BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TS) LYS FELSEFE - 01 FELSEFEYLE TANIÞMA - I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TS) LYS FELSEFE - 01 FELSEFEYLE TANIÞMA - I"

Transkript

1 BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TS) LYS FELSEFE - 01 DERSHANELERÝ FELSEFEYLE TANIÞMA - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. FELSEFEYLE TANIÞMA - I Baþlangýçta bütün bilimler. içinde yer alýyordu. Adý Soyadý :... Bu kitapçýðýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de olsa alýntý yapýlamaz. Metin ve sorular, kitapçýðý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemiyle çoðaltýlamaz yayýmlanamaz. Felsefe eski Yunan da baþlamýþtýr. Çünkü,.... Doða filozoflarý... sorusunun cevabýný araþtýrmýþlardýr. Newton olmasaydý yer çekimi yine de bulunacaktý. Ancak Platon olmasaydý idealar kuramý da olmayacaktý. Bu örnekle anlatýlmak istenen nedir? FELSEFE DÝSÝPLÝNLERÝ Bilgilerimizin kaynaðýný ve doðruluðunu sorgulayan felsefe disiplinine denir. Varlýðýn olup olmadýðýný, varsa ne türden olduðunu sorgulayan felsefe disiplinine denir. Ýyinin ve kötünün ne olduðunu sorgulayan felsefe disiplinine.....denir. Ýktidarý ve kaynaðýný sorgulayan felsefe disiplinine.....denir. Güzeli ve güzelin kaynaðýný sorgulayan felsefe disiplinine....denir. Tanrý, iman ve inanç gibi kavramlarýn anlamýný ve kaynaðýný sorgulayan felsefe disiplinine....denir. FELSEFÝ DÜÞÜNCENÝN NÝTELÝKLERÝ Eðer, ilk filozoflar dediðimiz doða filozoflarý evrenin ana maddesi nedir sorusunu sormamýþ olsalardý, belki de dünyanýn hala düz olduðuna inanýyor olacaktýk. Bu örnek, felsefi düþüncenin...özelliðe sahip olduðunu gösterir. Felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir. Her cevap yeni bir soruyu da beraberinde getirir, çünkü felsefe donup kalmayý sevmez. Bu örnek, felsefi düþüncede..olmadýðýný gösterir. Felsefi bilgi üretiminde bugün Platon dan belki ilerde deðilizdir; hatta belki de ona ulaþamamýþýzdýr. Ancak Platon un sahip olduðu bilgi birikiminden çok daha ilerde olduðumuz kesindir. Her filozof bu bilgi hazinesine yeni bilgiler eklemeye devam ediyor. Bu örnek felsefi düþüncenin..bir özelliðe sahip olduðunu gösterir. 1

2 Eðer felsefi bilgiler deneyle test edilebilselerdi, Platon un idealar kuramý hala tartýþýlýr olmazdý. Bu örnek felsefi düþüncede.olmadýðýný gösterir. Baþlangýçta bütün bilimler felsefenin içinde yer alýyordu. Bilgi birikimi arttýkça bilimler felsefeden ayrýlýp baðýmsýz birer bilim oldular. Felsefe ise diðer bilgi alanlarýnýn ürettiði bilgi dallarý üzerine düþünerek bu bilgileri yeniden sorgulamaya baþladý. Bundan dolayý felsefe bilgi üzerine bilgi olmaya baþladý. Bu örnek felsefenin belli bir olmadýðýný gösterir. Her felsefi düþüncede mantýk ilkeleri etkin bir þekilde kullanýldýðý için çeliþkiye rastlanmaz. Bu örnek felsefi bilgilerin.olduðunu gösterir. Kimya, varlýklarýn kimyasal yapýsýnda nelerin bulunduðunu araþtýrýrken, felsefe varlýðýn ne olduðunu sorar. Hukuk, insan davranýþlarýnýn hukuk kurallarýna uygunluðunu araþtýrýrken, felsefe hukukun ne olduðunu sorgular. Bu örnek felsefenin konusuna.olarak yaklaþtýðýný gösterir. Thales in evrenin ana maddesi sudur düþüncesinin oluþmasýnda, yaþadýðý þehir olan Milet in deniz kenarýnda olmasý ve deniz ticaretinin bu þehirde yaþayanlara büyük bir zenginlik getirmesinin etkisi yatsýnamaz. Bu örnek felsefi düþüncelerin..etkilendiðini gösterir. Örnek: 1 Ýnsanoðlu sadece para kazanmak peþinde deðildir. O, evrenin yapý ve düzenini, yaþamýn deðer ve amacýný, madde ve ruh iliþkisini, bilgilerimizin güvenilirlik derecesini, iyi, güzel ve doðrunun niteliklerini bilmek ister. Felsefe iþte bu isteði karþýlama çabasýndadýr. Parçaya göre felsefenin iþlevi aþaðýdakilerden hangisidir? A) Anlama ve gerçeði görme ihtiyacýný gidermek B) Yaþamda baþarýlý olmayý öðretmek C) Mutlu olmayý öðretmek D) Toplumsal yaþamý düzenlemek E) Okuma alýþkanlýðý kazandýrmak (1992-ÖYS) Örnek: 2 Kant a göre felsefeden öðrenilebilecek tek þey vardýr: Felsefe yapmak. Tarih boyunca her filozof, bizi tartýþmaya açtýðý sorunlara eðilmeye çaðýrmýþtýr. Felsefe yapmak iþte bu çaðrýya uymakla baþlar. Filozoflarýn önermelerini sorgulamak, eleþtiriye yöneltir bireyi. Böylece aklýn ýþýðýnda doðrular araþtýrýlmýþ olur. Bu parçaya göre, felsefe yapmak nedir? A) Çoðunluðun benimsediði görüþlere uyma eylemidir. B) Aklýn ilkelerinden destek alarak düþünme çabasýdýr. C) Bilimsel araþtýrmayý yaygýnlaþtýrma çabasýdýr. D) Filozoflarýn görüþlerinin günlük hayata uygulanmasýdýr. E) Filozoflarýn düþüncelerini yayma çabasýdýr. (1998-ÖYS) 2

3 1 Felsefenin birden çok tanýmý vardýr. Çünkü, Felsefenin diðer bilimler gibi belli bir konusu yoktur. Çünkü, Felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir. Çünkü, Felsefe özneldir. Çünkü,. 5 Felsefede bitmiþlik ve kesinlik yoktur. Çünkü,. 6 Felsefe tümel bir bilgidir. Çünkü,... 7 Neden hiçbir þey yok deðildir de bir evren vardýr? Ýnsan nereden gelmektedir, nereye gitmektedir? Acaba insan tümüyle belirlenmiþ midir, yoksa onun seçme özgürlüðü var mýdýr? Yukarýdaki sorularýn cevabýný felsefe dýþýnda baþka bilgi ya da bilim dalý araþtýrabilir mi? Neden? Aþaðýdaki sorularýn kesin bir cevabý var mýdýr? Tartýþýn. Ben kimim ya da neyim? Bazý þeylerin iyi ya da doðru olduðu kesin midir, yoksa deðerler zamandan zamana, mekandan mekana deðiþir mi? Bir kiþi gerçeði bulma yolunda en iyi nasýl ilerleyebilir? Bildiklerimizin kesinliðinden ya da doðruluðundan nasýl emin olabiliriz? Bilim insaný, sanatçý ve filozof arasýndaki benzerlikleri ve farklýlýklarý belirtin.... 3

4 9 Felsefe, ruhu bir kalýba döker, iþler, yaþamý düzenler, eylemleri doðru yola koyar, yapýlacak yapýlmayacak iþleri gösterir; dümenin baþýna oturup tehlikeli dalgalar arasýnda çýrpýnan gemiyi yönetir, yoluna yön verir. O olmadan hiç kimse korkusuz, güven içinde yaþayamaz. Ama biri çýkar da der ki: Felsefe benim ne iþime yarayacak sanki, deðil mi ki kader var? Tanrý her þeyi yönetiyorsa, neye yarar felsefe? Her þey rastlantýnýn elindeyse neye yarar? Bunlardan herhangi birisi, ya da hepsi böyle olsa da, yine de felsefe yapmasý gerekir insanýn. Diyelim ki kader bizi koparýlmaz baðlarla baðladý ya da evrenin hakemi olan Tanrý her þeyi düzenledi; rastlantý insanlarýn iþlerini alt üst edip atýverdi. O zaman da yine felsefenin bizi korumasý gerekir. Felsefe bize, Tanrý yý seve seve, kadere baþý dik uymamýzý öðütleyecek. (Seneca) 10 Aþaðýdaki sorularý yukarýdaki parçaya göre cevaplayýn. Felsefe nedir? Felsefenin konusu nedir?... Felsefe gerekli midir?... Felsefeden günlük hayatýmýzda yararlanabilir miyiz?... Felsefe öðrenmek size ne kazandýrýr?... Örnek: 3 Demokritos, sofrasýna gelen incirleri yerken bir bal kokusu almýþ ve hemen bir araþtýrmadýr baþlamýþ kafasýnda; o güne dek incirden almadýðý bu koku nerden gelebilir, diye. Merakýný gidermek için incirlerin toplandýðý yeri görmeye gitmek istemiþ. Sofradan niçin kalktýðýný anlayan hizmetçi kadýn gülmüþ: Boþuna zaman kaybetmeyin, incirleri bal çanaðýna koymuþtum toplarken demiþ. Demoktitos un caný sýkýlmýþ bu araþtýrma fýrsatýný kaçýrdýðý, bir merak konusu elinden alýndýðý için. Hadi be sen de. Demiþ hizmetçi kadýna, Keyfimi kaçýrdýn ama ben yine de bal kokusu incirde kendiliðinden varmýþ gibi nedenini araþtýracaðým. Demokritos un bu yaklaþýmý birçok bilim adamý ve filozofta vardýr. Aþaðýdakilerden hangisi bu parçada bilim adamý ve filozoflarda var olduðu söylenen yaklaþýma ters düþer? Örnek: 4 Masal bu ya, yoksul bir köylü kýzý padiþahýn oðluyla evlenir. Evlendikleri gün, eþi sarayýn kýrk odasý olduðunu söyler. Odalarýn anahtarlarýný ona vererek Otuz dokuz odayý aç; ama kýrkýncý odayý açma der. Yeni gelin hemen ertesi gün, izin verilen odalarýn kapýlarýný açýp bakar; kiminde para, kiminde mücevher, kiminde yiyecekler vardýr. Yani bildik þeyler Dayanamaz kýrkýncý odayý da açar. Filozoflar da bu gelin gibidir, tüm kapýlarý açmak isterler. Parçadaki benzetmeye göre filozofu kapýlarý açmaya iten aþaðýdakilerden hangisi olamaz? A) Merak etme B) Bilinenle yetinme A) Olaylara diðer insanlardan farklý bakma B) Her þeyin nedenini sorma C) Araþtýrmaktan hoþlanma D) Merak duygusunu canlý tutma E) Baþkalarýnýn düþüncelerini benimseme C) Sýnýrlarý zorlama D) Sorunlarý çözme E) Yeni öðrenmelere istekli olma (2006-ÖSS) (2007-ÖSS) 4

5 Wyatt : Lord Russell, felsefe nedir? Russell : Çok tartýþma götürür bir soru bu. Öyle sanýyorum ki, iki filozoftan bile ayný karþýlýðý alamazsýnýz. Benim görüþüme göre, henüz kesin olarak bilinmeyen konular üzerinde kafa yormaktýr. Wyatt : Felsefeyle bilim arasýndaki ayrýlýk nedir? Russell : Kabaca þu. Bilim bildiðimiz þeyler, felsefe ise bilmediðimiz þeylerdir. Bundan dolayý insan bilgisi kesinleþtikçe, sorunlar felsefe alanýndan bilim alanýna geçer. Wyatt : Felsefe neye yarar? Russell : Ýki þeye yarar bence. Bunlardan biri, henüz bilimin çözemediði þeyler üzerinde düþüncemizi iþletmektir. Ýnsaný ilgilendirmesi gereken þeylerin de pek azý henüz bilimce çözümlenmiþtir. Ýnsanlarýn düþüncesi niçin bir sýnýrda kalsýn ve yalnýz bugün bilinenin içine kapansýn. Bence, varsayým yoluyla dünya görüþümüzü geniþletmek felsefenin saðladýðý yararlardan biridir. Ayný ölçüde bir baþka önemli yararý daha vardýr bence. O da, bize, bildiðimizi sandýðýmýz þeyleri bilmediðimizi göstermesidir. Bir yandan felsefe bizi günün birinde bileceðimiz þeyler üzerinde düþündürmek, öbür yandan da, bilgiye benzeyen nice þeylerin bilgi olmadýðýný alçakgönüllülükle göstermektir. Wyatt : Felsefenin üzerinde düþünüp de sonradan elle tutulur sonuçlar vermiþ olan konulara bir kaç örnek gösterebilir misiniz? Russell : Bu örnekler en kolay Yunan felsefesinde bulunur. Yunanlýlarýn ileri sürdükleri ve kendi zamanlarýnda denenmemiþ olan birçok varsayým sonradan kesinlik kazanmýþtýr. Örneðin, atom varsayýmýný ele alalým. Demokritos maddenin küçük parçacýklardan kurulu olduðunu ileri süren atom varsayýmýný bulmuþtu yýlý aþkýn bir zaman sonra, bunun bilimsel bir görüþ olduðu anlaþýldý. Bu diyaloga dayanarak: felsefenin konusunu,... yöntemini,. tanýmýný,.... doðruluk deðerini,..... bilim - felsefe iliþkisini,... tartýþýn. Örnek: 5 Felsefe, kendine dönük düþünmedir. Felsefe yapan zihin hiçbir zaman yalnýzca bir nesne hakkýnda düþünmez. Herhangi bir nesneyi düþünürken, ayný zamanda hep o nesneye iliþkin kendi düþüncesi hakkýnda da düþünür. O zaman, felsefeye ikinci dereceden düþünce, düþünce hakkýnda düþünce denebilir. Bu parçada felsefenin hangi özelliðinden söz edilmektedir? A) Cevaplarýndan çok sorularýyla var olduðundan B) Düþünme sürecinin her aþamasýnda yer aldýðýndan C) Kendi etkinliði üzerinde yoðunlaþýp kendi kendini sorguladýðýndan D) Özgür düþünmenin yöntemi olduðundan E) Sorularýný bilimsel verileri temel alarak oluþturduðundan (2001-ÖSS) Örnek: 6 Filozoflar iþlerini yaparken sorulardan yararlanýrlar. Filozofun elindeki sorular, problemlere çözüm getirmenin bir anahtarýdýr. Genellikle, karþýlaþýlan problemler zaman içerisinde pek fazla deðiþmez. Zamanla deðiþen, filozofun problemin çözümünde rol oynayan farklý etkenleri seçebilmesidir. Problemi farklý sorular sorarak irdelediðinde, var olan ýn daha önce gözden kaçmýþ olan yanlarý aydýnlanmaya baþlar. Böylece her doðru soru, onu problemi çözmeye bir adým daha yaklaþtýrýr. Bu parçada filozofun sorduðu sorularýn hangi yönü vurgulanmýþtýr? A) Problemlerin çözümüne ýþýk tutmasý B) Olaylarda fazla deðiþiklik olmadýðýný göstermesi C) Herkes tarafýndan sorulduðunda önemini yitirmesi D) Dünyaya egemen olma isteðinden kaynaklanmasý E) Çözülemeyecek problemler için zaman harcanmasýný önlemesi (2002-ÖSS) 5

