BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TS) LYS FELSEFE - 01 FELSEFEYLE TANIÞMA - I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TS) LYS FELSEFE - 01 FELSEFEYLE TANIÞMA - I"

Transkript

1 BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TS) LYS FELSEFE - 01 DERSHANELERÝ FELSEFEYLE TANIÞMA - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. FELSEFEYLE TANIÞMA - I Baþlangýçta bütün bilimler. içinde yer alýyordu. Adý Soyadý :... Bu kitapçýðýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de olsa alýntý yapýlamaz. Metin ve sorular, kitapçýðý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemiyle çoðaltýlamaz yayýmlanamaz. Felsefe eski Yunan da baþlamýþtýr. Çünkü,.... Doða filozoflarý... sorusunun cevabýný araþtýrmýþlardýr. Newton olmasaydý yer çekimi yine de bulunacaktý. Ancak Platon olmasaydý idealar kuramý da olmayacaktý. Bu örnekle anlatýlmak istenen nedir? FELSEFE DÝSÝPLÝNLERÝ Bilgilerimizin kaynaðýný ve doðruluðunu sorgulayan felsefe disiplinine denir. Varlýðýn olup olmadýðýný, varsa ne türden olduðunu sorgulayan felsefe disiplinine denir. Ýyinin ve kötünün ne olduðunu sorgulayan felsefe disiplinine.....denir. Ýktidarý ve kaynaðýný sorgulayan felsefe disiplinine.....denir. Güzeli ve güzelin kaynaðýný sorgulayan felsefe disiplinine....denir. Tanrý, iman ve inanç gibi kavramlarýn anlamýný ve kaynaðýný sorgulayan felsefe disiplinine....denir. FELSEFÝ DÜÞÜNCENÝN NÝTELÝKLERÝ Eðer, ilk filozoflar dediðimiz doða filozoflarý evrenin ana maddesi nedir sorusunu sormamýþ olsalardý, belki de dünyanýn hala düz olduðuna inanýyor olacaktýk. Bu örnek, felsefi düþüncenin...özelliðe sahip olduðunu gösterir. Felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir. Her cevap yeni bir soruyu da beraberinde getirir, çünkü felsefe donup kalmayý sevmez. Bu örnek, felsefi düþüncede..olmadýðýný gösterir. Felsefi bilgi üretiminde bugün Platon dan belki ilerde deðilizdir; hatta belki de ona ulaþamamýþýzdýr. Ancak Platon un sahip olduðu bilgi birikiminden çok daha ilerde olduðumuz kesindir. Her filozof bu bilgi hazinesine yeni bilgiler eklemeye devam ediyor. Bu örnek felsefi düþüncenin..bir özelliðe sahip olduðunu gösterir. 1

2 Eðer felsefi bilgiler deneyle test edilebilselerdi, Platon un idealar kuramý hala tartýþýlýr olmazdý. Bu örnek felsefi düþüncede.olmadýðýný gösterir. Baþlangýçta bütün bilimler felsefenin içinde yer alýyordu. Bilgi birikimi arttýkça bilimler felsefeden ayrýlýp baðýmsýz birer bilim oldular. Felsefe ise diðer bilgi alanlarýnýn ürettiði bilgi dallarý üzerine düþünerek bu bilgileri yeniden sorgulamaya baþladý. Bundan dolayý felsefe bilgi üzerine bilgi olmaya baþladý. Bu örnek felsefenin belli bir olmadýðýný gösterir. Her felsefi düþüncede mantýk ilkeleri etkin bir þekilde kullanýldýðý için çeliþkiye rastlanmaz. Bu örnek felsefi bilgilerin.olduðunu gösterir. Kimya, varlýklarýn kimyasal yapýsýnda nelerin bulunduðunu araþtýrýrken, felsefe varlýðýn ne olduðunu sorar. Hukuk, insan davranýþlarýnýn hukuk kurallarýna uygunluðunu araþtýrýrken, felsefe hukukun ne olduðunu sorgular. Bu örnek felsefenin konusuna.olarak yaklaþtýðýný gösterir. Thales in evrenin ana maddesi sudur düþüncesinin oluþmasýnda, yaþadýðý þehir olan Milet in deniz kenarýnda olmasý ve deniz ticaretinin bu þehirde yaþayanlara büyük bir zenginlik getirmesinin etkisi yatsýnamaz. Bu örnek felsefi düþüncelerin..etkilendiðini gösterir. Örnek: 1 Ýnsanoðlu sadece para kazanmak peþinde deðildir. O, evrenin yapý ve düzenini, yaþamýn deðer ve amacýný, madde ve ruh iliþkisini, bilgilerimizin güvenilirlik derecesini, iyi, güzel ve doðrunun niteliklerini bilmek ister. Felsefe iþte bu isteði karþýlama çabasýndadýr. Parçaya göre felsefenin iþlevi aþaðýdakilerden hangisidir? A) Anlama ve gerçeði görme ihtiyacýný gidermek B) Yaþamda baþarýlý olmayý öðretmek C) Mutlu olmayý öðretmek D) Toplumsal yaþamý düzenlemek E) Okuma alýþkanlýðý kazandýrmak (1992-ÖYS) Örnek: 2 Kant a göre felsefeden öðrenilebilecek tek þey vardýr: Felsefe yapmak. Tarih boyunca her filozof, bizi tartýþmaya açtýðý sorunlara eðilmeye çaðýrmýþtýr. Felsefe yapmak iþte bu çaðrýya uymakla baþlar. Filozoflarýn önermelerini sorgulamak, eleþtiriye yöneltir bireyi. Böylece aklýn ýþýðýnda doðrular araþtýrýlmýþ olur. Bu parçaya göre, felsefe yapmak nedir? A) Çoðunluðun benimsediði görüþlere uyma eylemidir. B) Aklýn ilkelerinden destek alarak düþünme çabasýdýr. C) Bilimsel araþtýrmayý yaygýnlaþtýrma çabasýdýr. D) Filozoflarýn görüþlerinin günlük hayata uygulanmasýdýr. E) Filozoflarýn düþüncelerini yayma çabasýdýr. (1998-ÖYS) 2

3 1 Felsefenin birden çok tanýmý vardýr. Çünkü, Felsefenin diðer bilimler gibi belli bir konusu yoktur. Çünkü, Felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir. Çünkü, Felsefe özneldir. Çünkü,. 5 Felsefede bitmiþlik ve kesinlik yoktur. Çünkü,. 6 Felsefe tümel bir bilgidir. Çünkü,... 7 Neden hiçbir þey yok deðildir de bir evren vardýr? Ýnsan nereden gelmektedir, nereye gitmektedir? Acaba insan tümüyle belirlenmiþ midir, yoksa onun seçme özgürlüðü var mýdýr? Yukarýdaki sorularýn cevabýný felsefe dýþýnda baþka bilgi ya da bilim dalý araþtýrabilir mi? Neden? Aþaðýdaki sorularýn kesin bir cevabý var mýdýr? Tartýþýn. Ben kimim ya da neyim? Bazý þeylerin iyi ya da doðru olduðu kesin midir, yoksa deðerler zamandan zamana, mekandan mekana deðiþir mi? Bir kiþi gerçeði bulma yolunda en iyi nasýl ilerleyebilir? Bildiklerimizin kesinliðinden ya da doðruluðundan nasýl emin olabiliriz? Bilim insaný, sanatçý ve filozof arasýndaki benzerlikleri ve farklýlýklarý belirtin.... 3

4 9 Felsefe, ruhu bir kalýba döker, iþler, yaþamý düzenler, eylemleri doðru yola koyar, yapýlacak yapýlmayacak iþleri gösterir; dümenin baþýna oturup tehlikeli dalgalar arasýnda çýrpýnan gemiyi yönetir, yoluna yön verir. O olmadan hiç kimse korkusuz, güven içinde yaþayamaz. Ama biri çýkar da der ki: Felsefe benim ne iþime yarayacak sanki, deðil mi ki kader var? Tanrý her þeyi yönetiyorsa, neye yarar felsefe? Her þey rastlantýnýn elindeyse neye yarar? Bunlardan herhangi birisi, ya da hepsi böyle olsa da, yine de felsefe yapmasý gerekir insanýn. Diyelim ki kader bizi koparýlmaz baðlarla baðladý ya da evrenin hakemi olan Tanrý her þeyi düzenledi; rastlantý insanlarýn iþlerini alt üst edip atýverdi. O zaman da yine felsefenin bizi korumasý gerekir. Felsefe bize, Tanrý yý seve seve, kadere baþý dik uymamýzý öðütleyecek. (Seneca) 10 Aþaðýdaki sorularý yukarýdaki parçaya göre cevaplayýn. Felsefe nedir? Felsefenin konusu nedir?... Felsefe gerekli midir?... Felsefeden günlük hayatýmýzda yararlanabilir miyiz?... Felsefe öðrenmek size ne kazandýrýr?... Örnek: 3 Demokritos, sofrasýna gelen incirleri yerken bir bal kokusu almýþ ve hemen bir araþtýrmadýr baþlamýþ kafasýnda; o güne dek incirden almadýðý bu koku nerden gelebilir, diye. Merakýný gidermek için incirlerin toplandýðý yeri görmeye gitmek istemiþ. Sofradan niçin kalktýðýný anlayan hizmetçi kadýn gülmüþ: Boþuna zaman kaybetmeyin, incirleri bal çanaðýna koymuþtum toplarken demiþ. Demoktitos un caný sýkýlmýþ bu araþtýrma fýrsatýný kaçýrdýðý, bir merak konusu elinden alýndýðý için. Hadi be sen de. Demiþ hizmetçi kadýna, Keyfimi kaçýrdýn ama ben yine de bal kokusu incirde kendiliðinden varmýþ gibi nedenini araþtýracaðým. Demokritos un bu yaklaþýmý birçok bilim adamý ve filozofta vardýr. Aþaðýdakilerden hangisi bu parçada bilim adamý ve filozoflarda var olduðu söylenen yaklaþýma ters düþer? Örnek: 4 Masal bu ya, yoksul bir köylü kýzý padiþahýn oðluyla evlenir. Evlendikleri gün, eþi sarayýn kýrk odasý olduðunu söyler. Odalarýn anahtarlarýný ona vererek Otuz dokuz odayý aç; ama kýrkýncý odayý açma der. Yeni gelin hemen ertesi gün, izin verilen odalarýn kapýlarýný açýp bakar; kiminde para, kiminde mücevher, kiminde yiyecekler vardýr. Yani bildik þeyler Dayanamaz kýrkýncý odayý da açar. Filozoflar da bu gelin gibidir, tüm kapýlarý açmak isterler. Parçadaki benzetmeye göre filozofu kapýlarý açmaya iten aþaðýdakilerden hangisi olamaz? A) Merak etme B) Bilinenle yetinme A) Olaylara diðer insanlardan farklý bakma B) Her þeyin nedenini sorma C) Araþtýrmaktan hoþlanma D) Merak duygusunu canlý tutma E) Baþkalarýnýn düþüncelerini benimseme C) Sýnýrlarý zorlama D) Sorunlarý çözme E) Yeni öðrenmelere istekli olma (2006-ÖSS) (2007-ÖSS) 4

5 Wyatt : Lord Russell, felsefe nedir? Russell : Çok tartýþma götürür bir soru bu. Öyle sanýyorum ki, iki filozoftan bile ayný karþýlýðý alamazsýnýz. Benim görüþüme göre, henüz kesin olarak bilinmeyen konular üzerinde kafa yormaktýr. Wyatt : Felsefeyle bilim arasýndaki ayrýlýk nedir? Russell : Kabaca þu. Bilim bildiðimiz þeyler, felsefe ise bilmediðimiz þeylerdir. Bundan dolayý insan bilgisi kesinleþtikçe, sorunlar felsefe alanýndan bilim alanýna geçer. Wyatt : Felsefe neye yarar? Russell : Ýki þeye yarar bence. Bunlardan biri, henüz bilimin çözemediði þeyler üzerinde düþüncemizi iþletmektir. Ýnsaný ilgilendirmesi gereken þeylerin de pek azý henüz bilimce çözümlenmiþtir. Ýnsanlarýn düþüncesi niçin bir sýnýrda kalsýn ve yalnýz bugün bilinenin içine kapansýn. Bence, varsayým yoluyla dünya görüþümüzü geniþletmek felsefenin saðladýðý yararlardan biridir. Ayný ölçüde bir baþka önemli yararý daha vardýr bence. O da, bize, bildiðimizi sandýðýmýz þeyleri bilmediðimizi göstermesidir. Bir yandan felsefe bizi günün birinde bileceðimiz þeyler üzerinde düþündürmek, öbür yandan da, bilgiye benzeyen nice þeylerin bilgi olmadýðýný alçakgönüllülükle göstermektir. Wyatt : Felsefenin üzerinde düþünüp de sonradan elle tutulur sonuçlar vermiþ olan konulara bir kaç örnek gösterebilir misiniz? Russell : Bu örnekler en kolay Yunan felsefesinde bulunur. Yunanlýlarýn ileri sürdükleri ve kendi zamanlarýnda denenmemiþ olan birçok varsayým sonradan kesinlik kazanmýþtýr. Örneðin, atom varsayýmýný ele alalým. Demokritos maddenin küçük parçacýklardan kurulu olduðunu ileri süren atom varsayýmýný bulmuþtu yýlý aþkýn bir zaman sonra, bunun bilimsel bir görüþ olduðu anlaþýldý. Bu diyaloga dayanarak: felsefenin konusunu,... yöntemini,. tanýmýný,.... doðruluk deðerini,..... bilim - felsefe iliþkisini,... tartýþýn. Örnek: 5 Felsefe, kendine dönük düþünmedir. Felsefe yapan zihin hiçbir zaman yalnýzca bir nesne hakkýnda düþünmez. Herhangi bir nesneyi düþünürken, ayný zamanda hep o nesneye iliþkin kendi düþüncesi hakkýnda da düþünür. O zaman, felsefeye ikinci dereceden düþünce, düþünce hakkýnda düþünce denebilir. Bu parçada felsefenin hangi özelliðinden söz edilmektedir? A) Cevaplarýndan çok sorularýyla var olduðundan B) Düþünme sürecinin her aþamasýnda yer aldýðýndan C) Kendi etkinliði üzerinde yoðunlaþýp kendi kendini sorguladýðýndan D) Özgür düþünmenin yöntemi olduðundan E) Sorularýný bilimsel verileri temel alarak oluþturduðundan (2001-ÖSS) Örnek: 6 Filozoflar iþlerini yaparken sorulardan yararlanýrlar. Filozofun elindeki sorular, problemlere çözüm getirmenin bir anahtarýdýr. Genellikle, karþýlaþýlan problemler zaman içerisinde pek fazla deðiþmez. Zamanla deðiþen, filozofun problemin çözümünde rol oynayan farklý etkenleri seçebilmesidir. Problemi farklý sorular sorarak irdelediðinde, var olan ýn daha önce gözden kaçmýþ olan yanlarý aydýnlanmaya baþlar. Böylece her doðru soru, onu problemi çözmeye bir adým daha yaklaþtýrýr. Bu parçada filozofun sorduðu sorularýn hangi yönü vurgulanmýþtýr? A) Problemlerin çözümüne ýþýk tutmasý B) Olaylarda fazla deðiþiklik olmadýðýný göstermesi C) Herkes tarafýndan sorulduðunda önemini yitirmesi D) Dünyaya egemen olma isteðinden kaynaklanmasý E) Çözülemeyecek problemler için zaman harcanmasýný önlemesi (2002-ÖSS) 5

6 FELSEFEDE TUTARLILIÐIN ÖNEMÝ Her felsefi düþünce birlik ve bütünlüðü olan bir dünya görüþü oluþturmaya çalýþýr. Bunu da felsefi düþüncenin temeline mümkün olduðu kadar az, hatta mümkünse tek bir ilkeyi alarak yapmaya çalýþýr. Felsefi düþüncenin tamamý düþüncenin temelindeki ilkeyle tutarlý olmak zorundadýr. Bunu bir örnekle anlamaya çalýþalým. Örnek: 7 Ýki ayrý evren vardýr, birisi idealar evreni diðeri ise idealarýn bir yansýmasý olan görünüþler evrenidir. Ýdealar evreni hiç deðiþmeyen, duyularla kavranamayan, sadece akýlla kavranabilen varlýklar evrenidir. Görünüþler evreni bir yansýmadan ibaret olduðu için, gerçek deðildir. O halde var olanlarýn gerçek bilgisine ulaþmak için idealar evrenindeki varlýklarý bilmemiz gerekir; bu bilme de duyularla deðil akýlla olabilir. Duyularýmýz gerçek olmayan, gelip geçici dünyaya iliþkin bilgiler verdiði için bu bilgilere güvenilmez. Ýdealardan pay almayan hiçbir varlýk varlýða gelemez. PLATON Örnek: 8 Ýyice düþünüldüðünde her þey maddeye indirgenebilir; çünkü gerçek olan maddedir ve madde dýþýnda hiçbir þey yoktur. Bana Tanrý düþüncesini maddeyle nasýl açýklayabilirsiniz diye soruyorlar. Doða ve evren karþýsýnda kendisini güçsüz ve çaresiz gören insan, doðadan çok daha güçlü bir varlýða ihtiyaç duymuþ ve Tanrý düþüncesini oluþturmuþtur. Görüldüðü gibi Tanrý düþüncesinin temelinde nesnel bir varlýk olan doða vardýr. Yine öldükten sonra yok olup gitme korkusu ruh düþüncesinin ortaya çýkmasýna neden olmuþtur. MARKS ÖRNEK-8 E GÖRE: Ýnsan beden ve ruhtan oluþmuþtur. Ýnsan öldükten sonra ruhu yaþamaya devam eder. Toplumlarýn ahlaký yaþadýklarý toplumsal koþullardan baðýmsýz deðildir. Ýnanç ve ahlak maddi koþullarýn ürünüdür. Bütün var olanlar bir Tanrý tarafýndan yaratýlmýþtýr. Evrendeki deðiþimin nedeni maddenin baþka bir maddeye dönüþmesidir. Var olanlarýn ilk nedeni su dur. Hava nýn sýkýþmasý ve gevþemesi evrendeki bütün varlýklarý oluþturmuþtur. Bu düþüncelerden hangileri örnek-8 deki düþüncelerle çeliþir? ÖRNEK -7 YE GÖRE Bütün bilimler olgulardan hareket etmelidir. Ýnsanýn bütün bilgisi yaþantýnýn ürünüdür. Düþünce olduðu için varlýk vardýr. Varlýk olduðu için düþünce vardýr. Gerçek bilgiye ulaþma yöntemi düþüncedir. Gerçek bir toplumsal düzen koþullara ve zamana göre deðiþmez. Çevremizdeki varlýklarýn gerçekliðini inkar edemeyiz. Ahlak, toplumsal koþullarla deðil düþünceyle açýklanabilir. Bilgi aklýn ürünüdür. Bu düþüncelerden hangileri örnek-7 deki düþünceyle çeliþir? Örnek: 9 Felsefi bir sistemde ele alýnan bütün konular deðerlendirilirken mantýk ilkeleri son derece etkili bir þekilde kullanýlýr; konu ve kavramlarýn örülmesinde çeliþkili hükümlere yer verilmez. Burada bir felsefi sistemin hangi niteliði üzerinde durulmuþtur? A) Konularý çaðýnýn koþullarýna göre deðerlendirmesi B) Olgulara dayanma zorunluluðunun olmasý C) Evrensel nitelikteki konularý ele olmasý D) Kendi içinde tutarlý bir bütün oluþturmasý E) Konulara yaklaþýmýnýn öznel olmasý (1989-ÖYS) 6

7 Felsefeyle Tanýþma - I 1. Baþlangýçta bütün bilimlerin felsefenin içinde yer almasý felsefenin hangi özelliðiyle ilgilidir? A) Soyut olmasýyla B) Eleþtirel olmasýyla C) Genel olmasýyla D) Yaratýcý olmasýyla E) Nesnel olmasýyla 2. Doða filozoflarýyla birlikte felsefenin ele aldýðý ilk konu aþaðýdakilerden hangisidir? A) Ahlak B) Siyaset C) Varlýk D) Sanat E) Din 3. Ýnsanýn çevresindeki olay ve varlýklarý gözlemesi, bu olay ve varlýklardan nasýl yararlanýlacaðýný düþünmesi belki bilimsel bir yaklaþým olabilir. Ancak felsefe bütün bu varolanlarýn kaynaðýnýn ne olduðu sorusuyla baþlamýþtýr. Aþaðýdaki felsefe tanýmlarýndan hangisi bu açýklamaya uygundur? A) Felsefe, nasýl mutlu olunacaðýnýn araþtýrýlmasýdýr. B) Felsefe, ilk nedenlerin araþtýrýlmasýdýr. C) Felsefe, saðlam bilgi üretme etkinliðidir. D) Felsefe, kavram oluþturma ve üretme etkinliðidir. E) Felsefe, bilimin konularýný geniþletme etkinliðidir. 7Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri 4. Aþaðýdakilerden hangisi felsefi sorudur? A) Yaþamýn anlamý ve önemi nedir? B) Evrende insandan baþka canlýlar var mýdýr? C) Ýnsanýn gen haritasýnýn çýkartýlmasýnýn týptaki yararlarý nelerdir? D) Sanayi ve teknolojinin çevreye verdiði zarar nasýl azaltýlabilir? E) Kültürler arasýndaki farklýlýðýn hýzla ortadan kalkmasý kültürel zenginliði tehlikeye sokar mý? 5. Felsefe tarihinde Thales in önemli bir yere sahip olmasýnýn nedeni evrenin ana maddesi olarak suyu belirlemesi deðildir. Evrenin ana maddesi nedir? sorusunu sormaya cesaret edebilmesidir. Bu örnek felsefeyle ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisini destekler? A) Felsefe, sistemli ve tutarlý bir bilgidir. B) Felsefenin insan hayatýna doðrudan doðruya bir etkisi yoktur. C) Felsefe, düþünülebilen her þeyi kendisine konu olarak alýr. D) Felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir. E) Felsefe eleþtireldir. 6. Sokrates in sorgulanmamýþ bir hayat yaþanmaya deðmez sözü felsefenin aþaðýdaki özelliklerinden hangisine örnek olarak gösterilebilir? A) Eleþtirel olduðuna B) Evrensel olduðuna C) Nesnel olduðuna D) Genel olduðuna E) Faydacý olduðuna KONU TESTÝ

8 Felsefeyle Tanýþma - I KONU TESTÝ 7. Ýlkçað da evren nedir? sorusuna Aristoteles: Merkezde Dünya nýn bulunduðu, Güneþ ve diðer gezegenlerin Dünya nýn çevresinde dairesel yörüngeler çizerek dolandýðý bir sistemdir. cevabýný vermiþtir. 16. yy da Galilei ise ayný soruya: Merkezde Güneþ in bulunduðu, Dünya ve diðer gezegenlerin Güneþ in çevresinde elips yörüngeler çizerek dolandýðý bir sistemdir. cevabýný vermiþtir. Bu örneðe dayanarak aþaðýdaki sonuçlardan hangisine ulaþamayýz? A) Felsefede sorular ayný da olsa ona verilen cevaplar her dönemde farklýdýr. B) Felsefede kesinleþmiþ doðrular yoktur. C) Felsefede bilgi her seferinde yeniden üretilir. D) Felsefede sorularýn kesin bir cevabý yoktur. E) Felsefede her düþünce olgusal olarak kanýtlanmak zorundadýr. 8. Ýnsan, doða ve evren arasýndaki iliþkiyi bilmeden varolanlarýn anlamýný bilmek imkansýzdýr. Ýþte felsefe varolanlarýn anlamý üzerine bir düþünme ve sorgulama faaliyetidir. Bu durum felsefenin aþaðýdaki özelliklerden hangisine sahip olduðunu gösterir? A) Nesnel olduðunu B) Ýnsan hayatýný kolaylaþtýrdýðýný C) Elde ettiði sonuçlarýn kesin olduðunu D) En genel bilgi olduðunu E) Olgusal olduðunu 9. Eksik býrakýlmýþ bir bilimsel çalýþmayý baþka bir bilim insaný devam ettirerek tamamlayabilir. Ancak eksik býrakýlmýþ bir felsefi çalýþmayý baþka bir filozofun tamamlamasý imkansýzdýr. Bu örnek aþaðýdaki yargýlardan hangisini kanýtlamak için verilebilir? A) Bilim olgusal felsefe ise kuramsaldýr. B) Bilim nesnel felsefe özneldir. C) Bilim deneye ve gözleme dayanýr, felsefe kavramlara dayanýr. D) Bilim birikerek ilerler, felsefe ilerlemez. E) Bilim yaratýcýdýr, felsefe yaratýcý deðildir. 8Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri 10. Felsefenin sorularý bilimin sorularýndan farklýdýr. 25 in karekökü nedir, ya da Ay ýn dünyaya olan uzaklýðý nedir? gibi bilimin yanýtladýðý sorularý deneysel veya matematiksel prensiplere dayanarak yanýtlayabiliriz. Fakat felsefecinin sorduðu sorularý düþünürsek: Gerçekte sayýlar var mýdýr? Varsa, bunlar ne tür varlýklardýr? gibi genel sorulardýr ve pratik faydadan uzaktýr. Paragraftaki düþünceye göre hangisi felsefenin bir özelliði olamaz? A) Felsefedeki sorular pratik faydadan uzaktýr. B) Felsefede genel-geçer cevaplara ulaþýlabilir. C) Felsefede cevaptan ziyade sorular önemlidir. D) Felsefede filozof kendi düþüncelerini yansýtýr. E) Felsefe, bilimin sormadýðý sorularý sorar. 11. Felsefe, Ben kimim? Evren nedir?, Nereden geldik, nereye gidiyoruz?, Yaþamýn anlamý nedir? gibi sorularý araþtýrýr. Bu verilere dayanarak felsefenin konusuyla ilgili aþaðýdakilerden hangisini söyleyebiliriz? A) Varlýktýr. B) Ahlaktýr. C) Belli bir konusu yoktur. D) Bilimlerin sonucudur. E) Toplumdur. 12. Evrenin ana maddesi nedir? sorusu felsefenin aþaðýdaki konularýndan hangisiyle ilgilidir? A) Siyaset B) Bilim C) Varlýk D) Ahlak E) Sanat 1-C 2-C 3-B 4-A 5-D 6-A 7-E 8-D 9-B 10-B 11-C 12-C

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL O, ANLAMA SIÐMAZ; ANLAM O NDA VARDIR KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 44 Sayý: 523 Temmuz 2012 Onur Baþkaný:

Detaylı

GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. Georges Politzer Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri

GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. Georges Politzer Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri GEORGES POLÝTZER FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI Georges Politzer 1 FELSEFENÝN BAÞLANGIÇ ÝLKELERÝ GEORGES POLÝTZER GUY BESSE ve MAURÝCE CAVERÝNG [Türkçesi,, Sol Yayýnlarý, Eylül 1996.] Eriþ

Detaylı

RÝEDRÝCH ENGELS ANTÝ-DÜHRÝNG ERÝÞ YAYINLARI. riedrich Engels Anti-Dühring

RÝEDRÝCH ENGELS ANTÝ-DÜHRÝNG ERÝÞ YAYINLARI. riedrich Engels Anti-Dühring RÝEDRÝCH ENGELS ANTÝ-DÜHRÝNG ERÝÞ YAYINLARI riedrich Engels 1 ÜÇÜNCÜ BASKI ANTÝ-DÜHRÝNG BAY EUGEN DÜHRÝNG BÝLÝMÝ ALTÜST EDÝYOR RÝEDRÝCH ENGELS Hernn Eugen Dühring Umwälzung der Wiessenschaft,, (, Bay Eugen

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý - TOHAV HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Hukuk, Demokrasi ve Sivil Toplum Sempozyumu 28-29 Þubat 2004 Diyarbakýr Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý Yayýnlarý (5) ISBN

Detaylı

TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler

TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL.Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:487

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13 ÝÇÝNDEKÝLER Kazanan - Kaybeden sayfa Giriþ sayfa 3 YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6 Baþarmak Ýstiyorsanýz sayfa 7 Farklý Sýnýf Düzeylerindeki Öðrenciler Nasýl Hazýrlanmalý? sayfa 8- Unuttuklarýmýz

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı

EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ. Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU

EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ. Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 43 Sayý:514

Detaylı

D e n e d i m Pýnar Türen

D e n e d i m Pýnar Türen Denedim Pýnar Türen www.altkitap.com Denedim Pýnar Türen "Denedim"i, Hayalet Gemi ile yaptýðým 10 yýllýk sefer sýrasýnda uðranan limanlardaki yazýlarýmdan oluþturdum. Toplam 68 seferden sadece 20 yazýyý

Detaylı

Müge Ýplikçi & Ümran Kartal

Müge Ýplikçi & Ümran Kartal Cýmbýzýn Çektikleri Müge Ýplikçi & Ümran Kartal www.altkitap.com Cýmbýzýn Çektikleri Müge Ýplikçi & Ümran Kartal altkitap - inceleme 4 Cýmbýzýn Çektikleri Müge Ýplikçi & Ümran Kartal Aðustos 2001 Yayýna

Detaylı

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF ORTAÖÐRETÝM DÝL VE ANLATIM 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI., 2014 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI......: 5011 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1503 14.?.Y.0002.4136 Her

Detaylı

KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS SEÇME YAPITLAR BÝRÝNCÝ CÝLT ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks- riedrich Engels Seçme Yapýtlar I

KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS SEÇME YAPITLAR BÝRÝNCÝ CÝLT ERÝÞ YAYINLARI. Karl Marks- riedrich Engels Seçme Yapýtlar I KARL MARKS- RÝEDRÝCH ENGELS SEÇME YAPITLAR BÝRÝNCÝ CÝLT ERÝÞ YAYINLARI Karl Marks- riedrich Engels 1 BÝRÝNCÝ BASKI SEÇME YAPITLAR BÝRÝNCÝ CÝLT KARL MARKS VE RÝEDRÝCH ENGELS Karl Marx ve riedrich Engels

Detaylı

PERFORMANS TOPLANTILARI-2

PERFORMANS TOPLANTILARI-2 PERFORMANS TOPLANTILARI-2 Kalite ve Hasta Güvenliði Ýl Performans ve Kalite Koordinatörleri Bilgilendirme ve Deðerlendirme Toplantýsý 28-29 Aðustos 2008-Ankara EDÝTÖRLER Prof. Dr. Sabahattin AYDIN Dr.

Detaylı

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR!

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! BABA BANA KÝTAP OKU! OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR ÇIKARILABÝLÝR? PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! Die Grundlagen des Schulerfolgs werden

Detaylı

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER ÝÇÝNDEKÝLER En Þerefli Ýnsan Kimdir?... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt:

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir OCAK 2009 Sayý: 481 Fiyat: 3.5 YTL Eski Günýþýðýnýn Son Saatleri Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir 144.000 GÖNÜLERÝ Hayvanlarla Konuþmak ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:481 Ocak 2009

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 40 Sayý:472 Nisan 2008 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu Sevgi Yayýnlarý Tic.Ltd.Þti. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü: Ayþegül Kayserilioðlu Yazý

Detaylı

6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ

6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ Ýncelemelerin ardýndan roket baþlýklarý gibi aðýr silah parçalarý ve önünde çukur oluþan bir mevzinin önünde açýklama yapan

Detaylı

Medeniyetler Sosyolojisi: Neden Çok Medeniyetli Bir Dünya Düzeni Ýçin Yeniden Ýbn Haldûn?

Medeniyetler Sosyolojisi: Neden Çok Medeniyetli Bir Dünya Düzeni Ýçin Yeniden Ýbn Haldûn? Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi, Sayý 16, 2006, 89-121 Medeniyetler Sosyolojisi: Neden Çok Medeniyetli Bir Dünya Düzeni Ýçin Yeniden Ýbn Haldûn? Recep Þentürk Sociology of Civilizations: Why Ibn Khaldun Again

Detaylı

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: YIL: 1 SAYI: 45 20 YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali

Detaylı

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

GEORGES POLÝTZER ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. G. Politzer elsefenin Temel Ýlkeleri

GEORGES POLÝTZER ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI. G. Politzer elsefenin Temel Ýlkeleri GEORGES POLÝTZER ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ ERÝÞ YAYINLARI G. Politzer 1 ONÝKÝNCÝ BASKI ELSE ENÝN TEMEL ÝLKELERÝ GEORGES POLÝTZER GUY BESSE ve MAURÝCE CAVERÝNG Georges Politzer in metni esas alýnarak Guy

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

Altý Sayý, 5.000 Üye 5.000. YeminliTercuman.com. forum açýldý. Üye oldunuz mu? V RGÜL'ÜN DEÐERÝ BÜLTEN. Bültenimize yazýlarýnýzý. bekliyoruz.

Altý Sayý, 5.000 Üye 5.000. YeminliTercuman.com. forum açýldý. Üye oldunuz mu? V RGÜL'ÜN DEÐERÝ BÜLTEN. Bültenimize yazýlarýnýzý. bekliyoruz. AYLIK MESLEK BÜLTENÝ YeminliTercuman.com Türkçe Tercümanlarýn Haber Platformu SAYI: 6 BÜLTEN MAYIS 2007 5.000 KÝÞÝYÝZ Bültenimize yazýlarýnýzý bekliyoruz. ÖZEL HABER Altý Sayý, 5.000 Üye 6 aydýr büyük

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji Sunuþ Deðerli meslektaþlarýmýz, Hep beraber yeni bir yüzyýla girdik. Yeni yüzyýlýn tüm meslektaþlarýmýza ve mesleðimize yeni kazanýmlar getirmesini dileriz. Arkeoloji ve Arkeologlar Derneði olarak 2000

Detaylı