TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye"

Transkript

1 ISSN Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ÖZET : Tekstil ve konfeksiyon sektörü Türkiye nin önde gelen sanayi dallar ndan birisidir. Bu sanayi dal n n uluslararas piyasada rekabet edebilmesi için mamul maliyetlerinin dü%ürülmesi gerekmektedir. Tekstil ve konfeksiyonda maliyete etki eden önemli unsurlardan biri enerji olduundan, enerji optimum %ekilde kullan lmal d r. Bu nedenle; bu çal %mada Türk tekstil ve konfeksiyon sanayinde enerji kullan m düzeyi ara%t r lm %t r. Bu amaçla; öncelikle enerji kaynaklar n n türleri özetlenmi%, daha sonra Dünya da ve Türkiye de ki%i ba% na enerji tüketimi ile sektörel enerji tüketimi hakk nda k sa bilgi verilmi%tir. Ayr ca seçilmi% bir entegre tekstil i%letmesinde enerji kullan m deerlendirilmi%, bu i%letmede en fazla enerji tüketiminin iplik bölümünde olduu, bunu s rayla terbiye ve dokuma bölümlerinin izledii tespit edilmi%tir. GENERAL UTILIZATION OF ENERGY CONSUMPTION IN TURKISH TEXTILE INDUSTRY ABSTRACT : Textile and apparel industry is one of the most important industry in Turkey. In order to challenge in international markets the product costs of textile and apparel industry should be decreased. Since energy cost affects primarily the total cost of textile and apparel product, energy should be used in an optimum way. For this reason, in this study; energy consumption of Turkish Textile and Apparel Industry was examined. For this aim; kinds of energy sources were summarized, then individual and sectoral energy consumption of the world and Turkey were explained briefly. Also; energy consumption of selected integrated textile factory was utilized and it was found that largest amount of energy was used for yarn mill and finishing mill. 97

2 KAPLAN ve KOÇ 1. GR- Enerji, üretimde kullanlmas zorunlu bir üretim faktörü ve toplumlarn refahnn yükselmesi için gerekli bir unsur olarak, ekonomik ve sosyal kalknmann temel girdilerinden birisidir. Dünyada sanayile#menin hzla geli#imi, nüfusun büyük bir art# göstermesi, yeni teknolojinin kullanma sundu$u makina ve araçlarn çe#itlenmesi gibi etkenler her geçen gün enerjiye duyulan ihtiyac arttrmaktadr. Günlük ya#amda her a#amada kullanm alan bulan enerji; bilindi$i gibi kimyasal, nükleer, mekanik (potansiyel ve kinetik), termal (sl), jeotermal, hidrolik, güne#, rüzgar, elektrik enerjisi gibi de$i#ik #ekillerde bulunabilmekte ve uygun yöntemlerle birbirine dönü#türülebilmektedir. De$i#ik yöntem ve teknikler kullanlarak ekonomik anlamda enerji elde edilen kaynaklar enerji kaynaklar olarak isimlendirilmekte; bunun yannda yanma reaksiyonu ile enerji elde edilen kaynaklar ise yakt olarak nitelendirilmektedir. Söz konusu kaynaklar de$i#ik #ekillerde snflandrlabilmektedir. En yaygn olarak yaplan snflandrma; enerji kaynaklarnn kullanl#larna ve dönü#türülebilirliklerine göre olandr [1, 2]. Kullanl#larna göre enerji kaynaklar yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklar olarak ikiye ayrlrken, dönü#türülebilirliklerine göre enerji kaynaklar birincil ve ikincil enerji kaynaklar olarak iki ba#lk altnda incelenebilmektedir. Yenilenemez (Tükenir, Konvansiyonel) enerji kaynaklar; insanlk için ksa bir gelecekte tükenebilece$i öngörülen, kendini yenileyemeyen enerji kaynaklardr. Bu kaynaklar kapsamna fosil kaynaklar (kömür, petrol, do$algaz) ile uranyum ve toryum elementleri girmektedir. Yenilenebilir (Tükenmez, Yeni) Enerji kaynaklar; insanlk için oldukça uzun saylabilecek bir gelecekte tükenmeden kalabilecek, kendisini yenileyebilen kaynaklar ifade etmektedir. Bu kaynaklar arasnda güne#, jeotermal, hidrolik, biyokütle, rüzgar, dalga ve gelgit saylabilmektedir [1-3]. Enerjinin herhangi bir de$i#im ya da dönü#üme u$ramam# #ekline birincil (primer) enerji denmektedir. Birincil enerji kaynaklar; petrol, kömür, do$algaz, güne#, hidrolik, nükleer, biyokütle, rüzgardr. Birincil enerjinin dönü#türülmesi sonucu elde edilen çe#idi ise ikincil (sekonder) enerji olarak bilinmektedir. Elektrik, benzin, mazot, motorin, kok kömürü, ikincil kömür, petrokok, hava gaz, LPG bu tip enerji kaynaklar kapsamna girmektedir [4]. Ça$mzda enerji tüketimi, ekonomik ve sosyal kalknmann seviyesini gösteren önemli bir ölçü olarak bilinmektedir. Ki#i ba#na (birim) enerji tüketimi ile sa$lanan üretim ve kalknma; toplumlarn geli#mi#lik derecesini belirlemek üzere kullanlan göstergelerden biri olmaktadr [4]. Çizelge 1 de dünyada yaygn olarak kullanm alan bulan birincil enerji ve elektrik enerjisinin seçilmi# ülkelerdeki ki#i ba#na tüketimi görülmektedir. Ki#i ba#na tüketilen birincil enerjinin dünya ortalamas 1560 kgpe (Kilogram petrol e#de$er), elektrik enerjisinin dünya ortalamas 2670 kwh olarak belirtilmektedir. Ki#i ba#na dü#en birincil enerji kullanmnda önde gelen ülkeler Kanada, ABD, Finlandiya, Belçika gibi genel enerji tüketiminde de söz sahibi olan ülkelerdir ylnda 1187 kgpe olan Türkiye ki#i ba#na birincil enerji tüketimi, yakla#k dünya ortalamasnn dörtte üçü, AB ortalamasnn üçte biri, OECD ortalamasnn dörtte biri seviyelerindedir. Ayn yl Türkiye nin ki#i ba#na elektrik enerjisi tüketimi 1994 kwh olmaktadr. 98

3 TÜRK TEKST7L SANAY7NDE ENERJ7 KULLANIMININ GENEL DE<ERLEND7R7LMES7 Çizelge 1. Dünya ki#i ba#na enerji tüketimi [5, 6] Dünya Ki i Ba na Enerji Tüketimi (2003) Ülkeler Nüfus (Milyon) Birincil Enerji (Kgpe/ki i) Elektrik Enerjisi (kwh/ki i) Kanada Finlandiya ABD Avustralya Japonya Belçika Fransa Almanya $talya $ngiltere Çin Hindistan Pakistan OECD Ülkeleri AB TÜRK(YE DÜNYA Enerji ayn zamanda; kaliteli mal ve hizmet üretimini; istenen zamanda ve minimum maliyetle gerçekle#tirmeyi amaçlayan i#letmeler için maliyete etki eden unsurlardan birisi konumunda bulunmaktadr. Özellikle ülkemiz gibi, enerji birim fiyatnn yüksek oldu$u ülkelerde enerji maliyetinin toplam ürün maliyetindeki pay yüksek olmaktadr. Do$al kaynaklardan elde ettikleri maddelerin niteli$ini ve biçimini de$i#tirip çe#itli mamuller elde ederek insan ihtiyaçlarn kar#layan sanayi i#letmeleri için de enerji, üretimde kullanlan vazgeçilmez bir üretim faktörü olup, mamul maliyetini önemli derecede etkilemektedir. Ekonomik fayda yaratan sanayi i#letmeleri ürettikleri mamul cinsine göre adlandrlmakta ve snflandrlmaktadr. Bahsedilen sanayi dallarnn arasnda gda, içki, tütün, tekstil konfeksiyon, deri, orman ürünleri, ka$t ürünleri, mobilya, kimya, plastik, metal, metal e#ya, makina, otomotiv sanayi saylabilmektedir. Baz kaynaklarda, sanayi yerine imalat sanayi tanm da kullanlabilmektedir. Çe#itli nitelikteki elyaf hammadde olarak kullanan ve üretim a#amalarndan geçirerek iplik, kuma#, konfeksiyon mamulü gibi ürünler elde eden tekstil ve konfeksiyon sanayi; Türkiye ekonomisine önemli katklarda bulunan sanayi dallarndan biri olarak bilinmektedir yl esas alnd$nda, 15 milyar dolar a#an tekstil ve konfeksiyon ihracat yapan Türkiye; tekstil ürünleri itibariyle Avrupa nn en büyük, dünyann on dördüncü, konfeksiyon ürünlerinde Avrupa nn ikinci, dünyann yedinci büyük tedarikçisi durumunda bulunmaktadr [7]. Türkiye ekonomisi için bu ölçüde önemli olan tekstil ve konfeksiyon sanayinde mamul maliyetlerinin kontrol edilmesi ve dü#ük tutulmas, sektörün yurt d#nda rekabet #ansn arttrmaktadr. Genel olarak; tekstil ve konfeksiyon sanayinde enerji maliyeti toplam iplik maliyetinde %6-14, kuma# maliyetinde %7-15, konfeksiyon mamulü maliyetinde %6-10 arasnda de$i#en oranlarda pay almaktadr. Ülkemizde birim enerji fiyatlarnn yüksek olmas nedeniyle bu oran yüksek olmaktadr [7]. 99

4 KAPLAN ve KOÇ Gerek mamul maliyetlerinin azaltlmas gerekse de enerji kaynaklarnn hzla tükenmeye yüz tutmas nedeniyle günümüzde enerjinin etkili ve verimli biçimde kullanm giderek önem kazanmaya ba#lam#tr. Bu çal#mada; Dünyada ve Türkiye de genel enerji tüketiminin kullanm alanlarna göre da$lmna yer verilmi#, Türkiye de faaliyet gösteren çe#itli sanayi dallarnn enerji kullanm ksaca incelemi#tir. Ekonomik etkinli$i ve sosyal etkile#imi itibariyle Türkiye nin önde gelen sanayi dallarndan biri olan tekstil ve konfeksiyon sanayinin enerji kullanm üzerinde durulmu#, bu sanayi dalnda kullanlan enerji türleri belirlenmi#, bu sanayi dalnn enerji tüketimi elektrik enerjisi, yakttan elde edilen enerji ve toplam enerji olmak üzere üç ba#lk altnda incelenmi#; seçilmi# bir tekstil i#letmesinde kullanlan toplam enerji ve elektrik enerjisinin i#letmede alt bölümlere göre da$lm de$erlendirilmi#tir. 2. SEKTÖREL ENERJ KULLANIMI Ensanlarn ihtiyaçlarnn kar#lanmasnda ve geli#menin sa$lkl olarak sürdürülmesinde gerekli olan enerji, özellikle binalar-konutlar ve sanayi, ula#trma, tarm gibi sektörlerde kullanlmaktadr. Burada, Dünya ve Türkiye de enerji tüketiminin sektörel olarak da$lm özetlenecektir ylnda MTEP (Milyon Ton E#de$er Petrol) olan dünya toplam birincil enerji tüketiminin %57 sinin ula#m, %20 sinin sanayi sektöründe kullanm alan bulundu$u Gekil 1 den görülmektedir. Ula#m sektörünün enerji tüketiminin büyüklü$ü, ça$mzda ula#m araçlarnn çe#itlili$inin ve saysnn artmasna ba$lanabilmektedir. Gekilde; di$erleri olarak ifade edilen ticaret, tarm sektörleri ve bina-konutlar toplam tüketimde %17 lik paya sahip olmaktadr. Ayrca dünya birincil enerji kullanmndan %6 orannda pay alan enerji d# sektörler ise; enerji kaynaklarnn enerji üretimi haricinde kullanld$ alanlar belirtmektedir. Dünyada Enerji Kullanmnn Sektörel Da5lm (2001) Enerji D/./ Di2er 6% 17% Sanayi 20% Ula./m 57% -ekil 1. Dünyada enerji kullanmnn sektörel da$lm [8] Çizelge 2 de 2003 yl sonu esas alnarak Türkiye nin genel enerji tüketiminin sektörlere göre da$lm verilmektedir. Söz konusu yl için Türkiye de yakla#k BTEP enerji tüketimi gerçekle#mekte, sanayi sektörü BTEP enerji tüketimi ile en fazla enerji tüketen sektör olmaktadr. Çizelgede belirtilen çevrim sektörü; birincil enerji kaynaklarnn ikincil enerji kaynaklarna dönü#türüldü$ü; elektrik santralleri, petrol rafinerileri, kok ve hava gaz fabrikalar gibi kurulu#lar kapsamaktadr. 100

5 TÜRK TEKST7L SANAY7NDE ENERJ7 KULLANIMININ GENEL DE<ERLEND7R7LMES7 Çizelge 2. Türkiye de sektörel enerji tüketimi [9, 10] Genel Enerji Tüketiminin Türkiye de Sektörlere Da5lm (2003) Sektörler Enerji Tüketimi (BTEP) Sanayi Konut ve Hizmet Ula./m Tar/m Enerji D/./ Çevrim Sektörü TOPLAM Türkiye de sektörlere göre enerji da$lm (%) ise Gekil 2 de görülmektedir. Ülkemizde toplam enerji tüketiminde; %32 lik kullanm oran ile sanayi sektörü en büyük pay almakta, bu sektörü, srayla çevrim sektörü (%23.8), konut ile hizmet (%23.3) ve ula#trma (%14.8) sektörleri takip etmektedir. Türkiye'de Sektörlere Göre Enerji Kullanm (2003) Çevrim Sektörü 24% Konut ve Hizmetler 23% Enerji D/./ 2% Tar/m 4% Ula.t/rma 15% Sanayi 32% -ekil 2. Türkiye de genel enerji kullanmnn sektörel da$lm [9, 10] Ta#nma, ba#ka enerji biçimlerine dönü#türme kolayl$ nedeniyle gerek dünyada gerekse Türkiye de en fazla kullanm alan bulan enerji türlerinden biri de elektrik enerjisidir. Türkiye nin toplam elektrik enerjisi tüketimi 2003 yl için GWh (Giga watt saat:10 9 kwh)olmakta, en fazla elektrik enerjisi tüketiminin gerçekle#ti$i konut ve hizmet sektörü; toplam elektrik enerjisi tüketiminde %48.3 orannda pay almakta, bu sektörü srayla sanayi (%47.5) ile tarm (%3.4) sektörleri takip etmektedir (Gekil 3). 101

6 KAPLAN ve KOÇ Türkiye'de Elektrik Enerjisi Kullanmnda Sektörlerin Pay (%) (2003) Konut ve Hizmetler 48,3% Tar/m 3,4% Ula.t/rma 0,8% Sanayi 47,5% -ekil 3. Türkiye de elektrik enerjisi kullanmnn sektörel da$lm [9, 10] 3. TÜRKYE DE SANAYDE ENERJ KULLANIMI Enerji, bütün sanayi dallarnda üretimi gerçekle#tirebilmek için gerek duyulan önemli bir üretim faktörüdür. Gekil 4 te Türkiye de sanayide yer alan sanayi dallarnn enerji tüketimleri 2001 yl için de$erlendirilmektedir. Gekilde; 500 TEP (Ton E#de$er Petrol) ve daha fazla enerji tüketen i#letmeler dikkate alnmaktadr. Türkiye de bu nitelikte olan 1138 i#yeri bulunmakta; bunlardan 229 u gda ve içki, 242 si tekstil, konfeksiyon ve deri, 241 i ta# ve toprak, 139 u kimya ve petrol sanayinde hizmet vermektedir. Gekilde sanayi dallarnn enerji tüketimi; elektrik enerjisi, yakttan elde edilen enerji ve bunlarn toplamlar olarak üç grupta incelenmektedir. Burada; A : Gda Eçki ve Tütün Sanayi B : Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Sanayi C : Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayi D : Ka$t Ürünleri ve Basm Sanayi E : Kimya, Petrol, Kömür, Kauçuk ve Plastik Ürünleri Sanayi F : Ta# ve Topra$a Dayal Sanayi G : Metal Ana Sanayi H : Metal E#ya, Makine Teçhizat, Ula#trma Arac, Ölçme Aletleri Sanayi I : Di$er olarak tanmlanmaktadr ylnda, #ekilde yer alan sanayi dallarnn toplam enerji tüketimi yakla#k 15 MTEP olarak gerçekle#mekte, bunun MTEP i tekstil-konfeksiyon ve deri sanayi tarafndan tüketilmektedir. Bu sanayi dal; metal ana sanayi, ta# ve topra$a dayal sanayi, kimya, petrol, kömür, kauçuk ve plastik ürünleri sanayinden sonra en fazla enerji tüketen dördüncü sanayi dal olmaktadr. Sanayi dallarnda; 2001 ylndaki elektrik tüketimi esas alnd$nda ise; tekstil-konfeksiyon ve deri sanayi en fazla elektrik enerjisi tüketen üçüncü sanayi dal olarak dikkat çekmektedir. 102

7 TÜRK TEKST7L SANAY7NDE ENERJ7 KULLANIMININ GENEL DE<ERLEND7R7LMES7 Enerji Tüketimi (Bin TEP) Türkiye'de Yer Alan Sanayi Dallarnn Enerji Tüketimi (2001) A B C D E F G H I Sanayi Dallar Yak/t Tüketimi (BinTEP) Elektrik Tüketimi (Bin TEP) Toplam Enerji Tüketimi (Bin TEP) -ekil 4. Türkiye de faaliyet gösteren sanayi dallarnn enerji tüketimi [11] Gekil 4 te yer alan sanayi dallarnn kulland$ toplam enerji, yakttan elde edilen enerji ve elektrik enerjisinin da$lm srayla Gekil 5, 6 ve 7 de verilmekte, #ekillerdeki harfler yukarda tanmlanmaktadr. Gekil 5 te Türk sanayisinin toplam enerji tüketiminde; sanayi dallarnn aldklar paylar (%) verilmektedir. Tüketilen toplam enerji miktarnda en büyük pay %31 ile metal sanayi alrken, tekstil-konfeksiyon ve deri sanayi bu de$erlendirmede %8 orannda pay almaktadr. Türkiye'de Sanayi Dallarnn Toplam Enerji Kullanmnn Da5lm (%) (2001) G 31% H I 2% 1% A 8% B 8% C 1% D 5% F 26% -ekil 5. Türkiye de toplam enerji kullanmnn sanayi dallarna göre da$lm [11] Gekil 6 da, Türk sanayisinde üretimde kullanlan s enerjisini elde etmek için gerekli olan yakt kullanmnn sanayi dallarna göre da$lm; 2001 yl için ele alnmaktadr. Yakt kullanmnda da en büyük pay beklendi$i gibi; metal ana sanayi almaktadr. Tekstil-konfeksiyon ve deri sanayi ise, 2001 yl için sanayide meydana gelen MTEP toplam yakt tüketiminden % 6 orannda pay almaktadr. Ayn yl Türk sanayisinin toplam elektrik enerjisi kullanm BTEP olmakta, tekstilkonfeksiyon ve deri sanayi, bu kullanmdan %18 pay alarak en çok elektrik tüketen üçüncü sanayi dal olarak göze çarpmaktadr (Gekil 7). E 18% 103

8 KAPLAN ve KOÇ Türkiye'de Sanayi Dallarnn Yakt Kullanmnn Da5lm (%) (2001) G 31% H I 2% 1% A 8% B 6% C 1% D 5% E 20% F 26% -ekil 6. Türkiye de sanayi dallarnn yakt kullanmnn da$lm [11] Türkiye'de Sanayi Dallarnn Elektrik Enerjisi Kullanmnn Da5lm (%) (2001) G 33% H 7% I 1% F 21% A 6% B 18% C 1% E 9% D 4% -ekil 7. Türkiye de sanayi dallarnn elektrik enerjisi kullanmnn da$lm [11] Türkiye de tekstil ve konfeksiyon sanayi; di$er sanayi dallar ile birlikte de$erlendirildi$inde orta düzeyde enerji tüketen bir sanayi dal olmasna ra$men; ülkemizdeki enerji birim fiyatlarnn yüksek olmas, bu sanayi dal için mamul maliyetinde enerji maliyetinin büyük oranda pay almasna neden olmaktadr. Söz konusu sanayide rekabet durumunda bulunulan ülkelerle rekabet edebilmek için maliyetleri dü#ürme açsndan tekstil ve konfeksiyon endüstrisinde enerji kullanmn azaltc tedbirler alnmas, bu tedbirlerin belirlenebilmesi için enerji kullanmnn irdelenmesi gerekmektedir. 3. TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMI 3.1. Tekstilin Üretim A<amalar'nda Enerji Kullan'm' Tekstil ve konfeksiyon sanayi; Türkiye için gerek üretim ve istihdam, gerekse d# ticaret açsndan önemli sanayi dallarndan biri konumunda bulunmaktadr. Bu sanayi dal, hammadde olarak elyaf kullanmakta, çe#itli üretim a#amalar ile iplik, kuma#, konfeksiyon mamulü elde etmektedir. Bütün sanayi dallarnda oldu$u gibi; tekstil ve konfeksiyon sanayisinde de üretim için kullanlmas zorunlu girdilerden biri enerji olmaktadr. Tekstil ve konfeksiyon sanayinde gerek makinalarn çal#trlmas ve i#lemlerin yürütülmesi, gerekse üretimin gerçekle#tirilece$i ortamn iklimlendirilmesi ve aydnlatlmas için çe#itli enerji türlerine gerek duyulmaktadr. Ortamn aydnlatlmas 104

9 TÜRK TEKST7L SANAY7NDE ENERJ7 KULLANIMININ GENEL DE<ERLEND7R7LMES7 ve makinalarn çal#trlmas için elektrik enerjisi kullanlrken; proseslerin yürütülmesi için s enerjisine ihtiyaç duyulmaktadr. Üretimin yaplaca$ ortamn iklimlendirilmesi ise; hem elektrik hem de s enerjisi kullanlarak sa$lanabilmektedir. Gekil 8 de tekstil ve konfeksiyon sanayinde; üretim a#amalarnda yalnzca üretim için kullanlan enerji türleri ve kaynaklar görülmektedir. Tekstil ve konfeksiyon üretiminin her a#amasnda makinalarn çal#trlmas için elektrik enerjisi kullanlmaktadr. Dokuma, terbiye ve konfeksiyon a#amalarnda ise; üretim için ayrca s enerjisine de ihtiyaç duyuldu$u #ekilden görülmektedir. Dokuma i#letmesinde; dokuma i#lemine geçilmeden önce uygulanan ha#llama, terbiye i#lemleri ve konfeksiyon i#letmesindeki ütüleme a#amas s enerjisi gerektiren i#lemlerdir. Dokumada ve terbiyede kullanlan s enerjisi; yaygn olarak kömür, mazot, fuel-oil ve buhardan elde edilirken; konfeksiyonda ütüleme için kullanlan enerji do$rudan buhardan ya da elektrik enerjisi kullanlarak elde edilmektedir. $PL$KHANE DOKUMA $ALETMES$ KÖMÜR ELEKTR$K ENERJ$S$ BOYA BASKI VE TERB$YE $ALETMES$ MAZOT FUEL BUHAR KONFEKS$YON $ALETMES$ ÜRÜN -ekil 8. Tekstil ve konfeksiyon i#letmelerinde üretim basamaklarnda kullanlan enerji türleri ve kaynaklar [12] Tekstil i#letmelerinde; üretilen mamulün birim miktar için gerekli olan enerji (özgül enerji) miktar; mamul yapsna ve üretimde kullanlan basamaklara ve makinalara göre de$i#ece$inden, üretimin gerçekle#tirildi$i alt bölümlerde farkllk göstermektedir. Tekstil i#letmelerinin üretim basamaklarnda üretilen birim mamul miktar için tüketilen enerji miktar hakknda fikir vermesi bakmndan Çizelge 3 verilmektedir. Çizelgede; tüketilen enerji elektrik ve s enerjisi olarak ayr ayr incelenmekte; üretimin yapld$ 105

10 KAPLAN ve KOÇ ko#ullar ayarlamak amacyla kullanlan klimalardaki enerji tüketimleri de irdelenmektedir. Tekstil i#letmelerinde mamul kuma# üretimi için toplam kwh/kg elektrik enerjisi tüketilirken, MJ/kg arasnda de$i#en s enerjisi kullanlmaktadr. Eplik bölümü için 1 kg iplik üretimi söz konusu oldu$unda; kwh elektrik enerjisi kullanlmakta, kullanlan elektrik enerjisinin % si klimalar için harcanmaktadr. Eplik üretimi için MJ/kg s enerjisi harcanmakta; bunun % 100 ü ortam iklimlendiren klimalar için tüketilmektedir. Çizelge 3. Tekstil i#letmelerindeki özgül enerji tüketiminin bölümlere göre da$lm [13] Mamul Türleri Elektrik Enerjisi Tüketimi Mamul Üretimi $çin Toplam Elektrik E. (KWh/kg) Üretimde Kullan/lan Klimalar $çin (%) Is Enerjisi Tüketimi Mamul Üretimi $çin Toplam Is/ E. (MJ/kg) Üretimde Kullan/lan Klimalar $çin (%) (plik Dokuma Kuma Örme Kuma Terbiye Görmü Kuma Toplam Çizelge genel olarak de$erlendirildi$inde; birim üretim ba#na en fazla elektrik enerjisi kullanmnn iplik ve dokuma bölümlerinde oldu$u görülmektedir. Bunun nedeni; iplik i#letmesinde üretim için kullanlan motor, makina vb. fazla olmas ve dokuma makinalarnn yüksek miktarlarda enerji tüketiminin olmasdr. En fazla s tüketiminin ise; dokuma ve terbiye bölümlerinde oldu$u dikkat çekmektedir. Terbiye bölümünde; mamullere uygulanan i#lemler kapal makineler içinde, her bir i#lem için, o i#leme has ko#ullarda gerçekle#tirilmektedir. Bu nedenle; prosesler için yo$un #ekilde s enerjisine gerek duyulmakta, üretim için klimalara ihtiyaç bulunmamaktadr. Çizelgeden; örme bölümünde kullanlan s enerjisinin tamamnn, dokuma bölümündeki s enerjisinin % inin klimalar için harcand$ görülmektedir. Dokuma bölümünde kullanlan s enerjisinin bir ksm ise; ha#llamada tüketilmektedir. Tekstilde üretim srasnda tüketilen enerji; kullanlan hammaddeden üretilecek ürüne, i#letme #artlarndan yerle#im planna, kullanlan makinalardan, i# ak#na kadar her türlü parametreden etkilenmektedir. Ayrca çal#an personelin e$itim seviyesi, sorumluluk bilinci ve i#letme yönetimi de tüketilen enerji miktarn etkileyen parametreler arasnda saylabilmektedir Türk Tekstil Sanayinde Enerji Kullan'm' Gekil 9 da Türkiye de tekstil konfeksiyon ve deri sanayinde yer alan 500 TEP ve daha fazla enerji tüketen i#letmelerin yllar baznda enerji kullanmnn de$i#imi görülmektedir. Söz konusu sanayinin enerji kullanm her yl için yakttan elde edilen enerji, elektrik enerjisi ve toplam enerji olarak üç farkl sütunda ve farkl renkte 106

11 TÜRK TEKST7L SANAY7NDE ENERJ7 KULLANIMININ GENEL DE<ERLEND7R7LMES7 gösterilmektedir ylnda; 865,799 Bin TEP olan toplam enerji tüketimi 2000 ylna kadar yllar baznda art# göstermekte, 2001 ylnda ise bir önceki yla göre azalma göstermektedir. Ayn durum yakttan elde edilen enerji için de söz konusu olmaktadr ylnda; Türkiye deki tekstil-konfeksiyon ve deri sanayinin toplam enerji tüketimi 1165,27 Bin TEP, yakttan elde edilen enerji tüketimi 826,267 BTEP ve elektrik enerjisi tüketimi 339 BTEP olmaktadr. Enerji Kullanm (TEP) Türkiye'de Tekstil Sanayi Enerji Kullanmnn Yllar Baznda De5i imi ( ) Yllar Yak/t Elektrik Toplam Enerji Kullan/m/ -ekil 9. Türkiye de tekstil-konfeksiyon ve deri sanayinde enerji kullanmnn yllar baznda de$i#imi [11] Tekstil ve konfeksiyon i#letmelerinde enerji tüketim düzeyi ve enerji maliyeti; kullanlan enerji kayna$na göre de farkllk göstermektedir. Tek bir kaynak kullanlarak enerji eldesi, enerji maliyetini arttrd$ için fazla tercih edilmemektedir. Örne$in; yalnzca petrol ürünlerinin s enerjisi için kullanlmas ile enerji maliyeti artmaktadr. Bu nedenle söz konusu i#letmelerde her türlü enerji kayna$ belli oranlarda kullanlarak, enerji tüketimi ve maliyeti optimum tutulmaya çal#lmaktadr. Gekil 10 da tekstil-konfeksiyon ve deri sanayinde kullanlan enerji kaynaklarnn, 2001 yl için bu sanayinin toplam enerji tüketiminde aldklar paylar incelenmektedir. Türkiye de tekstil-konfeksiyon ve deri sanayinde en fazla tüketilen enerji kaynaklar; do$al gaz (%27) ve fuel-oil (%21) olmaktadr. Elektrik enerjisi kullanm ise; toplam enerji kullanmnda % 29 orannda yer almaktadr. Bu enerji kaynaklarnn yan sra; linyit, ta# kömürü, LPG ve buhar, s enerjisi üretmek için kullanlan di$er enerji kaynaklar olmaktadr. 107

12 KAPLAN ve KOÇ Türkiye'de Tekstil Sanayinde Kullanlan Enerji Kaynaklarnn Da5lm (%) (2001) Linyit 7% Buhar 3% LPG 4% Ta.kömürü 2% Kalorifer Y. 3% Di2er 4% Do2algaz 27% Fuel Oil 21% Elektrik 29% -ekil 10. Türkiye de tekstil sanayinde kullanlan enerji kaynaklarnn da$lm [11] Tekstil i#letmelerinde tüketilen toplam enerji miktar, üretimin gerçekle#tirildi$i bölümlerin tüketti$i enerji miktarlar toplanarak elde edilmektedir. Eplik, dokuma, terbiye bölümlerini içeren, seçilmi# entegre bir tekstil i#letmesinde; enerji kullanmnn bölümlere göre da$lm hakknda fikir vermesi açsndan Çizelge 4 verilmektedir. Bu i#letmede aylk ortalama toplam enerji kullanm 1558 TEP olarak gerçekle#mekte, aylk toplam enerji tüketiminde en büyük pay %37 ile iplik i#letmesi almakta; bu bölümü %33 lük pay ile terbiye dairesi izlemektedir. Dokuma bölümünün dokuma hazrlk ile birlikte enerji tüketim oran; toplam enerjinin % 15 i kadar olmaktadr. Bu bölümlerin haricinde buhar olu#umu, kzgn ya$ olu#umu için kazan dairesinde toplam enerjinin %5 i, su tasfiyesi için %3 ü kullanlmaktadr. Çevre aydnlatma ve bürolarda kullanlan enerji miktarlar ise; kullanlan toplam enerjinin % 1 i kadar olmaktadr. Çizelge 4. Seçilmi# entegre bir tekstil i#letmesinde; üretim bölümlerine göre enerji da$lm (%) [7] ( letmenin Bölümleri Enerji Da5lm (%) $plik $.letmesi 37 $plik Boyama Bölümü 6 Dokuma $hzar Bölümü 2 Dokuma $.letmesi 13 Boya-Bask/ ve Terbiye $.letmesi 33 Buhar-K/zg/n Ya2 Kazan/ Is/tma 5 Su Tasfiyesi 3 Çevre Ayd/nlatma 0.6 Bürolar 0.4 TOPLAM 100 Ayn i#letme için; aylk ortalama 5 milyon kwh (434 TEP) elektrik enerjisi tüketimi söz konusu olmakta; kullanlan elektrik enerjisinin i#letmede kullanm yerlerine göre da$lm ise Gekil 11 de görülmektedir. Tüketilen enerjinin % 50 si üretimi gerçekle#tiren makinalarn çal#trlmas için kullanlrken, % 16 s üretimin gerçekle#tirildi$i ortamn iklimlendirilmesi için klimalarda kullanlmaktadr. 108

13 TÜRK TEKST7L SANAY7NDE ENERJ7 KULLANIMININ GENEL DE<ERLEND7R7LMES7 Üretim Klimalar/ 16% At/k Su Ar/tma 3% Hidrofor 3% Kompresörler 17% Üretim Makinalar/ 50% Kazan Dairesi 7% Ayd/nlatma 4% -ekil 11. Seçilmi# entegre bir tekstil i#letmesinde; elektrik enerjisi tüketiminin da$lm (%) [7] E#letmede; iplik bölümünde harman-hallaç hattnda hammaddenin ta#nmas, di$er makinalarn çal#trlmas, ortamn fanlarla temizlenmesi, dokuma makinelerinde hava jetli makinelerde kullanlmas amacyla basnçl havaya ihtiyaç bulunmaktadr. Söz konusu i#letmede basnçl havann elde edilmesi için kompresörler tarafndan elektrik enerjisinin % 17 si kullanlmaktadr. E#letmede ihtiyaç duyulan snn elde edilmesi için kazan dairesinde % 7 lik, ihtiyaç duyulan suyun ta#nmas için hidroforda % 3 lük elektrik enerjisi tüketimi söz konusu olmaktadr. 4. GENEL DEERLENDRME VE SONUÇ Bu çal#mada; Dünya ve Türkiye de enerji kullanm alanlar de$erlendirilmi#, Türkiye nin önemli sanayi dallarndan biri olan tekstil ve konfeksiyon sanayinin enerji kullanm ele alnm#tr. Bu amaçla, ülkemiz sanayinde bulunan sanayi dallarnn enerji tüketimleri kar#la#trlarak tekstil ve konfeksiyon sanayinin enerji tüketimi üzerinde durulmu#tur. Çal#ma kapsamnda; tekstil ve konfeksiyon sektöründe kullanlan enerji türleri ve bu türlerin her a#amada kullanm miktarlar incelemi#tir. Tekstil ve konfeksiyon sanayinde makinalarn çal#trlmas, ortamn aydnlatlmas için yaygn elektrik, proseslerin yürütülmesi için s enerjisi, ortamn iklimlendirilmesi için yaygn olarak s ve elektrik enerjilerinin birlikte kullanld$ belirlenmi#tir. Çal#ma sonucunda a#a$daki önemli noktalar belirlenmi#tir. 1. Dünyada 2003 ylnda tüketilen MTEP (Milyon Ton E#de$er Petrol) birincil enerjinin %57 sinin ula#m, %20 sinin sanayi sektöründe kullanlmaktadr. 2. Türkiye de 2003 yl sonu itibariyle yakla#k 84 MTEP enerji tüketimi gerçekle#mekte, toplam enerji kullanmnda %23.8 lik kullanm oran ile sanayi sektörü en büyük pay almaktadr. 3. Türkiye de 2003 yl sonu itibariyle GWh elektrik enerjisi tüketimi gerçekle#mekte, toplam enerji kullanmnda %48.3 lük kullanm oran ile konut ve hizmet sektörü en büyük pay almaktadr. 109

14 KAPLAN ve KOÇ 4. Türkiye sanayisinde yer alan, 500 TEP (Ton E#de$er Petrol) ve daha fazla enerji tüketen sanayi dallarnn enerji tüketimleri 2001 yl için 15 MTEP olarak gerçekle#mekte, tekstil konfeksiyon ve deri sanayi bu kullanmda % 7,7 orannda pay almaktadr. 5. Türkiye de sanayide yer alan sanayi dallarnn yakt kullanmnda en büyük pay metal sanayi almakta, tekstil-konfeksiyon ve deri sanayi ise, söz konusu yl için toplam MTEP toplam yakt tüketiminden % 6.3 orannda pay almaktadr. 6. Ayn yl imalat sanayinin toplam elektrik enerjisi kullanm BTEP olurken tekstil-konfeksiyon ve deri sanayi bu kullanmda % 18 pay olarak en çok elektrik tüketen üçüncü sanayi dal konumunda bulunmaktadr. 7. Türkiye deki tekstil-konfeksiyon ve deri sanayinin toplam enerji tüketimi MTEP, yakttan elde edilen enerji tüketimi BTEP ve elektrik enerjisi tüketimi 339 BTEP olmaktadr. En fazla tüketilen yaktlar do$al gaz (%27) ve fueloil (%21) olmakta, elektrik enerjisi kullanm ise; toplam enerji kullanmnda % 29 orannda yer almaktadr. 8. Tekstil ve konfeksiyon sanayinde makinalarn çal#trlmas, ortamn aydnlatlmas için elektrik enerjisi kullanlrken, proseslerin gerçekle#tirilmesi için s enerjisi kullanlmaktadr. 9. Söz konusu i#letmelerde ayrca ortamn iklimlendirilmesi için belirli oranda s enerjisinden yararlanlrken, belirli oranda da elektrik enerjisi tüketilmektedir. Bu i#letmelerin üretim bölümlerinden iplik, dokuma ve örme a#amalarnda yo$un #ekilde iklimlendirmeye ihtiyaç duyulurken, terbiye a#amasnda makinalarn kapal olmasndan dolay iklimlendirmeye gerek duyulmamaktadr. 10. Kullanlan özgül enerji de$erlendirildi$inde; 1kg iplik üretimi için kwh, 1kg kuma# dokumak için kwh, örmek için kwh elektrik enerjisi kullanlrken, 1kg kuma# terbiyesi için ortalama 3 kwh elektrik enerjisi, 20-80MJ s enerjisine ihtiyaç duyulmaktadr. 11. Seçilmi# entegre bir tekstil i#letmesinde toplam enerji tüketimi de$erlendirildi$inde; en fazla tüketimin iplik bölümünde oldu$u, iplik a#amasn srayla boya-bask ve terbiye bölümü ile dokuma bölümü izlemektedir. 12. Seçilmi# i#letmenin toplam elektrik enerjisi tüketimi ele alnd$nda; en fazla elektrik enerjisi tüketimi, üretimi gerçekle#tiren makinalar (%50) tarafndan gerçekle#tirilmekte, bunu basnçl hava üreten kompresörler (%17) ve üretim klimalar (%16) takip etmektedir. 5. KAYNAKLAR 1. Doanay,H., Ekonomik Corafya 2 : Enerji Kaynaklar, Dafak Yay nevi, 576s., Erzurum, nan.,D., Geçmi%ten Bugüne Enerji Kullan m, Temiz Enerji Vakf Yay nlar, No 1, 20s., Ankara, K l ç,a.m., Türkiye ve Enerji Gerçei, 2003 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklar Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitab, Makina Mühendisleri Odas Yay nlar, Yay n No 330, , Kayseri, Kaygusuz,K. ve Sar,A., Türkiye nin Mevcut Enerji Durumu, Sürdürülebilir Kalk nma ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklar, 2003 Yeni ve Yenilenebilir Enerji 110

15 TÜRK TEKST7L SANAY7NDE ENERJ7 KULLANIMININ GENEL DE<ERLEND7R7LMES7 Kaynaklar Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitab, Makina Mühendisleri Odas Yay nlar, Yay n No 330, , Kayseri, Kaplan,E., Tekstil Sektöründe Maliyet Unsurlar -Enerji Maliyetlerinin Genel Deerlendirilmesi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana, Karaosmanolu,F., Enerjinin Önemi, S n fland r lmas ile Kaynak 7htiyaç Dengesi ve Gelecekteki Enerji Kaynaklar, Dünya ve Türkiye deki Enerji ve Su Kaynaklar n n Ulusal ve Uluslararas Güvenlie Etkileri, Harp Akademileri Bas mevi, 7stanbul, Alta%,M., Özkan,H.F. ve Çelebi,E., Enerji 7statistikleri, Türkiye 9. Enerji Kongresi, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, 263s., 7stanbul, , 7malat Sanayiinde Enerji Tüketimi (500 Ton E%deer Petrol ve Daha Fazla Enerji Tüketen 7%yerleri) , Devlet 7statistik Enstitüsü Yay nlar, Yay n No 2916, Ankara, Özgür,D., Temir,G. ve Turna,T., Entegre Tekstil Prosesleri 7çin Uygun Bile%ik Elektrik ve Is Sistemlerinin Belirlenmesi-1, Termodinamik Dergisi, Say 123, ,

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS C$LT.19 SAYI.2 Aral-k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI Serin MAVRUZ ve R.

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

Ülkemizde Elektrik Enerjisi:

Ülkemizde Elektrik Enerjisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Bilim Kolu Eğitim Seminerleri Dizisi 6 Mart 8 Mayıs 22 Destekleyen Kuruluşlar: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

Emisyon Gazlarndan Karbon dioksitin Tutulmas ve Yeraltnda Depolanmas

Emisyon Gazlarndan Karbon dioksitin Tutulmas ve Yeraltnda Depolanmas Emisyon Gazlarndan Karbon dioksitin Tutulmas ve Yeraltnda Depolanmas Prof. Dr. Ender Okandan ODTÜ Petrol Aratrma Merkezi ve Petrol ve Doal Gaz Mühendislii Bölümü 6 Nisan 2007 Enerji Güvenlii, Enerji Tarm,

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ TÜRKİYE DE RÜZGAR ENERJİSİ DURUMU VE GELECEĞİ

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ TÜRKİYE DE RÜZGAR ENERJİSİ DURUMU VE GELECEĞİ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ TÜRKİYE DE RÜZGAR ENERJİSİ DURUMU VE GELECEĞİ Önder GÜLER İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü, 34469, Maslak, İstanbul E-mail:

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM SANTRALLERİ MALİYET ANALİZİ

ENERJİ ÜRETİM SANTRALLERİ MALİYET ANALİZİ MAKALE ENERJİ ÜRETİM SANTRALLERİ MALİYET ANALİZİ Kadir Kaya * Arş. Gör., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Samsun kadir.kaya@omu.edu.tr Erdem Koç Prof. Dr.,

Detaylı

POLONYA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K.

POLONYA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K. STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES POLONYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Polonya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu : Do

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal

malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal malat Teknolojileri Dr.-Ing. Rahmi Ünal GR 1 Dersin Amac malat teknolojisinin amac, teknik resimlerde veya baka tür bilgi ortamlarnda oluturulan parçalarn tasarmna uygun olarak ekonomik bir ekilde imal

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır.

Birincil alüminyum üretiminde 2010 yılı itibariyle Kanada ve ABD ile temsil edilen Kuzey Amerika ile Doğu ve Orta Avrupa ön plana çıkmıştır. Alüminyumu metal olarak değerli yapan özelliklerin başında hafifliği, mukavemeti, geri dönüşüm özelliği, korozyon dayanımı, dayanıklılığı, şekil verilebilirliği ve elektrik-ısı iletkenliği gelir. Diğer

Detaylı

Halka açık seminer Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Organizasyonu 22 Nisan 2000, saat 18:00 Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi - Trabzon

Halka açık seminer Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Organizasyonu 22 Nisan 2000, saat 18:00 Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi - Trabzon ÜLKEMİZİN ENERJİ DURUMU, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Halka açık seminer Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Organizasyonu 22 Nisan 2, saat 18: Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi - Trabzon Doç.

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2009 31.03.2009 2. Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik üretimi,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

FORUMU 10.03.2007. A. hsan KARAMANLI. Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü

FORUMU 10.03.2007. A. hsan KARAMANLI. Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü ESKEHR ENERJ FORUMU 10.03.2007 A. hsan KARAMANLI Eskiehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Elektrik Enerjisi Sektöründe Durum *TEK *EÜA *TEA *TETA *TEDA Özel Üretim irketleri ve Otop. Grupları *Enerji Bakanlıı

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Süleyman ŞENOCAK DİE İMALAT SANAYİNDE ENERJİ TÜKETİMİ

Süleyman ŞENOCAK DİE İMALAT SANAYİNDE ENERJİ TÜKETİMİ Süleyman ŞENOCAK DİE İMALAT SANAYİNDE ENERJİ TÜKETİMİ Enerji hem üretim proseslerinde kullanılması zorunlu bir girdi, hemde toplumların refah düzeylerinin yükseltilmesi için gerekli bir hizmet aracı olarak,

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ. Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV

PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ. Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV PAKİSTAN PLASTİK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ EKONOMİK DURUM : Barbaros Demirci Genel Müdür - PAGEV Pakistan, 176,3 milyon nüfusu ve % 2,1 nüfus artış hızı ile dünyanın nüfus açısından ilk

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR ÖZET Mustafa Terin 1 brahim Yldrm 1 Ülkelerin ekonomik kalknmasnda yatrmlar büyük önem tamaktadr. Sermaye birikiminin yetersiz

Detaylı

LERİ SELAHATTİN ÇİMEN MÜSTEŞAR Y. T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI. Türkiye 11. Enerji Kongresi 21 EKİM 2009 İZMİR

LERİ SELAHATTİN ÇİMEN MÜSTEŞAR Y. T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI. Türkiye 11. Enerji Kongresi 21 EKİM 2009 İZMİR KÜRESEL EKONOMİK K KRİZİN N ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLER LERİ SELAHATTİN ÇİMEN MÜSTEŞAR Y. T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Türkiye 11. Enerji Kongresi 21 EKİM 2009 İZMİR 1 DÜNYA ENERJİ SEKTÖRÜNE

Detaylı

2013 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ. Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Şef

2013 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ. Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Şef 2013 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKİB GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ Hazırlayan: Burcu ŞENEL / Şef 1 İÇİNDEKİLER I. 2012 YILI TÜRKİYE İHRACATI 3 A. GENEL

Detaylı

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET GÖLMARMARA SULAK ALANININ HDROLOJS Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 1 Dumlupnar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendislii Bölümü, KÜTAHYA, karakus@dpu.edu.tr 2 Yüzüncü Yl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlk

Detaylı

Turseff, EBRD taraf ndan geli tirilmi tir. Programa Destek Verenler:

Turseff, EBRD taraf ndan geli tirilmi tir. Programa Destek Verenler: Turseff, EBRD taraf ndan geli tirilmi tir Turkey Sustainable Energy Financing Facility Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Program TURSEFF B LG LEND RME SUNUMU Programa Destek Verenler: Ak lc ve Zorunlu

Detaylı

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N

AMEL YATHANEDE KULLANILAN HASSAS C HAZ VE CERRAH ALETLER N AMELYATHANEDE KULLANILAN HASSAS CHAZ VE CERRAH ALETLERN YENDEN KULLANIMA HAZIRLANMASINDA MERKEZ STERZASYON ÜNTES ÇALIANLARININ SORUMLULUKLARI Firdevs TABAK*, lknur NANIR** *Acbadem Kozyata Hastanesi, Merkezi

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE II. Bölüm KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) BAZI KAVRAMLAR Bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

EK-1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler 1.Enerji Endüstrisi 1.1 Termik ve ısı santralleri. 1.1.1 Katı ve sıvı yakıtlı

EK-1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler 1.Enerji Endüstrisi 1.1 Termik ve ısı santralleri. 1.1.1 Katı ve sıvı yakıtlı EK-1 Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler 1.Enerji Endüstrisi 1.1 Termik ve ısı santralleri. 1.1.1 Katı ve sıvı yakıtlı tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla

Detaylı

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES 2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. Habib YILDIZ * ÖZET Bu çalmada, 2000 2006 döneminde Türkiye de uygulanan maliye politikalarnn ana çizgileri ortaya konulmu

Detaylı

Reaktif enerjinin tanımlanması

Reaktif enerjinin tanımlanması Reaktif enerjinin tanımlanması Reaktif enerji manyetik alan etkisine ihtiyaç duyan tüm elektrikli cihazların çalışabilmeleri için gerekli bir enerjidir. Manyetik alan etkisiyle çalışan; başta trafolar

Detaylı

UNIDO Eko-Verimlilik Programı nda Öncelikli Sektörler

UNIDO Eko-Verimlilik Programı nda Öncelikli Sektörler UNIDO Eko-Verimlilik Programı nda Öncelikli Sektörler Prof.Dr. Göksel N. Demirer Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

C NER GRUBU KURULU UDUR

C NER GRUBU KURULU UDUR ISSN : 1301-6318 SLOP ELEKTRK ÜRETM A.. TESS : SLOP TERMK SANTRAL YER : SLOP / IRNAK KAPASTE : 1 x 135 MWe FAAL, 2 x 135 MWe TESS AAMASINDA TEKNOLOJ : DOLAIMLI AKIKAN YATAK VERM : % 39 ANA YAKIT : ASFALTT

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yenilenebilir Enerji Kaynakları Türkiye Enerji Fırsatları Enerji Kaynakları Genel Görünümü Enerji Kaynaklarına Göre Maliyet Ve Fırsatları Enerji Sektöründeki Büyük Oyuncuların Yeri Türkiye de Enerji Sektörü

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

RÜZGÂR ENERJ S NDE KULLANILAN JENERATÖRLER N

RÜZGÂR ENERJ S NDE KULLANILAN JENERATÖRLER N RÜZGÂR ENERJSNDE KULLANILAN JENERATÖRLERN KARILATIRMALI ANALZ 1 Meltem APAYDIN 2 Arif Kvanç ÜSTÜN 3 Mehmet KURBAN 4 Ümmühan BAARAN FLK Anadolu Üniversitesi ki Eylül Kampüsü Mühendislik-Mimarlk Fakültesi

Detaylı

TÜRKYE NN ATIL ENERJ KAYNAI: RÜZGÂR ENERJS

TÜRKYE NN ATIL ENERJ KAYNAI: RÜZGÂR ENERJS 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20 22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye ÖZET TÜRKYE NN ATIL ENERJ KAYNAI: RÜZGÂR ENERJS Ümit Çalar 1 Cansel Cengiz 2 Esra Çakan 3 Mehmet Turan Onan 4,eyma Kocaolu

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU. Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa

TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU. Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU Prof. Dr. Hüsamettin BULUT Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa KISA ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Hüsamettin BULUT EĞİTİM

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Çevre Eğitiminin Günümüzde Değişen Yüzü: Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi

İÇİNDEKİLER. Çevre Eğitiminin Günümüzde Değişen Yüzü: Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi İÇİNDEKİLER 1. bölüm Çevre Eğitiminin Günümüzde Değişen Yüzü: Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi 1. Çevre Bozulması ve Çevre Eğitiminin Doğuşu... 1 2. Çevre Eğitiminin Anlamı, Amacı, Kapsamı ve İşlevi... 3 3.

Detaylı

TÜRK YEN N LK 500 ve K NC 500 BÜYÜK SANAY KURULU U SIRALAMASINDA YER ALAN KAYSER F RMALARININ EKONOM K PERFORMANSLARI (1993-2008)

TÜRK YEN N LK 500 ve K NC 500 BÜYÜK SANAY KURULU U SIRALAMASINDA YER ALAN KAYSER F RMALARININ EKONOM K PERFORMANSLARI (1993-2008) TÜRK YEN N LK 500 ve K NC 500 BÜYÜK SANAY KURULU U SIRALAMASINDA YER ALAN KAYSER F RMALARININ EKONOM K PERFORMANSLARI (1993-2008) N sfet UZAY ÖZ stanbul Sanayi Odas her y l Türkiyenin lk ve kinci 500 Sanayi

Detaylı

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 631 - nas Öngörülen Afyon Antalya Yüksek Hzl Tren Hatt Güzergâhnn Hidrolojik Açdan Ksmi Deerlendirmesi Yrd. Doç. Dr. N. Özgür BEZGN 1, Doç. Dr. Cevza

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir.

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir. 5. KAZANLAR VE KAZAN DAİRESİ YERLEŞİMİ 5.1 Kazanların Sınıflandırılması Isıtma tesislerinde kullanılan kazanların sınıflandırılması çeşitli kriterlere bağlı olmak üzere aşağıdaki gibi yapılır. 1. Kazan

Detaylı

Bazı Lokantalarda Verilen Hizmetlere İlişkin KDV Oranı % 8 den % 18 e Çıkarılmıştır DUYURU NO:2009/65

Bazı Lokantalarda Verilen Hizmetlere İlişkin KDV Oranı % 8 den % 18 e Çıkarılmıştır DUYURU NO:2009/65 İstanbul, 15.07.2009 Bazı Lokantalarda Verilen Hizmetlere İlişkin KDV Oranı % 8 den % 18 e Çıkarılmıştır DUYURU NO:2009/65 15.07.2009 tarih ve 27289 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2009/15200 sayılı

Detaylı

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI makale JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI Bekir NARĐN *, Yalçın A. GÖĞÜŞ ** * Y.Müh., TÜBĐTAK-SAGE ** Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2006 2015)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2006 2015) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2006 2015) HAZİRAN 2006 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 2 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ KTSAT ANABLM DALI DJTAL BÖLÜNME OLGUSU VE TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA. Cengiz AYTUN YÜKSEK LSANS TEZ

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ KTSAT ANABLM DALI DJTAL BÖLÜNME OLGUSU VE TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA. Cengiz AYTUN YÜKSEK LSANS TEZ T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ KTSAT ANABLM DALI DJTAL BÖLÜNME OLGUSU VE TÜRKYE ÜZERNE BR UYGULAMA Cengiz AYTUN YÜKSEK LSANS TEZ ADANA - 2005 T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ

Detaylı

İTALYA İSPANYA PORTEKİZ YUNANİSTAN TÜRKİYE

İTALYA İSPANYA PORTEKİZ YUNANİSTAN TÜRKİYE Jeotermal Enerji ülkemiz için önemli bir yenilenebilir kaynaktır. Türkiye jeotermal enerji potansiyeli açısından dünyanın yedinci ülkesidir. Muhtemel jeotermal enerji potansiyelinin kullanımının getirebileceği

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER?

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? Sal?, Haziran 21, 2011 http://www.mmd.org.tr/dunya-teftis-kurulu-ornekleri 1.KITA AVRUPASI S?STEM? -FRANSA -?TALYA -?SPANYA -PORTEK?Z -BELÇ?KA -YUNAN?STAN 2.ANGLO-SAKSON S?STEM?

Detaylı

Rekabet Teorisi ve Politikalar

Rekabet Teorisi ve Politikalar Rekabet Teorisi ve Politikalar Berk KÜSBEC Bozok Üniversitesi berk.kusbeci@bozok.edu.tr 10 Aralk 2015 Berk KÜSBEC (Bozok) KT405 10 Aralk 2015 1 / 24 Overview Berk KÜSBEC (Bozok) KT405 10 Aralk 2015 2 /

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Dilek ŞAHİN. Cumhuriyet Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu,

Yrd. Doç. Dr. Dilek ŞAHİN. Cumhuriyet Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu, ISSN: 2149-9225 Yıl: 2, Sayı: 3, Mart 2016, s. 71-84 Yrd. Doç. Dr. Dilek ŞAHİN Cumhuriyet Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu, Konaklama İşletmeciliği Bölümü, dilek58sahin hotmail.com

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

BİBLİYOGRAF YA 1974 KOCAELİ SANAYİ REHBERİ. Hazırlayan : İzmit Ticaret ve Sanayi Odası

BİBLİYOGRAF YA 1974 KOCAELİ SANAYİ REHBERİ. Hazırlayan : İzmit Ticaret ve Sanayi Odası BİBLİYOGRAF YA 1974 KOCAELİ SANAYİ REHBERİ Hazırlayan : İzmit Ticaret ve Sanayi Odası Dr. mır AYTEKİN İzmit Ticaret ve Sanayi Odası'nm 1974 yıh için hazırlamış olduğu Kocaeli Sanayi Rehberi, bölgenin günümüzdeki

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKYE DE ENERJ TARIMI ENERGY AGRICULTURE (ENAGRI) IN THE WORLD AND IN TURKEY

DÜNYADA VE TÜRKYE DE ENERJ TARIMI ENERGY AGRICULTURE (ENAGRI) IN THE WORLD AND IN TURKEY DÜNYADA VE TÜRKYE DE ENERJ TARIMI Özet Doç. Dr. Müslüme Narin 1 Dünya ekonomisindeki hzl büyüme, enerji talebinde de çok büyük artlara yol açmtr. Ancak mevcut petrol, kömür ve do al gaz gibi fosil yakt

Detaylı

TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI. No:1

TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI. No:1 TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI No:1 1 Meyve ve sebze işleme tesisinin yenilenmesi "Rustami Doston"Ltd.Şti. Yeni teçhizat alnmas, ofis, labaratuvar ve yeni tesis binas inşa edilmesi, eski tesisin yenilenmesi

Detaylı

Türkiye de Olu an Ta k nlar n Nedenleri ve Etkilerinin Azalt lmas Üzerine Bir Çal ma

Türkiye de Olu an Ta k nlar n Nedenleri ve Etkilerinin Azalt lmas Üzerine Bir Çal ma Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 533 - Türkiye de Oluan Taknlarn Nedenleri ve Etkilerinin Azaltlmas Üzerine Bir Çalma Doç,Dr. Necati Gülbahar Geliim Üniversitesi,Mühendislik ve Mimarlk

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ

TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ 2015 Ağustos ayında kurulan Ģirket sayısında bir önceki aya göre %5,84 artıģ oldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %5,84 artış olurken, kooperatif sayısında %14,55 ve gerçek kişi ticari işletme

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

Yakın n Gelecekte Enerji

Yakın n Gelecekte Enerji Yakın n Gelecekte Enerji Doç.Dr.Mustafa TIRIS Enerji Enstitüsü Müdürü Akademik Forum 15 Ocak 2005 Kalyon Otel, İstanbul 1 Doç.Dr.Mustafa TIRIS 1965 Yılı nda İzmir de doğdu. 1987 Yılı nda İTÜ den Petrol

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ TÜRKYE DE HDROELEKTRK POTANSYELN DEERLENDRLMESNDE YEN FNANS MODELLER: HEDEFLER, BEKLENTLER VE SONUÇLAR

STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ TÜRKYE DE HDROELEKTRK POTANSYELN DEERLENDRLMESNDE YEN FNANS MODELLER: HEDEFLER, BEKLENTLER VE SONUÇLAR STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ TÜRKYE DE HDROELEKTRK POTANSYELN DEERLENDRLMESNDE YEN FNANS MODELLER: HEDEFLER, BEKLENTLER VE SONUÇLAR YÜKSEK LSANS TEZ naat. Müh. Can $AHBAZ (501041519) Tezin

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC Say 24, Nisan 2011 Kent Karayollarnda Kapasitenin Bulank Mantk le Modellenmesi N.Bargan,.ahinolu KENT KARAYOLLARINDA KAPASTENN BULANIK MANTIK LE MODELLENMES Nuran BAIRGAN 1, lker AHNOLU 2 1 Dumlupnar Üniversitesi,

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI MDR? Agrievolution (Global Alliance for Agriculture Equipment Manufacturing Associations Tarm Makineleri malatç Birlikleri Küresel ttifak); ABD, Hindistan, Brezilya, Türkiye,

Detaylı

AVRUPA BRL NDE REKABET POLTKALARI, TÜRKYE VE AVRUPA BRL NN HRACATTA REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMES. Bülent ALTAY DOKTORA TEZ. ktisat Anabilim Dal)

AVRUPA BRL NDE REKABET POLTKALARI, TÜRKYE VE AVRUPA BRL NN HRACATTA REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMES. Bülent ALTAY DOKTORA TEZ. ktisat Anabilim Dal) AVRUPA BRL NDE REKABET POLTKALARI, TÜRKYE VE AVRUPA BRL NN HRACATTA REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMES Bülent ALTAY DOKTORA TEZ ktisat Anabilim Dal) Dan)*man: Doç. Dr. smail AYDOU0 Afyonkarahisar Afyonkarahisar

Detaylı

EGE BÖLGES BAZI YA LIK ZEYT N ÇE TLER N N MEKAN K HASAT KR TERLER N N BEL RLENMES

EGE BÖLGES BAZI YA LIK ZEYT N ÇE TLER N N MEKAN K HASAT KR TERLER N N BEL RLENMES I EGE ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ (DOKTORA TEZ) EGE BÖLGES BAZI YALIK ZEYTN ÇETLERNN MEKANK HASAT KRTERLERNN BELRLENMES Türker SARAÇOLU Tarm Makinalar Anabilim Dal Bilim dal kodu: 501.08.00 Sunu tarihi:

Detaylı