ISSN Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45"

Transkript

1 ISSN Sayıtay Dergisi Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45

2 Sahibi : Sayıtay Dergisi Genel Koordinatör ve Yayın Kurulu Bakanı Sorumlu Müdür : T.C. Sayıtay Bakanlıı adına Genel Sekreter Kamil DURU : Uzman Denetçi H. Hüseyin GÜRKAN : Uzman Denetçi Derya KUBALI Yayın Kurulu : Uzman Denetçiler : H. Hüseyin GÜRHAN, Derya KUBALI Badenetçiler: Bülent GEÇGEL, Ceyhan SEVNÇ, A. Yasin KARANFLOLU Savcı Yrd. Celalettin ÖZTÜRK Dizgi ve Sayfa Düzeni : Sayıtay Kütüphane Müdürlüü steme Adresi : Sayıtay Bakanlıı Yayın leri Müdürlüü : / ANKARA Baskı : Sayıtay Yayın leri Müdürlüü Sayıtay Bakanlıınca üç ayda bir yayınlanır.

3 Sayıtay Dergisi Sayı: Dergisi SAYI: OCAK HAZRAN 2002 ÇNDEKLER 3 Sayıtay Yargısında Kanun Yolları Sadettin DOANYT Sayıtay Badenetçisi 11 Biliim Sistemi Kavramı ve Biliim Sistemlerinin Denetimi Davut ÖZKUL Sayıtay Badenetçisi 35 Mali Yapı ve Denetim Boyutlarıyla "Afet Yönetimi" S. Emre AKDA Sayıtay Badenetçisi 66 Pakistan Sayıtayı nın Performans Denetimi Raporu ve Yasama ile Yürütme Tarafından Kullanılması Çeviren: brahim ÇELKTA Sayıtay Badenetçisi 81 SAYITAY RAPORLARI 83 Performans Denetimi Raporu: Bayındırlık ve skan Bakanlıının Marmara ve Düzce Depremleri Sonrası Faaliyetleri 95 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? 107 Çevre Denetimi Raporu: Gemilerin Denizleri ve Limanları Kirletmesini Önleme ve Kirlilikle Mücadele 1

4 2 Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45

5 Sayıtay Dergisi Sayı: SAYITAY YARGISINDA KANUN YOLLARI Sadettin DOANYT Sayıtay Badenetçisi GR Sayıtay dairelerince verilen ilamlar, yine Sayıtay içinde, Sayıtay Temyiz Kurulunda temyiz olunur. Sayıtay Temyiz Kurulunca verilen kararlar kesindir. Ancak Sayıtay Temyiz Kurulunca verilen kararlar hakkında kararın ilgililere yazılı olarak bildirilmesinden itibaren onbe gün içinde, bir defaya mahsus olmak üzere, karar düzeltilmesi talebinde bulunulabilir. Bu istemde bulunabilecek taraflar; - Sorumlular, - Sorumluların balı olduu bakanlık veya daire, - Maliye Bakanlıı, - Sayıtay Savcısıdır. Yargılamanın iadesi, Sayıtay yargısına ait dier kanun yollarından biridir. Dolayısıyla temyiz, yargılamanın iadesi ve karar düzeltilmesi olmak üzere Sayıtay içi kanun yollarını üç ana balık altında inceleyebiliriz. Öte yandan, Sayıtay Daireler veya Temyiz Kurulunda verilen kararlar müphem ise yukarıda belirttiimiz taraflardan her biri kararın tavzihini, yani iki tarafın adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaları sonucuna ilikin yanlılıklar ile hüküm fıkrasındaki hesap yanlılıklarının düzeltilmesini isteyebilirler. 3

6 Sayıtay Dergisi Sayı: Tavzih dilekçeleri karı taraf sayısından bir nüsha fazlasıyla verilir. Tavzih, daha çok ilamlardaki yanlılıkların düzeltilmesine dönük bir istemdir. I. TEMYZ Sayıtay Dairelerince yapılan yargılama sonucunda kararlar ilama balanır. te bu ilamlar ilgililere tebliinden itibaren 90 gün içinde yine Sayıtay içinde Sayıtay Temyiz Kurulunda temyiz olunur. Temyiz sebepleri unlardır: - Kanuna aykırılık, - Yetkiyi amak, - Yargılama usullerine riayet etmemektir. A. Bavuru ekli Temyiz istei bir dilekçe ile yapılır. Temyiz bavurusunu yapacak kii ve kurumlar Sayıtay Kanununun 63 üncü maddesinde belirtilmitir. Buna göre; - Maliye Bakanlıı, - Sorumlular, - Sorumluların balı olduu bakanlık veya daire, - Sayıtay Savcılııdır. Temyiz dilekçesine ilgililer tarafından itiraz edilen hususları ispat edecek belge ve bilgiler eklenir. Temyiz evrakının suretleri karı tarafın sayısınca verilir. Temyiz dilekçesiyle buna balı evrak karı tarafa tebli olunur. Tebliden itibaren 30 gün içinde cevap verilebilir. Bu cevaplar da temyiz edene tebli olunur. Temyiz eden de buna 15 gün içinde cevap verebilir. Bu cevaplarda karı tarafa tebli olunur. Buna da 15 gün içinde cevap verilebilir. Cevaplar alındıktan sonra veya taraflardan biri süresi içinde karılık vermedii takdirde temyiz incelenmesi yapılarak karara balanır. 4

7 Sayıtay Dergisi Sayı: B. Dilekçenin Verilecei Yerler Temyiz dilekçesi ve layihalar Sayıtay Bakanlıına verilir. Ankara dıında bu dilekçeler, Sayıtay a gönderilmek üzere mahallin en büyük mülkiye memuruna da verilebilir. Bununla beraber temyiz evrakının verildiinin ispatı açısından Sayıtay Bakanlıınca Temyiz dilekçesini verene bir alındı verilir. C. Temyiz Duruması Taraflar yazı ile isterler ise veyahut Temyiz Kurulu Lüzum görürse Temyiz görümesi durumalı yapılabilir ve bu meyanda taraflar bizzat kendileri veya kurum temsilcileri gelerek Kurul huzurunda açıklamalarda bulunabilirler. 832 sayılı Sayıtay Kanununun 72 inci maddesinde açık bir hüküm bulunmamakla birlikte tarafların vekaletini üstlenen avukatlar ile dier uzman kiilerin, murafaalı yapılan Temyiz Kurulu görümelerine katılabileceklerini ve konu ile ilgili çeitli savunma ve açıklamalarda bulunabileceklerini düünüyoruz. Kanun koyucunun aksi bir görüü paylaıyor olması düünülemez. Eer öyle olsa idi durumalı görümelerde vekalet müessesesinin ilemeyecei 72 inci maddede açıkça vurgulanırdı. Bununla birlikte 832 sayılı Sayıtay Kanununun 79 uncu maddesinde Sayıtay yargısına ilikin, kanun yollarına bavuru hallerinde, Sayıtay kanunda yer almayan hususlar hakkında Hukuk Muhakeme Usulleri Kanununa atıf yapıldıını görmekteyiz. Bu hükme istinaden vekalet müessesesinin iletilebileceini düünüyoruz. D. Temyiz Kararı ve Sonuçları Temyiz Kurulu temyiz olunan hükmü olduu gibi veya düzelterek tasdik eder, kaldırır ya da bozar. Bozma halinde evrak yeniden karara balanmak üzere o kararı veren daireye gönderilir. Daire ilk kararında diretir ve bu diretme üzerine temyiz olunarak tekrar Temyiz Kurulunca bozma kararı verilirse ilgili Sayıtay Dairesi bu karara uymak zorundadır. Temyiz Kurulunun tazmin hükmünün kaldırılmasına ilikin kararları, temyiz konusu ilam maddesinde ismi geçen tüm sorumluları kapsar. Söz konusu ilama ilikin madde veya maddelerdeki tüm sorumlular tazmin hükmünün kaldırılmasıyla beraat etmi olurlar. 5

8 Sayıtay Dergisi Sayı: II. YARGILAMANIN ADES 832 sayılı Sayıtay Kanununun 74 üncü maddesi gereince savcı, hüküm, hükümlünün balı olduu bakanlık veya daire ya da Maliye Bakanlıı tarafından yargılamanın iadesi istenebilecei gibi Sayıtay dairelerince de dorudan doruya buna karar verilebilir. Yasada geçen Sayıtay dairesinin, yargılamanın iadesine konu tekil eden daire kararını veren Sayıtay dairesi olduu açıktır. A. Yargılamanın adesi Sebepleri Yargılamanın iadesi sebepleri 832 sayılı Sayıtay Kanununun 74 üncü maddesinde u ekilde sıralanmaktadır: - Hesapta maddi hata bulunması, noksan veya mükerrerlik olması, - braz edilen belgede sahtecilik bulunup ta hükme etki yapmı olması, - nceleme veya yargılama sırasında görülmeyen yanlı veya usulsüz bir ilemin hükümden sonra meydana çıkmı olması, - Hükme tesir edebilecek bazı belgelerin inceleme ve yargılama sırasında bulunmayıp, hükümden sonra meydana çıkmı olması, - Hükme esas tutulan bir ilamın bozulma suretle ortadan kalkmı olması, - Kesin hesapların incelenmesi sonunda Genel Kurulca, bütçe tertip ve mahsubuna ilikin daire kararlarının aksine karar verilmi olmasıdır. B. Bavuru Süresi Yargılamanın iadesi isteminde bulunma süresi ilamın teblii tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre, hükmen onanmı hesaplarda hesabın onandıı tarihte balar. Bununla beraber saymanların hesapları Sayıtay a noksansız verildii tarihten itibaren 2 yıl içinde yargılanmadıı takdirde hükmen onanmı sayılır. Öte yandan, sayman hesabını oluturan cetvellerde eki belgelerdeki maddi hata ve tutarsızlıklar nedeniyle hesabın hükme balanmaya elverili görülmediinin daire kararıyla saptanması halinde, sayman hesabının verilme tarihi, hesabın tam ve doru olarak düzenlendikten sonra Sayıtay a geldii tarihtir. 6

9 Sayıtay Dergisi Sayı: C. stemin Görüülmesi Süreci Yargılamanın iadesi istemi, hükmü veren dairece incelenir ve ilk olarak yargılamanın iadesi lüzumuna karar verilir. Bu karardan sonra iade olunan hususlara inhizar etmek artıyla yargılama yapılır. Bu süreç u ekilde iler: Sayıtay Dairelerince verilen tazmin ve beraat hükümleri ile hükmen onanmı hesapların yargılamanın iadesi suretiyle görüülmesine ilikin olarak Sayıtay a gelen dilekçe ve yazılar yapılan ihbarlar, gönderilen müfetti raporları gerei yahut dorudan Dairelerce yargılamanın iadesi suretiyle görüülmesi kararlatırılan konular; görüü alınmak üzere ilgili sayman hesabının raporunu düzenleyen veya Sayıtay Bakanlıınca görevlendirilen denetçiye havale edilmektedir. Denetçi, söz konusu bavuruyu öncelikle ekil artları yönünden inceler. Bu aamada göz önünde bulundurulan hususlardan ilki yargılamanın iadesi bavurusunda bulunanların yasada öngörülen kii veya kurumlardan olup olmadııdır. Yargılamanın iadesi sitemi, ikinci olarak, bavuru süresinin geçirilip geçirilmedii yönünden incelenir. Bavurunun, 832 sayılı Sayıtay Kanununun 74 üncü maddesinde sayılmayan kii veya kurumlar tarafından yapıldıı yada süresi içinde yapılmadıı tespit edilmi ise esasa geçilmeden Sayıtay Denetçisince durum açıklanarak yapılacak bir ilemin olmadıı belirtilir. Yargılamanın iadesi bavurusunda ekil artları yönünden reddine ilikin bir husus varit deil ise bavuru dilekçesi, buna ilikin ekler, rapor dosyasında konuya ilikin cetvel ve belgeler ile birlikte tazmin konusu olaya ilikin ileri sürülen hususlar ayrıntısı ile incelenir ve sonuçta ilgili rapor maddesindeki tazmin hükmünün yargılamanın iadesi yoluyla kaldırılmasının gerekip gerekmedii yönünde, denetçi kendi mütalaasını içeren raporu hazırlar. Yargılamanın iadesine ilikin denetçi mütalaasını içeren bu rapor, Sayıtay Dairesinde yargılanarak hükme balanır. Çıkan sonuç Sayıtay ilamı ile ilgililere tebli edilir. 7

10 Sayıtay Dergisi Sayı: Tazmin hükümlerinin kaldırılmasına ilikin yargılamanın iadesi bavurularının yanısıra hiç tazmin hükmü verilmemi, bilakis sayman ve dier sorumluların beraat ettii hususlar hakkında da yargılamanın iadesi suretiyle yeniden yargılama yapılabilir ve daha önceden iliiksiz görülmü bir konu hakkında bu kez tazmin hükmü verilebilir. Bu yollu verilen tazmin hükümleri, daha çok bir ihbara dayalı olarak tesis edildii görülmektedir. D. Yargılamanın adesi Bavurusu lamın nfazını Durdurur mu Yargılamanın iadesi bavurusunda bulunulması Sayıtay ilamının infazını engellemez. Bu husus 832 sayılı Kanunun 76 ıncı maddesinde; Yargılamanın iadesi dileinde bulunmak icrayı alıkoymaz. Denilerek açıkça hüküm altına alınmıtır. Ancak aynı madde hükmü gereince, yargılamanın iadesi bavurusunu inceleyen daire, gerekli gördüü takdirde, kanunen muteber teminat karılıında icranın geciktirilmesine karar verebilir. III. KARAR DÜZELTLMES Sayıtay yargısına ait dier bir kanun yolu karar düzeltilmesidir. Karar düzeltilmesi istemi, temyiz ve yargılamanın iadesi bavurusunda olduu gibi bir daire kararına karı yapılmaz. Bu istem kesinlemi bir Temyiz Kurulu kararlarına karı yapılabilir. Karar düzeltilmesi isteminde bulunabilecekler; sorumlular, sorumluların balı bulunduu bakanlık veya daire, Maliye Bakanlıı ve Sayıtay Savcılııdır. Karar düzeltilmesi istemi, sadece Temyiz Kurulu kararlarına karı, bu kararın yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde ve bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir. A. Karar Düzeltilmesi Sebepleri Bir kanun yolu olan karar düzeltilmesi sebepleri, Sayıtay Kanununun 77 nci maddesinde düzenlenmitir. u hallerde karar düzeltilmesi isteminde bulunulabilir: - Hükmün esasına etkili iddia ve itirazların kararda karılanmamı olması, - Bir kararda aynı konu hakkında birbirine aykırı hükümler bulunması, 8

11 Sayıtay Dergisi Sayı: Temyiz incelenmesi sırasında hükmün esasını etkileyen belgelerde hile ve sahtekarlıın ortaya çıkmı olması, - Temyiz sebeplerinden en az birinin mevcut olması. B. Karar Düzeltilmesi steminin Görüülmesi ve Bir Karara Balanması Süreci Karar düzeltilmesi istem ve incelemesi temyiz ekil ve usulleri dairesinde yürütülür. lgili kısımda ayrıntılı ekilde açıklama yapıldıından bu bölümle ilgili olarak okuyucuları kitabın söz konusu kısmına yönlendiriyoruz. Karar düzeltilmesi istemi, kesin hükmün yerine getirilmesine engel tekil etmez. Yargılamanın iadesi isteminde olduu gibi kanunen muteber teminat karılıında Temyiz Kurulu, kesin hükmün geciktirilmesine dönük bir karar veremez. Karar düzeltilmesi istemine ilikin Sayıtay Kurulu nun verecei nihai karar ilgililere tebli edilir. IV. TAVZH VE ÇTHADIN BRLETRLMES Tavzih, her ne kadar kanun yolları arasında sayılmamakla beraber Sayıtay Daireleri veya Sayıtay Temyiz Kurulunca verilen kararlar müphem yani açık deil ise kalan hususların daha anlaılır hale dönütürülmesini yahut iki tarafın adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaları sonucuna ilikin yanlılıklar ile hüküm fıkrasındaki hesap yanlılıklarının düzeltilmesini isteyebilir. Bu durumda kararın özüne bir itiraz söz konusu deildir. Sadece ekli yanlılıkların, hesap hatalarının düzeltilmesi veya karardaki esası etkilemeyen müphem kalan hususların daha anlaılır hale getirilmesi istenmektedir. Yasa hükmü gereince (832/63. md.) tavzih veya düzeltme dilekçeleri karı taraf sayısından bir nüsha fazlasıyla verilir. Bu aamadan kararı vermi olan daire veya Temyiz Kurulu olayı inceler ve gerekli görürse dilekçenin bir nüshasını tayin edecei süre içerisinde cevap vermek üzere dier tarafa tebli eder. Cevap iki nüsha olarak verilir. Bunlardan birisi tavzih veya düzeltmeyi isteyen tarafa gönderilir. Görevli Sayıtay Dairesi ile Sayıtay Temyiz Kurulunun bu husustaki kararı taraflara tebli olunur. Tavzih kararın yerine getirilmesine kadar istenebilir. 9

12 Sayıtay Dergisi Sayı: Bununla beraber, Sayıtay Genel Kurulunca verilen içtihadın birletirilmesine yönelik kararlar her ne kadar kanun yolları arasında sayılmamakla birlikte Sayıtay Daireleri ile Temyiz Kurulunca verilen kararlar ile buna ilikin ilamları esastan etkilediinden haliyle bu durum sorumlular ile dier tarafları etkileyen sonuçlar meydana getirmektedir. Ancak içtihadın birletirilmesini sorumlular veya ilgili kurum ve kurulular isteyemez. Bu konuda Genel Kurulu harekete geçiren mercii Sayıtay Birinci Bakanıdır. Yine, Birinci Bakan birlemi içtihadın deitirilmesi için de istemde bulunabilir. çtihadın birletirilmesi ve deitirilmesi kararları Resmi Gazetede yayınlanır. 10

13 Sayıtay Dergisi Sayı: BLM SSTEM KAVRAMI VE BLM SSTEMLERNN DENETM Davut ÖZKUL Sayıtay Badenetçisi GR Bilgisayar teknolojisi hızla gelimekte ve bu teknolojinin getirmi olduu imkanlardan yararlanmak için hemen her alandaki iletme ve organizasyonda bilgisayar kullanımı giderek artmaktadır. Kuruluların manuel sistemi bırakıp kayıt, ilem ve çıktılarını bilgisayar ortamında düzenlemeleri, bu kuruluların denetimini de etkilemektedir. Bilgisayar kullanımı, bu teknolojinin kendine özgü risklerini de beraberinde getirmektedir. Manuel sistemden farklı olan bu yeni sistemde üretilen çıktıların doruluunun kontrol edilmesi gerei öncelikle biliim sisteminin denetlenmesini zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, biliim sistemlerinin kurulması ve iletilmesinde, kaynakların verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkeleri dorultusunda kullanılıp kullanılmadıının yani biliim sistemlerinin performans denetiminin nasıl yapılacaı ve biliim sistemlerinin gelitirilmesi aamalarında denetçilerin ne tür görevler alacakları, bilgisayarlı sistemlerin nasıl ve kimler tarafından denetlenecei sorularını karımıza çıkarmaktadır. Biliim sistemlerinin denetimini yapacak denetçilerin, mevcut birikimlerine ek olarak; Bilgisayar kavramı ve sistem dizaynını anlama, Bilgisayarlı ortamlarda ortaya çıkan yeni riskleri tanıma ve hangi kontrollerin bu riskleri etkin bir ekilde düüreceini bilme, 11

14 Sayıtay Dergisi Sayı: Bilgisayarlı ortamları denetlemek için bilgisayardan nasıl yararlanacaını bilme konularında kendilerini gelitirmek zorundadırlar. I. BLM SSTEM A. Bilgi Çaı 19. Yüzyıla kadar insanların büyük çounluu tarımla uraırlardı. 1800'lü yılların baından itibaren ise, insanlar makineleri ilerinde yardımcı olarak kullanmaya baladılar. Endüstri çaı diyebileceimiz bu dönemde, makineler içilerin kapasitelerini arttırdı. Makineleme ve otomasyon arttıkça sanayide çalıanların sayısı da arttı. Bugün tarım ve endüstri hala önemli olmakla birlikte, gelimi ülkelerde insanların çounluu, bilginin yaratılması, uygulanması ve daıtılması ile ilgili ilerde çalımaktadır. Amerika Birleik Devletlerinde 1957'de ilk defa bilgi ile ilgili ilerde çalıanların sayısı tarım ve endüstride çalıanların sayısından daha fazla olmutur ki; bu tarih bilgi çaının balangıcı olarak kabul edilir. 1 Bilgi çaı, bilgi toplumunun douu ile birlikte ortaya çıkmıtır. Bilgi toplumunda, bilgi ile uraanların sayısı tarım ve endüstride çalıanların toplam sayısından daha fazladır. Amerika Birleik Devletleri, ngiltere, Avustralya ve Japonya gibi gelimi ülkeler bilgi toplumuna örnek olarak gösterilebilir. 2 Bilgi çaının özellikleri: Bilgi çaında, i üretebilmek için bilgi teknolojisinin sunduu imkanlardan yararlanmak gerekir. Bilgi çaında, i süreçleri üretkenlii arttırma yönünde dönütürülür. Bilgi çaında baarı, büyük oranda kullanılan bilgi teknolojisinin etkinliine balıdır. 1 James A. Senn (1995), Information Technology in Business, (New Jersey: Prentice-Hall Inc.), s. 9. 2, a.g.e., s

15 Sayıtay Dergisi Sayı: Bilgi çaında, bilgi teknolojisi üretilen pek çok ürün veya hizmetin içinde (örnein; rezervasyon hizmetlerinde, araba, uçak veya dier taıtlarda) yer almaktadır. Bilgi çaında bir insanın partneri bir baka insan ve temel araç da bilgi teknolojisidir. B. Bilgi Teknolojisi Bilgi Teknolojisi terimi, bilginin yaratılması, depolanması ve daıtılması için kullanılan çeitli araç ve yöntemleri ifade eder. Bilgisayarlar, iletiim araçları ve know-how bilgi teknolojisinin ayrılmaz üç temel parçasını oluturur. Bilgi Teknolojisinin amacı, insanları yaptıkları faaliyetlerde bilgi teknolojisini kullanmadıkları duruma göre daha etkin ve yaratıcı kılmak ve problemleri daha hızlı çözmektir. "Bilgi" ile "veri" birbirinden farklı kavramlardır. Veri, ham haldeki olayları, rakamları ve detayları ifade ederken, bilgi organize edilmi anlamlı ve yararlı veri çıkarsamalarını ifade eder. Örnein, perakende satı yapan bir maazada, bir müterinin sipariinde yer alan müterinin kimlii, sipari ettii ürün, satın almak istedii ürün miktarı ve ürün fiyatı maaza için ham haldeki verilerdir. Ancak dönem sonunda, bütün siparilerle ilgili detaylar biraraya getirilip toplanıp o dönem beklentileri ile karılatırıldıında, çıkan sonuç, maaza yöneticisine, o dönemin performansının beklenen performanstan daha iyi veya kötü olduu konusunda bilgi sunar. Bilgi Teknolojisi, bilginin içerii ile deil biçimiyle (veri olarak alınması, ilenmesi, saklanması, ona eriilmesi, iletilmesi vs.) ilgilenir. Dolayısıyla bilgi teknolojisinden söz ettiimizde bilgisayardan çok daha geni bir dünyadan bahsediyoruzdur. Tabii ki bilgisayar bilgi ilem ve iletiim araçlarının en gelimi örnei olarak, bu dünyanın en önemli öesidir.3 3 PCWORD Bilgisayar Okulu Ansiklopedik Klavuz, (Fasikül 1, stanbul: Özer Yayıncılık Ltd. ti., Haziran 1998, s

16 Sayıtay Dergisi Sayı: C. Biliim Sistemi Kavramı Sistem, ortak bir amaç için birlikte çalıan birbirine baımlı ve birlikte hareket etme yeteneine sahip parçaların oluturduu bir bütündür 4. Örnein, eitim sistemi, ulaım sistemi, stok sistemi. Kurumlar, veri ve bilgilerin çalıanlar ve bölümler arasında aktıı bilgi sistemlerine baımlı çalıır. Bilgi sistemleri, birimler arası haberlemeden telefon hatlarına, bilgisayardan çeitli alıcılar için periyodik raporlar üreten komünikasyon sistemlerine kadar her eyi kapsar. Bilgi sistemleri, aynı amaç dorultusunda verimli çalımak için farklı birimler arasında balantı kurarak bir iletmenin bütün sistemlerine hizmet sunarlar. 5 Bilgisayarlar kullanılarak oluturulan bilgi sistemleri için "Bilgisayar Tabanlı Bilgi Sistemleri" ya da "Biliim Sistemleri" kavramı kullanılmaktadır. Bu çalımada biliim sistemleri kavramının kullanılması tercih edilmitir. D. Biliim Sisteminin Unsurları Biliim sistemleri, bir faaliyeti desteklemek amacıyla kurulan bilgisayar donanımı, yazılımı ile kaynak paylaımını gerçekletirmek için bilgisayarları birbirine balayan alar (Network) ve onları kullanan insanlardan oluur. 1. Donanım Bilgisayarın fiziksel parçalarıdır. Bilgisayar donanımı; merkezi ilem birimi (CPU) ve ana bellek, veri girileri için girdi birimleri, bilgi ve sonuçları göstermek için çıktı birimleri ve gelecekte kullanılması amacıyla veri ve programların depolanması için depolama birimlerinden oluur. Süperbilgisayarlardan mainframe bilgisayarlara, minibilgisayarlardan kiisel bilgisayarlara kadar bütün bilgisayar türlerinde, veriler bu dört tür donanım kullanılarak aynı ekilde ilenir. Bilgisayarlar arasındaki farklılık, onların ilem güçleri, fiyatları, fiziksel büyüklükleri ve kullandıkları girdi ve çıktı birimlerinin sayısından ve çeidinden kaynaklanır. 6 4 T. J. O'Leary ve Brian K. Williams, a.g.e., s Senn, a.g.e., s Nancy Stern ve Robert A. Stern (1996), Computing in the Information Age (Second Ed. New York: John Wiley and Sons Inc.,), s

17 Sayıtay Dergisi Sayı: Merkezi lem Birimi (CPU) ve Ana Bellek: Merkezi ilem birimi (CPU), bilgisayarın beyni olarak kabul edilir ve çeitli donanım bileenlerinden ve yazılımlardan gelen komutları iler, çeitli bileenlere komut gönderir. Ana Bellek, genelde RAM (Random Access Memory - Rastgele Eriimli Bellek) olarak anılır. Bilgisayarın ilemcisi çok hızlıdır; ancak ilemcinin, ihtiyaç duyduu bilgileri çok hızlı biçimde ona iletebilecek bir bilgi depolama alanına, kısacası bellee ihtiyacı vardır. te RAM böyle bir bellek türüdür. Üzerine yüklenen bilgiler geçicidir, yani bilgisayar kapatıldıında yok olur. Girdi Birimleri: Bilgisayara veri giriine imkan salayan aygıtlardır. Örnein, klavye, fare, barkod okuyucu, scanner, mikrofon, dijital kameralar vb. Çıktı Birimleri: Bilgisayarda ilenen bilgi ve sonuçları göstermeye imkan salayan aygıtlardır. Örnein, monitör, yazıcı, plotter vb. Depolama Birimleri: Veri ve programların depolanmasına imkan salayan aygıtlardır. Örnein, harddisk, disket sürücü, CD sürücü, DVD sürücü vb. 2. Yazılım Bilgisayarların veri ilemesini salayan programlardır. Bilgisayarlar üzerinde çok deiik katmanda birden çok program çalıır. Bunu bir piramide benzetirsek, piramidin en üst noktasında kullanıcıların çalıtıı programlar bulunur. Bir alt katmanında bu programların yazıldıı programlama dilleri ve bu dilleri çalıtıran programlar (derleyiciler) vardır. Daha alt katmanda, bu programların çalıması için bilgisayarın en temel ilemleri yapabilmesini salayan iletim sistemi programı vardır. Bir katman daha aaıda, iletim sisteminin üzerinde çalıtıı ve bilgisayar üretilirken üretici firma tarafından bilgisayarın içine konulan programlar vardır. En alt düzeyde ise, fiziksel bir takım ilemlere karılık gelen mikro komutlar ve elektrik devreleri bulunur. 7 7 PCWORD Bilgisayar Okulu Ansiklopedik Klavuz, s

18 Sayıtay Dergisi Sayı: Bilgisayar çalıırken, bütün bu karmaık programlar silsilesi de, makinenin fiziksel alt yapısını harekete geçirmek, ilenen bilgileri elektrik devrelerinin davranıına indirgemek, elde edilen sonuçları da tekrar kullanıcının anlayabilecei biçime dönütürmek için ileyip durmaktadır. 8 Yazılımları, sistem yazılımları ve uygulama yazılımları olarak iki genel kategoriye ayırabiliriz: a. Sistem Yazılımları Bilgisayarın kendi çalıması için kullandıı yazılımlardır. letim sistemi kullanıcının muhatap olduu tek sistem yazılımıdır ve bilgisayar ile onu kullanan arasında köprü görevi görür. letim sistemi, çeitli iler için kullandıımız yazılımlarla donanım aygıtlarımız arasında köprü oluturan, kullandıımız yazılımların standart olmasını salayan en temel yazılımlardır. Örnein, MS-DOS, Windows NT, Unix, Linux gibi. b. Uygulama Yazılımları Bilgisayar kullanıcılarının kullanımı için yazılan ve paket programlar olarak da adlandırılan bu yazılımlar, çok sayıda ve çok çeitlidir. Bunlara, kelime ilemciler, hesap tabloları, veritabanı, sunu programları, grafik yazılımları, animasyon, oyunlar ve iletiim yazılımlarını örnek verebiliriz. 3. Network Sistemi Kaynak paylaımı amacıyla iki ya da daha fazla bilgisayarı birbirine balayan sisteme network (a) sistemi denir. Bilgisayarların kullanıldıı ilk zamanlarda, insanlar disketlerle bir bilgisayardan aldıkları bilgileri dier bilgisayara götürerek basit anlamda bir network oluturuyorlardı. Daha sonra kablolarla bilgisayarları birbirine balayarak network oluturulmaya balandı. Veri iletiimi için çeitli iletiim araçları kullanılabilir. En temel iletiim aracı bakır tellerdir. Ancak, fiber optik, mikrodalga ve radyo sinyalleri gibi baka alternatifleri de vardır. 9 8 PCWORD Bilgisayar Okulu Ansiklopedik Klavuz, s INTOSAI EDP Committee: IT Awareness Student Notes (1997), (London), s

19 Sayıtay Dergisi Sayı: Network sistemi etkili, tutumlu ve verimli haberleme, bilgi paylaımı, yazılım ve donamın (ortak yazıcı kullanımı gibi) paylaımı yapmak amacıyla kurulur. Network sistemi, yalnız bilgi kaynaklarının daha verimli kullanılmasını salamakla kalmadı, bunun yanında farklı türdeki bilgisayarların birlikte çalıması için donanım ve yazılımların gelitirilmesini de saladı. Böylece, bir kurumun bütün bilgisayar kaynaklarının daha etkili kullanılmasını ve daha iyi kontrol yapılmasını saladı. 10 a. Network Çeitleri Bir a yerel yapıda olabilir. Örnein bir bina içindeki bilgisayarları birbirine balayan aa Yerel Alan Aı (Local Area Network (LAN)) denir. Birbirine yakın aynı bölge veya ehir içindeki iki veya daha fazla bina, ofis ya da ubeleri birbirine balayan alara ehir Alan Aı (Metropolitan Area Network (MAN)) denir. Dünyanın çeitli yerlerindeki ülkeleri veya ehirleri birbirine balayan aa Geni Alan Aı (Wide Area Network (WAN)) denir. Örnein: Internet. 4. nsan Faktörü Biliim sistemleri, yazılım ve donanım parçalarından oluur. Ancak bilgisayarlı ortamda yapılacak ileri, hangi tür yazılım, donanım ve a sisteminin kurulup gelitirileceini, kontrol mekanizmalarının nasıl oluturulacaını belirleyen ve sistemi kullanan insandır. Bu anlamda biliim sistemi ile ilikili olan insanlar; kullanıcılar ve bilgi teknolojisi uzmanlarıdır. Kullanıcılar, sisteme veri giren, günlük ilerinde bilgisayarları kullanan ve karar vermek için sistemde üretilmi bilgileri analiz eden kiilerdir. Bunlar; veri giri operatörleri, personel ve yöneticilerdir. Bilgi teknolojisi uzmanları, bilgisayar ve network ile ilgili yazılım ve donanımın alınması, gelitirilmesi, bakımı ve iletilmesiyle sorumlu olan kiilerdir. 11 Bunlar; programcılar, sistem analistleri, sistem kurucuları (systems 10 Stern ve Stern, a.g.e., s Senn, a.g.e., s

20 Sayıtay Dergisi Sayı: designers), proje yöneticileri, network uzmanları, eiticiler ve bilgisayar operatörleridir. D. Biliim Sisteminin Çalıma Prosedürü Biliim sisteminin kurulmasının ana nedeni verilerin hızlı ve etkili bir ekilde ilenmesidir. Sistem, veri ileme ilemini altında çalıtıı programlara göre yapar. Bütün biliim sistemleri, hangi büyüklükte olurlarsa olsunlar, girdi, ilem ve çıktı sürecine balı olarak çalıır. Biliim sisteminde veri ilem süreci, veri girii ile balar. Veri girii yapılan, klavye, fare, scanner, barkot okuyucu, ses tanıma araçları gibi çok çeitli girdi birimleri vardır. Her bir girdi birimi belirli formlardaki verileri okuyabilir. Örnein, scanner grafik, fotoraf, çizim ve elle veya daktilo ile yazılmı dokümanları okurken, klavye üzerindeki tularda bulunan karakterleri girebilir. Girdi birimleri, verileri ana bellee gönderilecek ve merkezi ilem biriminde ilenecek ekilde elektrik sinyallerine çevirirler. 12 lenecek veriler ve programlar ana bellekte depolanır ve merkezi ilem birimi (CPU), bütün bilgisayar ilemlerini kontrol eder. Merkezi ilem birimi, verileri ana bellekten okur ve programa göre verileri iler ve çıktı birimlerini harekete geçirerek bilgiyi sunar. Ana bellek ile merkezi ilem birimi, kablolarla veya telefon hatları gibi iletiim kanallarıyla biliim sistemindeki bütün girdi ve çıktı birimleri ile balantılı olmalıdır. Biliim sistemindeki çıktı birimleri, merkezi ilem biriminin kontrolünde ana bellekten aldıkları bilgileri uygun bir çıktı formatına dönütürürler. Örnein, çıktı eer bir metin veya grafik ise bir çıktı birimi olan monitör aracılıı ile sunulur. Bilgisayar kapatıldıında merkezi ilem birimince ilenmi olan veri ve programlar kaybolur. Bu nedenle, veri ve talimatların tekrar tekrar kullanılabilmesi için elektronik bir formda saklanacaı ayrı bir depolama birimine ihtiyaç vardır. 13 Bu anlamda disklerin genel bir kullanımı vardır. 12 Stern ve Stern, a.g.e., s , a.g.e., s

21 Sayıtay Dergisi Sayı: II. BLM SSTEMLERNN DENETM A. Biliim Sistemlerinin Kurulmasına Duyulan htiyaç Klasik usulde manuel olarak kayıt ve belgelerini tutan kurulular, bilgisayar teknolojisinde meydana gelen gelimelerden yararlanmak amacıyla bilgisayarlı sisteme ya geçtiler ya da geçme hazırlıındalar. Onları sistem deiikliine götüren sebeplerin baında bilgisayar teknolojisinin sunduu u imkanlar bulunmaktadır: Doru ve güvenilir veri tabanları oluturabilme, Verilere kolay ulaım, Veri girii sonrasında manuel ortamda yapılan birçok ara ilemi ortadan kaldırarak bu ilemleri otomatik yapabilme, Verileri iyi depolama/saklama ve yer tasarrufu salama, Hızlı ilem yapabilme, Kolay dosya yönetimi, Karmaık hesaplamalar yapabilme ve problemleri daha iyi çözme, verimliliini arttırma, Maliyetleri düürme, Daha iyi kontrol mekanizmaları oluturabilme, Uzaktan bilgiye ulaabilme ve veri alıveriinde bulunma, Kolay ve rahat iletiim imkanı. Bilgisayar teknolojisinin sunduu bu imkanlar dolayısıyla, finans, medya, tıp, hukuk, ulaım, mühendislik, elence, eitim, emniyet, milli savunma, bilimsel aratırma ve gelitirme ile üretim sektörü bata olmak üzere hemen her alanda bilgisayarlı sisteme geçilmitir. B. Bilgisayarların Denetime Etkisi Biliim teknolojisindeki geliim, denetim birimleri üzerinde iki yönlü etkide bulunmaktadır. Birincisi denetim elemanlarının denetim iini kolaylatırmak için bizzat biliim teknolojisinden faydalanmaları, ikincisi 19

22 Sayıtay Dergisi Sayı: denetledikleri kurumların biliim teknolojisine geçmeleri dolayısıyla denetim esnasında karılatıkları biliim teknolojisine özgü yeni risk alanlarıdır. Denetlenen kurulularda biliim teknolojisi kullanımı; Denetim kanıtı ve denetim izini deitirir, ç kontrol ortamını deitirir, Yeni suç ve hata yapma mekanizmaları ve fırsatları ortaya çıkarır, Yeni denetim prosedürleri oluturulmasına sebep olur Denetim zi ve Denetim Kanıtlarında Meydana Gelen Deiim Mali denetim yapabilmek için denetim izinin (ilemin kim tarafından ne zaman yapıldıının) bulunması gerekir. Aksi halde denetlenen kuruluun hesaplarının doru tutulup tutulmadıı ve mali tabloların gerçei yansıtıp yansıtmadıı konusunda elde edilmesi gereken uygun denetim kanıtlarını toplamakta güçlük çekilebilir. Denetlenen kuruluun bütün mali ilemleri bilgisayar ortamında tutuluyor ve bilgisayar belleinde fazla yer tutmasın diye bütün ilemler depolanmayıp ilem sonuçları haftalık veya aylık toplamlar olarak saklanıyorsa, denetçinin bu ilemleri özel bazı denetim araçları ve teknikleri kullanarak çıkarması gerekir. Bazı bilgisayar sistemlerinde yapılan ilemler ve veriler bilgisayar belleinde belirli bir süre tutulduktan sonra otomatik olarak silinir. Bu durumda da bu ilem ve veriler farklı kaynaklardan aratırılarak doruluunun onaylanması gerekir. Bazı ilemler, örnein duran varlık amortismanları bazı programlarda her ayın sonunda bilgisayarda otomatik olarak hesaplanıp gelir veya gider hesaplarına otomatik olarak yansıtılır. Bu tür ilemler bir yetkili onayından geçmedii için hatalı olma riski yüksektir. Denetçi hangi programların bu ilemleri otomatik olarak yaptıını bilmeli ve doruluklarını incelemelidir. Çou kurulu internet üzerinden ticaret yapmaktadır. Bu ticaret dolayısıyla 14 INTOSAI EDP Committee: IT Controls Student Notes (1996), (London), s

SAYI TAY YARGISINDA KANUN YOLLARI

SAYI TAY YARGISINDA KANUN YOLLARI SAYI TAY YARGISINDA KANUN YOLLARI Sadettin DO ANY T Sayı tay Ba denetçisi G R Sayı tay dairelerince verilen ilamlar, yine Sayı tay içinde, Sayı tay Temyiz Kurulunda temyiz olunur. Sayı tay Temyiz Kurulunca

Detaylı

DENET M. Davut ÖZKUL Sayı tay Ba denetçisi

DENET M. Davut ÖZKUL Sayı tay Ba denetçisi Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 BLM SSTEM KAVRAMI VE BLM SSTEMLERNN DENETM Davut ÖZKUL Sayıtay Badenetçisi GR Bilgisayar teknolojisi hızla gelimekte ve bu teknolojinin getirmi olduu imkanlardan yararlanmak

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./( !/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ $ $ / + / 2 %/ !"!" #$ %!" &' ($ $) *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/ $* "3'4" 50! 1 Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sıra No: 408) 1. Giri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002. " ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması" Hk.

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002. ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması Hk. Bilgi Notu ARATIRMA VE TASNF GRUBU 30.05.2002 "ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması" Hk. ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması Kamu Kurumlarındaki

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22)

! #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22) ! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & /!,!, Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii (SeriNo: 22) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

İşletim Sistemi. BTEP205 - İşletim Sistemleri

İşletim Sistemi. BTEP205 - İşletim Sistemleri İşletim Sistemi 2 İşletim sistemi (Operating System-OS), bilgisayar kullanıcısı ile bilgisayarı oluşturan donanım arasındaki iletişimi sağlayan ve uygulama programlarını çalıştırmaktan sorumlu olan sistem

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' ! #! $ ! #$!!%& %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%& !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

! " ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$!

! ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$! !! ## $%! # # $ $ &&'#( ## )% %&'()'(*** $ * ##+%!+, -$../.,-$ -$,. $ $$ $., 0 0 1 #! #01, $! $ $ #. 2# $ 2,01 $$ (,..!$ %,. $ $ $... $ $, %&'()'(***, 3!!. $, + $ $...,4$. $ 5# $.... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!..,.

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak!

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak! Femsoft Ticari Paket Programı küçük ve orta ölçekli iletmelerin optimum seviyede ilemlerini yapabilmesi için tasarlanmıtır ve ileri teknoloji içermektedir. Femsoft Ticari Paket Programı destekledii SQL

Detaylı

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir.

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir. - 1 Bilgisayar Kullanma Taahütnamesi AMAÇ Bu i talimatının amacı aaıdaki gibidir : -- Çalıanlara irket bilgisayarlarının kullanımı için gerekli yol gösterici bilgiyi salamak. -- irkete ait bilgisayar ve

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satı sonrası montaj,

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu Vakum teknolojisi Sistem kılavuzu Yazılım Yazılım aracı: Vakum seçimi Festo, vakum hesaplarına esas tekil eden, hızlı ve kolay bir ekilde uygun vantuz tutucu elemanının seçimini olanaklı kılan 2001 ürünleri

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 6009 S. Kanunla Belirlenen Yeni Ücret Tarifesine Göre Önceki Aylarda Fazla Kesilen Vergilerin adesi Hk 274 Nolu Tebli Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: 6009 S. Kanunla Belirlenen Yeni Ücret Tarifesine Göre Önceki Aylarda Fazla Kesilen Vergilerin adesi Hk 274 Nolu Tebli Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-041 Tarih: 19.08.2010

Detaylı

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS)

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) Hale ALTINOVA, Yasemin YALÇIN, ve Serdar ARSLAN Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgi lem Daire Bakanlıı, ANKARA altinova@metu.edu.tr,

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

BİLGİSAYAR KULLANMA KURSU

BİLGİSAYAR KULLANMA KURSU 1 2 KURS MODÜLLERİ 1. BİLGİSAYAR KULLANIMI 3 1. Bilişim (Bilgi ve İletişim) Kavramı Bilişim, bilgi ve iletişim kelimelerinin bir arada kullanılmasıyla meydana gelmiştir. Bilişim, bilginin teknolojik araçlar

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ / 39 ST, Elektronik defter ve belge düzeni hakkında tebli yayımlandı. ELEKTRONK DEFTER VE BELGE DÜZEN

SRKÜLER NO: POZ / 39 ST, Elektronik defter ve belge düzeni hakkında tebli yayımlandı. ELEKTRONK DEFTER VE BELGE DÜZEN SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 39 ST, 25. 07. 2006 çindekiler: Elektronik defter ve belge düzeni hakkında tebli yayımlandı. ELEKTRONK DEFTER VE BELGE DÜZEN Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri ile Maliye Bakanlıı;

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Bilişim Teknolojilerine Giriş

Bilişim Teknolojilerine Giriş Bilişim Teknolojilerine Giriş Bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması ve iletilmesini sağlayan teknolojilerin bütününe bilişim teknolojileri denir. Bilişim Teknolojisi Girilen verileri saklayan, işleyen,

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Kullanıcıdan aldığı veri ya da bilgilerle kullanıcının isteği doğrultusunda işlem ve karşılaştırmalar yapabilen, veri ya da bilgileri sabit disk,

Detaylı

1. Satı ve Daıtım lemleri " # $ "!!

1. Satı ve Daıtım lemleri # $ !! 1. Satı ve Daıtım lemleri " " " " " %& % ' (& " & ' ( Stok kartı ilemlerine girmeden pratik bir ekilde ilem ) " & * + (& ", ) (& Satı Fatura ilemlerinde bu alan tıklayarak veya F 2 - " '"(& ". / 0 " &

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR (İTİRAZLAR) Mik.Uzm.Ekrem YAŞAR Çocuk Hastalıkları Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı DİYARBAKIR 1-Şikayet: İdare 2-İtirazen Şikayet: KİK 1-Şikayet: İhale sürecindeki işlem

Detaylı

Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalı ması: STANBUL - 2010

Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalı ması: STANBUL - 2010 Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalıması: Set Üzerinde Kullanılacak Ekipman: 1 Motor sürücü ve çıkı potansiyometresi, 1 Ayarlama amplifikatörü, 1 Türevsel amplifikatör, 1 Toplama amplifikatörü,

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 5 4

S R K Ü L E R : 2007 / 5 4 17.07.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 5 4! "#$ % &'# ( $ ) * "#$ )#+( "#$')'#),-. )-). ) /'# (! % % % $ + & %("- (. +'-. ) -). ) )( #$! &-++)$#(, * 0. ) % )(-). + -+ ) -+, *&%.- &- -). +, ")(!$ +,! & 122"

Detaylı

Bilgi ve iletişim teknolojileri

Bilgi ve iletişim teknolojileri Bilgi ve iletişim teknolojileri 1 Bilgisayar, Hesap makinesi gibi araçlara neden ihtiyaç duyulmuştur? Zaman tasarrufu Bilginin depolanması ihtiyacı Hatasız işlem yapma isteği İletişim ihtiyacı 30\2 Bilişim

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Enformatik Bölümü - Bilgisayarın tanımı ve tarihçesi Bilgisayar, belirli komutlara göre veri işleyen ve depolayan bir makinedir. İlk bilgisayar 1950 yılında yapılmıştır.

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI

TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI Toplu Havale EFT programı ile kurumlar, piyasa ve maa ödemelerine ilikin bilgileri hazırlayabilmekte ve bu bilgileri dosyalar halinde Garanti Bankası'na transfer edebilmektedirler.

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ 7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ Ceza ve hukuk yargılamasında 05.08.2017 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı, (5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer yayınlanan

Detaylı

Düşünelim? Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir?

Düşünelim? Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir? Başlangıç Düşünelim? Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir? Bilgisayar Bilgisayar, kendisine verilen bilgiler

Detaylı

1 DERS İZLENCESİ 2 BİLGİSAYARA GİRİŞ Bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayarın kullanıldığı alanlar Bilgisayarın kullanılmasında dikkat

1 DERS İZLENCESİ 2 BİLGİSAYARA GİRİŞ Bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayarın kullanıldığı alanlar Bilgisayarın kullanılmasında dikkat 1 DERS İZLENCESİ 2 BİLGİSAYARA GİRİŞ Bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayarın kullanıldığı alanlar Bilgisayarın kullanılmasında dikkat edilmesi gereken alanlar Bilgisayarların sınıflandırılması

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO103 2. HAFTA BİLGİSAYAR SİSTEMİ, BİLGİSAYARI OLUŞTURAN BİRİMLER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ ANAKART, İŞLEMCİ VE BELLEKLER SABİT DİSKLER, EKRAN KARTLARI MONİTÖRLER VE DİĞER DONANIM BİRİMLERİ

Detaylı

Bir Suistimalcinin Profili

Bir Suistimalcinin Profili Bir Suistimalcinin Profili!dil Gürdil, CPA, CFE, SMMM Ortak, Risk Yönetimi Danı"manlı#ı 17 Ekim 2011 Danı!manlık Ara!tırma Bir Suistimalcinin Profili - 69 ülke - 348 vaka 1 Temel Bulgular Bir Suistimalcinin

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYI TAY DENET M DI INDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Denetçisi

DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYI TAY DENET M DI INDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayı tay Denetçisi Sayıtay Dergisi Sayı : 41 DEPREM FELAKET SONRASINDA ÇIKARILAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER VE SAYITAY DENETM DIINDA KALAN KAMU FONLARI M. Hakan ÖZBARAN Sayıtay Denetçisi GR 17.8.1999 tarihinde Marmara Bölgesi

Detaylı

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak!

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak! Femsoft Ticari Paket Programı küçük ve orta ölçekli iletmelerin optimum seviyede ilemlerini yapabilmesi için tasarlanmıtır ve ileri teknoloji içermektedir. Femsoft Ticari Paket Programı destekledii SQL

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV2750EN http://tr.yourpdfguides.com/dref/4149062

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV2750EN http://tr.yourpdfguides.com/dref/4149062 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Öğr.Gör. Mehmet Can HANAYLI

Öğr.Gör. Mehmet Can HANAYLI 1 DERS İZLENCESİ 2 SİSTEM MİMARİLERİNE GİRİŞ Bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayarın kullanıldığı alanlar Bilgisayarın kullanılmasında dikkat edilmesi gereken alanlar Bilgisayarların sınıflandırılması

Detaylı

ASP.NET Web Uygulamalarında Güvenlik

ASP.NET Web Uygulamalarında Güvenlik ASP.NET Web Uygulamalarında Güvenlik Cengiz HAN cengiz@cengizhan.com www.cengizhan.com 1 ASP.NET Web Uygulamalarında Güvenlik Konu 1: Web Uygulaması Güvenlii Temel Kavramlar Konu 2: Windows Tabanlı Kimlik

Detaylı

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER Resmi Gazete Tarihi 31.07.2004 Resmi Gazete No 25539 Kanun No 5228 BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER MADDE 15.

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik -

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - R.G.: 17.3.2001-24345 / m.4) Çevre Düzeni Planı: Konut,

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

5228 Sayılı Kanunla Yapılan Deiiklikler aaıda detaylandırılmıtır:

5228 Sayılı Kanunla Yapılan Deiiklikler aaıda detaylandırılmıtır: 5228 Sayılı Kanunla (31.7.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıtır) Kamu Yararına Çalıan Derneklerle Bakanlar Kurulu nca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfları lgilendiren Deiiklikler: Kamu

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 27668066-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları

Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 49800447-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

DONANIM VE YAZILIM. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi

DONANIM VE YAZILIM. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi DONANIM VE YAZILIM Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Bilgisayar Kendisine verdiğimiz bilgileri istediğimizde saklayabilen, istediğimizde geri verebilen cihaza denir. Donanım, Yazılım Bilgisayar Donanım

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüü

T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüü !!"!!"#$%&' T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-309 12/5/2011 Konu: 6111 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuz alacaklarının yapılandırılmasına

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/864893

Kullanım kılavuzunuz HP COMPAQ D230 MICROTOWER DESKTOP PC http://tr.yourpdfguides.com/dref/864893 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi, Hukuk İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

!! "#$ %&'%( ')*# +,!(!! -././.0$12 (, 3-3 3 % & ' %( $ 444. -. 5.

!! #$ %&'%( ')*# +,!(!! -././.0$12 (, 3-3 3 % & ' %( $ 444. -. 5. ! " "# $%#!! "#$ %&'%( ')*# +,!(!! -//0$12 (, 3-3 3 % & ' %( $ 444-5 / 00 6007 5 5 8 0 / $ 00$ 64447 +9: 5#999, 999, 9;, < 0' -% = -0 >3! 5!! 33-5 -? 8 0? 3 5? 2 5 5 00 -!! 5? - 8 0 %? 8 0 5! '@

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY Giri ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER Uur Kaan DNÇSOY ERP (Enterprise Resource Planning - Kurumsal Kaynak Planlaması), bilgi sistemleri profesyonelleri tarafından

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Ba-Bs formlarının verilmesi ile ilgili deiiklikler yapılmaktadır.

BÜLTEN. KONU: Ba-Bs formlarının verilmesi ile ilgili deiiklikler yapılmaktadır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 05.02.2008 SAYI :2008-012

Detaylı

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme !" #$% &'#(# Konular Binary Özellikler Deerlendirme Binary Özellikler Bir binary özellik iki deer alabilir (kapalı veya açık; var veya yok gibi) Bir kiiye ait bilgiler binary olarak aaıdaki gibi gösterilebilir

Detaylı

TEMYİZ KURULU KARARI

TEMYİZ KURULU KARARI SAYIŞTAY KARARLARI Temyiz Kurulu Kararları Tarih : 26.9.2006 No : 28810 B TEMYİZ KURULU KARARI itirme ödevi ve benzeri eğitim-öğretim faaliyetleri teorik ders dışı faaliyetler olarak kabul edildiğinden

Detaylı