96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor"

Transkript

1 Yeni Terminal yazýhaneleri kiracýlarýný buldu Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesinin ikincisi dün yapýldý. Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da baþlayan ihaleye ilgi yüksek oldu. Çevreyolu Bulvarýnda bulunan Yeni Þehirlerarasý Otobüs Terminalinde bulunan otobüs, ilçe minibüs yazýhaneleri, emanetçi dükkaný, hediyelik eþya dükkaný, kuaför ve tuvalet gibi iþyerleri ihaleye çýktý. Hediyelik eþya dükkaný ve kuaför dükkanlarýna talip çýkmadý. SAYFA 5 DE 23 OCAK 2015 CUMA 40 KURUÞ Yamaç Paraþütü etkinliðine katýldýlar SAYFA 10 DA 96 bin 651 öðrenci Seyit Ali Büyük tatile giriyor eðitim öðretim yýlýnýn 1.dönemi bugün sona eriyor. Çorum'da toplam 96 bin 651 öðrenci yarýyýl karnesi alacak. Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük yaptýðý açýklamada, il genelinde ki okullarda toplam 96 bin 651 öðrenci ve 6049 öðretmenle eðitim öðretim faaliyetlerinin gerçekleþtirildiðini dile getirerek, " Cuma günü saat 10.00'da, Merkez Mimar Sinan Ýlkokulun da Sayýn Valimizin katýlýmlarýyla karne daðýtým töreni düzenlenecektir" dedi. SAYFA 5 DE Çorum'un tarihi ve kültürel mirasýný tanýtacaklar Hitit Arkeoloji Topluluðu, "The Sun of Youth Enlightening the History" projesini hayata geçirerek Çorum'un tarihi ve kültürel mirasýný farklý ülkelere tanýtmayý amaçlýyor. Hitit Arkeoloji Topluluðu, hazýrladýklarý "The Sun of Youth Enlightening the History" projesi ile Çorum'un tarihini ve kültürünü 5 ülkeden gelecek 8'er gence tanýtýlacak. SAYFA 2 DE "Yarýnlara Geç Kalmadan" sanatseverlerle buluþacak Adana Devlet Tiyatrosu'nun "Yarýnlara Geç Kalmadan" isimli oyunu Çorum'da sahnelenecek. SAYFA 3 DE Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý EMÝTT 71 ANALÝZ Ahmet Ceylan'da adam satarmýþ! Önümüzdeki genel seçimler adýna Partisinden milletvekili adayý olma düþüncesi ile Ýl Baþkanlýðýna veda eden Ahmet Sami Ceylan baþkanlýk koltuðunu boþaltýrken, özellikle milletvekili aday seçme günü geldiðinde kendisini destekleyeceðinden emin olan bir ismin yerine gelmesini istedi. Bu amaçlý düþünce adýna Ahmet Sami Ceylan'ýn kafasýndaki 1. Ýsim ise, Eyüp Arslan idi. AKP Genel merkezi tarafýndan Ýl baþkan adayý adýna10 kiþiye kadar getirebilirsiniz dendi. Aday belirlenmesi adýna yola çýkýlan süreçte 30 Mart yerel seçimleri adýna belediye baþkan adayý belirleme sürecinde olduðu gibi yine saflar ikiye ayrýldý. Bir tarafta Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým ve Ahmet Ceylan yer alýrken, diðer tarafta ise, Salim Uslu ve Muzaffer Külcü yer aldý. 10 aday da mevcut yönetimdeki isimlerden oluþtu. Salim Uslu ve Muzaffer Külcü bu konu adýna fazla gayret ve performans sergilemediler. Ahmet Ceylan'ýn özellikle Eyüp Arslan, Yakup Alar, Rumi Bekiroðlu ve özellikle Halil Ýbrahim Kaya'nýn olmasýný çok arzu ettiði Kasým Aksoy'a ' Ayrý ONKOSAV'dan kanser hastalarý yararýna yemek organizasyonu Çorum ONKOSAV Derneði kanser hastalarý yararýna yemek etkinliði düzenleyecek.onko- SAV Baþkaný Olcay Ünal yaptýðý açýklamada dernek olarak...sayfa 4 DE Çorum EMÝTT'te tanýtýlýyor Nadir YÜCEL ülke ve 4 bin 500 katýlýmcý ile 19. kez ziyaretçilere kapýlarýný açtý..sayfa 7DE ayrý baþkanlýk kliþeli mavi boncuklar' daðýttýðýný izledik. Olasý Süpriz geliþmeler için ise Fatih Yaðlý'ya baþ altý Kispeti giydirildi. Böyle olunca doðal olarak bu adaylar içerisinde bir rekabet baþlatýlmýþ oldu. Rumi Bekiroðlu'nun öne çýkmasýnda ise Murat Yýldýrým'ýn tesiri oldu. Gerekçe ise; Belediye baþkaný Muzaffer Külcü'ye husumeti