5 TE. huzurunu düþünüyoruz" "MHP olarak milletimizin bekasýný, Ýl Saðlýk Müdürlüðü kan baðýþladý. Kanser tedavisi için giderken yolda öldü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5 TE. huzurunu düþünüyoruz" "MHP olarak milletimizin bekasýný, Ýl Saðlýk Müdürlüðü kan baðýþladý. Kanser tedavisi için giderken yolda öldü"

Transkript

1 "Ýncesu Kanyonu'nun turizm açýsýndan hak ettiði yere gelmesi için çalýþacaðým" AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, Ortaköy Ýlçesi'nin Ýncesu Köyü'nde halkla buluþtu. 1 Kasým seçimlerinin hazýrlýk çalýþmalarýný sürdüren Milletvekili adayý Ceylan, çalýþma arkadaþlarýyla birlikte Ortaköy Ýlçesi'nin Ýncesu Köyü'nü ve Ýncesu Kanyonunu ziyaret etti. SAYFA 5 TE 03 EKÝM 2015 CUMARTESÝ 40 KURUÞ Ýskilipli Atýf Hoca konferansý bugün Ýskilipli Atýf Hoca'nýn her yönüyle ele alýnacaðý konferans bugün yapýlacak. ATIF-DER ev sahipliðinde ve Ýnsani Deðerler Platformu Derneði'nin katkýlarýyla gerçekleþtirilecek olan konferans saat 17.30'da Ýskilip Halk Eðitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenecek. SAYFA 5 TE "MHP olarak milletimizin bekasýný, huzurunu düþünüyoruz" Kanser tedavisi için giderken yolda öldü Kanser tedavisi için kendi kullandýðý araçla Ordu'dan Ankara'ya giden bir kiþi, direksiyon baþýnda fenalaþarak hayatýný kaybetti. SAYFA 5 TE Salim Uslu Ýlçelerin doðalgaz temelleri atýlacak Doðalgaz bekleyen Osmancýk, Alaca ve Ýskilip ilçelerinin boru hatlarý ve þehiriçi þebekelerinin döþenmesi için bütün süreçler tamamlandý. Ýlk temel atma töreni bugün Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu'nun katýlýmýyla Ýskilip'te gerçekleþecek. SAYFA 3 TE "Büyüklerine sahip çýkan toplumlar medeniyeti yakalamýþ toplumlardýr" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu'yu makamýnda ziyaret etti. Ziyarete, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adayý Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Fatih Özcan katýldý. Ziyarette konuþan MHP Milletvekili adayý Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, " Emniyet teþkilatlarý bizim medarý iftarýmýzdýr. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak nezaket ve sakinlik çerçevesi içerisinde geçecek bir seçim dönemi diliyoruz. Bunun içinde elimizden gelen çabayý sarfediyoruz. Biz nasibine iman edenlerdeniz. MHP olarak bu milletin bekasýný, huzurunu düþünenlerdeniz" SAYFA 3 TE Okulda çýkan yangýn korkuttu Ýl Saðlýk Müdürlüðü kan baðýþladý Ýl Saðlýk Müdürlüðü "Kan Baðýþý Kampanyasý" düzenlendi. Kan teminin insan hayatý açýsýndan zorunlu ihtiyaç olduðu gerçeðini benimsetmek ve bu konuda farkýndalýk oluþturmak amacýyla, Ýl Saðlýk Müdürlüðü idarecileri ve çalýþanlarý tarafýndan Türk Kýzýlay'ý Çorum Kan Baðýþ Merkezine kan baðýþýnda bulunuldu. SAYFA 3 TE Kur'an Kurslarý bina ihalesi yapýldý Çorum Belediyesi bazý mahallelere Kur'an Kursu binalarý yapacak. Binalarýn ihalesi dün yapýldý. Belediye ihale salonunda Leyla Sayýn baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen ihaleye tek firma katýldý. SAYFA 2 DE CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým 'Yaþlýlar Haftasý' nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Yaþlýlarýmýz milletimizin onurudur.onlara sahip çýkmak ve onlarla ilgilenmek tüm toplum bireylerinin vatandaþlýk görevidir" Gürsel Yýldýrým SAYFA 3 TE Çorum'da bir ilkokulda öðrencilerin derste olduðu saatte elektrik kablolarýndan yangýn çýktý. Okuldaki öðrenciler dýþarý çýkarýlýrken, itfaiye yangýna müdahale etti. SAYFA 5 TE Bakan Topçu bugün Çorum'a geliyor Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu bugün Çorum'a gelecek. Ýlk olarak il merkezinde protokol ziyaretleri yapacak olan Bakan Topçu daha sonra Ýskilip'e geçerek... SAYFA 2 DE "Yeni eðitim yýlýnda kaliteye yoðunlaþmalýyýz" Yaþlýlar Günü'nü kutladýlar 5 TE MHP'den Yaðmaksan'a Çorum'da 6 öðrenciler kiralýk DA ziyaret DA ev bulamýyor eðitim- öðretim yýlýnýn tüm eðitim çalýþanlarýna ve öðrenci, velilerden oluþan tüm eðitim bileþenlerine hayýrlý olmasýný dileyen Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Çorum Ýl Baþkaný Ýbrahim Býçak... SAYFA 4 TE Ýbrahim Býçak

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA Ceylan'dan Ortaköy turu :06 06:31 12:36 15:51 18:29 19:47 AB ile Türkiye arasýnda ortaklýk görüþmeleri baþladý (2005) - Mudanya Konferansý (1922) - Almanya'nýn birleþmesi (1990) Güzel ahlâk; güler yüz, tatlý söz, iyilik yapmak ve kötülük etmemektir. Hasan-ý Basrî Rahmetullahi Aleyh Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 3,0249 3,0262 EUR 3,3771 3,3783 STERLiN 4,5896 4,5913 2,5147 2, JPY YENi Günün Þiiri GÖÇMEN ÇÝÇEK Aykýrý bir uçurumum yolunun üzerinde Elini uzatacaðýn dallarý yamacýnda saklayan Birdenbire patlayan Bir çýðlýðým sessizliðinde Ele-güne karþý seni utandýran. Yaz günü palto giyerim Ceplerim dolu dolu þiir Gören beni deli sanýr Adým kaçýða çýkar keþke kaçsam Keþke kaçabilsem þu dünyadan. Aykýrý bir þiirim kitabýnýn arasýnda Kargacýk burgacýk bir yazýyla yazýlmýþ Sondan okumaya baþla Nokta koy her dizenin önüne Anlamaya calýþ.. Bedeninin bir noktasýndan dalýp Yüreðini bulabilirim Geceyse, baþlar yastýða düþerse Ve yorgunsa yüzün Yýldýzlarý soluðumla bir bir ateþleyip Kandiller gibi baþucuna koyabilirim.. Ey bütün tufanlarýn ardýnda Bulduðum dinginlik! Göçmen çiçeði dünyanýn Kökleri ardýsýra sürükleyen çýlgýnlýk! Madem ki yaþam bu Madem ki taþýn taþ olmaktan öte bir umarý yok Bir türkü söyle kadýným Yürüsün dünyaya mutluluk... Ahmet ERHAN HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BEZGÝNOÐLU ECZANESÝ TEL: GAZÝ ECZANESÝ TEL: AKMAN ECZANESÝ TEL: DAMLA ECZANESÝ TEL: AK Parti Milletvekili 2. sýra adayý Ahmet Sami Ceylan Ortaköy'e çýkarma yaptý. Beraberinde AK Parti Ýl Baþkan Vekili Eyüp Arslan ve yönetim kurulu üyeleri ile Ortaköy'e giden Ahmet Sami Ceylan ilk olarak Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir'i makamýnda ziyaret etti. Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir konuþmasýnda ''Ortaköy 2014 yerel seçimlerinden sonra AK Parti ile tanýþtý. 30 Mart seçimleri sonrasý göreve gelmemiz ile Ýlçemiz Çorum ilinde ve Türkiye genelinde tanýnmaya baþlandý. 30 yýldýr asbest borulardan su içen vatandaþlarýmýza temiz bir içme suyu kazandýrdýk. Kara yollarýnýn hoþ görüsü ile 5 km olan asbest borular deðiþtirildi. Okullara Hayat Olsun projesi ile oyun parklarý kazandýrdýk. 100.Yýl Ýlkokulu bahçesine çim saha ve tribün kazandýrarak törenleri burada yapmaya baþladýk m2 alana kilit taþý döþedik ve döþemeye devam ediyoruz. 2 km yeni yol açtýk. Futbol sahamýzýn zeminini düzelttik ihale aþamasýna girmiþtir. Müze yapýmý projemiz gölet yapýmý projemiz devam etmektedir. Okullarýmýzýn ihtiyaçlarýný ve fakir öðrencilerimize kýrtasiye ve giyecek yardýmlarýnda da bulunmaktayýz. Sizlerin milletvekili adayý olmasý Ýlçemiz için ayrý bir þanstýr. Ortaköylü, sizleri bu topraðýn insansý olarak görüyor. Hayýrlý ve uðurlu olsun'' Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan da konuþmasýnda ''Sizlere güveniyorum seçimlerinde sizlere verdiðimiz sözlerin büyük çoðunluðunu yaptýk. Ortaköy Belediyesinde asbest borularýn deðiþmesi, kilit taþý döþeme iþlemleri, spor sahasýnýn çalýþmalarýnýn devam etmesi, bizleri mutlu ediyor. Bizler laftan ziyade iþ yapanlarýn yanýndayýz. Bundan sonra da Ortaköy'ün emrinde olacaðýz. Sosyal projelerinizi her zaman destekleyeceðiz. Bunlar bir ekip iþidir. AK Parti ilçe baþkaný, kadýn kollarý, gençlik kollarý baþkanlarý bir bütün içerisinde olduklarýnda daha baþarýlý olacaklarýna inanýyorum. Þu anda ülkemizde her zamankinden daha çok birlik ve beraberliðe ihtiyacýmýz var. Sýkýntýlý bir dönemden geçiyoruz. Bu sýkýntýlarý kýsa sürede atlatacaðýmýza inanýyorum. Bizleri desteklemeye devam edin" þeklinde kaydetti. Ziyaretin ardýndan AK Parti Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan esnaflarý ziyaret ederek destek istedi. Yaþlýlarý ve Ýtfaiyecileri ziyaret ettiler Bakan Topçu bugün Çorum'a geliyor Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu bugün Çorum'a gelecek. Ýlk olarak il merkezinde protokol ziyaretleri yapacak olan Bakan Topçu daha sonra Ýskilip'e geçerek, burada ATIF- DER tarafýndan yapýlacak olan Ýskilipli Atýf Hoca konferansý ve doðalgaz temel atma törenine katýlacak. Haber Servisi satýlýk lokanta Halen faal durumda olan, Müþteri durumu iyi, Çift salona sahip, 65 kiþilik kapasitesi bulunan, kirasý uygun ve merkezi yerdeki lokantamýz satýlýktýr. Ýrtibat tel: EKER BOYA Her Türlü Boya Ýþleri Yapýlýr. Daire-Dükkan-Apartman Tel: Yýl: 11 Sayý: EKÝM CUMARTESÝ 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad AK Parti Çorum Ýl Baþkan Yardýmcýsý Meryem Demir, Ýl Yönetim Kurulu üyeleri Semra Aydýn, Safure Umutlu, Musa Arif Erkan, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým ile birlikte Atýl Uzelgün Huzurevi, Ýtfaiye Müdürlüðü ve Kamile ve Hacý Ahmet Akdað Huzurevi'ni ziyaret ettiler. AK Parti heyeti ziyaretlerde huzur evlerinde yaþlýlarýn dertlerini dinleyip onlarla sohbet ettiler. Ýtfaiye Müdürlüðü'ne yapýlan ziyarette ise itfaiyecilerin ne denli önemli bir görev yaptýklarýný dile getirerek, "Yangýnlarýn önlenmesi için her zaman duyarlý olunmasý gerektiðini ve duyarlýlýðýn ormanlarýn yok olmasýný kurtaracaðýný söylediler" dediler. ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Ýlçelerin doðalgaz temelleri atýlacak Salim Uslu Doðalgaz bekleyen Osmancýk, Alaca ve Ýskilip ilçelerinin boru hatlarý ve þehiriçi þebekelerinin döþenmesi için bütün süreçler tamamlandý. Ýlk temel atma töreni bugün Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu'nun katýlýmýyla Ýskilip'te gerçekleþecek. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Ýlçelerimizin doðalgaza kavuþmasý için yaptýðýmýz çalýþmalarýn sonucunu almanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Bilindiði üzere üç ilçemizin Boru Hattý ihalesini alan yüklenici firma 20 Aðustos'ta yer teslimini alarak ön hazýrlýk çalýþmalarýna baþladý. Þantiye kurulumu ve teknik altyapýsýný oluþturuyor. Sadece Boru Hatlarý için yaklaþýk 8,5 milyon dolar yatýrým yapacaðýz. Ayný zamanda Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK) þehir içi þebekeler için de Çorumgaz'ý yetkilendirdi. Belediyelerimiz de ilgili firma ile hýzlý bir þekilde protokollerini imzaladýlar. Þehiriçi þebeke için ilk temel atma törenimizi Atýf Hocamýzýn memleketinde Kültür ve Turizm Bakanýmýz Yalçýn Topçu'nun katýlýmýyla Ýskilip'te gerçekleþtireceðiz. Hayýrlý uðurlu olsun" Doðalgazýn ilçelere ulaþtýrýlmasý kapsamýnda Alaca ilçesine yaklaþýk 1 milyon 250 bin dolar, Osmancýk ilçesine yaklaþýk 4 milyon 750 bin dolar, Ýskilip ilçesine yaklaþýk 2 milyon 500 bin dolar yatýrým yapýlacak. Ýþ kapsamýnda; Osmancýk için metre ve 8 inch çapýnda, Ýskilip için m ve 6 inch çapýnda, Alaca için de m ve 6 inch çapýnda yüksek basýnç doðalgaz çelik boru hattý döþenecek. Bilindiði üzere 2010 yýlýnda Alaca ve Osmancýk için asgari 3.000'leri aþan abone talebi toplanmýþ ancak, lisans belgesinde bu iki ilçenin bulunmamasý ve yeni bir YPK kararý gerektirmesi nedeniyle süreç uzamýþtý. Milletvekillerinin yaptýðý yoðun çalýþmalar, konunun dönemin Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ve ilgililere bizzat Uslu tarafýndan dile getirilmesi ile Bakanlar Kurulunun Türkiye genelindeki nüfusu 'i aþan ilçelerin faydalandýrýlmasý kararý 28 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe girmiþti. Yapýlan düzenlemede "elektrik abone sayýsýnýn % 60'ýna ulaþan ilçeler" kriterine yapýlan itirazý, TBMM Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz ve ilgililere taþýyarak bu rakamýn çok yüksek olduðunu ve "mesken" abone sayýsýnýn % 60'ýnýn daha gerçekçi ve ulaþýlabilir olduðunu belirtmiþ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðýnca "ikincil" düzenlemeler bu teklife göre "deðiþtirilerek" çýkartýlmýþtý. Bu yeni durumda Alaca ve Osmancýk ilçelerinin yaný sýra Ýskilip'te ilave edilerek Valilik, Ýl Özel Ýdare, ilçe belediyeleri, milletvekilleri ve ilgili kamu kurumlarý ile ortak - eþgüdümlü çalýþarak proje ve kamulaþtýrma ihale sürecine ulaþmayý baþaran ilk 3 ilçe olmuþlardý. Boru Hatlarý Proje ve Kamulaþtýrma Ýhaleleri 17, 22, 23 Ocak 2014 tarihlerinde, Yapým Ýþleri ihalesi de 16 Haziran 2015 tarihinde gerçekleþmiþti. Kur'an Kurslarý bina ihalesi yapýldý Çorum Belediyesi bazý mahallelere Kur'an Kursu binalarý yapacak. Binalarýn ihalesi dün yapýldý. Belediye ihale salonunda Leyla Sayýn baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen ihaleye tek firma katýldý. Ýhaleye katýlan Dörtçelik Ýnþaat 3 milyon lira teklif verdi. Gerekli incelemenin yapýlmasýnýn ardýndan ihale sonucu belli olacak. Ýhale kapsamýnda Merkez Altýnevler Camii, Abdibey Camii, Mevlana Camii, Hz. Ebubekir Camii, Çatalhavuz Camii yaný ve Akkent TOKÝ bölgesine Mahalle Kurs Binalarý ile Hz. Ebubekir Camii ve Ýlim Yayma Camii yanlarýna Umumi wc ve abdest alma yerleri yapýlacak. Yýlmaz MERT "Büyüklerine sahip çýkan toplumlar medeniyeti yakalamýþ toplumlardýr" "MHP olarak milletimizin bekasýný, huzurunu düþünüyoruz" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu'yu makamýnda ziyaret etti. Ziyarete, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adayý Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Fatih Özcan katýldý. Ziyarette konuþan MHP Milletvekili adayý Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, " Emniyet teþkilatlarý bizim medarý iftarýmýzdýr. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak nezaket ve sakinlik çerçevesi içerisinde geçecek bir seçim dönemi diliyoruz. Bunun içinde elimizden gelen çabayý sarfediyoruz. Biz nasibine iman edenlerdeniz. MHP olarak bu milletin bekasýný, huzurunu düþünenlerdeniz" Toplumun huzurunu, güvenliðini saðlamanýn emniyet müdürlüðünün görevi olduðuna deðinen Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, heyete çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Heyet daha sonra teþkilattaki memurlarý görev yerlerinde ziyaret ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Gürsel Yýldýrým Ýl Saðlýk Müdürlüðü "Kan Baðýþý Kampanyasý" düzenlendi. Kan teminin insan hayatý açýsýndan zorunlu ihtiyaç olduðu gerçeðini benimsetmek ve bu konuda farkýndalýk oluþturmak amacýyla, Ýl Saðlýk Müdürlüðü idarecileri ve çalýþanlarý tarafýndan Türk Kýzýlay'ý Çorum Kan Baðýþ Merkezine kan baðýþýnda bulunuldu. Kan Baðýþý Kampanyasýna Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Ýl Saðlýk Müdür Yardýmcýlarý, Þube Müdürleri ve çok sayýda personel destek verdi. Kan baðýþýnýn önemine deðinen Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, "Türk Kýzýlay'ý, kan hizmetleri faaliyetlerini 2005 yýlýndan bu yana "Güvenli Kan Temini Programý" kapsamýnda, 16 Bölge Kan Merkezi ile Saðlýk Bakanlýðý himayesinde yürütmektedir. Ülke kan ihtiyacýnýn yýllýk ortalama ünite kan baðýþý ile karþýlanabileceði hesaplanmaktadýr yýlýnda; Ülke genelinde gönüllü kan baðýþý sayýsý ünite olup ihtiyacýn büyük bir bölümü karþýlanmýþ olsa da tamamý karþýlanamamýþtýr. CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým 'Yaþlýlar Haftasý' nedeniyle yaptýðý açýklamada, "Yaþlýlarýmýz milletimizin onurudur.onlara sahip çýkmak ve onlarla ilgilenmek tüm toplum bireylerinin vatandaþlýk görevidir" Büyüklerine sahip çýkan toplumlarýn medeniyeti yakalamýþ toplumlar olduðunu kaydeden Gürsel Yýldýrým, "Ömrünün büyük bir kýsmýnda topluma ve ülkesine hizmet vermiþ olan büyüklerimizi yaþlandýklarý dönemde memnun etmek gurur vericidir. Geliþmiþ ülkelerde; Nüfusun%5 i kan baðýþýnda bulunurken, ülkemizde bu oran %2,5 civarýndadýr. Maalesef ki gönüllü kan baðýþlarýndaki bu yetersizlik nedeniyle Ülkede ki kan ihtiyacýnýn tamamý karþýlanamamaktadýr. Gönüllü kan baðýþý ile karþýlanamayan kýsým, hastane kan merkezleri tarafýndan çoðunlukla replasman, kana kan, zorunlu yöntem ile karþýlanmaktadýr. Türk Kýzýlay'ý 7 Kasým 2013 tarihinde T.C. Saðlýk Bakanlýðý ile iþ birliði içinde TÜRKÖK Projesi'ne imza atmýþtýr. TÜRKÖK' ün amacý, Ulusal Kemik Ýliði Bankasý oluþturarak Türkiye'de ve Dünyada kemik iliði veya kök hücre nakli olmayý bekleyen hastalarýn yararlanabilmesi ve tedavi olabilmesini saðlamaktýr. Kýzýlay Kan Merkezince "Bir Kan Bir Fidan Projesi" hayata geçirildi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk demiþtir ki! Bir milletin yaþlý vatandaþlarýna ve emeklilerine karþý tutumu o milletin yaþama kudretinin en önemli kýstasýdýr. Geçmiþte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalýþmýþ olanlara karþý minnet hissi duymayan bir milletin, geleceðe güvenle bakmaya hakký yoktur. Bu duygularýmla tüm büyüklerimizin Yaþlýlar Haftasýný kutluyor, nice saðlýklý ve mutlu günler temenni eder, sevgi ve saygýlarýmý sunarým" þeklinde kaydetti. Ýl Saðlýk Müdürlüðü kan baðýþladý Orman Bakanlýðý ve Türk Kýzýlay'ý iþbirliðinde yürütülecek 'Bir Kan Bir Fidan' Projesi' kapsamýnda Türk Kýzýlay'ýna yapýlacak her kan baðýþý karþýlýðýnda bir fidan dikilmektedir. Sarmaþa civarýndaki aðaçlandýrma sahasýnda adet fidan toprakla buluþturulmuþtur. Türk Kýzýlay'ý "Bir Kan Bir Fidan Projesi ile yaþ aralýðýnda saðlýklý olan her bireyi Gönüllü Verici Merkezlerine kan baðýþçýsý olamaya davet ediyor. Kan baðýþçýsý olduktan sonra bir dikili aðacýnýzýn olacaðý unutulmamalýdýr. Kan vermek karþýlýk beklemeden yapýlacak en büyük iyiliktir. Kan vermek bir insanýn hayatýný kurtarmaktýr. Bugün baþkasýnýn yarýn ise bizim ve yakýnlarýmýzýn kan ihtiyacý olabileceði unutulmamalýdýr"

4 4 "Yeni eðitim yýlýnda kaliteye yoðunlaþmalýyýz" eðitim- öðretim yýlýnýn tüm eðitim çalýþanlarýna ve öðrenci, velilerden oluþan tüm eðitim bileþenlerine hayýrlý olmasýný dileyen Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Çorum Ýl Baþkaný Ýbrahim Býçak, yeni eðitim yýlý ile ilgili yaptýðý deðerlendirmelerde, Milli Eðitimde kalite ve fýrsat eþitliði anlamýnda olumlu iþler yapýldýðýný ancak öðrencilerin eðitimde geçirdiði sürenin artýrýlmasý ve eðitim sisteminde þekilseltali reformlar yerine esas unsur olan 'öðrenme' üzerine yoðunlaþýlmasý gerektiðini kaydetti. Türkiye'nin 21. yüzyýla uygun ve bu yüzyýlda geçerli olan becerilere sahip öðrenci yetiþtirmede baþarýlý hale getirilmesi gerektiðini belirten Býçak, "Orta halli bir demokrasiye, orta halli bir ekonomiye mecbur deðiliz ki bu hedef tamamen ama tamamen eðitim sistemimizin kalitesinin daha da artýrýlmasýyla ve eðitimde fýrsat eþitliðini daha da güçlendirmemizle olacak bir þeydir. Dünyadaki geliþmeler ýþýðýnda Türk eðitim sisteminin niteliðini açýkça tartýþmamýz ve masaya yatýrmamýz gerekmektedir. 21. yüzyýlda, eðitimde sadece bilgiyi öðretmenin yeterli olmadýðýný bilmemiz gerekiyor. Bilginin gerçek hayatta ne kadar pratiðe dönüþtüðüdür artýk önemli olan ve tabi ki bilginin nasýl öðretildiði de. Bu baðlamda sormamýz gerekiyor; Türk eðitim sistemi öðrencilere giriþimciliði, yaratýcýlýðý, yenilikçiliði, liderliði ve ahlaký ne kadar verebiliyor? Öte yandan Türkiye'de, sürekli geliþen ve deðiþen bir kavram olarak eðitim sistemi ne kadar sürdürülebilirlik, kalite ve fýrsat eþitliðini saðlayabilmektedir? Çocuklarýmýzý onursuz bir yarýþa sevkeden sýnavcý eðitim sistemini sonlandýracak demokratik düzenlemeler yapýlmaktadýr. Meslek liseleri sözde deðil özde cazipleþtirilerek henüz ilkokuldan itibaren çocuklarýmýz pedagojik esaslar dâhilinde mesleki yönlendirmeleri yapýlmaya devam edilmektedir. Türkiye'deki temel sorun sýnavlarýn okuldaki eðitimin önüne geçmiþ olmasýndan kaynaklýdýr. Eðitimde fýrsat eþitliði ve kalite standardý politikamýza daha çok önem vermeliyiz. Ezberci eðitim sisteminden daha hýzlý bir þekilde uzaklaþmalý, uygulama daha çok öncelenmelidir. Altyapýsý eksiz, donanýmsýz, personeli eksik, öðretmeni yetersiz okullar derhal rehabilite edilmelidir. Okullar doðru, gerekli ve gerçek hayatta karþýlýðý olan nitelikli bilgiyi öðreterek mezunlarýný donanýmlý ve birikimli hale getirecek keyfiyette olmalýdýr. Atanamayan öðretmenler atanarak öðretmen açýðý kapatýlmalýdýr. Okullarda güvenlik ve temizlik baþta olmak üzere personel açýðý giderilmelidir. Öðretmenlerin mesleki formasyonlarý güçlendirilmeli ve nitelikli hizmet içi kurslarla kendilerini geliþtirmeleri teþvik edilmelidir. Öðretmenlerin ve tabidir ki tüm eðitim çalýþanlarýnýn mesleki, özlük, demokratik ve ekonomik haklarý iyileþtirilerek saygýnlýðý artýrýlmalýdýr. Malumu ilandýr ki kimi özel okullarda öðretmenlerimiz sigortasýz, güvencesiz, zor ve sýkýntýlý þartlarda veyahut asgari ücretle çalýþtýrýlýyor. Milli Eðitim ve Çalýþma Bakanlýðý dershane ve özel eðitim kurumlarýndaki öðretmenlerimizin sömürülmesini önlemelidir. Bu minvalde demokratik ve pedagojik vizyonla dile getirdiðimiz bu hatýrlatmalarýmýzýn dikkate alýnacaðýný ve yeni eðitim yýlýnda daha çok kaliteye yoðunlaþacaðýmýzý umuyorum" þeklinde kaydetti. MHP adaylarýndan resmi kurumlara ziyaret Eðitim öðretim yýlýnýn ilk toplantýsýný yaptýlar Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü eðitim öðretim yýlýnýn baþlamasý nedeniyle okul müdürleriyle istiþare yaptý. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürleri Þaban Atlý, Yýlmaz Karaalp,Okul ve Kurum Müdürleri katýldý. Toplantýda geçen dönemin analizi yapýlarak, yeni eðitim öðretim yýlýnda yapýlabilecek çalýþmalar masaya yatýrýldý. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, yeni eðitim yýlýnda okul müdürlerinden beklentilerini dile getirdi ve okul müdürlerinin taleplerini dinledi. Ýlçenin eðitimde bir basamak daha yükseðe eriþebilmesi için nelerin yapýlabileceðinin konuþulduðu toplantýda yeni hedefler belirlendi. Yeni hedefler doðrultusunda öðrencilerin hayata en güzel þekilde hazýrlamalarý için eðitim camiasý olarak üzerlerine düþen görevi en güzel þekilde, fedakarca yerine getirilmesi gerektiði üzerinde duruldu. Ercoþkun ailesinin acý günü MHP Alaca eski Ýlçe Baþkaný Mahmut Ercoþkun'nun babasý Kadir Ercoþkun vefat etti. Kadir Ercoþkun'nun cenazesi öðle namazý sonrasýnda kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Alaca'da mezarlýða defnedildi.cenaze törenine, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, MHP Milletvekili adaylarý Prof. Dr. Vahit Doðan, Fatih Özcan, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Sungurlu Ýlçe Baþkaný Adnan Barak ve Meclis üyeleri baþta olmak üzere Ercoþkun ailesinin dost ve yakýnlarý katýldý. 1 Kasým milletvekilliði seçimlerine hazýrlanan MHP'liler çalýþmalarýný tam hýz sürdürüyor. Partinin adaylarý bu kez de kamu kurum ve kuruluþlarýnda ziyaretlerde bulundu. Ziyarette, MHP Ýl Bekir Çetin, MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Fatih Özcan, Av. Muhsin Kocasaraç, MHP Seçim Ýþlerinden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Fatih Göktuð ve partililer hazýr bulundu. Valilik, Vergi Dairesi Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve personelinin ziyaret edildiði seçim çalýþmasýnda MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, kurumlarda, kurum çalýþanlarý ile bir süre sohbet etti. 1 Kasým seçimlerine sayýlý günler kaldýðýnýn altýný çizen MHP'li aday tüm engellere raðmen baþta kamu kurum ve kuruluþlarý dahil olmak üzere çalmadýk kapý býrakmayacaklarýný belirtti. Doðan " Mülki idareyi ihmal etmemek gerek. Bu sýkýntýlý dönemlerde koordineli çalýþmalar yürütmemiz gerekiyor. Provakatif eylemlere karþýn huzurlu bir seçim dönemi için devletinde sahada bizim güvenliðimizi saðlamasý lazým. Çalýþmalarýmýz yýldýrma politikalarýna raðmen tüm hýzýyla devam edecek. Sizlerin de sokaktaki vatandaþlarýmýzýn da sorunlarýný dinleyip günü geldiðinde bu sorunlarý kökünden kazýyacaðýz" MHP'nin bir diðer adayý Av. Aybüke Topçubaþý Ekici ise Halk Saðlýðý Müdürlüðü'nde kadýn personellerle bir araya geldi. Ekici, sýcak ortamda geçen sohbette çalýþan kadýn personellerden destek isteyerek, pozitif ayrýmcýlýða karþý olduðunu söyledi. MHP'li aday burada yaptýðý konuþmasýnda "Pozitif ayrýmcýlýða gerek yok. Kadýnýn elinin deðdiði her yer gül bahçesi olur. Bende sizden kadýn dayanýþmasý istiyorum. Sizleri mecliste nitelikli bir þekilde temsil edeceðime söz veriyorum. Çalýþmalarýmýz bütün hýzýyla devam ediyor. Ayrýca karþýmýzda gülen yüzleri görmek bize pozitif bir hava katýyor" þeklinde konuþtu. MHP'li kadýnlardan TEMAD'a ziyaret MHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Ülkü Kýr ile partili kadýnlar TEMAD Ýl Baþkanlýðýný ziyaret ettiler. TEMAD Ýl Baþkaný Ertan Karabýyýk ve yönetim kurulu üyeleri tarafýndan karþýlanan MHP heyeti ziyarete karþýlýklý görüþ alýþ veriþinde bulundu. Ziyaret MHP Çorum birinci sýra milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan'ýn eþi de katýldý. Ertan Karabýyýk ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek MHP'li kadýnlara teþekkür etti.

5 TEK 5 "Ýncesu Kanyonu'nun turizm açýsýndan hak ettiði yere gelmesi için çalýþacaðým" AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, Ortaköy Ýlçesi'nin Ýncesu Köyü'nde halkla buluþtu. 1 Kasým seçimlerinin hazýrlýk çalýþmalarýný sürdüren Milletvekili adayý Ceylan, çalýþma arkadaþlarýyla birlikte Ortaköy Ýlçesi'nin Ýncesu Köyü'nü ve Ýncesu Kanyonunu ziyaret etti. Burada vatandaþlarla sohbet eden Ceylan, hem hal-hatýr sordu, 1 Kasým seçimleri için destek istedi. Ceylan'a Ýncesu ziyareti sýrasýnda; AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý; Eyüp Arslan, Adnan Armaðan, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Ünal Nalçacý, Þahin Yýldýz, Mehmet Yetim, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, AK Parti Ortaköy Ýlçe Baþkaný Mustafa Uysal, Çorum Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Alagöz, Ortaköy Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Çelik, Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri; Þerif Þentürk, Cemal Býyýk, Gençlik Kollarý Üyeleri, Dodurga eski Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, Elvançelebi eski Belediye Baþkaný Hamdi Özseçer, AK Parti Milletvekili aday adayý Orhan Bozkurt ile çok sayýda partili eþlik etti. Ceylan ve beraberindekiler, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir'den Ýncesu'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Ceylan, Ýncesu Kanyonu'nun turizm açýsýndan hak ettiði yere gelmesi, geliþmesi ve ülke ve dünya genelinde tanýnmasý, turist çekmesi için üzerlerine düþen görevi yapacaklarýný, beklentilerin karþýlanmasý ve sorunlarýn çözümü noktasýnda da çaba göstereceklerini dile getirdi. Ýncesu'ya son yýllarda yapýlan yatýrýmlar, yapýlan çalýþmalarla bölgenin cazibe merkezi haline geldiðinin altýný çizen Ceylan, "Ýncesu Kanyonu, AK Parti hükümetleri zamanýnda gereken yatýrýmlarý almaya baþlamýþtýr. Bu yatýrýmlarýn devamý gelecek" Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Çelik ise her hafta Pazar günü Ýncesu Kanyonu Kültür Park giriþine yöresel organik ürünlerin satýþýnýn gerçekleþtirildiði kanyon pazarý kurulduðunu, gelen konuklarýn bu pazardan alýþveriþ yaparak yöresel ürünleri satýn alabileceðini bildirdi. Çelik ayrýca kanyonun aydýnlatmasýnýn Ýl Özel Ýdaresi katkýlarýyla saðlanacaðýný söyledi. Ýncesu'ya ayrýca mescit, WC, lavabo gibi yatýrýmlarýn da yapýldýðý belirtildi. Kanser tedavisi için giderken yolda öldü Kanser tedavisi için kendi kullandýðý araçla Ordu'dan Ankara'ya giden bir kiþi, direksiyon baþýnda fenalaþarak hayatýný kaybetti. Olay, Çorum-Samsun karayolu Güney köyü yakýnlarýnda meydana geldi. Alýnan bilgiye göre, pankreas kanseri hastasý olduðunu öðrenilen 58 yaþýndaki N.K., Ankara'da bir hastaneden aldýðý randevu için Ordu'dan yola çýktý. N.K., gece saat sýralarýnda Çorum'a 15 kilometre kala yolda fenalaþtý. Þahýs, aracýný güçlükle yol kenarýna çekerken, yanýnda bulunan eþi 112 acil servis ekiplerinden yardým istedi. Olay yerine gelen saðlýk ekipleri N.K.'nin hayatýný kaybettiðini tespit etti. Cenaze, yapýlan inceleme sonrasý Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morguna kaldýrýldý. Hazýrlanan doktor raporunun ardýndan cumhuriyet savcýsý tarafýndan olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. Haber Servisi Okulda çýkan yangýn korkuttu Çorum'da bir ilkokulda öðrencilerin derste olduðu saatte elektrik kablolarýndan yangýn çýktý. Okuldaki öðrenciler dýþarý çýkarýlýrken, itfaiye yangýna müdahale etti. Olay, Ulukavak Mahallesi'ndeki Sakarya Ýlkokulu'nda meydana geldi. Dün saat sýralarýnda okulun müdür odasýnda elektrik kablolarýndan yangýn çýktý. Dumaný fark eden öðretmenler itfaiyeyi ararken, derste bulunan öðrenciler hemen dýþarý çýkarýldý. Öðrenciler arasýnda kýsa süreli panik yaþandý. Çorum Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri okula gelerek yangýna müdahale etti. Çok sayýda polis ekibi de çevrede güvenlik önlemleri aldý. Yangýnýn küçük çaðlý olduðu bildirilirken, oluþan yoðun duman tahliye edildikten sonra öðrenciler tekrar ders baþý yaptý. Yangýnla ilgili soruþturma baþlatýldý.haber Servisi YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Oðuzlar Ýlçe merkezi ve Oðuzlar ilçesi Köylerinin tamamý ile Dodurga Ýlçesine baðlý Dikenli,Yeniköy,Kuyucak Köyüne ve Oðuzlar Anadolu lisesi, Oðuzlar Belediyesi tarýmsal sulama(3 adet trafo), Aðaçamý köyü içme suyu, Cevizli Köyü içme suyu, Turkcell Fýndýkkýran, Turkcell Kayý, Vodafone Fýndýkkýran, Vodafone Kayý, Avea Fýndýkkýran, Vodafone Kayý tarihinde saatleri arasýnda: Alaca ilçesi Yýldýzhan Mahallesine baðlý Cengiz Topel Caddesi, Onur Sokak ve Ömer Osman Paþa Sokaklarýný bir kýsmýna tarihinde saatleri arasýnda: Mecitözü ilçesi Bahçelievler Mahallesi bir kýsmý, Tutluk Mahallesi bir kýsmý, Sarýdede Mahallesi bir kýsmý, Amasya Çorum Karayolu bir kýsmýna ve Belediye Su Arýtma Tesisi, Yaþar Kabakcý Süt Ürünleri tarihinde saatleri arasýnda: Mecitözü ilçesi Akpýnar Köyüne." Ýskilipli Atýf Hoca konferansý bugün Ýskilipli Atýf Hoca'nýn her yönüyle ele alýnacaðý konferans bugün yapýlacak. ATIF-DER ev sahipliðinde ve Ýnsani Deðerler Platformu Derneði'nin katkýlarýyla gerçekleþtirilecek olan konferans saat 17.30'da Ýskilip Halk Eðitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Konferansa konuþmacý olarak ise Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Iþýk ve Atýf Hoca'nýn torunlarýndan Ahmet Faruk Ýmal katýlacak. ATIF-DER Baþkaný Mustafa Lek, tüm Ýskilip halký baþta olmak üzere Çorum halkýný ve Ýskilipli Atýf Hoca gönüllülerini konferansa davet etti. Konferansa Kültür ve Turizm Bakaný Yalçýn Topçu'da katýlacak. 1 Ekim Dünya Yaþlýlar Günü Atýl Üzelgün Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü bahçesinde düzenlenen törenle kutlandý. Kutlama programýna Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Ýl Müdür Yardýmcýlarý Ýsmail Yýlmaz, Türcay Aksoy ve kuruluþ Müdürü Abdulhaluk Longa Kuruluþ Müdür Yardýmcýsý Cemil Ýnceyýlmaz ile yaþlýlar katýldý. Günün anlam ve önemini belirten konuþmayý yapan Ýl Müdürü Ali Dinçer yaþlýlarýn toplumdaki önem ve deðerine vurgu yaparak böyle bir günün kutlanmasýna vesile olan baþta Huzurevi Müdürü Abdulhaluk Longa'ya ve personeline teþekkür etti Yaþlýlar Günü'nü kutladýlar

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. Çorum'da öðrenciler kiralýk ev bulamýyor Depresyon yaþlýlýkta aðrýya neden oluyor! Çorum'da üniversiteyi kazanan öðrenciler günlerce kiralýk ev bulmak için kapý kapý dolaþýrken, öðrencilere 'kiralýk ev yok' söylemleri ise hem öðrencileri kahrediyor hem de kara kara düþündürüyor eðitim öðretim yýlýnýn açýlmasýyla birlikte devlet yurtlarýnda yer bulamayan veya evde yaþamayý tercih eden öðrenciler ev kiralamak istiyor fakat 'öðrenciye ev yok' söylemleri ile karþý karþýya kalýyor. Çorum'a okumak için gelen öðrenciler kiralýk ev bulamamaktan þikayetçi. Çorum'da kiralýk ev aradýklarýný ve hangi kapýyý çaldýklarýnda ev sahiplerinin öðrenciye ev vermeden yana olmadýklarýný ifade eden bazý öðrenciler, "Maalesef Çorum'da kimse öðrenciye yardýmcý olmuyor. Kiralýk ev sahipleriyle görüþtüðümüzde 'öðrenciyiz' dediðimiz zaman ya fiyatlarýn iki kat fazlasýný söylüyor, ya da 'öðrenciye ev yok' diyor. BÝR ÞEHRÝ ÖÐRENCÝ KALKINDIRIR Bir þehrin kalkýnmasý üniversite öðrenci sayýsýnýn fazlalýðýna baðlýdýr. Öðrenci olmazsa bir þehirde ne ekonomi ne de soysal yaþam olur. Yetkililerden öðrencilere bu gibi konularda yardým istiyoruz. Çorumlu ev sahiplerinin de öðrencilere duyarlý yaklaþmasýný istiyoruz. Yarýn kendi çocuklarý da baþka þehirlerde okuyacaklar, kendi çocuklarý da ayný olaylarla karþýlaþabilirler" dediler. corumpost.com Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekili adaylarý ve partililer Yaðmaksan'ý ziyaret etti. Ziyarete MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, Av. Aybüke Topçubaþý Ekici, Fatih Özcan, Av. Muhsin Kocasaraç, Seçim Ýþlerinden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Fatih Göktuð ve partililer katýldý. MHP'den Yaðmaksan'a ziyaret Ziyarette Yaðmaksan Yönetim Kurulu Baþkaný Fatih Yaðlý ve Mustafa Yaðlý ile görüþen MHP heyeti firmanýn çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Yaðmaksan'ýn Çorum istihdamý artýrmaya yönelik çalýþmalarý ve çalýþanlarýn genel durumu hakkýnda fikir alýþveriþinde bulunuldu. Yaðmaksan Yönetim Kurulu Baþkaný Fatih Yaðlý ve Mustafa Yaðlý, heyete çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. MHP'liler firma çalýþanlarý ile bir araya geldi. MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan, çalýþanlarla sohbet etti. Doðan, MHP ile ilgili merak edilen sorularý da yanýtlayarak, çalýþanlarýn siyasilerden beklentilerini dinledi. Yaþlýlýk döneminde karþýlaþýlan ruhsal problemlere "yaþlýlýktýr normal" diyerek bakmanýn pek çok sorunu beraberinde getirdiðini belirten uzmanlar, "Yaþlýda aðrýlarýn en bilinen sebebi depresyondur. Çoðunlukla aðrýlar normal sayýlýr ve yaþlý kimse aslýnda depresyon tedavisiyle düzelebilecek aðrýlarla ýzdýrap çeker." uyarýsýnda bulundu. Birleþmiþ Milletler tarafýndan ilan edilen 1 Ekim Dünya Yaþlýlar Günü'nde yaþlý nüfusun sorunlarýna dikkat çekilerek çeþitli etkinlikler düzenleniyor. Üsküdar Üniversitesi NPÝSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi Feneryolu Kliniði'nden psikiyatri uzmaný Yrd. Doç. Dr. Barýþ Önen Ünsalver, yaþlýlýk döneminde karþýlaþýlan ruhsal problemlere "yaþlýlýktýr normal" diyerek bakmanýn pek çok sorunu beraberinde getirdiðini söyledi. Ünsalver, þunlarý söyledi: "Yaþlý kiþinin mutsuz görünmesi normal kabul edilirse depresyon gözden kaçar. Çünkü yaþlýlar beklenenin aksine hayata daha olumlu bakabilirler. Mutsuz görünen bir yaþlýnýn depresyonda ya da yas döneminde olmasý ihtimali yüksektir. Unutkanlýk normal sayýlýrsa baþta Alzheimer tipi olmak üzere her çeþit demans taný ve tedavisi gecikir ve kiþinin hastalýk tedavisinde gecikilmiþ olur. Demans kötü seyirli bir hastalýk olsa da tedavi erken baþlanýrsa kiþinin iþlevselliði daha geç bozulacaktýr. Yaþlýda aðrýlarýn en bilinen sebebi depresyondur. Çoðunlukla aðrýlar normal sayýlýr ve yaþlý kimse aslýnda depresyon tedavisiyle düzelebilecek aðrýlarla ýzdýrap çeker." Yaþlýlýk kiþiden kiþiye deðiþerek deneyimlenir Yaþlýlýk döneminin de hayatýn her döneminde olduðu gibi kiþiden kiþiye farklýlýk gösterebileceðini belirten Yrd. Doç. Dr. Barýþ Önen Ünsalver, "Yaþlýlýk ve yaþlý yenilikten korkan, herþeye karýþan, pasif, iþlevsiz, çevreden kopmuþ gibi yorumlanabilir. Yaþlanmak bir kenara atýlmak, ölüme çok yakýn olmak ve deðersiz olmak, baþkalarýna muhtaç olmakla iliþkilendirilebilir. Oysa yaþlýlýk kiþiden kiþiye deðiþerek deneyimlenir. Yaþlýlar da yeniliklere açýk olabilir ama daha geç ve daha çok çaba harcayarak öðrenirler. Yaþlýlar da bu dünya hakkýnda görüþ sahibi olabilir ve hatta yaþanmýþlýklar sayesinde yorum becerileri gençlere göre daha iyidir. Yaþanmýþlýklar sayesinde hayatýn akýþkanlýðýný ve küçük olaylara takýlmamanýn gerektiðini görebilirler. Yaþlýlýk maddi ve manevi kayýplar nedeniyle desteðe ihtiyacýn olduðu bir dönemdir. Destek almak baðýmlý olmak demek deðildir. Destek vermek yaþlýnýn hayatýný yönetme hakkýna sahip olmak demek deðildir." diye konuþtu. Bilgelik sayesinde çözüm üretebilirler Yaþlýlýkla birlikte bilgi iþleme hýzýnýn yavaþladýðýný, yeni bilgi öðrenme sürecinin uzadýðýný ve dikkatin azaldýðýný belirten Ünsalver, buna katþýlýk yaþlý kiþilerde hayattan alýnan tatmin düzeyinin tahmin edilenden yüksek olabildiðini belirterek "Yaþlý kiþiler gençlere oranla olumsuz içsel duygusal durumlar karþýsýnda daha fazla duygusal kontrol sahibidirler. Yaþlanmanýn en büyük kazancý olarak görülen bilgelik sayesinde kiþi mükemmeliyetçiliði bir kenara býrakýr, içinde bulunduðu anýn tadýný çýkarmayý öðrenmiþ olur. Kritik hayat olaylarý karþýsýnda gençlerinkinden daha çeþitli ve kullanýþlý çözümler üretmesini saðlayan stratejiler geliþtirmeyi hayat biçimi haline getirmiþ olur. Bilgelik metanet, sükunet ve çözüm üreticiliði getirir. Sýradan gündelik olaylara takýlma azalýr.", UYUMDA ZORLANAN YAÞLILAR DA PSÝKOLOJÝK SORUNLAR GELÝÞEBÝLÝR Yaþanan kayýplara uyum saðlayamayan yaþlýda yetersizlik ve deðersizlik hissiyle birlikte psikolojik sorunlarýn geliþebileceðini de belirten Ünsalver, þunlarý ekledi:"uyum saðlamakta zorlanan yaþýlarda þu sorunlar görülebilir: Yeniliklerden ürkebilirler. Eskiye aþýrý baðlýlýk olur. Yeniyi yok sayma ya da deðersizleþtirme olabilir. Birey geçmiþini daha sýklýkla sorgular. Geçmiþe dair piþmanlýklar olabilir. Fiziksel hastalýðýnýn görülmesini istemeyerek toplumdan izole edebilirler kendilerini. Bazen hastalýklarýný inkar ederler ve tedavilerine uyum saðlamazlar. Baþkalarýna muhtaç kalma korkusu olabilir. Ölme korkusu olabilir. Yalnýz kalma korkusu olabilir. Uyum saðlayamama sonucunda Depresyon, kaygý bozukluklarý ve genel saðlýðýn bozulmasý olabilir." Merak baðýmlýlýða kapý açýyor Okul zili çaldý, yeni eðitimöðretim dönemi baþladý. Yeni okul ve yeni arkadaþlýklarýn farklý alýþkanlýklarý da beraberinde getirdiðini kaydeden Yeþilay Genel Baþkaný Prof. Dr. Mücahit Öztürk, aileleri ve öðretmenleri yeni eðitim döneminde daha dikkatli olmalarý için uyardý. Baðýmlýlýkla mücadeleye karþý geliþtirdiði önleyici ve rehabilite edici projeler ve aktif saha çalýþmalarýyla her kesimden insaný bilinçlendirmeyi hedefleyen Yeþilay'ýn baþkaný Prof. Dr. Mücahit Öztürk, yaptýðý açýklamada þu bilgileri verdi: "TUBÝM'in (Türkiye Uyuþturucu ve Uyuþturucu Baðýmlýlýðý Ýzleme Merkezi) 2011 yýlýnda okullarda yaptýðý uyuþturucu araþtýrmasýnýn verileri aileleri endiþelendiriyor. Türkiye genelindeki genel ve teknik olmak üzere 129 lisede gerçekleþtirilen araþtýrmaya göre 6 bine yakýn öðrencinin okulda tütün ve alkol gibi baðýmlýlýk yapýcý maddeleri denedikleri ortaya çýktý. Uyuþturucu maddeyi ilk kez kullanma yaþýnýn ise 13'e kadar düþtüðü belirtildi. Araþtýrmada; öðrencilerin yüzde 26,7'si (3 bin 153 kiþi) sigara, puro, pipo, nargile gibi bir tütün ürününü, yüzde 19,4'ü (2 bin 297 kiþi) alkollü içecekleri denediðini, yüzde 2,2'si (258 kiþi) hastalýk nedeni dýþýnda ilaç kullandý."

7 7 "1 Kasým seçimleri bir milattýr" AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, partinin 13 yýllýk iktidarý boyunca gerçekleþtirdiði kazanýmlara sahip çýkýlmasý gerektiðini belirterek, kazanýmlarýn devamý için AK Parti'nin yeniden, tek baþýna ve güçlü bir þekilde iktidar olmasý gerektiðini söyledi. 1 Kasým seçimlerinin hazýrlýk çalýþmalarýný sürdüren Milletvekili adayý Ceylan, çalýþma arkadaþlarýyla birlikte Ortaköy Ýlçesi'nin Karahacip Köyü'nü ziyaret etti. Daha önce belde olan, ancak 30 Mart 2014 seçimleriyle birlikte kapanarak köy haline dönüþen Karahacip'te vatandaþlarla sohbet eden, onlarýn sorunlarýný dinleyen Ceylan, köy halkýna seslenerek 1 Kasým seçimlerinde partisine destek istedi. Ceylan, Karahacip Muhtarý Servet Atmaca'dan da sorunlar ve talepler hakkýnda bilgi aldý. Ceylan'a Karacahip ziyareti sýrasýnda; AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý; Eyüp Arslan, Adnan Armaðan, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Ünal Nalçacý, Þahin Yýldýz, Mehmet Yetim, Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Alagöz, Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri; Þerif Þentürk, Cemal Býyýk, Gençlik Kollarý Üyeleri ile çok sayýda partili eþlik etti. Karahaciplilere seslenen Ceylan, AK Parti'nin 13 yýllýk iktidarý boyunca gerek ülkemize, gerekse Çorum'a çok güzel hizmetler getirildiðini belirterek, bu hizmetlerin, yatýrýmlarýn korunmasý, devamýnýn gelmesi için AK Parti'nin yeniden tek baþýna iktidar olmasý gerektiðini belirterek, bu nedenle 1 Kasým seçimlerinin bir milat olduðunu söyledi. "KÖYLER AK PARTÝ ÝLE KALKINIYOR" Son yýllarda Çorum'da kilittaþý konusunda ataða geçildiðini belirten Ceylan, Çorum'un 759 köyünün tamamýnýn kilittaþýna kavuþacaðýný, köylerin kilit parke taþý ile birlikte çamurdan kurtulduðunu kaydetti. "Köylerin tamamýnda þebekeli içme suyu mevcut yýlýnda iktidara geldiðimizde köylerin yüzde 17'sinde þebekeli içme suyu varken, bu rakam þu anda yüzde 100 seviyesinde" diyen Ceylan, köylerin altyapý eksikliklerinin büyük ölçüde çözüldüðünü, köylerin refah seviyesinin, yaþam standardýnýn yükseltildiðini anlattý. Türkiye'nin son günlerde zor bir süreç yaþadýðýný, gerek ekonomik gidiþat, gerek terör sorunu, gerekse istikrardaki týkanýklýk nedeniyle birtakým sorunlar yaþandýðýný anlatan Ceylan, bu süreçten millet olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz, kenetlenmemiz gerektiðini bildirdi. Partililerden davaya sahip çýkmalarýný isteyen Ceylan, bu sýkýntýlý dönemin ancak AK Parti ile atlatýlabileceðini vurguladý. Ceylan, 13 yýllýk kazanýmlarýn kaybolmamasý ve devamýnýn gelmesi için AK Parti'nin yeniden, tek baþýna ve güçlü bir þekilde iktidar olmasý gerektiðini söyledi. Tek baþýna iktidar olan en kötü hükümetin bile en iyi koalisyondan iyi olduðunun altýný çizen Ceylan, Türkiye'de ortaklýk kültürünün olmadýðýný, çift baþlý hükümetin karar almada ve uygulamada baþarýlý olamadýðýný, Türkiye'de geçmiþ yýllarda bunun birçok örneðinin görüldüðünü anlattý. "YATIRIM VE HÝZMETLE- RÝN KESÝNTÝSÝZ DEVAMI ÝÇÝN YENÝDEN AK PARTÝ" Ceylan, "IMF'ye olan borçlar AK Parti zamanýnda ödenmedi mi? Öðrencilere ders kitaplarý AK Parti zamanýnda bedava verilmedi mi? Ýlçeler, beldeler AK Parti zamanýnda Toplum Yararýna Çalýþma Programýndan ve iþçi istihdamýndan yararlanmadý mý? Ýnsanlarýmýz hastanelerde muayene olmak için ödünç karne aradýðý günlerden, istediði hastanede, istediði doktora muayene olduðu günlere geldi. SSK hastanelerinde uzun ilaç kuyruklarý yaþandýðýný unutmadýk. Saðlýkta gelinen nokta AK Parti'nin eseri deðil mi? Sakatlara, bakýma muhtaçlara maaþ ödemesi AK Parti zamanýnda olmadý mý? Fakire fukaraya kömür, gýda yardýmlarý AK Parti zamanýnda yapýlmadý mý? 18 bin km. bölünmüþ yol, 22 yeni havalimaný, hýzlý tren yollarý AK Parti zamanýnda yapýlmadý mý? Kredi faizleri AK Parti döneminde tek haneli rakamlara, yüzde 1'in altýna çekilmedi mi?" diye konuþarak AK Parti iktidarýnda sayýlamayacak kadar hizmet ve yatýrým geldiðini dile getirdi. AK Parti'nin terörle etkin mücadele yaptýðýný, terör örgütlerinin son 30 yýlýn en büyük darbesini aldýðýný, terörün belinin, kolunun kýrýldýðýný ifade eden Ceylan, yakýn bir zaman sonra Türkiye'nin terör probleminin de kalmayacaðýný açýkladý. "TERÖRÜN BELÝNÝ KIRDIK" Artýk Türkiye'nin Göktürk 2 adý altýnda kendi uydusuyla terörle mücadele ettiðinin altýný çizen Ceylan, "Türkiye, kendi uydusunu fýrlattýðý için, baþka ülkelere muhtaç kalmadan, gerçek ve birilerinin müdahale edemediði bilgi ve fotoðraflarýn elde edilmesinden dolayý terörle mücadelede baþarýlý olundu" Ceylan, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Türkiye artýk kendi tankýný, kendi tüfeðini, kendi helikopterini, savaþ uçaðýný yapar duruma geldi. Ýstanbul'da 3. Köprü, dünyanýn en büyük 2. Havalimaný AK Parti'nin eseridir. Son 6 ayda, hatta son 3 ayda teröre harcanan para ile emekliye yüzde 20 zam yapýlabilirdi, ülkemizin 20 yýllýk enerji ihtiyacýný karþýlar, bu enerjiyi ithal edebilirdik. Bu para ile Ankara ile Diyarbakýr arasýna hýzlý tren yapabilirdik. Dünya devi Mercedes Benz ayarýnda 14 tane fabrika kurabilirdik. Çözüm sürecini istememizin sebebi iþte buydu. 3 yýldýr Türkiye'de þehit haberleri almýyorduk, analarýn gözyaþlarý dinmiþti. Ancak çözüm sürecinin kýymetini birileri bilmedi, anlamadý. 7 Haziran seçimlerinin ardýndan terörü yeniden hortlattýlar. Þimdi de gereken cevabý aldýlar. Son 30 yýlýn en aðýr darbesini alan PKK'nýn beli de, kolu da kýrýlmýþtýr. Bizler 3 yýldýr barýþ barýþ diye baðýrdýk, dinletemedik. Þimdi de köþeye sýkýþtýlar, onlar barýþ barýþ diye baðýrýyor. Bizler bu memleketi kimseye böldürmeyiz, kimseye parçalatmayýz. Tek devlet, tek millet, tek bayrak konusunda taviz vermeyeceðiz." Ceylan, ülkenin yeniden istikrara kavuþmasý, yatýrýmlarýn ve hizmetlerin devam etmesi için AK Parti'nin yeniden, tek baþýna ve de güçlü bir þekilde iktidar olmasýnýn þart olduðunu savunarak, 1 Kasým seçimlerinin bunun için bir milat olduðunu söyledi. Karahacip köylüleri ise beldenin kapanmasýna raðmen hizmetlerin devam ettiðini belirterek, "bize belediyeyi aratmadýnýz, bunun için sizlere teþekkür ederiz" dediler. Bazý vatandaþlar ise Ahmet Sami Ceylan'ý meclise milletvekili olarak deðil, bakan olarak göndermek istediklerini dile getirdi. T.C. ÇORUM 3. ÝCRA DAÝRESÝ 2013/6968 ESAS TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme vc paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 01/10/ Ýhale Tarihi : 02/11/2015 günü, saat 15:20-15:25 arasý. 2. Ýhale Tarihi : 23/11/2015 günü, saat 15:20-15:25 arasý. Ýhale Yeri : KAYNAR OTOPARKI - ÇEPNÝ MAHALLESÝ ÝSKÝLÝP 5 SOKAK NO 63/A ÇORUM No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %18 06 COD 36 Plakalý, 2007 Model, NISSAN Marka, NAVARA 4X4 ÇÝFT KABÝN Tipli, Rengi Lacivert, Araç; iç ve dýþ görünüm itiba riyle normal, herhangi bir çizik, vuruk yok, lastikleri orta yeniliktedir. Anahtar ve ruhsatý Resmi ilanlar de Müdürlüðümüzde bulunmamaktadýr. Basýn: Köylü kadýnlardan Ceylan'a Türk Bayraðý Ortaköy Ýlçesi'ne baðlý Karahacip Köyü'nü ziyaret eden AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, ilginç bir sürprizle karþýlaþtý. Yaþlý bir kadýn, köyden topladýðý kýr çiçeklerini Ceylan'a verdi. Aldýðý çiçek karþýsýnda oldukça duygulanan Ceylan, bu kez ikinci bir sürprizle karþýlaþtý. Köylü kadýnlar Ceylan'a yanlarýnda getirdikleri Türk bayraðýný hediye etti. Kadýnlar, "bu bayraðýn üzerinde þehitlerimizin kaný var. Teröre fýrsat vermeyin, þehitlerimizin kaný yerde kalmasýn. Terörle sonuna kadar mücadele edin" dediler. Milletvekili Adayý Ceylan ise kadýnlarýn elini öperek, onlarla bir süre sohbet etti. Ceylan, Aþdaðul'da halkla istiþare yaptý AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, Ortaköy Ýlçesi'nin Aþdaðul beldesinde halkla buluþtu. 1 Kasým seçimlerinin hazýrlýk çalýþmalarýný yoðun bir tempoda sürdüren Milletvekili Adayý Ceylan, çalýþma arkadaþlarýyla birlikte Ortaköy Ýlçesi'nin Aþdaðul Beldesi'ni ziyaret etti.aþdaðul'da esnafý ve vatandaþlarý ziyaret eden Ceylan, hem hal-hatýr sordu, hem de sorunlarýný dinledi. 1 Kasým seçimleri için Aþdaðul halkýndan AK Parti'ye destek isteyen Ceylan, istikrarýn, huzur ve güvenin devamý, hizmetlerin kesintiye uðramamasý için AK Parti'nin yeniden tek baþýna ve güçlü bir þekilde iktidara gelmesi gerektiðini anlattý. Ceylan, Aþdaðul Belediye Baþkaný CHP'li Dursun Uzunca ile de bir süre görüþerek beldenin sorunlarý, talepleri ve beklentileri hakkýnda bilgi aldý.belediyenin bazý yatýrýmlarýný ve yapmak istediði çalýþmalarý yerinde gören Ceylan, milletvekili seçilmesi halinde sorunlarýn yakýn takipçisi olacaðýný söyledi.ceylan, yaþlýlarýn elini öperek hayýr dualarýný aldý. Ceylan'a Aþdaðul ziyareti sýrasýnda; AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý; Eyüp Arslan, Adnan Armaðan, Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Ünal Nalçacý, Þahin Yýldýz, Mehmet Yetim, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, AK Parti Ortaköy Ýlçe Baþkaný Mustafa Uysal, Çorum Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Alagöz, Ortaköy Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Çelik, Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri; Þerif Þentürk, Cemal Býyýk, Gençlik Kollarý Üyeleri, Dodurga eski Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, Elvançelebi eski Belediye Baþkaný Hamdi Özseçer, AK Parti Milletvekili aday adayý Orhan Bozkurt ile çok sayýda partili eþlik etti.

Ýþte heyelanýn fotoðraflarý (Ç.HAK:2708)

Ýþte heyelanýn fotoðraflarý (Ç.HAK:2708) Ýþte heyelanýn fotoðraflarý Hakimiyet in dünki sayýsýnda manþetten duyurduðu Kýrkdilim Yolu ile ilgili tehlike, ürpertici görüntülerle korku salmaya devam ediyor. TIR da yüklü bulunan okul sýralarý kullanýlamaz

Detaylı

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Fatih Özcan seçim çalýþmalarýna araçla devam edecek DE EKÝM PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 4 KURUÞ "Davutoðlu, bize koalisyon MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan "Öðrenciye evinizi açýn" ÇESOB

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

Brüksel'den sevindirici haber geldi

Brüksel'den sevindirici haber geldi MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan: "Yemeyen yedirmeyen, çalmayan, çaldýrmayan Belediye Baþkanlýðý yapmak adýna aday oldum" Gazetemizi MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ile birlikte ziyaret eden MHP

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Selim Aydýn SAYFA 3 TE Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Domuz Gribine dikkat!

Domuz Gribine dikkat! Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Çorum Ýl Baþkanlýðý binasý yarýn açýlýyor Yaklaþýk 2 Bin metrekare alan içerisinde Ülkü evlerinden, kütüphane ücretsiz dersane sýnýflarýna, Mescit ve satranç gibi sosyal

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor

4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor Anadolu Ýmam Hatip, baþarýyý ödüllendirdi Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi çeþitli yarýþmalarda derece yapan öðrencilerini ödüllendirdi.arapça bilgi yarýþmalarýnda bölge birincisi olan öðrenciler tabletle

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor

Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor Spor tesisleri yýkýlmasýn imza kampanyasýna Vatandaþlar büyük destek veriyor Ýçinde Stadyum, güreþ eðitim merkezi, tenis kortlarý, sentetik çim sahalar ve basketbol potalarýnýn yaný sýra Gençlik ve spor

Detaylı

Konuþmak yetmez, önemli olan icraatlardýr'

Konuþmak yetmez, önemli olan icraatlardýr' Toyota'dan üniversiteye otomobil hediyesi Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Þ. tarafýndan Hitit Üniversitesine eðitim amaçlý kullanýlmak üzere 0 km Toyota Corolla otomobil hibe edildi. Öðrencilerin teknik

Detaylı

Çorum Milletvekili. bant yapýþtýrýp el ele tutuþtular. SAYFA 5 TE

Çorum Milletvekili. bant yapýþtýrýp el ele tutuþtular. SAYFA 5 TE "Terör örgütünün yaptýðý saldýlar uluslararasý güçlere hizmet ediyor" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TvNet Ana Haber Bülteninde Gündeme Ýliþkin Pelin Karabay'ýn sorularýný yanýtladý.

Detaylı

2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret

2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret Çorum''a 8 yeni Ambulans Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun katýlýmýyla Tekirdað'da daðýtým töreni gerçekleþtirilen Ambulanslardan 8 tanesinin Çorum'a tahsis edildiðini Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Yapýlmak istenen yanlýþtýr Bu yanlýþtan vazgeçilmelidir

Yapýlmak istenen yanlýþtýr Bu yanlýþtan vazgeçilmelidir Muhtar Hanefi Özdemir'den Sait Kömürcü'ye teþekkür Hayýrsever iþ adamý Sait Kömürcü'nün babasý merhum Ömer Kömürcü Anýsýna yaptýrdýðý Ömer Kömürcü Ýmam Hatip Ortaokulunda bazý bakým ve onarým çalýþmalarý

Detaylı

Adam gibi duruþ sergileyelim' 'Mevcut iktidar bayramý zehir ediyor'

Adam gibi duruþ sergileyelim' 'Mevcut iktidar bayramý zehir ediyor' MHP kasýmýn ilk haftasý adaylarý açýklayacak Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Ýl Teþkilatý'nýn bayramlaþma töreni gerçekleþtirildi. Ýl Baþkanlýðý binasýnda yapýlan bayramlaþma törenine MHP Çorum Ýl Baþkaný

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

2013'te 9 bin konut satýldý

2013'te 9 bin konut satýldý Aþçýlar ve Lokantacýlar Odasý Baþkan Adayý Burhan Balcý: "Özgür basýn demokrasimizin vazgeçilmezidir" SAYFA 5 TE Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý Baþkan adayý Elvan Þen: "Mesleðimize saygýnlýk kazandýracaðýz"

Detaylı

3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi

3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi Vali Baþköy'den yeni yýl mesajý Vali Sabri Baþköy yeni yýl nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýna "Her yeni yýl, yeni umutlarý ve beklentileri beraberinde getirmektedir" diyerek baþlayan Vali Baþköy,

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den

MHP Ýl Baþkaný Çetin'den MHP'den Türkeþ'e sert tepki! Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkan Yardýmcýsý Bülent Bora Baltacý düzenlediði basýn toplantýsýnda seçim hükümetinde görev almayý kabul eden Tuðrul Türkeþ'e tepki gösterdi.

Detaylı

Ýleri de su yoksulu bir kent olabiliriz

Ýleri de su yoksulu bir kent olabiliriz Apo dayý dualarla hakka uðurlandý Çorum kamuoyunda 'Apo Dayý' olarak bilinen ve sevilen esnaflarý içerisinde yer alan Abdullah Keskin, dün Ulu Mezarlýkta defnedildi. Önceki gün evinde geçirdiði kalp krizi

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı