BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TS) LYS FELSEFE - 01 FELSEFEYLE TANIÞMA - I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TS) LYS FELSEFE - 01 FELSEFEYLE TANIÞMA - I"

Transkript

1 BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TS) LYS FELSEFE - 01 DERSHANELERÝ FELSEFEYLE TANIÞMA - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. FELSEFEYLE TANIÞMA - I Baþlangýçta bütün bilimler. içinde yer alýyordu. Adý Soyadý :... Bu kitapçýðýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de olsa alýntý yapýlamaz. Metin ve sorular, kitapçýðý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemiyle çoðaltýlamaz yayýmlanamaz. Felsefe eski Yunan da baþlamýþtýr. Çünkü,.... Doða filozoflarý... sorusunun cevabýný araþtýrmýþlardýr. Newton olmasaydý yer çekimi yine de bulunacaktý. Ancak Platon olmasaydý idealar kuramý da olmayacaktý. Bu örnekle anlatýlmak istenen nedir? FELSEFE DÝSÝPLÝNLERÝ Bilgilerimizin kaynaðýný ve doðruluðunu sorgulayan felsefe disiplinine denir. Varlýðýn olup olmadýðýný, varsa ne türden olduðunu sorgulayan felsefe disiplinine denir. Ýyinin ve kötünün ne olduðunu sorgulayan felsefe disiplinine.....denir. Ýktidarý ve kaynaðýný sorgulayan felsefe disiplinine.....denir. Güzeli ve güzelin kaynaðýný sorgulayan felsefe disiplinine....denir. Tanrý, iman ve inanç gibi kavramlarýn anlamýný ve kaynaðýný sorgulayan felsefe disiplinine....denir. FELSEFÝ DÜÞÜNCENÝN NÝTELÝKLERÝ Eðer, ilk filozoflar dediðimiz doða filozoflarý evrenin ana maddesi nedir sorusunu sormamýþ olsalardý, belki de dünyanýn hala düz olduðuna inanýyor olacaktýk. Bu örnek, felsefi düþüncenin...özelliðe sahip olduðunu gösterir. Felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir. Her cevap yeni bir soruyu da beraberinde getirir, çünkü felsefe donup kalmayý sevmez. Bu örnek, felsefi düþüncede..olmadýðýný gösterir. Felsefi bilgi üretiminde bugün Platon dan belki ilerde deðilizdir; hatta belki de ona ulaþamamýþýzdýr. Ancak Platon un sahip olduðu bilgi birikiminden çok daha ilerde olduðumuz kesindir. Her filozof bu bilgi hazinesine yeni bilgiler eklemeye devam ediyor. Bu örnek felsefi düþüncenin..bir özelliðe sahip olduðunu gösterir. 1

2 Eðer felsefi bilgiler deneyle test edilebilselerdi, Platon un idealar kuramý hala tartýþýlýr olmazdý. Bu örnek felsefi düþüncede.olmadýðýný gösterir. Baþlangýçta bütün bilimler felsefenin içinde yer alýyordu. Bilgi birikimi arttýkça bilimler felsefeden ayrýlýp baðýmsýz birer bilim oldular. Felsefe ise diðer bilgi alanlarýnýn ürettiði bilgi dallarý üzerine düþünerek bu bilgileri yeniden sorgulamaya baþladý. Bundan dolayý felsefe bilgi üzerine bilgi olmaya baþladý. Bu örnek felsefenin belli bir olmadýðýný gösterir. Her felsefi düþüncede mantýk ilkeleri etkin bir þekilde kullanýldýðý için çeliþkiye rastlanmaz. Bu örnek felsefi bilgilerin.olduðunu gösterir. Kimya, varlýklarýn kimyasal yapýsýnda nelerin bulunduðunu araþtýrýrken, felsefe varlýðýn ne olduðunu sorar. Hukuk, insan davranýþlarýnýn hukuk kurallarýna uygunluðunu araþtýrýrken, felsefe hukukun ne olduðunu sorgular. Bu örnek felsefenin konusuna.olarak yaklaþtýðýný gösterir. Thales in evrenin ana maddesi sudur düþüncesinin oluþmasýnda, yaþadýðý þehir olan Milet in deniz kenarýnda olmasý ve deniz ticaretinin bu þehirde yaþayanlara büyük bir zenginlik getirmesinin etkisi yatsýnamaz. Bu örnek felsefi düþüncelerin..etkilendiðini gösterir. Örnek: 1 Ýnsanoðlu sadece para kazanmak peþinde deðildir. O, evrenin yapý ve düzenini, yaþamýn deðer ve amacýný, madde ve ruh iliþkisini, bilgilerimizin güvenilirlik derecesini, iyi, güzel ve doðrunun niteliklerini bilmek ister. Felsefe iþte bu isteði karþýlama çabasýndadýr. Parçaya göre felsefenin iþlevi aþaðýdakilerden hangisidir? A) Anlama ve gerçeði görme ihtiyacýný gidermek B) Yaþamda baþarýlý olmayý öðretmek C) Mutlu olmayý öðretmek D) Toplumsal yaþamý düzenlemek E) Okuma alýþkanlýðý kazandýrmak (1992-ÖYS) Örnek: 2 Kant a göre felsefeden öðrenilebilecek tek þey vardýr: Felsefe yapmak. Tarih boyunca her filozof, bizi tartýþmaya açtýðý sorunlara eðilmeye çaðýrmýþtýr. Felsefe yapmak iþte bu çaðrýya uymakla baþlar. Filozoflarýn önermelerini sorgulamak, eleþtiriye yöneltir bireyi. Böylece aklýn ýþýðýnda doðrular araþtýrýlmýþ olur. Bu parçaya göre, felsefe yapmak nedir? A) Çoðunluðun benimsediði görüþlere uyma eylemidir. B) Aklýn ilkelerinden destek alarak düþünme çabasýdýr. C) Bilimsel araþtýrmayý yaygýnlaþtýrma çabasýdýr. D) Filozoflarýn görüþlerinin günlük hayata uygulanmasýdýr. E) Filozoflarýn düþüncelerini yayma çabasýdýr. (1998-ÖYS) 2

3 1 Felsefenin birden çok tanýmý vardýr. Çünkü, Felsefenin diðer bilimler gibi belli bir konusu yoktur. Çünkü, Felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir. Çünkü, Felsefe özneldir. Çünkü,. 5 Felsefede bitmiþlik ve kesinlik yoktur. Çünkü,. 6 Felsefe tümel bir bilgidir. Çünkü,... 7 Neden hiçbir þey yok deðildir de bir evren vardýr? Ýnsan nereden gelmektedir, nereye gitmektedir? Acaba insan tümüyle belirlenmiþ midir, yoksa onun seçme özgürlüðü var mýdýr? Yukarýdaki sorularýn cevabýný felsefe dýþýnda baþka bilgi ya da bilim dalý araþtýrabilir mi? Neden? Aþaðýdaki sorularýn kesin bir cevabý var mýdýr? Tartýþýn. Ben kimim ya da neyim? Bazý þeylerin iyi ya da doðru olduðu kesin midir, yoksa deðerler zamandan zamana, mekandan mekana deðiþir mi? Bir kiþi gerçeði bulma yolunda en iyi nasýl ilerleyebilir? Bildiklerimizin kesinliðinden ya da doðruluðundan nasýl emin olabiliriz? Bilim insaný, sanatçý ve filozof arasýndaki benzerlikleri ve farklýlýklarý belirtin.... 3

4 9 Felsefe, ruhu bir kalýba döker, iþler, yaþamý düzenler, eylemleri doðru yola koyar, yapýlacak yapýlmayacak iþleri gösterir; dümenin baþýna oturup tehlikeli dalgalar arasýnda çýrpýnan gemiyi yönetir, yoluna yön verir. O olmadan hiç kimse korkusuz, güven içinde yaþayamaz. Ama biri çýkar da der ki: Felsefe benim ne iþime yarayacak sanki, deðil mi ki kader var? Tanrý her þeyi yönetiyorsa, neye yarar felsefe? Her þey rastlantýnýn elindeyse neye yarar? Bunlardan herhangi birisi, ya da hepsi böyle olsa da, yine de felsefe yapmasý gerekir insanýn. Diyelim ki kader bizi koparýlmaz baðlarla baðladý ya da evrenin hakemi olan Tanrý her þeyi düzenledi; rastlantý insanlarýn iþlerini alt üst edip atýverdi. O zaman da yine felsefenin bizi korumasý gerekir. Felsefe bize, Tanrý yý seve seve, kadere baþý dik uymamýzý öðütleyecek. (Seneca) 10 Aþaðýdaki sorularý yukarýdaki parçaya göre cevaplayýn. Felsefe nedir? Felsefenin konusu nedir?... Felsefe gerekli midir?... Felsefeden günlük hayatýmýzda yararlanabilir miyiz?... Felsefe öðrenmek size ne kazandýrýr?... Örnek: 3 Demokritos, sofrasýna gelen incirleri yerken bir bal kokusu almýþ ve hemen bir araþtýrmadýr baþlamýþ kafasýnda; o güne dek incirden almadýðý bu koku nerden gelebilir, diye. Merakýný gidermek için incirlerin toplandýðý yeri görmeye gitmek istemiþ. Sofradan niçin kalktýðýný anlayan hizmetçi kadýn gülmüþ: Boþuna zaman kaybetmeyin, incirleri bal çanaðýna koymuþtum toplarken demiþ. Demoktitos un caný sýkýlmýþ bu araþtýrma fýrsatýný kaçýrdýðý, bir merak konusu elinden alýndýðý için. Hadi be sen de. Demiþ hizmetçi kadýna, Keyfimi kaçýrdýn ama ben yine de bal kokusu incirde kendiliðinden varmýþ gibi nedenini araþtýracaðým. Demokritos un bu yaklaþýmý birçok bilim adamý ve filozofta vardýr. Aþaðýdakilerden hangisi bu parçada bilim adamý ve filozoflarda var olduðu söylenen yaklaþýma ters düþer? Örnek: 4 Masal bu ya, yoksul bir köylü kýzý padiþahýn oðluyla evlenir. Evlendikleri gün, eþi sarayýn kýrk odasý olduðunu söyler. Odalarýn anahtarlarýný ona vererek Otuz dokuz odayý aç; ama kýrkýncý odayý açma der. Yeni gelin hemen ertesi gün, izin verilen odalarýn kapýlarýný açýp bakar; kiminde para, kiminde mücevher, kiminde yiyecekler vardýr. Yani bildik þeyler Dayanamaz kýrkýncý odayý da açar. Filozoflar da bu gelin gibidir, tüm kapýlarý açmak isterler. Parçadaki benzetmeye göre filozofu kapýlarý açmaya iten aþaðýdakilerden hangisi olamaz? A) Merak etme B) Bilinenle yetinme A) Olaylara diðer insanlardan farklý bakma B) Her þeyin nedenini sorma C) Araþtýrmaktan hoþlanma D) Merak duygusunu canlý tutma E) Baþkalarýnýn düþüncelerini benimseme C) Sýnýrlarý zorlama D) Sorunlarý çözme E) Yeni öðrenmelere istekli olma (2006-ÖSS) (2007-ÖSS) 4

5 Wyatt : Lord Russell, felsefe nedir? Russell : Çok tartýþma götürür bir soru bu. Öyle sanýyorum ki, iki filozoftan bile ayný karþýlýðý alamazsýnýz. Benim görüþüme göre, henüz kesin olarak bilinmeyen konular üzerinde kafa yormaktýr. Wyatt : Felsefeyle bilim arasýndaki ayrýlýk nedir? Russell : Kabaca þu. Bilim bildiðimiz þeyler, felsefe ise bilmediðimiz þeylerdir. Bundan dolayý insan bilgisi kesinleþtikçe, sorunlar felsefe alanýndan bilim alanýna geçer. Wyatt : Felsefe neye yarar? Russell : Ýki þeye yarar bence. Bunlardan biri, henüz bilimin çözemediði þeyler üzerinde düþüncemizi iþletmektir. Ýnsaný ilgilendirmesi gereken þeylerin de pek azý henüz bilimce çözümlenmiþtir. Ýnsanlarýn düþüncesi niçin bir sýnýrda kalsýn ve yalnýz bugün bilinenin içine kapansýn. Bence, varsayým yoluyla dünya görüþümüzü geniþletmek felsefenin saðladýðý yararlardan biridir. Ayný ölçüde bir baþka önemli yararý daha vardýr bence. O da, bize, bildiðimizi sandýðýmýz þeyleri bilmediðimizi göstermesidir. Bir yandan felsefe bizi günün birinde bileceðimiz þeyler üzerinde düþündürmek, öbür yandan da, bilgiye benzeyen nice þeylerin bilgi olmadýðýný alçakgönüllülükle göstermektir. Wyatt : Felsefenin üzerinde düþünüp de sonradan elle tutulur sonuçlar vermiþ olan konulara bir kaç örnek gösterebilir misiniz? Russell : Bu örnekler en kolay Yunan felsefesinde bulunur. Yunanlýlarýn ileri sürdükleri ve kendi zamanlarýnda denenmemiþ olan birçok varsayým sonradan kesinlik kazanmýþtýr. Örneðin, atom varsayýmýný ele alalým. Demokritos maddenin küçük parçacýklardan kurulu olduðunu ileri süren atom varsayýmýný bulmuþtu yýlý aþkýn bir zaman sonra, bunun bilimsel bir görüþ olduðu anlaþýldý. Bu diyaloga dayanarak: felsefenin konusunu,... yöntemini,. tanýmýný,.... doðruluk deðerini,..... bilim - felsefe iliþkisini,... tartýþýn. Örnek: 5 Felsefe, kendine dönük düþünmedir. Felsefe yapan zihin hiçbir zaman yalnýzca bir nesne hakkýnda düþünmez. Herhangi bir nesneyi düþünürken, ayný zamanda hep o nesneye iliþkin kendi düþüncesi hakkýnda da düþünür. O zaman, felsefeye ikinci dereceden düþünce, düþünce hakkýnda düþünce denebilir. Bu parçada felsefenin hangi özelliðinden söz edilmektedir? A) Cevaplarýndan çok sorularýyla var olduðundan B) Düþünme sürecinin her aþamasýnda yer aldýðýndan C) Kendi etkinliði üzerinde yoðunlaþýp kendi kendini sorguladýðýndan D) Özgür düþünmenin yöntemi olduðundan E) Sorularýný bilimsel verileri temel alarak oluþturduðundan (2001-ÖSS) Örnek: 6 Filozoflar iþlerini yaparken sorulardan yararlanýrlar. Filozofun elindeki sorular, problemlere çözüm getirmenin bir anahtarýdýr. Genellikle, karþýlaþýlan problemler zaman içerisinde pek fazla deðiþmez. Zamanla deðiþen, filozofun problemin çözümünde rol oynayan farklý etkenleri seçebilmesidir. Problemi farklý sorular sorarak irdelediðinde, var olan ýn daha önce gözden kaçmýþ olan yanlarý aydýnlanmaya baþlar. Böylece her doðru soru, onu problemi çözmeye bir adým daha yaklaþtýrýr. Bu parçada filozofun sorduðu sorularýn hangi yönü vurgulanmýþtýr? A) Problemlerin çözümüne ýþýk tutmasý B) Olaylarda fazla deðiþiklik olmadýðýný göstermesi C) Herkes tarafýndan sorulduðunda önemini yitirmesi D) Dünyaya egemen olma isteðinden kaynaklanmasý E) Çözülemeyecek problemler için zaman harcanmasýný önlemesi (2002-ÖSS) 5

6 FELSEFEDE TUTARLILIÐIN ÖNEMÝ Her felsefi düþünce birlik ve bütünlüðü olan bir dünya görüþü oluþturmaya çalýþýr. Bunu da felsefi düþüncenin temeline mümkün olduðu kadar az, hatta mümkünse tek bir ilkeyi alarak yapmaya çalýþýr. Felsefi düþüncenin tamamý düþüncenin temelindeki ilkeyle tutarlý olmak zorundadýr. Bunu bir örnekle anlamaya çalýþalým. Örnek: 7 Ýki ayrý evren vardýr, birisi idealar evreni diðeri ise idealarýn bir yansýmasý olan görünüþler evrenidir. Ýdealar evreni hiç deðiþmeyen, duyularla kavranamayan, sadece akýlla kavranabilen varlýklar evrenidir. Görünüþler evreni bir yansýmadan ibaret olduðu için, gerçek deðildir. O halde var olanlarýn gerçek bilgisine ulaþmak için idealar evrenindeki varlýklarý bilmemiz gerekir; bu bilme de duyularla deðil akýlla olabilir. Duyularýmýz gerçek olmayan, gelip geçici dünyaya iliþkin bilgiler verdiði için bu bilgilere güvenilmez. Ýdealardan pay almayan hiçbir varlýk varlýða gelemez. PLATON Örnek: 8 Ýyice düþünüldüðünde her þey maddeye indirgenebilir; çünkü gerçek olan maddedir ve madde dýþýnda hiçbir þey yoktur. Bana Tanrý düþüncesini maddeyle nasýl açýklayabilirsiniz diye soruyorlar. Doða ve evren karþýsýnda kendisini güçsüz ve çaresiz gören insan, doðadan çok daha güçlü bir varlýða ihtiyaç duymuþ ve Tanrý düþüncesini oluþturmuþtur. Görüldüðü gibi Tanrý düþüncesinin temelinde nesnel bir varlýk olan doða vardýr. Yine öldükten sonra yok olup gitme korkusu ruh düþüncesinin ortaya çýkmasýna neden olmuþtur. MARKS ÖRNEK-8 E GÖRE: Ýnsan beden ve ruhtan oluþmuþtur. Ýnsan öldükten sonra ruhu yaþamaya devam eder. Toplumlarýn ahlaký yaþadýklarý toplumsal koþullardan baðýmsýz deðildir. Ýnanç ve ahlak maddi koþullarýn ürünüdür. Bütün var olanlar bir Tanrý tarafýndan yaratýlmýþtýr. Evrendeki deðiþimin nedeni maddenin baþka bir maddeye dönüþmesidir. Var olanlarýn ilk nedeni su dur. Hava nýn sýkýþmasý ve gevþemesi evrendeki bütün varlýklarý oluþturmuþtur. Bu düþüncelerden hangileri örnek-8 deki düþüncelerle çeliþir? ÖRNEK -7 YE GÖRE Bütün bilimler olgulardan hareket etmelidir. Ýnsanýn bütün bilgisi yaþantýnýn ürünüdür. Düþünce olduðu için varlýk vardýr. Varlýk olduðu için düþünce vardýr. Gerçek bilgiye ulaþma yöntemi düþüncedir. Gerçek bir toplumsal düzen koþullara ve zamana göre deðiþmez. Çevremizdeki varlýklarýn gerçekliðini inkar edemeyiz. Ahlak, toplumsal koþullarla deðil düþünceyle açýklanabilir. Bilgi aklýn ürünüdür. Bu düþüncelerden hangileri örnek-7 deki düþünceyle çeliþir? Örnek: 9 Felsefi bir sistemde ele alýnan bütün konular deðerlendirilirken mantýk ilkeleri son derece etkili bir þekilde kullanýlýr; konu ve kavramlarýn örülmesinde çeliþkili hükümlere yer verilmez. Burada bir felsefi sistemin hangi niteliði üzerinde durulmuþtur? A) Konularý çaðýnýn koþullarýna göre deðerlendirmesi B) Olgulara dayanma zorunluluðunun olmasý C) Evrensel nitelikteki konularý ele olmasý D) Kendi içinde tutarlý bir bütün oluþturmasý E) Konulara yaklaþýmýnýn öznel olmasý (1989-ÖYS) 6

7 Felsefeyle Tanýþma - I 1. Baþlangýçta bütün bilimlerin felsefenin içinde yer almasý felsefenin hangi özelliðiyle ilgilidir? A) Soyut olmasýyla B) Eleþtirel olmasýyla C) Genel olmasýyla D) Yaratýcý olmasýyla E) Nesnel olmasýyla 2. Doða filozoflarýyla birlikte felsefenin ele aldýðý ilk konu aþaðýdakilerden hangisidir? A) Ahlak B) Siyaset C) Varlýk D) Sanat E) Din 3. Ýnsanýn çevresindeki olay ve varlýklarý gözlemesi, bu olay ve varlýklardan nasýl yararlanýlacaðýný düþünmesi belki bilimsel bir yaklaþým olabilir. Ancak felsefe bütün bu varolanlarýn kaynaðýnýn ne olduðu sorusuyla baþlamýþtýr. Aþaðýdaki felsefe tanýmlarýndan hangisi bu açýklamaya uygundur? A) Felsefe, nasýl mutlu olunacaðýnýn araþtýrýlmasýdýr. B) Felsefe, ilk nedenlerin araþtýrýlmasýdýr. C) Felsefe, saðlam bilgi üretme etkinliðidir. D) Felsefe, kavram oluþturma ve üretme etkinliðidir. E) Felsefe, bilimin konularýný geniþletme etkinliðidir. 7Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri 4. Aþaðýdakilerden hangisi felsefi sorudur? A) Yaþamýn anlamý ve önemi nedir? B) Evrende insandan baþka canlýlar var mýdýr? C) Ýnsanýn gen haritasýnýn çýkartýlmasýnýn týptaki yararlarý nelerdir? D) Sanayi ve teknolojinin çevreye verdiði zarar nasýl azaltýlabilir? E) Kültürler arasýndaki farklýlýðýn hýzla ortadan kalkmasý kültürel zenginliði tehlikeye sokar mý? 5. Felsefe tarihinde Thales in önemli bir yere sahip olmasýnýn nedeni evrenin ana maddesi olarak suyu belirlemesi deðildir. Evrenin ana maddesi nedir? sorusunu sormaya cesaret edebilmesidir. Bu örnek felsefeyle ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisini destekler? A) Felsefe, sistemli ve tutarlý bir bilgidir. B) Felsefenin insan hayatýna doðrudan doðruya bir etkisi yoktur. C) Felsefe, düþünülebilen her þeyi kendisine konu olarak alýr. D) Felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir. E) Felsefe eleþtireldir. 6. Sokrates in sorgulanmamýþ bir hayat yaþanmaya deðmez sözü felsefenin aþaðýdaki özelliklerinden hangisine örnek olarak gösterilebilir? A) Eleþtirel olduðuna B) Evrensel olduðuna C) Nesnel olduðuna D) Genel olduðuna E) Faydacý olduðuna KONU TESTÝ

8 Felsefeyle Tanýþma - I KONU TESTÝ 7. Ýlkçað da evren nedir? sorusuna Aristoteles: Merkezde Dünya nýn bulunduðu, Güneþ ve diðer gezegenlerin Dünya nýn çevresinde dairesel yörüngeler çizerek dolandýðý bir sistemdir. cevabýný vermiþtir. 16. yy da Galilei ise ayný soruya: Merkezde Güneþ in bulunduðu, Dünya ve diðer gezegenlerin Güneþ in çevresinde elips yörüngeler çizerek dolandýðý bir sistemdir. cevabýný vermiþtir. Bu örneðe dayanarak aþaðýdaki sonuçlardan hangisine ulaþamayýz? A) Felsefede sorular ayný da olsa ona verilen cevaplar her dönemde farklýdýr. B) Felsefede kesinleþmiþ doðrular yoktur. C) Felsefede bilgi her seferinde yeniden üretilir. D) Felsefede sorularýn kesin bir cevabý yoktur. E) Felsefede her düþünce olgusal olarak kanýtlanmak zorundadýr. 8. Ýnsan, doða ve evren arasýndaki iliþkiyi bilmeden varolanlarýn anlamýný bilmek imkansýzdýr. Ýþte felsefe varolanlarýn anlamý üzerine bir düþünme ve sorgulama faaliyetidir. Bu durum felsefenin aþaðýdaki özelliklerden hangisine sahip olduðunu gösterir? A) Nesnel olduðunu B) Ýnsan hayatýný kolaylaþtýrdýðýný C) Elde ettiði sonuçlarýn kesin olduðunu D) En genel bilgi olduðunu E) Olgusal olduðunu 9. Eksik býrakýlmýþ bir bilimsel çalýþmayý baþka bir bilim insaný devam ettirerek tamamlayabilir. Ancak eksik býrakýlmýþ bir felsefi çalýþmayý baþka bir filozofun tamamlamasý imkansýzdýr. Bu örnek aþaðýdaki yargýlardan hangisini kanýtlamak için verilebilir? A) Bilim olgusal felsefe ise kuramsaldýr. B) Bilim nesnel felsefe özneldir. C) Bilim deneye ve gözleme dayanýr, felsefe kavramlara dayanýr. D) Bilim birikerek ilerler, felsefe ilerlemez. E) Bilim yaratýcýdýr, felsefe yaratýcý deðildir. 8Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri Birey Dershaneleri 10. Felsefenin sorularý bilimin sorularýndan farklýdýr. 25 in karekökü nedir, ya da Ay ýn dünyaya olan uzaklýðý nedir? gibi bilimin yanýtladýðý sorularý deneysel veya matematiksel prensiplere dayanarak yanýtlayabiliriz. Fakat felsefecinin sorduðu sorularý düþünürsek: Gerçekte sayýlar var mýdýr? Varsa, bunlar ne tür varlýklardýr? gibi genel sorulardýr ve pratik faydadan uzaktýr. Paragraftaki düþünceye göre hangisi felsefenin bir özelliði olamaz? A) Felsefedeki sorular pratik faydadan uzaktýr. B) Felsefede genel-geçer cevaplara ulaþýlabilir. C) Felsefede cevaptan ziyade sorular önemlidir. D) Felsefede filozof kendi düþüncelerini yansýtýr. E) Felsefe, bilimin sormadýðý sorularý sorar. 11. Felsefe, Ben kimim? Evren nedir?, Nereden geldik, nereye gidiyoruz?, Yaþamýn anlamý nedir? gibi sorularý araþtýrýr. Bu verilere dayanarak felsefenin konusuyla ilgili aþaðýdakilerden hangisini söyleyebiliriz? A) Varlýktýr. B) Ahlaktýr. C) Belli bir konusu yoktur. D) Bilimlerin sonucudur. E) Toplumdur. 12. Evrenin ana maddesi nedir? sorusu felsefenin aþaðýdaki konularýndan hangisiyle ilgilidir? A) Siyaset B) Bilim C) Varlýk D) Ahlak E) Sanat 1-C 2-C 3-B 4-A 5-D 6-A 7-E 8-D 9-B 10-B 11-C 12-C

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - II MF TM LYS 06 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - III MF TM LYS1 15 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No MATEMATÝK - II POLÝNOMLAR - IV MF TM LYS1 04 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr

Detaylı

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol den :... LYS GOMTRİ Ödev Kitapçığı 1 (M-TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve þkenar Üçgen Üçgende

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II KARMAÞIK SAYILAR - II MF TM LYS 3 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý Bölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II TRÝGONOMETRÝ - IX MF TM LYS 6 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

LYS MATEMATÝK II - 10

LYS MATEMATÝK II - 10 ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (MF-TM) DERSHNELERÝ LYS MTEMTÝK II - 0 PRL - I Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý :... u kitapçýðýn her hakký

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II TRÝGONOMETRÝ - IV MF TM LYS Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II TRÝGNMETRÝ - I MF TM LYS 8 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II PRL - I MF TM LYS 09 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II PRL - IV MF TM LYS1 12 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý

Detaylı

Polinomlar II. Dereceden Denklemler

Polinomlar II. Dereceden Denklemler Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - II Ödev Kitapçığı 1 (MF-TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-II ÖDEV KÝTAPÇIÐI

Detaylı

LYS FELSEFE. Felsefeyle Tanýþma Bilgi Felsefesi Varlýk Felsefesi Ahlak Felsefesi

LYS FELSEFE. Felsefeyle Tanýþma Bilgi Felsefesi Varlýk Felsefesi Ahlak Felsefesi LYS FELSEFE Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (TS) Felsefeyle Tanýþma Bilgi Felsefesi Varlýk Felsefesi Ahlak Felsefesi Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti.

Detaylı

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF - TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

FELSEFE NEDÝR?... 10 BÝLGÝ TÜRLERÝ... 36 BÝLGÝ NEDÝR?... 36

FELSEFE NEDÝR?... 10 BÝLGÝ TÜRLERÝ... 36 BÝLGÝ NEDÝR?... 36 1. ÜNÝTE FELSEFEYLE TANIÞMA FELSEFE NEDÝR?....................................................................... 10 Felsefenin Doðuþu...................................................................................

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II KARMAÞIK SAYILAR - I MF TM LYS 30 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. Adý Soadý :... Bu kitapçýðýn

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I B Ý R E Y D E R S H A N E L E R Ý S I N I F Ý Ç Ý D E R S A N L A T I M F Ö Y Ü DERSHANELERÝ Konu Bölüm DAF No. FONKSÝYONLAR - I MF-TM 53 MATEMATÝK - I 53 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR?

HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Kendimi Tanýyorum HER ÝNSAN BÝRBÝRÝ ÝLE AYNI MIDIR? Resimdeki kiþilerin fiziksel farklýlýklarý nelerdir? Ýnsanlarý birbirinden ayýran fiziksel ve duygusal özellikleri ile ilgi alanlarý vardýr. Bu farklýlýklar

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

BÖLÜM 1: BÖLÜM 2: BÖLÜM 3: BÖLÜM 4: BÖLÜM 5: BÖLÜM 6: BÖLÜM 7: BÖLÜM 8: BÖLÜM 9: BÖLÜM 10: BÖLÜM 11:

BÖLÜM 1: BÖLÜM 2: BÖLÜM 3: BÖLÜM 4: BÖLÜM 5: BÖLÜM 6: BÖLÜM 7: BÖLÜM 8: BÖLÜM 9: BÖLÜM 10: BÖLÜM 11: ÜNÝTE - 1 GÜZEL SANATLAR VE EDEBÝYAT BÖLÜM 1: GÜZEL SANATLAR VE EDEBÝYAT - I...11 A. GÜZEL SANATLAR ÝÇÝNDE EDEBÝYATIN YERÝ...11 Ölçme ve Deðerlendirme...13 Kazaným Deðerlendirme Testi...14 BÖLÜM 2: GÜZEL

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

FORUM: Monitorizasyon Sorumluluðu

FORUM: Monitorizasyon Sorumluluðu FORUM: Monitorizasyon Sorumluluðu Ýyi Klinik Uygulamalar Dergisi nin bu sayfalarýnda klinik araþtýrmalar sýrasýnda meydana gelen sorunlar, sorular ve görüþler tartýþýlmaktadýr. Siz de görüþlerinizi, pratikte

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

ege yayıncılık : 11. Sýnýf Geometri Soru Bankasý Kitabýn Adý : Özkan Güner Erhan Nemutlu Tarýk Þahin Kenan Akarbulut Yazarlar

ege yayıncılık : 11. Sýnýf Geometri Soru Bankasý Kitabýn Adý : Özkan Güner Erhan Nemutlu Tarýk Þahin Kenan Akarbulut Yazarlar u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, yazarlarýn izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýnlanmasý yasaktýr. u kitabýn tüm haklarý yazarlarýna

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Psikoloji ve Din: Psikologlarýn Din ve Tanrý Görüþleri Ali Ayten Ýstanbul: Ýz Yayýncýlýk, sayfa.

Psikoloji ve Din: Psikologlarýn Din ve Tanrý Görüþleri Ali Ayten Ýstanbul: Ýz Yayýncýlýk, sayfa. Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi Psikoloji ve Din: Psikologlarýn Din ve Tanrý Görüþleri Ali Ayten Ýstanbul: Ýz Yayýncýlýk, 2006. 151 sayfa. Herhangi bir bilimsel disiplinin zenginliði, o alanda düþünce üreten

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir. 2. TEMA Demokrasi Kültürü BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir. 2. TEMA Demokrasi Kültürü BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11 ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA Her Ýnsan Deðerlidir BÖLÜM 1 : BEN ÝNSANIM... 9 BÖLÜM 2 : HER BÝREY ÖZELDÝR... 11 BÖLÜM 3 : FARKLILIKLARIMIZLA ÖZELÝZ... 13 BÖLÜM 4 : ÝNSAN DEÐERLÝDÝR... 14 BÖLÜM 5 : ÝNSANÝ DEÐERLERÝ

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

BILGI FELSEFESI. Bilginin Doğruluk Ölçütleri

BILGI FELSEFESI. Bilginin Doğruluk Ölçütleri BILGI FELSEFESI Bilginin Doğruluk Ölçütleri Bilimsel bilgi Olgusal evreni, toplum ve insanı araştırma konusu yapar. Bilimler; Formel bilimler Doğa bilimleri Sosyal bilimler olmak üzere üç grupta incelenir.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÖLÜM 3 FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ. ~ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri. ~ Alýþtýrmalar 1. ~ Özel Tanýmlý Fonksiyonlarýn Limitleri

BÖLÜM 3 FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ. ~ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri. ~ Alýþtýrmalar 1. ~ Özel Tanýmlý Fonksiyonlarýn Limitleri BÖLÜM FONKSÝYONLARIN LÝMÝTÝ Limitlerin Tanýmý ve Özellikleri Alýþtýrmalar Özel Tanýmlý Fonksionlarýn Limitleri (Saðdan ve Soldan Limitler) Alýþtýrmalar Trigonometrik Fonksionlarýn Limitleri Alýþtýrmalar

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Söyleþi Prof. Dr. Orhan Öztürk ile Týp ve Psikiyatri Eðitimi Üzerine

Söyleþi Prof. Dr. Orhan Öztürk ile Týp ve Psikiyatri Eðitimi Üzerine Söyleþi Prof. Dr. Orhan Öztürk ile Týp ve Psikiyatri Eðitimi Üzerine Tarsus Amerikan Koleji ve Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi mezunudur. ABD'de yedi yýlý aþkýn bir süre psikiyatri uzmanlýk eðitimi

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Yaratan Bilmezse Kim Bilir? Ýbn Sînâ ya Göre Allah ýn Cüz îleri Bilmesi

Yaratan Bilmezse Kim Bilir? Ýbn Sînâ ya Göre Allah ýn Cüz îleri Bilmesi Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi, Sayý 13, 2005, 1-23 Yaratan Bilmezse Kim Bilir? Ýbn Sînâ ya Göre Allah ýn Cüz îleri Bilmesi Rahim Acar Who Else Knows the Particulars, If Not the Creator? Avicenna on God s

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TM-TS) LYS COÐRAFYA - 29 ÝKLÝM TÝPLERÝ VE BÝTKÝ ÖRTÜSÜ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TM-TS) LYS COÐRAFYA - 29 ÝKLÝM TÝPLERÝ VE BÝTKÝ ÖRTÜSÜ - I BÝREY DERSHNELERÝ SNF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (TM-TS) DERSHNELERÝ LYS COÐRFY - 29 ÝKLÝM TÝPLERÝ VE BÝTKÝ ÖRTÜSÜ - Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ÝKLÝM TÝPLERÝ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 TOPLUMUN ÝÇÝNDEYÝM... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 14 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 16 HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM... 18 Ölçme ve Deðerlendirme... 22

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ (EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ) Sevgili KPSS Adaylarý, FEM Akademi de eðitim görmenin en büyük avantajlarýndan biri de dokümandýr. Türkiye ye yayýlmýþ þubelerimizde, her branþtan yüzlerce öðretmenin, özgün bakýþ açýlarýyla

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 BÝREYSEL FARKLILIKLARIMIZ... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 13 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 15 DUYGULARIMIZ ve DÜÞÜNCELERÝMÝZ... 16 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı