Hitit te 1 yýlda yapýlanlar. Hitit in yayýn sayýsý artýyor. Prof. Dr. Metin Alkan (Ç.HAK:11) görevli bir polis memuru kendisine ait otomobilde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hitit te 1 yýlda yapýlanlar. Hitit in yayýn sayýsý artýyor. Prof. Dr. Metin Alkan (Ç.HAK:11) görevli bir polis memuru kendisine ait otomobilde"

Transkript

1 TKDK dan Çorum a 21 milyonluk hibe Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörlüðü tarafýndan yapýlan basýn açýklamasýnda 2013 yýlýnda Çorum a yapýlan hibe desteði miktarýnýn yaklaþýk 21 milyon lira olduðu bildirildi. Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Alkan, 2013 yýlýnýn üniversite açýsýndan çok önemli geliþmelerin yaþandýðý verimli bir yýl olarak geçtiðini bildirdi. * HABERÝ 4 DE Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn 2013 yýlýnda Çorum'a 2 milyon 620 bin lira karþýlýksýz destek verdiði bildirildi. Hitit in yayýn sayýsý artýyor Emin Serdar Kurþun 1 OCAK 2014 ÇARÞAMBA Hitit Üniversitesi nin uluslararasý indekslerde yer alan yayýn sayýsýnýn hýzla arttýðý belirtildi. * HABERÝ 4 DE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Kültür ve Turizm e 2.6 milyon destek Prof. Dr. Metin Alkan * HABERÝ 3 DE Yoklama kaçaðý olmayýn Askerlik Þube Baþkanlýðý nda n yapýlan açýklamada, yoklama kaçaðý durumuna düþülmemesi konusunda uyarý yapýldý. Ali Özüdoðru * HABERÝ 7 DE (Ç.HAK:11) * HABERÝ 3 DE Hitit te 1 yýlda yapýlanlar Hepimiz bu milletin hizmetkârýyýz Vali Sabri Baþköy, Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen söyleþide iþ dünyasýnýn temsilcileri ile bir araya geldi. * HABERÝ 2 DE Deniz Feneri Derneði gönüllüleri, mazlum Suriye halkýný ýsýtacak hediyeler hazýrlýy- Deniz Feneri gönüllülerinden anlamlý kampanya Mobilyanýn yeni gözdesi ÝDER Türkiye genelinde oluþturduðu zincir maðazalarla tüketicisine birbirinden güzel ürünler sunan Ýder Mobilya, Çorum'da da Babacan Mobilya Ltd. Þti.'nin Ýder Maðazasý'nda Çorumlular'la buluþtu. * HABERÝ 9 DA Suriyeli mazlumlar için kollarý sývadýlar Vali Sabri Baþköy, MÜSÝAD ýn konuðu oldu. Polis intihara kalkýþtý Çorum da Ýl Emniyet Müdürlüðü nde görevli bir polis memuru kendisine ait otomobilde silahla intihara kalkýþtý. Polisler arka koltuða yatýrdýklarý yaralý arkadaþlarýný ayný otomobille Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrdý. Yeni yýlýnýz kutlu olsun 2013 sona erdi. Yeni yýla tüm dünyada bir çok acý, kan, gözyaþý ve savaþlarla giriyoruz. Tüm okurlarýmýzýn yeni yýlýný kutlarken, tüm dünyaya da barýþ, huzur ve mutluluklar diliyoruz. * HABERÝ 5 DE Öðrencilerin topladýðý yardýmlar, Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu üyelerine teslim edil- Türkiyem ÝHO dan Suriye ye yardým * HABERÝ 10 DA Mevlana nýn öðütleri hakiki hayat reçetesi Gazete kapkaççýsý Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. A. Cahit Haksever, Hz. Mevlâna nýn öðütleri, insanlýk için gerçek bir hayat reçetesi dedi. * HABERÝ 11 DE 2013 te NELER OLDU? 2013 yýlýný geride býraktýk. HAKÝMÝYET, her yýl yaptýðý gibi bu yýl da, yarýn gireceðimiz yeni yýla merhaba derken, geride býraktýðýmýz yýlýn önemli olaylarýný okurlarý için derledi. Siyaset, ekonomi, toplumsal, kültür ve turizm olaylarýndan arkadaþýmýz Enise Aðbal ýn hazýrladýðý derlemeyi bugünden itibaren 16. sayfamýzda bulabilirsiniz. Deniz Feneri Derneði Çorum gönüllüleri, zor koþullar altýnda yaþam mücadelesi veren mazlum Suriye halký için yardým kampanyasý baþlattý. Geleneksel hale gelen kampanya çerçevesinde bere ve kaþkol ören Çorumlu iyilik melekleri, donma tehlikesiyle karþý karþýya olan Suriyeli çocuklarý ýsýtacak hediyeler hazýrlýyorlar. * HABERÝ 10 DA Doç. Dr. A. Cahit Kaleli Kýz Yurdu nda Mevlana ve Þeb-i Arus konulu konferans düzenlendi. kameraya yakalandý Çorum da bir iþyerine býrakýlan gazeteleri izinsiz alarak geri vermeyen kiþi kamera kayýtlarýyla tespit edildi. Kayýplara karýþan gazetelerinin akýbetini araþtýran iþyeri sahibi, adeta bir dedektif gibi iz sürerek meseleyi aydýnlatmayý baþardý. * HABERÝ 11 DE

2 2 ÇARÞAMBA 1 OCAK 2014 Okur eleþtirisine okur itirazý osyal Güvenlik Kuru- Emekli Aylýðý Bað- sürede emekli aylýðýna narak vatandaþlarýn kýsa Smu lama Birimi'nin çalýþma baðlanmasý saðlanýyor. saatlerine iliþkin bir okur Yeni yýl talebini aktarmýþtým. SGK 2013'ü bitirip yeni Emekli Aylýðý Baðlama bir yýla girdik. 2014'ün ülkemiz, memleketimiz, Ýs- Birimi öðleden sonra hizmet vermiyor, köylerden lam coðrafyasý ve insanlýk veya uzak yerlerden gelenler maðduriyet yaþadýklarýný söylüyordu. için hayýrlar getirmesi temennimiz. Okur talebine baþka bir okurdan itiraz geldi. Yeni yýla Çorum'un beklentileri açýsýndan bir Anlatýlanlara göre, SGK Ýl Müdürlüðü'nün aldýðý kararla Emekli Aylýðý Baðlama Birimi öðleye Memlekete bugüne kadar yapýlanlar, yapýlmayanlar önceki yýldan devirle girdiðimizi söyleyebiliriz. kadar çalýþma yapýyor. Mesainin öðleden sonraki ortada. Yapýlanlara teþekkür etmekle beraber yapýlmayanlarý da takip edip dillendirmek, muhataplarýn- bölümünde birime gelen talepler yoðun bir þekilde sonuçlandýrýlmaya çalýþýlýyor. dan yani iktidar temsilcilerinden cevap beklemek SGK Emekli Aylýðý Baðlama Birimi talepleri vazifemiz. sonuçlandýrmak için bazý günler mesailerini aþýp daha fazla çalýþarak kurumdan ayrýlýyor. ðý yeni ihtiyaçlar da olacak elbette. Sýrasý geldikçe Hayat devam ettiði sürece memleketin duyaca- Yani birimin yarým gün mesai yapmasý söz konusu deðil. Öðleden önce talepler alýnýp öðleden Yeni yýlda güzel haberler yazmak dileðiyle... bunlar da yazýlýp çizilecek. sonra söz konusu emeklilik talepleri neticeye baðla- Sosyal Güvenlik Kurumu Emekli Aylýðý Baðlama Birimi'nin mesai saatlerine iliþkin yaptýðýmýz kulis haber üzerine baþka bir okurdan itiraz geldi. Hepimiz bu milletin hizmetkârýyýz (Ç.HAK:3618) Vali Sabri Baþköy, MÜSÝAD ýn konuðu oldu. Vali Baþköy, bürokrasi ve iþ dünyasý üzerine açýklamalarda bulundu. Programa MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu, yönetim kurulu üyeleri ve iþadamlarý katýldý. ali Sabri Baþköy, VMüstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen söyleþide iþ dünyasýnýn temsilcileri ile bir araya geldi. Programa MÜSÝ- AD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu, yönetim kurulu üyeleri ve iþadamlarý katýldý. Vali Baþköy, görev süresi boyunca edindiði tecrübe ve izlenimleri iþadamlarýyla paylaþtý. Bürokrasi ve iþ dünyasý üzerine açýklamalarda bulunan Vali Baþköy, nitelikli ve kaliteli bireyler yetiþtirildiðinde bürokrasinin azalacaðýný, bunun sonucunda sanayicinin de önünün açýlacaðýný söyledi. Bürokrasi denince toplumda negatif bir algý oluþtuðunu anlatan Vali Baþköy, dünyanýn tüm devletlerinde bürokrasinin olduðuna iþaret etti. Baþköy, bir aile þirketine dahi bakýldýðýnda mutlaka bürokrasinin hakim olduðuna dikkat çekti. Bürokrasinin devlet iþlerinin olmazsa olmazý olduðunu belirten Baþköy, bunun zaman zaman halka sorun olarak yansýdýðýný ifade etti. Yapýlan düzenlemelerde Türkiye de bürokrasinin tamamen bitmese de en aza indirgendiðini dile getiren Vali Baþköy, En büyük bürokrasi Avrupa Birliði nde. 27 devletten bir ülke oluþturmaya çalýþýyorlar. AB projelerine baktýðýnýzda bunu en iyi þekilde görebilirsiniz. Türkiye de bürokrasi azaldý. Yaþanan sorunlarda insanlardan kaynaklanýyor. Bürokraside görev yapanlar zaman zaman kendilerine yetki devri yapan halka hizmet sunarken zaman zaman sorunlar yaþýyabiliyor. Hepimiz bu milletin hizmetkarýyýz. Herkes bulunduðu makamlarda talimat beklemeden iþini yapacak. Ýþin özü bu dedi. Devletin görevinin varlýk sebebi olan, kendisine yetkilerini devreden millete hizmet olduðunu vurgulayan Baþköy, kamuda görev yapanlarýn vatandaþa sevgi, hoþgörü ve þefkatle yaklaþmakla mükellef olduðunu, milletinde kendisine hizmet eden görevlilere aldýðý hizmetin karþýlýðýnda teþekkür etmesi gerektiðini belirtti. Geçmiþte Anadolu daki giriþimcilerin dýþ dünyaya açýlamadýðýný kaydeden Vali Baþköy, artýk Türk iþadamlarýnýn elinde çantasýyla dünyanýn her tarafýna giderek iþbirlikleri yaptýðýna dikkat çekti. Devleti varlýðýný milletinden alan bir teþkilat olarak tanýmlayan Baþköy, tarihe bakýldýðýnda dünya devletlerinin yönetim anlayýþlarýnýn çeþitlilikler gösterildiðini, ancak Türk devletlerinde her zaman insanýn merkeze alýndýðýna dikkat çekti. Ýslam öncesi ve sonrasýnda tarih boyunca Türk milletinin hiçbir zaman diðer etnik grup ve milletleri ötekileþtirmediðini her zaman onlara hoþgörü yaklaþtýðýnýn altýný çizen Vali Baþköy, bu yüzden Türk devleti ve milletine dünyada büyük bir sevgi ve saygý duyulduðuna dikkat çekti. Hiçbir zaman milletin devletiyle karþý karþýya gelmediðinin altýný çizen Vali Baþköy, devletine her zaman sahip çýkan bu milletin ebediyete kadarda sahip çýkacaðýný sözlerine ekledi. ÇORUM ÝÇÝN TOPLUMUN TÜM KESÝMLERÝYLE ÝÞ- BÝRLÝÐÝNE HAZIRIZ MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu, ortak paydalarýnýn Çorum olduðunu belirterek, Çorum adýna yapýlacak her çalýþmada toplumun tüm katmanlarýyla ortak hareket etmeye hazýr olduklarýný açýkladý. Bir araya gelen 52 iþ adamý ile birlikte MÜSÝAD Çorum Þubesi ni kurduklarýný dile getiren Bekiroðlu, MÜSÝAD hakkýn ve hukukun, adaletin ve eþitliðin, barýþýn ve güvenin, refahýn ve mutluluðun saðlandýðý; tarihe ve topluma mal olmuþ mahalli ve evrensel deðerlerin gözetildiði, kendi içinde bütün, bölgesinde, ekonomik ve siyasi alanda etkin, dünyada saygýn bir Türkiye hayaliyle yola çýkan hassasiyet sahibi iþ adamlarýnýn, 5 Mayýs 1990 tarihinde Ýstanbul da kurduklarý bir iþadamý derneði. Bizde bu anlayýþtan yola çýkarak ülkemiz, Çorum ve iþ adamlarýmýzý en iyi notaya getirmek için çalýþacaðýz diye konuþtu. Programýn ardýndan MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu Vali Baþköy e plaket takdim etti. Vali Baþköy de MÜSÝAD ýn açýlýþýnda katkýda bulunan Çorumgaz A.Þ. Genel Müdürü Kasým Kahraman ve yönetim kurulu üyesi Engin Býyýkoðlu na teþekkür plaketi verdi.(ýha) Vali Baþköy, MÜSÝAD ýn açýlýþýnda katkýda bulunan yönetim kurulu üyesi Engin Býyýkoðlu na teþekkür plaketi Vali Baþköy, Çorumgaz A.Þ. Genel Müdürü Kasým Kahraman a teþekkür plaketi verdi. Programýn ardýndan MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu Vali Baþköy e plaket takdim etti.

3 ÇARÞAMBA 1 OCAK TKDK dan Çorum a 21 milyonluk hibe Erol Taþkan Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörlüðü tarafýndan yapýlan basýn açýklamasýnda 2013 yýlýnda Çorum a yapýlan hibe desteði miktarýnýn yaklaþýk 21 milyon lira olduðu bildirildi. Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda; Toplamda 138 projeye verilen destek miktarý 21 milyon 209 bin 977 TL olup, bu miktar içerisindeki Avrupa Birliði katkýsý yaklaþýk 18 milyon lira olarak gerçekleþmiþtir. Bu rakamlarla IPARD programýnýn uygulandýðý 42 il arasýnda 7. sýrada yer almýþtýr. 42 il potansiyelleri itibarý ile incelendiðinde; bu iller içerisinde nüfus ve arazi büyüklüðü bakýmýndan ilimizden daha yüksek deðerlere sahip illeri geride býraktýk. Bu noktada tüm yatýrýmcýlarýmýzý tebrik ediyorum. dedi. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun, açýklamasýnýn devamýnda, özellikle yýlýn son döneminde bu ödemelerin gerçekleþtirilebilmesi için yoðun bir çaba içerisine girdiklerini belirterek, Bu çalýþmalarýmýz esnasýnda yardým ve destekleri ile önümüzü açan baþta Sayýn Valimiz Sabri Baþköy olmak üzere Sayýn Vali Yardýmcýmýz Hacý Osman Ebiloðlu ve diðer kurum amirlerimize þükranlarýmýzý sunuyorum. Ýl Koordinatörlüðümüz personeline de mesai mefhumu gözetmeksizin verdikleri hizmetlerden ötürü ayrýca teþekkür ediyorum. diye konuþtu. Kültür ve Turizm e 2.6 milyon destek Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun Ümmet çizgisi yerine devletçi zihniyet Enise Aðbal Baþörtüsü sorunun çözümü noktasýndan alýnan mesafe ve Ýslam dünzgür-der Çorum Þubesi 2013yasý ile iliþkilere deðinen Kaya, Filis2014 dönemine ait etkinlikleri tin, Mýsýr, Suriye de mazlumlardan kapsamýnda bu hafta Özgür-Der Geyana tavýr alan bir Türkiye nin istennel Baþkaný Rýdvan Kaya nýn katýlýmý mediðini ve cezalandýrmak istendiðini ile Türkiye de ki Geliþmeler: Müslüsöyledi. manlar ve Sorumluluklarýmýz konulu bir konferans düzenledi. Þu anda yaþanan AK Parti-Cemaat çatýþmasýna da deðinen Kaya, 28 Suriye gündemi ve yardým orgaþubat ta, gerek Gazze de gerekse Manizasyonun önemine deðinerek sözlerine baþlayan Rýdvan Kaya, Müslüvi Marmara sonrasý çok yaralayýcý bir manlar olarak mazlumlarýn yanýnda tutum alan cemaati eleþtirerek, okullaolmak ve ayný zamanda sürdürülen rý koruma adýna diðer camialarý yok mücadelenin de sahiplenilmesi gerekrýdvan Kaya saydýklarýný hatýrlattý. Kutsanan ve tartiðinin önemini vurguladý. týþýlmayan Hocaefendi algýsýnýn akidevi olarak soþu anda Türkiye de yaþananlarý ve mevcut runlu olduðunun hatýrlatarak, kimlik olarak da gütabloyu deðerlendirmek için geçmiþi hatýrlamak geven vermeyen bir tutum sergileyen cemaatin, siyasi rektiðini belirten Kaya, Kemalist ideolojinin Ýsolarak da ümmet çizgisi yerine devletçi bir zihniyelam dan arýndýrýlmýþ bir ülke öngördüðünü ve 28 te sahip olduðunu ifade etti. Þubat ýn da bu anlayýþýn bir tecellisi olduðunu söyak Parti nin Ýsrail ve ABD ile þu anda yaþadýledi. ðý problemler ve Kürt sorununda alýnan mesafeyi ve Baþörtüsü yasaðý, katsayý zulmü, AK Parti kaaçýlým politikalarýnýn cemaati de rahatsýz ettiðini bepatma savaþý, 367 krizi gibi konulara deðinerek kýlirten Kaya, yaþanan kavganýn neye tekabül ettiðisa bir Türkiye tarihi giriþinin ardýndan Kaya, 28 Þunin sorgulanmasý gerektiðini söyleyerek, AK Parbat ta Ýsrail ve ABD iliþkileri, Konya ve Akdeniz de ti nin de yaþanan bu süreçten çevresinde bulunan yapýlan ortak tatbikatlara vurgu yaparak gelinen kirliliklerden arýnarak çýkmasý gerektiðini belirtti. noktayý anlamak için bu yaþananlarý unutmamak Program soru cevap ve karþýlýklý görüþ alýþ vegerektiði belirtti. riþlerinin ardýndan sonra erdi. Ö Mustafa Demirer kanlýðý'na ,00, Mecitözü-Elvançelebi Belediye Baþkanlýðý'na ,00, ültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn 2013 Sungurlu-Arifegazili Belediye Baþkanlýyýlýnda Çorum'a 2 milyon 620 bin liðý'na ,00, Ortaköy-Karahacip Bera karþýlýksýz destek verdiði bildirildi. lediye Baþkanlýðý'na ,00, Seydim Kültür ve Turizm Müdürü Ali ÖzüBelediye Baþkanlýðý'na ,00 ve doðru'nun verdiði bilgiye göre, tarihî ve Lâçin-Narlý Belediye Baþkanlýðý kültürel varlýklarý korumak, kültür ve tu30.000,00 ödenek saðlandý. rizm konularý ile ilgili kamu kurum ve Çorum'da yürütülen arkeolojik kazý kuruluþlarýný yönlendirmek, bu kuruluþçalýþmalarý için 2013 yýlýnda ,00 larla iþbirliðinde bulunmak, yerel yöneödenek tahsis edilerek kazý baþkanlarýnýn timler, sivil toplum kuruluþlarý ve özel kullanýmýna sunuldu.. sektör ile iletiþimi geliþtirmek ve destekçorum'da bulunan tescilli tarihi bilemek için, Bakanlýk istenen belgelerin nalarýn restorasyon, bakým ve onarýmlarý sunulmasý halinde turizm iþletmelerine için taþýnmaz sahiplerine elektrik enerjisi desteði, taþýnmaz sahip72.000,00 maddi destek saðlerine restorasyon, bakým-onarým yardýlandý. mý, belediye ve özel idarelere turizm altyapý uygulamalarý yardýmý, arkeolojik Bakanlýk tarafýndan yakültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru kazý çalýþmalarý ile kültür, sanat ve turizm pýlan bu yardýmlar karþýlýksýz faaliyeti olarak planlanan yerel etkinliklere maddi yardým yapýyor. verilirken, diðer tarihi konak sahiplerinin de eserlerini Turizm alt yapýsý hizmeti için ,00 restore ettirmek için, müdürlüðe müracaat edip, mevcut Turizm alanlarýnýn teknik altyapýlarýnýn oluþturulmasý veya mevtescilli yapýlarý kent kültür ve turizmine kazandýrmalarý cutlarýn iyileþtirilmesi için; Mahalli Ýdarelerden (Belediye, Ýl Özel Ýdabekleniyor. resi, Mahalli Ýdare Birlikleri) doðrudan veya Ýl Kültür ve Turizm MüKültürel miras niteliðindeki deðerler, festival, þölen, dürlükleri kanalý ile Bakanlýk bütçe imkânlarý çerçevesinde yardým þenlik, panayýr gibi yerel etkinlikler için Çorum'da Beleyapýyor. Kültür ve turizm deðerlerinin korunmasý ve geliþtirilmesi diyeler, Özel Ýdare, Dernek ve Vakýflar ile Özel Tiyatroiçin, yaptýðý çalýþmalar sonucu Çorum'da turizm alt yapýlarýnýn da iyilarýn hazýrladýklarý projelere ,00 maddi destek leþtirilmesine katký saðlamak amacýyla 2013 yýlý içerisinde Çorum Ýl saðlandý. Özel Ýdaresi ve Belediyelerine toplamda ,00 karþýlýksýz yardým yapýldý. Kültür ve Turizm Bakanlýðý'ndan Turizm Yatýrým Belgesi veya Turizm Ýþletme Belgesi alarak Çorum'da fabu çerçevede Ýl Özel Ýdaresi'ne Ýncesu Kanyonu için ,00, aliyet gösteren konaklama (otel) ve yeme-içme (restoran, Hattuþa Örenyeri için ,00, Alacahöyük Belediye Baþkanlýlokanta, dinlenme tesisleri) tesislerine 2013 yýlýnda ðý'na yol yapýmý için ,00, Boðazkale Belediye Baþkanlýðý'na ,00 elektrik enerjisi desteði verildi. Yazýlýkaya Yolu için ,00, Osmancýk-Baþpýnar Belediye Baþ- K Türkiye de ki Geliþmeler: Müslümanlar ve Sorumluluklarýmýz konulu konferans düzenlendi. ALDEMÝRLER OTOMOTÝV HÝTÝTSEM seminer verdi H Semineri Sungurlu Meslek Yüksekokulu öðretim elemanlarý verdi. Hitit Basýn-Mustafa Demirer LASTÝK UZMANLIK ÝÞÝDÝR * Lastik tamir * Lastik otel * Yað * Akü Bölgenin en büyük lastik oteli ALDEMÝRLER OTOMOTÝV OLARAK YENÝ YERÝMÝZDE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ (Ç.HAK:3370) HÝTÝTSEM Kültür ve Turizm Müdürlüðü çalýþanlarýna seminer düzenledi. ÝTÝTSEM Kültür ve Turizm Müdürlüðü çalýþanlarýna seminer verdi. HÝTÝTSEM organizesinde Sungurlu Meslek Yüksekokulu öðretim elemanlarýndan Öðretim Görevlisi Dr. Onur Dursun tarafýndan, Kültür ve Turizm Müdürlüðü çalýþanlarýna iletiþim ve halkla iliþkiler semineri verildi. Müze Konferans Salonu nda gerçekleþtirilen seminere Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru ve çok sayýda personel katýldý. Seminerde iletiþim kavramý üzerinde duruldu. Ýletiþim sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurlarýn anlatýldýðý seminerde etkili iletiþim kurma yöntemlerine iliþkin bilgiler verildi. Gerek gündelik yaþamda gerekse iþ yaþamýnda karþýlaþýlan iletiþim engelleri, kiþilerarasý iletiþim çatýþmalarý hakkýnda bilgi verildi. Engellerin ortadan kaldýrýlmasý, iletiþim yetisinin geliþtirilmesi için yapýlmasý gerekenlere iliþkin bilgilerin aktarýldýðý seminerde, halkla iliþkiler, imaj, imaj oluþturma, imaj yenileme, imaj geliþtirme gibi konular üzerinde de duruldu. Türkiye de kamu sektöründe yaþanan iletiþim ve halkla iliþkiler sorunlarýna deðinilerek, bu sorunlarýn aþýlmasý için yapýlmasý gerekenler hakkýnda bilgiler aktarýldý. Seminerin sonunda katýlýmcýlardan gelen sorular yanýtlandý. YETKÝLÝ BAYÝÝ * Sökme takma * Rot-balans * Ön düzen * Nitrojen gazý Adres: Küçük Sanayi Sitesi 47. Sok. No: 1 ÇORUM Tel:

4 4 ÇARÞAMBA 1 OCAK 2014 Hitit te 1 yýlda yapýlanlar H itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Alkan, 2013 yýlýnýn üniversite açýsýndan çok önemli geliþmelerin yaþandýðý verimli bir yýl olarak geçtiðini bildirdi. Alkan, yeni yýl mesajýnda 2013 yýlý Hitit Üniversitesi açýsýndang üzel bir yýl olduðunu belirten Alkan, þöyle dedi; Yýllardan beri süregelen üniversitemizin en önemli eksiklerinden olan kampüs sorunumuz çözüldü. Kuzey Kampüs master planý tamamlanarak, artýk bu kampüsümüzde inþaatlara baþlayabileceðimiz bir döneme geçildi. Güney Kampüsü müzde ise tahsis iþlemlerinde sona gelinmiþ olup, geçtiðimiz hafta içerisinde kamulaþtýrma iþlemleri daha önce Kuzey Kampüs te olduðu gibi büyük bir baþarý ile ta- Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Alkan mamlandý. Kuzey Kampüsümüzde Haziran ayýnda baþlanan Merkezi Araþtýrma Laboratuvarý inþaatýmýz, 2014 yýlýnda tamamlanarak hizmete girecektir. Ek olarak, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýlahiyat Fakültesi, Merkezi Yemekhane ve Kapalý Spor Salonumuzun inþaatýna izleyen yýl içerisinde baþlanacaktýr. Yaklaþýk öðrencimizin eðitim gördüðü Meslek Yüksekokulumuzda, 1976 dan bu yana sanýrým ilk kez yeni bir inþaatýn yapýmýna baþlanmýþ olup, izleyen yýl içerisinde de ilk kýsmý hizmete girecektir. Ýlçelerimizde de çalýþmalarýmýz büyük bir hýzla devam etmektedir. Alaca ilçemizde Sinpaþ A.Þ. tarafýndan kampüs inþaatýmýza baþlanmýþ olup, 2014 yýlýnda üniversitemize teslim edilecektir. Sungurlu MYO kampüsümüzün tahsis iþlemleri ve master planý tamamlanmýþ olup, izleyen yýl içinde ilk inþaata baþlanacaktýr. Oðuzlar ilçemizde kurulacak olan Su Ürünleri ve Su Sporlarý Merkezimiz ile Boðazkale de Hitit Uygarlýðý Araþtýrma ve Uygulama Merkezimiz de hýzla yapýlanmaktadýr. Týp Fakültemiz, güçlü bir alt yapýya sahip hastanemizdeki hekim arkadaþlarýmýzla birlikte pek çok ilke imza atarak, hýzla büyüyor. Diðer yandan 2013 yýlýnda, 7. yýlýmýzda 7. Fakültemizi açtýk. Üniversitemizde önlisans, lisans ve lisansüstü eðitim öðretim programlarýmýzdaki bölüm/program sayýlarý 150 yi aþtý. Ýlk kez bu sene yabancý öðrenci alýmýna baþladýk ve 3 kýtadan, 15 ülkeden 63 öðrencimiz bizlerle birlikte. Bu eðitim-öðretim yýlý itibariyle örgün öðretim ve ikinci öðretim seçeneklerine ilave olarak zaman ve mekândan kaynaklanan birçok problemi ortadan kaldýran uzaktan eðitim yöntemini de eðitim programýmýza dahil ettik. Türk Dili ve Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi dersleri ilk defa bu dönem uzaktan eðitim yöntemiyle internet üzerinden verildi. Yine bu yýl Mühendislik Fakültemizde yer alan iki bölümümüz MÜDEK tarafýndan akredite edilerek, büyük bir baþarýya imza attýk. Sürekli Eðitim Merkezimizde gerek kendi öðrencilerimiz ve personelimiz gerekse toplumun farklý kesimlerindeki kiþi ve kuruluþlarýn ihtiyaçlarýna cevap vermeye yönelik olarak Amerika Birleþik Devletlerinden gelen yabancý öðretim elemanlarýnca verilen Ýngilizce kurslarýmýz baþta olmak üzere, farklý alanlarda pek çok kurslar verdik. Üniversitemiz ile mezunlarýmýz arasýndaki iliþkileri daha etkin kýlmak ve aidiyet duygusunu geliþtirmeyi saðlamak amacýyla ilk defa bu yýl Mezunlar Ofisini kurarak, Hitit Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemini yapýlandýrdýk yýlýnda yapýlacak olan Dünya Üniversitelerarasý Güreþ Þampiyonasý, üniversitemizin yoðun gayretleri sonucunda ilimizde yapýlacaktýr. Özetle, 2013 yýlý her anlamda üniversitemizin fiziki altyapý, eðitim/öðretim, akademik, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler açýsýndan, pek çok ilki yaþadýðý çok verimli bir yýl oldu yýlýnda hep birlikte el ele gerçekleþtirdiðimiz bu baþarýlý çalýþmalarýn daha da artarak devam etmesi dileðiyle, yeni yýlýn tüm insanlýða saðlýk, mutluluk ve baþarýlar getirmesini içtenlikle diliyorum. Hitit Basýn-Mustafa Demirer Hitit in yayýn sayýsý artýyor itit Üniversitesi nin uluslararasý in- yer alan yayýn sayýsýnýn hýz- Hdekslerde la arttýðý belirtildi. Hitit Üniversitesi nde yapýlan açýklamada, konuya dair þu bilgiler verildi; Ýsmini evrensel olmaktan alan üniversiteler, çeþitli düzeylerde uluslararasý kalitede ve tüm dünyada geçerliliði olan eðitim vermek, ulusal/uluslararasý düzeyde araþtýrmalar yapmak ve ürettiði bilimsel veri, bulgu, yöntem ve süreçleri ülkesinin ve insanlýðýn yararýna tüm ilgilileriyle paylaþmakla yükümlüdür. Üniversitelerin temel görevlerinden olan eðitim-öðretim ve araþtýrma faaliyetlerine ek olarak üstlenmiþ olduðu en önemli görevlerden birisi de hiç þüphesiz bilginin üretilmesi ve kullanýlmak üzere daðýtýlmasýný saðlamaktýr. Bu çerçevede gerek eðitim-öðretim ve gerekse de pek çok proje çalýþmasýyla her geçen gün büyük atýlýmlar yapan Üniversitemizde, yayýn faaliyetleri konusunda da önemli geliþmeler kaydedilmiþtir. Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programý kapsamýnda öðretim elemanlarýmýz tarafýndan çok sayýda uluslararasý bildiri sunulmuþtur. Ancak özellikle Üniversitemiz öðretim elemanlarý tarafýndan hazýrlanan SCI, SCI-E, SSCI, AHCI gibi uluslararasý indeksler tarafýndan taranan, yüksek saygýnlýða sahip dergilerde yayýnlanan bilimsel yayýn sayýmýz 2010 yýlýna göre %97, bir önceki yýla göre ise %70 artarak, 75 e ulaþmýþtýr. Hiç þüphesiz oldukça zor ve zahmetli bir süreç gerektiren bu tür yayýnlarýn hazýrlanmasýnda akademisyenlerimize gerekli olan makina/teçhizat, malzeme, kitap, seyahat vb her türlü gereksinimler; sürekli geliþtirilen laboratuvarlarýmýz, birimlerimize verilen destekler ve bugün itibariyle yaklaþýk TL bütçeye sahip olan Bilimsel Araþtýrma Projelerinden olabildiðince saðlanmaktadýr. Büyük fedakârlýklarla son derece zorlu bu süreçleri yaþayýp, baþarýyla uluslararasý bildiriler sunan, makaleler yazan tüm akademisyenlerimize, Üniversitemizin adýnýn tüm dünyada duyurulmasýnda verdikleri katkýlardan dolayý içtenlikle teþekkür edi- Ukrayna ile ortak projeye destek ÜBÝTAK ile Ukrayna TBilimler Akademisi (NASU) arasýnda açýlan iþbirliði çaðrýsý ile iki ülke araþtýrmacýlarýnýn yapacaklarý ortak projelere destek verilecek. Hitit Üniversitesi Koordinasyon Birimi nden yapýlan duyuruda ortak projeye destekle ilgili þu bilgiler verildi; TÜBÝTAK ýn 2512 kodlu programý kapsamýnda NASU ile yapýlacak iþbirliði çerçevesinde yýllarýnda ortak araþtýrma projeleri desteklenecektir. Malzeme, Nanoteknoloji, Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri, Biyoteknoloji, Enerji, Çevre ve Saðlýk Bilimleri gibi alanlarda hazýrlanacak ortak proje ile Türkiye deki araþtýrmacý TÜBÝTAK a, Ukrayna daki araþtýrmacý ise NASU ya baþvurabilecektir. Baþvurularý iki kuruluþ baðýmsýz olarak deðerlendirecek ve her iki kuruluþun da onay verdiði projeler desteklenmeye hak kazanacaktýr. Program kapsamýnda Türkiye deki araþtýrmacýlara talep etmeleri durumunda TÜBÝTAK tarafýndan yýllýk 120 bin TL ye kadar araþtýrma desteði verilecektir. Hazýrlanacak projelerin süresi 3 yýlý aþamayacaktýr. Dolayýsýyla ortak projelere toplamda 360 bin liraya kadar destek imkaný sunulacaktýr. Araþtýrmacýlarýn karþýlýklý yapacaklarý ziyaretlerin masraflarýný ise TÜBÝTAK ve NASU karþýlayacaktýr. Her bir ekip karþý ülkeye yýllýk 60 güne kadar bilimsel ziyaret gerçekleþtirebilecektir. Ýþbirliði kapsamýnda TÜBÝTAK'a proje önermek isteyen araþtýrmacýlar, baþvurularýný 2512 kodlu programýn proje öneri formunu doldurarak gerekli diðer evraklarla birlikte TÜBÝTAK Uluslararasý Ýþbirliði Daire Baþkanlýðý Ýkili ve Çoklu Ýliþkiler Müdürlüðü ne yapabileceklerdir. Son Baþvuru Tarihi : 14 Mart 2014 Ayrýntýlý bilgi için týklayýnýz. 9 Ülkeyle Ýþbirliði Fýrsatý Sunan 11 Program Açýldý Ýki ülke araþtýrmacýlarýnýn yapacaklarý ortak projelere destek verilecek. TÜBÝTAK ýn bilim ve teknoloji alanýnda 22 ülkeden 27 kuruluþ ile iþbirliði anlaþmasý bulunuyor. Bu anlaþmalar ile kurulan ikili iþbirlikleri kapsamýnda þu an ABD, Almanya, Bulgaristan, Belarus, Hindistan, Slovakya, Belçika, Tunus ve Moðolistan daki araþtýrmacýlar ile iþbirliði fýrsatý sunulmasý amacýyla açýk olan 10 programa baþvuru yapýlabiliyor. Açýk olan programlarýn kodlarý ve isimleri þöyle: ABD Ulusal Bilim Vakfý (NSF) ile Ýkili Ýþbirliði Programý Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile Ýkili Ýþbirliði Programý Belarus Ulusal Bilimler Akademisi (NASB) ile Ýkili Ýþbirliði Programý Hindistan Bilimsel ve Endüstriyel Arþ. Konseyi (CSIR) ile Ýkili Ýþbirliði Programý Almanya Araþtýrmalar Konseyi (DFG) ile Ýkili Ýþbirliði Programý Tunus Yüksek Öðretim ve Bilimsel araþtýrma Bak. ile Ýkili Ýþbirliði Programý Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile Ýkili Ýþbirliði Program Almanya Eðt. ve Arþ. Bakanlýðý (BMBF) ile Ýkili Ýþbirliði Programý Moðolistan Bilimler Akademisi (MAS) ile Ýkili Ýþbirliði Programý Belçika Flaman Bölgesi Araþtýrma Kuruluþu (FWO) ile Ýkili Ýþbirliði Programý Slovakya Bilimler Akademisi (SAS) ile Tematik Ýþbirliði Programý. Hitit Basýn (Ç.HAK:9) Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Meslek Yüksekokulu Öðretim Görevlisi Cihat Savsar ile Dalyan Makine Yönetim Kurulu nu ziyaret etti. Dalyan Makine ye ziyaret itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin HAlkan Meslek Yüksekokulu Öðretim Görevlisi Cihat Savsar ile Dalyan Makine Yönetim Kurulu nu ziyaret etti. Ziyarette Dalyan Makine Baþkaný Kadir Dalyan, Yönetim Kurulu Üyeleri Erkan Dalyan ve Ahmet Volkan Dalyan da hazýr bulundu. Hitit Üniversitesi nin yaptýðý faaliyetlerden duyduðu memnuniyeti dile getiren Dalyan Makine Yönetim Kurulu Baþkaný Kadir Dalyan, Dalyan Makina nýn hizmet verdiði kiþi ve kuruluþlara katkýda bulunmak amacýyla, ilgili yenilikleri izleyerek, öðrenerek ihtiyaç ve beklentilere uygun ürünlerle daha iyi hizmeti geliþtirmeyi amaç edindiklerini söyledi. Dalyan, Hitit Üniversitesi bünyesinde gerçekleþtirilen baþarýlý çalýþmalarý takip ettiklerini, bu geliþmelerden dolayý büyük memnuniyet ve sevinç duyduklarýný ifade etti. Kadir Dalyan, kurumlarýn geliþimi açýsýndan üniversitelerin yaptýðý bilimsel çalýþmalarýn büyük H itit Üniversitesi tanýtýmlarýna, Çukurova Üniversitesi Sakýp Sabancý Spor ve Sergi Sarayý'nda gerçekleþtirilen "Educaturk Adana Yükseköðretim Fuarý"nda devam etti. Eðitim fuarýna Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Doç. Dr. Naki Çolak, Ýktisadi ve Ýdari Birimler Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Kendirli, Ýktisadi ve Ýdari Birimler Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hülya Çaðýran Kendirli, Ýktisadi ve Ýdari Birimler Fakültesi Öðretim Görevlisi Hakan Turan ve Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi personeli Kadir Günkurusu katýldý. Her yýl yenilenen tanýtým materyalleri ve stant tasarýmýyla katýldýðý tanýtým etkinliklerinde ziyaretçilerin dikkatlerini çeken Hitit Üniversitesi, Adana'da Yeni Yýlýnýzý en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. KÖSEOÐLU MÜHENDÝSLÝK Ýnþaat Mühendisi Ünal Köse gerçekleþtirilen eðitim fuarýnda da öðrencilerin ve rehber öðretmenlerin ilgi odaðý oldu. Düzenlenen önem arz ettiðine dikkat çekerek, Dalyan Makine olarak üniversite-sanayi iþbirliðini çok önemsediklerini ve ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. Hitit Üniversitesi olarak Çorum da ve bölgede faaliyet gösteren her sektör ile ikili iþbirliði yapmayý çok önemsediklerini belirten Rektör Alkan, kurumlar arasýnda gerçekleþecek iþbirliðinin hem Hitit Üniversitesi nin hem de sanayinin geliþmesi ve güçlenmesinde çok önemli bir rol oynayacaðýný belirtti. Hitit Üniversitesi ne kazandýrýlan Teknokent ve Merkez Laboratuvarý hakkýnda da bilgiler vererek bu kuruluþlarýn Hitit Üniversitesi ne ve Çorum a büyük katký saðlayacaðýný belirten Rektör Alkan, Çorum da ve bölgede üniversite-sanayi iþbirliðinin daha da geliþmesi yönünde Hitit Üniversitesi olarak büyük bir gayret gösterdiklerini kaydetti. Hitit Basýn-Mustafa Demirer Hitit Adana'da tanýttý eðitim fuarýnda birçok devlet ve vakýf üniversitesi yer alýrken, Hitit Üniversitesi standýný ziyaret eden öðrencilere, öðrenci velilerine ve rehber öðretmenlere Hitit Üniversitesi hakkýnda tanýtýcý bilgiler verildi. Hitit Basýn- Mustafa Demirer Hitit Üniversitesi tanýtýmlarýna, Çukurova Üniversitesi nde devam etti. Hitit Üniversitesi hakkýnda tanýtýcý bilgiler verildi. PLAN-PROJE HÝZMETLERÝ Yeniyol Mah. Nalýncý Ýþ Merkezi No: 2/7 ÇORUM

5 ÇARÞAMBA 1 OCAK Polis intihara kalkýþtý Polisler arka koltuða yatýrdýklarý yaralý arkadaþlarýný ayný otomobille Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrdý. Polis memurunun otosu ise hastaneye çaðrýlan çekiciyle otoparka çektirildi. orum da Ýl Emniyet ÇMüdürlüðü nde görevli bir polis memuru kendisine ait otomobilde silahla intihara kalkýþtý. Edinilen bilgiye göre olay, Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. Ýddiaya göre, Kaçakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü nde görevli 3 çocuk babasý polis memuru A.L., evinin önünde park halinde bulunan otomobiline bindikten sonra kapýlarý kilitledi. Daha sonra silahýný çýkaran A.L., tabancasýyla kendisini vurdu. Silah sesi üzerine aracýn yanýna giden meslektaþlarý ve vatandaþlar A.L. nin hareketsiz bir þekilde durduðunu görünce aracýn camlarýný kýrarak otomobilin kapýlarýný açtý. Polisler arka koltuða yatýrdýklarý yaralý arkadaþlarýný ayný otomobille Hitit Üniversitesi Eðitim ve Emniyet Müdürlüðü nde görevli bir polis memuru kendisine ait otomobilde silahla intihara kalkýþtý. Olay sonrasý Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan hastaneye gelerek bilgi aldý. Soyguncularýn yeni yöntemi Soyguncularýn ATM'leri soymak için bulduðu yeni yöntem akýllara durgunluk verdi. Herhangi bir bankamatiðin üzerinde delik açýp bankamatiðin sistemine giren dolandýrýcýlar bankamatiðe USB hafýza ile virüslü yazýlým yükleyip para çekmeyi baþardý. Uzmanlar siber soyguncularýn bu yýlýn baþlarýnda bankamatiklere nasýl girip, virüslü yazýlým yüklemek suretiyle hýrsýzlýk yaptýklarýný ortaya çýkardýlar.soyguncularýn bankamatiklere (ATM) delik açarak, baðladýklarý bir (USB) hafýza çubuðuyla, kendi yazýlýmlarýný bilgisayara yükledikleri anlaþýldý. Avrupa'da adý saklý tutulan bir bankanýn ATM'lerine yönelen saldýrýlarýn ayrýntýlarý, Almanya'nýn Hamburg kentinde yapýlan bilgisayar korsanlýðý konulu bir konferansa sunuldu. Saldýrýlarla ilgili ayrýntýlarý ortaya çýkaran iki araþtýrmacý isimlerinin yayýmlanmamasýný istedi. Hýrsýzlýklar, Temmuz ayýnda söz konusu bankanýn, bankamatiklerinin kasasýndaki parayý koruyucu bir çok tedbir alýnmýþ olmasýna raðmen çok sayýda bankamatiðin boþaltýldýðýný fark etmesiyle ortaya çýktý. Bunun üzerine bankamatikler sýký izlemeye alýndý ve banka, soyguncularýn virüslü hafýza çubuklarýný makineye baðlayabilmek için önce bankamatiðin dýþ yüzeyinde bir delik açtýklarýný gördü. Soyguncularýn ATM'leri soymak için bulduðu yeni yöntem akýllara durgunluk verdi. Daha sonra bankamatiðe sahte bilgiler bir hafýza çubuðu takýlarak yükleniyor ve delik tekrar açýlmamýþ gibi kapatýlýyordu. Bu yolla, banka farkýna varana kadar ayný bankamatik bir kaç kez boþaltýlabiliyordu. Soyguncular virüslü yazýlýmý yükledikten sonra, seçtikleri herhangi bir zamanda, özel bir arayüzü harekete geçiren 12 haneli bir þifreyi yazýyordu. Yüklenen virüslü yazýlým üzerinde yapýlan inceleme, bu 12 haneli sayýnýn girilmesinden sonra, bankamatiðin soyguncuya özel bir menü açtýðýný ve kasasýndaki toplam para miktarýný ve her bir cins banknottan kaçar adet bulunduðunu göstediðini ortaya koydu. Birbirine güvenmiyorlar Araþtýrmacýlar, soyguncularýn hýzlý hareket edebilmek için en büyük miktarlý banknotlarý seçip çektiklerini söylüyor. Fakat araþtýrma ayný zamanda, planý geliþtiren çete üyelerinin birbirine pek güvenmediðini de ortaya koydu. Bir çete üyesinin diðerlerini çektiði para konusunda aldatmasý ya da kendi baþýna iþ çevirmesi ihtimaline karþý yazýlým, hýrsýzýn ATM ekranýnda görünen rakamlara karþýlýk, parayý çekebilmek için ikinci bir þifre yazmasýný gerektirecek þekilde düzenlenmiþ. Þifrenin her seferinde deðiþtirildiði ve hýrsýzýn bunu her seferinde çetenin bir baþka üyesini telefonla aramak ve ona ekranda gördüðü rakamlarý söylemek suretiyle alabildiði anlaþýlýyor. Eðer bu aþamada doðru þifre girilmezse, bankamatik üç dakika içinde normal iþleyiþine dönüyor. Araþtýrmacýlar soyguncularýn ATM'ler hakkýnda geniþ bilgi sahibi olduklarýný ve bunlara yükledikleri yazýlým þifresinin analizini güçleþtirmek için bir çok önlem aldýklarýný da ekliyorlar. Ama anlaþýlan bu sofistike yaklaþým yazýlýmýn dosya isimlerine gelince pek uygulanmamýþ. Ana dosya Kavga bitmeyince kendini yaraladý avruturna Mahallesi Yav- Sokak ta meyda- Yruturna na gelen olayda bir genç yaralandý. Babasý ile amcasýnýn ailevi sorunlarýndan dolayý yaptýklarý tartýþmayý bitirmek için uðraþan ancak baþarýlý olamayan H.E.K. isimli genç sinirlenip iki elini kapý camýna vurdu. Elleri kesilen genç hastanede tedavi altýna alýndý. Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrdý. Polis memuru A.L. ameliyata alýnýrken, olayý duyan çalýþma arkadaþlarý hastaneye akýn etti. Öðle saatlerinde hastaneye gelen Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan da A.L. nýn durumu hakkýnda yetkililerden bilgi aldý. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi yöneticisi Opr. Dr. Musa Zorlu, yaralý polisin hastaneye getirilip gerekli müdahalelerin yapýlmasýnýn ardýndan hemen ameliyata alýndýðýný belirtti. Zorlu, halen ameliyatta olan A.L. nýn hayati tehlikesinin bulunduðunu söyledi. Polis memuru A.L. nýn otosu ise hastaneye çaðrýlan çekiciyle otoparka çektirildi.(ýha) (Ç.HAK:3458) Hükümlü ve tutuklular, Yýlbaþý nedeniyle 2 Ocak'tan itibaren açýk görüþ yapmaya baþlayacak. Cezaevinde açýk görüþ Yayaya çarptý Osmancýk ta meydana gelen kazada bir kiþi yaralandý. A.G. aracýyla giderken Güney Mahallesi nde karþýdan karþýya geçmeye çalýþan M.K. isimli yayaya çarptý. Yaralanan yaya, Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. ükümlü ve tutuklular, Yýlbaþý nedeniyle 2 HOcak'tan itibaren açýk görüþ yapmaya baþlayacak. Adalet Bakaný Bekir Bozdað'ýn imzasýyla Cumhuriyet Baþsavcýlýklarýna gönderilen genelgeye göre, Hükümlü ve Tutuklularýn Ziyaret Edilmeleri Hakkýnda Yönetmelik gereðince, kapalý ceza infaz kurumlarýnda Yýlbaþý dolayýsýyla belirtilen günlerde açýk görüþ yaptýrýlacak. Buna göre, Adana E Tipi, Ankara 1 ve 2 Nolu L Tipi, Antalya E ve L Tipi, Balýkesir L Tipi, Bursa E Tipi, Bolu TTipi, Çorum LTipi, Denizli D Tipi, Diyarbakýr E Tipi, Eskiþehir H Tipi, Gaziantep E Tipi, Ýzmir Buca Kapalý, Kocaeli 1 ve 2 Nolu T Tipi, Maltepe 1, 2 ve 3 No'lu L Tipi, Mersin E Tipi, Osmaniye T Tipi, Silivri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 No'lu L Tipi, Ümraniye E Tipi, Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda kalan hükümlü ve tutuklular, 2-6 Ocak 2014 tarihleri arasýnda 5 gün boyunca açýk görüþten yararlandýrýlacak. Diðer bütün aðýr ceza merkezi ve müdürlük teþkilatý bulunan baðlý kapalý ceza infaz kurumlarýnda kalan hükümlü ve tutuklulara 2, 3 ve 4 Ocakta 3 gün açýk görüþ yaptýrýlacak. Müdürlük teþkilatý bulunmayan baðlý kapalý ceza infaz kurumlarýnda kalan hükümlü ve tutuklular ise 2 ve 3 Ocak'ta ve Cumhuriyet Baþsavcýlýklarýnýn görüþü alýnarak kurum tarafýndan, belirlenecek bir günde 2 gün açýk görüþten yararlanacak. Açýk görüþler, yetiþkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüþ süresi, yarým saatten az ve bir saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydýyla saatleri arasýnda yaptýrýlacak. Ziyaret süresi, görüþmenin fiilen baþladýðý andan itibaren iþleyecek. Bu ziyaretin, ayný haftada yapýlacak kapalý görüþ veya aylýk açýk görüþ günü ile çakýþmasý halinde, hükümlü ve tutuklularýn yazýlý talebine göre kapalý görüþ, aylýk açýk görüþ veya Yýlbaþý nedeniyle verilen açýk görüþ yaptýrýlacak. Belirtilen gün ve saatler dýþýnda görüþ yaptýrýlmayacak. Bir defa görüþ yapan hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilere herhangi bir nedenle ikinci defa izin verilmeyecek.(anka) Attan düþtü Osmancýk ta at binen vatandaþ düþüp yaralandý. M.S. Stadyum civarýnda at sürerken düþtü. Yaralanan vatandaþ ilk müdahalesi yapýldýktan sonra Çorum a sevk edildi.

6 6 ÇARÞAMBA 1 OCAK bin genç Akif i andý G Enise Aðbal ençlik ve Spor Bakanlýðý, Eðitim, Kültür ve Araþtýrma Genel Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilen Atasýz Ati Olmaz Projesi kapsamýnda, Mehmet Akif Ersoy'u anma programý düzenlendi. Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleþtirilen programa, Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç, Gençlik ve Spor eski Bakaný Suat Kýlýç, Mehmed Akif Ersoy'un torunu Selma Argon ve 10 ilden gelen 10 bin genç katýldý. Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi lise öðrencilerinden 650 genc de programda yerini aldý. Ýstiklal Marþý'nýn 10 kýtasýnýn okunmasýyla baþlayan tören daha sonra Hacý Bayram Veli Camii Ýmam'ý Hatibi Mahmut Kara Atasýz Ati Olmaz Projesi kapsamýnda, Mehmet Akif Ersoy'u anma programý düzenlendi. Kur'an'ý Kerim tilaveti ile devam etti. Anma programýnda bir konuþma yapan Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç, Milletimizin gönlü ve sözü olan Mehmed Akif Ersoy'u anmaktayýz. Milli þairimiz, bizim derin hafýzamýzýn þiirleþmiþ abidesidir. Mehmed Akif Ersoy, sadece ülkemizin þairi deðil, Gazze'den Kahire'ye, Mekke'den Kaçkarlara, Ýslamabad'dan tüm Ýslam aleminin en derin kalbi duygularýnýn hissidir, sesidir. Binbir facia karþýsýnda bunalan ruhlarýn, ýztýraplar içinde kurtuluþ dakikalarýný beklediði bir zamanda yazýlan o marþ, o günlerin kýy- metli bir hatýrasýdýr. Mehmet Akif Ersoy, dün Çanakkale'den Edirne'ye, Ayfonkarahisar'dan Ýzmir'e, Gaziantep'ten Samsun'a her þartta Allah'a olan inancý tam olarak tüfeðine süngüsünü takýp ölüme koþan iradenin þairidir. diye konuþtu. Hemþehrimiz Ertuðrul Erkiþi ve Bedir- han Gökçe nin de sahne aldýðý programda þiir dinletisi eþliðinde verilen konser katýlýmcýlar tarafýndan beðeniyle izlendi. Oyuncu Ahmet Yenilmez tarafýndan hazýrlanan, Mehmed Akif Ersoy'un hayatýný anlatan tiyatral gösterinin ardýndan program, Uður Iþýlak'ýn konseriyle sona erdi. Genç nesillerin milli þuurunu ayakta tutabilmek, böylesine önemli bir kiþiyi gençlere hatýrlatýp onun için onbinlerin bile az olduðu bilincini vermeyi amaç edinen Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi, katýlýmcý gençlerle özenle ilgilendi. Gençler böyle bir organizasyonda yer almalarýndan dolayý mutlu olduklarýný belirterek teþekkür ettiler. Türkiye Gençlik Cemiyeti Çorum Ýl Baþkanlýðý tasavvuf etkinlið idüzenledi. TÜGEÇ li gençler tasavvufu konuþtu T Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleþtirilen programa yoðun katýlým oldu. TEGV kitap toplama kampanyasý baþlattý P Enise Aðbal rojelerine bir yenisini daha ekleyen Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV) Çorum Öðrenim Birimi, bu kez de çocuklarýn okuma kültürünü geliþtirmek ve onlara yol göstermek adýna kitap toplama kampanyasý baþlattý. Kampanya kapsamýnda yerel gönüllülerin de desteði ile birlikte toplamda 1000 e yakýn kitap sayýsýna ulaþan Çorum Öðrenim Birimi, bu kitaplarý etkinliklere gelen çocuklara hediye edeceklerini belirtti. Ayný zamanda köy okullarýna da gönderilecek olan kitaplarýn, imkâný olmayan birçok çocuk için de faydalý olabileceði ifade edildi. TEGV Çorum Öðrenim Birimi Sorumlusu Serpil Çetin, özgürlüðün deðerinin, sevgi ve hoþgörünün öneminin kitaplardan öðrenildiðini söyledi. Eþit, mutlu ve özgür bir dünyanýn umutlarýný yeþertmek için çocuklara eþitlik, hoþgörü, dayanýþma ve yurt sevgisi gibi deðerlerle tanýþtýrma ve yeni eserleri keþfetmenin þimdi tam zamaný olduðunu ifade eden Çetin, Gönüllü abi ve ablalarýmýz baþta olmak üzere; Çorum Müftülüðü, Atmaca Kýrtasiye, renk kattý. Kuran-ý Kerim tilaveti ve yapýlan dualarla program son buldu. Gecenin sonunda Tügec Çorum Ýl Baþkaný Burak Köse, emeði geçenlere te- þekkür ederek, baþarýlý çalýþmalarýn artarak devam etmesini diledi. Etkinlik Burak Kaplan'ýn tasavvufu özetleyen bir konuþmasýyla baþladý. Gecenin sonunda Tügec Çorum Ýl Baþkaný Burak Köse, emeði geçenlere teþekkür etti. ÖSYM den adaylara kritik uyarý Ö SYM'den adaylara kritik uyarý! Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM), üniversiteye baþvurular öncesi adaylarý bilgilendirme amacýyla hazýrladýðý kamu spotuyla uyardý. ÖSYM, üniversiteye giriþte ilk aþama olan Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) öncesi, hazýrladýðý kamu spotuyla, adaylarý Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi (ÖSYS), sürecine iliþkin bilgilendirdi. Yaklaþýk 45 saniyelik kamu spotunda, üniversite adaylarýnýn YGS'ye katýlabilmek için 2-15 Ocak'ta, belirtilen bankalar veya Merkezin "www.osym.gov.tr" adresindeki ödemeler alanýndan online olarak baþvuru ücretini yatýrmasý gerektiði hatýrlatýldý. Adaylarýn baþvuru kýlavuzuna, ÖSYM'nin in- Kampanya kapsamýnda toplamda 1000 e yakýn kitap sayýsýna ulaþýldý. Bilgi Çaðý Kitabevi, TuKampanyanýn süþýn bu konuda küçük de runcu kitapevi, Þükriye rekli olarak devam edeolsa yardýmda bulunabiercan ve emeði geçen ceðini belirten Çetin, leceðini de sözlerine ekherkese teþekkür edetoplumsal duyarlýlýða ledi. riz. dedi. sahip olan her vatanda- ternet sitesinden ulaþabileceðine vurgu yapýlan kamu spotunda, baþvuru yapýlacak yerlerin de ÖSYM'nin internet sitesinde bulunduðuna dikkat çekildi. Adaylarýn baþvurularý sýrasýnda kendilerine verilen þifre ve TC kimlik numaralarýyla, online olarak gerekli iþlemleri yapabileceklerinin anýmsatýldýðý kamu spotunda, detaylý bilgilerin "www.osym.gov.tr" sitesinde yer aldýðý belirtiliyor. ÖSYM, kamu spotunun sonunda, adaylarý baþvuru süresinin kesinlikle uzatýlmayacaðý konusunda uyarýyor. Kamu spotunda, ÖSYM'nin adaylar için hazýrladýðý ve üzerinde ÖSYS sýnav takviminin yer aldýðý posterler de kullanýyor.(aa) Deðerli hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlarýz. Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV) Çorum Öðrenim Birimi kitap toplama kampanyasý baþlattý. Öðretmen adaylarýna yeni alan sýnavý BOL-KAR TARIM ðretmen adaylarýnýn KPSS'nin yanýnda gireceði ÖðretÖ menlik Alan Bilgisi Testi, 2014'de 16 alanda uygulanacak. GIDA HAYVANCILIK OTOMOTÝV ÝNÞAAT TAAH.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. Öðretmen adaylarýnýn KPSS'nin yanýnda gireceði Öðretmenlik Alan Bilgisi Testi, 2014'de 16 alanda uygulanacak. (Ç.HAK:10) Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðýndan (ÖSYM) yapýlan açýklamaya göre, Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), ÖSYM ile Devlet Personel Baþkanlýðý (DPB) arasýnda, "Kamu Görevlerine Ýlk Defa Atanacaklar Ýçin Yapýlacak Sýnavlar Hakkýnda Genel Yönetmelik" kapsamýnda protokol imzalandý. Protokol uyarýnca 2014 yýlýnda ÖSYM tarafýndan yapýlacak Öðretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), Türkçe, ilköðretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatý, tarih, coðrafya, matematik (lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, Almanca, Ýngilizce, rehber öðretmen ve sýnýf öðretmenliði alanlarýnda uygulanacak. ÖABT geçen yýl 15 alanda uygulanmýþtý. Bu yýl geçen yýldan farklý olarak ÖABT, Fransýzca alanýnda uygulanmayacak, rehber öðretmenliði ve sýnýf öðretmenliði alanlarýnda uygulanacak.(aa) Erol Taþkan ürkiye Gençlik Cemiyeti Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan dernek merkezinde düzenlenen programda, Yüreðimdeki Ateþ baþlýðýnda tasavvuf ele alýndý. Türkiye Gençlik Cemiyeti gençleri tarafýndan organize edilen gecede Yunus Emre'den Mevlana'dan þiirler ve özdeyiþler söylendi. Katýlýmýn yoðun olduðu gece Nuriye Köser'in sunuculuðunda, Burak Kaplan'ýn tasavvufu özetleyen bir konuþmasýyla baþladý. Esra Sever ve Yusuf Kurt, Yunus Emre'nin üzerinden tasavvufu anlatarak onun dergaha olan saygýsýndan ve alçak gönüllülüðünden örnekler verdiler. Seda Kara, Nurullah Genç'in Yaðmur Naat'ýný seslendirdi. Erdem Kocadayý ve Umut'un þiir ve ilahileriyle eþlik ettikleri geceye Ümit Ölmezcan Ney dinletisi ile Hüseyin Bolatçý Adresler: Merkez: Osmancýk Yolu 4. Km. No: 485 Tel: Þube: Kunduzhan Mah. Akþemseddin Cad. No: 84 (Meydan Cami civarý Tez kantar yaný) Tel:

7 ÇARÞAMBA 1 OCAK Yoklama kaçaðý olmayýn A Erol Taþkan skerlik Þube Baþkanlýðý ndan yapýlan açýklamada, yoklama kaçaðý durumuna düþülmemesi konusunda uyarý yapýldý. 1 Ocak 2014 yýlýnda askerlik çaðýna giren 1995 doðumlu yü- kümlülerle, önceki yýllarda hakkýnda ertesi yýla terk hükmü bulunanlarýn, 1 Ocak Þubat 2015 tarihleri arasýnda, askerlik þubelerinde yoklama yaptýrmalarý gerekmektedir denilen yazýlý açýklamada, mazeretsiz olarak yasal sürede yoklamalarýný yaptýrmayanlarýn, yoklama kaçaðý hükmüne tabi olacaklarý duyuruldu. Merkez Ýlçe Seçim Kurulu seçim reklamý ile ilgili kurallarý açýkladý Erol Taþkan M erkez Ýlçe Seçim Kurulu Baþkaný Hakim Samim Saraç, yaptýðý yazýlý azçýklamada, seçim yasaklarýna iliþkin esaslarý ifade etti. Yapýlan açýklamada, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren oy verme gününden 24 saat öncesine kadar geçerli olacak yayýn ve reklam konusundaki kurallar þu þekilde sýralandý; 1-Medya hizmet saðlayýcýlarýnýn, seçimin baþlangýç tarihi olan l Ocak 2014 tarihinden oy verme gününden önceki yirmidört saate kadar (28 Mart 2014, saat 24:00) olan sürede siyasi reklam yayýnlayabileceklerine (298/55-A/2), 2- Siyasi parti ve adaylarýn siyasi reklamlarýnda Türkçe kullanmalarýnýn esas olduðuna, 3- Medya hizmet saðlayýcýlarýnýn, bu görevi yerine getirirken demokratik toplum düzeni gereklerine uygun bir seçim yapýlabilmesi için, siyasi parti ve adaylara siyasi reklam tahsisi yaparken tarafsýzlýk, gerçeklik ve doðruluk ilkelerine uygun hizmet sunmalarý gerektiðine, 4- Siyasi reklam yayýnlarýnýn 6112 sayýlý Radyo ve Televizyonlarýn Kuruluþ ve Yayýn Hizmetleri Hakkýnda Kanun'un 8. ve Ticari Reklam ve Ýlanlara Ýliþkin Ýlkelere ve Uygulama Esaslarýna Dair Yönetmeliðin 5., 6. ve 7. maddelerinde yer alan yayýn hizmeti ilkelerine uygun olmasýna, 5- Ayný reklam kuþaðýnda, birden çok seçime katýlan siyasi parti ve adayýn siyasi reklam yayýnlanmasýný istemesi halinde; istekliler arasýnda kur'a çekilerek o reklam kuþaðýnda yayýnlanacak siyasi reklamlarýn tespit edilmesi, yayýn dýþýnda kalan veya kalanlara ise istek halinde bir sonraki reklam kuþaðýnda yayýnlanmasý için öncelik verilmesine, 6- Medya hizmet saðlayýcýlarýnýn, yayýnlayacaklarý siyasi reklamlarýn 6112 sayýlý Radyo ve Televizyonlarýn Kuruluþ ve Yayýn Hizmetleri Hakkýnda Kanun'un 10. maddesi hükmünde yer alan esaslara tabi olduðuna ve reklamlardan ayrý olarak siyasi reklam kuþaðý düzenleyemeyeceklerine, 7- Bir medya hizmet sað- layýcýsýnda yayýnlanacak siyasi reklamlarýn ücretinin siyasi partilere ve adaylara göre deðiþkenlik göstermemesine, 8- Yerel düzeyde yayýn yapan radyo ve televizyon kanallarýnýn; yayýn ilkelerine aykýrýlýðýnýn tespiti halinde ise, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafýndan düzenlenecek olan raporlarýn, 298 sayýlý Kanun'un 149/A maddesi çerçevesinde yayýn kuruluþunun merkezinin bulunduðu yer ilçe seçim kurulu baþkanlýðýna bekletilmeden gönderilmesine, denilmekle; 9- Çorum Merkezimizde yerel düzeyde yayýn yapan özel radyo ve televizyon kuruluþlarýnýn 298 sayýlý yasanýn 55/A maddesine göre hareket etmesi gerektiði, bu yayýnlarýn kanuni esaslara uygunluðunun gözetim, denetim ve deðerlendirilmesinde Çorum Merkez Ýlçe Seçim Kurulu Baþkanlýðýmýz yetkili olmakla, 298 sayýlý yasanýn 55/A maddesinde belirlenen esaslara aykýrý olarak yayýn yapýlmasý halinde; 149/A maddesi gereði, Baþkanlýðýmýz; Çorum Merkezimizde, yayýn yapan özel radyo ve televizyon kuruluþlarýný öncelikle ayný yayýn kuþaðýnda açýk bir þekilde özür dilemesini ister, bu talebe uyulmamasý veya aykýrýlýðýn tekrarý halinde, Baþkanlýðýmýz ihlale konu programýn yayýnýný, bir ila oniki kez durdurur. Aykýrýlýðýn tekrarý halinde yayýnýn/üç günden yedi güne kadar durdurulmasýna karar verir. Bu kararlar Çorum Valilik Makamýnca derhal yerine getirilir. Ayrýca yayýn durdurulmasýna karar verilen özel radyo ve televizyon kuruluþlarýnýn., sorumlularýna idari para cezasý verilir. 12- Çorum Merkezimizde Özel yayýn ve yayým yapan kuruluþlarýn ( radyo, tv, gazete ) bilgilerinin Baþkanlýðýmýza bildirilmesi, Bu nedenle yukarýda anýlan maddelerin Çorum Merkezimizde bulunan Ýl Emniyet Müdürlüðü, Ýl Jandarma Komutanlýðý ile Çorum Merkezinde bulunan radyo, televizyon ve gazetelere bilgi verilmesi hususlarý, 298 Sayýlý Kanunun ilgili maddeleri doðrultusunda bilgi ve gereðinin yapýlmasý hususlarý önemle rica olunur. Çorum Ýl Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü toplam 80 dekar ilave alaný sulamaya aldý. 80 dekar ilave alan sulamaya açýldý Ç orum Ýl Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü yatýrýmlarýndan olan ve 80 dekar ilave alaný sulamaya açan Laçin Kuyumcu Köyü Damla Sulama Tesisi proje inþaatý tamamlanarak hizmete alýndý. Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, inþaatý 2013 yýlýnda baþlayan Çorum Laçin Kuyumcu Köyü Damla Sulama Tesisi tamamlama projesi yapým iþinin tarihinde tamamlanýrken, maliyetinin ,00 TL olduðunu belirtti. Genel Sekreter Ömer Arslan'ýn verdiði bilgiye göre yapým iþinde dýþ Çapý 140 mm 20 Atü basýnca dayanýmlý 915 metre HDPE sulama borusu, 6 adet hidrant, 2 adet tahliye vanasý ve 8 adet hidrant ve tahliye rögarý inþa edildi. Proje ile toplam 80 dekar ilave alan Yaðýþsýzlýk çiftçiyi vurdu A Enise Aðbal laca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, 2013 yýlýnda yaðýþsýz giden hava þartlarýnýn çiftçiyi olumsuz etkilediðini söyledi. Bu yýlýn çok kurak geçtiðini ve bu þekilde devam etmesi halinde üreticilerin çok büyük sýkýntýlarla karþý karþýya kalacaðýný belirten Yýlmaz, sonbaharda ekilen arpa ve buðday gibi birçok ürünün kuraklýkla karþý karþýya kaldýðýný, kuraklýk ve aþýrý soðuklar nedeniyle ekilen tohumlarýn çürümeye baþladýðýný ve çimlenme güçlerini kaybettiðini kaydetti. Bu þekilde devam ederse gelecek yýl buðday, arpa hasadýnda % 50 ye yakýn ürün kaybý görülebilir diyen Yýlmaz, Üreticilerimiz bu Ýlhan Yýlmaz durum karþýsýnda çok çaresiz kalmýþtýr. Çiftçi þu an ne yapacaðýný bilemez durumdadýr. Gelecek yýl için borçlarýný nasýl ödeyeceðinin derdine düþmüþtür. dedi. Kuraklýk sebebiyle ekilen tarlarýn bozulmasý veya yeniden ekilmesinin maliyetleri artýracaðý için çözüm olmadýðýný da dile getiren Yýlmaz, Bu yýlýn çok kurak geçtiði ve bu þekilde devam etmesi halinde üreticilerin çok büyük sýkýntýlarla karþý karþýya kalacaðý belirtildi. Bazý çiftçilerimiz tarlaçireceði aþikardýr. Bizler vam etmesi halinde çiftlarýný kendi imkânlarýyla üretici örgütleri olarak çimizin borçlarýný ödesulama yoluna gitmektehükümetimizden bu soyemeyecektir. Bu durudir ancak bu da maliyetrunu görmesini ve gelemun þimdiden görülerek lere yansýmaktadýr. Zacek yýl için çiftçilerimiönlemlerin alýnmasýný ten tarlasýný zor güç eken zin içine düþtükleri bu hükümetimizden ve yetçiftçimiz bir de kuraklýk zor durumdan nasýl kurkililerimizden beklesebebiyle gelecek olan tarabilecekleri konusunmekteyiz. diye konuþverim düþüklüðü nededa adýmlar atmasýný bektu. niyle çok zor günler geliyoruz. Bu þekilde de- Laçin Belediyesi nde Sosyal Denge sevinci Erol Taþkan açin Belediyesi ve Bem Bir Sen arasýnda Sosyal Denge Sözleþmesi imzalandý. Belediye Baþkaný Erdal Altuntaþ ve Çorum Bem-Bir-Sen Þube Baþkaný Burhan Þahin tarafýndan imza altýna alýnan sözleþme, personel tarafýndan da memnuniyetle karþýlandý. Laçin Belediye Baþkaný Erdal Altýntaþ ile Çorum Bem-Bir-Sen Þube Baþkaný Burhan Þahin arasýnda imzalanan Sosyal Denge Sözleþmesi imza törenine Bem-Bir-Sen Þube Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Toydemir ve Laçin Belediyesi de personeli katýldý. Laçin Belediyesi ve Bem Bir Sen arasýnda Sosyal Denge Sözleþmesi imzalandý. Ýmza töreninde bir þanlar için hayýrlý olmahan Þahin, Belediye konuþma yapan Laçin sýný dilerim." dedi. personelinin ekonomik Belediye Baþkaný Erdal durumunu iyileþtirmek Laçin Belediyesi Altýntaþ, belediye olarak istediklerini söyledi ve ile imzaladýklarý sosyal ikince kez sosyal denge sözlerini þöyle sürdürdenge sözleþmesi haksözleþmesi yaptýklarýný dü: "Belediye personelikýnda bir deðerlendirbelirtti ve "Sosyal denge mizin bilgi ve becerisini mede bulunan Bem-Birsözleþmesinin tüm çalýgeliþtirmek, emeðinin Sen Þube Baþkaný Bur- karþýlýðýný almasýný ve adaletli ücret daðýlýmýný saðlamak, çalýþanlarýn sosyal ve kültürel düzeylerini yükseltmek, geleceðe güvenle bakmasýný temin etmek böylelikle ekonomik ve sosyal barýþý saðlamak ve çalýþma performansýný artýrarak demokratik ve katýlýmcý çalýþma düzenini oluþturmak amacýyla Sosyal Denge Sözleþmesini imzaladýk. Tüm çalýþanlarýmýza hayýrlý ve uðurlu olsun. Sözleþme yapýlmasýnda her zaman belediye personelinin yanýnda olan ve destek veren Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Baþkanýmýz a teþekkür ederiz.'' dedi. Proje maliyetinin ,00 TL olduðu belirtildi. sulamaya açýlarak, Kuyumcu köyü çiftçilerinin bu tesisten faydalanmasýnýn saðlandýðýný söyleyen Genel Sekreter Ömer Arslan, "Mevcut tarým arazilerinin bitki desenlerindeki çeþitliliðin artmasýyla birlikte çiftçi ailelerinin ekonomik yönden kalkýnmasý ile ülke ekonomisine katký saðlanacaktýr."dedi. Özel Ýdare Basýn Tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (Ç.HAK:7) L Kuyumcu Köyü Damla Sulama Tesisi proje inþaatý tamamlanarak hizmete alýndý. Ankara Yolu 2. Km. ÇORUM Tel: Faks:

8 8 ÇARÞAMBA 1 OCAK 2014 YEDAÞ en iyi üreticileri seçti EDAÞ, Ýþin Ýyisi Siz- Enerjisi Bizden Yden, Projesi kapsamýnda Ladikli lezzet erbabý ustalarýndan sonra Çorum, Ordu, Sinop ve Amasya illerinden En Ýyi Üreticileri seçti. Genel Müdür Türkoðlu, Bölgenin en iyi ustalarýna, üreticilerine destek oluyoruz dedi. Karadeniz insanýnýn yarattýðý deðeri enerjisiyle desteklemeyi kurumsal sosyal sorumluluk yaklaþýmý olarak gören Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ(YE- DAÞ,), Türkiye de ilk kez geniþ kapsamda, uluslararasý ölçekte dikkate deðer, hayatýn her alanýna dokunan 14 farklý kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) projesiyle bölgenin enerjisine enerji katýyor. Samsun un Ladik Ýlçesi nde her yýl düzenlenen Geleneksel Ladik Akdað Þenlikleri kapsamýnda ilçedeki Mutfaðýn ustasý, Ladik in lezzet erbabýyým diyen tüm ustalarý ödüllendirerek Ýþin Ýyisi Sizden, Enerjisi Bizden Projesi nin startýný veren YEDAÞ, Çorum, Ordu, Sinop ve Amasya illerinde de En Ýyi Üreticileri seçti. 4 ÝLDE ÜRETÝCÝLER DESTEKLENDÝ Boyabat Panayýrý nda En Ýyi Sýrýk Kebabý ustalarýný, Ordu Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Tarým Müdürlüðü tarafýndan kivi üretimini geliþtirmek üzere baþlatýlan Ýyi Tarým Uygulamasý Projesi kapsamýnda kivi üreticilerini, Amasya Taþova Kültür ve Çiçek Bamyasý Festivali nde En Ýyi Bamya yetiþtiricilerini ve Çorum Ýlinde de Oðuzlar 77 En Ýyi Ceviz üreticileri ödüllendirildi. Ýþin Ýyisi Sizden, Enerjisi Bizden Projesi ne Ladik Akdað Þenlikleri nde düzenlenen yöresel yemek yarýþmasýyla hayat verdiklerini belirten YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, Çorum da, Ordu da, Amasya ve Sinop illerinde de en iyi üreticileri seçtik. Bizim için birinci ya da üçüncü yok. Bizler üreticiyi teþvik etme noktasýnda buradayýz dedi. KSS PROJELERÝ- MÝZ SÜRDÜRÜLEBÝ- LÝR Genel Müdür Türkoðlu, Bölgemizdeki üreticilerin desteklenmesi, YEDAÞ ýn Ýþin Ýyisi Sizden, Enerjisi Bizden kurumsal sosyal sorumluluk yaklaþýmýyla örtüþmektedir. Biz sadece elektrik daðýtýmý yapan bir þirket olmadýðýmýzý, bölgemizde gerçekleþtirdiðimiz etkinliklerde gerek üreticiler, gerekse ev hanýmlarý ve öðrencilere yönelik uyguladýðýmýz Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleriyle kanýtlýyoruz yýlýnda baþlattýðýmýz ve Bir Bölgesel Sürdürülebilir Kalkýnma Hareketi mottasýyla sürdürdüðümüz projelerimiz 2015 yýlýna kadar devam edecek. Bölgemizin ihtiyaçlarýna tercüman oluyoruz. 14 Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinin aldýðý ödüller, elbette bizleri sevindirdiði kadar, bölge insanýnýn da tam notunu alýyor dedi.(ýha) YEDAÞ Çorum, Ordu, Sinop ve Amasya illerinden En Ýyi Üreticileri seçti. 013'de tüketicilerin en çok sorun yaþadýðý konularýn baþýnda e-ti- bankacýlýk ve GSM operatörleri geldi. Yýlda 650 bin þikayet 2caret, alan Þikayetvar'ýn her yýl hazýrladýðý þikayet analizine göre; 2013'te tüketicilerin en çok þikayet ettiði 13 konu: 1. Tüketicilerin en fazla baþýný aðrýtan internet sektörü oldu 2013'de þikayetlerin yüzde 22'sini internet sektörü aldý. Her geçen gün artýþ gösteren internet kullanýmýndaki yoðunluk, beraberinde de þikayetlerin yaþanmasýna neden oldu. Ýyi niyetli olmayan internet siteleri tarafýndan stoklarda bulunmayan ürünlerin satýþa sunulmasý, satýn alýnan ürünlerin beklenildiði gibi teslim edilmemesi ve ayýplý ürün ya da hizmet sunan siteler, e-ticaret sektörünü baltalarken tüketicileri de maðdur etti. 2. Banka ve tüketici yine karþý karþýya Tüketici þikayetlerinde 2.sýrayý yüzde 16'lýk oranla bankacýlýk sektörü aldý. Tüketiciler en çok ödedikleri kredi kartý yýllýk komisyonlarýndan þikayetçi oldu. Çaðrý merkezleri sorun çözme, komisyon ve hesap iþletim ücretleri, kredi kullanan vatandaþlardan habersiz alýnan sigorta ücretleri, tüketici þikayetlerinin gündemini oluþturdu. 3. Ýletiþim sektöründe en fazla þikayet GSM operatörlerinin oldu! Tüketicilerin en fazla þikayet ettiði üçüncü sektör ise yüzde 11 þikayet oraný ile iletiþim olurken en fazla þikayeti ise gsm operatörleri aldý. En fazla sorun yaratan konu açýk hatlardý, binlerce vatandaþ icralýk oldu, almadýðý hizmetlerin ücretini ödedi. Kampanyalarla tüketicilerin dikkatini çekmeye çalýþan operatörler ise tüketiciyi arada býrakarak maðduriyete neden oldu. 4.Servis saðlayýcýlarýnýn aldýðý ücretler þikayet sayýlarýný artýrdý! Tüketicilerin yasal haklarýna göre hareket etmeyen servis saðlayýcýlarý aldýklarý ücretlerle tüketicileri çileden çýkardý. Nakil ücretleri, açma kapama ücretleri, baðlantý ve arýza ücretleri, kullanýcýlarýn þikayet analizinde servis saðlayýcýlarýný dördüncü sýraya taþýdý. 5. Ýsim benzerliði vatandaþlarý icralýk etti! Ýsim benzerliðinden dolayý faturasýný ödediði halde icralýk olan vatandaþlar diðer kullanýcýlarýn da maðdur olmamasý için uyarýlarda bulundu. Sahibinden araba satýn alan vatandaþlar ise, araç satýþ iþlemi için notere gittiklerinde isim benzerliðinden dolayý adýna baþka bir araç satýþ iþlemi gerçekleþtirdiðini öðrendi. Gerçekler araç sahibinin aracý satarken aracýn kendi üstüne kayýtlý olmadýðýný öðrenmesi ile ortaya çýktý. 6. Gýda sektöründeki tehlikeler þikayetler sonucu ortaya çýktý! Gýda ürünlerinin plastik ambalajýnda bulunan rakamlar o ürünlerin saðlýða zararlý olup olmadýðýný ortaya çýkardý. Kullanýcýlar hangi rakamlarýn ne anlama geldiðini, plastik kaplarýn üzerinde bulunan 5 rakamýnýn doðru olduðunu, herhangi bir rakam olmadýðý taktirde ürünleri almamalarý gerektiðini þikayetçilerin deneyimleri ile öðrendi. 7.Kullanýcýlar ios 7'nin 7 farklý açýðýný yakaladý! YEDAÞ üreticiyi teþvik etmeyi hedefliyor te en çok þikâyet alan konular Uzun süre beklenen yeni iþletim sistemi kullanýlmaya baþlandý. Ardýndan kullanýcýlar 7 farklý açýk tespit etti. Ýþletim sisteminin ios'u deðil Android'i yansýttýðýný, cihaza yüklenen uygulamalarda hatalarýn görüldüðünü, kilit ekranýnda giriþ kodunun izinsiz açýlabildiðini, telefonun þarj olmasý halinde bataryanýn dolduðuna dair bir uyarý vermediðini, gelen aramalarda sadece yeþil aramayý kabul etme tuþunun çýktýðýný ve kýrmýzý red tuþunun olmadýðýný, þarj ve ses sorunu yaþandýðýný, yavaþlamalara ve kasýlmalara neden olduðunu þikayet etti 8. Kayýp kimlikler kabus oldu! Yýllar önce kaybedilen nüfus cüzdanlarý vatandaþlarýn baþýný oldukça aðrýttý. Kayýp kimlik kullanýlarak çýkartýlan kredi kartlarý, kimlik sahibinin adýna açýlan telefon hatlarý binlerce insaný hüsrana uðrattý. Fahiþ ücretlerle karþý karþýya býraktý. 9. Özel günler kötü hatýralar býraktý! Doðum günleri, bayramlar ve tüm özel günlerde sevdiklerini internet aracýlýðýyla hatýrlamak isteyenler zamanýnda ulaþmayan hediyeler ve karýþan paketlerle kötü deneyimler yaþadý. Þikayetlerin en fazla arttýðý günler bu yýl da özel günler oldu. Hediye gönderen de bekleyen de zamanlamada yaþanan sorunlar nedeniyle mutsuz oldu. 10-Özel hastane ve klinikler yoðun þikayet aldý! Saðlýk sorunlarý nedeniyle hastaneye giden vatandaþlar bir de karþýlaþtýklarý ekstra ücretler, personel davranýþlarý, randevu hizmetleriyle ilgili birçok sorun yaþadý. Saðlýk sektöründe yapýlan yenilikler þikayetlerle ölçüldü. 11- Devremülkler ve bazý tur operatörleri tatil hayallerini suya düþürdü! Bir yýl boyunca tatil hayali kuran tüketiciler kötü niyetli tur operatörlerinin kurbaný oldu. Ýnternetten rezervasyon yaptýrdýklarý otelleri yerinde bulamayanlar, hiçbir hizmetin anlatýldýðý gibi olmadýðýný görenler büyük þok yaþadý.turizm sektörünün sorunlarýný yüzde 44'lük oranla tur þirketleri, yüzde 30'unu oteller ve yüzde 15'le devre mülk ve tatiller oluþturdu. Tatil hayali kuranlarýn hayalleri devre mülk satýþlarýndaki türlü oyunlarla ve internetten yaptýklarý rezervasyonlarla suya düþtü. 12- Dolandýrýcýlarýn yeni kapýsý kimlik fotokopileri oldu! GSM þubelerine kimlik kartý fotokopisini vererek iþlem yapan vatandaþlarýn kimlik kartlarý üzerinden sayýsýz hat açan dolandýrýcýlar yine kimlik kartlarý üzerinden bir de taahhütlü cihazlar aldý. Kimlik fotokopilerinin üzerine mutlaka paraf atarak hangi amaçla verildiðine dair not yazýlmasý gerektiði þikayetçilerin sunduðu çözüm yolu oldu. 13-Ýþ hayatýnda kötü niyetli insanlar bin bir türlü yol denedi Gerçeði yansýtmayan iþ ilaný veren firmalar, genç kýzlarý görüntülü konuþma þartý ile görüþüp uygunsuz sayýlabilecek görüntülerini gizlice kaydettiler. Kabin memuru ilaný ile kandýrýlmaya çalýþan binlerce vatandaþ þikayetlerini aktararak firmalarý deþifre etti. (Sikayetvar.com) Yeni asgari ücret açýklandý Çalýþma ve sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik 2014 yýlý asgari ücret rakamlarýný açýkladý. alýþma ve Çsosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik 2014 yýlý asgari ücret rakamlarýný açýkladý. Bakan Faruk Çelik 11 yýlda asgari ücreti yüzde 70 arttýrdýklarýný belirterek, 16 yaþ sýnýrýný da kaldýrdýklarýný söyledi. Bakan Çelik, asgari ücrette 2014'ün ilk 6 ayý için yüzde 5'lik artýþ ile 840 TL, ikinci 6 ay için ise yüzde 6'lýk bir artýþ ile 891 TL'lik bir rakamýn öngörüldüðünü söyledi.(ajanslar) Onlarýn hediyesi kitap oldu Enise Aðbal Nisan Ortaokulu 23Bilinçli Gençler Ekibi, Sungurlu Kaledere Beldesinde bulunan Kaledere Þehit Bayram Kesekler Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu (YÝBO) öðrencilerine kitap hediye etti. Bilinçli Gençler Ekibi, Danýþman Öðretmen Vahit Kolcu önderliðinde okulda gerçekleþtirdikleri Hediyeniz Kitap Olsun etkinliði ile topladýklarý kitaplarý hem kitap okuma alýþkanlýðý kazandýrmak hem de öðrenciler de yardýmlaþma duygusunu geliþtirmek için Kaledere Þehit Bayram Kesekler YÝBO öðrencilerine götürdüler. Kitabýn ve okumanýn önemine deðinen Danýþman Öðretmen Vahit Kolcu, Herkesin sýkça dile getirdiði kitap okuma gerekliliði içi boþ bir tavsiye deðildir. Tarihte ve günümüzde görüldüðü gibi okuyan, öðrenen toplumlar bir çok alanda baþarý saðlamýþlardýr. Diðer toplumlar ise eðitim eksikliðinden dolayý geri kalmýþlardýr. Toplumlar geliþmek, çaðdaþ uygarlýk seviyesine gelebilmek için en büyük yatýrýmlarýndan birini eðitime yapmaktadýrlar. Eðitim için ise kitap okumak þarttýr. dedi. Yedi yýl boyunca öðretmen ve idareci olarak görev yaptýðý kendi köyünün öðrencilerine böyle bir etkinlikle yardýmcý olan Bilinçli Gençler Ekibi ne ve kendilerinden böyle bir istekte bulunan Okul Müdürü Murat Gediri ve personeline, genç ekibe büyük bir sevgi gösteren okul öðrencilerine teþekkür eden Vahit Kolcu, Mutluluðumu kelimelerle tarif etmek gerçekten çok güç. Öðrencilerimizin kitap okumanýn önemini kavramalarý ve ileride baþarýlý kiþiler olarak vatanýmýza hizmet etmeleri temennisiyle hepisine baþarýlar dilerim. diye konuþtu. 23 Nisan Ortaokulu Bilinçli Gençler Ekibi kitap hediye etti. Kaledere Þehit Bayram Kesekler Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu na en güzel hediyeyi verdiler. Danýþman Öðretmen Vahit Kolcu, kitap okumanýn önemine deðindi. Hediyeniz Kitap Olsun etkinliði meyve verdi.

9 ÇARÞAMBA 1 OCAK Uygun fiyat ve kalite ÝDER Mobilya da buluþtu B Erol Taþkan abacan Mobilya Ýder Maðazasý Sahibi Ümit Körekoðlu, Ýder markasýnýn Türkiye'de mobilya sektöründe yeni bir çýðýr açtýðýný ifade ederek, "Mobilyada Büyük Buluþma sloganýyla Türkiye genelinde yaygýn maðaza zinciri oluþturan Ýder Mobilya, uygun fiyatý kaliteyle buluþturdu." dedi. Türkiye genelinde 26 þube ile hizmet vererek, tüketiciye ulaþan Ýder markasýný Çorumlular'la buluþturduklarýný kaydeden Ümit Körekoðlu, markanýn fiyat ve kalite konusunda herkesi þaþkýna çeviren bir pazarlama politikasýný baþarýyla hayata taþýdýðýný aktardý. Ýder Mobilya'nýn, birbirinden farklý tasarým ve modellerle günceli yakalayan bir firma olarak, sektöre farklýlýk ve vizyon kattýðýný söyleyen Ümit Körekoðlu, çaðdaþ tasarým çizgilerinin kaliteyle buluþtuðu markanýn, zengin ürün yelpazesine sahip olduðunu, fiyat politikasý ile müþteri tarafýnda yer alan maðazanýn, müþterinin her türlü talebine deðer verdiðini bildirdi. Takýmlarda adet seçeneðini, renk ve özel tasarým taleplerine kadar müþteri memnuniyetini esas aldýklarýnýn altýný çizen Körekoðlu, tüm ürünlerin 2 yýllýk garanti kapsamýnda olduðunu, en küçük bir memnuniyetsizliðe dahi yer verilmemesi hedefiyle hizmet üretildiðini söyledi. Ýnsanlarýn mobilya satýn almak konusundaki pahalýlýk korkusunun Ýder Mobilya ile son bulduðunu iddialý sözlerle ortaya koyan Ümit Körekoðlu, "Deðerli Çorumlu müþterilerimiz, maðazamýzý gezip gördüklerinde, ürünlerimizin kalitesine ve fiyatlarýna kesinlikle hayran kalacaklardýr. Üretim kalitesinin yanýsýra, pazarlama konusunda da son derece þeffaf olan Ýder Markasý, kataloglarýnda ve internet sitesinde tüm ürünlerini fiyatlandýrmýþtýr. Açýk bir fiyat politikasý ile müþterilerinin karþýsýna çýkan Ýder Mobilya, sektörün tüm alýþkanlýklarýný alt üst ederek, tamamen müþteri odaklý bir anlayýþýn temsilcisi olmuþtur." dedi. Körekoðlu, "Mobilyada Büyük Buluþma" sloganýnýn felsefesinde, kalitenin uygun fiyatla buluþup, vatandaþa ulaþmasýnýn merkeze alýndýðýný ifade ederek, tüm Çorumlular'ý, Yeniyol Mahallesi Sel Sokak No:45 (Mevlana Otoparký Karþýsý) adresinde hizmet veren maðazalarýna davet etti. Türkiye genelinde ciddi bir teveccühle karþýlanan ve fiyat konusundaki iddiasý ile sektöre damgasýný vuran Ýder Markasý'ný, Babacan Mobilya Ýder Maðazasý olarak Çorumlular'a buluþturmaktan mutluluk duyduklarýný söyleyen Ümit Körekoðlu, "Tüm hemþehrilerimizi, 5 katlý maðazamýzýn teþhir salonlarýnda aðýrlamak ve onlara Ýder Mobilya ürünlerini tanýtmaktan onur duyarýz. Kaliteden ve müþteri memnuniyetinden asla ödün vermeksizin özenle imal edilen ürünlerimizin fiyatlarýna inanamayacaklar. Artýk servet ödeyerek mobilya alma dönemi sona erdi. Mobilyasý eskimeyen insanlar bile, kalite ve fiyat karþýsýnda evlerini yeni mobilyalarla donatmayý ve yuvalarýna mutluluk katmayý tercih ediyor." diye konuþtu. Ýder e uðramadan karar vermeyin utluluklarýn temelinin köklendiði M evlere, mutluluk kattýklarýný söyleyen Ýder Mobilya Maðazasý Sahibi Ümit Körekoðlu, yeni mobilya alacaklarýn ve mobilyasýný deðiþtirmek isteyenlerin, Ýder Mobilya ya uðramadan karar vermemelerini istedi. Ýder e uðramadan alýþveriþ yapanlarýn, sonradan kapýldýklarý piþmanlýk hissini yaþamamalarý için, tüm hemþehrilerimizi maðazamýzda misafir etmek ve ürünlerimizle tanýþtýrmak istiyoruz. diyen Ümit Körekoðlu, bu kalite ve fiyatlardan Çorumlular ýn da haberinin olmaya ve yararlanmaya haklarýnýn bulunduðuna inandýklarýný belirtti. Mobilyanýn yeni gözdesi ÝDER Mobilya Maðazasý T ürkiye genelinde oluþturduðu zincir maðazalarla tüketicisine birbirinden güzel ürünler sunan Ýder Mobilya, Çorum'da da Babacan Mobilya Ltd. Þti.'nin Ýder Maðazasý'nda Çorumlular'la buluþtu. Mobilyanýn yeni gözdesi olma konusunda oldukça iddialý sunumlarla tüketici karþýsýna çýkan Ýder, çeþit zenginliði, kaliteden taviz vermeyen vizyonu ve fiyat konusundaki iddiasý ile sektörün Çorum'da da yeni gözdesi oldu. Özel çözüm ve tasarým konusunda, müþterisinin beðeni ve talebini cevaplandýran Ýder Mobilya, yeni evlenen çiftlerin, evini yenilemek isteyen ailelerin uðrak noktasý haline geldi. Satýþ sonrasý hizmet konusunda da etkin bir hizmet aðýna sahip olan Ýder Mobilya, Çorum'da 2 bin metre kare kapalý alana sahip, 5 katlý maðazasýnda, geniþ teþhir salonlarýyla hizmetini sürdürüyor yýlýndan beri Çorum'da maðazacýlýk sektörünün yýldýzý olan ve yarým asra yakýn tecrübesini mobilyacýlýk sektörüne Ýder Markasý ile taþýyan Babacan ailesi, Türkiye'de mobilya sektöründe alýþkanlýklarý deðiþtiren Ýder Markasý'ný Çorumlular'la buluþturdu. Ýder Mobilya, Yeniyol Mahallesi Sel Sokak No:45 (Mevlana Otoparký Karþýsý) adresinde hizmet veriyor.

10 10 ÇARÞAMBA 1 OCAK 2014 Deniz Feneri gönüllülerinden anlamlý kampanya Suriyeli mazlumlar için kollarý sývadýlar D Recep Mebet eniz Feneri Derneði Çorum gönüllüleri, zor koþullar altýnda yaþam mücadelesi veren mazlum Suriye halký için yardým kampanyasý baþlattý. Geleneksel hale gelen kampanya çerçevesinde bere ve kaþkol ören Çorumlu iyilik melekleri, donma tehlikesiyle karþý karþýya olan Suriyeli çocuklarý ýsýtacak hediyeler hazýrlýyorlar. Çorumlu evhanýmlarýnýn gönüllü olarak katýldýðý kampanya hakkýnda bilgi veren Deniz Feneri Derneði Gönüllü Koordinatörü Yasemin Eyvazlý, Suriyeli çoýyilik melekleri, Suriyeli mazlumlar için bere ve kaþkol örüyor. cuklarýn soðuktan donarak ölmelerini istemiyoruz dedi. Deniz Feneri nin, Suriye için baþlattýðý yardým kampanyasýna destek için kollarý sývadýklarýný anlatan Yasemin Eyvazlý, Tüm Çorumlu hanýmlarýn katkýlarýný bekliyoruz diye konuþtu. Sarf malzemeleri Deniz Feneri Derneði Genel Merkezi nce karþýlanan kampanyaya þu ana kadar 20 evhanýmýnýn destek verdiðini anlatan Eyvazlý, birkaç hafta içinde 150 çift bere ve kaþkol hazýrlandýðýný açýkladý. Örgü bilmeyen hanýmlarýnsa hazýr alýp baðýþta bulunduklarýný belirten Eyvazlý, kampanyanýn 15 Ocak 2014 tarihine kadar süreceðini kaydetti. Verdikleri destek ve duyarlýlýklarýndan dolayý gönüllü evhanýmlarýna teþekkür eden Eyvazlý, tüm Çorum halkýný Suriyeli çocuklar yararýna düzenlenen kampanyaya destek vermeye davet etti. Çorumlu anneler, Suriye de yaþanan drama seyirci kalmadý. Çorumlu anneler, Suriye de yaþanan drama seyirci kalmadý diyen Eyvazlý, El emeði, göz nuru çalýþmalarý ile Suriyeli çocuklarý sevindiren gönüllülerimizden Seyhan Eren, Arife Sevgülü, Elmas Þengül, Sema Aktaþ, Nermin Düvenci, Þahinur Divarcý, Hatice Çoban, Yüksel Bazik, Semra Dursun, Sevim Bayrak, Naciye Eyvazlý, Rabia Cingöz, Nuray Halýcý, Gülay Halýcý, Sevim Sungurlu, Nuran Gökhan, Sultan Çýtak, Hasibe Gökþen, Fatma Kindar, Hülya Çalýþkan ve Filiz Kýlcý yý tebrik ediyorum dedi. Eyvazlý, kampanya hakkýnda detaylý bilgi almak ve baðýþta bulunmak isteyenlerin numaralý yerel irtibat hattýný arayabileceklerini sözlerine ekledi. Deniz Feneri Derneði gönüllüleri, zor þartlar altýndaki Suriye halkýný ýsýtacak hediyeler hazýrlýyor. Türkiyem ÝHO dan Suriye ye yardým Öðrencilerin topladýðý ayni ve nakdi yardýmlar, Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu üyelerine teslim edildi. Recep Mebet kapýsýndan Suriye ye gönderildiðini hatýrlatan Öztemiz, Yakýnda 1 týr un ve 1 týr insani yardým ürkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu (ÝHO) öðrenmalzemesini daha Çorum dan Suriye ye gönderecileri, mazlum Suriye halký için yardým kamceðiz dedi. panyasý düzenledi. Kampanya çerçevesinde toplanan ayni ve nakdi yardýmlar dün düzenlenen programla Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu üyelerine teslim edildi. Okul bahçesinde düzenlenen programa Türkiyem ÝHO Müdürü Süleyman Karkýn, Müdür Yardýmcýlarý Recep Celep ve Ýstiklal Özden, Derman Derneði Baþkaný Mustafa Öztemiz ve TÜGEC üyesi gençler katýldý. Baðýþlanan yardýmlar dün düzenlenen programla teslim alýndý. Türkiyem ÝHO Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Kulübü tarafýndan organize edilen kampanyaya destek veren öðrencileri tebrik eden Mustafa Öztemiz, yardýmlarýn 5 Ocak 2014 tarihinde yola çýkmasýnýn planlandýðýný söyledi. Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu tarafýndan yürütülen yardým kampanyasý çerçevesinde adet battaniye, un ve gýda maddesinden oluþan 1 týr dolusu malzemenin 21 Aralýk 2013 tarihinde Reyhanlý sýnýr Türkiyem ÝHO öðrencileri, mazlum Suriye halkýný unutmadý. T

11 ÇARÞAMBA 1 OCAK Mevlana nýn öðütleri hakiki hayat reçetesi H Recep Mebet itit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. A. Cahit Haksever, Hz. Mevlâna nýn öðütleri, insanlýk için gerçek bir hayat reçetesi dedi. Özel Kaleli Yükseköðrenim Kýz Yurdu tarafýndan düzenlenen Mevlana ve Þeb-i Arus konulu konferans geçtiðimiz Cuma akþamý gerçekleþti. Doç. Dr. A. Cahit Haksever in konuþmacý olarak yer aldýðý konferans, Kaleli Yükseköðrenim Kýz Yurdu konferans salonunda düzenlendi. Mevlana nýn ortaya koyduðu tasavvufi düþünce sisteminin anlatýldýðý konferansa Kaleli Yükseköðrenim Kýz Yurdu Müdürü Ýsmail Tuncel, Müdür Yardýmcýsý Ýlker Sarý, yurt çalýþanlarý, bazý davetliler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý, Ýstiklâl Marþý nýn okunmasý ve Semâ konulu sinevizyon gösterimiyle baþlayan programýn açýþ konuþmasýný yapan Yurt Müdürü Ýsmail Tuncel, Hz. Mevlana nýn dünyaya mâl olmuþ büyük bir gönül insaný olduðunu söyledi. Mevlana Celaleddin Rûmi, eþsiz öðütleri ile günümüz insanlýðýna ýþýk saçmaya devam ediyor diyen Ýsmail Tuncel, büyük Ýslâm düþünürünün eserlerinden örnekler verdi. Tuncel, þöyle konuþtu: Horasan'ýn Belh þehrinde 1207 tarihinde Bahaddin Veled ile Mümine Hatun'dan nur topu gibi bir evlat dünyaya geldi. Adý Mevlana Celaleddini Rumi bu zât-ý muhterem, Seyyid Burhanettin Tirmizi, Þemsi Tebrizi gibi üstadlardan feyiz alarak büyüdü. Hamdým-piþtimyandým sözleri hayatýný en güzel bir þekilde dile getiriyor. Felsefesi, aþk, muhabbet ve yetmiþ iki millete birlik ve beraberlik çaðrýsý olarak bilinir. Gel, gel, her ne olursan ol yine gel. Kafir de olsan, putperestte olsan, Mecusi de olsan yine de gel. Bizim dergahýmýz ümitsizlik dergahý deðil. Yüz defa tevbeni bozsan da gene gel sözleri bu durumu en güzel bir þekilde ifade ediyor. Hz.Mevlana dünya aleminden ahiret alemine göç edeli sekiz asýr geçmesine raðmen, sözleri geçerliliðini bugün söylenmiþ gibi önemini koruyarak günümüz insanlýðýna ýþýk saçmaya devam ediyor. Bugün Mevlana, dünyaya mâl olmuþ büyük bir gönül insaný. Biz bununla gurur duyuyoruz. Bize düþen Mevlana'nýn evrensel mesajlarýný iyi anlamak ve bugüne taþýmak. Konuþmamý Mevlana'nýn þu sözleriyle bitirmek istiyorum, Caným tenimde oldukça, ben Kur'anýn kölesiyim. Hz.Muhammed'in (s.a.v) yolunun topraðýyým günü akþamüstü dâr-ý bekâya göç etmiþ. Mevlânâ ölümünü düðün gecesi Þeb-i Arûs, Sevgiliye kavuþma diye nitelendirmiþ. Peki neden 17 Aralýk, hüznü deðil de sevinci çaðrýþtýran bir isimle anýlýyor? Mevlana, bu sorunun cevabýný, 14 yýlda tamamladýðý Mesnevi'nin beyitlerinde gizlemiþ ve altý ciltlik Mesnevi'nin özeti mahiyetindeki kendi eliyle yazdýðý ilk 18 beyte Ney-name adýný vermiþ. Mevlana, ney inlemesinde gizlediði metaforlarda ne kastetmiþ, bu beyitlere hangi manalarý sýðdýrmýþ? Bu konuya geçmeden evvel ney ile insan arasýndaki ortak yönlere temas etmek istiyorum. Sazlýk içindeki kamýþlar arasýnýsmail Tuncel, Doç. Dr. A. Cahit Haksever e teþekkür plaketi verdi. dan çýkarýlan ney, usta bir el tarafýndan usûlüne uygun þekilde kesilir. Ýçi boþaltýlýp, kurutulur. Ölçüsüne göre genelde dokuz boðumdur, nadiren yedi boðum olanlarý da vardýr. Ýki uçundan kesilir. Baþýna baþpare, sonuna parazvâne denilen demir boðumlar yerleþtirilir. Neyin boðazý ayýklanýp kýzgýn demirle yedi delik açýlýr. Ýnsan da genelde dokuz aylýk dünyaya gelir, nadiren yedi aylýk doðanlar da vardýr. Ýnsanýn baþýnda yedi delik vardýr. Gözler, kulaklar, burun delikleri ve Kaleli Kýz Yurdu nda Mevlana ve Þeb-i Arus konulu konferans düzenlendi. aðýz. Her biri çift iken aðýz bir tanedir. Ýki dinleyip bir söylemeye iþaret eder. Neyde baþparmaða gelen yerde delik de tektir ve insanýn aðzý misali nadiren açýlýr. Buraya kadarki kýsým, insan ile ney arasýndaki zahiri benzerlikler. Batýnî benzerliklerine gelince Ney ile insan-ý kâmil kastediliyor. Yüce nefes sahibinin aþk nefesleriyle her üflemesinde çýkan ses, neyin geldiði neyistana dair özleminin iniltisidir. Neyin feryat ve inleyiþi, içindeki sonsuz ilâhî sýrlarý söylemektedir. Programda yer alan Türk Tasavvuf Musýkisi konseri dinleyenleri mest etti. Ýnsan-ý kâmil de sazlýktan ayrýlmýþ bir kamýþ gibi içerisini dünyaya ait geçici baðlantýlar, ilgiler ve nefsanî arzularýndan boþaltýp tahliye eder. Ýçi boþaltýlmamýþ, dolu bir kamýþ, üflenen nefesin iniltilerini aksettiremeyeceði gibi; içerisi nefsin bin bir türlü arzularýyla, dünya ilintileriyle dopdolu insan da ilahî kutsal nefesi yansýtamaz. Zaten kelime anlamý olarak baktýðýmýzda ney, Farsça'da: yokluk anlamýna geliyor. Ýnsanoðlu yokluða ermedikçe Allah'ýn sýfatlarýný yansýtan halife Öðrenciler, yurt salonunda gerçekleþen programa büyük ilgi gösterdi. vasfýna tam manasýyla eremez. MEVLANA NIN YEDÝ ÖÐÜDÜ Konferans ve konser izleyenlerden tam not aldý. HAKSEVER, MEVLANA ve ÞEB-i ARUS U ANLATTI Açýþ konuþmasýnýn ardýndan kürsüye gelen Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. A. Cahit Haksever, Mevlana ve Þeb-i Arus konulu bir sunum yaptý. Þeb-i Arus un kelime anlamýndan bahseden Doç. Dr. A. Cahit Haksever, Hz. Mevlana nýn hayatý hakkýnda bilgiler verdi. Mevlana nýn hayat felsefesini ortaya koyan Ney-name kýssasýný da anlatan Haksever, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi: Þeb-i Arus, kelime olarak düðün gecesi anlamýna gelmekte olup Mevlânâ'nýn ölüm gününde yapýlan merasim için kullanýlan bir tabir. Ýkindi vaktinden sonra Kur'an ile baþlayan âyin, bir cehri zikir þekli olan sema ile devam eder. Mevlâna, 672/1273 de bir Pazar Mevlana'nýn insanlarýn hayatýna yön veren altýn deðerindeki þu yedi öðüdünü unutmamak gerek. Cömertlik ve yardým etmede akarsu gibi ol, þefkat ve merhamette güneþ gibi ol, baþkalarýnýn kusurunu örtmede gece gibi ol, hiddet ve asabiyette ölü gibi ol, tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol, hoþgörülülükte deniz gibi ol, ya olduðun gibi ol, ya göründüðün gibi ol. TASAVVUF MÜZÝÐÝ DÝNLETÝSÝ Konferansýn ardýndan sahne alan Fikrettin Çýplak ve Nihat Arslan yönetimindeki Tasavvuf Musýkisi Topluluðu, dinleyenleri mest etti. Kanunda Halil Özçelebi, tamburda Nuri Sezikli, neyde Mustafa Ozulu, ritm sazda Tanzer Elbir in görev aldýðý konserde sahneye gelen Mustafa Ayaz, Tasavvuf Musýkisi nden naat, kaside ve ilahiler seslendirdi. Konser sonrasý Yurt Müdürü Ýsmail Tuncel tarafýndan Doç. Dr. A. Cahit Haksever e plaket, Tasavvuf Musýkisi Topluluðu üyelerine ise çiçek verildi. Türk Tasavvuf Musýkisi Topluluðu üyelerine Yurt Müdürü Ýsmail Tuncel tarafýndan çiçek verildi. Gazete kapkaççýsý kameraya yakalandý Ç Recep Mebet orum da bir iþyerine býrakýlan gazeteleri izinsiz alarak geri getirmeyen kiþi kamera kayýtlarýyla tespit edildi. Yeniyol Mahallesi Azapahmet Sokak taki abonelerimizden Ayyýldýz Emlak sahibi Murat Üðlü, bir süredir gazetesine ulaþamadýðýný farketti. Durumu gazetemiz abone servisiyle görüþen Murat Üðlü, daðýtýmdan kaynaklanan bir problem Bir dedektif gibi iz süren Murat Üðlü, gazetesini izinsiz alarak olmadýðýný anladý. geri getirmeyen þahsýn kamera görüntülerini tespit etti. Kayýplara karýþan gazetelerinin akýbetini araþtýran Üðlü, adeta bir dedektif gibi iz sürerek meseleyi aydýnlatmayý baþardý. Ýþyerinin güvenlik kamerasý kayýtlarýný inceleyen Üðlü, gazete kapkaççýsý olarak nitelendirdiði kiþinin görüntülerine ulaþtý. Görüntüleri dikkatle inceleyen Üðlü, kamera kayýtlarýnda sabah saat sýralarýnda iþyerinin önünden geçen þapkalý bir vatandaþýn kepenk üzerine býrakýlan gazeteyi alarak uzaklaþtýðýný farketti. Çevredeki esnaf arkadaþlarýnýn da ayný problemden dert yanmasý üzerine konuyu kamuoyuyla paylaþan Üðlü, gazete kapkaççýsýna seslenerek, Þayet bu alýþkanlýðýný sürdürmeye devam edersen durumu Emniyet e bildireceðiz uyarýsýnda bulundu. Ücretini ödeyerek abone olduðu gazetelerin baþkalarý tarafýndan alýnmasýný doðru bulmadýðýný vurgulayan Üðlü, Bundan böyle gazetelerimin araklanmayacaðýný ümit ediyorum diye konuþtu. Ýþyerinden çalýnan gazetelerin akýbeti belli oldu. Recep Kunduz dan Zeki Gül e albüm Furkan Þimþek ten karikatür ve Rabia tiþörtü T Recep Mebet asavvuf Musýkisi Ses Sanatçýsý hemþehrimiz Recep Kunduz dün Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ü makamýnda ziyaret etti. Genç çizer Furkan Þimþek in de hazýr bulunduðu ziyarette sanat çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Recep Kunduz, Zeki Gül e yeni albümü Gönlümdeki Sevda yý hediye etti. Albüm tanýtýmý ve yurt içi turnesinin devam verdiðini belirten Kunduz, Mekke nin Fethi nin yýldönümü nedeniyle Samsun da bir konser vereceðini açýkladý. Furkan Þimþek ise Baþkan Yardýmcýsý Gül e Belediye Spor la ilgili karikatürünü ve Mýsýr direniþinin sembölü Rabia iþaretinin yer aldýðý bir tiþört hediye etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Gül ise misafirlerine teþekkür ederek sanat yaþamýnda baþarýlar diledi. Recep Kunduz, Zeki Gül e yeni albümü Gönlümdeki Sevda yý hediye etti. Furkan Þimþek ise Gül e karikatürünü ve Rabia tiþörtü armaðan etti.

12 12 ÇARÞAMBA 1 OCAK 2014 Kýlýç tan basit usül uyarýsý redilerde tutar ve Ktaksit düzenlemesi yayýmlandý. BDDK'nýn kredi kullanýmý ile ilgili düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayýmlandý. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Resmi Gazete'de yer alan Bankalarýn Kredi Ýþlemlerine Ýliþkin Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmeliðine göre, bu yönetmeliðin 12'nci maddesinden sonra gelmek üzere 12/A maddesi eklendi. Ýþte yeni düzenlemeler -Tüketicilere, konut edinmeleri amacýyla kullandýrýlacak kredilerde ve taþýt kredileri hariç konut teminatlý kredilerde veya yapýlacak finansal kiralama iþlemlerinde, kredi tutarýnýn teminat olarak alýnan konutun deðerine oraný yüzde 75'i aþamaz. Sýnýrlamaya konu krediler için teminat olarak alýnan gayrimenkullerin deðerlemesinin Kurul veya Sermaye Piyasasý Kurulu tarafýndan yetkilendirilmiþ deðerleme þirketlerine yaptýrýlmasý ve sýnýrlamada bu deðerlerin kullanýlmasý zorunludur. -Tüketicilere, binek araç edinimi ama- Yalçýn Kýlýç ESOB Baþkaný ve Mobilyacýlar Odasý ÇBaþkaný Yalçýn Kýlýç, yaklaþan meslek odasý seçimleri ile ilgili yazýlý bir açýklama yaparak, esnaf ve sanatkarlarýn oda üyeliði ile kazanmýþ olduklarý oy haklarýný kullanmalarýný ve seçimlere katýlmalarýný istedi. Halen devam etmekte olan Mobilyacýlar Odasý Baþkanlýðý görevine tekrar aday olduðunu dile getiren Baþkan Kýlýç, "En iyi reklam yapýlan hizmettir" diyerek, sözlerini þöyle sürdürdü: "Dört yýllýk dönem için yapýlacak olan seçimler esnaf ve sanatkarýmýzý temsil edecek olan baþkanlarý belirleyecek ve bu baþkanlar dört yýl süre ile sizlere hizmet cýyla kullandýrýlacak taþýt kredilerinde ve taþýt teminatlý kredilerde veya yapýlacak finansal kiralama iþlemlerinde, kredi tutarýnýn taþýtýn deðerine oraný taþýtýn nihai fatura deðeri 50 bin TL ve altýnda olanlar için yüzde 70'i aþamaz. Bu oran, nihai fatura deðeri 50 bin lirayý aþan binek araçlarda, bedelin 50 bin liraya kadar olan kýsmý için yüzde 70, 50 bin liranýn üstünde olan kýsým için yüzde 50 olarak uygulanýr. Ýkinci el binek araçlarda taþýtýn deðerinin tespitinde kasko deðeri esas alýnýr. ESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, gerçek usulde ticari Çfaaliyet gösteren esnaf ve sanatkarýn basit usule geçmesi için yapýlmýþ olan yasal düzenleme hakkýnda yazýlý bir açýklama yaptý Sayýlý Kanun'un 7. maddesi ile 193 Sayýlý Gelir Vergisi Kanunu'nun 46. maddesinin 6. fýkrasýnda deðiþiklik yapýldýðýný ifade eden Kýlýç, "Ýlgili madde de yapýlan düzenleme 'gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, 47. maddede yazýlý þartlarý taþýyanlardan arka arkaya iki hesap döneminin iþ hacmi 48. madde de yazýlý hadlerden düþük olanlar, yazýlý talepleri üzerine bu þartýn gerçekleþmesini takip eden takvim yýlýndan baþlayarak basit usule geçebilirler. Ýþin eþ ve çocuklara devri halinde iþ hacminin hesabýnda devirden önceki sürelerde dikkate alýnýr. Sahte veya muhteviyatý itibari ile yanýltýcý belge düzenledikleri tespit edilenler hiçbir surette basit usulde vergilendirilemezler" dedi. Gerçek usulde vergilendirilmekte iken iþini terk eden mükellefler ile basit usulün þartlarýný kaybedenlerden gerçek usulde vergilendirilmeye baþlamadan önce iþini terk eden mükelleflerin terk tarihini takip eden yýlýn baþýndan itibaren iki yýl geçmedikçe basit usule dönemeyeceðini kaydeden Kýlýç, "Bu hüküm, iþin eþ veya çocuklara devri halinde uygulanýr. Bu maddenin uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslarý belirlemeye Maliye Bakanlýðý yetkilidir þeklinde düzenleme yapýlmýþtýr. Bu yapýlan düzenleme ile gerçek usulde vergilendirilirken iki yýl üst üste basit usule tabi olmanýn özel þartlarýný belirten 48.madde de yazýlý hadlerden düþüklük gösterenler talep etmeleri halinde þartýn gerçekleþmesini takip eden takvim yýlý baþýndan itibaren Basit Usule geçebilirler. Yine gerçek usulde vergilendirilmekte iken iþini terk eden mükellefler in iki yýl geçmeden basit usule dönemezler denmiþtir. Bu madde de yapýlan düzenleme gerçek usule tabi olan mükellefler hiçbir þekilde basit usule dönemezken bu madde ile 48. madde deki satýþ haddi ölçülerinin altýnda kalan mükelleflerin tekrar Basit Usule geçebilecekleri belirtilmiþtir. Yine ayný yasa ile Gelir Vergisi Kanunu'na geçici 81. maddenin eklenmesi ile basit usule iliþkin þartlarýn uygulanmaya baþlanacaðý belirtilmiþtir. 1 Aralýk 2013 Tarihi ile 31 Aralýk 2013 tarihleri arasýnda baþvuruda bulunan mükelleflerin diðer þartlarý yerine getirmeleri halinde 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren basit usule geçebileceklerdir. Esnaflarýmýzýn bu konu hakkýnda meslek odalarýndan ve muhasebecilerinden bilgi alabilirler" ifadelerine yer verdi. (ÇESOB Basýn) Genel kurula katýlým çaðrýsý masya Orman Böl- Müdürlüðü va- Age tandaþlara yeni yýla aðaç dikerek girmeleri için ücretsiz fidan daðýttý. Amasya Orman Bölge Müdürlüðünce Yavuz Selim Meydaný'nda "Yeni Yýla Aðaç Keserek Deðil, Fidan Dikerek Girelim" Kampanyasý kapsamanda fidan daðýtým programý düzenlendi. Vali Ýbrahim Halil Çomaktekin, Orman Ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan baþlatýlan kampanyayý önemsediklerini ifade etti. "Yeni yýl dolayýsýyla sevgili vatandaþlarýmýza hediyelerin en güzeli fidan hediye ediyoruz" diyen Çomaktekin, þöyle devam etti: "Bu fidanlarýn da doðum tarihi 1 Ocak 2014 olacak. Bu fidanlara sahip çýkýlmasýný istiyoruz. Bizden sonraki nesillere bence býrakacaðýmýz en güzel miraslardan birisi de aðaçtýr, yeþilliktir, yeþil bir çevredir. Bizim inancýmýzda, kültürümüzde fidan çok önemlidir. 'Yaþ kesen, baþ keser', 'Kýyametin yýla aðaç dikerek girmeleri için ücretsiz fidan daðýttý. kopacaðýný bilsek bile fidan dikelim' diyen bir kültürden, inanýþtan geliyoruz" diye konuþtu. Çomaktekin, vatandaþlarýn yeni yýlýný da kutladý. Amasya Orman Bölge Müdürü Yaþar Sarý ise kara servi, mazý, edeceklerdir. Meslek odalarýmýz tarafýndan 2014 yýlýnda yapýlacak olan Olaðan Genel Kurul toplantýlarýnýn esnaflarýmýza ve tüm milletimize hayýrlý olmasýný ve demokratik teamüllere uygun olarak bir seçim maratonu yapýlmasýný diliyorum. Her þey esnafýmýz için her þey Çorum için." (ÇESOB Basýn) Çorum a 5 bin fidan Amasya Orman Bölge Müdürlüðü vatandaþlara yeni -Konut finansmaný kapsamýnda kullandýrýlan krediler ile diðer gayrimenkul alýmý amaçlý krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi 36 ayý, taþýt kredileri ile taþýt teminatlý kredilerin vadesi 48 ayý aþamaz. Uygulama 1 Þubat'tan itibaren Bu maddenin 2. ve 3. fýkralarýndaki sýnýrlamalarýn maddenin yayýmý tarihinden önce kullandýrýlan krediler ile bu kredilerin yeniden yapýlandýrýlmasý halinde uygulanmayacaðý belirtildi. 12/A maddesinin 2. fýkrasý (binek araç edinimi amacýyla kullandýrýlacak taþýt kredilerinde ve taþýt teminatlý kredilerde veya yapýlacak finansal kiralama iþlemlerinde) 1 Þubat'ta uygulanmaya baþlanacak. Yönetmeliðin diðer hükümleri bugün itibarýyla yürürlüðe girdi. Kredi kartý taksitleri 9 ayý geçemeyecek BDDK'nýn Resmi Gazete'de yer alan mavi servi, kýzýlçam olmak üzere 2 bin 200 adet fidan daðýtýlacaðýný belirterek, "Amasya Orman Bölge Müdürlüðümüzce Yeni Yýla Aðaç Keserek Deðil, Fidan Dikerek Girelim" etkinliði çerçevesinde vatandaþlarýmýza ücretsiz fidan daðýtacaðýz. Söz konusu etkinlik kapsamýnda Amasya'da 5 bin, Samsun'da 5 bin, Çorum 5 bin ve Tokat 5 bin olmak üzere toplam 20 bin fidan daðýtýlacak" dedi. Amasya Orman Bölge Müdürlüðünce tüm bölgede 980 bin 548 adet ücretsiz fidan daðýtýmý yapýldýðýný aktaran Sarý, "2013 yýlýnda 127 bin 810 dekar alanda 7 milyon 266 bin fidan dikerek bu yýl ki programýmýzý tamamladýk. Amasya'da 805 bin adet fidan dikimi gerçekleþti" ifadelerinde bulundu. Konuþmalarýn ardýndan kamyon ile tören alanýna getirilen ve daðýtýmýna baþlanan 2 bin 200 fidan vatandaþlarýn gösterdiði yoðun ilgi ile kýsa sürede tükendi.(aa) Kredi kartlarýna taksit sýnýrlamasý Kredilerde tutar ve taksit düzenlemesi yayýmlandý. "Banka kartlarý ve kredi kartlarý hakkýnda yönetmelik"te deðiþiklik yapýlmasýna iliþkin yönetmeliðine göre, söz konusu yönetmeliðin 26'ncý maddesinin baþlýðý "Kart çýkaran kuruluþlarda koruyucu hükümler, hesap ve kayýt düzeni, mali tablolar ve denetim" þeklinde deðiþtirilirken, bu maddeye þu fýkra eklendi: -Mal veya hizmet alýmý sonrasý belli bir ücret karþýlýðý borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiði dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartlarý ile gerçekleþtirilecek mal ve hizmet alýmlarý ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 9 ayý geçemez. Kredi kartlarýyla gerçekleþtirilecek telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalar ile yemek, gýda ve akaryakýt alýmlarýnda taksit uygulanamaz. Bu yönetmeliðin 1 Þubat'ta yürürlüðe gireceði kaydedildi.(yaygýn basýn) Kaymakam köylerde sorun dinliyor Recep Mebet smancýk Kayma- Sezgin Okamý Üçüncü, Osmancýk ýn köylerini ziyaret ediyor. Ýlçe bürokratlarý ile köy turlarý düzenleyen Kaymakam Üçüncü, mesai sonrasý köylerde vatandaþlarýn taleplerini dinliyor. 15 günde yaklaþýk 20 ye yakýn köyü ziyaret eden Kaymakam, köylerin sorunlarýnýn çözümü için ilgili birim amirlerine talimat veriyor. Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü, Osmancýk ýn köylerini ziyaret ediyor. Kaymakam Üçüncü, Ýlçe bürokratlarý ile köy turlarý düzenledi. Kaymakam, köylerin sorunlarýnýn çözümü için ilgili birim amirlerine talimat verdi. POS cihazlarýnýn sayýsý arttý ürkiye'de alýþ- alýþkan- Tveriþ lýklarýnda kartlý ödemelerin payýnýn artmasý ve perakende bankacýlýk hizmetlerinin yaygýnlaþmasýna paralel olarak POS (Point Of Sale) cihazlarýnýn sayýsý da önemli oranda artýþ gösterdi. Son 5 yýlda POS cihazý sayýsý yüzde 42,6 artarak 2,3 milyona ulaþtý.aa muhabirinin Bankalararasý Kart Merkezi (BKM) verilerinden derlediði bilgilere göre, geliþen teknolojiyle birlikte bankalar daha hýzlý hizmet üretmek, operasyon maliyetlerini azaltmak, zamandan tasarruf saðlamak amacýyla þube dýþý hizmetleri daha etkin bir þekilde kullanmaya baþladý. Bu kapsamda son 5 yýlda ATM sayýsýnda yüzde 91,2 artýþ görüldü. Vatandaþlarýn bir çok bankacýlýk iþlemini gerçekleþtirebildiði ve 24 saat hizmet alabildiði ATM'lerin sayýsý 2008 yýlýnýn üçüncü çeyreðinde 21 bin 189 iken, bu yýlýn üçüncü çeyreði itibarýyla 40 bin 534'e yükseldi. Bu dönemde geleneksel ödeme þekilleri yerini kredi kartlarýna býraktý. Fatura ödemelerinden, tatil harcamalarýna, belediye iþlemlerinden vergi ve ceza ödemelerine kadar her türlü alýþveriþte kolaylýk saðlayan kredi kartlarý, Türkiye'nin kayýtlý ekonomiye geçiþinde de önemli rol oynadý. Söz konusu dönemde kredi kartý sayýsý 42,2 milyondan yaklaþýk yüzde 35'lik artýþla 57 milyona, banka kartý sayýsý ise yüzde 64,1'lik artýþla 59,3 milyondan 97,5 milyona çýktý. Türkiye'de Alýþveriþte kartlý ödemenin yaygýnlaþmasý POS (Point Of Sale) cihazlarýnýn sayýsýný artýrdý. alýþveriþ alýþkanlýklarýnda kartlý ödemelerin payýnýn artmasý ve perakende bankacýlýk hizmetlerinin yaygýnlaþmasýna paralel olarak POS cihazlarýnýn sayýsý da önemli oranda artýþ gösterdi. AB ülkelerinden ve geliþmiþ ekonomilerden daha iyi bir performans sergileyen Türkiye'de 2008 yýlýnýn üçüncü çeyreðinde 1,6 milyon olan POS cihazý sayýsý bu yýlýn üçüncü çeyreði itibarýyla yüzde 42,6 artarak 2,3 milyona ulaþtý. Ýnternetten alýþveriþ hýzla artýyor BKM Kart Monitör 2012 Araþtýrmasý'na göre yüzde 54 ile alýþveriþte en çok tercih edilen ödeme yöntemi olan kredi kartýyla internetten yapýlan ödemeler 2008 yýlýnda her 100 lirada 5 lira olarak gerçekleþirken, 2012 yýlýnda bu tutar 9 liraya yükseldi. Söz konusu tutarýn 2023 yýlýnda ise yüzde 18'e çýkacaðý, internetten yapýlan kartlý ödeme sayýsýnýn 600 milyon adede, toplam tutarýn da 356 milyar liraya ulaþacaðý öngörülüyor. Öte yandan, Türkiye internetten yapýlan kartlý ödemelerde Avrupa'da en hýzlý büyüyen ülke oldu. Türkiye'de geçen yýl internetten yapýlan ödemeler yüzde 50 artýþ gösterirken, AB içerisinde Türkiye'yi yüzde 24 artýþla Polonya, yüzde 14 artýþla Ýngiltere, yüzde 13 artýþla Almanya izledi.(aa)

13 ÇARÞAMBA 1 OCAK Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:29 Safer: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:18 Kânûn-i Evvel 1429 Kasým: OCAK HATIRLATMA: YENÝ AYIN HÝLÂLÝ Rebî'ul-evvel aynýn hilali, bugün Türkiye saati ile 23.58'de ilk defa, Atlas Okyanusun ortalarýndan itibaren görülmeye baþlayacaktýr. Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM VEFAT EDENLER 1- Mecitözü Beyözü Köyü' nden gelme,, Aslan ÜNAL' ýn eþi, Terminal Müdürlüðü çalýþaný Þeref ÜNAL ve Çorum Belediyesi Zabýta Müdürlüðü çalýþaný Harun ÜNAL' ýn annesi; Gülsefa ÜNAL. 2-Ahmetoðlan Köyü' nden gelme, Haþim VURAL' ýn eþi; Adile VURAL. 3-Sobacý Esnafýndan Cavit ÇAKARÖZ' ün eþi, Þükrü, Osman ve Lütfi ÇAKARÖZ' ün annesi; Þükran ÇAKARÖZ. 4-Büyüknesimikeþlik Köyü' nden, Cemali, Hamdullah ve Nimet BAÞIBÜTÜN' ün babasý, Haným, Esme ve Haydar BAÞIBÜTÜN' ün kardeþi, Gülsüm BAÞI- BÜTÜN' ün eþi, Zafer, Barýþ ve Bayram BAÞIBÜ- TÜN' ün amcasý; Karip BAÞIBÜTÜN. 5-Ýdris, Celal ve Yunus MANAN' ýn babasý, Ali DOST' un kayýnpeteri, Çimento Fabrikasýndan emekli ve Selimiye Cami Dernek Baþkaný; Mustafa MANAN. 6-Güvenli Köyü' nden gelme, Metin Nakliyat sahibi, Metin ve Hayri HODUL' un babasý; Salih HODUL. 7-Çöplü Mahallesi Muhtarý Yýlmaz KILCI' nýn aðabeyi; Ahmet Uður KILCI. 8-Ambulans Þoför' ü Merhum Orhan YANARDAÐ' ýn eþi, Çorum Belediyesi Çalýþaný Özhan YANAR- DAÐ' ýn annesi, Çorum Belediyesi çalýþaný Mustafa DÝKENLÝ' nin teyzesi; Beyhan YANARDAÐ Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Ayancý nýn objektifinden Çorum da yaþayan kuþ türleri Kýzýl boyunlu bataðan Kýzýl boyunlu bataðan (Podiceps grisegena), bataðangiller familyasýndan bir bataðan türü. Yaz mevsiminde eriþkinler, kýrmýzý boyun ve beyaz boðazý yüzünden karýþtýrýlamazlar. Kýþýn, bataðanlarýn çoðundan daha koyu renktir, gözün yukarýsýnda beyaz yoktur ve kalýn sarýmsý bir gagaya sahiptirler. Üreme giysisinde boynu kestane kýzýlý, yanaklarý açýk gri, gaga dibi parlak sarýdýr. Üreme dýþý giysisinde bahriden daha kirli beyaz daha kalýn yapýlýdýr. Gagasý sarýmsý ve daha kýsa, boynu gridir. Bahride olduðu gibi kaþý beyaz deðildir. Siyah tepesi ve beyaz yanaðý gözün gerisinde daðýnýk bir sýnýrla ayrýlýr. Uzaktan bahriden çok kara boyunlu bataðana benzer. Habitatý Kulaklý bataðan'nýn yaþam bölgeleri dahil ama ondan daha geniþ bir coðrafyaya yayýlýr.çokça kýtasal iklimlerde yetiþip,üresede bazende okyanuslarýn ve alpin-arktik dýþ bölgelerinden uzak ýlýklaþan bölgelerde de görülür.türkiye'nin 1800 metreye varan yükseklikleri istisna olmak üzere,genelde 100m. den alçak geniþ ovalýk ve geniþ platolarda görülür.kýsa aðaçlýk ormanlarýn yakýn olduðu az balýk ancak bol su bitkisi bulunan genelde 2-4 metre derinlikte olan göllere ihtiyaç duyar.diðer bataðanlara nazaran suya kolay ulaþabileceði,ama daha sýk sazlýk içlerinde yuvalar. Larus türü martý ve diðer sukuþlarý üreme alanlarýnda görülmesi normaldir.mart-ekim arasýnda nehirlerin iyice durgunlaþan bölümlerine yakýn yada kollarýnda,karanýn denizle suya baðlantýsý kesilerek göllük alan oluþturan kesimlerinde ürer.üreme sonrasý daha açýklýk oluþturan nehirle denizin birleþtiði kýyýlara,balýkla beslenebileceði yerlere ilerler.diðer bataðanler gibi yuvasýný kurma dýþýnda çokça suda zaman geçirir.özellikle geceleri uzun uçuþlar yapar.alçaktan,aceleci uçuþu vardýr.genellikle insan varlýðýndan fazlaca rahatsýz olmaz. Ercan AYANCI com Yayýlýþý Yayýlýþ olarak Batý ve Kuzey Almanya, Slovakya, Avusturya, Finlandiya,Hollanda, Fransa, Yunanistan, Fas'ta görülür. Raslantýsal konuk olarak Ýzlanda,Faroe adalarý, Ýspanya, Arnavutluk, Cezair, Tunus, Lübnan ve Mýsýr'da görülmüþtür. Beslenme Sucul ve karasal böcekler ve onlarýn larvalarý,nadirende balýk yavrularý ile beslenir.avlanma þekli genellikle dalarak yada baþý suyun altýnda yüzeyde yüzerektir.su bitkilerinin suya yakýn yaprak yada dallarýndanda uzanarak böcek vb avýna eriþir.av suyun altýnda yakalanmýþ ancak yutulamayacak kadar büyükse yüzeye getirilir.kafadan yutulacak þekilde hýzlý bir manevra yada bir anlýðýna aðýzdan býrakýlýp tekrar yakanalýr ve yutulur.suyun altýnda genellikle 30 saniye kalarak,3-4 metrelik sularda beslenme boyunca dalýþ yapabilir.avrupa'nýn çeþitli yerlerinde yapaýlan incelemelerde 34 örneðin midelerinde %80 böcek,larva vb ne rastlanmýþtýr.kuzey Avrupa'da kýþ aylarlarýndaki incelemelerdeki örneklerde bu sefer %50 civarý 25cm. kadar ringa ve yerel balýk yavrularýyla beraber kabuklu deniz canlýlarý ve karides türlerinede rastlanýlmýþtýr. Biyolojisi Göçü Göçmendir ve geniþ bir coðrafyaya yayýlýr.üreme döneminden sonra gel-git bölgelerine yayýlýrlar.batý palearktikin belli baþlý kýþ bölgeleri olan Norveç ve Ýngiltere kýyýlarýnda;baltýk ve Hazar denizleriyle az sayýlarda Karadeniz'de görülürler.kesinlikle Adriyatik ve Ege Denizlerinde görülürler.19.yy da Fas ve Tunus'ta büyük sayýlarda olmalarýna raðmen günümüzde bunu teyit edecek hiç bir bulunmamaktadýr.azalan sayýlarla, nadir kýþ ziyaretçisi olarak Güney Akdeniz'de gözlem kayýtlarý vardýr.kýþ aylarýnda Ýsviçrenin büyük göllerinde görülürler.ekim -Mayýs aylarýnda Ýngiltere kýyýlarýnda görülürler.ýlkbahar göçleri Batý kýyýlarda Mart'ta,Hazar Denizi'nden Nisan baþýnda baþlar.üreyen bireylerin göçü Mayýs baþýna dek sarkar.tek yada küçük sayýlarda özellikle gece uçuþlarýyla göçerler. Popülasyonu Estonya'da 150 çift,finlandi'ya da 2000 çift,danimarka'da çift,batý Almanya 350 çift,türkiye'deki popülastonu çift, Davranýþlarý Özellikle üreme dönemlerinde gerek eþini bulabilme gerekse bölgesel sýnýrlarýný çevreye bildirmek amacýyla yüksek sesle ötüþleriyle dikkat çekerler.öterken ense tüyleri ve sýrt tüylerini kabartarak boyunlarýný yukarýya uzatarak yüzerler. Yerel Adlar Ses-Ötüþü Üreme döneminde sýkça gür sesi, dalgýca benzeyen uluma, vaklama, týslama, anýrma ve kiþnemeye benzeklaryen sesleri duyulur. Fotoðraf çorumda çekildi Kaynak Kadir Yüktaþýr com METEOROLOJÝ Yýl:23 Sayý: OCAK 2014 ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Mevlana Celalettin-i Rumi (ra) 2 Ýþte Mevlana Mevlevi haneye bir Mecusi zarar vermek için dýþ duvarýndan içeri bakýyor. O gece rüyasýnda mahþer kurulmuþ, iki zebani bu Mecusi'nin kollarýndan tutup cehenneme götürürlerken Mevlana hazretleri önlerine geçer ve: Bunun kafasý bize aittir,bu kafa bizim dergahýmýza baktý, bu kafaya cehennem haramdýr" der ve kafasý kesileceði an bu Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 82,449 Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Mecusi uyanýr ve bu rüyadan sonra Müslüman olur, Mevlevi hanenin önemli bir simalarýndan olarak hizmetini yapar. Mevlana'nýn vefatýndan sonra onun meslek ve meþrebini yaygýnlaþtýran Hüsamettin Çelebi Mevlana'nýn en has takipçisidir. Bir çok alim ve müceddidin böyle birinci derece takipçisi olmuþtur. Bediüzzamanýn bu manada en birinci takipçisi ve meslek ve meþrebini davasýna aksettiren Merhum Zübeyir Gündüzalp tir. Mekanlarý Cennet osun, amin. (Son) NÖBETÇÝ ECZANELER PINAR BAHÇELÝEVLER MAH.M.AKÝF ERSOY CAD. ÞENYURT SAÐLIK OCAÐI KARÞISI AKMAN BAHABEY CAD. NO:103 / A ( YEÞÝL FIRIN YANI ) MURAT SMANCIK CAD. NO: 86 (ULU CAMÝ - YAZI ÇARÞISI ARASINDA) ALBAYRAK U.KAVAK SAÐLIK OCAÐI YANI-ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 82,476 (Posta Kodu )

14 14 ÇARÞAMBA 1 OCAK 2014 Yeni yýlda baþarý temennisi Mustafa Demirer orum Ticaret ve ÇSanayi Odasý Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum halkýnýn yeni yýlýný kutladý. Karadaþ ile Baþaranhýncal yeni yýl Çetin Baþaranhýncal F ATÝH projesinde tablet daðýtýmýnýn pilot uygulamasý geniþleyecek FATÝH projesinin pilot uygulamaya baþlamasýyla bugüne kadar liselerin 9. sýnýfýndaki öðrencilerine ve öðretmenlerine 62 bin 800 tablet bilgisayar daðýtýldý, 183 bin öðretmen hizmetiçi eðitimden geçirildi. Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), Eðitimde Fýrsatlarý Artýrma Teknolojiyi Ýyileþtirme Hareketi (FATÝH) projesi kapsamýnda 2014'de 675 bin tablet bilgisayarýn daðýtýmýný hedefliyor. Bakanlýk verilerine göre, FATÝH projesi meslek liseleri harici tüm liselerde uygulanmaya baþladý eðitim-öðretim yýlýnýn 2. döneminde 8 bin 500 tablet bilgisayar pilot uygulamasý 17 il, 52 okulda uygulandý. Geniþletilmiþ pilot proje kapsamýnda 49 bin tablet bilgisayar donaným ve yazýlým alýmý ihalesine çýkýldý ve 2013'ün Þubat ayýnda 81 ilde 217 okulda 49 bin tablet bilgisayar daðýtýmý yapýldý. Bugüne kadar pilot proje kapsamýnda liselerin 9. sýnýfýndaki öðrencilerine ve öðretmenlerine 62 bin 800 tablet bilgisayar daðýtýldý. Ayný liselerin dersliklerine 84 bin 921 etkileþimli tahta kuruldu, 3 bin 657 çok fonksiyonlu yazýcý ve 3 bin 657 döküman kamera daðýtýldý. Bu yýlýn Haziran ayýnda 10 milyon 600 bin tablet bilgisayar alýmý iþi ihale süreci baþlatýldý ve deðerlendirmesi devam ediyor. Erol Karadaþ Derslerde bilgisayar teknolojilerinin kullanýmý için 183 bin öðretmen hizmetiçi eðitim aldý. Bakanlýk, FATÝH projesi ile sýnýflara saðlanan donaným altyapýsýný, eðitsel e-içerikleri ve öðretmen klavuzlarý kitaplarýný etkin biçimde kullanma becerilerini geliþtirmelerine yönelik, yaklaþýk 770 bin öðretmene yüz yüze ve uzaktan eðitim aracýlýðýyla eðitimlerin verilmesini hedefliyor içerisinde tablet bilgisayar temini iþinin 1. fazý kapsamýnda 675 bin tablet bilgisayarýn daðýtýmý, 13 bin okula ait yerel alan aðý kurulumu, 3 bin 362 okul için okul altyapýlarý yönetim ve destek sistemlerinin kurulmasý ve geniþ bant internet eriþiminin saðlanmasý faaliyetlerinin gerçekleþtirilmesi planlanýyor. Temmuz ayýnda Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý tarafýndan, 347 bin 367 etkileþimli tahta alým iþi, 13 bin 645 A3 çok fonksiyonlu yazýcý ve 28 bin 351 A4 çok mesajýnda, "2014 yýlýnýn ilimize, ülkemize ve iþ dünyasýna hayýrlar getirmesini temenni ediyoruz yýlýnýn; ülkemizin daha da geliþmesi, kalkýnmasý, geleceðini güçlü temeller üzerine kurabilmesi ve hedeflerine ulaþabilmesi adýna bireysel sorumluluklarýmýzý yerine getirmenin yaný sýra, ekstra katma deðer üretmemize vesile olmasý temennisiyle, güzel ilimizin tüm bireylerinin yeni yýlýný kutlar, saðlýk, mutluluk ve baþarý getirmesini dileriz" ifadelerine yer verdiler. Fatih projesinde uygulama geniþliyor FATÝH projesinde tablet daðýtýmýnýn pilot uygulamasý geniþleyecek illi Eðitim Bakan- (MEB), 2014 Mlýðý yýlýnda ulaþmayý hedeflediði özel okul sayýsýna 2013 yýlý itibariyle ulaþtý eðitim öðretim yýlýnda 885 olan özel ortaögˆretim kurum sayýsý bu yýl itibariyle bin 396'ya çýktý. EB Stratejik Planýnda, 2014 yýlý sonuna kadar özel sektörün finansal gücünden faydalanmak üzere özel öðretim kurumlarýnýn eðitim sistemi içindeki payýnýn okul sayýsýna göre yüzde 9'a, öðrenci sayýsýna göre de yüzde 5'e çýkarýlmasý hedefi yer aldý. Bakanlýk okul sayýsý ile ilgili hedeflerine 2013 yýlýnda ulaþtý. MEB verilerine göre, eðitim öðretim yýlýnda özel okullarda kayýtlý öðrencilerin toplam öðrenci sayýsýna oraný yüzde 1,6 iken bu oran eðitim öðretim yýlýnda4,1, örgün eðitim içerisindeki özel okul sayýlarýnýn toplam okul sayýlarýna oraný ise yüzde 9 oldu. Son yýllarda özel okul açýlýþýnda önemli bir artýs kaydedildi eðitim öðretim yýlýnda 885 olan özel ortaögˆretim kurum sayýsý eðitim öðretim döneminde bin 33 iken yýlýnda bu sayý bin 396'ya ulaþtý. Türkiye'de, halen 494 özel Anadolu lisesi, 215 özel fen lisesi, 86 hazýrlýk sýnýfý bulunan özel Anadolu lisesi, 83 özel genel lise, 58 özel akþam lisesi ve 11 Özel Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi bulunuyor. Özel ortaöðretim kurumlarý arasýnda en fazla artýþ özel meslek liselerinde gözlendi. Özel mesleki ve teknik lisesi sayýsý yýlýnda 45 iken, eðitim öðretim yýlýnda ise 416 oldu. Özel mesleki ve teknik liselerinin sayýlarýnýn artmasýnda Temmuz 2012'de 5580 sayýlý Özel Öðretim Kurumlarý Kanunu'nda deðiþiklik yapýlmasý etkili oldu. Bu deðiþiklikle organize sanayi bölgelerinde açýlan mesleki ve teknik eðitim okullarýnda öðrenim gören öðrenciler için Maliye Bakanlýðý ile Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan belirlenen tutarda, MEB bütçesinden özel okullara eðitim ve öðretim desteði yapýlabilmesine imkan saðlandý. Destekten, ocak ayý fonksiyonlu yazýcý alýmý iþi ihale süreçleri baþlatýldý ve deðerlendirmeleri devam ediyor. 81 ilde toplamda 110 Uzaktan Eðitim Merkezi kurulumlarý tamamlanarak kabulleri yapýldý. Pilot kapsamýnda 154 okulda yerel alan aðý kurulumlarý yapýldý. Ayrýca 3 bin 362 ortaöðretim okuluna yerel alan aðý kurulum iþi ihalesine ait sözleþme Kasým 2012 tarihinde imzalandý, kurulum ve kabul iþlemleri devam ediyor. Diðer yandan 13 bin okul için 2. faz yerel alan aðý kurulum iþi ihalesine iliþkin sözleþme imzalandý. FATÝH projesi kapsamýnda öðretmen ve öðrencilerin gereksinimlerine cevap verecek, öðretim programlarýnda yer alan kazanýmlara uygun olarak hazýrlanmýþ olan kazaným bazlý içerikler ve e-dersler eðitim portalý olan adresinde yer alýyor. Söz konusu içerikler ve e-dersler etkileþimli tahtalar ve tabletlere yüklendi.(ajanslar) MEB özel okul hedefini tutturdu Ý itibariyle organize sanayi bölgelerinde açýlan özel meslek ve teknik liseleri yararlandý eðitim ve öðretim yýlýnda 10 mesleki ve teknik eðitim alanýnda, eðitim ve öðretim yýlýnda ise 12 mesleki ve teknik eðitim alanýmda öðrenim gören öðrencilere destek verildi. Ayrýca bu okullarda öðrenim gören 9. sýnýf öðrencileri için de eðitim öðretim desteði ödemeleri yapýlmaya devam ediliyor. Meslek lisesi öðrencilerine destekte artýþ Bakanlýða baðlý olarak organize sanayi bölgelerinde açýlan özel mesleki ve teknik okullarýna, eðitim ve öðretim yýlý þubat ve haziran aylarýnda bin 130 öðrenci için 4 milyon 618 bin 375 lira ödendi. Bu okullarda eðitim öðretim yýlýnda ise 4 bin 373 öðrenci eðitim almakta ve yaklaþýk 20 milyon lira ödeme yapýlmasý planlanýyor. Bu uygulama ile mesleki ve teknik eðitimde kalitenin yükseltilmesi, iþ gücü piyasasýna nitelikli iþ gücünün yetiþtirilmesi, organize sanayi bölgelerinin üretim altyapýsýnýn eðitim ortamý ile bütünleþmesi ve istihdamýn artýrýlmasý hedefleniyor. Ýhracat ve ithalat arttý hracat ve ithalat arttýtürkiye'nin ihracatý yüzde 3,6, ithalat ise yüzde 2,2 arttý. Türkiye'nin ihracatý, bu yýlýn kasým ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 3,6 artarak 14 milyar 252 milyon dolar oldu. Ayný dönemde ithalat ise yüzde 2,2 artarak 21 milyar 403 milyon dolar olarak gerçekleþti. Ýhracat ve ithalat arttýtürkiye'nin ihracatý yüzde 3,6, ithalat ise yüzde 2,2 arttý. Maliye Bakanlýðý, 2014 yýlý Motorlu Taþýtlar Vergisi (MTV) bedellerini belirledi. MTV bedelleri belirlendi aliye Bakanlýðý, 2014 yýlý Motorlu Taþýtlar MVergisi (MTV) bedellerini belirledi. Bakanlýðýn konuya iliþkin tebliði, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayýsýnda yayýmlandý. Buna göre, 2013'te uygulanan MTVmiktarlarý, bu yýl için tespit edilen yeniden deðerleme oraný (yüzde 3,93) oranýnda artýrýldý. Söz konusu artýrýmdan sonra, 1-3 yaþ grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3'e kadar olan otomobillerin motorlu taþýtlar vergisi, yýlbaþýnda 537 liraya çýkacak. Motor silindir hacmi 1301 cm3 ile 1600 cm3 arasýndaki otomobillerin vergisi de 859 liraya yükselecek. Motor silindir hacmi 4001 cm3'ün üzerindekilerin vergisi ise 19 bin 541 lira olacak. Ayný yaþ grubundaki motosikletlerin vergisi de 102 lira ile bin 298 lira arasýnda olacak. 1-6 yaþ arasýndaki minibüslerin vergisi 644 lira, panelvan ve motorlu karavanlarýn vergisi 859-bin 298 lira, otobüs ve benzerlerinin bin bin 598 lira, kamyonet, kamyon, çekici ve benzerlerinin vergileri ise bin 925 lira arasýnda uygulanacak. Yeni tarifeye göre, 1-3 yaþ arasýndaki uçak ve helikopterlerin vergisi de 10 bin bin 431 lira arasýnda deðiþecek. Mobil telefon aboneliðinin ilk tesisindeki Özel Ýletiþim Vergisi 40 lira olacak Öte yandan Bakanlýk, diðer bir tebliðle de Özel Ýletiþim Vergisi uygulamasýna iliþkin bir açýklama yaptý. Söz konusu tebliðde, mobil telefon aboneliðinin ilk tesisinde (iþ ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafýndan uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arasý veri aktarýmýna mahsus olan ve bunlarýn yürütülmesi için zorunlu olanlar dýþýnda sesli, görsel iletiþim veya genel amaçlý internet eriþimi için kullanýlmayan mobil telefon aboneliðinin ilk tesisi ile operatör deðiþiklikleri hariç) maktu olarak alýnmasý hükme baðlanan vergi tutarýnýn 2013'te 39 lira olarak belirlendiði, 1 Ocak 2014'ten itibaren ise 40 lira olarak uygulanacaðý belirtildi. Deðerli kaðýt bedelleri Maliye Bakanlýðý, 2014 yýlý için deðerli kaðýt bedellerini de belirledi. Bakanlýðýn konuya iliþkin Tebliði, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayýsýnda yayýmlandý. Buna göre, ilgili Kanunda "deðerli kaðýt" olarak belirlenen noter kaðýtlarý 7,55 lira ile 15,10 lira arasýnda satýlacak. Bu yýl 72 lira olan pasaport bedeli ise yeni yýldan itibaren 75 lira olacak. Yabancýlar için ikamet tezkereleri 206 lira, nüfus cüzdanlarý 6,75 lira, aile cüzdanlarý 69 lira, sürücü belgeleri, sürücü çalýþma belgeleri (karneleri) ve motorlu araç trafik belgesi 92,50 lira, motorlu araç tescil belgesi ile iþ makinesi tescil belgesi 69,50 lira, her bir çek yapraðý için banka çekleri 4,75 lira, Mavi Kart ise 6,75 liradan satýlacak ve 2014 yýlýndaki deðerli kaðýt bedelleri þöyle: Deðerli Kaðýdýn Cinsi 2013 (TL) (TL) 1 - Noter kaðýtlarý : a) Noter kaðýdý: 7,25-7,55 b) Beyanname: 7,25-7,55 c) Protesto, vekaletname, re sen senet: 14,50-15, (Mülga:30/12/ /14.md) 3 - Pasaportlar: 72,00-75,00 4- Yabancýlar için ikamet tezkereleri: 198,00-206, (Mülga:30/12/ /14.md) 6 - Nüfus cüzdanlarý: 6,50-6, Aile cüzdanlarý: 66,00-69, (Mülga:30/12/ /14.md) 9 - Sürücü belgeleri 89,00-92, Sürücü çalýþma belgeleri (karneleri): 89,00-92, Motorlu araç trafik belgesi: 89,00-92, Motorlu araç tescil belgesi: 66,50-69, Ýþ makinesi tescil belgesi: 66,50-69, Banka çekleri ( Her bir çek yapraðý): 4,50-4, Mavi Kart (Ek: 9/5/ /9 md.) 6,00 6,75 KDV iade oranýnda sýnýr yükseltildi Öte yandan, Maliye Bakanlýðýnýn, ''Katma Deðer Vergisi Genel Tebliði'' Resmi Gazete'nin mükerrer sayýsýnda yayýmlandý. Buna göre, indirimli orana tabi iþlemlerden doðan KDV iade taleplerinde, bu iþlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarýnýn iade konusu yapýlamayacak kýsmýyla ilgili 2013 yýlýnda geçerli olan 17 bin lira tutarýndaki sýnýr, 2013 yýlýna iliþkin yeniden deðerleme oranýnda (yüzde 3,93) artýrýlarak 2014 yýlý için 17 bin 700 lira olarak uygulanacak. 2014'te damga vergisine tabi kaðýtlardan alýnacak vergiler Yeni yýlda, damga vergisine tabi kaðýtlardan vergi oranlarý yüzde 3,93 artacak. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliði (Seri No: 57), Resmi Gazete'nin mükerrer sayýsýnda yayýmlandý. Buna göre, 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliði ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarýný belirleyen hadler dahil), 1 Ocak 2014'ten itibaren, yüzde 3,93 olarak belirlenen yeniden deðerleme oranýnda artýrýldý. Yýlbaþýndan itibaren, belli parayý ihtiva eden akitlerle ilgili kaðýtlardan binde1,89- binde 9,48 oranýnda, belli parayý ihtiva etmeyenlerden ise 41,20 ile 231,10 lira arasýnda damga vergisi alýnacak. Ticari iþlemlerde kullanýlan emtia senetlerinin damga vergisi, 60 kuruþ ile 14,40 lira arasýnda deðiþecek. Ticari belgeler için 6,40-31,80 lira arasýnda damga vergisi ödenecek. Makbuzlar ve diðer kaðýtlardan ise binde 7,59 ile binde 9,48 arasýnda deðiþen oranlarda damga vergisi alýnacak. Yeni yýlda yýllýk Gelir Vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 41,20 lira, Kurumlar Vergisi ile Gümrük Vergisi beyannamelerindeki 55 lira, KDV, muhtasar ve diðer vergi beyannamelerindeki damga vergisi de 27,20 lira olacak. Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler ile sosyal güvenlik kurumlarýna verilen sigorta prim bildirgeleri için 20,30 lira, elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyannamesi için ise 32,30 lira damga vergisi ödenecek. Öte yandan ilgili kanun uyarýnca her bir kaðýttan alýnacak damga vergisine iliþkin üst sýnýr da yeniden deðerleme oranýnda artýrýldý. Yýlbaþýndan itibaren her bir kaðýttan alýnacak damga vergisi tutarý, 1 milyon 545 bin 852,40 lirayý aþamayacak. Çevre Temizlik Vergisi ile Veraset ve Ýntikal Vergisi Bakanlýðýn konuya iliþkin tebliðleri Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayýsýnda yayýmlandý. Buna göre, konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi su tüketim miktarý esas alýnmak suretiyle metreküp baþýna büyükþehir belediyelerinde 24 kuruþ, diðer belediyelerde 19 kuruþ olarak hesaplanacak. Diðer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak su ihtiyacýný belediyece veya büyükþehir belediyelerine baðlý su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiþ su þebekesi haricinden karþýlayan konutlara iliþkin Çevre Temizlik Vergisi, belirlenen ilgili tarifelerin 7. grubun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecek. Enerji kesintisi Enise Aðbal alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, il Çmerkezinde yapýlan yatýrým iþleri kapsamýnda enerji kesintilerini sürdürüyor. Ýl Koordinatörlüðü nden verilen bilgiye göre, ve 7 Ocak 2014 tarihlerinde saatleri arasýnda Zafer 1-2 ve 3. caddeler ve ait sokaklar, Eti ve 7. sokaklar, Eti Caddesi bir kýsmý, Aksaray 1. Cadde ve bazý sokaklar, Nergis, Erdem, Þahin, Karanfil, Doðan, Lale sokaklarýn bazý kýsýmlarýna programlý olarak elektrik verilemeyecek.

15 Eþit ve özgür gelecek için birleþelim Enise Aðbal alklarýn Demokra- Partisi (HDP) Ýl Htik Baþkaný Abdulkadir Yýldýz, ülkenin rüþvet operasyonu ile çalkalandýðýný hatýrlatarak ortaya çýkanýn sadece buz daðýnýn görünen kýsmý olduðunu dile getirdi. Yýldýz, 2013'ün son günlerinde Türkiye 200 milyar dolarlýk yolsuzluk ve rüþvet olaylarýyla çalkalanýyor. Ýþçi ve emekçiler yarý aç yarý tok, iþsiz ve periþan halde yaþarken, hükümet ve yakýn çevresinin büyük vurgun peþinde olduðu açýða çýktý. AKP Hükümeti'nin, koalisyon ortaðý Cemaat'in ve bazý çevrelerin komplosu olarak izah ettiði yolsuzluk bakanlardan bürokratlara, belediye baþkanlarýndan milletvekillerine, Baþbakan Erdoðan'ýn ailesine kadar uzandý. AKP Hükümeti, 11 yýl boyunca memleketi soyup soðana çevirdi. Ancak herkes ortaya çýkanýn buzdaðýnýn sadece görünen kýsmý olduðunu biliyor. dedi. Soyulan iþçiler, emekçiler ve halktýr Son yolsuzluk ve rüþvet olaylarý bize Türkiye'nin iki yüzünü bir kez daha gösterdi. diyen Yýldýz, açýklamasýný þöyle sürdürdü; Türkiye'nin bir yüzünde; iþçiler ve emekçiler sefalet koþullarýnda yaþýyor. Çocuklar soðuktan ve açlýktan enizli Devlet Hasta- KBB Uzmaný Dnesi Opr. Dr. Þengül Yýlmaz, kýþ aylarýnda sýk görülen sinüzit hastalýðýnýn burun týkanýklýðý, baþ aðrýsý, öksürük, burun ve geniz akýntýsý gibi rahatsýzlýklara yol açabileceðini söyledi. Sinüslerin yüz ve kafa kemiklerinin içerisinde yer alan hava dolu boþluklar olduðunu ifade eden Yýlmaz, insan kafasýnda beþ yerde bulunduðunu, bunlarýn en önemli görevlerinin ise salgýlarýyla bütün üst solunum yollarýný temizlemek olduðunu belirtti. Opr. Dr. Yýlmaz, yaptýðý açýklamada, "Ýnsan kafasýnda üst çene kemiðinde karþýlýklý iki M ars'a gidecek 3 Türk belli oldu. Mars'a gidecek ilk kolonide sadece 2 kadýn ve 2 erkek bulunacak. Hollandalý giriþimci Bas Lansdorp, en geç 2025 e kadar Mars ta kalýcý bir insan kolonisi kurma amacýyla Mars One adlý kâr amacý gütmeyen bir örgüt kurdu. Mars a gitmek için geçen nisandan beri hemen her ülke, meslek ve yaþ grubundan 200 bini aþkýn aday baþvurdu. Kýzýl Gezegen e geri dönüþü olmayan bir yolculuða çýkmak üzere gönüllü olanlarýn yüzde 99,5 i elendi. Ýkinci tura kalan 1058 kiþi içindeki 6 Türk'ten 3'ü isminin açýklanmasýna izin verildi: Dr. Güler Ergun, Yasemin Higgins ve Ece Kabadayý. 2 kadýn, 2 erkek ölüyor. Türkiye bir taþeron cumhuriyeti, çocuk iþçi cenneti ve iþçi mezarlýðý haline getiriliyor. Emekçilerin sahip olduðu haklar birer birer ellerinden alýnýyor; taþeron sistemi yaygýnlaþtýrýlýyor, kýdem tazminatýný ortadan kaldýrmayý hedefleyen düzenlemelerle emekçiler, fabrikalardan plazalara kadar her yerde güvencesiz çalýþmak zorunda býrakýlýyor. Asgari ücrete, kamu emekçilerine reva görülen yüzde 3'lük zamlarla emekçiler daha da yoksullaþtýrýlýyor. Dört kiþilik bir ailenin açlýk sýnýrý bin 65, yoksulluk sýnýrý ise 3 bin 470 lira iken, asgari ücret 803 TL'de duruyor. Emeklilere en düþük memur maaþý olan 1600 TL bile fazla bulunuyor. Açlýk ve sefaleti reva gören kýdem tazminatýný fona devretme 2023 yýlýnda Dünya dan dört kiþi bir daha geri dönmemek üzere Mars a gidecek. Nobel ödüllü fizikçi Profesör Gerardus t Hooft un baþýnda bulunduðu MarsOne projesi kapsamýnda Mars a planlarýyla, iþçilerin emekliliklerinde bile açlýða ve yoksulluða mahkûm edilmesi hedefleniyor. Düþük ücret, esnek ve kuralsýz çalýþma, iþçi kiralama bürolarý ile iþçi ölümleri her geçen gün daha da artýyor. Þýrnak'tan Soma'ya, Zonguldak'tan Balýkesir'e, iþçilerin köle koþullarýnda çalýþtýrýldýðý maden ocaklarý iþçilere mezar oluyor. 2013'te 59'u çocuk iþçi, 101'i kadýn iþçi olmak üzere en az 1213 iþçi iþ cinayetlerinde ha- Abdulkadir Yýldýz yatýný kaybetti. TEKEL, Tüpraþ, SEKA, Sümerbank, Petkim, Türk Telekom, Erdemir, Seydiþehir Alüminyum ve daha onlarca KÝT'in haraç mezat satýþýyla iþçiler kapý önüne konuluyor. Öte yandan Hava Ýþ, Çaykur, Darphane örneklerinde olduðu gibi emekçilerin en temel hakký olan grevlere müdahale ediliyor. Bu yaðma, talan ve hukuksuzluklara karþý çýkan, haklarýný arayanlara karþý devletin tüm güçleri adeta seferber ediliyor, baský ve þiddet uygulanýyor. Türkiye'nin öteki yüzünde ise; daha otuz yaþýna varmamýþ bakan çocuklarý dünyanýn en zenginleri arasýnda yer alýyor; halktan ve emekçilerden çaldýklarý paralarý, yatak odalarýndaki kasalarda, ayakkabý kutularýnda saklýyor. AKP Hükümeti, sermayeye, teþvik adý altýnda kaynak aktarmaya devam ediyor. Taþeron uygulamasýný yaygýnlaþtýrýyor. Sendikasýz büyük yanak sinüsü, alýn kemiði içerisinde bir büyük alýn sinüsü, gözlerin arasýna yerleþmiþ etmoid sinüsler ve kafa tabanýnda yerleþmiþ bir de derin sinüs bulunmaktadýr. Bu sinüslerden herhangi birinin iltihaplanma haline sinüzit denir. 10 güne kadar geçmeyen nezle, grip gibi durumlar aslýnda bir akut sinüzit belirtisi olabilir. Uzun süren belirtilerse kronikleþmiþ sinüziti akla getirmektedir." dedi. Burun týkanýklýðý, sarý, yeþil veya kanlý burun akýntýsý, göz çevresinde ve yanaklarda aðrý, kafada basýnç hissi, öne eðilirken artan yüz aðrýsý ve kötü aðýz kokusunda sinüzit ihtimalinin yüksek olduðunu belirten Yýlmaz, "Akut sinüzitlerde uygun tedavi yapýlmazsa kronik sinüzite, enfeksiyonun beyin zarlarýna ulaþmasýyla menenjite, iltihabi durum göze ulaþtýðýnda görme problemlerine, göz hareket bozukluklarýna ve özellikle çocuklarda ortaya çýkan orta kulak iltihabýna neden olur. Kronik sinüzitlerde ise sinüzite neden olan olayýn ortaya çýkarýlmasý gerekir." þeklinde konuþtu. Sinüzite yakalanmamak için öncelikle soðuktan korunulmasý gerektiðini anlatan Þengül Yýlmaz, þunlarý kaydetti: "Islak saçla dýþarýya çýkmayýn. Grip ve nezle 10 günden fazla Mars'a gidecek 3 Türk belli oldu. gönderilecek iki kadýn ve iki erkek, bu gezegende kurulmasý hedeflenen insan kolonisinin ilk adýmlarýný atacak. Mars a yerleþerek adýný tarihe yazacak koloni sakinlerinin Kýzýl ve sigortasýz çalýþtýrmayý sürdürüyor. Sendikalý olduklarý için iþten atýlan binlerce iþçinin mücadelesine ve taleplerine kulaðýný týkayan, polisi ve jandarmayý iþçilerin üzerine süren AKP Hükümeti, boðazýna kadar battýðý yolsuzluklar karþýsýnda, savcýlarý, polisi, mahkemeleri iþine geldiði ve dilediði gibi yönlendiriyor. Hükümet üyeleri, yolsuzluk ve hýrsýzlýk yapmakla suçlanan çocuklarýný, yakýnlarýný, yandaþlarýný korumak için polisi, jandarmayý, savcýlarý ve mahkemeleri verdikleri emirlerle, yaptýklarý düzenlemelerle etkisiz hale getiriyor. sürdüyse mutlaka doktor kontrolüne gidin. Gribal enfeksiyon durumunda, burnunuzu açýk tutmak için lavaj yapýn. Burun temizliðine dikkat edin. Sigaradan uzak durun. Sendikalar ve meslek odalarý hükümetin arka bahçesi haline getirilmek isteniyor Ülkeyi kendi iktidarýný sürdürmek ve sermayenin kârýna kâr katmak için dikensiz gül bahçesine çevirmeyi hedefleyen hükümet, en küçük bir itiraza tahammül etmek bir yana, mafyavari yöntemlerle, Hava Ýþ ve Tek Gýda Ýþ örneklerinde olduðu gibi sendikalarýn iç yapýlarýna müdahale ediyor; yandaþ sendikalarla anlaþarak, emekçileri sefalet ücretine mahkûm býrakýyor. Bunlarla da yetinmeyen hükümet, yeni yasal düzenlemelerle meslek odalarýný ablukaya alarak talan ve vurgunun önündeki engelleri bir bir kaldýrmak istiyor. Gezi direniþi ve Kürt halkýnýn özgürlük mücadelesinden, iþçi ve emekçilerin birleþik mücadelesine Ama AKP Hükümeti'nin tüm baský ve müdahalelerine raðmen 2013 yýlýnda 15 iþyeri ve iþletmede greve çýkan iþçi direniþini sürdürdü. Öte yandan çeþitli iþ kollarýnda gerçekleþen yüzlerce eylemde on binlerce iþçi haklarý için mücadele etti. Bu baský ve soygun iktidarýna sessiz kalýnamaz. Birleþmeli ve kararlý bir mücadeleyle kendi geleceðimizi ellerimize almalýyýz. Kürt halkýnýn özgürlük mücadelesiyle yaktýðý meþale, Gezi Direniþi'ne giden yolu aydýnlattý. 2014'te Gezi Direniþi'yle yükselen toplumsal mücadele, emekçilerin, kadýnlarýn ve gençlerin sahiplenmesiyle dalga dalga yayýlmalý; iþçi ve emekçilerin, baský ve sömürü düzenini hýrsýzlarýn ve soyguncularýn baþýna yýkmak üzere ileri adýmlar atacaðý bir yýl olmalýdýr. HDP, 2014'te de her dilden, her inançtan ve her kültürden iþçi ve emekçileri, þiddeti ve sömürüyü temel alan bu sisteme karþý, gasp edilmiþ tüm haklarýmýzý geri kazanmaya; iþ, barýþ ve özgürlük mücadelesini yükseltmeye çaðýrýyor Sinüzite yakalanmamak için Kýþ aylarýnda sýk görülen sinüzit bir çok hastalýða neden oluyor. Kýþ aylarýnda beslenmenize dikkat edin. Burun kemik eðriliði, burun eti büyümesi ve polip gibi yapýsal sorunlar varsa KBB uzmanýna muayene olun."(cýhan) Mars a gidecekler belli oldu Gezegen deki yaþamýndan bazý ilginç detaylar þöyle: - Yaþam destek ünitesinde su deposu var ama ilerleyen aþamalarda suyun Mars topraðýndan çýkartýlmasý hedefleniyor. - Oksijen suyu bileþenlerine ayýrarak saðlanacak. - Yiyecekler Mars ta üretilecek - Üremek koloni projesinin hedefleri arasýnda. Ama yerçekimi düþük ortamda gebeliðin sonuçlarý bilinmediðinden baþta çocuða izin yok. - Ýsteyenler ibadetlerini sürdürebilecek ama Mars kolonisinin dinle hiçbir ilgisinin bulunmadýðýnýn altý ýsrarla çiziliyor. - Ölen astronotlarýn vücutlarý yakýlacak. - Astronot bir derbi karþýlaþmasýný seyretmek isterse, bunu önceden bildirecek ve dünyadaki sunucuya yüklenen maçý üç dakika gecikmeyle seyredecek.(ajanslar) ÇARÞAMBA 1 OCAK Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði )TDED) Çorum Þubesi, Erdem Beyazýt a Vefa Gecesi düzenleyecek. Erdem Beyazýt a vefa gecesi aþbakan Yardým- Ali Babacan, Bcýsý 17 Aralýk operasyonunun faturasýný açýkladý. Operasyonu "mini darbe giriþimi" olarak nitelendiren Babacan, piyasalardaki hareketliliðe dikkat çekerek, "Kimlerin önceden haberi vardý, araþtýrýyoruz" dedi. Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, NTV/CNBC-e ortak yayýnýnda CNBC-e Genel Yayýn Yönetmeni Servet Yýldýrým'ýn sorularýný yanýtladý. Babacan'ýn açýklamalarýndan öne çýkan satýr baþlarý þöyle: ''17 Aralýk'tan itibaren yaþadýðýmýz süreci deðerlendirirken öncelikle bir kaç konuya vurgu yapmakta fayda var. Bizim hükümet olarak 3Y ile mücadelemiz var. Yolsuzluk, Yoksulluk, Yasaklar. Hata içine düþen er ya da geç bunun hesabýný verir. 17 Aralýk sabahý yapýlan operasyon var. Bir de ikinci dalga var.ýkinci dalgada seçilen aktörleri ele aldýðýnýzda son derece vahim bir tabloyla karþý karþýyayýz. Güçler ayrýlýðý dýþýnda farklý bir yapýlanma var. Bu yapýlanmanýn attýðý Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan adýmlar hükümeti hedefliyor gibi gözükse de aslýnda bunlar ülke ekonomisinin geleceðini hedefleyen konular. En belirgin etki hisse Halk senetlerindeki düþüþ oldu. Kur artýþý reel sektörün döviz borcunu artýrdý. Hisse senedi piyasasýndan çýkýþ 238 milyon dolar. Enise Aðbal ürkiye Dil ve Edebiyat Derneði )TDED) TÇorum Þubesi, Erdem Beyazýt a Vefa Gecesi düzenleyecek. TDED Çorum Þubesi Konferans Salonunda düzenlenecek gecede; Erdem Beyazýt ýn hayatý ve sanatý anlatýlacak. Kendi sesinden þiirler ve hayatýnýn gösterileceði sinevizyon gösterimi sonrasýnda Çorum Anadolu ÝHL ve Çorum ÝHL öðrencileri Aysel Çaðdaþ, Beyza Nur Özer, Büþra Kýr, Dilara Gürses, Sefa Gökmen ve Þükriye Tekin tarafýndan Erdem Beyazýt ýn þiirleri seslendirilecek. Dernek Baþkaný Turhan Candan da bir þiir okuyacak. Halit Yýldýrým ýn hazýrlayýp sunduðu program 3 Ocak 2014 Cuma günü saat da baþlayacak. Programa tüm Çorum Babacan faturayý açýkladý Önemli olan Türkiye'nin siyasi istikrarý. 'Bu hükümet gitsin de Türkiye'ye ne olursa olsun yeter ki þu hükümetten bir kurtulalým' görüntüsü veriliyor. Ýçeride de dýþarýda da Türkiye'nin kazanýmlarýndan rahatsýz olanlar var. Bu ekonomi istikrarý bileðimizi gücüyle, tuðla tuðla inþa ettik. Þu anda itibarýmýzý sarsmak isteyen ne kadar kiþi varsa hepsini bertaraf ettik. Hükümetinizin kararlýlýðý çok çok açýk. Halkýmýz bunu biliyor ve anlýyor. Türkiye'nin kaderi denilen konularla mücadele ettik. Bankasý çok önemli bir bankamýz. Kar ve hizmet odaklý çalýþýyorlar. Kamu bankalarý BDDK'nýn ve Sayýþtay'ýn denetiminde. Açýk hesap verebilir bir yönetim tarzý ile idare ediliyor. Halk Bankasý da böyle Vakýfbank da böyle. Ýran ile iþ yapabilen tek banka. Ýran'la iþ yapabilmek için tüm uluslararasý düzenlemelere uymak zorundasýnýz, Ýran ve ABD'nin güvenini kazanmak zorundasýnýz. Ýçeride ve dýþarýda Halk Banka yönelik bir gýpta var. Bankanýn tüzel kiþiliðine yönelik bir iddia yok. Genel Müdürün üzerinden tüm banka yýpratýlmaya çalýþýyor. Bu günlerde bazý adaylar üzerinde çalýþýyoruz. Yeni genel müdür olur mu olmaz mý olursa kim olur bu konuda net kararý henüz vermiþ deðiliz. Hatalara göz göre göre izin vermeyiz. Operasyonda kimlerin önceden bilgisi var, kimler ne tür bilgiye dayanarak iþlem yaptý, bunlara bakýlmalý. Önceden bilgiye dayanarak kimler piyasa hareketi yaptýlar? Soruþturma sonucunda bir açýk bulunursa bunlarla ilgili suç duyurusu yapýlacaktýr. SPK henüz Gezi olaylarýyla ilgili bilgi toplama sürecini tamamlamadý. Yatýrýmcýlar iktidarýn olaylarý kontrolüne bakýyor. Ýpler hükümetin elinde mi yoksa Türkiye baþýboþ bir döneme mi giriyor? En önemli deðerlendirme bu. Gazetelere dökülen belgeler gazetelerde okunuyor fakar amirlerin haberi yok. Ýktidara raðmen böyle bir þey olur mu diyor dýþarýdan bakan. Yatýrýmcý birkaç hafta içinde görecek ki hükümet iþinin baþýnda. Yargýnýn da kendi içinde bir ahenk yakalamasý lazým.''(ntv)

16 16 ÇARÞAMBA 1 OCAK de ÇORUM (1) Hazýrlayan: Enise AÐBAL 8 Ocak * Katýldýðý bir Ýdris Þahin programda konuþan TBMM Darbe ve Muhtýralarý Araþtýrma Komisyonu Sözcüsü Ýdris Þahin, Devlet sýrrý denilen madde kaldýrýlýrsa Çorum, Maraþ, Malatya ve Sivas ta yaþanan karanlýk olaylarýn üzerine gidilir; o zaman Türkiye nin karanlýk tarihi aydýnlanmaya baþlar dedi. 16 Ocak * MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, düzenlediði basýn toplantýsýnda, Çorum un havaalaný, demiryolu, Polis Okulu ve hastane Ercan Daþdan yatýrýmý konularýna deðinerek, AK Parti'nin Çorum u 10 yýldýr masallarla uyuttuðunu söyledi. 23 Ocak * Halkýn Yükseliþi Partisi (HYP), Osmancýk Ýlçe Teþkilatý ný kurdu. 11 Þubat * AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Osmancýk'ta gerçekleþtirilen AK Parti Ýlçe Danýþma Meclisi toplantýsýnda, muhalefet partilerinin Salim Uslu milletvekillerinin Çorum'u dillerine doladýklarýný ifade ederek, Son dönemlerde Çorum'la uðraþmak moda oldu. Kendi bölgelerindeki sorunlarý çözemeyenler Çorum'a ahkam kesiyor dedi. 12 Þubat * AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Çorum a yapýlan hizmetlerde ayrýmcýlýk yapýldýðý iddialarýna cevap verdi. CHPÇorum Milletvekili Tufan Köse nin dile getirdiði iddialarýn gerçeði yansýtmadýðýný vurgulayan Ahmet Sami Ceylan, Siyasetçiler verdiði beyanlarýn doðruluðunu araþtýrmalý ve saðduyulu olmalý dedi. SÝYASET 13 Þubat * Sungurlu ve köylerinde bir dizi temaslarda bulunan CHPÇorum Milletvekili Tufan Köse, son süreçle ilgili görüþlerini dile getirirken AK Parti ve PKK'nýn kendi saltanatlarýný pekiþtirmek için uzlaþmaya çalýþtýklarýný ileri sürdü. 18 Þubat * Halkýn Demokrasi Kongresi bünyesinde faaliyet gösteren BDP Milletvekilleri Sebahat Tuncel, Ertuðrul Kürkçü ve Ýstanbul Baðýmsýz Milletvekili Levent Tüzel, Karadeniz gezisinin ilk duraðý olarak Çorum'a geldi. BDP Milletvekilleri ve HDK yöneticileri, Hacý Bektaþ Veli Vakfý'nda düzenlenen toplantýda, Alevi sorunlarýna da çözüm aradýklarýný belirterek, Silahlara veda edilmesi için, görüþmelerin müzakereye dönüþmesi þart. dediler. * Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði, Karadeniz açýlýmý ile ilgili Çorum a gelen BDPMilletvekillerine yer tahsis eden Hacý Bektaþi Veli Vakfý yöneticilerine tepki göstererek istifaya davet etti. 20 Þubat * Alevi köyleri dernekleri, Karadeniz turu kapsamýnda Çorum a gelen BDP milletvekillerine yer tahsis eden Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý genel merkez ve þube yönetimini istifaya davet ettiler. 22 Þubat * MHPÝl Baþkaný Ercan Daþdan, BDP'lilerin Karadeniz ziyaretini deðerlendirdiði basýn toplantýsýnda, "BDP Çorum'da esas aradýðýný bulamadý, Çorumlu onlara bu fýrsatý vermedi. BDP'liler Çorum'da ekmeklerine sürecek yað bulamadý" dedi. 1 Ocak * Anadolu Markalarý 2012 Yarýþmasý ödülleri sahiplerini buldu. Yýldýz markalarýn belirlendiði törende Gülþen Kuruyemiþ de ödül aldý. 3 Ocak * Çorum Belediyesi kýsa adý TAKBÝS olan Tapu Kadastro Bilgi Sistemi ne entegre oldu. 7 Ocak * Çorum, Kalkýnma Bakanlýðýnca SEGE 2011 e göre illerin sosyo ekonomik geliþmiþlik sýralamasýnda 50. sýrada yer aldý. 10 Ocak * Cengiz Topel Caddesi nde faaliyet gösteren traktör galericileri, Kerebigazi Oto Parký ndaki iþyerlerine taþýndý. 12 Ocak * TBMM Genel Kurulu nda, sigortalý lehine düzenlemeler içeren ve 4,5 milyon vatandaþý ilgilendiren tasarý kabul edilerek yasalaþtý. Hükümet, milletvekilleri ile gazetecilerin 2008 de yapýlan yasal düzenleme ile iptal edilen yýpranma haklarýný yeniden verdi. * Çorum Cumhuriyet Savcýlýðý'nýn, aralarýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün de bulunduðu bazý belediye personeli hakkýnda hazýrladýðý iddianamenin duruþmasýnda sürpriz bir geliþme yaþandý. 1. Aðýr Ceza Mahkemesi ne dilekçe sunan müþteki Halil Ýbrahim Çalýþ, davadan çekildi. 18 Ocak * Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Tekel Binasý nýn ve EKONOMÝ ve ÇALIÞMA HAYATI Akýncýlar Kýþlasý nýn devri için talimat verdiðini müjdelediler. 23 Ocak Ahmet Sami Ceylan Muzaffer Külcü * Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde yaptýrýlmasý planlanan Endüstri Meslek Lisesi için Ankara'da imza töreni düzenlendi. * Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Ýmar Revizyon Planý onaylandý. 28 Ocak * Gazetemiz Genel Yayýn Yönetmeni Þevket Erzen, Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Genel Kurul üyeliðine seçildi. 6 Þubat * Teknolojisi ve üretimi Derindere Motorlu Araçlar Þevket Erzen (DMA) a ait elektrikli araçlar satýþ ve kiralamaya sunuldu. Aracýn en önemli parçasý olan elektronik beyin üniteleri ve buna ait yazýlýmlarý tamamen DMAtarafýndan geliþtirilen elektrikli araçlar, tek þarj ile yaklaþýk 280 km yol yapabiliyor. 19 Þubat * Çorum Milli Eðitim Müdürlüðü yeni binasýnda hizmet vermeye baþladý. Anadolu Lisesi yanýnda yapýmý tamamlanan bina ile Milli Eðitim Müdürlüðü nün hizmet binasý hasreti son buldu. 21 Þubat * Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþbakan Erdoðan'ýn kendisini azarladýðý yönündeki iddialara açýklýk getirdi. Azarlama olup inkar eden de, olmayýp var diyen de namerttir diyen Külcü, Çorum un bölgenin en iyi belediyesi olduðunu söyledi. 23 Þubat * Çorum Saðlýk Müdürlüðü 112 Acil Saðlýk Hizmetleri Ýstasyonlarý açýlýþý ve ambulans teslim töreni gerçekleþti. Ýki ayrý acil saðlýk hizmetleri istasyonunun açýlýþýnýn yapýldýðý törende 4 ambulansýn da anahtar teslimi yapýldý. 27 Þubat * Türkiye Petrol Anonim Ortaklýðý, yeni aldýðý bir kararla yerli sanayiyi destekleme adýmýný attý. Türk sanayicisinin dünya petrol pazarýna açýlmasýna vesile olan bu ilk adým, Çorum'da Cazgýr A.Þ. tarafýndan baþarý ve gururla taçlandýrýldý. 28 Þubat * Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO) tarafýndan Çorum OSB'de faaliyet gösteren Cazgýr A.Þ.'ye yaptýrýlan Petrol Damýtma Çamur Tanký'nýn teslimi törenle yapýldý. 12 Mart * Karadeniz Bölgesindeki Gazeteciler Cemiyetleri güç birliði yaparak Karadeniz Gazeteciler Federasyonu'nu (KGF) kurdular. Genel Yyaýn Yönetmenimiz Þevket Erzen KGF Baþkan Yardýmcýsý oldu. 18 Mart * Memur Sen Çorum Þubesi, kamuda fiili serbest kýyafet uygulamasý baþlattý. 20 Mart * Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öðrencisi Yasin Can ýn tasarladýðý Gýda Makinesi Teknogiriþim Projesi Sanayi Bakanlýðý tarafýndan kabul edildi. Proje, 100 bin TLhibe desteði almaya hak kazandý. 28 Mart * 17 milyon TL'den satýþa çýkarýlan Belediye Benzinliði'nin yeni sahibi, 19 milyon TL ye satýn alan sanayici-iþadamý Uður Barlýk oldu. K Ü L T Ü R - S A N A T v e Ç E V R E 1 Ocak * Ýskilip Azmimilli Ortaokulu 8. sýnýf öðrencisi Kutay Çiçekçi, National Geographic KÝDS dergisince düzenlenen fotoðraf yarýþmasýnda Ýnsan kategorisinde Türkiye birincisi oldu. 2 Ocak * Gül Gençlik Eðitim Kültür ve Dayanýþma Derneði (GÜL-DER) bünyesinde çýkan Güldeste yayým hayatýna baþladý. 4 Ocak * Aylýk coðrafya ve keþif dergisi Atlas ýn Ocak 2013 sayýsýnýn 19 sayfasý Çorum a ayrýldý. Çorum Zamaný baþlýklý Ersin Demirel in yazýsý Cüneyt Oðuztüzün ün fotoðraflarý ile tam bir Çorum görsel þölenine dönüþtü. 10 Ocak * Eðitimci-Yazar gazetemiz köþe yazarý Abdulkadir Ozulu nun hazýrladýðý Çorum Konulu Yayýnlardan Bir Demet isimli kitap çýktý. 21 Ocak * Hürriyet Gazetesi Yazarý Cahit Akyol un köþesinde en iyi yöre mutfaklarý ve kitaplarý sýralandý. Çorum Mutfaðýnda Güzelleme son bir yýlýn en iyi yemek kitaplarý arasýnda yer aldý. 22 Ocak * Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Ortaköy Karahacip, Kargý Hacýhamza ile Sungurlu Arifegazili Beldesi ni Turizm Yöresi kapsamýna aldý. 25 Ocak * Çorum, 17. Doðu Akdeniz Uluslararasý Seyahat ve Turizm Fuarý EMÝTT te tanýtýldý. 29 Ocak * Özgür- Der Çorum Þubesi Baþkaný Bülent Gökgöz ve Haksöz Dergisi yazarlarýndan Bahadýr Kurbanoðlu nun ortak çalýþmasý olan Ýskilipli Atýf Hoca -Ýstiklal Mahkemeleri nin Tarihi Misyonu ve Þapka Ýnkýlabý kitabý çýktý. 2 Þubat * Alacahöyük te bulunan tarihi Hitit Barajý, Ýrfan Unutmaz tarafýndan hazýrlanan 'Anadolu'da Antik Dönemden Günümüze Su Mühendisliði Harikalarý' kitabýnda yer aldý. 12 Þubat * Türk kültür tarihinin önemli isimlerinden olan, ayný zamanda önemli bir din bilimcisi olarak tarihe adýný yazdýran Þeyh Bedreddin in kendi kaleminden çýkan üç eseri Türkçe ye aktaran ekip içerisinde Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyelerinden Doç. Dr. Kâþif Hamdi Okur da yer aldý. 14 Þubat * Türk edebiyatý ve kültürünün ünlü isimlerinden Aþýk Veysel, Ahmet Hamdi Tanpýnar ve Orhan Veli gibi 25 önemli sanatçýnýn seslendirdiði plak, ünlü ressam ve þair Bedri Rahmi Eyüboðlu'nun arþivinden çýktý. * Ýskilip Belediyesi Kültür Yayýnlarý kapsamýnda hazýrlanan Ýskilipli Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesi kitabý yayýnlandý. 23 Þubat * Çorum, Abdulhamit in 4. kuþak torunu Þehzade Aldulhamit Kayýhan Osmanoðlu nu misafir etti. Eskitilmiþ Kýlýç isimli tiyatro oyunu için Çorum a gelen Osmanoðlu, Dedem Abdulhamit isimli sinema projesinin bazý sahnelerinin Çorum da çekilebileceðini söyledi. 26 Þubat * Çorum'un Ýskilip ilçesinden, 2004 yýlýnda Balýkesir'in Edremit ilçesine getirilen 85 yýllýk ahþap cami, yapýlan görüþmelerin ardýndan Ýskilip'e tekrar götürülmesi için söküldü. 2 Mart * Hitit mitolojisinden esinlenerek beyaz perdeye aktarýlan Hititya: Madalyonun Sýrrý adlý fantastik çocuk filmi Çorum da gösterime girdi. 5 Mart * 1928 yýlýnda ahþap geçme tekniði ile çivi kullanýlmadan yapýlan ahþap cami, 2004 yýlýnda götürüldüðü Edremit ten Ýskilip'e getirildi. 25 Mart * Hititlere ait prens ve prenses mezarlarýnýn bulunduðu Çorum'daki Alacahöyük ören yerine, insan kaynaklý tahribatýn engellenmesi ve daha iyi korunabilmeleri amacýyla Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan kamera sistemi kuruldu. 29 Mart * Çorum Kent Kitaplýðý ve Eþref Ertekin Aný Salonu açýldý. 3 Nisan * Ýskilip Belediyesi Kültür Yayýnlarý kapsamýnda hazýrlanan Ýskilipli Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesi kitabý basýldý. 11 Nisan * Fotoðraf sanatçýsý hemþehrimiz Abdullah Agâh Öncül ün fotoðraf ve yazýlarýndan oluþan Foto-Mak-Âlem isimli kitabý Sokak Kitaplarý arasýnda çýktý. 17 Nisan * World Travel Channel da haftalýk yayýnlanan NAOS da Hitit baþkenti Hattuþa (Boðazkale) ve Ýskilip ilçesine TOPLUMSAL OLAYLAR 2 Ocak * Çorum'da yeni yýlýn ilk 5. dakikasýnda dünyaya gelen ve 'Ayþe Reyhan' adý verilen bebeðe, Vali Sabri Baþköy tarafýndan altýn takýldý. 5 Ocak * Ýstanbul'da hizmet veren Nefes Eczanesi sahibi hemþehrimiz Leyla Tandað tarafýndan Atatürk Ýlkokulu na kütüphane kazandýrýldý. * Çorum un Kargý ilçesinde kaçak balýk avlayan kiþilere yönelik operasyonda bir balýkçý teknesine el konulurken, 46 kilo balýk ele geçirildi. 11 Ocak * Çorum'da, rastgele attýðý kartopunun yüzüne isabet ettiði gençle tartýþan kiþi, olay yerinden kaçan genci, sýðýndýðý ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü binasýnda býçaklayarak öldürdü. 29 Ocak * Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2012 yýlý Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi Sonuçlarý ný açýkladý. Bu verilere göre * Çorum un nüfusu 4 bin 603 kiþi daha azalarak 526 bin 975 oldu. 30 Ocak * Çorum un Kargý ilçesinde yola düþen taþlara çarparak kontrolden çýkan kamyonet Kýzýlýrmak a uçtu. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan bir kadýn akýntýya kapýlarak kayboldu. Kadýnýn cesedi 3 gün sonra Maksutlu köyü yakýnlarýnda bulundu. 11 Þubat * Suriye'ye Yardým Platformu tarafýndan gerçekleþtirilen organizasyonla toplanan 50 tonluk gýda yardýmý, iki TIR'a yüklenerek yola çýktý. * Çorum'da altý kiþilik ailenin yaþadýðý üç göz odadan oluþan gecekondu evde çýkan yangýnda 13 yaþýndaki engelli bir çocuk komþular ve polis tarafýndan yanmaktan son anda kurtarýldý. 12 Þubat * Çorum'da merkez üssü Sungurlu ilçesi olan 3.0 ve 2.3 büyüklüðünde hafif þiddetli iki deprem meydana geldi. 15 Þubat * Vatan Gazetesi yazarý Tuba Ünsal, Karþýyaka Ortaokulu nun baþlattýðý kitap ve kütüphane kampanyasýný yazdý. 16 Þubat * Memur Sen tarafýndan Türkiye genelinde bir ay süren Özgürlük Ýçin 10 Milyon Ýmza kampanyasý, Çorumlular ýn 95 bin imza desteði ile sona erdi. 27 Þubat * Çorum un Kargý ilçesinde 7 yaþýnda bir ilkokul öðrencisi geçirdiði beyin kanamasý sonucu hayatýný kaybetti. 4 Mart Agah Kafkas * Saðlýk Bakan Yardýmcýsý hemþehrimiz Agah Kafkas, organ baðýþýnda bulundu. 5 Mart * Çorum'da maydanoza benzeyen baldýran otundan yiyen 2 küçük çocuk, zehirlenerek hastanelik oldu. 14 Mart * Çorum da geçtiðimiz yýl sigara polikliniklerine baþvuran sigara tiryakilerinden 544 ü sigarayý býraktý. 15 Mart * Çorum un Sungurlu ilçesinde bir gün içinde 9 ayrý deprem meydana geldi. Uðurludað da da 2.0 büyüklüðünde bir sarsýntý yaþandý.

17 ÇARÞAMBA 1 OCAK Hz. Ýsa Dünya'ya gelmeden önce: "Melekler: Ey Meryem Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor. Adý Meryem oðlu Ýsa'dýr O, Salihlerden olarak beþikteyken ve yetiþkinlik halinde insanlara (peygamber sözleri ile) konuþacak. Meryem: Rabbim! Bana bir erkek eli deðmediði halde nasýl çocuðum olur? Dedi. Allah dilediðini yaratýr. Bir iþe hükmedince ona sadece "ol" der, o da oluverir." (Âl-i Ýmran 47-48) Ýnsanlar Meryem'e "Senin baban ve annen kötü ve iffetsiz deðillerdi. Bunun üzerine Meryem çocuðu gösterdi. 'Dediler ki biz, beþikteki bir sabi ile nasýl konuþuruz?' Çocuk þöyle dedi: 'Ben Allah'ýn kuluyum. O, bana kitabý verdi beni peygamber yaptý.' 'Nerede olursam olayým, o beni mübarek kýldý; Yaþadýðým sürece bana namazý ve zekâtý emretti." (Meryem 28-31) Rabbimizden, Hz. Ýsa'ya risalet ve teblið görevi verdi. Hz. Ýsa'- dan bir takým mucizeler istediler o da Rabbimize sýðýnarak dua etti ve mucizeler gerçekleþti. Yahudiler bu adamýn hikmeti ve kudret iþleri nereden geliyor diyerek peygamberliði ona yakýþtýramadýlar ve ona inanmayarak, biz bunun bize karþý, dinimizi bozmasýndan ve halkýn ona uymasýndan korkuyoruz! Diyerek Roma Ýmp. Þikâyet ettiler. Roma Ýmp. Hz. Ýsa'nýn yakalanýp idam edilmesi fermanýný çýkararak, yakalayýp getirene veya saklandýðý yeri haber verene de ödül koyduðunu açýklayýnca, havarilerden biri olan Yuda, Zeytin daðýndaki bir maðarada gizlendiðini haber verir. Bir müfreze askerle maðaraya gidilerek Yuda'ya, "Haydi içeri gir ve onu al gel" derler. Kur'an da "Ve Allah elçisi Meryem oðlu Ýsa'yý öldürdük demeleri yüzünden (Onlarý lanetledik) hâlbuki onu ne öldürdüler, nede astýlar; Fakat (öldürdükleri) onlara Ýsa gibi gösterildi. Onun hakkýnda ihtilafa düþenler bundan dolayý tam bir kararsýzlýk içindedirler; Bu hususta zanna uymak dýþýnda hiçbir (saðlam) bilgileri yoktur. Ve kesin olarak onu öldürmediler. Bilakis Allah onu (Ýsa'yý) kendi nezdine kaldýrmýþtýr. Allah izzet ve A FAD, Türkiye'de kamplarda 210 bin, kamplar dýþýnda ise yaklaþýk 450 bin Suriyeli'nin bulunduðunu açýkladý AFAD, Suriye'den gelenler için kurulan15 çadýrkent, 1 geçici kabul merkezi ve 6 konteyner kentte 210 bin 358 Suriye vatandaþý bulunduðunu açýkladý. AFAD tarafýndan yapýlan açýklamada, kamplarýn dýþýnda çeþitli illerde bulunan yaklaþýk 450 bin Suriye vatandaþýnýn günlük insani ihtiyaçlarý ve saðlýk hizmetlerinin AFAD'ýn koordinasyonunda saðlandýðý belirtilerek, "Baþkanlýðýmýzca Hatay'da 4, Þanlýurfa'da 3, Gaziantep'te 3, Kahramanmaraþ, Osmaniye, Adýyaman, Mardin ve Adana'da 1'er olmak üzere toplam 14 çadýrkent ile Kilis'te 2, Þanlýurfa, Malatya, Hatay ve Gaziantep'te 1'er olmak üzere toplam 6 adet konteyner kent kurulmuþtur yýlý Nisan ayý içerisinde Suriye'de baþlayan iç karýþýklýklar nedeniyle nüfus hareketlerine yönelik olarak bugüne kadar ülkemize gelen Suriye vatandaþlarý için Baþbakanlýk AFAD tarafýndan 10 ilimizde kurulan kamplarda iki buçuk yýlý aþkýn süredir her türlü insani yardým ihtiyacý karþýlanmaktadýr" denildi. Baþkanlýðýn koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluþlarca çadýrkentlerde ve konteyner kentte barýnma, yiyecek, saðlýk, güvenlik, sosyal aktivite, eðitim, ibadet, tercümanlýk, haberleþme, bankacýlýk ve diðer hizmetlerin verildiðine dikkat çekilen açýklamada þöyle denildi: "Konteyner kent ve çadýrkentlerde Baþbakanlýk AFAD tarafýndan daðýtýlan AFADKART- LAR sayesinde Suriye vatandaþlarý marketlerden yaptýklarý gýda alýþveriþleri ile yiyecek ihtiyaçlarýný karþýlayabil- Hz. Ýsa, Noel Ve Yýlbaþý Kutlamalarý hikmet sahibidir." (Nisa ) Hýristiyanlara göre ise Hz. Ýsa idam edilmiþtir. Üç gün sonra dirilip havarilerin arasýna geldiði, onlarla kýrk gün kaldýðý, daha sonra Allah'ýn onu kendi katýna aldýðý, kýyamete yakýn yeryüzüne indirileceði inancý vardýr. Hz. Ýsa'dan sonra baþta Pavlus ve Petrus olmak üzere havariler, Hýristiyanlýðý gizli bir þekilde yaymaya devam etmiþlerdir. Roma Ýmp. yasak ve baskýsý 313 yýlýna kadar devam etmiþtir. Roma Ýmp. Kostantin halkýn büyük bir çoðunluðunun Hýristiyan olduðunu görerek, sosyal bir patlamanýn olacaðýndan korkarak Hýristiyanlýðý serbest býrakýr ve devletin resmi dini olarak ilan eder. Baskýlar kalkýnca mantar biter gibi Ýncil'lerin bittiðini, inanç ve ibadet konusunda büyük bir kargaþanýn olduðunu görerek, gerçek incilin bulunmasý için, 325 yýlýnda Ýznik'te bir konsül toplar. Herkes elindeki Ýncil'leri getirmesi, kimin getirdiði Ýncil seçilirse ona ödül verileceði ilan edilir. Ýncelemelerden sonra Matta (65) Markos (65) Luka (65-80) Yuhanna ( yýllarýnda yazýlan) kabul edilir. Kostantin bu dördünde teke indirilmesini ister fakat birinde olan bir bölümün diðerinde olmadýðý için bir tekede indiremezler. Ýncil'ler kitabý mukaddeste yeni Ahit olarak isimlendirilirler. Yeni Ahit'te dört Ýncil, 21 mektup, Resullerin iþleri bölümleri yer almaktadýr. Ýncil'ler genel olarak Hz. Ýsa'nýn hayatýndan, verdiði vaazlardan ve mucizelerinden bahseder. 325 yýlýndaki konsilde toplantýya katýlanlarýn büyük çoðunluðu, Pavlos'un görüþlerini benimseyerek, Hz. Ýsa'nýn Allah'ýn oðlu ve onun gibi ilah olduðunu, kutsal ruhunda tanrý olduðunu kabul ederek teslis (Baba-oðul-ruhul kudüs) inancýný kabul ettiler. 325 yýlýnda Ýznik'teki konsilde, miladi takvimin baþlýca kurallarý da belirlenmiþtir. Hýristiyan inançlarýna göre Hz. Ýsa'nýn doðumu Miladi takvimin baþlangýcý olarak kabul edilmiþtir. 1 Ocak hem Hz. Ýsa'nýn doðum günü, mektedir. Yürütülen eðitim ve saðlýk hizmetleri kapsamýnda 693 derslikte toplam 45 bin 696 çocuk ve gence eðitim verilmektedir. Kamplardaki sahra hastanelerimizde ve mobil saðlýk ünitelerimizde 27 Aralýk 2013 itibariyle 7 bin 34 poliklinik hizmeti gerçekleþtirilmiþtir. Ayrýca kamplarýmýzda bugüne kadar 7 bin 886 doðum gerçekleþmiþ olup, toplam gerçekleþen poliklinik hizmeti sayýsý 1.9 milyonu aþmaktadýr. Bugüne kadar barýnma merkezlerimize toplam 432 bin 769 Suriye vatandaþý giriþ yapmýþtýr. Bugüne kadar toplam 222 bin 411 Suriye vatandaþý barýnma merkezlerinden ülkelerine dönmüþtür. Bugün itibariyle Hatay'da 14 bin 999, Gaziantep'te 33 bin 819 (9 bin 779'u Ýslahiye, 7 bin 796'sý Karkamýþ, 16 bin 244'ü Nizip barýnma merkezlerinde), Kilis'te 37 bin 372 (14 bin 67'si Öncüpýnar, 23 bin 305'i Elbeyli Beþiriye konteyner kentlerinde), Þanlýurfa'da 67 bin 389 (20 bin 496'sý Ceylanpýnar, 25 bin 271'i Akçakale, 7 Vahyin Iþýðýnda Veysel Uysal hotmail.com bin 811'i Viranþehir çadýrkentlerinde, 14 bin 261'i Harran Kökenli konteyner kentinde), Kahramanmaraþ'ta 15 bin 52, Osmaniye'de 9 bin 98, Adýyaman'da 9 bin 851, Adana'da 11 bin 816, Mardin'de 3 bin 169 ve Malatya'da 7 bin 205 kiþi barýndýrýlmaktadýr. 127 hasta ve yaralý, 11 refakatçi hastanede bulunmaktadýr. Hastanedekilerle birlikte barýnma merkezlerinde toplam 210 bin 358 Suriye vatandaþý bulunmakta- hem de yeryüzüne tekrar indirileceði gün olarak kabul edilerek 25 Aralýk-05 Ocak arasýnda Hz. Ýsa'nýn hem doðum gününü kutlarlar, hem de evlerini ve iþyerlerini çam dallarýyla süsleyerek Hz. Ýsa'yý beklerler. Ýznik toplantýsýnda, içinde tevhit inancýnýn ve Hz. Ýsa'nýn sadece bir peygamber olduðunun yazýlý bulunduðu gerçek Barnabas Ýncilinin imha edilen Ýnciller arasýnda yer aldýðý iddialardan birisidir. Teslise karþý çýkarak gerçek incilin Barnabas olduðunu iddia eden papaz Aryus aforoz edilip 336 yýlýnda da öldürülerek vahy kaynaðýndan uzak bir din ortaya çýkarýlmýþtýr. Ayný konsilde aralýðýn son haftasýný da Noel haftasý ilan etmiþlerdir. Hýristiyan inanýþlarýna göre güya güleç, tombul, yardým sever bir tipi (geçmiþte Muðla çevresi Lycly eyaletinin baþpiskoposu olan Saint Nicola) canlandýrýlýr. Nicola efsanesi ayný zamanda Anadolu'yu Bizans topraklarý sayan Hýristiyanlarýn çocuklarýna aþýladýðý bir ideal olarak bilinmektedir. Noel, Hýristiyan inanýþlarýna göre onlarýn bir bayramýdýr. Müslüman'ým diyen insanlarýmýz bizim dini inançlarýmýz ve deðerlerimizle hiçbir alakasý olmayan, Ýslam dýþý olup Hýristiyan inanç deðerleriyle baðlantýlý olan bayramlarý kutlayamaz. Hýristiyanlarýn inanç deðerleriyle baðlantýlý olan bayramlarý kutlayarak veya iþtirak ederek Allah'ýn bildirdiði gerçekleri yalanlayan kutlama günlerini, bizlerin de bayram olarak kabul etmesi yanlýþa destek olmaktan baþka bir anlam ifade etmez. Peygamberimiz "Kim bir kavme benzemeye çalýþýrsa o onlardandýr." "Kýyamet günü herkes sevdikleri ile birlikte haþr olunacaktýr." Yine peygamberimiz "Öyle bir zaman gelecek ki siz sizden önceki kavimlere (Yahudi ve Hýristiyanlar) benzemeye çalýþacaksýnýz. Karýþ karýþ, adým adým, hatta onlar kertenkele oyuklarýna girseler sizlerde oralara girmeye çalýþacaksýnýz " Ýllerde Suriyeli sýðýnmacý sayýsý ''Çocuktum / Hep kardan adamlar süslerdi düþlerimi /Büyüdüm / Hep kandan adamlar oydular yüreðimi'' Evet; çocukluk, gençlik, orta yaþlýlýk ve ihtiyarlýkla devam eden bir hayat serüveni. Bu hayat yolculuðunda, gençler grup halinde, orta yaþlýlar ikiþer ikiþer, ihtiyarlar ise teker teker yürürler. ' Gençliðin ihtiyarlýðý kýrk, ihtiyarlýðýn gençliði ise elli yaþýdýr' der büyüklerimiz. Buna göre herkes kendi durumunu görebilir. Biz belki farkýnda olmasak ta, zaman hýzla geçiyor ve ayný zamanda gün günü aratýyor. Cahit Sýtký'nýn ifadesiyle; ' Zamanla nasýl deðiþiyor insan / Hangi resmime baksam ben deðilim / Nerede o günler, o þevk, o heyecan / Bu güler yüzlü adam ben deðilim / Yalandýr kaygýsýz olduðum yalan...' Efendim Eflatun'a sormuþlar. Ýnsanlarý nasýl görüyorsun? Hayret demiþ; BÝRÝNCÝSÝ, insanlar çocukken birden büyümeyi istiyorlar. Birde bakýyorsunuz ki, büyüdükten sonra da keþke o eski günlerim bir geri gelse diye çocukluðunu özlüyorlar. Çünkü gençlik ilkbahar gibidir.yaþlýlýk ise kýþa benzer. Öyle bir kýþ ki, arkasýndan bir daha bahar gelmez. Geçenlerde emekli olacak bir arkadaþ, ''ahh on beþ yýl önceki zamanýma geri dönebilsem emekli ikramiyemin tamamýný veririm'' demiþti. Bende parana yazýk etme, nasýl olsa on beþ yýl sonrasýna geri geleceksin diye takýlmýþtým. Ýhtiyarlýðýnda kendini yalnýz bulan ve hastalýklarla boðuþan yaþlý bir amca, 'ahh gençliðim geri gelse de yaþlýlýðýn baþýma neler açtýðýný bir þikayet etsem' diye mýrýldanmýþtý. ÝKÝNCÝSÝ, hiç ölmeyecekmiþ gibi yaþamaya çalýþýyorlar, birde bakýyorsunuz ki hiç yaþamamýþ gibi çekip gidiyorlar.þairin dediði gibi, 'Niceleri gelip neler istediler / Sonunda dünyayý terk edip gittiler / Sende hiç gitmeyecekmiþ gibisin deðimli / Ama o gidenlerde senin gibi idiler ' hesabý. Hayat güzel, akýbet ölüm olmasa Galiba öyle, dün kim gitti, bugün kim gidecek? Acaba yarýn sýra nasýl takip edecek? ÜÇÜNCÜSÜ ÝSE, insanlar gençlik yýllarýnda para biriktirmek için hep saðlýktan kýsýyorlar. Ama birde bakýyorsunuz ki; yaþ kemale erip hastalýklar bir bir gelmeye baþlayýnca, þu ( þeker, böbrek, tansiyon, kanser vs.) hastalýðým bir gitse tüm servetimi vermeye hazýrým diyorlar. Öyle deðil mi, 'geleceði kazanmak için, þimdiden fedakarlýk yapmak ticarettir ' felsefesi veya ekonomik nedenlerle muhannete muhtaç olmamak adýna, fedakarlýðý hep kendimizden yapýp, çoluk çocuðumuz rahat etsin niyetiyle gençlik yýllarýnda geceyi gündüze katarak çalýþmaya gayret ederiz. Tabiri caizse saðlýðýmýzý ikinci plana atarýz. Taki yaþ kemale erip, hastalýklar alenen ortaya çýkýncaya kadar. O zaman da bir bakarsýnýz ki, iþ iþten geçmiþ oluverir. O halde sen ne öneriyorsun bu insanlara diye Eflatun'a tekrar Bir yýl daha geçti, Sevinsem mi - Dövünsem mi? Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Baþkalarýna benzemeye çalýþma, özenti duyma, bizi baþkalarý gibi yapabilir. Noel baba kutlamalarý ve süslemeleri bazý çevrelerce haftalar öncesinden baþlayarak, Müslüman halkýmýza benimsetilerek meþru hale getirilmeye çalýþýlýyor. Bizim inanç deðerlerimizdenmiþ gibi, bazý televizyonlarda dakikalarca reklam yapýlarak özendirmeye çalýþýlýyor. Müslüman önce Kalû Bela'da Rabbine verdiði söze sadýk kalan, yalpa yapmadan ve yamulmadan yaþantýsýný Kur'an ve sünnet çizgisi doðrultusunda sürdüren, Müslüman kimliðine yaraþýr bir vakarla hareket eden kimsedir. Allah'ýn haram ve yasak kýldýðý yollarla kutlama yapmak, içkiye kumara sýðýnmak, ümidini piyango biletine baðlamak Müslüman'a yaraþýr bir davranýþ deðildir. Belki Hýristiyanlar bizim peygamberimizin doðum gününün ne zaman olduðunu bile bilmezler ama biz, neyi ve niye kutladýðýmýzý bile bilmeden uydum kalabalýða diyerek, Hýristiyanlarýn bu inanç deðerlerini kutlayabiliyoruz Yaþanan olaylar onlara güven olmayacaðýný, hak, adalet doðruluk gibi erdemlerin ve demokrasinin sadece onlarýn menfaat ve çýkarlarý için geçerli olduðunu net bir þekilde göstermektedir. Kur'an-ý Kerim de "Yahudi ve Hýristiyanlarýn dinlerine uyup bizde sizdeniz demedikçe asla senden razý olmayacaklardýr. De ki doðru yol, ancak Allah'ýn yoludur. Sana gelen ilim (Kur'an) den sonra onlarýn arzularýna uyacak olursan and olsun ki, Allah'tan baþka sana ne bir dost nede bir yardýmcý vardýr" (Bakara 120) Bir müslüman'a düþen mehdi veya mesih beklemek deðil, nefis muhasebesi yapmaktýr. Hak ve adaletin yaygýnlaþmasý, yaþanmasý, yaþatýlmasý için elden geleni yapýp, kötülüklerin önlenmesi için çalýþmaktýr. Miladi 2013 yýlýnýn bütün dünyadaki kan, gözyaþý ve zulmün bitmesi ve Ýslam âlemi için hayýrlara vesile olmasý dileklerimizle. AFAD, Türkiye'de kamplarda 210 bin, kamplar dýþýnda ise yaklaþýk 450 bin Suriyeli'nin bulunduðunu açýkladý soruyorlar. Eflatun'da ''dünya da kendinizi sevdirmeye çalýþmayýnýz. Ya sevilmeye býrakýnýz. Önemli olan çok þeylere sahip olmak deðil, ihtiyaç halinde aradýðýný aradýðýn zaman bulabilmektir'' diye cevap veriyor. Bu baðlamda, gençliðinde veya makam, mevki sahibi olup her türlü imkana sahipken, hayatýnýn son deminde kalabalýklar içerisinde þairin ifadesiyle, '' Zamanla anlýyor insan / Etrafýndaki korkunç ýssýzlýðýn / Yar olsun, dost olsun, ne arýyorsun / Adresi belli mi vefasýzlýðýn '' hesabý sahte dostlarýn terk edilmiþliðine uðrayýp, yalnýz yaþayanlarýn sayýsý acaba ne kadar, biliyor muyuz? Eflatun'un önerisini, sivil savunma tedbirleri ile iliþkilendirmeye çalýþýrsak, ben size olasý depremlere karþý evinizde ýþýldak bulundurun derim, siz gider el feneri veya cep telefonunun lambalýsýný bulundurursunuz. Gece deprem olursa apartmanýn dördüncü katýndan inerken size yol gösterir, cam kýrýklarýna basmamanýza vesile oluverir. Veya ben çadýr bulundurun derim, siz gidersiniz beþ metre naylon bulundurursunuz, deprem sonrasý yaðmur yaðarsa sizi ýslanmaktan koruyuverir. Her ne kadar rahmetli babam nüfus cüzdanýmý ilkokul son sýnýfta alsa da, 01 Ocak en azýndan benim de resmi doðum günüm ve üzerinden; Bir yýl daha geçti Sevinsem mi? Yoksa dövünsem mi? Mazide acý tatlý hatýralar Atide meçhul bir zaman Biraz sonra baþýma ne gelecek Bilmiyorum hiç bir zaman Yalnýz bilinen bir gerçek var O da her saniye yaþlanýyorum Ve planlarýmý alt üst edecek olan Ölüme bir adým daha yaklaþýyorum O halde söyler misiniz bana Ey sadýk dostlar Bir yýl daha geçti diye Nasýl sevineyim ben o zaman! Netice olarak, ' Ýnsanlar hangi limana ulaþmak istediðini biliyorlarsa, onlar için her rüzgâr uygundur' (Senaca) sözünden hareketle, yeni yýlda savaþlarýn yerine barýþýn, fitne, fesadýn, tefrikanýn yerine dostluðun, kardeþliðin, hoþgörünün; afetlerin yerine, afiyetin gelmesi temennisi ile yeni yýlýnýzý þimdiden en kalbi dileklerimle tebrik ederim. Saygýlarýmla

18 18 ÇARÞAMBA 1 OCAK 2014 Liseli Gençler Voleybol grup merkezleri açýklandý Fatih Anadolu Sivas, Ticaret Meslek Çankýrý da iseli Gençler Voleybol da grup merkezleri açýklandý. Temsilcilerimizden Fatih Anadolu Lisesi kýz takýmý Sivas, Ticaret Meslek Lisesi erkek takýmý ise Çankýrý da yapýlacak grup maçlarýnda mücadele edecek. Okul Sporlarý Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre 4-7 Ocak tarihlerinde yapýlacak olan grup merkezlerinde temsilcilerimizin rakipleride belli oldu. Buna göre Sivas da yapýlacak olan liseli genç kýzlar grup birinciliðinde Çoum Fatih Anadolu Lisesi ile birlikte illerinin þampiyonlarý Amasya Atatürk Anadolu Lisesi, Giresun Keþap Anadolu Öðretmen Lisesi, Kayseri Atatürk Kýz Teknik ve Meslek Lisesi, Malatya Pütürge Çok Programlý Lise, Ordu Cumhuriyet Ticaret Meslek Lisesi erkek takýmý ise ÇAnkýrý da yapýlacak grup maçlarýnda ilimizi temsil edecek Anadolu Lisesi, Samsun Ýlk Adým Sema Cengiz Büberci Kýz Teknik Meslek Lisesi, Sivas Gazi Anadoyu Lisesi, Tokat Niksar Daniþment Gazi Lisesi ile Hatay ikincisi Ýskenderun Teknik Endüstri Meslek Lisesi ve Ankara üçüncü Özel Büyük Kolej Lisesi okullarý mücadele edecek. Ayný tarihlerde Çankýrý da yapýlacak olan liseli genç erkekler grup birinciliðinde ise Çorum Ticaret Meslek Lisesi ile birlikte il þampiyonlarý Bartýn Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Bolu Gerede Anadolu Öðretmen Lisesi, Çankýrý Ticaret Meslek Lisesi, Karabük Ovacýk Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Kastamonu Taþköprü M. Sýtký Teknik ve EML, Sinop Gerze Endüstri Meslek Lisesi, Zonguldak Ereðli Lisesi ile Bursa üçüncüsü Ýlhan Parseker Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve Ýstanbul üçüncüsü Suadiye Hacý Mustafa Tarman Anadolu Lisesi okullarý mücadele edecek. Deniz i Erzurum Büyükþehir kaptý rzurum Büyükþehir EBelediyespor, Derince Belediyespor'un gol makinesi Deniz Sert'e Antalya kampýnda imza attýrýyor. Genç santrfor, kariyerinde 61 maçta 27 gol kaydetti. Erzurum Büyükþehir Belediyespor, transferde bombayý patlattý. Mavi-beyazlýlar, Derince Belediyespor'un 25 yaþýndaki golcü ismi Deniz Sert ile anlaþmaya vardý. Takýmýn Belek kampýna iþtirak eden yýldýz golcü ile bugün resmi sözleþme yapýlmasý bekleniyor. Sezon içerisinde Kemal Akbaba ile yollarýn ayrýlmasý sonucu takýmýn hücum hattý Fatih Arat, Abuzer Gaffar Toplu ve Güner L Okay'a kalmýþtý. Devre arasýnda takýmýn hücum bölgesine yeni bir takviye yapmayý planlayan Saim Özakalýn Baþkanlýðýndaki yönetim, forvet hattý için bombayý Derince Belediyesporlu, Deniz Sert ile patlattý. Prensip anlaþmasýnda varýldýktan sonra Belek kampýnda Büyükþehir Belediyespor kadrosuna dahil olan futbolcu ile bugün resmi sözleþmenin imzalanmasý bekleniyor. Hafta sonu Büyükþehir Belediyespor Baþkaný Saim Özakalýn, golcü bir futbolcu ile anlaþtýklarýný ve bu ismi hafta içine kadar saklý tutacaklarýný ifade etmiþti. Yönetimin anlaþtýðý ismin, Derince Belediyespor'un santrforu Deniz Sert olduðu öðrenildi. Bu sezon Derince Belediyespor'da forma giyen 25 yaþýndaki golcü futbolcu Deniz Sert, 35 puanlý lider Ümraniyespor'un 7 puan arkasýnda 28 puanla dördüncü sýrada bulunan ve zirve mücadele U 14 Ligi Puan Durumu A Grubu Haftanýn Sonuçlarý: Mimar Sinan - Gençlerbirliði : 2-4 Çorum Belediyespor - Alaca Belediyespor : 2-2 Sungurluspor - Osmancýkgücüspor : 2-3 A Grubu PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Osmancýkgücü Gençlerbirliði Çorum Belediye Sungurluspor Mimar Sinan Alaca Bele Ocak pazar : Gençlerbirliði - Çorum Belediyespor. Mimar Sinan Gençlik - Sungurluspor. Osmancýkgücüspor - Alaca Belediyespor. B Grubu Haftanýn Sonuçlarý: Ulukavakspor-Ýl Özel Ýdarespor : 0-20 Çimentospor Gençlikspor : 5-1 HE Kültürspor - Osmancýkspor : 3-0 B Grubu PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Ýl Özel Ýdare HE Kültürspor Çimentospor Gençlik Osmancýkspor Ulukavakspor Ocak Cumartesi : 1907 Gençlikspor- HE Kültürspor. Çimentospor - Ulukavakspor. Ýl Özel Ýdarespor - Osmancýkspor. Gençlerbirliði U 19 liginde üçüncü maçýnda ikinci beraberliðini aldý ve grupta alt sýralardan kurtulamadý U 19 da zorlu mücadele sürüyor Amatör Küme U 19 liginde zorlu mücadele devam 1. ediyor. Her takýmýn birbirini yenebileceði ligde oynanan maçlardaki mücadele ve alýnan sonuçlarda bunu açýkca gösteriyor. Eti Lisesi Gençlikspor dördüncü hafta maçýnda üçüncü galibiyetini alarak liderliðini devam ettirdi. Eti Lisesi Gençlikspor, sezona iddialý baþlayan ancak beklenen performansý gösteremeyen Çorum Belediyespor önünde son bölümlere sýkýntýlý girsede peþ peþe bulduðu gollerle bu sezonki en farklý skoru aldý ve 4-1 le sahadan üç puaný alarak ayrýldý. Bu maðlubiyetle Çorum Belediyespor dört puanda kaldý. Çorum Belediyespor un da transfer listesinde olan Derince Belediyespor dan Deniz Sert i Erzurum Büyükþehir Belediyespor kaptý, Çorum Belediyespor un da transfer listesinde bulunan Deniz Sert Erzurum Büyükþehir ile anlaþtý Sakarya da istifa þimdilik ertelendi ehirden beklediði desteði bulamayan ÞSakaryaspor Yönetimi nin dün akþam gündeminde istifa vardý. Ancak Türk-Ýþ Genel Baþkaný Ergün Atalay, Baþkan Selahattin Aydýn la görüþerek Ýstifa etmeyin bekleyin talimatý verince yönetim kongreyi askýya aldý. ÝSTÝFA ASKIDA Milletvekili Þaban Diþli öncülüðünde yürütülen hareketten olumsuz sonuç alan yönetim hayal kýrýklýðý yaþadý. Selhattin Aydýn ve ekibi maddi imkansýzlýklar ve þehirden beklediði desteði bulamamasý nedeniyle iyice köþeye sýkýþtý. Dün akþam haftalýk olaðan toplantýsýný yapan yönetimin gündeminde istifa vardý. Ancak gündemdeki istifa þimdilik askýya alýndý. Basýn Sözcüsü Ergün Özkan, Baþkanýmýza bir üst düzey yetkiliden destek sözü geldi. Bu iþtende olumlu sonuç alamazsak 3-5 gün içinde kongre tarihini açýklayacaðýz. Þimdilik beklemedeyiz dedi. ATALAY DEVREDE Edinilen bilgilere göre Sakaryaspor a bugüne kadar büyük destekleri olan Türk-Ýþ Genel Baþkaný Ergün Atalay, Baþkan Selahattin Aydýn a Ýstifa etmeyin, Ýstifa etmeniz Sakaryaspor a fayda saðlamaz. Benden haber bekleyin dedi. Yönetimin istifasýný önleyen Atalay, belediyelerle görüþerek kombine bilet paralarýnýn ödenmesi talebinde bulunacak. Kombine bilet paralarýnýn ödemesi ve bazý sponsorluk görüþmelerinden olumlu sonu çýkmasý halinde yönetim yoluna devam edecek. Aydýn bu konuyu yönetim kuruluyla paylaþmasýnýn ardýndan gözler belediyelere çevrildi. Derince Belediyespor'un baþarýsýnda attýðý gollerle katkýda bulundu. Bu sezon ligin ilk devresinde 17 maçýn 15'inde görev yapan ve 12 maçta da ilk onbirde sahaya çýkan Deniz Sert, Körfez temsilcisinin formasý altýnda 9 gole imza attý. Kýrklarelispor'da profesyonel olan Deniz Sert, sýrasýyla Batman, Maltepespor, yeniden Kýrklarelispor formasýný giydi. Geçtiðimiz sezon Belediye Vanspor'da forma giyen ve burada attýðý gollerle kýrmýzý-siyahlýlara hayat veren 25 yaþýndaki golcü futbolcu Deniz Sert, bu sezon baþýnda Derince Belediyespor'a transfer olan 25 yaþýndaki forvet, kariyerinde 61 kez lig maçýna çýktý ve 27 gol kaydetti. Erzurum Büyükþehir Belediyespor'un büyük uðraþlar sonucu kadrosuna kattýðý Deniz Sert'in Erzurum ekibinde göstereceði performans þimdiden merakla bekleniyor. Grubun diðer iddialý takýmý HE Kültürspor ile ligde kalma mücadelesi veren Ýl Özel Ýdarespor arasýndaki maçta mücadelenin ne kadar zorlu geçtiðini göstermesi açýsýndan anlamlý, Özel Ýdarespor ilk yarýsýný 2-0 önde tamamlamayý baþardýðý maçýn ikinci yarýsýnda HE Kültürspor un baskýsýna direnemedi tartýþmalý penaltý kararýyla bulduðu ikinci golle maçtan 2-2 lik beraberlik ve birer puanla ayrýlan takýmlar ikiþer puan kaybettiler. Çorumspor ile Gençlerbirliði arasýndaki maçta kontrolü elinde bulunduran takým Çorumspor olmasýna karþýn gol yollarýnda baþarýlý olamadý. Ýlk yarýda bulduðu golle öne geçen Gençlerbirliði ikinci yarýda bu üstünlüðünü koruyamadý ve sahadan 1-1 lik beraberlik ve takýmlar birer puanla ayrýldýlar. U 19 Liginde bu hafta sonu maç bulunmuyor. Ligde beþinci hafta maçlarý 11 Ocak cumartesi günü oynanacak. 1. Amatör Küme U 19 Ligi Haftanýn Sonuçlarý: Ýl Özel Ýdarespor - HE Kültürspor : 2-2 Eti Lisesi - Çorum Belediyespor : 4-1 Gençlerbirliði - Çorumspor : 1-1 PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Eti Lisesi HE Kültürspor Çorumspor Çorum Belediye Ýl Özel Ýdare Gençlerbirliði Çimentospor Ocak Cumartesi : Çimentospor - Eti Lisesi Gençlik. Çorumspor - Ýl Özel Ýdarespor. Çorum Belediyespor - Gençlerbirliði. Özel Ýdare ve Osmancýkgücü final grubuna çok yakýnlar U 14 Liginde gruplarda üçüncü maçlar sonunda A grubunda Osmancýkgücüspor, B grubunda ise Ýl Özel Ýdarespor yollarýna kayýpsýz devam ederek final grubuna yükselme yolunda avantaj yakaladýlar. 14 Liginde gruplarda ilk iki mücadelesi her haf- biraz daha kýzýþýyor. Ýki grupta 12 takýmýn Uta mücadele ettiði U 14 liginde A grubunda Osmnancýkgücüspor, B grubunda ise Ýl Özel Ýdarespor üçüncü maçlarýndan da galibiyetle ayrýlarak final grubuna yükselme yolunda büyük avantaj yakaladýlar. A grubunda lider Osmancýkgücüspor, Sungurluspor karþýsýnda hayli zorlandý. Ýki kez beraberliði yakalayan Sungurluspor son dakikalarda Osmancýkgücü nün mükemmel golüne engel olamayýnca sahadan 3-2 lik galibiyetle ayrýlan Osmancýk temsilcisi final grubuna yükselme yolunda büyük avantaj yakaladý. Grupta ilk iki mücadelesi veren Gençlerbirliði, Mimar Sinan önünde aldýðý 4-2 lik galibiyetle ikinci sýraya yükselmeyi baþardý. Çorum Belediyespor ise grupta puansýz takým Alaca Belediyespor ile 2-2 berabere kalarak ilk iki yolunda büyük bir kayýp yaþadý. B grubunda ise Ýl Özel Ýdarespor iþi fazla abarttý. Ýlk iki maçýný farklý kazanan Özel Ýdarespor, Ulukavakspor önünde aldýðý 22-0 gibi farklý skorla þampiyonluðun güçlü adayý olduðunu gösterdi. Grupta ilk iki mücadelesi veren takýmlardan He Kültürspor, Osmancýkspor maçýný 3-0 kazanarak ikinci sýradaki yerini korudu. Çimentospor ise 1907 Gençlikspor karþýsýnda aldýðý 5-1 lik galibiyetle ilk iki iddiasýný devam ettirdi. Gruplarda dördüncü hafta maçlarý hafta sonunda oynanacak. Ýl Özel Ýdarespor, üçüncü maçýnda Ulukavakspor önünde iþi fazla abarttý ve çok farklý galibiyete imza attý

19 ÇARÞAMBA 1 OCAK ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 2 OCAK 2014 T.C. Bayat Ýcra Yeni mah. 40 ada 44 parsel de kain 5 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi Yer: Bayat Hükümet Konaðý giriþ kapýsý önü Saat: OCAK 2014 T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum ili, merkez ilçe, Tozluburun köyü, Acem mevkii, 163 parsel de kayýtlý ,00 m2, tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi ,00 TL Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra 19 AT 079 plakalý, 2009 model Ford marka, Transit Connect tipli, beyaz renkli kamyonetin satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra 19 FG 768 plakalý, 2010 model, Renault marka, Kango tipli kamyonetin satýþý iþi Yer: Ýskilip Belediye Otoparký Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýnsan Kaynaklarý ve 2014'te çeþitli vergi ve harçlar ile cezalar yüzde 3,93 oranýnda artacak. Yeniden deðerleme oraný olan yüzde 3,93 üzerinden yapýlan hesaplamaya göre, 1-3 yaþ grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3'e kadar olan otomobillerin halen 517 lira olan motorlu taþýtlar vergisi, yýlbaþýnda 537 liraya çýkacak. Motor silindir hacmi 1301 cm3 ile 1600 cm3 arasýndaki otomobillerin vergisi 827 liradan 860 liraya yükselecek. Motor silindir hacmi 4001 cm3'ün üzerindekilerin vergisi ise 19 bin 541 lira olacak. Yýllýk gelir vergisi 17 Aralýk operasyonunun ardýndan týrmanýþa geçen dolar ve euro, zamlarý da beraberinde getirdi. Artan maliyetler, benzin ve LPG'den sonra otomobil fiyatlarýnda da Eðitim Müdürlüðü Çorum Ýl Özel Ýdaresi ne 10 kiþi silahsýz özel güvenlik personel hizmeti alýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: OCAK Saðlýk Bakanlýðý Kamu Hastaneleri Birliði Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sekreterliðe baðlý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2014 yýlý kit karþýlýðý kan gaz. analizörü kullanýmý uygulama alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi toplantý salonu Saat: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Çorum-Obruk Dutludere Dodurga pompaj sulamalarý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Proje ve Ýnþaat Þube Müdürlüðü M. Kemal Mahallesi 2151/1 ABlok No 24 Çankaya Ankara Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra 19 FL108 plakalý, 2011 model Renault marka Symbol tipi 2011 model Sedan cinsi gri renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra 19 TU 465 plakalý Renault marka Symbol Auth 1.5 DCI. tipi 2010 model, Sedan cinsi, gri (platin) renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra 06 DM 6836 plakalý, 2012 model, Ford marka, Connect K210S tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK Çorum Belediye Baþkanlýðý Çimento alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum merkez Yavruturna Mah. Mecitözü Þosesi mevkiinde, cilt 12, sayfa no 1171, 875 ada 37 parsel üzerinde 974,00 m2 yüzölçümlü iki dükkan ve 32 daireli kargir apartman niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il merkez ilçe Ýkipýnar Mahallesi, Köyiçi mevkii, 125 ada, 3 parsel nolu avlulu ev ve ahýr niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,92 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra 55 BY876 plakalý, 2001 model Opel marka, Vectra 2.0 NB tipli, metalik mavi renkte aracýn satýþý iþi Yer: Ýskilip Yolu, Özkiremit yaný, Kültür Yedieminli Otoparký Çorum Saat: OCAK Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2014 yýlý 76 kalem (özellikli) ameliyathane týbbi sarf malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra 38 D 7396 plakalý, 2011 model, Ford marka, CCK1 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Can Yediemin Fen Lisesi Car No: 33 Çorum Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Kameriye alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Yeni yýlda vergi ve harçlar beyannamelerindeki damga vergisi 41,20 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 14,49 lira olarak uygulanacak. Harçlarýn da ayný oranda zam görmesiyle 1 yýllýk pasaport harcý, yeni yýlda 135,20 liradan 140,51 liraya çýkacak. B sýnýfý sürücü belgesi harcý 346,71 lira olacak. Trafik cezalarý Kýrmýzý ýþýkta geçmenin cezasý 166 liradan 172 liraya yükselecek. Ayrýca alkollü araç kullananlar yeni yýlda ilk yakalamada 727 lira, ikinci yakalamada ise 911 lira ödeyecek. Hýz sýnýrýný yüzde kendini gösterdi. Pek çok otomobil markasý araç fiyatlarýna dolardaki artýþý yansýttý. Otomobil fiyatlarý 500 ile bin 500 lira arasýnda arttý. Volkswagen 30'a kadar aþan sürücüler 172 lira, yüzde 30'dan fazla aþan sürücüler de 356 lira ceza ödemek zorunda kalacaklar. Emlak Vergisi 17 Aralýk sonrasý zam yetkilileri, dolardaki artýþý kâr marjlarýndan kýsarak bir süre fiyatlara yansýtmadýklarýný belirterek, "Ancak dolarýn yükseliþi, araç fiyatlarýnda üstlenebileceðimizin üzerine çýktý. Ehliyet alacaklar dikkat! Milli Eðitim Bakanlýðý, ehliyet sýnavlarýnda 60 olan soru sayýsýný 50'ye düþürdü, sýnav süresini de 1 saat 15 dakikadan bir saate indirdi. Milli Eðitim Bakanlýðý, Motorlu Taþýt Sürücü Adaylarý Sýnavý e-kýlavuzu'nda ehliyet sýnav soru sayýsýnda ve sýnav süresinde yeni düzenlemeler yaptý. Ehliyet sýnavlarýnda geçen yýl 120 olan soru sayýsý 60'a, 150 dakika olan sýnav süresi de 75 dakikaya indirilmiþti. Bu yýl 1 Ocak 2014'ten geçerli olmak üzere ehliyet sýnavlarýnýn süresi ve soru sayýsýnda deðiþiklik yapýldý. Buna göre sýnavlardaki soru sayýsý 60'tan 50'ye indirildi. Buna paralel olarak da 75 dakika olan sýnav süresi de 60 dakika olarak yeniden belirlendi. Ýlk uygulama, 12 Ocak 2014'te yapýlacak sýnavdan itibaren geçerli olacak.(aa) Bu arada, emlak vergisine tabi deðerler ise 2013'te yeniden deðerleme oranýnýn yarýsý kadar artýþ görecek. Veraset ve intikal vergisiyle ilgili istisnalar ve dilimler de Maliyetlerimiz arttý, biz de bunu fiyatlara yansýttýk" dedi. Renault ve Dacia yetkili servisleri de, araç fiyatlarýnýn döviz kurlarýna baðlý olarak belirlendiðini kaydederek, "Araçlarýn fiyatlarý dolara baðlý olarak deðiþiyor. Yükselen maliyetler karþýsýnda, otomobil fiyatlarýmýzý mümkün olduðu kadar sabit tuttuk. Artýk dolardaki artýþ, fiyatlarda kendini gösteriyor" diye konuþtu. Fiyat artýþlarýna raðmen vatandaþ araba almak için bayilere koþuyor. Hem dolarýn daha fazla yükselebileceði endiþesi, hem 2014 yýlý modelleri daha pahalý olacaðý için, vatandaþ otomobil sahibi olmak için sýraya girdi. Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum ili merkez ilçe, 346 ada no, 44 parsel no, Terlemez Ýþ Merkezi nde 7 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra 1. Taþýnýr: Altan Makina Ýmalat Tic. Ltd. Þti etiketli 1 adet silo beþiker makinasý Taþýnýr: Markasý ve modeli belli olmayan 1 adet sarý renkli 1000*80 vals makinasý Taþýnýr: 10 adet 80 lik çamur taþýma bandý Yer: Ankara Yolu 12. km Çorum Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 496 ada no, 4 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde üzerindeki bina yýkýlýmýþ boþ arsanýn satýþý iþi. Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: yeni yýlda yeniden deðerleme oraný kadar artacak. Fatura, gider pusulasý gibi belgelerin verilmemesi ve alýnmamasýnýn cezasý 197 liraya çýkacak. Otomobil bayileri yetkilileri, satýþlardan memnun olduklarýný söyleyerek, "Elimizdeki birçok model tükendi ya da tükenmek üzere. Sýra beklenen modeller de var" þeklinde konuþtu. Tarifeler deðiþti Zam öncesinde Volkswagen'in 32 bin 200 lira olan Polo PS Trendline modeli þu an 32 bin 800 liraya satýlýyor. Yine ayný markanýn Golf 1.2 TSI 105 PS BlueMotion Technology Midline Plus modeli 47 bin 200 liradan 48 bin liraya yükseldi. Renault'nun; Captur Touch Turbo 90 bg modeli 49 bin liradan 49 bin 600 liraya, yeni Fluence Joy v 110 bg modeli de 50 bin 500 liradan 51 bin 450 liraya çýktý.(takvim) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM (Ç.HAK:3506) Sahibinden Satýlýk Ýþyeri Üç katlý toplam 210 m2 merkezde bulunan iþyerimiz (Taç Perde nin) yeri sahibinden satýlýktýr. Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak 3/D ÇORUM Tel: DEVREN SATILIK ÝÞYERÝ Þu an faal durumda bulunan oto ve halý yýkama fabrikasý devren satýlýktýr. Adres: Cengiz Topel Cad. Anýtevler 1. Sok. No: 3 (Ticaret Meslek (Ç.HAK:3538) Lisesi Karþýsý) Tel: (Ç.HAK:3548) (Ç.HAK:3617) ELEMANLAR ALINACAKTIR Plastik granül imalatýnda çalýþtýrýlmak üzere vasýflývasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Mür. Tel: KÝRALIK BÜROLAR Segam Ýþ Merkezinde 75 m2 ve 130 m2 bürolar kiralýktýr. Mür. Tel: Kiralýk Dükkan Bahçelievler Mah. Þenyurt Cad. 1. Sok. No:3-A Yalçýn Tekel Bayi Yaný (Ç.HAK:3616) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere zýmpara yapan ve astar atabilen mobilya boyacýsý ve yetiþtirilmek üzere çýrak alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:3638) Adres: K.S.S. 48. Sok. No: 23 Tel: Çift Katlý m2 Mür. Tel: Çiðdem Tepe Bahçeleri Çorum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (Ç.HAK:2070) (Ç.HAK:2559) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ELEMAN ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere muhasebe ve sosyal güvenlik iþlemlerinden anlayan üniversite mezunu (Ç.HAK:5) ELEMAN ARANIYOR Corel Draw - Auto Cad paket programlarýna hakim CNC Operatörlüðüne yetiþtirilmek üzere askerliðini yapmýþ eleman (Ç.HAK:3220) aranýyor. Tel: SATILIK DAÝRE Kevser Sitesi Ýbrahim Çayýrý nda 140 m2 3+1 sýfýr (Ç.HAK:3497) daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ÞOFÖR ARANIYOR Gýda sevkiyatýnda çalýþtýrýlmak üzere E sýnýfý ehliyeti ve SRC belgesi olan yaþ arasý þoför aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:3642) eleman alýnacaktýr. Müracaat: Gönül Toptan Gýda Tel: YÝTÝK Çorum Vergi nde nolu vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum Profilo marka YK seri ve sicil nolu ödeme kaydedici cihazýma ait ruhsatý kaybettim. Hükümsüzdür. Hak-el Ýnþaat Ltd. Þti. Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 6/D ÇORUM (Ç.HAK:8) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Uður TANGUT Mehmet oðlu 1996 Kargý Doðumlu (Ç.HAK:6)

20 ÇARÞAMBA 1 OCAK 2014 Ulukavakspor dan beþ bomba transfer Hedefimiz BAL a yükselmek Ulukavakspor Baþkaný Fatih Özcan, Ulukavakspor un hedefinin BAL a yükselmek olduðunu bu hedefe ulaþmak içinde hiç bir fedakarlýktan kaçýnmadýklarýný söyledi. Özcan, öncelikli hedefleri olan final grubuna yükseldiklerini þimde ikinci aþamada þampiyonluk, asýl hedeflerinin ise baraj maçýný kazanarak BAL a yükselmek olduðunu belirtti. lukavakspor Baþkaný Fatih Özcan, Bu sezon baþýnda göreve geldikleri Ufinal grubu maçlarý öncesinde kadrosuna kattýklarý beþ tecrübeli ismin sene ulaþtýrmak için hiç bir fedakarlýktan günden itibaren Ulukavakspor u hedefizon baþý hedeflerine ulaþmak için çok çekinmediklerini ve bu hedefe ulaþmak önem taþýdýðýný belirterek tek düþüncelerinin Ulukavakspor u BAL a yükseltlirten Fatih Özcan Öncelikli hedefimiz içinde çalýþmalarýnýn devam ettiðini bemek olduðunu söyledi. BAL a yükselmek. Bunun için öncelikli olarak grupta ilk üçe girerek final grubuna yükselmeyi baþardýk. Þimdi önümüzde çok daha zorlu final grubu maçlarý bulunuyor. Grup maçlarýnda kadromuzun eksiklerini tesbit ederek bu doðrultuda çalýþmalar yaptýk. Tosya Belediyespor dan ayrýlan bu arkadaþlarla yaptýðýmýz görüþmede anlaþma saðladýk. Bu beþ tecrübeli ismin gücümüze güç katacaðýna inanýyoruz. Baþka kulüplerden de teklif olmasýna raðmen Ulukavakspor u tercih ettikleri için kendilerine çok teþekkür ediyoruz. Þimdi ikinci hedefimiz final grubunu þampiyon olarak tamamlayarak baraj maçý oynama hakký kazanmak. Yönetim olarak maddi bir sýkýntýmýz yok. Ulukavakspor gibi büyük bir camiayý layýk olduðu yere getirmek için var gücümüzle çalýþýyoruz ve devam edeceðiz. Sezon sonunda Ulukavkaspor olarak hedeflediðimiz Bölgesel Amatör Lige çýkacaðýmýza inanýyorum dedi. Ulukavakspor Baþkaný Fatih Özcan Alihan Ýdikut, Bingölspor la anlaþtý lihan Ýdikut, ligin ikinci yarýsý için Ailk yarýyý puansýz olarak tamamlayan Belediye Bingölspor ile anlaþtý. Çorumspor da gösterdiði performansýn ardýndan geçtiðimiz sezon ortasýnda Balýkesirspor a transfer olan ve A2 takýmýnda forma giyen Alihan Ýdikut bu sezon baþýnda ise Bergama Belediyespor a transfer olmuþtu. Yeni takýmýnda ligin ilk yarýsýnda bir kez forma þansý bulan Alihan Ýdikut ikinci yarý için 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Belediye Bingölspor ile anlaþtý. Ligin ilk yarýsýnda oynadýðý tüm maçlarý kaybeden sadece üç gol atan buna karþýn 76 gol yiyen Belediye Bingölspor ligin ikinci yarýsý için Teknik Direktörlüðe Cüneyt Tiryaki yi getirdi ve kadrosunu tamamen yeni isimlerden oluþturuyor. SALON: Atatürk HAKEMLER: Hasan Öztürk, Ömer Karabýdak ÇORUM HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ: Ayça, Burcu, Zeynep, Ebruþah, Emel, Müberra, Feyza, Kübranur. SAMSUN GAZÝ LÝSESÝ : Ebru, Buse, Elif, Aslý, Hatice, Mervenur, Büþra, Ayþenur, Sedanur, Aysun. SETLER : 1.SET: 23-25, 2.SET: 27-29, 4.SET: (Samsun Gazi Lisesi), 3.SET: (Hitit Üniversitesi). Amatör Küme final grubunda mü- 1. cadele edecek olan Ulukavakspor, kadrosunu beþ tecrübeli isimle güçlendirdi. Geçtiðimiz sezon þampiyonluðu kýl Ýlk hazýrlýk maçý Körfezspor ile Ýki hazýrlýk maçý içinde görüþmeler sürüyor orum Belediyespor un Antalya da oynayacaðý Çhazýrlýk maçlarýndan birisi daha kesinleþti. Kýrmýzý Siyahlý takým ilk hazýrlýk maçýnda 4 Ocak ta Kocaeli Körfezspor ile yapacak. Yarýn Antalya da 10 gün sürecek ikinci etap çalýþmalarýna baþlayacak olan Çorum Belediyespor kamp süresince beþ hazýrlýk maçý yapmayý planlýyor. Kýrmýzý Siyahlý takým ilk maçýnda 4 Ocak cumartesi günü 2. Lig takýmlarýndan Kocaeli Körfezspor ile yapacak. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn daha önce 6 Ocak pazartesi günü Fatih Karagümrükspor ile 10 Ocak cuma günü ise Ümraniyespor ile hazýrlýk maçý yapacaðý açýklanmýþtý. Çorum Belediyespor un kamp döneminde yapacaðý diðer iki hazýrlýk maçý içinde 8 ve 12 Ocak tarihlerinde oynayacaðý takýmlar için görüþmelerin sürdüðü belirtildi. Voleybol hakemleri beþinci kez toplanacak oleybol hakemleri Vsezonun beþinci toplantýsýný cumartesi günü yapacaklar. Voleybol Ýl Temsilcisi Recep Öztuna 4 Ocak cumartesi günü saat da Atatürk Spor Salonu VÝP Salonu nda yapýlacak olan toplantýya tüm voleybol hakemlerini davet etti. Toplantýda minik ve yýldýzlar okul maçlarý nedeniyle görev daðýlýmý, yeni hakemlerin elbiselerinin daðýtýmýný yapýlacak. Ayrýca hakemlerin okul ücretleri daðýtýlacak ve % 10 sosyal komite paylarý toplanacak. Hitit, Samsun Gazi yi salladý deviremedi:1-3 Bayanlar Voleybol 3. liginde temsilcimiz Hitit Üniversitesi evinde konuk ettiði Samsun Gazi Lisesi önünde özellikle savunmada iyi mücadele etti ancak hücumda baþarýlý olamayýnca tüm setlerde 20 nin üzerinde sayý almasýna raðmen rakibine 3-1 yenilmekten kurtulamadý. itit Üniversitesi ba- voleybol takýmý Hyan 3. ligde grubunda ilk yarýnýn son maçýnda Samsun Gazi Lisesi ne 3-1 yenilmekten kurtulamadý. Önceki akþam Atatürk Spor Salonu nda oynanan maçta Hütit Üniversitesi baþa baþ giden tüm setlerde rakibine son bölümde hücumdaki hatalarý sonucunda 3-1 yenildi. Atatürk Spor Salonu nda oynanan maç büyük bir çekiþmeye sahne oldu. Ýlk sette güç 1. Küme Final Grubunda mücadele eden Ulukavakspor, Tosya Belediyespor dan ayrýlan beþ tecrübeli futbolcu Bülent Keskin, Hakverdi Konca, Þaban Aksoy, Mahir Koçak ve Fevzi Ertatlý yý kadrosuna kattý. Siyah beyazlý takým bu transferlerle þampiyonluðun en güçlü adayý haline geldi. takýmlarýn mücadelesi þeklinde geçerken son bölümde yapýlan bireysel hatalar sonucunda lük skorla kazanan Samsun Gazi Lisesi 1-0 öne geçti ve moral buldu. Ýkinci sette maça ortak olmak isteyen temsilcimizin mücadelesi sonunda maç dört kez uzatmaya gitti. Bu setide lik skorla kazanan konuk Samsun Gazi Lisesi 2-0 üstünlüðü yakaladý. Üçüncü sette Hitit Üniversitesi payý kaçýran Ulukavakspor, ligin ilk yarýsýnda Tosya Belediyespor formasýný giyen beþ tecrübeli isimle resmi olarak sözleþme imzaladý ve kadrosuna kattý. Yeni sezona yeni yönetimle giren ve Bölgesel Amatör Lig mücadelesi veren Ulukavakspor grup maçlarýnýn ardýndan kadrosuna kattýðý beþ tecrübeli isim Bülent Keskin, Hakverdi Konca, Þaban Aksoy, Mahir Koçak ve Fevzi Ertatlý ile resmi sözleþme imzaladý. Çorum amatör spor camiasýnýn yakýndan tanýdýðý beþ tecrübeli ismi kadrosuna katan Ulukavakspor 19 Ocak ta baþlayacak final grubu maçlarýna çok daha iddialý baþlayacak. Beþ tecrübeli isim Bölgesel Amatör Lig hedefiyle mücadele eden Ulukavakspor ý bu hedefe ulaþtýrmak için tercih ettiklerini belirterek öncelikli olarak Çorum amatöründe þampiyonluðu kazanmak sonrada baraj maçýný kazanarak Ulukavakspor u BAL a Tecrübeli isim Bülent Keskin Ulukavakspor u hedefe ulaþtýrmak için hiç para konuþmadan imzayý attýklarýný söyledi hücumda daha etkili olmaya baþladý ve bu seti lik skorla kazanarak skoru 1-2 yaptý. Dördüncü sette Hitit Üniversitesi en azýndan bir puaný garantilemek için Samsun Gazi Lisesi ise üç puaný almak için oldukça zorlu bir mücadele verdiler. Konuk takýmýn bu sette savunmayý yukarý çekmesiyle hücumda zorlanan temsilcimiz seti maçýda 3-1 kaybetti. Bu sonuçla Samsun Gazi Lisesi 11 puanla altýncý sýraya yükselirken Hitit Üniversitesi ise ilk çýkartmak için ellerinden gelen çabayý göstereceklerini söyledi. Kulüp Baþkaný Fatih Özcan ve antrenör Selahattin Karaaslan ýn katýlýmý ile düzenlenen törenin ardýndan beþ futbolcu yeni kulüpleri ile birlikte çalýþmalara baþladýlar. Baþkan Fatih Özcan transferde bir kaleci ve bir stoper almayý planladýklarýný belirtti. Bülent Keskin Ulukavakspor u hedefleri için tercih ettik Çorum amatör futbolundan yetiþtikten sonra bir çok kulüpte profesyonel olarak futbol oynayan son yýllarda ise Tosya Belediyespor formasýný giyen Bülent Keskin, Uluka- Anlaþma saðlanan Fevzi Ertatlý imta vakspor u hedefine ulaþtýrmaya katkýda bulunmak için bu teklifi kabul ettiklerini söyledi. Ulukavakspor un Çorum un köklü kulüplerinden olduðunu be- törerine iþi nedeniyle katýlamadý lirten Bülent Keskin, Son dönemde Ulukavakspor un kurumsallaþma adýna attýðý adýmlarý görüyoruz. Büyük hedefleri olan bir kulüp olma yolunda ilerliyor ve bizde bu hedefe ulaþmasýnda üzerimize düþeni yapmak için gelen teklifi hiç bir parasal görüþme yapmadan kabul ettik. Ben öncelikle bize talip olan ve kucak açan baþta Ulukavkaspor baþkaný Fatih Özcan ve tüm camiaya çok teþekkür ediyorum. Bizler Ulukavakspor un belirlediði hedefe ulaþmasý için elimizden gelen mücadeleyi vereceðimizden herkesin emin Belediyespor Antalya yolcusu Mustafa Özbayram orum Belediyespor 10 günlük kamp için bu Çgece Antalya ya hareket edecek. 15 Aralýk - ta oynadýðý Erzurum Büyükþehir Belediyespor maçý ile ilk yarýyý tamamlayan kýrmýzý siyahlýlar bir haftalýk iznin ardýndan 23 Aralýk pazartesi günü Çorum da ikinci yarýnýn ilk etap çalýþmalarýna Çorum da baþlamýþtý. Sekiz gün süren ilk etap çalýþmalarýný 30 Aralýk pazartesi sabahý yaptýðý antrenmanla tamamlayan Çorum Belediyespor da futbolcular iki gün yýl baþý iznine gittiler. Belediyespor da Çorum da toplanacak kafile bu gece saat sýralarýnda Antalya ya hareket edecek. Memleketlerinde olan futbolculardan bazýlarý ise direk 10 gün süreyle kamp yapýlacak Belek te bulunan Limak Atlantik Delüx Otel de toplanacaklar. Saat da otelde toplanacak olan Çorum Belediyespor öðlen yemeðinden sonra genel bir toplantý yapacak. Kýrmýzý Siyahlýlar kamptaki ilk antrenmaný yarýn akþam saatlerinde otelin sahasýnda yapacak. Çorum Belediyespor da devam eden transfer görüþmelerininde bir iki gün içinde kesinlik kazanmasý ve iki futbolcunun kampa katýlmasý amaçlanýyor. Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram, üç futbolcu ile görüþmelerin devam ettiðini ve son aþamaya geldiklerini söyledi. Özbayram, görüþtükleri isimleri açýklamalarýnýn sýkýntýlarýný yaþadýklarýný bu nedenle kesin anlaþma olmadan açýklama yapmayý uygun görmediklerini söyledi. Kadrolarýna katacaklarý iki isim için üç alternatif olduðunu belirten Özbayram, kampýn ilk gününde bu futbolcularýn takýmla birlikte çalýþmalara katýlmasýný istediklerini belirterek Eksiklerimizi giderecek iki transfer için hata yapmak istemiyoruz. Bu nedenle titiz davranýyoruz ve inanýyorumki en doðru kararý vererek ikinci yarý hedeflediðimiz yerde sezonu tamamlayacaðýz dedi. yarýyý 3 puanla dokuzuncu sýrada tamamladý. Bir hafta ara Voleybol 3. liginde ilk yarý hafta içi oynanan maçlarla sona erdi. Ligde ikinci yarý 12 Ocak pazar günü oynanacak maçlarla baþlayacak. Grupta Ordu Telekom dokuz maçýndan da galibiyetle ayrýlarak devreyi zirvede tamamladý. Ligin ikinci yarýsý ilk haftasýnda Hitit Üniversitesi sahasýnda ilk yarýyý ikinci sýrada tamamlayan Ankara Numunespor u konuk edecek.

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

KARAR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 820 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı nın tarih ve 820 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 46.01- İktisadi ve

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı