2. Müzakere Türleri (Distributive Negotiations)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Müzakere Türleri (Distributive Negotiations)"

Transkript

1 Prof. Dr. Huner Sencan hafta 24 Nisan 2001 ÝÞ MÜZAKERELERÝ Giriþ Ýþ hayatýnda hergün çok sayýda iþ müzakereleri, iþ görüþmeleri gerçekleþir. Ýþ müzakereleri pazarlýk, satýn alma, satma, eleman seçme, bakým ve servis anlaþmasý yapma, danýþmanlýk alma, uluslararasý kuruluþlarla iþbirliði yapma, þirket devretme, þirket devralma, ortak teþebbüs kurma gibi konularda gerçekleþir. Ýþ müzakereleri konusunu incelememizin amacý, müzakerelerinin anlamýný, önemini, türlerini, uygulama sürecini ilkelerini ve tekniklerini öðrenmek ve bu konular hakkýnda bilgi sahibi olmaktýr. 1. Taným Müzakere, kiþilerin ortak çýkarlarýný korumak için farklýlýk gösteren görüþlerini ortaya koymalarý ve anlaþmaya varma sürecidir. ( Johnson ve Johnson,1997). Müzakere hem bir bilim hemde sanat olarak deðerlendirilmiþtir. Taraflar sahip olduklarý bilgi ve kanýtlarýný ortaya koyarak tartýþtýklarý sorunu çözmeye çalýþýrlar. Müzakerenin amacý çatýþmayý ortadan kaldýrmak ve her iki taraf için de tatmin edici bir çözüme kavuþturmaktýr. Müzakere ayný zamanda taraflar arasýnda kýsa veya uzun vadeli iliþkiler geliþtirme sürecidir. Müzakerenin nedeni anlaþmazlýktýr. Ýnsanlar genelde anlaþmazlýk içindedirler. Ancak, anlaþma ve mutabakatý saðlama, uygarlýðýn temel öðelerinden biridir. Müzakere, anlaþmaya varmanýn önündeki engellerin giderilmiþ sorunlarýn çözülmesi sürecidir. Müzakere sonucunda anlaþmaya varma taraflara tatmin saðlar. A kiþisinin pozisyonu Müzakere àtatmin B kiþisinin pozisyonu Ýþletmelerde müzakere baþlýca aþaðýdaki noktalarda gerçekleþir. - Satýþ sözleþmesi - Müþteri þikayetlerinin çözümlenmesi - Personel þikeyetlerinin giderilmesi - Ýþ görüþmeleri - Uzun dönemli amaçlar - Satýnalma sözleþmesi - Birleþmeler, ortak teþebbüsler - Uluslararasý iliþkiler vb. Bir iþ görüþmesi iyi, kötü, baþarýlý veya baþarýsýz olarak nitelenebilir. Baþarýlý bir iþ görüþmesinin anahtar öðesi tatmindir. Ýyi bir müzakere, baþarýlý bir müzakere, tatmin saðlamýþ olandýr. Tatmin kiþinin gözettiði/takip ettiði amaçlarýn gerçekleþmiþ olmasýdýr. Tatmin müzakere sürecinde kýsmen elde edilebilir, fakat gerçek tatmin müzakerelerin bütünüyle bitmesinden sonra elde edilir. Bazen müzakereler aylarca sürebilir. Aþamalý olarak gerçekleþen bu müzakerelerin belirli bir aþamasýnda saðlanan tatminden çok nihai tatmin önemlidir. 2. Müzakere Türleri (Distributive Negotiations) Müzakereler baþlýca iki grupta deðerlendirilir. (a) Yýkýcý müzakereler ve (b) Yapýcý müzakereler. 1) Yýkýcý müzakereler : Müzakerenin aslýnda gücenme ve kýzma vardýr. Herbir taraf, diðer tarafýn aleyhine kazanmaya, kazançlý çýkmaya çalýþýr. Yýkýcý müzakerelerde bir taraf diðer tarafý kündeye getirmeye çalýþýr. Bu müzakerelerde kaybeden ve kazanan taraf vardýr. Veya her iki tarafda kaybedebilir. Sert tartýþmalarýn, suçlamalarýn

2 cereyan ettiði bu müzakere türünde bir taraf eðer keybedeceðinden korkuyorsa kaygý ve endiþe içindedir. Kaygý müzakere sürecindeki sertliði arttýrýr. Yýkýcý müzakereler tek bir konu veya birden fazla konu üzerinde odaklaþmýþ olabilir. Yýkýcý müzakereler kazan, kaybet müzakereleridir. Bir taraf kazanýrken diðer taraf zorunlu olarak kaybeder. 2) Yapýcý müzakereler : Bu tür iþ görüþmelerinde taraflar amaç ve hedeflerinin birleþtirilebileceðini veya en azýndan yakýnlaþtýrýlabileceðini düþünürler. Bu nedenle her iki tarafta iþbirliði yaparak çýkarlarýný ortaklaþa olarak arttýrmayý çalýþýrlar. Literatürde bu tür müzakereler kazan-kazan yaklaþýmý olarak isimlendirilmiþtir. Fisher ve Uny (1981) kazan-kazan yaklaþýmýyla, Batý iþletmelerinin diðer kültürlerden olan iþletme yöneticileriyle baþarýlý iþ görüþmeleri yaptýklarýný belirtmiþtir. Ancak Li ve Labig (1996) müzakere sürecinde sadece kazankazan yaklaþýmýnýn söz konusu olamayacaðýný yapýcý ve yýkýcý nitelikte konuþma ve tartýþmalarýn her ikisinin de gerçekleþebileceðini, aslýnda müzakere sürecinin yapýcý ve yýkýcý taktikler çerçevesinde þekillendiðini belirtmiþtir. Uluslararasý iþ görüþmelerinde kazan-kazan / kazan-kaybet yaklaþýmlarý yerine güven iliþkilerinin geliþtirilmesinin ve karmaþýk güdülerin dikkate alýnmasýnýn daha doðru olacaðý bir gerçektir. Yapýcý görüþmeler iþbirliði felsefesine dayanýr. Her iki tarafta tatmin elde etmeye çalýþýr. Yapýcý müzakerelerde her iki taraf da kazanmayý ümit ettiklerinden bir süre sonra stres ve kayýp muhtemelen ortadan kalkacaktýr. Taraflar bu süreçte kendilerinin kazanmalarýnýn karþý tarafa kazandýrmaktan geçtiðini farkederek uzlaþma noktasýný bulmaya çalýþýrlar. 3. Müzakere Süreci Müzakere süreci belirli aþamalarda gerçekleþir. Birinci aþama önhazýrlýktýr. Ýkinci aþama müzakere görüþmeleri aþamasý. Üçüncü aþama müzakere dönemleri arasýnda durum deðerlendirme ve dördüncü aþama müzakere sonucu durum deðerlendirme aþamasýdýr. Hazýrlýk Aþamasý Müzakere öncesi hazýrlýk aþamasýnda müzakere konusuyla ilgili bilgiler toplanýr. Bilgi kendiniz hakkýnda, karþý taraf hakkýnda ve objektij standartlar hakkýnda toplanýr. Gerekli bilgilerin toplanmasýndan sonra hazýrlýk provasý yapýlýr. Kendisi Hakkýnda Bilgi Toplama Ýþ müzakeresine katýlacak yönetici/sorumlu öncelikle kendisi hakkýnda bazý gerçeklerin farkýna varmalýdýr. Müzakereyle ilgili olarak kendisine þu sorularý sormalýdýr. 1- Hedefler Ulaþmak istediðim hedefler nelerdir. Maksimum hedefim nedir. Nerede hangi noktada uzlaþabilirim. En son hangi noktaya kadar inebilirim. Müzakereci, görüþme hedeflerini kafasýnda netleþtirmelidir. Müzakere sürecine býrakýldýðý durumda nerede durmasý gerektiðini kestiremeyebilir. 2- Gücün ve ihtiyaçlarýn tespiti Sahip olduðun pozisyon, gücün ve ihtiyaçlarýn dengeli bir þekilde tartýlmasý gerekir. Gücünden ve pozisyonundan daha fazlasýný müzakerelerde istemeye kalkýþmak peþinen kaybetmek anlamýna gelir. Müzakerelerde hedefler ve istekler ihtiyaçla orantýlý olarak belli edilmelidir. 3- Baþlama Noktasý Müzakereyi hangi noktadan baþlatmak istiyorsun? Yapýcý müzakerelerde taraflar görüþmeleri gerçekleþme noktasýna yakýn bir yerden baþlatýrlar. Yýkýcý müzakerelerde ise uzak bir noktadan baþlatýrlar. Yakýn noktadan baþlatýlýrsa manevra yapacak yer kalmaz. Öte yandan yakýn yerden baþlama iþbirliði iliþkisini geliþtirmeye yardým eder. 4- Kabul edebileceðin kalemler Kabul edebileceðin kalemleri önceden belirle. Vazgeçebileceðin karþýya taviz olarak verebileceðin kalemleri belirle. Böylelikle müzakere gerilimi sýrasýnda yanlýþ yapmaktan kurtulursun. Kabul edebileceðin ve vazgeçebileceðin kalemlerin öncelik sýrasýný taspit et. 5- Müzakere sýrasýnda karþý tarafa sunacaðýn veya sahip olduðun alternatifleri belirle. Eðer anlaþma yapamazsan ne yapacaksýn. Tek seçenekle mi gidiyorsun, birden fazla seçenekle mi gidiyorsun? Eðer anlaþma yapmaya ihtiyacýn yoksa çok daha fazla güçlü görünebilrisin. 6- Güçlü olduðun yönler nelerdir? Bu yönlerin garanti olduðunu varsayma. Bu yönlerini yaz ve gözden geçir. Bu uygulama kendini güölü hissetmene yardým eder. 7- Süre Müzakere konusu olan iþle ilgili süre nedir. Ýþ ne kadarlýk bir zamanda tamamlanacaktýr. Süreyi kim belirleyecek.

3 Süreyi eðer kendiniz belirliyorsanýz istediðiniz zaman deðiþtirebilecek misiniz? Sürenin belirlenme iþini karþý tarafa býrakmayýnýz. Süreyi siz belirleyiniz. Süreyi zaman sýkýþýklýðý içine sokmayýnýz. Makul bir zamn belirleyiniz ve garanti isteyiniz. Diðer Taraf Hakkýnda Bilgi Toplama Baþarýlý bir müzakere için ayný zamanda karþý taraf hakkýndada bilgi toplanmalýdýr. Karþý taraf hakkýnda bilgi toplanmadýðý durumda bir çok avantaj karþý tarafa kaptýrýlýr. Karþý taraf hakkýnda bilgi toplamak için aþaðýdaki kaynaklardan yararlanýlýr. - Karþý tarafýn müzakerecesine müzakere öncesi sorular sorularak - Sekreterden - Þirketteki baþka birinden - Sözkonusu þirkete iþ yapan veya onunla çalýþan baþka bir firmadan - Þirket hakkýnda yayýnlanmýþ yayýnlardan - Broþür ve tanýtým kitaplarýndan Karþý taraf hakkýnda toplanacak bilgiler aþaðýdaki konularý içerir: 1) Ýþ yapma ihtiyacýný ne ölçüde hissediyorlar: Bazý firmalar aþýrý ölçüde iþ yapma ihtiyacýnýn baskýsý altýndadýrlar. Ýþi yapma ihtiyacýnýn yüksek olmasý müzakerede sizi güçlendirecektir. 2) Karþý tarafýn hedeflerini tahmin edin. Hangi noktaya gelmek istiyorlar buna karþýlýk onlarý ne tatmin eder. Bu rakam sizin tahmin edeceðinizden daha az olabilir. Onlarýn maksimum, hedefi ve minumumu nedir? 3) Sunabilecekleri alternatifleri nedir?: Karþýmýza hangi alternatiflerle gelebilirler. Bu alternatiflere karþýlýk nasýl bir hazýrlýk yapabiliriz. 4) Süre: Diðer taraf sözleþme görüþmelerinde nasýl bir süre varebilir. Onlarýn süre tekliflerine karþý biz ne teklif edebiliriz. Standartlar Hakkýnda Bilgi Toplama Müzakere sürecinde taraflarýn üzerinde anlaþabilecekleri standart ve kritelerin varolma/bulunma durumunun araþtýrýlmasý süreci kolaylaþtýrýr. Söz konusu standartlar aþaðýdaki baþlýklar altýnda aratýrýlýr. 1-) Endüstride iþlerin yapýlýþ biçimi : Taraflar iþin yapýlýþ biçimiyle ilgili standartlardan haberdar iseler kolay anlaþýrlar. Garanti þekli, süresi, teslim biçimi, servis anlayýþý konusunda standartlar geliþtirilmiþ olabilir. Bu nedenle müzakereci bu tür standartlarýn, piyasa bilgilerin varlýðýný araþtýrmalýdýr. 2-) Son yapýlan iþin varlýðý: Müzakereci, müzakere ettiði kiþilerin benzer bir iþi yakýn zamanda yapmýþ olmasýný arzu eder. Böyle bir iþin yapýlmýþ olmasý ilgili tarafý rahatlatýr. Gündem Hakkýnda Bilgi Toplama Müzakereciler, müzakere sürecine girmeden önce müzakereye iliþkin tüm kalemlerin bir listesini oluþturarak sahip olduklarý bilgileri gözden geçirmelidirler. 1- Konularýn/sorunlarýn listesinin çýkarýlmasý : Daha sonradan önemli olan bir konunun unutulmuþ olduðunun farkýna varýlmamasý için tüm konularýn listesi çýkarýlýr. Müzakere sürecinde bu listeye bakýlmasa bile hatýrlanýlmasý ve iyi hazýrlanýlmasý açýsýndan böyle bir liste mutlaka düzenlenmelidir. 2- Gündem maddelerindeki kalemler, öncelikleri yansýtmalýdýr. En önemli madde birinci sýraya yazýlýr. Her bir maddeye ayrýlacak zaman ve sözkonusuyla maddeyle ilgili hangi konularýn dýþarýda býrakýlacaðý belirlenir. 3- Gündem taktik geliþtirme amacýyla kullanýlýr. Gündem tersine iyi çalýþmayý saðlar. Öte yandan gündem maddelerine sýký sýkýya baðlý olmak da iyi deðildir. Görüþmeler sýrasýnda yeni ve düþünülmemiþ bir konu gündeme gelirse hemen bu konuya hýzla adapte olmak gerekir. Gündem maddelerinde kalýnan yerden deðil gelinen noktadan devam edilir. Prova Yapmak Karþý tarafla sýký bir müzakere sürecine girmeden önce prova yapýlmasýnýn büyük yararý vardýr. Seçeceðiniz uygun bir meslektaþýnýzla görüþme konusunu, tartýþýyor gibi müzakere ediniz. Ondan karþý tarafýn rolünü oynamasýný talep ediniz. Bu müzakere sürecinde, - Karþý tarafýn strateji ve taktiklerini anlamaya, sezmeye çalýþýnýz. Arkadaþýnýzla gerçek bir müzakee ortamýnda imiþ gibi görüþünüz ve tartýþýnýz. Onu ikna etmeye çalýþýnýz. - Karþý tarafýn ilgilerini; menfaatlerini ve kayýplarýný anlamaya çalýþýnýz. Karþý tarafýn boþalmasýný, bütü düþüncelerini ve fikirlerini tam olarak aktarmasýný saðlamaya çalýþýnýz. - Karþý taraf fikir ve düþüncelerini aktarýrken bu arada siz de kendi düþüncelerinizi gözden geçiriniz. Asýl iddianýz görüþünüzü hemen deðil belirli bir sýra ve mantýk içinde sununuz.

4 Müzakere Süreci Müzakere süreci diyalog ve iletiþime dayanýr. Kiþiler müzakere sürecine tadirgin olarak girerler. Tedirginlikgerginlik ve korkudan kaynaklanýr. Korku, kaybetme veya istediðini elde edememe endiþesi nedeniyle ortaya çýkar. Müzakere sürecinde kiþinin kendi yetkinliðini ve yeterliliðini saðlayabilmesi için birinci derecede önemli olan öz saygýnlýktýr. Öz saygýnlýk baðýþýklýk sistemi gibidir. Öz saygýnlýðý yüksek kiþiler karþý tarafýn saçmalýklarýna tahammül etmezler. Eðer kendinize saygý duyuyorsanýz karþý tarafýn sizin hakkýnda ne söylediðine fazla önem vermezsiniz. Tehditler sizi etkilemez. Kendi seçeneklerinizin farkýndasýnýzdýr. Tam tersine eðer öz saygýnlýðýn düþükse tedirgin olursun. Çünkü diðer tarafýn sizden daha iyi olduðunu düþünürsünüz. Baðýþýklýk sistemi vitaminler, daha iyi beslenme ve egzersiz gibi uygulamalarla güçlendirilir. Fakat öz saygýnlýðýmýzý nasýl güçlendirebiliriz. Müzakere sürecinde tedirginliði yenmek içim aþaðýdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz. 1. Adým : Farkýnda Olun. Tedirgin olduðuzun farkýnda deðilseniz kendinizi savunamazsýnýz. Hislerinizi ve duygularýnýzý yoklayýnýz. Kendinizi rahatsýz mý hissediyorsunuz? Korkuyor musunuz, kaygýlý mýsýnýz? Durumunuzun deðerlendirmesini yaptýktan sonra ikinci adýma geçiniz. 2. Adým : Sabýrlý olunuz. Tedirgin olmak için acele etmeyiniz sabýrlý olunuz. Tedirgin olan insanlar sizden birþey yapmanýzý beklerler. Zamanýný kollayýnýz. 3. Adým : Seçeneklerinizi göz önünde bulundurarak gücünüzü koruyunuz. Tedirginlik ayný zamanda güçtür. Tedirginliðinizin nedeniyle son seçeneðinizi masaya sürerseniz insiyatifi karþý tarafa kaptýrýrsýnýz. Yönetici, hata yapan astýný iþten kovma tehdidi ile tehdit ederse bütün gücünü kaybeder. Ast, kovarsan kov ben de gider daha iyi bir iþ bulurum yaklaþýmýna sahip olacaktýr. Müzakere sürecinde önemli olan karþý tarafýn beklentilerini düþürmektir. Tartýþma ve görüþmeler sýrasýnda söyleyeceðiniz her þey karþý taradý etkileyecek ve onlarýn üzerlerinde bir izlenim býrakacaktýr. Eðer karþý tarafa onlara ihtiyacýnýz olmadýðýný gösterecek bir mesaj iletebilirseniz pozisyonunuz büyük ölçüde güçlenecektir. Böylece karþý tarafýn beklentilerin düþecektir. Eðer onlar daha az olabileceklerini hissederlerse sizin elinizdeki kartlar güçlenecektir. Alternatifiniz ve seçeneðiniz olmadan asla müzakere masasýna oturmayýnýz. Her zaman bþr B planý olsun. Eðer tek bir plana baðlý kalýrsanýz hayýr diyemezsiniz. Karþý taraf konuþmalarýnýzdan, müzakere þeklinden her an kalkýp gidebileceðinizi hissetmelidir. Mahkum olmadýðýnýzý, iþ yapmak istiyorlarsa iþ yapabileceðinizi belirtiniz. Ara Deðerleme Müzakereci taraflar çoðunlukla ilk görüþmeden sonra durumu yetkililerle veya arkadaþlarýyla görüþmek için izin isterler. Bu ara dönemde müzakere hedeflerinin ve konularýnýn gözden geçirilmesi yapýlýr. Ara dönem, doðru bir karar, verilecek tavizler, istenecek ek talepler ve optimum sürenin saðlýklý olarak belirlenmesi için önemlidir. Ara dönemde hazýrlýk aþamasýnda olduðu gibi baþlýca üç faktör üzerinde durulur. - Kendi durumum : Güçlü olduðu yönler, zayýf olduðu yönler, direnç noktalarý, bir sonraki müzakerede üzerine gitmem gereken noktalar, iddialar ve kanýtlarý - Objektif gerçekler : Hangi bilgileri edindik, standartlar, garantiler, süreler, teslimat, fiyat, referanslar. Ara dönem deðerlendirmesi iþin açiliyetine göre ve taraflarýn uzlaþma/uzlaþama durumuna göre birden fazla olabilir. Her bir deðerlendirme süreci taraflarý uzlaþmaya yakýnlaþtýrmýþ olmalýdýr. Uzlaþmaya yakýnlaþtýrmayan ara dönem fasýlalarý müzakerecilerin ve iþletmecilerin gereksiz yere zamanýný çalar. Bu nedenle bu tür gasilelarda 2 müzakere sürecinde bir geliþme ve ilerleme saðlanamamýþsa süreci kesmek en doðru yaklaþýmdýr. Anlaþma Müzakerecinin baþarýsý anlaþmayla sonuçlanmasýdýr. Anlaþma taraflarýn sözlü olarak müzakere ettikleri konu hakkýnda bir bir þekilde berbirlerine teklif ettikleri konunun kabul edildiði anlamýna gelmektedir. Ancak bu anlaþma gayri resmi anlaþmadýr. Taraflar anlaþmanýn yazýlý metine dökülüp ilgili firma yetkilileri tarafýndan imzalandýktan sonra yürüülüðe girmesini kabul edebilirler. Böyle bir durumda yazýlý sözleþme hazýrlanýp ilgili müzakerecilerin firma yetkilileri tarafýndan imzalanmadýðý sürece anlaþma gerçekleþmemiþ ve müzakere tamamlanmamýþ sayýlýr. Müzakerenin tamamlanmasý yazýlý anlaþma metninin imzalanmasý ve taraflarýn bu metinleri kabul etmeleriyle gerçekleþir. Anlaþma Sonrasý Deðerleme Müzakereler sonucunda anlaþmaya varýlmýþ ve anlaþma imzadan çýkmýþsa müzakereler ve anlaþmanýn genel bir deðerlemesi yapýlýr. Deðerlemede müzakere sürecinin maliyeti, anlaþmanýn deðeri (benchmarking) kýyaslama, benzeri diðer firmalar nasýl anlaþýyorlar, araþtýrýlýr ve deðerlemeye tabi tutulur. Deðerleme yöneticiye daha sonradan gelebilecek eleþtiri ve itirazlar için hazýrlýklý olma imkaný saðlar. Ayný zamanda gözden kaçan noktalar varsa iyi niyet kurallarý çerçevesinde veya ek sözleþmelerle, müzakerelerle sorunun çözümlenmesini saðlar.

5 4. Baþarýlý Bir Müzakerecinin Özellikleri Baþarýlý bir müzakereci her þeyin müzakere edilebileceðinin farkýndadýr. Müzakere etmekten çekinmezler. Onlar için önemli olan karalý olmaktýr. Herþeyi görüþür ve konuþabilirler. Bu özellik müzakere bilinci olarak bilinir. Kararlý müzakereciler güçlükleri gögüslemeye hazýr olan kiþilerdir. Onlar kendilerine söylenileni olduðu gibi almazlar, kendi gerçeklerini araþtýrýrlar ve kendi tekliflerini sunarlar. Kararlý olmakla agresif olmak ayný þey deðildir. Kiþinin kendi menfaatlerini korumasý kararlýlýktýr. Fakat kendi menfaatlerini korurken baþkalarýna hucum etmesi, diðerlerinin benliklerini yaralamasý saldýrganlýktýr, kararlý, görüþlerini savunan, ýsrarcý bir konumda olmak baþarýlý bir müzakerecinin en önemli özelliðidir. 1) Kararlý kiþilik özelliði geliþtirmek için aþaðýdaki davranýþlara sahip olun. a) Sorun Ýstediðinizi elde etmek için soru sorun. Size verilen cevaplar karþýsýnda hayýr demeyin. Hayor demeden karþýnýzdaki kiþiyi sorularýnýzla yönlendirin ve istediðiniz noktaya getirin. b) Olumsuz Konuþmayý Terkedin Bilinçli olmak, temel koþuldur. Ýçimizden bir ses size kararlý olmamayý, kendinizi tabi halinize býrakmanýzý söyleyecektir. Kendinize dikkat etmezseniz hemen olumsuz görüþler ifade edebilirsiniz. Dikkat edin. Karþýnýzdaki kiþiyi itmeyin. Tepki olarak ayný yanýtý alýrsýnýz. c) Duygu ve Hislerinizi Öfke ve Kaygý Duymadan Ýletin Ýnsanlar neler hissettiðinizi býrakýn açýkça bilsinler. Örneðin böyle söylediðiniz zaman kendimi çok iyi hissetmiyorum deyin. Fakat böyle konuþamazsýn þeklinde karþýnýzdaki kiþiyi azarlamayýn. d) Nasýl hayýr Diyebileceðinizi Öðrenin Kendi kabul edebileceðiniz son sýnýrýnýzýn ne olduðunu tespit edin. Diðerlerinin bu sýnýrlarý aþmasýna müsaade etmeyin. Gerektiðinde özür dileyerek konuþmayý kesin ve ayrýlýn. 2) Ýyi Dinleyin Ýkinci özellik iyi bir dinleyici olmaktýr. Kiþiler öðrenmek, ve duymak istediðiniz herþeyi size söyleyeceklerdir. Yapmanýz gerekn tüm þey dinlemektir. Dinleme güven ve iþbirliði yaratýr. Pek çok kiþi zor olmamasýna kerþýlýk iyi bir dinleyici deðildir. Bunun nedeni kendi görüþ ve düþüncelerinin diðer kiþilerin görüþ ve düþüncelerinden önce geldiðini veya daha önemli olduðunu düþünmeleridir. Kendinizi bir dedektif gibi düþününüz. Sorular sorarak anlamaya çalýþýnýz. Býrakýn karþý taraf daha çok konuþsun. Karþý tarafýn sözünü kesmeyiniz. Aktif dinlemeyi öðreniniz. Gerektiðinde karþý tarafa sözlerini açýklamasýný söyleyiniz. 3) Yüksek Bir Beklenti Ýçinde Olunuz Eðer az olmayý ümit ediyorsanýz, muhtemelen az olacaksýnýz demektir. Eðer fazlasýný ümit ederseniz doðru deðeri bulma þansýnýz daha yüksek olacaktýr. Baþarýlý müzakereciler iyimserdirler. Beklenti düzeyleri yüksektir. 4) Sabýrlý Olunuz Sizin en kötü düþmanýnýz içindeki gizli sestir. Bu size sürekli þunu söylüyor olacaktýr. Haydi anlaþmayý yap ve onunla yetin içinizden gelen bu sesi susturamayacaksanýz, müzakere masasýna hiç oturmayýn. Çaðýmýzda özellikle büyük þehirlerde herkes bir acelecilik içindedir. Eðer sabýrlý olursanýz karþý tarafýn kaygý düzeyi yükselecek ve muhtemelen sizin þartlarýnýzý kabul edecektir. Müzakerelerin uzamasý sabýrsýz olan tarafýn kaybetmesine neden olur. Zaman konusunda esneklik gösteren taraf müzakereyi kazanýr. Sabýrlý olmak kiþiye olguyu baþtan aþaðý bütün yönleriyle gözden geçirme imkaný saðlar. 5) Risk Alýnýz Tüm güçlükleri üstlenmeye hazýr olma, risk üstlenme cesaretinden kaynaklanýr. Bilinçli müzakerede makul ölçülerdeki risklerin yüklenilmesi, üstlenilmesi sözkonusudur. Baþarýlý müzakereciler sýradan bir kiþiye göre daha fazla risk üstlenirler. Risk üstlenme, alabileceðinizden daha fazlasýný isteme ve talep etme anlamýna gelmektedir. Risk üstlenme karþý tarafa ayný zamanda ültimaton vermedir. Risk üstlenen kiþiler kontrollü bir þekilde karþý tarafýn damarýna basmaktan çekinmezler. Yapýlan araþtýrmalar bazý kültürlerin daha fazla risk üstlenme eðilimi içinde olduklarýný, diðer kültürlerin ise risk üstlenmekten kaçýndýklarýný ortaya koymuþtur. Japonlarýn müzakerelerde risk üstlenmekten kaçýndýklarý bilinmektedir. Pathok ve Habbe göre (1996) Amerikalýlar müzakere sürecinden baþlangýcýnda küçük tavizler vererek iliþkileri güçlendirmekte müzakere sürecinin düzgün bir þekilde ilerlemesini saðlamaktadýrlar. Doðu asya ülkeleri iþ tavizleri müzakere sürecinin ortasýnda veya sonunda vermektedir.

6 5. Müzakerelerde Sözel Olmayan Ýletiþim Müzakerelerdeki görüþmeler sadece sözel olarak gerçekleþmez ayný zamanda beden dili ve mimiklerde gerçekleþen bir iletiþim sözkonusudur ki, araþtýrmalar bu iletiþim biçiminin tüm iletiþimin yüzde 70 ile 90 nýný kapsadýðýný belirtmiþlerdir. Bu nedenle müzakereci görüþmeler sýrasýnda karþý tarafýn sözel olmayan iletiþim ipuçlarýný dikkatle deðerlendirmek durumundadýr. Sözel Olmayan Ýletiþimin Önemi : Müzakerelerde eðer karþý tarafýn sadece sözlerine dikkat edilirse kaþ göz hareketlerine oturuþ biçimine, yüzünün aldýðý görünüme dikkat edilmezse iletiþimin önemli bir bölümü kaybediliyor demektir. - Sözel olmayan iletiþim ipuçlarýnýn yakalanmasý karþý tarafýn içinde bulunduðu duygularýn tanýnmasýna yardým eder (stres, gerilim, kýzgýnlýk, zaman baskýsý) - Karþý tarafýn sözel olmayan mesajlarýnýn algýlanmasý müzakerecinin yanlýþ bir hareket yapmasýný önler. Karþýlýðýnda kendisinin de sözel olmayan bir mesaj iletmesi halinde müzakerenin kitlenmesi gibi bir durumun doðmasýný önler. Sözel Olmayan Ýletiþim Biçimleri Sözel olmayan iletiþimin pek çok çeþidi vardýr. Kiþiler bu mesajlarý belirli bir þekilde farkýnda olarak veya olmayarak sergilerler. Bu iletiþim biçimleri baþlýca üç grupta toplanmýþtýr. - Beden dili : (Yüz ifadeleri, vucut hareketleri, mimikler, duruþ) - Fiziksel Çevre (Taraflarýn birbirine olan yakýnlýðý, rahatsýz edilme, giren-çýkan durumu, telefonun kapatýlmasý açýk kalmasý, söze baþka kiþilerin karýþmasý, karýþmamasý) - Kiþisel Nitelikler : Taraflarýn kiþisel görünümleri, kýyafetleri, kiþisel tuvaletleri ve bakýmlarý, ses tonlarý, temas, dokunma, el sýkma biçimi Sözel Olmayan Mesajlarýn Ýletim Biçimleri Sözel olmayan mesajlar müzakere sýrasýnda bilinçli olarak veya bilinçsiz bir þekilde sergilenebilir. Bilinçli olarak gönderilen sözel olmayan mesaj vakasýnda, müzakereci belli bir amacýn peþindedir. Örneðin ilk karþýlaþtýklarýnda kuçaklaþmalarý karþý tarafa iyi niyet gösterisi olarak sunulacaktýr. Karþý taraf bu mesajdan etkilenerek durumunu ve pozisyonu gözden geçirebilir. Bilinçaltýndaki mesajlar müzakerecinin farkýna varmadan karþý tarafa yönelttiði davranýþlar ve hareketlerdir. Bilinçsizce gönderdiði için karþý taraf da bu mesajlarýn farkýnda olmayacaktýr. Ancak bu mesajlar önemlidir. - Ýyi giyinmiþ yöneticiler baþarý ve kredibiliteyi yansýtýr. - Genç ve güzel kiþilerin gençler ve güzellikle ilgili reklamlarda kullanýlmasý bilinç altý mesajlarý iletir. - Büyük bir holdingin temsilcisi olarak bu havayý vererek müzakereye oturmak bilinç altý mesaj göndermektir. - Kiþinin sesinin kýsýlmasý, midesinde yanma olmasý bilinç altý mesajlar olarak ortaya çýkabilir. Sözel olmayan mesajlar, ayrýca istemli olan ve istemsiz olarak gerçekleþen þeklinde incelenebilir. Ýstemli olamayan sözsüz mesajlar vucudun doðal olarak yaptýðý sergilediði hareketlerdir. Yüz ifadeleri, mimikler, oturuþ biçimi, tikler karþý müzakereciye bir takým fikirleri ve düþünceleri iletiyor olabilir. Ýstemsiz sözel olmayan mesajlar planlý olmayan tepkiler þeklinde gerçekleþtiðinden sözel ifadelerden çok daha doðru ve gerçekçidir. Ýstemli sözel olmayan mesajlar ise, kiþinin bilinçli olarak göz kýrpmasý, elini omuzuna uzatmasý, elini sýkmasý þeklinde gerçekleþir. Sözsüz iletiþimde yapýlan araþtýrmalar 135 farklý mimik, yüz hareketi ve vucut hareketi olduðunu ortaya koymuþtur. Bunlardan 80 tanesi yüz ve baþ mimikleriyle ilgilidir. Sadece 9 farklý tebessüm biçimi saptanmýþtýr. Bu mimik ve davranýþlar müzakerecinin beklentileri, tutumu ve davranýþlarý konusunda açýk bir þekilde, fikir verebilir. Müzakereci için önemli olan bunlardan hangilerinin olumlu hangilerinin olumsuz olduðunu ayýrt etmesidir.

7

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

FORUM: Monitorizasyon Sorumluluðu

FORUM: Monitorizasyon Sorumluluðu FORUM: Monitorizasyon Sorumluluðu Ýyi Klinik Uygulamalar Dergisi nin bu sayfalarýnda klinik araþtýrmalar sýrasýnda meydana gelen sorunlar, sorular ve görüþler tartýþýlmaktadýr. Siz de görüþlerinizi, pratikte

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Yapýlan araþtýrmalar ve incelemeler hem özellikler yaklaþýmýnýn ve hem de durumsal faktörlerin liderlerin

Yapýlan araþtýrmalar ve incelemeler hem özellikler yaklaþýmýnýn ve hem de durumsal faktörlerin liderlerin Prof. Dr. Huner Sencan E-mail: huner_s@yahoo.com www.orgutseldavranis.8m.com Çaðdaþ Liderlik Kuramlarý Prof. Dr. Hüner Þencan Liderlik kuramlarýyla ilgili olarak birinci sýnýfta özellikler kuramý ve davranýþsal

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI ANAHTAR BECERÝLER ÖÐRENCÝ MODÜLÜ II Mesleki Eðitim ve Öðretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi ANKARA EYLÜL, 2004 ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa MODÜL ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR...1 ÖÐRENME

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Bölüm 1. Yalýn Altý Sigma'nýn Temelleri

Bölüm 1. Yalýn Altý Sigma'nýn Temelleri Bölüm 1 Yalýn Altý Sigma'nýn Temelleri 16 Alt Bölüm 1 - Yalýn Altý Sigma'nýn Dört Anahtarý Alt Bölüm 1 Yalýn Altý Sigma'nýn Dört Anahtarý Bank One, çoðu eyalette þubeleri olan ulusal bir þirkettir. Ulusal

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Satýþ Maliyet analizi Müþteri iliþkileri Teklif hazýrlama Stok Tedarikçiler Teklif alma Satýn alma Stok takibi Ýmalat Ýþ emirleri Tezgah yükleme Tezgah yükü Ýþlerin takibi Planlama Ýþ akýþ planý Ýþ eylem

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Deðerli YATIRIMCI; Ýnþaat ve gayrimenkul alanýndaki hýzlý ilerlemenin sonucu olarak gayrimenkul danýþmaný kavramý geliþmiþ ülkelerdeki gibi Türkiye de de aile doktorluðu, aile avukatlýðý gibi kurumsallaþmýþtýr.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Soru 1. Çözüm. Soru 2. Çözüm. 2005 Yýlý Sorularý ve Çözümleri. Cevap D. Cevap E. Tübitak Ulusal Bilgisayar Olimpiyatlarý

Soru 1. Çözüm. Soru 2. Çözüm. 2005 Yýlý Sorularý ve Çözümleri. Cevap D. Cevap E. Tübitak Ulusal Bilgisayar Olimpiyatlarý 005 Yýlý Sorularý ve Çözümleri Soru m sayýda yetiþkin izci ile n sayýda yavrukurttan oluþan bir izci grubu (m, n ), bir gezi sýrasýnda bir nehir kýyýsýna ulaþýr. Karþý tarafa geçmek için sahip olduklarý

Detaylı

Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta

Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta Giriþ: Erzurum Büyükþehir Belediyesi ve Baðlý Kuruluþu ESKÝ Genel Müdürlüðü Erzurum Büyükþehir Belediyesi nin Stratejik Yaklaþýmý Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta olduðumuz

Detaylı

Örgüt geliþtirme, örgütü iyileþtirme stratejilerinin hepsini kapsayacak kadar geniþ bir

Örgüt geliþtirme, örgütü iyileþtirme stratejilerinin hepsini kapsayacak kadar geniþ bir NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK

ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK Bu yayýn LEDU GÝRÝÞÝMCÝLÝK Yayýn Dizisi kapsamýnda üretilmiþtir. Bu dizi, giriþimciye iþ yönetimi konusunda kendi yeteneklerini deðerlendirmede yardýmcý olmak ve cesaretlendirmek

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU

QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QUALSTIKPLUS KULLANIM KLAVUZU QualstikPlus Live-Line Power Qual i ty Survey Meter Model 8-061 XT Plus Model 8-062Plus Ýçerik Tablosu Sayfa Ýþlem Teorisi 2 Özellikler 3 Güvenlik Önlemleri 4 Ýþlem Direktifleri

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

ORTAÖÐRETÝM ÝÞLETME DERS KÝTABI. Komisyon

ORTAÖÐRETÝM ÝÞLETME DERS KÝTABI. Komisyon ORTAÖÐRETÝM ÝÞLETME DERS KÝTABI Komisyon DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI, 2012 MİLL Î EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI : 4931 DERS KİTAPLARI DİZİSİ : 1485 12??Y00024053 Her hakkı saklıdır ve Mill î Eğitim Bakanlığına

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Ürün ve Proses Dizayný

Ürün ve Proses Dizayný Ürün ve Proses Dizayný Yrd. Doç. Dr. Aþkýner Güngör Endüstri Mühendisliði Bölümü Pamukkale Üniversitesi, Denizli askiner@pamukkale.edu.tr 14 18 Kapsam Dizaynin Önemi Dizayn Süreci için Dizayn Quality Function

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı