>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ">3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'"

Transkript

1 Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler; heyecan, sevinç ve hüznü bir arada yaþayacaklar; yeni bir okula veya yeni bir yýla baþlamanýn heyecanýný, en çok sevdikleri oyundan ve tatilden uzak kalmanýn hüznünü, arkadaþlarýna ve öðretmenlerine kavuþmanýn sevincini. Öðrencilerin belki de büyük bir kýsmý velileri ile ortak kaygýyý ve üzüntüyü yaþayacaklar. Her yýl okullar açýldýðýnda karþýlanmasý gereken veya öyle söylenen ihtiyaçlarýn kaygýsýný. Aslýnda; eþit-parasýz eðitim hakkýnýn gereði olarak tamamýnýn devlet tarafýndan karþýlanmasý gereken, ama yalnýzca kitapla yetinilen eðitim-öðretim giderleri her sene yoksullar için kriz oluyor. Yalçýn Yusufoðlu Bir kitabýn düþündürdükleri Darwin in "Evrim Kuramý"nýn eðitimde bilimsel bir temel kabul edilmesi, küresel ýsýnma, kök hücre araþtýrmalarý, idam cezasý, kürtaj hakký, eþcinsel evlilikleri ve benzeri konularda insanlýða yol gösterebileceði olasýdýr. Ayrýca, yaklaþýmýnýzý kiþisel dünyanýzdan çýkarýp reel dünyaya getirirsek Yahudi- Hýristiyan merkezciliðine düþmüþ oluruz. Adý geçen iki inanca baðlý olanlarýn dünya nüfusunun beþte birini bile oluþturmadýðýný düþünürsek, Tevrat ve Ýncil in insanlýða nasýl yol göstereceðini söyleyemeyiz. >5 DE Yanlýþtan dönmek erdemdir Öðretmenliðimin en verimli yýllarýnda bakanlýðýmýzca müfettiþlik sýnavlarý açýlmýþtý. Bende dahil bir çok kiþi fazla raðbet etmemiþtik. Sonucu belli sýnavlara girip de ne yapacaktýk? Her þeye raðmen bu tür sýnavlarý takip eden arkadaþlarýmýz oldu. Yazýlý sýnavda yüksek puan aldýlar, mülakat sýnavýnda ise düþük not alanlarýn puanlarý yüksek tutularak denge saðlanmýþ oldu. Atamalarda ise bazý ocak ve derneklerin referanslarýyla davranýldý. Buna karþýn bu tür engel ve barajlarý aþabilen dostlarýmýz oldu. Þimdilerde ise okul müdürleri ve yardýmcýlarý da sýnavla atanýyorlar. Norm kadro yönetmeliði çýkarýldý. Okullar yeni tasniflere uðradý. A ve B tipi gibi standartlar getirildi. Ancak okullarýn hangisinin A hangisinin B tipi olduðu okul müdürlerinin inisiyatiflerine býrakýldý. >2 DE Yusuf Koçak a onur ödülü Karaburna Kasabasýnýn bir dönem muhtarlýk görevini yürüten Karaburna Belediye Baþkaný Yusuf Koçak üç dönemdir Karaburna Belediye Baþkanlýðý görevini yürütüyor. Muhtar adayý olmak için yaþ sýnýrýna takýlan Koçak O dönem tek muradýnýn Karaburna Kasabasýný Belediyelik yapmakmýþ. >6 DA 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Türkiye tarihinde kara bir sayfa olan 12 Eylül faþist askeri darbesinin 26. yýldönümü dolayýsýyla 78'liler Vakfý Giriþimi bir dizi etkinlik düzenledi. Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen ve çeþitlii sivil toplum kuruluþlarýnýn üyeleri, akademisyenler, sanatçýlar ile öðrenciler baþta olmak üzere her kesimden 12 Eylül maðdurlarýnýn katýldýðý etkinnlikler, Ertuðrul Mavioðlu'nun hazýrladýðý "12 Eylül'e Tanýklýk" belgeseli ile baþladý. Ali Yýldýrým: Sivasta Alevilik :(1) Emlek Yöresi Köylerinde Ýnanç özelllikleri Emlek yöresi öncelikle ozanlarý ile bilinir ve tanýnýr. Emlek ozanlarý gerek Alevi-Bektaþi edebiyatýnýn gerekse bütün bir halk edebiyatýnýn önde gelen þahsiyetleridir. Aþýk Veysel, Ali Ýzzet, Aðahi, Aþýk Veli ve diðerleri dolayýsýyla Emlek in ozan fýþkýran toprak olmasýnýn bir gerçeklik olarak altýný çizmek gerekir. >3 DE Bu yýl 400 civarýnda öðrenci kapasitemiz olacak Hacý Bektaþ Veli Meslek Yüksek Okulu eðitim ve öðretim yýlýna 18 Eylül de baþlýyor. Okulu müdürü doç. dr. Ahmet Günþen ile görüþtük. Günþen yeni ders yýlý ile bize þunlarý söyledi. 18 Eylülde ders yýlýmýz baþlayacak. Bu yýl 400 civarýnda öðrenci kapasitemiz olacak. Konaklama sorunu için kýzlara tahsis ettiðimiz yurt faaliyette. Ancak erkek öðrencilerimiz için böyle bir yurt yok. Geçen yýl çok uðraþtýk ama olmadý. >7 DE Ýlyashacý Köyü nden Çoçuklar Fakat asýl saptanmasý gereken bu topraðýn, bu coðrafyanýn özellikleridir, niteliðidir. Nasýl oluyor da bir baþka coðrafyada yetiþmeyen bin bir çiçek bu topraklarda yeþermektedir? Sorunun geri planý önemlidir. EMLEK COÐRAFYASI >3 DE >4 DE Sulucakarahöyük abonelerine! Sulucakarahöyük ün baþta gelen gelir kaynaðý ödediðiniz abone bedelleridir. Gazetemizin yayýn hayatýna devam edebilmesinin yolu abone bedellerinin peþin ödenmesinden geçmektedir. Bu gazete 8 aydýr 20 Ykr. ederle satýlmaktadýr. Her gün kaðýtçýya, kalýpçýya, mürekkepçiye olan borcumuz artmaktadýr. Bu nedenle Hacýbektaþ içindeki abonelerimiz bir aylýk abone bedelini (7.5 ytl), Hacýbektaþ dýþýndaki abonelerimiz ise, üç aylýk ya da altý aylýk abone bedelini (35 ytl ya da 70 ytl) Hacýbektaþlýlar A. Þ. posta çeki : no lu hesaba yatýrmalarý gerekmektedir. Ödemelerini yapan ve gazetelerini alamayan abonelerimizin elektronik posta adresine açýklayýcý bilgi vermeleri ya da nolu telefona durumu bildirmeleri iþlerimizi kolaylaþtýracaktýr. Hepimize kolay gelsin! Bu yýl 367 bin öðrenci üniversiteyle tanýþacak Mazlum Bilgin Aydoðmuþ Çanakkale Üniversitesi Maliye Üniversitelerin büyük bölümü gelecek haftadan itibaren yeni akademik yýla baþlayacak. Yeni akademik yýlda üniversiteyi bu yýl kazanan 367 bin öðrenci de üniversiteyle tanýþacak. Türkiye'de, yeni kurulan 15 üniversiteyle birlikte toplam 68 devlet, 25 vakýf üniversitesi hizmet veriyor akademik yýlý verilerine göre, üniversitelerde açýköðretim hariç 733 bin lisans, 270 bin ön lisans öðrencisi öðrenim görüyor. Yeni kayýt yaptýran öðrencilerle birlikte üniversitelerde örgün öðretimde 1 milyon 370 bin öðrenci oloýyacak. >8 DE GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 ABF, Hace Bektaþ'ta demokrat Yanlýþtan dönmek erdemdir Öðretmenliðimin en verimli yýllarýnda bakanlýðýmýzca müfettiþlik sýnavlarý açýlmýþtý. Bende dahil bir çok kiþi fazla raðbet etmemiþtik. Sonucu belli sýnavlara girip de ne yapacaktýk? Her þeye raðmen bu tür sýnavlarý takip eden arkadaþlarýmýz oldu. Yazýlý sýnavda yüksek puan aldýlar, mülakat sýnavýnda ise düþük not alanlarýn puanlarý yüksek tutularak denge saðlanmýþ oldu. Atamalarda ise bazý ocak ve derneklerin referanslarýyla davranýldý. Buna karþýn bu tür engel ve barajlarý aþabilen dostlarýmýz oldu. Þimdilerde ise okul müdürleri ve yardýmcýlarý da sýnavla atanýyorlar. Norm kadro yönetmeliði çýkarýldý. Okullar yeni tasniflere uðradý. A ve B tipi gibi standartlar getirildi. Ancak okullarýn hangisinin A hangisinin B tipi olduðu okul müdürlerinin inisiyatiflerine býrakýldý. Kuruaðýl Ý.Ö.O, Dedeli Ý.Ö.O, Deðirmenkaþý Ý.Ö.O, Sýdýklý Ý.Ö.O, Toklumen Ý.Ö.O, Göllü Ý.Ö.O, Demirli Ý.Ö.O, Ömerhacýlý Ý.Ö.O, Hamit Ý.Ö.Okulu, Mucur Lisesi, Boztepe Lisesi, Akpýnar lisesi, Kýrþehir Lisesi gibi okullarýmýzý ele alalým. Bu okullarýmýzýn hangi tipte olduðu bende mevcut. Yapýlan bu bildirimlerin doðruluðu yerinde saptandý mý? Hangileri A tipi, hangileri B tipi okul olduðu vicdanen de kabul edildi mi? Okullarý A tipi olanlar ödüllendirildi, B tipi olanlar ise istemeden de olsa cezalandýrýlmadý mý? Eðitim sendikalarýnýn açmýþ olduðu davalar sonucu Danýþtay 2. Dairesinin vermiþ olduðu kararla MEB Yönetici Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði nin kimi maddeleri iptal edilirken; kimi maddelerinin iptali istemi reddedildi. Ýptal edilen maddelerden biri de, okul yöneticilerinin isteði dýþýnda baþka kurumlara atanmasý ile ilgiliydi. Bunun böyle olacaðý baþtan belliydi. Hukuk devleti olma özelliði bir kenara býrakýlarak, yöneticilerin sözleriyle karar verilip uygulanýr oldu. Yanlýþlarla dolu yönetmeliðin uygulamasýnda dahi yanlýþlýklar yapýlarak hatalar katmerleþmiþtir. Ne yazýk ki kentimizde de bu türden yanlýþlýklar yaþanabiliyor. Yönetmeliðin 7. maddesinde belirtilen müdür olarak atanacaklarda aranacak genel koþullarda Öðrencisi bulunmayan eðitim kurumlarý hariç olmak üzere atanacaðý eðitim kurumunda ilgili mevzuata göre aylýk karþýlýðý okutabileceði dersin bulunmasý ibaresine dayanýlarak branþý rehberlik olmayan bir yönetici Rehberlik Araþtýrma Merkezi ne atanabiliyor pek ala. Üstün yetenekli öðrencilerin devam ettiði Bilim Sanat Merkezi ne ise, yine bir ilköðretim kurum müdür atanabiliyor pek ala. Nedir bu atamalarda ki kýstas? Tekýþýk gibi okul mu yaptýrmak? Yazýlý sýnavlarda en yüksek puanlar mý almak? Satranç, müzik, resim, spor dallarýndan birinde baþarýlarý mý bu yöneticiler? Ya da biz mi bilemeyip göremiyoruz hususi meziyetleri? AB yolunda ki yurdumun en vasýflý, çok yönlü, yaratýcý,öz verili, çaðdaþ, demokrat, laik, öz güvenli yöneticilerle idare edilmesini istemek fazla mý lüks kaçar? Ýki orta öðretim kurum yöneticisi ilköðretim kurum yöneticiliklerine atanýrken; bir ilköðretim kurum yöneticisi de orta öðretim kurum yöneticiliðine atanmýþtýr. Bir baþka yöneticimiz ise isteði dýþýnda baþka bir kazaya atanmýþtýr. Yönetmelik maddeleri yorumlanmasý keyfiyet arz ederse eðer hukuksuzluk ortaya çýkabilir. Ayrýca bir çok kiþi, atama ile ilgili sýrasýný ve puanýný baþkalarýyla karþýlaþtýrma sahip olamadý.hesaplanan puanlar doðru mu bilinmiyor. Gizli yapýlan her iþte þaibeler oluþabilir. Okul yöneticileri yýllardýr gizli sicil notu verirler çalýþanlara. Siciliyle oynamak deyimi de eskiden kalmadýr. Kiþinin bilgi edinme yasasýna göre, artýk verilen puanlar öðrenilebiliyor ama neye yarar. Üst üste çok yüksek not almýþ bir çalýþanýn düþük puan verilerek Güzel Sanatlar Lisesi, Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri gibi gözde okullarýn öðretmenliði sýnavýna girmesi engellenebiliyorsa, gelecekleri çalýnýyorsa ne demeli böyle yöneticiye? Yapýlan yanlýþtan dönmek erdemdir. Yetkililerimizin, varsa yanlýþlýklarýný kabul ederek hatalarýný düzeltmelerini umarým ve niyaz ederim. Hukukun bir gün herkese lazým olacaðý bilinmesi dileklerimle; tüm eðitim camiasýnýn yeni eðitimöðretim yýlýný kutlar, baþarýlar dilerim. Hubyar'da benmerkezci mi? ABF Gnl. Skrt. Av. Fevzi Gümüþ 'e, Aþaðýda size satýr aralarýnda bir takým sorular yönelteceðim. Konuya konumunuz gereði hassasiyetle, duyarlýlýkla yaklaþarak içten yanýt vereceðinizi ümit ediyorum."hubyar, özel bir konudur. Farklý þekilde ele alýnmalýdýr" türünden geçiþtirici yanýtlarýn kabul görmeyeceðini de hatýrlatmak isterim. Sn. Av. Fevzi Gümüþ, yaklaþýk 20 gün önce, 15 Aðustos tarihinde Hace Bektaþ Törenlerinden önce Türkiye Alevi Federasyonu'nu temsilen tarafýnýzdan bir kamuoyu açýklamasý yayýnlandý. Bu açýklamada þuan Kültür Bakanlýðý denetiminde olan Serçeþme Dergahýmýzýn Alevi kurumlarýna devrini istemekteydiniz. Hafýzam beni yanýltmýyorsa bu konuda adres olarak da Genel Sekreterliðini yaptýðýnýz ABF'yi gösterdiniz. Sayýn Gümüþ, Dergahýmýzýn bizlere devri tüm Alevilerin ortak temennisidir. Bunun için gösterilen adresler farklý olabilir. Nitekim Hacý Bektaþ Törenleri sürecinde adres olarak kimi zaman belediye kimi zamanda farklý noktalar dillendirildi. Yine hafýzam beni yanýltmýyorsa AABK ve ABF tarafýndan yapýlan cemin ardýndan açýklanan bildirgede de Dergahýn "Alevilere devri" talep edildi ama net bir adres gösterilmedi. Örgütünüzün Hace Bektaþ Dergahý özelinde gösterdiði çaba demokratik bir çabadýr. Ama bu çabanýz Sn. Genel Baþkan Selahattin Özel'den kaynaklý olarak kamuoyunda bir takým soru iþaretleri oluþturmaktadýr. Tüm Alevi kamuoyunun yakýndan bildiði gibi kitlesel olarak Hace Bektaþ Dergahý'ndan sonra en çok talibe sahip olan- Hubyar Dergahý'nda bir takým sýkýntýlar yaþanmaktadýr. Bir tarafta, "Hubyar tüm toplumun ortak, manevi, kutsal deðeri. Sorumluluðu da herkese ait olmalýdýr" diyen bizler yani Hubyar Vakfý, diðer tarafta, "Hubyar bizim babamýzýn malý. Onu kimseyle paylaþmayýz." diyen bir aile. Bizlerin Türbe sürecinden buyana yaptýðýmýz kamuoyu açýklamalarý, çaðrýlar, bildiriler gayet açýkken, bizler kurumunuzun hakemliðinizi de kabul etmiþken Sn. Genel Baþkanýnýzýn Hubyar Sultan'ý "MAL" olarak ABF Baþkaný Selahattin Özel Hubyar etkinliðinde gören anlayýþa destek çýkýyor olmasýnýn temel nedeni nedir? Üstelik bu kiþiler, "Biz ABF'yi tanýmýyoruz, hakemliðini de kabul etmiyoruz" diye sizlere birinci aðýzdan ifade etmediler mi? Sn. Özel'in bu konudan haberi yok mu? Yoksa eðer, kurumunuz tarafýndan kendisine bir bilgilenim saðlandý mý? Evet, Hace Bektaþ Dergahý Alevilere verilmelidir, peki Hubyar Dergahý bir aileye tapu mu edilmelidir? "Hubyar bizim babamýzýn malý" diyen Almanya Alevi Federasyonu Bþk. Yrd. Hýdýr Temel'in avukatlarý tarafýndan Tokat Almus Asliye Hukuk Mahkemesine 2006/5 nolu bir dava açýlmýþtýr. Bu dava da Hubyar Türbesinin bulunduðu alan bir aile mezarlýðý olarak ifade edilmiþ ve þahsa tapusu talep edilerek "Hubyar Köyü Muhtarlýðý" davalý olarak mahkemeye verilmiþtir. Bu konuyla ilgili dava 12 Eylül tarihinde görülecektir. Dikkatinizi çekerim, Hubyar Türbesi deðil mezarlýk! Bu yaklaþým bile olayýn vahim boyutunu gözler önüne sermeye yetmiyor mu? Netice de gelinen noktada Sn. Hýdýr Temel, Hubyar Türbesi'nin kapýsýna "Sahibinden izin alýnmadan girilemez" diye bir tabela dikti. Bu tabelanýn ilk maðduru da ben oldum. 15 Temmuz günü Hubyar Köyü'nde yapýlan "Hubyar Vakfý Açýlýþ Töreni"nde yaþananlarý sanýrým tüm Türkiye gibi sizler de televizyon ekranlarýndan izlemiþ, kamuoyundan öðrenmiþdirsiniz. Þahsýmýn, Hýdýr Temel tarafýndan eli sopalý adamlarý ile birlikte türbeye sokulmadýðýný da sanýrýmýn duymuþtursunuz. Hatta benimle birlikte türbeye girmesi engellenen bir baþka kiþi de Genel Sekreterliðini yaptýðýnýz ABF'nin kurucu derneklerinden birinin yöneticisi idi. Yani sizin sorumluluðunuzda olan bir kiþiydi. Kurumunuz böylesi bir olaydan sonra "Dergahlar toplumundur. Kiþilerin girmesi engellenemez. Hele hele saldýrýlarak hiç engellenemez" diyerek Sn. Temel'i kýnadý mý? Deðerli Av. Gümüþ, Hace Bektaþ Dergahý'nda Alevilerin temel taleplerini savunan örgütünüz Hubyar Fevzi Gümüþ dergahýnda nasýl olursa türbenin þahsa verilmesini savunabilir? Bu ne kadar tutarlý bir davranýþ? Hacý Bektaþ ilçesinin sakinlerinden, Özcývan, Selmanpakoðlu, Sümen, Ulusoy, Aydoðmuþ vs. gibi herhangi bir aile çýkýp da Serçeþmeyi kastederek, "Burasý bizim aile mezarlýðýmýzdýr. Tarafýmýza tapu edilsin" dese, "Hace Bektaþ babamýzýn malý" dese Hünkarýn türbesini yok saysa, kendilerini diðer Hacý Bektaþ evlatlarýndan üstün görse, türbenin kapýsýnda durarak içeriye girecek olanlara saldýrýp içeri girmelerine engel olsa kurumunuzun tavrý ne olur? Sn. Genel Baþkanýnýz Selahattin Özel gidip davacý kiþilerle yan yana durup onlara alkýþ tutar mý? Kurumunuzun Serçeþme'de ki demokratik duruþu Hubyar'da neden yok? Var da kamuoyu bilmiyor mu? Sn. Genel Baþkanýnýz Selahattin Özel, 30 Temmuz tarihinde Hubyar Köyü'ne geldi. Baþýmýzýn üzerinde yeri var. Her misafir soframýza ortak olabilir. Fakat Sn. Özel Hubyar'a hangi sýfatla geldi? Kurumunuzu temsilen Alevi Bektaþi Federasyonu Baþkaný olarak mý geldi? Eðer öyleyse o yönde diðer yöneticilerin bir bilgisi varmýydý? Yönetim kurulunuzda bu konu gündeme geldi mi? Sn. Özel'in Hubyar Köyü'ndeki tavrý ve konuþmalarý kurumunuzu baðlar mý? Yoksa ifade ettikleri kendisinin bireysel düþünümüydü? Eðer bireysel düþünümü ise, kurumunuz "Bizler Hubyar'da benmerkezci anlayýþý desteklemiyoruz. Sn. Genel Baþkanýn söyledikleri de Federasyonumuzu baðlamaz" diye bir açýklama yaptýnýz mý? Sn. Gümüþ, deðerli genel baþkanýnýzdan ötürü ABF'nin yara aldýðýný, imaj kaybettiðini düþünüyor musunuz? Aþk-ý niyazlarýmla... Murat Kantekin/ ÝST. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M. K. Baþkanlýðý Sulucakarahöyük Gzts

3 HABER 3 Okullar açýlýrken Karaburna kasabasýnda baðlarýn soðuk almasý üreticiyi zor durumda býraktý Sulucakarahöyük HACIBEKTAÞ-Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler; heyecan, sevinç ve hüznü bir arada yaþayacaklar; yeni bir okula veya yeni bir yýla baþlamanýn heyecanýný, en çok sevdikleri oyundan ve tatilden uzak kalmanýn hüznünü, arkadaþlarýna ve öðretmenlerine kavuþmanýn sevincini. Öðrencilerin belki de büyük bir kýsmý velileri ile ortak kaygýyý ve üzüntüyü yaþayacaklar. Her yýl okullar açýldýðýnda karþýlanmasý gereken veya öyle söylenen ihtiyaçlarýn kaygýsýný. Aslýnda; eþit-parasýz eðitim hakkýnýn gereði olarak tamamýnýn devlet tarafýndan karþýlanmasý gereken, ama yalnýzca kitapla yetinilen eðitim-öðretim giderleri her sene yoksullar için kriz oluyor. Paralý eðitimin gereði olarak her dönem yeni yardýmcý kitaplar, yeni araç-gereçler isteniyor. Bir kýsmý gerçekten öðrencilerin geliþimine hizmet ederken bir kýsmý da birilerinin cebine hizmet ediyor. Bu krizlerin çözümü parasýz eðitimden ve onun için mücadeleden geçiyor. Ancak sorunlarý kýsmen de olsa çözebilmek mümkün. Aslýnda var olan ama gittikçe azalan dayanýþma birinci çözüm, çocuklarýn ve velilerin dayanýþma içinde olmasý, birbirileriyle rekabet halinde olmamasý krizlerin hissedilirliðini azaltacaktýr. Ortak ve toptan alýþveriþler, gerekli görülen hallerde ortak kullanýma açýk kaynak kitaplar, araç-gereçler dayanýþma duygusunu güçlendirecektir. Okulun açýlmasýyla birlikte öðrencilerin sosyal hayattan, oyundan, eðlenceden koparýlarak onlara ders çalýþmasý gereken birer robot, ya da yarýþ atý gibi davranýlmasý da öðrencilerin bir baþka sorunu. Okulun hangi devresinde olursa olsun öðrencilerin sosyal hayattan, özellikle ilköðretim çaðýndakilerin oyundan koparýlmasý onlara yapýlabilecek en büyük kötülüktür. Öðrencilerin ihtiyaçlarý her zaman gözetilmelidir. Son olarak; baþlayaçak yeni öðretim yýlýnda hepimizin gözleri önünde öldürülen veya þu anda okula baþlayamayacak durumda olan çocuklara; Filistinli ve Lübnanlý çocuklara selam ve yardým yollamak, çocuk olmanýn temizliðini Filistinli ve Lübnanlý kardeþlerine hediye edilecek birer resimle tekrar göstermek çok yerinde olacaktýr. Doðan Yýlmaz/Sulucakarahöyük HACIBEKTAÞ- Baðcýlýk ve þarapçýlýk alanýnda bölgede önemli bir yere sahip olan Karaburna kasabasýnda bu yýl üzümler soðuk aldý. Ürünlerin düþüklüðü üreticiyi zor durumda býrakýyor. Kýzýlýrmak þarapçýlýktan yapýlan açýklamaya göre; bu yýl baðlarýmýz soðuk aldý. Ürünler düþük. Bizde þarap üretiminde üzümü Özkonak ve Kýrþehir in Toklumen köyünden getiriyoruz. Bu da mali açýdan bizlere zarar veriyor. Yýllýk üretimimiz çok düþük. Geçen yýllara göre bu düþüþ bizlerin Pazar payýný büyük ölçüde azaltýyor. Bilindiði üzere bu bölgenin þaraplarý tadýndan dolayý ülke çapýnda tercih ediliyor. Bu yýlki üretimiz düþtüðü pazarlama iþlerimizde düþüyor. Zaten piyasaya veresiye ürün veriyoruz. Sýcak para elimize geçmiyor. Bu yýlki ürün düþüklüðü de bizleri iyice zor durumda býraktý. Ürünlerin veriminin azalmasý üreticiyi zor durumda býraktýðý gibi tüketiciyi de olumsuz etkiliyor. Tarlalarda kullanýlan kimyasal ilaçlar, küresel ýsýnma, tarlalarýn yakýlmasý, ozon tabakasý, dünyadaki nükleer faaliyetler, ekolojik dengenin insanoðlu tarafýndan yaðmalanmasý bu düþüþün kaynaklarýdýr. Üreticilerin doðal gübrelere vs dönmesi, bilinçli ve modern tarýmdan yararlanmalarý daha faydalý olacaktýr. Bu yýl 400 civarýnda öðrenci kapasitemiz olacak Bulut Bir aðaç gibi tek ve hür Ve bir orman gibi kardeþçesine Bu davet bizim, Çoçuklarýmýz Bulut ve Yanký nýn sünnet törenlerinde sizleride aramýzda görmekten mutluluk duyarýz. Annesi Babaannesi Babasý Fatma H. Göcer Zeynep Göcer Necmi E. Göcer 16 Eylül 2006 Cumartesi Saat: Çýnar Garden Sahilevleri Otobüs son duraðý Narlýdere- ÝZMÝR Yanký Doðan Yýlmaz/ Sulucakarahöyük HACIBEKTAÞ- Hacý Bektaþ Veli Meslek Yüksek Okulu eðitim ve öðretim yýlýna 18 Eylül de baþlýyor. Okulu müdürü doç. dr. Ahmet Günþen ile görüþtük. Günþen yeni ders yýlý ile bize þunlarý söyledi. 18 Eylülde ders yýlýmýz baþlayacak. Bu yýl 400 civarýnda öðrenci kapasitemiz olacak. Konaklama sorunu için kýzlara tahsis ettiðimiz yurt faaliyette. Ancak erkek öðrencilerimiz için böyle bir yurt yok. Geçen yýl çok uðraþtýk ama olmadý. Hacýbektaþ halkýnýn bu konuda destek vermesini diliyoruz. Bilindiði üzere KUTLAMA Gazetemiz hissedarlarýndan Fatma ve Necmi Göcer in çoçuklarý Bulut ve Yanký nýn barýþ,sevgi,umut ve mutluluk hep yanlarýnda olsun Kýrþehir deki Gazi Üniversitesi bu yýl Ahi Üniversitesi olarak açýlacak. Ama Hacýbektaþ ta ki meslek yüksek okulu Gazi ye baðlý olarak devam edecek. Þu an için yeni bir bölüm açýlmasý gündemde deðil. Ýlerleyen zaman neleri gösterecek bunu da hep birlikte göreceðiz KÝRALIK DÜKKAN Atatürk Bulvarý Sarraf Albisa Apartmaný altý. 100m2 dükkan. Müracaat Resul Aydoðmuþ Ýþ Tel: Cep Tel:

4 Emlekte yaþanan inaçlarýn temel özeliði hayatýn dýþýnda ayrý bir katagoride yerine getirilmesi gereken edimler/tapýnýmlar olmayýp tam tersine bizahati gündelik yaþantýnýn ortasýnda ve onun bir parçasý oluþlarýdýr. GÝRÝÞ: Emlek yöresi öncelikle ozanlarý ile bilinir ve tanýnýr. Emlek ozanlarý gerek Alevi-Bektaþi edebiyatýnýn gerekse bütün bir halk edebiyatýnýn önde gelen þahsiyetleridir. Aþýk Veysel, Ali Ýzzet, Aðahi, Aþýk Veli ve diðerleri dolayýsýyla Emlek in ozan fýþkýran toprak olmasýnýn bir gerçeklik olarak altýný çizmek gerekir. Fakat asýl saptanmasý gereken bu topraðýn, bu coðrafyanýn özellikleridir, niteliðidir. Nasýl oluyor da bir baþka coðrafyada yetiþmeyen bin bir çiçek bu topraklarda yeþermektedir? Sorunun geri planý önemlidir. EMLEK COÐRAFYASI Emlek yöresi coðrafi olarak Ýç Anadolu Bölgesinde Kýzýlýrmak ýn akýþý yönünde Yýldýzeli ile Akdaðmadeni arasýnda kalan Kýzýlýrmak Vadisindeki alaný ifade eder. Burasý Þarkýþla nýn kuzey ve kuzey batýsýdýr. Bölgeyi Yýldýzeli- Þarkýþla-Akdaðmadeni noktalarýna dayanan bir üçgen olarak da çizebiliriz. Emlek coðrafyasýna dahil olan 60 ýn üzerinde köy bulunmaktadýr. Bu köylerin büyük çoðunluðu Þarkýþla ilçesine bir kýsmý ise Ýlyashacý Köyü den Canlar Ali Yýldýrým: Sivasta Alevilik : Emlek Yöresi Köylerinde Ýnanç özelllikleri Gemerek, Akdaðmadeni ve Yýldýzeli ilçelerine baðlýdýrlar.[2] Aþaðýda gösterileceði üzere yöre tarihsel, kültürel, inançsal bir birliktelik/ortaklýk gösterdiði için siyasi/idari bölünmenin ötesinde kendi baþýna bir adlandýrma ile anýlmaya ve ele alýnmaya elveriþlidir. Emlek coðrafyasýnda yer alan köylerin baþlýcalarý þunlardýr: Aðcasu, Ardýçalan, Alaçayýr, Beyyurdu, Canabdal, Çakal, Davulalan, E.Hüyük, Güdül, Peyik, Hardal, Hocabey, Evci, Ýðdecik, Ýlyashacý, Katýralan, Kavak, Kaymak, Kýlýçcý, Kümbet, Nallý, Sarýkaya, Ortaköy, Ortatopaç, Saraç, Kürtler, Sarýtekke, Sivrialan, Temecik, Yahyalý, Ýðdiþ, Bozhüyük, Adýyaman, Akpýnar, Alaman, Baþaðaç(Þarklý+Karaya), Benlihasan, Çaðlayan, Çerçelan, Çepni, E.Kale, Alakilise, Karaözü, Kývþak, Kýzýlcova, Maþlahlý, Mescit, Mezere, Örtülü, Otluk, Veziralan, Yazýlýtaþ, Yuvalýçayýr.[3] Kuþkusuz bu liste kesin deðildir ve bazý eklemeler yapýlabilir. TARÝHSEL SÜREÇTE EMLEK XI.Yüzyýldan baþlayarak Anadolu ya yönelen akýn eden Türkmenler Emlek yöresini de kendisine yurt edinmiþlerdir. Bölgeyi de içine alarak kurulan Daniþmenli Devletinin ardýndan Selçuklu hakimiyetine geçen Emlek daha Ýlyashacý Köyü nden Çoçuklar (1) sonra Dulkadirli Beyliði egemenliðinde kalmýþtýr. Bölge ancak XVI.Yüzyýlýn ilk çeyreðinden sonra Osmanlý topraklarýna katýlabilmiþtir. Emlek Osmanlý idari taksimatýnda Eyalet-i Ruma a baðlý Bozok Sancaðý içinde anýlmýþtýr. Bu yüzyýla ait arazi tahrir defterlerinde Emlek Bozok Sancaðýnýn nahiye merkezlerinden biri olarak kayýtlý bulunmaktadýr. Kayýtlara göre Emlek Nahiyesi ne bu yüzyýlda 62 köy baðlý bulunmaktadýr. Bu köylerin barýndýrdýðý nüfus ise civarýndadýr.[4] Sonraki uygulamalarla Emlek Nahiyesi nin köyleri çeþitli kazalar arasýnda daðýlmýþ ve Emlek idari bir birim olmaktan çýkmýþtýr. EMLEK ADI Emlek adýnýn nedene geldiði kesin olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte bu ad yöreyi tanýmlamakta/adlandýrmakta 500 yýldan daha uzun bir süredir kullanýlmaktadýr. Emlek adýnýn em ve lek bileþenlerinden oluþtuðu, emlemek, iyileþtirmek, saðaltmak fiilinden lek ekini alarak iyileþtirici, saðaltýcý, tedavi edici yer, yurt, toprak biçimine dönüþerek ad olduðu düþünülmüþtür.[5] Emlek topraðýnýn yöreye yerleþen insanlarýn ruhuna, doðasýna uygun olduðu, onlar için elveriþli yaylak ve kýþlaklarý barýndýrdýðý ve yaþama olanaklarý açtýðý düþünülürse bu yaklaþýmýn yabana atýlmamasý gerekir. Ýlyashacý Köyü den Canlar FARKLI BÝR EMLEK OLGUSU Ortak kültürel, sosyolojik ve inançsal özellikler gösteren ve izlenebilir bir Emlek coðrafyasýndan söz etmek mümkün müdür? Sorunun yanýtý evet olacaktýr. Emlek hukuksal bir varlýk olmaktan çýkarýlmýþ olsa da ortak kökenden gelen ve yüzyýllar içerisinde pekiþen ortak bir ruhi þekillenme Emlek yöresi için sözkonusudur. Bu nedenle unsurlarýnca paylaþýlan, ortak, üzerinde anlaþýlan ve kabul gören bir Emlek dünyasý dile getirilebilir. Kültürel, inançsal, sosyolojik unsurlarýyla hemen yaný baþýnda yer alan komþu coðrafyalardan farklý ve kendi içinde bütünlük arzeden bir coðrafya dýr Emlek. EMLEK TE ÝNANÇ ÖÐELERÝ Emlek te kendine özgü bir inançlar sisteminin varlýðýný ampirik veriler ortaya rahatlýkla koymaktadýr. Eski yaþantý biçiminden, kültür ve inançsal öðelerden gelen özellikler yeni durumda yeni coðrafyanýn özelliklerini de içererek varlýðýný sürdürmüþtür. Emlek te yaþayan unsurlarýn iskan ediliþinin üzerinden yüzlerce yýl geçmiþ olmasýna karþýn bu özelikler bu gün de yaþamaktadýr. Emlek yöresi inanç özeliklerini aralarken Fuat Köprülü nün yapmýþ olduðu Ýslam öncesi inançlar ve Þamanist gelenekler Ýslami bir cila altýnda varlýklarýný sürdürdüler [6] saptamasýna katýlmamak olanaksýzdýr. Yörenin hemen yaný baþýnda bulunan ve bu inancýn serçeþmesi olarak kabul edilen Hacý Bektaþ Dergahýnýn yanýsýra Yusuf Abdal, Kýlýnç Abdal, Yolkulu, Can Abdal tekkelerinin kökeni hayli eskiye dayanmaktadýr. Bu inanç biçiminin adý günümüzde aldýðý ad ile söyleyecek olursak Alevilik tir. Emlek yöresi inançsal olarak Alevi-Bektaþiliðin hüküm sürdüðü bir coðrafyadýr. Osmanlý þeriatýnýn tüm baský, sindirme ve yýldýrma politikalarýna raðmen Emlek coðrafyasýnýn bu inanç özeliði silinip yok edilememiþtir. Yüzlerce yýllýk sünnileþtirme/asimile etme tutumuna Alevilik direnerek yanýt vermiþtir. Ne var ki yörede yer alan bazý köyler asimilasyondan kurtulamamýþ ve sünnileþmiþ olmalýdýr. Çünkü Aleviliðini yaþayan Emlek köyleri ile yaþayamayan bazý köyler arasýnda hala akrabalýk iliþkilerinin varlýðý dikkat çekmektedir. Diðer yandan bu asimile olan köylerle Alevi köylerindeki adlar, gelenekler, davranýþ kalýplarý büyük ölçüde benzerlikler göstermektedir. Ayný aþiretten, ayný obadan insanlarýn bir bölümünün direnirken diðer bölümünün nasýl olupta asimile olduðu incelemeye muhtaç bir konudur. (SÜRECEK)

5 Endonezya 1977 de Doðu Timor u iþgal ettiðinde Jakarta rejimine silah satýþýnda büyük artýþa izin veren sizin yönetiminizdi. Sattýðýnýz savaþ jetleri ve aðýr topçu bataryalarý gibi etkili hava ve kara silahlarýyla Suharto ordusu Doðu Timor halkýna bomba ve napalm yaðdýrýrdý. Avustralya nýn bir inceleme komisyonu, saldýrýyý II. Dünya Savaþý sonrasý dönemin eþi görülmemiþ ölçekteki ayrýmsýz öldürme olayý diye niteleyecekti. Suharto Johnson döneminin unutulmayan bir baþka ABD yanlýsý darbesinin Yunanistan da 1967 deki Albaylar Cuntasý olduðunu anmadan geçemeyeceðim. O darbe sosyal demokrat Georgiu Papandreu nun seçimleri kazanmamasý için yapýlmýþtý. Demek ki, demokrasi önderliði, serbest seçimleri ve genel oyu da --eðer sonuçlar iþine gelmiyorsa-- reddediyordu. Veya Demokrat Clinton dünyada sera etkisi yaratan gaz emisyonlarýnýn yüzde Cilinton ve Al Gore 40 ýna yol açan bir ülkenin baþkaný olarak Kyoto Protokolü'nü imzalamadý, hem de 8 yýllýk yardýmcýsý Al Gore küresel ýsýnma uzmaný ve eylemcisi olduðu halde. Hükümetiniz Aðustos 1977 de Sacco ve Vanzetti nin elli yýl önce idam edilmelerinden dolayý devlet adýna ailelerinden özür diledi. Ýtalyan asýllý bu iki anarþist iþçi düzmece bir dava sonucu mahkum edilmiþler, tüm dünyadan yükselen bütün proestolara raðmen elektrikli sandelyeye gönderilmiþlerdi. Özürü dileyen sizin yönetiminiz oldu, jestiniz adalet ve barýþ adýna müþterek memnunlukla karþýlandý. Yalçýn Yusufoðlu Bir kitabýn düþündürdükleri Sacco ve Vanzetti Ama yurt içindeki bu jesti Vietnam konusunda göstermediniz, gene 1977 deki bir açýklamanýzda ABD nin Vietnam a tazminat ödemesine ya da Vietnamlýlardan özür dilemesine gerek bulunmadýðýný çünkü tahribatýn karþýlýklý olduðunu söylediniz. Düþünün ki, bir ordu uzak bir ülkeye gidiyor, 3 milyona yakýn insaný öldürüyor, tarlalarýný, ekinlerini yakýyor, fabrikalarýný yýkýyor, havadan napalm yaðdýrýyor, buna karþýlýk kendi ülkesine hiç bir saldýrý yapýlmýyor, ama gene de tahribat karþýlýklýydý diyor. Vietnam da 1968 de hepsi silahsýz kadýn,yaþlý, çocuk 300 kiþilinin, tüm köy halkýnýn katledildiði, sað býrakýlan bir kaç kiþinin de mayýnlý arazide önden gitmek için kullanýldýðý My Lai katliamýna komuta etmekten, askerlere köye girer girmez herkese ateþ etmelerini emreden Teðmen Calley sonradan yargýlanýp hüküm giydiðinde, Georgia Eyaleti Valisi olarak onu kahraman saymýþ, belli bir günü Tgm. Calley Günü ilan etmiþ, Georgia lýlarý gündüzün arabalarýnýn farlarýný yakarak Calley yi selamlamaya, kararý protesto etmek için bayraklarý yarýya indirmeye çaðýrmýþtýrýz. (Dissident Voice, Nevins, ) Sayýn Carter, Yukarýdaki hatýrlatmalarla, tabii ki, sizi yaralamak niyetinde deðilim, o tatsýz vakalarý anarak 82 yaþýndaki bir insanýn zihnini rahatsýz etmek istemem, esasen yönetimden ayrýldýðýnýzdan bu yana ülkenizin politik yaþamýnda nüfuzunuz yok, bu nedenle mektubun size daha çok bir ABD yurttaþý olmanýz nedeniyle yazýlmýþ olduðunu varsayýn. Çünkü, burada, en azýndan Baþkan Theodore Roosevelt in Kalýn Sopa politikasýndan beri devletinizin süreklilik arzeden dýþ siyaset karakterini dile getirmek istedim. Beyaz Saray a kim gelirse gelsin, oyunu kurallarýna göre oynamak zorundadýr, orasý dünyanýn en büyük ekonomik, politik ve askeri gücünü oluþturan çeþitli kesimlerin, çýkarlarýn ve güçlerin kesiþme noktasýdýr, politik bileþkesidir. Baþkan kendi iradesine göre deðil, o dengenin gereklerine göre karar verir. Hiç bir Baþkan makamýný belirleyen sýnýrlarýn dýþýna taþamaz, öteye geçmeye kalkýþýrsa John Kennedy nin akýbetine uðramak riskini alýyor demektir. Bu mektup bir çok pozitif noktayý içeren kitabýnýzý deðerlendirmeyi amaçlamýyor, þu farkla ki, her haklý ve çaðdaþ fikir ya da tutuma Ýncil den bir temel bulmanýzý paylaþmam mümkün deðil. Hýristiyanlýða olan derin baðlýlýðýnýzý ve týpký Beyaz Saray daki küçük kilisede her gün Tanrýsýyla baþbaþa kalan Baþkan George Walker Bush gibi sizin de günde bir kaç kez ibadet ettiðinizi biliyorum. Ama dine güçlü bir inançla baðlý olmak kiþisel nitelik taþýr, dýþ dünyanýn nesnel gerçekleriyle ilgili deðildir. Ne Kutsal Ýncil in ne de baþka bir kutsal kitabýn demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, devletin (siyasetin) dinden ayrýlýðý, Darwin in "Evrim Kuramý"nýn eðitimde bilimsel bir temel kabul edilmesi, küresel ýsýnma, kök hücre araþtýrmalarý, idam cezasý, kürtaj hakký, eþcinsel evlilikleri ve benzeri konularda insanlýða yol gösterebileceði olasýdýr. Ayrýca, yaklaþýmýnýzý kiþisel dünyanýzdan çýkarýp reel dünyaya getirirsek Yahudi-Hýristiyan merkezciliðine düþmüþ oluruz. Adý geçen iki inanca baðlý olanlarýn dünya nüfusunun beþte birini bile oluþturmadýðýný düþünürsek, Tevrat ve Ýncil in insanlýða nasýl yol göstereceðini söyleyemeyiz. Günümüz konularýna --dünyanýn ve sorunlarýnýn çok farklý olduðu çaðlara ait- - kutsal metinlerden referans aramak yerine, problemlerimizi somutluklarý içinde ele almak doðru olur. Din adamý gibi mistik öðütlerle konuþmayalým, dinle oynamayalým, onu kendi iþlevine býrakalým, bireyin vicdanýnda Tanrýsýyla olan manevi bað olarak kalsýn. Ýnsan gruplarý dünyevi iþleri yönetirken, metafizik söylemi yaptýklarýna tanýk göstermesinler, her durumda karar veren kendileridir, dinleri deðil. Bitirirken, bir ayrýntýyý daha dile getirmeme izin veriniz: kitabýnýzda ve baþlýðýnda Amerika sözcüðünü Amerika Birleþik Devletleri yle özdeþ kullanýyorsunuz. ABD ye Amerika demek, bir ülkeyi bütün bir kýtayla özdeþleþtirmek hepimizdeki dil alýþkanlýðý. Buna raðmen ülkenizi ve devletinizi, resmi adý olan Amerika Birleþik Devletleri diye isimlendirmeyi, kitabýnýzýn baþlýðýný da "Tehlikeye Düþen Deðerlerimiz: Amerika Birleþik Devletler inde Ahlâk Bunalýmý" diye okumayý tercih ederim. Saygýlarýmla.(BÝTTÝ) Roosevelt Osmanlý Sosyalist Fýrkasý kuruldu Baþbakan Aleksandr Kerenskiy, Rusya'da cumhuriyet ilan etti Lozan Antlaþmasý uyarýnca Edirne'ye baðlý Karaaðaç istasyonu Yunanlýlardan teslim alýndý Müstakil Ressamlar ve Heykeltraþlar Birliði'nin ilk sergisi Ankara'da açýldý Almanya seçimlerinde Naziler sosyalistlerden sonra ikinci büyük parti durumuna geldi Mahatma Gandhi, Londra'da yapýlan toplantýda Hindistan'a baðýmsýzlýk verilmesini istedi Dünya savaþý sýrasýnda, Britanya savaþýnýn en önemli günüde Kraliyet Hava Kuvvetleri 185 Alman uçaðýný düþürdüler Türk Parasýnýn Kýymetini Koruma hakkýndaki kararname yürürlüðe girdi Mayýs 1960 askeri darbesi sonrasý kurulan Yassýada Yüksek Adalet Divaný kararlarý açýklandý: Aralarýnda eski cumhurbaþkaný Celal Bayar'ýn da bulunduðu 15 idam, 31 ömür boyu hapis, 408 kiþiye çeþitli hapis cezalarý, 133 beraat. Son oturuma intihara teþebbüs eden eski baþbakan Adnan Menderes katýlmadý. Celal Bayar Maratoncu Ýsmail Akçay Balkan þampiyonu, Hüseyin Aktaþ ikincisi oldu Ýdam istemiyle yargýlanan Salman Kaya 1971'de tahliye edildi Beyrut'ta Hýristiyan ve Müslümanlar arasýnda iç savaþ baþladý Eylül Askeri darbesini izleyen günlerde, grev ve lokavtlar kaldýrýldý; iþçiler iþbaþý yaptý, belediye baþkanlarý görevlerinden alýnmaya baþladý, yerlerine çoðunlukla subaylar atandý, Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK), Milliyetçi Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (MÝSK) ve Hak-Ýþ'in bankalardaki paralarý bloke edildi, sendika yöneticileri ile iþyeri temsilcileri teslim olmaya baþladý Milliyet gazetesi yazarlarýndan Metin Toker ve yazý iþleri müdürü Doðan Heper 3'er ay hapis cezasýna çarptýrýldýlar. Heper'in cezasý paraya çevrildi Baþbakanlýk Baþdanýþmaný Adnan Kahveci "rüþvet pazarýnda 1 trilyon lira dönüyor" dedi Gazeteci Metin Göktepe'nin öldürme iddiasýyla yargýlanan 9 polisten 4'ü tahliye edildi Bask Yurdu ve Özgürlüðü Örgütü, ETA lideri Ignacio Gracia Arregui Fransa'da yakalandý. Bugün Doðanlar: Ýngiliz gerilim yazarý, eserleri Metin Göktepe 1 milyondan fazla basýlan Agatha Christie "Oyunun Kuralý" filmiyle ünlü, Fransýz yönetmen Jean Renoir. Bugün Ölenler: Gandhi, Londra Eski Maliye Nazýrý Abdurrahman Vefik Sayýn 103 yaþýnda Þair Baki Süha Edipoðlu ve besteci Ulvi Cemal Erkin Yazar, öðretim üyesi Murat Sarýca Ressam Þükriye Dikmen. Ayrýntý için: Adnan

6 Yusuf Koçak a onur ödülü Sulucakarahöyük HACIBEKTAÞ- Karaburna Kasabasýnýn bir dönem muhtarlýk görevini yürüten Karaburna Belediye Baþkaný Yusuf Koçak üç dönemdir Karaburna Belediye Baþkanlýðý görevini yürütüyor. Muhtar adayý olmak için yaþ sýnýrýna takýlan Koçak O dönem tek muradýnýn Karaburna Kasabasýný Belediyelik yapmakmýþ. Bu muradýný gerçekleþtirmek için kollarý sývayan Koçak önce muhtar olmuþ. Bir dönem muhtarlýk yapatýktan sonra baþarýlý çalýþmalarýna baðlý olarak Belediye baþkan adayý olmuþ. Þimdi Karaburna Belediye baþkaný. Üç dönem bu görevi yürütüyor. Üç dönem Secilmesini ekip olarak oluimlu çalýþmalarýna baðlýyor. Ve ekliyor Devamlý insanlarýmýzla içiçeyim. Olarýn taleplerini ve sýkýntýlarýný biliyoruz. Bu doðrultuda Kasabamýza anlamlý iþler yapmak için çaba sarf ediyoruz. Her insanýmýz hizmeti ve rehaveti görüyor artýk. Biz rehavet içinde deðiliz. Çalýþmalarýmýz verdiðimiz sözler doðrultusunda devam ediyor. Yaptýðýmýz çalýþmalarýmýza baðlý olarak NEVÞEHÝR-Altýnyýldýz Koleji'nin Avrupa Birliði ve Baþbakanlýk Ulusal Ajans ile ortaklaþa yürüttüðü "Danimarka Dil Projesi" kapsamýnda, Danimarkalý öðretmen ve öðrenciler Nevþehir'e geldi. Proje çalýþmalarýna katýlmak üzere Danimarka'dan Türkiye'ye gelen 32 Danimarkalý öðrenci ve 6 öðretmen Kayseri Havaalaný'nda Altýnyýldýz Koleji idareci ve öðretmenleri tarafýndan karþýlandý. Altýnyýldýz Koleji öðrencileri ile Danimarkalý öðrenciler proje kapsamýnda, 17 Eylül tarihine kadar karþýlýklý olarak Türkçe, Ýngilizce ve Danimarka dil eðitim alacaklar. Çeþitli derslerin yanýsýra tiyatro, halk oyunlarý, müzik ve el sanatlarý çalýþmalarý ile birlikte Türk kültürüne yönelik çeþitli eðitimlerinde verileceði proje çalýþmalarýnda Danimarkalý öðrenciler, Altýnyýldýz Kolejli öðrencilerin evlerinde konaklýyor. Bir yýl boyunca çeþitli tarihlerde devam edecek dil projesi çalýþmalarýnýn ardýndan 2007 yýlý Mart ayýnda Danimarka'da düzenlenecek bir fuarla proje çalýþmalarý sergilenecek. Bu süre içerisinde Türk öðrenciler de Danimarka'ya giderek, burada dil eðitimi alacaklar. Proje çalýþmalarýnýn giderleri Avrupa Birliði tarafýndan karþýlanacak. Altýnyýldýz Koleji Genel Müdürü Serhat Ýðdeci yaptýðý açýklamada, proje sayesinde Danimarkalý öðrenci ve öðretmenlere Türk Onur Plaketi ni belediyemiz adýna aldým. Konuyla ilgili olarak Karaburna Belediyesi gazetemize yapmýþ oldugu yazýlý açýklamalarda ayrýca þu bilgilere yer verdi: Bir dönem muhtarlýk,üç dönemdir belediye baþkanlýðý görevini yürüten, ve bu süreler içerisinde, birbirinden güzel ve birbirinden önemli hizmetlere imza atan, Belediyesini kuran, Gölet yapýmýyla hizmet ataðýna yönelip, yollarýndan, köprüsüne, Saðlýk Ocaðý ndan, Lojmanýna, Hizmet Binalarýndan, Futbol Sahasýna, Baz Ýstasyonundan, Benzinliðine, Telefonundan, Ýçmesuyuna, Camisinden, Garajýna, Meydanýndan, Kütüphanesine, Aðaçlandýrýlmasýndan, Personellerine, Kilit-Parke-Biriket Ýmalathanesinden, Kapalý Spor Salonuna, Toplu Konutundan, Yol Geniþletmesine, Kanalizasyonuna kadar pek çok sayýda, hizmetler gerçekleþtiren, Karaburna Belediye Baþkaný Yusuf Koçak, geçtiðimiz günlerde, Baþarýlý Çalýþmalarýndan dolayý, ONUR PLAKETÝ verilerek, çalýþmalarý ödüllendirilmiþ oldu. Danimarkalý öðretmen ve öðrenciler kültürünü yakýndan tanýtma fýrsatý bulacaklarýný söyledi. Ülke tanýtýmý açýsýndan da bu tip projelerin büyük faydalarý olduðuna inandýklarýný kaydeden Ýðdeci, "Bu proje Nevþehir'in ve Türkiye'nin tanýtýmýna büyük katký saðlarken, öðrencilerimizin farklý uluslarýn kültürlerini tanýmalarýna, kendi kültür deðerlerini tanýtmalarýna da fýrsat vermektedir" dedi. (haberkent) YÜKSELEN EMLAK Arsa Ofisi Ankara da satýlýk ve kiralýk daireler Ýmarlý ve imarsýz arsalar alýnýr, satýlýr. (Ovacýk, Baðlum, Eskiþehir Yolu, Çayyolu, Saray Köy) Herkese ve her keseye uygun fiyatlarda arsalar alýnýr,satýlýr. Yükselen Emlak Etlik Baðcý Cd. NO. 28/A. (Büro) Etlik Lisesi Karþýsý/ANKARA Mustafa Çelik Yüksel Turan Mobil saðlýk aracý yollarda KIRÞEHÝR- Ýl Özel Ýdare bütçesinden alýnan Mobil Saðlýk aracý ile saðlýk hizmeti sunumu yapýlamayan yerlerde de vatandaþlarýn ayaðýna kadar saðlýk hizmetlerinin götürüleceðini ifade eden Saðlýk Müdürü Dr. Bekir Demirbaþ, hastane kadar etkin olan araçta bulunan bir çok cihazýn saðlýk ocaklarýnda dahi bulunmadýðýný belirtti. Demirbaþ ayrýca, aracýn alýnmasýna yaptýklarý katkýlardan dolayý Vali Lütfullah Bilgin, milletvekilleri ve il genel meclisi üyelerine de teþekkür etti. Devletin en önemli görevlerinden birinin de tüm vatandaþlara eksiksiz saðlýk hizmeti vermesi olduðunu hatýrlatan Vali M. Lütfullah Bilgin, " Saðlýk hizmetlerinin kalitesini arttýrmak ve en üst seviyeye çýkar-mak bizim en temel görevimiz. Toplumun saðlýk konusunda bilinçlenmesini saðlamak ise asýl hedefimiz biz bunun bilincindeyiz. Türkiye gibi geliþmekte olan ülkelerde saðlýða çok fazla para harcanýyor. Ama geliþmiþ ülkelerde durum böyle deðil. Geliþmiþ ülkelerde saðlýk hizmetleri sadece koruyucu hizmetlerden oluþmakta. Ülkemizde de bu durumun böyle olmasý için çalýþmalar yapýlmasý gerekmekte " dedi. M. Lütfullah Bilgin, son olarak Milletvekillerine, il genel meclisi üyelerine ve saðlýk müdürü Dr. Bekir Demirbaþ'a katkýlarýndan dolayý teþekkür etti. Ak Parti Kýrþehir Milletvekili Mikail Arslan ise, köy ziyaretleri esnasýnda vatandaþlardan en çok bu konuda yardým talebi geldiðini, mobil saðlýk aracý ile en ücra köylere kadar saðlýk hizmetlerinin gideceðini ve vatandaþlarýn maðduriyetinin giderileceðini söyledi. Tören sonunda Vali Lütfullah Bilgin, Mobil saðlýk aracýnýn anahtarýný Saðlýk Müdürü Dr. Bekir Demirbaþ 'a teslim etti. Ýlimizde saðlýk hizmeti sunumu yapýlamayan yerlerde yaþayan vatandaþlara koruyucu, bilgilendirici, yönlendirici saðlýk hizmeti verilmesi amacýyla alýnan mobil ( gezici) saðlýk aracý, törenin ardýndan çalýþmalarýna baþladý. Kýrþehir de bu alanda önemli bir boþluðu dolduracak olan araç ile vatandaþlarýn ayaðýna kadar saðlýk hizmeti gitmiþ olacak. Doktoru ve Saðlýk Ocaðý bulunmayan köylerde hizmet verecek olan ve her türlü konfora sahip mobil saðlýk aracý içerisinde 1 doktor, 1 hemþire, 1 ebe ve lâboratuar teknisyeni personeli görev yapacak. Mobil saðlýk aracýnýn 176 bin YTL'ye alýndýðý öðrenildi. (Kýrþehir in Sesi Radyosu) SATILIK Meyve ve ceviz bahçesi Hacýbektaþ a 5 km. mesafede Akçataþ Köyü Kurban Tepesi mevkiinde 20 dönüm üzerinde kurulu ev, havuz, su kuyusu, depo bulunan (emekliye uygun) arazi. Ýbrahim Altýn Cep Tel: iþ Tel:

7 Diyarbakýr'da yas [Sesonline] Saldýrýyý protesto etmek amacýyla bazý iþyerleri de bugün kepenklerini açmadý. Büyükþehir ve alt kademe belediyeler de binalarýna üzerinde "KINIYORUM" yazýlý siyahbeyaz bez astý. Bombalý saldýrýyý lanetlediklerini belirten esnaf, saldýrý olayýnýn bir an önce aydýnlatýlmasýný istedi. Belediye çalýþanlarý da siyahla yasý, beyazla barýþýn temsil edildiði siyahbeyaz kurdeleleri yakalarýna taktý. Belediyeler tarafýndan yapýlan açýklamada, olayý kýnamak ve protesto etmek amacýyla hizmet binalarýna, hizmet araçlarýna siyah-beyaz bez asýldýðýný ve çalýþanlarýn da yakalarýna siyah-beyaz kurdele taktýklarýný belirtti. Açýklamalarda olayýn üç gün devam edeceði bildirildi. Bu arada, olay yerinde toplanan grup, Ofis semtine doðru yürüyüþe geçti. Ancak, burada polisin yasal olmadýðý gerekçesiyle izin vermemesi üzerine grup, yeniden olayýn olduðu yere doðru yürüdü. Kýsa yürüyüþten sonra gruptakilerden bazýlarý olay yerine karanfiller býrakýp mumlar yaktý. DTP: 'ATEÞKES ÇAÐRIMIZA DEVAM' DTP Ankara Ýl Baþkanlýðý ve Kadýn Meclisi Diyarbakýr'daki patlamayla ilgili ortak basýn açýklamasý yaptý. DTP Ankara Ýl Baþkanlýðý, Diyarbakýr'daki patlamayý kýnayarak, ateþkes çaðrýlarýnýn devam edeceðini açýkladý. Patlamanýn arkasýnda karanlýk güçler olduðunu öne süren Ýl Baþkaný Salih Karaaslan, "dün Þemdinli'de daha önce Susurluk'ta kimler varsa bugün de onlar var" dedi. Açýklamada, DTP'nin ve aydýnlarýn ateþkes çaðrýlarýnýn hemen ardýndan gerçekleþen saldýrýnýn hedefinin, çaðrýlarý parçalamak olduðu belirtildi, 'provakasyonlara karþý barýþýn sesini yükseltelim' denildi. Ýl Baþkaný Salih Karaaslan, ateþkes çaðrýlarýnýn devam edeceðini belirtti. Karaaslan, olayý 'Türk Ýntikam Tugayý'nýn üstlendiði iddialarýna da deðinerek, "tek baþýna TÝT'in yaptýðý bir eylem olmadýðýný düþünüyoruz" dedi. Emekli Sandýðý'nda para yok 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' [Sesonline] Türkiye tarihinde kara bir sayfa olan 12 Eylül faþist askeri darbesinin 26. yýldönümü dolayýsýyla 78'liler Vakfý Giriþimi bir dizi etkinlik düzenledi. Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen ve çeþitlii sivil toplum kuruluþlarýnýn üyeleri, akademisyenler, sanatçýlar ile öðrenciler baþta olmak üzere her kesimden 12 Eylül maðdurlarýnýn katýldýðý etkinnlikler, Ertuðrul Mavioðlu'nun hazýrladýðý "12 Eylül'e Tanýklýk" belgeseli ile baþladý. Belgeselde darbe dönemindeki hukuk ve insanlýk dýþý uygulamalarla yaþanan dramlar dönemin tanýklarý tarafýndan dile getirildi. Belgesel gösteriminin ardýndan söz alan 78'liler Giriþimi Sözcüsü Celalettin Can, uzun bir süredir 12 Eylül askeri müdahalesi ile hesaplaþýlmasý yönündeki taleplerini dile getirdiklerini ve 1,5-2 yýldýr da darbecilerin yargýlanmasýný engelleyen, Anayasa'nýn geçici 15. maddesinin kaldýrýlmasý için mücadele ettiklerini söyledi. 12 Eylül'ün sadece 78 kuþaðýnýn sorunu olmadýðýný belirten Can, "Darbe sadece 78 kuþaðýna yönelik deðildi. Toplumun bütününe yönelikti. Ekonomiyi, sanatý, mizahý hemen herþeyi eddledi. Darbenin 26. yýlýnda bugün, hukuk mücadelesinin yaný sýra toplum olarak topyekün bir sorgulama hareketi baþlatmalýyýz," diye konuþtu. LÝNÇ KÜLTÜRÜNÜN ARDINDA 12 EYLÜL VAR Celalettin Çan'ýn ardýndan söz alan atölye çalýþmalarýnýn düzenleyicileri de baþlýklar halinde 12 Eylül'ün etkilerini deðerlendirdi. "12 Eylül ve Kadýnlar Atölye Çalýþmasý" adýna söz alan Fethiye Çetin, günümüzdeki çatýþma ve linç kültürünün ardýnda 12 Eylül'ün bulunduðunu belirterek, "12 Eylül'ün ardýndan mücadeleyi örgütleyen de büyük oranda kadýnlardýr. O kadýnlar daha sonra Türkiye'deki kadýn hareketinin yükselmesini de saðlamýþtýr" dedi. 78'liler Giriþimi tarafýndan düzenlenen etkinlik kapsamýnda 13 adet atölye çalýþmasý gerçekleþtirildi. Emekli Sandýðý, 1 Eylül'den bu yana hastane ve eczaneler ile týbbi malzeme alan emeklilere ödeme yapamýyor. Emekli Sandýðý Genel Müdürü Mehmet Ali Özyer, bütçeden sosyal güvenlik kuruluþlarýna yapýlan transferlerin, yýlýn ikinci yansýnda düþtüðünü ve Hazine'den de nakit akýþýnýn azalmasý sonucu, Sandýk harcamalarýnda sýkýntý ile karþý karþýya kalýndýðýný, 1 Eylül'den itibaren de saðlýk harcamalarýnýn durdurulduðunu söyledi. 'SOSYAL GÜVENLÝK KATKISI AZALDI' Öðretmenlerin emeklilik baþvurularýnýn yýlda 2 dönem ile sýnýrlandýrýlmasýnýn da etkisiyle aðustos ayýnda emekliye ayrýlan memur sayýsýnda ciddi bir artýþ olduðunu belirten Özyer, bunun da kurum bütçesine ek bir yük getirdiðini kaydetti. Buna karþýlýk, bütçeden sosyal güvenlik kuruluþlarýna yapýlan transferlerin, yýlýn ikinci yarýsýnda düþmeye baþladýðýna iþaret eden Özyer, þu açýklamada bulundu: "Aðustostaki emekli ikramiyelerindeki artýþ bu açýdan bizi zorladý. Diðer yandan emeklilere, 'ek ödeme' adý altýnda 122 milyon YTL'lik ödemede bulunduk. Vergi iadesi yerine getirilen ek ödeme, akabinde hemen Hazine tarafýndan bize ödeniyordu. Hazineden para akýþýnda bir sorun oldu. Ek ödeme alacaðýmýz da gelmeyince, ödemelerimiz olumsuz etkilendi. Saðlýk ödemelerinde sýkýntý ile karþý karþýya kaldýk. Bankalardan kredi alma dýþýnda bir seçeneðimiz yoktu. Kredi faizi ödememek için de bu yolu tercih ettik." Maaþ ve ikramiye ödemelerinde herhangi bir sorun bulunmadýðýný belirten Özyer, ancak kurumlarýn ikramiye ödemelerinde sürekli bir gecikme olduðunu ifade etti. AA SATILIK Aþýklar Yolu üzeri 800 m 2 arsa1 150 m 2 evin konumu UÐUR KILIÇ Tel: Ýmalatçý Toker Mobilye ve Dekarasyon Mutfak dolabý, banyo, yüklük, vestiyer ve dekor iþleriyle... Balon pres kapak, laminant kapak, profil kapak çeþitleriyle MDF lamdan sipariþleriniz itina ile hazýrlanýr. Kalitemiz tesadüfi deðildir. Bir telefonla yanýnýzdayýz. Taþýnmýþ olduðumuz Mucur Sanayi Sitesi nde size hizmet vermeye devam ediyoruz. Toker Mobilya ve Dekarasyon Recep Toker Cep Tel: MUCUR

8 Az Bulutlu En Yüksek 0 C 21 En Düþük 0 C 07 Küba dünyaya ýþýk daðýtýyor Küba'nýn kamu saðlýðý, týp eðitimi, temel bakým ve uzmanlýk kollarýnda hýzlý bir geliþme göstermesini ve 1970'lerin sonlarýnda ülkenin bu alanlarda birçok geliþmiþ ülkeyi geride býrakmasýný saðlayan 1959 Küba Devrimi meyvelerini diðer ülkelerin yoksullarýna da daðýtmaktan kaçýnmýyor. ABD'nin yýllardýr süren aðýr mali ambargosuna raðmen yýllardýr eðitim ve týp alanlarýnda muazzam ilerlemeler saðlayan Küba, 'Mucize Operasyonu' adlý program çerçevesinde gelecek birkaç ay içinde Afrika ve Asya ülkelerindeki görme bozukluðu ve engeli olan yüz binlerce yoksul insana Kübalý doktorlarca ücretsiz göz cerrahisi hizmeti sunulacak. Bu, aslýnda Küba'nýn Latin Amerika'da ve Karayipler'deki 28 ülkede yüz binlerce yoksula görme duyusunu kazandýran kampanyasýnýn geniþletilmiþ devamý. Programýn 2004 Temmuz'unda bir grup Venezüelalý hastayla baþlamasýndan bu yana Kübalý doktorlar özellikle katarakt hastalarý olmak üzere 375 bin 619 hastayý ameliyat etti. KAMPANYA DAHA DA BÜYÜYECEK Kampanya yetkilileri, Havana'daki 34 ameliyat odasýna sahip Küba Oftalmoloji (Göz Hekmliði) Enstitüsü'nün 62 doktoru ve çok sayýdaki saðlýk çalýþanýnýn, eþzamanlý ameliyatlar yapacaðýný belirtiyor. Enstitünün yöneticisi Marcelino Rios Torres, Havana'da Baðlantýsýzlar Hareketi Zirvesi için bulunan gazetecilere yaptýðý açýklamada, "Asya ve Afrika'da birçok ülke Küba'dan bu konuda yardým istedi. Aralýk ayýnda Küba hükümetince saðlanan teknolojiyi kullananan ilk göz kliniði Asya ve Afrika'da henüz belirlenmeyen bir ülkede açýlacak ve bunu diðerleri izleyecek" dedi. 'Mucize Operasyonu' ayrýca Venezuela ve Bolivya'daki kliniklere de taþýnacak ve Kübalý doktor ve saðlýk çalýþanlarýndan oluþan ekipler, Ekvador ve Meksika'ya gönderilecek. Küba hükümeti kampanya çerçevesinde ameliyat masraflarýnýn yaný sýra yol ve diðer masraflarý da karþýlýyor. SIRF PARALARI OLMADIÐI ÝÇÝN... Program büyürken, Küba çoðunlukla Avrupa Birliði ve Asya'dan göz cerrahisi alanýnda birçok teknoloji elde etti. Küba'nýn kazandýðý teknolojiyi uzmanlarýný yoksullarýn hizmetine sunarak kullandýðýný söyleyen enstitünün yönetici yardýmcýsý Reinaldo Ri-os Caso, "Hastalarýn tamamý yoksul ve yoksul olmalarý nedeniyle yýllardýr görememeye mahkûm olmuþlar. Bu insanlar böyle bir yardým almasaydý tedavi olanaðý olmasýna raðmen paralarý olmadýðý için körlüðe mahkûm olmaya devam edeceklerdi" diyor. Baðlantýsýzlar Hareketi zirvesi, dönem baþkaný Küba'nýn ev sahipliðinde hafta baþýnda Havana'da baþladý. ABD'nin küresel egemenlik politikalarýna karþý seslerin yükselmesine sahne olan zirvenin sonuç bildirgesinde, Batý ülkelerinin tekeline alýp adýna küresel savaþ baþlattýklarý 'terör' tanýmýnýn yeniden yapýlmasýnýn istenmesi bekleniyor. Aralarýnda ABD'nin 'haydut devlet' olarak niteleyip menziline aldýðý Ýran, Suriye ve Kuzey Kore'nin de bulunduðu 116 baðlantýsýz ülke, Irak iþgali ve Ýsrail'in Lübnan saldýrýlarýnýn da 'küresel terör' kapsamýna alýnmasýný isteyecek. Öte yandan Türkiye de ilk kez Baðlantýsýzlar Hareketi'nin zirvesine gözlemci olarak katýlýyor. Bu çerçevede Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Abdüllatif Þener dün Küba'ya gitti. Dýþ Haberler(Sesonlýne) "Üniversitede zorunlu baðýþ uygulamasý suç" Ankara Üniversitesi tüm öðrencilerine "Öðrenci Etkinliklerine Katýlým Ücreti" adý altýnda 60 YTL ödemeyi zorunlu kýlýyor. Eðitim Sen 5 No'lu Þube, uygulamanýn yasa dýþý olduðu gerekçesiyle durdurulmasýný ve üniversiteye soruþturma açýlmasýný talep ediyor. BÝA -Ankara Üniversitesi tüm öðrencilerine kayýt yaptýrýrken "Öðrenci Etkinliklerine Katýlým Bedeli" adý altýnda 60 YTL ödemeyi zorunlu kýlýyor. Eðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý (Eðitim Sen) Anakara 5 No'lu Þubesi zorunlu baðýþ kapsamýna giren bu uygulamanýn yasadýþý olmasý gerekçesiyle hemen kaldýrýlmasýný, alýnan paralarýn maðdurlara geri verilmesini ve üniversite hakkýnda Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn adli, Yükseköðretim Kurulu'nun (YÖK) idari soruþturma baþlatmasýný talep ediyor. Eðitim Sen: Zorunlu baðýþ yasalara aykýrý Ankara Üniversitesi resmi sitesinde yayýnlanan ve kayýt olan öðrencilere daðýtýlan belgelerde geçen açýklamaya göre, Strateji Geliþtirme Daire Baþkanlýðý'na ait olan Akbank Tandoðan Þubesi No'lu hesaba "Öðrenci Etkinliklerine Katýlým Ücreti" adý altýnda 60 YTL yatýrýlmasý zorunlu tutulurken para yatýrmayan öðrencilerin kaydý yapýlmýyor. Eðitim Sen Ankara 5 No'lu Þube bu uygulamanýn her þeyden önce Kamu Mali HACIBEKTAÞ HAREKET NEVÞEHÝR HAREKET Hoca : Nurettin : ÝRTÝBAT: CUMARTESÝ - PAZAR HACIBEKTAÞ HAREKET NEVÞEHÝR HAREKET Sefa : Nevþehir : Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Baðýþ ve Yardýmlar baþlýðýný taþýyan 40. maddesinin 1. fýkrasýna aykýrý olduðunu söyleyerek üniversiteyi yasalara aykýrý uygulamadan dolayý eleþtiriyor. 40. maddenin 1. fýkrasýna göre "Herhangi bir gerçek veya tüzel kiþi tarafýndan kamu hizmetinin karþýlýðý olarak veya kamu hizmetleriyle iliþkilendirerek baðýþ veya yardým toplanamaz, benzeri adlar altýnda tahsilat yapamaz". Eðitim Sen, Ankara Üniversitesi'nin bu uygulamayla Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 257. maddesine göre "Görevinin gereklerine aykýrý hareket etmek suretiyle, kiþilerin maðduriyetine sebep olmak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarýný iþlediðini söylüyor. Sosyal devlet ilkesine göre öðrencinin ihtiyacýný karþýlamak gerekirken... Bu uygulamanýn sosyal devlet ilkesine de aykýrý olduðunu savunan Eðitim Sen üniversitenin beslenme, barýnma, eðitim malzemelerinin karþýlanmasý gibi hizmetleri karþýlamasý gerekirken zorunlu baðýþlar toplamasýný kýnýyor. Eðitim Sen geçen yýl Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý kurumlarda baþlayan zorunlu baðýþ uygulamasýný yüksek öðretim alanýna taþýdýðý için Ankara Üniversitesi'nde uygulamanýn sorumlularý hakkýnda adli ve idari soruþturma açýlmasýný istiyor. Bu yýl 367 bin öðrenci üniversiteyle tanýþacak Mazlum Bilgin Aydoðmuþ Çanakkale Üniversitesi Maliye Üniversitelerin büyük bölümü gelecek haftadan itibaren yeni akademik yýla baþlayacak. Yeni akademik yýlda üniversiteyi bu yýl kazanan 367 bin öðrenci de üniversiteyle tanýþacak. Türkiye'de, yeni kurulan 15 üniversiteyle birlikte toplam 68 devlet, 25 vakýf üniversitesi hizmet veriyor akademik yýlý verilerine göre, üniversitelerde açýköðretim hariç 733 bin lisans, 270 bin ön lisans öðrencisi öðrenim görüyor. Yeni kayýt yaptýran öðrencilerle birlikte üniversitelerde örgün öðretimde 1 milyon 370 bin öðrenci oloýyacak. Üniversitelerde toplam 84 bin 785 öðretim elemaný görev yapýyor. Bunlarýn nbin 841'i profesör, 5 bin 769'u doçent, 15 bin 129'u ise yardýmcý doçent. AKADEMÝK YIL BAÞLAMA TARÝHLERÝ Bazý üniversitelerin yeni akademik yýla baþlama tarihleri þöyle: Dicle (13 Eylül); Balýkesir, Celal Bayar, Cumhuriyet, Çanakkale Onsekiz Mart, Dumlupýnar, Ege, Erciyes, Eskiþehir Os-mangazi, Fýrat, Gazi, Gaziantep, Gaziosmanpaþa, Ýnönü, Ýstanbul Teknik, Kafkas, Kýrýkkale, Mersin, Muðla, Mustafa Kemal, Niðde, Pamukkale, Selçuk, Süleyman Demi-rel, Uludað, Van Yüzüncü Yýl, Atýlým, Haliç, Koç (18 Eylül); ODTÜ (20 Eylül); Abant Ýzzet Baysal, Adnan Menderes, Afyon Kocatepe, Anadolu, Ankara, Atatürk, Boðaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Gebze Yüksek Teknik Enstitüsü, Giresun, Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam, Karadeniz Teknik, Mimar Sinan Güzel Sanadar, Sakarya, Trakya, Yýldýz Teknik, Baþkent, Çað, Çankaya, Doðuþ, Fatih, Ýstanbul Bilgi, Ýzmir Ekonomi, Ufuk (25 Eylül); Rize (26 Eylül); Ýstanbul, Ondokuz Mayýs, Ýstanbul Ticaret, Maltepe UEkim); Marmara (3 Ekim), Iþýk, Okan, Yaþar (9 Ekim), Akdeniz, Kocaeli, Bilkent ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (11 Eylül). AA(Sesonlýne) Rafet Parlar Karadeniz Teknik Üniversitesi Ýþletme

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/14922 Karar No : 2001/137 KKarar Tarihi : 15.01.2001 HUKUK HUKUK : FAZLA MESAÝ ÜCRETÝ-KÖTÜNÝYET TAZMÝNATI Ýhtirazi kayýt konulmaksýzýn bordrolarýn iþçi tarafýndan imzalanmasý halinde daha

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL*

Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL* Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL* Karar Tarihi : 11 Nisan 2006 Karar No : 9 AZR 500/05 Özet 1. Ýþçi bir sýk uçuþ programý çerçevesinde,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı