Denizli KOBİ lerinde TKY Uygulamalarının Firma Performansına Etkilerinin Analizi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Denizli KOBİ lerinde TKY Uygulamalarının Firma Performansına Etkilerinin Analizi"

Transkript

1 EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: Saı: Ocak ss Denizli KOBİ lerinde TKY Ugulamalarının Firma Performansına Etkilerinin Analizi Analsis of TQM Effects on Business Performance of SME s in Denizli Ali TÜRKYILMAZ, Şenol OKAY, Lela TEMİZER 3, Muhammet Enis BULAK 4 ÖZET Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ugulamaları, tüm dünada olduğu gibi ülkemizdeki küçük ve orta büüklükteki işletmelerde (KOBİ) her geçen gün agınlaşmaktadır. Bu çalışmada, Denizli de tekstil sektöründe faaliet gösteren KOBİ lerde TKY ugulamalarının müşteri memnunietine ve firma performansına olan etkileri incelendi. Çalışma kapsamında literatürdeki çalışmalardan ola çıkılarak TKY ugulamaları, müşteri memnunieti ve işletme performans arasındaki ilişki bir Yapısal Eşitlik Modeli ile tanımlandı. Bu modele ugun geliştirilen bir anket kullanılarak toplam 8 işletmeden veriler toplandı. Yapısal eşitlik modelinin doğrulanması ve ilişki katsaılarının hesaplanması için Kısmi En Küçük Kareler Yöntemini kullanıldı. Çalışma işletmelerdeki kritik TKY ugulamaları ve bunların işletme performansına etkileri hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. ABSTRACT In recent ears, there is an increasing interest in application of Total Qualit Management practices in SME s. In this stud the effect of TQM practices on business performance of SME s in Denizli is analsed. A structural equation model is built to analse the relationship between TQM and business performance. The data, gathered from 8 tetile manufacturer companies, are analsed using Partial Least Squares method. Kewords: SME s management, TQM, performance management, partial least squares Anahtar Kelimeler: KOBİ önetimi, TKY, performans önetimi, kısmi en küçük kareler.giriş Bir hizmet, mal vea fikir geliştirme süreci olan üretim sistemlerinin amacı; kaliteli ve kullanılır ürünler elde etmek suretile müşteri tatminini maksimuma çıkartmaktır. TKY, işletmelerin müşteri tatminini sürekli olarak en ii düzede tutma amacına önelik işletme süreçlerindeki iileşme, sistemleşme ve dolaısıla kurumsallaşma faalietleridir (Kanji ve Wallace, ). İşletmelerdeki en belirgin TKY ugulamaları; liderlik, müşteri odaklılık, tedarikçi ilişkileri önetimi, süreç önetimi ve süreçlerle önetim, ürün ve sistem tasarımından itibaren en ii kalite, insan kanaklarının bilinçli önetimi ve eğitimleri, dökümantason, sıfır hata ve sürekli iileşme çalışmalarıdır. TKY ugulamalarının başarısı, önetimin katılımı ve alınan kararların icra edilebilirliğile doğrudan ilişkilidir. TKY çalışmaları firma genelinde eni bir çalışma ve aşama kültürü medana getireceğinden dolaı bu süreç uzun süreli ve malietli gözükebilir. Ancak bu ugulamalar sonucunda firmadaki kalitesizliğin ve kalitesiz ürün oranlarının düşeceği, israfın azalacağı, çalışan performans ve tatmininin artacağı, müşteri memnunietinin, firma imajının, satışların ve dolaısıla karlılığın artacağı düşünüldüğünde bu malietlerin kalitesizlik malietine oranla katlanılabilir olacağı gözükecektir. (Gençılmaz ve Zaim, 999), (Deming, 986) Ürün ve Hizmet Kalitesi Müşteri Memnunieti Ekonomik Başarı Yrd. Doç. Dr., Fatih Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Yrd. Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, 3 Araş, Gör, Fatih Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 4 Araş, Gör, Fatih Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 3

2 Ali TÜRKYILMAZ, Şenol OKAY, Lela TEMİZER, Muhammet Enis BULAK İşletmelerdeki her türlü atırım ve önetim faalietlerinin nihai amacı firma performansının artışıdır. Bu sebeple işletmelerde belirli kriterlere göre performans ölçümleri apmak işletmenin gelişim sürecinin takibi açısından önem arzetmektedir. Bir işletmenin performansı genel olarak karlılık, pazar paı, satışlar gibi somut ölçüm kriterlerindeki değişimle ölçülmektedir. Ancak TKY çalışmalarının firma performansına hemen ve doğrudan etki etmesi beklenmemelidir. TKY faalietleri öncelikli olarak müşteriler tarafından fark edilir ve oluşan memnuniet firmanın performansını da etkilemektedir. Bu da makul bir süre içinde gerçekleşmektedir. Bu sebeple bu çalışma kapsamında öncelikli olarak TKY faalietlerinin daha sout bir çıktısı olan müşteri memnunietine ve bununla beraber firma performansına olan etkileri araştırılmıştır. Geleneksel somut kriterler işletmelerin geçmiş performansı hakkında bilgi verirken, sout kriterler gelecekte elde edilecek işletme performansı hakkında bilgi ve güvence vermektedirler. (Fornell ve Cha 994), (Kaplan ve Norton, 996), (Kunst ve Lemmink, ). Bu çalışmada Türkie de faaliet gösteren küçük ve orta büüklükteki işletmelerde ugulanan toplam kalite çalışmalarının, bu işletmelerin müşteri memnunietine (MM) ve finansal performansına (FP) olan etkileri incelenmiştir. Çalışmada TKY ve performans kriterleri arasında kurulan aşağıdaki model Denizli ilinde faaliet gösteren 8 tekstil işletmesinden toplanan verilerle test edilmiştir. Bu modele göre TKY nin müşteri memnunieti ve firma performansı üzerinde, müşteri memnunietinin de firma performansı üzerinde pozitif etkisi olduğu varsaılmaktadır. TKY Ugulamaları Müşteri Memnunieti.YAPISAL EŞİTLİK MODELLERİ (YEM) Firma Performansı Yapısal Eşitlik Modelleri (YEM) belirli saıda gizli değişken ve bu gizli değişkenlerin hesaplanmasında kullanılan ölçüm değişkenleri arasındaki ilişkileri gösteren modellerdir. YEM iki alt modelden oluşur: Gizli değişkenlerle ölçüm değişkenleri arasındaki ilişkilerden oluşan dış model ve gizli değişkenlerin kendi aralarındaki ilişkilerden oluşan iç model (Chin, 998) (Tenenhaus vd., 5). Yapısal eşitlik modellerinin tahmininde agın olarak kullanılan iki öntem mevcuttur: Kovarans tabanlı metodlar (LISREL) (Bollen, 989) ve varans tabanlı Kısmi En Küçük Kareler (KEKK) metodu (Wold, 985). Bu iki öntem; analizlerin amacı, sahip oldukları istatistik varsaımlar ve ürettikleri ugunluk istatistikleri bakımından birbirlerinden farklılık gösterirler. KEKK metodunun amacı genel olarak üksek R-kare ve anlamlı t değerlerine sahip bir ilişki modelini tahmin edebilmektir. Müşteri memnuniet analizlerinde toplanan veriler genelde kişisel değerlendirmelerin sonuçları olduğundan tam bir kesinlik göstermezler ve istenen bir dağılıma umaabilirler. Bazı durumlarda da eteri kadar çok veri toplamak mümkün olmaabilir. KEKK öntemi az saıda veri, kesikli ve sürekli çok saıda değişkenle çalışabilir ve verilerin dağılımından etkilenmez. KEKK metodu hem reflektif, hem de formatif apılandırılmış bloklar için ugundur (Chin, 998, Turkilmaz vd., ). Bu avantajları göz önünde bulundurulduğunda TKY ugulamalarının müşteri memnunieti ve işletme performansı üzerindeki etkilerinin analizinde KEKK metodunun kullanılması kararlaştırılmıştır. KEKK metodu apısal modeldeki ilişkileri tahmin etmek için aşamalı hesaplama öntemi kullanır. İlk aşamada, gizli değişkenlerin birbilerile olan ilişkilerini ve kendilerine bağlı ölçüm değişkenlerile olan ilişkileri kullanarak ölçüm modelindeki ağırlıkları ve üklemeleri tahmin eder. Bu safha iteratif bir adımdır. İkinci aşamada ise ilk safha sonunda bulunan ağırlıkları kullanarak gizli değişkenler arası ilişkileri (apısal model) tahmin eder (Chin, 998). 3.VERİ ANALİZLERİ VE SONUÇLAR Çalışma kapsamında geliştirilen ölçüm modeli Denizli ilinde faaliet gösteren KOBİ düzeindeki tekstil firmalarında ugulanmıştır. Denizli, tekstil üretimi başta olmak üzere sanai alanında Türkie ekonomisinde önemli bir ere sahiptir. Şehirdeki üretici firmalar son ıllarda artan ihracat imkânları ile beraber ürün, üretim ve önetim kalitelerini geliştirmek için gerekli atırımları apmaktadırlar. Bunların başında da kalite önetimi ugulamaları gelmektedir. Yukarıda verilen teorik modele ugun olarak hazırlanan anketler KOBİ ölçeğinde rastgele seçilen 8 tekstil işletmesinin öneticileri tarafından değerlendirilmiştir. Anket soruları temel olarak Saraph ve arkadaşları (989) tarafından geliştirilen soruların tekstil sektörü için uarlanmasıla hazırlanmıştır. Soruların cevaplanmasında -5 Likert skala kullanılmıştır. Eksik olan veriler değişken ortalamaları kullanılarak tamamlanmıştır. Anket soruları TKY ugulamaları, 3

3 Denizli KOBİ lerinde TKY Ugulamalarının Firma Performansına Etkilerinin Analizi Müşteri Memnunieti ve Firma Performansını ölçen sorular şeklinde 3 arı grup altında sorulmuştur. Çalışmada öncelikli olarak TKY ugulamalarını ölçen 6 değişken için açıklaıcı faktör analizi ugulanmıştır. Bu değişkenler 5 farklı faktör altında toplanmıştır. Herhangi bir faktörle güçlü ve güvenilir bir Ölçüm Değişkenleri ÜYR ÜYR.. ÜYR6 TY TY TY3 TY4 SY SY.. SY5 ÜHT ÜHT Birinci Derece Faktörler (First-Order) Üst Yönetimin Rolü Tedarikçi Yönetimi Süreç Yönetimi Ürün ve Hizmet Tasarım ilişkisi gözlemlenmeen 3 değişken modelden çıkartılmıştır. Faktörler şu şekilde gruplanmıştır: Üst önetimin rolü, tedarikçi önetimi, süreç odaklılık, ürün ve hizmet tasarımı ve çalışanların katılımı. Bu faktörler ve ilişkili değişkenler Şekil 3 de verilmiştir. Faktör analizi sonucunda elde edilen faktör ükle- İkinci Derece Faktör (Second-Order) TKY ÇK ÇK.. ÇK6 Çalışanların Katılım ri ve güvenilirlik testi sonuçları Tablo de gösterilmiştir. Tüm faktörlerin Cronbach alfa değerleri,8 den büük çıkmıştır. Arıca KMO (,85) ve Bartlett s testi (p<,) sonuçları da göz önünde bulundurulduğunda oluşturulan faktör analizi sonuçları tatmin edici seviede güvenilirdir. Yukarıda verilen TKY ugulamaları ile ilgili değişkenlerin ortalamaları alınarak 5 farklı değişkenden oluşan TKY faktörü oluşturulmuştur. Buna göre; TKY ugulamaları, müşteri memnunieti ve firma performansı arasındaki modelin değişkenleri Tablo de verilmiştir. 33

4 Ali TÜRKYILMAZ, Şenol OKAY, Lela TEMİZER, Muhammet Enis BULAK KEKK metodunun ugulanabilmesi için öncelikli olarak faktörlerin tek boutluluk analizlerinin (doğrulaıcı faktör analizi) apılması gerekir. Tekboutluluk analizi, bloğu oluşturan ölçüm değişkenlerinin anı faktörü ölçtüklerini test eder (Hulland, 999). Çalışmadaki tüm blokların Cronbach alfa ve Dillon-Goldstein r değerleri.84 ün üzerinde bulunmuştur. Ana bileşenler analizi sonuçlarıla beraber (ilk özdeğer > ve. özdeğer < ) tüm testler blokların tek boutlu oldukları anlaşılmaktadır. Modeldeki tüm dış ve iç model eşitlikleri Ek- de gösterilmiştir. Modelin KEKK ile bulunan dış model tahmin sonuçları; dış model ağırlıkları, korelason ve komunaliti değerleri Tablo 3 de verilmiştir. Yapısal eşitlik modelinin genel kullanılabilirliği modelin güvenilirlik ve geçerlilik test sonuçlarına bağlıdır. KEKK modelinde bir maddenin (değişken) güvenilirliği (individual item reliabilit), ölçüm değişkeni ile gizli değişken arasındaki korelason değerile ölçülür ve,7 den büük olması beklenir (Hulland, 999). TKY modelinde bulunan sonuçlara göre gizli değişkenler ve onların ölçüm değişkenleri arasındaki korelason değerlerinin oldukça üksek ve pozitif olduğu gözükmektedir. Reflektif bir bloğun akınsaklık geçerliliği (convergent validit) bloktaki ölçüm değişkenlerinin komunaliti değerlerinin ortalaması kullanılarak ölçülebilir (average variance etracted) (Hulland, 999). Komunaliti değeri bir blokla o bloğa bağlı olan ölçüm değişkeni arasındaki palaşılan varansı ölçer ve,5 den üksek olması beklenir. Bu çalışmada ortalama komunaliti değerleri TKY bloğu için.637, müşteri memnunieti için.735, firma performansı için.685 bulunmuştur ki bu değerler modelin geçerliliğini göstermektedir. Teorik model üç faktörün teorik olarak birbirinden farklı kavramları ölçtüğü şeklinde kurulmuştur. Bu durum bir bloğun kendi değişkenlerile palaşılan ortalama varansın (ortalama komunaliti), diğer bloklarla palaşılan varanstan daha üksek olmasıla sağlanabilir. Tablo 4 de verilen sonuçlara göre tüm bloklar kavramsal olarak ve denesel olarak farklı kavramları ölçmektedirler (aırt-edicilik geçerliliği, discriminant validit). 34

5 Denizli KOBİ lerinde TKY Ugulamalarının Firma Performansına Etkilerinin Analizi Dış model tahminindeki önemli sonuçlardan biri de ölçüm değişkenlerinin gizli değişkenle aralarındaki ilişki katsaısıdır (dış ağırlık). Buna göre TKY gizli değişkenile ilişkisi en fazla olan ölçüm değişkenleri TKY3 (tedarikçilerin önetimi,,3) ve TKY dir (ürün ve hizmet tasarımı,,85). Bu değerler diğer bloklar için de benzer şekilde orumlanabilir. Gözlem değişkenlerinin ağırlık değerleri ( w )hesaplandıktan sonra iç model tahmini apmak üzere her bir gizli değişkenin değeri ( ˆj ξ ) kendisini oluşturan ölçüm değişkenlerinin ( ) ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanır. ˆj ξ = w Yapısal eşitlik modellerinde değerleri bilinen gizli değişkenler arası ilişkiler basit vea çoklu regreson öntemile hesaplanırlar. TKY modelinde her bir endojen gizli değişkenin (η ) tahmini için arı bir regreson modeli kurulur. TKY modeli 3 gizli değişken arasındaki ilişkileri tahmin eden farklı ilişki modelinden oluşmaktadır. Tablo 5 de gözüktüğü gibi ilk model, TKY ile müşteri memnunieti arasındaki ilişkii göstermektedir. TKY nin Müşteri Memnunieti üzerinde anlamlı bir etkisi olmakla beraber (,39, P<,) modelin açıklaıcılık derecesi düşüktür. Bu durum müşteri memnunietine etki eden başka faktörlerin de incelenmesi gerektiğini göstermektedir. İkinci model TKY ve müşteri memnunieti bağımsız değişkenleri ile firma performansı bağımlı değişkeni arasındaki ilişkii hesaplamaktadır. Bu modelde müşteri memnunieti ile firma performansı arasındaki ilişki oldukça üksek çıkmıştır (,773, p<,). Ancak TKY nin FP üzerindeki etkisi eterince anlamlı çıkmamıştır. Bu durumun sebepleri sonuç kısmında tartışılmıştır. Modelin açıklaıcılık kabilieti oldukça üksektir (R-Kare=,6). 4.SONUÇ Çalışmada TKY ugulamalarının müşteri memnunietine ve firma performansına olan etkileri Denizli ilinde faaliet gösteren KOBİ ler üzerinde apılan bir çalışmala incelenmiştir. Çalışmada öncelikle TKY ugulamalarının analizleri apılarak hangi ugulamaların ön plana çıktığı tespit edilmiştir. TKY ugulamaları faktör analizi sonucunda 4 grupta toplanmıştır. Oluşturulan apısal eşitlik modeli KEKK öntemi kullanılarak test edilerek TKY, müşteri memnunieti ve firma performansı arasındaki ilişkiler tahmin edilmiştir. Elde edilen sonuçlar modelin eterince güvenilir ve geçerli bir model olduğunu göstermektedir. Dış model tahminlerine göre Denizli KOBİ lerindeki TKY ugulamalarında Tedarikçi önetimi ve ürün hizmet tasarımı etkili ugulamalar olarak öne çıkmaktadır. Müşteri memnunietinin güçlü bir tedarik önetim sistemi ve ürün-hizmet tasarımıla başladığı göz önünde bulundurulduğunda bu sonuçlar çok anlamlı bulunmaktadır. Benzer şekilde süreç önetimi, çalışanların katılımı ve üst önetimin desteği de literatürde de desteklendiği gibi KOBİ lerdeki önemli TKY ugulamaları arasında listelenmiştir. İncelenen ilk iç modelde, TKY ugulamalarının müşteri memnunieti üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu sonucu gözlemlenmektedir. Ancak müşteri memnunietindeki değişimi sadece TKY ugulamaları ile açıklamak eterli olmamaktadır (R-kare=,5). Bu durumda işletmelerin müşteri memnunietine doğrudan etki eden fiat, ödeme kolalığı, ürün çeşidi, teslim hızı v.b. diğer faktörleri de dikkate almaları gerekecektir. Diğer iç model eşitliği ise TKY ve Müşteri memnunietinin firma performansına olan etkilerini ölçmektedir. Buna göre müşteri memnunieti firma performansına etkisi oldukça üksek (,74) çıkmıştır. TKY ugulamalarının firma performansına olan etkileri istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Benzer çalışmalarda da rastlanan bu durum (Özkan ve diğerleri, 5) TKY çalışmalarının uzun bir süreç ve atırım 35

6 Ali TÜRKYILMAZ, Şenol OKAY, Lela TEMİZER, Muhammet Enis BULAK ve dolaısıla maliet gerektirdiği ve sonuçlarının da ancak belirli bir zamanda alınabileceği şeklinde orumlanmaktadır. Buradan şu çıkarımı apmak mümkündür: KOBİ lerde TKY çalışmaları başlangıç aşamasında kısa dönemde belirli bir maliet getirmektedir. Bu malietler firma içi eğitim, dökümantason, eni önetim kültürüne adaptason ve değişimin malieti olarak saılabilir. Bu da TKY çalışmalarının başlangıç aşamasında firmanın finansal performansına çok fazla etki etmediği göstermektedir. Ancak müşteri memnunietinin TKY ugulamalarıla beraber artması uzun dönemde finansal performans üzerinde de etkili olacağı anlamına gelmektedir. Sonuç olarak Denizli ilindeki tekstil sektöründe faaliet gösteren KOBİ lerdeki bu sonuçlar diğer sektörler için de bir gösterge oluşturabilecektir. Bununla beraber ölçüm modelinin başka faktörle de desteklenerek daha fazla saıda işletmede ugulanması katkıı artıracaktır. KAYNAKLAR Bollen, K.A. (989) Structural Equations with Latent Variables, New York, Wile. Bruhna M., Grunda, M.A. () Theor, Development and Implementation of National Customer Satisfaction Indices: The Swiss Inde of Customer Satisfaction (SWICS) Total Qualit Management, (7):7-8. Chin, WW. (998) The Partial Least Squares Approach For Structural Equation Modeling, Marcoulides G.A. Marcoulides (eds.) Modern Methods for Business Research, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum Associates. Deming, WE. (986) Out of the Crisis, Cambridge, MIT Pres. Fornell, C. ve Cha, J. (994) Partial Least Squares, Bagozzi RP (eds.) Advanced Methods of Marketing Research, Cambridge, Basil Blackwell. Gençılmaz, G. ve Zaim, S. (999) Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi İstanbul Universitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, 8():9-35. Hulland, J.S. (999) Use of Partial Least Squares (PLS) in Strategic Management Research: A Review of Four Recent Studies Strategic Management Journal, ():95-4. Kaplan, RS. ve Norton, DP. (996) The Balanced Scorecard: Translating Strateg into Action, Boston, Harvard Business Scholl Pres. Kanji, GK. ve Wallace, W. () Business Ecellence Through Customer Satisfaction Total Qualit Management, : Kunst, P. ve Lemmink, J. () Qualit Management and Business Performance in Hospitals: A Search for Success Parameters Total Qualit Management, :3-33. Özkan, C., Zaim, S., Türkılmaz A. (5) Küçük Ve Orta Büüklükteki İşletmelerde Toplam Kalite Ugulamalarının, Kurum Performansına Etkileri İstanbul Ticaret Üniversitesi 5. Üretim Araştırmaları Sempozumu, Kasım 5-7, İstanbul. Saraph, J.V., Benson, G.P. ve Schroder, R.G. (989) An Instrument for Measuring the Critical Factors of Qualit Management Decision Sciences, : Tenenhaus, M., Vinzi, VE., Chatelin, YM. ve Lauro, C. (5) PLS Path Modeling Computational Statistics & Data Analsis, 48:59 5. Turkilmaz, A., Tatoglu, E., Zaim, S. ve Ozkan, C. () Use of Partial Least Squares (PLS) in TQM Research: TQM Practices and Business Performance in SMEs Esposito, V.V., Chin, W.W., Henseler, J. And Wang, H. (eds.) Handbook of Partial Least Squares, London, Springer. Wold, H. (985) Partial Least Squares Kotz S, Johnson NL (eds.) Encclopedia of Statistical Sciences, New York, Wile. 36

7 Denizli KOBİ lerinde TKY Ugulamalarının Firma Performansına Etkilerinin Analizi 37 EKLER ij ij ij

8 Ali TÜRKYILMAZ, Şenol OKAY, Lela TEMİZER, Muhammet Enis BULAK 38

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ,KURUM PERFORMANSINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ,KURUM PERFORMANSINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM KALİTE UYGULAMALARININ,KURUM PERFORMANSINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Selim Zaim Fatih Üniversitesi, İşletme Bölümü 34500 Büyükçekmece, İstanbul, Tel:+90-212-8890810-5062 Fax:+90-212-8891162

Detaylı

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Uzaysal Görüntü İyileştirme/Filtreleme. Doç. Dr. Fevzi Karslı fkarsli@ktu.edu.tr

Uzaysal Görüntü İyileştirme/Filtreleme. Doç. Dr. Fevzi Karslı fkarsli@ktu.edu.tr Uasal Görüntü İileştirme/Filtreleme Doç. Dr. Fevi Karslı karsli@ktu.edu.tr İileştirme Herhangi bir ugulama için, görüntüü orijinalden daha ugun hale getirmek Ugunluğu her bir ugulama için sağlamak. Bir

Detaylı

Örnek. Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız.

Örnek. Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız. Örnek Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız. i. ii. X 1 2 3 4 1 2 3 4 Y 2 3 4 5 4 3 2 1 Örnek Aşağıdaki veri

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

YAPISAL EŞİTLİK MODELİ

YAPISAL EŞİTLİK MODELİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU Dersin Adı-Kodu: BİS 601 Örnek Genişliği ve Güç Programın Adı: Biyoistatistik Dersin düzeyi Doktora Ders saatleri ve Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öğr. Gör. Can KARAOSMANOĞLU Yaşar Üniversitesi - MYO Marina ve Yat İşletmeciliği Programı Doç. Dr. İpek KAZANÇOĞLU

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İÇİN İŞLETME İSTATİSTİĞİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İÇİN İŞLETME İSTATİSTİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İÇİN İŞLETME İSTATİSTİĞİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim CEBECİ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ: SİMETRİK VE ASİMETRİK ETKİ ANALİZİ

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ: SİMETRİK VE ASİMETRİK ETKİ ANALİZİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı: 9 Bahar 2006/1 s.61-71 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ: SİMETRİK VE ASİMETRİK ETKİ ANALİZİ Coşkun ÖZKAN *, Selim ZAİM **, Ali

Detaylı

The Relation among retail price main of consumption center of fruit and vegetables and Region of Mediterranean (Turkey) : Test of Market Integration

The Relation among retail price main of consumption center of fruit and vegetables and Region of Mediterranean (Turkey) : Test of Market Integration MPRA Munich Personal RePEc Archive The Relation among retail price main of consumption center of fruit and vegetables and Region of Mediterranean (Turke) : Test of Market Integration Seval Mutlu and Erkan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI Amacı Bu seminer, katılımcılara kurumsal performansı yönetmek ve iyileştirmek için kullanılan teknikler hakkında

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences

01.02.2013. Statistical Package for the Social Sciences Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ NE İLİŞKİN YÖNTEMSEL AÇIKLAMA

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ NE İLİŞKİN YÖNTEMSEL AÇIKLAMA DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ NE İLİŞKİN YÖNTEMSEL AÇIKLAMA 1. Amaç Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA), dış ticaretimize yön veren firmaların yakın geçmişe ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmeleri ile

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

ÖRNEKLEME HATALARI EK C. A. Sinan Türkyılmaz

ÖRNEKLEME HATALARI EK C. A. Sinan Türkyılmaz ÖNEKLEME HATALAI EK C A. Sinan Türkyılmaz Örneklem araştırmalarından elde edilen kestirimler (estimates) iki tip dan etkilenirler: (1) örneklem dışı lar ve (2) örneklem ları. Örneklem dışı lar, veri toplama

Detaylı

YETİŞ. tirme ve geliştirme. faaliyetlerini, yetiştirme. şeklinde iki başlık altında toplamak. nde

YETİŞ. tirme ve geliştirme. faaliyetlerini, yetiştirme. şeklinde iki başlık altında toplamak. nde İnsan Kanakları Yönetimi nde nde EĞİTİM: YETİŞ İŞTİRME & GELİŞ İŞTİRME 6 Öğr. Grv. Dr. M. Volkan TÜRKERT 1 İKY de EğitimE Personelin vea onların oluşturduklar turdukları grupların, işletmede i üklendikleri

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE DEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE DEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:4 Saı:7 Bahar 005/ s.9-9 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE DEKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Münevver TURANLI

Detaylı

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi

Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi T.C İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finans Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Özeti Kurumsal Şeffaflık, Firma Değeri Ve Firma Performansları İlişkisi Bist İncelemesi Prof.

Detaylı

BMÜ-421 Benzetim ve Modelleme Kesikli Olay Benzetimi. İlhan AYDIN

BMÜ-421 Benzetim ve Modelleme Kesikli Olay Benzetimi. İlhan AYDIN BMÜ-421 Benzetim ve Modelleme Kesikli Olay Benzetimi İlhan AYDIN KESİKLİ-OLAY BENZETİMİ Kesikli olay benzetimi, durum değişkenlerinin zaman içinde belirli noktalarda değiştiği sistemlerin modellenmesi

Detaylı

Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel

Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel Uygulamalar YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel Uygulamalar Sunum Planı:

Detaylı

Dr. Yücel ÖZKARA, BSTB Verimlilik Genel Müdürlüğü Doç. Dr. Mehmet ATAK, Gazi Ün. Endüstri Müh. Bölümü

Dr. Yücel ÖZKARA, BSTB Verimlilik Genel Müdürlüğü Doç. Dr. Mehmet ATAK, Gazi Ün. Endüstri Müh. Bölümü Dr. Yücel ÖZKARA, BSTB Verimlilik Genel Müdürlüğü Doç. Dr. Mehmet ATAK, Gazi Ün. Endüstri Müh. Bölümü 6 Ekim 2015 İmalat Sanayinin Önemi Literatür Çalışmanın Amacı ve Kapsamı Metodoloji Temel Bulgular

Detaylı

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması 2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması Mahmut YARDIMCIOĞLU Özet Genel anlamda krizler ekonominin olağan bir parçası haline gelmiştir. Sıklıkla görülen bu krizlerin istatistiksel

Detaylı

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İSTATİSTİK ve SAYISAL BİLGİ 11 1.1 İstatistik ve Önemi 12 1.2 İstatistikte Temel Kavramlar 14 1.3 İstatistiğin Amacı 15 1.4 Veri Türleri 15 1.5 Veri Ölçüm Düzeyleri 16 1.6

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

İZMİR DEKİ ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

İZMİR DEKİ ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) Bahar 2007 Sayı 18 İZMİR DEKİ ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YENİLİK

Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YENİLİK Nimet ERYİĞİT İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE YENİLİK Yay n No : 3084 İşletme-Ekonomi : 652 1. Baskı Mart 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-111 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

STRATEJİK ÜRETİM İŞLETME PERFORMANSI İLİŞKİSİ: YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

STRATEJİK ÜRETİM İŞLETME PERFORMANSI İLİŞKİSİ: YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ ÜZERİNE BİR ANALİZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ Ekonometri ve İstatistik Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması, İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 62

Detaylı

DERS 2. Fonksiyonlar

DERS 2. Fonksiyonlar DERS Fonksionlar.1. Fonksion Kavramı. Her bilim dalının önemli bir işlevi, çeşitli nesneler vea büüklükler arasında eşlemeler kurmaktır. Böle bir eşleme kurulması tahmin ürütme olanağı verir. Örneğin,

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

Tanımlayıcı İstatistikler. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN Tanımlayıcı İstatistikler Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 Tanımlayıcı İstatistikler Yer Gösteren Ölçüler Yaygınlık Ölçüleri Merkezi Eğilim Ölçüleri Konum Ölçüleri 2 3 Aritmetik Ortalama Aritmetik ortalama,

Detaylı

Bilginin Görselleştirilmesi

Bilginin Görselleştirilmesi Bilginin Görselleştirilmesi Bundan önceki konularımızda serbest halde azılmış metinlerde gerek duduğumuz bilginin varlığının işlenmee, karşılaştırmaa ve değerlendirmee atkın olmadığını, bu nedenle bilginin

Detaylı

Dört Farklı İl İçin Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi ve Çevresel Analiz

Dört Farklı İl İçin Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi ve Çevresel Analiz Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 10, No: 1, 2013 (1-17) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 10, No: 1, 2013 (1-17) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Mühendislikte İstatistik Yöntemler

Mühendislikte İstatistik Yöntemler Mühendislikte İstatistik Yöntemler Referans Kitaplar Türkçe : Mühendisler için İstatistik, Mehmetçik Bayazıt, Beyhan Oğuz, Birsen Yayınevi Mühendislikte İstatistik Metodlar, Erdem KOÇ,ÇÜ, Müh.Mim.Fak.

Detaylı

MADEN VE TÜNEL (İKSA) PROFİLLERİ

MADEN VE TÜNEL (İKSA) PROFİLLERİ MADEN VE TÜNEL (İKSA) PROFİLLERİ 1 Başarı bir olculuktur, varış noktası değil. Ben Sweetland 2 ŞİRKET PROFİLİ KOCAER GRUP, Demir çelik sektöründeki faalietine 1960 lı ılların başında Denizli de başladı.

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

YARI-KÜRESEL ENGEL KONULAN BİR KANAL İÇERİSİNDE ISI GEÇİŞİ VE AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ

YARI-KÜRESEL ENGEL KONULAN BİR KANAL İÇERİSİNDE ISI GEÇİŞİ VE AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Saı:3, 2009 Journal of Engineering and Architecture Facult of Eskişehir Osmangazi Universit, Vol: XXII, No:3, 2009 Makalenin

Detaylı

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat...

Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Hipotezlerin test edilip onaylanması için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Fakat... Her istatistik teknik her tür analize elverişli değildir. Modele veya hipoteze uygun test istatistiği

Detaylı

FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK

FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK Çok Değişkenli İstatistikler Faktör Analizi Faktör Analizinin Amacı: Birbirleriyle ilişkili p tane değişkeni bir araya getirerek az sayıda ilişkisiz ve kavramsal olarak

Detaylı

Akademisyenlerin İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi

Akademisyenlerin İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi Akademisyenlerin İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi Çiğdem TATAR *, Özlem EGE ORUÇ Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi İstatistik Bölümü,

Detaylı

TALEP YANLI YENİLİK: FARKLI ÖZELLİKLERDEKİ FİRMALAR İÇİN ROLÜNÜN BELİRLENMESİ

TALEP YANLI YENİLİK: FARKLI ÖZELLİKLERDEKİ FİRMALAR İÇİN ROLÜNÜN BELİRLENMESİ TALEP YANLI YENİLİK: FARKLI ÖZELLİKLERDEKİ FİRMALAR İÇİN ROLÜNÜN BELİRLENMESİ Yeşim Üçdoğruk Dokuz Eylül Üniversitesi AYTEP-27.01.2011 Literatür Ar-Ge Harcamaları ~ Yenilik Faaliyetleri Farklı firmaların

Detaylı

29.09.2014. Görüldüğü gibi dönüşüm sırasında verim kaybı %60 ları bulmaktadır.

29.09.2014. Görüldüğü gibi dönüşüm sırasında verim kaybı %60 ları bulmaktadır. Elektrik enerjisinin artışına olan ihtiaç ıllık %10 civarındadır. Bu sebeple; Tesis saıları artırabilir. Var olan tesisler büütülebilir. Ham madde miktarı artırabilir. Kimasal enerjiden doğrudan elektrik

Detaylı

Konut Fiyatlarının Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin (CBS) Kullanılması: Ankara Örneği

Konut Fiyatlarının Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin (CBS) Kullanılması: Ankara Örneği 18. ESRI Kullanıcılar Toplantısı 07-08 Ekim 2013 ODTÜ, Ankara Konut Fiyatlarının Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin (CBS) Kullanılması: Ankara Örneği Tarık Türk a, Olgun Kitapçı b, Murat Fatih

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: Nefaseti Ölçtük Araştırma Şirketi: Barem Research Araştırma Veren: Kale Grubu Ödül Alınan Kategori: İnovatif Baykuş Ödül Türü: Bronz Baykuş Baykuş Ödülleri

Detaylı

University of Strathclyde Business School: Advanced Financial Management Techniques (a 13 week residential course) -1990.

University of Strathclyde Business School: Advanced Financial Management Techniques (a 13 week residential course) -1990. 1. ADI SOYADI : İsmail Melih Baş 2. DOĞUM TARİHİ : 3. UNVANI : Doçent 4. ÖĞRENİM DURUMU : University of Strathclyde Business School: Advanced Financial Management Techniques (a 13 week residential course)

Detaylı

Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi

Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi Zeynep Önder Giriş Türkiye dünyadaki en büyük sigara tüketici ülkelerden biridir. A.B.D. Tarım Bakanlığı verilerine göre, 199-1999 yılları arasında dünyadaki

Detaylı

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Olasılığa ilişkin olayların çoğunluğunda, deneme sonuçlarının bir veya birkaç yönden incelenmesi

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmaı Unutmaınız. Soru

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

Analysıs Of Performance Dıversıtıes Of ISO 9001 Certıfıcated SMES In Terms Of Some Factors

Analysıs Of Performance Dıversıtıes Of ISO 9001 Certıfıcated SMES In Terms Of Some Factors ISO 9001 Belgeli KOBĐ lerin Performans Farklılıklarının Emre ASLAN 1, Mehmet S. ĐLKAY 2, Ali Đhsan ÖZDEMĐR 3 Özet Bu bildiride ISO 9001 belgeli KOBĐ lerin performanslarında, firmanın bulunduğu bölgenin

Detaylı

3.1 ZEMĐN BETONUNA ETKĐ EDEN YÜKLER VE YÜKLEME ŞEKĐLLERĐ

3.1 ZEMĐN BETONUNA ETKĐ EDEN YÜKLER VE YÜKLEME ŞEKĐLLERĐ 3. ZEMĐN BETONUNA ETKĐ EDEN YÜKLER VE YÜKLEME ŞEKĐLLERĐ Zemin plağı üzerine etki eden dış ükler, plakta momentlerin oluşmasına sebep olurlar. Kolon ve taban plakası vasıtasıla plağa etkien tekil ükler

Detaylı

Batman Üniversitesi Batman M.Y.O., Batman, Türkiye, E-posta: bahattini@yahoo.com

Batman Üniversitesi Batman M.Y.O., Batman, Türkiye, E-posta: bahattini@yahoo.com 5 Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozumu (IATS 9), 3-5 Maıs 9, Karabük, Türkie YAPIŞTIRICI MALZEME İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ Z TİPİ BAĞLANTILARDA BİNDİRME MESAFESİNİN ETKİSİ EFFECT OVERLOP OF DİSTANCE MECHANİCAL

Detaylı

COMPUTER AIDED PERFORMANCE ANALYSIS OF INTERCOOLING-TURBOCHARGED DIESEL ENGINES

COMPUTER AIDED PERFORMANCE ANALYSIS OF INTERCOOLING-TURBOCHARGED DIESEL ENGINES 5. Uluslararası İleri eknolojiler Sempozumu (IAS 09), 13-15 Maıs 2009, Karabük, ürkie ARASOĞUMALI-URBOŞARJ DİZEL MOORLARDA BİLGİSAYAR DESEKLİ PERFORMANS ANALİZLERİ COMPUER AIDED PERFORMANCE ANALYSIS OF

Detaylı

Tek Değişkenli ve Çok Değişkenli Tablolar ve Grafikler

Tek Değişkenli ve Çok Değişkenli Tablolar ve Grafikler Tek Değişkenli ve Çok Değişkenli Tablolar ve Grafikler Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr BBY 375, 16 Ekim 2015-1 Plan İlgili kavramlar Tablo ne zaman kullanılır? Grafik nasıl üretilir? Örnekler Dikkat edilmesi

Detaylı

DEMİRYOLU YOLCU VE YÜK VAGONLARINDA STATİK-DİNAMİK DENEYSEL GERİLME ANALİZİ

DEMİRYOLU YOLCU VE YÜK VAGONLARINDA STATİK-DİNAMİK DENEYSEL GERİLME ANALİZİ International Iron & Steel Smposium, 0-04 April 0, Karabük, Türkie DEMİRYOLU YOLCU VE YÜK VAGONLARINDA STATİK-DİNAMİK DENEYSEL GERİLME ANALİZİ E. Bozdag a,b, E. Sunbuloglu a, C. Bakasoglu a, T. Toprak

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi Gökhan Arslan, Serkan Kıvrak Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İki Eylül Kampüsü 26555 Eskişehir Tel: (222) 321 35 50

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI-I

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI-I T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 58 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 499 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI-I Yazarlar Prof.Dr. Müjgan SAĞIR (Ünite, 4, 5) Yrd.Doç.Dr. Mahmut ATLAS (Ünite, ) Doç.Dr. Nil ARAS (Ünite

Detaylı

TOPRAKTA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-400.2014.

TOPRAKTA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-400.2014. TOPRAKTA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-400.2014.02 Koordinatör: Dr. Fatma AKÇADAĞ 24 Aralık 2014 Gebze/KOCAELİ

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

Liderlik, Motivasyon ve Ödüllendirme İlişkilerinin İncelenmesinde Kısmi En Küçük Kareler Yol Analizinin Kullanılması

Liderlik, Motivasyon ve Ödüllendirme İlişkilerinin İncelenmesinde Kısmi En Küçük Kareler Yol Analizinin Kullanılması Y.2015, Cilt 5, Sayı 2, ss.591-614 Y.2015, Volume 5, Issue 2, pp.591-614 Liderlik, Motivasyon ve Ödüllendirme İlişkilerinin İncelenmesinde Kısmi En Küçük Kareler Yol Analizinin Kullanılması Elif BULUT

Detaylı

Tek Değişkenli ve Çok Değişkenli Tablolar ve Grafikler

Tek Değişkenli ve Çok Değişkenli Tablolar ve Grafikler Tek Değişkenli ve Çok Değişkenli Tablolar ve Grafikler Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr BBY 375, 24 Ekim 2014-1 Plan İlgili kavramlar Tablo ne zaman kullanılır? Grafik nasıl üretilir? Örnekler Dikkat edilmesi

Detaylı

T M M E KalDer, Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi

T M M E KalDer, Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi KalDer, 2010 Yılı 2.Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı! Ulusal Endeks 0,5 puanlık artışla 75,6 olarak gerçekleşti. TMME ACSI TMME: ACSI: American Customer Satisfaction Index 80 79 78 77 76 75 74 73 73.5 74.1

Detaylı

KENAR TETİKLEMELİ D FLİP-FLOP

KENAR TETİKLEMELİ D FLİP-FLOP Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisaar Mühendisliği Bölümü Saısal Tasarım Laboratuarı KENAR TETİKLEMELİ FLİP-FLOP 1. SR Flip-Flop tan Kenar Tetiklemeli FF a Geçiş FF lar girişlere ugulanan lojik değerlere

Detaylı

YAPISAL EġĠTLĠK MODELLEMESĠNDE ÇOK DEĞĠġKENLĠ NORMALLĠK VARSAYIMI ALTINDA BĠR UYGULAMA

YAPISAL EġĠTLĠK MODELLEMESĠNDE ÇOK DEĞĠġKENLĠ NORMALLĠK VARSAYIMI ALTINDA BĠR UYGULAMA ISSN:306-3 e-journal of New World Sciences Academy 0, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 3A004 H. Eray Çelik Sinan Saraçlı PHYSICAL SCIENCES Veysel Yılmaz 3 Received: March 0 Yuzuncu Yıl University

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYA EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİNİN İKİ DEĞİŞKENLİ KORELASYON YÖNTEMİ İLE İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYA EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİNİN İKİ DEĞİŞKENLİ KORELASYON YÖNTEMİ İLE İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYA EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİNİN İKİ DEĞİŞKENLİ KORELASYON YÖNTEMİ İLE İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ Güven SAĞDIÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik

Detaylı

LETME PERFORMANSININ ÖLÇÜLMES NDE VER ZARFLAMA ANAL Z YAKLA IMI. Ara. Gör Hüseyin AKTA Celal Bayar Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, MAN SA

LETME PERFORMANSININ ÖLÇÜLMES NDE VER ZARFLAMA ANAL Z YAKLA IMI. Ara. Gör Hüseyin AKTA Celal Bayar Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, MAN SA YÖET M VE EKOOM Y l:21 Cilt:7 Sa :1 Celal Baar Üniversitesi..B.F. MA SA LETME PERFORMASII ÖLÇÜLMES DE VER ZARFLAMA AAL Z YAKLA IMI Ara. Gör Hüsein AKTA Celal Baar Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, MA SA

Detaylı

T E M E L L E R. q zemin q zemin emniyet q zemin 1.50 q zemin emniyet

T E M E L L E R. q zemin q zemin emniyet q zemin 1.50 q zemin emniyet T E E L L E R 1 Temeller taşııcı sistemin üklerini zemine aktaran apı elemanlarıdır. Üst apı üklerinin ugun şekilde zemine aktarılması sırasında, taşııcı sistemde ek etkiler oluşabilecek çökmelerin ve

Detaylı

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PROJENİN AMACI Bu projenin temel amacı Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Olgu-kontrol araştırmalarının analizi ve değerlendirilmesi. Raika Durusoy

Olgu-kontrol araştırmalarının analizi ve değerlendirilmesi. Raika Durusoy Olgu-kontrol araştırmalarının analizi ve değerlendirilmesi Raika Durusoy 1 Olgu-kontrol araştırmaları Belli bir hastalığı olan ( olgu ) ve olmayan ( kontrol ) bireyler belirlenir Her iki grubun bir etkene

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi. Parametrik Olmayan Testler. Ki-kare (Chi-Square) Testi

Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi. Parametrik Olmayan Testler. Ki-kare (Chi-Square) Testi Parametrik Olmayan Testler Ki-kare (Chi-Square) Testi Ki-kare (Chi-Square) Testi En iyi Uygunluk (Goodness of Fit) Ki-kare Dağılımı Bir çok önemli istatistik testi ki kare diye bilinen ihtimal dağılımı

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Dr. Şenol OKAY Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Eğitimi/ Kalıpçılık Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 1993 1997 Y. Lisans

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

HİPOTEZ TESTLERİ. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

HİPOTEZ TESTLERİ. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN HİPOTEZ TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN Hipotez Nedir? HİPOTEZ: parametre hakkındaki bir inanıştır. Parametre hakkındaki inanışı test etmek için hipotez testi yapılır. Hipotez testleri sayesinde örneklemden

Detaylı

SIRA İSTATİSTİKLERİ VE UYGULAMA ALANLARINDAN BİR ÖRNEĞİN DEĞERLENDİRMESİ

SIRA İSTATİSTİKLERİ VE UYGULAMA ALANLARINDAN BİR ÖRNEĞİN DEĞERLENDİRMESİ Sıra İstatistikleri ve Uygulama Alanlarından Bir Örneğin Değerlendirmesi 89 SIRA İSTATİSTİKLERİ VE UYGULAMA ALANLARINDAN BİR ÖRNEĞİN DEĞERLENDİRMESİ Esin Cumhur PİRİNÇCİLER Araş. Gör. Dr., Çanakkale Onsekiz

Detaylı

SPICE TS ISO/IEC 15504. Kerem Kemaneci 05.12.2012 Ankara

SPICE TS ISO/IEC 15504. Kerem Kemaneci 05.12.2012 Ankara SPICE TS ISO/IEC 15504 Kerem Kemaneci 05.12.2012 Ankara Süreç Planla Salı Kaynakları Hazırla Uygula Test Et Cuma Pazartesi Perşembe Girdilerin kontrollü şekilde çeşitli kazanımlara dönüştürüldüğü faaliyetler

Detaylı

Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup. Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup

Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup. Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup Evrendeğer (Parametre): Değişkenlerin evrendeki değerleri µ : Evren Ortalaması σ

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN TATMİN VE DAVRANIŞSAL NİYET ÜZERİNE ETKİSİ: NİĞDE İLİNDEKİ SÜPERMARKETLER ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN TATMİN VE DAVRANIŞSAL NİYET ÜZERİNE ETKİSİ: NİĞDE İLİNDEKİ SÜPERMARKETLER ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (2) 2008: 785-812 ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN TATMİN VE DAVRANIŞSAL NİYET ÜZERİNE ETKİSİ: NİĞDE İLİNDEKİ SÜPERMARKETLER ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA THE EFFECT

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

Araç Muayene İstasyonları Müşterilerinin Memnuniyetlerine Etki Eden Faktörlere İlişkin Bir Alan Araştırması

Araç Muayene İstasyonları Müşterilerinin Memnuniyetlerine Etki Eden Faktörlere İlişkin Bir Alan Araştırması 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Araç Muayene İstasyonları Müşterilerinin Memnuniyetlerine Etki Eden Faktörlere İlişkin Bir Alan Araştırması

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi: Altı Yıllık Kamu Hastanesi Deneyimi

Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi: Altı Yıllık Kamu Hastanesi Deneyimi İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 212;13(4):186-19 doi: 1.555/134.853.212.35119 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Toplam Kalite Yönetimi Uygulamasının Yatan Hasta Memnuniyetine Etkisi: Altı Yıllık Kamu

Detaylı

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ Doç. Dr. Yakup KARA Ertuğrul YOZGAT (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) (İş Müfettişi

Detaylı

THE EFFECTS OF THE CRITICAL FACTORS OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

THE EFFECTS OF THE CRITICAL FACTORS OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.2, s.539-561. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35 İçindekiler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 Küreselleşme... 4 Fütüristlerin Görüşleri... 7 Bilgi Toplumu... 8 Kağıtsız Fabrikalar... 9 Tek Kişilik Şirketler...10 Küresel Üretici...11 Küresel

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

www.fikretgultekin.com 1

www.fikretgultekin.com 1 KORELASYON ANALĐZĐ (Correlation Analysis ) Basit Korelasyon Analizi Basit korelasyon analizinde iki değişken söz konusudur ve bu değişkenlerin bağımlıbağımsız değişken olarak tanımlanması/belirlenmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Telefon : 386 280 45 50 Mail : kskula@ahievran.edu.tr

Detaylı

İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR?

İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? Amaç ve Kapsam Richard Bach, Algı, kendimizin ya da başkalarının zihninde oluşan, bilgilenme, yargılama, ilişkiler gibi etkileşimlerle biçimlenen bir imgedir der. Kişisel

Detaylı