bülten ERGONOMÝ Temasýyla Düzenlenen V. Endüstri Mühendisliði Konferanslarý baþarýyla gerçekleþtirildi YIL: 23 SAYI: 236 MAYIS 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bülten ERGONOMÝ Temasýyla Düzenlenen V. Endüstri Mühendisliði Konferanslarý baþarýyla gerçekleþtirildi YIL: 23 SAYI: 236 MAYIS 2009"

Transkript

1 YIL: 23 SAYI: 236 MAYIS 2009 bülten T M M O B M A K Ý N A M Ü H E N D Ý S L E R Ý O D A S I Ý Z M Ý R Þ U B E S Ý ERGONOMÝ Temasýyla Düzenlenen V. Endüstri Mühendisliði Bahar Konferanslarý baþarýyla gerçekleþtirildi Mühendisliði Bahar Endüstri Konferanslarý V Nisan 2009

2 EÐÝTÝM Seminerler ISO 9001:2008 Kuruluþ Ýçi Kalite Denetimi Semineri Tarih: Mayýs 2009 Ücret: 260 / 208 TL ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemleri Temel Bilgilendirme Tarih: Haziran 2009 Ücret: 200 / 160 TL 16949: 2002 Otomotiv Spesifikasyonu Temel Bilgilendirme Tarih: Haziran 2009 Ücret: 200 / 160 TL Bütünleþik Yönetim Sistemleri Temel Bilgilendirme (ISO9001&14001, OHSAS 18001) Tarih: Haziran 2009 Ücret: 260 / 208 TL Süreç Hata Türleri ve Etkileri Analizi Tarih: 25 Haziran 2009 Ücret: 200 / 160 TL Ege KALMEM Eðitim Programý Genel Metroloji ve Kalibrasyon Ücret: TL Basýnç Kalibrasyonu Ücret: TL Terazi Kalibrasyonu Ücret: TL Boyut Kalibrasyonu Ücret: TL Bilgi ve Baþvuru: / 147 Dr. Deniz DÝNÇ YILMAZ Bilgi ve Baþvuru: Mak. Y. Müh. Berkay Eriþ Bilgisayar Destekli Tasarým ve Üretim Eðitim Programlarý Autocad 2010 Kursu (ÝKÝ BOYUTLU) Üye-öðrenci: 200 TL Diðer: TL Autocad 2010 Kursu (ÜÇ BOYUTLU) Üye-öðrenci: 250 TL Diðer: TL INVENTOR 2010 Kursu Üye-öðrenci: 300 TL Diðer: TL Solidworks 2009 Kursu Üye-öðrenci: 300 TL Diðer: TL MASTER/CAM(MILL)KURSU Üye-öðrenci: 500 TL Diðer: TL Bilgi ve Baþvuru: / Ýpek Metinoðlu - Niyazi Oðuz - Volkan Kazanç Operatör ve Teknisyenler için Kurslar Sanayi Tipi Kazanlarýn Ýþletilmesinde Yardýmcý Personel Kursu Tarih:15-19 Haziran 2009 Ücret: TL Lpg Taþýma Personeli Kursu Tarih:25-26 Mayýs 2009 Ücret: TL Lpg Dolum ve Boþaltým Personeli Kursu Tarih:27-28 Mayýs 2009 Ücret: TL Tüplü Lpg Daðýtým Personeli Kursu Tarih:31 Mayýs 2009 Ücret:75.00 TL Bilgi ve Baþvuru: / Ýpek Metinoðlu - Niyazi Oðuz - Volkan Kazanç MÝEM (Meslek Ýçi Eðitim Merkezi) Mühendis Yetkilendirme Kurslarý Araçlarýn Lpg'ye Dönüþümü Mühendis Yetkiylendirme Kursu Tarih: Mayýs 2009 Ücret: TL Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu Tarih: Mayýs 2009 Ücret: TL Bilgi ve Baþvuru: / Ýpek Metinoðlu - Niyazi Oðuz - Volkan Kazanç 4 mayýs 2009

3 Ýçindekiler Eðitimler...4 AKP, yerel seçim sonuçlarýný Bülten den...7 doðru okuyacak mý, okuyabilir mi?...21 Kriz döneminde, Ýnsan Kaynaklarý TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Merkezimizin çalýþmalarý...8 Öðrenci Üye Kurultayý 2009 Manisa Ýl Temsilciliði seminerleri devam ediyor...9 Sonuç BildirgesiÝ (Özet)...23 ERM XRAD hýzlý yazýlým geliþtirme platformu ile Tepekule Açýk Hava Sinemasýnda iþ süreçlerine uygun bilgi yönetim sistemlerinin Gösterimler Baþlýyor...10 geliþtirilmesi...25 V. Endüstri Mühendisliði ESSÝAD'tan Þubemize ziyaret Bahar Konferanslarý büyük ilgi gördü...11 Ýlkokullara enerji verimliliði eðitimleri baþladý.27 Duyurular...15 Yaratýcý Drama Kursu 3. dönemi tamamladý...27 Odamýz, ÇYDD Baþkaný Prof. Dr. Türkan Saylan'ýn evinde arama yapýlmasýný ve Erdemir'de iþten çýkarmalar durdurulsun, demokrasi karþýtý operasyonlarý kýnadý...16 iþletme kamuya devredilsin! Mayýsý kutladýk...17 Kriz ve Etkileri paneli Tepekule'de gerçekleþtirildi...29 Çaldað'da 300 bin aðaç kesilecek, milyonlarca metreküp su ve toprak kirlenecek...18 AKM Asansör Fuarýna katýldý...30 Klasik Türk Müziði Koromuz Daðdaki Efes Þirince'de 15. Yaþýný kutladý...20 unutulmaz bir gün...32 BÜLTEN Mayýs 2009 Yýl: 23 Sayý: 236 Makina Mühendisleri Odasý Yönetim Yeri Ýzmir Þubesi Adýna Sahibi MMO Tepekule Kongre - Sergi ve Ýþ Merkezi Mehmet Özsakarya Anadolu Cad. No: 40 K:M2 Bayraklý-ÝZMÝR Tel: Faks: Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü web: Melih Yalçýn Baský adedi: 7600 Bülten Yayýn Komisyonundan Yerel Süreli Yayýn Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi MMO Ýzmir Þube yayýn organý Selda Ünver MMO üyelerine ücretsiz gönderilir. Yayýna Hazýrlayan Asuman Memen Bülten / Web Sayfasý / Yayýn Komisyonu Bahar Göçer, Abdullah Aydemir, Orhan Özcan, Ali Dogan Cosgun, Devrim Cem Erturan, Berkay Eris, Tansel Türkmen, Sungu Köksalözkan Tasarým ve Teknik Hazýrlýk Didem Uyar Baský Altýndað Matbaasý Tel: 0 (232) Adres: 2839 Sk. No:28 1.San. Sit. Mersinli-ÝZMÝR Yayýn Tarihi: 15 Mayýs 2009 e-posta adresleri MMO Ýzmir: basýn yayýn: asansör kontrol merkezi: insan kaynaklarý: kalmem: teskon: hpkon: Gönderilen yazýlarýn yayýnlanýp yayýnlanmamasýna, TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Yönetim Kurulu karar verir. Yayýmlanan yazýlardaki sorumluluk yazarlarýna, ilan ve reklamlardaki sorumluluk ilaný veren kiþi veya kuruluþa aittir. Bülten e gönderilen çeviri yazýlarýn kaynaðý mutlaka belirtilir. Gönderilen yazýlar, Yazarlarýna geri verilmez. 5 mayýs 2009

4 Kabinede seçim sonrasý beklenen revizyon Önceki bültenimizde seçim sonrasý hükümetin oy kaybýný telafi edebilmek için kabinede revizyona bile gideceðini belirtmiþtik. Revizyon gecikmedi. 1 Mayýs günü açýklanan kabinede önemli bir deðiþiklik ve yenilenme göze çarptý. Yapýlan revizyona bakýldýðýnda seçimlerde kaybedilen illerin hesabýnýn, sorumlusu olan bakanlardan kesilmiþ olduðunu görmek mümkün, ama yapýlan müdahaleyi sadece bununla açýklamak yanýlsama olur. Yeni kabinede dikkat çeken bir özelikte; AKP nin siyasi çekirdeðini simgeleyen bazý isimlerin son koz mahiyetinde kabineye sürülmüþ olmasýdýr. Buradan AKP'nin yükseliþ sinyali veren Refah Partisine karþý da bir önlem almýþ olduðu düþünülebilir. AKP'nin yapmýþ olduðu revizyonun erimeye meyilli oylarýný ne derece etkileyeceðini önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceðiz. Seçim sonrasý garipsenerek izlenen bir diðer konu ise DTP'ye yönelik operasyonlar oldu. Gerçekleþtirilen operasyonlarýn emniyet içindeki cemaatin iþi olduðu her yerde dile getirildi. Ordu bile yapýlan operasyonlarýn bilgileri dahilinde olmadýðýný belirtmek zorunda kaldý. Bir yandan Kürt meselesinin çözümünden yana olduðunu dile getiren, diðer yandan bu konuda mecliste grubu olan partiyi bile muhatap almayan siyasi iktidarýn sorunu hangi yöntem ve yol haritasýyla çözeceðine iliþkin bir veri ortada görünmemektedir. Ancak bu ülkedeki insanlarýn da dökülen kana tahammülü kalmamýþtýr. Geçen Bülten'den bu yana yaþanan geliþmelerin içerisinde Ergenekon davasý kapsamýnda yapýlan kazýlardan çýkan silahlarla, Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði Genel Baþkaný Türkan Saylan'ýn evinin aranmasý dikkat çekti. Dezenformasyon çöplüðü biçiminde basýnda yerini almýþ soruþturmanýn darbe karþýtý olduðu tüm demokrat çevreler tarafýndan bilinen Türkan Saylan'a kadar uzanmasýný kimse tam olarak anlayamadý. Hükümet yetkililerinin aðzýndan kaçýrdýklarý ile basýnda yer alan bazý haberlere bakýlýrsa, bu konuda herkesin vakýf olmadýðý bazý bilgiler birileri tarafýndan biliniyor ve bu nedenle bize garip gelen bazý baðlantýlar o birilerini hiç þaþýrtmýyor. Bu soruþturma yaratýlan bilgi kirliliði ve hukuksal usulsüzlüklerle birlikte anýldýðý sürece hiçbir zaman halkýn vicdanýnda gerçek adaletin saðlandýðý hissini uyandýrmayacaktýr. Tüm bu hengamede önemli bir ayrýntý basýnda çok fazla yer almadý. O da Danýþtay saldýrýsý davasýnýn Ergenekon davasýyla birleþtirilmesiydi. Þimdiye kadar AKP hükümetini devirmeye yönelik masum bir hareket olarak gösterilmeye çalýþýlan iliþkiler zincirinin Danýþtay saldýrýsýný planladýðý kesinleþirse o zaman o masumiyet yerini baþka bir þeye býrakacaktýr. Seçim sonrasý anayasa deðiþikliði tekrar gündeme geldi. Anayasa tartýþmasý söz konusu olduðunda söz söylemesi gereken bazý çevrelerin suskun kalmasý hatta deðiþikliðin yapýlmamasý yönündeki tavýrlarý AKP iktidarý döneminde anayasada herhangi bir deðiþikliðin yapýlmasýný istememelerinden kaynaklandýðý þeklinde yorumlanabilir. Ancak kim baþlatýrsa baþlatsýn yeni bir anayasa tartýþmasýna baþtan karþý çýkmak 12 Eylül Anayasasý'ný savunmak anlamýna gelecektir. Bu nedenle, meydaný siyasi iktidara býrakmadan, tüm halkýmýzýn, siyasi partilerin, meslek odalarýnýn ve sivil toplum örgütlerinin, eþitlikçi, özgürlükçü demokratik bir anayasa taleplerini her platformda dile getirmeleri gerekir. 1 Mayýs kabus olmaktan çýktý Yýllardýr yýlan hikayesine döndürülmeye çalýþýlan 1 Mayýs kutlamalarýnýn Taksim Meydanýnda yapýlýp yapýlmayacaðý tartýþmalarý kýsmen de olsa bu dönem sonuçlandý. Ýzin almaksýzýn her türlü kutlamaya açýk olan Taksim Meydanýnýn iþçilere, emekçilere kapalý tutulmasýný anlamak mümkün deðil. Bu tutum olsa olsa siyasi iktidarýn 12 Eylül darbecilerine, çetelere ve onlarýn miraslarýna sahip çýkma çabasý olarak algýlanabilir, baþka da bir yorum aklýmýza gelmiyor ne yazýk ki Þube Yönetim Kurulu 7 mart 2009

5 Kriz döneminde, Ýnsan Kaynaklarý Merkezimizin çalýþmalarý Þubemizin insan kaynaklarý merkezi, ekonomik krize baðlý olarak iþini kaybeden üyelerimize ve yeni mezunlara iþe yerleþtirme hizmeti vermeye devam ediyor. Çalýþma yaþamýndan uzak kaldýklarý bu dönemde üyelerimizin genel mesleki geliþmeleri takip edebilmeleri, yönelmek istedikleri mühendislik alanlarýna göre yeni bilgi ve beceriler kazanabilmeleri için Mart ayýnda baþlayan ücretisz eðitimlerimiz sürüyor. Bu eðitimlerin düzenlenmesinde baþta deneyimli eðitmen üyelerimiz olmak üzere çeþitli kurum ve kuruluþlardan da büyük destek alýnmaktadýr. Kýsa süreli ücretsiz eðitimler kapsamýnda geçtiðimiz ay iþ saðlýðý ve güvenliði, üretim planlama, yalýn üretim ve ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemlerine yönelik seminerler düzenlenmiþtir. Bu seminerlerde eðitmen olarak görev alan ve kendi meslektaþlarýnýn geliþimine katkýda bulunan makina mühendisi Ýkram Taþdemir, Halit Menemenlioðlu ve endüstri mühendisi Mahmut Gökçe ile Filiz Güler'e buradan bir kez daha teþekkür ederiz. Uzun süreli ücretsiz eðitimler kapsamýnda, nisan ayýnda ise makina mühendisi Cem Sarman tarafýndan SolidWorks kursu gerçekleþtirilmiþtir. Yürütülen bu eðitim programýna Elginkan Vakfý Manisa Ümmehan Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi de büyük destek veriyor. Merkezimize kayýtlý çalýþmayan üyelerimizin katýlýmý ile oluþan gruplar için kurslar düzenlenmektedir. Hafta içi saatleri arasýnda düzenlenen bu ücretsiz, uygulamalý kurslar için Þubemiz binasý önünden servis kaldýrýlmaktadýr. Bu projemizin yaþama geçirilmesindeki büyük katkýlarýndan dolayý Eðitim Merkezi Müdürü Vehbi Dömekeli'ye bir kez daha teþekkür ederiz. Düzenlediðimiz bu eðitim etkinliklerimiz için kurum ve kuruluþlardan da destek almaktayýz. Mayýs-Haziran aylarýnda Elginkan Vakfý ile Elektrik kumanda ve otomasyon ile saç metal kalýpçýlýðý kurslarý organize edilirken, Mayýs tarihlerinde satýþ pazarlama alanýnda kendilerini geliþtirmek isteyen üyelerimiz için Alarko Carrier San. Tic. AÞ. desteðinde Müþteri Odaklý Satýþ Teknikleri Eðitimi düzenlenecektir. Ayrýca kýsa süreli seminerlerin düzenlemesinde devam edilecektir. Þubemiz Ýnsan Kaynaklarý Merkezi Ücretsiz Eðitim Etkinlikleri Mayýs Haziran ÝKM Eðitimleri Elektrik Kumanda ve Otomasyon Kursu Manisa Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi Saat: Kayýt için: /147 MMO Ýzmir Þubesi ÝKM Salý Toplantýsý Makinalarda CE Ýþaretlemesi ile Ýlgili Yeni Düzenlemeler ve Yeni Makine Direktifi (AB TEknik Mevzuatý Komisyonu) Mak. Müh Abdullah AYDEMÝR Saat: ÝKM Eðitimi Genel Metroloji ve Kalibrasyon Mak. Müh. Mustafa B. ERÝÞ Saat: Kayýt için: / ÝKM Eðitimleri Saç Metal Kalýpçýlýðý Kursu Manisa Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi Saat: Kayýt için: /147 ÝKM Eðitimi Müþteri Odaklý Satýþ Teknikleri Eðitimi Alarko Carrier Sanayi Ticaret A.Þ. Katkýlarýyla Kayýt için: Saat: Tel: / 147 MMO Ýzmir Þubesi ÝKM Salý Toplantýsý MMO Ýzmir Þubesi ÝKM Salý Toplantýsý Vaka Analizi ve Yasal Sorumluluklar Cezai ve Hukuki Uygulamalar EN Standardlarýna Göre Kaynak Sembollerinin Gösterimi Mak.Yük. Müh Metin AVCI ( ÝSÝG Komisyonu) Mak. Müh Cesim DURUK ( Ýmalat Yöntemleri Komisyonu) Saat: Kayýt için: Saat: Kayýt için: / / Kayýt için: /147 ÝKM Eðitimi Mühendisler Ýçin Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Uygulamalarý End. Müh. Özgür TEMÝZ Kayýt için: Saat: / ÝKM eðitimlerine Ýnsan Kaynaklarý Merkezimize kayýtlý iþ arayan üyelerimiz katýlabilirler. ÝKM Eðitimlerinde kontenjan sýnýrlý olup baþvuruda öncelik esastýr. Manisa Ümmehan Elginkan Eðitim Bilgi ve baþvuru :Deniz Dinç YILMAZ Merkezine eðitim günlerinde araç / 147 kaldýrýlmaktadýr. 8 mayýs 2009

6 Manisa Ýl Temsilciliðimizin etkinlikleri sürüyor Celal Bayar Üniversitesinde Kariyer Günleri Þubemiz Manisa Ýl Temsilciliði CBÜ Makina Mühendisliði Bölümü öðrencilerine yönelik olarak 5 Mayýs 2009 tarihinde Kariyer Günleri düzenledi. CbÜ Makina Mühendisliði Bölümü anfisinde düzenlenen Kariyer Günlerine Temsilcilik Yürütme Kurulu Baþkaný Hakký Bayraktar ve Sarýgözoðlu A.Þ.'den Levent Sarýgözoðlu, CBÜ Makina Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli, bölümden öðretim ve araþtýrma görevlileri katýldýlar. Makina Mühendisliði Bölümünde okuyan 200'e yakýn öðrencinin katýldýðý etkinlikte konuþan Hakký Bayraktar, makina mühendisinin hedeflerinin olmasý gerektiðini, mesleki geliþimin çok önemli olduðunu söyledi. Meslek ve iþ hayatýnda mevcudiyeti korumanýn sürekli çalýþma ve emek gerektirdiðini belirten Bayraktar, kendi yaþamýndan örnekler verdi. Öðrencilerden mezun olur olmaz ilk olarak Makina Mühendisleri Odasýna üyelik kayýtlarýný yaptýrmalarýný isteyen Hakký Bayraktar, sosyal iliþkiler, mesleki geliþme, iþ bulma konularýnda Odanýn çok yönlü hizmetleri olduðunu belirterek bu hizmetlerden yararlanmalarýný önerdi. Levent Sarýgözoðlu ise konuþmasýnda öðrencilere iþ yaþamýnda karþýlaþabilecekleri püf noktalarý hakkýnda bilgi verdi. Sarýgözoðlu öðrencilere zamanlarýný iyi deðerlendirmelerini ve kendilerini sürekli geliþtirmeye çalýþmalarýný önerdi. Konuþmalarýn ve öðrencilerin sorularýnýn ardýndan CBÜ bahçesinde bir kokteyl düzenlendi. Bahçede Makina Mühendisleri Odasý yayýnlarýnýn yer aldýðý kitap standý açýldý. Manisa Temsilciliði eðitim etkinlikleri Manisa Ýl Temsilciðimiz 12 Mayýs 2009 tarihinde Enerjide Çözüm, Enerjinin Etkin Kullanýmý ve Yenilenebilir Enerji konulu bir seminer düzenledi. Seminere konuþmacý olarak Marmara Üniversitesi Yeni Teknolojiler Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Temiz Enerji Platformu Koordinatörü Prof. Dr. Tanay Sýdký Uyar katýldý. Manisa Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda düzenlenen eðitime Makina mühendisi ve teknik elemanlardan oluþan 60 kiþilik bir grup katýldý. Seminer sonunda Hakký Bayraktar Uyar'a plaket verdi ve katýlým sertifikalarý daðýtýldý. Manisa Ýl Temsilciliði Bilgilendirme Toplantýsý Verimlilik Artýþýnda REFA Uygulamalarýnýn Önemi Verimlilik Nedir? Ýþletmeler Ýçin Verimliliðin Önemi REFA Nedir? Verimlilik ve REFA Uygulamalarý Veri Yönetimi ve Verimlilik Ýsraf ve Kaçaklarýn Kontrolü ve Önlenmesi REFA Süreç Odaklýlýk Yaklaþýmý Konuþmacý : Nevzat ALPAY MEV Eðitim Müdürü Tarih : Saat : Yer: Organize Sanayi Bölgesi Manisa Bilgi: mayýs 2009

