BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98"

Transkript

1 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

2 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Hakký ÇÝÇEK Tashih Ekrem KAFTAN KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 98 Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti Yýl Mah. Mas-sit Matb. Sitesi 4. Cad. No:77 Baðcýlar-Ýstanbul Tel: (Pbx) Fax: Nisan 2008

3 ÖNSÖZ Ýstiþare kurulu toplantýmýzýn, 36. sýný gerçekleþtirdik. Bildiðiniz gibi, periyodik olarak her üç ayda bir icra ettiðimiz bu toplantýmýzda, dönüþümlü olarak ilçe halkýmýzýn tamamýyla problemlerimizi konuþmaya ve müþtereken çözüm yollarýný aramaya çalýþýyoruz. Bu çalýþmalarýmýzdan çok olumlu sonuçlar aldýk. Birçok probleme çözüm ürettik. buradan aldýðýmýz fikir ve önerilerle bir çok faaliyete imza attýk ve olumlu sonuçlar aldýk. Ýþte bu uygulama bizim, katýlýmcý yönetim anlayýþýmýzýn en önemli yansýmalarýndandýr. Ýstiþarede, danýþmalarda bulunmakta çok büyük yararlar gördük. Bu sebepledir ki bu faydalý toplantýnýn 36. sýný yaptýk. Hayýrlý olmasýný ve olumlu sonuçlar çýkmasýný diliyorum. Bildiðiniz gibi gündemimiz "Ulaþýmdaki Engeller ve Kent Hayatý" Bu çok önemli bir meseledir. Özellikle Kent hayatýnda ulaþým, hayatý zorlaþtýran veya kolaylaþtýran en önemli bir husustur.

4 Ulaþým, ekonomik ve sosyal iliþkiler için kaçýnýlmaz bir ihtiyaçtýr. Þehirde, insanlarýn günlük hayatýnda ulaþým, zaman ve ekonomik deðer olarak çok önemli bir yer tutmaktadýr. Onun kolay, ucuz ve pratik olmasý, hayatýmýzýn kolay ve mutlu olmasý demektir. O halde hep beraber ulaþýmdaki engelleri ortadan kaldýrmaya çalýþmalýyýz. Bildiðiniz gibi bunun yolu da, bu konuda, dünyanýn müþtereken oluþturduðu kurallarý benimseyip uygulamaktýr. Gerek yaya trafiðinde gerekse araç trafiðinde kurallara uymalý, aykýrý davranýþlarýn tümünü terk etmeliyiz. Hiç unutmamalýyýz ki, hayatýmýzdaki baþarýsýzlýklarýn ve mutsuzluklarýn bir çoðunun altýnda, ulaþýmdaki engellerin verdiði sýkýntýlar yatmaktadýr. Saðlýklý ve mutlu bir Kent hayatý için, hep birlikte el ele, ulaþýmdaki engelleri ortadan kaldýrmalýyýz. Þimdiye kadar yapýlan 35. istiþare toplantýsýnda olduðu gibi bu toplantýda da, ortaya konan fikirler, teklifler ve çözüm önerileri iþte bu kitapçýkta toplandý ve herkesin istifadesine sunuldu. Faydalý olmasýný umuyor baþarýlar diliyor, saygýlar sunuyorum. Lokman ÇAÐIRICI Belediye Baþkaný

5 Gündem: Ulaþýmdaki Engeller ve Kent Hayatý Konuk Konuþmacýlar Muzaffer HACIMUSTAFAOÐLU Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý Genel Sekreter Yardýmcýsý Prof. Mustafa ILICALI Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkan Danýþmaný Yer: Baðcýlar Belediyesi Halk Sarayý Yeni Mahalle, Dökümcüler Cad. No:8 Baðcýlar

6 (Divan) Yalçýn LÝMON - Kerim AYTEKÝN Kerim AYTEKÝN (Divan Baþkaný) Hepinize teþekkür ediyor, sizleri saygýyla selamlýyoruz. Ýstiþare kurulu toplantýmýzýn bu gün otuz altýncýsýný icra edeceðiz inþallah. Bugünkü konumuz ve gündemimiz ULAÞIMDAKÝ ENGELLER VE KENT HAYATI. Bu konuyu tartýþacaðýz. Temennimiz iyi bir sonucun ortaya çýkmasýdýr. Programýn akýþýný takdim ederek baþlayacaðýz. Her zaman olduðu gibi Belediye Baþkanýmýz bir açýþ konuþmasý yapacak, ardýndan protokolümüze söz vereceðiz. Sonra uzman konuþmacýmýz gündemle ile ilgili asýl meseleyi takdim edecek. Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý Genel Sekreter Yardýmcýsý Muzaffer Hacý MUSTAFAOÐLU, geçen dönem milletvekillerimizden Büyük Þehir Belediye Baþkaný danýþmaný Prof. Mustafa ILICALI hocamýz. Bu iki uzmanýmýz konu ile ilgili sunumlarýný yapacaklar. Arkasýndan her zaman olduðu gibi katýlýmcýlardan söz isteyenlere mikrofon uzatacaðýz. Arkasýndan sivil toplum kuruluþu temsilcilerine söz vereceðiz. Siyasý parti temsilcilerine söz vereceðiz. Sonunda bir deðerlendirme ile toplantýmýz sona erecek. 6 Baðcýlar Belediyesi

7 Toplantý sonunda üst katta yemeðimiz var. Þimdiden rica ediyoruz ikramýmýzý almadan gitmeyin lütfen, Önce bir görüntümüz var, ondan sonra açýþ konuþmalarý baþlatacaðýz. Açýþ konuþmasýný yapmak üzere Sayýn Belediye Baþkanýmýz Lokman ÇAÐIRICI Beyi davet ediyoruz. 36. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 7

8 Lokman ÇAÐRICI Belediye Baþkaný Sayýn Milletvekilleri, Büyükþehir Genel Sekreter Yardýmcým, Sayýn Büyükþehir Belediye Baþkanýmýzýn Danýþmaný, Çok Kýymetli Katýlýmcýlar, hepinizi saygý, sevgi ve hürmetle selamlýyorum. 36. Ýstiþare Kurulu Toplantýmýza hoþ geldiniz. Öncelikle þunu söylemek istiyorum; izlemiþ olduðunuz görüntülerin tamamý Baðcýlar dan. Sayýn milletvekilimizle baktýðýmýzda gerçekten yýllar önce diðer ilçelerde, diðer merkezlerde gördüðümüz o yoðunluðu, o þehir görüntüsünü, trafik yönünden kirliliðini Baðcýlar da daha az rastlar olduk. Bu da Baðcýlar ýmýzýn on beþ yýl içerisinde geldiði noktanýn diðer bir göstergesi. Bozuk yollarýyla, çamurlu sokaklarýyla, ahýrlarýyla, kanallarýyla bahsedilirken artýk bunlar geride kaldý ve bugün trafik en büyük ve öncelikli problemimiz haline gelmiþdi. Ben öncelikle, geçen istiþare toplantýmýzýn gündeminden bahsetmek istiyorum. Bildiðiniz gibi, bir önceki istiþare toplantýmýzýn gündemi, sivil toplum kuruluþlarý ve yerel yönetimler gündemi idi. Daha önce, dile getirdiðimiz kent konseyi istiþare kurulu toplantýlarýmýzýn mahalleler bazýnda da sivil toplum kuruluþlarýmýzla birlikte yürütülmesi noktasýnda fikirler söylemiþtik. 8 Baðcýlar Belediyesi

9 Ben, sivil toplum kuruluþlarýmýza teþekkür ediyorum. Onlarýn da gayretiyle, bugünkü istiþaremizde bir tek Güneþli mahallemiz kaldý. Diðer yirmi bir mahallemizde bu çalýþmanýn kurucular kurulunu oluþturdular. Þu anda onlar da aramýzdalar. Ýnþallah bir sonraki toplantýmýzda da yirmi iki mahallemizle, dernek ve yönetici baþkanlarýmýzla birlikte bu toplantýmýzý yapmýþ olacaðýz yýlýndan bu yana Baðcýlar da insan odaklý bir yönetim oluþturduk. Kamu kurum ve kuruluþlarýyla sivil toplum kuruluþlarýyla ve halkýyla bütünleþmiþ bir belediye olduðunu gösteriyor ve bu yaþananlar. Bize düþen görev, bu baþarýyý daha da ileri götürmektir. Ýþte biz de bir nevi mahalle konseyi þeklinde, o mahallemizdeki muhtarýmýz, meclis üyemiz, okul müdürümüz, cami imamýmýz, sivil toplum kuruluþlarý ve vakýflarýn temsilcileriyle beraber, yirmi bir mahallemizde toplantýlar yaptýk. Ve bu toplantýlarýmýz genel olarak yüzde doksan beþ bir katýlýmla gerçekleþti. Üç veya dört mahallemizde de bu oran yüzde yüz olarak gerçekleþti. Bu da sizlerin ve Baðcýlarýmýzýn ayrý bir güzelliðidir. On beþ yýl içerisinde oluþmuþ olan kardeþliðin bir göstergesidir. Ben, daha önceki yýllarda olduðu gibi birçok ilke imza atmýþ belediyemizin, birçok ilklere imza atmýþ Baðcýlar halkýnýn, Türkiye de farklý bir yönetim modeli olarak yine konuþulacaðýna inanýyorum. Bugünkü konumuz, trafik ve ulaþýmdaki sýkýntýlar. Baðcýlarýmýzda iç trafik ve dýþarýdan baðlantý yollarýndan gelen trafik olarak sýkýntýlarýmýz mevcut. Ancak, ekranda da izlediðimiz gibi bunlarýn maalesef birçoðu kendi hatamýzdan, bilinçsiz bir þekilde araç kullanmamýzdan veya bilinçsiz bir þekilde kaldýrým iþgallerinden kaynaklanmaktadýr. Trafik sorunu deyince, biz bunlarýn içerisine yaya trafiðini de dâhil ediyoruz. Bugün, Baðcýlarýmýzda yüzde doksan itibarýyla problem çözüldü ama kýsmen de olsa, sorunlar oluyor ve bu sorunlara müdahale ediyoruz. Trafik konusu genel olarak büyük þehir belediyesinin ilgilendiði bir konu olduðu için, gelen misafirlerimiz ve uzmanlarýmýzý Büyükþehir belediyesinden davet ettik. Baðcýlar ýn, gerek planlarýmýz üzerinde, gerekse þu anki fiili çalýþmalar üzerinde, yakýn gelecekte trafik problemini çözen ilk ilçelerden biri olacaðýna inanýyorum. 36. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 9

10 Þu anda Büyükþehir Belediyemizin ilçemiz etrafýndaki kavþak yapým çalýþmalarý konusunda ve metrodan en üst düzeyde faydalanacak ilçenin Baðcýlar'ýn olduðuna inanýyorum. Bildiðiniz gibi bir tramvay hattý Baðcýlar meydanýmýzda devam ediyor. Yine þu an inþasý devam eden metro hattý da Sayýn Kadir TOPBAÞ Bey'in müjdesiyle 2008 sonunda inþallah, Baðcýlar ýmýzda hizmete baþlayacak. Belki bir tek Baðcýlar meydan istasyonu açýlmayacak ama üç tane istasyonuyla 2008 yýlýnda Baðcýlar ýmýzda hizmet verecek. Yine bunun dýþýnda üç tane daha planlanmýþ metro hattý var. Ve ben özellikle þunu vurgulamak istiyorum ki, 1992 yýlýnda ilçemizde Feyzullah Bey yeni baþkan olduðu sýrada, Kadir Bey de Ýlçe Baþkaný idi. Bu güne kadar çok önemli yatýrýmlar gerçekleþtirildi. Bundan sonra da Baðcýlar Halkýnýn hayatýný kolaylaþtýracak yatýrýmlar hýzla devam edecek. Ýnþallah, bu dönemde de Baðcýlar halký bu yatýrýmlarýn farkýna varacaktýr diye inanýyorum. Burada sizin huzurunuzda, sizler adýna, Büyük Þehir Belediye Baþkanýmýz Sayýn Kadir TOPBAÞ Bey e teþekkür ediyor, þükranlarýmý arz ediyorum. Ben konuþmacýlarýmýza daha fazla zaman ayýrmak için sözlerimi burada noktalýyorum. Hepinize ilgi ve alakanýzdan dolayý teþekkür ediyor, hayýrlý akþamlar diliyorum. Kerim AYTEKÝN (Divan Baþkaný) Teþekkür ediyoruz sayýn baþkaným. Protokol maddesinde gördüðüm kadarýyla iki milletvekilimiz burada. Onlara söz vereceðiz ve sonra uzman konuþmacýlarýmýza da söz vereceðiz. Þimdi huzurunuza, Ünal Kaçýr Bey, Ýstanbul milletvekilimizi davet ediyorum. 10 Baðcýlar Belediyesi

11 Ünal KAÇIR Ýstanbul Milletvekili Sayýn Divan, Deðerli Milletvekilim, Ýlçe Baþkaným, Belediye Baþkaným, Kamu Kurumlarýmýzýn Deðerli Temsilcileri, Siyasi Partilerin Deðerli Temsilcileri, Sivil Toplum Örgütlerimizin Deðerli Temsilcileri, Deðerli Muhtarlarýmýz, Deðerli Katýlýmcýlar, Hanýmefendiler Ve Beyefendiler; Hepinizi saygýyla selamlýyorum ve hayýrlý akþamlar diliyorum. Bizler sizlerin temsilcileri olarak Ankara da görev yapan kardeþleriniziz. Orada sizler adýna görev yapýyoruz ve sizler adýna görev yapmaktan da mutluluk duyduðumu söylemek istiyorum. Fýrsat buldukça da bütün resmi, gayri resmi sivil toplum örgütlerimizin toplantýlarýna da katýlmaya gayret gösteriyoruz. Gücümüzü halkýmýzdan alýyoruz, enerjimizi, desteðimizi halkýmýzdan alýyoruz. Halkýmýzdan aldýðýmýz bu güç ve enerji ile halkýmýzýn ihtiyaçlarýný karþýlamaya gayret ediyoruz. Gece gündüz sizin için, sizler gibi çalýþýyoruz. Ve Allah hepimizi, hepinizi muvaffak etsin diyorum. Ülkemizde taþ üstüne taþ koymak isteyen, ülkemizi muasýr medeniyetler seviyesine taþýmak için gayret gösteren bütün herkese yürekten teþekkür ediyoruz. 36. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 11

12 Özellikle, bu akþam burada, belediye baþkanýmýza ve yönetici arkadaþlarýmýza, Baðcýlar daki güzel hizmetlerinden dolayý teþekkür ediyorum. Yine Büyükþehir Belediyemize, Baðcýlar a yaptýðý ve bütün Ýstanbul a yaptýðý hizmetlerden dolayý teþekkür ediyorum. Çok önemli bir konu bugün gündemimizde. Sözü çok uzatmak da istemiyorum çünkü biz burada dinleyici olmalýyýz. Sýkýntýlarý, sorunlarý tespit edip, sorunlarýn çözümünde merkezde yapýlacak yasal ve diðer prosedürlerde yapýlacak deðiþiklerle ilgili bilgi notlarýyla, buradan ayrýlýp bunlarýn gereðini yapmamýz gerekiyor. Bunun için buradayýz. Deðerli dostlar, Baðcýlar da yýllarca yaþayan kardeþiniz olarak, þunu söylemek istiyorum; Baðcýlar Meydaný Merkezinde, Çýnar Mahallesinde, Merkez Mahallesinde, ilmi çalýþmalar mutlaka yapýlmýþtýr, yapýlmaktadýr ve vatandaþlarýmýzýn azami þekilde istifade etmesi gerekiyor. Bu yönde çalýþmalar olduðunu duyuyorum, yakýn zamanda da bitecektir diye düþünüyorum. Bu arada iki noktayý belirtmek istiyorum. Bunlardan biri hal yolundan gelirken Baðcýlar a dönen birinci sapak vardýr. Alt geçitten geçtiðimiz yer. Orada yýllar yýlý çile çektik. Oradaki trafik sýkýþýklýðý bizi gerçekten rahatsýz ediyordu. Ama büyük þehir belediyemiz bu konuya, adeta tereyaðýndan kýl çeker gibi bir çözüm buldu ve oradaki dertlerin hepsi bitti. Arkasýndan Yüzyýl Köprüsü nde çektiðimiz çileyi hepimiz biliyoruz. Ve bu çileyi Büyükþehir Belediyemizin bir alt geçit, bir üst geçit ve trafik düzenlemesi yaparak ve otoyola çýkýþ vererek o kadar güzel çözdüler ki. Bu sebeple, sizlere çok teþekkür ediyoruz. Halkýmýz da sizlere minnettardýr. Ve þimdi orada, Allah a çok þükür, hiçbir problem kalmamýþ durumda. Týpký bu örnekler gibi ilmi ve teknik çalýþmalar ile trafik epey rahatlatýlabilir diye düþünüyorum. Tabii Ýstanbul, dev bir kent, çok büyük problemler var ama þimdi bizim bir þansýmýz var. Ve þansýmýzda þu ki, hem merkezi yönetime bizleri gönderdiniz hem de yerel yönetimin merkezinde yani Büyük þehir yönetiminde temsilcilerimiz var. Ve bir þansýmýz daha var. Kadir Topbaþ Bey, Baðcýlar Belediyesin de Ýlçe Baþkanlýðý yapmýþlardý ve bu sayede her tarafýný çok iyi bilen bir kardeþimizdir kendileri. Ve oradan da bir avantajýmýz var. Bütün bu avantajlarý Baðcýlar ýn lehine daha hýzlý 12 Baðcýlar Belediyesi

13 çevirmemiz gerektiðini düþünüyorum. Ve toplantýmýzýn hayýrlý olmasýný diliyorum. Hepinize hayýrlý akþamlar diliyorum ve saygýlarýmý sunuyorum. Kerim AYTEKÝN (Divan Baþkaný) Sayýn vekilimize çok teþekkür ediyoruz. Adýyaman Belediye Baþkanýmýz teþrif ettiler. Buraya gelmiþken selamlarýný alalým. Buyurun efendim. 36. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 13

14 Necip BÜYÜKASLAN Adýyaman Belediye Baþkaný Saygýdeðer Divan, çok muhterem aðabeyimiz, Deðerli Milletvekillerimiz ve Belediye Baþkanlarýmýz, ÝSTOÇ un Genel Müdürü ve Deðerli Katýlýmcýlar, hepinizi saygýyla selamlýyorum, hayýrlý akþamlar diliyorum. Yerel yönetimleri, yerinden yönetim diye tanýmlarsak yerinde olur diye düþünüyorum. Biz Adýyaman Belediyesi olarak iki deðerli arkadaþýmýzý görevlendirdik. 7 8 aylýk çalýþma sonucunda bizde Yerel Gündem 21 ve Kent Konseyi ni oluþturduk. Þu anda 4 tane meclisimiz var. 6 tanede komisyonumuz var. Bizlerde gücümüzün yettiði kadar çalýþýyoruz. Bu meclislerle, komisyonlarla halkýmýzýn yönetime katýlýmlarýný saðlamýþ oluyoruz, tavsiyelerini alýyoruz. Her ne kadar sizin gibi geniþ deðilse de iyi bir adým atmýþ olduk Güneydoðu da. Bununda çok faydasýný görüyoruz. Bazen içinde yaþadýðýmýz her zaman baktýðýmýz ve göremediðimiz þeyleri bizlere gösteriyorlar. Sorunlarýmýzý önümüze koyuyorlar. Çözümlerini de beraberinde getiriyorlar. Ben bu vesileyle tekrar selamlarýmý saygýlarýmý sunarken çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyorum. Hepinize hayýrlý akþamlar diliyorum. 14 Baðcýlar Belediyesi

15 Kerim AYTEKÝN (Divan Baþkaný) Sayýn Baþkanýmýza teþekkür ediyoruz. Kurucu Belediye Baþkanýmýz hatta Onursal Belediye Baþkanýmýz diyorlar, 15 yýllýk belediye baþkanýmýz. Þimdi milletvekilimiz. Sayýn Feyzullah Kýyýklýk. Buyurun efendim. 36. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 15

16 Feyzullah KIYIKLIK Ýstanbul Milletvekili Saygý Deðer Divan ve Saygý Deðer Baðcýlar ýn Hanýmefendileri, Beyefendiler ve Misafirlerimiz, Büyükþehir den gelen uzman ve yönetici arkadaþlar, Allah ýn rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ýþin acý tarafý meclise gittim orada gördüm, mecliste dakika ile konuþuluyor. Bu konuþmanýn baþýný ve sonunu çok uzattýðýmýz için asýl meseleyi konuþamýyoruz. Konuþmanýn baþýnda çok uzun bir giriþ yapýyoruz. Daha henüz konuþmaya çýkmadým. Halk tabiriyle taze milletvekili olduðum için öðrenmek istiyorum bazý þeyleri, ayrýca ben sýk sýk Avrupa ve Amerika da parlamento çalýþmalarýný yakýndan takip ediyorum. Deðerli arkadaþlar, insan hayatýnda mutlaka aklýnýn ve gücünün yettiði kadar birilerine faydalý olmalý. Allah Resulü nün bir sözü var. insanlarýn en hayýrlýsý, insanlara faydalý olandýr. Geçenlerde, kendisi Türk ama yurtdýþýnda çok büyük ün kazanmýþ bir doktorun bir sözünü okudum. Kendi dalýnda ender rastlanan birisi ve diyor ki: Ýnsanýn baþkalarýný mutlu etmesi, o insanlarýn ömürlerini uzatýr. Bu söz millete yeni gibi geliyor. Ama ben þöyle köklerime baktýðýmda benim önderim Resulullah diyor ki: Sadaka ömrü uzatýr. Bu 16 Baðcýlar Belediyesi

17 söz 1400 yýl önce söylenmiþ. Hakikaten baþkalarýný mutlu etmek kadar insaný mutlu eden hiçbir hal ve hareket yoktur. Toplum olarak eðer mutlu, huzurlu olmak istiyorsak baþkalarýný mutlu etmeliyiz. Baþkalarýný mutlu etmek içinde insan mutlaka bir þeyler vermeli. Bir þeyler vermeden baþkalarýný mutlu edemeyiz. Ömrünüzden vereceksiniz, cebinizden, uykunuzdan, gündüzünüzden, gecenizden vereceksiniz. Þu analarýn haline bir bakýn. Babalar bunu pek bilmez. Çok uykusuz gece geçiren analar vardýr. Babanýn haberi bile olmaz. Benim bir öðretmen arkadaþým vardý, bazen derdi ki Muallim Bey bu gece hiç uyuyamadým, ama çocuðumu çok seviyorum. Eþi de okula gelirdi ve eþinin hiç bir þeyden haberi yok. Ana o kadar mutlu ki çocuðuna bir þeyler veriyor. Yani onun gece uykusuzluðunu çok önemsemiyor. Biz de böyle olmalýyýz. Mutlaka bir þeyler verirsek toplum daha huzurlu, mutlu olur. Bizim de ömrümüz uzar açýkçasý. Trafik önemli bir olay. Ben hem partimdeki insanlara hem de kendime þunu söylüyorum. Biz bir yanlýþ yaptýk. Türkiye ye verecek þeylerimiz çok olduðu halde çok geç geldik. Keþke bundan yýl önce Ýstanbul a, Türkiye ye gelseydik zannediyorum ki þu anda çektiklerimizin yüzde onunu bile çekmezdik. Ben ilk istiþare toplantýmýzý yaptýðým yeri hatýrlýyorum. Baðcýlar da hiç yer bulamadýk. Bakýrköy Ýncirli Caddesinde bir lokantayý kiraladýk. Ýkinci toplantýmýzý da Ömür Lokantasýnda yapmýþtýk. Baðcýlar a gelemiyorduk. Çünkü yerimiz yoktu. Bunlarý yaparken de ömrünüzden bir þeyler mutlaka vermek zorundasýnýz. Benden en çok çekenlerden birisi Muzaffer Bey dir. Allah razý olsun, hakkýný helal etsin ben helal ediyorum. Bütün memurlarýmýz çok çekti, biz de çok çektik. Yeni belediye baþkaný olduðumda iki yaþýnda bir çocuðum vardý. Pazar günü sabah yedi civarýnda bir telefon gelmiþ ve kýzým telefonu açmýþ. Ve karþýdaki kiþi baban yok mu? demiþ. Kýzým da evde, uyuyor. demiþ. Kaldýr telefona gelsin deyince karþýdaki, kýzým amca kaldýrmayayým ki evden gitmesin. demiþ Bu ülkeye çok þey vermek zorundayýz. Eskiden milletvekilleri genellikle Gelincik ve Yenice sigarasý içerlerdi. Halk dertlerini söyler onlarda sigara 36. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 17

18 paketinin arkasýna yazar. Tabii yazýldý diye herkes memnun olurdu. Paket bitince de onu atarlardý. Temel Karamollaoðlu diye bir aðabeyimiz vardý. Sivas ta Belediye Baþkanlýðý yaptý. Diyor ki; benden önceki belediye baþkaný burada bilmem kaç dönem belediye baþkanlýðý yapmýþ, fakat hiçbir þey yapmamýþ. Allah razý olsun ondan sonra bir þeyler yapýldý. Her gelen bir þey söyleyince tamam dermiþ senin oðlunu iþe alýnacaklar sayfasýnýn en baþýna yazýyorum dermiþ. Her gelene bir sayfa açýyor ve en baþýna yazýyormuþ. Ama sonra bir geliþme yok. Verilmemiþ, hep alýnmýþ ve alýndýðý için de hiçbir þey yok. Aslýna bunlarýn hiçbirisi mesele deðil. Dünya bunlarý çözmüþ, bir tek Ýstanbul çok kalabalýk deðil. Dünyada Ýstanbul u ikiye katlayan þehirler var. Onlarda trafik yok. Çünkü onlar erken vermeye baþlamýþ. Biz geç kaldýðýmýz için bu konuda kendimizi affetmiyorum. Keþke 60 larda gelseymiþiz. Belki de bu sorunlarýn hiçbiri olmayacaktý. Trafik olayýnýn üç ana meselesi var. Birinci mesele kanuni. Yasal olarak mutlaka radikal deðiþiklikler yapýlmasý lazým. Maalesef bizdeki bütün yasal uygulamalar kanunlarla yapýlmaz. Çoðu zaman yönetmeliklerle yapýlýr. Yönetmelikleri kimler yapar biliyor musunuz? Bakanlýk çýkartýr ama bürokratlar yapar. Tabi onlarda yaparken amca, dayý veyahut eþ, dost anlayýþýyla yaparlar ve neticede buraya gelinir. Ýçiþlerinden yeni bir karar çýktý. Araba çekmek yasaklanacak. Meclisten çýkmýyor bu. Biz bu konuda gerekli çalýþmalarý yapýyoruz. Ýnþallah meclisten çýkartmaya çalýþýyoruz. Radikal kararlar almazsanýz hiçbir þey yapamazsýnýz. Ýlk geldiðim zamanlarda burada iki yüz altmýþa yakýn ahýr vardý. Eðer biz radikal kararlar almasaydýk o ahýrlar halen Baðcýlar da kalacaktý. Baðcýlarda þehirli olamayacaktý. Siyasetçi de radikal kararlar almalýdýr. Ýþte þu an bizim Baþbakanýmýz radikal bir karar aldý. Diyor ki; iki bin nüfusun altýndaki bütün belde belediyeleri kapatýlmalýdýr. Çünkü para boþa gidiyor. Düþünün her 2000 nüfusun altýndaki beldeye ayda lira geliyor. O da sadece memur ve iþçiye gidiyor. Bir de SSK ya çeþitli yerlerde borçlar oluyor. Ama siz bunu kaldýrdýðýnýz zamanda o beldeye her ay YTL lik yatýrým yapacaksýnýz. Bir köye yýlda YTL gibi bir yatýrým yaptýðýnýz zaman yatýrýmcýlar bilir ki o köy ihya olur. Onun için kanuni bir uygulamaya kanuni bir düzenlemeye girmek gerekir. 18 Baðcýlar Belediyesi

19 Trafik artýk Ankara dan deðil yerinden yönetilmelidir. Beldeden, ilçeden ve ilden yerel yönetim taslaðý hazýrlarken bunu koymuþtuk ama Ankara ya gittiðinde hemen bir yönetmelikle Bakanlar Kurulu tarafýndan çözülecekti. Kanun çýktý. 3 yýldýr çözülemiyor. Niye? yönetmelik çýkmýyor? Hâlbuki kanun bizim dediðimiz gibi yönetmeliðe hiç muhtaç olmadan çýksaydý þu anda trafik sorununun belki çoðu olmayacaktý. Ben hukukçuyum bir kanun ne kadar net ve kesinse, hiçbir yere atýfta bulunmuyorsa o kanun o kadar hýzlý iþler. Yönetmeliklere kalan kanunlar maalesef bizi de açýkta býrakýyor. Bu kanuni düzenlemeler yapýlmalý ve ceza yazýlmalý. Mutlaka bu kanuni düzenlemelerde yollara parklara vesaire katý þekilde yol gösterilmeli, düzenlenmelidir. Artýk otoparka da alýþmalýyýz. Bizim bazý otoparklarýmýz var bomboþ duruyor. Niye bizim insanýmýzda otoparka araç koyma bilinci yerleþmemiþ. Yol bizim deðil mi istediðimiz yere koyarýz þeklinde düþünülüyor. Benim baþkan yardýmcýlarým ve arkadaþlarým çok iyi bilirler. Bundan 4 yýl önceye kadar Baðcýlar çeþitli lüks ilçelerdeki insanlarýn eski arabalarýnýn otopark yeriydi. Adam arabayý getiriyor. Bizim bir yolumuza park ediyor ve bazen 3 4 ay duruyor. Biz bundan dolayý mahkemelere düþtük. Ben aldým hepsini hurdacýya götürdüm. Kamyonu, otobüsü hatta týrýn lastiklerini de çýkartmýþ orada bekletiyorlardý. Kanuni düzenleme mutlaka yapýlmalý, inþallah biz bu konuda bir çalýþma yapýyoruz. Ýkincisi fiziki anlamda yollar ve otoparklara çok büyük hýz verilmelidir. Çok acý bir þey ki 1974 lü yýllarda Ýstanbul büyük þehir deðildi. Ýstanbul o zaman bir karar aldý, ya otopark yapacaksýn ya da otopark bedellerini belediyeye ödeyeceksin. Yýllarca halk otopark yapmak yerine kârlý olur amacýyla oralarý dükkan yaptýlar. Otopark paralarýný getirdi, dörtte birini belediyeye yatýrdý. Dörtte üçünü bir daha yatýrmadý. Tabii ki yollar ister istemez otopark haline geldi. Kapalý otoparklar ortadan kalktý. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi ve diðer belediyeler þimdi otopark yapmak için çalýþýyor. Zamanýnda yapýlmayan þeyleri birdenbire çözemiyorsunuz. Baðcýlar otopark yapýmý yönünden her türlü imkânýn olduðu bir ilçe, biz Büyükþehire Baðcýlar da birkaç yere otoparkýn yapýlabileceðini söyledik, yapacaklarýný söylediler inþallah yapacaklar. Belediye Baþkanýmýz yapýyor. 36. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 19

20 Zaten Baðcýlarda 3 4 tane kapalý otoparkýmýz var. Bunlar, daha da çoðalacaktýr. Ýnanca dayalý bir düþünceye irtica diyor birileri. Toplumun efendisi olduðunu iddia eden bir bölüm. Hz. Ömer in þehirlerin valilerine yazdýðý bir yazý var. Onda diyor ki, þehirleri kurarken yollarý en az yedi yüklü devenin yan yana sýðacaðý gibi geniþ yapýn diyor. Bundan 1400 sene önce söylemiþ, emir göndermiþ bütün valilere. Yedi yüklü deveyi yan yana getirdiðiniz zaman 17,5 metre ediyor geniþliði. Diðer yönden halkýmýza çok büyük görevler düþüyor. Arkadaþlar kaldýrýmlar insanlar içindir. Ama gördüðünüz yerde, kaldýrýmlara arabalar park edilmiþtir veya iþyerleri satýlýk mallarýný çýkarmýþlar. Aslýnda inanç yönünden bu da haram yýl önce gelen bir önder demiþ ki, yolda namaz dahi kýlamazsýn. Geçenlerin hakký sizde kalýr. Ama maalesef biz arabalarýmýzý rahatlýkla park ediyoruz, satýlýk mallarýmýzý orada satýyoruz. Biz Baðcýlar da bunu, yüzde doksan hallettik. Yüzde onu da halledilecek ama adamlar diyorlar ki; Niye diðer ilçelerde yasak deðil? Büyükþehir Belediyesindekilere duyurulur bu. Buradaki düzgün uygulama, diðer yerlerdeki yanlýþ uygulamalara emsal gösteriliyor. Ve bir diðer yön de, kimse kimseye maalesef yol vermiyor arkadaþlar. Çok acý bir þey. Hatta bazen, bunun için arabanýn önüne geçiyor, çoluðunun çocuðunun gözü önünde hiç tanýmadýðý bir insaný öldürüp, çekip gidiyor. Bu anlayýþtan ve bu vahþilikten kurtulmamýz gerekiyor! Bunun da bir tek yolu var: Eðitim ve öðretim. Biz çok iyi eðitilmiþ, öðretilmiþ insanlar yetiþtirmemiz lazým. Ýnþallah, halkýmýzýn desteði, belediyelerin ciddi çalýþmalarý ve Ankara nýn yasal çalýþmalarýyla bu iþler yürüyecektir. Fakat þunu söyleyeyim, Baðcýlar þanslý. Niye þanslý biliyor musunuz? Baðcýlar da sivil toplum kuruluþlarý bütün ilçelerden çok önce uyandý. Hesap sormayý ve mutlaka müdahale etmeyi insanlarýmýz öðrendi. Kent Konseyi kanunu çýkaralý iki yýl oldu. Ve Baðcýlar bugün 36. Kent Konseyi toplantýsýný gerçekleþtiriyor. Yani biz Türkiye den on, onbeþ yýl daha ilerideyiz. Türkiye de bizi, Baðcýlar ý, samimi olarak söylüyorum, bir o kadar yýl geriden takip ediyor. Ýnþallah onlar da gelir ve hep birlikte yürürüz. 20 Baðcýlar Belediyesi

21 Akýl vereceksiniz arkadaþlar. Ve akýl da akýldan daima üstündür. Bana bir emeklinin bundan on iki yýl önce Güneþli deki trafikle ilgili önerisini gerçekleþtirdik ve þimdi trafikten gerçekten kurtuldu. Bazen çok basit þeyler ile trafik rahatlayabilir. Ama tabii her þey geliyor bize ve size dayanýyor. Mutlaka, bildiðimiz þeyleri, fikirlerimizi paylaþýr ve baþkalarýyla fikir alýþ veriþi içerisinde bulunursak, yolumuzu mutlaka buluruz. Doðruya da ulaþmýþ oluruz. Çünkü danýþan daðlarý aþmýþ danýþmayan da düz yolda bile þaþmýþtýr. Kaldý ki, bizim inancýmýzda da danýþmak emredilir. Ýþte Kent Konseyi bu görevi yapýyor. Ben, Baðcýlar halkýný hem bu yönden tebrik ediyor hem de teþekkür ediyorum. Ve Rabbim bütün güzel þeyleri ülkemize ve dünyamýza nasip etsin inþallah. Ve hep böyle neþeli ve huzurlu kalalým diyorum. Allah a emanet olun. Kerim AYTEKÝN (Divan Baþkaný) Sayýn vekilimize çok teþekkür ediyoruz. Gündemi konuþtular, çok faydalý oldu. Sað olun. Evet, þimdi, Muzaffer Hacýmustafaoðlu, buyurun efendim. 36. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 21

22 Muzaffer HACIMUSTAFAOÐLU Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý Genel Sekreter Yardýmcýsý Sayýn Vekillerim, Sayýn Belediye Baþkanlarým, Deðerli Hocalarým, Sayýn Divan, Deðerli Katýlýmcýlar. Hepinizi saygýyla selamlýyorum. Konumuz kent içi ulaþým. Dünya da þu anda, bu konu bir ana bilim dalý haline getirildi neredeyse. Türkiye, sayýn vekilimin söylediði gibi, bu konuda da geç kaldý. Þehir içi ulaþýmý ve trafik dünyanýn problemi. Bunu vaktinde hisseden, görenler çözmüþler, mesafe kat etmiþler. Göremeyenler, geri kalmýþlar, bizim gibi þimdi bire on gayret ve mali külfetle karþý karþýya kalarak sorunu çözmeye çalýþýyoruz. Ýstanbul un ulaþým sorununun önündeki engeller, üç ana baþlýkta toplanabilir. Az önce sayýn milletvekilimizin de dediði gibi. Birincisi yapýsal engeller. Bunlar þehrin bir bütün olarak planlanmayýþý çok otoriteli ve parçalý bir plan anlayýþýný sürdürülmesidir. Ne demek bu? 2004 yýlýndan önce beldeler, ilçeler, organize sanayi bölgeleri ile ilgili bakanlýklar Ýstanbul da ayrý ayrý planlar yapmaktaydý. Hâlâ bunlarýn bir kýsmý da devam ediyor. Böyle parçalý bir plan anlayýþý Ýstanbul un ulaþýmýna elbette çözüm bulunamazdý. Bir üzüm salkýmý gibi her yolun sonunda bir yerleþim alaný, her yolun sonunda bir þehir oluþtu. Birbirileriyle entegrasyonu saðlanamýyor þimdi. Örneðin Hadýmköy ve Çekmeköy yeterli ulaþým alt yapýsý olmasýna raðmen þehrin geliþmesine 22 Baðcýlar Belediyesi

23 paralel olarak yürütülmedi. Otopark talebi eski baþkanýmýzýn söylediði gibi hiç üzerinde durulmadý. Bu, dünyadaki ülkelerde, hocam da biraz sonra söyleyecek genellikle ya da büyük ölçüde merkezi hükümetler tarafýndan inþa edilir. Ülkemize mahsus Ýstanbul da Büyükþehir Belediyesi tarafýndan finanse ediliyor. Çok pahalý bir yatýrýmdýr, fikir vermesi açýsýndan maliyeti kilometre baþýna 50 ile 60 milyon dolardýr. Bir baþka handikapým.1984'te çýkan 3030 Nolu yasa Ýstanbul un bir kýsmýný Büyükþehir Belediyesi yetkisine vermiþti. Bunun dýþýndakiler Ýstanbul a baðlý deðildi. Daha sorumsuz ve daha serbest çalýþarak þehrin geliþmesine hizmet ettiler. Bugün Ýstanbul un tamamýna þamil olan Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi yetkisi ile bu alanda hizmet götürme zorluðu da ortaya çýktý. Ýkinci husus yasal ve idari engeller; Ýstanbul da çok baþlý bir ulaþým otoritesi var. Büyükþehir Belediyesinin ulaþýmda aldýðý kararlar bir merkez tarafýndan alýnarak yürürlüðe konulur. Bu merkezde Ýstanbul daki bütün ulaþým otoritelerini ikna etmek zorundasýnýz, bir karar almak için. Büyükþehir politikalarýný yürütebilmek için o ilgili kurum ve kuruluþlarýn da onayý gerekmektedir. Belediyenin denetim yetkisinin olmamasý trafikte ciddi bir sorun. Belediyeler henüz trafikte duran ve hareket eden araçlara müdahale edemiyorlar. Sadece zabýtaî tedbirlerle tretuvarlarýn üzerindeki araçlara bir miktar yaptýrým uygulayabiliyorlar. Emniyet tarafýndan bize bildirilen Ýstanbul da trafik memur sayýsýnýn az olmasý baþka bir sorun trafik memuru ile Ýstanbul a müdahale ettiklerini söylüyorlar. Üçüncüsü arizi ve geçici engeller; esas bizi yani bendenizi ilgilendiren ve kusurlarýmýzý görebileceðimiz sizin ikazlarýnýzý anlayacaðýmýz sorunlar, geliþi güzel parklanmalar yapýlmakta buna pek engel olamýyoruz. Yaya yollarýnýn iþgal edilmesi yaya yolu kavramýnýn geliþmemesi ve fiziki olarak da yaya yolu oluþturulmamasýdýr. Þehrin bütününe Ýstanbul un þu anda 25 bin kilometre yol aðý mevcut. Bunun kilometresi Büyükþehir Belediyesi sorumluluðunda. 36. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 23

24 Bu zamana kadar 3030 sayýlý yasa þimdiki yasalar arasýndaki geçiþler nedeniyle þehrin tamamýna uygun tarifli bir trafik yönlendirmesi yapýlamamýþ. Bir ilçeden bir yöne yol verdiðinizde öbür taraftaki ilçeden ters yönde bir akýmla karþýlaþýyoruz. Baðcýlarýmýzda da örneði var. Esnafýn sýkýntýlarý doðuyor, satýþlarýmýz düþer ve müþteri kaybederiz diyorlar ve bu konu zorlandýðýmýz hususlardan bir tanesi. Yol ve diðer yapým çalýþmalarýndan dolayý da biz þehrin içindeki trafiði týkadýðýmýzý veya týkandýðýný görmekteyiz. Baþkanýmýzýn talimatýyla Ýstanbul da ilk defa bir þehir þantiyeciliði kavramý geliþti. Bu çalýþma, tabi hepsi bizlerin performansýna baðlý olduðu için, ne denli etkili olur önümüzdeki günlerde göreceðiz ve bu yollardaki çalýþmalarda da hiç olmazsa çalýþmalarýn etkisini azaltmayý düþünüyoruz. Kaza ve arýzalarýn yaratýðý engeller var. Geç müdahale ediliyor. Bunu da biz Büyükþehir olarak emniyetimize çok sayýda çekici alýp vermemize raðmen bunda da baþarýlý olamýyoruz. Sürücü hatalarý ya da ihlalleri çok fazla. Ýstanbul da azýmsanmayacak kadar ihlal yapýlmaktadýr. Herkesin trafikten þikayet ettiði bir þehirde, buradakileri tenzih ederim, her kesimde trafik suçu iþlediðine tanýk olmaktayýz polis memuruyla bir yýlda Ýstanbul da tespit edilen kural ihlallerini biz 7 ayda trafik kameralarýyla tespit ettik. Buradan þunu anlatmak istiyorum; insana ya da bizlere dayalý bir denetim sisteminin de ülkemize çok faydalý olamayacaðýný sayýn vekillerimizin çýkaracaklarý kanunlarda teknolojiyi kullanacak mekanizmalarý göz önünde bulundurmalarý istirham ederim. Burada da þöyle bir engelimiz var, emniyetimiz bu trafik kameralarýna fotoðrafla ceza yazmayý kabul etmediðini söylüyor, yasal olmadýðýný söylüyor. Dolayýsýyla bu yapýlabilse daha çok iþlerin kolaylaþacaðýný düþünüyoruz. Ýstanbul 24 saat yaþayan bir þehir. Bunun gibi 24 saat canlý ve hayatý olan bir þehir çok az bulunan bir þehirdir. Her türlü aracýn þehrin trafiðinde dolaþmasý. Otomobiller, lojistik araçlarý, tankerler, týrlar, iþ makineleri, traktörler; aklýnýza ne geliyorsa þehrin içinde hepsi var. Ve hepsinin de bir ihtiyaca binaen olduðunu görüyoruz. Ne kadar kýsýtlasak da bir inþaat yapýlýyor, 200 adet kamyon 6 ay çalýþacak. Güzergâhý belli þehrin içinde. Hadi size 200 araç deðil de Baðcýlar Belediyesi