DERS NOTLARI A.Ü. EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS NOTLARI A.Ü. EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ"

Transkript

1 DERS NOTLARI A.Ü. EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ FAKÜLTESÝ EYLÜL 2002

2 2 ÝÇÝNDEKÝLER Önsöz...3 BÖLÜM I...5 GÝRÝÞ...5 ÝÞ ARAMA KORKUSUNU YENMEK...6 BÖLÜM II...9 ÝÞE BAÞVURU HAZIRLIKLARI...9 Kiþisel Bilgi Formu Hazýrlama...10 Özgeçmiþ Hazýrlama...11 Online Özgeçmiþler Hazýrlama Üzerine Bazý Ýpuçlarý...14 Ýþe Baþvuru Mektubu...15 Portfolyo Hazýrlama...16 Bilgi Toplama Görüþmesi...18 BÖLÜM IV...22 AÇIK ÝÞLERE ULAÞMAK ÝÇÝN KULLANILACAK KAYNAKLAR...22 Arkadaþlar, Tanýdýklar ve Akrabalar...22 Okullarýn Ýþ Bulma Destekleri...23 Doðrudan Ýþverene Ulaþmak...25 Eleman Ýlanlarý...26 Ticari ve Mesleki Dergiler...27 Kamu Ýþ Bulma Kurumlarý...28 Kamu Personel Sýnavlarý...29 Devlet Bakanlýklarý...29 Belediyeler...30 Özel Ýstihdam Kurumlarý...30 Ýnternet...31 BÖLÜM V...33 Mezunlarýn Ýþe Geçmelerinde Okul ve Eðitimcilerin Rolü...33 Okuldan Ýþe Geçiþ Modeli...37 Kýsmi ZamanlýÖðrenci Ýstihdamý...38 BÖLÜM VI...42 Okuldan Ýþe Geçiþte Ailenin Yeri...42 KAYNAKÇA...44 ÇERÇEVELER...45

3 3 Önsöz Çalýþma yaþamý insanlarýn günümüzde ulaþtýðý yaþam düzeyinin ve standardýnýn üretildiði yerdir. Toplumlarýn sahip olduklarý fiziksel ve beþeri kaynaklar da önemli ölçüde çalýþma etkinliðinin bir sonucudur. Evlerde kullandýðýmýz basit araç gereçlerin, karmaþýk yüksek teknoloji ürünü eðlence ve eðitim araçlarýnýn üretimi de asýl olarak çalýþma örgütlenmesinin bir sonucudur. Sadece fiziksel olan deðil önemli ölçüde, toplumlarýn sahip olduðu bireysel-kümesel davranýþlarýn kültürel nitelikte olanlarý da giderek daha çok çalýþma yaþamý ile entegre bir hale gelmekte ya da pek çok konuda zaten çalýþma yaþamýnýn bir uzantýsý olarak ortaya çýkmaktadýr. Eðitim sürecinin asýl olarak toplumsallaþma aracý olduðu düþünüldüðü durumda dahi, eðitim sürecinin de çalýþma yaþamý ve örgütlenmesinin etkilerinden kaçýnamaz olduðu görülmektedir. Bir insanýn yaþamýný tümüyle saran etkileri nedeniyle çalýþma örgütlenmeleri, bir baþka deyiþle iþ dünyasýbelli bir olgunluk yaþýna gelen, eðitimini tamamlayan ya da çeþitli nedenlerle küçük yaþta kendi veya kendisiyle birlikte ailesinin geçimini saðlama ya da ona katkýda bulunma zorunluluðu ile karþýlaþan çocuklar için yaþamý kazanma/ yeniden üretme yeridir. Özellikle çocuklarýn ve eðitim çaðýndaki genç ergenlerin çalýþma yaþamýnda bulunma zorunluluklarý o ülkenin sahip olduðu üretim düzenlemeleri ve biçiminin yetersizliði ve ayýbýdýr. Bu tür sorunlarýn çözülmesinin yolu çalýþma yaþamýnýn daha iyi düzenlenmesine yolaçacak toplumsal, kültürel, eðitsel geliþmeler ve siyasal (yasal) ve ekonomik düzenlemelere yönelik mücadeleler içinde yeralmaktadýr. Bununla birlikte her bireyin mevcut sorunlar ve güçlükler karþýsýnda ayakta durmasýný ve daha iyi bir yaþam sürmesini saðlayacak birikimleri kazanma yönünde çaba göstermeyi de ertelememesi gerekir. Eðitim süresinin uzamasý nedeniyle bir çok ülkede iþ yaþamýna geçiþ giderek ileri yaþlara uzatýlýyor olsa da çalýþma yaþamý gençlerin içine dalmak zorunda olduklarýve geleceklerini arayacaklarýbir yaþama alanýolacaktýr. Çalýþma öðrenmenin durmasýve sadece öðrenilmiþ olanlarýn uygulanmaya baþladýðý bir süreç deðil, öðrenmelerin yaþayarak sürdürüldüðü bir alan olmalýdýr. Bu olmadýðýnda çalýþma insaný mutlu etmez, yalnýzlaþtýrýr ve bir makineye dönüþtürür. Makineler, niteliði gereði üretim sürecinde kullanýlmalarý sýrasýnda deðer kaybýna uðrarlar ve bir süre sonra yerlerine gelen daha iyileri ile deðiþtirilerler. Emeðin sahibi insan ise üretim sürecinde öðrendikçe yenilenir ve deðer kazanýr. Ýnsanýn öðrenmesini ve mutlu olmasýný önleyen pek çok etken çalýþma yaþamý içinde bulunmakla birlikte, çalýþma yaþamý insaný en çok mutlu eden ve yaþamýnýdaha iyi sürdürmesini, kendini geliþtirmesi ve gerçekleþtirmesi olanaklarýný saðlayan bir özellik taþýr. Çalýþma, bir üretim etkinliðinde bulunmak ve üretimden bu etkinlik karþýlýðýnda pay almaktýr. Bu nedenle, daha önce kendilerine aktarýlan ya da kendilerince çeþitli nedenlerle

4 4 elde edilen servetleri olmayan milyarlarca insan için dünyada yaratýlan deðerlerden pay almanýn en önemli yolu çalýþmaktýr. Çalýþmak ise, üretimin kar amacýyla yapýldýðý kapitalist toplumlarda daha çok piyasanýn koþullarýný bilmek ve buna uygun tepkiler ve davranýþlar göstermeyi gerektirmektedir. Bir ülkedeki çalýþma orgütlenmesindeki yenilenme çalýþma yaþamýný belirleyen hukuksal çerçeve, o ülkenin çalýþma yaþamýnýn özellikleri ve geliþiminin hýzý ile toplumun yenileþme yönündeki eðilimleri ile iliþkili olmaktadýr. Bu özelliklerin deðiþimi belli bir zaman almakta ve çoðunlukla önemli geliþme ve ilerlemeler neredeyse bir kuþaðýn çalýþma yaþamýna baþlayýp ayrýlmasýna deðin uzamaktadýr. Bu anlamda, çalýþma yaþamýna hazýrlanma deðiþmelere hazýr olmak kadar varolan yapýya uygunluðu da içermek zorundadýr. Bu çalýþma, iþsizliðin ve iþgücü hareketliliðinin yoðun olarak yaþandýðý günümüz toplumlarýnda deneyimlerini kendi yanlýþlarý ve olumsuz yaþantýlarý ile edinmek zorunda olan gençlerle iþ arama ve iþe girme konusunda dikkate alýnmasýyararlýolabilecek bazýkonularý paylaþmak, zamanla gözlenebilecek iþyerleri beklentilerini, nereden baþlamalýyým? Ne yapmalýyým? Nasýl yapmalýyým gibi sorular için daha önce düþünülmüþ yanýtlarý aktarmak gibi iþlevleri üstlenmek amacýndadýr. Bu amaçla, çalýþmada bazý bölümlerde okuyucu olarak gençlerin doðrudan kendilerinin deðil, doðrudan iliþkide bulunduklarý ailelerinin ve öðretmenlerinin, eðitimci topluluðunun hedeflendiði de olmaktadýr. Eðitim kurumlarýnda liderler yetiþtirmek, iþyerlerini geleceðe taþýmak ve kendilerine iþ için baþvuran adaylardan iþe en uygun olaný seçmek konusunda eðitimler verilip, bunun için bilgi üretilip iþ dünyasýnýn hizmetine sunulurken, iþ arayan bireylerin iþe girme konusunda daha az bilgiye sahip olabildikleri, bu anlamda daha az destek bulabildikleri ve bir bilgi asimetrisi, dengesizliði ortaya çýktýðýný söylemek mümkündür. Gerçekte bu konuda saðlanan desteðin iþyerlerine dezavantaj yaratmak yerine belki ek yararlar üretebileceðini iddia etmek de olasýdýr. Ancak her koþulda, bilgi asimetrisindeki azalma gençlerin de kendilerini daha iyi hissetmelerine, daha az iþ arama maliyetine katlanmalarýna ve uzun dönemde daha doðru kararlarla kendileri için de daha yüksek yarar yaratmalarýna yolaçabilecektir. Geliþmiþ ülkelerde yüzlercesi yazýlan, ülkemizde ise sayýsý bir elin parmaklarýný geçmeyecek sayýdaki bu tür çalýþmalar yanýnda, bu çalýþmanýn da çalýþma yaþamý sýnýrýnda bulunan gençlere ve onlara iþ arama sürecinde destek olan öðretmen ve ailelerine yararlý olmasýnýumuyorum. Hasan Hüseyin Aksoy Mart 2002, Ankara

5 5 BÖLÜM I GÝRÝÞ Türkiye'de çalýþma çaðý içinde bulunan çok sayýda insan iþ bulma ümidi olmadýðý için iþ aramaktan vazgeçmiþ, ya da hiç denememiþtir. Bu küme içinde üniversite mezunu gençler ve kadýnlardan eðitim düzeyi düþük ya da yüksek çeþitli bedensel engeli bulunan bireyler de bulunmaktadýr. Devlet Ýstatistik Enstitüsü'nce gerçekleþtirilen Hanehalký Ýþgücü Anketlerinden ( Nisan 1999 ) sonuçlarýna göre 12 ve üzeri yaþ kümesindeki iþgücüne dahil olmayanlardan iþ aramayýp iþ baþý yapmaya hazýr 167 bin kiþi bulunmaktadýr. Bunlardan %46,1'i ( kiþi) ise nereden iþ arayacaðýný bilmemektedir. Bu grubun yarýsýný ise çalýþma yaþamýna ilk kez girecek olmasý beklenen ya da çalýþma yaþamýnýn ilk yýllarýnda olan yaþ grubu genç nüfus oluþturmaktadýr (Aksoy 1999, s.135). Belirtilen grupta yer alan iþsizlerin bir diðer özelliði ise çoðunun kadýn olmasýdýr. Gençler arasýnda da kadýnlarýn iþsizlik oraný daha yüksektir. Çalýþma yaþamýnýn ilk yýllarýnda bulunan ve iþgücü piyasasýna geçen, ilk kez iþ aramaya baþlayan kadýnlar hem genç olmanýn hem de hem de cinsiyetle ilgili olarak toplumda ve iþ dünyasýnda yerleþen önyargý ve olumsuz kalýplarýn etkileriyle karþýlaþmaktadýrlar. Genç kadýnlarýn ve kýzlarýn istihdamda karþýlaþtýklarý bu yargýlar sadece ülkemize özgü bir durumu yansýtmamakta, ancak deðiþik düzeylerde geliþmiþ ülkelerde de kendine yer bulmaktadýr. Bu noktada iþgücü piyasasý içindeki iþsizlik sorununa bu küme açýsýndan daha özenli bakýlmalý ve özellikle bu kümenin istihdamýný geliþtirmeye destek saðlayacak politikalar üzerinde durulmalýdýr. Bir ülkenin genel ekonomik politikalarýnýn istihdamda geniþleme ve çalýþma koþullarýnda iyileþme saðlamasýný ummak dýþýnda, iþgücü piyasýna ilk kez girecek gençlerin ve yetiþkinlerin piyasa açýsýndan önem taþýyan yetenek, bilgi ve becerilere sahip olmasýda geçiþ sürecindeki sorunlarýazaltmada yararlýolabilecektir. Gerçekte hýzlý deðiþen iþ koþullarý ve üretimde kullanýlan teknoloji mevcut çalýþanlarýn da sürekli yenilenmelerini gerekli kýlmaktadýr. Bu yenilenme bulunduklarý iþyerlerinde saðlanan olanaklar, eðitimler, bireysel deneyimler ve yaþantýlarý, gözlemler ile gerçekleþtirilebilir. Henüz iþe baþlayamayanlar için iþ yaþamýna hazýrlanmak daha çok baþkalarýnýn deneyimleri, yazýlý ve görsel bilgi araçlarý, devam edilen hizmetöncesi eðitimleri ve geçici, gönüllü etkinliklerde

6 6 edinilen deneyimler ile sýnýrlýkalmaktadýr. Bu sýnýrlýlýðý aþmalarýna katkýda bulunmak amacýyla, eðitim süreci içinde ve dýþýnda gençlerin iþ yaþamýyla ve iþleyiþ ve politikalar konusunda bilgilenmeleri saðlanmalýdýr. Bu bilgilerin kuramsal boyutu olduðu denli beceri ve gözleme dayalý boyutu da bulunmaktadýr. ÝÞ ARAMA KORKUSUNU YENMEK Çalýþma yaþamýna giriþ ve sürekli çalýþmaya hazýr olma, öðrenme amaçlý olarak saðlanan ortamlardan baþlayarak, ve bunun yanýsýra gençlerin eðitim sýrasýnda kendi baþlarýna ücret karþýlýðý elde ettikleri deneyimlerle sürdürülen bir süreç sonunda saðlanabilir. Kuþkusuz, böyle bir modeli ülke çapýnda yaygýnlaþtýrmak mevcut ekonomik büyüklükler, çalýþma yaþamýkoþullarý, iþsizlik düzeyi ve çalýþma ve istihdama iliþkin mevcut hukuksal yapý ile gerçekleþtirmek olanaklý görünmemektedir. Buna karþýn, pek çok yerde, gençlerin iþ bulma, istihdam saðlama ve saðlýklý iþ iliþkileri kurma konusundaki çabalarýný engelleyen ve hatta çalýþmak istedikleri halde iþ aramaktan vazgeçirten bir çok neden bulunmaktadýr. Ýþe iliþkin güvensizlikler, iþ bulmadaki baþarýsýzlýklar, geçmiþte yaþanan olumsuzluklar iþ arama çabalarýný ketler. Bu nedenler, tümüyle ya da kýsmen iþsizlik düzeyi yüksek ülkelerde gençleri ve yetiþkinleri etkileyebilmektedir. Bu etkiler sonucunda pek çok insan pasif bir þekilde evde iþ beklemeye, iþsiz kalmaya ya da yaþamýný hiç de istemediði bir þekilde sürdürmeye razýolur. Kiþisel kaygýve kuþkular, gerçekle uyuþmayan bazýönyargýlar da iþ aramayý önleyebilmektedirbu konudaki korku ve kaygýlar sadece gençlere özgü deðildir. Çeþitli yaþantýlar ve olumsuz deneyimlerle, çevremizde varolan olumsuz önyargýlardan da etkilenerek kendimizle ilgili bazý yargýlara gideriz. Bu yargýlarýmýz bizim gelecekteki davranýþlarýmýzý da önemli ölçüde belirleyebilir ya da bazý durumlarda bizi iþ arama çabasýna girmekten, ya da öngördüðümüz sorunla mücadele etmekten alýkoyabilir. Çoðu kez bu durumun bir döngü yarattýðý ve bu durumun da sorunu aðýrlaþtýrdýðý belirtilebilir. Sýkça çevremizde görebileceðimiz bu nedenler arasýnda, daha çok ileri yaþtaki yetiþkinleri dikkate alarak, þunlar sayýlmaktadýr: (National Business Employment Weekly, 1998, Dow Jones and Co. Inc.'den aktaran, Employment News 1998, Issue 35, s. 1, 4). Yaþ. (Çok yaþlýyým). Yaþ ve cinsiyete iliþkin olarak iþyerlerinde belli bir düzeyde ayrýmcýlýk olduðunu gözlemek olanaklýdýr. Bununla birlikte bu tutum tüm iþyerlerinde geçerli deðildir. Bir çok insan yaþýn deneyimin yararlarýný da getirdiðini

7 7 bilir. Daha önce yapmýþ olduklarýnýz, nasýl yapýlacaðýný daha iyi bilmeniz, daha çok katýlýmcýolabilmeniz, diðer çalýþanlara aktarabilecek birikimleriniz olmasý, potansiyel sorunlardan kaçýnabilmeniz yaþla birlikte kazanýlabilecek ve listelenebilecek bir kaç nitelik olarak gözükmektedir. Öte yandan gençler de kendileri için piyasanýn dezavantajlarla dolu olduðunu düþünmektedir, haklý olarak. Bir çok iþyeri eleman arayýþýnda deneyim de aramaktadýr. Ancak çoðu kez gençlerin iþ deneyimleri yoktur. Bu durum da bir kýsýr döngüye yolaçmaktadýr. Ýþ yoksa deneyim yok, deneyim yoksa iþ yok. Ancak bu kýsýr döngünün kýrýlmasýna aldýklarý eðitim ve niteliði, eðitim aldýklarý sýrada katýlýnan etkinlikler ile gençlerin planlý bir þekilde gerçekleþtirdikleri program dýþý etkinlikler, ilgiler ve alýþkanlýklar ve sahip olduklarýiliþkiler aðýyardýmcýolacaktýr. Eðitim. (Yeterince eðitimli deðilim). Deneyimlerinizi öne çýkarýn. Eðitim yaþamýn her aþamasýnda sürdürülebilir. Gerçekten gereksinim duyduðunuz bir eðitim için de iþ arama ile birlikte çaba gösterebilirsiniz. Bunun için hiç bir zaman geç deðildir. Sahip olduðunuz nitelikleri kullanabileceðiniz çalýþma alanlarýný ayrýntýlý bir þekilde gözden geçirmeniz ve bunlarý kullanabilmek için çevrenizden destek istemeniz de iþ arama sürecinde yararlýolacaktýr. Beceriler. (Becerilerim güncel deðil). Bir iþ yerinde kullanýlan beceriler bazen genel nitelikte olabilir ve zaman içerisinde iþyerlerinde saðlanan çevre, yetiþtirme ve deneme fýrsatlarý ile geliþtirilebilir. Sahip olmadýklarýnýz kadar sahip olduðunuz beceriler üzerine düþünün ve bunlarýn geliþtirilebileceðini gözardýetmeyin. Odaklanma yetersizliði. (Yapmak istediðimin ne olduðunu bilmiyorum). Amaçlarýnýzý net bir þekilde belirlemek ve hangi iþin kendiniz için en uygun iþ olduðunu belirlemek için psikolojik testler þart deðil. Kendinizi geliþtirmek için çaba gösterirken becerilerinizi gözden geçirmenize yarayacak kitaplardan yararlanmayý ihmal etmeyin. Kitaplýklarý ve ilgilerinizi belirlemeye yardýmcý olacak mesleki dergileri de daha sýk gözden geçirmeye baþlayabilirsiniz. Bunlar yanýnda ayrýca "kendini tanýma" etkinliði konusunda profesyonellerden yardým almak isterseniz iþ bulmada aracýlýk eden kamu iþ kurumunun (Türkiye Ýþ Kurumu) illerdeki þubelerine veya Meslek Danýþma Merkezine baþvurabilirsiniz. Kendisiyle Ýlgili Yetersiz Gelecek Kestirimleri. (Ne aradýðýmý kesin olarak açýklayamýyorum) Geçmiþte yaptýklarýgelecekte yapabileceklerini açýklamaya yardým eder. Profesyonelce yazýlmýþ, açýk, ayrýntýlý bir özgeçmiþ bu konuda yararlý olabilecektir. Özgeçmiþinizdeki güçlü ve zayýf yönler yol gösterici olabilecektir.

8 8 Fýrsat Eksikliði. (Etrafta iþ yok). Ýliþkiler aðýný kullanma ve açýk iþler konusunda bilgi almak için yardým istemek bazen çok daha gerekli olabilir. Ýþ bulma yerine iþyerlerine iliþkin bilgile konusunda yardým istemek rahatsýz edici bulunmayacaktýr. Ücret-Maaþ. (Deðerimce ödeme yapýlmayacak, hak ettiðim ücreti alamayacaðým). Piyasada sizin çalýþmayý istediðiniz ve hazýrlandýðýnýz iþler için geçerli ücret düzeyini, iþ ilanlarýndan, meslek ve ekonomi dergilerinden, ilgili olabilecek tanýdýk çevrenizden öðrenin. Ücret konusunda pazarlýk yapmak için de hazýrlýklý olun ya da hazýrlanýn. Bunu saðlayacak size pazarlýk gücü verecek özellik ve koþullarýnýzý gözden geçirin. Ücret düzeyi iþ içerisinde sözkonusu olabilecek yükselme fýrsatlarýna da baðlýdýr. Bu tür olasýlýklar ve ücret dýþýsaðlanan olanaklar ya da sizin için deðerli olabilecek ek olanaklarýda bu çerçevede gözden geçirin. Reddedilme. (Reddedilme ile baþa çýkamam. Bunu göðüsleyemem). Yapabilirsiniz ve yapmalýsýnýz. Siz böyle bir durumla karþýlaþacak ilk, tek ve son kiþi deðilsiniz.bir iþten reddedilme kiþisel bir þey deðildir. Ýþyerlerinin aradýðý nitelikler ile sizin sahip olduklarýnýzýn ve onlarýn sunduklarý ile sizin beklentilerinizin her zaman uyuþmasý mümkün deðildir. Kendinizi böyle bir konuyu duygusal olarak ele almaktan uzak tutmalýsýnýz. Mülakat- Görüþme- Sýnav. (Ben bunlarda iyi deðilim). Biraz pratik, biraz çevre, aile, arkadaþ desteði sizi þu an hissettiðinizden daha iyi yapacaktýr. Arkadaþlarýnýz ile mülakat denemeleri yaparken yetersiz olduðunuz konularda kendinizi daha iyi hissedinceye ve doðal halinizi buluncaya kadar denemeleri sürdürün. Ýþverenlerin olasý mülakat sorularý konusunda da bilgi edinip bunlarý karþýlama konusunda hazýrlýk yapýn. Çevre. (Ýþ ortamýnda olmaktan hoþnut olmayacaðým). Hangi iþyerinde? Kimlerle? Neden? Ýnsanlarýn yakýn dostlarý da, amansýz rakipleri de çoðu kez iþ yaþamýnda yer alýr. Þu anda sizin yaþadýklarýnýzýn benzerlerini yaþamýþ olan ve sizinle paylaþacak çok þeyi olan insanlar iþyerlerinde bulunuyor. Kötü koþullar ve yaþantýlar kadar iyilerini elde etme þansýda çalýþma yaþamýiçinde yer alýyor. Bilinmeyen korkusu ancak bilinir hale geldiðinde yokolur. Bunlarý nasýl bilinir kýlabiliriz? Öncelikle evden çýkmakla ve çalýþma yaþamýna girmek için yeniden ve yeniden çaba göstermekle. Ýçinde bulunduðumuz kendi zihnimizle yarattýðýmýz düþünme kalýplarýndan, önyargýlardan kurtulmaya çalýþmak da bizim en büyük yardýmcýmýz olacaktýr.

9 9 BÖLÜM II ÝÞE BAÞVURU HAZIRLIKLARI Ýþe baþvuru öncesi yapýlacak hazýrlýklarla birlikte, eþ zamanlý olarak, açýk iþlere ulaþma yönünde doðrudan bir çaba olarak "açýk iþleri arama" çabasý gösterilmelidir. Açýk iþlere ulaþmayý saðlayacak en iyi kaynak ya da yöntem, iþyerlerinin, iþverenlerin iþgören bulma kaynaklarý ve yöntemlerini bilmek ve onlara yönelmektir. Buradan hareketle, özellikle iþyerleri ile bir iletiþimi olan veya çalýþmakta olan tanýdýklar, akrabalar, arkadaþlar; mezun olduðumuz okullarýn öðretmen ve diðer personeli,doðrudan iþyerlerine baþvurular, medyada yeralan eleman ilanlarý, ticari ve mesleki dergiler, Kamusal Ýþ Bulma Kurumlarý (Türkiye'de Ýþ Kurumu), özel eðitim ve istihdam kurumlarý, iþyerlerinin internet sayfalarý, internet ortamýnda faaliyet gösteren iþ ve eleman bulma siteleri iþ aramada baþvurulabilecek temel kaynaklar arasýnda sayýlabilir. Ýþ arama sürecinin baþýnda çalýþýlmak istenen ya da çalýþýlma olasýlýðý bulunan iþyerleri ile ilgili bilgilere bir liste halinde ya da yeterince düzenlenmemiþ genel bilgiler þeklinde ulaþýlmýþ olabilir. Çalýþýlabilecek iþyerleri listesi oluþturma konusunda internetten yararlanýlabileceði gibi, iþ arayan bireyin bulunduðu bölgenin sanayi, ticaret odalarý, meslek örgütlerinin þubeleri de çok iyi bir kaynak olabilir. Özellikle kamu kesimi dýþýndaki iþyerleri için ulaþýlmak istenen, iletiþim kurulmasý gereken iþveren ya da personel/insan kaynaklarý birimlerinin yöneticileri olacaktýr. Bu kiþilerle ya da genel olarak kurumla iletiþime geçmeden önce iþ arayan bireyin bazý hazýrlýklarý tamamlamýþ olmasý gerekir. Bu hazýrlýklar kendini ifade etme ve gerekli bilgileri kolayca ve doðru bir þekilde aktarabilmesi için yarar saðlayacaktýr. Ýþyerlerine iliþkin bilgi toplama ve listeleme dýþýnda, iþ baþvurusu öncesi yapýlacak diðer hazýrlýklar arasýnda öncelikle a) "kiþisel bilgi formu" hazýrlamak, b) özgeçmiþ hazýrlamak, c) portfolyo hazýrlamak d) Ýnformal bilgi toplama görüþmesi bulunmaktadýr.

10 10 Kiþisel Bilgi Formu Hazýrlama Ýþ arama sürecinde sýkça kendimizle ilgili bilgileri baþkalarýna aktarmak durumunda kalýrýz. Bu aktarýmý iþverenlere yönelik olarak iþ baþvurularýnda formal bir þekilde özgeçmiþ ile yapabileceðimiz gibi, zaman zaman telefon görüþmelerinde ya da referans istediðimiz kiþilere ek bilgi saðlamak amacýyla da yapabiliriz Her zaman güncelleþtirilmiþ bir kiþisel bilgi veritabaný gerek özgeçmiþ hazýrlamada gerekse kendimizle ilgili geliþmeleri bütüncül olarak deðerlendirmede yararlý olabilecek bir araçtýr.. Kiþisel Bilgi Formu bireyin kendisiyle ilgili bilgileri topladýðý bir kiþisel bilgi bankasýdýr. Bu formda birey kendisi hakkýnda ve çalýþma yaþamýyla ilgili olabilecek önemdeki tüm bilgiler yer alabilir. Bir kiþisel bilgi formunda þu bölümlerin bulunmasý önerilmektedir. (Bir Kiþisel Bilgi Formu örneði ÇERÇEVE 3 de verilmiþtir.) Kimlik Bilgileri: Kiþisel Bilgi Formu hazýrlamaya baþlarken öncelikle ad, adres, telefon numarasý, kimlik numaranýz, varsa vergi numaranýz vb. bilgileri yazýnýz. Bu kýsma nüfus kayýtlarýnýzda yer alan doðum tarihi, yeri, fiziksel ölçülerinizle ilgili bilgileri de yazmak yararlýolabilir. (Boy uzunluðu, aðýrlýk gibi fiziksel ölçüler bazý çalýþma alanlarýnda istenebilecek bilgiler arasýnda olabilir. Aldýðýnýz eðitim ve aradýðýnýz çalýþma yerlerine baðlý olarak bu konudaki gerekliliðe kendiniz karar veriniz). Eðitim: Ýlkokuldan en üst eðitim kurumuna kadardevam edilen okullar, alýnan derece ya da diplomalarýn adý, devam edilen ve mezun olunan tarihler, mezuniyet notlarý ya da dereceleri bu kýsýmda yazýlabilir. Buý kýsýmda örgün eðitim dýþýnda devam ettiðiniz beceri geliþtirme ve diðer yetiþtirme kurslarý da listelenebilir. Özel kurslar için de ayrýntýlý olarak devam edilen kursun adý, devam edilen süreler, adresi gibi bilgiler yazýlmalýdýr. Ýþ Deneyimi: Ýþ deneyimi olarak düþünülebilecek tüm çalýþmalar bu kýsýmnda listelenir. Ýþyeri adý, çalýþýlan iþ, görev, unvan, iþyeri adresi, telefon numarasý ve bir üst amir yada denetçinizin adýnýn yazýlmasý yararlý olacaktýr. Ýþyerlerinde çalýþýlan tarihler ve elde edilen gelirle ilgili bilgiler de bu kýsýmda yazýlmalýdýr. Öðrencilik sýrasýnda gerçekleþtirilen kýsa süreli çalýþmalar, çocuk bakýmýndan sivil toplum örgütlerindeki çalýþmalara kadar kýsmi zamanlý, para karþýlýðý yada gönüllü olarak çok kýsa süreli çalýþýlan iþleri yazmayýda ihmal etmemek gereklidir.

11 11 Beceriler, Ödüller, Katýlýnan Etkinlikler, Hobiler ve Ýlgiler kaydedilmesi yararlýolacak diðer bilgilerdir. Beceriler bölümü altýnda, baþvurma olasýlýðýnýz olan türdeki iþlerle ilgili iyi yapýlabilen þeyleri listelemelidir. Bilgisayar kullanma becerisi, hangi yazýlýmlarýn kullanýlabildiði, yabancý dil bilgisi, araç-makina kullanma bilgi -becerileri bunlar arasýnda olabilir. Bir iþte kullanýlabilecek ve yararlý-önemli olabilecek beceriler çok geniþ, olaðandýþý ya da pek çok kiþinin kolaylýkla edinebileceði beceriler olabilir. Bir büyük maðazada hýzlý ulaþýmý saðlamak için paten kullanan, büyük bir havaalanýnda iç ulaþýmda scooter kullanan çalýþanlar diðer eðitsel beceriler yanýnda pek çok genç ve çocuk için eðlenme amaçlý geliþtirilen beceriyi iþ becerisi olarak gereksinmekte ve kullanmaktadýrlar. Bugün farkýnda olmadýðýmýz pek çok becerimiz iþle ilgili beceri haline dönüþebilir. Bu becerilerin farkedilmesi veya geliþtirilemsi bir parça yaratýcý düþünmeyi de gerektirebilir. Ödüller: Bir kurumdan ya da etkinlikten alýnan ödüller veya baþarý belgeleri bu kýsýmda kaydedilebilir. Hobi ve ilgiler arasýnda ise, yapmaktan hoþlandýðýnýz ve yaþamýnýzda yer tutan etkinlikler, özellikle iþ yaþamýyla ilgili olanlarýlistelenir. Referanslar: Bir kiþisel bilgi formunda önemli yeri olabilecek diðer bir bilgi de üç-dört referans kiþidir. Bir referans sizi iyi tanýyan ve sizin kiþisel ve iþle ilgili olabilecek nitelikleriniz konusunda bir iþverenle konuþabilecek, hakkýnýzda yazýlý bilgi verebilecek kiþidir. Öðretmenleriniz, okul yöneticileri, öðretim üyeleri, eski iþverenler katýldýðýnýz grup veya topluluklarýn danýþmanlarý iyi seçilmiþ referanslar arasýnda yer alýr. Bununla birlikte referans olarak yazýlacak kiþilerden daha önceden izinlerini istemek gereklidir. Ayrýca referans yazma durumunda gerekli olabilecek, telefon, adres ve bulunduklarý görev, unvanlarý konusundaki bilgileri de, iletiþim kurarak, gerektiðinde güncelleme yaparak kullanmak daha güvenli bir yol olacaktýr. Özgeçmiþ Hazýrlama Özgeçmiþ, hemen her iþ arayan bireyin iþ baþvurularýnda kullanmak durumunda kaldýðý bir belgedir. Açýk iþ ilanlarýnýn özellikle belli bir beceriye gerek duyulan iþ ya da meslek türlerinde çoðu kez baþvurulara bir özgeçmiþ eklenmesi istenir. Özgeçmiþ, bir kiþinin eðitim, iþ deneyimi, ve istihdam için önem taþýyan diðer niteliklerinin özet bir tarihçesidir. Özgeçmiþler, genellikle iþverenlere/personel

12 12 veya insan kaynaklarý birimlerine bir iþ baþvuru mektubuyla veya doldurulmuþ bir iþ baþvuru formuyla birlikte verilir veya gönderilir. Bir iþveren için özgeçmiþ okuma, iþgören adayý hakkýnda birþeler öðrenmek için hýzlý ve kolay bir yoldur. Ýyi hazýrlanmýþ bir özgeçmiþ, niteliklerinize iþverenin dikkatini çekebilir. Daha ayrýntýlý bilgilere ulaþmak için bir görüþmeye yolaçabilir. Ayrýca bu bilgiler iþverenlere bir iþ görüþmesini yürütmek için gerekli baþlangýç bilgilerini verebilir. Özgeçmiþte Yeralan Bilgiler Bir özgeçmiþ, iþyeri yöneticilerinin bilmek isteyeceði, aday hakkýndaki iþ ya da iþyeri açýsýndan önem taþýyan tüm bilgileri içermelidir. Buna göre, özel durumlarda eklemeler yapýlabilir olmakla birlikte, bir özgeçmiþ temel bölümleri isim, (kiþisel kimlik bilgileri), haberleþme bilgileri (adres, telefon, varsa internet adresleri) ile amaç, eðitim, iþ deneyimi, beceriler, (yer alýnan iþle ilgili) etkinlikler, hobiler, mesleki örgütlere üyelikler ve referanslardýr. Bu bilgiler, önemli ölçüde kiþisel bilgi formu ile paralellik gösterir. Bu nedenle burada özgeçmiþte yer alacak bölümlerin içeriðiyle ilgili yeniden ayrýntýlý açýklamaya gerek görülmemiþtir. Ancak kiþisel bilgi formunda yer almasý gerekmeyen amaç baþlýðý özgeçmiþlerde kullanýlabilir. Bu baþlýk altýnda bireyler, iþyerlerine sunduklarý özgeçmiþleri ile ne tür bir iþ ya da görev/unvan için firmadan beklentileri olduðunu belirtebilirler. Özgeçmiþ hazýrlarken her bilginin aktarýlmasýnda ve bütün olarak formun düzenlenmesinde özen gösterilmesi ya da dikkat edilmesi gereken durumlar bulunmaktadýr. Özgeçmiþ formu düzenlenirken adayýn öncelikle baþvuracaðý iþe iliþkin özellikleri ve firmayý tanýmasý beklenir. Bu durum özellikle birincil sektörde yer alan açýk iþlere baþvuru için önem taþýr. Firma ve pozisyona iliþkin bilgiler özgeçmiþte yaralacak bilgilerin ayrýntýsýve sýralamasýkonusunda adaya yardýmcýolacaktýr. Özgeçmiþ yazýlýrken özen gösterilecek çok sayýda deðiþkenden sözetmek yanýnda bunlarýn hemen hiçbirinin kesin bir kural özelliði taþýmadýðý söylenebilir. Burada kiþi ve yöneldiði iþ ve iþyeri arasýnda özgün bir durum sözkonusudur. Bununla birlikte genel olarak kabul edilmiþ ve sürdürülmekte olan bazýduyarlý noktalarýn da farkýnda olunmasý gerekir. Bu noktalar konusunda özgeçmiþ hazýrlamaya yönelenlere

13 13 verilen çok sayýda öneriden sözetmek olanaklýdýr. Burada bu önerilerden sýkça sözü edilenlerden seçilmiþ bir kýsmýokuyucuyla paylaþýlmýþtýr Özgeçmiþ Hazýrlarken Dikkat Edilecekler? Ýsim ve adres yazýlýrken kýsaltma yapmamaya özen gösterilmelidir. Özellikle adres iþyerlerinin çaðrý yada duyurular için kullanabileceði bir bilgi olduðu için tam olarak yazýlmasý ve mesajlarýn posta yoluyla ulaþmasýna engel oluþturmamasýgerekir.? Her özgeçmiþ, asýl olarak sizi yansýtmalýdýr. Genel olarak iþ yaþamýnda ya da özellikle yöneldiðiniz iþlerde önemli olduðunu düþündüðünüz tüm özellik ve becerilerinizin özgeçmiþ içinde yer bulmasýna çalýþýn. Bunun için gerektiðinde bölümleme ya da baþlýk kullanmada yaratýcýlýðýnýzý kullanýn.? Özgeçmiþ yazarken kullandýðýnýz kaðýt ve baský aracý iyi seçilmezse, amacýnýza ulaþmada önemli bir engel oluþturabilir. Çok sayýda özgeçmiþ arasýnda hoþ görünümü olmayan, özensiz seçildiði belli olan bir kaðýt ve kolayca okunmayan bir yazý/baský kolaylýkla personel /insan kaynaklarý yöneticileri ve ya iþverenlerin olumsuz ilk izlenim edinmesine yol açabilecektir.? Bir özgeçmiþ gereðinden uzun olmamalýdýr. Gereksiz sayýlabilecek ve bir iþle ya da sizin mesleki/iþe iliþkin bilgi vermeyen özelliklerinizle ilgili bilgilerle doldurulmamalý, ancak ilk deðerlendirme için yeteri kadar bilgi verecek kadar da dolu olmalýdýr. Bu noktada özgeçmiþin uzunluðu yönelinen pozisyona göre deðiþecektir. Ancak gerektiðinde sunabilmek üzere bir sayfayýgeçmeyen bir özgeçmiþ de hazýr tutulmalýdýr.? Özgeçmiþ hazýrlandýktan sonra dikkatli bir þekilde okunmalý çeþitli açýlardan kontrol edilmelidir. Bunlardan biri, daktilo/bilgisayardaki yazým hatalarýdýr. Bir özgeçmiþ yazým açýsýndan da özen gösterilmiþ olmalýdýr. Öte yandan özgeçmiþin sizi yeterince iyi düzeyde yansýtmadýðýný düþünüyorsanýz eksik olduðunu düþündüðünüz boyutlarý yeniden gözden geçirin ve en uygun olacaðýný düþündüðünüz anlatýma kavuþturuncaya deðin düzeltmelerinizi yapýn.

14 14? Özgeçmiþi iþyerlerine gönderirken, bir baþvuru mektubu ile birlikte yollamanýz gerektiðini unutmayýn.? Özgeçmiþi ve baþvuru mektubunu doðrudan teslim etmek ya da posta / elektronik posta kullanmak hazýrladýðýnýz biçimde bir kaybolma yaratmayacaktýr. Ancak faks yoluyla yollanan özgeçmiþ ve baþvuru formlarý iþyerlerinin faks çýktýlarý kadar iyi bir görüntü verecektir.ne denli okunaklý çýktýðýndan ve elde edilen kaðýdýn ne denli uzun korunabileceðinden emin olmak zordur. Online Özgeçmiþler Hazýrlama Üzerine BazýÝpuçlarý Gelecekte daha çok firmanýn personel adaylarýný bulmak için internet ortamýný kullanma yoluna gideceði görülmektedir. Doðrudan tek kaynak olarak kullanýlmadýðýnda dahi internet ortamý ikincil bir kaynak ve destekleyici olarak kullanýlabilir görülmektedir. Ýnternet, özellikle duyurularýn yapýlmasý ve ilk haberleþmeler için oldukça etkili, hýzlý ve ekonomik bir kaynak olmaktadýr. Böyle bir avantaj, iþ arayan bireylerin internet ortamýnda özgeçmiþlerinin bulunmasýna da gerek duyurmaktadýr. Ancak, adaylarýn özgeçmiþlerinin firmalar tarafýndan bulunabilmesi ya da firmalarýn insan kaynaðý yöneticileriyle karþýlaþýlabilmesi olasýlýðýný artýracak bazý düzenlemeler yapmak mümkün görünmektedir. Bunlar arasýnda þunlar bulunmaktadýr: (Employment News. 7:7: 14Feb February 1999, p. 4)? Özgeçmiþinizin baþýna olaildiðince anahtar sözcük (keyword) kullanarak bir paragraf yazýya yer verin. Bu iþverenlerin CV veritabanlarýnýanahtar sözcüklerle taradýðýnca sizin belgenizin (özgeçmiþinizin) bulunma þansýný artýracaktýr. Olabildiðince çok sayýda, özellikle ilgilendiðiniz alanda günce güncel olan farklýsözcükleri/isimleri seçin.? Niteliklerinizle ilgili sözcüklerin özgeçmiþinizde anametin içinde bir yerde olduðundan emin olun. Örneðin proje yönetimi deneyiminiz varsa, sorumluluk sözcüðünün iliþkilendirildiði anahtar sözcükler kullandýðýnýzdan emin olun.? Teknik ve bilgisayar becerileriniz üzerinde yoðunlaþýn.? Grafiklerden kaçýnýn. Grafikler sayfanýzý yavaþlatýr ve tarayýcýlarý þaþýrtýrlar.? Altýçizme, koyu yapma ve italik yazma özelliklerinden kaçýnýn. Bunlar grafik biçimlerdir ve tarayýcýlarýyanýltýrlar. Sayfanýzýn sizin görülmesini istediðinizden çok farklýþekillerde görülmesine yol açabilirler.? Temiz, basit yazýtipini (plain text) seçin. 12 punto (12 point) yazý büyüklüðü tercih edilebilir.? Metnin pozisyonu ekranýn sol kenarýyla düz olmalý.

15 15 Ekli dosya olarak ya da doc. uzantýlý bulundurmak yerine html (doðrudan tarayýcýlarca okunabilen internet sayfalarýnýn kullandýðý bilgisayar programlama dili) belgesi olarak hazýrlanmalý. Son yýllarda hýzla ve sýkça yayýlan virüslü dosyalar nedeniyle bilgisayar kullanýcýlarý ekli lere ve doðrudan gözlenemeyen web sayfalarýna karþý kuþkucu davranmaktadýr. Böyle bir kuþku nedeniyle belgenizin/ özgeçmiþinizin okunmamasýolasýlýðýda bulunacaktýr. Ýþe Baþvuru Mektubu Bazý kurumlarda bir iþe baþvurma isteðinin iþverene yönelik olarak yazýlmýþ bir mektupla bildirilmesi gerekir. Yine, pek çok durumda, iþ arayan bireylerin özgeçmiþlerini iþyerlerine yollamalarý ya da sunmalarý esnasýnda kendilerini ve istemlerini anlatan bir mektup yazmalarý beklenir. Bu tür mektuplar iþe baþvuru mektubu olarak anýlýr. Bu tür mektuplarýn amacý, iþverenlerin dikkatini adaylarýn özelliklerine çekmek ve iþle ilgili bir görüþmeye çaðrýlma fýrsatý elde etmektir. (Littrell, Lorenz ve Smith 1996, s. 225). Ýþ baþvuru mektuplarýgenellikle; bir gazete ilanýndan hareketle iþ baþvurusu yapýldýðýnda, olasý bir iþverene iþ isteðiyle özgeçmiþ yollandýðýnda ve iþverenlerin iþ baþvurusunu bir mektup ile yapýlmasýný istediði durumlarda yazýlýr. Bununla birlikte, pek çok iþyerinde formal olarak hazýrlanmýþ ve açýk iþ bulunmasý durumunda tüm adaylarýn doldurmalarýnýn istendiði iþ baþvurusu formlarý/görev isteði formlarýbulunmaktadýr. Ýþe baþvuru mektubu firma içinde istihdama yetkili kiþiye hitaben yazýlmalýdýr. Bu kiþiler personel /insan kaynaklarý bölümlerinin müdürü veya firmanýn en üst düzey yöneticisi olabilir. Eðer bu kiþinin adý adayca bilinmiyorsa firmaya telefon edilerek gerek duyulan isim ve unvanlar sorulabilir. Bu süreçte isimlerin doðru alýnýp alýnmadýðýnýn kontrol edilmesi uygun olacaktýr. Bu konuda alýnan isim ve unvanýn telefonda tekrar edilerek onay alýnmasý önerilmektedir. Bazý küçük firmalar personel müdürü istihdam etmemiþ olabilirler. Bu durumda, istihdamdan sorumlu kiþinin öðrenilmesi gerekecektir. Baþvuru mektubu yazmaya iliþkin olarak sunulan öneriler arasýnda þunlar sayýlmaktadýr. (Littrell, Lorenz ve Smith 1996, s ).? Baþvuru mektubu yazdýðýnýzda kýsa ve doðrudan konuya yönelik tutun.

16 16? Ýþverenin dikkatini çekmek istersiniz Ancak onu çok fazla gereksiz bilgi ile yüklemeyin. Dikkatle yazýlmýþ üç paragraflýk bir baþvuru mektubu tüm gerek duyulan uygun açýklamalara yetecektir.? Giriþ paragrafýnda neden bu mektubu yazdýðýnýzý belirtin. Baþvurduðunuz iþ ya da iþin çeþidini belirtin. Eðer açýk iþ varsa, bunu nereden öðrendiðinizi açýklayýn. Örneðin gazete ilanýnda görmüþseniz ya da bir baþka kaynaktan öðrenmiþseniz bunu belirtin.? Orta paragrafta, iþ için neden doðru kiþi olduðunuzu belirtin. Özetle, niteliklerinizin bu tür bir iþ için sizi nasýl hazýrladýðýný açýklayýn. Eðer bir CV ekliyorsanýz burada belirtin. Ýþvereni nitelikleriniz konusunda daha ayrýntýlý bilgi için CV ye baþvurmasýyolunda teþvik edin.? Son paragrafta, görüþme için istekte bulunun. Size nerede ve ne zaman, telefonla, ulaþýlabileceðinizi belirttiðnizden emin olun. Baþvuru mektubunun içeriði yanýnda görünümü de önem taþýr. Bir baþvuru mektubu, standard (A4) beyaz kaðýda en iyi þekilde daktilo edilmeli ya da bilgisayarda yazýlarak yazýlý çýktýsý alýnmalýdýr. El yazýsý ile yazýlý bir mektup öenrilmemektedir. (El yazýsýnýn olasý olumsuz etkileri için ÇERÇEVE 3 e bakýnýz). Burada adaylarýn bir iþ mektubu yazdýðý gözönüne alýndýðýnda iþ dünyasýndaki standard bir yazýþma stiline uygun olmasýnýn beklenmesi doðal karþýlanmalýdýr. Ayrýca bir iþ baþvurusu mektubunda, geri dönüþ adresi, tarih, yollanan yerin adresi, selamlama, açýklamalar ve nezaket içeren bir kapanýþ sözcüðü bulunmasýbeklenir. Bir iþ baþvurusu mektubu yazýldýktan sonra, diðer yazýlý çalýþmalarda olduðu gibi bir kez daha okunmasý önerilebilir. Öte yandan ilk olarak olabildiðince iyi hazýrlanmýþ bir baþvuru mektubu hazýrlanmasý yoluyla, bunun diðerlerini hazýrlamaya yardýmcý olmasý da saðlanmýþ olmaktadýr. ((Littrell, Lorenz ve Smith 1996, s ). Portfolyo Hazýrlama Ýþ baþvurusunda bulunma durumunda, bireyin özgeçmiþinde belirttiði iþ deneyimi ve eðitimi desteklemek amacýyla bir portfolyo hazýrlamasý uygun bir yöntem olabilecektir. Portfolyo, bireyin en iyi çalýþmalarýnýn bir koleksiyonudur. Bu bir görüþme sýrasýnda iþverene adayýn yetenek ve kapasitesini gösterebilmek için

17 17 kullanýlabilir. Örneðin, bir ders için hazýrlanan çok iyi bir kompozisyon ya da araþtýrma, adayýn düþüncelerini nasýl etkili bir þekilde örgütleyebildiðini ve yazýlý olarak ifade edebildiðini gösterebilecektir. Bir çizim ya da taslak, ustalaþýlan teknik becerileri gösterebilir. Örnekleri sadece okul etkinlikleri ile sýnýrlamak gerekmemektedir. Resimler ve diðer katýlýnan proje ve etkinliklerin yazýlý tanýmlamalarýda portfolyo içinde yer alabilir. Tahmin edilebileceði gibi, iyi bir portfolyonun oluþturulmasý aylar, hatta yýllar alabilir. Her konuda sýký çalýþmaya bugünden baþlamak ve en iyi çalýþmalarýn örneklerini saklamak iþ yaþamýna geçiþte bireyin önemli bir yardýmcýsý olacaktýr. Portfolyo oluþturduktan sonra güncelleme yapýlmasý da gereklidir. Düzenli aralýklarla gözden geçirilmesi ve yeni çalýþmalarýn eklenmesi, geliþmiþ çalýþmalar oldukça öncekilerle yer deðiþtirmesi portfolyonun kýsa zamanda sunulabilir olarak kalmasýný saðlayacaktýr.

18 BÖLÜM III Bilgi Toplama Görüþmesi Ýþverenlerle yapýlan görüþmeler daha çok iþverenlerin ya da temsilcilerinin, personel/insan kaynaklarý yöneticilerin iþgören adaylarýný seçmek üzere adaylarla yaptýklarý görüþmeler/ mülakat olarak bilinir. Bu görüþmeler bir iþgören seçme aracýdýr. Bilgi toplama görüþmeleri ise, yine iþ yaþamýna katýlma isteði duyan kiþiler ile belli sektörlerde deneyimli ve/veya yetkili kiþiler arasýnda geçer. Ancak bilgi toplama görüþmesi özellikle giriþ düzeyinde iþ arayanlar için çalýþýlmak istenen alanda, sanayide veya þirkette bulunan birisinden bilgi alma amacýyla yapýlan görüþmedir. Bu tür bir görüþme (mülakat öncesi) ile gerçek iþ görüþmesine bir çok bakýmdan hazýrlýk yapýlmýþ olur (Adams. 1996, s. 35). Bunlardan belirtilenlerden bir kýsmýþunlardýr;? Þirketle, sizin uygunluðunuzu; alandaki gerçek durumu (gerekli beceriler, çalýþma koþullarý, saatleri, karþýlaþýlan kiþilerin ortak özellikleri) sizin kiþisel ilgilerinizle kýyaslayarak gözden geçirebilirsiniz, test edebilirsiniz.? Belirli iþlerdeki veya sanayideki insanlarýn kendi rollerini ve kendi alanlarýndaki büyüme fýrsatlarýnýnasýl gördüklerini anlamak.? Sizin potansiyel mülakat yapýcýlarýnýzýn ilgilenecekleri konu türleri ve görüþme yöntemleri konusunda görüþ kazanmak.? Sizin göreli dayanýklýlýðýnýz ve zayýflýðýnýz konusunda potansiyel bir iþ baþvurusunda bulunacak aday olarak dönüt almak.? Ýþ dünyasý içindeki kiþilerde konuþma konusunda rahat olma ve bu çevrenin kullandýðýkural ve dili (jargon) öðrenme.? Network (baðlantý- tanýdýk aðý) oluþturma, çevre yaratma, ki bu ileride deðerli bilgi ve fýrsatlara yol açabilir. Bilgi toplama görüþmesi yapýlacak kiþinin seçiminde bazý hususlara dikkat etmek gereklidir. Görüþülecek kiþiler alanda uzun süre (bir çok yýl) çalýþmýþ kiþilerden seçilmeli ve burada amaç bu kiþinin bu sektöre ya da iþe geçtiðini ve bu sektöre girmek isteyen birine ne tür öðütleri, önerileri olabileceðini öðrenmek olmalýdýr. Adams. 1996, s. 35. Baðlantý kurulan kiþiye sanayi/sektör veya þirket konusunda daha fazla þey öðrenmek istediðinizi söylemelisiniz. Eðer baðlantý kurulan kiþilere doðrudan iþ

19 19 isteme amacýnda olmadýðýnýzý ve bilgi toplama amacý taþýdýðýnýzý açýkça söylerseniz pek çok kiþi tedirgin olmayacak ve size yardýmcýolmak isteði duyabilecektir. Eðer bilgi ve öneri istediðinizi söylüyorsanýz gerçekten niyetiniz de bu olmalýdýr. Bir bilgi toplama görüþmesine asla iþ görüþmesi þeklinde yaklaþýlmamalýdýr. Sadece enformasyon elde etmeye yönelin ve bu konuya odaklanýn. Ayrýca bilgi toplama görüþmesi için randevu alýnan bir kiþiye CV/özgeçmiþ yollamak da özel olarak istenmemiþ ise yanlýþ bir izlenim verecektir. Bir bilgi toplama görüþmesi için randevu aldýnýz. Yeterince hazýr olduðunuzdan emin olun. Hepsinden önemlisi görüþmeyi siz yapýyorsunuz, görüþmeye (mülakata) alýnmýyorsunuz. Öðrenmek istediðiniz temel konularda soru hazýrlayýn ve bunlarýn yanýtýný alabilmek için bu görüþmeyi yaptýðýnýzý unutmayýn. Sektörel bilgi toplama amacýyla yapýlacak bir görüþmede neler sorulabilir? Bir bilgi toplama görüþmesinde sorulabilecek sorulardan bir kýsmýaþaðýdakiler gibidir : (Adams 1996, s ). 1. Bu iþe nasýl baþladýnýz? 2. Hangi tür deneyimler bu iþ için sizi hazýrladýve kalifiye/nitelikli/ vasýflý/ yetkin vb.hale geldiniz? 3. Ýdeal eðitim veya hazýrlanmanýn bu iþ için nasýl olmasýgerektiðini düþünüyorsunuz? 4. Mevcut iþte temel sorumluluklarýnýz nelerdir? 5. Ýþiniz, þirketiniz ve endüstrinizde/sektörünüzde en çok sevdiðiniz þeyler nelerdir? 6. Ýþiniz, þirketiniz ve endüstrinizde/sektörünüzde en sevmediðiniz þeyler hakkýnda bilgi verebilir misiniz? Bunlar nelerdir? 7. Sizin en büyük hedefiniz nedir? 8. Bu alanda biri ile çalýþýyor olsaydýnýz kiminle/nasýl biri ile birlikte çalýþmak isterdiniz? 9. Beþ yýl sonrasý için mesleki amaçlarýnýz nelerdir?

20 Buradan ulaþýlabilecek tipik mesleki yol ayrýmlarý, seçenekleri nelerdir? 11. Eðer mesleki yönünüzde bazýþeyleri deðiþtirebilmeniz mümkün olsaydý neyi deðiþtirirdiniz? 12. Bu alanda sahip olunmasýgereken en önemli, deðerli beceriler nelerdir? 13. Ne tür spesifik deneyimler bu becerileri oluþturmanýzda yardýmcýoldu? 14. Bu sektörde gelecek için ne tür fýrsatlar görebiliyorsunuz? 15. Bu iþi neden istediniz? 16. Benim özelliklerimde olan birisi için sektörde mevcut mesleki fýrsatlar hakkýnda ne söyleyebilirsiniz? 17. Eðer yarýn iþ piyasasýnda olsaydýnýz, nasýl baþlardýnýz? Ne yapardýnýz? 18. Sektörde giriþ düzeyindeki bir görev için temel gereklilikler/koþullar nelerdir? 19. Sektörle ilgili okunmasýnýzorunlu gördüðünüz bir yayýn listesi için neleri düþünürsünüz? 20. Yakýn gelecekte sektörün nereye doðru gideceðini düþünüyorsunuz, ya da gözlüyorsunuz? 21. Benim iþ araþtýrmamda bana yardýmcýolabilecek bir sektör kurumu (dernek, oda, vb) var mý? 22. Bu alandaki bir görev için görüþmeye bir aday geldiðinde neler sizi etkiler? Bu sorulara gerek yöneldiðiniz sektöre özgü gerekse kiþisel sorun, beklenti ve özelliklerinize baðlýolarak yeni sorular ekleyebilirsiniz veya bunlardan uygun görmediklerinizi deðiþtirir veya çýkarýrsýnýz. Endless Referrals-Bitmeyen Referanslar kitabýnýn yazarýbob Burg un bilgi toplama görüþmesi (informal görüþmeler) için önerdiði sorular da yukarda belirtilenlerle önemli ölçüde uyum göstermektedir. Burg un önerdiði sorular arasýnda þunlar yer almaktadýr: (Employment News-EN, June 28, - July 4, 1998, Issue 26, s. 4). 1. Bulunduðunuz sektöre nasýl girdiniz? Ýþe nasýl baþladýnýz? 2. Mesleðinizin en çok sevdiðiniz þeyi nedir?

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 2, Yýl: 8, Aralýk 2008 SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Türkan

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

BUSINESS SOURCE PREMIER

BUSINESS SOURCE PREMIER BUSINESS SOURCE PREMIER ELEKTRONÝK TELÝF HAKLARI http://bll.epnet.com/html/terms.html KAPSAM Business Source Premier veritabaný iþletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararasý iliþkiler ve ilgili

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü GPE Eðitim Becerileri Ekibi* TTB-GPE Eðitim Becerileri Kursu; Türk Tabipleri Birliði (TTB) Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) Eðitici Eðitimi Programý nda görev

Detaylı

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Hayatboyu Öðrenme Programý 2007-2013 Comenius Erasmus l Grundtvig l HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI Okul Eðitimi Yüksek Öðretim Mesleki Eðitim

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Comenius Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Programý 2007-2013 GRUNDTVIG PROGRAMI Eðitim ve Öðretim Grundtvig

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KILAVUZ U Þubat 2008 MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÖZEL EÐÝTÝM VE REHBERLÝK HÝZMETLERÝ KILAVUZU Ankara

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Sosyal Bilgiler Alaný Öðretmen Adaylarýnýn Okul Uygulamalarýna Yönelik Görüþleri Üzerine Nitel Bir Araþtýrma

Sosyal Bilgiler Alaný Öðretmen Adaylarýnýn Okul Uygulamalarýna Yönelik Görüþleri Üzerine Nitel Bir Araþtýrma Sosyal Bilgiler Alaný Öðretmen Adaylarýnýn Okul Uygulamalarýna Yönelik Görüþleri Üzerine Nitel Bir Araþtýrma Ýsmail GÜVEN * Özet Bu niteliksel çalýþmanýn amacý sosyal bilgiler alaný öðretmen adaylarýnýn

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Ýnternet teknoloji ve iletiþim

Ýnternet teknoloji ve iletiþim citation Vardi, Recep. Authenticity of the information at the Internet regarding to religion Journal of Faculty of Theology of Bozok University. 3,3 (2013/3), pp. 79-87. İnternette yer alan dini içerikli

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý

HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý HD kalitesinde tamamen ücretsiz Türkçe anlatýmlý Solid Edge 2D Drafting eðitim videolarý BDT Yazýlým tarafýndan hazýrlanan Solid Edge Türkiye Teknik Destek sitesi üzerinde yayýnlanan HD kalitedeki Türkçe

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı