Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak."

Transkript

1 Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna iliþkin sosyal medya hesabýndan bir paylaþýmda bulundu.* HABERÝ 3 DE 7 Haziran Milletvekili Genel Seçimlerinde Çorum dan milletvekili seçilen Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Çorum a taþýnacaðý mesajýný verdi. * HABERÝ 3 DE Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Meclis kaydýný yap- Týkanýklýðý millet çözer AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, ülkede istikrarsýz bir ortam olduðunu belirterek, çok parçalý bir parlamentoda istikrarýn çýkmayacaðýný * HABERÝ 3 DE ÇORUM 12 HAZÝRAN 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Çorumlu üniversite öðrencisinin baþarýsý Akýllý Sera ya ödül Çorumlu üniversite öðrencisi Ahmet Barkoç, tarýmsal üretim alanýnda geliþtirdiði proje ile büyük bir baþarýya imza attý. Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu nda öðrenim gören Ahmet Barkoç, Akýllý Sera adlý çalýþmasýyla proje yarýþmasýnda üçüncülük ödülü kazandý. * HABERÝ 9 DA Kural dýþý park þikayeti Çorum merkezde bazý ana arterlerde araçlarýn kuraldýþý parklarý tepkilere neden oluyor. * HABERÝ 7 DE Barkoç, Akýllý Sera adlý çalýþmasýyla proje yarýþmasýnda üçüncülük ödülü kazandý. Çorum da ekmek bir liradan satýldý. Ekmek yeniden 1 lira Fýrýncýlar ve Simitçiler Odasý'nýn bu yýlýn baþýnda aldýðý 250 gram ekmeðin 1 liradan satýlmasý kararý seçimden hemen sonra uygulanmaya baþlandý. * HABERÝ 7 DE Okul öncesi, ilköðretim ve ortaöðretim okullarýndaki 96 bin 651 öðrenci bugün karne ala- Bugün karne günü Okul öncesi, ilköðretim ve ortaöðretim okullarýndaki 96 bin 651 öðrenci bugün karne alarak 3 ay sürecek yaz tatiline girecek. * HABERÝ 7 DE * SAYFA 6 DA LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Zeki Gül LYS Ýl Sýnav Koordinasyon Kurulu Toplantýsý yapýldý. * HABERÝ 2 DE Belediye den sýnav hassasiyeti Çorum Belediyesi, Haziran tarihlerinde yapýlacak olan LYS sýnavý öncesi bir takým önlemler alacak Haziran'da sýnav yapýlacak okullarýn çevresinde sýnava giren öðrencilerin dikkatini daðýtacak her türlü çalýþmaya ara verilecek. * HABERÝ 2 DE Metropol de devir teslim Kaptanlar Grup a devri gerçekleþen Metropol Alýþveriþ Merkezlerinin devir teslim ve açýlýþ töreni yapýlacak. * HABERÝ 13 DE Çopuroðlu Makine, zengin ürün yelpazesiyle müþteri portföyünü geniþletti. Çopuroðlu Makine pazar payýný artýrdý Çopuroðlu Makine, imalat sanayisine yönelik sunduðu zengin ürün yelpazesiyle müþteri portföyünü geniþletti. * HABERÝ 9 DA Doðuma pilatesle hazýrlanýyorlar "Saðlýklý bir gelecek, saðlýklý bir gebelikle baþlar" sloganýyla plates yapýlýyor. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðünce Gebe Bilgilendirme Projesi kapsamýnda verilen eðitimlerde hamile kadýnlar pilatesle doðuma hazýrlanýyor, çocuk bakýmý konusunda pratik öðreniyor. * HABERÝ 10 DA

2 2 Belediye den sýnav hassasiyeti CUMA 12 HAZÝRAN 2015 Çorum Belediyesi, Haziran tarihlerinde yapýlacak olan LYS sýnavý öncesi bir takým önlemler alacak Haziran'da sýnav yapýlacak okullarýn çevresinde sýnava giren öðrencilerin dikkatini daðýtacak her türlü çalýþmaya ara verilecek. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamaya göre, Ýl Sýnav Koordinasyon Kurulu toplantýsýna katýlan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, üniversite sýnavlarýnýn öðrenciler için önemli bir dönüm noktasý olduðunu belirterek sýnav günleri Çorum Belediyesi olarak tam altyapý çalýþmalarýnda gerekli önemleri alacaklarýný vurguladý. "Üniversite sýnavýna giren her öðrenciyi kendi evladýmýz gibi görüyoruz. Onlarýn baþa- rýsý bizleri mutlu edecektir. Tüm öðrencilerimizin baþarýsý için, sýnav güvenliði için her türlü tedbiri alacaðýz. Çalýþmalarýmýzý o gün için durduracaðýz." diye konuþan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, "Belediyemiz özellikle bu dönemde yoðun olarak alt- yapý ve üstyapý çalýþmalarýný sürdürüyor. Büyük iþ makineleriyle gerçekleþen bu çalýþmalara sýnava giren öðrencilerimizin gürültüden dikkatleri daðýlmasýn diye ara vereceðiz. Zabýtamýz seyyar satýcýlarýn sýnav yerlerine yaklaþmalarýna ve yüksek sesle satýþ Nilüfer Belediyesi, Türkiye nin dört bir yanýnda kurumlara örnek olmaya devam ediyor. TUSELOG programý kapsamýnda katýlýmcýlýk üzerine çalýþmalarýný sürdüren pilot belediyeler, Nilüfer Belediyesi Halk Evi nde Baþkan Boz- bey ile bir araya geldi. Kartal (Ýstanbul), Çorum, Osmaniye, Akdeniz (Mersin), Denizli ve Gölcük (Kocaeli) belediyelerinden gelen temsilciler, Mahalle Komiteleri ve stratejik planlama sürecinde katýlýmcýlýk üzerine Baþkan Mustafa Bozbey ile görüþtü. Konuklarýna Nilüfer Belediyesi nin çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren Baþkan Bozbey, demokrasi projesi olan mahalle komiteleri modeli hakkýnda çalýþmalarý anlattý. Demokrasi kültürünün yerelden genele doðru ilerlemesi gerektiðini vurgulayan Boz- Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül yapmalarýna kesinlikle izin vermeyecek. Sýnav yerlerinde su kesintisi olmamasý için ekiplerimiz hazýr bulunacak. Olasý bir arýzaya anýnda müdahale edecek." diye konuþtu. Toplu ulaþým araçlarýný kullanarak sýnava girecekleri okullara gidecek öðrenciler için halk otobüslerinin ulaþýmý aksatmamasý için de gerekli önlemleri aldýklarýný ifade eden Zeki Gül, "LYS sýnavýna giren tüm yavrularýmýza baþarýlar diliyorum. Allah, emeklerini zayi etmesin. Tüm vatandaþlarýmýzdan da sýnav günü yavrularýmýzýn dikkatini daðýtacak, onlarýn emeklerini zayi edecek davranýþlardan kaçýnmalarýný diliyorum." dedi. Candan ve Zahir Bursa da Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir ile Turhan Candan, Nilüfer Belediyesi nin düzenlediði tanýtým toplantýsýna katýldý. bey, Maalesef Türkiye de demokrasi kültürü henüz geliþmedi. Ülkemizde demokrasi tepeden olduðu için yerelden genele doðru yeþerme yok. Biz bu kültür ve bilincin oturmasý için 2009 yýlýnda mahalle komiteleri modelini hayata geçirdik. Uzlaþý kültürü içerisinde halkýn karar süreçlerinde yer almasýný istedik. Þu ana kadar tam anlamýyla istenilen hedefi yakalayamadýk ama, zamanla istediðimiz noktaya gelecek. Bu model zaten ileride Türkiye de de uygulanacak dedi. Nilüfer in eðitim, bilim, kültür, sanat ve spor kenti olma yolunda hýzla ilerlediðini kaydeden Bozbey, sosyal ve diðer projelerle ilgili bilgilerde verdi.(ýha) LYS ye 17 bin aday katýlacak LYS Ýl Sýnav Koordinasyon Kurulu Toplantýsý yapýldý ve Haziran 2015 tarihlerinde Çorum da yapýlacak olan Lisans Yerleþtirme Sýnavlarýnýn (2015-LYS) huzur ve güvenli bir þekilde gerçekleþmesini saðlamak amacýyla yapýlan Ýl Sýnav Koordinasyon Kurulu toplantýsý Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýya Çorum Valiliði temsilcisi ile birlikte Ýl Jandarma Komutanlýðý, Belediye Baþkanlýðý, Ýl Emniyet Müdürlüðü ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü temsilcileri katýldý. Toplantýda, yapýlacak sýnavýn huzur ve sükûnet içinde geçmesi ve adaylarýn sýnav konforlarýný etkileyebilecek olasý durumlar ele alýndý, bu hususlarda alýnmasý gereken tedbirler görüþüldü. Ýl Sýnav Koordinasyon Kurulu Baþkaný Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, sýnavlarýn Haziran 2015 (LYS/4-1-5) ve Haziran 2015 (LYS/2-3) tarihlerinde olmak üzere 5 (beþ) ayrý oturum halinde uygulanacaðýný, sabah oturumlarýnýn saat 10.00'da, öðleden sonraki oturumun ise 14:30'da baþlayacaðýný, sýnavýn zamanýnda baþlatýlabilmesi için, adaylarýn kilik denetimleri yapýlarak sýnav salonlarýna alýnmalarýna sýnavdan bir saat öncesinden baþlanýlacaðýný Sýnava ilimizde; beþ oturum genel toplamý için 62 sýnav binasýnda yaklaþýk adayýn katýlacaðýný, bununla birlikte 2500 e yakýn personelin görev yapacaðýný, sýnava girecek adaylarýn sýnav öncesinde stresten uzak durmalarý gerektiðini, sýnava iliþkin genel bilgiler ile sýnava girecek adaylarý bilgilendirmek amacýyla hazýrlanan kamu spotunun ÖSYM Baþkanlýðýnýn (http://www.osym.gov.tr ) resmi internet adresinde yer aldýðýný, bu bilgileri sýnava girecek adaylarýn ve tüm sýnav görevlilerinin sýnav öncesinde titizlikle okumalarýnýn yararlý olacaðýnýn önemini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Alkan, özellikle sýnava girecek aday ve görevlilerin yanlarýnda bulundurmalarý zorunlu olan belgeler ile sýnavda bulundurulmasý ÖSYM Baþkanlýðýnca yasaklanan materyaller hususunda kurallara uyulmasýnýn sýnavýn huzur ve güvenliði açýsýndan önem arz ettiðini belirtti. Sýnavýn güvenliði ve selameti açýsýndan gereken tedbirin alýndýðýný, sýnava girecek gençlerimizin sýnava adaptasyonlarýný etkileyecek her türlü olumsuz durumun özellikle gürültü ile ilgili olarak Çorum genelinde gereken itinanýn gösterilmesinin büyük önem arz ettiðini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Alkan, meslek hayatlarýný önemli ölçüde þekillendirecek olan bu sýnava girecek tüm adaylara baþarýlar diledi. Çorum'u hiç unutmayacaðým TOPTAN FÝYATINA PERAKENDE SATIÞ Çorum Belediyesi'nin onuruna düzenlediði yemekte konuþan Müftü Mehmet Aþýk, 25 yýl önce de Çorum'a atandýðýný, müftü olarak da ilk atandýðý ilin Çorum olduðunun belirterek, "Çorum, benim ilk göz aðrým. Burada edindiðim dostluklarý, sizleri hiç unutmayacaðým." dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise, Mehmet Aþýk'ýn Çorum'da önemli ve güzel çalýþmalar yaptýðýný Külcü, "Sayýn Müftümüzle buradaki dostluklarýn ötesinde beraber ÇORUM ANA BAYÝÝ yaptýðýmýz güzel iþlerimiz var. En önemlisi Akþemseddin Camii. Diðer cami ve Kur'an kurslarýna ait çalýþmalarý da birlikte yaptýk. Yaptýðýmýz tüm çalýþmalar, insanýmýza verdiðiniz emekler için teþekkür ederiz. Yeni görev yerinizde de muvaffakiyetler diliyorum." dedi. Yemek sonunda Akþemseddin Camii Yaþatma Derneði yöneticileri camii iþlemeli tabak, TDV Yayýnevi Müdürü Mehmet Önül de Mehmet Aþýk'a plaket verdi. Gençler Kapadokya yý gezdi Çorum Kent Konseyi ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þubesi tarafýndan lise öðrencilerine yönelik Kapadokya gezisi düzenlendi. TDED Çorum Þubesi'nde yapýlan okuma gruplarýna katýlan öðrencilerin yer aldýðý Kapadokya gezisine katýlan öðrenciler Göreme, Avanos, Ürgüp, Uçhisar Kalesi ve Ihlara Vadisi'ni gezdi. Çoðunluðunu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerinin oluþturduðu geziye katýlan öðrenci ve öðretmenler geziden oldukça memnun kaldý. Geziye katýlan gençler Çorum Belediyesi'ne, TDED Çorum ÞubeMüftü Mehmet Aþýk, Çorum'da býraktýðý si'ne ve Gençlik Mecdostluklarý hiç unutmayacaðýný söyledi lisi'ne teþekkür etti. Lise öðrencilerine yönelik Kapadokya gezisi düzenlendi. (Ç.HAK:2502) Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan Denizli Müftülüðü'ne atanan Müftü Mehmet Aþýk, Çorum'da býraktýðý dostluklarý hiç unutmayacaðýný

3 CUMA 12 HAZÝRAN Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. AK Parti Çorum Milletvekili Ýlksen Ceritoðlu Kurt, yaygýn basýna deðerlendirme yaptý. 7 Haziran Milletvekili Genel Seçimlerinde Çorum dan milletvekili seçilen Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Meclise gelerek kaydýný yaptýrdý. Kurt un milletvekili rozetini eþi Ýlhan Ertan Kurt taktý. 7 Haziran Milletvekili Genel seçimlerinin ardýndan Seçim Kurulundan mazbatasýný alan milletvekilleri, Meclise gelmeye baþladý. Çorum dan milletvekili seçilen AK Partili Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, mazbatasýný teslim ettiði Meclis te kaydýný yaptýrdýktan sonra parmak izini verdi, banka hesabýný açtýrdý ve ardýndan da rozetini aldý. Kurt un rozetini eþi Ýlhan Ertan Kurt alýrken, yine kendi elleri ile eþinin rozetini taktý. 2 Çocuk annesi olan Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Heyecanlýyýz. Bundan sonraki süreçte de ilimiz ve ülkemiz için, geleceðimiz ve çocuklarýmýz için çalýþacaðýz. Biz bir anneyiz, yüreðimizle düþünüyoruz, kalbimiz ve emeðimizi ortaya koyuyoruz, inþallah bu süreçte Türkiye için en hayýrlý kararlarda imzamýz olacak dedi. Çorum a taþýnacaðýný belirten Kurt, Meclisin olmadýðý günlerde Çorum da olacaðýz açýklamasýnda bulunarak, kendisinin mazbata heyecaný, ilkokul 4. ve orta öðretim 7. sýnýftaki çocuklarýnýn da karne heyecaný yaþadýklarýný kaydetti..(ýha) Týkanýklýðý millet çözer AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, ülkede istikrarsýz bir ortam olduðunu belirterek, çok parçalý bir parlamentoda istikrarýn çýkmayacaðýný 7 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardýndan Ýl Seçim Kurulu'ndan mazbatasýný aldýktan sonra TBMM ye gelen AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, kaydýný yaptýrdýktan sonra parmak izini verdi ve gazetecilerin gündeme iliþkin sorularýna cevap verdi. Seçim sonuçlarýnýn hayýrlý olmasýný dileyen Salim Uslu, Hiçbir siyasi partinin sertlikten, illegaliteden medet ummamasý gerekiyor. Herkesin plan ve projeleri ile topluma hizmet etme konusunda daha sorumlu davranmasý gerekiyor. Nasýl bir koalisyon olacaðý þüphesiz AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Meclis kaydýný yaptýrdý. bir pazarlýk konusu olmataya koymaktadýr dedi. ye paylaþýmýna yönelik malýdýr. Bu Meclis'ten biryaklaþýmýn ülkenin öncetürkiye de istikrarkaç tane koalisyon çýkar liklerine ve ihtiyaçlarýna sýz bir ortam olduðunu ama çok partili bir yapýda göre politika üretmediði kaydeden Uslu, Bu kadar kurulacak koalisyonun ne kesin. Koalisyon denençok parçalý bir parlamento kadar uzun ömürlü olacamesi gereken bir yoldur, yapýsý içinde istikrarýn çýðýný kestirmek zor. Bu siseðer koalisyonlar baþarýlý kacaðýný zannetmiyorum. teme yönelik eleþtirilerde olmazsa, uzun ömürlü bir Bizde çok uzun sürelere ne kadar haklý olduðumukoalisyon imkaný olmazsa dayalý bir koalisyon kültüzu, istikrar ortamýnýn ne demokrasilerde durumu rü yok. Daha çok sandalkadar doðru olduðunu orhalk çözer diye konuþtu. AK Partili vekillerden teþekkür ziyaretleri AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, 7 Haziran seçimlerinin ardýndan Laçin, Osmancýk, Kargý, Dodurga, Oðuzlar, Ýskilip, Bayat, Uðurludað, Alaca, Boðazkale, Sungurlu ilçelerini ziyaret ettiler. Milletvekilleri ziyaretlerinde teþkilatlara teþekkür ettiler. Ziyaretlerle ilgili açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili Uslu, Seçim sonuçlarýndan gereken dersler çýkarýlacak, eksiklikler giderilecek. Ama partisinin ikbali SOÐUK HAVA DEPOLARI, TÝCARÝ TÝP BUZDOLABI, SÜT SOÐUTMA TANKLARI, MONTAJ, ÝMALAT, BAKIM SERVÝS uðruna Recep Tayyip Erdoðan karþýtlýðý adýna kimsenin Türkiye yi istikrarsýzlýða, toplumu belirsizliðe ve karanlýða mahkum etmek, çözüm sürecine engel olmak gibi bir lüksü bulunmamaktadýr. Kimse aldýðý oylarla caka satmasýndan yada devlet geleneðindeki devlet adamlýðýna yakýþmayan davranýþlarda olmamak gibi bir lükse de sahip deðildir. Devlet adamlýðý sorumluluk gerektirir. Herkeste bu sorumlulukla hareket etmeli. TÜRKÝYE NÝN ÖNÜNDE AÞILMASI GEREKEN YENÝ SIKINTILAR VAR Koalisyon konusunda bir gün kapýlarý kapatmak ertesi gün kapýlarý açmak devlet adamý ciddiyetiyle baðdaþmaz. Herkesin soðukkanlý 7/24 SERVÝS HÝZMETÝ ACÝL (Ç.HAK:1106) BÖLGE BAYÝÝ Gülabibey Mah. Ýnönü Cad. 119/A (Anitta Otel) Karþýsý Tel/Faks: ve sorumlu davranmasý gerekir. Hayat devam ediyor ve Türkiye nin önünde aþýlmasý gereken yeni sýkýntýlar vardýr. Mevcut sorunlara yeni sorunlar eklemek gibi bir lüksümüz yok. Teþkilatýmýzýn morali yüksek gerekirse demokratik bir erken seçimle Türkiye nin istikrarsýzlýðýnýn önüne geçilmesinin mümkün olduðu görüþündedir. Bu konuda biz baki hakikatler davasýna inanmýþ insanlar olarak yolumuza yýlmadan devam edeceðiz. Çalýþmalarýmýz seçimlik deðil, pazara kadarda deðil. Mezara kadar devam edecek. Türkiye yi yüceltmek davasý bizim vazgeçilmezimizdir. Partilerin oy oranlarý deðiþebilir ama Türkiye yi yüceltme davamýz bakidir ve tüm zamanlar için geçerlidir dedi. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna iliþkin sosyal medya hesabýndan bir paylaþýmda bulundu. Baðcý'nýn verdiði bilgiye göre, AK Parti Çorum'da %55.5 oy oraný ile Türkiye genelinde 17. ba- þarýlý il olurken, Bayat yüzde oy oraný ile 970 ilçe içinde 53.baþarýlý ilçe oldu. Ayrýca AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý da mazbatasýný Meclise teslim ederek kaydýný yaptýrdý(haber Merkezi) Baþbakan baþkanlarýn fikrini aldý AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýna katýldý. Partiden yapýlan açýklamaya göre, 7 Haziran 2015 Pazar günü yapýlan milletvekilliði genel seçimlerinin ardýndan partinin yetkili organlarý ve teþkilatlarýna yönelik görüþmelerde bulunan AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Ahmet Davutoðlu, parti genel merkezinde il baþkanlarýyla bir araya geldi. Parti genel merkezinde düzenlenen toplantýya Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun yaný sýra bakanlar, genel baþkan yardýmcýlarý ve parti genel merkez yöneticileri ile illerin il baþkanlarý katýldý. Toplantýda AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu, Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým da Ço- AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýna katýldý. rum'u temsil ettiler. Bekiroðlu ve tüm il baþkanlarýyla görüþen Davutoðlu, 7 Haziran seçimleriyle ilgili hem genel, hem de illerle ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Baþbakan Davutoðlu, ayrýca oluþan meclis aritmetiði doðrultusunda hangi parti ile koalisyon kurmalarý gerektiði veya nasýl bir davranýþ biçimi içerisinde olmalarý noktasýnda il baþkanlarýnýn fikirlerini aldý. Toplantýda, Çorum'da elde edilen neticeyi anlatan Bekiroðlu, hükümet kurulmasý noktasýnda da hem kendi fikirlerini, hem de Çorum teþkilatýnýn beklentilerini Baþbakan Davutoðlu'na iletti. Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýnýn son derece verimli geçtiðini belirterek, oldukça geniþ katýlýmýn olduðu toplantýda bir kez daha AK Parti'nin gücünü, teþkilatlarý ile genel merkezinin uyumunu tüm Türkiye'ye gösterdiklerini vurguladý. Ýlk maaþlarýný 15 Temmuz da alacaklar Yeni seçilen milletvekilleri ilk maaþlarýný 15 Temmuz da alacak. Yeni vekiller, 8-30 Haziran dönemine ilave olarak üç aylýk maaþlarýnýn karþýlýðý yaklaþýk 55 bin lirayý peþin alacak. Seçimin ardýndan il seçim kurullarýndan mazbatalarýný alan milletvekilleri Meclis te kayýtlarýný yaptýrmaya baþladý. 25. dönemde Meclis e 369 yeni milletvekili girecek. Milletvekillerinin aylýk maaþlarý 15 bin lira dolayýnda. Ýlk maaþlarýný 15 Temmuz da alacak yeni milletvekilleri temmuz, aðustos ve eylül aylýklarýný peþin olarak alacak. Yeni vekiller 8-30 Haziran arasýndaki döneme iliþkin maaþlarýný da ayný tarihte topluca alacak. Böylece yeni seçilen vekillerin eline 15 Temmuz da yaklaþýk 55 bin lira geçecek. Geçen dönem Meclis te olan 181 milletvekili haziran ayý sonuna kadar olan maaþlarýný 15 Nisan da peþin aldýklarý için onlar sadece gelecek üç ayýn maaþýný alacak. EMEKLÝLÝK ÝÇÝN 2 YIL GEREK Erken seçim olmasý durumunda yeni seçilen milletvekillerinin emeklilik haklarý bulunmuyor. Bunun için en az 2 yýl geçmesi gerekiyor KÖZDE DÖNER ÇORUM DA ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ Düðün yemeði verilir. Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 36 Alo Paket:

4 4 CUMA 12 HAZÝRAN 2015 Hayrettin Karaman Yýkmayý becerdiniz hadi yapýn da görelim! Sungurlu da ekili araziyi dolu vurdu Çorum'un Ýskilip Ýlçesi ne baðlý Eskiköy de yaklaþýk 2 saat süreyle etkili olan dolu yaðýþý köyde hayatý felce uðratýrken ekili alanlara zarar verdi. Eskiköy de yaz ortasýnda yaþanan dolu yaðýþý þoke etti. Yaklaþýk yarým metreyi geçen dolu yaðýþý araçlarý yolda kalmasýna neden oldu. Yaz ortasýnda adeta kýþ çilesi yaþanýrken köy civarýnda bin dönüme yakýn ekili arazi zarar gördü. Çatýlardan akan sularla bazý evlerin içi su ile Kayaaðzý na ceviz gibi dolu yaðdý MURAT ÇETÝN Ýskilip'in Kayaðazý köyünü dolu vurdu. Son bir haftadýr Sungurlu, Kargý, Ýskilip ve merkeze baðlý yerleþim bölgelerinde etkili olan sel baskýnlarý, dolu ve Sarmaþa da meyve bahçeleri zarar gördü HURÞÝT BOZKURT Son bir haftadýr etkili olan kuvvetli saðanak yaðýþ bazý ilçe ve köylerde sel baskýnlarýna neden olurken, ekili arazilere de zarar verdi. Çorum merkeze baðlý Sarmaþa Köyü'nde meydana gelen kuvvetli saðanak ve dolu yaðýþý tarýmý arazilerini olumsuz etkiledi. Sungurlu da etkili olan dolu ve þiddetli yaðmur nedeniyle ekili araziler zarar görürken, bazý yollar ulaþýma kapandý. Eskiköy de yaklaþýk 2 saat süreyle etkili olan dolu yaðýþý köyde hayatý felce uðratýrken ekili alanlara zarar verdi. þiddetli fýrtýna hayatý olumsuz etkiliyor. Ýskilip'in Kayaaðazý Köyü'nde yaþanan dolu felaketi hem tarým arazilerini hem de köy sakinlerini olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüðünde dolu yaðan köyde ekili arazi zarar gördü. Sarmaþa Köyü civarýnda meydana gelen dolu yaðýþý meyve ve sebze bahçelerine zarar verdi. Meyve bahçesi zarar gören Ziraat Mühendisi Engin Küçük Hüseyin, son yýllarda böyle bir afetin görülmediðini, yaklaþýk dakika süren dolu yaðýþýndan sonra fýrtýnalý saðanak yaðýþýn meyve bahçelerine ciddi zarar verdiðini Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan dolu ve þiddetli yaðmur nedeniyle ekili araziler zarar görürken, Çankýrý yolu Bozdepe köyü mevkii sel nedeniyle ulaþýma kapandý. Ýlçede bir süredir aralýklarla devam eden saðanak yaðýþ ve dolu, son olarak yüksek köylerde de etkili oldu. Aralýklarla devam eden dolu yaðýþý özellikle ekili arazilere zarar verdi. Sungurlu-Çankýrý karayolu Bozdepe köyü mevkii sel nedeniyle ulaþýma kapandý. Geçen sene kuraklýk nedeniyle ekinleri borç ile ödediklerini söyleyen Bozdepe Köyü Muhtarý Þaban Þaðban, "Bu sene de ekinimizi dolu vurdu. Devlet bu sene bize yardým etmezse tamamen bittik" dedi. Çiftçi Ýshak Yelmenoðlu ise, "Ýlçe Tarým Müdürümüzü ve mülki amirlerimizi köye davet ettik. Geçen sene kuraklýk ve dolu zaiyatý nedeniyle borçla ekilmiþti. Allah yardým etsin bu vatandaþa" diye konuþtu. Bu arada Sungurlu Belediyesi ekipleri beklenmedik olaylara karþý alarmda bekletilirken, belediye anonslarý ile de halk taþkýnlara karþý uyarýlýyor. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, fýndýk büyüklüðünde aralýklarla yaðan dolu ve saðanak yaðýþlarýn devam etmesi nedeniyle olumsuzluklara karþý belediye ekiplerinin hazýr bulunduðunu (ÝHA) Eskiköy de 1000 dönümde hasar Çorum'un Ýskilip Ýlçesi ne baðlý Çukurköy de meydana gelen sel felaketinde bazý evler ve ekili araziler sular altýnda kaldý. Bugün etkili yaðýþlarýn meydana getirdiði sel nedeniyle Çukurköy de 3 ev, 1 ahýr, 1 garaj çok sayýda pirinç ve buðday ekili arazinin sular altýnda kaldýðý öðrenildi. Saatlerce süren yaðýþla birlikte Çukurköy den geçen Kayaaðzý Deresi nin taþmasý sonucu meydana gelen sel felaketi hakkýnda ÝHA muhabirine kýsa bir açýklamada bulunan Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Ýl Özel dolarken köy ve arazi dolu yaðýþý nedeniyle bembeyaz bir örtüye büründü. Yaðan dolunun iriliði görenleri þaþýrtýrken fotoðraflarda görülen dolular yaðýþtan yaklaþýk 1 saat sonra çekildi. Eskiköy muhtarý Mustafa Kara, köylerinin son 100 yýlýn en büyük felaketi ile karþý karþýya kaldýðýný Muhtar Kara, Dolu yaðýþý yaklaþýk 2 saat sürdü. Ekili arazilerde hiçbir þey kalmadý. Ekili arazilerimiz biçerdöverin tarlayý biçipte çýktýðý hale geldi. Yarým metreye yakýn dolu yaðdý. Ben 63 yaþýndayým böyle bir þey görmedim de duymadým da. Son 100 yýlýn felaketi ile karþý karþýyayýz. Evlerin çatýlarýndan akan sular evlerin içine doldu. Köyün çevresinde yaklaþýk bin dönümlük bir arazi zarar gördü. Köyün çevresindeki arazilere ise henüz çýkamadýk. Yaþadýðýmýz bu büyük felaket nedeniyle çok maðduruz. Yetkililerimizden yardým bekliyoruz dedi. Dolu yaðýþýnýn ardýndan köydeki bað ve bahçelerde büyük zarara uðrarken aðaçlarda meyve býrakmadýðý görüldü.(ýha) Çukurköy sular altýnda Ýdaresi ne ait iþ makinelerinin bölgede çalýþma baþlattýðýný Yollarda meydana gelen su birikintilerinin köye ulaþýmý engellediðini ve araçlarla köye geçiþ saðlanamadýðýný da belirten Kaymakam Gürsoy, Ýl Özel Ýdaremize ait iþ makineleri köye giderek çalýþmalara baþladý. Köy muhtarý ile telefonda görüþtüm. Edindiðimiz ilk bilgilere göre 3 ev, 1 ahýr, 1 garajý su basmýþ. Çok sayýda ekili tarým arazisi de sular altýnda kalmýþ. Çalýþmalarý yakýndan takip ediyoruz. Bizi en çok sevindiren þey can kaybýnýn yaþanmamýþ olmasýdýr dedi.(ýha) Çukurköy de meydana gelen sel felaketinde bazý evler ve ekili araziler sular altýnda kaldý. Mehmet Akif diyor ki: Yýkmak insanlara yapmak gibi kýymet mi verir Onu en çolpa herifler de emin ol becerir. Sade sen gösteriver 'iþte budur kubbe' diye iki ýrgatla iner þimdi Süleymaniye. Ama gel kaldýralým dendi mi heyhat o zaman Bir Süleyman daha lazým yeniden bir de Sinan. Bunlarýn var mý sizin listede hiç benzeri; yok. Ya ne var? Bir kuru dil, siz buyurun karným tok. Bu mýsralarý son genel seçimde ortaya çýkan tabloya uygulamak yerinde olsa gerektir Birden fazla muhalif parti, bir kýsým medya, bazý sivil toplum kuruluþlarý, bir kýsým patronlar, Türkiye'nin tam manasýyla baðýmsýz ve Ýslam dünyasýnýn ümidi bir ülke olmasýný istemeyen dýþ mihraklar elele vererek Ak Parti iktidarýna son verdiler. Bunu þiirdeki yýkmaya benzetelim. Birkaç ýrgat bir araya geldi ve bazý eksikleri ve kusurlarý olsa bile Türkiye'yi þaha kaldýran ve alternatifi de ortada bulunmayan iktidarý yýktý. Muhalif partilerin iddialarý ne idi? Bu iktidar her bakýmdan baþarýsýz ve zararlý, buna son vermek ve yönetimi baþka siyasi kadrolara devretmek zorunludur. Seçim sonrasýnda bu baþka siyasi kadrolar ki, yýkmada iþbirliði yapmýþlardý, ipe un sermeye, iktidar sorumluluðunu almaktan köþe bucak kaçmaya baþladýlar. Daha önce koalisyonu övmekle bitiremeyenler onu daha doðmadan boðmaya, imkansýz kýlan þartlar ileri sürmeye koyuldular. Daha gülünç (traji-komik) olaný da bunca karaladýklarý Ak Parti'ye koalisyonla veya dýþtan destekle yine iktidar (hükümeti kurma) yolunu göstermeleridir. Gerçek þudur ki, Erdoðan düþmanlýðý ve Ak Parti nefreti üzerinde birleþen ve ülke nereye giderse gitsin öncelikle bu iktidar gitsin diyerek birlikte amansýz bir mücadele yürütenler yýkmayý becerince þaþýrýp kaldýlar, ne yapacaklarýný, sorumluluktan nasýl kaçacaklarýný bilemez oldular. Çünkü seçim kampanyasý sýrasýnda bol keseden attýklarý vaadler, ipe sapa gelmez projeler halký etkilemeye ve iktidarý yýkmaya ayarlanmýþtý; bir gün iktidara gelip bunlarý gerçekleþtirmek gibi bir düþünceleri, beklentileri ve buna göre yapýlmýþ gerçekçi projeleri, yeterli kadrolarý yoktu. Ýþbirlikçileri arasýnda bulunan medyanýn mensuplarý þunu demeye baþladýlar: Halk bu iktidarý baþarýsýz buldu, siz bir araya gelin daha iyisini yapýn dedi, seçim sonuçlarý bunu ifade ediyor. Bu ifadenin gerçekle uzaktan yakýndan alakasý yoktur. Çünkü halk bir araya gelip konuþarak böyle bir karar almamýþtýr ve alamaz. Çeþitli etkiler ve saikler altýnda oy vermeye gelen muhalif bireyler iki amaçla oy vermiþlerdir: 1. Ak Parti'yi iktidardan düþürmek ve bu maksatla bir partinin barajý aþmasýný saðlamak, 2. Oy verdiði partiyi/partileri iktidara taþýmak. Sonuçta düþürme, yýkma gerçekleþti, ama yapma neredeyse imkansýz hale geldi; iþte bu yüzden sanki durum deðiþecekmiþ gibi erken seçimden söz etmeye baþladýlar. Erken seçim bir yanda dursun, þimdi muhaliflere diyorum ki, yýkmayý becerdiniz, hadi yapýn da görelim. Öyle minder kenarýna kaçmak, olmayacak koalisyon þartlarý ileri sürerek oyunbozanlýk etmek sizi kurtarmayacak, bu ülkeye, bu halka yaptýðýnýz kötülüðü - eðer sorumluluk alýp size göre daha iyi olaný gerçekleþtirerek telafi etmezsenizmillet sizi asla baðýþlamayacaktýr. Ey muhalif partiler, kanlarýnýzýn uyuþmadýðý ve uyuþmayacaðý apaçýk belli iken, içinizden birinin tek baþýna iktidar olmak için yeterli oyu alamayacaðýný da çoluk çocuk bile bilir iken istikrarýn teminatý olan bir iktidarý yýktýnýz, elde ettiðiniz sonuç ise bir kaos, bir çýkmaz, bir çaresizlikten ibarettir. Koalisyona hevesli görünen partinin hedefi de milletin menfaati deðil, can suyuna muhtaç hale gelmiþ bazý þahýslarýn menfaatidir. Ýnþallah halkýmýz bu sonuçtan yeterli dersi alýr da bir seçim daha olursa oyunu

5 CUMA 12 HAZÝRAN

6 6 CUMA 12 HAZÝRAN 2015 KARNE Babasý, ortaokul üçüncü sýnýfa giden oðlunun elinde karneyle salona girdiðini görür. "Allah allah, dönem ne çabuk bitmiþ..." diye düþünür ve oðluna seslenir: -"Getir bakayým þu karneyi!" -"Al baba..." Adam karneye bir bakar ki, beden eðitimi ve resim dýþýndaki tüm dersler zayýf. -"Bir dediðini iki etmiyoruz, bilgisayar dedin, bilgisayar aldýk. Ýngilizce kursu dedin kursa gönderdik. Gitar kursu, müzik aletleri, ne istersen yapýyoruz. Kýz arkadaþ uðruna harcadýðýn çiçek parasýnýn haddi hesabý yok. Ne bu notlarýn hali, rezil þey!" -"Baba... O benim karnem deðil ki, senin kitaplarýný karýþtýrýyordum, birinin arasýnda karnelerinden birini bulmuþtum..."

7 CUMA 12 HAZÝRAN 2015 Kural dýþý park þikayeti YÜKSEL BASAR Çorum merkezde bazý ana arterlerde araçlarýn kuraldýþý parklarý tepkilere neden oluyor. Konuya iliþktin þikayetlerini dile getiren esnaf ve vatandaþlar, Ýnönü Caddesi nde ikindi vakitlerinde otomobillerin engelli rapmasý ve yaya kaldýrýmý üzerine kural dýþý park yaptýklarýný Emniyet Müdürlüðü nün çarprazýnda olan bölgede yaþaan kural dýþýlýðýn önüne geçilmesi gerektiðini belirten vatandaþlar, Çorum Belediyesi Ulaþým Müdürlüðü ile Emniyet Müdürlüðü trafik ekiplerinin tedbir almalarýný istediler. Ekmek yeniden 1 lira YÜKSEL BASAR Fýrýncýlar ve Simitçiler Odasý'nýn bu yýlýn baþýnda aldýðý 250 gram ekmeðin 1 liradan satýlmasý kararý seçimden hemen sonra uygulanmaya baþlandý Edinilen bilgilere göre, dün bazý fýrýn ve marketlerde ekmek 1 liradan satýldý. Hatýrlanacaðý üzere 7 Haziran seçimleri öncesinde ekmek 1 lira olmuþ, itirazlar üzerine ertesi gün kuruþa tekrar gerilemiþti. Bugün karne günü Çorum da ekmek bir liradan satýldý. Okul öncesi, ilköðretim ve ortaöðretim okullarýndaki 96 bin 651 öðrenci bugün karne alarak 3 ay sürecek yaz tatiline girecek. Ýlkokul, ortaokul ve lise son sýnýf öðrencileri mezuniyetin yaný sýra yaz tatilinde sýnav ve kayýt heyecaný yaþayacak. Liseye kayýt yaptýracak öðrenciler için Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ Sistemi (TEOG) kapsamýnda, 8. sýnýf öðrencilerine yönelik gerçekleþtirilen Okul öncesi, ilköðretim ve ortaöðretim okullarýndaki merkezi ortak sýnav sonuç96 bin 651 öðrenci bugün karne alacak. larýna göre belirlenen Yerleþtirmeye Esas Puanlar cek. (YEP), 24 Haziran'da ilan edilecek. Merkezi sýnav puanyený EÐÝTÝM-ÖÐRETÝM YILI larýnýn tamamýný veya bir kýsmýný kullanarak yapýlacak özel okullara kayýt iþlemleri ise 24 Haziran-5 TemGelecek eðitim öðretim yýlýnýn ilk zili, 14 Eylül Pamuz'da tamamlanacak. Güzel sanatlar lisesi ve spor lisezartesi çalacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sýnýf, ortalerine öðrenci kayýtlarý da 10 Temmuz'da yapýlacak. Öðokul ve imam hatip ortaokullarýnýn 5. sýnýflarýndaki öðrencilerin liselere yerleþtirme iþlemleri için 6-16 Temrenciler ise uyum programýna, 7-11 Eylül'te alýnacak. muz'da saat 13.00'e kadar tercihler alýnacak. Yerleþtirme Birinci dönemin 22 Ocak'ta sona ermesiyle öðrenciler, sonuçlarý, 14 Aðustos'ta ilan edilecek. 25 Ocak-5 Þubat'ta yarý yýl tatiline girecek. Ýkinci dönem ise 8 Þubat 2016 Pazartesi günü baþlayacak ve 10 HaziÜniversite adayý lise son sýnýf öðrencilerinin katýlaran 2016 Cuma günü sona erecek.(aa) caðý Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) ise Haziran, Haziran'da 5 oturum halinde gerçekleþtirile- Çorum a yaðýþ uyarýsý Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü'nden alýnan son deðerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batý kesimlerinde saðanak ve gök gürültülü saðanak þeklinde görülmesi beklenen yaðýþlarýn Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Eskiþehir, Ankara, Çankýrý, Kýrýkkale, Kýrþehir, Aksaray, Niðde, Nevþehir, Yozgat, Kayseri, Çorum ve Kastamonu çevreleri ile Konya'nýn kuzey ve batý kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacaðý tahmin ediliyor. Meteoroloji, yaþanabilecek olumsuz þartlara karþý (ani su baskýný, yerel dolu yaðýþý, yýldýrým, ani kuvvetli rüzgar, ulaþýmda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olun- masý konusunda uyarýda bulundu. HAVA SICAKLIÐI VE RÜZGAR Hava sýcaklýðýnda önemli bir deðiþiklik olmayacaðý, batý bölgelerde mevsim normalleri civarýnda, doðu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceði tahmin ediliyor. Rüzgarýn ise genellikle kuzey ve kuzeydoðu, Akdeniz kýyýlarý ile güneydoðu kesimlerde güney ve güneybatý yönlerden hafif, ara sýra orta kuvvette, Doðu Anadolu'nun güneydoðu kesimleri ile yaðýþ alan yerlerde yaðýþ anýnda yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. TSO dan eðitime destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO), Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin Müzik Odasý ve Resim Atölyesi'nin eðitim-öðretime daha uygun bir hale getirilmesine destek oldu. Okul binasýnda atýl olarak bulunan iki odanýn eðitim-öðretime kazandýrýlmasý amacýyla okul idaresi tarafýndan geliþtirilen projeye destek olan TSO, odalarýn bakým ve onarýmýný gerçekleþtirirken iç tefriþatýna da katkýda bulundu. TSO dan yapýlan açýklamaya göre, eðitim öðretim yýlýnýn son döneminde öðrencilerin kullanýmýna sunulan müzik odasý ve resim atölyesi, yýlsonu etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen törenle açýldý. Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Üyeleri'nin katýlýmýyla Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nin Müzik Odasý ve Resim Atölyesi'ne destek verdi. gerçekleþtirilen törende Okul Müdürü Þule Toksoy, okulun daha elveriþli þartlarda eðitim-öðretim hizmeti vermesine saðlanan katkýdan dolayý Ticaret ve Sanayi Odasý adýna Baþkan Çetin Baþaranhýncal'a, öðrenciler tarafýndan yapýlan tabloyu hediye etti. Cumhuriyet Anadolu Lisesi müzik odasý ve resim atölyesini gezen Çetin Baþaranhýncal, eðitimin çok genel bir konu olduðunu, ancak buna raðmen her ülkenin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi olduðunu Eðitimin Türkiye için de hayli önemli olduðuna dikkat çeken Baþaranhýncal, "Ülkemizde eðitim, devletin imkanlarý dahilinde devam etmektedir. Birçok ülke- 7 nin toplam nüfusundan fazla genç nüfusa sahip olan ülkemizde eðitim, yalnýzca devletin sorumluluðuna býrakýlmamaksýzýn bütün kurumlar tarafýndan desteklenmelidir. Bu vesileyle, eðitime katký saðlayan Ticaret ve Sanayi Odamýz üyesi iþ adamlarýmýza ve yönetim kurulu üyelerimize teþekkür ediyorum" dedi. Çorum un garajý örnek oldu Mersin Þoförler ve Otomobilciler Odasý Baþkaný Veysel Sarý, Çorum garajýný övdü. Mersin Þoförler ve Otomobilciler Odasý Baþkaný Veysel Sarý, kýsa adý TÞOF olan Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu Baþkanvekilliðine getirildi. Sarý, TÞOF Genel Baþkaný Fevzi Apaydýn ýn baþkanlýðýnda yapýlan son toplantýda tüm yönetim kurulu üyelerinin oyu ile Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu Baþkanvekilliði görevine seçildi. Sarý ya ilk tebrik ziyareti ise ÇoÇorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, rum Þoförler ve NakliMersin Þoförler ve Otomobilciler Odasý Baþkaný Veysel Sarý yý ziyaret etti. yeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin den geldi. ve nakliyeci esnafýnýn sorunlarýna iliþkinde TÞOF Çeþitli temaslarda bulunmak üzere önceki gün AnBaþkanvekili Veysel Sarý ya bilgi verdi. kara ya giden Tahsin Þahin, Türkiye Þoförler ve Çorum da açýlýþý yapýlan 118 kamyon ve 118 Otomobilciler Federasyonu nda çeþitli görüþmeler TIR olmak üzere toplam 236 araç kapasitesine sahip yaptý. yeni Kamyon Garajý ve Nakliyeciler Sitesi nin TürÇORUM UN SORUNLARI TÞOF TA kiye ye örnek bir yatýrým olduðunu ifade eden TÞOF Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Yönetim Baþkanvekili Veysel Sarý, bu yatýrýmda emeði geçen Kurulu Üyesi Hamit Kaya ile Çorum Barosu avukattüm kurum ve kuruluþlarý tebrik etti. Çorum da, Þolarýndan Alparslan Býyýkoðlu nun da katýldýðý ziyaförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þaret sýrasýnda konuþan Þoförler ve Nakliyeciler Odasý hin in örnek çalýþmalara imza attýðýný ifade eden SaBaþkaný Tahsin Þahin, TÞOF Baþkanvekilliði görerý, federasyon olarak Çorumlu þoför ve nakliyeci esvine seçilen Veysel Sarý yý tebrik ederek yeni görenafýna yönelik desteklerinin süreceðini dile getirdi. vinde baþarýlar diledi. Þahin, ziyarette ayrýca þoför Þahin Karakuþ Ali Demir hayatýný kaybetti vefat etti Ýpek Karakuþ'un eþi, Savaþ-Bülent Karakaþ ile Ayþe Coþkuner ve Aygül Ergül'ün babalarý, Doðan Ergül ve Levent Coþkuner'in kayýnpederi Zirai Donatým'dan emekli Þahin Karakuþ vefat etti. Merhumun cenazesi bugün Cuma Namazý'na müteakip Ulu Camii'de kýlýna- cak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezar'da topraða verile- Osmancýk ÝHL Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni Ali Demir geçirdiði kalp krizi szonucu hayatýný kaybetti. Merhum Ali Demir in Osmancýk ta görev yaptýðý okulda bir tören düzenlendi. Ardýndan Osmancýk'a baðlý Kargý Köyü camisinde öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ahi Baba köy mezarlýðýnda dualarla topraða verildi. (Osmancýk) Trafik kazasý, 6 yaralý Þahin Karakuþ Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 6 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre kaza, ÇorumSungurlu karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine seyreden Hacý Rasim Ak yönetiminde ki 06 VNE 47 plakalý otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere, daha sonra ayný istikamete giden 48 GK 282 plakalý otobüse çarptý. Kazada otomobil sürücüsü Hacý Rasim Ak ve otomobilde Ali Demir Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 6 kiþi yaralandý. yolcu olarak bulunan Demirel Ak, Sefa Ak, Gülizar Ak, Yavuz Selim Ak ve Merve Ak yaralandý. Yaralýlar olay yerine gelen ambulanslarla Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýldý. Kazayla ilgili soruþturma sürü- Otomobil Yük asansöründen bisiklete çarptý düþtü Çorum Küçük Sanayi Sitesi nde meydana gelen iþ kazasýnda yük asansöründen düþen iþçi aðýr yaralandý. S.C. çalýþtýðý iþyerinde yük asansörüyle makineleri kontrol etmek için çýkarken, asansörün halatý ikinci katta koptu. Asansörden düþen iþçi aðýr yaralandý. Yaralý hastanede tedavi altýna alýndý. Ulukavak Mahallesi Selçuk 13. Sokak ta meydana gelen kazada bir kiþi aðýr yaralandý. C.K. aracýyla giderken Ö.F.A. ýn kullandýðý üç tekerlekli bisiklete çarptý. Kazada aðýr yaralanan Ö.F.K. hastanede tedavi altýna alýndý.

8 8 CUMA 12 HAZÝRAN 2015 Böbrek taþlarýndan kurtulun Özel Elitpark Hastanesi doktoru Op. Dr. Ýsmail Þirin, böbrek ve üreter taþlarý tedavisinde Holmium Laser teknolojisinden bahsetti. Holmiyum Laser in, böbrek taþlarýnda, üreter taþlarda, mesane taþlarýnda, üretra darlýðý, tümör, Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) vb. alanlarda minimum komplikasyon ve düþük patolojik deðiþimlerden dolayý yaygýn olarak kullanýldýðýný belirten Dr. Þirin, tedavi yönemiyle ilgili þunlarý söyledi; Holmiyum Laser, baþta böbrek, üreter ve mesane taþlarý tedavisi olmak üzere üst idrar yolu (üreter) darlýklarý, alt idrar yolu (üretra) darlýklarý, idrar yolu tümörleri, dýþ genital lezyonlarýn tedavisinde baþarý ile kullanýlabilmektedir. TEDAVÝ YÖNTEMÝNÝN AVANTAJLARI En büyük avantajý yüksek baþarý oranýdýr. Böbreðe doðal yoldan girildiði için, perkütan ve açýk cerrahi gibi yöntemlerden farklý olarak vücutta kesi izi olmamaktadýr. Yapýlan çalýþmalarda böbrekte doku kaybý ve fonksiyon kaybýna yol açmadýðý saptanmýþtýr. Kanamaya yol açmamaktadýr. Bu nedenle kanama eðilimi olanlarda ve antikoagülan kullananlarda uygulanabilmesi büyük avantaj saðlamaktadýr. Hastalar ayný gün veya ertesi gün taburcu olabilirler ve geride taþ oluþumuna zemin hazýrlayacak küçük parçacýklar kalmaz. En kýsa sürede iþine ve günlük yaþantýsýna geri döner. En büyük avantajlarýndan biri de hem üreter hem de böbrek taþýna ayný anda müdahele edilebilmesidir. Üreter taþýnýn üreteroskopi ile tedavisi sýrasýnda ayný tarafta, tedavi gerektiren böbrek taþý olabilir. Böyle bir durumda üreterdeki taþ alýndýktan sonra, ayný taraf böbrekteki taþ da alýnabilir ve böylelikle hasta tamamen taþsýz hale getirilebilir. Benzer þekilde her iki böbreðinde de tedavi gerektiren taþlarý olan hastalarda ayný seansta her iki böbrekteki taþlar temizlenebilir. Çok þiþman hastalarda ESWL uygulanamamakta ve PCNL nin yapýlmasý zor ve oluþabilecek yan etkileri fazladýr. Bu nedenle bu hastalarda da taþ tedavisinin ilk seçenek olduðu düþünülmektedir. HOLMIUM LAZER ÝLE BÖBREK TAÞI KIR- MA YÖNTEMÝ Geçmiþte üreter taþlarýnýn tedavisi sadece açýk cerrahi ile yapýlýrken, daha sonraki teknolojik geliþmeler farklý tedavi yollarýný doðurmuþtur. Holmium YAG Lazer taþ tedavisinde en son kullanýlan teknolojidir. Bilinen Türk Kýzýlayý 147 yaþýnda Dünyanýn sayýlý, bölgenin ise en güçlü yardým kuruluþu haline gelen Türk Kýzýlayý 147. yaþýnda, yardýmseverlerin her geçen gün artan güveni ve desteði ile ihtiyaç sahiplerinin umutlarýný yeþertmeye devam ediyor kuruluþ yýldönümü nedeniyle açýklama yapan Türk Kýzýlayý Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat, Kýzýlay ýn kuruluþu ve hizmetleriyle ilgili þu bilgileri verdi; 11 Haziran 1868'de bir grup idealist doktor Osmanlý Yaralý ve Hasta Askerlere Yardým Cemiyeti ni kurdu. Cemiyetin ilk baþkaný da Dr. Marko Paþa'ydý. Cemiyetin kurulmasýndaki fikri dayanak, Solferino Savaþý'nda gördüðü yaralýlarýn içler acýsý hali üzerine 1864 Cenevre Konvensiyonu ile Kýzýlhaç teþkilatýnýn kurulmasýna ön ayak olan Ýsviçreli Henry Dunant'ýn fikirleriyle aynýydý. Cemiyet 1877 yýlýnda Osmanlý Hilali Ahmer Cemiyeti adýný aldý. Osmanlý Ýmparatorluðu'nun yýkýlmasý ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasýnýn ardýndan kuruluþun adý da 1923 yýlýnda Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti olarak deðiþti. Harf inkýlabýyla baþlayan dilin Türkçeleþmesi akýmý kendini hayatýn her alanýnda gösterirken, 1935 yýlýnda kurumun ismi Türkiye Kýzýlay Cemiyeti oldu. Kuruluþa Kýzýlay adýný büyük önder Atatürk verdi. Kýzýlay, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlý'dan miras olarak aldýðý pek az kurumdan biriydi. YÜZBÝNLERÝN YARDIMINA KOÞTU Kýzýlay, Osmanlý-Rus Savaþý'ndan Kýbrýs Barýþ Harekâtý'na kadar geçen sürede, Türkiye'nin taraf olduðu tüm savaþlarda, cephe gerisinde kurduðu hastaneler, hasta taþýma servisleri, donattýðý hastane gemileri, yetiþtirdiði hemþireler ve gönüllü hasta bakýcýlar aracýlýðýyla savaþ alanýnda yaralanan ve hastalanan yüz binlerce askerin yardýmýna koþtu. I. Meþrutiyetin ilanýndan sonra Ýstanbul'da görülen büyük kolera salgýnýndan bu yana, yurdumuzda meydana gelen doðal afetlerde ihtiyaç sahiplerinin bakýmýný, yerleþim ve beslenmelerini Kýzýlay saðladý. OPERASYON GÜCÜYLE BÖLGESÝNDE LÝ- DER Kurulduðu ilk günden bu yana bilgi, deneyim ve operasyonel güç bakýmýndan kendini donatan Türk Kýzýlayý bugün 8 Bölge Afet Yönetim ve Lojistik Merkezi, 25 Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi, Acil Haberleþme Sistemleri, tam donanýmlý haberleþme araçlarý ile olasý bir afete en geç 2 saat içinde ulaþma kabiliyeti, kiþiye acil barýnma ve beslenme imkâný verebilecek kapasiteye ulaþtý. KAN HÝZMETLERÝNDE ÖNCÜ 1957 yýlýnda kan merkezlerini kurmaya baþlayan Türk Kýzýlayý, 2005 yýlýnda Güvenli Kan Temini programýný hayata geçirdiði. O günden bu güne kan baðýþ Op. Dr. Ýsmail Þirin en güçlü ve en güvenli taþ kýrma cihazýdýr. Böbrek ve idrar yollarý taþlarýnýn tedavisinde kullanýlmaktadýr. Taþýn rengine veya bileþimine baðýmlý olmaksýzýn tüm taþlara etki göstermektedir. Ýþlem taþa ulaþýldýktan sonra çok kýsa sürede gerçekleþmektedir. Kanamasýzdýr, hastaya hiçbir zarar vermez ve iþlem sonu aðrý yok denecek kadar azdýr. Lazer ýþýný endoskopik aletin içinden geçirilen ince bir fiber aracýlýðýyla taþa ulaþtýrýlýr. Taþýn üzerine çok seri bir þekilde ýsý toplarý gönderilerek süratli bir biçimde kýrma iþlemi gerçekleþtirilir. Lazerin bir diðer üstünlüðü de diðer yöntemlere göre taþ çok daha küçük parçalara ayrýlýr, adeta toz haline gelir, böylece iþlem sonunda hastanýn daha kolay dökmesi temin edilir. Bazen idrar yollarýndaki darlýklar taþa ulaþmayý zorlaþtýrabilir. Lazer ile darlýklarý açmak mümkündür. Ayrýca, özellikle böbreðe yakýn idrar kanalý taþlarý ve büyük taþlarý kýrmak zordur. Lazer burada da diðer yöntemlere göre üstünlük saðlamaktadýr. Holmium lazer ile yapýlan ameliyatlarda, hastanýn taþtan arýndýrýlma oraný % arasýndadýr. Hasta ameliyatýn olduðu günün akþamýnda evine gidebilir. Vücutta herhangi bir kesi olmadýðýndan ameliyat sonrasý dönem açýk cerrahi tekniklere göre daha az aðrý çekilmesini saðlar. Tek seansta tedavi tamamlandýðýndan, ses dalgasýyla taþ kýrýlmasýna (ESWL) göre de daha hýzlý bir tedavidir. Bu sayede hastanýn normal aktivitesine ve iþ yaþamýna en kýsa sürede geri dönmesini saðlar. Yakýn zamana kadar sadece idrar kanalýndaki taþlarýn tedavisinde kullanýlan Holmium lazer, flexible (bükülebilir veya kývrýlabilir) üreterorenoskoplarýn kullanýma girmesiyle artýk böbrek içinde yerleþmiþ taþlarda da etkin bir tedavi saðlar. Böbreðin iç kýsmýndaki idrar toplayýcý sistemde yerleþmiþ taþlara bu flexible aletlerle ulaþýlýr ve taþlar Holmium lazer kullanýlarak kýrýlýr. Büyük taþ parçalarý özel aletlerle tutularak vücut dýþýna çýkarýlabilir. Kalan küçük parçalar da idrar ile vücut dýþýna atýlýr. Hastaya bir kesi yapýlmadan, üretra adý verilen idrar kanalýndan girilir. Taþ Kamerada görülür, ardýndan 230 mikron kalýnlýðýnda lazer teli flexible üreteroskopun içinden ilerletilerek taþa direk temasý saðlanarak taþ kýrýlýr. Kýrýlan parçalar kum tanesi haline gelene bu iþlem devam eder. Türk Kýzýlayý Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat, Kýzýlay ýn kuruluþu ve hizmetleriyle ilgili bilgi verdi. oranýný %443 oranýnda artýran Kýzýlay, 2014 yýlý sonu itibariyle ünite kan baðýþýna ulaþtý. Ülke geneline yayýlmýþ 17 Bölge Kan Merkezi bünyesinde toplam 82 hizmet birimde üç bine yakýn personel ile hizmetlerini sürdüren Kýzýlay, Türkiye'nin yýllýk kan ihtiyacý olan ünitenin tamamýný gönüllü ve güvenli kan baðýþçýlarýndan saðlamayý hedeflemektedir. Kemik Ýliði bekleyen hastalara þifa olmak için Türkök Projesi'ni hayata geçiren Türk Kýzýlayý, 2015 yýlý sonunda , 5 yýl sonra ise donöre ulaþmayý hedefliyor. SOSYAL YARDIMLAR Toplumsal dayanýþmayý saðlamak, sosyal refahýn geliþmesine katkýda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barýnma, beslenme ve saðlýk yardýmý ulaþtýrmak gibi önemli görevler üstlenen ve birçok konuda da öncü olan Türk Kýzýlayý; saðlýk, sosyal yardým, gençlik ve eðitim alanlarýnda da hizmetler sunuyor. YARDIMLAR DÜNYAYA UZANIYOR Kýzýlay, yardým elini ülke sýnýrlarýnýn dýþýna da uzatýyor. Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Orta Doðu'dan Afrika'ya, Güney Asya'dan Kafkaslar'a kadar dünyanýn neresinde bir insan acýsý varsa onu dindirmek için çaba gösteriyor. 147 yýllýk tarihinde 90 farklý ülkede ihtiyaç anýnda Türk Kýzýlayý vardý. Uluslararasý arenada gerçekleþtirilen bu yardým çalýþmalarý Türkiye'nin tanýtýlmasýna da kuþkusuz büyük katký saðladý. Bugün Suriye'de, Irak'ta, Somali'de, Nepal'de, Gazze'de ve daha birçok ülkede baþarýlý insani yardým operasyonu yürüten Türk Kýzýlayý, ülke sýnýrlarý içinde ise her yýl milyonlarca insana yardým eli uzatmayý sürdürüyor. Ülke genelindeki 700'e yakýn þubesi, yüz binlerce üyesi ve gönüllüsü ile Türk Kýzýlayý, tüm bu çalýþmalarý yardýmsever halkýmýzdan aldýðý güç ile gerçekleþtirdi ve gerçekleþtirmeye devam ediyor. ÖGEM den Fen Bilimleri Þenliði Öðrenci Geliþim Etüt Eðitim Merkezi (ÖGEM), öðretmen ve öðrencilerinin hazýrladýðý ilginç deneyler yarýþmasý ile eðitim öðretim yýlýný tamamladý. Deney yarýþmasýna katýlan öðrenciler arkadaþlarý ve öðretmenlerinin büyük beðenisini topladýlar. Yarýþmada dereceye giren ilk 3 öðrenciye madalyalarý verilirken, yarýþmaya katýlan tüm öðrencilere de kurumsal üstün baþarý belgesi Kurum Müdiresi Ümmügül Akseki ile Fen Bilgisi Öðretmeni Fatih Özbýçakçý tarafýndan takdim edildi. ÖGEM 12. YI- LINA GÝRÝYOR ÖGEM eðitim öðretim yýlýný tamamladý. Yarýþmada dereceye giren ilk 3 öðrenciye madalyalarý verildi. Öðrenci Geliþim Etüt Eðitim Merkezi baþarýlý bir eðitim sezonu geçirdi. Çorum'un ilk Etüt Eðitim Merkezi olarak hizmet veren Öðrenci Geliþim Etüt Eðitim Merkezi nin baþarýlý bir eðitim sezonu geçirdiðini dile getiren ÖGEM Müdiresi Ümmügül Akseki, öðrencilerin geleceði için saðlam temeller atmaya, ÖGEM 'in 12. yýlý olan eðitim öðretim yýlýnda da devam edeceklerini Alanýnda öncü olan kurumumuz, velilerimizin kurumumuza duyduklarý güven sayesinde baþarý çýtasýný her geçen yýl arttýrarak 11 yýlý geride býrakmýþtýr öðretim yýlý kontenjanlý sýnýflarda eðitim hizmeti kayýtlarýmýz devam etmektedir. diyen Akeski, ilkokul ve ortaokula giden tüm öðrencileri kayýt olmak için ÖGEM e davet etti. Ziya Gökalp emeklerini sergisi Ziya Gökalp Ýlkokulu'nda eðitim gören öðrenciler bir yýl boyunca emek verdikleri resim çalýþmalarýný sergilediler. Okul koridorlarýnda düzenlenen sergiyi gezen veliler, öðrencilerin yýl boyunca yaptýklarý resim çalýþmalarýný görme fýrsatýný buldu. Sýnýf öðretmeni Nuran Erol un katkýlarýyla hazýrlanan ve resim kulubü öðrencilerinin de çalýþmalarýnýn yer aldýðý sergi büyük beðeni topladý. Okul Müdürü Meltem Toker, okulda sanatsal faaliyetlere yer vererek öðrencilerin kendilerine olan özgüven duygusunun geliþmesini destekleyen Nuran Erol aa teþekkür ederek, çalýþmalarý beðeni toplayan minikleri kutladý. Öðrenciler resim çalýþmalarýný sergilediler. Ziya Gökalp Ýlkokulu'nda yýl sonu sergisi açýldý.

9 Çopuroðlu Makine pazar payýný artýrdý CUMA 12 HAZÝRAN RECEP MEBET kitlelere duyurduklarýný vurgulayan Çopur, teknik hýrdavat ve endüstriyel kesici takýmlar alanýnda faaliyet gösteren TEMAK Grubu nun bölge bayiliðini de üstlendiklerini açýkladý. Bünyesinde Korloy, Pramet, Vandurit ve Fraisa gibi 35 markayý bulunduran TEMAK ürünlerinin satýþ, projelendirme ve teknik destek hizmetlerini yürüttüklerini anlatan Çopur, Kesici takýmlar ve teknik hýrdavat alanýnda imalat sanayisinin ihtiyaç duyduðu tüm ürün ve hizmetleri bir arada sunuyoruz diye konuþtu. Çopur, Bora takým tezgahlarý bayiliðinin yaný sýra Universal freze ve torna tezgahlarý, kalýpçý freze tezgahlarý, azdýrma, planya ve radyal matkap tezgahlarý satýþ, yedek parça ve servis hizmetleriyle müþterilerinin hizmetinde olduklarýný hatýrlattý. Kardeþi Selim Mustafa Çopur la birlikte açýklamalarýný sürdüren Çopur, þu bilgileri verdi: Dünya devi Mitsubishi nin jeneratör ve forklift gibi ürünlerini Çorum da satýþa sunuyoruz. Satýþýn yaný sýra yedek parça ve servis hizmeti de veriyoruz. Master ve Weber gibi markalarýn bölge bayiliðini de yürütüyoruz. Yüzde yüz Türk malý olan KLP kesici takýmlarýn satýþýný da yapýyoruz. Tarým makineleri ve hýrdavat malzemelerinin yaný sýra Ýzeltaþ ürünleri de maðazamýzda yer alýyor. Jeneratör, portatif jeneratör, forklift, mobil ýþýk kulesi, mobil kaynak makinesi, inþaat makineleri, tarým makineleri, mobil ýsýtýcýlar, dalgýç pompa, genel Çopuroðlu Makine, zengin ürün yelpazesiyle müþteri portföyünü geniþletti. amaçlý 4 zamanlý motorlar, vibrasyon tokmaklar, beton vibratörleri, derz makineleri, motopomplar, kompaktörler, perdah makineleri, mini bahçe traktörü, çapa ve ilaçlama makinalarý, týrpan, hasat toplama makinalarý, çayýr biçme makinalarý satýþýný gerçekleþtirdiðimiz ürünlerin baþýnda geliyor. Hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak ve ürünlerimizi yakýndan görmek isteyen herkesi KSS Sanayi Caddesi numara 130 da faaliyet gösteren Çopuroðlu Makine ye bekahmet Çopur, Emin adýmlarla büyümeye devam ediyoruz dedi. liyoruz. Mitsubishi Jeneratör ve Forklift Çorum Bölge Bayii Çopuroðlu Makine, imalat sanayisine yönelik sunduðu zengin ürün yelpazesiyle müþteri portföyünü geniþletti. Yetkili bayii ve servis hizmetlerini tek çatý altýnda buluþturan Çopuroðlu Makine, sanayi sektörünün çözüm ortaðý olmaya devam ediyor. Çorum baþta olmak üzere bölgenin seçkin sanayi kuruluþlarýnýn tedarikçisi konumunda olan firma, uzman kadrosuyla her marka jeneratör, inþaat ve tarým makinalarýnýn bakým ve onarýmýný da gerçekleþtiriyor. Kiralýk jeneratör hizmetiyle de dikkat çeken Çopuroðlu Makine, geçtiðimiz günlerde TGRT EU da ekrana gelen Eko Baþarý adlý programda tanýtýldý. Programda yaptýklarý çalýþmalarý anlatan Çopuroðlu Makine yetkililerinden Ahmet Çopur, Emin adýmlarla büyümeye devam ediyoruz dedi. Sosyal medya aracýlýðýyla da çalýþmalarýný geniþ Barkoç, Akýllý Sera adlý çalýþmasýyla proje yarýþmasýnda üçüncülük ödülü kazandý. Çorumlu üniversite öðrencisinin baþarýsý Akýllý Sera ya Amasya Üniversitesi nden ödül RECEP MEBET Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu bahçesinde kurup hayata geçirdiðiçorumlu üniversite öðrencisi Ahmet Barkoç, miz proje dahilinde çilek yetiþtirip katýldýðýmýz yatarýmsal üretim alanýnda geliþtirdiði proje ile büyük rýþmada jüri üyelerine ve öðrenci arkadaþlarýmýza ikbir baþarýya imza attý. ram ettik. Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Elektrik ve Enerji Bölüm Baþkaný Cenk GezeYüksek Okulu nda öðrenim gören Ahmet Barkoç, gin in danýþmanlýðýnda hazýrladýðýmýz proje takdir Akýllý Sera adlý çalýþmasýyla proje yarýþmasýnda topladý. Üçüncülük ödülü kazandýðýmýz yarýþma soüçüncülük ödülü kazandý. nucunda çeþitli hediyeler aldýk. Yarýþmanýn para Elektrik ve Enerji Bölüm Baþkaný Cenk Gezeödülünü ise UZEM Baþkaný Recep Çakýr verdi. Progin in danýþmanlýðýndaki projede Ahmet Barkoç un jemiz bugün Amasya da baþlayacak Tarým Fuarý nda yaný sýra Ersin Çeçenoðlu, Taner Eser ve Hüseyin da sergilenecek. Burak Çolak isimli öðrenciler de görev aldý. Ödüllü proje hakkýnda bilgi veren Çorumlu mucit, geliþtirdikleri akýllý uygulama sayesinde üreticinin dikim aþamasýnýn ardýndan seraya hiç uðramadan, teknolojik imkanlarla bitkilerin geliþini uzaktan takip edebildiðini Hazýrladýklarý yazýlýmla bitkinin tüm ihtiyaçlarýný karþýlayarak verimi artýrdýklarýný da belirten Barkoç, Kamera ile uzaktan izleme ve kontrol sisteminin bulunduðu akýllý seramýz, güçorumlu üniversite öðrencisi Ahmet Barkoç, tarýmsal üretim alanýnda proje neþ panellerinden elde ettiði ihtiyacý olan enerjiyi akülerde depoluyor dedi. Geçtiðimiz günlerde düzenlenen törende ödülünü alan Barkoç, açýklamalarýný þöyle konuþtu: Hazýrladýðýmýz proje ile modern tarým uygulamalarýnýn Türkiye ye kazandýrýlmasýný ve üretim alanýnda yapýlan hatalarýn önlenmesini amaçladýk. Barkoç, Akýllý Sera da yetiþtirdiði çilekleri jüriye ve öðrenci arkadaþlarýna ikram etti. Furkan Sürücü Kursu 11 yaþýnda Çopuroðlu Makine, Sanayi Caddesi numara 130 da faaliyet gösteriyor. Iraklý sýðýnmacýdan dua ve teþekkür RECEP MEBET Kültür ve Turizm Müdürlüðü ne tahsis edilen Bilaller Konaðý nda 9 yýldýr ikamet eden Iraklý sýðýnmacý, Ço- Abdulemir Casým, 9 yýldýr tarihi konakta ikamet ettiðini rumlu hayýrseverlere duacý. Evli ve 5 çocuk babasý olan Abdulemir Casým (63), konaðý kendilerine açan hayýrsever Bilal Ailesi ne müteþekkir olduðunu ifade ederek, Allah Fikret Bey den ve merhum babasýndan razý olsun dedi. Resmi devir iþlemlerinin ardýndan tanýnan sürede baþka bir adrese taþýnan Casým, geçimini eski eþya alýpsatarak saðladýðýný Üçtutlar Mahallesi Tanyeri Ýlkokulu yanýnda bulunan tarihi konakta ikamet ettiði dönemde kendisine her türlü kolaylýðýn saðlandýðýný belirten Casým, Çorum halkýnýn ve yetkililerin gösterdiði yakýn ilgi ve alakadan dolayý büyük memnuniyet duyduðunu kaydetti. Konaðýn, Kültür ve Turizm Müdürlüðü ne tahsis edilmesinin ardýndan yeni bir ev arayýp bulduðunu taþýnma iþlemleri için yetkililerden ek süre istediðini anlatan Casým, gerekli anlayýþ ve kolaylýðýn saðlandýðýný ifade etti. Casým, Iraklý olduðum için çalýþma imkaným yok. Bu nedenle ailemin geçimini eskicilik yaparak saðlýyorum. Ýkamet ettiðimiz konaðýn bahçesi bu iþ için uygun olduðundan bugüne kadar rahatlýkla istifade ettik ancak tahsis sürecinin ardýndan burayý kýsa sürede boþaltmam istendi. Yaþadýðým maðduriyet nedeniyle yetkililerden ilgi ve anlayýþ istedim. Saðolsunlar gerekli kolaylýðý saðladýlar. Ailemize konaðý tahsis eden Bilal Ailesi baþta olmak üzere bizlerden ilgi ve desteðini esirmeyen tüm hayýr sahiplerine ve yetkililere teþekkür ediyor, desteklerinin devamýný diliyorum diye konuþtu. RECEP MEBET Gökhan Baykara nýn kurucusu olduðu Özel Furkan Sürücü Kursu, 11. kuruluþ yýl dönümünü kutladý. Kurs binasýnda düzenlenen kutlamaya idareci ve eðitimcilerin yaný sýra çok sayýda kursiyer katýldý. Kurulduðu günden bu yana çok sayýda sürücü yetiþtiren Furkan Sürücü Kursu, 11. yýl coþkusunu kursiyerleri ile paylaþtý. Düzenlenen kutlama etkinliðinde konuþan kurs idarecileri, Sektöre öncülük eden bir kuruluþ olarak teorik derslerin yaný sýra uygulamalý eðitimde de ala- nýnda uzman bir kadroyla hizmet veriyoruz. Kaliteli eðitim anlayýþýmýzla kursumuzu bugünlere taþýmanýn gururunu hep birlikte yaþýyoruz ifadelerine yer verdiler. Uzman kadronun yaný sýra son model 4 eðitim aracý ve simülatör desteðiyle de sürücü adaylarýnýn hizmetinde olduklarýný vurgulayan yetkililer, Kursiyerlerimize hem teorik hem de pratik açýdan gerekli desteði saðlýyoruz. Ehliyet almayý düþünen ve eðitim hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Vergi Dairesi karþýsýnda faaliyet gösteren Furkan Sürücü Kursu na davet ediyoruz diye konuþtular. Özel Furkan Sürücü Kursu, 11. kuruluþ yýl dönümünü kursiyerleriyle kutladý.

10 10 CUMA 12 HAZÝRAN 2015 Doðuma pilatesle hazýrlanýyorlar Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðünce Gebe Bilgilendirme Projesi kapsamýnda verilen eðitimlerde hamile kadýnlar pilatesle doðuma hazýrlanýyor, çocuk bakýmý konusunda pratik öðreniyor. Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Müdürü Dr. Sevil Dirlik Zaman, yaptýðý açýklamada, Saðlýk Bakanlýðýnýn genelgesiyle baþlatýlan proje hakkýnda bilgi verdi. Müdürlükleri bünyesindeki Saðlýklý Yaþam Merkezindeki eðitimlerde gebelere doðum öncesi, doðum sýrasý ve doðum sonrasý olmak üzere üçer aylýk dönemlerde üçer seans halinde eðitimler verildiðini belirten Zaman, eðitimlerde gebelere, gebelik sýrasýnda saðlýklý doðumu etkileyecek pilates baþta olmak üzere çeþitli egzersizlerin yaptýrýldýðýný, doðum sonrasý için ise yeni doðan bakýmýnýn uygulamalý olarak uzmanlar tarafýndan öðretildiðini vurguladý. SAÐLIKLI NESÝLLER YETÝÞECEK "Saðlýklý bir gelecek, saðlýklý bir gebelikle baþlar" sloganýyla yürüttükleri çalýþmalarda hedefin anne ve bebek ölümlerini de azaltarak saðlýklý gebelik sürecinin sonunda saðlýklý nesillerin yetiþtirilmesini saðlamak olduðunu vurgulayan Zaman, "Eðitimli personelimizle uygulamalý eðitimler veriyoruz. Hedefimiz gebelerimizin doðuma hazýrlanmasý ve toplumda yeni annelik rollerinin kabul edilmesinde onlara yardýmcý olmak. Doðum öncesi, doðum ve doðum sonrasý, yeni doðan bakýmý ve doðum sonrasýndaki koruyucu bilgiler bu eðitimlerle verilmekte. Bu bilgiler gebelerimize sadece pasif dinleyici olduklarý deðil aktif olarak da katýldýklarý interaktif eðitimlerle verilmektedir" dedi. Eðitimlerin fizyoterapist, psikolog, diyetisyen, çocuk geliþimci ve doðum uzmanlarýnca verildiðini, eðitimlerde gebelik öncesi ve sonrasýnýn tüm aþamalarýyla "Saðlýklý bir gelecek, saðlýklý bir gebelikle baþlar" sloganýyla plates yapýlýyor. Doðum sýrasýnda yapýlmasý uygun görülen egzersizlerin uzmanlarca titizlikle belirleniyor. ele alýndýðýný dile getiren Zaman, kadýnlarýn egzersizlere büyük ilgi gösterdiðini ifade etti. ÖNCE TEORÝ SONRA UYGULAMA Doðum sýrasýnda yapýlmasý uygun görülen egzersizlerin uzmanlarca titizlikle belirlendiðinin altýný çizen Zaman, "Fizyoterapist tarafýndan kadýnlarýmýza uygun egzersizler belirlenmektedir. Baþta pilates olmak üzere çok sayýda egzersiz kadýnlarýmýza öðretilmektedir. Normal doðuma hazýrlanma ve doðru nefes alma tekniklerinin üzerinde durulmaktadýr. Daha çok kaslarý güçlendirici, aðrý kontrolünü saðlayan onlarý normal doðuma hazýrlayacak egzersizler yapýlmakta. Pilates de egzersizler arasýnda. Bu egzersizlerle de saðlýklý doðumun gerçekleþmesini hedeflemekteyiz" diye konuþtu. Gebelerin televizyonlardaki programlar ve sosyal medya üzerinden çeþitli bilgiler aldýðýný ancak bu bilgilerin yanlýþ yönlendirmeye sebebiyet verebildiðini ifade eden Zaman, bu eðitimlerle öncelikli olarak teorik bilgilerin sunulduðu daha sonra en doðru uygulamalarýn gebelere gösterildiðini anlattý. ANNE VE BEBEK ÖLÜMLERÝ ENGELLE- NECEK Eðitimlerdeki bir diðer amacýn da doðum sýrasý ve doðum sonrasýndaki ölümleri önlemek olduðunu vurgulayan Zaman, þunlarý dile getirdi: "Anne ve bebek ölümlerinin önlenmesini amaçlýyoruz. Gebelikteki tehlike iþaretleri konusunda da bilgiler verilmekte. Saðlýklý hayat, saðlýklý gebelikle baþlamakta. Annenin gebelik sýrasýnda yaþadýðý olumsuz koþullar bebeði de etkilemekte. Annenin yaþamýþ olduðu saðlýk sorunlarý, ruhsal sorunlar olabilir. Gebeliðin baþladýðý ilk andan itibaren çocuðun ilerideki hayatýný bu yaþanan koþullar etkilemekte bu nedenle de gebelerimize destek olup çocuklarýmýzýn hayata saðlýklý bir þekilde baþlamasýný hedeflemekteyiz. Gebeliðin ilk ayýndan, tamamlanmasý ve doðum sonrasýna kadar uzanan bu süreçte gebelerimize bilgilerimizle, uygulamalý eðitimlerimizle destek veriyoruz." UYGULAMALI EÐÝTÝM Eðitimlerde sadece yüzeysel bilgilerin deðil hangi uygulamalarýn hangi þekilde yapýldýðýný doðru olarak anlatmaya çalýþtýklarýný kaydeden Zaman, bu kapsamda doðum sürecinin ardýndan annelere yeni doðan bakýmý kapsamýnda bebeðin ilk banyosunun nasýl yaptýrýlacaðýný, nasýl korunmasý gerektiðini uygulamalý olarak gösterdiklerini Eðitimlere katýlan kadýnlarýn ayný zamanda sosyalleþtiðini ve sorunlarýný da tanýþtýklarý yeni kiþilerle paylaþmaya baþladýðýný dile getiren Zaman, eðitimleri tamamlayan annelere diploma verdiklerini, bilinçli, saðlýklý ve diplomalý annelerle saðlýklý yeni nesiller yetiþtirilmesinin amaçlandýðýný sözlerine ekledi.(aa) Kadýnlara yenidoðan eðitim semineri Kargý Toplum Saðlýðý Merkezi(TSM) tarafýndan ilçe merkezi ve köylerde Yenidoðan Tarama Programý hakkýnda eðitim semineri verildi. Kargý Toplum Saðlýðý Merkezi tarafýndan, ilçe merkezinde bulunan Mihrihatun Camii konferans salonu, Çeltiközü Köyü ve Beygircioðlu Köyü nde kadýnlara Yenidoðan Tarama Programý hakkýnda eðitim semineri verildi. Hemþire Tülay Gözüaçýk, Yenidoðan Tarama Programýnýn tüm dünyada geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerde halk saðlýðý programlarý içerisinde çok önemli yeri olan koruyucu saðlýk hizmeti olduðunu belirtti. Türkiye de Yenidoðan Taramasýnýn Saðlýk Bakanlýðýnýn sorumluluðunda üniversitelerin desteðiyle Fenilketonüri Tarama Programý ile baþlatýdýðýný hatýrlatan Gözüaçýk, "Ülkemiz için yenidoðan taramasýnda milat olan Ulusal Yenidoðan Tarama Programý ise 25 Aralýk 2006 tarihinde Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan baþlatýlmýþtýr Ekim ayý sonunda panele Biyotinidaz Eksikliði, 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren de Kistik Fibrozis Hastalýðý eklenmiþtir. Fenilketonüri kalýtsal metabolik bir hastalýktýr. Hastalýkta bir protein yapýtaþý olan fenilalanin metabolize edilemez, kanda birikir ve geriye dönüþümsüz beyin hasarý yaratýr. Erken tanýmlanýp tedavi edilmediði takdirde kaçýnýlmaz son aðýr zihinsel geriliktir. Ülkemiz hastalýðýn en sýk izlendiði ülkelerdendir. Doðmasý beklenen bebek sayýsý ile deðerlendirildiðinde her yýl yeni fenilketonüri vakasýnýn topluma katýlacaðý hesaplanýr. Çekinik genle taþýnan bu hastalýðýn taþýyýcý sýklýðý ülkemizde yüksektir. Her 100 kiþiden dördünün bu hastalýðý taþýyor olmasýnýn yaný sýra, yük- Kargý Toplum Saðlýðý Merkezi eðitim düzenledi. sek orandaki akraba evlilikleri hastalýðýn ülkemizde sýklýkla izlenmesinin nedenidir diye konuþtu. Hemþire Ayþe Demiral ise, "Yenidoðan Tarama Programý bebeklerin doðumlarýndan itibaren uygun þartlarda özel filtre kaðýtlarý ile topuk kaný örneklerinin alýnarak Yenidoðan Tarama Laboratuarlarýna en kýsa zamanda ulaþtýrmasý, bu bebeklerin tarama sonuçlarý internet ortamýnda açýklanýr açýklanmaz sonuçlarý hastalýk yönünden þüpheli çýkan bebekleri ilgili kliniklere sevk etmek ve ilgili klinik tarafýndan verilen tanýlarý ve sonuçlarý takip etmek esasýyla yürütülmektedir dedi. Demiral ayrýca, "Her yýl 1 Haziran Ulusal Fenilketonüri Günü olarak kabul edilmiþ olup bu günde konunun önemini anlatan bazý etkinlikler gerçekleþtirilmektedir. Bu þekilde tedavi edilmediðinde sonuçlarý son derece aðýr olan bu hastalýk için toplumsal duyarlýlýk oluþturulmaya çalýþýlmaktadýr ifadelerini kullandý.(ýha) Tüp bebek bilgilendirme toplantýsý umudumtupbebekplatformu.com tarafýndan düzenlenen ve Dr. Hakan Özörnek'in katýlacaðý Tüp bebek bilgilendirme toplantýsý 14 Haziran 2015 Pazar günü Çorum'da gerçekleþtirilecek. Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonu'nda saat 14.00'te baþlayacak toplantýda Dr. Hakan Özörnek, doðal yollardan çocuk sahibi olamayanlara yardýmcý üreme teknikleri ve tüp bebek tedavileri hakkýnda bilgi verecek. umudumtupbebekplatformu.com, katýlýmcýlarýn sorularýnýn cevaplandýrýlacaðý ve örnekleri ile tüp bebek tedavilerinin anlatýlacaðý toplantý serisinin ikincisini 21 Haziran 2015 Pazar günü Yozgat'ta gerçekleþtirecek. umudumtupbebekplatformu.com yöneticisi Mukadder Adil, tüp bebek tedavilerinin zorluklarýný bilen bir anne olarak, ayný sorunu paylaþan insanlara yardýmcý olmak için yola çýktýklarýný belirterek, "Bilgilendirme toplantýlarýmýz Anadolu'nun deðiþik kentlerinde sürecek. Doktorlarýmýzýn da katkýlarýyla tamamen ücretsiz ve bilgilendirme amaçlý sosyal bir giriþim olan toplantýlarýmýza katýlanlarýn yardýmcý üreme teknikleri konusunda doðru bilgi sahibi olmalarýný amaçlýyoruz. dedi. Atatürk Anadolu da mezuniyet heyecaný BURAK YALÇIN Çorum Atatürk Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Okul bahçesinde gerçekleþtirilen törene, Milli Eðitim Þube Müdürleri Ali Rýza Ekmekyapar ve Sinan Güngör, öðretmenler, veliler ve öðrenciler katýldý. Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Halit Güneþ ve mezun öðrenciler adýna Seren Tivriz bir konuþma yaptý. 'AMACI OLMA- YANIN BAÞARISI DA OLMAZ' Amacý olmayan insanýn baþarýya ulaþamayacaðýný belirten Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Halit Güneþ, "Hiçbir baþarý þansla yakalanamaz. Baþarý çaba, çabada fedakarlýk ister. Geride býraktýðýnýz her konumda, arkanýzda býraktýðýnýz izlere bakýn. O izler sizi tarif edecek ve sizin þahitleriniz olacaktýr.'' dedi. Mezun öðrenciler adýna konuþan Atatürk Anadolu Lisesi öðrencisi Seren Tivriz ise, "Bu gönül yolculuðunda elimizden tutan uðruna köle olacaðýmýz öðretmenlerimize, bu koca kalpli okulun tüm çalýþanlarýna teþekkür ediyoruz. Mustafa Kemal'in yýllar önce gönderdiði gibi birer kývýlcým gibi gidiyoruz, birer alev olarak döneceðiz.'' Diye konuþtu. FLAMA DEVÝR TESLÝMÝ Konuþmalarýn ardýndan Atatürk Anadolu Lisesi 12. sýnýf öðrencileri 11.sýnýf öðrencilerine flama devir teslimi yaptý. Keplerini Hitit surlarý önünde attýlar Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nün ilk mezunlarý, Hititler'in baþkenti Hattuþa ören yerindeki Hitit surlarý önünde düzenlenen mezuniyet töreninde kep attý. Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, ilk mezunlarýný verdi. "Geleceðin arkeologlarý" olarak görülen öðrenciler için Boðazkale ilçesindeki Hitit Medeniyeti'nin baþkenti Hattuþa'da mezuniyet töreni düzenlendi. Hitit surlarý önünde düzenlenen törene öðrencilerin yaný sýra Kaymakam Osman Aydoðan, Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Arkeoloji Bölümü öðretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Ünal ile akademisyenler katýldý. Kaymakamlýk ve belediye tarafýndan organize edilen törende, bölümün ilk mezunu olan 30 öðrenci, Hitit surlarý önünde kep atarak mezuniyet sevinci yaþadý. Müzik eþliðinde eðlenen öðrenciler, dilek balonlarý da uçurdu. - Prof. Dr. Ünal'a "Fahri Hemþehrilik Beratý" Mezuniyet töreninin ardýndan Arkeoloji Bölümü öðretim üyesi ve eski Hitit Uygarlýðý Uygulama Çorum Atatürk Anadolu Lisesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Okulda dereceye giren Habibe Aydýn a plaket verildi. BÝR ÝLK YAÞANDI Atatürk Anadolu Lisesi'nde bir ilk daha yaþandý. Okul birincisi Habibe Aydýn mezuniyet kütüðüne plaketini çaktý. Etkinlikte mezun olan öðrencilere de öðretmenleri tarafýndan diplomalarý daðýtýldý. Milli Eðitim Þube Müdürleri Ali Rýza Ekmekyapar ve Sinan Güngör, Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Halit Güneþ, dereceye giren Habibe Aydýn, Derya Gülenay Emniyet, Rümeysa Layýk, Ferdanes Karakaþ adlý öðrencilere plaket verdi. Atatürk Anadolu Lisesi öðrencilerinden oluþan bir grup mezuniyet töreninde mini konser düzenledi. Programýn sonunda öðrenciler havaya kep fýrlattý. ve Araþtýrma Merkezi Baþkaný Prof. Dr. Ahmet Ünal'ýn emekli olmasý nedeniyle de tören düzenlendi. Törende, Hitit Üniversitesi ile Hattuþa'ya katkýlarýndan dolayý Ünal'a, Boðazkale Belediye Baþkanlýðýnca verilen "Fahri Hemþehrilik Beratý", Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu tarafýndan takdim edildi. Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nün ilk mezunlarý Hitit surlarýnda kep fýrlattý. Hititler'in baþkenti Hattuþa ören yerinde tören düzenlendi.

11 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Gram Takvim Yapraðý ALIÞ 25 Þa bân : 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:30 Mayýs 1431 Hýzýr: HAZÝRAN Günlerin hayýrlýsý Cumâ, aylarýn hayýrlýsý Ramazan, amellerin hayýrlýsý da vaktinde kýlýnan namazdýr. (Ýbn-i Abbâs r.a) ÖÐLE ÝKÝNDÝ 103, SATIÞ AKÞAM YATSI 103,69 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz Cezâyir'in Fransýzlar taradýndan iþgâli (1830) - Genel seçimler (2011) - Keban Barajý'nýn temeli atýldý (1966) "Koku duyusunun azalmasý ölüm riskini artýrabilir" Bilim adamlarýnýn yaptýðý araþtýrmaya göre, koku duyusunun azalmasý 65 yaþ ve üzerindekilerin ölüm riskini artýrabilir. Yaþlýlarda koku duyusunun yaþam süresinin göstergesi olabileceði belirlendi. ABD'deki Columbia Üniversitesi'nden bilim adamlarý, 65 yaþ ve üzerindeki 1169 katýlýmcýya yaklaþýk 40 farklý madde koklattý. Katýlýmcýlardan kokladýklarýnýn ne olduðunu çok seçenekli listede iþaretlemelerini isteyen bilim adamalarý, daha sonra bu kiþilerin saðlýk durumu ve yaþam tarzýna iliþkin verileri inceledi. Kokularý ayýrt etmekte zorlanan 349 kiþinin bir hastalýktan ya da kaza sonucu 4 yýl içinde öldüðü tespit edildi. Araþtýrmaya imza atanlardan Dr Davangere Devanand, ölüm riskinin koku duyusundaki azalmaya baðlý olarak arttýðýný belirtti. Devanand, araþtýrmanýn yalnýzca yaþlýlarý kapsadýðýna dikkati çekerek ileri yaþta olmayanlar için de koku duyusundaki azalmanýn ani ölümün göstergesi olup olmadýðýný söylemek için baþka deneylerin yapýlmasý gerektiðini vurguladý. Bilim adamlarý, koku duyusundaki azalmanýn teþhis edilmemiþ aðýr bir hastalýðýn belirtisi olabileceðine, ayrýca bazý "kazalara" da davetiye çýkarabildiðine dikkati çekti. VEFAT EDENLER 1-Mislerovacýðý Köyü' nden gelme, Merhum Fazlý KILIÇOÐLU' nun eþi, Milli Eðitim çalýþaný Bektaþ KI- LIÇOÐLU' nun annesi; Hanife KILIÇOÐLU. 2-Ovasaray Köyü' nden gelme, Besici Esnafýndan Abdurrahman ÞENTÜRK' ün babasý; Tevfik ÞENTÜRK 3-Dodurga, Mehmetdedetekke Köyü' nden; Satýlmýþ DOÐANCI. 4-Göcenovacýðý Köyü' nden gelme, Kalýpçý Ustasý Mustafa ve Süleyman GÜLTEKÝN' in annesi, Mahmut ÖZGÜN' ün kayýnvalidesi; Hanife GÜLTEKÝN. 5Deller Köyü' nden gelme, Mehmet ÇIRAK' ýn eþi, Ayþe ÇIRAK.. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. NÖBETÇÝ ECZANELER BÜYÜK ECZANESÝ GÜLAY TOKATLIOÐLU (TEL: ) M.GAZÝ 1.SOK. - ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI METEOROLOJÝ TÜRKER ECZANESÝ HALÝL ÝBRAHÝM TÜRKER (TEL: ) ULUKAVAK MAH. BUHARAEVLER CAD. NO:35/A - BÝÞKEK KAVÞAÐI Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: HAZÝRAN 2015 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Nerede o eski su deðirmenleri? Köylerden þehirlere hýzlý göçün baþlamasý ve teknolojinin baþ döndürücü hýzla geliþmesinin etkisiyle köyümüzün, kentimizin yaþam tarzlarýna, örf ve adetlerine günden güne çocuklarýmýz yabancýlaþýyor. Hele köyümüzdeki aile büyüklerimizde bir bir rahmetli olmuþsa irtibat tamamen kopma noktasýna geliyor. Þayet anne-babanýn çocukluðu köyde geçmiþse zaman zaman özlem duysa da çocuklarýn böyle bir talebi olmadýðý için yýlda bir defa da olsa gönül istese de maalesef icraat gerçekleþemiyor. Önceden bizler anne- babalarýmýza tabi olurduk, þimdi anne-babalar çocuklarýna tabi oluyor. Tatiller artýk çocuklara göre düzenleniyor. Yaz kurslarý, spor okullarý, sýnav hazýrlýklarý vs binbir türlü engel (!) Çocukluðum köy dýþýndaki yaylada geçtiðinden midir bilinmez, oldum olasý köye karþý bir özlemim var. Belki de bunun yansýmasý olarak yýllardýr; þiir, makale ve sosyal paylaþým sitelerinde bu konularý karalamaya çalýþýyorum. Mesela köyümle ilgili kurduðum grupta, bazen biraz da ballandýrarak köyden bahsettiðimde çocuklardan, gençlerden, 'amca ben babamýn köyünü hiç görmedim, 10 yýldýr görmedim, sizin anlattýðýnýzý okuyunca inanýn çok merak ediyorum..' türü mesajlar alýnca, 'yavrum bu senin deðil, sana bir defa olsun köyünü, kentini göstermeyen, anlatmayan babanýn hatasý ' diye cevap yazýyorum. Tabi bunu okuyan babalar haklýsýn deseler de bana birazcýk kýzýyorlar. Gelecekte; dedelerimizin, ninelerimizin yaþadýðý, mezarlarýnýn bulunduðu köylere torunlar özel araçlarýyla gitmek istediklerinde köyü bulabilmek için NOVÝGASYON CÝHAZI kullanmak zorunda kalýrlarsa þaþýrmayýnýz. Çünkü bunun zeminini bugünlerden itibaren bizler hazýrlýyoruz. Köylerimizle ilgili olarak çocuklarýmýzda müthiþ bir kopukluk var. Onlarýn dünyasýna maalesef ulaþamýyoruz. Geçen akþam bir yarýþma programýnda ünlü bir üniversitede okuyan öðrenci 'buzaðý neyin yavrusudur?' diye sorulan soruya cevap veremedi. Maalesef yavrularýmýz yediði ekmeðin, içtiði sütün aþamalarýný bilemiyor. Farklý bir ifade ile; arpa, buðday, yulaf, fið, yaba, dirgen, düven, orondere, anadut, týrpan, orak, yunak, oluk, mucur, yarýmla, deðirmen vs. kelimelerinin karþýlýðýný google arama motorundan bularak bilebiliyor. Durum böyle olunca ekmeðin aþamasýný bilenle, bilmeyen neslin ekmek israfýna karþý bakýþý mutlaka farklý olur. Ýsterseniz bir araþtýrýn. Deðerli dostlar, Konu köyden açýlmýþken, olmazsa olmazlardan olan su ile çalýþan kara deðirmenlerden bahsetmek istiyorum. Zira benim çocukluðum o su deðirmeninin bazen unuyla, bazen dereye akan suyuyla oynayarak geçti. Gün geldi arkýna su tuttum, gün Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : CUMA 12 HAZÝRAN geldi gölden oluðuna su savdým. Þehirlerde un fabrikalarýnýn çoðalmadýðý zamanlarda köylerde su ile çalýþan un deðirmenleri vardý. Bu deðirmenler çevredeki birkaç köyün ihtiyacýný karþýlardý. Osmancýk Seki köyünün Göç köyün yaylasýnda bizim de bir deðirmenimiz vardý. Deðirmen için su, göl, oluk, çark, taþ vs. lazým. Çaydan akan su ark aracýlýðýyla gölde birikir. Gölde biriken bu su silindir þeklindeki demir olukla deðirmenin altýnda bulunan ve iki tane deðirmen taþýný çevirmeye yarayan çarký döndürür. Köylü vatandaþ merkebine, atýna yüklediði buðdayýný öðütülmek üzere deðirmene getirir. Duruma göre ya bekler ya da bir baþka gün almaya tekrar gelir. Su deðirmeninde öðütülen buðdayýn unu esmer olur. Çünkü kabuðu soyulmaz. Dolayýsýyla tamamen doðal olduðu için lezzeti de bir baþka olur. Sindirimi rahattýr, kilo yapmaz. Hülasa vücudun tüm organlarýna faydalýdýr. Ama varlýðýnda pekte kadri kýymetini bilmeyiz. Bundan sene önce Osmancýk ta ateþ deðirmenleri açýlýnca, köylü vatandaþlar tabiri caizse bizim deðirmenin pabucunu dama attý. Esmer unla, çörek, ekmek yapmak yerine beyaz una raðbet ettiler. Bir zamanlar vatandaþ gün sýra beklerken, þimdi deðirmenin suyu savaktan boþa akmaya baþladý. Bu arada þehirdeki deðirmene 2 çuval buðday götürüp, kepeði ayrýldýðý için tek çuvala düþünce þikâyet etmeye baþladýlar ama iþ iþten geçme noktasýna gelmiþti. Zira babacýðým hastalanmýþ, deðirmen harabe durumuna doðru yol almaya baþlamýþtý. 'Ya gitte bilem kýymeti, ya öl de bilem kadri kýymeti' hesabý kýymet bilinmeye baþlanmýþ, keþke sizin deðirmen olsa da buðdaylarýmýzý o doðal ortamda öðütsek diyenlerin sayýsý çoðalmýþ ama 'geçti Bor un pazarý, sür merkebini Niðde'ye ' hesabý iþ iþten geçmiþti DEÐÝRMEN ÇÖREÐÝ: Kara Deðirmen denince akla ilk gelen o meþhur deðirmen çöreðidir. Hormonsuz buðdaydan öðütülmüþ, unu katý olarak yoðurup, meþe odunundan yakýlan ateþin karþýsýnda (alev çalmasýn diye araya mesafe konur) ýsýnmýþ taþa yaslanarak (yapýþtýrýlarak) güzelce piþirilir. Katýksýz, saf tereyaðla yaðlayýp, yanýnda da annelerimizin el emeðiyle yapýlan yayýk ayranýný buldun mu, deðme keyfe! Lezzeti tarif edilmez, ancak yaþanýr ve kollestrolmuþ, þekermiþ, tansiyonmuþ takmaz insan Özetin özeti: Kim derdi ki, unu esmer oluyor diye köydeki kara deðirmeni beðenmeyip þehirdeki ateþ deðirmenlerine buðdayýný götüren dedelerin torunlarý, saðlýklarýný düþünerek bugün sene sonra þehirlerdeki fýrýnlarda çavdar, kepek, yulaf türü esmer arayacak! Keþke rahmetli babacýðým görebilseydi (yazara Akþemseddin Cami inde ilk Cuma Namazý Ramazana yaklaþýk bir hafta kala Çorum'umuzun en büyük, en güzel kazanýmlarýndan biri olan ve inþallah uzun yýllar minarelerinden Allahu Ekber nidalarýnýn arþa doðru yükseleceði Akþemseddin Camimiz cuma namazý ile birlikte yoðun bir katýlýmla, elhamdülillah ibadete açýldý. Cuma namazý öncesi yapýlan vaazda vaizimiz, sayýn belediye baþkanýmýzdan övgü ile bahsederken, müftümüz de diyanet vakfýnýn katkýlarýnýn önemine özellikle vurgu yatý. Bu devasa eserin kýsa zamanda ibadete açýlmasýnda elbetteki ikisinin de büyük katkýlarý oldu. Öncelikle hükümetimizin hakkýný teslim etmek gerekir. Belediyeler camii, okul gibi halkýmýza hizmet veren yerler yaptýrabilir diye belediyelerimizin önünü açtý. Buna istinaden de Sayýn Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü bey de belediyemizin bütün imkanlarýný seferber ederek böyle kýsa bir zamanda bu güzelim camimizi tamamlayarak cemaati ile buluþturdu. Eðer belediyemizin katkýlarý olmasa idi herhalde camiin inþaatý yaklaþýk iki yýl daha devam ederdi. Hani hep deriz ya Allah (c.c.) devletimize zeval vermesin diye. Eðer devletimizin veya belediyelerimizin baþýnda böyle sorumluluðunun bilincinde olan insanlarýmýz olursa kýsa zamanda böyle güzel hizmetler ortaya konuluyor. Hakkýný teslim etmemiz gereken biri daha var ki o da camiin temelinin atýldýðý günden itibaren canla baþla çalýþan cami dernek baþkaný Celal Alegöz abimiz. Büyük meblaðlar gerektiren bu tür hayýr kurumlarýnýn, fedakâr insanlarýn gayretleri ile yürüdüðünü hiç bir zaman unutmamak gerekir. Bu tür hayýr hizmetlerinde birilerinin sorumluluk alýp öncül olmasý gerekiyor. Ýnþallah yýllar boyu hizmet verecek olan bu eserin ortaya çýkmasýnda, maddi ve manevi olarak katkýda bulunan, destek veren bütün kardeþlerimizden Yüce Rabbim razý olsun. Kýyamete kadar amel defterinin kapanmamasýna vesile olan hayýrlarýn baþýnda cami ve mescitlere yapýlan yardýmlar gelmektedir. Peygamberimiz Ýnsan vefat edince üç þey hariç dünyadaki ameliyle iliþkisi kesilir. Ancak bu üç þey dolayýsýyla amel defterine sürekli sevap gelir. Bunlar; 1. Sadaka-i cariye (Ýnsanlarýn yararlandýðý umuma açýk olan cami, Kur'an kursu vb.) 2. Ýlmi bir eser býrakan âlim (Ýnsanlar o eserden yararlandýklarý sürece sevap gider) 3. Geride salih ameller iþleyen hayýrlý bir evlat býrakanlar buyurmuþtur Akýllý insanlar saðlýðýnda iken ahiret için yatýrýmlarýný yaparlar. Öldükten sonra benim adýma hayýr hasenatýmý yaparlar diye güvenmez. Kur'an-ý Kerim'de, peygamberimizin hadislerinde ve ilk tarih kaynaklarýnda cami yerine mescit kelimesi geçmektedir. Mescit Allah'a secde edilen mekân anlamýna geldiði için önemine binaen secdeye izafe edilmiþtir. Ýnsanýn ilk yaratýlýþýnda Bakara 34. Ayette þahit olduðumuz secde hürmet ve tazimin en güzel ifadesidir. Ýslam tarihinde Peygamberimiz in ashabý ile birlikte ilk yaptýðý mescit hicret esnasýnda inþa edilen Kuba Mescidi dir. Peygamberimiz hicretten sonra ise Medine'de, Mescidi Nebevi'yi inþa ettirmiþtir. Peygamberimiz bu iki mescidin inþasýnda, ashabý ile birlikte bizzat çalýþmýþtýr. Dinimiz ibadetlerin VAHYÝN IÞIÐINDA 4 adet olup 66 metredir. Doðu tarafýndaki çardak bayanlara ait, vaazlarý camiin çeþitli yerlerinde takýlan plazma tvlerden izleme imkâný var. 50 kamera, 130 hoparlör ve büyük avizede 360 derece dönebilen kamera sayesinde diðer camilere de naklen yayýn gönderebilecek özelliklerde. toplu olarak yapýlmasýný teþvik Cami ve mescitler günümüzde de etmiþ, Peygamberimiz de cemaatle kýlýnan namazlarýn 27 derece daha fazla ibadetin yanýnda özellikle de yaz tatillerin de çocuklarýmýza dini eðitim ve öðretim faaliyetlerinin yürütüldüðü sevap kazandýrdýðýný bildirmiþtir. Yeryüzünde kurulan ilk mescit Veysel Uysal mekânlardýr. Kur'an-ý Kerim de "Allah'ýn Kâbe olup diðer camiler ise onun bir þubesi niteliðindedir. "Ýnsanlar için yeryüzünde kurulan ilk ev (ibadet hane) hotmail.com mescitlerini ancak Allah'a ve ahi- ret gününe iman eden, namazý dosdoðru kýlan, zekâtý veren ve Allah'tan baþkasýndan Mekke'de bulunan mübarek ve âlemler için bir hidayet kaynaðý olan Kâbe'dir." (Al-i Ýmran 96). Ýslam'ý bir hayat tarzý ve yaþamýn bir gayesi olarak alan, gayretli insanlarýmýz, þehrimize tarihimizin en büyük, her þeyi düþünülmüþ, en kapsamlý, þehrin neresinden bakarsanýz bakýn uzun ince minareleriyle, insana kucaklarýný açarak gülümseyen bir anne þefkatiyle sanki insanlarý kendine çaðýran, Kâbe'nin en güzel þubelerinden birini kazandýrdýlar. Camiler müminlerin Allah'ý anmak, onu zikretmek ona þükretmek ve ayný zamanda da bir araya gelerek sýkýntý ve problemlerini hallettikleri, halleþtikleri, hal hatýr sorduklarý, gönül sohbetleri yaptýklarý yerlerdir. Þehrimizin nüfusu sürekli artýyor. Ulucamii de kalabalýk cenazelerde ve Cuma günleri büyük bir izdiham yaþanýyor. Cenazeye gelenler arabalarýný park edecek yer bulamýyor. Ulu Mezarlýða kadar cenaze tabutta omuzlar üzerinde götürüldüðü için hem o istikametteki trafik týkanýyor hem de uzun bir mesafe. korkmayan kimseler imar eder. Ýþte doðru yola ermiþlerden olmalarý umulanlar bunlardýr." (Tevbe 18). Peygamberimiz "Kim Allah için bir ev (cami) inþa ederse Allah'ta cennette onun için bir ev yapar." (Buhari, salât 65). "Bir kimsenin mescit (cami)lere alakasýný görürseniz onun mümin olduðuna þahadet edin zira Cenabý Hak þöyle buyurur: 'Allah'ýn mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanlar imar ederler." (Tirmizi 3092). Kutsi hadiste ise "Ben yeryüzü halkýna azap etmeyi murat ettiðimde mescitleri inþa, tefriþ, bakým ve yapanlarý, benim rýzam için birbirlerini sevenleri ve seher vakitlerinde istiðfar edenleri görünce onlara azap etmekten vazgeçerim." (DÝB yayýnlarý H.H. Erdem, S. 28). Yüce Rabbimiz Kur'an-ý Kerim'de cami ve mescit yapýmýna engel olanlara da "Allah'ýn mescitlerinde onun adýnýn anýlmasýna engel olan ve onlarýn harap olmasýna çalýþandan daha zalim kim olabilir?.. Bunlar için dünyada rezillik, Ahirette de büyük azap vardýr." (Bakara 114). buyuruyor. Akþemseddin Camii ise hem çok büyük hem de her þey düþünülmüþ. Caminin batý tarafýndaki cenaze kýldýrma yeri 1750 m2 civarýnda, yine cenaze yakýnlarýnýn bekleyeceði kapalý alanlar ve bodrum katta 250 aracýn park edebileceði otoparký mevcut. Abdesthaneler ve tuvaletler geniþ bir alanda gayet güzel dizayn edilmiþ. Camiin diðer bazý özellikleri ise, m2 üzerinde, Edirne Selimiye camii model alýnmýþtýr m2 zemin kat, sosyal amaçlý faaliyetler için düþünülmüþ olup yaklaþýk 5 bin kiþi cemaat kapasitesi olan, sayýlý camilerden birisidir. Caminin 4 adet giriþ kapýsý olup, üst kata çýkmak için 6 adet merdiven 2 adet asansör ve yürüyen merdivenleri var. Camii minarelerinde Sinan kafesi denilen mermer motifler kullanýlýp, mihrap, minber vb. bölümlerde ise Marmara mermeri, iç kaplama taþlarý Traverten taþý, dýþ kaplamada ise Çorum Orta Köy Þapinova, beyaz taþlar ise Antalya Finike'den getirilerek kullanýlmýþtýr. Minareler ise 3 þerefeli, 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 CUMA 12 HAZÝRAN 2015 Piyasalaþan saðlýða bir kurban daha verdik Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Çorum Þubesi yönetimi tarafýndan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Polikliniðinde hemþire olarak çalýþan Meliha Kulalý nýn ölümüne iliþkin yapýlan basýn açýklamasýnda; Saðlýkta piyasalaþtýrma bir saðlýk emekçisinin daha ölümüne sebep oldu. denildi. Hemþire Meliha Kulalý'yý piyasalaþan saðlýða kurban verdik. Tüm saðlýk emekçilerinin baþý sað olsun. denilen açýklamanýn devamýnda þunlar kaydedildi; Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Polikliniði nde hemþire olarak çalýþan Meliha Kulalý pnömoni teþhisiyle 3 Haziran 2015 tarihinde çalýþtýðý hastanenin acil servisine yatýrýlmýþtýr. Tedavisini sürdürmesi için Göðüs Hastalýklarý kliniðine yatýrýlmasý gerekirken, yer yok denilerek 3 gün acil serviste tutulmuþ, daha sonra Tepecik Eðitim Araþtýrma Hastanesine sevk edilmiþtir. Tam yer bulduk denilmiþken arkadaþýmýzý sevk edildiði hastanede kaybettik. Buna söylenecek tek þey var; sistem kendi saðlýkçýsýna kýydý. Bu ölümde sorumluluðunuz var... Çünkü; üniversite yönetimi kraldan daha çok kralcý kesilerek bütün uyarýlarýmýza raðmen AKP iktidarý ve onun politikalarýný hayata geçirmeyi esas almýþtýr. Çünkü; tüm uyarýlarýmýza raðmen tedavisi uzun süren kronik hastalara bakýlan birimleri kar Ýç Anadolu Belediyeler Birliði (ÝABB) Haziran ayý encümen toplantýsý, Yenimahalle Belediye Baþkaný ve Birlik Baþkaný Fethi Yaþar ýn baþkanlýðýnda gerçekleþti. Toplantýda birliðin önümüzdeki dönem projeleri görüþülürken Yaþar, maddi durumu ve teknik donanýmý yetersiz belediyelere desteðin artarak devam edeceði vurgusu yaptý. Yenimahalle Belediyesi Baþkanlý Toplantý Salonu nda gerçekleþen toplantýya Odunpazarý Belediye Baþkaný Kazým Kurt, Gümüþhacýköy Belediye Baþkaný Zehra Özyol, Delice Belediye Baþkaný Turgut Özdem, Bozköy Belediye Baþkaný Yalçýn Tekeli, Birlik Müdürü Salim Çoruk olmak üzere encümen üyeleri tam kadro katýldý. Toplantýda üye belediyelerden gelen talepler deðerlendirilerek imkanlar ölçüsünde yapýlabilecekler ele alýndý. Ayrýca birliðin Temmuz ayýnda gerçekleþecek encümen toplantýsýnýn Çorum un Oðuzlar ilçesinde yapýlmasý karara baðlandý. ÜYE BELEDÝYE- LERE EÐÝTÝM DESTE- ÐÝ etmediði için kapattýnýz ya da küçültünüz. Soma'da yanýk ünitesini kapatarak madende yaþanan iþçi katliamýnda ölüm sayýlarýný artýrdýnýz. Yoksulluk ve kölelik politikalarýndan vazgeçmediðiniz için yoksulluðu arttýrdýnýz. Yaþanan süreç saðlýkta dönüþüm sisteminin Toplantýda üzerinde durulan bir baþka konuda birliðe üye belediyelere belirli periyotlarla eðitim seminerleri düzenlenmesi oldu. Her fýrsatta eðitimin önemine vurgu yapan Yaþar, personellerin donanýmlý ve yeterli olmasýnýn hizmetin kalitesini de arttýracaðýný kaydetti. DESTEK ARTA- RAK DEVAM EDECEK Birliðe üye belediyelerin çýkarlarýný korumanýn ve geliþmelerine katký saðlamanýn birinci hedefleri olduðunun altýný çizen Yaþar, Bütçemiz olanaklarý doðrultusunda belediyelerin talep ettik- dayattýðý sorunlardan kaynaklýdýr. Saðlýk sisteminden kaynaklý sorunlarý göðüs hastalýklarý hastanelerini ve bölümlerini kapatarak çözmeye çalýþmak hizmet alan vatandaþlarý maðdur ettiði gibi bu kez çalýþtýðý hastanede hizmete ihtiyacý olan hemþire arkadaþýmýzýn kendi hastanesinde tedavi olmasýna engel olmuþtur. Çünkü 1 Haziranda Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Göðüs Hastalýklarý Ana Bilim Dalýndaki 43 yatak sayýsý asistan ve hemþire sayýsýnýn yetersizliðinden dolayý 15'e düþürülmüþtür. Meliha arkadaþýmýzýn ölümünde sorumlular bellidir. Ayrýca vicdani sorumluluk da var; düþünün ki sayýlý üniversite hastaneleri arasýnda bulunan bir hastane kendi kurumunda çalýþan bir hemþireye yatak bulamýyor ve ölüme terk ediyor. Çaðrýmýz nettir; Artýk yeter saðlýk hizmetleri piyasanýn insafýna terk edilemez. Bu politikadan vazgeçin. Bu politikada ýsrar, ölümleri artýrýyor. SES olarak bu sürecin takipçisi olacaðýmýzý kamuoyu ile paylaþýyoruz. Bozulan akülü sandalyeler tamir edildi Alaca ve çevre il-ilçelere 150 ye yakýn tekerlekli sandalye baðýþýnda bulunan Alaca Engelliler Derneði, açtýðý tamir atölyesi ile de hizmetlerine devam ediyor. Atölyenin sadece Alaca ya deðil ayný zamanda Sorgun dan, Çorum dan, Çankýrý dan, Yozgat tan gelen arýzalý sandalyelerin tamirini de yaptýðýný belirten Dernek Baþkaný Ahmet Görür, Eyüp Kaplan ve Ýsmail aðabeylerimizin akülü sandalyeleri arkadaþlarýmýz Ramazan Tokgöz ve Durak Çinkaya tarafýndan tamir edilerek teslim edildi. Atölyemizin kýsa zamanda Alaca sýnýrlarýný aþýp Çorum, Yozgat, Sungurlu ve çevresine hizmet vermesi bizleri mutlu ediyor. Engellileri sevindir- Alaca Engelliler Derneði, açtýðý tamir atölyesi ile de hizmetlerine devam ediyor. menin mutluluðunu yaþarken bu tür faaliyetleri- çorbasýnda tuzu olan büdýmcý olan, derneðimizin mizin gerçekleþtirilmesinde emeði geçen, yarþekkür ediyoruz. tün hayýrseverlerimize te- dedi. Muhtar Kýzýltepe den Ramazan paketi çaðrýsý Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe, yaklaþan Ramazan ayý nedeniyle özellikle gýda paketi konusunda çok sayýda talep baþvurusu aldýklarýný belirterek, gelen bu talepleri karþýlamak için Çorum'daki tüm hayýrseverlerden destek istedi. Konuyla ilgili açýklamada bulunan Hasan Kýzýltepe, mahallesinde çok sayýda yardýma muhtaç insan bulunduðunu, Ramazan ayýnýn yaklaþmasýyla birlikte bu ailelerden gýda paketi daðýtý- Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe, Ramazan paketi desetði istedi. mý konusunda baþvuru aldýklarýný Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðý olarak gelen yardým taleplerini karþýlamak konusunda bir hayli zorlandýklarýný anlatan Hasan Kýzýltepe, "Ramazan paketi konusunda hayýrsever ve yardýmsever iþadamlarý ile vatandaþlarýmýzdan destek bekliyoruz. Maddi durumu iyi olan tüm insanlarý Ramazan ayýnda hayýrda yarýþmaya ve ihtiyaç sahibi aileleri el uzatmasýný bekliyoruz. Ramazan paketi konusunda yardýmda bulunmak isteyenler hayýrsever ins a n l a r ý m ý z numaralý telefondan bizlere ulaþabilirler" diye konuþtu. CHP li belediyeler Oðuzlar da toplanýyor leri kültürel etkinliklerine, yol ve alt yapý hizmetlerine, park ve bahçe düzenlemelerine yardýmcý olmaya çalýþýyoruz. Belediyelerimize proje ve teknik konularda destek saðlýyor, eðitimler veriyor, ulusal ve uluslararasý düzeyde belediyeler arasýnda iþbirliði yaparak bilgi paylaþýmýna teþvik ediyoruz. Ýnþallah bütçemiz arttýkça küçük belediyelerimize daha büyük destekler saðlayacaðýz dedi. Toplantýnýn ardýndan Yaþar, encümen üyelerine maketi üzerinden Karþýyaka Kapalý Pazaryeri ve Sosyal Tesisi hakkýnda bilgi verdi.(ýha) Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu Tokat ve Amasya yý gezdi. Amasya ve Tokat ý gezdiler Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu Tokat Ballýca Maðarasý'na ve Amasya þehir merkezine gezi düzenledi. Sosyal Bilgiler Öðretmeni Feti Yýlmaz tarafýndan düzenlenen gezi öðrencilerin yoðun katýlýmýyla gerçekleþti. Ýlk önce Tokat'ýn Pa- Köstüm þenliði düzenlediler Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Çocuk Geliþimi Programý öðrencileri, Þehit Yasin Keyvanoðlu Anaokulu öðrencileri için Bölükbaþý Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi bahçesinde Kostüm Þenliði düzenledi. Etkinliðe Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, Þube Müdürü Yýlmaz Karaalp, Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Kerim Aktaþ, Þehit Yasin Keyvanoðlu Anaokulu Müdürü Burçin Karçýka, diðer Okul Müdürleri ve öðretmenler katýldý. Sungurlu Meslek Yüksekokulu Çocuk Geliþimi Programý öðrencileri Öðr. Gör. Kerim AKTAÞ koordina- Servis þoförlerine eðitim semineri Öðrenciler Tokat ziyaretinde Ballýca Maðarasý'ný gezdi. zar ilçesi sýnýrlarý içerinde bulunan Ballýca Maðarasý gezildi. Maðara içerisindeki sarkýt ve dikitlere hayran kalan öðrenciler ardýndan Amasya þehir merkezine geçti. Amasya þehir törlüðünde animasyon dersinde hazýrlamýþ olduklarý kostümleri Þehit Yasin Keyvanoðlu Anaokulu öðrencileri giyerek sergilediler. Program ile çocuklara unutamayacaðý anlar yaþattýlar. Müzik, yarýþmalar, animasyonlar, piknik v.b. etkinliklerde hem yüksekokul öðrencileri hem de anaokulu öðrencileri doyasýya eðlendiler.(ýha) Sungurlu da okul servis araçlarý kullanan þoförler için eðitimi semineri düzenlendi. Trafik kültürü ve güvenli sürücülük farkýndalýðýný oluþturmak amacýyla 9-10 Haziran 2015 tarihleri arasýnda Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen seminerde, Milli Eðitim Þube Müdürü Þaban Atlý, Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü personeli, Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðretmeni Ercüment Ergiþi, okul servis þoförlerine seminer verdi. 2 gün süren seminerde, trafikte hak ihlalleri sonucu birey, toplum ve çevreye verilen zararlar, mevzuat Kostüm þenliði alkýþ topladý. merkezinde müzeleri, tarihi camileri ve kral mezarlarýný görme imkâný bulan öðrenciler akþam saatlerinde Çorum a döndü. Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Çocuk Geliþimi Programý öðrencileri þenlik düzenledi. Sungurlu da okul servis araçlarý kullanan þoförler için eðitimi semineri düzenlendi. ve sorumluluklar, temel ilkyardým eðitimi, trafik kazasý ve çocuklar, çocuðun trafik ortamýnda yaþadýðý dezavantajlar ve alýnacak önlemler, güvenli sürüþ ve temel trafik kurallarý, servis aracý ve çocuðun güvenliði, çocuk ve asayiþ gibi konular ele alýndý.

13 CUMA 12 HAZÝRAN Ýngilizce oyun sahnelediler Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nde Ýngilizce tiyatro oyunu sahnelendi. Okulun 9. sýnýf Programa veliler ve öðretmenler katýldý. ALTIGEN KAMELYA ALIMI ÇORUM ÖZEL ÝDARESÝ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜÐÜ Altýgen Kamelya Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : MÝMAR SINAN MAHALLESÝ ÝNÖNÜ CADDESÝ MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi (varsa) 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 200 Adet Altýgen Kamelya alýmý yapýlacaktýr. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Çorum Ýli Sýklýk Tabiat Parký c) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalanmasýna müteakip 100 takvim günü içerisinde mal alýmý ve montajýn tamamý yapýlarak kabule hazýr hale getirilecektir. 3- ihalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri: Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: idare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. Aday veya istekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi Adayýn veya isteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlilik Belgesi Adayýn veya kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Kapasite raporu Adayýn veya isteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi Adayýn veya isteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kuruluþlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. ihale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. ihale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum il özel idaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir ihaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum il Özel idaresi - Evrak KAyýt Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Resmi Ýlanlar: de Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrencileri Ýngilizce tiyatro sahnelendi. öðrencilerinin sahnelediði oyunda öðrencilere Ýngilizce konuþma pratiði kazandýrma amaçlandý. Kül Kedisi Sindrella isimli tiyatroda öðrenciler rollerini ve konuþmalarýný baþarýyla gerçekleþtirdi. Konuþmalarýn Türkçe sinin arkada fona verildiði programý seyirciler sýkýlmadan zevkle izlediler. Program sonunda kýsa bir konuþma yapan Okul Müdürü Halise Akay, Meslek liseli öðrencilerin istedikleri zaman neler baþarabileceklerini izledik. dedi. (Basýn: 96874) Osmanlýca Türkçesi kursunu baþarýyla tamamlayan 27 kursiyere sertifikalarý verildi. Osmanlýca Türkçesi kursu tamamlandý Sungurlu ilçesinde Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü bünyesinde açýlan Osmanlýca Türkçesi kursunu baþarýyla tamamlayan 27 kursiyere sertifikalarý verildi. Sertifika törenine Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, Þube Müdürü Þaban Atlý ve kursiyerler katýldý. Hayrat Vakfý ve Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü iþbirliði kapsamýnda Ýsmetpaþa Ýlkokulu öðretmeni Tekin Göktürk tarafýndan verilen Osmanlýca Türkçesi kursu 16 Þubat'ta baþladý. 7 Nisan 2015 tarihinde biten kurs sonucunda baþarýlý olan ÇORUM 3. ÝCRA DAÝRESÝ 2014/43 TLMT. kursiyerlere Ýlçe Milli Müdürü Süleyman Atcýoðlu ve Þube Müdürü Þaban Atlý tarafýndan sertifikalarý takdim edildi. Atcýoðlu, törende yaptýðý konuþmada, istenilen kursiyer sayýsýna ulaþýldýðý taktirde Halk Eðitim Merkezi ve ASO Müdürlüðü bünyesinde her türlü kursu açabileceklerini Halk Eðitim Merkezi ve ASO Müdürlüðü yetkilileri, Osmanlýca kursunun Eylül ayýnda tekrar açýlacaðýný ve katýlmak isteyen kursiyerlerin yaz boyunca, Osmanlýca online kayýt web adresinden ön kayýtlarýný oluþturabileceðini belirttiler. Metropol de devir teslim Kaptanlar Grup a devri gerçekleþen Metropol Alýþveriþ Merkezlerinin devir teslim ve açýlýþ töreni yapýlacak. Tören bugün saat te Metropol Bahçelievler Örnek No: 25* T.C. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 09/06/ ihale Tarihi : 04/08/2015 günü, saat 14:30-14:35 arasý. 2. Ýhale Tarihi : 04/09/2015 günü, saat 14:30-14:35 arasý. Ýhale Yeri : ÇORUM ADALET SARAYI ADLÝYE MEZAT SALONU No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 19 TS 004 Plakalý, 2011 Model, VOLKSWAGEN Marka, PASSAT l.4 TSÝ 122 HP COMF. Tipli, Rengi Gri, Aracýn herhangi bir yerinde çizik, pas, veya baþka bir iz yok. Teyip ve istetmesi var. Lastikler normal. Camlarý, aynalarý, farlarý ve lambalarý saðlam km. de olduðu tespit edilmiþtir. Aracýn anahtarý mevcut, ruhsatý Müdürlüðümüzde bulunmamaktadýr. (ÝÝKm. 114/1,114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 97136)

14 Hakem ve gözlemciler fire vermedi 14 CUMA 12 HAZÝRAN 2015 Çorum futbol hakem ve gözlemcileri Samsun da yapýlan yazý sýnavý fire vermeden kapattýlar. Ýki hakem ve bir gözlemci adayý önümüzdeki günlerde yazýlý ve sözlü mülakata girecekler. Çorum un Klasman ve Klasman adayý hakem ve gözlemciler yazýlý sýnavý kayýpsýz geçtiler. Önceki gün Samsun da yapýlan yazýlý sýnavda 16 hakem ve gözlemci 70 ve üzerinde puan alarak fire vermediler. 12 Bölge hakem ve gözlemcileri adaylarýnýn katýldýðý yazýlý sýnava ilimizden Ulusal Gözlemciler Recai Kuzey ve Kahraman Ölçer, Ulusal Hakem Celal Bay- Zonguldakspor Teknik Direktörü U 11 Final Grubunda ikinci maçlar oynandý U 11 Final Grubunda ikinci maçlar sonunda HE Kültürspor liderliðini sürdürürken, Mimar Sinan ikinci maçýnda üç puanla tanýþtý. Dört takýmýn mücadele ettiði U 11 Final Grubunda önceki akþam oynanan ikinci maçlarda ilk haftanýn galibi HE Kültürspor, Gençlerbirliði karþýsýnda aldýðý 31 lik galibiyetle altý puanla liderliði yükseldi. Gençlerbirliði ise bu maðlubiyetle bir puanda kaldý. Günün ikinci maçýnda ise Mimar Sinan Gençlikspor, Osmancýkspor önünde tek golle üç puaný alarak ikinci maçlar sonunda dört puanla ikinci sýraya yükseldi. Osmancýkspor ise ikinci maçýndan da maðlubiyetle ayrýldý. U 11 Final Grubunda ilk yarýnýn son maçlarý yarýn oynanacak. HE Kültürspor - Mimar Sinan Gençlikspor, Gençlerbirliði - Osmancýkspor karþý karþýya gelecekler. Mimar Sinan Gençlikspor: 1 - Osmancýkspor: 0 SAHA : 1 No lu Dýþ Saha. HAKEM : Soytemiz. Ömür MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR: Mah- mut Eren, Berkay, Berat, Efe Mete, Taha, Ahmet Berat, Koray, Burak, Gani Talha, Bekir, Berat Kaya, Emircan, Sadýk. OSMANCIKSPOR : Burak Efe, Furkan, Muhammet Alperen, Berat Can, Ersin Talha, Efe Cemal, Oðuzhan, Burak, Umutcan, Yaðýz, Efe Ercan, Yavuz Selim, Sertaç, Mehmet Arda. GOL: 20. dak. Ahmet (Mimar Sinan Gençlikspor) HE Kültürspor: 3- Gençlerbirliði: 1 SAHA : 1 No lu Dýþ Saha. HAKEM : Tecimer. Harun Çorum bizden 4-5 trilyon fazla harcadý Terzi yeni sezon örcesinde kuracaklarý takýmla ilgili bir sýkýntýnýn olmayacaðýný belirterek sözlerini þöyle tamamladý 5-6 trilyon para harcayan takýmlarýn bir tanesi Play-Off a kalamadý. Biz þehir takýmýyýz. Bir Batman a bakýn.zonguldak tan 2-3 kat büyük. Niðde ye bakýn. Zonguldak tan çok büyük. Büyükþehir lere bakýn. Çorum mesela, bizden 4-5 trilyon fazla para harcadýlar. Akcaabat Sebat 4-5 trilyon harcadý ligden çekildi. Hep yanlýþ planlama. Burada ise düzgün þeyler oluyor. Güzel þeyler oluyor. Ama biraz da bu þehirden para kazanan kiþiler de destek olsunlar. Takýmla ilgili bir sýkýntý olmayacak. Her þartta kuracak takým burada þampiyonluða oynar. Zaten Zonguldak halký baþka alternatifi kabul etmez. Mevcut kadromuzda katký verecek oyuncularýmýz var. Geçen seneki takýmý harmanlayýp iyi bir ürün ala- raklý, Ulusal Yardýmcý hakemler Özcan Genel ve Gökhan Yumlu, Bölgesel Gözlemciler Mustafa Alagöz ve Mustafa Býçakcý, Bölgesel Hakemler Mehmet Ali Cýrýl ve Serhat Sarkandý, Bölgesel Yardýmcý hakemler Yüksel Basar, Ahmet Ecevit, Yalçýn Kara ve Emre Alagöz ile Bölgesel Gözlemci adayý Durmuþ Buyruk, Bölgesel Hakem adayý Mehmet Tuðluk ile yardýmcý adayý Furkan Alagöz katýldýlar. Bölgesel Yardýmcý hakem Burak Þahinkara ise yurt dýþýnda olduðu için yazýlý sýnava katýlamadý. Yazýlý sýnavdan baþarýyla geçen klasman hakem ve gözlemcileri tüm sýnav maratonunun ardýndan yapýlacak deðerlendirme sonucunda klasmandaki yerleri MHK tarafýndan açýklanacak. Bu yýl Bölgesel hakem ve gözlemciliðine önerilen üç isim ise önümüzdeki hafta yapýlacak olan atletik ve yorumlu sýnavlara girecekler. Kargý nýn minik güreþçiler iddialý Kargý lý minik güreþçiler Türkiye Þampiyonasýna iddialý gittiler. Kargý da antrenör Kazým Karabýyýk yönetiminde çalýþmalarýný sürdüren güreþçiler Kargý Ýmam Hatip Ortaokulu ndan Recep Akgün ve Serhat Ýnce, Kargý Atatürk Ortaokulu ndan Alperen Kýrbýyýk, Hüseyin Þahin ve Oðuzhan Savaþ, Kargý Cumhuriyet Ortaokulu ndan Enes Kuþ Türkiye Þampiyonasý nda madalya mücadelesi verecekler, Antrenör Kazým Karabýyýk, Türkiye Þampiyonasý nda 1500 civarýnda güreþçinin mücadele edeceðini çok zorlu maçlar olacaðýný belirterek amaçlarýnýn kürsüye çýkmak olduðunu HE KÜLTÜRSPOR : Emrullah, Mert, Emirhan, Ozan Kadir, Oðuz Can, Emir Eren, Alperen, T. Samet, Salim Can, Duhan, Ýsmail, Emirhan Arslan, Ýbdahim, O. Enes Emirhan Büyükbaþ. GENÇLERBÝRLÝ- ÐÝ : Yunus Emre, Tuðrulhan, Batuhan, Fatih Kaðan, Arda, Yunus Emre, Kaðan Mert, El Kadir, Ufuk, Murat Bilge, Mertcan, Eren, Arda Anýl, Emirhan. GOLLER : 20. dak. Alperen, 25. dak. Emir, 35. (penaltýdan) samet (HE Kültür), 45. dak. Kadir (Gençlerbirliði) Sungurluspor çalýþmaya devam ediyor Kent Konseyi Veteranlar Basketbol turnuvasý A grubundaki maçlar sonunda Hitit Kültür Merkezi birinci Salim Akaydýn ise gruptan ikinci olarak yarý finale yükselmeyi garantilediler. Kent Konseyi Veteranlar Basketbol turnuvasýnda A grubundan yarý finale yükselen takýmlar belli oldu. Önceki ak- þam oynanan maçlar sonunda A grubundan Hitit Kültür Merkezi birinci Salim Akaydýn Ýmam Hatip Ortaokulu ise ikinci olarak yarý finale yükselmeyi garantiledi. B grubundan çýkacak ta- kýmlar ise son maçlarýn ardýndan netlik kazanacak. Votorantin Çimento: 43 - Çorum Barosu : 38 SALON : Atatürk. PERÝYOTLAR: 10-6, HAKEMLER : Ömer Ali Yýldýz. 14-7, 9-14, Dursun Uðral, VOTORANTÝN ÇÝMENTO : Gü- ray, Murat, Celal, Fatih, Birol, Ýbrahim, Hakan, Menderes, Kenan, Behcet. ÇORUM BAROSU : Serkan, Arslan, Dinçer Öncül, Ýbrahim, Satýlmýþ, Ufuk, Dinçer Solmaz, Adem, Doðan, Mete, Turan, Fatih. Yýldýrým Beyazýt grubundaki son maçýnda grup liderine yenilmekten kurtulamadý Hitit Kültür : 73 - Yýldýrým Beyazýt ÝHL : 51 SALON : Atatürk. PERÝYOTLAR: 14-10, 19-15, 20-16, HAKEMLER : Furkan Alagöz. Dursun Uðral, HÝTÝT KÜLTÜR MERKEZÝ : Mesut, Bekir, Ömer, Turgut, Cem, Engin, Baykan, Ýlker, Metin, Mustafa. YILDIRIM BEYAZIT ÝMAM HATÝP ORTAOKULU : Adem, Ayhan, besim, Murat Lafçý, Eray, Murat Sakýnmaz, Ümit, Musa, Ali, Mustafa, Mert, Nazmi. Sungurluspor Baþkaný Mustafa Özdemir on branþta faaliyet gösterdiklerini ve elde ettikleri baþarýlarla Çorum un en baþarýlý kulübü olduklarýný Sungurluspor Kulübü Baþkaný Mustafa Özdemir, sezonunda 10 branþta faaliyet gösteren sporcularýmýz 50'ye yakýn kupa, 200'e yakýn madalya alarak, Çorum'un en baþarýlý kulübü olma baþarýsýný göstermiþlerdir" dedi. Özellikle güreþ, voleybol, tekvando, futbol, satranç branþlarýnda sporcularýmýz almýþ olduðu baþarýlar bizleri gururlandýrmýþtýr diyen Baþkan Özdemir, "Ayrýca Sungurluspor kulübünün alt yapýsýnýn ne kadar baþarýlý olduðu ve Sungurluspor kulübünün geleceðin ne kadar saðlam olduðu kanýtlanmýþtýr" dedi. 250 genç Sungurluspor'da lisanslý sporcu olmak için son 2 ayda bize müracaat ederek evraklarýný teslim etti diyen Özdemir, "Sungurluspor kulübü adeta bir sporcu ordusu oluþturuyor. Spor salonumuzda ki antrenmanlarýmýza o kadar çok yoðun ilgi oluyor ki adeta spor solunu kulübümüzün antrenmanlarýnda dolup taþýyor. Bizde bu genç kardeþlerimize yardýmcý olmak için belediyemizin bize verdiði destekle her türlü ihtiyaçlarýný karþýlýyoruz" diye konuþtu. Geleceðimizin teminatý bu gençlere sahip çýkýp, onlarý kötü alýþkanlýklardan kurtarmak, vatanýna, milletine çok iyi insanlar olarak yetiþtirmek bizim hedefimizdir olmuþtur diyen Baþkan Özdemir, "Bundan sonrada böyle olacaktýr sezonuna kadar 1000 lisanslý sporcu projemiz devam ediyor. Þuanda 750 civarýnda lisanslý sporcumuz bulunmaktadýr. Gürn geçtikçe bu sporcu sayýmýz artýþ göstermektedir. Bize katkýlarýndan dolayý baþta Belediye baþkanýmýz Abdulkadir Þahiner'e, belediye meclis üyelerine ve Sungurlu halkýna gençlerimiz adýna teþekkürlerimizi bir borç biliyoruz" ifadelerini kullandý.

15 CUMA 12 HAZÝRAN (Ç.HAK:1619) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 16 HAZÝRAN Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý na serbest piyasadan doðalgaz alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý (Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi karþýsý) Saat: Boru Hatlarý Ýl Petrol Taþýma A.Þ. Osmancýk, Ýskilip, Alaca ve Çekerek ilçeleri doðal gaz boru hatlarý yapým iþi. Yer: BOTAÞ Genel Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: HAZÝRAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçmesuyu abone hattý malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: HAZÝRAN Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Sulama tesisi yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi 19 FG 081 plakalý, 2012 model Peugeot marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi Otoparký Saat: HAZÝRAN Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Çorum Bayat Hacýbayram köyü kanal ve galeri tamamlama sulama tesisi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No : 167 Çorum Saat: Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý Mikrobiyoloji Lab. 2 kýsým ki karþýlýðý cihaz kullanýmý uygulamasý alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Saat: Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:525) 22 HAZÝRAN Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Engelli Eriþim Merkez Kapsamýnda 5 adet okula lift, engelli wc ve rampa yapýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: HAZÝRAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçmesuyu þebeke hattý döþenmesi yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Saat: Çorum Þeker Fabrikasý Çorum Þeker Fabrikasý Atýksu Arýtým Tesisi Anaerobik Tank Gaz bölmesinin paslanmaz sac ile kaplanmasý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Anakara Yolu 9. Km Çorum Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Deðiþik marka, model, renk ve numaralarda 114 adet erkek ayakabýsýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Otopark ve Yediemin Deposu Saat: HAZÝRAN YURTKUR Samsun Bölge Müdürlüðü Amasya Yurdu A-B Blok dýþ cephe ýsý yalýtýmý, A Yeþilýrmak Yurdu lokanta-kantin mahalinin yerinin deðiþtirilmesi ve Çorum Akþemseddin Yurdu açýk halý saha ve demir merdiven yapýmý iþi. Yer: YURTKUR Samsun Bölge Müdürlüðü / Atatürk Bulvarý No: 123 Atakum/Samsun Saat: T.C. Bayat (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Bayat ilçesi, Ýshaklý köyü 141 parsel sayýlý tarým arazisi niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Bayat Belediye Baþkanlýðý Toplantý Salonu Saat: IZGARA USTASI ALINACAKTIR KEBAP KONUSUNDA DENEYÝMLÝ IZGARA USTASI ALINACAKTIR. MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. HAZNEDAR SOFRASI SÝMA ÇORUM TURÝZM HÝZMETLERÝ SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. GAZÝ CAD. NO: 121 / A ÇORUM TEL : FAX: ELEMAN ARANIYOR * En az beþ yýl pazarlama deneyimi olan diksiyonu düzgün, B sýnýfý ehliyetli pazarlama elemaný alýnacaktýr. * Halý döþemeciliðinden anlayan personel alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Ceritler Halý (Ç.HAK:1625) (Ç.HAK:1627) * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ali SARITAÞ Arif oðlu Çorum Doðumlu T.C.No: (Ç.HAK:1624) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Rýza SÜTCÜ Kazým oðlu 1946 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1631) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Satý AKÇAL Bekir kýzý 1956 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1632) Çiftlik Cad. No: 38 Çiftlik Mezarlýðý altý ELEMAN ARANIYOR YURTBEN YEM FABRÝKAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE ÞOFÖRLER VE ÝÞÇÝLER ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES: ( YURT YAPI) HIDIRLIK CAD. NO:30 ÇORUM TEL: Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Mecitözü Elvançelebi Toplu Damla Sulama Tesisi yapým iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: TEMMUZ DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ankara Çorum Merkez Güney Köyü Köm Deresi Taþkýn Koruma Ýnþaatý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Zemin Kat G-08 nolu Oda M. Kemal Mh.2151/1 A Blk.No: Çankaya/Ankara Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 582 Ada No, 369 Parsel No, Çoraklýk Mah. Mahalle/Mevkii, 36 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 1. 1 adet Xeroks 510 proje makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet OCE 9600 marka dijital plan kopya makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet Canon ÝPF 9000 marka d,j,tal baský makinesinin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1292 Ada ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Firmamýzda sevkiyat bölümünde çalýþtýrýlmak üzere DAÐITIM PERSONELÝ alýnacaktýr. * yaþ arasý * SRC psikoteknik, E sýnýfý sürücü belgesine sahip * Askerliðini yapmýþ * Ekip çalýþmasýna uyumlu, * Uzun yýllar çalýþabilecek elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Aksular Gýda Otomotiv Tic. San. Ltd. Þti. Adres: Gýda Toptancýlar Sitesi B Blok (Ç.HAK:1612) (Ç.HAK:1608) (Ç.HAK:1618) (Ç.HAK:1610) Devren Satýlýk Kuruyemiþ Market Ýnönü caddesinde halen faal durumda müþteri potansiyeli olan kuruyemiþ market devren (Ç.HAK:1399) (Ç.HAK:1606) 19. Sk. No: 8 Tel: Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere * MAKÝNA MÜHENDÝSÝ * MAKÝNA TEKNÝKERÝ * CNC OPERATÖRÜ * TORNACI-KAYNAKCI alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ÇORUM ÞAHÝN MAKÝNA SAN. ÝML. TÝC. LTD. ÞTÝ. Ankara Yolu 7. Km. (Tam Yem arkasý) Tel: Devren Satýlýk Otopark Halen faal durumda olan geliri yüksek otopark saðlýk sorunlarý nedeniyle satýlýktýr. Emmi Otopark Kale Mah. Uður Mumcu Cad. Celeb Sok. No: 18 (Sentaþ Möble Yaný) Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:1617) Bakýcý Aile Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bakýcý Aile Alýnacaktýr. Maaþ+Sigorta+Lojman Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Kuzey Mantarcýlýk Mür. Tel: satýlýktýr. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Bilgisayar kullanabilen BAY-BAYAN eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1394) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ELEKTRÝKÇÝ Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Endüstri meslek lisesi Elektrik Bölümünden mezun veya Milli Eðitim onaylý ilgili mesleki eðitimi almýþ, Elektrik tesisat ve makine elektriði iþlerini yürütebilecek; Alanýnda deneyimli, 35 yaþýný aþmamýþ, Askerliðini tamamlamýþ, tercihen E sýnýfý ehliyeti olan ELEMAN ALINACAKTIR Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. (Ç.HAK:1601) (Ç.HAK:1599) Takým Arkadaþlarý Arýyoruz Türkiye nin en büyük kapasiteye sahip lavaþ, dürüm ekmeði üreticisi olarak; Pazarlama konusunda deneyimli iyi derecede Ýngilizce ve Arapça bilen, diksiyonu düzgün, Dýþa dönük ve iletiþim becerileri geliþmiþ, yurt içi ve yurt dýþý seyahat engeli olmayan takým arkadaþlarý arýyoruz. Ýlgilenenlerin þahsen baþvurmalarý rica olunur. Mutlukal Gýda A.Þ SATILIK VÝLLA ARSASI Buharaevler 5. cad. arkasý köþebaþý yola cepheli 1000 m2 villa arsasý satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1349) (Ç.HAK:1605) Tel : Adres : Ankara yolu 16.km Çorum Devren Satýlýk Otel Ýnönü Caddesinde halen faal olan otel (Ç.HAK:1616) (Ç.HAK:1611) devren satýlýktýr. Mür. Tel: Bay teknisyen alýnacaktýr Bilgisayar sistemleri konusunda tecrübeli, Askerlikle iliþiði olmayan, ehliyeti olan Bay teknisyen alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Teomet Bilgisayar Ltd. Þti Org. San. Bölg. 6. Cd no:10 Çorum Eleman Aranýyor Mermer fabrikasýnda çalýþtýrýlmak üzere iþçiler alýnacaktýr. Maaþ+SSK+Yemek+Servis Mür. Tel: Satýlýk Villa Arsasý Çorum u en güzel noktadan gören bir lokalizasyonda 1 dönümlük villa arsasý sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Not: Lütfen saat dan sonra arayýnýz. YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. BAY ÖN MUHASEBE ve OPERASYON ELEMANI ALINACAKTIR Fabrikamýzýn ön muhasebe ve operasyon departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere; * Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket programýnda tecrübeli, * Askerliðini yapmýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * 30 yaþýný aþmamýþ, Bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. SMMM - BÜLENT GÝRGÝN Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2 no:12 (Ç.HAK:1602) (Ç.HAK:1592) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) (Ç.HAK:1573) (Ç.HAK:784) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:826) (Emniyet Sarayý Yaný) Tel : (Pbx) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: Çiðdem Tepe de Satýlýk Bahçe Sarmaþa Çiðdem Tepe de þehri gören, içinde 40 adet meyvesi olan 950 m2 kullaným alaný olan bahçe sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ Deðeri: TL Sahibinden Kiralýk Depo Yeni Buðday Pazarý nda 11 nolu 1000 tonluk depo kiralýktýr. (Ç.HAK:1588) Mür. Tel: AÇILDIK Açýlýþa özel fiyatlarla hizmetinizdeyiz

16 Kimsenin önünü kapatmayacaðýz Çorum Belediyespor futbolcusu Ahmet Buðra bademciklerini aldýrdý. Uzun süredir kronik olarak bademcik aðrýsý çeken Ahmet Buðra Erdoðan önceki gün Samsun Memorial Hastanesinde orepasyonla bademciklerini aldýrdý. Buðra Erdoðan bir gün hastanede yattýktan sonra dün Çorum a evine gelerek istirahata çekildi. Tecrübeli futbolcu beklediðinden çok zor geçen ameliyatýn ardýndan yeni sezona çok daha saðlýklý gireceðini Çorum Belediyespor Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram, kadrolarýnda bulunan tüm futbolcularýn önlerini açmaya hazýr olduklarýný isteyen olmasý halinde bonservislerinde gerekli kolaylýðý göstereceklerini Özbayram, yönetim olarak 17 Haziran da yapacaklarý Olaðanüstü Genel Kurul a kadar her Gol Krallýðý nda Yunus ve Osman yarýþýyor Osman Gýdýk Buðra bademciklerini aldýrdý 20. ASGD Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol Turnuvasý gol krallýðýnda final maçý öncesinde Yunus Þahinkara ve Osman Gýdýk 10 ar golle ilk sýrada yer alýyorlar. Yarýn oynanacak final maçýnda Metyol takýmýnda forma giyen Yunus Þahinkara bu maç öncesinde on golü bulunuyor. Yunus yarýnki final maçýnda gol atmasý halinde gol krallýðýný tek baþýna kazanacak. Yarý finalde Metyol a yenilerek elenen Çorum Park&Beden Eðitimi Öðretmenleri takýmýnda forma giyen Osman Gýdýk ise turnuvayý 10 golle tamamladý. Yunus Þahinkara nýn yarýn gol atmamasý durumunda gol krallýðýna ortak olacak. Yarýn finalde mücadele edecek Hýþýroðlu Kuruyemiþ takýmýndan Hüseyin Eðer ve Mustafa Doðan ýn ise beþer golleri bulunuyor. Engin Çetin ve Özgür Yiðit milli takým kampýna çaðrýldý Geçtiðimiz yýllarda 8-10 isim davet edilen Yýldýzlar Serbest Gürey TPFD 3. lig kaptanlarý ile toplandý Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneði 3. lig kulüplerinin takým kaptanlarý ile Ýstanbul da bir araya geldi. Çorum Belediyespor da kaptan Nedim adýna toplantýya Emrah Akar katýldý. Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneði 3. lig kulüplerinin takým kaptanlarý ile bir araya geldi. Ýstanbul da yapýlan toplantýya Çorum Belediyespor kaptaný Nedim Köseoðlu adýna Emrah Akar katýldý. Önceki gün Futbol Federasyonu nun Beykoz Riva da bulunan merkezinde yapýlan toplantýya TPFD Baþkaný Hakan Ünsal'ýn yaný sýra Genel Sekreter Alpay Özalan ve Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Korkmaz, Tayfur Havutçu ve Soner Tolungüç ile takým kaptanlarý katýldýlar. Çorum Belediyespor kaptaný Nedim Köseoðlu nun iþi nedeniyle katýlamadýðý toplantýya Ýstanbul da bulunan Emrah Akar katýldý. Toplantýda TPFD yönetimi kaptanlardan sorunlarýný dinledi ve isteklerini aldý. Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneði Baþkaný Hakan Ünsal, 3. ligde askerlik sorununun çözümü, futbolcularýn kulüplerden alacaklarý gibi konularda Federasyon ile görüþme halinde olduklarýný belirterek çözümü noktasýnda iyi bir aþamaya geldiklerini Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneði toplantýsýna katýlanlar üstte ve altta Çorum Belediyespor basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram sözleþmesi biten veya devam eden hiç bir futbolcularýnýn önlerine kapatmayacaklarýný teklif gelmesi veya ayrýlmak isteyen futbolcular için gerekli kolaylýðý göstereceklerini Özbayram genel kurula kadar transfer görüþmesi yapmadýklarýný Genel Kaptan ýn ön görüþmeler yaptýðýný belirtti. türlü çalýþmayý durduklarýný genel kurulda oluþacak yeni yönetimin yeni sezon hazýrlýklarýný yapacaðýný belirterek Biz þu anda kulüple sözleþmesi devam eden veya biten tüm futbolcularýmýzýn önünü kapatmak gibi bir düþüncemiz yok. Baþka kulübe gitmek isteyen veya teklif olan tüm futbolcularýmýzýn önünü açacaðýz. Yönetim olarak gerekli tüm kolaylýðý göstereceðiz. Bu konuda futbolcularýmýzdan öneri gelmesi halinde yönetim olarak gerekli görüþmeyi yaparak gerekeni yapacaðýz dedi. Özbayram, þu ana kadar kadrolarýndaki hiç bir futbolcuya resmi bir teklif gelmediðini Yeni sezon kadrosu için Genel Kaptan Hamit Iþýk ýn görüþmeler yaptýðýný ancak bunlarýn sadece ön görüþme olduðunu belirten Özbayram, genel kuruldan sonra yeni yönetimin belirleyeceði transfer komitesinin bu görüþmelere son þeklini vereceðini Yönetim Kurulu oluþturulmasý noktasýnda Baþkan Zeki Gül ün ikili görüþmeler yaptýðýný söyleyen Özbayram, Çorum u daha iyi yerlere getirecek güçlü bir yönetim oluþturulacaðýna inandýðýný belirterek Önemli olan Çorum Belediyespor u üst liglere taþýyacak bir ekibin göre- CUMA 12 HAZÝRAN 2015 Çetin ve Yiðit milli takým kampýnda milli takým kampýna bu yýl sadece iki isim davet edildi. Güreþ Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre 14 Haziran ile 1 Temmuz tarihleri arasýnda Ankara Elmadað Kamp Eðitim Merkezinde yapýlacak olan Yýldýzlar Avrupa Güreþ Þampiyonasý hazýrlýk kampýna Türkiye genelinden tüm sýkletlerde 39 güreþçinin davet edildiði kampa Çorum Belediyespor dan iki isim katýldý. Çorum Belediyespor dan 46 Kg da Engin Çetin ve 63 Kg da Özgür Yiðit Avrupa Þampiyonasý öncesinde katýlacaklarý bu kampta milli takýmda yer almak için mücadele edecekler. Aðustos ayýnda yapýlacak olan Avrupa Þampiyonasýnda milli mayoyu giymek için çalýþacaklar. Engin Çetin in gerek Türkiye Þampiyonasý gerekse Uluslararasý turnuvalardaki performansý ile Avrupa Þampiyonasýnda milli mayoyu giymesine kesin gözüyle bakýlýyor. U 13 grup merkezleri açýklandý Haziran tarihlerinde yapýlacak olan grup merkezlerinden biri Çorum da oynanacak. Çorum temsilcilerinden Çorum Belediyespor Sinop, Mimar Sinan Küçükler basketbolda final günü Ýlkokullu Minikler Basketbol turnuvasýnda finalistler belli oldu. Ýki grupta sekiz okulun mücadele ettiði turnuvada dün oynanan yarý final maçlarýný kazanan Fatih Sultan Mehmet ile Mehmet Akif Ersoy Ortaokullarý finale yükseldiler. Turnuvada yarý final maçlarý dün oynandý. Ýlk yarý final maçýnda Fatih Sultan Mehmet, TED Koleji önünde zorlanmadan lik skorla galip gelerek finale yükselen ilk okul oldu. Ýkinci yarý final maçýnda ise Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Bahçelievler Ortaokulu önünde lik skorla galip gelerek finale yükselen ikinci takým oldu. Bugün saat de TED Koleji ile Bahçelievler Ýlkokulu üçüncülük dördüncülük maçý oynayacak. Saat da ise Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu ile Mehmet Akif Ersoy Ýlkokulu þampiyonluk maçýna çýkacaklar. Final maçýnýn ardýndan düzenlenecek törenle dereceye giren okullara kupa ve madalyalarý verilecek. Futbol Federasyonu Amatör iþler Kurulu sezonun son grup merkezlerini açýkladý. U 13 kategorisinde yapýlacak grup merkezlerinden birisi Çorum da oynanacak, Çorum temsilcileri ise Sinop ve Giresun da mücadele edecek. Futbol Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre Haziran tarihleri arasýnda 18 grup merkezinde oynanacak müsabakalarýn bir ayaðýda Çorum da oynanacak. Çorum da yapýlacak olan grup maçlarýnda iki Samsun takýmý, Kýrþehir, Amasya, Tokat ve Trabzon dan bir olmak üzere toplam altý takým mücadele edecek. Müsabakalarýn teknik toplantýsý 16 Haziran salý günü saat de ASKF Toplantý Salonunda yapýlacak. Belediyespor Sinop, Mimar Sinan Giresun da U 13 kategorisinde Çorum u temsil edecek Çorum Belediyespor ve Mimar Sinan ýn grup merkezleride belli oldu. Buna göre Çorum Belediyespor Sinop, Mimar Sinan Gençlikspor ise Giresun da mücadele edecek. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, iki temsilcinin gideceði grup merkezini belirlemek için kura çekimi yapacaklarýný bildirdiklerini ancak Mimar Sinan Gençlikspor antrenörü Oðuzhan Arslan ligi þampiyon olarak tamamlayan Çorum Belediyespor un istediði grubu tercih etmesinin doðru olacaðýný Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Selim Sümer de bu jeste teþekkür etti ve Sinop grup merkezini tercih ettiðini Buna göre Çorum Belediyespor Sinop grup merkezinde Karabük, Samsun, Çankýrý, Zonguldak ve Bartýn temsilcileriyle mücadele ederken, Mimar Sinan Giresun grup merkezinde iki Trabzon, Ordu, Artvin ve Sivas illerinin temsilcileriyle karþýlaþacak. Çorum Belediyespor U 13 takýmý Sinop grubunda ilimizi temsil edecek Mimar Sinan Gençlikspor önümüzdeki hafta Giresun grubunda mücadele edecek Centilmen takým ödülü Abdalata Koçak Makina nýn 20. ASGD Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol Turnuvasýnda en centilmen takým ödülüne Abdalata Koçak Makina takýmý layýk görüldü. Turnuva Tertip Komitesi dün yaptýðý deðerlendirme sonucunda bu yýlki turnuvada zaman zaman olumsuzluklar yaþansada centilmen takým olarak gruptan Abdalata Koçak Makina bu yýlýn çeyrek finale yükselen ve toplam beþ maç oynayan Abdalata Koçak Makina sadece üç sarý kart görerek bu yýlýn centilmen takýmý olmaya hak kazandý. Abdalata Koçak Makina takýmýna yarýn oynanacak final maçýndan sonra düzenlenecek törenle plaketi verilecek.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi.

Hitit Üniversitesi ni dereceyle bitiren öðrencilere ödüllerini protokol mensuplarý verdi. Metropol de Kaptanlar Grup dönemi Çorum markasý Türkiye ye açýlýyor Metropol Alýþveriþ Merkezleri, Sivas merkezli Kaptanlar Grup a devredildi. Devir töreninde konuþan Kaptanlar Grup Yönetim Kurulu Baþkan

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Gübreden enerji üreteceðiz Çorum Belediyesi ve yumurta üreticileri kooperatifi, hayvan gübresinden enerji üretimi için çalýþma baþlattý.

Gübreden enerji üreteceðiz Çorum Belediyesi ve yumurta üreticileri kooperatifi, hayvan gübresinden enerji üretimi için çalýþma baþlattý. (Bu bir ilandýr) ÝDMA FUARI'NA ARAR MAKÝNA DAMGASI Firma yetkilileri uluslararasý fuarýn verimli geçtiðini söyledi. Arar Makina, 23-26 Nisan 215 tarihleri arasýnda Ýstanbul Fuar Merkezi CNR Expo'da gerçekleþen

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

Milleti maraba gören devþirmeler!

Milleti maraba gören devþirmeler! ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM EKÝM 5 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : Kuruþ Üreticiye dört milyon avans Þeker Fabrikasý üçüncü nakdi söküm avansý ödemesi yapacak. Milleti maraba gören devþirmeler! * HABERÝ DE

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı