TUVA TÜRKÇESi SÖZLÜ(;Ü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUVA TÜRKÇESi SÖZLÜ(;Ü"

Transkript

1 ;\T ;\TC I~K KCLTÜR. uil. ' l' '["ARi" YÜKSEK KlJRUI\1 U TfTR K nu. Kl IIHl J\IlJVAYINLARI: 822 TUVA TÜRKÇESi SÖZLÜ(;Ü IIAZIRLAYANLAR Ekr om ARIKO C;LU - Klara KU ULAR \

2 $ 5g46 saylli knnuna göre bu cscrtn bütün yaym, tercümc VI' lktibas Iwkl>ll"l T iirk Dil Kururnuna fl iltir. siil. n A ~l Tuva Türkçcs.i söz lligü / Hazulayan Fkrcm A l'ik{,~ll1. Klam Kunlar. ~ Ankara: Türk Dil Kurumu, VII S.; 24 ": ( Atatûrk KOlliil. Dil \T Tarih Yllk sek KUrllITlU Tiirk Dil Kurumu Ynymlart: R2l ) ISBN ' ó) R 7 I. Sövlüklcr. Tuva Türk çc si 1. Anknglu. Ekn-m (ha l. ) ll.kuular. Klam (haz.) 419.'1')2 l ncctc yc» : Pror. DL Ahmct H, ERC ilas I ' N Tuvn Türkcc si: nud isl-samnn isl bir Türk toplulugu olan ve r-,'!i'golisl;m'm kul( 'yind c. [{us)''' I'c,!cras YOI1\l içcrisiudc övcrk bir cumhuriyct olarak yasayan Tnvainr lnraflll<!;ul k "T1l 1~1l1<1n 'liirk k hçcsidir, Önccki yrllarda bakkmda fa, b. bilgiyc snhip nlmadrguruz Tuvalar!a: sou yrllnrdn gcrck e radan gel en ögrencüer. gcrcksc Tûrkiyc'tlcn orava ~ i de n insanlur Hl s ll a ~ ly l il tnmsmaya baslndrk. Tuvalurut sayrla n :17 nldllglilldan. dalm öncc hazulanau "Kar~i1a:;;!lrmall 'lürk Lebeetcri S(\71ügü"nc Tuvn Türkç esi nhnmarrusn. Änea k TÎKA ve TUK i~ ni rligiylc h.îkn yürütühuck te olon 'l ürk lchçclcri grameri vc ${\7IügO projclerh«le Tuva Tiirk~'l'si de ycr nhua ktadrr. Elinizdcki sözlük; ha~ rcdaktörfügünü r'.r.teni $FY'in yaptlgl bil' komisyon lar:lfmrfan hazulnnau. 19M~ yrhrula basrlan vc yaklast k 22 0no kclim clik olan luvaca-rus ça silj lügnn fu,'in kelimelik bil' özetidir. lee risindekt Mogolca uns urla rm çoklugundan dolayr. Çuvas ve Sa na Tü rkçelerinden soma, Türkiye Türkçesine en uzak Tûrk lchç csi «lnrnk knbul edchilcccgimiz Tnva Tü rkçes i mctinlcrinin Tiirkiye Iürkçcsine Ilklanlmnsl için höylc bil' $i\lloge ibtiyaç vardr. Aynca gcrck T ürkiyc'de. gcrc ksc Tuva'rt a Türkivc Türkçcsini iigrcnmck istcyculcrin faydnlnnacaklarr hi r koynnk yoktu. Bu çahsmamu. Tuva Türkçesine Hgt dnyan Türkiye THrklerine ve Ttuk jye Türkçcsini ngrl'lien T uva hlara Iaydalr olacn guu urnuyoruz. (all~i11:i Y:l l, i7i tcsvik celen I'rof.Dr.Ahmet ru'rcilasljn Heye vc cnjegi gcccn T DK çaltsautanua tcs ckkür cdiyoruz. (S U\ ': JR 7 [krem ARIKOC;LU, Klam KUU LAR JI 111 ~ -~ - ~~ ' -~ ~ - -'~----"

3 '2\ I.Yard llll.2.iyi lik. lllh~,\"'... lij l~ I l lii a :J r I\ n ms,.k. 1.l\gahcy.2,AnIC3 J.Yarar. -l.sevap a llr~ l:l:l t A\ u\ la rn,il. :I j lii I.Aemmk, cl ~ime k. 3.DaYl..;n.., aa Üsliin vara rhk :u ltllinl Amual. 2.1\<:1l1l.,k. ii7ülmek. akl-liui1mll K:Ir(IC1ler, Ö<lünç'alrnak a" n '~ A d rl~ :lj ll< J. 1\\'lk. likl,kl Klmle lkr. " Ödünç, a,hok "1,\ H,kJI ajl k 11. t..k"f:i.1i, yarar. fayda ak -krztl Pcmbc., 1< Satla L...k k,llfl. ad \ " I..:, lura l\\uk:uhk. a jil d " ':I layda. akkerd A kort. liaç lr E ~i t. denk. mûsavi al'rn\oltal 11;1\"3 al.lil1. aj,k -d un he Faydah, yararh. ak kordwn Aknrdeon Baba, au liflil. ~,.n.. :li,k.oruicli K5r.gdir ak-këk Açlk mavi. I.Óç. intikarn "fc:1o,\ (p.:m. Afganislaflh :lj,l..src A c,m~, akk rt'f!il h ' Krcdi mc ktub u. 2.Dii~rn;mlr k a li ~ a Ali l ;lj li<i:l:i r Onn;Ir,u, agaç su yerte- a kl<umll iplor AkilmOl.ilo')r. akü J Ta~klOhk. a fndlm ve-t-e. me..ct.,;,dl' ~'-'I rindeytlrûmc k. ak- k uu Açlk I!ri oo.jr r t.kavga etmek. a fril<an,\frikal. a i k llc I K;irh. J!dirli. a kro b al Abn!>;11. dó\ ' ii~n lc k. 2.Yan~mak. a ~ aa r 1.1 1,1\a.! ( ;" I.; all'l<"fer 2,Fay(1111. r :lr.lrh lihioma Terne!...rerme n O I ~ l. Coskun. 2. Ba~kasma afalldaat Gczmck. ha va "Im:ll. iç; n.ij d Li ~ 2.t..ksh:k. I k,a r a,. kin bevleyen. dlpn çtkruak aj d.af l' Fkonomi. k, alaar r ara almak. nl lra k Hararetli, atesli. llila arlaa}k.n (jcj"l1(',il C/innlC. lij ll' :JI:I, j l <: al, ~ ka n. isine Ö7en a k,a h ~ Parah, ra ra ~l elan. I.Ad koym ak. ad llll.:jt Akmak. ~"'s lcn'l l li k~n r lhllyarl:n n:lk. vermek. z.tetëûcz Cl- liga ra r 1.,\ ~ a n1 1 :lk. aj,lçm 1$Çi.,u Akit. mek. hc~ 'llj'la ~m ak ajlr.llia r (':lli s"'al... IIk-tarlll flugday.!"taaç1l1 Imrcnrn, g.fi'3.eden. 2 Suç lamadan al.lanmak. aj ll.b l<çl I.M cmur. akfl g l.suçsuz, masu m, ktskanç. all.han I.Kuru çah. 2.('ahlrk. 2.('alr~n. 2.Ak lannlls. rea1lt lmrenmek, glpla etmek. acr-nl I.Accnlc. l.aj:1ii ajlilla hall r Çall~maL istemck. a l..lilaa r I.Akillc$me k. r~1l 1 GI[lta. imrenme. all.hn I.Aklm. cereyan 2.1ar1.. ajlillfl! hi ola'l 2.lJe Ac,de n düsmck ; url Ala yurt. atl:ilalor Propagandact. lljrlclr Çah~kan a ktlv Akti f. (aa l. ' ~ f' Ebeveyn. ll ~itahi' ll rwf'liga,"l:t. aj,l. h...rek 1. 1~ 2.t..!Csk k. aklrisa Aktri s, r. All. a~ laa r I.Ag:l sokmak ~. T"nga ajlt. is I.f~. 2.Mcsltk. IIklstnt Aksen. 11. s. En. düsü nnck aj,l-tiiile 1.1$. 2. Mc~kk. ak tsio ner Dtta k, Hssedar. laar I.Ata bindirmek as:: t (' s~ o r Sal d.rp1ll1. li1iil('(:a\ i7 aj' liar Krzmak. M\ cknmcl ak lsir'a Hissc scncdi. 2.Çoctl gll çi~ tutmak. lil':ruhimiyn lira! khuva aju'ç " k Hiddrtfi, sinirli. akfy{lr Aktör. ' ah r Ritm ek u-ere olmak. al al'!ro nn m 1 nrttu Illl n:lll, :ljlr I,13;r uçtan bir uca aku la Köp ck l>a lr ~1 kalnwk as::rnnnllliya 1 arrol! hilgis i. 2.f!stti n,k ll. akustika Akus tik. ::1 gr. Hilap si\ i'ü al!rnll'hllika Tarrrn Il'knigi :Ij, r:u r.a ~ l rlllak. likusy or [)o gum hclimi. ;I:h(' I\talar. ccdat. ag -~cril'! {)n!li 2.{i('ç ir>1lck. Ilknlr(' l" Sul u ooyn Atc ~ clmek,h Ah l "I " I"I ~ I.Hir ~ (' Y dcgill ()l1emli lik\'ari llm Akvar)'lIln. Bab a l'e çocuklarl. aja:,lga Ik sk me, hiiytilll " '. dq;il!,1, Ala. 'liilgn " Ta rih. ajaann raa t (ja)'r!;'tctmek, ~at,:tla - 2. Riea edeli l11! al11agar Dik katj urtgrlrnal. h;! I. Ay' Inak. ajl l"lmç l I..\ çlrk h; ~ ~ i l".:1zla 01an ~ey d u ~nnnt ck, 11. AII~. alma ajaar I k ~l e m e k, hli)'iitmek 2.Aç gi\;:lii 1I11l-çargaa t KendiligiruJcll, Diken diken. aja l ' \ ', intikalll. " 111 Gi7 1i. ala -ça r t:aarlaa r K en d i li ~ illd c n akma\ I.Ahcl,2.A,'cl. aj:,. " Kltlrk. :lj lh'ajlt ( ;;J'li. ~:1klr. a laga Çckiç, IIII u n 1.llayvun. 2,llayvanî. aja mna:l r KIllIk ç<:kn1t'k a jl' kl MaVlI. a raglll ia u Tnkallall1ak, ~ :l a r Rt\t-.iirk nnl<:k aj ar I. Açrna k " jl' krlaa r Illbynbm:1k al:ll'!litliar Çckiçlelll<:k,!lak Kendini hcgellm i~ ajar 11, 1,'\$maL 2 Geçmek. 2. rk~i ll1ll k alaj l ( aurr. Atml,!Ilt$ ajll'! I. ( j,. ~. ;t. "i l liil (: "'1I~ ("(>l'uk, C\ I,îl al:> laa r I,Alae:llanm!lk. I. 1.l\ yn m. 2.Biiliim ajrg 11. Al'l :IjlUllllr (' ijk n1l'l.. ~akbl1l a l.: 2.Birine digl' rle r;mk 11. Simtli, hemen. ajl!: ',,,,1<1. :>r1lk :11< I\ k. "' )lij' dah a kötogötle hll~ ' Aymnak. ajlc illar Ktrll;mmak.I:,),lal"lI- :I kll. l~m i " Ak...k mi iîy.'si a land. K:III C' im;$ }"<'r. ' rllr n ölümk nmek. a~$mak. m:ll., )'alarl:lll"''' 1.. ak:utr",i\a,\ kl'(k lll;. a l:iih!ll:1a, 11k b.,harua kar ycr ) '. lil ü r ~ (' TOfck, çi Oe. al 'g l ",, ~".n Y""ul:mma, la-. b b r>l1l:'l, :lk l'orll ( i,i. <'lim('k., I,,\ YT,lm'$ "7[11.: kllll;lnma a l< d a ~ "'knlier al aibur I.,snr he lcnmck. A, T1 m. aj lg-$üji il! Ael, kejcr. u, ünlü. a k t1('m ir Alüminyum. 2.lIayrel elmek. ",.. J.

4 A Fakat. aa rur- Ilastalanmak. aa I.,\,,!..rjl Kuru çökele#e be n ea 11. Ay! Ah' Tuva yiyecegi. a a Hl. 11k sül. a ~ l l.. u l1aar l.ag1rgelmek..2.11n li a I\'. Ona ag l r l a ~ m a k. aä-çaza Ama!\ ~I' ca. acunastzca. aar11k Yllk. a ad ll11l I hrçm al, aarfiklaar Yüksünmck. RllflaUlnaar AI l ur ~ 1I 1Ia ~l1la k. aarz mar I. Ag,r oldugunu lllllia il ~' lk l l1 düsü nmek. a:iii:lflnaa r Ç'lklillanwk. earzm ar 11. Agn çekmek. aadar Ç'OCUPlisallayarak au I.AgI2. 2.gr. Ag!1.. avutmak. aas -d il Kavga; aglz kavgall a.ea ~ laa r n {l~u n a inandrrmak. au-d dd l ~ l.dedikoducu. 2.Ge" aaj l-ça il Karak ter, huy, nrizaç, J.ly i koi1 U$311. seciye. au -kejik Mu tluluk. aaj rlaa r- Davmnmak. au-krjikfig MUIlu. aa j l la a~ k l n Davrams, muamd e. u ljk rn.r SOz vermek. ujl hll: Karakt erli, seciyeü, n lku, Salmcak. huylu..., l.d üzen.ê.öz, esas Illjok Çok, J'C'k. fazla J.YOn. uk l. Kaptie, sitem. u y bl$ DOzen. uk 11. Tadr bozulrna. u y-dtdir Dra bura. Il'l k~ l1 r Tad, bozulmak. alyl.a r l.düzenlemek, aa klahr A ~lamak ; hpris yap- z.ortadan kaldum a mak. dürmek. u i l. IYurt. 2.F.v. 3.Dba...yhg l. Düzenli; esash, 2 aal 11. Ki ~ i, o~u l, arked as. fazla. lill aar I.A ~ llimak. IIllRRr SOz verrnek, taahh ü 2. Uagmnak. etmek. ~ 3. ni\ ~ilrlll ek. RRlI H$km SOl veris, taahh üt l ' l aa lçl Misaûr, knnuk. a at.i lpay Miy mm u, prsmk. aalçtla r bajltil Olef. ab ajur Abaj ur. aaldaar- Misafir ohnak. ah azin Abaza. naj -oran l. Vllt'l. 2.Ev, a bb revlatura Ktsalttna. aam aj Mrynunu, ptstnk. ahhaz Abhaz, Abhazistanl aa illallamr Mtynunnlasmak, ebcnen t Abo ne. '3 aa n r" ~lrrk l a ~m <lk. abort Kilrtaj. Bira/. sonra, hemen dcgil. abrtkos Kayrst..~ aa p-vaa p allr I. I. A ~ 1T. 2.Pahall. abslra kllhlt Soyut, mücerre t. aa r 11. Klil ey. I hst rakt~ i ). Soyu tlama, reeris. laflj;: l. A~n. 2. 1I ;T~l a. absurd Saçrna, znv a. l l lasta!lk.." Baba. a a fl c h~ I lasl,lhlh aça$ kl(lar) Baba ve çocujdan. [Jfak tefck. absolyulilm Mutlaksyet. li : lfi~"r r Kendil1i iyi h i~sc tmcmc k. aç ay Babafcrgrrn], aa ruça! Ilaslaltk rneyillisi. narin, açlt.lna r Birini babasagibi çuk mldun, kahu llenm ek.

5 I K ISALTMAI,,\R cog. cografya cd. edcbiyat elk. elektrik r. fiil Iiz. ûzik gr. gramer is. isim j im. jimnasrik kim. kimya mal. rnatematik mil. mitoloj i müz. müzi k s. srfat v.b. ve bcnzeri zf Zarf e. edat -

6 ~ OZ I. Ü K IIA K K Ii"nA ;l111" I II~tlr. ~''\7Iiik kullnmlrrkrn :I ~agl<ln~ i huvuslam dikkat cdilmclidir: l. nir kcluucuiu lviiden Ç( '~ anlnnu varsa: en çok kupamlan iiç, dört nula rm 1. Kullarurn slk llgl olmavan kclirnclcrin sadcce fiil vcys isim tcbam nhurmsnr. ["U\;I Tûrkçcviudc icirnlcriu çngu -LA isimdcn fiil yap lm cki ile!ïi11q!i rildiginden, "Ï/liiktl' blllll lla,llay;li1 ~l'li'l1 ekrin anlauu, hu ckin cklcmucsi vcyn çlkanll11;isl ycluyln t!lhmincdikbilil J. Fii l1cr rnastar ckf (-Ar) ~ekilll'riyle vcrilmistir. Bu ck ünlüyle ba51aulglj1dnn, kendieinden önccki fiil tnbannuu sou ünsüzünün tonlulasnus (>I ncng l göz önünde hutundurulmahdrr: ças-> çnjar, kat- > kada r.. 4. Tuvn Türk çcsiudc: istisnalan az olan kalmlik meelik uyumu. düzlük yuvarlakhk vc toatuhrk tou suzfuk uymulan vardrr. Mctinlcrde farkh ck Ier alrrus ke lirnctcr! c knr~i1n5i1 d lgmda hu hllsilsgii;>: önun de bulun durulmahd tr. ~. Tuva Türkçcsiudc uzuu ünlülcr iki harfle gösrcrilir. Escrde de bu yol ivlcnmistir. ti. Ünsüzlcrdcu sonra gelen kes me isarcti Rusçadan gir en kelirnelcrin kesrne den önccki ûnsüz ünûn tncc nldugunu göstermcktedir: stil', vort vb Aktanna kclimc kcfimc oldugundau nnlnmlarda tcrc ödude düs üle bilcoek durumlar. ya ikinci bir kelimcylc "kurt, kurtçuk". "bitmck. sona er rnck' veya pa rantez i,;ilh1e vcrjlc u bir nçrklamnvla [(at için) kmo. {hasta için } agulasmak] izaha Ç<lh$llrnl$tlf. B,l/l kcluuelcrdc isc krsaluualar ~ \I l1 a I1l IIl1 15 t 1C elk. nkrm, gr. nokta, is. ekm ck vb.. R. Kclirnclcr Türk iyc Türkçcviniu alfabctik st ras ma göfe dizilrnistlr. v ~':,

7 araga Alkoll ii içecek. argu HI"lIl Ik lil. ~"I I II...., aragaçl Alko lik. ar ha;lllj Arkaizm. arltk Arnk. fitt la. asak -kaday Kan koca. t'sk inli~li k. al'hktllllr Birini yüksünmek, aruk a~aksll r 1.lht iyar göriinmek araj!alaar içk i içmck. arhcol..!! A rkeclog " b rak giirme k 2.ihti yarl amaya ar agaz ur i,..ki kokmak. arhc" l" giya Arkcoloji. lirtl!l (lik YOk basl arnak. ar aga1lrak [çkici. arhipl' lag Tak unad a :lrt m(1 IL ckc.aruk. 2.Kiilme a$aktllmr Koca ya varmak. arahls Ycr flsllgl. arhltektur Mimar. j.gr. Fdal a ~aktlg Koea st olnn. koc nh. nalaa r Seçmek. ayrrmak arhltcktura Mimarhk. allindll Hatta. hik as-çem Ycme k, yiyecck. lir1l 111a~k rn Dislama. arhiv A r~ i v. artl 5 Ardrç. a$_çut Yiyceck kllilgi. aralaskak Arahkh. lirh illen Arsivlcmck. ar alçaa rins gidi~: rafwan. art I. Dagm kuzcy yat1111c l. arliklilyatsi.l'a gr. Hogumlama aska r-ar Yemek vcrme k. do) artiller-ist Tonçu. mak. a ra lig Ekin in oilanmas i art 11. An. araiv t Sanatee artist ast aar I. Acrkmak ara ma ylaar Onada mrakruak, a ng I. "Ietuiz drslamak artg 11. (alrlrk. fid'ljllik. (lrlllall a rtt aar D!lg veya gcçil a5mak. ast aar 11. Tc mizle mck. artur Dnhaçok. a ~t ak (1 Temixlikçi. aram -aaar Belirsiz, açik olmayan; angillar I. Fcmizlemck :lr l a~: lr l.dislvk. a~ tlliga Ternixlik. yete rsiz a nglaar 11. Fidanhkta yürümck 2.~ cnti kli. astamzu-aa r Biraz acikmak. atar 7.-3Ylnamak. ar ur Tcmizlcnmck. arlay;lt Srrumak a~ t lg- çem n ig Ycrncgi. cknwgi ho l ar-ar-derar Zayrflumak. a nk l.i\rk.2.dne a rlliail A ~l;.n kimsc. ara t Lliayvancthk yapan. 'In kta ar Alk yaplll"" 2.7iraalçl. j.halk. 111u ~. arm I.( chrc, yiil 2.Snyfa. ;IS I. I\ S. kakr nl. astn- I.Yalan siiylctllck. as 11. AI, çok tk gil 2'sl1çunu kabullenu aray Hafiften. birazcik. J.g T.$a 1l> lislwst Asb est. mek. arbak AV11<; artn -n ütlr I.YOl, çchrc. 21Ils "r, asfal' t Asrall asnruskm Yenilgi, kay betme. arbaktaar Avuçlamak. vicdan. as k,lar Aksamak at I. A>. arha n Oym ak. oba. arm-nüürlüg [nsafh. vicdanh ask uk Aksak. at 11. Ad. lsim, san. ar ba y Arpa. afl ska n Kuru agaç. nvkak taar Aksama k.lopallamak. ataka Atak, taarruz, a rbrdaar Çogalmak. arifmetika Aritmctik ask ail glrlaar Haflfçc aksamak arakataar galdirmek. taartuz ar btn l. Pek çok. 2.Fazla. arbitr Hakem. ari fmornclr Hcsap mnkincsi askl laskt. 2.Da ragac l. etmek. ack un lhrçm al etsm an Elebasr. arbuz Karpuz. ar i ~t okr llt Arist nkrat. asivadc. ask u- l.aygrr. 2,Erkek hayvan. atelsr Ateist.lannlamimll ar ena Arena, meydan. ariya Arya asku-lnmr Hnysu ztuk etmek atcbm Ateizm, tanntamm» arenda Kira. arjaan l.ka ynak suyu. 2./l.ladcn acpak I.Pençc. 2.Av1lç. atct'e Atölyc. arendalaar Kiralarnak. avpaksaar LPençelcmck alkaar Arka taraf arendator l.e rnlûkçi. 2.Kirac1. SUYli. 2,Avllç \limak. atkaa rlaar Geri gcri gitmek. a rga I. I.Suret. usul, Wr?:. arj lll I. H ~ 5 iirt(isü 2.$a1. a ~pa ll Çt"ki rge. atkllk Çentik. 2.Kabil iyet. yetcnek. 3,l1av \u. asp ek t EJakl~ açlsi. al kaktaa r Çentik1emck. arga 11. Oman arjllil Ar5tn. (71 cm.) aspirant A~i~lan al karar I.Ala l1indirmek. argajlr Yardml!a~af1lk giitümek. arjllllak Dcri mala ra. li~ lli ra ll tu rll i\~i s!at1lrk. 2.Yollamak. argajok I.UsulsOz.2.lmkänslz. a rk a Yaplda kcmer a~~ am h h>ya Asamble. knmi atlas I. Atlas, harita arga k [lez kenarl. armatllra I.DonaIll111.2.iskclcl a S~C ll in to r Uigllncl. at las 11. Alias, bir tor kuma ; argalaar Avutmak. arllll'yji Ordll mc nsillm assimilalsiya RC Il 7.t'~l11 e afkl Atlet, sporeu. argahg I.Tedbi rli, 2.Beceri kli. ar m i) a Ordu a\~is fl' nt Asislan all etika Atlcti7.rn. 3.Açlkgöz. lir myan Errnclli. a s s o mlll ~ ASO lla tl~ atmusfera Atmos fer. arg ah g Oman11 k. ar mr 1,Kcskenmck assntsia lsi YlI (klllck. çemiyct. litum Atom. a rgamçl Kernent. kelldir, IIrgall 2.Kaldmnak ll'tl::tr Sn~ ) illomohud Alom gem isi. argall ZaYlf. lirs{'na l Siliih <\CI'O,1l astma Aslllll aulitll r I.Ata l1inmck. arga staaf 8ir ~ eyi beeerrnd, " t Geçil. 'IStlllllllg Aqlllllr 2.Yola çlk mak. yapabilmck. arta ar Geçitkn a5mak. grçl1\l'k.,,,tra Pal,;i,..cgi. a tt a~ Ada~. argellt in. Arjanlinl i. artar I. Yük lt"mck llsl r" na\'t A'IIOI1.\t. aua ~ c Afa5c. arglg I.Önne. 2. Nakl~ i~kllle. ar tilr 11. Al1rnak. I;l/Iadan aslronom Aslwnom. giik hilimci. att csl al Diploma. ar glgçl I.N llkka ~. 2.Örgüc ü kal mak. ast ro nllmiya AstlOIlOI11i. gilk hilim i. attl'stal si)'a ROtbe vcnne; lcrtl ar~ li r I. I.Örmek. 2. i ~ k m e k arteriya Alan1ll1l1ar Aç. llclkm15 alllg Atll. arg llr 11. Eskimà. arl l Ardl. a r k<i ~ 1. "' 6 '1

8 nrmru k alara r l.ortaya çlkmak, oleaar l.takdis ctmc k. S""gili nmya k Gene. 211 ~Ylr anllrançlg Neseli. scvinçli aruyaksrg Gen cimsi görüumck. 2.Alo göron- duada buluuumk mek. 3.Uzakta ya da 3.Ululamak anllr!:a Hoynuzdan Y"Plll m ~ aruya ksnr Genelesmek. boru anket s An ker. karanhkt a bir sey hafifçc alg ehra Ceh ir. a nn r- rnend i I.Sni:1Ik, escnlik arimaar Ambar, dcpo. görünmek. algl I. Bagrrrn a.ftida 2.S eh"lm l aü maarla ar Ambarlamak, dep o t etastaar Vücudu körülüklerden al gll1. ldcri. 2.ciIL.r.r'osr. amuan ('aul! vatlik. mak. tcmizlemek için etrafinda olgll:: Genis. en li. tütsü dolasnrruak. lilgn r Gel1 i~k lllt:k. cnknmc-k. amnrarfhp, Törc disi. ahl~ k <hsl. aü ua a r Avlarnak. ala -sokar Ala.ulaca. alglja r Bagllsmak. aglz kavgas t amper Am pel'. ailnaa ~k," Avlama. avlayss. alhaaraar l Unutulmak. etmck smpcrmctr Ampcnnctrc. aiiml': Av hayvanlannm b. 2.SaYlklanrak. aigijl Ihgn1kan, çlglrlk:m nmpula l.ampul. 2X ii, nk Wr. oldugu yer jkendinden geçmck. alg srar 1.Bagmnak. 2.Cagmllak. am zaar lndma bakmak. an no ratslya 1.Özellcme.2.Özel dal mak. algl$ I.Alkrs, öua. I,Av hayvam.2.ylrtlel anonim Ano nim.." alhaaral I.Boygmlik. 2.0algmlrk. 2,KHfiirIc5Ille, hayvan. an ons l.anons. 2.llan 3.Bil, a~l~ afbadaar Meebut etmck. zorlamak ka vgasr ' 0' Iste! an samhl' Topluluk, heyet. alhadaasktn Mecburiyct, zorunlulnk. ahl< ~aar Almak istcmck :lilaa I.Ora da 2.0raya. ancagonizm Uyusmazhk. albadaldsg I. Mecburi. 2.YÜküm lü. ahmnaar Gcr i almak anua LSi\ylc böylc. normal antenna Anten. j.vasat. antiblotik Antibiyotik. sorumlu. alm Yliz. çchre. annhronlzm Anakrouizm, çaga antttezn Antifez. karsr gö rüs alban I- lhizrnet. j.vergi. ahr Ahnn k. 3.Hamç.4.GÖrev. ahs rsas. kök uymazhk. ontologi ya Antoloji. an alit;ktig Analitik. çözümlcrneli. antnnim Zn anlamlr. 5.Gerck,lallin. ah$-hn i$ AIi$ veris aualiz Analiv, ç özümlcme lint ra kt Antrakt, perde aras r alben 11. Am avut allment Nafaka albatr Uyruk, tebaa. afjir Cezayirf an alogiyn Anuloji. benzcsim anlropolog Antropolog. 1I1blgar I.Bunalmak. 2.NefC'si alkgor iya Alcgori. a nan as Ananas. antropnlugiya Antropoloji kesilmck. alteya iki tnmf ag açh ycl annrhist Anarsist a ûzak Av lanmak isteyen. alb ts 1.0 eli. 2.Seyton. aüftcrat stya Atiterasyon anarhiy'a Anar~ i ailzlg Yab anl. alblstaar Delirtnek. allo Alo. annrhlzm Anars izm, düzcnaizlik. nüzur Yabanilcsmck. alhlstrg 1.Akl1s17:, 2.Delirmi~. at'manah Almanak anaeomiya Ariatomi. ao rta Aort, atar damar. at'hlnos Albino, aksm alm az Elrnas array Ogla k. epaer Olm ak. an ay-haak Tt rulxr. apel'aln Portaka1. arhom AlbOm. ahay Altay. al -hot Kendi. al ta ~'laar Ahay 1cllçcsiylc anay-ka ra Sevgi li. masliko. apnlnget SavlInllcu. aldaar Aldanmak, yanllmak. koll1l5mak. alï çl Al"cl apnplrks;ya Beyin inmesi. oldag Ald01Jl~. yam lgl alyuminiy AlllminYlim an çlg SlklCl. h(,~ olrnayoll appaar Götürmek. aldan A \t ml~ Sirndi. hemen. lin\' Ij!:'lInar I.S lkllrn;lk. l:liinalmak. apparat Aygll, ci ha7, makin ' "' aldar Son. söhret. nam, Hn. Vorak, kiign yaprak. 2,HoSola rak giirmemek. Rpprndilsit Apandisit, '"'. aldaraar I.Yok olmak. amdajnr Allsmak, iidel edinmek aîl!larar Ters y07:etmck. çevir- appetit i$tah. 2.KöIOlqmek. amdan Tal, len et m, k apprtictig l$lah açrel. afdarjaan OnlenmîS. ~ö hret amdannrg Lelzetl l. tad! yerinde afirlal'lk Ters yoz e di \m i~, aprel' Nisan. ka7:anm1s a me rika n Amerikan. AT11ertkalt. çevril mis aptara San dlk. aldarjllr Ünlcnmek. ~öhrel amfihiya Amfibi a nd117:," Pltllilk ap leka Eelollc. kalanrnak. anl gl Simdik î. Rlwkllot Anek dot Am '" aldarlrg ÜnW. me~hur, ~ö h rctli,m. l1ayal. yasam. (\mur. a fi::::hlaar Sa5lrlllak, hayret clmck. araa Vida. aldl I. Somllr. a rm -hnc Kcmli l, ilg:lj!:ar A\'lk ve gen is aralilaar Vidulamak. aidlil. A1tl.6. a nlll!lraar Ya$amak Mlj!,ar ll angar ara ah g V idah. aldl lll. Alt. anmh ral Ya~~l m, ha)'at. ailg. I. n a ~kn. ayrl. ara-arallnda Ver yer. aldll1 Allm. anllhg Ca nlr. can l olan. ailg' 11. Snu f. ar aalan Ylltlel aldm-doos Tavos klisu. an o r I,Rahat, hulll r. 2.n alls aiig llaa r lliih11< k. aylrmak araata nll g l.kudltrmu~ aldmnal çak Ahrn gibi. porlak 3. Kolay. mig lr SII k l!~ 11 2.Canavarea.,I, Iyi, pekàla. tamam. amlraar I.t\-lemnuil olm" k. angîua Anjill araalllnjl'lir Kudurmak. ~ll1 gli alfa"il Alfabc. ahecc. 2,t\-111liu (llrn"k. ingiitn e' ye ail at aa lay!.iri yan, 2.Çok IIZI1 " ng liçan Ingili!. arllh Arap. 3 S:lk i n lc ~mck 7 4

9 .. t uuat :liid itori) a aut ave waaog lr ;ll all ga rd avans : l\" a o ~ l l ll a r 'I\ lllllyu ra '11'a ntyu risl Ill ar iyll al'ay,,,gust avrra ''''Ir al llnraldlg nvrra ra r 1l\'I)' lias avnaas taar a H)'-~a\ I )' avltammoz avla ba aza avla tor avla tslya nvlazavod nvstrall aq nhaala :n 'tohiol(rali)'a avtnhus a, tog r ar avromar avtcmatçrd ar avtemobll' avto nnmiya nvtor avtnr-itet a, toritfl lig avrotranspo rt al loloklal av tozav od a)' I, ll ) ' 11. aya "" l ' ~l m ~h.,, "md, 1.Suuf. dcr- hane. 2.Dinl c}kikr, AU!. har iç Annc lbccerikf z.z eu. 3.AHlaYI$Ii. (jnc ü. Al ans. A\'ans alma k. Macera. seraven Maceract. I. Trafik kazasr 2.An za. Almr( cigim). Agustns Allah rm! Tannm! lkurtuius. 2, Merharn et. j.lhsan Merüamctf Tüylcti diklesmek iki yüz lü. riyakár. iki yüzlülü k. riyakárhk etmck Çnprazla ma. Vitaminsixlik llava üssn. t.havacr. 2. ril o! Havacrhk. Uçak Iahrikass. Avu stralyah. l Garaj. 2.Nak ]iya! Orobiyog rafi. Otobüs I.EI yali sl. 2.i mla Otomauk. Otornatiktcstirme k. I.O!ümohil. 2.Motoriu tasrt. Otonomi: r nuhtariyet: özerklik Ya711r Oiorit e. Otorirc r. Tasnla r. Otogar. Otomobil fabri ka sr. 1.Ay (diinyamn pcyki) 2.Ay (yillll 12"de biri). Ay' rak, tu/ak, kapen. a va nr faar aya -tluz ak ayak aj ak-sava ayalga a)alga lig ava n :lyail avancur avançuk ava n-çn tuk ayan-çnruk çu a)'all lllljllgli :l)'li11 ll11j lr aya nzu-aar aya~ ayllzlr ll~ 111 a~ d lîi :l)dlll llllllr a)'gaflail aynl ayllld lg ~lyn lj;1n ar aynr avrraü ayis ayltkaar a)'ickal a yhg aym a araar avmak a ~sl1rr g ayl1l5klll ayhr I I )'''>'''''. ~.I\. " " Ik " I 2. gl Yan iinlii. Ya \ ' a$ bma~ rll /"~. kapan lj-incan 2."-;isc Kar kncak. l.bcstc. 2. gr Si\ c l\e slcli ] ('ii,ünl(i. V,loda J,gr. Unlcm Omla l1 aç,klrgl (JÜll'l. l105!" irii Tlmek l' á. Çl,k Gcvi, scyuhat Gelgin, scyyah I,Uy"m, 2X afi ye Uvusmak. IlY!,!lIn (W5nll' k l.uy umlu 2.K;lfiy eli r.s«. 2.GiiI CI J.Elk ilcyiei Na vlanmak. kmtmak. AY1l7.. AY1l7lam(lk I. R i ~ll, d ikk 2. S i rll r i ~.,smarlam:' 1,Rka ctmck 2,SiJ'llri$ cunck. rsmarlamak. Aydrn, ay ayd lilitgr. Aydtnlanmak. AI:II, açrk,dan. I.Tl'hlike, 2.Ka/a r chlikcli. korkunç. Çc kinmck. k" rkmak Dirgen Rcnpáreuk. Anrrna.temiztcroc Rapor verm ei; I,Rapnr, 2,l lll,lllak 3.A'; lklama Aylvk. Kork udan sintnek I.Cim. 2.Bi\liik J.Oymak.4,SIlIlr. Ay, herg. h UI tb ~1 Fm ir. dirc ktif 1 Giislcnná. z.lsarct ctmck Sermak llyll r-'al:la ay"'a :11:1 a nl llllllln azar I. allll' 11. :l il'" 11 1, HI "I' 1\ '. al "r::a :!r a/ :lll :: all:: I. " li g 11. ) 1I 1 ::- I Ii~ :lll raal al lr :!1 ~llranl ll anra r a 7 1 t k ll ~ azot :l70ung 1""1'1.' ".. n m.~ 1',,,H l" ".1I1c,,, k i~"d I m n ' l ~ l,\ ~ \ :1 ~:"y l 'l 'L \;"' ü n,h Yalan,)" 1"" (k 'Hw~nla) Y,'!n;lu k 'y l'l'lmek. \ SI11; 11.. I, I ~ i l l"l 2,C ;;ilgl'l ik <";1.. 'likcimnc t. ii!-tl'llllwk I,Klil; iiriik,ll,illit"ik 2, ~,' y l :l lls ' A/Pd, A/<"h;lvcmlll ), Vep, 2,Y" ksa Al l d i~i K i\~l' Al l di ~i. Hcslcmck, bliy iil lll á I.E, ~il 2,Y ' I1,dak Ll'vcil. Lttvcy 11:lr5 'n1mk, A, kl. Az,,1. A/ol1l1

10 B h ~ :l j l I. lsahrclik. 2.Yabn hajllll1h:'t ha ajrh. lpucu ba ajrlatur Kurna zhk clmek hak I. ba ahk Beien, dagda hel. hnk 11. haahl.tallr Belden. repe den geçmck. hakahva ha llhil I. Minc. 2. Emaye hnk rlnar ha ar I. Kar aciger bakka-sokka haar 11. Gitmek. varmak haan ö., Dil taraf huklnjan haa rtli at Sepilemek hakslt"ar haar tak Tcvgáh bak-sok haa rt aktanrr Yaslanmak. dayamnak. baktaar I. baartik Önlük. ha ktaa r 11. h:131.3 lbuz. 2.Esas. j.tcmcl. hakteriolng haçrda är 1.ll esta aglrla5mak, hak ll'r j ()l n g i ~ - 11 ncrcs! kcsifir gibi olmak. hakt e ri ~a 2.Tcla!l13nmak. ha l h a çrm ACI~k. acil ha lf! J. haçrm nuar Acclc etmek haçtt Günah hala Il. hadar I.Dalmak. 2.JlHllCk. h llla Akma k. hal " :'T hadil aa r lkaydetmek. 2.0y hal:1l1$ vermek. "balalayk a badtlaaskm I.Kaydc!mc. 2.0 ylama halalçak hadlla1d12 Kaydcdilmis, rcsmi. buln uv b a dl -~ Jn Dogru h adl - ~Jn çl Gerçekçi. bala uerlan r badrtkaar [)ogr\llamak; cnaylamak hadl tkal l.onayla una. tasdik halar bad rtkald tg b., cttirme.2,peki$lirme. balartaar Tasd ildi, onayh. 1.Rag.2.Kcmer. hahh 3,Kement bal(!ir hagaj Bagaj. ba ldlr-heeje k bagana Sü tlln, direk. baldi rla ar baganalaa r Dik h;île get imlek. baga)' Kölü.lèna. hagaytlr Kölii ~ckilde. fena hàlde. b all1,rh g ha glaar Bll ~ la!l1<lk b:lll'l'illa ha g laa ~ Alm bag land\i;!l direk. ha let bahça Rahçe. ooslan. haktlllcysler haja Racana k. ha hg haja laj lr B.1canak oh nak. ball e!:l:lr bajl-k urtug i$aret parm agl. halllrga nir baj n'! r v. hina '" lahkûm ('tmd. I",!"<, uuunk. }.;iitii Ilid" n. S\I kab r I\"kkal Giil anuak, bakrvcnnck. Ila$tan ssvma, gcli$igo'c1. kötüc c. l'athcan. l.kötülcsun-k. 2.1 \ki'1)( k. Oncm si/. $i\vk böylc. Kötülcmck. YCrIlw k r>. lamlaslll:lcirmck [laklcri y"i,,~!la k1l'riyo[l'ii Haktcri. mikrop ua!o. lscbcplcnmc 21ar;lla sokma. tira fit. Ha vancli Sihnck. Sil!!; Balala vka I, S i!i n m i ~. 2.K"lalanml$ 1.De T1!!e, balans 2.Bilànço. 1,Bilàn ço çlki!nlla k 2. D elll~ ell' T11Ck. 1.Yos;ln. 2.SlIlu çauurr l.yosunbuuuak 2.( nmur lanmak Balta. Baidir. 1.Klsa ooyll1 2,Oglli. I. Baldlfllldan ttltmak. 2.Kö pek hald m lan Isrnnak liä1i \akl i yc rinde Ilaktin [h lç Bak hnca <1 I,Yara. 2,Yara1r Yara lamuk 1 1, ' ~ 1 a Y l l n diyl' n:l/i: It1- mak h nltk çl Bahkçr harun Ban. hahk sn r Raltksi kokmak ba rtk thcmcn. yakm zamanh" hl..h " r fl:lltk a\ lamak. da. 2,Söyle oüy lc. 10"11.",, Halkou. ],y " kla$ lk. hn ll 1.l'k'l'tT. 2,Nol. punn hllnkhr Pek zor ejmayan. h:,lb d:l flalat, Dçhen!lik ~ii r tnrü. yaprla bilir. halli'lika!lalis1ik hartmdna ldefil. karnt. 2.Hclgc, h:lllnll LBalo n. 2.i,,.!iistigi doküman. sahadctnamc har ' :l!l1 Pctcscuk bartmdanla ar Dclillcndirm ck. bir cxav ban an Muz. dayandrrmak.kcmüamak bnn du Haydut çctesi. ha rmtda alrg l.ljchlli, kannh 2,E.s;rsll bandn] Bandaj. 3.Tem elli, bir gerccge h;i'l(lr rol' I.Kutu. raket 2Jl,tIl dro l. dayanan baudlt Sa ki. hay dut bnri! Bad!. ha nk Banka ba ri ton Bariton. lh1nk:r Ka"HH\7 har j:l Duba, mavna. bankir Billlk('r bar kas Barka. hankuot Bnnknor, UglI pnra ba rograr Berograf bnsrülçer. h;lnkrof Müf lis batkm. harnmetr Heromeere. hnnkro ttahr tns, el me k har-rikaria Barikat. han t Eiyonk. kliniek ba s Bas. h:n Var. ba skäktam r Çiimclmek. h:lra adllllr Uzaktan gönuck. bask efbel Basketbot. hara" lgjl"r lkcndini tarntmak. basketholist Basketbolc u. 2.Kcnr1inÎ mtamak, hiz- bask rlajrr Birbirinin üstün e basmet etmck mak, ba raa n l. Gölii n ü ~, göruntü. silue t. hasnya Masal baraan ll. Ma l. basseyn Havuz. ba raan naar-i. Ticarete gil mek. a l l~ bastiyon Kale, tabya. vcrisc gitmek. bol Ba~. h:lra nnna:lr 11. ljzakla bit $cy gönnek. b a~ka R a~k a. barllflan 1.DaVld.2.Tra mr el ba~ka ra r YÖnetmek. hllra hançl Davllk ll bll ~kllnk ç l Yönetici, idareei. h ar aljann allr Davu l ça \mak. ha ~ k l I. Birinci. ilk hjlnlk fl arak<l b a~k1 11. Ögrelmcn,!loca. h:ln"k:ljl 7 avalil. blç:m~. ha ~ k ll a a r Ögrcunclllik yapmak. OJlrIJn Bavul, valil h a ~ - kl 7. a r Saç tokasl. h 'lrha r i~ Amhn ba ris. san çah. b a ~ ki r Ra~kU11 hanlam Kihirli, kiislnh, b h., b a ~n ) ' a Kille. ha n!:lmtln:lr K i h i rk I H ll c ~. hll, laa r Yiitlelm ck, idarc clmek kü sl ~hb~lna k h,, ~I Jl k Sak<l. h ar ' l'l" Bariycr h,, ~ t ll k la lll r Sak;l <'lmek.

11 ' l~ I ~ li r 1, Ril ~!<m l1 h, k, 2,et' " i,,;n IJ'''lt11 /\ <1 " 11 h" "Cf,kl't 1J ", I "~ "l:,k.!!il \ k~ "w~. h oldil ar lsakuuuak. bast 'llcyd,ma gelmek h" " mç a 11,,1'giil T11C. a~a;!i1: ''' l; ' ' 2.11,,\ t.1 nglfb) Fl1:1k, 2,Kay larm;rk. ba zuuçaluar Hor gii!'md.:. ;[):rg, l:,ma k :l}l:l nç l Lidct. öndcr. h{'l'gf lilh'1" hav tmn..:.r 1\ 11 " >1 1:1i;[\'m l'k 701 " ldllgt" In dii)iinlnl'k },.';>.'l)'l1mak, -ustay Öncc. ilk ola rak haflnl!lt'll }kln Hpr giirmc. hcrill (;; \k / iiltliiidü. beril h,hlnnllk Kaytancr n ~ a i!i1am a. ;l~ l ay'il ' Birinci. hall!':l!' Hastmuak ; iirh nl'k h l ' li l1 i ~ Hcrifyum. h11gaar I.Snlla mak. ''' I'II'on Tabur. h:lll t'lk Tcpc: hii\'iik hn; mçt' Yarar. fayda: iyi lik 2.Kan ~11 rmak. hcrt Im ll~ k lt1 1. ll<lslt1~, 2,T:Ul, iy" n 101!!l'\,ilil\,l'r, jkarntamak. ' :l 1 8 n' Y ~ I.PiL2.B.11aI}a. jkalorifer hn lf n h "l i~ Temet. Bil <abah. 4.('alk:llmnak. l' ~as pctcgi. he I. Ktvrak " n tl'1 Su~ al l:"nak, '<Ikat ctmck ::ilil ~ K llrl ~t m Ct alct ' alon Somuu ckmcgi IIr 11. I\li? brr tlk S:,kHt ljllgli'ar Al ptskrrmnk.a tvilla Kolibasil. h r. lh'fligr q Sut. u-pc Hczc. hllill a Destau ' ''.\' 7 r llg in lll'd ii r Yükscuuck. hl' \ r da K'''III ~n> ~ : ~O I'lt 5 [l, C ; hlril Kakhraç, manivelû, -avan Annouika. Ill0L,b l hcdik Yüksck. 11/11". payauda, " ~ hai'l GC\C/ C, ccucba>. h{'di\;tl'n ir YÏlksl'ge bq Ilq lll r llj, r ldirenrnck. 2(iiicii ~ l k1t1a". ' :l y l! ~ 1 Duturn. Ialiycl. hiil. I H' ~ -a d ;t!' bee r I. Mavzcr. hl'~li vetmek 1.llcl i.l. llllra ~':. k" njol1klfir. he er 11. Vennek. h"5 ad1r Ill'5 1«;111 yild,/ tjltlstaa Ver sla. " l n~ 1 Ilüliin. lwp beerteer Yakfnsurmuk. h"5 hq 1ll'5l'f hl'~l'r. lllrl :lg:lr ldulgalr. '''H!II Tnnl'l i çay ynkrnla5llrrllak 11l'51d Ik~ i)[ci 2.Snllnll1lll ' ayur Zcuginlcsmck. h(' g lhcy. 2.KaYlrl pedel lu-fi ( luii hlrlnil ay'n tr 1.111l1!!Hlanmak 'ay llr ::a nr ZCll!;inligiyl e övünmck j Kaym. hfl " " ltcron 2.5allanmak "ly'urj!ak Zcng inligiylc övüncu h(',,'r"', Fbik, lloksa n. )'l'!<"rsil hevknn Diigiirciik kar. hrg"n1ot Stl ''''g,n.,aylr lbay ram. 2.KlIllallla. lwj l'hl ir li I k ~ i birdcn hl''''l"rk!l'cr l.k sik, nok ' ;"1yapmak hrstn n Piston, knpsül. j. Sclarn. hcjen nu. :=;0 lh'lill llaun. bik, d,,(,i. brskak Ib YI'.'lI1Tt1 ayak dcrisi ' ay,rlajlr Kutlautak h ub a hrj l'n gi Ellinci. Çorbn hl~k. t. Knnsuncr alet "lyirl:l1 l Kutlama j Bayrnm h ul,,!"a~r hek Prangc: lincir Ilagllnmk 2. Pislon ' il ~ l r l ;l Il Çl ~ l Kuüuluk.onutluluk. hl (lar~ll~ l hgllml~ h l ~k lnr Aksmua k. IJl'klel'r I'rar)~"ya \'lllma~. 2 KIIllnmilYildcgcr. rudur Hitlc mnek. h l~l ilk Peynir viucirlcmek ' ily-.r lr:: lhosça blmll ' A lla ha 1 >I ~"l l\iigiîr, ynll h l~tnkta h l" Siit pcynirtesmck. hd Bd. rsmarladrk! z.töremc, h,j"r I. hcldir Kavsak. Culkalnmnk, k ;ln~ijnllhk hl~ h r P i ~ i k olusmak. mc rasimlc hi ja!" helck Hcdiye. 11. l.pistuck. flil " a y'. s ll ll k ~. Sor gu h~ ki 1lli 2.0Iglll1li1~rnak hele n "" lunaar- l Birlc nmck I.K"la y.2.i[ulf " il y. \ ~ ~ l g ~ Sorgutama. ifadcsini beletkeer llaorlanmk. tamamlamak lujar 111. K 1I>ll~1~ biçmck 2.Tilizlenlllc k, itina lle alrna. beletkel L'Tcdarik. lujur-dumnn Çiçck hasla hgl yupmak. ~.~ I"kl "llla l ' il Y l \ il ~ r Sorg ulamak. ifadcsini h,j, ~ 3.llallrlanma l.saöfam. 2.~e ' t. ~.Kil il. hllhg Ilitl i. almak. hrl' gi lklçikah. llljl!!l'!" I.K nt il a ~ I11 : I k 11IY'lrgHl Küçük, lifak. t'ayka Palell. hrliilll('('!" jlkihnrk. hl'l inlc llll'k. 2.~agl:i'11"' 5Il1ak h,7.:'" BUlagl Ililykot Boykol. hel Kt' ~ Relden a5agl. 3.Sl'ft fe5illck. bll1111 lilar BUl agllhmak hilylak 7cngi n{lik \ hl'l ktrill!,romanel. 2.1likäyl'ci. ln i,g!:lar l.k al d" ~I ' n l ' ak. h ".'lil n~. Tu\' alnra Jws teil i mil"ik h a ~ l a k $ l1 r 7.enginlq ml'k. hl'l nk I. Yll'llurla aki 2.ll csin 2.Sa!-,hnl1la ~ II rma k cnslromam hilyla i'l Kliçü k h~lik. M(J.tSe'11ql irnw k 1111" '11' Scrpmd :dlllek; s~ ç nm k Ila yllk Hi1e. lll j,kc l Ili~'kil" ; hllntl1 h t"l "n' ~ Ik ynl Ru ". (llmik. hal a I.Da,dahi. 2,Vc h"'''i::i ~ 1e t, itl h "h!~ l h ' jril, 'tn I' i ~i ~. h rnlii çl n nlgl'r, mnrangof, h:lljljlr Pill ilr. s~l l ~ Y<:'l'i hen gl,i lu i' " 11 lli çinh. h '/ p:l r~'a sl 111 l aii tlilar ~1 " nm!! ( l1 l " k ya p111;lk. 1\"n~ l ade~li h91.1ia rillar P a lar~ git mek. hl'tllin Ik nl in. h,j 'nu I,!' i ~ i rn ", k hihliogrilfiy.'l li i l>1i y () ~r a fya. kayllilkça h n a l' t BalA11!. h('tlloh nk Ik n/ in 2,S".", \ b,,,lrl m: l ~ hil,li"tl'kil K (i lii rh ~ I ' \c, (k'r,,~n hal ar 1.llils 1l1ilk.2,Vu l'lllnk h <:'llmko ln nk a Ikll/ in iq"< \,OlHl hrlallr l'l i nd""/ oil~ nl lt1 ;r ~. hihliutr kilr ' KiHiiplmrll'ci J.isarcllemek. 4. Ü1üfc- h <:'Il 7.0Hl/. l ll ba ~ KH\ [la fk n7ill hiçl' LKiiçiik, lj!"ak. 2.A sl lall~eri mek. h('nlin grn 1,Sa.!,k. 2,(";" " tao hllç," " 1,l\" I :r ~1 '111l " k. hiçl'1e... I.Kiiçiilllwk; daralllwk. h il l lu- h il ~ 1 Klik" l'ü )iik nmbs. ht'l"('l 2 1\: ;, Iellnl'k Bere. 2.-"I<llIll"k ljal llr -öök Ç"l1çll. herg e Inr, ~iiçli ik. I"l ~'" k I Kidi. 2 B,, 1. ~ \k.1.1eh', h; ç('-<nlila Serç <:' pannngl ".1 0 "

12 '\'\ blçczine r 1 KC!lIIilli ld~iik. ~ ' \ l1\a k. blzcc r 1 :"in illll'l k. 2X"lt-m h"l :ll ( cli k. hornar 1.Kir1rlnH'k. pisletmek 2.J\/IIll\<IIlt"k. uell,içil1jk hnl h"" OI1 Mükcuuncl. ("hi k'iz 2.Öltlllek, kapamak. bîçii lküçük. ufak. J. Kl.'sk i ll ll"~li l ml' k h"lh:l~ Yasak. hora-hirtlee Scrçc 2.Bir:lz hi / Cll Tere hnlh,vlnl:j I r-.lnh 'llllll elksmck bnra-hökpes Ser re. hid n" Bid<"l. bid rer t'r \. Ylglllll"k h.. l("aar 1 1\ lilll~111 ak lult alj,!ak (;i nl ap. anafor. blj ek IIH;"k 1. Foplaumak 2.Randcvulasmnk. hon,ii ' Horan luj cktcer 1l1ç:lk\alllak hi,irge ~' Sik. ~lgltl h" I \' '' ~ I.R'lI1den,..'.llll lusl11:l ho raslaar ija~tan snvmak. hij iir Yazmak. hi,nrsmrn Is '1< h "I\' "k ~' H I.Kol lll'l' l"u, 2.'\\'\lkal!!e1isigOn:l yupmak. hijiir!.!,'ct Ul;l11mak hi,n"!l i/",!. J,S'" IIIIIIU'. raranar. hothaallll YUl11ru bijik Yan hlnnl< Baslh h;gll. n mk hulg'l" Il,r Yavaslamak.,1iUalli buthak LYuvarlnk.Jopartnk hljimet LE I yvmasl. 2.El yaz lsl Min Hliu. Ru, yutku-a. olll1>1k 2,Sadcl.'l.'. j.adct. tune. h il ç i i ~ kin B i\ i ~ tll l', anlayts hlinrlaj Sipcr. IInIC" '" 11Ily"rm "k. hor h"k laat Y \I\', 'rb~ lastmuak. hi!tlingit Açtk, a llla5111r hl"k l. 1 Kiiliik. 2.r-hk.,,,,, h"ic'''' l k l ho,-t,,,iinaal" ' \I\ "rhmm"k. h i li l i r i i ~ k i n I.HilJ iri z.ucmec. hlok 1l. Bink, ko" li'y"i1. h"lrl",,\'nk Il"i,"a.lwr '''111''11 horh:ly:lt Yuva rlaklasnm k. j.dilc kçe. blok 111. Kul". karton "OICIIT Hulgar hcrbuyak Sirden. bilc v-, ile.vla. I, blnk ada Abluk a. ku,,,mm hnl gh ~ I.Ve, ik. j.sonra. b OT ~ ç Borç, sebzc çorbasr. bllek 1. [l ik k. hl<lkllol lbloknot. not d"n ai h "lga~ Ki, Ile de olsa. hott nonja, kcnue. vnn. bilck 11. -I.' kadar. 2.Aj:mda. h"li<l Gök la'i'. mcll.'of hotta 1.flufas12.Bumda. bucktecs EJilelÎk. hlllz" Bll1/. h"l nr Oh""k. hortuk Türucck. hikt Bikl h" n u h "IItH ~k un 01:1)', vakra. hádise hnnaj, (,"11;1111', kabaru. hllc tor Bilc tçi. hoda 1.fW y(i ~h~~ ( h a,y~ n ) homha no",h". bos Suna. hilig [,Bilgi.2.Erdem H ikir. 2,Salmn\'la lï~iir hnmbalsur nomh:,lalllak hoskuu r l.sarmak.o.askrya biliirgek Kcndini begenenis. boda a r 1. [)ÜSÜI1'I 'l'~ 2.(l\nlld hnm halllkçl 1l0'l1h<1<.:1. almak kibirli, bilgiç h"d"i!:~1l rollik. lieve vavrnsu hoo Tüfek. hoston Boston kutnast. hilikst'liçig [lgmç. ente resen. hod al [)(i5ünce, lib r bondal t.tane. adct. bos t.bos, serbest bllirtmes Uyusuk: uyusrnus hodlliga LProblcmê.Sonm. 2Bukd 2.Sallanllh, dayar uksrz.. hlllr Bilmek. mcsele h" ',, la lga AIT ~. bostaar Serbest birakmak. tjii' yard Hilárdo. hnl1amça lhtivnt. öxcn. hungd"llt l Eugclolmak 2.YphlT1\J ho$h m at (Hayvan] ycrind cn hil]{'1; Yübnk lmdun urr leki: akilli keernek. bos astmak bingtal1y" Biyogra fi. hàltcrcümcsi h",llll1l1$1< 111 l}ii ~iinnk : likir ) iiliil1l1c hl''' I" ", Atqc,md -.. hol 1,Kcodi,2,lkk i\l". hlnhim iya Biyokimya. hod,nar I.Y:I"i1mak hn"m U~ I'rul1l. ynr bntnniku Bntanik b io lo~ Biyolo g 2.( 'ogal ",,'k. 1.Orel1lá. hn"-n",ngll A t e ~ 1i sil,ih hot- bm lu Kendilcri hiologiya Biyoloji ho da'ljc- 1I<'I,ce. üknmcc. hno p-lnt Peki,l,m"lI11 bot-erge Rag nllslz. lllgtir hi,. c' es Fgcr. ~ a y e l hndu Kendi. hn", I. 1.Il,'gmak. 2,lhl!lamak bolin k:l Rol, ayilkka h; hir Bir. hllgda ra-n. 1I:,h. IllIIk:1I\ J,lknl rekme k bot-namda r Otobiyografi. hir-blt lbirer. 2.Zaln an zaman. hojaa Likcn ha~'ali ~ 1 honr 11. lier háldc. gal i\>:, bot-l\ötrdilj,!t' Açik ögretiru. ara sua hnj"iilhl"" I.T ilrl''''''!.. 2. ~ al1 :H H "" k huon "\< Milli yenu-k hirii hotsman Ostromo. hit-d aa liiç hnj",ina'l ~ I.TilrCmt. 2,S;dlanma h".. ~ ( kht'. bnl -siigiim çîilel Oroknt-k. hirde Zaman zmnan, ara Slm hnjularu Illzl:ln<l1l11 1:,k. hu"""" I.llogaz. ] {In11ak bott a r1 YalT1lz!lin,"c- Bir çahllkb';llllll" k h n (l~k" n Düüiim ho ttllnlr I.Gcrçck lqnwk. ycr inc hit!!i Birin ci hlljnll llllla.ph"." k h"n"" Hii]'"k. çlirek gl'llllck, 2'cl'lli., hitigct Birlqmà. hnj ull r l)<'~ 1lf "', t k 1" "17,,,," lli \ l kl1n 1C~. g,+'" bi. olu';ll1ak hitj~ [JOlsa. hnk ("i\i'.,ji l',iinlii "",I; h" I_lrn ngll" 1.,\ m:lliir S< ltn lçl h itman nirmatl ~ a l, h " k ~ no~, 1"'''I.,,,!,I:.:a i l l<l n a,,\,li\lkttlt' 2 ( ;;li ~ ken b it-tc-c- E ~er. sayl'!. h ol;,,, I.: e n çi\)', Si' I" iilllii. hll l" ':,:" r 1 Y"" ouh\;, ) ~i" ""T1 b oll" g IÖnl.'mli, Illiihim hit} tlla Firule. hol;,il nok sit. \.O..illd"11 1" 'lm k I',, 'i~ 2.Gerçl'k, hakiki. hi ~ l. Biz, 1. çoklu ~ sahls. h oh YOT B(,bi\l ' '' ' I '' ' ~ '' r I.Y,,\ arl" kh~lll:,k. H~lk i r i. aklif. hi.ll. t ku sini amç. hiz h" ktur" f "" ",n 1 2.S('Ini, "w k hol _iin(iiitiig lhg,,; hiyc-e 1.F~kid c'll. U/1II1 7aman hn.b I hlr~ Htl b,h r' ],,,,- 11"1 \,1, li",nl, h"l-ii'"' ~lal i Yl'1 öm:e. 2.isle 0, orad ak i. 2.1)aima botl! Gli. bnyar Rus soyl us u. biyir Flrça. holaa Yakm botaan llora boyd us Tabiat, doga.

13 , ho/ Hga l' a ~ I'~" hnddi/ rll B", lilt ll hll " ~ " I1 " " "t Olmck. ll1tl1tr>\i I ih ~är "ltl1('~ büd ey Kücük cv. hudu!; I, I,Boy,t hlt q~ n n"l r [)u",an ~ t \TlI<" " k j.knndumak elc gcçir - hlidüiin I.Sadc. açtk. 2, lb~ il. 2.~ I(j rckh' p mek. yük scuuck J S nf. hudnk lnl. 2,1I,\< I:tk h1t7ur nugll r Nefi -si ~ c ~ il m c k, hlln91. hur ju:liiyh h1idllünçüü r l Sadclcsmck h u d 1t I~ 9 a 7ln I)lill'ns i/ l;k. Ilmjm'l7i k,,,,~,k!l k. mak. 2 Basi lk~mck. n;i,11l1s1/11k hut'!;)1 Kcpcnck. cot-an listliifhi buzurukçu lmünkir. 2.[)0Imulm cl j.saûasmak. hnduur Hoyamak. hnruu Ull1,20nct'ki. hu -'W l I.ink~r. 2.I>ul;Hlthnnlik h l i ~ ün Hugün. hufc r Ta mpoll hurunduk IIm "n luk j.kandmna. bök pck I.Dellll'l. bukct 2.Y tgm h ukl Jlide. hn rll n ~ " :l l l. ikri. 2.ileriyc huzuur S;,KlnnnmK. g i~letlmck bdle -ha a ra Kucaklama h u ~a I. H(\~a. hnruii gn I.On ccki.2{;eçcll büdcr Gcrccktcsmek, ycnne h,lkr I.Torlamak.2.YIg,nmk h llc9 11. K:lIl"l. mk gelmek. hur uu SIIl;. kub.that höll;eel l.avn. 2. Tek. huc:i-h altk i/m"ril h :, It ~ I. büdümçe Sonuç. J.~ lii l1fcrit. h llhghith " l nha~d,,-, 'i. ~ :lym a n h UfuUfl a:lt' Suolaunmk. hûdûmel l.madde. Z'Tabfi, dogal bö ll:üm I.Bölüm, 2.Grur huh caltl't" i}:i Muhascbccihk. buruudaehk cr S,I\'["1 hiirlilll lbrltün. ê.fam. Lljolu, jdcmek huja r 1./\ leuk. i~r cn\", kci'mc. hurllulug Suçlu. b r-ahatli. ho~ olmayan b l\lii l:l(' ('~k in Gruplandrrma 2.En. çok. huruur l)i r~nnwk büdüngû r Hrzla gcrçcklcscn. hiiliigle l l'r.(imp. huj ar tuar i~'ençlqlllck, hnruuzuunr Sn~'u b lml t'llnek çabucak yerine gelen. hillük c('('r Gtuplara ayinuak k':p<lzdc ~ nl<"k hüdünnccr Scçmck, iyilcriui hllr ~' : ' l Hutvat böm bilk I.Halon.2.Tor hui urg:lnçlg Sinirlcndirici. i\fkeklldi ayrrmak. j.yuva rtak. hm ro-, buhn r rl<"t l!iitlllrii kçh Yamcr, hë mb üktecr T"r oyna111~k h li j ll r~ a m, ç,, 1 Sinirli. (illcli. hiddc tli hu'ln :n l. 1.l3iigiimwk 2.i\gIHllmk. h üdiiriilgc l.tcsls, i~l e tm o:. bêmbü rzek Ycr Y"I'arlagl, kürc. huj ur gumr Sinirlcnmck. öfkclen- 1" "1 9nl' 11. Buharln knynauuak. 2.\"afllll:l, ifa. hööldeer Döudürmck. (lid, hiddcücnmck pislnuek büdürüûr Kaymak, kayrp kurtnlh ö ö ~k ün Ttkama. kapatma. huk Scvran. bll'lllg!l llharh rhsht mak. böö$kün ncer T tkamak. kapaunak. hukinlvt Saha f. h iidli$ Yapr, hünyc. hu dll nc"r Dayaruksrz; çûrük, höpül:ür Sisman. eemiz. huk sir Ycdcklcmc. h üdiiü l. Ciiz, str. 2.Ari fe, höpüyer Si ~ m a nla m ak huk surnn r buskuuraar ihl iyarljlll1ak, koe nmak. 1 ~ l'~1 ~tl la ~ t!1 a k h l1d,hliiik Gerici hört Bi;rk 2, K;\tülq mck I "J ~I :lt Dcuizci eek cri. buaer!.sarmak. 2.Biikmek. hör ü Kun h" ktahr Scvtanlusmak. içiuc kötü hu l "yak. hii g;i Bürün. hep. hiirl l'k Kurt yavmsu ruh ginnek Itnll't'hn>rl Sandv;ç. htlk I.(UkUL 2.Girinti. bê vke x.nr; km. bukuluar DtnhrlJlnmak huttllar Ayag,ll1dan tuttunk hiilllçgl' r Gözferi ynsh. hosk ek KII ~ gi\gsü. hula k l'mar, hulak bürdcycr (Gözlcr }yasarmak. hll n~a r Üz nlnw k, alar eekmek. bö li il' l.h cnek.2.(ïl hu l"" "lus (gc yik) büleen IItk su hun-hna Aeclcylc, gclistgitzcl bözûrlenir lbenektenmek. hulçuk Çtktk. hûlccr Sn rhmak. z.çulcnmck. burçuur (()rgan) çtkmak. hulir Erkck t111is geyigi hiil gilrcr Püskürme k. brak Kusurlu, ö/iirlü mal, hul 'dul CI Buldezer. hm tra Frh k <leve. hi iliirerer ( 1~lk için) mat, donuk lskarta hul ghllt' I, K H n ~ ll rm ak h u u r a a r itl,is etmek, ball11ak yanmak. hrezent Yelkcn hai,lenle. hu icaa r l l. Td:ilin deri hunral ifl,is, halma billiirg e)' (I~!k için) mal, donuk. brigada Ekip, taktm, gnl p hulkh l-"ranch!a.2.("i\rek hu uru l bü liiruiil Ktr rcnkli I.Donuk, smok. brigadlr Fkil' bn~ l. gnrp ~ c fi hlllnç naya Ekmek dnkk ~n' 2.Renk sil.. huy Sanla ll(!lra brilliant Ptrlanta, cimas. ljiir gerld Çene, muh it hu lltri Kö~c hu }'nn ih ~~n. iyili k, hny,r. j'hrar. hrom Brom bur gee r l.( evrelemek. hu htl Hultt! hu yanll1g Ilaynl" YHrarh h rone\'ik I.Zah. 2.7.lrl1h. 2. Kuc a klamnk, shrnmk h ronbikr Br(m~it hll l" 'nr ["\1111'<1[. h UI ho l "-landa, l''' '' ''l, hlirl:e g (lln\'a i~i n ) bpah, hrn nbic nro n~ hu nk er I)epo, Kiimiirliik hu/m ' l.n o ~mak bulutlu. 2. Klrl" ak. ~. Y mll\,1k bn-" yura Bro~ilr hu l' 1.l1urgll. dl'1gi. 2.S0 1<1;> h ü l'l:iif KHr!<ll. hn",k 1,lhl7l,k.2.Ku!k hry u k\ H T:uIH ~ algam!. h llt'a I\,' raks bii.-lllr I.Bunt~mnk, ktrl~mn k. h u / u urlu I,P"fl,"1 2,KII11ll,."I.I 'l\k:17 hu d HHr 1Kan~llrma k. hur9r91 2.(lkbck ) ölmek. Sa';t ag"rtl,ak.,i y,glllil. 2.$,,~u1m a k. h rii I. YHpmk. hurl:hll Tallrl. i1:îh hll /llr 1 ;ken ha~!" h!!l budalça k 1Kan ~!k, <I li7e n~i 7.. h Hi li, 1.lkr. 2.Ta m..~. llcr. 2,Bel irsil. hut' I:Hnçtl t' il,ihl"~",,,k, la r1i'1ia ~l n:rk h lll Hraar ("ll", I"I11ak. h d ijn B ll r ll ~ ' n <-l k, klrl~mak..." 1'q I ~

14 hfi riln büriinçfidcr h ü r li ~l..cl.. hih ill kccr hiirfi lk l'i, çi hiirii Ckci hûrüü r h i i ~k n g ü r IlIl $kük büskûyerhütkû r hût pes huil i.. h üû rt-k büürektcllr hüü1.1' hti, ('l'ld büzecleer bil,ürl'di lgp büzürecr bûzûrel hyudj et byulleten ' b j ultc te n'ueer h~ ure hyu rok ra t h ~II...)k r a liya bjurokrari zru h~r u l.. ra hl g h ~' u ' l l'ûm, lam. lamamen ldoldurmnk. L'F nmu r nlumak. Bu n l ~m ll~. llrl ~ n H~ l Ank ct yupmak. 2,K"y,kl rnd Ka vnmcmuru I.Ankct. 2,SaYHll.l Kay'l Biirilmd.: Beh buk-ümüs, k;li1lbllr. Kamhur Kamburlasntak. beli bükuleuck Tüm. lam. tarnamen. lyabancr. uzak 2. (i crç c k le ~ e m e 1.. cu. Di~ l.l~óh rek 2.l'ammk 111'\1 Tnmurcuklarnua k. Dükkän. Muhasarn, kusatmn Kusatmak. muhasam cuuek Vckálctname Ljnanmak: itimat cunck Llimin olmak [nauç Bütç e. Bulten. bi\diri LSc\ k nlmak. 2 Rap,'r almak Riiru. Bücokrat. Hürokravi I\lirokrasi. k1fi.1siyccilik Bür0krmi k Hüst. c,,,, 11 \'''''1 11. ç:r" tv. ç"" ga.' caa k I. ça'l k 11 \':I:rb a, p an ç:rar I. çnar I J. çaar çal. rg Jlar çaa rt.kc l caa rc.lg:r ça <l\kaanl lraa l çaa\ka a llllr ga) ç a a ~ çna çk tn I. ça a~ k ln 11. ca»t ç'i:i\, ' ça da \',,,1",1 1' ç,"b~ 1. (ad JI!: l t. \':'l hg'll1 l :U!:, ' ga., ç:tr [ "g - ~:l" " k Ynv I,YC lli 2.A 71 \n<:e, h t"ii Ü'. (",'.... navet. sarblnca S a\ ',,~. 1,1Il1;IIUI Ü ~ k! I',.k i! l.n,,1. hell ke ili. ICIlg:in 2.L.oi7. g:ii7c I. iyi Ilaymd lrhk : l11atllllr1: T~llI a lla Y Hld ll'ln~li1 ak. TnaT\ll lrla~l1lak. r \ d lk~nlck. (ly,,,li; T ~"' ;lk Gövdc. \'C f \'t" I'C, kaeuak. Yauak. Fothetmek. 7apl e1rnck Fil. Ynymak. sûnuck Y:r)!Tnak. (Hayvnnda yam i\'in) açrlrms. l tayvarun strunda yara açrlmuk. Se7mck,l1i%cl:11\ k. Ycnilikçi. c agda ~ ~'l" d t" r ll l qt i l1ll\'. g C!i ~l i r ITl l. 1'\"1 ' )' 1,1111. lek. 2. Y:ll1111 l1a$ii1:1.rd, h" ~IIl " Ya lnl,.l,k eekmek. kendini y hissctmck. Yahuvhk çcken (A t Î\'in ) uysal Yagfama. y~g snrmc Yagl~ Llkcn. Ycngc. I.Mcrdivcn 2. n" s"m ~ k, kad ell"'. 11<'lhak. a ~ " m~ -cmcmck (, ah. bodru L,ilk i Yaya K''''I'ITii IWIl/ \"1' nli i/ ik alct i I.AI tk. 2.ScYI<,k K,,,,k ç ça d ag-ir rgr çadilg-cn gr ji çad apçnk ça dar ca.tavas çarflg çmllgilr ç:uhr I" ~ çagaa çagaa lajl lga çagdaa r çag l I. çagl ll. çaghllkçl ça g lg çag nr I. çallur 11. çagllt:a çaglr ar çag 'nkçl çag lak çajarça.i'g ar çaj ui eaju-a r çajrt ça kn n ç:.kp" 1 ça laar ll is i"'lr ' Hiviklctç i. Rl'l ki. " lahil ir. l Scunck. yaymak. d (; ~ {'Il lt' k. 2.Kulllt" ",k. Ile lki.ol'lhilir. r ;l.'pas. hall I.K~YIl~ ~liiak. kaynamak. 2.S ai!ijll1la~ma k ( "dl r. alnç rk iç yag l Mcktup Mcktuplasma. Ynklasmak, yanusruak Dirck. stuun. Kurk. gon,k AhoI IC. lsiparis.usmarlnmn 2.Talimal, yü nl'rgc. Llsmarlam nk. s i p ar i ~ etmc k. 2,Ab<.l1Ieolmak..l.Ta limal vcrmek. Sürgü kolu. Abone "ITIIa ltábi kthuak, c mri nc all11ak. z.fue-e ('l nw k. y,,"("tll1\"k l. T ~hi kllma Ll-gemcnlik. hákinuyct. iktidar Yönctici. idarcci. I.Sl~ lil~k. har mak 2.Yagmllrluk. 3.Ev hark Yaglamnak. yag h.1gl"mnk l.saçtuak. yaymak 2,Fkmck. sopmek. dökmek..l.l'iiskünnck. Narfa nmak. Mükà fatuu görrnc. I.Saklmna k, gil.kmek 2.K apnll1:lk SH. gil.. Hahk yüvg cc i 1.I;.\'sil b ~ rhll. sahirsil 2,Rcsmî olmayan. I)"'cl cuuck, ça ~ ln ll:lk 19

15 çalalga I)a\ el, '.;:lil" ça rlll" Siirgii kolu çnrtu Ila rt'clm:lk sar fdmck ças llng Ib la. yanhs. ça lama Ag",,,, o"gl<1l1<1n bcz. ç" nunk Y,k,k. ç" kiik çank LY ank. çatlak 2.Tarar. çllslola Srkhk. trckans. çhlaii Katrstksrv, dogal. sa r. ç,' I,HfI\'. scciyc. knruktcr yaka ça ~ cararaar l I. Pláscntamu gelmcxi 2,Adet. a h~kanl r k Sa ç. ça r rlc:! 1.1lareama. sarfivnt 2,('iines. ay tutulmasmm ça n Y au. yaktn. ças 11. I. flehek. 2.Fi{b n 2,11,,(ie l11c. m(i<;l;hdl'rn sona erme si. p O:tl!aS (Ipl"k. \ lrrl,,,pb k ç:ls 111. çsrnu Yanm. YaS. kuru o lmayan çallj:lrnr 1.Yalv armak. dua ctruck. çana r l.dömuck. geri geinwk. çurm Kürck k<; migi ca skan naa r Savunnak, dagltmak, dua okumak 2 Göcmcn kus. p r rn\' r Kü r~ k kcmi!, i" k faln sa'.;mak. ê.tapmmak. çailça a r Küfretmck. sövmck brrkan kimvc caspna Dnlkavuk. çelbustahr Tutusmak. ales almak. çnncsrar Kmnak. parçalamak. çil n~ Yans ç?iwan parla mak. çflli"'lga r l.pcfin. ak pelln. A\i~lmlk. àdct cdhunck. Ç:lrj""r!I,llifdo l1 ll1ak ça lç:l Hizrnetkár, usak. çançtk türün kescsi 2.Yahani ot, aynk çarjal.eju- Konnsmaynmüdahalc çalç tk Taskmhk, gürültû panrtr. çftnçl! AIi~knnlrk. adel, gelene k. çasp rk Sokulgan, ruunis. cunck rezalct. skandaf. töre. ça rja l,,~ t r r lmüdahale çastna r ldaàtlmak. yayrhnak, çatdamr 1. Sakmmak. kaçmmak, ça ûçtlçur- Adet olmak. 2. K'II I~ r k ll k &1Çllrnak. 2A1evlenmek. çekinmck aclcncklcsmck. ~" rj,,,ï 11 ;.lird,\nl1"r~. J.1)(l~l1lek. ç:lh lamr 11. AI yelelcnmck. ç alll la ~!:grî. yamuk; akvnk \ a.j "",, I,I 'lhlh1 I"k. srkrlrmlk. ça~ l " nç l t.krvrlcnn, serare çall::all l.temltd lik, ii$cl1iklik. çandn- Kar'l vana.llilllll'''lil;rma. çckiumck. 2 Ununhmu haylazhk. uvus ukluk. ça ilgr Yankr 2.Pat1lh. t ~ t h t. kcsmck ê.tcmbcl. haylaz. uyus uk. çaiig rlalllr Yankrlnnmak. castmar Sakfanmak. gizlcnmek. çll l' i l1l~lg I,KtlçOdik. minieik miskin çaiig ls Bir, lek. yalr1l7, y~~,il1~. ça t 2.SaL s:.i(!il.'igrenç. l.yagmur duasr. ça ll:'aanl:lr Tembellik etmek. çanu Bilq'iitasl p rj rr Yansmak 2.Yanh mtyla yagmur üsenm ek. haylazhk et- ç:.n llr Hilegilemá. çarfnar- Bcya u cunek. bildirmek. yagdmldrgma inamlan mek. çaûruk Yildmm ilán etmck ça lg1g Daiga. çanmr Yalvarmak 0'. ça rlnk çl Sunucu.fakdimci. ça lglrlança k Dalgalt. capsa r Ara. fasrla, Icncffiis ça tk u, l.alçr. 2.A lçlya alm a. çarla l ilan ça lglglanlr Dalgalenmak. ca praar Haytanhkla sey rcunek. çatpagar Ça tal boyn uz. ça r lll ~k.n Bosanma. nynhna çalg ur- Dalgalanmak..ç :l p l a n ~ lg Sevimli. cana yaktn. çurt çat ülça k I.Saglaro.2.Akllli Yaytlnus, dag1lm1s. çalgm l.kanat. 2.Yeiken. 3.Kllak steak kanh. ç" rll Yenga çavak ApiS 1I1':1S1, peri ne. kolu capur Daj hlmak. yayllnwk. ça l'tlk Yartm. yrrrr çavana Dalak ça lglyak Te neere. tabak. çar I. l.tabas a, kat. j Yc!e. caruktanr Yanya bölrnck. çanrlak Çtplak at. ça lgly-pa, Tencere, tava çar 11. Toprak set. c\'lc.k p ~ 1. Yag ls çavrtdak çalu Ge nç. çaraa I. Alt SOsen çiçcgi. ç a~ 11. Tompak. çallitkaar l. G ~n ç l e ~ m e k. ça raa 11. Salya ça vlllh r Bas!an b a~a, al1l1lkslz. Ç ;l ~ ilkha ha r. 2.Yasmdan genç g&te r- çara:l-çcçen Kirp; çavlr hr ças kllar I.Konmak. 2.Susmak, r,alklslnllwk. cl çll'j'lllak. me k. ça rllr 1.Yannak, aylrmak. 2,Silk atm ak. sesini kesmek. J,Dinmek. ~ a h m Kaya 2,Ha rcarnak. J, II ' r~lllam,lk, çalmnk. ~a " ls I.Al çak, bas Ik, klsa. çalrmçok Akdslz. ça ra, 1 Güzcl 2.Ya ktslklr ç,,,kam I. Sig tabak. 2. DliSiik. ça lm Yah m, alev ç a r a ~ a il Samllr. ç,,' kam 11. Irmak. I1chirgö '/i1 ça Vllaar l.1nmck, 2.Sel'iyesi ça irnnahr Yah mlann13k, alc\'lcn çarha Yarma. dövme, den. ça sk a ra r t.rrafi Oetmek mek. ç:lrlm l' Suçlam ak. suç buhnak. d li~mek 2.f)ÜlCllrnc'l;. ça m Su üzerinde çöp. siip kahahal yoklcrl1t'k ç:n'it. a a ~ (ukllrhrx. Ç"Skl Yarn~a riintü. çard rc tlr Oy"l;lI1n1'lk.'l klr h",b bir \';lskll 11r ça y I. K1~1Il ha\a yal gibi Yaz. çamaar Ymnama k. yamalamak. scye p:itmek nlrnak. çay 11. Zaman. \'aki\. ça ma Skl Yama. ça rga, Tiiyü döhi1mü~ ç:lssu1rg OksaYIS. gükr y (j ~ ça)'aa But. çamol-d ip Diinya. çargl I.Yörgl. 2.Dava giislerme. Sclkat. ça)' aaçl çarnd lglr 1.Egri. yanlllk 2.Aksak. çargrlajlr Atq. f)a"ala~rnak. yarglya Çf" "g Na~h. ça m d rk Bnl, k îmi. gilmek çay:la kçl YaplCl. yamtlct. ça"" r S(lklllma k. ya kla ~ m a k ça mdlkta Ar a srm. arada hir, çan [ rkl'k gcyik \'c ya dcn ça)'han istidat, yctcnek, kah ili- çllslaar Yrrgmak halen çança Satrl,k. yet. ç : l\ lli~ k r n PatIam" ça m dlvar I.Fgihnck.2.Aksamak çangd aa r llarcamnk. sarfclmá ~ a q l r I'al lamak. '" 1"1 21

16 ç('di, (lc.ifmç. 2. K r~'(l i,n Ver. çuahr I yik~mck. çl) u r Yapmak. yaratmak. çer n Ye~en. ç(' r -baj'~ Torrak ev. ~'Ücuda gelirmek normalk $rncl çr rr lüdi il> ~ ah.. ~ k 2,Kred i çer-çer Mahalll, yöresel, yerh çl)'n I. l.î ftir.l etrrek. 2.Y,lm.1l. çlurn,klaa r Yatl ~tlt1,, ~l. l~...lin alnmk çr Tgr Derec e, kategcri, ~' m l tkvirmek, düsürmek etmck. dind irn",:l ç..rrhi Yirmi, çttll,rle$kek Paralel. kos ut. muvav çll) l r 11. Sallamak. çalllfllkçl Manin g'''. dülg er, çre re n Ceren, re) lán. çe rl::r l('~lir r aralel ola rak. k(l~lll ça ) 2U r I. Salla mak. yaylan(hrmak, dn ~r:llnl.çl. çrt'r2r n Yonga olarak. muvazi " I,lfil~ ça Y2u r Kendiliginden. l..bil. çarnr I. I.Yanllm"k. h;,ta çl'<')l;in (),1i ln ~' ;,' ma. bcuçlauma ç('rjl.r1ijl. Hen/ cri. hn gi!>i yaplll;1k. 2 Vma r,,:,," "J..., çt'ilt"), K,el li/'i. ~cy rd tabii olarak isahel e ll ll ~'n'l' m c k 2,('11" ç('r llh Tuzak. 2.Gay riiht iyari. istcmc - çma r 11. ("Mnll'l, pa"" li a ~'TI, ;,k ~ l'il ( 'd,,,i\"'1lk. çer te Büsbütiln. tamanuyln d" ç ~ l a r l a a r 1.Kunsurruuk, alt üsr F jl' K,, ~",' Ne kad"r? çnlik Vahsi, yabani. ça)'2,'" r l.tcreddüt ctmek. elm ek. l 1n ~ltll1ak çejer ("iil1l1l'k çerliksiir v ahstlesmek, 2.Sapmak. 3.Kaçm mak 2.Kl\pd, kurl parcala- çc k Çek. yabanilesmek. ça yjl.llça k Tereddüttü mak.. çr lq le KIlhlp pnr~ \If! \1 çh n,,,' iv Erik kutusu. çal l1: Yallh5, h;ll;1 \T I Yc!c ça Ylk I. E ~ri çt T\'n oe l~ Onhrk. (JO ruble. çaji!:" r l.yatrsmak, çcthilr 1);rlgal'lIllllak çlylk 11. Saganek. sakinlegmek. 2. A h~ma k. ç('ihj nt r S"lluk alma l. üsütmck çerzjlenlr Çürümck. kûflc nmck. ça ~ l o I. v azün). bahar. ç'llumi!!. /I~ lrh: l }h. d i ~ip lillli. çele B " ~ a i!-i " agl boz ulmak. ça)'lo ~ llt l. partln. p't1111. kendini hilir. çetees ('mk k" $-1 ~ ",n Rakir. çl}lodl Buzluk alan içinde sulu çulk I.S('\'imh, lo<linirni. gûlcr rkf im~,1~ 1Il11. cf-cm çe ~ ki oçi2 I~re nç. li ksi n dirici. ver. )i171ü. Ulif 2.Aç.k. ku ~I ~ 1 çeskiocr Tfksinmek, igre nmck ça)1ool 1çak Parlak. mükemmel ç:ln o Baharda ç e l r c ~ lelçek Gök kus-a~1 rcngindc. çe ~ le Eniste. Ac li!~/. tamahkár, çder Tms gitmek. Ç:ll l~' ç l ~'1 r I.Kalaylama. 2.Nike l5j. doyma7. "m I.v emck. ai z.vem. çntrk-kll Çifek. ça ) k! Martt. Had i! 111)'di! Mi? çtmdi~ er E~i'rno:k. çestinçek ÇÖ7ÜlmÜ$. ç l ~' I " r I.Çe1d1mck.w:aklll$lnak, " çe-ç('t r2l'1'r GI17(:1kOnU$mllsryla çeme Suem. scl7enii eetce Dolu, yeter. ilyrjlmak. 2.Vazgrçmr1<. j\\"{inmck çtrnchu t.yemck vennek. çelçlr I.Kiifi gelm ek. ytli$nl j.veme k. bnakmak. çe-çt k ( içek. t>esl~k. 2'y('l1lvnmel, 2.0Igun l~mak. 4.Kaçmak. 5.Atlatmak. çt'çt''' ' d ii5kio I.( ï çà lc-mne. ye'mlemek. çet ker Scyta n. 2,Geli ~i"e. çcn'llerikçi Ikslcyen. yt"1;riçî 6.Kurtulmak çeçen I. I.lklig,hl:la l!alli. çcill!!.ir Heslcyici, I;ulah. çel ki lpile, ag. 2.$el:>eke, a çll) laj I.Yaylak. 2.Ya7Irk 2.$a~I1I; IJ. ç('mire r Klnp kopanuak, ku mak çetlijl...r t.ycusmek, ulasrnak. çl)'la nlr Scrbestlesmck. 00$ çt çen 11. ( \'<;I: n. çtm i} I,('ekil(lck, 2.Yl:m. 2.Yapabilmek. -cbilm. zatnam olmak. çl'çeoçid t r Ik lägalli antatmak. ycmc k. çctrtrcr Tcsckkür errrek, ç a}' h~ l.bo~, serbest. çeçl'\ 'ilsa Mercitnt:k. çemisçi(!<'r (j ilbre lc-mrk. $ükraolan m sunmak. 2.Elden gelir, yapd;lhilir, çcden Ycolmi$. çemisçidilge Giibreleme, çe ln r ~ Peqembe. çeder I, 1, U f a$m ~ k, ka"' \I~mak. çcmne<'r I, KlIhann ak mü mkiin yelismá, 2.Yetml"k, kmi çemneer 11. YelOel alil' ak, yemek ç...ng Mezar, kahir, sin, gilo' ça / aar I. Enernek, hadlm elmel<, ge lmek. blilmak. çeho Ace mi, ço lpa, hecerik çal aa r \I. I.Yontmak, rendelemek. çeder 11. Tullip glllürmc k çr mncnilgt Deslrm r, gld'1...en n... Clda I.Süngü, kasalura 2.SlVamal çcdi Yedi, çemoenir f. Yemek, l>esleomek. 2.Mlzrak. 3.5tvazlamak. ç...dill Tllhlr gl'>uirme. çenhlda n IJa\'u l. valiz. çldar Yalmal. Çuur 111. YÖnetmek. çerli haan RilyOk Ayt, Yl'lhg;r. çeml,ion $am ri yon çldll:: (llmk. bozuk _l ok m1l' çedii$"i n na san. mu \'affilklyel çemle" i-rnk. çllada k Çahmh. eooamll. çcdimçe I!Japn. mu \'aff<lklyel cem1;!! ResJe)"k i. g.dah. çuh21r AICal. engi n. " aslk. me,-zun 2 Refah. hu7ur.,,' Yen. Çlrll2 ka rl Kalmn ÇIUK Yalllk çl'di r Kadar çefijl.e Yengc çld llr Kokrnal. bozulmak, çall\l:llg $ose. çl't1iri!ge GC'tinnc Ir. nr[lan çonîme k. çluk IIGkûmet.,~k Kaplama. kenar çekmc. "" çc pu'1!. le n i i ~ ki o SilàhlannlOl. çl<lurgll r Koklamak. ç.,ll!!a Tashih. dülehme. srn11e1tle. ç('p,e" I.T...r (sil..hl. 2. ÁIN n ~f>

17 ,. ( u1m l.ya tak. 2.Y1I\acal.: }'er. ç"ti(ur Yl1tn,,~.,ma l.: j.v atma ( I",(ak YUIIUI'lo,k. ~kh. ( 1Ol1 ra llr S'lIlt.',m<l1... ( Igur Mah sürmek, kiskinnek. ( 1011$ Is h.'l'an a~ma ( 1i!lIk Bannluk. ( lo,hetr 1.('",1.: ya~ h. l.slll.:in. ( Iga'" Y3kl :l~ tk lt~'''ll l (tllg_ Tl'plama. dctme. ),gma. ( In.hr u r l.u~,t kl;lmll l 2.fKar) dcvsirme. oerleme hafiûen crjmck. ( " ndl I.Ytgml l. l.rir yalarto ( II",llliloaar l)all.:li,'ukl,,1.: <'1"'<:1<.. yaltaklaruuak çesitli yaz rlanntn ( III$tn:u I.Yapt5I11:1k. btllundugll antolöji. der- 2.lIul:l5mak Ieme. (11I$lr Yaru h.l~tnda. ya."nda ( ur Ytgmak.loplamak. ( 1IISlr_ r I.Yap' Sltrmak. de v5irttlr'k. derternek. 2.H ul a ~"nn "k dermek ( Ira :! I. IS i'igullfl ( allh1.. ( IrIlI li. Rahvan çu ra r Daraltmak.5 t1.. la$llnnak. ( Irg " lmûzmin. I.: rooil ( " $ To plalml<l. l<>plann h a ~l <lhk 2.0r. va m ( IJtraa r C11Irdamak. (I rella r I.M u,i... tuecut,.ima" ( 1l.l.lla mll Çaurdama. "" l.rdama. 2.1Jmlllak ç,kp" k Engin. alçnk. "''<;1. ( Irll.lraar 1 II... IoIa",ak. 2.\'..k,.,, 1.: " I YII. sen e. elmd çtr ur Aydlnbmnak. ( Ila n Ytlan. t$lklanmak. ( Ilandlk Oca k cckirgcsi. ( Itlk I. Agtl kenart ( Ill r I. Vcrinden uynamek, }'er ( Irlk 11. lsrk. a}'dmllk degislirmck çln lkl Aydmla tm;i, 2.Sürünmek, sürüklen- rsrklandrrma mek. (,rl ak (Gil] i~';n) hasta ",Iha}'. [hk. çrvkunl l.saf ma. hi..a 2.0ayr;,m çdhtga Cadr. ucube, ejdc r, çu Kok n cana var. çtlkarat Ko klatmak çllhlgtr Düz, dümd üz. cutaar IKokl amnk z.öpmc k ( l1tn raar Ytlan kayrp, sürünüp çtva r Sng tlk, rüz gár. gitmek çua T ~ I' T u a g a ail çll( traar ClIi.:u1 elme k. ( tn tall Y/\nclim, idare. ( Illt'r Yitmek. byholmak ( dçlra r Parçalamak. çi,lill I. Kcskin, sini, 2.Tiz (" "Irtk J. (Giiz lerl kama$rna. J lgncli, dohnmkll çtlçln k IJ. V"::lk " ICt k. 4 Par1;,k ren k. ( ddag aa n Scheil. neden. ( ltligknir KC'~k itlk~ml'k ( ligllllr Yalamal.: ( Idllr Ke.k itlk~mck. (li g1 Y,lk!. \' Iditlil- Yilik. "" ~'I". ç,hg li,k. (il!: (i~ ( Ih\l:'" Illma k. t~,"ma ". çigir '- Sck.:!. 2. 1,,'1, (.hlr Ihml\k ( I~ l r., ls:. ('n Mcyav. mcr :lti 1.:,' l.ü. ç,h lkl Sera. ( i::lf'l'r ',A7 r i ~m..."- (,mll:lr'" Sak in1c~mek. udallmak 2.Yara ~ ula n n13 J.. \' i~ / j Il N S'; l'h(' ('I"KI.:. (O(:II C." ~ Koralak. Slil'h.:kntll,,' k. (o(ac. ", lan" K.1Talaklamn3k ( ic, inie Sflr h.:. i ~ki l. H WC<;('. (O(aI.: Ton. ( iicl"er 1.lk u..litltlak ( o(ak-laraa lbczclye 2.Nohulo 2. 1I111if1< 'nd.. ( oda Aacak ycl1nilnll 1.:..l -')(>~lt rma k. çed ar Silmck. (i ied<lt lucuztnk, indirim (oolnr Yo~ u n. kalm, Iifktl1.: çodunll Ktt ~ kirlill. (ilje;, Srcl.:[jl"''-'r. ' l1.gllocii. (oll.",.,h k( 1 Sanalç l. (iik 1.Y..-gni. h.,lir. ( oeall,hr 1,Y:l1l11ak. komf'('l c 2.I!(:Ul. elmek. 2.BCSld emek. çil r I f.ycn -ck. 2.Y:mmak. J-Sa nal esen onaya J.(ialil'..,...lnlCk. koym ak. ( iithe} FiliT. siir~ftn. ç0il-aa l l Edcbiyat. 2 Edehi (";("1 (ii rlim Îgrcllç. her...,i. p; ~lil.: (ogllal( I l.f,dip.2.ya73r. (ij,"" Ürnck.llli:<.'1. ç~ d ll " Gerdan. (i k (,"ukurluk. çogmll l.sëyle ki. 2,Gcrçek. (il.~c n(l ll I$lah :'lç1ci. ICliz. lezze tli haliki. çi l<l;e f ;at ;p.lllhaf Ç0l!:I1$ 1)lI\,üs. kavga. çilh; Ik llt. il çoj!lltlr Uyma k. uygun dosnll:l. ( ilie K':lll il.: iligi "oj uur ltkilmek. ç i n l;~ ft.kp e. ~. tllis., ok l -Vok. 2.lI ayu. ( im lt"tlir Ycm için ~,,~a...1" ( ol.llak S..ko. ~ i1 r. d "la~m ;,k. ;ltaumak (ol<,nt 1);;, il, mck. kavga etmct çiil l. Halyn. d.:nk. ( okt'lar I. Yukarr dogru gilmek. ( in 11. K "mpr c ~ ç,km ak. çin"l Inl'Ï (okhtar 11. Yok lugulil1hissehnek, (i tldiir O~ lo nll aramak (o l:1açl $ ol1'>r.snrücil. \ i,.. I;r::e) 1.Titrcnrc. sall"nm a (ol da k Krsa. j Dntgala nma. (olrl a\'lir Ktsalmak. ( iilce I. IlIl'C ço l ll~a r lial" so rma k, çiil::c 11. Ka".er merhabalasrnak. çiil::itw I.lla kikl, ~en;ek z.ncnet. çoru k Alçak. anasmm g özû, umumi '00 Ulus. millet. çincir Parla k çunanda Geeelde, bc nnute t. çiil::ill i (jli tiinüp kuybolmu. eenaar Eyer altma keçe kuymal yanlp sörune,on:!k Eyer alunakonulan kcc Çit1 llî\ YOSlltl. çonar Yllnlmak. ( itll{'r$ Pt'r, cm ç n n a r- d a~ YOlHulma ya mnsait las (Irer Yirmck, yarmak çoî\gu YOl1ga. çire ilçin I. Serar. tl!!ttn. yalj.'tt1 çoog lallr r. Yemck. çi l e i l~' l tl 11. Slçan. fare çook Yalto, çh ik Yirik, yan k. çook \u l:!ar Yak,"1a~ma k \'i' '''' ''I' (( ;i\i""l''' gl i\";nl tc r<; çoo n Kalt n, yogun. <I' ium< 1. çoo r l.toercks;,. 2.<"'rek, çil Sa U;t!t\ I;. I>I.'ral'l'rhk. Inl um lu. ( iee l >t '~n t. dol. dir<'k l 1""',' çoo r:: an YN~a n, ( ill.e Fr".: ç"nrlu Tcdrieen, ac-u a ~ l r. ala' çî\'('i' n('('r Kltr, ~ 'n a" I 'ml.la mak. al <1 t. çî\ ll" til'':''ç. se" im_it ( fi< '~ Madenî para. _...~ (i/(' Sa),",. ahri r, ~ 6 2

18 ' oe l.niçin? Nl"den? ( <ir ihi I\ "~i. in;!!ç. \' UI III< 11. Rcsieu. [011>1". portrc. ( il m 1.1:1d "' ~lli em i ~. " "kir. 1.Ki. degil mi! ( 1IHI< t.t cre. 21l",gil<lal; f" l,, ~r a r. z.öenn. (o r llu r Magn tr. gun.rlu. kibnli. 3J )<\\'ltii.l>.lha ;" k "~ 1 ( II. " I. ( U I _ R,, ~a l1l. :?rnlnj!rafc;l. (l1n Omurilik. ( " t ja k S i~. çlhilk,,,h e (.. ruie" I R (' ~ i m prul:l 2.llo:-,i m ç ü ", Yü n i r li~i. ( M jjl" lal için) agjr. Yll'a ~. (0. ;110-1.( 1 I h l1 l ~ ",. ",ii~;\\i r çckme. çüre k Vlilek. (Dril t I. Agl. agu gitmek. çfo\iikl ~ krli,. ""n11.hey."l. ( 'u um IJ)j ~ ; r hl1. nizam. inuzam ( Ü ~ I. Oynar clkm. mafsal 2 (llmek. Io;.. u-c v. 2.RcJilll...itlll ", ( OS 11. (Sa )", icin),nl. (D r u k I.GeTi. seyahat. tume çli\ ok i'i Nalllr. \.",,,,,,,I M' >lir. nnk.,. dcscn. ç ü~ ç ü " Vil"l... hir, 2.t\l1ll p1nîyi~ü. ( lh äree Ka"',I<. (.. r ll me ll ur n..r...lnll,"k. nil am3 çihkük YilkslJk. (ll l i ar LYoeulmak. usa nmak. çuç ak (,"rocu\" r-~ It ",<u. I,lirmd. ç ü~k ü rrr Atc~i Y;lkm'lk. roca~ I 2.Utanmak. 3.Tcd irl,lin ç" d u r 1.7;l)'lf o.i ii ~ 'N:k. ç"rllur 'R~i11l yaprn...j,. 2.Re<im k3"$i.rmak. ç~ k olmak. 73)1tlan",k ~ K ; Ul~'"" l. ml..k. çü tkü l ueves. en,...l. af7u, ço..lli'l Ked er, demo 1I"m, d 'l ~.r 1ll ak Ç,,~ I. I1 " 1:11<0:. çüü N,' üzfmtü {u.l" k IX in~ ~ 1...nml. ljjhh,. { u ~ k " u, Kas mak. kml~ t1rm" k ç ü û-du IIcrn('. he r~cy, ço. uur inilti. inkmc:. ç" tlll-i.a ra I.A7imli. hn~,,1i.."",ril Ç" I I. I.)" a ~:lk li 2,Ay'p. Jlü;/, {ihi- hö i\ P,h pu"', c:~ YI. ço\ 2,ln Láden agael 2.(;lI"",k.1I. iilt.,,,il kll;lr1ic' çnur Ya1.1.11Mkalc, çm ill Öhiiriik. f",hu"1. )"UI"n'\.; {'" 11. I.Knl,l. \ ''' ~' " l. ç ûiil- hi irii Mnhtelir çlklü,rr Öksürmc-k. Ç\l2","ul a, i"l'c 2, llay.a~ Idcfal1 ç ü ü ld~ A)nI. t>en/e,. çb 2,cnçi2 lküçük. ufak. rüz"i ÇIl2;!:1 I.K "..,I11:1.: I)il { " " I.I :I )"Ihlll;! çüillzünt'r Ta~ \ ip "' t.. cl. ('Inlma k. çûve $e Y.IICSI'IC. e$yi. 2.Emin J.lI,kiiy, cl"ii. "nl;1,m:l {..."d" Hl1 l"~ l k S l1 ~" çlieen ir UmidinÎ kesrnck, iimidi ç "2 a" I :1 j,, ~ " t n Gprii$lllC".l11ii/,, \..e,, ç"'" I. YlI\ "t' all1:1k çü,'ü r Pantolon. krulmak. Çlll:l3-S(ln! 1.1<:.0nu$l11a, snh"' t. ç" ur 11. Y,klIma"- (üzün Renk. til)' rengi. çblhrg r r r atlak dudak )àlt nlik.2.1kllik(w,11i {lint.r I. Uralamak. çü zü n- hallzm Ala ca. Çt$illi rcnklerde. çlildiir Zaytr.Stska. çuc.:i\ I. Tet>e$i, 2 Kircç. ç" " ra t 11. Y{"l~ linna k. çllir r r Dayama k. çuc.ui.. l.(lnen,li. elll'nlmiyelli, Ç"'''C.'' Yumurta çö lrnc. ii~ Davanak. desrck.pavaoda. ciddi. 2.Al 'iid. giilled. çllut uk I.Kmk. 2.l l,"'131 jsakar. çm ~ rt' Tahnk. krskutma ç n k Ree toe. ak m,iii'i.. çml/i! K aleska çllnlik Dennanstz, ga çsüz. çuta Kandil { U I lil C'IIV:I$. ç[.nilor ihti ya rlamak. yasla nrnak. çu hlt I. Yolmak. ~i i k m e k çiillcn KirklImek. çölll l.tüy çular 11. )"1I1at. {".II'1. l Kirti. H,'irkill. J.ç,,1< z.recm. toyrico. çu lçur lla, ( e1\e çalin"k. gc\cletik iyi. alà ç/llik telir Tûylc nmck w nd. çiid crl'uçic. Bc rbat. pi" kötû çmn Dogll, lark. ç ulçlltgny ~ a k.l k çii<lhkçii [nanç h, dinrli1.t. cöp 1. Rrza. nmtahakat. çu lçutlilit I.Cl\lltlall1i1k çodillgr ldin. 2.Mo hep..~ J t i ka t. ç/l(l ll, t.dogru olarak. isabct!e 2.Ge\ el-e1ik etmck. uuan. 2.Grrçek, hakikat. J.M,n lrlnnmak çtid ilrct Yüklemck. çl\l'sonrr Ilnk verm ek. bbul\ell- çumn \'cha. taun. {ii.lii rtlkçil li.m,nl mek çutw r h:l i' ü 11;111""" çildihir 11l1\IlIl1"l, huau ('t!<lel ç/\l'$rn H r Razrolmak. n7.<1 göster- çuuar-dctuir l.ûvabo. I'h g TOy mek. çuilg" Patinaj alant. cnue Ni\'in? Ne,!c'n'! çllll,rrrcjitgr Anlas ma. sözlesmc. çllilma Onj!.kt,,,,isi çiigc l'r Silyle hiiylc, fcna ti\'j!.il muk nvclc. çll, a!:",1 Rakam. l'iillcli Di / l.dn ç lil'~i1 1 Muti. ul' sa!. uslu. çur]u Kaym, l >lyu, hi,,,r1tf. çiiglo' S:uk...-. çllplrrr A\'lItmak. oyalamak. ç" rl tyun. lllcill1l'h 't. çii:,:iitet K" ~ lll ak { l\ r2cer ç ocu gu kunde ktamak. 2.00a, o )'mak çiigilriik Ih7h ç b r~e l. Kumlak bezi.çocuk hoi çllt ll ak çl 1.Yuruas.<akin çiik I. Yii". {ötj:e,ki Sarrna çomp 2X irael. çiil. 11. Ylin, I,n af, cihct çöriilrlrr I.Ter.ru;di~ki. 2. ~ liina- çllrtl :lll::1 ll ayal. Y:l~;I"'. iimilt { ii " 'r~ " l f or t,>;,. he) hc'. k*" tar1'$ina l'0k mik {ut Ila l l km~..hri. aym 1IlemlC"- \' L.l Ne'! çö t ii ~ k r k (er;~ i k. u~l,msu7. ay",n. kelll. çlilt:iiiit Sih n...k, l llmlarnak. { örü ~ tü r Aksillè. biliikis. çl"uk I. Par~' a {iililii t Y iiliil n,' k, l lt a ~ etmek. 26 1"î 27

19 d.. d alllh daad,"! du l!:. daah dnh!'; durna! d aam l ~ daamçl rllar daan du r T. dur 11. daar 111. dlli n ar dll:llnnlkçl d llarl nl lf l daa u $kl daarla daa, daa ~la a,km dn ) daaf -a,. daay -ene rlaç a daçu dadaj:aln a dadall.al1a ar dllrlarar dlld llnk dada,!m Ih1l1lg:I' dadrrnar!lad.", d ag dllga dall.aii d agdm ar d al:-dl1j,:il c1l1gf"an d l2.'" l ïa. de I,s.-.dco.-e. }",lnll_ 1.C' -.cnd lil lc:. O\'\'! Y:m dd un l ( :;i ;~\-. vazifc, Ölk \. Domino. p.-", nala!lilmc O'''cii. gardiyan " n as. ag.,. saktn i Tk ~md,. j![içll"n dii $má j Hc m eo. birazdan 2,lIa\"u i! I -'l"~];llna k j.tunurmak. raplermc ". I.Tahmin ('trnck. 2.Fa17 etmek. 1.51\'am:lk. 2.Toplamak. Elbise dik mek Tcrri. ( I' I";~ için)dikim. Dik;, Yann. Güriiltü. es. Yaybm ates. salv o. Oa}... TCFC' N;I1I~. anncanne Yazhk. say fl) C' yeri. Zama n darligl. Söphc. tcreddut Tcrcd düt etmek. Pasfanmak. pnsf Ay! Amnn! 1.S.~ g k ll ll h1 5m a k 2,Çt"likk5rn ek. J.SrrtIC'5mr k. Gurûltü. patnu ckann ak.,'idat Dag. NnI. Tavuk. Taahhül r lrnc k A<he<' Da èl<lanh. T:lkdi< clm ck, I<ut<:llllak [) d aed d ;ICllca tl"c m d aelr d ag, r-cr!!...k dae irct-k!iad ur d ~ :ti a a r a ll r da::il,'a J:lar d ",ja :lr:lar "a j:oll tbjlg I. da jl\: 11..!:ljnr!. d a jnr 11..!:li" r 111. d akplj:lllr d akll1r d ak!,lrl;!"r d:ok" lrll \: 'd ak,,,, d,,1 d alajlr d " blr d al,, ~ d " I ;I ~ d ;, I:, ~j, d alay.ht llla 11..1I "' I::lt dalhl l:lr dalçlr d:llç..:lrllr dal.l"a r da"i"!':lar d lll<tlr,h hh.aa. rin.'an.l<a"c '" 1l1 <.ll l :1 ~h"ll:l, lal. h< T.,k raf, Y"l11tk" l.l gri.!. Il" l:linh,,~1t lla ~ parrnak 'rld;, al'l. (iil riilm",'m l..k I ~ i ~'ll.-k.! Io.:"""""'lak \b.knci 1 h 51amal 1.,,~. k h ll l.l l Van,' i/lh"'k ra~ lt k '.15"' ;', t ;l ~klll.,,,..i T.l ~IO':I ' :l~"\:ll l 3 ~'II\:ok. 1...kr u. <illc alnl, k. Slkl~m:lk. ndc< alalmnk Dcfa. kcr c 1,lk t:l1->o:r >iir'i hnd. 2,Tdmrl:m",k (id '..-, I H lr 2Slk'5,k. J. Il1lla!t'l l. Tam An'll'clmá 1):11"':11;, kendinden gcçmck Accfc. ivcdi Dl'ni" Deni7ci Dala ylama. I ( k ll i ~ ~'l' acrtnus 2's"'rilip ''''l'ill\li5 IJ ir n i~ç e açtlmak 2.\'n ytltn'lk J.S n pilmck Kq ll,' <.' k"l:ll. $,,~t S ;l~1 " h" "k 1., 1' heg"'nl"l"k, 1",~b"l\l" l S,k,I",,,k. hun,,'mak. "' e ",liu,k n!!c'çnle_ 1>11II:olma 11'511<"'ma".fI5,,,bmak_ oi:11e:l,, ih l't <1"," oi ~m h a <b ll,lnt.. d :llllçuh1e" "'mçllf d :lnl ç l ~"r danuil 11 :1111 -< ' ",,"'tt 1 1 ~lm n, k " ""... " kl,, hr.i",m '!;,lll' " :I" lii l :1:1',"'n, "'i' e:t~ " ;liicin" ti:t I'I!:lr,,'","'''::. nklai't ",mi Ib ll,,, tl ;ljl <b nl :l1:li" d:t r:l:iii_hilr < I :lr ll a l 1n " ~.I" r h ae3' d"rg" I:l:lf dar g:lll d:l rl d:lnl g:l!l:lny dmi, ::l <b lj l k 0I:l11:I:lt.b d :o kç' 1:1 11:1 1 ol", I" i\.~nl< a t {i:li I"t k;1ii ol"rn,r d:" I"!:'",b l l~ ~ :I,,hl d a "" :1n I l 'll.!.i' ;,r,. l l};i'ml". Ik n, l l~'a \'a I)"h ;l. rmb 11:1I"j, "<'1 l d. Yaym V :ly. h l,;, k.{"'l' l ln, a ~. V II~ ' I :I,, ) l:l. r"iii)la 1l:"1I1a. I!ilhlf,l('kldc 1);"II11r ""~'1" 1 giitll. t."'''n. K..lht:l ;l\llll\1:1k l >.o m,,, I,,,,,,,,,1. 1,,>,,1', "i~ nlt" k. (I h /"' ~nt,,1. 1" '1 S"I ",h,-.i.c'1l I'fel\~ Am, Y""';" Anl l" ~n1"k. ~i'ij'i~ml"1< Ihninmfk:llt Pil'll Bira! Invln Arl aflla ~ i\t "r k. Sn nllen. ~n n "lida : soma. IJi,'im, ij' hir l.1u " " actluns li i ~' i m ~ i J' bir tarzdn "çtlma k I I{C' i ~. 2.Yiir>.1io.:i J JI,~k " t1. -t.müdüt. 1<1,11 <.' etruck. yöucuuck. lfrcmirci 2. N ~ l h :l nt. IIM'I11. l.ikcu ha<tll'gl l lt/lt, 1i," 11<"11 '1;lIl fl ~':I, il;"lhc. Y"nl(,ll, Y'I'fal,..,. Zuluu-uuck, czrnc k. 7;11im 11Ili im, criyl.'l AI",'"h, k "" ~ ll rt'l1kh 1-1.1/10,,11, C', ; l n l i ~. l )anhn"k S i5kil1, ~ ;' n1 i ~.,:, i~ n\l" l. AH " h" ( ; (' ~, l. ;" nr~ u fl:l' p' d ;l ~ dll ~kli d ~ ~k ll:l r d :l ~ k aa tl an d ll ~l llll t da~ t alç..k d " ~ l l d ll ~ li~ Ih~ t l k l d o< da naht d",..n d " "' lt d 3 } d llya d :l}a n\:" s d3}gl d "l"glt aar d ap ldajlr daym d al"lll çl dallll1l rllllt d aynllllr d ey na m dllpln II",,, I":l r da n l dalt lo llntt d" l ilga {!:Int do debyut,k'"l11 dcrtlr cledi t -d a\ "n dnlirl eni.,kegc'f dcc]! Md: drd,ii!!,, " dr ejlriça"iye det't I. dn't 11. SÎ~ I Tas. K:l.k h. fin('all D I ~lfl I ). ~ "' u l.l n I.I II ~ I " ~ \l n a k, 2.1"11$ "'-~lil l:k, l a ~ I ;l ~m l ~ D,~, d '~1 Ta,:," p,~ ail...ian, yu rt d' sl",b~i ras. r a <b ",,, ~ k l.t 3t>:ln. l.apl. (..cnk h"l'lama"-, "rlalll.lk T ay. Ilanlmcl i De {!:nck; asa, I;lIhllk, Havvanlara ~e<le n;~, H II~'a n l a r a scdenmc k. S3vasma k. S a\'a~, harp. Sa\'asçl. S:l"lISll1<lk ictomek. Ç i ~ n emek. Dir ç i~lie rn lik, Dusman. besrm. Çarprk yürümck. Klik, Köklcnmek. Oda. R o ~ arazi. Ha! Ya! 11k Çt k l ~, II Ç llt ~ L<;:I)-1c' rx' 12H'1 1 (\ 1cmi' 1,Gc ri, tets 2, J tl ;l I~' t, Kösrebek. IJkri gilnw l<. 2.1nal ctmc k, <Iil l'lllllck, 1.Yoh ek 2.BuyHk, J.UIIi. Donmak. Y t" ml' ~ i" en i yi ~i. I,ÇCll!,'e1.2.MmlfL11. )J)ji ~ ll\e, Çayla" kusu, 7arf fii l,!!en mclium. Cli\k. K ;" l~ r. I >

20 , ' rh-er Hl. l.dcgmck 2.Yunn"k dombeereer S,w lkla",,,l hcvcvan ' k ilul"! r.ncsm. "~ lll i l despl l.ter"i. 2.Valak. fleer 1\ ', Dernek. söylcmek. i~'i ;"k "I mak. 2,iy ilq llle de~rn f Despot. dee rh e Degirrnen rtemheer cl SaYlklalll:l. h~i ~V "Il. dd\eiir I( ;ilçil.'1li1wk d,'stelir r, h h la ~ l11 a k, d{'er lwçi SOVglilKU, çapulcu dem-blrc k (i <1<1 ;1111. illdi. deskileer llnplavrp 111'1amak. denhefleer Soymak. yagllla etntck :: S i 5 1ll ~ nlal11 a k det1l<kg:lc('r 1,Günliik "\.. 2.N, ~ {IcWik Dclik. del ik desik. deerbedel,1;-0'\' 1"("1 l ll1l ak.!1llkave - Soygunculuk. ctmck..1,lkl~ena r K a r~\!<j ~l rletektlv Dctcktif denheji yrrgmac l1rk. \'\k '1['rnak,,I f~ " 1<' r " I"Kk, "",,,,lo rd, d l'lkn n lbifinçlrudirmck lkginncl\ci i~;i[" 'l kn1l'k,1'-'1,,,,,1 1.1)ii/l'Y.scvivc. 2.Jk nge, 2.Ayrltlllak deerhek detkilr ' n7 ~n~ kolundan dcere Fn iyi. flcn H!egkl I.{jünlük tnuna. 2.N" 1 d,'llrl\'l!.!(' 1,lknkl"1\1, 2,F 'jcitk\l1\lc tutmak. den::i Bey. efendi. curc..l.î;;;,n.1knlc drtk im ç{' Yarduu den igle er Göktc dolanrp durmak. -t.dcrkcnar 1,1\ll1k.1yes, '. dotvlruetr- Dcsimctrc de~ $ lçin rlcmdck l, b llel2,n,,! ~a r~ l b ~ I\ ll\l;r d~tt ir AYllma k, kendino I!alka. ce rnoer. ),llamghlarn"k Yardrm ctmck. del'~t i ~ ' ~abeiiî,.t.noktaiama 1.S( lllh,,1,!rll/i I.Tarll. ::. T r r n ~ i gelme k. dccvflr lfavan 2.(,,11, dam dcmlr Dcutir d('ii/iuiii ;r ( )r:lll, nispl't. devtdeor I,Ik j,<,r :ml;rrrll1:lk t!{'ffk t l.ksrkfik. kusur. (!Pm ir_hornus A!lll kopll/ ll,!t'il/ il\'\' r lnrunak,,k" kk ~li r1\lck ê.tcláslanmck. ddis Tirc, krsa çi/ gi. detll;r!t'r r ldenurlcmck d(' 1' [}i)'e. erhli~e!cl ll11ck. J, Panigc delil sit üütç edc açrk kapämnk de, 2.Kt'1epçe lclllck. Benzer. aibi dcpar tanu-nr l.dcpartmanbötüm. devld eesklu l.heyccan. 2.Tclä~, degdlrcr iltih :lrl;l~ma k d ern ir -oruk Dcmit yoln 2.Dai rc, ~lih e endise. J.I';mik. r!<-gd i r Î i~ k i n [Iuhaplanma dernitkil 1.s <'1N~ 2.F1kri hp ~ d q lo Dcpo. d evîi: Pesrcv dege Tcke. demir-üj ûk Tiih'nmt? kak-m 1II'l' rrs. i.la Dcprcsyon, ruhi ~ükiinlii, devirjllr (At) huysuzlasmak. dcace Güres te ccfmc. demirzfir Denure bcnlell1l' k lk p ~ i ir Geli $l11ek, ilerlcmck devls kccr Toprak. alan, saha bagdn lnma. de [l~ i1 g e dcm ilcjir l.mücadclc elrn<:k Gelisme. ilcrlcmc. devlz Parola, siar. dcgcclcer Güresre cclmctcn-ek. (kl'le r ljklkr. 2.Dosya, J,Kilap 2.Sn\'a~l1lak. J('ah5rnnk d eze r 1.Kaç mak z.swrsmak. bagdatamak. 4,G]oknol. 5.III'O$iir. d ezig Tutulm az. cle gel mez. ~em is rl drll:iyt Çab uk, hem en I.Miicatlelc.2.Sa\'a5 depter-lee r Cilûemek. rlezlnfektsiya Dezenfokt e drj('i\ Düskün. kötürüm. demlvclçl I.SavaRI,2.Miicadclrd. (kput:rl Millr tl'ekili, dezt nfo rmetslya Vala" habcr, espa ragas dejer I. Dqmck.2.Delmek. demncjlr Ilirlik <,Imak, partámcntcr dltl a r Ditmek. 3.0ymak. ortaklnsmnk tin fel'. d l<hk Dolik. dqik. deji k 1.0yuk.2lklik dcmuhlliznvtnar Terbis ctmck (kr!!i ICrk i r hdu-ar ar I.KII'ITC'lk la5mak. do' Yakmda Izaman) ftl'rgill'cr deme kratlya Terkisure al mak Dcmokrasi. z.krv nmtasmak. rlcka br " Aralik ayl. dn i<k r l'crlcmck. dllh ra s l.krvrrcrk.ç.krvnm. dc ka n fll'm" n Scvtan, ibiis Dcka n. <I n i!! 1'('\'hi/, douatrm rtrgur I.Tl kma k.2.s lk1slmnnk. dekla rat vlya Dcklárasyon, beyanat. d em o n s t r a t s i ~ a Gi\SICri, yürüyüs, rlc riir' Tcçho cnuck. donarma k d l!;l)' Sik-ca, SIk!. dernee nümayis. dn mn fol(lg Dennatolog. cildiycci. d njl Hossas kula kh rlekoratsiya D ck o r a~ Y(l n. demping Da ml'ing: tln / ii Znlim. gad(br, acuuasrz. fhka <;01.., pek. de kre l I.Karamnme.2.Knmrn. {kil I, Denk. melll al1l('r~il d1klllj anr Slklsm ak. de ICJ:: atsi ~a Dcleg asyo n. hcy e1. tips I, dcri Ir. idnn' I;Îmhasl. I\gil (i11 Dil. (\d('ge~ I)ünya. I!e~ 11. Prht r kan. d r ndeh drlçl Dik i. dc l"tin ~iddet1enmek. anmnk, Yunlls b afl ~ l Ik sant Komando. dllnlraar (Yagmur) ntl$titmak, delgeer Scrgilemek. giiç1enmek.,1<'. -.la nlh Slrn lnma, di i/ ~ nc sokmn çî~elcmc' k rklgdge I.Vilrin.2Pnno, 3.Scr~ i d ell d ii (lidrrkça. haddindcil de, r-."jir Ihyanmak.l1lllk "l -'clllt'l d rmlrg a~ Ç iskin ()'<lgmllr} delgcm Geni$, h,,1 fnll n g,;s!<:nnd d m Dilgin. ddllcrecr Gcnislrmá, ynyllmak r1l'ii-i!ljn IkHi hcl irs;i, ha)'a! d".r-.d ee. Kaçmak. k:r C H H ";' ~ ' dlll Yninr/. d clgereiige)' 1.lIle~hlrr. tnl1\nl1115 dl',i, i I)ii/. riillï /s\i 1 nwya l. rhilnanlmr Kulak 1" :ll11ek,.lirllc'mck. 2.l\çlk. hi1incn!ip, kil,,'r l);;n it má.,k iiee rlmn a ar Di7g inkmd. I. F~il (ll ; ",,~ dem I, bijlrnc. l3irhk, hc'rahcrlik. di.i/ Ic: ~! i! l1 H'k Ilrnnlla r I.Dinklllck,2.1lnvmak. dem IJ. 1\7 önce. del lkle ~l i rme 2..-\:TlI :11\- rll',1; rulir h r:,c...ene'. rllilnad1ll 1 1Ial1eL 2.i län. :I.~ll il!!i. fle rna ~"g Dern,1l!" g dn, hirl jkl,',kü, li r1 I) " b "' r " ' ~ ' 1'<"/;\1''' '' 1....ol.ihh;lIll;Hne. dr rnng " g i ~a Dcmag"j i, t ", ~ "r l.' I1, 'r1li1<'.,1<,1:10\,,,,-,1,,, \r Ilri'\ltakl"' l) in kv;" Î

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek

RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek ank a a k n n lu la a a A a a a 3(2) RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek Özet Ru a a l k anla n l m n n a lma n a n m kab l m k.

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

A)22 B)24 C)zo D)za E)so

A)22 B)24 C)zo D)za E)so üçrırın çıorty 1 1. bir üçgen _...-\ _,.-..\ m() : m() Io1 = 2.. Ia1 = 4.. I + ; = 9.1n 4. 6 üçgeninde [] dı açıortay n1 = 4., IR1 = 6.. l = 12 m 2 x Yukarıdakiverilere göre, = x kaç m dir? )ı )4 )5 )6

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. 1 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM dünyasına

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal.yazicioglu(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ Erdal YAZICIOĞLU http://barbarossa41.wordpress.com

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

S TR E S Y Ö N E T M İ İ

S TR E S Y Ö N E T M İ İ STR E S Y ÖN E TİMİ K ON U B A ŞL IK L A R I Stres N edir? Stresin B elirtileri Stres Ka yn a kla rı Stresin O lum lu E tkileri O lum suz Stres Ö rgütsel Stres K a yn a kla rı K işisel Stres Yön etim i

Detaylı

Giri! " # $$ $% & ' ( ( " % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1

Giri!  # $$ $% & ' ( (  % )* + ) ( (, # $$ $% - ( (. % / - ) ) 0 $1 1 23 1! 1 4 ( - * ( 5! 6 *78 55 29 ( :;< = 1 ( 4 >? 1 4 ( 1 Giri Giri! " #$$$%& '(( "%)*+) ((, #$$$%-((. %/-)) 0 $11231!14(-*(5!6 *785529(:;< = 1(4>?14(1 Giri /(! 9 1/!! >9 /(!5(@!! 41( (!!!7 %#>(1#$$$>% 1, (!+9 -!+ (!+ A ( + *>4>9!+9!@49 4@9!( ( (!! 1( 4 4@ 4(!-!@!9!

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

BİLİM İSTASYONU. 8+ yaş için uygundur. Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı

BİLİM İSTASYONU. 8+ yaş için uygundur. Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı BİLİM İSTASYONU 8+ yaş için uygundur Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı Doç. Dr. Elif İNCE Doç. Dr. Burçin ACAR ŞEŞEN Yrd. Doç. Dr. Işıl KOÇ SARI BİLİM İSTASYONU

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI ÜN VRS TY G R SINV SORULRI. 000 - ÖSS. 00 - ÖSS m( ) = 90 = cm = cm = cm > H G Yukar daki verilere göre ) ) ) ( ) ( ) ) 9 ) 9 kare, = =, G = G, H, G do rusal;, H, do rusal ise H H ) ) ) ) ). 000 - ÖSS.

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

2011 L 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 20 24 47 48 49 50 Y L Y Y L L I 51 54 55 57 58 60 61 61 62 62 63 63 64 75 L L L Y L L L 76 77 80 81 81 82 83 87 193 300 2 Y Y L 3 4 21 03 2012 L L L L 5 LI Y I I Y L Y L

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

y tr$e y * A KR, K*N H RA y*hej A!a-, ;' ::*T KO t] {!.!,r]:!]!t;.ju}!rr, L$yf \GF.nff t'n, E.]:"jq. L}ll :y:l l l Antnlajt S t Yerlc lc Ahalajl Su NalI Aralarfln -'al lc LJ] ve l]sa,sl l-lkkdt "t'*bl,,,,_,_t";;;:;:.:1,1,l,

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

Şekil 1: l k r a ik i k i ş a ik ri i (Klein ve Lajoie,1980)

Şekil 1: l k r a ik i k i ş a ik ri i (Klein ve Lajoie,1980) 1 ELEKTROMANY Elektromanyetik, bir ka ak a a ıla ğiş elektrik ve manyetik ala şi l ri i l ş r ğ l k r ağ ik al alara karşı ri r iği ki l l r k ri il k liği hakkı a bil i i ilir (Ş kil 1) a ağı a a veya

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11.

1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11. ç Yö T H z T h : 23.04.2014 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. l m 6. Ta r n rmalar an n l n lg l r 7. l 8. ürürlü 9. Tar hç 10. Hazırlama Sür c 11. Ekler 1 1. AMAÇ z ç Do k T c Y..

Detaylı

MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ KIġ TROFESĠ YAT YARIġLARI

MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ KIġ TROFESĠ YAT YARIġLARI MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ KIġ TROFESĠ YAT YARIġLARI 1.Ayak 07-08 OCAK 2017 MARMARĠS MUĞLA YARIġ ĠLANI 1. ORGANĠ ASYON OTORĠTESĠ 1.1. l n o n on o o I 1.2. Of I C, m l O h n n po l 48700, m n ku

Detaylı

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u B 0 2R 0 2M MECL 0 2S TOPLANTISININ TAR 0 2H 0 2 VE G 0 5NDEM MADDES 0 2 KONU M ali Hizmetler Dairesi

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : 19.00 Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :1 27 Nisan 2012 Cuma BĠRĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 09.36 BAġKAN : Cemil ÇĠÇEK KÂTĠP ÜYELER: Muham met Rıza YALÇINKAYA(Bartın), Mustafa

Detaylı

KESTİM KARA SAÇLARIMI

KESTİM KARA SAÇLARIMI KESTİM KARA SAÇLARIMI Gülten Akın (Yozgat, 23 Ocak 1933 Ankara, 4 Kasım 2015). 1955 te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni bitirdi. 1956 da Yaşar Cankoçak la evlendi. Avukatlık ve öğretmenlik yaptı.

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30

DÜZLEM AYNALAR ÇÖZÜMLER . 60 N N 45. N 75 N N I 20 . 30 Tİ Tİ 49 3 75 75 4 5 5 80 80 6 35 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 50 0 DÜZE AAAR DÜZE AAAR BÖÜ BÖÜ AŞTRAAR AŞTRAAR DÜZE AAAR ÇÖZÜER 5 9 3 3 3 6 0 3 3 3 3 7 3 3 3 4 8 3 3 3 50 Tİ 3 5 9 6 0 3 7 4 8 Tİ 5

Detaylı

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN ÖĞELERİ Ekrem MALKOÇ DİSİPLİNLERARASI ADLİ TIP ANABİLİM DALI FİZİK İNCELEMELER

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam

Detaylı

EXPO LOGOSU ATSO AKADEMİ LOGOSU EYLÜL

EXPO LOGOSU ATSO AKADEMİ LOGOSU EYLÜL EXPO LOGOSU ATSO AKADEMİ LOGOSU A T S O A K A D E M İABA AAG Y I L I IIAK D Ö N E M E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I A( E Y L Ü L AfA R A L I K ABA AA AG A) A T S O A K A D E M İ O d a m ı z d a e ğ t

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ

GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ org GIDA SEKTÖRÜNDE GIDA KAYIPLARI ve GIDA İSRAFI PROJESİ NİSAN 2015 Ç N DE K LER ÖNSÖZ 1. SÜT ve SÜT MA MÜL LE R 1.1. Ge nel Du rum 1.2. Tür ki ye de süt üre ti mi ve sü tün top lan ma s 1.3. Süt üre

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 17.05.2012 y: 2012/57 Ku: İ R K Ü L E R R O R 117 Nu Kv Tvk Ouş Tvk O, Tvk T İş v Tvk pck O Kuu v Kuuuş L Ö: Dh öc 46 Nu kü yyğ 117 Nu Kv Tvk vk v vk uuck ş y g ğşkk y ğ Kv Tvk u

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ.

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ. q=100 ATAM MARŞI Söz ve Müzik: Ziya AYDINTAN Eşlik Düzenleme:Ercan BAŞ 2 &b4 { Piano q=100.......... 2 & b - 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ intro...? 2 b 4 œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. -œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ..

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

I sk e le t p e t i nin ö z e ll ik le r i H a z ı r l a y a n :I t a m i S e r v e r : S e r a f i n İ ç i n d e k i l e r I s k e l e t p e t i n i n g e n eö l z e l l i k l e r i 2 I s k e l e t i

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö İ İ Ş Ş ö İİ Şİİ İ İ ç Üİ ç ö İ ö ö ç ö ç İ

ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö İ İ Ş Ş ö İİ Şİİ İ İ ç Üİ ç ö İ ö ö ç ö ç İ İ İ İ İ Ö İ ç İ ö İ ö ö ç İ ö ç ç ö ö İç ö ç ö ö ö ö ç ç ö ö ç İ İ ç ö ç İ ç İ İ ö ö ö ö ç ç ö ö ç ö ç ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö

Detaylı

MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ ERGO MIYC KIġ TROFESĠ YAT YARIġLARI

MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ ERGO MIYC KIġ TROFESĠ YAT YARIġLARI MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ ERGO MIYC KIġ TROFESĠ YAT YARIġLARI 6. Ayak 13-14 MAYIS 2017 MARMARĠS MUĞLA YARIġ ĠLANI 1. ORGANĠ ASYON OTORĠTESĠ 1.1. l n o n z yon o o I 1.2. Of I C, m l O h n y n po

Detaylı

İZ OLAS Y ON. Doç. Dr. Turan A slan 11.12.2009

İZ OLAS Y ON. Doç. Dr. Turan A slan 11.12.2009 İZ OLAS Y ON Y ÖN TE M LE R İ Doç. Dr. Turan A slan 11.12.2009 İZ O L A S Y O N Y Ö N T E M L E R İ S ta n d a r t Ö n le m le r S o lu n u m İz o la s y o n u D a m la c ı k İz o la s y o n u T e m a

Detaylı

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği)

Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) Türkiye V. T arım Eko nom isi Kongresi 18-20 E y lü l 2002 Erzurum Kırsal Kesimde Kadınlar Arası Yardımlaşma ve Bunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Niksar Ovası Örneği) A. Ahmet Yl'CER1 Nurettin

Detaylı

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir.

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. Y a y ı n a H a z ı r l a y aan l: i RAS L A N E -P o s t a : m e @ a r s l a n i a. c o m W o r d P r e s s R e h b e r i n i n T ü m H a k l a rwı o r d P r e s s T ü r k i y ey e A i t t i r. B u r

Detaylı

MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ ERGO MIYC KIġ TROFESĠ YAT YARIġLARI

MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ ERGO MIYC KIġ TROFESĠ YAT YARIġLARI MARMARĠS ULUSLARARASI YAT KULÜBÜ ERGO MIYC KIġ TROFESĠ YAT YARIġLARI 5. Ayak 22-23 NĠSAN 2017 MARMARĠS MUĞLA YARIġ ĠLANI 1. ORGANĠ ASYON OTORĠTESĠ 1.1. l n o n on o o I 1.2. Of I C, m l O h n n po l 48700,

Detaylı