96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor"

Transkript

1 Yeni Terminal yazýhaneleri kiracýlarýný buldu Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesinin ikincisi dün yapýldý. Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da baþlayan ihaleye ilgi yüksek oldu. Çevreyolu Bulvarýnda bulunan Yeni Þehirlerarasý Otobüs Terminalinde bulunan otobüs, ilçe minibüs yazýhaneleri, emanetçi dükkaný, hediyelik eþya dükkaný, kuaför ve tuvalet gibi iþyerleri ihaleye çýktý. Hediyelik eþya dükkaný ve kuaför dükkanlarýna talip çýkmadý. SAYFA 5 DE 23 OCAK 2015 CUMA 40 KURUÞ Yamaç Paraþütü etkinliðine katýldýlar SAYFA 10 DA 96 bin 651 öðrenci Seyit Ali Büyük tatile giriyor eðitim öðretim yýlýnýn 1.dönemi bugün sona eriyor. Çorum'da toplam 96 bin 651 öðrenci yarýyýl karnesi alacak. Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük yaptýðý açýklamada, il genelinde ki okullarda toplam 96 bin 651 öðrenci ve 6049 öðretmenle eðitim öðretim faaliyetlerinin gerçekleþtirildiðini dile getirerek, " Cuma günü saat 10.00'da, Merkez Mimar Sinan Ýlkokulun da Sayýn Valimizin katýlýmlarýyla karne daðýtým töreni düzenlenecektir" dedi. SAYFA 5 DE Çorum'un tarihi ve kültürel mirasýný tanýtacaklar Hitit Arkeoloji Topluluðu, "The Sun of Youth Enlightening the History" projesini hayata geçirerek Çorum'un tarihi ve kültürel mirasýný farklý ülkelere tanýtmayý amaçlýyor. Hitit Arkeoloji Topluluðu, hazýrladýklarý "The Sun of Youth Enlightening the History" projesi ile Çorum'un tarihini ve kültürünü 5 ülkeden gelecek 8'er gence tanýtýlacak. SAYFA 2 DE "Yarýnlara Geç Kalmadan" sanatseverlerle buluþacak Adana Devlet Tiyatrosu'nun "Yarýnlara Geç Kalmadan" isimli oyunu Çorum'da sahnelenecek. SAYFA 3 DE Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý EMÝTT 71 ANALÝZ Ahmet Ceylan'da adam satarmýþ! Önümüzdeki genel seçimler adýna Partisinden milletvekili adayý olma düþüncesi ile Ýl Baþkanlýðýna veda eden Ahmet Sami Ceylan baþkanlýk koltuðunu boþaltýrken, özellikle milletvekili aday seçme günü geldiðinde kendisini destekleyeceðinden emin olan bir ismin yerine gelmesini istedi. Bu amaçlý düþünce adýna Ahmet Sami Ceylan'ýn kafasýndaki 1. Ýsim ise, Eyüp Arslan idi. AKP Genel merkezi tarafýndan Ýl baþkan adayý adýna10 kiþiye kadar getirebilirsiniz dendi. Aday belirlenmesi adýna yola çýkýlan süreçte 30 Mart yerel seçimleri adýna belediye baþkan adayý belirleme sürecinde olduðu gibi yine saflar ikiye ayrýldý. Bir tarafta Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým ve Ahmet Ceylan yer alýrken, diðer tarafta ise, Salim Uslu ve Muzaffer Külcü yer aldý. 10 aday da mevcut yönetimdeki isimlerden oluþtu. Salim Uslu ve Muzaffer Külcü bu konu adýna fazla gayret ve performans sergilemediler. Ahmet Ceylan'ýn özellikle Eyüp Arslan, Yakup Alar, Rumi Bekiroðlu ve özellikle Halil Ýbrahim Kaya'nýn olmasýný çok arzu ettiði Kasým Aksoy'a ' Ayrý ONKOSAV'dan kanser hastalarý yararýna yemek organizasyonu Çorum ONKOSAV Derneði kanser hastalarý yararýna yemek etkinliði düzenleyecek.onko- SAV Baþkaný Olcay Ünal yaptýðý açýklamada dernek olarak...sayfa 4 DE Çorum EMÝTT'te tanýtýlýyor Nadir YÜCEL ülke ve 4 bin 500 katýlýmcý ile 19. kez ziyaretçilere kapýlarýný açtý..sayfa 7DE ayrý baþkanlýk kliþeli mavi boncuklar' daðýttýðýný izledik. Olasý Süpriz geliþmeler için ise Fatih Yaðlý'ya baþ altý Kispeti giydirildi. Böyle olunca doðal olarak bu adaylar içerisinde bir rekabet baþlatýlmýþ oldu. Rumi Bekiroðlu'nun öne çýkmasýnda ise Murat Yýldýrým'ýn tesiri oldu. Gerekçe ise; Belediye baþkaný Muzaffer Külcü'ye husumeti olan en etkili ve keskin ismin Rumi Bekiroðlu olabileceði inancý! yer aldý. Ve bu inanç ile birinci sýrada onu destekledi. Ahmet Sami Ceylan'ýn'Pimi Çekilmiþ bomba benzetmesi yaptýðý' Rumi Bekiroðlu'nun Yedeðinde ise Eyüp Arslan vardý. Milletvekili Cahit Baðcý'nýn da düþüncesi Murat Yýldýrým'dan farklý deðildi. Muzaffer Külcü ve onun da bilgilendirmesi ile Salim Uslu'nun Rumi Bekiroðlu ismine karþý etkili duruþ sergileyerek baþkan olmasýna mani olabilecekleri düþüncesi de göz ardý edilmedi. Olasý böyle bir durumda ise alternatif isim Eyüp Arslan oldu. Kamuoyunun beklentisinde ise özellikle sözde her iki grupdan çýkabilecek uç isimler karþýsýnda uzlaþma saðlanacak orta isim olarak Yakup Alar görüldü. Ahmet Ceylan ve yakýn kumandasý! tarafýndan Süleyman Soylu ve ekibine elenilmesini düþündükleri adaylar ile ilgili olarak Ekarte edici hatta iftira boyutunda bilgiler sunulmasý da ihmal edilmedi! ( Daha derin bilgiler Kongre sürecine zarar vermemesi adýna bizde mahfuz) "Faili meçhul cinayetler ülkemizin utancýdýr" CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Gazeteci Uður Mumcu'nun bir suikast sonucu öldürülmesinin yýldönümü nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý..sayfa 5 DA Ýl baþkanlýðý aday belirlenmesi konusunda Salim Uslu ve Muzaffer Külcü etkisiz kaldýlar. Muzaffer Külcü'ye karþý Rumi Bekiroðlu ýsrarcýlýðý Rumi Bekiroðlu'nu 1 adým öne çýkardý. Ýl baþkanlýðý döneminde Rumi Bekiroðlu dan bu doðrultuda ki beklentiler ise þimdiden merakla beklenmeye baþlandý. Ahmet Ceylan yola çýkarken diðer adaylar ile daha net ve açýk görüþebilirdi. Ahmet Ceylan'ýn birden fazla kiþiye baþkanlýk sözü vermesi yakýn tarihte yaþanan bir olayý hatýrlattý. Yani Belediye baþkan adaylýðý döneminde önce Teþkilat olarak adayýmýz dediði Haþim Ahlatçý yý açýklayýp sonrasýnda ise Mehmet Karadað ismine rotasýný çevirmiþti. Siyasi terim ile 'Haþim Ahlatçý yý Mehmet Karadað için satan Ahmet Ceylan, Ýl Genel Meclisi Baþkanlýk Döneminde Erhan Akar'dan sonra artan mavi boncuklarý da ' Ýl baþkanlýðý adýna kullandý! hatta söz verdiðini bildiðimiz isimler arasýnda esnaflýðýný bir kez daha sergilemiþ oldu! Aslýnda bunlara gerek olmadan sürecin baþýnda Rumi Bekiroðlu ile gidiyoruz diyebilirdi. Hangi makam ve mevki adýna olursa olsun önemli olan kahrýndan mý, yoksa lütfundan mý verildiðine bakmak gerekir. Bizim tüm makamlar ve mevkiler adýna duamýz ise Cenabý Allah tarafýndan Dini Ýslam adýna vatanýmýz ve milletimizin bütünlüðü adýna en hayýrlý olabilecek keyfiyet ve kemiyet sahibi insanlara önemli görevleri nasip etmesi yönündedir. "Sosyal Bilimler Lisesi'ne desteðe hazýrýz" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Necmettin Ünal'ý ziyaret etti. Üniversite hakkýnda genel bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitelerin öðrenci potansiyeli açýsýndan en önemli kaynaklarýný Milli Eðitim Müdürlüðüne baðlý okullardaki öðrencilerin oluþturduðunu ifade ederek her türlü ortak proje ile desteðe açýk olduklarýný belirtti ve Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Necmettin Ünal'a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. SAYFA 5 DE IÞÝD üzerinden Ýslamcýlýðý vurmayý deniyorlar Ensar Vakfý Salý konferanslarýna geçtiðimiz hafta Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran konuþmacý olarak katýldý. "Algý ve Gerçeklik Arasýnda Ýslam Dünyasý" konulu konferans veren Prof. Evkuran, Ýslam dünyasýnda ve Türkiye'de dinî kimlikler ekseninde yaþanan ve toplumsal-siyasal hayatýn üzerinde de etkileri görülen geliþmeler üzerinde durdu. Sayfa 5 DE

2 HABER 2 AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Çorum'un tarihi ve kültürel mirasýný tanýtacaklar Hitit Arkeoloji Topluluðu, "The Sun of Youth Enlightening the History" projesini hayata geçirerek Çorum'un tarihi ve kültürel mirasýný farklý ülkelere tanýtmayý amaçlýyor. Hitit Arkeoloji Topluluðu, hazýrladýklarý "The Sun of Youth Enlightening the History" projesi ile Çorum'un tarihini ve kültürünü 5 ülkeden gelecek 8'er gence tanýtýlacak. Hitit Arkeoloji Topluluðu'ndan Talha Yurtseven, Zeynal Hasýrcý ve Eskiyapar Köyü Muhtarý Cemalettin Samut Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette projeyle ilgili bilgiler veren Talha Yurtseven, "Hitit Arkeoloji Topluluðu olarak hazýrladýðýmýz The Sun of Youth Enlightening the History projemiz T.C Avrupa Birliði Bakanlýðý- Ulusal Ajans'ý tarafýndan ERASMUS+ gençlik programlarý kapsamýnda hibe almaya hak kazandý" dedi. YÝTÝK Ýþ yerimize ait Çorum Vergi Dairesine baðlý Arçelik A.Þ (Beko Elektronik A.Þ) BEKO TR 200AN marka ve model yazar kasamýzýn ruhsatýný kaybettik. Hükümsüzdür.Üstad Kebap Çorum Yýl: 10 Sayý: OCAK 2015 CUMA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Projenin Þubat 2015 tarihleri arasýnda, Türkiye, Bulgaristan, Letonya, Fransa, Romanya olmak üzere 5 ortak ülkeden 8'er gencin katýlýmý ile birlikte Çorum'da uygulanacaðýný söyleyen Talha Yurtseven, þu açýklamayý yaptý: "23-24 Ocak 2015 tarihilerinde ortak ülkelerimizin grup liderleri ve temsilcilerini aðýrlayacaðýmýz ön hazýrlýk ziyaretini de ilimiz Çorum'da gerçekleþtireceðiz. Proje kapsamýnda iç ve dýþ ortam aktivitelerimiz ile Çorum'un kültürel ve tarihi mirasýný farklý ülke katýlýmcýlarýmýzýn tanýmasýný ve kendi yerellerinde farkýndalýk oluþturmalarýný saðlamýþ olacaðýz. Projemiz konusu gereði Çorum'un tarihi mirasýnýn irdelenmesini ve ortaklarýmýzýn paylaþýmlarý ile de yerel halkýn ilgisini saðlamayý amaçlamaktadýr. Kültürel deðerlerin paylaþýldýkça zenginleþtiðine olan inancýmýz ile uygulayacaðýmýz projemizde yerel kurum ve kuruluþlarýn ziyaret edilmesi, karþýlýklý fikir alýþ veriþinde bulunulmasý programýmýz çerçevesinde önemli bir yer edinmektedir." Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, baþarýlý bir projeye imza atýldýðýný belirterek, Çorum'a hayýrlý olmasý dileklerinde bulundu. Torun'dan, sulama projesi teþekkürü Remzi Torun Uðurludað Orman Toplu Koruma Merkezi 24 Ocak Cumartesi günü açýlacak. Ayný gün Kaymakamlýk ve Belediyenin ortak çalýþmasý ile hazýrlanan Memurlar Lokalinin açýlýþý ile Belediyenin yeni aldýðý 2 adet damperli kamyonda hizmete sokulacak. Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ederek cumartesi günü planlanan açýlýþlarla ilgili bilgiler verdi. Torun "Destek ve katkýnýzla; Orman Toplu Koruma Merkezimiz ile 2 adet damperli Kamyonumuzu hizmete sunuyoruz. YÝTÝK Erzurum Atatürk Üniversitesi Saðlýk Bilimler Fakültesi Hemþirelik Bölümü nden 2011 yýlýnda almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim.hükümsüzdür. Yakup kýzý Nilgün Aktaþ TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ayný gün memurlar lokalimizin açýlýþýný da yapacaðýz. Uðurludaðlý hemþehrileriniz sizleri aðýrlamaktan onur duyacaktýr" dedi. Uslu, "Orman Toplu Koruma Merkezi ve Memurlar Lokali ile yeni kamyonlarýnýza ilaveten Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýmýzdan ödeneðini aldýðýmýz çok amaçlý yol süpürme aracýda ay sonunda Uðurludaðlý hemþehrilerimizin hizmetine sunulacaktýr. Hayýrlý uðurlu olsun" þeklinde kaydetti. Uðurludað Orman Toplu Koruma Merkezi açýlýyor Uðurludað Orman Toplu Koruma Merkezi 24 Ocak Cumartesi günü açýlacak. Ayný gün Kaymakamlýk ve Belediyenin ortak çalýþmasý ile hazýrlanan Memurlar Lokalinin açýlýþý ile Belediyenin yeni aldýðý 2 adet damperli kamyonda hizmete sokulacak. Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ederek cumartesi günü planlanan açýlýþlarla ilgili bilgiler verdi. Torun "Destek ve katkýnýzla; Orman Toplu Koruma Merkezimiz ile 2 adet damperli Kamyonumuzu hizmete sunuyoruz. Ayný gün memurlar lokalimizin açýlýþýný da yapacaðýz. Uðurludaðlý hemþehrileriniz sizleri aðýrlamaktan onur duyacaktýr" dedi. Uslu, "Orman Toplu Koruma Merkezi ve Memurlar Lokali ile yeni kamyonlarýnýza ilaveten Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýmýzdan ödeneðini aldýðýmýz çok amaçlý yol süpürme aracýda ay sonunda Uðurludaðlý hemþehrilerimizin hizmetine sunulacaktýr. Hayýrlý uðurlu olsun" þeklinde kaydetti. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 05:21 Güneþ : 06:51 Öðle : 11:59 Ýkindi : 14:30 Akþam : 16:55 Yatsý : 18:18 AJANDA 'Ýstiklal Marþý þairi M. Akif in ruhuna ithaf' Ýyilik ve güzellik taþýyor her yerinden Sevdim sevgilim diye Anayurdu derinden Neye baksam sevindim sevdim ne varsa her yerde Yurtta bulunmak bile deva olur çok derde Þu uçuþan kýrlangýç, sarý asma ne güzel Þu nur topu yavruda allý basma ne güzel Güzellik kaynaðýdýr yeryüzü gök ve deniz Tatlýdýr Anayurtta her yüze bakan beniz Gözü besler yemyeþil top top çam aðaçlarý Ne hoþtur karþý daðýn kývrýmlý yamaçlarý Irmaklarda ýrmakta gümüþtün balýklar oynaþýrlar Vadilerde yaylada davarlar kaynaþýrlar Baþka yerin bu kadar ýlýk güneþi yoktur Bence öz yurdun benzeri eþi yoktur Gözlerim dalar gider ufkun rengarengine Bilmem hiç rastlanýr mý yeryüzünde dengine Öyle bir renk çökmüþ ki mavi,mor diyemezsin Eflatun mu pembe mi?ateþ,kor diyemezsin! Ne bir ressam eli ne de bir þair dili O renkleri çizemez anlatamaz besbelli Herkese ilgi vardýr memleket olayýnda Baþa bir tad gizlidir zorunda kolayýnda Her þeyinde bir ahenk her þeyinde bir tad var Ýçimizde sevinçten sanki bir çift kanat var Doyulurmu seyrine ay yýldýzlý bayraðýn Uðrunda kim can vermez bu güzelim topraðýn Ne mutlu bu ülkede varlýk olmak bir zerre Anayurtta yaþayan bahtiyardýr bin kere Osman Yüksel Serdengeçti Danýþtay'ýn kuruluþu (1868) - Danýþtay Günü - Sakatlar Haftasý Kul, Allahü teâlâ için neyi terkederse, Allahü teâlâ, ona karþýlýk daha hayýrlýsýný verir. Ebû Saîd-i Ebûl-Hayr "Rahmetullahi aleyh Günün Þiiri Sevdim Sevgilim Diye Ana Yurdu Derinden HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,3410 2,3414 EUR 2,7238 2,7250 STERLiN 3,5386 3,5403 JPY YENi 1,9957 1,9962 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DAMLA GÜMÜÞAÐA ECZANESÝ TEL: ÖZEL ELÝT PARK HAST. KARÞISI BÝLGÝN ECZANESÝ TEL: ÝKBAL SAÐLIK OCAÐI YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Rektör Alkan'dan Fen Lisesi öðrencilerine tavsiyeler R.Metin Alkan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Çorum Fen Lisesi Müdür Vekili Mustafa Yeþil'i ziyaret ederek okul aile birliði üyeleriyle bir araya geldi. Çorum Fen Lisesi'nde gurur verici geliþmelerin yaþandýðýný ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, Hitit Üniversitesi olarak öðrencilerin geliþimine katký saðlayacak her türlü iþbirliðine hazýr olduklarýný belirtti. Öðrencilerin baþarýlarýna iliþkin bilgi paylaþýmýnda bulunan Çorum Fen Lisesi Müdür Vekili Mustafa Yeþil, Hitit Üniversitesi ile her alanda yakýn iþ birliði içerisinde olmayý çok önemsediklerini ifade ederek ziyaretinden dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkür etti. Ardýndan öðrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Alkan, zamanýn hýzlý geçtiðine dikkat çekerek, her alanda yapýlacak bir þeyler olduðunu ve bu baðlamda zamaný olabildiðince dolu dolu geçirmeleri yönünde öðrencilere önerilerde bulundu. "Önemli olan ne iþ yaptýðýnýz deðil, sevdiðiniz iþi yapmaktýr" diyen Rektör Prof. Dr. Alkan, teknolojinin geliþmesiyle fiziksel sýnýrlarýn her geçen gün daha da ortadan kalktýðýna dikkat çekerek çalýþmalarý dünya ölçeðinde yapmanýn önemini vurguladý. "Sýradan mý olmak istiyorsunuz yoksa hayatý þekillendiren mimarlar mý olmak istersiniz? Sýradan olmak için fazla çaba sarf etmenize gerek yok, ancak mimar olmak için gayretli ve çok çalýþmanýz lazým. Önemli olan nitelikli, kaliteli ve topluma yarar saðlayan çalýþmalar yapabilmektir" diyen Rektör Alkan, bilimsel ve ekonomik olarak kalkýnmanýn her anlamda büyük bir güç getirdiðini, dünyada söz sahibi olma adýna çok önemli bir kriter olduðunu sözlerine ekledi. Öðrencilerden dünya ölçeðinde büyük düþünmelerini ve üniversitede tercihlerinde üniversitelerin öðrencilere sunduðu imkanlarý da göz önünde bulundurmalarýný isteyen Rektör Prof. Dr. Alkan, öðrencilere baþarý dileklerini ileterek konuþmasýný sonlandýrdý. "Yarýnlara Geç Kalmadan" sanatseverlerle buluþacak Adana Devlet Tiyatrosu'nun "Yarýnlara Geç Kalmadan" isimli oyunu Çorum'da sahnelenecek. Feyzullah Arslan ve Nermin Ertürkmen'in yazdýklarý Gökhan Doðan'ýn yönettiði tek perdelik oyun 23 Ocak Cuma günü saat 20.00'da 24 Ocak Cumartesi günü ise ila saatlerinde Devlet Tiyatrosu Çorum sahnesinde sanatseverlerle buluþacak. Oyunu konusu þöyle: "Murat, Mehmet ve Þükufe'nin üç çocuðundan ortanca olanýdýr. Aile içindeki kavga ve iletiþimsizlik, babanýn oðluna olan ilgisizliði zaman içinde Murat'ýn kýrgýnlýklarýný arttýrýr. Murat'ýn yalnýzlýðý onun hata yapmasýna neden olur. 'Yarýnlara Geç Kalmadan' Bir çocuðun hayatýnýn nasýl bir anda deðiþtiðini ve bu deðiþimde kimlerin nerede hata yaptýklarýný gözler önüne sermektedir." Haber Servisi Kargý Belediyesi'nde toplu sözleþme sevinci Kargý Belediyesi ile yetkili Belediye- Ýþ Sendikasý arasýndaki 2015 ve 2016 yýllarýný kapsayan toplu iþ sözleþmesi imzalandý. Yaklaþýk 1 aydýr süren toplu iþ sözleþme müzakereleri 21 Ocak 2015 Çarþamba günü sona erdi ve ardýndan imzalar atýldý. Belediye-Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Mehmet Þen, toplu sözleþme ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Ýmzalanan toplu iþ sözleþmesine göre iþçilerin almýþ olduklarý maaþ, sosyal hak ve ikramiyeler enflasyon oranýnda artýrýlmýþtýr. Bu toplu iþ sözleþmesinde emeði geçen baþta Belediye Baþkanýmýz sayýn Zeki Þen olmak üzere, Baþkan Yardýmcýmýz Zeki Taner, Belediyemiz Avukatý Gülhan Demiral, sendikamýz Avukatý Alpaslan Býyýkoðlu ve yapýlan tüm istiþare toplantýlarýmýzda bize güvenen iþçi arkadaþlarýmýza teþekkür ediyor bu toplu iþ sözleþmesinin baþta Kargý Belediyemize, belediyede çalýþan iþçilerimize, sendikamýza hayýrlý olmasýný diliyor saygýlarýmý sunuyorum" dedi. Ýmam Hatip öðrencilerinden ÝHH'ya ziyaret Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Orta Okulu talebeleri dün Çorum ÝHH'yý ziyaret ettiler. Yaklaþýk 350 kýz ve erkek öðrenci Eþref Hoca Caddesindeki dernek ofisini ziyaret etti. Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý öðleden önce kýz öðrencilere, öðleden sonra erkek öðrencilere ÝHH çalýþmalarý, Çorum ÝHH'nýn Patani'de yapýmýný üstlendiði Ýskilipli Þehit Atýf Hoca Yetimhanesi ve "Her Sýnýfýn Bir Yetimi Var" kampanyasýný anlattý. Gençlere Çorum ÝHH ofisinde bulunan Þehit Furkan Doðan Okuma Salonu ve diðer çalýþma ortamlarý gezdirildi, ikramdan sonra program sona erdi. Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Orta Okulu talebeleri kendi çabalarýyla topladýklarý 18 koli kuru gýdayý, Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý'ya Suriye'ye gönderilmek üzere teslim ettiler. Göynük Belediye Baþkaný Kazan'dan Uslu'ya ziyaret Bolu Göynük Belediye Baþkaný Kemal Kazan, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya iade-i ziyarette bulundu. Kazan, yaptýðý çalýþmalar ve hizmetler hakkýnda bilgiler vererek, "Akþemseddin Hazretlerinden dolayý biz Çorum ilimizle kardeþ sayýlýrýz. Deðerli Hocamýzýn doðum yeri Osmancýk ilçemizin belediyesi ile bu konuda çalýþma yapmak isteriz" dedi.ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Uslu, "Hocamýzýn kabrini ziyaret vesilesiyle Göynük'ü ziyaret etme imkânýmýz olmuþtu. Fatih Sultan Mehmed'in hocasý olan, Ýstanbul'u alacaðýný müjdelemiþ ve bizzat Fatih'in yanýnda Ýstanbul'un fethine katýlmýþ olan Akþemseddin Hazretlerinin hemþehrisi olmak bizlere gurur veriyor. Bu deðerimizin yeni nesillere aktarýlmasý tanýtýlmasý önemli. Bu konuda Osmancýk Belediyesi ile kardeþ belediye çalýþmasý yapýlmasý baðý güçlendirecektir" dedi.

4 HABER 4 IÞÝD üzerinden Ýslamcýlýðý vurmayý deniyorlar Ensar Vakfý Salý konferanslarýna geçtiðimiz hafta Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran konuþmacý olarak katýldý. "Algý ve Gerçeklik Arasýnda Ýslam Dünyasý" konulu konferans veren Prof. Evkuran, Ýslam dünyasýnda ve Türkiye'de dinî kimlikler ekseninde yaþanan ve toplumsal-siyasal hayatýn üzerinde de etkileri görülen geliþmeler üzerinde durdu. Konferansýna medeniyetlerin özlerinin konuþulduðu bir süreç yaþandýðý ve bu sürece etkin biçimde bilgi ve vizyon üreterek müdahil olmak zorunda olunduðunu belirtti. Sosyal politika ve iktidar algýsýnda bir dönüþüm yaþandýðýný kaydeden Evkuran, "Siyasal, kültürel ve tarihsel ontolojinin yeniden tanýmlandýðý bir süreç yaþanmaktadýr. Bu süreç Batý'da daha yavaþ ve kontrollü biçimde yaþanýrken, Ortadoðu'da daha tutkulu, duygusal ve savrulmalarla dolu olarak yaþanmaktadýr. Küreselleþmenin baþta öngörülmeyen bir sonucu olarak imanýn geri dönmesi olarak adlandýrýlan bir olgu ve bunun beraberinde getirdiði problemlerle yüz yüzeyiz. Büyük dinlerin ve coþkulu imanýn coðrafyasý olan Ortadoðu'da dinsel ve mezhebî kimlikler canlanmasý, siyasetten kültüre, sosyal hayattan eðitime uzanan pek çok alanda yeni tartýþmalara ve sorunlara yol açmýþtýr" dedi. Medyada yer alan bilgilere göre IÞÝD'e katýlma oranýnýn en yüksek olduðu ülkeler arasýnda Bosna, Çeçenistan'ýn da yer aldýðýný dile getiren Evkuran, "Bilindiði gibi bu ülkeler, tasavvufun örgütlü biçimde yer aldýðý ve güçlü olduðu bir coðrafyada yer almaktadýr. Mezhep fanatizminden kaynaklanan þiddeti önlemek için, kültürel, yerel ve geleneksel olan vurgu yapmak, küreselleþen dünyada Ýslam'ýn temsil konusunda ciddi bir sorun oluþturmaktadýr.toplumsal gerçekliðin inþasý sürecinde siyasetin yanýnda kültürün de etkisini tartýþmak gerekir. Siyasal iktidar mücadelesi dinsel kimlikleri nasýl belirliyorsa, kültür ve geleneksel yapý da ayný þekilde belirleyici olmuþtur. Bunu da bir sorun olarak görmek gerekir. IÞÝD ve benzeri tedhiþ hareketlerinin sorumlusu olarak Ýslamcýlýk düþüncesini gösteren bir yaklaþým göze çarpýyor. Bu yaklaþým izlediði tahmin edilen strateji gereði IÞÝD üzerinden Ýslamcýlýðý vurmayý deniyor. Türk toplumsal ve düþünce tarihinde rekabet halindeki siyasal düþüncelerden Türkçülük ve Batýcýlýk, son dönemde karþýsýnda gerilediði Ýslamcýlýktan rövanþ alma güdüsüyle yükselen yeni-osmanlýcýlýk hareketinin ideolojisi olarak kendine yeni denklemler kurma çabasý içindedir. Ýslamcýlýk ile Ýslam arasýndaki iliþki özdeþlik deðildir. Modern bir ideoloji olan Ýslamcýlýk, güncel arayýþ, kaygý ve sorularla muallel olmasýnýn yanýnda güncel dönemsel ve yöresel problem ve týkanmalarla malul kapsamlý ve dinamik bir harekettir. Onun bu özellikleri Ýslamcýlýðý geçersiz kýlmaz aksine onu üzerinde konuþulabilir kýlmaktadýr" þeklinde kaydetti. Konferansýn ardýndan program soru-cevap bölümüyle devam etti. Olcay Ünal ONKOSAV'dan kanser hastalarý yararýna yemek organizasyonu Çorum ONKOSAV Derneði kanser hastalarý yararýna yemek etkinliði düzenleyecek.onkosav Baþkaný Olcay Ünal yaptýðý açýklamada dernek olarak kanser hastalarý yararýna yemek programý düzenlediklerini dile getirerek, hanýmlara özel olacak programýn, 24 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'da Anitta Otel'de gerçekleþtirileceðini ifade etti. Esnaflardan Zehir'e tebrik Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi yöneticiliðine atanan Yard. Doç. Dr. Sinan Zehir'e kutlama ziyaretleri sürüyor. Çorumlu esnaflar Sinan Erol, Ali Galip Tapan ve Seyit Kayhan öncülüðünde bir grup esnaf Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ni ziyaret ederek, Yard. Doç. Dr. Sinan Zehir'e yeni görevinde baþarý dilediler. Çorum'da saðlýk alanýnda güzel çalýþmalara imza atýldýðýný dile getiren esnaflar, bu güzelliklerin artarak devam edeceðine inandýklarýný ifade ettiler. Hastane Yard. Doç. Dr. Sinan Zehir de, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, esnaflara teþekkür etti. Ýlgü'den Mecitözü'de seçim çalýþmasý CHP Çorum Milletvekili aday adayý Turgut Ýlgü ön seçim çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ediyor. CHP Çorum Milletvekili aday adayý Turgut Ýlgü yapýlacak olan önseçim çalýþmalarý kapsamýn Mecitözü ilçesine ziyarette bulundu. Bir süre Esnaf ziyareti yapan Ýlgü Mecitözü'nde bulunan kahvehanelerde halkla sohbet etti. Açýklamalarda bulunan Ýlgü "Mecitözü halkýnýn geneli çiftçilikle uðraþýyor AK Parti dönemin de çiftçi kazanamaz hale getirildi borçlarýný ödeyemiyor tarladan aldýðý mahsulü para etmiyor mazota, gübreye gelen zamlar ile buðdayýn, þeker pancarýnýn taban fiyatý arasýnda korkunç farklar var zamanýn dönemin Baþbakaný Tayyip Erdoðan "anamýzý aðlattýnýz" diyen çiftçiye "ananý da al git demiþtir" Oysaki ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk "köylü milletin efendisidir" der. Türkiye'nin tarým alanýnda önemli bir ülke olduðu ortada Türk çiftçisi teþvik edilirse bu alanda Dünya'nýn önde gelen ülkelerinden oluruz ancak AK Parti iktidarý üretim ekonomisi yerine tüketim ekonomisi modelini uyguluyor buda çiftçimizin fakirleþmesine sebep oluyor" dedi. Mecitözü'nde bulunan parti üyeleri ile de bir araya gelen Ýlgü üyelere projelerinden bahsederek desteklerini istedi. Ýlgü daha sonra CHP Mecitözü Ýlçe Baþkaný Sekin Mert ve bazý partililerle birlikte Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz'a geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Olay da can kaybýnýn olmamasýnýn büyük þans olduðunu dile getiren Ýlgü, "Yaþanan kazada can kaybý olmamasý gerçekten büyük þans böyle bir kazananýn bir daha yaþanmamasýný temenni ediyorum" dedi. Urfa Sýra Gecesinde stres attýlar Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi Urfa Sýra Geceleri'ni Osmancýk'a taþýdý. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi Çok Amaçlý Salonu'nda gerçekleþtirilen sýra gecesine katýlým yoðun oldu. Çeþitli türkülerin seslendirildiði gecede yapýlan çið köfte de misafirlere ikram edildi. Sýra gecesinin açýþ konuþmasýný yapan Kazým Sekili, "Dernek olarak Osmancýk'ta çok önemli çalýþmalara imza atmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Her zaman ve her yerde belirttiðim gibi çok kaliteli ekip arkadaþlarým sayesinde Osmancýk'ta ekol olacak çalýþmalara imza atýyoruz. Fýrsat verildiðinde ve çeþitli engellemelerle karþýlaþmadýðýmýz takdirde de þehir medeniyetinin en doruk noktasýna çýkan bir Osmancýk'ý görmemiz mümkün olacaktýr. Bizim bu konuda kendimize olan güvenimiz tam. Osmancýk halkýndan biraz daha destek bekliyoruz" diye konuþtu. Osmancýk'ta elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle Osmancýk ilçesinde elektrik kesintisi yapacak.yedaþ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre tarihinde Çeþitli türkülerle devam eden gecede kendisi de Urfalý olan Cem Örtün, sýra gecelerinin kültürümüz bakýmýndan önemini ve sýra gecelerinin bir eðlence programý deðil, bir kültür programý olduðunu belirtti ve bundan sonra da aslýna uygun olarak Sýra Gecelerinin Osmancýk'ta devam edeceðini söyledi saatleri arasýnda Osmancýk'ta yapýlacak kesinti nedeniyle Yazý Mahallesi Sebahattin Öremiþ Caddesi Tekyün giriþi ile Saat Kulesi arasýna elektrik verilemeyecek.

5 96 bin 651 öðrenci tatile giriyor HABER 5 Seyit Ali Büyük eðitim öðretim yýlýnýn 1.dönemi bugün sona eriyor. Çorum'da toplam 96 bin 651 öðrenci yarýyýl karnesi alacak. Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük yaptýðý açýklamada, il genelinde ki okullarda toplam 96 bin 651 öðrenci ve 6049 öðretmenle eðitim öðretim faaliyetlerinin gerçekleþtirildiðini dile getirerek, " Cuma günü saat 10.00'da, Merkez Mimar Sinan Ýlkokulun da Sayýn Valimizin katýlýmlarýyla karne daðýtým töreni düzenlenecektir" dedi. Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük açýklamasýnda 96 bin 651 öðrencinin 6 bin 701'inin okul öncesi öðretim, 29 bin 991 tanesinin ilkokul, 30 bin 761'inin ortaokul, 274'ünün özel eðitim, 28 bin 914'ünün ise lise ve dengi okullarýn öðrencisi olduðunu kaydetti. Tabip Odasý Ömer Sobacý'yý kutladý Tabip Odasý yönetim kurulu üyeleri, Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Dr. Ömer Sobacý'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Kýsa bir süre önce Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreterliðine atanan Dr. Ömer Sobacý'ya hayýrlý olsun ziyaretleri devam ediyor. Dün Dr. Ömer Sobacý'nýn makamýnda gerçekleþen ziyarete Çorum Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Dr. Ömer Sobacý'yý ziyaret eden, Mustafa Azak ve yönetim kurulu üyeleri Dr. Ömer Sobacý ile bir süre görüþtü. Çorum Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak Sobacý'yý tebrik ederek, görevinde baþarýlar diledi. Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Dr. Ömer Sobacý ise, nazik ziyaretlerinden dolayý Çorum Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. "Çorum'da Aile Hekimliði Uygulamalarý"ný anlattýlar Kadýn ve Aile Saðlýðý Seminerlerinin ikincisi olan "Dünya Perspektifinde ve Çorum'da Aile Hekimliði Uygulamalarý" konulu seminer dün düzenlendi. Turgut Özal Konferans Salonunda yapýlan seminere Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Ömer Sobacý, Çorum Ýl Saðlýk Müdürü Dr.Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý Müdürü Dr.Ahmet Barýþ,Ýskilip meslek Yüksek Okulu Müdürü Muammer Cengil,Çorum Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak ve çok sayýda aile hekimi katýldý. Seminerde, Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Prof.Dr.Adem Özkara,Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr.Mustafa Azak ve Çorum Tabip Odasý Aile Hekimleri Komisyon Baþkaný Dr.Selçuk Önce birer konuþma yaptýlar. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Prof.Dr.Adem Özkara, Aile Hekimlerinin görevleri ile aþýrý uzmanlaþma baþta olmak üzere çeþitli konularda konuþma yaptý. Bahadýr YÜCEL Yeni Terminal yazýhaneleri kiracýlarýný buldu Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesinin ikincisi dün yapýldý. Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da baþlayan ihaleye ilgi yüksek oldu. Çevreyolu Bulvarýnda bulunan Yeni Þehirlerarasý Otobüs Terminalinde bulunan otobüs, ilçe minibüs yazýhaneleri, emanetçi dükkaný, hediyelik eþya dükkaný, kuaför ve tuvalet gibi iþyerleri ihaleye çýktý. Hediyelik eþya dükkaný ve kuaför dükkanlarýna talip çýkmadý. Açýk arttýrma usulü yapýlan ihalede ilk olarak otobüs yazýhaneleri ihaleye çýktý. 11 iþyerinden 5'i kiralanýrken 6'sýna talip çýkmadý. Ýlçe minibüs yazýhanelerinde ise 14 iþyerinden 10'u kiralandý, 4'ü boþ kaldý. Tuvalet ihalesine ise 6 kiþi katýldý ve 181 bin TL'ye Cafer Sarýaltun'da kaldý. Emanetçi ihalesine 4 kiþi katýlýrken 35 bin TL'ye Tamer Taþkýn'da kaldý. Otobüs yazýhanelerinden 69 nolu yazýhane 78 bin 500 TL'ye Murat Ýpekoðlu'na, 75 nolu yazýhane Ali Evlüce adýna Çorum Travel'e 78 bin 100 TL'ye, 78 nolu yazýhaneyi Lider Anatolia adýna Seyit Þahin 78 bin 500 TL'ye, 79 nolu yazýhaneyi Mehmet Türkyýlmaz 160 bin 100 TL'ye ve 80 nolu yazýhaneyi Metro adýna Veysel Demiran'a 160 bin 100 TL bedelle ihale edildi. Ýlçe minibüs yazýhanelerinden 88 nolu ilçe yazýhanesi Mecitözü Taþýyýcýlar Kooperatifine 15 bin 100 TL'ye, 90 nolu yazýhane 15 bin 100 TL'ye Veysel Çördük'e, 91 nolu yazýhane 15 bin 100 TL'ye Fatih Çeker'e, 92 nolu yazýhane 15 bin 100 TL'ye Köksal Uncu'ya, 93 nolu yazýhane 15 bin 100 TL'ye Murat Ýpekoðlu'na, 94 nolu yazýhane 15 bin 100 TL'ye Seyit Þahin'e, 95 nolu yazýhane 15 bin 50 TL'ye Mustafa Çelikel'e, 96 nolu yazýhane 15 bin 50 TL'ye Veli Kodaz'a 99 nolu yazýhane 15 bin 50 TL'ye Bekir Akbaba'ya, 101 nolu yazýhane 15 bin 50 TL'ye Satýlmýþ Doðan'a ihale edildi. Yasin YÜCEL "Sosyal Bilimler Lisesi'ne desteðe hazýrýz" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Necmettin Ünal'ý ziyaret etti. Üniversite hakkýnda genel bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitelerin öðrenci potansiyeli açýsýndan en önemli kaynaklarýný Milli Eðitim Müdürlüðüne baðlý okullardaki öðrencilerin oluþturduðunu ifade ederek her türlü ortak proje ile desteðe açýk olduklarýný belirtti ve Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Necmettin Ünal'a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Necmettin Ünal ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Sosyal Bilimler Liselerinin edebiyat ve sosyal bilimler alanlarýnda ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim insanlarýnýn yetiþtirilmesine kaynak CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, KPSS'nin kaldýrýlmasý giriþimini, "Devleti AK memurlarla dolduracaklar." diye yorumladý.cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a danýþmanlarý tarafýndan sunulan "Beyefendiye Arz" baþlýklý ve KPSS'nin kaldýrýlmasýný öngören raporu deðerlendiren Koç, "300 bin kadro kullandýlar yetmedi, þimdi hepsini istiyorlar, amaçlarý devleti AK memurlarla doldurmak. Ama buna CHP olarak izin vermeyeceðiz." ifadelerini kullandý. Yazýlý bir açýklama yapan Haluk koç, bir süreden beri "VIP TORPÝL" adýyla devlete sýnavsýz ve liyakatsýz þekilde yapýlan atamalarýn listesini yayýnladýklarýný ve bunlara karþý hiçbir yanýt gelmediðini hatýrlattý. Koç, "Ancak anlaþýlan bu torpil saðlamak amacýyla kurulduðunu belirtti. Öðrencilere farklý bir bakýþ açýsý kazandýrmak ve problemlere çözüm üretebilen bireyler yetiþtirmek adýna Üniversite ile yapýlacak her türlü ortak çalýþmaya hazýr olduklarýný vurgulayan Ünal, Üniversitedeki geliþmelerin memnuniyet verici olduðunu ifade ederek Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkürlerini iletti. Haluk Koç, iktidarýn KPSS ýsrarýný deþifre etti: 300 bin kadro yetmedi, þimdi hepsini istiyorlar düzeni bile AKP'ye, Kaçak Saray Sakinine yetmiyor" diye konuþtu.

6 HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Mevlid Kandiliniz Kutlu olsun. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM CAN DOSTU SPOR ve SAÐLIK MERKEZÝ Alaca Ziraat Odasý genel kurulu 8 Þubat'ta Ýlhan Yýlmaz Alaca Zira Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz yaptýðý açýklamada Genel Kurul tarihini belirlediklerini ifade etti. Türkiye Ziraat Odalarý Birliðinin 6964 sayýlý kanunu gereðince Ziraat Odalarýnýn 4 yýlda bir þubat ayý içerisinde genel kurullarýný yapmalarý gerektiðini kaydeden Yýlmaz, "6964 Sayýlý Kanunumuzun Birlik Genelgesi usul ve esaslar doðrultusunda 08 Þubat 2015 Pazar günü odamýz hizmet binasýnda, Odamýz Genel Kurulu saat 09.00'da yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde 09 Þubat 2015 tarihinde Pazartesi günü ayný yerde ve saatte yapýlacaktýr. Tüm delegelere duyurulur" dedi. Yýlmaz, genel kurulla ilgili olarak, "Yapýlacak olan genel kurulumuzun Alaca'mýza, köylerimize ve tüm çiftçilerimize hayýrlý uðurlu olmasýný temenni eder, saygýlarýmý sunarým" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Gürsel Yýldýrým CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Gazeteci Uður Mumcu'nun bir suikast sonucu öldürülmesinin yýldönümü nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. Açýklamasýna, "Uður Mumcu'ya olan özlemimiz aramýzdan ayrýlýþýnýn 22.yýlýnda büyüyerek artmaktadýr. Mumcu, yaþamýný emperyalizme ve irticaya karþý mücadele etmekle geçirmiþ, yüreði ülke sevdasýyla dolu, dürüstlüðün ve aydýnlýðýn öncülerindendir" diyerek baþlayan Gürsel Yýldýrým, "Mafya-siyaset-tarikat iliþkilerini, yolsuzluklarý ve kökten dinci akýmlarý, somut belgelere dayalý çalýþmalarýyla ortaya çýkaran Mumcu, demokrasinin savunucusu olmuþtur. Üzerinden çok uzun zaman geçmesine raðmen pek çok aydýn cinayeti hala karanlýktadýr. Özgür basýna, gazetecilere ve bilim "Faili meçhul cinayetler ülkemizin utancýdýr" inanlarýna yönelik faili meçhul siyasi cinayetlerin sorumlularýnýn bulunmasý, demokratik hukuk devletinin bir gereðidir. Özgürlük ve demokrasi ayýbý olan, tüm faili meçhul cinayetler ülkemizin utancýdýr. Demokrasinin tüm kurallarýyla iþlediði özgür bir ülke düþüncesi, bizleri ve gelecek kuþaklarýmýzý aydýnlatmaya devam ediyor. Aydýnlanma ve demokrasi yolunda mücadele etmeye devam edeceðiz. Yaþamlarýný demokrasi ve toplumsal barýþa adamýþ olan Uður Mumcu'yu, Abdi Ýpekçi'yi, Turan Dursun'u, Muammer Aksoy'u, Bahriye Uçok'u, Ahmet Taner Kýþlalý'yý, Onat Kutlar'ý, Metin Göktepe'yi, Hrant Dink'i ve bu uðurda yaþamlarýný kaybetmiþ tüm basýn emekçilerimizi saygý ve özlemle anýyoruz" dedi. Türk Eðitim Sen ilk yarýyýlý deðerlendirdi Türk Eðitim-Sen Çorum Þube Baþkaný Selim Aydýn, eðitim-öðretim yýlýnýn 1. döneminin sona erecek olmasý nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý.eðitim-öðretim yýlýnýn 1. döneminin deðerlendirmesi çocuklar, gençler, anne ve babalar için olduðu gibi, eðitim çalýþanlarý ve Ülke gerçekleri açýsýndan da deðerlendirilmesi gerektiðini dile getiren Selim Aydýn, " eðitim öðretim yýlý baþýnda yaptýðýmýz açýklamada eðitim- öðretimin kaosla baþladýðýný söylemiþtik. Ziller yine dertli çalacak demiþtik. Endiþelerimiz gerçekleþti. MEB yasasý ve ardýndan çýkarýlan Yönetici Atama Yönetmeliði ile birlikte MEB'de hýz kazanan kadrolaþma furyasý tüm illerde olduðu gibi ilimizde de oldu. Paralel yapýlanmayý ortadan kaldýracaðýz diyerek yola çýkanlar MEB'de taþ üstünde taþ býrakmadý. Türk Eðitim-Sen üyesi okul müdürleri, müdür baþyardýmcýlarý, müdür yardýmcýlarý bilgi ve birikimlerine bakýlmadan, liyakatleri göz önünde bulundurulmadan kýyýma uðradý. Sözde paralel yapýdan þikâyet edenler, MEB'de tetikçi müdürleri ile tamamen yandaþ sendikaya mensup komisyon üyelerinin eliyle kendi adaletsiz ve ahlak dýþý paralel yapýsýný oluþturdu. Kýyým öyle bir noktaya geldi ki; siyasi, ideolojik anlayýþý iktidarla farklý olan, sendikal tercihini yandaþ sendikadan yana kullanmayan, bilgisi, becerisi, baþarýsý, tecrübesiyle o koltuklarý hak eden yöneticilerimiz birer birer tasfiye edilmiþtir. Bunun adý MEB'de yönetici soykýrýmýdýr. Yandaþ-Sen'de bu süreci kendi lehine öyle bir kullandý ki, öyle ahlaksýzlýklar yaptý ki; "Bana üye ol seni müdür yapacaðým", "Bana üye olmazsan, görev süren uzatýlmaz" diyerek, þantajla çalýþanlarý baský altýna aldý. Hormonlu büyüyen, iktidara sadakatle baðlý olan, çalýþanlarý haklarýný savunma söz konusu olduðunda süt dökmüþ kediye dönen, toplu sözleþme sürecinde kamu çalýþanlarýnýn belini büken, maneviyat ve deðer kavramlarýný dilinden düþürmeyen ama uygulamalarý ile deðerleri ayaklar altýna alanlar bir kez daha vicdanlarda mahkûm olmuþtur" dedi.açýklamasýnda Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'e de eleþtiriler de bulunan Aydýn, Selim Aydýn "Bu arada Ýl Milli Eðitim Müdürümüz Sayýn Seyit Ali Büyük muhtemelen okullarýmýzdaki karne törenine katýlacaktýr. Biz de eðitim çalýþanlarýnýn temsilcisi olarak müdür beye bir karne takdim edeceðiz. Sene baþýnda duymuþ olduðumuz endiþelerin sonuçlarý tabii ki karnede karþýlýðýný bulmuþtur. Ýcazet aldýðý sendika hariç diðer sendikalar ile iletiþimi bozuk olan, en azýndan bizimle bozuk olan müdür bey çevre ile iletiþimden baþarýsýz olmuþtur. Her þey þeffaf olacak, endiþe etmenize gerek yok diyen müdür bey güven noktasýnda da baþarýsýz olmuþtur. Yönetici görevlendirme sürecindeki tavýr ve uygulamalarý dikkate alýndýðýnda hakkaniyet gibi bir deðerden yoksundur. Bundan dolayý karnesi kýrýklarla doludur. Düzenlemiþ olduðumuz karneyi kamu oyu ile paylaþýyoruz. Aslýnda bu karneyi makamýnda takdim etmeyi isterdik fakat telefonlarýmýza cevap vermeyen, iletiþimi zayýf, makamýný birilerinin emrine tahsis etmiþ müdür beyin karnesini basýn aracýlýðý ile paylaþmayý uygun bulduk" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Ahmedinejad'ýn yardýmcýsýna yolsuzluktan hapis cezasý Ýran'da eski Cumhurbaþkaný Mahmud Ahmedinejad'ýn yardýmcýsý Muhammed Rýza Rahimi, yolsuzluk suçundan 5 yýl 3 ay hapse mahkum edildi.ap'nin Ýran'ýn resmi ajansý IRNA'ya dayandýrdýðý habere Ýran'da eski Cumhurbaþkaný Mahmud Ahmedinejad'ýn yardýmcýsý Muhammed Rýza Rahimi, yolsuzluk suçundan 5 yýl 3 ay hapse mahkum edildi.zgöre, yerel mahkeme daha önce Rahimi'nin 15 yýl hapsine ve yaklaþýk 800 bin dolar tazminat ödemesine hükmetmiþti. Rahimi'nin karara itirazý üzerine dava dosyasý Yargýtay'a intikal etti ve incelemeler sonucu Yargýtay, Rahimi hakkýndaki hapis cezasýný 15 yýldan 5 yýl 3 aya indirerek kararý onadý.eski Cumhurbaþkaný Ahmedinejad'ýn Birinci Yardýmcýsý Rahimi, görevde olduðu dönemde 'bir sigorta þirketi üzerinden yolsuzluk yapmakla' suçlanýyordu.zaman

7 HABER 7 Çorum EMÝTT'te tanýtýlýyor Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý EMÝTT 71 ülke ve 4 bin 500 katýlýmcý ile 19. kez ziyaretçilere kapýlarýný açtý Ocak tarihleri arasýnda Ýstanbul Beylikdüzünde bulunan Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde Ýtalya, Bahreyn, Ýngiltere, Bulgaristan, Rusya, Hýrvatistan, Brezilya, Slovenya, Moðolistan, Beyaz Rusya, Özbekistan, Letonya, Karadað, Almanya, Arjantin, Küba, Kuveyt ve Ýran gibi ülkeler baþta olmak üzere 71 ülke, 4 bin 500'ü aþkýn kurum, kuruluþ ve beldenin katýlýmlarýyla ziyaretçilerini aðýrlýyor. Fuarý'nýn açýlýþýna Kültür ve Turizm Bakan Yardýmcýsý Abdurrahman Arýcý, Çorum Valisi Ahmet Kara, Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen, Çorum Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru ve Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Ýstanbul Valisi Vasip Þahin, TYD Baþkaný Murat Ersoy, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün, yabancý ülke turizm bakanlarý ve çok sayýda profesyonel turizmci katýldý. Turizm sektörünün en prestijli fuarlarý arasýnda gösterilen ve dünyada 5.sýrada yer alan EMÝTT fuarýný fýrsat olarak gören Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi bu yýl fuara "Medeniyetlerin Buluþma Noktasý" ve "Tarih, Kültür ve Doða Sizi Bekliyor" sloganlarý ile Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi 10. Holde 1013 nolu stantta yerini aldý. Çorum Valiliði ve Çorum Belediyesi tarafýndan ortaklaþa açýlan stantta Çorum'a ait tarihi ve doðal deðerleri yansýtan fotoðraflar yer alýyor, dev ekranlar aracýlýðý ile Çorum tanýtým filmleri yayýmlanýyor, canlý mankenler üzerinde Hitit Medeniyeti kýyafetlerini sunuyorlar. Çorum standýný ilk gün ziyaret edenler arasýnda Ýzmir Valisi Mustafa Toprak, Ordu Valisi Ýrfan Balkanlýoðlu, Bitlis Valisi Orhan Öztürk, Ýstanbul Valisi Vasýf Þahin, Nevþehir Valisi Mehmet Ceylan, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, Çorum Dernekler Federasyonu Baþkaný Süleyman Gökcen ve Eski Bakanlardan Ahmet Samsunlu'da yer aldý Ziyaretçiler arasýnda yer alan Unesco World Heritage Traveller yöneticisi Birol Günay her yýl ABD Washington'da yapýlan Türk Festivalinde Çorum'u da görmek istediklerini belirterek Vali Ahmet Kara ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'e davetlerini ilettiler. Çorum Standýnda, Çorum'da hizmet veren Anitta Otel, Mavi Ocak, Çorum Büyük Otel, Çavuþoðlu Turizm de yer alýyor ve ilin tanýtýmýna katký saðlýyorlar. 25 Ocak 2015 tarihine kadar açýk kalacak fuarý yerli ve yabancý 150 bin kiþinin ziyaret etmesi bekleniyor. Haber Servisi Buharaevler MTAL'de "Afete Hazýr Okul" semineri Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Afete Hazýr Okul" semineri düzenlendi. Öðrencilerde temel afet bilincini oluþturmak amacýyla, Sivil Savunma Kulübü Danýþman Öðretmeni Özgür Arslan, öðrenci kulübü temsilcisi Neslihan Özden ve sivil savunma kulübü öðrencilerinin katkýlarýyla düzenlenen seminerde, Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý tarafýndan Afete Hazýr Türkiye Afete Hazýr Okul Bilinçlendirme ve Eðitim Kampanyasý kapsamýnda hazýrlanan sunum Coðrafya Öðretmeni Tekin Týraþ tarafýndan yapýldý. 9. sýnýf öðrencilerinin öðretmenlerinin ve okul idarecilerinin katýldýðý seminerde afetler öncesi yapýlacak çalýþmalar, afetler sýrasýnda doðru davranýþ þekilleri, afetler sonrasý, ilk saatler baþlýklarý hakkýnda öðrenciler bilgilendirildiler. Çatma'dan Uslu'ya yatýrým teþekkürü Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu TBMM'de ziyaret ederek Týmarlý 2.Kýsým Ýhalesi için teþekkür etti. Ýskilip Belediye Baþkaný Çatma, "Yýllarýn özlemi Týmarlý Sulamasýnýn ihale edilmesi bizi son derece heyecanlandýrdý. Sizin döneminizde Ýskilip ilçemizin önemsenmiþ ve deðer verilmiþ olmasý halkýmýzý ve bizi mutlu ediyor. Sayenizde ilçemizi yol sorunlarý çözüme kavuþtu. Çankýrý yolumuzun 1.Kýsmý ihale edildi. 2.Kýsmý da önümüzdeki hafta ihale ediliyor. Ýçme suyu ihalemiz de gerçekleþti. Sýkýntý yaþadýðýmýz 100 yataklý Atýf Hoca Devlet Hastanemizin ikmali iþi de ihale edildi. Meslek Yüksek Okulumuzun yapýmý için ilk aþama olan Mimari ve Mühendislik Projelerinin hazýrlanmasý iþi ihale edildi. Arka arkaya ihale müjdelerini bizlerle paylaþtýnýz. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýndan temin ettiðiniz çok amaçlý Yol Süpürme Aracýný önümüzdeki günlerde hizmete sunulacak. Yapýlan bütün yatýrýmlarda emeðiniz çok büyük Ýskilipliler adýna teþekkür ederim" dedi. Birinci önceliðin halka hizmet olduðunu vurgulayan Uslu, "Çorum'u her bölgesine ihtiyaçlarý ve önceliklerine göre hizmet etmeye devam ediyoruz. Geçmiþte önceliði siyasete göre belirlenmesinden dolayý ihmal edilmiþ bütün yörelerimize hizmet götürüyoruz. Ýskilip ilçemizin de eksikleri vardý. Sözlerimizi bir bir gerçekleþtiriyoruz. Yeni ihalesi yapýlan bütün yatýrýmlarýmýz hayýrlý uðurlu olsun" þeklinde kaydetti. Burdur Emniyet Müdürü Özüdoðru'dan Uslu'ya ziyaret Geçtiðimiz Salý günü Resmi Gazetede yayýmlanan Ýçiþleri Bakanlýðý kararnamesiyle Burdur Emniyet Müdürlüðüne atanan hemþehrimiz Bilecik Emniyet Müdürü Eyüp Özüdoðru, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu TBMM'de ziyaret etti. Uslu, yeni görevinden dolayý Emniyet Müdürü Eyüp Özüdoðru'yu tebrik etti. Eren Er Dershanesi kitap kurtlarýný ödüllendirdi Eren Er Dershanesi'nin öðrencilere okuma bilincini kazandýrmak ve onlarý kitap okumaya yönlendirmek amacýyla düzenlediði "Altýn Ödüllü" kitap okuma yarýþmasý sonuçlandý. 4. ve 5. sýnýf öðrencilerine yönelik minikler, 6, 7 ve 8. sýnýf öðrencilerine yönelik yýldýzlar kategorisi olarak düzenlenen yarýþmaya katýlým oldukça yoðun oldu. 12 Kasým 2014'te baþlayan ve 10 Ocak 2015'te son bulan yarýþmaya ve 8.sýnýf olmak üzere toplam 300'e yakýn öðrenci katýldý. 4 ve 5. sýnýf minikler kategorisinde Ziya Gökalp Ýlkokulu 4. sýnýf öðrencisi Erdem Özdemir 1696 puanla, 6,7 ve 8. sýnýf yýldýzlar kategorisinde ise Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu 6.sýnýf öðrencisi Ecem Akgün 2306 puanla birinci olarak çeyrek altýn kazandýlar. Öðrenciler ödüllerini aileleri ile birlikte dershane müdürü Menderes Yýlmaz'ýn elinden alýrken çocuklarýnýn mutluluklarý karþýsýnda veliler de memnuniyetlerini dile getirip dershane öðretmenlerine böyle bir yarýþma yaptýklarý için teþekkür ettiler. Dershane Müdürü Menderes Yýlmaz, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Eren Er Dershanesi Geleneksel 2. Kitap Okuma Yarýþmasý'ný yapmaktaki amacýmýz ilkokul ve ortaokul çaðýndaki bütün öðrencilerin dikkatlerini kitaba çekmek, kitap okumayý gönüllü bir eyleme dönüþtürmek; okuyan, anlayan, yorumlayan, sorgulayan öðrenciler yetiþtirmek, yarýþma psikolojisi ile kitap okuma motivasyonunu diri tutmak, özgüven duygusunu geliþtirmek ve bu doðrultuda topluma faydalý bireyler kazandýrmaktýr" dedi. Yýlmaz, kitap okuma yarýþmasýna ilginin ve katýlýmýn yoðun olmasýndan dolayý önümüzdeki günlerde dershane yönetiminin yeni yarýþmalar düzenleneceðini de kaydetti. Salim Uslu'dan yarýyýl mesajý AK Parti Ç o r u m Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, eðitim öðretim dönemi yarýyýlýnýn tamamlanmasý nedeniyle mesajý yayýmladý. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaþýk 18 milyon öðrenci ve 900 bin öðretmen, Çorum'- da ise 96 bin 651 öðrenci yarýyýl tatiline gireceðini hatýrlatan ve öðrenciler velileri tebrik eden Salim Uslu, "Ülkemizin aydýnlýk yarýnlarda teminatý olan çocuklarýmýzýn geleceðe en iyi þekilde hazýrlanmalarý için ilimizde ve Türkiye genelinde en önemli yatýrýmlarý Eðitim alanýnda yapmaktayýz. Çorum'a eðitim alanýnda son 12 yýlda 614 milyon TL'nin üzerinde yatýrým yapýldý. Çocuklarýmýz okullar açýldýðýnda kitaplarýný masalarýnda buluyor, bunun anlamýný geçmiþi yaþayan velilerimiz çok iyi bilirler. Salim Uslu Milli Eðitim Bakanlýðýmýz ara tatilde öðretmenlerin il içi ve iller arasý özür grubu yer deðiþtirme atamalarýný yapacak ve bu atamalarýn ardýndan, 15 bin öðretmen kadrosuna da ilk atamalar gerçekleþtirilecek. Yeni atanacak öðretmenlerimize de þimdiden hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Eðitim öðretim yýlýnýn ikinci yarýsý, 9 Þubat Pazartesi baþlayacak ve 12 Haziran Cuma tamamlanacak.

8 YAÞAM Kýþýn kilo artýþýnýn en önemli Sebebi yetersiz su tüketimi 8 Yanlýþ Ödeme Adam bankanýn veznesinden ayrýlýp paralarýný saydýktan sonra: - Pardon Yanlýþ para vermiþsiniz, diye geri dönmüþ. Veznedar: - Burada, önümde saysaydýnýz hatamý kabul Kelime Avý ederdim. Veznenin önünden ayrýldýktan sonra yapýlan itirazlar maalesef geçersizdir. Bankamýzýn politikasý bu. - Tamam o zaman, demiþ adam, 800 lira fazla ödeme yapmýþsýnýz ama ne yapalým? Tamam Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Kýþ mevsiminde yeterli ve dengeli beslenme, hastalýklardan korunmak için büyük önem taþýyor. Uzmanlar, kýþ aylarýnda kilo artýþýnýn en önemli sebebinin yetersiz su tüketiminin olduðunu ifade ediyor.memorial Ataþehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uz. Diyetisyen Sevil Ürer, kýþ aylarýnda hastalýklardan korunmak için önerilerde bulundu. Vücudun savunma mekanizmasýný güçlendirmek gerektiðini belirten Ürer, "Kýþ hastalýklarýndan korunmak ve savunma mekanizmasýný güçlendirmek için antioksidan özellikleri olan A,C,E vitaminlerin, selenyum, çinko, magnezyum gibi minerallerin, omega-3 ve omega-9 yað asitlerinin alýmýný artýrmak gerekir. Portakal, mandalina, greyfurt, havuç, kivi, maydanoz, tere, ýspanak, karnabahar, brokoli ve lahana A ve C vitamini zengin besinlerdir. Haftada 2-3 kez ýzgara, buðulama þeklinde tüketilen balýk omega yað asitleri, fosfor iyot ve selenyum açýsýndan önemlidir." dedi. ENFEKSÝYONLARA KARÞI E VÝTAMÝNÝ Enfeksiyonlara karþý E vitamini alýnmasýný gerektiðini vurgulayan Ürer, "Soðuk algýnlýðý ve diðer enfeksiyonlara karþý vücut direncini arttýran diðer bir vitamin ise E vitaminidir. Fýndýk, ceviz, badem gibi yaðlý tohumlar, kuru baklagiller ve yeþil yapraklý sebzeler iyi birer E vitamini kaynaðýdýr ve yeterli miktarlarda tüketilmesi önemlidir." diye konuþtu.bazý besinlerin vitaminin fazla kayba uðradýðýný aktaran Ürer, "Vitamin ve mineraller kýþ aylarýnda daha da fazla önem kazandýðýndan, besinlerin hazýrlanmasý ve piþirilmesi sýrasýndaki kayýplar olabildiðince önlenmelidir. C vitamini en fazla kayba uðrayan vitamin olduðu için, C vitamini içeren besinler býçakla deðil elle kesilmeli ve haþlama suyu kesinlikle dökülmemelidir." þeklinde konuþtu.kýþ mevsiminde güneþ ýþýðýnýn öneminin altýný çizen Ürer, þunlarý dile getirdi: "Kýþ mevsiminde azalan güneþ ýþýðý ve kapalý giysiler nedeniyle D vitamini eksikliði de görülebilir. D vitamini kemik ve iskelet sistemi için çok önemli bir vitamindir ve besinlerde pek fazla bulunmaz. Bu nedenle havanýn güneþli olduðu günlerde 20 dakika kadar güneþ ýþýðýndan direkt olarak yararlanmak, haftada 2-3 kez balýk tüketmek ve günde en az 2 kez süt ve süt ürünleri tüketmek içeriklerinde bulunan kalsiyum, fosfor ve D vitamini açýsýndan son derece önemlidir.""güzel bir kahvaltý kilo kontrolüne yardýmcýdýr." diyen Ürer, "Kýþ aylarýnda en önemli sorunlardan biri de kilo artýþýdýr. Havalarýn soðumasý ile birlikte beslenme þeklinde deðiþiklikler olmakta, genellikle yaðlý ve þekerli besinlere eðilim artmaktadýr. Gündüzlerin kýsa gecelerin uzun oluþu, azalan fiziksel aktivite ve vücut ýsýsýnýn düþmesiyle birlikte metabolizma da yavaþlamaktadýr. Öncelikle güne sýký bir kahvaltýyla baþlamak hem kilo kontrolünde yardýmcý olur, hem metabolizma hýzýnýn yavaþlamasýna engel olur hem de soðuk havalarda vücut direncini arttýrmaya destek olacaktýr." ifadelerini kullandý. Karbonhidrat olarak kuru baklagilleri tercih edilmesi gerektiðini belirten Ürer, "Kýþ aylarýnda kilo kontrolü için, yað tüketimine özellikle dikkat edilmeli, katý margarin ve tere yaðýndan uzak durulmalýdýr. Kýzartma ve kavurmalar yerine ýzgara, haþlama piþirme yöntemleri tercih edilmelidir. Yüksek enerji veren þekerli veya unlu basit karbonhidratlar yerine kepekli ekmek, makarna, bulgur ve kuru baklagiller gibi kompleks karbonhidratlar tercih edilmelidir. Hamur tatlýlarý ve þerbetli tatlýlar yerine sütlü tatlýlar veya meyve tatlýlarý tercih edilmelidir." açýklamasýný yaptý.kilo artýþýnýn en önemli sebebi yetersiz su tüketimi olduðunu ifade eden Ürer, "Kýþ aylarýndan kilo artýþýnýn bir diðer sebebi de, susama hissimizin azalmasýyla gün içinde su tüketiminin azalmasýdýr. Yeterli sývý tüketimi, vücut ýsý dengesinde, vücutta oluþan toksinlerin atýlmasýnda ve metabolizma dengesinin saðlanmasýnda önemli rol oynar. Dolayýsýyla litre su tüketimine önem verilmelidir." dedi.(cýhan) Yerli Dizi 20:00 Mesut, Esma nýn ölümünden sonra iyice garipleþmiþtir. Arif müdür ise Amerika dan dönmüþ ve Rýza Baba dan genel durum hakkýnda bilgi alýrken, Mesut un da durumunu sormuþtur. Rýza Baba Mesut u açýða aldýðýný ve savcýlýktan bilgi beklediðini Arif Müdür ile paylaþýr. Arif, Rýza nýn kararlarýnýn arkasýndadýr. Hüsnü, Mesut u toparlamak için elinden geleni yapsa da çoðu zaman kayýtsýz kalmaktadýr. Cengiz ise Mesut u arar ve görüþmek istediðini söyler. Mesut önceleri görüþmek istemese de, Rýza Baba nýn kendisini sildiðini düþünerek Cengiz ile görüþmeye karar verir. 20:00 Arka Sokaklar Eðlence Güldür Güldür Günlük hayatta yaþanan olaylara farklý bir bakýþ açýsý ile yaklaþan Güldür Güldür Show'da, her hafta önemli bir konu mizahi bir dille ele alýnýyor. Oyuncular aileden aþka, þöhretten teknolojiye, futboldan arkadaþlýða, birçok konuyu kendi mizah anlayýþlarý, farklý yaklaþýmlarý ve çözümleriyle sergiliyor.oyuncular : Ali Sunal, Alper Kul, Doða Rutkay, Onur Atilla, Yeþim Ceren Bozoðlu, Çaðlar Çorumlu Yönetmen : Meltem Bozoflu 19:45 Sinema Cehennem Melekleri 2 Barney Ross ve ekibine, Bay Church tarafýndan yeni bir görev verilir. Basit gibi görünen bu görev sýrasýnda iþler ters gider ve ekip üyelerinden biri öldürülür. Cehennem Melekleri, kardeþlerini öldüren Jean Vilain ile çetesinden intikam almak ve dünyayý yok edecek güçteki silahý durdurmak için harekete geçer.oyuncular : Sylvester Stallone, Jason Statham, Jean-Claude Van Damme, Jet Li, Dolph Lundgren Yönetmen : Simon West Kenan Ýmirzalýoðlu Ankara ilinin Balâ ilçesine baðlý Üçem köyünde doðan Kenan Ýmirzalýoðlu, 12 yaþýna kadar köyde yaþadý. Soyu Akkoyunlu Uzun Hasan'a dayanan Ýmirzalýoðlu[1][2][3], orta ve lise öðrenimini Ankara da teyzesinin yanýnda tamamladý. Yüksek tahsilini ise Ýstanbul da Yýldýz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü nde tamamladý.1997 yýlýnda Best Model of Turkey'nin elemelerine katýlýp ve 4000 kiþinin arasýndan ilk 20'ye seçilmiþ, sonra da Türkiye Finalinde birinci seçilmiþtir. Daha sonra birinci olduðu için Best Model of The World'e katýlmýþ, birinci olmuþ ve ilk defa bir Türk Erkeði Best Model of The World olmuþtur.deli Yürek adlý dizide canlandýrdýðý Yusuf Miroðlu karakteriyle yýldýzý parladý. Alacakaranlýk adlý dizide Uður Yücel ile baþrol paylaþmýþtýr. Yazý Tura adlý filmde rol almýþ ve Acý Hayat dizisinde Selin Demiratar ile baþrol paylaþmýþtýr yýlýnda Kabadayý adlý filmde Þener Þen ve Aslý Tandoðan ile baþrol oynamýþtýr. Son Osmanlý Yandým Ali adlý filmde ise Cansu Dere ile baþrol paylaþmýþtýr yýlýnda Ejder Kapaný adlý filmde Uður Yücel ve Berrak Tüzünataç ile baþrol. 2009'da baþlayan Ezel adlý dizide Cansu Dere, Yiðit Özþener, Barýþ Falay, Berrak Tüzünataç, Tuncel Kurtiz ve Haluk Bilginer ile baþrol paylaþmýþtýr. 2012'de Osman Sýnav'ýn Yönetmenliðini üstlendiði Tuðçe Kazaz ile Baþrollerini paylaþtýðý Uzun Hikaye adlý Sinema Filminde oynamýþtýr.[kaynak belirtilmeli] 2012 de baþlayan Karadayý adlý dizide Bergüzar Korel ile baþrol oynamakta ve halen devam eden dizide Mahir Kara karakterini canlandýrmaktadýr.2012'de yeni dizisi için $ alarak Türkiye'de bir dizi oyuncusu için en yüksek ücreti aldý. BALIK KÖFTESÝ Bu dünya pazarýnda sermaye altýndýr; orada ise aþk ve ýslak iki göz. Hz.Mevlana Malzemeler 250 gram beyaz etli balýk 2 dilim ekmek 1 adet yumurta 1 adet soðan Köfte baharý Dilediðiniz miktarda tuz 1 su bardaðý aycicek yaðý Yarým demet maydanoz 1 adet yapraklarý ayrýlmýþ marul Yemeðin Tarifi Ön hazýrlýk olarak, 250 aram balýðý haþlayýn. Sudan aldýktan sonra, ayýklayýn. Derin bir kaba 2 dilim ekmeði ufalayýn, 1 adet yumurta, 1 adet rendelenmiþ soðaný da kaba alýp, malzemeleri yoðurun. Köfte baharý ve dilediðiniz kadar tuz ekleyin. Yoðurmaya devam edin. Hazýrladýðýnýz köfte hamurundan küçük parçalar koparýp, elinizle köfte sekli verin, 1 su bardaðý Bizim aycicek yaðýný tavada kýzdýrýn. Balýk köftelerini yaða atýp masayla çevirerek kýzartýn. Tüm köfteleri kýzartýnca, servis tabaðýna marul yapraklarýný dizin. Üzerine köfteleri yerleþtirin. Maydanoz ve dilerseniz limon dilimleriyle servis yapýn. 07:00 Afacan Beþli 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 19:30 Spor Bülteni 19:45 Cehennem Melekleri 2 21:30 Ölümcül Deney 4 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber Elif Yerli Dizi 20:00 Sakar Þakir 21:50 Haber Saati 22:50 Devlet Kuþu 02:30 Bu Tarz Benim 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Bu Tarz Benim 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Yerli Dizi Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber 20:00 Arka Sokaklar 23:15 Beyaz Show Böyle Bitmesin Yerli Dizi Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Yerli Dizi Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:55 Yeþil Deniz 23:00 Bak Hele Bak 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut Yerli Dizi 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:05 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Küçük Kýyamet 23:10 Davetsiz Misafir

9 O gün amellerin tartýlmasý da haktýr. Kimlerin sevabý aðýr basarsa iþte onlar kurtuluþa erenlerdir. A'râf, 7/8 GÜZEL AHLAK VE KAZANMA YOLLARI ÝFFET 'Ýffet' sözlükte, insanda þehvetini dizginleme durumunun oluþmasý demektir. 'Müteaffif' eðitim ve alýþtýrma ile þehvetini engelleyen, bastýran kimseye denir. Þehvette aþýrýlýk, 'fücur'; durgunluk, 'humud' (güçsüzlük)tür. Ýffet, þehvette ölçülülüktür. 'Afif' (iffetli) olan, her þeyi ölçülü, dine ve ahlâka uygun biçimde yapan kimsedir. Ýffet, insanýn arzularýný, tutkularýný aklýnýn ve inancýnýn kontrolünde tutarak, Allah (c.c.) ve insanlar yanýnda kendisini küçük düþürecek davranýþlardan sakýnmasýný saðlayan bir erdem anlamýndadýr. 'Ýffet' kavramýnýn Kur'ân-ý Kerîm'de, 'haya, vakar, kiþinin kendi þahsiyet ve onurunu korumasý' þeklinde yorumlanabilecek bir konumda kullanýldýðý görülmektedir: "(Sadakalar) Hayatlarýný Allah yoluna adayan fakirlere verilir ki þuraya buraya dolaþamazlar, istemekten çekindikleri için bilmeyen, onlarý zengin zanneder. Onlarý simalarýndan tanýrsýn; halký rahatsýz etmezler. Hem iþe yarar ne verirseniz, hiç þüphesiz Allah onu bilir." (1) Diðer bazý âyetlerde ise insanýn kendisine ait olmayan bir mala el uzatmamasý, edepli ve hayalý olmasý (2) anlamýnda kullanýlmýþtýr. Hz. Peygamber (s.a.v.) de iffetli müslümanlardan övgüyle söz etmiþtir. Müminler namus ve iffetlerine düþkündürler. Bunlara gölge düþürecek, onlarýn iffetsiz ve namussuz tanýnmasýna sebep olacak her türlü aþýrý davranýþlardan kaçýnýrlar. Ýffetlerini korumanýn tedbirlerini alýrlar. Hatta onlar namuslu kimselere yalan ve iftira atmaktan bile Kuran'ýn emriyle uzak dururlar. (3) Namuslarýnýn koruma yollarýný öðrenirler ve bunu pratik hayatlarýnda uygularlar. (4) Müminin þerefini artýran, onu faziletlerle donatan, onun deðerini yücelten elbette iffet anlayýþý, namus duygusudur. Mümin aþaðý ve bayaðý davranýþlardan uzak durur. O, insanlar arasýnda ahlak ve fazilet yönünden seçilmiþ insandýr. Kimsenin iffetine ve namusuna kötü gözle bakmaz. Kendi namus ve iffetini deðerli bildiði gibi, diðer mümin kardeþlerinin namusunu da öylece deðerli bilir ve korur (1) Bakara sûresi, 2/273., (2) Nûr sûresi, 24/33., (3) Nûr sûresi, 24/4., (4) Nûr sûresi, 24/26. ESMAÜL HÜSNA ES-SEMÝ' "Her þeyi iþiten" manasýna gelen "es-semi'" ismi celili Kur'an-ý Kerimde 47 defa geçmekte. Her þeyin ayarlanmasý akort edilmesi gerektiði gibi en baþta dillerimizin akort edilmesi gerekir. Sevdiklerimize, dostlarýmýza söyleyeceðimiz kelimeleri en ince gönül eleðinden eleyerek söylemeliyiz. Çünkü dostlarýmýz o sözleri duymadan es-semi olan Rabbimiz iþitmekte. Düþmana söylediklerimizi de iþitiyor. (Taha 46) Öyle ise Firavuna konuþurken bile kelimelerin en tatlý ve yumuþak olanýný seçeceðiz. (Taha 44) Rabbimiz "Hakkýnda bilgin olmayan þeyin ardýna düþme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunlarýn hepsi yaptýðýndan sorumludur" (Ýsra 36) derken kulak kelimesini öne almýþ. Kulaðýmýzla insanlarý dinlerken karþýmýzdaki kim olursa olsun onu önemseyelim. Kulaðýmýzdan giren kelimeler gönül denizimizi kirletecek kelimeler olmasýn. Hakkýn kelamý birinci sýrayý alsýn. Kulaðýnda doyumu vardýr. Ivýr zývýrlarla doyurursanýz Kur'an dinleyemezsiniz. Gündelik hayatýmýzý kuþatan popüler kültürün en önde gelen özelliði, cinsellik, þiddet, eðlence ve spor gibi, geniþ kitleleri oyalama ve eðlendirme amacýna yönelik ürünlere yer vermesidir. Modern iletiþim araçlarý vasýtasýyla kitlelere, sanal bir gerçeklik üzerinden kurgusal bir dünya görüntüsü sunarak, onlarýn iyi vakit geçirmelerini saðlar. Fakat gerçekte, tüketimi ve israf ekonomisini körüklemenin yanýnda, günü birlik sürekli deðiþen konu ve mesajlarý ile insanlarý oyalama ve gerçek dünyadan uzaklaþtýrma gibi bir iþlevi vardýr. Ciddi düþünme ve seçme alýþkanlýklarý yerine, hayatý en kolayýndan, pembe gözlükler arkasýndan izleyiciye aktarýr. Sonuçta, her þeyin yolunda olduðu, hayatýn renkli vaatlerine sahip bulunulduðu, gelir ve sýnýf farklýlýklarýnýn, sosyal çözümler bekleyen sorunlarýn âdeta baþka bir evrene ait olduðu duygusu uyandýrýr. Ulusal sýnýrlarý aþan ve dünyanýn birçok yerine yayýlmýþ ortak fikir, marka, imaj, hikâye ve kahramanlarýyla, farklý ülke insanlarý arasýndaki sýnýrlarý yok ederek, tek tip düþünen, giyinen, ayný þeylerden zevk alan kiþiler meydana getirir. Bu arada tüketime yönelik ürünleri istek uyandýracak þekilde tanýtarak, etkili þekilde pazarlar. Denebilir ki, popüler kültürün malzemesi hayal, yöntemi de sansasyon ve manipülasyondur. "Önce cezbet, sonra ikna et!" mantýðýndan hareketle, kiþilerin direnme ve savunma güçlerini yok etmekle iþe koyulur. Kiþilere hayali tatminler saðlamayý çok etkili þekilde baþarmasý dolayýsýyla, geniþ bir manipülasyon gücünü elinde bulundurur. Günlük hayatýn sýkýntýlarýndan ve olumsuzluklarýndan kendisini kurtarmak isteyenler için yapay bir mutluluk kaynaðýdýr. Onun için çoðu insanýn evlerine girdiðinde ilk yaptýklarý þey, televizyon ya da bilgisayarý açýp karþýsýnda hazýr alýcý konumuna geçmektir. Televizyonun baþ kö-þeyi iþgal etmediði kaç ev kalmýþtýr? Doðrusu merak konusudur. En çok onun sözü dinlenmekte, en fazla zaman onunla geçirilmektedir. Onunla iletiþime girenlerin, sanal bir dünyanýn sunduðu hayali tatminler ve güncel olaylarýn dar bakýþ açýsý içerisinden kendisini kurtarmasý nerdeyse imkânsýz gibidir. Popüler kültürün en etkili vasýtalarýndan olan futbol ve ben zeri seyirlik sporlar, baþta gençler olmak üzere geniþ kitlelerin en derin duygu ve heyecanlarýna, en ateþli taraftarlýklarýna kaynak oluþturmaktadýr. Centilmenlik ve kardeþçe yarýþma duygusunu geliþtirme iddiasý taþýyan günümüz kitle sporlarýnýn her biri, çoðu zaman derin düþmanlýklar ve fanatizmler üretmektedir. Günümüzde müzikle ilgilenmeyen, müzik dinlemeyen bir gence rastlamak zordur. Popüler müzik türleri gençleri baðýmlý hâle getirmektedir. Gençleri coþturan günümüz müzik tarzlarý ve çeþitleri ne yazýk ki, onlarýn estetik zevklerini geliþtirme ve ruhsal yönden yücelmelerine hizmet etmemektedir. Tam tersine bayaðý iþtah ve arzularýna seslenmekte, çoðu zaman karamsar, kaderci, isyankâr, bencil bir dünya görüþü telkin etmektedir. Gençlerin bilinçaltlarý, müzik parçalarý ile sunulan ve genelde þiddet ve cinsellik yüklü mesajlarýn bombardýmanýna mâruz kalmaktadýr. Uyuþturucu ve alkol kullanýmý ile belli müzik türlerini dinleme arasýnda sýký bir iliþki vardýr; genelde gençler arasýnda bu tür alýþkanlýklar müziðin etkisiyle artmakta ve yayýlmaktadýr. Bazý müzik türlerinin kiþideki menfi duygularý harekete geçirdiði, saldýrganlýk düzeyini artýrdýðý bilimsel araþtýrmalarla ispatlanmýþtýr. Yine bazý tür müziklerin ise kiþiyi depresyona soktuðuna dair bulgular vardýr. Ünlü sanatçýlar gençler için birer idol, uðrunda canlarýný vermeye hazýr olduklarý ve baðlandýklarý bir ilâh, her þeyi ile kendilerine benzemeye çalýþtýklarý ve hayran olduklarý ufuk bir þahsiyet olarak görülmektedir. Onlarýn konserlerinde âdeta mistik bir vecd içerisinde kendinden geçilmekte, çýlgýnca sevgi gösterilerinde bulunulmaktadýr. Bu konserlerde marazi bir coþkuya kendisini kaptýrýp kendi kendini tahrip etmeye çalýþan gençler de az deðildir. Bunlarýn bir tür uyuþturucu etkisi yaptýðý da söylenebilir; çünkü gençleri gündelik hayattan bütünüyle koparmaktadýr. Popüler kültür, kitleleri peþinden sürükleyici ve baðýmlýlýk yaratýcýdýr. Tüketim ve gösteriþ, zevk ve eðlence CUMA Cumanýz Mübarek Olsun... DUA Ey Rabbimiz, "Rabbinize inanýn" diyen davetçiyi iþittik, hemen iman ettik. Artýk bizim günahlarýmýzý baðýþla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al! Ey Rabbimiz, bize, peygamberlerin vasýtasýyla vâdettiklerini de ikram et ve kýyamette bizi rezil-rüsvay etme; þüphesiz sen vâdinden caymazsýn. Amin GENÇLÝK VE POPÜLER KÜLTÜR onun kabul ettiði en üstün deðerdir. Çoðu zaman millî ya da evrensel hiçbir deðer ve ilke tanýmayan bir olgusallýkla ürünlerini pazarlamaktadýr. Gerçekte kitleler popüler kültürün alýcýsý deðil, kurbaný ya da baðýmlýsý durumundadýr. Düþünme, deðerlendirme ve seçmeye deðil, hoþlanma ve iyi vakit geçirmeye dayalý bir iliþki söz konusudur. Açýktýr ki, bu özellikteki bir kültür bir "yabancýlaþma" vasýtasýdýr. Kiþiyi kendisi, çevresi ve gerçek dünyadan uzaklaþtýrýcýdýr. (bkz.ahmet Oktay,Türkiye'de Popüler Kültür, 1994) insanî arzularý alabildiðine kýþkýrtarak, çoðu insan için hiçbir zaman gerçekleþmeyecek beklentilere ve boþ hayallere yol açar. Ýnsanlarýn birçoðu eðlendiklerini, güzel vakit geçirdiklerini, teselli ve tatmin bulduklarýný zannederken, medya ve spor dünyasýnýn görüntü ve mesajlarýnýn yol açtýðý beklentilerle, gerçek hayatta hiçbir zaman bulamadýklarý karþýlýklarýn yarattýðý derin hayal kýrýklýklarý, kýrýlganlýklar, öfke, hýnç ve içe kapanmalarýn önü alýnamaz. Olumsuz bir kadercilik ve boþvermiþlik, her þeyi mubah gören bir kaba hazcýlýk, popüler kültür programlarýnýn çoðunun empoze ettiði bir hayat biçimidir. Bu özellikleri ile popüler kültür açýktýr ki, ergenlikteki kimlik ve kiþilik arayýþýna kaynak olan, genç insanýn yücelmesi ve olgunlaþmasýna hizmet eden millî kültürün tam karþýtýdýr. Denebilir ki o, "uygarlýðýmýzýn bunalýmlý bir yanýlsamasý"dýr. Popüler kültürün olumsuz yüzü en çok gençleri etkilemektedir. Çünkü gençler öðrenmeye, deðiþikliklere açýktýrlar. Bir gencin günde ortalama 3-5 saati televizyon ya da internette geçmektedir. Bu da onlarý edilgen, hayattan kopuk bir duruma getirmektedir. Televizyonu az seyredenlerin, çok seyredenlere göre daha hareketli ve fiziksel olarak uyumlu olduklarý görülmüþtür. Çok fazla televizyon seyretmek, bilgisayar baþýnda kalmak ya da müzik dinlemek bazý gençlerin bütün zamanýný almakta ve bunlar hayatýn getirdiði sýkýntýlarý unutmak için baþvurulan bir sýðýnma veya kaçýnma faaliyeti hâlini almaktadýr. Birçok televizyon filminde ya da dizisinde saldýrgan þekilde davranma ve þiddet kullanma bir hayat biçimi olarak sunulmaktadýr. Gerek ülkemizde gerekse baþka ülkelerde yapýlan araþtýrmalar, medyanýn gençlerde þiddet ve saldýrganlýk davranýþýný artýrdýðýný gözler önüne sermektedir. Saldýrganca davranýþlarýn onaylandýðý sahneleri seyreden çocuklarýn, bu davranýþlarý günlük hayatlarýnda daha çok tekrarladýklarý görülmektedir. Ayný þekilde günümüzdeki medya yayýnlarýnýn gençler üzerinde alkol ve sigara kullanýmý ve yüksek tehlike içeren davranýþlara yönelmelerinde de etkili olduðu tespit edilmiþtir. Belli bir süre televizyon izleyen gençler, gördükleri ve duyduklarý olay ve olgularý doðru ve kabul edilebilir olarak düþünmeye baþlamaktadýr. Bazý durumlarda televizyonun gençler üzerinde, aileden ve eðitim kurumlarýndan daha etkili olduðu görülmektedir. Medyanýn gençlerde erken cinsel uyanýþ ve cinsel faaliyetlere baþlama yaþý üzerinde anlamlý þekilde etkili olduðu, kültürler arasý mukayeseli araþtýrmalar tarafýndan ortaya konulmuþtur. Televizyonun cinselliði gençlere gerçekçi bir þekilde öðretmediði ve onlarý cinsel yönden olabildiðince kýþkýrttýðýný düþünmek yanlýþ deðildir. Televizyonda cinselliðin duygusal tarafýna az yer verilirken, bedensel teþhire ve cinsel hazza yönelik konu ve görüntülere daha çok yer verilmektedir. Bunun yanýnda, cinsel iliþki ile bulaþan hastalýklar, istenmeyen gebelik gibi olumsuz sonuçlar çok az iþlenmektedir. Ahlâkî deðerler ve sýnýrlar ise çoðu zaman göz ardý edilmektedir. Gençlerin doðal idealizmleri, ahlâkî ve insanî mükemmeliyetçilikleri, ne yazýk ki popüler kültürün sahte ve aldatýcý ürünleri ile hiç fark ettirilmeden dönüþtürülmektedir. Kimlik arayýþý ve bocalamasý içerisinde, kendisine benzeyeceði üstün bir model arayan gençlerin pek çoðunda, popüler kültürün öne çýkardýðý, ünlendirdiði, abartýlý ve renkli bir þekilde sunduðu kiþilerin hayatlarýna hayranlýk ve özenti duygusu uyanmaktadýr. Gençlerin rüyalarýný süsleyen kadýn ve erkek sanatçýlarýn, mankenlerin, sporcularýn, ünlülerin özel hayatlarý en mahrem yönleriyle sunulurken, aþk, evlilik, dostluk, sadâkat, iffet, namus, haya... gibi deðerlerin önemini gözden düþürücü üslup ve yaklaþýmlara çokça yer verilmektedir. Bu durum, günümüzde giderek çoðalan boþanmalarýn, çok kýsa süren evliliklerin önemli nedenlerinden birisini oluþturmaktadýr. Saðlýklý nesiller yetiþtirmek için aile ve tüm eðitim kurumlarýna, çocuk ve gençleri popüler kültür ürünlerinin tasallutundan kurtaracak önlemler ve çareler geliþtirmeleri gibi bir görev düþmektedir. Onlarýn geliþimini zora sokan engelleri ortadan kaldýrmadan, olumlu deðerleri benimsemelerini beklemek bir sonuç vermeyecektir. Toplum olarak gençleri yüksek ideallere özendirici, millî ve manevî deðerleri sevdirici ve benimsetici çalýþmalara hýz vermek zorundayýz. Aksi durumda, kendine ve içinde yaþadýðý kültürün deðerlerine yabancýlaþmýþ bir gençlikle karþý karþýya kalacaðýmýz unutulmamalýdýr. Prof. Dr. Hayati Hökelekli 9 "Kim Allah'ýn rýzasýný talep ederek bir mescid inþa ederse, Allah ona cennette bir ev inþa eder." (Müslim, "Mesacid", 24) SAHABE HAYATI HZ. HAFSA (r.anha) Hazret-i Hafsa radýyallahu anhâ Hz. Ömer (r.a)'in kýzý... Bilgili ve kültürlü, irâdesi kuvvetli, sadakat sahibi bir islâm hanýmefendisi... O devirde okuma-yazma bilen pek ender, kültürlü kadýnlardan... Üçüncü hicri yýlda Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aileleri arasýna katýlarak mü'minlerin annesi olma þerefini elde eden bahtiyarlardan...o, Mekke'de Peygamberlik gelmezden (Bi'set'ten) beþ sene önce doðdu. Babasý, islâm tarihinde adâletiyle ün salan, ikinci halife Hz. Ömer (r.a)dir. Annesi Zeynep, Osman Ýbni Maz'ûn (r.a)'ýn kýz kardeþidir. Babasý ile birlikte Mekke'de müslüman oldu. Ashab'tan Huneys Ýbni Huzâfe (r.a) ile evlendi. ilk müslümanlarýn safýnda yer alan bu bahtiyar karý-koca birlikte önce Habeþistan'a, daha sonra Medine'ye hicret etti. Huneys (r.a), Abdullah Ýbni Huzâfe (r.a)'ýn kardeþidir. Bedir ve Uhud gazvelerine iþtirak etmiþtir. Her iki gazvede de kahramanca çarpýþtý. Uhud savaþýnda ciddi þekilde yaralandý. Medine'ye dönüldüðünde þehadet þerbetini içti. Hazreti Hafsa (r.anhâ) genç yaþta dul kaldý.hz. Ömer (r.a) kýzýnýn dul olarak kalmasýna gönlü râzý deðildi. Biran önce onu evlendirmeliydi. O devirde iddetini tamamlayan kadýnlarýn fazla beklemeden evlenmesi daha uygun görülüyordu. Bir baba olarak Hz. Ömer (r.a) da kýzýnýn iyi bir kimse ile evlenmesini arzu ediyordu. Bunun için düþündü, taþýndý ve onu Hz. Osman (r.a)'a nikâhlamaya karar verdi. Hz. Osman da o sýrada dul kalmýþtý. Hanýmý Peygamberimiz'in kýzý Rukiyye (r.anhâ) vefat etmiþti. Rahatlýkla teklif yapýlabilirdi. Vakit kaybetmeden Osman'a gitti. Kýzý Hafsa'yý nikâhlýyabileceðini söyledi. Bu konudaki görüþmeleri Abdullah Ýbni Ömer radýyallahu anhümâ bizzat babasýndan þöyle nakletmektedir : Osman Ýbni Affan'a gittim. Onu hüzünlü gördüm. Üzüntüsünü gidermek ve teselli etmek için ona Hafsa'dan bahsettim. Ýstersen Hafsa'yý sana nikâhlýyayým dedim. Osman birden cevap veremedi. Hemen evet diyemedi. Biraz düþünmek için zaman istedi ve Hele bir düþüneyim dedi. Aradan bir kaç gün geçtikten sonra karþýlaþtýðýmýzda, þimdilik evlenemiyeceðim diye özür diledi. Hz. Ömer ayný teklifi Hz. Ebûbekir (r.a)'a yapmayý düþündü. Onunla karþýlaþtýðýnda:istersen sana kýzým Hafsa'yý nikahlýyayým dedi. Hz. Ebûbekir de sustu. Aðzýný açýp da bir söz söylemedi. Hiçbir cevap vermedi. Bu sebeple ona, Osman'a gücendiðinden daha fazla kýzdý. Hz. Ömer (r.a) iki samimi arkadaþýndan müsbet bir cevap alamayýnca caný sýkýldý, içerledi. Üzüntülü bir þekilde Rasûlullah (s.a)'in huzuruna girdi ve þöyle dedi: Yâ Rasûlallah! Ben Osman'a þaþýyorum. Hafsa'yý ona nikâhlamak istedim de yanaþmadý.ebûbekir de öyle...ýki Cihan Güneþi Efendimiz Ömer'e tebessüm ederek: Yâ Ömer! Hafsa, Osman'dan, Osman da Hafsa'dan daha hayýrlý birisiyle evlenecektir. buyurdu.hz. Ömer büsbütün merak içerisinde kalmýþtý. Osman'dan daha hayýrlý damât kim olabilirdi? Merak içerisinde aradan yine birkaç gün geçti. Nebiyy-i Ekrem (s.a) Efendimiz Hafsa'ya tâlib oldu. Hz. Ömer (r.a)'a: Sen kýzýn Hafsa'yý bana nikâhlarsýn. Ben de kýzým Ümmü Gülsüm'ü Osman'a nikâhlarým, buyurdu.hz. Ömer bu müjdeye çok sevindi. Ýki Cihan Güneþi Efendimiz bu haberle Hafsa'yý kendisine Allah'ýn nikâhladýðýný anlatmak istiyordu. Bunun üzerine kýsa zamanda düðün hazýrlýklarý tamamlandý. Hicretin üçüncü yýlýnda þaban ayý içerisinde Hz. Hafsa, Resûl-i Ekrem (s.a) Efendimizle nikâhlanarak mü'minlerin annesi olma þerefine erdi. Fahr-i Kâinat (s.a) efendimiz bu nâzikâne teþebbüsü ile üç büyük sahâbîsi arasýndaki dostluðu, kardeþliði, din baðýný hýsýmlýkla, akrabalýkla daha da kuvvetlendirmiþ oldu. Âiþe'yi nikahlayarak Hz. Ebûbekir (r.a)'i Hafsa'yý nikahlayarak da Hz. Ömer (r.a)'i taltif etti. Onlarý kendine kayýnpeder, kýzlarýný da mü'minlerin anneleri olma bahtiyarlýðýna kavuþturdu.hz. Ebûbekir (r.a) kendine teklifte bulunan Hz. Ömer'e müsbet-menfi bir cevap veremediði için üzülüyordu. Fakat baþka çaresi de yoktu. Çünki bir sýrrý muhafaza etmesi gerekiyordu. Hz. Hafsa ile Fahr-i Kâinat (s.a)'in evleneceðini biliyordu. Bunu söylemek emanete hýyanet olacaktý. Bu sebepten sükût etti. Nikâh kýyýldýktan sonra Hz. Ömer (r.a)'a gelerek özür diledi ve durumu þöyle izah etti:hafsa'yla evlenmemi istediðin, benim de sana cevap vermediðim zaman herhalde bana gücenmiþsindir. dedi. Hz. Ömer de: Evet diye cevap verdi. Bunun üzerine Ebûbekir (r.a) þunlarý söyledi: Bana bu konuyu açtýðýnda sana bir cevap vermeyiþimin sebebi, Rasûlullah (s.a)'in Hafsa ile evlenmekten söz etmesidir. Elbette onun sýrrýný ifþâ edemezdim, þayet Nebiyy-i Muhterem, Hafsa ile evlenmekten vazgeçseydi, elbette onunla evlenirdim diyerek onu teselli etti. Ne nezâket!.. Ne edeb!.. Ne sýr saklayýcýlýk!.. Ýþte islâm edebi!... Emanet bir sýr... Sükût bir hazinedir... Emanete riâyet ve sükûtu ihtiyar etmek ise insanýn emniyeti ve süsüdür...hz. Hafsa (r.anhâ), Rasûlullah (s.a)'ýn evine Sevde ve Aiþe (r.anhümâ) annelerimiz varken gelin olarak geldi. O, Ýki Cihan Güneþi Efendimizin saâdethânelerine geldiðinde yirmi yaþlarýndaydý. Sevde (r.anhâ) annemiz Âiþe (r.anhâ) gibi onu da büyük bir gönül rahatlýðý içinde karþýladý. Her ikisine de hizmet etti. Hafsa (r.anha) da gençti. Bilgili ve onurluydu. Özü sözü birdi, iradesi kuvvetliydi. Hâne-i seâdette iki genç annemiz olmuþtu, ikisi de Efendimize hizmet etme yarýsýnda gayretlerini esirgemiyorlardý. Son derece nâzik davranýyorlardý. Sevgi ve hürmette kusur etmemeye çalýþýyorlardý. Fahr-i Kâinat (s.a) efendimiz de iki aziz arkadaþlarýnýn kýzlarý olmalarý sebebiyle gücünün yettiðince onlara müsâmaha ile davranýyordu. Kadýnlýk zaafiyetlerini, gençliklerini göz önüne alarak daha merhametli, daha þefkatli muâmele ediyordu. Fakat beþer olarak sýkýntýlý zamanlar da geçiriyordu, þöyle ki: Bir gün Resûl-i Ekrem (s.a) efendimiz Zeynep binti Cahþ (r.anhâ) annemizin evinde bal þerbeti içmiþti. Biraz da yanýnda fazla kalmýþtý. Bu durum iki genç annemizin dikkatlerini çekti ve aralarýnda anlaþarak. Efendimizin yanýna vardýklarý zaman kendisinden megâfir kokusu geldiðini söylediler. Efendimiz megâfir yemediðini, bal þerbeti, içtiðini söyledi ve : Demek ki balý yapan arý megâfir yalamýþ diyerek bir daha bal þerbeti içmemeðe yemin etti. Bunun üzerine Allah Teâlâ Tahrim sûresini nâzil buyurdu. Meâli þöyledir: Ey Peygamber! Eþlerinin rýzasýný gözeterek Allah'ýn sana helâl kýldýðý þeyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok baðýþlayan, çok esirgeyendir. Fahr-i Kâinat (s.a) efendimiz bir ara hanýmlarýndan ayrýlarak uzlete çekilmiþti. Genç ailelerini eðitmek istiyordu. Ashab arasýnda bu durum, Rasûlullah hanýmlarýný boþadý, diye yayýldý. Hz. Ömer (r.a) bu haberi iþitince doðruca Efendimizin odasýna yöneldi. Kýzý Hafsa'nýn bir hatasý olabileceðini düþünerek Efendimiz'den içeri girmeye izin istedi ve huzura girerek Efendimizin gönlünü rahatlatacak þu sözleri söyledi : Ya Rasûlallah! Kadýnlardan dolayý ne kadar sýkýntý çekiyorsun, þayet onlarý boþarsan Allah da melekleri de seninle beraberdir. Ben de, Ebûbekir de, mü'minler de seninle beraberiz... dedi.ýki Cihan Güneþi Efendimiz tebessüm etti. Gül yüzünden nurlar saçýldý. Ömer'in kalbine huzur verecek ve mü'minleri sevindirecek þu cevabý verdi. Hanýmlarýný boþamadýðýný, sadece uzlete çekildiðini söyledi. Hz. Ömer mescide geldi ve durumu müslümanlara izah etti. Hz. Hafsa (r.anhâ) yaratýlýþ icâbý biraz celâlli idi. Hz. Âiþe (r.anhâ) onu þöyle tavsif ediyor: Hafsa tam manasýyla babasýnýn kýzýdýr. Kuvvetli bir iradesi vardýr. Özü sözü birdir. Birgün Resûl-i Ekrem (s.a) Efendimiz Hafsa annemizin yanýnda Hudeybiye'de biat eden ashabýný anarak: inþaallah, Hudeybiye'de biat eden ashâbým Cehenneme girmez, buyurdu. Hafsa (r.anhâ) da : içinizden oraya uðramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu, Rabbin için kesinleþmiþ bir hükümdür. (Meryem sûresi; 71) âyetini okuyarak hatýrlatmada bulundu. Efendimiz de ona: Sonra, biz Allah'tan sakýnanlarý kurtarýrýz; zalimleri de diz üstü çökmüþ olarak orada býrakýrýz. (Meryem sûresi; 72) ayetini okuyarak cevap verdi. Hicretin 45. yýlýnda Hz. Muaviye'nin halifeliði döneminde altmýþ yaþýnda iken vefat eden Hz. Hafsa (r.anhâ)'nin cenâze namazýný Medine valisi Mervan Ýbni Hakem kýldýrdý. Cennet-i Bakî'a'da mü'minlerin annelerinin yanýna; ebedî istirahatgâhýna tevdi edildi. Cenab-ý hak'tan þefaatlerini niyaz ederiz. Amin.

10 HABER Vali Kara'dan yarýyýl mesajý Çorum Valisi Ahmet Kara eðitim öðretim yarýyýlýnýn sona ermesi nedeniyle mesaj yayýnladý. "Bugün eðitim öðretim yýlý I. döneminin sonuna geldik. Ancak her bitiþ yeni bir baþlangýcý da beraberinde getirir. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, gelecek geçmiþ üzerine kurulur. Öðrencilerimiz de yarýyýl tatilinde yapacaklarý iç muhasebeyle I. dönemi deðerlendirme þansý bulacaklardýr. Bu vesileyle öðrencilerimizin II. döneme daha dinamik baþlayacaðýna ve gelecekteki hedefleri için daha azimli ve kararlý olacaklarýna inanýyorum" diyerek mesajýna baþlayan Vali Kara, öðrencilere seslenerek, "Notlarýnýz ne olursa olsun umudunuzu, cesaretinizi, inancýnýzý ve kendinize olan güveninizi diri tutarak iyi bir tatil geçirin. Tatilinizi bir boþluk olarak deðil aksine eksiklerinizi tamamlayacaðýnýz, kitap okuyacaðýnýz, faydalý bilgiler edineceðiniz bir zaman dilimi olarak deðerlendirmelisiniz. Unutmayýnýz ki, "Ýlim talebi için yola çýkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadýr" dedi. Velilere de seslenen Vali Kara, "Çocuklarýmýzý sadece dönem veya yýlsonunda aldýklarý notlarla deðerlendirmeyiniz. Bazý öðrencilerimizin karnelerinde arzu edilmeyen notlar olabilir. Ancak bu, çocuklarýmýzýn sistemli ve düzenli çalýþmalarýyla her Vali Ahmet Kara zaman telafi edilebilecekleri bir durumdur. Önemli olan güzel ahlaklý bireyler yetiþtirmektir. Ahlak bilinci yerinde olan bir öðrencinin hayatta baþarýsýz olmasý düþünülemez. Hz. Ali'nin "Ýnsanlarla iyi geçin, güzel ahlak ile muhatap ol." sözü ile Yunus Emre'nin "Ýlla edep, illa edep." sözü ahlak kavramýný insani deðerler içinde birinci sýraya koymaktadýr. Yavrularýmýzý doðruluktan ayrýlmayan, kimsenin hakkýný ve hukukunu gasp etmeyen, vatanýna milletine hayýrlý bireyler olarak yetiþtirmeliyiz" þeklinde kaydetti. Vali Kara öðretmenlere "Ülkemizin geleceðini emanet edeceðimiz çocuklarýmýz sizlerin eseri olacaktýr. Öðrencilerinize tatili dinlenerek, kitap okuyarak, ailesi ile birlikte sosyal ve kültürel etkinliklere katýlarak zaman geçirmelerini tavsiye edin" tavsiyelerinde bulundu. Vali Kara mesajýný þu ifadelerle tamamladý: "Bu duygu ve düþüncelerle, karnelerin öðrencilerimiz, aileler ve öðretmenler için hayýrlý, bundan sonraki dönemlerde de daha güzel baþarýlara vesile olmasýný diliyor, huzur dolu bir tatil geçirmenizi temenni ediyorum." 10 KÝMSE YOK MU DAYANIÞMA VE YARDIMLAÞMA DERNEÐÝ ÇORUM ÞUBESÝ 2. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM ÝLANI Derneðimizin 2. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý Cumartesi günü saat 10:00'da Mimar Sinan Mah. Cemilbey Cad. No 86/A Çorum adresindeki dernek merkezinde aþaðýda yazýlý gündemle yapýlacak olup, ilan edilen günde çoðunluk saðlanamadýðý takdirde, ikinci toplantýnýn Cumartesi günü ayný gündemle, ayný yer ve ayný saatte çoðunluk aranmaksýzýn yapýlmasýna karar verilmiþtir. Tüm üyelerimizin bu toplantýda hazýr bulunmalarý önemle duyurulur. Mustafa AMASYALI Yönetim Kurulu Baþkaný GÜNDEM 1) Açýlýþ ve yoklama 2) Saygý Duruþu ve Ýstiklal marþý 3) Baþkanlýk Divaný Seçimi 4) Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Gelir tablosu ve Bilanço, Denetim Kurulu raporunun okunmasý ve müzakeresi 5) Yönetim kurulunun ibrasý 6) Tahmini Bütçenin Görüþülerek Onaylanmasý 7) Yeni Yönetim ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi 8) Dilek ve temenniler 9) Kapanýþ Baþkan Ünlü'den Ýlçe SGK müdürüne hayýrlý olsun Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Ceylan, Bayat Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüðüne atanan Ýlçe Müdürü Ahmet Remzi Þahin'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Sincan Sosyal Güvenlik Merkez Müdür Yardýmcýlýðý görevinden Bayat Ýlçe Müdürlüðüne atanan Ahmet Remzi Þahin'e yeni görevlerinde baþarýlar dileyen Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, tüm kamu kurum ve kuruluþlarda olduðu gibi Sosyal Güvenlik Kurumlarý uygulamalarýnda da garson devlet anlayýþýnýn hakim kýlýnmasýnýn çok önemli olduðunun altýný çizerek "Ýnsan eksenli çalýþýlmalý ve verilebilir hizmet çýtasýnýn en yükseði, eniyisi saðlanmalý" ifadelerini kullandý. Baþkan Ünlü'nün ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getiren SGK Ýlçe Müdürü Ahmet Remzi Þahin, Bayat'ta görev yapmaktan mutlu olduðunu söyledi. T.C. ÇORUM 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Dosya No : 2013/149 TLMT. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.ttyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. Basýn No:12148 BÝLSEM'de müzik dinletisi Çorum Bilim ve Sanat Merkezi (BÝLSEM)'nda müzik dinletisi yapýldý. BÝLSEM öðrencileri, öðretmenleri ve velilerin katýlýmýyla gerçekleþen dinletinin sonunda, Selin Sezgin sahne alarak, piyano resitali sundu. Sanat eðitiminin, BÝLSEM'in olmazsa olmazlarý arasýnda gördüðünü ve bu manada her türlü giriþimi ve çalýþmayý desteklediklerini ifade eden BÝLSEM Müdürü Sadýk Efe, "Geçen yýldan beri müzik faaliyetlerimizde yükselen bir grafikle olumlu iþ ve etkinlikler yapýyoruz" dedi. Efe, Merkezlerinde eðitime gelen her öðrencinin sanatýn bir koluyla ilgilenmelerini önemsediklerini ve bu baðlamda öðrencilere yeni, farklý fýrsatlar oluþturmaya çalýþtýklarýný söyledi. Öðrencilerden birçoðunun, birkaç aylýk çalýþmayla sahneye çýktýðýný ifade eden Müzik Öðretmenleri Hakan Önsöz, velilerin dikkatini çekerek, müzik eðitiminin uzun soluklu ve bir o kadar zorlu bir yol olduðunu, süreklilik gerektirdiðini söyledi. Çocuklarýn çýktýklarý bu yolda, velilerin arkalarýnda durmalarýnýn önemine iþaret eden Önsöz, dinletiye gelenlere teþekkür etti. Haber Servisi Resmi ilanlar de Yamaç Paraþütü etkinliðine katýldýlar Hitit Üniversitesi Havacýlýk ve Model Uçak Kulübü öðrencileri Yamaç Paraþütü etkinliðine katýldýlar. Havacýlýk ve Model Uçak Kulübü öðrencileri Merzifon Belediyesi ve Derin Yamaç Spor Kulübü tarafýndan düzenlenen yamaç paraþütü etkinliðine katýldýlar.mühendislik Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Ýbrahim Bilici tarafýndan Havacýlýk ve Model Uçak Kulübü öðrencilere verilen ve "Yamaç Paraþütü Eðitimleri Yer Çalýþmasý" teorik eðitimlerinde baþarýlý olan öðrencilerin katýldýðý etkinliðe Samsun, Denizli, Ankara, Amasya baþta olmak üzere çok sayýda ilden katýlýmcý yer aldý. "Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan'dan aldýðýmýz destekle Hitit Üniversitesi yamaç paraþütçüleri olarak Üniversitemizi Türkiye'nin dört biryanýnda temsil etmeye devam edeceðiz" diyen Kimya Mühendisliði Bölümü öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ýbrahim Bilici, düzenlenen etkinlikte öðrencilerin ve katýlýmcýlarýn soðuk havanýn ve bu coðrafyalarýn ne kadar güzel olabileceðini gökyüzünden görme fýrsatýný yakaladýklarýný belirterek emeði geçen herkese teþekkür etti.

11 2 AÐUS- 22 OCAK 2015 PERÞEMBE SPOR 11 Tüm hesaplar 2. lige çýkmak için Türkiye Futbol Federasyonu profesyonel liglerinin en alt basamaðý olan 3. Lig'de yer alan üç gruptaki toplam 54 takým, 2. Lig'e çýkmak, þayet bunu baþaramayacaksa bile en azýndan bu ligde tutunabilmek adýna kýyasýya ikinci yarýda puan savaþýna baþlayacaklar Türkiye Futbol Federasyonu profesyonel liglerinin en alt basamaðý olan 3. Lig'de yer alan üç gruptaki toplam 54 takým, 2. Lig'e çýkmak, bunu baþaramayacaksa bile en azýndan bu ligde tutunabilmek adýna kýyasýya puan savaþýna 25 Ocak Pazar günü baþlayacaklar. Ýkinci yarýda yapýlan transferler ile takýmlar hedefe varmak için ligin ikinci yarýsýnda kýyasýya bir þampiyonluk ve küme düþmeme savaþý verecekler. Çorum Belediyespor'un da içinde yer aldýðý Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig'inde üç grupta toplam 54 takým yer almakta. Her grupta 18'er takým, toplam 34 haftadan oluþan lig maratonu sonunda 2. Lige çýkma hedefine ulaþmaya, bunu baþaramayacaksalar bile en azýndan ligde tutunmayý amaçlamaktadýrlar. GRUBUMUZUN ÝLK YARI LÝDERÝ DARICA GENÇLERBÝRLÝÐÝ Çorum belediyespor'un da içinde yer aldýðý ve sezonun ilk yarýsýnýn sonu itibarý ile 30 puan ile 4. sýrada bulunduðu 1. Grup'ta, zirveyi elinde tutan takým ise, 34 puanla Darýca Gençler Birliði. Playoff hattý içerisinde olan 2, 3, 4 ve 5. sýradaki takýmlar ise; Tuzlaspor, Zonguldak Kömürspor, Çorum Belediyespor ve Tire Grupta düþmesi kesinleþen iki takým ise, 17 ve 18. sýrada yer alan Bozüyük ve Trabzon temsilcisi Sebatspor oldu. Bozüyükspor'un ligin baþlamasýna kýsa bir süre kala, ligden çekilmesi, grubumuzdan Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düþen ilk takým olmasýný saðlamýþtý. Grubumuzda BAL' ligine düþecek olan diðer iki takýmýn da ikinci yarý öncesi ligden çekildiðini açýklayan ve (BAL) ligine düþen Sebatspor oldu. Ligin sonunda 16. Sýrada yer alacak olan 2 takým ise, ilk yarýnýn sonu itibarýyla, puan cetvelinde tehlikeli bölgede yer alan takýmlar; Tutap Þekerspor (11 puan) ve Gaziosmanpaþa (12 puan) ile küme düþme potasýnda olan 3,üncü takým olarak yer aldýlar. 2. GRUP'TA LÝDER; EYÜPSPOR Üçüncü ligin bir diðer gurubu olan 2. Gurubun lideri; 38 puanla Eyüpspor. Üç grup içinde en açýk farkla liderlik koltuðunda olan takým olan Eyüpspor, 5 puan farkla sezonun ilk yarýsýný lider tamamladý. Eyüp'ün ardýndan play-off hattý içinde olan zirvedeki takýmlar ise; Denizli BÞB (33 puan), Sancaktepe Belediyespor (31 puan), Derince Spor A.Þ. (31 puan), Sivas Dört Eylül Belediyespor (30 puan) durumunda. Bu grupta düþme hattý olan, 18, 17 ve 16. sýrada þuan için bulunan takýmlar ise; Çankýrýspor (6 puan), Çine Madranspor (11 puan), 68 Yeni Aksarayspor (12 puan) durumunda. 3. GRUP'TA LÝDER; SAKARYASPOR 3. Ligin 3. Grubu'nda ise liderlik koltuðunu elinde bulunduran takým; 31 puanla Sakaryaspor A.Þ. Liderin altýnda sýralanan 2, 3, 4 ve 5. sýradaki play-off hattýndaki takýmlar ise; Anadolu Üsküdar 1908 Spor (29 puan), Beylerbeyspor (28 puan), Kahramanmaraþ BÞB (28 puan), Ankara Demirspor (25 puan) takýmlarýdýr. Bu gruptaki düþme hattýndaki takýmlar ise; Kayseri Þekerspor (13 puan), Etimesgut Belediyespor (16 puan),van BÞB (17 puan) ile puan sýralamasýnýn altýn da yer almaktadýrlar. (Spor servisi) Geçen sezon Batman Petrolspor formasý altýnda gol kralý olan Trabzon 1461'li Hasan Ahmet'in transferi olmadý. Hasan Ahmet, transfer için 200 bin TL isteyince yönetim görüþmeleri noktaladý. YÜKSEK BEDEL ÝSTEYÝNCE Batman Petrolspor Transfer Komitesi'nin uzun süredir transferini bitirmek istediði Hasan Ahmet transferi rafa kalktý. Taraftarýn ýsrarla istediði, yöneticilerin de büyük uðraþ verdiði 4 aylýk transfer bedeli iki yüz bin lira...! transferde yüksek bedel sorun oldu. Petrolspor Sportif Direktörü Mehmet Gönülaçar, þunlarý söyledi: "Hasan Ahmet transferi için büyük uðraþ verdik. Ancak futbolcu dört ay gibi bir zaman için kiralýk olarak 200 bin TL gibi rakam isteyince transferden vazgeçtik. Takýmdaki sistemi bozma gibi bir lüksümüz yok. Bu rakam kabul edilebilecek bir rakam deðildi. Bu rakamdan geri adým atýlýrsa görüþmelere devam edebiliriz" dedi. (Spor servisi) Maça' Saðlam' düdük geliyor Bocce yarýþlarý Mersin'de baþlýyor Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nun 2015 yýlý faaliyet programýnda yer alan Türkiye Bocce Üçüncü Ligi müsabakalarý; Ocak 2015 tarihleri arasýnda Mersin'de baþalayacak. Müsabakalarýn teknik toplantýsý ve kura çekimi ise, 23 Ocak Cuma Günü (Bugün) saat 10:00'da yapýlacaktýr. Üçüncü ligin açýlýþ töreni ise ayný gün saat 14:00'da yapýlacak ve hemen ardýndan müsabakalarýn startý verilecektir.üçüncü ligde takýmlar Raffa disiplininde karýþýk çift (bir erkek - bir kadýn) maçlarý oynayacaktýr. Petank disiplininde sadece kadýn sporcular Altýn Nokta oynayacaktýr. Volo disiplininde ise sadece erkek sporcular Basamak Oyunu oynayacaktýr. 3.lig de Çorum'u Halk Eðitim Kültür spor, bocce takýmý temsil edecektir. Turnuva öncesi sporcular Derya DÜNDAR,Hurþit Burak ÞENOL ve Milli takým antrenörü Hakan Çýtak ile birlikte M. Sinan Halk Eðitim Merkez Müdürü ve kulüp baþkaný Yasin Yetim'i ziyaret ettiler. Bocce hakkýnda sporcularla sohbet eden Yetim, 3. Lið de sporculara ve antrenörlere baþarýlar diledi. (Spor servisi) Kýzýlcabölük play of hedefliyor Ýkinci yarýnýn ilk haftasýnda deplasmanda Batman Petrolspor'la karþýlaþacak Zonguldak Kömürspor, ilk yarýda 1-0 yendiði rakibi karþýsýnda galibiyeti tekrarlamak istiyor. Karþýlaþmaya büyük bir hýrsla hazýrlanan Lacivert-Kýrmýzýlýlar, galibiyete þartlandý. Spor Toto 3. Lig'de ikinci yarýyý 29 Ocak Pazartesi günü Batman Petrolspor maçýyla açacak Zonguldak Kömürspor, karþýlaþmanýn hazýrlýklarýný sýký bir þekilde sürdürüyor.lacivert-kýrmýzýlý takým, dün yine Karaelmas Kemal Köksal Stadý'nda çalýþtý. Tam kadro yapýlan çalýþmada, sakatlýk problemi bulunan Kadir takýmdan ayrý düz koþu yaparken, kaleciler Hamit, Ömer, Mustafa ve Ýlker kaleci antrenörü Basri Kocabaþoðlu idaresinde özel çalýþma gerçekleþtirdi. Isýnma koþusu ve hareketleriyle baþlayan çalýþma, ardýndan kuvvete dayalý bire bir çalýþmayla devam etti. Teknik direktör Cahit Terzi, bu çalýþma sýrasýnda Batman Petrolspor karþýsýnda ilk 11'de oynatmayý düþündüðü futbolcular ile yedek futbolcularý iki gruba ayýrdý. As futbolcularla orta sahada kýsa bir konuþma yapan Terzi, ardýndan eþleþtirdiði futbolculara birebir mücadeleye dayalý çalýþma yaptýrdý. Çalýþma sýrasýnda futbolculardan en üst düzeyde performans ve mücadele isteyen Terzi, söz konusu çalýþmalarýn karþýlýðýný maçta alýnacaðýný ifade etti. Terzi: "Takým ruhuyla hareket edersek, þampiyonluða ulaþýrýz" Kýzýlcabölük play of hedefliyor Spor Toto 3.Lig 1.Grup' ta Çorum Belediyespor maçý hazýrlýklarýný sürdüren Mekik'te, Kýzýlcabölükspor Ýkinci Baþkaný Ergün Gürel açýklamalarda bulundu.kýzýlcabölükspor'un Antalya'daki kampýný deðerlendiren Ergün Gürel, '11 günlük bir kamp süremiz vardý. Kampý iyi bir þekilde deðerlendirdik. Hazýrlýk maçlarýmýz yapýldý. Futbolcularýmýz iyi çalýþtýlar. Bizim için çok büyük katkýlarý oldu. Hazýrlýk maçlarýmýz bize göre baþarýlý geçti. Gayet güzel çalýþma ortamýmýz oluþtu. Bu çalýþma ortamýný futbolcularýn iyi deðerlendirdiklerini düþünüyorum. Devre arasýnda bazý futbolcularýmýza izin verdik. Bazý yeni futbolcular transfer ettik. Bize yararlý olmayan bazý futbolcularýmýza istemeden de olsa takýmýn dýþýnda tutmak zorunda kaldýk. Bunun yanýnda da bize faydalý olabilecek futbolcularý kadromuza kattýk.' dedi.takýmýmýzýn sezonun ikinci devre de hedefleriyle ilgili açýklamalarda bulunan Gürel, ' Birinci derecede hedefimiz play-off' a kalmak. Play-off' ta da iyi neticeler alacaðýmýza kalpten inanýyoruz. Tabi burada bizim inanmamýzdan ziyade takýmdaki futbolcu arkadaþlarýmýzýn buna inanmasý Zonguldak Kömürspor'da teknik direktör Cahit Terzi, futbolcularýna hýrs ve moral depoluyor. Dün Karaelmas Kemal Köksal Stadý'nda yapýlan idmandan önce futbolcularýyla konuþan Terzi, ligin ilk bölümünde ortaya konulan performanstan memnun olduðunu, ayný performansýn ikinci yarýda da sürmesini istedi. "Ýlk yarýdaki performansý sürdürmeliyiz" Pazartesi günü karþýlaþacaklarý Batman Petrolspor'un devre arasýnda kadrosuna takviyeler yaptýðýný, bunun için deplasmanda oynayacaklarý maçta çok dikkatli olmalarý gerektiðini ifade eden Cahit hoca, "Uzun bir aradan sonra ikinci yarý perdesini açacaðýz. Ýlk yarýyý liderin 2 puan gerisinde tamamladýk. Þampiyonluðun en büyük favorisiyiz. Ýlk yarýda ortaya konulan performanstan memnunum. Ýkinci yarýda da kaldýðýmýz yerden devam etmeliyiz. Þampiyonluklar kolay elde edilmez. Yeri gelecek üzüleceksiniz, yeri gelecek fedakarlýk göstereceksiniz. Bu iþ aslýnda inanç iþidir. Herkes þampiyonluða inansýn. Ýkinci yarýda hep beraber takým ruhuyla hareket edersek þampiyonluða ulaþabiliriz" dedi. (Spor servisi) çok önemli. Futbolcularýmýzýn da buna inandýðýný, bu konuda gayretli olduklarýný hissettik, gördük. Ýnþallah play-off'a kalacaðýz. Ýleriki planlarýmýz içerisinde de 2. Lig' e çýkmak var. Biz Kýzýlcabölükspor yönetimi ve Kýzýlcabölük halký olarak buna inanýyoruz. Ýnþallah bu programlarýmýz tutar ve mahçup olmayýz." diye konuþtu. (Spor servisi) Çorum Belediyespor Pazar günü sahasýn da konuk edeceði ligin ikinci yarýsýnýn ilk maçý olan Kýzýlcabölük karþýlaþmasýn da Ankara bölgesi Ulusal hakemlerinden Kadir Saðlam, düdük çalacak. Kadir Saðlam 2011 yýlýnda Belediyespor'un Bölgesel amatör liginde (BAL) deplasmanýn da 1-0 yendiði Bafra 1930 spor maçýný yönetmiþti.merkez hakem kurulu tarafýndan yapýlan açýklamada Pazar günü Çorum da oynanacak olan Çorum belediyespor- Kýzýlcabölükspor maçýnda Ankara bölgesi ulusal hakemlerinden Kadir saðlam Düdük çalacak. Saðlam'ýn yardýmcýlarý ise, yine ankara bölgesinden Ahmet Karapýnar ve Barýþ Bakýrcýoðlu oldu. Karþýlaþmanýn 4. Hakemlik görevi Konya bölgesinden Ýsmail Yýlmaz'ýn oldu. Pazar ve Pazartesi günü 3. Lig 1. Grup da oynanacak olan maçlar ve hakemler þu þekilde; Çorum Belediyespor-Kýzýlcabölükspor: Kadir Saðlam Çatalcaspor-Ýstanbulspor: Sertaç Þaroðlu Niðde Belediyespor-Adliyespor: Ulaþ Ayduran Tutap Þekerspor-Kýrýkhanspor: Cihan Ataþ Gaziosmanpaþa-Sebat Proje Trabzon Akçaabat: Tolga Þinoforoðlu Tuzlaspor-Manavgatspor: Uðurcan Tozlu Bursa Nilüferspor-Darýca Gençlerbirliði: Erkan Özdamar 26 Ocak Pazartesi: Batman Petrolspor-Zonguldak Kömürspor: Alper Çetin Bursa Nilüfer'den Batman Petrolspor'a Batman Petrolspor, Trabzon 1461'den eski futbolcusu Hasan Ahmet'le anlaþamayýnca farklý isimlere yöneldi. Çorum belediyespor'un grubunda bulunan Batman petrolspor eski gol kralý oyuncusunu transfer yapamayýnca devreye (B) planýný alarak Nilüferspor'un forveti Fýrat'ý kadrosuna dahil etti. Batman Petrolspor, Trabzon 1461'den eski futbolcusu Hasan Ahmet'le anlaþamayýnca farklý isimlere yöneldi. Kýrmýzýbeyazlýlar, Bursa Nilüfer'ün forvet elemaný Fýrat Bozkurt ile anlaþtý. Petrol'e kiralýk olarak gelen golcü Fýrat, 13 maçta fileleri bir kez havalandýrdý. Kulübünde daha çok karþýlaþmalarýn ikinci yarýlarýnda forma giyen Fýrat'la önümüzdeki günlerde sözleþme imzalanacak. (Spor servisi)

12 23 OCAK 2015 CUMA Belediyespor yönetiminden maça davet ÇorumBelediyespor yönetimi Pazar günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda konuk edecekleri Kýzýlcabölük maçý için taraftarlarý Pazar günü saat 13:30 da stada davet ederek destek istediler.belediyespor basýn sözcüsü Mustafa Özbayram imzalý açýklamada ligin ikinci yarýsýnda takýma yapýlan takviyeler ile dahada güçlendiklerini açýklayan basýn sözcüsü Özbayram" Pazar günü ligin ikinci yarýsýnýn ilk maçýn da saat 13:30 da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda konuk edeceðimiz Kýzlcabölük maçý için tüm Çorumlu futbol severleri maça davet ediyoruz. Taraftarlarýmýz ile birlikte ilk yarýda kazandýðýmýz maçlara Kýzlcabölük maçýnýda dahil etmek istiyoruz. Tüm taraftarlarýmýzý Pazar günü tribünde görmek en büyük arzumuz ve taraftarýmýz bizim için her zaman 12. Oyuncumuzdur" dedi

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir

Üniversitelerin sahip olduðu bilginin. ürün ve hizmete dönmesi isteniyor Atatürk, yaþadýðý yüzyýla damgasýný vuran bir liderdir Ensar Vakfý "Kadýn ve Gençlik Merkezi" açýldý Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan Gençlik Projeleri Destek Projeleri kapsamýnda hazýrlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan desteklenen "Çorum Kadýn

Detaylı

GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK-ŞUBAT-MART 2015 BÜLTENİ

GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK-ŞUBAT-MART 2015 BÜLTENİ GELİBOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK-ŞUBAT-MART 2015 BÜLTENİ Feshane Uluslararası Fuar Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayan "Çanakkale Tanıtım Günleri"nde Gelibolu standı ilgi odağı oldu. Kazan başına

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

SAYFA 15 21 ARALIK 2017 Spor Lisesi kýz takýmý 374 puanla birinci oldu Puanlý atletizm yarýþlarýnda Spor Lisesi hem kýzlarda hemde erkeklerde þampiyon olmayý baþardý. Spor Lisesi erkek takýmý 638 puanla

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

ÝSKENDER n LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

ÝSKENDER n LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 Þehir Terminali nde satýþý yapýlmayan iþ yerleri için ikinci kez ihale düzenledi. Terminal de ikinci ihale Çorum Belediyesi'nde yapýmý tamamlanan Þehir Terminali nde satýþý yapýlmayan iþ yerleri için ikinci

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EKİM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EKİM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık İlçesi nde meydana gelen dolu yağışı

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

Çorum Dubai'de tanýtýldý

Çorum Dubai'de tanýtýldý Borsa'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret Borsasý Yönetimi, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti.ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile

Detaylı

Alo Kar Hattý hizmette

Alo Kar Hattý hizmette AK Partiden "10 Ocak" ziyareti AK Parti Çorum Tanýtým ve Medya Baþkaný Cemalettin Polattaþ ve yardýmcýlarý Yurdanur Özzehinli, Mehmet Döngel, Eþref Yýlmaz gazetemizi ziyaret ederek "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler

Detaylı