AKP li Belediye Meclis Üyesinden Skandal Yazý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKP li Belediye Meclis Üyesinden Skandal Yazý"

Transkript

1 HÝTÝTSEM birinci yýlýný kutladý Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÝTÝTSEM), Bahabey Caddesi'ndeki yeni hizmet binasýnda faaliyete baþlamasýnýn birinci yýl dönümünü kutluyor. SAYFA 2 DE 40 KURUÞ "Özel sektörün otopark yapmasý için teþvik sistemi uygulayacaðýz" Kenan Nuhut AKP li Belediye Meclis Üyesinden Skandal Yazý CHP Çorum Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, Çorum'un araç ve yaya trafik sorununu kýsa sürede hazýrlayacaklarý master plan ile çözeceklerini, kenti, modern otoparkla donatarak, hem araç sahiplerinin, hem yayalarýnýn yaþamýný kolaylaþtýracaklarýný söyledi. SAYFA 35 TE 254 bin 970 dekar tarým arazisi suya kavuþacak Prof. Dr. Veysel Eroðlu Seçim çalýþmalarýný sürdüren MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, teþkilat olarak 30 Mart seçimlerine uzun zamandýr çalýþtýklarýný ve kendi bölgelerinde gitmedikleri yerlerin yok denecek kadar az olduðunu belirtti. MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, MHP Nadir Yücel - AK Parti Çorum belediye Meclis üyesi Ýsmail Akgöz tarafýndan Facede yazýlan 2 adet yazýyý görenler ve okuyanlar tarafýndan þaþkýnlýkla karþýlandý. Facedeki yazýsýný gören gerek AK Partili gerekse diðer partili vatandaþlar," Bu Facede ki yazý akla ziyan bir yazýdýr. Diðer taraftan bu kiþi kendince Baþbakan'a yaðdanlýk yaparken Melih Gökçek, Bülent Arýnç ve özellikle Sayýn Cumhurbaþkanýmýz hakkýnda hakaret'e varan bu üslubunu þiddetle kýnýyoruz. Sayýn Baþbakanýmýzýn ucuz "Çorum'da çalmadýk kapý, sýkmadýk el býrakmadýk" Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn ve Belediye Meclis üyesi adaylarý ile birlikte seçim çalýþmalarýný sürdüren Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, her zaman halkla iç içe olduklarýný kaydetti. SAYFA 4 TE diplomasýz Avukatlara ihtiyacý yok. Belediye Meclisi Ýsmail Akgöz'ün sarf ettiði isimlere Sayýn Erdoðan cevap vermesi gerekiyorsa zaten kendisi verir. Bu çirkin empati adý altýnda sözlerin yer aldýðý face mesajýný atan bu AK Partili belediye meclis üyesine Belediye baþkaný, Ýl Baþkaný Ýsmail ve Milletvekilleri böyle Akgöz hassas bir konuda nasýl tavýr koymazlar. Bizim böyle düþünen bir belediye meclis üyesi adayýna verecek oyumuz da yok" þeklinde tepkilerini dile getiriler. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü tarafýndan Çorum'da tamamlanan, inþaatý devam eden aralarýnda Hatap Barajý ve Sulamasý, Obruk Dutludere Sulamasý ve Koçhisar ve Obruk Barajlarý nýn da bulunduðu dev sulama tesisleriyle yaklaþýk 254 bin 970 dekar tarým arazisi suya kavuþacak. Çorum'un bereketli topraklarý suya doyacak. SAYFA 5 TE "Muhsin Yazýcýoðlu olayýnýn üzeri kapatýlmaya çalýþýlýyor" Koçak Tarým Makine, hayvancýlýk makinelerinde Çorum'un gururu Tasavvuf Yolu Derneði 'Hizmet Merkezi' açtý Fatih Yücel Alperen Ocaklarý Çorum Þubesi BBP merhum lideri Muhsin Yazýcýoðlu'nun vefat yýldönümü nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. PTT önünde dün gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda konuþan Alperen Ocaklarý Çorum Þube Baþkaný Fatih Yücel, "Hayatý çileyle geçmiþ,ömrünü Türk Ýslam davasýna ve milletine adamýþ, kah Kosova'mn baðýmsýzlýðý için Kosava da, kah Lübnanýn Ýsrail tarafýndan iþgali sýrasýnda Müslüman kardeþlerimizin yanýnda, kah diðer Türk Devletleri için ömrü mücadeleyle geçmiþ ömrü... SAYFA 9 DA TKDK'de yeni projelerin imzalarý atýldý Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum Ýl Koordinatörlüðüne 11. Baþvuru Çaðrý Dönemi kapsamýnda teslim eden 63 proje sahibi ile hibe sözleþmeleri imzalandý. Sözleþmelerin imzalanmasý nedeni ile düzenlenen toplantýda proje sahiplerine konu ile ilgili bilgi verildi. SAYFA 10 DA Koçak Tarým Çiftlik Makine Ekipmanlarý firmasý Çorum'da hayvancýlýk makineleri alanýnda yeni projelere imza atýyor.firma hem hayvacýlýk makineleri üretirken hemde anahtar teslimi büyük ve küçükbaþ hayvan çiftlikleri kuruyor. SAYFA 9 DA Çorum Tasavvuf Yolu, Tasavvuf Musikisi Derneði Hizmet Merkezi açýldý.gazi Caddesi Kesim Ýþ Merkezinde bulunan Hizmet Merkezinin açýlýþýna katýlým yüksek oldu. Merkezin açýlýþ kurdelesini Türkiye Dersaadet Tasavvuf Yolu Federasyonu Baþkaný Fatih Nurullah Þaðban kesti. SAYFA 2 DE "Nöbetçi Halk Otobüsleri ile 24 saat ulaþým saðlayacaðýz" CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, Ulaþ A.Þ Yönetim Kurulu Baþkaný Zafer Bolat'ý ziyaret etti.ziyarette açýklamalarda bulunan Ulaþ A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Zafer Bolat, 51 otobüsle sabahýn erken saatlerinden gece geç saatlere kadar Çorum'da halk otobüsleri ile ulaþýmý saðladýklarýný, günlük 20 bin ila 25 bin kiþiyi taþýdýklarýný kaydetti. SAYFA 6 DA

2 Tasavvuf Yolu Derneði 'Hizmet Merkezi' açtý Çorum Tasavvuf Yolu, Tasavvuf Musikisi Derneði Hizmet Merkezi açýldý.gazi Caddesi Kesim Ýþ Merkezinde bulunan Hizmet Merkezinin açýlýþýna katýlým yüksek oldu. Merkezin açýlýþ kurdelesini Türkiye Dersaadet Tasavvuf Yolu Federasyonu Baþkaný Fatih Nurullah Þaðban kesti. Gençlere tasavvuf musikisini, kültürünü yaþatmak, mevlevilik ekolü olan semazenliði aþýlamak, devraný þerif, ney, kanun, keman, ritim kurslarý, nota eðitimleri gibi tasavvufa dair içerikli eðitim vermek amacýyla kurulan Hizmet Merkezinin açýlýþý sonrasýnda konuþan Fatih Nurullah Þaðban, "Gençlerimize hizmet babýnda açtýðýmýz tasavvuf kültür merkezleri, hizmet binalarý, kuran kurslarý gibi dernek ve kurumlarýmýz ile eðitimli tasavvuf ekiplerimiz, semazen gruplarýmýz devraný þerif ekibimiz ile yurt içi ve yurt dýþý tasavvufi programlar, sufi festivaller toplantýlar, konserler gibi etkinliklerde yer alarak toplumumuza, baþta gençlerimize sahip çýkmak amacýndayýz. Yunus Emre, Mevlana, Hacý Bayramý Veli gibi binlerce Allah dostunu yetiþtirmiþ olan Türk milleti bu evliyaullahý dünyaya övdüðü gibi onlarýn yetiþtiði meclislere de sahip çýkmasý, açýlýþlar yapmasý, destek olmasý, bu tür insanlarýn yetiþtiði mekanlarý ülkesinde bulundurmasý gerektiði düþüncesindeyiz. Açmýþ olduðumuz bu tasavvuf sohbet meclisinin baþta Çorum halkýna gençlerine ve tüm milletimize hayýrlý ve mübarek olmasýný temenni ediyorum" dedi. Haber Servisi 2 "Çorum yumurta sektörü olmasý gereken yerde deðil" Ziraat Mühendisleri Odasý Çorum Ýl Temsilcisi Necati Gül, dünya yumurta üretiminde 10. sýrada yer alan, 100 bin civarýnda kiþiye doðrudan ve dolaylý istihdam saðlayan Türk yumurta sektörünün, Çorum'da da belirli bir yere sahip olduðunu ifade ederek, "Ancak olmasý gereken yerde deðildir. Milyon dolarlarla ifade edilen ihracat rakamlarý, yapýlan yatýrýmlar ile bütün olumsuzluklara raðmen sürekli büyüme eðilimindedir" dedi. "Canlý kullanýlmasý nedeni ile üretime giriþ ve çýkýþ için en az 5-6 ay gerekmektedir. Bu nedenle pazarda arz talep dengesi oluþturmasý çok zordur" diyen Necati Gül, "Yumurta üretimi, iç tüketim ve ihracata baðlý her yýl artmakta; buna karþýlýk baþta yem olmak üzere, yumurta maliyeti de her geçen gün artýþ göstermektedir Ortalama 22 kuruþa maliyetle üretilen yumurta, ancak üreticiden elinden ortalama 19 kuruþa çýkýþ yapmaktadýr yýlýnýn ilk 6 ayýný zararla geçiren ve daha sonra toparlamaya çalýþan ilimiz Necati Gül yumurta sektörü tam gelir / gider dengesi oluþmaya baþlamýþken bahar aylarýnýn baþlamasý ile üretimdeki fazlalýk ve ülkemizdeki olumsuz tarým politikasý sonucu oluþan belirsizlikler; fiyat istikrarsýzlýðýna; buna baðlý olarak ta 2 haftadýr yumurta fiyatýnýn aþaðýya doðru çekilmesine sebep olmuþtur. Ýlkbahar aylarýnýn baþlamasý; havalarýn ýsýnmasýna baðlý olarak; köy yumurtasý üretiminin baþlamasý ve tüketimde sýcaklara baðlý olarak yaþanan düþüþler, fiyatlarý daha da aþaðý çekecektir. Uzun yýllar fiyat ortalamasý göstermektedir ki mayýs, yumurta fiyatlarýnýn en düþük seyrettiði aydýr. Mayýs ayýna yaklaþýk bir ay var iken; düþüþün, þimdiden baþlamasý zaten zor ayakta duran üreticiyi endiþeye sokmuþtur" dedi. Yumurta sektörü açýsýndan iki konunun hep sýkýntý oluþturduðunu ifade eden Gül, bunlarý þöyle sýraladý:"bunlardan ilki, yumurta/yem fiyatý dengesidir. Yumurta üretim fiyatlarý, son 10 yýldýr yaklaþýk yüzde 40 civarýnda artarken, yine son 10 yýldýr yem fiyatlarý yaklaþýk yüzde 80 oranýnda artmýþtýr. Bu da bize yumurta sektörünün hangi durumlarda üretimde kalmaya çalýþtýðýný ortaya koymaktadýr. Ýkincisi ise, üretici/tüketici fiyat endeksidir. Üretici ve tüketici fiyatlarý arasýnda, tüketici aleyhine genellikle yüzde 35-40'lýk fiyat farký vardýr. Üreticiler yumurtasýný ucuza satarken; tüketici, aracýlarýn ilave kazancýný da ödemek zorunda kalmaktadýr. Marketler, fiyat artýþlarýný ayný hafta yansýtýyor iken; düþüþleri ya hiç yansýtmamakta ya da birkaç hafta sonra kýsmi yansýtmaktadýr.ne yazýk ki bu gün ayný durumu yaþamaktayýz. Üretici düþük fiyatla piyasaya sunum yaparken; bu düþük fiyat marketlere hala yansýmamýþtýr. Siyasi ve idari erkin, ilimiz ekonomisine önemeli katkýda bulunan, yumurta sektörün geleceði için bu iki çeliþkinin giderilmesi adýna elini taþýn altýna koymasý ve olumlu yönde öncülük etmesi gerekmektedir li yýllarda ülkemizde önemli bir yer edinen Ýlimiz yumurta sektörü, son yýllarda bu kazanýmýný kaybetmiþtir. Ýlimizde yaklaþýk 200 iþletmede ortalama 3,5 milyon tavuk var iken komþu bir ilde, sadece bir iþletmede yaklaþýk 1 milyon tavuk bulunmaktadýr. Bu duruma kamuoyunun dikkatini çekmek istiyor, yorumu söz sahiplerine býrakýyorum. Ülkemizde yumurta üreticileri, güçlü bir pazarlama aðýna sahip deðildir. Ancak ilimiz bu açýdan biraz daha þanslýdýr. Buna raðmen ülkemizde olduðu gibi Ýlimiz üreticilerinde maliyete göre fiyat belirleme þansý bulunmamaktadýr. Olmasý gerekenin çok altýnda olan yumurta fiyatýnýn normal seviyesine yükselmesi gerekmektedir. Bu tüketici tarafýndan zam olarak algýlanmamalý ve üreticiler fýrsatçýlýkla suçlanmamalýdýr. Fakat yumurta üreticilerinin de yapýlmasý gerekeni yapmak, asgari saðlýk ve teknik þartlarý yerine getirerek uygun þartlarda üretimde bulunma gibi bir zorunluluðu bulunmaktadýr" ifadelerini kullandý.bahadýr YÜCEL Ýmsâk : 04:00 Güneþ : 05:27 Öðle : 11:53 Ýkindi : 15:20 Akþam : 18:06 Yatsý : 19:26 Nihat Ýnce Emekli Polis Memuru 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 13. Hafta Birbirinize selâm veriniz! Birbirinize yiyecek ikram ediniz! Bunlarý yaparak, selâmetle Cennete giriniz! Hadîs-i þerîf Günün Þiiri BAYRAÐIM Þehidimin kanýyla boyanan bayraðým Askeri birliklere verilen sancaðým Gazel büyük Türkiye'dir benim ocaðým Göklerde dalgalanacak benim bayraðým Bütün yerle gök kýrmýzý beyaz olacak Þanlý bayraðým þerefle dalgalanacak Ay yýldýzlý bayrak gökten hiç inmeyecek Göklerde dalgalanacak þanlý bayraðým Türk bayraðý Türkün namusudur þanýdýr Türk bayraðý Türkün damarlarýnda ki kanýdýr Türk bayraðý bütün Türkiye'nin namýdýr Göklerde dalgalanacak þanlý bayraðým Zemin tam kan kýrmýzýsý ayyýldýz beyaz Göklerden inmesi için ederiz niyaz Hiç durmadan dalgalanacak gecesi ayaz Göklerde dalgalanacak þanlý bayraðým ELEMAN ARANIYOR Alagözler Otomotivde çalýþtýrýlmak üzere Askerliðini yapmýþ en az lise mezunu Bay Ön Muhasebe elemaný aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Aþaðý Sanayi Leblebiciler Sitesi No: 28 Tel : SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. HÝTÝTSEM birinci yýlýný kutladý Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÝTÝTSEM), Bahabey Caddesi'ndeki yeni hizmet binasýnda faaliyete baþlamasýnýn birinci yýl dönümünü kutluyor. Bir yýldýr toplumun her kesimine kâr amacý gütmeden eðitim hizmeti vermeyi hedefleyen Merkezde, çok sayýda kurs ve eðitim baþarýyla tamamlandsý. HÝ- TÝTSEM bünyesinde halen görev yapan 4 adet ABD vatandaþý tam zamanlý Ýngilizce Okutmanlarýnýn yaný sýra, müdür, memur, güvenlik personeli, 4 adet kýsmi zamanlý öðrenci ve 2 adet de temizlik personeli görev yapýyor.hýtýtsem'in kuruluþ yýldönümü nedeniyle kutlama yapýldý. Programa Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri ile HÝ- TÝTSEM personeli katýldý. Haber Servisi Türk bayraðý Nihat'ýn þerefidir þanýdýr Kýrmýzýsý aziz þehitlerimizin kanýdýr Türk bayraðý Türkiye'nin tam niþanýdýr Göklerde dalgalanacak þanlý bayraðým HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,231 2,232 EUR 3,079 3,079 STERLiN 3,685 3,687 JPY YENi 0,217 0,218 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER PINAR ECZANESÝ TEL: BAHÇELÝEVLER MAH.M.A.ERSOY CAD. 8/D KARTAL ECZANESÝ TEL: HÜRRÝYET CAD. NO : 2 - SAAT KULESÝ YANI Müracaat: Önemli Telefonlar- Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Yýl: 9 Sayý: 2740 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3

4 "Çorum'da çalmadýk kapý, sýkmadýk el býrakmadýk" 4 Seçim çalýþmalarýný sürdüren MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, teþkilat olarak 30 Mart seçimlerine uzun zamandýr çalýþtýklarýný ve kendi bölgelerinde gitmedikleri yerlerin yok denecek kadar az olduðunu belirtti. MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn ve Belediye Meclis üyesi adaylarý ile birlikte seçim çalýþmalarýný sürdüren Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, her zaman halkla iç içe olduklarýný kaydetti. Daþdan, "Yaklaþýk 5 aydýr Çorum'da çalmadýk kapý, sýkmadýk el býrakmadýk. Bizler, her zaman halkýmýzýn yanýnda olduk. Seçim kampanyalarýmýz süresince herkese ulaþmaya çalýþtýk. Bunun içinde adaylýk döneminden itibaren aralýksýz çalýþmalarýmýz sürüyor. Yaptýðýmýz planlama doðrultusunda mümkün olduðu kadar vatandaþlarýmýzla hep birlikte oluyoruz. Çalýþmalarýmýzýn karþýlýðýný da alýyoruz. Gösterilen ilgi ise bizlerin çalýþma hýrsýný daha da artýrýyor. Bunun sonucunu ise 30 Mart'ta sandýkta alacaðýz" dedi. Haber Servisi "Bize her zaman hesap sorabileceksiniz" Çorum merkez ve ilçelerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin birinci parti konumda olmasýnýn birilerinin uykusunu kaçýrdýðýný iddia eden Ercan Daþdan, "Evet birilerinin uykularý kaçýyormuþ. Kaçmalýdýr da. Ama korkmamalýdýr o uykusu kaçanlar. Biz onlarý da kucaklayacaðýz. Onlara da hizmet aþkýyla yaklaþacaðýz. Ötekileþtiren deðil birleþtiren bir belediyecilik anlayýþýný onlarla da buluþturacaðýz" dedi.mhp Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnaf gezilerini sürdürdü. Ziyaretler sýrasýnda çeþitli deðerlendirmelerde bulunan Daþdan, "Çorum'un tüm dertlerini biliyoruz. Ekibimizle birlikte sorunlarý çözeceðiz. Çorum, halkýn belediyesi olacak ve belediyenin kapýlarý herkese açýk olacak" diye konuþtu. Daþdan, ayrýca, "Bizim kültürümüzde belediye baþkanýna "Þehrül emin" derlerdi. Herkes, malýný, canýný, ýrzýný, namusunu ona emanet ederdi. Bizde bu düþünceyle baþkanlýk yapacaðýz. Belediye sizin. Bize her zaman hesap sorabileceksiniz" dedi. Ercan Daþdan, esnafýna ve vatandaþýna duyarsýz kalmýþ bir idareyle daha fazla yol alýnamayacaðýnýn altýný çizerek yaklaþan yerel seçimlerle bu baþýbozukluða bir 'dur' denilmesi gerektiðini söyledi. Daþdan, "Çorum yeni bir solukla herkes, gerek esnaf gerekse vatandaþ, belediyeden hak ettiði hizmetleri sonuna kadar alacak" dedi. Haber Servisi Lek'ten 'Twitter' tepkisi! Kafkas Ýskilip'te hastane inþaatýný inceledi Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas Ýskilip'te inþaatý devam eden 100 yataklý Ýskilipli Atýf Hoca Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Ardýndan da AK Parti Ýskilip Belediye Baþkan adayý Recep Çatma'nýn seçim bürosunda kendisini bekleyen kalabalýða konuþtu. Agah Kafkas'ýn Ýskilip ziyaretinde AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, baþkan yardýmcýsý Melih Alpsar, AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, AK Parti Ýskilip Belediye Baþkan adayý Recep Çatma, hastane personeli ve çok sayýda vatandaþ hazýr bulundu. Kafkas ilk olarak önce inþaatý devam eden 100 Yataklý Ýskilipli Atýf Hoca Devlet Hastanesine uðrayarak hastanenin inþaatý hakkýnda yetkililerden geniþ kapsamlý bilgi aldý. Buradaki ziyaretinin ardýndan Çatma'nýn seçim bürosuna geçen Kafkas, burada kendisi bekleyenlere hitap etti.burada yaptýðý konuþmada Çatma'ya destek isteyen Kafkas, yaklaþýk 3 saatlik Ýskilip ziyaretinin ardýndan ilçeden ayrýldý. Haber Servisi MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ayetle alay eden AK Partili eski Bakan Eðemen Baðýþ'ý kýnayarak tepki göstermeyen AK Partilileri ve 'Twitter' yasaðýný sert sözlerle eleþtirdi. Lek, açýklamasýnda "Eðer bu sözleri baþka bir partili söyleseydi AK Parti tabaný ve yandaþ Sivil Toplum Kuruluþlarý bunu miting meydanlarýn, ev sohbetlerinin, esnaf ziyaretlerinin ana gündem maddesi yaparlardý" dedi. Ýsmail Lek açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: AK Partili eski Bakan Egemen Baðýþ ile gazeteci Metehan Demir arasýnda geçen ve internette yayýnlanan telefon kayýtlarýnda kullanýlan ifadeler bu milletin hiçbir þekilde kabul etmeyeceði ifadelerdir. Miting meydanlarýnda Ýsmail Lek Allah diyenlerin kapalý kapýlan arkasýnda Kur'an-ý Kerimle dalga geçmeleri karþýsýnda AK Parti'nin Çorum vekillerinden ve belediye baþkan adaylarýndan herhangi bir tepki gelmedi. Bunun anlamý bu zatýn hakaretlerinin onaylanmasýndan baþka bir þey deðildir. Vatandaþlarýmýz sandýða giderken bunlarý da düþünsün. Egemen Baðýþ'ýn utanmadan her Cuma Google'dan bir ayet bulup sallýyorum demesine tepkisini koysun. Allah diyerek milletten oy isteyenlerin telefon konuþmalarý gerçek yüzlerini ortaya koymuþtur. Ey Muzaffer Külcü sen neden tepki koymadýn. Yoksa sende mi vatandaþtan ayet sallayarak oy istiyorsun. Her þeye konuþan Salim Uslu sen neden susuyorsun yoksa sende mi "bakara makara" diyorsun. Bunlarý açýklayýn ki millet sizin ne olduðunuzu görsün. Gerçek yüzünüz ortaya çoýksýn. Siz bu milleti aptal mý sanýyorsunuz. Artýk maskeniz düþtü. MHP'de sizi sandýða gömecek. Sizin Genel baþkanýnýz deðil mi MHP'nin oyunu BDP'ye yaz diyen. Sizin bakanýnýz deðil mi Allah'la Kuran'la ayetle dalga geçen. Kalkýn milletten özür dileyin millete hesap verin. Çorum'un da kurulan Milli Ýradeye Saygý Platformu üyeleri neden sessizsiniz. Dine ve ayetlere hakaret edilmesi alaya edilmesi neden tepkinizi çekmiyor. Muzaffer Külcü cevap versin AK Parti'nin bu ülkede çalma özgürlüðü ve dine hakaret özgürlüðü mü var?" Haber Servisi Hayri Güler'den destek turu Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkan adayý Hayri Güler, seçim çalýþmalarýný aralýksýz olarak sürdürüyor. Seçim Kurulu tarafýndan iptal edilen ve 6 Nisan 2014 tarihinde yapýlmasýna karar verilen Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýk seçimle ilgili olarak adaylar, çalýþmalarýna devam ediyorlar. Genel Kurula iddialý bir þekilde hazýrlanan adaylardan biri olan Hayri Güler de hem Çorum merkezde, hem de ilçelerde bulunan oda üyelerini ziyaret ederek destek istedi. Oda üyeleriyle içinde bulunduðu meslek örgütünün yaþadýðý sorunlarýn çözümü noktasýnda istiþareler yapan ve baþkan seçilmesi halinde de yapacaklarý hizmetleri anlatan Hayri Güler, 6 Nisan'da yapýlacak olan seçimin Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý ve baðlý bulunan üyeler açýsýndan öneminin çok büyük olduðuna iþaret etti. Haber Servisi Hayri Güler

5 5 RUHUN ÞÂD OLSUN 254 bin 970 dekar tarým arazisi suya kavuþacak Prof. Dr. Veysel Eroðlu Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü tarafýndan Çorum'da tamamlanan, inþaatý devam eden aralarýnda Hatap Barajý ve Sulamasý, Obruk Dutludere Sulamasý ve Koçhisar ve Obruk Barajlarý nýn da bulunduðu dev sulama tesisleriyle yaklaþýk 254 bin 970 dekar tarým arazisi suya kavuþacak. Çorum'un bereketli topraklarý suya doyacak. DSÝ Genel Müdürlüðü tarafýndan Çorum'da son 11 yýlda iþletmeye alýnan tesisler ile 7 bin 800 dekar zirai arazi suyla buluþtu, Çorum'un verimli topraklarý suya kavuþtu. Ayrýca, 195 bin 970 dekar arazinin sulama suyu depolama tesisleri hazýrlandý. Prof. Dr. Veysel Eroðlu "Çorum'da çok güzel hizmetlere imza atýlýyor. Adeta destan yazýlýyor. 11 yýl önceki Çorum'un halini düþünün. Bir de þimdiki halini düþünün. Nereden nereye geldi" dedi. Ürünlerin yetiþme döneminde doðal yaðýþlarýn yetersiz olmasý durumunda yüksek verim ve kalite için en uygun yöntemle tarýmsal sulama yapýlmasý gerektiðini belirten Prof. Dr. Veysel Eroðlu, topraðýn verimliliðini arttýrmak, ürünlerin su ihtiyacýný karþýlayabilmek için modern dev sulama tesislerini hýzla inþa ettiklerini sözlerine ekledi. Bakan Eroðlu, " yýllarý arasýnda DSÝ tarafýndan inþa edilen Çorum' da hizmete açtýðýmýz dev sulama tesisleri ile zirai verimliliði artýrdýk, ileri teknolojiden yararlanarak topraðýmýza can verdik" diye konuþtu. Toprak ve su kaynaklarýnýn ülkelerin en önemli tabii zenginlikleri arasýnda yer aldýðýný vurgulayan Eroðlu, sulamada doðru metotlarýn uygulanmasýnýn, bu iki deðerli kaynaðýn korunmasý için elzem olduðunu ifade etti. Sözlerini, "Uygulamaya koyduðumuz basýnçlý borulu sistemle ve damlama ile yaðmurlama metotlarýyla suyun en fazla kullanýldýðý zirai sulamada tasarrufu saðlayarak daha fazla verim alýnmasýný saðladýk" diye sürdüren Eroðlu, "Böylece çiftçilerimiz tamamladýðýmýz sulama tesisleri ile daha fazla gelir elde ediyor" dedi. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðünce tamamlanan ve inþaatý devam eden tesislerle yaklaþýk 254 bin 970 dekar araziyi suya kavuþturduklarýný vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroðlu "Çorum'da çiftçilerinin geleceðe artýk umutla baktýðýný ve bu dev tesisler ile Çorum'da sulanmayan arazi býrakýlmayacaðýný belirtti. Haber Servisi Dodurga Meslek Edindirme Kurslarýna ziyaret CHP Çorum Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, Çorum'un araç ve yaya trafik sorununu kýsa sürede hazýrlayacaklarý master plan ile çözeceklerini, kenti, modern otoparkla donatarak, hem araç sahiplerinin, hem yayalarýnýn yaþamýný kolaylaþtýracaklarýný söyledi.çorum'da kent içi ulaþýmýn tam bir kargaþa içinde olduðunu, mevcut otoparklarýn da Çorum'a yakýþmadýðýný kaydeden Kenan Nuhut, Çorum'un trafik ve otopark sorunun birlikte ele alarak, gelecekte trafik ve otopark sorunu olmayan bir kent yaratmayý amaçladýklarýný ifade etti. Nuhut, trafik ve otopark soruna yönelik açýklamasýnda þunlarý dile getirdi: "Çorum'da her üç kiþiden birinin motorlu aracý var. Bu durum bizim zenginliðimiz açýsýndan önemli. Ancak, araç sayýnýn yüksekliðinin de getirdiði sorunlar var. Hem araçlar, "Özel sektörün otopark yapmasý için teþvik sistemi uygulayacaðýz" Kenan Nuhut hem yayalar açýsýndan ciddi trafik sorunlarý var. Bütün yollar araçlara göre yapýlmýþ, þehrin hiçbir yerinde araç sahiplerinin ve yayalarýn iþini kolaylaþtýracak, uygulama yok. Trafik tam bir karmaþa içinde. Yeterli, modern otoparklar olmamasý yüzenden üç þeritli yollar araç parklarýyla tek þeride düþüyor. Trafik yoðunluðu hem araç sahiplerinin, hem yayalarýn sinirlerini bozduðu gibi tatsýz olaylara neden oluyor. Caddelerde yapýlan parklar trafik ve yaya güvenliðini tehlikeye atýyor. Rastgele park yapýlan araçlar, esnafýn iþini engelliyor. Hemþehrilerimiz bu duruma razý deðil. Yetkililerden çözüm bekliyor. Ancak, sürüncemede kalmasýna göz yumuluyor. Çorum, trafik ve otopark sorunun kýsa sürede aþmak zorunda. 30 Mart'ta halkýmýzýn teveccühü ile yönetime geldiðimizde ilk iþlerimizden biri trafik ve otopark sorunu çözmek olacak. Kýsa, orta ve uzun vadeli planlarla bu sorunu aþmayý hedefliyoruz. Çorum'un uzun yýllar yükünü çekecek bir trafik master plana ihtiyacýmýz var. Bu planý halkýmýzýn da görüþünü alarak, en yetkin bilim çevreleriyle iþ birliði içinde yapacaðýz. Çorum'un bir trafik planý olacak. Araç sahibi de yaya da hayata geçireceðimiz proje ile rahatlayacak. Huzur içinde, güvenli bir þekilde kentte yaþayacak. Belediyemiz bünyesindeki trafik zabýtasý günlük trafik akýþý içinde olacak. Her türlü tedbiri alacak. Rastgele alanlar otopark olmayacak. Belediyemiz kapalý otoparklara öncelik verecek. Özel sektörün otopark alanlarý yapýmý için teþvik sistemi uygulanacak. Halkýmýz, güvenlikli bir ortamda araçlarýný park ederek, iþine gücüne bakacak. Kentimiz, modern otoparklarla donatýlýrken, hem araç sahiplerinin, hem yayalarýnýn yaþamý kolaylaþacak. Çorum'un trafik ve otopark sorunun birlikte ele alarak, gelecekte trafik ve otopark sorunu olmayan bir kent yaratmak önceliðimiz olacak." Haber Servisi Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon ekibi "Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesinin" tanýtým ve destek çalýþmalarýna devam ediyor. Çeþitli kurum, kuruluþ ve özel iþyerlerinde tanýtým ve planlama toplantýlarý yapan il koordinasyon ekibi bu sefer de Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy ile Dodurga'da açýlan Meslek Edindirme Kurslarýný ziyaret etti. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs kursiyerlere, "Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi" hakkýnda teknik bilgiler verdi. Kadýnlarýn eðitimi alanýnda baþarýyý yakalamayý hedeflediklerini söyleyen Hülya Örs, "Çorum'da eðitimini tamamlayamamýþ kadýn býrakmayacaðýz. Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi kapsamýnda tüm kadýnlarýn eðitimde bir adým ileriye gitmesini istiyoruz. "Bana bir harf öðretenin 40 yýl kölesi olurum", "Cehalet En büyük Düþmandýr" dediðimiz bir þuurla çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Eðitimin yaþý yoktur. "Eðitim bir insanýn meslek sahibi olmasý için araçtýr ama eðitim insanýn insan olmasýnýn da mayasýdýr." Bu bilinçle hareket ederek projeyi il geneline yayacaðýz" dedi. Fatma Baþköy'de bayanlara seslenerek, "Proje kapsamýnda kadýnlarýmýzýn meslek sahibi olmasýný amaçlýyoruz. Böylece ailelerini daha güvenli bir geleceðe taþýrken toplumun daha mutlu ve huzurlu, yarýnlarýn ise daha aydýnlýk olmasýný arzu ediyoruz. Eðitimini her ne sebeple olursa olsun yarým býrakmýþ kadýnlarýmýz bu proje dâhilinde Mesleki Açýk Öðretim Liseleri'ne kayýt olabilecek. Böylece bir meslek, iyi bir iþ ve ikinci bir þans kazanacak. Sözün özü, "hem kadýnlarýmýz kazanacak, hem de ülkemiz kazanacak.""çünkü biz büyük bir aileyiz."sloganýyla katýlýmcýlardan "Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi" ve "Gönül Elçileri Projesine" destek vererek 81 il sýralamasýnda Çorum'u 1. sýraya taþýmalýyýz" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM "Nöbetçi Halk Otobüsleri ile 24 saat ulaþým saðlayacaðýz" Kenan Nuhut, doðduðu evde anýlarýný tazeledi CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut Kunduzhan Mahallesi'nde olan eski ismiyle Cangara olarak bilinen yerde bulunan doðduðu evi ziyaret etti. CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ve Belediye Meclis üyesi adaylarý ile birlikte doðduðu sokaðý ziyaret ederek anýlarýný yâd etti. Doðduðu evde açýklamalarda bulunan Kenan Nuhut, "Bu evde ve çevresinde oturan tüm insanlar, komþuluk derecesinden öte birbirleri ile akraba gibiydiler. Komþularýmýz arasýnda her kesimden insan vardý ama hiç kimse birbirine kimliðini sormazdý. Ýftar sofralarýmýz ve sahur sofralarýmýz beraberdi. Kederli günlerimizi de sevinçli günlerimizi de birlikte paylaþýyorduk. Meydanlarda sofralar kurulur, hep birlikte yemekler yerdik. Herkes birbirini kardeþi biliyordu. Ýþte benim de özlediðim Çorum bu. Herkesin bir araya geldiði, dostluklarýn pekiþtirildiði bir Çorum yaratýlmalýydý. Ýnþallah 31 Mart'tan itibaren yýllarýndaki Cangara'da yaþanan dostluklar gibi, tüm dostluklarýmýzý pekiþtireceðiz. Doðduðumuz yerlerin hakikaten çakýl taþlarý bile halen ayný duruyor. Geçmiþin dokusunu kaybetmeden yeni teknolojiyi de konuþturarak kentsel dönüþümü gerçekleþtireceðiz" dedi. Haber Servisi CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, Ulaþ A.Þ Yönetim Kurulu Baþkaný Zafer Bolat'ý ziyaret etti.ziyarette açýklamalarda bulunan Ulaþ A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Zafer Bolat, 51 otobüsle sabahýn erken saatlerinden gece geç saatlere kadar Çorum'da halk otobüsleri ile ulaþýmý saðladýklarýný, günlük 20 bin ila 25 bin kiþiyi taþýdýklarýný kaydetti. 4 Mart'ta çýkan yasanýn kendilerini yorduðunu, 65 yaþ üzeri ve yüzde 40 engeli bulunan vatandaþlarýn otobüsleri ücretsiz kullandýðýný ve belediyeye ait otobüslerde olmadýðý için bütün yükün kendi omuzlarýnda olduðunu ve bu durumun yetkililer tarafýndan sübvanse edilmesi gerektiðini dile getirerek seçimlerde Kenan Nuhut'a ve CHP'ye baþarýlar diledi. Ulaþ A.Þ.'nin topluma yönelik hizmetler verdiðini kaydeden CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, yapýlan çalýþmayý son derece önemsediklerini belirtti. Þimdiye kadar Çorum'da gitmediði yerin kalmadýðýný söyleyen Kenan Nuhut, Çorum'un, trafik, otopark ve toplu taþýma gibi sorunlarýn ortak olarak tüm Çorum halký tarafýndan kendisine iletildiðini dile getirdi. Çok zor þartlarda çalýþan ve toplu taþýma hizmeti görenler olarak Çorum adýna Ulaþ A.Þ'ye teþekkür eden Nuhut, "Bir otobüs günde 17 sefer yapýyor. Bir günde saatlerce direksiyon sallamak kolay deðil. 4 Mart'ta çýkan yasaya göre þu an için otobüslerimiz engelli kardeþlerimiz için uygun deðil, 31 Mart tarihinden itibaren biz inþallah bu konuyu çözüme kavuþturacaðýz. 65 yaþ üzeri vatandaþlarýmýzýn da ücretsiz otobüslere binme hakký getirildi bu çok önemlidir. Özel sektör olarak hizmet veren sizlere de bu konuda belediyenin de mutlaka destek vermesi gerektiðine inanýyorum. 31 Mart'tan itibaren de oturur bu konuyu birlikte istiþare ederiz. Mesela sizlerin bildiðimiz kadarýyla otobüs duraðý katký paylarýnýz var. Oraya 350 bin TL ödüyorsunuz. Bu iki grup vatandaþýmýzýn saðlýklý hizmet alabilmesi için size bu rakamlarda bir indirim saðlanabilir ya da belediye sübvansiyon gerçekleþtirebilir. Bunlarý oturur, istiþare eder çözeriz. Çünkü belediye ticarethane deðildir. Belediye kar etmez halkýnýn emrinde olur. Sizlerle hastanelerde uygulanan vize sistemini uygulamak için oturur konuþuruz. Ben aðzýmdan çýkanlarýn daima sahibi oldum. Çorum'da gece 11'den sonra mutlaka nöbetçi otobüs seferlerinin olmasýndan yanayým. Allah korusun gece bir hasta olduðu zaman ulaþým imkâný ortadan kalkýyor. Bu sorun TOKÝ'de olduðu gibi tüm mahallelerimiz için de geçerli. Ek nöbetçi seferlerden kar etmek zordur dersiniz ve belediye size o noktada Hýzýr gibi yetiþir. Belediye bu konuda sizin zarara uðramanýzý engelleyecek ama mutlaka nöbetçi otobüsleri Çorum sokaklarýnda dolaþtýrmamýzda fayda vardýr. Yeter ki halkýmýz maðdur olmasýn, belediye sizlerin de zarara uðramamasý için mutlaka devreye girer kimsenin bundan endiþesi olmasýn" dedi. Haber Servisi CHP hastane ziyaretleri "Siyaset nedeniyle deðil, hizmet için aday oldum" CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ve Belediye Meclis üyesi adaylarý Diþ Hastalýklarý Hastanesi ile Çorum Özel Hastanesi'ni ziyaret ettiler. CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ve Belediye Meclis üyesi adaylarý Diþ Hastalýklarý Hastanesi Baþhekimi Dr. Ýhsan Malatyalý ve Çorum Özel Hastanesi Baþhekimi Op. Dr. Bekircan Peksoylu ile görüþerek, hastanelerde hasta ve çalýþanlarý ziyaret etti. Her iki hastanede de büyük ilgiyle karþýlanan CHP heyetine tedavi için hastaneye gelen hastalar, yakýnlarý ve hastane çalýþanlarý 30 Mart tarihinde yapýlacak yerel seçimlerde baþarýlar diledi. Haber Servisi Nuhut'u duygulandýran aný CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, ÇRT'de Ayhan Aykanat'ýn sunduðu Seçime Doðru programýna konuk oldu. Program suncusunun "En son ne zaman aðladýnýz" sorusuna duygu dolu bir insan olduðunu belirterek cevap veren CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, çok küçük meseleler karþýsýnda da aðladýðýný dile getirdi. Kenan Nuhut, "Önceki gün 21 yaþýnda bir genç kýzýmýz geldi. Âþýk Mahsuni Þerif Parkýnda bir miting yaptým. 1500'ün üzerinde isim vardý. Bu kýzýmýz bir delikanlýyý sevmiþ. Delikanlý 27 yaþýnda. Kýzýmýz Sünni, eþi de Alevi olduðu için bu kýzýmýzý ailesi red etmiþ. Bu cesur kýz evliliðini devam ettirmiþ bir de çocuklarý olmuþ. Maalesef genç kýzýmýzýn eþi kanser hastalýðýna yakalanmýþ. Tedavi görmek zorunda. Bu kýzýmýz evindeki tüm eþyalarý satarak eþini tedavi ettirebilme gayreti içerisine girmiþ. Bu kýzýmýz o kadar temiz yüzlü, o kadar yürekten o kadar samimi anlatýyor ki meselesini bizden yardým talebinde bulundu. Kendisine bir iþ bulunmasýný istedi. Kesinlikle kendisine söz verdim. Herhangi bir yerden kendisine iþ bulacaðýmýzý söyledim. Bir de evinde hiçbir eþyasý kalmamýþ. Ne bir buzdolabý, ne bir televizyon ne de bir ocak var. Oturacak bir koltuklarý dahi yokmuþ. Bugün arkadaþlarýmý aradým. Tahmin ediyorum evine ya gitti ya da gönderilmek üzere. Bu konudan dolayý çok duygulandým. Otomobille gideceðimiz yere kadar gittim. Evet orada bu kýzýmýzýn durumuna aðladým. Çünkü çok asil bir kýzdý doðrusu. Sonuç itibariyle insanlarý yaratandan ötürü bir þeyi var mý? Bizim buna hakkýmýz var mý? Bu bizim kýzýmýz, bizim çocuðumuz. Bu beni birkaç gün önce aðlattý. Ne yazýk ki toplumda yaþanan bu olaylar beni üzüyor ve duygulandýrýyor" dedi. Haber Servisi CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ve Belediye Meclis üyesi adaylarý ile birlikte Kamu Sen Baþkaný Mahmut Alparslan'ý ziyaret etti.ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getiren Kamu Sen Baþkaný Mahmut Alparslan 30 Mart'ta yapýlacak yerel seçimlerde Kenan Nuhut'a ve CHP'ye baþarýlar dileyerek açýklamalarda bulundu. Çorum'un Anadolu kültürünü yaþatan illerin baþýnda yer aldýðýný dile getiren Alparslan, "Çorum'un en çok ihtiyacý olan þey, birliktelik, kardeþlik ve tarihi bir deðer oluþturmasýdýr. Bir sivil toplum kuruluþu olarak bize yapmýþ olduðunuz ziyaret nedeniyle sonsuz þükranlarýmý sunuyorum. CHP devleti kuran ve neredeyse Cumhuriyetle yaþýt bir partidir. Ben ülkemiz için hayýrlý olacaðýný düþünüyorum" dedi. CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut ise bir kamu kurumunda çalýþmýþ birisi olarak kendisinin siyaset nedeniyle deðil, hizmet nedeniyle belediye baþkan adayý olduðunu kaydetti. Kendisinin 31 Mart tarihine kadar rozetini takacaðýný, 31 Mart'tan itibaren rozetini bir kenara býrakacaðýný dile getiren Kenan Nuhut, "Çorum'u yeniden imar etmek için içerisinde sivil toplum kuruluþlarýnýn da olduðu bir yönetimi oluþturmak istiyoruz. Hem memuriyet, hem de Halter Federasyonunda daima arkadaþlar ile birlikte karar aldýk. Þube müdürlerine kadar oturup, ortak karar aldýk ve bu kararlar bizi daima baþarýya taþýmýþtýr. Þehircilik anlamýnda Çorum maalesef istediðimiz noktada deðil. Çorum varlýk içinde yokluk çeken bir kent burasý" dedi. Haber Servisi

7 Mecitözü'ne 88 milyon 502 bin liralýk yatýrým Adalet ve Kalkýnma Partisi Mecitözü'nde miting düzenledi. Çorum Milletvekilleri TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, Genel Merkez Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Murat Yýldýrým, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve il yönetim kurulu üyelerinin katýldýðý miting ilçe merkezinde yapýldý. Mitingde ilk konuþmayý AK Parti Mecitözü Belediye Baþkan adayý Yaþar Kabakçý yaptý. Mecitözü AK Parti Ýlçe baþkaný Ali Çadýr'ýn konuþmasýnýn ardýndan kürsüye gelen Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Mecitözü'nde AK Partili bir belediye ile birlikte TOKÝ, sentetik çim saha ve yüksek okul yatýrýmlarýnýn gerçekleþeceðini söyledi. Milletvekili Murat Yýldýrým konuþmasýnda Çorum'un 11 yýlda aldýðý hizmetin Cumhuriyet tarihinde aldýðý hizmeti üçe beþe katladýðýný belirterek, "Üzülerek söylüyorum ki, Mecitözü bu hizmetlerden belediyecilik anlamýnda yararlanamamýþtýr. Ama bu kez Mecitözü bu eþiði aþacak ve 30 Mart'ta Ak belediyecilik ile tanýþacak" dedi. Birilerinin hizmetleri gölgelemek için "ne yaptýlar ki" diyerek þüphe oluþturmaya çalýþtýðýný kaydeden Yýldýrým, "Okullarý, TO- KÝ'yi, spor salonlarýný, yollarý, doðalgazý, üniversiteyi, barajlarý, hastaneleri görmeyenleri ne denir ki. Gözleri var görmüyorlar, kulaklarý var duymuyorlar" ifadelerini kullandý yýlýnda AK Parti iktidara geldiðinde köylerin yollarýnýn olmadýðýný, su þebekelerinin, kanalizasyon sistemlerinin olmadýðýný dile getiren Yýldýrým, "Bugün yollarýmýz geniþledi. Köylerimizin yollarýnýn kalitesi arttý. Yüzlerce köyümüz kanalizasyona kavuþtu. Su þebekesi içme suyu olmayan köyümüz kalmadý. Köylerimiz oyun gruplarý ile parke taþlarý ile tanýþtý. Bunu o hizmetleri görmek istemeyenler görmese de milletimiz görüyor" dedi. -"MECÝTÖZÜ BU GÝDÝÞATA ARTIK DUR DEMELÝDÝR"- TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý ise yaptýðý konuþmada, Mecitözü'nün belediyecilik anlamýnda Çorum'un en geri ilçesi olduðuna dikkat çekerek, "Artýk Mecitözü bu gidiþata dur demelidir" dedi. Mecitözü'nde Bakan geldiðinde toprak sahada oluþan toz bulutunun utanç verici olduðunu kaydeden Baðcý, "Ama bu utançla yaþamaya artýk 30 Mart'ta son verilecek. Bu atmosfer gösteriyor ki, bir iki oyla kaybettiðimiz geçmiþ seçimlere göre bu seçimde önemli bir farkla Mecitözü Ak hizmetle buluþacak" ifadelerini kullandý. Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise konuþmasýnda Mecitözü Ýlçesine yapýlan yatýrýmlar hakkýnda bilgiler vererek, "30 Mart akþamý inþallah bugüne kadar çektiðiniz sýkýntýlarýn sonu olacaktýr. Bizler ilçemize geldiðimizde ya da sizler Ankara'ya geldiðiniz her fýrsatta vekilim "Bu Mecitözü'nün durumu ne olacak? Bizim sulama iþi, göletimiz ya da TOKÝ vs. ne olacak? Biran önce taleplerimizi yerine getirin diyorsunuz." Bizde diyoruz ki 364 gün boyunca biz Mecitözü'nden geliyoruz, Ne olacak Mecitözü'nün hali diye þikâyet etmeyin. 30 Mart'ta sadece bir gün Mecitözülü olun, Mecitözü'nün sorumluluðunu bir günlüðüne hissederek oy kullanýn ve belediye seçimlerini kazanalým diyoruz" dedi. 11 yýlda Mecitözü ilçesine 88 milyon 502 bin TL yatýrým yapýldýðýný belirten Uslu, "Mecitözü ilçemizden aldýðýmýz vergi bu kadar yapmýyor. Biz bu hizmetleri nasýl yapýyoruz? Ýç ve Dýþ Faizimizin toplamý 11 yýlda %65'ten %10 düþünce 700 milyar liralýk tasarruf yaptýk. Faizcinin, rantiyecinin, Türkiye'de içerden ya da dýþarýdan devlete borç para satarak ucuz para kazananlarýn musluklarýný kapattýk. Kanallarýný týkadýk. Ve oradan tasarruf ettiðimiz para hizmet olarak vatandaþa geri döndü. Çorum'a, Mecitözü'ne yapýlan yatýrýmlar buradan karþýlanýyor" diyerek sözlerini tamamladý. Milletvekilleri ve partililer miting sonrasýnda ise esnaf ziyaretlerinde bulundular. Haber Servisi "Ýcraatlarla dolu bir belediyecilik örneði sergiledik" Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan adayý Muzaffer Külcü, Gülüm Düðün Salonu'nda Gülabibeyli kadýnlar tarafýndan düzenlenen programa katýldý. Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, AK Parti Belediye Meclis üyesi adaylarý ile çok sayýda partili kadýnýn katýldýðý toplantýda konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Biz, sizden aldýðýmýz enerji ile çalýþmalar yaparken bu millet de 30 Mart'ta oylarý ile sandýklarý patlatacak. Yaptýðýmýz mitinglerle artýk meydanlara sýðmýyoruz. Baþka partiler, baþka siyasi hareketler 2 milyon oy olmanýn derdinde. 2 milyon oy alsalar barajý geçecekler. Bizim oy oranýmýzý geçin sadece Ýstanbul'da yapýlan mitinge iki milyon insan geliyor. Bu bir sevda iþidir. Ýnsanlar yaptýðýnýz iþi beðenirler oylarýný verebilirler. Ama biz bir yerde toplanacaðýz. Bu ülkede kargaþa çýkarmak isteyenlere, kaos çýkarmak isteyenlere, bu ülkenin istikrarýný bozmaya çalýþanlara o meydandan güçlü bir mesaj vereceðiz. Haydi, þuraya gelin deyince eðer 2 milyon insan geliyor ise bu bir aþktýr, bu bir sevdadýr" dedi yýllarý arasýnda geçmiþ dönemlerin hiçbirisiyle mukayese edilmeyecek kadar parlak icraatlarla dolu bir belediyecilik örneði sergilediklerini kaydeden Muzaffer Külcü, "Biz bu milletin tam kendisiyiz. Bu milletin ortalamasý ne ise AK Parti'nin de ortalamasý odur. Biz ayný davanýn insanlarýyýz. Ayný deðerlere inanmýþ insanlarýz. Sizler bizlere inandýnýz, güvendiniz ve emaneti bizlere tevdi ettiniz. Biz de 5 yýl bu emanetin hakkýný verdik. Biz de 5 yýl boyunca gece demedik, gündüz demedik. Biz belediyeyi devraldýktan sonra, Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan baþbakan olduktan sonra altýn kaynaklarý bulmadýk. Bizim ülkemizden petrol fýþkýrmadý. Biz milletin kaynaklarýný, sadece bu millet için kullandýk. Biz musluklarý kapattýk. Kaçaklar, baþkalarýnýn cebine gidenler, milletin cebinde kalmaya baþlayýnca baktýk ki yollar hastaneler, okullar, parklar demir yollarý aklýnýza ne geliyorsa meðer bunlarýn hepsi yapýlabiliyormuþ. Hükümette de belediyede de böyle oldu" ifadelerini kullandý. "Artýk biz susuyoruz, eserlerimiz konuþuyor. Baþbakanýmýz da diyor ya; lafa deðil icraata bakarým diye. Biz bu iþleri yaptýk. Milletin hizmetine sunduk" diyen Külcü, baþka partilerin adaylarýnýn kendi açýkladýklarý projeleri vaat ettiðini dile getirdi. Külcü, "Bizim 5 yýldan beri yapýmýna baþlayýp bitirdiðimiz iþleri, yapacaðýz diyorlar. Kültür merkezleri vaat ediyorlar, engelli eðitim merkezi sözü veriyorlar. Biz bu millete sevdalýsýyýz. Biz bu milletin dertlisiyiz. Eðer dert etmiyorsanýz bu iþlerin hiç biri yapýlmaz. Bizim bir farkýmýz da þu. Biz adaleti elden býrakmýyoruz. Bizim partilidir, þu partilidir, bu partilidir demedik. Herkese hizmet götürmek derdiyle bu hizmetleri götürdük. Bize oy vermeyen insanlara da hizmet götürdük" þeklinde kaydetti. Muzaffer Külcü 7 Mustafa Köse Külcü, "Eþim Hatice Külcü, belediye çalýþmalarýmýzda olduðu gibi seçim çalýþmalarýmýzda da bizleri hiç yalnýz býrakmadý. Hatice haným iyi bir anne ve eþ olmanýn yanýnda çalýþmalarý ile bizlerin heyecanýna heyecan katýyor. Seçim döneminde yaptýðý toplantýlar ile bizim yükümüzü paylaþýyor. Ben kendisine sizlerin huzurunda bir kez daha teþekkür ediyorum" diye belirtti. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkan Mustafa Köse programda yaptýðý konuþmada, "Her gittiðimiz mahallede evde sizlerin izlerine rastladýk. Nereye gitsek, baþbakanýmýzýn ve baþkanýmýzýn selamýný götürmüþsünüz. Bu emeklerini görüyoruz ve takdir ediyoruz. Ak kadrolara yakýþan icraatlarý sergiliyorsunuz. Üzerimizde bir sorumluluk var. Hem Çorum'un hem ülkemizin sorumluluðu var. 30 Martta üzerimize düþen sorumluluðu yerine getirmek için son bir haftanýn içindeyiz. Bu sorumluluðumuzu yerine getirmek için gece gündü, omuz omuza çalýþacaðýz inþallah" dedi. Haber Servisi "Kazanýmlarýmýzýn bir an önce yürürlüðe girmesini istiyoruz" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 2014 yýlýnda ilk defa gerçekleþtirilen Kamu Personeli Danýþma Kurulu toplantýsýyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Kamu Personeli Danýþma Kurulu (KPDK), Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik Baþkanlýðýnda toplandý. Memur-Sen Genel Baþkanýmýz Ahmet Gündoðdu, kamu görevlilerinin haklarýný KPDK toplantýsýnda masaya taþýdý" dedi. Yapýlan toplantýyla ilgili açýklamalarda bulunan Saatçi, "Her zaman olduðu gibi kamu görevlilerinin haklarýný savunmaya ve yeni kazanýmlar için çalýþmaya devam ediyoruz. Toplu sözleþme ve KPDK toplantýlarýný önemsiyor, sadece bu süreçlerde kamu görevlilerinin haklarýný aramýyoruz. Yýlýn her günü çalýþýyor ve kamu görevlileri için mücadele ediyoruz. Daha önce yapmýþ olduðumuz KPDK toplantýlarý ile birlikte bugün yapacaðýmýz toplantýdan da iyi kazanýmlar üretmeyi amaçlýyoruz" ifadelerini kullandý. Bir önceki toplantýda gündeme gelen konulara iliþkin düzenlemelerin hala hayata geçirilmediði noktasýnda eleþtirilerini sýralayan Saatçi, "Toplu Sözleþme sonrasý bir beklenti oluþtu. Bu toplantýda, kasým ayýnda yaptýðýmýz KPDK toplantýsýndaki baþta akademik zam olmak üzere, 2005 yýlýndan sonra göreve baþlayan personele bir derece verilmesi, 4-C kapsamýndaki geçici personelin kadroya atanmasý ve emeklilere promosyon verilmesi gibi konularý tekrar gündeme getiriyoruz. Bunun yanýnda disiplin cezalarýnýn affý ve yeniden düzenlenmesi, Adalet ve Maliye Bakanlýðýndakiler olmak üzere fazla mesai sorunu yaþayan personelin durumu, KÝT'ler ve kamuda çalýþan üniversite mezunu iþçilerin memuriyet kadrolarýna geçirilmesi, emekli ikramiyesinin hesaplanmasýnda 30 yýllýk hizmet süresi sýnýrýnýn kaldýrýlmasý ve kadýn istihdamýnýn arttýrýlmasý ile birlikte gündeme iliþkin yeni taleplerimiz geliyor. Bu haklarý kazanýma dönüþtürmek için tüm þartlarý zorlayacaðýz" þeklinde kaydetti. Söz konusu taleplerin Kamu Ýþveren Heyeti tarafýndan da kabul gördüðünü belirten Saatçi, "Memur- Sen Büyük Türkiye Buluþmasýna teþrif eden Sayýn Baþbakan'ýn konulara verdiði önemi biliyoruz. Bu öneme binaen verdiði talimatlar çerçevesinde söz konusu konularýn çalýþma yapýlarak en kýsa sürede sonuca baðlanmasý haklý ve yüksek beklentimizdir. Bizim isteðimiz bu sürenin kýsa olmasý ve kazanýmlarýmýzýn bir an önce yürürlüðe girmesidir" dedi.saatçi sendika olarak toplantýda gündeme getirdikleri konularý ise þöyle sýraladý: "Saðlýk çalýþanlarýnýn tamamýnýn fiili hizmet süresi zammýndan yararlandýrýlmasý. Ek ödemenin emekliliðe yansýmasý. Döner sermaye ek ödemesinin tamamýnýn gelir vergisinden muaf tutulmasý. 4/C, vekil ebe-hemþireler ve kamu görevlisi olmayan aile saðlýðý çalýþanlarýnýn kadroya geçirilmesi. Saðlýk hizmetleri sunumu esnasýnda hayatýný kaybedenlerin ailelerinin þehit ailesi/yakýný gibi deðerlendirilerek hizmet süresine bakýlmaksýzýn dul ve yetim maaþý baðlanmasý, saðlýk tesislerinden ücretsiz yararlanmalarý, kardeþ ve çocuklarýna okullarda öncelik hakký tanýnmasý, yakýnlarýna kamu kurumlarýna kadrolu atanma hakký verilmesi, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna baðlý yurtlardan öncelikle yararlanmalarý, kamu kurumlarýnýn misafirhane ve tesislerinden ücretsiz yararlanmalarýnýn saðlanmasý. Toplu sözleþme hükümlerini uygulamayan üniversitelere toplu sözleþmenin kanun hükmünde olduðu ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda yazý yazýlmasý. 4/B'den kadroya geçenlerin 5 yýl boyunca kurum deðiþtirme yasaðýnýn eþ durumu, saðlýk durumu ve eðitim durumu gibi mazeret durumlarýnda uygulanmamasý. Kadroya geçirilen sözleþmeli personelden, döner sermaye kadrosuna atananlarýn, maaþlarý genel bütçeden ödenen kadrolu personel pozisyonuna geçirilmesi. Kamu kurumlarýnýn personele yönelik mevzuat hazýrlýklarýnýn çalýþanlarý temsil eden sendikalara gönderilerek görüþlerinin alýnmasý. 18 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazetede yayýmlanan Yasa ile yoðun bakým, acil servis ve 112 acil saðlýk hizmetlerinde tutulan nöbetlerin ücreti %50 artýrýlmýþtýr. Toplu sözleþme ile de bu birimler için ek 33. maddedeki ücretlerin %50 artýrýmlý ödeneceði düzenlenmiþtir. Yasa ile %50 artýrýlan nöbet ücretleri, toplu sözleþme ile de %50 artýrýldýðýndan bu birimlerde tutulan nöbet ücretlerinin karþýlýðýnýn %50+%50 artýrýmlý ödenmesi. Banka promosyonlarýnýn daðýtýmý ile ilgili ilden ile ve kurumdan kuruma farklýlýklar vardýr. Bu farklýlýðýn giderilmesi ve uygulama birliðinin saðlanmasýna yönelik Baþbakanlýk Genelgesi yayýmlanmasý. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yapýlan son görevde yükselme sýnavýnda 70 üzerinde puan alan 2351 kiþinin VHKÝ kadrolarýna atamalarýnýn yapýlmasý. Saðlýk hizmetleri sýnýfýna atanýlabilecek bir üst öðrenimi bitirenlere, bitirdikleri üst öðrenimleri esas alýnarak zam ve tazminat ödenmesi. Yükseköðretim kurumlarýndaki disiplin kurullarýna ve döner sermaye ödemelerinin belirleneceði yönetim kurullarýna sendika temsilcisinin katýlmasý. Saðlýk Bakanlýðý ve baðlý kuruluþlarýnda görev yapan saðlýk hizmetleri sýnýfý personeli için 0,40 olan hizmet alaný-kadro unvan katsayýlarýnýn lisans mezunu saðlýk çalýþanlarý için 0,75 olarak uygulanmasý." Yasin YÜCEL

8 YAÞAM 8 Ne Seyahati? Hava taþýmacýlýðýnýn ilk yýllarýnda insanlar uçaða binmekten korktuklarý için bir türlü istenen yolcu sayýsýna ulaþýlamýyormuþ. Bir þirketin promosyon sorumlusu uçaklarýnda seyahat eden iþ adamlarýna birer mektup göndererek eðer o hafta rezervasyon yaptýrýrlarsa bundan sonraki ilk beþ seyahatlerinde eþlerinden para alýnmayacaðýný Kelime Avý bildirmiþ. Bunun üzerine epeyce baþvuru olmuþ doðal olarak. Ve is adamlarý eþleri ile katýlmýþlar. Þirket kampanya sona erdikten sonra bu kez is adamlarýnýn eþlerine birer mektup gönde rerek seyahatlerinden memnun kalýp kalmadýklarýnýsormuþ. Ancak mektup gönderilen kadýnlarýn %90'nýndan þu yanýt gelmiþ: Ne seyahati? Ne zamandý? Kuru göz tedavisinde omega-3 Kullanýmý destekleyici rol oynar Bir Ýnci Göz Hastanesi doktorlarýndan Göz Hastalýklarý Uzmaný Dr. Sibel Öncü, kuru göz tedavisinde hastalýðý oluþturan nedenlerin araþtýrýlmasý gerektiðini söyledi. Öncü, "Tedavinin yeterli olmadýðý durumlarda, göz yaþý üretimini arttýran ilaçlar veya mevcut göz yaþýnýn korunmasý için 6 ay ile 1 yýl kalabilen silikon týkaçlar kullanýlabilir. Ayrýca besin desteði olarak omega-3 kullanýmý da kuru göz tedavisinde destekleyici bir rol oynamaktadýr." tavsiyesinde bulundu.göz çevresi ve zarlarýndaki göz yaþý bezleri tarafýndan salgýlanan göz yaþýnýn, göz yaþý kanallarý ile gözü terk ettiðini kaydeden Öncü, "Göz yaþý tabakasý üç katmandan oluþur. Gözün camsý tabakasý (kornea) üzerine yayýlan mukus tabaka, ortada sulu aköz tabaka ve en dýþta yaðlý (lipid) tabaka. Bu üç tabakadan herhangi birinin eksikliði veya bozukluðu, kuru göz þikayetine yol açar." diye konuþtu. Kuru göz hastalarýnýn gözlerinde kýzarýklýk, kuruluk hissi, yanma ve yabancý cisim hissi, buna baðlý olarak sulanmadan þikayet ettiðini aktaran Uzman Doktor Öncü, þunlarý kaydetti: "Rüzgarlý havanýn ve sigaranýn çok rahatsýz ettiðini söylerler. Kontakt lens kullanýcýsý iseler, kullanýmla ilgili sorunlar yaþarlar. Çeþitli þikayetlere yol açan kuru göz, günümüzde özellikle bilgisayar kullanýmýndaki artýþ, klimalý ortamlarda yaþam, kafeinli içeceklerin çok tüketimi, sigara ve düzensiz kontakt lens kullanýmý nedeni ile her bireyde geliþebilir.ayrýca, yaþlanma, menopoz, kullanýan ilaçlar, (anti depresan, doðum kontrol haplarý vs.) spögren sendromu ve romatizmal hastalýklar, geçirilmiþ göz ameliyatlarý, kirpik kenarlarýnýn alerjik ve iltihabi hastalýklar, kuru göz geliþimine neden olur.kuru göz tedavisinde öncelikle kuru gözü oluþturan nedenleri bulmak gerekir. Bunun için hastanýn öyküsü ve yapýlan genel göz muayenesi tanýya çok yardýmcý olur. Bunun dýþýnda tanýyý destekleyen göz yaþýnýn boyanmasý veya göze konan göz yaþý þeritleri ile göz yaþýnýn miktarýnýn ölçümü, yine özel aletler ile göz yaþýnýn yoðunluðunun ölçümü, göz kuruluðu tanýsýnda kullanýlabilecek testlerdir. Tedavide öncelikle kuru göze neden olan hastalýklar varsa, onlar tedavi edilir. Gözün nemini arttýrmak için, gözyaþýnýn yerini tutan yapay gözyaþlarý kullanýlarak baþlanýr. Burada kullanýlan damlalar genellikle içinde kimyasal koruyucu bulunmayan tek kullanýmlýk damlalardýr." (CÝHAN) 20:00 20:00 Kýzýlelma Urfa Ceylanpýnar da, sýnýrýn sýfýr noktasýnda görevli bir asker olan Murad Altay büyük bir saldýrýyý engeller. Bir süre sonra Milli Ýstihbarat Teþkilatý nýn (MÝT) Ýstanbul birimi baþkaný Meryem Kadýoðlu, Murad a hayatýnýn teklifini yapar: MÝT e katýlmak ve hayatýný Türkiye ye adamak. Murad, teklifi kabul eder. Þimdi Murad Altay, aklýný, gücünü ve tüm varlýðýný, gözlerden uzak bu savaþa verecektir. Tam da Murad ýn yemin ederek teþkilata adým attýðý sýralarda, uluslararasý karanlýk bir odak, hedefinde Türkiye olan tüyler ürpertici bir komploya start verir. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Ýnternet baðýmlýlarýnýn hali Diyet yapanlara benziyor Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi doktorlarýndan Psikolog Hilal Arslan, internetin yaygýnlaþmasýyla birlikte kiþilerde baðýmlýlýk sorununun ortaya çýktýðýný söyledi. Arslan, "Diyete baþlayacak kiþilerden duyduðumuz 'bu öðün de yiyeyim yarýn baþlarým', 'bu son çikolata' gibi sözler internet baðýmlýlarýnda 'þu maili de okuyayým', 'þu arkadaþa da cevap vereyim', 'son 5 dakika' gibi sözlere dönüþtü. Bu baðýmlýlýktan kurtulmak için kiþinin durumunun farkýnda olmasý þart." diye konuþtu.ýnternet baðýmlýlýðýndan kurtulma aþamalarýný diyet sürecine benzeten Psikolog Hilal Arslan, "Orada da kiþinin diyete baþlayacaðý bir zaman ve uzak durmasý gereken belli yiyecekler vardýr. Ancak biz, kiþinin bizzat kendisinin rahatsýzlýk hissetmesi, istemesi ve kararlý olmasý halinde diyetin baþarýlý olacaðýný aksi halde o pazartesilerin hiç gelmeyeceðini biliriz, týpký o 'son beþ dakika'larýn sonunun gelmeyeceðini bildiðimiz gibi." yorumunu yaptý. Artýk bilgisayarýn ve internetin baþýndan kalkmanýn eskisinden daha zor olduðunu vurgulayan Arslan, "Çünkü artýk internete yüklenen anlam farklý ve kiþilerin hayatýnda kapladýðý yer eskisinden daha fazla." diyerek þunlarý kaydetti:"buna raðmen zaman zaman kiþilerin, internetin hayatýnda olmasý gerekenden daha fazla yer kapladýðýný fark ettiðini ve bunu düzeltmek için bir þeyler yapmak istediðini görürüz. Kiþi bu sorunu aþmak için planlar yapar, internet baþýnda geçireceði süreye sýnýrlama getirir. Süre dolduðunda kalkmak üzere internet baþýna geçildiðinde ise iþler planlandýðý gibi yürümez. Sürenin bitimine doðru kiþi kendisine 'son beþ dakika daha' diyerek planladýðý süreyi aþmaya baþlar. 5 dakika dolup kiþi kalkmak istediðinde ise yeni yeni caydýrýcýlar kendini gösterir. 'Þu son maili de bir okuyayým', 'bir level daha atlayayým', 'þu þarký da bitsin', 'þu arkadaþýmla muhabbetim bir bitsin' gibi. Orada 5 dakika daha olmanýn, bir mail daha okumanýn ya da bir þarký daha dinlemenin hayatýn akýþýnda büyük bir deðiþiklik oluþturmayacaðýný bilmesine raðmen, çok þey fark edeceði düþüncesini meþrulaþtýrmaya çalýþýr." "ÜRETTÝÐÝ TARAFINDAN YÖNETÝLME GERÇEÐÝ: ÝNTERNET" 1994 yýlý itibariyle de Türkiyede kullanýlmaya baþlanan internetin, saðlýktan eðitime, alýþveriþten bankacýlýk sektörüne kadar birçok alanda iþi kolaylaþtýrdýðýna dikkat çeken Arslan, "Vazgeçilmezler listemizde baþ sýralara oturmuþtur. Ýnternetin ilk zamanlar yoðun olarak amaca yönelik kullanýmý söz konusu iken zamanla amacýný aþan aktivitelere zemin oluþturur hale gelmiþtir. Yani bireyin kendi kontrolünde olan, kullaným zamanýna ve süresine kiþi tarafýndan karar verilen, ulaþýmý bir miktar daha emek isteyen bilgisayar ve internet, zamanla ulaþýmý daha kolay hale gelmiþ, kontrolü bireyden almýþ ve birey reel hayatta harcadýðý zamandan daha fazlasýný sanal hayatta geçirmeye baþlamýþtýr. Yani bir anlamda insanlýk tarihinin ürettiði tarafýndan kontrol edilme korkusu gerçek olmuþtur." deðerlendirmesinde bulundu.(cýhan) Sevdaluk Þenyuva Köyü nde seçim telaþý baþlamýþtýr. Adalet ve Ali Ýhsan, köyün yeni muhtarý olabilmek için çalýþmaktadýr. Afiþler hazýrlanýr, seçim sloganlarý bulunur ve seçim vaatleri belirlenir. Bu sýrada seçimi kazanacaðýndan emin olan Muhtar Ali de boþ durmaz, çalýþmalara baþlar. Seçimleri kazanmasýný ve yeniden muhtar olmasýný isteyen HES görevlilerinden aldýðý bir çanta dolusu parayla da kazanacaðýndan iyice emin olur. Zaten kavgalý olan Ali Ýhsan ve Adalet, bu kýyasýya mücadelede yine birbirlerine düþerler. Tayyar ve Orhan, test sonuçlarýný almak üzere birlikte hastaneye giderler ve doktordan kötü haberi alýrlar. 20:00 Kara Para Aþk Roma uçaðýnda Ömer le burun buruna gelen Elif in korktuðu baþýna gelmiþtir. Roma ya vardýklarýnda bir valiz dolusu parayý yakalanmadan gümrükten geçirmek ve bunu yaparken de Ömer i atlatmak zorundadýr. Ömer ise Elif in tavýrlarýndan baþýnýn ciddi bir þekilde belada olduðunu anlamýþtýr. Bütün karþý koymalarýna raðmen Elif e yardým etmeye, ayný zamanda elmaslarý bulmaya çalýþýr. Roma sokaklarýnda, elmaslarýn peþinde iz sürerlerken karþýlarýna çýkan gerçekler Elif i derinden sarsar. Elif, sonunda babasýnýn büyük bir kara para aklama tezgahýnýn içinde olduðunu öðrenir. Üstelik babasý, kara paralarý aklarken biricik kýzýný da gözünü kýrpmadan kullanmýþtýr. BALIK BÖREÐÝ Gökçe Dinçer Gökçe Dinçer (d. 9 Eylül 1979), bilinen sahne adýyla Gökçe,Türk þarkýcý,söz yazarý ve bestecidir. Ýlkokul yýllarýnda piyano ve bateri öðrendi. Üniversite yýllarýnda çeþitli amatör gruplara solistlik yaptý. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden sanat yönetimi olarak mezun oldu. 2 yýl boyunca bir reklam þirketinde çalýþtýktan sonra hayatýna müzisyen olarak devam etme kararý aldý. Üç bayandan oluþan The Eva Band ile bateri çalmaya baþladý. Yaklaþýk iki sene kadar çeþitli þehirlerde konserler verdi.gökçe,2007'de ilk albümü Böðürtlenli Reçel ve 2009'da Beþ Kuruþ Yok adlý albümlerini çýkardý. Bu albümlerden "Aradým Seni","Vay Be Ben Neymiþim","5 Kuruþ" ve "Anladým Ki" Türkiye çapýnda hit oldu. Temmuz 2011'de "Tuttu Fýrlattý" þarkýsý ile Türkiye resmi þarký listesinde 1 numara oldu ve bunu baþaran tek rock þarkýsý olmayý baþardý.[1] Ayný zamanda YouTube'da en çok izlenen Türkçe kadýn müzik videosu rekorunu kýrdý.[2] Ocak 2012'de üçüncü albümü Kaktüs Çiçeði'ni çýkardý. Ýlk video klibi "Ne Yapardým?" sanatçýnýn en büyük hitlerinden biri haline geldi. Son olarak "Oh Olsun" adlý þarkýsýný kliplendirdi. Gökçe,"Tuttu Fýrlattý" ile Youtube'da en çok izlenen Türkçe kadýn müzik videosu rekoruna sahiptir.[2] 2012'deki yükselen baþarý grafiði ile Altýn Kelebek Ödülleri'nden "En Ýyi Çýkýþ Yapan Kadýn Sanatçý" seçildi. Azerbaycan'da düzenlenen The First 2012 ödül töreninde "Yýlýn Pop Sanatçýsý" ödülünü aldý.[3] Yine 2012'de Pýnar Kido'nun reklam yüzü oldu ve reklamýn yarýþmasý sanatçýnýn hit þarkýsý "Tuttu Fýrlattý" üzerine yapýldý.müzisyen bir babanýn kýzý olan Gökçe, Ýstanbul da doðdu. Müzik hayatýna ilkokul yýllarýnda aldýðý piyano dersleriyle baþladý, gelecekte müzisyen olacaðýnýn sinyallerini veriyordu. Malzemeler Yarým kg kefal 1 çorba kaþýðý tereyaðý 1 adet soðan Yarým domates 5-6 adet mantar 1 çay kaþýðý kuþüzümü 1 çay kaþýðý dolmalýk fýstýk 1 çay kaþýðý karabiber 1 çay bardaðý domates suyu Tuz 1 su bardaðý kaþar peyniri rendesi 2 adet yufka Yemeðin Tarifi Öncelikle temizlenmiþ ve bol suyla yýkanmýþ kefal balýðýný haþlayýn. Tavaya 1 çorba kaþýðý tereyaðý alýn. Küçük küçük kestiðiniz soðaný tavaya aktarýn. Pembeleþene dek kavurun.kabuðunu soyduðunuz yarým domatesi küçük küçük doðrayýn. Mantarlarý da ince dilimler halinde kesin. Sonra mantarlarý, domatesi, 1 çay kaþýðý kuþüzümünü, fýstýðý, karabiberi ve 1 çay bardaðý domates suyunu ilave edin. Yaklaþýk 10 dakika sonra suyunu çeken karýþýmýn üzerine küçük parçalar þeklinde kestiðiniz kefal balýðýný ekleyin.10 dakika kavurduktan sonra hazýrladýðýnýz içi yufkalara sarýn, önceden ýsýtýlmýþ orta dereceli fýrýnda yufkalarýn üzeri kýzarana dek piþirin. Dilimleyerek, servis yapýn. Eðer sizi üzen kiþilere hala selam verebiliyorsanýz, Bu vicdanýnýzýn sadakasýdýr Mevlana 07:00 Haberler 08:00 Kara Gurbet 09:45 Dr Feridun Kunak 12:15 Yasemince 14:00 Adana ya Bir Kýz Geçti Gördün mü? 15:00 Alemin Kralý 16:00 Zahide Ýle Yetiþ Hayata 19:00 Ana Haber 20:00 Kara Para Aþk 23:15 Kim Milyoner Olmak Ýster? 06:00 Haber Saati 08:00 Yabancý Sinema 09:45 Dr.Feridun Kunak 12:15 Yasemince 14:00 Hayat Dediðin 15:50 Tv Filmi 17:45 Ana Haber 19:45 Hayat Dediðin 19:40 Yüzüklerin Efendisi: Kralýn Dönüþü 23:00 Haber Saati 08:00 Pepee 08:30 Yeni 1 Gün 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Gülben 14:00 Sev Dedi Gözlerim 16:00 Adýný Feriha Koydum 17:45 Pepee 18:15 Ana Haber 19:15 Büyük Risk 20:00 Sevdaluk 22:45 Fatih Harbiye 09:00 Doktorum 11:00 Mutfaðým 12:15 Gün Arasý 12:30 Kaynana Gelin Seda ya Gelin 15:00 Evim Þahane 17:00 Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Ankara nýn Dikmeni 23:00 Zeytin Tepesi 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:50 Hava Durumu 19:55 Kýzýlelma 22:40 Ölü Ozanlar Derneði 05:00 Belgesel 06:00 Merhaba Yenigün 08:30 Saðlýcakla 10:10 Tv Filmi 11:45 Tv Filmi 13:30 TV Filmi 16:45 Karanlýkta Kalanlar 18:00 Ana Haber 18:50 Ýki Dünya Arasýnda 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Hýyanet Sarmalý 23:00 Ötesiz Ýnsanlar

9 9 Koçak Tarým Makine, hayvancýlýk makinelerinde Çorum'un gururu Koçak Tarým Çiftlik Makine Ekipmanlarý firmasý Çorum'da hayvancýlýk makineleri alanýnda yeni projelere imza atýyor.firma hem hayvacýlýk makineleri üretirken hemde anahtar teslimi büyük ve küçükbaþ hayvan çiftlikleri kuruyor. Koçak Tarým Çiftlik Makine Ekipmanlarý Yetkilisi Ferhat Koçak firma olarak Çorum'da 2007 yýlýnda, hayvancýlýk iþletmelerindeki makineleþme eksikliklerini görerek, bu eksiklikleri gidermeyi hedefleyen makine ve ekipmanlarýn yapýmýna önem verdiklerini ifade ederek, "Bunun sonucunda da Türkiye de IPARD projeleri, Kýrsal Kalkýnma ve AB projeleri ile yakýndan ilgilenmiþ ve Türkiye genelinde söz sahibi olmuþtur. Bu makine ve projelerin yazýlýmýnda ve imalatýnda saðlanan baþarý, firmamýzý, yeni ürünler yapmak konusunda teþvik etmiþtir. Bu teþvik sonucu, 2008 yýlýnda Türkiye'de otomatik gübre sýyýrýcý, hayvan yemlik kilit sistemi, hayvan durak sitemi hayvan doðum araçlarý imalatýna baþlanmýþtýr yýlýnda hayvan kaþýma makinasýnýn da imalatýna baþlayýp modern makinalarý birer birer çiftçimizin hizmetine sunmayý baþarmýþtýr" dedi. Ferhat Koçak firma olarak, "Tek sýra mýsýr silaj makinesi, ot silaj makinesi, tamburlu çayýr biçme makinesi, yem ezme makinesi, balya yükleme makinesi, çift yönlü&pistonlu tesviye küreði, sýra baðýmsýz silaj makinesi, yem karma/daðýtma römorklarý, gübre sýyýrýcýlar, hayvan kilit sistemleri gübre pompalarý katý ve sývý gübre taþýyýcý tanklarý, kaþaðý makinesinden" oluþan ürün yelpazesi ile çiftçilere hizmet vermeye devam ettiklerini belirtti. Koçak ayrýca, hayvancýlýk iþletmelerine iþ gücü ve zamandan tasarruf saðlayacak diðer makineler ile ilgili araþtýrma-geliþtirme ve fizibilite faaliyetlerininde halen sürdüðünü ifade ederek, "Koçak markalý ürünler, Türkiye'nin hemen hemen bütün bölgelerindeki çiftçiler ve hayvancýlýk iþletmeleri ile Türkiye genelindeki Tarým Kredi Kooperatifleri ve Pancar Kooperatiflerinden oluþan geniþ bir pazara yayýlmýþtýr. Bunun sebebi, ürünlerimizin kalitesi ve makinelerde oluþacak arýzalarý hýzlý bir þekilde gideren teknik servis aðýmýzdýr. Firmamýz Türkiye genelinde büyükbaþ ve küçükbaþ hayvan çiftliði olarak 19 çiftlik yapmýþ olup refaranslarýmýzla deðerli çiftçilerimizin üreticilerimizin halkýmýzýn daima hizmenizdeyiz" þeklinde kaydetti. Firma hakkýnda Koçak Tarým Çiftlik Makine Ekipmanlarý Ltd yýlýnda, Ýskilip ilçesinde Bahri Koçak tarafýndan kuruldu. Çalýþmasýna, oto radyatör, kalorifer ve depo tamiratýyla baþlayan iþletme 1990 yýlýna kadar bu alanda faaiyet gösterdi yýlýnda Türkiye'de tarým sektöründe tarým makinasý boþluðunu görmesiyle tarým makinasý ticaretine baþladý. Ýþletme, 1992 yýlýnda hem geliþen teknolojileri yakýndan takip etmek hem de daha kaliteli ve çeþitli ürünler satmak amacýyla çeþitli tarým makinalarýnýn bayiliklerini almaya baþladý. Haber Servisi "Yeni dönemde de icraatlarýmýz hýzla devam edecek" Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan adayý Muzaffer Külcü, Kuyumcu Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'ni ziyaret etti. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, AK Parti Belediye Meclis üyesi adaylarý, Kuyumcu Köyü Dernek Baþkaný Kerim Elsüer, Kuyumcu Köyü Muhtarý adaylarý, Çöplü Mahallesi Muhtar adaylarý ve çok sayýda Kuyumcu köyü sakini katýldý. Ziyarette konuþan Muzaffer Külcü, "Biz hayal edilemeyen iþleri gerçekleþtiriyoruz. Esnafýmýzý, sivil toplum kuruluþlarýmýzý geziyoruz. Halkýmýzýn içindeyiz. Millet kararýný vermiþ. Lafa deðil icraata bakýyor. Bütün tuzaklara raðmen, bütün hilelere, milletimiz milli iradeye sahip çýkýyor. Yeni dönemde de icraatlarýmýz hýzla devam edecek" dedi.kuyumcu Köyü Yardýmlaþma ve Dernek Baþkaný Kerim Elsüer, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan adayý Muzaffer Külcü'ye seçim çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Haber Servisi Yýldýrým'dan, Boðazkale'de seçim çalýþmalarýna destek AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Boðazkale ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. AK Parti Boðazkale Ýlçe Baþkaný Sadýk Aþýk, Belediye Baþkan adayý Osman Tangazoðlu, il genel ve belediye meclis üyesi adaylarý ile birlikte turizmcileri ziyaret eden Yýldýrým, bereketli bir sezon diledi. Yýldýrým, 30 Mart'ýn bir yerel seçim olmaktan öte, ülkenin istiklalini ve istikbalini ilgilendiren bir milat olduðunu söyledi. Boðazkale'de AK Parti seçim bürosunda düzenlenen akþam yemeði ve ardýndan açýk hava toplantýsýna katýlan Milletvekili Murat Yýldýrým, yýllarca AK Parti'de ilçe baþkanlýðý, belediye baþkanlýðý, yada baþka görevlerde bulunmuþ bazý insanlarýn sýrf siyasi ikbal uðruna Baþbakan'ý bu zor gününde yalnýz býraktýklarýný belirterek, "Bunlar þimdi çýkýp milletimize biz buradayýz ama gönlümüz orada. Seçimden sonra baþkan olursak, il genel meclis üyesi olursak AK Parti'ye geçeceðiz diyorlarmýþ. AK Parti'nin ister dýþarýdan, ister paralelden, isterse içerden hainlik yapanlarla iþi olmaz. AK Parti'de bu süreçte gemiyi terk edenlerin hali ortadadýr. Milletimiz de onlarý yalnýz býrakmýþtýr. Kimse tutup da bu milleti bedenim yok ama gönlüm orada tarzý cümlelerle kandýrmasýn. Yok seçilince geleceði vs demesin. Bunlar ile bir yere varamazlar" dedi. Bu süreçte önemli olanýn bireysel ikbal deðil, toplumsal kazanç olduðunu kaydeden Yýldýrým, "Baþbakanýmýzý her türlü saldýrýya, iftiraya karþý sýrf kendi menfaatleri için yalnýz býrakanlar ihanet içinde olanlardýr. Milletimiz hainlere sandýkta gereken dersi verecektir" diye belirtti. Türkiye'nin tarihi süreçlerden birini yaþadýðýný kaydeden Yýldýrým, "Birileri sizlerin bizlere verdiði emaneti gasp etmek için hem millete hem de devlete baþkaldýrýyorlar" ifadelerini kullandý. Milletin seçtiði yönetime el koyanlarýn bu ülkeye iyilik deðil hep kötülük yaptýklarýný, ülkenin sürekli geriye gitmesine sebep olduklarýný kaydeden Yýldýrým, "Yönetime el koyanlar iktidarlarýný baþka çevrelerle paylaþtýlar. Bu çevreler yalý boylarýnda yaþayanlardý. Bu çevreler medya patronlarý idi. Bu çevreler statükonun destekçisi olanlardý. Bunlar iktidarý milletle hiç paylaþmadýlar. Böyle bir düþünceleri hiç olmadý. Siyaseti dar kalýplara sýkýþtýrma siyasetin üzerinde baský kurmak için silahlý kuvvetleri, yargýyý kullanmaktan çekinmediler. Bir tek amaçlarý vardý, millet iktidar olmasýn" þeklinde konuþtu. Haber Servisi "Muhsin Yazýcýoðlu olayýnýn üzeri kapatýlmaya çalýþýlýyor" Alperen Ocaklarý Çorum Þubesi BBP merhum lideri Muhsin Yazýcýoðlu'nun vefat yýldönümü nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. PTT önünde dün gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda konuþan Alperen Ocaklarý Çorum Þube Baþkaný Fatih Yücel, "Hayatý çileyle geçmiþ,ömrünü Türk Ýslam davasýna ve milletine adamýþ, kah Kosova'mn baðýmsýzlýðý için Kosava da, kah Lübnanýn Ýsrail tarafýndan iþgali sýrasýnda Müslüman kardeþlerimizin yanýnda, kah diðer Türk Devletleri için ömrü mücadeleyle geçmiþ, ömrü hayatlarý boyunca bu millete zerre yararlan olmamýþ soysuzlarýn türlü iftiralanna uðramýþ, Yüce Türk Milletinin bekasý için çabalarken korkak kancýklar tarafýndan þehit Fatih Yücel düþürülmüþ Merhum Liderimiz Muhsin Yazýcýoðlu için buradayýz. Biz Alperenler; Alperen Ocaklarý kurucusu Türk Ýslam dünyasýnýn Koca Reisi merhum Muhsin Yazýcýoðlu'nun evlâtlarýyýz" dedi. Yücel þunlarý dile getirdi: "Çok sevdiði Devleti ve milleti için canýný veren Baþkanýmýza Devlet onu 3 gün boyunca karlý daðlarda hapsederek sevgisinin karþýlýðýný vermiþtir. 25 Mart günü helikopter düþürüldükten 2 saat sonra bölgeye ulaþýldýðýnýn bilgisi ve belgesi ortalýkta dolaþýrken katillerin halen daha bulunamayýþýný Devletin ve iktidarýn acziyeti olarak düþünmekteyiz. Muhsin Baþkanýmýzýn vefatýndan sonra türlü siyasetçilerin diline doladýðý yalancý kardeþliðe dostluða arkadaþlýða karnýmýz tok. Baþkanýmýzýn katilleri bulunmadan hiç kimse kardeþlikten arkadaþlýktan dostluktan bahsetmesin. Yetkililerden ricamýz, Ergenekon davasýnda gösterilen sorumluluðu Muhsin Baþkanýmýzýn davasýnda da göstermelerini bekliyoruz. Ergenekon uzantýsý ve emareleri var diye TSK'nýn kriptosuna kadar girildiði bir dönemde ayný hassasiyeti Muhsin baþkanýmýz için de göstermelerini bekliyoruz." Ýki kez mecliste araþtýrma komisyonu kurulmasýna raðmen hiçbir sonuç elde edilemediðini olayýn adeta kapatýlmaya ve üzerinin örtülmeye çalýþýldýðýný kaydeden Yücel, "Bu süreçte Ýçiþleri Bakanlýðýnýn ihmali olduðu açýkça belli olan kiþi ve kurumlar hakkýnda soruþturma izni dahi vermemiþtir. Ta ki Cumhurbaþkanýnýn DDK'yi harekete geçirene kadar. Evet o cihazlarý keçiler sökmedi. Sökenler þu an gözaltýnda bile deðil Alperenler bu keçilerin sahipleri açýklanmadýkça, yakalanýp adalete hesap vermedikçe gönlümüzdekî yangýn asla sönmeyecektir. Baþkanýmýzýn katillerini koruyanlar, bilipte sesini çýkarmayanlar, bu iþin ucundan kýyýsýndan köþesinden tutanlar bilsinler ki hem bu dünya da hemde ahrette iki elimiz yakalarýnda olacak. Bizden kurtuluþunuz yok" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL

10 10 TBMM'nin yeni odalarýnýn kurasýný Uslu çekti TKDK'de yeni projelerin imzalarý atýldý Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum Ýl Koordinatörlüðüne 11. Baþvuru Çaðrý Dönemi kapsamýnda teslim eden 63 proje sahibi ile hibe sözleþmeleri imzalandý. Sözleþmelerin imzalanmasý nedeni ile düzenlenen toplantýda proje sahiplerine konu ile ilgili bilgi verildi. Ýl Koordinatörlüðü toplantý salonunda düzenlenen toplantýya Ýl Koordinatörü Ýsmail Daðdelen, Proje Baþvuru Yönetimi Birim Amiri Ahmet Kuyulu, Ödeme Talep Ýþleri Birim Amiri Aytekin Deniz, Yerinde Kontrol Birim Amiri Bülent Albayrak, proje sahipleri ile TKDK Uzmanlarý katýldý. Toplantýda Ýl Koordinatörü Daðdelen destek verilen yatýrým tutarýnýn yaklaþýk 7 milyon TL destek miktarýnýn da yaklaþýk 3,5 milyon TL olduðunu belirtti. Verilen destekle önemli miktarda AB fonunun þehre çekileceðini söyleyen Daðdelen, "Ýmzalamýþ olduðumuz 63 adet projede yatýrým yapýlacak toplam miktar ,11 TL, bu yatýrýmlara kurumumuz tarafýndan verilen destek ise ,55 TL' dir. AB kaynaklý fonlarýn þehrimize çekilmesi noktasýnda önemli bir aþamayý daha gerçekleþtirmiþ bulunmaktayýz" dedi. 63 projenin tamamýnýn çiftlik faaliyetlerinin çeþitlendirilmesi ve geliþtirilmesi tedbiri kapsamýnda olduðunu kaydeden Daðdelen, "63 projenin tamamý kodlu Çiftlik Faaliyetlerinin Çeþitlendirilmesi ve Geliþtirilmesi tedbiri kapsamýnda olup 62 adedi Týbbi ve Aromatik Bitkilerin Yetiþtirilmesi, 1 adedi ise Arýcýlýk konusundadýr. Traktör ve ekipman alýmlarýnýn desteklendiði 11. Çaðrý kapsamýnda verilen bu desteklerlerle, tarlalarýmýza yeni ve modern ekipmanlarýn çýkacaðýnýn da müjdesini vermektedir" ifadelerini kullandý. 11. Çaðrý kapsamýnda teslim edilen projelere de deðinen Daðdelen, "11. Çaðrý dönemi kapsamýnda Ýl Koordinatörlüðümüze teslim edilen 317 adet projeden daha önce 66 adet proje ile sözleþme imzalanmýþ olup proje sahiplerimiz traktör ve diðer alet ekipmanlarýný almýþlardýr. Geri kalan projelerimizin incelenmesi devam etmektedir" diyerek sözlerini tamamladý. Haber Servisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Yeni Halkla Ýliþkiler binasýnda Milletvekilleri ve Komisyon Baþkanlarýnýn çalýþma odalarýnýn tespiti için kura çekimi gerçekleþti. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu baþkanlýðýnda dün toplanan heyet Yeni Halkla Ýliþkiler binasý kura çekimi gerçekleþtirdiler. Kura çekimine AK Parti Grubu adýna Ankara Milletvekili Seyit Sertçelik, BDP Grubu adýna Batman Milletvekili Bengi Yýldýz, CHP ve MHP Gruplarý adýna Grup Amirleri katýldý. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, kuraya Baþkanlýk Divaný üyeleri, Siyasi Parti Grup Baþkanlarý, Bakanlar Kurulu üyeleri, Grup Baþkanvekilleri, Meclis eski Baþkanlarý ve 2 engelli Milletvekilinin dâhil edilmediðini, Milletvekilleri ile10 ihtisas ile 10 uluslararasý komisyonlar için kura çekiliþini gerçekleþtirdiklerini belirtti.uluslararasý ve Ýhtisas Komisyonlarýn kullanacaðý odalarýn kuralarýný Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yaptý. Komisyonlarýn ardýndan Milletvekillerinin kullanacaðý odalarýn kuralarý çekildi. Haber Servisi Sertel, Karaca ve Erdoðan Nisan'da Çorum'a geliyor "Halk Hikâyesinden Mesnevi ve Roman'a" paneli yapýldý Türk Dünyasý Gazeteciler Þurasý'na katýlan Çorumlu Gazeteciler, gerek yurt içinden, gerekse yurt dýþýndan meslektaþlarýyla görüþme fýrsatý buldular Mart tarihleri arasýnda Eskiþehir'de yapýlan Türk dünyasý Gazeteciler Þurasý'na Çorum'dan da 7 gazeteci katýldý. Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nden Hacý Odabaþ, Birkan Demirci, Satýlmýþ Ýnaç ve Mehmet Güley ile ASGD Þube Yönetiminden Ali Atan, Okan Ateþ ve Murat Özten þura vesilesiyle Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkaný Atilla Sertel, Gazeteciler Cemiyetleri Vakfý Genel Baþkaný Yýlmaz Karaca ve Anadolu Spor Gazetecileri Derneði Genel Baþkaný Ýbrahim Erdoðan ile de görüþtüler. Görüþmeler sýrasýnda hem dernekleriyle, hem de Çorum basýný ile ilgili bilgileri paylaþan Çorumlu Gazeteciler, Genel Baþkanlarý Çorum'a davet ettiler. Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði ile ASGD'nin önümüzdeki nisan ayýnda genel kurul yapacaðýný hatýrlatan Çorumlu Gazeteciler, genel kurul vesilesiyle Genel Baþkanlar Sertel, Karaca ve Erdoðan'ý genel kurullarýna katýlmalarýný arzu ettiklerini söylediler. TGF Genel Baþkaný Atila Sertel, Gazeteciler Cemiyetleri Vakfý Genel Baþkaný Yýlmaz Karaca ve ASGD Genel Baþkaný Ýbrahim Erdoðan da Nisan ayý içerisinde yapýlacak olan genel kurullara katýlma sözü verdiler. Her iki derneðin de genel kurul tarihleri önümüzdeki günlerde belli olacak. Haber Servisi Ýl Kültür Turizm Müdürlüðü tarafýndan organize edilen 4. Hitit Söyleþi Günleri kapsamýnda "Halk Hikâyesinden Mesnevi ve Romana" konulu panel gerçekleþti.dün Turgut Özal Konferans Salonu'nda saat 14.00'te baþlayan panelin Moderatörlüðünü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölüm Baþkaný Doç.Dr. Meral Demiryürek yaparken konuþmacý olarak ise Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr Elif Ayan Nizam, Yrd.Doç.Dr Hiclal Demir ve Yrd.Doç.Dr Atiye Nazlý katýldý. Kubilay Kaan YÜCEL Uslu'dan, Alaca esnafýna ziyaret Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan adayý Muhammet Esat Eyvaz ile birlikte Arasta çarþýsý ve Ankara Caddesi esnafýný tek tek ziyaret etti. Esnaf ile sohbet eden Uslu, yapýlan çalýþmalar hakkýnda da bilgiler vererek, Belediye Baþkan adayý Muhammed Esat Eyvaz içinde destek istedi. Esnaf ziyaretinde yoðun ilgi ile karþýlanan Uslu, vatandaþlarla da sohbet ederek anýlarýný tazelediler. Ayrýca Uslu, Alaca Belediyesinin 5 bin fidan daðýtýmýna katýlarak, vatandaþlara kendi eli ile fidan daðýttý. Haber Servisi

11 SPOR 11 Belediyespor U15'in ilk rakibi Erzurum Yakutiye Samsun'da bugün baþlayacak U 15 Türkiye Þampiyonasý yarý final grubundaki temsilcimiz Çorum Belediyespor ilk maçýnda Erzurum Yakutiyespor ile karþýlaþacak. Merzifon'da yapýlan ilk grup maçlarýndan birinci olarak çýkan Çorum Belediyespor Samsun'da bugün baþlayacak ikinci kademe dört takým arasýndan final grubuna yükselmek için mücadele edecek. Dün yapýlan Teknik Toplantý sonunda fikstür belli oldu. 19 Mayýs yaný çim sahada oynanacak maçlar saat 14.00'de baþlayacak. Bugün ilk maçta Zonguldak Karadeniz Ereðlispor ile Ankara Hacettepespor takýmlarý karþýlaþacak. Saat 16.00'da ise Çorum Belediyespor - Erzurum Yakutiyespor önünde galibiyet arayacak. Çorum Belediyespor yarýn saat 14.00'de ikinci maçýnda Ankara Hacettepespor ile karþýlaþýrken cuma günü son maçýnda ise saat 13.30'da Zonguldak Karadeniz Ereðlispor ile karþýlaþacak. Son gün maçlarý ayný saatte farklý iki sahada oynanacak. ADNAN YALÇIN KURUMLARARASI VOLEYBOL TURNUVASI LÝSELER FUTBOL YARI FÝNAL MAÇLARI Öðretmen Zeki Þahin maçtan sonra futbolcusu Emrah ile Fair play kazandý! SPOR LÝSESÝ: 1 SUNGURLU ÝMAM HATÝP: 0 SAHA : 2 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Serkan Sarkandý, Burak Þahinkara, Vuslat Ay. SPOR LÝSESÝ : Ömer, Can Muhammet, Murat, Batuhan, Cihat, Recep, Ýbrahim, Ö. Faruk, Serkan, Oðuzhan, Ahmet, Abdulkadir Yýlmaz, Abdulkadir Yýlmaz, Onur, Miraç, Can Savaþ, Ümit. SUNGURLU ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ : Mücahit, Seyit, Orhan, Cemal, Doðan, Samet, Muhammet Ceylan, Ömer Can, Burak, Emrah, Furkan, Tarýk, Mesut, Aykan, Mehmet Demir, Onur, Enes. KIRMIZI KART : 40. dak. Cihat (Spor Lisesi). GOL : 49. dak. Ömer Faruk (Spor Lisesi). Liseli Gençler çeyrek final grup ilk maçýnda Sungurlu Ýmam Hatip Lisesi kaybetmelerine mal olmasýna raðmen penaltýyý auta atarak büyük bir centilmenlik gösterdiler. Dün 2 Nolu Sentetik Saha'da günün ilk maçý olan Spor Lisesi ile Sungurlu Ýmam Hatip Lisesi çeyrek final grup ilk maçýnda izleyenler Sungurlu Ýmam Hatip Lisesi hocasýnýn ve sporcularýnýn fair play davranýþýna þahit oldu. Golsüz berabere devam eden karþýlamanýn 41. dakikasýnda Sungurlu Ýmam Hatip Lisesi takýmýndan Burak'ýn sakatlýðýný gören Spor Lisesi takýmý futbolcularý oyuna devam etmeyerek topu dýþarý attý. Futbolcunun tedavisinin ardýndan Sungurlu Ýmam Hatipli futbolcu taç atýþýndan sonra topu rakip kaleciye göndermek için uzun vuruþ yaptý. Spor Lisesi öðrencisinin kafasýndan seken top aðlara gitmek üzereyken takým kaptaný Cihat topu çizgi üzerinden eliyle çýkardý. Topun elle çýkarýlmasý üzerine maçýn hakemi Serhat Sarkandý kurallar gereði penaltý noktasýný gösterdi ve Cihat'ý kýrmýzý kartla oyun dýþýna gönderdi. Bu pozisyonda rakip takýmýn maðdur olduðunu düþünen Sungurlu Ýmam Hatip Lisesi Beden Eðitimi Öðretmeni Zeki Þahin, penaltý atýþýný kullanan kaptan Emrah Karaaðaç'a penaltýyý dýþarý atmasýný söyledi. Kaptan Emrah hocasýnýn direktifini yerine getirerek topu direk auta attý. HOCA VE TAKIMI ALKIÞI HAKETTÝ Fair play ruhuna yakýþan bu davranýþlarý ile penaltýdan sonra yedikleri golle maçý 1-0 kaybeden Sungurlu Ýmam Hatip Lisesi öðretmeni Zeki Þahin ve sporcularý maçý izleyenlerin gönüllerini kazanýrken alkýþý hak ettiler. Bedeb Eðitimi Öðretmeni Zeki Þahin ve sporcularý sporda galibiyetin her þey olmadýðýný gösterdiler. ADNANYALÇIN Polis Teþkilatý'nýn Kuruluþ Yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Emniyet Müdürlüðü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü iþbirliði ile her yýl geleneksel olarak düzenlenen Kurumlararasý Voleybol Turnuvasý'nda 2. Tur grup maçlarý dün oynanan karþýlaþmalarla baþladý. 4 Grupta 16 takýmýn mücadele ettiði birinci tur grup müsabakalarý sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý elde eden 8 takýmýn mücadelesine sahne olacak 2. Tur müsabakalarý dün Atatürk Spor Salonu'nda yapýlan 2. Tur ilk maçlarý ile start aldý. Dün oynanan ilk maçlar A grubu müsabakalarý olurken, günün ilk maçýnda Sungurlu Milli Eðitim Müdürlüðü ile Uður Grup takýmlarý karþýlaþtý. Müsabakayý 3-0 set üstünlüðü ile kazanan Sungurlu ekibi oldu. Grubun ikinci karþýlaþmasýnda ise Hitit Dersanesi ile Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü karþý karþýya geldi. Bu müsabakada ise Milli Eðitim Müdürlüðü 3-1'lik skor ile kazanmayý bildi. Sungurlu Milli Eðitim: 3-Uður Makina:0 SALON : Atatürk Spor Salonu. HAKEMLER : Caner Yýldýrým, Ayþegül Yýldýrým. SUNGURLU MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ : Fýrat, Alperen, Mustafa, Aydýn, Özkan, Seçkin, Murathan, Aþkýn. UÐUR MAKÝNA : Altuð, Metin, Can, Murat, Erdal, Mehmet, Mustafa, Yusuf. SETLER: 1. Set: 25-17, 2. Set: 25-20, 3. Set: (Sungurlu Milli Eðitim Müdürlüðü). Milli Eðitim Müdürlüðü: 3- Hitit Dersanesi: 1 SALON : Atatürk Spor Salonu. HAKEMLER : Tülay Coþkuner, Can Acar. MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ : Turgut Uðuz, Altan, Ýsa, Burhan, Yusuf, Dilaver, Hüseyin, Turgut Yýldýrým, Mehmet. HÝTÝT DERSANESÝ : Selim, Gökhan, Sultan, Ýlker, Tayfun, Utku,. Emre, Oðuzhan. SETLER: 1. Set: 25-11, 2. Set: 25-18, 4. Set: (Milli Eðitim Müdürlüðü), 3. Set: (Hitit Dersanesi). ADNAN YALÇIN Oryantringciler Kapadokya'da yarýþtý ETÝ ANADOLU: 5 SUNGURLU E. MESLEK: 0 SAHA : 2 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Burak Þahinkara, Serkan Sarkandý, Vuslat Ay. ETÝ ANADOLU LÝSESÝ : Hasan, Oðuz, Ýrfan, Berkan, Serhat, Can, Ozan, Ali, Erkan, Emre, Ertan, Eray, Onur, Haydar, Can, Önder, Candaþ, Mertcan. SUNGURLU ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ : Can Babayiðit, Abdullah, Abdulkadir, Birol, Emre, Mert, Hakan, Mehmet, Alihan, Mustafa, Ramazan, Ahmet, Can Muhammet, Fethi, Ramazan, Oðuzhan. GOLLER : 5. dak. Can, 17. dak. Erkan, 36. ve 62. dakikalarda Ozan, 60. dak. Emre (Eti Anadolu Lisesi). CUMHURÝYET LÝSESÝ: 6 SUNGURLU AND ÖÐT LÝSESÝ: 0 SAHA : 2 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Yüksel Basar, Okan Baykara, Mehmet Tuðluk. CUMHURÝYET ANADOLU LÝSESÝ : Hikmet, Abdulkerim, Mehmet, Mert Cankat, Ahmet, Dursun, Sefa, Nurullah, Onur, Can Muhammed, Burak, Muzaffer, Emre, Yasin, Mert, Kadir, Mustafa, Berkay. SUNGURLU ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ : Fatih, Abdussamed, Adem, Hakan, Kerep, Nihat, Okan, Alperen, Rüþtü, Celalettin, Can, Atilla, Mesut, Bahadýr, Hüseyin, Sefa, Kadir, Eray. GOLLER : 13. dak. Burak, 20. dak. Onur, 48. dak. Sefa, 62. ve 64. dakikalarda Ahmet, 65. dak. Emre (Cumhuriyet Anadolu Lisesi). TÝCARET MESLEK:17 SUNGURLU SAÐLIK MESLEK: 0 SAHA : 2 Nolu Sentetik. HAKEMLER : Mehmet Tuðluk, Fatih Derviþoðlu, Müjde Akça. MERKEZ TÝCARET MESLEK LÝSESÝ : Bekir, Mikail, Kahraman, Ahmet, Oktay, Berkay, Orhan, Hamdican, Ali Mert, Özkan, Tunahan, Yasin, Recai, Kürþat, Erdem, Ali Özdemir, Ýlker, Umut. SUNGURLU ANADOLU SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ : Mustafa, Kazým, Sadýk, Alperen, Muhammet, Hasan, Yasin, Eray, Savaþ, Bayram, Zeki, Fatih, Ahmet, Murat, Mustafa, Tolga, Berkay, Recep. GOLLER : 6. dak. Mikail, ve 52. dakikalarda Orhan, 27. dak. Berkay, ve 68. dakikalarda Hamdican, 30. dak. Özkan, 34. dak. Ali Mert, 47. ve 66. dakikalarda Oktay, 48. dak. Kahraman, 50. dak. Recai, 70. dak. Ahmet (Ticaret Meslek Lisesi). Çorum'a futbolda U17 grup maçlarý verildi U 17 Türkiye Þampiyonasý'nda 1. Kademe müsabakalarýndan birisi Çorum'da yapýlacak. Çorum þampiyonu Çorumspor ise Sinop grup merkezinde mücadele edecek. Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamaya göre U 17 Türkiye Þampiyonasý 72 ilden 119 takýmýn katýlýmý ile 22 grup merkezinde oynanacak. 1. Kademe müsabakalarý Ýstanbul, Tekirdað, Kocaeli, Yalova, Balýkesir, Kütahya, Eskiþehir, Aydýn, Afyonkarahisar, Burdur, Düzce, Gaziantep, Kahramanmaraþ, Muþ, Batman, Kýrþehir, Çorum, Mersin, Sinop, Ordu, Giresun ve Artvin grup merkezlerinde yapýlacak. 3-6 Nisan tarihleri arasýnda Çorum'da yapýlacak olan U 17 Türkiye Þampiyonasý 1. Kademe Müsabakalarýnda 2 Ankara, 2 Samsun, Kýrýkkale ve Kýrþehir illerinin temsilcileri mücadele edecek. Grup maçlarýnýn teknik toplantýsý 2 Nisan Çarþamba günü saat 16.30'da ASFK Toplantý Salonu'nda yapýlacak. ÇORUMSPOR SÝNOP GRUBUNDA U 17'de Çorum þampiyonu Çorumspor ise 3-5 Nisan tarihlerinde Sinop'ta yapýlacak grup birinciliðinde mücadele edecek. Dört takýmýn bulunduðu grupta Çorumspor ile birlikte Samsun, Amasya ve Zonguldak illerinin temsilcileri mücadele edecekler. Gruplarda mücadele edecek illerin temsilcileri ise bu hafta içinde netlik kazanacak. ADNAN YALÇIN 4. Kademe Türkiye Oryantiring yarýþmalarýnda E 16 kategorisinde Kubilay Gökgöz birinciliði kazandý Mart tarihlerinde Kapadokya'da yapýlan 4. Kademe Türkiye Oryantiring yarýþmalarýna Çorum'dan 15 sporcu katýldý. Oryantiring Ýl Temsilcisi Duran Torbacýoðlu'nun verdiði bilgiye göre 22 Mart'ta uzun mesafe yarýþmalarý Ürgüp Mustafapaþa, 23 Mart tarihindeki Orta mesafe yarýþmalarý ise Göreme'de yapýldý. Cumartesi günü yapýlan uzun mesafe yarýþmalarýnda E 16 kategorisinde mücadele eden Kubilay Gökgöz birinci olarak altýn madalyanýn sahibi oldu. 23 Mart pazar günü Göreme'de yapýlan orta mesafe yarýþmalarýnda ise E 16 kategorisinde Erhan Baþtuð 12. Can Baytürk 17. ve Alimcan Zorlu ise 18. oldu. Ýl Temsilcisi Duran Torbacýoðlu yarýþmalara deðiþik kulüplerden 800 civarýnda sporcunun katýldýðýný söyledi. Torbacýoðlu okul sporlarý oryantiring yarýþmalarýnýn 10 Nisan perþembe günü Mimar Sinan Bosna parkýnda yapýlacaðýný açýkladý. ADNAN YALÇIN

12 Basketbol Ýhtisasspor Kýrýkkale'de Mart 2014 tarihleri arasýnda yapýlacak olan Kulüpler arasý Küçük Erkekler Basketbol Bölge Þampiyonasý'nda ilimizi temsil edecek olan Basketbol Ýhtisasspor takýmýnýn grup merkez Kýrýkkale oldu. Temsilcimizin gruptaki rakipleri Kastamonu, Eskiþehir, Kýrýkkale, Samsun, Zonguldak, Amasya, Bartýn, Bolu, Karabük, Kýrþehir ve Sinop temsilcileri oldu. Aksarayspor hazýrlýklarý baþladý 3-1 Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Çorumspor ligin 23. Haftasýnda ilk kez evinde kazandý. Çorumspor'a galibiyeti getiren golleri Yusuf(2) ve Arif kaydetti. Evde ilk galibiyet ÇORUMSPOR: 3 SAFRANBOLUSPOR: 1 SAHA: 1 Nolu Saha HAKEMLER: Sefa Duran *, Orhan Fahlýoðlu *, Mahmut Gülle * SAHA : 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER :Sefa Duran **, Orhan Fahlýoðullarý **, Mahmut Gülle ** ÇORUMSPOR :Tekin ** (75. dak. Süleyman **), Mehmet Ali ***, Osman Seçkin ***, Moubarak ***, Enver Can ***, Orhan ***, Batuhan ***, Veli ** (61. dak. Miraç **), Arif ***, Serdar ***, Yusuf **** (71. dak. Dinçer **). SAFRANBOLUSPOR : Oðuz *, Fatih **, Mehmet *(72. dak. Yasin *), Orhan **, Tuncay * (30. dak. Halit *), Hakan **, Ýsmail **, Ýnan **, Emre * (89. dak. Abdussamed *), Eren **, Bünyamin *. GOLLER : 41. ve 48. dakikalarda Yusuf, 82. dak. Arif (Çorumspor), 77. dak. Ýsmail (Safranboluspor). Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta yer alan Çorumspor, ilk yarýda deplasmanda 0-2 maðlup ettiði Safranboluspor'u evinde 3-1 maðlup etti. Karþýlaþma hafta içi olmasý nedeniyle az sayýda taraftar topluluðu önünde oynandý. Çorumspor'un dün Safranboluspor ile oynadýðý maçý tribünden izleyen taraftarlar arasýnda MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan da vardý. MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn ile maçý meclis üyeleriyle birlikte 1 nolu sentetik çim sahada oynanan Çorumspor - Safranboluspor maçýný bir süre izleyen Ercan Daþdan'a taraftarlar 'El salla baþkan el salla' ve 'En büyük baþkan bizim baþkan' gibi sloganlarla destek verdiler. Daþdan ve beraberindekiler maçýn ilk yarýsýný izledikten sonra seçim çalýþmalarý nedeniyle ayrýldýlar. Maçýn hakeminin düdüðü ile rakip kaleye gol için yüklenen Yusuf ve Serdar ile sayýsýz gol pozisyonuna girmesine raðmen ilk golünü ancak 41. Dakikada Yusuf ile buldu. Kýrmýzý siyahlýlar ilk yarýyý 1-0 önde kapattý. Ýkinci yarýya hýzlý baþlayan Çorumspor ikinci MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan ve partililer dün Çorumspor'a tribün desteði verdiler Ýskilip maçýný öðrenmeye çalýþýyorlar! Çorumspor-Safranboluspor maçýnýn devre arasýnda ilginç görüntülerde objektiflere takýldý. Kýrmýzý siyahlý takýmýn yedek kulübesinde yedek futbolculardan Uður ve Bilal cep telefonundan Ýskilip Belediyespor'un deplasmanda oynanan Keçiören Baðlumspor maçýnýn skorunu öðrenmeye çalýþýyorlardý. ADNAN YALÇIN Arif'in gol vuruþu golü bu kez erken buldu. Ýkinci yarýnýn hemen baþýnda yine Yusuf 48. Dakikada aðlarý ikinci kez havalandýrdý. Bu golden sonra kontrollü oyunu tercih eden kýrmýzý siyahlýlar 77. Dakikada Ýsmail'in golüne engel olmayýnca fark bire indi 2-1 BU golden sonra tekrar rakip kaleye yüklenen Çorumspor'da bu kez Arif durumu 3-1 yapan golü atarak maçýn skorunu tayin etti. 3-1 Bu sonuçla Çorumspor puanýný 15'e yükseltirken, deplasmanda Baðlumspor'a 4-0 maðlup olarak 15 puanda kalan Ýskilip Belediyespor'u puan olarak yakalamýþ oldu. MAÇTAN DAKÝKALAR 7. Dakika: Sol kanattan geliþen Çorumspor ataðýnda Arif çaprazdan ceza sahasýna girdi kaleciyle karþý karþýya kaldýðý anda yerden sert vurdu top direðin dibinden az farkla auta gitti. 18. Dakika: Orhan'dan aldýðý pasla Serdar sol kanattan ceza sahasýna girdi çaprazdan uzak kale direðine doðru sert vurdu top az farkla yandan auta gitti. 20. Dakika: Savunmanýn arkasýna atýlan uzun topla Yusuf hareketlendi ceza sahasýna girdiði anda penaltý noktasý üzerinde bom boþ buluþan Serdar herkesin gol diye ayaða kalktýðý anda topu yandan auta gönderdi. 27. Dakika: Sað kanattan Serdar topla rakip ceza sahasýna çaprazdan girdi kaleciyle karþý karþýya kaldýðý anda yerden sert vurdu kaleci topa iki hamlede sahip olarak gole izin vermedi. 41. Dakika(GOL): Çorumspor aradýðý golü buldu. Bu dakikada sað kanattan Osman Seçgin ileri çýktý ceza sahasý yan çizgisinden ortaladýðý topa kaleci boþa çýktý Yusuf altý pas içinde bom boþ durumda topu Safranboluspor aðlarýna göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. Ýlk yarýyý Çorumspor bu golle 1-0 önde tamamladý. ÝKÝNCÝ YARI 48. Dakika(GOL): Çorumspor golle baþladý. Bu dakikada sol kanattan topla hareketlenen Batuhan pasýný arka direðe gönderdi. Topla buluþan Yusuf kaleci Oðuz'un altýndan aðlara gönderdi hem kendisinin hem de takýmýný ikinci golünü attý: Dakika: Sað kanattan kazanýlan korner atýþýný Batuhan kullandý penaltý noktasý üzerinde iyi yükselen Orhan kafayý vurdu savunma topu çizgiden çýkardý ve gole izin vermedi. 77. Dakika(GOL): Safranboluspor golü geldi. Ceza sahasý dýþýndan kazanýlan faul atýþýný Ýnan kullandý kaleci Süleyman'ýn elinden kaçýrdýðý topu önünde bulan Ýsmail boþ kaleye gönderince konuk takým skoru 2-1 yapan golü buldu. 82. Dakika: Çorumspor farký yeniden ikiye çýkardý. Bu dakikada sað kanattan Serdar'ýn pasýnda savunmanýn arkasýna sarkan Arif rakibinden kurtuldu ve çapraz pozisyonda kaleci Oðuz'un uzanamayacaðý köþeden Safranboluspor aðlarýna göndererek maçýn skorunu belirledi: 3-1 Çorum Belediyespor haftasonunda oynayacaðý zorlu 68 Yeni Aksarayspor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý çalýþma ile sürdürdü. Teknik Direktör Hakký Öztabað yönetiminde Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenmana hasta olan Emre dýþýnda tüm futbolcular katýlýrken Mehmet Akif ve Sefa takýmdan ayrý olarak düz koþuya devam ettiler. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenmanda Öztabað koordinasyon ve çabuk kuvvet hareketleri çalýþmaya start verdi. Takýmý ikiye ayýran Öztabað bir gruba saha kenarýnda kurduðu istasyon aletlerinde hareket yaptýrýn ardýndan da þýnav ve þut çalýþmasý gibi farklý bir uygulama yaparken diðer takým ise minyatür kale maç yaptý.bu çalýþma sýrasýnda koordinasyon hareketleri sýrasýnda futbolculardan tempoyu devamlý yükseltmelerini isteyen Öztabað son bölümde ise oyun aðýrlýklý iddialý bir yarý sahada çift kale maç yaptýrdý. Kaybeden takýmýn 36 adet muz ve portakal alacaðý bu çift kale sýrasýnda kazanma adýna verilen mücadele dikkat çekti. ADNAN YALÇIN Hafta içi Ýskilip'e yaramadý! 4-0 KEÇÝÖREN BAÐLUMSPOR: 4 ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR: 0 SAHA : Baðlum Belediye. HAKEMLER : Metehan Alpat, Ali Eker, Hakan Akköl. KEÇÝÖREN BAÐLUMSPOR : Anýl, Mustafa Özata, Ýbrahim, Ufuk, Gökhan, Melih, Emre, Sercan, Ali Murat (Mustafa Keleþ), Taha (Oðuz), Sefa (Murat Çalýþkan). ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR : Ýbrahim, Enes, Eray, Sadýk (Onur), Turgay, Aydýn (Burak), Ment, Salih Saðýr (Mustafa Uçar), Salih Yaramýþ, Muhammet, Mustafa Veran. GOLLER : 41. dak. Taha, 55. dak. Emre, 87. dak. Murat Çalýþkan, dakikada Mustafa Özata (Keçiören Baðlumspor) Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Ýskilip Belediyespor, ligin 23. Haftasýnda konuk olduðu Keçiören Baðlumspor ile deplasmanda karþý karþýya geldi. Ýskilip Beldiyespor mutlak puan hedefi ile çýktýðý karþýlaþmada beklemediði farklý maðlubiyetle sahadan ayrýldý. Çorumspor'la kümede kalma adýna amansýz bir mücadeleye giriþen Ýskilip Belediyespor'da Baþkent deplasmanýnda aldýðý bu sonuçla 15 puanda haftayý kapatýrken, Çorumspor ile aradaki 3 puanlýk farký kapandý. Evsahibi Baðlumspor ilk yarýyý 41. Dakikada Taha'nýn attýðý golle 1-0 önde kapatýrken, Ýskilip Belediyespor'a aðýr yenilgiyi tattýran goller ikinci yarýda geldi. Baðlumspor'un ikinci yarýdaki golleri 55. Dakika da Emre, 87. Dakikada Murat ve Dakikada Mustafa'dan geldi. ADNAN YALÇIN

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar Malatya'ya Çorumlu müftü Ýstanbul Kartal Ýlçe Müftüsü Ümit Çimen, Malatya'ya Ýl Müftüsü olarak atandý. SAYFA 4 TE Ümit Çimen www.yildizhaber.com 40 KURUÞ SP Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk: Baþkan

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

"Teknokent'te sanayicilermizle güzel inovasyon çalýþmalarý yapacaðýz"

Teknokent'te sanayicilermizle güzel inovasyon çalýþmalarý yapacaðýz Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum'a geliyor Avrupa Birliði Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu 800 yataklý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinin temelini atmak üzere bugün Çorum'a gelecek.

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Tüp Bebek Merkezi açýldý

Tüp Bebek Merkezi açýldý Sanatcý Cemalettin Kurtoðlu'ndan Park eleþtirisi Gazetemize nezaket ziyaretinde bulunan Türk Sanat Müziði sanatcýsý Hemþerimiz Cemalettin Kurtoðlu Kültür sitesinin yýkýlmasýndan spnra yerine yapýlan Park

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetleri güçlendi

Acil Saðlýk Hizmetleri güçlendi Nuhut'tan OSB turu 5 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Zeki Gül: Belediyemiz Gýda yardýmýný Yýlýn 12 ay'ý Rutin olarak devam etmektedir Acil Saðlýk Hizmetleri güçlendi Zeki Gül Gazetemizin dün yayýnlanan

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

"Çorum'a 11 yýlda 647 milyon

Çorum'a 11 yýlda 647 milyon Vali Baþköy'den "Þehitler Günü" mesajý Vali Sabri Baþköy, "18 Mart Þehitler Günü" nedeniyle mesaj yayýnladý. Türk ve dünya tarihinin önemli dönüm noktalarýndan biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, tarihte

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Ders zili çalýyor "1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir"

Ders zili çalýyor 1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir "Birik ve beraberliðimiz daim olsun" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta her yýl olduðu gibi bu yýlda düzenlenen bayramlaþma törenine katýlým yoðun oldu. SAYFA TE 8 EYLÜL PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı