Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 FEDERAL DEN YENÝ BÝR ÜRÜN Erken Uyarý Rölesi sayý Eylül 2006 ilk tek Dünya da ve Tüyap ta Federal Rüzgarý Þalt Center ve Corner Açýlýþlarý Devam Ediyor NLP SÝZÝN KAVGACI TÝPÝNÝZ HANGÝSÝ OLUMLU DÜÞÜNMEYÝ ÖÐRENELÝM ÖZGÜVENÝMÝZÝ ARTTIRALIM DUYGULARIN DÝLÝ VE KONTROLÜ KARÝYERÝ HARCAMANIN 10 GARANTÝ YOLU EDÝLGENLÝÐÝ BÝR KENARA BIRAKIN ÝSTEMENÝN FORMÜLÜ BULUNDU KARARLI ÝYÝMSERLER ÖZSAYGIYI OLUÞTURMAK BAÞKALARININ OLUMSUZLUÐUYLA MÜCADELE ETMEK Doðalgaz Sayacý Piyasaya Hazýr

2 Türkiye den Dünya ya Aþýrý Akým Kontrolü ondan Aþýrý Akým Rölesi Sorulur Türkiye de ilk ve TEK Enerji iletim hatlarýný aþýrý akýmlardan korur. CE normlarýna ve MYD/ B TEDAÞ þartnamelerine uygun olarak üretilir. Uzaktan okuma ve müdahale fonksiyonlarýna sahiptir. (RS232, RS485 standart); GPRS, TCP/IP ve FIBER OPTÝK opsiyonel olarak sunulur. Ýnternet üzerinden aðdaki tüm cihazlar herhangi bir noktadan CLIENT yazýlýmý ile takip edilebilir. Sistemin son arýza açmasýnýn osilogram eðrileri veya o anki akým eðrileri görülebilir. Her bir faza ait tüm parametreler ayný anda ekranda görülüp ayarlanabilir. IEC ve ANSI standartlarýna uygun, sabit zaman ve ters zaman karakteristiði seçilebilir. Fonksiyonlar, rölenin üzerinde bulunan tuþ takýmý ve haberleþme portlarý üzerinden kolay þekilde ayarlanabilir. Arýza sonrasýnda sinyaller devamlý kalabilmekte, ancak uzaktan veya tuþ takýmý vasýtasýyla silinebilir. Sinyaller silinmeden röle tekrar çalýþtýðýnda önceki sinyaller silinmekte ve yeni oluþan sinyaller kalmaktadýr. Akým katlarýna ait 2 adet set deðeri girilebilmektedir. (Ýstenildiðinde bu setler arasý anma akýmý 0,05 lik adýmlarla otomatik artabilmektedir.)

3 BAÞKANDAN Genel Müdür Direkt Faks: Mustafa NURDOÐAN Federal Þirketler Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Deðerli Federal Dostlarý ; Günler göz açýp kapayýncaya kadar geçiyor. Bundan önceki sayýmýzý çýkarttýðýmýzdan bu yana yaklaþýk 6 aylýk bir süre geçti. Bugün de sizlerin beðenisi ile devam eden, yeni bir Federal Bülten ile tekrar karþýnýzda olmanýn mutluluðunu yaþýyorum. Sizlerin takdiri ile devam eden yayýnýmýz bu güne kadar olduðu gibi bundan sonra da muhtelif eðitici konular ile yayýn hayatýna devam edecektir. Misyon ve Vizyonumuzda da belirttiðimiz gibi sosyal sorumluluklarýmýz her türlü çabamýz içerisinde en ön sýrayý iþgal etmektedir. Biz Federal ailesi olarak, Federal Bülteni yayýnlamaya baþlarken, toplumumuza, her iþte olduðu gibi Federal kalite bilincini ve Federal farklýlýðýný yansýtmak istedik. Bu nedenledir ki, bültenimiz bir magazin bülteni olmaktan öte, eðitici, toplumumuzda az bilinen veya maalesef bu güne kadar fazla üzerinde durulmayan konularý iþlemeyi bir misyon olarak yüklenmiþ bulunmaktadýr. Cemiyet hayatý içerisinde baþarý ve geliþim için gereken bazý hususlarýn ýsrarla üzerine gideceðiz. Daha önceki sayýlarýmýzda ifade ettiðimiz, 6 yaþ öncesi eðitim ile ilgili faaliyetlerimiz artarak sürmektedir. 6 yaþ öncesi eðitim Türkiye genelinde %17 iken Vilayetin ve Milli Eðitimin çalýþmalarýyla Sakarya bölgesinde %50 oranlarýna yükselmiþ bulunmaktadýr. Þirket içi eðitimlerimiz de ayný kararlýlýkla ve gittikçe artan bir performans ile sürmektedir. Bu arada müjdelemeyi isterim ki, bültenimizin iç sayfalarýnda inceleyeceðiniz erken uyarý ürünü FR32 Smart Röleyi, baþta Türk Sanayi olmak üzere beðenilerinize sunuyoruz. Bir devrim niteliði taþýyan bu çalýþmaya öncülük etmekten dolayý mutlu ve gururluyuz. Sanayi verimliliðini çok büyük ölçüde arttýracak olan bu ürünümüzün, tamamen Türk mühendis ve yazýlýmcýlarýnýn bir eseri olmasý ise, bizim için apayrý bir gurur vesilesidir. Müjdelerimiz bu kadarla bitmiyor, yeni Tedaþ Þartnamesine uygun olarak üretilen ve LCD ekranlý Aþýrý Akým Rölemizi de ilk defa piyasaya arz etmekten son derece mutluyuz. Aþýrý Akým Rölelerimiz de diðer ürünlerimiz gibi büyük ölçüde döviz tasarrufu saðlayacaktýr. Ve nihayet Doðalgaz Sayacýmýz da tip onay belgesi alarak satýþa arz edilebilir hale gelmiþtir. Federal ailesi olarak, ülkemizi yurt dýþý baðýmlýlýktan kurtaracak her türlü çalýþmayý, araþtýrma ve geliþtirmeyi sonuna kadar sürdürmeye, ürün gamýmýzý her geçen gün bu doðrultuda daha da geliþtirmeye azimli ve kararlýyýz. Ülkemiz etrafýnda cereyan eden istikrarsýzlýklarýn bir an önce sona ermesi, dünyamýzda kalýcý bir barýþ ortamýnýn tesis edilmesini, ülkemiz ve tüm dünyamýzýn huzur, saðlýlýk, mutluluk ve refah dolu günler içerisinde bulunmasýný diler, bu vesileyle hepinize saygýlarýmý sunarým. FEDERAL BÜLTEN 1

4 EDÝTÖRDEN EDÝTÖRDEN ebru toplu Deðerli Okuyucularýmýz, Yine sizlerle birlikte olmanýn heyecaný içerisindeyim. Baþlangýçta bu kadar yoðun ilgi ile karþýlaþacaðýmýzý ummadan baþladýk bu serüvene. Fakat þimdi anladým ki iyi ve doðru iþ üzerinde ilerliyoruz. Bu da beni ayrýca mutlu ediyor. Tebrik yazýlarýnýz ve bülten talepleriniz elime ulaþtýkça, yenisini çýkarma isteði artýyor içimde. Baþarma sevinci her insanoðlu gibi beni de mutlu ediyor. Baþarýda emeði geçen arkadaþlarýmýza hepinizin huzurunda teþekkür etmeyi bir borç biliyorum. Yeni bültende tekrar birlikte olmak umuduyla. Benden size umuda dair yine bir hikaye... KÜÇÜK ÝSTAVRÝT... Küçük istavrit yiyecek bir þey sanýp hýzla atýldý oltaya, Önce müthiþ bir acý duydu dudaðýnda, gümbür gümbür oldu yüreði. Sonra hýzla çekildi yukarýya. Aslýnda hep merak etmiþti, denizlerin üstünü. Neye benzerdi acep gökyüzü. Bir yanda büyük bir merak, bir yanda ölüm korkusu.. 'Dudaðý yarýklar' denir þanslýdýr onlar. Hani görüp de gökyüzünü ve insaný. Oltadan son anda kurtulanlar. Ne çare balýkçýnýn parmaklarý, son anda hoyratça kavradý onu. Küçük istavrit anladý yolun sonu. Koca denizlere sýðmazdý yüreði. Oysa þimdi yüzerken küçücük yeþil leðende, Cansýz uzanývermiþ, dostlarýna deðiyordu minik yüzgeci. Ýnsanlar gelip geçtiler önünden. Bir kedi yalanarak baktý gözünün içine. Yavaþça karardý dünya, baþý da dönüyordu. Son bir kez düþündü derin maviyi. Beyaz mercaný, bir de yeþil yosunu. Ýþte tam o anda eðilip aldým onu. Yürüdüm deniz kenarýna, bir öpücük kondurdum baþýna. Ýki damla gözyaþýndan ibaret. Sade bir törenle saldým denizin sularýna.. Bir an öylece bakakaldý, sonra sevinçle dibe daldý. Gitti, tüm kederimi söküp atarak. Teþekkürü de ihmal etmemiþti. Birkaç deðerli pulunu elime avuçlarýma býrakarak. Balýkçý ve kedi þaþkýn baktýlar yüzüme. Sorar gibiydiler neden yaptýn bunu niye? 'Bir gün' dedim 'bulursam kendimi yeþil leðendeki istavrit kadar çaresiz, son ana kadar hep bir umudum olsun diye' Hiç Umudunuzu Kaybetmemeniz Dile iyle... Giriþ 1 2 Haber Baþkandan Editörden - Ýçindekiler Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Katký Ödülü Federal Elektrik in Suudi Arabistan daki Ýhaleler Federal in Federal den Seminer Ataðý Patentlerimiz ve Marka Tescillerimiz Federal Geleneksel Ýftar Yemeklerinde kiþiyi aðýrladý Federal Doðalgaz Sayacý Piyasaya Hazýr Türkiyede CE Fiyaskosu Haçlý Zihniyeti Yalnýzca Ekonomik Boykottan Ders Alýr Otomatik Sigortalar Tehlike Saçýyor Antalya Fuarýnda FEDERAL e Yoðun Ýlgi Irak Fuarýna Federal Elektrik te Katýldý Federal Hannover de Esti Þalt Center ve Corner Açýlýþlarý Devam Ediyor Taylandlýlardan Hem Ziyaret Hem Ticaret Suriyeli Konuklarýn Federal Elektrik Ziyareti Federal SIMON Yurt Çapýnda Tanýtýmlarýný Gerçekleþtirdi 2 FEDERAL BÜLTEN

5 EDÝTÖRDEN Haber Röportaj Federalden Bir Ýlk Daha... Zekeriya KOROÐLU ile Söyleþi Eðitim 26 NLP Federal Süs Bitkileri Ýnternet te.. Federal Elektrik Çalýþanlarý Kaynaþma Pikniðinde 10. kez Buluþtu Federal Bayraðý Kaçkar ve Erciyes te Dalgalandý Erciyes Elektrik Coþkun Mühendislik Genpower Jeneratör Sizin Kavgacý Tipiniz Hangisi Olumlu Düþünmeyi Öðrenelim Özgüvenimizi Arttýralým Duygularýn Dili ve Kontrolü Eðitim Mizah Baþkalarýnýn Olumsuzluðuyla Mücadele Etmek Edilgenliði Bir Kenara Býrakýn Kariyeri Harcamanýn 10 Garanti Yolu Ýstemenin Formülü Kararlý Ýyimserler Özsaygýyý Oluþturmak Güzel Bir Yaþam Ýçin Ýki þey Düþünürlerden Sözler Daha Güzel Bir Yaþam Ýçin Ýnsan ve Dünya Tepkisizlik Ýlginç Ölümler Korku Sahibi Ahmet SAÐLAM Genel Yayýn Yönetmeni Ebru TOPLU Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Ýrfan NURDOÐAN Grafik Tasarým Hakký ERSÝN Murat ÝNAN Haber Destek A. Sedat DOÐAN Baský Dostlar Matbaa Yazýþma Adresi Federal Elektrik 1. OSB 1. Yol No.25 Hanlý / ADAPAZARI Ýrtibat Tel: (0264) (Pbx) Faks: (0264) FEDERAL BÜLTEN 3

6 HABER Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Katký Ödülü Federal Elektrik in Kaynak Elektrik Dergisi 25. yýlý münasebetiyle Elektrik-Elektronik sektörünün önde gelen temsilcilerine çeþitli ödüllerin verildiði gecede Federal Elektrik de Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal katký ödülüne layýk görüldü. Federal Elektrik Ankara Bölge Müdürü Ender Oktayer e takdim edilen ödül, çalýþanlar tarafýndan sevinçle karþýlandý. Federal Elektrik çalýþanlarý, sosyal sorumluluklarýnýn farkýnda olduklarýný ifade ederek, bundan sonra daha titiz çalýþacaklarýný dile getirdiler. Suudi Arabistan daki Ýhaleler Federal in Federal Elektrik Suudi Arabistan da girdiði ihaleleri alarak elektrik sektöründe, bu ülkenin en iyi tedarikçisi olma baþarýsýný gösterdi. Federal Elektrik Dýþ Ticaret yetkilileri, Federal Bülten e Suudi Arabistan da kazanýlan ihalelerle ilgili bilgi verdiler. Sec-Saudi Elektrik idaresi tarafýndan yapýlan ihalede Federal Elektrik, en iyi teklifi vererek, Arabistan da en büyük tedarikçi olma baþarýsýný gösterdi. 200 bin adetlik farklý amperlerdeki þalterin tamamý 2007 yýlýna kadar sevk edilecektir. Yine Arabistan da 400 bin adetlik þalter ve Akým Trafosu ihalesinin de kazanýldýðýný dile getiren Federal yetkilileri, Suudi Arabistan daki çalýþmalar yoðun bir þekilde sürmektedir. Hedefimiz önümüzdeki yýllarda da diðer ülkelerde açýlan büyük ihaleleri almak ve dünya devi olmaktýr. þeklinde konuþtular. KATAR DA DA ÝHALE FEDERAL DE Geçtiðimiz günlerde Kahrama-Katar tarafýndan yapýlan þalter ihalesinde de yýllarýný kapsayan ihaleyi alan Federal Elektrik bu ülkedeki çalýþmalarýný büyük bir hýzla sürdürüyor. 4 FEDERAL BÜLTEN

7 HABER Federal den Seminer Ataðý Federal Elektrik, 2006 yýlýnýn ilk 6 ayýnda da çok sayýda kamu ve özel sektör çalýþanlarýna seminer verdi. Osman Gazi Üniversitesi, Uludað EDM, Isparta ETO, Mersin EMO ve Ereðli Demir Çelik iþletmesi çalýþanlarýna verdiði seminerlerle adýndan söz ettiren Federal Elektrik, Elektrik-Elektronik sektörüne eðitimle de katkýda bulunuyor. Seminer e katýlan davetlilere konferans salonunda eðitim verilerek, ürünlerin tanýtýmý yapýldý. Toplu olarak üretim alanýný da gezen davetliler, Kýsa Devre Test Laboratuarýnda Kýsa Devre Testine katýlarak, Federal ürünlerinin kalitesine de tanýklýk ettiler. Görüþleri sorulan davetliler geziden oldukça memnun olduklarýný ifade ettiler. Federal Elektrik, Ýran ýn 3 büyük kentinde seminer vererek, ürünleri tanýttýlar. Federal Elektrik tarafýndan Ýran da verilen seminerler katýlýmcýlarýn yoðun ilgisi ile karþýlandý. Ýran ýn Ýsfehan kentinde yapýlan seminer sonrasýnda Ýsfehan elektrik idaresi yetkilileri Federal ürünlerini inceleyerek yetkililerden bilgi aldýlar. Federal ürünlerine tam not veren Ýsfehan Elektrik idaresi yetkilileri, yüklü miktarda devre kesici ve yük þalteri sipariþi verdiler. Tebriz de Federal rüzgarý esti Ýran ýn Tebriz kentinde seminer vererek, Federal ürünleri ile ilgili sunum yapan Federal Elektrik yetkilileri, Tebriz fuarýnda ürünlerin tanýtýmýný yaptýlar. Tebriz fuarý için özel olarak tasarlanan Networkjeneratör enversör yük þalteri fuara katýlan ziyaretçilerin olumlu tepkisi ile karþýlandý. Federal Elektrik Dýþ Ticaret yetkilileri Tebrizde yaptýklarý çalýþmalarda Elektronik sayaçlarýn Ýran da kullanýlmasý için görüþmeler yaptýlar. Tahran da Seminer Ýran ýn baþkenti Tahran da ise seminer düzenleyen Federal, ürünlerini baþarýyla tanýttýlar. FEDERAL BÜLTEN 5

8 HABER Patentlerimiz ve Marka Tescillerimiz Federal, yurtiçi ve yurtdýþý olmak üzere 40 a yakýn ülkede hem marka hem de endüstriyel tasarým tescilini aldý. Yurtiçi ve yurtdýþý pazarda güçlü olmayý ve devamlýlýðýný korumayý hedefleyen firmalar için marka, ekonomik pazarda yer edinmenin gereklerinden birisidir. Bunun için ilk basamak olan marka tescili, saðlam bir temel üzerine oturan ve sürekli geliþmeyi hedefleyen bir sürecin baþlangýcýdýr. Türkiye den Dünya ya sloganýyla 15 yýlý aþkýn süredir hýzla yoluna devam eden FEDERAL ELEKTRÝK bu bilinçle markalaþma yolunda da önemli yatýrýmlar yapmýþtýr. Markalaþmaya çok büyük önem veren FEDERAL, 40 a yakýn ülkede Federal, Federal Elektrik ve Federal Group un marka tescillerini yaptýrdý. Federal Elektrik buluþlarýný da patent hakký ile koruma altýna almýþtýr. Bildiðiniz gibi bir buluþun patent ile koruma altýna alýnabilmesi için yeni olmasý ve tekniðin bilinen durumunun aþýlmasý kriterlerini taþýmasý gerekmektedir. Bu anlamda uygulama alaný olarak Dünya' da bir benzeri daha olmayan Federal Smart Akýllý rölemizin patent baþvurusunu yaptýk. Bunun dýþýnda Doðalgaz sayacý numaratörü ve Ön ödemeli Su sayacýmýz içinde patent baþvurusunda bulunulmuþtur. 100 e yakýn ürünün endüstriyel tasarým tescil belgesi de alýndý. Federal Geleneksel Ýftar Yemeklerinde Kiþiyi Aðýrladý. Federal Elektrik her sene olduðu gibi bu sene de ramazan ayýnýn hiçbir gününü boþ geçmedi. Bayilerine ve müþterilerine yönelik olarak verdiði iftarlarda yaklaþýk kiþinin katýlýmý saðlandý. Ýftarlarý hep birlikte açmanýn mutluluðunu ve huzurunu yaþadýklarýný dile getiren Federal yetkilileri, önümüzdeki senelerde de bu organizasyonlarýn devam edeceðini dile getirdiler Federal Doðalgaz Sayacý Piyasaya Hazýr Federal Elektrik tarafýndan üretimi yapýlan Doðalgaz Sayacýnýn satýþý için önünde artýk hiçbir engel kalmamýþtýr. Satýþ için gerekli olan tip onay belgesi alýnarak, bu belge ile 10 yýl süreyle Federal Doðalgaz sayacý piyasada satýlabilecektir yýlýna kadar Doðalgaz Sayacý ihtiyacýnýn tahminen 6 milyon olduðunun altýný çizen Federal Doðalgaz Sayacý yetkilileri, Doðalgaz Sayacý ile ekonomiye katkýda bulunacaklarýný dile getirdiler. Sanayi Bakanlýðý tarafýndan verilen tip onay belgesi ile harekete geçen Federal Doðalgaz Sayacý yetkilileri, kaliteden ödün vermeden zaman içinde kapasite arttýrarak serbest ekonomideki rekabetle zirveye oturacaklarýný, bunun içinde azimle çalýþacaklarýný ifade ettiler. 6 FEDERAL BÜLTEN

9 Türkiye de U ygunsuz olarak basýlan CE iþaretli ürünler, piyasada tehlike arz ediyor. iþareti; ürünlerin amacýna uygun kullanýlmasý halinde insan can ve mal güvenliði, bitki ve hayvan varlýðý ile çevreye zarar vermeyeceðini, diðer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduðunu gösteren iþarettir. Ürünün Avrupa Birliði nin Yeni Yaklaþým Direktiflerine uygun olarak üretildiðini ve belgelendirildiðini göstermektedir. Bir yandan tüketiciye ürünün güvenli olduðu bilgisini verirken, diðer taraftan ticari açýdan ürünlerin bir üye ülkeden diðerine dolaþýmý sýrasýnda bir çeþit pasaport iþlevi görmektedir. Tüketiciler için bu iþaret, temel güvenlik ve kalite þartlarýnýn saðlandýðýný ifade eder ve tercih sebebi olur. iþareti ürüne konulmadan önce, ürünün, ilgili olduðu yönetmelik veya yönetmeliklerin aradýðý temel özellikleri taþýdýðýnýn kanýtlanmasý gerekir. Bazý yönetmelikler (yüksek riskli ürünler için) Onaylanmýþ Kuruluþ un þahitliðini zorunlu kýlar. Türkiye de TSE nin bazý bölümleri ve Türk Loydu Vakfý onaylanmýþ kuruluþlardýr. Bazý yönetmelikler ise, üreticilere, özellikle düþük riskli ürünler için yeterli ve geçerli bir Teknik Dosya hazýrlamak koþuluyla Basýndan Seçmeler Fransa nýn kanun gerekçeleri ise; 1- Ermeni soykýrýmý Türklerce kabul edilsin. (arkasýndan Ermenilere tazminat ve toprak ödensin) 2- (Türkiye sýnýrlarýný kabul etmeyen) Ermenistan a sýnýr kapýlarý açýlsýn. 3- Türkiye de 301. madde kaldýrýlsýn. Yukarýda da görüldüðü üzere Türkiye yi içten bölmek için her türlü oyunlar aþikare oynanmaktadýr. Haçlý zihniyetindeki yabancýlarýn anladýðý tek dil ekonomik Fiyaskosu self deklarasyon hakký tanýr. Self deklarasyon; firmanýn teknik dosya hazýrladýktan sonra, ürünün koþullarýna uygun olduðunu ve bu konudaki tüm yükümlülükleri (tazminatlar, hukuki sorumluluk vb.) kabul ettiðini belirten bir beyanname hazýrlayarak, ürünlerinde iþareti kullanmasý anlamýna gelir. Türkiye de ürünlerine iþareti basanlar ile Türkiye ye ithalat yapanlarýn büyük çoðunluðu self deklarasyonlu li deklarasyon ile ürüne ürünlerdir. Self deklarasyon ile iþaretlemesi yapýlan ürünler ülkemize rahatlýkla girmekte ve piyasada satýlmaktadýr. Ýthal edilen ürünler, ülkemize üzerlerinde si var diye girmektedir. Sadece ithalatçýnýn vereceði bir taahhütname yeterli sayýlmýþtýr. iþareti taþýmayan mallarda, malýmýz ye uygundur. þeklinde bir uygunluk beyaný veren ithalatçý, bu þekilde malýný, hiçbir denetime tabi olmadan yurda sokabilmektedir. Deklere edilen teknik deðerleri saðlamadýðý halde uygunsuz olarak basýlan iþaretli ürünler, Türkiye yi Afrika nýn Kangosu haline getirmiþtir. Piyasayý tam bir açýk pazar haline sokmuþtur. Ýnsanlarýn can ve mal güvenliði tehlike altýna atýlmýþ, ayný zamanda iþini doðru yapan firmalar, haksýz rekabet karþýsýnda zarara uðratýlmýþtýr. Elektrik malzemeleri dahil olmak üzere ürünler, konteynýrlarda bit pazarý havasýnda satýlmaktadýr. Bakanlýðýn, AB ülkelerinden yapýlan ithalatta, iþaretli ürünlerde kontrol yapýlmayacak þeklindeki boykottur. Bu boykot ile Fransýz þirketleri zarar görecek ve böylelikle benzeri bir hareket bir daha Avrupa da karþýmýza çýkmayacaktýr. Boykottan, Türkiye deki Fransýz þirketleri zarar görürse, olsa olsa fabrikalar el deðiþtirecek, çalýþana bir zarar gelmeyecektir. Türkiye deki Fransýz firmalarý þunlardýr: Total, Elf Benzin, Gruope Schneider (Telemacanique, Merlin Gerin, SquareD), HABER açýklamasý da bu hilekar firmalarýn piyasada daha rahat dolaþmalarýný saðlamýþtýr. Þalt cihazlarý konusunda, ürünü teknik deðerleri saðlayamadýðý için TSE belgesi alamayan (100A, 160A, 250A ve 1250A Þalterleri tarihinde testleri yapýlmýþ, sonuçlarý olumsuz çýkmýþtýr.) Amerikan menþeli bir firma, self iþareti basarak Polonya dan Türkiye ye malzeme ithal etmekte ve rahatlýkla satýþýný yapmaktadýr. Bu ve bunun gibi sadece kendi karýný düþünerek insan saðlýðýný hiçe sayan bu tür firmalara gerekli cezalar verilmemekte ve bu diðer firmalara da örnek teþkil etmektedir. Ülkemizdeki yeni uygulamaya göre, ülkemize serbestçe giren ürünlerden, eðer saðlýk veya güvenlikle ilgili bir sorun çýkarsa, ilgili bakanlýklarýn denetim elemanlarý devreye girecek, söz konusu ürünler piyasadan toplatýlacak ya da giriþi yasaklanacaktýr. Fakat bu iþ için ilgili bakanlýklarýn ne tecrübesi, ne elemaný, ne teþkilatý ne laboratuarý ne de istekleri var. Bakanlýklar, ürünün ye uygun olmadýðý tespit etseler dahi, uygulanacak cezai müeyyideler yok. Bazý Avrupa direktifleri tercüme edilmiþ, ancak uygulamaya konulmamýþ, bir kanun çýkarýlamamýþtýr. Bu ve bunun gibi bir çok boþluklar sayesinde yerli üreticiler baþta olmak üzere ülkemiz ekonomisi zarara uðratýlmakta ve hala buna göz yumulmaktadýr. Haçlý Zihniyeti Yalnýzca Ekonomik Boykottan Ders Alýr Fransa ulusal Meclisi, Ermeni soykýrýmýný inkar etmenin suç sayýlmasýný öngören yasa teklifini kabul etti. BOYKOT Metesan, Legrand, Rowenta, Alcatel Teletaþ, Carrefour, Gima, Dia, Endi, ChampionSA, Air France, Club Med, Pierre Cardin, Philip Patek, Lacoste, Cacharel, Daniel Hechter, Berluti, Peugeot, Renault, Citroen, Michelin, Uniroyal, Recamic, Sagem, Ondulin, Lafarge, Chryso, Weber Markem, Novalgin, Arcelor, Borçelik, Societe General, TEB, Danone, Yoplait, Tefal, Vichy, L Oreal, AXA, Baþak Sigorta, Güneþ Sigorta, BIC çakmak-traþ býçaðý, Avon cilt bakým ürünleri, Thomson, Christian Dior, Calyon Türk Bankasý. FEDERAL BÜLTEN 7

10 HABER Otomatik Sigortalar Tehlike Saçýyor Piyasadaki otomatik sigortalarýn %80 i basit testlerden bile geçemediði halde serbestçe satýlmakta ve Sanayi Bakanlýðý buna göz yummaktadýr. Deðerli okuyucularýmýz, bilindiði üzere Çin den bir çok elektrik malzemesi ithal edilmektedir. Son yýllarda ithalat miktarlarý da oldukça artmýþtýr. Bu ürünler insan hayatýný ve sistem güvenliðini 1. dereceden ilgilendiren ürünler olup, herhangi bir kota uygulamasý veya vergi artýrýmý söz konusu olmadýðýndan, herhangi bir resmi kurum tarafýndan kontrol edilmediðinden dolayý, ithalat miktarlarý artmakta bu da ülkemize giren ürün kalitesinin düþmesine neden olmakta, ithalatçý ve üretici firmalarý sahtekarlýða itmektedir. Bu da, sonucunda haksýz rekabeti doðurmaktadýr. Çin den gelen hemen hemen tüm otomatik sigortalar, baþka firmalarýn kopyasý olarak üretiliyor. Bu ürünleri getiren firmalar Çin den getirttikleri bu otomatik sigortalara TSE belgesi alabilmek için taklit ettiði ürünün markasýný silerek kendi markasýný vuruyor ve TSE ye kendi ürünüymüþ gibi sunuyor. TSE belgesini aldýktan sonra Çin den getirttiði ve taklit ettiði ürünün teknik olarak etiket deðerinde belirtilen deðerlerin %30 unu bile saðlayamýyor. Bu otomatik sigortalar baþta devlet kuruluþlarý olmak üzere, konutlar, okullar, hastaneler ve bunun gibi bir çok önemli kuruluþta TSE belgesine itimat edilerek kullanýlmaktadýr. TSE, belge verdikten sonra denetleme ve cezalandýrma konusunda maalesef yetersiz kalmaktadýr. EMSAD Üyesi firmalarýmýzýn yazýlý þikayeti üzerine bir çoðu Çin den ithal edilmiþ olan, içlerinde HUALÝN, PASÝFÝK, DRAGON, ÞEMS, MEGASAN, SANXIN gibi firmalarýn yaný sýra ve piyasada satýlan diðer marka otomatlar ve FEDERAL otomatlarý da piyasadan toplatýldý ve teste sokuldu. Edindiðimiz bilgiye göre teste sokulan ürünlerin % 80 i testlerden geçememiþtir. TSE ye müracatýmýzda bu isimlerin kimler olduðu tarafýmýza verilmemiþtir. Fakat çoðunluðu uzak doðu menþeli firmalarýn olduðunu ve ayrýca Almanya menþeli büyük bir firmanýn da bazý ürünlerinin testlerden geçmediðini þifai olarak bildirdiler. Bu ürünlere kýsa devre testi deðil de, basit testler yapýlmasýna raðmen bu sonuçlar çýkmýþtýr. Federal den alýnan numuneler ise olumlu sonuç vermiþtir. (Ek-1) Testlerden geçmeyen ve büyük çoðunluðu oluþturan firmalar hakkýnda TSE, tarih ve sayý numaralý yazý ile Federal Elektrik e bu firmalarýn nakdi para cezasý ile cezalandýrýlacaðýný belirtmiþtir. (EK-2) Caydýrýcý hiçbir müeyyide uygulanmamýþtýr. Bu firmalarýn ürünleri hâlâ TSE li olarak satýlmaktadýr. Bu otomatik sigorta üreticileri ve ithalatçýlarýyla ilgili bundan sonra da müeyyide uygulanacaðý konusunda ümitkar deðiliz. Çünkü önceki senelerde kaçak akým þalteri ile ilgili yukarýda da adý geçen firmalarýn ürünleri toplatýlarak teste sokulmuþtur. Olumsuz çýkan testler neticesinde dava açýlmýþ fakat TSE, insan can ve mal güvenliði yönünden büyük önem arz eden bu ürünlerle ilgili olarak, kamu saðlýðý ve güvenliðini düþünerek hareket etmemiþ, firmalardan bir kýsým para tahsil ederek þikayetlerinden vazgeçmiþ ve olayýn takipçisi olmamýþtýr. Bundan önce yapýlan ve hala devam eden bu gibi yaklaþýmlar, TSE nin itibarýný zedelediði gibi, kurallarý ihlal ederek kamu can ve mal varlýðý yönünden büyük tehlikelere sebebiyet veren firmalarý ödüllendirmekte, adeta bu tür ihlalleri teþvik etmektedir. TSE nin belgelendirme bölümünün, özellikle 8 FEDERAL BÜLTEN

11 HABER ithalattan sonra piyasadan ilgili ürünlerden sürekli ve periyodik olarak numuneler alarak test etmesi, problemli ürün çýktýðý takdirde bu ürünlerin belgelerini iptal etmesi, ürünlerini toplattýrmasý gibi asli görevlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Uzlaþma nasýl saðlanýr, nasýl daha fazla para toplanýr, firmalara nasýl peþkeþ çekilir gibi görevi olmayan konulara burnunu sokmamalý, TSE nin itibarýný da daha fazla zedelememelidir. Ayrýca kanunlarýmýz da bu konuda yetersizdir. Kanunlarýmýzdaki cezalarda caydýrýcý olmadýðý için para kazanma hýrsý yüzünden firmalarý usulsüzlüðe itmektedir. TSE nin uygunsuz kullanýlmasý ile ilgili 4703 numaralý kanuna göre cezalar verilmektedir. Verilebilecek en büyük ceza YTL (onbin Yeni Türk Lirasý) dir. Ýnsan hayatýný hiçe sayan bu firmalarýn çoðalmasý haksýz rekabetin ortaya (Ek-1) çýkmasýna neden olmaktadýr. Cezai müeyyideler artýrýldýðý takdirde, hem ithal edilen ürün kalitesinde artýþ meydana gelecek hem de haksýz rekabet engellenecektir. Önceki yýllarda kaçak akým, þimdi otomatik sigorta ve gelecekte baþka bir ürün. Suçu kanýtlansa dahi bu firmalar hiçbir þekilde ceza almamakta ve ürünleri piyasada serbestçe dolaþmaktadýr. TSE gibi milli bir kuruluþumuz içindeki bazý çürük yumurtalar kurumunun adý kötüye çýkarmaktadýrlar. Herkes üzerine düþen sorumluluðu üstlenmeli. Federal insan can ve mal varlýðýný riske sokan ve haksýz rekabet yaratan bu konularla ilgili, Sanayi bakanlýðýyla, TSE Genel Sekreterliðiyle, Dýþ Ticaret Müsteþarlýðýyla görüþtü. Görüþme neticesinde haklý olduðumuz taraflarca kabul edildi. Ancak TSE belgelendirme dairesi hiçbir eyleme geçmedi, hatta bilerek göz yumdu ve (Ek-2) yummaktadýr. Bu üç kurum da topu birbirlerine atmaktadýrlar. Ancak bu iþin ana sorumlusu Sanayi Bakanlýðýdýr. Yukarýda açýkladýðýmýz bir takým sorunlar ve eksikliklerin bir an önce giderilmesi, ucuz ve kalitesiz mallara karþý yerli üreticilerin korunmasýný ve ülkemiz insanýnýn layýk olduðu kaliteli ürünü kullanmasý saðlanacaktýr. Cezai müeyyidelerin artýrýlmasý durumunda ithalatçý firmalar daha dikkatli davranmak zorunda kalacaklardýr ki bu da ülkemize giren ürün kalitesini artýracaktýr. Dolayýsýyla Devletin rehber olacaðý böyle bir tutumla Avrupa Birliði konusunda hassasiyetimiz de ön plana çýkacaktýr. Ýnsan hayatýný ve sistem güvenliðini olaðanüstü derecede tehdit eden bu ürünlerle ilgili mücadeleyi kendimize ülkemize karþý görev biliyoruz. Hayatýnýz ve ülkemiz bizim için deðerli... FEDERAL BÜLTEN 9

12 HABER Antalya Fuarýnda FEDERAL e Yoðun Ýlgi Bu yýl Antalya da 14. sü düzenlenen Uluslar arasý Yapý Malzemeleri, Ýnþaat Teknolojileri ve Yapý Yenileme fuarýna 2 büyük stand ile katýlan Federal Grup, en çok ziyaret edilen stand oldu. Federal Elektrik, Federal Mermer ve Federal Simon; elektrik, mermer ve anahtar priz ürünleri ile fuarda büyük bir ilgi gördü Kasým tarihleri arasýnda yapýlan fuarda elektrik, mermer ve anahtar priz ürünleri ile ayrý standlarda davetlilerin karþýsýna çýkan Federal Grup, ziyeretçilerden tam not aldý. Ziyaretçilerin farklý noktalarda Federal ismini ve ürünlerini görmeleri, Federal in büyüklüðüne yakýndan þahitlik etmelerine de olanak saðladý. Smart Röle Cazibe Merkezi Federal markasý altýnda önümüzdeki aylarda piyasaya çýkacak olan Smart Akýllý röle, fuara gelen katýlýmcýlarýn özel olarak ilgilendiði ürün oldu. Dünyada ilk ve tek sloganý ile piyasaya çýkacak olan Smart Akýllý Röle ile ilgili stand sorumlularýna sorular soran davetliler ürün hakkýnda bol bol bilgi aldýlar. Dünyada ilk olma özelliði ile Türkiye nin bu alandaki imajýný yükseltecek nitelikte bir ürünün Federal tarafýndan yapýlmýþ olmasý davetlilerde büyük memnuniyet yarattý. Doðalgaz Sayacýna Özel Ýlgi Antalya nýn bu yýl içerisinde doðalgaza geçecek olmasý sebebiyle de doðalgaz sayacý büyük ilgi odaðý haline geldi. Fuar yetkilileri, doðalgaz sayacýnýn satýþý için gerekli olan tip onay belgesinin alýndýðýný ve bu ürünle de ekonomiye büyük katký saðlayacaklarýný dile getirdiler ve ayrýca önümüzdeki günlerde satýþa baþlayacaklarýnýn da müjdesini verdiler. Fanatikler Yine Fuardaydý Hem Fanatik Þalterler hem de takým fanatikleri fuar alanýnda yine kendini gösterdi. Tatlý sert atýþmalarýn yaþandýðý standta ürünler yine ilgi odaðýydý. Onix Mermere Ýlgi Baþkaydý Bilecik Vezirhan mermer ocaklarýnda çýkarýlan Federal Mermer ürünleri de fuarda üstünlüðünü ortaya koydu. Birçok mermer firmasýnýn fuar alanýnda yer almasýna karþýn Federal Mermer standý ziyaretçi akýnýna uðradý. Özellikle onix mermer ziyaretçiler tarafýndan oldukça ilgi gördü. Federal Simon Farklýlýðýný Ortaya Koydu Anahtar Priz üretime yapan Federal Sýmon da ziyaretçiler tarafýndan çok beðenildi. Özellikle otellerin uðrak yeri haline dönüþen standta projeler ile ilgili ön görüþmeler yapýldý. Farklý bir çizgisi bulunan Federal Sýmon ürünleri fuarda hak ettiði ilgiyi gördü. Irak Fuarýna Federal Elektrik de Katýldý Gaziantep te yapýlan fuara katýlan Federal Elektrik, yerli ve yabancý firmalarýn iþ baðlantýsý kurmak için yarýþmalarýna sahne oldu Haziran 2006 tarihleri arasýnda gerçekleþen Uluslararasý Irak Fuarýna katýlan Federal Elektrik, katýlýmcýlarýn yoðun ilgisi ile karþýlaþtý. Federal Elektrik standýnda görev yapan personel, aþýrý ilgiden memnun olduklarýný ifade ettiler. Ayrýca Dýþ Ticaret ve Gümrüklerden sorumlu devlet bakaný Sn. Kürþat TÜZMEN de standýmýzý ziyaret ederek ürünleri inceledi. 2 katlý olarak hizmet veren standt, Federal Elektrik Ar-Ge si tarafýndan dizayn edildi. 10 FEDERAL BÜLTEN

13 HABER Federal Hannover de Esti Almanya da Nisan 2006 tarihleri arasýnda ziyaretçi profili oldukça geniþ olan Hannover Messe fuarýnda Federal yerini aldý. Fuara dünyanýn dört bir yanýndan sektöründe lider firmalar katýldý. Federal Elektrik bu fuar ile, uluslararasý pazara yeni çýkan ürünleri ve mevcut ürünlerde yapmýþ olduklarý geliþtirmeleri temsilcilerine ve uluslararasý pazara tanýtma imkaný elde etti. Ayrýca fuarda yeni ürün olan Smart Rölenin de tanýtýmý yapýldý. Sanayi ve Ticaret Bakaný Ali Coþkun, Federal Elektrik standýný ziyaret ederek çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Coþkun, Federal Group Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa NURDOÐAN ile bir süre sohbet ederek, bir Türk firmasý ile ne kadar gururlandýðýný dile getirdi. Konu ile ilgili görüþlerine baþvurduðumuz Federal Elektrik yetkilileri; fuara 60 m² stand ile katýldýklarýný ve yoðun ilgiden son derece memnun olduklarýný dile getirdiler. Ayrýca bu fuar ile mevcut pazardaki son geliþmeleri yakýndan gözleme imkaný elde ettiklerini ve yapýlabilecek iþbirliði olanaklarý hakkýnda görüþmeler gerçekleþtirdiklerini ifade ettiler. Uluslar arasý Hannover fuarý, farklý pazarlar için yeni olasý müþterilerle görüþmelere de olanak saðlýyor. Federal Elektrik yetkilileri, her sene olduðu gibi gelecek sene de ülkemizi en iyi þekilde temsil edeceklerini ve bunun haklý gururunu taþýdýklarýný dile getirdiler. Þalt Center ve Corner Açýlýþlarý Devam Ediyor Federal Elektrik, Þalt Center ve Corner serisine yenilerini ekleyerek ürün satýþ aðýný güçlendirdi. Bursa Teknik-N Elektrik, Ýzmir Aydem Elektrik ve Konya Özolgun Elektrik firmalarýnýn Þalt Center olarak açýlýþlarý yapýldý. Þalt Centerlarda yalnýzca Federal ürünlerini satarak müþterilerine hizmet verecekler. Samsun da Galip ve Güçlü Elektrik, Trabzon da Kýlýç Elektrik, Sivas da Akan ve Termo Elektrik, Erzurum da Seher Elektrik, Aðrý da Seyhanlar Elektrik, Adana da Kaya Elektrik ve Gaziantep te Uður Elektrik bayilerinde de Corner açýlýþlarý yapýldý. Federal ürünlerine ayrý bir bölüm yapýlarak, ürünler ön plana çýkarýldý. Konu ile ilgili açýklama yapan Federal Pazarlama yetkililer, Þalt Center ve Corner sayýlarýnýn her geçen gün daha da artacaðýný ve Federal ürünlerinin ayrýcalýðýnýn her zaman öne çýkaracaklarýný belirttiler. FEDERAL BÜLTEN 11

14 HABER Taylandlýlardan Hem Ziyaret Hem Ticaret Haziran ayý içerisinde Federal Elektrik Fabrikasýný ziyaret etmek ve üretim ve testleri yerinde görmek için, Adapazarý na gelen Tayland lý konuklar, fabrikayý gezerek yetkililerden bilgi aldýlar. Federal Elektrik fabrikasýný ziyaret eden Taylandlý yetkililer, gösterilen ilgiden memnun kaldýklarýný ifade ettiler. Federal Elektriðin Tayland Temsilciliði görevini yürüten Powerade Ltd. Genel Müdürü Mr. Prasop Petchsakulrat ve Satýþ Müdürü Mr. Piya Vaichai nezaretinde fabrikaya gelen Tayland grubunda, özel sektör ve devlet yetkilileri, Kasetsart Üniversitesi Rektör asistaný Assoc. Prof. Trin Saengsuwan ve Federal ürünlerini kullanan firma yetkilileri de yer aldý. Fabrikamýzýn Ar-Ge, üretim ve test bölümlerinden çok etkilendiklerini belirten ziyaretçilerin, ürünlerin kalitesinden de memnun kaldýlar. Federal Elektrik fabrikasýný gezen Tayland lý konuklar, ziyaretin iki ülke arasýnda iþ hacmini büyütmesinden yana olduklarýný ifade etiler. Önemli projeleri olduðunu dile getirdiler ve geçtiðimiz ay Le Rafine projesinin ardýndan National Hause projesinde de Federal Elektrik ürünlerini kullanmaya karar verdiler. Yaklaþýk dolar deðerindeki ihaledeki ürünlerin sevkiyatý bu ay içinde baþlayacak ve 2008 Temmuz ayýna kadar parçalý sevkiyat yapýlacaktýr. Suriyeli Konuklarýn Federal Elektrik Ziyareti Federal Elektrik in Suriye de kazandýðý ihale sonrasýnda, Federal Elektrik fabrikasýný denetlemek için Adapazarý na gelen PEDEEE Suriye Elektrik idaresi yetkilileri, AR-GE, Üretim hatlarý ve Test bölümlerini gezerek çalýþmalarý yerinde gördüler, yapýlan yatýrým ve kullanýlan teknolojiden memnuniyetlerini dile getirdiler. Yapýlan tüm rutin ve tip testlerinden baþarý ile geçen ürünler PEDEEE tarafýndan onaylanmýþtýr. Denetlemenin baþarýlý geçtiðini ifade eden Türk ve Suriyeli yetkililer, ürünlerin sevk iþlemine baþlanacaðýný söylediler. Adapazarý nda kaldýklarý süre boyunca, çalýþmalarýný büyük bir titizlik içinde sürdüren Suriyeli yetkililer, çalýþmalarý yerinde görmekten mutlu olduklarýný dile getirdiler. 12 FEDERAL BÜLTEN

15 Federal SIMON Yurt Çapýnda Tanýtýmlarýný erçekleþtirdi. HABER Federal Simon, ürün ve firma tanýtým faaliyetlerine hýz verdi. Baþta Antalya, Ýzmir ve Bursa olmak üzere çeþitli illerde mimarlara ve montajcýlara yönelik tanýtýmlar yaptý. Organizasyonlarda; Federal Group ve Simon Holding in tanýtýmý, fabrikanýn yeri, üretimi, kalite politikalarý, laboratuvar test deneyleri, Ar-ge ve tasarým uygulamalarý, kullanýlan teknoloji gibi konulara ilaveten, Seri 34 ve Seri 82 ürünlerinin özellikleri ve avantajlarý tanýtýldý. Ardýndan Federal Simon Genel Müdürü Hakan ÜNLÜ konuþma yaptý ve akþam yemeði ile programlarý sona erdi. Federal Simon ayrýca Ýstanbul Ýç Mimarlar Odasýnýn düzenlemiþ olduðu Yaza Merhaba gecesine sponsor olarak katýldý. Ýç Mimarlar Odasý baþkaný, geceye saðladýðý katký nedeniyle Federal Simon adýna Genel Müdürü Hakan ÜNLÜ ye plaket verdi. Yaza merhaba gecesinde açýlan stant son derece ilgi gördü. Ünlü ile yaptýðýmýz söyleþide, tanýtýmlarda çok yoðun ilgi ile karþýlaþtýklarýný, tanýtýmlarýn her geçen gün daha da artacaðýný, ürünlerinin piyasada çok hýzlý bir þekilde yer bulduðunu ve yapýlan tüm çalýþmalarýn baþarýyla sonuçlandýðýný dile getirdi. Federal Süs Bitkileri Ýnternet te.. Geçtiðimiz aylarda Baþak Traktör arkasýnda yer alan 200 dönümlük arazi üzerinde 25 çeþit bitki ile çalýþmalara baþlayan Federal Süs Bitkiciliði, kýsa süre içerisinde web sitesini kurarak çalýþmalarýna hýz verdi. Federal Elektrik grafik departmaný personeli tarafýndan hizmete sokulan web sitesinde bir çok yenilik de yer alýyor. Konu ile ilgili açýklamalarda bulunan Federal Süs Bitkiciliði Genel Müdürü Ýrfan Nurdoðan, üretilen fidanlarýn web sitesinde görülebileceðine dikkati çekerek, sipariþ formunu dolduran vatandaþlarýn ürünlerden alabileceklerini dile getirdi. FEDERAL BÜLTEN 13

16 HABER Federal Elektrik Çalýþanlarý Kaynaþma Pikniðinde 10 uncu Kez Buluþtu Pikniðe, çalýþanlar ve yakýnlarýnýn yaný sýra Sakarya Valisi ve ilçe belediye baþkanlarý da katýldý. Piknikte Federal Þirketler Grubu Baþkaný Mustafa Nurdoðan, Türkiye yi Dünya da baþarý ile temsil eden bir kuruluþ olan Federal Elektrik in Dünya pazarlarýndaki büyümesini sürdürdüðünü söyledi. Konuþmasýnda, krizler karþýsýnda ayakta kalabilmenin yolunun Ar-Ge ve ihracat olduðunun altýný çizen Nurdoðan, Bir çok krize raðmen ayakta kalan, yoluna emin adýmlarla yürüyen bir grubuz dedi. Federal Grup olarak bir çok sektörde yatýrýma girildiðini dile getiren Nurdoðan, Hiçbir zaman ayaðýmýzý gazdan çekmedik, sürekli yatýrýmlara devam ettik þeklinde konuþtu. Ayrýca Sakarya Valisi Nuri Okutan da yaptýðý konuþmada, Federal Elektrik in Adapazarý ve Türkiye ye çok büyük katkýlar saðladýðýný ifade ederek, Yatýrýmlarýn Adapazarý nda olmasý bizim için mutluluk kaynaðýdýr, Federal artýk bir özel sektör deðil kamunun bir malý olmuþtur dedi. Piknikte bulunmanýn kendisi için büyük bir keyif olduðunu da sözlerine ekledi. Piknikte Federal Ýyileþtirme Teklifi (FÝT) veren yaklaþýk 200 personele törenle ödülleri verildi. Piknik, dinlenme ve eðlenmenin yaný sýra hediyeleriyle de ilgi odaðýydý. Federal Federal Elektrik çalýþanlarýndan Amatör daðcýlar Aycan Zengin ve Mehmet Kör 3950 metre yükseklikteki Kaçkar daðý ve 3917 metre yükseklikteki Erciyes daðýnýn zirvesine Federal bayraðýný asarak bir ilki gerçekleþtirdiler. Daðcýlarýmýz, zirveye týrmanarak Milli bayraðýmýzla birlikte Federal bayraðýný açarak Federal Elektrik içerisinde bir ilki gerçekleþtirdiler. Zirvede yarým saat kaldýklarýný ifade eden daðcýlarýmýz, zirve þartlarý göz önünde bulunduðunda yarým saatin uzun bir süre olduðunu bu konuda o gün þanslý olduklarýný dile getirdiler. Daðcýlarýmýzýn bir sonraki hedefleri ise Aðrý daðýna týrmanarak, orada da Federal bayraðýný dalgalandýrmak. Federal de çalýþan arkadaþlarýmýzýn özel hobilerinde bile firmamýzý kendi istekleri ile temsil etmeleri bizlere büyük onur veriyor. Federal olarak doðru bir yolda ilerlediðimizi ve birlik beraberliði oluþturduðumuzu gösteren bu geliþme, zirveye daha hýzlý bir þekilde bayraðý dikeceðimizin ve zirvede uzun süre kalacaðýmýzýn bir göstergesidir. Federal Elektrik, çalýþanlarý ve ailelerinden oluþan yaklaþýk 2 bin kiþinin katýlýmý ile 10. Kaynaþma pikniðini gerçekleþtirdi. Elektrik te 5 yýlýný dolduran, çocuðu olan, devamsýzlýk yapmayan, en fazla mesai yapan vs.. niteliklerdeki personele çeþitli hediyeler daðýtýldý. Ayrýca yapýlan çekiliþler ve yarýþmalar neticesinde de hediye daðýtýmý devam etti. Yemek ile birlikte müzik ziyafeti de çeken çalýþanlar yoðun iþ stresini oyunlarla ve yarýþmalarla attýlar. Federal her sene olduðu gibi, bu senede çalýþanlarýný bir araya getirmenin huzurunu ve mutluluðunu yaþadý. Yetkililer, kaynaþma pikniklerinin her sene devam edeceðini dile getirdiler. Federal Bayraðý Kaçkar ve Erciyes de Dalgalandý 14 FEDERAL BÜLTEN

17 RÖPORTAJ Federal den bir ilk daha.. Ahmet Sedat DOÐAN S mart Röle ile erken uyarý teknolojisi Endüstri dünyasý Smart Akýllý Röle ile tanýþacak.. Akýllý Röleyi hayata geçiren, tepeden týrnaða tüm aþamalarýnda yer alan isim ile konuþtuk. Zekeriya Köroðlu Kimdir 1957 Ýstanbul Üsküdar doðumlu olan Köroðlu, ilk, orta ve lise eðitimini Adapazarý nda tamamladý. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik bölümünü 1982 yýlýnda bitirdi yýlýnda ise Ýstanbul Üniversitesi Ýþletme Fakültesi iþletme ihtisasý enstitüsünde iþletmecilik ihtisasý programýný tamamladý yýlýndan bugüne, farklý endüstriyel sektörlerde bakým mühendisi, yönetici ve üst düzey yöneticiliklerde bulundu yýlýndan bu yana ise, Federal Elektrik te özel projeler adý altýnda çalýþmalar yürütüyor. F.B.: Sn. Köroðlu Smart Akýllý Röle nedir, ne iþe yarar? Z.K.: Smart Akýllý röle, endüstride son geliþmeler ve proseslerin farklý bir yapýya dönüþmesi sebebiyle çok ciddi bir ihtiyacý karþýlayacak özellikleri olan bir röle. Bu ihtiyacý karþýlarken de endüstrideki ürün kalitesinin de pozitif yönde etkilenmesini ve ivme kazanmasýný, geliþmesini saðlayacak nitelikte bir röle olma özelliðindedir. Endüstride son þekillenmeler kesintisiz prosesler ve birbiriyle uyumlu senkron prosesler þekline dönüþtü. Bu çerçevede prosesi oluþturan tüm makine ve elektrik elemanlarýnýn çok ciddi bir þekilde kontrol edilme zorunluluðu oluþtu. Prosesi meydana getiren parçalardan biri eðer herhangi bir nedenle elektrik veya mekanik bir arýzaya dayalý olarak durduðunda, prosesin tamamý durmak mecburiyetinde, aksi takdirde çýkan ürünün kalitesi olumsuz yönde etkilenmektedir. Dolayýsýyla prosesin tamamýnýn durdurulmasý kalite için gereklidir. Tamamýnýn durdurulma mecburiyetinin olduðu proseste üretim kaybý yüksek olmaktadýr. F.B.: Smart Röle bu nokta da mý devreye girecek? Z.K.: Evet, Smart röle burada devreye girmektedir. Sistemin içerisinde yer alan Elektrik motorlarýnýn ve elektrik motorunun tahrik ettiði mekanik sistemin (konveyor, mixer, pompa vb.) sürekli rejimde çalýþma standardýný kontrol eder. Ve bu kontrolü kesintisiz bir þekilde yaparken, ilgili makine veya motor grubunda meydana gelebilecek elektriksel veya mekaniksel arýzalarý yaklaþýk 3-4 ay öncesinden haberdar eder. F.B.: Yani sisteme bir erken uyarý mý gönderir? Z.K.: Evet, bir erken uyarý sinyali üretir ve operatöre sinyalize eder. Bu sinyalizasyondan hareketle proses açýsýndan en uygun duruþ zamanlamasý tespit edilir. Bu þekilde bakým zamanlamasý inisiyatif kaybedilmeden planlanabilecektir. Prosesler özellikle ürün geçiþlerinde formülasyon deðiþimlerinde vb. bir çok durumlar ile zorunlu duruþlar yaþamaktadýr. Bunlar tamamen program gereði olan yapýsal duruþlardýr. Ýþte tam bu geçiþ dönemlerinde Smart FR Röle den elde edilen bilgiler doðrultusunda elektrik sisteminde ya da mekanik grupta sinyalize edilen arýzanýn onarýmý için gereken iþlemler yapýlabilir. Sonuç olarak, üretim kaybý önlenmiþ olur. Buradan anlaþýlacaðý gibi Smart Röle bir erken uyarý sistemidir. FEDERAL BÜLTEN 15

18 RÖPORTAJ Çalýþan sistemin durumunu (Elektrikselmekaniksel) sürekli rejimde kontrol etmektedir. F.B.: Uygulama alanýndan konuþalým, endüstrinin hangi alanlarýnda kullanýlacak? Z.K.: Bir endüstriyel sistemde eðer istem dýþý duruþlarýn olmasý kesinlikle kayba sebep oluyorsa (tonaj+kalite) bu proseste Smart Röle kullanýlmasý kaçýnýlmazdýr. Ayrýca belediyelerin su pompa gruplarý, arýtma gruplarý, yangýn devreleri gibi proseslerde, bir çok iþletmede kritik özellikteki makine motor devrelerinde, binalarda iklimlendirme, su þebekeleri, asansör devrelerinde kullanýlmalýdýr. F.B.: Endüstride kullaným alanlarý tercihi nelere göre yapýlmalýdýr? Her alanda kullanýlmasý rantabl mýdýr? Z.K. Endüstride parayý ödeyecek insanlarýn iþin ekonomisini de göz önünde bulundurmasý lazým. Yani belli bir ürünü sisteme dahil edeceðim, belli bir ücret ödeyeceðim, bunun karþýlýðýn da da ne kazanacaðým? Burada temel kriter Smart Röle ile yapacaðým yatýrým kendisini kýsa zamanda (6-12 ay) amorti edecek midir? Kullanýlmasý planlanan sistem göz önüne alýndýðýnda bu soruya evet cevabý verilebiliyorsa, iþlevselliði kritik nitelikli olan münferit birimler içeren (yangýn pompalarý, þehir þebekesi su pompalarý, yüksek fýrýn donanýmlarý, iklimlendirme sistemleri, iþletmelerin kilit nitelikteki tüm birimleri vb..) bu sistemlerde Smart Röle özellikle yerini almalýdýr. F.B.: Smart Rölenin kullaným alanlarýný bir iki örnekle açýklar mýsýnýz? Z.K.: Kimya endüstrisi içinde yer alan deterjan üretimi yapan bir endüstriyel tesiste üretimin bir süreci vardýr. Buna göre nihai ürünün oluþumunda birden çok (prosesin niteliðine göre sayý yüzlere hatta yukarýsýna kadar uzanýr) makine motor grubunun belli bir reçete çerçevesinde kurgulanan logic ile ardýþýk ve eþ zamanlý çalýþtýrýlma süreci gerçekleþir. Tam bir orkestra konsepti içindedir. Kurgulanan prosesin akýþý parçalarýn görevlerini kesintisiz ve zamanýnda yapmasý ile saðlýklý rejimde sürecektir. Ancak bir ya da daha fazla parça/parçalar (makine-motor grubu) arýza moduna düþtüðünde prosesin tamamýnýn durdurulmasý gerekir. Aksi takdirde ürün kalitesi bozulacaktýr. Günümüz rekabet koþullarý gereði kalite ve fiyat çok kritik iki parametredir. Özellikle kalitenin asla bozulmamasý gerekmektedir. O halde tamamý duran prosesin üretim kaybý kaçýnýlmazdýr. Arýzanýn giderilme sürecine baðlý olarak tonajda kayýp yaþanacaktýr. Bazý durumlarda tamir süresi normalin üzerine de çýkabilir. (Arýzanýn noktasal tespitinde yaþanacak zorlanmalar, eþ zamanlý baþka arýzalarýn oluþmasý, yedek parça probleminin yaþanmasý, teknik personelin arýza anýndaki psikolojik yapýsallýðý, bir dakikanýn dahi önemsendiði bir iþlemin getirdiði baský ile oluþan stres, telaþ ve hatalar, bakým ekibinin bilgi ve tecrübe yetersizlikleri, fiziki yapýnýn arýzaya rahat müdahaleyi zorlaþtýrýcý yerleþimde oluþu, arýza noktasýnýn bakým ekibine olan mesafesi vb..) Tonaj kaybý=para kaybý denkliði gereði bu tür ve benzeri zincir proseslerde her bir halkanýn saðlýklý olmasý için gereken yapýlmak durumundadýr. Smart Röle akýllý röle zinciri oluþturan her bir halkaya takýldýðýnda sistemin tamamýnýn iþlevselliðinde saðlýklý bir kontrol tesis edilmiþ olacaktýr. Çünkü Smart Röle daha önceden de bahsettiðim gibi elektriksel veya mekaniksel arýzalarý yaklaþýk 3-4 ay öncesinden haberdar eder. Smart Röle sonrasý için o sistemle ilgili söylenebilecek olanlar: Sürekli durum izlemesi yapýlmaktadýr. Elektriksel-mekaniksel tüm farklýlýklar henüz baþlangýç aþamasýnda tespit edilecektir. Farklýlýklarýn geçici mi/kalýcý mý olduðu test edilecektir. Kalýcý farklýlýklar sinyalize edilecektir. Arýzanýn sistem durdurucu boyuta ulaþma noktasýndan yaklaþýk 3-4 ay öncesinde sinyali alýnmýþ olacaktýr. Bakým için en uygun duruþ zamaný planlanabilecektir. Bakým iþlemi çok daha kýsa sürede gerçekleþtirilebilecektir. (Arýza tanýmlýdýr, ekip arýza noktasýnda hazýr beklemektedir, arýzayý giderecek kratta kiþiler ekipte hazýr olacaktýr, telaþ olmadan sakince iþlem yapýlabilecektir, var olan fiziki yapý zorluklarýna gerekli çözümler önceden üretilmiþ olacaktýr. Tüm yedek parça ve tamir bakým takýmý doðru seçilmiþ olarak yanlarýnda olacaktýr.vb) Münferit kullanmaya örnek olarak yangýn pompalarý gösterilebilir. Yangýn pompalarý bir sistemde güvenlik için vardýr. Yangýn her zaman çýkabilecek bir þey deðildir. Ancak sistem güvenilirliði için pompa-motor grubunun sýký takibi gerekir. Smart Röle ile bu takibin kesintisiz yapýlmasý mümkündür. Benzer örneklerden biri belediyelerin þehir þebekesine su basan pompa istasyonlarýnýn iþletiminde de ortaya çýkmaktadýr. Kesintisiz su temini için pompalarýn sürekli kontrolü yapýlmak zorundadýr. Smart Röle kullanýlarak pompa sisteminin sürekli rejimde kontrol edilebilmesi saðlanýr. Arýza sinyali alýnýnca bizim için en uygun duruþ zamanýný planlama rahatlýðý elde edilmiþ olacaktýr. Uzun bir cevap oldu, ancak gerekliydi. Ana fikir zannediyorum ortaya konuldu. Benzer yapýsallýkta tüm endüstrilerde Smart Röle müthiþ bir çözümdür. F.B.: Sisteme doðrudan baðlanabilir mi? Z.K.: Üç fazdan beslenen bir elektrik motorunda bara çýkýþlarýndan sonra koruma elemaný olarak sigortalar vardýr. Sigorta çýkýþlarý kontaktöre giriþ yapar. 16 FEDERAL BÜLTEN

19 RÖPORTAJ Smart Röle termik röle yerine direkt baðlanýr ve ayný anda termik rölenin de görevini yaparken ve asýl görevi olan sistemi izlemeye alarak mekaniksel ve elektriksel arýzalarý sinyalize eder. Ayrýca bir ya da birden fazla fazýn kopmasý halinde elektrik motorunun iki veya tek faza kalarak yanma riskini de bertaraf eder. Bakýmlarda da fazlarýn karýþtýrýlmasý durumunda ise, sinyal vererek sistemin ters dönme riskini ortadan kaldýrýr. RS 485 çýkýþlýdýr. SCADA ya uygundur. Merkezi operasyon odasýndan kontrol edilebilir. F.B.: Smart Röle için Dünya da baþka bir yerde yok diyorsunuz, ilk defa Federal markasý ile mi çýkacak? Z.K.: Þu anda böyle bir ürün piyasada yok. Dünyada direkt kontaktöre akuple olabilecek nitelikte erken arýza uyarýsý yapabilecek, ayný zamanda termik kontrolü faz sýrasý ve faz kopukluðu uyarýsý yapabilecek bu özeliklerde bir ürün yok. F.B.: Smart Röle ne zaman piyasaya çýkacak? Z.K.: Ocak sonu itibarýyla piyasaya girmiþ olacaðýz. F.B.: Smart Röle nerede üretilecek? Z.K.: Federal Elektrik bu ürünü Adapazarý ndaki fabrikasýnda üretecek. F.B.: Üründen beklentiniz nedir? Z.K.: Elektriksel veya mekaniksel arýzalarý yaklaþýk 3-4 ay öncesinden haberdar etme özelliði sayesinde, endüstriden gelen biri olarak ürünün iþlevsel olmasýndan dolayý çok fazla raðbet göreceðini düþünüyorum. Fuarlarda son kullanýcý durumunda ki insanlarla konuþtuk. Ürünle ilgilendiler ve tam aradýklarý ürün olduðunu dile getirdiler. Kolay montaj olmasý her marka kontaktöre doðrudan takýlabilir olmasý da ürünün artýlarý arasýnda yer alýyor. F.B.: Tanýtým konusunda neler yapacaksýnýz? Z.K.: Endüstri yoðunluðu olan þehirlerimizde verilecek resepsiyonlar ile ürün tanýtýmý yapýlacak. Federal Elektrik in katýldýðý yurtiçi WIN Electrotech-Ýstanbul ve yurtdýþý Hannover Messe-Almanya fuarlarýnda Smart Röle yi tanýttýk. Özelikle Hannover fuarýnda ürüne olan aþýrý ilgi bizleri daha da motive etti, heyecanlandýrdý. F.B.: Ürünün Federal Elektrik açýsýndan anlamý nedir? Z.K.: Ýleri teknoloji içeren ve uygulama alanýnda dünyada ilk olma özelliði ile Türkiye nin bu alandaki imajýný yükseltecek nitelikte oluþu Federal Elektrik i ve çalýþanlarýný onurlandýrýyor ve de heyecanlandýrýyor. Ayrýca Federal Elektrik olarak konvansiyonel (geleneksel) ürünlerden ileri teknoloji ürünlere geçiþ sürecini baþlattýðýmýzý da dünyaya ilan etmiþ oluyoruz. Hatýrlayalým, baharýn habercisi açan ilk çicektir. F.B.: Projenin çalýnmasý veya kopya edilmesinden korkmuyor musunuz? Z.K.: Bu konuda yapýlmasý gereken ne varsa yaptýk, tüm tedbirlerimizi aldýk. Patent baþvurusunda bulunduk, hukuki ve teknik süreç baþladý, devam ediyor. F.B.: Yazýlým konusunda hangi firmadan destek aldýnýz? Z.K.: Arçelik in Ar-Ge si olan Artesis A.Þ den destek alýyoruz. F.B.: Verdiðiniz bilgiler için teþekkür ediyoruz. Federal Bülten olarak yeni özel projelerinizde baþarýlar, kolaylýklar diliyoruz. Z.K.: Federal Elektrik ailesi olarak Federal Bülten e yayýn hayatýnda baþarýlar temenni ediyoruz. erken uyarý ve koruma ilk ve TEK Avantajlar Bakýmcýnýn iþini kolaylaþtýrýr. Plansýz duruþlarý önler. Bakým ve onarma maliyetlerini düþürür. Yatýrýmlarý korur. Proseste yer alan makina ve cihazlarýn ömürlerini uzatýr. Üründe sürdürülebilir yüksek kalite seviyesi saðlar. Üretkenliði ve verimliliði yükseltir. Erken teþhis ve uyarý ile kayýplarý önler. Kolay montaj özelliðindedir. FEDERAL BÜLTEN 17

20 RÖPORTAJ ERCÝYES Elektrik Barýþ ÖZKIRAN Kenan TANRIVERDÝ Kimdir 1959 yýlýnda Kayserinin Bünyan kazasýnýn Samar köyünde doðdum. Yaþýmýn nüfus kaðýdýna iki yýl geç yazýlmasý nedeniyle ilkokula iki yýl geç baþladým. Ýlkokul birinci sýnýftan lise birinci sýnýfa kadar yaþýmýn getirdiði avantajlarla da birlikte hep sýnýf baþkanýydým. Lise son sýnýfta Ýzmit Derince lisesine geçtim, burada hem kara hem de hava harp okulu sýnavlarýna girdim. Hava harp okulu sýnavlarý bana daha kolay gelmesine raðmen 9 puanla kazanamadým ve kara harp okuluna baþladým. Dört yýl okuduktan sonra mezun olmamýza F.B : Erciyes Elektriði kurdunuz ve bugünlere getirdiniz. Erciyes Elektriði biraz anlatabilir misiniz? K.T. : Erciyes Elektriðin macerasý az öncede söylediðim gibi 1989 yýlýnda, þarampolde küçük bir dükkanda baþladý. O dönemler orta gerilim malzemeleri üzerine çalýþýyorduk, ama orta gerilim iki ay kala siyasi sebeplerden dolayý 12 Eylül olaylarý doðrultusunda bizi mezun etmediler. Bir süre içerde yattýk, iþkence olaylarýna maruz kaldýk, derken bir süre sonra bizi kiþiliksiz ve kimliksiz olarak kapýnýn önüne koydular. Mesleksiz ve özgüvenimizi kaybetmiþ olarak hayata yeniden baþladýk. Daha sonra beni askere bir daha aldýlar. 18 ay askerlik yaptýktan sonra döndüm, döndükten sonra taksicilik yaptým, amelelik yaptým, pazarlamacýlýk yaptým. En sevdiðim iþte pazarlamacýlýktý. Zaten askerde ticaret yapmaya karar hakkýnda hiç bir þey de bilmiyorduk. Ýzolatör geldi, izolatör demirleri geldi, derken dükkanda biraz mal oluþtu. Fakat baktýk kimse almýyor, almayý býrak soran da yok. Derken malzeme aldýðýmýz yerlere, bana anahtar, ampül falan yollayýn ben yavaþ yavaþ satmaya baþlayayým. dedim. Sað olsunlar yolladýlar, derken yavaþ yavaþ biz iþi öðrenmeye, para kazanmaya baþladýk. vermiþtim. Bir dostumuzun sayesinde bir firmaya pazarlamacý olarak girdim. Burada dört ay çalýþtým. Dört ayýn sonunda çalýþtýðým firmayý satýn almak istedim, ama kýsmet olmadý. Daha sonra bir dostumun sayesinde Suudi Arabistan a çalýþmaya gittim. Burada iki yýl çalýþtým. Biraz para ve özgüvenimi de kazandýktan sonra Türkiye ye geri döndüm. Döndükten sonra bir süre marangozluk yaptým ve nihayet bir dostumun vasýtasý ile 1989 yýlýnda Þarampol mevkiindeki ilk dükkanýmýz olan Erciyes Elektriði kurdum. Talep doðrultusunda sipariþ geçmeye baþladýk,tabi nerden alacaðýmýzý da bilmiyoruz. Bir kiþiden alýyoruz malzemeyi ve de peþin alýyoruz, o da tabi iyi karlarla malzeme satýyor bize. Gel zaman git zaman Ýstanbul dan gelen pazarlamacý arkadaþlar sayesinde, malzemeyi nasýl daha karlý alýp, nasýl daha karlý satabiliriz bunlarý öðrendik. Ve hýzlý bir þekilde büyümeye baþladýk. 18 FEDERAL BÜLTEN

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

1 25 yýldýr Elektromekanik sektöründe faaliyet gösteren, 2008 yýlýnda dünyada tanýnmýþ marka olarak tescil edilen Federal; elektrik malzemesi, mermer, aydýnlatma ürünleri, doðalgaz sayacý imalatý konularýnda

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 2 0 1 6 2 2 0 2 0 1 6 3 2 0 2 0 1 6 6 2 0 2 0 1 6 8 2 0 2 0 1 7 0 MADE IN TURKEY ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU

BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL MUMU ERÝTME TEKNESÝ KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 1 7 0 2 0 2 0 11 0 2 5 ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR MADE IN TURKEY SERÝ NO / MASS NO Basým Tarihi2013 SUNUÞ Sayýn

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

pumpverter Multipump çalýþma modlarý Redundant iþletme Yeni eþit yaþlandýrma tekniði DTC ile hassas debi kontrolü Optimum sistem verimliliði Yeni seviye kontrol tekniði Dahili debimetre Anti-jam özelliði

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON Firmamýz 2003 yýlýnda Ýstanbul'da kurulmuþtur. Sektörde,

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA A.Turan GÜNEÞ Makina Mühendisi Giriþ Uzun süreli ve çok sayýda yapýmý gereken montaj iþlerinin otomatik yapýlmasý maliyet avantajlarý saðlayabilir. Örnek olarak aþaðýda basit bir

Detaylı