7 TEPEKULE AÇIK HAVA SÝNEMASINDA GÖSTERÝMLER BAÞLIYOR MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinin 5 yýldýr tüm Ýzmirlilere açýk ve ücretsiz olarak hizmet veren Açýk Hava Sinemasý bu yýl da birbirinden güzel filmlerle sezona baþlýyor. Tepekule'nin beyaz perdesinde 16 Haziran'dan itibaren, geçtiðimiz sezonun en iyi yerli ve yabancý yapýmlarý seyirciyle buluþacak. Körfezin doyumsuz manzarasýna karþý içeceklerinizi yudumlayarak, çiðdemlerinizi çitleyerek Ýzmir'in ünlü Açýkhava sinemasý geleneðini yaþamak için Tepekule Açýkhava Sinemasý kaçýrýlmaz bir fýrsat sunuyor. Tüm üyelerimizi ve Ýzmirlileri Tepekule Açýkhava Sinemasýna davet ediyoruz. Þube Yönetim Kurulu Yaz aylarýnda sanatsýz kalmayýn Filmler haftada üç gün (Salý- Çarþamba- Perþembe) akþam seansýnda gösterilmektedir. Katýlým halka açýk ve ücretsizdir. Bilgi Tel: / Adres: MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Cd. No: 40 Bayraklý Ýzmir Programýn tamamý için : KARAMEL PANDORANIN KUTUSU MAMMA MIA ÝÞTE ÖZGÜR DÜNYA CENGÝZ HAN Haziran 2009 Yönetmen : Nadine Labaki Yapým : 2007, Fransa / Lübnan Oyuncular :Nadine Labaki (Layale), Yasmine Elmasri (Nisrine), Joanna Moukarzel (Rima), Gisèle Aouad (Jamale Tarabay), Adel Karam (Youssef), Sihame Haddad (Rose), Aziza Semaan (Lili), Dimitri Staneofski (Charles) Tür : Dram / Komedi Süre: 95 dk. Beyrut'ta bir güzellik salonunu iþleten beþ kadýnýn sýradan, çarpýcý, sýcak ve insanca öyküsü. Güzellik salonu birkaç neslin bir araya gelip dertleþtiði ve birbiri ile sýrlarýný paylaþtýðý renkli bir mekandýr. Arka planýnda Beyrut kokan ve Beyrut'ta yaþayan renkli mozaiðin bir parçasýný önümüze seriveren bu filmde kadýnlarýn yaþamlarýný, annelik, aþk ve seks hakkýndaki düþüncelerini ve bitmek bilmeyen güzelleþme çabalarýný izleyebilirsiniz Haziran 2009 Yönetmen : Yeþim Ustaoðlu Yapým : 2008, Türkiye / Fransa / Belçika / Almanya Oyuncular : Osman Sonant (Mehmet), Onur Ünsal (Murat), Derya Alabora (Nesrin), Tsilla Chelton (Nusret), Nazmi Kýrýk (Hýrsýz), Tayfun Bademsoy (Faruk),Övül Avrýkan (Güzin) Tür : Dram / Gizem / Yol Süre: 112 dk. Karadeniz'de yaþayan annelerinin kaybolduðu haberini alan üç kardeþ, annelerini bulmak için apar topar yola düþerler. Bu yolculuk sýrasýnda birbirlerini aslýnda hiç tanýmadýklarýný fark eden kardeþler, aralarýnda çýkan ciddi problemlerle de baþ etmek zorunda kalacaklardýr. Ve tüm gerçekler Pandora'nýn kutusu açýlmýþçasýna ortaya çýkacaktýr. 30 Haziran-1-2 Temmuz Temmuz Temmuz 2009 Yönetmen : Phyllida Lloyd Yapým :2008,ABD/Ýngiltere / Almanya Oyuncular:Amanda Seyfried (Sophie), Stellan Skarsgård (Bill), Pierce Brosnan (Sam Carmichael), Colin Firth (Harry Bright), Meryl Streep (Donna), Julie Walters (Rosie), Christine Baranski (Tanya) Süre: 108 dk. Tür : Müzikal / Komedi Romantik Babasýnýn kimliðini keþfetmeyi ümit eden genç bir kýz olan Sophie Sheridan'ýn öyküsü, ünlü pop grubu ABBA'nýn hit þarkýlarý eþliðinde anlatýlýr. Sophie Sheridan evlenme aþamasýna gelmiþ genç bir kýzdýr. Nikahtan bir gün öncesinde annesi Donna'nýn 20 yýl önce ziyaret ettiði Yunan adalarýnda yaþadýðý geçmiþinden üç erkek birden getirir. Baþrolünde 14 kez Oscar adaylýðý elde eden ve iki kez Oscar kazanan efsanevi oyuncu Meryl Streep'in oynadýðý Mamma Mia!, Ýsveçli müzik grubu ABBA'nýn þarkýlarýný temel alan ayný adlý Broadway müzikalinin sinema film uyarlamasý. Yönetmen : Ken Loach Yapým : 2007, Ýspanya / Ýtalya / Ýngiltere / Almanya Oyuncular : Kierston Wareing, Juliet Ellis, Leslaw Zurek, David Doyle, Joe Siffleet, Johnny Palmiero, Eddie Webber, Frank Gilhooley, Sheera Kavousian, Shadah Kavousian, Mahin Aminnia, Davoud Rastagou, Raymond Mearns, Maggie Russell, Colin Caughlin Tür : Dram Süre: 96 dk Ýngiltere'de yabancý iþçilere istihdam saðlayan bir kurumunda çalýþan Angie, iþ arkadaþlarýyla yaþadýðý bir tartýþmanýn ardýndan iþten çýkarýlýr. Dul olduðu ve çok yoðun çalýþtýðý için ilkokulda okumakta olan sorunlu oðlu Jamie'yi anne-babasýna emanet etmiþtir. Yine de hýrslý ve giriþken kiþiliði sayesinde ev arkadaþý ve en iyi dostu Rose ile birlikte kendi istihdam ajansýný kurmak için harekete geçer. Ama korsan olarak çalýþacaðý için vergi manevralarý yapmak, bu iþ ile uðraþan istihdam mafyasýyla ve iþ saðladýðý göçmen iþçilerin sorunlarýyla uðraþmak sanýldýðý kadar kolay olmayacaktýr. Yönetmen : Sergei Bodrov Yapým : 2007, Moðolistan- Rusya-Kazakistan-Almanya Oyuncular /Seslendirenler : Tadanobu Asano, Aliya, Tegen Ao, Ying Bai, Khulan Chuluun, Bao Di, Bayertsetseg Erdenebat, Deng Ba Te Er Tür: Drama/ Tarih Süre : 120 dakika ÝMoðol üçlemesinin ilk filmi olan CENGÝZ HAN, genç Timuçin'in savaþarak esaretten kurtuluþunu ve dünyanýn yarýsýný ele geçiren uçsuz bucaksýz Moðol Ýmparatorluðu'nun kurucusu olan Cengiz Han ünvanýna sahip oluþunu konu alýyor. Esugei Kaðan dokuz yaþýndaki oðlu Timuçin ile Moðol bozkýrlarýnda Merkit boyuna gelin seçmeye giderler. Böylece Esugei Kaðan Merkitlerle yýllarca süren düþmanlýða bir son verip barýþ saðlayabilecektir. Ancak Timuçin yolda dinlenmek için durduklarý bir kabileden eþini seçer. Bu durum Merkitler ile yapýlacak barýþa engel olur. Geri dönerken düþmanlarý tarafýndan zehirlenen Esugei ölür ve dokuz yaþýndaki Timuçin kabilenin baþýna geçer. Timuçin ve ailesi geniþ bozkýrlarda göçebe hayatý yaþarlar, avlanarak yaþamlarýný sürdürürler. 10 mayýs 2009

8 V. Endüstri Mühendisliði Bahar Konferanslarý büyük ilgi gördü V. Endüstri Mühendisliði Bahar Konferanslarý Ergonomi temasý ile Nisan 2009 tarihinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleþtirildi. Konferanslarýn açýlýþýnda konuþan Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin Koramaz, ekonomik krizin doðru politikalarla yönetilmediðini, sanayi sektöründeki daralmanýn % 35'lere ulaþtýðýný ve bu durumdan mühendislerin aðýr þekilde etkilendiklerini söyledi. MMO Ýzmir Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Özsakarya ise, krizde iþsiz kalan üyeler için ücretsiz eðitimler düzenlediklerini belirterek üyelerimize, iþ arama süreçlerinde bilgi ve becerilerini geliþtirerek yeni iþ olanaklarý ve moral kazandýrmayý amaçlýyoruz dedi. Makina Mühendisleri Odasý'nýn Ýzmir'de düzenlediði V. Endüstri Mühendisliði Bahar Konferanslarý ERGONOMÝ temasýyla Nisan 2009 tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleþtirildi. Ýlk gün düzenlenen ve her biri 30 kiþiyle sýnýrlý olan 5 atölye çalýþmalarýna katýlým %100 doluluk oranýyla gerçekleþti. Atölye çalýþmalarýnda Ofis Ergonomisi, Ýþyerlerinden Kaynaklanan Stresle Baþa Çýkma Yollarý, Hayat Dengesi; Ýþ, Aile ve Özel Hayat Dengeleme Sanatý, Revize NIOSH Kaldýrma Denklemi ve Ýþletmelerde Verimlilik Artýþý Ýçin Ergonominin Rolü konularý ele alýndý. Ýkinci gün ise konferanslarý 470 kayýtlý delege katýldý. Konferanslarýn açýlýþ oturumunda, Türkiye'yi 1968 yýlýnda ergonomi kavramýyla tanýþtýran Prof. Dr. Ahmet Fahri Özok ve bu alanda önemli çalýþmalar gerçekleþtiren Prof. Dr. Çaðatay Güler'in sunumlarý büyük ilgi gördü. Makina Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Emin Koramaz açýlýþta yaptýðý konuþmada özetle þunlarý söyledi; Odamýz bünyesinde, Makina mühendislerinin yaný sýra Endüstri, Ýþletme, Uçak, Uçak Makinalarý, Havacýlýk, Uzay, Ýmalat Sistem, Kaðýt, Makina Teknik Metot, Matbaa, Sanayi, Sistem, Üretim Tekniði ve Mekatronik Mühendisliði disiplinleri de yer almaktadýr. 70 bini aþan üye sayýmýz içinde endüstri-iþletme mühendislerinin sayýsý 4.818'e ulaþmýþtýr. Endüstri Ýþletme Mühendisliði alanýndaki çalýþmalar Endüstri Ýþletme Mühendisi Meslek Dalý Ana Komisyonu (EÝM MEDAK) ve þube meslek dalý komisyonlarý aracýlýðýyla yürütülmektedir. Endüstri Ýþletme Mühendisi Yetki ve Sorumluluklarý alanýnda yapýlan çalýþmalar geçen yýl sonuçlandýrýlmýþ ve Yatýrým Hizmetleri Yönetimi ile Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme Yönetmelikleri Resmi Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe girmiþtir. Endüstri Mühendisliði Sözlüðü kitaplaþtýrýlmýþ yeni yayýn çalýþmalarýmýz ise sürmektedir ve 9-11 Mayýs 2008 tarihlerinde Ýzmir Þube yürütücülüðünde 6 Sigma-Yalýn Konferanslarý düzenlenmiþtir. Endüstri Mühendisliði Dergisi TÜBÝTAK Mühendislik ve Temel Bilimler Veri 11 mayýs 2009

9 Tabanýna kabul edilmiþ olup, çeþitli ise bu rakam %35'lere çýkmaktadýr. taleplerimize siyasi iktidar kulaklarýný üniversitelerce A Grubu yayýn Sanayide iþsizlik oraný %20'lere ulaþmýþ týkamýþtýr. Geldiðimiz noktada ise, hala kategorisinde yer almaktadýr. olup bu durum üyelerimizi çok konunun ciddiyetinin kavranamadýðýný Türkiye'de ergonomi alanýndaki ilk olumsuz etkilemektedir. ve köklü, uzun vadeli önlemlerin bilimsel sunuþ, 21 Þubat 1968 Ülkemizde son 30 yýldýr uygulanan alýnmadýðýný görmekteyiz. Odamýz, bir tarihinde, ergonominin Türkiye'deki neo liberal politikalarla kaynaklarýmýz yandan uyarýlarýný yapmaya devam öncüsü ve Türk Ergonomi Derneði aðýrlýklý olarak hizmet ve finans ederken, diðer yandan üretim Kurucu Baþkaný olan Prof. Dr. Sayýn sektörlerine aktarýlmýþtýr. sektörlerine uzmanlýk alanýndan Ahmet Fahri ÖZOK tarafýndan Özelleþtirmeler ve yatýrýmsýzlýk ile yapabileceði her türlü katkýyý ve Ankara'da Odamýzda düzenlenen sanayi alt yapýmýz daðýtýlmýþtýr. desteði saðlamaya çalýþmaktadýr. konferansta yapýlmýþtýr. Sanayide üretimin teþvik edilmemesi Þubemiz bu süreçte, krizden Ergonominin müfredata girmesi yine sonucunda özellikle ara malý ve yatýrým etkilenerek iþlerini kaybeden Sayýn ÖZOK'un 1969 yýlýnda ÝTÜ malý üreten sektörler taþeronlaþmaya üyelerimizin yararlanabileceði Makina Fakültesindeki Fabrika yönelmiþ, ülke sanayisi ithalata baðýmlý ücretsiz eðitimler düzenlemektedir. Organizasyonu dersi ile fason bir yapýya büründürülmüþtür. Üyelerimize; iþ arama süreçlerinde gerçekleþmiþtir. Öncelikle uluslararasý finans mesleki bilgi ve becerilerini Ergonomi; insanýn yaþam kalitesini kuruluþlarýnýn güdümünde uygulanan; geliþtirmelerini saðlayarak hem yeni iþ yükseltmek amacýyla iþin ve iþyerinin üretimi, yatýrýmý, sanayiyi, teknolojiyi, olanaklarý hem de moral kazandýrmayý daha insanca olmasýný saðlayarak istiyoruz. çalýþanýn saðlýðýnýn korunmasý ve iþ Endüstri Mühendisliði Bahar veriminin artýrýlmasýna yönelik olarak Konferanslarý, Þubemiz Endüstri günlük hayatta ve çalýþma hayatýnda Mühendisliði Meslek Dalý Komisyonu kullanýlan her türlü araç ve gerecin tarafýndan ilk kez 2001 yýlýnda insana uydurulmasýna yönelik REKABET ÜSTÜNLÜÐÜ YARATMADA faaliyetler bütünüdür. MALÝYETLER baþlýðýyla Ýzmir'de Dolayýsýyla ergonomi, insancýllýk, düzenlenmiþtir. insan iliþkisinde insanýn temel Sonraki yýllarda dört kez Ýzmir alýnmasý, psiko ve sosyal süreçler, ölçeðinde baþarýyla gerçekleþtirilen ekonomiklik, saðlýk, iþin sosyal konferanslarýmýzda sýrasýyla Endüstri uygunluðu, teknik-ekonomik Mühendisliðinde Yeni Ufuklar; Hizmet rasyonalite v.b. parametrelerle birlikte mühendisi ve toplumu dýþlayan Sektörünün Farklý Alanlarýndaki tanýmlanmaktadýr. ekonomik sosyal politikalar derhal terk Uygulamalarý, Kurumsal Verimlilik ve edilmelidir. Çalýþma ortamýnýn insanca koþullarla Sistem yaklaþýmý ve Proje yönetimi - donatýlmasý ve giderek her alanda Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Süreç Ýyileþtirme ana konularý ele yaþam kalitesinin iyileþtirilmesinin Þube Baþkaný Mehmet Özsakarya alýnmýþtýr. saðlanmasý, ergonominin olmazsa ise konuþmasýnda þunlarý dile Odamýzýn aldýðý karar doðrultusunda olmazý dýr. Bu noktada ergonomi; getirdi; Sanayimiz yalnýzca Þubat konferanslarýmýzý bu yýl ilk kez ulusal insaný ezen, üretici potansiyel ve ayýnda toplamda %23.7 küçülmüþ ve ölçekte düzenlemekteyiz. yeteneklerinden uzaklaþtýran, tarihi bir düþüþe imza atmýþtýr. Reel Organizasyonun yürütücülüðünü yine ikincilleþtiren ve yalnýzca piyasanýn bir sektörümüzde Aðustos ayýndan bu þubemiz üstlenmiþtir. Oldukça yoðun unsuru olarak gören yaklaþýmlara yana hýzlanarak devam eden daralma, geçen hazýrlýk dönemi boyunca karþý temel bir bilimsel direnç hiçbir parlak demecin kapatamayacaðý sekreteryamýz ve Yürütme Kurulumuz oluþturmalýdýr. kadar açýk olumsuz sonuçlarýyla tüm Türkiye'de konuyla ilgili çok Ergonomi, Ýþ Yasalarýndan, iþ saðlýðý ve yaþamýmýza yansýmaya baþlamýþtýr. sayýda kiþi, kurum ve kuruluþa etkin güvenliði mevzuatlarýna kadar çalýþma Odamýz bu kriz sürecinin, üretime þekilde ulaþmýþtýr. Organizasyonun ve sosyal yaþamýmýzýn bütününde dayalý doðru ekonomik politikalarla duyurusu saðlanmýþ, katýlým ve destek etkin kýlýnmak durumundadýr. yönetilmesini talep etmektedir. Yýllardýr istenmiþtir. Dün atölye çalýþmalarýmýz söylediðimiz, raporlarla ortaya Etkinliðimiz bir ekonomik kriz %100 dolulukla gerçekleþmiþtir. Bu koyduðumuz Rant ekonomisinden ortamýnda toplanmaktadýr. Dünya yoðun ilgide seçilen Ergonomi üretim ekonomisine geçme konusunun etkisinin büyük olduðunu ticareti son 80 yýlýn en düþük düzeyine inmiþtir. Ekonomideki genel daralmanýn imalat sanayine, vergi gelirlerine, istihdama, tüketim ve yatýrým harcamalarýna yansýmasý devasa boyutlardadýr. Türkiye krizle birlikte, son altý ayda ekonominin küçülme/daralmasýnda dünya ikinciliði sýrasýna yerleþmiþtir. Ýmalat sanayi toplam üretiminde %30'lara varan bir düþüþ söz konusudur. Toplam sanayi üretiminde zorunluluðuna ve bu yöndeki tüm düþünüyorum. Endüstri Mühendisliði uzmanlýk alanýnýn ana çalýþma konularýndan biri olan ergonomi'de henüz endüstri mühendisliði uzmanlýðýndan yeterince yararlanýlmamaktadýr. Ýþletmelerde yaþanan ve üretilen her alanda ERGONOMÝ konusunda Endüstri Mühendislerinin yapabilecekleri çok kapsamlý çalýþmalar vardýr. Ancak bunlar henüz uygulama alaný bulamamaktadýr. 12 mayýs 2009

10 Genel tanýmý ile Ergonomi; iþ Açýlýþ oturumu Türkiye'de Türkiye büyük firmalarý aracýlýðýyla ile insan arasýndaki uyumun ergonominin durumuna benim görüþüme göre kalite saðlanmasý üzerine çalýþan ayna tuttu konusunu yakalamýþtýr. KALDER bu disiplinlerarasý bir bilimdir. Ýnsanýn konuda yoðun çalýþmalar yapýyor. deðiþken koþullar altýnda hangi Konferanslarýn açýlýþ oturumuna Fakat KALDER bugüne kadar zorlamalara maruz kaldýðýný ve özel Kültür Üniversitesi Endüstri ergonomi konusunda bir alt grup yeteneklerini en iyi nasýl Mühendisliði Bölümü öðretim kurmamýþtýr. Makina Mühendisleri kullanabileceðini bulmak ve üyesi Prof. Dr. Ahmet Fahri Özok Odasýný bu konuda somut bir çalýþma araþtýrmak ergonominin görevidir. ve Hacettepe Üniversitesi Halk yaptýðý için kutluyorum. Günümüzde giderek karmaþýklaþan Saðlýðý A.B.D. Öðretim Üyesi ve Bir baþka önemli konu ergonominin iþ üretim biçimlerinde insan-iþ iliþkisini Halk Saðlýðý Enstitüsü Müdürü saðlýðý ve güvenliðiyle olan sýký sadece fiziksel uyum boyutunda Prof. Dr. Çaðatay Güler konuþmacý iliþkisidir. Performans düþüklüðü iþten deðerlendirmenin yeterli olmadýðý fark olarak katýldýlar. çýkarma nedenidir. Peki performansý edilmiþtir. Bu yüzden ergonominin Oturumu, MMO Endüstri hangi koþullarda ve kim ölçüyor? amaç ve kapsamý için yapýlan Mühendisliði Komisyonlarýnda görev Bunun bilimsel bir temeli var mý? Ne tanýmlamalarda güvenlik, saðlýk, yapan ve bahar konferanslarýnýn ilk yazýk ki böyle kriterlerimiz yok. Bunlarý konfor, performans, motivasyon, düzenleyicilerinden Seçkin uygulayacak olanlar öncelikle endüstri verimlilik terimleri yanýnda insan Þiþmanoðlu yönetti.ýlk kez 1968 mühendisleridir. yaþam kalitesini ve refahýný yýlýnda ÝTÜ'de Fabrika organizasyonu Yalýn üretimde verilen örneklerin %90'ý artýrmayý amaçlama gibi insan dersi konulmasýný saðlayarak ülkemizi ergonomik örneklerdir. Üretimde odaðýný öne çýkaran yeni ifadeler yer ergonomi kavramýyla tanýþtýran deðer yaratmayan hiçbir eylemde almaya baþlamýþtýr. Prof. Dr. Ahmet Fahri Özok, bulunma diyor. Bu ancak ergonomi Bu baðlamda, konferanslarýmýzýn konuþmasýnda, geçen 40 yýlda sayesinde mümkündür. Ergonomiyi bir amaçlarýný buradan bir kez daha ülkemizin ergonomi alanýnda kat ettiði tasnifsel ayrýmla, fiziksel, biliþsel ve vurgulamak istiyorum; yolu özetledi. yönetsel organizasyonel ergonomi Öncelikle sanayileþen ve üreten bir dallarýna ayýrýrsak, bu üç temel alanda toplum olma yolunda çalýþanlarýn da insan, onun kullandýðý araç gereç çalýþma koþullarýný geliþtirmeye yönelik ve sosyal ortam olarak yapýlabilecek ERGONOMÝ'nin önemine dikkat çok þey olduðunu düþünüyorum. çekmeyi hedeflemekteyiz. Ýnsaný anatomik, fizyolojik, psikolojik ERGONOMÝ'nin disiplinler arasý bir açýdan incelemeden, antropometrik alan olduðunun altýný çizerek; açýdan deðerlendirmeden hatta son endüstri mühendisliði meslek dalýnýn zamanlarda gündeme gelen makro bu alandaki uzmanlýðýndan sanayi ve ekonomi açýsýndan, organizasyon ve hizmet sektörlerinin etkin þekilde yönetim ergonomisi açýsýndan yararlanmasý bilincini uyandýrmayý deðerlendirmeden bir çalýþma yapmak istiyoruz. Ayrýca bu çalýþmayý; mümkün deðildir. Türk Ýnsanýnýn önümüzdeki süreçte ergonomi Özok konuþmasýnda özetle þunlarý antropometrik ölçülerine uygun bir alanýnda yapýlabilecek yasal dile getirdi; oturma yeri bile olmadan o insanýn düzenlemelere saðlýklý görüþ çalýþýrken, kalite kontrol yaparken Ergonomi, yapýlan iþteki bedeli oluþturacak bilgi ve deneyimi hatalar yapmasýna engel olamayýz. en aza indiren bilim dalýdýr. Ýnsanca Odamýz çatýsý altýnda biriktirmenin de yaþamýn temel koþullardan bir Ancak yaparken de mýþ gibi önemli bir adýmý olarak görüyoruz. tanesidir. Ergonomi kapý kolunda, yapmamalýyýz. Etkinliðimizde, akademik bildiriler, oturduðumuz masada, aydýnlatmaatölye çalýþmalarý ve firma deneyim mýzda her alanda ve her anýmýzda alýndýðýnda genellikle ne Ülkemizde herhangi bir konu ele paylaþýmlarý ve bir söyleþi yer vardýr. Ergonomi meslek etiði açýsýnalmaktadýr. Ayrýca sosyal etkinlikler dan da çok önemlidir. Her insan, nasýl yapýlacaðýnýn üzerinde yapýlmasý gerektiði anlatýlýr. Kimse kapsamýnda bir film gösterimi, insanca çalýþma onuruna layýktýr. durmaz. Oysa nasýl yapýlacaðý çok ergo-risk tüneli ve bir Ergonomi verimlilik için vazgeçilmez bir önemlidir. Ergonomi konusunda da bu Tan Oral'ýn çizgileriyle ergonomi öðedir. Türkiye, 1980'lerde üniverkonulu karikatür sergisi sitelerde yapýlan bilimsel yayýn düzeyi ergonomi çalýþmasý yapýlmak yanlýþý yapýyoruz. Bir iþletmede düzenlenmiþtir. Üreten, sanayileþen açýsýndan dünyada 40. sýralardaydý. isteniyorsa, önce mavi ve beyaz ve aydýnlýk bir Türkiye'nin Bugün bilimsel yayýn sayýsý bakýyaratýlmasýnda bilgi ve samimiyetle mýndan 19. sýraya yükselmiþtir, ancak bilgilendirilmelidir. Daha sonra ara yakalýlarýn hepsi genel çerçevede ortaya konulan her emeðin deðerli rekabet düzeyi açýsýndan 80'lere gerileolduðuna yürekten inanýyor; miþtir. Demek ki üniversitelerde yaptý- daha detaylý bilgiyle donatýlmalýdýr. kademe, ustabaþý ve posta baþlarý etkinliðimize katkýda bulunan ðýmýz bilimsel çalýþmalar sanayi ve hiztüm kiþi ve kuruluþlara teþekkür met sektörümüzün küresel reka-bet istasyonlarýndan biri pilot uygulama Ardýndan en problemli iþ ediyorum. gücüne yansýmamaktadýr. Bu baðlamdüzenleme bölgesi seçilip bu bölgenin ergonomik da ergonominin doðrudan etkisi varistasyondaki çalýþmasý yapýlmalýdýr. Pilot dýr. Ergonomi olmadan kalite olamaz. uygulamalarýn yararlý 13 mayýs 2009

11 sonuçlarý yaþanmaya baþlanýnca iþletmenin diðer birimlerinde ve giderek tamamýnda bu felsefe uygulamaya konulmalýdýr. Daha sonra da somut çýktýlarýný alýp doðruluðunu test edersiniz. Bu toplantýdan da somut sonuçlar çýkmasýný, katýlanlarýn nasýl yapmalýnýn yanýtlarýný da bulabilecekleri bir toplantý olmasýný diliyorum. Prof. Dr. Çaðatay Güler ise ergonominin ateþinden ýsýnamadýk ama, hakikaten dumanýndan gözümüz kör oldu diyerek baþladýðý konuþmasýnda özetle þunlarý dile getirdi; Ergonomiyle uðraþtýðým bu 35 yýl içinde Ahmet Fahri Özok hocamla ilk kez bu yýl bir araya geldik. Hepimiz kendi alanýmýzda feryat ederken, sanki bizleri bir araya getirmemek için negatif bir ergonomi, negatif iþleyen bir sistem var. Ergonomist olmak çok zor; deðiþik disiplinlerde çalýþan kiþiler olarak ergonomi ekibinin üyeleri olabiliriz. Ancak, Dünyada iki uç disiplin var. Birisi ekoloji, diðer uç ise ergonomidir. Ekolojist, son solucaný öldüren insaný öldürür. Ergonomi, dört köþe bir dünya daha iyi olur derseniz onu yapmaya çalýþýr. Oysa bu iki ucun dengeleri var. Ama daha biz ergonomiye gerçek anlamda baþlayabildiðimizi söylemek çok zor. Ýnsaný iþe uydurmak anlayýþý çok korkunç bir anlayýþtýr. Ýnsan hiçbir þeye uydurulmaz. Ancak çevre insanca bir yaþama uydurulur. Daha ülkemizde kaç solak olduðunu bile araþtýrmýþ deðiliz. Ben bir solaðým fakat 'sað'laklarýn dünyasýnda yaþýyorum. Bir insanýn solak olduðunu anlamak için yazý yazmasýný beklemeyin, sað elinin iþaret parmaðýna bakýn. Oradaki kesik, çizik ve tahriþten onun solak olduðunu anlayabilirsiniz. Çünkü sað ellerini kullananlar için üretilmiþ aletlerle iþ yapmaya çalýþmaktadýr. Solaklarýn dünyasýný býrakýn, sizleri de görenler yok. Ergonomide sað elini kullananlarý da hesaba katan pek olmadý. Ergonomide bütün disiplinlerin sentezini yapmak için güçlü bir lise kültürü gerekiyor. Ve lisede yetiþenler çok kolay bu ekibin üyesi olabiliyorlar. Uzmanlýk deðil, lise genel kültür bilgisi gerekiyor ve bu ortadan kalktý. Artýk liseden gelenler bu temel ayrýmý yapacak durumda deðiller. Ýlkokul öðretmenleri için temel ergonomi eðitimi vermek ve temel ergonomi kitabý hazýrlanmasý gerekiyor. Eski öðretmen raporlarýný okursanýz; öðretmenler çocuklarýn sýralarda kamburunu çýkararak oturduklarýný yazýyorlar. Milli Eðitim Bakanlýðý bunu deðerlendirmiþ. Niye çocuklar kambur oturuyorlar diye. Ve sýradaki mekanizma hatasýný bulmuþlar. Halk saðlýðýna baþlamamýz gereken nokta ilkokuldur. Çoðunuz bugün kambur deðilseniz ya da göz bozukluklarýnýza zamanýnda müdahale edilmiþse Köy Enstitülerinde yetiþen Cumhuriyet öðretmenleri sayesinde olmuþtur. O dik otur uyarýlarý, çocuðun her durumuyla ilgilenen öðretmen bakýþlarý çok önemliydi. O gençlere enstitü öðrenimleri boyunca sen bir öðretmen olacaksýn diyerek öðretmen olmanýn bütün gereklerini ve bilincini veriyorlardý. Þimdi hýzlandýrýlmýþ formasyonlarla öðretmen yapýlýyor insanlar. O zaman öðretmen olamýyorlar. Bugün öðretmenler çocuklara dik otur, dik yürü uyarýsý yapýyor mu? Oysa duruþ, saðlýðýn ve ergonominin temelidir. Ankara'da her iki yýlda gürültü haritasýný bir Ýngiliz firmasýna yaptýrýrlar. Her seferinde Meclisin köþedeki kavþak gürültülü çýkar. Her seferinde de beni çaðýrýp gösterirler. Sonuçta, biz de ev kadýnlarýna gittik sorduk; çocuðuna aldýðýný ilk hediye ne? Davul. Gürültü nedir? Benim asla yapmadýðým, komþumun yaptýðý bir þey. Ayný fiyata cadde üzerinde trafik gürültüsü olan bir evimi yoksa arka sokaktaki evi mi tercih edersiniz? Cadde üzerindeki evi. Sabahýn beþinde simit satýp seni uyandýran adama ceza verelim? Hayýr vermeyin, ekmeðini kazanýyor. Aldýðýmýz yanýtlar bunlar. Bir gürültüsüzlük talebi yok demek ki. Talep yoksa, her iki senede bir avuç dolusu para verip gürültü tespit ettirmenin alemi nedir? Önce ülkemizde ergonomi alanýnda ciddi bir bilinç ve bir talep yaratýlmalýdýr. Bunun için de Odalarýmýzýn iþbirliði yapmalarý gerekir. Týpký çocukluðumuzda olduðu gibi; fakir bir öðretmen çocuðuyken sýnýfla birlikte kýra gittiðimizde götürdüðümüz azýk torbalarýmýzý bir yaygýnýn üzerinde birleþtirirdik. O zaman benim diyen zenginin kuramayacaðý mükellef bir sofra ortaya çýkardý. Bugün de fakir görünen çýkýnlarýmýzý birleþtirip çok güzel bir sofra kurabiliriz. Yeter ki bizleri bir araya getirmeyen mekanizmayý aþýp bir araya gelebilirim. ayrýntýlý bilgi için: Fotoðrafta: (Soldan Saða) Prof. Dr. Çaðatay Güler, MMO Ýzmir Þube Baþkaný Mehmet Özsakarya, MMO Baþkaný Emin Koramaz, End. Müh. Seçkin Þiþmanoðlu, Prof. Dr. Ahmet Fahri Özok Birlikte görülüyor. 14 mayýs 2009

12 Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Halk Oyunlarý Topluluðu Ege'de Düðün Gösterisi Tarih: 13 Haziran 2009, Cumartesi Saat: Yer:MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Cad. No: 40 Bayraklý-Ýzmir (Anadolu Salonu) Davetiyeleri Þubemizden edinebilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için: MMO Ýzmir Þubesi ÝKM Salý Toplantýlarý Makinalarda CE Ýþaretlemesi ile Ýlgili Yeni Düzenlemeler ve Yeni Makine Direktifi (2006/42/EC) Konuþmacý: Mak. Müh. Abdullah AYDEMÝR Tarih: 26 Mayýs 2009 Saat: (AB Teknik Mevzuatý ve Mesleki Alanýmýzýn Düzenlenmesi Komisyonu etkinliðidir) Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðinde Vaka Analizi ve Vaka Sonrasý Yasal Sorumluluklar Cezai ve Hukuki Uygulamalar Konuþmacý: Mak. Yük. Müh. Metin AVCI Tarih: 02 Haziran 2009 Saat: (Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Komisyonu etkinliðidir.) EN Standardlarýna Göre Kaynak Sembollerinin Gösterimi Konuþmacý: Mak. Müh. CESÝM DURUK Tarih: 09 Haziran 2009 Saat: (Ýmalat Yöntemleri Komisyonu Etkinliðidir.) Katýlým için kayýt yaptýrýlmasý gereklidir. Kayýt için: / 147 MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝZMÝR ÞUBESÝ Türk Halk Müziði Korosu Anadolu nun Renkli Taþlarý Konseri Anadolu dile geldi Tarih: 25 Mayýs 2009,Pazartesi Saat: YER: Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Salonu Anadolu Cad. No:40 Bayraklý / ÝZMÝR MÝEM EÐÝTÝMLERÝNÝN GEÇERLÝLÝK SÜRESÝ HAKKINDA ÜYELERÝMÝZE ÖNEMLÝ DUYURU MÝEM Kurslarýna katýlýp sýnavda baþarýsýz olmuþ ya da sýnava girememiþ üyelere yönelik olarak tarihinden itibaren Odamýzca tanýnan 2 yýllýk süre 30 Haziran 2009 tarihine kadar uzatýlmýþtýr. Sýnavlarda baþarýsýz olmuþ üyelerimiz, 30 Haziran 2009 tarihine kadar sýnavlara katýlmamalarý durumunda yeniden eðitim almak zorunda kalacaklardýr. Üyelerimize önemle duyurulur. Þef: Vildan Turan Þubemiz Türk Halk Müziði Korosu Anadolu'nun Renkli Taþlarý konserinde, Anadolu'da yüzyýllar süren birliktelik ve paylaþým sonunda oluþan renkli bir mozaðiyi sunacak. Zengin kültürümüzü duygularýn en güzel anlatýldýðý dilde, þarkýlarýmýzla, türkülerimizle bir kez daha yaþayacaðýz. Bu konserimizde sizlere dokuz ayrý dilde söylenen ve bilinen türkülerimizle sesleneceðiz. Tel : / 146 Davetiyeleri Þubemizden edinebilirsiniz Þube Yönetim Kurulu 15 mayýs 2009

13 Odamýz, ÇYDD Baþkaný Prof. Dr. Türkan Saylan'ýn evinde arama yapýlmasýný ve demokrasi karþýtý operasyonlarý kýnadý Prof. Dr. Türkan Saylan Makina Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Emin Koramaz 14 Nisan 2009 günü Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði Genel Baþkaný Prof. Dr. Türkan Saylan'ýn evinde yapýlan aramalar ve Ergenekon operasyonlarýnýn geldiði son noktaya iliþkin bir basýn açýklamasý yaptý. Açýklamada þöyle denildi; Gerçekte bir iktidar mücadelesinin emniyet ve yargý ayaðýný oluþturan Ergenekon operasyonu, düþünce ve siyaset alaný ile karmaþýk eylemci/terörist öðeleri ayný kefeye doldurarak siyasal mücadele alanýný terörize edici bir içerikle sürdürülmektedir. Sözde devlet içinde yuvalanmýþ çeteleri temizleme iddiasýyla yola çýkýlan ancak yaratýlan yaygýn dezenformasyon ortamý ve aþýrý parçalý operasyonlarla yoðun bir bilgi kirliliði yaratýlan bu davada, gerçek derin devlet yapýsýnýn üzeri örtülmektedir. Operasyon sosyal hukuk devleti gerekliliklerinden uzak bir þekilde yürütülmekte, neredeyse birbirine selam veren ve görüþlerini paylaþan herkesi kapsar bir geniþlikte sürdürülmektedir. Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði Baþkaný Türkan Saylan'ýn evinde arama yapýlmasý da bu çerçevededir. Oysa Türkan Saylan bir demokrasi yandaþý ve operasyonun gerekçesi olan darbe karþýtý bir insandýr. Soruþturma konusu olan çetelerin aþýrý karmaþýk iliþkileri, bazý terör eylemleri ve parçalý yapýlarý gerçekte çözümlenebilir bir iliþki aðý olmakla birlikte operasyon, iktidara muhalefet eden aydýnlarý, siyaset kurumlarýný ve toplumu ürküterek pasifize etmeyi amaçlayan yöntemlerle sürdürülmektedir. TMMOB Makina Mühendisleri Odasý, bu hukuk garabeti durumun, otoriter bir zihniyetin ürünü olduðuna inanmakta, Türkiye'nin gereksindiði demokratik sosyal hukuk devleti kriterlerinden tamamen uzaklaþýldýðýný saptamakta ve bu durumu kýnamaktadýr. TMMOB Ýzmir Ýl Koordinasyon kurulu da yaptýðý basýn açýklamasý ile Ergenekon soruþturmasý kapsamýnýn, þeriat ve darbe özlemlerine karþý çaðdaþ ve demokratik Türkiye'nin savunucusu olan ve Eðitim ve saðlýk alanýnda yaptýðý öncü çalýþmalarla tanýnan Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði Kurucusu ve Genel Baþkaný Prof. Dr. Türkan Saylan'a kadar uzanmasýný kýnadý. Açýklamada þöyle denildi; Yaþamýný demokrasiye, bilime ve eðitime adamýþ bilim insaný Prof. Dr. Türkan Saylan'ýn evinin basýlarak hukuk devleti ile baðdaþmayan bir þekilde arama yapýlmasýný ve demokrasi karþýtý operasyonlarý reddediyor ve kýnýyoruz. Gerçekte bir iktidar mücadelesinin emniyet ve yargý ayaðýný oluþturan Ergenekon operasyonu, düþünce ve siyaset alaný ile karmaþýk eylemci / terörist öðeleri ayný kefeye doldurarak siyasal mücadele alanýný terörize edici bir içerikle sürdürülmektedir. "Devlet içinde yuvalanmýþ çeteleri temizleme" iddiasýyla yola çýkýlan ancak yaratýlan dezenformasyon ortamý ve aþýrý parçalý operasyonlarla yoðun bir bilgi kirliliði ile süren davada, gerçek derin devlet yapýsýnýn üzeri örtülmektedir. Operasyonlar hukuk devleti gerekliliklerinden uzak bir þekilde yürütülmekte, neredeyse birbirine selam veren ve görüþlerini paylaþan herkesi kapsar hale gelmektedir. Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði Baþkaný Prof. Dr. Türkan Saylan'ýn evinde arama yapýlmasý da bu çerçevededir. Oysa Türkan Saylan bir demokrasi yandaþý ve operasyonun gerekçesi olan "darbe" karþýtý bir insandýr. Saylan ismiyle özdeþleþen eðitim çalýþmalarýna iliþkin olarak bugüne kadar hiçbir þaibe oluþmamýþken operasyonlar düzenlenmesi, çaðdaþ eðitim önceliðiyle yürütülen faaliyetlerin sekteye uðratýlmasýnýn amaçlandýðý kuþkusunu doðurmuþtur. Ülkemizin nadir yetiþtirdiði deðerlerden olan Prof. Dr. Türkan Saylan'a yapýlan muameleme toplum vicdanýný rahatsýz etmiþtir. TMMOB Ýzmir Ýl Koordinasyon Kurulu, þeriat ve darbe özlemlerine karþý çaðdaþ, demokratik bir Türkiye'yi savunmakta, hukukun ve barýþýn egemen olduðu bir Türkiye'nin mümkün olduðuna inanmakta ve iktidara muhalif aydýnlarý, siyaset kurumlarýný ve tüm toplumu pasifize etmeyi amaçlayan uygulamalarý reddetmektedir. 16 mayýs 2009

14 1 MAYIS'I KUTLADIK Ýzmir (Gündoðdu Meydaný)? 1 Mayýs Ýþçi Bayramý tüm Türkiye'de alanlarda kutlandý. Krize, iþsizliðe, ekonomik politikalara karþý protestolarýn öne çýktýðý 1 Mayýs kutlamalarýna TMMOB üyeleri de geniþ katýlým saðladý. Ýstanbul (Taksim) Emeðin birlik, mücadele ve dayanýþma günü 1 Mayýs büyük kentlerimizde düzenlenen mitinglerle kutlandý. Ýlk kez resmi tatil ilan edilen 1 Mayýs'ta kutlamalara katýlým artarak gerçekleþti. ÝZMÝR'de Alsancak Gündoðdu Meydaný'nda KESK, Türk-Ýþ ve TMMOB Ýzmir ÝKK tarafýndan düzenlenen mitinge sendikalar, meslek odalarý, sivil toplum örgütleri ve partiler destek verdi. On binlerce emekçinin katýlýmýyla gerçekleþen yürüyüþ ve mitinge Þubemiz üyeleri de TMMOB Ýzmir Ýl Koordinasyon Kurulu pankartý altýnda katýldý. Mitingde Türk-Ýþ Bölge Temsilcisi Mustafa Kundakçý, Belediye-Ýþ 2 No'lu Þube Baþkaný Ahmet Mutoðlu, KESK Ýzmir Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ergün Demir, TMMOB Ýzmir Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ferdan Çiftçi ve Genel Ýþ 3 No'lu Þube Baþkaný Cafer Konca birer konuþma yaptý. ANKARA'daki 1 Mayýs kutlamalarý için sabah saatlerinden itibaren Gar Binasý önünde toplanmaya baþlayan emekçiler saat 13.30'da mitingin yapýlacaðý Sýhhiye Meydaný'na yürüyüþe geçti. Yol boyunca, "Her yer Taksim, her gün 1 Mayýs", "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Krizin bedelini emekçiler ödemeyecek" sloganlarý atýldý. On binin üzerinde emekçinin katýlýmýyla baþlayan mitingde önce devrim þehitleri için bir dakikalýk saygý duruþunda bulundu. Tertip Komitesi adýna KESK Ankara Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Satý Burunucu Çalý, Türk-Ýþ'e baðlý Yol-Ýþ Teþkilatlandýrma Sekreteri Fahri Yýldýrým, KESK MYK Üyesi Adnan Gölpunar, TMMOB Ankara ÝKK Sekreteri Ramazan Pektaþ'ýn konuþmalarý ile devam eden miting, Grup Günyüzü Konseri ile son buldu. ÝSTANBUL'da günlerce süren tartýþmalar sonrasý, 1 Mayýs Taksim'de kitlesel katýlýmla kutlandý. DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin yaklaþýk 5 bin kiþiden oluþan korteji Taksim Meydaný'na çýkmayý baþardý. Güvenlik güçlerinin korteje katýlýmý engellemek için ara sokaklara yaðdýrdýðý gaz bombalarýna karþýn bin kiþi DÝSK Genel Merkezi'nin önünden yürüyerek Taksim Meydaný'na ulaþtý. Emekçiler, Ýþte Taksim, iþte 1 Mayýs ve Direne direne kazandýk sloganlarýyla, büyük bir coþkuyla Taksim Meydaný'na girdiler. Yabancý sendika temsilcilerinin de yer aldýðý Taksim kutlamalarýnda DÝSK Genel Baþkaný Süleyman Çelebi ve KESK Genel Baþkaný Sami Evren birer konuþma yaptýlar. 17 mayýs 2009

15 Çaldað'da 300 bin aðaç kesilecek, milyonlarca metreküp su ve toprak kirlenecek! Asuman Memen Manisa'nýn Turgutlu Ýlçesi Çaldað'da iþletmeye alýnmak üzere olan Nikel Maden Ocaðýnýn faaliyetinin bölge tarýmýna, ekolojik dengeye ve Ýzmir'i de içine alan çok geniþ bir alanda tüm canlý yaþamýna yapacaðý olumsuz etkiler Ziraat Mühendisleri Odasýnýn ve E.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünün hazýrladýðý iki ayrý raporla ortaya konuldu. Bölge halký madeni istemiyor. Madenin Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Ana Bilim iþletilmemesi için büyük bir kampanya baþlatan Dalý Baþkanlýðýnýn hazýrlamýþ olduðu rapora göre; 1- TEMA Vakfýna Turgutlu'da bulunan tüm Meslek Eko Sistemin bozulmasý ve 2-Hava Kirliliði buna baðlý Odalarý, sivil toplum kuruluþlarý, esnaf, köylü, olarak;, genç, yaþlý ve kadýnlar, tüm Turgutlu halký A-Tozluluðun oluþturduðu saðlýk etkileri, b-asit destek veriyor. Ýzmir çevre örgütleri de direniþi Yaðmuru, c-kükürt Oksitlerin oluþturduðu saðlýk destekleyerek geniþ bir imza kampanyasý etkileri, d-azot Oksitlerin oluþturduðu saðlýk etkileri, baþlatýldý. h-eko Sistemin bozulmasýna etkileri; 3- Gürültü Çölleþme tehlikesi yaþayan ormansýz ülkemizin son Kirliliði; 4- Toprak, Su ve Gýdalarda Aðýr Metal Kirliliði; aðaçlarý da ufuksuz maden iþletmeciliði politikalarýna 5- Temiz su kaynaklarýnýn aþýrý tüketimi tehlikelerinin kurban edilmek üzere. Tüm dünyada canlý yaþamýnýn olduðu; sürmesi için vazgeçilmez olan suyun, aðacýn ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü topraðýn geri döndürelemez þekilde kirletilmesi Baþkanlýðýndan alýnan rapora göre; aþýrý su tüketimi ÝNSANLIK için tehlike çanlarýný çalýyor. Ülkemizde ile ilgili su, toprak ve atmosfer kirliliði açýsýndan risk yabancý maden lobilerinin giderek artan baskýsý ve oluþturduðu ayrýca havzanýn su varlýðý havza içi su ranta dayalý günübirlik politikalarla son ormanlarýmýz, gereksinimini karþýlamaktan uzak olduðu Maden temiz suyumuz ve topraðýmýz yok olma tehlikesi Ýþletmesinin yüksek miktarda sürekli su kullanýmýna altýnda. ihtiyacý Bir yandan 2B yasasý, diðer yandan turizme bulunduðundan, tahsis adý altýnda süren kýyý yaðmasý ile mevcut su ormanlarýmýz yok edilirken diðer yandan en deðerli yetersizliðinin tarým havzalarýmýz yeni maden yasasý eliyle bir daha artmasýna neden kullanýlamaz hale gelmek üzere. Bu duruma karþý olarak çevre çýkan bilim insanlarý, aydýnlar ve tehlikenin farkýna tarýmsal varan bölge halký sesini duyurmaya çalýþýyor. Bu üretiminde felaketin önlenebilmesi için tek çare ise halkýn bizzat önemli örgütlenerek suyunu, ormanlarýný, topraðýný ve miktarlarda verim havasýný korumasý, kararlýlýkla sahip çýkmasýnda kaybýnýn olacaðý görünüyor. asit özellikli liç sularýnýn Ýzmir'in 50 km. yakýnýndaki Çaldað'da iþletmeye buharlaþmasý ve alýnmak istenen nikel madenciliðinin çalýþmaya sülfürik asit baþlamasýyla tüm bölgenin karþý karþýya kalacaðý fabrikasý baca çevre felaketi uzman kurumlarýn raporlarýnda tüm gazlarýnýn çýplaklýðýyla ortaya konuldu. Bölgede TEMA Vakfý çevrede asit önderliðinde ve çaðrýcýlýðýnda bir araya gelen büyük yaðmurlarý sivil hareket hükümete sesini duyurmaya ve bu oluþturmasý felaketi önleme çalýþýyor. durumunda TEMA Vakfýnýn baþlattýðý imza kampanyasýnýn yöredeki tarýmsal önsözünde þöyle denildi; üretim büyük zarar göreceði belirtilmektedir. 1 Kasým 2007 tarih sayýlý resmi gazetede, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesinden Baþbakanlýktan: Konusu Aðaçlandýrma Seferberliði alýnan raporun sonuç bölümüne göre Nikel olan 2007/28 sayýlý Genelge yayýnlanmýþtýr. Bu Genelgenin baþýnda, topraklarýnýn büyük bir kýsmý çölleþme ve erozyon tehdidi altýnda bulunan ülkemizde aðaçlandýrma ve erozyon kontrolü çalýþmalarýnýn öneminin herkes tarafýndan bilindiði ve bu maksatla 1995 yýlýnda kamu kurum ve kuruluþlarý ile gerçek ve tüzel kiþiler tarafýndan yapýlacak aðaçlandýrma ve erozyon kontrolü çalýþmalarýna ait esas ve usulleri düzenleyen 4122 sayýlý Milli Aðaçlandýrma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu yürürlüðe konulmuþtur denmektedir. Bu baðlamda TEMA Turgutlu Temsilciliði olarak erozyon kontrolünün sadece yeni aðaçlandýrmayla deðil mevcut aðaçlandýrýlmýþ orman vasfý kazanmýþ (30 yýllýk) alanlarý da korumamýzla mümkündür. Turgutlu'muzun Ýzmir K19C1 ve K19C4 üzerindeki Çaldaðý Mevkiinde Nikel Madencilik faaliyetinin yeniden baþlamak üzere olduðunu öðrenmiþ bulunmaktayýz. Madenciliði faaliyetinin gerek çevresel gerekse tarýmsal üretim açýsýndan doðrudan olumsuz etkiler yaratacaðý ayrýca bölge eko sistemindeki dengeleri bozarak sürdürülebilir yaþam üzerinde önemli bir tehdit oluþturduðu belirtilmektedir. Yazýmýz ekinde gönderilen raporlarýn incelenmesini gereðinde yeniden araþtýrýlmasýný her platformda yeraltý zenginliklerimizin ekonomimize kazandýrýlmasý konusunda desteklerimizin sürdüðünü ancak havzamýz üzerindeki tarýmsal varlýklarýmýzýn çevre ve insan saðlýðýmýzýn korunarak yer altý Zenginliklerimizin bilimin son sistemleri uygulanarak ekonomiye kazandýrýlmasý gerektiðini bilgilerinize arz ederiz. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünün hazýrladýðý kapsamlý raporda (*) ise þu bilgilere yer veriliyor; Manisa ili Turgutlu ilçe sýnýrlarýnda yer alan Çaldað nikel maden iþletmesi bir açýk ocak maden iþletmeciliði olup, faaliyetin temel iþletme aþamalarý kýsaca þöyledir; açýk maden ocaðýndan cevhere ulaþana kadar hafriyat ve çýkan ekonomik deðeri olmayan malzemenin ocak sahasýnýn kuzey ve güney yönündeki alanlara depolanmasý, cevher katmanýnýn çýkartýlmasý, kýrýlarak nikel ekstraktý için (liç) hazýrlanmasý, basýnçsýz ortam yani açýk alanda liç için yýðýnlar oluþturulmasý, sülfürik asitle liç iþlemi, sülfürik asit ile zenginleþtirme, kireç-soda külü ile çöktürme sonucu nikel-kobalt elde edilmesi, demir ve mangan çöktürmesi, elde edilen zenginleþtirilmiþ Ni-Co cevherinin rafine edilmek üzere yurt dýþý na Yakuplar, Akköy, Büyükbelen köyleri yer sonuçlar üretemeyecektir. Ayný þekilde almaktadýr. proje alaný ve yakýn çevresinin jeolojik Gerek ocak hafriyat alaný ve gerek çýkan ve hidrojeolojik özellikleri, yeraltý ve ekonomik olmayan kayaçlarýn depolanma yüzey suyu özelliklerine dair bilgilerin alanlarý yaklaþýk 20 yaþlarýnda çam ormaný de ayný nedenle geçerliliði ortadan üzerinde yer almaktadýr. Ocak ve iþletme kalkmaktadýr. Maden þirketi tarafýndan sahasýnýn çevresi, Gediz havzasýna talep edilen ve Ek B.17'de bildirilen DSÝ ulaþarak bölgedeki yaðýþ sularýný batýya tarafýndan verilen resmi yazý uyarýnca (körfeze) taþýyan yan dere ve ýrmaklar ile 3 Gediz nehrinden yýlda 4.5 milyon m su çevrelenmiþtir. Ýþletmenin güneyinde yer çekim izni alýnmýþ bulunmaktadýr. Söz alan Gediz Irmaðý, Batýsýnda yer alan Kum konusu su talebi kapsamýnda iletim ve çayý belli baþlý ýrmaklarý oluþturmaktadýr. kullaným esnasýnda oluþacak buharlaþma Gediz ýrmaðýnýn çevresindeki alüvyal kayýplarý dikkate alýnmýþ mýdýr yoksa düzlükler I ve II sýnýf verimli sulu tarým yaklaþýk %50'ye varacak olan buharlaþma arazilerinden oluþmaktadýr. Bu bölgedeki kayýplarý için ek talepler söz konusu temel üretim, pamuk, buðday, mýsýr ve mudur?madencilik faaliyetlerinde günlük bað ürün deseninden oluþur. Ýþletme alaný m /h (135.2 Litre/saniye) su ve yakýn çevresindeki kaynak sularý, içme tüketileceði bildirilmektedir kiþi ve sulama suyu olarak kullanýlmakta ve nüfusa sahip Ýzmir'in toplam su ayrýca Gediz ýrmaðýný beslemektedir. Gediz tüketiminin 6500 Litre/saniye olduðu ýrmaðý, Turgutlu ilçesi bölgesine düþünülürse, 135 Litre/saniye su tüketimi ulaþmadan önce olduðu gibi, sonrasýnda Turgutlu ilçesinin nüfusunun 2/3'lük kýsmý da çevresindeki verimli arazilerin olan yaklaþýk kiþinin günlük su sulanmasýnda temel kaynak olarak tüketimine eþdeðer bir büyüklüktür. kullanýlmaktadýr. Gediz ýrmaðýnýn bu Böylesi büyük bir hacimdeki suyun Çok önemli iþlevi, Menemen ovasýndan sonra Þiddetli Kuraklýk tehdidi altýnda olan bir Ege denizine ulaþana kadar devam bölgede sadece ve sadece söz konusu etmektedir. madencilik faaliyetinin ihtiyaçlarýna karþýlýk TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý gelmesi kamunun malý olan su yun ne Ýzmir Þubesinin raporunda (**) ise derece kamu yararýna kullanýlacaðý bölgenin tarýmsal potansiyeli kapsamlý sorusunu getirmektedir. Ayrýca, önceki rakamlarla belgelendikten sonra þöyle bölümde bildirilen tarýmsal üretimin en deniliyor; temel karakteristiðinin polikültür tarým olmasý, büyük miktarda sulama suyu Maden alanýyla ilgili tarihli gereksinimi duyulan meyve, sebze ve Nihai ÇED Raporunda yer alan veriler hayvancýlýk tarýmýnýn yaygýn olmasý Gediz 2005 yýlý Aralýk ayýna kadarki veriler nehrinden veya iþletme tarafýndan DSÝ'den olmasý nedeniyle 2006 ve özellikle de izin alýnan kuyudan çekilecek yýllýk ve 2008 yýlý Kuraklýk verileri bu 3 milyon m su nedeniyle tarýmsal üretimin kapsamda deðerlendirme dýþýnda önemli düzeyde kuraklýk riski altýna kalmýþtýr. Oysa bilindiði gibi, Devlet gireceði düþünülmektedir. Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü (DMÝ)'nün Türkiye geneli için 2007 Kuraklýk (*) ve (**) : Raporlarýn tam metnini Deðerlendirme raporuna göre; ülkemiz Þubemiz web sitesinde bulabilirsiniz. bulunduðu coðrafi konum itibariyle yarý- kurak bir iklim kuþaðýnda bulunduðundan ve topografyasý gereði düzensiz yaðýþ rejimine sahip olmasý nedeniyle sürekli kuraklýk riski altýnda yaþayan bir ülkedir. Rapor, 2007 yýlý içerisinde yaðýþlarda normale göre Ege Bölgesi'nde %43 azalma olduðunu vurgulamakta ve sýcak ve kurak dönemin etkisini sürdüreceðini bildirmektedir. Ýzmir, Akhisar, Manisa, Muðla, Aydýn, Kütahya ve Ege Bölgesi'nde yer alan daha bir çok yöremizin kuraklýk sýnýflandýrmasýnda en þiddetlisi olan Çok Þiddetli Kurak olduðu da DMÝ'nin ilgili raporunda bildirilmektedir. Bu nedenle, madende yeraltý suyu vb. kullanýlmasý doðru gönderilmesi, iþletme sonunda liç yýðýnlarýnýn katmanlar þeklinde depolanarak ve geçirimsizliði saðlanarak terk edilmesi, açýk maden ocaðýnýn ise, en baþta hafriyat ile elde edilen ekonomik deðeri olmayan kayaçlarýn %33 lük bölümünün maden ocaðýna geri doldurulmasý ve aðaçlandýrma aþamalarýný içermektedir. Zenginleþtirme/kazaným, demir hidroksitin çöktürülmesi, nikelkobalt hidroksit ürününün elde edilmesi ve mangan oksidin çöktürülmesi faaliyetlerini kapsamaktadýr. Ýþletmenin konumu; Çaldað lateritik demir, nikel-kobalt yataðý Manisa Ýli, Turgutlu Ýlçesi'nin yaklaþýk 25 km kuzeyinde, Çampýnar köyünün ise 1.5 km kuzeyinde bulunmaktadýr. Ýþletme ise, Turgutlu yerleþim alanýna mesafesi yaklaþýk 15 km kadardýr. Ýþletmenin en fazla 3 km mesafeli yakýn çevresinde Musacalý, Ýzettin, Çampýnar, Temrek, 18 mayýs mayýs 2009

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

þube baþkanýmýzdan Mesleki etkinliklerin yanýnda sosyal faaliyetlerede gereken önemi vermeye gayret göstermekte yiz MART - NÝSAN 2009

þube baþkanýmýzdan Mesleki etkinliklerin yanýnda sosyal faaliyetlerede gereken önemi vermeye gayret göstermekte yiz MART - NÝSAN 2009 þube baþkanýmýzdan Meslek odalarýnýn asli görevleri, üyelerinin mesleksel ve bilimsel çalýþmalarýna katký saðlamak, üyelerin bilgi birikimlerini arttýrýcý eðitimler ve etkinlikler düzenlemek, sosyal ve

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü GPE Eðitim Becerileri Ekibi* TTB-GPE Eðitim Becerileri Kursu; Türk Tabipleri Birliði (TTB) Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) Eðitici Eðitimi Programý nda görev

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Türkan Saylan'ý saygýyla anýyoruz.

Türkan Saylan'ý saygýyla anýyoruz. Kriz bir türlü geçmedi Teðet geçti, sürtündü geçti gibi kliþe cümlelerle tartýþýlan ekonomik kriz %20'leri aþan iþsizlik ve sanayideki % 40'lara ulaþan kapasite daralmasýyla ülke gündeminde önemini her

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

Manisa Ýl Temsilciliðimizden

Manisa Ýl Temsilciliðimizden Manisa Ýl Temsilciliðimizden Enerji Yöneticiliði Mevzuatý Bilgilendirme Toplantýsý 6 Mayýs 2009 tarihinde EMO Manisa Ýl Temsilciliði'nde enerji yöneticiliði konusunda bilgilendirme toplantýsý yapýldý.

Detaylı