Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz"

Transkript

1 OKA 26 milyonluk hibe verecek OKA, 2014 yýlýnda 70 milyon TL hibe desteði vermek için proje teklif çaðrýsýnda bulundu. 3 ARALIK 2013 SALI * HABERÝ 2 DE Naci Bostancý Kürtlere asimilasyondan söz etti Meclis Araþtýrmasý Komisyonu Baþkaný Naci Bostancý, komisyon üyesi milletvekilleri ile birlikte düzenlediði basýn toplantýsýnda hazýrladýklarý raporu açýkladý. * HABERÝ 8 DE Ayasofya 2014 te Seçimler aþure tadýnda* HABERÝ olmalý ibadete açýlacak 12 DE AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, programda konuþma Günlük Siyasi Gazete * HABERÝ 5 DE Fiyatý : 40 Kuruþ Naci Bostancý (.HAK:3338) Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) 2014 yýlýnda Samsun, orum, Amasya ve Tokat illerinde 26 milyon TL lik hibe verecek. Bostancý, barýþ yollarýný araþtýran raporu açýkladý Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Samsun Bölge Müdürü Harun içek, Türkiye genelinde iþsizlik oranýnýn 2012 yýlýnda % 9,2 olarak tahmin edildiðini belirterek, Tahminlere göre orum 2012 yýlýnda % 5,1 ile iþsizlik oraný en düþük 9. il oldu. dedi. Hitit Üniversitesi ile Polanya nýn Lomza þehrinde bir üniversite ile anlaþma yapýldý. Polonya ile ikili iþbirliði * HABERÝ 5 DE Hitit Üniversitesi ile Polanya nýn Lomza þehrinde bulunan The State Higher School of Computer Science and Business Administration Üniversitesi arasýnda Erasmus Programý kapsamýnda öðrenci ve öðretim elemaný deðiþimi ile ilgili bir anlaþma imzalandý. Ekim de ihracatýmýz azaldý, ithalatýmýz arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Samsun Bölge Müdürü Harun içek, orum da Ekim ayýnda ihracatýn azaldýðýný, ithalatýn arttýðýný belirtti. * HABERÝ 5 DE ÝHH nýn yardým týrý Suriye de orum ÝHH, orum halký ve çevre ilçelerin katkýlarýyla oluþan gýda yardým týrýný Suriye halkýna ulaþtýrdý. 25 ton un ve bakliyattan oluþan yardým týrýna orum ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý refakat etti ve Suriye halkýndan orumlu hayýrseverlere selam getirdi. * HABERÝ 4 DE Etkinlikte özel eðitim meslek okulu öðrencileri tarafýndan, þiir, piyes, halk oyunlarý ve defile gösterisi, müzik ve serbest oyun gösterileri düzen- Engellilere özel kutlama orum Belediyesi 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü bir dizi etkinlik düzenlendi. * HABERÝ 6 DA Demokrat Parti (DP) orum Ýl Kongresi, geçtiðimiz Cumartesi günü yoðun bir katýlýmla gerçek- Muhsin Kocasaraç güven tazeledi * HABERÝ 7 DE Hakkýmýzý helal etmiyoruz Demokrat Parti (DP) orum Ýl Kongresi, geçtiðimiz Cumartesi günü yoðun bir katýlýmla gerçekleþti. Kongrede Av. Muhsin Kocasaraç yeniden baþkan seçildi. Aile Hekimliði çalýþanlarý Ankara Sýhhýye Meydaný nda basýn açýklamasý yaptý. Aile hekimleri, yaptýklarý basýn açýklamasýnda Saðlýk Bakanlýðý nýn yeni uygulamalarýný eleþtirdi. * HABERÝ 3 DE KIYI KÖÞE 15 yýllýk hasreti sona erdirdi * HABERÝ 5 DE Karaca: Roman bizi bozar Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekaný hemþehrimiz Prof. Dr. Alaattin Karaca, günümüz romanýnýn dine mesafeli Prof. Dr. Alaattin Karaca bir edebi türe dönüþtüðünü söyledi. * HABERÝ 10 DA Milönü esnafý, Uður Mumcu Caddesi ne süs havuzlarý ve banklar yapýlmasýný istiyor. Uður Mumcu esnafý düzenleme istiyor Kale Mahallesi Uður Mumcu Caddesi esnafý dün akþam yaptýklarý basýn açýklamasýyla altyapý konusunda taleplerini dile getirdiler. Esnaf adýna açýklama yapan Kenan Sýr, Uður Mumcu Caddesi nin Eðridere arþýsý gibi yeniden düzenlenmesini istedi. * HABERÝ 11 DE Kümbüloðlu Ailesi tarafýndan Kýyý Köþe Akülü Araç Kampanyasý na hediye edilen akülü araç, orum da mülteci olarak yaþayan Nurul Hüda Suphi isimli 15 yaþýndaki genç kýza teslim edildi. * HABERÝ 9 DA

2 2 SALI 3 ARALIK 2013 Happani'den itirazlara cevap amu Hastaneleri KBirliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani aradý. Geçtiðimiz hafta Ýl Genel Meclisi Toplantýsý'nda verdiði bazý istatistiki bilgilerde orum'da hasta sayýsýnýn artmasýný baþarý olarak göstermediðini belirterek, yapýlan itirazlara açýklýk getirdi. Ýþte Happani'nin söyledikleri; "Söz konusu toplantýda yýlara arasýnda saðlýk kuruluþlarýna yapýlan baþvuru oranlarýný istatistiki olarak aktardým. Hasta sayýsýnýn artmasýný baþarý olarak göstermedim ile 2012 yýllarý arasýnda birinci ve ikinci basamak saðlýk kuruluþlarýna yapýlan baþvurularý rakamlarla ifade ettim. Aile hekimliði sistemi devreye girince ikinci basamak saðlýk kuruluþlarýna, yani hastanelere baþvurular ürkiye'nin kuzey ve iç Tkesimlerinde yaðýþlý hava etkili olmaya devam ederken, yeni haftayla birlikte kar da kapýya dayanýyor. orum da da bugün için kar tahmini var. Hafta sonu artan hava sýcaklýklarý yeni hafta ile birlikte yerini soðuk ve yaðýþlý havaya býrakýyor. Salý gününden itibaren sýcaklýklar 10 derece birden azalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nden yapýlan son açýklamaya göre, salý günü Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soðuk hava dalgasý nedeniyle; hava sýcaklýðýnýn kuzey ve iç bölgeler baþta olmak üzere ülkemiz genelinde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacaðý tahmin ediliyor. Rüzgarýn salý günü Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoðu (Poyraz), Orta ve Doðu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatý (Karayel) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fýrtýna (40-60 zaman zaman km/s) þeklinde esmesi bekleniyor. ciddî oranda azalmýþ. Bu durum koruyucu saðlýk hizmetlerine verilen önemin bir göstergesi. 2002'de doktora baþvuru oraný azdý. Ýnsanlar bugün Hibe çaðrýsý toplantýsý yarýn (.HAK:3353) orum da da bugün için kar tahmini var. ölgenin rekabet üstünlüðünü artýrmak ama- ulusal ve uluslararasý arenada çalýþ- Bcýyla malar yoðunlaþtýrýp, yeni iþbirlikleri geliþtiren Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) ndan yeni hibe çaðrýsý geliyor yýlý teklif çaðrýsý kapsamýnda toplamda 26 Milyon TL kaynak tahsis edilen yeni hibe çaðrýsýnýn bilgilendirme toplantýsý yarýn saat de orum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) nda düzenlenecek. Bilgilendirme toplantýsýna, özel sektöre ve kamu kesimine yönelik iki farklý hibe teklif çaðrýsý hakkýnda bilgi almak ve istifade etmek üzere tüm orum halký davet edildi. Meteorolojiden kar uyarýsý Bugün kuzey ve iç bölgelerde hissedilir derecede olmak üzere beklenen ani sýcaklýk düþüþü, poyraz ve karayel fýrtýnasý, Karadeniz ile Doðu Anadolu'nun kuzeyinde beklenen kar yaðýþlarýnýn oluþturabileceði olumsuz þartlara karþý (kara ve deniz ulaþýmýnda aksama, trafikte aksama, buzlanma ve don olayý vb) dikkatli ve tedbirli olunmasý gerekiyor. Orta ve Doðu Karadeniz'de hava parçalý ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile akþam saatlerinden itibaren bölge geneli aralýklý yaðýþlý geçecek. Yaðýþlar; genellikle yaðmur, gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde karla karýþýk yaðmur ve yükseklerinde kar þeklinde olacak. orum a Has Meyvelerden Kýzýlca Armut, Eski Misket Fidan Diðer fidan çeþitleri Amerikan ve Yerli Ceviz Fidanlarý ile hizmetinizdeyiz. Ziraat Yük. Müh. ESRA TERLEMEZ Samsun Yolu 5. Km. Güleryüz Tesisleri Karþýsý Tel: MEYVE FÝDANI DÝKÝMÝ ÝÝN EN GÜZEL ZAMAN saðlýðýna daha çok önem veriyor. Þu anda saðlýk sisteminde artan bir yükten bahsettik. Buna raðmen saðlýk çalýþanlarýnýn vatandaþ memnuniyetini önceliðine alan bir fedakarlýk içinde görev yaptýklarýný dile getirdik, kendilerine teþekkür ettik. Poliklinik sayýsýnýn artmasý orumlu'nun O rta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) 2014 yýlýnda Samsun, orum, Amasya ve Tokat illerinde 26 milyon TL lik hibe verecek. Þu ana kadar 300 projeye 133 milyon TL hibe desteði saðlayan OKA, 2014 yýlýnda 70 milyon TL hibe desteði vermek için proje teklif çaðrýsýnda bulundu. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) 2014 yýlý teklif çaðrýsý bilgilendirme toplantýsýnýn ilki Samsun da düzenlendi. OKA 2014 yýlý Yenilebilir Enerji Mali Destek Programý ile KOBÝ lere Yönelik Yenilikçi Yaklaþýmlar Mali Destek Programý nýn tanýtýmýnýn Ýl Özel Ýdaresi toplantý salonunda yapýldýðý toplantýya Vali Hüseyin Aksoy, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreter Vekili Haluk Þimþek, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluþ temsilcileri ile KOBÝ yetkilileri katýldý. 300 PROJEDE 133 MÝLYON TL HÝBE Açýlýþ konuþmasýný yapan Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, OKA kurulduðu günden itibaren bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda kalkýnmasýna katký saðlayacak birçok projede yer aldý. Proje çaðrýlarýnda bulundu ve gerek kamu kuruluþlarý, gerek sivil toplum kuruluþlarý ve gerekse özel sektörün baþvurularý neticesinde uygun gördükleri kaynaklarý bu amaçla kullandý. Bugüne kadar kurulduðu günden itibaren kalkýnma ajansýmýzý orum, Tokat, Amasya ve Samsun illerimizde 300 projeye yaklaþýk olarak 70 milyon TL lik bir kaynak kullandýrdý. Eþ finansmanlarýmýzý da bunlara dahil ettiðimizde 133 milyon TL lik bir proje bu bölgede hayata geçirilmiþ oldu. Bunlar sivil toplum örgütlerimizin de almýþ olduðu kaynaklarý bunlara dahil ettiðimizde, sosyal projeler olduðu gibi KOBÝ lerin kendilerini geliþtirme ve ekonomiye katký saðlayacak birçok alanda yer alan projelerdir. Özellikle güdümlü projeler kapsamýnda da Türkiye deki ajanslar içersinde ilk güdümlü projeyi uygulayan ajanslardan birisi de OKA olmuþtur. Bu kapsamda Samsun Fuar ve Kongre Merkezine yaklaþýk olarak 7 milyon TL lik bir kaynaðý OKA nýn finansman desteði ile gerçekleþtirdik dedi. PROJELER UZ- MANLAR TARAFIN- DAN ÝNCELENÝYOR OKA nýn 2014 yýlý teklif çaðrýsýna bütün kurum ve kuruluþlar ile saðlýðýnýn bozulduðu anlamýna gelmiyor. Saðlýkta dönüþümle birlikte vatandaþlarýmýz doktorlara daha rahat ulaþabiliyor. Geçmiþ yýllarda yýlda üç kez doktora ulaþabilen vatandaþlar, dönüþüm sayesinde yýlda 7-8 kez doktora ulaþabiliyor. Yani daha saðlýklý bir toplum olma yolunda ilerliyoruz." OKA, 2014 yýlýnda 70 milyon TLhibe desteði vermek için proje teklif çaðrýsýnda bulundu. özel sektörlerin baþvurmalarýný beklediðini belirten Vali Aksoy, Kalkýnma edilen Yenilebilir Enerji Mali Destek Programý ve KOBÝ lere Yönelik ajanslarýmýzýn bu çaðrýlarýna bütün kurum ve kuruluþlarýmýzýn, özel sektörümüzün baþvur- Yenilikçi Yaklaþýmlar malarýný bekliyoruz. Özellikle bugün duyurusunu yapacaðýmýz baþvurularda 2 baþlýk altýnda toplam bütçesi yaklaþýk olarak 26 milyon TL lik bir kaynaðý bu 2 baþvuru ana baþlýðý altýnda bütün illerimizi kapsayacak OKA nýn ait olan bölgemizdeki proje- Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani aradý. OKA 26 milyonluk hibe verecek lere kullandýracaðýz. Yenilebilir Enerji Mali Destek Programý ve KOBÝ lere Yönelik Yenilikçi Yaklaþýmlar Mali Destek Programý projeleri artýk inovasyon kavramý çaðýmýzýn en önemli kavramlarý haline geldi. Projelerin istenilen düzeyde olmasý büyük önem taþýyor. Bu projeler kalkýnma ajansýmýzda baðýmsýz uzmanlar tarafýndan inceleniyor, notlar veriliyor. Projenin amacý ve niteliði çok iyi olabilir ama biz onu iyi ifade edememiþsek bu defa bu uzmanlardan geçerli not alamayabiliyor diye konuþtu. OKA 2014 YILI HÝBESÝ 26 MÝLYON TL OKA nýn 2014 yýlý proje teklif çaðrýsýnda bulunan OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, 2014 yýlý teklif çaðrýsý kapsamýnda toplam 26 milyon TL kaynak tahsis orum un en donanýmlý kuyumcu tamir atölyesi Polo - Nýne West saat çeþitleri Zihgir yüzükleri, Hitit kolye ve takýlarý. Mali Destek Programý ný bugün itibariyle kamuoyuna duyuruyoruz. Ýlk olarak Yenilebilir Enerji Mali Destek Programý nýn amacý TR83 bölgesinde yenilebilir enerji kaynaklarýnýn kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý ve elektrik üretiminin arttýrýlmasý yoluyla sürdürülebilir kalkýnmaya katký saðlamaktýr. Ajansýmýz bu proje için kamu kurum ve kuruluþlarý, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluþlarýnýn uygun baþvuru sahibi olabileceði toplamda 7 milyon TL bütçe tahsisi yapýlan sizlere ilan etmektedir. Program kapsamýnda verilecek destek tutarlarý asgari 50 bin TL, azami 750 bin TL olacaktýr. Ýkinci olarak KOBÝ lere Yönelik Yenilikçi Yaklaþýmlar Mali Destek Programý nýn amacý bölgemizde faaliyet gösteren ve öncelikle katma deðer oluþturma kapasitesi yüksek olan KOBÝ lerin uluslararasý düzeyde rekabet güçlerinin, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasiteleri ile birlikte ihracata dönük ileri teknoloji, kalite ve katma deðere sahip ürün geliþtirme ve üretme imkanlarýnýn arttýrýlmasý ve bölgede yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn kullanýmýný arttýrmaktýr. Bölgemizde faaliyet gösteren KOBÝ lerin uygun baþvuru sahibi olabileceði toplamda 19 milyon TL bütçe tahsisi yapýlan program kapsamýnda verilecek destek tutarlarý asgari 40 bin TL, azami 400 bin TL olacaktýr. Her iki programýmýz için de Kalkýnma Ajanslarý Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden son baþvuru tarihi saat olup, proje dosyalarýnýn son teslim tarihi saat dýr þeklinde konuþtu.(ýha) Yeniyol Mah. Hamam Sokak No:18/C ORUM Telefon: Gsm: Faks:

3 MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek e hayýrlý olsun ziyaretinde bulunan MHP eski Milletvekili Vahit Kayrýcý; orum, AKP iktidarýndan hiç faydalanamadý M HP eski Milletvekili Vahit Kayrýcý, orum un AK Parti iktidarýndan istediðini alamadýðýný ve bundan sonra da alamayacaðýný belirterek, vatandaþlarýn þapkasýný önüne koyarak iyi düþünmesi gerektiðini söyledi. MHP zamanýnda yapýlanlar ile AK Parti zamanýnda yapýlanlarýn iyi irdelenmesi gerektiðine iþaret eden Kayrýcý, Milletvekillerinin orum'a üniversite kazandýrdýklarýný fakat üniversitelerinin artýk her yere kurulduðunu, bunun için de biz getirdik diye övünmemeleri MHP eski Milletvekili Vahit Kayrýcý, MHP yönetimini ziyaret etti. gerektiðini dile getirdi. Karayollarýnýn ise kendi dönemlerinde % 80 tamamlandýðýný kaydeden Kayrýcý, Sanki kendileri yapmýþ gibi ifadeler kullanýyorlar. dedi. orum, AKP iktidarýndan hiç faydalanamadý MHP eski Milletvekili Vahit Kayrýcý hafta sonu MHP Ýl Baþkanlýðý görevine getirilen Ýsmail Lek'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. MHP Sungurlu Adayý Kadir Þahiner, Eski Ýl Baþkaný Hüseyin Esenyel ve il yönetiminin de hazýr bulunduðu ziyarette konuþan MHP eski Milletvekili Vahit Kayrýcý AK Parti iktidarýna yüklenerek, Türkiye gündemine iliþkin bazý açýklamalarda bulundu. orum AK Parti iktidarýndan hiç faydalanamadý diyen Kayrýcý, Bize açýklasýnlar. orum þimdiye kadar ne aldý. orum AK Parti'ye % 100 destek verdi, % 20 destek alamadý. Demiryolu fizibilitesi yanlýþ dedik, bizi dinlemediler. Mecliste AK Parti'nin 3 vekili var ama demiryolu konusunda yapýcý bir geliþme kaydedemiyorlar. Bunun için önümüzdeki yerel seçimler ve genel seçimlerde büyük dalgalanmalar olacak. Artýk takke düþüyor, kel görünüyor. diye konuþtu. Terör teslim olmadan müzakere olmaz Ülkenin þu anda zorda ve MHP'ye ihtiyaç olduðunu kaydeden Kayrýcý, AK Parti'nin yanlýþ icraatlarda bulunduðunu, bunlardan birisinin de Baþbakan'ýn Esat ile görüþmesi olduðunu söyledi. Terör konusuna da deðinen Kayrýcý, hükümetin terör örgütü PKK ile müzakere yapmasýný eleþtirerek, terörün teslim olmadan müzakerenin olamayacaðýný ifade etti. Milletin bunlarý gördüðünü ve gereðini sandýkta yapacaðýna inandýðýný dile getiren Kayrýcý, Artýk zor günlere gebeyiz. Bunun için MHP'ye ihtiyaç var. Ýnþallah bizler iktidara geleceðiz ve bu sorunlarý biz çözeceðiz dedi. AKP Cumhuriyet birikimlerini sattý iftçilerin AK Parti iktidarýnda büyük zarar gördüðünün de altýný çizen Kayrýcý, Mazot fiyatlarý sürekli artýyor ama buðday fiyatlarý hep ayný kalýyor. Bu durumda çiftci ne yapsýn. Ýç dýþ borcumuz nereden nereye geldi. Þu anda ÝMF'ye borçumuzun bittiði söyleniyor ama bizden devraldýklarý dönemden kendi dönemlerine baktýklarý zaman dýþ borcumuz 2-3 katýna çýktý. Ayrýca 3-5 bankayý zengin etmek de bizim kanunumuzda yok. Türkiye'ye baktýðýmýzda AK Parti hükümeti nerede ne varsa Cumhuriyet birikimlerinin hepsini sattý. Bunlarýn hesabýný verecekler. diye konuþtu. MHP eski Milletvekili Vahit Kayrýcý Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn oðlunun almýþ olduðu ve kamuyounda uzun süre dillendirilen gemi konusuna da deðinerek, Bizim dün de bugün de gemiciðimiz yoktu. Bundan sonrada olmaz. Halk bu gerçekleri görmelidir. dedi. MHPÝl Baþkaný Ýsmail Lek, MHPeski Milletvekili Vahit Kayrýcý'ya ziyaretinden dolayý teþekkür etti. AIDS tedbrilerle önlenebilir 1 Aralýk Dünya AIDS Günü nedeniyle yazýlý basýn açýklamasý yapan MHPÝl Kadýn Kollarý Baþkaný Ayla Köksal, her ne kadar önlemler alýnsa da AIDS hastalýðýnýn dünyada olduðu gibi yurdumuz için de daha uzun yýllar sorun olacaðý düþünüldüðünü, bir enfeksiyon hastalýðý olan HIV- AIDS hastalýðýnýn, alýnacak tedbirlerle önlenebilir bir hastalýk olduðunu hatýrlattý. Korunmayý öðrenmek ve uygulamanýn, tedavisi çok pahalý olan bu hastalýktan daha ekonomik olduðunu belirten Köksal, Toplum tarafýndan dýþlanma, iþini ve çevresini kaybetme korkusu, okulda normal eðitim göreeme kaygýlarý, AIDS hastalarýnýn kendilerini gizleme nedenlerinin baþýnda gelmektedir. Bu korku, tedavinin gecikmesine neden olmaktadýr. Yapmamýz gereken, AÝDS hastalýðýna yakalanan insanlarý dýþlamadan onlarla birlikte yaþayarak bu hastalýða karþý mücadele etmektir. Dünya AIDS Günü nün amacý, insanlarýn AIDS hastalýðýna karþý duyarlý olmasýný saðlamak ve korunma yollarýný, mücadele yöntemlerini öðrenmeleri için çalýþmalar yapmaktýr. Bu amacý gerçekleþtirmek için bilboardlarda AIDS ile ilgili afiþler sergilenir, televizyonlarda AIDS ile ilgili kýsa filmler oynatýlýr, gazete ve dergilerde yazý ve afiþler yayýnlanýr. Okullarda öðrencilere AIDS hastalýðýný tanýtýcý, hastalýktan korunma yollarýný öðretici, hastalýðýn nasýl bulaþtýðý ve nasýl bulaþma dýðý hakkýnda bilgilendirici toplantýlar yapýlýr. Bütün bu çalýþmalarýn yaný sýra öðretmenlere, anne ve babalara çok büyük sorumluluklar düþmektedir. Öðrencilerin hastalýðýn bulaþma yollarýný bilmeleri, bunlardan korunmak için neler yapmalarý gerektiðini öð renmeleri için bilgilendirici yazýlarý okumalarý, eðitici filmleri izlemeleri gerekmektedir. Hastalýðýn yayýlma riskini azaltmak için bilgilendirme yazýlarýný ergenlik dönemindeki çocuklara okutup filmlerini izletmeliyiz. Bu kaynaklarýn cinsel bilgiler içermesi, bunlarý çocuklarýmýzdan uzak tutmamýza neden olmamalýdýr. ocuklarýn cinselliði kulaktan dolma, yalan yanlýþ, gizlice çevreden öðrendikleri için baþlarý derde gireceðine ciddi, güvenilir ve doðru kay naklarý çocuklarýmýza sunmak, en doðru yoldur. Tedavisine geç kalýnan hastalýklar, ölümcül tehlikeler doðurabilir, AIDS de dahil olmak üzere hastalýktan deðil, geç kalmaktan korkmalýyýz. SALI 3 ARALIK Demokrat Parti (DP) orum Ýl Kongresi, geçtiðimiz Cumartesi günü yoðun bir katýlýmla gerçekleþti. Muhsin Kocasaraç güven tazeledi emokrat Parti (DP) orum Ýl Kongresi, geçtiði- Cumartesi günü yoðun bir katýlýmla ger- Dmiz çekleþti. Kongreye DPGenel Baþkan Yardýmcýsý Kenan Nuhut, DYP orum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu, DP GÝK Üyesi Av. Mustafa Güral Koldaþ, DYPeski Ýl Baþkanlarýndan Satýlmýþ Yýlmaz ve tüm ilçe baþkan ve teþkilatlarý ile çok sayýda partili katýldý. Kongrede yapýlan konuþmalarda AK Parti'nin icraatlarý, açýlým politikasý, Diyarbakýr buluþmasý, dershanelerin kapatýlma süreci eleþtirildi. DP Genel Baþkan Yardýmcýsý Kenan Nuhut, iftçimizi sýrtýnda yük gören iktidara þamarý bizim irademiz vuracaktýr. Ülkemizin deðerlerini peþkeþ çeken iktidarý bir an önce alaþaðý yapacaðýz. Türkiye'nin olmazsa olmazý Demokrat Parti'dir. Kürdistan terimini kullananlara sesleniyorum; bu ülkenin adý bu ülkenin tapusudur. Þivan Perver'e döktükleri gözyaþýný, bu ülkenin þehitlerine dökmemiþlerdir. Türkiye'nin en önemli meselesi demokrasisini iþler hale getirmektir. Türkiye, siyasetini demokratikleþtiremediði takdirde bugün konuþulan bütün meseleler daha da kronikleþecektir. diye konuþarak AK Parti hükümetini eleþtirdi. orum'da hala Adnan Türkoðlu döneminde yapýlanlarýn konuþulduðunu, o dönemlerde atýlan temellerin bile tamamlanamadýðýný iddia eden Nuhut, önümüzdeki yerel seçimler ile merkez saðýn Demokrat Parti ile þahlanacaðýný ifade etti. Adaylarý açýkladý Nuhut, DPAnkara Büyükþehir Baþkan Adaylarý Mansur Yavaþ ve Ankara Keçiören Belediye Baþkan Adayýnýn da Turgut Altýnok olacaðýný açýkladý. Kongrede söz alan DYP orum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu da konuþmasýnda DP, ANAP ve DYP nin iktidarýndaki Türkiye ile AK Parti iktidarýndaki Türkiye ve orum'u kýyaslayarak mevcut durumu ortaya koydu ve hükümeti eleþtirdi. Adaylýk söylentilerine açýklýk getirdi Özellikle orum kamuoyunda gündem olan ve çeþitli siyasi partilerden Belediye Baþkan adayý olacaðý yönündeki söylentilere de açýk ve net bir dille cevap veren Türkoðlu, Benim var olduðum, var olacaðým ve siyasi hayatýmý sonlandýracaðým yer burasýdýr. Kim ne söylerse söylesin ben buradayým, bunun anlamý ve söylentilere cevabý ortadadýr ve nettir. dedi. 3. kez il baþkaný Kongrede yapýlan konuþmalarýn ardýndan baþkanlýk seçimlerine geçildi. Seçime mevcut Ýl Baþkaný Av. Muhsin Kocasaraç baþkanlýðýnda tek liste ile girildi ve Kocasaraç üçüncü kez il baþkanlýðýna seçildi. (.HAK:3349) DUYURU Deðerli hemþehrilerim tarihinde sizlere hizmet vermeye baþladýðým Kamil Koç Otobüsleri A.Þ. Firmasýnýn orum Acentesi olan (Assam Turizm A.Þ.) firmasýndaki görevimden Assam Þirketi Ortaklarý ile hizmet anlayýþýmýzdaki ayrýcalýklar yüzünden sizlere baþlattýðýmýz hizmetleri devam ettirememek durumu ile karþý karþýya kalmam sebebiyle Mehmet EVLÜCE olarak tüm sorumluluklarýmdan ayrýlmýþ bulunuyorum. Tüm hemþehrilerime tarafýma verdikleri desteklerden dolayý teþekkürü bir borç bilirim. Sizlere Kamil Koç Otobüsleri A.Þ. ve deðerli Genel Müdürü Sayýn Kemal Erdoðan ýn verdiði desteklerle þimdilik þahsýmýza ait olan Samsun daki Kamil Koç Acenteliðimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu vesileyle Kamil Koç Otobüsleri A.Þ. ve deðerli Yöneticisi Genel Müdür Kemal Erdoðan a ve siz hemþehrilerimize þükranlarýmýzý arz eder, desteklerinizi bekleriz. Samsun Telefonlar SAMSUN Mehmet EVLÜCE Ýsmet EVLÜCE Evlüce Otomotiv Mehmet EVLÜCE Oto Galericiler Sitesi ORUM

4 4 SALI 3 ARALIK 2013 Polonya ile ikili iþbirliði Mustafa Demirer itit Üniversitesi ile HPolanya nýn Lomza þehrinde bulunan The State Higher School of Computer Science and Business Administration Üniversitesi arasýnda Erasmus Programý kapsamýnda öðrenci ve öðretim elemaný deðiþimi ile ilgili bir anlaþma imzalandý. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn talimatýyla geçtiðimiz hafta üniversite öðretim üyelerinden Rektör Danýþmaný ve Saðlýk Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. M. Ömer Bostancý, Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü AB Projesi nin Applied Mathematics KnowTech3D (BCAM) isimli uluslararasý isimli üçüncü toplantýsý merkezde gerçekleþ- yapýldý. tirilen Mühendislikte Avrupa Birliði Hayat Boyu Öðrenme Programý Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projesi Sayýsal Metodlar baþlýklý workshop aktivitesinin ardýndan proje ortaklarý projenin þimdiye kadarki olan aþamasýnda kapsamýnda Hitit Üniversitesi Mühendislik alýþveriþinde bulundular. hazýrladýklarý eðitim materyalleri hakkýnda fikir Fakültesi yürütücülüðünde Knowledge Transfer toplantýsýna Anova Mü- KnowTech3D proje of Numerical Analysis and 3D Simulation Technologies Applied on Engineering hendislik ve Proje Danýþmanlýk Þirketi adýna Dr. Ertan Karaismail, Hitit Ýþ Research Adamlarý ve Sanayicileri Programmes (Know- Derneði adýna Murat Haliloðlu, Tech3D) isimli AB projesinin Southampton 3. toplantýsý 27- University adýna Prof. 28 Kasým tarihlerinde Ýspanya nýn Bilbao þehrin- Dr. M. Hakký Eres, Lund University adýna Prof. Dr. Carmen Arevalo, de gerçekleþtirildi. Basque Centre for Applied Dünyanýn farklý Mathematics adýna yerlerinden farklý tecrübe Prof. Dr. Lakhdar Remahip ve bilgi birikimine saki, Miguel Altuna Insti- araþtýrmacýlarýn çalýþtýðý Basque Centre for tute adýna Unai Ziarsolo ve Mikel Atxega katýldý- H ÝTÝTSEM ile KOS- GEB iþbirliðinde uygulamalý giriþimcilik eðitimi tanýtým toplantýsý yapýldý. Üniversite Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi ile KOSGEB iþbirliðinde düzenlenen Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimleri Rektörlük Konferans Salonu nda yapýlan bilgilendirme toplantýsý ile baþladý. KOSGEB KOBÝ Uzmaný Gökhan Yürürer, Eðitmen Zühal Selçuk ve HÝTÝTSEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþçý nýn hazýr bulunduðu bilgilendirme toplantýsýnda, Yürürer ve Selçuk konuþma yapmýþlardýr. KOSGEB KOBÝ Uzmaný Yürürer konuþmasýnda, KOSGEB Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi ve Giriþimcilik destekleri hakkýnda bil- Hitit Üniversitesi ile Polanya nýn Lomza þehrinde bir üniversite ile anlaþma yapýldý. Doç. Dr. Faruk Yamaner ve Beden Eðitimi ve Higher School of Computer Science and Business Science and Business Administration Üniver- Spor Yüksekokulu Müdür Administration sitesi Rektörü Prof. Dr. Yardýmcýsý Yrd. Üniversitesi ni ziyaret Robert Charmas ve Doç. Erkan Demirkan, Lomza daki The State ettiler. The State Higher School of Computer Uluslararasý Ýliþkiler Birimi Baþkaný Lilianna AB Projesi nin KnowTech3D isimli üçüncü toplantýsý yapýldý. lar. nel Öztürk ve Endüstri üzerinden paylaþýlarak Üniversiteyi temsilen Makine Mühendisliði Bölümünden Arþ. Gör. Mühendisliði Bölümünden Arþ. Gör. Hüsamettin Bayram ýn katýldýklarý sayýsal analiz ve 3 boyutlu simülasyon teknikleri hakkýnda öðrenciler ve Alptuð Yataðanbaba, proje toplantýsýnda ha- akademisyenler üzerinde Kimya Mühendisliði Bölümünden Uzman Zeyzýrlanan eðitim materyallerinin proje web sitesi farkýndalýðýn arttýrýlmasý kararý alýndý. HÝTÝTSEM ile KOSGEB iþbirliðinde uygulamalý giriþimcilik eðitimi tanýtým toplantýsý yapýldý. giler verdi yýlýnda tildi. çerli olan ve ilk iþ kurduklarý uygulamaya geçirilen KOSGEB Giriþimcilik Destek Programýnýn bileþenlerinden birisinin Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi olduðu,, eðitimlerin giriþimcilik kültürünü yaygýnlaþtýrmak ve giriþimcileri iþ planý kavramý ile tanýþtýrarak baþarýlý iþletmelerin kurulmasýný Eðitimi tamamlayarak iþ kuran giriþimciler, TL geri ödemesiz ve TL geri ödemeli olmak üzere toplam TL destekten oluþan KOSGEB Yeni Giriþimci Desteði ne baþvuru hakký kazanýyor. Eðitimi baþarý ile tamamlayan ve belge andan itibaren bu desteklerden yararlanabilecekleri de ayrýca belirtilen diðer hususlar oldu. Eðitmen Zühal Selçuk da, eðitim ve içerik hakkýnda bilgiler aktarýrken öðrencilere güncel hayattan örnekler verdi. Öðrencilerin soru- saðlamak alan öðrenciler Türkilarýný cevaplayan Sel- amacý ile verildiði belirye nin her yerinde geçuk, yoðun olarak veri- Rywacka ile yapýlan görüþmelerin ardýndan her iki üniversitenin Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu ile Saðlýk Yüksekokulu öðrencileri ve öðretim elemanlarý arasýnda 2021 yýlýna kadar devam edecek olan Erasmus Deðiþim Anlaþmasý imzalandý. Bu anlaþma kapsamýnda her yýl Polonya dan üniversiteye 4 öðrenci öðrenim görmek üzere ve 2 akademik personel de ders vermek üzere gelebilecek, ayný þekilde Hitit Üniversitesi nden de 4 öðrenci öðrenim görmek üzere ve 2 akademik personel de ders vermek üzere Polonya ya gidebilecek. Ýspanya da AB proje toplantýsý Genç giriþimciler eðitimde Ýþte Rektör ün mesajý Prof. Dr. Reha Metin Alkan itit Üniversitesi Rektörü Prof. HDr. Reha Metin Alkan, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Rektör, mesajýnda, Engelli vatandaþlarýmýzýn yaþam kalitesini yükseltmek hepimizin temel görevidir. Bu bilinçten hareketle Üniversitemizde öðrenim gören engelli öðrencilerimizin; akademik, fiziksel ve sosyal yaþamlarýný kolaylaþtýracak biçimde öðretim programlarýný düzenlemek, devam ettikleri eðitim ortamýný daha uygun hale getirmek, araç gereç temin etmek, özel ders materyalleri hazýrlamak, engellilere uygun eðitim, araþtýrma ve barýndýrma ortamlarýný düzenlemek amacýyla özverili bir þekilde çalýþan Üniversitemiz, kurumsal olarak bünyesinde oluþturduðu Engelli Öðrenci Birimi Koordinatörlüðü ile de konulara daha profesyonel yaklaþmakta, Üniversitemizde öðrenim gören engelli öðrencilerimize daha teknik, daha sosyal destekler vermektedir. Hitit Üniversitesi olarak engelli bireylerimizle iþbirliði içerisinde hareket ederek engelli bireylerin toplumsal hayatta varlýk göstermelerine, mutlu ve huzurlu bir yaþam sürmelerine destek olmak ve çalýþmalarýna ortak olmak gayretindeyiz. Yetenekleriyle üreten bireyler olarak toplumda hak ettikleri yerleri alan engelli bireylerimizin tüm engellerinin kalmasý dileðiyle 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nü kutlar, saðlýklý, mutlu ve baþarýlý bir yaþam dilerim. ifadelerine yer verdi. lecek olan bu eðitimin öðrencilerin gelecek kariyerlerine yapacaðý katkýdan da bahsederek eðitimin baþarýlý olmasýný diledi. Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi için ayrýlan kontenjan 30 kiþi ile sýnýrlandýrýldý. Eðitime katýlmaya hak kazanabilmek için HÝTÝT- SEM web sayfasýnda (www.hititsem.hitit.edu.tr) yer alan Giriþimcilik Testi ni dolduran öðrenciler 4 Aralýk 2013 arþamba günü HÝTÝTSEM Binasý nda mülakata girecek ve baþarýlý olanlar eðitim almaya hak kazanacak. Hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasýnda toplamda 2 hafta sürecek Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi 9 Aralýk 2013 Pazartesi günü baþlayacak. Öðrenciler eðitimi Meslek Yüksek Okulu nda C-218 No lu sýnýfta alacaklar. Borsa Finans Kulübü Ankara da itit Üniversitesi HBorsa Finans Kulübü Ankara da bir dizi ziyaret gerçekleþtirdi. Borsa Finans Kulübü öðretim üyeleri, öðrencileri ve Kýrgýzistan Uyruklu deðiþim programý öðrenciler ile birlikte Kasým 2013 tarihlerinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý (TCMB), Ankara Ticaret Odasý (ATO) ve Sermaye Piyasasý Kurlu (SPK) ya eðitim ve bilgi almak amacýyla ziyaretlerde bulundu. Programda TOBB Baþkan Danýþmaný Mücahit Sarýtaþ, kulüp öðretim üyelerine ve öðrencilerine yönelik bilgilendirme toplantýsý düzenledi. TOBB un gelecek vizyonu, faaliyetleri ve çalýþma alanlarý ile ilgili yapýlan sunuma öðretim üyeleri ve öðrencilerin ilgisi yoðun oldu. Sarýtaþ ýn öðrencilerin geleceðine ve kariyerlerine iliþkin verdiði bilgiler ve öneriler ile sunum sona erdi. Gelecek dönemlerde yeni faaliyetlerde destek olacaklarýný belirten Sarýtaþ, Borsa Finans Kulübü nün gerçekleþtirdiði ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. TOBB yeni hizmet binasýnýn tanýtýmý ile sona eren ziyaret sonrasýnda öðrenciler ve öðretim üyeleri hatýra fotoðrafý çektirdi. Borsa Finans Kulübü, programýndaki ikinci ziyaretini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasýna gerçekleþtirdi. Merkez Bankasý nýn hazýrladýðý bilgilendirme toplantýsýnda, bankanýn kuruluþu ve faaliyetlerinin aktarýldýðý Geçmiþten Geleceðe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý temalý belgesel filmin izlenmesinden sonra, Ýnsan Kaynaklarý Genel Müdürlüðü tarafýndan kariyer olanaklarý Hitit Üniversitesi Borsa Finans Kulübü Ankara da bir dizi ziyaret gerçekleþtirdi. hakkýnda bir sunum yapýldý. Sunum ile öðrencilere Merkez Bankasýnda çalýþma ve kariyer imkanlarý aktarýldý ve süreç hakkýnda detaylý bilgiler verildi. TCMB Para Politikasý nýn genel çerçevesinin aktarýldýðý diðer bir sunum ile de öðrenciler ve öðretim üyeleri Merkez Bankasý nýn politikalarýný yakýndan izleme imkaný bularak, soru-cevap þeklinde interaktif bir sunum gerçekleþtirdi. Programýn ardýndan öðrenciler yapýlan bilgilendirme toplantý- Kulüp öðrencileri TOBB da incelemelerde bulundu. VATANDAÞ NE YAPSIN! sýndan duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler. Eðitim ve Bilgilendirme toplantýsýný düzenleyen Ýletiþim ve Dýþ Ýliþkiler Genel Müdürlüðü uzmanlarý da Hitit Üniversitesi nin hemen hemen her dönem gerçekleþtirdiði bu ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler. Borsa Finans Kulübü programýn ikinci günü planlanan Ankara Ticaret Odasý ndaki bilgilendirme ve ziya- Borsa Finans Kulübü nün ziyareti verimli geçti. rete katýldý. ATO Genel Sekreteri F. Hadi dile getirdi. Üniversitenin Borsa Finans Fýndýklý tarafýndan Kulübünün Sermaye aðýrlanan Borsa Finans Kulübü, ilgisi ve buna baðlý Piyasasýna olan yoðun ATO nun faaliyetleri olarak düzenlenen faaliyetleri yakýndan iz- hakkýnda bilgi aldý. ATO nun Dýþ Ticaret Yapýsý ve Ýnsan Kaynaklarý hakkýnda bisasý Kurul uzmanlarý leyen Sermaye Piyarim müdürlerinden detaylý bilgi alan öðrenciler, soru ve cevaplarý tarafýndan memnuniyetle karþýlandý. Sermaye Piyasasý ile etkinlikten maksimum fayda saðlamaya Kurulu ile son 2 yýlda gerçekleþtirilen faaliyetlerin öðrencilere çalýþtý. Borsa Finans Kulübü Sermaye Piyasasý Kurulu na da ziyaret etti. Sermaye Piyasasý Kurulu nda Eðitim Grup Baþkaný Oðuz Altun ve Eðitim Tanýtým Grup Baþkaný Müge Taþçý birer sunum yaptý. Sermaye Piyasasý Kurulu faaliyetleri olan katkýsýnýn yakýndan izlendiði de ayrýca dile getirildi. Sermaye Piyasasý Kurulu tarafýndan Üniversite Borsa Finans Kulübü nün organize ettiði faaliyetlerin diðer üniversitelere örnek olarak gösterildiði ifade edildi. ve kariyer ola- Kýrgýzistan Uyruklu deðiþim progranaklarý hakkýnda yapýlan sunumlara öðrenci mý öðrencilerinin de ve öðretim üyelerinin içerisinde yer aldýðý ilgisi yoðun oldu. Soru ve cevap þeklinde Borsa Finans Kulübü öðrencileri Anýtkabir i devam eden bilgilendirme toplantýsýnda de ziyaret etti. Yabancý uyruklu öðrencilerin tüm katýlýmcýlar duyduklarý memnuniyeti ilk defa katýldýklarý etkinlik beðenildi Tarihli "orum Hâkimiyet mecburiyeti getirmeyecek. Gazetesi"nde yayýnlanan, Prof. Dr. Hayrettin Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN'ýn hayat KARAMAN'ýn hayat sigortalarýyla ilgili yazýsýný sigortalarýyla ilgili olarak ifade ettiði "caiz okudum. "Kiþilerin hayat sigortasý yaptýrmasý, deðildir" görüþünden hareket edersek, dinimize göre caiz deðildir" diyor. toplumumuzun büyük bir kýsmýný kapsayan Bu yazýyý okuduktan sonra; kendimi insanlarýn kredili hayatla birlikte yaþamalarýnýn sigortacý olarak deðil, bir vatandaþ olarak nasýl bir açmaz içine düþtüðü, yani "caiz olmayan düþündüm bir yaþantý(!)" sürdürdükleri apaçýk ortadadýr Yýllardýr kredi alan kiþiler hayat sigortasý Özellikle memur kesiminin % 90 'ý kredili yaptýrýyorlardý. Kredi borcu bitmeden vefat yaþamak zorundadýr. Hatta kredi kartlarýný da göz etmeleri halinde, yaptýrdýklarý hayat sigortasýndan önünde bulundurursak geri dönüþü olmayan bir aldýklarý ölüm tazminatý ile kredisi kapanýyordu. yolda olduklarýný söyleyebiliriz. Hatta krediden sonra, fazladan kalan hayat sigortasý tazminatlarýný da varisleri alýyordu. Sezai Külcü Kredi kullanýp da kredilerini ödeyebilene sorun yok; Ancak, kredili yaþarken vefat etmeleri Ýnsanlar öyle alýþmýþlardý ki; vefat eden bir durumunda hayat sigortasý yoksa, geride kalan eþ kiþinin varisleri cenazeden hemen sonra " ve çocuklarýnýn hali nice olacak!.. Rahmetlinin acaba bankadan kredisi var mýydý? Kredisi Aile reisinin beklenmedik bir zamanda ani ölümüyle varsa hayat sigortasý yaptýrmýþ mýydý?" diye telaþ ortaya çýkacak felaket boyutundaki maðduriyetler nasýl içerisinde araþtýrma yapmaktaydýlar. giderilecek!.. Bu arada kredi kullanan kiþiye banka hayat sigortasý Evet Bu durumda vatandaþ ne yapsýn!!!

5 SALI 3 ARALIK Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Samsun Bölge Müdürü T Harun içek, Türkiye genelinde iþsizlik oranýnýn 2012 yýlýnda % 9,2 olarak tahmin edildiðini belirterek, Tahminlere göre orum 2012 yýlýnda % 5,1 ile iþsizlik oraný en düþük 9. il oldu. dedi. Enise Aðbal ile Hekimliði Açalýþanlarý Ankara Sýhhýye Meydaný nda basýn açýklamasý yaptý. Aile hekimleri, yaptýklarý basýn açýklamasýnda Saðlýk Bakanlýðý nýn yeni uygulamalarýný eleþtirdi. Geçtiðimiz Cumartesi günü yapýlan basýn açýklamasý ile ilgili görüþlerini kaydeden orum Tabip Odasý ve Aile Hekimleri Derneði (AHED) Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz, Saðlýkta dönüþümün en önemli ayaðý ve vatandaþlarýn saðlýk sisteminden en çok memnun olduklarý aile hekimliði uygulamasýnýn geleceðinden umutsuzuz. Hizmet veremez, hastalarýmýza yeterince süre ayýramaz hale geldik. dedi. Biz Aile Hekimliði çalýþanlarý neyin kavgasýný veriyoruz hiç düþünen oldu mu? diye soran Yýlmaz, açýklamasýnda þu hususlara deðindi; Saðlýðýmýzý teslim ettiðimiz Aile Hekimliði çalýþanlarýmýzýn; özlük haklarýnýn düzeltilmesini, çalýþma þartlarýnýn iyileþtirilmesini, iyi hekimlik yapma kavgasýný veriyoruz. Peki niye? Sonunda biz saðlýk çalýþanlarý da halkýmýzýn arasýna döneceðiz bizde bu saðlýk hizmetlerinden yararlanacaðýz. Biz saðlýk çalýþanlarý geleceðimiz için, hastalarýmýz için kaygýlýyýz, bizim yerimizi alacak saðlýk çalýþanlarýmýzýn bizlere, çocuklarýmýza, torunlarýmýza, kýsacasý geleceðimize daha iyi hizmet verebilmeleri için, saðlýklý çalýþma ortamlarýný oluþturmak, Biz Aile Hekimliði çalýþanlarýmýzýn boynumuzun borcu olduðu kadar tüm halkýmýzýn sorumluluðudur. Ayný gemide yolculuk ettiðimiz unutulmamalý,saðlýk hizmetleri siyasetin üstünde tutulmalýdýr, popülist politikalardan arýndýrýlmalýdýr. Saðlýk çalýþanlarýmýz tükenmiþliðe doðru gidiyor Verdiðimiz kavga Aile Hekimliði uygulamasýnýn saðlýklý toplumumuzun inþasý ve ülkemizin saðlýklý geleceði içindir. Görev kargaþasý yaþamaktan, ceza puanlarý hesabý yapmaktan, angaryalarla uðraþmaktan hastalarýmýzý dinleyemez, hastalarýmýza gereði kadar zaman ayýramaz hale geldik. Gelecek kaygýsý yaþamaktan, özlük haklarýmýzýn gerilemesinden, iþ güvencesinden mahrum býrakýlmaktan, iþ yükünden ve alanýmýz olmadýðý halde yüklenen gereksiz iþlerden dolayý saðlýk TEÞEKKÜR çalýþanlarýmýz tükenmiþliðe doðru gidiyor. Pek yakýnda hastalarýmýza karþý hekimlik mesleðimizi uygulayamaz hale geleceðimiz ortada. Aile Saðlýðý Merkezlerimizin kira bedellerinin, elektriðinin, doðal gazýnýn, kömürünün, jeneratörünün, temizlik malzemelerinin, telefonlarýnýn, hizmetli ve çalýþan bedellerinin, her türlü týbbi malzemelerinin, Aile Saðlýðý Merkezimizde kullanýlan her türlü malzemenin, sahaya çýktýðýmýz araçlarýn giderlerini bizler tarafýndan ödendiðini biliyor musunuz? Ücretlerimizde çýkarýlan yönetmeliklerle sürekli düþüþ olduðunu biliyor musunuz? Bizlerin gelecek kaygýsý yaþayan bir saðlýk çalýþaný olduðumuzu bilinmesini, bu þekilde toplum saðlýðýný oluþturan bebeklerimize, gebelerimize, bizlere kayýtla kiþilerin saðlýklarýný koruma ve Biricik kýzýmýz Büþra KANAT ýn üniversite yerleþmesinde büyük emeði olan Ahmet Duran Eðitim Merkezi Öðretmenlerine ve Ýdarecilerine (.HAK:3346) Ekim de ihracatýmýz azaldý, ithalatýmýz arttý teþekkür ederiz. içek, 2012 yýlýnda; iþsizlik oranýnýn en yüksek olduðu illerin sýrasýyla, Batman (% 25,0), Mardin (% 20,9) ve Siirt (% 20,0) olarak tahmin edildi. Ýþsizlik oranýnýn en düþük olduðu iller ise sýrasýyla, Kütahya ve Uþak (% 4,2), Manisa ve Ardahan (% 4,4) ve Afyonkarahisar (% 4,6) olduðunu söyledi. ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Samsun Bölge Müdürü THarun içek, orum da Ekim ayýnda ihracatýn azaldýðýný, ithalatýn arttýðýný belirtti. içek, TÜÝK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliði ile oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre orum da ihracatýn 2013 yýlý Ekim ayýnda 2012 yýlýnýn Ekim ayýna göre % 31,9 azalarak 15 milyon 855 bin dolar, ithalatýn ise % 11,6 artarak 8 milyon 408 bin dolar olarak gerçekleþtiðini açýkladý. orum da 2012 yýlýnýn Ekim ayýnda 15 milyon 732 bin dolar olan dýþ ticaret fazlasýnýn % 52'7lik azalýþla 2013 yýlý Ekim ayýnda 7 milyon 447 bin dolara düþtüðünü belirten içek, ihracatýn ithalatý karþýlama oranýnýn 2012 yýlý Ekim ayýnda % 309 Hakkýmýzý helal etmiyoruz Dr. Ali Yýlmaz Ailesi Duygu-Rýdvan Kanat iyileþtirmeye yönelik nasýl çalýþma yürütebileceðimizin kaygýsýný yaþýyoruz. Son Torba Yasa ile Acil Servisler içinden çýkýlmaz hâl aldý Saðlýk Bakanlýðý Acil Servislerde ne yapacaðýný bilemez duruma gelmiþtir. Bir yandan alanýn dýþýndaki uzman hekimlerle durumu idare etmeye çalýþýrken þimdi de çeþitli ve akýl almaz bahanelerle, kamuoyu yanýltýlarak Aile Hekimlerini ayda en az iki kez acil nöbeti tutmaya zorlamaktadýr. Aile hekimliði ile uzaktan yakýndan ilgisi olmayan uygulama bir de Aile Hekimlerinin mesleklerini unutmamalarý için gerekli denerek ilan edilmektedir! Aile Hekimlerinin nöbet tutmak istemeyen, tembel ve onursuz hekimler olarak gösterilme çabasýný kýnýyoruz. Bu sorun aslýnda sadece aile hekimlerinin sorunu deðil acil servise baþvurmamasý gereken hastalarýn Bakanlýðýn hatalý uygulamalarý nedeniyle ülkemizde yýllýk acil servis baþvurusunun abartýlý rakamlara çýkmýþ olmasýdýr. Aklýn tutulduðu noktasýndayýz. Bu tür uygulamalar Aile Hekimliði Uygulamasýný baltalamaktan ve bitirmekten öteye gidemez. Yarýn iþ býrakacaklar AHED Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz, Aile Hekimliði çalýþanlarýnýn yarýn tüm Türkiye de iþ býrakýrak Ýstanbul Halk Saðlýðý Müdürlüðü önünde basýn açýklamasý yapacaklarýný kaydetti. Yýlmaz, Kaygýlarýmýzý gidermek ve bu iþi bilen, bu iþin eðitimini almýþ kiþiler olarak söz sýrasýnýn bizde olduðunu belirtip, tüm bu konularý görüþmek üzere Saðlýk Bakanýmýzý Ýstanbul a Halk Saðlýðý Müdürlüðü ne davet ediyoruz. dedi. (.HAK:3355) Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Manisa Þehir Hastanesi'nin temel atma törenine katýldý. Kafkas temel atma törenine katýldý Mustafa Demirer aðlýk Bakan Yar- Agah Kaf- Sdýmcýsý kas, hafta sonu önce Afyon Ýl Danýþma Meclisi Toplantýsýna, ardýndan Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu ile birlikte Manisa Þehir Hastanesi'nin temel atma törenine katýldý. Kamu özel ortaklýðý ile yapýlan 558 yataklý ve hastane cihazlarýyla birlikte 480 Milyon TL'ye mal olacak Manisa Þehir Hastaneleri temel atma törenine ilgi oldukça yoðundu. TOKÝ 3 konutlarý yanýndaki 97 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan hastanenin temel atma törenine Baþbakan Yardýmcýsý ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arýnç, Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrýverdi, Vali Abdurrahman Savaþ, Belediye Baþkaný Cengiz Ergün, Manisa Milletvekilleri, oda ve dernek temsilcileri ile vatandaþlar katýldý. A yasofya'nýn Atatürk'ün imzasý bulunan bir kararnameyle ibadete kapatýlmasýnýn arkasýndaki gerçekler, ortaya çýktý. Ayasofya'nýn Atatürk'ün imzasý bulunan bir kararnameyle ibadete kapatýlmasýnýn arkasýndaki gerçekler, çeliþkiler, þüpheler ve doðru bilinen yanlýþlar Derin Tarih dergisinin Aralýk sayýsýnda masaya yatýrýldý. Dergide MHP Milletvekili ve Türk Tarih Kurumu (TTK) eski baþkaný Yusuf Halaçoðlu, Mustafa Armaðan ve Prof. Dr. Mehmet elik'in makaleleri yer alýyor. Ayrýca Yusuf Halaçoðlu'nun ilginç açýklamalarýnýn yer aldýðý çarpýcý söyleþi de konuya ýþýk tutuyor. Resmi Gazete de yayýmlanmamýþ Kafkas, talep ve sorunlarý dinledi. Manisa Þehir Hastaneleri temel atma törenine ilgi oldukça yoðundu. Ayasofya 2014 te ibadete açýlacak Prof. Dr. Yusuf Halaçoðlu, Derin Tarih dergisine verdiði röportajýnda Ayasofya kararnamesinin sahte olduðunu söylüyor. Halaçoðlu, kararnamedeki Atatürk imzasýnýn bunun en önemli kanýtý olduðunu anlatýyor: 'Kararnamenin sayýsý Ancak bundan iki gün önceki kararnamenin sayýsý ise 1606 sayýsý taþýyor. Bir kere sayý tutmuyor. Sonra bu kararname Resmî Gazete'de yayýmlanmamýþ. Yayýmlanmayan kararnamenin hiçbir geçerliliði olmaz. Üçüncüsü ise Atatürk'ün imzasý. Þöyle ki: Kararnamenin tarihi 24 Kasým Atatürk'ün buradaki imzasý daha önce hiçbir yerde atmadýðý bir imza.' GEMÝÞ OLSUN Bypass ameliyatý olan kýymetli büyüðümüz Rifat Dr. Patýr a geçmiþ olsun der, acil þifalar dileriz. Ýmza atamazdý Ýmzayla bir baþka ayrýntýyý ise Derin Tarih'in Genel Yayýn Yönetmeni Mustafa Armaðan ortaya çýkardý. Armaðan : 'Gazi Mustafa Kemal, 2587 nolu kanunla 'Atatürk' olmuþtur. Ayýn 24'ünde Atatürk resmen Atatürk deðildi ve bu isimle imza atmasý mümkün deðildi'. Tarihçi Prof. Dr. Mehmet elik'in Derin Tarih dergisinin Aralýk sayý makalesi 'Ayasofya 2014 yýlýnda ibadete açýlacaktýr' baþlýðýný taþýyor. elik, Ayasofya'nýn açýlmasý için milletin þimdiye kadar Menderes, Demirel ve Özal'a talepte bulunduðunu 2014 cumhurbaþkanlýðý seçimlerinden önce Ayasofya'nýn cami olarak açýlacaðýný iddia ediyor.

6 6 SALI 3 ARALIK 2013 orum Belediyesi 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü bir dizi etkinlik düzenlendi. Anvatar Otel'de düzenlenen etkinliðe Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü de katýldý. Engellilere özel kutlama Emre Kut orum Belediyesi 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü bir dizi etkinlik düzenlendi. gi Halkoyunlarý gösterileri alkýþ topladý. Engellilere özel il- Anvatar Otel'de düzenlenen etkinliðe Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Sakatlar Derneði Þube Baþkaný Yusuf Hoþnut, engelli derneklerinin yöneticileri, bazý daire amirleri ile çok sayýda davetli katýldý. Engelli öðrenciler için konuþtular Programda engelliler adýna Bekir Madan, öðretmenler adýna ise Zübeyde Haným Özel Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi Okulu öðretmenlerinden Elvan Tutuþ günün anlam ve önemini belirten konuþma yaptý. 'Esas olan kafalardaki duvarlarý yýkmak' Öðrenciler kutlama programýna katýldý. Koronun seslendirdiði þarkýlar beðeniyle dinlendi. Sahneledikleri skeçlerle dikkat çektiler. 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü kutlandý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, asýl engelin kafalardaki duvarlar olduðunu, bunun yýkýlmasý gerektiðini söyledi. Engellilerle daha fazla ilgilenmek ve anlamak gerektiðinin altýný çizen Gül, "Engellilere yapýlan hizmet medeniyet göstergesidir. Bizler engelli vatandaþlarýmýza acýma hissiyle yaklaþmanýn doðru olmadýðýný düþünüyoruz. Yapýlan hizmetler ve etkinlikler engelli vatandaþlarýmýzla birbirimizi anlamanýn aracý oluyor. Onlarý anlamanýn yolu bu tür etkinliklerdir." dedi. Zeki Gül, konuþmasýnda Belediye'nin engelli vatandaþlar için yaptýðý faaliyetler hakkýnda bilgi verdi. Gül, þöyle dedi: 700 yýl önce "Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn" diyerek Osman Gaziye öðüt veren Þeyh Edebali'nin sözü bizim için devlet felsefesine dönüþmüþ ve devlet geleneðimiz bu veciz sözle þekillenmiþtir. Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn düsturu, insan, yaratýlanlarýn en þereflisidir inancýndan neþet etmiþ bir anlayýþtýr. Dolayýsýyla millet olarak insana bakýþ açýmýz tarihimizde emsali az rastlanan güzelliklerle doludur. Aradan geçen yüzlerce yýlda anlayýþýmýz deðiþmemiþ ve deðiþmeyecektir. Hepimizin bildiði gibi engelli olma durumu doðuþtan yahut sonradan oluþan bir saðlýk durumudur. Ve herkesin yaþayabileceði bir durumdur. Buradan hareketle bize düþen; engelli vatandaþlarýmýzý daha çok anlamak, onlarla daha fazla ilgilenmek, onlara müspet ayrýmcýlýkla yaklaþmaktýr. Etkinlikte özel eðitim meslek okulu öðrencileri tarafýndan, þiir, piyes, halk oyunlarý ve defile gösterisi, müzik ve serbest oyun gösterileri düzenledi. orum Belediyesi olarak engellilerimizin ve ailelerinin yanýnda olmayý hem insani hem de Ýslami bir mükellefiyet olarak görüyoruz. Engellilerimize yönelik yaptýðýmýz çalýþmalarda onlarýn duygu dünyalarýna olduðu gibi, fiziki zorluklarla baþa çýkabilmelerini de dikkate alýyoruz. Engelli kardeþlerimizin yaþamlarýnda lazým olacak gerekli eðitimi, öðretimi alabilmeleri için hükümetimizin ilgili birimleriyle birlikte çalýþmalar yapýyoruz. Yapýlan çalýþmalarda sadece engelli kardeþlerimizin hayatýný kolaylaþtýran projeler deðil, onlarýn istihdamýna yönelik projeleri de hayata geçirmeye çalýþýyoruz. Engelli kardeþlerimizin kimseye yük olmadan kendilerine yetebilecekleri bir hayata kavuþmasý için elimizden gelen imkanlarý seferber ediyoruz. Ben engelli olmanýn ne demek olduðunu çok iyi bilen insanlardan biriyim. Onlarýn ihtiyaçlarýný, karþýlaþtýðý zorluklarý, hangi konularda nasýl bir yardýma ihtiyaç duyduklarýný bilen bir kiþiyim. Geçmiþ yýllara göre engelli kardeþlerimizin hayatýnda olumlu yönde çok büyük deðiþmeler oldu. Engelliler ve engelli yakýnlarýyla ilgili çýkarýlan yasalar, kanunlar neticesinde onlar daha rahat bir yaþama adým attý. Engelli vatandaþlarýmýz için Almanya'da engelli ve diðer dezavantajlý gruplar üzerinde çalýþmalarý ile tanýnan Lebenshilfe (Hayata Yardým) adlý vakfýn temsilcileri ile orum Belediyesi ortak bir eðitim projesi hazýrladýk ve yakýn zaman da bu çalýþmalarýmýzý tamamlayacaðýz. Birçok STK ile birlikte yürütülen çalýþma Türkiye'ye örnek olabilecek nitelikte ve kapsamda bir çalýþmadýr. orum belediyemiz, halk eðitim merkezimiz ve özel eðitmelerimizle birlikte 12 hafif özürlü gencimizin eðitimini tamamlayýp, Ýþkur'la birlikte onlarý aþçý yardýmcýsý olarak istihdam edeceðiz. Engelli vatandaþlarýmýzýn beceri ve yetenekleri doðrultusunda iþ imkâný saðlayarak onlarý üretken bir insan haline getirmeye çalýþýyoruz. Bu durumda onlarýn özgüvenlerini artýrdýðý gibi yaþama sevinçlerini ve çevresine faydalý insanlar olmasýný saðlamaktadýr. orum belediyesi olarak orum'daki engelli vatandaþlara 247 adet tekerlekli sandalye hediye edildi. orum Belediyemiz görme engeli olan vatandaþlarýmýza, Altý Nokta Körler Derneði'ni ziyaret ederek dernek üyelerine teslim edilmek üzere 48 adet Beyaz Baston verildi. Vatandaþlarýmýzýn mutluluðunu ve refahýný merkeze alan, bütün giriþimlerini bu amaçla yapan bir anlayýþýn ülke geneline ve þehrimize hâkim olmasý millet olarak bizi diðer milletlerin önüne taþýyacaktýr. Kadýn ve erkek vatandaþlarýmýzla, engellilerimizle, çocuklarýmýzla, gençlerimizle, yaþlýlarýmýzla millet olarak bir bütün olmalýyýz. Hükümetimizin engellilerimizle ilgili yaptýðý çalýþmalarýn semerelerini yavaþ yavaþ alýyoruz. Ýnþallah yakýn zaman da bütün þehirlerimizde ve Türkiye'miz de engelli kardeþlerimiz açýsýndan daha güzel günler olacaktýr. Bütün engelli kardeþlerimizin engelliler gününü kutluyor, hepsine mutlu huzurlu bir yaþam sürme- lerini Allah'tan niyaz ediyorum 4 engelli aracý teslim edildi Düzenlenen programda 4 adet tekerlekli sandalye protokol üyeleri tarafýndan okul müdürlerine teslim edildi. Tekerlekli sandalye teslimatýnýn ardýndan protokol üyeleri ve öðrencilerle birlikte pasta kesildi. Etkinlikte özel eðitim meslek okulu öðrencileri tarafýndan, þiir, piyes, halk oyunlarý ve defile gösterisi, müzik ve serbest oyun gösterileri düzenledi. Programýn sonunda davetlilere ikramda bulunuldu. Günün önemini belirten konuþmalar yapýldý. Programda orum Belediyesi nin engellilere yönelik çalýþmalarý anlatýldý. 4 adet tekerlekli sandalye okul müdürlerine teslim edildi.

7 SALI 3 ARALIK ÝHH nýn yardým týrý Suriye de ÝHH Temsilcisi Selim Özkabakçý, Suriyeli yetimlerle buluþtu. Suriye de Esed güçlerinin füzeleri her yeri darmadaðýn etmiþ. orum Yardýmlarý ÝHH Kilis deposundan Suriye ye ulaþtýrýldý. Selim Özkabakçý, Suriye de son durumu bildirdi. Enise Aðbal orum ÝHH, orum halký ve çevre ilçelerin katkýlarýyla oluþan gýda yardým týrýný Suriye halkýna ulaþtýrdý. 25 ton un ve bakliyattan oluþan yardým týrýna orum ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý refakat etti ve Suriye halkýndan orumlu hayýrseverlere selam getirdi. Yardýmlar ÝHH nýn Kilis deposunda küçük araçlara bölünerek Öncüpýnar Sýnýr Kapýsý ndan Suriye tarafýna geçirildi ve açlýk çeken Suriye halkýna ulaþtýrýldý. Suriye deki yardým çalýþmalarýný ve halkýn durumunu yakýndan inceleyen ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, Suriye hakkýndaki izlenimlerini þöyle anlattý; Suriye de ciddi bir savaþ tüm hýzýyla devam etmekte. Allah nasip etti Halep yakýnlarýna kadar gidebildik. Suriye de yolculuk ana yollardan yapýlamýyor. Tali yollardan ve arazi içerisinden yolculuk yapmak zorundasýnýz. Hedefinize zikzaklar çizerek ulaþýyorsunuz. ünkü ana yollarda araçlarý gören uçaklarýn bombalamasý an meselesi. Gece zaten yola çýkamýyorsunuz araçlarýn farlarýndan yerinizi tespit edip uçaklarla bombalama gerçekleþtiriyorlar. Yolculuk esnasýnda birçok yerleþim yerini görme fýrsatým oldu. özellikle kadýnlarýn ve çocuklarýn aþýrý derecede maðdur olduklarýna þahit oldum. Ýnanlar çaresiz, kadýnlar ve çocuklar yokluklar içerisinde kývranýyor. Þehirlere hayat devam ederken insanlarýn üzerine uçaklardan binlerce bomba atýlmýþ, mahalleler füzelerle vurulmuþ. Bir füzenin düþtüðü yerde metrekare geniþliðinde 10 metre derinliðinde bir çukur açýyor. Bu bombalamalarda mazlum yüzbinlerce sivil halk, kadýn ve çocuk ölmüþ. Açlýðýn ve sefaletin üzerine birde bombalar tuz biber oluyor. Suriye de yaklaþýk 500 bin çocuk yetim kalmýþ durumda. ÝHH yardým ça- Engellilere deðerli olduklarýný göstermeliyiz Þ Enise Aðbal eker-ýþ Sendikasý orum Þube Baþkaný Sefer Kahraman, Engelli vatandaþlarýmýzýn yaþama sevincini yitirmeden mutlu bir yaþam sürmeleri için çaba gösterilmesi, devlet ve toplum olarak temel sorumluluðumuzdur. dedi. 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle basýn açýklamasý yapan Kahraman, toplumun ayrýlmaz bir parçasýný oluþturan engelli vatandaþlarýmýzýn üretken ve paylaþýmcý bir yaþam sürmelerinde, toplumsal bilincin geliþtirilmesinin de büyük önem taþýdýðýný söyledi. Kahraman, açýklamasýnýn devamýnda þunlarý kaydetti; Tüm vatandaþlarýmýzý bu konuda duyarlý olmaya; engellilerimizin yaþamdan kopmamalarýný saðlamak için yürütülen çalýþmalara destek olmaya ve zorluklarý hep birlikte paylaþmaya davet ediyorum. Toplum içerisin- Þeker-Ýþ Sendikasý orum Þube Baþkaný Sefer Kahraman de önemli bir nüfusu oluþturan engellilerin çalýþma hayatý, eðitim, saðlýk ve sosyal haklardan yeterince yararlanmalarý devletimizin en önemli hedefidir. Bu nedenle devletimiz ve hükümetimiz, engelli vatandaþlarýmýzýn bakýmýnýn yapýlmasý, sosyal çevreye uyum saðlamasý, yeterli eðitimi almasý, saðlýk ve istihdam gibi haklardan yararlanmalarý için çýkardýðý yasalarý uygulamaya koymakta- dýr. Ancak, doðuþtan veya herhangi bir hastalýk, kaza ya da baþka nedenlerle engelli hale gelen vatandaþlarýmýzýn, sorunlarýnýn çözümü, üretken ve katýlýmcý bir hayat sürme beklentilerinin karþýlanmasý, devletimizin yaný sýra sivil toplum kuruluþlarý ve vatandaþlarýmýzýn katkýlarý ile daha kolay saðlanabilecektir. Bu yönüyle, engellilere saðlanan imkânlarýn yaygýnlaþtý- rýlmasý için hepimize önemli görevler düþmektedir. Huzurlu ve güvenli bir toplum oluþturulmasýnýn yolu, engelli vatandaþlarýmýzýn da toplumun ayrýlmaz birer parçasý haline getirilmesi ile mümkündür. eþitli zorluk ve engellerine raðmen, hayat mücadelesi veren ve yaþamlarýný onurlu bir þekilde sürdürmek için ekonomik ve sosyal hayatýn içerisinde olan engelli vatandaþlarýmýza her fýrsatta sahip çýkarak eþit ve deðerli vatandaþlar olduklarýný göstermeliyiz. Bu davranýþ hem dini inancýmýzýn hem de milli kültürümüzün bir gereðidir. 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nde, yaþanmakta olan tüm sorunlarýn en kýsa süre de çözüme kavuþturulmasýný temenni ediyor, tüm engelli vatandaþlarýmýza huzur içerisinde yaþayacaklarý bir ortamýn saðlanmasýný diliyorum. Suriye yardým týrý Kilis te bulunan yardým deposuna getirildi. lýþmalarýnýn yansýra Suriye içerisinde iki bölgede kurduðu yetimhaneler ile bu yetimlerimize de destek olmaya çalýþýyor. Üç tane mobil fýrýnýmýz deðiþik bölgelerde ekmek üretmektedir bir fýrýn günde yüz otuz bin ekmek çýkartýyor. Acil saðlýk ekipleri çalýþmalarýna devam ediyor. Yardým ulaþtýrdýðýmýz kamplarda yaþlý teyzelerin ve amcalarýn çadýrlarýn önünde gözleri yaþlý bir þekilde ellerini havaya kaldýrarak yüksek sesle yardým gönderenlere dua ettiðini gördüm. ocuklarýn yardýmlarý gördüklerinde sevinç çýðlýklarý attýðýný, günlerce yýkanmamýþ yüzlerinin güldüðünü þahit oldum. Þu anda direniþin baþladýðý Suriye nin güneyinden Dera bölgesinden 150 bin aile Suriye nin Doðusundan yay çizerek Türkiye sýnýrýna kuzeye doðru göç edi- yor. Buralarda yoðun bombardýman artarak devam ettiðinden yüzbinlerce Suriyeli kardeþimiz öldürüldü. Geride sað kalanlarda taþýyabileceði eþyalarýný yanlarýna alarak yollara düþmüþler. Geldikleri yerlerde çadýrlarýný ÝHH temin etmekte ancak bu bölgede yaþamlarýný davam ettirme þanlarý çok zayýf. Bu insanlar çadýrlarýný bile yüz er adet olarak daðýnýk kuruyorlar ki bombardýmanda ayný anda birçok kiþi ölmesin. Kýsacasý sýnýr çizgisinin öbür tarafý can pazarý, bu insanlar bizim kardeþlerimiz. Bu mazlumlar Müslüman olmasa da biz bu yardýmlarý yapmak durumundayýz. Mazlumun dini sorulmaz. Biz çocuklarý ölüme terk edemeyiz. Eðer onlarý ölümün kollarýna terk edersek bunun hesabýný Allah a veremeyiz. Biz bu çýðlýðý duymaz- dan gelirsek mazlum çocuklarýn, kadýnlarýn, yaþlýlarýn ahý elbet bizi tutacaktýr. Yapay sýnýrlar bizim duygularýmýzý ve yardýmlarýmýzý engellememelidir. Yardýmsever orumlular ýn Suriye halkýnýn yardým çýðlýðýný duyduklarýný ve devam eden yardým çalýþmalarýmýza destek olduklarýný görüyorum. Suriye yardým çalýþmasý çerçevesinde orum da bulunan birçok kurum ve kuruluþa görevler düþmektedir. Odalarýmýz var, sendikalarýmýz var, sosyal çalýþma yapan derneklerimiz, vakýflarýmýz var. evresi geniþ imkânlarý çok olan þahýslar var. Resmi olan olmayan her kuruma ve kiþiye sesleniyorum. Herkes kendi üyelerine, çevresine ulaþarak Suriye yardýmýna ortak olmalýdýr. Yapýlacak her yardým destek olan kurum adýna onun yardýmý olarak Suriye ye yola çý- karýlacaktýr. Biz kurumlardan deðil kurumlarýn ulaþtýðý üyelerinden ve baðlýlarýndan yardým talep ediyoruz. Kurumlar sadece organize etmelidir. Ýnþallah önümüzdeki günlerde yardýmlarla birlikte bazý hayýr sahiplerini de bölgeye götürüp bölgeyi gezdireceðim. Yardýmlarý bölgeye ulaþtýrma esnasýnda orum dan Suriye deki durumu yakýndan görmek isteyen hayýr sahiplerini sýnýrda yaptýðýmýz çalýþmalarý yerinde incelemek için bölgeye davet ediyorum. Unutulmasýn ki varlýk ve yokluk madalyonun iki yüzüdür. Allah yaptýklarýmýzdan ve yapmamýz gerekirken yapmadýklarýmýzdan bizi hesaba çekecektir. Yaþadýðýmýz bu hayat geçicidir. Esas olan Rabbimize vereceðimiz hesaptýr. ÝHH Suriye sýnýrýnda Reyhanlý ve Kilis te 200 civarýnda personeli ile sadece Türkiye den deðil tüm dünyadan gelen yardýmlarýn organizesini yapýyor. Yardým vermekten ve yardýmý toplamaktan daha zoru bu yardýmlarý can pazarý olan savaþ bölgesindeki halka ulaþtýrmaktýr. ÝHH tüm savaþ ve afet bölgelerinde olduðu gibi Suriye de de bu çalýþmayý en iyi þekilde yapmaya çalýþmakta. Mazlum Suriye halkýnýn orumlu hayýrseverlere selamlarýný getirdim. Onlar bizden ölmemek için un istiyor. Soðuktan korunmak için battaniye ve kýþlýk giysi istiyor. orum ÝHH olarak sürekli Suriye için yardým çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Oluþan yardýmlarý acil olarak Suriye halkýna ulaþtýrmaktayýz. Allah hayýr sahiplerinden razý olsun. Nurullah Müstet Oto Tamirciler Odasý na aday Erol Taþkan SS. Hitit 19 Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Baþkaný Nurullah Müstet, Oto Tamirciler Odasý Baþkanlýðý'na aday oldu. Önümüzdeki günlerde düzenleyeceði basýn toplantýsý ile Oto Tamirciler Odasý Baþkanlýðý'na adaylýðýný duyuracak olan Müstet, Küçük Sanayi Sitesi'nde oluþturulan yeni dükkanlarla ilgili yaptýðý kooperatif çalýþmasýyla tanýnýyor. Nur Oto Dizayn Firmasý sahibi Müstet, sanayi esnafýna yönelik sergilediði kooperatif hizmetlerinin yanýsýra, Oto Tamirciler Odasý Baþkaný olarak da hizmet etmek istediðini söyledi. KARATAÞ OTOMOTÝV Ankara Yolu 3. km ORUM Tel: Nurullah Müstet

8 8 SALI 3 ARALIK 2013 Bostancý, barýþ yollarýný araþtýran raporu açýkladý N aci Bostancý Kürtlere asimilasyondan söz etti MecBostancý, þöyle devam etti: "Hiç bir þey sýfýr hatalý lis Araþtýrmasý Komisyonu Baþkaný Naci Bostancý, olmuyor. Keþke 'açýl susam açýl' denildiðinde, herhangi komisyon üyesi milletvekilleri ile birlikte düzenlediði bir komisyon kurulduðunda bu problem dönüþtürecek basýn toplantýsýnda hazýrladýklarý raporu açýkladý. araçlarýmýz olsun ama öyle olmuyor. Bu sorunlar bir anda halledilmiyor, bu adým adým giden bir süreçtir ve sütoplumsal Barýþ Yollarýnýn Araþtýrýlmasý ve özüm reç ilerlemelidir. 30 yýllýk süreç yaþanan acý; acýlarý ve Sürecinin Deðerlendirmesi Amacýyla Kurulan Meclis dili kendine has, arada o kan denizinin bir duvar gibi Araþtýrmasý Komisyonu Baþkaný Naci Bostancý, komisyükseldiði kamuoylarý oluþturdu. O kandan denizi aþyon üyesi milletvekilleri ile birlikte düzenlediði basýn mak kolay bir iþ deðil ama aþacaðýz inþallah. Yaptýðýmýz toplantýsýnda hazýrladýklarý raporu açýkladý. Raporu çalýþmalar, o kan denizinin aþýlacaðýný bize gösteriyor." TBMM Baþkanlýðý'na sunduklarýný belirten Bostancý, çahakikat ve adalet komisyonlarýnýn baþka ülkelerde nasýl lýþmalara katký veren AK Parti ve BDP'li milletvekilleriiþlediðine ve sorunlara nasýl katký yaptýðýna iliþkin bir ne teþekkür etti. Komisyonun niye kurulduðunu nedenleçalýþma yaptýklarýný belirten Bostancý, 450 sayfalýk raporiyle açýklayan Bostancý, çalýþmalar sýrasýnda, son 30 yýlrun 4 ay gibi kýsa bir zamanda hazýrlanmasýna raðmen, lýk süreç içerisinde insanlarýn neler yaþadýðýný gördüklenaci Bostancý bu soruna iliþkin önemli deðerlendirmeler içeren önemli rini kaydetti. bir rapor olduðunu bildirdi. Bostancý, çalýþmalar sýrasýnda Anadolu'da bir çok ile gittiklerini "Hiç bir rapor bitmez, romanlarýn bitmediði gibi" dile getirerek, bu ziyaretler sýrasýnda, süreçten zarar gören insanlarýn kendisine anlattýðý acýklý hikayelerden örnekler verdi. Türkiye'de kabostancý, bu raporun eksiklikleri ve tartýþýlabilecek yönleri olabipýlar çaldýðýnda ölmüþ evlatlarýnýn geleceði ümidiyle kapýya yönelen leceðini anlatarak, "Elbette hiç bir rapor bitmez, týpký romanlarýn bitbir çok anne olduðunu vurgulayan Bostancý, "Ama biliyorlar çocuklamediði gibi. Ümit ederiz ki önümüzdeki süreçte yeni çalýþmalar yapýlrý gelmeyecek. Ýþte çözüm süreci, kapýlar çaldýðýnda bütün çocuklar sýn" dedi. eve gelebilsin, bundan sonra evlere ateþ düþmesin diyedir" diye ko"soruna ad konulmamýþ" eleþtirisinin yapýldýðýný anýmsatan Bosnuþtu. Bostancý, bu sürecin arkasýnda doðrudan doðruya toplumun iratancý, "Latinleri bir sözü vardýr. 'Tanýmlamak tehlikelidir.' Nasýl tanýmdesi ve en çok da acý çeken insanlarýn iradesi olduðunu belirterek, "Biz larsanýz tanýmlayýn itirazlar olacaktýr. Bu itirazý dile getiren çevre 'Kürt 30 yýllýk sürecin kanlý maðdurlarýný, milleti dinledik" dedi. sorunu' ifadesini uygun bulduðunu söylüyor. Ama buna da itiraz eden Naci Bostancý, Türkiye'nin deðiþtiðini, bürokratik vesayeti tasfiayný çevreden baþka insanlar var, 'Kürtler sorun mu da Kürt sorunu diye ettiðini, demokratik bir irade teþekkül ettiðini söyleyerek, "Bu koyorsunuz?' diyorlar" þeklinde konuþtu. Naci Bostancý, rapora göre konuyla ilgili çok konuþmalar yapýldý. Ama iþin özeti þudur: Devletin rucularýn sayýsýnýn arttýðý eleþtirisinin yapýldýðýný belirterek, ancak ramilletinden, milletin devletine geçmektir. Devlet milleti tanýmlardý, pora göre 2002'den 2013'e kadar korucu sayýsýnýn 58 binden 48 bine þimdi millet devleti tanýmlýyor. Doðru olaný budur. Devlet milletten indiðinin görüleceðini söyledi. Karakol sayýsýnýn da eleþtirildiðini ifaüstün deðildir, millet devletten üstündür" diye konuþtu. "Bunlarý AK de eden Bostancý, karakol sayýsýnýn son 10 yýlda bin 41'den 850'e inparti milletvekili olarak söylemiyorum, son 10 yýl içerisinde bir hakdiðini vurguladý. kýn teslimi olarak söylüyorum" diyen Bostancý, "AK Parti'yi teþekkül Bostancý, "komisyonu Kamu Güvenliði ve Müsteþarlýðý'nýn koettiren toplumsal iradenin ve Sayýn Baþbakan'ýn bu dönüþümde oynaordine ettiðine iliþkin" eleþtiriyi de þiddetle reddettiðini bildirdi. Budýðý eþsiz rol, her türlü deðerlendirmenin üzerindedir" ifadesini kulnun komisyon üyelerine haksýzlýk olduðunu kaydeden Bostancý, bu landý. iddianýn da ispatlanmasý gerektiðini söyledi. Sorularý da yanýtlayan Bu komisyonun bütün sorunlarý çözecek kapasitede olmadýðýný Bostancý, "90 yýllýk bir arþiv çalýþmasýndan bahsediliyor. Asimilasyokaydeden Bostancý, kurallar çerçevesinde bir çalýþma yaptýklarýný bilna yönelik bir þeyler gördünüz mü?" sorusuna, "Bütün ulus devletler dirdi. Ýlk toplantýlarda literatüre iliþkin hayli sert tartýþmalar yaþandýyutma ve kusma eyleminde bulunurlar. Kusma nüfus mübadelesidir, ðýný ancak zamanla konuþtukça, anlaþýlabileceðinin görüldüðüne dikyutma da asimilasyondur. Türkiye ulus devleti olarak kuruldu. Kürtlekati çeken Bostancý, "Barýþ, kanýn dökülmemesi ve her türlü çatýþmare yönelik bir asimilasyon yaklaþýmý, baský, sürgün yaklaþýmý vardý. dan daha iyidir, daha hayýrlýdýr. Elbette her konuda anlaþamazdýk ama Dersim olayý malum" karþýlýðýný verdi. þu konuda mutabýkýz; çözüm süreci mutlak surette, her türlü gölgelebostancý, baþka bir soru üzerine, raporun; süreci müzakere eden, me giriþimlerine, kýþkýrtýcýlýða, meydan okumaya raðmen mutlak sutartýþan ve atýlacak her adýma iliþkin negatif ve pozitif yanlarýný ortarette yürütülmesi gereken bir süreçtir. Bu millet artýk kan istemiyor. ya koymaya çalýþan bir rapor olduðunu bildirdi. "Genel af tartýþmasý" Kim ve siyasi görüþü ne olursa olsun, insanlar artýk genç bedenler için ile ilgili bir soru üzerine Bostancý, "Vakti gelmemiþ sözler etmek siyamezar kazmak istemiyor" dedi. sette uygun deðildir" dedi. Bir iki hafta önce gittiði Muþ'ta üniversitenin aðaç dikme töreninbundan sonra herkesin süreçten kendisini sorumlu tutmasý ve de, kürekle yeni dikilen çamýn altýna toprak atarken, þehit cenazelerinona göre hareket etmesi gerektiðine iþaret eden Bostancý, siyaset ve de ayný küreklerle toprak atýlan anlarýn aklýna geldiðini kaydeden BosMeclis'in çözüm sürecine iliþkin bundan sonra da yapacaðý iþler oldutancý, "ok þükür; þimdi bir cenazeye deðil aðaca toprak atýyorum" ðunu kaydetti. Bostancý, raporun, TBMM Baþkanlýðý'na sunulduktan dediðini anlattý. bir hafta sonra açýklanmasýnýn nedenini, "Gündem doluydu, BDP'li arbostancý, 11 bölümden oluþan raporda, olayýn hem tarihsel sürekadaþlar ile görüþmelerimiz oldu. O yüzden bir hafta gecikti" þeklincinin hem de uluslararasý örneklerin yer aldýðýný bildirdi. de açýkladý.(aa) BES eðitim çalýþmasýnda B üro Emekçileri Sendikasý (BES) üye, temsilci ve yöneticilerine yönelik, Türkiye de Sendikal Mücadele Tarihi, Kamu Emekçileri ve 2014 Yýlý Bütçesi konulu eðitim çalýþmasý yapýldý. Geçtiðimiz Cumartesi günü sendika salonunda yapýlan eðitim, Eðitim Uzmaný Dr. Erkan Aydoðanoðlu tarafýndan verildi. Eðitime, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Meryem að ile Fikret Aslan ve Ankara 1 Nolu Þube Baþkaný Ýsmet Meydan da katýldý. Eðitim çalýþmasýnýn baþlangýcýnda bir konuþma yapan ve bu eðitim çalýþmalarýnýn Büro Emekçilerine en büyük katkýyý saðlayacaðýna inandýðýný kaydeden Büro Emekçileri Sendikasý orum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, Biz emekçiler yýllar önce dünyayý deðiþtirmek adýna yola çýktýk. Ama dünyayý deðiþtirmek ancak kendimizi ve çevremizi de deðiþtirmekle mümkün olabilir. Halklarýn yüzyýllardan beri gelen bazý olumlu deðer yargýlarýnýn yanýnda doðaldýr ki, topluma damgasýný vuran hakim sýnýf ideolojisi ve kültürüdür. Bunun içindir ki, kendimizle birlikte toplumu da deðiþtirmek istiyorsak, önce nasýl bir toplumda yaþadýðýmýzý ve o toplumun bizdeki yansýmalarýný bulup ortaya çýkarmak ve yanlýþýn yerine doðruyu koymak zorundayýz. Demokratik toplumlar, topluluklar bunu eðitimle baþarmýþlar. Eðitim; en yaygýn tanýma göre, kiþilerde öðrenmeyle birlikte davranýþ deðiþikliði yaratan bir etkinliktir. Eðitimin bu þekilde tanýmý, eðitime yaklaþýmda deðer yargýlarýnýn da etkili olacaðý kabulünü zorunlu kýlmaktadýr. ünkü bu anlamda davranýþ deðiþikliðinden, kiþinin, bilgilendirilmek ve bilinçlendirmek suretiyle belli amaçlar ve belli hedefler doðrultusunda beklenen bilinçli çabalarda bulunmasý anlaþýlmalýdýr. Demek oluyor ki kurumlar, kendi deðer yargýlarý, beklentisi ve daha açýk deyimle öncelikleri doðrultusunda eðitimlerini sunarlar. Bu kabul, eðitimin ayný zamanda ideolojik ve politik bir süreç olduðu gerçeðini karþýmýza çýkarmaktadýr. diye konuþtu. Sendikal eðitimi ele alacak olursak þu hususu rahatlýkla söyleyebiliriz; Sendikalarýn, eðitim faaliyetleri ideolojik bir süreç olarak planlanmalý ve sunulmalýdýr. diyen Alper, konuþmasýný þöyle sürdürdü; Eðitimin ideolojik tercihlere uygun þekilde hazýrlanmasý ve sunulmasý, elbette ki emekçi sýnýfýn sömürüsüz, baskýsýz bir düzen kurma hedefine yöneliktir. Bu düzenin kurulmasý için de eðitim seminerleri yoluyla emekçilerin bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve bilinç seviyelerinin yükseltilmesi saðlanmalýdýr. AKP hükümetinin neoliberal, gericimuhafazakar, baskýcý, otoriter uygulamalarýnýn sýklaþtýðý bir dönemden geçerken bu eðitimin sendikamýza yarar saðlayacaðýna inanýyorum. 19 ARALIK TA GREV VAR Büro Emekçileri Sendikasý (BES) üyelerine eðitim verildi. Eðitim semineri geçtiðimiz Cumartesi günü sendika salonunda düzenlendi. Þu günlerde TBMM'de her zaman olduðu gibi emekçiye hiçbir þey vermeyen Türkiye'nin 2014 yýlý bütçesi görüþmeleri devam ediyor. Bizler, savaþýn, rantýn, sermayenin, muhafazakarlýðýn bütçesine hayýr diyor, Toplu Sözleþme döneminde ifade ettiðimiz temel taleplerimiz doðrultusunda bütçeden hakkýmýzý almak için mücadelemizi yükseltiyoruz. Bu kapsamda taleplerimiz karþýlanmazsa KESK olarak 19 Aralýk 2013 Perþembe günü AKP hükümetini uyarmak için GREV'de olacaðýz. Bütçeden hakkýmýzý alana dek mücadeleye devam edeceðiz. Ýl Genel Meclisi Toplantýsý'nda dersaneler konusunda önerge verildi. Ýl Genel Meclis dersane konusuna temkinli yaklaþtý Ý Erol Taþkan l Genel Meclisi Toplantýsý'nda sözlü önerge veren CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Uysal'ýn dersane önergesi, meclis tarafýndan kabul görmedi. Ýl Genel Meclisi'nin Aralýk ayý toplantýsýnýn ilkinde söz alan Hüseyin Uysal, son günlerde problem haline gelen dersanelerle ilgili araþtýrma komisyonu tarafýndan rapor hazýrlanmasýný önerdi. orum'da kaç dersane olduðu, kaç öðrencinin eðitim aldýðý ve dersaneye giden öðrencilerden kaçýnýn yüksek öðrenime kayýt yaptýrabildiði ile ilgili araþtýrma yapýlmasýný teklif eden Uysal, "Dersanede çalýþan bir eðitimci olarak ben sonucu biliyorum." dedi. Önerge ile ilgili görüþlerini aktaran bazý meclis üyeleri ve Ýl Genel Baþkaný Mustafa Eker, bu konuda sonuca ulaþmanýn zor olduðunu ifade ederken, Dodurga AK Parti Ýl Genel Meclis Üyesi Pehlül Soysal da, Hüseyin Uysal'a güvendiklerini, bildiði sonuçlarý açýklamasýnýn yeterli ve aydýnlatýcý olacaðýný söyledi. Bu görüþlerin ardýndan Hüseyin Uysal'ýn dersanelerle ilgili önergesi kabul görmedi. Meclisin devam eden diðer gündem Ýl Genel Meclisi gündemi görüþtü. Hüseyin Uysal'ýn dersane önergesi, meclis tarafýndan kabul görmedi. rapor Ýmar Komisyon Baþkaný Ahmet Tuna tarafýndan meclisin kabulüne sunuldu. maddelerinde Alaca Akçiçek-Yeþilyurt, Kapaklý-Kalecikkaya ve Haydar Köyü'ne ait yerleþik alan raporlarý, Ýmar Komisyon Baþkaný Ahmet Tuna tarafýndan meclisin kabulüne sunuldu. Alacalý üreticiler Tarým Fuarý ný gezdi A laca ve köylerindeki üreticiler, Alaca Ziraat Odasý tarým danýþmanlarý nezaretinde orum Tarým Fuarý na katýldýlar. Fuarý gezen üreticiler, tarým danýþmanlarýndan da bilgi aldýlar. Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, üreticilerin bilinçlenmesi, piyasaya sürülen yeni makine ve ekipmanlarýn tanýtýmý, yeni tohum ve fidan türlerinin gösterilmesine, tarýmdaki yeni geliþmelerin görülmesine yönelik fuar gezilerini çok önemli bulduðunu söyledi. Yýlmaz, Üreticilerimizin daha fazla ürün elde etmesi, ekonomik olarak güçlenmesine katký saðlamak için bu tür organizasyonlarý önemsiyoruz. Yeni makine ve ekipmanlar hakkýnda bilgi edinen çiftçilerimiz bunlarý üretimlerine de yansýtacaktýr. iftçilerin ve Oda yöneticilerinin Alaca ve köylerindeki üreticiler, Alaca Ziraat Odasý tarým danýþmanlarý nezaretinde orum Tarým Fuarý na katýldýlar. Fuarý gezen üreticiler, tarým danýþmanlarýndan da bilgi aldýlar. fuar alanýný gezip çalýþacak ve gün boyunca fuarý ufuklarýnýn açýlmasýna üreticilerimizin tarýmsal gezip alýþveriþ yaparak, vesile olmak istedik. bilgi ve becerilerini yeni çýkan tarým Ziraat Odasý olarak bu artýrma gayreti içinde makinelerini inceleme tip fuarlara fýrsat olacaðýz. dedi. fýrsatý buldular. buldukça katýlmaya Alacalý çiftçiler

9 SALI 3 ARALIK KIYI KÖÞE 15 yýllýk hasreti sona erdirdi SEVÝNTEN IÐLIK ATTI... K HAYALÝNE KOÞTU... ümbüloðlu Ailesi tarafýndan Kýyý Köþe Akülü Araç Kampanyasý na hediye edilen akülü araç, orum da mülteci olarak yaþayan Nurul Hüda Suphi isimli 15 yaþýndaki genç kýza teslim edildi. Fotoðraf kareleriyle paylaþmaya çalýþtýðýmýz araç tesliminde, gerçekten dil sustu, gönüller konuþtu. zira bu mutluluðunu bizimle paylaþmak için can atan 15 yaþýndaki güzeller güzeli Nurul Hüda Suphi, doðuþtan itibaren diline ve ayaklarýna vurulan mührü çözemeyen, yürüme ve konuþma engeli olan bir kardeþimizdi. Dünyalara deðer güzelliði ile karþýmýzda duran Nurul Hüda Suphi, kendisine akülü araç getirdiðimizi duyunca, kendisinin iþitemediði çýðlýðý ve gülüþüyle sevincini ortaya serdi. Ýlk hareketi ise hemen ellerini havaya kaldýrýp, kalpten bir dua etmek oldu. GÖNÜL DÝLÝYLE DUA ETTÝ... Aklýnýn erdiði günden beri akülü aracýnýn olmasýný istediðini her fýrsatta ailesine yansýtan genç kýzýn dileði, hayýr sahiplerinin desteðiyle yerine geldi. Evin dar koridorundan emekleyerek, adeta koþarcasýna dýþarý çýkan Nurul Hüda Suphi, büyük bir heyecan ve hayranlýkla akülü aracýna baktý. Ailesinin yardýmýyla akülü araca binen genç kýz, kendisine uzanýn bu yardým eline gülücükleriyle ve gözlerindeki anlamlý bakýþlarýyla teþekkür etti. Bir hayýrda köprü olduðumuz bu kampanyada, aldýðýmýz duayý da, selamý da biz sahiplerine ilettik. Irak ta yaþanan karmaþa ile vatanýndan koparak, mülteci konumunda yaþamak zorunda kalan ailenin en küçük kýzý Nurul Hüda Suphi, kelime olarak bize duygularýný ifade edemediyse de, bakýþlarý ve gülümsemesi ile gönlünü konuþturdu. Hayatý paylaþmak için ENGEL yok S aðlýk Bakanlýðý öncülüðünde saðlýk kuruluþlarý olarak amaçlarýnýn engelliliðin oluþmadan önlenmesi, engellilere sunulan saðlýk hizmetlerinin geliþtirilmesi ve engellilerin saðlýk kuruluþlarýndaki hizmetlerden daha etkin faydalanmalarýný saðlamak olduðunu belirten Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, bu kapsamda saðlýk kuruluþlarýnýn engelli vatandaþlarýn engelleri göz önünde bulundurularak yapýlandýrýldýðýný, fiziksel ve çevresel koþullarda iyileþtirme çalýþmalarýnýn devam ettiðini söyledi. 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle basýn açýklamasý yapan Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, þöyle konuþtu; 3 Aralýk tarihi engelsiz bir yaþam isteyen engellilerimizin günü olarak deðerlendirilmekte ve engelli vatandaþlarýmýza dair sorunlar ve çözüm önerileri bu hafta içerisinde yoðun bir þekilde gündeme gelmektedir. Ýnsanlýðýn ortak sorunu olan ve bir gün her insanýn baþýna gelme ihtimali olan engellilik hali ancak toplum tarafýndan bilinçli hareket edilerek engelsiz bir yaþam haline dönüþtürülebilir. Engelli vatandaþlarýmýzýn hayata katýlýmlarý saðlanmalý Dr. Ýsmail Yücel 1982 yýlýnda hazýrlanan Birleþmiþ Milletler Engelli Kiþilerin Haklarý Sözleþmesi nde herhangi bir ayrým yapýlmaksýzýn engelli kiþilerin en yüksek saðlýk hizmeti standardýna ulaþma haklarý vurgulanmýþtýr. O halde engellilerimizin hayata engelsiz bir þekilde katýlýmlarýnýn saðlanmasý, yaþam standartlarýnýn iyi- projelere büyük önem verdiklerinin de altýný çizen Dr. Yücel, Halen yürütmekte olduðumuz, iþitme engelli bireylerin kamu kurumlarýnda karþýlaþtýklarý sorunlarý çözmek amacýyla gerçekleþtirdiðimiz Sessiz Dil Projesi faaliyetleri kamuoyunun büyük ilgisiyle devam etmektedir. 2 grup eðitimini tamamlamýþ ve birer aylýk eðitimlerle 40 kiþi iþaret dili eðitimi almýþtýr. Halen 3. grup Türk Ýþaret Dili Eðitimi devam etmektedir. Eðitimin sonunda orum genelinde 50 kamu personeli ve 10 iþitme engelli eþ veya yakýný, toplamda 60 kiþi iþaret dili eðitimi almýþ olacak ve kamu kurumlarýna müracaat eden iþitme engelli vatandaþlarýmýza rehberlik yapacaklardýr. Ýþaret dili eðitiminden sonra kaynaþtýrma faaliyetleri (spor müsabakasý ve gezi) ile öðrenilenler pekiþtirilecek ve Ýþitme Engelliler Spor Kulübü Derneði üyeleri ile sosyal faaliyetler gerçekleþtirilecektir. Tüm faaliyetlerin bitiminde Sessiz Dil Projesi nin kapanýþ toplantýsý ile sonuçlar kamuoyu ile paylaþýlacak, iþaret diline yönelik çeþitli faaliyetler gerçekleþtirilecek ve 2014 Mayýs ayý itibari ile projemiz tamamlanacaktýr. Aþýlmayacak ENGEL yok Ýl Saðlýk Müdürlüðü 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. leþtirilmesi ve yükseltilmesi için toplum, birey, kurum ve kuruluþlar olarak hepimize önemli görev ve sorumluluklar düþmektedir. aðdaþ toplum anlayýþýyla hareket edilmesi gerektiði unutulmamalý ve bu doðrultuda engelli vatandaþlarýmýzýn hayata katýlýmlarý saðlanmalýdýr. Sessiz Dil Projesi devam Ýl Saðlýk Müdürlüðü olarak engelli vatandaþlarýmýza yönelik faaliyetlere ve Engelli vatandaþlarýmýza sadece 3 Aralýklar da deðil her zaman destek vermeli, geçilemeyecek engel olmadýðýný vurgulamalýyýz. Engelli bireylerle hayatý her zaman her yerde birlikte paylaþmalýyýz. Unutmayalým ki esas sorun, engelli bireyleri farklý gören beyinlerdedir. Ýl Saðlýk Müdürlüðü olarak bizler, toplumumuzun önemli bir parçasý olan engelli vatandaþlarýmýzla mutluluk ve beraberlik içerisinde yaþamayý amaç edinmekteyiz. Unutulmamalýdýr ki; BÝR GÜN HEPÝMÝZ ENGELLÝ OLABÝLÝRÝZ. 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nde engelli bireylerin sorun, istek ve taleplerine dikkat çekiyor, Hayatý Paylaþmak Ýçin Engel Yok diyoruz. diye konuþtu.

10 10 SALI 3 ARALIK 2013 Karaca: Roman bizi bozar Recep Mebet gerekir. Teþhir deðil, çünkü teþhir adi bir aramanoðlu Mehmetbey Üni- Edebiyat Fakültesi yok, soyutlama yok.' bakýþtýr. Teþhirde derinlik yok, gayret Kversitesi Dekaný hemþehrimiz Prof. Dr. Alaattin Karaca, günümüz romanýnýn dine mesafeli bir edebi türe dönüþtüðünü söyledi. 6. Dini Yayýnlar Kongresi'nde konuþan Prof. Dr. Alaattin Karaca, romanýn modernizmin ürünü olduðunu hatýrlatarak, Aklýn rehberliðinde ilerleyen bir türdür roman. Hatta dine karþý bir türdür dedi. Yeni Þafak Gazetesi nden Yusuf Genç ve Büþra Sönmezýþýk ýn haberine göre, Ýstanbul da düzenlenen Ýslam, Sanat ve Estetik Kongresi nin ikinci gün oturumuna Ýslam ve Edebiyat konuþmalarý damgasýný vurdu. 'Ýslam ahlakýna göre sanat güzelliði anlatmaya memurdur. Güzellikleri anlatan bir sanatkâr, dünya sahnesindeki çirkinlikleri gösterecek mi?' diye soran Prof. Dr. Alaattin Karaca, 'Eðer gösterecekse hani sanat güzelliklere amade idi? Öyleyse cinayet, pornografi, diðer kötülük sahneleri nedir? Ne yazýk ki bugün roman, öykü, sinema bunu Prof. Dr. Alaattin Karaca Romanýn modernizmin ürünü olduðunu hatýrlatan Karaca, 'Aklýn rehberliðinde yürüyen bir türdür roman. Dünyaya baðlý. Dine ve tasavvufa da mesafelidir. Hatta dine karþý bir türdür. Roman sanatýnýn günümüzde en önemli sorunu budur. Tanzimat'tan beri Türk romaný realist suretlerin peþinde çatýþmalarýn peþindedir. Nefsane bakýþla yoðrulmuþtur' dedi. HÝDAYET ROMANINDA ESTE- TÝK YOK Hidayet Romanlarý, adý verilen roman türüne de temas eden Karaca, popüler bir dil üreten bir tür olarak tanýmladýðý Hidayet Romanlarý'nýn estetik endiþeyi gözardý ettiðine de temas etti. Bu türün Müslüman hassasiyetine sahip yazarlarca da eleþtirildiðini hatýrlatarak, bu türün kalýcý ve sahici olmadýðýný, olamadýðýný belirtti. Leyla ile Mecnun, Ýslam edebiyatýnýn en iyi örneklerinden biridir. Eserde Mecnun, beþeri aþktan ilahi aþka ulaþýr ve böylece 'Herþey O'nun içindir' anlayýþý bir kez daha Ýslam sanatýna yansýtýlýr. Ýlk itiraz Necip Fazýl'dan anlatmaktadýr' þeklinde konuþtu. Prof.Dr. Alaattin Karaca, 'Cumhuriyetten sonra özellikle Türk romanýnda din karþýtý bir söylemin da- TEÞHÝRDE DERÝNLÝK YOK Ýslam estetiðinin zirve örneklerinden takip edilebileceðini belirten Karaca, geçmiþle bugün arasýndaki edebi ürün farkýný þöyle açýkladý: 'Mesela Ýslam bakýþýyla yazýlmýþ Leyla ile Mecnun'da intihar yok, yasak aþk yok, pornografi yoktur. Hüsn-ü Aþk'da da, diðer ha da sertleþtiði görülmüþtür. Din karþýtý söyleme cumhuriyet döneminde ilk tepkiyi 1943'te çýkardýðý Büyük Doðu'suyla Necip Fazýl verir' diye konuþtu. Karakoç bir dev tüm zirve ürünlerde de bu böyledir. Bugünün sanatçýnýn uymaha Sezai Karakoç'un Ýslam edebiyatýnýn günümüzde en iyi temsilcisi olduðunu belirten Karaca, 'Ýslam edebiyat tarihinde adeta iðsý gereken estetik ilke budur.' Karaca sözlerini þöyle sürdürdü: 'Nefsani bakýþla deðil, Mecnunvari bakýþla dünyaya ve hayata bakmalý. Hayata aþk ile bakmak, neyle kazý kazarak, Ýslam edebiyatýnýn estetik ürünlerini gün yüzüne çýkarmýþtýr' dedi. deklanþöre aþk ile basmak, insanýn macerasýný aþkla anlatmak Üniversiteli gençler, çocuklarýn oyun arkadaþý oldu Zeka ve strateji oyunu GO Recep Mebet için ruhun kötü özelliklerden arýndýrýlmasý gerekir. stün Zekâlýlar Ensti- (ÜZE) nde zekâ Go önyargýlarý kaldýrýr, öð- Ütüsü ve strateji oyunu olarak renmeyi güçlendirir ve özgüveni artýrýr. Birisiyle bir bilinen Go çalýþmalarý baþladý. el Go oynamak, onunla bir yýl yaþamaya eþdeðerdir Hitit Üniversitesi Go der Koreliler. Kulübü nün katkýlarý ile gerçekleþen çalýþmalardan Go oyununun kökeni bahseden Enstitü Müdürü M.Ö. 18. yüzyýla kadar dayanýyor. Ýlk olarak in'de Ayþenur Acar, üniversiteli gençlerin üstün zekalý öðrencilerin oyun arkadaþý nunbir in kralýnýn zekâsý oynanmaya baþlanan oyu- olduðunu söyledi. kýt olan oðlunu eðitmek ya da akýllý bir kölenin efendisini eðlendirmek amacýyla Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Siyaset icat ettiði þeklinde bir kaç Bilimi ve Kamu Yönetimi söylence var. Bölümü Öðretim Görevlisi Veysel Dinler in rehberliðindeki çalýþmalara öð- Japonya'da popülerlik ka- 8. yüzyýldan itibaren rencilerin büyük ilgi gösterdiðini belirten Ayþenur ziyade bir Japon oyunu olazanan Go o nedenle daha Acar, katkýlarýndan dolayý rak bilinir. Batýlýlar ýn ÜZE öðrencileri zekâ ve strateji oyunu Go yu öðreniyor. Hitit Üniversitesi ne teþekkür etti. rýrken farkýna varmalarý ve Uzakdoðu kültürünü araþtý- kendi ülkelerine taþýmalarýyla Go, dünya çapýnda turnuva ve yarýþmalarý düzenlenen popüler bir oyun haline geldi. ÜZE Oyun Dahileri Atölyesi nde uygulanan Go oyunu hakkýnda bilgiler veren Acar, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: GO BÝR YAÞAM FELSEFESÝ GO NEDÝR? Go; felsefi bir zemine dayanan, zeka ile sezginin birlikte kullanýlmasý gereken bir oyun. Go; bir zarafet ve denge oyunu. Go'da ha- Go, zihinsel, fiziksel ve psikolojik yeterlilik oyunu. Dikkat yeteneðini geliþtirir ve algýlama hýzýný artýrýr. Stratejik düþünme ve yata dair derin bir öðreti ve yaþayarak öðrenme süreci var. Japonya'da Go'ya yalnýzca bir oyun gözüyle bakýlmamýþ; bir yaþam felse- karar alma yetilerini geliþtirir. Go; öðrencilere konsantre olmayý, dengeyi ve disiplini öðretir. ok boyutlu özelliðiyle Go, insanlarý fesi, bir yol haline gelmiþ. düþünce kalýplarýndan kurtarýr ve sýnýrsýz özgürlüðün kapýlarýný açar. Go; beynin her iki yarýküresine de hizmet eden ender oyunlardan biri. kesin birkaç dakikada öðrenerek hemen oynamaya baþlayabileceði ocuklar için faydalý, öðrenmesi kolay bir oyun olan Go; her- ve yýllarca oynamaya doyamayacaðý bir oyun. Birkaç kuralý, fakat Enstitümüz, Oyun Dahileri Atölyesi bünyesindeki zeka ve strateji oyunlarýmýza Go oyununu ekledik. Ýyi bir Go oyuncusu olmak sonsuz stratejisi olan bu oyunu oynadýkça düþünme becerinizin, öðrenme yeteneðinizin ve zekanýzýn geliþtiðini fark edersiniz. ocuklar bu yetenekleri kazanýrken, birçok yeni yeteneklerini de Go sayesinde keþfederler. Japon psikologlar Go oyunu oynayan çocuklar üzerinde birçok araþtýrma yapmýþlar. Go'nun bir çocuðun doðuþtan gelen yeteneklerini en iyi geliþtiren yol olduðu sonucuna varmýþlar. Japon bilim adamlarýna göre çocuklarýn 4-5 yaþlarýnda Go oynamaya baþlamasý mümkün. ocuklar düþünmeyi, yoðunlaþmayý bu keyifli oyun sayesinde öðrenirler. Biz de Üstün Zekâlýlar Enstitüsü olarak Hitit Üniversitesi ile iþbirliði içerisinde öðrencilerimize bu faydalý oyunu öðretmek amacýyla kollarý sývadýk. Bu doðrultuda üniversitemiz ile farklý iþbirliklerini hayata geçirerek yeni çalýþmalar yapmayý Hitit Üniversitesi Go Kulübü nün katkýlarý ile gerçekleþen çalýþmalar hakkýnda bilgiler verildi. planlýyoruz. ARTIK YETER! Dersane tartýþmasýyla baþlayan süreçte konuyu tüm yönleriyle anlamak için hiç okumadýðým kadar köþe yazýsý, hiç izlemediðim kadar tartýþma programý takip ettim. Bu süre zarfýnda tartýþmanýn her iki tarafýndan da birbirlerine yönelik aðýr ithamlara þahit oldum. Yaþanan bu hengâme karþýsýnda 'artýk yeter' demek istiyorum. Zira günlerdir süren tartýþma artýk insanlarý gýna getirdi. Kimsenin bu milletin zihnini bulandýrmaya, hele de bin bir emekle edinilmiþ kazanýmlarýný heba etmeye hakký yok. Samimiyetine yürekten inandýðým her iki camiadan insanlarýn zarar görmesini istemiyorum. Gazetemizin misyonu doðrultusunda ortak aklýn sesine tercüman olmayý arzu ediyorum. Maksadým tartýþmalara bir yenisini eklemek, birilerine þirin görünmek deðil. Hakikatten yana tavýr koymak. Kavganýn deðil, kardeþliðin tarafý olmak. Kimse kýrýlmasýn, gücenmesin diye hakikat bilineni söylememek olmaz. O nedenle bu yangýn ortamýnda ateþi körükleyen deðil, söndürmeye gayret eden, ümmeti içine düþtüðü ihtilaftan kurtaracak bir duruþa, yaklaþýma ihtiyaç olduðunu düþünüyorum. Ýnanýn bu millet kavgadan, gürültüden býktý artýk. Üstelik eskisi kadar gerginliklere prim vermiyor, rahat bir nefes almak istiyor. SORUNUN DEÐÝL, ÖZÜMÜN PARASI OLMAK Nifak dolu tartýþmalar yüzünden Muharrem Ayý gibi mübarek bir zaman dilimi heder edilirken ümmetin üzerinde adeta yeni Kerbelâlar kurgulandýðýna þahit olduk. Yaþanan süreçte nifakýn tarafý olmamak, akl-ý selimden yani kardeþlikten yana olmak gerektiðine inanýyorum. Yayýncýlýk hassasiyetimiz gereði, toplumda onarýlmasý güç derin yaralar açacak tutum ve açýklamalara karþý hep ihtiyatlý yaklaþtýk ve yaklaþmaya da devam edeceðiz. Kavganýn deðil kardeþliðin, sorunun deðil çözümün parçasý olmayý sürdüreceðiz. ORTAK AKLIN SESÝNE KULAK VERÝLMELÝ Kamuoyuna yansýdýðý kadarýyla bu meselesinin sadece 'dersane' meselesi olmadýðý açýk. Öte yandan fitne odaklarýnýn tesirine açýk olan mecrada ne yazýk ki olan yine bu millete oluyor. Yaþanan geliþmeler, fillerin tepiþmesinden ortaya çýkan faturayý yine çimenlerin ödeyeceðini gösteriyor. Ancak ortada bir hakikat daha var ki; o da sessiz çoðunluðun taþýdýðý ortak akýl. Tartýþmaya taraf olmak istemeyen bu kitle, yaþananlar karþýsýnda sükûnetini muhafaza ediyor ve son sözü söylemeyi bekliyor. Saðduyu ile hareket etmeyi yeðleyen bu büyük kitle, toplumsal kardeþliðe halel gelmesin istiyor. Tavrýný demokrasiden yana koyan bu kitle, ülkenin ve milletin ulaþtýðý kazanýmlarýn farkýnda ve bu kazanýmlarýn bir tartýþmaya kurban edilmesine asla razý deðil. ünkü Türkiye bugünlere kolay gelmedi. Yaþanan çile ve acýlarýn üstüne inþa edilen demokrasi için nesiller heba edildi, büyük bedeller ödendi. Gelinen noktada yeni kavgalarla birilerinin ekmeðine yað sürmenin, darbe yanlýlarýný sevindirmenin anlamý yok. Birilerinin deðirmenine su taþýyacak adým ve davranýþlar içine girenler, bu millete en büyük ihaneti yaptýklarýnýn farkýna varmalý. Ýmam Hatip camiasý gibi çatýþmadan uzak kesimlerin dahi bazý kalemþorler tarafýndan bu ateþe sürüklenmek istemesi, ihanetin ne büyük boyutlara uzandýðýnýn açýk göstergesi. Yaþanan süreçte, bu güne kadar ismi hiçbir zaman doðrularla anýlmamýþ isimler kýymete alýnýrken dost tavsiyelerinin görmezden gelinmesi baþka bir hata. Üstelik söz konusu çevreler, "Bunlarý bitirmek için darbe planýna gerek yokmuþ, baksana ne güzel de birbirlerini bitiriyorlar" yorumlarýný yapýp köþelerinden kýs kýs gülerken KÝME/NEYE HÝZMET? Þer güçler Gezi Olaylarý ile baþaramadýklarýný yine bilindik kardeþ kavgasý üzerinden gerçekleþtirmeye çalýþýyorlar. Bu oyuna âlet olanlar ise sadece Türkiye'nin deðil, Ýslâm dünyasýnýn kaderiyle oynadýklarýnýn farkýna varmalý. Türkiye'nin geldiði noktada elde ettiði kazanýmlarý bir çýrpýda heder etmeye çalýþanlar bunun vebalini asla ödeyemezler. Yakýn geçmiþe bakýldýðýnda Baþbakan'ýn idam edildiði, Cumhurbaþkaný'nýn zehirlendiði, hükûmetlerin yerini askeri vesayete terk etmek zorunda býrakýldýðý bir ülkede yaþýyoruz. Daha dün Mýsýr'da meþru Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'nin baþýna gelenlere ve ülkenin içine düþtüðü karmaþaya hep birlikte þahit olduk. Ülke ve dünya çapýnda ulvi hizmetlere imza atmýþ büyük bir camianýn, bu milletin ekserisinin oylarýyla seçilmiþ bir hükûmete karþý yürütülen antidemokratik mücadelede, 'ne kadar cephe açar ve zayýf düþürürsem o kadar kâr' mantýðý ve 'düþmanýmýn düþmaný dostumdur' yaklaþýmý ile hareket eden nifak çevrelerine mahkûm edilmesi kabul edilemez. Ýnsanlarýn akýllarýný bulandýrarak bu kutlu harekete gölge düþürenlere sormazlar mý 'bu yaptýklarýn kime/neye hizmet?' diye ZAMAN KARDEÞLÝK ZAMANI Herkes aklýný baþýna devþirmeli ve oynanmak istenen oyunun farkýna varmalý. Ülkeyi yeni bir 28 Þubat'a sürüklemek, demokratik geliþimin rövanþýný almak isteyenlere fýrsat verilmemeli. Fitneye deðil gerçeklere, kavgaya deðil muhabbete, ayrýlýða deðil birliðe, yýkmaya deðil yapmaya, münakaþaya deðil uzlaþmaya, düþmanlýða deðil kardeþliðe her zamankinden daha çok ihtiyacýmýz var. Yaþanan musibetler karþýsýnda saðduyulu olmalý, bu milletin birliði ve dirliði için dua etmeliyiz. Unutmayalým ki zaman kalleþlik deðil, kardeþlik zamaný!...

11 SALI 3 ARALIK Uður Mumcu esnafý düzenleme istiyor Recep Mebet K Esnaf adýna açýklama yapan Kenan Sýr, iþyeri sahiplerinin taleplerini dile getirdi. ale Mahallesi Uður Mumcu Caddesi esnafý dün akþam yaptýklarý basýn açýklamasýyla altyapý konusunda taleplerini dile getirdiler. Esnaf adýna açýklama yapan Kenan Sýr, Uður Mumcu Caddesi nin Eðridere arþýsý gibi yeniden düzenlenmesini istedi. Düzenledikleri imza kampanyasý neticesinde caddede baþlatýlan aydýnlatma çalýþmalarýndan duyduklarý memnuniyeti dile getiren Sýr, Uður Mumcu Caddesi ne süs havuzlarý ve banklar yapýlmasýný talep etti. Akþam saat dan sonra hayatýn durduðu caddenin canlanmasý açýsýndan düzenlemelerin hayati önem taþýdýðýný vurgulayan Sýr, böylece kötü giden iþlerin de düzeleceðine inandýklarýný söyledi. Uður Mumcu Caddesi nin orum un atardamarlarýndan biri olduðuna dikkat çeken Sýr, yetkililerden ilgi ve destek beklediklerini sözlerine ekledi. Serpa Otomotiv tarafýndan düzenlenen geleneksel Renault Servis Günleri baþladý. Serpa Otomotiv den kýþ bakýmý kampanyasý S Milönü esnafý, Uður Mumcu Caddesi ne süs havuzlarý ve banklar yapýlmasýný istiyor. eþmeören izcilerinden ziyaret, gezi ve eðlence Recep Mebet eþmeören Ortaokulu Oymak Ýzci Grubu tarafýndan düzenlenen gezi ve eðlence etkinliði geçtiðimiz arþamba günü gerçekleþti. Ýzci Lideri Halim içek in öncülüðünde düzenlenen program çerçevesinde ilk olarak Özel Arzum Rehabilitasyon Merkezi ni ziyaret eden izciler, özel eðitim öðrencilerine sunulan imkanlar hakkýnda bilgi aldýlar. Ziyaretin ardýndan Yunus Market AVM nin eðlence bölümüne geçen izciler, oyunlar oynayýp keyifli dakikalar geçirdiler. Ýzci Lideri Halim içek, ziyarete evsahipliði yapan Özel Arzum Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teþekkür etti. Þeref öl, Ulukavak a aday G Ýzciler, programýn son bölümünde ise gönüllerince eðlendiler. Recep Mebet erpa Otomotiv tarafýndan düzenlenen geleneksel Renault Servis Günleri baþladý. Renault ve Dacia özel servisi Serpa Otomotiv, kýþ bakýmý yaptýrmak isteyen araç sahiplerine ücretsiz kontrol hizmeti sunuyor. Kýþ bakýmý ihmale gelmez sloganýyla düzenledikleri kampanya hakkýnda bilgi veren Serpa Otomotiv sahibi Metin Gündoðdu, kaliteli hizmet garantisiyle baþlattýklarý kampanyaya tüm Renault ve Dacia sahiplerini beklediklerini söyledi. Kampanya çerçevesinde bakýmý yapýlacak araçlara, Alman malý Würth arýza tespit cihazý ile ücretsiz check-up yapacaklarýný açýklayan Metin Gündoðdu, yedek parça ve iþçilikte 1 yýl servis garantisi sunduklarýný kaydetti. Araç muayenesi sýrasýnda aðýr kusur olarak nitelendirilen fren ve far ayarlarýný da gerçekleþtirdiklerini ifade eden Gündoðdu, bakýmý yapýlan tüm araçlara lazerli far ayar cihazý ile ücretsiz far ayarý yapacaklarýný bildirdi. Antifriz ölçümü ve deðiþiminde de iþçilik ücreti almadýklarýný vurgulayan Serpa Otomotiv sahibi Gündoðdu, Tüm Renault ve Dacia sahiplerini Ankara Yolu 1. kilometre numara 211/A da hizmet veren servisimize bekliyoruz. diye konuþtu. Serpa Otomotiv sahibi Metin Gündoðdu, kampanya hakkýnda bilgi verdi. Kýþ bakýmý ihmale gelmez sloganýyla düzenlenen kampanya sürüyor. Kampanya dahilinde yedek parça ve iþçilikte 1 yýl servis garantisi sunuluyor. Recep Mebet ülabid Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði kurucu Baþkaný Þeref öl, Ulukavak Mahallesi Muhtarlýðý na aday olduðunu açýkladý. Dün gazetemizi ziþeref öl yaret eden Þeref öl, yaklaþan 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri nde Ulukavak Mahallesi Muhtarlýðý na talip olduðunu söyledi. Bugüne kadar pek çok sivil toplum kuruluþunda yönetici olarak görev aldýðýný belirten öl, mahallelilerin teþvik ve teveccühü üzerine muhtar adayý olduðunu kaydetti. Ulukavak Mahallesi nin geliþimi ve daha iyi bir geleceðe kavuþmasý için çaba sarfedeceðini anlatan öl, tüm mahallelilerin desteðini beklediðini sözlerine ekledi. Serpa Otomotiv, Ankara Yolu 1. kilometre numara 211/A da hizmet veriyor.

12 12 SALI 3 ARALIK 2013 STK larýn sorun çözme yetenekleri geliþtirilmeli AK Parti orum Milletvekili ve TBBM Ýdare Amiri Salim Uslu, sivil toplum örgütlerinin sorun çözme yeteneklerini geliþtirilerek ülke ve toplumsal sorunlarýn en aza indirilmesi noktasýnda katkýda bulunmasý gerektiðini söyledi. Acil Akýl Platformu Lansman toplantýsý Ankara da yapýldý. Toplantýya AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Hak - Ýþ Konfederasyonu Genel Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Toruntay, Genel Sekreteri Osman Yýldýz ve çok sayýda acil servis çalýþanlarý katýldý. Sivil toplumun Türk toplumu ve kültüründeki karþýlýðýnýn, izdüþümünün toplumda iyilikleri artýrmak, kötülüklerle mücadele etmek olduðunu dile getiren Uslu, Acil Akýl Platformu nun özetlenecek tanýmý bu. Ýyiliklerin artýrýlmasýna, tanýnmasýna, bilinmesine, takip edilmesine, uygulanmasýna, çalýþmak, çaba göstermek ve toplumdaki kötülüklerin azaltýlmasýdýr. dedi. Ünlü filozof Sokrates in En akýllý kiþi ne bilmediðini bilendir sözleriyle konuþmasýna devam eden Uslu, bu tür acil durumlarda kendilerinin neler yapýlacaðýný bilmediklerini ifade etti. Bu konuda devletin önemli kurumlarý ve çalýþmalarýnýn bulunduðunu anlatan Uslu, özellikle acil kültürünün geliþmesi, geliþtirilmesi konusunda, ciddi bir kurumsal çalýþmalar olabileceðini, ancak Sivil Toplum eliyle böylesi bir bilinçlenmeye ihtiyaç duyulduðuna dikkat çekti. Akýl baþta lazým, baþ kopunca akýl ne lazým? diyen Uslu, Onun için zaman zaman akýlsýz davranýþlarý da gördükleri için genç arkadaþlarýmýz öyle öncelikle kendi sektöründe, ardýndan da bir sivil toplum örgütü olma duyarlýlýðýyla ortak aklýn öne çýkartýlmasý, kullanýlmasý için çaba gösterecektir." dedi. Sivil toplum örgütlerinin sorun çözme yeteneklerini geliþtirilerek ülke ve toplumsal sorunlarýn en aza indirilmesi noktasýnda katkýda bulunmasý gerektiðini anlatan Uslu, yoluyla çözüm arayan, üreten, yani sorunun parçasý olmak ve sorunlar üzerinden kendisini tanýmlamak yerine, çözümün tarafý olmak gibi gerçekten akla uygun bir hareket içinde olur. Acil Akýl Platformu nun hem kendi kulvarýyla ilgili toplumsal bilinçlenme bakýmýndan önemli çalýþmalar yapacaðýna hem de örnek bir sivil toplum örgütü olma yönünde önemli Acil Akýl Platformu Lansman toplantýsý Ankara da yapýldý. AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, programda konuþma yaptý. zannediyorum akýl baþta lazým diye iþin baþýnda insanlarýn aklýna hitap etmek istemiþlerdir. Oysa biz duygularýyla bir þey olmaz hadi diyen, duygularýyla hareket eden, duygularý aklýn önünde olan bir toplumuz. Belki burada Acil Akýl Platformu saðlýk alanýnda, konuþmasýnda þunlarý kaydetti; Sivil toplumla, politik toplumu birbirinden ayýrmamýz lazým. Politik toplum politik hevesleri, amaçlarý olan toplumdur. Oysa sivil toplum politik hevesleri amaçlarý olmaksýzýn toplumsal sorunlara ortak akýl çabalar içerisinde olacaðýna inanýyorum. Mutlaka bu konuda sendikalar, vakýflar, dernekler önemli paydaþlarý olarak acil aklýn, bilinçlenmenin, öðrenilmesi, yaygýnlaþmasý, kullanýlmasý konusunda önemli sosyal ortaklardýr diye düþünüyorum. TBMM olarak biz de paydaþlardan birisi olabiliriz. Zaman zaman yaptýðýmýz acil müdahaleler konusundaki çalýþanlarýmýzýn uyarýlmasý ya da öðretilmesi, çalýþmalarý, çabalarý gibi bir ortak çalýþmayý acil akýl platformu ile birlikte yürütebiliriz. Kendi içerisinde sert bir rekabet yaþamaksýzýn hizmeti, kaliteyi, sürekliliði saðlayacak, özellikle kendi kulvarýmýzla, sektörümüzle ilgili dünyadaki sivil toplum örgütleriyle ayný dili kullanmak, ayný yol haritasýnda beraber olmak gibi bir duyarlýlýðýmýzýn, çabamýzýn olmasý gerektiðini düþünüyorum. Ve bizim sivil toplum örgütlerinde o çok bilinen, görülen hastalýklar idealist arkadaþlarýmýzýn özverili katkýsýyla buralarda görünmeyecektir. ünkü bizim sivil toplum örgütleri kýsa zaman sonra kendilerini ideolojik kalýplarýn, etnik çatýþmalarýn, siyasi amaçlarýn, heveslerin payandasý gibi görmeye baþlarlar ya da dolgu malzemesi gibi görmeye baþlarlar. Böyle bir yanlýþa düþmeden sadece ve sadece insanýn aklýna ve saðlýðýna odaklanmýþ bir faaliyete, Türkiye'nin, toplumun ihtiyacý vardýr. Devletin elinin ulaþamadýðý yerlerde sivil toplum duyarlýlýðýnýn ortaya konmuþ olmasýnýn da toplumsal geliþmemiz bakýmýndan son derece önemli olduðunu düþünüyor, baþarýlar diliyorum. 60. Sanat Yýlý hediyesi Uslu dan K Program sonunda Salim Uslu, Birlik Vakfý Ankara Þubesi adýna Yazar Rasim Özdenören e 60. Sanat Yýlý anýsýna hediyesini takdim etti. ültür ve Turizm Bakanlýðý ile Birlik Vakfý Ankara Þubesi nin ortaklaþa düzenlediði Yaþayan ýnarlar serisi Vakýflar Genel Müdürlüðü Konferans Salonunda düzenlenen Rasim Özdenören in 60. Sanat Yýlý kutlama programý ile baþladý. Yaþayan ýnarlar serisi Vakýflar Genel Müdürlüðü Konferans Salonu nda yapýldý. Yaþayan çýnarlardan, fikir ve sanat ustasý, gül yetiþtiren adam Rasim Özdenören in 60. Sanat Yýlý kutlamalarýna AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Eskiþehir Milletvekili Salih Koca, Siirt Milletvekili Afif Demirkýran, Kahramanmaraþ Milletvekili Sevde Bayazýt Kaçar ve sanatseverler katýldý. Program sonunda Salim Uslu, Birlik Vakfý Ankara Þubesi adýna Yazar Rasim Özdenören e 60. Sanat Yýlý anýsýna hediyesini takdim etti. Kýzýlcapelit Köyü Kültür, Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði 11. kuruluþ yýldönümü ve Aþure etkinliði Ankara da yapýldý. Uslu, Kýzýlcapelit in yýldönümü etkinliðinde K ýzýlcapelit Köyü Kültür, Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði 11. kuruluþ yýldönümü ve Aþure etkinliði Ankara da yapýldý. Etkinliðe AK Parti orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu da katýldý. Etkinlikte bir konuþma yapan Salim Uslu, Bugün bir araya gelme sebebimiz hem 11. yýldönümünde hemþehriler olarak hasret gidermek hem de aþure daðýtýmý yapýlarak bu içerisinde bulunduðumuz bitmesine iki gün kala Muharrem ayýnda manevi duygularýmýzý yeniden yaþamak ve Muharrem ayýnda yaþananlarý yeniden hissetmek. dedi. Salim Uslu, birlik ve beraberlik mesajý verdi. Önümüzdeki seçim aþure tadýnda olmalý Aþure, Hz. Nuh'tan beri özellikle büyük tufandan beri elde kalan son yiyeceklerin bir tatlý olarak yendiði ve hemen hemen sadece Ýslam toplumlarýnda deðil bütün dinlerde var olan bir yiyecek türüdür. diyen Uslu, Tabi buna tatlý da diyebilirsiniz ama orada sefaletten, tufandan, felaketten, acýlardan sonra bir araya gelip de böyle bir gýdaya ulaþabilmek üstelikte elde kalan son tahýllardan yapýlan bir tatlýyý var olan insanlarla mahlûkatla birlikte tüketmek, paylaþmak önemli bir kültürdür. Aþurenin baþka bir anlamý daha var. Bundan 1374 yýl önce Kerbela da Hz. Hüseyin ile birlikte kaybettiðimiz 71 canýn hatýrasýna 10. günde aþure yenmektedir. O da bizim içimizde yaþattýðýmýz baþka bir dramdýr. Oradaki anlam nedir? Biz aþure yiyerek bugün þiddete, kana karþýyýz. Birlikten, dirlikten, kardeþlikten yanayýz demek- Programa dernek üyeleri katýldý. tir. Onun için böyle bir birliktelik adýna kurulmuþ bir derneðin böyle bir kuruluþ yýldönümünde aþure daðýtmasýný son derece deðerli, anlamlý bir etkinlik olarak görüyorum. Önümüzde bir seçim yaþayacaðýz. Belediye baþkan adaylarýmýz hizmetlerini anlattýlar. Ýnanýyorum ki bunun takdirini halkýmýz yapacak ama yapýlanlarý özellikle mevcut baþkanýmýz Ali Uyanýk Bey in yaptýðý ve bizim siyasetçi olarak yaptýðýmýz hizmetler ortadadýr. Ama bir þey var. Nasýl aþure farklý tahýllardan, malzemeler kullanýlarak yapýlýyor ise siyaseti de aþure gibi farklý görüþlerden, kültürlerden, ideolojilerden, siyasetten bir tat, lezzet oluþturmak üzere yapýyor olmamýz gerekiyor. Nasýl birçok lezzet bir araya geldiði zaman aþure tadýnda ve kývamýnda bir lezzet çýkýyorsa ayný þekilde farklý siyasal anlayýþlardan da ortaya kaliteli ve lezzetli hayatýmýza lezzet, tat katan bir sonuç çýkartmak lazým. Siyaset birbiriyle sert rekabet içerisinde olmak deðil. Birbirleriyle hizmetlerini yarýþtýrmak ve gerektiðinde kardeþlik hukukumuzu da devam ettirme anlamýna geldiði zaman siyaset toplum için anlamlý ve deðerli olur. diye konuþtu. Farklý siyasi parti mensuplarýný bir araya getirdiði için Kýzýlcapelit Köyü Derneði nin önemli bir hizmet yaptýðýný vurgulayan Uslu, Burada önemli bir siyasi mesaj verilmektedir. Siyasiler yarýþsýnlar, hizmetlerini anlatsýnlar, bizi ikna etsinler, tatmin etsinler ama sonuçta da kardeþliði bir arada tutsunlar denmektedir. dedi. Aþure etkinliðine Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, Oðuzlar AK Parti Ýlçe Baþkaný Abdurrahman Basmacý, orum Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri aðýr, Oðuzlar CHP Ýlçe Baþkaný Osman Güllü, Oðuzlar CHP Belediye Baþkan adayý Orhan Ateþ, Ankara Pursaklar Ýlçesi ak Parti Belediye Baþkan A. Adayý Süleyman Danacý, muhtarlar ve çok sayýda Kýzýlcapelit köyü dernek üyeleri katýldý. Engellilerimizin þartlarýný iyileþtirdik AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Engellilerimiz fýrsat verildiðinde hayatýn her alanýnda baþarýlara imza atmaktadýrlar. dedi. Engelli vatandaþlarýmýzýn yaþama sevinçlerini kaybetmeden, üretken, aktif bireyler olarak toplumsal hayatta rol üstlenmeleri için yeni düzenlemeler yapýlarak hayata geçirilmesi konusunda önemle durulduðunu kaydeden Uslu, AK Parti iktidarý olarak engelli vatandaþlarýmýzýn eðitim-öðretim þartlarýný iyileþtirerek istihdamlarýný kolaylaþtýrdýk, Özürlüler Yasasý'ný çýkardýk. Evde bakým ücreti adý altýnda yaklaþýk 285 bin engelli yakýnýna ayda 677 TL ödeme yapýlmaktadýr. Ayrýca 2002 yýlýnda 25 TL olan engelli aylýðý bugün 350 TL ye yükseltilmiþtir yýlýnda yapýlan Engelli Memur Seçme Sýnavý ile çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarýna atamasý yapýlan engelli memur sayýsý 10 binin üzerindedir. Milli Eðitim Bakanlýðý 1311 engelli öðretmen istihdamýný saðlamýþtýr. diye konuþtu. Engelli vatandaþlarýmýzýn, eðitim, istihdam, barýnma, rehabilitasyon ve bakýmýnýn saðlanmasý, ailelerinin desteklenmesi, vatandaþlarýmýzýn engellilik konusunda bilinçlendirilmesi için yürütülen çalýþmalarýn daha da artýrýldýðýný belirten Uslu, þöyle dedi; Engelli vatandaþlarýmýz, fýrsat verildiðinde hayatýn her alanýnda gurur verici baþarýlara imza atmakta, diðer engellilerimize ve herkes için de örnek olmaktadýrlar. Bu duygu ve düþüncelerle, tüm engelli vatandaþlarýmýzýn dünya engelliler gününü kutluyor, aileleri ile birlikte saðlýk ve huzur dolu bir hayat geçirmelerini diliyorum. dedi. AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu.

13 SALI 3 ARALIK Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:30 Muharrem: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:20 Teþrin-i Sâni 1429 Kasým: KASIM HATIRLATMA: YENÝ HÝLÂL Safer ayýnýn hilâli, bugün Türkiye saati ile 14.51'de ilk defa Asya kýtasýnýn güneyinden itibâren görülmeye baþlanacaktýr. Türkiye den de, bu akþam görülebilecektir. Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM VEFAT EDENLER 1- Taþ Maðaza sahibi Turan ÖZÜYAÐLI' nýn eþi, Tuhafiyeci Esnafýndan Emre ve Turgay ÖZÜYAÐLI' nýn annesi; Zehra ÖZÜYAÐLI. 2- Emeki Saðlýk Memuru Þevket ÖZ' ün eþi, Murat ÖZ' ün annesi, Selim TAÞAÐIL, Hacý KIRIÞ, Þeref BOZTEPE, Hüseyin ÖZSOYve Turan ÝGE' nin kayýnvalidesi; Neziha ÖZ. 3- Karapürçek Köyü' nden gelme, Pazarcý Esnafýndan Yaþar ve Mustafa LAÝK' in annesi, Ýdris LAÝK' in babannesi; Sultan LAÝK. 4-Kireçocaðý Köyü' nden gelme, Müftülük'den emekli Mustafa DALGI ve Elektrikçi Esnafýndan Dursun DALGI' ýn babasý; Ömer DALGI. 5- Yoðunpelit Köyü' nden gelme, Gardiyan Sefa ACIR ve Cemal ACIR' ýn babasý, Sývacý Ustasý; Mehmet ACIR. 6-Eymir Köyü' nden gelme, orum Belediyesi' nden emekli Rasim DEMÝRCÝ' nin eþi, Haydar, Ahmet ve Sultan DEMÝRCÝ' nin annesi; Meryem DE- MÝRCÝ. 7-Bayat Ýlçesi Barak Köyü' nden gelme, Taksici Esnafýndan Þadet ÞAHÝN ile Yaþar, Zübeyde ve Hatice ÞAHÝN' in kardeþi, Gençlik Spor Ýl Müdürlüðü' nden emekli Sadýk INAR' ýn eþi, Fatih ve Semanur I- NAR' ýn annesi; Asiye ÞAHÝN INAR orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. * Aðlamayý beceremeyen, aðlatýr maz. oluk çocuklara sebepsiz surat asarýz. * Yakmak güzeldir ama tabi tatbikat olursa *Sivil savunma uzmanlýðý öyle bir mesleki, çalýþmazsan * Baþýn düþmeden dara, gel sivil savunmayý yatýyor diye eleþtirirler. alýþýrsan uyuyaný ara uyarýyor diye eleþtirirler. * Darýlmak çözüm deðil, dayanýþmak çözümdüket *Afet öncesi tedbir alan, afet anýnda bilinçli hare- eden ve afet sonrasýnda sorunlu deðil, sorumluluðu- * Baþýn düþmeden dara, gel sivil savunmayý nu bilen bir nesil ne güzeldir. ara *Görevin ne olursa olsun, ona sahip çýk. Sen sahip çýkmazsan birileri senin adýna sahiplenmeye çalýþýr * Hastalýk için en iyi ilaç bedava olan gülümsemektir Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü da, sen kenarda kalýrsýn. Sivil Savunma Uzmaný *Bir þey aldýktan sonra piþman olmamak için, almadan önce en az bir yere fiyat sor. Kazanan sen olur- * Özürlü olmasak ta, her zaman özürlü olmaya adayýz sun. * Gül verene verebileceðin bir þeyin yoksa sende bi ona gülüver * Dünyadan býktým, artýk yaþamak istemiyorum dediðin zaman, hemen odana çekil, yataðýna uzan, gözlerini kapa ve o an * Hayaller; çocuklukta baþka, gençlikte baþka, yaþlýlýkta bam tel baþkadýr kendinin öldüðünü, cenaze merasimini ve kabre uðurlanmaný düþünmeye baþla. Bakacaksýn ki, bilinmez sonuç seni tekrar dünyaya * Gerçek dostlar kavþaklarda yollarý kesiþtiðinde karþýlaþtýðýnda baðlayacaktýr. belli olur * Bazý insanlara dýþardan baktýðýnýzda mutlu zanneder ve * Binalarýnýzý saðlam yapýnýz ki, yapmalarý depremde yýkmalar imrenirsiniz. Hâlbuki iç dünyasýný bir tanýsanýz kendinizi býrakýr takip etmesin ona aðlarsýnýz. * Anneni sev ama unutma hanýmýnla yaþamak zorunda olduðunu * Depremlerde, devletin kurtarmasýndan önce kendinizin asla unutma bilinçli hareket etmesi hayatýnýzý kurtaracaktýr. * Koþarken düþersen tekrar ayaða kak. Birinciliði kaybedersen * Düþündürücü deðil mi? Ýnsanlar yüz - iki yüz milyon ve- hala ikincilik þansýn var rerek daire alýyor ama elli bin lira verip te düzenli bir yangýn sön- * Tüm çocuklar özde temizdir. Ancak çevre killi çevrede dürme cihazý alamýyor. Yangýnlarda da çýkýþ yolu bulamýyor. gezinti yaparlarsa onlarýnda her an kirlenme tehlikesi vardýr * Þov yapanla, görev yapan bazen karýþtýrýlýr. Hâlbuki birinde günü kurtarmak var, diðerinde ise geleceði kurtarabilmek için * Hiç tanýmadýðýmýz insanlara karþý ezilir büzülür oldukça nazik davranmaya çalýþýrýz ama bazen eve gelince ondan eser kal- devamlýlýk vardýr. Sevgili okurlar, geçtiðimiz hafta içerisinde þehrimizde görev yapan hekimlere yönelik HÝTÝT DÝYABET GÜNLERÝ adý altýnda bir eðitim toplantýsý düzenlendi. Eðitim toplantýsýnda, Hitit Ünv. Týp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Bilim Dalý Öðretim üyeleri Prof. Dr. Serdar GÜLER ve Yrd. Doç. Dr. Kerim KÜÜKLER tarafýndan, Dahiliye Uzmanlarý ve Aile Hekimlerinden oluþan bir grup hekime Þeker Hastalýðý ( Diyabet ) hakkýnda bilgi verildi. Etkinlikte emeði geçen hocalarýmýza, orum Aile Hekimliði Derneði'ne, davetimize icap edip katýlan meslektaþlarýmýza, diyabet hemþiresi ve diyetisyene çok teþekkür ediyorum. Týp Fakültemiz kurulduktan sonra kendi ilimizde bu tür faydalý organizasyonlarýn yapýlmasý ve devam edecek olmasý adýna ayrýca mutluluðumu belirtmek isterim. Diyabet, sýk görülen ve kontrol edilmediðinde aðýr rahatsýzlýklara sebep olabilen önemli bir hastalýktýr. Konunun önemine istinaden, Dr Kerim Bey'den halkýmýza bilgi vermek için bir yazý yazmasýný rica ettim. Sað olsun beni kýrmayýp Þeker Hastalýðý ile ilgili bir yazý gönderdi. Ýlgiyle okuyacaðýnýzý ümit ederek aþaðýda yer veriyorum. Dr. Kerim Bey'in '14 Kasým DÜNYA DÝYABET GÜNÜ' baþlýklý yazýsý: " Diyabet (Þeker Hastalýðý) insülin hormonunun eksikliði veya etkisizliði sonucu oluþan, ömür boyu süren bir hastalýktýr. Ýnsülin ise pankreastan salgýlanan bir hormon olup enerji kaynaðý olan glukozun (þeker), hücreler tarafýndan kullanýlmasýný saðlar yýlýnda dünyada 366 milyon diyabetik hasta olduðu tahmin edilirken 2030'da bu sayý 566 milyon olacaktýr. Her yýl 7 milyon kiþide yeni diyabet geliþirken, 4 milyon kiþi de bu hastalýða baðlý olarak ölmektedir. Türkiye'de ise 2000 yýlýnda diyabet sýklýðý %7,2 iken 2010 yýlýnda %90 artýþ göstererek %13,7'ye yükselmiþtir. Diyabet, ölüme neden olan hastalýklar içinde beþinci sýrada yer alýrken tüm ölümlerin %60'ýdiyabet veya çoðunlukla diyabete eþlik eden diðer kronik hastalýklara baðlýdýr. Kalp-damar hastalýklarý riski de2-4 kat daha yüksektir. Ayrýca böbrek naklinin, 65 yaþ altý körlük ve travma dýþý organ kesilmesinin en sýk nedeni diyabettir. Diyabetin baþlýca tip 1 DM, tip 2 DM ve gebelik diyabeti olmak üzere üç tipi vardýr. Tip 1 DM'ta pankreasýn insülin üreten hücreleri hasar gördüðü için insülin hormonu tamamen eksiktir. Bu yüzden hastalar yaþam boyu insülin kullanmak zorundadýrlar. Genellikle çocuk veya genç yaþtaki hastalarda görülür. Tip 2 DM'ta ise insülin hormonu vardýr, ama miktarý azdýr veya dokularda insüline karþý direnç vardýr. Genellikle 35 yaþýndan sonra görülür. Diyet, egzersiz ve aðýzdan alýnan ilaçlarla kontrol altýna alýnabilir. Gerekirse hastalýðýn ilerleyen dönemlerinde insülin kullanýlmasý gerekebilir. Gebelik diyabeti ise gebelikte artan Dilden düþenler 2 Þeker hastalýðý (Diyabet) Yrd. Doç. Dr F. Kerim KÜÜKLER Hitit Týp Fakültesi orum Eðt.ve Arþ. Hastanesi Endokrinoloji Uzmaný insülin direnci nedeniyle oluþur. Bu durumu saptamak için haftalarda gizli þeker testi yapýlmalýdýr. Gebelik süresince insülin kullanmak gerekebilir. Doðumdan 6 hafta ve 1 yýl sonra gizli þeker testi tekrarlanmalýdýr. Diyabetin belirtileri: o Yorgunluk o ok yemek yemek o ok su içmek o Sýk ve bol miktarda idrara çýkmak, gece idrara çýkma o Aðýz kuruluðu o Açýklanamayan kilo kaybý o Ellerde ve ayaklarda karýncalanma ve uyuþma o Görme bulanýklýðý o Yaralarýn geç iyileþmesi o Cinsel sorunlar o Sýk infeksiyon geçirme(özl. Mantar inf.) Diyabet tanýsý: Açlýk kan þekeri 126 mg/dl üzerinde ise veya þeker yükleme testinde 2.saat kan þekeri 200 mg/dl'den fazla ise diyabet tanýsý konulur. Diyabet taramasý: 45 yaþýndan itibaren 3 yýlda bir kan þekeri bakýlmalýdýr. Fazla kilolu veya obez kiþilerde ise risk faktörleri varsa ( birinci derece akrabasýnda diyabet olmasý, iri bebek doðurma, gebeliðinde þeker yükselmesi yaþama, kolesterol ve tansiyon yüksekliði, koroner arter hastalýðý gibi) daha erken yaþlarda tarama önerilir. Diyabet tedavisi: Tedavi; eðitim, týbbi beslenme tedavisi, egzersiz, oral antidiabetikler (aðýzdan alýnan ilaçlar) ve insülin tedavisini içerir. Diyabetin istenmeyen sonuçlarý: o Koroner Arter Hastalýðý (KALP) o Serebrovaskuler Hastalýklar (BEYÝN) o Retinopati (GÖZ) o Nefropati (BÖBREK) o Nöropati (SÝNÝR SÝSTEMÝ) o Ýmpotans (CÝNSEL BOZUKLUK) o Yaralar Halkýmýzýn saðlýðýný tehdit eden diyabete karþý en önemli mücadele yöntemi hastalýðýn geliþimini engellemek olmalýdýr. Bunun için saðlýklý beslenmek ve ideal kilomuzu korumamýz çok Kadir Yüktaþýr com "Bütün dünya saltanatý verilse de, bir tek hakikat-i imaniyeyi feda edemiyorum" demiþti. Gelenin keyfine bakmamýþ, haklýnýn yanýnda olmuþtur. Her yaþadýðý mekân onun doðruluðuna þahit olmuþtur. Eli kolu bir kahramana ordular hücum etmiþtir. Pazý kuvvetine güvenenler hep hüsrana uðramýþtýr. Þimdi bu insanlarýn hiçbiri hayýr ile yâd edilmemektedir. "Menfaat üzerine dönen siyaseti canavar" kabul etmiþtir. Bu ister dindar olsun, isterse olmasýn. Bir tasnifte bulunmamýþtýr. Günün insaný olmamýþtýr. Zamanýn sesi olmuþtur. Cývýk cývýk siyaset ve menfaat kokan ortamlar onun dünyasýndan uzaktýr. Kendine ve dâvâsýna çok faydasý olacaðýný bilse dahi... Bunu talebelerine þiddetle tavsiye etmiþtir. Bu çizgiyi kýran bazý sevenleri olmuþtur. Ama, yazýlanlar deðiþmemiþtir. Teviller bunu yok edemez. Onun için çokluklar, Onun için imkânlar, Onun için kuvvetler, Onun için þöhretliler önemli deðildir. (Sürecek) METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: ARALIK 2013 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 80,53 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÝ ECZANELER LEBLEBÝCÝOÐLU GAZÝ CAD. 8.SOK.3/B (ÖZBEYLER LOKAN- TASI KARÞISI) SÖNMEZ ORUM DEVLET HAST. YANI - DOÐUM EVÝ KARÞISI ,34 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 SALI 3 ARALIK 2013 AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý; Dünyanýn en güçlü sosyal destek sistemini kurduk 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle yazýlý basýn açýklamasý yapan AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Bizler AK Parti Hükümetlerinin çalýþanlarý olarak engelli vatandaþlarýmýzý topluma kazandýrma adýna tüm gayretimizi göstermekte, sosyal hayatta var olabilmeleri için tüm düzenlemeleri yapmaya gayret etmekteyiz. dedi. Engellilerle ilgili dünyanýn en iyi ve güçlü sosyal destek sistemini kurmuþ iktidarýz. diyen Baðcý, Bugüne kadar amacýmýz hep engelleri ortadan kaldýrarak engelli vatandaþýmýzýn da toplumsal yaþamda daha aktif biçimde yer almasýný saðlamak oldu ve bundan sonra da öyle olacaktýr. Ancak yaþamýn her alanýnda engellilerin her hangi bir sýkýntý çekmeksizin yaþam sürdürebilmeleri için alýnmasý gereken daha çok mesafe vardýr. Özellikle mahalli idareler ve yerel yönetimler boyutuyla yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda Cahit Baðcý denetim ve kontrol mekanizmalarýnýn etkin bir þekilde tesisi ve denetimi konusunda alýnacak çok mesafe vardýr. Hiç Dolandýrýcýlarýn yeni yöntemi D olandýrýcýlar son numaralarý ile vatandaþlarý hayrete düþürdü. Telefonla banka hesap bilgilerini ele geçirmek için bin türlü numara yapan dolandýrýcýlarýn son yöntemi ise "sahte fatura" göndermek. Dolandýrýcýlarýn masum insanlarý þimdi de þu þekilde kandýrýyor: Cep telefonu, internet gibi hizmetler alýnan þirketlerin logolarýyla hazýrlanmýþ sahte 'lerle fatura yönderiliyor. 'de borcu olduðunu gören vatandaþ, hizmet dahi almadýðý bir þirketten gelen faturanýn ayrýntýsýný görmek için "fatura indir" linkline týklýyor. Bu linki aktif hale getirenlerin bilgisayarýna virüs programý indiriliyor. Bu virüs programý ile artýk banka hesap bilgileri dahil tüm kiþisel bilgileriniz her an dolandýrýcýlarýn eline geçebilir. Bu tür lerin özellikle maaþlarýn alýndýðý ay baþlarýnda geldiði belirtiliyor. ünkü internet bankacýlýðý aðýrlýklý olarak ayýn ilk günlerinde kullanýlýyor.(vatan) Ý kimse unutmamalýdýr ki herkes bir gün bir nedenden dolayý engelli duruma gelebilir. Engellilerle ilgili STK'lar ve üst oluþumlarý ile AK Parti Sosyal Ýþler Baþkanlýðýnda engelli vatandaþlarýmýzýn sorun ve sýkýntýlarýný gidermeye ve yaþam içine daha aktif katýlýmlarý için çalýþan bir birimimiz mevcut olup, parti politikalarýnýn oluþmasýna ciddi katkýlar sunmaktadýr. Amacýmýz engelleri ortadan kaldýrarak engelli vatandaþýmýzýn da toplumsal yaþamda daha aktif biçimde yer almasýný saðlamaktýr. Yaþamýn engelliengelsiz herkes için anlamlý ve daha yaþanabilir hale gelebilmesi için Dünya Engelliler Günü nün toplumdaki duyarlýlýðýn artmasý ve vatandaþlarýmýzýn bilinçlendirilmesine katký saðlayacaðýný düþünüyor, engellilerimizin sorunlarýný gündeme getirmeye vesile olacaðýna inanýyor, tüm vatandaþlarýmýza selam ve sevgilerimi sunuyorum. ifadelerine yer verdi. Dolandýrýcýlýðýn böylesi! l Emniyet Müdürlüðü Siber Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü görevlileri, kopyalanmýþ banka ve kredi kartlarýyla orum daki teknoloji ürünleri satan maðazalardan alýþ veriþ yapan iki kiþiyi yakaladý. Bir ihbarý deðerlendiren ekipler, M.A. isimli þahýs yakaladý. Yapýlan üst aramasýnda 8 bin 130 TL nakit para ve 11 adet yurtdýþýndaki bankalara ait kopyalanmýþ banka ve kredi kartlarý ele geçirildi. Þahsýn H.Ö. isimli bir baþka þüpheli ile ortak hareket ettiði tespit edilerek yapýlan çalýþmalar neticesinde H.Ö. isimli þüpheli de kullandýðý araçla birlikte yakalandý. Þahýslarýn yurt dýþý banka hesaplarýna ait bilgileri illegal yollardan ele geçirerek plastik kartlara kopyaladýklarý, kopyalanmýþ kartlarla kolayca satabilecekleri pahalý ve küçük ebatlý elektronik cihazlarý satýn alýp 2. el piyasasýnda nakit paraya çevirmek suretiyle haksýz kazanç elde ettikleri anlaþýldý. Kopyalanmýþ banka ve kredi kartlarý kullanmak suretiyle çýkar saðlama suçundan haklarýnda iþlem yapýlan M.A. ve H.Ö. adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yaþlý annesini dövdü E þref Hoca Caddesi nde meydana gelen olayda oðlunun dövdüð ükadýn yaralandý. S.K. ile psikolojik rahatsýzlýðý bulunan oðlu Y.K. kavga etti. Kavga sýrasýnda oðlundan dayak yiyen yaþlý kadýn yaralandý. Kadýn oðlundan þikâyetçi oldu. ahçelievler Mahallesi Hacý Kerim Caddesi nde meydana gelen kazada sürücü elektrik direðine çarptý. S.Ö. aracýyla giderken direksiyon hakimiyetini kaybedip cadde üzerindeki elektrik direðine çarptý. Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altýna alýndý. Traktörün altýnda kaldý orum'un Sungurlu ilçesinde, iterek çalýþtýrmak istediði traktörün altýnda kalarak yaralanan kiþi tedavi altýna alýndý. Edinilen bilgiye göre, Turan Mahallesi Hürrüyet Caddesi'nde Fetttah Kýrýmþelioðlu'nun (62), kendisine ait 71 AP 655 plakalý traktörü iterek çalýþtýrmak istediði sýrada dengesini kaybederek düþmesi sonucu, ayaðý hareket halindeki traktörün lastiðinin altýnda kaldý. Bu sýrada traktör, Arif Aþutoðlu'na (33) ait park halindeki 19 SU 050 plakalý otomobile çarparak durabildi. Söz konusu araçta hasar oluþtu. Yaralý, çevredekiler tarafýndan Sungurlu Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Yetkililer, yaralýnýn saðlýk durumunun iyi olduðunu belirtti. (AA) T arihi ve doðal güzelliklerinin yaný sýra, pirinci ile de haklý bir üne sahip olan Osmancýk, gezi programlarýna dâhil edilmeye devam ediyor. Yapýlan açýklamaya göre, Ankara-Keçiören ilçesinde ikamet eden yaklaþýk 65 bin orumlu hemþerimizi bir çatý altýnda toplamak, sosyal ve kültürel etkinliklerde bir arada olmak amacýyla kurulan Keçiören orumlular Derneði Yönetim Kurulu üyeleri Osmancýk a gezi düzenledi. Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý tarafýndan makamýnda kabul edilen konuk heyet, Osmancýk Kültür ve Turizm Derneði Baþkaný Sakin Karakaþ rehberliðinde ilçenin tarihi mekanlarýný gezerek bilgi aldý. Ziyaretten çok memnun olduklarýný söyleyen Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Büyük bir hemþeri kitlesini temsil eden Keçiören orumlular Derneði yetkililerine ilçemizi Konuklar Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý tarafýndan karþýlandý. Osmancýk ýn tarihi ve turistik mekanlarý ziyaret edildi. gezi programlarýna dahil ettikleri için teþekkür ediyorum. Önceki yýllarda olduðu gibi bundan sonra da ilçemizi daha da güzelleþtirmeye ve turizm tanýtým konusunda gerekli giriþimleri yapmaya devam edeceðiz. Ýlçemize gelen her ekip bizim konuðumuzdur. dedi. Konuk ekip temsilcileri de orum'un ilçeleri arasýnda tarihi ve doðal güzelliklerinin yaný sýra konukseverlik bakýmýnda da Osmancýk ýn ayrý bir yeri olduðunu belirterek kendilerine aðýrlayan Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'ya teþekkürlerini ilettiler. TKDK standýna ilgi T Elektrik direðine çarptý B Keçiören orumlular Derneði nden ziyaret Keçiören orumlular Derneði Yönetim Kurulu üyeleri Osmancýk a gezi düzenledi. A Aklýmdaki Kadýnlar nkara Devlet Tiyatrosu oyunu Aklýmdaki Kadýnlar orum da perde açacak. Neil Simon un yazdýðý, Cemil Büyükutku nun çevrisini yaptýðý ve Sinan Pekinton un yönettiði oyunda, iliþkilerinde sorunlara boðulmuþ takýntýlý yazar Jake in gerçek yaþamýnda bulamadýðý dengeyi hayal dünyasýnda, hayatýndaki kadýnlarla kurma ve yönetme çabasý konu ediliyor. 6 Aralýk Cuma günü de; 7 Aralýk Cumartesi günü ve de gösterilecek oyunun biletleri, orum Devlet Tiyatrosu giþesi ve mybilet.com internet adresinde satýþa sunuldu. Oyun iki perde halinde sahnelenecek. arým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) standý, Tarým Fuarý nda büyük ilgi gördü. TKDK uzmanlarý fuara katýlan ziyaretçilere ve potansiyel yatýrýmcýlara kurum uygulamalarý hakkýnda ve þu ana kadar destek almýþ iþletmelerle ilgili bilgi verdi. Yapýlan açýklamaya göre, katýlýmcýlarýn yoðun ilgisi Týbbi ve Aromatik Bitki Yetiþtiriciliði kapsamýnda traktör ve makine-ekipman alýmýna % 50 hibe desteðine oldu. Hibe desteðinin hangi alanlarda ve þartlarda saðlandýðýný anlatan TKDK uzmanlarý ziyaretçilerle her konuda ilgilendi. Fuar sürecinde her katýlýmcý ile ayrý ayrý ilgilenildiðini ifade edilirken, hibe desteðinden yararlanmak isteyen yatýrýmcýlar Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu na davet edildi. TKDK personeli stand açan diðer fuar katýlýmcýlarýný da ziyaret ederek fikir alýþveriþinde bulundu. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) standý, Tarým Fuarý nda büyük ilgi gördü. Fuar sürecinde her katýlýmcý ile ayrý ayrý ilgilenildi.

15 SALI 3 ARALIK Ýspanya ve Almanya da mesleki inceleme orum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü personeli, Ýspanya ve Almanya'da mesleki incelemelerde bulunacak teklif çaðrýsý döneminde Leonardo da VinciAvrupa Birliði Mesleki Eðitim Programý Hareketlilik (Mobility) projeleri çerçevesinde Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanarak Ulusal Ajansa sunulan ve desteklenmeye deðer görülen Avrupa Ülkelerinde Özel Eðitime Muhtaç Bireylerin Eðitsel Tanýlamalarýndaki Yeniliklerin Ýncelenmesi adlý projenin sözleþme aþamasý tamamlanarak imzalandý. Projeyle ilgili bilgi veren orum Rehberlik Araþtýrma Merkezi Müdürü Yaþar Kýyýklýk, þunlarý kaydetti; Ýlimizde Eðitsel Deðerlendirme ve Tanýlama alanýnda hizmet veren orum Rehberlik Araþtýrma Merkezi yýllýk ortalama 2 bin inceleme yapmakta, eðitsel tanýlama ve rehberlik faaliyetlerini organize etmektedir. orum merkezde, 9 ilçede ve merkeze baðlý köylerde bulunan okullar, özel eðitim sýnýflarý, okul rehberlik servisleri, özel eðitim okullarý, özel rehabilitasyon merkezleri, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Hitit Üniversitesi ve diðer hizmet sunduðu kurum ve kuruluþlarla yüzlerce aileye, bireye ve öðrenciye en doðru rehberlik ve inceleme faaliyetini gerçekleþtirmek temel amacýmýzdýr. Bu kapsamda hizmet çýtasýný bir adým daha ileriye taþýmak ve geliþerek yenilenmek için Avrupa ülkelerinden Almanya ve Ýspanya da özel eðitim alanýnda tanýlama çalýþmalarýný yerinde görmek için projemiz hazýrlanmýþ ve kabul görmüþtür. Proje kapsamýnda orum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü ve yerel ortaklarý orum Bilim ve Sanat Merkezi, orum Eðitimciler Birliði Sendikasý, orum Gül Gençlik Eðitim Kültür ve Dayanýþma Derneði (GÜL-DER), Sungurlu Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi, Fiza Eðitim ve Aile danýþmanlýðýnda faaliyetlerde bulunan 34 kiþiden oluþan eðitimciler, öðretmenler ve idari personel Avrupa ülkeleri Almanya ve Ýspanya'da özel eðitime muhtaç zihinsel engelli çocuklarýn tanýlama sürecindeki yeniliklerin ve farklý metotlarýn görülmesi, tecrübe edilmesi ve bölgemize uyarlanmasý noktasýnda inceleme ve araþtýrmalarda bulunacak. Kýyýklýk, önümüzdeki dönemlerde katýlýmcý adaylarla bir toplantý yapýlarak projenin amaç ve hedefleri anlatýlarak, pedagojik ve kültürel olarak katýlýmcýlarýn hazýrlanmasýna destek olunacaðýný söyledi. EKOM alýþtayý baþladý orum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü personeli, Ýspanya ve Almanya'da mesleki incelemelerde bulunacak. A ile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ocuk Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yürütülen ocuk Evleri Koordinasyon Merkezlerinde Görevli ocuk Evleri Mali Ýþlerinden Sorumlu Kiþilere Yönelik Form ve alýþtay baþladý. Dün Anitta Otel de baþlayan EKOM alýþtayýna ocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardýmcýsý Gülser Ustaoðlu, Araþtýrma Geliþtirme ve Proje Baþkaný Mehmet Erdoðan, Birim Yöneticileri Gülsün Koçak ile Mustafa Tosunoðlu, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer ve Ýl Müdür Yarýmcýsý Ýsmail Yýlmaz katýldý. Uygulama birliði ve hizmetlerde standart saðlanmasý amacýyla ocuk Evleri Koordinasyon Merkezlerinde görevli ocuk Evleri Mali iþlerinden sorumlu 81 ilden gelen 160 kiþi, 2 (80+80) grup halinde form ve çalýþtay gerçekleþtirecekler. alýþtayý, 7 Aralýk Cumartesi gününe kadar sürecek. Anadolu Gençlik Derneði (AGD), Üniversite Komisyonu ve yurt öðrencilerine yönelik Ýskilip gezisi düzenledi. AGD gezerken eðitti A nadolu Gençlik Derneði (AGD), Üniversite Komisyonu ve yurt öðrencilerine yönelik Ýskilip gezisi düzenledi. AGD Üniversite Komisyonu Baþkaný Þemseddin Yer, ülkemizde ahlâk ve maneviyatýn çökmekte olduðunu, gençlere çeþitli faliyetler düzenleyerek onlara sahip çýkmaya çalýþtýklarýný söyledi. Yer, bu maneviyatý düzeltmek için gerekirse tüm gençleri AGD çatýsý altýnda toplayýp ahlaki eðtimden geçireceklerini ifade etti. Ýskilip gezisinde de sadece gezmeyip, gezerken eðittiklerini de kaydeden Yer, Biz gezilerimizde sadece gezmeyi deðil gezerken eðitmeyi ön planda tutuyoruz ve tüm gençlerimizi Anadolu Gençlik Derneði ne bekliyoruz. dedi. Atýf Hoca nýn kabri baþýnda dua edildi. Ýlçede tarihi camiler ziyaret edildi. Hamamözü nde stres attýlar E ren Er Dershanesi 8.sýnýf erkek öðrencileri bu yýl ilki gerçekleþtirilen merkezi ortak yazýlýlar sonrasý Hamamözü Termal Kaplýcalarý'na götürdü. Öðrenciler Dershanenin yaptýðý bu etkinlik sayesinde sýnavýn stresinden uzaklaþma imkâný bularak gönüllerince eðlendiler. 8.sýnýf kýz öðrencilere ise dershanede program düzenlendi, müzik eþliðinde eðlenip ikramlarla sýnav stresini attýlar. Sýnavdan sonra iki servisle dershaneden hareket eden öðrenciler, öðretmenleri eþliðinde Hamamözü'ne gittiler, havuzda yüzdüler, Türk hamamýnda keyif yaptýlar. Etkinlikten memnuniyetlerini dile getiren öðrenciler, Deðiþen yeni sýnav sisteminde öðretmenlerimiz hep yanýmýzda oldu, onlarýn yardýmýyla en iyi þekilde hazýrlandýk bu þekilde de hem stres attýk hem de bundan sonraki okul ve sýnav süreci için enerji topladýk" diye konuþtular. Eren Er Dersanesi 8. sýnýf öðrencileri Hamamözü Termal Kaplýcalarý'na götürdü. MEYVE VE ÝÐ KÖFTE PARTÝSÝ Dershanenin meyve, turþu ikramý ve çið köfte partisiyle dolu geçen program sayesinde daha da motive olan öðrencilerin mutluluðu görülmeye deðerdi. Sarýsülük davasýnda yeni geliþme A nkara 6. Aðýr Ceza Mahkemesi Heyeti Ethem Sarýsülük'ün öldürülmesiyle ilgili davadan çekildi. Gezi eylemlerinde hayatýný kaybeden Ethem Sarýsülük'ün ölümüyle ilgili davaya bakan Ankara Adliyesi 6. Ethem Sarýsülük Aðýr Ceza Mahkemesi heyeti, davadan çekildiðini açýkladý. Mahkeme heyetinin bu kararý, savunma avukatlarýnýn tarafsýz yargýlama yapýlmadýðý eleþtirileri nedeniyle aldýðý bildirildi. YOÐUN HAZIRLIK BAÞARI GETÝRDÝ Dershane Müdürü Menderes Yýlmaz ise, Öðrencilerimiz yaklaþýk 3 aydýr yoðun bir þekilde hazýrlandýlar, yeni sýnav sistemine yönelik gerektiði gibi hazýrlanma noktasýnda imkânlarýmýzý seferber ettik, öðrencilerimizin bu süreçte daima yanýnda olduk, öðrencilerimizde göstermiþ olduklarý baþarýlarla bizi yanýltmadýlar, onlar bu programý hak ettiler. dedi. Öðrenciler sýnav stresini attýlar. Trafik zabýtalarýna egzoz pulu yetkisi evre ve Þehircilik Bakanlýðýndan yapýlan açýklamaya göre, "Egzoz Gazý Emisyonu Kontrolü Yönetmeliði" ile "Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliði" birleþtirildi. Trafik zabýtasý, taþýtlarýn egzoz gazý emisyon ölçüm pulu olup olmadýðýný denetleyebilecek. Uygulamada yaþanan sýkýntýlar dikkate alýnarak hazýrlanan "Egzoz Gazý Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliði", Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Yönetmelik deðiþikliðiyle egzoz gazý emisyon ölçüm periyotlarý, hususi ve resmi otomobiller için 3 yaþ sonunda ve devamýnda her 2 yýlda bir, diðer motorlu taþýtlar için ise bir yaþ sonunda ve devamýnda yýlda bir olarak düzenlendi. Trafik zabýtasý, denetimler sýrasýnda taþýtlarýn egzoz gazý emisyon ölçüm pulu olup olmadýðýný da denetleyebilecek. Deðiþiklikle benzin ve motorinin teknik özellikleri de EPDK tarafýndan yayýmlanan teknik düzenlemelerle uyumlu hale getirildi.(aa) AGD Üniversite Komisyonu Baþkaný Þemseddin Yer, Ýskilip gezisinde de sadece gezmeyip, gezerken eðittiklerini belirtti.

16 16 SALI 3 ARALIK 2013 Birleþmiþ Milletler 3 Aralýk gününü "Uluslararasý Engelliler Günü" olarak ilan etmiþtir. Ýnsan Haklarý Komisyonu 5 Mart 1993 tarihli ve 1993/29 sayýlý bildirisi ile üye ülkelerce 3 Aralýk gününün "Engellilerin topluma kazandýrýlmasý, insan haklarýnýn tam ve eþit ölçüde saðlanmasý" amacýyla tanýnmasýný istemiþtir. Ülkemizde, engellilerin yaþadýðý sorunlara dikkat çekmek amacý ile, "3 Aralýk Dünya Engelliler Günü"nü destekleyici olarak "10-16 Mayýs Türkiye Sakatlar Haftasý" olarak ilan edilmiþtir. Son yýllarda tüm dünyada ve ülkemizde yetersiz de olsa, engellilere yönelik çalýþmalar ve etkinlikler artmaktadýr. Engelli; "Normal bir kiþinin kiþisel ya da sosyal yaþantýsýnda kendi kendisine yapmasý gereken iþleri, bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki kalýtýmsal ya da sonradan olma herhangi bir noksanlýk sonucu yapamayanlar" olarak tanýmlanmýþtýr. Aile, çocuklarýn saðlýklý olarak yetiþtirilip, geliþebileceði, önemini hiçbir zaman yitirmeyen evrensel bir kurumdur. Özellikle, ilk davranýþ kalýplarý, toplumsal 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü hayata iliþkin kural ve roller, temel alýþkanlýklar, mutluluklar, sevgiler, günlük iliþkiler içinde ailede öðrenilmektedir. Bu nedenle normal ya da özürlü, sorunlu ya da sorunsuz olsun her çocuðun, içinde büyüyüp geliþebileceði bir aileye gereksinimi vardýr. ocuðun özrü kesin olarak tanýmlandýktan sonra, aile bireylerinin çocuðu ve özrünü kabullenebilmesi onu kendisi ile barýþýk, güçlü ve mücadeleci olarak hayata hazýrlamasý bu yönde ona yön vermesi ve desteði çok önemlidir. Aileler engelli bireylerinin, çeþitli alanlarda hizmet alma ve hayatýný kolaylaþtýrma doðrultusunda çalýþmalarýný sürdüren kurumlardan destek almalý ve verilen hizmetleri takip etmelidirler. Türkiye'de Engelliler Engellilerin engelsiz yaþama taleplerinin artmasý ve toplumun giderek bilinçlenmesine paralel olarak toplum hayatýna katýlmalarýný kolaylaþtýracak kanun, yönetmelik ve kurumlar çoðalýp geliþmektedir. "Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Kronik Hastalýklar Yaþlý Saðlýðý ve Özürlüler Daire Baþkanlýðý", "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý","Türkiye Sakatlar Derneði" toplumu bilinçlendirmek ve bilgilendirmek üzere çalýþan baþlýca kuruluþlardýr. Bu doðrultuda engelli haklarýna yönelik yürürlüðe giren kanunlardan bazýlarý þunlardýr: " Ýþ Kanunu; orta boy iþletmelere, engelli iþçilere uygun iþ verme zorunluluðu getirir, " Ýl Özel Ýdaresi Kanunu; özürlülerin oy kullanmasýna yönelik kolaylýklarý düzenler, " sayýlý yönetmelik; iþyeri bina ve eklentilerinde alýnacak saðlýk ve güvenlik önlemlerini belirtir. Ýlgili Yönetmelikler çerçevesinde Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yetkilendirilmiþ olan hastaneler tarafýndan, kiþilere özürlü saðlýk kurul raporu düzenlenir. Halk Saðlýðý Müdürlüðü bünyesinde hizmet veren "Evde Saðlýk Hizmetleri Birimi" engelli vatandaþlarýmýza yönelik çeþitli hizmetler vermektedir. Ýlimizde yatalak olup, saðlýk hizmetleri için hastaneye gidemeyen engelli vatandaþlarýmýzýn, ilgili birim gözetiminde evinde saðlýk durumu tespit edilir. Engelli hastamýza; Birim doktoru ve çalýþanlarý ile gerekse hastaneden uzman ekip tarafýndan yerinde müdahalesi yapýlýr. Hastane ortamýnda tedavi edilmesi gerektiði durumlarda ise intikali konusunda destek çýkýlýr. OKA Dezavantajlý Gruplara Yönelik Sosyal Ýçerme Mali Destek Programý kapsamýnda desteklenmeye hak kazanan, Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan ve orum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði ve orum Ýþitme Engelliler Spor Kulübü Derneðinin ortaðý olarak bulunduðu "Sessiz Dil Projesi- Ýþaret Dili Eðitimi" 16 Eylül 2013 tarihi itibari ile baþlamýþtýr. Halk Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan projeye katýlýmda bulunulmuþ ve Halk Saðlýðý Müdürlüðüne baþvuran "Ýþitme Engelli Bireylere" hizmet vermek üzere iki personelin eðitimleri tamamlanmýþtýr. Toplumda önemli yeri olan "Ýþitme Engelli Bireylerin" toplumsal fýrsatlara kolay eriþmeleri ve günlük yaþantýda karþýlaþacaklarý sorunlarý en aza indirmek için, kamu kurumu personelleri arasýndan seçilen katýlýmlarla bu çalýþma daha da anlamlý hale gelmiþtir. Engelli olmak üretime engel deðildir, yeter ki fýrsat verilsin. Engelli vatandaþlarýmýzýn toplumun vazgeçilmez bir parçasý olarak hayatýn içinde daha aktif olmalarýný diliyor, bir gün her birimizin engelli bir vatandaþ olabileceði bilinci içinde "Dünya Engelliler Günü"nü kutluyoruz. Semaver üzerine tahliller 1 Sait Faik'in farklýlýðýna dair, 'iyi hikaye'nin diðerlerine göre duruþunu göstermek için çok iyi bir örnektir Semaver; Yaþama, hayata, dünyaya dair çok derin tespit ve çýkarýmlar, üç sayfaya, bu kadar sýðdýrýlabilir ancak Ve okuyucu kendisiyle baþ baþa kaldýðýnda, "oradakilerden" uzakta, gurbette, yanýz hisseder kendini. Daha hikayenin baþýndaki ilk paragraftan, hayatýn sebep sonuç döngüsüne sokuverir bizi: "Ýçindeki Cenabý Hak'la beraber oðlunun odasýna girince uzun boyu, geniþ vücudu ve çok genç çehresi ile rüyasýnda makineler, elektrik pilleri, ampuller gören, makine yaðlarý sürünen ve bir dizel motoru homurtusu iþiten oðlunu evvela uyandýrmaya kýyamadý. Ali iþten çýkmýþ gibi terli ve pembe idi..." Biz, giriþtiðimiz tüm iþlerde, üstesinden gelmeye çalýþtýðýmýz tüm giriþimlerde, ucundan tutmaya çalýþtýðýmýz tüm önemli görevlerde yalnýz deðilizdir. Olmamalýyýz. ünkü bu yalnýzlýk bizde, uzuvlarýmýzdan birinin eksik olduðu algýsý bile uyandýrabilir. Arkamýzdan söylenen "yolun açýk olsun", "Ýþin rast gitsin" gibi güzel dilekleri, aslýnda biz, üzerimizdekilerden daha çok giyinir kuþanýr ve kendimizi daha donanýmlý hissederiz. Ta iþin en baþýnda çevremizdekilerin olumlu duygularý bizle birlikteyse, iþin sonunu hiç düþünmez, yalýnkýlýç giriþiriz. Güçlüyüzdür çünkü. Býrakýn yalnýzlýðý, tüm dünyanýn bizimle olduðunu hissederiz. Ali'nin odasýna, Onu uyandýrmaya giren Anasý da yalnýz deðildir aslýnda. Allah vardýr yanýnda. Daha ne olsun ki? Ondan ötesi var mýdýr? Her gün bu güzel ve yoðun duygularla uyandýrýlmak Bu iþlemler sýrasýnda sürekli tespih ve niyaz içerisinde zikri kesmeden, dudaklardaki nakaratý usandýrmadan, narince Þarkýlar nakaratta rahatlar, zevkle katýlýr herkes bu bölümde. Rutin sýkýcý bir kelimedir ama nakarat öyle deðildir. Söylemek, yapmak, uygulamak insaný sýkmaz. Ali'nin anasý da böyle bir nakaratýn içinde zevkle yuvarlanmaktadýr aslýnda. Memnun Evinin tek direðidir O! Kimi vardýr ki Ali'den baþka. " Zahmet mi? O nasýl söz öyle!... "Rica ederim" demeyi ve buna benzer gaydeli laflar söylemeyi bilmez. O sadece nakaratýný, her gün, yine, yeniden, hiç þaþmadan takip eder. Ýçindeki Cenabý Hak'la birlikte Hakan Önsöz Anne'nin bu yoðun uhrevi duygularýna, en az onun kadar katýlan bir Ali var. Ama bu katýlým dini duygularýndan ziyade çalýþma hayatý ile bu hayattaki düsturu ile ilgilidir. Anasýnýn, neredeyse Ali'nin tüm eþyalarýnýn, yeleðinin, kazaðýnýn, þapkasýnýn üzerine iþlediði manevi örgü, her gün Onunladýr. Ali, bedenini hücrelerine kadar sarmalayan bu örgü ile huzurlu, kendinden emin, tüm konsantresini iþine veren, çalýþkan, becerikli bir delikanlýdýr. Öyleki iþ aþký ve þuuru Onunla öylesine iç içe geçmiþ durumdadýrki rüyasýnda bile fabrika ortamýndadýr hep. Ýnsanýn iþi ile ilgili samimiyetini ölçmek hakikaten zordur. Birçok yönetici, idareci, patron bunun ayýrdýný yapmaya, kararlarýnda adaletli davranmaya çalýþmaktadýrlar. Performans deðerlendirmesi denen konu hâlâ artarak önemini korumaktadýr. Eðer Ali'nin anasýnýn, her sabah oðlunun odasýna girdiðinde gördüðü manzarayý iþverenler görmüþ olsalardý, deðerlendirmeleri daha kolay olacaktý. Ama onlar gün içerisinde karþýlaþtýklarý anlýk deðerlendirmelerle ölçüsü kaçmýþ kararlar alabilmekteler. Ali ve Alileri hak etmedikleri akibetlerle karþýlaþtýrabilmekteler. Maalesef Alinin iþine olan samimi duygularýný bir tek annesi net bir þekilde teþhis etmekte. Elektrik pilleri, makine yaðlarýyla, ampullerle, dizel motoru gürültüleriyle haþrolmuþ bir insan tasfiri var ortada. Ötesi yok. Rüyasýnda þarkýlar mýrýldanan bir müzisyen, þekiller çizip tebessüm eden bir mimar, kamet getiren bir müzezzin de ayný durumdadýr sanýrým. Bir çocuk vardý. Elindeki kâðýttan yaptýðý poþetleri Bakkal Þemsi'ye götüren. Bakkal Þemsi, içindeki Cenabý Hak'la birlikte çocuða baktýðýnda, týrnaklarýnýn arasýna hamur artýklarý, üstü baþý hamur tozu olmuþ, ayakkabý baðlarý çözülmüþ, kovboy pantolonunun bir cebine bilyeleri diðerine hayallerini koymuþ, gözlerinde "n'olursun bunlarý al" diyen çocuða baktý. Beþ para etmeyecek torbalara "20 lira yeter mi" deyince, çocuk sevinçten bir çýðlýk attý. O gün Þemsi Amca gün boyunca belki 100 lira kazanamadý ama bir çocuk, bir bakkalda sadece yað, þeker, un, salça satýlmadýðýný öðrendi. TEMÝZLÝK, ÝLALAMA, KALORÝFER YAKMA VE BAHE BAKIM HÝZMETÝ ALINACAKTIR POSTA TELGRAF TEÞKÝLATI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ(PTT) ORUM PTT BAÞMÜDÜRLÜÐÜ ÝÞLETME VE TEKNÝK BÝRÝMLER MÜDÜRLÜÐÜ Hizmet Binalarý ve Eklerinin Temizlik, Ýlaçlama, Kalorifer Yakma ve Bahçe Bakým Ýþi hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk Ýhale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ Ýdarenin a) Adresi : ULUKAVAK MAHALLESÝ SELUK 1. CADDE ORUM MERKEZ/ORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan Ýdari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : orum PTT Baþmüdürlüðü ve Baþmüdürlüðe Baðlý Merkez ve Þubeler c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : orum PTT Baþmüdürlüðü Ýdari ve Mali Birimler Müdürlüðü-Toplantý Salonu b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüze! kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belce, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini,gösteren belgeler Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Temizlik iþi ve Personel alýþtýrýlmasý 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý)karþýlýðý orum PTT Baþmüdürlüðü Ýdarî ve Mali Birimler Müdürlüðü Veznesi adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar orum PTT Baþmüdürlüðü Ýdari ve Mali Birimler Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, aynt adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim ftyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Basýn: 1288) Resmi ilanlar:

17 SALI 3 ARALIK GEMÝÞ OLSUN Ýl Hakem Kurulu Gözlemci Atama Sorumlumuz, Ýl Eðitimcimiz, Dernek Baþkanýmýz ve Bölgesel Gözlemcimiz Mustafa Alagöz hocamýza geçirmiþ olduðu ameliyat nedeniyle acil þifalar diler en kýsa sürede saðlýðýna kavuþarak aramýza dönmesini temenni ediyorum. (.Hak:3360) Ýl Hakem Kurulu Kamu-Sen de en büyük Adliye Þampiyonluðu kazanan Adliye nin kupasýný Kamu-Sen Þube Baþkaný Mahmut Alpaslan verdi orum Kamu-Sen halý sahasýnda atýþýný Erdoðan gole Ýl Temsilciliði oynanan final maçýna çevirdi ve takýmýný tarafýndan bu yýl 3. sü ilgi hayli yüksek yeniden öne geçirdi. düzenlenen Halý Saha oldu. Ýzleyenlerin Mimar futbol turnuvasýnda büyük keyif aldýðý Sinan&Cumhuriyet i þampiyonluðu orum maç final maçýnada n beraberlik golünü Adliyesi kazandý. yakýþtý. Karþýlaþma hemen iki dakika Adliye final maçýnda tam bir gol düellosu sonra Mustafa ile nefes kesen bir þeklinde geçti. Maça buldu. Ayný futbolcu karþýlaþma sonunda hýzlý baþlayan orum 20. dakikada maçta normal süresi 4-4 Adliyesi Ýsmail in 10. takýmýný ilk kez öne biten maç sonunda dakikada attýðý golle geçirdi. Ýlk yarýnýn penaltýlarda Mimar rakibi önünde 1-0 son dakikasýnda Sinan&Cumhuriyet i öne geçti. Mimar orum Adliyesi 8-6 yenerek bu yýlýn Sinan&Cumhuriyet Öztürk le üçüncü þampiyonluðunu bu gole iki dakika golü buldu ve kazandý. sonra Yasin ile cevap takýmlar devreyi 3-3 Cumartesi günü verdi. Adliye üç beraberlikle Ticaret Meslek Lisesi dakika sonra tamamladý. kazandýðý penaltý orum Kamu-Sen tarafýndan düzenlenen 3. Halý Saha futbol turnuvasý final maçýnda orum Adliyesi normal süresi 4-4 berabere biten karþýlaþma sonunda penaltý atýþlarýnda Mimar Sinan&Cumhuriyet i 8-6 yenerek þampiyonluðu kazandý. Final maçý izleyenlere keyifli bir müsabaka izlettirdi. Ýkinci yarýda iki takýmda daha kontrollü bir futbol ortaya koyarken Adliye Erdoðan la 40. dakikada bulduðu golle maçta yeniden üstünlüðü yakaladý: 4-3. Maçýn 50. dakikasýnda Mimar Sinan&Cumhuriyet Yasin le maçta yeniden eþitliði saðladý ve normal süre bu golle 4-4 berabere sonuçlanýnca direk olarak penaltý atýþlarýna geçildi. Penaltý atýþlarýndan 4-2 maçtanda 8-6 lýk galibiyetle ayrýlan orum Adliyesi takýmý bu yýlýn þampiyonluðunu kazanýrken Mimar Sinan&Cumhuriyet ise ikincilik kupasýyla teselli buldu. Final SAHA: Ticaret Meslek Lisesi Halý Sahasý HAKEM: Hakan Önder ORUM ADLÝYESÝ: Abdullah, Alptuð, Mustafa, Erdoðan, Sefa, Ýsmail, Soydan, Yusuf Selvi, Salih, Öztürk, Muharrem, Yusuf Yaðbasan. MÝMARSÝNAN&CUMHURÝ- YET: Ali, Mustafa, Muttalip, Yasin, Ersoy, Gürsel, Erhan, Onur, Muharrem, Selahattin, Adem, Erdem. GOLLER: 10. dak. Ýsmail, 15 (penaltýdan) ve 40. dakikalarda Erdoðan, 25. dak. Öztürk (orum Adliyesi), 12. ve 50. dakikalarda Yasin, 17. ve 20. dakikalarda Mustafa (Mimarsinan&Cumhuriyet). PENALTILAR: orum Adliyesi: 4-2 Mimarsinan&Cumhuriyet Turnuvada ikinci olan Mimar Sinan&Cumhuriyet takýmýnýn madalya ve çeyrek altýn ödülünü Turnuva Tertip Komitesi Baþkaný Ahmet Sözüdoðru verdi maçýnýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren takýmlara kupalarýverildi. TFFHGD orum Þubesi Yönetim Kurulu Bel aðrýsýnýn 8 nedeni zmanlar bel aðrýsýnýn neden- sýraladý. Ulerini Ýþte o nedenler: Eski bir kanepede uyumak Kanepelerin ömrü 8 ile 10 yýl arasýdýr. Eðer daha eski bir kanepede uyuyorsanýz belinizin aðrýmamasý mucize gibi bir þey. ok sert ya da çok yumuþak olmayan ve vücudun kývrýmlarýna uyum saðlayan, yatak ve kanepeleri deneyin. Aðýr çanta taþýmak Kaplumbaða misali evini sýrtýnda taþýyanlardansanýz bu sýrtýnýz için pek iyi olmayacak. Özellikle de aðýrlýðýn tek kola yüklenmesi omurganýzýn da dengesi bozulur. antanýzýn aðýrlýðý hiçbir zaman vücut aðýrlýðýnýzýn yüzde 10'undan fazla olmamalýdýr. Apartman topuklar Stilettolar, yüksek topuklu ayakkabýlar kuþkusuz þýk duruyor ama gereðinden fazla giyerseniz sonsuza kadar bu ayakkabýlara veda etmek zorunda kalabilirsiniz. ünkü tahmin edebileceðiniz gibi beliniz için de zararlý ayakkabýlar. Ayrýca yazýn vazgeçilmezleri olan sandaletler de dümdüz ve desteksiz bir tabana sahipse yine ayný ölçüde zararlý. Kin tutmak Yapýlan bir araþtýrmaya göre "affetmeyi" becerebilen, uzun süre kin tutmayan, öfkesini yatýþtýrabilen insanlar her açýdan daha saðlýklý. Ancak öfke ve gerilim sizinle beraber kaslarýnýzý da geriyor. Bu da belinize yansýyor. Bütün gün oturmak Günümüzün en büyük sorunlarýndan biri hareketsizlik. Japonya'da iþçilerin tuvalete gitme süresi bile sýnýrlandýrýlýrken yerinizden kalkabildiðiniz bir iþiniz varsa belki de milyonlarca insandan daha þanslýsýnýz. ünkü obezite, diyabet gibi hastalýk risklerinin pençesinden sýyrýlmak bir yana ayrýca omurga aðrýlarýndan kurtulabilirsiniz. ünkü oturmak sanýldýðýnýn aksine sizi dinlendirmiyor daha çok belinize yük bindiriyor. Hele ki doðru pozisyonda, belinizi destekleyen, dik bir konumda oturmuyorsanýz bel aðrýsý sizin için kaçýnýlmaz. Stresli gün geçirmek Eðer stresli bir gün geçiriyorsanýz boyun, omuz ve bel kaslarýnýz da geriliyor. Bu stres durumu devamlý bir hale gelirse beliniz de bundan etkilenecektir. Egzersiz yapmamak Vücudumuzu ayakta tutan þey sandýðýnýz gibi sadece kemikler deðildir ayný zamanda kaslardýr. Bu yüzden kaslarýnýzý güçlendirmek sizi birçok kazadan, özellikle de yaþlýlýðýnýzda düþme sonucu yaþanacak sakatlýklardan koruyacaktýr. Sýrt ve bel kaslarýnýzý güçlendirirseniz var olan aðrýlarýnýz azalmakla beraber, gelecekte oluþmasý muhtemel bel aðrýnýzý da engelleyebilirsiniz. ok fazla abur cubur yemek Aþýrý yaðlý yiyecekler, katý maddeli besinler tüketmek bel çevrenizi güzelce geniþletir. Bel fýtýðý hastalarýna da en sýk verilen tavsiyelerden biri kilo vermeleridir. Kilo verdikçe belinize binen yük azalýr. Turnuvada üçüncü olan Yavuz Sultan Selim in ödüllerini Turnuva Tertip Komitesi Baþkaný Ahmet Sözüdoðru verdi Turnuvada dördüncü olan Dodurga nýn ödülünü Kamu- Sen Teþkilanma Sekreteri Talip Kazak verdi Turnuvada tüm maçlarda görev yapan hakem Hakan Önder e Kamu-Sen Þube Baþkaný Mahmut Alpaslan verdi

18 18 SALI 3 ARALIK 2013 Bu duruma biz düþürdük biz çýkartacaðýz Ý skilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu büyük þanssýzlýklar yaþadýklarýný ve sonucunda hiç haketmedikleri yerde olduklarýný belirterek Bunun sorumlusu ben ve futbolcularým ve bu kötü gidiþe son vremek için her maçý yeni bir baþlangýç olarak görüyoruz dedi. Baðlum maçýna iyi baþladýklarýný ve öne geçtiklerini ancak ilk yarýnýn son dakikalarýnda kulüp forma ve kaþkolunu hediye etti. Ý skilip Belediyespor un karþýlaþmalapor teknik sorumlusu Ýskilip Belediyesrýný yakýndan takip ettiðini Nihat Armutçu, Ýskilip anlatan Gürsoy, lig Kaymakamý Þuayib maçlarýnda böylesi sonuçlarýn alýnabileceði gerçeðinin göz ardý edilmemesi gerektiðini söyleyerek, Gürsoy u makamýnda ziyaret ederek Ýskilip Belediyespor formasý, atký ve bere hediye etti. Kulübün ligdeki son 1. Küme Büyükler Ligi A grubu haftanýn sonuçlarý: Hitit Gençlik - Ýl Özel Ýdarespor : 5-0 A GRUBU PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Alaca Belediye Ulukavakspor Osmancýkspor Ýl Özel Ýdarespor Hitit Gençlik Sungurluspor ligden çekildi 8 Aralýk Pazar : Ulukavakspor- Hitit Gençlikspor. Ýl Özel Ýdarespor-Alaca Belediyespor. B grubu haftanýn sonuçlarý: Osmancýk Belediye - imentospor : 2-1 Eti Lisesi Gençlik - Bayat Belediye : 5-0 B GRUP PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Eti Lisesi Genç imentospor Osm. Belediye Ýskilipspor Bayat Belediye Aralýk pazar : imentospor - Eti Lisesi Gençlik. Bayat Belediyespor - Ýskilipspor. Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, kötü gidiþin sorumlusunun kendisi ve futbolcularý olduðunu buna son verecek olanlarýnda kendileri olduðunu belirterek her maçý yeni bir baþlangýç olarak deðerlendirdiklerini söyledi. Armutçu, hakem veya baþka bir nedenin arkasýna sýðýnmadýklarýný sorunu kendilerinde aradýklarý belirtti. Ýskilip Kaymakamý Gürsoy Kimse moralini bozmasýn Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu kaymakým Þuayip Gürsoy u makamýnda ziyaret etti ve durumu hakkýnda Kaymakam Gürsoy a bilgi veren Armutçu, son zamanlarda ligde üst üste talihsiz yenilgiler aldýklarýný ifade etti. Ýskilip Belediyespor un karþýlaþmalarýný yakýndan takip ettiðini anlatan Gürsoy, lig maçlarýnda böylesi sonuçlarýn alýnabileceði gerçeðinin göz ardý edilmemesi gerektiðini söyleyerek, Alýnan bu yenilgiler kimsenin moralini bozmasýn. Ýnanýyoruz ki Ýskilip Belediyespor umuz ligde kalacak dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Gürsoy, Ýskilip Belediyespor un önümüzdeki hafta Yeþil Kýrþehirspor ile deplasmanda oynayacaðý karþýlaþma için baþarý dileklerinde bulundu. yedikleri golün takýmýn moral motivasyonunu düþürdüðünü belirten Armutçu Ýkinci yarýnýn ilk dakikalarýnda yediðimiz ikinci gol takýmýn moralini iyice bitirdi. Toparlanmak için çaba gösterdik ancak bunlar sonuç vermeyince sahadan maðlubiyetle ayrýldýk. Takým olarak hiç haketmediðimiz bir yerdeyiz. Bende futbolcularýmda bunun farkýndayýz. Biz her maçý yeni bir baþlangýç olarak görüyoruz. Þanssýzlýklar yaþýyoruz ve bunlarýn bir gün tersine döneceðine inanýyorum. Kesinlikle hiç bir maçtan sonra hakeme veya baþka nedenlere yenildiðimizi söylemedim bundan sonrada söylemeyeceðim. Baþka bahaneler arkasýna sýðýnmak gibi bir düþüncemiz bugüne kadar olmadý bundan sonrada olmayacak. Yenerken nasýl biz yeniyorsak yenildiðimizde de biz yeniliyoruz. Hiç bir bahanenen arkasýna sýðýnmadan bu takýma biz düþürdek biz bulunduðu yerden çýkartacaðýz dedi. Armutçu, lig baþýndan beri sakat ve cezalý futbolcularýn çokluðundan dolayý hep sýkýntý yaþadýklarýný bu hafta sonu oynayacaklarý Kýrþehirspor maçý öncesinde böyle bir sorunlarýnýn þimdilik olmadýðýný söyledi. Armutçu, kendi cezasýnýn bittiðini savunmada Muhammed in de cezasýnýn tamamlandýðýný hafta içinde sorun yaþamadýklarý takdirde Kýrþehir maçýna tam kadro çýkacaklarýný sözlerine ekledi. 1. Küme de ikinci yarý baþladý Gruplarda ilk iki sýrada alan takýmlar final grubunu büyük oranda garantilediler. Üçüncülük mücadelesi ile ligde kalma mücadelesi verecek takýmlarýn puanlarý birbirine çok yakýn ve asýl mücadele bu takýmlar arasýnda. 1. Amatör Küme de ikinci yarý dört maçla baþladý. Sungurluspor un ligden çekilmesiyle A grubunda mücadele eden takým sayýsýda beþe düþtü. A grubunda Alaca Belediyespor liderliðini sürdürürken B grubunda Eti Lisesi averajla yeni lider oldu. A grubunda haftanýn kritik maçýnda Ulukavakspor, Osmancýkspor deplasmanýndan 4-1 galip dönerek lideri takibini sürdürdü ve en yakýn takipcisi konumundaki rakibi ile arasýndaki puan farkýný 7 ye çýkardý. Alaca Belediyespor Sungurluspor hükmen galibiyeti ile yerini korudu. Grupta Alaca Belediyespor ve Ulukavakspor takýmlarý final grubuna büyük oranda garantilediler. Grupta Osmancýkspor ve Ýl Özel Ýdarespor takýmlarý üçüncü olarak final grubuna kalmak için mücadele edecekler. B grubunda ise ilk yarýnýn namaðlup lideri imentospor, ilk yarýda tek galibiyet alan ve büyük hayal kýrýklýðý yaratan Osmancýk Belediyespor deplasmanýndan 2-1 maðlup dönünce liderliði kaybetti. Eti Lisesi Gençlikspor ise Bayat Belediye önünde aldýðý galibiyetle averajla liderlik koltuðuna oturdu. Bu grupta da Eti Lisesi Gençlikspor ve imentospor takýmlarý final grubunu büyük oranda garantilediler. Grupta Osmancýk Belediyespor ve Ýskilipspor ise bir yandan final grubuna yükselmek için diðer yandan ise play-aotdan kurtulmak için mücadele edecekler gibi görünüyor. Ýl Özel Ýdarespor, Hitit Gençlik önünde farklý galip gelerek final grubu iddiasýný sürdürdü Temsilcilerimiz yer deðiþtirdi Yeniyol Mah. Hamam Sokak No:18/C ORUM Telefon: BAL 6. Grup Haftanýn Görünümü Haftanýn Toplu Sonuçlarý: Safranboluspor- orumspor : 0-2 Ýskilip Belediyespor - Baðlum Belediye : 0-0 Etimesgut Belediye-Tosya Belediyespor : 5-0 Gölbaþý Belediye - Sincan Belediye : 0-0 Bartýnspor - MKE Kýrýkkale : 1-1 Nevþehir Gençlik- Yeþil Kýrþehirspor: 2-2 Kastamonuspor- Aksaray Belediyespor : 2-2 -PUAN DURUMU- TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Bartýnspor Sincan Belediye Etimesgut Bel Baðlum Beledi MKE Kýrýkkale Yeþil Kýrþehir Gölbaþý Bele Nevþehir Genç, Tosya Belediye Aksaray Beledi Kastamouspor orumspor Ýskilip Belediye Safranbolu Kastamonu ve Safranbolu nun hükmen maðlubiyeti var Önümüzdeki haftanýn programý 8 Aralýk Pazar orumspor - Bartýnspor. Yeþil Kýrþehirspor - Ýskilip Belediyespor. Sincan Belediyespor- Nevþehir Gençlik. MKE Kýrýkkalespor - Gölbaþý Belediyespor. Tosya Belediyespor - Safranboluspor. Keçiören Baðlum Belediye- Kastamonuspor. Aksaray Belediyespor - Etimesgut Belediye. Ligde kalma yolunda çok önemli galibiyet orumspor Teknik Direktörü Sunay Güneþ, Safranboluspor deplasmanýnda inandýklarýný ve baþardýklarýný belirterek Bu galibiyet ligde kalma yolundaki umutlarýmýzý çok artýrdý dedi. Ligde geçtiðimiz Kademe Oryantiring Ýl birinciliði 1. hafta sonunda yapýldý. Yunus Emre Parký ve Bahabey amlýðý nda iki gün süren yarýþmalar on bir kategoride yapýldý ve toplam 32 sporcu yarýþtý. Ýki gün süren yarýþmalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyalarý verildi. Yarýþmalarda kategorilerinde derecele giren sporcular ve kulüpleri þöyle: E 16 : 1. Kubilay Gökgöz (Gençlikspor), 2. Can Baytürk (Gençlikspor), 3. Alimcan Zorlu (Gençlikspor, 4. Özcan Eker (Gençlikspor. E 14: 1. Þükrü Can eliker (orum Gençlikspor), 2. Onur Berber (Gençlikspor). K 18: Naciye Uygun (orum Gençlikspor). E 12 : 1.Mert Can Sarý (Gençlikspor), 2. Veli ýtak (Gençlikspor). E Açýk Y Kategorisi: 1. Bekir Yýldýz (ferdi), 2. Abdulkadir Ceylan (ferdi), 3. Abdulkadir Akgül (ferdi), 4. Sefa Yücetürk (ferdi). E Açýk kategorisi: 1. Kudret Dolgun (ferdi), 2. Kaan Polat (ferdi), 3. Emir Singil (ferdi), 4. Devren Deringül (ferdi). K 10 Kategorisi: 1. Sýla Kambik (ferdi), 2. Ceren Yorgun (ferdi), 3. Esma Dolgun hafta sonu kendi evlerinde oynadýklarý Etimesgut maçýnda aldýklarý farklý maðlubiyetin takýmýn moralini son derece bozduðunu belirten Teknik Direktör Sunay Güneþ, Hafta boyunca futbolcularýmýzla yakýndan ilgilendik ve bu maðlubiyetin olumsuz etkilerini üzerlerinden atmaya çalýþtýk. Bu maðlubiyetin BAL 6. grupta orumspor Safranboluspor deplasmanýndan 2-0 galip dönerek ikinci dýþ saha galibiyetini aldý. Ýskilip Belediyespor ise evinde maðlubiyet serisini devam ettirdi ve iki temsilcimiz sýralamada yer deðiþtirdi. Grupta þampiyonluk yarýþý ise zirvedekilerin puan kaybetmesiyle iyice kýzýþtý. ölgesel Amatör Lig 6. grupta zirve Byarýþý her hafta biraz daha kýzýþýyor. Bartýnspor liderliðini korurken takipcileri ile arasýndaki puan farkmý kapanmaya ve þampiyonluk mücadelesi veren takým sayýsý artmaya devam ediyor. Ligde son sýralarda bulunan iki temsilcimizden orumspor ikinci galibiyetinide deplasmanda alarak sýralamada üst sýralara yaklaþýrken, Ýskilip Belediyespor ise evindeki kötü gidiþe devam etti ve ateþ hattýna düþtü. Grupta oynanan yedi maçtan beþinin berabere bittiði haftada takýmlar arasýndaki güç dengesinin birbirine ne kadar yakýn olduðunun en güzel göstergesi. Lider Bartýnspor son haftalarýn çýkýþtaki rakibi MKE Kýrýkkalespor ile evinde oynadýðý maçtan 1-1 berabere ayrýlarak iki puan kaybetti. Takipcisi Sincan Belediyespor ise Gölbaþý deplasmanýndan golsüz beraberlikle dönerek lider olma fýrsatýndan yararlanamadý. Etimesgut Belediye çýkýþýný Tosya Belediyespor u farklý yenerek sürdü ve üçüncü sýraya kadar yükseldi. Ýskilip deplasmanýndan galip dönen Baðlum Belediyespor da sýralamadaki çýkýþýný devam ettirdi. Grupta alt sýralardan kurtulma mücadelesi veren iki takým Kastamonuspor ile Aksaray Belediyespor 2-2 lik beraberlikle ayrýldýlar ve birer puanla haftayý kapattýlar. Ligde 11. hafta maçlarý 8 Aralýk pazar günü oynanacak. orumspor grup lideri Bartýnspor la evinde zorlu bir maça çýkacak. Ýskilip Belediyespor ise grupta çýkýþ içindeki Yeþil Kýrþehirspor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek. Murat Ocak da izledi orumspor da gösterdiði performansla Ýstanbul Büyükþehir Belediye ve Trabzonspor a kadar yükselen A milli takýmda forma giymeyi baþaran Murat Ocak pazar günü orum Belediyespor - ýksalýnspor maçýný izledi. Yeni sezonda Pazarspor formasý giyen ve takýmýnýn maçýnýn cumartesi günü olmasý nedeniyle eþi ile birlikte orum a gelen Murat Ocak hem orum daki dostlarý ile hasret giderdi hemde orum Belediyespor un ýksalýnspor ile oynadýðý maçý izledi. Oryantiring Ýl birinciliði yapýldý Oryantiring Ýl birinciliði hafta sonunda Yunus Emre Parký ve Bahabey amlýðý nda 32 sporcunun katýlýmý ile yapýldý. orumspor Teknik Direktörü Sunay Güneþ, Safranbolu deplasmanýnda inandýklarýný ve baþardýklarýný belirterek Bu galibiyet bizim ligde kalma hedefi açýsýndan son derece önemliydi ve bunu baþaran futbolcularýmý kutluyorum dedi. (ferd). E 10 Kategorisi Ferdi Sýralama: 1. Ozan Yaðýz Balat, 2. Akýn Taþbaþ 3. Orçun Akça. E 10 Kulüp: 1. Barýþ Kavlak (Gençlikspor). Yarýþmalar sonunda en centilmen sporcu ödülünü Mert Can Özden kazanýrken en teknik sporcu olarakta Yunus Emre Aksoy ödüle layýk görüldü. ligde kalma umutlarýný bitirmemesi gerektiðine onlarý inandýrdýk. Ýçinde bulunduðumuz zor þartlara raðmen çok önemli bir deplasmanda kazandýðýmýz üç puanla bu çalýþmalarýmýzýn karþýlýðýný aldýðýmýza inanýyorum. Öncelikle sahada aslanlar gibi mücadele eden futbolcularýma, sonra bizlere bu deplasman için testek veren Futsal Tertip Komitesi ne, iþadamý Kadir Þimþek e bu maçta Safranbolu da bizleri yalnýz býrakmayan AN- KAOS grubu üyelerine çok teþekkür ediyorum. Takým olarak Safranboluspor maçýný bugünden itibaren unutarak hafta sonu sahamýzda oynayacaðýmýz grup lideri Bartýnspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacaðýz dedi. Dereceye girenlere törenle madalyalarý verildi Oryantiring Ýl birinciliðinde mücadele eden ve dereceye giren sporcular ödül töreni sonrasýnda toplu halde

19 SALI 3 ARALIK ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 3 ARALIK T.C. orum 2. Ýcra orum il, merkez ilçe, 112 ada no, 105 parsel no, Üçdutlar Mahallesi Mahalle/Mevkiinde 5 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: orum Belediye Baþkanlýðý Su sayaçlarý endeks okuma, açma, kesme ve kaçak su tespiti hizmet alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Kalorifer tesisatýnýn iþletilmesi ve kalorifer yakma hizmetinin yürütülmesi hizmet alýmý iþi. YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðumuz Nüfus Cüzdanlarýmýzý kaybettik. Hükümsüzdür. Gürsün ÖZKAN Rumi kýzý 10/5/1988 orum Mecitözü Doðumlu Sudenaz ÖZKAN Hüseyin kýzý 20/3/2007 Erzurum Karayazý Ýlçe Doðumlu Melih Kaan ÖZKAN Hüseyin oðlu 05/05/2011 orum Mecitözü Doðumlu (.HAK:3359) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðumuz Nüfus Cüzdanlarýmýzý kaybettik. Hükümsüzdür. Eray Yasin MUMCU 26/9/2009 Ankara Altýndað Doðumlu Özgür Kamil KÖRPEÞ Halil oðlu 18/2/2004 orum Oðuzlar Cevizli Köyü Doðumlu (.HAK:3348) YÝTÝK Ankara Altýndað Ýlçe Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý ehliyetimi ve 06 UM 412 plakalý aracýma ait ruhsatý kaybettim. Hükümsüzdür. Sultan MUMCU Ýsmail kýzý 01/01/1988 orum Ýskilip Doðumlu (.HAK:3357) YÝTÝK orum Vergi nde nolu vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum A 5801-A cilt faturamý kaybettim. Hükümsüzdür. Ýsa BALCI Balcý Market 1 Gülabibey Mah. Baðcýlar 4. Cad. No: 40 ORUM (.HAK:3354) YÝTÝK orum Cumhuriyet Lisesinden 2010 öðretim yýlýnda almýþ olduðum diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Yunus YAPAR Mehmet oðlu 1992 orum Doðumlu (.HAK:3356) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Kemal BÜYÜKARSLAN Ýsmail oðlu 25/12/1971 orum Doðumlu (.HAK:3353) Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Valilik ek binasý kat: 8 Saat: ARALIK Hitit Üniversitesi Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý Hafif ticari araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Üçtutlar Mah., evre Yolu Bulvarý No: 10 orum Saat: T.C. orum 4. Ýcra 06 DF 8223 plakalý, 2011 model Peugeot marka, beyaz renkte kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi Yer: epni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Kaynar Yedieminli Otoparký/orum Saat: T.C. orum 4. Ýcra 38 BB 153 plakalý, 2012 model Fiat marka, 225 tipli beyaz renkte aracýn satýþý iþi Yer: Ýskilip Cad. No: 75 Özkiremit yaný Kültür Yedieminli Otoparký/orum Saat: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Ziyaretçi danýþma ve yönlendirme hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Valilik ek binasý 8. kat Saat: orum Belediye Baþkanlýðý Bina yýkýmý yapým iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: ARALIK T.C. orum 4. Ýcra orum il, merkez ilçe, 2865 ada no, 13 parsel no, Ýbrahimçayýrý Mah. Mahalle/Mevkii, bahçeli, iki katlý taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. orum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum il, merkez ilçe Karacaören köyünde muhtelif yer ve fiyatlarda 11 adet arsanýn satýþý iþi. Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: orum Adliyesi 9 kiþilik 2014 mali yýlý 12 aylýk temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: orum Adalet Sarayý Saat: Ýl Saðlýk Müdürlüðü 2014 yýlý kalorifer yakýmý ve temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Ýl Saðlýk Müdürlüðü Gazi Caddesi No: 66 orum Saat: ARALIK Bölge Müdürlüðü- 7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü 72 ( Amasya) ve 73 ( orum) Þube Þefliði yollarýnda kar mücadelesi yapýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No:380 Atakum/Samsun Saat: Hitit Üniversitesi Saðlýk, Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý Hitit Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul öðrencilerinin Ring Servis Hizmeti için binek amaçlý taþýt kiralamasý iþi. Yer: Üçtutlar Mah. evre Yolu Bulvarý No:10 orum Saat: ARALIK T.C. orum 3. Ýcra 19 UF 291 plakalý, 2012 model Fiat marka Linea 1.3 M.JET 95 HPtipli, Sedan cinsinde aracýn satýþý iþi Yer: Karakaþlar Otomotiv evre Yolu Saat: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) orum ilinde yapýlacak TSE Araç Kontrol Merkezi binasý inþaatý ile altyapý ve çevre düzenleme yapým iþi. Yer: T. C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent ankaya / Ankara Saat: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Danýþma ve yönlendirme hizmeti alýmý iþi. Yer: Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüðü Üçtutlar Cad. No: 57 orum Saat: ARALIK Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Malzemesiz genel temizlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampüsü (Mühendislik Fakültesi yaný) Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: ARALIK Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Silahsýz özel güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampusu (Mühendislik Fakültesi Yaný) Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: ARALIK T.C. Ýskilip Ýcra 19 FL844 plakalý, 2012 model, Ford marka, PT2 tipli, gri (kum) renkli, yük nakli kullaným amaçlý, dizel yakýtlý aracýn satýþý iþi Yer: Ýskilip Belediye Otoparký Saat: ARALIK T.C. orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum ili, merkez ilçe ayarýk Mahallesi nde 658 ada no, 6 parsel no da kayýtlý 3.073,00 m2 yüzölçümlü bað vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: ARALIK T.C. orum 3. Ýcra orum ili, Mecitözü ilçesi, Devletoðlan köyünde muhtelif yer ve fiyatlarda 3 adet tarla niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu KÝRALIK KANTÝN orum Özel Hastanesi kantin iþletmesi 1 (bir) yýl süreyle teklif usulü kiraya verilecektir. Ýrtibat: Türker Cengiz (.HAK:3351) Saat: ARALIK T.C. orum 3. Ýcra 01 YG 637 plakalý, 2007 model Chevrolet marka, Aveo tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi Yer: Ýtfaiye Otoparký Mecitözü Saat: ARALIK orum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 8 adet 27 kiþilik araç ile personel taþýma iþi. Yer: orum LTipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu Saat: Karayollarý Genel Müdürlüðü 7. Bölge Samsun Bölge Müdürlüðü KK nolu orum ili Ýskilip yolunun km sinde Haramidere Köprüsü nün yapýlmasý iþi. Yer: Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum / Samsun Saat: ARALIK T.C. orum 2. Ýcra 55 BT 001 plakalý, 2005 model, BMW marka X5 tipinde, siyah renkte arazi taþýtýnýn satýþý iþi Yer: Baþak Oto Parký (Ankara Yolu 2. Km. - orum) Saat: ARALIK T.C Ýskilip (Sulh Hukuk Mah) Satýþ Memurluðu orum Ýli, Ýskilip Ýlçesi, Bahabey Mahallesi 905 Ada l Parsel Nolu arsanýn satýþý iþi ,75 Yer: Ýskilip Belediye Mezat Salonu (Encümen Toplantý Salonu) Saat: T.C. 1. Ýcra 19 FH 405 plakalý, 1997 model, Ford marka, Cargo 2520 tipli aracýn satýþý iþi Yer: Kültür Otoparký (epni Mah. Ýskilip Cad. No: 75) orum Saat: ARALIK T.C. orum 3. Ýcra 19 TT 141 plakalý, 2001 model Peugeot marka, Partner 1.9 tipli sarý renkli aracýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: OCAK 2014 T.C. Bayat Ýcra Yeni mah. 40 ada 44 parsel de kain 5 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi Yer: Bayat Hükümet Konaðý giriþ kapýsý önü Saat: OCAK 2014 T.C. orum 3. Ýcra orum ili, merkez ilçe, Tozluburun köyü, Acem mevkii, 163 parsel de kayýtlý ,00 m2, tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi ,00 TL Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. orum 2. Ýcra 19 AT 079 plakalý, 2009 model Ford marka, Transit Connect tipli, beyaz renkli kamyonetin satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: OCAK T.C. orum 2. Ýcra 19 FL108 plakalý, 2011 model Renault marka Symbol tipi 2011 model Sedan cinsi gri renkli aracýn satýþý iþi Yer: orum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. orum 2. Ýcra 19 TU 465 plakalý Renault marka Symbol Auth 1.5 DCI. tipi 2010 model, Sedan cinsi, gri (platin) renkli aracýn satýþý iþi Yer: orum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: OCAK T.C. orum 2. Ýcra orum merkez Yavruturna Mah. Mecitözü Þosesi mevkiinde, cilt 12, sayfa no 1171, 875 ada 37 parsel üzerinde 974,00 m2 yüzölçümlü iki dükkan ve 32 daireli kargir apartman niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: OCAK T.C. orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum il merkez ilçe Ýkipýnar Mahallesi, Köyiçi mevkii, 125 ada, 3 parsel nolu avlulu ev ve ahýr niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,92 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. orum 2. Ýcra 38 D 7396 plakalý, 2011 model, Ford marka, CCK1 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Can Yediemin Fen Lisesi Car No: 33 orum Saat: OCAK 2014 T.C. orum 2. Ýcra orum ili merkez ilçe, 346 ada no, 44 parsel no, Terlemez Ýþ Merkezi nde 7 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. orum 2. Ýcra orum il merkez ilçe, 496 ada no, 4 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde üzerindeki bina yýkýlýmýþ boþ arsanýn satýþý iþi. orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ELEMANLAR ARANIYOR Askerlikle iliþkisi olmayan Bay CNC Torna Operatörü ve Büro Temizlik ve ay Servisi yapacak Bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Taç Makina Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. No: (.HAK:3347) LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ORUM Acil Satýlýk Köfte Salonu Hazýr müþteri portföyü olan içerisinde 9 masalý 800 TL kiralý 300 TL cirolu doðalgazlý, içerisindeki tüm demirbaþlarýyla birlikte acil devren satýlýktýr. (.HAK:3203) (.HAK:3304) ÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (.HAK:3777) Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Döküm sektöründe çalýþtýrýlmak üzere bay elemanlar alýnacaktýr. Büro iþlerinden anlayan bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mür. Tel: Devren Satýlýk Ýþyeri Halen faal durumda 200 m2, 2 katlý, müþteri potansiyeli mevcut mobilya (.HAK:3322) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ ÝNSAN KAYNAKLARI PERSONELÝ Ofis programlarýna hakim, diksiyonu düzgün, üniversite mezunu, askerlikle iliþiði olmayan bay eleman. Ýrtibat için: Mali Müþavir Ali KÖSE (.HAK:3352) Tel: epni Mah. Emniyet Sok No:2/17 MÜDÜR ADAYI ARANIYOR Sigorta sektöründe en az 2 yýl deneyimli, sektörle ilgili 2 yýllýk ya da 4 yýllýk üniversite mezunu müdür adayý aranmaktadýr. CEP SÝGORTA ARACILIK HÝZM.A.Þ (.HAK:3345) aksesuar dükkaný satýlýktýr. Mür. Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D iðdem Tepe Bahçeleri orum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde orum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (.HAK:2070) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ELEMAN ARANIYOR Corel Draw - Auto Cad paket programlarýna hakim CNC Operatörlüðüne yetiþtirilmek üzere askerliðini yapmýþ eleman (.HAK:3220) Bay - Bayan Milli Eðitim Müdürlüðü nden sertifikalý Direksiyon Usta Öðreticileri alýnacaktýr (.HAK:3297) (.HAK:3329) Ýlgilenenlerin Özel orum Sürücü Kursu na müracaatlarý rica olunur. Mür. Tel: KAZANCI ve ELEKTRÝKÝ ALINACAKTIR Orta Anadolu Tarým Gýda A.Þ de çalýþmak üzere tecrübeli Kazancý ve Elektrikçi alýnacaktýr. (.HAK:3335) Baþvurular için ve ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (.HAK:3339) (.HAK:3337) Menekþe Asansör Tel: aranýyor. Tel: Sahibinden Satýlýk Ýþyeri Üç katlý toplam 210 m2 merkezde bulunan iþyerimiz sahibinden satýlýktýr. Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak 3/D ORUM Tel: ELEMAN ARANIYOR Mali müþavirliðini yaptýðýmýz firmalara, firmalarýn iç muhasebesini yapabilecek deneyime sahip, askerliðini yapmýþ (30 yaþýný aþmamýþ) bay eleman alýnacaktýr. Kadir Altýparmak Mali Müþavir Yeniyol Mah. 1. Gazi Sok. No: 1/1 Tel:

20 SALI 3 ARALIK 2013 Bu taraftara galibiyet hediye edemediðimiz için üzgünüz orum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað, ýksalýnspor un kanatlarý iyi kapatarak pozisyon üretmelerine izin vermediðini rakibi açmak için yaptýklarý diðer hamlelerin sonuç vermeyince çok istedikleri üç puana ulaþamadýklarýný söyledi. Özbað, kaybettikleri iki puandan çok taraftarlarýna galibiyet sevinci yaþatamadýklarý için üzgün olduklarýný belirterek Kaybettiðimiz bu iki puaný Darýca maçýnda telafi etmeyi hedefliyoruz dedi. orum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað, zirve yolunda büyük önem taþýyan maçta ýksalýnspor maçýnda istedikleri oyunu ortaya koyamadýklarýný rakibin iyi kapanmasý sonucunda bunu aþamadýklarýný ve hesapta olmayan iki puan kaybettiklerini söyledi. Özbað, ligde yakaladýklarý çýkýþý devam ettirmek için kazanmaktan baþka düþüncelerinin olmadýðý ýksalýnspor maçýna çok iyi hazýrlandýklarýný ancak rakibin kendilerini iyi analiz ettiðini gördüklerini belirterek Maç boyunca kanatlarý çok iyi kapattýlar ve bizim buralardan geliþtireceðimiz ataklara gereken önlemleri almýþlar, Maç boyunca kanatlardan etkili olamadýðýmýz maçta rakip savunmayý uzaktan þutlarla aþmak istedik bundada baþarýlý olamadýk. Oyunun kitlendiði bölümlerde karambollerle golü bulmayý ve rakibi açmayý amaçladýk ancak bun- da da baþarýlý olamadýk. Takým olarak çok istediðimiz maçtan malesef beraberlikle ayrýlmak zorunda kaldýk. Lig yarýþýnda bu tür sonuçlar alýnacaktýr. Biz ilk yarýnýn sonunda istediðimiz hedefe ulaþarak ikinci yarýya çok daha iyi baþlamak amacýndayýz. Kendi sahamýzda kaybettiðimiz bu maçta iki puan kadar bizlere soðuk havaya raðmen stada gelerek destek veren taraftarlarýmýza galibiyet hediye edemediðimiz için üzgünüz. Futbolda düne takýlýp kalmanýn bir anlamý yok. Kazandýðýnýz kaybettiðiniz maçtan sonra onu unutup sonraki maça hazýrlanmak zorundasýnýz. Bizde bugün itibariyle ýksalýnspor maçýný unutup hafta sonu deplasmanda oynayacaðýmýz Darýca maçýný düþünmeye baþlayacaðýz. Takým olarak ýksalýnspor maçýnda yapamadýklarýmýzýn nedenlerini belirleyip o doðrultuda çalýþma yaparak kaybettiðimiz puanlarý bu deplasmanda telafi etmek amacýndayýz dedi. Bükmeyin boynunuzu : orum Belediyespor lu futbolcularýn ýksalýnspor maçýndan sonra soyunma odasýna giderken üzüntüleri her hallerinden belli oluyordu. Futbolcular tribünleri dolduran taraftarlarýnýn önünde galibiyet sevinci yaþatamadýklarý için son derece üzgün olan futbolcularýn bu halleri her þeyi anlatýyordu. Sezon boyunca gösterdikleri performansla orumlularýn büyük sevgisini kazanan futbolcular ýksalýnspor maçýndan sonra bu halleri hayli üzücü oldu. Futbolda bu tür sonuçlar var ve üzülmeye takýlmaya gerek yok. Kaybedilen iki puaný telafi edecek imkanýnýz ve gücünüz var. ýkacaksýnýz aslanlar gibi mücadele ederek kalan iki maçý kazanýp ilk yarýyý layýk olduðunuz yerde bitireceksiniz. Kaldýrýn baþýnýzý eðmeyin önüne. Fatih den gollere devam Bafraspor a iki gol atan Fatih gol sayýsýný 7 ye çýkardý F atih Bolat gollerini Ayvalýkgücü nde sürdürüyor. Genç futbolcu bu hafta oynanan 1930 Bafraspor maçýnda takýmýnýn iki golüne imza atarak gol sayýsýný yediye çýkardý. Geçtiðimiz sezon orumspor formasý ile gösterdiði performansla Ayvalýkgücü ne transfer olan Fatih Bolat diðer transfer yapan arkadaþlarý arasýnda forma þansý bulan tek isim olarak görülüyor. Genç futbolcu gösterdiði performansla Ayvalýkgücü nün alt sýralardan kurtulmasýnda büyük pay sahibi. Ligde ilk golünü Kocaelispor deplasmanýnda atan Fatih Bolat daha sonra sýrasýyla Belediye Vanspor, Ýstanbulspor, Yimpaþ Yozgatspor ve Arsinspor maçlarýnda birer gol atmayý baþarýn Fatih Bolat geçen hafta ise takýmýnýn 4-0 kazandýðý maçta iki gole birden imza attý Bafraspor karþýsýnda takýmýnýn 27. dakikada ikinci golünü ayakla atan Fatih Bolat 86. dakikada kazanýlan penaltý atýþýnýda gole çevirerek ilk kez bir maçta iki gol birden atmayý baþardý. Fatih Bolat 7 golle 3. grupta gol krallýðý yarýþmasýnda beþinci sýrada bulunuyor. Özbað a serum tedavisi Kardeþ kulüpten destek orum Belediyespor un pazar günü evinde oynadýðý ýksalýnspor maçýnda kardeþ kulüp orumspor taraftarlarýndan destek. orumspor taraftarlarý pazar günki ýksalýnspor maçýnda kapalý tribünde yerlerini alarak Belediyespor a maç boyunca destek verdiler. Maraton tribününde bulunan taraftarlarla birlikte karþýlýklý olarak orum Belediyespor a destek ve- ren orumspor taraftarlarý ayný ilin iki takýmýna sahip çýkmasý konusunda örnek bir birliktelik gösterdiler. Kýrmýzý Siyahlý taraftarlarýn maç boyunca tezahüratlarý ile Belediyespor a destek verdiler. Maçýn golsüz berabere bitmesinin ardýndan da futbolcularý tribüne çaðýrarak onlara moral vererek soyunma odasýna gönderdiler. orum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað a serum tedavisi. Geçtiðimiz hafta içinden buyana hasta olan Sedat Özbað, ýksalýnspor maçýndan sonra gece rahatsýzlýðý iyice arttý. Gece boyunca rahatsýzlýðý artan Özbað öðlen saatlerinde hastanaye giderek muayene oldu. Ýleri derecede üþütme teþhis edilen Özbað a serum takýldý ve üç saat süreyle hastanede kaldý. Özbað daha sonra lojmana geçerek iðne ve ilaç tedavisine beþ gün süreyle devam edeceði belirtildi. Darýca hazýrlýðý baþlýyor orum Belediyespor ilk yarýnýn son deplasman maçýnda pazar günü oynanacak Darýca Gençlerbirliði hazýrlýklarý bugün baþlýyor. Kýrmýzý Siyahlý takým bugün saat da Nazmi Avluca sahasýnda yapacaðý antrenmanla Darýca hazýrlýðýna baþlayacak. A ntalya temsilcisi Evrenseki den 4-1 lik galibiyetle dönen orum Belediyespor, son sýradaki Ýstanbul temsilcisi ýksalýnspor la 0-0 berabere kalarak, camiada hayal kýrýklýðý yarattý. Takýmýn 4 te 4 yapmasýna sevinen Belediyespor ve orumspor taraftarlarýnýn kaynaþmasý ve ayný tribünleri paylaþmasý, karþýlýklý sloganlar atmalarý görülmeye deðerdi. Karþýlaþmayý yaklaþýk 4 bin 500 taraftar izledi. Yalnýz sahada yer yer bozulmalar vardý. Bunun nedeni de orumspor la Belediyespor un ayný sahada maç ve idman yapmalarýydý. Belediye orumspor yöneticileriyle bir araya gelerek, buna acil bir çözüm bulunmasý gerekir. Aksi takdirde önümüz kýþ ayý, ayda 4 tane maç yapacaksýn, keza günlük de idman yapacaksýn, o zaman bu stad patates tarlasýna döner, benden söylemesi.. Karþýlaþmaya gelince, genel kanaat maçýn zor geçeceði yönündeydi, öyle de oldu. Rakip 7 puanla son sýrada. Bu hafta teknik direktör deðiþtirdi. Þansa bakýn, Sandýklý maçýnda da Selim Hoca, Sandýklý nýn baþýna geçmiþti, orum a gelip Belediyespor u 2-1 yenmiþti. Yani hoca deðiþikliði orum Belediyes-.:: YORUM ::. Rehavet! Kadir Þimþek por a gelmiyor. Doðrusunu söylemek gerekirse, karþýlaþmada 3 puaný kazanacak hiçbir futbol sergilemedik. Yani þurada, þu futbolcuyu eleþtirecek hiçbir þey yok. Al birini vur ötekine. Sahada aylak aylak geziyorlar, 3 sarý kart, 1 kýrmýzý kart gördüler. Bunlara bir çözüm bulamýyoruz. Tuhafýma giden 3 tane frikik attýk, üçü de ayrý ayrý sporcular, hiç biri de kaleyi tutturamadý. Takýmýn bir frikikçisi yok mu? Namaðlup Düzyurtspor u yendiðimizde, top nerede iki kiþi orada. Yerden paslarla göze hoþ gelen futbol izledik. 2 gol atýp, 3 gol de kaçýrmýþtýk. Bu maçta bunlardan eser yoktu. Sanki sahada Belediyespor un formasýný giymiþ baþta bir takým var gibiydi. Bu maçta býrakýn iki pasý yap- mayý, karþý taraf sahaya yerleþene kadar bekliyorlar, adamlarýn defansý fizikli, daha sonra þiþirme toplarla geliþi güzel vuruþlarla gol arýyorlar. Koskoca 90 dakikanýn 77 inci dakikasýnda boþ kaleye Emir in vuramadýðý pozisyondan baþka ataðýmýz yok. Eðer rakip defans yapmayýp, açýk oynasaydý, buradan mutlak 3 puanla ayrýlýrdý diye düþünüyorum. Þimdi diyecekler ki, 4 haftadýr takýma övgüler yaðdýrýyorlardý, þimdi eleþtiriyorlar diyecekler. Demek ki iyi oynadýðýnda övgüyü hakkediyorlar. Þu anda kendileri, þu oynanan futbolu övüyorlarsa mesele yok, ben takdir etmiyorum.. Ulu çýnarýmýz orumspor umuzun Safranbolu yu deplasmanda 20 yenmesi camiada sevinç yarattý. Baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz. Ýskilipspor un ise 1-0 önde götürdüðü karþýlaþmayý sahasýnda 3-1 kaybetmesi, Ýskilip camiasýnda þüphesiz ki üzüntüyle karþýlandý. Ne yapalým, futbol üç ihtimalli bir maçtýr, bunu baþtan kabullenmek gerekir. Baksanýz ya en alttaki ýksalýnspor a ikinci sýradaki orumspor puan veriyor. YASAK AÞK Bize her yer Kýlýçcýoðlu orum Belediyespor un ýksalýnspor ile oynadýðý maçta tribünler orumlular tarafýndan büyük oranda dolduruldu. Bilet fiyatlarý ise düþük olmasýna raðmen maçý tenis kortlarýnýn bulunduðu bölümden izleyen bir grup taraftar dikkat çekti. Buradan maçý izleyenlerin büyük bir bölüme geçtiðimiz sezon orumspor un ligden düþtüðü son maçta Siirtspor karþýlaþmasý sonrasýndaki yaþananlardan dolayý ceza alan kýrmýzý siyahlý takým taraftarlarýydý. Aralarýnda orumspor amigosu Hasan Gözübüyük ün de bulunduðu bu grup maç boyunca tri- orum Belediyespor dört haftadýr devam eden galibiyet serisini evindeki ýksalýnspor maçýndan golsüz beraberlikle ayrýlarak bitirdi. Maç öncesi düþünceler farklýydý ancak puan durumuna bakarak yapýlan bu yorumlar rakibe biraz haksýzlýk ediliyor gibi geldi. Hiç kazanamamýþ bir takým ancak yeri maçý berabere bitirmiþ gol atmakta zorlanan bir takým ancak yediði gole bakýncada grupta sekizinci Evrenseki takýmýndan bile az gol yemiþ bir takým. Rakip zor gol yiyen ve zor yenilen bir takým. Ancak tek avantaj zorda gol atan bir takým. O zaman sistemi buna göre belirlemek gerekiyor. Maça diziliþ olarak baktýðýmýz zaman dörtlü savunmanýn önünde iki ön libero Mehmet Akif ve Furkan onlarýn önünde Oðuzhan Yalçýn iki kanatta Murathan ve A. Buðra forvette ise Emir. Rakip kapanýyor doðru, zemin çok kötü doðru ancak doðru olmayan bir þey var oda bizde bu maçta çok kötüydük. Belediyespor un iç sahada izlediðim en kötü maçýydý. Yenildiðimiz Elibol Sandýklýspor maçýnda bile bundan daha iyi oynadýk bence. Diðer maçlarda kötü oynayan oluyordu ancak bu maçta kötülerin içinde iyiyi aramak zorunda kalýyorsunuz. Basýn tribününde devre arasýnda deðiþiklik ne yapýlabiler dediðimizde o kadar çok isim sayýldýki o kadar deðiþiklik hakkýmýz yoktu. Futbolun içinde var böyle günler ve maçlar. Önemli olan bu maçtan gereken dersleri çýkartarak önümüzdeki haftalara bakmak bündeki taraftarlarla karþýlýklý slogan atarak þehrin takýmýna destek vermeye çalýþtýlar. Cezalý olduklarý için stada giremeyen bu taraftarlar vazgeçemedikleri sevdalarýna dýþardan da olsa sahip çýktýlar ve destek verdiler. Astýk-.:: GÖZLEM ::. Sahada kaybettik tribünde kazandýk Halil ÖZTÜRK gerekiyor. orum Belediyespor kadro yapýsýyla bu yarýda toplayabileceði maksimun puanlara yaklýþtý bence. Sezon baþýnda kadro oluþturulurken beklenti çok farklýydý ancak sahaya yansýyan performanslar çok daha farklý olarak ortaya çýktý. Sonuçta kazanýlmasý gereken altý puan var ve bunlarý alacak olanlarda sahada mücadele edecek olan futbolcu arkadaþlar. Kaybedilmiþ hiç bir þey yok, ýksalýn ý hemen unutup Darýcaya baþýmýz dik ve umutla bakmak zorundayýz. Karamsarlýða kesinlikle gerek yok çünki bu takým orum un desteðini arkasýna aldýðý takdirde ikinci yarýda iþi riske sokmadan direk layýk olduðu üst lige yükselecek güçtedir. Ancak bu iþi fazla sýkýntýya sokmamak için kalan iki maçtan alýnacak altý puaný cebe koyarak devre arasýna yüksek moralle ve umutla girelim. Sahada kaybedilen iki puan tabiki üzücü ancak ýksalýnspor maçý orum açýsýndan çok larý pankart ise bulunduklarý konumu oldukça güzel yansýtýyordu, Yasak Aþk. Bize her yer Kýlýçcýoðlu... önemli bir güç birliðine þahit oldu. orumspor taraftarlarý orum Belediyespor maçýna gelerek kardeþ takýma bu zorlu maçta destek verdiler. Maç boyunca orum adýna tüm taraftarlar sahada mücadele eden ve kýrmýzý siyah formayý giyen futbolculara sahip çýkýyorlar destek veriyorlar. Sahada kaybedilen puaný inanýyorumki futbolcularýmýz bu hafta Darýca da telafi ederler. Ancak orum adýna çok önemli olan bu birlikteliðin kaybedilen iki puandan çok daha önemli olduðuna inanýyorum. Belediyespor Yönetimi ilk yarýnýn bitimine iki hafta kala devre arasý hesaplarýný yapmaya þimdiden baþladý. Takýmýn eksiklerini belirlemek ve takviye yapýlacak bölgeler için araþtýrmala geçildi. Bu dönemi az hata ile geçmesi halinde Belediyespor un ikinci yarýda orum un hakettiði baþarýya ulaþacaðýna inanýyorum. Yeterki pazar günki birlikteliðimizi sürdürelim. BAL daki temsilcilerimizden orumspor yine deplasmanda kazandý. Evinde henüz galip gelemeyen orumspor ikinci galibiyetini Safranbolu deplasmanýnda aldý. Kadro yapýsý ve yaþanýlan sýkýntýlarý göz önüne aldýðýmýzda diðer temsilcimizden daha zor durumda görünsede orumspor zorlarý baþarmaya devam ediyor. Diðer temsilcimiz Ýskilip Belediyespor ise evindeki maðlubiyet serisine devam etti. Kadro olarak kaliteli isimlerden kurulu olsada Ýskilip Belediyespor hayal kýrýklýðý yaratmaya devam ediyor. Sonuçta iki temsilcimizden birisi gidecek dileðimiz orum u en güzel þekilde temsil edecek olanýn yoluna devam etmesi.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar 1 Temmuz 2009 sayý 1 ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bu program, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan desteklenmektedir.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Leonardo da Vinci (Mesleki Eðitim) Programý 2007-2013 Comenius Eðitim ve Öðretim Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l LEONARDO DA VINCI

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ

KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, sivil toplum kuruluþlarý, kamu kurumlarý, özel

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

PKK silah býrakmak zorunda kaldý

PKK silah býrakmak zorunda kaldý HUZEM e YÖK onayý ABD vatandaþý Joseph Anthony Wheeler in HÝTÝTSEM de göreve baþladýðý bildirildi. Hitit e ABD li hoca Hitit Üniversitesi nde yabancý uyruklu bir öðretim elemaný da daha göreve baþladý.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı