Bu afiþi her yere asalým! * HABERÝ 14 DE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu afiþi her yere asalým! * HABERÝ 14 DE"

Transkript

1 Bu afiþi her yere asalým! Mýsýr için etkinlikler iptal AK Parti Genel Merkezi, Mýsýr'daki askeri müdahale ve kanlý olaylar nedeniyle Mýsýr'daki acýyý paylaþmak amacýyla parti örgütü ve belediyelerden müzik etkinlikleri, konser ve eðlence programlarýnýn bir süre için iptal edilmesini istedi. Çorum'da da muhtemelen Uður Iþýlak konseri iptal edilecek. * HABERÝ 8 DE Çorum ÝHH Mýsýr'da devam eden katliama dikkat çekmek amacýyla afiþ hazýrladý. ÝHH yetkilileri, sticker ve afiþlerin her yere asýlmasý talebinde bulundu. Çorum ihh Mýsýr daki direniþe destek amacýyla afiþ hazýrladý. * HABERÝ 14 DE Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ yaptýklarý çalýþmalarý hakkýnda Kadýn Giriþimcilere bilgi verdi. Kadýn Giriþimciler Borsa'da 22 AÐUSTOS 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Çorum Kadýn Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi, Çorum Ticaret Borsasý'ný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Meclis Baþkanlýðý'na seçilen Mustafa Boyraz ile Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na seçilen Ali Bektaþ'ý tebrik ederek görevlerinde baþarýlar dilediler. Ziyarete Ýcra Komitesi Baþkaný Yasemin Kepçeli, üyeler Fatma Er, Elif Dalyan ve Yüksel Kavukçu katýldý. * HABERÝ 7 DE Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, Karakeçili de planlanan yolla ilgili Kulis Notlarý nda yer alan þikâyetlere cevap verdi. Satýn alma ve kamulaþtýrma devam Karakeçili sakinlerinin bölgede açýlmasý planlanan yol ile ilgili Hakimiyet Kulis Notlarý nda yer alan þikâyetlerine Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü den cevap geldi. Yerel basýnda çýkan haberlerin tek taraflý olmasý nedeniyle eksik bilgi içerdiðini ileri süren Külcü, Haberler rahatsýz etmiyor, itirazým da yok ancak. dedi ve bölgede rayiç bedelin bir miktar üstünde ödeme yaparak satýn alma iþlemlerinin devam edeceðini duyurdu. Külcü, açýklamasýnda Karakeçili sakinlerine verdikleri destekten ötürü de teþekkür etti. Muzaffer Külcü Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Üyeleri dün bazý kurumlarý ziyaret ettiler. Yeni binalar hizmet kalitesini artýrýyor * HABERÝ 2 DE KPSS il birincisi Yargý Akademi den Yargý Akademi Çorum Þubesi Eðitim Bilimleri Kursu öðrencisi Burçin Türkyýlmaz ýn, 2013 KPSS Burçin Türkyýlmaz sonuçlarýna göre il birincisi olduðu açýklandý. * HABERÝ 11 DE Hayvan Pazarý yeniden açýlýyor Þap hastalýðý nedeniyle bir süredir kapalý olan Çorum Hayvan Pazarý yeniden açýlýyor. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ýn verdiði bilgiye göre Hayvan Pazarý 26 Aðustos Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye baþlayacak. Baþköy e okul incelemelerinde Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ile Milli Eðitim Þube Müdürü Müslüm Kýlýç eþlik Okul inþaatlarýna yeni sezon incelemesi Vali Sabri Baþköy, eðitim-öðretim yýlý öncesinde devam eden okul inþaatlarýný inceledi. Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin in de eþlik ettiði ziyaretlerde, Baþköy müteahhit firmalara inþaatlarý yeni eðitim yýlýna bitirmeleri talimatýný verdi. * HABERÝ 4 DE Emniyet binasý zamanýnda yetiþecek Ýl Emniyet Müdürlüðü binasý inþaatýnda incelemelerde bulunan ve müteahhit firma yetkililerinden devam eden çalýþmalar hakkýnda bilgi alan Vali Baþköy, binanýn zamanýnda teslim edilmesi için gerekli çalýþmalarýn devam ettiðini söyledi. Baþköy e inceleme sýrasýnda Ýl Emniyet Müdürü H. Ýbrahim Doðan eþlik etti. * HABERÝ 5 DE Vali Baþköy, yeni Emniyet binasýnýn zamanýnda teslimi için çalýþmalarýn sürdüðünü kaydetti. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Çorumlu esnafý sahte makbuz ile aidat toplayan sahtekârlara karþý uyardý. Yalçýn Kýlýç Hizmet binalarý arasýndaki tüp geçit kullanýma sunuldu. SGK ya tüp geçit Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ýl Müdürü Duran Cesur, eski bina ile yeni hizmet binasý arasýna yapýlan tüp geçidin kullanýma açýldýðýný söyledi. * HABERÝ 10 DA Saðlýkta 90 günde 26 proje hayata geçecek Aidat vurgununa dikkat! Her gün 6 milyon ekmek çöpe gidiyor * HABERÝ 14 DE * HABERÝ 10 DA Kýlýç, esnafý uyardý * HABERÝ 16 DA Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Þefkat Güler, Çorum daki kamu kurumlarý için yapýlan yeni binalarýn hizmet kalitesini artýrdýðýný söyledi. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði ile SGK Ýl Müdürlüðü nü n yeni hizmet binalarýný ziyaret eden Ecz. Þefkat Güler, kurum yöneticilerine hayýrlý olsun dileklerini iletti. * HABERÝ 17 DE Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Çorum da 90 günde 26 projeyi hayata geçireceklerini açýkladý. Projelerin içeriðinin Saðlýk Bakaný Dr. Mehmet Müezzinoðlu tarafýndan kamuoyuna duyurulacaðýný anlatan Happani, konuyla ilgili hazýrlýklarýn devam ettiðini söyledi. * HABERÝ 10 DA Dr. Turgay Happani Merhum idarecilerin adý ÝHL de yaþayacak * HABERÝ 11 DE

2 2 PERÞEMBE 22 AÐUSTOS 2013 Baþkan Külcü, Karakeçili de planlanan yolla ilgili Kulis Notlarý nda yer alan þikâyetlere cevap verdi. Satýn alma ve kamulaþtýrma devam edecek B elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Karakeçili Mahallesi'nde yapýmý planlanan yol ile ilgili açýklamada bulundu. Hakimiyet Kulis Notlarý nda en son 15 Aðustos Perþembe günü çýkan yorum ve haberler nedeniyle açýklama yapan Baþkan Külcü, haberlerin kendisini rahatsýz etmediðinive bir itirazýnýn olmadýðýný ancak konunun tek taraflý aktarýldýðýný, bunun da eksik bilgiye neden olduðunu belirtti. Külcü'nün açýklamasý baþlýklar halinde þöyle: 1-Belediyeye karþý açýlan iptal davalarý: Yýkýmý gerçekleþen Kültür Sitesi yanýndan baþlayýp mevcut Ý.H.L yanýnda sona erecek yol ile ilgili 7-8 ayrý iptal dava açýlmýþtýr. Bu davalar 2008 yýlýndan bugüne kadar devam etmiþtir. En son dava 1 ay önce karara baðlanmýþtýr. Bu davalarýn bir kýsmý lehimize bir kýsmý ise aleyhimize sonuçlanmýþtýr. 2-Kamulaþtýrma: Bu davalar sýrasýnda aleyhimize verilen ara kararlar ve nihai kararlar dolayýsýyla söz konusu alanda kamulaþtýrma davasý açmak ne yazýk ki mümkün olamamýþtýr. Yani vatandaþýn gayrimenkulü üzerinde kamunun bir talep ve tasarruf hakký yargý kararý dolayýsýyla oluþamamýþtýr. 3-Rýzaen satýn alma: Aleyhte kararlar dolayýsýyla hukuken zorlayýcý bir imkana sahip olamamakla beraber biz belediye olarak çalýþmalarýmýzý durdurmadýk. Söz konusu yol ve otopark için ihtiyacýmýz olan alan; toplam m2 dir. Belediye Meclisimizden aldýðýmýz yetkiyle hem yol güzergahýnda hem otopark alanýnda kamu kurumlarý ile anlaþarak ve mülk sahiplerini ikna etmek suretiyle bunun m2 sini satýn aldýk. Belirttiðimiz bu alan; yol ve otopark için kullanýlacak alanýn % 65 gibi bir orana isabet etmektedir. Hemþerilerimizin o an için kanuni bir mecburiyeti yokken bu oranda bir gayrimenkulü belediyemize rýzaen satmasý ayný zamanda belediyemize olan güveni ifade etmektedir. Bu da bizim için ayrýca bir mutluluk vesilesidir. 4-Mevcut Ý.H.L konusu: Söz konusu alanda ilk imar düzenlemeleri yapýldýðýnda Hazine arsasý olan Ý.H.L ile ilgili kamu kurumlarý arasýnda görüþ birliði oluþturulmadýðý için Maliye Bakanlýðý da ayrýca dava açmýþ ve mahkeme lehlerine karar vermiþtir. Bu hususta da belediyemiz gerekli giriþimlerini yapmýþ ve bu durumu bir problem olmaktan çýkarmýþtýr. 5-Satýn alma bedeli: Bazen basýnda bazen özel sohbetlerde satýn alma bedellerinin düþük olduðu ile ilgili duyumlar da alýyoruz. Belediye Baþkaný Külcü, Kulis Notlarý nda çýkan Karakeçili sakinlerinin þikâyet ve sorularýna cevap verdi. Bu düþünce asla gerçeði yansýtmamaktadýr. Gerek burada gerekse baþka bölgelerde vatandaþýn malýný deðerinden düþük bedele satýn almak gibi bir tutumu hiç benimsemedik hemþerimizin emanetini layýkýyla taþýmaya gösterdiðimiz özeni bbölgede rair vatandaþýmýzýn hakkýný koruma hususunda da gösteriyoruz. Þu anda orada ödediðimiz bedel rayiç bedelin bir miktar da üstündedir. Ancak hiç kimsenin iþinde de burasý belediye TL fazla oluversin savurganlýðý içerisinde olmadýk, olmayýz. Satýn almalar devam edecek KAYAN YAZI, LED TABELA YAPIMI ÝLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ. ÝÞYERÝNÝZÝ RENKLENDÝRMEK SÝZÝN ELÝNÝZDE. USB GÝRÝÞÝ ÝLE ÝSTEDÝÐÝNÝZ ZAMAN ÝSTEDÝÐÝNÝZ YAZIYI YAZMA OLANAÐI ELÝNÝZDE. Her türlü elektronik malzemelerde uygun fiyat seçenekleriyle sizleri bekliyoruz. PROFESYONEL KAMERA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ Satürk Site, Apartman, Kahvehane, Ýþyeri ve Cafelerinizi en iyi þekilde güvenlik altýna alalým. Gece Görüþlü kameralarýmýzla güvenlik altýndasýnýz. UN UYG GECE GÖRÜÞLÜ ÇOK TLAR FÝYA 4 KAMERALI SÝSTEM (Ç.HAK:2421) ALTAN ELEKTRONÝK 1. Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/ Ahmet Altan Külcü son durumla ilgili olarak da, imar planý aleyhine açýlan tüm davalarýn 1 ay önce sonuçlandýðý bilgisini vererek, Satýn alma ile ilgili bizden kaynaklanan bir sorun þimdiye kadar olmadýðý gibi bundan sonra da olmayacak. Rayiç bedelin bir miktar üstünde ödeme yaparak da olsa biz yine rýzaen satýn alma iþlemlerimizi aynen devam ettireceðiz. Ayrýca plana itiraz davalarýnýn bitmiþ olmasý dolayýsýyla kamulaþtýrma davasý açmak hakkýmýzda doðdu. Þu anda belediye avukatlarýmýz kamulaþtýrma davasý açmak için hazýrlýklarýný yürütmekteler. Bundan sonra hem satýn alma hem de hýzlýca kamulaþtýrma iþlemlerini birlikte yürüterek buradaki çalýþmalarýmýzý tamamlayacaðýz. Bu iþlemler sýrasýnda Belediye ye verilen tüm destek için Karakeçili sakinlerine teþekkür eden Külcü, bu vesileyle mahalle sakinlerine bir kez daha çaðrýda bulundu. Kulis Notlarý nda ne yazmýþtý? H akimiyet Yazý Ýþleri Mustafa Demirer 15 Aðustos tarihli Kulis Notlarý nda Karakeçili'nin sorunu çözülecek mi? baþlýðý altýnda bölge sakinlerinin sorularýný dile getirmiþti. Kulis Notlarý nda sorun þöyle yer almýþtý: Kültür Sitesi yýkýldý, park yapýlmasý için alt yapý çalýþmalarý devam ediyor. Sitenin altýnýn otopark yapýlmasýndan sonradan vazgeçildi. Çorum Belediyesi, Turan Atlamaz döneminden bugüne Karakeçili Mahallesi'nde istimlâklar yaparak açýk otopark sayýsýný artýrdý. Bölgede yapýlan imar düzenlemesinden sonra Karakeçili Mahallesi sakinleri ile Çorum Belediyesi arasýnda bazý anlaþmazlýklar çýktý. Karþýlýklý görüþmeler, yargý süreci derken bugünlere geldik. Karakeçili'den bir okurumuz mevzuya dair elektronik posta göndermiþ. Ýþte o mesaj; "Daha önce de Kulis Notlarý'na yorum yazmýþtým. Kültür Sitesi yýkýldý, üstü park yapýlarak sorun çözülecek. Yýkýlan sitenin yaný eðer deðiþmezse çok katlý otopark olacakmýþ. Yani daha önce Karakeçili Mahallesi'nde düþünülen altý otopark üstü yeþil alan projesi iptal. Yani 10 senedir mahalle sakinlerini maðdur ettikleri, evlerini yok pahasýna aldýklarý proje deðiþti. Peki þimdi ne olacak? Orada belediyeye evlerini satmamýþ mülk sahipleri bir 10 sene daha bekleyecek mi? Yoksa Baþkan mahalle için kimseyi maðdur etmeden Karakeçili'nin bu sorununu çözecek mi? Sesimizi yetkililere duyurmanýzý rica ediyorum. CERÝTLER HALI PAZARLAMA Duvardan duvara halý, kesme yolluklar, her metrekare ve her kalitede ev halýlarý, paspas çeþitleriyle teþhir maðazamýza bekliyoruz. Fabrikadan duvardan duvara cami halýlarý, yurt halýlarý, otel halýlarý deneyimli personelimizle serilmekte olup Ýç Anadolu ve Orta Karadeniz de geniþleyen müþteri aðýmýzla hizmetinizdeyiz. yle teþhir Tüm banka kartlarýna ödeme kolaylýðý Yenilenenýzyühizüzm etinizde maðazam Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi No: 38-1 (Çiftlik Mezarlýðý altý)

3 PERÞEMBE 22 AÐUSTOS Ç orumsiad Baþkaný Erkan Dalyan, bankalarýn kazandýðý paralarda gözleri olmadýðýný ancak, BDDK nýn yapacaðý düzenlemelerle bankalarýn temel faaliyetlerine daha çok odaklanaaklarýný ümit ettiðini söyledi. Hakimiyet in dünkü özel manþet haberinde konu edindiði bankalarýn çeþitli kalemlerde aldýklarý ücretlere dair bir açýklama yapan Çorumsiad Baþkaný Erkan Dalyan, paranýn var olduðu her yerde bankacýlýk hizmetinin de olacaðýný hatýrlattý. Birçok alt sektöre bölünmüþ mali piyasanýn en öenmli kurumsal yapýsýný oluþturan bankalarýn kamu ve özel sektöre ait iþletmelerin finansman Çorumsiad Baþkaný Erkan Dalyan ihtiyacýný karþýlayan yegane kuruluþlar olduðunu dile getiren Dalyan, þöyle devam etti: Bankalar kimi zaman birikimlerin saklanmasý için güvenli bir liman olarak görülürken, kimi zaman da borç alýnabilecek en yakýn dost olabilmektedir. Dünyanýn krizlerle boðuþtu zamanlarda dahi ülkemizin önemli bir yükünü göðüsleyen bankalarýmýzý her zaman takdir etmekle beraber yýllardýr gündemden Bankalar bir çok kalemde ücret alýyor. inmeyen faaliyet dýþý gelirlere de artýk dur demenin vakti gelmiþtir. Bilindiði üzere bankalar Kredi kartý aidat ücreti, hesap iþletim ücreti, kredi kartý yenileme ücreti, hesap özeti ücreti, nakit çekme ücreti, ortak ATM'den nakit çekme ücreti gibi pek çok iþlem adý altýnda bankalar hesaplardan kesinti yapmaya devam ediyorlar, ve her geçen gün bu tip kesintilere bir yenisi ekleniyor. Bununla birlikte bankalarýn bilançolarýna baktýðýmýz zaman bankalarýn karlarýnýn çok büyük bölümünün faaliyet dýþý gelirler kaleminden geldiðini görüyoruz. Basit olarak düþünürsek bankanýn faaliyeti parayý almak ve uygun gördüðü fiyattan satmaktýr, bankanýn ana faaliyeti budur. Faaliyet dýþý gelirlerden kastedilen ise kart aidatlarý, ATM'den bakiye sorma ücreti, hesap ekstresi detaylý basým ücreti gibi almýþ olduklarý bedellerdir. Ticaretten örnek verecek olursak, bir markete gidip peynir, zeytin, ekmek Bankalar temel faaliyetlerine odaklanmalý aldýðýnýzdan bu ürünlerin ücretleri neyse onu ödersiniz. Kasada barkod okutma hizmet bedeli, ürünleri poþete yerleþtirme emek ücreti, peyniri tartma ve barkod yapýþtýrma ücreti, ekmeði kese kaðýdýna Hakimiyet in dünkü manþetinde iþ dünyasý temsilcilerinin bankalarýn uygulamalarýna dönük eleþtiri ve þikâyetleri vardý. koyma bedeli gibi ücretler size yansýtýlmaz; yansýtýlmýþ olsa bile siz ekmeðin fiyatýnýn içerisinde bunu görürsünüz. Rafta 50 kr olarak gördüðünüz ekmek kasada 75 Kr olmaz; ve ödeyeceðiniz tutarý bilirsiniz.aslýnda temel olarak bizim de bankalarda istediðimiz tam olarak budur; bu sayede gerçek ve adil rekabet ortamýnýn da daha rahat oluþabileceðini düþünüyoruz. Yanlýþ anlaþýlmasýn bankalarýn kazandýðý paralar da gözümüz yok, bizler de karlar sonucunda ödenilen vergileri görünce gurur duyuyoruz ancak BDDK'nýn yapacaðý düzenlemelerle bankalarýn temel faaliyetlerine daha çok odaklanacaklarý ve vatandaþ-banka tartýþmalarýnýn son bulacaðýný ümit ediyoruz. Açýlan yüzbinlerce dava ile de yargýnýn üzerindeki yükün bir nebze de olsa azalacak olmasý da ayrý bir sevinç kaynaðý

4 4 PERÞEMBE 22 AÐUSTOS 2013 Okul inþaatlarýna yeni sezon incelemesi V Vali Sabri Baþköy devam eden okul inþaatlarýný inceledi. ali Baþköy bazý okul inþaatlarýný gezerek incelemelerde bulundu. Bahçelievler Mahallesi'nde yapýmý devam eden okul inþaatýný Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ve Milli Eðitim Þube Müdürü Müslüm Kýlýç ile birlikte inceleyen Vali Baþköy, Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan ihale edilen ve toplam 16 derslikten oluþan Bahçelievler Orta Okulu inþaatýnda denetimlerde bulundu.baþköy, devam eden çalýþmalar hakkýnda müteahhit firma yetkilisi Ýsmail Özdemir'den bilgi aldý ve Bahçelievler Orta Okulu'nda yaþanan elektrik trafosu sorununun çözümü için Çalýk YEDAÞ Müdürü Ýlyas Akyol'a talimat verdi. Sözleþmeye göre Nisan ayýnda bitecek olan okulun Kasým ayýnda tamamlanarak Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne teslim edileceðini ifade eden Vali Baþköy, devam eden okul inþaatlarýnýn tamamlanmasý ile Çorum da derslik sorununun hemen hemen ortadan kalkacaðýný belirtti. KML yarýyýl tatilinden önce teslim edilmeli Baþköy denetimlerde okul inþaatlarýnýn yeni eðitim yýlýna bitirilmesi talimatýný verdi. Ýkbalevler Anaokulu bölgede ihtiyaca cevap verecek. Baþköy daha sonra Buharaevler Kýz Meslek Lisesi inþaatýný denetledi. Buharaevler Mahallesi'nde TOKÝ tarafýndan ihale edilen ve 16 derslikten oluþan Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü bünyesinde yapýmýna devam edilen Buharaevler Kýz Meslek Lisesi inþaatýný gezen Vali Baþköy, inþaat hakkýnda müteahhit firma sahibi Zafer Dilman'dan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Baþköy, eðitim öðretim yýlý itibari ile geçilen yeni eðitim sistemi ile meslek liselerine olan talebin, dolayýsýyla ihtiyacýn arttýðýna ve bu okul ile derslik sorunun önemli oranda azalacaðýna dikkat çekerek, firma sahibi Zafer Dilman'dan okul inþaatýnýn kaliteli ve güvenli bir þekilde yarýyýl tatil öncesinde teslim edilmesini istedi. Baþköy e okul incelemelerinde Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ile Milli Eðitim Þube Müdürü Müslüm Kýlýç eþlik etti. Özel Eðitim Uygulama Merkezi bu yýl hizmette Ö zel Eðitim Uygulama Merkezi, Yýlýnda Eðitim Öðretime Baþlayacak Ülkemizde toplam 12 tane bulunan ve 13.sü ilimizde açýlacak olan Özel Eðitim Uygulama Merkezi (Otistik Çocuklar Eðitim Merkezi) eðitim öðretim yýlýna yetiþecek. Bu kapsamda Vali Sabri Baþköy, tadilatýna devam edilen Özel Eðitim Uygulama Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Özel Eðitim Uygulama Merkezi'nin özel öðrencilerimize layýk bir eðitim kurumu haline getirmek için çalýþmalarýn süratle devam ettiðini ifade eden Vali Baþköy, bu merkez ile otistik öðrencilerimizin ilimizde özel bir yerinin olacaðýný belirtti. Ýnceleme sýrasýnda Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Milli Eðitim Þube Müdürü Müslüm Kýlýç ve Özel Eðitim Uygulama Merkezi Kurucu Müdürü Ferhat Sarý da hazýr bulundu. Ýkbalevler Anaokulu geçici kabul aþamasýnda Baþköy daha sonraýkbalevler semtinde inþaatý tamamlanan ve geçici kabul aþamasýnda olan Ýkbalevler Anaokulu'ndu inceledi. Okul müdür yardýmcýsý ve müteahhit firma yetkililerinden bilgi alan Vali Baþköy, 4 derslikten oluþan ve 100 öðrenci kapasitesine sahip olan okulun Milli Eðitim Müdürlüðü'ne teslim edilmesi ile Ýkbalevler semtinde anaokulu ihtiyacýnýn karþýlanacaðýný belirtti. Baþköy müteahhit firma yetkilileri ile görüþtü. Baþköy inþaatlarýn yapýldýklarý bölgelerde okul ve derslik açýðýný kapatacaðýný vurguladý. Baþköy inceleme ziyaretleri kapsamýnda inþaatý devam eden Özel Eðitim Uygulama Merkezi de vardý. Çorum "Gönül Elçileri Projesinde" Türkiye sýralamasýnda üçüncü sýraya yükseldi. Birinci sýrada Hatay, ikinci sýrada Ýstanbul var. Sayýn Emine Erdoðan'ýn öncülüðünde 81 ilin vali eþleri aracýlýðýyla yürütülen sosyal sorumluk bilincini gündemde ve diri tutacak önemli bir proje bu. Gönül Elçileri ne mi yapýyor? Öðrenci Zeynep; Çorum Sevgi Evlerinde kalan kardeþlerine sosyal faaliyetler düzenliyor. Mimar Suat Bey haftada bir gün korunmaya muhtaç çocuklara kitap okuyor. Terzi Nurdan Haným; haftada bir gün 3 þiddet maðduru kadýna terzilik öðretiyor. Zeynep Haným; apartmanýnda tek baþýna kalan Sultan Teyzenin her gün ziline basýp halini hatýrýný soruyor ve sýk sýk birlikte çay- kahve içip sohbet ediyorlar. Kuaför Samet Bey; ayda bir kez bir ilköðretim okuluna gidip çocuklarýn saçlarýný kesiyor. Bu örnekler böyle uzayýp gidiyor. Bir çok kardeþimiz tarafýndan bu ve benzeri güzelliklerin yapýldýðýný biliyorum. Gönül elçisi olmanýn farký bu yardýmlarýn, periyodik ve devamlý yapýlmasý. Ýbadetin " az da olsa devamlýsý makbul " ne de olsa. Muhtaç bir eli tutmak, bir çocuðun kahkahasýnda çoðalabilmek ne güzel, ne hayýrlý bir ibadet! Projenin bir baþka ayaðý var ki; emeði geçenlere binlerce takdir ve dualar gidiyor her gün, her saniye. Ailesi olmayan ya da aile yanýnda bakýlýp büyüyemeyen çocuklara "Koruyucu Aile " olmak. Düþtüðünde kanayan dizine tentürdiyot sürecek babasý olmayan çocuða baba, soðuk kýþ gecelerinde üstlerini örten anne ellerine hasret çocuklara anne olan aileler giderek çoðalýyor. Hatta nüfusu bizden kat be kat fazla þehirlerin önüne geçmiþ durumda Çorum. Henüz 2013'ü tamamlamadýk ama aile yanýna yerleþen çocuk sayýsý otuza ulaþmýþ. Bu rakam geçen sene sekizmiþ. Gönül Elçileri projesiyle 20 çocuk aile yanýna yerleþmiþ. PAYLASI/ YORUM BU BAÞARI FATMA BAÞKÖYÜN Birsen AYVAZ Artýk bu çocuklarýn da anne- babalarý var. Amasya, Tokat, Çankýrý, Kastamonu gibi komþu illeri çoktan sollamýþýz. Samsun'u zorluyoruz. Konuyu yakýndan takip eden biri olarak biliyorum ki koruyucu aile olacak bireyler kýlý kýrk yararak seçiliyor. Ýnce elektek geçiriliyorlar. Sayýn Valimiz Sabri Baþköy'ün eþleri ; Fatma Baþköy " Gönül Elçileri Projesi" baþladýðýndan beri ilçe ilçe gezerek konuyu bizzat anlattý. Bu kapsamda 80 toplantý düzenlendi. Bu rakam neredeyse Ýstanbul'daki rakama yakýn. Ankara'nýn iki katý. Çok yollar arþýnlandý, çok tozlar yutuldu bu uðurda. Azimle yürüdüler. 30 çocuðun "annem, babam!" diyeceði bir ailesi var artýk. Projede özveriyle çalýþanlar "bu baþarýda, Fatma Baþköy'ün her çocuðu bire bir takip etmesi ve projeyi bizzat yönetmesi en önemli faktördür" dediler. Ýyiliksever gönüllerin çoðalmasýný arzu ediyorum. Anne- baba kucaðýný özleyen, anne- baba rehberliðine muhtaç daha çok çocuk var. Bir elinden de sen tut! Koruyucu aile ol. Bir caný kurtaran bütün insanlarý kurtarmýþ olur* *Maide 32

5 PERÞEMBE 22 AÐUSTOS 2013 Vali Sabri Baþköy, Ýl Emniyet Müdürü H.Ýbrahim Doðan ile yeni binayý inceledi. Yeni Emniyet binasý yýkýlan Polisevi nin yerinde yükseliyor. Baþköy, yetkililerden bilgi aldý. 5 Emniyet binasý zamanýnda yetiþecek Vali Sabri Baþköy, yapýmý devam eden Ýl Emniyet Müdürlüðü binasý inþaatýnda inceleme ve denetimlerde bulundu. Ýl Emniyet Müdürlüðü binasý inþaatýnda incelemelerde bulunan ve müteahhit firma yetkililerinden devam eden çalýþmalar hakkýnda bilgi alan Vali Baþköy, binanýn zamanýnda teslim edilmesi için gerekli çalýþmalarýn devam ettiðini belirterek, Ýl Emniyet Müdürlüðü'nün yeni binasýnýn hizmete girmesi ile hemþehrilerimize daha kaliteli hizmet sunulacaðýný kaydetti. Vali Baþköy daha sonra Ýl Emniyet Müdürü H.Ýbrahim Doðan'dan binanýn yerleþim planý hakkýnda bilgi aldý. Orhan Güçlü den dostlarýna mesaj O smancýk Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Güçlü, yakýnda saðlýðýna tam anlamýyla kavuþarak ayaða kalkacak. Geçtiðimiz Temmuz ayýnda haber için gittiði olay yerinde geçirdiði trafik kazasý sonucu aðýr yaralanan tecrübeli gazeteci Orhan Güçlü, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ndeki tedavisinin ardýndan ailesinin isteði üzerine Ankara ya sevk edilmiþti. Numune Hastanesi nde tedavisi tamamlandýktan sonra Osmancýk a dönen ve Gazeteci Orhan Güçlü dün Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne geldi. ilçe Devlet Hastanesi nde tedavisi devam eden Güçlü, kontrol için bugün Çorum Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ortopedi Servisi ne geldi. Güçlü, buradaki kontrolünün ardýndan önümüzdeki hafta baþýnda ayaðýndaki alçýlarýn bir bölümünden kurtulacaðýný söyledi. Hakimiyet aracýlýðýyla hastalýðý sýrasýnda kendisini yalnýz býrakmayan dostlarýna mesaj gönderen Güçlü, Sevdiklerim ve dostlarým beni bu zor günlerimde hiç yalnýz býrakmadýlar. Herþey için çok teþekkür ediyorum. dedi. Güçlü yü çalýþma arkadaþlarý hastanede yalnýz býrakmadý. HÝTÝT KOLYE SAAT ÇEÞÝTLERÝ ZÝHKÝR ÇORUM UN EN DONANIMLI KUYUMCU TAMÝR ATÖLYESÝ AÇILDI Yeniyol Mah. Hamam Sokak No:18/C ÇORUM Telefon: Gsm: Faks: OSBÜK yönetimi toplandý Vali Baþköy, yeni Emniyet binasýnýn zamanýnda teslimi için çalýþmalarýn sürdüðünü kaydetti. Ç orum Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda toplandý. Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Aðustos ayý olaðan toplantýsý Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýya Çorum OSB Yönetim Kurulu Üyeleri nden TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý ve yönetim kurulu üyesi Bülent Onur ile OSB Müdürü Yaþar Þahin katýldý. OSB Yönetim Kurulu toplantýsýnda, OSBÜK ün, XI. Genel Kurul Toplantýsý sonrasý yapýlan Bölge Müdürleri Komisyonu Üyeleri belirlenerek, Çorum OSB Müdürü Yaþar Þahin in Bölge Müdürleri Komisyonu Üyeliðine seçilmesi görüþüldü. Toplantýda ayrýca tahsis edilen parsellerdeki yatýrýmlarýn son durumlarý, imar planlarý, parsel tahsisler hususlarý ile diðer gündem maddeleri görüþülerek karara baðlandý. OSB yönetim kurulu Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda toplandý Aðustos tarihlerinde

6 6 PERÞEMBE 22 AÐUSTOS 2013 Çiftçinin ocaðýna incir aðacý diktiler C Köse köy ziyaretlerini sürdürüyor. Köse nin köy ziyaretleri aný fotoðraflarýna da vesile oluyor. Köylerde vatandaþlarla sýcak diyalog kuran Köse, sorun dinledi. Köse zaman zaman vatandaþlara hitap ediyor. Ziyaretlerde tarýmýn içinde bulunduðu durum anlatýlýyor. Vatandaþlar CHP milletvekilinin ziyaretlerinden memnun. HP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, CHP Merkez Baþkaný Saim Tongül ve yönetimi ile birlikte, Acýpýnar, Örencik, Kýzýlpýnar, Bayat Ýshaklý, Ýskilip Yerliköy, Ferhatlý, Tozluburun ve Hacýbey köylerine giderek çiftçilerin sorunlarý hakkýnda bilgi aldý. Ardýndan Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan'ý makamýnda ziyaret etti. Sayan, ziyaretten büyük memnuniyet duyduðunu ifade ederek, Milletvekili Köse'nin seçildiði günden beri, Çorum'un sorunlarý için çok baþarýlý çalýþmalar yaptýðýný, bunlarýn takdire þayan olduðunu dile getirdi. "Türkiye'nin sizin gibi vekillere ihtiyacý var" diyen Sayan, çiftçilerin sorunlarý hakkýnda milletvekili Köse'ye bilgi verdi. Milletvekili Köse ise, ayçiçeði üreticilerinin çok büyük sýkýntýda olduðunu, ayrýca mazot ve gübre fiyatlarýnýn uçuk rakamlarda seyrettiðini belirterek, AK Parti iktidarýnýn ülke tarýmýný öldürdüðünü savundu. AK Parti'nin, bu ülke gerçeklerinden kopuk uygulamalarýnýn önüne geçmek için ilk fýrsatta, yerel seçimlerde uyarýlmasý gerektiðine inanýyorum diyen Tufan Köse, "Türk Çiftçilerini Ýsrail'in genetik þirketlerinin çýkarlarýnýn doðrultusunda kullanýp, Çiftçilerimizi Hibrit tohumlara baðlý hale getiren bu zihniyete bir uyarý yapmak, artýk Türk çiftçilerinin boynunun borcu oldu. Yoksa Türk Tarýmý ve çiftçisi kaybetmeye devam edecektir" diye konuþtu. Köse AK Parti iktidarýna yönelik eleþtirilerine þöyle devam etti: "Siz kaliteli doðal ürettiðiniz ayçiçeðinin kilosunu 1 TL ye zor satarken, bir daha ekimi yapýlamayan hibrit tohumun kilosunu 40, 50 TL gibi uçuk, fahiþ bedeller üzerinden Türk çiftçisine ithal edip kazýklatýyorsunuz, üstüne üstük o tohumlarý bir sefer ektikten sonra, çýkan mahsulün den bir daha tohum yapamýyorsunuz, böyle tarým politikasý olmaz. Hiç kimse kendi ayaðýna kurþun sýkmaz, fakat siz Türk çiftçisinin ocaðýna incir aðacý diktiniz, Türk tarýmýný mahvettiniz. Yol yapmýþsýnýz Allah razý olsun, benim bildiðim üç yanlýþ bir doðruyu götürüyordu, fakat siz iktidara geldiniz geleli, bir doðru üç yanlýþý götürür hale geldi." Pancar avans ödemesi 26 Aðustos ta CHP Milletvekili Tufan Köse, Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ý ziyaret etti. Ç orum Þeker Fabrikasý pancar avans ödemeleri 26 Aðustos Pazartesi günü yapýlacak. Þeker Fabrikasý nýn 2013 yýlý Ekim ayýnda alýmýna baþlanacak pancara karþýlýk üreticilere 4 bin 655 milyon TL tutarýnda ikinci nakdi sulama avansýnýn 26 Aðustos Pazartesi gününden itibaren ödeneceði bildirildi. Açýklamada, Böylelikle bugüne kadar ayni ve nakdi avans olarak ödenmiþ olan milyon TL ile birlikte 2013 yýlý ürününe karþýlýk ödenen avanslar tutarý milyon TL ye ulaþýlmýþ olacaktýr. denildi. Pancar üreticisine avans ödemesi yapýlacak. Emekliler SGK'ya müteþekkir E mekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ile bazý yönetim kurulu üyeleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ýl Müdürü Duran Cesur'a bayram ziyaretinde bulundu. Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, SGK Müdürü Duran Cesur'un emeklilerin büyük destekçisi olduðunu belirterek, sorunlarýn çözümünde gösterdiði ilgiye teþekkür etti. Kýnýklý, Cesur'un geçmiþ Ramazan Bayramý'ný da kutladýðý ziyarette, "Müdürümüz gözümüz kulaðýmýz. Çünkü her þeyimiz SGK' dan geçiyor. Müdürümüz de bize her konuda yardýmcý oluyor." dedi. SGK Müdürü Duran Cesur ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Emekliler ve emeklilerimizi temsil eden Emekliler Derneði'nin 24 saat hizmetindeyiz." diye konuþtu. Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Kýnýklý, SGK Ýl Müdürü ne teþekkür etti. SGK Ýl Müdürü Duran Cesur ve Emekli Derneði yöneticileri sorunlarýn birlikte çözüleceðini söylediler.

7 PERÞEMBE 22 AÐUSTOS Kadýn Giriþimciler Borsa'da T Kadýn Giriþimciler Konseyi yöneticileri borsadaki iþlemlere tanýklýk etti. Komite Baþkaný Yasemin Kepçeli, yeni yönetimi tebrik etti. ürkiye Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Genel Müdürü Nusret Yazýcý, 2013 yýlý Ocak-Temmuz döneminde 449 bin 97 kiþiyi iþe yerleþtirdiklerini belirterek, geçen yýlýn ayný dönemine göre iþe yerleþtirme rakamlarýnda yüzde 68'lik artýþ kaydettiklerini söyledi. Nusret Yazýcý, 2013 Ocak-Temmuz dönemine ait istihdam verilerini deðerlendirdi. ÝÞKUR'un uyguladýðý aktif iþgücü programlarý sayesinde iþgücü piyasasýndaki yeni koþullara hýzlý bir þekilde uyum saðlandýðýný kaydeden Yazýcý, hizmet kalitesindeki artýþýn istatistiksel verilere de yansýdýðýna dikkat çekti. Yýlýn ilk 7 ayýnda 449 bin 97 kiþiyi iþe yerleþtirdiklerini vurgulayan Yazýcý, geçen yýlýn ayný dönemine Ýki sivil toplum kuruluþu birbirine destek sözü verdi. Ziyarette iþbirliði imkânlarý dile getirildi. ürkiye Odalar ve TBorsalar Birliði (TOBB) Çorum Kadýn Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi, Çorum Ticaret Borsasý'ný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Meclis Baþkanlýðý'na seçilen Mustafa Boyraz ile Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na seçilen Ali Bektaþ'ý tebrik ederek görevlerinde baþarýlar dilediler. Ziyarete Ýcra Komitesi Baþkaný Yasemin Kepçeli, üyeler Fatma Er, Elif Dalyan ve Yüksel Kavukçu katýldý. Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek "Kadýn Giriþimcilerimiz ile bizler ayný geminin yolcusuyuz. Hepimiz TOBB'un çatýsý altýnda güzel þeylere imza atmak için bir aradayýz. Kadýnlarýmýzýn, siyasal, sosyal ve ekonomik hayatta mutlaka yer almalarý gerekmektedir. Bu noktada ilimiz kadýnlarýný ekonomide ve siyasette daha aktif olmalarýný saðlayabilecek, onlara destek ve öncü olabilecek kurumlarýn en büyüðü ve önemlisi B irleþmiþ Milletler'in 72 ülke için hazýrladýðý 2012 tablosuna göre Türkiye'de ortalama iþçi ücretleri 26 ülkenin gerisinde yer alýyor. Türkiye'de iþçilerin ortalama ücreti dolarken, listenin baþýnda 4 bin 89 dolarla Lüksemburg yer alýyor. Uzmanlar, ücretlerdeki düþüklüðü verimsizlik ve katma deðerli üretimin olmamasýna baðlýyor. Birleþmiþ Ýþe yerleþtirmede artýþ göre iþe yerleþtirme rakamlarýnda yüzde 68'lik artýþ kaydettiklerinin altýný çizdi. Yazýcý, "Ýþe yerleþtirme rakamlarýnýn yaný sýra özel sektörden aldýðýmýz açýk iþ sayýsýnda da önemli artýþ yaþandý. Ocak-Temmuz döneminde 883 bin 693 kiþilik açýk iþ talebi aldýk. Söz konusu açýk iþlerin yüzde 94'üne tekabül eden 831 bin 606'sýný özel sektörden aldýðýmýz açýk iþler TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu'dur. Esasýnda Ýsterim ki TOBB bünyesindeki oda ve borsalarýn meclis ve yönetim kurullarýnda kadýn kotasý olsun. Biz bu hususta tüm kadýn Milletler'in 72 ülke için hazýrladýðý '2012'de kazanýlan ortalama iþçi ücretleri' tablosunda Almanya'daki iþçilerin ortalama aylýk ücreti 2 bin 720 dolarken, Türkiye'de iþçilerin ortalama ücretinin dolar olduðu belirtiliyor. Günlük ortalama ücret ise Almanya'da 91 dolarken Türkiye'de 58 dolar. Oysa OECD verilerine göre Türkiye'deki iþçiler Almanya'dakilerden yýlda 500 saat fazla çalýþýyor. Buna raðmen tabloda Almanya on üçüncü sýrada yer almýþken, Türkiye 27. sýrada kendine yer buluyor. Ekonomik Kalkýnma ve Ýþbirliði Örgütü üyesi ülkelere Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ yaptýklarý çalýþmalarý hakkýnda Kadýn Giriþimcilere bilgi verdi. giriþimcilerimizin yanýndayýz. Onlar için maddi ve manevi her türlü destek vermeye hazýrýz. Unutmayalým ki, kadýnlarýmýz yenilikçi yüzümüzün en önemli simgeleridir" dedi. kýyasla haftada en çok çalýþan iþçinin Türkler olmasýna raðmen elde edilen kazanç, bu ülkelerdeki iþçilerin çok altýnda kalýyor. Ýþçi ücretlerinin düþük tutulmasýyla Kadýnlara yönelik projeler sürecek TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný Yasemin Kepçeli de, Çorum'a faydalý iþler yapabilmek, kadýn giriþimcilerin sayýsýný ilgili olarak birçok ihracatçý birliði baþkaný ise "Bir Türkiye ürünü Afrika'da bir Alman ürününden daha kaliteli olmasýna karþýn katbekat daha ucuza satýlýyor. Bu arttýrmak, ayný zamanda da istihdamý arttýrmak için kurulan Kadýn Giriþimciler Kurulu'nun, kadýnlarýn kalkýnmasý noktasýnda önemli bir görev üstlendiðini ifade etti. Kepçeli, Oda ve borsalarýn kadýn ve iþverenin ücretlerini belli seviyede tutmasý mecburi." deðerlendirmesinde bulunmuþtu. Ekonomi profesörü Seyfettin Gürsel'e göre ise çok çalýþmaya karþýn az genç giriþimcilere vermiþ olduklarý desteklerden dolayý son derece memnun olduklarýný belirterek, kadýn giriþimcilere yönelik projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi. Ýþçi ücretleri 26 ülkenin gerisinde oluþturuyor. Geçen yýla göre özel sektörden alýnan açýk iþlerde yüzde 126'lýk artýþ kaydettik." dedi. ÝÞKUR a baþvurular arttý Genel Müdür Yazýcý, hizmet kalitesindeki artýþýn kuruma yapýlan baþvurularý da olumlu yönde etkilediðini dile getirdi. Geçen yýlýn ayný dönemine göre baþvurularýn yüzde 69 arttýðýný bildiren Yazýcý þu bilgileri verdi: "1 milyon 449 bin 484 kiþi hizmetlerimizden faydalanmak için ÝÞKUR'a baþvurdu. Baþvuran vatandaþlarýmýzýn yüzde 36,5'ini kadýnlar, yüzde 1,4'ünü ise engelliler oluþturuyor. Vatandaþýmýzýn kurumumuza güvenmesi ve hizmetlerimizden yararlanmasý bizi çok memnun ediyor." Yazýcý, son olarak iþgücünün istihdam edilebilirliðini artýrmaya yönelik düzenlenen aktif iþgücü programlarý sayesinde çok sayýda kiþinin meslek sahibi olduðunu, yýlýn ilk altý ayýnda açýlan 24 bin 764 kurstan yüzde 42,5'i kadýnlar olmak üzere 229 bin 820 kiþinin faydalandýðýný bildirdi.(cý- HAN) MEM Projesi Ukapsamýnda ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ve Can Tekstil Konfeksiyon Ýmalat ve Toptan Satýþ iþbirliðinde Alaca da istihdam garantili konfeksiyon kursu açýlacak. 2 grup halinde toplam 50 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursuna katýlan kursiyerlerin en az %90'ý iþyerinde asgari 120 gün istihdam edilecektir. 28 Aðustos Çarþamba günü baþlayacak kurs, 6 Türkiye de iþçiler 26 ülkenin gerisinde ücret alýyor. Ocak 2014 tarihine kadar sürecek. Kursiyerler eðitimlerini Can Tekstil Konfeksiyon da alacak. Haftada 5 gün sürecek eðitim ücret elde edilmesi tek kelimeyle verimsizlik! "Türkiye iþgücünü iyi planlayamýyor. Emek verimliliði de son 3 çeyrektir negatife geçmiþ durumda.(cýhan) Ýstihdam garantili konfeksiyon kursu saatleri arasýnda verilecek. ÝÞKUR a kayýtlý iþsiz, 16 yaþ ve üzeri olan kursiyerlerin en az ilkokul mezunu, Alaca da ikamet etmesi, emekli veya aktif sigortalý olmamasý gerekiyor. Aday kursiyerlerle mülakat 26 Aðustos Pazartesi günü saat da Alaca daki Can Tekstil binasýnda yapýlacak.

8 8 PERÞEMBE 22 AÐUSTOS 2013 Türk Yýldýzlarý prova için uçacak Ayný gün Uður Iþýlak konseri var. Türk Yýldýzlarý Zafer Bayramý gösterisi yapacak. Ayný gün yamaç paraþütü de yapýlacak. ürk Hava TKuvvetleri'ne baðlý hava akrobasi timi olan "Türk Yýldýzlarý" 24 Aðustos Cumartesi günü Çorum Belediyesi'nin davetlisi olarak Çorum'da gösteri yapacak. Ayný gün saat de ise THK Motorlu Yamaç Paraþüt gösterisi de yapýlacak. Türk Yýldýzlarý gösteri öncesi bugün ve yarýn prova yapacak. Yaptýðý gösterilerle Türk halkýnýn moral ve gurur kaynaðý olan Mýsýr için etkinlikler iptal Parti Genel Merkezi, Mý- askeri müdahale ve AKsýr'daki kanlý olaylar nedeniyle Mýsýr'daki acýyý paylaþmak amacýyla parti örgütü ve belediyelerden müzik etkinlikleri, konser ve eðlence programlarýnýn bir süre için iptal edilmesini istedi. Çorum'da da muhtemelen Uður Iþýlak konseri iptal edilecek. Ýlk iptal Kastamonu'da Partiden gelen istek üzerine Kastamonu'nun Ýhsangazi Ýlçesi Belediyesi her yýl düzenlenen ve önceki günlerde de duyurusu yapýlan Sepetçioðlu ve Siyez Bulguru Festivali'ni iptal etti. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Baþkanlýðý, 19 Aðustos tarihinde 1272 sayýlý yazý ile yaz sezonunda belediyelerin 'geleneksel festival ve konser programlarý düzenlediði hatýrlatýlýrken, Mýsýr'da darbe sonrasý çýkan olaylarda demokrasi ve demokratik seçimle göreve gelmesine raðmen cezaevine konulan Cumhurbaþkaný Mursi'ye sahip çýkmak üzere barýþçý eylem yapan yüzlerce insan, kadýn ve çocuðun þehit düþtüðü, binlercesinin yaralandýðý' ifade edildi. Yazýda, þöyle devam edildi: "Kardeþ Mýsýr halkýnýnyaþadýðý insanlýk dramý karþýsýnda aziz milletimizin ve parti camiamýzýn acýsý ve tepkisi büyüktür. Bu sebeple Mýsýrlý kardeþlerimizin acýlarýný paylaþmak adýna müzik etkinlikleri, konser ve eðlence programlarýnýn bir süre iptal edilmesi, bu hususta bütün kardeþlerimizin ayný hassasiyeti göstermesi uygun olacaktýr. Geliþmelere göre durum deðiþikliði olmasý halinde bu konu yeniden deðerlendirelecektir." AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve Yerel Yönetimler Baþkaný Ýsmail Yýlancýoðlu, bu yazýyý Ýhsangazi Belediye Baþkanlýðý'na gönderdi. Ýhsangazi Belediye Baþkanlýðý bunun üzerine Facebook sayfasýnda 7-8 Eylül tarihlerinde ilçede düzenleneceði açýklanan Sepetçioðlu ve Siyez Bulguru Festivali'nin iptal edildiðini duyurdu. Türk Yýldýzlarý, 30 Aðustos Zafer Bayramý öncesinde 24 Aðustos Cumartesi günü saat 15.00'de Çorum Fuar alanýnda yapacaðý gösteri ile Zafer Bayramýný kutlayacak. Dünyada sekiz süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrotim olan Türk Yýldýzlarý yapacaðý gösteriler ile Çorumlulara unutulmayacak bir gün yaþatacaðýný ifade eden Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, tüm dünyayý kendilerine hayran býrakan Türk Yýldýzlarý'nýn 24 Aðustos Cumartesi Günü Çorum'da yapacaðý 'Zafer' gösterisine Çorum hemþerilerimiz ile Çevre il ve ilçelerdeki vatandaþlarý izlemeye davet etti. Baþkan Muzaffer Külcü, halkýmýzý tarihi güne tanýklýk etmek için Fuar Alanýna beklediklerini ifade ederek "24 Aðustos 2013 Cumartesi günü saat 13.00'de baþlayacak Zafer Bayramý Þölenine bekliyoruz. Þölen kapsamýnda saat 13.00'de THK Motorlu Yamaç Paraþüt gösterisi de yapýlacak, 14.00'de ünlü sanatçý Uður Iþýlak Konseri olacak ve saat 15'de ise Türk Hava Kuvvetlerimize baðlý 'Türk Yýldýzlarý' akrobasi timi Belediyemizin davetlisi olarak Çorum semalarýnda gösteri yapacaklar. Tüm halkýmýzý gösteriye davet ediyoruz. Gösterinin gerçekleþeceði gün için, bütün kurum ve kuruluþlarýmýz hazýrlýklarýný yaptýlar. aþbakan Tayyip Erdoðan, BMýsýr'da darbecilerin arkasýnda Ýsrail'in bulunduðunu söyledi. Erdoðan önceki gün AK Parti Genel Merkezi'ndeki Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý'nda konuþtu. Baþbakan, önce Türkiye'de yaþanan darbe süreçlerini özetledi ve sözü Mýsýr'daki darbenin Ýsrail baðlantýsýna getirdi. Erdoðan Mýsýr'da demokrasi sandýk deðildir' diyorlar. Arkasýnda neresi var? Ýsrail var. Elimizde belgesi var. dedi seçimleri öncesinde Fransa'da yapýlan bir oturumda adalet bakaný ile Yahudi bir entelektüel'in Mýsýr'da Müslüman Kardeþler seçimi kazansa da onlar kazanamayacaktýr. Çünkü demokrasi sandýk deðildir. dediðini aktardý. Elimizde belge var, Mýsýr daki darbenin arkasýnda Ýsrail var Baþbakan Erdoðan, antidemokratik müdahalelerin tamamýnda hep Batý nýn, demokrasi sadece sandýk deðildir mantýðýnýn iþlendiðini anlattý. Ama biz diyoruz ki, demokrasinin yolu sandýktan geçer. Sandýk, milli iradenin ta kendisidir. dedi. Erdoðan ýn açýklamalarý, özetle þöyle söyledi: Mýsýr ordusunun inançlý mensuplarýna sesleniyorum: Siz o Müslüman kardeþlerinize nasýl silah doðrultuyorsunuz? Nasýl Ýnanýyorum ki Çorum için çok güzel bir aktivite olacak. Tüm Çorum halkýný bu tarihi güne destek vermesini ve Türk Hava Kuvvetlerimizin dünyada çok iddialý olan gösterilerini izlemek üzere davet ediyoruz" dedi. Türk Yýldýzlarý, 30 Aðustos Zafer Bayramý Kutlamalarý çerçevesinde 24 Aðustosta Çorum'dan sonra, 26 Aðustos'ta Afyon'da ve her yýl olduðu gibi 30 Aðustos'ta da Ankara'da gösteri yapacak. Türk Yýldýzlarý Prova yapacak Türk Yýldýzlarý'ndan Hv. Bnb. Bülent Savaþ, 24 Aðustos 2013 THK na baðlý Türk Yýldýzlarý cumartesi günkü program öncesinde bugün ve yarýn prova yapacak. tarihindeki gösteri için bugün saat arasý ile yarýn saat arasýnda gösteri provasý yapacaklarýný bildirdi. Bülent Savaþ, gösteri günü ve provalar esnasýnda gösteri uçuþu yapan uçaklar için tehlike arz eden maket uçak, planör, uçurtma gibi nesnelerin bölgede uçurulmamasý gerektiðini kaydetti. Ülkemizin, Türk Silahlý Kuvvetlerini ve Türk Hava Kuvvetlerini dünyanýn pek çok yerinde baþarý ile tanýtan ve temsil eden Türk Yýldýzlarý akrotim ekibinin en seçkin üyelerinin yapacaðý Çorum gösterisinde hiçbir aksaklýðýn olmamasý için, Çorum onlara bomba yaðdýrýyorsunuz? Sizin zerre kadar inancýnýzda, imanýnýzda bir titreme yok mu? Hiçbir zaman hukuka uygun olmayan talimata uyulmaz. Burada size böyle bir talimat veriliyorsa siz kalkýp da o insanlarý öldüremezsiniz. Ýslam dünyasý, Mýsýr a karþý Yusuf u kuyuya atan kardeþleri gibi: Batý, Mýsýr daki darbede iyi bir sýnav verememiþtir. Ýslam dünyasý Mýsýr daki facia karþýsýnda iyi bir sýnav verememiþtir. Þu anda Ýslam dünyasý adeta Hz. Yusuf u kuyuya atan kardeþlerden farksýz durumdadýr. Ama Rabb im nasýl ki Yusuf u kuyudan çýkarýp Mýsýr a sultan ettiyse, nasýl ki o kardeþleri Yusuf a mahcup ettiyse bugün de kardeþlerinin ihanetine raðmen Mýsýr halkýnýn Mýsýr ý idare Baþbakan Tayyip Erdoðan Valiliði, Çorum Belediyesi ve Türk Hava Kuvvetleri ile Çorum Emniyet Müdürlüðü'nün gerekli güvenlik önlemlerini aldýðýný ifade eden Hv. Bnb. Bülent Savaþ, "Çorum'da Türk Yýldýzlarýna yakýþan bir gösteri yapýlacak" dedi. THK'dan Motorlu Yamaç Paraþüt Þov Türk Hava Kurumu (THK) Genel Baþkanlýðý uçuþ personeli tarafýndan 30 Aðustos Zafer Bayrýmý etkinlikleri çerçevesinde Çorum'da THK Motorlu Yamaç Paraþüt gösterisi yapýlacak. 24 Aðustos Cumartesi günü 'Türk Yýldýzlarý' akrobasi timi Çorum semalarýnda yapacaðý gösteri etmesinin önüne hiç kimse geçemeyecektir. Kardeþlerine karþý ihanet içinde olanlar da er veya geç mahcup olacaklardýr. Bizi þiddete sevk etmek için tuzaklar kuruldu: Bizi þiddete sevk etmek için tuzak kuranlar, tahrik edenler, provokasyonlara baþvuranlar oldu. Bizi ezmek, yok etmek, bizi silmek için kendilerine gerekçe arayanlar, bahane arayanlar oldu. Allah a hamd olsun hiçbirine bu gerekçeyi, bahaneyi sunmadýk. Bunlar þimdi bulanmýþ suda balýk avlamanýn niyetindeler ama biz size bulanmýþ su býrakmayacaðýz. Sandýða tertemiz gideceðiz. Geçmiþte bunu defalarca yaptýlar. Merhum Menderes karþýsýnda defalarca kaybettiler. Hiçbir zaman kazanamayacaklarýný anlayýnca da þiddeti körüklediler. Darbecileri öncesinde saat 13.00'de THK Motorlu Yamaç Paraþüt gösterisi yapýlacak. Uður Iþýlak Konser Verecek Çorum Belediyesi, Türk Hava Kuvvetleri'ne baðlý hava akrobasi timi olan "Türk Yýldýzlarý" 24 Aðustos Cumartesi günü Çorum'da gösterisini þölene çevirdi. 30 Aðustos Zafer Bayramý öncesinde Çorum'da gösteri yapacak olan "Türk Yýldýzlarý'nýn gösterisi öncesinde ünlü sanatçý Uður Iþýlak, Zafer Bayramý konseri verecek. Çorum Belediyesi tarafýndan Fuar Alanýnda düzenlenecek konserde ünlü sanatçý Uður Iþýlak, saat 14.00'de sahne alarak Çorumlulara unutulmaz bir konser verecek. Çevre Ýller Türk Yýldýzlarýnýn Gösterisi Ýçin Davet edildi Çorum Belediyesi, Türk Hava Kuvvetleri'ne baðlý hava akrobasi timi olan 'Türk Yýldýzlarý'nýn 24 Aðustos Cumartesi günü Çorum'da yapacaðý gösteriye çevre illeride davet etti. Belediye hazýrladýðý bilbortlarý, Amasya, Çankýrý, Tokat ve Kastamonu'ya asarak Türk Yýldýzlarýnýn Çorum'da yapacaðý gösteriye davet etti. Mýsýr da darbenin arkasýnda Ýsrail var teþvik ettiler ama bugün ne biz ne de aziz millet bu bayat senaryoya asla ve asla geçit vermeyeceðiz. Bizi çekmek istedikleri tuzaða asla düþmeyeceðiz. Diktatörlükte diktatör diyeni sallandýrýrlar: Bize son derece çirkin bir þekilde diktatör diyenlere iþte bugün buradan hodri meydan diyorum. Mart ayýnda seçim var. Kimin demokrasi kimin de diktatörlük özlemi içinde olduðunu millet ortaya koyacak. Eðer diktatör görmek istiyorsanýz buyurun Mýsýr a gidin. Diktatörlüðün olduðu yerde hiç kimse diktatör kelimesini aðzýna dahi alamaz. Diktatörlüðün olduðu yerde gazeteler, televizyonlar sabah akþam diktatör ifadesini kullanamaz. Sallandýrýrlar. Mýsýr da olduðu gibi. Saldýrganý ödüllendirircesine serbest býraktýlar: Hacýbektaþ ta, o muhterem zatýn manevi huzurunda bir kendini bilmez, bir Hacý Bektaþ düþmaný Baþbakan Yardýmcýmýza alçakça saldýrýda bulundu. CHP liler adeta saldýrgana sahip çýkýyorlar. Saldýrgan kýsa bir süre sorgulandýktan sonra bakýyorsunuz hemen ödüllendirilircesine tutuksuz yargýlanmak üzere salýveriliyor. Siz hangi diktatörlükten bahsediyorsunuz? Hangi demokrasiden bahsediyorsunuz?

9 PERÞEMBE 22 AÐUSTOS Abdibey Camii Yaz Kur an Kursu nda bu yaz boyunca Kur an eðitimi alan 120 öðrenci hocalarý birlikte Hýdýrlýk Camii ve Türbesi ni ziyaret etti. Hocalarýndan sahabey-i kiram hakkýnda bilgi alan çocuklar bol bol dua ettiler. Kur'an Kursu öðrencilerinden Hýdýrlýk'a ziyaret A bdibey Camii Yaz Kur an Kursu öðrencileri dün Hýdýrlýk Camii'ni ve sahabe kabirlerini ziyaret etti. Ö Abdibey Camii Yaz Kur an Kursu'na devam eden 120 öðrenci hocalarýyla birlikte Hýdýrlýk Camii'ne gelerek önce Suheyb-i Rumi Hazretlerinin kabrini ziyaret ettiler. Hýdýrlýk'taki bütün kabirleri gezip dua eden kursu öðrencileri, ziyaret bitiminde piknik yaparak sohbet ettiler. Sýcak bir ortam içinde süren soh- bette, hocalarýndan aldýklarý bilgilerle Peygamber Efendimiz'in arkadaþlarýný daha iyi tanýma fýrsatý yakaladýlar. Ozan Elverici Elitpark'ta zel Elitpark Hastanesi, Kulak Burun Boðaz (KBB) hekimi Op. Dr. Ozan Elverici'yi kadrosuna kattý. Özel Elitpark hastanesi Yönetim Kurulu Baþkaný Op. Dr. Mehmet Duyar ve Baþhekim Op.Dr. Ömer Akkaþ, Op. Dr. Ozan Elverici'yi kadrolarýna katmaktan duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler ve birlikte Çorum halkýna hizmet vermekten onur duyduklarýný açýkladýlar. Hastaneden yapýlan açýklamada, Op. Dr. Ozan Elverici hakkýnda þu bilgilere yer verildi: "KBB uzmaný Op. Dr. Ozan Op. Dr. Ozan Elverici Elverici, 1977 yýlýnda doðdu. Evli 1 çocuk babasý olan Elverici; ilk ve orta eðitimini Çorum'da, lise eðitimini Kayseri Fen Lisesi'nde tamamladý yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi'nden mezun oldu yýlýnda Dýþkapý Yýldýrým Beyazýd Eðitim Araþtýrma Hastanesi KBB bölümünde uzmanlýðýný tamamladý. Çorum Ýskilip Devlet Hastanesi'nde uzun yýllar görev yapan Elverici, 20 Aðustos 2013 tarihi itibari ile Özel Elitpark Hastanesi'nde Çorum halkýna hizmet vermeye baþladý." Op. Dr. Ozan Elverici ise Çorum halkýna hizmet vermek onur duyduðunu açýkladý. Sigara kullanýmý ortaokula düþtü S aðlýk, ekonomi ve çevre temizliði açýsýndan birçok zararý bulunan sigara tüketimi, yasaða raðmen ortaokul seviyesine kadar düþüyor. Okullarýn açýlmasýna yakýn velileri uyaran uzmanlar, sigara tiryakiliðinin kadýnlarda erkeklerden daha yaygýn olduðuna dikkat çekiyor. Alýnan yasal tedbirler sayesinde ülkemizde sigara tüketimi her geçen yýl düþüþ gösteriyor. Ancak sigara kullaným yaþý ortaokul seviyelerine kadar indi. Türkiye Sigarayla Savaþ Derneði Genel Baþkaný Dr. Mustafa Aydýn, okul dönemi baþlarken ebeveynleri uyarýyor. Kadýnlarda ise sigara içme oranýnýn yüzde 100 arttýðýný aktaran Aydýn, sigara tiryakiliði artýþ hýzýnda kadýnlarýn erkeklerden önde olduðunu belirtiyor. Ülkemizde 18 milyon civarýnda insanýn sigara içtiðini belirten Mustafa Aydýn, artan nüfusa raðmen sigara tüketiminin ciddi oranda gerilediðine dikkat çekiyor yýlýnda kiþi baþý yýllýk bin 656 adet olan sigara tüketiminin 2012 yýlýnda bin 300 adete düþtüðünü ifade ediyor. Bu sürede azalmanýn yüzde 21 olduðunu vurgulayan Aydýn, vergilerdeki artýþ nedeni ile sigaraya harcanan paranýn da arttýðýný dile getiriyor. Sigara tüketiminin ortaokul seviyesine indiðinin altýný çizen Aydýn, okullarýn açýlmasýna sayýlý günler kala velileri çocuklarýný yakýndan takip etmeleri konusunda uyarýyor. Aydýn, þu bilgileri veriyor: Genelde içme yaþý 11 e kadar iniyorsa da oransal olarak yoðunlaþma yaþý 1314 tür. Sigaraya baþlayanlarýn yüzde 40 ý 15 yaþ altýnda yüzde 90 ý 20 yaþ altýnda sigara baðýmlýsý oluyor. Ülkemizin 2011 nüfusu 74 milyon. Bunun 59 milyonu 13 yaþ ve üstünde. 13 yaþ üstü nüfusta sigara içme oraný yüzde 30. Kadýnlarda bu oran yüzde 16 iken, erkeklerde yüzde 44 çýkmaktadýr. Bu oranlara göre ülkemizde 18 milyon civarýnda sigara içicisi var yaþ grubunda yüzde 23 olan sigara tüketiminin geçmiþ yýllara göre yüzde 30 azaldýðýný belirten Aydýn, üniversite öðrencileri arasýnda sigara içme oranýnýn ise yüzde 36 olduðunu ifade ediyor. En yoðun içici grubunun ise olduðunu belirtiyor. Mustafa Aydýn, kadýnlarýn sigara içme oranýnýn arttýðýný belirterek þunlarý dile getiriyor: Ülke genelinde kadýnlarda bu oran yüzde 16 iken, erkeklerde yüzde 44 tür. Fakat 1988 den bu yana kadýnlar arasýnda sigara içme oraný yüzde 100 artmýþtýr. Bu nedenle sigara tiryakiliði artýþ hýzýnda kadýnlar erkeklerden öndedir. Sigarayý kendi isteði ile býrakanlarýn sayýsýnda artýþ olduðunun altýný çizen Aydýn, bunda sigara býraktýrma merkezlerinin sunduðu imkanlarýn yaný sýra çevresel ve psikolojik etkenlerin de katkýsý olduðunu kaydediyor. Aydýn, Kiþinin sigarayý býrakmasýnda en etkin sebep psikolojide farkýndalýk diye adlandýrýlan durumdur. Bu durum güçlü bir güdü ile kiþinin bulunduðu durumda onu motive etmesidir. Bu faktörler her an her yönde oluþabilir. ifadelerini kullanýyor. Týr devrildi, yol trafiðe kapandý Ç orum'da kontrolden çýkan Týrýn devrilmesi sonucu Ankara-Samsun karayolu 1 saat trafiðe kapandý. Kaza, Ankara-Samsun karayolu Çorum geçiþi 5.'nci kilometresinde meydana geldi. Adnan Þahin (54)'in kullandýðý 34 FF 245 plakalý Týr, seyir halinde iken sürücünün kýsa süreli dalgýnlýðý ile kontrolden çýkarak devrildi. Kaza, yoldan geçen diðer sürücüler tarafýndan 112 ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polisler ilk olarak trafiði kontrol altýna aldý. Kazada yaralanan sürücü Þahin ile beraberindeki Zeki Þahin (45), ambulansla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Bir saat boyunca trafiðe kapanan yol, TIR'ýn çekici ile yoldan kaldýrýlmasýnýn ardýndan yeniden trafiðe açýldý. Kazada, Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir yemek firmasýna ait olan gýdalar yola saçýldý. Çevreye daðýlan yiyecek ve içecekler, Çorum Belediyesi ekiplerince toplanarak firmaya bilgi verildi. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor. Mürsel Sözer iyileþiyor H afta baþýnda Ýskilip'te 4 aracýn karýþtýðý ve 2 kiþinin hayatýný kaybettiði zincirleme trafik kazasýnda aðýr yaralanan AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Mürsel Sözer hayati tehlikeyi atlattý. Sözer yoðun bakýmdan çýktý. Pazartesi gecesi Ýskilip te meydana gelen kazada AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Mürsel Sözer aðýr yaralanmýþ, Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi yoðum bakým servisinde tedaviye alýnmýþtý. Edindiðimiz bilgiye göre, yoðun bakýndan çýkan Sözer in tedavisi yataklý serviste devam Ýskilip te hafta baþýnda meydana gelen kazada, Mürsel Sözer aðýr yaralanmýþtý.

10 10 PERÞEMBE 22 AÐUSTOS 2013 Saðlýkta 90 günde 26 proje hayata geçecek amu Hastaneleri Bir TÜP BEBEK MERKEZÝ BAYRAM ÖNCESÝ liði Genel Sekreteri AÇILACAK Dr. Turgay Happani, ÇoOsmancýk, Ýskilip ve rum da 90 günde 26 proalaca Devlet Hastaneleri jeyi hayata geçirecekleriyeni hizmet binalarýnýn ni açýkladý. açýlýþ hazýrlýklarýnýn deeczacý Odasý Baþkavam ettiðini anlatan Dr. ný Ecz. Þefkat Güler ve Turgay Happani, Hitit Üniyönetim kurulu üyelerini versitesi Eðitim ve Araþtýrkabul eden Dr. Turgay ma Hastanesi bünyesinde Happani, Saðlýk Bakanlýkurulan Tüp Bebek Merkeðý nýn Türkiye çapýnda zi nin Kurban Bayramý öngerçekleþtireceði yeni cesinde hizmete açýlacaðýprojeler hakkýnda bilgiler ný söyledi. verdi. Ýlçe hastanelerinin inprojelerin içeriðinin þaa çalýþmalarýnýn ardýnsaðlýk Bakaný Dr. Mehdan tefriþat ihalelerine gemet Müezzinoðlu tarafýnçildiðini belirten Happani, dan kamuoyuna duyurulasaðlýk kurumlarýndaki ekcaðýný anlatan Happani, sik kadrolarýn da tamamkonuyla ilgili hazýrlýklarýn landýðýný kaydetti. devam ettiðini söyledi. Happani, Çorum da 90 günde 26 projeyi hayata geçireceklerini açýkladý. Saðlýk alanýnda pek Çorum da tüm hastabir sýkýntýmýz yok diyen nelerde uygulanmasý planlanan projelerin hasta ve saðlýk çalýþanladr. Happani, personel ve altyapý konusundaki iyileþtirme çalýþmarýnýn memnuniyetine yönelik olduðunu belirten Happani, Çalýþmalarýnýn meyvelerini zamanla vereceðini sözlerine ekledi. larýmýz tüm hýzýyla sürüyor dedi. K Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Üyeleri dün bazý kurumlarý ziyaret ettiler. Eczacý Odasý ndan hayýrlý olsun ziyaretleri Ç Recep Mebet orum Eczacý Odasý yönetimi dün Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ýl Müdürlüðü nü ziyaret etti. Yeni hizmet binalarýna taþýnan kurumlarýn yöneticileriyle görüþen Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Üyeleri, hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Ýlk olarak Kamu Hastaneleri Birliði Ecz. Þefkat Güler ve beraberindeki heyet, kurum yöneticileriyle görüþtüler. Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani yi makamýnda ziyaret eden Eczacý Odasý yönetimi, ardýndan SGK Ýl Müdürü Duran Cesur u ziyaret ettiler. Ziyaretlere Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Þefkat Güler, Genel Sekreter Ecz. Meral Öztürk, Sayman Ecz. Sönmez Çalýþkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Arif Sami Bozdoðan SGK ya tüp geçit Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani ye Eczacý Odasý Baþkaný Þefkat Güler tarafýndan çiçek verildi. S osyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ýl Müdürü Duran Cesur, eski bina ile yeni hizmet binasý arasýna yapýlan tüp geçidin kullanýma açýldýðýný söyledi. Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Þefkat Güler ve yönetim kurulu üyelerini makamýnda kabul eden Duran Cesur, Vatandaþýn hizmet alýrken sýkýntý yaþamamasý için iki binamýz arasýna tüp geçit yaptýk dedi. 50 YILLIK ÝHTÝYACA CEVAP VERECEK SGK nýn yeni hizmet binasýnýn 50 yýllýk ihtiyaca cevap verecek kapasiteye sahip olduðunu vurgulayan Cesur, sosyal güvenlik alanýndaki yeniden yapýlanmanýn kurumun fiziki mekanlarýna da olumlu yansýdýðýný ifade etti. Yeni hizmet binasýnýn bölümleri hakkýnda misafirlerine bilgiler veren Cesur, þöyle konuþtu: Daha önceden bir eðitim salonumuz dahi yoktu. Bu nedenle Endüstri Meslek Lisesi nin salonunu kullanýyorduk. Yeni binamýzýn hizmete girmesiyle birlikte 130 kiþilik bir eðitim salonuna ve toplantý odasýna kavuþtuk. Kurumlarýn iþleyiþi açýsýndan fiziki mekanlar büyük önem taþýyor. Yeni binamýz ile diðer binamýz arasýnda vatandaþlarýn kolayca hizmete ulaþmasý açýsýndan tüp geçidimizi de geçtiðimiz günlerde kullanýma sunduk. Yeni hizmet binamýza kavuþmamýzda emeði geçenlere teþekkür ediyor, Çorum a hayýrlý uðurlu Yeni binalar hizmet kalitesini artýrýyor Güler, Çorum daki kamu kurumlarý için yapýlan yeni binalarýn hizmet kalitesini artýrdýðýný söyledi. E SGK Ýl Müdürü Cesur, yeni hizmet binasýnýn 50 yýllýk ihtiyaca cevap vereceðini açýkladý. Cesur, eski bina ile yeni hizmet binasý arasýna tüp geçit yapýldýðýný söyledi. Hizmet binalarý arasýndaki tüp geçit kullanýma sunuldu. czacý Odasý Baþkaný Ecz. Þefkat Güler, Çorum daki kamu kurumlarý için yapýlan yeni binalarýn hizmet kalitesini artýrdýðýný söyledi. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði ile SGK Ýl Müdürlüðü nün yeni hizmet binalarýný ziyaret eden Ecz. Þefkat Güler, kurum yöneticilerine hayýrlý olsun dileklerini iletti. SGK ve Kamu Hastaneleri Birliði nin böylesine donanýmlý hizmet binalarýna kavuþmasý sevindirici diyen Þefkat Güler, kurumlara kazandýrýlan yeni fiziki mekanlarýn vatandaþlarýn da beðenisini kazandýðýný ifade etti. Ziyaretler sýrasýn- da yaptýðý konuþmalarda mesleki problemlere de deðinen Eczacý Odasý Baþkaný Güler, ilçe hastanelerindeki uzman doktor ihtiyacýna dikkat çekti. Bazý ilaçlarýn uzman doktorlar tarafýndan reçete edilebildiðini hatýrlatan Güler, ilçelerdeki bazý hastalarýn bu hususta ciddi sýkýntýlar yaþadýðýna iþaret etti. Aile Hekimliði uygulamasýnýn Çorum da oturduðunu da dile getiren Güler, hem hastalarýn hem de eczacýlarýn yeni sistemden memnun olduðunu kaydetti. Ecz. Þefkat Güler Yeni hizmet binalarýnýn vatandaþýn da beðenisini kazandýðý belirtildi.

11 PERÞEMBE 22 AÐUSTOS KPSS il birincisi Yargý Akademi den Y Recep Mebet argý Akademi Çorum Þubesi Eðitim Bilimleri Kursu öðrencisi Burçin Türkyýlmaz ýn, 2013 KPSS sonuçlarýna göre il birincisi olduðu açýklandý. Konuyla ilgili açýklama yapan Kurum Müdürü Reyhan Baran, KPSS il birincisi Burçin Türkyýlmaz ýn ayný zamanda Türkiye 231. si olduðunu kaydetti. Yargý Akademi nin KPSS alanýndaki baþarýlarýna bir yenisini eklediðini anlatan Reyhan Baran, þampiyon öðrencilerini tebrik etti. Baran, yaptýðý yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verdi: KPSS kurslarýnýn iddialý isimlerinden Yargý Akademi Çorum Þubesi olarak açýldýðýmýz günden beri baþarý grafiðimizi sürekli yükselttik KPSS'de de baþarýmýzý Çorum 1. si çýkararak bir kez daha kanýtladýk. P3, P10 ve P121 puan türlerin de Çorum ve Türkiye derecesi yapan öðrencimiz Burçin Türkyýlmaz ý kutluyorum. 2013'te yapýlan deðiþikliklere yeni yayýnlarýyla uyum saðlayarak öðrencilere destek olan kurumumuz, döneminde Tarih-Vatandaþlýk Öðretmeni Mesut Keskin in de aramýza ka- týlmasýyla kadrosunu daha da güçlendirdi. Yargý Akademi Genel Merkezi, Eðitim Bilimleri ve A Grubu Kariyer Kurslarýmýza Ankara Yargý Akademi kadrosunda bulunan öðretmenlerle destek veriyor. KPSS DE DEÐÝÞÝKLÝK 2013 KPSS'de deðiþiklik yapýldýðýný belirten Yargý Akademi Çorum Þubesi Müdürü Reyhan Baran, yeni sýnav sistemine dair bilgiler de verdi. Baran, þöyle konuþtu: Yeni sýnav sistemi; soyut zeka, mantýksal akýl yürütme ve muhakeme yapma, kavram ve iþlem bilgi ve becerisine sahip olma, hýzlý okuma ve anlama, entelektüel düþünme, günceli bilme ve yorumlama becerilerini ölçecek. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda Matematik Sayýsal Bölüm adýný, Türkçe Sözel Bölüm adýný aldý. Uygulanacak test hýz testi niteliðinde olup 120 soru için 120 dakika verilecek. Bununla birlikte sýnavýn müfredatý geniþletilerek yeni konular ilave edildi yýlýnda öðretmenlik ve A grubu sýnavlarýnýn yaný sýra lise, ön lisans ve lisans mezunlarý da KPSS'ye katýlacak. Yeni sezon kurslarýmýz hakkýnda detaylý bilgi edinmek ve erken kayýt avantajlarýndan yararlanmak isteyen herkesi Yargý Akademi ye bekliyoruz. Yargý Akademi öðrencisi Burçin Türkyýlmaz ýn, 2013 KPSS sonuçlarýna göre Çorum birincisi olduðu açýklandý. Merhum idarecilerin adý ÝHL de yaþayacak Ç Recep Mebet orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL) nin merhum idarecilerinin isimleri okul bünyesinde yaþatýlacak. Konuyla ilgili bilgi aldýðýmýz ÝHL Müdür Vekili Mustafa Aktaþ, geçtiðimiz eðitim-öðretim yýlýnda yaþamlarýný yitiren merhum Okul Müdürü Salim Altunay ile Müdür Baþyardýmcýsý Nurullah Ceyhan ýn isimlerinin okuldaki çeþitli bölümlere verildiðini açýkladý. Okul bahçesinde Çorum ÝHL nin merhum idarecilerinin isimleri okul bünyesinde yaþatýlacak. yaptýrýlan hayrat çeþmesine Salim Altunay isminin verildiðini belirten Mustafa Aktaþ, idari bina yanýndaki bahçeye de Nurullah Ceyhan isminin verildiðini söyledi. Salim Altunay çeþmesinin, ÝHL Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ali Köseoðlu nun giriþimleri doðrultusunda isminin açýklanmasýný istemeyen bir hayýrsever tarafýndan yaptýrýldýðýný anlatan Aktaþ, Nurullah Ceyhan bahçesinin ise Çorum Belediyesi nin katkýlarý ile yapýldýðýný kaydetti. Aktaþ, ÝHL camiasýnýn rahmetle andýðý diðer isimlerin de benzer çalýþmalarla yaþatýlacaðýný ifade etti. Salim Altunay ÝLGÝNÇ AYRINTI Okul bahçesindeki çeþme ile ilgili ilginç bir ayrýntýyý da paylaþan Aktaþ, Merhum Müdürümüz Salim Altunay, vefatý öncesinde okul bahçesinin düzenlenmesi ve bir hayrat çeþmesi yapýmýný planlýyordu. Hatta o dönemde þehit haberleri üst üste geldiði için çeþmenin ismini Þehidân Çeþmesi olarak düþündüðünü ifade etmiþti. Ne büyük tevafuk ki, Arapça da iki þehit anlamýna gelen Þehidân Çeþmesi projesinin ardýndan trafik kazasýnda Okul Müdürümüzü, daha sonra da kalp krizi sonucu Müdür Baþyardýmcýmýz Nurullah Ceyhan ý kaybettik. dedi. Nurullah Ceyhan Cep Group yarýn saat te açýlýyor. Cep Group yarýn açýlýyor Çiçek: Benzersiz bir hizmet modeli oluþturduk T Recep Mebet urizm, sigorta ve gayrimenkul alanýnda üç ayrý þirketi çatýsý altýnda toplayan Cep Group yarýn saat te Ýnönü Caddesi numara 2 de hizmete açýlacak. Cep Turizm, Cep Sigorta ve Cep Gayrimenkul isimlerini taþýyan þirketleri ve hizmetleri hakkýnda bilgiler veren Cep Group Yönetim Kurulu Baþkaný Fatih Çiçek, Profesyonel kadro ve ferah mekanýmýzda benzersiz bir hizmet modeli oluþturduk dedi. Denenmemiþ bir hizmet anlayýþýyla Çorum baþta olmak üzere bölgenin hizmetinde olduklarýnýn altýný çizen Fatih Çiçek, Hitit Holding deki 20 yýlý aþan bilgi ve iþ tecrübemi kendi iþyerimde hizmete dönüþtürmenin mutluluðunu yaþýyorum diye konuþtu. Cep Group bünyesindeki þirketlerin faaliyetleri ile ilgili açýklamalarýný sürdüren Çiçek, þunlarý söyledi: Cep Group Yönetim Kurulu Baþkaný Fatih Çiçek, hizmet alanlarýný anlattý. Turizm, sigorta ve gayrimenkul alanýnda üç ayrý þirket Cep Group ta buluþtu. ESKÝDJÝ GAYRÝMENKUL DANIÞMANLIÐI Cep Gayrimenkul olarak Eskidji Gayrimenkul Bölge Ortaklýðý ný yürütüyoruz. Bu çerçevede gayrimenkul danýþmanlýðý hizmeti sunuyoruz. SÝGORTA ALANINDA DA ÝDDÝALIYIZ Çiçek, iþ dünyasýndaki tecrübesini kendi iþiyle hizmete dönüþtürdü. Cep Sigorta adlý þirketimiz, Türkiye ve dünyanýn seçkin sigorta firmalarýnýn acentesi olarak Çorum halkýnýn hizmetinde. Bu kapsamda geniþ bir yelpazede sigorta aracýlýk hizmetleri sunuyoruz. YUDUM MARKAMIZ TURÝZM, SEKTÖRDEKÝ Cep Turizm isimli þirketimiz ise umre, tatil paketleri, kültür turizmi, doða turizmi ve kýþ turizmi organizasyonlarýnýn yaný sýra Türk Hava Yollarý ve Pegasus baþta olmak üzere pek çok yabancý havayolu þirketinin uçak bileti satýþýný ger- çekleþtiriyor. Turizm alanýndaki hizmetlerimizi Yudum Turizm markamýzla sunuyoruz. Üstelik yurt dýþý gezileri de düzenliyoruz. Cep Group çatýsý altýnda birleþen þirketlerimizle Çorum da benzersiz bir hizmet modeli sunuyoruz. Profesyonel kadro ve ferah mekanýmýzda denenmemiþ hizmet anlayýþýmýzla Çorum halkýnýn ve bölgenin hizmetindeyiz. Hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi yarýn saat te Ýnönü Caddesi Sarar Maðazasý üstünde açýlacak olan Cep Group a davet ediyoruz. Cep Group yarýn saat te Ýnönü Caddesi Sarar Maðazasý üstünde hizmete açýlacak.

12 12 PERÞEMBE 22 AÐUSTOS 2013 Halý yýkamada doðru adres Özlem Suludere Y Yaz mevsimi ile birlikte halý temizliði iþleri yoðunlaþýyor. az mevsimiyle birlikte titiz ev hanýmlarý temizliðe baþladý. Sonbahar gelmeden boya badana, yün ve halý yýkama iþlerini tamamlayýp kýþa temiz bir evde girmek isteyen hanýmlar, halý temizliðinde geleneksel usuller yerine artýk hali yýkama fabrikalarýný tercih ediyor. Çorum da Profesyonel Halý Temizleyicileri Yardýmlaþma Derneði'ne tek üye olan Iþýl Halý Temizleme Fabrikasý da bugünlerde yaz yoðunluðu yaþýyor. El deðmeden özel fýrçalarla Iþýl Halý görevlileri halýlarý özenle yýkýyor. Firma sahibi Özlem Suludere, her halýnýn cinsine göre, el deðmeden makinelerde özel fýrçalarla yýkandýðýný söyledi. Suludere, evlerin en önemli alanlarýný kaplayan, daima göz önünde olan halýlarýn uzman kadroyla el deðmeden tam otomatik makinelerde yýkanarak, 2008 yýlýnda Ankara Yolu 2. kilometrede hizmet vermeye baþlayan Iþýl Halý Temizleme Fabrikasý, halý temizliði yaný sýra temizlik konusunda baþka hizmetler de veriyor. kapalý ortamda hijyenik olarak kurutulduðunu ifade etti yýlýnda Ankara Yolu 2. Kilometrede kurulan firmanýn hizmetlerinin sadece halý yýkamakla sýnýrlý kalmadýðýný belirten Suludere halý temizliði yaný sýra battaniye, yorgan(elyafyün), koltuk takýmý, overlok-kaynak, stor perde, duvar silme, cam silme gibi hizmetleri de verdiklerini aktardý. stratejiler konuþuldu. Erdoðan, bütün teþkilatlara þimdiden yerel seçim hazýrlýklarýna baþlanmasý ve gece gündüz adam adama çalýþýlmasý talimatý verdi. Adaylýða yönelik teþkilat içinde sorunlarýn yaþanmamasýný isteyen Erdoðan, "Asla ben' yok, biz' var. Ben' bize yakýþmaz. Ak Parti'nin ilkeleri arasýnda da ben' yok, biz' var. Ehli- yet, liyakat bizim esasýmýz olacak, ona göre hareket edeceðiz" dedi. Yeni yapýlanlarla birlikte 30 büyükþehir olacaðýný belirten Erdoðan, "30 vilayet ne demek biliyor musunuz? Yüzde 76 seçmen demek. Onun için yapacaðýmýz çalýþma, gayet inanýyorum ki Türkiye'nin deðiþimini çok farklý þekilde 2014 ve 2015'e taþýyacaktýr" dedi. Halý temizliði sýradan bir iþ deðil Halý yýkamanýn kolay bir iþ olmadýðýný ve özen istediðini vurgulayan Özlem Suludere, þunlarý söyledi: "Halýlarý vatandaþlarýmýz profesyonel ellere býrakmalýlar. Halýlarýnýzý güvenle, zarar görmeden ve hijyen kurallarýna uygun bir þekilde yýkatabilecekleri doðru adresiz. Ayrýca bu hizmetlerimizi dört mevsim boyunca sürdürmekteyiz. Halýlarýnýz yýkama ve kurutma iþlemi bitmesinden sonra poþetleyerek teslim etmekteyiz. Unutmayýn sadece yaz mevsimlerinde deðil, her mevsim geçiþinde halýlar yýkanmalýdýr. Halkýmýzda oluþan 'halý yýkama sadece yaz aylarýnda yýkanýr' fikri Iþýl Halý'da geçerli deðil. Çünkü Iþýl Halý Yýkama olarak her mevsim hizmet vermekteyiz." Önce büyükþehirleri açýklayacak B Halýlar özelliklerine göre sýnýflandýrýlarak, gerekli programda temizleniyor. aþbakan Erdoðan, eylül ayýnýn ortasýndan itibaren öncelikle yeni kurulan 13 büyükþehir olmak üzere her hafta bir büyükþehre giderek yerel seçimdeki belediye baþkan adayýný mitingle açýklayacak. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda dün yapýlan il baþkanlarý toplantýsýndan yerel seçimlere yönelik Edinilen bilgiye göre Erdoðan aday açýklamaya da büyükþehirlerden baþlayacak. Öncelikle yeni kurulan 13 büyükþehir olmak üzere her hafta bir büyükþehire gidecek olan Erdoðan, orada adaylarý tek tek açýklayacak. Erdoðan'ýn bu turu eylül ortasýnda baþlayacak ve aralýk ortasýna kadar sürecek.(millilyet) Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan Hangi kapta yemek piþirmeli? S Yýkanan halýlar poþetleniyor. Halýlarýn temizliðinde azami titizlik gösteriliyor. Iþýl Halý halý temizliðinin mevsimi olmadýðý konusunda iddialý. aðlýklý beslenmek adýna sebze ve meyvelerin taze özellikle mevsiminde olmasýna çok dikkat ediyoruz. Peki bunlara dikkat ederken piþirdiðimiz kaplarýn ne kadar güvenilir olduðunun bilincindemiyiz? Beslenme sadece açlýk duygumuzu bastýrmak olarak biliniyor ve insan yaþamý için en önemli öðelerin baþýnda geliyor. Herþeyin fazlasý zarar olduðu gibi fazla beslenmede insan vücudu için zarar teþkil etmekte. Halbu ki vücudun ihtiyaç duyduðu kadar tüketim yapýlmasý beslenmemiz için yeterli olacaktýr. Yetersiz beslenme bir çok hastalýðý da peþinde sürüklemekte. Baþta enfeksiyon hastalýklarý, diyabet, hipertansiyon, kalp - damar hastalýklarý, karaciðer hastalýklarý, þiþmanlýk gibi bir çok saðlýk sorunu ile karþý karþýya kalabiliriz. Saðlýklý yaþamak için saðlýklý beslenmeliyiz. Besinlerimizin saðlýklý olmasý kadar piþirme þekli ve kullandýðýmýz tavalarda çok önemli. Saðlýklý besinleri doðru yöntemlerle piþirmenin çok önemli olduðunu söyleyen Uzman Diyetisyen Turgay Köse saðlýklý piþirme yöntemlerini þöyle sýraladý; Saðlýklý piþirme yöntemleri haþlama, ýzgara yapma, buharda ve fýrýnda piþirme doðru bir piþirme yöntemidir. Kanser son zamanlarda çok fazla artýþ gösterdi. Bunun önüne geçebilmek için en azýndan kýzartma ve kavurma iþlemleri ile kanserojen birtakým öðeler ortaya çýkacaðýný unutmamak gerekir dedi. Piþirme kaplar ý nasýl olmalý? Saðlýklý piþiriciler kullanmakta maddelerin tek baþlarýna ya da karýþýmlar haline getirilerek iþlenmesiyle elde edilirler. Kansorejen riskini en azýndan azalta bilmek için kullanacaðýmýz kaplara çok dikkat etmeliyiz dedi. Saðlýklý beslenme için her zaman fayda olduðunun altýný çizen Köse, aksi takdirde kalayý dökülmüþ bakýr tencerede yemek piþirmek veya teflonu çizikle dolu bir tavada ýzgara yapmak kiþiye faydadan çok zarar verebileceðini söyleyerek sözlerine devam etti; Geçmiþ yýllarda piþirme kaplarý olarak genellikle bakýr kullanýlýrdý. Bakýr besinlerin çok çabuk ýsýnmasýna ve ayný zaman da çok çabuk soðumasýna neden olduðundan ve besinlere bakýrýn karýþmasý bu da insan vücudun da bakýr oranýnýn armasýna sebep olacaðýndan zehirlenmelere yol açmakta. Bu nedenle bakýr kap kullanacaksanýz, bakýr kaplar kalaylanarak kullanýlmasýný tavsiye ediyoruz. Zamanla tabi ki bakýr kaplarýn yerini alüminyum kaplar aldý. Alüminyum kaplarýn da insan saðlýðý için pek saðlýklý olduðu söylenemez. Cam piþirme kaplarý piþirme hatta saklama kabý olarak kullanýlmasý uygundur. Ancak çok ýsýnan cam kaplarýn kýrýlmalarýnýn önüne geçilmesi için ýsý- ya dayanýklý cam kaplar üretilmiþtir. Cam kaplarda yapýlan yemeklerin düþük ýsýda piþirilmesini ve ýsýtýlmasýný öneriyoruz. Teflon piþirme kaplarý da ýsýya dayanýklý olduðu için yanmaz ve yemeði bozmaz. Ama teflonun da çizilmemesine özen gösterin ve tahta kaþýk kullanýn. Son olarak üretilen ve görünüm olarakta dikkat çeken çelik tencereler, kolay yýpranmaz, yemekler fazla yapýþmaz, kapaklarý iyi kapatýldýðýnda ýsý kaybý olmayacaðýndan kolay soðumaz. Saðlýk açýsýndan çelik tencere en uygun kullanýlabilecek piþirme kaplarýndan biridir dedi. Besin zehirlenmelerinin önüne geçmek için piþirme ilkelerine ve piþirmede kullanýlan kaplarýn kullanýmýna dikkat edilmesi gerektiðini vurgulayan Köse: Yemek piþirmede kullanýlan tencere ve tavalar çok çeþitlidir. Sadece bir kaçýný örnek verdim.bu kaplar genelde alüminyum, demir, bakýr, çelik, teneke, toprak, nikel ve krom gibi Saðlýklý besinlerin doðru ve saðlýklý yöntemlerle piþirilmesinin sonucunda besinlerin deðerlerini kaybetmeyeceðini söyleyen Köse saðlýklý beslenme ile ilgili bir kaç tiyo verdi; Piþmiþ besinler oda sýcaklýðýnda 2 saatten uzun süre býrakýlmamalý, buzdolabýna konulmalýdýr. Etler birer yemeklik miktarlarda, yassý bir þekilde paketlenmiþ olarak dondurulmalýdýr. Dondurulmuþ besinler buzu çözdürüldükten sonra yeniden dondurulmamalýdýr. Çözdürme iþlemi; buzdolabýnýn alt raflarýnda bekletilerek, su geçirmeyen naylon torbalara sýkýca sarýlýp akan soðuk su altýnda tutularak veya mikrodalga fýrýnýn çözdürme programýnda yapýlmalýdýr. Oda sýcaklýðýnda, su içerisinde, kalorifer üzerinde ya da altýnda, hafif ateþte veya güneþli yerlerde bekletilerek yapýlmamalýdýr. Çözdürülmüþ besinler bekletilmeden piþirilmelidir. Kapaklarý hafif de olsa dýþa dönük konserveler ile kýrýk, çatlak ve kirli yumurtalar satýn alýnmamalýdýr. Çok yüksek derecede sýcaklýk ve vakum altýnda ýsýtma koþullarýný saðlayamadýkça evde konserve yapmaktan kesinlikle kaçýnýlmalýdýr.(kadinhq. com)

13 PERÞEMBE 22 AÐUSTOS Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 15 - Þevvâl: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:9 Aðustos 1429 Hýzýr: AÐUSTOS Ýnsanlar, isteklerine karþý çýkýlmadýkça, bulunduklarý ahlâk üzere halim selîmdirler. Karþý çýkýlýnca, hemen kötü ahlâklý kesiliverirler. Ebû Osman Hîrî Rahmetullahi Aleyh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM VEFAT EDENLER 1- Karahacip Beldesi' nden, Mehmet ATMACA' nýn eþi, Özel Ýdare çalýþaný Rýfat ve Hamit ATMACA' nýn annesi; Emine ATMACA. 2-Mustafa ve Hüseyin BÖREKÇÝ' nin babasý, Nazmi YILDIRIM ve Þeref NALLICAN' ýn kayýnpederi, Dodurga Ýlçesinden gelme; Mehmet BÖREKÇÝ. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Boþ mezar Çaresizlik çok zordur ama 'Beterin beteri var, Dumanlý havayý bekleyen, þükret dostum haline' dizeleri çok yerinde bir nasihattir. Bazen karþýlaþtýðýmýz bir acýya, hastalýða dayana- Fuhuþ sektörünün mü,? Yoksa organ mafyasýnýn mý? mayýz. Kendimizi yer bitiririz. Birde bakarýz ki, onun bir ziyadesi baþkasýnda var. O zaman Allahým zor Aðýna düþtü ama buna þükür, iyi ki o durumda deðiliz deyiveririz. Diye kaygýlanýldý, Depremlerde, sellerde, savaþlarda veya diðer afetlerde bazen ölenlerin cesedi bulunamaz. O ölenlerin ya- Yanýldý, tutuþuldu kýnlarý 'Ya ölüsü ya dirisi' diye aðýt yakar. Tek ölüsü Allah'tan ümit kesilmez diye, bulunsun da baþýna gidip bir fatiha okuyabilelim diye Boy boy resimleri bastýrýlýp, Mahir ODABAÞI yetkililerden yardým ister. Þayet aylar, yýllar sonra Milli Eðitim Müdürlüðü Resmi kurumlarýn kapýsýna, Sivil Savunma Uzmaný ölülerine kavuþurlarsa, 'Çok þükür Allahým deyip' buruk bir sevinç bile yaþayabilirler. Bunun örneklerini En iþlek caddelere asýldý çevremizde ve basýnda görmek mümkündür. Ýþte Gözler hep yollarda, bunlardan bir tanesi de Emine Cebeci isimli depremzede vatandaþ. Kulaklar daim telefonlarda kaldý. Acý ve mücadele ile dolu hayat hikâyesini bir televizyon kanalýndan izlemiþtim. Sizlerle paylaþayým. Maalesef, deprem sonuç raporuna Ama nafile Bir türlü bulunamadý Emine haným 17 Aðustos depreminde enkaz altýnda hem oðlunu hem de bir bacaðýný kaybetti. Uzun bir sýkýntý yaþadýktan son- KAYIPTIR ibaresi yazýldý ra hayata tekrar tutundu ve Gölcük engelliler derneðini kurdu. Ana yandý. Baba yandý Deprem sonrasý oðlunun mezarýný bulamadý ama pes etmedi. Ýki - * üç bin tane mezarý açtýrýp oðlunun mezarýný buldu ve oðlunu aile Umutlar yavaþ yavaþ tükendi, mezarlýðýna defnettirdi. Acýlarýn içerinde buruk bir sevinç yaþadý.( Atv) Vesselam hayat bazen acýlarda bile buruk se- Yaþasaydý bir yolunu bulup, vinç yaþatacak kadar sürprizlerle doludur. Mutlaka eve gelirdi denildi. * Belediyeye müracaat edilip, Mezarlýk, Bir mezar yeri temin edildi. Üç hecelik bir kelime, Ýçi boþ olan mezarýn, Nice dersler verir okuyabilene Baþucuna taþ dikilip, Adýna þiirler, aðýtlar yazýlmýþ, Üzerine künyesi yazýldý Türküler, þarkýlar söylenmiþ, Mezarýn boþ olduðunu bile bile, Bu mezarda bir garip var denmiþ Mezar taþýnda ki ismin hürmetine, * Günde üç öðün ziyarete gelindi. 17 Aðustos depremi içimizi yaktý, Ana aðladý Baba aðladý Binlerce masum insan cansýz yattý * Onlarcasýný kayýplar kervanýna kattý Marmara depreminden sonra, Ölüm acýdýr amma zamanla alýþýr insan Üç türlü mezar çýktý ortaya, Lakin ölü mü, diri mi? Bilinmiyorsa, Sahibi olanlar, sahipsiz olanlar, Yan anam yan! Yan babam yan Birde sahibi olduðu halde, * Kayýp listesinde olduðu için, Yaðmurlu havada Ýçi doldurulamayanlar Gülen, aðlayan belli olmuyor Sadece adresi belli olsun diye, Dünya da iyiler kadar, Ýki mezar taþýndan ibaret Kötüler de bulunuyor. Ancak içi boþ mezarlar 17 Aðustos depreminde,.., 17 yaþýnda bir genç kýz, Ziyarete gelen analar, babalar Depremden sonra görüldü Boþ mezar baþýna oturup, Ama bir daha bulunamadý, Keþke ölüsü olsaydý diye, Sað mý, ölü mü? Bilinemedi. Birde bunun için aðlar Ýnsaný insan kýlan... Ýnsanýn zayýf taraflarýný bilmesi, onu kuvvetli kýlacaktýr þüphesiz. Ýdraki, ilmi, bilgisi, tecrübesi insana, zayýf- Faydasýzdýr tabi ki bu tarz düþünce. da kalýrlar çoðunlukla lýðýný hatýrlatmalý, kendi dýþýndaki varlýklara daha sýcak ve Doðru düþünmek, vaktinde düþünmek, en önemli erdemlerden biridir. daha samimi bir þekilde yaklaþmasýný saðlamalýdýr. Ýnsaný insan kýlan özelliklerin en birincisi þüphesiz Erdemde emek vardýr; çünkü temelinde düþünce vardýr. kulluðunu idrak eylemesi, yaratana karþý görevlerinin gereði gibi ibadet eylemesidir. Kendinin ne olduðunu, ne olmasý gerektiðini kendine anlatmýyorsa mevcut ilmi, bilgisi; o süfli, gereksiz ve insana yük olan bir bilgidir. ilgilidir. Ýdrak eylemek, anlamak, manalandýrmak; yürek Düþünmek, düþünebilmek; idrak eylemekle doðrudan iþidir. Yüreði iþlemeyen, yüreði ile yükümlülüklerinin farkýna varamayan kiþi idrak yoksunudur. Ýnsanýn bütün gereksizliklerden, bütün faydasýz iþlerden kurtulmasý, onu ferahlatacak, onu belki de gerçek manada insanlaþtýrýp yaratýcýsýnýn buyruklarýyla buluþturacaklumsal uyumu, kolektif barýþý, sosyal dayanýþmayý olumsuz Düþününce yoksullarýnýn, idrak yoksunlarýnýn toptýr. yönde etkiledikleri hemen görülecektir. Yüce yaratýcýnýn yasaklarýna uyup, buyruklarýna Durdu ÞAHÝN Düþünelim, düþünce adamlarýnýn düþünce cehtleri sonunda oluþturduklarý manalý ve son derece faydalý fikirleri- uyan insan, zayýflýðýný da ne kadar kuvvetli olduðunu da anlayacak, gerçek manada kurtuluþa açýlan yolda umutla ilerleyecektir. Düþünce adamlarýnýn millet ve memleketimiz için çok önemli ne uyalým. Ne mutlu kuvvetini de, zayýflýðýný da bilen insan gibi insanlara. bir þans olduðuna inanmakla kalmayýp onlara imkân ve fýrsatlar tanýyýp gösterdikleri aydýnlýk istikametlere yürüyelim. Yüce yaratýcýnýn buyruklarýný idrak eyleyip gereði gibi davrananlara Düþünürsek düþüncenin kuvvetini anlar, düþünenlerin dünümüzde de günümüzde de güzellikler ürettiðini, þafaklarýmýzý aðartýp, ufuklarýmýzý aydýnlattýðýný çok net bir þekilde görürüz. DÜÞÜNEREK KONUÞMAK Vakit varken düþünelim. Düþünerek konuþmak Düþünce adamlarýnýn kýymetini bilelim. Ya da söyleyecekleri konusunda iyice düþündükten sonra konuþmak Düþünerek konuþalým, düþünerek yazalým. Eskilerin "önce düþün sonra konuþ" demelerinin bir sebebi var Düþüncenin ýþýðýnda yarýnlara kendimizden emin adýmlarla yürüyelim. elbette. Düþünmeden konuþanlar, konuþtuktan sonra düþünmek zorun- Unutmayalým ki düþünce; kýymetini bilenlere daha çok gülümser. Kadir Yüktaþýr com Küresel ýsýnma, yeni virüsleri ortaya çýkarýyor Kürüsel ýsýnma ile birlikte yeni mikro organizmalar dünyaya yayýlýyor. Doç.Dr. Oðuz Özyaral, Küresel ýsýnma ile hiç bilmediðimiz yeni mikro organizmalar eriyen buzullarýn içinden dünyaya yayýlmaya baþlýyorlar dedi. Her sene virüslerin karakter deðiþtirdiðini, çünkü virüslerin bilinen canlý hücreler þeklinde olmadýðýný söyleyen Yeni Yüzyýl Üniversitesi Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Oðuz Özyaral, Bu virüsler bir canlý içine girerek üreyebilen karaktere sahipler ve dolayýsýyla da her yýl kendilerini koruyan dýþ kýlýf dediðimiz alanda sürekli bir hassasiyet ve deðiþme oluyor. Yapýlan aþýlar bir önceki sene insanlardan alýnan kan serumlarý üzerinden yapýlýyor. Fakat virüsler ertesi sene kendilerini deðiþtirerek, kendini korumak istiyor. Her virüsün zekaya sahip DNA ve RNA sý var dedi. HÝÇ BÝLMEDÝÐÝMÝZ VÝRÜSLER DE ERÝYEN BUZULLARLA DÜNYAYA YAYILI- YOR Deðiþimin bir önceki senenin virüsünün direnç kazanmasýna sebep olduðunu ifade eden Doç. Dr. Özyaral, Fakat dünyanýn yapýsal özelliði de sürekli deðiþiyor. Ortamdaki antibiyotikten ya da diðer kimyasallara karþý reaksiyon görmememiz lazým. Bu durumu ciddi anlamdaki küresel ýsýnma ile de baðdaþtýrmamýz gerekiyor. Bir sonraki sene yeni bir karakter kazanýrken virüsler bir yandan da küresel ýsýnmaya baðlý olarak hiç tanýmadýðýmýz, duymadýðýmýz ve görmediðimiz yeni mikro organizmalar da eriyen buzullarýn içinden dünyaya yayýlmaya baþlýyorlar diye konuþtu. NÖBETÇÝ ECZANELER 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: AÐUSTOS 2013 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi BÝLGE BAHABEY CAD. NO:34/A - AKBANK YANI 34/A Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 85,47 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) SATIÞ DÝKEN U.KAVAK MH. E.HOCA CAD.11/B 23 NÝSAN ÝLKOKULU KAR ,02 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Tiryaki, Çorum'da sývý yað üretimine baþladý

Tiryaki, Çorum'da sývý yað üretimine baþladý Belediye Karakeçili Mahallesinde kamulaþtýrma davalarý açacak Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Karakeçili Mahallesinde çalýþmalarý yürütülen ve Gazi Caddesi ile Fatih Caddesini birbirine baðlayacak yol

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

çaðýrýp sert uyarýlarda bulunan Baþbakan Erdoðan, Rize Valisi Nurullah Çakýr'ý da ayný þekilde uyardý. "Teþvikler Çorum'da sýçramaya neden oldu"

çaðýrýp sert uyarýlarda bulunan Baþbakan Erdoðan, Rize Valisi Nurullah Çakýr'ý da ayný þekilde uyardý. Teþvikler Çorum'da sýçramaya neden oldu Baþbakan Erdoðan'dan, Bakan Bayraktar ve Vali Çakýr'a tepki Rize 'de katýldýðý toplu açýlýþ töreninde önündeki sehpada bulunan bir kitapçýðý inceledikten sonra Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar'ý yanýna

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük Kara: Esnaf toplumun en problemsiz kesimidir Çorum'un Yollarýna Bakan Desteði Ç orum Valisi Kara, ÇESOB ziyaretinde bulundu ve Oda Baþkanlarýnýn sorunlarýný dinledi. Vali Ahmet Kara, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Sesiz dillerin sesi olacaklar

Sesiz dillerin sesi olacaklar Yeni Emniyet Müdürlüðü hizmet kalitesini yükseltecek Vali Sabri Baþköy, yapýmý devam eden Ýl Emniyet Müdürlüðü hizmet binasý inþaatýnda inceleme ve denetimlerde bulundu. Ýnþaatda incelemelerde bulunan

Detaylı

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor Yürüyen ofis, ev ya da karavan formatýna bürünen VIP araçlar, Çorumlu firmalarýn imzasý ile yollara çýkýyor. Almanya, Fransa ve Ýsviçre gibi ülkelerde yaþayan

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Çorum da istihdam arttý

Çorum da istihdam arttý Günümüz Türkçesine çevrilen zabýtlar, Þubat ayýnýn ilk haftasýnda TBMM Baþkaný Cemil Çiçek tarafýndan kamuoyuna tanýtýlacak. 95 Yýllýk Hasret Bitiyor' Bir döneme tanýklýk eden ve 95 yýldýr tartýþma konusu

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi. Okullara donatým ödeneði AK Parti Çorum Milletvekili Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, okullarýn donatým ihtiyacýnýn giderilmesi için 650 bin lira ödenek

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Hitit Ortak Saðlýk ve Güvenlik Birimi çalýþma hayatýnda yeni iþ güvenliði uygulamalarý hakkýnda iþletmeleri uyardý; Cezalar kapýda

Hitit Ortak Saðlýk ve Güvenlik Birimi çalýþma hayatýnda yeni iþ güvenliði uygulamalarý hakkýnda iþletmeleri uyardý; Cezalar kapýda Hastaneler kime emanet edilecek, bakalým MUSTAFA DEMÝRER/HABER YORUM Saðlýk Bakanlýðý'nca sözleþme yapýlan Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterleri'nin iki yýllýk görev süreleri doluyor. Çorum da kapsam

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Kent Meydaný 2017 ye yetiþecek

Kent Meydaný 2017 ye yetiþecek AK Parti yere bir kapaklansa!... Av. Ömer Kýlýç Hakimiyet Köþe yazarý Av. Ömer Kýlýç, bu Pazar yapýlacak seçimlere iliþkin yazdýðý '7 Haziran'da geldiðimiz yeri unutmadan' baþlýklý yazýsýnda, seçmene kritik

Detaylı

Vali Sabri Baþköy Beygircioðlu kavþaðý ile Asarçay köprüsüne ek olarak inþaa edilen 2. köprünün yapýmýný yerinde inceledi.

Vali Sabri Baþköy Beygircioðlu kavþaðý ile Asarçay köprüsüne ek olarak inþaa edilen 2. köprünün yapýmýný yerinde inceledi. Beygircioðlu ölüm kavþaðý olmayacak Vali Sabri Baþköy Beygircioðlu kavþaðý ile Asarçay köprüsüne ek olarak inþaa edilen 2. köprünün yapýmýný yerinde inceledi. Vali Sabri Baþköy Beygircioðlu kavþaðýnd a

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar 1 Temmuz 2009 sayý 1 ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bu program, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan desteklenmektedir.

Detaylı

AS Ýnþaat AÞ., Cezayir e 300 milyon avro bedelli demiryolu inþaa etmek için çalýþmalara baþladý. Bekiroðlu, Gazeteciler ve siyasetçiler yol arkadaþý

AS Ýnþaat AÞ., Cezayir e 300 milyon avro bedelli demiryolu inþaa etmek için çalýþmalara baþladý. Bekiroðlu, Gazeteciler ve siyasetçiler yol arkadaþý Çorum Ticaret Borsasý dün düzenlenen kapsamlý bir törenle 2015 yýlý hububat sezonunu açtý. Borsa da hububat sezonu açýldý Çorum Ticaret Borsasý, 2015 yýlý hububat sezonu açýldý. * HABERÝ 12 DE Teröre karþý

Detaylı

Öncelik nitelikli iþgücü

Öncelik nitelikli iþgücü Süleyman Soylu AK Parti aday tanýtýmý bugün * HABERÝ 4 DE Zihinsel engellilerin rapor sorununa çözüm önerisi Çorum Zihinsel ve Spastik Engelli Çocuklarý Koruma Derneði yönetimi Musa Zorlu yu ziyaret Çorum

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6.

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6. TÜRKÝYE BU HABERÝ KONUÞTU Hükümete karþý 17 Aralýk 2013'teki darbe giriþimi öncesi Ýdris Bal'ýn, 'Erdoðan sonrasý' için çalýþma yaptýðý, bu çalýþmanýn da Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim

Detaylı

Vali Kara nýn özel konuðu Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. * HABERÝ 4 DE

Vali Kara nýn özel konuðu Vali Ahmet Kara'nýn giriþimleri sonucu Valilik binasý, engelli asansörüne kavuþtu. * HABERÝ 4 DE Çorum a 5 bin konut 450 milyon yatýrým Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Finansman Daire Baþkaný hemþerimiz Ayhan Karaca, Milletvekili Uslu yu ziyaret ÇORUM AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Finansman

Detaylı

Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL*

Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL* Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL* Karar Tarihi : 11 Nisan 2006 Karar No : 9 AZR 500/05 Özet 1. Ýþçi bir sýk uçuþ programý çerçevesinde,

Detaylı