TMS 37 KARfiILIKLAR, KOfiULLU BORÇLAR VE KOfiULLU VARLIKLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMS 37 KARfiILIKLAR, KOfiULLU BORÇLAR VE KOfiULLU VARLIKLAR"

Transkript

1 1 3. B Ö L Ü M TMS 37 KARfiILIKLAR, KOfiULLU BORÇLAR VE KOfiULLU VARLIKLAR Doç. Dr. Yakup SELV stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 211

2 13. Bölüm, TMS-37 Karfl l klar, Koflullu Borçlar ve Koflullu Varl klar 13.1 STANDARDIN AMACI Bu standard n amac ; karfl l klar, koflullu borçlar ve koflullu alacaklar için uygun muhasebelefltirme kriterlerini ve ölçüm esaslar n belirlemektir. Böylece, kullan c lar aç s ndan karfl l klar, koflullu borçlar ve koflullu alacaklar n nitelikleri, zamanlamalar ve tutarlar n n anlafl labilirlili ini sa lamak için gerekli bilgilerin finansal tablo eklerinde gösterilmesi sa lanm fl olacakt r STANDARDIN KAPSAMI flletmeler karfl l klar n, koflullu borçlar n ve koflullu varl klar n muhasebelefltirilmesinde bu standart hükümlerini uygular. Belirli koflullar alt nda yürürlü e girecek sözleflmeler, taraflardan hiçbirinin yükümlülüklerini yerine getirmedikleri veya ayn ölçüde k smen yerine getirdikleri sözleflmeler olup bu standard n kapsam d fl ndad r. Ekonomik aç dan dezavantajl olan belirli koflullar alt nda yürürlü e girecek sözleflmeler ise bu standart kapsam ndad r. Bir sözleflmenin ekonomik aç dan dezavantajl sözleflme olabilmesi için, mutlaka sözleflme kapsam ndaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için katlan lmas gereken maliyetin, söz konusu sözleflme kapsam nda elde edilmesi beklenen ekonomik fayday aflmas gerekir. Bir iflletme belirli türden bir karfl l k, koflullu yükümlülük veya koflullu varl k için baflka bir standartta hüküm bulunmas durumunda, bu standart yerine ilgili standard uygular. Örne in TFRS 3 flletme Birleflmeleri, TMS 11 nflaat Sözleflmeleri, TMS 12 Gelir Vergisi, TMS 17 Kiralama fllemleri, TMS 19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar, TFRS 4 Sigorta Sözleflmeleri, TMS 18 Has lat gibi. Bu standart kapsam ndaki Karfl l klar, gerçekleflme zaman veya tutar belli olmayan yükümlülüklerdir. Karfl l klar terimi, amortisman, varl klarda de er düflüklü ü ve flüpheli alacaklar gibi kavramlar ifade etmek için de kullan lmaktad r. Ancak bu anlamdaki karfl l klar, varl klar n defter de erinde yap lan de iflikliklere iliflkin düzeltmelerdir (ayarlamalar) ve bu standard n kapsam d fl ndad r. Bu standart, karfl l k ayr lmas durumunda, katlan lan maliyetlerin aktiflefltirilmesi ifllemini ne zorunlu k lar, ne de bu ifllemi yasaklar. 213

3 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar Bu standart, yeniden yap land rmalara iliflkin karfl l klara da uygulan r. Bir yeniden yap land rma iflleminin durdurulan faaliyet tan m na girmesi durumunda, TFRS 5 Sat fl Amaçl Elde Tutulan Maddi Duran Varl klar ve Durdurulan Faaliyetler standard uyar nca ek aç klamalar n yap lmas gerekebilir STANDARDIN GET RD KLER KOfiULLU VARLIKLAR flletmeler, koflullu varl klar n finansal tablolar na yans tmazlar. Koflullu varl klar, genellikle, ekonomik yararlar n iflletmeye girifli olas l n do uran, planlanmam fl veya di er beklenmeyen olaylardan oluflur. Ekonomik faydalar n iflletmeye girifllerinin olas olmas durumunda koflullu varl klar finansal tablo dipnotlar nda aç klan r. Gelirin elde edilmesi neredeyse kesin ise, ilgili varl k koflullu bir varl k de ildir ve finansal tablolara yans t lmas uygundur. Koflullu varl klar, ilgili geliflmelerin finansal tablolarda do ru olarak yans t lmalar n temin etmek için sürekli olarak de erlendirmeye tabi tutulur KOfiULLU BORÇLAR Koflullu borçlar, ekonomik fayda içeren kaynaklar n iflletmeden ç kmalar ihtimali varsa (ihtimal yüksekse) finansal tablo dipnotlar nda aç klan rlar. Koflullu borçlar, ekonomik fayda içeren kaynaklar n iflletmeden ç kmalar ihtimali yoksa (ihtimali az ise) finansal tablolara yans t lmazlar. Ekonomik fayda içeren kaynaklar n iflletmeden ç kmalar n n muhtemel hale gelip gelmedi inin tespiti amac yla koflullu borçlar sürekli olarak de erlemeye tabi tutulmal d rlar. Bir iflletmenin herhangi bir borç için müflterek ve müteselsilen sorumlu olmas durumunda, ilgili yükümlülü ün di er taraflarca karfl lanaca tahmin edilen k sm z mni kabulden do an borç olarak de erlendirilir. flletme, güvenilir bir tahminin yap lamad son derece nadir du- 214

4 13. Bölüm, TMS-37 Karfl l klar, Koflullu Borçlar ve Koflullu Varl klar rumlar hariç, ilgili yükümlülü ün ekonomik fayda içeren kaynaklar n ç - k fl ihtimalinin bulundu u k sm için karfl l k ay r r KARfiILIKLAR Tüm karfl l klar, do as gere i, zaman ve tutar aç s ndan kesin olmad klar için koflulludur. Ancak, bu standart kapsam nda koflullu kelimesi, tam anlam yla iflletmenin kontrolünde olmayan, bir veya daha fazla kesin mahiyette olmayan olay n ileride gerçekleflip gerçekleflmemesi ile mevcudiyetleri teyit edilecek, bu nedenle finansal tablolara yans t lmayan varl k ve yükümlülükleri ifade etmek için kullan l r. Koflullu yükümlülük kavram ise, finansal tablolara yans t lma koflullar n sa lamayan yükümlülükler için kullan lmaktad r. Dolay s yla bu standart, Karfl l klar kavram ile Koflullu Borçlar kavram n birbirinden ay rt etmektedir. Karfl l klar, ait oldu u ödemeye iliflkin olarak gelecek bir tarihte yap lacak harcaman n zaman ve miktar n n kesin olmamas nedeniyle, ticari borçlar ve tahakkuklar gibi di er yükümlülüklerden ayr lmaktad r. Karfl l klar ayr olarak gösterilirken, tahakkuklar genellikle ticari veya di- er borçlar n bir parças olarak gösterilmektedir. Karfl l klar, mevcut bir yükümlülük olduklar ndan ve yükümlülü- ün ifas için ekonomik fayda içeren kaynaklar n iflletmeden ç kmas gerekece inden, yükümlülük olarak muhasebelefltirilirler. Ancak, güvenilir bir tahminin yap labiliyor olmas gerekir. Koflullu borçlar, borç olarak muhasebelefltirilmezler Karfl l klar n Muhasebelefltirmesi Bir karfl l k afla daki koflullar n varl durumunda finansal tablolara yans t lmal d r. a) Geçmifl bir olaydan kaynaklanan mevcut bir yükümlülü ün (hukuki veya z mni) bulunmas, b) Yükümlülü ün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynaklar n iflletmeden ç kmalar n n muhtemel olmas, c) Yükümlülük tutar n n güvenli bir biçimde tahmin edilebiliyor olmas. 215

5 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar Bu koflullardan herhangi birinin bulunmamas durumunda herhangi bir karfl l k finansal tablolara yans t lmaz Mevcut Yükümlülük Mevcut veriler do rultusunda, bilanço tarihi itibariyle mevcut bir yükümlülü ün var olmas ihtimali böyle bir yükümlülü ün yok olmas ihtimalinden daha yüksekse, geçmiflteki bir olay n mevcut bir yükümlülü ü do urdu u kabul edilir. Bilanço tarihi itibariyle, mevcut bir yükümlülü ün var olmas ihtimali böyle bir yükümlülü ün var olmamas ihtimalinden fazla ise, iflletme karfl l n muhasebe kayd n yapar. Bilanço tarihi itibariyle, mevcut bir yükümlülü ün var olmama ihtimali böyle bir yükümlülü ün var olmas ihtimalinden fazla ise, ekonomik fayda içeren kaynaklar n iflletmeden ç kmas ihtimali düflük olmad kça, iflletme finansal tablo dipnotlar nda koflullu borç aç klamas nda bulunur. Yükümlülü ün yerine getirilmesinin kanunen zorunlu olmas veya olay n söz konusu ilgili yükümlülü ü yerine getirece ine dair di er taraflar nezdinde geçerli beklentiler yaratt, z mni kabulden do an bir yükümlülük olmas durumunda söz konusu olay sorumluluk do uran olay olarak adland r l r. Gelecekte faaliyete devam etmek için katlan lacak maliyetler için karfl l k ayr lmaz. Bir iflletmenin bilançosunda yer alan borçlar bilanço tarihi itibariyle mevcut olan borçlard r. Karfl l k olarak finansal tablolara yans t lan tutarlar ise, iflletmenin gelecek dönem faaliyetlerinden ba ms z, geçmifl dönemlerde oluflmufl olaylardan kaynaklanan yükümlülükleridir. Yükümlülük her zaman için baflka tarafa karfl bir taahhüt içerdi inden, bilanço tarihinden önceki bir tarihte, bu karardan etkileneceklere iflletmenin sorumluluklar n yerine getirece ine dair geçerli bir beklenti oluflturacak flekilde ve yeterince belirgin bir biçimde iletilmifl olmad kça, ilgili iflletme veya yönetim kurulu karar bilanço tarihi itibariyle z mni olarak kabulden do an bir yükümlülük do urmaz. 216

6 13. Bölüm, TMS-37 Karfl l klar, Koflullu Borçlar ve Koflullu Varl klar Baflta herhangi bir yükümlülük do urmayan bir olay, kanunda meydana gelen de ifliklik veya iflletmenin bir fiilinin z mni olarak kabulden do an bir yükümlülük do urmas sebepleriyle, daha sonra bir yükümlülük oluflturabilir. Yeni kanun tasar lar n n yasalaflmak üzere oldu- u durumlarda, yaln zca tasar n n aynen yasalaflaca n n kesin olmas durumunda yükümlülük do ar. Bu tür yükümlülük bu standart kapsam ndaki yasal yükümlülük niteli indedir Ekonomik fayda içeren kaynaklar n olas ç k fllar Bu standard n uygulanmas aç s ndan, bir olay n gerçekleflece inin beklendi i, örne in belli bir olay n gerçekleflme olas l n n gerçekleflmeme olas l ndan fazla oldu u durumlarda, kaynaklar n iflletme d fl na ç kmas n n ya da di er bir olay n gerçekleflmesinin olas oldu u kabul edilir. Herhangi bir kalem için iflletme d fl na ç k fl olas l düflük bile olsa, bir yükümlülük çeflidini bütün olarak yerine getirmek için baz kaynaklar n iflletme d fl na ç kmalar gerekebilir. Bu durumda karfl l k finansal tablolara yans t l r Yükümlülük tutar n n güvenilir biçimde tahmini Çok nadir durumlar d fl nda, bir iflletme bir dizi olas sonuç belirleyebilme imkan na sahip olacakt r ve bu nedenle de, yükümlülü e iliflkin olarak karfl l k ayr lmas iflleminde yeterince güvenilir bir biçimde kullan labilecek bir tahminde bulunabilir. Güvenilir bir tahmin yap lamayan çok nadir durumlarda, finansal tablolara yans t lmayan bir borç mevcut olabilir. Söz konusu borç, koflullu borç olarak finansal tablo dipnotlar nda aç klan r ÖLÇME Karfl l k olarak muhasebelefltirilecek olan tutar, mevcut bir yükümlülü ü yerine getirmek için bilanço tarihi itibariyle yap lmas gereken harcamaya iliflkin en gerçekçi tahmin olmal d r. 217

7 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar Mevcut yükümlülü ün yerine getirilmesi için gereken harcamalar n en gerçekçi tahmini, iflletmenin yükümlülü ün yerine getirilmesi amac yla bilanço tarihi itibariyle makul olarak ödeyece i veya bu tarihte üçüncü kiflilere devredece i miktard r. Getiri ve finansal etkilere iliflkin tahminler, benzer olaylara iliflkin tecrübeler ve baz durumlarda ba ms z uzmanlar n raporlar yla da desteklenmek suretiyle iflletme yönetimince takdir edilir. Karfl l k olarak finansal tablolara yans t lacak tutara iliflkin belirsizlikler koflullara ba l olarak farkl araçlarla ele al nabilir. De erleme konusu karfl l n çok say da kalemden olufltu u durumda, ilgili yükümlülük her türlü getiriyi bunlara iliflkin olas l klara göre a rl kland rmak suretiyle tahmin edilir. Söz konusu istatistiksel tahmin metodunun ismi beklenen de er dir. Tek bir sorumlulu un ölçüldü ü durumlarda, tek bafl na olmas en muhtemel sonuç borcun en gerçekçi tahmini olabilir. Ancak, böyle bir durumda bile iflletme di er olas sonuçlar de erlendirir. Di er olas sonuçlar n en olas sonuçtan ço unlukla yüksek ya da ço unlukla düflük oldu u durumda, en iyi tahmin söz konusu daha yüksek ya da daha düflük miktar olur. Karfl l n vergisel sonuçlar ve karfl l ktaki de iflikliklere iliflkin TMS 12 Gelir Vergileri standard nda yer verilen hükümler do rultusunda, ilgili karfl l k vergiden önce ölçülür. Karfl l k tutar na iliflkin en gerçekçi tahmine ulafl lmas nda, birçok olay ve durumu kaç n lmaz olarak çevreleyen riskler ve belirsizlikler dikkate al n r. Risk, sonucun de iflkenli ini ifade eder. Riske göre ayarlama, borcun tutar n art rabilir. Ancak, belirsizlik, afl r karfl l k ayr lmas n veya borçlar n kas tl olarak olmas gerekenden daha yüksek gösterilmesini hakl k lmaz. Paran n zaman de erinin etkisinin önemli oldu u durumlarda karfl l k tutar, yükümlülü ün yerine getirilmesi için gerekece i tahmin edilen giderlerin bugünkü de eridir. Paran n zaman de eri nedeniyle bilanço tarihinden hemen sonra ortaya ç kan nakit ç k fllar na iliflkin karfl - l klar, daha sonra ortaya ç kacak ayn tutarda nakit ç k fllar ndan daha 218

8 13. Bölüm, TMS-37 Karfl l klar, Koflullu Borçlar ve Koflullu Varl klar dezavantajl d r. Bu nedenle, söz konusu etkinin önemli oldu u durumda karfl l klar iskonto edilir. skonto oran, paran n zaman de erine iliflkin mevcut piyasa de erlendirmelerini ve borca özgü riskleri yans tan vergi öncesi orand r. Yükümlülü ün yerine getirilmesi için gerekli olan tutar etkileyebilecek gelecekteki olaylar, bu olaylar n gerçekleflece ine dair yeterli tarafs z kan t bulunmas durumunda ilgili karfl l k tutar nda yans t l r. Varl klar n elden ç kar lmalar n n beklendi i durumlarda, söz konusu ifllem sonucunda oluflacak kazançlar herhangi bir karfl l n ölçülmesinde göz önünde bulundurulmaz. Bir karfl l a iliflkin yükümlülü ün yerine getirilmesi için gerekli harcamalar n bir k sm n n veya tamam n n di er bir taraf taraf ndan tazmin edilmesi beklendi inde, ilgili tazminat ancak ve ancak, iflletmenin yükümlülü ü yerine getirmesi durumunda tazminat n elde edilece inin kesine yak n olmas durumunda muhasebelefltirilir. Söz konusu tazminat, ayr bir varl k gibi iflleme tabi tutulur. Tazminata iliflkin olarak muhasebelefltirilen tutar karfl l k tutar n aflamaz. Herhangi bir karfl l k gideri, buna ait tazminata iliflkin muhasebelefltirilen tutar düflüldükten sonra bulunacak net tutar yla gelir tablosunda yer alabilir. Karfl l klar, o anda mevcut en iyi tahmini yans tmak üzere, bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir ve düzeltilir. Yükümlülü ün yerine getirilmesi için ekonomik fayda sa layan kaynaklar n ç k fl ihtimalinin ortadan kalkmas durumunda, ayr lan karfl l k iptal edilir. skonto etme iflleminin kullan ld durumlarda, zaman n geçiflini yans tmak amac yla her bir dönem ilgili karfl l n defter de eri artar. Söz konusu art fl, borçlanma maliyeti olarak muhasebelefltirilir. Bir karfl l k, sadece söz konusu karfl l n ayr lmas na dayanak teflkil eden harcamalar için kullan l r. Yaln zca ilk baflta ayr lan karfl l klara iliflkin harcamalar ilgili karfl l klarla mahsuplaflt r l r. Bafllang çta baflka amaçlarla muhasebelefltirilmifl karfl l klarla harcamalar n birbiriyle mahsuplaflt r lmas, iki ayr ifllemin etkisinin gizlenmesine sebep olur. 219

9 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar MUHASEBELEfiT RME VE ÖLÇME KURALLARININ UYGULANMASI Gelecekteki faaliyet zararlar için karfl l k ayr lmaz. Gelecek faaliyet dönemlerinde zarar edilece i beklentisi, faaliyete iliflkin belli varl klar n de er düflüklü üne u rayabilece inin bir göstergesidir. flletme, TMS 36 Varl klarda De er Düflüklü ü standard çerçevesinde, söz konusu varl klarda de er düflüklü ü olup olmad n kontrol eder. Bir iflletme ekonomik aç dan dezavantajl olan bir sözleflmeye sahip ise, söz konusu sözleflmeye iliflkin mevcut yükümlülük karfl l k olarak muhasebelefltirilir ve ölçülür. Ekonomik aç dan dezavantajl sözleflme için ayr bir karfl l k oluflturulmadan önce, söz konusu sözleflmeye tahsis edilmifl varl klardaki de er düflüklü ünden kaynaklanan zararlar muhasebelefltirilir. Karfl l k ayr lma koflullar n n tamam n n oluflmas durumunda yeniden yap land rma maliyetlerine iliflkin karfl l k ayr labilir. Yeniden yap land rma tan m na afla daki olaylar girebilir: a) Bir ifl kolunun sat fl veya sona erdirilmesi, b) Bir ülke ya da bölgede yer alan ifl yerlerinin kapat lmas veya faaliyetlerin bir bölge ya da ülkeden di erine tafl nmas, c) Bir yönetim kademesinin kald r lmas gibi yönetim yap s ndaki de ifliklikler, d) flletme faaliyetlerinin niteli inde ve konusunda önemli etkileri olan temel yeniden yap land rmalar. Yeniden yap land rmaya iliflkin z mni kabulden do an bir yükümlülük sadece afla daki flartlar n varl halinde söz konusudur. a) flletmenin, yeniden yap land rma ifllemine iliflkin en az ndan afla daki hususlar belirleyen ayr nt l ve resmi bir plan n n olmas : a. lgili iflletme veya iflletme k sm n, b. Etkilenecek bafll ca merkezleri, c. Hizmetlerine son verilmesi nedeniyle oluflan zararlar karfl lanacak iflçilerin bulunduklar yerleri, görevleri ve yaklafl k say lar n d. Gerçeklefltirilecek harcamalar ve e. Plan n ne zaman uygulanaca n. 220

10 13. Bölüm, TMS-37 Karfl l klar, Koflullu Borçlar ve Koflullu Varl klar b) flletmenin, yeniden yap land rmay uygulamaya bafllamak veya temel özelliklerini bundan etkileneceklere duyurmak suretiyle yeniden yap land rman n tamamlanaca na dair ondan etkilenenler nezdinde geçerli bir beklenti yaratm fl olmas. Yeniden yap land rma ifllemi için ayr lan karfl l k, afla daki hususlar birlikte tafl mas flart yla sadece yeniden yap land rma iflleminden kaynaklanan do rudan harcamalar içerir: a) Yeniden yap land rma neticesinde gerekli olmas ve b) flletmenin devam eden faaliyetleriyle iliflkili olmamas. Yeniden yap land rma için ayr lan karfl l k afla da yer alanlar gibi maliyetleri içermez: a) Devam eden çal flanlar n e itilmesi veya yerlerinin de ifltirilmesi, b) Pazarlama veya c) Yeni sistemlere ve da t m flebekelerine yap lan yat r mlar AÇIKLAMA flletme her bir karfl l k s n f için, afla da yer alan hususlara iliflkin olarak finansal tablo dipnotlar nda aç klamada bulunur: a) Dönem bafl ve dönem sonu itibariyle defter de eri, b) Mevcut karfl l klara yap lan ekler de dahil olmak üzere, dönem içerisinde ayr lan karfl l klar, c) Dönem boyunca kullan lan tutarlar. d) Dönem içerisinde kapat lan kullan lmayan tutarlar ve e) Zaman n geçmesinden ve iskonto oran nda oluflan herhangi bir de iflikli in etkisinden kaynaklanan, iskonto edilen tutarda dönem boyunca oluflan art fllar. 221

11 222 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar

12 13. Bölüm, TMS-37 Karfl l klar, Koflullu Borçlar ve Koflullu Varl klar 13.4 ÖRNEKLER Örnek 1 Neptün Otomotiv flirketi, satm fl oldu u otomobilleri, müflterilerinin al m tarihinden itibaren ilk 6 ay içerisinde görülen her türlü üretim hatas na iliflkin onar m maliyetlerini karfl lama garantisi alt nda satmaktad r. Sat lm fl olan tüm ürünlerde ortaya ç kan hasarlar küçük, orta ve büyük olmak üzere üç s n fa ayr lmaktad r. flletmenin küçük, orta ve büyük hasarlar için katland onar m maliyeti ve hasarlar n gerçekleflme olas l klar, geçmifl deneyimler do rultusunda afla daki gibidir. Hasar onar m maliyeti Toplam sat fl içindeki pay Hasars z araçlar - %75 Küçük hasarl araçlar 500- TL/araç %15 Orta hasarl araçlar TL/araç %5 Büyük hasarl araçlar TL/araç %5 flletmenin 2007 y l n n son alt ay nda gerçeklefltirdi i otomobil sat fl miktar araçt r. a) flletme 2007 y l sonu itibariyle yeni muhasebe politikas gere i Garanti Karfl l klar ay rmaya bafllam flt r. b) flletme Garanti Karfl l klar ay rma politikas n geçmifl y llardan bu yana uygulamaktad r ve tarihli ayarlamalar öncesi mizan nda Garanti Karfl l klar Hesab n n bakiyesi ,- TL dir. c) flletme 2007 y l sonu itibariyle yeni muhasebe politikas gere i Garanti Karfl l klar ay rmaya bafllam flt r. Hasarlar n oluflumu 6 ayl k garanti süresi boyunca normal bir da l m göstermekte belli aylarda y lma olmamaktad r. flletmenin getiri oran y ll k %12 dir. Çözüm Söz konusu garanti için karfl l k ayr labilmesi için üç kriterin sorgulanmas ve üçünün de mevcut olmas gerekmektedir. Üç koflulun birlikte varl durumunda iflletme karfl l k ay racak ve finansal tablolar na yans tacakt r. 223

13 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar Kriter Var m? 1- Geçmifl bir olaydan kaynaklanan mevcut bir yükümlülük mü? Evet 2- Yükümlülü ün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynaklar n iflletmeden ç kmalar n n muhtemel mi? Evet 3- Yükümlülük tutar güvenli bir biçimde tahmin edilebiliyor mu? Evet Bu durumda, öncelikle onar mlar n maliyetinin beklenen de eri bulunur. (0,75 * 0)+(0,15 * 500 TL)+(0,05 * TL)+(0,05 * TL) = ( ) = 425 /araç a) tarihi itibariyle olmas gereken Garanti Karfl l tutar ,- TL ( araç * 425 TL /araç = ,- TL) olarak hesaplanacakt r tarihi itibariyle yap lacak olan yevmiye kayd da afla daki gibidir. 31/12/07 Borç Alacak 654 Karfl l k Giderleri Garanti Karfl l Giderleri 379 Di er Borç ve Gider Karfl l kl Garanti Karfl l klar b) tarihi itibariyle olmas gereken Garanti Karfl l tutar ,- TL ( araç * 425 TL /araç = ,- TL ) olarak hesaplanacakt r tarihli ayarlamalar öncesi mizanda Garanti Karfl l klar Hesab n n mevcut bakiyesi ,- TL oldu una göre mevcut bakiyeyi ,- TL ye ç karacak tutar olan ,- ( = ,- TL) tutar nda tarihinde karfl l k ayr lacakt r tarihi itibariyle yap lacak olan yevmiye kayd da afla daki gibi olacakt r. 31/12/07 Borç Alacak 654 Karfl l k Giderleri Garanti Karfl l Giderleri 379 Di er Borç ve Gider Karfl l kl Garanti Karfl l klar 224

14 13. Bölüm, TMS-37 Karfl l klar, Koflullu Borçlar ve Koflullu Varl klar c) tarihi itibariyle olmas gereken Garanti Karfl l tutar ,- TL ( araç * 425 TL /araç = ,- TL) olarak hesaplanacakt r. Ancak bu tutar gelecek 6 ay süresince oluflabilecek hasarl araçlara iliflkin karfl l k tutar d r. Hasarlar n oluflumu 6 ayl k garanti süresi boyunca normal bir da l m göstermekte oldu una göre bu tutar n tamam bir sonraki ay oluflmayacakt r (ekonomik fayda içeren kaynaklar n iflletmeden ç kmas bir sonraki ay olmayacakt r). Paran n zaman de erinin etkisinin önemli oldu u durumlarda karfl l k tutar, yükümlülü ün yerine getirilmesi için gerekece i tahmin edilen giderlerin bugünkü de eridir. Paran n zaman de eri nedeniyle bilanço tarihinden hemen sonra ortaya ç kan nakit ç k fllar na iliflkin karfl l klar, daha sonra ortaya ç kacak ayn tutarda nakit ç k fllar ndan daha dezavantajl d r. Bu nedenle, söz konusu etkinin önemli oldu u durumda karfl l klar iskonto edilir. Hükmü do rultusunda bu tutar n bugünkü de erinin hesaplanmas gerekir. flletmenin getiri oran y ll k %12 oldu una göre, y ll k %12 iskonto oran ile ortalama 3 ay için net bugünkü de er hesab iç iskonto formülü kullan larak hesaplanmal d r. [( * 3 * 0,12) / (12 + (3 * 0,12)] = = , ,- TL, ,- TL nin %12 den 3 ayl k ortalama süre için net bugünkü de eridir ve tutar kadar karfl l k ayr lmas gerekecektir tarihi itibariyle yap lacak olan yevmiye kayd da afla - daki gibidir. 31/12/07 Borç Alacak 654 Karfl l k Giderleri Garanti Karfl l Giderleri 379 Di er Borç ve Gider Karfl l kl Garanti Karfl l klar Örnek 2 Eczac bafl laç Sanayi ve Ticaret A.fi. -1 (E S) E S, Eczac bafl laç Sanayi Ve Ticaret A.fi., 2006 Y l Faaliyet Raporundan al nan verilerle haz rlanm flt r. 225

15 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar Rekabet Kurumu taraf ndan E P in de aralar nda bulundu u 8 firma hakk nda E itim Hastaneleri ihalesi soruflturmas yap lmas karar verilmifl ve yap lan soruflturma neticesinde 19 Ocak 2007 tarihinde Rekabet Kurulu nda al nan karar taraflara tefhim edilmifltir. Bu karar ile, E P e 2001 y l net sat fllar n n takdiren binde 7,5 i oran nda olmak üzere ,-TL idari para cezas kesilmifltir. E P in karar n iptaline yönelik olarak Dan fltay a baflvurma hakk bulunmaktad r. (E S, tarihli Konsolide Bilanço Dipnotu-23). Çözüm Söz konusu idari para cezas için karfl l k ayr labilmesi için üç kriterin sorgulanmas ve üçünün de mevcut olmas gerekmektedir. Üç koflulun birlikte varl durumunda iflletme karfl l k ay racak ve finansal tablolar na yans tacakt r. Kriter Var m? 1- Geçmifl bir olaydan kaynaklanan mevcut bir yükümlülük mü? Evet 2- Yükümlülü ün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynaklar n iflletmeden ç kmalar n n muhtemel mi? Evet 3- Yükümlülük tutar güvenli bir biçimde tahmin edilebiliyor mu? Evet flletme, bu idari para cezas tutar n n tamam için ayr lan karfl l k Di er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar hesaplar nda muhasebelefltirilmifltir (E S, tarihli Konsolide Bilanço Dipnotu-23). 31/12/06 Borç Alacak 654 Karfl l k Giderleri dari Para Cezas Karfl l k Gideri 379 Di er Borç ve Gider Karfl l kl dari Para Cezas Karfl l k Gideri Örnek 3 Eczac bafl laç Sanayi ve Ticaret A.fi. -2 (E S) Temmuz 2006 tarihinde Rekabet Kurumu taraf ndan sonuçland r - 28 E S, Eczac bafl laç Sanayi ve Ticaret A.fi., 2006 Y l Faaliyet Raporundan al nan verilerle haz rlanm flt r. 226

16 13. Bölüm, TMS-37 Karfl l klar, Koflullu Borçlar ve Koflullu Varl klar lan SSK, devlet ve üniversite hastanelerinin 2003 y l Kytril ve Setron ihalelerine iliflkin soruflturmas kapsam nda, E P aleyhine 4054 say l Rekabetin Korunmas Hakk nda Kanun un 4 üncü maddesine istinaden 2004 y l net sat fllar n n %1 ine karfl l k gelecek flekilde, ,-TL idari para cezas uygulanmas na karar verilmifltir. Rekabet Kurulu nun karar n n tebli ini izleyen süreçte, Dan fltay nezdinde bir iptal davas aç lm fl ve Dan fltay yürütmenin durdurulmas na karar vermifltir. Bu durum yönetim taraf ndan Rekabet Kurulu karar n n iptal edilece i yönünde önemli bir iflaret olarak de erlendirilmifltir (E S, tarihli Konsolide Bilanço Dipnotu-31). Çözüm Söz konusu idari para cezas için karfl l k ayr labilmesi için üç kriterin sorgulanmas ve üçünün de mevcut olmas gerekmektedir. Üç koflulun birlikte varl durumunda iflletme karfl l k ay racak ve finansal tablolar na yans tacakt r. flletme yönetimi, Rekabet Kurulu karar n n iptal edilece i yönünde önemli bir iflaret olarak de erlendirilmifl oldu undan; Yükümlülü ün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynaklar n iflletmeden ç kmalar muhtemel görülmemifltir. Bu durumda da karfl l k ayr lmas için gerekli olan 2.koflul sa lanamad için iflletme söz konusu idari para cezas için karfl l k ay rmam flt r. Ancak, söz konusu idari para cezas - na iliflkin detayl aç klamay koflullu borç olma özelli i tafl d için durumu tarihli konsolide bilançosunun dipnotlar ndan 31 numaral fiarta Ba l Varl k ve Yükümlülükler bafll nda aç klam flt r. Örnek 4 Eczac bafl laç Sanayi ve Ticaret A.fi. -3 (E S) 29 Eczac bafl laç Sanayi ve Ticaret A.fi. nin 2006 y l sonu envanter çal flmalar sonucunda tespit edilen baz bilgiler afla daki gibidir: 1- Grup, aleyhine aç lm fl hukuk, ifl, ticari ve idari davalar ile ilgili alm fl oldu u hukuki görüfller ve geçmiflte sonuçlanan benzer nitelikte- 29 E S, Eczac bafl laç Sanayi ve Ticaret A.fi., 2006 Y l Faaliyet Raporundan al nan verilerden derlenerek haz rlanm flt r. 227

17 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar ki davalar n de erlendirilmesi neticesinde toplam 2.989,-TL tutar nda karfl l k ay rm flt r. 2- K dem tazminat karfl l, E S Eczac bafl laç Sanayi ve Ticaret A.fi. nin, Türkiye de kay tl Ba l Ortakl klar n ve Müflterek Yönetime Tabi Ortakl klar n çal flanlar n n emekli olmas ndan do an gelecekteki olas yükümlülü ünün bugünkü de erinin tahmin edilmesi ile hesaplanmaktad r. K dem tazminat karfl l herhangi bir fonlamaya tabi de ildir ve yasal olarak herhangi bir fonlama flart bulunmamaktad r. Ödenecek tazminat her hizmet y l için bir ayl k maafl tutar kadard r ve bu miktar 31 Aral k 2006 tarihi itibariyle 1.857,44 TL ile s n rland r lm flt r. K dem tazminat n n hesaplanmas nda kullan lan aktüerler; skonto oran %5,71 ve emeklilik olas l n n tahmini için devir h z oran %97 dir. 31 Aral k 2006 tarihi itibariyle Grup taraf ndan istihdam edilen personel say s kiflidir. Grup un k dem tazminat yükümlülü ü, k dem tazminat tavan her alt ayda bir ayarland için, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren geçerli olan 1.960,69 TL tavan tutar üzerinden hesaplanmaktad r. K dem tazminat karfl l n n tarihli dönem bafl bakiyesi ,-TL ve 2006 y l içinde ödenen k dem tazminat karfl l da ,-TL dir. K dem tazminat karfl l ndaki Müflterek yönetime tabi ortakl k hisse al fl ve sat fllar ndan kaynaklanan de iflimler ise ,- TL dir y l içerisindeki art fl ise ,-TL dir tarihli dönem bafl bakiyesi ,-TL ve Müflterek yönetime tabi ortakl k hisse al fl ve sat fllar ndan kaynaklanan de iflimlerden dolay oluflan azal fl (6.425,-TL ) olan birikmifl izin karfl l klar ndaki 2006 y l içindeki art fl tutar ise ,- dir. 4- Toplam ,-TL tutar ndaki verilen kredi kefaletleri Ekom Eczac bafl D fl Ticaret A.fi. ye, söz konusu kuruluflun finansal kurulufllardan temin ederek ayn flartlarda Grup a transfer etti i yabanc para kredileri için verilmifltir. 5- Toplam ,-TL tutar ndaki al nan kredi kefaletleri, Grup un yapm fl oldu u genel kredi sözleflmeleri kapsam nda Eczac bafl Holding A.fi. den al nm flt r. 6- Toplam ,-TL tutar ndaki verilen teminat mektuplar ve teminat senetleri tedarikçilere ve resmi kurulufllara verilmifltir. 228

18 13. Bölüm, TMS-37 Karfl l klar, Koflullu Borçlar ve Koflullu Varl klar 7- Toplam ,-TL tutar ndaki al nan ipotekler Grup un ticari alacaklar için müflterilerinden ald garantilerdir. 8- Toplam ,-TL tutar ndaki al nan teminat mektuplar n n, ,-TL tutar ndaki k sm Kanyon Projesi nin inflaas için sözleflme yap lan müteahhit firmalardan, müteahhit firmalar n üstlendikleri iflleri sözleflme hükümlerine göre yerine getirmesi için al nan garantilerdir. Çözüm 1- flletme 2.989,-TL tutar nda karfl l k ay rm flt r. 31/12/06 Borç Alacak 654 Karfl l k Giderleri Dava Giderleri 379 Di er Borç ve Gider Karfl l kl Dava Gider Karfl l klar 2- flletmenin 2006 y l içerisindeki k dem tazminat karfl l ndaki art fl ,-TL dir. 31/12/06 Borç Alacak 654 Karfl l k Giderleri K dem Tazminat Karfl l k Gideri 472 K dem Tazminat Karfl l K dem Tazminat Karfl l klar 3- flletmenin 2006 y l ndaki birikmifl izin karfl l klar ndaki art fl tutar ise ,-TL dir. 31/12/06 Borç Alacak 654 Karfl l k Giderleri zin Karfl l klar Gideri 379 Di er Borç ve Gider Karfl l kl Birikmifl zin Karfl l klar 4- Bilanço dipnotlar nda fiarta Ba l Varl k ve Yükümlülükler bafll - nda raporlanacakt r. 5- Bilanço dipnotlar nda fiarta Ba l Varl k ve Yükümlülükler bafll - nda raporlanacakt r. 6- Bilanço dipnotlar nda fiarta Ba l Varl k ve Yükümlülükler bafll - nda raporlanacakt r. 229

19 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar 7- Bilanço dipnotlar nda fiarta Ba l Varl k ve Yükümlülükler bafll - nda raporlanacakt r. 8- Bilanço dipnotlar nda fiarta Ba l Varl k ve Yükümlülükler bafll - nda raporlanacakt r. Örnek 5 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.fi. 30 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.fi y l sonu envanter çal flmalar sonucunda tespit edilen baz bilgiler afla daki gibidir. Bu bilgiler iflletmenin finansal tablolar n n dipnotlar nda fiarta Ba l Varl k ve Yükümlülükler bafll alt nda aç klanm flt r tarihi itibariyle Grup un resmi kurulufllarla, Eximbank a ve di er bankalara vermek üzere çeflitli finansal kurulufllardan temin etmifl oldu u teminat mektuplar n n ve di er teminatlar n tutar ,-TL dir. 2- Al nm fl olan ihracat ve yat r m indirim teflvikleri dolay s yla Grup un tarihi itibariyle ABD dolar tutar nda ihracat gerçeklefltirme yükümlülü ü vard r. 3- Grup un yurtd fl ndan temin etmifl oldu u EURO ve ABD dolar tutar nda kredi için Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.fi. ile Vestel D fl Ticaret A.fi. krediler için kefil olmufltur. 4- Grup aleyhine, elektrikli ev aletleri üreten bir flirket taraf ndan patent belgesinin hükümsüzlü ü konusunda dava aç lm flt r. fiirket patent belgesinin hükümsüzlü ü ve sicilden terkin talebiyle karfl dava açm flt r. Davalar bilirkifli incelemesinde olup devam etmektedir. 5- fiirket in Rusya da kurulu %100 oran nda ifltiraki Vestel CIS Limited in, televizyon üretimini gerçeklefltirdi i fabrika binas, makine, tesis ve cihazlar ile mamul stoklar n n bir k sm, hammadde ve komponent stoklar n n tamam tarihinde meydana gelen yang n sonucu imha olmufltur. Yang n ayr ca yönetim binas nda hasara sebebiyet vermifl ve muhasebe kay tlar ve evraklar da yang nda imha olmufltur. Yan- 30 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.fi., 2006 Y l Faaliyet Raporundan al nan verilerden derlenerek haz rlanm flt r 230

20 13. Bölüm, TMS-37 Karfl l klar, Koflullu Borçlar ve Koflullu Varl klar g n sonras hasar tespit çal flmalar na bafllanm fl ve Vestel CIS Limited in ba ms z d fl denetçi raporuna göre hasar gören veya imha olan duran varl k,stok ve kâr kayb na iliflkin toplam ,-TL tutar nda hasar belirlenmifltir. Rapor tarihi itibariyle sigorta flirketi ile Vestel CIS Limited aras nda görüflmeler henüz sonuçlanmam flt r. Vestel CIS Limited yönetiminin beyan na göre yukar da beklenen hasar tutar ile sigortadan tazmin edilecek tutar aras nda fark beklenmemekte olup mali tablolar nda bu hususta karfl l k ayr lmam flt r. Ayr ca Vestel CIS Limited in Rusya daki yerel vergi idaresi vergi indirimi kapsam nda yat r m yap lm fl ancak yang nda imha olan duran varl klara iliflkin ,-TL tutar ndaki KDV nin iadesini talep etmifltir. Bu konuyla ilgili davay yerel vergi idaresi kaybetmifltir. Yerel vergi idaresi taraf ndan bir üst mahkemeye baflvurulmufl olup yarg süreci devam etmektedir. Bu KDV iadesine iliflkin olarak karfl l k ayr lmam flt r. 231

21 232

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER)

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) 1 4. B Ö L Ü M TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) Prof. Dr. Cemal B fi Marmara Üniversitesi BF Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 233 14. Bölüm, TMS-12 Gelir

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 0. B Ö L Ü M TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 171 10. Bölüm, TMS-38 Maddi Olmayan Duran

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

TMS 18 HASILAT. Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 18 HASILAT. Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 7. B Ö L Ü M TMS 18 HASILAT Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 111 7. Bölüm, TMS-18 Has lat 7.1 STANDARDIN AMACI Bu standard n amac

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

TMS 17 K RALAMA filemler. Doç. Dr. Fatih YILMAZ stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 17 K RALAMA filemler. Doç. Dr. Fatih YILMAZ stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 1. B Ö L Ü M TMS 17 K RALAMA filemler Doç. Dr. Fatih YILMAZ stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 183 11. Bölüm, TMS-17 Kiralama fllemleri 11.1 STANDARDIN AMACI Bu

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

F NANSAL ARAÇLAR. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme TFRS 7: Finansal Araçlar: Aç klamalar

F NANSAL ARAÇLAR. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme TFRS 7: Finansal Araçlar: Aç klamalar 8. B Ö L Ü M F NANSAL ARAÇLAR TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme TFRS 7: Finansal Araçlar: Aç klamalar Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar Cep K lavuzu - 2008

Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar Cep K lavuzu - 2008 Uluslararas Finansal Raporlama Standartlar Cep K lavuzu - 2008 PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) dünyan n en büyük profesyonel hizmet organizasyonudur. Kalite ve dürüstlük ilkeleriyle sundu umuz hizmetlerimiz

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

TMS 23 BORÇLANMA MAL YETLER. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 23 BORÇLANMA MAL YETLER. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 5. B Ö L Ü M TMS 23 BORÇLANMA MAL YETLER Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 81 5. Bölüm, TMS-23 Borçlanma Maliyetleri 5.1 STANDARDIN

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme

Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Uluslararas De erleme Uygulamas 2 Borç Verme Amac na Yönelik De erleme Girifl Kapsam Tan mlar Muhasebe Standartlar yla lgisi Uygulama Tart flma Aç klama Yükümlülü ü Standartlardan Ayr lma Hükümleri Yürürlük

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

G ünümüzün artan rekabet koflullar alt nda iflletmeler, faaliyetlerine devam

G ünümüzün artan rekabet koflullar alt nda iflletmeler, faaliyetlerine devam fit RAKLER N MUHASEBELEfiT R LMES VE RAPORLANMASINDA ÖRNEKLERLE ÖZ KAYNAK YÖNTEM Arfl. Gör. Asl TÜREL stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Arfl. Gör. Yi it Bora fieny T stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi

Detaylı

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER Altar Ömer ARPACI* I - G R fi 213 say l Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alaca n n do umunu vergiyi do uran olay n vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne ba

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO Ba ms z Ba ms z Denetimden Denetimden Geçmifl Geçmifl VARLIKLAR Notlar 31 Aral k 2007 31 Aral k 2006 Cari / Dönen Varl klar 637.155 505.711 Haz r De erler

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

m a l i Ç Ö Z Ü M 139 S M M M O Yay n Organ

m a l i Ç Ö Z Ü M 139 S M M M O Yay n Organ m a l i Ç Ö Z Ü M 139! 1. GENEL B LG Dursun Ali TURANLI * nflaat ifllerinin tan mlanmas hem muhasebe hem de vergi aç s ndan önem tafl maktad r. nflaat n türüne göre farkl muhasebelefltirme ve vergilendirme

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2014 Sayı: 2014/113 Ref:4/ 113

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2014 Sayı: 2014/113 Ref:4/ 113 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2014 Sayı: 2014/113 Ref:4/ 113 Konu: YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE TÜM MÜKELLEFLERİN İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASINDAN YARARLANABİLMESİ YÖNÜNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR Bilindiği

Detaylı

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k

B ir Anonim fiirketin sermayesi YTL. olup, 1 Ocak Aral k 2005 TAKV M YILINA A T KURUMLAR VERG S LE STOPAJ GEL R VERG S BEYANNAMES N N DÜZENLENMES VE KAR DA ITIMINA L fik N B R ÖRNEK ÇALIfiMA Dr. Ahmet KAVAK Yeminli Mali Müflavir B ir Anonim fiirketin sermayesi

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu ve seçilmiş notlar tarihli ara dönem finansal durum tablosu Varlıklar Dipnot

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 26 Ağustos 2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1) HAKKINDA TEBLİĞDE

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Anonim irketi ve Ba Ortak. Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

Anonim irketi ve Ba Ortak. Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL)) 1. Ana Ortakl organizasyonu ve faaliyet konusu o - - dur. 09.03.2015 tarihinde Faaliyet konusu en dir. 6 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar lan Finansal tablolar, tarihi i olan ve 17 Mart 2005

Detaylı

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda mali ÇÖZÜM 189 S GORTA ACENTELER VE KATMA DE ER VERG S KARfiISINDAK DURUMLARI Memifl KÜRK* I-G R fi: S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda Sigorta " Bir akittir

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda BFS - 2016/07 stanbul, 10.08.2016 Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

1 Ocak 31 Aral k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara liflkin Ba ms z Denetim Raporu

1 Ocak 31 Aral k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara liflkin Ba ms z Denetim Raporu 41 1 Ocak 31 Aral k Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara liflkin Ba ms z Denetim Raporu Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Ortaklar 'na: Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı