Karar NO: KARAR-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karar NO: 1603 12.07.2006 KARAR-"

Transkript

1 T.C ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ = Karar NO: KARAR- Çankaya İlçesi adanın kuzeyindeki park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonunun gün ve 399 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli toplantısında okundu. Konu üzerinde yapılan görüşmelerden soma; Çankaya İlçesi, Celal Bayar Bulvarına cepheli, 74000/1 nolu parselasyon planında ada kuzeyinde park olarak tanımlanmış, yaklaşık 5500 m2 yüzölçümlü alanda mevcut "Alo Doğum" ve "Alo Cenaze" prefabrik yapılarına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan yapılması Sağlık Daire Başkanlığının gün ve sayılı yazısıyla talep edildiği, -Daha önce, mevcut ulaşımı aksatmayacak şekilde, bulvar üzerinde bulunan "Alo Doğum" ve "Alo Cenaze" hizmet alanının. 1/2000 ölçekli nazım imar planı tadilatıyla, geçici prefabrik yapı yer alabilecek bir Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesinin, tarih ve 472 sayılı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla onaylandığı; -Çankaya Belediye Başkanlığınca plan iptal davası açıldığı; Ankara 1. İdare Mahkemesinin aleyhte karan yanı sıra ilçe belediye encümenince ceza ve yıkım kararları alındığı, -Talep doğrultusunda önemli hizmetler veren söz konusu mevcut hizmet binalarının kamu görevlerini geçici olarak sürdürebilmesi amacıyla; *Söz konusu alanın Büyükşehir Belediyesi "Park ve Geçici Hizmet Alam" olarak korunması, *Mevcut durumun imar durumu kabulü ile, prefabrik hizmet binalarının yeni yer teminiyle kaldırılması halinde, park düzenlemesinin Büyükşehir Belediyesince tanzimi, * Şeklinde Uygulamaya yönelik gerekli plan notlarının konulması, suretiyle hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin gün ve 1447 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla onaylandığı, Hususları tespit edilmiş olup, Büyükşehir Belediye sorumluluğunda olan Alo Doğum Alo Cenaze hizmetlerine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin "onayf'na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi.

2 TC. ANKARA 11. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI' NA BİLİRKİŞİ RAPORU Esas No: 2006/2132 t-6 Davacı: Hüsamettin Öztürk, Yasin Demirci, Bedia Söylemez, M. Kahraman Efe, (V. Av. Muzaffer Yılmaz) Davalı: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Konu: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisimin gün ve 1603 sayılı kararı ile onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemidir. Mahkemenizce bilirkişi olarak atandığımız, davacı Hüsamettin Öztürk, Yasin Demirci, Bedia Söylemez, M. Kahraman Efe (V. Av. Muzaffer Yılmaz) tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığıma karşı açılan davada, dava konusu edilen Ankara, Çankaya İlçesindeki nolu adanın kuzeyindeki park alamna ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olup olmadığının tarafımızca saptanması istenmektedir. - KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ Bilirkişi Kurulumuz 'de Naip Üye Sn. Erhan Tutal gözetiminde keşif ve bilirkişi incelemesi yapmış, dava dosyası tarafımıza verilmiştir. DOSYA İNCELEMESİ Dava Dilekçesinde:

3 1. iptali istenilen kararda "mevcut durum imar durumudur" konusunun yer almakta olduğu, bunun da hukuka aykırılık oluşturduğu, 2. Bayındırlık İskan Bakanlığımın gün ve sayılı Genelgesinde "mevzuata aykırı yapılara yasallık kazandırmaya yönelik imar planı tadilatı ve benzeri girişimlerde kesinlikle bulunulmaması gerektiğinin belirtildiği, 3. Çankaya İlçesi adanın kuzeyindeki Alo Doğum ve Alo Cenaze alanına ilişkin hizmet alanının Belediye Hizmet alanına dönüştürülmesi durumunun daha önce Ankara Büyükşehir Belediye Meclis karan ile onaylandığı ancak; açılan dava sonucu Ankara 1. İdare Mahkemesinin karan iptal ettiği, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uygulama imar planlarını yapmaya yetkisi olmadığı söylenmekte ve dava konusu işlemin iptali istenmektedir Davalının davaya yanıtında: 1. Dava konusu alanın Çankaya İlçesi, Celal Bayar Bulvarına cepheli 74000/1 nolu parselasyon planında, sayılı ada kuzeyinde park olarak tanımlandığı, 5500 metrekare yüzölçümüne sahip olduğu, var olan durumda Alo Doğum ve Alo Cenaze hizmetlerine ilişkin prefabrik yapılar içerdiği, Sağlık Daire Başkanlığı'mn gün ve sayılı yazısı ile bu prefabrik yapılara ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan yapılmasının istendiğe 2. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gün ve 472 sayılı kararı ile bu alanda 1/2000 ölçekte bir Nazım İmar Planı onandığı ve bu planla alanda bir Belediye Hizmet Alanı oluşturulmasının amaçlandığı, 3. Ne var ki bu plana Çankaya Belediyesince dava açıldığı, Ankara 1. İdare Mahkemesinin gün ve E:2003/1917 K:2004/1831 sayılı aleyhte karan ile ilçe Belediye Encümenince ceza ve yıkım kararları alındığı, para cezasının ödenmesi amacı ile düzenlenen gün ve 2003/205 sayılı ödeme emrine karşı davalının açtığı davada Ankara 7. idare mahkemesinin E:2003/1309 K:2004/435 sayılı kararı ile davanın kabul edilerek iptal hükmü verildiği, önemli hizmetler veren bu alanın Büyükşehir Belediyesi "park ve geçici hizmet alanı" olarak korunmasının hedeflendiği, Mevcut durumun imar durumu kabulü ile, prefabrik hizmet yapılarının yeni yer temini ile kaldırılması halinde, park düzenlemesinin Büyükşehir Belediyesince tanzimi biçiminde uygulamaya yönelik gerekli plan notlarının konulması sureti

4 ile hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin gün ve 1447 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclisince onaylandığı, 6. Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olan Alo Doğum ve Alo Cenaze hizmetlerine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun onaylandığı ve bunun arkasından Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gün ve 1603 sayılı dava konusu kararının alındığı, 7. Gördükleri kamu hizmetleri açısından önemli olan bu işlevleri içeren yapıların kaldırılabilir olduğu, erişebilirliği yüksek Celal Bayar Bulvarı üzerinde olmalarımn bir avantaj oluşturduğu, bu kamu yapılarının geçici olarak işlevlerini sürdürmelerinin kamu yararını zedelemediği, bölgede konut alanı olmadığı için kullanıcısı bulunmayan park alanında işlevlerini sürdürmelerinin ise kamu yararına olduğu söylenmekte ve davanın reddi istenmektedir. söylenmekte ve davanın reddi istenmektedir Davacının davalıya yanıtında: 1. dava dilekçesinde savlar yinelenmekte, 2. parsel malikinin ısrarı ile koşullarda herhangi bir değişiklik olmaksızın plan değişikliği önerisinin davalı İdarece kabul edildiği söylenmekte ve dava konusu plamn iptali istemi yinelenmektedir. DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞ GELİŞTİRME Kurulumuzca birinci derecede önemli olan konu ülkemiz planlama pratiğinde yanlış bir ilke olarak benimsenmiş olan, bu nedenle de birçok davaya konu olmuş bulunan, yerel idarelerin fiili durum yaratmasının önemli nedenlerinden sayılan, "mevcut durum imar durumudur" tanımlamasıdır. Herhangi bir plan karan (yani imar planlaması kararı) olmadan gelişmiş ve yapılaşmış bir yerin sanki imar kararları sürecinden geçmiş gibi kabul edilmesi başta mantığa aykırıdır. Aynı zamanda da kendi ile çelişkilidir. Çünkü, imar planlan belirli ussallıklar içeren hukuki belgelerdir. Yani bir plan hazırlanırken başvurulan ussal ve bilimsel yollar vardır. Bu bağlamda, böyle bir süreçten geçmemiş herhangi bir oluşumu "imar durumu" olarak adlandırmak, sanki olması gereken türden ussallığı ve bilimselliği içerirmiş gibi var saymak, kabul edilebilecek bir yaklaşım değildir. "Mevcut durum imar durumudur" tanım ve kabulü, bu çerçevede planlama esaslarına tümüyle ve tartışmasız bir biçimde aylandır. Çünkü ussallık ve bilimsellik

5 planlama esaslarının olmazsa olmaz koşuludur. Daha da vahimi, bu türden bir plan notu ile yasal olmayan herhangi bir oluşumu da yasal kılmak olasıdır. Bu nedenle, dava konusu plan böyle bir plan notunu içerdiği için planlama esaslanna kuşku vermeyecek bir biçimde aylandır. İkinci konu, davalının davaya yanıtında yer alan bir ifade ile ilgilidir (bkz. Davalı yanıtı madde 7). Davalı, dava konusu taşınmazın bulunduğu bölgede konut alanı olmadığı için dava konusu park alanının da kullanıcısının olmadığını söylemektedir. Böyle bir savda bulunulmuş olması şaşırtıcıdır. Şehircilikte park alanları salt konut bölgelerinde bulunur diye herhangi bir kavram, düşünce ya da uygulama bulmak olanaklı değildir. Yani, tam da Kızılay gibi bir merkezin göbeğinde bulunan Güven Park, ya da Sıhhiye'deki Abdi İpekçi Parkı, ya da İstanbul Taksim'deki Taksim Parkı salt konut kullanıcıları tarafından mı kullanılmaktadır? Davalının bu savının yerinde ve geçerli olmadığını söylemek durumundayız sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. Maddesi Büyükşehir Belediyesinin görev, yetld ve sorumlulukların] belirlemektedir. Buna göre 7.b maddesinde Büyükşehir Belediyesinin plan yapma yetkisine ilişkin olarak aşağıdaki tanım yer almaktadır: [7.b.] "Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırlan içinde 1/5.000 ile 1/ arasındaki her ölçekte nazım imar planım yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarım ve imar ıslah planlarım aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarım vc parselasyon planlarım yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar planlarım ve parselasyon plânlarım yapmak veya 3 7 aptırmak" Tanımdan anlaşılacağı gibi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu daha önceki kanunda olduğu gibi "nazım imar planı" yapma yetkisini Büyükşehir Belediyesine tanımıştır. Nazım imar planı için uygun olan ölçekler 1/5000 ve 1/ ile bunların arasında kalan ölçekler olarak belirtilmiştir. Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluklarım tanımlayan 7. maddede "uygulama imar planı" olan 1/1000 ölçekli plan yapma yetkisinin Büyükşehir belediyelerinde olduğuna veya olabileceğine ilişkin bir ifade yer almamaktadır. Yukarıda alıntı yapılan 7.b maddesinin son kısmında yer alan ifadeden ise Bü30ikşehir Belediyesi tarafından hazırlanıp onanan nazım imar planının [1/5000-1/ ölçeklerinde] yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl

6 içinde ilçe belediyesi tarafından uygulama imar plam [1/1000 ölçeğinde] yapılmaması durumunda bu ölçekteki plam yapma yetkisinin Büyükşehir Belediyesine tanınabileceği anlaşılmalıdır., Davaya konu işlem kapsamında ilgili yasa maddesi değerlendirildiğinde, Büyükşehir Belediyesinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planım yapma yetkisini kullanmasını sağlayacak bir durumun oluşmadığı görülmektedir: Dava konusu Büyükşehir Meclis kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plam Büyükşehir Belediyesince yapılmış ve onanmıştır. Dolayısıyla, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyesinin yetkisini kullandığı ve 5216 sayılı kanunla kendisine verilen yetkisinin dışına çıktığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7.c maddesinde: [7.c] "Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak." denmektedir. Kanunun 7.b maddesince Büyükşehir Belediyesinin plan yetkisi açık olarak 1/5000 ile 1/ ve arasındaki Nazım İmar Planı ölçekleri olarak tanımlanmış; sadece ilçe belediyesi tarafından bir yıl süreyle 1/1000 uygulama imar planının yapılmaması durumunda bu yetkinin Büyükşehir Belediyesince kullanılabileceği belirtilmiştir. 7.b maddesindeki bu tanımlama dikkate alındığında, 7.c maddesini Büyükşehir Belediyesinin 'her ölçekteki' imar planım 'koşulsuz' olarak yapma yetkisine sahip olduğu şeklinde yorumlamak hem hatalı hem de 7.b maddesiyle çelişecek biçimde yorumlama olacaktır. 7.c maddesi de 'özel' koşullan belirtmekte, ancak özel bir kanun veya protokolle Büyükşehir Belediyesine geliştirilmesi için yetki verilmiş bir alanda (örneğin protokollerle belirlenmiş projede) kendisine 7.b maddesinde verilmiş olan plan yapma yetkilerine ek olarak diğer ölçeklerde de plan yapma yetkisini kullanabileceği vurgulanmaktadır. Dava konusu alanda Büyükşehir Belediyesine kanunlarla veya özel protokol ve anlaşmalarla verilmiş bir proje veya görevi bulunmamaktadır. Dolayısıyla 7. e maddesi bu dava konusunu ilgilendirmemektedir.

7 Dava konusu taşınmaz üzerinde Büyükşehir Belediyesimin sürdürdüğü hizmetler kamu yararınadır. Ne var ki, burada da bir çelişki ortaya çıkmaktadır. Büyükşehir Belediyesi kalıcı ve sürdürülmesi gereken bir hizmet için geçici bir düzenlemeye gittiğini savlamaktadır. Hem plan üzerinde bu geçicilik "Park ve Geçici Hizmet Alam" olarak betimlenmiş hem de bu hizmet için yapılan yapılar geçici nitelikli olarak tercih edilmiştir. Oysa, kamu yararına olduğu savlanan bu denli önemli hizmetler için daha kalıcı bir çözüm üretilmesi gerekirdi. Davalı İdare bu tesislerin geçici olduğunu söylemekle birlikte, kaldırıldıklan takdirde nerede yeniden konuşlanacaklan konusunda bir düşünce üretmeli ve bunu da plana yansıtmalıydı. İşte asıl çelişki buradadır. Hem geçici olduğu davalı tarafından kabul edilen tesisler söz konusudur, hem de aynı idare bu önemli tesisler için bir yer ayırmaya yönelik plan çalışmasında bulunmamaktadır.

8 SONUÇ Bilirkişi Kurulumuz yaptığı irdelemede Ankara Büyükşehir Belediye Meclisimin gün ve 1603 sayılı karan ile onanan, Ankara, Çankaya İlçesindeki nolu adanın kuzeyindeki park alamna ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 5216 sayılı yasamn 7. maddesine aykın olduğu ve davalı İdarenin bu bağlamda yetkisini aştığı, plan notlarında verilen "mevcut durum imar durumudur" ifadesinin kabul edilemeyecek bir plan notu olduğu ve planlama esaslarına tümüyle aykırı bulunduğu, kamu yararına olan dava konusu taşınmaz üzerinde sürdürülen hizmetler için geçici bir çözüm üretmenin planlama mantığı ile bağdaşmadığı, sonucuna varmıştır Saygılarımızla Y. Doç.Dr. Mİ Duruöz Uzun Y. Doç.Dr. M. Adnan

9 T.C. A NKARA 11.İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2006/ 213 KARAR NO : 2008 / 172 DAVACILAR : 1- HÜSAMETTİN ÖZTÜRK 2- YASİN DEMİRCİ 3- BEDİA SÖYLEMEZ 4- MEHMET KAHRAMAN EFE VEKİLİ : Av. Muzafer Yılmaz Cinnah Cad 17/15 Çankaya /ANKARA DAVALI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI VEKİLİ : Av. Ayşe Akyol Aydın (Aynı adreste) İSTEMİN ÖZETİ : Çankaya İlçesi adanın kuzeyindeki Alo Doğum ve Alo Cenaze hizmet alanına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 1603 sayılı 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin kararın, iptali istenilen kararda yer alan "mevcut durum imar durumudur" ibaresinin hukuka aykırı olduğu, Bayındırlık İskan Bakanlığı nın gün ve sayılı Genelgesi'nde "mevzuata aykırı yapılara yasalhk kazandırmaya yönelik imar planı tadilatı ve benzeri girişimlerde kesinlikle bulunulmaması gerektiğinin belirtildiği. Çankaya İlçesi adanın kuzeyindeki Alo Doğum ve Alo Cenaze alanına ilişkin hizmet alanının Belediye Hizmet alanına dönüştürülmesi durumunun daha önce Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylandığı ancak açılan dava sonucunda Ankara 1. İdare Mahkemesi'nce iptal edildiği ileri sürülerek iptali istenilmektedir. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NIN SAVUNMASININ ÖZETİ : Dava konusu alanın Çankaya İlçesi, Celal Bayar Bulvarıma cepheli 74000/1 nolu parselasyon planında, sayılı ada kuzeyinde park olarak tanımlandığı, 5500 metrekare yüzölçümüne sahip olduğu, varolan durumda Alo Doğum ve Alo Cenaze hizmetlerine ilişkin prefabrik yapılar içerdiği, önemli hizmetler veren bu alanın Büyükşehir Belediyesi "park ve geçici hizmet alanı" olarak korunmasının hedeflendiği, gördükleri kamu hizmetleri açısından önemli olan bu işlevleri içeren yapıların kaldırılabilir olduğu, erişebilirliği yüksek Celal Bayar Bulvarı üzerinde olmalarının bir avantaj oluşturduğu, bu kamu yapılarının geçici-olarak-işlevlerini sürdürmelerinin kamu yararını zedelemediği, bölgede konut alanı olmadığı için kullanıcısı bulunmayan park alanında işlevlerini sürdürmelerinin ise kamu yararına olduğu, işlemin hukuka ve usule uygun olduğu, davanın reddi gerektiği savunulmuştur. TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Ankara 11.İdare Mahkemesi'nce duruşma için belirlenen tarihinde davacı vekili Av. Muzaffer Yılmaz'ın geldiği, davalı idare vekilinin gelmediği görülerek duruşma yapıldıktan sonra verilen karar doğrultusunda yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesinden sonra dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü: Dava, Çankaya İlçesi adanın kuzeyindeki Alo Doğum ve Alo Cenaze hizmet alanına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gün ve 1603 sayılı 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin kararının iptali istemiyle açılmıştır. İmar planları ülke, bölge ve kent verilerine göre konut, çalışma, ulaşım gibi kentsel işlevleri ile sosyal kültürel gereksinimleri varolan ya da sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi biçimde yerine getirmek ve bölge halkına iyi yaşama düzeni ve koşulları sağlamak amacıyla kentin gelişmesi de göz T.C. ANKARA 11. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2006/2132 KARAR NO : 2008/ 1728 ı önünde tutularak hazırlanır ve koşulların zorunlu kıldığı biçimde ve aynı zamanda yasalarda öngörülen yöntemlere uygun olarak değiştirilebilir. İmar planlarının yargısal denetiminde de bütün hususlara uyulup uyulmadığının taşınmazın yer, büyüklük konum ve işlevi açısından imar planında ayrıldığı amaca şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7. maddesinin (b) fıkrasında, "Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/ arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları, uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak."' yetkisinin Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluğunda olduğu belirtilmektedir.

10 Çankaya İlçesi adanın kuzeyindeki Alo Doğum ve Alo Cenaze hizmet alanına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gün ve 1603 sayılı 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin kararının iptali istemiyle davanın açıldığı anlaşılmakta olup, söz konusu işlemlerin ve imar planı değişikliğinin şehircilik ilkeleri, planlama esaslarına kamu yararına uygun olup olmadığının tespiti amacıyla Mahkememizce yerinde keşif ve bilirkişi incelemesine karar verilerek yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda hazırlanan bilirkişi raporunda özetle; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunumun "nazım imar planı'* yapma yetkisini Büyükşehir Belediyesi'ne tanıdığı, nazım imar planı için uygun olan ölçeklerin 1/5000 ve 1/ ile bunların arasında kalan ölçekler olduğu, Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlayan anılan Kanun'un 7. maddesinde "uygulama imar planı" olan 1/1000 ölçekli plan yapma yetkisinin Büyükşehir belediyelerinde olduğuna veya olabileceğine ilişkin bir ifade yer almadığı, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanıp onanan nazım imar planının [1/5000-1/ ölçeklerinde] yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde ilçe belediyesi tarafından uygulama imar planı [1/1000 ölçeğinde] yapılmaması durumunda bu ölçekteki planı yapma yetkisinin Büyükşehir Belediyesine tanınabileceği, Büyükşehir Belediyesinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planını yapma yetkisini kullanmasını sağlayacak bir durumun oluşmadığı. Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyesinin yetkisini kullandığı ve 5216 sayılı Kanun'la kendisine verilen yetkinin dışına çıktığı, "Mevcut durum imar durumudur" tanımının kabulünün planlama esaslarına aykırı olduğu, sonuç olarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gün ve 1603 sayılı kararı ile onanan. Ankara. Çankaya İlçesindeki nolu adanın kuzeyindeki park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 5216 sayılı Kanun'un 7. maddesine aykırı olduğu ve davalı İdarenin bu bağlamda yetkisini aştığı, plan notlarında verilen "mevcut durum imar durumudur" ifadesinin kabul edilemeyecek bir plan notu olduğu ve planlama esaslarına tümüyle aykırı bulunduğu, kamu yararına olan dava konusu taşınmaz üzerinde sürdürülen hizmetler için geçici bir çözüm üretmenin planlama mantığı ile bağdaşmadığı görüş ve kanaatine varıldığı belirtilmiş olup, davalı idarenin, Belediye Meclisi'nin tarih ve 231 sayılı kararı ile anılan yapılar için başka bir plan kapsamında yer ayrıldığından bahisle davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle bilirkişi raporuna itiraz edilmekte ise de, Alo Doğum ve Alo Cenaze hizmetleri için başka bir yerde alan ayrılmasının davanın konusuz kalması sonucu doğurmayacağı anlaşıldığından itiraz yerinde görülmeyerek söz konusu rapor bilimsel ve teknik açıdan Mahkememizce hükme esas alınabilecek nitelikte görülmüştür. T.C. ANKARA 11. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2006 / 2132 KARAR NO : 2008 / 1728 Bu durumda, yukarıda bahsedilen bilirkişi raporunda belirtilen saplamalar karşısında, Çankaya İlçesindeki nolu adanın kuzeyindeki park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 5216 sayılı Kanun'un 7. maddesine ve planlama esaslarına aykırı olduğu sonucuna ulaşılmış olup, dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 1.339,90 YTL yargılama giderinin ve A.A.Ü.T. uyarınca takdir edilen YTL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacılara verilmesine, artan posta ücretinin istek halinde davacılara iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere, tarihinde oybirliğiyle karar verildi. BAŞKAN ÜYE ÜYE SEVAL KIRKLAR ERHAN TUT AL ERCAN OBUT YARGILAMA GİDERİ : Başvuru Harcı : YTL Karar Harcı : YTL YD Harcı : YTL Vekalet Harcı : 2.10 YTL Bilirkişi Ücreti : YTL Posta Gideri : YTL TOPLAM : YTL

KARAR- Hususları belirlenmiş olup, söz konusu teklifin "onayıma ilişkin İmar ve Baymdırhk Komisyonu rapora oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi.

KARAR- Hususları belirlenmiş olup, söz konusu teklifin onayıma ilişkin İmar ve Baymdırhk Komisyonu rapora oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ et-i Karar N0:2455 10.10.200 6 KARAR- Mamak İlçesi 36486 ada 5 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun

Detaylı

Karar N0:1119 13.04.2007 - KARAR-

Karar N0:1119 13.04.2007 - KARAR- T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:1119 13.04.2007 - KARAR- Yenimahalle İlçesi 16190 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğinin tadilen onayına ilişkin İmar

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü Sayı: 10395726/ Konu: 1/25.000 ölçekli N.İ.P değişikliği K EXP02016 201 / BAŞKANLIK MAKAMINA Antalya İli, Muratpaşa

Detaylı

Karar NO: 511 16.02.2007 KARAR-

Karar NO: 511 16.02.2007 KARAR- T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 511 16.02.2007 KARAR- Yenimahalle İlçesi 41999, 42000, 42001, 42012 sayılı adalarda 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayma ilişkin

Detaylı

DAVACILAR : 1- TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI(İSTANBUL ŞUBESİ)

DAVACILAR : 1- TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI(İSTANBUL ŞUBESİ) T. C. İSTANBUL 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/778KARAR NO : 2013/1084 DAVACILAR : 1- TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI(İSTANBUL ŞUBESİ) 2- TMMOB MİMARLAR ODASI(İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ)3- TMMOB ŞEHİR PLANCILARI

Detaylı

ESAS NO : 2007/2393 DAVACILAR VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYENLER : 1-) TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi. 2-) TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

ESAS NO : 2007/2393 DAVACILAR VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYENLER : 1-) TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi. 2-) TMMOB Peyzaj Mimarları Odası DAVACILAR VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYENLER : 1-) TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi VEKİLİ : Av. M. Fevzi ÖZLÜER Konur Sok. 4-3 Kızılay / 2-) TMMOB Peyzaj Mimarları Odası VEKİLİ : Av.Emre Baturay

Detaylı

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : TMMOB Şehir Plancıları Odası Vekili :

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : TMMOB Şehir Plancıları Odası Vekili : T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE Esas No : 2007/5262 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : TMMOB Şehir Plancıları Odası Vekili : Davalı : Kültür ve Turizm Bakanlığı - ANKARA Davalı İdare Yanında

Detaylı

Ülkemizin taraf olduğu Ramsar Sözleşmesi kapsamında taahhüt edilen tedbirlerin ve önlemlerin alınmasının yasal zorunluluk olduğu hakkında.

Ülkemizin taraf olduğu Ramsar Sözleşmesi kapsamında taahhüt edilen tedbirlerin ve önlemlerin alınmasının yasal zorunluluk olduğu hakkında. 10. Daire 2009/1713 E., 2014/895 K. BAKANLAR KURULU KARARI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULU TABİATI KORUMA ALANI RAMSAR SÖZLEŞMESİ DAVADAN FERAGAT HÜKMÜ "İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Bilgi

Detaylı

10. Hukuk Çalışmaları. 1. Gökkafes İnşaatına İlişkin Yapı Ruhsatının İptali Davası

10. Hukuk Çalışmaları. 1. Gökkafes İnşaatına İlişkin Yapı Ruhsatının İptali Davası 10. Hukuk Çalışmaları 1. Gökkafes İnşaatına İlişkin Yapı Ruhsatının İptali Davası Mahkemesi: İstanbul 2. İdare Mahkemesi Dosya no: 1999/1054 E. 2009/1357 yeni E. 2010/2191 K. Taraf: Şişli Belediye Başkanlığı

Detaylı

Karar N0:296 12.02.2007 - KARAR-

Karar N0:296 12.02.2007 - KARAR- T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:296 12.02.2007 - KARAR- 5216 Sayılı Kanunun 7.maddesinin bu fıkrasının (g) bendinde belirtilen alanlar ile Büyükşehir Belediyesinin işletmekte

Detaylı

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN Giriş 3194 sayılı İmar Kanunu nun Arazi ve Arsa Düzenlemesi başlığını taşıyan 18. maddesinin 1. fıkrasında, belediye ve mücavir alanın imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri

Detaylı

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y İdari İşler Kurulu Esas No : 2005/4 Karar No : 2005/5 İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI Özeti : İdari İşler Kurulunun, Yükseköğretim

Detaylı

9.16. Beyoğlu Perşembepazarı Kentsel Sit Alanının Yenileme Alanı İlan Edilmesi

9.16. Beyoğlu Perşembepazarı Kentsel Sit Alanının Yenileme Alanı İlan Edilmesi 9.16. Beyoğlu Perşembepazarı Kentsel Sit Alanının Yenileme Alanı İlan Edilmesi Beyoğlu Perşembepazarı tarihi, doğal ve kültürel özellikleri ile bir dünya mirası olan İstanbul un tarihi geçmişi, kent içindeki

Detaylı

: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Altıncı Dairesinin kapanan kadastral yollara ilişkin yerleşik kararları: kapanan kadastral yolların ilgili idare adına tescil edilmemesini değil, tescil edildikten sonra parselasyon işlemi kapsamında,

Detaylı

tarihli Ataşehir planları paralelinde, bu kez 15.06.2009 tasdik tarihli bu yeni çevre düzeni planında 1. Derece Merkez olarak gösterilmiştir.

tarihli Ataşehir planları paralelinde, bu kez 15.06.2009 tasdik tarihli bu yeni çevre düzeni planında 1. Derece Merkez olarak gösterilmiştir. 9.7. Ataşehir Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi, Ataşehir Projesi nin doğu ve batı bölgelerini kapsayan 23.07.1990 t.t. 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı uyarınca Ataşehir arsaları üzerinde 1990 lı yıllarda

Detaylı

T. C. İSTANBUL 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/778 KARAR NO : 2013/1084 DAVACI LAR : 1- TMMOB PEYZAJ MĠMARLARI ODASI(ĠSTANBUL ġubesġ) 2- TMMOB

T. C. İSTANBUL 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/778 KARAR NO : 2013/1084 DAVACI LAR : 1- TMMOB PEYZAJ MĠMARLARI ODASI(ĠSTANBUL ġubesġ) 2- TMMOB T. C. İSTANBUL 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/778 KARAR NO : 2013/1084 DAVACI LAR : 1- TMMOB PEYZAJ MĠMARLARI ODASI(ĠSTANBUL ġubesġ) 2- TMMOB MĠMARLAR ODASI(ĠSTANBUL BÜYÜKKENT ġubesġ) 3- TMMOB ġehġr

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI DERDEST DAVALAR RAPORU BÖLÜM I

TMMOB MİMARLAR ODASI DERDEST DAVALAR RAPORU BÖLÜM I TMMOB MİMARLAR ODASI DERDEST DAVALAR RAPORU BÖLÜM I 1- Çırpıcı Çayırı Vadisine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar planlarının iptali davası : Dosya sıra no : 14 Mahkemesi : İstanbul 4. İdare Mahkemesi

Detaylı

I. Yargı Konusu Nâzım İmar Planı Değişikliğinin Gelişim Süreci

I. Yargı Konusu Nâzım İmar Planı Değişikliğinin Gelişim Süreci 10.8.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına İstanbul 2. İdare Mahkemesi 2008/873 E. 07.03.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/920 Karar No : 2007/1072 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y

Detaylı

ŞEHİRLEŞME SÜRECİNDE MÜCAVİR ALAN UYGULAMALARININ HUKUK VE PLANLAMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞEHİRLEŞME SÜRECİNDE MÜCAVİR ALAN UYGULAMALARININ HUKUK VE PLANLAMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 39 ŞEHİRLEŞME SÜRECİNDE MÜCAVİR ALAN UYGULAMALARININ HUKUK VE PLANLAMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Fikret MAZI ve N.Talat ARSLAN Cumhuriyet

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

9. Kentleşme ve Planlama Sorunlarına Yönelik Çalışmalar. 9.1. Ataşehir

9. Kentleşme ve Planlama Sorunlarına Yönelik Çalışmalar. 9.1. Ataşehir 9. Kentleşme ve Planlama Sorunlarına Yönelik Çalışmalar 9.1. Ataşehir Bir TOKİ iştiraki olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2004 yılından bu yana Ataşehir bölgesinin henüz yapılaşmamış kısımlarında

Detaylı

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y İdari İşler Kurulu Esas No : 2009/7 Karar No : 2009/14 Özeti : 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri

Detaylı

9.15. Beyoğlu Perşembepazarı Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planı

9.15. Beyoğlu Perşembepazarı Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planı 9.15. Beyoğlu Perşembepazarı Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planı Beyoğlu Perşembepazarı bölgesi İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu nun 05.02.1992

Detaylı

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI Gülşen AKAR PEHLİVAN Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 1.GİRİŞ 2 2-İMAR

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/591

T.C. TEKİRDAĞ İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/591 ESAS NO : 2014591 YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI VEKİLİ: AV. ZÜHAL SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Bestekar Sk. No: 495 K.Dere-ÇankayaANKARA MÜDAHİL (DAVACI YANINDA) : HÜSEYİN

Detaylı

9.17. Park Otel. ifadeleri yer almaktadır.

9.17. Park Otel. ifadeleri yer almaktadır. 9.17. Park Otel Plan onama sınırı içerisindeki alanla ilgili, ilk olarak TC Kültür Bakanlığı GEEAYK nın 11.2.1978 gün ve 1027031 sayılı kararı ile korunması gerekli bir yapı olmadığı kararı verilmiştir.

Detaylı

DANIŞTAY IN İDARİ GÖREVLERİ VE KARARLARI

DANIŞTAY IN İDARİ GÖREVLERİ VE KARARLARI makaleler Evren ALTAY DANIŞTAY IN İDARİ GÖREVLERİ VE KARARLARI Evren ALTAY * GİRİŞ Danıştay: Merkezi İdarenin Yardımcı Kuruluşu Danıştay Kanunu nun 1. maddesinde Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Detaylı