Terminal 1.5 yýlda bitecek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Terminal 1.5 yýlda bitecek"

Transkript

1 National Geographic Psikoloji Bölümü ne Kids in birincisi orumlu YÖK ten onay Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Psikoloji Bölümü açýlmasýna onay verildi. * HABERÝ 2 DE Yaþlý çifte yardým eli aresizliðin pençesindeki kimsesiz yaþlý çifte orum sahip çýktý. Gazetemizin dünki sayýsýnda Yaþlý çift yardým bekliyor baþlýklý haberimiz üzerine haber merkezimizi telefonla arayan hayýrseverler, Seyhan-Mustafa Gergin çiftine yardým eli uzattý. Ýskilip Azmimilli Ortaokulu 8. sýnýf öðrencisi Kutay içekçi, Natýonal Geographic KÝDS dergisince düzenlenen fotoðraf yarýþmasýnda Ýnsan kategorisinde Türkiye birincisi oldu. * HABERÝ 8 DE * HABERÝ 14 DE Ulusal içerikli yarýþmaya 201 yarýþmacý 427 fotoðrafla katýldý. Havamýz kirli Türkiye nin çevre kirliliði haritasý çýkarýldý. Hazýrlanan haritada orum, hava kirliliði yaþanan iller arasýnda yer aldý. orum daki kirliliðin topografik faktörlerden (yer yüzü þekillerinden) kaynaklandýðý bildirildi. * HABERÝ 14 DE Bu kez yardým için yarýþtý Sunuculuðunu Kenan Iþýk ýn yaptýðý Kim Milyoner Olmak Ýster? dün akþam yýlbaþý özel bölümüyle ekrana geldi. Yarýþmaya katýlan orumlu evhanýmý Leyla Karalý, kazandýðý 15 bin TL lik ödülü Türk Kýzýlayý ile Zihinsel Engelliler Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine * HABERÝ 14 DE baðýþladý. Leyla Karalý Hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. 1 OCAK 2013 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ (.HAK:3280) Leblebi-Kuruyemiþ Merkez : evreyolu No: 260 ORUM Tel: Þube : Halkbank Karþýsý No: 1 Tel: Terminal Þubeler: Tel: Ýsmet - Yakup - Galip Hýþýroðlu Terminal 1.5 yýlda bitecek Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Kanal A nýn sorularýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Kanal A televizyonund a yayýnlanan Feride Uzunoðlu'nun sunduðu A Plus Ekonomi programýna konuk oldu. Aile danýþmaný Muhittin Korucu, aile eðitim seminerinde konuþtu. orum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi nin Eþler Arasý Ýletiþim Semineri yoðun ilgi gördü. Aþk ateþ gibidir beslenmezse söner Gülþen, Anadolu Markalarý arasýnda Anadolu Markalarý 2012 Yarýþmasý ödülleri sahiplerini buldu. Anadolu nun yýldýz markalarýnýn belirlendiði törende Gülþen Kuruyemiþ de ödül aldý. * HABERÝ 11 DE Okul çevrelerinde sýký tedbir Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, orum Ýli Polis Sorumluluk Bölgesinde eðitim-öðretim ortamlarýnda güvenliðin saðlanmasýna yönelik olarak Huzurlu Eðitim-Huzurlu Kent Projesi hazýrlandýðýný ve proje kapsamýnda okullarýn giriþ ve çýkýþlarýnda motorize ekipler, bazý okullarda sabit okul görevlileri ve tüm okullara da rütbeli personel arasýndan seçilen, irtibat görevlilerinin görevlendirildiðini açýkladý. * HABERÝ 8 DE Düzenlenen törende ödülü Mustafa Gülþen aldý. (.HAK:3281) Tüm Dost ve Hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný Kutlarýz. Aile danýþmaný Muhittin Korucu, evlilikte sevgi ve aþkýn devamý için eþlerin iletiþimlerini saðlýklý sürdürmelerini tenbih ettiði seminerde, Aþk ateþ gibidir. beslenmezse söner, onu beslemenin en önemli yolu eþlerin iletiþimini sürdürmüsedir. dedi. * HABERÝ 4 DE Halil Ýbrahim Doðan * HABERÝ 10 DA Katil yeðeni çýktý orum'da tek baþýna yaþayan halasý 45 yaþýndaki E.S. yi öldürdüðü iddia edilen S.D. (39) cenazeye katýlmak üzere Ýstanbul dan orum'a gelince, polis tarafýndan gözaltýna alýndý. Cinayeti itiraf ettiði ileri sürülen S.D. çýkarýldýðý mahkemece tutuklandý. * HABERÝ 3 DE S.D. Öðrenci yurtlarýnýn hizmet kalitesi artacak Özel orum Eðitim Hizmetleri A.Þ., bazý kurum ve kuruluþlarýn ortaklýðý ile hazýrlanan "Öðrenci Yurtlarýnýn Hizmet Kalitesini Artýrma" adlý projesi kabul edildi. * HABERÝ 6 DA Yavruturna Mahallesi, Ýl Saðlýk Müdürlüðü'nün arkasýnda bulunan açýk otopark ihale edildi. Otopark ihalesi 40 bin liraya yükseldi Özel orum Eðitim Hizmetleri A.Þ., yöneticileri Yavruturna Mahallesi, Ýl Saðlýk Müdürlüðü'nün arkasýnda bulunan, mülkiyeti belediyeye ait alanýn, açýk otopark olarak kiraya verilmesi, dün açýk artýrma usulü ihale edildi. * HABERÝ 6 DA

2 2 SALI 1 OCAK 2013 Belediye'de yeni müdürlükler itit Üniversitesi Rektörü HProf. Dr. Reha Metin Alkan, Türkiye nin geleceði olan öðrencilere çok deðer verdiklerini, onlardan gelen tüm taleplerin imkanlar ölçüsünde azami gayretle deðerlendirmeye çalýþtýklarýný bildirdi. Öðrencileri küresel rakipleriyle yarýþabilir hale gelmeleri ve gerekli olan bilgi donanýmýna sahip bireyler olmalarý için her türlü kaynaðýn saðlandýðýný ve bu desteklerin artarak devam edeceðini belirten Alkan, bu çalýþmalar kapsamýnda açýlan orum Belediyesi yönetimi yeni birim müdürlükleri ihdas edecekmiþ. Anlatýlanlara göre, Veteriner Ýþleri Müdürlüðü'nün baðlý bulunduðu Park bölümlerin, ülkenin ihtiyaçlarý ve istihdam edilebilirliði göz önünde bulundurularak mezuniyet sonrasý iþ kaygýlarýnýn en az olacaðý, orum ve Türkiye de istihdam edilebilirlikleri de düþünülerek bölümler açmaya gayret ettiklerini vurguladý. Alkan, mevcut bölümlerin hemen hemen tümünde yükseklisans ve doktora yapýlabilmesi için büyük çabalar sarf edildiðini ve çok sayýda yükseklisans programlarýnýn açýldýðýný ifade etti. Dünya üniversiteler sýralamasýnda 6900 ncü Bahçeler Birimi müstakil bir müdürlük olacak. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün her platformda iddialý sözlerle bahsettiði sosyal belediyecilikle ilgili bazý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Dev markalar orum'a gelme hazýrlýðýnda ast-food zincirinin iki ünlü Fmarkasýnýn orum'a restoran açma hazýrlýðýnda olduðunu duydum. Öðrendiðime göre, Burger King ve McDonald's memlekete zincir lokantalarýný taþýyor. Her iki fastfood markasýnýn Gazi Caddesi üzerinde açmayý planladýklarý mekanlarla ilgili görüþmeler yaptýklarý konuþuluyor. Amerika menþeli Burger King ve McDonald's çok sayýda ülkede binlerce restoranla hizmet veriyor. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, öðrenci kulüpleri ile bir araya geldi. Hitit bin basamak yükseldi Baþsaðlýðý mesajý itit Üniversitesi Rektörlüðü, HKastamonu Üniversitesi (KÜ) Genel Sekreteri Muhiddin Saðlami çin baþsaðlýðý mesajý yayýnladý. Mesajda, Uðradýðý silahlý saldýrý sonucu yaþamýný yitiren Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Genel Sekreteri hemþerimiz Muhiddin Saðlam a Allah tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. denildi. ED istenmedi orum merkez ilçe Kuruçay köyü civarýnda Hazar Toprak Sanayi Mad. Inþ. Tic. Ltd. Þti. tarafýndan gerçekleþtirilmesi planlanan Tuðla-Kiremit Kili Ocaðý Kapasite Artýþý projesine ait tanýtým dosyasý Valilik tarafýndanincelenerek deðerlendirildi. Valilik tarafýndan projeye, evresel Etki Deðerlendirmesi (ED) gerekli görülmedi. (.HAK:3790) sýrada iken bir yýl içerisinde 5900'ncü sýraya ilerleyerek bin basamak yükselme baþarýsýný elde ettiklerini tekrarlayan Alkan, öðrenci kulüplerine verilen desteðin artarak devam edeceðini kaydetti. yeni birim müdürlüklerinin de ihdas edilmesi bekleniyor. Yeni deðiþikliklerin Belediye Meclisi'nin Ocak ayý toplantýsýna getirilmesi düþünülüyor. H itit Üniversitesi'nin akademik birimlerinin ve bölümlerinin sayýsý her geçen gün artýyor. Yapýlan açýklamaya göre, üniversite rektörlüðünün Fen- Edebiyat Fakültesi bünyesinde Psikoloji Bölümü açýlmasý konusundaki teklifi Yükseköðretim Yürütme Kurulu toplantýsýnda incelenerek açýlmasý uygun görüldü. Bilgisini ve düþünme yeteneðini yaratýcý ve anlamlý bir þekilde kullanabilecek, insaný ilgilendiren konulara sorgulayýcý, nesnel ve analitik bir þekilde yaklaþan öðrenciler yetiþtirmeyi ORUM ÞAHÝN OTOMOTÝV CITROEN YETKÝLÝ SATICISI ve SERVÝSÝ orum Belediyesi Kültür Sitesi'ni yýktýktan sonra arsa üzerine üstü kafeterya iki katlý sanat galerisi yapmayý planlýyor. Güzel Sanatlar Galerisi için iyi fikir ültür Sitesi yýkýlýyor, yerine park yapýlacak. Ýyi Kde olacak. Duydum ki, yýkýlacak alana sadece park deðil, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi yapýlmasý düþünülüyormuþ. Malum memleketin kültür ve sanatsal etkinliklerinin yapýldýðý bina boþaltýlýnca sanat galerisinin faaliyetine son verildi. Allah'tan kýþa denk geldi, fazla etkinlik yok. Olanlar da Devlet Tiyatro Salonu hedefleyen Psikoloji Bölümü ile birlikte üniversite Fen Edebiyat Fakültesi'nde Biyoloji, Kimya, Fizik, Matematik, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatý, Eski að Dilleri ve Kültürleri, Arkeoloji Antropoloji ile Batý Dilleri ve Ankara Yolu 1. Km. No: 154 ORUM Tel: Fuayesi'nde düzenlendi zaten. ok merdivenli, giriþi-çýkýþý bir tuhaf olan sanat galerisinden kurtulurken yeni bina neresi olacak diye düþünüyorduk. Öðrendiðime göre, orum Belediyesi Kültür Sitesi'ni yýktýktan sonra arsa üzerine sanat galerisi yapacak. Parkla bütünleþen iki katlý binanýn alt katý m2'lik resim galerisi, üstü kafeterya olacak. Psikoloji Bölümü ne YÖK ten onay Edebiyatlarý bölümleri olmak üzere bölüm sayýsý 11'e yükseldi. KAIRILMAYACAK FIRSAT!.. Nemo Combi X Bu fiyatlara trafik sigortasý dahil deðildir. CREATIVE TECHNOLOGIE

3 Katil yeðeni çýktý orum'da tek baþýna yaþayan halasý sini bulmak için araþtýrma baþlattý. 45 yaþýndaki E.S. yi öldürdüðü Mahallede, apartmaný gösteren tüm iddia edilen S.D. (39) cenazeye katýlmak üzere Ýstanbul dan orum'a gedi. Þehir dýþýnda yaþayan akrabalarýy- güvenlik kameralarý kayýtlarý incelenlince, polis tarafýndan gözaltýna alýndý. la görüþmeler yapýldý. Olaydan bir Cinayeti itiraf ettiði ileri sürülen S.D. gün önce ve olayýn olduðu gün kimlerin eve geldiðinin listesi çýkarýldý. çýkarýldýðý mahkemece tutuklandý. Olay geçen perþembe günü Bahçelievler Mahallesi nde bir apartman araþtýrmada, eve en son kadýnýn yeðe- Ýddialara göre, polisin yaptýðý dairesinde meydana geldi. Yakýnlarý, ni S.D. nin geldiði tespit edildi. Þüpheli Ýstanbul'da oturduðunu ve cumar- yalnýz yaþayan E.S. ye ulaþamayýnca endiþelenip polise ihbarda bulundu. tesi günü halasýnýn cenazesine katýlmak üzere tekrar orum'a geldiðini ilingir yardýmýyla kapýyý açýp eve giren ekipler, kadýnýn kanlar içindeki belirtti. Halasýnýn cenazesinde gözyaþý döken S.D., ardýndan polis tarafýn- cansýz bedeniyla karþýlaþtý. Yapýlan incelemede, E.S. nin baþýna sert bir cisimle vurularak öldürüldüðü belirlenguda suçunu itiraf etti. dan gözaltýna alýndý. S.D. çapraz sor- S.D. di. Þüpheli, çýkarýldýðý mahkeme tarafýndan tutuklanarak cezaevine konuldu. Emniyet Müdürlüðü cinayet büro ekipleri cinayet þüpheli- (DHA) Alkollü içki denetimi Kömürcüde yangýn orum Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Resmi Kontrol Görevlileri, alkollü içki satan iþ yerlerini ve içki tüketiminin yoðun olduðu eðlence yerlerini denetledi. Yapýlan açýklamaya göre, özellikle alkollü içki tüketiminde büyük artýþýn gözlendiði yýlbaþý kutlamalarý öncesi kaçak ve sahte içkilerin piyasaya giriþini önleme amaçlý olarak yapýlan denetimlerde tekel bayileri, içkili restaurantlar, oteller ve eðlence mekanlarýnda denetim yapýldý. Defterdarlýk denetçilerinin de katýldýðý denetimler sýrasýnda iþletme kayýtlarý, bandroller ve iþyerlerinin hijyen kurallarý yönünden denetimleri yapýldý. Menþei belli olmayan kaçak ve sahte içkilerin satýlmamasý ve toplu tüketime sunulmamasý gerektiði, aksi halde bu iþyerleri hakkýnda Savcýlýða suç duyurunda bulunulacaðý konusunda Ýþletmelere gerekli yasal uyarýlar Ýl Müdürü E. Elfaz Ermiþ yapýldý. Ýl Müdürü E. Elfaz Ermiþ, vatandaþlarýn konuya duyarlý davranmasýný, piyasa deðerinden çok düþük fiyatlara satýlan, ambalajý eskimiþ veya yýpranmýþ, koruyucu bandrolü bulunmayan þüpheli ürünleri, 174 Alo Gýda Hattýna bildirmelerini istedi. uharaevler Mahallesi Kamýþlýevler 3. Sokak ta bir Biþyerinde yangýn çýktý. E.D. ye ait olan mangal kömürü imalatý yapan iþyerinde bacadaki tahtalarýn tutuþmasý sonucu yangýn çýktý. Yangýn itfaiye tarafýndan söndürüldü. Motosikletle çarpýþtý odurga da meydana gelen kazada otomobil ile Dmotosiklet çarpýþtý. Ý.C. araçla Yunus Emre Bulvarý nda seyrederken, M.G. nin motosikleti ile çarpýþtý. Kazada yaralanan iki sürücüden motosiklet sürücüsü ilçedeki ilk tedavisinin ardýndan Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Yýlbaþý dolayýsýyla kapalý ceza infaz kurumlarýnda açýk görüþ yapýlacak. dalet Bakanlýðý, yýlbaþý dolayýsýyla kapalý ce- infaz kurumlarýnda bulunan tüm hükümlü Aza ve tutuklulara açýk görüþ yaptýrýlacaðýný bildirdi. Adalet Bakaný Sadullah Ergin imzasýyla yayýmlanan genelgeye göre açýk görüþten her hükümlü bir kez yararlandýrýlacak. Adana E Tipi, Alanya L Tipi, Ankara 1 ve 2 Nolu L Tipi, Antalya E ve L Tipi, Balýkesir L Tipi, Bursa E Tipi, orum L Tipi, Denizli D Tipi, Diyarbakýr E Tipi, Eskiþehir H Tipi, Gaziantep E Tipi, Ýzmir-Buca Kapalý, Maltepe 1, 2 ve 3 No.lu LTipi, Mersin E Tipi, Osmaniye T Tipi, Silivri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 No.lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda kalan hükümlü ve tutuklulara Ocak 2013 tarihlerinde olmak üzere 5 gün; diðer bütün aðýr ceza merkezi ve müdürlük teþkilatý bulunan baðlý kapalý ceza infaz kurumlarýnda kalan hükümlü ve tutuklulara 02- SALI 1 OCAK Cezaevi nde yýlbaþý için açýk görüþ Yolcu düþtü Sadýk Ahmet Caddesi nde meydana gelen Dr. kazada yolcu araçtan düþtü. A.B. isimli sürücünün kullandýðý aracýn kapýsýnýn açýlmasý sonucu araçta yolcu olarak bulunan A.H. isimli genç kýz düþüp yaralandý. Yaralý hastanede tedavi altýna alýndý Ocak 2013 tarihlerinde olmak üzere 3 gün açýk görüþ var. Müdürlük teþkilatý bulunmayan baðlý kapalý ceza infaz kurumlarýnda kalan hükümlü ve tutuklulara ise Ocak 2013 tarihleri tarihleri arasýnda ve Cumhuriyet Baþsavcýlýklarýnýn görüþü alýnarak kurum tarafýndan belirlenecek bir günde yapýlmak suretiyle, 2 gün süre ile açýk görüþ yaptýrýlacak. Sayýlarý ve konumlarý deðerlendirilmek suretiyle, adli suçlardan hükümlü ve tutuklular ile örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklular için ayrý gruplar oluþturulup, her grubun görüþ günleri ve saatleri Cumhuriyet baþsavcýlýklarý ile kurum idareleri tarafýndan tespit edilecek. Bu gruplarýn, ayný zamanda ve ayný görüþ mahallinde birlikte bulundurulmamasý saðlanacak. Duvara çarptý smancýk ta meydana gelen kazada araç du- çarptý. Ovara R.G. Stadyum Sokak ta araçla giderken, D.A. ya ait duvara çarptý. Sürücünün alkollü olduðu belirlendi. YENÝ YILINIZI EN ÝTEN DÝLEKLERÝMLE KUTLAR, YENÝ YILIN ÜLKEMÝZE VE TÜM DÜNYAYA HUZUR, MUTLULUK GETÝRMESÝNÝ TEMENNÝ EDERÝM. UÐUR ÞÝRKETLER GRUBU adýna Yönetim Kurulu Baþkaný UÐUR BARLIK PT GOLDEN- GRANDS MILLS - INDONESIA As Ýnþaat Taah. Nak. Madencilik Turizm Ýth. Ýhr. San. Tic. Ltd. Þti.

4 4 SALI 1 OCAK 2013 orum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi nin Eþler Arasý Ýletiþim Semineri yoðun ilgi gördü. Aþk ateþ gibidir beslenmezse söner A ile danýþmaný Muhittin Korucu, orum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi tarafýndan düzenlenen programda "Eþler Arasý Ýletiþim Becerileri" konusunda bir seminer verdi. Korucu, evlilikte sevgi ve aþkýn devamý için eþlerin iletiþimlerini saðlýklý sürdürmelerini tenbih ettiði seminerinde, Aþk ateþ gibidir. beslenmezse söner, onu beslemenin en önemli yolu eþlerin iletiþimini sürdürmüsedir. dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, eþi Hatice Külcü ve çok sayýda davetlinin katýldýðý program, Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþtirildi. Kenarlara yerleþtirilen ilave koltuk ve sand alyelerde yer bulumayan bazý davetliler, semine ayakta izlemek pahasýna salondan ayrýlmadý. Eþler arasýnda meydana gelen anlaþmazlýklarýn sebep ve sonuçlarýna iliþkin kavsiyelerde bulunan Aile Danýþmaný-ift Terapisti Muhittin Korucu, evliliklerin ilk 5 yýlýnýn risk- Aile danýþmaný Muhittin Korucu, aile eðitim seminerinde konuþtu. Etkinlik Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi tarafýndan düzenlendi. li olduðunu, diðer riskli dönemin ise 16 ýncý yýl- dan sonra baþladýðý uyarýsýnda bulundu. Ýlk yýllarda özellikle evli çiftin ailelerinin çok karýþmasýnýn riski artýrdýðýný anlatan Korucu, son riskli dönemde ise eþlerin birbirlerinin alýþkanlýklarýný deðiþtirmeye zorlamasý ve tahammül edemez hale gelmeye baþladýklarýný aktardý. Eþlerin hiçbir zaman birbirlerini rencide edici sözler kullanmamasý gerektiðini belirten Muhittin Korucu, "bu tür konuþmalar eþler arasýndaki durum deðerlilik duygusunu zedelemektedir. Eþin baþkalarýnýn özellikle anne-babanýn yanýnda övülmesi, memnun olunduðunun söylenmesi evliliðin vazgeçilmezi olmalý. Böyle birini yetiþtirdiðiniz için çok teþekkür ederim. Allah sizlerden razý olsun türü sözler çok yapýcýdýr Ülkemizde hiçbir araþtýrma yapýlmadan boþanma oranýnýn %50 olduðu gibi yanlýþ açýklamalar yapýlmaktadýr. Türkiye'de geçmiþ yýllarda göz önüne alýndýðýnda, Türkiye Ýstatistik Kurumu'ndan aldýðým bilgilere göre bu oran %20'dir" diye konuþtu. Eðitim ailede baþlar B elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, toplumda en önemli olgunun aile olduðunu ve eðitimin de aileden baþlayacaðýný söyledi. DTS de düzenlenen Eþler Arasý Ýletiþim Konulu seminerde bir konuþma yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, velilere yönelik bu tür etkinliklerin devam edeceðini söyledi. Evlatlarýmýz bizim için çok önemli diye konuþan Baþkan Külcü, "Hz. Ali'nin söylediði gibi çocuklarýmýzý yaþayacaklarý günün þartlarýna göre hazýrlamak zorundayýz. Yavrularýmýzýn bizi uluslararasý toplumun saygýn bir üyesi, milletlerin, devletlerin rekabetinde saygýn bir devlet olarak öne çýkara- cak þekilde yetiþtirilmesi gerekir. Biz bunun gayretini gösteriyoruz. Sizlerde bu çabaya destek oluyorsunuz. Bizlerde bundan dolayý sizlere müteþekkiriz" dedi. Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Aile Eðitim Merkezi'nin de bu konularda çalýþmalar yaptýðýna dikkat çeken Baþkan Külcü, "Bu tür etkinlikleri biz Belediye olarak çok önemsiyor ve destekliyoruz. Allah hiç kimsenin yuvasýný bozmasýn. Huzurla, mutluluk ve sadakatle güzel evlilikleri ömürlerinin sonuna kadar yaþamayý devam ettirsin" dedi. Kadýn Kültür Merkezi'mizde, Aile Eðitim Merkezi'mizde ve Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'mizde etkinlik- Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Muhittin Korucu ya teþekkür etti. Program sonunda lerin devam edeceðini gesi'nde olmak üzere 4 söyleyen Belediye Baþtane daha Merkezimiz Belediye Baþkaný Mukaný Muzaffer Külcü, olacak. Buharaevler zaffer Külcü'ye öðrenci"önümüzdeki yýl bu Mahallemizde ise muhlere saðladýðý imkanlargünlere geldiðimizde teþem bir kompleks yadan dolayý Necip Fazýl Bahçelievler, Mimar Sipýyoruz. Bu komplekste Kýsakürek Gençlik Merhaným kardeþlerimiz nan, Akkent Mahallelekezi velileri adýna Musa için havuz, fitnes salorinde ve Ulukavak MaErkan, tek tek, nokta çanu, gençlerimizin eðitim hallesi Ýkbal Evler Böllýþmalarla yapýlmýþ olan göreceði sýnýflar, buz pabelediye Baþkaný Muteni pisti, bowling salozaffer Külcü'nün porte nu, sinema salonu gibi resminin yapýlý olduðu alanlar olacaktýr" diye sözlerini tamamladý. tabloyu hediye etti. orumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Ömer Pekin'in stand-up gösterisi orumlularý gülmekten kýrdý geçirdi. Ömer Pekin neþeli dakikalar yaþattý orum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi tarafýndan düzenlenen programda Ömer Pekin'in stand-up gösterisi orumlularý gülmekten kýrdý geçirdi. Dünya Radyo'da 12 yýldýr sürdürdüðü "Periþan FM" adlý komedi programýyla tanýnan þimdilerde ise TRT'de yayýnlanan Kuklagiller programýnýn senaristliðini, yapýmcýlýðýný ve ayný zamanda Ferruh Kalender karakterini seslendiren Ömer Pekin, orum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'nin düzenlediði stand-up gösterisinde orumlular ile bu- luþtu. Türkiye'nin en önemli radyocularýndan birisi olan Ömer Pekin, Devlet Tiyatrosu'nda sergilediði stand-up gösterisi ile orumlulara keyifli bir akþam sundu. Gösteri seyirciler tarafýndan beðeniyle izlendi. Yaptýðý esprilerle vatandaþlarý kahkahaya boðan Ömer Pekin'in gösterisini çok sayýda davetliyle birlikte, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de, eþi Hatice Külcü ve çocuklarýyla beraber izledi. Kýzý için çeyiz istedi orum Belediyesi Halk Günü Toplantýsý dün Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantýya katýlan vatandaþlar, Candan'a talep ve sorunlarýný iletti Yasemin Özsoy ve Zeynep Bar, maddi yardým talebinde bulunurken, Cevriye Demir isimli vatandaþ ise, evlilik hazýrlýðýnda olan kýzý için çeyiz yardýmý istedi. Vatandaþlarýn sorun ve taleplerini not eden Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, taleplerin tamamýnýn ilgili birimlere iletilerek çözüm yolu bulunmasý için çalýþacaklarýný kaydetti. Halk Günü Toplantýsý dün Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýya katýlan vatandaþlar taleplerini dile getirdi. orumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (.HAK:39) MUSTAFA AKKAYA Tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle kutlarýz. MERKEZ ELEKTRÝK Tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný içten dileklerimizle kutlarýz. Erol BOZKURT Ulukavak Mah. Osmancýk Cad. No: 107/D (Abdibey Cami Karþýsý) Tel: (.HAK:2577) (.HAK:3296) Tesisat-Tamirat-Aydýnlatma Toptan ve Perakende Malzeme Satýþý Merkez : Gülabibey Mah. Fevzi akmak Cad. No: 19 Tel: Atölye : K.S.S. 6. Cad. No: 19 Tel: (.HAK:2576))

5 YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... SALI 1 OCAK Saygýdeðer orumlularýn ve tüm müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, esenlik ve mutluluklar dileriz. Baþýbüyükler (.HAK:4) SONDAJ-BOBÝNAJ ÝNÞAAT SULAMA VE TARIM ALETLERÝ TÝCARETÝ Tel : Fax: epni Mahallesi Taþhan Cad No: 72/B - orum Tüm Ýslâm Aleminin, orum Halkýnýn ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. (.HAK:5) Bölge Müdürü Þahin Aðýr Þubelerimiz: Þube 1: epni Mah. Yeni Sanayi Cad. No: 2 Yunus AVM Þube 2: epni Mah. Kubbeli Cad. No: 42 orumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. orumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (.HAK:7) MERÝNOS GRUNDÝG (.HAK:6) Hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Yeni Yýlýnýzý kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. ÝSKÝLÝP LÝ ATIF HOCA AÝLE AY BAHESÝ eliaçýk Recep KÜÜKKAKE mühendislik mobilya & dekorasyon (.HAK:11) Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisi web: mail: Tel: Cep: Küçük Sanayi Sitesi 4. Cadde No: 27 ORUM orumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (.HAK:8) Kaðan Eliaçýk (.HAK:12) Þube 3: Yavruturna Mah. Bahabey Cad. No: 60 Þube 4: Karakeçili Mah. Azap Ahmet Sk. No: 5/17 orumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (.HAK:10) Ulukavak Mh. Fatih Cad. ORUM Tel:

6 (.HAK:1525) 6 SALI 1 OCAK 2013 Tüm orum halkýnýn Yeni Yýlýný en içten duygularýmýzla kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. EMNÝYET TOPTAN OPTAN FÝYA FÝYATINA PERAKENDE SATIÞ SATIÞ Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 14 ORUM Tel-Faks : TOPTAN TEKSTÝL PAZARLAMA Ahmet - Ömer Baykan EMNÝYET Öðrenci yurtlarýnýn hizmet kalitesi artacak Ö zel orum Eðitim þen ve deðiþen ülkemizhizmetleri A.Þ., bade bir ihtiyaçtýr. zý kurum ve kuruluþlarýn Katýlýmcýlarýmýzýn, ortaklýðý ile Avrupa Birliprojenin hazýrlýk aþamaði Bakanlýðý, AB Eðitim sýnda alacaklarý pedagove Gençlik Programlarý jik, dil ve kültürel hazýrmerkezi Baþkanlýðý Halýk eðitimleri ve Belçiyat Boyu Öðrenme ve ka'da alacaklarý eðitimgençlik Programlarý lerle; Türk Ulusal Ajansý'nýn, - Yurt dýþý eðitim ve Leonardo Da Vinci Haredeneyimi, ketlilik programýna, Ýstihdam imkanlateklif çaðrýsý döneminde rýnýn artmasý, bir proje sundu. Yurt yöneticiliði "Öðrenci Yurtlarýnýn yapmakta olan katýlýmcýhizmet Kalitesini ArtýrÖzel orum Eðitim Hizmetleri A.Þ., yöneticileri larýnsa, alacaklarý ayný ma" adlý proje baþvurusu eðitimler ile; kabul edildi. Mesleki tecrübe ve yeterliliklerinin kalitesinin artmasý, Projenin tanýtýlmasý amacýyla geçtiðimiz hafta sonu Ahi - Bilgi ve yeteneklerin paylaþýlmasý, Fem Dershanesi'nde bir toplantý düzenlendi. - Kiþisel geliþim ve mesleki alanda dil yeterliliklerinin geliprojenin yeni mezun olmuþ gençlerin istihdamýna yardýmcý þimine katký saðlamasý beklenmektedir. olmak, yurt yöneticilerinin mesleki deneyimlerini artýrarak öðrencilerin çaðdaþ ve güvenilir barýnma hizmetleri alarak, öðreprojemiz, katýlýmcýlarýn istihdam problemlerinin çözümünimlerine katkýda bulunmak amacýyla hazýrlandýðý bildirildi. ne, mesleki geliþime, yabancý dil ve kiþisel geliþimlerine katký saðlamakla birlikte; ülkeler arasý iþbirliðinin kullanýlarak mesleproje ortaklarý, hazýrlanan projenin içeriði hakkýnda þu bilki eðitim sistemleri ile uygulamalarýnda kalitenin geliþtirilmesigileri verdi: ne, yeniliklerin teþvik edilmesine ve Avrupa boyutuna yükseltil"projemiz, Özel orum Eðitim Hizmetleri A.Þ. ve ortaklamesine, eðitim kurumlarý, barýnma hizmeti veren kurum ve kurý; orum Armoni Eðitim ve Yardýmlaþma Derneði, Yüksek Öðruluþlar ve iþ dünyasý arasýndaki iþbirliðinin ilimizde, ülkemizde renim Kredi ve Yurtlar Kurumu, orum Anadolu Ýmam Hatip ve Avrupa genelinde artýrýlmasýna, Avrupa vatandaþlýðý bilincilisesi tarafýndan, PLM-iþ gücü piyasasýndaki kiþilere yönelik nin oluþturulmasýna, bilgi ve yeteneklerin sýnýr ötesi þeffaflýðýna hazýrlanmýþtýr. Proje yeni mezun olmuþ gençlerin istihdamýna katkýda bulunulmasýna da hizmet etmiþ olacaktýr. Bu karþýlýklý yardýmcý olmak, yurt yöneticilerinin mesleki deneyimlerini artýyarar iliþkisi, ülkemizin Avrupa Birliðine aday bir ülke olarak, rarak öðrencilerin çaðdaþ ve güvenilir barýnma hizmetleri alauyum sürecine de yardýmcý olacaktýr. rak, öðrenimlerine katkýda bulunma amacýna hizmet eden bir Katýlýmcýlarýn edindikleri bilgi, deneyim, gözlem ve beceprojedir. rileri; orum ilinde bilgilendirme toplantýlarý ile yaygýnlaþtýrýleðitim hayatýnda yurt döneminin huzurlu ve mutlu geçmemasý, ülkemiz genelinde ise yurt yönetiminde kalite adýna, edisi, barýndýklarý kurumdan alacaklarý kaliteli hizmet gençlerin nilen bilgi ve gözlemler basýn ve internet yoluyla paylaþýlacakhem kendi gelecekleri, hem de ülkemizin geleceði açýsýndan önemlidir. Üniversitelerin en önemli sorunlarýndan biri yurt ve týr. Bilgi ve deneyimlerin paylaþýmý ile yurtlarýn yönetiminde barýnma sorunudur. Barýnma yeri problemi özel ve kamu kuhizmet kalitesinin artmasý ve dolayýsýyla, öðrencilerin çaðdaþ ve rumlarý tarafýndan çözülmeye çalýþýlmaktadýr. Büyüyen ve geligüvenilir barýnma hizmeti almalarý ile eðitimlerine katký saðlanþen orum'da kaliteli barýnma güncelliðini koruyan problemlermasý projenin beklenen sonucudur. den biridir. Son yýllarda yurtlarýn sayýsýnýn oldukça artmasýna Hareketlilik faaliyeti, Belçika'nýn Bürüksel þehrinde Lucerraðmen, yurtlar nitelik ve nicelik açýsýndan yetersizdir. na College Brussel' de gerçekleþecektir." Geleceðimiz olarak gördüðümüz, Avrupa Birliði yolundaki Proje tanýtým toplantýsýna; Özel orum Eðitim Hizmetleri Türk gençlerimizin iyi eðitim ve öðrenim görmeleri, eðitimleri A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Memduh ýkmaz, orum Armosüresince kendilerine saðlanacak iyi yaþam koþullarý ile mümni Eðitim ve Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Huriye oban, Yükkün olabileceði gerçeði ve ihtiyacýndan yola çýkarak; öðrencilerin yerleþtirildikleri yurtlarýn iþletilmesi, yönetimi, yurtlarda kasek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdür Yardýmcýsý Ahlan öðrencilerin ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý ve öðrencilere rahat, met Emin Noyan, orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü düzenli ve güvenli bir barýnma ortamýnýn saðlanarak hizmet kasalim Altunay, Müdür Yardýmcýsý Recep Yazýcý ve Proje Koorlitesinin artýrýlmasý, sürekliliði ve geliþiminin amaçlanmasý gelidinatörü Hatice Yazýcý katýldý. Nazpýnar ýn talebi Yetiþ Ayþe de B ayat ýn Ahacýk köyü Nazpýnar Ýlköðretim Safa Þahin Okulu nun talepleri Hürriyet gazetesi yazarokul Müdürü Mehmet Bilgener larýndan Ayþe Aral ýn Yetiþ Ayþe adlý köþesinde Okul Telefon Numarasý: yer aldý. Ýþte Nazpýnar ýn istekleri; AHACIK NAZPINAR ÝLKÖÐRETÝM Safa Þahin: OKULU BAYAT/ORUM Merhaba Okul Elektronik Posta Adresi : Ben Safa Þahin orum un Bayat Ýlçesi Ahacýk Köyü Nazpýnar Ýlköðretim Okulu'nda ahaciknazpiayþe Aral. matik öðretmeniyim. Anasýnýfý öðrencilerimizin kýrtasiye malzemesi, oyun hamuru, oyuncak, boya kalemleokul Açýk Adresi : rine ve okul kütüphanemiz için hikaye kitaplarýna, 7.ve 8. SýAHACIK NAZPINAR ÝLKÖÐRETÝM OKULU BAnýflar için test kitaplarýna ihtiyacýmýz var. YAT/ORUM Þimdiden teþekkürler. Yavruturna Mahallesi, Ýl Saðlýk Müdürlüðü'nün arkasýnda bulunan açýk otopark ihale edildi. Otopark ihalesi 40 bin liraya yükseldi Y avruturna Mahallesi, Ýl Saðlýk Müdürlüðü'nün arkasýnda bulunan, mülkiyeti belediyeye ait alanýn, açýk otopark olarak kiraya verilmesi, dün açýk artýrma usulü ihale edildi. AK Parti Belediye Meclis Üyesi Bedriye ayýr'ýn baþkanlýðýnda encümen huzurunda yapýlan ihaleye 7 talipli katýldý. Taban kira bedeli 7.500,00 TL olan ihalede, en yüksek kira bedelini 40 bin 50 lira ile Abidin Küçükkiþi O verdi. Ýhale encümen huzurunda yapýldý. Gýda yardým paketi alým ihalesi yapýldý orum Belediyesi gýda yardým paketi alým ihalesi yaptý. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn'nýn baþkanlýðýnda ihale komisyonu tarafýndan gerçekleþtirilen ihalenin yaklaþýk maliyeti 1.477,520 TL olarak açýklandý. Ýhaleye Erol Temizkan, Caner Akgün, Tunç Arýcýlýk, Espa Gýda, Sartaþ Gýda, Babadaðlar Gýda olmak üzere 5 firma teklif verdi. Ýhalede en düþük teklifi TL ile Erol Temizkan verdi. orum Belediyesi gýda yardým paketi alým ihalesi yaptý. Ýhaleye katýlan firmalardan teklif alýndý.

7 YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... SALI 1 OCAK Hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. SÝMA OTOMOTÝV Mais Yetkili Satýcýsý Ankara Yolu 4. kilometre Tel: Fax: (.HAK:25) Deðerli hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlarýz. BAYRAMOÐLU (.HAK:26) Ýnþaat - Kerestecilik K Ltd. Þti. Tel Merkez: Büro: ORUM Hem ehrilerimizin Hemþehrilerimizin Ramazan Yeni Bayramını Yýlýný en içten dileklerimizle tebrik tebrik eder, eder, sa lık saðlýk, mutluluk ve esenlikler ve esenlikler dileriz. dileriz. (.HAK:27) Tüm Ýslam aleminin ve aziz Milletimizin Yeni Yýlýný tebrik eder hayýrlara vesile olmasýný dileriz. MÝLLÝYETÝ HAREKET PARTÝSÝ orum Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn orum Ýl Baþkaný Ercan Daþdan Deðerli hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlarýz. BOL-KAR TARIM GIDA HAYVANCILIK OTOMOTÝV ÝNÞAAT TAAH.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. (.HAK:28) Tel: PBX Fax: (.HAK:29) Hüseyin Bolatçý Adresler: Merkez: Osmancýk Yolu 4. Km. No: 485 Tel: Þube: Kunduzhan Mah. Akþemseddin Cad. No: 84 (Meydan Cami civarý Tez kantar yaný) Tel: Sevgiyle umutla, dünyanýn tüm güzellikleriyle beraberce yaþanacak nice yeni yýllara. Geleceði oluþturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, gönlünüze uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileðiyle... NÝCE YENÝ YILLARA... Volkswagen Yetkili Satýcýsý Ahlatcý Eðridere arþýsý No: 17 orum/türkýye Tel: (0.364) Faks: (0.364) web: - Ankara Yolu 7. km No: 203 orum Tel: (0364) AHLATCI, BÝR DOÐUÞ OTOMOTÝV SERVÝS VE TÝCARET A.Þ. YETKÝLÝ SATICISIDIR. (.HAK:30) (.HAK:31)

8 8 SALI 1 OCAK 2013 Yeni terminal 1.5 yýlda bitecek elediye Baþkaný BMuzaffer Külcü, Kanal A televizyonunda yayýnlanan Feride Uzunoðlu'nun sunduðu APlus Ekonomi programýna konuk oldu. Belediye den yapýlan açýklamaya göre, Baþkan Külcü programda yaptýðý konuþmada, orum'da yapýlan Kentsel Dönüþüm çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. orum'da kentsel dönüþüm alanýnda çalýþmalarýn baþladýðýný ifade eden Külcü, 3 Kasýn 2002 seçimlerinden sonra Sayýn Baþbakanýmýzýn Türkiye için yapmýþ olduðu acil eylem planý gibi bizler de orum için bir acil eylem planý hazýrladýk. Kentsel Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Kanal A nýn sorularýný cevaplandýrdý. Dönüþüm çalýþmasý tüm Türkiye'nin gündeminde olduðu gibi orum'un da gündemindedir. Þehir merkezine 500 metre mesafede 440 konutluk alanda inþaatlarýmýz hýzla yükseliyor. dedi. Belediye faaliyetleri hakkýnda da bilgi veren Baþkan Külcü, orum'da faaliyet gösteren 45 taksi duraðýný 38'e indirdiklerini ve mevcut taksi duraklarýnýn hepsini modernize ettiklerini vurguladý. Ayný þekilde þehrin merkezinde kalmýþ þehirlerarasý terminalin þehir dýþýna taþýnmasýnýn bir kentsel yenilenme olduðunu kaydeden Baþkan Külcü, Terminalimizi Tüm hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, bu önemli günün barýþ, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz. 55 bin metre karelik bir alana yeniden inþa ediyoruz. Ýhale iþlemleri tamamlandý ve müteahhide yer teslimi yapýldý, 18 ay da bitirilecek. Þu anda faaliyet gösteren Sebze Hali ni de þehir dýþýna taþýyoruz, inþaat yapým çalýþmasýna baþlandý. Mevcut Sebze Hali binasý yerine de park yapacaðýz. diye konuþtu. Kanal A televizyonunda yayýnlanan A Plus Ekonomi programýnda ayrýca orum da faaliyet gösteren ülke ekonomisine ciddi katkýlar saðlayan firmalarýn tanýtýmý ile orum'un tursitik ve tarihi yerlerinin tanýtýmý TSO dan seçim süreci orum Ticaret ve Sanayi Odasý ndan yapýlan açýklamada, organ seçimleri hakkýnda yönetmeliðin 8. maddesi gereðince, TSO üyelerinin vergi mükellefiyetleri ile ilgili oda kayýtlarý 2-7 Ocak 2013 tarihleri arasýnda kontrole açýlmýþ olacaðý bildirildi. Belirtilen tarihler arasýnda tüm üyelerin vergi mükellefiyetleri ile oda kayýt bilgilerini kontrol ederek varsa durumlarýnda meydana gelen deðiþiklikleri TSO ya yazýlý olarak bildirmeleri gerekecek. Aksi taktirde, yönetmelik gereðince üyelerin TSO daki kayýtlarýnýn doðruluðu üyece kabul edilmiþ sayýlacak. Konuyla ilgili yapýlan açýklamanýn devamýnda, þunlar kaydedildi; Yine 5174 sayýlý yasanýn, 10. maddesinin 2. fýkrasý içinde bulunulan yýldan önceki iki yýldan itibaren adresleri ve durumlarý tespit edilemeyenler ile bu süre zarfýnda aidat ödemeyen üyelerin isimleri, meslek gruplarý ve seçmen listelerinden silinir ve bu uygulama her yýl Ocak ayý içerisinde yerine getirilir hükmünü içermektedir yýlý Þubat-Mart döneminde yapýlacak Oda organ seçimlerinde üyelerimizin maðdur olmamalarý ve hizmetlerin aksamamasý için, üyelik bilgilerinin güncellenmesi ve aidat borçlarýnýn ödenmesi gerekmektedir. Genç istihdamýna 24 milyon Avro orum alýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, alýþma ve Sosyal gençlerin, okulu terk edenlerin, eðitimine daha düþük öðrenim düzeyine sahip iþsiz Güvenlik Bakanlýðý Avrupa Birliði Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý nýn (ÝKG PRO), istihdamlarýný ve istihdamda kalmalarýný devam eden gençlerin ve engelli gençlerin Sektörel Yatýrým Alanlarýnda Genç Ýstihdamýnýn Desteklenmesi Hibe Programý na Ýstihdam alanýnda faaliyet gösteren ku- saðlayacak çalýþmalar yürütülecek. yönelik teklif çaðrýsýný 20 Aralýk 2012'de rum ve kuruluþlar, üniversiteler, meslek yayýmladýðýný, söz konusu hibe programý okullarý, kamu yararýna çalýþan sivil toplum kapsamýnda uygulanacak projeleri finanse kuruluþlarý, sendikalar, konfederasyonlar, etmek üzere 24 milyon Avro tutarýnda bütçe ayrýldýðýný kaydetti. kamu kurumlarý yerel yönetimler vb. gibi kar amacý gütmeyen tüzel kiþilik sahibi kuruluþlarýn hibelerden yararlanabileceðini Türkiye Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) nun operasyon faydalanýcýsý olarak yürüteceði hibe Zafer Eyvaz programý kapsamýnda, gençlerin istihdam ifade eden Ýl Müdürü Eyvaz, 24 milyon edilebilirliðinin geliþtirilmesi, giriþimcilik becerilerinin arttýrýlmasý ve bu yönde rehberlik ve danýþmanlýk hibe projeleri için 200 bin Avro ile 400 bin Avro ara- Avro bütçeli hibe programý çerçevesinde sunulacak hizmetlerinin iyileþtirilmesinin hedeflendiðini belirten sýnda hibe desteði saðlanacak. Proje baþvurusu yapmak isteyen kurum ve kuruluþlara hibe programý hak- Eyvaz, þunlarý söyledi; Bu kapsamda, arz-talep arasýndaki uyuma katký saðlanmasýna, ilgili aktörler arasýnda iþbirliðinin geliþtirilmesine, aktif iþgücü piyasa- bilgilendirme günleri düzenlenecek. dedi. kýnda bilgilendirme yapmak amacýyla çeþitli illerde sý politikalarý oluþturulmasýna, gençler için oryantasyon, profil çýkarma, danýþmanlýk, staj, eþleþtirme gibi 3 Ocak 2013 Perþembe günü Samsun Türk-Ýþ hizmetlerin saðlanmasýna, okul sonrasý iþe geçiþin kolaylaþtýrýlmasýna, üniversite ve sanayi arasýnda daha leri arasýnda; 4 Ocak 2013 Cuma günü ise Eðitim Merkezi Sosyal Tesislerinde, 13:30-17:00 saat- güçlü iþbirliði baðlarýnýn oluþturulmasýna yönelik projeler bekleniyor. leþtirilecek etkinlikte hibe programýnýn tanýtýmý yapý- saatleri arasýnda Samsun North Point Otel de gerçek- Ýnsan Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi Operasyonel lacak ve baþvuru için uygunluk kriterleri açýklanacak. Programý (ÝKG OP) Ýstihdam Önceliði çerçevesinde Bilgilendirme günü sonrasýnda, proje baþvurusu yapmak için uygun olan kurum ve kuruluþlarýn temsilci- uygulanacak olan Sektörel Yatýrým Alanlarýnda Genç Ýstihdamýnýn Desteklenmesi Hibe Programý kapsamýnda, üniversite veya lise mezunu iþsiz gençlerin, lerine, proje yazma sürecinde ihtiyaç duyduklarý eðitim ve danýþmanlýk hizmetleri saðlanacak. National Geographic Kids in birincisi orumlu skilip Azmimilli Or- 8. sýnýf öð- Ýtaokulu rencisi Kutay içekçi, Natýonal Geographic KÝDS dergisince düzenlenen fotoðraf yarýþmasýnda Ýnsan kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Yapýlan açýklamaya göre, 201 yarýþmacýnýn 427 fotoðrafla katýldýðý ulusal yarýþmanýn jürisinde profesyonel fotoðrafcý Bennu Gerede, karikatürist Varol Yaþaroðlu, doðal yaþam fotoðrafcýsý Süha Derbent ve Natýonal Geographýc KIDS Türkiye Yayýn Yönetmeni Þebnem Denktaþ yer aldý. Birinciler Natýonal Geographic'in ABD, Washinton, D.C.'deki merkezinde yapýlacak uluslararasý yarýþmada Türkiye'yi temsil edecek. içekçi, birincilik Ulusal içerikli yarýþmaya 201 yarýþmacý 427 fotoðrafla katýldý. ödülü olarak Canon Powershot SX230 HS, 12.1 megapiksel, 14x optik zoom, GPS'li fotoðraf makinesi kazandý. Dýþarýda adlý fotoðrafýyla birincilik kazanan Kutay içekçi, Amerika'da yapýlacak orumlu öðrenci fotoðraf yarýþmasýnda Ýnsan kategorisinde Türkiye birincisi oldu. yarýþmada dereceye girdiði takdirde ABD'nin baþkenti Washington, D.C.'ye seyahat kazanacak. Deðerli Hemþehrilerimin ve Aziz Milletimizin, Yeni Yýlýný Kutlar, Ülkemize Barýþ, Saðlýk, Huzur ve Mutluluk Getirmesini Cenab-ý Hak'tan Niyaz Ederim (.HAK:3307) ÞENÖZ Demir elik Nakliye Petrol Kimya San. ve Tic. Ltd. Þti. Merkez : Kunduzhan Mah. Ýskilip Kavþaðý No: 27/2 ORUM - Tel: Faks: Þube : Küçük Sanayi Sitesi 14. Sk. No: 2 - Tel: Faks: (.HAK:3352) Laçin Belediye Baþkaný Erdal ALTUNTAÞ

9 YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... SALI 1 OCAK orumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný tebrik eder, milletimize huzur ve mutluluklar getirmesini dileriz. ADALET VE KALKINMA PARTÝSÝ (.HAK:41) (.HAK:42) orum Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse YENÝ YILINIZI TEBRÝK EDERÝZ Baþkent Hasar Yönetim Merkezi orum Bölge Müdürlüðü Adres: Yeniyol Mah. Gazi 12. Sok. No: 9 Kat: 1-3 (Bilgi Ýþ Merkezi) Tel: (.HAK:43) orum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan Tüm Dost ve Hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný Kutlarýz. Alüminyum Doðrama Cephe Giydirme Silikon Cephe Kompozit Kaplama Fotoselli Kapýlar Otomatik Garaj Kapýlarý Alüminyum Küpeþteler Korkuluklar Ofis Bölmeleri ve daha fazlasý... AYKA ALÜMÝNYUM &PLASTÝK DOÐRAMA ÝNÞAAT ve ÝNÞAAT MALZ. ÝMALAT SAN. ve TÝC. Gülabibey Mah. Cemilbey Caddesi No: 17/A (Sanat Okulu Karþýsý) ORUM Tel: Fax: Gsm: Yeni yýlýn saðlýk, mutluluk, baþarý ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle pancar ekici çiftçilerimizin ve tüm halkýmýzýn yeni yýlýný kutluyor ve esenlikler diliyorum. Þeker Fabrikasý çalýþanlarýmýzýn, pancar çiftçilerimizin ve deðerli orumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutluyor ve esenlikler diliyorum. (.HAK:44) Cumhur Mehmet DEMÝRTAÞ orum Þeker Fabrikasý Fabrika Müdürü (.HAK:3383) Þeker -Ýþ Sendikasý orum Þubesi Yönetim Kurulu Adýna Baþkan Sefer KAHRAMAN Tüm meslektaþlarýmýzýn ve orumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, esenlikler dileriz. Veteriner Hekimler Odasý Yönetim Kurulu adýna Baþkan Arif AKAR (.HAK:46) orumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. (.HAK:45) (.HAK:47) Tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle kutlarýz. orum Traktörcüler Sitesi Kooperatifi Baþkanlýðý Yönetim Kurulu adýna Baþkan Muharrem Kýrýþ

10 10 SALI 1 OCAK 2013 (.HAK:50) Kýymetli hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk, mutluluk ve baþarýlara vesile olmasýný dilerim. ORKÖY destekleri yüzde 97 arttý Salim Uslu Okul ortamlarýný rahatsýz edenlere 169 Lira ceza l Emniyet Müdürü ÝHalil Ýbrahim Doðan, orum Ýli Polis Sorumluluk Bölgesinde eðitim-öðretim ortamlarýnda güvenliðin saðlanmasýna yönelik olarak Huzurlu Eðitim- Huzurlu Kent Projesi hazýrlandýðýný ve proje kapsamýnda okullarýn giriþ ve çýkýþlarýnda motorize ekipler, bazý okullarda sabit okul görevlileri ve tüm okullara da rütbeli personel arasýndan seçilen, irtibat görevlilerinin görevlendirildiðini açýkladý. Görevlendirilen okul irtibat görevlileri aracýlýðý ile, Ýl Emniyet Müdürlüðü ne iletilen sorunlara yönelik olarak derhal harekete geçilerek, gerekli tedbirlerin geliþtirildiðini kaydeden Doðan, Bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile Ýl Emniyet Müdürlüðü koordinesinde, Rehber Öðretmenlerimiz ile ocuk Þube Müdürlüðü arasýnda bilgi akýþýný saðlamaya yönelik olarak 17 Ekim 2012 tarihinde koordinasyon toplantýsý yapýlmýþtýr. Ayrýca Ýl Emniyet Müdürlüðü ocuk Þube Müdürlüðü tarafýndan, orum il merkezinde 5 Halil Ýbrahim Doðan okulda çocuklarýn korunmasýna yönelik olarak ailelere, 5 okulda ise lise öðrencilerimize, kendilerini koruyucu mahiyette konferanslar verilmiþtir. Okullarýn baþlangýcýndan itibaren yürütülen uygulamalarýn deðerlendirilmesi neticesinde, okul yakýnlarýna eðitimöðretim ortamýna zarar verecek okulla iliþkisi olmayan þahýslarýn yaklaþtýrýlmasýnýn sakýnca teþkil ettiði deðerlendirilmiþ ve koruyucu mahiyette "Valilik Güvenlik Kararý" alýnmasýna karar verilmiþtir. Bu kapsamda 20 Kasým 2012 tarihinde orum il genelinde okullarýn yakýn çevresine eðitimöðretim ortamýna zarar vermesi muhtemel Muhammet Esat Eyvaz Alaca Belediye Baþkaný þahýslarýn yaklaþmasýný önleyici mahiyette Valilik Güvenlik Kararý alýnmýþtýr. Karar tarihinden bugüne kadar toplam 4 þahýs hakkýnda güvenlik kararýna aykýrý davranýþtan dolayý, her bir þahýs için toplam 169 TLolmak üzere idari para cezasýna hükmedilmiþtir. diye konuþtu. Emniyet Müdürü Doðan, gelecek dönemde de okul ortamlarýný rahatsýz etmeye teþebbüs eden þahýslara yönelik olarak, þu an itibarý ile 169 TL olan idari para cezasýnýn uygulanacaðýný, tedbirlerin sýký bir þekilde devam ettirileceðini vurguladý. Kýþ için saðlýk tedbirleri l Umumi Hýfzýsýhha ÝMeclisi, geçtiðimiz Perþembe günü Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu baþkanlýðýnda Ýl Saðlýk Müdürlüðü Toplantý Salonu nda toplandý.toplantýda gündemdeki konular görüþülüp bazý kararlar alýndý. Kýþ aylarýnýn yaþanmasýyla birlikte özellikle gaz zehirlenmelerine dikkat çekilen toplantýda, baca, soba ve þofbenlerden kaynaklanan zehirlenmelerde artýþ görüldüðü, özellikle Salim Uslu, orum da 10 yýlda ormanlar ve orman köylüsüne yapýlan desteklemeleri açýkladý. lodos rüzgârýnýn yoðun olduðu günlerde bu tür zehirlenme olaylarýna karþý gerekli tedbirlerin alýnmasýnýn önemli olduðu kaydedildi. Ayrýca, bazý illerde günün belirlenen saatlerinde çöp toplama saatine yakýn zamanda çöp tanký ve çöp konteynýrý olmaksýzýn vatandaþlar tarafýndan aðzý kapalý poþetlerle çöplerini çöp toplamam noktasýna koymak suretiyle Belediye Baþkanlýðý ekiplerince toplanmasý þeklinde gerçekleþtirilen AK Parti orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, orum da 10 yýlda ormanlar ve orman köylüsüne yapýlan desteklemeleri açýkladý yýllarýnda yapýlan orman yatýrýmlarý ve desteklemeler toplamýnýn 136 milyon 234 bin 673 TL olduðunu belirten Uslu, orum un toplam arazisinin % 36 sýný oluþturan 450 bin 236 hektarlýk ormanlýk alana 2003 yýlýndan bugüne kadar ormanlarýn bakým, koruma ve rehabilite çalýþmalarý için toplam TL yatýrým yapýldýðýný kaydetti. Köylüye 117 milyon kaynak Uslu, 2003 yýlýndan bugüne kadar adet fidan uygulamanýn gerek çöplerin bekletilmeden daha kýsa sürede toplanmasýnýn saðlýk yönünden olumlu sonuçlar olabileceði, gerekse kaldýrým ve caddelerde çöp tanký ve konteynýrý bulunmasýna baðlý olarak alan geniþlemesi saðlanabileceði kaydedildi. Konunun Belediye Baþkanlýðýnca deðerlendirilerek Ýl Umumi Hýfzýsýhha Meclisi ne bilgi verilmesinin istenmesi üzerine, Belediye Baþkan Yardýmcýsý üretimi gerçekleþtirilmiþ olup, TL; 2003 yýlýndan bugüne kadar orman yollarýnýn yenilenmesi, tamir ve bakýmý için TL yatýrým yapýlmýþtýr. Endüstriyel odun üretimimizde, faaliyeti gerçekleþtiren köylümüze 10 yýlda kaynak aktarýlmýþtýr. Orman zararlarý ile mücadele çalýþmalarý kapsamýnda biyolojik, mekanik, kimyasal ve bioteknik mücadele için yatýrým yapýlmýþtýr. 15 adet su tanký daha Orman, kýrsal alan, ev, ahýr ve samanlýk gibi her türlü yangýnlarýna erken müdahale etmek için köy ve beldelerimize yýllarýnda 86 adet su tanký daðýtýlmýþtýr. Toplam yatýrým maliyeti 516 bin TL dir. Önümüzdeki günlerde 15 adet su tanký daðýtýmý Okul çevrelerinde sýký tedbir Turhan Candan tarafýndan kentsel dönüþüm projesi içerisinde alternatif çöp toplama sistemleri konusunda çalýþma yapýldýðý belirtildi. Candan, diðer illerde yapýlan araþtýrma sonucunda gerek çevre kirliliði, gerekse daðýlan çöplerin oluþturacaðý saðlýk problemleri sebebiyle özellikle Gazi ve Ýnönü Caddeleri üzerine konulacak çöp poþetlerinin sokak hayvanlarý tarafýndan parçalandýðý, çöplerin daha yapýlacaktýr. dedi yýlýnda Orman Ýþletme Müdürlüðü nün makine parkýna dozer ve greyder daha eklendiðini ve önümüzdeki günlerde yangýna ilk müdahale aracýnýn da ekleneceðini belirten Uslu, þöyle devam etti, ORKÖY tarafýndan orman köylümüze 2003 yýlýndan bugüne kadar süt sýðýrcýlýðý için TL, süt koyunculuðu için TL, besi sýðýrcýlýðý için TLve güneþ enerjisi için TLolmak üzere köylülerimize 6 bin 500 ünite için toplam TL proje kredi desteði saðlanmýþtýr. ORKÖY desteklemesi 2003 yýlýnda 350 bin 760 iken son dokuz yýlda % 97 artýþla yýllýk ortalama 691 bin 526 olarak gerçekleþmiþtir. Sait Topoðlu çevreye daðýldýðý için poþetlerin yol üzerine býrakýlarak gerçekleþtirilecek çöp toplamam yönteminin orum için uygun olmadýðýný ifade etti. ali Sabri VBaþköy ün bir dizi incelemelerde bulunduðu belirtildi. Yapýlan açýklamaya göre, haftasonu mesaisini incelemelere ayýran Vali Baþköy, bu kapsamda atak Kayak Merkezi, atak Tabiat Parký ve Gölünyazý Kuþ Cenneti nde incelemelerde bulundu. atak Kayak Merkezi ve atak Tabiat Parký ný ziyareti sýrasýnda piknik ve Off Road yapan vatandaþlarla bir süre sohbet eden Vali Baþköy, buradaki incelemelerinin ardýndan Gölünyazý Kuþ Cenneti ne geçerek, gözetleme kulesinden kuþlarýn bulunduðu gölü ve çevresini seyretti. BAÞSAÐLIÐI Odamýz Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Mustafa FIRAT'ýn Vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah'tan Rahmet, ailesine, yakýnlarýna ve meslek Camiamýza baþsaðlýðý dileriz. (.HAK:49) Vali Sabri Baþköy, Gölünyazý Doðal Kuþ Cenneti nde inceleme yaptý. Vali den çevreci inceleme Vali Baþköy, Off Road yapan vatandaþlarla bir süre sohbet eden Vali Baþköy, atak Kayak Merkezi ve atak Tabiat Parký ný ziyaret etti. ORUM SMMMO Yönetim Kurulu Adýna BAÞKAN Muzaffer YILDIRIM

11 SALI 1 OCAK Gülþen, Anadolu Markalarý arasýnda Mustafa Gülþen in ödül mutluluðu A nadolu Markalarý 2012 Yarýþmasý ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye Finans Katýlým Bankasý ve Capital & Ekonomist dergileri iþbirliði ile düzenlenen Anadolu Markalarý 2012 Yarýþmasý'nýn ödül töreni geçtiðimiz Salý günü Ýstanbul'da yapýldý. Anadolu nun yýldýz markalarýnýn belirlendiði törende Gülþen Kuruyemiþ de ödül aldý. Düzenlenen törende ödülü Mustafa Gülþen aldý. Conrad Oteli nde düzenlenen törende Türkiye Finans Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Boydak, Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayýn Direktörü M.Rauf Ateþ iþ dünyasýnýn temsilcileri ile bir araya geldi. Bu yýl altýncý kez düzenlenen ve ekonominin lokomotifi Anadolu markalarýnýn ödüllendirildiði törende Gülþen Kuruyemiþ in ödülünü Mustafa Gülþen aldý. Ýþ dünyasý ve Anadolu ekonomisinin önemli isimlerini bir araya getiren ödül töreninde Büyük Ýþletmeler kategorisinin Ticaret alt kategorisinde birincilik ödülü Denizli'den Sadýk Grup'un olurken, Tarým alt kategorisinin birincisi Manisa'dan Keskinoð- Mustafa Gülþen, Conrad Oteli nde düzenlenen törenine katýldý. lu Tavukçuluk, Ýmalat alt kategorisinin birincisi olarak Kýrþehir'den Petlas Lastik seçildi. Küçük Ýþletmeler'de ise birinciliði Antalya'dan San Bilgisayar aldý. Ayrýca jüri, markalý ihracattaki baþarýsý nedeniyle Adana'dan Beta Gýda'ya, geleneksel bir ürüne deðer katarak kültüre yaptýðý katkýlardan dolayý ise Hatay'dan Gülteks Dýþ Ticaret'e jüri özel ödülü vermeyi uygun buldu. Gülþen Gýda ise Küçük Ýþletmeler kategorisinde üçüncülük ödülü aldý. Ödül töreninde bir konuþma yapan Türkiye Finans Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Boydak "Ülke olarak geçmiþte pek çok kriz yaþadýk. Her krizden bir ders aldýk ve firmalarýmýzý bu yönde geliþtirdik. Burada öðrendiðimiz en büyük ders "markalaþmanýn önemi" oldu. Bugün markalaþma çalýþmalarýný saðlýklý bir þekilde tamamlayan firmalarýn olumsuz durumlardan çok fazla etkilenmediklerini, sektörlerinin öncüleri olduklarýný görüyoruz. Yýllardýr reel sektörün yanýnda yer alan Türkiye Finans olarak markalaþma serüvenlerinin yarýþtýðý bu projede yer almaktan büyük mutluluk duyduk. Bu gibi projeler sayesinde ülkemizde markalaþma bilincinin geliþeceði- ne ve yakýn gelecekte dünyanýn dört bir tarafýný Türk markalarýnýn saracaðýna inanýyoruz" dedi. Türkiye Finans Genel Müdürü Derya Gürerk de Türkiye Finans'ýn kurulduðu günden bu yana her zaman reel sektörün yanýnda olduðunu vurguladý. Türkiye Finans'ýn ülke ekonomisine destek olma misyonuyla Anadolu Markalarý projesinin misyonunun birebir örtüþtüðünü aktaran Gürerk, "Markalaþma; geliþen ve globalleþen rekabet ortamýnda var olabilmek için vazgeçilmez bir unsur. Pek çok þirketimiz markalarýna yatýrým yapmayý, stratejileri içinde ön plana alýyor. Anadolu Markalarý Yarýþmasý bir dünya markasý haline gelmek isteyen firmalarýmýza büyük bir fýrsat sunuyor. Ulusal markalarýmýzýn uluslararasý baþarý yakalamak için yaptýklarý çalýþmalar bizlerin de motivasyonunu artýrýyor. Kurulduðumuz günden bu yana firmalara markalaþma yolunda ihtiyaç duyduklarý finansman desteðini saðlýyoruz. Anadolu Markalarý'nda öykülerini dinlediðimiz ve iþ dünyasýna ilham veren sayýsýz baþarý hikayesine yenilerini eklemek için reel sektöre desteklerimiz aralýksýz devam edecek" diye ko- Anadolu nun yýldýz markalarýnýn belirlendiði törende Gülþen Kuruyemiþ de ödül aldý. Mehmet Gayretli açýklamasýna izahat getirdi Kýþ lastiðinde erteleme kýsmi Mehmet Gayretli orum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, kýþ lastiði uygulamasý ile ilgili erteleme açýklamasýnýn kamuoyunda yanlýþ anlaþýldýðýný söyledi. Kýþ lastiði kullaným zorunluluðunun tamamen ortadan kalkmadýðýný anlatan Mehmet Gayretli, Ulaþtýrma Bakanlýðý, yayýnladýðý genelgeyle yarý römork ve römorklarýn frenleme tertibatý bulunan dingilleri üzerindeki tüm lastiklerin kýþ lastiði olmasý þartýný 1 Aralýk 2014 tarihine kadar erteledi dedi. Gayretli, kýþ lastiði uygulamasýnýn ertelenmesi ile ilgili açýklamasýna izahat getirdi. Nakliyeci esnafýnýn maðdur olmamasý amacýyla böyle bir açýklama yapma gereði hissettiðini dile getiren Gayretli, açýklamasýný þöyle sürdürdü: Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý nca baþlatýlan Kýþ Lastiði uygulamasýyla ilgili olarak Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu yaptýðý giriþimler ve görüþmeler sonunda, makul bir geçiþ dönemi tanýmadan, piyasada kýþ lastiði stoku bulunup bulunmadýðý araþtýrýlmadan, üretici firmalarca kýþ lastiklerinin kýsa süre içinde üretilip üretilmeyeceði sorulmadan, nakliyeci esnafýnýn maliyeti çok yüksek olan çok sayýda kýþ lastiði alma imkaný olup olmadýðý düþünülmeden baþlatýlan bu uygulamanýn baþarýya ulaþamayacaðý, lastik kara borsasý oluþacaðý, Avrupa ülkelerinin çoðunda da bu uygulamanýn olmadýðý, dolayýsýyla kýþ lastiði uygulamasýnýn ertelenmesi talebinde bulundu. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý talepler doðrultusunda yayýmladýðý 10 Aralýk 2012 tarihli genelgesiyle, yarý römork ve römorklarýn frenleme tertibatý bulunan dingilleri üzerindeki tüm lastiklerin kýþ lastiði olmasý þartýný 1 Aralýk 2014 tarihine kadar erteledi. Aybike Turizm de umre kayýtlarý baþladý Aybike Turizm Seyahat Acentasý, 2013 yýlý umre organizasyonu kayýtlarýna baþladýðýný duyurdu. A ybike Turizm Seyahat Acentasý, 2013 yýlý umre organizasyonu kayýtlarýna baþladý yýlý hac sezonunu baþarýyla geride býraktýklarýný belirten Aybike Turizm Hac-Umre Koordinatörü Yasir Küçük, Her bütçeye uygun umre programlarýmýzla orumlular ýn hizmetindeyiz dedi. Umre organizasyonlarý hakkýnda bilgi veren Yasir Küçük, profesyonel bir ekiple Aybike Turizm yetkilileri, umre programlarý ile ilgili bilgi verdiler. gerçekleþtirdikleri turlarda ekonomik, büromuzdan ayrýntýlý bilgi alabilirler. normal ve otel tipi konaklama imkaný MANEVÝ ZÝYAFET sunduklarýný söyledi. 8, 15, 21 ve 29 gün seçenekleriyle Dua, dostluk ve hizmetinize talibiz sloganý düzenlediðimiz programa katýlanlar için sohbet ile 1993 yýlýndan beri hac ve umre ve ilahi dinletileri eþliðinde manevi bir ziyafet organizasyonlarý düzenlediklerini vurgulayan sunuyoruz. Küçük, þöyle konuþtu: Umre kafilelerimiz Mekke de Arafat, Mina, orumlu hacý adaylarý ve umrecilerin Müzdelife, Cennet-ül Mualla, Nur ve Sevr Daðý, deðiþmez adresi olarak 2013 yýlý umre sezonu Cin Mescidi, Hira Maðarasý gibi yerleri ziyaret kayýtlarýmýzý baþlattýk. edecekler. Halkýmýzýn yakýndan tanýdýðý Adem akýl Medine de ise Harem-i Þerif, Uhud hocamýz baþta olmak üzere deneyimli Þehidliði, Kuba Mescidi, Kýbleteyn Mescidi, Yedi kadromuzla, hac sezonunda olduðu gibi umre Mescidler, Cennet-ül Baki Kabristaný, Bilal-i sezonunda da orum halkýnýn hizmetindeyiz. Habeþi Mescidi, Resulullah ýn diþinin þehit Ýsteyen herkesin umreye gidebilmesi için olduðu maðara, Osmanlý Tren Ýstasyonu ve çok cazip fiyat ve ödeme seçenekleri hazýrladýk. hurma bahçeleri gezilecek. Üstelik Asya Card ve Türkiye Finans kredi kartý Ayrýca Cirane ve Hudeybiye ziyaretlerini de sahiplerine vade farksýz 6 taksit imkaný tüm umrecilerimize ücretsiz olarak sunacaðýz. saðlýyoruz. Umreye gitmek isteyenlerin yoðunluktan EÐÝTÝM CAMÝASINA ÖZEL etkilenmemeleri için þimdiden rezervasyon KAMPANYA yaptýrmalarýný öneriyoruz. Umrecilerimiz için tüm hazýrlýklarý Acentamýza gösterdikleri ilgi nedeniyle tüm tamamladýk yýlýnýn ilk umre kafilesini orum halkýna teþekkür ediyor, 2013 hac ve Suudi Arabistan Hac Bakanlýðý nýn belirleyeceði umre sezonunun hayýrlara vesile olmasýný tarihlerde uðurlamayý planlýyoruz. Yýl boyunca diliyoruz. her ay birkaç kafileyi kutsal topraklara götürmeyi Umre organizasyonlarýmýz hakkýnda detaylý hedefliyoruz. Bu çerçevede yarý yýl tatili için bilgi almak ve kayýt yaptýrmak isteyen herkesi eðitim camiasýna özel bir kampanya hazýrladýk. Osmancýk Caddesi Ulucamii karþýsý numara Öðretmen, öðrenci ve veliler yarý yýl tatili için 17/1 deki büromuza bekliyoruz. düzenlediðimiz 15 günlük umre ziyareti hakkýnda Kutsal topraklarý görmek isteyenlerin umreye büyük ilgi gösterdiði belirtildi.

12 12 SALI 1 OCAK 2013 Laf deðil, hizmet ürettik orum'un Alaca ilçesi altyapý ve üstyapý yatýrýmlarýyla modern kent olma yolunda ilerliyor. Alaca'nýn kabuðunu kýracak ve standartlarý yüksek modern bir kent olma hedefine götürecek projeleri hayata geçirmek için çalýþma baþlatan Alaca Belediyesi, ilçenin çehresini deðiþtirdi. Alaca Belediyesinin çalýþmalarýný deðerlendiren Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, 2012 yýlýnýn Alaca için hizmetlerle dolu, çok verimli bir yýl olduðunu belirterek, Alaca'yý geleceðe bugünden hazýrladýklarýný söyledi. Alaca'nýn büyük bir Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz deðiþim ve dönüþüm yaþadýðýný ifade eden Eyvaz, alt yapý ve üst yapý çalýþmalarýyla ilçenin daha modern daha çaðdaþ, daha yaþanýlýr bir kent olma yolunda hýzla iler- lediðini vurguladý. Göreve geldikleri ilk günden bugüne birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Baþkan Eyvaz, her geçen yýl diðer yýla oranla daha Amatör spora katký saðlanýyor. Ýlçede asfalt ve diðer alt yapý çalýþmalarý sürüyor. Sosyal belediyecilik faaliyetleri ön plana çýkýyor. Eyvaz, 2012 yýlyý çalýþmalarýný deðerlendirdi. Park ve bahçe yatýrýmlarý yapýlýyor. çok ilerlediklerinin altýný çizdi. Alaca halkýnýn kendilerine duyduðu güveni boþa çýkarmadýklarýný dile getiren Baþkan Eyvaz, yerel seçimler öncesi taahhütte bulunduklarý projeleri gerçekleþtirmenin mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Baþkan Eyvaz, yapýlan çalýþmalarda her zaman kalýcý hizmeti ön plana çýkartmaya çalýþtýklarýný kaydetti. Alaca halkýnýn kendilerine duyduðu güveni boþa çýkarmadýklarýný dile getiren Baþkan Eyvaz, seçimler öncesi taahhütte bulunduklarý projeleri tek tek hayata geçirmenin mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Alaca insanýnýn her þeyin en güzeline layýk olduðunu dile getiren Eyvaz, üstlendiði sorumluluðun farkýnda olduðunu vurguladý. "Her þeyiyle yaþanabilir bir Alaca" hayal ettiðini dile getiren Eyvaz, "Tüm alt yapý ve üst yapý sorunlarý tamamlanmýþ.yeþil alanlarý çoðalmýþ, doðalgazla birlikte hava kirliliði çözüme kavuþmuþ, yüksek öðretim kurumlarýnýn bulunduðu, göçün önlendiði bir Alaca hayal ediyorum. Bu hayali gerçekleþtirmek için emin ama bir o kadar da kararlý adýmlarla yolumuza devam ediyoruz" dedi. Göreve geldiði günden bugüne kadar ilçe halkýnýn huzuru, mutluluðu için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini dile getiren Eyvaz, Bütün personelimizi, ekonomik gücümüzü Ankara baþta olmak üzere her yöredeki Alaca sevdalýsý gönül dostlarýmýzý da seferber ederek halkýn memnun kalacaðý, kalýcý, ihtiyaçlarýnýzý hakkýyla karþýlayacak, belediyeye olan güvenini artýracak hizmetleri büyük bir hazla, umutla, aþkla gerçekleþtirdik ifadelerini kullandý. Alaca Belediyesi olarak çok laf yerine hizmet ürettiklerini aktaran Eyvaz, Ýnsanýmýzla, tabiatla, barýþýk kalmaya özen göstererek, karþýlýklý saygý ve sevgi esasýna dayanan, çok laf ile deðil, çok hizmet gerçekleþtirerek, bilgi, erdem ve hizmetin örtüþmesine azami dikkat ederek, ne yaptýðýmýzýn ve ne yapacaðýmýzýn farkýnda olarak çalýþtýk. Ýki günü birbirine eþit geçen ziyandadýr anlayýþýyla hep ileriye, daha ileriye en doðru, en güzel, en faydalýya yýlmadan, usanmadan koþtuk. Hem personelimize, hem halkýmýza hem de ilçemize yolu düþen her vatandaþa saygýyla kiþilik haklarýna, özgürlüklerine, beklentilerine, hakkýmýzdaki düþüncelerine hüsnü kabulle kendimizi anlatmaya, karþýmýzdaki ve yanýmýzdakini, saðýmýzdaki ve solumuzdakini anlamaya, anlamlandýrmaya çalýþtýk. Kendimizin ve baþkalarýnýn özgürlüklerine zarar vermeden barýþ, hoþgörü, dostluk ve geliþme için bayrak açtýk. Emek sarf edip güzel iþ ve hizmetleri gerçekleþtirdik dedi. Sürekli iyinin ve doðrunun takipçisi olduklarýný söyleyen Eyvaz, Ortak bir geleceðe doðru, ortak bir kaderle yürüdüðümüz güzel Alacamýzda her türlü olumlu, olumsuz geliþmenin hepimizi birden etkileyeceðini unutmadan birbirimizi önkoþulsuz olarak sevip buna göre davranabilirsek gelecek nesillere Alaca Belediyesi ilçede bulunan okullara desteðini sürdürüyor. daha güzel ve daha yaþanabilir bir çevre býrakabiliriz diyerek insanýmýza, ilçemize, ülkemize hizmet sevdasýyla sürekli iyinin, doðrunun takipçisi ve uygulayýcýsý olduk. Cehaletin daha fazla cehaletle deðil, daha fazla bilgi, ahlak, erdem, emek ve hizmetle son bulacaðýný, bir beldenin cedelleþme, anlayýþsýzlýk ve ataletle deðil, ilim, sevgi, dostluk, kardeþlik, barýþ ve hizmet yarýþý ile ilerleyeceðine adýmýz gibi re, Cumhuriyet mahallesine 780 metre, Denizhan mahallesine bin 150 metre, Cengizhan mahallesine 200 metre ve Özhan mahallesine bin 860 metre olmak üzere toplamda 6 bin 735 metre kanal çalýþmasý gerçekleþtirildi. Yýldýzhan mahallesinde 995 metre, Günhan mahallesinde bin 750 metre, Cumhuriyet mahallesinde 780 metre, Denizhan mahallesinde bin 150 metre, Cengizhan mahallesinde larda eðitim görmeleri adýna alt yapý ve üst yapý çalýþmalarýnda belediye olarak eðitim kurumlarýna katký saðlýyoruz. Ayrýca okullar tarafýndan gerçekleþtirilen sosyal ve kültürel faaliyetlere de belediye olarak destek veriyoruz. Yapýlan en büyük yatýrýmýn eðitim ve insana yapýlan yatýrým. Bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da eðitime desteklerimiz sürecek diye konuþtu. Ýlçe esnafý ile yap- Þehitler ve þehit ailelerine sahip çýkýlýyor. inandýk. Ýnandýklarýmýzýn gereklerini hiçbir þeyden çekinmeden herhangi bir artniyet içerisinde olmadan bir bir yerine getirdik. Bütün içtenliðimizle Alacamýzý özlenen, beklenen çaðdaþ þehircilik anlayýþýna yakýþýr bir yerleþim biçimine kavuþturma gayretini, soylu sevincini gönlümüzde duyup çevremize duyurduk. Her zaman sorumluluklarýmýzýn farkýnda olup, bu sorumluluklarýn gereðine göre düþündük, inandýk, uyguladýk. Her vatandaþýmýz için huzur, her vatandaþýmýza saygý ve sevgi, her vatandaþýmýza hizmet için bir önceki iyi durumumuzu aþmaya daha iyiye ve daha doðruya ulaþmaya çalýþtýk. Alaca Belediyesi olarak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda da bilgi veren Eyvaz, Cumhuriyet Mahallesi Paklar sokakta bulunan 600 metre asbest boru, 150 lik plastik boru ile deðiþtirildi. Denizhan Mahallesi Kervan sokakta bulunan köprü geçiþi 180 metre abdest boru, 200 lük plastik boru ile deðiþtirildi. Toplam su tahakkukumuz 1 milyon 211 bin 255, tahsilatýmýz ise 965 bin 653 TL. Tahsilat yüzde yeni aboneye su verilirken bin 100 arýzalý su sayaçlarý tespit edilerek deðiþtirildi. Ayrýca Yýldýzhan mahallesine 995 metre, Günhan mahallesine bin 750 met- 200 metre, Özhan mahallesinde ise bin 860 metre olmak üzere toplamda ise 6 bin 735 metre kanalizasyon çalýþmasý yaptýk. Yine alt yapý çalýþmalarý kapsamýnda 102 bin metrekare kilit taþý döþedik. Asfalt çalýþmalarý kapsamýnda 12 bin 50 ton sýcak asfalt atýldý. Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, Alaca'nýn en büyük hayallerinden birisi olan yüksekokulun ilçeye kazandýrmaktan dolayý memnun olduklarýný belirterek, yüksek okulun ilçeye kazandýrýlmasýnda tüm kamu kurum ve kuruluþlarý gibi Alaca Belediyesi'nin de seferber olduðunu kaydetti. Alaca'nýn geliþimine büyük katký saðlayacak meslek yüksek okulun hizmete belediye hizmet binasýný Hitit Üniversitesi'ne tahsis ettiklerini hatýrlatan Eyvaz, atýl olan eski hizmet binasýný da tadilattan geçirerek belediyeye kazandýrdýklarýný belirtti. Alaca Belediyesi ilçenin geleceðinin yaný sýra ülke geleceðini þekillendiren eðitime de yatýrým yapýyor. Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, baþta yüksekokul olmak üzere Alaca Belediyesi olarak eðitim yatýrýmlarýna destek olduklarýný belirten Eyvaz, "Geleceðimizin teminatý öðrencilerimizin daha rahat koþul- týklarý çalýþmalar sonunda kaldýrým iþgallerini sona erdirdiklerini anlatan Eyvaz, "Yayalarýn kullanmasý için ayrýlan kaldýrýmlar tüm insanlarýn ortak kullaným alanlarýdýr. Günlük yüzlerce insanýn kullandýðý kaldýrýmlara satýþlarýný artýrmak amacýyla bazý esnaflarca satýþa sunulan ürün ve malzemelerin sergilenmesi insanlarýn ortak kullaným alanýný kullanamamasýna sebep oluyor. Dar olan caddelerde bir de kaldýrýmlarýn iþgal edilmesi ile birlikte baþta kadýnlar olmak üzere yayalar büyük sýkýntýlar yaþýyordu. Ayrýca iþyerlerinin kaldýrýmlara koyduklarý sebze ve diðer gýda maddeleri hem hoþ görüntü oluþturmuyor hem de saðlýk açýsýndan sakýncalý oluyordu. Bu amaçla iþ yeri sahipleriyle yapýlan görüþmeler sonucunda, karþýlýklý anlayýþ içerisinde artýk kaldýrýmlarýn iþgal edilmeyeceði kararlaþtýrýldý. Bu anlayýþý gösteren ve herhangi bir zorluk göstermeyen iþ yeri sahiplerine teþekkür ediyorum" dedi. Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, Alaca nýn yüz yýllýk içme suyu ihtiyacýný karþýlayacak olan "Koçhisar Barajý Ýçme Suyu Projesi"nin birinci bölümünü oluþturan Alaca içme suyu arýtma tesisi isale hattý çalýþmalarýnýn 2012 yýlý içerisinde baþladýðýný aktardý. Alaca'ya baðlý Fakýlar Köyü ile Belediye su depolarý arasýnýn su borularý döþenerek tamamlandýðýný anlatan Baþkan Eyvaz, içme suyu ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla 14,66 hm3/yýl su 7 bin 120 metrelik isale hattý ile Alaca branþmanýna, tahsisi edilen suyun branþmandan alýnarak bin 920 metrelik isale ile de Alaca arýtmasýna iletilmesi ve terfi merkezinden 940 metrelik bir hat ile depoya ulaþtýrýlmasýnýn planlandýðýný kaydetti. Bundan sonraki süreçte Koçhisar Barajý'ndan gelen sularýn toplanacaðý terfi merkezinin de yapým çalýþmalarýnýn da hýzla devam ettiðini anlatan Eyvaz, Barajdan gelen su bu terfi merkezinde toplanacak. Daha sonra ise buradan kurulacak olan su arýtma tesisine pompalanacak. Buradan ise sular arýtýldýktan sonra ilçe merkezine daðýtýmý yapýlacak. Arýtma tesisinin tamamlanmasýyla ilçenin 100 yýllýk içme suyu ihtiyacý da karþýlanmýþ olacak dedi. Alaca ilçesinde çamur deryasýndan geçilmeyen ilçe stadyumu modern bir görünüme kavuþtu. Alaca Belediyesi'nin de katkýlarý ile ilçeye FÝFA standartlarýnda bir stadyum kazandýrýlýrken, ilçedeki sporcular evre faaliyetleri destekleniyor. da yaðýþlý havada çamur deryasýnda top koþturmaktan kurtuldu. Birkaç yýl öncesine kadar sporcu gençlerin sahada rakip yerine çamurla mücadele ettiðini dile getiren Eyvaz, "amur deryasý içinde top koþturan sporcularýmýz, þimdi sentetik sahalarda futbol oynamanýn güzelliðini yaþýyor. Ýlçe stadýmýz da bu çamur deryalarýndan biriydi. Daha bir yýl öncesine kadar burada futbol oynamak için sahaya çýkan gençler, rakipten çok çamurla mücadele ediyordu. Sahada ayak bileklerine kadar çamura saplanan futbolcular, bu çað dýþý görüntüden kurtuldu. Bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da spora desteklerimiz sürecek" þeklinde konuþtu. Alaca Belediyesi ilçenin geleceði yaný sýra ülke geleceðini þekillendiren eðitime de yatýrým yapýyor. Hitit Üniversitesi Senatosu'nun ilçe meslek yüksekokulu kararý almasýnýn ardýndan Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, belediye hizmet binasýný yüksek okula tahsis etti. Alaca Belediyesi son günlerde ilçe merkezinde artýþ gösteren sokak köpekleri ile etkili mücadele çalýþmasý baþlattý. Ýlçe merkezindeki baþý boþ köpeklere Ankara yolu üzerinde bulunan belediye tesislerinde modern bir hayvan barýnaðý yaptýrdý. Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, 5199 sayýlý Hayvanlarý Koruma Kanunu gereðince yapýlmasý zorunlu olan hayvan barýnakta sokak köpeklerine bulaþýcý hastalýklara karþý aþý iþlemleri yapýldýðýný açýkladý. Eyvaz, baþýboþ sokak köpekleri ile sadece belediyenin mücadele etmesinin imkansýz olduðunu kaydederek, vatandaþlardan da bu konuda hassas davranmalarýný istedi.(ýha)

13 Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 19 - Safer: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:19 Kanun-i Evvel 1428 Kasým: OCAK Güzel ahlâk; yarataný düþünerek, yaratýlanlarý hoþ görmek, onlarýn eziyetlerine sabretmektir. Hadîs-i þerîf BÝRLÝKTE DAHA FAYDALI Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Bazý yiyeceklerin birlikte yenildiklerinde birbirlerinin besleyici özelliðini artýrdýðý belirtildi. Amerikan haber sitesi Daily Beast yapýlan araþtýrmalar ve uzmanlarýn tavsiyelerinden yola çýkarak, birlikte yenilmesi gereken gýdalarý þöyle sýraladý: Ispanak-Pancar: Ispanaktaki demir; pancar, biber gibi yiyeceklerdeki C vitaminiyle birleþtiðinde baðýrsaklarda daha iyi emiliyor. Domates-Zeytinyaðý: Domateste bulunan, kalp ve damar hastalýklarýyla, kansere yakalanma riskini azaltan likopen maddesi, yaðda çözülüyor. Biftek-Havuç: Havuçtaki A vitamini, bir protein eþliðinde daha iyi emiliyor. Yeþilçay-Limon: Yeþilçay limonla içildiðinde, antioksidanlarýn etkisi 13 kat artýyor. Sarýmsak-Balýk: Kolesterolü düþüren balýk yaðý ile kalbi koruyan sarýmsak bir araya gelince enfeksiyonu gideriyor. Kýrmýzý et-biberiye: Etteki yaþlanma etkilerine yol açan serbest radikaller, biberiyedeki asitlerle birleþince etkisiz hâle geliyor. Portakal suyu-yulaf ezmesi: Ýkisi de kalp krizini ve damar týkanýklýðýný önlemeyi iki katýna çýkarýyor. Elma-Sirke: Birlikte kanýn pýhtýlaþmasýný önleyip kalp-damar sistemini koruyor. Yabanmersini-Üzüm: Ýkisi de antioksidan deposu. Birlikte daha da güçleniyor. Sert kabuklu yemiþler-ekirdekler-kurutulmuþ meyveler: Proteini bol olan bu yiyecekler beraber alýnýnca sindirimi kolaylaþtýrýyor. ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 HASTANELER orum Devlet Hastanesi orum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi VEFAT EDENLER 1- Kireçocaðý Köyü'nden, Murat ve Cemal DEMÝR'in anneleri, Hatap Un çalýþaný Abdullah, Seydi ve Osman DEMÝR'in babanneleri; Elif DEMÝR. 2- Eski Tuhafiyeci Esnaflarýndan Kel Hasan, Belediye Fen Ýþlerinden emekli Ali Ýhsan ve Ýmamhatip Selim ÖZ'ün kardeþi, Tuhafiyeci Mehmet OBAN'ýn baldýzý; Ülviye ÖZ. 3- Burak ve Murat FIRAT'ýn babalarý, Mali Müþavir Mustafa FIRAT. 4- Mecitözü Alancýk Köyü'nden gelme, Nufus Müdürlüðü çalýþanlarýndan Yusuf KAN- TAR'ýn babasý; Hüseyin KANTAR. 5- Harmancýk Köyü'nden gelme, Merhum Abbas ÝNAN'ýn eþi, Rýza ve Yaþar ÝNAN'ýn anneleri; Makbule ÝNAN. 6- anakçý Köyü'nden gelme, Demircioðlu Harfiyat sahibi Ýsmail DEMÝRCÝ'nin eþi, Ahmet ve Hüseyin DEMÝRCÝ'nin anneleri, Resul Harfiyat sahibi Resul YÝÐÝTOÐLU'nun kayýnvalidesi, Keresteci Seydi DEMÝRCÝ'nin ablasý; Menþure DEMÝRCÝ. 7- Tatar Köyü'nden, Arif, Adil ve Satýlmýþ ÖZTEN'in kardeþi, Fatih, Ýlhan ve Osman ÖZ- TEN'in babalarý; Ömer ÖZTEN. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Bir hesaplaþma Günlük Abdulkadir Ozulu "Ömrüm delim bir oktu yay içinde dopdolu Dolmuþ oka ne durmak ha sen onu attýn tut" Yunus Emre 2012 zaman yayýnda dolu bir oktu, hep beraber attýk. Gitti gider... Ýþte yeni yýlýn ilk günü. 1 Ocak Ömür yayýmýza yeni bir ok daha yerleþtirdik... Bu yazýyý iki gün önce yazdým ama gazetede yayýnlanmasý yeni yýlýn ilk gününde olacak. Geçen yýlýn deðerlendirmesini yapmaya kalkýþtým. Önce kendimden baþladým. Ben ne yaptým geçip giden 2012'de diye. Yakýnlarýmýn yüreðimi yakan acýlarý küt dedi vurdu beyin hücrelerime... Arkasýndan teröre kurban verdiðimiz gencecik fidanlarýn yýl boyu seyrettiðimiz þehit fotoðraflarý, milli acýlar olarak burgu gibi iþledi yüreðime. Ne yaptýðýmýn cevabý deðildi bunlar. Neler olduðunun cevabýydý. Ama sanki ölen yakýnlarýmla ben de ölmüþtüm. Þehit olan her bir fidanýmýz benim de oðlum benim de yavrumdu. Onlarýn acýsýyla ben de onlarýn öz babalarý, öz kardeþleri gibi yanmýþ, ben de sessiz sessiz aðlamýþtým. Neler olduðundan kurtulmak zor oldu geçen takvim günlerini düþünürken. Emekli bir öðretmenin sade yaþantýsý içinde yaþamayý geçen seneler bize çoktan öðretti. Yaþadýðýmýz seneler geride kaldýkça koþmamayý, düþmemeyi, istenmeyen olaylar karþýsýnda sabýr zýrhýna bir kat daha yüz geçirmeyi de öðretiyor. Geçip giden her sene vücut makinelerimizin modelini bir yaþ daha ihtiyarlatýyor. Güç eksildikçe, elde kalan saðlýðý korumak ve onunla barýþýk yaþamayý da bir defa daha öðretti geçen yýl. Tanrý ile kulu arasýnda olan ve inancým gereði yapmam gerekenleri ne kadar yapabildim? Ýþte burada baþlýyor, ne yaptýn sorusu. Verilecek cevaplarla yeterli not alýnabilir mi, alýnamaz mý? Bunu hangi kul, ölçebilir ki? Ben kalkýp ölçüp biçip bir þey söyleyebileyim. Tek söyleyebileceðim; "Yarabbi affetmeyi seversin, beni baðýþla" oluyor ancak. Ya kullarýyla olan iliþkilerim. Kimleri kýrdým, kimler benim yüzümden incindi? Ailem, eþim, dostum dediðim insanlara yeteri kadar teþekkür edebildim mi? Büyüklerim dediðim insanlarý, akrabam, sevdiðim, arkadaþým, dostum dediðim insanlarý ne kadar arayýp hal ve hatýr sorabildim? Atlayýp geçme bu soruyu dedim kendime. Utandým, ihmallerimi hiç bir sebeple örtmedi vicdaným. Ülkem, milletim için ne yaptým? Hep sevdim, dedim. Yetmedi bu cevap. Hiç bir ödenmemiþ vergim olmadý. Yetmedi. Dua ettim, ülkemin milletimin iyiliði bekasý için. Eðer bir vazife verilseydi yapardým, Vatan millet için. Devletim emeklisinden bir þey istemiyor hiç. Gönüllü olarak Sungurlu'dan getirip evre ve Orman Müdürlüðüne teslim ettiðim iki çuval meþe palamudu var. Utanmadan iþte bir þey yaptým demeye yeter mi? Yetmez, dedi vicdan terazimi tutan aklým. Faydalýdýr diye satýn aldýðým veya dostlarýmýn hediyesi olarak gelmiþ okuduðum kitaplar var. Gerçekten okumaya verilmesi gereken dakikalarýn hepsini kitaplarla geçirebildim mi? Hayýr, diye haykýrdý geçip giden yýlýn heder olmuþ bütün vakitleri. Yetmedi ne kadar okuduðumu bilsem de... Yaptýklarýmdan daha çok yapamadýklarým sarstý beni. Buraya yazmadýðým yazamadýðým çok noksanlýklar var. Ýnsanýn kendini hesaba çekmesi, kendi eylemlerini kendisinin yargýlamasý zor iþ. Yaþlýlar anlatýrlardý, sohbetlerinde çocuklar gençler duysunlar, öðrensinler, ders alsýnlar diye. "Oðlum akþam olup yataðýna girdiðin zaman, düþünmeli insan, o gün neler yaptýðýný, iyisi kötüsü ile. Ýyileri bir kenara koyup, kötüler için af dilemeli, tövbe etmeli. Tövbe etmeden uykuya varmayýn. Ýnsan can taþýyor. Ölümün ne zaman geleceði bilinmez. Ýyi þeyler yapýn, güzel yaþayýn ki, uykuya tez varasýnýz." Tövbe; piþmanlýðýn dile getirilmesi, kötülüklerin, beðenilmeyen iþlerin terki ve eyvahlarýn ardýndan yetiþilmediðini kabullenmek. Nefse zincir vurmak. Tövbe, özür dilemek, aczi ve kulluðu kabullenmek. 2012'nin hesaplaþmasý sürdü, gitti. Bitmedi, bitmedi...hesaplaþma. Uykum kaçtý. Yunus Emre seslendi odamýn içinde dönüp dururken: "Dünya aðzýnda bir lokmadýr, çiðnenmiþ bil iðnenmiþe ne durmak ha sen onu yuttun tut." Hadi Bismillah. Hoþ geldin Ýnþallah hesabýn kolay olur ömrümüz varsa hesaplaþýrken. Saðlýklý ve hayýrlý günler cümlemize, dileklerimle. Not: 1 Ocak 2002'de kaybettiðimiz sevgili arkadaþýmýz Mahmut Tunaboylu'yu bir kez daha rahmetle anýyorum. Dün eylediðimiz bugünler nerede? Dostlar meclisinde konuþulurken kendini kaç yaþýnda hissediyorsun muhabbeti yapýlýr. Genellikle içinde bulunduðumuz yaþla hissettiðimiz yaþ arasýnda gidip geliriz. Ne dersek diyelim biyolojik bir yapýya sahip olduðumuza göre þöyle ya da böyle eskimeye mahkumuz. Zaman su gibi akýyor. Saatler geçiyor, günlerin biri gelip diðeri gidiyor, haftalar, aylar birbirini kovalýyor.. Bakýnýz iþte; bize emanet edilen ömrün koskoca bir yýlýný kayda deðer fazla bir þey yapamadan geride býraktýk. Geçtiðimiz Cuma Günü, Türkiye genelinde okunan Hutbe de Dün Eylediðimiz Günler baþlýklý nefis bir yýlbaþý deðerlendirmesi yapýldý. O hutbeden bazý bölümleri alýntý yaparak dinlememe gafletinde bulunanlara ve tekrar okumak isteyenlere önemine binaen arzetmek isterim.: Önümüzdeki Salý günü yeni bir yýla gireceðiz. Duvarlarýmýza yeni takvimler asacaðýz. Týpký bir sene önceki gibi. Nasýl da tükendi 365 gün! Nasýl da göz açýp kapamak kadar çabucak geçti yüzlerce gün, binlerce saat! Þair ne güzel ifade ediyor bu hakikati! Geldi geçti ömrüm benim, þol yel esip geçmiþ gibi Hele bana þöyle geldi, bir göz yumup açmýþ gibi Yeni günler, yeni bir yýl bekliyor bizi. Ömrümüz olursa, onlarýn da tükendiðini göreceðiz. Bir gün biz de bir takvim yapraðýndan önce düþeceðiz dünyadan. Bizden önce baþkalarý için hep böyle oldu, bizim için de böyle olacak. Baþkalarý için sýradan olan bir gün, bizim için en büyük göç baþlayacak. Ömür defterimiz kapanacak. Ebedî ömrümüzün rengi o gün belli olacak. Dünya imtihanýmýz sonlanacak, elimiz kolumuz baðlanacak. O günden itibaren, ebedî hayatý kazanmak için bir þey yapamaz hâle geleceðiz. Geçirdiðimiz yýllarýn hesabý sorulacak! Yeni yýl, ister hicrî olsun ister miladi; önemli olan bizim vakti nasýl karþýladýðýmýzdýr. Önemli olan, yeni bir yýlýn baþlamasýna ne anlam yüklediðimizdir. Yýllar ister ay a göre belirlensin, ister güneþe göre, fark etmez. Rabbimiz bize güneþi de þahit gösterir, ayý da Önemli olan, yeni günlerin adýnýn ne olduðu deðil, yeni günlerde nasýl var olduðumuzdur. Zamanýn geçiþini haber veren yýl baþlangýcý gibi özel zaman dilimleri, bir fýrsattýr önümüzde. Yeni bir baþlangýç yapmak içindir bu fýrsat. Hatalarýmýzý gözden geçirip yeni kararlar almak içindir bu fýrsat. Hayatýmýzda Eðitim Kültür Penceresi H. Mustafa AKTAÞ yeni beyaz sayfalar açmak içindir bu fýrsat. Zamana deðer katabiliriz elbet. Zamaný kurtuluþ sebebimiz yapabiliriz. Zamaný ilmek ilmek iþleyebiliriz. Gelen yýlýn günlerinde cenneti kazandýracak iþler yapabiliriz. Elimizdeki bir deste takvim yapraðýndan sonsuz mutluluk çýkarabiliriz. Önümüze gelen her yeni günü kendimize güzel bir þahit yaparak ahirete yollayabiliriz. Her yýlýn baþlangýcý, aslýnda bizlere bu mesajlarý veriyor. Ancak üzülerek ifade edelim ki, baþka dinlere, baþka kültürlere, baþka dünyalara ait sembolik unsurlar, yýlbaþý eðlenceleri ile bütünleþtirilerek bir tüketim kültürüne dönüþmüþtür. Daha endiþe verici olaný ise geleceðimizin teminatý olan çocuklar üzerinden bir kimlik ve kültür erozyonu gerçekleþtirilmesidir. Ömrümüzden bir sene gittiði halde sanki bir sene kazanmýþ gibi zamandan intikam alýrcasýna, kendini ve deðerlerini unutarak, kendinden geçerek alkollü içkilerle sabahlara kadar eðlenmek ne kadar hazindir. Emek harcamadan zengin olmak arzusuyla kumar, piyango, toto ve loto gibi talih ve þans oyunlarýnýn peþinden sürüklenmek ne kadar üzüntü vericidir. Gönül ister ki, her yýlýn baþlangýcý, insanoðlunun iç içe geçmiþ muhasebelerini yaptýðý, kendi insanlýðýný yeniden kurduðu bir milat olsun! Her yýlýn ilk gecesi, anlamsýz gayretlerin peþinde sürüklenmenin vakti olmamalýdýr. Aksine ömrümüzden geride býraktýðýmýz yýlýn muhasebesinin yapýldýðý vakittir. Yeni bir yýla daha kavuþturduðu için Cenâb-ý Hakk a þükretmemiz gereken vakittir. Zamanýn sahibi Cenâb-ý Hakk a karþý kulluðumuzun þuurunda olma vaktidir. Günün beþ vaktini secdeyle anlamlandýrmaktýr. Durduramadýðýmýz vakti yüreklerimizle doldurmaktýr. Bu fani dünyadan ebedî cenneti çýkarabilmektir. Gelip geçen yýllarýn tarlasýndan sonsuzluk hasadýný elde edebilmektir. ** Giden bir yýl, gelen bir yýl. 360 bugünü dün eyledik. Hani onlar nerede? Mazide kaldý. Bizi yaratan Allah, yerinde kullanmak üzere zamaný da yaratmýþ ve bize emanet etmiþ. Emanete hýyanet etmemek dileðiyle Kadir Yüktaþýr ALAKASIZLAR 24 ayar METEOROLOJÝ Yýl:22 Sayý: OCAK 2013 SALI Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT ABONE ÞARTLARI : 100 TL. : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Dost aradým. 4 Evet, insan acizdir, Ýnsan zayýftýr. Kahraman ruhlu insanlarýn bile hýçkýra hýçkýra aðladýðý zamanlar olmuþtur. Ýnsandýr. "En civanmert kardeþliði" "Kusurlarý setretmeyi" "Evet mümin kardeþini sever ve sevmeli, fenalýðý için yalnýz acýr. Tahakkümle deðil lütuf ile ýslahýna çalýþýr." Bunun üst seviyesi ihlastýr. Bu kulenin üstünden düþen ortada tutunacak dal bulamaz. ok acýlar yaþandý, ok ýzdýraplar çektik. Düþmanlardan gelenler bize þevkte verdi. Mukavemetimizi kamçýladý. Ama dostlarda gen ve fýrlatýlan bir gül bile bizi incitti. Tarih bu olaylarýn þahidi oldu. Bir ikbal uðruna kardeþler bile biri birine girdi. Buna son noktayý Bediüzzaman koydu. Kardeþliðimizi hatýrladýk. Hem de nesebi kardeþten daha yakýn bir kardeþliði. Ne siyasetin çirkin çirkefliði, Ne de hotfuruþluðun iðrenç þemali. Bizi bu yoldan çeviremedi ALIÞ 94,40 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) SALI 1 OCAK Tefekkür Dünyamýz SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net 95,39 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Sürecek) NÖBETÝ ECZANELER BOSTANCI GÜLABÝBEY MH. ATA CD. NO:30/A DUYGU GAZÝ CAD. NO: 36/E ( KÜLTÜR SÝTESÝ KARÞISI ) BUHARA DR SADIK AHMET CAD 17/A ÖZEL HAST CÝVARI BÝM YANI ÞÝFA ÖPLÜ MAH. U 3. SOK. NO:9 - KUNDUZHAN SAÐLIK OCAÐI YANI , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 SALI 1 OCAK 2013 orum un havasý kirli ürkiye nin çevre Zonguldak, Bayburt, Tkirliliði haritasý Bartýn, Karabük te çýkarýldý. hava kirliliði Hazýrlanan yaþanýyor. haritada orum, 33 ilde birincil hava kirliliði yaþanan öncelikli çevre iller arasýnda yer sorunu olmak üzere aldý. toplam 79 ilde hava Cumhuriyet kirliliði yaþanýyor. Gazetesi nden Bunun baþlýca nedeni Mahmut Lýcalý nýn 56 ilde evsel ýsýnma Türkiye kirlendi olurken, 7 ilde baþlýklý haberine (Antalya, Balýkesir, göre 79 ilde hava Edirne, Erzurum, kirliliði yaþandýðý Mersin, Niðde, kaydedildi. Þanlýurfa) meteorolojik Hava kirliliðinin Türkiye kirlendi baþlýklý haberine göre 79 ilde hava kirliliði yaþandýðý kaydedildi. faktörler, 6 ilde nedenleri konusunda da bilgilerin yer Haberde ayrýca ilde birincil öncelikli kömür daðýtýmýnýn (Bursa, Diyarbakýr, aldýðý haberde þu bilgilere yer çevre sorunu hava neden olduðu vahim Hatay, Ýstanbul, orum daki kirliliðin verildi: kirliliði. 81 ilden tabloyu bir kez daha Kocaeli, Karabük) topografik VAHÝM yalnýzca iki ortaya koydu. sanayi, 6 ilde faktörlerden (yer TABLO tanesinde hava (orum, Elazýð, Hazýrlanan yüzü þekillerinden) kirliliði yaþanmýyor. Konya, Tokat, Iðdýr, Türkiye nin haritaya göre Osmaniye) kaynaklandýðý çevre kirliliði Türkiye nin Karadeniz Bölgesi topografik faktörler bildirildi. haritasýna göre 33 çevre kirliliði illerinden orum, öne çýkýyor. haritasý, kalitesiz Kastamonu, Tokat, Mustafa Fýrat Mustafa Fýrat vefat etti erbest Muhasebeci Mali Müþavir Mustafa SFýrat (71) hayatýný kaybetti. Burak ve Murat Fýrat ýn babasý Mustafa Fýrat, geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. Merhumun cenazesi dün ikindi namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezar da topraða verildi. HAKÝMÝYET, Mustafa Fýrat a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Uslu, ÝHA nýn 20. yýlýný kutladý Salim Uslu, Ýhlas Haber Ajansý nýn 20. kuruluþ yýl dönümünü kutladý. AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýhlas Haber Ajansý nýn (ÝHA) 20. kuruluþ yýl dönümünü kutladý. AK Parti orum Milletvekili Salim Uslu, ÝHA orum Bölge Müdürü Bülent Özkaleli'ye gönderdiði kutlama mesajýnda, Ýhlas Haber Ajansýmýz her zaman yaygýn ve hýzlý bir habercilik anlayýþýný ilke edinerek 19. yýlýný geride býrakmýþtýr. Dünyanýn ve ülkemizin her tarafýndan geliþmeleri anýnda ülkemiz insanýna duyurarak, ilimizde de yapýlan çalýþmalarý kamuoyunu bilgilendirme görevini baþarýyla yerine getiren Ýhlas Haber Ajansý nýn 20. kuruluþ yýl dönümünü tebrik eder, yapmýþ olduðu çalýþmalarýndan dolayý baþta þahsýnýzý ve emeði geçen tüm çalýþanlarýnýzý tebrik eder, bundan sonraki yayýn hayatýnýzda da baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim dedi. (ÝHA) 2 bin 169 zabýt katibi alýnacak dalet Bakanlýðý, ad- ve idari yargýda Ali çalýþtýrýlmak üzere 2 bin 169 sözleþmeli zabýt katibi alacaðýný bildirdi. Adalet komisyonlarýnca yapýlacak uygulamalý sýnav ve sözlü sýnava, 2012 yýlý Kamu Personeli Seçme Sýnavlarýnda (KPSS-2012), lisans mezunlarý için KPSSP3, önlisans mezunlarý için KPSSP93, ortaöðretim mezunlarý için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarý puan alanlar baþvurabilecek. Baþvuruda bulunacaklarýn Adalet Bakanlýðý Memur Sýnav-Atama ve Nakil Yönetmeliðinin 5 ve 6'ncý maddelerinde yazýlý olan þartlarý taþýmalarý gerekiyor. Ýlk defa atanacaklar için yapýlacak sýnavýn son baþvuru günü olan 06/03/2013 tarihinde 657 sayýlý Kanunun 40'ýncý maddesindeki yaþ þartlarýný taþýmak ve merkezi sýnav (KPSS-2012) tarihi itibariyle 35 yaþýný bitirmemiþ olmak þartý aranýyor. Fakülte veya yüksekokullarýn bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokullarý, meslek yüksekokullarýnýn adalet bölümü, adalet önlisans programý, adalet meslek lisesi veya diðer lise ya da dengi okullarýn ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. Bu maddede sayýlan öðretim kurumlarýndan mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikasý istenmeyecek. Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlýkça Adli ve idari yargýda çalýþtýrýlmak üzere 2 bin 169 sözleþmeli zabýt katibi alýnacak. tüm komisyonlara gönderilmiþ olan daktilografi ders kitabýndan seçilip yazýlý olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile (ilgilinin tercihine göre F ya da Q klavye kullanýlabilecek) üç dakikada yanlýþsýz, vuruþ hesabý yapýlmadan en az doksan kelime yazmak. Bu þartýn varlýðý ilgili adalet komisyonlarýnca yapýlacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruþ hesabý yapýlmadan üç dakikada yanlýþsýz olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sýnava alýnmayacaklar. Baþvurularýn sýnavýn yapýlacaðý adalet komisyonu baþkanlýklarýna veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet baþsavcýlýklarýna yapýlmasý gerekiyor. Adaylar yalnýzca bir adalet komisyonunun yapacaðý sýnava müracaat edebilecekler. Bu nedenle; birden fazla komisyona baþvurulmasý durumunda baþvurular geçersiz sayýlacak, bu þekilde sýnava girenler kazanmýþ olsalar dahi atamalarý yapýlmayacak. Halen sözleþmeli zabýt kâtibi olarak görev yapan adaylar ise yalnýzca kadrolu zabýt kâtipliði sýnavýna (baþvuru þartlarýný taþýmalarý kaydýyla, KPSS-2012 ve diðer þartlar) baþvurabilecekler. Baþvurular 25 Þubat 2013 Pazartesi günü baþlayýp, 6 Mart 2013 arþamba günü mesai saati bitiminde sona erecek. 23 Mart 2013 Cumartesi günü saat 09.00'da, adaylarýn daktilo veya bilgisayar ile vuruþ hesabý yapýlmadan üç dakikada yanlýþsýz olarak en az 90 kelime yazýp yazamadýklarýnýn tespiti için uygulama sýnavý yapýlacak. Belirtilen günde uygulama sýnavýnýn bitirilememesi halinde takip eden günlerde sýnava devam edilecek. 30 Mart 2013 Cumartesi günü saat 09.00'da, Yönetmeliðin 14'üncü maddesine göre adaylar sözlü sýnava alýnacaklar. Belirtilen günde sözlü sýnavýn bitirilememesi halinde takip eden günlerde sýnava devam edilecek. Yaþlý çifte yardým eli Haber merkezimizi telefonla arayan hayýrseverler, Seyhan-Mustafa Gergin çiftine yardým eli uzattý. aresizliðin pençesindeki kimsesiz yaþlý çifte orum sahip çýktý. Gazetemizin dünki sayýsýnda Yaþlý çift yardým bekliyor baþlýklý haberimiz üzerine haber merkezimizi telefonla arayan hayýrseverler, Seyhan-Mustafa Gergin çiftine yardým eli uzattý. Yaþlý çifte bugün gýda yardýmý ulaþtýracaðýný açýklayan orum Belediyesi, Gergin Ailesi ne Gönül Köprüsü Projesi çerçevesinde evde bakým Bu kez yardým için yarýþtý unuculuðunu Kenan Iþýk ýn yaptýðý Kim SMilyoner Olmak Ýster? dün akþam yýlbaþý özel bölümüyle ekrana geldi yýlýnýn son yarýþmasýna daha önce yarýþmýþ, baþarýlý ödüller kazanmýþ ve sosyal medyada çok konuþulmuþ yarýþmacýlar katýldý. Yarýþmacýlarýn ikili olarak katýldýðý özel bölümde orumlu evhanýmý Leyla Karalý (50) da yarýþtý. GENDAÞ Yayýnlarý orum Temsilcisi Reþat Karalý nýn eþi olan Leyla Karalý, yarýþmaya Dinç ve Sol Aileleri nin mutlu günü Makbule ile Emre den evlilik yolunda ilk adým orum un tanýnmýþ simalarýn- dan, Valilik personeli Ömer Dinç in kýzý Makbule Dinç, Tarým Ýl Müdürlüðü nden emekli Fevzi Sol un oðlu Emre Sol la niþanlandý. Fevziye-Ömer Dinç çiftinin kýzý Makbule ile Nezaket-Fevzi Sol çiftinin oðlu Emre hayatlarýný birleþtirme kararý alarak niþanlandý. Önceki akþam Alis Düðün Salonu nda düzenlenen niþan törenine orum hizmeti verileceðini bildirdi. Kimse Yokmu Derneði orum Þubesi ve ismini vermek istemeyen bazý hayýrseverler de Buharaevler Mahallesi nde bir apartmanýn bodrum katýnda yaþam mücadelesi veren yaþlý çiftin ihtiyaçlarýný karþýlamak için seferber oldu. Evlerini ziyaret eden hayýrseverlere þükranlarýný dile getiren Gergin çifti, Allah hayýr sahiplerinden razý olsun diyerek duygularýný dile getirdiler. orumlu evhanýmý Leyla Karalý, yarýþmaya Oytun Namoðlu isimli öðrenci ile birlikte katýldý. Oytun Namoðlu (22) isimli öðrenci ile birlikte katýldý. Daha önce yarýþmadan 60 bin TL kazanan Karalý, yýlbaþý özel programýnda kazandýðý 15 bin TL lik para ödülünü Türk Kýzýlayý ile Zihinsel Engelliler Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine baðýþladý. Sempatik tavýrlarýyla dikkat çeken orumlu evhanýmý, yarýþmada sergilediði performans ve örnek davranýþýyla izleyenlerden büyük alkýþ aldý. Fevziye-Ömer Dinç çiftinin kýzý Makbule ile Nezaket-Fevzi Sol çiftinin oðlu Emre niþanlandý. Valisi Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, bazý daire müdürleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, orumlu sanayici ve iþadamlarý, spor camiasýnýn önde gelen isimleri, Dinç ve Sol Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. eþitli ikram ve eðlencelerin yer aldýðý törende genç Genç çiftin niþan yüzüklerini Vali Sabri Baþköy taktý. çiftin niþan yüzüklerini Vali Sabri Baþköy taktý. HAKÝMÝYET, genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.

15 SALI 1 OCAK de ORUM (2) Hazýrlayan: Enise AÐBAL 16 Nisan * MHP orum Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, MHP delegelerinin oylarýyla tekrar Ýl Baþkaný olarak güven tazeledi. MHP'yi orum'da birinci parti yapacaklarýný Ercan Daþdan söyleyen Daþdan, Ýl Baþkan adayý olarak katýldýðý genel kuruldan, tekrar il baþkaný olarak çýktý. 20 Nisan * orumlu Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, 28 Þubat sürecine iliþkin operasyonlar çerçevesinde dün gözaltýna alýndý. Özkasnak, gözaltýna alýnmasýndan 3 gün sonra Sincan Cezaevi ne götürüldü. 23 Nisan * AK Parti de Faruk Özkader in Milletvekili aday adayý olmasýyla boþalan Ýl Baþkanlýðýna Genel Merkez tarafýndan atanan Ahmet Sami Ceylan, gerçekleþtirilen kongrede delegelerin oyuyla Ýl Baþkaný Seçildi. 28 Nisan * Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, TBMM kürsüsünde Ýskilip li Atýf Hoca yý iþgalci kuvvetleri ile iþ birliði yapmakla suçlayan CHPorum Milletvekili Tufan Köse ye Ýskilip te cevap verdi. Tufan Bülent Arýnç Köse ye CHP nin orum Milletvekili Tufan diye seslenen Arýnç, Söylediklerini sana 10 misliyle iade ediyorum. Evet sen ne dersen de, siz eski cinayetlerinizin hesabýný vereceksiniz. CHPolarak da vereceksiniz kiþisel olarak da vereceksiniz. dedi. 4 Haziran * Cumhuriyet Halk Partisi orum Ýl Baþkanlýðý olaðan kongresi gerçekleþtirildi. Ýki liste halinde gerçekleþtirilen kongrede baþkan adayý Cengiz Cengiz Atlas Atlas, 202 oyla Ýl Baþkaný seçildi. 27 Haziran * CHPorum Milletvekili Tufan Köse, TBMM Genel Kurulu nda gündem SÝYASET dýþý bir konuþma yaptý. Köse, konuþmasýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün görevden alýnmasý gerektiðini ileri sürdü. 4 Temmuz * Türkiye Komünist Partisi (TKP) orum Ýl Örgütü binasý açýldý. 14 Temmuz * MHPorum Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, AK Parti Merkez Ýlçe Toplantýsýnda konuþan Murat Yýldýrým ý eleþtirdi. Daþdan, Yýldýrým onu bunu býraksýn da orum için ne yaptýðýný, orum için ne hizmet ürettiðini anlatsýn. Maalesef yapýlan hiçbir þey olmadýðýný kendisi de çok iyi bilmektedir ve konuþacak bir þey de bulamamaktadýr. MHPile uðraþmayý býraksýn orum için ne hizmet üretebilirim, yolsuzluklarýn önüne nasýl geçerim, memlekete havaalaný, polis okulu, treni ne zaman getiririm onu konuþsun. dedi. 18 Temmuz * Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, bir gazetecinin sorusu üzerine, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü hakkýnda araþtýrma ve ön inceleme onayý verildiðini, adli sürecin Bakanlýðýn baþlattýðý inceleme Ýdris Naim Þahin sonucunda, müfettiþlerin Cumhuriyet Savcýlýðýna sunduðu raporun üzerinden baþlatýldýðýný açýkladý. 25 Temmuz * CHPÝl Baþkaný Cengiz Atlas, hakkýndaki iddialar nedeniyle eleþtirdiði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü için, Külcü, istifa ederse orum halký müteþekkir olur. Yetkilileri göreve, Baþkan Külcü yü de istifaya davet ediyorum. dedi. 4 Aðustos * TBMM'de grubu bulunan ve orum'da seçmenin yüzde 96'sýný temsil eden AK Parti, CHPve MHP'nin temsilcileri örnek bir birlikteliðe imza attý. Önce Malatya'da cereyan eden davul tartýþmasý, ardýndan sosyal paylaþým sitesinde orum'da iki Alevi gencinin sokakta su içtikleri gerekçesiyle linç edildikleri þeklindeki asýlsýz iddialarýn yerel bir gazetede yayýnlanmasýnýn ardýndan farklý görüþlerdeki siyasi partilerin orum için bir araya gelmesi anlamlý oldu. 22 Mart * Daha önce Ömer Arslan ýn vekaleten yürüttüðü orum Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü nde münhal bulunan Ýl Müdürlüðü görevine Elvan Kaya atandý. 24 Mart * Saðlýk Bakanlýðý, orum Halk Saðlýðý Ýl Müdürlüðü görevine hemþehrimiz Dr. Tuncer Kýlýç ý atadý. 3 Nisan Tuncer Kýlýç * orum Belediyesi aileye yönelik yaptýðý sosyal projeler nedeniyle il belediyeleri arasýnda üçüncülük ödülüne lâyýk görüldü. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, ödülünü AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn elinden aldý. 26 Nisan * Hayrünnisa Gül ün himayelerinde sürdürülen Eðitim Her Engeli Aþar kampanyasý kapsamýnda Valilik tarafýndan yürütülen projeler baþarýlý bulundu. Düzenlenen programda Hayrünnisa Gül tarafýndan, engellilere yönelik baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý orum adýna Vali Nurullah akýr a plaket verildi. 27 Nisan * Yerel ve Bölgesel Medya Buluþmasý Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç ýn katýlýmýyla orum da baþladý. 3 Mayýs * Kültür Sitesi'nin devri ile ilgili sürdürülen çalýþmalarda son adým da gerçekleþtirilerek tapu iþlemleri tamamlandý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü düzenlenen imza töreni ile Kültür Sitesi'nin tapusunu teslim aldý. * HAS Parti Mahalli Ýdarelerden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Durmuþ Batman, görevinden istifa etti. EKONOMÝ ve ALIÞMA HAYATI 15 Mayýs * Orman Ýþletme Müdürlüðü'nün Ýnönü Caddesi'ndeki yýkýlarak yeniden inþa edilen hizmet binasý törenle hizmete açýldý. * orum Devlet Hastanesi Evde Saðlýk Hizmetleri Merkezi törenle hizmete açýldý. * orum Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan ve yaklaþýk 15 ay hizmet veremeyen Nükleer Týp birimi, hizmet alýmý yöntemi ile yeniden hizmete baþladý. 1 Haziran * Süleyman Bölükbaþ, ÖSYM tarafýndan engelliler için yapýlan Engelli Yerleþtirme Sýnavý'nda Türkiye birincisi oldu. Vali Nurullah akýr, makamýnda kabul ettiði þampiyonu Hitit Altýný ile ödüllendirdi. 26 Haziran * Küçük Sanayi Sitesi nde fabrika kuran Studio Lale, 1 milyon dolarlýk yatýrýmýyla orum u bölgenin fotoðrafçýlýk üssü haline getirdi. 27 Haziran * Artvin Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü görevinden orum a atanan Erkan Elfaz Ermiþ, göreve baþladý. 29 Haziran * Özelleþtirme Yüksek Kurulu (ÖYK), bazý taþýnmaz ihalelerini ve bazý taþýnmazlarýn imar planý deðiþikliðini onayladý. Buna göre Tekel binasýna iliþkin imar deðiþikliði bulunan orum Belediyesi nin yaptýðý itiraz reddedildi. 5 Temmuz * orumlu genç giriþimci Haldun Küçüktatar, orum'da ürettiði üç tekerli bisikletleri Ýngiltere'ye ihraç etti. evreci olmasý nedeniyle Ýngiltere baþta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde tercih edilen üç tekerlekli bisikletlerin piyasasýnda bundan böyle orum markasý da pedal çevirecek. 6 Temmuz * Emekliye ayrýlan Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Ayhan Yürüyen in yerine Yozgat SGK Ýl Müdürü Duran Cesur atandý. 9 Temmuz * Ekonomi Bakanlýðý na baðlý olarak 8 ile Ekonomi Bölge Müdürlüðü kuruldu. Yeni düzenlemeye göre orum; Samsun da bulunan Batý Karadeniz Bölge Müdürlüðü ne baðlandý. * orum'daki yedi tuðla üreticisi, orum Blok Tuðla Pazarlama A.Þ. çatýsý altýnda toplandý. orum Blok Tuðla Pazarlama A.Þ.; Yenigün Toprak Sanayi, Özkoç Tuðla Toprak Sanayi, Anadolu Toprak Sanayi, Özbeyaz Yenidoðan Blok Tuðla, Selin Tuðla Kiremit, Eser Toprak Sanayi ve Hilal Blok Tuðla'dan oluþtu. 12 Temmuz * Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekanlýðý na Prof. Dr. Recai Kuzey ýnar atandý. 18 Temmuz * orum daki basýn kuruluþlarýnda görev yapan 8 meslektaþýmýz daha sarý basýn kartý almaya hak kazandý. Gazetemiz Sayfa Editörü Ali Ali Pakkan Pakkan da basýn kartýný aldý. 19 Temmuz * Hitit Üniversitesi Hidromobil Takýmý, Pithana isimli hidrojen enerjili araçlarýyla katýldýklarý TÜBÝTAK yarýþlarýnda, 40 üniversiteden katýlan 65 takým arasýndan 5. oldu. 21 Temmuz * orum-osmancýk Yolu atak Köyü yol ayrýmýnda faaliyet gösteren Yuva Viol'de yangýn çýktý. Yumurta saklama kabý imal eden fabrikada çýkan yangýn her hangi bir can kaybýna neden olmazken yangýn nedeniyle tesisle çok büyük maddi zarar meydana geldi. K Ü L T Ü R - S A N A T v e E V R E 10 Þubat * Türkiye'nin turizm alanýndaki en önemli buluþmalarýndan biri olan Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý olan EMÝTT'te orum'u en iyi þekilde tanýtmak için hazýrlanan stant büyük ilgi gördü. 27 Þubat * orum Valiliði tarafýndan düzenlenen Karikatür Sanatý konulu söyleþi için orum a gelen Karikatürist Salih Memecan, genç çizerlere karikatürist olmanýn püf noktalarýný anlattý. izginin gücüne inanýn diyen Memecan, kendi yaþamýndan örnekler vererek karikatür sanatýnýn hayatýndaki yeri ve öneminden bahsetti. 3 Mart * Ýskilip in tanýmýnýn güçlendirilmesi hedefiyle üç dilde tanýtým broþürü bastýrýldý. Ýngilizce, Fransýzca ve Türkçe olarak bastýrýlan broþürde yerli ve yabancý turiste özet bilgi veriliyor. 5 Mart * Muhabir arkadaþýmýz Recep Mebet, Ülker Golf tarafýndan düzenlenen En Güzel An konulu fotoðraf yarýþmasýnda Recep Mebet Dondurma Düþkünü Dedeler ve ocuk adlý fotoðrafýyla dereceye girdi. Binlerce katýlýmcý arasýnda ilk 10 a girmeyi baþaran Recep Mebet, Ülker Golf hediye paketi kazandý. 16 Mart * orumlu Yazar Erdal Þahin in yeni romaný Aþk ve Aþk Aya Yayýnlarý ndan çýktý. 17 Mart * orum Valiliði Ýl Özel Ýdaresi ve Metro Kültür Yayýnlarý tarafýndan orum Mutfaðýna Güzelleme isimli kitap hazýrlandý. Kitabýn en çok ilgi çeken bölümü ise orum yöresine ait yemeklerin tariflerinin bulunduðu kýsým. orum un Lezzet Dünyasý Sahibinden Tarifler bölümünde Nilhan Aras derlemesi çorba, aþ, et yemekleri, sebze ve ot yemekleri. fýrýn yemekleri, dolma, hamur iþleri, börek, pilav, tatlý tarifleri, kahvaltýlýk, içecek, turþu ve çerezler anlatýldý. 2 Nisan * Uluslararasý Metal Sanatçýmýz Hasan Tuluk, 'Hoþgeldin Bahar ve iðdem Aþý Þenliði' projesi ile kaybolmaya yüz tutmuþ önemli bir geleneði bu güne taþýdý. Gazi Paþa Ýlköðretim Okulu öðrencilerinin yer aldýðý projede, çocuklar dikenlerinde çiðdem takýlý çalý ile ev ev gezerek, çiðdem aþý için malzeme topladý. * Hakimiyet yazarlarýndan Emekli Ethem Erkoç Eðitimci-Yazar Ethem Erkoç, kendi baþýndan geçeni anlattýðý Ýstanbul basým dünyasýnýn taþralý yazara bakýþ açýsýný anlatan Taþralý Yazar ý piyes halinde yayýmladý. * Halk Oyunlarý Uzmaný hemþehrimiz Bahri Ertek, 17 Þubat - 7 Mart 2012 tarihlerinde Japonya nýn Tokyo kentinde düzenlenen kültürel etkinliklere katýldý. Japon Halk Oyunlarý Uzmaný Yoshinari Murakami nin davetlisi olarak Japonya ya giden Bahri Ertek, Türk Halk Oyunlarý yla ilgili sunumlar yaptý. 3 Nisan * Fransa'nýn Lille kentinde düzenlenen ''Ýki Kapý Arasýnda'' kültür ve sanat etkinliðinde Ýskilip ten götürülen ahþap kapý da sergilendi. 9 Nisan * orum Eðitim ve Kültür Vakfý (EKVA) tarafýndan düzenlenen 'Sanat Dostlarý Toplantýsý' kitaplaþtý. 6 bölümden oluþan kitapta Sanat Dostlarý Toplantýlarý nýn tanýtýmý, sanat dostlarý ve eserleri, fotoðraflar, yerel basýnda sanat dostlarý ve EKVAorum Temsilciliði faaliyetleri anlatýldý. 11 Nisan * orum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan düzenlenen Global Ekonomik Kriz konulu 4. Karikatür Yarýþmasý nýn sonuçlarý açýklandý. orum Belediyesi nin katkýlarý ile düzenlenen karikatür yarýþmasýnda Bursalý Karikatürist Halit Kurtulmuþ iki ayrý eseriyle birinci oldu. 24 Nisan * Emekli Eðitimci-Yazar Abdulkadir Ozulu nun uzun süreyi alan çalýþmasý orum Basýn Tarihi Notlarý Abdulkadir Ozulu kitaplaþtý. orum Belediyesi kültür yayýnlarý arasýndan çýkan kitap alanýnda ilk olmasý nedeniyle büyük önem taþýyor. 26 Nisan * Fransa'nýn baþkenti Paris'te yaþayan orumlu Kreatör Ahmet Özceyhan'ýn Kargý Bezi kullanarak hazýrladýðý Hitit Uyanýþý adlý koleksiyonu, Anitta Otel de düzenlenen bir defile ile tanýtýldý. Yerel ve Bölgesel Medya Buluþmasý için orum'a gelen 500 civarýnda yerli ve yabancý basýn mensubu Hitit Uyanýþý defilesine yoðun ilgi gösterdi. Ünlü manken Ece Gürsel de düzenlenen defilede sahne aldý. Gürsel, Ahmet Özceyhan tasarýmý olan Hitit kýyafetlerini baþarýyla sergiledi. TOPLUMSAL OLAYLAR 6 Mart * orum da 3 ayrý deprem meydana geldi. Richter ölçeðine göre ilk depremsaat de 2.7 þiddetinde, ikinci deprem ayný gün saat te 3.4 þiddetinde yaþandý. Üçüncü deprem ise sabaha karþý saat te 2.6 þiddetinde meydana geldi. Her üç depremin merkez üssü orum merkeze baðlý Yaydiðin Köyü olarak tespit edildi. 27 Mart * orum'un Ýskilip ilçesinde çýkan yangýnda 6 ev yanarken, aralarýnda 20 günlük bir bebeðin de bulunduðu 4 kiþi hayatýný kaybetti. Yangýnda olasý bir faciayý silah atan köylü önledi. 28 Mart * Obruk Barajý'nýn yoðun kar erimesi sonrasýnda doluluk oranýnýn yüzde yüze ulaþmasý nedeniyle muhtemel büyük tehlikelerin önlenmesi maksadýyla 270 metreküp suyun tribünlerden boþaltýlarak barajýn emniyetli seviyeye ulaþtýrýlmasý için çalýþmalar baþladý. 30 Mart * orum'daki 5 adet kütüphanenin fiziki þartlarý engellilerin kullanýmýna uygun hale getirilirken görme engelli bireyler için sesli kütüphaneler oluþturuldu. * orum'un Osmancýk ilçesinde Kýzýlýrmak nehri taþtý. Nehir kenarýnda bulunan çay bahçeleri ile Osmancýk Belediyesi Park ve Bahçeler Birimini su bastý. Nehir üzerinde bulunan asma köprü tamamen su altýnda kaldý. 7 Nisan * orumlu hayýrsever Ýþ Adamý Ahmet Akdað tarafýndan yaptýrýlan Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi törenle hizmete açýldý. Açýlýþ törenine Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin katýldý. 11 Nisan * Hakimiyet Gazetesi Kýyý Köþe sayfasý olarak baþlattýðýmýz Kýyý Köþe Akülü Araç Kampanyasý, Toplumsal Etik Derneði tarafýndan, Etik Davranýþlarý Teþvik Ödülü ile ödüllendirildi. Ankara Ticaret Odasý Meclis Salonu nda düzenlenen 2011 Yýlý Etik Erol Taþkan Davranýþlarý Teþvik Ödülleri nin törenine katýlan muhabirimiz Erol Taþkan, Kýyý Köþe adýna verilen ödülü teslim aldý. 19 Nisan * orum, Eðitim Her Engeli Aþar Kampanyasý kapsamýnda baþarýlý il seçildi. orum Valiliði, engellilerin eðitimine yönelik projelerinden dolayý Cumhurbaþkanlýðý tarafýndan ödüle layýk görüldü. 27 Nisan * orum Belediyesi tarafýndan, yýkýlan Cezaevi binasý yerine yapýlan ve Belediye Meclisi kararýyla Ýskilipli Atýf Hoca Parký adý verilen park, Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç tarafýndan hizmete açýldý. 28 Nisan * Ankara Ýstiklal Mahkemesi kararýyla Þapka Kanunu'na muhalefet ettiði gerekçesiyle idam edilen Ýskilipli Atýf Hoca için yaptýrýlan anýt mezar tamamlandý. 1 Mayýs * orum'da hayvancýlýk yapan 29 yaþýndaki Berat K, kenenin sebep olduðu Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi hastalýðý nedeniyle hayatýný kaybetti. 5 Mayýs * Tunceli merkez Alacýk Köyü kýrsalýnda teröristlerle girilen çatýþmada 3 askerimiz þehit oldu. Þehit düþen askerlerden Piyade Onbaþý Mehmet Coþkun Kýlýç'ýn orumlu olduðu ancak ailesinin Ankara da ikamet ettiði öðrenildi. * Belediye Meclisi, Hýfzý Veldet Velidedeoðlu Parký'nýn ismini deðiþtirerek Yunus Emre Parký yaptý. 8 Mayýs * orum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý ekipler, Gazi Caddesi nde alt yapý çalýþmalarý için kazý yaparken iskelet buldular. Kazýlan çukurda ilk olarak insan kafatasý ve kemikleri bulundu.

16 16 SALI 1 OCAK 2013 YURTKUR da din öðrenimi saðlanmalý M illi Türk Talebe Birliði (MTTB) orum Ýl Baþkaný Uður Alkan, yazýlý bir basýn açýklamasý yaparak, yýlbaþý kutlamalarý ile ilgili fikirlerini belirtip, isteklerini açýkladý. Alkan, Normalde diðer günlerden hiçbir farký olmayan yýlbaþý, sadece miladi takvimde bir yýlýn bitip baþka bir yýlýn baþladýðý gündür. Ýnsanlarýn bu günde normalde yapmadýklarý eðlenceleri yapmalarýnýn nedeni milli ve manevi deðerlerinden uzaklaþmýþ olmasýdýr. Unutulmamalýdýr ki, kalpler çýlgýnca eðlencelerle deðil ancak Allah'ý anmakla tatmin olur. Bedeli ne olursa olsun Müslümanca yaþamanýn haysiyetine talibiz. Müslümanca yaþamanýn tek yolu ise, dinimizin kutsal kitabý olan Kuran'ý anlamaktan geçer. Bu sebeple gerek üniversitelerimizde gerekse üniversite öðrencilerinin barýnmasýna olanak saðlayan Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarýnda, hukuki olarak reþit olmuþ,, kendi kararlarýný kendileri alabilen üniversite öðrencilerine istekleri halinde Kur'an-ý Kerim, Siyer-i Nebi, Ýlmihal gibi her Müslüman'ýn inancýnýn temeli oluþturan bu bilimlerin öðrenilmesi için kurslar, dersler ve konferanslarla imkân saðlanmalýdýr. diye konuþtu. Milli Türk Talebe Birliði olarak Gençlik ve Spor Bakanlýðý'ndan isteklerinin, Kredi Yurtlar Kurumu na baðlý yurtlarda en kýsa sürede Kur'an-ý Kerim, Siyer-i Nebi ve Ýlmihal dersleri baþlatýlmasý olduðunu ifade eden Alkan, üniversitelerden talepleri- Bu fetih, Ýslam ýn ruhudur orum Alperen Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý ndan, Mekke nin fethinin yýlý münasebetiyle yapýlan basýn açýklamasýnda, Fethin yýlýný kutluyoruz. Allah Doðu Türkistan'da, Kerkük'te, Suriye`de, Filistin`de, eçenya`da, Myanmar`da ve bütün dünyada zulüm gören kardeþlerimizin yardýmcýsý olsun. denildi. Açýklamanýn devamýnda þunlar kaydedildi; Mekke`nin fethi, þüphesiz insanlýk tarihinin en mühim olaylarýndan biridir. Bu kutlu olaydan almamýz gereken sayýsýz mana vardýr. Bir örnek üzerinde duracak olursak, Efendimiz (sav) komutasýndaki ordu, bir damla kan akýtmadan, bir tek gönül yýkmadan, hiçbir kapýyý nin ise, diðer seçmeli derslerin yanýnda Kur'an-ý Kerim, Siyer-i Nebi ve Ýlmihal derslerinin de seçmeli olarak konulmasý olduðunu kaydetti. Alkan, Milli Piyango adý altýnda devlet eliyle kumar oynatýlan ülkemizde, anayasal hak olan din öðrenimin imkâný üniversite öðrencilerine devlet eliyle sunulmalýdýr. dedi. zorlamadan bir þehri fethetmiþtir. Bu fetih, Ýslam`ýn ruhudur. Bizlerin de taþýmasý gereken þuurdur. O yüzden diyoruz ki; Mekke`nin fethi, bir þuur meþalesi olarak karþýmýzda durmaktadýr. Bütün insanlýðýn kurtuluþu o meþalenin ýþýðýyla olacaktýr. amlýca METEM de kariyer günleri Uður Alkan amlýca Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi (METEM) nde kariyer günleri devam ediyor. Öðrencilerin kendi alanlarýyla ilgili akademik geliþmeleri takip edebilmeleri, istihdam olanaklarý hakkýnda bilgi edinmeleri ve üniversite tercihlerinde rehberlik edebilmek amacýyla Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi Programý öðretim görevlisi Hacer Ölçer konuk edildi. Kendisinin de meslek lisesi mezunu olduðunu belirten Ölçer, öðrencilere geçmiþ yýllarda Meslek Lisesi mezunlarýnýn yaþadýðý dezavantajlý durumun ortadan kalktýðýný bu bilinçle öncelikle kendilerine güvenmelerini daha azimli çalýþmalar yapmalarý gerektiðini belirtti. Giyim üretim teknolojileri alaný öðrencilerine mezun olduklarýnda üniversitede yerleþebilecekleri bölümler ve istihdam alanlarý hakkýnda sayýsal veriler de veren Ölçer, bilinçli yapýlan kariyer planlamasýnýn önemine deðindi. Giyim Üretim Teknolojisi alanýnýn iþ piyasasýnda da önemli bir Ay Ecesi sahnelenecek azar derki Ferhat Yile Þirin öyküsünün iç yüzü bizlere anlatýldýðý gibi deðildir. Birbirlerine âþýk olanlar Ferhat ile Þirin deðil; Ferhat ile Sultan Mehmene Bânu'dur. Þirin'in aþký tek taraflýdýr. Þirin daha rahat ve serbest olduðu, üzerinde devlet aðýrlýðý olmadýðý için sýk sýk Ferhat'ýn yanýna gider, Ferhat ise kýrýlmasýn diye bir "abi" gibi dinler onu. Bu sýk görüþmeler saray erkâný ve halk arasýnda birbirlerine âþýk olduklarýna dair bir algý oluþturur. Aþk rivayeti, dilden dile dolanýr. Bunu duyan Sultan, olayýn iç yüzünü bilmeden Ferhat'ý zindana attýrýr. ünkü aþkýndan dolayý gurur yapar, Ferhat'ýn baþka biriyle birlikte olmasý düþüncesine katlanamaz. Bu kiþi aþýrý derecede düþkün olduðu kardeþi Þirin bile olsa Ancak aþký, kendisini gün be gün yiyip bitirmektedir. Bununla kalmaz, devlet yönetimini de iyice boþlar. Halk arasýnda huzursuzluk baþ gösterir. Derken akýl hocasý ve Mehmene Bânu'nun Ferhat'a olan aþkýný tek fark eden kiþi olan Lala da ölünce Mehmene Bânu tekrar sultan haline döner. Sultanlýðýný yapmasýna engel olan durum; Ferhat'a duyduðu derin aþktýr. Ferhat'ý zorlu bir göreve göndererek ondan ve aklý sýra ona olan aþkýndan kurtulmaya çalýþýr. Görev; Þahinkayasý'ndan su getirmek. sektör olduðunu, öðrencilerin alanlarýnda gerekli mesleki yeterlilikleri saðlayarak iþ piyasasýnda kalifiye eleman olmalarýnýn bu alanda da kariyer yapabileceklerini ifade etti. Ayrýca tekstil alanýyla ilgili bilgisayar ve endüstriyel teknolojilerin geliþmesi ile tekstil sektörünün geldiði son durumu anlatan slayt gösterimi gerçekleþtirdi. Okul müdürü Fatih Þanlý, sene baþýndan itibaren özellikle okulda bulunan alanlarla ilgili kariyer çalýþmalarý yürüttüklerini, bunun öðrencilerin ileriye dönük hedef koyma bilincinin oluþmasý, bunun yanýnda onuncu sýnýfta alan seçimi yapacak öðrencilerin de bilinçli tercih yapmalarýnda önemli rol oynadýðýný ifade etti. Þanlý, programýn çok verimli geçtiðini, programýn yürütülmesinde büyük destek olan Hitit Üniversitesi Rektörlüðü ne teþekkür ederek öðretim görevlisi Hacer Ölçer günün anýsýna plaket verdi. amlýca Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi (METEM) nde kariyer günleri devam ediyor Burçak öllü nün yazdýðý, Mustafa-Övül Avkýran ýn yönettikleri Ay Ecesi, bu hafta sonu orum Devlet Tiyatrosu nda sahnelenecek. 11 Ocak 2013 Cuma günü 20:00; 12 Ocak 2013 Cumartesi günü 14:00 ve 20:00 de perde aralayacak oyunun biletleri Devlet Tiyatrosu giþesinde satýþa sunuldu. Burçak öllü nün yazdýðý, Mustafa-Övül Avkýran ýn yönettikleri Ay Ecesi, bu hafta sonu orum Devlet Tiyatrosu nda sahnelenecek. Kastamonu ya Ünlülerle orum Türküleri albümü K astamonu Belediye Baþkan Vekili Bahri Yavuz, Baro Baþkaný Mehmet iftçi ve Tosya Belediye Baþkaný Kazým Þahin, Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri hemþerimiz Muhiddin Saðlam ýn cenazesi münasebetiyle Ýskilip e geldi. Yapýlan açýklamaya göre, cenaze sebebiyle Ýskilip e gelen Kastamonu heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi Ýlçe Teþkilatý ný da ziyaret etti. ebze fiyatlarýnda Sgeçen haftalara oranla yükselme görüldü. Kýþ mevsiminin iyice hissedildiði bugünlerde, sebze ve meyve fiyatlarý da yükselmeye baþladý. Bu yýl ürün bolluðu ve havalarýn geç soðumasýndan dolayý satýþlarýn düþük olduðunu söyleyen pazarcýlar, 'Þu an pazarda satýþ yok. Havalar soðudu vatandaþ pazara gelmiyor. ' diyor. Pazarcýlar geçen haftalara göre fiyatlarýn yükselmeye baþladýðýný söylerken, salatalýk, domates gibi yaz sebzelerindeki fiyatlarýn artýþý dikkat çekiyor. Pazarcýlar bu aralar pazarda en çok satýlan ürünlerin ise ýspanak ve marul olduðunu sözlerini ekliyor. Bu hafta Pazartesi Pazarý'nda bazý ürünlerin fiyatlarý þöyle: MHP yöneticileri Kastamonu dan Ýskilip e gelerek cenazeye katýlan heyete orum Vakfý tarafýndan hazýrlanan Ünlülerle orum Türküleri albümünü hediye etti. Ispanak: 2 TL Biber: 1 TL Domates: 1,50 Kr Yýlbaþý, alkol bayramý deðildir Misafirleri, MHPorum Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn, MHP Ýlçe Baþkaný Mustafa Kaçmaz ve eski Belediye Baþkaný Mehmet Lokum karþýladý. Sohbet ortamýnda geçen ziyaretin yaklaþýk bir saat sürdüðü belirtildi. Daþdan, ziyaretin sonunda orum Vakfý tarafýndan hazýrlanan Ünlülerle orum Türküleri albümünü misafirlere hediye etti. Pazarda fiyatlar kýpýrdadý Sebze fiyatlarýnda geçen haftalara oranla yükselme görüldü. Havanýn soðuk olmasý pazarý etkiliyor. Turp: 1 TL Havuç: 1 TL Kr Patates: 50 Kr Soðan: 50 Kr Attila Alpay Maydanoz: 50 Marul: 1,5 TL Pýrasa: 1,5 TL ýlbaþý dolayýsýyla bir basýn açýk- yapan Türkiye Yeþilay Ylamasý Derneði orum Þubesi Baþkaný Attila Alpay, Yýlbaþý alkol bayramý deðildir. Böyle günlerde insanlarýmýz sefahat tablolarý çizmesinler. dedi. Yýlbaþlarýnda alkol tüketimin had safhaya çýktýðýna da dikkat çeken Alpay; bir gecede iþlenen suçlar ve yapýlan trafik kazalarýnýn aylýk bilançolara eþdeðer olduðunu da kaydederek þunlarý söyledi; Milli gelenek ve dini bayramlarýmýz arasýnda noel kutlama ve yýlbaþý eðlencesi diye birþey yoktur. Bunlar Hristiyan batý dünyasýnýn bize göre çirkin adetleridir. Bir peygamberin doðumu içki içerek fuhuþla, kumarla ve kepazeliklerle kutlanmaz. ýlgýnlar gibi içki içerek sýzmak, zorla kazandýðý paralarý, çoluk çocuðunun nafakasýný bir gecede içki ve kumar sofralarýnda harcamak bize yakýþan hal ve hareketler hiç deðildir. Bir geceden bir þey olmaz diye her türlü kötülüðün baþlangýcý böyle gecelerde baþlamakta; bir günah gecesinin acýsýný insanlarýmýz bütün bir ömür boyu maddi ve manevi felaketlere uðrayarak çekmektedirler. Öte yandan Ýsrail in Filistin de yaptýðý katliamlarýn bu günlere rastlamasý, hepsi sivil çok sayýda suçsuz Müslüman kardeþimizi þehit etmesi bu günlerin mana ve önemini deðiþtirmekte ve yüreðimize büyük acýlar yerleþtirmektedir. Dünyanýn içinde bulunduðu bu kriz ortamýnda yaþadýðýmýz elim kayýplarýmýz için dua ve tefekkür etmekten; çalýþkan olup iþlerimizi ve ekonomimizi kurtarmaktan baþka bir çare yoktur. Basýnda yýlbaþý için gereken önlemler diye polisimizin sarhoþlarla ve çýkaracaklarý olaylarla meþgul olmalarý, eðlence yerlerini kollamalarý ve otomobil kullanamýyacak derecede alkol alanlarý evlerine býrakmaya çalýþmalarý Türk-Ýslam toplumuna yakýþan iþler deðildir. Biz ülkemizin terör yaralarý aldýðý; Ýslam dünyasýnýn kan, katliam ve ateþ denizinde boðulduðu, Ýslam coðrafyasýnýn Amerikan ve Ýsrail iþgalinde olduðu bir dönemde hangi halimize keyfedeceðiz ve iþrete dalacaðýz. Garptaki Müslümanýn acýsýný þarktaki duymazsa tam iman etmiþ sayýlýr mý? Türk ve Ýslam ahlak ve aile yapýsýna aykýrý iþret tablolarý, magazin basýnýnýn sosyete ve zenginlerin sefahatine yönelik eðlenceleri ve bunlarýn çarpýk-rezil yaþantýlarý yetmiþ milyonluk bu fakir ülkeye hala dayatýlmak istenmektedir. Medyanýn büyük bir kýsmý da bu ihanetin maalesef içindedir. Yýlbaþý eðlencelerini, bunu alkol bayramý yapanlarý, sefahat ve rezalet tablolarý çizerek bunlarý bu aziz milletin bayramý veya geleneði yapanlarý ve bunlarý milletimize dayatanlarý þiddetle protesto ediyor; tüm hemþerilerimi dünya coðrafyasýnda katledilen Müslüman kardeþlerim için duaya ve ihtirama davet ediyorum.

17 Yapýlan eylemler planlý bir anarþidir ürkiye Gençlik Cemiyeti (TÜGEC) Torum Genel Sekreteri Savaþ Hoþtaþ, ODTÜ lü öðrenciler tarafýndan yapýlan eylemlerin planlý bir anarþi olduðunu ve þiddet yoluyla illegal yapýlara hizmet ettiðini iddia etti. Göktürk 2 uydusunun fýrlatýlmasý nedeniyle ODTÜ de yapýlan törende Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ý okulda istemediklerini belirterek, güvenlik güçleriyle aralarýnda tatsýz olaylarýn yaþanmasýna sebebiyet veren ODTÜ lü alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, kýrsal þebeke bakým onarým iþleri kapsamýnda enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, yarýn 08:00-13:00 saatleri arasýnda Akören köyü ve Mah., ampýnar köyü ve Mah., Sütlüce köyü, Gökdere köyü ve Mah., Doðanköy ve Yaylabaþý köyü, Amasya Gümüþhacýköy ilçesi Mürseller köyü ve Düþkünoðlu mahallelerine; :00 saatleri arasýnda Ankara yolu Burun iftlik Kavþaðý ile Alapala Yem arasýndaki özel müþterilere elektrik verilemeyecek. Yarýn ve 3 Ocak 2013 Perþembe günü 07:00-18:00 saatleri arasýnda Cerit köyü ve Dutçakallý Aðcaðýz mahallelerine; yine 3 Ocak 2013 Perþembe günü 07:00-16:00 saatleri arasýnda Osmancýk Merkez Temençe Mah., Yeni Daniþment köyü ve Kýnalýtaþ, Soruk Mah., Yukarý Daniþment, Güneþören, öðrencilerle ilgili yazýlý basýn açýklamasý yapan Hoþtaþ, Yapýlan fiiller bir üniversite öðrencisine yakýþmamaktadýr. Molotof kokteyli, taþlý sopalý eylemler yapmaktadýrlar. Bu eylem planlý bir anarþidir ve þiddet yoluyla illegal yapýlara hizmet etmektedir. dedi. Hoþtaþ, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi; Fikir ve eleþtirilerimizi her zaman dile getirmeliyiz ama bunun yolu þiddet olmamalýdýr. Amaç hak arayýþý veya özgürlük deðil anarþi çýkarmaktýr. Bu Enerji kesintisi eylem Orta Doðu Teknik Üniversitesi ni deðil, yapanlarý ve destek olanlarý baðlar. Göktürk-2 uydusunun fýrlatýldýðý bir günde yapýlmasý da tesadüf deðildir. Siyasi rant kavgalarý yüzünden bu olaya destek veren çevreleri de ayrýca kýnýyoruz. Yörük Ali benzetmelerinden anlaþýlacaðý üzere bu planlanmýþ bir provakasyondur. Bu olay sað-sol çatýþmalarýna yönelik bir kývýlcým olabilirdi. Bundan dolayý herkesi sükunete davet ediyoruz. Tekmen köyü ve Yk.Saltýk, Karataþ ve Tekmen Baðlarý Mah., Aðýzsuyu köyü ve Gecek, Ahibaba Mah., ayýrköy ve Yeþiltepe Mah., Öbektaþ köyü ve Germeç Mah., Akören köyü ve HacýHasan, Sirkeci, Baðlar Mah., ampýnar köyü ve Eskiköy, Pelitpýnar Mah., Sütlüce köyü, Gökdere köyü ve Yazý, Ýðdeði al, Kýzýlkaya, Pamuklu Mah., Doðanköy ve Yaylabaþý köyü, Amasya Gümüþhacýköy ilçesi Mürseller köyü ve Düþkünoðlu Mahallesi ne elektrik verilemeyecek. Öte yandan, 4 Ocak 2013 Cuma günü 07:00-16:00 saatleri arasýnda Osmancýk Merkez Temençe Mah., Yeni Daniþment köyü ve Kýnalýtaþ, Soruk Mah., Yukarý Daniþment, Güneþören, Tekmen Baðlarý Mah., Aðýzsuyu köyü ve Gecek, Ahibaba Mah., ayýrköy ve Yeþiltepe Mah., Öbektaþ köyü ve Germeç Mah., Akören köyü ve Hacýhasan, Sirkeci, Baðlar Mah., ampýnar köyü ve Eskiköy, Pelitpýnar Mah., Sütlüce köyü, Gökdere köyü ve Yazý, Ýðdeði al, Kýzýlkaya, Pamuklu Mah., Doðanköy ve Yaylabaþý köyü, Amasya Gümüþhacýköy ilçesi Mürseller köyü ve Düþkünoðlu Mahallesi ne; 4-5 Ocak 2013 tarihlerinde 07:00-18:00 saatleri arasýnda Acýpýnar köyü, Öksüzler köyü ve Öksüzler Büklüce Mahalleri ne elektrik verilemeyecek. ODTÜ lü öðrencilere destek ðitim ve Bilim Ýþgörenleri Sendikasý (Eðitim Ýþ) o- Ýl Temsilciliði üyeleri, Ýskilip Ýlçe Temsilciliði Erum üyelerinin de katýlýmý ile, ODTÜ yönetimine ve öðrencilere destek verdi. Haklý eylemlerinde her zaman ODTÜ'lülerin yanýnda olduklarýný açýklayan Eðitim-Ýþ, iktidarýn üniversiteler üzerindeki baskýsýný ODTÜ önünde protesto etti. Rektörler padiþahýnsa, öðrenciler bizimdir yazýlý pankart taþýyan Eðitim-Ýþ üyeleri, AKP go home, Özerk üniversite, bilimsel eðitim, AKP elini üniversitelerden çek, Ne ABD, ne AB tam baðýmsýz Türkiye, Rektörler Tayyibin, öðrenciler bizim, Her yer ODTÜ, her yer direniþ sloganlarý atarak ODTÜ giriþinde toplandýlar. Eðitim Ýþ orum Ýl Temsilciliði nden yapýlan açýklamaya göre, Eðitim-Ýþ Genel Baþkaný Veli Demir, eylem sýrasýnda yaptýðý basýn açýklamasýnda, her fýrsatta demokratikleþmeden, insan hak ve özgürlüklerinden söz eden AK Parti iktidarýnýn ODTÜ'deki öðrencilerin protestosu karþýsýnda gerçek kimliðini ortaya koyduðunu söyledi. Yaþananlarýn AK Parti iktidarýnýn bilimin aydýnlýðýndan ve gerçek demokrasiden ne kadar korktuðunu gözler önüne serdiðini kaydeden Demir, Sayýn Baþbakan, açýk cezaevine çevirdiði Türkiye'de herkesi susturacaðýný sanýyor. Ancak gecekondu üniversiteleri ve sahte aydýnlar hariç, gerçek üniversite ve aydýnlar susmayacaktýr. dedi. Demir, siyasal iktidarýn Türkiye'nin bilim kurumlarýyla nasýl bir hesaplaþma içinde olduðunun TÜBÝTAK ve TÜBA'da açýkça ortaya çýktýðýný, yeni YÖK yasasýyla da bilimselliðin üniversitelerden kovulduðunu vurguladý ve þöyle konuþtu, Bilimin ve aydýnlýðýn ocaðý olan üniversitelerin gerek öðretim elemanlarý ve gerekse öðrencileriyle bu Uludere katliamýna meþaleli protesto ludere katliamýnýn Uyýldönümünde Halklarýn Demokratik Kongresi (HDK)'nin önderliðinde bir araya gelen bazý sivil toplum kuruluþlarý meþaleli yürüyüþ yaptý. Geçtiðimiz Cuma akþamý Bahabey Caddesi Migros önünden baþlayan yürüyüþe çok sayýda HDK üyesinin yaný sýra bazý sivil toplum kuruluþlarý da destek verdi. Migros önünden baþlayan yürüyüþ sloganlar eþliðinde Özdoðan Kavþaðý na kadar sürdü. Yürüyüþün ardýndan basýn açýklamasý yapan Halklarýn Demokratik Kongresi Eþ Sözcüsü Muharrem Özünel, aradan geçen 1 yýla raðmen olayýn faillerinin yakalanamadýðýný hatýrlattý. 34 köylünün öldüðü hava saldýrýsýnda ölenlerin tek derdinin ekmek kavgasý olduðunu belirten Muharrem Özünel, Roboski'de 28 Aralýk 2011 tarihinde TSK'ya ait savaþ uçaklarý tarafýndan çoðu çocuk 34 köylünün öldürülmesinin üzerinden tam bir yýl geçti. Ölenlerin tek suçu bir lokma ekmek bulmaktý. Türkiye tarihin en kanlý toplu Muharrem Özünel katliamlarýndan biri olarak kabul edilen olayýn üzerinden 365 gün geçmesine raðmen birkaç sorumlu dahi yargýlanmadý. Uçaklarý kullanan pilotlar, onlara kalkýþ emri veren askeri yetkililer ve böyle bir operasyona onay veren hükümet yetkililerinden kimse hesap vermedi. Böyle bir operasyona onay verebilecek tek yetkilinin Baþbakan Erdoðan olduðu yönündeki iddia ve açýklamalara cevap vermeyip geçiþtirirken Genelkurmaya teþekkür edip, Hava Kuvvetleri Komutanýna madalya vermiþtir. Maðdur aileleri para ile susturmaya kalkmýþlardýr. Soruþturmalar gizlilik altýnda yürütüldü. Hiç bir görgü tanýðýnýn ifadesi alýnmayýp, hiç bir askeri yetkili soruþturulmadý. Baþbakan katliama iliþkin gerçekleri karartmak için elinden geleni yapmakta. Karanlýklarý aydýnlatacaðýz diyerek iktidara gelenler Türkiye'yi daha duruma tepki koymalarý, eylem yapmalarý en doðal, en meþru ve en demokratik haklarýdýr. Ancak siyasal iktidar böyle bir tepki karþýsýnda bütün dengesini kaybederek gerçek kiþiliðini ortaya koymuþ, cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde görülmeyen bir vahþet sergileyerek ODTÜ'nün þahsýnda özgür üniversitelere duyduðu kini kusmuþtur. Adeta yok edemediði bilimin aydýnlýðýndan öç alýrcasýna hareket etmiþtir. Üniversite basýlmýþ, öðrencilere ülkemizi iþgal etmeye gelen düþman askerleri gibi davranýlmýþ, hastanede ölüm kalým savaþý veren öðrenciler gözaltýna alýnmaya çalýþýlmýþtýr. Bunun hiçbir biçimde hoþ görülecek, kabul edilebilecek bir tarafý yoktur. Bu vahþeti þiddetle kýnýyor, sorumlularýnýn yargý önünde hesap vermelerini bekliyoruz. Yaþanan olaylarýn ardýndan ODTÜ Rektörlüðü'nün ve öðretim üyelerinin polisin aþýrý güç kullanýmýný eleþtirerek öðrencilere sahip çýkmasýyla baþlayan geliþmelerin, bazý üniversitelerin rektörlerinin ODTÜ'yü hedef alan bildirileriyle devam ettiðini söyleyen Demir, sözlerini þöyle sürdürdü: ODTÜ'nün tarihine yakýþýr bir tavýr ortaya koyduðunu kaydeden Demir, Eðitim-Ýþ haklý eylemliliklerinde her zaman ODTÜ'nün ve ODTÜ'lülerin yanýnda olacaktýr. Bugün kendini çok açýk bir þekilde hissettiren faþizme karþý saflarýmýzý sýklaþtýrarak omuz omuza mücadele etme gereðinin ne kadar önemli olduðunun bir kez daha altýný çiziyoruz. dedi. Eðitim Ýþ üyeleri daha sonra topluca Ankara Abdi Ýpekçi Parký nda eylem yapan atanamayan öðretmenlerin eylemlerine destek verdiler. Yürüyüþün ardýndan basýn açýklamasý yapan Halklarýn Demokratik Kongresi Eþ Sözcüsü Muharrem Özünel, açýklama yaptý. Uludere de yaþananlar protesto edildi. koyu karanlýða sürüklemektedir. Bizler bu katliamýn ve sorumlularýn peþini býrakmayacaðýz. Maraþ'ýn, orum'un, Sivas'ýn, Gazi'nin nasýl takipçisi olduysak Roboski'nin de takipçisi olmaya devam edeceðiz. Bizler Roboski katliamýnýn katillerinin bir an önce açýða çýkarýlmasýný ve yargýlanmasýný talep ediyoruz. diye konuþtu. Umut-Tülin Gonca çiftnini çocuklarý Berke, erkekliðe ilk adýmýný attý. SALI 1 OCAK Berke Gonca erkekliðe ilk adýmýný attý mut Bakliyat Sahibi Umut Gonca ile Uorum Belediyesi Zabýta Müdürlüðü çalýþanlarýndan Tülin Gonca'nýn çocuklarý Berke Gonca, erkekliðe ilk adýmýný attý. Gonca ailesinin ilk çocuklarý olan Berke Özürlüler Destek Programý Ayþegül DOMANÝ YELE Merhabalar sevgili okurlar. 28 Aralýk tarihli yazýmýn ardýndan, Engelliler gökten zembille mi iniyor? baþlýklý bir e-posta aldým, Ucal Dalgýç adlý bir okurumdan. Söze; Bugünkü Hürriyet gazetesindeki yazýnýz konusu bir Engelli nin yasamýný yitiren ailesi olarak isyanýmýzý size iletiyorum. Konuyu deðiþik ancak gerçek olduðuna inandýðým açýdan deðerlendirmenizi rica ediyorum. diyerek baþlayan Sayýn Dalgýç, þöyle devam ediyor: Öncelikle sizlere Engellilerin oluþumunun nedenlerini ve önleme yolunda nelerin yapýlmasý gerektiðine toplumun dikkatinin çekilmesini, engelliliðin nasýl engellenebileceðine yönelik önlemlerin tartýþýlmasýný öneririm!! Ardýndan da engellilik nedenlerini sýralýyor: - Doktor ve ebe gibi sorumlularýn sorumsuzluklarý; (toplamda %70 civarýndadýr) Maddi çýkar, doðumu ciddiye almama, oksijen yetersizligi, forseps dikkatsizligi, kuvöz gibi cihaz eksiklikleri vb sayýsýz özensizlikler için bir sünnet düðünü düzenlendi. Anitta Otel'de düzenlenen sünnet düðününe Gonca ailesinin yakýnlarý katýldý. HAKÝMÝYET, Berke'ye ve Gonca ailesine saðlýklý ve mutlu bir ömür diler. Aile Ýçi Ýletiþimde Dini Deðerler orum aðrý Eðitim Vakfý, Ankara ankaya Vaizi Sedide Akbulut un katýlacaðý Aile Ýçi Ýletiþimde Dini Deðerler konulu konferans - Küçük yaþta geçirilen ateþli hastalýklar - Baþta trafik olmak üzere kazalar - Anne-baba kan uyuþmazllýðý ve aile sorumsuzluðu (alkol ve uyusturucu kullanýmý vb..) Okurumun mesajý fazla detay içermediðinden, nasýl bir kayýp yaþadýðýný tam olarak anlayamadým. Vermiþ olduðu bilgilerin veri sayýlýp sayýlamayacaðý konusunda bir fikir yürütemesem de, çok doðru bir noktaya parmak basmýþ olduðunu söyleyebilirim. Bazý engelliliklerin oluþmadan önce engellenebileceðini düþünüyorum ben de. Böyle düþündüðümü yazýlarýmda da dile getirmiþ bulunuyorum. Ancak güzel olan, yetkili makamlarýmýzýn da böyle düþünüyor olmasý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, 2011 yýlýnda, Özürlüler Destek Programý (ÖDES) adý altýnda, bir proje baþlatmýþ bulunuyor. Proje kapsamýnda, engelliler ve engellilikle ilgili farkýndalýk yaratýlmasýna, engellilerin ve ailelerinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine, baðýmsýz yaþam eðitimleriyle engellilerin sosyal yaþama katýlýmýnýn artýrýlmasýna, evde engelli bireyin bakýmýný üstlenen kiþilerin eðitimine ve engellilik nedenlerinin tespiti, koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliþtirilmesi, engellilik oranýnýn azaltýlmasý ve engelliliðin etkilerinin en aza indirilmesine yönelik projelere finansal destek veriliyor yýlý bütçesi TL olan ÖDES, proje bazlý olarak engellilik alanýnda uygulanmakta olan en büyük bütçeli ilk destek programý. Projenin uygulanmasýna Orta ve Doðu Karadeniz Bölgesindeki illerden baþlanmýþ bulunuyor yýlýnda desteklenen 33 projeyle (Amasya da 2, Artvin de 4, Bayburt ta 2, orum da 2, Giresun da 4, Gümüþhane de 3, Ordu da 3, Rize de 3, Samsun da 1, Tokat ta 2 ve Trabzon da 7) kiþiye doðrudan ulaþýlmýþ bulunuluyor. ÖDES Programý ile yerel dinamikler harekete geçirilerek engellilik ve engelliliðin önlenmesi konularýnda farkýndalýk ve bilinç yaratýlmasý ve toplumsal bütünleþme sürecine katkýda bulunulmasý amaçlanýyor. Proje kapsamýnda; Farkýndalýk eðitimlerine yönelik projeler Özürlülüðün nedenleri ve önlenmesine yönelik projeler Özürlülerin psiko-sosyal ve týbbi rehabilitasyonunu saðlamaya yönelik projeler destekleniyor. Özürlülüðün nedenleri ve önlenmesine yönelik projeler; - Koruyucu ve önleyici hizmetlerin niteliðinin yükseltilmesine ve yaygýnlýðýnýn artýrýlmasýna, - Özürlü bireylerde ortaya çýkabilecek ikincil, üçüncül özrün önlenmesine, - Özürlülüðün nedenleri ve önlenmesi konusunda farkýndalýðýn, bilgi ve bilinç düzeyinin artýrýlmasýna, - Hamilelik sýrasýnda yaþanan sorunlar, genetik nedenler, akraba evlilikleri, yetersiz ve kötü beslenme, ilaç kullanýmý, zehirlenme, madde baðýmlýlýðý, hastalýklar, kazalar, çevresel faktörler gibi özürlülük nedenlerinin tespit edilmesi, ortadan kaldýrýlmasý veya etkilerinin azaltýlmasýna yönelik (araþtýrma, bilgilendirme, bi- Ayþegül DOMANÝ YELE linçlendirme, eðitim, toplum taramasý, danýþmanlýk ve rehberlik, program veya model geliþtirme ve uygulamalarý gibi) projelerden oluþuyor. Destek almaya hak kazanmýþ bazý projeler ise: - Trafik Kazalarýndan Doðan Özürlülüðün Önlenmesi Amasya, Suluova SYDV - Doðuþtan Anomalilere Neden Olan Önlenebilir Etkenlerle Mücadele Amasya Üniversitesi - Eþiniz Akrabanýz Olmasýn Artvin Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü - Bilinçli Anne Saðlýklý ocuk orum Belediyesi - Ýlküvez Halký Bilinçleniyor, Özürlü Doðumlar Azalýyor Ordu Ýlküvez Belediyesi - Bilinçli Toplum Engelsiz Birey Samsun Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü - Trafik Kazalarýndan Kaynaklanan Omurilik Felcinin Engellenmesi Trabzon Tonya SYDV Sayýn Ucal Dalgýç ýn mesajsýný kendisinden biraz daha fazla bilgi aldýktan sonra deðerlendirmek isterdim aslýnda. Ama, acýsý ve tatlýsýyla koca bir yýlý geride býrakýp yepyeni bir yýla merhaba derken; yapýlmakta olan güzel þeyleri paylaþmak istedim sizlerle. Sevgili okuruma sabýr diliyorum ve kendisinden ümitsiz olmamasýný ve mücadele etmesini rica ediyorum. Hepimize görev düþüyor engelliðin engellemesi konusundaki mücadelede MUTLU YILLAR Engellerimizi hissettirmeyecek, engelsiz bir yaþam dileði ile... düzenleyecek. Konferans, yarýn saat 13:30 da Belediye Konferans Salonu nda gerçekleþecek.

18 18 SALI 1 OCAK 2013 YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... Hep Bir Arada; Sevgi Dolu ve Huzurlu Nice Yeni Yýllar Geçirmeniz Dileðiyle... (.HAK:32) Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. Hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. (.HAK:33) Küçük Sanayi Sitesi 41. Sok. No: 1 ORUM Tel: Fax: (.HAK:34) Mustafa ve Necati YAÐLI YAÐLILAR MAKÝNA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Organize Sanayi Bölgesi ORUM Tel: Fax: (.HAK:35) Hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Yaðlýlar Otomotiv San. Tic. Ltd. Þti. epni Mah. Leblebiciler Sitesi Terminal Karþýsý No: 4 ORUM Tel: (.HAK:36) Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. Karakeçili Mah. Hamit Kaplan Cad. No: 12 (Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý Yaný) (.HAK:3372) Deðerli meslektaþlarýmýzýn ve orumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, esenlik ve mutluluklar dileriz. Mimarlar Odasý orum Temsilciliði Yönetim Kurulu adýna Baþkan Ulaþ TOKGÖZ (.HAK:3257) iftçilerimizin ve tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk, baþarý ve mutluluklar dileriz. orum Ýli Damýzlýk Manda Yetiþtiricileri Birliði Yönetim Kurulu adýna Baþkan Ýhsan AKSUNGUR Hemþehrilerimizin ve Cemiyet üyelerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk, mutluluk ve afiyet dilerim. (.HAK:38) orum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adýna Baþkan Þevket ERZEN (.HAK:37)

19 SALI 1 OCAK Dünyadaki geliþmeler dikkate alýndýðýnda 2012 yýlý unutulamayacak bir yýldý. Uluslararasý alanda bahar tanýmlamalý geliþmeler; halk hareketleriyle toplumlarýn kendilerini yönetenleri zorla yönetimden indirdikleri, indirmeye zorladýklarý süreci getirdi. Bu hareketler esas olarak özgürlük arayýþýyla iliþkilendirildi ve bu bakýmdan deðerliydi Türkiye için de 2012 yýlýnda önemli konular vardý, bunlardan biri Fransa Parlementosu'nun Türkiye aleyhine takýndýðý olumsuz tutum ve yaklaþýmdý. O günlerde bu sürecin etkisiyle bir yazý kaleme almayý düþünmüþ, hatta biraz karalamýþ ancak baþka konular öne çýkýnca yazamamýþtýk. Dolayýsýyla akademik bir makale olma iddiasý bulunmayan, okumakta olduðunuz bu yazý tamamlamakta olduðumuz 2012 yýlýnýn ilk aylarýnda kaleme alýnmaya baþlanmýþtý. O günlerde Fransýz Parlementosu kendi görev alanýna girmeyen bir konuda Türkiye aleyhine sözde bir iddiayý, çoklu standart uygulamanýn bir bakýma kötü bir örneði olarak onaylamýþtý. Fransýz Devrimiyle özgürlükler tarihini yazan Fransýz halkýna bu yaklaþým uygun olmasa da, yakýþmasa da temsilcisi olan Fransa Parlementosu yanlý kararlar alabiliyordu. Benzerleri daha önce de yaþanmýþ olduðu gibi bu olayda da; batýnýn, sadece deðerlerimize ve hassasiyetlerimize deðer vermediðini görmek deðil, ayný zamanda uluslararasý ilkeleri de bir kenara býrakarak keyfi kararlar almasý, hepimizi daha bir hassaslaþtýrmýþtý. Tepkiler çýð gibi büyüyordu, kamu ve özel kuruluþlar, sivil toplum kuruluþlarý ve basýn; Fransa Parlementosu'nun yaklaþýmýnýna karþýlýk vermek üzere protest kampanyalar düzenliyorlar, haberler yapýyorlardý. Bu durum; Türkiye Cumhuriyeti'nin ve insanýmýzýn batýnýn deðerlerine gösterdiði saygý ve sevgi dikkate alýnarak deðerlendirildiðinde; aslýnda "tam bir hayal kýrýklýðýydý Bu ortamda insanýmýzýn batýnýn deðerlerine ne kadar deðer verdiðini gösteren pek çok örnek, daha fazla dikkatimizi çeker hale gelmiþti. Ve bir bakýma deðerlerine çok önem verdiðimiz batýnýn önemli bir üyesinin o tavýrlarý nedeniyle daha bir hassaslaþmýþtýk Noel Amca ya Fransýz kalmak! Kendine fransýz kalmak! O günlerde karaladýðýmýz satýrlar yanýnda tivitýr üzerinden paylaþtýðýmýz tiletilerden hareketle konuyu þöyle ele almýþýz; " Fransa kendi görev alanýna girmeyen bir konuda Türkiye aleyhine sözde bir iddiayý onaylýyor " Bir bakýma Fransa Parlementosu tarihi gerçeklere fransýz kalýyor! Kendine fransýz kalmak bu olsa gerek. " Pekala ya aramýzda olmasa da çevremizde kendi kültürüne "fransýz kalan", yani kendine fransýz kalan var mý? " Yok demek isterdim. Ama var görünüyor... Hoþgörü mü? Zaafiyet mi? " Bizdeki hoþgörü nerede varki; Türkiye den baþka bir ülkede, hangi ülkede yabancýya, yabancý kültüre bu kadar kucak açýlýr! " Genel olarak biz ne kadar önyargýsýzsak, batý önemli bir bölümü o kadar önyargýlý " Biz rahatýz, dýþarýdan gelene hep "hoþgeldiniz, sefalar getirdiniz, deriz. " Aslýnda bu hoþgörü müdür? Yoksa zaafiyet midir? Bakmak gerek " Yine de bu; bir bakýma "özgüvenin de göstergesi olmalý " Yoksa her fýrsatta farklý olduðunu ifade eden bir kültürün, bir temel figürü baþka bir kültür tarafýndan "baþ köþeye" oturtulur mu? " Belki de bu; önemli görülen bir figürü alýp, kolayca kahraman sahibi olma düþüncesinin sonucudur. " Eðer böyleyse; bu durum kolaycýlýða kaçmaktan baþka bir þey deðil " ünkü kendi kültürünün önemli deðerlerini gözardý edip, hatta geliþtirmek ve rol-model haline getirmek yerine, ithal kahramanlar almak ve onlarý baþ köþeye oturtmak en basit ifadeyle ucuz bir iþtir. Öyle deðil midir? " Böyleyse bu kolaycýlýktýr ki, olsa olsa bu tembellerin iþidir... Orhan Özçatalbaþ " Pekala çevremizde tembel var mý? yok " Ancak en azýndan uzak çevremiz de olmalý ki, görülebiliyor... Nasrettin Hoca mý? Yoksa Nasrettin Baba mý? " Nasrettin Hoca, Hacivat-Karagöz, Mevlana, Pir Sultan, Keloðlan ilk akla gelen önemli ve deðerli figürler... " Ne kadar çok ve bize ait özel, deðerli ve evrensel nitelikli figür var, bu çok önemli bir zenginlik " Bu alanda öylesine zengin olduðumuz için olmalý ki; ne kadar rahatýz ve ne kadar özgüvenimiz yüksek. Ve ne kadar önyargýsýsýz ki; batý kültürünün en önemli figürlerinden sempatik ve hediyeler daðýtan bir din adamý olmasýnýn ötesinde küresel sermayenin/ekonominin neredeyse bir asýrdan beridir, bir pazarlama aracý olarak kullandýðý Saint Nicholas(Noel)'ý baþ köþeye oturtuyoruz... " Hatta ve hatta kendi kahramanlarýmýza bile vermediðimiz çok ama çok önemli bir ünvanla seslendiriliyor.. Yani Nikolas Baba deðilse de "Noel Baba"... " Oysaki Saint Nikolaus ile ayný kültürü paylaþan Almanlar, Amerikalýlar gibi pek çok ulus "Nikolas Baba" demiyorlar... Sadece Weihnachtsmann ve Santa Claus veya Saint Nicholas(Nikolaus) olarak adlandýrýyorlar. Böyle olunca da bir bakýma bizdeki tutum Aziz Nikolas'a fransýz kalmak anlamýna geliyor Ve duruma bu açýdan bakýnca; bu ne yaman çeliþki demek, gerekiyor! Sözün özü! " Nasrettin Hoca gibi dünyanýn merkezini göstermiþ bir bilgeye; Mevlana gibi hoþgörü ve sevgi abidesine bile Baba isimlendirmesi yapýlmamýþken; Aziz Nikolas'a Noel Baba demek, kolaycýlýk ve biraz da ayarý kaçýrmak olmuyor mu? " Hatta ayný kültür dünyasýnýn, inanç ve ekonominin paydaþlarý olan batýlýlar bile, bu kadar samimi ve yakýn ifadelerle isimlendirme yapmazlarken, Sen Nikolas'a baba, büyükbaba veya dede demiyorlarken; çocuklar ve gençlerimiz çok deðer verdikleri babalarý için kullandýklarý bir kavramý(baba kavramýný) neden farklý bir kültürün ve küresel sermayenin bir figürüne taký olarak kullanýyorlar. " Bay Noel, Noel Adamý, Noel Efendi veya Aziz Nikolaus telafuz bakýmýndan zor olsada; Noel Baba yerine en azýndan orijinal adý olan "Sen Nikolas" rahatlýkla kullanýlabilir, bu þekilde söylenebilir " Dolayýsýyla ayný kültürün temsilcileri bile, bizim kadar samimi ifade kullanmadýklarýna göre; hiç olmasa kraldan çok kralcý olmamak adýna Aziz Nikolas'a baba demek yerine; Noel Amca! demek nasýl olur? uygun olabilir :)) " Baþka bir ifadeyle en azýndan herhalde bizler; Nasrettin Hoca'ya "HOCA" ve Hz.Mevlana'ya "MEV- LANA" derken; çocuklarýmýzýn ve görüþlerimize deðer verenlerin Saint Nicholas'a "Baba" demesini" yadýrgýyor, hatta istemiyor, olmalýyýz... " Haa, birde bir büyük yanlýþ olarak; Saint Nickalos'u yani Noel Amcayý yeni yýl ile iliþkilendirmek var ki; o da ayrý bir bilgilendirme yazýsý konusu " Görüldüðü gibi Fransýz Parlementosunun önyargýlý yaklaþýmýndan hareketle yola çýkarak ele aldýðýmýz konu; aslýnda bizi çok anlamlý noktaya, yoruma açýk bir alana getirdi Ve hakedilmeyen ithamlar, suçlamalar, önyargýlý her iþ veya ortaya konulan subjektif tavýrlar oldukça; bu noktaya gelmek çok da zor olmayacak görünüyor " Ve yine bu tür konular gündeme her gedildiðinde; yabancý kültür ögelerini kabul etmek, benimsemek Hoþgörü müdür? Yoksa zaafiyet midir? konusu hep tartýþýlacak ve yine yeni duyarlýlýklar oluþacaktýr... " Sahi; Saint Nicholas'a ya da Noel Amcaya ilk kez kim, ne zaman ve nerede Noel Baba demiþ, acaba bu kavramý ilk kim yakýþtýrmýþ, kim yapýþtýrmýþtý. Son olarak; 2013 yýlýnda ülkemizde ve tüm dünyada barýþýn hakim olmasýný ve ortaya çýkacak refahýn adil paylaþýmýný ve iyilerin hep zirvede olmasýný diliyor, gelmekte olan yeni yýlýnýzý kutluyor, saygý ve sevgiler sunuyorum. Öðrenci olaylarý ve bu olaylarýn arkasýndaki güçler kimlerdir? Öðrenci okumak, öðrenmek için evinden çýkar. Gurbete okula gider. Kendi evinde kalýp, okula gidiyorsa ne ala. orbasý hazýr, yemeði hazýr, sýcacýk evi hazýrdýr. Gurbete gitmiþse, gurbet acýsý çekiyor evini özlüyorsa durum baþkadýr. Kaldýðý yer, yurt veya talebe evidir. Bazen kaldýðý yurtta, talebe evinde de huzur bulamaz. Kendisine evinin sýcaklýðýný verecek bir ortamý özler. Maddi sýkýntý çeker. Basit ihtiyaçlarýný karþýlayamaz, otobüs biletini dahi alamadýðý zamanlar olur. Ýþte bu devrelerde ortaya birileri çýkar. Arkadaþlýk adýna, derdini paylaþmak adýna, ülkenin sorunlarýný konuþmak adýna onunla arkadaþ olurlar. Kendisine tozpembe bir dünya gösterilir. Kýsýtlamalarýn olmadýðý, zenginin fakirin olmadýðý, hiç kimsenin hakkýnýn yenilmediði bir dünyadýr bu. Gösterilen dünyaya ulaþabilmek içinde, otoriteye baþ kaldýrmak gerekir. Direnmek, mücadele etmek gerekir. "Korktukça tutsak, vazgeçtikçe özgürsün" cümlesi iþlenir zihinlere. Öðrenciye farklý olmasý, zincirleri kýrmasý söylenir. Bu topyekûn bir baþkaldýrý hareketidir. O artýk her þeyi en iyi bilen, kendinden baþkalarýný zavallý gören birisidir. Kampus hayatýnda apayrý bir yaþam tarzý sergilenir. Kýlýðý, kýyafeti kampusun dýþýnda bulunan insanlardan farklýdýr öncesi öðrenci olaylarýna karýþmýþ bir gencin baþýndan geçenleri sizlerle paylaþmak istiyorum: Ankara da üniversiteyi kazanan Cemal orada ne yapacaðýný, nasýl geçineceðini, öðrencilik hayatýný nasýl sürdüreceðini düþünür. Kendisi fakir bir ailenin çocuðudur. Köylerinden Murtaza Ankara'da kapýcýlýk yapmaktadýr. Cemale babasý, hemþerileri olan kapýcý Murtaza'yý bulmasýný söyler. Cemal Murtaza'nýn adresini alarak Ankara'ya gider. Elindeki adres ile Murtaza'yý bulur. Murtaza ile birlikte üniversiteye giderek okula kayýt yaptýrýrlar. Murtaza kapýcýlýk yaptýðý evde ona yatacak bir yer ayarlar. Kalacak bir yer temin edinceye kadar, misafir olarak Murtazanýn evinde kalacaktýr. Köyden getirdiði erzakta orada yenilir. ODTÜ öðrenci olaylarý Mustafa Yolcu Okul açýlmýþtýr. Cemal okula gidip gelmektedir. Murtaza Cemal'e bir sendikadan bahseder. Burada tanýdýklarýnýn olduðunu, iþçilerin hak aramak için buraya gelip gittiðini söyler. Cemal'i de yanýna alarak sendikaya giderler. Burasý devrimci bir sendika'dýr. Orada sýnýf bilinci, proletarya iktidarý, sosyalizm konuþulmaktadýr. Cemal sendika da çay ocaðýnda görevlendirilir. Odanýn birinde yatacak yer ayarlanýr. Artýk Cemal buradan okuluna gidip gelmekte, kalan zamanýnda sendikada çay ocaðýnda çalýþmaktadýr. Elinde okulunun kitaplarýnýn yanýnda, sendika kitaplarý, devrimci kitaplarda vardýr. Bu kitaplarý okumakta, her gün yeni þeyler öðrenmektedir. Okudukça kendi dünyasýnda bocalamaya girer. Þimdiye kadar öðrendikleri ile burada okuduklarý, söylenenler farklý þeylerdir. Kendisine din afyondur denilmekte, önceden bildikleri gericilik olarak nitelendirilmektedir. Cemal artýk iþçi sýnýfýnýn bir üyesidir. Kültür çalýþmalarýna, gösterilere katýlmakta, sendikal faaliyetlerde bulunmaktadýr. Cemal bir süre sonra okulunda öðrenci lideri olmuþtur. eþitli illere konferanslar vermeye gitmektedir. Adý Cemal hocadýr. 12 Eylül hareketinden sonra birini öldürmek suçlamasý ile Mamak ceza evine atýlýr. Orada malum iþkencelerden sonra, iki kiþilik bir hücreye konulur. Hücredeki diðer kiþide adam öldürmek suçlamasý ile yatan ülkücüdür. Altlý üstlü bir ranzada yatmaktadýrlar. Ýkisi de birbirinden çekinmekte, can korkusu yaþamaktadýr. Kaldýklarý hücre ikisi içinde manevi iþkenceye dönüþür. Gece olunca uyumamakta, birbirleri ile konuþmazlar. Sigarasý biten Cemal, ülkücü koðuþ arkadaþýndan sigara ister. Böylece diyaloglarý baþlar. Her ikisi de kimseyi öldürmediðini, suçsuz yere hapse atýldýklarýný söylerler. Ülkücü arkadaþý koðuþta namaz kýlmaktadýr. Cemal de onu seyreder. Bir gün koðuþ arkadaþýna; "kendisinin köylerinde Cuma namazýna gittiðini, oruç tuttuðunu, bu olaylar içine girince kendisini ateist bir oluþumun içinde bulduðunu" söyler. Koðuþta oda namazýný kýlmaya baþlar. Geçmiþe ait her ikisinin kanaati de; "Birilerinin kendilerini kullandýðý. Kendilerini olaylarýn içine sürenlerin ortada gözükmediði, hapse girmediði noktasýnda birleþirler. Hapiste kararlaþtýrdýklarý bir hususta "Hapisten çýkýp normal hayata baþladýklarýn da, yeni yetiþen gençlere yaþadýklarý olaylarý anlatýp; onlarýnda bu duruma düþmemelerini saðlamaktadýr." Hapisten çýkýnca ikisi de arkadaþlýklarýný sürdürürler. Ýkisi de güvenlik raporu alamadýklarýndan memur olamamýþtýr. Günümüzde ODTÜ de ve diðer okullarda sergilenen oyun, yine ayný oyun. Türkiye'de öðrenci olaylarý iktidarý ve istikrarý hedef alýp, darbeye gizli ajanda sahiplerine zemin hazýrlamak amacýný gütmektedir. Deneyimli istihbaratçýlar, bir servisin desteði veya yönlendirmesi olmadan, üç kiþinin bir araya gelip eylem yapmasýnýn mümkün olmadýðýný söylemektedir. Dünyada yeni bir parasal sistemin doðum sancýlarý yaþanýyor. Bu geçiþ döneminde birçok ülkede refah kayýplarý yaþanmaktadýr. Önümüzdeki günlerde Avrupa'da kitle eylemlerinin oluþmasýna sebep olacak alt yapý oluþmaktadýr. Nitekim ülkemizdeki tüm öðrenci olaylarýnda, Avrupa'ya özenilmiþtir. Türkiye'de yaþananlar daha geniþ kapsamlý bir dönüþümün parçasýdýr. Öðrenci olaylarý büyük bir deðiþimin küçük bir parçasýdýr. Deniz yüzeyinde görülen buzlardan baþka, deniz altýnda buzdaðý bulunmaktadýr. Önemli olan yaþanan olaylarýn altýndaki mesajý iyi algýlayabilmektir. Bütün bu hususlar göz önüne alýnarak; "Güvenlik güçlerinin, havada uçuþan sivrisineklerle uðraþmayý býrakýp, sivrisineklerin barýndýðý bataklýðý kurutmasý gerekmektedir." Umre Umre, müekked bir sünnettir. Bunu yapan kimseye 'Mutemir' denir. Farz olan hacca, 'Hacc-ý Asgar' denir. Bununla beraber Arefe günü cumaya rastlayan bir farz hacca da 'Hacc-ý Ekber' denilmektedir. Umre, Ýmam Malik'e göre bir müekked sünnettir. Fakat Ýmam Þafi'ye göre, ömürde bir defa hemen yerine geti-rilmesi gerekmeyen bir farzdýr. Hanbeli'lere göre hemen yerine getirilmesi gereken bir farzdýr. Umrenin iki farzý vardýr: ihram ve tavaf. Bunlardan ihram þart; tavaf rükün-dür. Vacipleri ise sa'y ile traþ olup ihramdan çýkmaktýr. Umrenin pek çok fazileti vardýr. Özellikle Ramazan Selahattin Küçük :'Allah'ým! Senin rýzan için umre yapmak istiyorum. Bunu kolaylaþtýr ve kabul eyle 'diye niyet edip' telbiye söylenerek ihrama girerler. Bu þekilde ihrama girdikten sonra Kabe'yi usulüne göre tavaf ederler. Nihayet Safa ile Merve ara-sýnda Sa'y yaptýktan sonra traþ olup ihramdan çýkarlar. Böylece umre tamamlanmýþ olur. Mikat sýnýrlarý dýþýnda kalanlar umre için ihrama, Mikat, sýnýrlarýnda veya daha önce girerler. Harem bölgesinde bulunanlar, Harem'in dýþýna çýkarak ihrama girerler. Harem Bölgesi ile Mikat sýnýrlarý arasýnda (Hýl Bölgesinde) olanlar ise bulunduklarý yerden ihrama girerler. ayýn-da yapýlan umrenin sevabý pek çoktur. Hz. Peygamber umre hakkýnda þöyle buyurmaktadýr, 'Ramazanda yapý-lan umrenin sevabý bir haccýn sevabýna denktir.' Umre yapmak isteyenler, gerekli hazýrlýklarý yaptýktan ve iki rekat ihram namazý kýldýktan sonra Ülkemizden gidip de Mekke'de bulunduklarý süre içinde umre yapmak isteyenler genellikle Medine-Mekke otoyolu üzerinde ve Harem-i Þerif-e yaklaþýp 5 km. uzaklýkta bulunan Ten'im 'e giderek ihrama girmektedir. Bugün burada 'Hz. Aiþe Mescidi bulunmaktadýr. Öksürük Kulak Týkanýklýðý Belirtisi olabilir Kulak týkanýklýðý kulaklarda týkanma hissine sebep olan ve böylece de seslerin net bir þekilde duyulmasýný engelleyen bir durumdur. Bazen nedensiz öksürüðün altýnda yatan sebep kulak kiri olabiliyor.avusturya Sen Jorj Hastanesi Kulak Burun Boðaz Uzmaný Op. Dr. Gökhan Güvener kulak týkanýklýðý ile ilgili bir çok önemli noktanýn altýný çizdi... Kulak kiri (týptaki adýyla serümen buþon) vücudumuz tarafýndan üretilen doðal bir salgýdýr. Aslýnda adýnýn çaðrýþtýrdýðý anlamda kir deðildir ve temizlikle titizlikle direkt bir ilgisi yoktur. Dýþ kulak cildimizin kendi kendini temizleme sisteminin bir parçasýdýr. Ömrünü tamamlamýþ ve kulak kanalýna dökülmüþ eski yüzeysel cilt tabakalarý, ciltteki ter bezleri ve yað bezlerinin salgýlarýndan meydana gelir. Kulak kanalýnýn dýþ kýsmýna doðru adeta koruyucu bir katman oluþturarak yabancý maddelerin kulaða kaçmasýný kýsmen önler, ayrýca içerdiði maddelerle bakteri ve mantarlarýn üremesine engel olur. Normalde kulak kanalý cildinin içten dýþa doðru göç hareketi ve çene hareketleriyle buþon çok küçük parçalar halinde dýþa doðru atýlýr ve hiç bir sorun oluþturmaz. Doðal seyreden ve kendi kendini temizleyen kulak kiri için hiç bir temizlik iþlemi ve müdahale gerekmez. Bazý insanlarda kulak kirinin aþýrý üretimi ya da kendi kendini temizleme mekanizmasýnda bir bozukluk söz konusudur. Bunun nedeni tam olarak açýklanamamýþtýr. Amerikan KBB Akademisinin verilerine göre çocuklarýn %10'unda, yetiþkinlerin %5'inde böyle bir sorun görülebilmektedir. Yaþlý insanlarda bu oran belirgin olarak yükselmektedir. Bu durumda aþýrý miktarda kulak kiri dýþ kulak kanalýný týkayarak çeþitli semptomlara yol açabilir. Ýþitme kaybý, kulakta aðrý ve dolgunluk hissi, uðultu gibi þikayetler en sýk rastlananlardýr. Bazen sebepsiz kuru bir öksürük, hafif baþ dönmeleri gibi þikayetlerde de kulak kiri altta yatan faktörlerden biri olabilir. Kimi zaman kirle týkalý kulaklar, yüzme, duþ alma sonrasý suyla temas edip þiþerek aniden bulgu vermeye baþlayabilirler.bu tip bulgularýn kulak kiri birikiminin yaný sýra baþka bir çok ciddi kulak hastalýðýnda da görülebileceði unutulmamalý, böyle þikayetlerin varlýðýnda bir doktora muayene olunmalýdýr. Pamuklu kulak çubuklarýný veya baþka cisimleri kulak kanalýnýn içine sokmak doðru bir yaklaþým deðildir. Pamuðun ucunda bir miktar kir çýkarýlmýþ gibi görünse de, aslýnda büyük kýsmý içeriye doðru itilmiþ olur. Ayrýca dýþ kulak yoluna ve kulak zarýna zarar verme riski de oldukça yüksektir. Kulak kirinin temizlenmesinde çeþitli yöntemler kullanýlýr. Küret adý verilen, bu iþ için üretilmiþ kývrýk metal enstrümanlarla kurumuþ sert yapýda kirler çýkarýlabilir. Daha yumuþak yapýda kirler aspiratörle veya ýlýk su ve þýrýngayla yýkama yöntemiyle temizlenebilir. Kir çok büyük miktardaysa ve kanalý tamamen týkýyorsa, bir kaç günlük yumuþatýcý damla uygulamalarý gerekebilir. Kulak kiri aslýnda önemli bir saðlýk sorunu olarak görülmemesine raðmen, iletim tipi iþitme kayýplarýnýn en sýk görülen sebebidir. Bu rahatsýzlýk sürekli tekrarlama eðiliminde olduðundan, belirli aralýklarla kir tekrar birikecek ve tekrarlayan bulgulara yol açacaktýr. Yani genel olarak yanlýþ inanýlan þekilde bir kez temizlenmiþ olmasý tekrarlamalarýn sebebi deðildir. Bilinen bir önlem olmamakla birlikte yumuþatýcý kulak damlalarýnýn belirli aralýklarla kullanýlmasý tekrar týkanmaya kadar geçen süreyi biraz uzatabilir.

20 20 SALI 1 OCAK 2013 YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... YENÝ YILINIZI KUTLARIZ... (.HAK:12) Tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle kutlarýz. TURKUAZ TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi Yeniyol Mah. Eski Saray Sk. Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ORUM Tel: Cep: Þube: Ankaralýlar Cad Sk. Kafkas Sitesi No: 19 Ümitköy/ANKARA Tel: Uður DEMÝRER Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Galip Ýnþaat Galip atalpelit Yeniyol Mah. Gazi 4. Sk. 3/A Kent Ýþ Merkezi Kat: 4 No: 16 Tel: (.HAK:13) (.HAK:14) Saygýdeðer orum halkýnýn Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk ve esenlikler dileriz. FA-AL ÝNÞAAT SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Fazlý UZUN Alaattin BARDAKI Ofis Tel: Adres: Üçtutlar Mah. Osmancýk Cad. 4. Sok. No: 3/B (Eser Eczane Yaný) (.HAK:15) Deðerli hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlarýz. TESAN ASANSÖR Erol Karahan Adres: Eþrefhoca Cad. Ýmam Hatip Lisesi Karþýsý No: 1/A Tel: ORUM (.HAK:16) Hemþehrilerimizin ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluk dileriz. F1 GENLER OTOMOTÝV ve PETROL ÜRÜNLERÝ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. VOLKSWAGEN ÖZEL SERVÝSÝ Orjinal Yedek Parça BMW&LAND ROVER YETKÝLÝ SERVÝSÝ Orjinal Yedek Parça AKARYAKIT ÝSTASYONU YILMAZ PEKER Cep: AHMET ILDIRAR Cep: Tel: pbx Fax: Adres: Ankara Yolu 1. Km. ORUM orumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Mehmet ÖZKARA K.S.S. 6. Cad. No: 9 Tel: (.HAK:17) (.HAK:18) Tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle kutlarýz. MADENCÝLÝK-MÜHENDÝSLÝK- MÜÞAVÝRLÝK BÜROSU M. Murat KILILI Mustafa AKYEL Maden Mühendisi Maden Mühendisi Cep: Cep: Büro: Adres: Yeniyol Mah. Gazi Cad. Hitit Ýþhaný No: 13/31 ORUM (.HAK:19) orumlu hemþehrilerimizin, dost ve müþterilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve esenlikler dileriz. ÞÝRÝN BÜRO MOBÝLYA (.HAK:20) Tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný içten dileklerimizle kutlarýz. Satýlýk Daireler ve Dükkanlar Mehmet ÖZCAN Tel: Cep: Adres: Yeniyol Mah. 1. Gazi Sk. Kule Ýþ Merkezi No: 1/4 PTT yaný ORUM (.HAK:21) Tüm hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle kutlarýz. AHÝ KUM SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ Sayýn Müteahhitler, Kooperatifler ve Ýnþaat Sahipleri; Yýkanmýþ ýrmak kumu çeþitlerimizle hizmetinizdeyiz. AHÝ KUM Terminal Karþýsý Leblebiciler Sitesi No: 4 Tel: Cep: ORUM orumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, saðlýk ve mutluluklar dileriz. YALIN Isý, Ses, Su, Yangýn yalýtýmý, Ýç-Dýþ Cephe Mantolama, Dekorasyon ve Taahhüt BAYRAM YALIN Tel: Fax : Gsm: öplü Mah. Osmancýk Cad. 1. Uç Sk. No: 10/D ORUM (.HAK:22) (.HAK:23) Deðerli hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlarýz. elebioðlu ÝNÞAAT SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. NERVÜRLÜ VE DÜZ ÝNÞAAT DEMÝRÝ, ÝMENTO, KÖMÜR, KÝRE, BEYAZ ÝMENTO Recep kartla alýþveriþ imkaný ELEBÝOÐLU Merkez: Ýskilip Cad. No: 27/3 Tel: Faks: Þube: imento Fabrikasý Karþýsý Bayi Bloklarý No: 3-4 Tel: (.HAK:24) Saygýdeðer orumlu hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, hayýrlara vesile olmasýný dileriz. * imento * Kireç * Kum * Alçý * Kereste Yeni yerimizde hizmetinizdeyiz Arif FAKI * Kömür * Odun * Tuðla * Kiremit * B.imento FAKI TÝCARET BÝLÝMUM ÝNÞAAT MALZEMELERÝ Kale Mah. Kýbrýs Cd. No: 96 (Eski Yetiþtirme Yurdu Yaný) Tel: GSM:

21 SALI 1 OCAK Fatih kupasýna kavuþtu Liseli genç bayanlar voleybolda þampiyonluðu daha önce garantileyen Fatih Anadolu Lisesi son maçýnda Mecitözü Lisesi ni zorlanmadan 3-0 yenerek namaðlup kupayý kaldýrdý. Ýki Osmancýk temsilcisi Osmancýk Metem Lisesi ile Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi arasýndaki ikincilik üçüncülük maçýndan ise 3-1 galip ayrýlan Osmancýk METEM ikincilik kupasýnýn sahibi oldu. SALON : Atatürk. HAKEMLER : Tuncay Sevim, Hüseyin Kamber. FATÝH ANADOLU LÝSESÝ : Rabia, Demet, Ayþe- gül, Kübra, Hanife, Sedanur, Semanur. MECÝTÖZÜ LÝSESÝ : Selfinaz, Melikenur, Sultan, Simge, Songül, Özlem, Damla, Gökçe. SETLER : 1. Set: 25-10, 2. Set: 25-14, 3. Set: 2511 (Fatih Lisesi). L por alanlarýnýn sevimli darbükatörü Gökhan a Okul Sporlarý Ýl Temsilcisiði tarafýndan özel madalya. Dün düzenlenen Liseli genç kýzlar voleybol il birinciliði ödül töreni sonunda Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün, tüm sportif müsabakalarda çaldýðý darbukayla izleyenlere zevkli maç izlettiren Gökhan ý unutmadý ve onu bir madalya ile ödüllendirdi. Darbükatör Gökhan a bu jset karþýsýnda son derece mutlu oldu ve Baki Aygün a teþekkür etti. iseli Genç Kýzlar voleybolda il birinciliði dün oynanan maçlarla sona erdi. Fatih Anadolu Lisesi nin daha önce þampiyonluðu garantilediði il birinciliðinde dün ikincilik kupasýnýn sahibi Osmancýk METEM oldu. Fatih Aadolu Lisesi final grubundaki ilk iki maçý kazanarak þampiyonluðu daha önce garantilemiþti. Dün final grubundaki son maçýnda ilk iki maçýndan maðlubiyetle ayrýlan Mecitözü Lisesi önünde Genç kýzlar voleybolda üçüncü olan Osmancýk Saðlýk Meslek Lisesi nin kupasýný Mecitözü Lisesi Müdürü Tuðrul Delibaþ verdi. HAKEMLER : Hüseyin Kamber, Tuncay Sevim. OSMANCIK METEM LÝSESÝ : Merve, Özge, Esra, Þeyda, Gurur, Tuðba, Sevgi Turhan, Sevgi Özden, Buket, Burcu, Seda, Funda. OSMANCIK ÝSMAÝL KARATAÞ SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ : Ümmügülsüm, Melek, Nesibe, Firdevs, Gülsüm, Gizem, Ferhan, Kübra, Seçgin, Merve. SETLER : 1. Set: 25-15, 2. Set: 25-17, 4. Set: (Osm.Metem), 3. Set: (Osmancýk S. Meslek). Darbukatör Gökhan a Ýl Temsilcisi nden madalya S zorlanmadan 3-0 lýk skorla galip ayrýlan Fa- tih Anadolu Lisesi kýzlarý namaðlup olarak þampiyonluk kupasýnýn sahibi oldular. Bu kategoride oynanan günün son maçýnda ise Osmancýk METEM, Osmancýk Saðlýk Meslek Lisesi ni 3-1 yenerek ikincilik kupasýný alýrken Os- Genç kýzlar voleybolda dördüncü olan Mecitözü Lisesi nin kupasýný Fatih Anadolu Lisesi Müdürü Þükrü Eyüp Kaplan verdi. Osmancýk SML yi 3-1 yenen Osmancýk METEM ikinci mancýk Saðlýk Meslek Lisesi üçüncülük kupasý ile yetinmek zorunda kaldý. Mecitözü Lisesi ise final grubu maçlarý sonunda dördüncülük kupasýyla teselli buldu. Yýldýz erkekler futsalda yarý final maçlarý oynandý TOKÝ ve Gazipaþa finalde Yýldýz erkekler futsalda dün oynanan yarý final maçlarýnda Dumlupýnar ý yenen Gazipa iþe Daniþmentgazi yi yenen TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu yarýn þampiyonluk için karþýlaþmaya hak kazandýlar. Y Genç kýzlar voleybolda ikinci olan Osmancýk METEM in kupasýný Milli Eðitim Þube Müdürü Hüseyin Ünlü verdi. FB Basketbol ailesi kahvaltýda buluþtu orum Fenerbahçe Basketbol Okulu ailesi yýlýn son pazar günü kahvaltýda biraraya geldi. 30 Aralýk pazar günü Anadolu Turizm Otelcilik ve Meslek Lisesi Otelinde düzenlenen kahvaltýya antrenörler Yaþar Yýlmaz, Abdurrahman Türker, Murat alýþkan, Murat Saat ve Merve Yýlmaz ile birlikte sporcular ve velileri katýldýlar. Yýlýn son programýnda bir araya gelen sporcular oyunlar oynarken velilerde çocuklarýndaki geliþim üzerine bol bol sohbet imkaný buldular. Kahvaltý nedeniyle sporcu velileri kendilerini bir araya getiren antrenörlere teþekkür ederken, antrenörlerde katýlýmlarýndan dolayý ailelere teþekkür ettiler. FB Basketbol antrenörleri sporu bir araç olarak kullanarak gençlerin eðitimlerini, kültürel ve ahlaki geliþimlerine kýlavuz ve yardýmcý olmak amacýnda olduklarýný belirterek, Gençlerin enerjilerini doðru yerlere yönlendimek ve kötü alýþkanlýklardan uzak tutmak zihne ve bedenen saðlýklý bireyler haline gelmelerine saðlamak amacýndayýz. Bu hedef doðrultusunda da var gücümüzle bugüne kadar mücadele ettik bundan sonrada çalýþmaya devam edeceðiz dediler. Genç kýzlar voleybolda þampiyonluðu kazanan Fatih Anadolu Lisesi kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Þube Müdürü Satý Yücel verdi ýldýz erkekler futsal il birinciliðinde yarý final maçlarý dün oynandý. Yarý final maçlarýný kazanan Toki ve Gazipaþa finale yükseldiler. Yarý finalin ilk maçýnda TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu ile Daniþmentgazi Ortaokulu takýmlarý karþýlaþtý. Ýlk grup maçlarýnda ayný grupta mücadele eden iki takým arasýndaki maçý TOKÝ 3-1 kazanmýþtý. Dün yarý finalde karþýlaþan iki takýmýn maçý yine büyük bir çekiþmeye sahne oldu. Karþýlýklý gollerle geçen maçtan 43 lük skorla galip ayrýlan TOKi Þehit Þükrü Özyol kurulduðu yýldan itibaren ilk kez bir branþta final oynamaya hak kazandý. Günün ikinci yarý final maçýnda ise Dumlupýnar ile Gazipaþa Ortaokullarý karþý karþýya geldi. Ayný grupta mücadele eden Dumlupýnar ile Gazipaþa Ortaokullarý bu maçta Dumlupýnar rakibine yenmiþti. Yarý final maçýnda ise büyük bir çekiþmeye sahne olan maçta gol düellosu þeklinde geçti ve rakibine 64 üstünlük saðlayan Gazipaþa finale yükselirken rakibinden rövanþýda almayý baþarmýþ oldu. Bu sonuçlarla yarýn oynanacak final maçýnda Gazipaþa ile TOKÝ takýmlarý saat da karþýlaþacaklar. Bu maçtan önce ise Dumlupýnar ile Daniþlentgazi takýmlarý saat de üçüncülük dördüncülük maçý oynayacaklar. Dumlupýnar ý 6-4 yenen Gazipaþa finale yükseldi Gazipaþa Ortaokulu, Dumlupýnar ý yenerek finalde mücadele etmeye hak kazandý SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Furkan Alagöz, Ba- rýþ Karakuþ. TOKÝ ÞEHÝT ÞÜKRÜ ÖZYOL ORTAOKULU: Mert, Kadir, Emin, Güray, Kaan, Mustafa, Selahattin, Okan, Ýlhan, Oðuzhan. DANÝÞMENTGAZÝ ORTAOKULU: Hasan, Osman, Batuhan, Ömercan, Alper, Mert, Ömer, Mete, Burak, Emircan, Ali. GOLLER: Selahattin (2), Güray, Ýlhan (TOKÝ), Emircan (3) (Daniþmentgazi). TOKÝ Þehit Þükrü Özyol galibiyet serisini yarý finalde de sürdürdü ve final biletini aldý TOKÝ, Daniþmentgazi önünde 4-3 le final biletini aldý SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Furkan Barýþ Karakuþ. Alagöz, TOKÝ ÞEHÝT ÞÜKRÜ ÖZYOL ORTAOKULU: Mert, Kadir, Emin, Güray, Kaan, Mustafa, Selahattin, Okan, Ýlhan, Oðuzhan. DANÝÞMENTGAZÝ ORTAOKULU: Hasan, Osman, Batuhan, Ömercan, Alper, Mert, Ömer, Mete, Burak, Emircan, Ali. GOLLER: Selahattin (2), Güray, Ýlhan (TOKÝ), Emircan (3) (Daniþmentgazi).

22 22 SALI 1 OCAK 2013 Ýlk üç arayý açýyor 1. Küme de 12. hafta maçlarý sonunda ilk üç takým haftayý kayýpsýz geçerek final grubu yolunda rakipleri ile arayý açarken, ligde kalma yolunda da Mecitözüspor altta yalnýz kalýyor. 1. Amatör Küme Büyükler puan durumu Haftanýn Sonuçlarý: Ulukavakspor - Hitit Gençlikspor imentospor - Osmancýkgücüspor Ýl Özel Ýdarespor - Mecitözüspor Sungurluspor - Alaca Belediyespor Bayat Belediyespor - Eti Lisesi Gençlik PUAN DURUMU orum Belediyespor alt yapýsýnda kampa götürülecek beþ isim dünki çalýþma sýrasýnda Belediyespor alt yapýsýndan beþ futbolcu kampa katýlacak orum Belediyespor da ikinci yarý kampýna alt yapýdan beþ futbolcu götürülecek. Ýkinci yarý hazýrlýklarýnýn ilk etabýný orum da sürdüren Belediyespor da alt yapýdan beþ futbolcu dünki çalýþmaya katýldýlar. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað ýn görüþmesi sonucunda alt yapýdan kaleciler Uður ve Necip ile futbolcular Sefa, Aydýn ve Muratcan ý devre arasý kampý kadrosunu aldý. Beþ futbolcu Side kampýndaki çalýþmalarda ve burada oynanacak hazýrlýk maçlarýnda gösterecekleri performansa göre ikinci yarýda profesyonel yapýlarak lig kadrosunda yer alacaklar. Bu futbolcularla ilgili son kararý teknik heyet verecek. TAKIMLAR 1. Ulukavakspor 2. imentospor 3. Ýl Özel Ýdare 4. Osmancýkgücü 5. Hitit Gençlik 6. Osm. Belediye 7. Eti Lisesi 8. Bayat Belediye 9. Alaca Belediye 10. Sungurluspor 11. Mecitözüspor O G B M A : 8-1 : 2-1 : 8-1 : 3-1 : 2-1 Y P Aralýk pazar : Eti Lisesi Gençlik - Ýl Özel Ýdarespor. Mecitözüspor - Sungurluspor. Alaca Belediyespor - Ulukavakspor. Osmancýk Belediyespor - imentospor. Bayat Belediyespor-Osmancýkgücüspor. Sungurluspor evinde oynadýðý Alaca Belediyespor maçýný kazanarak ligde kalma yolunda önemli avantaj yakaladý 1. Amatör Küme de 12. hafta maçlarý sonunda final grubunda mücadele edecek ilk üç takým rakipleri ile arayý açýyor. Ligde kalma yolunda ise Mecitözüspor yalnýz kalmaya baþladý. Lider Ulukavakspor ikinci yarýnýn ilk haftasýný bay geçtikten sonra oynadýðý ilk maçta Hitit Gençlikspor karþýsýnda kötü baþlamasýna raðmen takým olma avantajý ile hepsinden önemliside fizik olarak üstünlüklerini iyi kullanarak maçtan 8-1 gibi farklý skorla galip ayrýlarak onbirinci maçýndanda galibiyetle ayrýlarak açýk ara liderliðini devam ettirdi. Haftanýn en kritik maçýnda ikinci imentospor ile dördüncü sýradaki Osmancýkgücü arasýndaki maç ise belkide son haftalarýn en bol pozisyonlu maçýný oynadýlar ve izleyenlere güzel karþýlaþma izlettiler. Ýki tarafýnda gol yollarýnda beceriksiz olmasý nedeniyle çok daha fazla golün olmadýðý maçtan 2-1 galip ayrýlan imentospor rakipleri ile arasýndaki puan farkýný açarak ilk dört yolunda büyük avantaj yakaladý. Ýl Özel Ýdarespor ise ligde kalma mücadelesi veren Mecitözüspor karþýsýnda rahat bir galibiyet alarak üç puanla yoluna devam etti ve üçüncü sýradaki yerlerini korudular. Bu üç takým rakipleri ile aralarýndaki puan farkýný açarak final grubu için avartajlarýný artýrdýlar. Ligin alt sýralarýný yakýndan ilgilendiren iki maçta ise ev sahibi takýmlar galip gelerek üç puanla hafta- YIVLIK takýmýný yalnýz býrakmadý Spor Ýl Müdürleri Düzce de toplandý G ençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlerine yönelik olarak periyodik aralýklarla düzenlediði seminerlerinin sonuncusu Kalkýn Milli Takýmlar Kamp Eðitim Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Seminere ilimiz Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer de katýldý. Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Teftiþ Kurulu Baþkaný Murat Kocakaya, Personel Atama Þefi Mustafa Pektaþ ve 11 il müdürünü Kalkýn Milli Takýmlar Kamp Eðitim Merkezinde aðýrladý. Ankara, Bartýn, Zonguldak, Bolu, Kýrýkkale, Kastamonu, ankýrý, Karabük, Yozgat, orum ve Düzce il müdürlerinin katýldýðý toplantýda Teftiþ Kurulu Baþkaný Murat Kocakaya, Teftiþ Kurulu Baþkanlýðýnýn çalýþmalarýný ve Ýl Müdürlüklerinin sorumluluklarýný D K çocuklarýmýz il müdürlüklerinin sosyal ve sportif faaliyetleri içinde faal olarak bulunacak ve yönlendirilecekler dedi. Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Kalkýn Milli Takýmlar Kamp Eðitim Merkezinde Ýl Müdürü Ömer Faruk Þiran tarafýndan aðýrlanan daire baþkaný, personel atama þefi ve il müdürleri Düzce den memnuniyetle ayrýldý. Ý skilip de Ýskilip Belediyespor a destek vermek amacýyla önceki hafta içinde kurulan Yivlik taraftar grubu takýmlarýný ilk deplasman maçýnda yalnýz býrakmadýlar. Ýskilip Belediyespor un Yivlik taraftar grubu maç boyunca takýmlarýna destek verdiler. Maçýn son bölümünde çýkan olaylar nedeniyle yaþanan gerilim yaþayan Yivlik taraftar grubu maçýn bitiminin ardýndan da takýmý tribüne çaðýrarak gösterdikleri mücadele ve ka- zanýlan bir puandan dolayý alkýþlarla soyunma odasýna gönderdiler. Ýskilip Belediyes- por u Tosya Belediyespor deplasmanýnda Kulüp Baþkaný Melih Alpsar, Kulüp Baþkan Yar- dýmcýsý Duran Kula, Ýþ adamlarý Mürsel Sözer ve Mustafa Þahin de yalnýz býrakmadýlar. Avluca yeni þampiyonlar yetiþtirecek ünya ve Avrupa þampiyonu milli güreþçi Nazmi Avluca, aktif sporu býrakarak yeni isimleri Türk güreþine kazandýrmak istediðini söyledi Londra Olimpiyatlarý ndaki müsabakalarýn ardýndan aktif güreþe veda eden Nazmi Avluca, yeni hedefler belirlediðini ve bu yönde çalýþmalara baþlayacaðýný ifade etti. Güreþten kopamayacaðýný ve hala ocaelispor'da, 3 yönetici istifa etti. Kocaelispor Asbaþkaný ve Basýn Sözcüsü Abdülkadir Yýlmaz, yaptýðý açýklamada, kulübün yönetim kurulu üyelerinden Þener alýk, Zekai Akkaya ve Ýsmail Alioðlu'nun istifa dilekçelerinin kendilerine noter aracýlýðýyla ulaþtýðýný söyledi. Yönetim kurulu toplantý- paylaþtý. Seminerde konuþan Gençlik ve Spor Bakanlýðý Teftiþ Kurulu Baþkaný Murat Kocatepe, Biz hiçbir çocuðumuzun anti sosyal yaþam sürmesini istemiyoruz. Önceden mahallelerde çocuklarýmýz oyun oynardý. Þimdi mahallenin yerini Gençlik ve Spor Bakanlýðý alacak. Ýster ney, ister çini, ister basketbol, ister badminton bir þekilde yý kapatýp avantaj saðladýlar. Sungurluspor evinde konuk ettiði Alaca Belediyespor u 3-1 yenerek üç puan alarak dokuz puana yükseldi ve son sýrada bulunan Mecitözüspor ile arasýndaki puan farkýný beþe çýkardý. Bayat Belediyespor ise ikinci yarýnýn ilk haftasýnda evinde aldýðý Mecitözüspor galibiyetinin ardýndan Eti Lisesi Gençlikspor u da son dakika golüyle 21 yenerek üç puan aldý ve 12 puanla sýralamada bir basamak daha yükseldi. 1. Amatör Küme de 13. hafta maçlarý bu hafta sonu beþ ayrý sahada oynanacak. Lider Ulukavakspor grupta alt sýralarda bulunan Alaca Belediyespor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek. Ýkinci sýrada bulunan imentospor ise Osmancýk Belediyespor ile deplasmanda zorlu bir puan mücadelesine girecek. Final grubu mücadelesi veren diðer takýmlardan Ýl Özel Ýdarespor ise ilk dört için son þanslarýný kullanan Eti Lisesi Gençlikspor ile orum da karþý karþýya gelecek. Haftanýn en kritik maçýnda ise ligde kalma mücadelesi veren iki takým Mecitözüspor ile Sungurluspor karþýlaþacak. Haftaya 4 puanla son sýrada giren Mecitözüspor ile kendisine en yakýn takým olan ve 9 puaný bulunan Sungurluspor ile kendi sahasýnda oynayacaðý maçý kazanarak umutlarýný sonraki haftalara taþýmak amacýnda. Bayat sahasýndaki maçta ise Osmancýkgücü final grubu, Bayat Belediyespor ise alt sýralardan kurtulmak için karþý karþýya gelecekler. antrenman yaptýðýný anlatan Avluca, "Yeni isimler ve þampiyonlar yetiþtirerek, kalýcý olmalarýný saðlamak istiyorum. Ayrýca, Türk sporuna yönetici olarak hizmet etmek istiyorum" diye konuþtu. Avluca, güreþe ilginin arttýðýný, ancak bunu iþlemek gerektiðini belirterek, "Güreþ bizim kültürümüzün bir parçasý. Halkýmýz tarafýndan da önem verilen, Türk gibi güçlü sözünü söyleten Kocaelispor yönetiminden üç istifa sýnda söz konusu istifalarýn görüþüleceðini ifade eden Yýlmaz, genel kurul sonrasýnda 17 kiþilik bir yönetim kurulu listesi hazýrlandýðýný, kendilerinin bu 17 kiþiyle çalýþmalara devam etmeyi istediklerini bildirdi. Yýlmaz, alýnan istifa kararlarýyla bu isteklerinin gerçekleþ- mediðini anlatarak, ''Biz bütün olarak hareket etmeyi isterdik. Arkadaþlarýn bir kýsmý bir takým þeyleri bahane ederek ayrýlmayý istemiþler. Ýstifalarý 'kayýp' olarak nitelendirmek lazým ama biz hedeflerimizden vazgeçmiþ deðiliz'' dedi. Takýmýn zor günlerinde bu Dünya ve Avrupa Þampiyonu orumlu güreþçi Nazmi Avluca aktif güreþi býraktýðýný ancak yeni þampiyonlar yetiþtirmek istediðini söyledi. Antrenör ve yönetici olarak Türk güreþine yeni þampiyonlar kazandýrmak istediðini belirten Avluca, Hamza Yerlikaya nýn Güreþ Federasyonu baþkaný olarak ateþten gömlek giydiðini söyledi. bir ata sporudur" deðerlendirmesini yaptý. Güreþ kariyeri boyunca hedeflerine genel olarak ulaþtýðýný, ancak kazanamadýðý olimpiyat altýn madalyasýnýn içinde ukde olarak kaldýðýný tür durumlarýn olmasýnýn kendilerini üzdüðünü dile getiren Yýlmaz, ''Bu kiþiler istifa etmeseydi genel kurul yapmayý düþünüyorduk ama bu istifalar nedeniyle þu an bunu düþünmüyoruz. Bu þekilde devam edeceðiz. Bizim ihtiyacýmýz olan 9 kiþilik salt çoðunluk, o da þu an fazlasýyla var. Belki yedeklerden bir kiþiyi alabiliriz'' dedi. söyledi. Avluca, kariyerinde çoðu hedeflere ulaþtýðýný anlatarak, "Dünya ve Avrupa þampiyonluðu, ayrýca Pekin Olimpiyat Oyunlarý nda da bronz madalya sahibi oldum ama muhteþem üçlüyü tamamlayamadým. Olimpiyatlarda altýn madalya alamamak içimde kalan bir uhdedir" dedi. Sakatlýðýna raðmen madalyaya ulaþtý Nazmi Avluca, Pekin Olimpiyatlarý nda sakatlýðýna raðmen, bronz madalya kazandýðýný anýmsatarak, þöyle ko- nuþtu: "Mindere çýkarken olimpiyatta bayraðýmýzý temsil etmenin heyecaný vardý. Ýlk set baþladý ve mücadele devam ederken, bacak baðlarým koptu ve yere düþtüm. Salih hocam gözlerini kapatmýþ, Hakký hoca da baþýný öne eðmiþti. Ýlk seti rakip güreþçi aldý. Ayaða kalktým ve tek bacakla o madalyayý almak için azim ve hýrsla iki seti de ben aldým. Olimpiyatta ülkemizi temsil etmek, madalya almak çok güzel bir duygu, anlatýlmaz." "Hamza Yerlikaya ateþten bir gömlek giydi" Nazmi Avluca, federasyon baþkanlýðýna yeni seçilen Hamza Yerlikaya nýn ateþten bir gömlek giydiðini söyledi. Avluca, þöyle devam etti: "Güreþ federasyonu baþkaný olan Hamza Yerlikaya nýn iþi zor. Yerlikaya, Avrupa, Dünya ve olimpiyatlarda altýn madalya kazanan asrýn güreþçilerinden biridir. Baþkan olarak federasyonun baþýna geçen Yerlikaya nýn ateþten bir gömlek giydiðine inanýyorum. Baþkan Yerlikaya ince bir çizgide olacak. Hamza Yerlikaya, yapacaðý doðru iþlerle güreþi kalkýndýracaðý gibi, hatalarýyla da kariyerini yýpratabilir." "Tanýtým yetersiz" Dünya ve Avrupa þampiyonu milli güreþçi Nazmi Avluca, güreþin tanýtýmýnýn yeterince yapýlmadýðýný savundu. Þampiyon güreþçilerin ve baþarýlarýnýn halkla paylaþýlmasý gerektiðini ifade eden Avluca, "Yoksa kimsenin haberi olmuyor. Güreþ, basýn gündeminde hak ettiði yerde deðil. Basýnla iletiþimimizi eksik görüyorum" diyerek sözlerini tamamladý.

23 SALI 1 OCAK ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE 2 OCAK 2013 Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Yeni Rektörlük Binasý Ýhale Salonu Saat: 10:00 3 OCAK T.C. orum Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü lt motorin (euro dizel) ile lt kurþunsuz benzin (95 oktan) satýn alýmý iþi. Yer: orum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: 14:00 orum evre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü orum evre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü araç kiralama hizmeti 6 adet (4 adet þoförlü yakýtlý, 2 adet þoförsüz yakýtsýz) hizmet alýmý iþi. Yer: Valilik ek binasý 5. kat Ýl Kriz Merkezi Toplantý Salonu Saat: 10:00 orum Ýl Özel Ýdaresi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü orum Ýl Özel Ýdaresi ne 10 kiþi silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: orum Ýl Özel YÝTÝK orum Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim arasý 1 cilt faturamý kaybettim. Hükümsüzdür. Ali BAYRAKCI epni Mah. 1. elik Sok. No: 20 ORUM (.HAK:40) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Yaþar ERDAL Mehmet oðlu 1981 Kýnýk Köyü Doðumlu (.HAK:48) Ýdaresi Konferans Salonu Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. no: 167 orum Saat: 10:00 4 OCAK Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý hemodiyaliz hastalarýna ait araç kiralama hizmet alýmý iþi Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 orum Belediye Baþkanlýðý Destek personel hizmet alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 7 OCAK orum Belediye Baþkanlýðý Spor Salonu ve Spor Tesisleri Uygulama Proje hizmet alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 10:00 orum Belediye Baþkanlýðý Kamp Eðitim Merkezi ve Hizmet Binalarý Uygulama Proje hizmet alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 orum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü 2013 yýlý 11 kiþi ile 11 aylýk malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: orum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizöetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: 14:00 8 OCAK 2013 orum 4. Ýcra Müdürlüðü orum Tapu Müdürlüðü nün Pýnarçay köyü Kýr mevkii cilt sayfa 7/613 te kayýtlý 629 parsel de bulunan ,00 m2 yüzölçümlü fabrika binasý ve arsasý vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,20 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 orum 4. Ýcra Müdürlüðü orum merkez Tapu Müdürlüðü nün Yavruturna Mah., Sülüklü Mevkii 1818 ada, 17 parselde 802,50 m2 arsa üzerinde bulunan 2 kat 11 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 T.C. Merkez orum 1. Ýcra Dairesi Ana gayrimenkulu tek katlý kargir ev ve arsasý vasfýnda kayýtlý taþýnmaz üzerinde, halihazýrda kullanýlmakta olan dubleks mesken ve tek katlý garaj þeklinde yapýlar mevcut cins tahsisi yapýlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 10 OCAK Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý 6 kalem mefruþat ve giyim malzemeleri alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 11 OCAK T.C. orum 2. Ýcra Müdürlüðü 34 EJ 6463 plakalý, 2007 model, Hyundai marka, krem beyazý renkli, H100 TCI açýk kasa tipli, kamyonet cinsinde aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 KOSGEB orum Hizmet Merkezi Müdürlüðü Aksaray 1 adet, Amasya 1 adet, orum 5 adet, Karaman 1 adet, Kayseri 3 adet, Konya 5 adet, Nevþehir 1 adet, Sivas 1 adet, Tokat 1 adet, Yozgat 1 adet olmak üzere 20 adet temizlik elemaný alýmý iþi. Yer: Organize Sanayi Bölgesi KOSGEB Binasý No 8 orum Saat: 10:00 16 OCAK Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý 41 kalem týbbi sarf malzeme (UBB (.HAK:2256) kapsam dýþý) idari çerçeve alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 22 OCAK orum Belediye Baþkanlýðý Sürücüsüyle birlikte araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 5 ÞUBAT T.C. orum 4. Ýcra Müdürlüðü orum Tapu Müdürlüðü nün Bhaçelievler Mah ada, 493 parselde kayýtlý 548,84 m2 arsa üzerindeki binanýn 2. kat 7 nolu mesken vasfýndaki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 Deðerli hemþehrilerimizin Yeni Yýlýný kutlar, esenlikler dileriz. Ýlkadým Basýmevi Kadir Sol Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM 4x4 Hidromek KEPE OPERATÖRÜ ARANIYOR Mür. Tel: (.HAK:65) (.HAK:3429) (.HAK:3799) (.HAK:3730) (.HAK:3787) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) DEVREN SATILIK ÝÞYERÝ Alaca-orum Yolu 6. Km de bulunan bünyesinde Akaryakýt&LPG Ýstasyonu ve Lokanta bulunan iþyeri devren satýlýktýr. Not: Ýstasyon oturumu m2 olup m2 si çamlýktýr. Toplam: m2. Mür. Tel: Sevcan Gayrimenkul den * Binevler yolunda 180 m2 4+1 daireler * Ultra lüxs 3. kat daire * evreyolunda kat 130 m2 3+1 daire * Bahçelievler de m2 2. kat 180 m kat 4+1 daire * Stad arkasý civarý 180 m2 4+1 daire * Fatih caddesinde 2. kat 140 m2 daire * Gazi caddesinde 110 m2 100 m2 büro * Garanti evlerde 2. kat kat daire * Gülabibey de Cemilbey caddesi kat 135 m2 daireler * Buhara da m m2 daire ACÝL SATILIKTIR (.HAK:3858) Yeni Buðday Pazarý nda Satýlýk 1000 Tonluk Depo Mür. Tel: (.HAK:3865) ELEMANLAR ARANIYOR Kuþcuoðlu Otomotiv Mitsubishi Yetkili Servisinde çalýþtýrýlmak üzere, Mekanik-Motor Usta ve Kalfalarý Elektrik Ustasý Aranýyor Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 Tel: Kiralýk Ýþyeri Ankara Yolu na cepheli 2. km de 350 m2 kullaným alanlý iþyeri sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: Satýlýk Düðün Salonu (.HAK:3856) Osmancýk Cad. Uç Sokakta Mür. Tel: (.HAK:3793) (.HAK:3787) ÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (.HAK:3777) ELEMAN ARANIYOR Yeni açýlan konfeksiyon fabrikasýna overlokçu, makinacýlar ve el iþçileri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Organize San. 8. Cad. No: 13 ORUM (.HAK:3780) Devren Satýlýk Ýþyeri Bahabey Caddesi nde bulunan 1000 metrekarelik Oyun Gezegeni, iþ deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. GSM : Tel: KÝRALIK DAÝRE ve DÜKKAN 1- evre Yolu yakýný Tekceviz 15. sokakta 4+1 kombili (orta kat) daire. 2- öplü Mahallesi ýnar Sokak No: 8 Karahan Apt. depolu çekme katlý 60 m2 dükkan. Mür. Tel: (.HAK:3857) Müþterilerimizin ve tüm orum halkýnýn Yeni Yýlýný en içten dileklerimizle kutlar, saðlýk, mutluluk ve esenlikler dileriz. Kiralýk Ýþyeri Ilýca Caddesinde 400 m2 dükkan kiralýktýr. Mür. Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

24 SALI 1 OCAK 2013 * Ýlk üç arayý açýyor. * Belediyespor alt yapýdan beþ futbolcu kampa gidecek. * Yivlik takýmýný yalnýz býrakmadý. * Avluca yeni þampiyonlar yetiþtirecek. * Fatih kupasýna kavuþtu. * Yýldýzlar futsalda TOKÝ ve Gazipaþa finalde. * FB Basketbol ailesi kahvaltýda buluþtu. Haberleri 17. ve 18. sayfalarda bulabilirsiniz orumspor ikinci yarýya hazýrlanýyor Sýkýntýlý günler geçiren orumspor da bir yandan yönetim transferi açma çalýþmalarýný sürdürürken diðer yandan mevcut kadro ikinci yarý hazýrlýklarýný sürdürüyor. Kýrmýzý Siyahlýlar dünü çift antrenmanla geçirdiler. Belediye kampa kuvvet depoluyor orum Belediyespor ikinci yarý hazýrlýklarýnýn ilk etabýný dün sabah ve akþam yaptýðý çift antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað Belediyespor bu gece Side yolcusu orum Belediyespor ligin ikinci yarýsý kampý için bu gece yola çýkýyor. Mavi beyazlýlar bugün yapacaðý çalýþma ile ilk etabý tamamlayacak ve kamp için Side ye hareket edecek. Belediyespor bugün saat da yola çýkacak ve yarýn sabah saatlerinde Side Xanthe Hotel e yerleþecek. Mavi beyazlý takým dokuz gün süreyle ikinci yarý hazýrlýklarýný burada yapacaðý çalýþma ve hazýrlýk maçlarý ile sürdürecek. ölgesel Amatör Lig de ilk yarý tamamlandý. BTemsilcimiz Ýskilip Belediyespor un mücadele ettiði 6. grupta Zonguldak Kömürspor ile Adliyespor takýmlarý ilk yarýyý 29 ar puanla ilk iki sýrada bitirdiler. Þampiyonluk yarýþýnýn bu iki takým arasýnda geçmesi bekleniyor. Ligde ilk yarýnýn son haftasýnda iki takým arasýndaki zorlu maçta konuk takým ikinci yarýnýn ilk dakikalarýnda öne geçmesine karþýn Adliyespor hemen ardýndan beraberlik golünü bularak sahadan takýmlar 1-1 beraberlikle ayrýlarak birer puaný sahibi oldular. Bu sonuçla Zonguldak Kömürspor 29 puanla ilk yarýyý averajla lider tamamlarken, Adliyespor ise ilk yarýyý namaðlup tamamlamasýna karþýn aldýðý beþ beraberlikle ayný puanda ikinci sýrada tamamladý. Sorgun Belediye, Sincan Belediye ve Bartýnspor takýmlarýda ilk sýra için umutlarýný ikinci yarýda devam ettirmek amacýnda. Temsilcimiz Ýskilip Belediyespor ise ilk yarýyý Ý skilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, Tosya Belediyespor maçýnýn son asýl acýsýný cezalar açýklandýðýnda çekeceðiz dedi. oyuncusunun baþlattýðý bu olaylardan dolayý üzgün olduklarýný belirtti. Armutçu, dikkat çekmek istediði asýl önemli konunun ise bu maça atanan hakemin Zonguldak bölgesi olmasý ve ikinci yarýnýn ilk iki haftasýnda Zonguldak Kömürspor'un bu iki takýmla deplasmanda oynayacak olmasý olduðunu söyledi. Nihat Armutçu takým olarak ilk yarýnýn son maçýndan puan yada puanlarla ayrýlmak için iyi hazýrlandýklarýný ve maçýnda oldukça iyi bir mücadeleye sahne olduðunu söyledi. Ýlk yarýda yedikleri golle maðlup duruma düþtükten sonra ikinci yarýda maçý çevirmek adýna daha etkili olduklarýný ve sonucunda da penaltý golüyle beraberliði yakaladýklarýný belirten Armutçu 'Beraberlik golünden sonra üç puan için hamle yapmaya hazýrlanýrken Turgay'ýn kýrmýzý kart görmesi tüm hesaplarýmýzý alt üst etti. Bu dakikadan itibaren ise beraberliðe korumak adýna hamleler yaptýk. Rakipte son bölümde tamamen þiþirme toplarla kalemizde etkili olmaya çalýþtý ancak po- maçlarýmýza zisyon bulamadý ve sonucunda da hakettiðimiz bir puaný aldýk. Ben maçýn özellikle ikinci yarýsýnda futbolcularýmýn dakikalarýnda yaþanan olaylarý kesinlikle tasvip etmediklerini ev sahibi takýmýn bir iki dengesiz Zonguldak-Adliye nefes nefese Bölgesel Amatör Lig 6. grupta ilk yarýyý Zonguldak Kömürspor ile Adliyespor takýmlarý 29 ar puanla ilk iki sýrada bitirdiler. Þampiyonluk yarýþýnýn bu iki takým arasýnda geçmesi bekleniyor. Temsilcimiz Ýskilip Belediyespor ise son iki sýrada yer almamak için ikinci yarýda çok daha zorlu bir mücadeleye çýkacak. Bölgesel Amatör Lig Altýncý Grup haftanýn görünümü Haftanýn Toplu Sonuçlarý: Tosya Belediyespor - Ýskilip Belediyespor : 1-1 Bartýnspor - MKE Kýrýkkalespor : 1-0 Geredespor - Akyurt Belediyespor : 2-1 Kozluspor - Ostimspor : 2-2 Sincan Belediyespor - Eskipazar Belediye : 6-1 Ankara Adliyespor - Zonguldak Kömürspor : 1-1 Yahþihanspor- Sorgun Belediyespor : 0-0 PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Zonguldak K Adliyespor Sorgun Beled Sincan Belediye Bartýnspor Ostimspor Kozlu Bele Geredespor Tosya Belediye Kýrýkkalespor Ýskilip Belediye Akyurt Bele Yahþihanspor Ocak Pazar: Ýskilip Belediyespor - Zonguldak Kömürspor. Ankara Adliyespor - Akyurt Belediyespor. Bartýnspor - Eskipazar Belediyespor. Geredespor - Sorgun Belediyespor. Kozluspor - Tosya Belediyespor. Sincan Belediyespor - Ostimspor. Yahþihanspor - MKE Kýrýkkalespor. yönetiminde yapýlan çalýþmaya izinli olan ve Antalya kampýna katýlacak olan Ýbrahim Selen, Abdullah, Kaan ve Serdar ile ümit milli takým bölge karmasýnda forma giyecek olan Oðuzhan Saraçoðlu ile Yiðitcan dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Mavi beyazlýlar günün ilk çalýþmasýný sabah saat da Hayat Clup ta yaptýlar. Burada bulunan aletlerde kuvvet ve dayanýklýlýk hareketleri ile çabukluk çalýþmasý yaptýran Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað futbolcularý kamp dönemine hazýrlamaya çalýþtýðý gözlendi. Öðleden sonra ise Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan çalýþmada orum Belediyespor yine kuvvet ve aðýrlýk çalýþmasý son bölümde de oyun aðýrlýklý bir antrenman programý ile günü tamamladýlar. orum Belediyespor bugün yapacaðý tek çalýþma ile ikinci yarý hazýrlýklarýnýn ilk etabýný tamamlayacak ve akþamda Antalya Side ye hareket erecek. orumspor ikinci yarý hazýrlýklarýný sürdürüyor. Sý- günler geçiren kýrmýzý siyahlý takýmda yöne- kýntýlý tim bir yandan transfer engelini kaldýrmak için görüþmelerini sürdürürken diðer yandan da mevcut kadro ikinci yarý hazýrlýklarýna baþlýyor. Kýrmýzý Siyahlý takým sabah çalýþmasýnda çabuk kuvvet ve fiziksel güç artýrýcý bir antrenman programý uygularken ikinci çalýþmasýnda ise 1 nolu sentetik çim sahada yan top çalýþtýlar. alýþmaya sakatlýðý bulunan Osman Seçkin ile ümit milli takým bölge karmasýnda forma giyeceði için Yasin Tüzün dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman daha sonra iki grup halinde yan top çalýþmasý ile devam etti. Teknik Heyet bu çalýþma sýrasýnda savunma ve forvet oyuncularýndan kanat toplarýnda durmalarý gereken yerler, hareketlenmeleri gereken bölgeler konusunda uyarýlarda bulundu. orumspor ikinci yarý hazýrlýklarýný bugün saat da yapacaðý tek çalýþma ile sürdürecek. Puan güzel olaylar çok kötü Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, Tosya deplasmanýnda istedikleri bir puaný aldýklarýný ancak maçýn son dakikasýnda yaþadýklarý çirkinlerin her þeyin önüne geçtiðini söyledi. Armutçu, bu maça atanan hakemin Zonguldak bölgesi olmasý, grupta þampiyonluða oynayan Zonguldak Kömürspor un ikinci yarýnýn ilk iki haftasýnda önce Ýskilip sonra Tosya deplasmanýna gidecek olmasý akýllarda soru iþareti oluþturduðunu belirterek Bu kartlarýn 15 puanla onbirinci sýrada tamamladý. Ligde son iki sýradaki takýmlarýn direk olarak amatör kümeye düþecek. Eskipazar Belediyespor ilk yarýda 3 puanla son sýrada yer aldý ve ligden direk düþme yolunda en güçlü aday. Diðer takýmlar arasýndaki güç dengesinin birbirine yakýn olmasý ikinci yarýda mücadeleyi çok daha zorlu hale getiriyor. Ýskilip Belediyespor ikinci yarýda özellikle evinde oynayacaðý maçlarda alacaðý sonuçlar ligde kalýp kalmamalarý konusunda belirleyici olacak. Temsilcimizin ligde kalma yolundaki en büyük dezavantajý ise en yakýn rakipleri konumundaki Yahþihanspor, Akyurt Belediyespor, Kýrýkkalespor takýmlarý ile deplasmanda oynayacak olmasý. Ýlk yarýnýn sona ermesinin ardýndan bir hafta tatile çýkan Ýskilip Belediyespor 27 Ocak pazar günü oynanacak maçlarla baþlayacak olan ikinci yarý için 7 Ocak tan itibaren çalýþmalara baþlayacak. ortaya koyduklarý mücadele ile gurur duydum. Tabiki maçta alýnan sonuçtan çok son bölümde yaþananlar bizi derinden üzdü. Rakip takýmýn bir iki dengesiz oyuncusunun baþlattýðý olaylarý kontrol altýna alýnamayýnca bu çirkinlikler yaþandý. Bu olayýn ciddiyeti ve acýsý kart gören bu futbolcularýn cezalarý açýklandýktan sonra daha iyi anlaþýlacaktýr. Benim dikkat çekmek istediðim asýl önemli konu ise maçýn hakeminin bölgesi. Bundan önceki haftalarda Ýstanbul, Kayseri ve Trabzon gibi bizim grubumuzda takýmý olmayan illerden hakemler atandý en ufak bir sorun yaþanmadý. Bu maça atanan maçýn hakemi Zonguldak Bölgesi. Ayný grupta mücadele ettiðimiz ve iþin asýl ilginç yaný ise ikinci yarýnýn ilk iki haftasýnda grubun þampiyonluk adaylarýndan Zonguldak Kömürspor önce Ýskilip'e ardýndan da Tosya deplasmanýnda oynayacak olmasý. Buda hakemin kararlarý doðru bile olsa maç sonunda bizden dört, Tosya'dan beþ oyuncunun kýrmýzý kart gösterilmesi akýllara soru iþareti getiriyor. Bu maçtan en avantajlý çýkan kesinlikle Zonguldak Kömürspor olmuþtur. Bu nedenle hakem atamasý yapýlýrken ayný grupta bulunan illerden yapýlmamasýnýn önemini belirtmek istiyorum' dedi. Transferi açma çalýþmasý sürüyor orumspor Yönetimi transfer açma çalýþmalarýný sürdürüyor. Geçtiðimiz hafta içinde Ankara ya giderek buradaki futbolcu ve avukatlarla görüþen orumspor Yönetimi dünde Samsun a giderek alacaklý isimlerden Rýfat ile bir görüþme yaptýðý öðrenildi. Yönetimin yaptýðý görüþmeler sonunda alacaklý olan futbolcularla büyük oranda anlaþma saðladýðý 4-5 futbolcuda pürüz bulunduðu bu isimlerlede görüþmelerin devam etitði belirtildi. Konu hakkýnda resmi bir açýklama yapmaktan kaçýnan orumspor Yönetimi görüþüp anlaþtýðý futbolculardan evraklarýný aldýðý tüm sorunu çözdükten sonra kamuoyuna gerekli açýklamayý yapacaðý öðrenildi.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Ormana 136 milyon lira harcandý

Ormana 136 milyon lira harcandý Ömer Akkaþ Elitpark Hastanesi Baþhekimi oldu Beyin Cerrahý Op.Dr. Ömer Akkaþ, Özel Elitpark Hastanesi'nin Baþhekimi ve Mesul Müdürü oldu. SAYFA 3 TE Bin evler Camiinde yapýlan Alternatif Kutlama Programýna

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

2013 YGS-LYS larý Üniversite Adý - Bölüm Adý - Türü ABANT ÝZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Diþ Hekimliði Fakültesi (MF-3) 47 448,934 17.600 Bilgisayar ve Öðretim Tek. Öðr. (YGS-1) 52 298,213 248.000 Fen Bilgisi

Detaylı

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN MART AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL FAALİYETLER GRUBU 13-16 NİSAN

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı