BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98"

Transkript

1 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

2 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Hakký ÇÝÇEK Tashih Ekrem KAFTAN KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 98 Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti Yýl Mah. Mas-sit Matb. Sitesi 4. Cad. No:77 Baðcýlar-Ýstanbul Tel: (Pbx) Fax: Nisan 2008

3 ÖNSÖZ Ýstiþare kurulu toplantýmýzýn, 36. sýný gerçekleþtirdik. Bildiðiniz gibi, periyodik olarak her üç ayda bir icra ettiðimiz bu toplantýmýzda, dönüþümlü olarak ilçe halkýmýzýn tamamýyla problemlerimizi konuþmaya ve müþtereken çözüm yollarýný aramaya çalýþýyoruz. Bu çalýþmalarýmýzdan çok olumlu sonuçlar aldýk. Birçok probleme çözüm ürettik. buradan aldýðýmýz fikir ve önerilerle bir çok faaliyete imza attýk ve olumlu sonuçlar aldýk. Ýþte bu uygulama bizim, katýlýmcý yönetim anlayýþýmýzýn en önemli yansýmalarýndandýr. Ýstiþarede, danýþmalarda bulunmakta çok büyük yararlar gördük. Bu sebepledir ki bu faydalý toplantýnýn 36. sýný yaptýk. Hayýrlý olmasýný ve olumlu sonuçlar çýkmasýný diliyorum. Bildiðiniz gibi gündemimiz "Ulaþýmdaki Engeller ve Kent Hayatý" Bu çok önemli bir meseledir. Özellikle Kent hayatýnda ulaþým, hayatý zorlaþtýran veya kolaylaþtýran en önemli bir husustur.

4 Ulaþým, ekonomik ve sosyal iliþkiler için kaçýnýlmaz bir ihtiyaçtýr. Þehirde, insanlarýn günlük hayatýnda ulaþým, zaman ve ekonomik deðer olarak çok önemli bir yer tutmaktadýr. Onun kolay, ucuz ve pratik olmasý, hayatýmýzýn kolay ve mutlu olmasý demektir. O halde hep beraber ulaþýmdaki engelleri ortadan kaldýrmaya çalýþmalýyýz. Bildiðiniz gibi bunun yolu da, bu konuda, dünyanýn müþtereken oluþturduðu kurallarý benimseyip uygulamaktýr. Gerek yaya trafiðinde gerekse araç trafiðinde kurallara uymalý, aykýrý davranýþlarýn tümünü terk etmeliyiz. Hiç unutmamalýyýz ki, hayatýmýzdaki baþarýsýzlýklarýn ve mutsuzluklarýn bir çoðunun altýnda, ulaþýmdaki engellerin verdiði sýkýntýlar yatmaktadýr. Saðlýklý ve mutlu bir Kent hayatý için, hep birlikte el ele, ulaþýmdaki engelleri ortadan kaldýrmalýyýz. Þimdiye kadar yapýlan 35. istiþare toplantýsýnda olduðu gibi bu toplantýda da, ortaya konan fikirler, teklifler ve çözüm önerileri iþte bu kitapçýkta toplandý ve herkesin istifadesine sunuldu. Faydalý olmasýný umuyor baþarýlar diliyor, saygýlar sunuyorum. Lokman ÇAÐIRICI Belediye Baþkaný

5 Gündem: Ulaþýmdaki Engeller ve Kent Hayatý Konuk Konuþmacýlar Muzaffer HACIMUSTAFAOÐLU Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý Genel Sekreter Yardýmcýsý Prof. Mustafa ILICALI Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkan Danýþmaný Yer: Baðcýlar Belediyesi Halk Sarayý Yeni Mahalle, Dökümcüler Cad. No:8 Baðcýlar

6 (Divan) Yalçýn LÝMON - Kerim AYTEKÝN Kerim AYTEKÝN (Divan Baþkaný) Hepinize teþekkür ediyor, sizleri saygýyla selamlýyoruz. Ýstiþare kurulu toplantýmýzýn bu gün otuz altýncýsýný icra edeceðiz inþallah. Bugünkü konumuz ve gündemimiz ULAÞIMDAKÝ ENGELLER VE KENT HAYATI. Bu konuyu tartýþacaðýz. Temennimiz iyi bir sonucun ortaya çýkmasýdýr. Programýn akýþýný takdim ederek baþlayacaðýz. Her zaman olduðu gibi Belediye Baþkanýmýz bir açýþ konuþmasý yapacak, ardýndan protokolümüze söz vereceðiz. Sonra uzman konuþmacýmýz gündemle ile ilgili asýl meseleyi takdim edecek. Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý Genel Sekreter Yardýmcýsý Muzaffer Hacý MUSTAFAOÐLU, geçen dönem milletvekillerimizden Büyük Þehir Belediye Baþkaný danýþmaný Prof. Mustafa ILICALI hocamýz. Bu iki uzmanýmýz konu ile ilgili sunumlarýný yapacaklar. Arkasýndan her zaman olduðu gibi katýlýmcýlardan söz isteyenlere mikrofon uzatacaðýz. Arkasýndan sivil toplum kuruluþu temsilcilerine söz vereceðiz. Siyasý parti temsilcilerine söz vereceðiz. Sonunda bir deðerlendirme ile toplantýmýz sona erecek. 6 Baðcýlar Belediyesi

7 Toplantý sonunda üst katta yemeðimiz var. Þimdiden rica ediyoruz ikramýmýzý almadan gitmeyin lütfen, Önce bir görüntümüz var, ondan sonra açýþ konuþmalarý baþlatacaðýz. Açýþ konuþmasýný yapmak üzere Sayýn Belediye Baþkanýmýz Lokman ÇAÐIRICI Beyi davet ediyoruz. 36. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 7

8 Lokman ÇAÐRICI Belediye Baþkaný Sayýn Milletvekilleri, Büyükþehir Genel Sekreter Yardýmcým, Sayýn Büyükþehir Belediye Baþkanýmýzýn Danýþmaný, Çok Kýymetli Katýlýmcýlar, hepinizi saygý, sevgi ve hürmetle selamlýyorum. 36. Ýstiþare Kurulu Toplantýmýza hoþ geldiniz. Öncelikle þunu söylemek istiyorum; izlemiþ olduðunuz görüntülerin tamamý Baðcýlar dan. Sayýn milletvekilimizle baktýðýmýzda gerçekten yýllar önce diðer ilçelerde, diðer merkezlerde gördüðümüz o yoðunluðu, o þehir görüntüsünü, trafik yönünden kirliliðini Baðcýlar da daha az rastlar olduk. Bu da Baðcýlar ýmýzýn on beþ yýl içerisinde geldiði noktanýn diðer bir göstergesi. Bozuk yollarýyla, çamurlu sokaklarýyla, ahýrlarýyla, kanallarýyla bahsedilirken artýk bunlar geride kaldý ve bugün trafik en büyük ve öncelikli problemimiz haline gelmiþdi. Ben öncelikle, geçen istiþare toplantýmýzýn gündeminden bahsetmek istiyorum. Bildiðiniz gibi, bir önceki istiþare toplantýmýzýn gündemi, sivil toplum kuruluþlarý ve yerel yönetimler gündemi idi. Daha önce, dile getirdiðimiz kent konseyi istiþare kurulu toplantýlarýmýzýn mahalleler bazýnda da sivil toplum kuruluþlarýmýzla birlikte yürütülmesi noktasýnda fikirler söylemiþtik. 8 Baðcýlar Belediyesi

9 Ben, sivil toplum kuruluþlarýmýza teþekkür ediyorum. Onlarýn da gayretiyle, bugünkü istiþaremizde bir tek Güneþli mahallemiz kaldý. Diðer yirmi bir mahallemizde bu çalýþmanýn kurucular kurulunu oluþturdular. Þu anda onlar da aramýzdalar. Ýnþallah bir sonraki toplantýmýzda da yirmi iki mahallemizle, dernek ve yönetici baþkanlarýmýzla birlikte bu toplantýmýzý yapmýþ olacaðýz yýlýndan bu yana Baðcýlar da insan odaklý bir yönetim oluþturduk. Kamu kurum ve kuruluþlarýyla sivil toplum kuruluþlarýyla ve halkýyla bütünleþmiþ bir belediye olduðunu gösteriyor ve bu yaþananlar. Bize düþen görev, bu baþarýyý daha da ileri götürmektir. Ýþte biz de bir nevi mahalle konseyi þeklinde, o mahallemizdeki muhtarýmýz, meclis üyemiz, okul müdürümüz, cami imamýmýz, sivil toplum kuruluþlarý ve vakýflarýn temsilcileriyle beraber, yirmi bir mahallemizde toplantýlar yaptýk. Ve bu toplantýlarýmýz genel olarak yüzde doksan beþ bir katýlýmla gerçekleþti. Üç veya dört mahallemizde de bu oran yüzde yüz olarak gerçekleþti. Bu da sizlerin ve Baðcýlarýmýzýn ayrý bir güzelliðidir. On beþ yýl içerisinde oluþmuþ olan kardeþliðin bir göstergesidir. Ben, daha önceki yýllarda olduðu gibi birçok ilke imza atmýþ belediyemizin, birçok ilklere imza atmýþ Baðcýlar halkýnýn, Türkiye de farklý bir yönetim modeli olarak yine konuþulacaðýna inanýyorum. Bugünkü konumuz, trafik ve ulaþýmdaki sýkýntýlar. Baðcýlarýmýzda iç trafik ve dýþarýdan baðlantý yollarýndan gelen trafik olarak sýkýntýlarýmýz mevcut. Ancak, ekranda da izlediðimiz gibi bunlarýn maalesef birçoðu kendi hatamýzdan, bilinçsiz bir þekilde araç kullanmamýzdan veya bilinçsiz bir þekilde kaldýrým iþgallerinden kaynaklanmaktadýr. Trafik sorunu deyince, biz bunlarýn içerisine yaya trafiðini de dâhil ediyoruz. Bugün, Baðcýlarýmýzda yüzde doksan itibarýyla problem çözüldü ama kýsmen de olsa, sorunlar oluyor ve bu sorunlara müdahale ediyoruz. Trafik konusu genel olarak büyük þehir belediyesinin ilgilendiði bir konu olduðu için, gelen misafirlerimiz ve uzmanlarýmýzý Büyükþehir belediyesinden davet ettik. Baðcýlar ýn, gerek planlarýmýz üzerinde, gerekse þu anki fiili çalýþmalar üzerinde, yakýn gelecekte trafik problemini çözen ilk ilçelerden biri olacaðýna inanýyorum. 36. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 9

10 Þu anda Büyükþehir Belediyemizin ilçemiz etrafýndaki kavþak yapým çalýþmalarý konusunda ve metrodan en üst düzeyde faydalanacak ilçenin Baðcýlar'ýn olduðuna inanýyorum. Bildiðiniz gibi bir tramvay hattý Baðcýlar meydanýmýzda devam ediyor. Yine þu an inþasý devam eden metro hattý da Sayýn Kadir TOPBAÞ Bey'in müjdesiyle 2008 sonunda inþallah, Baðcýlar ýmýzda hizmete baþlayacak. Belki bir tek Baðcýlar meydan istasyonu açýlmayacak ama üç tane istasyonuyla 2008 yýlýnda Baðcýlar ýmýzda hizmet verecek. Yine bunun dýþýnda üç tane daha planlanmýþ metro hattý var. Ve ben özellikle þunu vurgulamak istiyorum ki, 1992 yýlýnda ilçemizde Feyzullah Bey yeni baþkan olduðu sýrada, Kadir Bey de Ýlçe Baþkaný idi. Bu güne kadar çok önemli yatýrýmlar gerçekleþtirildi. Bundan sonra da Baðcýlar Halkýnýn hayatýný kolaylaþtýracak yatýrýmlar hýzla devam edecek. Ýnþallah, bu dönemde de Baðcýlar halký bu yatýrýmlarýn farkýna varacaktýr diye inanýyorum. Burada sizin huzurunuzda, sizler adýna, Büyük Þehir Belediye Baþkanýmýz Sayýn Kadir TOPBAÞ Bey e teþekkür ediyor, þükranlarýmý arz ediyorum. Ben konuþmacýlarýmýza daha fazla zaman ayýrmak için sözlerimi burada noktalýyorum. Hepinize ilgi ve alakanýzdan dolayý teþekkür ediyor, hayýrlý akþamlar diliyorum. Kerim AYTEKÝN (Divan Baþkaný) Teþekkür ediyoruz sayýn baþkaným. Protokol maddesinde gördüðüm kadarýyla iki milletvekilimiz burada. Onlara söz vereceðiz ve sonra uzman konuþmacýlarýmýza da söz vereceðiz. Þimdi huzurunuza, Ünal Kaçýr Bey, Ýstanbul milletvekilimizi davet ediyorum. 10 Baðcýlar Belediyesi

11 Ünal KAÇIR Ýstanbul Milletvekili Sayýn Divan, Deðerli Milletvekilim, Ýlçe Baþkaným, Belediye Baþkaným, Kamu Kurumlarýmýzýn Deðerli Temsilcileri, Siyasi Partilerin Deðerli Temsilcileri, Sivil Toplum Örgütlerimizin Deðerli Temsilcileri, Deðerli Muhtarlarýmýz, Deðerli Katýlýmcýlar, Hanýmefendiler Ve Beyefendiler; Hepinizi saygýyla selamlýyorum ve hayýrlý akþamlar diliyorum. Bizler sizlerin temsilcileri olarak Ankara da görev yapan kardeþleriniziz. Orada sizler adýna görev yapýyoruz ve sizler adýna görev yapmaktan da mutluluk duyduðumu söylemek istiyorum. Fýrsat buldukça da bütün resmi, gayri resmi sivil toplum örgütlerimizin toplantýlarýna da katýlmaya gayret gösteriyoruz. Gücümüzü halkýmýzdan alýyoruz, enerjimizi, desteðimizi halkýmýzdan alýyoruz. Halkýmýzdan aldýðýmýz bu güç ve enerji ile halkýmýzýn ihtiyaçlarýný karþýlamaya gayret ediyoruz. Gece gündüz sizin için, sizler gibi çalýþýyoruz. Ve Allah hepimizi, hepinizi muvaffak etsin diyorum. Ülkemizde taþ üstüne taþ koymak isteyen, ülkemizi muasýr medeniyetler seviyesine taþýmak için gayret gösteren bütün herkese yürekten teþekkür ediyoruz. 36. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 11

12 Özellikle, bu akþam burada, belediye baþkanýmýza ve yönetici arkadaþlarýmýza, Baðcýlar daki güzel hizmetlerinden dolayý teþekkür ediyorum. Yine Büyükþehir Belediyemize, Baðcýlar a yaptýðý ve bütün Ýstanbul a yaptýðý hizmetlerden dolayý teþekkür ediyorum. Çok önemli bir konu bugün gündemimizde. Sözü çok uzatmak da istemiyorum çünkü biz burada dinleyici olmalýyýz. Sýkýntýlarý, sorunlarý tespit edip, sorunlarýn çözümünde merkezde yapýlacak yasal ve diðer prosedürlerde yapýlacak deðiþiklerle ilgili bilgi notlarýyla, buradan ayrýlýp bunlarýn gereðini yapmamýz gerekiyor. Bunun için buradayýz. Deðerli dostlar, Baðcýlar da yýllarca yaþayan kardeþiniz olarak, þunu söylemek istiyorum; Baðcýlar Meydaný Merkezinde, Çýnar Mahallesinde, Merkez Mahallesinde, ilmi çalýþmalar mutlaka yapýlmýþtýr, yapýlmaktadýr ve vatandaþlarýmýzýn azami þekilde istifade etmesi gerekiyor. Bu yönde çalýþmalar olduðunu duyuyorum, yakýn zamanda da bitecektir diye düþünüyorum. Bu arada iki noktayý belirtmek istiyorum. Bunlardan biri hal yolundan gelirken Baðcýlar a dönen birinci sapak vardýr. Alt geçitten geçtiðimiz yer. Orada yýllar yýlý çile çektik. Oradaki trafik sýkýþýklýðý bizi gerçekten rahatsýz ediyordu. Ama büyük þehir belediyemiz bu konuya, adeta tereyaðýndan kýl çeker gibi bir çözüm buldu ve oradaki dertlerin hepsi bitti. Arkasýndan Yüzyýl Köprüsü nde çektiðimiz çileyi hepimiz biliyoruz. Ve bu çileyi Büyükþehir Belediyemizin bir alt geçit, bir üst geçit ve trafik düzenlemesi yaparak ve otoyola çýkýþ vererek o kadar güzel çözdüler ki. Bu sebeple, sizlere çok teþekkür ediyoruz. Halkýmýz da sizlere minnettardýr. Ve þimdi orada, Allah a çok þükür, hiçbir problem kalmamýþ durumda. Týpký bu örnekler gibi ilmi ve teknik çalýþmalar ile trafik epey rahatlatýlabilir diye düþünüyorum. Tabii Ýstanbul, dev bir kent, çok büyük problemler var ama þimdi bizim bir þansýmýz var. Ve þansýmýzda þu ki, hem merkezi yönetime bizleri gönderdiniz hem de yerel yönetimin merkezinde yani Büyük þehir yönetiminde temsilcilerimiz var. Ve bir þansýmýz daha var. Kadir Topbaþ Bey, Baðcýlar Belediyesin de Ýlçe Baþkanlýðý yapmýþlardý ve bu sayede her tarafýný çok iyi bilen bir kardeþimizdir kendileri. Ve oradan da bir avantajýmýz var. Bütün bu avantajlarý Baðcýlar ýn lehine daha hýzlý 12 Baðcýlar Belediyesi

13 çevirmemiz gerektiðini düþünüyorum. Ve toplantýmýzýn hayýrlý olmasýný diliyorum. Hepinize hayýrlý akþamlar diliyorum ve saygýlarýmý sunuyorum. Kerim AYTEKÝN (Divan Baþkaný) Sayýn vekilimize çok teþekkür ediyoruz. Adýyaman Belediye Baþkanýmýz teþrif ettiler. Buraya gelmiþken selamlarýný alalým. Buyurun efendim. 36. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 13

14 Necip BÜYÜKASLAN Adýyaman Belediye Baþkaný Saygýdeðer Divan, çok muhterem aðabeyimiz, Deðerli Milletvekillerimiz ve Belediye Baþkanlarýmýz, ÝSTOÇ un Genel Müdürü ve Deðerli Katýlýmcýlar, hepinizi saygýyla selamlýyorum, hayýrlý akþamlar diliyorum. Yerel yönetimleri, yerinden yönetim diye tanýmlarsak yerinde olur diye düþünüyorum. Biz Adýyaman Belediyesi olarak iki deðerli arkadaþýmýzý görevlendirdik. 7 8 aylýk çalýþma sonucunda bizde Yerel Gündem 21 ve Kent Konseyi ni oluþturduk. Þu anda 4 tane meclisimiz var. 6 tanede komisyonumuz var. Bizlerde gücümüzün yettiði kadar çalýþýyoruz. Bu meclislerle, komisyonlarla halkýmýzýn yönetime katýlýmlarýný saðlamýþ oluyoruz, tavsiyelerini alýyoruz. Her ne kadar sizin gibi geniþ deðilse de iyi bir adým atmýþ olduk Güneydoðu da. Bununda çok faydasýný görüyoruz. Bazen içinde yaþadýðýmýz her zaman baktýðýmýz ve göremediðimiz þeyleri bizlere gösteriyorlar. Sorunlarýmýzý önümüze koyuyorlar. Çözümlerini de beraberinde getiriyorlar. Ben bu vesileyle tekrar selamlarýmý saygýlarýmý sunarken çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyorum. Hepinize hayýrlý akþamlar diliyorum. 14 Baðcýlar Belediyesi

15 Kerim AYTEKÝN (Divan Baþkaný) Sayýn Baþkanýmýza teþekkür ediyoruz. Kurucu Belediye Baþkanýmýz hatta Onursal Belediye Baþkanýmýz diyorlar, 15 yýllýk belediye baþkanýmýz. Þimdi milletvekilimiz. Sayýn Feyzullah Kýyýklýk. Buyurun efendim. 36. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 15

16 Feyzullah KIYIKLIK Ýstanbul Milletvekili Saygý Deðer Divan ve Saygý Deðer Baðcýlar ýn Hanýmefendileri, Beyefendiler ve Misafirlerimiz, Büyükþehir den gelen uzman ve yönetici arkadaþlar, Allah ýn rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ýþin acý tarafý meclise gittim orada gördüm, mecliste dakika ile konuþuluyor. Bu konuþmanýn baþýný ve sonunu çok uzattýðýmýz için asýl meseleyi konuþamýyoruz. Konuþmanýn baþýnda çok uzun bir giriþ yapýyoruz. Daha henüz konuþmaya çýkmadým. Halk tabiriyle taze milletvekili olduðum için öðrenmek istiyorum bazý þeyleri, ayrýca ben sýk sýk Avrupa ve Amerika da parlamento çalýþmalarýný yakýndan takip ediyorum. Deðerli arkadaþlar, insan hayatýnda mutlaka aklýnýn ve gücünün yettiði kadar birilerine faydalý olmalý. Allah Resulü nün bir sözü var. insanlarýn en hayýrlýsý, insanlara faydalý olandýr. Geçenlerde, kendisi Türk ama yurtdýþýnda çok büyük ün kazanmýþ bir doktorun bir sözünü okudum. Kendi dalýnda ender rastlanan birisi ve diyor ki: Ýnsanýn baþkalarýný mutlu etmesi, o insanlarýn ömürlerini uzatýr. Bu söz millete yeni gibi geliyor. Ama ben þöyle köklerime baktýðýmda benim önderim Resulullah diyor ki: Sadaka ömrü uzatýr. Bu 16 Baðcýlar Belediyesi

17 söz 1400 yýl önce söylenmiþ. Hakikaten baþkalarýný mutlu etmek kadar insaný mutlu eden hiçbir hal ve hareket yoktur. Toplum olarak eðer mutlu, huzurlu olmak istiyorsak baþkalarýný mutlu etmeliyiz. Baþkalarýný mutlu etmek içinde insan mutlaka bir þeyler vermeli. Bir þeyler vermeden baþkalarýný mutlu edemeyiz. Ömrünüzden vereceksiniz, cebinizden, uykunuzdan, gündüzünüzden, gecenizden vereceksiniz. Þu analarýn haline bir bakýn. Babalar bunu pek bilmez. Çok uykusuz gece geçiren analar vardýr. Babanýn haberi bile olmaz. Benim bir öðretmen arkadaþým vardý, bazen derdi ki Muallim Bey bu gece hiç uyuyamadým, ama çocuðumu çok seviyorum. Eþi de okula gelirdi ve eþinin hiç bir þeyden haberi yok. Ana o kadar mutlu ki çocuðuna bir þeyler veriyor. Yani onun gece uykusuzluðunu çok önemsemiyor. Biz de böyle olmalýyýz. Mutlaka bir þeyler verirsek toplum daha huzurlu, mutlu olur. Bizim de ömrümüz uzar açýkçasý. Trafik önemli bir olay. Ben hem partimdeki insanlara hem de kendime þunu söylüyorum. Biz bir yanlýþ yaptýk. Türkiye ye verecek þeylerimiz çok olduðu halde çok geç geldik. Keþke bundan yýl önce Ýstanbul a, Türkiye ye gelseydik zannediyorum ki þu anda çektiklerimizin yüzde onunu bile çekmezdik. Ben ilk istiþare toplantýmýzý yaptýðým yeri hatýrlýyorum. Baðcýlar da hiç yer bulamadýk. Bakýrköy Ýncirli Caddesinde bir lokantayý kiraladýk. Ýkinci toplantýmýzý da Ömür Lokantasýnda yapmýþtýk. Baðcýlar a gelemiyorduk. Çünkü yerimiz yoktu. Bunlarý yaparken de ömrünüzden bir þeyler mutlaka vermek zorundasýnýz. Benden en çok çekenlerden birisi Muzaffer Bey dir. Allah razý olsun, hakkýný helal etsin ben helal ediyorum. Bütün memurlarýmýz çok çekti, biz de çok çektik. Yeni belediye baþkaný olduðumda iki yaþýnda bir çocuðum vardý. Pazar günü sabah yedi civarýnda bir telefon gelmiþ ve kýzým telefonu açmýþ. Ve karþýdaki kiþi baban yok mu? demiþ. Kýzým da evde, uyuyor. demiþ. Kaldýr telefona gelsin deyince karþýdaki, kýzým amca kaldýrmayayým ki evden gitmesin. demiþ Bu ülkeye çok þey vermek zorundayýz. Eskiden milletvekilleri genellikle Gelincik ve Yenice sigarasý içerlerdi. Halk dertlerini söyler onlarda sigara 36. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 17

18 paketinin arkasýna yazar. Tabii yazýldý diye herkes memnun olurdu. Paket bitince de onu atarlardý. Temel Karamollaoðlu diye bir aðabeyimiz vardý. Sivas ta Belediye Baþkanlýðý yaptý. Diyor ki; benden önceki belediye baþkaný burada bilmem kaç dönem belediye baþkanlýðý yapmýþ, fakat hiçbir þey yapmamýþ. Allah razý olsun ondan sonra bir þeyler yapýldý. Her gelen bir þey söyleyince tamam dermiþ senin oðlunu iþe alýnacaklar sayfasýnýn en baþýna yazýyorum dermiþ. Her gelene bir sayfa açýyor ve en baþýna yazýyormuþ. Ama sonra bir geliþme yok. Verilmemiþ, hep alýnmýþ ve alýndýðý için de hiçbir þey yok. Aslýna bunlarýn hiçbirisi mesele deðil. Dünya bunlarý çözmüþ, bir tek Ýstanbul çok kalabalýk deðil. Dünyada Ýstanbul u ikiye katlayan þehirler var. Onlarda trafik yok. Çünkü onlar erken vermeye baþlamýþ. Biz geç kaldýðýmýz için bu konuda kendimizi affetmiyorum. Keþke 60 larda gelseymiþiz. Belki de bu sorunlarýn hiçbiri olmayacaktý. Trafik olayýnýn üç ana meselesi var. Birinci mesele kanuni. Yasal olarak mutlaka radikal deðiþiklikler yapýlmasý lazým. Maalesef bizdeki bütün yasal uygulamalar kanunlarla yapýlmaz. Çoðu zaman yönetmeliklerle yapýlýr. Yönetmelikleri kimler yapar biliyor musunuz? Bakanlýk çýkartýr ama bürokratlar yapar. Tabi onlarda yaparken amca, dayý veyahut eþ, dost anlayýþýyla yaparlar ve neticede buraya gelinir. Ýçiþlerinden yeni bir karar çýktý. Araba çekmek yasaklanacak. Meclisten çýkmýyor bu. Biz bu konuda gerekli çalýþmalarý yapýyoruz. Ýnþallah meclisten çýkartmaya çalýþýyoruz. Radikal kararlar almazsanýz hiçbir þey yapamazsýnýz. Ýlk geldiðim zamanlarda burada iki yüz altmýþa yakýn ahýr vardý. Eðer biz radikal kararlar almasaydýk o ahýrlar halen Baðcýlar da kalacaktý. Baðcýlarda þehirli olamayacaktý. Siyasetçi de radikal kararlar almalýdýr. Ýþte þu an bizim Baþbakanýmýz radikal bir karar aldý. Diyor ki; iki bin nüfusun altýndaki bütün belde belediyeleri kapatýlmalýdýr. Çünkü para boþa gidiyor. Düþünün her 2000 nüfusun altýndaki beldeye ayda lira geliyor. O da sadece memur ve iþçiye gidiyor. Bir de SSK ya çeþitli yerlerde borçlar oluyor. Ama siz bunu kaldýrdýðýnýz zamanda o beldeye her ay YTL lik yatýrým yapacaksýnýz. Bir köye yýlda YTL gibi bir yatýrým yaptýðýnýz zaman yatýrýmcýlar bilir ki o köy ihya olur. Onun için kanuni bir uygulamaya kanuni bir düzenlemeye girmek gerekir. 18 Baðcýlar Belediyesi

19 Trafik artýk Ankara dan deðil yerinden yönetilmelidir. Beldeden, ilçeden ve ilden yerel yönetim taslaðý hazýrlarken bunu koymuþtuk ama Ankara ya gittiðinde hemen bir yönetmelikle Bakanlar Kurulu tarafýndan çözülecekti. Kanun çýktý. 3 yýldýr çözülemiyor. Niye? yönetmelik çýkmýyor? Hâlbuki kanun bizim dediðimiz gibi yönetmeliðe hiç muhtaç olmadan çýksaydý þu anda trafik sorununun belki çoðu olmayacaktý. Ben hukukçuyum bir kanun ne kadar net ve kesinse, hiçbir yere atýfta bulunmuyorsa o kanun o kadar hýzlý iþler. Yönetmeliklere kalan kanunlar maalesef bizi de açýkta býrakýyor. Bu kanuni düzenlemeler yapýlmalý ve ceza yazýlmalý. Mutlaka bu kanuni düzenlemelerde yollara parklara vesaire katý þekilde yol gösterilmeli, düzenlenmelidir. Artýk otoparka da alýþmalýyýz. Bizim bazý otoparklarýmýz var bomboþ duruyor. Niye bizim insanýmýzda otoparka araç koyma bilinci yerleþmemiþ. Yol bizim deðil mi istediðimiz yere koyarýz þeklinde düþünülüyor. Benim baþkan yardýmcýlarým ve arkadaþlarým çok iyi bilirler. Bundan 4 yýl önceye kadar Baðcýlar çeþitli lüks ilçelerdeki insanlarýn eski arabalarýnýn otopark yeriydi. Adam arabayý getiriyor. Bizim bir yolumuza park ediyor ve bazen 3 4 ay duruyor. Biz bundan dolayý mahkemelere düþtük. Ben aldým hepsini hurdacýya götürdüm. Kamyonu, otobüsü hatta týrýn lastiklerini de çýkartmýþ orada bekletiyorlardý. Kanuni düzenleme mutlaka yapýlmalý, inþallah biz bu konuda bir çalýþma yapýyoruz. Ýkincisi fiziki anlamda yollar ve otoparklara çok büyük hýz verilmelidir. Çok acý bir þey ki 1974 lü yýllarda Ýstanbul büyük þehir deðildi. Ýstanbul o zaman bir karar aldý, ya otopark yapacaksýn ya da otopark bedellerini belediyeye ödeyeceksin. Yýllarca halk otopark yapmak yerine kârlý olur amacýyla oralarý dükkan yaptýlar. Otopark paralarýný getirdi, dörtte birini belediyeye yatýrdý. Dörtte üçünü bir daha yatýrmadý. Tabii ki yollar ister istemez otopark haline geldi. Kapalý otoparklar ortadan kalktý. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi ve diðer belediyeler þimdi otopark yapmak için çalýþýyor. Zamanýnda yapýlmayan þeyleri birdenbire çözemiyorsunuz. Baðcýlar otopark yapýmý yönünden her türlü imkânýn olduðu bir ilçe, biz Büyükþehire Baðcýlar da birkaç yere otoparkýn yapýlabileceðini söyledik, yapacaklarýný söylediler inþallah yapacaklar. Belediye Baþkanýmýz yapýyor. 36. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 19

20 Zaten Baðcýlarda 3 4 tane kapalý otoparkýmýz var. Bunlar, daha da çoðalacaktýr. Ýnanca dayalý bir düþünceye irtica diyor birileri. Toplumun efendisi olduðunu iddia eden bir bölüm. Hz. Ömer in þehirlerin valilerine yazdýðý bir yazý var. Onda diyor ki, þehirleri kurarken yollarý en az yedi yüklü devenin yan yana sýðacaðý gibi geniþ yapýn diyor. Bundan 1400 sene önce söylemiþ, emir göndermiþ bütün valilere. Yedi yüklü deveyi yan yana getirdiðiniz zaman 17,5 metre ediyor geniþliði. Diðer yönden halkýmýza çok büyük görevler düþüyor. Arkadaþlar kaldýrýmlar insanlar içindir. Ama gördüðünüz yerde, kaldýrýmlara arabalar park edilmiþtir veya iþyerleri satýlýk mallarýný çýkarmýþlar. Aslýnda inanç yönünden bu da haram yýl önce gelen bir önder demiþ ki, yolda namaz dahi kýlamazsýn. Geçenlerin hakký sizde kalýr. Ama maalesef biz arabalarýmýzý rahatlýkla park ediyoruz, satýlýk mallarýmýzý orada satýyoruz. Biz Baðcýlar da bunu, yüzde doksan hallettik. Yüzde onu da halledilecek ama adamlar diyorlar ki; Niye diðer ilçelerde yasak deðil? Büyükþehir Belediyesindekilere duyurulur bu. Buradaki düzgün uygulama, diðer yerlerdeki yanlýþ uygulamalara emsal gösteriliyor. Ve bir diðer yön de, kimse kimseye maalesef yol vermiyor arkadaþlar. Çok acý bir þey. Hatta bazen, bunun için arabanýn önüne geçiyor, çoluðunun çocuðunun gözü önünde hiç tanýmadýðý bir insaný öldürüp, çekip gidiyor. Bu anlayýþtan ve bu vahþilikten kurtulmamýz gerekiyor! Bunun da bir tek yolu var: Eðitim ve öðretim. Biz çok iyi eðitilmiþ, öðretilmiþ insanlar yetiþtirmemiz lazým. Ýnþallah, halkýmýzýn desteði, belediyelerin ciddi çalýþmalarý ve Ankara nýn yasal çalýþmalarýyla bu iþler yürüyecektir. Fakat þunu söyleyeyim, Baðcýlar þanslý. Niye þanslý biliyor musunuz? Baðcýlar da sivil toplum kuruluþlarý bütün ilçelerden çok önce uyandý. Hesap sormayý ve mutlaka müdahale etmeyi insanlarýmýz öðrendi. Kent Konseyi kanunu çýkaralý iki yýl oldu. Ve Baðcýlar bugün 36. Kent Konseyi toplantýsýný gerçekleþtiriyor. Yani biz Türkiye den on, onbeþ yýl daha ilerideyiz. Türkiye de bizi, Baðcýlar ý, samimi olarak söylüyorum, bir o kadar yýl geriden takip ediyor. Ýnþallah onlar da gelir ve hep birlikte yürürüz. 20 Baðcýlar Belediyesi

21 Akýl vereceksiniz arkadaþlar. Ve akýl da akýldan daima üstündür. Bana bir emeklinin bundan on iki yýl önce Güneþli deki trafikle ilgili önerisini gerçekleþtirdik ve þimdi trafikten gerçekten kurtuldu. Bazen çok basit þeyler ile trafik rahatlayabilir. Ama tabii her þey geliyor bize ve size dayanýyor. Mutlaka, bildiðimiz þeyleri, fikirlerimizi paylaþýr ve baþkalarýyla fikir alýþ veriþi içerisinde bulunursak, yolumuzu mutlaka buluruz. Doðruya da ulaþmýþ oluruz. Çünkü danýþan daðlarý aþmýþ danýþmayan da düz yolda bile þaþmýþtýr. Kaldý ki, bizim inancýmýzda da danýþmak emredilir. Ýþte Kent Konseyi bu görevi yapýyor. Ben, Baðcýlar halkýný hem bu yönden tebrik ediyor hem de teþekkür ediyorum. Ve Rabbim bütün güzel þeyleri ülkemize ve dünyamýza nasip etsin inþallah. Ve hep böyle neþeli ve huzurlu kalalým diyorum. Allah a emanet olun. Kerim AYTEKÝN (Divan Baþkaný) Sayýn vekilimize çok teþekkür ediyoruz. Gündemi konuþtular, çok faydalý oldu. Sað olun. Evet, þimdi, Muzaffer Hacýmustafaoðlu, buyurun efendim. 36. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 21

22 Muzaffer HACIMUSTAFAOÐLU Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý Genel Sekreter Yardýmcýsý Sayýn Vekillerim, Sayýn Belediye Baþkanlarým, Deðerli Hocalarým, Sayýn Divan, Deðerli Katýlýmcýlar. Hepinizi saygýyla selamlýyorum. Konumuz kent içi ulaþým. Dünya da þu anda, bu konu bir ana bilim dalý haline getirildi neredeyse. Türkiye, sayýn vekilimin söylediði gibi, bu konuda da geç kaldý. Þehir içi ulaþýmý ve trafik dünyanýn problemi. Bunu vaktinde hisseden, görenler çözmüþler, mesafe kat etmiþler. Göremeyenler, geri kalmýþlar, bizim gibi þimdi bire on gayret ve mali külfetle karþý karþýya kalarak sorunu çözmeye çalýþýyoruz. Ýstanbul un ulaþým sorununun önündeki engeller, üç ana baþlýkta toplanabilir. Az önce sayýn milletvekilimizin de dediði gibi. Birincisi yapýsal engeller. Bunlar þehrin bir bütün olarak planlanmayýþý çok otoriteli ve parçalý bir plan anlayýþýný sürdürülmesidir. Ne demek bu? 2004 yýlýndan önce beldeler, ilçeler, organize sanayi bölgeleri ile ilgili bakanlýklar Ýstanbul da ayrý ayrý planlar yapmaktaydý. Hâlâ bunlarýn bir kýsmý da devam ediyor. Böyle parçalý bir plan anlayýþý Ýstanbul un ulaþýmýna elbette çözüm bulunamazdý. Bir üzüm salkýmý gibi her yolun sonunda bir yerleþim alaný, her yolun sonunda bir þehir oluþtu. Birbirileriyle entegrasyonu saðlanamýyor þimdi. Örneðin Hadýmköy ve Çekmeköy yeterli ulaþým alt yapýsý olmasýna raðmen þehrin geliþmesine 22 Baðcýlar Belediyesi

23 paralel olarak yürütülmedi. Otopark talebi eski baþkanýmýzýn söylediði gibi hiç üzerinde durulmadý. Bu, dünyadaki ülkelerde, hocam da biraz sonra söyleyecek genellikle ya da büyük ölçüde merkezi hükümetler tarafýndan inþa edilir. Ülkemize mahsus Ýstanbul da Büyükþehir Belediyesi tarafýndan finanse ediliyor. Çok pahalý bir yatýrýmdýr, fikir vermesi açýsýndan maliyeti kilometre baþýna 50 ile 60 milyon dolardýr. Bir baþka handikapým.1984'te çýkan 3030 Nolu yasa Ýstanbul un bir kýsmýný Büyükþehir Belediyesi yetkisine vermiþti. Bunun dýþýndakiler Ýstanbul a baðlý deðildi. Daha sorumsuz ve daha serbest çalýþarak þehrin geliþmesine hizmet ettiler. Bugün Ýstanbul un tamamýna þamil olan Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi yetkisi ile bu alanda hizmet götürme zorluðu da ortaya çýktý. Ýkinci husus yasal ve idari engeller; Ýstanbul da çok baþlý bir ulaþým otoritesi var. Büyükþehir Belediyesinin ulaþýmda aldýðý kararlar bir merkez tarafýndan alýnarak yürürlüðe konulur. Bu merkezde Ýstanbul daki bütün ulaþým otoritelerini ikna etmek zorundasýnýz, bir karar almak için. Büyükþehir politikalarýný yürütebilmek için o ilgili kurum ve kuruluþlarýn da onayý gerekmektedir. Belediyenin denetim yetkisinin olmamasý trafikte ciddi bir sorun. Belediyeler henüz trafikte duran ve hareket eden araçlara müdahale edemiyorlar. Sadece zabýtaî tedbirlerle tretuvarlarýn üzerindeki araçlara bir miktar yaptýrým uygulayabiliyorlar. Emniyet tarafýndan bize bildirilen Ýstanbul da trafik memur sayýsýnýn az olmasý baþka bir sorun trafik memuru ile Ýstanbul a müdahale ettiklerini söylüyorlar. Üçüncüsü arizi ve geçici engeller; esas bizi yani bendenizi ilgilendiren ve kusurlarýmýzý görebileceðimiz sizin ikazlarýnýzý anlayacaðýmýz sorunlar, geliþi güzel parklanmalar yapýlmakta buna pek engel olamýyoruz. Yaya yollarýnýn iþgal edilmesi yaya yolu kavramýnýn geliþmemesi ve fiziki olarak da yaya yolu oluþturulmamasýdýr. Þehrin bütününe Ýstanbul un þu anda 25 bin kilometre yol aðý mevcut. Bunun kilometresi Büyükþehir Belediyesi sorumluluðunda. 36. Ýstiþare Kurulu Toplantýsý 23

24 Bu zamana kadar 3030 sayýlý yasa þimdiki yasalar arasýndaki geçiþler nedeniyle þehrin tamamýna uygun tarifli bir trafik yönlendirmesi yapýlamamýþ. Bir ilçeden bir yöne yol verdiðinizde öbür taraftaki ilçeden ters yönde bir akýmla karþýlaþýyoruz. Baðcýlarýmýzda da örneði var. Esnafýn sýkýntýlarý doðuyor, satýþlarýmýz düþer ve müþteri kaybederiz diyorlar ve bu konu zorlandýðýmýz hususlardan bir tanesi. Yol ve diðer yapým çalýþmalarýndan dolayý da biz þehrin içindeki trafiði týkadýðýmýzý veya týkandýðýný görmekteyiz. Baþkanýmýzýn talimatýyla Ýstanbul da ilk defa bir þehir þantiyeciliði kavramý geliþti. Bu çalýþma, tabi hepsi bizlerin performansýna baðlý olduðu için, ne denli etkili olur önümüzdeki günlerde göreceðiz ve bu yollardaki çalýþmalarda da hiç olmazsa çalýþmalarýn etkisini azaltmayý düþünüyoruz. Kaza ve arýzalarýn yaratýðý engeller var. Geç müdahale ediliyor. Bunu da biz Büyükþehir olarak emniyetimize çok sayýda çekici alýp vermemize raðmen bunda da baþarýlý olamýyoruz. Sürücü hatalarý ya da ihlalleri çok fazla. Ýstanbul da azýmsanmayacak kadar ihlal yapýlmaktadýr. Herkesin trafikten þikayet ettiði bir þehirde, buradakileri tenzih ederim, her kesimde trafik suçu iþlediðine tanýk olmaktayýz polis memuruyla bir yýlda Ýstanbul da tespit edilen kural ihlallerini biz 7 ayda trafik kameralarýyla tespit ettik. Buradan þunu anlatmak istiyorum; insana ya da bizlere dayalý bir denetim sisteminin de ülkemize çok faydalý olamayacaðýný sayýn vekillerimizin çýkaracaklarý kanunlarda teknolojiyi kullanacak mekanizmalarý göz önünde bulundurmalarý istirham ederim. Burada da þöyle bir engelimiz var, emniyetimiz bu trafik kameralarýna fotoðrafla ceza yazmayý kabul etmediðini söylüyor, yasal olmadýðýný söylüyor. Dolayýsýyla bu yapýlabilse daha çok iþlerin kolaylaþacaðýný düþünüyoruz. Ýstanbul 24 saat yaþayan bir þehir. Bunun gibi 24 saat canlý ve hayatý olan bir þehir çok az bulunan bir þehirdir. Her türlü aracýn þehrin trafiðinde dolaþmasý. Otomobiller, lojistik araçlarý, tankerler, týrlar, iþ makineleri, traktörler; aklýnýza ne geliyorsa þehrin içinde hepsi var. Ve hepsinin de bir ihtiyaca binaen olduðunu görüyoruz. Ne kadar kýsýtlasak da bir inþaat yapýlýyor, 200 adet kamyon 6 ay çalýþacak. Güzergâhý belli þehrin içinde. Hadi size 200 araç deðil de Baðcýlar Belediyesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI DİZİSİ NO:124 39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI Gündem 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107. 7.Hanımlar. Şûrâsı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107. 7.Hanımlar. Şûrâsı BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 7.Hanımlar Şûrâsı BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 7.Hanımlar Şûrâsı Tashih Ekrem KAFTAN KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 Tasarým Ayþe

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN -

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 93 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Kemal GÜLTÜRK Tashih Ekrem

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 11. ÇEVRE ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Osman GÜNEÞ Yayýn Kurulu Abdullah

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:100

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:100 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:100 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:100 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Ekrem KAFTAN

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER AÇILIÞ KONUÞMALARI Dr.Doðan CANSIZLAR / Sermaye Piyasasý Kurulu Baþkaný... 9 Osman BÝRSEN / Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý Baþkaný... 13 Müslüm DEMÝRBÝLEK / Türkiye Sermaye Piyasasý Aracý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

ZEYTÝNBURNU AKTARMA ÝSTASYONLARI VE OTOGAR ÝSTASYONU YÖNLENDÝRME ÝÞARETLERÝ ÝNCELEME RAPORU YOLCU HÝZMETLERÝNÝ GELÝÞTÝRME ÞEFLÝÐÝ KALÝTE VE KURUMSAL GELÝÞÝM MÜDÜRLÜÐÜ ZEYTÝNBURNU AKTARMA ÝSTASYONLARI VE

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı