Hakký Usta'nýn ne demek istediðini anladýk mý? Iþýða, memleketin ýþýklarýna doðru bakmasýný bildik mi? Yoksa kör mü olduk?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hakký Usta'nýn ne demek istediðini anladýk mý? Iþýða, memleketin ýþýklarýna doðru bakmasýný bildik mi? Yoksa kör mü olduk?"

Transkript

1 200 Genç Cumhuriyetin o ilk dönemlerinde hangi niyet ve heveslerle nelerin baþarýldýðýný, üretmeyi sevmeyle memleket sevmenin nasýl eþ anlamlý olduðunu, ayný ýþýðýn kimilerine aydýnlýk verirken, kimilerini nasýl kör edebileceðini bilmem KARDEMÝR Eski Ustabaþýlarýndan Hakký YARDÝBÝ'nden daha güzel kim anlatabilir? Sözünü ettiðim, Çarklardan Chip'lere isimli kitaptaki Aydýn ENGÝN in Kardemir Öyküsünde yer verdiði bu söyleþide, Kardemir'in temel atma töreni için kurulan derme çatma þantiye binasýnýn inþaatýnda iþbaþý yapýp aralýksýz yýl çalýþtýktan sonra kuvvet Santralý Ustabaþýndan Emekli Hakký Usta þöyle diyor;. Þu Keltepe'den aþaðýya, buraya yürüyerek geldim. Baktým bu civarýn köylüleri toplanmýþ bir yere doðru gidiyorlar. Biz de fabrika kurulacak diye duymuþuz ya, onlarýn ardýna takýldým. Soðanlý Suyu'nun oraya vardýk, Uþaklý Eyüp Bey diye bir adam kýrýn ortasýna bir masa, bir iskemle kondurmuþ, oturuyor. ' Çocuk gel buraya ' diye çaðýrdý. Sordu ' Çalýþýr mýsýn?' dedi. 'Çalýþýrým efendim.' Baþladýk iþe. Geleni alýyorlar biliyor musun? Ýþçi yok. Sinek, sivrisinek kýrýyor milleti. Sýcak kavuruyor. Gelen bir bakýyor þöyle. Bir on beþ gün çalýþýyor. Býrakýyor gidiyor. Dayanmasý zor senin anlayacaðýn. Ben dayandým. Baktým düz amele yevmiyesi düþük. 'Haaaa, bu iþ cahillikten böyle oldu'dedim. Ona sora, buna sora yazýyý öðrenmeye çabalýyorum biliyor musun? Daha fabrika filan kurulmadan, þimdi bu Yeniþehir dediðimiz yere bir ilk mektep açýldý. Duttum kaydoldum. Þimdi bak sekiz saat çalýþmak, inþaatta mesai senin anlayacaðýn; sekiz saat uykuydu, yemekti, ývýr, zývýrdý; sekiz saat mektepli, ders çalýþmaktý filan oluyor. Akþamdan yarý geceye kadar. Biz 7 iþçiyiz, köylülerin ufak mektep çocuklarýnlan beraber okuyoruz. Þimdi ben ordan hemde üstün baþarýyla bir diploma aldým mý arkadaþ! O zaman anladým ki dünyanýn ekseni nedir? Ne kadar eðiktir? 23 derece eðiktir biliyon mu? Ýngiliz gavurunun tercümaný da hoca okulda. Adam diyor ki 'Karadeniz'in ortasýna bir iðne düþmüþ, bunu bul!' Sen þimdi buna imkân yoktur efendim,' dersin. Paraleller, meridyenler filan bir araya getirip karþýlaþtýrdýn mý 'gemi aha burada batmýþ iðne de aha þurada diyeceksin, elinle koymuþ gibi bulacaksýn. Ben burada, bu fabrikada yani, öðrendim dünyanýn ne olduðunu baþýndan 37 sonuna doðru temler bitti. Duvarlar yükseldi epey. Ve efendi iþ yürüdü biliyon mu? 3 senesinde de jeneratörü çevirdik biz. Kuvvet santrali cereyan vermeye baþladý. Haaa bak, o jeneratörün þalterini basma þerefini Allah bana nasip etti biliyon mu? Çok þanslý, þereflidir yani.. Ýþte þimdi geldik Yüksek Fýrýna. Hepsi bir tamam. Ýsmet Paþa filan gelmiþ, yüksek askeriye kumandanlarý, vekiller filan hep orda. Vali arada kaybolmuþ, var sen hesapla artýk. Günlerdir vermiþiz kuvveti ýsýnmýþ yüksek fýrýn. Derken efendi, bir ýþýk çaktý ki yüksek fýrýndan. Ohooo içimiz ýþýyor efendi içimiz. Herkes salya sümük aðlýyor biliyon mu? Iþýk bu, yüreðine de vuruyor, kafanýn içine de. Öyle kýzýl, öyle parlak bir ýþýk iþte. Divriði madeniyle Zonguldak kömürü buluþmuþ; Karabük'te düðün dernek kurulmuþ, cevher erimiþ, akýyor potaya. Bak efendi ben bu fabrikaya yýl hizmet vermiþim. yýl ne demek biliyon mu sen? yýl yetiþkin adamda ömür demek. yýl. Bir yevmiye cezam yoktur benim yýlda. Bir yevmiye ceza alacak bir kusur, bir ihmal yoktur efendi. Neden öyle peki? Bu fabrika bizim gözümüz. Bizim gözümüzün ýþýðý. O cevherin ýþýðýný bilirmisin sen? 200 derecede erimiþ demir cevheri bir ýþýk saçar efendi. O ýþýktýr memleketin ýþýðý. Ýyi bakmasan kör eder adamý. Erimiþ cevhere bakmasýný bileceksin. Yoksa kör olursun. Ne demek istediðimi anlýyon mu sen..? Hakký Usta'nýn ne demek istediðini anladýk mý? Iþýða, memleketin ýþýklarýna doðru bakmasýný bildik mi? Yoksa kör mü olduk? Mademki, Türkiye Cumhuriyeti demir-çelik öyküsüne Selahattin ÞANBAÞOÐLU ile baþladýk, yine onunla bitirelim; aynen þöyle diyordu:. O gün, o koþullarda yapýlanlarýn bugün yapýlmamasýnýn mazereti olamaz, isteselerdi her þey yapýlabilirlerdi.

2 TMMOB 200 Muhammet ÝMAMOÐLU Eskiþehir doðumluyum. Eskiþehir Kurtuluþ Ýlkokulunda ilköðretim, Eskiþehir Atatürk Lisesi'nde Orta ve Lise Öðrenimimi tamamladým.76 yýlýnda Eskiþehir Devlet Mimarlýk ve Mühendislik Akademisi Makina Mühendisliði Bölümünden mezun oldum. Evliyim, Endüstri Mühendisi olan ve Makina Mühendisliðinde okuyan, iki çocuk babasýyým. Orta öðretim yýllarýnýn yaz tatillerinde, babamýn küçük torna atölyesinde çýraklýk ile baþlayan makina yapma arzusu, akademi yýllarýnda "makina elemanlarý" derslerine olan ilgim sonunda, sayýn hocam Prof.Cengiz MALKOÇ un "sen; bir eðe, mengene, çekiç ve bir testere ile iyi iþler yaparsýný" referans noktasý kabul ederek, baþarýnýn üretmek olduðuna inanarak, babamýn iþini devam ettirmede þansýmý denemeye karar verdim yýllarýnda un fabrikalarýnýn "vals" adý verilen buðday öðütme makinelerinin imalatýna devam ettim. Fiili olarak tornada zevk alarak çalýþmam, beni çýraklýktan ustalýða terfi ettirdi. Bu dönemde sermayem kafamýn içinde, aldýðým eðitimin birikimi, baþarýlý olmak içinse, Atatürk'ün isteði olan "Tek bir þeye ihtiyacýmýz var; çalýþmak, çalýþmak, çalýþmaktý". 82 yýlýnda, birçok makinesini kendimiz yaptýðýmýz, küçük tonajlý un fabrikamýzda, kardeþlerimin beraberliði ile buðday unculuðu dönemim baþladý. Artýk sermaye, buðday alabilme gücüne dönmüþtü. Baþarý ölçüsü, ekonomik sistemin dinamikleri arasýnda yok olmamak, dayanýklý olmak, baþarý kadar baþarýsýzlýkla da karþýlaþýldýðýnda, baþarýsýzlýktan çeþitli öðretiler çýkarýp, tekrar yola koyulmaktý. Bununla beraber artýk ustalýktan, yöneticilik dönemine geçiþim oldu. Mühendisliðin verdiði detaya dikkat etme, analitik düþünme, planlý davranma, mühendisin doðasý gereði insana hayattaki her çeþit hata ve kusuru görme becerisini ölçülendirmeye baþlayarak, neyi okuduðum deðil, nasýl geliþeceðim ile; vergi, sosyal güvenlik, iþ, ticaret, gýda vb. gibi kanunlarýn takibinin yaný sýra yazýlý olmayan piyasa kanunlarýný da yaþayarak öðrendim. Yönetici olmak ile iþlerin yürümediðini, takipçilerin, size inananlarýn olmasý gerektiði, böylece paylaþýmla beraber enerji ve motivasyonun doðduðunu, herkesin ayni yönde kürek çektiðini gördüm. yýlýna kadar birçok un fabrikasýnýn, deðiþik markalý öðütme makinelerinin yedek parça imali iþlerini de yapmaya devam ettim. 8 yýlýnda Eskiþehir Organize Sanayi Bölgesi'nde makinalarýný kendimiz yaptýðýmýz, yeni bir un fabrikasý kurma giriþimimiz," metre yüksekliði geçemezsiniz" yaptýrýmý ile karþý karþýya kalmamýz, 2 metre yükseklikteki dikey olarak yapýlmasý gereken enerji dönüþümünü, metre yükseklikte yatay-dikey enerji dönüþümü þeklinde, yeni bir proje üretmemize neden oldu. Bu örnek, birçok Türk 6

3 200 deðirmen makinalarý imalatçýsý tarafýndan Türkî Cumhuriyetlerinde uygulandý. 6 yýlýnda, fark edilmemi saðlayan entellektüel birikimim ile Eskiþehir Ticaret Borsasý meclisine, 2000 yýlýndan 2008 yýlýna kadar yönetim kurulu sayman üyeliði ve TOBB delegeliði, 200 yýlý ile ETB yönetim kurulu baþkan yardýmcýlýðýna seçilmem ile devam etmektedir.8 yýlýndan tarihinde yayýnlanan 300 S.Lisanslý Depoculuk Kanununun Bulgaristan, ABD ni de kapsayan komisyon çalýþmalarýnda, Ticaret Borsasýný temsilen katýldým. Sivil toplum kuruluþlarýnda görev alarak, Atatürk'ün düþünceleri, cumhuriyet ve demokrasiye sahip çýktýðýma inanýyorum. Konum ile ilgili eðitim toplantýlarýna katýlýrým. Çok iyi bildiðim konularý konu insanlarýna sunar, klasik batý müziði konserlerine giderim. Öne çýkmýþ kiþilerin; nerede baþladýlar, neyi hedeflediler, hangi engellerle karþýlaþtýlar, baþladýklarýnda daðarcýklarýnda ne vardý ile görüþ ve deðerlendirmeleri beni düþündürür, heyecanlandýrýr, geliþimime katkýda bulunur ve en iyi arkadaþýn kitap, en iyi dinlencenin müzik, en iyi yaþamýn saðlýklý, güzel bir iþ, eþ ve evden ibaret olduðunu düþünürüm. Her þeyin çok hýzlý deðiþtiðini, artýk herkesin eðitimli olduðunu, bilgiye ulaþmanýn kolaylaþtýðý günümüzde, gençlerden birçok konuda yeni geliþmelerden ve yeni teknolojilerin kullanýlýþýndan yararlanmaktayým. Genç Mühendisler yola, bir þey üretmek ve inovasyon ile farkýndalýk yaratmak, çalýþmayý hedefledikleri konularda kendilerini iyi tanýmak, küçülmüþ olan dünyada, Dünya Vatandaþlýðý için yapýlmasý gerekli olan, bilinçli olarak kendilerini yetiþtirmek olmalýdýr. Ýþ yerleri "hangi alanda, ne gibi katký yapacaðýnýz" ile sizi tanýmaya çalýþýrken, sizde "bu iþe girersem kendimi nasýl geliþtirebilirim, bana nasýl yatýrým yaparlar" ile ne istediðinizi bilen ve kafanýzda kendi kariyerinizi netleþtirmenizi tavsiye ederim. Çok ve dürüst çalýþýnca açýlmayacak kapý yoktur. Ben ne istiyorum, hayatýn anlamý ne, benim hayattaki misyonum ne" diye düþündüðümde; üç kýsýmdan oluþan yaþam, 30 lu yaþlara kadar çok iyi alýnmasý gereken eðitim, 60lý yaþlara kadar çok hýzlý geçen çalýþma hayatý ve kendini yenileme, devamýnda dünya görüþü ve tecrübeleri ile daima danýþýlmasý gereken bir emeklilik dönemi Üyemize bundan sonraki yaþamýnda saðlýk, mutluluk ve baþarý dolu günler dileriz. 7

4 200 BÝN KELÝMEYE BEDEL ÇÝZGÝNÝN YAÞADIÐI MEKÂN: EÐÝTÝM KARÝKATÜRLERÝ MÜZESÝ Müzeler, bir kentin nefes alýp verdiði yerlerdir. Onlar için, bir kentin hafýzasýný barýndýran, bu günden geçmiþine doðru bizleri yolculuða çýkaran mekânlar olarak da tanýmlamamýz mümkündür. Eðitim Karikatürleri Müzesi de böyle bir mekândýr iþte. * Odunpazarý' nda SÝT Alaný içinde yer alan iki katlý binanýn 00'lü yýllarýn baþlarýnda yapýldýðý tahmin ediliyor. Uzun yýllar konut olarak kullanýlan ahþap yapý, 80 yýlýnda Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu tarafýndan kayýt altýna alýnmýþ. Ýki katlý iki ayrý bina þeklindeki tipik Osmanlý yapýlarýnýn 80'li yýllara kadar konut olarak kullanýldýðý bilinmektedir. Bu yapýlarýn orta duvarlarý iptal edilerek birleþtirilme yoluna gidilmiþ, sergileme alanlarý oluþturmak için küçük çaplý iç deðiþiklikler yapýlmýþ. Toplam yapý alaný 26 metrekare, yapým tekniði ise ahþap karkastýr. Bu yapý, projelendirilip Eðitim Karikatürleri Müzesi olarak kullanmak amacýyla restore edilmiþ. Yapýnýn özgün kimliðinin korunmasýna dikkat edilmiþ ve Odunpazarý yapý dokusunun yaþatýlmasý için katký yapýlmasý amaçlanmýþ. Ayrýca müzenin 3 metrekare alana sahip küçük bir bahçesi mevcut. Bu bahçenin duvarlarý 8 Türkiye karikatürünün önemli çizerleri Turhan SELÇUK ve Tan ORAL'ýn (metal malzeme ile yapýlmýþ) birer karikatürüyle süslenmiþ. Karikatür Müzesi, Türkiye'de bir ilk olan ve Eylül 2002 tarihinde kurulan Anadolu Üniversitesi Karikatür Sanatýný Araþtýrma ve Uygulama Merkezi'nin yan kuruluþu olarak hizmet vermekte. Müzede; sürekli sergi, deðiþken sergi bölümleri, Portreler Odasý, Türk Karikatür Ustalarý Odasý, Eskiþehirli Karikatürcüler Odasý ile kitaplýk bölümleri bulunmakta. Müzede karikatür çalýþmalarýnýn yapýlabileceði mekânlar da tasarlanmýþ durumda. Müzede karikatür arþivindeki eserler sergilenirken, alt kat salonunda yerli ve yabancý karikatürcülerin sergileri de aralýklý olarak sürdürülmekte. Böylece sýk sýk yapýlacak deðiþikliklerle yaþayan bir müze amaçlanmakta. Müzeden araþtýrma amacýyla da yararlanýlmakta ve bu amaçla bir kitaplýk oluþturulmuþ durumda. Müzede; kitap, kartpostal, poster ve hediyelik eþyalar da ziyaretçiler tarafýndan satýn alýnabilmekte. * Dünyanýn her tarafýnda bu tür uzmanlýk müzelerinin baðýþlarla büyüdüðünü söyleyen yetkililer, Bu müze de orijinal karikatür, kitap, poster, gazete, dergi gibi baðýþlarý kabul etmektedir demektedirler. Zemin katta; sergi salonu deðiþken sergilerin yapýlabileceði alan olarak düzenlenmiþ. Periyodik olarak

5 200 gerek kiþisel ve gerekse karma sergilerin açýldýðý bu salon, (yanlýþ bir kaný olarak müzeler için bilinen; duraðan, deðiþmeyen müze anlayýþýnýn dýþýnda) yaþayan bir çaðdaþ müze ortamý oluþturmak için düzenlenmiþ. * Zemin katta; yönetici odasý, arþiv odasý ve araþtýrma-uygulama çalýþmalarýnýn yapýldýðý bir baþka mekân da bulunmakta. Araþtýrma-uygulama odasý; bilgisayarlarýn ve kitaplýðýn yer aldýðý oda... Bilgisayarlar internet baðlantýlý ve müze arþivindeki karikatürleri izleme olanaðý ile donatýlmýþ. Kitaplýkta karikatür konulu (tez, makale, araþtýrma çalýþmasý, albüm, dergi vb.) çeþitli kitaplar bulunmakta. Zemin katta müzeyi ziyaret edenlerin yanlarýnda götürebilmeleri için kitap, kartpostal, afiþ, katalog ve hediyelik eþyalarýn bulunduðu bölüm var. Bu zamana kadar birçok tanýnmýþ karikatüristin kiþisel ve karma sergisiyle sanatseverleri buluþturan müze, gelecek yýllarda da bu hizmetini geliþtirerek sürdürmeyi amaçlamakta. * Kaynak:

6 200 EVLÝLÝK Üyemiz Çaðlar BURNAK tarihinde Terane MEHEMMEDOVA ile evlendi. Üyemiz Alper HOROZOÐLU tarihinde Burcu SÜMER ile evlendi. EMEKLÝLÝK Þubemiz Teknik Görevlisi Sabahattin KOLATA 'da emekli oldu. Kendisine bundan sonraki hayatýnda da baþarýlarýnýn devamýný, saðlýk ve mutluluklar dileriz. Üyemiz Bülent YILMAZ tarihinde Esra ERSOY ile evlendi. Üyemiz Muhammed ATACAN tarihinde Dilek AKTAN ile evlendi. Üyelerimiz Gönül ve Ýsmail ZAT'ýn oðlu Engin ZAT tarihinde Fisün GÜNALP ile evlendi. Çiftlere Ömür Boyu Mutluluklar Dileriz. VEFAT Üyemiz Selçuk EVÝRGEN'in annesi Remziye EVÝRGEN tarihinde vefat etti. Merhumenin ailesinin ve yakýnlarýnýn üzüntülerini paylaþýr, baþsaðlýðý ve sabýr dileriz. Üyemiz Bahadýr Emir ÝNAN'ýn dedesi Ýsmail ÝNAN tarihinde vefat etti. Merhumun ailesinin ve yakýnlarýnýn üzüntülerini paylaþýr, baþsaðlýðý ve sabýr dileriz. Odamýz Üyeleri Ýsmail Hakký SAÐIR, Tuncay SAÐIR, Müjgan SAÐIR ÖZDEMÝR'in babalarý Yaþar SAÐIR tarihinde vefat etti. Merhumun ailesinin ve yakýnlarýnýn üzüntülerini paylaþýr, baþsaðlýðý ve sabýr dileriz. Þubemiz Üyesi ve Bilecik Ýl Temsilciliði Teknik Görevlisi Hasan KILINÇ'ýn babasý Ýlyas KILINÇ tarihinde vefat etti. Merhumun ailesinin ve yakýnlarýnýn üzüntülerini paylaþýr, baþsaðlýðý ve sabýr dileriz. Alp ALPASLAN Mustafa SOYBALI Kadir AKIN Kudret KAYAR Ýbrahim YÜCE Ýsmail SELAMÝ Erkan ANNAK 0

7 200 Serkan HELVACI Cihan YILDIZ Zeki Kerem TÝRYAKÝ Ýlker ÇEKÝÇ Emrah YILMAZTÜRK Emre ERDEM Selman ÞAHÝN Aydýn APAYDIN Ahmet ALKAN Uður DALAR Serhat KARA Musa ÞAHAN Metin KOCA Ahmet ALTINEL Caner DOÐAN Murat ATIÞKAN Abdullah Murat CANKAYA Emrah Soner YILMAZER Ergün KAZANÇ Selçuk KURUDERE Esra ÖZBUDAKLAR Semih BAHAR Makina Müh. Bölümü Makina Müh. Bölümü Abdullah ARSLAN Makina Müh. Bölümü

8 200 2

Fabrikalar Kuran Fabrika Kardemir ve Türkiye Cumhuriyeti Demir-Çelik Öyküsü

Fabrikalar Kuran Fabrika Kardemir ve Türkiye Cumhuriyeti Demir-Çelik Öyküsü Mahmut KÝPER Metalurji Mühendisi Fabrikalar Kuran Fabrika Kardemir ve Türkiye Cumhuriyeti Demir-Çelik Öyküsü 20 Ekim 1992 tarihinde TMMOB Metalurji Mühendisleri Odasý nda yapýlan Akþam Söyleþisi nin konusu

Detaylı

yazýnýn sonlarýnda KARDEMÝR'in genç cumhuriyette medeni insanlar yetiþtirmek adýna yaptýklarýndan birkaç örnek þöyle anlatýlmaktadýr;

yazýnýn sonlarýnda KARDEMÝR'in genç cumhuriyette medeni insanlar yetiþtirmek adýna yaptýklarýndan birkaç örnek þöyle anlatýlmaktadýr; 200 KARDEMÝR'de, yalnýz inþaatlarda kullanýlabilecek olan klasik uzun çelik, mamullerinin üretimi için gerek duyulan tesislerin yaný sýra, makina ve çelik konstrüksiyon atölyeleri ile dökümhanelerin de

Detaylı

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ.

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Fikri Türkel Fikri Türkel Deðer katanlar Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Yayýn haklarý 2011 TÜGÝS e aittir. ISBN: Tanýtým nüshasýdýr,

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli

Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli Blok Aktüel orum u tanýtacak Hamdi Özseçer ve kýzý kazada yaralandý Elvançelebi Belde Belediye Baþkaný Hamdi Özseçer, geçirdiði trafik kazasýnda yaralandý. * HABERÝ 16 DA Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý.

Detaylı

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48 indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Saynur Defne Sarýsoy 86 Tezel 85 23-25 Duyurularýmýz 36 Saðlýk Dr. Aydýn Aksoy 75 42 Gurme Coconot 26-33 Bizim Dünyamýz 38 Saðlýk HLC Hairline Clinic 40 Kiþisel

Detaylı

Kültür 'Paylaþým'ý Geleneklerimiz, göreneklerimiz daima iyiyi, doðruyu, güzeli gösterir bize Türkiye Finans da bu toplumun gelenek, göreneklerine saygý duyan, onlarý sizlerle paylaþan, sizlerle yaþayan

Detaylı

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi.

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi. O nun sevgisi salona sýðmadý Ýmam Hatip Lisesi, Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Gecesi, büyük bir katýlýmla Atatürk

Detaylı

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji Sunuþ Deðerli meslektaþlarýmýz, Hep beraber yeni bir yüzyýla girdik. Yeni yüzyýlýn tüm meslektaþlarýmýza ve mesleðimize yeni kazanýmlar getirmesini dileriz. Arkeoloji ve Arkeologlar Derneði olarak 2000

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm

Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm BAŞKAN DAN Kadir Topbaþ Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkaný ve Birlik Baþkaný Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm 2 004 Genel Yerel Yönetim Seçimleri ile göreve baþladýðýmýz seçim dönemimizin

Detaylı

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71 36 Maariften Yetiþenler Turhan Dökmeci 41 46 Mesaj Gurme/Tike 38 Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 8 Portre Devrim Gürkan 91 48 Kutusu Asým Arar 73 50 52

Detaylı

10-15 16-22 23-26. indeks. kolejliler MART2008. Kariyer. Portre Seta Ýnþaat Cengiz Ergüvenç 64

10-15 16-22 23-26. indeks. kolejliler MART2008. Kariyer. Portre Seta Ýnþaat Cengiz Ergüvenç 64 indeks 2 i n d e k s 7 8 Konuk Yazar Özlem Gürses 87 16-22 Aktüalite 23-26 Duyurularýmýz 27-31 Bizim Dünyamýz Saðlýk Geriatri Derneði Baþkaný 38 Prof. Dr. Yeþim Gökçe Kutsal 74 46 Gezi Rehberi Cunda Adasý

Detaylı

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI Sulucakarahöyük/ANKARA Dersim Katliamý tartýþmasý sürüyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýnda bir dizi belge açýklayarak CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçtaroðlu'nu

Detaylı

Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek

Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan bitirdikten sonra Konya Yüksek adir Keskin, 1944 Afyon-Dazkýrý-Çiftlik doðumlu. Ýlkokulu kendi köyünde, ortaokulu dýþarýdan bitirdi. Ýzmir Ýmam-Hatip Lisesi ni 1965'te, ayný yýlýn eylül Kayýnda Savaþtepe Öðretmen Okulu nu dýþarýdan

Detaylı

KÜTAHYA ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ www.kaol43.com Yýl : 2012 Sayý : 11 ÝÇÝNDEKÝLER 2 Atatürk'ün Öðretmenlere Hitabý 3 Sunuþ - Nihat Çelikten 4 Model Okul Kütahya Anadolu Öðretmen Lisesi - Ali Osman Acar

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Ý S T A N B U L G A Z Ý A N T E P L Ý L E R D E R N E Ð Ý Y A Y I N O R G A N I SAYI 25 MAYIS 2008 HOÞGELDÝNÝZ GAZÝANTEP ÝN KURTULUÞU BALOSU ÇAÐDAÞ KÝBELE PROF.DR. OSMAN BARLAS KADIKÖY GAZÝANTEPLÝLER DERNEÐÝ

Detaylı

Yeni eðitim dönemi baþladý

Yeni eðitim dönemi baþladý Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 yayingrubu@akyakakultursanat.com Muðla Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mansur Harmandar ziyaret edildi Akyaka Kültür ve Sanat Derneði olarak

Detaylı

Ýþte vekil adaylarýmýz

Ýþte vekil adaylarýmýz Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir ve Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Öðretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam bilgilendirme yaptý. Hastaneden ilk uyarý geldi Hitit Üniversitesi

Detaylı

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri TEMMUZ2011 BÜLTENÝ Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adýna Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa GÜDEN Rektör Editör - Genel Yayýn Yönetmeni Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU Rektör Yardýmcýsý Yazý Ýþleri Sorumlusu Prof.Dr.

Detaylı

Þubat 2008 www.kayder.org.tr Sayý: 17 bir milletin portresi Abdullah Gül Çankaya Ziyareti Koordinasyon Kurulu Dedeman da Ýftar Genç Buluþma Baþkan dan... Deðerli Hemþehrilerim, Þu anda Ýstanbul'a lapa

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Þiir 3 DE 7 DE 3 DE. M.Ö. 2'nci Yüzyýl'da inþa edilen Likya Birliði Meclisi Binasý, dünyadaki ilk demokratik yönetim binasý olma özelliðiyle önem

Þiir 3 DE 7 DE 3 DE. M.Ö. 2'nci Yüzyýl'da inþa edilen Likya Birliði Meclisi Binasý, dünyadaki ilk demokratik yönetim binasý olma özelliðiyle önem Bina dýþýna siyah çelenk koyan TEKEL iþçilerinin baðlý olduðu Tek-Gýda-Ýþ Ýstanbul 2 No'lu Þube Baþkaný Yunus Durdu, 26 Mayýs'ta yapýlacak olan genel grevin içinin boþaltýlarak bir saatlik yemek boykotuna

Detaylı

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla düzenlenen Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý, 5. Karikatür Yarýþmasý ve VI. Geleneksel Fotoðraf Yarýþmalarý ödülleri törenle sahiplerini buldu. Cemiyet ödülleri sahiplerini

Detaylı