olan en etkili ve keskin ismin Rumi Bekiroðlu olabileceði inancý! yer aldý. Ve bu inanç ile birinci sýrada onu destekledi. Ahmet Sami Ceylan'ýn'Pimi Çekilmiþ bomba benzetmesi yaptýðý' Rumi Bekiroðlu'nun Yedeðinde ise Eyüp Arslan vardý. Milletvekili Cahit Baðcý'nýn da düþüncesi Murat Yýldýrým'dan farklý deðildi. Muzaffer Külcü ve onun da bilgilendirmesi ile Salim Uslu'nun Rumi Bekiroðlu ismine karþý etkili duruþ sergileyerek baþkan olmasýna mani olabilecekleri düþüncesi de göz ardý edilmedi. Olasý böyle bir durumda ise alternatif isim Eyüp Arslan oldu. Kamuoyunun beklentisinde ise özellikle sözde her iki grupdan çýkabilecek uç isimler karþýsýnda uzlaþma saðlanacak orta isim olarak Yakup Alar görüldü. Ahmet Ceylan ve yakýn kumandasý! tarafýndan Süleyman Soylu ve ekibine elenilmesini düþündükleri adaylar ile ilgili olarak Ekarte edici hatta iftira boyutunda bilgiler sunulmasý da ihmal edilmedi! ( Daha derin bilgiler Kongre sürecine zarar vermemesi adýna bizde mahfuz) "Faili meçhul cinayetler ülkemizin utancýdýr" CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Gazeteci Uður Mumcu'nun bir suikast sonucu öldürülmesinin yýldönümü nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý..sayfa 5 DA Ýl baþkanlýðý aday belirlenmesi konusunda Salim Uslu ve Muzaffer Külcü etkisiz kaldýlar. Muzaffer Külcü'ye karþý Rumi Bekiroðlu ýsrarcýlýðý Rumi Bekiroðlu'nu 1 adým öne çýkardý. Ýl baþkanlýðý döneminde Rumi Bekiroðlu dan bu doðrultuda ki beklentiler ise þimdiden merakla beklenmeye baþlandý. Ahmet Ceylan yola çýkarken diðer adaylar ile daha net ve açýk görüþebilirdi. Ahmet Ceylan'ýn birden fazla kiþiye baþkanlýk sözü vermesi yakýn tarihte yaþanan bir olayý hatýrlattý. Yani Belediye baþkan adaylýðý döneminde önce Teþkilat olarak adayýmýz dediði Haþim Ahlatçý yý açýklayýp sonrasýnda ise Mehmet Karadað ismine rotasýný çevirmiþti. Siyasi terim ile 'Haþim Ahlatçý yý Mehmet Karadað için satan Ahmet Ceylan, Ýl Genel Meclisi Baþkanlýk Döneminde Erhan Akar'dan sonra artan mavi boncuklarý da ' Ýl baþkanlýðý adýna kullandý! hatta söz verdiðini bildiðimiz isimler arasýnda esnaflýðýný bir kez daha sergilemiþ oldu! Aslýnda bunlara gerek olmadan sürecin baþýnda Rumi Bekiroðlu ile gidiyoruz diyebilirdi. Hangi makam ve mevki adýna olursa olsun önemli olan kahrýndan mý, yoksa lütfundan mý verildiðine bakmak gerekir. Bizim tüm makamlar ve mevkiler adýna duamýz ise Cenabý Allah tarafýndan Dini Ýslam adýna vatanýmýz ve milletimizin bütünlüðü adýna en hayýrlý olabilecek keyfiyet ve kemiyet sahibi insanlara önemli görevleri nasip etmesi yönündedir. "Sosyal Bilimler Lisesi'ne desteðe hazýrýz" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Necmettin Ünal'ý ziyaret etti. Üniversite hakkýnda genel bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitelerin öðrenci potansiyeli açýsýndan en önemli kaynaklarýný Milli Eðitim Müdürlüðüne baðlý okullardaki öðrencilerin oluþturduðunu ifade ederek her türlü ortak proje ile desteðe açýk olduklarýný belirtti ve Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Necmettin Ünal'a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. SAYFA 5 DE IÞÝD üzerinden Ýslamcýlýðý vurmayý deniyorlar Ensar Vakfý Salý konferanslarýna geçtiðimiz hafta Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran konuþmacý olarak katýldý. "Algý ve Gerçeklik Arasýnda Ýslam Dünyasý" konulu konferans veren Prof. Evkuran, Ýslam dünyasýnda ve Türkiye'de dinî kimlikler ekseninde yaþanan ve toplumsal-siyasal hayatýn üzerinde de etkileri görülen geliþmeler üzerinde durdu. Sayfa 5 DE

2 HABER 2 AYAZ AÐA OTO YIKAMA ve OTO KUAFÖR e Oto Yýkama Ustasý Aranýyor Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: ELEMAN ARANIYOR ÖM-SAN TREYLERDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM TEL: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Çorum'un tarihi ve kültürel mirasýný tanýtacaklar Hitit Arkeoloji Topluluðu, "The Sun of Youth Enlightening the History" projesini hayata geçirerek Çorum'un tarihi ve kültürel mirasýný farklý ülkelere tanýtmayý amaçlýyor. Hitit Arkeoloji Topluluðu, hazýrladýklarý "The Sun of Youth Enlightening the History" projesi ile Çorum'un tarihini ve kültürünü 5 ülkeden gelecek 8'er gence tanýtýlacak. Hitit Arkeoloji Topluluðu'ndan Talha Yurtseven, Zeynal Hasýrcý ve Eskiyapar Köyü Muhtarý Cemalettin Samut Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette projeyle ilgili bilgiler veren Talha Yurtseven, "Hitit Arkeoloji Topluluðu olarak hazýrladýðýmýz The Sun of Youth Enlightening the History projemiz T.C Avrupa Birliði Bakanlýðý- Ulusal Ajans'ý tarafýndan ERASMUS+ gençlik programlarý kapsamýnda hibe almaya hak kazandý" dedi. YÝTÝK Ýþ yerimize ait Çorum Vergi Dairesine baðlý Arçelik A.Þ (Beko Elektronik A.Þ) BEKO TR 200AN marka ve model yazar kasamýzýn ruhsatýný kaybettik. Hükümsüzdür.Üstad Kebap Çorum Yýl: 10 Sayý: OCAK 2015 CUMA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Projenin Þubat 2015 tarihleri arasýnda, Türkiye, Bulgaristan, Letonya, Fransa, Romanya olmak üzere 5 ortak ülkeden 8'er gencin katýlýmý ile birlikte Çorum'da uygulanacaðýný söyleyen Talha Yurtseven, þu açýklamayý yaptý: "23-24 Ocak 2015 tarihilerinde ortak ülkelerimizin grup liderleri ve temsilcilerini aðýrlayacaðýmýz ön hazýrlýk ziyaretini de ilimiz Çorum'da gerçekleþtireceðiz. Proje kapsamýnda iç ve dýþ ortam aktivitelerimiz ile Çorum'un kültürel ve tarihi mirasýný farklý ülke katýlýmcýlarýmýzýn tanýmasýný ve kendi yerellerinde farkýndalýk oluþturmalarýný saðlamýþ olacaðýz. Projemiz konusu gereði Çorum'un tarihi mirasýnýn irdelenmesini ve ortaklarýmýzýn paylaþýmlarý ile de yerel halkýn ilgisini saðlamayý amaçlamaktadýr. Kültürel deðerlerin paylaþýldýkça zenginleþtiðine olan inancýmýz ile uygulayacaðýmýz projemizde yerel kurum ve kuruluþlarýn ziyaret edilmesi, karþýlýklý fikir alýþ veriþinde bulunulmasý programýmýz çerçevesinde önemli bir yer edinmektedir." Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, baþarýlý bir projeye imza atýldýðýný belirterek, Çorum'a hayýrlý olmasý dileklerinde bulundu. Torun'dan, sulama projesi teþekkürü Remzi Torun Uðurludað Orman Toplu Koruma Merkezi 24 Ocak Cumartesi günü açýlacak. Ayný gün Kaymakamlýk ve Belediyenin ortak çalýþmasý ile hazýrlanan Memurlar Lokalinin açýlýþý ile Belediyenin yeni aldýðý 2 adet damperli kamyonda hizmete sokulacak. Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ederek cumartesi günü planlanan açýlýþlarla ilgili bilgiler verdi. Torun "Destek ve katkýnýzla; Orman Toplu Koruma Merkezimiz ile 2 adet damperli Kamyonumuzu hizmete sunuyoruz. YÝTÝK Erzurum Atatürk Üniversitesi Saðlýk Bilimler Fakültesi Hemþirelik Bölümü nden 2011 yýlýnda almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim.hükümsüzdür. Yakup kýzý Nilgün Aktaþ TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ayný gün memurlar lokalimizin açýlýþýný da yapacaðýz. Uðurludaðlý hemþehrileriniz sizleri aðýrlamaktan onur duyacaktýr" dedi. Uslu, "Orman Toplu Koruma Merkezi ve Memurlar Lokali ile yeni kamyonlarýnýza ilaveten Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýmýzdan ödeneðini aldýðýmýz çok amaçlý yol süpürme aracýda ay sonunda Uðurludaðlý hemþehrilerimizin hizmetine sunulacaktýr. Hayýrlý uðurlu olsun" þeklinde kaydetti. Uðurludað Orman Toplu Koruma Merkezi açýlýyor Uðurludað Orman Toplu Koruma Merkezi 24 Ocak Cumartesi günü açýlacak. Ayný gün Kaymakamlýk ve Belediyenin ortak çalýþmasý ile hazýrlanan Memurlar Lokalinin açýlýþý ile Belediyenin yeni aldýðý 2 adet damperli kamyonda hizmete sokulacak. Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ederek cumartesi günü planlanan açýlýþlarla ilgili bilgiler verdi. Torun "Destek ve katkýnýzla; Orman Toplu Koruma Merkezimiz ile 2 adet damperli Kamyonumuzu hizmete sunuyoruz. Ayný gün memurlar lokalimizin açýlýþýný da yapacaðýz. Uðurludaðlý hemþehrileriniz sizleri aðýrlamaktan onur duyacaktýr" dedi. Uslu, "Orman Toplu Koruma Merkezi ve Memurlar Lokali ile yeni kamyonlarýnýza ilaveten Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýmýzdan ödeneðini aldýðýmýz çok amaçlý yol süpürme aracýda ay sonunda Uðurludaðlý hemþehrilerimizin hizmetine sunulacaktýr. Hayýrlý uðurlu olsun" þeklinde kaydetti. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 05:21 Güneþ : 06:51 Öðle : 11:59 Ýkindi : 14:30 Akþam : 16:55 Yatsý : 18:18 AJANDA 'Ýstiklal Marþý þairi M. Akif in ruhuna ithaf' Ýyilik ve güzellik taþýyor her yerinden Sevdim sevgilim diye Anayurdu derinden Neye baksam sevindim sevdim ne varsa her yerde Yurtta bulunmak bile deva olur çok derde Þu uçuþan kýrlangýç, sarý asma ne güzel Þu nur topu yavruda allý basma ne güzel Güzellik kaynaðýdýr yeryüzü gök ve deniz Tatlýdýr Anayurtta her yüze bakan beniz Gözü besler yemyeþil top top çam aðaçlarý Ne hoþtur karþý daðýn kývrýmlý yamaçlarý Irmaklarda ýrmakta gümüþtün balýklar oynaþýrlar Vadilerde yaylada davarlar kaynaþýrlar Baþka yerin bu kadar ýlýk güneþi yoktur Bence öz yurdun benzeri eþi yoktur Gözlerim dalar gider ufkun rengarengine Bilmem hiç rastlanýr mý yeryüzünde dengine Öyle bir renk çökmüþ ki mavi,mor diyemezsin Eflatun mu pembe mi?ateþ,kor diyemezsin! Ne bir ressam eli ne de bir þair dili O renkleri çizemez anlatamaz besbelli Herkese ilgi vardýr memleket olayýnda Baþa bir tad gizlidir zorunda kolayýnda Her þeyinde bir ahenk her þeyinde bir tad var Ýçimizde sevinçten sanki bir çift kanat var Doyulurmu seyrine ay yýldýzlý bayraðýn Uðrunda kim can vermez bu güzelim topraðýn Ne mutlu bu ülkede varlýk olmak bir zerre Anayurtta yaþayan bahtiyardýr bin kere Osman Yüksel Serdengeçti Danýþtay'ýn kuruluþu (1868) - Danýþtay Günü - Sakatlar Haftasý Kul, Allahü teâlâ için neyi terkederse, Allahü teâlâ, ona karþýlýk daha hayýrlýsýný verir. Ebû Saîd-i Ebûl-Hayr "Rahmetullahi aleyh Günün Þiiri Sevdim Sevgilim Diye Ana Yurdu Derinden HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,3410 2,3414 EUR 2,7238 2,7250 STERLiN 3,5386 3,5403 JPY YENi 1,9957 1,9962 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DAMLA GÜMÜÞAÐA ECZANESÝ TEL: ÖZEL ELÝT PARK HAST. KARÞISI BÝLGÝN ECZANESÝ TEL: ÝKBAL SAÐLIK OCAÐI YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Rektör Alkan'dan Fen Lisesi öðrencilerine tavsiyeler R.Metin Alkan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan Çorum Fen Lisesi Müdür Vekili Mustafa Yeþil'i ziyaret ederek okul aile birliði üyeleriyle bir araya geldi. Çorum Fen Lisesi'nde gurur verici geliþmelerin yaþandýðýný ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, Hitit Üniversitesi olarak öðrencilerin geliþimine katký saðlayacak her türlü iþbirliðine hazýr olduklarýný belirtti. Öðrencilerin baþarýlarýna iliþkin bilgi paylaþýmýnda bulunan Çorum Fen Lisesi Müdür Vekili Mustafa Yeþil, Hitit Üniversitesi ile her alanda yakýn iþ birliði içerisinde olmayý çok önemsediklerini ifade ederek ziyaretinden dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkür etti. Ardýndan öðrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Alkan, zamanýn hýzlý geçtiðine dikkat çekerek, her alanda yapýlacak bir þeyler olduðunu ve bu baðlamda zamaný olabildiðince dolu dolu geçirmeleri yönünde öðrencilere önerilerde bulundu. "Önemli olan ne iþ yaptýðýnýz deðil, sevdiðiniz iþi yapmaktýr" diyen Rektör Prof. Dr. Alkan, teknolojinin geliþmesiyle fiziksel sýnýrlarýn her geçen gün daha da ortadan kalktýðýna dikkat çekerek çalýþmalarý dünya ölçeðinde yapmanýn önemini vurguladý. "Sýradan mý olmak istiyorsunuz yoksa hayatý þekillendiren mimarlar mý olmak istersiniz? Sýradan olmak için fazla çaba sarf etmenize gerek yok, ancak mimar olmak için gayretli ve çok çalýþmanýz lazým. Önemli olan nitelikli, kaliteli ve topluma yarar saðlayan çalýþmalar yapabilmektir" diyen Rektör Alkan, bilimsel ve ekonomik olarak kalkýnmanýn her anlamda büyük bir güç getirdiðini, dünyada söz sahibi olma adýna çok önemli bir kriter olduðunu sözlerine ekledi. Öðrencilerden dünya ölçeðinde büyük düþünmelerini ve üniversitede tercihlerinde üniversitelerin öðrencilere sunduðu imkanlarý da göz önünde bulundurmalarýný isteyen Rektör Prof. Dr. Alkan, öðrencilere baþarý dileklerini ileterek konuþmasýný sonlandýrdý. "Yarýnlara Geç Kalmadan" sanatseverlerle buluþacak Adana Devlet Tiyatrosu'nun "Yarýnlara Geç Kalmadan" isimli oyunu Çorum'da sahnelenecek. Feyzullah Arslan ve Nermin Ertürkmen'in yazdýklarý Gökhan Doðan'ýn yönettiði tek perdelik oyun 23 Ocak Cuma günü saat 20.00'da 24 Ocak Cumartesi günü ise ila saatlerinde Devlet Tiyatrosu Çorum sahnesinde sanatseverlerle buluþacak. Oyunu konusu þöyle: "Murat, Mehmet ve Þükufe'nin üç çocuðundan ortanca olanýdýr. Aile içindeki kavga ve iletiþimsizlik, babanýn oðluna olan ilgisizliði zaman içinde Murat'ýn kýrgýnlýklarýný arttýrýr. Murat'ýn yalnýzlýðý onun hata yapmasýna neden olur. 'Yarýnlara Geç Kalmadan' Bir çocuðun hayatýnýn nasýl bir anda deðiþtiðini ve bu deðiþimde kimlerin nerede hata yaptýklarýný gözler önüne sermektedir." Haber Servisi Kargý Belediyesi'nde toplu sözleþme sevinci Kargý Belediyesi ile yetkili Belediye- Ýþ Sendikasý arasýndaki 2015 ve 2016 yýllarýný kapsayan toplu iþ sözleþmesi imzalandý. Yaklaþýk 1 aydýr süren toplu iþ sözleþme müzakereleri 21 Ocak 2015 Çarþamba günü sona erdi ve ardýndan imzalar atýldý. Belediye-Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Mehmet Þen, toplu sözleþme ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Ýmzalanan toplu iþ sözleþmesine göre iþçilerin almýþ olduklarý maaþ, sosyal hak ve ikramiyeler enflasyon oranýnda artýrýlmýþtýr. Bu toplu iþ sözleþmesinde emeði geçen baþta Belediye Baþkanýmýz sayýn Zeki Þen olmak üzere, Baþkan Yardýmcýmýz Zeki Taner, Belediyemiz Avukatý Gülhan Demiral, sendikamýz Avukatý Alpaslan Býyýkoðlu ve yapýlan tüm istiþare toplantýlarýmýzda bize güvenen iþçi arkadaþlarýmýza teþekkür ediyor bu toplu iþ sözleþmesinin baþta Kargý Belediyemize, belediyede çalýþan iþçilerimize, sendikamýza hayýrlý olmasýný diliyor saygýlarýmý sunuyorum" dedi. Ýmam Hatip öðrencilerinden ÝHH'ya ziyaret Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Orta Okulu talebeleri dün Çorum ÝHH'yý ziyaret ettiler. Yaklaþýk 350 kýz ve erkek öðrenci Eþref Hoca Caddesindeki dernek ofisini ziyaret etti. Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý öðleden önce kýz öðrencilere, öðleden sonra erkek öðrencilere ÝHH çalýþmalarý, Çorum ÝHH'nýn Patani'de yapýmýný üstlendiði Ýskilipli Þehit Atýf Hoca Yetimhanesi ve "Her Sýnýfýn Bir Yetimi Var" kampanyasýný anlattý. Gençlere Çorum ÝHH ofisinde bulunan Þehit Furkan Doðan Okuma Salonu ve diðer çalýþma ortamlarý gezdirildi, ikramdan sonra program sona erdi. Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Orta Okulu talebeleri kendi çabalarýyla topladýklarý 18 koli kuru gýdayý, Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý'ya Suriye'ye gönderilmek üzere teslim ettiler. Göynük Belediye Baþkaný Kazan'dan Uslu'ya ziyaret Bolu Göynük Belediye Baþkaný Kemal Kazan, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya iade-i ziyarette bulundu. Kazan, yaptýðý çalýþmalar ve hizmetler hakkýnda bilgiler vererek, "Akþemseddin Hazretlerinden dolayý biz Çorum ilimizle kardeþ sayýlýrýz. Deðerli Hocamýzýn doðum yeri Osmancýk ilçemizin belediyesi ile bu konuda çalýþma yapmak isteriz" dedi.ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Uslu, "Hocamýzýn kabrini ziyaret vesilesiyle Göynük'ü ziyaret etme imkânýmýz olmuþtu. Fatih Sultan Mehmed'in hocasý olan, Ýstanbul'u alacaðýný müjdelemiþ ve bizzat Fatih'in yanýnda Ýstanbul'un fethine katýlmýþ olan Akþemseddin Hazretlerinin hemþehrisi olmak bizlere gurur veriyor. Bu deðerimizin yeni nesillere aktarýlmasý tanýtýlmasý önemli. Bu konuda Osmancýk Belediyesi ile kardeþ belediye çalýþmasý yapýlmasý baðý güçlendirecektir" dedi.

4 HABER 4 IÞÝD üzerinden Ýslamcýlýðý vurmayý deniyorlar Ensar Vakfý Salý konferanslarýna geçtiðimiz hafta Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran konuþmacý olarak katýldý. "Algý ve Gerçeklik Arasýnda Ýslam Dünyasý" konulu konferans veren Prof. Evkuran, Ýslam dünyasýnda ve Türkiye'de dinî kimlikler ekseninde yaþanan ve toplumsal-siyasal hayatýn üzerinde de etkileri görülen geliþmeler üzerinde durdu. Konferansýna medeniyetlerin özlerinin konuþulduðu bir süreç yaþandýðý ve bu sürece etkin biçimde bilgi ve vizyon üreterek müdahil olmak zorunda olunduðunu belirtti. Sosyal politika ve iktidar algýsýnda bir dönüþüm yaþandýðýný kaydeden Evkuran, "Siyasal, kültürel ve tarihsel ontolojinin yeniden tanýmlandýðý bir süreç yaþanmaktadýr. Bu süreç Batý'da daha yavaþ ve kontrollü biçimde yaþanýrken, Ortadoðu'da daha tutkulu, duygusal ve savrulmalarla dolu olarak yaþanmaktadýr. Küreselleþmenin baþta öngörülmeyen bir sonucu olarak imanýn geri dönmesi olarak adlandýrýlan bir olgu ve bunun beraberinde getirdiði problemlerle yüz yüzeyiz. Büyük dinlerin ve coþkulu imanýn coðrafyasý olan Ortadoðu'da dinsel ve mezhebî kimlikler canlanmasý, siyasetten kültüre, sosyal hayattan eðitime uzanan pek çok alanda yeni tartýþmalara ve sorunlara yol açmýþtýr" dedi. Medyada yer alan bilgilere göre IÞÝD'e katýlma oranýnýn en yüksek olduðu ülkeler arasýnda Bosna, Çeçenistan'ýn da yer aldýðýný dile getiren Evkuran, "Bilindiði gibi bu ülkeler, tasavvufun örgütlü biçimde yer aldýðý ve güçlü olduðu bir coðrafyada yer almaktadýr. Mezhep fanatizminden kaynaklanan þiddeti önlemek için, kültürel, yerel ve geleneksel olan vurgu yapmak, küreselleþen dünyada Ýslam'ýn temsil konusunda ciddi bir sorun oluþturmaktadýr.toplumsal gerçekliðin inþasý sürecinde siyasetin yanýnda kültürün de etkisini tartýþmak gerekir. Siyasal iktidar mücadelesi dinsel kimlikleri nasýl belirliyorsa, kültür ve geleneksel yapý da ayný þekilde belirleyici olmuþtur. Bunu da bir sorun olarak görmek gerekir. IÞÝD ve benzeri tedhiþ hareketlerinin sorumlusu olarak Ýslamcýlýk düþüncesini gösteren bir yaklaþým göze çarpýyor. Bu yaklaþým izlediði tahmin edilen strateji gereði IÞÝD üzerinden Ýslamcýlýðý vurmayý deniyor. Türk toplumsal ve düþünce tarihinde rekabet halindeki siyasal düþüncelerden Türkçülük ve Batýcýlýk, son dönemde karþýsýnda gerilediði Ýslamcýlýktan rövanþ alma güdüsüyle yükselen yeni-osmanlýcýlýk hareketinin ideolojisi olarak kendine yeni denklemler kurma çabasý içindedir. Ýslamcýlýk ile Ýslam arasýndaki iliþki özdeþlik deðildir. Modern bir ideoloji olan Ýslamcýlýk, güncel arayýþ, kaygý ve sorularla muallel olmasýnýn yanýnda güncel dönemsel ve yöresel problem ve týkanmalarla malul kapsamlý ve dinamik bir harekettir. Onun bu özellikleri Ýslamcýlýðý geçersiz kýlmaz aksine onu üzerinde konuþulabilir kýlmaktadýr" þeklinde kaydetti. Konferansýn ardýndan program soru-cevap bölümüyle devam etti. Olcay Ünal ONKOSAV'dan kanser hastalarý yararýna yemek organizasyonu Çorum ONKOSAV Derneði kanser hastalarý yararýna yemek etkinliði düzenleyecek.onkosav Baþkaný Olcay Ünal yaptýðý açýklamada dernek olarak kanser hastalarý yararýna yemek programý düzenlediklerini dile getirerek, hanýmlara özel olacak programýn, 24 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'da Anitta Otel'de gerçekleþtirileceðini ifade etti. Esnaflardan Zehir'e tebrik Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi yöneticiliðine atanan Yard. Doç. Dr. Sinan Zehir'e kutlama ziyaretleri sürüyor. Çorumlu esnaflar Sinan Erol, Ali Galip Tapan ve Seyit Kayhan öncülüðünde bir grup esnaf Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ni ziyaret ederek, Yard. Doç. Dr. Sinan Zehir'e yeni görevinde baþarý dilediler. Çorum'da saðlýk alanýnda güzel çalýþmalara imza atýldýðýný dile getiren esnaflar, bu güzelliklerin artarak devam edeceðine inandýklarýný ifade ettiler. Hastane Yard. Doç. Dr. Sinan Zehir de, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, esnaflara teþekkür etti. Ýlgü'den Mecitözü'de seçim çalýþmasý CHP Çorum Milletvekili aday adayý Turgut Ýlgü ön seçim çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ediyor. CHP Çorum Milletvekili aday adayý Turgut Ýlgü yapýlacak olan önseçim çalýþmalarý kapsamýn Mecitözü ilçesine ziyarette bulundu. Bir süre Esnaf ziyareti yapan Ýlgü Mecitözü'nde bulunan kahvehanelerde halkla sohbet etti. Açýklamalarda bulunan Ýlgü "Mecitözü halkýnýn geneli çiftçilikle uðraþýyor AK Parti dönemin de çiftçi kazanamaz hale getirildi borçlarýný ödeyemiyor tarladan aldýðý mahsulü para etmiyor mazota, gübreye gelen zamlar ile buðdayýn, þeker pancarýnýn taban fiyatý arasýnda korkunç farklar var zamanýn dönemin Baþbakaný Tayyip Erdoðan "anamýzý aðlattýnýz" diyen çiftçiye "ananý da al git demiþtir" Oysaki ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk "köylü milletin efendisidir" der. Türkiye'nin tarým alanýnda önemli bir ülke olduðu ortada Türk çiftçisi teþvik edilirse bu alanda Dünya'nýn önde gelen ülkelerinden oluruz ancak AK Parti iktidarý üretim ekonomisi yerine tüketim ekonomisi modelini uyguluyor buda çiftçimizin fakirleþmesine sebep oluyor" dedi. Mecitözü'nde bulunan parti üyeleri ile de bir araya gelen Ýlgü üyelere projelerinden bahsederek desteklerini istedi. Ýlgü daha sonra CHP Mecitözü Ýlçe Baþkaný Sekin Mert ve bazý partililerle birlikte Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz'a geçmiþ olsun ziyaretinde bulundu. Olay da can kaybýnýn olmamasýnýn büyük þans olduðunu dile getiren Ýlgü, "Yaþanan kazada can kaybý olmamasý gerçekten büyük þans böyle bir kazananýn bir daha yaþanmamasýný temenni ediyorum" dedi. Urfa Sýra Gecesinde stres attýlar Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi Urfa Sýra Geceleri'ni Osmancýk'a taþýdý. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi Çok Amaçlý Salonu'nda gerçekleþtirilen sýra gecesine katýlým yoðun oldu. Çeþitli türkülerin seslendirildiði gecede yapýlan çið köfte de misafirlere ikram edildi. Sýra gecesinin açýþ konuþmasýný yapan Kazým Sekili, "Dernek olarak Osmancýk'ta çok önemli çalýþmalara imza atmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Her zaman ve her yerde belirttiðim gibi çok kaliteli ekip arkadaþlarým sayesinde Osmancýk'ta ekol olacak çalýþmalara imza atýyoruz. Fýrsat verildiðinde ve çeþitli engellemelerle karþýlaþmadýðýmýz takdirde de þehir medeniyetinin en doruk noktasýna çýkan bir Osmancýk'ý görmemiz mümkün olacaktýr. Bizim bu konuda kendimize olan güvenimiz tam. Osmancýk halkýndan biraz daha destek bekliyoruz" diye konuþtu. Osmancýk'ta elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle Osmancýk ilçesinde elektrik kesintisi yapacak.yedaþ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre tarihinde Çeþitli türkülerle devam eden gecede kendisi de Urfalý olan Cem Örtün, sýra gecelerinin kültürümüz bakýmýndan önemini ve sýra gecelerinin bir eðlence programý deðil, bir kültür programý olduðunu belirtti ve bundan sonra da aslýna uygun olarak Sýra Gecelerinin Osmancýk'ta devam edeceðini söyledi saatleri arasýnda Osmancýk'ta yapýlacak kesinti nedeniyle Yazý Mahallesi Sebahattin Öremiþ Caddesi Tekyün giriþi ile Saat Kulesi arasýna elektrik verilemeyecek.

5 96 bin 651 öðrenci tatile giriyor HABER 5 Seyit Ali Büyük eðitim öðretim yýlýnýn 1.dönemi bugün sona eriyor. Çorum'da toplam 96 bin 651 öðrenci yarýyýl karnesi alacak. Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük yaptýðý açýklamada, il genelinde ki okullarda toplam 96 bin 651 öðrenci ve 6049 öðretmenle eðitim öðretim faaliyetlerinin gerçekleþtirildiðini dile getirerek, " Cuma günü saat 10.00'da, Merkez Mimar Sinan Ýlkokulun da Sayýn Valimizin katýlýmlarýyla karne daðýtým töreni düzenlenecektir" dedi. Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük açýklamasýnda 96 bin 651 öðrencinin 6 bin 701'inin okul öncesi öðretim, 29 bin 991 tanesinin ilkokul, 30 bin 761'inin ortaokul, 274'ünün özel eðitim, 28 bin 914'ünün ise lise ve dengi okullarýn öðrencisi olduðunu kaydetti. Tabip Odasý Ömer Sobacý'yý kutladý Tabip Odasý yönetim kurulu üyeleri, Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Dr. Ömer Sobacý'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Kýsa bir süre önce Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreterliðine atanan Dr. Ömer Sobacý'ya hayýrlý olsun ziyaretleri devam ediyor. Dün Dr. Ömer Sobacý'nýn makamýnda gerçekleþen ziyarete Çorum Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Dr. Ömer Sobacý'yý ziyaret eden, Mustafa Azak ve yönetim kurulu üyeleri Dr. Ömer Sobacý ile bir süre görüþtü. Çorum Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak Sobacý'yý tebrik ederek, görevinde baþarýlar diledi. Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Dr. Ömer Sobacý ise, nazik ziyaretlerinden dolayý Çorum Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. "Çorum'da Aile Hekimliði Uygulamalarý"ný anlattýlar Kadýn ve Aile Saðlýðý Seminerlerinin ikincisi olan "Dünya Perspektifinde ve Çorum'da Aile Hekimliði Uygulamalarý" konulu seminer dün düzenlendi. Turgut Özal Konferans Salonunda yapýlan seminere Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Ömer Sobacý, Çorum Ýl Saðlýk Müdürü Dr.Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý Müdürü Dr.Ahmet Barýþ,Ýskilip meslek Yüksek Okulu Müdürü Muammer Cengil,Çorum Tabip Odasý Baþkaný Mustafa Azak ve çok sayýda aile hekimi katýldý. Seminerde, Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Prof.Dr.Adem Özkara,Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr.Mustafa Azak ve Çorum Tabip Odasý Aile Hekimleri Komisyon Baþkaný Dr.Selçuk Önce birer konuþma yaptýlar. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Prof.Dr.Adem Özkara, Aile Hekimlerinin görevleri ile aþýrý uzmanlaþma baþta olmak üzere çeþitli konularda konuþma yaptý. Bahadýr YÜCEL Yeni Terminal yazýhaneleri kiracýlarýný buldu Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesinin ikincisi dün yapýldý. Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da baþlayan ihaleye ilgi yüksek oldu. Çevreyolu Bulvarýnda bulunan Yeni Þehirlerarasý Otobüs Terminalinde bulunan otobüs, ilçe minibüs yazýhaneleri, emanetçi dükkaný, hediyelik eþya dükkaný, kuaför ve tuvalet gibi iþyerleri ihaleye çýktý. Hediyelik eþya dükkaný ve kuaför dükkanlarýna talip çýkmadý. Açýk arttýrma usulü yapýlan ihalede ilk olarak otobüs yazýhaneleri ihaleye çýktý. 11 iþyerinden 5'i kiralanýrken 6'sýna talip çýkmadý. Ýlçe minibüs yazýhanelerinde ise 14 iþyerinden 10'u kiralandý, 4'ü boþ kaldý. Tuvalet ihalesine ise 6 kiþi katýldý ve 181 bin TL'ye Cafer Sarýaltun'da kaldý. Emanetçi ihalesine 4 kiþi katýlýrken 35 bin TL'ye Tamer Taþkýn'da kaldý. Otobüs yazýhanelerinden 69 nolu yazýhane 78 bin 500 TL'ye Murat Ýpekoðlu'na, 75 nolu yazýhane Ali Evlüce adýna Çorum Travel'e 78 bin 100 TL'ye, 78 nolu yazýhaneyi Lider Anatolia adýna Seyit Þahin 78 bin 500 TL'ye, 79 nolu yazýhaneyi Mehmet Türkyýlmaz 160 bin 100 TL'ye ve 80 nolu yazýhaneyi Metro adýna Veysel Demiran'a 160 bin 100 TL bedelle ihale edildi. Ýlçe minibüs yazýhanelerinden 88 nolu ilçe yazýhanesi Mecitözü Taþýyýcýlar Kooperatifine 15 bin 100 TL'ye, 90 nolu yazýhane 15 bin 100 TL'ye Veysel Çördük'e, 91 nolu yazýhane 15 bin 100 TL'ye Fatih Çeker'e, 92 nolu yazýhane 15 bin 100 TL'ye Köksal Uncu'ya, 93 nolu yazýhane 15 bin 100 TL'ye Murat Ýpekoðlu'na, 94 nolu yazýhane 15 bin 100 TL'ye Seyit Þahin'e, 95 nolu yazýhane 15 bin 50 TL'ye Mustafa Çelikel'e, 96 nolu yazýhane 15 bin 50 TL'ye Veli Kodaz'a 99 nolu yazýhane 15 bin 50 TL'ye Bekir Akbaba'ya, 101 nolu yazýhane 15 bin 50 TL'ye Satýlmýþ Doðan'a ihale edildi. Yasin YÜCEL "Sosyal Bilimler Lisesi'ne desteðe hazýrýz" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Necmettin Ünal'ý ziyaret etti. Üniversite hakkýnda genel bilgi paylaþýmýnda bulunan Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitelerin öðrenci potansiyeli açýsýndan en önemli kaynaklarýný Milli Eðitim Müdürlüðüne baðlý okullardaki öðrencilerin oluþturduðunu ifade ederek her türlü ortak proje ile desteðe açýk olduklarýný belirtti ve Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Necmettin Ünal'a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Necmettin Ünal ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Sosyal Bilimler Liselerinin edebiyat ve sosyal bilimler alanlarýnda ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim insanlarýnýn yetiþtirilmesine kaynak CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, KPSS'nin kaldýrýlmasý giriþimini, "Devleti AK memurlarla dolduracaklar." diye yorumladý.cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a danýþmanlarý tarafýndan sunulan "Beyefendiye Arz" baþlýklý ve KPSS'nin kaldýrýlmasýný öngören raporu deðerlendiren Koç, "300 bin kadro kullandýlar yetmedi, þimdi hepsini istiyorlar, amaçlarý devleti AK memurlarla doldurmak. Ama buna CHP olarak izin vermeyeceðiz." ifadelerini kullandý. Yazýlý bir açýklama yapan Haluk koç, bir süreden beri "VIP TORPÝL" adýyla devlete sýnavsýz ve liyakatsýz þekilde yapýlan atamalarýn listesini yayýnladýklarýný ve bunlara karþý hiçbir yanýt gelmediðini hatýrlattý. Koç, "Ancak anlaþýlan bu torpil saðlamak amacýyla kurulduðunu belirtti. Öðrencilere farklý bir bakýþ açýsý kazandýrmak ve problemlere çözüm üretebilen bireyler yetiþtirmek adýna Üniversite ile yapýlacak her türlü ortak çalýþmaya hazýr olduklarýný vurgulayan Ünal, Üniversitedeki geliþmelerin memnuniyet verici olduðunu ifade ederek Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkürlerini iletti. Haluk Koç, iktidarýn KPSS ýsrarýný deþifre etti: 300 bin kadro yetmedi, þimdi hepsini istiyorlar düzeni bile AKP'ye, Kaçak Saray Sakinine yetmiyor" diye konuþtu.

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

þafak' operasyonu Uyuþturucu tacirlerine Külcü bugün açýklýyor Kitap okudular hediye kazandýlar

þafak' operasyonu Uyuþturucu tacirlerine Külcü bugün açýklýyor Kitap okudular hediye kazandýlar Saat Kulesi Meydanýnda 29 Ekim coþkusu 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kitap okudular hediye kazandýlar Uyuþturucu tacirlerine þafak' operasyonu Eren Er Dershanesinin öðrencilere okuma bilincini kazandýrmak

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok

Bank Asya müþterilerinde hiçbir panik yok Apo Dayý için mevlid okundu Dinçer Solmaz, seçim bürosu açtý 'Apo Dayý' için Mevlüt okundu Geçtiðimiz hafta geçirdiði kalp krizi sonucu vefat eden Sevenleri tarafýndan Apo Dayý olarak bilinen Abdullah

Detaylı

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar Cemilbey - Ortaköy yolu Bakan Elvan'a iletildi Uzun süredir yasal ve bürokratik engeller sonucu süreci uzayan Cemilbey - Ortaköy yolunun yapýlmasý talebi Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý Kutlu Doðum Haftasý'na mehterli açýlýþ Çorum Ýl Müftülüðü, bu "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaþama Ahlaký" temasýyla kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerini düzenlenen programla baþlattý.kutlu

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek "ÝHL ile her zaman iþbirliðine hazýrýz" Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde öðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler, Okul Müdürü Hüseyin Kýr ve meslek dersleri öðretmeni Fatih Güney ile birlikte Rektör

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

Firmalara e-fatura ve e-defter uyarýsý!

Firmalara e-fatura ve e-defter uyarýsý! Demiryolu ne zaman gelecek? Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi Selim Kefçeli, demiryolu yatýrýmýnýn Çorum için hayati önem taþýyan bir konu olduðunu belirterek, bu konuda TSO'nun daha etkili çalýþmalar

Detaylı

3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi

3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi Vali Baþköy'den yeni yýl mesajý Vali Sabri Baþköy yeni yýl nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýna "Her yeni yýl, yeni umutlarý ve beklentileri beraberinde getirmektedir" diyerek baþlayan Vali Baþköy,

Detaylı