önerge ile Türk Telekom'un yönetim kurulu üyelerine, Þirketin konusuna giren veya girmeyen iþleri bizzat veya baþkalarý adýna yapmalarý veya bu çeþit iþleri yapan þirketlere ortak olabilmeleri ve diðer iþlemleri yapabilmeleri hususunda izin verildi. AK bürokratlara MAAÞ GÜZELLÝÐÝ Önerge itirazlara raðmen çoðunluk hisse sahiplerinin kabulü ile geçti. Böylece yönetim kurulu üyelerinin telekomünikasyon alaný içinde veya baþka alanlarda bizzat ya da baþkalarý adýna, baþka þirketlere ortak olmalarý ve baþka iþlemler yapabilmeleri ve böylece daha fazla para kazanmalarýnýn yolu açýldý. Kamuda bir yönetim kurulundan maaþ alan devlet memurunun baþka bir yönetim kurulunda görev alsa bile maaþ almasý esasen yasak. Ancak bu düzenleme, bazý kiþilere farklý yollarla gelir elde etmenin kapýsýný açýyor. Nitekim, Türk Telekom yönetim kurulu üyelerinin aylýk 11 bin lira maaþ, yýl sonunda da 350 bin lira huzur hakký aldýðý daha önce çok kez iddia edilmiþ ve gündeme getirilmiþti. AYLIK NET KAZANÇ 8 BÝN LÝRA Öte yandan SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürü Lütfi Aydýn ile Eylül 2014'te Baþbakanlýk Baþmüþavirliðine atanan Ali Polat Denetim Kurulu üyeliðine seçildi. Aydýn ve Polat'ýn da dâhil olduðu denetim kurulu üyelerine aylýk net 8 bin lira, yýlda iki kez de net 8'er bin lira olmak üzere maaþ baðlanmasý kararý alýndý. 100 MÝLYAR DOLARLIK ZÝMMET GÝRÝÞÝMÝ VAR Türk Telekom, 2005 yýlýnda özelleþtirilirken, yasaya aykýrý olmasýna raðmen Türkiye'nin telekomünikasyon tarihi boyunca oluþturduðu yeraltý kablo altyapýsý da alýcý þirkete devredilmek istendi. Sözleþmenin gittiði Danýþtay sözleþmenin düzeltilmesini istedi ve altyapýnýn devlete ait olduðunu kayýt altýna aldý. Hükümet, Danýþtay kendisine engel olunca altyapýyý Türk Telekom'a verebilmek için yasa çýkarmaya kalktý. Yasaya üzeri çok örtülerek konulan bir madde ile devrin yapýlmasý amaçlandý. Ancak muhalif partiler ve sivil toplum kuruluþlarý harekete geçince ilgili madde yasalaþtýrýlamadý. Ama skandal bununla da bitmedi. Türk Telekom, Türkiye Cumhuriyeti devletine ait bu altyapýyý teminat göstererek 2015 yýlýnda dahi borçlanma dahil finansman uygulamalarýný gerçekleþtirmeye devam ediyor. Telekomünikasyon uzmanlarýna göre sözkonusu altyapýnýn deðeri halen en düþük 90, en yüksek 200 milyar dolar deðerinde. Tüm ülkeyi kapsadýðý için ayrýca stratejik önemi de bulunuyor. Ekonomiye güvenin zayýflamasý yatýrýmlarý erteletir Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu (TÝSK), Ekonomiye olan güvenin zayýflamasý, tüketim ve yatýrým harcamalarýnýn ertelenmesine neden olabilir. açýklamasý geldi. TÝSK'in eylül ayý ekonomi bülteninde dile getirilen deðerlendirmeye göre ekonomik güvenin aþýnmasýnda yaþanan seçimler ve terör eylemleri etkili oldu. Aðustos ayýnda hesaplanan tüm güven endekslerinde düþüþ görüldüðüne dikkat çekilen bültende, en yüksek güven kaybýnýn aylýk bazda yüzde 6,1 ile tüketici güven endeksi ve yüzde 4,6 ile reel kesim güven endeksinde yaþandýðý kaydedildi. TÝSK'e göre sanayide döviz kurunun oluþturduðu aþýnmanýn sonuçlarý görülmeye baþladý, kur sýkýntýsý üçüncü çeyrek büyümesini düþürebilir. Ýhracatýn 2015 yýlýnýn ilk yedi ayýnda bir önceki yýla göre kesintisiz düþtüðü vurgulanan bültende, Ýhracat, 2009 krizinden bu yana ilk defa bu kadar hýzlý ivme kaybetmiþtir yýlýnýn Ocak- Temmuz döneminde ihracatta yaþanan düþüþler, 1985 yýlýndan bu yana, 2009 yýlý hariç (yüzde 22,9 yýllýk bazlý düþüþ) baþka hiçbir yýlda görülmemiþtir. denildi. Bu durumun nedenleri küresel ölçekte ihracattaki düþüþ, geleneksel pazarlarda yaþanan siyasi ve ekonomik sorunlar, Bursa merkezli eylemler, Çin ve diðer yükselen ekonomilerdeki geliþmeler ve Rusya'ya ambargo olarak belirtildi. Ýhracatta kan kaybý artarak devam ediyor. Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) verilerine göre eylülde ihracat geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 19,8 azalýþla 10,61 milyar dolara düþtü. Akdeniz'den yapýlan ihracattaki gerileme ise yüzde 34'ü bulmasý önümüzdeki aylara dair endiþeyi artýrdý. TÝM Baþkaný'na göre düþüþün sebebi bayram tatili. Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM), eylül ayý ihracat verilerini Adana'da açýkladý. Eylülde ihracat geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 19,8 düþüþle 10 milyar 613 milyon dolar oldu. 2015'in Ocak-Eylül döneminde yüzde 10 gerilemeyle 106 milyar 287 milyon dolar olan ihracat, son 12 aylýk süreçte yüzde 7,6 azalýþla 145 milyar 515 milyon dolar olarak gerçekleþti. Son 12 aylýk ihracatta 11 milyar 952 milyon dolar düþüþ gözlendi. Sektörel bazda bakýldýðýnda eylül ayýnda en fazla ihracatý 1,88 milyar dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleþtirirken, bu sektörde bir önceki yýl ayný döneme göre ihracat yüzde 4,2 düþüþ gösterdi. Otomotivi yüzde 16,4 düþüþ ve 1,39 milyar dolarla hazýr giyim ve yüzde 27,1 düþüþle 1,5 milyar dolara gerileyen kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Yýlýn dokuz ayýna bakýldýðýnda en fazla ihracatý 15,37 milyar dolarla yine otomotiv gerçekleþtirirken, bu sektörde bir önceki yýl ayný döneme göre ihracat yüzde 9,1 düþüþ gösterdi. Ýlk dokuz ayda otomotivi yüzde 12,3 düþüþ ve 12,59 milyar dolarla hazýr giyim ve yüzde 13,7 düþüþle 11,56 milyar dolara gerileyen kimyevi maddeler sektörleri takip etti. Ýhracat rakamlarýný Adana Sanayi Odasý'nda açýklayan TÝM Baþkaný Mehmet Büyükekþi, eylüldeki gerilemede bayram tatilinin büyük etkisi olduðunu söyledi. Ýhracatýn sergilediði pazar geliþmeleri hakkýnda bilgi veren Büyükekþi, eylülde en fazla ihracat yapýlan 5 ülkenin Almanya, Ýngiltere, Irak, Ýtalya ve ABD olduðunu aktardý. Ýhracatýn Almanya'ya yüzde 14, Ýngiltere'ye yüzde 11, Irak'a yüzde 32, Ýtalya'ya yüzde 2, ABD'ye yüzde 8 gerilediðini anlatan Büyükekþi, þu verileri paylaþtý: Eylül ayýnda AB'ye ihracatýmýz yüzde 11, Kuzey Amerika'ya yüzde 7 ve Afrika'ya yüzde 25 geriledi. En fazla ihracat yapan ilk 10 ilimizden Manisa'nýn ihracatý eylül ayýnda yüzde 7, Sakarya'nýn yüzde 14, Bursa'nýn yüzde 15, Ankara'nýn ve Kastamonuspor 1966, 8 günde üç kritik karþýlaþmaya çýkacak. Bu maçlarýn baþlangýcý olan Batman Petrolspor karþýlaþmasý ise bugün saat 15.00'de Gazi Stadý'nda oynanacak. Bu kritik karþýlaþma öncesi Batman Petrolspor'un ilk 11'ini araþtýrdýk. Ligde 6 gol atan ve kalesinde 8 gol gören Batman Petrolspor, oynadýðý beþ karþýlaþmada sadece 7 puan toplayabildi. Ligde 13'üncü sýrada olan Batman Petrolspor, 13'üncü sýrada yer alsa da dikkat edilmesi gereken bir takým. Sezona þampiyonluk parolasýyla baþlayan ve ilk üç haftada 7 puan toplayan Batman temsilcisi son iki karþýlaþmasýnda Bergama Belediyespor ve Van Büyükþehir Belediyespor'a farklý maðlup olarak hýzlý bir düþüþ yaþadý. Maçkolik verilerine göre 622 bin Euro deðerinde bir takým olan Batman Petrolspor, dikkat edilmesi gereken bir takým. Bulunduðu yer alt sýralar olsa da Batman Petrolspor, çok koþan ve orta sahayý hýzlý geçmek isteyen bir takým. Güçlü rakiplere karþý kapalý savunma kurgusu ve kontra atak futboluyla etkili olmaya çalýþan Batman Petrolspor'un en golcü oyuncusu 10 numarasý Sebahattin Usta Batman'ýn Kastamonu'daki amacý ise kötü gidiþe dur demek. Bu noktada tüm futbolcularýn üç puan için tam konsatre olarak maça baþlamalarý gerekiyor. Kýrmýzýsiyahlý tribünlerin ise takýmlarýný yalnýz býrakmamalarý gerek. 25 yaþ ortalamasý olan bir 11 ile sahaya çýkan Batman Petrolspor'un Kastamonu maçýndaki muhtemel kadrosu þöyle: Süleyman Kasap (25), Ramazan Erarslan (28), Onur Þirin (23), Aykut Karaman (23), Enes Köylü (21), Halil Aþut (28), Sebahattin Usta (25), Tolga Yýldýz (25), Celal Geyik (22), Samet Taþ (28) ve Fazlý Ayan (24) Ýhracat yüzde 20 düþtü, 9 aylýk kayýp 12 milyar dolar Gaziantep'in yüzde 17, Ýzmir'in ve Kocaeli'nin yüzde 20, Denizli'nin yüzde 21, Ýstanbul'un yüzde 22 ve Hatay'ýn yüzde 30 düþtü. Adana'nýn ihracatý eylül ayýnda yüzde 16, ilk 9 ayda ise yüzde 14 geriledi. Terör saldýrýlarýnýn ülkenin huzur ve yatýrým ortamýný baltalamaya çalýþtýðýný belirten Büyükekþi, Bu süreçte teröre inat birlik olacaðýz. Daha sýký kenetleneceðiz. Kardeþliðimizi daha da pekiþtireceðiz. Yüksek katma deðerli üretim ve ihracata dayalý büyüme modelinin, Türkiye'nin gündeminde en üst sýralarda yer almasýný istediklerini vurgulayan Büyükekþi, Ýhracatçý eðilim anketimizde de yeni büyüme modelinin merkezinde yer alacak unsurlara iliþkin bir araþtýrma yapýyoruz. Bu anlamda inovasyon, Ar-Ge, tasarým ve markalaþmayý merkeze alan, yüksek katma deðer odaklý yeni büyüme modelinin yeni hükümet programýnda yer almasýný istiyoruz. Diðer taraftan rekabet gücümüzü artýrmak ve sürdürülebilir büyümeye odaklanmak için, enerji konusuna özel önem verilmesi gerektiðine inanýyoruz. Örneðin, Türkiye'de güneþ panellerinin ve panellerde kullanýlan hücrelerin üretilmesi oldukça önemli. Bu anlamda güneþ enerjisi, hidroelektrik ve rüzgâr tribünlerinin ülkemizde üretimi için daha fazla yatýrým ve teþvike ihtiyaç var. diye konuþtu. BÜYÜKEKÞÝ'DEN SERT BAKIÞ Adana Sanayi Odasý Baþkaný Zeki Kývanç, tek aradýklarý þeyin istikrar olduðunu vurgularken, Akdeniz Ýhracatçý Birlikleri Koordinatör Baþkaný Bülent Aymen'in konuþmasý sýrasýnda ilginç bir durum yaþandý. Aymen'in Akdeniz Ýhracatçý Birlikleri'nin ihracatýnda yüzde 34'lük düþüþ olduðunu söylemesi üzerine TÝM Baþkaný Büyükekþi'nin sert bakýþý dikkat çekti.

12 03 EKÝM 2015 CUMARTESÝ Merve Taþ Abudabi yolcusu Çorum Belediyespor sporcusu Merve Taþ Judo Gençler Dünya Þampiyonasýna katýlacak Ekim 2015 tarihlerinde Trabzon'da kampa girecek Taþ, Ekim 2015 tarihlerinde Abudabi'de Dünya Þampiyonasý'na katýlacak. "Kazanacaðýz" Kritik viraj Oynadýðý son 2 resmi maçta galibiyet almayan Çorum Belediyespor bugün sahasýnda Çine Madranspor'u konuk edecek. Sezonun baþýnda Dersimspor'a yenilen daha sonraki ise deplasmanda eli boþ dönen Çorum Belediyespor üst sýralara týrmanmanýn planlarýný yaparken, ligin zayýf ekibi Çine Madranspor maçýndan 3 puan hesabý yapýyor. Ligde son olarak Çatalcaspor ile karþýlaþan ancak galibiyet alamayarak deplasmandan puansýz dönen Çorum Belediyespor ligde sadece 1 puaný olan Çine Madranspor maçýndan 3 puanla ayrýlmak için mücadele edecek.çarþamba günü lig maçýnda Batman Petrolspor ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor, Çine Madranspor maçýndan 3 puanla ayrýlmanýn planlarýný yaparken, Teknik Direktör Fahrettin Sayhan'ýn Elmas'a Demir morali sahaya nasýl bir 11 süreceði ise merakla bekleniyor.sakatlýðý nedeni ile Gökhan ve Buðra Erdoðan Çine Madran maçý kadrosuna alýnmadý. Dr.Turhan Kýlýçcýoðlu Stadýnda saat 15.00'da baþlayacak olan maça taraftarlarýn da ilgi göstermesi bekleniyor. Genel Kaptan Hamit Iþýk, Çine maçýna 3 puan hedefi ile çýktýklarýný ve kazanacaklarýný söyledi.özellikle son maçlarda iyi futbol ortaya koyduklarýný söyleyen Genel Kaptan Hamit Iþýk "özellikle son haftalarda iyi bir oyun sergiliyoruz. Bu iyi oyunumuzun neticesinde de hanimize 3 puanlar yazdýrmak istiyoruz. Bunu baþarabilecek güçte olduðumuzu her fýrsatta dile getiriyoruz. Ligin bu haftasýndan itibaren iyi bir çýkýþ yakalayacaðýmýza ve üst sýralara týrmanacaðýmýza inanýyorum. Çine Madranspor ligde henüz 1 puanla tanýþmýþ olmasýna raðmen ligin iyi ekiplerinden bir tanesi. Onlarda bu maçla birlikte çýkýþ yapmak istiyorlar. Kolay bir maç olmayacaðýný biliyoruz. Ama biz saha ve seyirci avantajýmýzý iyi kullanarak 3 puaný alan taraf olmak istiyoruz. Kendi sahamýza oynayacaðýmýz maçlarý kazanmamýz sezon sonunda zirvede yer almak açýsýndan çok çok önemli. Bugün oynayacaðýmýz maçýmýzda taraftarlarýmýzýn da destek vermesini istiyoruz" Spor-Toto üçüncü lig birinci grupta mücadele eden Zonguldakspor, Cumartesi günü deplasmanda oynayacaðý Arsinspor maçýnýn son hazýrlýðýný dün yaptý. Karaelmas Kemal Köksal stadyumunda yapýlan antrenmaný takip eden Onursal Baþkan Erdoðan Demir, teknik direktör Cahit Terzi ile takýmýn son durumu hakkýnda bilgi alýþveriþinde bulundu. Demir, Terzi ve ekibine baþarýlar dileyerek üç puan beklediðini belirtti. Futbolcularla birlikte antrenmana katýlan Erdoðan Demir, futbolculara moral aþýladý. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman 5'e 2 top çalýþmasý ile devam etti. Antrenmanýn son bölümünde ise çift kale maç yapan futbolcularýn hýrslý olduklarý gözlendi. Teknik Direktör Cahit Terzi, sakat ve cezalý futbolcularýnýn olmadýðýný, Arsin deplasmanýndan puanla dönerek ligdeki çýkýþlarýný devam etmek istediklerini belirtti. Kýrmýzý-Lacivertli ekip yarýn sabah saatlerinde kara yolu ile Ýstanbul'a, oradan da Uçak ile Trabzon'a geçecek ve bir otelde kampa gererek maç saatini beklemeye baþlayacak Arsinspor ile Zonguldakspor arasýnda oynanacak karþýlaþma Cumartesi günü saat 14.30'da baþlayacak. Uður ve Selçuk Manavgatspor maçýnda yok Manavgatspor ile karþýlaþacak olan Darýca Gençlerbirliði'nde kýrmýzý kart cezalýsý olan Uður ve Selçuk bu maçta forma giyemeyecek Spor Toto 3. Lig 3.Grup temsilcilerimizden Darýca Gençlerbirliði, bugün sahasýnda Manavgatspor ile karþýlaþacak. Bu maçýn hazýrlýklarýný sürdüren Darýca Gençlerbirliði'nde kritik maç öncesinde 2 eksik bulunuyor. Körfez Ýskenderunspor maçýnda rakibinin üzerine bastýðý gerekçesiyle kýrmýzý kart gören ve 2 maç ceza alan Uður Daþdemir, Dersimspor maçýnýn ardýndan Manavgatspor'a karþý da forma giyemeyecek. Dersimspor maçýnda ikinci sarý karttan kýrmýzý kart gören Selçuk Baþtürk de bu maçta takýmýný yalnýz býrakacak. Teknikdirektör Yavuz Ýncedal'ýn savunmanýn saðýnda Ömer'e, defansýn ortasýnda ise Körfez Ýskenderunspor maçýnda olduðu gibi yine Sadi-Gökhan ikilisine þans vermesi bekleniyor. Öte yandan Körfez Ýskenderunspor maçýnda kýrmýzý kart gören Baþaran ve Ýbrahim'in 1 maçlýk cezalarýnýn sona erdi. Ýki futbolcu da bu maçta forma giyebilecek. Gölcükspor'un zor sýnavý Kupa ve ligde kazanarak moral bulan Gölcükspor, bugündardanelspor ile karþýlaþacak. Kýrmýzý siyahlýlar galibiyet serisini üç maça çýkartmak istiyor Spor Toto 3. Lig 3. Grup temsilcilerimizden Gölcükspor, geçtiðimiz hafta önce Ziraat Türkiye Kupasý'nda PTT 1. Lig ekiplerinden Kayseri Erciyesspor'u kupanýn dýþýna itmiþ, ardýndan da lig maçýnda deplasmanda TKÝ Tavþanlý Linyitspor'u maðlup ederek iki de iki yapmýþtý. Bu çýkýþýný sürdürmek isteyen Gölcüksporbugün Dardanelspor karþýsýna üç puan için çýkacak. Ýki isim belli deðil Hafta içinde bu maçýn hazýrlýklarýný tamamlayan kýrmýzý siyahlýlar bugün hafif bir çalýþma yaparak kampa girdi. Gölcükspor'da hafif sakatlýklarý bulunan Veysel Boz ve Abuzer'in durumu maç saatinde netlik kazanacak. Kýrmýzý siyahlýlarda bu iki isim dýþýnda eksik bulunmuyor. Takýmla çalýþmalara baþlayan Fatih ise bu maçýn kadrosuna alýnmadý. Gölcük Stadý'nda saat 15.30'da oynanacak olan karþýlaþmayý, Ýstanbul bölgesi hakemlerinden Mert Büyükgiray yönetecek. Büyükgiray'ýn yardýmcýlýklarýný ise Ufuk Altunbaþ ve Ali Balsatar yapacak. Grupta altý puanla alt sýralarda bulunan Gölcükspor, Dardanelspor karþýsýnda kazanarak üçte üç yapýp, çýkýþýný sürdürmek istiyor.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ýþte heyelanýn fotoðraflarý (Ç.HAK:2708)

Ýþte heyelanýn fotoðraflarý (Ç.HAK:2708) Ýþte heyelanýn fotoðraflarý Hakimiyet in dünki sayýsýnda manþetten duyurduðu Kýrkdilim Yolu ile ilgili tehlike, ürpertici görüntülerle korku salmaya devam ediyor. TIR da yüklü bulunan okul sýralarý kullanýlamaz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Fatih Özcan seçim çalýþmalarýna araçla devam edecek DE EKÝM PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 4 KURUÞ "Davutoðlu, bize koalisyon MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan "Öðrenciye evinizi açýn" ÇESOB

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

"Reel sektör üniversite iþbirliðini

Reel sektör üniversite iþbirliðini Uyuþturucu zanlýsý terörist zannedildi 7 DE 16 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Reel sektör üniversite iþbirliðini Çorum TSO Genç Giriþimciler Kurulu Üyeleri, SBMYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Zekeriya

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

"Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý"

Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý CHP milletvekili adaylarýný tanýttý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. As Kültür Düðün Salonunda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet

Detaylı

Ders zili çalýyor "1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir"

Ders zili çalýyor 1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir "Birik ve beraberliðimiz daim olsun" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta her yýl olduðu gibi bu yýlda düzenlenen bayramlaþma törenine katýlým yoðun oldu. SAYFA TE 8 EYLÜL PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Çorum, küresel bir marka olmalý

Çorum, küresel bir marka olmalý TGK Yönetim Kurulu Niðde de toplandý Mustafa Yolyapar Ekim de anýlacak Yerel medya, kentlerin geliþiminde temel aktör * HABERÝ 0 DA TKDK hibe desteðine devam ediyor TKDK proje sahibi firma ile sözleþme

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn 'Üretim Sektörü için Enerji Verimliliði' konulu toplantýsýnda konuþan

Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn 'Üretim Sektörü için Enerji Verimliliði' konulu toplantýsýnda konuþan "Esnafýn sýkýntýlarýný çözmek için elimizden geleni yapacaðýz" 02 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ SAYFA 5 TE Sanayide geliþigüzel park edilen karoserler kazalara neden oluyor Bu sistem iþletmelere

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

TEK ÇARE MÝLLÝYETÇÝ HAREKET

TEK ÇARE MÝLLÝYETÇÝ HAREKET Avý biraz abartmýþlar 31 EKÝM 2015 CUMARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ SAYFA 10 DA TEK ÇARE MÝLLÝYETÇÝ HAREKET Sandýk zamaný 26. Dönem Milletvekilliði Genel Seçimleri için vatandaþlar yarýn sandýk baþýna

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir,

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir, 09 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kent Konseyi güzel çalýþmalara imza atýyor Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Aþgýn, Kent Konseyi'nin son yýllarda güzel çalýþmalara imza attýðýný

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı