Bu afiþi her yere asalým! * HABERÝ 14 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu afiþi her yere asalým! * HABERÝ 14 DE"

Transkript

1 Bu afiþi her yere asalým! Mýsýr için etkinlikler iptal AK Parti Genel Merkezi, Mýsýr'daki askeri müdahale ve kanlý olaylar nedeniyle Mýsýr'daki acýyý paylaþmak amacýyla parti örgütü ve belediyelerden müzik etkinlikleri, konser ve eðlence programlarýnýn bir süre için iptal edilmesini istedi. Çorum'da da muhtemelen Uður Iþýlak konseri iptal edilecek. * HABERÝ 8 DE Çorum ÝHH Mýsýr'da devam eden katliama dikkat çekmek amacýyla afiþ hazýrladý. ÝHH yetkilileri, sticker ve afiþlerin her yere asýlmasý talebinde bulundu. Çorum ihh Mýsýr daki direniþe destek amacýyla afiþ hazýrladý. * HABERÝ 14 DE Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ yaptýklarý çalýþmalarý hakkýnda Kadýn Giriþimcilere bilgi verdi. Kadýn Giriþimciler Borsa'da 22 AÐUSTOS 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Çorum Kadýn Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi, Çorum Ticaret Borsasý'ný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Meclis Baþkanlýðý'na seçilen Mustafa Boyraz ile Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na seçilen Ali Bektaþ'ý tebrik ederek görevlerinde baþarýlar dilediler. Ziyarete Ýcra Komitesi Baþkaný Yasemin Kepçeli, üyeler Fatma Er, Elif Dalyan ve Yüksel Kavukçu katýldý. * HABERÝ 7 DE Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, Karakeçili de planlanan yolla ilgili Kulis Notlarý nda yer alan þikâyetlere cevap verdi. Satýn alma ve kamulaþtýrma devam Karakeçili sakinlerinin bölgede açýlmasý planlanan yol ile ilgili Hakimiyet Kulis Notlarý nda yer alan þikâyetlerine Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü den cevap geldi. Yerel basýnda çýkan haberlerin tek taraflý olmasý nedeniyle eksik bilgi içerdiðini ileri süren Külcü, Haberler rahatsýz etmiyor, itirazým da yok ancak. dedi ve bölgede rayiç bedelin bir miktar üstünde ödeme yaparak satýn alma iþlemlerinin devam edeceðini duyurdu. Külcü, açýklamasýnda Karakeçili sakinlerine verdikleri destekten ötürü de teþekkür etti. Muzaffer Külcü Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Üyeleri dün bazý kurumlarý ziyaret ettiler. Yeni binalar hizmet kalitesini artýrýyor * HABERÝ 2 DE KPSS il birincisi Yargý Akademi den Yargý Akademi Çorum Þubesi Eðitim Bilimleri Kursu öðrencisi Burçin Türkyýlmaz ýn, 2013 KPSS Burçin Türkyýlmaz sonuçlarýna göre il birincisi olduðu açýklandý. * HABERÝ 11 DE Hayvan Pazarý yeniden açýlýyor Þap hastalýðý nedeniyle bir süredir kapalý olan Çorum Hayvan Pazarý yeniden açýlýyor. Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ýn verdiði bilgiye göre Hayvan Pazarý 26 Aðustos Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye baþlayacak. Baþköy e okul incelemelerinde Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ile Milli Eðitim Þube Müdürü Müslüm Kýlýç eþlik Okul inþaatlarýna yeni sezon incelemesi Vali Sabri Baþköy, eðitim-öðretim yýlý öncesinde devam eden okul inþaatlarýný inceledi. Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin in de eþlik ettiði ziyaretlerde, Baþköy müteahhit firmalara inþaatlarý yeni eðitim yýlýna bitirmeleri talimatýný verdi. * HABERÝ 4 DE Emniyet binasý zamanýnda yetiþecek Ýl Emniyet Müdürlüðü binasý inþaatýnda incelemelerde bulunan ve müteahhit firma yetkililerinden devam eden çalýþmalar hakkýnda bilgi alan Vali Baþköy, binanýn zamanýnda teslim edilmesi için gerekli çalýþmalarýn devam ettiðini söyledi. Baþköy e inceleme sýrasýnda Ýl Emniyet Müdürü H. Ýbrahim Doðan eþlik etti. * HABERÝ 5 DE Vali Baþköy, yeni Emniyet binasýnýn zamanýnda teslimi için çalýþmalarýn sürdüðünü kaydetti. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Çorumlu esnafý sahte makbuz ile aidat toplayan sahtekârlara karþý uyardý. Yalçýn Kýlýç Hizmet binalarý arasýndaki tüp geçit kullanýma sunuldu. SGK ya tüp geçit Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ýl Müdürü Duran Cesur, eski bina ile yeni hizmet binasý arasýna yapýlan tüp geçidin kullanýma açýldýðýný söyledi. * HABERÝ 10 DA Saðlýkta 90 günde 26 proje hayata geçecek Aidat vurgununa dikkat! Her gün 6 milyon ekmek çöpe gidiyor * HABERÝ 14 DE * HABERÝ 10 DA Kýlýç, esnafý uyardý * HABERÝ 16 DA Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Þefkat Güler, Çorum daki kamu kurumlarý için yapýlan yeni binalarýn hizmet kalitesini artýrdýðýný söyledi. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði ile SGK Ýl Müdürlüðü nü n yeni hizmet binalarýný ziyaret eden Ecz. Þefkat Güler, kurum yöneticilerine hayýrlý olsun dileklerini iletti. * HABERÝ 17 DE Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Çorum da 90 günde 26 projeyi hayata geçireceklerini açýkladý. Projelerin içeriðinin Saðlýk Bakaný Dr. Mehmet Müezzinoðlu tarafýndan kamuoyuna duyurulacaðýný anlatan Happani, konuyla ilgili hazýrlýklarýn devam ettiðini söyledi. * HABERÝ 10 DA Dr. Turgay Happani Merhum idarecilerin adý ÝHL de yaþayacak * HABERÝ 11 DE

2 2 PERÞEMBE 22 AÐUSTOS 2013 Baþkan Külcü, Karakeçili de planlanan yolla ilgili Kulis Notlarý nda yer alan þikâyetlere cevap verdi. Satýn alma ve kamulaþtýrma devam edecek B elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Karakeçili Mahallesi'nde yapýmý planlanan yol ile ilgili açýklamada bulundu. Hakimiyet Kulis Notlarý nda en son 15 Aðustos Perþembe günü çýkan yorum ve haberler nedeniyle açýklama yapan Baþkan Külcü, haberlerin kendisini rahatsýz etmediðinive bir itirazýnýn olmadýðýný ancak konunun tek taraflý aktarýldýðýný, bunun da eksik bilgiye neden olduðunu belirtti. Külcü'nün açýklamasý baþlýklar halinde þöyle: 1-Belediyeye karþý açýlan iptal davalarý: Yýkýmý gerçekleþen Kültür Sitesi yanýndan baþlayýp mevcut Ý.H.L yanýnda sona erecek yol ile ilgili 7-8 ayrý iptal dava açýlmýþtýr. Bu davalar 2008 yýlýndan bugüne kadar devam etmiþtir. En son dava 1 ay önce karara baðlanmýþtýr. Bu davalarýn bir kýsmý lehimize bir kýsmý ise aleyhimize sonuçlanmýþtýr. 2-Kamulaþtýrma: Bu davalar sýrasýnda aleyhimize verilen ara kararlar ve nihai kararlar dolayýsýyla söz konusu alanda kamulaþtýrma davasý açmak ne yazýk ki mümkün olamamýþtýr. Yani vatandaþýn gayrimenkulü üzerinde kamunun bir talep ve tasarruf hakký yargý kararý dolayýsýyla oluþamamýþtýr. 3-Rýzaen satýn alma: Aleyhte kararlar dolayýsýyla hukuken zorlayýcý bir imkana sahip olamamakla beraber biz belediye olarak çalýþmalarýmýzý durdurmadýk. Söz konusu yol ve otopark için ihtiyacýmýz olan alan; toplam m2 dir. Belediye Meclisimizden aldýðýmýz yetkiyle hem yol güzergahýnda hem otopark alanýnda kamu kurumlarý ile anlaþarak ve mülk sahiplerini ikna etmek suretiyle bunun m2 sini satýn aldýk. Belirttiðimiz bu alan; yol ve otopark için kullanýlacak alanýn % 65 gibi bir orana isabet etmektedir. Hemþerilerimizin o an için kanuni bir mecburiyeti yokken bu oranda bir gayrimenkulü belediyemize rýzaen satmasý ayný zamanda belediyemize olan güveni ifade etmektedir. Bu da bizim için ayrýca bir mutluluk vesilesidir. 4-Mevcut Ý.H.L konusu: Söz konusu alanda ilk imar düzenlemeleri yapýldýðýnda Hazine arsasý olan Ý.H.L ile ilgili kamu kurumlarý arasýnda görüþ birliði oluþturulmadýðý için Maliye Bakanlýðý da ayrýca dava açmýþ ve mahkeme lehlerine karar vermiþtir. Bu hususta da belediyemiz gerekli giriþimlerini yapmýþ ve bu durumu bir problem olmaktan çýkarmýþtýr. 5-Satýn alma bedeli: Bazen basýnda bazen özel sohbetlerde satýn alma bedellerinin düþük olduðu ile ilgili duyumlar da alýyoruz. Belediye Baþkaný Külcü, Kulis Notlarý nda çýkan Karakeçili sakinlerinin þikâyet ve sorularýna cevap verdi. Bu düþünce asla gerçeði yansýtmamaktadýr. Gerek burada gerekse baþka bölgelerde vatandaþýn malýný deðerinden düþük bedele satýn almak gibi bir tutumu hiç benimsemedik hemþerimizin emanetini layýkýyla taþýmaya gösterdiðimiz özeni bbölgede rair vatandaþýmýzýn hakkýný koruma hususunda da gösteriyoruz. Þu anda orada ödediðimiz bedel rayiç bedelin bir miktar da üstündedir. Ancak hiç kimsenin iþinde de burasý belediye TL fazla oluversin savurganlýðý içerisinde olmadýk, olmayýz. Satýn almalar devam edecek KAYAN YAZI, LED TABELA YAPIMI ÝLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ. ÝÞYERÝNÝZÝ RENKLENDÝRMEK SÝZÝN ELÝNÝZDE. USB GÝRÝÞÝ ÝLE ÝSTEDÝÐÝNÝZ ZAMAN ÝSTEDÝÐÝNÝZ YAZIYI YAZMA OLANAÐI ELÝNÝZDE. Her türlü elektronik malzemelerde uygun fiyat seçenekleriyle sizleri bekliyoruz. PROFESYONEL KAMERA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ Satürk Site, Apartman, Kahvehane, Ýþyeri ve Cafelerinizi en iyi þekilde güvenlik altýna alalým. Gece Görüþlü kameralarýmýzla güvenlik altýndasýnýz. UN UYG GECE GÖRÜÞLÜ ÇOK TLAR FÝYA 4 KAMERALI SÝSTEM (Ç.HAK:2421) ALTAN ELEKTRONÝK 1. Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/ Ahmet Altan Külcü son durumla ilgili olarak da, imar planý aleyhine açýlan tüm davalarýn 1 ay önce sonuçlandýðý bilgisini vererek, Satýn alma ile ilgili bizden kaynaklanan bir sorun þimdiye kadar olmadýðý gibi bundan sonra da olmayacak. Rayiç bedelin bir miktar üstünde ödeme yaparak da olsa biz yine rýzaen satýn alma iþlemlerimizi aynen devam ettireceðiz. Ayrýca plana itiraz davalarýnýn bitmiþ olmasý dolayýsýyla kamulaþtýrma davasý açmak hakkýmýzda doðdu. Þu anda belediye avukatlarýmýz kamulaþtýrma davasý açmak için hazýrlýklarýný yürütmekteler. Bundan sonra hem satýn alma hem de hýzlýca kamulaþtýrma iþlemlerini birlikte yürüterek buradaki çalýþmalarýmýzý tamamlayacaðýz. Bu iþlemler sýrasýnda Belediye ye verilen tüm destek için Karakeçili sakinlerine teþekkür eden Külcü, bu vesileyle mahalle sakinlerine bir kez daha çaðrýda bulundu. Kulis Notlarý nda ne yazmýþtý? H akimiyet Yazý Ýþleri Mustafa Demirer 15 Aðustos tarihli Kulis Notlarý nda Karakeçili'nin sorunu çözülecek mi? baþlýðý altýnda bölge sakinlerinin sorularýný dile getirmiþti. Kulis Notlarý nda sorun þöyle yer almýþtý: Kültür Sitesi yýkýldý, park yapýlmasý için alt yapý çalýþmalarý devam ediyor. Sitenin altýnýn otopark yapýlmasýndan sonradan vazgeçildi. Çorum Belediyesi, Turan Atlamaz döneminden bugüne Karakeçili Mahallesi'nde istimlâklar yaparak açýk otopark sayýsýný artýrdý. Bölgede yapýlan imar düzenlemesinden sonra Karakeçili Mahallesi sakinleri ile Çorum Belediyesi arasýnda bazý anlaþmazlýklar çýktý. Karþýlýklý görüþmeler, yargý süreci derken bugünlere geldik. Karakeçili'den bir okurumuz mevzuya dair elektronik posta göndermiþ. Ýþte o mesaj; "Daha önce de Kulis Notlarý'na yorum yazmýþtým. Kültür Sitesi yýkýldý, üstü park yapýlarak sorun çözülecek. Yýkýlan sitenin yaný eðer deðiþmezse çok katlý otopark olacakmýþ. Yani daha önce Karakeçili Mahallesi'nde düþünülen altý otopark üstü yeþil alan projesi iptal. Yani 10 senedir mahalle sakinlerini maðdur ettikleri, evlerini yok pahasýna aldýklarý proje deðiþti. Peki þimdi ne olacak? Orada belediyeye evlerini satmamýþ mülk sahipleri bir 10 sene daha bekleyecek mi? Yoksa Baþkan mahalle için kimseyi maðdur etmeden Karakeçili'nin bu sorununu çözecek mi? Sesimizi yetkililere duyurmanýzý rica ediyorum. CERÝTLER HALI PAZARLAMA Duvardan duvara halý, kesme yolluklar, her metrekare ve her kalitede ev halýlarý, paspas çeþitleriyle teþhir maðazamýza bekliyoruz. Fabrikadan duvardan duvara cami halýlarý, yurt halýlarý, otel halýlarý deneyimli personelimizle serilmekte olup Ýç Anadolu ve Orta Karadeniz de geniþleyen müþteri aðýmýzla hizmetinizdeyiz. yle teþhir Tüm banka kartlarýna ödeme kolaylýðý Yenilenenýzyühizüzm etinizde maðazam Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi No: 38-1 (Çiftlik Mezarlýðý altý)

3 PERÞEMBE 22 AÐUSTOS Ç orumsiad Baþkaný Erkan Dalyan, bankalarýn kazandýðý paralarda gözleri olmadýðýný ancak, BDDK nýn yapacaðý düzenlemelerle bankalarýn temel faaliyetlerine daha çok odaklanaaklarýný ümit ettiðini söyledi. Hakimiyet in dünkü özel manþet haberinde konu edindiði bankalarýn çeþitli kalemlerde aldýklarý ücretlere dair bir açýklama yapan Çorumsiad Baþkaný Erkan Dalyan, paranýn var olduðu her yerde bankacýlýk hizmetinin de olacaðýný hatýrlattý. Birçok alt sektöre bölünmüþ mali piyasanýn en öenmli kurumsal yapýsýný oluþturan bankalarýn kamu ve özel sektöre ait iþletmelerin finansman Çorumsiad Baþkaný Erkan Dalyan ihtiyacýný karþýlayan yegane kuruluþlar olduðunu dile getiren Dalyan, þöyle devam etti: Bankalar kimi zaman birikimlerin saklanmasý için güvenli bir liman olarak görülürken, kimi zaman da borç alýnabilecek en yakýn dost olabilmektedir. Dünyanýn krizlerle boðuþtu zamanlarda dahi ülkemizin önemli bir yükünü göðüsleyen bankalarýmýzý her zaman takdir etmekle beraber yýllardýr gündemden Bankalar bir çok kalemde ücret alýyor. inmeyen faaliyet dýþý gelirlere de artýk dur demenin vakti gelmiþtir. Bilindiði üzere bankalar Kredi kartý aidat ücreti, hesap iþletim ücreti, kredi kartý yenileme ücreti, hesap özeti ücreti, nakit çekme ücreti, ortak ATM'den nakit çekme ücreti gibi pek çok iþlem adý altýnda bankalar hesaplardan kesinti yapmaya devam ediyorlar, ve her geçen gün bu tip kesintilere bir yenisi ekleniyor. Bununla birlikte bankalarýn bilançolarýna baktýðýmýz zaman bankalarýn karlarýnýn çok büyük bölümünün faaliyet dýþý gelirler kaleminden geldiðini görüyoruz. Basit olarak düþünürsek bankanýn faaliyeti parayý almak ve uygun gördüðü fiyattan satmaktýr, bankanýn ana faaliyeti budur. Faaliyet dýþý gelirlerden kastedilen ise kart aidatlarý, ATM'den bakiye sorma ücreti, hesap ekstresi detaylý basým ücreti gibi almýþ olduklarý bedellerdir. Ticaretten örnek verecek olursak, bir markete gidip peynir, zeytin, ekmek Bankalar temel faaliyetlerine odaklanmalý aldýðýnýzdan bu ürünlerin ücretleri neyse onu ödersiniz. Kasada barkod okutma hizmet bedeli, ürünleri poþete yerleþtirme emek ücreti, peyniri tartma ve barkod yapýþtýrma ücreti, ekmeði kese kaðýdýna Hakimiyet in dünkü manþetinde iþ dünyasý temsilcilerinin bankalarýn uygulamalarýna dönük eleþtiri ve þikâyetleri vardý. koyma bedeli gibi ücretler size yansýtýlmaz; yansýtýlmýþ olsa bile siz ekmeðin fiyatýnýn içerisinde bunu görürsünüz. Rafta 50 kr olarak gördüðünüz ekmek kasada 75 Kr olmaz; ve ödeyeceðiniz tutarý bilirsiniz.aslýnda temel olarak bizim de bankalarda istediðimiz tam olarak budur; bu sayede gerçek ve adil rekabet ortamýnýn da daha rahat oluþabileceðini düþünüyoruz. Yanlýþ anlaþýlmasýn bankalarýn kazandýðý paralar da gözümüz yok, bizler de karlar sonucunda ödenilen vergileri görünce gurur duyuyoruz ancak BDDK'nýn yapacaðý düzenlemelerle bankalarýn temel faaliyetlerine daha çok odaklanacaklarý ve vatandaþ-banka tartýþmalarýnýn son bulacaðýný ümit ediyoruz. Açýlan yüzbinlerce dava ile de yargýnýn üzerindeki yükün bir nebze de olsa azalacak olmasý da ayrý bir sevinç kaynaðý

4 4 PERÞEMBE 22 AÐUSTOS 2013 Okul inþaatlarýna yeni sezon incelemesi V Vali Sabri Baþköy devam eden okul inþaatlarýný inceledi. ali Baþköy bazý okul inþaatlarýný gezerek incelemelerde bulundu. Bahçelievler Mahallesi'nde yapýmý devam eden okul inþaatýný Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ve Milli Eðitim Þube Müdürü Müslüm Kýlýç ile birlikte inceleyen Vali Baþköy, Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan ihale edilen ve toplam 16 derslikten oluþan Bahçelievler Orta Okulu inþaatýnda denetimlerde bulundu.baþköy, devam eden çalýþmalar hakkýnda müteahhit firma yetkilisi Ýsmail Özdemir'den bilgi aldý ve Bahçelievler Orta Okulu'nda yaþanan elektrik trafosu sorununun çözümü için Çalýk YEDAÞ Müdürü Ýlyas Akyol'a talimat verdi. Sözleþmeye göre Nisan ayýnda bitecek olan okulun Kasým ayýnda tamamlanarak Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne teslim edileceðini ifade eden Vali Baþköy, devam eden okul inþaatlarýnýn tamamlanmasý ile Çorum da derslik sorununun hemen hemen ortadan kalkacaðýný belirtti. KML yarýyýl tatilinden önce teslim edilmeli Baþköy denetimlerde okul inþaatlarýnýn yeni eðitim yýlýna bitirilmesi talimatýný verdi. Ýkbalevler Anaokulu bölgede ihtiyaca cevap verecek. Baþköy daha sonra Buharaevler Kýz Meslek Lisesi inþaatýný denetledi. Buharaevler Mahallesi'nde TOKÝ tarafýndan ihale edilen ve 16 derslikten oluþan Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü bünyesinde yapýmýna devam edilen Buharaevler Kýz Meslek Lisesi inþaatýný gezen Vali Baþköy, inþaat hakkýnda müteahhit firma sahibi Zafer Dilman'dan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Baþköy, eðitim öðretim yýlý itibari ile geçilen yeni eðitim sistemi ile meslek liselerine olan talebin, dolayýsýyla ihtiyacýn arttýðýna ve bu okul ile derslik sorunun önemli oranda azalacaðýna dikkat çekerek, firma sahibi Zafer Dilman'dan okul inþaatýnýn kaliteli ve güvenli bir þekilde yarýyýl tatil öncesinde teslim edilmesini istedi. Baþköy e okul incelemelerinde Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ile Milli Eðitim Þube Müdürü Müslüm Kýlýç eþlik etti. Özel Eðitim Uygulama Merkezi bu yýl hizmette Ö zel Eðitim Uygulama Merkezi, Yýlýnda Eðitim Öðretime Baþlayacak Ülkemizde toplam 12 tane bulunan ve 13.sü ilimizde açýlacak olan Özel Eðitim Uygulama Merkezi (Otistik Çocuklar Eðitim Merkezi) eðitim öðretim yýlýna yetiþecek. Bu kapsamda Vali Sabri Baþköy, tadilatýna devam edilen Özel Eðitim Uygulama Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Özel Eðitim Uygulama Merkezi'nin özel öðrencilerimize layýk bir eðitim kurumu haline getirmek için çalýþmalarýn süratle devam ettiðini ifade eden Vali Baþköy, bu merkez ile otistik öðrencilerimizin ilimizde özel bir yerinin olacaðýný belirtti. Ýnceleme sýrasýnda Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Milli Eðitim Þube Müdürü Müslüm Kýlýç ve Özel Eðitim Uygulama Merkezi Kurucu Müdürü Ferhat Sarý da hazýr bulundu. Ýkbalevler Anaokulu geçici kabul aþamasýnda Baþköy daha sonraýkbalevler semtinde inþaatý tamamlanan ve geçici kabul aþamasýnda olan Ýkbalevler Anaokulu'ndu inceledi. Okul müdür yardýmcýsý ve müteahhit firma yetkililerinden bilgi alan Vali Baþköy, 4 derslikten oluþan ve 100 öðrenci kapasitesine sahip olan okulun Milli Eðitim Müdürlüðü'ne teslim edilmesi ile Ýkbalevler semtinde anaokulu ihtiyacýnýn karþýlanacaðýný belirtti. Baþköy müteahhit firma yetkilileri ile görüþtü. Baþköy inþaatlarýn yapýldýklarý bölgelerde okul ve derslik açýðýný kapatacaðýný vurguladý. Baþköy inceleme ziyaretleri kapsamýnda inþaatý devam eden Özel Eðitim Uygulama Merkezi de vardý. Çorum "Gönül Elçileri Projesinde" Türkiye sýralamasýnda üçüncü sýraya yükseldi. Birinci sýrada Hatay, ikinci sýrada Ýstanbul var. Sayýn Emine Erdoðan'ýn öncülüðünde 81 ilin vali eþleri aracýlýðýyla yürütülen sosyal sorumluk bilincini gündemde ve diri tutacak önemli bir proje bu. Gönül Elçileri ne mi yapýyor? Öðrenci Zeynep; Çorum Sevgi Evlerinde kalan kardeþlerine sosyal faaliyetler düzenliyor. Mimar Suat Bey haftada bir gün korunmaya muhtaç çocuklara kitap okuyor. Terzi Nurdan Haným; haftada bir gün 3 þiddet maðduru kadýna terzilik öðretiyor. Zeynep Haným; apartmanýnda tek baþýna kalan Sultan Teyzenin her gün ziline basýp halini hatýrýný soruyor ve sýk sýk birlikte çay- kahve içip sohbet ediyorlar. Kuaför Samet Bey; ayda bir kez bir ilköðretim okuluna gidip çocuklarýn saçlarýný kesiyor. Bu örnekler böyle uzayýp gidiyor. Bir çok kardeþimiz tarafýndan bu ve benzeri güzelliklerin yapýldýðýný biliyorum. Gönül elçisi olmanýn farký bu yardýmlarýn, periyodik ve devamlý yapýlmasý. Ýbadetin " az da olsa devamlýsý makbul " ne de olsa. Muhtaç bir eli tutmak, bir çocuðun kahkahasýnda çoðalabilmek ne güzel, ne hayýrlý bir ibadet! Projenin bir baþka ayaðý var ki; emeði geçenlere binlerce takdir ve dualar gidiyor her gün, her saniye. Ailesi olmayan ya da aile yanýnda bakýlýp büyüyemeyen çocuklara "Koruyucu Aile " olmak. Düþtüðünde kanayan dizine tentürdiyot sürecek babasý olmayan çocuða baba, soðuk kýþ gecelerinde üstlerini örten anne ellerine hasret çocuklara anne olan aileler giderek çoðalýyor. Hatta nüfusu bizden kat be kat fazla þehirlerin önüne geçmiþ durumda Çorum. Henüz 2013'ü tamamlamadýk ama aile yanýna yerleþen çocuk sayýsý otuza ulaþmýþ. Bu rakam geçen sene sekizmiþ. Gönül Elçileri projesiyle 20 çocuk aile yanýna yerleþmiþ. PAYLASI/ YORUM BU BAÞARI FATMA BAÞKÖYÜN Birsen AYVAZ Artýk bu çocuklarýn da anne- babalarý var. Amasya, Tokat, Çankýrý, Kastamonu gibi komþu illeri çoktan sollamýþýz. Samsun'u zorluyoruz. Konuyu yakýndan takip eden biri olarak biliyorum ki koruyucu aile olacak bireyler kýlý kýrk yararak seçiliyor. Ýnce elektek geçiriliyorlar. Sayýn Valimiz Sabri Baþköy'ün eþleri ; Fatma Baþköy " Gönül Elçileri Projesi" baþladýðýndan beri ilçe ilçe gezerek konuyu bizzat anlattý. Bu kapsamda 80 toplantý düzenlendi. Bu rakam neredeyse Ýstanbul'daki rakama yakýn. Ankara'nýn iki katý. Çok yollar arþýnlandý, çok tozlar yutuldu bu uðurda. Azimle yürüdüler. 30 çocuðun "annem, babam!" diyeceði bir ailesi var artýk. Projede özveriyle çalýþanlar "bu baþarýda, Fatma Baþköy'ün her çocuðu bire bir takip etmesi ve projeyi bizzat yönetmesi en önemli faktördür" dediler. Ýyiliksever gönüllerin çoðalmasýný arzu ediyorum. Anne- baba kucaðýný özleyen, anne- baba rehberliðine muhtaç daha çok çocuk var. Bir elinden de sen tut! Koruyucu aile ol. Bir caný kurtaran bütün insanlarý kurtarmýþ olur* *Maide 32

5 PERÞEMBE 22 AÐUSTOS 2013 Vali Sabri Baþköy, Ýl Emniyet Müdürü H.Ýbrahim Doðan ile yeni binayý inceledi. Yeni Emniyet binasý yýkýlan Polisevi nin yerinde yükseliyor. Baþköy, yetkililerden bilgi aldý. 5 Emniyet binasý zamanýnda yetiþecek Vali Sabri Baþköy, yapýmý devam eden Ýl Emniyet Müdürlüðü binasý inþaatýnda inceleme ve denetimlerde bulundu. Ýl Emniyet Müdürlüðü binasý inþaatýnda incelemelerde bulunan ve müteahhit firma yetkililerinden devam eden çalýþmalar hakkýnda bilgi alan Vali Baþköy, binanýn zamanýnda teslim edilmesi için gerekli çalýþmalarýn devam ettiðini belirterek, Ýl Emniyet Müdürlüðü'nün yeni binasýnýn hizmete girmesi ile hemþehrilerimize daha kaliteli hizmet sunulacaðýný kaydetti. Vali Baþköy daha sonra Ýl Emniyet Müdürü H.Ýbrahim Doðan'dan binanýn yerleþim planý hakkýnda bilgi aldý. Orhan Güçlü den dostlarýna mesaj O smancýk Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Güçlü, yakýnda saðlýðýna tam anlamýyla kavuþarak ayaða kalkacak. Geçtiðimiz Temmuz ayýnda haber için gittiði olay yerinde geçirdiði trafik kazasý sonucu aðýr yaralanan tecrübeli gazeteci Orhan Güçlü, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ndeki tedavisinin ardýndan ailesinin isteði üzerine Ankara ya sevk edilmiþti. Numune Hastanesi nde tedavisi tamamlandýktan sonra Osmancýk a dönen ve Gazeteci Orhan Güçlü dün Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne geldi. ilçe Devlet Hastanesi nde tedavisi devam eden Güçlü, kontrol için bugün Çorum Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ortopedi Servisi ne geldi. Güçlü, buradaki kontrolünün ardýndan önümüzdeki hafta baþýnda ayaðýndaki alçýlarýn bir bölümünden kurtulacaðýný söyledi. Hakimiyet aracýlýðýyla hastalýðý sýrasýnda kendisini yalnýz býrakmayan dostlarýna mesaj gönderen Güçlü, Sevdiklerim ve dostlarým beni bu zor günlerimde hiç yalnýz býrakmadýlar. Herþey için çok teþekkür ediyorum. dedi. Güçlü yü çalýþma arkadaþlarý hastanede yalnýz býrakmadý. HÝTÝT KOLYE SAAT ÇEÞÝTLERÝ ZÝHKÝR ÇORUM UN EN DONANIMLI KUYUMCU TAMÝR ATÖLYESÝ AÇILDI Yeniyol Mah. Hamam Sokak No:18/C ÇORUM Telefon: Gsm: Faks: OSBÜK yönetimi toplandý Vali Baþköy, yeni Emniyet binasýnýn zamanýnda teslimi için çalýþmalarýn sürdüðünü kaydetti. Ç orum Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda toplandý. Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Aðustos ayý olaðan toplantýsý Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýya Çorum OSB Yönetim Kurulu Üyeleri nden TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý ve yönetim kurulu üyesi Bülent Onur ile OSB Müdürü Yaþar Þahin katýldý. OSB Yönetim Kurulu toplantýsýnda, OSBÜK ün, XI. Genel Kurul Toplantýsý sonrasý yapýlan Bölge Müdürleri Komisyonu Üyeleri belirlenerek, Çorum OSB Müdürü Yaþar Þahin in Bölge Müdürleri Komisyonu Üyeliðine seçilmesi görüþüldü. Toplantýda ayrýca tahsis edilen parsellerdeki yatýrýmlarýn son durumlarý, imar planlarý, parsel tahsisler hususlarý ile diðer gündem maddeleri görüþülerek karara baðlandý. OSB yönetim kurulu Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda toplandý Aðustos tarihlerinde

6 6 PERÞEMBE 22 AÐUSTOS 2013 Çiftçinin ocaðýna incir aðacý diktiler C Köse köy ziyaretlerini sürdürüyor. Köse nin köy ziyaretleri aný fotoðraflarýna da vesile oluyor. Köylerde vatandaþlarla sýcak diyalog kuran Köse, sorun dinledi. Köse zaman zaman vatandaþlara hitap ediyor. Ziyaretlerde tarýmýn içinde bulunduðu durum anlatýlýyor. Vatandaþlar CHP milletvekilinin ziyaretlerinden memnun. HP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, CHP Merkez Baþkaný Saim Tongül ve yönetimi ile birlikte, Acýpýnar, Örencik, Kýzýlpýnar, Bayat Ýshaklý, Ýskilip Yerliköy, Ferhatlý, Tozluburun ve Hacýbey köylerine giderek çiftçilerin sorunlarý hakkýnda bilgi aldý. Ardýndan Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan'ý makamýnda ziyaret etti. Sayan, ziyaretten büyük memnuniyet duyduðunu ifade ederek, Milletvekili Köse'nin seçildiði günden beri, Çorum'un sorunlarý için çok baþarýlý çalýþmalar yaptýðýný, bunlarýn takdire þayan olduðunu dile getirdi. "Türkiye'nin sizin gibi vekillere ihtiyacý var" diyen Sayan, çiftçilerin sorunlarý hakkýnda milletvekili Köse'ye bilgi verdi. Milletvekili Köse ise, ayçiçeði üreticilerinin çok büyük sýkýntýda olduðunu, ayrýca mazot ve gübre fiyatlarýnýn uçuk rakamlarda seyrettiðini belirterek, AK Parti iktidarýnýn ülke tarýmýný öldürdüðünü savundu. AK Parti'nin, bu ülke gerçeklerinden kopuk uygulamalarýnýn önüne geçmek için ilk fýrsatta, yerel seçimlerde uyarýlmasý gerektiðine inanýyorum diyen Tufan Köse, "Türk Çiftçilerini Ýsrail'in genetik þirketlerinin çýkarlarýnýn doðrultusunda kullanýp, Çiftçilerimizi Hibrit tohumlara baðlý hale getiren bu zihniyete bir uyarý yapmak, artýk Türk çiftçilerinin boynunun borcu oldu. Yoksa Türk Tarýmý ve çiftçisi kaybetmeye devam edecektir" diye konuþtu. Köse AK Parti iktidarýna yönelik eleþtirilerine þöyle devam etti: "Siz kaliteli doðal ürettiðiniz ayçiçeðinin kilosunu 1 TL ye zor satarken, bir daha ekimi yapýlamayan hibrit tohumun kilosunu 40, 50 TL gibi uçuk, fahiþ bedeller üzerinden Türk çiftçisine ithal edip kazýklatýyorsunuz, üstüne üstük o tohumlarý bir sefer ektikten sonra, çýkan mahsulün den bir daha tohum yapamýyorsunuz, böyle tarým politikasý olmaz. Hiç kimse kendi ayaðýna kurþun sýkmaz, fakat siz Türk çiftçisinin ocaðýna incir aðacý diktiniz, Türk tarýmýný mahvettiniz. Yol yapmýþsýnýz Allah razý olsun, benim bildiðim üç yanlýþ bir doðruyu götürüyordu, fakat siz iktidara geldiniz geleli, bir doðru üç yanlýþý götürür hale geldi." Pancar avans ödemesi 26 Aðustos ta CHP Milletvekili Tufan Köse, Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ý ziyaret etti. Ç orum Þeker Fabrikasý pancar avans ödemeleri 26 Aðustos Pazartesi günü yapýlacak. Þeker Fabrikasý nýn 2013 yýlý Ekim ayýnda alýmýna baþlanacak pancara karþýlýk üreticilere 4 bin 655 milyon TL tutarýnda ikinci nakdi sulama avansýnýn 26 Aðustos Pazartesi gününden itibaren ödeneceði bildirildi. Açýklamada, Böylelikle bugüne kadar ayni ve nakdi avans olarak ödenmiþ olan milyon TL ile birlikte 2013 yýlý ürününe karþýlýk ödenen avanslar tutarý milyon TL ye ulaþýlmýþ olacaktýr. denildi. Pancar üreticisine avans ödemesi yapýlacak. Emekliler SGK'ya müteþekkir E mekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ile bazý yönetim kurulu üyeleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ýl Müdürü Duran Cesur'a bayram ziyaretinde bulundu. Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, SGK Müdürü Duran Cesur'un emeklilerin büyük destekçisi olduðunu belirterek, sorunlarýn çözümünde gösterdiði ilgiye teþekkür etti. Kýnýklý, Cesur'un geçmiþ Ramazan Bayramý'ný da kutladýðý ziyarette, "Müdürümüz gözümüz kulaðýmýz. Çünkü her þeyimiz SGK' dan geçiyor. Müdürümüz de bize her konuda yardýmcý oluyor." dedi. SGK Müdürü Duran Cesur ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Emekliler ve emeklilerimizi temsil eden Emekliler Derneði'nin 24 saat hizmetindeyiz." diye konuþtu. Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Kýnýklý, SGK Ýl Müdürü ne teþekkür etti. SGK Ýl Müdürü Duran Cesur ve Emekli Derneði yöneticileri sorunlarýn birlikte çözüleceðini söylediler.

7 PERÞEMBE 22 AÐUSTOS Kadýn Giriþimciler Borsa'da T Kadýn Giriþimciler Konseyi yöneticileri borsadaki iþlemlere tanýklýk etti. Komite Baþkaný Yasemin Kepçeli, yeni yönetimi tebrik etti. ürkiye Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Genel Müdürü Nusret Yazýcý, 2013 yýlý Ocak-Temmuz döneminde 449 bin 97 kiþiyi iþe yerleþtirdiklerini belirterek, geçen yýlýn ayný dönemine göre iþe yerleþtirme rakamlarýnda yüzde 68'lik artýþ kaydettiklerini söyledi. Nusret Yazýcý, 2013 Ocak-Temmuz dönemine ait istihdam verilerini deðerlendirdi. ÝÞKUR'un uyguladýðý aktif iþgücü programlarý sayesinde iþgücü piyasasýndaki yeni koþullara hýzlý bir þekilde uyum saðlandýðýný kaydeden Yazýcý, hizmet kalitesindeki artýþýn istatistiksel verilere de yansýdýðýna dikkat çekti. Yýlýn ilk 7 ayýnda 449 bin 97 kiþiyi iþe yerleþtirdiklerini vurgulayan Yazýcý, geçen yýlýn ayný dönemine Ýki sivil toplum kuruluþu birbirine destek sözü verdi. Ziyarette iþbirliði imkânlarý dile getirildi. ürkiye Odalar ve TBorsalar Birliði (TOBB) Çorum Kadýn Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi, Çorum Ticaret Borsasý'ný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Meclis Baþkanlýðý'na seçilen Mustafa Boyraz ile Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na seçilen Ali Bektaþ'ý tebrik ederek görevlerinde baþarýlar dilediler. Ziyarete Ýcra Komitesi Baþkaný Yasemin Kepçeli, üyeler Fatma Er, Elif Dalyan ve Yüksel Kavukçu katýldý. Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek "Kadýn Giriþimcilerimiz ile bizler ayný geminin yolcusuyuz. Hepimiz TOBB'un çatýsý altýnda güzel þeylere imza atmak için bir aradayýz. Kadýnlarýmýzýn, siyasal, sosyal ve ekonomik hayatta mutlaka yer almalarý gerekmektedir. Bu noktada ilimiz kadýnlarýný ekonomide ve siyasette daha aktif olmalarýný saðlayabilecek, onlara destek ve öncü olabilecek kurumlarýn en büyüðü ve önemlisi B irleþmiþ Milletler'in 72 ülke için hazýrladýðý 2012 tablosuna göre Türkiye'de ortalama iþçi ücretleri 26 ülkenin gerisinde yer alýyor. Türkiye'de iþçilerin ortalama ücreti dolarken, listenin baþýnda 4 bin 89 dolarla Lüksemburg yer alýyor. Uzmanlar, ücretlerdeki düþüklüðü verimsizlik ve katma deðerli üretimin olmamasýna baðlýyor. Birleþmiþ Ýþe yerleþtirmede artýþ göre iþe yerleþtirme rakamlarýnda yüzde 68'lik artýþ kaydettiklerinin altýný çizdi. Yazýcý, "Ýþe yerleþtirme rakamlarýnýn yaný sýra özel sektörden aldýðýmýz açýk iþ sayýsýnda da önemli artýþ yaþandý. Ocak-Temmuz döneminde 883 bin 693 kiþilik açýk iþ talebi aldýk. Söz konusu açýk iþlerin yüzde 94'üne tekabül eden 831 bin 606'sýný özel sektörden aldýðýmýz açýk iþler TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu'dur. Esasýnda Ýsterim ki TOBB bünyesindeki oda ve borsalarýn meclis ve yönetim kurullarýnda kadýn kotasý olsun. Biz bu hususta tüm kadýn Milletler'in 72 ülke için hazýrladýðý '2012'de kazanýlan ortalama iþçi ücretleri' tablosunda Almanya'daki iþçilerin ortalama aylýk ücreti 2 bin 720 dolarken, Türkiye'de iþçilerin ortalama ücretinin dolar olduðu belirtiliyor. Günlük ortalama ücret ise Almanya'da 91 dolarken Türkiye'de 58 dolar. Oysa OECD verilerine göre Türkiye'deki iþçiler Almanya'dakilerden yýlda 500 saat fazla çalýþýyor. Buna raðmen tabloda Almanya on üçüncü sýrada yer almýþken, Türkiye 27. sýrada kendine yer buluyor. Ekonomik Kalkýnma ve Ýþbirliði Örgütü üyesi ülkelere Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ yaptýklarý çalýþmalarý hakkýnda Kadýn Giriþimcilere bilgi verdi. giriþimcilerimizin yanýndayýz. Onlar için maddi ve manevi her türlü destek vermeye hazýrýz. Unutmayalým ki, kadýnlarýmýz yenilikçi yüzümüzün en önemli simgeleridir" dedi. kýyasla haftada en çok çalýþan iþçinin Türkler olmasýna raðmen elde edilen kazanç, bu ülkelerdeki iþçilerin çok altýnda kalýyor. Ýþçi ücretlerinin düþük tutulmasýyla Kadýnlara yönelik projeler sürecek TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný Yasemin Kepçeli de, Çorum'a faydalý iþler yapabilmek, kadýn giriþimcilerin sayýsýný ilgili olarak birçok ihracatçý birliði baþkaný ise "Bir Türkiye ürünü Afrika'da bir Alman ürününden daha kaliteli olmasýna karþýn katbekat daha ucuza satýlýyor. Bu arttýrmak, ayný zamanda da istihdamý arttýrmak için kurulan Kadýn Giriþimciler Kurulu'nun, kadýnlarýn kalkýnmasý noktasýnda önemli bir görev üstlendiðini ifade etti. Kepçeli, Oda ve borsalarýn kadýn ve iþverenin ücretlerini belli seviyede tutmasý mecburi." deðerlendirmesinde bulunmuþtu. Ekonomi profesörü Seyfettin Gürsel'e göre ise çok çalýþmaya karþýn az genç giriþimcilere vermiþ olduklarý desteklerden dolayý son derece memnun olduklarýný belirterek, kadýn giriþimcilere yönelik projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi. Ýþçi ücretleri 26 ülkenin gerisinde oluþturuyor. Geçen yýla göre özel sektörden alýnan açýk iþlerde yüzde 126'lýk artýþ kaydettik." dedi. ÝÞKUR a baþvurular arttý Genel Müdür Yazýcý, hizmet kalitesindeki artýþýn kuruma yapýlan baþvurularý da olumlu yönde etkilediðini dile getirdi. Geçen yýlýn ayný dönemine göre baþvurularýn yüzde 69 arttýðýný bildiren Yazýcý þu bilgileri verdi: "1 milyon 449 bin 484 kiþi hizmetlerimizden faydalanmak için ÝÞKUR'a baþvurdu. Baþvuran vatandaþlarýmýzýn yüzde 36,5'ini kadýnlar, yüzde 1,4'ünü ise engelliler oluþturuyor. Vatandaþýmýzýn kurumumuza güvenmesi ve hizmetlerimizden yararlanmasý bizi çok memnun ediyor." Yazýcý, son olarak iþgücünün istihdam edilebilirliðini artýrmaya yönelik düzenlenen aktif iþgücü programlarý sayesinde çok sayýda kiþinin meslek sahibi olduðunu, yýlýn ilk altý ayýnda açýlan 24 bin 764 kurstan yüzde 42,5'i kadýnlar olmak üzere 229 bin 820 kiþinin faydalandýðýný bildirdi.(cý- HAN) MEM Projesi Ukapsamýnda ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ve Can Tekstil Konfeksiyon Ýmalat ve Toptan Satýþ iþbirliðinde Alaca da istihdam garantili konfeksiyon kursu açýlacak. 2 grup halinde toplam 50 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursuna katýlan kursiyerlerin en az %90'ý iþyerinde asgari 120 gün istihdam edilecektir. 28 Aðustos Çarþamba günü baþlayacak kurs, 6 Türkiye de iþçiler 26 ülkenin gerisinde ücret alýyor. Ocak 2014 tarihine kadar sürecek. Kursiyerler eðitimlerini Can Tekstil Konfeksiyon da alacak. Haftada 5 gün sürecek eðitim ücret elde edilmesi tek kelimeyle verimsizlik! "Türkiye iþgücünü iyi planlayamýyor. Emek verimliliði de son 3 çeyrektir negatife geçmiþ durumda.(cýhan) Ýstihdam garantili konfeksiyon kursu saatleri arasýnda verilecek. ÝÞKUR a kayýtlý iþsiz, 16 yaþ ve üzeri olan kursiyerlerin en az ilkokul mezunu, Alaca da ikamet etmesi, emekli veya aktif sigortalý olmamasý gerekiyor. Aday kursiyerlerle mülakat 26 Aðustos Pazartesi günü saat da Alaca daki Can Tekstil binasýnda yapýlacak.

8 8 PERÞEMBE 22 AÐUSTOS 2013 Türk Yýldýzlarý prova için uçacak Ayný gün Uður Iþýlak konseri var. Türk Yýldýzlarý Zafer Bayramý gösterisi yapacak. Ayný gün yamaç paraþütü de yapýlacak. ürk Hava TKuvvetleri'ne baðlý hava akrobasi timi olan "Türk Yýldýzlarý" 24 Aðustos Cumartesi günü Çorum Belediyesi'nin davetlisi olarak Çorum'da gösteri yapacak. Ayný gün saat de ise THK Motorlu Yamaç Paraþüt gösterisi de yapýlacak. Türk Yýldýzlarý gösteri öncesi bugün ve yarýn prova yapacak. Yaptýðý gösterilerle Türk halkýnýn moral ve gurur kaynaðý olan Mýsýr için etkinlikler iptal Parti Genel Merkezi, Mý- askeri müdahale ve AKsýr'daki kanlý olaylar nedeniyle Mýsýr'daki acýyý paylaþmak amacýyla parti örgütü ve belediyelerden müzik etkinlikleri, konser ve eðlence programlarýnýn bir süre için iptal edilmesini istedi. Çorum'da da muhtemelen Uður Iþýlak konseri iptal edilecek. Ýlk iptal Kastamonu'da Partiden gelen istek üzerine Kastamonu'nun Ýhsangazi Ýlçesi Belediyesi her yýl düzenlenen ve önceki günlerde de duyurusu yapýlan Sepetçioðlu ve Siyez Bulguru Festivali'ni iptal etti. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Baþkanlýðý, 19 Aðustos tarihinde 1272 sayýlý yazý ile yaz sezonunda belediyelerin 'geleneksel festival ve konser programlarý düzenlediði hatýrlatýlýrken, Mýsýr'da darbe sonrasý çýkan olaylarda demokrasi ve demokratik seçimle göreve gelmesine raðmen cezaevine konulan Cumhurbaþkaný Mursi'ye sahip çýkmak üzere barýþçý eylem yapan yüzlerce insan, kadýn ve çocuðun þehit düþtüðü, binlercesinin yaralandýðý' ifade edildi. Yazýda, þöyle devam edildi: "Kardeþ Mýsýr halkýnýnyaþadýðý insanlýk dramý karþýsýnda aziz milletimizin ve parti camiamýzýn acýsý ve tepkisi büyüktür. Bu sebeple Mýsýrlý kardeþlerimizin acýlarýný paylaþmak adýna müzik etkinlikleri, konser ve eðlence programlarýnýn bir süre iptal edilmesi, bu hususta bütün kardeþlerimizin ayný hassasiyeti göstermesi uygun olacaktýr. Geliþmelere göre durum deðiþikliði olmasý halinde bu konu yeniden deðerlendirelecektir." AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve Yerel Yönetimler Baþkaný Ýsmail Yýlancýoðlu, bu yazýyý Ýhsangazi Belediye Baþkanlýðý'na gönderdi. Ýhsangazi Belediye Baþkanlýðý bunun üzerine Facebook sayfasýnda 7-8 Eylül tarihlerinde ilçede düzenleneceði açýklanan Sepetçioðlu ve Siyez Bulguru Festivali'nin iptal edildiðini duyurdu. Türk Yýldýzlarý, 30 Aðustos Zafer Bayramý öncesinde 24 Aðustos Cumartesi günü saat 15.00'de Çorum Fuar alanýnda yapacaðý gösteri ile Zafer Bayramýný kutlayacak. Dünyada sekiz süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrotim olan Türk Yýldýzlarý yapacaðý gösteriler ile Çorumlulara unutulmayacak bir gün yaþatacaðýný ifade eden Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, tüm dünyayý kendilerine hayran býrakan Türk Yýldýzlarý'nýn 24 Aðustos Cumartesi Günü Çorum'da yapacaðý 'Zafer' gösterisine Çorum hemþerilerimiz ile Çevre il ve ilçelerdeki vatandaþlarý izlemeye davet etti. Baþkan Muzaffer Külcü, halkýmýzý tarihi güne tanýklýk etmek için Fuar Alanýna beklediklerini ifade ederek "24 Aðustos 2013 Cumartesi günü saat 13.00'de baþlayacak Zafer Bayramý Þölenine bekliyoruz. Þölen kapsamýnda saat 13.00'de THK Motorlu Yamaç Paraþüt gösterisi de yapýlacak, 14.00'de ünlü sanatçý Uður Iþýlak Konseri olacak ve saat 15'de ise Türk Hava Kuvvetlerimize baðlý 'Türk Yýldýzlarý' akrobasi timi Belediyemizin davetlisi olarak Çorum semalarýnda gösteri yapacaklar. Tüm halkýmýzý gösteriye davet ediyoruz. Gösterinin gerçekleþeceði gün için, bütün kurum ve kuruluþlarýmýz hazýrlýklarýný yaptýlar. aþbakan Tayyip Erdoðan, BMýsýr'da darbecilerin arkasýnda Ýsrail'in bulunduðunu söyledi. Erdoðan önceki gün AK Parti Genel Merkezi'ndeki Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý'nda konuþtu. Baþbakan, önce Türkiye'de yaþanan darbe süreçlerini özetledi ve sözü Mýsýr'daki darbenin Ýsrail baðlantýsýna getirdi. Erdoðan Mýsýr'da demokrasi sandýk deðildir' diyorlar. Arkasýnda neresi var? Ýsrail var. Elimizde belgesi var. dedi seçimleri öncesinde Fransa'da yapýlan bir oturumda adalet bakaný ile Yahudi bir entelektüel'in Mýsýr'da Müslüman Kardeþler seçimi kazansa da onlar kazanamayacaktýr. Çünkü demokrasi sandýk deðildir. dediðini aktardý. Elimizde belge var, Mýsýr daki darbenin arkasýnda Ýsrail var Baþbakan Erdoðan, antidemokratik müdahalelerin tamamýnda hep Batý nýn, demokrasi sadece sandýk deðildir mantýðýnýn iþlendiðini anlattý. Ama biz diyoruz ki, demokrasinin yolu sandýktan geçer. Sandýk, milli iradenin ta kendisidir. dedi. Erdoðan ýn açýklamalarý, özetle þöyle söyledi: Mýsýr ordusunun inançlý mensuplarýna sesleniyorum: Siz o Müslüman kardeþlerinize nasýl silah doðrultuyorsunuz? Nasýl Ýnanýyorum ki Çorum için çok güzel bir aktivite olacak. Tüm Çorum halkýný bu tarihi güne destek vermesini ve Türk Hava Kuvvetlerimizin dünyada çok iddialý olan gösterilerini izlemek üzere davet ediyoruz" dedi. Türk Yýldýzlarý, 30 Aðustos Zafer Bayramý Kutlamalarý çerçevesinde 24 Aðustosta Çorum'dan sonra, 26 Aðustos'ta Afyon'da ve her yýl olduðu gibi 30 Aðustos'ta da Ankara'da gösteri yapacak. Türk Yýldýzlarý Prova yapacak Türk Yýldýzlarý'ndan Hv. Bnb. Bülent Savaþ, 24 Aðustos 2013 THK na baðlý Türk Yýldýzlarý cumartesi günkü program öncesinde bugün ve yarýn prova yapacak. tarihindeki gösteri için bugün saat arasý ile yarýn saat arasýnda gösteri provasý yapacaklarýný bildirdi. Bülent Savaþ, gösteri günü ve provalar esnasýnda gösteri uçuþu yapan uçaklar için tehlike arz eden maket uçak, planör, uçurtma gibi nesnelerin bölgede uçurulmamasý gerektiðini kaydetti. Ülkemizin, Türk Silahlý Kuvvetlerini ve Türk Hava Kuvvetlerini dünyanýn pek çok yerinde baþarý ile tanýtan ve temsil eden Türk Yýldýzlarý akrotim ekibinin en seçkin üyelerinin yapacaðý Çorum gösterisinde hiçbir aksaklýðýn olmamasý için, Çorum onlara bomba yaðdýrýyorsunuz? Sizin zerre kadar inancýnýzda, imanýnýzda bir titreme yok mu? Hiçbir zaman hukuka uygun olmayan talimata uyulmaz. Burada size böyle bir talimat veriliyorsa siz kalkýp da o insanlarý öldüremezsiniz. Ýslam dünyasý, Mýsýr a karþý Yusuf u kuyuya atan kardeþleri gibi: Batý, Mýsýr daki darbede iyi bir sýnav verememiþtir. Ýslam dünyasý Mýsýr daki facia karþýsýnda iyi bir sýnav verememiþtir. Þu anda Ýslam dünyasý adeta Hz. Yusuf u kuyuya atan kardeþlerden farksýz durumdadýr. Ama Rabb im nasýl ki Yusuf u kuyudan çýkarýp Mýsýr a sultan ettiyse, nasýl ki o kardeþleri Yusuf a mahcup ettiyse bugün de kardeþlerinin ihanetine raðmen Mýsýr halkýnýn Mýsýr ý idare Baþbakan Tayyip Erdoðan Valiliði, Çorum Belediyesi ve Türk Hava Kuvvetleri ile Çorum Emniyet Müdürlüðü'nün gerekli güvenlik önlemlerini aldýðýný ifade eden Hv. Bnb. Bülent Savaþ, "Çorum'da Türk Yýldýzlarýna yakýþan bir gösteri yapýlacak" dedi. THK'dan Motorlu Yamaç Paraþüt Þov Türk Hava Kurumu (THK) Genel Baþkanlýðý uçuþ personeli tarafýndan 30 Aðustos Zafer Bayrýmý etkinlikleri çerçevesinde Çorum'da THK Motorlu Yamaç Paraþüt gösterisi yapýlacak. 24 Aðustos Cumartesi günü 'Türk Yýldýzlarý' akrobasi timi Çorum semalarýnda yapacaðý gösteri etmesinin önüne hiç kimse geçemeyecektir. Kardeþlerine karþý ihanet içinde olanlar da er veya geç mahcup olacaklardýr. Bizi þiddete sevk etmek için tuzaklar kuruldu: Bizi þiddete sevk etmek için tuzak kuranlar, tahrik edenler, provokasyonlara baþvuranlar oldu. Bizi ezmek, yok etmek, bizi silmek için kendilerine gerekçe arayanlar, bahane arayanlar oldu. Allah a hamd olsun hiçbirine bu gerekçeyi, bahaneyi sunmadýk. Bunlar þimdi bulanmýþ suda balýk avlamanýn niyetindeler ama biz size bulanmýþ su býrakmayacaðýz. Sandýða tertemiz gideceðiz. Geçmiþte bunu defalarca yaptýlar. Merhum Menderes karþýsýnda defalarca kaybettiler. Hiçbir zaman kazanamayacaklarýný anlayýnca da þiddeti körüklediler. Darbecileri öncesinde saat 13.00'de THK Motorlu Yamaç Paraþüt gösterisi yapýlacak. Uður Iþýlak Konser Verecek Çorum Belediyesi, Türk Hava Kuvvetleri'ne baðlý hava akrobasi timi olan "Türk Yýldýzlarý" 24 Aðustos Cumartesi günü Çorum'da gösterisini þölene çevirdi. 30 Aðustos Zafer Bayramý öncesinde Çorum'da gösteri yapacak olan "Türk Yýldýzlarý'nýn gösterisi öncesinde ünlü sanatçý Uður Iþýlak, Zafer Bayramý konseri verecek. Çorum Belediyesi tarafýndan Fuar Alanýnda düzenlenecek konserde ünlü sanatçý Uður Iþýlak, saat 14.00'de sahne alarak Çorumlulara unutulmaz bir konser verecek. Çevre Ýller Türk Yýldýzlarýnýn Gösterisi Ýçin Davet edildi Çorum Belediyesi, Türk Hava Kuvvetleri'ne baðlý hava akrobasi timi olan 'Türk Yýldýzlarý'nýn 24 Aðustos Cumartesi günü Çorum'da yapacaðý gösteriye çevre illeride davet etti. Belediye hazýrladýðý bilbortlarý, Amasya, Çankýrý, Tokat ve Kastamonu'ya asarak Türk Yýldýzlarýnýn Çorum'da yapacaðý gösteriye davet etti. Mýsýr da darbenin arkasýnda Ýsrail var teþvik ettiler ama bugün ne biz ne de aziz millet bu bayat senaryoya asla ve asla geçit vermeyeceðiz. Bizi çekmek istedikleri tuzaða asla düþmeyeceðiz. Diktatörlükte diktatör diyeni sallandýrýrlar: Bize son derece çirkin bir þekilde diktatör diyenlere iþte bugün buradan hodri meydan diyorum. Mart ayýnda seçim var. Kimin demokrasi kimin de diktatörlük özlemi içinde olduðunu millet ortaya koyacak. Eðer diktatör görmek istiyorsanýz buyurun Mýsýr a gidin. Diktatörlüðün olduðu yerde hiç kimse diktatör kelimesini aðzýna dahi alamaz. Diktatörlüðün olduðu yerde gazeteler, televizyonlar sabah akþam diktatör ifadesini kullanamaz. Sallandýrýrlar. Mýsýr da olduðu gibi. Saldýrganý ödüllendirircesine serbest býraktýlar: Hacýbektaþ ta, o muhterem zatýn manevi huzurunda bir kendini bilmez, bir Hacý Bektaþ düþmaný Baþbakan Yardýmcýmýza alçakça saldýrýda bulundu. CHP liler adeta saldýrgana sahip çýkýyorlar. Saldýrgan kýsa bir süre sorgulandýktan sonra bakýyorsunuz hemen ödüllendirilircesine tutuksuz yargýlanmak üzere salýveriliyor. Siz hangi diktatörlükten bahsediyorsunuz? Hangi demokrasiden bahsediyorsunuz?

9 PERÞEMBE 22 AÐUSTOS Abdibey Camii Yaz Kur an Kursu nda bu yaz boyunca Kur an eðitimi alan 120 öðrenci hocalarý birlikte Hýdýrlýk Camii ve Türbesi ni ziyaret etti. Hocalarýndan sahabey-i kiram hakkýnda bilgi alan çocuklar bol bol dua ettiler. Kur'an Kursu öðrencilerinden Hýdýrlýk'a ziyaret A bdibey Camii Yaz Kur an Kursu öðrencileri dün Hýdýrlýk Camii'ni ve sahabe kabirlerini ziyaret etti. Ö Abdibey Camii Yaz Kur an Kursu'na devam eden 120 öðrenci hocalarýyla birlikte Hýdýrlýk Camii'ne gelerek önce Suheyb-i Rumi Hazretlerinin kabrini ziyaret ettiler. Hýdýrlýk'taki bütün kabirleri gezip dua eden kursu öðrencileri, ziyaret bitiminde piknik yaparak sohbet ettiler. Sýcak bir ortam içinde süren soh- bette, hocalarýndan aldýklarý bilgilerle Peygamber Efendimiz'in arkadaþlarýný daha iyi tanýma fýrsatý yakaladýlar. Ozan Elverici Elitpark'ta zel Elitpark Hastanesi, Kulak Burun Boðaz (KBB) hekimi Op. Dr. Ozan Elverici'yi kadrosuna kattý. Özel Elitpark hastanesi Yönetim Kurulu Baþkaný Op. Dr. Mehmet Duyar ve Baþhekim Op.Dr. Ömer Akkaþ, Op. Dr. Ozan Elverici'yi kadrolarýna katmaktan duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler ve birlikte Çorum halkýna hizmet vermekten onur duyduklarýný açýkladýlar. Hastaneden yapýlan açýklamada, Op. Dr. Ozan Elverici hakkýnda þu bilgilere yer verildi: "KBB uzmaný Op. Dr. Ozan Op. Dr. Ozan Elverici Elverici, 1977 yýlýnda doðdu. Evli 1 çocuk babasý olan Elverici; ilk ve orta eðitimini Çorum'da, lise eðitimini Kayseri Fen Lisesi'nde tamamladý yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi'nden mezun oldu yýlýnda Dýþkapý Yýldýrým Beyazýd Eðitim Araþtýrma Hastanesi KBB bölümünde uzmanlýðýný tamamladý. Çorum Ýskilip Devlet Hastanesi'nde uzun yýllar görev yapan Elverici, 20 Aðustos 2013 tarihi itibari ile Özel Elitpark Hastanesi'nde Çorum halkýna hizmet vermeye baþladý." Op. Dr. Ozan Elverici ise Çorum halkýna hizmet vermek onur duyduðunu açýkladý. Sigara kullanýmý ortaokula düþtü S aðlýk, ekonomi ve çevre temizliði açýsýndan birçok zararý bulunan sigara tüketimi, yasaða raðmen ortaokul seviyesine kadar düþüyor. Okullarýn açýlmasýna yakýn velileri uyaran uzmanlar, sigara tiryakiliðinin kadýnlarda erkeklerden daha yaygýn olduðuna dikkat çekiyor. Alýnan yasal tedbirler sayesinde ülkemizde sigara tüketimi her geçen yýl düþüþ gösteriyor. Ancak sigara kullaným yaþý ortaokul seviyelerine kadar indi. Türkiye Sigarayla Savaþ Derneði Genel Baþkaný Dr. Mustafa Aydýn, okul dönemi baþlarken ebeveynleri uyarýyor. Kadýnlarda ise sigara içme oranýnýn yüzde 100 arttýðýný aktaran Aydýn, sigara tiryakiliði artýþ hýzýnda kadýnlarýn erkeklerden önde olduðunu belirtiyor. Ülkemizde 18 milyon civarýnda insanýn sigara içtiðini belirten Mustafa Aydýn, artan nüfusa raðmen sigara tüketiminin ciddi oranda gerilediðine dikkat çekiyor yýlýnda kiþi baþý yýllýk bin 656 adet olan sigara tüketiminin 2012 yýlýnda bin 300 adete düþtüðünü ifade ediyor. Bu sürede azalmanýn yüzde 21 olduðunu vurgulayan Aydýn, vergilerdeki artýþ nedeni ile sigaraya harcanan paranýn da arttýðýný dile getiriyor. Sigara tüketiminin ortaokul seviyesine indiðinin altýný çizen Aydýn, okullarýn açýlmasýna sayýlý günler kala velileri çocuklarýný yakýndan takip etmeleri konusunda uyarýyor. Aydýn, þu bilgileri veriyor: Genelde içme yaþý 11 e kadar iniyorsa da oransal olarak yoðunlaþma yaþý 1314 tür. Sigaraya baþlayanlarýn yüzde 40 ý 15 yaþ altýnda yüzde 90 ý 20 yaþ altýnda sigara baðýmlýsý oluyor. Ülkemizin 2011 nüfusu 74 milyon. Bunun 59 milyonu 13 yaþ ve üstünde. 13 yaþ üstü nüfusta sigara içme oraný yüzde 30. Kadýnlarda bu oran yüzde 16 iken, erkeklerde yüzde 44 çýkmaktadýr. Bu oranlara göre ülkemizde 18 milyon civarýnda sigara içicisi var yaþ grubunda yüzde 23 olan sigara tüketiminin geçmiþ yýllara göre yüzde 30 azaldýðýný belirten Aydýn, üniversite öðrencileri arasýnda sigara içme oranýnýn ise yüzde 36 olduðunu ifade ediyor. En yoðun içici grubunun ise olduðunu belirtiyor. Mustafa Aydýn, kadýnlarýn sigara içme oranýnýn arttýðýný belirterek þunlarý dile getiriyor: Ülke genelinde kadýnlarda bu oran yüzde 16 iken, erkeklerde yüzde 44 tür. Fakat 1988 den bu yana kadýnlar arasýnda sigara içme oraný yüzde 100 artmýþtýr. Bu nedenle sigara tiryakiliði artýþ hýzýnda kadýnlar erkeklerden öndedir. Sigarayý kendi isteði ile býrakanlarýn sayýsýnda artýþ olduðunun altýný çizen Aydýn, bunda sigara býraktýrma merkezlerinin sunduðu imkanlarýn yaný sýra çevresel ve psikolojik etkenlerin de katkýsý olduðunu kaydediyor. Aydýn, Kiþinin sigarayý býrakmasýnda en etkin sebep psikolojide farkýndalýk diye adlandýrýlan durumdur. Bu durum güçlü bir güdü ile kiþinin bulunduðu durumda onu motive etmesidir. Bu faktörler her an her yönde oluþabilir. ifadelerini kullanýyor. Týr devrildi, yol trafiðe kapandý Ç orum'da kontrolden çýkan Týrýn devrilmesi sonucu Ankara-Samsun karayolu 1 saat trafiðe kapandý. Kaza, Ankara-Samsun karayolu Çorum geçiþi 5.'nci kilometresinde meydana geldi. Adnan Þahin (54)'in kullandýðý 34 FF 245 plakalý Týr, seyir halinde iken sürücünün kýsa süreli dalgýnlýðý ile kontrolden çýkarak devrildi. Kaza, yoldan geçen diðer sürücüler tarafýndan 112 ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polisler ilk olarak trafiði kontrol altýna aldý. Kazada yaralanan sürücü Þahin ile beraberindeki Zeki Þahin (45), ambulansla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Bir saat boyunca trafiðe kapanan yol, TIR'ýn çekici ile yoldan kaldýrýlmasýnýn ardýndan yeniden trafiðe açýldý. Kazada, Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir yemek firmasýna ait olan gýdalar yola saçýldý. Çevreye daðýlan yiyecek ve içecekler, Çorum Belediyesi ekiplerince toplanarak firmaya bilgi verildi. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor. Mürsel Sözer iyileþiyor H afta baþýnda Ýskilip'te 4 aracýn karýþtýðý ve 2 kiþinin hayatýný kaybettiði zincirleme trafik kazasýnda aðýr yaralanan AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Mürsel Sözer hayati tehlikeyi atlattý. Sözer yoðun bakýmdan çýktý. Pazartesi gecesi Ýskilip te meydana gelen kazada AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Mürsel Sözer aðýr yaralanmýþ, Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi yoðum bakým servisinde tedaviye alýnmýþtý. Edindiðimiz bilgiye göre, yoðun bakýndan çýkan Sözer in tedavisi yataklý serviste devam Ýskilip te hafta baþýnda meydana gelen kazada, Mürsel Sözer aðýr yaralanmýþtý.

10 10 PERÞEMBE 22 AÐUSTOS 2013 Saðlýkta 90 günde 26 proje hayata geçecek amu Hastaneleri Bir TÜP BEBEK MERKEZÝ BAYRAM ÖNCESÝ liði Genel Sekreteri AÇILACAK Dr. Turgay Happani, ÇoOsmancýk, Ýskilip ve rum da 90 günde 26 proalaca Devlet Hastaneleri jeyi hayata geçirecekleriyeni hizmet binalarýnýn ni açýkladý. açýlýþ hazýrlýklarýnýn deeczacý Odasý Baþkavam ettiðini anlatan Dr. ný Ecz. Þefkat Güler ve Turgay Happani, Hitit Üniyönetim kurulu üyelerini versitesi Eðitim ve Araþtýrkabul eden Dr. Turgay ma Hastanesi bünyesinde Happani, Saðlýk Bakanlýkurulan Tüp Bebek Merkeðý nýn Türkiye çapýnda zi nin Kurban Bayramý öngerçekleþtireceði yeni cesinde hizmete açýlacaðýprojeler hakkýnda bilgiler ný söyledi. verdi. Ýlçe hastanelerinin inprojelerin içeriðinin þaa çalýþmalarýnýn ardýnsaðlýk Bakaný Dr. Mehdan tefriþat ihalelerine gemet Müezzinoðlu tarafýnçildiðini belirten Happani, dan kamuoyuna duyurulasaðlýk kurumlarýndaki ekcaðýný anlatan Happani, sik kadrolarýn da tamamkonuyla ilgili hazýrlýklarýn landýðýný kaydetti. devam ettiðini söyledi. Happani, Çorum da 90 günde 26 projeyi hayata geçireceklerini açýkladý. Saðlýk alanýnda pek Çorum da tüm hastabir sýkýntýmýz yok diyen nelerde uygulanmasý planlanan projelerin hasta ve saðlýk çalýþanladr. Happani, personel ve altyapý konusundaki iyileþtirme çalýþmarýnýn memnuniyetine yönelik olduðunu belirten Happani, Çalýþmalarýnýn meyvelerini zamanla vereceðini sözlerine ekledi. larýmýz tüm hýzýyla sürüyor dedi. K Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Üyeleri dün bazý kurumlarý ziyaret ettiler. Eczacý Odasý ndan hayýrlý olsun ziyaretleri Ç Recep Mebet orum Eczacý Odasý yönetimi dün Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ýl Müdürlüðü nü ziyaret etti. Yeni hizmet binalarýna taþýnan kurumlarýn yöneticileriyle görüþen Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Üyeleri, hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Ýlk olarak Kamu Hastaneleri Birliði Ecz. Þefkat Güler ve beraberindeki heyet, kurum yöneticileriyle görüþtüler. Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani yi makamýnda ziyaret eden Eczacý Odasý yönetimi, ardýndan SGK Ýl Müdürü Duran Cesur u ziyaret ettiler. Ziyaretlere Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Þefkat Güler, Genel Sekreter Ecz. Meral Öztürk, Sayman Ecz. Sönmez Çalýþkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Arif Sami Bozdoðan SGK ya tüp geçit Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani ye Eczacý Odasý Baþkaný Þefkat Güler tarafýndan çiçek verildi. S osyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ýl Müdürü Duran Cesur, eski bina ile yeni hizmet binasý arasýna yapýlan tüp geçidin kullanýma açýldýðýný söyledi. Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Þefkat Güler ve yönetim kurulu üyelerini makamýnda kabul eden Duran Cesur, Vatandaþýn hizmet alýrken sýkýntý yaþamamasý için iki binamýz arasýna tüp geçit yaptýk dedi. 50 YILLIK ÝHTÝYACA CEVAP VERECEK SGK nýn yeni hizmet binasýnýn 50 yýllýk ihtiyaca cevap verecek kapasiteye sahip olduðunu vurgulayan Cesur, sosyal güvenlik alanýndaki yeniden yapýlanmanýn kurumun fiziki mekanlarýna da olumlu yansýdýðýný ifade etti. Yeni hizmet binasýnýn bölümleri hakkýnda misafirlerine bilgiler veren Cesur, þöyle konuþtu: Daha önceden bir eðitim salonumuz dahi yoktu. Bu nedenle Endüstri Meslek Lisesi nin salonunu kullanýyorduk. Yeni binamýzýn hizmete girmesiyle birlikte 130 kiþilik bir eðitim salonuna ve toplantý odasýna kavuþtuk. Kurumlarýn iþleyiþi açýsýndan fiziki mekanlar büyük önem taþýyor. Yeni binamýz ile diðer binamýz arasýnda vatandaþlarýn kolayca hizmete ulaþmasý açýsýndan tüp geçidimizi de geçtiðimiz günlerde kullanýma sunduk. Yeni hizmet binamýza kavuþmamýzda emeði geçenlere teþekkür ediyor, Çorum a hayýrlý uðurlu Yeni binalar hizmet kalitesini artýrýyor Güler, Çorum daki kamu kurumlarý için yapýlan yeni binalarýn hizmet kalitesini artýrdýðýný söyledi. E SGK Ýl Müdürü Cesur, yeni hizmet binasýnýn 50 yýllýk ihtiyaca cevap vereceðini açýkladý. Cesur, eski bina ile yeni hizmet binasý arasýna tüp geçit yapýldýðýný söyledi. Hizmet binalarý arasýndaki tüp geçit kullanýma sunuldu. czacý Odasý Baþkaný Ecz. Þefkat Güler, Çorum daki kamu kurumlarý için yapýlan yeni binalarýn hizmet kalitesini artýrdýðýný söyledi. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði ile SGK Ýl Müdürlüðü nün yeni hizmet binalarýný ziyaret eden Ecz. Þefkat Güler, kurum yöneticilerine hayýrlý olsun dileklerini iletti. SGK ve Kamu Hastaneleri Birliði nin böylesine donanýmlý hizmet binalarýna kavuþmasý sevindirici diyen Þefkat Güler, kurumlara kazandýrýlan yeni fiziki mekanlarýn vatandaþlarýn da beðenisini kazandýðýný ifade etti. Ziyaretler sýrasýn- da yaptýðý konuþmalarda mesleki problemlere de deðinen Eczacý Odasý Baþkaný Güler, ilçe hastanelerindeki uzman doktor ihtiyacýna dikkat çekti. Bazý ilaçlarýn uzman doktorlar tarafýndan reçete edilebildiðini hatýrlatan Güler, ilçelerdeki bazý hastalarýn bu hususta ciddi sýkýntýlar yaþadýðýna iþaret etti. Aile Hekimliði uygulamasýnýn Çorum da oturduðunu da dile getiren Güler, hem hastalarýn hem de eczacýlarýn yeni sistemden memnun olduðunu kaydetti. Ecz. Þefkat Güler Yeni hizmet binalarýnýn vatandaþýn da beðenisini kazandýðý belirtildi.

11 PERÞEMBE 22 AÐUSTOS KPSS il birincisi Yargý Akademi den Y Recep Mebet argý Akademi Çorum Þubesi Eðitim Bilimleri Kursu öðrencisi Burçin Türkyýlmaz ýn, 2013 KPSS sonuçlarýna göre il birincisi olduðu açýklandý. Konuyla ilgili açýklama yapan Kurum Müdürü Reyhan Baran, KPSS il birincisi Burçin Türkyýlmaz ýn ayný zamanda Türkiye 231. si olduðunu kaydetti. Yargý Akademi nin KPSS alanýndaki baþarýlarýna bir yenisini eklediðini anlatan Reyhan Baran, þampiyon öðrencilerini tebrik etti. Baran, yaptýðý yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verdi: KPSS kurslarýnýn iddialý isimlerinden Yargý Akademi Çorum Þubesi olarak açýldýðýmýz günden beri baþarý grafiðimizi sürekli yükselttik KPSS'de de baþarýmýzý Çorum 1. si çýkararak bir kez daha kanýtladýk. P3, P10 ve P121 puan türlerin de Çorum ve Türkiye derecesi yapan öðrencimiz Burçin Türkyýlmaz ý kutluyorum. 2013'te yapýlan deðiþikliklere yeni yayýnlarýyla uyum saðlayarak öðrencilere destek olan kurumumuz, döneminde Tarih-Vatandaþlýk Öðretmeni Mesut Keskin in de aramýza ka- týlmasýyla kadrosunu daha da güçlendirdi. Yargý Akademi Genel Merkezi, Eðitim Bilimleri ve A Grubu Kariyer Kurslarýmýza Ankara Yargý Akademi kadrosunda bulunan öðretmenlerle destek veriyor. KPSS DE DEÐÝÞÝKLÝK 2013 KPSS'de deðiþiklik yapýldýðýný belirten Yargý Akademi Çorum Þubesi Müdürü Reyhan Baran, yeni sýnav sistemine dair bilgiler de verdi. Baran, þöyle konuþtu: Yeni sýnav sistemi; soyut zeka, mantýksal akýl yürütme ve muhakeme yapma, kavram ve iþlem bilgi ve becerisine sahip olma, hýzlý okuma ve anlama, entelektüel düþünme, günceli bilme ve yorumlama becerilerini ölçecek. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda Matematik Sayýsal Bölüm adýný, Türkçe Sözel Bölüm adýný aldý. Uygulanacak test hýz testi niteliðinde olup 120 soru için 120 dakika verilecek. Bununla birlikte sýnavýn müfredatý geniþletilerek yeni konular ilave edildi yýlýnda öðretmenlik ve A grubu sýnavlarýnýn yaný sýra lise, ön lisans ve lisans mezunlarý da KPSS'ye katýlacak. Yeni sezon kurslarýmýz hakkýnda detaylý bilgi edinmek ve erken kayýt avantajlarýndan yararlanmak isteyen herkesi Yargý Akademi ye bekliyoruz. Yargý Akademi öðrencisi Burçin Türkyýlmaz ýn, 2013 KPSS sonuçlarýna göre Çorum birincisi olduðu açýklandý. Merhum idarecilerin adý ÝHL de yaþayacak Ç Recep Mebet orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL) nin merhum idarecilerinin isimleri okul bünyesinde yaþatýlacak. Konuyla ilgili bilgi aldýðýmýz ÝHL Müdür Vekili Mustafa Aktaþ, geçtiðimiz eðitim-öðretim yýlýnda yaþamlarýný yitiren merhum Okul Müdürü Salim Altunay ile Müdür Baþyardýmcýsý Nurullah Ceyhan ýn isimlerinin okuldaki çeþitli bölümlere verildiðini açýkladý. Okul bahçesinde Çorum ÝHL nin merhum idarecilerinin isimleri okul bünyesinde yaþatýlacak. yaptýrýlan hayrat çeþmesine Salim Altunay isminin verildiðini belirten Mustafa Aktaþ, idari bina yanýndaki bahçeye de Nurullah Ceyhan isminin verildiðini söyledi. Salim Altunay çeþmesinin, ÝHL Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ali Köseoðlu nun giriþimleri doðrultusunda isminin açýklanmasýný istemeyen bir hayýrsever tarafýndan yaptýrýldýðýný anlatan Aktaþ, Nurullah Ceyhan bahçesinin ise Çorum Belediyesi nin katkýlarý ile yapýldýðýný kaydetti. Aktaþ, ÝHL camiasýnýn rahmetle andýðý diðer isimlerin de benzer çalýþmalarla yaþatýlacaðýný ifade etti. Salim Altunay ÝLGÝNÇ AYRINTI Okul bahçesindeki çeþme ile ilgili ilginç bir ayrýntýyý da paylaþan Aktaþ, Merhum Müdürümüz Salim Altunay, vefatý öncesinde okul bahçesinin düzenlenmesi ve bir hayrat çeþmesi yapýmýný planlýyordu. Hatta o dönemde þehit haberleri üst üste geldiði için çeþmenin ismini Þehidân Çeþmesi olarak düþündüðünü ifade etmiþti. Ne büyük tevafuk ki, Arapça da iki þehit anlamýna gelen Þehidân Çeþmesi projesinin ardýndan trafik kazasýnda Okul Müdürümüzü, daha sonra da kalp krizi sonucu Müdür Baþyardýmcýmýz Nurullah Ceyhan ý kaybettik. dedi. Nurullah Ceyhan Cep Group yarýn saat te açýlýyor. Cep Group yarýn açýlýyor Çiçek: Benzersiz bir hizmet modeli oluþturduk T Recep Mebet urizm, sigorta ve gayrimenkul alanýnda üç ayrý þirketi çatýsý altýnda toplayan Cep Group yarýn saat te Ýnönü Caddesi numara 2 de hizmete açýlacak. Cep Turizm, Cep Sigorta ve Cep Gayrimenkul isimlerini taþýyan þirketleri ve hizmetleri hakkýnda bilgiler veren Cep Group Yönetim Kurulu Baþkaný Fatih Çiçek, Profesyonel kadro ve ferah mekanýmýzda benzersiz bir hizmet modeli oluþturduk dedi. Denenmemiþ bir hizmet anlayýþýyla Çorum baþta olmak üzere bölgenin hizmetinde olduklarýnýn altýný çizen Fatih Çiçek, Hitit Holding deki 20 yýlý aþan bilgi ve iþ tecrübemi kendi iþyerimde hizmete dönüþtürmenin mutluluðunu yaþýyorum diye konuþtu. Cep Group bünyesindeki þirketlerin faaliyetleri ile ilgili açýklamalarýný sürdüren Çiçek, þunlarý söyledi: Cep Group Yönetim Kurulu Baþkaný Fatih Çiçek, hizmet alanlarýný anlattý. Turizm, sigorta ve gayrimenkul alanýnda üç ayrý þirket Cep Group ta buluþtu. ESKÝDJÝ GAYRÝMENKUL DANIÞMANLIÐI Cep Gayrimenkul olarak Eskidji Gayrimenkul Bölge Ortaklýðý ný yürütüyoruz. Bu çerçevede gayrimenkul danýþmanlýðý hizmeti sunuyoruz. SÝGORTA ALANINDA DA ÝDDÝALIYIZ Çiçek, iþ dünyasýndaki tecrübesini kendi iþiyle hizmete dönüþtürdü. Cep Sigorta adlý þirketimiz, Türkiye ve dünyanýn seçkin sigorta firmalarýnýn acentesi olarak Çorum halkýnýn hizmetinde. Bu kapsamda geniþ bir yelpazede sigorta aracýlýk hizmetleri sunuyoruz. YUDUM MARKAMIZ TURÝZM, SEKTÖRDEKÝ Cep Turizm isimli þirketimiz ise umre, tatil paketleri, kültür turizmi, doða turizmi ve kýþ turizmi organizasyonlarýnýn yaný sýra Türk Hava Yollarý ve Pegasus baþta olmak üzere pek çok yabancý havayolu þirketinin uçak bileti satýþýný ger- çekleþtiriyor. Turizm alanýndaki hizmetlerimizi Yudum Turizm markamýzla sunuyoruz. Üstelik yurt dýþý gezileri de düzenliyoruz. Cep Group çatýsý altýnda birleþen þirketlerimizle Çorum da benzersiz bir hizmet modeli sunuyoruz. Profesyonel kadro ve ferah mekanýmýzda denenmemiþ hizmet anlayýþýmýzla Çorum halkýnýn ve bölgenin hizmetindeyiz. Hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi yarýn saat te Ýnönü Caddesi Sarar Maðazasý üstünde açýlacak olan Cep Group a davet ediyoruz. Cep Group yarýn saat te Ýnönü Caddesi Sarar Maðazasý üstünde hizmete açýlacak.

12 12 PERÞEMBE 22 AÐUSTOS 2013 Halý yýkamada doðru adres Özlem Suludere Y Yaz mevsimi ile birlikte halý temizliði iþleri yoðunlaþýyor. az mevsimiyle birlikte titiz ev hanýmlarý temizliðe baþladý. Sonbahar gelmeden boya badana, yün ve halý yýkama iþlerini tamamlayýp kýþa temiz bir evde girmek isteyen hanýmlar, halý temizliðinde geleneksel usuller yerine artýk hali yýkama fabrikalarýný tercih ediyor. Çorum da Profesyonel Halý Temizleyicileri Yardýmlaþma Derneði'ne tek üye olan Iþýl Halý Temizleme Fabrikasý da bugünlerde yaz yoðunluðu yaþýyor. El deðmeden özel fýrçalarla Iþýl Halý görevlileri halýlarý özenle yýkýyor. Firma sahibi Özlem Suludere, her halýnýn cinsine göre, el deðmeden makinelerde özel fýrçalarla yýkandýðýný söyledi. Suludere, evlerin en önemli alanlarýný kaplayan, daima göz önünde olan halýlarýn uzman kadroyla el deðmeden tam otomatik makinelerde yýkanarak, 2008 yýlýnda Ankara Yolu 2. kilometrede hizmet vermeye baþlayan Iþýl Halý Temizleme Fabrikasý, halý temizliði yaný sýra temizlik konusunda baþka hizmetler de veriyor. kapalý ortamda hijyenik olarak kurutulduðunu ifade etti yýlýnda Ankara Yolu 2. Kilometrede kurulan firmanýn hizmetlerinin sadece halý yýkamakla sýnýrlý kalmadýðýný belirten Suludere halý temizliði yaný sýra battaniye, yorgan(elyafyün), koltuk takýmý, overlok-kaynak, stor perde, duvar silme, cam silme gibi hizmetleri de verdiklerini aktardý. stratejiler konuþuldu. Erdoðan, bütün teþkilatlara þimdiden yerel seçim hazýrlýklarýna baþlanmasý ve gece gündüz adam adama çalýþýlmasý talimatý verdi. Adaylýða yönelik teþkilat içinde sorunlarýn yaþanmamasýný isteyen Erdoðan, "Asla ben' yok, biz' var. Ben' bize yakýþmaz. Ak Parti'nin ilkeleri arasýnda da ben' yok, biz' var. Ehli- yet, liyakat bizim esasýmýz olacak, ona göre hareket edeceðiz" dedi. Yeni yapýlanlarla birlikte 30 büyükþehir olacaðýný belirten Erdoðan, "30 vilayet ne demek biliyor musunuz? Yüzde 76 seçmen demek. Onun için yapacaðýmýz çalýþma, gayet inanýyorum ki Türkiye'nin deðiþimini çok farklý þekilde 2014 ve 2015'e taþýyacaktýr" dedi. Halý temizliði sýradan bir iþ deðil Halý yýkamanýn kolay bir iþ olmadýðýný ve özen istediðini vurgulayan Özlem Suludere, þunlarý söyledi: "Halýlarý vatandaþlarýmýz profesyonel ellere býrakmalýlar. Halýlarýnýzý güvenle, zarar görmeden ve hijyen kurallarýna uygun bir þekilde yýkatabilecekleri doðru adresiz. Ayrýca bu hizmetlerimizi dört mevsim boyunca sürdürmekteyiz. Halýlarýnýz yýkama ve kurutma iþlemi bitmesinden sonra poþetleyerek teslim etmekteyiz. Unutmayýn sadece yaz mevsimlerinde deðil, her mevsim geçiþinde halýlar yýkanmalýdýr. Halkýmýzda oluþan 'halý yýkama sadece yaz aylarýnda yýkanýr' fikri Iþýl Halý'da geçerli deðil. Çünkü Iþýl Halý Yýkama olarak her mevsim hizmet vermekteyiz." Önce büyükþehirleri açýklayacak B Halýlar özelliklerine göre sýnýflandýrýlarak, gerekli programda temizleniyor. aþbakan Erdoðan, eylül ayýnýn ortasýndan itibaren öncelikle yeni kurulan 13 büyükþehir olmak üzere her hafta bir büyükþehre giderek yerel seçimdeki belediye baþkan adayýný mitingle açýklayacak. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan baþkanlýðýnda dün yapýlan il baþkanlarý toplantýsýndan yerel seçimlere yönelik Edinilen bilgiye göre Erdoðan aday açýklamaya da büyükþehirlerden baþlayacak. Öncelikle yeni kurulan 13 büyükþehir olmak üzere her hafta bir büyükþehire gidecek olan Erdoðan, orada adaylarý tek tek açýklayacak. Erdoðan'ýn bu turu eylül ortasýnda baþlayacak ve aralýk ortasýna kadar sürecek.(millilyet) Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan Hangi kapta yemek piþirmeli? S Yýkanan halýlar poþetleniyor. Halýlarýn temizliðinde azami titizlik gösteriliyor. Iþýl Halý halý temizliðinin mevsimi olmadýðý konusunda iddialý. aðlýklý beslenmek adýna sebze ve meyvelerin taze özellikle mevsiminde olmasýna çok dikkat ediyoruz. Peki bunlara dikkat ederken piþirdiðimiz kaplarýn ne kadar güvenilir olduðunun bilincindemiyiz? Beslenme sadece açlýk duygumuzu bastýrmak olarak biliniyor ve insan yaþamý için en önemli öðelerin baþýnda geliyor. Herþeyin fazlasý zarar olduðu gibi fazla beslenmede insan vücudu için zarar teþkil etmekte. Halbu ki vücudun ihtiyaç duyduðu kadar tüketim yapýlmasý beslenmemiz için yeterli olacaktýr. Yetersiz beslenme bir çok hastalýðý da peþinde sürüklemekte. Baþta enfeksiyon hastalýklarý, diyabet, hipertansiyon, kalp - damar hastalýklarý, karaciðer hastalýklarý, þiþmanlýk gibi bir çok saðlýk sorunu ile karþý karþýya kalabiliriz. Saðlýklý yaþamak için saðlýklý beslenmeliyiz. Besinlerimizin saðlýklý olmasý kadar piþirme þekli ve kullandýðýmýz tavalarda çok önemli. Saðlýklý besinleri doðru yöntemlerle piþirmenin çok önemli olduðunu söyleyen Uzman Diyetisyen Turgay Köse saðlýklý piþirme yöntemlerini þöyle sýraladý; Saðlýklý piþirme yöntemleri haþlama, ýzgara yapma, buharda ve fýrýnda piþirme doðru bir piþirme yöntemidir. Kanser son zamanlarda çok fazla artýþ gösterdi. Bunun önüne geçebilmek için en azýndan kýzartma ve kavurma iþlemleri ile kanserojen birtakým öðeler ortaya çýkacaðýný unutmamak gerekir dedi. Piþirme kaplar ý nasýl olmalý? Saðlýklý piþiriciler kullanmakta maddelerin tek baþlarýna ya da karýþýmlar haline getirilerek iþlenmesiyle elde edilirler. Kansorejen riskini en azýndan azalta bilmek için kullanacaðýmýz kaplara çok dikkat etmeliyiz dedi. Saðlýklý beslenme için her zaman fayda olduðunun altýný çizen Köse, aksi takdirde kalayý dökülmüþ bakýr tencerede yemek piþirmek veya teflonu çizikle dolu bir tavada ýzgara yapmak kiþiye faydadan çok zarar verebileceðini söyleyerek sözlerine devam etti; Geçmiþ yýllarda piþirme kaplarý olarak genellikle bakýr kullanýlýrdý. Bakýr besinlerin çok çabuk ýsýnmasýna ve ayný zaman da çok çabuk soðumasýna neden olduðundan ve besinlere bakýrýn karýþmasý bu da insan vücudun da bakýr oranýnýn armasýna sebep olacaðýndan zehirlenmelere yol açmakta. Bu nedenle bakýr kap kullanacaksanýz, bakýr kaplar kalaylanarak kullanýlmasýný tavsiye ediyoruz. Zamanla tabi ki bakýr kaplarýn yerini alüminyum kaplar aldý. Alüminyum kaplarýn da insan saðlýðý için pek saðlýklý olduðu söylenemez. Cam piþirme kaplarý piþirme hatta saklama kabý olarak kullanýlmasý uygundur. Ancak çok ýsýnan cam kaplarýn kýrýlmalarýnýn önüne geçilmesi için ýsý- ya dayanýklý cam kaplar üretilmiþtir. Cam kaplarda yapýlan yemeklerin düþük ýsýda piþirilmesini ve ýsýtýlmasýný öneriyoruz. Teflon piþirme kaplarý da ýsýya dayanýklý olduðu için yanmaz ve yemeði bozmaz. Ama teflonun da çizilmemesine özen gösterin ve tahta kaþýk kullanýn. Son olarak üretilen ve görünüm olarakta dikkat çeken çelik tencereler, kolay yýpranmaz, yemekler fazla yapýþmaz, kapaklarý iyi kapatýldýðýnda ýsý kaybý olmayacaðýndan kolay soðumaz. Saðlýk açýsýndan çelik tencere en uygun kullanýlabilecek piþirme kaplarýndan biridir dedi. Besin zehirlenmelerinin önüne geçmek için piþirme ilkelerine ve piþirmede kullanýlan kaplarýn kullanýmýna dikkat edilmesi gerektiðini vurgulayan Köse: Yemek piþirmede kullanýlan tencere ve tavalar çok çeþitlidir. Sadece bir kaçýný örnek verdim.bu kaplar genelde alüminyum, demir, bakýr, çelik, teneke, toprak, nikel ve krom gibi Saðlýklý besinlerin doðru ve saðlýklý yöntemlerle piþirilmesinin sonucunda besinlerin deðerlerini kaybetmeyeceðini söyleyen Köse saðlýklý beslenme ile ilgili bir kaç tiyo verdi; Piþmiþ besinler oda sýcaklýðýnda 2 saatten uzun süre býrakýlmamalý, buzdolabýna konulmalýdýr. Etler birer yemeklik miktarlarda, yassý bir þekilde paketlenmiþ olarak dondurulmalýdýr. Dondurulmuþ besinler buzu çözdürüldükten sonra yeniden dondurulmamalýdýr. Çözdürme iþlemi; buzdolabýnýn alt raflarýnda bekletilerek, su geçirmeyen naylon torbalara sýkýca sarýlýp akan soðuk su altýnda tutularak veya mikrodalga fýrýnýn çözdürme programýnda yapýlmalýdýr. Oda sýcaklýðýnda, su içerisinde, kalorifer üzerinde ya da altýnda, hafif ateþte veya güneþli yerlerde bekletilerek yapýlmamalýdýr. Çözdürülmüþ besinler bekletilmeden piþirilmelidir. Kapaklarý hafif de olsa dýþa dönük konserveler ile kýrýk, çatlak ve kirli yumurtalar satýn alýnmamalýdýr. Çok yüksek derecede sýcaklýk ve vakum altýnda ýsýtma koþullarýný saðlayamadýkça evde konserve yapmaktan kesinlikle kaçýnýlmalýdýr.(kadinhq. com)

13 PERÞEMBE 22 AÐUSTOS Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 15 - Þevvâl: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:9 Aðustos 1429 Hýzýr: AÐUSTOS Ýnsanlar, isteklerine karþý çýkýlmadýkça, bulunduklarý ahlâk üzere halim selîmdirler. Karþý çýkýlýnca, hemen kötü ahlâklý kesiliverirler. Ebû Osman Hîrî Rahmetullahi Aleyh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM VEFAT EDENLER 1- Karahacip Beldesi' nden, Mehmet ATMACA' nýn eþi, Özel Ýdare çalýþaný Rýfat ve Hamit ATMACA' nýn annesi; Emine ATMACA. 2-Mustafa ve Hüseyin BÖREKÇÝ' nin babasý, Nazmi YILDIRIM ve Þeref NALLICAN' ýn kayýnpederi, Dodurga Ýlçesinden gelme; Mehmet BÖREKÇÝ. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Boþ mezar Çaresizlik çok zordur ama 'Beterin beteri var, Dumanlý havayý bekleyen, þükret dostum haline' dizeleri çok yerinde bir nasihattir. Bazen karþýlaþtýðýmýz bir acýya, hastalýða dayana- Fuhuþ sektörünün mü,? Yoksa organ mafyasýnýn mý? mayýz. Kendimizi yer bitiririz. Birde bakarýz ki, onun bir ziyadesi baþkasýnda var. O zaman Allahým zor Aðýna düþtü ama buna þükür, iyi ki o durumda deðiliz deyiveririz. Diye kaygýlanýldý, Depremlerde, sellerde, savaþlarda veya diðer afetlerde bazen ölenlerin cesedi bulunamaz. O ölenlerin ya- Yanýldý, tutuþuldu kýnlarý 'Ya ölüsü ya dirisi' diye aðýt yakar. Tek ölüsü Allah'tan ümit kesilmez diye, bulunsun da baþýna gidip bir fatiha okuyabilelim diye Boy boy resimleri bastýrýlýp, Mahir ODABAÞI yetkililerden yardým ister. Þayet aylar, yýllar sonra Milli Eðitim Müdürlüðü Resmi kurumlarýn kapýsýna, Sivil Savunma Uzmaný ölülerine kavuþurlarsa, 'Çok þükür Allahým deyip' buruk bir sevinç bile yaþayabilirler. Bunun örneklerini En iþlek caddelere asýldý çevremizde ve basýnda görmek mümkündür. Ýþte Gözler hep yollarda, bunlardan bir tanesi de Emine Cebeci isimli depremzede vatandaþ. Kulaklar daim telefonlarda kaldý. Acý ve mücadele ile dolu hayat hikâyesini bir televizyon kanalýndan izlemiþtim. Sizlerle paylaþayým. Maalesef, deprem sonuç raporuna Ama nafile Bir türlü bulunamadý Emine haným 17 Aðustos depreminde enkaz altýnda hem oðlunu hem de bir bacaðýný kaybetti. Uzun bir sýkýntý yaþadýktan son- KAYIPTIR ibaresi yazýldý ra hayata tekrar tutundu ve Gölcük engelliler derneðini kurdu. Ana yandý. Baba yandý Deprem sonrasý oðlunun mezarýný bulamadý ama pes etmedi. Ýki - * üç bin tane mezarý açtýrýp oðlunun mezarýný buldu ve oðlunu aile Umutlar yavaþ yavaþ tükendi, mezarlýðýna defnettirdi. Acýlarýn içerinde buruk bir sevinç yaþadý.( Atv) Vesselam hayat bazen acýlarda bile buruk se- Yaþasaydý bir yolunu bulup, vinç yaþatacak kadar sürprizlerle doludur. Mutlaka eve gelirdi denildi. * Belediyeye müracaat edilip, Mezarlýk, Bir mezar yeri temin edildi. Üç hecelik bir kelime, Ýçi boþ olan mezarýn, Nice dersler verir okuyabilene Baþucuna taþ dikilip, Adýna þiirler, aðýtlar yazýlmýþ, Üzerine künyesi yazýldý Türküler, þarkýlar söylenmiþ, Mezarýn boþ olduðunu bile bile, Bu mezarda bir garip var denmiþ Mezar taþýnda ki ismin hürmetine, * Günde üç öðün ziyarete gelindi. 17 Aðustos depremi içimizi yaktý, Ana aðladý Baba aðladý Binlerce masum insan cansýz yattý * Onlarcasýný kayýplar kervanýna kattý Marmara depreminden sonra, Ölüm acýdýr amma zamanla alýþýr insan Üç türlü mezar çýktý ortaya, Lakin ölü mü, diri mi? Bilinmiyorsa, Sahibi olanlar, sahipsiz olanlar, Yan anam yan! Yan babam yan Birde sahibi olduðu halde, * Kayýp listesinde olduðu için, Yaðmurlu havada Ýçi doldurulamayanlar Gülen, aðlayan belli olmuyor Sadece adresi belli olsun diye, Dünya da iyiler kadar, Ýki mezar taþýndan ibaret Kötüler de bulunuyor. Ancak içi boþ mezarlar 17 Aðustos depreminde,.., 17 yaþýnda bir genç kýz, Ziyarete gelen analar, babalar Depremden sonra görüldü Boþ mezar baþýna oturup, Ama bir daha bulunamadý, Keþke ölüsü olsaydý diye, Sað mý, ölü mü? Bilinemedi. Birde bunun için aðlar Ýnsaný insan kýlan... Ýnsanýn zayýf taraflarýný bilmesi, onu kuvvetli kýlacaktýr þüphesiz. Ýdraki, ilmi, bilgisi, tecrübesi insana, zayýf- Faydasýzdýr tabi ki bu tarz düþünce. da kalýrlar çoðunlukla lýðýný hatýrlatmalý, kendi dýþýndaki varlýklara daha sýcak ve Doðru düþünmek, vaktinde düþünmek, en önemli erdemlerden biridir. daha samimi bir þekilde yaklaþmasýný saðlamalýdýr. Ýnsaný insan kýlan özelliklerin en birincisi þüphesiz Erdemde emek vardýr; çünkü temelinde düþünce vardýr. kulluðunu idrak eylemesi, yaratana karþý görevlerinin gereði gibi ibadet eylemesidir. Kendinin ne olduðunu, ne olmasý gerektiðini kendine anlatmýyorsa mevcut ilmi, bilgisi; o süfli, gereksiz ve insana yük olan bir bilgidir. ilgilidir. Ýdrak eylemek, anlamak, manalandýrmak; yürek Düþünmek, düþünebilmek; idrak eylemekle doðrudan iþidir. Yüreði iþlemeyen, yüreði ile yükümlülüklerinin farkýna varamayan kiþi idrak yoksunudur. Ýnsanýn bütün gereksizliklerden, bütün faydasýz iþlerden kurtulmasý, onu ferahlatacak, onu belki de gerçek manada insanlaþtýrýp yaratýcýsýnýn buyruklarýyla buluþturacaklumsal uyumu, kolektif barýþý, sosyal dayanýþmayý olumsuz Düþününce yoksullarýnýn, idrak yoksunlarýnýn toptýr. yönde etkiledikleri hemen görülecektir. Yüce yaratýcýnýn yasaklarýna uyup, buyruklarýna Durdu ÞAHÝN Düþünelim, düþünce adamlarýnýn düþünce cehtleri sonunda oluþturduklarý manalý ve son derece faydalý fikirleri- uyan insan, zayýflýðýný da ne kadar kuvvetli olduðunu da anlayacak, gerçek manada kurtuluþa açýlan yolda umutla ilerleyecektir. Düþünce adamlarýnýn millet ve memleketimiz için çok önemli ne uyalým. Ne mutlu kuvvetini de, zayýflýðýný da bilen insan gibi insanlara. bir þans olduðuna inanmakla kalmayýp onlara imkân ve fýrsatlar tanýyýp gösterdikleri aydýnlýk istikametlere yürüyelim. Yüce yaratýcýnýn buyruklarýný idrak eyleyip gereði gibi davrananlara Düþünürsek düþüncenin kuvvetini anlar, düþünenlerin dünümüzde de günümüzde de güzellikler ürettiðini, þafaklarýmýzý aðartýp, ufuklarýmýzý aydýnlattýðýný çok net bir þekilde görürüz. DÜÞÜNEREK KONUÞMAK Vakit varken düþünelim. Düþünerek konuþmak Düþünce adamlarýnýn kýymetini bilelim. Ya da söyleyecekleri konusunda iyice düþündükten sonra konuþmak Düþünerek konuþalým, düþünerek yazalým. Eskilerin "önce düþün sonra konuþ" demelerinin bir sebebi var Düþüncenin ýþýðýnda yarýnlara kendimizden emin adýmlarla yürüyelim. elbette. Düþünmeden konuþanlar, konuþtuktan sonra düþünmek zorun- Unutmayalým ki düþünce; kýymetini bilenlere daha çok gülümser. Kadir Yüktaþýr com Küresel ýsýnma, yeni virüsleri ortaya çýkarýyor Kürüsel ýsýnma ile birlikte yeni mikro organizmalar dünyaya yayýlýyor. Doç.Dr. Oðuz Özyaral, Küresel ýsýnma ile hiç bilmediðimiz yeni mikro organizmalar eriyen buzullarýn içinden dünyaya yayýlmaya baþlýyorlar dedi. Her sene virüslerin karakter deðiþtirdiðini, çünkü virüslerin bilinen canlý hücreler þeklinde olmadýðýný söyleyen Yeni Yüzyýl Üniversitesi Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Oðuz Özyaral, Bu virüsler bir canlý içine girerek üreyebilen karaktere sahipler ve dolayýsýyla da her yýl kendilerini koruyan dýþ kýlýf dediðimiz alanda sürekli bir hassasiyet ve deðiþme oluyor. Yapýlan aþýlar bir önceki sene insanlardan alýnan kan serumlarý üzerinden yapýlýyor. Fakat virüsler ertesi sene kendilerini deðiþtirerek, kendini korumak istiyor. Her virüsün zekaya sahip DNA ve RNA sý var dedi. HÝÇ BÝLMEDÝÐÝMÝZ VÝRÜSLER DE ERÝYEN BUZULLARLA DÜNYAYA YAYILI- YOR Deðiþimin bir önceki senenin virüsünün direnç kazanmasýna sebep olduðunu ifade eden Doç. Dr. Özyaral, Fakat dünyanýn yapýsal özelliði de sürekli deðiþiyor. Ortamdaki antibiyotikten ya da diðer kimyasallara karþý reaksiyon görmememiz lazým. Bu durumu ciddi anlamdaki küresel ýsýnma ile de baðdaþtýrmamýz gerekiyor. Bir sonraki sene yeni bir karakter kazanýrken virüsler bir yandan da küresel ýsýnmaya baðlý olarak hiç tanýmadýðýmýz, duymadýðýmýz ve görmediðimiz yeni mikro organizmalar da eriyen buzullarýn içinden dünyaya yayýlmaya baþlýyorlar diye konuþtu. NÖBETÇÝ ECZANELER 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: AÐUSTOS 2013 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi BÝLGE BAHABEY CAD. NO:34/A - AKBANK YANI 34/A Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 85,47 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) SATIÞ DÝKEN U.KAVAK MH. E.HOCA CAD.11/B 23 NÝSAN ÝLKOKULU KAR ,02 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE 22 AÐUSTOS 2013 ÇESÝAD'tan hayýrlý ürkiye Fýrýncýlar TFederasyonu verilerine göre, Türkiye de her gün 6 milyon ekmek israf ediliyor. Bursa Büyükþehir Belediyesi nin halk ekmek fabrikasý olan Bursa Ekmek ve Besin Sanayi AÞ (BESAÞ) Mustafa Bektaþ, katký maddesi kullanýlmadan üretilen bir ekmeðin normal koþullarda taze kalma süresinin yaklaþýk 36 saat olduðunu belirtiyor. Ekmeðin dilimlenerek tüketilmesinin de bayatlamayý geciktirdiðini dile getiriyor. Ekmeðin yeterince soðuduktan sonra aþýrý nem kaybýna meydan verilmeden ambalaj yapýlmasý gerektiðine iv Hospital Nöroloji LUzmaný Prof. Dr. Mustafa Ertaþ, genetik yatkýnlýkla birlikte çevresel ve kiþisel faktörlerin de çýkýþýnda etkili olan migreni tetikleyen gýdalarý fark etmenin, kiþiyi hastalýða karþý koruyabilrdiðini bildirdi. Ertaþ, yaptýðý yazýlý açýklamada, anneden geçen yatkýnlýk, cinsiyet, yaþam ve iklim koþullarý gibi çok çeþitli faktöre baðlý ortaya çýkan migrenin, daha çok tek yanlý, zonklayýcý, þiddetli, bulantýnýn sýklýkla görüldüðü, aðrý sýrasýnda ýþýðýn, sesin olsun ziyaretiç ÇESÝAD yöneticileri Üsküdar Ýlçe Emniyet Müdürü nü ziyaret etti. dikkat çeken Bektaþ, ekmeðin küflenmemesi için buharlaþtýrýlmamasý gerektiðini ve dilimlenerek tüketilmesinin bayatlamayý geciktirdiðini kaydediyor. Bektaþ, soðuk ekmeðin de bayat ekmek anlamýna gelmediðini, rahatsýz ettiði, dört saatten üç güne kadar uzayabilen baþ aðrýsý ataklarý ile kendini gösterdiðini anlattý. Aðrýnýn migren ataðý sýrasýnda beyin zarýnda ve beyin zarýndaki damarlarda oluþan geçici iltihabi durum olduðunu aktaran Ertaþ, söz konusu iltihabi reaksiyonun oluþmasýnda regl, rüzgar, klima, açlýk, fazla veya az uyku, stres, fiziksel efor, sigara dumanlý ortam ya da fazla ýþýklý ortamlarýn yaný sýra gýdalarýn belirleyici olabileceðine iþaret etti. Ertaþ, migreni Alýnan önlemleri ekmek israfýnýn önüne geçilemiyor. ýsýtýldýðýnda tekrar yumuþaklýðýný ve lezzetini kazanacaðýný ifade ediyor ve ev hanýmlarýna þu tüyolarý veriyor: Kuruyan ekmeði canlandýrmak için bir tencereye az miktar su koyun ve kaynatýn. Su buharý çýkmaya baþladýðýnda tencerenin üzerine bir tetikleyen gýdalarýn tespit edilmesinin güçlüðünü, "Tetikleyiciye maruz kalýndýðý anda baþ aðrýsý ortaya çýkmýyor, ortaya çýkýþýna kadar saatler, bazen bir gün geçebiliyor. Bu da tetikleyen gýdayý veya faktörü belirlemeyi güçleþtiriyor" þeklinde açýklarken, "Genetik yatkýnlýkla birlikte çevresel ve kiþisel faktörlerin de çýkýþýnda etkili olduðu migreni tetikleyen gýdalarý fark etmek, kiþiyi hastalýða karþý koruyabilir" ifadesini kullandý. Migrende gýdalara karþý geliþen IgG antikorlarýný kullanarak süzgeç yerleþtirin ve kuru ekmekleri koyun. Buhar ekmeðe yavaþ yavaþ nüfuz ettikçe ekmek kaybettiði nemi alacak ve yenilecek kývama gelecektir. Ekmek kesinlikle açýkta býrakýlmamalýdýr. Ekmek yeterince soðumadan torbaya konursa buhar çapraz karþýlaþtýrmalý, kontrollü, çift kör olarak yaptýklarý klinik çalýþmayla hastalarýn 266 gýdaya karþý IgG antikor düzeyleri ölçülebildiðine deðinen Ertaþ, çalýþmadan yola çýkarak hastanýn hassas olduðu gýdalarýn belirlenebildiðini, kiþiye özel bu gýdalarý içeren (provokasyon diyeti, uyarýcý diyet) veya bunlardan arýnmýþ (eliminasyon diyeti, önleyici diyet) diyet hazýrlanabildiðini belirtti. Ertaþ, klinik çalýþmanýn sonucunda da önleyici diyet sýrasýnda atak sýklýðý, baþ aðrýlý gün sayýsý, baþ aðrýsý için kullanýlan ilaç sayýsý ve ilaç kullanmayý gerektiren baþ aðrýsý sayýsýnda istatistiksel olarak azalma gözlendiðinin altýný çizerek, çalýþmanýn gýdalara karþý oluþan antikorlarýn kiþiden kiþiye nasýl çeþitlendiðini göstermenin yaný sýra antijenlerden arýnmýþ gýdalardan oluþan diyet uygulamanýn baþ aðrýlarýnda "anlamlý" bir azalmaya neden orumlu Eðitimci Sanayici Ýþadamlarý Dayanýþma Derneði (ÇESÝAD), Üsküdar Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne atanan Mahir Yavaþ'ý makamýnda ziyaret etti. Hayýrlý olsun ziyaretine ÇESÝAD Baþkaný Muzaffer Canýdemir, Yargýtay üyesi Zihni Doðan, ÇESÝAD yönetiminden Ýbrahim Sezikli, Mehmet Yýldýrým, Hayrettin Kaya ve Tahsin Özcan katýldý. Her gün 6 milyon ekmek çöpe gidiyor nedeniyle küflenir. Ekmek tüketilirken, bazý kiþiler kabuðunu sevdikleri için veya ekmek içi sýcakken hamur olduðundan önce ekmeðin kabuðunu koparýp yerler, bu durumda ekmek daha kolay bayatlar. Çünkü su kaybý kolaylaþýr, kurur, kolayca ufalanýr. Ekmeði bozulmadan buzdolabýnda saklayabiliriz. Böylece küflenmesini önlemiþ oluruz. Ancak tazeliði doðal olarak azalacaktýr. Bu ekmekler yine kýzartýlarak veya ýsýtýlarak rahatlýkla yenebilir. Eðer derin dondurucumuz varsa ekmeði -21 derecede taze olarak uzun süre saklayabiliriz. Migren için önlem alýn Migren aðrýsýný çeþitli tedbirlerle azaltmak mümkün. olduðunu ortaya koyduðunu kaydetti. Prof. Dr. Ertaþ, þu önerileri sýraladý: "Sabah banyo yapýp sokaða çýkmayýn. Gece banyo yapýp saçýnýzý iyice kurutun. Rüzgarda durmayýn. Baþa doðrudan gelen rüzgarý önlemek çok önemli. Ev veya araçta klimayý doðrudan yüzünüze üfletmeyin. Çok þiddetli çalýþtýrmayýn. Migreninizi lodos tetikliyorsa o gün dýþarý çýkmamaya çalýþýn. Kapýyý bile açýp o havayý içeri aldýðýnýzda evinizde lodosun etkisini yaþama þansýnýz var. Araba yolculuðunda pencereyi esintiyi hissedeceðiniz þekilde açmayýn. Kapalý ortam migren için tetikleyici olabilir ama yine de arabada içeri hava girsin diye doðrudan yüzünüze esecek þekilde camý açmayýn. Saç kurutma makinesini ýlýk ayarda kullanýn. Vücut ýsýsýna yakýn olmalý ve hýzlý üflememeli. Jöle sürmeyin çünkü jöle iletkenliði artýrýyor."(aa) Kýrsal Turizm Derneði yöneticileri hemþehrimiz Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ ý ziyaret etti. Kýrsal Turizm Derneði'nden Orhan Özçatalbaþ'a ziyaret Çorum ÝHH'dan Mýsýr afiþi Ç orum ÝHH Mýsýr'da devam eden katliama dikkat çekmek amacýyla afiþ hazýrladý. Konuya iliþkin yapýlan açýklamada, "Mýsýr'da halen devam eden katliamý Çorum halkýnýn gündemine taþýmak ve Mýsýr'da darbecilere karþý onurlu bir direniþ destaný yazan Mýsýrlý kardeþlerimizi Çorum'da desteklediðimizi tüm dünyaya duyurmak için, Çorum ÝHH olarak adet afiþ hazýrladýk." Denildi. Afiþlerin yaný sýra araçlara yapýþtýrýlmak üzere Adeviye logolu stickerlerýn da hazýrlandýðý belirtilerek, vatandaþlardan Mýsýr'daki onurlu direniþe destek için Adeviye Logolu afiþ çalýþmasýna destek istenildi. Ayrýca, iþyerleri, evler, araba camlarýna hazýrlanan afiþ ve stickerlerin yapýþtýrýlmasý talebinde bulunuldu. erkezi Manisa da bulunan MTürkiye Kýrsal Turizm Derneði Baþkaný Nedim Zurnacý, dernek üyesi Cihan Dirik, Antalya Temsilcisi Sedat Kolcuoðlu ve Manisa Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Erdinç Karaköse, Akdeniz Üniversitesi Öðretim üyesi hemþehrimiz Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ'ý ziyaret ederek kýrsal turizm konusunu tartýþtýlar. Ziyarete dair açýklamada bulunan Prof. Özçatalbaþ görüþmenin çok verimli geçtiðini ifade ederek, Türkiye'de, Antalya'da ve Batý Akdeniz Bölgesinde Kýrsal Turizm potansiyeli, uygulanan politikalar, geleceðe yönelik yapýlmasý gerekenler ve yapýlmasý öngörülen proje konularýnýn deðerlendirildiðini bildirdi. Özçatalbaþ, Antalya, Burdur ve Ýzmir gibi potansiyeli yüksek olan illerin IPARD kapsamýna alýnmasý gerektiði konusundaki görüþlerini tekrar paylaþarak, þu bilgiyi aktardý: "Derneðin yakýn zamandaki ilk etkinliðinin Antalya Kaþ ilçesi GÖM- BE de yapýlmasý üzerinde ise görüþ birliðine varýldý. Türkiye'nin Kýrsal Turizm Konusunda yapabileceklerinin çok azýný yapabildiðini söylemek gerekiyor. Bu nedenle kýrsal turizmin geliþtirilmesine ve yaygýnlaþtýrýlmasýna yönelik daha fazla çalýþýlmasý gerektiði üzerinde duruldu." Özçatalmaþ kýrsal turizme iliþkin her platformda dile getiriyor. Çorum ihh Mýsýr daki direniþe destek amacýyla afiþ hazýrladý.

15 PERÞEMBE 22 AÐUSTOS ürkiye'de bu yýlýn ilk 6 Tayýndaki doðumlarýn, yüzde 41,40'ý normal, yüzde 58,60'ý da sezaryen olarak gerçekleþti. Türkiye'de 2012 yýlýndaki doðumlarýn yüzde 47,43'ü normal, yüzde 52,57'si sezaryen iken, 2013'ün ilk 6 ayýndaki doðumlarýn yüzde 41,40'ý normal, yüzde 58,60'i de sezaryen olarak gerçekleþtirildi. Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) ve OECD raporlarýnda; yýllar itibarýyla toplam doðumlar içinde sezaryen doðum oranýnýn gittikçe arttýðý görülüyor. DSÖ'nün 2008 yýlý rakamlarýna göre, yapýlan sezaryenlerde gereksiz olanlarýn oraný Türkiye'de yüzde 21,2 ve maliyeti ise 18 milyon dolar olarak açýklanmýþtý. OECD'nin 2009 verilerine göre de OECD ülkelerinde her 100 canlý doðumdan ortalama 25,8'i sezaryenle gerçekleþiyor. Türkiye yüzde 47,7 sezaryen doðumla, en fazla doðumun olduðu Brezilya ve Çin'den sonra üçüncü ülke olmuþtu. Türkiye'deki doðumlarýn yüzde 58,60'ý sezaryen SGK'nýn 2011 Medula Sistemi verilerine göre, Türkiye'de gerçekleþen doðumlarýn yüzde 45,54'ü normal, yüzde 54,46'sý sezaryen doðum. Geçen yýlki doðumlarýn ise yüzde 47,43'ü normal, yüzde 52,57'si sezaryen doðum iken, 2013'ün ilk 6 ayýnda doðumlarýn yüzde 41,40'ý normal yolla, yüzde 58,60'ý sezaryenle oldu. Geçen yýl Yeþil Kart ile normal doðum oraný yüzde 67,16 olurken, sezeryan ile doðum yüzde 32,84 oranýnda gerçekleþti. 2012'de normal doðum oranýnýn önceki yýla göre artmasýnýn sebebi olarak, Yeþil Kart kapsamýndaki kiþilerin, Genel Saðlýk Sigortasý (GSS) kapsamýna alýnmasý ve Medula Sistemiyle hastane iþlemlerinin daha sýký takip edilmesi olarak gösteriliyor. zel sektörde ücretli Ödoðum izni 16 haftadan, 18 haftaya çýkacak. Ýkiz doðumlarda için ise bu süre 20 hafta oluyor. Kadýn, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile Çalýþma Bakanlýðý'nýn birlikte hazýrladýðý çalýþan annelerin hayatýný kolaylaþtýrmaya yönelik paketin en önemli maddesi olan ücretli doðum izni süresinin 18 haftaya çýkmasý Kalbin Hastalýklarý Ve Manevi Tedavi Yollarý Ýnsan; Allah'ýn yeryüzündeki yarattýklarý içerisinde, en güzel olarak dizayn edilip, akýllý bir varlýk olarak yarattýðý, sayýsýz nimetler lütfettiði, sorumluluklarý olan ve sorumluluklarýnýn da neler olduðu, Kuran'da bildirilen, kalbi ve ruhu imanla süslenen, üstün meziyetlere sahip olan bir varlýktýr. Kuran'ý Kerim'de "Siz baþýboþ ve sorumsuz olarak yaratýldýðýnýzý ve tekrar yeniden diriltilip hesaba çekilmeyeceðinizi mi zannediyorsunuz?" (Mü'minun 115) Bazen insanlar yaratýlýþ amaç ve gayesini unutarak, nefsin heva ve heveslerine kapýlmak suretiyle, gaflete düþebiliyor. Gaflet: nefsin hevasýna uyarak, zamaný iyi deðerlendiremeyerek, Kuran'ýn mesajýndan uzak kalmaktýr. Ýnsanýnýn, bizleri yoktan var ederek saðlýk, sýhhat, sayýsýz rýzýk ve nimetler veren, Yüce Rabbimizden habersiz yaþamasý, kalbin haktan ve ona þükürden mahrum býrakýlmasýdýr. Hak ile araya bir perde çekerek, gerçekleri görmeme, duymama hali olup bu güzelim dünyamýzdaki ömrümüzü yaratýlýþ amacýmýza uygun bir þekilde deðerlendirmeyip boþ yere heba etmektir. Kalp; bilgi ve düþüncenin kaynaðýdýr. Kuran'ýn temel amaçlarýndan biride, insanýn doðru bilgilerle donatarak onu her türlü yanlýþlýklardan ve günahlardan korumaktýr. Doðru bilgiyle donatýlmýþ insan, Allah'a ve yaratýlanlara karþý sorumluluklarýnýn bilincinde olur. Kur'an insana önce yaratýlýþ amacýný ve sorumluluklarýný öðretir. "Allah'a karþý kullarý içerisinde bilgili olanlar derin saygý duyarlar" (Fatýr 28) ilahi emriyle insanlarý araþtýrýp düþünüp doðruyu bulmaya teþvik etmektedir. Peygamberimizde "Ey kalpleri deðiþtiren, evirip çeviren Allah'ým, kalbimi dinin ve taatin üzerine sabit kýl" (Müsnet 2-168) diye dua etmiþtir. Bedendeki hastalýklarýn tedavisi mümkündür. Ýnsanlar hastalandýðý zaman doktora giderler, verilen ilaçlarý kullanarak veya ameliyat olmalarý gereken bir durum varsa, ameliyat olarak tedavi yollarýný ararlar. Fakat kalplerde ki manevi hastalýklarýn tedavisi kolay deðildir. Her þeyden önce insanlarýn gönüllerini imana açarak, þeksiz, þüphesiz inanýp, Allah'ýn iradesine teslim olarak, imanýn gereklerini yerine getirmek suretiyle, kalp ve gönüllerdeki gurur, kibir, nefret, büyüklenme, böbürlenme, üstünlük taslama, kendini beðenme gibi hastalýklardan kurtulabilirler. "(Ey Muhammed seni yalanlayanlar) Hiç yeryüzünde dolaþmadýlar mý? Dolaþsalardý elbette düþünecek kalpleri ve iþitecek kulaklarý olurdu. Ama gerçek þu ki, gözler kör olmaz; göðüsler içindeki kalpler kör olur" (Haç 46) Kalp imanýn merkezi olan duyumuzdur "Onlarýn iþleyip kazandýklarý þeyler (Günahlar) kalplerinin üzerine pas olmuþtur." (Mutaffifîn 4) "Mü'minler o kimselerdir ki, yanlarýnda Allah anýldýðý zaman kalpleri titrer" (Enfal 2) Kalp ve gönüller, imana, ibadete, Allah sevgisine ve muhabbetine kapatýlýrsa, kin ve nefretin nazargâhý olur. "Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ý anmakla (ibadet etmekle) mutmain olur" (Râd 28) Peygamberimiz "Ýnsan vücudunda bir et parçasý vardýr o düzelirse bütün vücut düzelir. O bozuk olduðunda bütün vücut ifsat olur. Ýyi bilin ki, iþte o et parçasý kalptir" (Buhari Ýman 39) Bundan dolayýdýr ki peygamberimiz ümmetinden dua ve ibadetlerimizin Allah indinde kabul görmesi için, gönüllerimizi kötü duygu ve düþünce gibi hasletlerden uzak tutmamýzý istemiþtir. Müslüman'a yakýþan, kalplere ve gönüllere Allah sevgisini yerleþtirerek orasýný kötülüklerden, günahlardan, Allah ve peygamber sevgisinin önüne geçecek, dünya sevgi ve muhabbetinden berî kýlmaktýr. Her sevgi geçici olup, Baki olan Allah sevgisidir. Bunu baþarabilenler dünyada da ahirette de mutluluðu yakalamýþ olurlar. bekleniyor. Çalýþma Bakanlýðý, çalýþan annelerin sosyal ve özlük haklarýnda iyileþtirme yapýlmasýna evet derken, uzun süreli ücretli izne karþý çýktý. Son haliyle taslakta, kadýnlara Yeþil Kartlýlarýn GSS kapsamýna alýnmasýyla 2013'ün ilk yarýsýnda sezaryen doðum oraný artarak, yüzde 37,7 oldu. Bu dönemde normal doðum oraný ise yüzde 62, 93 olarak gerçekleþti. 2012'de en çok sezaryen üniversite hastanelerinde SGK verlerinde, geçen yýl sezaryen doðumun en çok üniversite hastanelerinde yapýldýðý tespit edildi. Sezaryenin üniversite hastanelerinde gerçekleþtirilme oraný yüzde 72, özel hastanelerde yüzde 69 ve Saðlýk Bakanlýðý hastanelerinde yüzde 39 oldu. Bu yýlýn ilk 6 ayýnda en yüksek sezaryen doðum oraný ise üniversite ve özel hastanelerde yapýldý. Üniversite hastanelerinde yüzde 77 olan sezaryen oraný özel hasanelerde yüzde 76, Saðlýk Bakanlýðý hastanelerinde yüzde 44 olarak geçleþti. Özel saðlýk tesislerindeki doðumlara bakýldýðýnda sezaryen doðumlarýn soysaekonomik durumu geliþmiþ illerde yüksek çýktýðý tespit edildi. Adana, Antalya, Osmaniye, Samsun, Trabzon, Ankara, Tekirdað, Bursa, Batman, Gaziantep, Ýstanbul sezaryen doðumun en yüksek iller sýralamasýný oluþturdu. 2012'de Saðlýk Bakanlýðýnda 200 bin 631 kürtaj yapýldý Medula Sistemi'ndeki verilere göre kürtaj, en fazla Saðlýk Bakanlýðý hastanelerinde gerçekleþtirildi. 2011'de Saðlýk Bakanlýðý hastanelerinde 131 bin 11, özel hastanelerde 72 bin 893, üniversite hastanelerinde 15 bin 373 kürtaj yapýldý. Geçen yýl Saðlýk Bakanlýðý hastanesinde 200 bin 631, özel hastanelerde 77 bin 146 ve üniversite hastanelerin ise 17 sin 789 kiþiye kürtaj operasyonu gerçekleþtirildi.(aa) Vahyin Iþýðýnda Veysel Uysal hotmail.com Sezaryen doðum hala fazla Sezanyenle doðum oraný henüz istenildiði oranda düþürülemedi. Çalýþan anne adaylarý için yeni uygulamalar söz konusu. Doðum izni arttý verilecek ücretli doðum izninin 16 haftadan 18 haftaya, ikiz doðumlarda 20 haftaya çýkarýldýðý belirtildi. Ayrýca mevcut Ýþ Kanunu'nda yer alan 6 aylýk ücretsiz izin hakký da devam edecek. Düzenlemeye iþverenler ancak esnek çalýþma düzenlemesiyle birlikte evet diyor. Bakanlýk, yeni yasama döneminde doðum izni ve esnek çalýþmaya olanak tanýyan özel istihdam bürolarý düzenlemesini bir paket halinde Meclis'e getirecek. Kadýnlara iþ hayatýnda daha çok yer verilmesi, ekonomideki geliþim açýsýndan da önem taþýyor. Bu kapsamda kadýnlarýn çalýþtýrýlma þartlarýyla ilgili yeni düzenlemeler de hayata geçti. Buna göre gebe veya emziren kadýnlar, günde 7 buçuk saatten fazla çalýþtýrýlamayacak. 150 kadýn çalýþaný olan iþyerlerinde çocuklar için kreþ kurulmasý zorunlu olacak. Kontrol için izin zorunlu Gebelik süresince gerekli saðlýk kontrolleri için iþveren çalýþana ücretli mazeret izni vermek zorunda. Çalýþanýn hekime gitmesine izin verilmemesi ise mümkün deðil. Aksi bir uygulamada çalýþan için haklý fesih nedeni doðuyor. Yani çalýþanlar kýdem tazminatýný talep ederek derhal iþten ayrýlabiliyor.(akþam) Kalbi fesada uðratan hastalýklarýn 1. kibirdir. Kibir; Büyüklük taslayarak ululuk iddia etmek, kendisini büyük görüp baþkalarýný küçük görmektir. Küçük görmek þeytani bir özellik olup onun helakine sebep olmuþtur. "Hani biz meleklere (ve cinlere): Adem'e itaat'i emrettikte, iblis yüz çevirdi ve büyüklük tasladý, böylece kafirlerden oldu" (Bakara 34) Ýnsanlarý helake götüren küfür ve inkar hastalýðýnýn en önemli sebebi kibirdir. Peygamberimiz "Cennete kibirden hiçbir þey giremez" oradakilerden birisi 'Ey Allah'ýn Resulü! Ben Kamçýmýn þaklamasý ve ayakkabýmýn saðlamlýðý ile güzel görünmekten hoþlanýrým bu kibir midir? peygamberimiz "Hayýr bu kibir deðildir. Allah güzeldir, güzel davranýþlarý sever, Kibir ise hak'ký küçük görmek ve baþý gözü ile insanlarla alay etmektir" (Müslim Ýman 47) Ýkincisi ise kindir. Kin; kalbe yerleþen intikam alma duygusunun düþmanlýða dönüþmesidir. Kin tutmak, kin gütmek, kin beslemek gibi deyimler kalbe yerleþen düþmanlýðýn sürekliliðini gösteren ifadelerdir. Bunlar Ýslam'ýn hoþ görmediði ve onaylamadýðý huylardýr. Kuran'ý Kerim'e göre kin'in beslendiði ana kaynak azgýnlýk ve sapkýnlýk olup Müslüman'a yakýþmayan bir davranýþtýr. Kin'in ruhsal kaynaðý öfke ve intikam hýrsýdýr. Ýnanan insanlar düþmanlýk ve kin duygularýný yenmedikçe, imanýn gereklerini yerine getirmiþ olmadýklarý gibi ruhsal ve ahlaki hastalýklardan da kurtulmuþ olamazlar. Kuran'da "(Resulüm!) sen af yolunu tut iyiliði emret ve cahillerden yüz çevir" (Araf 199) Peygamberimiz (a.s)a insanlarýn hayýrlýsýnýn kim olduðu sorusuna: "Muttaki olanlar, kin ve hasetten temiz olanlar" buyurarak bize davranýþ ve uygulamalarýyla güzel bir örnek olmuþtur. Mekke'yi büyük bir ordu ile Feth ettikten sonra, peygamberimize ve Müslümanlara her türlü kötülüðü ve zulmü reva görenler yakalanarak huzura getirilirler. Peygamberimiz (a.s) onlara sorar "Þu anda ne yapmamý bekliyorsunuz?" onlarda "Biz size yapmadýðýmýzý býrakmadýk, herhalde sen de þimdi boynumuzu vurdurarak intikamýnýzý alýrsýnýz" dediklerinde, Peygamberimiz (a.s): "Hz. Yusuf'un kardeþlerine dediði gibi, geçmiþte bize yaptýklarýnýzdan dolayý, bu gün size her hangi bir ceza veya kýnama yok. Sizi affettim" diyerek, alemlere Rahmet olarak gönderilen bir peygamber olduðunu göstermiþtir. Kalp, Yüce Rabbimizin nazargâhýdýr. Ýnsaný insan yapan ve deðerli kýlan tüm özellikler kalpte toplanmýþtýr. Ýçine Allah (c.c)ýn nuru inmeyen kalp, özelliðini kaybederek, Rabbimize karþý görevini yapmaz hale gelerek, gururun, kibrin, kinin, inkarýn, isyanýn, ve kötü ahlaki meziyetlerin merkezi haline gelir. Manevi deðerlerle tedavi edilmezse, gözler hakký göremez, kulaklar hakký duyamaz, kalp ve gönüllerde gerçekleri idrak edemez hale gelir ki yanlýþlarýda normalmiþ gibi görmeye baþlar. Ey Rabbimiz Kuran'da "(Resulüm) deki: dua ve ibadetleriniz olmasa idi, Rabbim size ne diye deðer versin? (de)" (Furkan 77) Buyuruyorsun. Peygamberimizin de dua ettiði gibi dua ediyor ve diyoruz ki: "Ey Rabbimiz kalp katýlýðýndan, gafletten, baþkalarýna muhtaç olmaktan, aþaðýlýktan, aþaðýlanmaktan, miskinlikten, cehaletten ve faydasýz bilgiden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul edilmeyen duadan, nimetlerinin zeval bulmasýndan, lütuflarýnýn deðiþip baþkalaþmasýndan, ansýzýn bastýran azabýndan, gelip çatan gazabýndan sana sýðýnýyoruz. Senden her zaman yalvaran ve doðrularý söyleyen diller, haþyetinle ürperen gönüller istiyoruz. Tövbelerimizi kabul buyur, bizi günahlardan arýndýr, dua ve isteklerimize cevap lütfeyle!" Kimim ben? Dünya yorgunu yaþlý bir adam Hayal kurmayý yasakladým kendime. ZAMANE Kaný çekilmiþ bembeyaz teni, derin Varlýðým hiçbir anlam ifade etmiyor gibi çizgilerle bölünmüþ yüzü, gözaltlarýnda RENKLERÝ attým tüm köprülerimi hayatla halkalar, bükülmüþ beli ve yorgun gözleriyle parkýn en ücra yerinde sessiz sessiz soluyor havayý. Yalnýz ve ihtiyarlamýþ ruhuyla aðýr aðýr baþlýyor anlatmaya; "Bir zamanlar bence de 25 yaþýndaydým sanýrým Gençken yaptýðým hata sonunda yitirdim gündüzlerimi. Gecelerimi Umutlarýmý Hayallerimi Tuba Balý Sonra belin bükülüyor, etrafýna boþ boþ baktýðýn bir anda býrakýveriyorlar seni karanlýklardan. Önce gözlerin kamaþýyor dünyanýn ýþýðýnda, nereye gideceðini bile bilmiyorsun. Sonra sýðýnacak bir yer buluyorsun kendine. Etrafýnda kalabalýk Ama durum ayný Yalnýzlýk Ayný Yalnýzlýk Þimdilerde nasýl yürüyeceðimi bile unuttuðum sokaklarda aðýr adýmlarla yü- Demir parmaklýklar ardýnda tükettim tüm ömrümü. Gençliðim ve tüm hayatým demir yýðýnlarýnýn ardýnda yaþlandý. Önce anýlarýný kaybediyor insan sonra tek tek hayalleri siliniyor zihninden. Gülmeyi, gözyaþlarýný, yaþama sevincini kaybediyor. En sonunda da elinde kalan tek þeyi Umudunu yitiriyor. Hayata karþý inancýn kalmýyor. Bazen herkesin uyuduðu anda açýlýyor gözlerin, bomboþ sana ait olmayan yatakta dikiliveriyor tavana. Nefes alamadýðýmý hissederdim o anlarda. Sonra nefes almayý da unutuyor insan. Kimseyle konuþmuyor Yüreðindeki ýþýklar tek tek sönüyor, karanlýklar geniþliyor. Gözlerinin rengini unutup küsüyorsun aynalara. Kendine, ardýndan da hayata Özgürlüðüme kavuþup doya doya koþmayý hayal ettiðim yeþillikler bile canlanmýyor artýk hayalinde. rürken gençliðimi arýyorum. Ben nelere gülerdim? Nasýl eðlenirdim? En çok hangi yemeði severdim? Sonra an geliyor " Ben kimim" alýyor tüm sorularýn yerini." "Kimdim ben? " Yaþlý adamla kýsacýk muhabbetimizde her þey içimde çoðalýyor. Ýçimde çoðalan þeyler beni boðuyor. Boðazýmda toplanan þeylerden sesim bile çýkmýyor. Kalbimde yükselen bir acý, bir acý ki kalbimden tüm vücuduma yayýlýyor. Kývrýldýðým banký bile unuttuðum o anlarda ona verebileceðim en anlamlý þeyin gülümseme olduðu yankýlanýyor beynimde. Zor da olsa tebessüm ediyorum ve kalkýyorum Tanýklýk ettiðim her hayat hikâyesinin sonunda olduðu gibi "Ne insanlar varmýþ hayatta." mýrýldanýyor dudaklarým sessizce. Yokuþtan dünyaya yuvarlanmýþým gibi mutluluða yeniden tutunduðum o an adýmlarým yavaþlýyor, kapýlar açýlýyor ve yeni hikâyelere aralýyor kendini

16 16 PERÞEMBE 22 AÐUSTOS 2013 Hayvan Pazarý yeniden açýlýyor orum da þap hastalýðý nedeniyle bir çalýþmalarý sonucu hastalýðýn üstesinden Mayýs ayýnda da hayvan pazarýnda Çsüredir kapalý bulunan Hayvan gelindiðini dile getiren Bektaþ, 26 yeni bir düzenlemeye gidilmiþ daha Salý Pazarý tekrar açýlýyor. Aðustos tan itibaren pazarýn tekrar günleri kurulan Hayvan pazarý Vali Ticaret Borsasý Baþkaný Ali açýlacaðýný belirtti. Bektaþ, pazarýn Sabri Baþköy baþkanlýðýnda yapýlan Bektaþ, geçtiðimiz aylarda þap tekrar açýlmasýnda katkýlarýndan dolayý hastalýðýnýn görülmesi üzerine hayvan Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü toplantýnýn ardýndan geçmiþte olduðu pazarýnýn kapatýldýðýný söyledi. Erkan elfaz ermiþ ve Hayvancýlýk Þube Pazartesi günleri kurulmasý Müdürlüðü yetkililerine teþekkür etti. kararlaþtýrýlmýþtý.(ýha) Tarým Ýl Müdürlüðü nün özverili Þap hastalýðý tehlikesi nedeniyle kapatýlan Hayvan Pazarý yeniden açýlýyor. ençlik ve Spor GBakaný Suat Kýlýç, yeni burs kazananlarýn 1 Ocak 2014'te bu hakký kullanabileceklerini açýkladý ve öðrenim kredisi alacaklara da müjde verdi. Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, Habertürk Tv'de gündemdeki geliþmeleri deðerlendirdi. evre ve Þehircilik ÇBakanlýðýnca hazýrlanan Tapu Sicili Tüzüðü'ne göre, iþitme, konuþma veya görme Kýlýç, üniversiteli gençler için 8 milyar lira kaynak saðlandýðýný, yeni burs kazananlarýn 1 Ocak 2014'te bu hakký kullanabileceklerini açýkladý. Yeni eðitim yýlýnda 310 bin kapasiteye engelliler, isteðe baðlý olarak tapu iþlemlerini iki tanýk huzurunda yapabilecek. Ýþitme veya Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç ulaþacaklarýný kaydeden Kýlýç, "Yurtlarda yataklarý yeniliyoruz. konuþma engelli olmasý ve yazýyla anlaþma imkanýnýn da bulunmamasý halinde iþaret dilinden anlayan Buzdolaplarý yenileniyor. Yeni nevresim takýmlarý Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ Tiryaki Yað Çorum da üretecek Kýlýç tan öðrencilere müjde yeminli bilirkiþi bulundurulacak. Miras, gayrimenkul alým ve satýmý gibi tapu iþlemleri için daha önce vasi tayin eden engelli vatandaþlar, artýk isteðe baðlý olarak bilirkiþiden yardým alabilecek. Uygulamayla, daha önce tapu iþlemleri için vasi tayin eden engelli vatandaþlarýn hak kaybý yaþamasý engellenecek. Bilirkiþi, engellilerin talep ettiði iþlemle ilgili bilgileri tapu memuruna anlatacak. Bilirkiþiler, takýldý" diye konuþtu. Kýlýç ayrýca, 310 bin gence aylýk 210 bin yemek parasý ödeyeceklerini söyledi. Burs alamayanlarýn tamamýna öðrenim kredisi ödeyeceklerini belirten Kýlýç, "Aileler geri ödemeler için endiþe etmesin. Öðrenim kredisi alan gençlerimiz, mezun olduktan sonra iþe girdiðinde tahsilatlaraa baþlayacaðýz. Girmediði sürece tashil edilmeyecek" dedi. Engellilere tapuda kolaylýk Engelliler için tapu iþlemlerinde kolaylýk saðlanacak. Tekin Mengüç iryaki Gýda ile Çorumlu iþ adamlarý- birlikte kurduklarý yað fabrikasý Tnýn deneme üretimine baþladý. Orta Anadolu Tarým Gýda Genel Müdürü Tekin Mengüç yaptýðý açýklamada, "Çorum Organize Sanayi Bölgesi nde kurulan tesisin aylýk 4 bin 500 ton, yýllýk 55 bin ton kapasitesi bulunmaktadýr. Bununla birlikte önümüzdeki yýl aylýk 15 bin ton, yýllýk 180 bin ton olarak projelendirilmiþtir. Kurulan bu tesisin öncelikle bölge tarýmýnýn çehresini deðiþtireceðine, ürün çeþitliliðinin çoðalacaðýna, bölgemizin ekilebilir arazisinin büyük çoðunluðunun yaðlý tohuma dönüþeceðini düþünmekteyiz." dedi. Açýklamalarýna devam eden Genel Müdür Tekin Mengüç, bölgedeki çiftçilerin bundan böyle sadece arpa, buðday deðil, ayçiçeði, soya fasulyesi, kanola ve keten tohumu gibi ürünlerini de artýk gönül rahatlýðýyla ekebileceðini ve pazarlama sorunu yaþanmayacaðýný ve þu anda ayçiçeði alýmlarýný baþlattýklarýný belirtti. "Yeni kurulan bu tesisin öncelikle bölgemiz çiftçisine, yem sanayisine dolaylý olarak da bütün coðrafyayý pozitif yönde katkýlar saðlayacaktýr. Tesisimizde üretmeyi düþündüðümüz yüksek proteinli küspeyle kanatlý sektörüne de hitap edilecektir." açýklamasýnda bulunan Mengüç, açýklamalarýný þu sözlerle sürdürdü: "Sektöründe lider konumunda bulunan Tiryaki nin yatýrýmlarýnda bölgemizi tercih etmesi, bölgemiz açýsýndan çok anlam ve önem ifade etmektedir. Tesisimizin Çorum un tarýma dayalý sanayisinin geliþmesinde bir ilk olduðunu, ticaret ve istihdamýna da katký saðlayacaðýný düþünüyorum." "Tesisimizde direk olarak 100 kiþi istihdam edilecektir.dolaylý olarak da binlerce çiftçi,tüccar ve bütün bölgeye ekonomik katký saðlayacaðýný düþünmekteyiz." 18 yaþýný geçmiþ fiili ehliyete sahip kiþiler arasýndan seçilecek. Bilirkiþi mahmede yemin edecek Bilirkiþi olarak seçilenler, tapu iþlemleri öncesinde mahkemede, engellilerin isteklerini tapu memuruna doðru anlatacaðýna dair yemin edecek. Bilirkiþi belirlemeyen engelliler ise vasi tayin etmek suretiyle tapu iþlemlerini yapmaya devam edebilecek.(emlakofis) Ýskiliplilere doðalgaz bilgisi skilip ilçesini doðalgaza Ýkavuþturmak amacýyla bilgilendirme toplantýlarý sürüyor. Ýskilip Belediyesi nde Öðretmenevi nde düzenlenen toplantýya Belediye Baþkaný Numan Sezer, Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar, sivil toplum kuruluþlarý ve siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, daire amirleri ve vatandaþlar katýldý. Ýskilip e doðalgaz getirilmesi noktasýnda yapýlmasý planlanan çalýþmalarýn masaya Ýskilip te doðalgaz bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Kýrýkkale ye Çorum dan ekip FAD, MKE mühimmat Adeposunda gerçekleþen patlamanýn çevrede orman yangýnýna neden olduðunu belirterek, AFAD koordinasyonunda bölgeye müdahale edildiðini ve geliþmelerin 24 saat takip edildiðini bildirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý Makine Kimya Endüstrisi ne ait bir mühimmat deposunda gerçekleþen patlamaya iliþkin yazýlý bir açýklama yaptý. Kýrýkkale - Kayseri yolu 30. kilometrede Hasandede beldesi yakýnlarýnda bulunan depoda, 20 yatýrýldýðý toplantýda Belediye Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar, bir sunum gerçekleþtirdi. Alpsar, sunumda doðalgaz konusunda vatandaþlarýn merak ettiði konular, sýk sorulan sorular, doðalgaz aboneliðinde izlenmesi gereken yollar hakkýnda açýklama yaptý. Belediye olarak doðalgazýn ilçeye kazandýrýlmasý için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerinin altýný çizen Alpsar, Ýskilip in bu konuyu hep birlikte sahiplendiði Aðustos akþamý gerçekleþen patlamanýn çevrede orman yangýnýna neden olduðunun belirtildiði açýklamada, Baþbakanlýk AFAD koordinasyonunun bölgeye Ankara, Çorum, Çankýrý, Yozgat, Kýrþehir ve Kýrýkkale den toplam 25 itfaiye aracý, 206 itfaiye eri, 2 ekskavatör, 8 tanker, 4 kepçe, 1 köpük kulesi, 1 adet yükselen merdiven, 40 yangýn söndürme aracý, 4 adet ambulans ve 1 UMKE ekibinin sevk edildiði bildirildi. Geliþmelerin ise Baþbakanlýk AFAD tarafýndan 7/24 takip edildiði belirtildi. takdirde doðalgazýn ilçeye geleceðini belirtti. Alpsar ýn ardýndan doðalgaz hakkýnda bazý açýklamalarda bulunan Baþkan Sezer de konuklar tarafýndan kendisine sorulan sorularý cevaplandýrdý. Her zaman olduðu gibi doðalgazýn partiler üstü bir mesele olduðuna yine vurgu yapan Sezer, doðalgaz meselesinin Ýskilip in meselesi olduðunu, hep birlikte hareket ettiklerinde Ýskilip in bu iþin altýndan çok rahat kalkabileceðini söyledi.(ýha) Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ile MKE, TÜPRAÞ, DSÝ, Karayollarý Genel Müdürlüðü ve bazý özel iþletmelere ait ekip ve ekipmanlarýnda çalýþmalara katýldýðýnýn kaydedildiði açýklamada, Patlama sonrasý çýkan yangýn söndürülmüþ olup, soðutma çalýþmalarý devam etmektedir. Þu ana kadar herhangi bir ölü, yaralý ve kayýp ihbarý ulaþmamýþ olup, depoda çalýþan 5 güvenlik görevlisinin saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu öðrenilmiþtir ifadeleri yer aldý. (ÝHA) Kýrýkkale de önceki gün meydana gelen patlama sonrasý çýkan yangýn için Çorum dan da ekip gitti. Park halindeki araçlara çarptý ahabey Caddesi nde Bmeydana gelen kazada motosiklet sürücüsü park halindeki araçlara çarptý. Plakasýz motosikletin sürücüsü U.K. Bahabey Caddesi nde park halindeki iki araca çarptý. Kaza maddi hasarla atlatýldý.

17 PERÞEMBE 22 AÐUSTOS Aidat vurgununa dikkat! eslek odalarýndan geldiklerini Msöyleyen dolandýrýcýlarýn esnaftan sahte makbuzla baðýþ altýnda milyonlarca lira vurgun yaptýðý ortaya çýktý. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Çorumlu esnaf ve sanatkarlarý uyararak bu vurgunculara karþý uyanýk olunmasý gerektiðini söyledi. Üyelik ve aidat ödeme zorunluluðu bulunan oda ve bazý dernekler dolandýrýcýlara yeni iþ kapýsý oldu. Aidatlarýný ödemediklerinde haciz þoku dahi yaþayan esnafýn bu durumundan faydalanan bazý fýrsatçýlarýn, sahte Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odasý (TESK), Ýstanbul Ticaret Odasý (ÝTO) ve Türkiye Eczacýlar Birliði makbuzlarý ile 'adres güncellemesi' veya 'dernek için baðýþ' adý altýnda vatandaþtan 50 ila 100 lira arasýnda para aldýklarý ortaya çýktý. Dolandýrýcýlýk yöntemi ÝTO'ya gelen þikayetler üzerine ortaya çýktý. Eminönü'nde Meslek odalarýna yönelik iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimleri sürüyor. okantacý esnafýna, Ýþ LSaðlýðý ve Güvenliði Kanunu çerçevesinde iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimi verildi. ÇESOB Derviþ Günday Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen eðitim ÇEV-SAÐ Risk Analizi ve Ýþ Saðlýðý Uzmanlarý tarafýndan verilirken, ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 22 AÐUSTOS Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü K.K.No lu (Çankýrý (180-02) D.Y.AYR, - Çorum (180-02) D.Y,AYR.) il yolunda Bayat þehir geçiþinde heyelan ýslahý ve sanat yapýlarý yapýmý iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Esenevler Mah. No: 380 Atakum / Samsun Saat: AÐUSTOS Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 29 kalem týbbi sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Çorum merkez ve ilçelerine baðlý köylerde (9 köy) 6. grup beton parke taþý döþeme yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 19 ES 363 plakalý, 2004 model, Volvo marka aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. Kaynar Yedieminli Otoparký Çorum Saat: AÐUSTOS Çorum Belediye Baþkanlýðý Akýllý kavþak kontrol sistemi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç eðitime çok sayýda lokantacý esnafý katýldý. Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Yusuf Turan baþta olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunduðu eðitimde konuþan, ÇEV-SAÐ Risk Analizi ve Ýþ Saðlýðý Uzmaný, 1 Ocak EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 12 EYLÜL T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum merkez ilçe Karakeçili Mahallesi muhtelif yer ve muhtelif kýymetlerde taþýnmazlarýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 81 ada no, 2 parsel no, Ýbrahim Çayýrý Mah. esnaflýk yapan Remzi Candan dernek baðýþý için dükkanýna gelen dolandýrýcýlarý fark ederek þikayet ettiðini söyledi. Candan "Ellerinde çanta ve makbuz olan 2 düzgün giyimli adam TESK için baðýþ topladýklarýný söylediler. Makbuzlar orijinal gibi duruyordu. TESK'i aradým ve böyle bir durum olmadýðýný söylediler" dedi. Esnafa dikkat çaðrýsý ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç,, Ýstanbul'da yaþanan bu olayýn Çorum'da da gerçekleþebileceði ihtimali üzerine esnaf ve sanatkarlarý uyararak, meslek odalarýnýn makbuz yöntemi ile para toplamadýklarýný söyledi. Kýlýç, "Esnafýn uyanýk olmasý lazým. Bu yolla milyonlarca lira vurgun yapýlýyor" diye konuþtu. Dolandýrýcýlar için yeni bir kazanç kapýsý olan bu yöntemin ülke genelinde yayýlmaya baþladýðýný dile getiren Kýlýç, zor þartlar altýnda gelir elde etmeye çalýþan esnafýn maðdur olmasýna müsaade etmeyeceklerini kaydetti. ÇESOB Salonu ndaki eðitime lokantacý esnafý katýldý. Lokantacý esnafýna iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimi Mahalle/Mevkii de arazinin satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 3664 ada no, Bahçelievler Mah/Mevkii, arsa baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,80 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3704 ada no, 117 parsel no, Gülabibey Mahalle/Mevkii, Kapaklý Mevkii köyü, 6 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: tarihinde yürürlüðe giren Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu ile her iþyerinin iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimi ile iþyeri risk analizine tabi tutulacaðýný kaydetti. Ýþ Saðlýðý Uzmaný, bu iþlemleri yaptýrmayan iþletmelere, ilk ay için TL, takip eden her ay için TL para cezasý kesileceðini yineledi. Ýþ Saðlýðý Uzmaný, son olarak iþletme sahiplerinin, "Daha zamaný varmýþ, bu yasa bizi kapsamýyormuþ" gibi yanýlgýlara düþmemelerini tavsiye etti. Suluova dan geldi rüzgâr enerjisi ünitesini inceledi uluova Belediye Baþkaný Mahmut Boz, Çorum Esnaf Sve Sanatkârlarý Odalarý Birliði Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý makamýnda ziyaret etti. Suluova Belediye Baþkaný Mahmut Boz, Belediye Özel Kalem Müdürü Metin Uysal, Muhtar Seyfettin Karapapak ve Gen Yapý Suluova Temsilcisi Yasin Koç'la birlikte ziyaret ettiði ÇESOB'ta birlik binasýnda bulunan rüzgar enerjisi ünitesini inceledi. Bu sistemi ÇESOB'a kazandýran Yalçýn Kýlýç'a teþekkür eden Boz, daha sonra Gen Yapý Direktörü Dursun Erdoðan'dan sistemle ilgili bilgi aldý. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç da, Mahmut Boz'a bu nazik ziyaretinden dolayý teþekkür ederek, her zaman kapýsýnýn açýk olduðunu söyledi Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 956 ada no, 8 parsel no, MÝlönü mevkii, Tepecik Mahallesi nde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 644 ada no, 1 parsel no, Tepecik Mahallesi, Milönü mevkii köyünde 6 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Büyükdivan Köyü nde çiftçi vatandaþlarla bir araya geldi. Çiftçi kaderine terkedildi umhuriyet Halk CPartisi Çorum Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, partililerle birlikte köy gezilerini aralýksýz sürdürüyor. Önceki gün de Büyükdivan halký ile bir araya gelen Atlas, Cumhuriyet Halk Partisinin dün olduðu gibi bugün de çiftçinin her zaman yanýnda olacaðýný söyledi. Cumhuriyet Halk Ehliyette yeni sistem uygulamada otorlu Taþýt Sürü- Kursu Yö- Mcüleri netmeliði deðiþikliðinin ardýndan yeni sýnav sistemi uygulanmaya baþlandý. Yeni direksiyon sýnavlarý akan trafik içerisinde, her türlü hava ve yol koþullarýnda en az 30 dakika yapýlýyor. Yeni uygulamaya göre, sýnava baþlarken emniyet kemerini takmayan sürücü adayýnýn sýnavý baþlamadan biterken, kalkýþ sýrasýnda sinyal vermeyen, emniyetli ve rahat kalkýþ yapamayan sürücü adayýnýn sýnavýna devam edilmeyecek.. Yeni sýnav uygulamasýnda iki araç arasýna park etme beceriside test edilip, park ederken araçlarý simgeleyen dubalara çarpanlar sýnavdan geçemeyecek. Direksiyon sýnavý deðerlendirme formunda da sürücü adayýnýn yapmamasý gereken hatalar belirtiliyor.sýnavýn 1. bölümünde bu hatalardan bazýlarýný bir kez, 2. bölümünde ise bazýlarýný iki kez yapan sürücü adayý sýnavda baþarýsýz sayýlýyor. Yetkililer yeni sistemle ilgiliþu bilgiyi Dikkat! Elektrik kesintisi var Y EDAÞ kaliteli enerji hizmeti vermek amacýyla elektrik kesintisi yapacak. Kurumdan yapýlan açýklamaya göre, 24 Aðustos Cumartesi günü saatleri arasýnda Kafkas Evler (Gülabibey Mah. Bir kýsmý, Ekin cad. verdi: Yeni sýnav sistemi þu ana kadar sürücü kurslarýnda olan bir takým aksaklýklarýn giderilmesi, daha sorumlu, daha bilinçli sürücülerin yetiþtirilmesini amaçlamaktadýr. Ýlerde daha da rayýna oturuacaktýr herþey. Belki sýnavlar bir ders saati kadar sürecek ve þehir merkezinin en yoðun olduðu cadde ve sokaklarda uygulanacak.sýnav turlarý 15 dakikadan 30 dakikaya yükseltildi. Geri parklara önem veriliyor. Puan sistemi kalktý. Adaylar " baþarýlý" yada " baþarýsýz" olarak belirlenecek. Eskiden üç beþ hata yapan puanlamada puanýný 70'e tamamlayarak geçebi- Direksiyon sýnavlarýnda artýk yeni sistem uygulanýyor. liyordu. Þimdi ilk bölümde tek bir hata, ikinci bölümde iki hata yapan baþarýsýz oluyor. Bu sýnav sonuçlarý ayný gün içerisinde akþam saatlerinde açýklanýyor. Þimdi yeni sýnav sistemi daha iyi oldu artýk önüne gelen ehliyet alamayacak. Eðitime katýlmayanlar veya eðitimini tam alamayanlar ehliyet alamayacaklar. Buna paralel olarak her trafik kazasý olayý yaþandýðýnda sürücü kurslarý kolaylýkla suçlanamýyacak. Yeni sýnav sistemi kadar sýnav yerinin fiziki yapýsýda çok önem arzediyor. Çorum belediyesi yeni yönetmeliðe göre daha nizami, akan trafiðe uy- Bir kýsmý Kafkas evler bir kýsmý, Ekin Sokaklarýn bir kýsmý, Küçük Abdullah Cad. bir kýsmý, Ata Cad. bir kýsmý, Millet sok. bir kýsmý, Partisinin hedefinin, tarým ve hayvancýlýkta daha güçlü bir Türkiye olduðunu vurgulayan CHP Ýl Baþkaný Atlas, "Çiftçi kardeþlerimiz Ak Parti tarafýndan kaderine terk edilmiþtir. AKP döneminde uygulanan politikalar tarýmý çökertip çiftçiyi iflas noktasýna getirmiþtir. Siz üreticiler emeðinizin karþýlýðýný alamazken kýsacasý kaderinize terk edildiniz" þeklinde konuþtu. "Mazotun, benzinin fiyatýný söylemeye gerek bile duymuyorum" diyen Atlas, zam yaðmurunun çiftçileri daha da olumsuz etkilediðini, pahalýlýk nedeniyle çiftçilerin traktörlerini kapý önüne park edip kontak çeviremez halde geldiklerini kaydetti. Atlas, CHP olarak her zaman çiftçinin yanýnda olacaklarýný vurgulayarak, "AK Partiye oy verenler piþman oluyorlar. Kardeþlerimizin gözlerine baktýkça bunu daha da net görüyorum. Ak Parti Çiftçi düþmaný olmuþtur" dedi. gun karayolu yapýsý oluþturulmasý için uygulama sýnav alanýný ; yön iþaret çizgileri, acemi sürücü çalýþma alaný, geri manevra alaný, park etme alanlarý ve bölünmüþ yol çizgileri olmak üzere sýnavda sürücü adaylarýndan istenilen her bir çalýþma için ayrý ayrý iþaretlemeler yaparak sürücü adaylarýnýn iþlerini dolayýsýyla sürücü kurslarýnýn iþlerini dahada kolaylaþtýrmýþtýr. Sürücüler þerit izleme kurallarýný, araç sollama ve þerit deðiþtirme kurallarýný, geri manevra ve park etme kurallarýný en uygun olan koþullarda öðrenerek kendilerinin trafiðe hazýr olduklarýný gösterebilmektedirler. Millet Cad. Bir kýsmý.) de bakým ve onarým çalýþmasý nedeniyle enerji kesintisi yapýlacak.

18 18 PERÞEMBE 22 AÐUSTOS 2013 Ýskilip Belediyespor nefes açýyor B Ulukavakspor start verdi 1. Amatör Küme de þampiyonluk hedefleyen Ulukavakspor yeni sezon hazýrlýklarýna start verdi. Siyah Beyazlý takýmýn baþkaný Fatih Özcan transfer görüþmelerinin sürdüðünü ve hedeflerinin Çorum u Bölgesel Amatör Lig de temsil etmek olduðunu söyledi. Ç orum Amatör futbolunda kulüpler yeni sezon hazýrlýklarýna start veriyorlar. Ulukavakspor da önceki akþam toplanarak sezonun ilk antrenmanýný yaptý. Siyah beyazlý takýmýn yeni yönetimle baþlayacaðý sezondaki hedefi mutlak þampiyonluk. 1 nolu sentetik çim sahada yapýlan sezonun ilk antrenmanýna Baþkan Fatih Özcan da katýldý ve çalýþma öncesinde futbolculara bir konuþma yaptý. Baþkan Özcan konuþmasýnda tüm futbolculara yeni sezonda sakatlýksýz saðlýklý ve baþarýlý geçmesi temennisin- de bulunda ve yönetim olarak her zaman yanlarýnda olduðunu dile getirdi. Daha sonra yeni sezonda takýmda antrenör futbolcu olarak görev yapacak Selahattin Karaaslan yönetimindeki sezonun ilk çalýþmasýna on dört futbolcu katýldý. Ulukavakspor cuma gününe kadar koþular ile fiziksel olarak hazýrlanmaya çalýþacak ardýndan da topla teknik ve taktik çalýþmalara geçilecek. Ulukavakspor da gruplar halinde yapýlan tempo koþuda futbolcular yeni sezonun ilk antrenmanýnda zaman zaman zorlandýklarý gözlendi. Ulukavakspor Baþkaný Fatih Özcan yeni sezon hedeflerinin önce gruptan çýkmak sonra da Çorum þampiyonu olarak Bölgesel Amatör Lig de ilimizi temsil etmek olduðunu söyledi. Özcan, kadronun oluþturulmasý için transfer görüþmelerinin devam ettiðini ve lige kadar hen alanda hazýr hale geleceklerini söyledi. u sezonda Bölgesel Amatör Lig de ilimizi temsil edecek olan Ýskilip Belediyespor çalýþmalarýný nefes açmaya yönelik antrenmanlarla devam ediyor. Geçtiðimiz hafta içinde yeni sezon hazýrlýklarýna baþlayan Ýskilip Belediyespor da Teknik Direktör Nihat Armutçu nun katýlýmý ile çalýþmalarda tempo arttý. Ýskilip Belediyespor günde çift antrenman yaparak yeni sezona hazýrlanýyor. Ýskilip temsilcisi sabah Elmabeli ne giderek burada kros yaptý. Ormanlýk alanda yapýlan tempolu koþunun ardýndan futbolcular aðaçlar altýnda açma germe hareketleri ve Ý karýn kasý çalýþtýlar. Ýskilip Belediyespor akþam ise topla kuvvetlendirici ve çabuk kuvvet hareketleri ile taktiksel antrenman programýný uygulamaya devam ediyor. Ýskilip Belediyespor da transfer çalýþmalarýnýnda devam ettiði öðrenildi. Eðer e sürpriz doðum günü skilip Belediyespor takým kaptaný Hüseyin Eðer e sürpriz doðum günü. Yeni sezon hazýrlýklarýný Ýskilip de sürdüren Ýskilip Belediyespor un tecrübeli ismi Hüseyin Eðer 20 Aðustos 1985 doðumlu. Önceki akþam Ýskilip Belediyespor Teknik Heyet ve futbolcular kaptan Hüseyin Eðer e sürpriz bir doðum günü düzenlediler. Doðum günü pastasýný Teknik Direktör Nihat Armutçu ile birlikte kesen Hüseyin Eðer, kendisine doðum günü düzenleyen tüm arkadaþlarýna teþekkür etti. Darýca da iþler yolunda Ulukavakspor da futbolcular yeni sezonun ilk antrenmanýný yaptýlar S por Toto 3. Ligde Çorum Belediyespor un grubunda mücadele edecek olan Darýca Gençlerbirliði, yeni sezon hazýrlýklarý çerçevesinde özel karþýlaþmalarla oyuncularýnýn durumunu görmeye devam ediyor. Tesislerde Bozüyükspor ile karþýlaþan sarý yeþilliler, Hakan`ýn attýðý golle sahadan 1-1`lik beraberlikle ayrýldý. OYUNA BÝZ HAKÝMDÝK Karþýlaþma sonrasýnda oynanan oyun ve skordan memnun olduðunu dile getiren teknik direktör Tunahan Akdoðan, Yoðun çalýþma temposu nedeniyle oyuncularýmýz oldukça yorgundu. Buna raðmen ilk dakika oyuna hakim olan, pozisyon üreten taraf bizdik þeklinde konuþtu. DAHA ÝYÝ OLACAÐIZ Golün haricinde 3-4 net fýrsatta yakaladýklarýný ifade eden Akdoðan, Oyun kalitesi ve oyuncularýmýzýn hýrsý bakýmýndan hiç þikayetimiz yok. Futbolcularýmýz özeverili bir þekilde çalýþmalarýný sürdürüyor. Birlikte oynadýkça, birbirlerine alýþtýkça daha uyumlu bir Darýca izleteceðiz dedi. ÝKÝ MAÇ DAHA Transferi kapattýklarýný ifade eden Akdoðan, Bir oyuncu ile prensipte anlaþtýk. Fakat kulübüyle olan durumu nedeniyle þuan isim vermem doðru deðil. Birkaç gün içerisinde durumu netlik kazanacak þeklinde konuþtu. Temsilcimiz hazýrlýk maçlarý serisini yarýn Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor ve Cumartesi günü Ümraniyespor ile oynayarak tamamlayacak. Hüseyin Eðer doðum günü pastasýný Teknik Direktör Nihat Armutçu ile birlikte kesti er gün düzenli olarak içilen 2 bardak süt, a kilolarýn verilmesini saðlýyor. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Neriman Ýnanç, Ramazan ayýnda ve bayramda, deðiþen beslenme alýþkanlýðýnýn kilo alýmýna neden olabildiðini belirterek, her gün düzenli olarak 2 bardak süt içmenin, bu kilolarýn ve- rilmesine yardýmcý olacaðýný söyledi. Prof. Dr. Ýnanç yaptýðý yazýlý açýklamada, ramazan ayýnda alýþýlan uzun süreli açlýðýn, bazal metabolik hýzda yavaþlamaya neden olduðunu ve bir ay sonra vücut dengesinin yeniden deðiþtiðini ifade ederek, "Bu dönemde kilo alýmlarý meydana geliyor. Ayrýca bayramda tüketilen gýdalar ile birlikte sindirim siste- minin dengesini düzenlemek iyice zorlaþýyor ve kiþi kilo almaya devam ediyor. Ramazan ayýnda deðiþen beslenme düzenine uyum saðlama sürecinde vücut yað tutabiliyor" dedi. Ramazan ayýnda meydana gelebilecek kilo deðiþikliklerinin saðlýk sorunlarýna neden olduðunu, bayram döneminde de yeme konusunda aþýrýya kaçýldýðýný anlatan Ýnanç, ra- mazan sonrasý her gün düzenli olarak içilen iki bardak sütün, bu dönemde alýnan kilolarýn verilmesine yardýmcý olduðunu bildirdi. Süt þekerinin acýkma süresini uzattýðýna deðinen Ýnanç, ramazan ayýnda alýnan kilolardan kurtulmak için sabah ve akþam birer bardak süt içilmesi gerektiðinin altýný çizdi. Ýnanç, þöyle devam etti. "Protein içeriði yüksek olan besinler, midenin boþalma süresini uzatarak acýkmayý geciktirir. Her sabah düzenli olarak içilen süt, içeriðindeki þeker sayesinde kan þekerini dengeleyerek, gün içinde tokluk hissi saðlayacak, çok ve aðýr gýda tüketme eðilimini de azaltacaktýr. Ayrýca akþam yemeklerinden sonra bir bardak süt tüketerek gece acýkmaya da engel olunabilir." Ç orum Belediyespor un grubunda mücadele edecek olan Ünyespor da transfer bitmiyor. 1 Eylül de baþlayacak lig için geri sayým baþlarken 2. Grup ta mücadele edecek olan Ünyespor transfer çalýþmalarýna da devam ediyor. Yeþil-beyazlýlar stoper mevkii için aradýðý oyuncuyu Eyüpspor da buldu. Lig hazýrlýklarýný Topuk Yaylasý ve Kartepe Kamplarýnýn ardýndan Ünye de sürdüren Ünyespor teknik heyetin gündeminde olan stoper transferini sonunda gerçekleþtirdi. Yeþil-beyazlýlar Eyüpspor dan stoper oyuncusu Adem Uður Gezer ile 1 yýllýðýna kiralýk olarak anlaþmaya vardý. Ünyespor Osman Bölükba- þý Tesislerinde gerçekleþtirilen imza töreninde stoper Adem Uður Gezer kendisini yeþil-beyazlý renklere baðlayan imzayý attý. Futbolcu imza töreninin ardýndan ilk deðerlendirmesini yaparak Beþiktaþ ile baþlayan futbol hayatýný Eyüpspor ile profesyonelliðe taþýdýðýný söyledi. Adem Uður Gezer, geçtiðimiz yýl 10 maçta forma giydiðini, Ünyespor u layýk olduðu yere taþýmak için ter dökeceðini söyledi. Ünyespor Basýn Sözcüsü Ýrfan Tosun takýmda transfer çalýþmalarýnýn sonuna gelindiðini, stoper Uður Adem ile imza attýklarýný söyledi. Ünyespor un son transferi Eyüpspor dan Adem Uður Gezer oldu Aksaray a TSO dan destek Ç "Süt, kilo vermeye yardýmcý oluyor" H Ünye transfere doymuyor Turgay Görkem seminere katýlacak H entbol Ýl Temsilcisi Turgay Görkem Klasman Gözlemcileri seminerine katýlacak. Hentbol Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre 6-8 Eylül tarihleri arasýnda Antalya da yapýlacak olan Hentbol Klasman Gözlemcilerinin seminerine katýlacak olan Turgay Görkem yeni sezonla ilgili deðerlendirmelere katýlacak orum Belediyespor un grubunda mücadele edecek olan 68 Yeni Aksarayspor u Ticaret ve Sanayi Odasý üyeleri ziyaret ettiler. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Kocabaþ ve Meclis Baþkaný Fatih Tekin ile yönetim kurulu üyeleri Akrarayspor u ziyaretinde odanýn deðil kendi ceplerinden takýmýn Nevþehir ve Trabzon da yaptýðý kamplar için 30 bin lira katký saðladýklarýný belirttiler. Aksaray TSO Baþkan ve Yöneticileri takýma desteklerinin bundan sonrada devam edeceðini söylediler. Öte yandan Aksarayspor kamp çalýþmalarýný tamamlayarak tesislerine döndü. Evlerinde oynayacaklarý hazýrlýk maçýnda Kayseri Þekerspor ile karþýlaþacak olan Aksarayspor da Teknik Direktör Levent Arýkdoðan takýmýn çalýþmalarýndan son derece memnun olduðunu söyledi. Levent Arýkdoðan transferde aceleci olmadýklarý eksik bölgelere takviye yapmayý planladýklarýný ancak hata yapmamak için aceleci olmadýklarýný söyledi. Levent Arýkdoðan, Kayseri Þekerspor ve son olarakta cumartesi günü Nevþehir Gençlikspor ile iki maç yaparak sezonun ilk haftasýnda Düzyurtspor ile oynayacaklarý karþýlaþmanýn hazýrlýklarýna tamamlayacaklarýný söyledi.

19 (Ç.HAK:2351) (Ç.HAK:2420) ELEMANLAR ARANIYOR FÝRMAMIZIN ÜRETÝM VE TASARIM BÖLÜMLERÝNDE ÝSTÝHDAM EDÝLMEK ÜZERE, EKÝP ÇALIÞMASINA VE ESNEK ÇALIÞMA SAATLERÝNE UYUM SAÐLAYABÝLECEK ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ALINACAKTIR. TASARIM ÝÇÝN 3DS MAX PROGRAMINA HAKÝM BAY, BAYAN ÜRETÝM ÝÇÝN CNC OPERATÖRÜ PANEL EBATLAMA OPERATÖRÜ USTA, KALFA VE YETÝÞTÝRÝLMEK ÜZERE ELEMANLAR ALINACAKTIR. MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR DOÐU MOBÝLYA ADNAN TIÐLI ADRES: KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 9. CAD NO: 4 TEL: Sosyal medyanýn þiþmanlatabileceði gerçeði artýk bilimsel olarak da kanýtlanmýþ durumda Haziran ayýnda The Consumer Research Dergisi nde yer alan bir bilimsel araþtýrmanýn sonuçlarýna göre, Facebook baþta olmak üzere diðer sosyal medya aðlarýnýn da kiþisel kontrol üzerinde belirgin etkileri olduðu açýklandý. Araþtýrma sonuçlarýna göre, sosyal medyada geçirilen 5 dakika zamandan sonra kiþiler abur cubur besinlere daha fazla ihtiyaç duymaya baþlýyor ve yüksek yað ve/veya þeker içeren besinlere daha fazla yöneliyorlar. Sosyal medya baþýnda zaman geçirirken; cips yerine kuruyemiþ, tatlýlar yerine kuru meyve veya taze meyveleri tercih etmeye baþlamamýz gerekiyor. Su, maden suyu, bitki çayý gibi içecekleri elimizden düþürmemek ise kalori maliyeti sýfýr olan saðlýklý bir seçenek. Araþtýrma sonuçlarýna göre; kiþiler egzersize ayýrdýklarý vaktin iki katýndan fazlasýný sosyal medyaya ayýrýyor. Bu da hareketsizliðe baðlý kilo alýmýna sebep oluyor. Amerika da sosyal medya da geçirilen toplam süre yýlda 12 milyon saatten fazla. Baþka bilimsel çalýþmalar ise sosyal medyanýn kilo aldýrýcý etkisinin altýnda sadece sosyal ve psikolojik deðil fizyolojik nedenler olduðunu da ortaya koydu. LED ýþýk veren ekranlarýn (bilgisayar, akýllý telefon, tabletler vs.) önünde iki saatten daha uzun zaman geçirilmesi vücudumuzda melatonin sentezini yavaþlatýyor. Melatonin düzeylerinin vücudumuzda düþmesi uykuya dalmakta güçlük yaratýyor. Uykusuzluðun kilo almak konusunda en önemli faktörlerden biri olduðu ise bilimsel olarak kanýtlandý. Günde 5 saat ve daha az süre uyuyan kiþilerin, günde 8 saat uyuyan kiþilere göre karýn bölgelerinde daha fazla yað olduðu ve günde ortalama 300 kalori daha fazla aldýklarý biliniyor. Uykusuzluða engel olmak için, toplam LED ekran önünde geçirilen sürenin 2 saatin altýnda olmasýnda fayda var. Beden bozukluðu yapýyor Sosyal medya ile ilgili en önemli tartýþýlan noktalardan biri de; SATILIK BÝNA-DAÝRE- ARSA PARSEL Ýkizler Benzinliði arkasýnda bulunan m2 5. kat kuzey güney batý cepne daire, Ýkizler Benzinliði arkasýnda 194 m2 arsa parsel, Sigorta Hastanesi civarý Ata Caddesi üzeri 3 katlý 145 m2 üç adet daire toplam kullaným alaný 565 m2 bahçeli bina satýlýktýr (Ç.HAK:2412) Satýlýk Bað Ýbrahim Çayýrýnda 1150 m2 iki katlý villasý 100 tonluk havuzu 3 cephesi yol olan bað satýlýktýr. Mür. Tel: Satýlýk Bað Ýbrahim Çayýrý nda 1000 m2 her çeþit meyveden olan bakýmlý iki tarafý yol bað (Ç.HAK:2395) satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR ÝSTANBUL DA HÝZMET VERDÝÐÝMÝZ FABRÝKALARIMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE; * yaþ arasý, * Askerliðini yapmýþ, * Üretim, sevkiyat ve paketleme iþinde çalýþacak elemanlar aranýyor. * Konaklama ve yemek iþveren tarafýndan karþýlanacaktýr. * Maaþ 1600 TL Ýletiþim bilgileri; KARMA LOJÝSTÝK A.Þ. Hasan SEVER numaralý telefondan bilgi alabilirsiniz. yeme bozukluklarýna sebep olup olmayacaðý yönünde. Bazý bilim adamlarýna göre sosyal medya, özellikle ergenlik dönemindeki genç kýzlarda beden imgesinin bozulmasýna yol açarak; anoreksiya ve bulimianýn yaygýnlaþmasýna neden olabilir. Sosyal medyada; paylaþýlan resimlerin altýna yapýlan yorumlarýn ve gençlerin arkadaþlarýnýn kendileri hakkýnda yazdýklarý durum iletileri ve göndermelerin beden imgesinde bozulmaya yol açarak kiþinin saðlýklý kilosunda olmasýna raðmen kendisini þiþman görmesine neden olabileceði yönünde görüþler mevcut. 5 altýn beslenme önerisi Sosyal medyada geçirilen süreç için 5 altýn beslenme önerisi þunlar: "Yanýnýzda (Ç.HAK:1993) Müracatlarýn Vergi Dairesi arkasý Adres Kýraathanesinde yapýlacaktýr. Sosyal medya þiþmanlatýy- YÝTÝK Gazi Üniversitesi Çorum Ýlahiyat Fakültesinden almýþ olduðum Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Asým DEDE Mustafa oðlu 29/3/1972 Ýstanbul Zeytinburnu Doðumlu (Ç.HAK:2349) YÝTÝK Gazi Üniversitesi Çorum Ýlahiyat Fakültesinden almýþ olduðum Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Þükrün ÖZTÜRK (DEDE) Þaban kýzý 16/10/1977 Kocaeli Doðumlu (Ç.HAK:2349) YÝTÝK Beko 101 ATR MF AL marka W6Z sicil numaralý yazar kasa ruhsatýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Fatih ÇETÝN Satýlmýþ oðlu 1986 Çorum Doðumlu Çorum V.D. Vergi Kimlik No: T.C.No: (Ç.HAK:2349) YÝTÝK Hitit Üniversitesi Harita Kadastro Bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Yasin BARAN Kamil oðlu Nevþehir Doðumlu (Ç.HAK:2444) YÝTÝK Þanlýurfa Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Osman ZORLU Abdurrahman oðlu 1980 Þanlýurfa Doðumlu (Ç.HAK:2345) (Ç.HAK:2423) sürahi bulundurun Böylelikle canýnýz abur cubur tüketmek istediðinde baþta su içme þansýnýz olur. Su içmek, genelde atýþtýrma isteðini azaltýr veya yok eder. Yanýnýzda paket yiyecek bulundurmayýn Gözünüz ekrandayken koca paketi nasýl bitirdiðinizi fark etmeyebilirsiniz. Küçük kâseler kullanýn Kuruyemiþ, meyve veya kuru meyve gibi saðlýklý yiyecekler bile tüketecek olsanýz porsiyonu aþmamak adýna küçük kaselerde yanýnýzda bulundurun. Çið sebze bulundurun Salatalýk, havuç ve marul gibi yiyecekleri yanýnýzda bulundurun. Daha az kalori ve daha fazla lif tüketmenize yardýmcý olur. Bitki ve meyve çaylarý tüketin Yeþil çay gibi metabolizma hýzlandýrýcýlarý, melisa ve sarý kantaron gibi uykunuzu getirecek çaylarý yanýnýzda KÝRALIK DEPO Ilýca Caddesi nde 350 m2 depo kiralýktýr. Ýrtibat Tel: (Ç.HAK:3429) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (Ç.HAK:3777) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM (Ç.HAK:2445) Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D PERÞEMBE 22 AÐUSTOS Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEMANLAR ALINACAKTIR (Ç.HAK:2110) (Ç.HAK:2401) Devren Satýlýk Lokanta Halen faal durumda bulunan Otel Pithana karþýsýndaki Karaca Lokantasý saðlýk sorunlarý sebebiyle devren satýlýktýr. Tel: Çepni Mah. Demirciler Sok. No: 4/A (Ç.HAK:2416) Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Tercihen LKS kullanabilen bay ön muhasebe elemaný, Motor Ustasý ve Kalfalarý, Ýþ makinasý sektöründe yetiþtirilmek üzere çýraklar alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gereklidir. K.S.S 3. Cad 31/B Cami Karþýsý Çorum Devren Satýlýk Kýrahathane ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Ankara Yolu 1. Km. ÇORUM (Ç.HAK:2414) PERSONELLER ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakci, Tornacý ve Makina imalatý konusunda tecrübeli personeller alýnacaktýr. KKS. 37. Sok. No: 5 Tel: (Citroen Otomotiv Karþýsý) Tel: SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. Oto Tamirciler Bölümünde 492 m2 satýlýk dükkan. Müracaat: (Ç.HAK:2024) Çiðdem Tepe Bahçeleri Çorum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (Ç.HAK:2070) (Ç.HAK:2440) (Ç.HAK:2436) MÜZE TAKSÝDE SATILIK TAKSÝ DURAÐI Not: Araçlý araçsýz satýlabilir 2011 model dizel Renault Symbol km de sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:2425) SAHÝBÝNDEN Carrefour arkasý Murat evler 12. Sk. Erdem Apt. Kat: 1 Daire: boþ daire mantolamalý ful yapýlý TL+pazarlýk Mür. Tel: (Ç.HAK:2426) SATILIK DAÝRE Akkent Mahallesi nde Sevgi Evleri karþýsý, Ýktisat Fakültesi yanýnda, kombili, laminantlý, duþakabinli, doðu-güney-batý cepheli, 3. kat, (Ç.HAK:2355) Kiralýk Daire Bahçelievler de 2+1 kaloriferli daire kiralýktýr KÝRALIK DEPO Küçük Sanayi Sitesi 16. Sok. Cami yaný 110 m2 iþyeri depo olarak kiraya verilir. Mür. Tel: m2, 3+1 daire satýlýktýr. Mür. Tel:

20 PERÞEMBE 22 AÐUSTOS 2013 Güreþlere ilgi çok yüksek orum Belediyesi tarafýndan düzenlenen Yaðlý Gü- ilgi rekor seviyede. 25 Aðustos pazar günü Çreþlere Nazmi Avluca sahasýnda yapýlacak olan güreþler için katýlacak pehlivan sayýsý her geçen gün artýyor. Güreþlere þu ana kadar baþ baþaltý ve büyük orta boylarýnda geleceði kesinleþen sporcu sayýsýnýn 150 yi bulduðu öðrenildi. Diðer boylarla birlikte Çorum da çayýra çýkacak olan güreþçi sayýsýnýn 500 ü geçmesi bekleniyor. Kýrkpýnar da yaþanan doping ve ayný tarihte baþka illerde yapýlacaðý açýklanan ancak daha sonra iptal edilen güreþler nedeniyle Baþ pehlivanlýk için 40 civarýnda güreþçinin Çorum Belediyesi güreþlerinde mücadele etmesi bekleniyor. Güreþlerde ayrýca nostalji yapýlarak yýllarýnda baþpehlivan olmuþ isimler gösteri maçýna çýkacaklar. Ç Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç orum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç, kampta yaptýklarý çalýþmalar ve oynadýklarý hazýrlýk maçlarýnda görmek istediklerini görmeye baþladýklarýný söyledi. Dokuz gün süreyle Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylasý tesislerinde yeni sezon için kamp yapan Çorum Belediyespor bu süre içinde beþ hazýrlýk maçý yaptý. Teknik Direktör Halit Kýlýç, Çorum da yaptýklarý ilk etapta taký- Seviyemiz her geçen gün yükseliyor eçen sezon Gortasýnda Göztepe ye transfer olan ve bu tarihten itibaren U 16 milli takýmý ile katýldýðý dört turnuvada da þampiyonluk yaþayan Tuncay Kýlýç bu yýl U 17 milli takýmýna çaðrýlarak baþarýlarýný devam ettirdi. Futbol Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre Ýngiltere de düzenlenecek olan St Georges Park Turnuvasýnda Türkiye ile birlikte Ýngiltere, Ýtalya ve Portekiz U 17 milli takýmlarý mücadele edecekler. Turnuvada mýn fizik kondisyonunu üst seviyeye çýkartmaya yönelik çalýþmalar yaptýklarýný belirterek Topuk Yaylasý nda ise fizik kondisyonun yaný sýra aðýrlýklý olarak teknik ve yeni sezon taktiði üzerinde durduk. Özellikle taktiksel çalýþmalarýn yaparken bu çalýþmalarý oynadýðýmýz beþ hazýrlýk maçýnda daha detaylý görme imkaný bulduk. Kamptaki çalýþmalarýmýzýn karþýlýðýný hazýrlýk maçlarýnda özellikle son günlerdekinde görmeye baþladýk. Takým olarak þu anda kapasitemizin % ler civarýnda olduðunu görüyorum. Önümüzde lige kadar on günlük bir süre var ve hedefimiz bu süre içinde amacýmýz bu oraný mücadele edecek milli takým 25 Aðustos pazar günü saat da Wyndham Ýstanbul Park Otel de toplanacaklar. Hakan Tecimer yönetimindeki U 17 milli takýmýnda Bursaspor dan dört, Fenerbahçe den beþ, Galatasaray dan üç, Gençlerbirliði, Göztepe, Trabzonspor, Turgutluspor, Mechelen ve Newcastle United FC takýmýndan ise birer futbolcu davet edildi. Milli takýmturnuva için 26 Aðustos pazartesi günü uçaðý ile Ýngiltere ye gidecek. Milli takým ilk maçýnda Ýtalya ile 28 çekeceðiz dedi. daha yukarýlara taþýmak. Hazýrlýk maçlarýmýzýn büyük bir bölümünü 2. lig takýmlarý ile yaptýk. Bu maçlarda güçlü rakiplerimiz önünde istediðimiz oyunu oynadýðýmýz ve baþa baþ bir mücadele verdiðimizi görmek bizi lig maratonu öncesinde umutlandýrýyor. Bu maçlarda skor olarak istediðimizi alamasakta sahadaki mücadele ve kazanma arzusu bizim için asýl önemli olan bölümlerdi. Tuncay Kýlýç Ýngiltere yolcusu 28 Aðustos 1 Eylül tarihleri arasýnda Ýngiltere de düzenlenecek olan St. Georges Park Turnuvasýnda mücadele edecek U 17 milli takýmýnda Göztepe formasýný giyen Tuncay Kýlýç da çaðrýldý. Tuncay Kýlýç, Ýngiltere de milli forma yý giyecek Güneþ göz açtýrmýyor orumspor da yeni sezon hazýrlýklarý günde çift Çorumspor günün ikinci çalýþmasýný ise akþam Çantrenmanla devam ediyor. Kýrmýzý Siyahlýlar saatlerinde 1 nolu sentetik çim sahada yaptý. Bu çalýþmanýn sabah koþu ve adele geliþtirmeye yönelik, akþam ise ilk bölümünde gruplar halinde koþu yapan kýr- topla tektik ve taktik çalýþmalarla yeni sezona hazýrlanýyor. mýzý siyahhý takým daha sonra yirmi dakika süreyle dar alanda pas ve oyun son bölümde ise topla birlikte Kýrmýzý Siyahlýlar sabah Yunus Emre Parkýnda dayanaklýlýk çalýþmasý yaptý. tempolu düz koþu yaptý. Teknik Direktör Sunay Güneþ Teknik Direktör Sunay Güneþ günde çift antrenmanla koþu sýrasýnda futbolcularla birlikte koþarak onlarýn yeni sezon hazýrlýklarýnýn devam edeceðini bu tempoyu düþürmelerine izin vermiyor. Futbolcular arada takýmýn eksik bölgelerini belirleyerek ona göre kadar koþan Sunay Güneþ onlara koþu boyunca tempo transfer çalýþmalarýnýn ve arayýþlarýnýn devam ettiðini vererek antrenmanýn neþeli geçmesini saðlýyor. belirtti. Çorumspor yeni sezon hazýrlýklarýný dün akþam yaptýðý taktik çalýþma ile sürdürdü. Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç Topuk Yaylasý kampýnýn son derece verimli geçtiðini belirterek görmek istediklerini görmeye baþladýklarýný söyledi. Kýlýç, hazýrlýk maçlarýnda 2. lig takýmlarý ile oynadýklarý maçlarda skor olarak olmasada mücadele ve oyun olarak iyi durumda olduklarýný belirterek Þu anda % lerdeyiz. Ligin ilk haftasýna kadar bu oraný daha yukarýlara Aðustos çarþamba günü oynayacak. Ýkinci maçýnda 30 Aðustos cuma günü ev sahibi Ýngiltere ile yapacak olan U 17 milli takýmý son maçýnda ise 1 Eylül Pazar günü Portekiz ile karþýlaþacak. Milli takým 2 Eylül pazartesi günü uçaðý ile yurda dönecek. Selim Kozan ilk tur maçýnda rakibi ile mücadelede ýldýzlar Dünya Þampiyonasý nda ilk gün Güreþ mindere çýkan Y Bugünden itibaren Çorum da yapacaðýmýz çalýþmalarla ilk maçta Orhangazispor ile oynayacaðýmýz karþýlaþmaya çok daha iyi düzeyde çýkacaðýmýza inanýyorum. Ben bu sezon Belediyespor u hedefine ulaþtýracak güçte bir kadro oluþturan ve Topuk Yaylasý gibi mükemmel bir tesisde kamp imkaný saðlayan Yönetim Kurulu na çok teþekkür ediyorum. Bizlerde Teknik ekip ve futbolcular olarak Çorum halkýnýn ve yönetimiz için elimizden geleni yapacaðýz dedi. güreþçilerden Çorumlu ikisi ilk maçlarýný kaybederek erken veda ettiler. Sýrbistan da devam eden Yýldýzlar Dünya Serbest Güreþ Þampiyonasý ilk gününde 63 Kg da milli mayoyu giyen Çorum Belediyespor güreþçisi Oðuzhan Yalçýn mindere çýktý. Ýlk turda Ukrayna lý rakibi Lozynskyi ile karþýlaþan Oðuzhan Yalçýn rakibi önünde ilk devrede iki kez belden girerek rakibini atmak isterken avantajlý konumda olmasýna karþýn bunu iyi Fikstürler onaya gitti Son etap baþlýyor orum Belediyespor da yeni sezon önc Çesi son etap çalýþmalarý bugün baþlýyor. Kýrmýzý Siyahlý takým Çorum da yaptýðý ilk etabýn ardýndan 11 Aðustos ta Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylasý na giderek burada ikinci etap kampýna girmiþti. Salý gününe kadar burada kampta kalan ve bu süre içinde beþ hazýrlýk maçý yapan Çorum Belediyespor da futbolculara bir gün izin vermiþti. Dünü izinli geçiren Belediyespor da futbolcular bugün saat de son etap çalýþmalarý için Çorum da toplanacaklar. Belediyespor bugün akþam sentetik çim sahada yapacaðý antrenmanla son etap hazýrlýklarýna baþlayacak. Kýrmýzý Siyahlýlar lig öncesi son hazýrlýk maçýnda pazar günü Çankýrý Belediyespor ile deplasmanda karþýlaþacak. Sezon açýlýþýna saha engeli! Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý bakýmda, Ulukava Nazmi Avluca Sahasý güreþler nedeniyle kullanýlamayacak. orum Belediyespor sezon açýlýþý yapacak saha bu- Kýrmýzý Siyahlý takýmýn cumartesi veya tiþmesi bile zor görünen bu saha dýþýndaki diðer alter- alan ve sezonun ikinci haftasýnda oynanacak maça ye- Çlamýyor. pazar günü yapmayý planladýðý sezon açýlýþý için saha natif ise Ulukavak Nazmi Avluca sahasý. Bu sahadada bulunamýyor. pazar günü yapýlacak güreþler nedeniyle çimlerin uzatýlmasý ve buraya kurulacak düzen nedeniyle bu sahada pazartesi gününe kadar kullanýlamayacak durumda. Kamptan döndüktün sonra son etap çalýþmalarýna bugün baþlayacak Çorum Belediyespor pazar günü Belediyespor Yönetimi sentetik çim sahada da Çankýrý Belediyespor ile sezon öncesi son hazýrlýk maçýný yapacak. Sezon açýlýþý için cumartesi günü bir maç yapmak istemiyor. Bu sýkýntýlar nedeniyle Belediyespor yönetiminin cumartesi günü kurban kesimi ve program yapmayý planlayan Belediyespor Yönetimi nin önündeki en büyük engel ise saha sorunu. dua ile sezon açýlýþýnýn yapýlmasýný planlýyor. Konu bugün yapýlacak yönetim deðerlendirmesi sonucunda kesinlik Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý zeminini bakýma kazanacak. Yalçýn ve Cýbýr dan erken veda Amatör Futbol da U 17, U 15 ve 1. Küme Büyükler ligleri fikstürü onaya gitti. matör Futbol da yeni sezonun ilk fikstürleri onaya gitti. Fut- Ýl Temsilcisi Engin Ayan 1. Küme Büyükler, U 17 ve U Abol 15 liglerinin fikstür ve statülerinin Futbol Federasyonu onayýna gönderildiðini açýkladý. Engin Ayan, fikstür ve statülerin belirlenmesine karþýn 1. Küme Büyükler liginin bitiþ tarihinin BAL a yakýn olmasý için bu ligin fikstürünün belirlenmesini beklediklerini belirterek Federasyon tarafýndan BAL ýn fikstürü belirlenince bizde üç kategoride hazýrladýðýmýz fikstürü ve statülerini onaya görderdik. Onaydan geldikten sonra fikstürleri sitesinden görebilecekler dedi. Futbol da yeni sezon ilk olarak U 17 liginde müsabakalar Eylül tarihinde oynanacak maçlarla baþlayacak. 1. Küme Büyükler liginde ise müsabakalar 6 Ekim pazar günü oynanacak maçlarla baþlayacak. Sýrbistan da devam eden Yýldýzlar Dünya Güreþ Þampiyonasý nda 63 Kg da milli mayoyu giyen Oðuzhan Yalçýn ve 100 Kg da Batuhan Göktuð Cýbýr ilk turda rakiplerine yenilerek elendiler. Batuhan Göktuð Cýbýr antrenörleri ile devre arasýnda deðerlendirmedi ve kendini attýrýnca maçtan ikisinde de rakibine 7-0 teknik maðlubiyetle ayrýldý. Oðuzhan Yalçýn ý yeninen Ukrayna lý güreþçinin ikinci turda elenmesiyle madalya umudu tamamen bitti. Çorum lu olan ancak Ankara da oturan Batuhan Göktuð Çýnar da ilk turda Rus rakibine yenilerek elendi. Ailesi Çorumlu olan Batuhan Göktuð Cýbýr 100 Kg da ilk turu bay geçti ikinci turda Rus rakibi ile eþleyen sporcumuz rakibine 7-0 teknik üstünlükle yenildi. Rus sporcu finale yükselemeyince bu sporcumuzda madalya umudunu bitirdi. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Tiryaki, Çorum'da sývý yað üretimine baþladý

Tiryaki, Çorum'da sývý yað üretimine baþladý Belediye Karakeçili Mahallesinde kamulaþtýrma davalarý açacak Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Karakeçili Mahallesinde çalýþmalarý yürütülen ve Gazi Caddesi ile Fatih Caddesini birbirine baðlayacak yol

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

çaðýrýp sert uyarýlarda bulunan Baþbakan Erdoðan, Rize Valisi Nurullah Çakýr'ý da ayný þekilde uyardý. "Teþvikler Çorum'da sýçramaya neden oldu"

çaðýrýp sert uyarýlarda bulunan Baþbakan Erdoðan, Rize Valisi Nurullah Çakýr'ý da ayný þekilde uyardý. Teþvikler Çorum'da sýçramaya neden oldu Baþbakan Erdoðan'dan, Bakan Bayraktar ve Vali Çakýr'a tepki Rize 'de katýldýðý toplu açýlýþ töreninde önündeki sehpada bulunan bir kitapçýðý inceledikten sonra Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar'ý yanýna

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük Kara: Esnaf toplumun en problemsiz kesimidir Çorum'un Yollarýna Bakan Desteði Ç orum Valisi Kara, ÇESOB ziyaretinde bulundu ve Oda Baþkanlarýnýn sorunlarýný dinledi. Vali Ahmet Kara, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Çorum da istihdam arttý

Çorum da istihdam arttý Günümüz Türkçesine çevrilen zabýtlar, Þubat ayýnýn ilk haftasýnda TBMM Baþkaný Cemil Çiçek tarafýndan kamuoyuna tanýtýlacak. 95 Yýllýk Hasret Bitiyor' Bir döneme tanýklýk eden ve 95 yýldýr tartýþma konusu

Detaylı

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor Yürüyen ofis, ev ya da karavan formatýna bürünen VIP araçlar, Çorumlu firmalarýn imzasý ile yollara çýkýyor. Almanya, Fransa ve Ýsviçre gibi ülkelerde yaþayan

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Vali Sabri Baþköy Beygircioðlu kavþaðý ile Asarçay köprüsüne ek olarak inþaa edilen 2. köprünün yapýmýný yerinde inceledi.

Vali Sabri Baþköy Beygircioðlu kavþaðý ile Asarçay köprüsüne ek olarak inþaa edilen 2. köprünün yapýmýný yerinde inceledi. Beygircioðlu ölüm kavþaðý olmayacak Vali Sabri Baþköy Beygircioðlu kavþaðý ile Asarçay köprüsüne ek olarak inþaa edilen 2. köprünün yapýmýný yerinde inceledi. Vali Sabri Baþköy Beygircioðlu kavþaðýnd a

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Sesiz dillerin sesi olacaklar

Sesiz dillerin sesi olacaklar Yeni Emniyet Müdürlüðü hizmet kalitesini yükseltecek Vali Sabri Baþköy, yapýmý devam eden Ýl Emniyet Müdürlüðü hizmet binasý inþaatýnda inceleme ve denetimlerde bulundu. Ýnþaatda incelemelerde bulunan

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Hitit Ortak Saðlýk ve Güvenlik Birimi çalýþma hayatýnda yeni iþ güvenliði uygulamalarý hakkýnda iþletmeleri uyardý; Cezalar kapýda

Hitit Ortak Saðlýk ve Güvenlik Birimi çalýþma hayatýnda yeni iþ güvenliði uygulamalarý hakkýnda iþletmeleri uyardý; Cezalar kapýda Hastaneler kime emanet edilecek, bakalým MUSTAFA DEMÝRER/HABER YORUM Saðlýk Bakanlýðý'nca sözleþme yapýlan Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterleri'nin iki yýllýk görev süreleri doluyor. Çorum da kapsam

Detaylı