LYS FELSEFE. Felsefeyle Tanýþma Bilgi Felsefesi Varlýk Felsefesi Ahlak Felsefesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LYS FELSEFE. Felsefeyle Tanýþma Bilgi Felsefesi Varlýk Felsefesi Ahlak Felsefesi"

Transkript

1 LYS FELSEFE Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (TS) Felsefeyle Tanýþma Bilgi Felsefesi Varlýk Felsefesi Ahlak Felsefesi Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de olsa alýntý yapýlamaz. Metin ve sorular, bu yayýný yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemiyle çoðaltýlamaz yayýmlanamaz.

2 1. Büyük Ýskender in ölümünden hemen sonra imparatorluðu, birbiriyle savaþan çeþitli hiziplere bölündü. Dolayýsýyla, yarattýðý kültürel birlik sürmekle birlikte, siyasal düzeyde didiþmelerin ve çatýþmalarýn sonu gelmiyordu. Bu dönemde boy atan dört yeni felsefe okulu Kynikler, Septikler, Epikurosçular ve Stoacýlar bu olguyu yansýtýr. Hepsinin de baþlýca kaygýsý, uygar bir insanýn bu güvensiz, istikrarsýz ve tehlikeli dünyada nasýl yaþayabileceðiyle ilgiliydi. Bu parçada felsefe okullarý nýn hangi yönü örneklendirilmektedir? A) Oluþtuklarý dönemin koþullarýnýn bir ürünü olduklarý B) Kendilerini her türlü sosyal gerçeklikten soyutladýklarý C) Filozoflarýn ortak çabasýnýn bir eseri olduklarý D) Sosyal koþullarýn deðil, filozofun yaratýcý düþüncesinin sonucunda oluþtuklarý E) Belirli konulara aðýrlýk verdikleri

3 2. Tarihsel süreç içerisinde ileri sürülen birçok felsefi kuramýn bugün bir anlamý ve geçerliliði kalmamýþtýr. Filozoflardan önemli bir kýsmýnýn ileri sürdüðü görüþler, bilim ve tekniðin geliþmesiyle çürümüþtür. Ancak bu durum, felsefenin bir dönem yapýlýp bittiði artýk bir iþe yararlýlýðýnýn kalmadýðý anlamýna gelmemelidir. Çünkü geçmiþte olduðundan daha çok felsefe, özellikle günümüzde olgularýn ve bilimlerin sunduklarý karmakarýþýk dünya içinde yönünü bulmak, þeylerin ve yaþanmýþ deneyimlerin çokluðu ortasýndaki durumun ne olduðunu anlamak isteyen insana bir yol veya aralýk bulmaya çalýþmaktadýr. Bu parçada felsefenin halen varlýðýný sürdürmesi neye baðlanmýþtýr? A) Ýnsanýn kendini ve yaþadýðý evreni anlamlandýrma çabasýnýn sürekliliðine B) Filozoflarýn özel çabasýna C) Geleneksel deðerlerin önemini korumasýna D) Bilimlerin insanlýðýn tüm sorunlarýný çözmesine E) Felsefeye olan ilginin azalmasýna

4 3. Felsefenin ne olduðu ve ne istediði konusunda anlaþmaya varýlmýþ deðildir. Kimi, olaðanüstü geliþmeler bekler felsefeden; kimi, onu neyle uðraþtýðý belli olmayan bir düþünce sayýp bir yana atar. Kimine göre, felsefe herkesi ilgilendirebilir, basit ve kolay anlaþýlýr olabilir; kimine göre öyle zor bir þeydir ki, onunla ilgilenmeye kalkmak dipsiz bir kuyuya taþ atmaktýr. Bilimle uðraþanlar ise felsefenin en kötü yanýnýn, kesin sonuçlar ve olmuþ bitmiþ bir bilgiyi ortaya koyamamasý olarak kabul ederler. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi felsefe için söylenemez? A) Özneldir. B) Tanýmlanmasý güçtür. C) Kiþilere göre deðiþen bir anlamý ve deðeri vardýr. D) Herkes için ortak özellikleri vardýr. E) Kesin olan bir sonuca sahip deðildir.

5 4. Her þeyi olduðu gibi kabul eden, merak etmeyen bir insan için felsefe söz konusu olamaz. Felsefe, varlýklar ve olaylar karþýsýnda merak duyan insanlarla ortaya çýkar. Dünyadaki varlýklar niçin baþka türlü deðil de olduklarý gibidir? Ýnsan, belli bir olay karþýsýnda, neden baþka türlü deðil de belli bir þekilde davranýr? Felsefe, iþte bu konularý merak eden, kendisine bu türden sorularý soran insanlarla geliþir. Bu parçada felsefenin geliþimi aþaðýdakilerden hangisine baðlanmýþtýr? A) Merak etme ve anlama isteðine B) Felsefi metinlerin okunmasýna C) Belirli bir kültürel birikimin olmasýna D) Sorgulamaya ve düþünmeye yer vermeyen hazcý bir yaþam anlayýþýna E) Ýçinde bulunulan sosyal koþullarýn niteliðine

6 5. Bugünün düþüncesini ve deðerini anlamak, çaðýmýzda karþýlaþtýðýmýz felsefe problemlerini gerektiði gibi tartýþabilmek, toplumsal düþüncenin tarihini bilmekle mümkündür. Hiçbir felsefe sistemi veya akýmý, oluþtuðu koþullar gözardý edilerek doðru bir þekilde deðerlendirilemez. Örneðin; Platon un ideal devletini anlamak için o dönem Antik Yunan toplumunu bilmek gerekir. Bu parçada felsefenin hangi yönü vurgulanmaktadýr? A) Tarihinden soyutlanarak anlaþýlmayacaðý B) Eleþtiriyi esas aldýðý C) Yerleþik deðerleri sorguladýðý D) Filozofun yaratýcý düþüncesinin eseri olduðu E) Birleþtirici ve bütünleþtirici olduðu

7 6. Felsefe sözcüðü dilimize Arapça dan, bu dile de eski Yunanca dan geçmiþtir. Sözcüðün Yunanca aslý Philia sophia, anlamý ise bilgiyi sevmektir. Eski Yunanca da sophia sözcüðü sadece kuru ve soyut bilgi anlamýna gelmez. Akýllýca hareket etmek, aþýrýlýklardan kaçýnmak, kendine egemen olmak anlamýna da gelir. Bu nedenle felsefenin amacý sadece bilgi vermek deðildir. Ayný zamanda doðru davranýþlarda bulunmamýzý da saðlamaktýr. Bu parçada felsefenin hangi yönü ön plana çýkarýlmaktadýr? A) Bireyi ahlaklý olmaya yöneltmesi B) Özgür düþünmenin ürünü olmasý C) Belirli varsayýmlarda bulunmasý D) Her þeye eleþtirel yaklaþmasý E) Sosyal olaylarý yönlendirmesi

8 7. Filozofun bilme eylemi ile bilim adamýnýn bilim eylemi arasýnda büyük bir fark vardýr. Bilim adamýnýn amacý, doðayý anlamak sonra da teknoloji yoluyla doðayý kontrol altýna almaktýr. Yani o, pratik bir amaç için bilme eyleminde bulunur. Oysa filozofun, bilgi elde etmenin dýþýnda baþka bir amacý yoktur. O, sadece bilgiye bilgi olduðu için deðer verir ve onu bilmeye çalýþýr. Buna göre filozof, hangi yönüyle bilim adamýndan ayrýlýr? A) Doðayý kontrol altýna almayý amaçlamasý B) Sadece bilmek için bilmeyi istemesi C) Deney - gözlem verilerini esas almasý D) Doða olaylarýný önceden bildirmesi E) Varlýðýn metafizik boyutuna yönelmesi

9 8. Felsefeye penceresini açamamýþ bir insan, hayata þartlanmýþlýðýn ve dogmatizmin penceresinden bakmaya mahkumdur. Nerede þartlanmýþlýk ve dogmatizm varsa, orada mutlaka çatýþma ve hoþgörüsüzlük vardýr. Dolayýsýyla felsefeye penceresini açamayan bir insan geliþimin gerisinde kalmaya ve karanlýða gömülmeye mahkumdur. Bu parçada felsefenin hangi iþlevi vurgulanmaktadýr? A) Varlýðýn özünü ve kaynaðýný araþtýrmasý B) Ýnsaný açýk fikirli olmaya yönlendirmesi C) Ýdeal bir devlet düzeninin ilkelerini açýklamasý D) Toplumda var olan gelenekleri insanlara benimsetmesi E) Doðru bilginin kaynaðýný irdelemesi

10 9. Wittgenstein e göre felsefe, dil dünyasýnda oluþan yanlýþ kabullerimizin, gerçeði nasýl saptýrdýðýný çok yönlü araþtýrmaktýr. Geleneksel felsefe problemleri kötü bir biçimde formüle edilmiþ olan kafa karýþtýrýcý anlamsýz önermelerden oluþmaktadýr. Felsefe, özünde bir kuram deðil, bir etkinliktir. Bir öðreti deðil, dilin onarýmýna dayalý bir etkinliktdir. Böyle bir tanýmlama felsefeye, zihnin dil aracýlýðý ile büyülenmesine engel olma görevi vermektedir. Buna göre Wittgenstein e göre felsefenin öncelikli görevi ne olmalýdýr? A) Dildeki anlam kargaþalýðýný gidermek B) Dili zenginleþtirmek C) Dil ile kültür arasýndaki baðý göstermek D) Soyut dil kullanýmýna imkan vermek E) Metafizik önermelere önem vermek

11 10. Filozofun görevi, dünyadan elini eteðini çekip çalýþma masasýnda kendince soyut fikirler üretmek deðildir. O, düþünceleriyle pazarda ve sokakta, kýsaca toplum içinde olmalýdýr. Filozofun en büyük insanlýk görevi, içinde yaþadýðý toplumun yanlýþ deðer yargýlarýný ortaya çýkarmak ve bunlarýn yerine akla-mantýða dayanan evrensel deðerleri geçirmektir. Bu parçada filozoflardan aþaðýdakilerden hangisi beklenmektedir? A) Metafizik konulara açýklýk getirmesi B) Din adamlarýyla iþbirliði yapmasý C) Kendi düþüncelerini beyan etmesi D) Görüþleriyle toplumu yönlendirmesi E) Kendisini toplumdan soyutlamasý

12 11. Aristoteles, Platon un dehasýný ve ona olan borcunu tamamen kabul etmekle birlikte, Platon un felsefesinin temelini oluþturan iki dünya fikrini reddetti. Platon a göre duyularýmýzla algýladýðýmýz, sürekli deðiþen bu dünyanýn güvenilir bilgisi olamazdý. Platon, gerçek bilginin nesnelerinin baþka bir dünyada, zamandan ve mekandan baðýmsýz, ancak anlýkla ulaþýlabilecek soyut bir alanda yer aldýðýný söylemiþti. Oysa, Aristoteles e göre hakkýnda felsefe yapabileceðimiz sadece tek bir dünya vardýr; o da içinde yaþadýðýmýz bu dünyadýr. Bu parça filozoflarla ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisini örnekler? A) Birbirlerinden etkilendikleri gibi birbirlerine zýt fikirler de ileri sürdüklerini B) Ayný konulara benzer çözümler ürettiklerini C) Çoðu zaman birbirlerinin fikirlerini onayladýklarýný D) Yaþadýklarý koþullarýn etkisinde kaldýklarýný E) Akla dayalý tutarlý bilgi oluþturduklarýný

13 12. Felsefe var olanlar üzerine bilinçli, planlý bir düþünceden doðmuþtur. Düþünce tarihinde felsefenin henüz ortaya çýkmadýðý dönemlerde felsefi nitelikteki sorulara insanlýk din ve mistisizmle cevap vermiþtir. Ancak ne zaman ki insanlýk, kaynaðýný kendi akýl ve deneyimlerinden alan bir düþünme eylemine geçmiþse iþte o zaman felsefe ortaya çýkmýþtýr. Felsefenin sorularýnýn baþýnda var olanlarýn kökeni, evrenin meydana geliþi ile insanýn bu dünyadaki yeri ve ödevinin ne olduðu sorularý gelir. Buna göre aþaðýdaki sorulardan hangisi felsefi nitelikte bir soru deðildir? A) Evrenin zaman ve mekan açýsýndan bir sonu var mýdýr? B) Evrende insanlýðýn yeri ve kaderi nedir? C) Ýnsan yaþamýnýn gerçek amacý nedir? D) Doðadaki nedenselliðin bir nedeni ve anlamý var mýdýr? E) Ýnsan, nasýl bir biyolojik yapýya sahiptir?

14 13. Aþaðýdakilerden hangisini yapabilmek için teknik bilgiye ihtiyaç vardýr? A) Doðal gözlem yoluyla elde edilen verilere dayanarak bir varsayým kurmak B) Hayal ettiðimiz bir daðýn resmini yapmak C) Ýlkokul çocuklarýnýn rahatça kullanabileceði bir masa yapmak D) Tümevarým yöntemiyle var olan bilgilerden daha genel bir bilgiye ulaþmak E) Akýl ilkelerini kullanarak bilgiler arasýndaki çeliþkiyi ortadan kaldýrmak

15 14. Aþaðýdaki özelliklerden hangisi sadece sanat bilgisine aittir? A) Subjektiftir. B) Doðruluðu ve yanlýþlýðý tartýþýlmaz. C) Obje-suje iliþkisinin bir ürünüdür. D) Kaynaðýnda duygu ve coþku vardýr. E) Olgusaldýr.

16 15. Özgül aðýrlýklarý suyun özgül aðýrlýðýndan daha küçük olan cisimler suda yüzer. Bu bilgiyi insanlarýn günlük hayatlarýnda kullanabilmeleri için aþaðýdaki bilgi türlerinin hangisinden yararlanmalarý gerekir? A) Sanat bilgisinden B) Bilimsel bilgiden C) Teknik bilgiden D) Gündelik bilgiden E) Felsefi bilgiden

17 16. Aþaðýdakilerden hangisi tüm bilgi çeþitlerine ait ortak bir özelliktir? A) Dogmatiktir. B) Kaynaðýnda duygu ve coþku vardýr. C) Yaratýcýdýr. D) Subjektiftir. E) Obje - suje iliþkisinin ürünüdür.

18 17. I. Dogmatiktir. II. Ýnsana verilmiþ bilgidir. III. Kaynaðý ilahidir. IV. Neden-sonuç iliþkisi olgulara dayalýdýr. V. Doðaüstü bir varlýða inanma anlamýna gelir. Yukarýdaki özelliklerden hangisi dinsel bilgiye ait deðildir? A) V B) IV C) I D) III E) II

19 18. Her ikisi de olgulardan hareket etmesine raðmen, birisi sistemli ve düzenli diðeri düzensiz bilgidir. Birisinde bilginin nedeni bilinmezken, diðerinde bilginin nedeni olgusal olarak kanýtlanmýþtýr. Birisi günlük hayatta herkes tarafýndan kullanýlýr, diðeri ise belli bir eðitim ve uzmanlýk gerektirir. Birisi subjektif, diðeri objektiftir. Burada karþýlaþtýrýlan bilgi çifti aþaðýdakilerden hangisidir? A) Sanat - Teknik B) Gündelik - Felsefe C) Gündelik - Sanat D) Dinsel - Teknik E) Gündelik - Bilimsel

20 19. Tecrübe sonucu kazanýlmýþ bir bilgi deðildir. Bu bilgiler insana verilmiþtir. Bu tür bilgilerin doðruluðu ya da yanlýþlýðý tartýþýlmaz; dogmatiktir. Bu açýklama aþaðýdaki bilgi türlerinden hangisine aittir? A) Gündelik bilgiye B) Dinsel bilgiye C) Bilimsel bilgiye D) Sanat bilgisine E) Teknik bilgiye

21 20. Bir kiþi kendi ilgi alaný içinde bulunan unsurlarý birbirleriyle uyumlu bir þekilde düzenleyerek, bizde adýna estetik haz veya sevinç denilen bir duygu meydana getirir. Bu açýklama aþaðýdaki bilgi çeþitlerinden hangisiyle ilgilidir? A) Sanat bilgisi B) Gündelik bilgi C) Bilimsel bilgi D) Teknik bilgi E) Felsefi bilgi

22 21. Aþaðýdakilerden hangisi gündelik bilgiye örnektir? A) Yaðmurun hep bulutlu havalarda yaðacaðýnýn bilinmesi B) Cisimlerin yere düþme nedeninin çekim yasasý olduðunun bilinmesi C) Üçgenin iç açýlarýnýn toplamýnýn 180 olduðunun bilinmesi D) Dünya nýn, üzerinde yaþam olan tek gezegen olduðunun bilinmesi E) Cisimlerin suda yüzebilmeleri için özgül aðýrlýklarýnýn suyun özgül aðýrlýðýndan büyük olmasý gerektiðinin bilinmesi

23 22. Aþaðýdakilerden hangisi formel bilimdir? A) Fizik B) Matematik C) Psikoloji D) Tarih E) Biyoloji

24 23. Hepimizin az çok sahip olduðu ve insanlar arasýnda en sýk rastlanan bilgi türüdür. Bu bilginin kaynaðýnda, hepimizin aþaðý yukarý ayný biyolojik, fizyolojik yapýya ve benzeri toplumsal þartlara sahip olmamýz yatar. Hepimiz yaðmurun ýslattýðýný, güneþin ýsýttýðýný, yemenin açlýðý giderdiðini biliriz. Bu açýklama aþaðýdaki bilgi çeþitlerinden hangisine aittir? A) Gündelik bilgiye B) Sanat bilgisine C) Bilimsel bilgiye D) Teknik bilgiye E) Felsefi bilgiye

25 24. Aþaðýdaki bilgilerden hangisini kanýtlamak için deneye gerek yoktur? A) Taþýn özgül aðýrlýðý sudan daha büyüktür. B) Metaller ýsýtýlýnca genleþirler. C) Üçgenin iç açýlarýnýn toplamý iki dik açýnýn toplamýna eþittir. D) Deniz suyu sýcaklýðý yaz aylarýnda daha yüksektir. E) Dünyanýn yýllýk ortalama sýcaklýðý hýzla yükseliyor.

26 25. Bir heykel karþýsýnda kiþilerin gösterdiði aþaðýdaki tepkilerden hangisi estetik deðer taþýr? A) Acaba kaç liradýr? B) Ne iþe yarar? C) Ne anlatmak istemiþ? D) Çok güzel. E) Evin bir köþesine konursa insanlarýn dikkatini çeker.

27 26. Suya batýrýlan bir çubuðu kýrýkmýþ gibi gördüðümüzü hepimiz biliriz. Bu çubuðu sudan çýkardýðýmýzda kýrýk olmadýðýný görür ve böylece gözümüzün bizi yanýltmýþ olduðunu kabul ederiz. Yine geçmiþte doðru olduðunu kabul ettiðimiz birçok düþüncenin zamanla bize eskisi gibi doðru görünmediðine sýkça rastlarýz. Farklý toplumlarýn din, ahlak ve zevkler konusunda bizden farklý düþündüklerini görürüz. Bu örnekler aþaðýdaki düþüncelerden hangisinin doðmasýna neden olarak gösterilebilir? A) Rasyonalizm B) Kritisizm C) Empirizm D) Septisizm E) Pragmatizm

28 27. Aþaðýdaki yargýlardan hangisi þüpheci yaklaþýmla ilgilidir? A) Doðru bilginin kaynaðý akýldýr. B) Doðru bilginin kaynaðý deneylerimizdir. C) Doðru bilgi kiþiden kiþiye deðiþir. D) En doðru bilgi sezgi yoluyla elde edilen bilgidir. E) Olgulara dayanan bilgi doðrudur.

29 28. Ýnsanýn bilgi yetileri yani duyularý, deneyimleri ve aklý bilgiyi elde etmede kesin olarak yetersiz olduðundan sadece saný larýmýz olabilir. Saný bilgiden veya doðrudan farklý olarak doðru olduðunu sandýðýmýz veya bize doðru gibi görünen þeydir. Bundan dolayý bir saný, baþka bir saný ile ayný deðerdedir. Protagors ýn ünlü sözü ile Ýnsan her þeyin ölçüsüdür. Bu açýklama aþaðýdaki yargýlardan hangisini destekler? A) Duyulardan gelen bilgi doðrudur. B) Deney ve gözleme dayanan bilgi doðrudur. C) Akla dayanan bilgi doðrudur. D) Doðru bilgi yoktur. E) Doðru bilgi hem aklýn hem de deneyin ürünüdür.

30 29. Bir iddiayý, bir sonucu, bir önermeyi yeterli nedenler, tatmin edici dayanaklar göstererek haklý çýkarmaktýr. Mantýkta ise, daha özel olarak, bir akýl yürütmenin öncüllerinin sonucu haklý çýkardýðýný gösterme iþlemidir. Bu açýklama aþaðýdaki kavramlardan hangisine aittir? A) Suje B) Temellendirme C) Gerçeklik D) Obje E) Varlýk

31 30. Duyularýmýzýn bizi yanýlttýðýný söyleyerek, duyusal bilgilerin doðruluðu yoktur diyenler, sabah kaltýklarýnda hava bulutluysa, dýþarý çýkarken yanlarýna þemsiye almayý ihmal etmezler. Bu eleþtiriyi yapan bir kiþi bilginin kaynaðý konusunda aþaðýdakilerden hangisini kabul etmektedir? A) Bilginin kaynaðý akýldýr. B) Bilginin kaynaðý sezgidir. C) Bilginin kaynaðý fenomendir. D) Bilginin kaynaðý hem akýl hem deneydir. E) Bilginin kaynaðý duyulardýr.

32 31. Aþaðýdakilerden hangisi bilgi felsefesinin temel kavramlarýndan birisidir? A) Vicdan B) Gerçeklik C) Sorumluluk D) Kötülük E) Özgürlük

33 32. Gerçekten üçgenin iç açýlarýnýn toplamýnýn 180 olduðu bilgisi deneysel deðildir. Bunun yanýnda ateþin sýcak, buzun soðuk, bakýrýn iletken olduðu bilgisi de akýlsal deðil deneyseldir. Örneðin, hiç kimse bakýrýn iletken olduðu bilgisini doðuþtan getirmez. O halde bilginin akýlsal mý yoksa deneysel mi olduðu problemi nasýl çözülecek? Bu problemi çözen düþünce aþaðýdakilerden hangisidir? A) Rasyonalizm B) Pragmatizm C) Fenomenoloji D) Entüisyonizm E) Kritisizm

34 33. Aþaðýdakilerden hangisi bilgi felsefenin temel kavramlarýndan birisi deðildir? A) Adalet B) Suje C) Doðruluk D) Obje E) Gerçeklik

35 34. Acaba Tanrý nýn varlýðýný kabul etmeyen maddeci kuram mý doðrudur, yoksa Tanrý nýn varlýðýný kabul eden ruhçu kuram mý? sorusunu ruhçular þu þekilde cevaplandýrýr: Dünyaya daha olumlu ve hayata daha mutlu bakmamý saðladýðý için ruhçu görüþ doðrudur. Ruhçularýn vermiþ olduðu bu cevapta doðruluðun ölçüsü aþaðýdakilerden hangisidir? A) Fayda B) Akýl C) Obje D) Sezgi E) Olgu

36 35. Aþaðýdaki sorulardan hangisi subjeyi konu almaktadýr? A) Bilginin oluþmasýnda aklýn rolü nedir? B) Varlýk nedir? C) Evrenin ana maddesi nedir? D) Evren sonsuz mudur? E) Evrendeki bu kadar çeþitli varlýklar tek bir kaynaktan mý çýkmýþlardýr?

37 36. Kritisizme göre bilginin kaynaðý nedir sorusuna aþaðýdaki cevaplardan hangisi verilirse doðru olur? A) Deneyimlerimizdir. B) Hem akýl hem deneydir. C) Sezgilerimizdir. D) Olgulardýr. E) Faydadýr.

38 37. Aþaðýdaki kavramlardan hangisi bilginin kaynaðýnýn sezgi olduðunu iddia eden düþüncenin adýdýr? A) Empirizm B) Rasyonalizm C) Entüisyonizm D) Pragmatizm E) Pozitivizm

39 38. Biyoloji bilimi organizmayý incelerken aþaðýdaki sorulardan hangisinin cevabýyla ilgilenmez? A) Organizma nedir? B) Kaç türlü organizma vardýr? C) Organizmanýn en küçük yapý taþý nedir? D) Organizma var mýdýr, yok mudur? E) Organizmanýn hangi fonksiyonlarý vardýr?

40 39. Arzular, umutlar, dürtüler, imgeler gibi psikolojik olaylar ve gelenek, uygarlýk, ulusçuluk, barbarlýk gibi toplumsal olaylarda içinde olmak üzere bütün olaylar yalnýzca temel bir fiziksel gerçekliðin ve onun nedensel olarak deðiþen iliþkilerinin kýlýk deðiþtirmiþ biçimleridir. Bu deðerlendirme aþaðýdaki felsefi yaklaþýmlardan hangisine aittir? A) Ýdealizme B) Pragmatizme C) Materyalizme D) Rasyonalizme E) Düalizme

41 40. Felsefe, varlýk var mýdýr, yok mudur? sorusunun cevabýný araþtýrýrken, bilim varlýðýn yapýsý nasýldýr? sorusunun cevabýný araþtýrýr. Buna göre, aþaðýdaki özelliklerden hangisi sadece felsefeye aittir? A) Varlýðýn kaynaðýyla ilgilenmez. B) Duyularla algýlanabilen varlýklarý konu alýr. C) Varlýðý var olarak kabul eder. D) Varlýðýn varlýðýndan kuþku duyar. E) Varlýðýn özelliklerini anlamaya çalýþýr.

42 41. Fiziksel koþullar deðiþtiðinde, bütün zihinsel olaylarýn deðiþebileceðini biliriz. Bedensel etkinlik olmaksýzýn düþünce, duygu ve kavramlarýn olmasý olanaksýzdýr. Bir bedende gerçekleþmeksizin hiçbir zihinsel olay meydana gelmemiþtir. Düþüncesiz canlý bir beyin olabilir, ama beyinsiz düþünce olamaz. Bu düþünce aþaðýdaki varlýk tanýmlarýndan hangisini destekler? A) Varlýk düþüncedir. B) Varlýk maddedir. C) Varlýk yoktur. D) Varlýk algýlarýmýzdan ibarettir. E) Varlýk hem düþünce hem ruhtur.

43 42. Varlýk var olduðu içindir ki algý vardýr. O halde algýlarým, algýlarýmýn konusu olan ve ondan önce gelen baðýmsýz, nesnel ve gerçek bir dýþ dünyaya iþaret ederler. Aþaðýdakilerden hangisi bu açýklamaya uygun bir varlýk deðildir? A) Dünya B) Hava C) Ýnsan D) Organizma E) Sayý

44 43. Varlýkla ilgili aþaðýdaki yaklaþýmlardan hangisi idealizmle ilgilidir? A) Varlýk yoktur. B) Düþünce olmadan varlýk da olmaz. C) Varlýk düþünceden baðýmsýz olarak var olan ve uzayda yer kaplayan nesnelerdir. D) Varlýðýn varlýðýný ya da yokluðunu bilemeyiz. E) Varlýk hem nesne hem düþüncedir.

45 44. Varlýk ezeli, ebedi, hareketsiz ve deðiþmez þeylerdir. Varlýðýn en önemli özelliði tümel ve madde dýþý olmasýdýr. Bir örnek vermek gerekirse bu dünyada doðan, büyüyen, ölen birbirinden farklý bireysel - duyusal milyarlarca insan olmasýna karþýlýk; idealar dünyasýnda doðmamýþ, ölmeyecek olan, asla deðiþme içinde olmayan tek bir insan ideasý vardýr. Bu açýklamaya göre aþaðýdaki yargýlardan hangisi doðrudur? A) Varlýk duyularla kavradýðýmýz kadardýr. B) Var olmak algýlanmýþ olmaktýr. C) Duyularda olmayan varlýk, düþüncede de yoktur. D) Düþünceden baðýmsýz nesnel ve somut bir dýþ dünya vardýr. E) Varlýk duyusal deðil akýlsaldýr.

46 45. Varlýk, genel anlamda düþünülebilen her þeydir. Bundan dolayý varlýðý konu almayan bir alan yoktur. Örneðin, psikoloji biliminin varlýðý birey, sosyoloji biliminin varlýðý toplum, biyoloji biliminin varlýðý organizma, felsefenin konusu ise varlýk týr. Bu verilere göre, felsefe hangi yönüyle diðer alanlardan ayrýlmaktadýr? A) Varlýðý genel olarak incelemesi B) Varlýðýn belli bir yönünü ele almasý C) Varlýðý deneysel olarak incelemesi D) Varlýðý olduðu gibi kabul etmesi E) Varlýðý madde olarak ele almasý

47 46. Varlýk, düþünceden baðýmsýz olarak dýþ dünyada vardýr. Varlýk yoktur; olsaydý da bilemezdik, bilseydik de baþkasýna iletemezdik. Bu iki tanýmdaki varlýk anlayýþý aþaðýdaki kavram çiftlerinden hangisiyle ifade edilir? A) Realizm - Nihilizm B) Rasyonalizm - Kritisizm C) Materyalizm - Ýdealizm D) Düalizm - Diyalektik E) Ýdealizm - Materyalizm

48 47. Zihnimde bulunan þeylerin, yani algýlarým veya tasarýmlarýmýn, zihnimin dýþýnda bir þeye karþýlýk olduklarýný, onlarýn etkileri veya yansýmalarý olduklarýný nereden biliyorum? Zihnimin dýþýnda birtakým þeyler, baþka zihinler, varlýklar, bir dýþ dünya ve gerçeklik olduðunu nereden biliyorum? Ben bir tek þeyden eminim: Algýlarýmýn olduðundan. Ancak onlarýn benim dýþýmda bir kaynaklarý olup olmadýðýný bilemem. Berkeley in bu düþüncesine göre aþaðýdakilerden hangisinin varlýðýndan emin olabiliriz? A) Algýlarýmýzýn B) Baþka insanlarýn C) Dünyanýn D) Bitkilerin E) Canlýlarýn

49 48. Asýl var olan deðiþmenin kendisidir. Bundan dolayý da sürekli deðiþme içinde olan ateþ ana maddedir. Herþey ateþ gibi devamlý deðiþme içindedir. Bu varlýk anlayýþý aþaðýdaki yargýlardan hangisiyle ifade edilebilir? A) Varlýk ideadýr. B) Varlýk oluþtur. C) Varlýk hem madde hem düþüncedir. D) Varlýk yoktur. E) Varlýk düþüncedir.

50 49. Varlýðýn maddeden ibaret olduðunu iddia eden düþünce aþaðýdaki yargýlardan hangisiyle çeliþir? A) Dýþ dünya olmadan algýlarýmýz da olmaz. B) Varlýk olmadan düþünce de olmaz. C) Düþünce olduðu için varlýk vardýr. D) Varlýklar uzayda yer kaplarlar. E) Duyu verilerine indirgenemeyen varlýk yok demektir.

51 50. Varlýðý birbirleriyle iliþkileri içinde inceler. Varlýðýn olup olmadýðý tartýþýlmaz. Varlýðýn sadece açýklanabilir ve anlaþýlabilir yönünü konu alýr. Varýlðý farklý alanlara ayýrarak onu olgusal yönüyle ele alýr. Bu açýklama aþaðýdakilerden hangisine aittir? A) Bilimin varlýðý ele alýþýna B) Metafiziðin varlýðý ele alýþýna C) Felsefenin varlýðý el alýþýna D) Dinin varlýðý ele alýþýna E) Sanatýn varlýðý ele alýþýna

52 51. Her bilim belli bir varlýk ya da olay grubunu kendisine konu olarak alýr; sadece bu konu üzerinde çalýþýr ve bu konuya iliþkin yasalara varmaya çalýþýr. Felsefe ise ayrý ayrý bilimlerin konusuna giren varlýðý bir bütün olarak ele alýr; varlýkla ilgili en geniþ açýklamaya ulaþmayý hedefler. Bu açýklamaya göre felsefenin bilimlerden ayrýlan yaný aþaðýdakilerden hangisidir? A) Bilimlere yol gösterip onlara yardýmcý olmak B) Bilimsel bilgileri eleþtirerek onlarýn yanlýþlarýný bulmak C) Varlýðýn bilinemeyeceðini, bu nedenle bilimsel çabalarýn gereksiz olduðunu kanýtlamak D) Varlýkla ilgili gözlem ve deneye dayalý bilgiler ortaya koymak E) Varlýðý bir yönüyle deðil bütün olarak anlamaya çalýþmak

53 52. Bilindiði gibi bilgilerimizi baþkalarýna aktarmak için kullandýðýmýz araç dildir. Dil ise sembollerden oluþur. Semboller varlýðý ne kadar yansýtabilir? Örneðin, Ýstanbul güzeldir. önermesinden herkesin anladýðý ayný mý? Ayný olsa bile Ýstanbul güzeldir önermesi ile anlatýlmak istenen þey ne kadar ifade edilebiliyor. Ýnsanlar arasýnda bir iletiþim var, ama bu iletiþim eksiktir. Yani tam deðil görcelidir. Aþaðýdaki yargýlardan hangisi bu düþünceyle çeliþmez? A) Gerçek bilinemez. B) Düþüncemiz gerçeði olduðu gibi yansýtýr. C) Dille ifade edilen düþünce herkeste ortaktýr. D) Dilin taþýdýðý anlam gerçeðin de anlamýdýr. E) Düþünce, gerçeðe uygun olandýr.

54 53. Madde, sýçramalar ve niteliksel dönüþümler biçiminde deðiþtiði için, baþlangýca geri götürülemez. Varolan her þey maddenin deðiþmiþ bir görünümüdür. Madde deðiþerek fiziksel ve kimyasal deðiþimi meydana getirmiþ ve doðayý oluþturmuþtur. Doðadaki tüm canlýlar bu deðiþimin sonucudur. Bu açýklamaya göre aþaðýdaki sonuçlardan hangisine ulaþabiliriz? A) Varlýk, maddenin açýlýmýna baðlý olarak ortaya çýkmýþtýr. B) Düþünce tüm varlýklarýn temel kaynaðýdýr. C) Evrendeki her þeyi insan deðiþtirmiþtir. D) Evrendeki varlýklar birbirinden tamamen farklýdýr. E) Ýnsanýn doðasý ruh ve maddeden oluþmuþtur.

55 54. Platon: Ýdealar, içinde yaþadýðýmýz dünyadaki bütün varlýklarýn kaynaðýdýr. Marx: Her þey maddeden oluþmuþtur; madde dýþýnda bir gerçeklik yoktur. Herakleitos: Gerçek olan deðiþmedir. Biz sadece sürekli oluþan ve yok olaný bilebiliriz. Her þey karþýtýna dönüþerek varolur. Aþaðýdakilerden hangisi bu üç düþünür için de doðru bir yargýdýr? A) Varlýðýn bilinemeyeceðini savunmalarý B) Bir varlýðýn olduðunu kabul etmeleri C) Varlýðýn sürekli bir oluþ olduðunu savunmalarý D) Ruhsal ve düþünsel varlýklarý reddetmeleri E) Varlýðýn, olanaksýz olduðunu söylemeleri

56 55. Dýþ dünyadaki tüm varlýklarý var eden insan bilinci deðildir. Çünkü bu varlýklar, insandan çok daha önce vardý. Buna dayanarak aþaðýdaki felsefi akýmlardan hangisi eleþtirilebilir? A) Materyalizm B) Realizm C) Pragmatizm D) Ýdealizm E) Fenomonoloji

57 56. Bir bilim adamý, herþeyden önce varlýðý var olarak kabul ederek iþe baþlar. Örneðin, herhangi bir madde üzerine araþtýrma yapan bir kimyacý, o varlýðý nesnel olarak var olduðunu kabul ederek iþe baþlar. Burada bilimin hangi özelliði vurgulanmaktadýr? A) Varlýðý incelerken seçici davranýr. B) Varlýðýn var olup olmadýðýný sorgulamaz. C) Varlýða akýl yoluyla ulaþmaya çalýþýr. D) Varlýðýn bilgisine deney yoluyla ulaþýr. E) Varlýðýn bilgisine nesnel yöntemlerle ulaþýr.

58 57. Descartes e göre ruh ve madde birbirini tamamlayan iki önemli cevherdir. Madde düþünmez, ruh da yer kaplamaz. Böylece Descartes varlýðý, birbirinden farklý olan iki unsurla açýklamýþtýr. Bu parçada vurgulanan düþünce aþaðýdakilerden hangisidir? A) Ruh, maddenin bir yansýmasýdýr. B) Gerçek öz ruhtur, madde onu tamamlar C) Varlýk sadece maddeye dayanýr. D) Varlýk sürekli bir oluþum halindedir. E) Varlýk hem madde hem de düþüncedir.

59 58. Platon a göre doðada bir çok güzel vardýr: güzel aðaç, güzel ev, güzel çiçek... vb. Fakat asýl olan tek güzel vardýr. Asýl varlýk tek tek güzeller deðil, güzel kavramý (ideasý) dýr. Parçada vurgulanan düþünce aþaðýdakilerden hangisidir? A) Duyular alemi büyük bir çeþitliliðe sahiptir. B) Somut varlýklar idealarýn ilk biçimleridir. C) Gerçek varlýklar maddi bir biçime sahiptir. D) Gerçek varlýklar idealardýr. E) Ýdealar, nesneler dünyasýnýn yansýmasýdýr.

60 59. Felsefede varlýk konusuyla ontoloji (varlýk felsefesi) ilgilenir. Varlýðýn ölçütleri, kapsamý ve var olup olmadýðýna dair sorgulamalar yapar. Ayrýca Tanrý ve ruh gibi metafizik konularla da ilgilenir. Buna göre ontoloji için aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlamaz? A) Varlýðýn kaynaðýný araþtýrýr. B) Sadece nesneler dünyasýna ait varlýklarla ilgilenmez. C) Varlýðýn ölçütü sadece ilahi unsurlar olabilir. D) Varlýðý bir çok açýdan ele alýr. E) Metafizik konular da, ilgi alanýndadýr.

61 60. Bilim, incelediði nesneyi var olarak kabul eder ve var olan bu nesneyi inceledikleri konulara göre farklý dallara ayýrýr. Örneðin; Kimya, maddenin iç yapýsýnýn oluþumunu, fizik kütleyi ve enerjiyi, biyoloji insaný, bitki ve hayvanlarýn iç yapýsýný ve geliþimini, psikoloji ise insan ve hayvan davranýþlarýný inceler. Buna göre bilim, varlýðý nasýl ele alýr? A) Bir bütün olarak inceler. B) Somut nesneler olarak kabul eder. C) Parçalara ayýrarak ele alýr. D) Mutlak deðiþmez unsurlar olarak kabul eder. E) Belirli bir yöntemsel yapý içinde inceler.

62 61. Aþaðýdaki kavramlardan hangisi ahlak felsefesine ait deðildir? A) Erdem B) Mutluluk C) Özgürlük D) Meþruiyet E) Sorumluluk

63 62. Ölüm gelecek diye acý çekmek en büyük aptallýktýr. Ölüm varken biz yokuz. Biz varken ölüm yoktur. Onunla hiçbir zaman karþýlaþmayacaðýz ki... Epikuros bu yaklaþýmýyla insaný aþaðýdaki duygularýn hangisinden kurtarmaya çalýþmýþtýr? A) Mutluluktan B) Özgürlükten C) Korkudan D) Erdemden E) Hazdan

64 63. I. Her türlü etkiden baðýmsýz olarak kendi düþüncene dayanarak karar ver. II. Toplum ya da birey karþýsýnda yapýp ettiklerini ya da kendi yetki alanýna giren bir olayýn sonuçlarýný üstlen. III. Daima iyiden yana ol. IV. Tutum ve eylemlerinin ahlakça deðerli olup olmadýðýný yargýlayarak bir karar ver. V. Bütün acýlardan uzak dur. Bu yargýlardan hangisi özgürlük kavramýyla ilgilidir? A) IV B) II C) III D) I E) V

65 64. Aþaðýdaki yargýlardan hangisi ahlak felsefesinden çok ahlakla ilgilidir? A) Ýnsanýn yapýp etmelerini özel bir problem alaný olarak ele alýr. B) Kendimizin ve baþkalarýnýn eylemleri hakkýnda verilen yargýlardan oluþur. C) Ýyi, erdem, mutluluk ve özgürlük gibi kavramlarý inceler. D) Ahlaðýn ne olduðu üzerinde durur. E) Ahlaki eylem ile ahlaka karþý olan eylem arasýndaki ayrýmý yapmaya çalýþýr.

66 65. Aþaðýdaki yargýlardan hangisi vicdanla ilgilidir? A) Bütün acýlardan uzak dur. B) Toplum ya da birey karþýsýnda yapýp ettiklerini ya da kendi yetki alanýna giren bir olayýn sonuçlarýný üstlen. C) Daima iyiden yana ol. D) Her türlü etkiden baðýmsýz olarak, kendi düþüncene dayanarak karar ver. E) Tutum ve eylemlerinin ahlakça deðerli olup olmadýðýný yargýlayarak bir karar ver.

67 66. Ahlak, bir kimsenin yapýp ettiklerini nitelendirmede kullanýlýr. Genel olarak ahlak deyince, hem belli bir davranýþ biçimi hem de kendimizin ve baþkalarýnýn eylemleri hakkýnda verilen yargýlarý anlarýz. Ahlak felsefesi ise insanýn yapýp etmelerini özel bir problem alaný olarak ele alýr. Bu alaný yöneten deðerleri inceler. Ahlaklýlýðýn ne olduðu üzerinde durur, özünü ve temellerini araþtýrýr; insanýn yapýp etmelerinde özgür olup olmadýðýný sorgular. Ýyi, mutluluk, erdem, özgürlük gibi kavramlarý inceler. Bu karþýlaþtýrmaya göre aþaðýdaki sorulardan hangisini ahlak felsefesi araþtýrmaz? A) Ahlaki eylemin amacý nedir? B) Misafirlikte nasýl davranmalýdýr? C) Ýyi nedir? D) Ýnsanýn doðasý ahlaklý olmaya elveriþli midir? E) Tüm insanlarýn ortaklaþa benimseyebilecekleri evrensel ahlak yasalarýnýn ilkeleri nelerdir?

68 67. Aþaðýdaki yaklaþýmlardan hangisinde insanýn ahlaki eylemde bulunurken özgür olduðu savunulmaktadýr? A) Ýnsanýn kararlarý, içinde bulunduðu koþullara baðlýdýr. B) Ýnsanýn istenç ve eylemleri içten ve dýþtan gelen nedenlerle belirlenmiþtir. C) Ýnsanýn eylemlerini içinde bulunduðu nesnel koþullar belirler. D) Ýnsanýn bütün davranýþlarý Tanrý tarafýndan belirlenmiþtir. E) Ýnsan eylemleriyle kendisini yeniden yaratýr.

69 68. Ahlak felsefesi aþaðýdaki konulardan hangisiyle ilgilenmez? A) Ýnsanlarýn kendilerine göre yaþadýklarý ilkeler ve kurallar topluluðuyla B) Ahlakýn felsefi açýdan incelenmesiyle C) Ahlaki davranýþlarýn kural ve ilkelerinin anlaþýlmasýyla D) Davranýþý iyi ya da kötü yapanýn ne olduðuyla E) Özgürlük, erdem ve mutluluk kavramlarýnýn ne anlama geldiðiyle

70 69. Aþaðýdaki yaklaþýmlardan hangisiyle evrensel bir ahlak yasasýnýn varlýðý savunulabilir? A) Ýnsanýn iþtah ve isteðinin konusu her ne ise onun kendisi adýna iyi diye adlandýrdýðý þey odur. B) Öyle davran ki insanlýðý, kendinde ve baþkalarýnda hiçbir zaman araç olarak deðil, hep bir amaç olarak gör. C) Kendi üstümüzde bir doðru, kendisine yönelmemiz gereken bir yasa yoktur. D) Hazzý aramak ve acýdan kaçmak yaþamýn en güçlü yasasýdýr. E) Karar verirken tek baþýnadýr insan. Tüm sorumluluklar onun omuzlarýndadýr.

71 70. Ahlak felsefesi aþaðýdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir? A) Deðerler alanýyla B) Varlýk alanýyla C) Olgular alanýyla D) Metafiziðin alanýyla E) Bilimin alanýyla

72 71. Aþaðýdaki yaklaþýmlardan hangisinde evrensel ahlak yasasý subjektif bir özellik üzerine temellendirilmektedir? A) Ahlaki eylemin amacý mutluluk, kaynaðý ise bilgidir. Bilgi insanlarý doðru eyleme, bilgisizlik ise yanlýþ eyleme götürür. B) Her insan idealar dünyasýna yönelmeli ve eylemlerini iyi ideasýna uydurmalýdýr. C) Kendi sezgimize uyalým ki hem kendimiz hem de baþkasý için iyi olaný yapmýþ olalým. D) Akýl, bir eylemin iyi ya da kötü olduðuna karar verebilir. Ýyi, akla dayanan eylemlerden oluþur. E) Ýnsaný olumsuz ve yýkýcý tutkulardan kurtaran ve aklýn uygun gördüðü yaþam biçimine kavuþturan bilgidir. Bilgi ile donanmýþ kiþi güçsüzlükten ve kölelikten kurtulup güçlü, özgür ve erdemli olur.

73 72. Engellenmemiþ olma, zorlanmamýþ olma, her türlü iç ve dýþ etkiden baðýmsýz olma anlamýna gelen bir kavramdýr. Bu taným aþaðýdakilerden hangisine aittir? A) Erdem B) Mutluluk C) Özgürlük D) Ýyilik E) Ýrade

74 73. Ýnsan bir eylemde bulunduðunda, bunu özgür olarak yaptýðýný, hiçbir etki altýnda olmadýðýný hisseder. Toplumsal kurallar ve deðerler insan kararlarýný ve davranýþlarýný etkiler. Eðitim ve ahlak ile ilgili kurallar insan kararlarýný etkiler. Bu açýklamalar aþaðýdaki sorulardan hangisinin yanýtý olabilir? A) Evrensel bir ahlak yasasý var mýdýr? B) Ýnsan eylemlerinde özgür müdür? C) Ahlaksal eylemin amacý nedir? D) Ahlak yasalarýnýn kaynaðý nedir? E) Ahlaksal eylemlerin yöneldiði ortak bir amaç var mýdýr?

75 74. Ahlak felsefesi içinde iki önemli konu, kiþinin kendi özgür iradesi ile iyi ve kötü davranýþlardan birini seçme gücü ve iyi olana yönelme dir. Burada vurgulanan iki önemli kavram aþaðýdakilerden hangisidir? A) Ýyi - kötü B) Vicdan - sorumluluk C) Özgürlük - vicdan D) Sorumluluk - erdem E) Özgürlük - erdem

76 75. Kant ýn ahlak yasasýna göre; bir kiþi bana yardým sever desinler diye yardým ediyorsa bu ahlaki bir davranýþ deðildir. Oysa içinden geldiði ve doðru olduðuna inandýðý için yapýyorsa bu ahlaki bir davranýþtýr. Buna göre ahlaki davranýþýn ölçütü nedir? A) Çýkara dayanmasý B) Kiþinin davranýþýna karþý beklenti içinde olmasý C) Davranýþýn hangi niyetle yapýldýðý D) Davranýþýn içeriði E) Davranýþýn, karþýsýndaki kiþiye saðladýðý yarar.

77 76. Farabiye göre, mantýðýn bilgi yasalarýný ortaya koymasý gibi, ahlâk da insanýn izlemesi gereken yolun ana kurallarýný ortaya koyabilir. Bunu gerçekleþtiren organ akýldýr. Akýl bir eylemin iyi veya kötü olduðuna karar verebilir. Ýnsan, ancak etkin olan akýlla iyinin bilgisine ulaþýlabilir. Farabi ye göre bilgi erdemlerin baþýdýr. Buna göre aþaðýdakilerden hangisi Farabi nin ahlak anlayýþý ile çeliþir? A) Ahlaki eylemlerin kaynaðý bilgidir B) Bütün ahlaki eylemler akla dayanýr. C) Bilgi yoluyla evrensel ahlak yasalarýna ulaþýlabilir. D) Ahlak kurallarý bilgiye, bilgi de akla dayanýr. E) Bilgi ancak kiþiye baðlý olan öznel kurallarý ortaya koyabilir.

78 77. Kant a göre, ahlaksal eylemin amacý mutluluk deðil, ahlak yasasýna uygun davranmak olmalýdýr. Çünkü mutluluk subjektif, yani özneldir. Ödev ahlaký ise herkes için aynýdýr. Ancak bu ödev ahlakýna uyarak mutluluða ulaþýlabilir. Buna göre aþaðýdaki yargýlardan hangisi Kant ýn Ödev ahlaký ile çeliþir? A) Ödev ahlaký kiþisel deðerlere baðlýdýr. B) Ödev ahlaký, genel - geçer kurallar içerir. C) Mutluluk, herkes için ayný olan ahlak yasasýna uymakla mümkündür. D) Ahlak yasasý evrenseldir. E) Ancak evrensel ahlak yasalarýyla mutluluða ulaþýlabilir.

79 78. Aristippos a göre haz veren þey iyi, vermeyen kötüdür. Haz, kendi baþýna bir amaçtýr ve insan sadece kendi yaþadýðý heyecaný, mutluluðu bilebilir. Baþkalarýnýn hazzýný, geçmiþ ve gelecekteki hazlarý bilemez. Dolayýsýyla herkes için geçerli olan hazlar yoktur. Buna göre aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlabilir? A) Ýnsan ahlaksal eylemlerinde özgürdür. B) Ahlaksal eylemin amacý mutluluktur. C) Evrensel bir ahlak yasasýna ulaþýlamaz. D) Ahlak kurallarý faydaya dayanýr. E) Ahlak yasasý, genel - geçer kurallara dayanýr.

80 79. Kant der ki: Öyle hareket et ki, hareketlerinin kuralý, ayný zamanda diðer insanlarýn hareketleri için bir kural olabilsin. Bu yasaya uygun hareket etmek bir ödevdir. Eylemlerimiz ahlak yasasýna uygun olmalýdýr. Ýyi, mutlak yasaya uygun olandýr. Buna göre Kant ýn ahlak felsefesi ile ilgili yargýlardan hangisine ulaþýlabilir? A) Bütün insanlar için geçerliliði olan bir ahlak yasasý vardýr. B) Ahlak yasasý öznel kurallara dayanýr. C) Ahlak kurallarý toplumdan topluma deðiþir. D) Ahlak kurallarý kiþinin vicdanýna dayanýr. E) Ahlak kurallarýný belirleyen, bazý mutluluk, fayda gibi kiþisel unsurlardýr.

81 80. Her toplumda onur, adalet, sorumluluk, namus gibi genel olarak kabul edilen ortak deðerlerin yaný sýra, toplumsal yaþamý düzenleyen töre ve gelenekler vardýr. Bunlar toplumda, kamu vicdaný olarak düþündüðümüz ortak anlayýþý oluþturur. Bu parçada ahlak anlayýþýnýn hangi özelliði vurgulanmaktadýr? A) Ahlak kurallarý toplumdan topluma deðiþir. B) Ahlak kurallarý, toplumsal deðerlere dayanýr. C) Her toplum için ayný olan ortak ahlak kurallarý vardýr. D) Ahlak kurallarý subjektif (öznel) özelliklere dayanýr. E) Her toplum için geçerli ahlak kurallarý yoktur.

82 81. Ahlak felsefesi, insanýn yapýp etmelerini özel bir problem alaný olarak ele alýr. Bu alaný yöneten ilkeleri inceler. Ahlaksallýðýn ne olduðunu ve neye dayandýðýný inceler. Ýnsanýn davranýþlarýnýn temel kaynaðýný ve davranýþlarýnda ne kadar özgür olduðunu sorgular. Buna göre aþaðýdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel sorunlarýndan biri deðildir? A) Ýnsan niçin sorumludur? B) Ýnsan davranýþlarýnda özgür müdür? C) Varlýðý yöneten bir güç var mýdýr? D) Ýyi ve kötünün kaynaðý nedir? E) Ahlaksal eylemin amacý nedir?

83 82. Bu görüþe göre evrensel bir ahlak yasasý söz konusu deðildir. Ýnsaný yönlendiren, koruyan ve sevme güdülerine uygun eylemler iyidir. Bu da kiþiden kiþiye deðiþir. Ýnsanýn tüm eylemleri ben sevgisiyle belirlendiði için mutlak iyi, mutlak erdem diye bir þey olamaz. Bu parçada açýklanan felsefi görüþ aþaðýdakilerden hangisidir? A) Hedonizm (Haz ahlaký) B) Utilitarizm (Fayda ahlaký) C) Ödev ahlaký D) Egoizm (Bencillik) E) Anarþizm

84 83. Engellenmiþ olmama ya da her türlü iç ve dýþ etkenlerden baðýmsýz olarak eylemlerde bulunma gücüne ya da bireyin iyiyi kötüden ayýrt edebilme gücüne sahip olmasýdýr. Bu parçada ahlak felsefesinin temel kavramlarýndan hangisi vurgulanmaktadýr? A) Ahlaki eylem B) Vicdan C) Sorumluluk D) Erdem E) Ahlaki davranýþ

85 84. Kiþilik kazanmýþ bir bireyin toplum, sosyal grup ya da öteki bireyler karþýsýndaki davranýþlarýný ya da yetki alanýndaki sonuçlarýný üstlenmesidir. Ýradenin ahlaksal açýdan iyiye yönelmesidir. Yukarýda açýklamasý yapýlan kavramlar sýrasýyla aþaðýdakilerden hangisidir? A) Sorumluluk - Erdem B) Özgürlük - Vicdan C) Erdem - Ahlak yasasý D) Sorumluluk - Ahlak yasasý E) Ahlaki eylem - Ahlaki karar

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TS) LYS FELSEFE - 01 FELSEFEYLE TANIÞMA - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TS) LYS FELSEFE - 01 FELSEFEYLE TANIÞMA - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TS) LYS FELSEFE - 01 DERSHANELERÝ FELSEFEYLE TANIÞMA - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. FELSEFEYLE TANIÞMA

Detaylı

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF - TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - II MF TM LYS 06 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol den :... LYS GOMTRİ Ödev Kitapçığı 1 (M-TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve þkenar Üçgen Üçgende

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I B Ý R E Y D E R S H A N E L E R Ý S I N I F Ý Ç Ý D E R S A N L A T I M F Ö Y Ü DERSHANELERÝ Konu Bölüm DAF No. FONKSÝYONLAR - I MF-TM 53 MATEMATÝK - I 53 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Polinomlar II. Dereceden Denklemler

Polinomlar II. Dereceden Denklemler Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - II Ödev Kitapçığı 1 (MF-TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-II ÖDEV KÝTAPÇIÐI

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - III MF TM LYS1 15 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

FELSEFE NEDÝR?... 10 BÝLGÝ TÜRLERÝ... 36 BÝLGÝ NEDÝR?... 36

FELSEFE NEDÝR?... 10 BÝLGÝ TÜRLERÝ... 36 BÝLGÝ NEDÝR?... 36 1. ÜNÝTE FELSEFEYLE TANIÞMA FELSEFE NEDÝR?....................................................................... 10 Felsefenin Doðuþu...................................................................................

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44

Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/ :44 Staja Baþlama Deneme Testleri 2 Gönderen : abana - 18/12/2008 12:44 1. Ýþletmenin sahip olduðu ekonomik deðerler aþaðýdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? A) Gelirler B) Karlar C Varlýklar D) Sermaye

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No MATEMATÝK - II POLÝNOMLAR - IV MF TM LYS1 04 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II PRL - IV MF TM LYS1 12 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ.

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. Bu kitabın her hakkı saklıdır. (Noter huzurunda ve Patent Merkezinde). Hangi amaçla olursa olsun, kitabın tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II TRÝGONOMETRÝ - IV MF TM LYS Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir. 2. TEMA Demokrasi Kültürü BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir. 2. TEMA Demokrasi Kültürü BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11 ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11 BÖLÜM 3 : FARKLILIKLARIMIZLA ÖZELÝZ... 13 BÖLÜM 4 : ÝNSAN DEÐERLÝDÝR... 14 BÖLÜM 5 : ÝNSANÝ DEÐERLERÝ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yedinci Baskıya Önsöz 15 İkinci Baskıya Önsöz 16 Önsöz 17 GİRİŞ 19 I. BÖLÜM FELSEFE ÖĞRETİMİ 23

İÇİNDEKİLER. Yedinci Baskıya Önsöz 15 İkinci Baskıya Önsöz 16 Önsöz 17 GİRİŞ 19 I. BÖLÜM FELSEFE ÖĞRETİMİ 23 İÇİNDEKİLER Yedinci Baskıya Önsöz 15 İkinci Baskıya Önsöz 16 Önsöz 17 GİRİŞ 19 I. BÖLÜM FELSEFE ÖĞRETİMİ 23 I. Felsefe Eğitimi ve Öğretimi 23 A. Eğitim ve Öğretim 23 B. Felsefe Eğitimi ve Öğretimi 24 II.

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II TRÝGNMETRÝ - I MF TM LYS 8 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý Bölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II TRÝGONOMETRÝ - IX MF TM LYS 6 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Psikoloji ve Din: Psikologlarýn Din ve Tanrý Görüþleri Ali Ayten Ýstanbul: Ýz Yayýncýlýk, sayfa.

Psikoloji ve Din: Psikologlarýn Din ve Tanrý Görüþleri Ali Ayten Ýstanbul: Ýz Yayýncýlýk, sayfa. Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi Psikoloji ve Din: Psikologlarýn Din ve Tanrý Görüþleri Ali Ayten Ýstanbul: Ýz Yayýncýlýk, 2006. 151 sayfa. Herhangi bir bilimsel disiplinin zenginliði, o alanda düþünce üreten

Detaylı

l. ÜNÝTE PSÝKOLOJiYE GÝRÝÞ

l. ÜNÝTE PSÝKOLOJiYE GÝRÝÞ l. ÜNÝTE PSÝKOLOJiYE GÝRÝÞ 1. Psikolojinin Konusu 2. Psikolojinin Amaçlarý 3. Psikolojide Ekoller ve Yaklaþýmlar 4. Çaðdaþ Psikolojide Uzmanlýk Alanlarý 5. Psikolojide Araþtýrma Yöntemleri 6. Psikolojinin

Detaylı

EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ. 3. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ. 3. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ 3. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL FELSEFENİN ANLAMI Philla (sevgi, seven) Sophia (Bilgi, bilgelik) PHILOSOPHIA (Bilgi severlik) FELSEFE

Detaylı

ETÝK, AHLAK ve MESLEK ÝLKELERÝ. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý

ETÝK, AHLAK ve MESLEK ÝLKELERÝ. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý ETÝK, AHLAK ve MESLEK ÝLKELERÝ TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý TMMOB ELEKTRÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI yayýnýdýr Ihlamur Sokak No:10/1 064440, Yeniþehir-ANKARA Tel:0.312 425 32 72 - Faks: 0.312 417 38 18 http://www.emo.org.tr

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

BILGI FELSEFESI. Bilginin Doğruluk Ölçütleri

BILGI FELSEFESI. Bilginin Doğruluk Ölçütleri BILGI FELSEFESI Bilginin Doğruluk Ölçütleri Bilimsel bilgi Olgusal evreni, toplum ve insanı araştırma konusu yapar. Bilimler; Formel bilimler Doğa bilimleri Sosyal bilimler olmak üzere üç grupta incelenir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2. SINIF TÜRKÇE 2. SINIF MATEMATIK (MEB)

2. SINIF TÜRKÇE 2. SINIF MATEMATIK (MEB) 2. SINIF TÜRKÇE Anlam Kurma Metinde verilen ipuçlarýndan hareketle karþýlaþtýðý yeni kelimelerin anlamlarýný tahmin eder. Okuduklarýnda karþýlaþtýrmalar yapar. Okuduklarýnda sebep-sonuç iliþkileri kurar.

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya çýlar ÇI aþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. ir açýsý, ë veya þeklinde gösterilir. [ [ Isýn, köþe [ [= é ukarýdaki açý, açýsý, açýsý veya açýsý þeklinde

Detaylı

Yaþamýmýzdaki Elektrik

Yaþamýmýzdaki Elektrik ÇALÞMA KÂÐD 1 6. sýnýfta öðrendiklerinizin ne kadarýný hatýrlýyorsunuz? Aþaðýdaki sorularý cevaplayarak bunu kontrol edin. 1. Aþaðýda verilen devrelerden ýþýk verenlerin yanýndaki kutucuklarý iþaretleyiniz.

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II KARMAÞIK SAYILAR - II MF TM LYS 3 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

LYS MATEMATÝK II - 10

LYS MATEMATÝK II - 10 ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (MF-TM) DERSHNELERÝ LYS MTEMTÝK II - 0 PRL - I Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý :... u kitapçýðýn her hakký

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

BÖLÜM 3 FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ. ~ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri. ~ Alýþtýrmalar 1. ~ Özel Tanýmlý Fonksiyonlarýn Limitleri

BÖLÜM 3 FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ. ~ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri. ~ Alýþtýrmalar 1. ~ Özel Tanýmlý Fonksiyonlarýn Limitleri BÖLÜM FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri Alýþtýrmalar Özel Tanýmlý Fonksionlarýn Limitleri (Saðdan ve Soldan Limitler) Alýþtýrmalar Trigonometrik Fonksionlarýn Limitleri Alýþtýrmalar

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II KARMAÞIK SAYILAR - I MF TM LYS 30 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. Adý Soadý :... Bu kitapçýðýn

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek Anlam...15 Mecaz Anlam...15 Yan Anlam...15 Deyimler...16 CÜMLE ANLAMI...16 Nesnel Yargýlar...16 Öznel Yargýlar...16 Koþula Baðlý Yargýlar...16

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER bilgi Üslü Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER Bir bardak suda kaç tane molekül vardýr? Dünya daki canlý sayýsý kaçtýr? Ay ýn Dünya ya olan uzaklýðý kaç milimetredir? Tüm evreni doldurmak için kaç kum

Detaylı