6 FELSEFEDE TUTARLILIÐIN ÖNEMÝ Her felsefi düþünce birlik ve bütünlüðü olan bir dünya görüþü oluþturmaya çalýþýr. Bunu da felsefi düþüncenin temeline mümkün olduðu kadar az, hatta mümkünse tek bir ilkeyi alarak yapmaya çalýþýr. Felsefi düþüncenin tamamý düþüncenin temelindeki ilkeyle tutarlý olmak zorundadýr. Bunu bir örnekle anlamaya çalýþalým. Örnek: 7 Ýki ayrý evren vardýr, birisi idealar evreni diðeri ise idealarýn bir yansýmasý olan görünüþler evrenidir. Ýdealar evreni hiç deðiþmeyen, duyularla kavranamayan, sadece akýlla kavranabilen varlýklar evrenidir. Görünüþler evreni bir yansýmadan ibaret olduðu için, gerçek deðildir. O halde var olanlarýn gerçek bilgisine ulaþmak için idealar evrenindeki varlýklarý bilmemiz gerekir; bu bilme de duyularla deðil akýlla olabilir. Duyularýmýz gerçek olmayan, gelip geçici dünyaya iliþkin bilgiler verdiði için bu bilgilere güvenilmez. Ýdealardan pay almayan hiçbir varlýk varlýða gelemez. PLATON Örnek: 8 Ýyice düþünüldüðünde her þey maddeye indirgenebilir; çünkü gerçek olan maddedir ve madde dýþýnda hiçbir þey yoktur. Bana Tanrý düþüncesini maddeyle nasýl açýklayabilirsiniz diye soruyorlar. Doða ve evren karþýsýnda kendisini güçsüz ve çaresiz gören insan, doðadan çok daha güçlü bir varlýða ihtiyaç duymuþ ve Tanrý düþüncesini oluþturmuþtur. Görüldüðü gibi Tanrý düþüncesinin temelinde nesnel bir varlýk olan doða vardýr. Yine öldükten sonra yok olup gitme korkusu ruh düþüncesinin ortaya çýkmasýna neden olmuþtur. MARKS ÖRNEK-8 E GÖRE: Ýnsan beden ve ruhtan oluþmuþtur. Ýnsan öldükten sonra ruhu yaþamaya devam eder. Toplumlarýn ahlaký yaþadýklarý toplumsal koþullardan baðýmsýz deðildir. Ýnanç ve ahlak maddi koþullarýn ürünüdür. Bütün var olanlar bir Tanrý tarafýndan yaratýlmýþtýr. Evrendeki deðiþimin nedeni maddenin baþka bir maddeye dönüþmesidir. Var olanlarýn ilk nedeni su dur. Hava nýn sýkýþmasý ve gevþemesi evrendeki bütün varlýklarý oluþturmuþtur. Bu düþüncelerden hangileri örnek-8 deki düþüncelerle çeliþir? ÖRNEK -7 YE GÖRE Bütün bilimler olgulardan hareket etmelidir. Ýnsanýn bütün bilgisi yaþantýnýn ürünüdür. Düþünce olduðu için varlýk vardýr. Varlýk olduðu için düþünce vardýr. Gerçek bilgiye ulaþma yöntemi düþüncedir. Gerçek bir toplumsal düzen koþullara ve zamana göre deðiþmez. Çevremizdeki varlýklarýn gerçekliðini inkar edemeyiz. Ahlak, toplumsal koþullarla deðil düþünceyle açýklanabilir. Bilgi aklýn ürünüdür. Bu düþüncelerden hangileri örnek-7 deki düþünceyle çeliþir? Örnek: 9 Felsefi bir sistemde ele alýnan bütün konular deðerlendirilirken mantýk ilkeleri son derece etkili bir þekilde kullanýlýr; konu ve kavramlarýn örülmesinde çeliþkili hükümlere yer verilmez. Burada bir felsefi sistemin hangi niteliði üzerinde durulmuþtur? A) Konularý çaðýnýn koþullarýna göre deðerlendirmesi B) Olgulara dayanma zorunluluðunun olmasý C) Evrensel nitelikteki konularý ele olmasý D) Kendi içinde tutarlý bir bütün oluþturmasý E) Konulara yaklaþýmýnýn öznel olmasý (1989-ÖYS) 6

7 Felsefeyle Tanýþma - I 1. Baþlangýçta bütün bilimlerin felsefenin içinde yer almasý felsefenin hangi özelliðiyle ilgilidir? A) Soyut olmasýyla B) Eleþtirel olmasýyla C) Genel olmasýyla D) Yaratýcý olmasýyla E) Nesnel olmasýyla 2. Doða filozoflarýyla birlikte felsefenin ele aldýðý ilk konu aþaðýdakilerden hangisidir? A) Ahlak B) Siyaset C) Varlýk D) Sanat E) Din 3. Ýnsanýn çevresindeki olay ve varlýklarý gözlemesi, bu olay ve varlýklardan nasýl yararlanýlacaðýný düþünmesi belki bilimsel bir yaklaþým olabilir. Ancak felsefe bütün bu varolanlarýn kaynaðýnýn ne olduðu sorusuyla baþlamýþtýr. Aþaðýdaki felsefe tanýmlarýndan hangisi bu açýklamaya uygundur? A) Felsefe, nasýl mutlu olunacaðýnýn araþtýrýlmasýdýr. B) Felsefe, ilk nedenlerin araþtýrýlmasýdýr. C) Felsefe, saðlam bilgi üretme etkinliðidir. D) Felsefe, kavram oluþturma ve üretme etkinliðidir. E) Felsefe, bilimin konularýný geniþletme etkinliðidir. 7Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri 4. Aþaðýdakilerden hangisi felsefi sorudur? A) Yaþamýn anlamý ve önemi nedir? B) Evrende insandan baþka canlýlar var mýdýr? C) Ýnsanýn gen haritasýnýn çýkartýlmasýnýn týptaki yararlarý nelerdir? D) Sanayi ve teknolojinin çevreye verdiði zarar nasýl azaltýlabilir? E) Kültürler arasýndaki farklýlýðýn hýzla ortadan kalkmasý kültürel zenginliði tehlikeye sokar mý? 5. Felsefe tarihinde Thales in önemli bir yere sahip olmasýnýn nedeni evrenin ana maddesi olarak suyu belirlemesi deðildir. Evrenin ana maddesi nedir? sorusunu sormaya cesaret edebilmesidir. Bu örnek felsefeyle ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisini destekler? A) Felsefe, sistemli ve tutarlý bir bilgidir. B) Felsefenin insan hayatýna doðrudan doðruya bir etkisi yoktur. C) Felsefe, düþünülebilen her þeyi kendisine konu olarak alýr. D) Felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir. E) Felsefe eleþtireldir. 6. Sokrates in sorgulanmamýþ bir hayat yaþanmaya deðmez sözü felsefenin aþaðýdaki özelliklerinden hangisine örnek olarak gösterilebilir? A) Eleþtirel olduðuna B) Evrensel olduðuna C) Nesnel olduðuna D) Genel olduðuna E) Faydacý olduðuna KONU TESTÝ

8 Felsefeyle Tanýþma - I KONU TESTÝ 7. Ýlkçað da evren nedir? sorusuna Aristoteles: Merkezde Dünya nýn bulunduðu, Güneþ ve diðer gezegenlerin Dünya nýn çevresinde dairesel yörüngeler çizerek dolandýðý bir sistemdir. cevabýný vermiþtir. 16. yy da Galilei ise ayný soruya: Merkezde Güneþ in bulunduðu, Dünya ve diðer gezegenlerin Güneþ in çevresinde elips yörüngeler çizerek dolandýðý bir sistemdir. cevabýný vermiþtir. Bu örneðe dayanarak aþaðýdaki sonuçlardan hangisine ulaþamayýz? A) Felsefede sorular ayný da olsa ona verilen cevaplar her dönemde farklýdýr. B) Felsefede kesinleþmiþ doðrular yoktur. C) Felsefede bilgi her seferinde yeniden üretilir. D) Felsefede sorularýn kesin bir cevabý yoktur. E) Felsefede her düþünce olgusal olarak kanýtlanmak zorundadýr. 8. Ýnsan, doða ve evren arasýndaki iliþkiyi bilmeden varolanlarýn anlamýný bilmek imkansýzdýr. Ýþte felsefe varolanlarýn anlamý üzerine bir düþünme ve sorgulama faaliyetidir. Bu durum felsefenin aþaðýdaki özelliklerden hangisine sahip olduðunu gösterir? A) Nesnel olduðunu B) Ýnsan hayatýný kolaylaþtýrdýðýný C) Elde ettiði sonuçlarýn kesin olduðunu D) En genel bilgi olduðunu E) Olgusal olduðunu 9. Eksik býrakýlmýþ bir bilimsel çalýþmayý baþka bir bilim insaný devam ettirerek tamamlayabilir. Ancak eksik býrakýlmýþ bir felsefi çalýþmayý baþka bir filozofun tamamlamasý imkansýzdýr. Bu örnek aþaðýdaki yargýlardan hangisini kanýtlamak için verilebilir? A) Bilim olgusal felsefe ise kuramsaldýr. B) Bilim nesnel felsefe özneldir. C) Bilim deneye ve gözleme dayanýr, felsefe kavramlara dayanýr. D) Bilim birikerek ilerler, felsefe ilerlemez. E) Bilim yaratýcýdýr, felsefe yaratýcý deðildir. 8Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri 10. Felsefenin sorularý bilimin sorularýndan farklýdýr. 25 in karekökü nedir, ya da Ay ýn dünyaya olan uzaklýðý nedir? gibi bilimin yanýtladýðý sorularý deneysel veya matematiksel prensiplere dayanarak yanýtlayabiliriz. Fakat felsefecinin sorduðu sorularý düþünürsek: Gerçekte sayýlar var mýdýr? Varsa, bunlar ne tür varlýklardýr? gibi genel sorulardýr ve pratik faydadan uzaktýr. Paragraftaki düþünceye göre hangisi felsefenin bir özelliði olamaz? A) Felsefedeki sorular pratik faydadan uzaktýr. B) Felsefede genel-geçer cevaplara ulaþýlabilir. C) Felsefede cevaptan ziyade sorular önemlidir. D) Felsefede filozof kendi düþüncelerini yansýtýr. E) Felsefe, bilimin sormadýðý sorularý sorar. 11. Felsefe, Ben kimim? Evren nedir?, Nereden geldik, nereye gidiyoruz?, Yaþamýn anlamý nedir? gibi sorularý araþtýrýr. Bu verilere dayanarak felsefenin konusuyla ilgili aþaðýdakilerden hangisini söyleyebiliriz? A) Varlýktýr. B) Ahlaktýr. C) Belli bir konusu yoktur. D) Bilimlerin sonucudur. E) Toplumdur. 12. Evrenin ana maddesi nedir? sorusu felsefenin aþaðýdaki konularýndan hangisiyle ilgilidir? A) Siyaset B) Bilim C) Varlýk D) Ahlak E) Sanat 1-C 2-C 3-B 4-A 5-D 6-A 7-E 8-D 9-B 10-B 11-C 12-C

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No MATEMATÝK - II POLÝNOMLAR - IV MF TM LYS1 04 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

LYS MATEMATÝK II - 10

LYS MATEMATÝK II - 10 ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (MF-TM) DERSHNELERÝ LYS MTEMTÝK II - 0 PRL - I Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý :... u kitapçýðýn her hakký

Detaylı

LYS FELSEFE. Felsefeyle Tanýþma Bilgi Felsefesi Varlýk Felsefesi Ahlak Felsefesi

LYS FELSEFE. Felsefeyle Tanýþma Bilgi Felsefesi Varlýk Felsefesi Ahlak Felsefesi LYS FELSEFE Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (TS) Felsefeyle Tanýþma Bilgi Felsefesi Varlýk Felsefesi Ahlak Felsefesi Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti.

Detaylı

FELSEFE NEDÝR?... 10 BÝLGÝ TÜRLERÝ... 36 BÝLGÝ NEDÝR?... 36

FELSEFE NEDÝR?... 10 BÝLGÝ TÜRLERÝ... 36 BÝLGÝ NEDÝR?... 36 1. ÜNÝTE FELSEFEYLE TANIÞMA FELSEFE NEDÝR?....................................................................... 10 Felsefenin Doðuþu...................................................................................

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BÖLÜM 1: BÖLÜM 2: BÖLÜM 3: BÖLÜM 4: BÖLÜM 5: BÖLÜM 6: BÖLÜM 7: BÖLÜM 8: BÖLÜM 9: BÖLÜM 10: BÖLÜM 11:

BÖLÜM 1: BÖLÜM 2: BÖLÜM 3: BÖLÜM 4: BÖLÜM 5: BÖLÜM 6: BÖLÜM 7: BÖLÜM 8: BÖLÜM 9: BÖLÜM 10: BÖLÜM 11: ÜNÝTE - 1 GÜZEL SANATLAR VE EDEBÝYAT BÖLÜM 1: GÜZEL SANATLAR VE EDEBÝYAT - I...11 A. GÜZEL SANATLAR ÝÇÝNDE EDEBÝYATIN YERÝ...11 Ölçme ve Deðerlendirme...13 Kazaným Deðerlendirme Testi...14 BÖLÜM 2: GÜZEL

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

FORUM: Monitorizasyon Sorumluluðu

FORUM: Monitorizasyon Sorumluluðu FORUM: Monitorizasyon Sorumluluðu Ýyi Klinik Uygulamalar Dergisi nin bu sayfalarýnda klinik araþtýrmalar sýrasýnda meydana gelen sorunlar, sorular ve görüþler tartýþýlmaktadýr. Siz de görüþlerinizi, pratikte

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir. 2. TEMA Demokrasi Kültürü BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir. 2. TEMA Demokrasi Kültürü BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11 ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11 BÖLÜM 3 : FARKLILIKLARIMIZLA ÖZELÝZ... 13 BÖLÜM 4 : ÝNSAN DEÐERLÝDÝR... 14 BÖLÜM 5 : ÝNSANÝ DEÐERLERÝ

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ege yayıncılık : 11. Sýnýf Geometri Soru Bankasý Kitabýn Adý : Özkan Güner Erhan Nemutlu Tarýk Þahin Kenan Akarbulut Yazarlar

ege yayıncılık : 11. Sýnýf Geometri Soru Bankasý Kitabýn Adý : Özkan Güner Erhan Nemutlu Tarýk Þahin Kenan Akarbulut Yazarlar u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, yazarlarýn izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýnlanmasý yasaktýr. u kitabýn tüm haklarý yazarlarýna

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Söyleþi Prof. Dr. Orhan Öztürk ile Týp ve Psikiyatri Eðitimi Üzerine

Söyleþi Prof. Dr. Orhan Öztürk ile Týp ve Psikiyatri Eðitimi Üzerine Söyleþi Prof. Dr. Orhan Öztürk ile Týp ve Psikiyatri Eðitimi Üzerine Tarsus Amerikan Koleji ve Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi mezunudur. ABD'de yedi yýlý aþkýn bir süre psikiyatri uzmanlýk eðitimi

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 TOPLUMUN ÝÇÝNDEYÝM... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 14 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 16 HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM... 18 Ölçme ve Deðerlendirme... 22

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir Ebelik Son Sýnýf Öðrencilerinin Aile Planlamasý Eðitimi Etkinliðinin Deðerlendirilmesi* The Evaluation of the Educational Activitres of Pregraduate Midwifery Students on Family Planning Methods Dr. Emel

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 BÝREYSEL FARKLILIKLARIMIZ... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 13 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 15 DUYGULARIMIZ ve DÜÞÜNCELERÝMÝZ... 16 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

Doçentlik Sýnavý, Çok Biçimlilik ve Java

Doçentlik Sýnavý, Çok Biçimlilik ve Java Doçentlik Sýnavý, Çok Biçimlilik ve Java Kemal TURHAN a a Karadeniz Teknik Üniversitesi, Týp Fakültesi, Týp Eðitimi ve Biliþimi Anabilim Dalý, Trabzon. An Examination, Polymorphism and Java Abstract 1.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TM-TS) LYS TÜRKÇE - 61 ANLATIM BOZUKLUKLARI - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TM-TS) LYS TÜRKÇE - 61 ANLATIM BOZUKLUKLARI - I LYS TÜRKÇE - 61 DERSHANELERÝ ANLATIM BOZUKLUKLARI - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ANLATIM BOZUKLUKLARI - I Anlatým bozukluklarý, cümle düzeyindeki dil yanlýþlarýdýr.

Detaylı

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ (EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ) Sevgili KPSS Adaylarý, FEM Akademi de eðitim görmenin en büyük avantajlarýndan biri de dokümandýr. Türkiye ye yayýlmýþ þubelerimizde, her branþtan yüzlerce öðretmenin, özgün bakýþ açýlarýyla

Detaylı

Yaratan Bilmezse Kim Bilir? Ýbn Sînâ ya Göre Allah ýn Cüz îleri Bilmesi

Yaratan Bilmezse Kim Bilir? Ýbn Sînâ ya Göre Allah ýn Cüz îleri Bilmesi Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi, Sayý 13, 2005, 1-23 Yaratan Bilmezse Kim Bilir? Ýbn Sînâ ya Göre Allah ýn Cüz îleri Bilmesi Rahim Acar Who Else Knows the Particulars, If Not the Creator? Avicenna on God s

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ALBERT EINSTEIN ÖZEL VE GENEL

ALBERT EINSTEIN ÖZEL VE GENEL ALBERT EINSTEIN ÖZEL VE GENEL GÖRELÝLÝK KURAMI ÜZERÝNE Albeirt Einstein Özel ve Genel Görelilik Kuramý Üzerine Görelilik Kuramý: Felsefesiz Bilim üzerine bir Önsöz ile çeviren Aziz Yardýmlý ÝDEA ÝSTANBUL

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek Anlam...15 Mecaz Anlam...15 Yan Anlam...15 Deyimler...16 CÜMLE ANLAMI...16 Nesnel Yargýlar...16 Öznel Yargýlar...16 Koþula Baðlý Yargýlar...16

Detaylı

Örgüt geliþtirme, örgütü iyileþtirme stratejilerinin hepsini kapsayacak kadar geniþ bir

Örgüt geliþtirme, örgütü iyileþtirme stratejilerinin hepsini kapsayacak kadar geniþ bir NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

D Ý K K A T Ç O K Ö N E M L Ý N O T :

D Ý K K A T Ç O K Ö N E M L Ý N O T : D Ý K K A T Ç O K Ö N E M L Ý N O T : Bu e-kitap Beyin Gücü dergisinin Kasým ayý hediyesidir. Kitap her dergi için sadece bir kez indirilebilir. Hiçbir þekilde baþkalarýna daðýtýlamaz ve hiçbir ortamda

Detaylı

GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. Georges Politzer Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri

GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. Georges Politzer Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI Georges Politzer 1 FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ GEORGES POLÝTZER GUY BESSE ve MAURÝCE CAVERÝNG [Türkçesi,, Sol Yayýnlarý, Eylül 1996.] Eriþ

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

RÝEDRÝCH ENGELS LUDWÝG EUERBACH VE KLASÝK ALMAN ELSE ESÝNÝN SONU ERÝÞ YAYINLARI. riedrich Engels Ludwig euerbach ve Klasik Alman elsefesinin Sonu

RÝEDRÝCH ENGELS LUDWÝG EUERBACH VE KLASÝK ALMAN ELSE ESÝNÝN SONU ERÝÞ YAYINLARI. riedrich Engels Ludwig euerbach ve Klasik Alman elsefesinin Sonu RÝEDRÝCH ENGELS LUDWÝG EUERBACH VE KLASÝK ALMAN ELSE ESÝNÝN SONU ERÝÞ YAYINLARI riedrich Engels elsefesinin Sonu 1 LUDWÝG EUERBACH VE KLASÝK ALMAN ELSE ESÝNÝN SONU RÝEDRÝCH ENGELS elsefesinin Sonu [1],.

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri. 2. ÜNÝTE Ülkemizde Nüfus

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri. 2. ÜNÝTE Ülkemizde Nüfus ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri BÖLÜM 1 : ÝLETÝÞÝM ve ÝNSAN ÝLÝÞKÝLERÝNDEKÝ ROLÜ... 12 Ölçme ve Deðerlendirme... 15 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 16 BÖLÜM 2 : ÝLETÝÞÝMDE KÝTLE ÝLETÝÞÝM

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Halkla Ýliþkilerin Halktan Uzak Dili

Halkla Ýliþkilerin Halktan Uzak Dili Halkla Ýliþkilerin Halktan Uzak Dili Öðr. Gör. Meral ÇAKIR BERZAH Kocaeli Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi ÖZET: Dil, insan deneyiminin her toplumda kendine ait öðeler ve kurallardan yararlanarak baþkalarýyla

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Easy Reflexes telefon almýþ bulunuyorsunuz. Ekraný, iþlevleri, ve hoparlörü sizi büyük

Detaylı

Tiyatro Metinlerinde Alýmlama ve Metin Stratejileri. Fakiye Özsoysal

Tiyatro Metinlerinde Alýmlama ve Metin Stratejileri. Fakiye Özsoysal Tiyatro Metinlerinde Alýmlama ve Metin Stratejileri Fakiye Özsoysal www.altkitap.com Tiyatro Metinlerinde Alýmlama ve Metin Stratejileri Fakiye Özsoysal altkitap - inceleme 5 Tiyatro Metinlerinde Alýmlama

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Bölüm 1. Yalýn Altý Sigma'nýn Temelleri

Bölüm 1. Yalýn Altý Sigma'nýn Temelleri Bölüm 1 Yalýn Altý Sigma'nýn Temelleri 16 Alt Bölüm 1 - Yalýn Altý Sigma'nýn Dört Anahtarý Alt Bölüm 1 Yalýn Altý Sigma'nýn Dört Anahtarý Bank One, çoðu eyalette þubeleri olan ulusal bir þirkettir. Ulusal

Detaylı

META VE PARA M E T A KULLANIM-DEÐERÝ VE DEÐER

META VE PARA M E T A KULLANIM-DEÐERÝ VE DEÐER BÝRÝNCÝ KÝTAP SERMAYENÝN ÜRETÝM SÜRECÝ BÝRÝNCÝ KISIM META VE PARA BÝRÝNCÝ BÖLÜM M E T A BÝRÝNCÝ KESIM. METAIN ÝKÝ ÖÐESÝ KULLANIM-DEÐERÝ VE DEÐER (DEÐERÝN ÖZÜ VE DEÐERÝN BÜYÜKLÜÐÜ) Kapitalist üretim tarzýnýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

F e l s e f e - S o s y a l B i l i m l e r D e r g i s i

F e l s e f e - S o s y a l B i l i m l e r D e r g i s i BIBLIOTHEC F e l s e f e - S o s y a l B i l i m l e r D e r g i s i Üç Aylýk Felsefe-Sosyal Bilimler Dergisi Þubat/Mart/Nisan 2009 Yýl:2 Sayý:7 Sahibi ve Yazý Ýþleri Müdürü Dizgi &Tasarým Sezai Koyunbakan

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Soru 1. Çözüm. Soru 2. Çözüm. 2005 Yýlý Sorularý ve Çözümleri. Cevap D. Cevap E. Tübitak Ulusal Bilgisayar Olimpiyatlarý

Soru 1. Çözüm. Soru 2. Çözüm. 2005 Yýlý Sorularý ve Çözümleri. Cevap D. Cevap E. Tübitak Ulusal Bilgisayar Olimpiyatlarý 005 Yýlý Sorularý ve Çözümleri Soru m sayýda yetiþkin izci ile n sayýda yavrukurttan oluþan bir izci grubu (m, n ), bir gezi sýrasýnda bir nehir kýyýsýna ulaþýr. Karþý tarafa geçmek için sahip olduklarý

Detaylı

KARL MARKS SEÇME YAPITLAR BĐRĐNCĐ CĐLT SOL YAYINLARI

KARL MARKS SEÇME YAPITLAR BĐRĐNCĐ CĐLT SOL YAYINLARI KARL MARKS SEÇME YAPITLAR BĐRĐNCĐ CĐLT SOL YAYINLARI BÝRÝNCÝ BASKI SEÇME YAPITLAR BÝRÝNCÝ CÝLT KARL MARKS VE RÝEDRÝCH ENGELS ÝÇÝNDEKÝLER 11 EUERBACH ÜZERÝNE TEZLER, Karl Marks 14 EUERBACH. MATERYALÝST

Detaylı

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR.

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. SÖZEL BÖLÜM DÝKKAT! BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Ýlk 45 Soru Son 45 Soru Türkçeyi Kullanma Gücü, Sosyal Bilimlerdeki Temel Kavram ve Ýlkelerle Düþünme Gücü ile ilgilidir. Eþit

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd.

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd. TUKUVAZ YAASA GÜBESİ TAIM ÜÜNLEİ MADENCİLİK SANAYİ ve TİCAET LİMİTED ŞİKETİ 71 Evler Mh. Tarih Bulvarı No: 43/A Odunpazarı/ESKİŞEHİ Tel&Faks: 0 222-237 03 05 Gsm: 0 545-237 03 05-0 532-790 41 49 www.yarasagubresi.com.tr

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL O, ANLAMA SIÐMAZ; ANLAM O NDA VARDIR KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 44 Sayý: 523 Temmuz 2012 Onur Baþkaný:

Detaylı

LYS TÜRKÇE. Sözcük Anlamý Deyimler ve Atasözleri Cümle Anlamý ve Yorum Kavramlar Paragraf Anlatým Teknikleri

LYS TÜRKÇE. Sözcük Anlamý Deyimler ve Atasözleri Cümle Anlamý ve Yorum Kavramlar Paragraf Anlatým Teknikleri LYS TÜRKÇE Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (TM-TS) Sözcük Anlamý Deyimler ve Atasözleri Cümle Anlamý ve Yorum Kavramlar Paragraf Anlatým Teknikleri Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim

Detaylı

ETÝK, AHLAK ve MESLEK ÝLKELERÝ. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý

ETÝK, AHLAK ve MESLEK ÝLKELERÝ. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý ETÝK, AHLAK ve MESLEK ÝLKELERÝ TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý TMMOB ELEKTRÝK MÜHENDÝSLERÝ ODASI yayýnýdýr Ihlamur Sokak No:10/1 064440, Yeniþehir-ANKARA Tel:0.312 425 32 72 - Faks: 0.312 417 38 18 http://www.emo.org.tr

Detaylı

KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS SEÇME YAPITLAR BÝRÝNCÝ CÝLT ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks- riedrich Engels Seçme Yapýtlar I

KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS SEÇME YAPITLAR BÝRÝNCÝ CÝLT ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks- riedrich Engels Seçme Yapýtlar I KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS SEÇME YAPITLAR BÝRÝNCÝ CÝLT ERÝÞ YAYINLARI Karl Marks- riedrich Engels 1 BÝRÝNCÝ BASKI SEÇME YAPITLAR BÝRÝNCÝ CÝLT KARL MARKS VE RÝEDRÝCH ENGELS Karl Marx ve riedrich Engels

Detaylı

l. ÜNÝTE PSÝKOLOJiYE GÝRÝÞ

l. ÜNÝTE PSÝKOLOJiYE GÝRÝÞ l. ÜNÝTE PSÝKOLOJiYE GÝRÝÞ 1. Psikolojinin Konusu 2. Psikolojinin Amaçlarý 3. Psikolojide Ekoller ve Yaklaþýmlar 4. Çaðdaþ Psikolojide Uzmanlýk Alanlarý 5. Psikolojide Araþtýrma Yöntemleri 6. Psikolojinin

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

Zihinsel Farklýlýklarýmýz. Duygusal Farklýlýklarýmýz

Zihinsel Farklýlýklarýmýz. Duygusal Farklýlýklarýmýz Duygusal Farklýlýklarýmýz Ýnsanlarýn huylarý, olaylar karþýsýnda hissettikleri duygular da birbirinden farklý olabilir. Kimi insanlar giriþken, kendine güvenen bir kiþiliðe sahipken kimileri ise utangaç

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ 7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ Estetik ve Sanat Felsefesi Estetiğin Temel Soruları Felsefe Açısından Sanat Sanat Eseri Estetiğin Temel Kavramları Estetiğin Temel Sorunlarına Yaklaşımlar Ortak Estetik

Detaylı