Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 FEDERAL DEN YENÝ BÝR ÜRÜN Erken Uyarý Rölesi sayý Eylül 2006 ilk tek Dünya da ve Tüyap ta Federal Rüzgarý Þalt Center ve Corner Açýlýþlarý Devam Ediyor NLP SÝZÝN KAVGACI TÝPÝNÝZ HANGÝSÝ OLUMLU DÜÞÜNMEYÝ ÖÐRENELÝM ÖZGÜVENÝMÝZÝ ARTTIRALIM DUYGULARIN DÝLÝ VE KONTROLÜ KARÝYERÝ HARCAMANIN 10 GARANTÝ YOLU EDÝLGENLÝÐÝ BÝR KENARA BIRAKIN ÝSTEMENÝN FORMÜLÜ BULUNDU KARARLI ÝYÝMSERLER ÖZSAYGIYI OLUÞTURMAK BAÞKALARININ OLUMSUZLUÐUYLA MÜCADELE ETMEK Doðalgaz Sayacý Piyasaya Hazýr

2 Türkiye den Dünya ya Aþýrý Akým Kontrolü ondan Aþýrý Akým Rölesi Sorulur Türkiye de ilk ve TEK Enerji iletim hatlarýný aþýrý akýmlardan korur. CE normlarýna ve MYD/ B TEDAÞ þartnamelerine uygun olarak üretilir. Uzaktan okuma ve müdahale fonksiyonlarýna sahiptir. (RS232, RS485 standart); GPRS, TCP/IP ve FIBER OPTÝK opsiyonel olarak sunulur. Ýnternet üzerinden aðdaki tüm cihazlar herhangi bir noktadan CLIENT yazýlýmý ile takip edilebilir. Sistemin son arýza açmasýnýn osilogram eðrileri veya o anki akým eðrileri görülebilir. Her bir faza ait tüm parametreler ayný anda ekranda görülüp ayarlanabilir. IEC ve ANSI standartlarýna uygun, sabit zaman ve ters zaman karakteristiði seçilebilir. Fonksiyonlar, rölenin üzerinde bulunan tuþ takýmý ve haberleþme portlarý üzerinden kolay þekilde ayarlanabilir. Arýza sonrasýnda sinyaller devamlý kalabilmekte, ancak uzaktan veya tuþ takýmý vasýtasýyla silinebilir. Sinyaller silinmeden röle tekrar çalýþtýðýnda önceki sinyaller silinmekte ve yeni oluþan sinyaller kalmaktadýr. Akým katlarýna ait 2 adet set deðeri girilebilmektedir. (Ýstenildiðinde bu setler arasý anma akýmý 0,05 lik adýmlarla otomatik artabilmektedir.)

3 BAÞKANDAN Genel Müdür Direkt Faks: Mustafa NURDOÐAN Federal Þirketler Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Deðerli Federal Dostlarý ; Günler göz açýp kapayýncaya kadar geçiyor. Bundan önceki sayýmýzý çýkarttýðýmýzdan bu yana yaklaþýk 6 aylýk bir süre geçti. Bugün de sizlerin beðenisi ile devam eden, yeni bir Federal Bülten ile tekrar karþýnýzda olmanýn mutluluðunu yaþýyorum. Sizlerin takdiri ile devam eden yayýnýmýz bu güne kadar olduðu gibi bundan sonra da muhtelif eðitici konular ile yayýn hayatýna devam edecektir. Misyon ve Vizyonumuzda da belirttiðimiz gibi sosyal sorumluluklarýmýz her türlü çabamýz içerisinde en ön sýrayý iþgal etmektedir. Biz Federal ailesi olarak, Federal Bülteni yayýnlamaya baþlarken, toplumumuza, her iþte olduðu gibi Federal kalite bilincini ve Federal farklýlýðýný yansýtmak istedik. Bu nedenledir ki, bültenimiz bir magazin bülteni olmaktan öte, eðitici, toplumumuzda az bilinen veya maalesef bu güne kadar fazla üzerinde durulmayan konularý iþlemeyi bir misyon olarak yüklenmiþ bulunmaktadýr. Cemiyet hayatý içerisinde baþarý ve geliþim için gereken bazý hususlarýn ýsrarla üzerine gideceðiz. Daha önceki sayýlarýmýzda ifade ettiðimiz, 6 yaþ öncesi eðitim ile ilgili faaliyetlerimiz artarak sürmektedir. 6 yaþ öncesi eðitim Türkiye genelinde %17 iken Vilayetin ve Milli Eðitimin çalýþmalarýyla Sakarya bölgesinde %50 oranlarýna yükselmiþ bulunmaktadýr. Þirket içi eðitimlerimiz de ayný kararlýlýkla ve gittikçe artan bir performans ile sürmektedir. Bu arada müjdelemeyi isterim ki, bültenimizin iç sayfalarýnda inceleyeceðiniz erken uyarý ürünü FR32 Smart Röleyi, baþta Türk Sanayi olmak üzere beðenilerinize sunuyoruz. Bir devrim niteliði taþýyan bu çalýþmaya öncülük etmekten dolayý mutlu ve gururluyuz. Sanayi verimliliðini çok büyük ölçüde arttýracak olan bu ürünümüzün, tamamen Türk mühendis ve yazýlýmcýlarýnýn bir eseri olmasý ise, bizim için apayrý bir gurur vesilesidir. Müjdelerimiz bu kadarla bitmiyor, yeni Tedaþ Þartnamesine uygun olarak üretilen ve LCD ekranlý Aþýrý Akým Rölemizi de ilk defa piyasaya arz etmekten son derece mutluyuz. Aþýrý Akým Rölelerimiz de diðer ürünlerimiz gibi büyük ölçüde döviz tasarrufu saðlayacaktýr. Ve nihayet Doðalgaz Sayacýmýz da tip onay belgesi alarak satýþa arz edilebilir hale gelmiþtir. Federal ailesi olarak, ülkemizi yurt dýþý baðýmlýlýktan kurtaracak her türlü çalýþmayý, araþtýrma ve geliþtirmeyi sonuna kadar sürdürmeye, ürün gamýmýzý her geçen gün bu doðrultuda daha da geliþtirmeye azimli ve kararlýyýz. Ülkemiz etrafýnda cereyan eden istikrarsýzlýklarýn bir an önce sona ermesi, dünyamýzda kalýcý bir barýþ ortamýnýn tesis edilmesini, ülkemiz ve tüm dünyamýzýn huzur, saðlýlýk, mutluluk ve refah dolu günler içerisinde bulunmasýný diler, bu vesileyle hepinize saygýlarýmý sunarým. FEDERAL BÜLTEN 1

4 EDÝTÖRDEN EDÝTÖRDEN ebru toplu Deðerli Okuyucularýmýz, Yine sizlerle birlikte olmanýn heyecaný içerisindeyim. Baþlangýçta bu kadar yoðun ilgi ile karþýlaþacaðýmýzý ummadan baþladýk bu serüvene. Fakat þimdi anladým ki iyi ve doðru iþ üzerinde ilerliyoruz. Bu da beni ayrýca mutlu ediyor. Tebrik yazýlarýnýz ve bülten talepleriniz elime ulaþtýkça, yenisini çýkarma isteði artýyor içimde. Baþarma sevinci her insanoðlu gibi beni de mutlu ediyor. Baþarýda emeði geçen arkadaþlarýmýza hepinizin huzurunda teþekkür etmeyi bir borç biliyorum. Yeni bültende tekrar birlikte olmak umuduyla. Benden size umuda dair yine bir hikaye... KÜÇÜK ÝSTAVRÝT... Küçük istavrit yiyecek bir þey sanýp hýzla atýldý oltaya, Önce müthiþ bir acý duydu dudaðýnda, gümbür gümbür oldu yüreði. Sonra hýzla çekildi yukarýya. Aslýnda hep merak etmiþti, denizlerin üstünü. Neye benzerdi acep gökyüzü. Bir yanda büyük bir merak, bir yanda ölüm korkusu.. 'Dudaðý yarýklar' denir þanslýdýr onlar. Hani görüp de gökyüzünü ve insaný. Oltadan son anda kurtulanlar. Ne çare balýkçýnýn parmaklarý, son anda hoyratça kavradý onu. Küçük istavrit anladý yolun sonu. Koca denizlere sýðmazdý yüreði. Oysa þimdi yüzerken küçücük yeþil leðende, Cansýz uzanývermiþ, dostlarýna deðiyordu minik yüzgeci. Ýnsanlar gelip geçtiler önünden. Bir kedi yalanarak baktý gözünün içine. Yavaþça karardý dünya, baþý da dönüyordu. Son bir kez düþündü derin maviyi. Beyaz mercaný, bir de yeþil yosunu. Ýþte tam o anda eðilip aldým onu. Yürüdüm deniz kenarýna, bir öpücük kondurdum baþýna. Ýki damla gözyaþýndan ibaret. Sade bir törenle saldým denizin sularýna.. Bir an öylece bakakaldý, sonra sevinçle dibe daldý. Gitti, tüm kederimi söküp atarak. Teþekkürü de ihmal etmemiþti. Birkaç deðerli pulunu elime avuçlarýma býrakarak. Balýkçý ve kedi þaþkýn baktýlar yüzüme. Sorar gibiydiler neden yaptýn bunu niye? 'Bir gün' dedim 'bulursam kendimi yeþil leðendeki istavrit kadar çaresiz, son ana kadar hep bir umudum olsun diye' Hiç Umudunuzu Kaybetmemeniz Dile iyle... Giriþ 1 2 Haber Baþkandan Editörden - Ýçindekiler Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Katký Ödülü Federal Elektrik in Suudi Arabistan daki Ýhaleler Federal in Federal den Seminer Ataðý Patentlerimiz ve Marka Tescillerimiz Federal Geleneksel Ýftar Yemeklerinde kiþiyi aðýrladý Federal Doðalgaz Sayacý Piyasaya Hazýr Türkiyede CE Fiyaskosu Haçlý Zihniyeti Yalnýzca Ekonomik Boykottan Ders Alýr Otomatik Sigortalar Tehlike Saçýyor Antalya Fuarýnda FEDERAL e Yoðun Ýlgi Irak Fuarýna Federal Elektrik te Katýldý Federal Hannover de Esti Þalt Center ve Corner Açýlýþlarý Devam Ediyor Taylandlýlardan Hem Ziyaret Hem Ticaret Suriyeli Konuklarýn Federal Elektrik Ziyareti Federal SIMON Yurt Çapýnda Tanýtýmlarýný Gerçekleþtirdi 2 FEDERAL BÜLTEN

5 EDÝTÖRDEN Haber Röportaj Federalden Bir Ýlk Daha... Zekeriya KOROÐLU ile Söyleþi Eðitim 26 NLP Federal Süs Bitkileri Ýnternet te.. Federal Elektrik Çalýþanlarý Kaynaþma Pikniðinde 10. kez Buluþtu Federal Bayraðý Kaçkar ve Erciyes te Dalgalandý Erciyes Elektrik Coþkun Mühendislik Genpower Jeneratör Sizin Kavgacý Tipiniz Hangisi Olumlu Düþünmeyi Öðrenelim Özgüvenimizi Arttýralým Duygularýn Dili ve Kontrolü Eðitim Mizah Baþkalarýnýn Olumsuzluðuyla Mücadele Etmek Edilgenliði Bir Kenara Býrakýn Kariyeri Harcamanýn 10 Garanti Yolu Ýstemenin Formülü Kararlý Ýyimserler Özsaygýyý Oluþturmak Güzel Bir Yaþam Ýçin Ýki þey Düþünürlerden Sözler Daha Güzel Bir Yaþam Ýçin Ýnsan ve Dünya Tepkisizlik Ýlginç Ölümler Korku Sahibi Ahmet SAÐLAM Genel Yayýn Yönetmeni Ebru TOPLU Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Ýrfan NURDOÐAN Grafik Tasarým Hakký ERSÝN Murat ÝNAN Haber Destek A. Sedat DOÐAN Baský Dostlar Matbaa Yazýþma Adresi Federal Elektrik 1. OSB 1. Yol No.25 Hanlý / ADAPAZARI Ýrtibat Tel: (0264) (Pbx) Faks: (0264) FEDERAL BÜLTEN 3

6 HABER Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Katký Ödülü Federal Elektrik in Kaynak Elektrik Dergisi 25. yýlý münasebetiyle Elektrik-Elektronik sektörünün önde gelen temsilcilerine çeþitli ödüllerin verildiði gecede Federal Elektrik de Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal katký ödülüne layýk görüldü. Federal Elektrik Ankara Bölge Müdürü Ender Oktayer e takdim edilen ödül, çalýþanlar tarafýndan sevinçle karþýlandý. Federal Elektrik çalýþanlarý, sosyal sorumluluklarýnýn farkýnda olduklarýný ifade ederek, bundan sonra daha titiz çalýþacaklarýný dile getirdiler. Suudi Arabistan daki Ýhaleler Federal in Federal Elektrik Suudi Arabistan da girdiði ihaleleri alarak elektrik sektöründe, bu ülkenin en iyi tedarikçisi olma baþarýsýný gösterdi. Federal Elektrik Dýþ Ticaret yetkilileri, Federal Bülten e Suudi Arabistan da kazanýlan ihalelerle ilgili bilgi verdiler. Sec-Saudi Elektrik idaresi tarafýndan yapýlan ihalede Federal Elektrik, en iyi teklifi vererek, Arabistan da en büyük tedarikçi olma baþarýsýný gösterdi. 200 bin adetlik farklý amperlerdeki þalterin tamamý 2007 yýlýna kadar sevk edilecektir. Yine Arabistan da 400 bin adetlik þalter ve Akým Trafosu ihalesinin de kazanýldýðýný dile getiren Federal yetkilileri, Suudi Arabistan daki çalýþmalar yoðun bir þekilde sürmektedir. Hedefimiz önümüzdeki yýllarda da diðer ülkelerde açýlan büyük ihaleleri almak ve dünya devi olmaktýr. þeklinde konuþtular. KATAR DA DA ÝHALE FEDERAL DE Geçtiðimiz günlerde Kahrama-Katar tarafýndan yapýlan þalter ihalesinde de yýllarýný kapsayan ihaleyi alan Federal Elektrik bu ülkedeki çalýþmalarýný büyük bir hýzla sürdürüyor. 4 FEDERAL BÜLTEN

7 HABER Federal den Seminer Ataðý Federal Elektrik, 2006 yýlýnýn ilk 6 ayýnda da çok sayýda kamu ve özel sektör çalýþanlarýna seminer verdi. Osman Gazi Üniversitesi, Uludað EDM, Isparta ETO, Mersin EMO ve Ereðli Demir Çelik iþletmesi çalýþanlarýna verdiði seminerlerle adýndan söz ettiren Federal Elektrik, Elektrik-Elektronik sektörüne eðitimle de katkýda bulunuyor. Seminer e katýlan davetlilere konferans salonunda eðitim verilerek, ürünlerin tanýtýmý yapýldý. Toplu olarak üretim alanýný da gezen davetliler, Kýsa Devre Test Laboratuarýnda Kýsa Devre Testine katýlarak, Federal ürünlerinin kalitesine de tanýklýk ettiler. Görüþleri sorulan davetliler geziden oldukça memnun olduklarýný ifade ettiler. Federal Elektrik, Ýran ýn 3 büyük kentinde seminer vererek, ürünleri tanýttýlar. Federal Elektrik tarafýndan Ýran da verilen seminerler katýlýmcýlarýn yoðun ilgisi ile karþýlandý. Ýran ýn Ýsfehan kentinde yapýlan seminer sonrasýnda Ýsfehan elektrik idaresi yetkilileri Federal ürünlerini inceleyerek yetkililerden bilgi aldýlar. Federal ürünlerine tam not veren Ýsfehan Elektrik idaresi yetkilileri, yüklü miktarda devre kesici ve yük þalteri sipariþi verdiler. Tebriz de Federal rüzgarý esti Ýran ýn Tebriz kentinde seminer vererek, Federal ürünleri ile ilgili sunum yapan Federal Elektrik yetkilileri, Tebriz fuarýnda ürünlerin tanýtýmýný yaptýlar. Tebriz fuarý için özel olarak tasarlanan Networkjeneratör enversör yük þalteri fuara katýlan ziyaretçilerin olumlu tepkisi ile karþýlandý. Federal Elektrik Dýþ Ticaret yetkilileri Tebrizde yaptýklarý çalýþmalarda Elektronik sayaçlarýn Ýran da kullanýlmasý için görüþmeler yaptýlar. Tahran da Seminer Ýran ýn baþkenti Tahran da ise seminer düzenleyen Federal, ürünlerini baþarýyla tanýttýlar. FEDERAL BÜLTEN 5

8 HABER Patentlerimiz ve Marka Tescillerimiz Federal, yurtiçi ve yurtdýþý olmak üzere 40 a yakýn ülkede hem marka hem de endüstriyel tasarým tescilini aldý. Yurtiçi ve yurtdýþý pazarda güçlü olmayý ve devamlýlýðýný korumayý hedefleyen firmalar için marka, ekonomik pazarda yer edinmenin gereklerinden birisidir. Bunun için ilk basamak olan marka tescili, saðlam bir temel üzerine oturan ve sürekli geliþmeyi hedefleyen bir sürecin baþlangýcýdýr. Türkiye den Dünya ya sloganýyla 15 yýlý aþkýn süredir hýzla yoluna devam eden FEDERAL ELEKTRÝK bu bilinçle markalaþma yolunda da önemli yatýrýmlar yapmýþtýr. Markalaþmaya çok büyük önem veren FEDERAL, 40 a yakýn ülkede Federal, Federal Elektrik ve Federal Group un marka tescillerini yaptýrdý. Federal Elektrik buluþlarýný da patent hakký ile koruma altýna almýþtýr. Bildiðiniz gibi bir buluþun patent ile koruma altýna alýnabilmesi için yeni olmasý ve tekniðin bilinen durumunun aþýlmasý kriterlerini taþýmasý gerekmektedir. Bu anlamda uygulama alaný olarak Dünya' da bir benzeri daha olmayan Federal Smart Akýllý rölemizin patent baþvurusunu yaptýk. Bunun dýþýnda Doðalgaz sayacý numaratörü ve Ön ödemeli Su sayacýmýz içinde patent baþvurusunda bulunulmuþtur. 100 e yakýn ürünün endüstriyel tasarým tescil belgesi de alýndý. Federal Geleneksel Ýftar Yemeklerinde Kiþiyi Aðýrladý. Federal Elektrik her sene olduðu gibi bu sene de ramazan ayýnýn hiçbir gününü boþ geçmedi. Bayilerine ve müþterilerine yönelik olarak verdiði iftarlarda yaklaþýk kiþinin katýlýmý saðlandý. Ýftarlarý hep birlikte açmanýn mutluluðunu ve huzurunu yaþadýklarýný dile getiren Federal yetkilileri, önümüzdeki senelerde de bu organizasyonlarýn devam edeceðini dile getirdiler Federal Doðalgaz Sayacý Piyasaya Hazýr Federal Elektrik tarafýndan üretimi yapýlan Doðalgaz Sayacýnýn satýþý için önünde artýk hiçbir engel kalmamýþtýr. Satýþ için gerekli olan tip onay belgesi alýnarak, bu belge ile 10 yýl süreyle Federal Doðalgaz sayacý piyasada satýlabilecektir yýlýna kadar Doðalgaz Sayacý ihtiyacýnýn tahminen 6 milyon olduðunun altýný çizen Federal Doðalgaz Sayacý yetkilileri, Doðalgaz Sayacý ile ekonomiye katkýda bulunacaklarýný dile getirdiler. Sanayi Bakanlýðý tarafýndan verilen tip onay belgesi ile harekete geçen Federal Doðalgaz Sayacý yetkilileri, kaliteden ödün vermeden zaman içinde kapasite arttýrarak serbest ekonomideki rekabetle zirveye oturacaklarýný, bunun içinde azimle çalýþacaklarýný ifade ettiler. 6 FEDERAL BÜLTEN

9 Türkiye de U ygunsuz olarak basýlan CE iþaretli ürünler, piyasada tehlike arz ediyor. iþareti; ürünlerin amacýna uygun kullanýlmasý halinde insan can ve mal güvenliði, bitki ve hayvan varlýðý ile çevreye zarar vermeyeceðini, diðer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduðunu gösteren iþarettir. Ürünün Avrupa Birliði nin Yeni Yaklaþým Direktiflerine uygun olarak üretildiðini ve belgelendirildiðini göstermektedir. Bir yandan tüketiciye ürünün güvenli olduðu bilgisini verirken, diðer taraftan ticari açýdan ürünlerin bir üye ülkeden diðerine dolaþýmý sýrasýnda bir çeþit pasaport iþlevi görmektedir. Tüketiciler için bu iþaret, temel güvenlik ve kalite þartlarýnýn saðlandýðýný ifade eder ve tercih sebebi olur. iþareti ürüne konulmadan önce, ürünün, ilgili olduðu yönetmelik veya yönetmeliklerin aradýðý temel özellikleri taþýdýðýnýn kanýtlanmasý gerekir. Bazý yönetmelikler (yüksek riskli ürünler için) Onaylanmýþ Kuruluþ un þahitliðini zorunlu kýlar. Türkiye de TSE nin bazý bölümleri ve Türk Loydu Vakfý onaylanmýþ kuruluþlardýr. Bazý yönetmelikler ise, üreticilere, özellikle düþük riskli ürünler için yeterli ve geçerli bir Teknik Dosya hazýrlamak koþuluyla Basýndan Seçmeler Fransa nýn kanun gerekçeleri ise; 1- Ermeni soykýrýmý Türklerce kabul edilsin. (arkasýndan Ermenilere tazminat ve toprak ödensin) 2- (Türkiye sýnýrlarýný kabul etmeyen) Ermenistan a sýnýr kapýlarý açýlsýn. 3- Türkiye de 301. madde kaldýrýlsýn. Yukarýda da görüldüðü üzere Türkiye yi içten bölmek için her türlü oyunlar aþikare oynanmaktadýr. Haçlý zihniyetindeki yabancýlarýn anladýðý tek dil ekonomik Fiyaskosu self deklarasyon hakký tanýr. Self deklarasyon; firmanýn teknik dosya hazýrladýktan sonra, ürünün koþullarýna uygun olduðunu ve bu konudaki tüm yükümlülükleri (tazminatlar, hukuki sorumluluk vb.) kabul ettiðini belirten bir beyanname hazýrlayarak, ürünlerinde iþareti kullanmasý anlamýna gelir. Türkiye de ürünlerine iþareti basanlar ile Türkiye ye ithalat yapanlarýn büyük çoðunluðu self deklarasyonlu li deklarasyon ile ürüne ürünlerdir. Self deklarasyon ile iþaretlemesi yapýlan ürünler ülkemize rahatlýkla girmekte ve piyasada satýlmaktadýr. Ýthal edilen ürünler, ülkemize üzerlerinde si var diye girmektedir. Sadece ithalatçýnýn vereceði bir taahhütname yeterli sayýlmýþtýr. iþareti taþýmayan mallarda, malýmýz ye uygundur. þeklinde bir uygunluk beyaný veren ithalatçý, bu þekilde malýný, hiçbir denetime tabi olmadan yurda sokabilmektedir. Deklere edilen teknik deðerleri saðlamadýðý halde uygunsuz olarak basýlan iþaretli ürünler, Türkiye yi Afrika nýn Kangosu haline getirmiþtir. Piyasayý tam bir açýk pazar haline sokmuþtur. Ýnsanlarýn can ve mal güvenliði tehlike altýna atýlmýþ, ayný zamanda iþini doðru yapan firmalar, haksýz rekabet karþýsýnda zarara uðratýlmýþtýr. Elektrik malzemeleri dahil olmak üzere ürünler, konteynýrlarda bit pazarý havasýnda satýlmaktadýr. Bakanlýðýn, AB ülkelerinden yapýlan ithalatta, iþaretli ürünlerde kontrol yapýlmayacak þeklindeki boykottur. Bu boykot ile Fransýz þirketleri zarar görecek ve böylelikle benzeri bir hareket bir daha Avrupa da karþýmýza çýkmayacaktýr. Boykottan, Türkiye deki Fransýz þirketleri zarar görürse, olsa olsa fabrikalar el deðiþtirecek, çalýþana bir zarar gelmeyecektir. Türkiye deki Fransýz firmalarý þunlardýr: Total, Elf Benzin, Gruope Schneider (Telemacanique, Merlin Gerin, SquareD), HABER açýklamasý da bu hilekar firmalarýn piyasada daha rahat dolaþmalarýný saðlamýþtýr. Þalt cihazlarý konusunda, ürünü teknik deðerleri saðlayamadýðý için TSE belgesi alamayan (100A, 160A, 250A ve 1250A Þalterleri tarihinde testleri yapýlmýþ, sonuçlarý olumsuz çýkmýþtýr.) Amerikan menþeli bir firma, self iþareti basarak Polonya dan Türkiye ye malzeme ithal etmekte ve rahatlýkla satýþýný yapmaktadýr. Bu ve bunun gibi sadece kendi karýný düþünerek insan saðlýðýný hiçe sayan bu tür firmalara gerekli cezalar verilmemekte ve bu diðer firmalara da örnek teþkil etmektedir. Ülkemizdeki yeni uygulamaya göre, ülkemize serbestçe giren ürünlerden, eðer saðlýk veya güvenlikle ilgili bir sorun çýkarsa, ilgili bakanlýklarýn denetim elemanlarý devreye girecek, söz konusu ürünler piyasadan toplatýlacak ya da giriþi yasaklanacaktýr. Fakat bu iþ için ilgili bakanlýklarýn ne tecrübesi, ne elemaný, ne teþkilatý ne laboratuarý ne de istekleri var. Bakanlýklar, ürünün ye uygun olmadýðý tespit etseler dahi, uygulanacak cezai müeyyideler yok. Bazý Avrupa direktifleri tercüme edilmiþ, ancak uygulamaya konulmamýþ, bir kanun çýkarýlamamýþtýr. Bu ve bunun gibi bir çok boþluklar sayesinde yerli üreticiler baþta olmak üzere ülkemiz ekonomisi zarara uðratýlmakta ve hala buna göz yumulmaktadýr. Haçlý Zihniyeti Yalnýzca Ekonomik Boykottan Ders Alýr Fransa ulusal Meclisi, Ermeni soykýrýmýný inkar etmenin suç sayýlmasýný öngören yasa teklifini kabul etti. BOYKOT Metesan, Legrand, Rowenta, Alcatel Teletaþ, Carrefour, Gima, Dia, Endi, ChampionSA, Air France, Club Med, Pierre Cardin, Philip Patek, Lacoste, Cacharel, Daniel Hechter, Berluti, Peugeot, Renault, Citroen, Michelin, Uniroyal, Recamic, Sagem, Ondulin, Lafarge, Chryso, Weber Markem, Novalgin, Arcelor, Borçelik, Societe General, TEB, Danone, Yoplait, Tefal, Vichy, L Oreal, AXA, Baþak Sigorta, Güneþ Sigorta, BIC çakmak-traþ býçaðý, Avon cilt bakým ürünleri, Thomson, Christian Dior, Calyon Türk Bankasý. FEDERAL BÜLTEN 7

10 HABER Otomatik Sigortalar Tehlike Saçýyor Piyasadaki otomatik sigortalarýn %80 i basit testlerden bile geçemediði halde serbestçe satýlmakta ve Sanayi Bakanlýðý buna göz yummaktadýr. Deðerli okuyucularýmýz, bilindiði üzere Çin den bir çok elektrik malzemesi ithal edilmektedir. Son yýllarda ithalat miktarlarý da oldukça artmýþtýr. Bu ürünler insan hayatýný ve sistem güvenliðini 1. dereceden ilgilendiren ürünler olup, herhangi bir kota uygulamasý veya vergi artýrýmý söz konusu olmadýðýndan, herhangi bir resmi kurum tarafýndan kontrol edilmediðinden dolayý, ithalat miktarlarý artmakta bu da ülkemize giren ürün kalitesinin düþmesine neden olmakta, ithalatçý ve üretici firmalarý sahtekarlýða itmektedir. Bu da, sonucunda haksýz rekabeti doðurmaktadýr. Çin den gelen hemen hemen tüm otomatik sigortalar, baþka firmalarýn kopyasý olarak üretiliyor. Bu ürünleri getiren firmalar Çin den getirttikleri bu otomatik sigortalara TSE belgesi alabilmek için taklit ettiði ürünün markasýný silerek kendi markasýný vuruyor ve TSE ye kendi ürünüymüþ gibi sunuyor. TSE belgesini aldýktan sonra Çin den getirttiði ve taklit ettiði ürünün teknik olarak etiket deðerinde belirtilen deðerlerin %30 unu bile saðlayamýyor. Bu otomatik sigortalar baþta devlet kuruluþlarý olmak üzere, konutlar, okullar, hastaneler ve bunun gibi bir çok önemli kuruluþta TSE belgesine itimat edilerek kullanýlmaktadýr. TSE, belge verdikten sonra denetleme ve cezalandýrma konusunda maalesef yetersiz kalmaktadýr. EMSAD Üyesi firmalarýmýzýn yazýlý þikayeti üzerine bir çoðu Çin den ithal edilmiþ olan, içlerinde HUALÝN, PASÝFÝK, DRAGON, ÞEMS, MEGASAN, SANXIN gibi firmalarýn yaný sýra ve piyasada satýlan diðer marka otomatlar ve FEDERAL otomatlarý da piyasadan toplatýldý ve teste sokuldu. Edindiðimiz bilgiye göre teste sokulan ürünlerin % 80 i testlerden geçememiþtir. TSE ye müracatýmýzda bu isimlerin kimler olduðu tarafýmýza verilmemiþtir. Fakat çoðunluðu uzak doðu menþeli firmalarýn olduðunu ve ayrýca Almanya menþeli büyük bir firmanýn da bazý ürünlerinin testlerden geçmediðini þifai olarak bildirdiler. Bu ürünlere kýsa devre testi deðil de, basit testler yapýlmasýna raðmen bu sonuçlar çýkmýþtýr. Federal den alýnan numuneler ise olumlu sonuç vermiþtir. (Ek-1) Testlerden geçmeyen ve büyük çoðunluðu oluþturan firmalar hakkýnda TSE, tarih ve sayý numaralý yazý ile Federal Elektrik e bu firmalarýn nakdi para cezasý ile cezalandýrýlacaðýný belirtmiþtir. (EK-2) Caydýrýcý hiçbir müeyyide uygulanmamýþtýr. Bu firmalarýn ürünleri hâlâ TSE li olarak satýlmaktadýr. Bu otomatik sigorta üreticileri ve ithalatçýlarýyla ilgili bundan sonra da müeyyide uygulanacaðý konusunda ümitkar deðiliz. Çünkü önceki senelerde kaçak akým þalteri ile ilgili yukarýda da adý geçen firmalarýn ürünleri toplatýlarak teste sokulmuþtur. Olumsuz çýkan testler neticesinde dava açýlmýþ fakat TSE, insan can ve mal güvenliði yönünden büyük önem arz eden bu ürünlerle ilgili olarak, kamu saðlýðý ve güvenliðini düþünerek hareket etmemiþ, firmalardan bir kýsým para tahsil ederek þikayetlerinden vazgeçmiþ ve olayýn takipçisi olmamýþtýr. Bundan önce yapýlan ve hala devam eden bu gibi yaklaþýmlar, TSE nin itibarýný zedelediði gibi, kurallarý ihlal ederek kamu can ve mal varlýðý yönünden büyük tehlikelere sebebiyet veren firmalarý ödüllendirmekte, adeta bu tür ihlalleri teþvik etmektedir. TSE nin belgelendirme bölümünün, özellikle 8 FEDERAL BÜLTEN

11 HABER ithalattan sonra piyasadan ilgili ürünlerden sürekli ve periyodik olarak numuneler alarak test etmesi, problemli ürün çýktýðý takdirde bu ürünlerin belgelerini iptal etmesi, ürünlerini toplattýrmasý gibi asli görevlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Uzlaþma nasýl saðlanýr, nasýl daha fazla para toplanýr, firmalara nasýl peþkeþ çekilir gibi görevi olmayan konulara burnunu sokmamalý, TSE nin itibarýný da daha fazla zedelememelidir. Ayrýca kanunlarýmýz da bu konuda yetersizdir. Kanunlarýmýzdaki cezalarda caydýrýcý olmadýðý için para kazanma hýrsý yüzünden firmalarý usulsüzlüðe itmektedir. TSE nin uygunsuz kullanýlmasý ile ilgili 4703 numaralý kanuna göre cezalar verilmektedir. Verilebilecek en büyük ceza YTL (onbin Yeni Türk Lirasý) dir. Ýnsan hayatýný hiçe sayan bu firmalarýn çoðalmasý haksýz rekabetin ortaya (Ek-1) çýkmasýna neden olmaktadýr. Cezai müeyyideler artýrýldýðý takdirde, hem ithal edilen ürün kalitesinde artýþ meydana gelecek hem de haksýz rekabet engellenecektir. Önceki yýllarda kaçak akým, þimdi otomatik sigorta ve gelecekte baþka bir ürün. Suçu kanýtlansa dahi bu firmalar hiçbir þekilde ceza almamakta ve ürünleri piyasada serbestçe dolaþmaktadýr. TSE gibi milli bir kuruluþumuz içindeki bazý çürük yumurtalar kurumunun adý kötüye çýkarmaktadýrlar. Herkes üzerine düþen sorumluluðu üstlenmeli. Federal insan can ve mal varlýðýný riske sokan ve haksýz rekabet yaratan bu konularla ilgili, Sanayi bakanlýðýyla, TSE Genel Sekreterliðiyle, Dýþ Ticaret Müsteþarlýðýyla görüþtü. Görüþme neticesinde haklý olduðumuz taraflarca kabul edildi. Ancak TSE belgelendirme dairesi hiçbir eyleme geçmedi, hatta bilerek göz yumdu ve (Ek-2) yummaktadýr. Bu üç kurum da topu birbirlerine atmaktadýrlar. Ancak bu iþin ana sorumlusu Sanayi Bakanlýðýdýr. Yukarýda açýkladýðýmýz bir takým sorunlar ve eksikliklerin bir an önce giderilmesi, ucuz ve kalitesiz mallara karþý yerli üreticilerin korunmasýný ve ülkemiz insanýnýn layýk olduðu kaliteli ürünü kullanmasý saðlanacaktýr. Cezai müeyyidelerin artýrýlmasý durumunda ithalatçý firmalar daha dikkatli davranmak zorunda kalacaklardýr ki bu da ülkemize giren ürün kalitesini artýracaktýr. Dolayýsýyla Devletin rehber olacaðý böyle bir tutumla Avrupa Birliði konusunda hassasiyetimiz de ön plana çýkacaktýr. Ýnsan hayatýný ve sistem güvenliðini olaðanüstü derecede tehdit eden bu ürünlerle ilgili mücadeleyi kendimize ülkemize karþý görev biliyoruz. Hayatýnýz ve ülkemiz bizim için deðerli... FEDERAL BÜLTEN 9

12 HABER Antalya Fuarýnda FEDERAL e Yoðun Ýlgi Bu yýl Antalya da 14. sü düzenlenen Uluslar arasý Yapý Malzemeleri, Ýnþaat Teknolojileri ve Yapý Yenileme fuarýna 2 büyük stand ile katýlan Federal Grup, en çok ziyaret edilen stand oldu. Federal Elektrik, Federal Mermer ve Federal Simon; elektrik, mermer ve anahtar priz ürünleri ile fuarda büyük bir ilgi gördü Kasým tarihleri arasýnda yapýlan fuarda elektrik, mermer ve anahtar priz ürünleri ile ayrý standlarda davetlilerin karþýsýna çýkan Federal Grup, ziyeretçilerden tam not aldý. Ziyaretçilerin farklý noktalarda Federal ismini ve ürünlerini görmeleri, Federal in büyüklüðüne yakýndan þahitlik etmelerine de olanak saðladý. Smart Röle Cazibe Merkezi Federal markasý altýnda önümüzdeki aylarda piyasaya çýkacak olan Smart Akýllý röle, fuara gelen katýlýmcýlarýn özel olarak ilgilendiði ürün oldu. Dünyada ilk ve tek sloganý ile piyasaya çýkacak olan Smart Akýllý Röle ile ilgili stand sorumlularýna sorular soran davetliler ürün hakkýnda bol bol bilgi aldýlar. Dünyada ilk olma özelliði ile Türkiye nin bu alandaki imajýný yükseltecek nitelikte bir ürünün Federal tarafýndan yapýlmýþ olmasý davetlilerde büyük memnuniyet yarattý. Doðalgaz Sayacýna Özel Ýlgi Antalya nýn bu yýl içerisinde doðalgaza geçecek olmasý sebebiyle de doðalgaz sayacý büyük ilgi odaðý haline geldi. Fuar yetkilileri, doðalgaz sayacýnýn satýþý için gerekli olan tip onay belgesinin alýndýðýný ve bu ürünle de ekonomiye büyük katký saðlayacaklarýný dile getirdiler ve ayrýca önümüzdeki günlerde satýþa baþlayacaklarýnýn da müjdesini verdiler. Fanatikler Yine Fuardaydý Hem Fanatik Þalterler hem de takým fanatikleri fuar alanýnda yine kendini gösterdi. Tatlý sert atýþmalarýn yaþandýðý standta ürünler yine ilgi odaðýydý. Onix Mermere Ýlgi Baþkaydý Bilecik Vezirhan mermer ocaklarýnda çýkarýlan Federal Mermer ürünleri de fuarda üstünlüðünü ortaya koydu. Birçok mermer firmasýnýn fuar alanýnda yer almasýna karþýn Federal Mermer standý ziyaretçi akýnýna uðradý. Özellikle onix mermer ziyaretçiler tarafýndan oldukça ilgi gördü. Federal Simon Farklýlýðýný Ortaya Koydu Anahtar Priz üretime yapan Federal Sýmon da ziyaretçiler tarafýndan çok beðenildi. Özellikle otellerin uðrak yeri haline dönüþen standta projeler ile ilgili ön görüþmeler yapýldý. Farklý bir çizgisi bulunan Federal Sýmon ürünleri fuarda hak ettiði ilgiyi gördü. Irak Fuarýna Federal Elektrik de Katýldý Gaziantep te yapýlan fuara katýlan Federal Elektrik, yerli ve yabancý firmalarýn iþ baðlantýsý kurmak için yarýþmalarýna sahne oldu Haziran 2006 tarihleri arasýnda gerçekleþen Uluslararasý Irak Fuarýna katýlan Federal Elektrik, katýlýmcýlarýn yoðun ilgisi ile karþýlaþtý. Federal Elektrik standýnda görev yapan personel, aþýrý ilgiden memnun olduklarýný ifade ettiler. Ayrýca Dýþ Ticaret ve Gümrüklerden sorumlu devlet bakaný Sn. Kürþat TÜZMEN de standýmýzý ziyaret ederek ürünleri inceledi. 2 katlý olarak hizmet veren standt, Federal Elektrik Ar-Ge si tarafýndan dizayn edildi. 10 FEDERAL BÜLTEN

13 HABER Federal Hannover de Esti Almanya da Nisan 2006 tarihleri arasýnda ziyaretçi profili oldukça geniþ olan Hannover Messe fuarýnda Federal yerini aldý. Fuara dünyanýn dört bir yanýndan sektöründe lider firmalar katýldý. Federal Elektrik bu fuar ile, uluslararasý pazara yeni çýkan ürünleri ve mevcut ürünlerde yapmýþ olduklarý geliþtirmeleri temsilcilerine ve uluslararasý pazara tanýtma imkaný elde etti. Ayrýca fuarda yeni ürün olan Smart Rölenin de tanýtýmý yapýldý. Sanayi ve Ticaret Bakaný Ali Coþkun, Federal Elektrik standýný ziyaret ederek çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Coþkun, Federal Group Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa NURDOÐAN ile bir süre sohbet ederek, bir Türk firmasý ile ne kadar gururlandýðýný dile getirdi. Konu ile ilgili görüþlerine baþvurduðumuz Federal Elektrik yetkilileri; fuara 60 m² stand ile katýldýklarýný ve yoðun ilgiden son derece memnun olduklarýný dile getirdiler. Ayrýca bu fuar ile mevcut pazardaki son geliþmeleri yakýndan gözleme imkaný elde ettiklerini ve yapýlabilecek iþbirliði olanaklarý hakkýnda görüþmeler gerçekleþtirdiklerini ifade ettiler. Uluslar arasý Hannover fuarý, farklý pazarlar için yeni olasý müþterilerle görüþmelere de olanak saðlýyor. Federal Elektrik yetkilileri, her sene olduðu gibi gelecek sene de ülkemizi en iyi þekilde temsil edeceklerini ve bunun haklý gururunu taþýdýklarýný dile getirdiler. Þalt Center ve Corner Açýlýþlarý Devam Ediyor Federal Elektrik, Þalt Center ve Corner serisine yenilerini ekleyerek ürün satýþ aðýný güçlendirdi. Bursa Teknik-N Elektrik, Ýzmir Aydem Elektrik ve Konya Özolgun Elektrik firmalarýnýn Þalt Center olarak açýlýþlarý yapýldý. Þalt Centerlarda yalnýzca Federal ürünlerini satarak müþterilerine hizmet verecekler. Samsun da Galip ve Güçlü Elektrik, Trabzon da Kýlýç Elektrik, Sivas da Akan ve Termo Elektrik, Erzurum da Seher Elektrik, Aðrý da Seyhanlar Elektrik, Adana da Kaya Elektrik ve Gaziantep te Uður Elektrik bayilerinde de Corner açýlýþlarý yapýldý. Federal ürünlerine ayrý bir bölüm yapýlarak, ürünler ön plana çýkarýldý. Konu ile ilgili açýklama yapan Federal Pazarlama yetkililer, Þalt Center ve Corner sayýlarýnýn her geçen gün daha da artacaðýný ve Federal ürünlerinin ayrýcalýðýnýn her zaman öne çýkaracaklarýný belirttiler. FEDERAL BÜLTEN 11

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

13 2015 FATÝH Fatih Projesinin "Fatih"i Federal Termik ve Manyetik Ayarlý F31 Tip Þalterler Bayi Raflarýnda Yerini Alýyor 25 yýldýr yanýmýzda olan çalýþanlarýmýza, tedarikçilerimize ve müþterilerimize

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar Devamý arka kapakta ÝÇÝNDEKÝLER Yayýnýn Adý Farba Haber Yayýn ve Ýmtiyaz Sahibi Farba A.Þ. Ahmet BAYRAKTAR Genel Müdür Ayhan GÜRBAY Koordinatör Ýlknur YILMAZ Dergi Yayýn Kurulu Sosyal Etkinlik Komitesi

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2014 Sayý: 1 Birlik Faaliyetleri * Yalova Valisi Esengül CÝVELEK Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin 2016 da Faaliyete Geçmesi En Büyük

Detaylı

HATTAT HOLDÝNG ÝN ÜCRETSÝZ DERGÝSÝDÝR. ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR. AÐUSTOS 20086 Hattat Holding Türkiyenin geleceðine yatýrým yapýyor. GELECEÐÝMÝZ GENÇLERÝN ELÝNDE GELECEÐÝN USTALARINI EÐÝTÝYORUZ Danýþma Kurulu

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

2013 - XV BANU DOÐU KEÇE Genel Müdür Asistaný Bir fincan kahve içer miyiz? Tüm Maysan Mando dostlarýna merhaba. EDÝTÖR Yeni bir sayýmýzla daha yeniden karþýnýzdayýz. Eminim ki iþ hayatýnýzda her biriniz

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

I I S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3

I I S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3 Sayý : 3 2004/3 Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3 EDÝTÖR "Merhaba" TEKNOLOJÝ Geri Dönüþüm Sektörü ve JCB BÝLGÝ Yeni Türk Lirasý SÖYLEÞÝ John Patterson SATÞ SONRAS HÝZMETLER Yýllarca sorunsuz

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý baþkandan Deðerli Dostlarým, Nisan ayýnda üçüncüsünü gerçekleþtirdiðimiz Yerel Zincirler Buluþuyor (YZB)organizasyonu, önceki yýllara göre rekor katýlýmla gerçekleþti. 10 binin üzerinde katýlýmcý, bir

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2013 Sayý: 182 Türkiye nin Yükselen Þehri KÜTAHYA 1 Ýçindekiler 10 6 46 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim-Aralýk 2013 Yýl :13

Detaylı

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 I I S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 EDÝTÖR 05 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Paletli Ekskavatör 06 BÝLGÝ Rekabet Çaðýnda Karlýlýk Ýlkeleri ve Lider Yönetici SÖYLEÞÝ "CE" Ýþareti ve Güvenlik

Detaylı

1 Ýçindekiler 80 8 34 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim - Aralýk 2012 Yýl :13 Sayý : 179 38 5 20 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Öne Çýkanlar Güncel Fuar 2 2013 Umut Treninde Yerlerimizi

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Alo Paket 213 32 42. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, erkekliðe adým atan çocuklarý ve ailelerini tebrik etti. * HABERÝ 7 DE

Alo Paket 213 32 42. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, erkekliðe adým atan çocuklarý ve ailelerini tebrik etti. * HABERÝ 7 DE Yanlýþlýkla yolu sattýlar Üyük Köyü sakinlerini saran su endiþesi, taþ ocaðýnýn ruhsat iptali ile sona erdi. ÜYÜK TE MUTLU SON Üyük Köyü sakinlerinin protestolarýna neden olan taþ ocaðýnýn çalýþma ruhsatý

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu

58 250. yýlýnda Mozart. 14 Kýsa kýsa 18 Bakýþ 20 Dünya 22. 22 Sedat Üründül: Atatürk Barajý dünya çapýnda bir iþti. 60 Bir dünya kenti Safranbolu EDÝTÖR Ýlerlemeye devam ediyoruz... Baþlamak tabii ki çok önemliydi bizim için, ama bu kolay kýsmý. Önemli olan bunu sürdürebilmekti... Kýsa süreli aksaklýklara karþýn 2 yýlý geride býraktýk. Bu derginin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez tahýlý buðday. Sayý: 2 / Mart 2008. Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 2 / Mart 2008 Bu sayýda neler var: Kalp dostu CoroWise TM Her zaman ve her yerde Ülkü Karakuþ: Sürekliliði olan çözümler gerek Kapak Konusu: Ýnsanlýðýn vazgeçilmez

Detaylı