>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ">3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'"

Transkript

1 Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler; heyecan, sevinç ve hüznü bir arada yaþayacaklar; yeni bir okula veya yeni bir yýla baþlamanýn heyecanýný, en çok sevdikleri oyundan ve tatilden uzak kalmanýn hüznünü, arkadaþlarýna ve öðretmenlerine kavuþmanýn sevincini. Öðrencilerin belki de büyük bir kýsmý velileri ile ortak kaygýyý ve üzüntüyü yaþayacaklar. Her yýl okullar açýldýðýnda karþýlanmasý gereken veya öyle söylenen ihtiyaçlarýn kaygýsýný. Aslýnda; eþit-parasýz eðitim hakkýnýn gereði olarak tamamýnýn devlet tarafýndan karþýlanmasý gereken, ama yalnýzca kitapla yetinilen eðitim-öðretim giderleri her sene yoksullar için kriz oluyor. Yalçýn Yusufoðlu Bir kitabýn düþündürdükleri Darwin in "Evrim Kuramý"nýn eðitimde bilimsel bir temel kabul edilmesi, küresel ýsýnma, kök hücre araþtýrmalarý, idam cezasý, kürtaj hakký, eþcinsel evlilikleri ve benzeri konularda insanlýða yol gösterebileceði olasýdýr. Ayrýca, yaklaþýmýnýzý kiþisel dünyanýzdan çýkarýp reel dünyaya getirirsek Yahudi- Hýristiyan merkezciliðine düþmüþ oluruz. Adý geçen iki inanca baðlý olanlarýn dünya nüfusunun beþte birini bile oluþturmadýðýný düþünürsek, Tevrat ve Ýncil in insanlýða nasýl yol göstereceðini söyleyemeyiz. >5 DE Yanlýþtan dönmek erdemdir Öðretmenliðimin en verimli yýllarýnda bakanlýðýmýzca müfettiþlik sýnavlarý açýlmýþtý. Bende dahil bir çok kiþi fazla raðbet etmemiþtik. Sonucu belli sýnavlara girip de ne yapacaktýk? Her þeye raðmen bu tür sýnavlarý takip eden arkadaþlarýmýz oldu. Yazýlý sýnavda yüksek puan aldýlar, mülakat sýnavýnda ise düþük not alanlarýn puanlarý yüksek tutularak denge saðlanmýþ oldu. Atamalarda ise bazý ocak ve derneklerin referanslarýyla davranýldý. Buna karþýn bu tür engel ve barajlarý aþabilen dostlarýmýz oldu. Þimdilerde ise okul müdürleri ve yardýmcýlarý da sýnavla atanýyorlar. Norm kadro yönetmeliði çýkarýldý. Okullar yeni tasniflere uðradý. A ve B tipi gibi standartlar getirildi. Ancak okullarýn hangisinin A hangisinin B tipi olduðu okul müdürlerinin inisiyatiflerine býrakýldý. >2 DE Yusuf Koçak a onur ödülü Karaburna Kasabasýnýn bir dönem muhtarlýk görevini yürüten Karaburna Belediye Baþkaný Yusuf Koçak üç dönemdir Karaburna Belediye Baþkanlýðý görevini yürütüyor. Muhtar adayý olmak için yaþ sýnýrýna takýlan Koçak O dönem tek muradýnýn Karaburna Kasabasýný Belediyelik yapmakmýþ. >6 DA 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Türkiye tarihinde kara bir sayfa olan 12 Eylül faþist askeri darbesinin 26. yýldönümü dolayýsýyla 78'liler Vakfý Giriþimi bir dizi etkinlik düzenledi. Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen ve çeþitlii sivil toplum kuruluþlarýnýn üyeleri, akademisyenler, sanatçýlar ile öðrenciler baþta olmak üzere her kesimden 12 Eylül maðdurlarýnýn katýldýðý etkinnlikler, Ertuðrul Mavioðlu'nun hazýrladýðý "12 Eylül'e Tanýklýk" belgeseli ile baþladý. Ali Yýldýrým: Sivasta Alevilik :(1) Emlek Yöresi Köylerinde Ýnanç özelllikleri Emlek yöresi öncelikle ozanlarý ile bilinir ve tanýnýr. Emlek ozanlarý gerek Alevi-Bektaþi edebiyatýnýn gerekse bütün bir halk edebiyatýnýn önde gelen þahsiyetleridir. Aþýk Veysel, Ali Ýzzet, Aðahi, Aþýk Veli ve diðerleri dolayýsýyla Emlek in ozan fýþkýran toprak olmasýnýn bir gerçeklik olarak altýný çizmek gerekir. >3 DE Bu yýl 400 civarýnda öðrenci kapasitemiz olacak Hacý Bektaþ Veli Meslek Yüksek Okulu eðitim ve öðretim yýlýna 18 Eylül de baþlýyor. Okulu müdürü doç. dr. Ahmet Günþen ile görüþtük. Günþen yeni ders yýlý ile bize þunlarý söyledi. 18 Eylülde ders yýlýmýz baþlayacak. Bu yýl 400 civarýnda öðrenci kapasitemiz olacak. Konaklama sorunu için kýzlara tahsis ettiðimiz yurt faaliyette. Ancak erkek öðrencilerimiz için böyle bir yurt yok. Geçen yýl çok uðraþtýk ama olmadý. >7 DE Ýlyashacý Köyü nden Çoçuklar Fakat asýl saptanmasý gereken bu topraðýn, bu coðrafyanýn özellikleridir, niteliðidir. Nasýl oluyor da bir baþka coðrafyada yetiþmeyen bin bir çiçek bu topraklarda yeþermektedir? Sorunun geri planý önemlidir. EMLEK COÐRAFYASI >3 DE >4 DE Sulucakarahöyük abonelerine! Sulucakarahöyük ün baþta gelen gelir kaynaðý ödediðiniz abone bedelleridir. Gazetemizin yayýn hayatýna devam edebilmesinin yolu abone bedellerinin peþin ödenmesinden geçmektedir. Bu gazete 8 aydýr 20 Ykr. ederle satýlmaktadýr. Her gün kaðýtçýya, kalýpçýya, mürekkepçiye olan borcumuz artmaktadýr. Bu nedenle Hacýbektaþ içindeki abonelerimiz bir aylýk abone bedelini (7.5 ytl), Hacýbektaþ dýþýndaki abonelerimiz ise, üç aylýk ya da altý aylýk abone bedelini (35 ytl ya da 70 ytl) Hacýbektaþlýlar A. Þ. posta çeki : no lu hesaba yatýrmalarý gerekmektedir. Ödemelerini yapan ve gazetelerini alamayan abonelerimizin elektronik posta adresine açýklayýcý bilgi vermeleri ya da nolu telefona durumu bildirmeleri iþlerimizi kolaylaþtýracaktýr. Hepimize kolay gelsin! Bu yýl 367 bin öðrenci üniversiteyle tanýþacak Mazlum Bilgin Aydoðmuþ Çanakkale Üniversitesi Maliye Üniversitelerin büyük bölümü gelecek haftadan itibaren yeni akademik yýla baþlayacak. Yeni akademik yýlda üniversiteyi bu yýl kazanan 367 bin öðrenci de üniversiteyle tanýþacak. Türkiye'de, yeni kurulan 15 üniversiteyle birlikte toplam 68 devlet, 25 vakýf üniversitesi hizmet veriyor akademik yýlý verilerine göre, üniversitelerde açýköðretim hariç 733 bin lisans, 270 bin ön lisans öðrencisi öðrenim görüyor. Yeni kayýt yaptýran öðrencilerle birlikte üniversitelerde örgün öðretimde 1 milyon 370 bin öðrenci oloýyacak. >8 DE GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 ABF, Hace Bektaþ'ta demokrat Yanlýþtan dönmek erdemdir Öðretmenliðimin en verimli yýllarýnda bakanlýðýmýzca müfettiþlik sýnavlarý açýlmýþtý. Bende dahil bir çok kiþi fazla raðbet etmemiþtik. Sonucu belli sýnavlara girip de ne yapacaktýk? Her þeye raðmen bu tür sýnavlarý takip eden arkadaþlarýmýz oldu. Yazýlý sýnavda yüksek puan aldýlar, mülakat sýnavýnda ise düþük not alanlarýn puanlarý yüksek tutularak denge saðlanmýþ oldu. Atamalarda ise bazý ocak ve derneklerin referanslarýyla davranýldý. Buna karþýn bu tür engel ve barajlarý aþabilen dostlarýmýz oldu. Þimdilerde ise okul müdürleri ve yardýmcýlarý da sýnavla atanýyorlar. Norm kadro yönetmeliði çýkarýldý. Okullar yeni tasniflere uðradý. A ve B tipi gibi standartlar getirildi. Ancak okullarýn hangisinin A hangisinin B tipi olduðu okul müdürlerinin inisiyatiflerine býrakýldý. Kuruaðýl Ý.Ö.O, Dedeli Ý.Ö.O, Deðirmenkaþý Ý.Ö.O, Sýdýklý Ý.Ö.O, Toklumen Ý.Ö.O, Göllü Ý.Ö.O, Demirli Ý.Ö.O, Ömerhacýlý Ý.Ö.O, Hamit Ý.Ö.Okulu, Mucur Lisesi, Boztepe Lisesi, Akpýnar lisesi, Kýrþehir Lisesi gibi okullarýmýzý ele alalým. Bu okullarýmýzýn hangi tipte olduðu bende mevcut. Yapýlan bu bildirimlerin doðruluðu yerinde saptandý mý? Hangileri A tipi, hangileri B tipi okul olduðu vicdanen de kabul edildi mi? Okullarý A tipi olanlar ödüllendirildi, B tipi olanlar ise istemeden de olsa cezalandýrýlmadý mý? Eðitim sendikalarýnýn açmýþ olduðu davalar sonucu Danýþtay 2. Dairesinin vermiþ olduðu kararla MEB Yönetici Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði nin kimi maddeleri iptal edilirken; kimi maddelerinin iptali istemi reddedildi. Ýptal edilen maddelerden biri de, okul yöneticilerinin isteði dýþýnda baþka kurumlara atanmasý ile ilgiliydi. Bunun böyle olacaðý baþtan belliydi. Hukuk devleti olma özelliði bir kenara býrakýlarak, yöneticilerin sözleriyle karar verilip uygulanýr oldu. Yanlýþlarla dolu yönetmeliðin uygulamasýnda dahi yanlýþlýklar yapýlarak hatalar katmerleþmiþtir. Ne yazýk ki kentimizde de bu türden yanlýþlýklar yaþanabiliyor. Yönetmeliðin 7. maddesinde belirtilen müdür olarak atanacaklarda aranacak genel koþullarda Öðrencisi bulunmayan eðitim kurumlarý hariç olmak üzere atanacaðý eðitim kurumunda ilgili mevzuata göre aylýk karþýlýðý okutabileceði dersin bulunmasý ibaresine dayanýlarak branþý rehberlik olmayan bir yönetici Rehberlik Araþtýrma Merkezi ne atanabiliyor pek ala. Üstün yetenekli öðrencilerin devam ettiði Bilim Sanat Merkezi ne ise, yine bir ilköðretim kurum müdür atanabiliyor pek ala. Nedir bu atamalarda ki kýstas? Tekýþýk gibi okul mu yaptýrmak? Yazýlý sýnavlarda en yüksek puanlar mý almak? Satranç, müzik, resim, spor dallarýndan birinde baþarýlarý mý bu yöneticiler? Ya da biz mi bilemeyip göremiyoruz hususi meziyetleri? AB yolunda ki yurdumun en vasýflý, çok yönlü, yaratýcý,öz verili, çaðdaþ, demokrat, laik, öz güvenli yöneticilerle idare edilmesini istemek fazla mý lüks kaçar? Ýki orta öðretim kurum yöneticisi ilköðretim kurum yöneticiliklerine atanýrken; bir ilköðretim kurum yöneticisi de orta öðretim kurum yöneticiliðine atanmýþtýr. Bir baþka yöneticimiz ise isteði dýþýnda baþka bir kazaya atanmýþtýr. Yönetmelik maddeleri yorumlanmasý keyfiyet arz ederse eðer hukuksuzluk ortaya çýkabilir. Ayrýca bir çok kiþi, atama ile ilgili sýrasýný ve puanýný baþkalarýyla karþýlaþtýrma sahip olamadý.hesaplanan puanlar doðru mu bilinmiyor. Gizli yapýlan her iþte þaibeler oluþabilir. Okul yöneticileri yýllardýr gizli sicil notu verirler çalýþanlara. Siciliyle oynamak deyimi de eskiden kalmadýr. Kiþinin bilgi edinme yasasýna göre, artýk verilen puanlar öðrenilebiliyor ama neye yarar. Üst üste çok yüksek not almýþ bir çalýþanýn düþük puan verilerek Güzel Sanatlar Lisesi, Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri gibi gözde okullarýn öðretmenliði sýnavýna girmesi engellenebiliyorsa, gelecekleri çalýnýyorsa ne demeli böyle yöneticiye? Yapýlan yanlýþtan dönmek erdemdir. Yetkililerimizin, varsa yanlýþlýklarýný kabul ederek hatalarýný düzeltmelerini umarým ve niyaz ederim. Hukukun bir gün herkese lazým olacaðý bilinmesi dileklerimle; tüm eðitim camiasýnýn yeni eðitimöðretim yýlýný kutlar, baþarýlar dilerim. Hubyar'da benmerkezci mi? ABF Gnl. Skrt. Av. Fevzi Gümüþ 'e, Aþaðýda size satýr aralarýnda bir takým sorular yönelteceðim. Konuya konumunuz gereði hassasiyetle, duyarlýlýkla yaklaþarak içten yanýt vereceðinizi ümit ediyorum."hubyar, özel bir konudur. Farklý þekilde ele alýnmalýdýr" türünden geçiþtirici yanýtlarýn kabul görmeyeceðini de hatýrlatmak isterim. Sn. Av. Fevzi Gümüþ, yaklaþýk 20 gün önce, 15 Aðustos tarihinde Hace Bektaþ Törenlerinden önce Türkiye Alevi Federasyonu'nu temsilen tarafýnýzdan bir kamuoyu açýklamasý yayýnlandý. Bu açýklamada þuan Kültür Bakanlýðý denetiminde olan Serçeþme Dergahýmýzýn Alevi kurumlarýna devrini istemekteydiniz. Hafýzam beni yanýltmýyorsa bu konuda adres olarak da Genel Sekreterliðini yaptýðýnýz ABF'yi gösterdiniz. Sayýn Gümüþ, Dergahýmýzýn bizlere devri tüm Alevilerin ortak temennisidir. Bunun için gösterilen adresler farklý olabilir. Nitekim Hacý Bektaþ Törenleri sürecinde adres olarak kimi zaman belediye kimi zamanda farklý noktalar dillendirildi. Yine hafýzam beni yanýltmýyorsa AABK ve ABF tarafýndan yapýlan cemin ardýndan açýklanan bildirgede de Dergahýn "Alevilere devri" talep edildi ama net bir adres gösterilmedi. Örgütünüzün Hace Bektaþ Dergahý özelinde gösterdiði çaba demokratik bir çabadýr. Ama bu çabanýz Sn. Genel Baþkan Selahattin Özel'den kaynaklý olarak kamuoyunda bir takým soru iþaretleri oluþturmaktadýr. Tüm Alevi kamuoyunun yakýndan bildiði gibi kitlesel olarak Hace Bektaþ Dergahý'ndan sonra en çok talibe sahip olan- Hubyar Dergahý'nda bir takým sýkýntýlar yaþanmaktadýr. Bir tarafta, "Hubyar tüm toplumun ortak, manevi, kutsal deðeri. Sorumluluðu da herkese ait olmalýdýr" diyen bizler yani Hubyar Vakfý, diðer tarafta, "Hubyar bizim babamýzýn malý. Onu kimseyle paylaþmayýz." diyen bir aile. Bizlerin Türbe sürecinden buyana yaptýðýmýz kamuoyu açýklamalarý, çaðrýlar, bildiriler gayet açýkken, bizler kurumunuzun hakemliðinizi de kabul etmiþken Sn. Genel Baþkanýnýzýn Hubyar Sultan'ý "MAL" olarak ABF Baþkaný Selahattin Özel Hubyar etkinliðinde gören anlayýþa destek çýkýyor olmasýnýn temel nedeni nedir? Üstelik bu kiþiler, "Biz ABF'yi tanýmýyoruz, hakemliðini de kabul etmiyoruz" diye sizlere birinci aðýzdan ifade etmediler mi? Sn. Özel'in bu konudan haberi yok mu? Yoksa eðer, kurumunuz tarafýndan kendisine bir bilgilenim saðlandý mý? Evet, Hace Bektaþ Dergahý Alevilere verilmelidir, peki Hubyar Dergahý bir aileye tapu mu edilmelidir? "Hubyar bizim babamýzýn malý" diyen Almanya Alevi Federasyonu Bþk. Yrd. Hýdýr Temel'in avukatlarý tarafýndan Tokat Almus Asliye Hukuk Mahkemesine 2006/5 nolu bir dava açýlmýþtýr. Bu dava da Hubyar Türbesinin bulunduðu alan bir aile mezarlýðý olarak ifade edilmiþ ve þahsa tapusu talep edilerek "Hubyar Köyü Muhtarlýðý" davalý olarak mahkemeye verilmiþtir. Bu konuyla ilgili dava 12 Eylül tarihinde görülecektir. Dikkatinizi çekerim, Hubyar Türbesi deðil mezarlýk! Bu yaklaþým bile olayýn vahim boyutunu gözler önüne sermeye yetmiyor mu? Netice de gelinen noktada Sn. Hýdýr Temel, Hubyar Türbesi'nin kapýsýna "Sahibinden izin alýnmadan girilemez" diye bir tabela dikti. Bu tabelanýn ilk maðduru da ben oldum. 15 Temmuz günü Hubyar Köyü'nde yapýlan "Hubyar Vakfý Açýlýþ Töreni"nde yaþananlarý sanýrým tüm Türkiye gibi sizler de televizyon ekranlarýndan izlemiþ, kamuoyundan öðrenmiþdirsiniz. Þahsýmýn, Hýdýr Temel tarafýndan eli sopalý adamlarý ile birlikte türbeye sokulmadýðýný da sanýrýmýn duymuþtursunuz. Hatta benimle birlikte türbeye girmesi engellenen bir baþka kiþi de Genel Sekreterliðini yaptýðýnýz ABF'nin kurucu derneklerinden birinin yöneticisi idi. Yani sizin sorumluluðunuzda olan bir kiþiydi. Kurumunuz böylesi bir olaydan sonra "Dergahlar toplumundur. Kiþilerin girmesi engellenemez. Hele hele saldýrýlarak hiç engellenemez" diyerek Sn. Temel'i kýnadý mý? Deðerli Av. Gümüþ, Hace Bektaþ Dergahý'nda Alevilerin temel taleplerini savunan örgütünüz Hubyar Fevzi Gümüþ dergahýnda nasýl olursa türbenin þahsa verilmesini savunabilir? Bu ne kadar tutarlý bir davranýþ? Hacý Bektaþ ilçesinin sakinlerinden, Özcývan, Selmanpakoðlu, Sümen, Ulusoy, Aydoðmuþ vs. gibi herhangi bir aile çýkýp da Serçeþmeyi kastederek, "Burasý bizim aile mezarlýðýmýzdýr. Tarafýmýza tapu edilsin" dese, "Hace Bektaþ babamýzýn malý" dese Hünkarýn türbesini yok saysa, kendilerini diðer Hacý Bektaþ evlatlarýndan üstün görse, türbenin kapýsýnda durarak içeriye girecek olanlara saldýrýp içeri girmelerine engel olsa kurumunuzun tavrý ne olur? Sn. Genel Baþkanýnýz Selahattin Özel gidip davacý kiþilerle yan yana durup onlara alkýþ tutar mý? Kurumunuzun Serçeþme'de ki demokratik duruþu Hubyar'da neden yok? Var da kamuoyu bilmiyor mu? Sn. Genel Baþkanýnýz Selahattin Özel, 30 Temmuz tarihinde Hubyar Köyü'ne geldi. Baþýmýzýn üzerinde yeri var. Her misafir soframýza ortak olabilir. Fakat Sn. Özel Hubyar'a hangi sýfatla geldi? Kurumunuzu temsilen Alevi Bektaþi Federasyonu Baþkaný olarak mý geldi? Eðer öyleyse o yönde diðer yöneticilerin bir bilgisi varmýydý? Yönetim kurulunuzda bu konu gündeme geldi mi? Sn. Özel'in Hubyar Köyü'ndeki tavrý ve konuþmalarý kurumunuzu baðlar mý? Yoksa ifade ettikleri kendisinin bireysel düþünümüydü? Eðer bireysel düþünümü ise, kurumunuz "Bizler Hubyar'da benmerkezci anlayýþý desteklemiyoruz. Sn. Genel Baþkanýn söyledikleri de Federasyonumuzu baðlamaz" diye bir açýklama yaptýnýz mý? Sn. Gümüþ, deðerli genel baþkanýnýzdan ötürü ABF'nin yara aldýðýný, imaj kaybettiðini düþünüyor musunuz? Aþk-ý niyazlarýmla... Murat Kantekin/ ÝST. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M. K. Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts

3 HABER 3 Okullar açýlýrken Karaburna kasabasýnda baðlarýn soðuk almasý üreticiyi zor durumda býraktý Sulucakarahöyük HACIBEKTAÞ-Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler; heyecan, sevinç ve hüznü bir arada yaþayacaklar; yeni bir okula veya yeni bir yýla baþlamanýn heyecanýný, en çok sevdikleri oyundan ve tatilden uzak kalmanýn hüznünü, arkadaþlarýna ve öðretmenlerine kavuþmanýn sevincini. Öðrencilerin belki de büyük bir kýsmý velileri ile ortak kaygýyý ve üzüntüyü yaþayacaklar. Her yýl okullar açýldýðýnda karþýlanmasý gereken veya öyle söylenen ihtiyaçlarýn kaygýsýný. Aslýnda; eþit-parasýz eðitim hakkýnýn gereði olarak tamamýnýn devlet tarafýndan karþýlanmasý gereken, ama yalnýzca kitapla yetinilen eðitim-öðretim giderleri her sene yoksullar için kriz oluyor. Paralý eðitimin gereði olarak her dönem yeni yardýmcý kitaplar, yeni araç-gereçler isteniyor. Bir kýsmý gerçekten öðrencilerin geliþimine hizmet ederken bir kýsmý da birilerinin cebine hizmet ediyor. Bu krizlerin çözümü parasýz eðitimden ve onun için mücadeleden geçiyor. Ancak sorunlarý kýsmen de olsa çözebilmek mümkün. Aslýnda var olan ama gittikçe azalan dayanýþma birinci çözüm, çocuklarýn ve velilerin dayanýþma içinde olmasý, birbirileriyle rekabet halinde olmamasý krizlerin hissedilirliðini azaltacaktýr. Ortak ve toptan alýþveriþler, gerekli görülen hallerde ortak kullanýma açýk kaynak kitaplar, araç-gereçler dayanýþma duygusunu güçlendirecektir. Okulun açýlmasýyla birlikte öðrencilerin sosyal hayattan, oyundan, eðlenceden koparýlarak onlara ders çalýþmasý gereken birer robot, ya da yarýþ atý gibi davranýlmasý da öðrencilerin bir baþka sorunu. Okulun hangi devresinde olursa olsun öðrencilerin sosyal hayattan, özellikle ilköðretim çaðýndakilerin oyundan koparýlmasý onlara yapýlabilecek en büyük kötülüktür. Öðrencilerin ihtiyaçlarý her zaman gözetilmelidir. Son olarak; baþlayaçak yeni öðretim yýlýnda hepimizin gözleri önünde öldürülen veya þu anda okula baþlayamayacak durumda olan çocuklara; Filistinli ve Lübnanlý çocuklara selam ve yardým yollamak, çocuk olmanýn temizliðini Filistinli ve Lübnanlý kardeþlerine hediye edilecek birer resimle tekrar göstermek çok yerinde olacaktýr. Doðan Yýlmaz/Sulucakarahöyük HACIBEKTAÞ- Baðcýlýk ve þarapçýlýk alanýnda bölgede önemli bir yere sahip olan Karaburna kasabasýnda bu yýl üzümler soðuk aldý. Ürünlerin düþüklüðü üreticiyi zor durumda býrakýyor. Kýzýlýrmak þarapçýlýktan yapýlan açýklamaya göre; bu yýl baðlarýmýz soðuk aldý. Ürünler düþük. Bizde þarap üretiminde üzümü Özkonak ve Kýrþehir in Toklumen köyünden getiriyoruz. Bu da mali açýdan bizlere zarar veriyor. Yýllýk üretimimiz çok düþük. Geçen yýllara göre bu düþüþ bizlerin Pazar payýný büyük ölçüde azaltýyor. Bilindiði üzere bu bölgenin þaraplarý tadýndan dolayý ülke çapýnda tercih ediliyor. Bu yýlki üretimiz düþtüðü pazarlama iþlerimizde düþüyor. Zaten piyasaya veresiye ürün veriyoruz. Sýcak para elimize geçmiyor. Bu yýlki ürün düþüklüðü de bizleri iyice zor durumda býraktý. Ürünlerin veriminin azalmasý üreticiyi zor durumda býraktýðý gibi tüketiciyi de olumsuz etkiliyor. Tarlalarda kullanýlan kimyasal ilaçlar, küresel ýsýnma, tarlalarýn yakýlmasý, ozon tabakasý, dünyadaki nükleer faaliyetler, ekolojik dengenin insanoðlu tarafýndan yaðmalanmasý bu düþüþün kaynaklarýdýr. Üreticilerin doðal gübrelere vs dönmesi, bilinçli ve modern tarýmdan yararlanmalarý daha faydalý olacaktýr. Bu yýl 400 civarýnda öðrenci kapasitemiz olacak Bulut Bir aðaç gibi tek ve hür Ve bir orman gibi kardeþçesine Bu davet bizim, Çoçuklarýmýz Bulut ve Yanký nýn sünnet törenlerinde sizleride aramýzda görmekten mutluluk duyarýz. Annesi Babaannesi Babasý Fatma H. Göcer Zeynep Göcer Necmi E. Göcer 16 Eylül 2006 Cumartesi Saat: Çýnar Garden Sahilevleri Otobüs son duraðý Narlýdere- ÝZMÝR Yanký Doðan Yýlmaz/ Sulucakarahöyük HACIBEKTAÞ- Hacý Bektaþ Veli Meslek Yüksek Okulu eðitim ve öðretim yýlýna 18 Eylül de baþlýyor. Okulu müdürü doç. dr. Ahmet Günþen ile görüþtük. Günþen yeni ders yýlý ile bize þunlarý söyledi. 18 Eylülde ders yýlýmýz baþlayacak. Bu yýl 400 civarýnda öðrenci kapasitemiz olacak. Konaklama sorunu için kýzlara tahsis ettiðimiz yurt faaliyette. Ancak erkek öðrencilerimiz için böyle bir yurt yok. Geçen yýl çok uðraþtýk ama olmadý. Hacýbektaþ halkýnýn bu konuda destek vermesini diliyoruz. Bilindiði üzere KUTLAMA Gazetemiz hissedarlarýndan Fatma ve Necmi Göcer in çoçuklarý Bulut ve Yanký nýn barýþ,sevgi,umut ve mutluluk hep yanlarýnda olsun Kýrþehir deki Gazi Üniversitesi bu yýl Ahi Üniversitesi olarak açýlacak. Ama Hacýbektaþ ta ki meslek yüksek okulu Gazi ye baðlý olarak devam edecek. Þu an için yeni bir bölüm açýlmasý gündemde deðil. Ýlerleyen zaman neleri gösterecek bunu da hep birlikte göreceðiz KÝRALIK DÜKKAN Atatürk Bulvarý Sarraf Albisa Apartmaný altý. 100m2 dükkan. Müracaat Resul Aydoðmuþ Ýþ Tel: Cep Tel:

4 Emlekte yaþanan inaçlarýn temel özeliði hayatýn dýþýnda ayrý bir katagoride yerine getirilmesi gereken edimler/tapýnýmlar olmayýp tam tersine bizahati gündelik yaþantýnýn ortasýnda ve onun bir parçasý oluþlarýdýr. GÝRÝÞ: Emlek yöresi öncelikle ozanlarý ile bilinir ve tanýnýr. Emlek ozanlarý gerek Alevi-Bektaþi edebiyatýnýn gerekse bütün bir halk edebiyatýnýn önde gelen þahsiyetleridir. Aþýk Veysel, Ali Ýzzet, Aðahi, Aþýk Veli ve diðerleri dolayýsýyla Emlek in ozan fýþkýran toprak olmasýnýn bir gerçeklik olarak altýný çizmek gerekir. Fakat asýl saptanmasý gereken bu topraðýn, bu coðrafyanýn özellikleridir, niteliðidir. Nasýl oluyor da bir baþka coðrafyada yetiþmeyen bin bir çiçek bu topraklarda yeþermektedir? Sorunun geri planý önemlidir. EMLEK COÐRAFYASI Emlek yöresi coðrafi olarak Ýç Anadolu Bölgesinde Kýzýlýrmak ýn akýþý yönünde Yýldýzeli ile Akdaðmadeni arasýnda kalan Kýzýlýrmak Vadisindeki alaný ifade eder. Burasý Þarkýþla nýn kuzey ve kuzey batýsýdýr. Bölgeyi Yýldýzeli- Þarkýþla-Akdaðmadeni noktalarýna dayanan bir üçgen olarak da çizebiliriz. Emlek coðrafyasýna dahil olan 60 ýn üzerinde köy bulunmaktadýr. Bu köylerin büyük çoðunluðu Þarkýþla ilçesine bir kýsmý ise Ýlyashacý Köyü den Canlar Ali Yýldýrým: Sivasta Alevilik : Emlek Yöresi Köylerinde Ýnanç özelllikleri Gemerek, Akdaðmadeni ve Yýldýzeli ilçelerine baðlýdýrlar.[2] Aþaðýda gösterileceði üzere yöre tarihsel, kültürel, inançsal bir birliktelik/ortaklýk gösterdiði için siyasi/idari bölünmenin ötesinde kendi baþýna bir adlandýrma ile anýlmaya ve ele alýnmaya elveriþlidir. Emlek coðrafyasýnda yer alan köylerin baþlýcalarý þunlardýr: Aðcasu, Ardýçalan, Alaçayýr, Beyyurdu, Canabdal, Çakal, Davulalan, E.Hüyük, Güdül, Peyik, Hardal, Hocabey, Evci, Ýðdecik, Ýlyashacý, Katýralan, Kavak, Kaymak, Kýlýçcý, Kümbet, Nallý, Sarýkaya, Ortaköy, Ortatopaç, Saraç, Kürtler, Sarýtekke, Sivrialan, Temecik, Yahyalý, Ýðdiþ, Bozhüyük, Adýyaman, Akpýnar, Alaman, Baþaðaç(Þarklý+Karaya), Benlihasan, Çaðlayan, Çerçelan, Çepni, E.Kale, Alakilise, Karaözü, Kývþak, Kýzýlcova, Maþlahlý, Mescit, Mezere, Örtülü, Otluk, Veziralan, Yazýlýtaþ, Yuvalýçayýr.[3] Kuþkusuz bu liste kesin deðildir ve bazý eklemeler yapýlabilir. TARÝHSEL SÜREÇTE EMLEK XI.Yüzyýldan baþlayarak Anadolu ya yönelen akýn eden Türkmenler Emlek yöresini de kendisine yurt edinmiþlerdir. Bölgeyi de içine alarak kurulan Daniþmenli Devletinin ardýndan Selçuklu hakimiyetine geçen Emlek daha Ýlyashacý Köyü nden Çoçuklar (1) sonra Dulkadirli Beyliði egemenliðinde kalmýþtýr. Bölge ancak XVI.Yüzyýlýn ilk çeyreðinden sonra Osmanlý topraklarýna katýlabilmiþtir. Emlek Osmanlý idari taksimatýnda Eyalet-i Ruma a baðlý Bozok Sancaðý içinde anýlmýþtýr. Bu yüzyýla ait arazi tahrir defterlerinde Emlek Bozok Sancaðýnýn nahiye merkezlerinden biri olarak kayýtlý bulunmaktadýr. Kayýtlara göre Emlek Nahiyesi ne bu yüzyýlda 62 köy baðlý bulunmaktadýr. Bu köylerin barýndýrdýðý nüfus ise civarýndadýr.[4] Sonraki uygulamalarla Emlek Nahiyesi nin köyleri çeþitli kazalar arasýnda daðýlmýþ ve Emlek idari bir birim olmaktan çýkmýþtýr. EMLEK ADI Emlek adýnýn nedene geldiði kesin olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte bu ad yöreyi tanýmlamakta/adlandýrmakta 500 yýldan daha uzun bir süredir kullanýlmaktadýr. Emlek adýnýn em ve lek bileþenlerinden oluþtuðu, emlemek, iyileþtirmek, saðaltmak fiilinden lek ekini alarak iyileþtirici, saðaltýcý, tedavi edici yer, yurt, toprak biçimine dönüþerek ad olduðu düþünülmüþtür.[5] Emlek topraðýnýn yöreye yerleþen insanlarýn ruhuna, doðasýna uygun olduðu, onlar için elveriþli yaylak ve kýþlaklarý barýndýrdýðý ve yaþama olanaklarý açtýðý düþünülürse bu yaklaþýmýn yabana atýlmamasý gerekir. Ýlyashacý Köyü den Canlar FARKLI BÝR EMLEK OLGUSU Ortak kültürel, sosyolojik ve inançsal özellikler gösteren ve izlenebilir bir Emlek coðrafyasýndan söz etmek mümkün müdür? Sorunun yanýtý evet olacaktýr. Emlek hukuksal bir varlýk olmaktan çýkarýlmýþ olsa da ortak kökenden gelen ve yüzyýllar içerisinde pekiþen ortak bir ruhi þekillenme Emlek yöresi için sözkonusudur. Bu nedenle unsurlarýnca paylaþýlan, ortak, üzerinde anlaþýlan ve kabul gören bir Emlek dünyasý dile getirilebilir. Kültürel, inançsal, sosyolojik unsurlarýyla hemen yaný baþýnda yer alan komþu coðrafyalardan farklý ve kendi içinde bütünlük arzeden bir coðrafya dýr Emlek. EMLEK TE ÝNANÇ ÖÐELERÝ Emlek te kendine özgü bir inançlar sisteminin varlýðýný ampirik veriler ortaya rahatlýkla koymaktadýr. Eski yaþantý biçiminden, kültür ve inançsal öðelerden gelen özellikler yeni durumda yeni coðrafyanýn özelliklerini de içererek varlýðýný sürdürmüþtür. Emlek te yaþayan unsurlarýn iskan ediliþinin üzerinden yüzlerce yýl geçmiþ olmasýna karþýn bu özelikler bu gün de yaþamaktadýr. Emlek yöresi inanç özeliklerini aralarken Fuat Köprülü nün yapmýþ olduðu Ýslam öncesi inançlar ve Þamanist gelenekler Ýslami bir cila altýnda varlýklarýný sürdürdüler [6] saptamasýna katýlmamak olanaksýzdýr. Yörenin hemen yaný baþýnda bulunan ve bu inancýn serçeþmesi olarak kabul edilen Hacý Bektaþ Dergahýnýn yanýsýra Yusuf Abdal, Kýlýnç Abdal, Yolkulu, Can Abdal tekkelerinin kökeni hayli eskiye dayanmaktadýr. Bu inanç biçiminin adý günümüzde aldýðý ad ile söyleyecek olursak Alevilik tir. Emlek yöresi inançsal olarak Alevi-Bektaþiliðin hüküm sürdüðü bir coðrafyadýr. Osmanlý þeriatýnýn tüm baský, sindirme ve yýldýrma politikalarýna raðmen Emlek coðrafyasýnýn bu inanç özeliði silinip yok edilememiþtir. Yüzlerce yýllýk sünnileþtirme/asimile etme tutumuna Alevilik direnerek yanýt vermiþtir. Ne var ki yörede yer alan bazý köyler asimilasyondan kurtulamamýþ ve sünnileþmiþ olmalýdýr. Çünkü Aleviliðini yaþayan Emlek köyleri ile yaþayamayan bazý köyler arasýnda hala akrabalýk iliþkilerinin varlýðý dikkat çekmektedir. Diðer yandan bu asimile olan köylerle Alevi köylerindeki adlar, gelenekler, davranýþ kalýplarý büyük ölçüde benzerlikler göstermektedir. Ayný aþiretten, ayný obadan insanlarýn bir bölümünün direnirken diðer bölümünün nasýl olupta asimile olduðu incelemeye muhtaç bir konudur. (SÜRECEK)

5 Endonezya 1977 de Doðu Timor u iþgal ettiðinde Jakarta rejimine silah satýþýnda büyük artýþa izin veren sizin yönetiminizdi. Sattýðýnýz savaþ jetleri ve aðýr topçu bataryalarý gibi etkili hava ve kara silahlarýyla Suharto ordusu Doðu Timor halkýna bomba ve napalm yaðdýrýrdý. Avustralya nýn bir inceleme komisyonu, saldýrýyý II. Dünya Savaþý sonrasý dönemin eþi görülmemiþ ölçekteki ayrýmsýz öldürme olayý diye niteleyecekti. Suharto Johnson döneminin unutulmayan bir baþka ABD yanlýsý darbesinin Yunanistan da 1967 deki Albaylar Cuntasý olduðunu anmadan geçemeyeceðim. O darbe sosyal demokrat Georgiu Papandreu nun seçimleri kazanmamasý için yapýlmýþtý. Demek ki, demokrasi önderliði, serbest seçimleri ve genel oyu da --eðer sonuçlar iþine gelmiyorsa-- reddediyordu. Veya Demokrat Clinton dünyada sera etkisi yaratan gaz emisyonlarýnýn yüzde Cilinton ve Al Gore 40 ýna yol açan bir ülkenin baþkaný olarak Kyoto Protokolü'nü imzalamadý, hem de 8 yýllýk yardýmcýsý Al Gore küresel ýsýnma uzmaný ve eylemcisi olduðu halde. Hükümetiniz Aðustos 1977 de Sacco ve Vanzetti nin elli yýl önce idam edilmelerinden dolayý devlet adýna ailelerinden özür diledi. Ýtalyan asýllý bu iki anarþist iþçi düzmece bir dava sonucu mahkum edilmiþler, tüm dünyadan yükselen bütün proestolara raðmen elektrikli sandelyeye gönderilmiþlerdi. Özürü dileyen sizin yönetiminiz oldu, jestiniz adalet ve barýþ adýna müþterek memnunlukla karþýlandý. Yalçýn Yusufoðlu Bir kitabýn düþündürdükleri Sacco ve Vanzetti Ama yurt içindeki bu jesti Vietnam konusunda göstermediniz, gene 1977 deki bir açýklamanýzda ABD nin Vietnam a tazminat ödemesine ya da Vietnamlýlardan özür dilemesine gerek bulunmadýðýný çünkü tahribatýn karþýlýklý olduðunu söylediniz. Düþünün ki, bir ordu uzak bir ülkeye gidiyor, 3 milyona yakýn insaný öldürüyor, tarlalarýný, ekinlerini yakýyor, fabrikalarýný yýkýyor, havadan napalm yaðdýrýyor, buna karþýlýk kendi ülkesine hiç bir saldýrý yapýlmýyor, ama gene de tahribat karþýlýklýydý diyor. Vietnam da 1968 de hepsi silahsýz kadýn,yaþlý, çocuk 300 kiþilinin, tüm köy halkýnýn katledildiði, sað býrakýlan bir kaç kiþinin de mayýnlý arazide önden gitmek için kullanýldýðý My Lai katliamýna komuta etmekten, askerlere köye girer girmez herkese ateþ etmelerini emreden Teðmen Calley sonradan yargýlanýp hüküm giydiðinde, Georgia Eyaleti Valisi olarak onu kahraman saymýþ, belli bir günü Tgm. Calley Günü ilan etmiþ, Georgia lýlarý gündüzün arabalarýnýn farlarýný yakarak Calley yi selamlamaya, kararý protesto etmek için bayraklarý yarýya indirmeye çaðýrmýþtýrýz. (Dissident Voice, Nevins, ) Sayýn Carter, Yukarýdaki hatýrlatmalarla, tabii ki, sizi yaralamak niyetinde deðilim, o tatsýz vakalarý anarak 82 yaþýndaki bir insanýn zihnini rahatsýz etmek istemem, esasen yönetimden ayrýldýðýnýzdan bu yana ülkenizin politik yaþamýnda nüfuzunuz yok, bu nedenle mektubun size daha çok bir ABD yurttaþý olmanýz nedeniyle yazýlmýþ olduðunu varsayýn. Çünkü, burada, en azýndan Baþkan Theodore Roosevelt in Kalýn Sopa politikasýndan beri devletinizin süreklilik arzeden dýþ siyaset karakterini dile getirmek istedim. Beyaz Saray a kim gelirse gelsin, oyunu kurallarýna göre oynamak zorundadýr, orasý dünyanýn en büyük ekonomik, politik ve askeri gücünü oluþturan çeþitli kesimlerin, çýkarlarýn ve güçlerin kesiþme noktasýdýr, politik bileþkesidir. Baþkan kendi iradesine göre deðil, o dengenin gereklerine göre karar verir. Hiç bir Baþkan makamýný belirleyen sýnýrlarýn dýþýna taþamaz, öteye geçmeye kalkýþýrsa John Kennedy nin akýbetine uðramak riskini alýyor demektir. Bu mektup bir çok pozitif noktayý içeren kitabýnýzý deðerlendirmeyi amaçlamýyor, þu farkla ki, her haklý ve çaðdaþ fikir ya da tutuma Ýncil den bir temel bulmanýzý paylaþmam mümkün deðil. Hýristiyanlýða olan derin baðlýlýðýnýzý ve týpký Beyaz Saray daki küçük kilisede her gün Tanrýsýyla baþbaþa kalan Baþkan George Walker Bush gibi sizin de günde bir kaç kez ibadet ettiðinizi biliyorum. Ama dine güçlü bir inançla baðlý olmak kiþisel nitelik taþýr, dýþ dünyanýn nesnel gerçekleriyle ilgili deðildir. Ne Kutsal Ýncil in ne de baþka bir kutsal kitabýn demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, devletin (siyasetin) dinden ayrýlýðý, Darwin in "Evrim Kuramý"nýn eðitimde bilimsel bir temel kabul edilmesi, küresel ýsýnma, kök hücre araþtýrmalarý, idam cezasý, kürtaj hakký, eþcinsel evlilikleri ve benzeri konularda insanlýða yol gösterebileceði olasýdýr. Ayrýca, yaklaþýmýnýzý kiþisel dünyanýzdan çýkarýp reel dünyaya getirirsek Yahudi-Hýristiyan merkezciliðine düþmüþ oluruz. Adý geçen iki inanca baðlý olanlarýn dünya nüfusunun beþte birini bile oluþturmadýðýný düþünürsek, Tevrat ve Ýncil in insanlýða nasýl yol göstereceðini söyleyemeyiz. Günümüz konularýna --dünyanýn ve sorunlarýnýn çok farklý olduðu çaðlara ait- - kutsal metinlerden referans aramak yerine, problemlerimizi somutluklarý içinde ele almak doðru olur. Din adamý gibi mistik öðütlerle konuþmayalým, dinle oynamayalým, onu kendi iþlevine býrakalým, bireyin vicdanýnda Tanrýsýyla olan manevi bað olarak kalsýn. Ýnsan gruplarý dünyevi iþleri yönetirken, metafizik söylemi yaptýklarýna tanýk göstermesinler, her durumda karar veren kendileridir, dinleri deðil. Bitirirken, bir ayrýntýyý daha dile getirmeme izin veriniz: kitabýnýzda ve baþlýðýnda Amerika sözcüðünü Amerika Birleþik Devletleri yle özdeþ kullanýyorsunuz. ABD ye Amerika demek, bir ülkeyi bütün bir kýtayla özdeþleþtirmek hepimizdeki dil alýþkanlýðý. Buna raðmen ülkenizi ve devletinizi, resmi adý olan Amerika Birleþik Devletleri diye isimlendirmeyi, kitabýnýzýn baþlýðýný da "Tehlikeye Düþen Deðerlerimiz: Amerika Birleþik Devletler inde Ahlâk Bunalýmý" diye okumayý tercih ederim. Saygýlarýmla.(BÝTTÝ) Roosevelt Osmanlý Sosyalist Fýrkasý kuruldu Baþbakan Aleksandr Kerenskiy, Rusya'da cumhuriyet ilan etti Lozan Antlaþmasý uyarýnca Edirne'ye baðlý Karaaðaç istasyonu Yunanlýlardan teslim alýndý Müstakil Ressamlar ve Heykeltraþlar Birliði'nin ilk sergisi Ankara'da açýldý Almanya seçimlerinde Naziler sosyalistlerden sonra ikinci büyük parti durumuna geldi Mahatma Gandhi, Londra'da yapýlan toplantýda Hindistan'a baðýmsýzlýk verilmesini istedi Dünya savaþý sýrasýnda, Britanya savaþýnýn en önemli günüde Kraliyet Hava Kuvvetleri 185 Alman uçaðýný düþürdüler Türk Parasýnýn Kýymetini Koruma hakkýndaki kararname yürürlüðe girdi Mayýs 1960 askeri darbesi sonrasý kurulan Yassýada Yüksek Adalet Divaný kararlarý açýklandý: Aralarýnda eski cumhurbaþkaný Celal Bayar'ýn da bulunduðu 15 idam, 31 ömür boyu hapis, 408 kiþiye çeþitli hapis cezalarý, 133 beraat. Son oturuma intihara teþebbüs eden eski baþbakan Adnan Menderes katýlmadý. Celal Bayar Maratoncu Ýsmail Akçay Balkan þampiyonu, Hüseyin Aktaþ ikincisi oldu Ýdam istemiyle yargýlanan Salman Kaya 1971'de tahliye edildi Beyrut'ta Hýristiyan ve Müslümanlar arasýnda iç savaþ baþladý Eylül Askeri darbesini izleyen günlerde, grev ve lokavtlar kaldýrýldý; iþçiler iþbaþý yaptý, belediye baþkanlarý görevlerinden alýnmaya baþladý, yerlerine çoðunlukla subaylar atandý, Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK), Milliyetçi Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (MÝSK) ve Hak-Ýþ'in bankalardaki paralarý bloke edildi, sendika yöneticileri ile iþyeri temsilcileri teslim olmaya baþladý Milliyet gazetesi yazarlarýndan Metin Toker ve yazý iþleri müdürü Doðan Heper 3'er ay hapis cezasýna çarptýrýldýlar. Heper'in cezasý paraya çevrildi Baþbakanlýk Baþdanýþmaný Adnan Kahveci "rüþvet pazarýnda 1 trilyon lira dönüyor" dedi Gazeteci Metin Göktepe'nin öldürme iddiasýyla yargýlanan 9 polisten 4'ü tahliye edildi Bask Yurdu ve Özgürlüðü Örgütü, ETA lideri Ignacio Gracia Arregui Fransa'da yakalandý. Bugün Doðanlar: Ýngiliz gerilim yazarý, eserleri Metin Göktepe 1 milyondan fazla basýlan Agatha Christie "Oyunun Kuralý" filmiyle ünlü, Fransýz yönetmen Jean Renoir. Bugün Ölenler: Gandhi, Londra Eski Maliye Nazýrý Abdurrahman Vefik Sayýn 103 yaþýnda Þair Baki Süha Edipoðlu ve besteci Ulvi Cemal Erkin Yazar, öðretim üyesi Murat Sarýca Ressam Þükriye Dikmen. Ayrýntý için: Adnan

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Hacýbektaþ ve Aleviler

Hacýbektaþ ve Aleviler Türkiye Sivas sanýklarýný istemeyi bilememiþ Türkiye eksik evrakla katil istemiþ Türk kökenli Almanya milletvekilleri Dr. Hakký Keskin ve Hüseyin Kenan Aydýn, Almanya Federal Hükümeti'ne, bu ülkede yaþayan

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor

Caddelerdeki tezgahlar kaldýrýlýyor YIL: 1 SAYI: 97 20 YKR 14 NÝSAN 2006 CUMA Þakir Þenol sakirsenol@mynet.com Minik Bir Söyleþi Akþam üzeri eve gitmeden önce bir restoranta uðradým. Kýsa süre sonra, bir çift sarý naylon terlik, küçük bir

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr.

Aleviler son dönemde Amerikancýlýðýn ve gericiliðin simgesi AKP iktidarýna karþý mücadeleye yoðunlaþmýþ durumdadýr. Hamile ve aþý yapýlmasýnýn ardýndan üç ay içerisinde hamile kalacak kadýnlarda yapýlmasý sakýncalý olan kýzamýkçýk aþýsý nedeniyle Ýzmir de 60 kadýnýn düþük yaptýðý haberi önceki gün manþetten vermiþti.

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Üniversiteye iki yeni bölüm

Üniversiteye iki yeni bölüm (1954 - Kýrklareli) YIL:3 SAYI:749 35 YKR 9 EKÝM 2008 PERÞEMBE Üniversiteye iki yeni bölüm Bari cenazeye de kalsaydýn Paþa Çiftçinin gelir desteði haciz mi edildi? Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Ticaret ve

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

Liderlerinize sahip çýkýn

Liderlerinize sahip çýkýn Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için

Detaylı

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý YIL:2 SAYI:442 Ürün destekleme ödemeleri yapýldý 3 DE Zihinsel engelli çocuklara bilgisayar eðitimi 35 YKR Türkiye'nin aydýnlýk yüzüyüz Uras "Bizim tek ayaðýmýz sokakta tek ayaðýmýz da Meclis'te olacak.

Detaylı