AKP li Belediye Meclis Üyesinden Skandal Yazý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKP li Belediye Meclis Üyesinden Skandal Yazý"

Transkript

1 HÝTÝTSEM birinci yýlýný kutladý Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÝTÝTSEM), Bahabey Caddesi'ndeki yeni hizmet binasýnda faaliyete baþlamasýnýn birinci yýl dönümünü kutluyor. SAYFA 2 DE 40 KURUÞ "Özel sektörün otopark yapmasý için teþvik sistemi uygulayacaðýz" Kenan Nuhut AKP li Belediye Meclis Üyesinden Skandal Yazý CHP Çorum Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, Çorum'un araç ve yaya trafik sorununu kýsa sürede hazýrlayacaklarý master plan ile çözeceklerini, kenti, modern otoparkla donatarak, hem araç sahiplerinin, hem yayalarýnýn yaþamýný kolaylaþtýracaklarýný söyledi. SAYFA 35 TE 254 bin 970 dekar tarým arazisi suya kavuþacak Prof. Dr. Veysel Eroðlu Seçim çalýþmalarýný sürdüren MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, teþkilat olarak 30 Mart seçimlerine uzun zamandýr çalýþtýklarýný ve kendi bölgelerinde gitmedikleri yerlerin yok denecek kadar az olduðunu belirtti. MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, MHP Nadir Yücel - AK Parti Çorum belediye Meclis üyesi Ýsmail Akgöz tarafýndan Facede yazýlan 2 adet yazýyý görenler ve okuyanlar tarafýndan þaþkýnlýkla karþýlandý. Facedeki yazýsýný gören gerek AK Partili gerekse diðer partili vatandaþlar," Bu Facede ki yazý akla ziyan bir yazýdýr. Diðer taraftan bu kiþi kendince Baþbakan'a yaðdanlýk yaparken Melih Gökçek, Bülent Arýnç ve özellikle Sayýn Cumhurbaþkanýmýz hakkýnda hakaret'e varan bu üslubunu þiddetle kýnýyoruz. Sayýn Baþbakanýmýzýn ucuz "Çorum'da çalmadýk kapý, sýkmadýk el býrakmadýk" Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn ve Belediye Meclis üyesi adaylarý ile birlikte seçim çalýþmalarýný sürdüren Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, her zaman halkla iç içe olduklarýný kaydetti. SAYFA 4 TE diplomasýz Avukatlara ihtiyacý yok. Belediye Meclisi Ýsmail Akgöz'ün sarf ettiði isimlere Sayýn Erdoðan cevap vermesi gerekiyorsa zaten kendisi verir. Bu çirkin empati adý altýnda sözlerin yer aldýðý face mesajýný atan bu AK Partili belediye meclis üyesine Belediye baþkaný, Ýl Baþkaný Ýsmail ve Milletvekilleri böyle Akgöz hassas bir konuda nasýl tavýr koymazlar. Bizim böyle düþünen bir belediye meclis üyesi adayýna verecek oyumuz da yok" þeklinde tepkilerini dile getiriler. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü tarafýndan Çorum'da tamamlanan, inþaatý devam eden aralarýnda Hatap Barajý ve Sulamasý, Obruk Dutludere Sulamasý ve Koçhisar ve Obruk Barajlarý nýn da bulunduðu dev sulama tesisleriyle yaklaþýk 254 bin 970 dekar tarým arazisi suya kavuþacak. Çorum'un bereketli topraklarý suya doyacak. SAYFA 5 TE "Muhsin Yazýcýoðlu olayýnýn üzeri kapatýlmaya çalýþýlýyor" Koçak Tarým Makine, hayvancýlýk makinelerinde Çorum'un gururu Tasavvuf Yolu Derneði 'Hizmet Merkezi' açtý Fatih Yücel Alperen Ocaklarý Çorum Þubesi BBP merhum lideri Muhsin Yazýcýoðlu'nun vefat yýldönümü nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. PTT önünde dün gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda konuþan Alperen Ocaklarý Çorum Þube Baþkaný Fatih Yücel, "Hayatý çileyle geçmiþ,ömrünü Türk Ýslam davasýna ve milletine adamýþ, kah Kosova'mn baðýmsýzlýðý için Kosava da, kah Lübnanýn Ýsrail tarafýndan iþgali sýrasýnda Müslüman kardeþlerimizin yanýnda, kah diðer Türk Devletleri için ömrü mücadeleyle geçmiþ ömrü... SAYFA 9 DA TKDK'de yeni projelerin imzalarý atýldý Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum Ýl Koordinatörlüðüne 11. Baþvuru Çaðrý Dönemi kapsamýnda teslim eden 63 proje sahibi ile hibe sözleþmeleri imzalandý. Sözleþmelerin imzalanmasý nedeni ile düzenlenen toplantýda proje sahiplerine konu ile ilgili bilgi verildi. SAYFA 10 DA Koçak Tarým Çiftlik Makine Ekipmanlarý firmasý Çorum'da hayvancýlýk makineleri alanýnda yeni projelere imza atýyor.firma hem hayvacýlýk makineleri üretirken hemde anahtar teslimi büyük ve küçükbaþ hayvan çiftlikleri kuruyor. SAYFA 9 DA Çorum Tasavvuf Yolu, Tasavvuf Musikisi Derneði Hizmet Merkezi açýldý.gazi Caddesi Kesim Ýþ Merkezinde bulunan Hizmet Merkezinin açýlýþýna katýlým yüksek oldu. Merkezin açýlýþ kurdelesini Türkiye Dersaadet Tasavvuf Yolu Federasyonu Baþkaný Fatih Nurullah Þaðban kesti. SAYFA 2 DE "Nöbetçi Halk Otobüsleri ile 24 saat ulaþým saðlayacaðýz" CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, Ulaþ A.Þ Yönetim Kurulu Baþkaný Zafer Bolat'ý ziyaret etti.ziyarette açýklamalarda bulunan Ulaþ A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Zafer Bolat, 51 otobüsle sabahýn erken saatlerinden gece geç saatlere kadar Çorum'da halk otobüsleri ile ulaþýmý saðladýklarýný, günlük 20 bin ila 25 bin kiþiyi taþýdýklarýný kaydetti. SAYFA 6 DA

2 Tasavvuf Yolu Derneði 'Hizmet Merkezi' açtý Çorum Tasavvuf Yolu, Tasavvuf Musikisi Derneði Hizmet Merkezi açýldý.gazi Caddesi Kesim Ýþ Merkezinde bulunan Hizmet Merkezinin açýlýþýna katýlým yüksek oldu. Merkezin açýlýþ kurdelesini Türkiye Dersaadet Tasavvuf Yolu Federasyonu Baþkaný Fatih Nurullah Þaðban kesti. Gençlere tasavvuf musikisini, kültürünü yaþatmak, mevlevilik ekolü olan semazenliði aþýlamak, devraný þerif, ney, kanun, keman, ritim kurslarý, nota eðitimleri gibi tasavvufa dair içerikli eðitim vermek amacýyla kurulan Hizmet Merkezinin açýlýþý sonrasýnda konuþan Fatih Nurullah Þaðban, "Gençlerimize hizmet babýnda açtýðýmýz tasavvuf kültür merkezleri, hizmet binalarý, kuran kurslarý gibi dernek ve kurumlarýmýz ile eðitimli tasavvuf ekiplerimiz, semazen gruplarýmýz devraný þerif ekibimiz ile yurt içi ve yurt dýþý tasavvufi programlar, sufi festivaller toplantýlar, konserler gibi etkinliklerde yer alarak toplumumuza, baþta gençlerimize sahip çýkmak amacýndayýz. Yunus Emre, Mevlana, Hacý Bayramý Veli gibi binlerce Allah dostunu yetiþtirmiþ olan Türk milleti bu evliyaullahý dünyaya övdüðü gibi onlarýn yetiþtiði meclislere de sahip çýkmasý, açýlýþlar yapmasý, destek olmasý, bu tür insanlarýn yetiþtiði mekanlarý ülkesinde bulundurmasý gerektiði düþüncesindeyiz. Açmýþ olduðumuz bu tasavvuf sohbet meclisinin baþta Çorum halkýna gençlerine ve tüm milletimize hayýrlý ve mübarek olmasýný temenni ediyorum" dedi. Haber Servisi 2 "Çorum yumurta sektörü olmasý gereken yerde deðil" Ziraat Mühendisleri Odasý Çorum Ýl Temsilcisi Necati Gül, dünya yumurta üretiminde 10. sýrada yer alan, 100 bin civarýnda kiþiye doðrudan ve dolaylý istihdam saðlayan Türk yumurta sektörünün, Çorum'da da belirli bir yere sahip olduðunu ifade ederek, "Ancak olmasý gereken yerde deðildir. Milyon dolarlarla ifade edilen ihracat rakamlarý, yapýlan yatýrýmlar ile bütün olumsuzluklara raðmen sürekli büyüme eðilimindedir" dedi. "Canlý kullanýlmasý nedeni ile üretime giriþ ve çýkýþ için en az 5-6 ay gerekmektedir. Bu nedenle pazarda arz talep dengesi oluþturmasý çok zordur" diyen Necati Gül, "Yumurta üretimi, iç tüketim ve ihracata baðlý her yýl artmakta; buna karþýlýk baþta yem olmak üzere, yumurta maliyeti de her geçen gün artýþ göstermektedir Ortalama 22 kuruþa maliyetle üretilen yumurta, ancak üreticiden elinden ortalama 19 kuruþa çýkýþ yapmaktadýr yýlýnýn ilk 6 ayýný zararla geçiren ve daha sonra toparlamaya çalýþan ilimiz Necati Gül yumurta sektörü tam gelir / gider dengesi oluþmaya baþlamýþken bahar aylarýnýn baþlamasý ile üretimdeki fazlalýk ve ülkemizdeki olumsuz tarým politikasý sonucu oluþan belirsizlikler; fiyat istikrarsýzlýðýna; buna baðlý olarak ta 2 haftadýr yumurta fiyatýnýn aþaðýya doðru çekilmesine sebep olmuþtur. Ýlkbahar aylarýnýn baþlamasý; havalarýn ýsýnmasýna baðlý olarak; köy yumurtasý üretiminin baþlamasý ve tüketimde sýcaklara baðlý olarak yaþanan düþüþler, fiyatlarý daha da aþaðý çekecektir. Uzun yýllar fiyat ortalamasý göstermektedir ki mayýs, yumurta fiyatlarýnýn en düþük seyrettiði aydýr. Mayýs ayýna yaklaþýk bir ay var iken; düþüþün, þimdiden baþlamasý zaten zor ayakta duran üreticiyi endiþeye sokmuþtur" dedi. Yumurta sektörü açýsýndan iki konunun hep sýkýntý oluþturduðunu ifade eden Gül, bunlarý þöyle sýraladý:"bunlardan ilki, yumurta/yem fiyatý dengesidir. Yumurta üretim fiyatlarý, son 10 yýldýr yaklaþýk yüzde 40 civarýnda artarken, yine son 10 yýldýr yem fiyatlarý yaklaþýk yüzde 80 oranýnda artmýþtýr. Bu da bize yumurta sektörünün hangi durumlarda üretimde kalmaya çalýþtýðýný ortaya koymaktadýr. Ýkincisi ise, üretici/tüketici fiyat endeksidir. Üretici ve tüketici fiyatlarý arasýnda, tüketici aleyhine genellikle yüzde 35-40'lýk fiyat farký vardýr. Üreticiler yumurtasýný ucuza satarken; tüketici, aracýlarýn ilave kazancýný da ödemek zorunda kalmaktadýr. Marketler, fiyat artýþlarýný ayný hafta yansýtýyor iken; düþüþleri ya hiç yansýtmamakta ya da birkaç hafta sonra kýsmi yansýtmaktadýr.ne yazýk ki bu gün ayný durumu yaþamaktayýz. Üretici düþük fiyatla piyasaya sunum yaparken; bu düþük fiyat marketlere hala yansýmamýþtýr. Siyasi ve idari erkin, ilimiz ekonomisine önemeli katkýda bulunan, yumurta sektörün geleceði için bu iki çeliþkinin giderilmesi adýna elini taþýn altýna koymasý ve olumlu yönde öncülük etmesi gerekmektedir li yýllarda ülkemizde önemli bir yer edinen Ýlimiz yumurta sektörü, son yýllarda bu kazanýmýný kaybetmiþtir. Ýlimizde yaklaþýk 200 iþletmede ortalama 3,5 milyon tavuk var iken komþu bir ilde, sadece bir iþletmede yaklaþýk 1 milyon tavuk bulunmaktadýr. Bu duruma kamuoyunun dikkatini çekmek istiyor, yorumu söz sahiplerine býrakýyorum. Ülkemizde yumurta üreticileri, güçlü bir pazarlama aðýna sahip deðildir. Ancak ilimiz bu açýdan biraz daha þanslýdýr. Buna raðmen ülkemizde olduðu gibi Ýlimiz üreticilerinde maliyete göre fiyat belirleme þansý bulunmamaktadýr. Olmasý gerekenin çok altýnda olan yumurta fiyatýnýn normal seviyesine yükselmesi gerekmektedir. Bu tüketici tarafýndan zam olarak algýlanmamalý ve üreticiler fýrsatçýlýkla suçlanmamalýdýr. Fakat yumurta üreticilerinin de yapýlmasý gerekeni yapmak, asgari saðlýk ve teknik þartlarý yerine getirerek uygun þartlarda üretimde bulunma gibi bir zorunluluðu bulunmaktadýr" ifadelerini kullandý.bahadýr YÜCEL Ýmsâk : 04:00 Güneþ : 05:27 Öðle : 11:53 Ýkindi : 15:20 Akþam : 18:06 Yatsý : 19:26 Nihat Ýnce Emekli Polis Memuru 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 13. Hafta Birbirinize selâm veriniz! Birbirinize yiyecek ikram ediniz! Bunlarý yaparak, selâmetle Cennete giriniz! Hadîs-i þerîf Günün Þiiri BAYRAÐIM Þehidimin kanýyla boyanan bayraðým Askeri birliklere verilen sancaðým Gazel büyük Türkiye'dir benim ocaðým Göklerde dalgalanacak benim bayraðým Bütün yerle gök kýrmýzý beyaz olacak Þanlý bayraðým þerefle dalgalanacak Ay yýldýzlý bayrak gökten hiç inmeyecek Göklerde dalgalanacak þanlý bayraðým Türk bayraðý Türkün namusudur þanýdýr Türk bayraðý Türkün damarlarýnda ki kanýdýr Türk bayraðý bütün Türkiye'nin namýdýr Göklerde dalgalanacak þanlý bayraðým Zemin tam kan kýrmýzýsý ayyýldýz beyaz Göklerden inmesi için ederiz niyaz Hiç durmadan dalgalanacak gecesi ayaz Göklerde dalgalanacak þanlý bayraðým ELEMAN ARANIYOR Alagözler Otomotivde çalýþtýrýlmak üzere Askerliðini yapmýþ en az lise mezunu Bay Ön Muhasebe elemaný aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Aþaðý Sanayi Leblebiciler Sitesi No: 28 Tel : SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. HÝTÝTSEM birinci yýlýný kutladý Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÝTÝTSEM), Bahabey Caddesi'ndeki yeni hizmet binasýnda faaliyete baþlamasýnýn birinci yýl dönümünü kutluyor. Bir yýldýr toplumun her kesimine kâr amacý gütmeden eðitim hizmeti vermeyi hedefleyen Merkezde, çok sayýda kurs ve eðitim baþarýyla tamamlandsý. HÝ- TÝTSEM bünyesinde halen görev yapan 4 adet ABD vatandaþý tam zamanlý Ýngilizce Okutmanlarýnýn yaný sýra, müdür, memur, güvenlik personeli, 4 adet kýsmi zamanlý öðrenci ve 2 adet de temizlik personeli görev yapýyor.hýtýtsem'in kuruluþ yýldönümü nedeniyle kutlama yapýldý. Programa Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri ile HÝ- TÝTSEM personeli katýldý. Haber Servisi Türk bayraðý Nihat'ýn þerefidir þanýdýr Kýrmýzýsý aziz þehitlerimizin kanýdýr Türk bayraðý Türkiye'nin tam niþanýdýr Göklerde dalgalanacak þanlý bayraðým HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,231 2,232 EUR 3,079 3,079 STERLiN 3,685 3,687 JPY YENi 0,217 0,218 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER PINAR ECZANESÝ TEL: BAHÇELÝEVLER MAH.M.A.ERSOY CAD. 8/D KARTAL ECZANESÝ TEL: HÜRRÝYET CAD. NO : 2 - SAAT KULESÝ YANI Müracaat: Önemli Telefonlar- Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Yýl: 9 Sayý: 2740 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3

4 "Çorum'da çalmadýk kapý, sýkmadýk el býrakmadýk" 4 Seçim çalýþmalarýný sürdüren MHP Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, teþkilat olarak 30 Mart seçimlerine uzun zamandýr çalýþtýklarýný ve kendi bölgelerinde gitmedikleri yerlerin yok denecek kadar az olduðunu belirtti. MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn ve Belediye Meclis üyesi adaylarý ile birlikte seçim çalýþmalarýný sürdüren Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, her zaman halkla iç içe olduklarýný kaydetti. Daþdan, "Yaklaþýk 5 aydýr Çorum'da çalmadýk kapý, sýkmadýk el býrakmadýk. Bizler, her zaman halkýmýzýn yanýnda olduk. Seçim kampanyalarýmýz süresince herkese ulaþmaya çalýþtýk. Bunun içinde adaylýk döneminden itibaren aralýksýz çalýþmalarýmýz sürüyor. Yaptýðýmýz planlama doðrultusunda mümkün olduðu kadar vatandaþlarýmýzla hep birlikte oluyoruz. Çalýþmalarýmýzýn karþýlýðýný da alýyoruz. Gösterilen ilgi ise bizlerin çalýþma hýrsýný daha da artýrýyor. Bunun sonucunu ise 30 Mart'ta sandýkta alacaðýz" dedi. Haber Servisi "Bize her zaman hesap sorabileceksiniz" Çorum merkez ve ilçelerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin birinci parti konumda olmasýnýn birilerinin uykusunu kaçýrdýðýný iddia eden Ercan Daþdan, "Evet birilerinin uykularý kaçýyormuþ. Kaçmalýdýr da. Ama korkmamalýdýr o uykusu kaçanlar. Biz onlarý da kucaklayacaðýz. Onlara da hizmet aþkýyla yaklaþacaðýz. Ötekileþtiren deðil birleþtiren bir belediyecilik anlayýþýný onlarla da buluþturacaðýz" dedi.mhp Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnaf gezilerini sürdürdü. Ziyaretler sýrasýnda çeþitli deðerlendirmelerde bulunan Daþdan, "Çorum'un tüm dertlerini biliyoruz. Ekibimizle birlikte sorunlarý çözeceðiz. Çorum, halkýn belediyesi olacak ve belediyenin kapýlarý herkese açýk olacak" diye konuþtu. Daþdan, ayrýca, "Bizim kültürümüzde belediye baþkanýna "Þehrül emin" derlerdi. Herkes, malýný, canýný, ýrzýný, namusunu ona emanet ederdi. Bizde bu düþünceyle baþkanlýk yapacaðýz. Belediye sizin. Bize her zaman hesap sorabileceksiniz" dedi. Ercan Daþdan, esnafýna ve vatandaþýna duyarsýz kalmýþ bir idareyle daha fazla yol alýnamayacaðýnýn altýný çizerek yaklaþan yerel seçimlerle bu baþýbozukluða bir 'dur' denilmesi gerektiðini söyledi. Daþdan, "Çorum yeni bir solukla herkes, gerek esnaf gerekse vatandaþ, belediyeden hak ettiði hizmetleri sonuna kadar alacak" dedi. Haber Servisi Lek'ten 'Twitter' tepkisi! Kafkas Ýskilip'te hastane inþaatýný inceledi Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas Ýskilip'te inþaatý devam eden 100 yataklý Ýskilipli Atýf Hoca Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Ardýndan da AK Parti Ýskilip Belediye Baþkan adayý Recep Çatma'nýn seçim bürosunda kendisini bekleyen kalabalýða konuþtu. Agah Kafkas'ýn Ýskilip ziyaretinde AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, baþkan yardýmcýsý Melih Alpsar, AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, AK Parti Ýskilip Belediye Baþkan adayý Recep Çatma, hastane personeli ve çok sayýda vatandaþ hazýr bulundu. Kafkas ilk olarak önce inþaatý devam eden 100 Yataklý Ýskilipli Atýf Hoca Devlet Hastanesine uðrayarak hastanenin inþaatý hakkýnda yetkililerden geniþ kapsamlý bilgi aldý. Buradaki ziyaretinin ardýndan Çatma'nýn seçim bürosuna geçen Kafkas, burada kendisi bekleyenlere hitap etti.burada yaptýðý konuþmada Çatma'ya destek isteyen Kafkas, yaklaþýk 3 saatlik Ýskilip ziyaretinin ardýndan ilçeden ayrýldý. Haber Servisi MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek ayetle alay eden AK Partili eski Bakan Eðemen Baðýþ'ý kýnayarak tepki göstermeyen AK Partilileri ve 'Twitter' yasaðýný sert sözlerle eleþtirdi. Lek, açýklamasýnda "Eðer bu sözleri baþka bir partili söyleseydi AK Parti tabaný ve yandaþ Sivil Toplum Kuruluþlarý bunu miting meydanlarýn, ev sohbetlerinin, esnaf ziyaretlerinin ana gündem maddesi yaparlardý" dedi. Ýsmail Lek açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: AK Partili eski Bakan Egemen Baðýþ ile gazeteci Metehan Demir arasýnda geçen ve internette yayýnlanan telefon kayýtlarýnda kullanýlan ifadeler bu milletin hiçbir þekilde kabul etmeyeceði ifadelerdir. Miting meydanlarýnda Ýsmail Lek Allah diyenlerin kapalý kapýlan arkasýnda Kur'an-ý Kerimle dalga geçmeleri karþýsýnda AK Parti'nin Çorum vekillerinden ve belediye baþkan adaylarýndan herhangi bir tepki gelmedi. Bunun anlamý bu zatýn hakaretlerinin onaylanmasýndan baþka bir þey deðildir. Vatandaþlarýmýz sandýða giderken bunlarý da düþünsün. Egemen Baðýþ'ýn utanmadan her Cuma Google'dan bir ayet bulup sallýyorum demesine tepkisini koysun. Allah diyerek milletten oy isteyenlerin telefon konuþmalarý gerçek yüzlerini ortaya koymuþtur. Ey Muzaffer Külcü sen neden tepki koymadýn. Yoksa sende mi vatandaþtan ayet sallayarak oy istiyorsun. Her þeye konuþan Salim Uslu sen neden susuyorsun yoksa sende mi "bakara makara" diyorsun. Bunlarý açýklayýn ki millet sizin ne olduðunuzu görsün. Gerçek yüzünüz ortaya çoýksýn. Siz bu milleti aptal mý sanýyorsunuz. Artýk maskeniz düþtü. MHP'de sizi sandýða gömecek. Sizin Genel baþkanýnýz deðil mi MHP'nin oyunu BDP'ye yaz diyen. Sizin bakanýnýz deðil mi Allah'la Kuran'la ayetle dalga geçen. Kalkýn milletten özür dileyin millete hesap verin. Çorum'un da kurulan Milli Ýradeye Saygý Platformu üyeleri neden sessizsiniz. Dine ve ayetlere hakaret edilmesi alaya edilmesi neden tepkinizi çekmiyor. Muzaffer Külcü cevap versin AK Parti'nin bu ülkede çalma özgürlüðü ve dine hakaret özgürlüðü mü var?" Haber Servisi Hayri Güler'den destek turu Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkan adayý Hayri Güler, seçim çalýþmalarýný aralýksýz olarak sürdürüyor. Seçim Kurulu tarafýndan iptal edilen ve 6 Nisan 2014 tarihinde yapýlmasýna karar verilen Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkanlýk seçimle ilgili olarak adaylar, çalýþmalarýna devam ediyorlar. Genel Kurula iddialý bir þekilde hazýrlanan adaylardan biri olan Hayri Güler de hem Çorum merkezde, hem de ilçelerde bulunan oda üyelerini ziyaret ederek destek istedi. Oda üyeleriyle içinde bulunduðu meslek örgütünün yaþadýðý sorunlarýn çözümü noktasýnda istiþareler yapan ve baþkan seçilmesi halinde de yapacaklarý hizmetleri anlatan Hayri Güler, 6 Nisan'da yapýlacak olan seçimin Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý ve baðlý bulunan üyeler açýsýndan öneminin çok büyük olduðuna iþaret etti. Haber Servisi Hayri Güler

5 5 RUHUN ÞÂD OLSUN 254 bin 970 dekar tarým arazisi suya kavuþacak Prof. Dr. Veysel Eroðlu Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü tarafýndan Çorum'da tamamlanan, inþaatý devam eden aralarýnda Hatap Barajý ve Sulamasý, Obruk Dutludere Sulamasý ve Koçhisar ve Obruk Barajlarý nýn da bulunduðu dev sulama tesisleriyle yaklaþýk 254 bin 970 dekar tarým arazisi suya kavuþacak. Çorum'un bereketli topraklarý suya doyacak. DSÝ Genel Müdürlüðü tarafýndan Çorum'da son 11 yýlda iþletmeye alýnan tesisler ile 7 bin 800 dekar zirai arazi suyla buluþtu, Çorum'un verimli topraklarý suya kavuþtu. Ayrýca, 195 bin 970 dekar arazinin sulama suyu depolama tesisleri hazýrlandý. Prof. Dr. Veysel Eroðlu "Çorum'da çok güzel hizmetlere imza atýlýyor. Adeta destan yazýlýyor. 11 yýl önceki Çorum'un halini düþünün. Bir de þimdiki halini düþünün. Nereden nereye geldi" dedi. Ürünlerin yetiþme döneminde doðal yaðýþlarýn yetersiz olmasý durumunda yüksek verim ve kalite için en uygun yöntemle tarýmsal sulama yapýlmasý gerektiðini belirten Prof. Dr. Veysel Eroðlu, topraðýn verimliliðini arttýrmak, ürünlerin su ihtiyacýný karþýlayabilmek için modern dev sulama tesislerini hýzla inþa ettiklerini sözlerine ekledi. Bakan Eroðlu, " yýllarý arasýnda DSÝ tarafýndan inþa edilen Çorum' da hizmete açtýðýmýz dev sulama tesisleri ile zirai verimliliði artýrdýk, ileri teknolojiden yararlanarak topraðýmýza can verdik" diye konuþtu. Toprak ve su kaynaklarýnýn ülkelerin en önemli tabii zenginlikleri arasýnda yer aldýðýný vurgulayan Eroðlu, sulamada doðru metotlarýn uygulanmasýnýn, bu iki deðerli kaynaðýn korunmasý için elzem olduðunu ifade etti. Sözlerini, "Uygulamaya koyduðumuz basýnçlý borulu sistemle ve damlama ile yaðmurlama metotlarýyla suyun en fazla kullanýldýðý zirai sulamada tasarrufu saðlayarak daha fazla verim alýnmasýný saðladýk" diye sürdüren Eroðlu, "Böylece çiftçilerimiz tamamladýðýmýz sulama tesisleri ile daha fazla gelir elde ediyor" dedi. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðünce tamamlanan ve inþaatý devam eden tesislerle yaklaþýk 254 bin 970 dekar araziyi suya kavuþturduklarýný vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroðlu "Çorum'da çiftçilerinin geleceðe artýk umutla baktýðýný ve bu dev tesisler ile Çorum'da sulanmayan arazi býrakýlmayacaðýný belirtti. Haber Servisi Dodurga Meslek Edindirme Kurslarýna ziyaret CHP Çorum Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, Çorum'un araç ve yaya trafik sorununu kýsa sürede hazýrlayacaklarý master plan ile çözeceklerini, kenti, modern otoparkla donatarak, hem araç sahiplerinin, hem yayalarýnýn yaþamýný kolaylaþtýracaklarýný söyledi.çorum'da kent içi ulaþýmýn tam bir kargaþa içinde olduðunu, mevcut otoparklarýn da Çorum'a yakýþmadýðýný kaydeden Kenan Nuhut, Çorum'un trafik ve otopark sorunun birlikte ele alarak, gelecekte trafik ve otopark sorunu olmayan bir kent yaratmayý amaçladýklarýný ifade etti. Nuhut, trafik ve otopark soruna yönelik açýklamasýnda þunlarý dile getirdi: "Çorum'da her üç kiþiden birinin motorlu aracý var. Bu durum bizim zenginliðimiz açýsýndan önemli. Ancak, araç sayýnýn yüksekliðinin de getirdiði sorunlar var. Hem araçlar, "Özel sektörün otopark yapmasý için teþvik sistemi uygulayacaðýz" Kenan Nuhut hem yayalar açýsýndan ciddi trafik sorunlarý var. Bütün yollar araçlara göre yapýlmýþ, þehrin hiçbir yerinde araç sahiplerinin ve yayalarýn iþini kolaylaþtýracak, uygulama yok. Trafik tam bir karmaþa içinde. Yeterli, modern otoparklar olmamasý yüzenden üç þeritli yollar araç parklarýyla tek þeride düþüyor. Trafik yoðunluðu hem araç sahiplerinin, hem yayalarýn sinirlerini bozduðu gibi tatsýz olaylara neden oluyor. Caddelerde yapýlan parklar trafik ve yaya güvenliðini tehlikeye atýyor. Rastgele park yapýlan araçlar, esnafýn iþini engelliyor. Hemþehrilerimiz bu duruma razý deðil. Yetkililerden çözüm bekliyor. Ancak, sürüncemede kalmasýna göz yumuluyor. Çorum, trafik ve otopark sorunun kýsa sürede aþmak zorunda. 30 Mart'ta halkýmýzýn teveccühü ile yönetime geldiðimizde ilk iþlerimizden biri trafik ve otopark sorunu çözmek olacak. Kýsa, orta ve uzun vadeli planlarla bu sorunu aþmayý hedefliyoruz. Çorum'un uzun yýllar yükünü çekecek bir trafik master plana ihtiyacýmýz var. Bu planý halkýmýzýn da görüþünü alarak, en yetkin bilim çevreleriyle iþ birliði içinde yapacaðýz. Çorum'un bir trafik planý olacak. Araç sahibi de yaya da hayata geçireceðimiz proje ile rahatlayacak. Huzur içinde, güvenli bir þekilde kentte yaþayacak. Belediyemiz bünyesindeki trafik zabýtasý günlük trafik akýþý içinde olacak. Her türlü tedbiri alacak. Rastgele alanlar otopark olmayacak. Belediyemiz kapalý otoparklara öncelik verecek. Özel sektörün otopark alanlarý yapýmý için teþvik sistemi uygulanacak. Halkýmýz, güvenlikli bir ortamda araçlarýný park ederek, iþine gücüne bakacak. Kentimiz, modern otoparklarla donatýlýrken, hem araç sahiplerinin, hem yayalarýnýn yaþamý kolaylaþacak. Çorum'un trafik ve otopark sorunun birlikte ele alarak, gelecekte trafik ve otopark sorunu olmayan bir kent yaratmak önceliðimiz olacak." Haber Servisi Gönül Elçileri Ýl Koordinasyon ekibi "Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesinin" tanýtým ve destek çalýþmalarýna devam ediyor. Çeþitli kurum, kuruluþ ve özel iþyerlerinde tanýtým ve planlama toplantýlarý yapan il koordinasyon ekibi bu sefer de Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy ile Dodurga'da açýlan Meslek Edindirme Kurslarýný ziyaret etti. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs kursiyerlere, "Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi" hakkýnda teknik bilgiler verdi. Kadýnlarýn eðitimi alanýnda baþarýyý yakalamayý hedeflediklerini söyleyen Hülya Örs, "Çorum'da eðitimini tamamlayamamýþ kadýn býrakmayacaðýz. Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi kapsamýnda tüm kadýnlarýn eðitimde bir adým ileriye gitmesini istiyoruz. "Bana bir harf öðretenin 40 yýl kölesi olurum", "Cehalet En büyük Düþmandýr" dediðimiz bir þuurla çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Eðitimin yaþý yoktur. "Eðitim bir insanýn meslek sahibi olmasý için araçtýr ama eðitim insanýn insan olmasýnýn da mayasýdýr." Bu bilinçle hareket ederek projeyi il geneline yayacaðýz" dedi. Fatma Baþköy'de bayanlara seslenerek, "Proje kapsamýnda kadýnlarýmýzýn meslek sahibi olmasýný amaçlýyoruz. Böylece ailelerini daha güvenli bir geleceðe taþýrken toplumun daha mutlu ve huzurlu, yarýnlarýn ise daha aydýnlýk olmasýný arzu ediyoruz. Eðitimini her ne sebeple olursa olsun yarým býrakmýþ kadýnlarýmýz bu proje dâhilinde Mesleki Açýk Öðretim Liseleri'ne kayýt olabilecek. Böylece bir meslek, iyi bir iþ ve ikinci bir þans kazanacak. Sözün özü, "hem kadýnlarýmýz kazanacak, hem de ülkemiz kazanacak.""çünkü biz büyük bir aileyiz."sloganýyla katýlýmcýlardan "Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi" ve "Gönül Elçileri Projesine" destek vererek 81 il sýralamasýnda Çorum'u 1. sýraya taþýmalýyýz" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM "Nöbetçi Halk Otobüsleri ile 24 saat ulaþým saðlayacaðýz" Kenan Nuhut, doðduðu evde anýlarýný tazeledi CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut Kunduzhan Mahallesi'nde olan eski ismiyle Cangara olarak bilinen yerde bulunan doðduðu evi ziyaret etti. CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ve Belediye Meclis üyesi adaylarý ile birlikte doðduðu sokaðý ziyaret ederek anýlarýný yâd etti. Doðduðu evde açýklamalarda bulunan Kenan Nuhut, "Bu evde ve çevresinde oturan tüm insanlar, komþuluk derecesinden öte birbirleri ile akraba gibiydiler. Komþularýmýz arasýnda her kesimden insan vardý ama hiç kimse birbirine kimliðini sormazdý. Ýftar sofralarýmýz ve sahur sofralarýmýz beraberdi. Kederli günlerimizi de sevinçli günlerimizi de birlikte paylaþýyorduk. Meydanlarda sofralar kurulur, hep birlikte yemekler yerdik. Herkes birbirini kardeþi biliyordu. Ýþte benim de özlediðim Çorum bu. Herkesin bir araya geldiði, dostluklarýn pekiþtirildiði bir Çorum yaratýlmalýydý. Ýnþallah 31 Mart'tan itibaren yýllarýndaki Cangara'da yaþanan dostluklar gibi, tüm dostluklarýmýzý pekiþtireceðiz. Doðduðumuz yerlerin hakikaten çakýl taþlarý bile halen ayný duruyor. Geçmiþin dokusunu kaybetmeden yeni teknolojiyi de konuþturarak kentsel dönüþümü gerçekleþtireceðiz" dedi. Haber Servisi CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, Ulaþ A.Þ Yönetim Kurulu Baþkaný Zafer Bolat'ý ziyaret etti.ziyarette açýklamalarda bulunan Ulaþ A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Zafer Bolat, 51 otobüsle sabahýn erken saatlerinden gece geç saatlere kadar Çorum'da halk otobüsleri ile ulaþýmý saðladýklarýný, günlük 20 bin ila 25 bin kiþiyi taþýdýklarýný kaydetti. 4 Mart'ta çýkan yasanýn kendilerini yorduðunu, 65 yaþ üzeri ve yüzde 40 engeli bulunan vatandaþlarýn otobüsleri ücretsiz kullandýðýný ve belediyeye ait otobüslerde olmadýðý için bütün yükün kendi omuzlarýnda olduðunu ve bu durumun yetkililer tarafýndan sübvanse edilmesi gerektiðini dile getirerek seçimlerde Kenan Nuhut'a ve CHP'ye baþarýlar diledi. Ulaþ A.Þ.'nin topluma yönelik hizmetler verdiðini kaydeden CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, yapýlan çalýþmayý son derece önemsediklerini belirtti. Þimdiye kadar Çorum'da gitmediði yerin kalmadýðýný söyleyen Kenan Nuhut, Çorum'un, trafik, otopark ve toplu taþýma gibi sorunlarýn ortak olarak tüm Çorum halký tarafýndan kendisine iletildiðini dile getirdi. Çok zor þartlarda çalýþan ve toplu taþýma hizmeti görenler olarak Çorum adýna Ulaþ A.Þ'ye teþekkür eden Nuhut, "Bir otobüs günde 17 sefer yapýyor. Bir günde saatlerce direksiyon sallamak kolay deðil. 4 Mart'ta çýkan yasaya göre þu an için otobüslerimiz engelli kardeþlerimiz için uygun deðil, 31 Mart tarihinden itibaren biz inþallah bu konuyu çözüme kavuþturacaðýz. 65 yaþ üzeri vatandaþlarýmýzýn da ücretsiz otobüslere binme hakký getirildi bu çok önemlidir. Özel sektör olarak hizmet veren sizlere de bu konuda belediyenin de mutlaka destek vermesi gerektiðine inanýyorum. 31 Mart'tan itibaren de oturur bu konuyu birlikte istiþare ederiz. Mesela sizlerin bildiðimiz kadarýyla otobüs duraðý katký paylarýnýz var. Oraya 350 bin TL ödüyorsunuz. Bu iki grup vatandaþýmýzýn saðlýklý hizmet alabilmesi için size bu rakamlarda bir indirim saðlanabilir ya da belediye sübvansiyon gerçekleþtirebilir. Bunlarý oturur, istiþare eder çözeriz. Çünkü belediye ticarethane deðildir. Belediye kar etmez halkýnýn emrinde olur. Sizlerle hastanelerde uygulanan vize sistemini uygulamak için oturur konuþuruz. Ben aðzýmdan çýkanlarýn daima sahibi oldum. Çorum'da gece 11'den sonra mutlaka nöbetçi otobüs seferlerinin olmasýndan yanayým. Allah korusun gece bir hasta olduðu zaman ulaþým imkâný ortadan kalkýyor. Bu sorun TOKÝ'de olduðu gibi tüm mahallelerimiz için de geçerli. Ek nöbetçi seferlerden kar etmek zordur dersiniz ve belediye size o noktada Hýzýr gibi yetiþir. Belediye bu konuda sizin zarara uðramanýzý engelleyecek ama mutlaka nöbetçi otobüsleri Çorum sokaklarýnda dolaþtýrmamýzda fayda vardýr. Yeter ki halkýmýz maðdur olmasýn, belediye sizlerin de zarara uðramamasý için mutlaka devreye girer kimsenin bundan endiþesi olmasýn" dedi. Haber Servisi CHP hastane ziyaretleri "Siyaset nedeniyle deðil, hizmet için aday oldum" CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ve Belediye Meclis üyesi adaylarý Diþ Hastalýklarý Hastanesi ile Çorum Özel Hastanesi'ni ziyaret ettiler. CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ve Belediye Meclis üyesi adaylarý Diþ Hastalýklarý Hastanesi Baþhekimi Dr. Ýhsan Malatyalý ve Çorum Özel Hastanesi Baþhekimi Op. Dr. Bekircan Peksoylu ile görüþerek, hastanelerde hasta ve çalýþanlarý ziyaret etti. Her iki hastanede de büyük ilgiyle karþýlanan CHP heyetine tedavi için hastaneye gelen hastalar, yakýnlarý ve hastane çalýþanlarý 30 Mart tarihinde yapýlacak yerel seçimlerde baþarýlar diledi. Haber Servisi Nuhut'u duygulandýran aný CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, ÇRT'de Ayhan Aykanat'ýn sunduðu Seçime Doðru programýna konuk oldu. Program suncusunun "En son ne zaman aðladýnýz" sorusuna duygu dolu bir insan olduðunu belirterek cevap veren CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, çok küçük meseleler karþýsýnda da aðladýðýný dile getirdi. Kenan Nuhut, "Önceki gün 21 yaþýnda bir genç kýzýmýz geldi. Âþýk Mahsuni Þerif Parkýnda bir miting yaptým. 1500'ün üzerinde isim vardý. Bu kýzýmýz bir delikanlýyý sevmiþ. Delikanlý 27 yaþýnda. Kýzýmýz Sünni, eþi de Alevi olduðu için bu kýzýmýzý ailesi red etmiþ. Bu cesur kýz evliliðini devam ettirmiþ bir de çocuklarý olmuþ. Maalesef genç kýzýmýzýn eþi kanser hastalýðýna yakalanmýþ. Tedavi görmek zorunda. Bu kýzýmýz evindeki tüm eþyalarý satarak eþini tedavi ettirebilme gayreti içerisine girmiþ. Bu kýzýmýz o kadar temiz yüzlü, o kadar yürekten o kadar samimi anlatýyor ki meselesini bizden yardým talebinde bulundu. Kendisine bir iþ bulunmasýný istedi. Kesinlikle kendisine söz verdim. Herhangi bir yerden kendisine iþ bulacaðýmýzý söyledim. Bir de evinde hiçbir eþyasý kalmamýþ. Ne bir buzdolabý, ne bir televizyon ne de bir ocak var. Oturacak bir koltuklarý dahi yokmuþ. Bugün arkadaþlarýmý aradým. Tahmin ediyorum evine ya gitti ya da gönderilmek üzere. Bu konudan dolayý çok duygulandým. Otomobille gideceðimiz yere kadar gittim. Evet orada bu kýzýmýzýn durumuna aðladým. Çünkü çok asil bir kýzdý doðrusu. Sonuç itibariyle insanlarý yaratandan ötürü bir þeyi var mý? Bizim buna hakkýmýz var mý? Bu bizim kýzýmýz, bizim çocuðumuz. Bu beni birkaç gün önce aðlattý. Ne yazýk ki toplumda yaþanan bu olaylar beni üzüyor ve duygulandýrýyor" dedi. Haber Servisi CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ve Belediye Meclis üyesi adaylarý ile birlikte Kamu Sen Baþkaný Mahmut Alparslan'ý ziyaret etti.ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getiren Kamu Sen Baþkaný Mahmut Alparslan 30 Mart'ta yapýlacak yerel seçimlerde Kenan Nuhut'a ve CHP'ye baþarýlar dileyerek açýklamalarda bulundu. Çorum'un Anadolu kültürünü yaþatan illerin baþýnda yer aldýðýný dile getiren Alparslan, "Çorum'un en çok ihtiyacý olan þey, birliktelik, kardeþlik ve tarihi bir deðer oluþturmasýdýr. Bir sivil toplum kuruluþu olarak bize yapmýþ olduðunuz ziyaret nedeniyle sonsuz þükranlarýmý sunuyorum. CHP devleti kuran ve neredeyse Cumhuriyetle yaþýt bir partidir. Ben ülkemiz için hayýrlý olacaðýný düþünüyorum" dedi. CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut ise bir kamu kurumunda çalýþmýþ birisi olarak kendisinin siyaset nedeniyle deðil, hizmet nedeniyle belediye baþkan adayý olduðunu kaydetti. Kendisinin 31 Mart tarihine kadar rozetini takacaðýný, 31 Mart'tan itibaren rozetini bir kenara býrakacaðýný dile getiren Kenan Nuhut, "Çorum'u yeniden imar etmek için içerisinde sivil toplum kuruluþlarýnýn da olduðu bir yönetimi oluþturmak istiyoruz. Hem memuriyet, hem de Halter Federasyonunda daima arkadaþlar ile birlikte karar aldýk. Þube müdürlerine kadar oturup, ortak karar aldýk ve bu kararlar bizi daima baþarýya taþýmýþtýr. Þehircilik anlamýnda Çorum maalesef istediðimiz noktada deðil. Çorum varlýk içinde yokluk çeken bir kent burasý" dedi. Haber Servisi

7 Mecitözü'ne 88 milyon 502 bin liralýk yatýrým Adalet ve Kalkýnma Partisi Mecitözü'nde miting düzenledi. Çorum Milletvekilleri TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, Genel Merkez Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Murat Yýldýrým, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve il yönetim kurulu üyelerinin katýldýðý miting ilçe merkezinde yapýldý. Mitingde ilk konuþmayý AK Parti Mecitözü Belediye Baþkan adayý Yaþar Kabakçý yaptý. Mecitözü AK Parti Ýlçe baþkaný Ali Çadýr'ýn konuþmasýnýn ardýndan kürsüye gelen Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Mecitözü'nde AK Partili bir belediye ile birlikte TOKÝ, sentetik çim saha ve yüksek okul yatýrýmlarýnýn gerçekleþeceðini söyledi. Milletvekili Murat Yýldýrým konuþmasýnda Çorum'un 11 yýlda aldýðý hizmetin Cumhuriyet tarihinde aldýðý hizmeti üçe beþe katladýðýný belirterek, "Üzülerek söylüyorum ki, Mecitözü bu hizmetlerden belediyecilik anlamýnda yararlanamamýþtýr. Ama bu kez Mecitözü bu eþiði aþacak ve 30 Mart'ta Ak belediyecilik ile tanýþacak" dedi. Birilerinin hizmetleri gölgelemek için "ne yaptýlar ki" diyerek þüphe oluþturmaya çalýþtýðýný kaydeden Yýldýrým, "Okullarý, TO- KÝ'yi, spor salonlarýný, yollarý, doðalgazý, üniversiteyi, barajlarý, hastaneleri görmeyenleri ne denir ki. Gözleri var görmüyorlar, kulaklarý var duymuyorlar" ifadelerini kullandý yýlýnda AK Parti iktidara geldiðinde köylerin yollarýnýn olmadýðýný, su þebekelerinin, kanalizasyon sistemlerinin olmadýðýný dile getiren Yýldýrým, "Bugün yollarýmýz geniþledi. Köylerimizin yollarýnýn kalitesi arttý. Yüzlerce köyümüz kanalizasyona kavuþtu. Su þebekesi içme suyu olmayan köyümüz kalmadý. Köylerimiz oyun gruplarý ile parke taþlarý ile tanýþtý. Bunu o hizmetleri görmek istemeyenler görmese de milletimiz görüyor" dedi. -"MECÝTÖZÜ BU GÝDÝÞATA ARTIK DUR DEMELÝDÝR"- TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi ve Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý ise yaptýðý konuþmada, Mecitözü'nün belediyecilik anlamýnda Çorum'un en geri ilçesi olduðuna dikkat çekerek, "Artýk Mecitözü bu gidiþata dur demelidir" dedi. Mecitözü'nde Bakan geldiðinde toprak sahada oluþan toz bulutunun utanç verici olduðunu kaydeden Baðcý, "Ama bu utançla yaþamaya artýk 30 Mart'ta son verilecek. Bu atmosfer gösteriyor ki, bir iki oyla kaybettiðimiz geçmiþ seçimlere göre bu seçimde önemli bir farkla Mecitözü Ak hizmetle buluþacak" ifadelerini kullandý. Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise konuþmasýnda Mecitözü Ýlçesine yapýlan yatýrýmlar hakkýnda bilgiler vererek, "30 Mart akþamý inþallah bugüne kadar çektiðiniz sýkýntýlarýn sonu olacaktýr. Bizler ilçemize geldiðimizde ya da sizler Ankara'ya geldiðiniz her fýrsatta vekilim "Bu Mecitözü'nün durumu ne olacak? Bizim sulama iþi, göletimiz ya da TOKÝ vs. ne olacak? Biran önce taleplerimizi yerine getirin diyorsunuz." Bizde diyoruz ki 364 gün boyunca biz Mecitözü'nden geliyoruz, Ne olacak Mecitözü'nün hali diye þikâyet etmeyin. 30 Mart'ta sadece bir gün Mecitözülü olun, Mecitözü'nün sorumluluðunu bir günlüðüne hissederek oy kullanýn ve belediye seçimlerini kazanalým diyoruz" dedi. 11 yýlda Mecitözü ilçesine 88 milyon 502 bin TL yatýrým yapýldýðýný belirten Uslu, "Mecitözü ilçemizden aldýðýmýz vergi bu kadar yapmýyor. Biz bu hizmetleri nasýl yapýyoruz? Ýç ve Dýþ Faizimizin toplamý 11 yýlda %65'ten %10 düþünce 700 milyar liralýk tasarruf yaptýk. Faizcinin, rantiyecinin, Türkiye'de içerden ya da dýþarýdan devlete borç para satarak ucuz para kazananlarýn musluklarýný kapattýk. Kanallarýný týkadýk. Ve oradan tasarruf ettiðimiz para hizmet olarak vatandaþa geri döndü. Çorum'a, Mecitözü'ne yapýlan yatýrýmlar buradan karþýlanýyor" diyerek sözlerini tamamladý. Milletvekilleri ve partililer miting sonrasýnda ise esnaf ziyaretlerinde bulundular. Haber Servisi "Ýcraatlarla dolu bir belediyecilik örneði sergiledik" Belediye Baþkaný ve AK Parti Belediye Baþkan adayý Muzaffer Külcü, Gülüm Düðün Salonu'nda Gülabibeyli kadýnlar tarafýndan düzenlenen programa katýldý. Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, AK Parti Belediye Meclis üyesi adaylarý ile çok sayýda partili kadýnýn katýldýðý toplantýda konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Biz, sizden aldýðýmýz enerji ile çalýþmalar yaparken bu millet de 30 Mart'ta oylarý ile sandýklarý patlatacak. Yaptýðýmýz mitinglerle artýk meydanlara sýðmýyoruz. Baþka partiler, baþka siyasi hareketler 2 milyon oy olmanýn derdinde. 2 milyon oy alsalar barajý geçecekler. Bizim oy oranýmýzý geçin sadece Ýstanbul'da yapýlan mitinge iki milyon insan geliyor. Bu bir sevda iþidir. Ýnsanlar yaptýðýnýz iþi beðenirler oylarýný verebilirler. Ama biz bir yerde toplanacaðýz. Bu ülkede kargaþa çýkarmak isteyenlere, kaos çýkarmak isteyenlere, bu ülkenin istikrarýný bozmaya çalýþanlara o meydandan güçlü bir mesaj vereceðiz. Haydi, þuraya gelin deyince eðer 2 milyon insan geliyor ise bu bir aþktýr, bu bir sevdadýr" dedi yýllarý arasýnda geçmiþ dönemlerin hiçbirisiyle mukayese edilmeyecek kadar parlak icraatlarla dolu bir belediyecilik örneði sergilediklerini kaydeden Muzaffer Külcü, "Biz bu milletin tam kendisiyiz. Bu milletin ortalamasý ne ise AK Parti'nin de ortalamasý odur. Biz ayný davanýn insanlarýyýz. Ayný deðerlere inanmýþ insanlarýz. Sizler bizlere inandýnýz, güvendiniz ve emaneti bizlere tevdi ettiniz. Biz de 5 yýl bu emanetin hakkýný verdik. Biz de 5 yýl boyunca gece demedik, gündüz demedik. Biz belediyeyi devraldýktan sonra, Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan baþbakan olduktan sonra altýn kaynaklarý bulmadýk. Bizim ülkemizden petrol fýþkýrmadý. Biz milletin kaynaklarýný, sadece bu millet için kullandýk. Biz musluklarý kapattýk. Kaçaklar, baþkalarýnýn cebine gidenler, milletin cebinde kalmaya baþlayýnca baktýk ki yollar hastaneler, okullar, parklar demir yollarý aklýnýza ne geliyorsa meðer bunlarýn hepsi yapýlabiliyormuþ. Hükümette de belediyede de böyle oldu" ifadelerini kullandý. "Artýk biz susuyoruz, eserlerimiz konuþuyor. Baþbakanýmýz da diyor ya; lafa deðil icraata bakarým diye. Biz bu iþleri yaptýk. Milletin hizmetine sunduk" diyen Külcü, baþka partilerin adaylarýnýn kendi açýkladýklarý projeleri vaat ettiðini dile getirdi. Külcü, "Bizim 5 yýldan beri yapýmýna baþlayýp bitirdiðimiz iþleri, yapacaðýz diyorlar. Kültür merkezleri vaat ediyorlar, engelli eðitim merkezi sözü veriyorlar. Biz bu millete sevdalýsýyýz. Biz bu milletin dertlisiyiz. Eðer dert etmiyorsanýz bu iþlerin hiç biri yapýlmaz. Bizim bir farkýmýz da þu. Biz adaleti elden býrakmýyoruz. Bizim partilidir, þu partilidir, bu partilidir demedik. Herkese hizmet götürmek derdiyle bu hizmetleri götürdük. Bize oy vermeyen insanlara da hizmet götürdük" þeklinde kaydetti. Muzaffer Külcü 7 Mustafa Köse Külcü, "Eþim Hatice Külcü, belediye çalýþmalarýmýzda olduðu gibi seçim çalýþmalarýmýzda da bizleri hiç yalnýz býrakmadý. Hatice haným iyi bir anne ve eþ olmanýn yanýnda çalýþmalarý ile bizlerin heyecanýna heyecan katýyor. Seçim döneminde yaptýðý toplantýlar ile bizim yükümüzü paylaþýyor. Ben kendisine sizlerin huzurunda bir kez daha teþekkür ediyorum" diye belirtti. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkan Mustafa Köse programda yaptýðý konuþmada, "Her gittiðimiz mahallede evde sizlerin izlerine rastladýk. Nereye gitsek, baþbakanýmýzýn ve baþkanýmýzýn selamýný götürmüþsünüz. Bu emeklerini görüyoruz ve takdir ediyoruz. Ak kadrolara yakýþan icraatlarý sergiliyorsunuz. Üzerimizde bir sorumluluk var. Hem Çorum'un hem ülkemizin sorumluluðu var. 30 Martta üzerimize düþen sorumluluðu yerine getirmek için son bir haftanýn içindeyiz. Bu sorumluluðumuzu yerine getirmek için gece gündü, omuz omuza çalýþacaðýz inþallah" dedi. Haber Servisi "Kazanýmlarýmýzýn bir an önce yürürlüðe girmesini istiyoruz" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 2014 yýlýnda ilk defa gerçekleþtirilen Kamu Personeli Danýþma Kurulu toplantýsýyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Kamu Personeli Danýþma Kurulu (KPDK), Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik Baþkanlýðýnda toplandý. Memur-Sen Genel Baþkanýmýz Ahmet Gündoðdu, kamu görevlilerinin haklarýný KPDK toplantýsýnda masaya taþýdý" dedi. Yapýlan toplantýyla ilgili açýklamalarda bulunan Saatçi, "Her zaman olduðu gibi kamu görevlilerinin haklarýný savunmaya ve yeni kazanýmlar için çalýþmaya devam ediyoruz. Toplu sözleþme ve KPDK toplantýlarýný önemsiyor, sadece bu süreçlerde kamu görevlilerinin haklarýný aramýyoruz. Yýlýn her günü çalýþýyor ve kamu görevlileri için mücadele ediyoruz. Daha önce yapmýþ olduðumuz KPDK toplantýlarý ile birlikte bugün yapacaðýmýz toplantýdan da iyi kazanýmlar üretmeyi amaçlýyoruz" ifadelerini kullandý. Bir önceki toplantýda gündeme gelen konulara iliþkin düzenlemelerin hala hayata geçirilmediði noktasýnda eleþtirilerini sýralayan Saatçi, "Toplu Sözleþme sonrasý bir beklenti oluþtu. Bu toplantýda, kasým ayýnda yaptýðýmýz KPDK toplantýsýndaki baþta akademik zam olmak üzere, 2005 yýlýndan sonra göreve baþlayan personele bir derece verilmesi, 4-C kapsamýndaki geçici personelin kadroya atanmasý ve emeklilere promosyon verilmesi gibi konularý tekrar gündeme getiriyoruz. Bunun yanýnda disiplin cezalarýnýn affý ve yeniden düzenlenmesi, Adalet ve Maliye Bakanlýðýndakiler olmak üzere fazla mesai sorunu yaþayan personelin durumu, KÝT'ler ve kamuda çalýþan üniversite mezunu iþçilerin memuriyet kadrolarýna geçirilmesi, emekli ikramiyesinin hesaplanmasýnda 30 yýllýk hizmet süresi sýnýrýnýn kaldýrýlmasý ve kadýn istihdamýnýn arttýrýlmasý ile birlikte gündeme iliþkin yeni taleplerimiz geliyor. Bu haklarý kazanýma dönüþtürmek için tüm þartlarý zorlayacaðýz" þeklinde kaydetti. Söz konusu taleplerin Kamu Ýþveren Heyeti tarafýndan da kabul gördüðünü belirten Saatçi, "Memur- Sen Büyük Türkiye Buluþmasýna teþrif eden Sayýn Baþbakan'ýn konulara verdiði önemi biliyoruz. Bu öneme binaen verdiði talimatlar çerçevesinde söz konusu konularýn çalýþma yapýlarak en kýsa sürede sonuca baðlanmasý haklý ve yüksek beklentimizdir. Bizim isteðimiz bu sürenin kýsa olmasý ve kazanýmlarýmýzýn bir an önce yürürlüðe girmesidir" dedi.saatçi sendika olarak toplantýda gündeme getirdikleri konularý ise þöyle sýraladý: "Saðlýk çalýþanlarýnýn tamamýnýn fiili hizmet süresi zammýndan yararlandýrýlmasý. Ek ödemenin emekliliðe yansýmasý. Döner sermaye ek ödemesinin tamamýnýn gelir vergisinden muaf tutulmasý. 4/C, vekil ebe-hemþireler ve kamu görevlisi olmayan aile saðlýðý çalýþanlarýnýn kadroya geçirilmesi. Saðlýk hizmetleri sunumu esnasýnda hayatýný kaybedenlerin ailelerinin þehit ailesi/yakýný gibi deðerlendirilerek hizmet süresine bakýlmaksýzýn dul ve yetim maaþý baðlanmasý, saðlýk tesislerinden ücretsiz yararlanmalarý, kardeþ ve çocuklarýna okullarda öncelik hakký tanýnmasý, yakýnlarýna kamu kurumlarýna kadrolu atanma hakký verilmesi, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna baðlý yurtlardan öncelikle yararlanmalarý, kamu kurumlarýnýn misafirhane ve tesislerinden ücretsiz yararlanmalarýnýn saðlanmasý. Toplu sözleþme hükümlerini uygulamayan üniversitelere toplu sözleþmenin kanun hükmünde olduðu ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda yazý yazýlmasý. 4/B'den kadroya geçenlerin 5 yýl boyunca kurum deðiþtirme yasaðýnýn eþ durumu, saðlýk durumu ve eðitim durumu gibi mazeret durumlarýnda uygulanmamasý. Kadroya geçirilen sözleþmeli personelden, döner sermaye kadrosuna atananlarýn, maaþlarý genel bütçeden ödenen kadrolu personel pozisyonuna geçirilmesi. Kamu kurumlarýnýn personele yönelik mevzuat hazýrlýklarýnýn çalýþanlarý temsil eden sendikalara gönderilerek görüþlerinin alýnmasý. 18 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazetede yayýmlanan Yasa ile yoðun bakým, acil servis ve 112 acil saðlýk hizmetlerinde tutulan nöbetlerin ücreti %50 artýrýlmýþtýr. Toplu sözleþme ile de bu birimler için ek 33. maddedeki ücretlerin %50 artýrýmlý ödeneceði düzenlenmiþtir. Yasa ile %50 artýrýlan nöbet ücretleri, toplu sözleþme ile de %50 artýrýldýðýndan bu birimlerde tutulan nöbet ücretlerinin karþýlýðýnýn %50+%50 artýrýmlý ödenmesi. Banka promosyonlarýnýn daðýtýmý ile ilgili ilden ile ve kurumdan kuruma farklýlýklar vardýr. Bu farklýlýðýn giderilmesi ve uygulama birliðinin saðlanmasýna yönelik Baþbakanlýk Genelgesi yayýmlanmasý. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yapýlan son görevde yükselme sýnavýnda 70 üzerinde puan alan 2351 kiþinin VHKÝ kadrolarýna atamalarýnýn yapýlmasý. Saðlýk hizmetleri sýnýfýna atanýlabilecek bir üst öðrenimi bitirenlere, bitirdikleri üst öðrenimleri esas alýnarak zam ve tazminat ödenmesi. Yükseköðretim kurumlarýndaki disiplin kurullarýna ve döner sermaye ödemelerinin belirleneceði yönetim kurullarýna sendika temsilcisinin katýlmasý. Saðlýk Bakanlýðý ve baðlý kuruluþlarýnda görev yapan saðlýk hizmetleri sýnýfý personeli için 0,40 olan hizmet alaný-kadro unvan katsayýlarýnýn lisans mezunu saðlýk çalýþanlarý için 0,75 olarak uygulanmasý." Yasin YÜCEL

8 YAÞAM 8 Ne Seyahati? Hava taþýmacýlýðýnýn ilk yýllarýnda insanlar uçaða binmekten korktuklarý için bir türlü istenen yolcu sayýsýna ulaþýlamýyormuþ. Bir þirketin promosyon sorumlusu uçaklarýnda seyahat eden iþ adamlarýna birer mektup göndererek eðer o hafta rezervasyon yaptýrýrlarsa bundan sonraki ilk beþ seyahatlerinde eþlerinden para alýnmayacaðýný Kelime Avý bildirmiþ. Bunun üzerine epeyce baþvuru olmuþ doðal olarak. Ve is adamlarý eþleri ile katýlmýþlar. Þirket kampanya sona erdikten sonra bu kez is adamlarýnýn eþlerine birer mektup gönde rerek seyahatlerinden memnun kalýp kalmadýklarýnýsormuþ. Ancak mektup gönderilen kadýnlarýn %90'nýndan þu yanýt gelmiþ: Ne seyahati? Ne zamandý? Kuru göz tedavisinde omega-3 Kullanýmý destekleyici rol oynar Bir Ýnci Göz Hastanesi doktorlarýndan Göz Hastalýklarý Uzmaný Dr. Sibel Öncü, kuru göz tedavisinde hastalýðý oluþturan nedenlerin araþtýrýlmasý gerektiðini söyledi. Öncü, "Tedavinin yeterli olmadýðý durumlarda, göz yaþý üretimini arttýran ilaçlar veya mevcut göz yaþýnýn korunmasý için 6 ay ile 1 yýl kalabilen silikon týkaçlar kullanýlabilir. Ayrýca besin desteði olarak omega-3 kullanýmý da kuru göz tedavisinde destekleyici bir rol oynamaktadýr." tavsiyesinde bulundu.göz çevresi ve zarlarýndaki göz yaþý bezleri tarafýndan salgýlanan göz yaþýnýn, göz yaþý kanallarý ile gözü terk ettiðini kaydeden Öncü, "Göz yaþý tabakasý üç katmandan oluþur. Gözün camsý tabakasý (kornea) üzerine yayýlan mukus tabaka, ortada sulu aköz tabaka ve en dýþta yaðlý (lipid) tabaka. Bu üç tabakadan herhangi birinin eksikliði veya bozukluðu, kuru göz þikayetine yol açar." diye konuþtu. Kuru göz hastalarýnýn gözlerinde kýzarýklýk, kuruluk hissi, yanma ve yabancý cisim hissi, buna baðlý olarak sulanmadan þikayet ettiðini aktaran Uzman Doktor Öncü, þunlarý kaydetti: "Rüzgarlý havanýn ve sigaranýn çok rahatsýz ettiðini söylerler. Kontakt lens kullanýcýsý iseler, kullanýmla ilgili sorunlar yaþarlar. Çeþitli þikayetlere yol açan kuru göz, günümüzde özellikle bilgisayar kullanýmýndaki artýþ, klimalý ortamlarda yaþam, kafeinli içeceklerin çok tüketimi, sigara ve düzensiz kontakt lens kullanýmý nedeni ile her bireyde geliþebilir.ayrýca, yaþlanma, menopoz, kullanýan ilaçlar, (anti depresan, doðum kontrol haplarý vs.) spögren sendromu ve romatizmal hastalýklar, geçirilmiþ göz ameliyatlarý, kirpik kenarlarýnýn alerjik ve iltihabi hastalýklar, kuru göz geliþimine neden olur.kuru göz tedavisinde öncelikle kuru gözü oluþturan nedenleri bulmak gerekir. Bunun için hastanýn öyküsü ve yapýlan genel göz muayenesi tanýya çok yardýmcý olur. Bunun dýþýnda tanýyý destekleyen göz yaþýnýn boyanmasý veya göze konan göz yaþý þeritleri ile göz yaþýnýn miktarýnýn ölçümü, yine özel aletler ile göz yaþýnýn yoðunluðunun ölçümü, göz kuruluðu tanýsýnda kullanýlabilecek testlerdir. Tedavide öncelikle kuru göze neden olan hastalýklar varsa, onlar tedavi edilir. Gözün nemini arttýrmak için, gözyaþýnýn yerini tutan yapay gözyaþlarý kullanýlarak baþlanýr. Burada kullanýlan damlalar genellikle içinde kimyasal koruyucu bulunmayan tek kullanýmlýk damlalardýr." (CÝHAN) 20:00 20:00 Kýzýlelma Urfa Ceylanpýnar da, sýnýrýn sýfýr noktasýnda görevli bir asker olan Murad Altay büyük bir saldýrýyý engeller. Bir süre sonra Milli Ýstihbarat Teþkilatý nýn (MÝT) Ýstanbul birimi baþkaný Meryem Kadýoðlu, Murad a hayatýnýn teklifini yapar: MÝT e katýlmak ve hayatýný Türkiye ye adamak. Murad, teklifi kabul eder. Þimdi Murad Altay, aklýný, gücünü ve tüm varlýðýný, gözlerden uzak bu savaþa verecektir. Tam da Murad ýn yemin ederek teþkilata adým attýðý sýralarda, uluslararasý karanlýk bir odak, hedefinde Türkiye olan tüyler ürpertici bir komploya start verir. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Ýnternet baðýmlýlarýnýn hali Diyet yapanlara benziyor Fatih Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi doktorlarýndan Psikolog Hilal Arslan, internetin yaygýnlaþmasýyla birlikte kiþilerde baðýmlýlýk sorununun ortaya çýktýðýný söyledi. Arslan, "Diyete baþlayacak kiþilerden duyduðumuz 'bu öðün de yiyeyim yarýn baþlarým', 'bu son çikolata' gibi sözler internet baðýmlýlarýnda 'þu maili de okuyayým', 'þu arkadaþa da cevap vereyim', 'son 5 dakika' gibi sözlere dönüþtü. Bu baðýmlýlýktan kurtulmak için kiþinin durumunun farkýnda olmasý þart." diye konuþtu.ýnternet baðýmlýlýðýndan kurtulma aþamalarýný diyet sürecine benzeten Psikolog Hilal Arslan, "Orada da kiþinin diyete baþlayacaðý bir zaman ve uzak durmasý gereken belli yiyecekler vardýr. Ancak biz, kiþinin bizzat kendisinin rahatsýzlýk hissetmesi, istemesi ve kararlý olmasý halinde diyetin baþarýlý olacaðýný aksi halde o pazartesilerin hiç gelmeyeceðini biliriz, týpký o 'son beþ dakika'larýn sonunun gelmeyeceðini bildiðimiz gibi." yorumunu yaptý. Artýk bilgisayarýn ve internetin baþýndan kalkmanýn eskisinden daha zor olduðunu vurgulayan Arslan, "Çünkü artýk internete yüklenen anlam farklý ve kiþilerin hayatýnda kapladýðý yer eskisinden daha fazla." diyerek þunlarý kaydetti:"buna raðmen zaman zaman kiþilerin, internetin hayatýnda olmasý gerekenden daha fazla yer kapladýðýný fark ettiðini ve bunu düzeltmek için bir þeyler yapmak istediðini görürüz. Kiþi bu sorunu aþmak için planlar yapar, internet baþýnda geçireceði süreye sýnýrlama getirir. Süre dolduðunda kalkmak üzere internet baþýna geçildiðinde ise iþler planlandýðý gibi yürümez. Sürenin bitimine doðru kiþi kendisine 'son beþ dakika daha' diyerek planladýðý süreyi aþmaya baþlar. 5 dakika dolup kiþi kalkmak istediðinde ise yeni yeni caydýrýcýlar kendini gösterir. 'Þu son maili de bir okuyayým', 'bir level daha atlayayým', 'þu þarký da bitsin', 'þu arkadaþýmla muhabbetim bir bitsin' gibi. Orada 5 dakika daha olmanýn, bir mail daha okumanýn ya da bir þarký daha dinlemenin hayatýn akýþýnda büyük bir deðiþiklik oluþturmayacaðýný bilmesine raðmen, çok þey fark edeceði düþüncesini meþrulaþtýrmaya çalýþýr." "ÜRETTÝÐÝ TARAFINDAN YÖNETÝLME GERÇEÐÝ: ÝNTERNET" 1994 yýlý itibariyle de Türkiyede kullanýlmaya baþlanan internetin, saðlýktan eðitime, alýþveriþten bankacýlýk sektörüne kadar birçok alanda iþi kolaylaþtýrdýðýna dikkat çeken Arslan, "Vazgeçilmezler listemizde baþ sýralara oturmuþtur. Ýnternetin ilk zamanlar yoðun olarak amaca yönelik kullanýmý söz konusu iken zamanla amacýný aþan aktivitelere zemin oluþturur hale gelmiþtir. Yani bireyin kendi kontrolünde olan, kullaným zamanýna ve süresine kiþi tarafýndan karar verilen, ulaþýmý bir miktar daha emek isteyen bilgisayar ve internet, zamanla ulaþýmý daha kolay hale gelmiþ, kontrolü bireyden almýþ ve birey reel hayatta harcadýðý zamandan daha fazlasýný sanal hayatta geçirmeye baþlamýþtýr. Yani bir anlamda insanlýk tarihinin ürettiði tarafýndan kontrol edilme korkusu gerçek olmuþtur." deðerlendirmesinde bulundu.(cýhan) Sevdaluk Þenyuva Köyü nde seçim telaþý baþlamýþtýr. Adalet ve Ali Ýhsan, köyün yeni muhtarý olabilmek için çalýþmaktadýr. Afiþler hazýrlanýr, seçim sloganlarý bulunur ve seçim vaatleri belirlenir. Bu sýrada seçimi kazanacaðýndan emin olan Muhtar Ali de boþ durmaz, çalýþmalara baþlar. Seçimleri kazanmasýný ve yeniden muhtar olmasýný isteyen HES görevlilerinden aldýðý bir çanta dolusu parayla da kazanacaðýndan iyice emin olur. Zaten kavgalý olan Ali Ýhsan ve Adalet, bu kýyasýya mücadelede yine birbirlerine düþerler. Tayyar ve Orhan, test sonuçlarýný almak üzere birlikte hastaneye giderler ve doktordan kötü haberi alýrlar. 20:00 Kara Para Aþk Roma uçaðýnda Ömer le burun buruna gelen Elif in korktuðu baþýna gelmiþtir. Roma ya vardýklarýnda bir valiz dolusu parayý yakalanmadan gümrükten geçirmek ve bunu yaparken de Ömer i atlatmak zorundadýr. Ömer ise Elif in tavýrlarýndan baþýnýn ciddi bir þekilde belada olduðunu anlamýþtýr. Bütün karþý koymalarýna raðmen Elif e yardým etmeye, ayný zamanda elmaslarý bulmaya çalýþýr. Roma sokaklarýnda, elmaslarýn peþinde iz sürerlerken karþýlarýna çýkan gerçekler Elif i derinden sarsar. Elif, sonunda babasýnýn büyük bir kara para aklama tezgahýnýn içinde olduðunu öðrenir. Üstelik babasý, kara paralarý aklarken biricik kýzýný da gözünü kýrpmadan kullanmýþtýr. BALIK BÖREÐÝ Gökçe Dinçer Gökçe Dinçer (d. 9 Eylül 1979), bilinen sahne adýyla Gökçe,Türk þarkýcý,söz yazarý ve bestecidir. Ýlkokul yýllarýnda piyano ve bateri öðrendi. Üniversite yýllarýnda çeþitli amatör gruplara solistlik yaptý. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden sanat yönetimi olarak mezun oldu. 2 yýl boyunca bir reklam þirketinde çalýþtýktan sonra hayatýna müzisyen olarak devam etme kararý aldý. Üç bayandan oluþan The Eva Band ile bateri çalmaya baþladý. Yaklaþýk iki sene kadar çeþitli þehirlerde konserler verdi.gökçe,2007'de ilk albümü Böðürtlenli Reçel ve 2009'da Beþ Kuruþ Yok adlý albümlerini çýkardý. Bu albümlerden "Aradým Seni","Vay Be Ben Neymiþim","5 Kuruþ" ve "Anladým Ki" Türkiye çapýnda hit oldu. Temmuz 2011'de "Tuttu Fýrlattý" þarkýsý ile Türkiye resmi þarký listesinde 1 numara oldu ve bunu baþaran tek rock þarkýsý olmayý baþardý.[1] Ayný zamanda YouTube'da en çok izlenen Türkçe kadýn müzik videosu rekorunu kýrdý.[2] Ocak 2012'de üçüncü albümü Kaktüs Çiçeði'ni çýkardý. Ýlk video klibi "Ne Yapardým?" sanatçýnýn en büyük hitlerinden biri haline geldi. Son olarak "Oh Olsun" adlý þarkýsýný kliplendirdi. Gökçe,"Tuttu Fýrlattý" ile Youtube'da en çok izlenen Türkçe kadýn müzik videosu rekoruna sahiptir.[2] 2012'deki yükselen baþarý grafiði ile Altýn Kelebek Ödülleri'nden "En Ýyi Çýkýþ Yapan Kadýn Sanatçý" seçildi. Azerbaycan'da düzenlenen The First 2012 ödül töreninde "Yýlýn Pop Sanatçýsý" ödülünü aldý.[3] Yine 2012'de Pýnar Kido'nun reklam yüzü oldu ve reklamýn yarýþmasý sanatçýnýn hit þarkýsý "Tuttu Fýrlattý" üzerine yapýldý.müzisyen bir babanýn kýzý olan Gökçe, Ýstanbul da doðdu. Müzik hayatýna ilkokul yýllarýnda aldýðý piyano dersleriyle baþladý, gelecekte müzisyen olacaðýnýn sinyallerini veriyordu. Malzemeler Yarým kg kefal 1 çorba kaþýðý tereyaðý 1 adet soðan Yarým domates 5-6 adet mantar 1 çay kaþýðý kuþüzümü 1 çay kaþýðý dolmalýk fýstýk 1 çay kaþýðý karabiber 1 çay bardaðý domates suyu Tuz 1 su bardaðý kaþar peyniri rendesi 2 adet yufka Yemeðin Tarifi Öncelikle temizlenmiþ ve bol suyla yýkanmýþ kefal balýðýný haþlayýn. Tavaya 1 çorba kaþýðý tereyaðý alýn. Küçük küçük kestiðiniz soðaný tavaya aktarýn. Pembeleþene dek kavurun.kabuðunu soyduðunuz yarým domatesi küçük küçük doðrayýn. Mantarlarý da ince dilimler halinde kesin. Sonra mantarlarý, domatesi, 1 çay kaþýðý kuþüzümünü, fýstýðý, karabiberi ve 1 çay bardaðý domates suyunu ilave edin. Yaklaþýk 10 dakika sonra suyunu çeken karýþýmýn üzerine küçük parçalar þeklinde kestiðiniz kefal balýðýný ekleyin.10 dakika kavurduktan sonra hazýrladýðýnýz içi yufkalara sarýn, önceden ýsýtýlmýþ orta dereceli fýrýnda yufkalarýn üzeri kýzarana dek piþirin. Dilimleyerek, servis yapýn. Eðer sizi üzen kiþilere hala selam verebiliyorsanýz, Bu vicdanýnýzýn sadakasýdýr Mevlana 07:00 Haberler 08:00 Kara Gurbet 09:45 Dr Feridun Kunak 12:15 Yasemince 14:00 Adana ya Bir Kýz Geçti Gördün mü? 15:00 Alemin Kralý 16:00 Zahide Ýle Yetiþ Hayata 19:00 Ana Haber 20:00 Kara Para Aþk 23:15 Kim Milyoner Olmak Ýster? 06:00 Haber Saati 08:00 Yabancý Sinema 09:45 Dr.Feridun Kunak 12:15 Yasemince 14:00 Hayat Dediðin 15:50 Tv Filmi 17:45 Ana Haber 19:45 Hayat Dediðin 19:40 Yüzüklerin Efendisi: Kralýn Dönüþü 23:00 Haber Saati 08:00 Pepee 08:30 Yeni 1 Gün 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Gülben 14:00 Sev Dedi Gözlerim 16:00 Adýný Feriha Koydum 17:45 Pepee 18:15 Ana Haber 19:15 Büyük Risk 20:00 Sevdaluk 22:45 Fatih Harbiye 09:00 Doktorum 11:00 Mutfaðým 12:15 Gün Arasý 12:30 Kaynana Gelin Seda ya Gelin 15:00 Evim Þahane 17:00 Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Ankara nýn Dikmeni 23:00 Zeytin Tepesi 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:50 Hava Durumu 19:55 Kýzýlelma 22:40 Ölü Ozanlar Derneði 05:00 Belgesel 06:00 Merhaba Yenigün 08:30 Saðlýcakla 10:10 Tv Filmi 11:45 Tv Filmi 13:30 TV Filmi 16:45 Karanlýkta Kalanlar 18:00 Ana Haber 18:50 Ýki Dünya Arasýnda 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Hýyanet Sarmalý 23:00 Ötesiz Ýnsanlar

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Belediye Su Zammýndan sonra,

Belediye Su Zammýndan sonra, 150 milyon liralýk sulama projesi ihale edilecek Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Dr. Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým yaptýklarý ortak açýklamada, Koçhisar Barajý Sulama Projesi'nin ihale tarihinin belli

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Pastalia dualarla açýldý

Pastalia dualarla açýldý Pastalia dualarla açýldý Pastalia Cafe-Yemek, düzenlenen bir törenle hizmete açýldý. Dünya lezzetlerini Çorumlulara tattýrmak amacýyla Vergi Dairesi arkasýnda hizmet vermeye baþlayan Pastalia Cafe-Yemek'in

Detaylı

Adam gibi duruþ sergileyelim' 'Mevcut iktidar bayramý zehir ediyor'

Adam gibi duruþ sergileyelim' 'Mevcut iktidar bayramý zehir ediyor' MHP kasýmýn ilk haftasý adaylarý açýklayacak Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Ýl Teþkilatý'nýn bayramlaþma töreni gerçekleþtirildi. Ýl Baþkanlýðý binasýnda yapýlan bayramlaþma törenine MHP Çorum Ýl Baþkaný

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý

5 Bin TL'lik Arabaya Turbo taktý 100 Bin TL'lik arabanýn hýzýný yakaladý Çorum ÝHH'dan Suriye'ye 0 ton gýda yardýmý Çorum ÝHH Suriye savaþýnýn baþýndan beri mazlum Suriye halkýna destek olmaya devam ediyor. Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH'nýn ofisinden dört týr yardým malzemesi

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

HÜBTUAM mayýsta tamamlanacak

HÜBTUAM mayýsta tamamlanacak Kemal Kýlýçdaroðlu 11 Mart'ta gelecek CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu nü Balýkesir ve Çanakkale gezileriyle 28 Þubat'tan 29 Mart'a kadar, 30 günde 49 baþlayacaðý yerel seçim turunu 29 miting yapacak.

Detaylı

Ýhracatýmýzda ithalatýmýzda artýyor

Ýhracatýmýzda ithalatýmýzda artýyor Fatih Baþak, Kocaeli Milli Eðitim Müdürü oldu Aðrý Ýl Milli Eðitim Müdürü olan hemþehrimiz Fatih Baþak, Kocaeli Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne atandý. Baþak, 2 yýldýr Aðrý Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü görevini

Detaylı

2013'te 9 bin konut satýldý

2013'te 9 bin konut satýldý Aþçýlar ve Lokantacýlar Odasý Baþkan Adayý Burhan Balcý: "Özgür basýn demokrasimizin vazgeçilmezidir" SAYFA 5 TE Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý Baþkan adayý Elvan Þen: "Mesleðimize saygýnlýk kazandýracaðýz"

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Alo Kar Hattý hizmette

Alo Kar Hattý hizmette AK Partiden "10 Ocak" ziyareti AK Parti Çorum Tanýtým ve Medya Baþkaný Cemalettin Polattaþ ve yardýmcýlarý Yurdanur Özzehinli, Mehmet Döngel, Eþref Yýlmaz gazetemizi ziyaret ederek "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler

Detaylı

"Ýddialar asýlsýzdýr,

Ýddialar asýlsýzdýr, Firen yerine gaza basýnca Sungurlu'da kadýn sürücü firen yerine gaza basýnca 3 otomobile çarptý. Alýnan bilgiye göre, Meliha K, yönetimindeki 06 ETT 85 plakalý otomobil... 2 DE ÝHH, Afrika'da görmeyen

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret

2014'te 16 bin. 220 ünite kan verdik. MHP'de baþkan adaylarýndan. birlik beraberlik mesajý. Ceylan ve Bekiroðlu'ndan Uslu'ya ziyaret Çorum''a 8 yeni Ambulans Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun katýlýmýyla Tekirdað'da daðýtým töreni gerçekleþtirilen Ambulanslardan 8 tanesinin Çorum'a tahsis edildiðini Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı