TUVA TÜRKÇESi SÖZLÜ(;Ü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUVA TÜRKÇESi SÖZLÜ(;Ü"

Transkript

1 ;\T ;\TC I~K KCLTÜR. uil. ' l' '["ARi" YÜKSEK KlJRUI\1 U TfTR K nu. Kl IIHl J\IlJVAYINLARI: 822 TUVA TÜRKÇESi SÖZLÜ(;Ü IIAZIRLAYANLAR Ekr om ARIKO C;LU - Klara KU ULAR \

2 $ 5g46 saylli knnuna göre bu cscrtn bütün yaym, tercümc VI' lktibas Iwkl>ll"l T iirk Dil Kururnuna fl iltir. siil. n A ~l Tuva Türkçcs.i söz lligü / Hazulayan Fkrcm A l'ik{,~ll1. Klam Kunlar. ~ Ankara: Türk Dil Kurumu, VII S.; 24 ": ( Atatûrk KOlliil. Dil \T Tarih Yllk sek KUrllITlU Tiirk Dil Kurumu Ynymlart: R2l ) ISBN ' ó) R 7 I. Sövlüklcr. Tuva Türk çc si 1. Anknglu. Ekn-m (ha l. ) ll.kuular. Klam (haz.) 419.'1')2 l ncctc yc» : Pror. DL Ahmct H, ERC ilas I ' N Tuvn Türkcc si: nud isl-samnn isl bir Türk toplulugu olan ve r-,'!i'golisl;m'm kul( 'yind c. [{us)''' I'c,!cras YOI1\l içcrisiudc övcrk bir cumhuriyct olarak yasayan Tnvainr lnraflll<!;ul k "T1l 1~1l1<1n 'liirk k hçcsidir, Önccki yrllarda bakkmda fa, b. bilgiyc snhip nlmadrguruz Tuvalar!a: sou yrllnrdn gcrck e radan gel en ögrencüer. gcrcksc Tûrkiyc'tlcn orava ~ i de n insanlur Hl s ll a ~ ly l il tnmsmaya baslndrk. Tuvalurut sayrla n :17 nldllglilldan. dalm öncc hazulanau "Kar~i1a:;;!lrmall 'lürk Lebeetcri S(\71ügü"nc Tuvn Türkç esi nhnmarrusn. Änea k TÎKA ve TUK i~ ni rligiylc h.îkn yürütühuck te olon 'l ürk lchçclcri grameri vc ${\7IügO projclerh«le Tuva Tiirk~'l'si de ycr nhua ktadrr. Elinizdcki sözlük; ha~ rcdaktörfügünü r'.r.teni $FY'in yaptlgl bil' komisyon lar:lfmrfan hazulnnau. 19M~ yrhrula basrlan vc yaklast k 22 0no kclim clik olan luvaca-rus ça silj lügnn fu,'in kelimelik bil' özetidir. lee risindekt Mogolca uns urla rm çoklugundan dolayr. Çuvas ve Sa na Tü rkçelerinden soma, Türkiye Türkçesine en uzak Tûrk lchç csi «lnrnk knbul edchilcccgimiz Tnva Tü rkçes i mctinlcrinin Tiirkiye Iürkçcsine Ilklanlmnsl için höylc bil' $i\lloge ibtiyaç vardr. Aynca gcrck T ürkiyc'de. gcrc ksc Tuva'rt a Türkivc Türkçcsini iigrcnmck istcyculcrin faydnlnnacaklarr hi r koynnk yoktu. Bu çahsmamu. Tuva Türkçesine Hgt dnyan Türkiye THrklerine ve Ttuk jye Türkçcsini ngrl'lien T uva hlara Iaydalr olacn guu urnuyoruz. (all~i11:i Y:l l, i7i tcsvik celen I'rof.Dr.Ahmet ru'rcilasljn Heye vc cnjegi gcccn T DK çaltsautanua tcs ckkür cdiyoruz. (S U\ ': JR 7 [krem ARIKOC;LU, Klam KUU LAR JI 111 ~ -~ - ~~ ' -~ ~ - -'~----"

3 '2\ I.Yard llll.2.iyi lik. lllh~,\"'... lij l~ I l lii a :J r I\ n ms,.k. 1.l\gahcy.2,AnIC3 J.Yarar. -l.sevap a llr~ l:l:l t A\ u\ la rn,il. :I j lii I.Aemmk, cl ~ime k. 3.DaYl..;n.., aa Üsliin vara rhk :u ltllinl Amual. 2.1\<:1l1l.,k. ii7ülmek. akl-liui1mll K:Ir(IC1ler, Ö<lünç'alrnak a" n '~ A d rl~ :lj ll< J. 1\\'lk. likl,kl Klmle lkr. " Ödünç, a,hok "1,\ H,kJI ajl k 11. t..k"f:i.1i, yarar. fayda ak -krztl Pcmbc., 1< Satla L...k k,llfl. ad \ " I..:, lura l\\uk:uhk. a jil d " ':I layda. akkerd A kort. liaç lr E ~i t. denk. mûsavi al'rn\oltal 11;1\"3 al.lil1. aj,k -d un he Faydah, yararh. ak kordwn Aknrdeon Baba, au liflil. ~,.n.. :li,k.oruicli K5r.gdir ak-këk Açlk mavi. I.Óç. intikarn "fc:1o,\ (p.:m. Afganislaflh :lj,l..src A c,m~, akk rt'f!il h ' Krcdi mc ktub u. 2.Dii~rn;mlr k a li ~ a Ali l ;lj li<i:l:i r Onn;Ir,u, agaç su yerte- a kl<umll iplor AkilmOl.ilo')r. akü J Ta~klOhk. a fndlm ve-t-e. me..ct.,;,dl' ~'-'I rindeytlrûmc k. ak- k uu Açlk I!ri oo.jr r t.kavga etmek. a fril<an,\frikal. a i k llc I K;irh. J!dirli. a kro b al Abn!>;11. dó\ ' ii~n lc k. 2.Yan~mak. a ~ aa r 1.1 1,1\a.! ( ;" I.; all'l<"fer 2,Fay(1111. r :lr.lrh lihioma Terne!...rerme n O I ~ l. Coskun. 2. Ba~kasma afalldaat Gczmck. ha va "Im:ll. iç; n.ij d Li ~ 2.t..ksh:k. I k,a r a,. kin bevleyen. dlpn çtkruak aj d.af l' Fkonomi. k, alaar r ara almak. nl lra k Hararetli, atesli. llila arlaa}k.n (jcj"l1(',il C/innlC. lij ll' :JI:I, j l <: al, ~ ka n. isine Ö7en a k,a h ~ Parah, ra ra ~l elan. I.Ad koym ak. ad llll.:jt Akmak. ~"'s lcn'l l li k~n r lhllyarl:n n:lk. vermek. z.tetëûcz Cl- liga ra r 1.,\ ~ a n1 1 :lk. aj,lçm 1$Çi.,u Akit. mek. hc~ 'llj'la ~m ak ajlr.llia r (':lli s"'al... IIk-tarlll flugday.!"taaç1l1 Imrcnrn, g.fi'3.eden. 2 Suç lamadan al.lanmak. aj ll.b l<çl I.M cmur. akfl g l.suçsuz, masu m, ktskanç. all.han I.Kuru çah. 2.('ahlrk. 2.('alr~n. 2.Ak lannlls. rea1lt lmrenmek, glpla etmek. acr-nl I.Accnlc. l.aj:1ii ajlilla hall r Çall~maL istemck. a l..lilaa r I.Akillc$me k. r~1l 1 GI[lta. imrenme. all.hn I.Aklm. cereyan 2.1ar1.. ajlillfl! hi ola'l 2.lJe Ac,de n düsmck ; url Ala yurt. atl:ilalor Propagandact. lljrlclr Çah~kan a ktlv Akti f. (aa l. ' ~ f' Ebeveyn. ll ~itahi' ll rwf'liga,"l:t. aj,l. h...rek 1. 1~ 2.t..!Csk k. aklrisa Aktri s, r. All. a~ laa r I.Ag:l sokmak ~. T"nga ajlt. is I.f~. 2.Mcsltk. IIklstnt Aksen. 11. s. En. düsü nnck aj,l-tiiile 1.1$. 2. Mc~kk. ak tsio ner Dtta k, Hssedar. laar I.Ata bindirmek as:: t (' s~ o r Sal d.rp1ll1. li1iil('(:a\ i7 aj' liar Krzmak. M\ cknmcl ak lsir'a Hissc scncdi. 2.Çoctl gll çi~ tutmak. lil':ruhimiyn lira! khuva aju'ç " k Hiddrtfi, sinirli. akfy{lr Aktör. ' ah r Ritm ek u-ere olmak. al al'!ro nn m 1 nrttu Illl n:lll, :ljlr I,13;r uçtan bir uca aku la Köp ck l>a lr ~1 kalnwk as::rnnnllliya 1 arrol! hilgis i. 2.f!stti n,k ll. akustika Akus tik. ::1 gr. Hilap si\ i'ü al!rnll'hllika Tarrrn Il'knigi :Ij, r:u r.a ~ l rlllak. likusy or [)o gum hclimi. ;I:h(' I\talar. ccdat. ag -~cril'! {)n!li 2.{i('ç ir>1lck. Ilknlr(' l" Sul u ooyn Atc ~ clmek,h Ah l "I " I"I ~ I.Hir ~ (' Y dcgill ()l1emli lik\'ari llm Akvar)'lIln. Bab a l'e çocuklarl. aja:,lga Ik sk me, hiiytilll " '. dq;il!,1, Ala. 'liilgn " Ta rih. ajaann raa t (ja)'r!;'tctmek, ~at,:tla - 2. Riea edeli l11! al11agar Dik katj urtgrlrnal. h;! I. Ay' Inak. ajl l"lmç l I..\ çlrk h; ~ ~ i l".:1zla 01an ~ey d u ~nnnt ck, 11. AII~. alma ajaar I k ~l e m e k, hli)'iitmek 2.Aç gi\;:lii 1I11l-çargaa t KendiligiruJcll, Diken diken. aja l ' \ ', intikalll. " 111 Gi7 1i. ala -ça r t:aarlaa r K en d i li ~ illd c n akma\ I.Ahcl,2.A,'cl. aj:,. " Kltlrk. :lj lh'ajlt ( ;;J'li. ~:1klr. a laga Çckiç, IIII u n 1.llayvun. 2,llayvanî. aja mna:l r KIllIk ç<:kn1t'k a jl' kl MaVlI. a raglll ia u Tnkallall1ak, ~ :l a r Rt\t-.iirk nnl<:k aj ar I. Açrna k " jl' krlaa r Illbynbm:1k al:ll'!litliar Çckiçlelll<:k,!lak Kendini hcgellm i~ ajar 11, 1,'\$maL 2 Geçmek. 2. rk~i ll1ll k alaj l ( aurr. Atml,!Ilt$ ajll'! I. ( j,. ~. ;t. "i l liil (: "'1I~ ("(>l'uk, C\ I,îl al:> laa r I,Alae:llanm!lk. I. 1.l\ yn m. 2.Biiliim ajrg 11. Al'l :IjlUllllr (' ijk n1l'l.. ~akbl1l a l.: 2.Birine digl' rle r;mk 11. Simtli, hemen. ajl!: ',,,,1<1. :>r1lk :11< I\ k. "' )lij' dah a kötogötle hll~ ' Aymnak. ajlc illar Ktrll;mmak.I:,),lal"lI- :I kll. l~m i " Ak...k mi iîy.'si a land. K:III C' im;$ }"<'r. ' rllr n ölümk nmek. a~$mak. m:ll., )'alarl:lll"''' 1.. ak:utr",i\a,\ kl'(k lll;. a l:iih!ll:1a, 11k b.,harua kar ycr ) '. lil ü r ~ (' TOfck, çi Oe. al 'g l ",, ~".n Y""ul:mma, la-. b b r>l1l:'l, :lk l'orll ( i,i. <'lim('k., I,,\ YT,lm'$ "7[11.: kllll;lnma a l< d a ~ "'knlier al aibur I.,snr he lcnmck. A, T1 m. aj lg-$üji il! Ael, kejcr. u, ünlü. a k t1('m ir Alüminyum. 2.lIayrel elmek. ",.. J.

4 A Fakat. aa rur- Ilastalanmak. aa I.,\,,!..rjl Kuru çökele#e be n ea 11. Ay! Ah' Tuva yiyecegi. a a Hl. 11k sül. a ~ l l.. u l1aar l.ag1rgelmek..2.11n li a I\'. Ona ag l r l a ~ m a k. aä-çaza Ama!\ ~I' ca. acunastzca. aar11k Yllk. a ad ll11l I hrçm al, aarfiklaar Yüksünmck. RllflaUlnaar AI l ur ~ 1I 1Ia ~l1la k. aarz mar I. Ag,r oldugunu lllllia il ~' lk l l1 düsü nmek. a:iii:lflnaa r Ç'lklillanwk. earzm ar 11. Agn çekmek. aadar Ç'OCUPlisallayarak au I.AgI2. 2.gr. Ag!1.. avutmak. aas -d il Kavga; aglz kavgall a.ea ~ laa r n {l~u n a inandrrmak. au-d dd l ~ l.dedikoducu. 2.Ge" aaj l-ça il Karak ter, huy, nrizaç, J.ly i koi1 U$311. seciye. au -kejik Mu tluluk. aaj rlaa r- Davmnmak. au-krjikfig MUIlu. aa j l la a~ k l n Davrams, muamd e. u ljk rn.r SOz vermek. ujl hll: Karakt erli, seciyeü, n lku, Salmcak. huylu..., l.d üzen.ê.öz, esas Illjok Çok, J'C'k. fazla J.YOn. uk l. Kaptie, sitem. u y bl$ DOzen. uk 11. Tadr bozulrna. u y-dtdir Dra bura. Il'l k~ l1 r Tad, bozulmak. alyl.a r l.düzenlemek, aa klahr A ~lamak ; hpris yap- z.ortadan kaldum a mak. dürmek. u i l. IYurt. 2.F.v. 3.Dba...yhg l. Düzenli; esash, 2 aal 11. Ki ~ i, o~u l, arked as. fazla. lill aar I.A ~ llimak. IIllRRr SOz verrnek, taahh ü 2. Uagmnak. etmek. ~ 3. ni\ ~ilrlll ek. RRlI H$km SOl veris, taahh üt l ' l aa lçl Misaûr, knnuk. a at.i lpay Miy mm u, prsmk. aalçtla r bajltil Olef. ab ajur Abaj ur. aaldaar- Misafir ohnak. ah azin Abaza. naj -oran l. Vllt'l. 2.Ev, a bb revlatura Ktsalttna. aam aj Mrynunu, ptstnk. ahhaz Abhaz, Abhazistanl aa illallamr Mtynunnlasmak, ebcnen t Abo ne. '3 aa n r" ~lrrk l a ~m <lk. abort Kilrtaj. Bira/. sonra, hemen dcgil. abrtkos Kayrst..~ aa p-vaa p allr I. I. A ~ 1T. 2.Pahall. abslra kllhlt Soyut, mücerre t. aa r 11. Klil ey. I hst rakt~ i ). Soyu tlama, reeris. laflj;: l. A~n. 2. 1I ;T~l a. absurd Saçrna, znv a. l l lasta!lk.." Baba. a a fl c h~ I lasl,lhlh aça$ kl(lar) Baba ve çocujdan. [Jfak tefck. absolyulilm Mutlaksyet. li : lfi~"r r Kendil1i iyi h i~sc tmcmc k. aç ay Babafcrgrrn], aa ruça! Ilaslaltk rneyillisi. narin, açlt.lna r Birini babasagibi çuk mldun, kahu llenm ek.

5 I K ISALTMAI,,\R cog. cografya cd. edcbiyat elk. elektrik r. fiil Iiz. ûzik gr. gramer is. isim j im. jimnasrik kim. kimya mal. rnatematik mil. mitoloj i müz. müzi k s. srfat v.b. ve bcnzeri zf Zarf e. edat -

6 ~ OZ I. Ü K IIA K K Ii"nA ;l111" I II~tlr. ~''\7Iiik kullnmlrrkrn :I ~agl<ln~ i huvuslam dikkat cdilmclidir: l. nir kcluucuiu lviiden Ç( '~ anlnnu varsa: en çok kupamlan iiç, dört nula rm 1. Kullarurn slk llgl olmavan kclirnclcrin sadcce fiil vcys isim tcbam nhurmsnr. ["U\;I Tûrkçcviudc icirnlcriu çngu -LA isimdcn fiil yap lm cki ile!ïi11q!i rildiginden, "Ï/liiktl' blllll lla,llay;li1 ~l'li'l1 ekrin anlauu, hu ckin cklcmucsi vcyn çlkanll11;isl ycluyln t!lhmincdikbilil J. Fii l1cr rnastar ckf (-Ar) ~ekilll'riyle vcrilmistir. Bu ck ünlüyle ba51aulglj1dnn, kendieinden önccki fiil tnbannuu sou ünsüzünün tonlulasnus (>I ncng l göz önünde hutundurulmahdrr: ças-> çnjar, kat- > kada r.. 4. Tuvn Türk çcsiudc: istisnalan az olan kalmlik meelik uyumu. düzlük yuvarlakhk vc toatuhrk tou suzfuk uymulan vardrr. Mctinlcrde farkh ck Ier alrrus ke lirnctcr! c knr~i1n5i1 d lgmda hu hllsilsgii;>: önun de bulun durulmahd tr. ~. Tuva Türkçcsiudc uzuu ünlülcr iki harfle gösrcrilir. Escrde de bu yol ivlcnmistir. ti. Ünsüzlcrdcu sonra gelen kes me isarcti Rusçadan gir en kelirnelcrin kesrne den önccki ûnsüz ünûn tncc nldugunu göstermcktedir: stil', vort vb Aktanna kclimc kcfimc oldugundau nnlnmlarda tcrc ödude düs üle bilcoek durumlar. ya ikinci bir kelimcylc "kurt, kurtçuk". "bitmck. sona er rnck' veya pa rantez i,;ilh1e vcrjlc u bir nçrklamnvla [(at için) kmo. {hasta için } agulasmak] izaha Ç<lh$llrnl$tlf. B,l/l kcluuelcrdc isc krsaluualar ~ \I l1 a I1l IIl1 15 t 1C elk. nkrm, gr. nokta, is. ekm ck vb.. R. Kclirnclcr Türk iyc Türkçcviniu alfabctik st ras ma göfe dizilrnistlr. v ~':,

7 araga Alkoll ii içecek. argu HI"lIl Ik lil. ~"I I II...., aragaçl Alko lik. ar ha;lllj Arkaizm. arltk Arnk. fitt la. asak -kaday Kan koca. t'sk inli~li k. al'hktllllr Birini yüksünmek, aruk a~aksll r 1.lht iyar göriinmek araj!alaar içk i içmck. arhcol..!! A rkeclog " b rak giirme k 2.ihti yarl amaya ar agaz ur i,..ki kokmak. arhc" l" giya Arkcoloji. lirtl!l (lik YOk basl arnak. ar aga1lrak [çkici. arhipl' lag Tak unad a :lrt m(1 IL ckc.aruk. 2.Kiilme a$aktllmr Koca ya varmak. arahls Ycr flsllgl. arhltektur Mimar. j.gr. Fdal a ~aktlg Koea st olnn. koc nh. nalaa r Seçmek. ayrrmak arhltcktura Mimarhk. allindll Hatta. hik as-çem Ycme k, yiyecck. lir1l 111a~k rn Dislama. arhiv A r~ i v. artl 5 Ardrç. a$_çut Yiyceck kllilgi. aralaskak Arahkh. lirh illen Arsivlcmck. ar alçaa rins gidi~: rafwan. art I. Dagm kuzcy yat1111c l. arliklilyatsi.l'a gr. Hogumlama aska r-ar Yemek vcrme k. do) artiller-ist Tonçu. mak. a ra lig Ekin in oilanmas i art 11. An. araiv t Sanatee artist ast aar I. Acrkmak ara ma ylaar Onada mrakruak, a ng I. "Ietuiz drslamak artg 11. (alrlrk. fid'ljllik. (lrlllall a rtt aar D!lg veya gcçil a5mak. ast aar 11. Tc mizle mck. artur Dnhaçok. a ~t ak (1 Temixlikçi. aram -aaar Belirsiz, açik olmayan; angillar I. Fcmizlemck :lr l a~: lr l.dislvk. a~ tlliga Ternixlik. yete rsiz a nglaar 11. Fidanhkta yürümck 2.~ cnti kli. astamzu-aa r Biraz acikmak. atar 7.-3Ylnamak. ar ur Tcmizlcnmck. arlay;lt Srrumak a~ t lg- çem n ig Ycrncgi. cknwgi ho l ar-ar-derar Zayrflumak. a nk l.i\rk.2.dne a rlliail A ~l;.n kimsc. ara t Lliayvancthk yapan. 'In kta ar Alk yaplll"" 2.7iraalçl. j.halk. 111u ~. arm I.( chrc, yiil 2.Snyfa. ;IS I. I\ S. kakr nl. astn- I.Yalan siiylctllck. as 11. AI, çok tk gil 2'sl1çunu kabullenu aray Hafiften. birazcik. J.g T.$a 1l> lislwst Asb est. mek. arbak AV11<; artn -n ütlr I.YOl, çchrc. 21Ils "r, asfal' t Asrall asnruskm Yenilgi, kay betme. arbaktaar Avuçlamak. vicdan. as k,lar Aksamak at I. A>. arha n Oym ak. oba. arm-nüürlüg [nsafh. vicdanh ask uk Aksak. at 11. Ad. lsim, san. ar ba y Arpa. afl ska n Kuru agaç. nvkak taar Aksama k.lopallamak. ataka Atak, taarruz, a rbrdaar Çogalmak. arifmetika Aritmctik ask ail glrlaar Haflfçc aksamak arakataar galdirmek. taartuz ar btn l. Pek çok. 2.Fazla. arbitr Hakem. ari fmornclr Hcsap mnkincsi askl laskt. 2.Da ragac l. etmek. ack un lhrçm al etsm an Elebasr. arbuz Karpuz. ar i ~t okr llt Arist nkrat. asivadc. ask u- l.aygrr. 2,Erkek hayvan. atelsr Ateist.lannlamimll ar ena Arena, meydan. ariya Arya asku-lnmr Hnysu ztuk etmek atcbm Ateizm, tanntamm» arenda Kira. arjaan l.ka ynak suyu. 2./l.ladcn acpak I.Pençc. 2.Av1lç. atct'e Atölyc. arendalaar Kiralarnak. avpaksaar LPençelcmck alkaar Arka taraf arendator l.e rnlûkçi. 2.Kirac1. SUYli. 2,Avllç \limak. atkaa rlaar Geri gcri gitmek. a rga I. I.Suret. usul, Wr?:. arj lll I. H ~ 5 iirt(isü 2.$a1. a ~pa ll Çt"ki rge. atkllk Çentik. 2.Kabil iyet. yetcnek. 3,l1av \u. asp ek t EJakl~ açlsi. al kaktaa r Çentik1emck. arga 11. Oman arjllil Ar5tn. (71 cm.) aspirant A~i~lan al karar I.Ala l1indirmek. argajlr Yardml!a~af1lk giitümek. arjllllak Dcri mala ra. li~ lli ra ll tu rll i\~i s!at1lrk. 2.Yollamak. argajok I.UsulsOz.2.lmkänslz. a rk a Yaplda kcmer a~~ am h h>ya Asamble. knmi atlas I. Atlas, harita arga k [lez kenarl. armatllra I.DonaIll111.2.iskclcl a S~C ll in to r Uigllncl. at las 11. Alias, bir tor kuma ; argalaar Avutmak. arllll'yji Ordll mc nsillm assimilalsiya RC Il 7.t'~l11 e afkl Atlet, sporeu. argahg I.Tedbi rli, 2.Beceri kli. ar m i) a Ordu a\~is fl' nt Asislan all etika Atlcti7.rn. 3.Açlkgöz. lir myan Errnclli. a s s o mlll ~ ASO lla tl~ atmusfera Atmos fer. arg ah g Oman11 k. ar mr 1,Kcskenmck assntsia lsi YlI (klllck. çemiyct. litum Atom. a rgamçl Kernent. kelldir, IIrgall 2.Kaldmnak ll'tl::tr Sn~ ) illomohud Alom gem isi. argall ZaYlf. lirs{'na l Siliih <\CI'O,1l astma Aslllll aulitll r I.Ata l1inmck. arga staaf 8ir ~ eyi beeerrnd, " t Geçil. 'IStlllllllg Aqlllllr 2.Yola çlk mak. yapabilmck. arta ar Geçitkn a5mak. grçl1\l'k.,,,tra Pal,;i,..cgi. a tt a~ Ada~. argellt in. Arjanlinl i. artar I. Yük lt"mck llsl r" na\'t A'IIOI1.\t. aua ~ c Afa5c. arglg I.Önne. 2. Nakl~ i~kllle. ar tilr 11. Al1rnak. I;l/Iadan aslronom Aslwnom. giik hilimci. att csl al Diploma. ar glgçl I.N llkka ~. 2.Örgüc ü kal mak. ast ro nllmiya AstlOIlOI11i. gilk hilim i. attl'stal si)'a ROtbe vcnne; lcrtl ar~ li r I. I.Örmek. 2. i ~ k m e k arteriya Alan1ll1l1ar Aç. llclkm15 alllg Atll. arg llr 11. Eskimà. arl l Ardl. a r k<i ~ 1. "' 6 '1

8 nrmru k alara r l.ortaya çlkmak, oleaar l.takdis ctmc k. S""gili nmya k Gene. 211 ~Ylr anllrançlg Neseli. scvinçli aruyaksrg Gen cimsi görüumck. 2.Alo göron- duada buluuumk mek. 3.Uzakta ya da 3.Ululamak anllr!:a Hoynuzdan Y"Plll m ~ aruya ksnr Genelesmek. boru anket s An ker. karanhkt a bir sey hafifçc alg ehra Ceh ir. a nn r- rnend i I.Sni:1Ik, escnlik arimaar Ambar, dcpo. görünmek. algl I. Bagrrrn a.ftida 2.S eh"lm l aü maarla ar Ambarlamak, dep o t etastaar Vücudu körülüklerden al gll1. ldcri. 2.ciIL.r.r'osr. amuan ('aul! vatlik. mak. tcmizlemek için etrafinda olgll:: Genis. en li. tütsü dolasnrruak. lilgn r Gel1 i~k lllt:k. cnknmc-k. amnrarfhp, Törc disi. ahl~ k <hsl. aü ua a r Avlarnak. ala -sokar Ala.ulaca. alglja r Bagllsmak. aglz kavgas t amper Am pel'. ailnaa ~k," Avlama. avlayss. alhaaraar l Unutulmak. etmck smpcrmctr Ampcnnctrc. aiiml': Av hayvanlannm b. 2.SaYlklanrak. aigijl Ihgn1kan, çlglrlk:m nmpula l.ampul. 2X ii, nk Wr. oldugu yer jkendinden geçmck. alg srar 1.Bagmnak. 2.Cagmllak. am zaar lndma bakmak. an no ratslya 1.Özellcme.2.Özel dal mak. algl$ I.Alkrs, öua. I,Av hayvam.2.ylrtlel anonim Ano nim.." alhaaral I.Boygmlik. 2.0algmlrk. 2,KHfiirIc5Ille, hayvan. an ons l.anons. 2.llan 3.Bil, a~l~ afbadaar Meebut etmck. zorlamak ka vgasr ' 0' Iste! an samhl' Topluluk, heyet. alhadaasktn Mecburiyct, zorunlulnk. ahl< ~aar Almak istcmck :lilaa I.Ora da 2.0raya. ancagonizm Uyusmazhk. albadaldsg I. Mecburi. 2.YÜküm lü. ahmnaar Gcr i almak anua LSi\ylc böylc. normal antenna Anten. j.vasat. antiblotik Antibiyotik. sorumlu. alm Yliz. çchre. annhronlzm Anakrouizm, çaga antttezn Antifez. karsr gö rüs alban I- lhizrnet. j.vergi. ahr Ahnn k. 3.Hamç.4.GÖrev. ahs rsas. kök uymazhk. ontologi ya Antoloji. an alit;ktig Analitik. çözümlcrneli. antnnim Zn anlamlr. 5.Gerck,lallin. ah$-hn i$ AIi$ veris aualiz Analiv, ç özümlcme lint ra kt Antrakt, perde aras r alben 11. Am avut allment Nafaka albatr Uyruk, tebaa. afjir Cezayirf an alogiyn Anuloji. benzcsim anlropolog Antropolog. 1I1blgar I.Bunalmak. 2.NefC'si alkgor iya Alcgori. a nan as Ananas. antropnlugiya Antropoloji kesilmck. alteya iki tnmf ag açh ycl annrhist Anarsist a ûzak Av lanmak isteyen. alb ts 1.0 eli. 2.Seyton. aüftcrat stya Atiterasyon anarhiy'a Anar~ i ailzlg Yab anl. alblstaar Delirtnek. allo Alo. annrhlzm Anars izm, düzcnaizlik. nüzur Yabanilcsmck. alhlstrg 1.Akl1s17:, 2.Delirmi~. at'manah Almanak anaeomiya Ariatomi. ao rta Aort, atar damar. at'hlnos Albino, aksm alm az Elrnas array Ogla k. epaer Olm ak. an ay-haak Tt rulxr. apel'aln Portaka1. arhom AlbOm. ahay Altay. al -hot Kendi. al ta ~'laar Ahay 1cllçcsiylc anay-ka ra Sevgi li. masliko. apnlnget SavlInllcu. aldaar Aldanmak, yanllmak. koll1l5mak. alï çl Al"cl apnplrks;ya Beyin inmesi. oldag Ald01Jl~. yam lgl alyuminiy AlllminYlim an çlg SlklCl. h(,~ olrnayoll appaar Götürmek. aldan A \t ml~ Sirndi. hemen. lin\' Ij!:'lInar I.S lkllrn;lk. l:liinalmak. apparat Aygll, ci ha7, makin ' "' aldar Son. söhret. nam, Hn. Vorak, kiign yaprak. 2,HoSola rak giirmemek. Rpprndilsit Apandisit, '"'. aldaraar I.Yok olmak. amdajnr Allsmak, iidel edinmek aîl!larar Ters y07:etmck. çevir- appetit i$tah. 2.KöIOlqmek. amdan Tal, len et m, k apprtictig l$lah açrel. afdarjaan OnlenmîS. ~ö hret amdannrg Lelzetl l. tad! yerinde afirlal'lk Ters yoz e di \m i~, aprel' Nisan. ka7:anm1s a me rika n Amerikan. AT11ertkalt. çevril mis aptara San dlk. aldarjllr Ünlcnmek. ~öhrel amfihiya Amfibi a nd117:," Pltllilk ap leka Eelollc. kalanrnak. anl gl Simdik î. Rlwkllot Anek dot Am '" aldarlrg ÜnW. me~hur, ~ö h rctli,m. l1ayal. yasam. (\mur. a fi::::hlaar Sa5lrlllak, hayret clmck. araa Vida. aldl I. Somllr. a rm -hnc Kcmli l, ilg:lj!:ar A\'lk ve gen is aralilaar Vidulamak. aidlil. A1tl.6. a nlll!lraar Ya$amak Mlj!,ar ll angar ara ah g V idah. aldl lll. Alt. anmh ral Ya~~l m, ha)'at. ailg. I. n a ~kn. ayrl. ara-arallnda Ver yer. aldll1 Allm. anllhg Ca nlr. can l olan. ailg' 11. Snu f. ar aalan Ylltlel aldm-doos Tavos klisu. an o r I,Rahat, hulll r. 2.n alls aiig llaa r lliih11< k. aylrmak araata nll g l.kudltrmu~ aldmnal çak Ahrn gibi. porlak 3. Kolay. mig lr SII k l!~ 11 2.Canavarea.,I, Iyi, pekàla. tamam. amlraar I.t\-lemnuil olm" k. angîua Anjill araalllnjl'lir Kudurmak. ~ll1 gli alfa"il Alfabc. ahecc. 2,t\-111liu (llrn"k. ingiitn e' ye ail at aa lay!.iri yan, 2.Çok IIZI1 " ng liçan Ingili!. arllh Arap. 3 S:lk i n lc ~mck 7 4

9 .. t uuat :liid itori) a aut ave waaog lr ;ll all ga rd avans : l\" a o ~ l l ll a r 'I\ lllllyu ra '11'a ntyu risl Ill ar iyll al'ay,,,gust avrra ''''Ir al llnraldlg nvrra ra r 1l\'I)' lias avnaas taar a H)'-~a\ I )' avltammoz avla ba aza avla tor avla tslya nvlazavod nvstrall aq nhaala :n 'tohiol(rali)'a avtnhus a, tog r ar avromar avtcmatçrd ar avtemobll' avto nnmiya nvtor avtnr-itet a, toritfl lig avrotranspo rt al loloklal av tozav od a)' I, ll ) ' 11. aya "" l ' ~l m ~h.,, "md, 1.Suuf. dcr- hane. 2.Dinl c}kikr, AU!. har iç Annc lbccerikf z.z eu. 3.AHlaYI$Ii. (jnc ü. Al ans. A\'ans alma k. Macera. seraven Maceract. I. Trafik kazasr 2.An za. Almr( cigim). Agustns Allah rm! Tannm! lkurtuius. 2, Merharn et. j.lhsan Merüamctf Tüylcti diklesmek iki yüz lü. riyakár. iki yüzlülü k. riyakárhk etmck Çnprazla ma. Vitaminsixlik llava üssn. t.havacr. 2. ril o! Havacrhk. Uçak Iahrikass. Avu stralyah. l Garaj. 2.Nak ]iya! Orobiyog rafi. Otobüs I.EI yali sl. 2.i mla Otomauk. Otornatiktcstirme k. I.O!ümohil. 2.Motoriu tasrt. Otonomi: r nuhtariyet: özerklik Ya711r Oiorit e. Otorirc r. Tasnla r. Otogar. Otomobil fabri ka sr. 1.Ay (diinyamn pcyki) 2.Ay (yillll 12"de biri). Ay' rak, tu/ak, kapen. a va nr faar aya -tluz ak ayak aj ak-sava ayalga a)alga lig ava n :lyail avancur avançuk ava n-çn tuk ayan-çnruk çu a)'all lllljllgli :l)'li11 ll11j lr aya nzu-aar aya~ ayllzlr ll~ 111 a~ d lîi :l)dlll llllllr a)'gaflail aynl ayllld lg ~lyn lj;1n ar aynr avrraü ayis ayltkaar a)'ickal a yhg aym a araar avmak a ~sl1rr g ayl1l5klll ayhr I I )'''>'''''. ~.I\. " " Ik " I 2. gl Yan iinlii. Ya \ ' a$ bma~ rll /"~. kapan lj-incan 2."-;isc Kar kncak. l.bcstc. 2. gr Si\ c l\e slcli ] ('ii,ünl(i. V,loda J,gr. Unlcm Omla l1 aç,klrgl (JÜll'l. l105!" irii Tlmek l' á. Çl,k Gcvi, scyuhat Gelgin, scyyah I,Uy"m, 2X afi ye Uvusmak. IlY!,!lIn (W5nll' k l.uy umlu 2.K;lfiy eli r.s«. 2.GiiI CI J.Elk ilcyiei Na vlanmak. kmtmak. AY1l7.. AY1l7lam(lk I. R i ~ll, d ikk 2. S i rll r i ~.,smarlam:' 1,Rka ctmck 2,SiJ'llri$ cunck. rsmarlamak. Aydrn, ay ayd lilitgr. Aydtnlanmak. AI:II, açrk,dan. I.Tl'hlike, 2.Ka/a r chlikcli. korkunç. Çc kinmck. k" rkmak Dirgen Rcnpáreuk. Anrrna.temiztcroc Rapor verm ei; I,Rapnr, 2,l lll,lllak 3.A'; lklama Aylvk. Kork udan sintnek I.Cim. 2.Bi\liik J.Oymak.4,SIlIlr. Ay, herg. h UI tb ~1 Fm ir. dirc ktif 1 Giislcnná. z.lsarct ctmck Sermak llyll r-'al:la ay"'a :11:1 a nl llllllln azar I. allll' 11. :l il'" 11 1, HI "I' 1\ '. al "r::a :!r a/ :lll :: all:: I. " li g 11. ) 1I 1 ::- I Ii~ :lll raal al lr :!1 ~llranl ll anra r a 7 1 t k ll ~ azot :l70ung 1""1'1.' ".. n m.~ 1',,,H l" ".1I1c,,, k i~"d I m n ' l ~ l,\ ~ \ :1 ~:"y l 'l 'L \;"' ü n,h Yalan,)" 1"" (k 'Hw~nla) Y,'!n;lu k 'y l'l'lmek. \ SI11; 11.. I, I ~ i l l"l 2,C ;;ilgl'l ik <";1.. 'likcimnc t. ii!-tl'llllwk I,Klil; iiriik,ll,illit"ik 2, ~,' y l :l lls ' A/Pd, A/<"h;lvcmlll ), Vep, 2,Y" ksa Al l d i~i K i\~l' Al l di ~i. Hcslcmck, bliy iil lll á I.E, ~il 2,Y ' I1,dak Ll'vcil. Lttvcy 11:lr5 'n1mk, A, kl. Az,,1. A/ol1l1

10 B h ~ :l j l I. lsahrclik. 2.Yabn hajllll1h:'t ha ajrh. lpucu ba ajrlatur Kurna zhk clmek hak I. ba ahk Beien, dagda hel. hnk 11. haahl.tallr Belden. repe den geçmck. hakahva ha llhil I. Minc. 2. Emaye hnk rlnar ha ar I. Kar aciger bakka-sokka haar 11. Gitmek. varmak haan ö., Dil taraf huklnjan haa rtli at Sepilemek hakslt"ar haar tak Tcvgáh bak-sok haa rt aktanrr Yaslanmak. dayamnak. baktaar I. baartik Önlük. ha ktaa r 11. h:131.3 lbuz. 2.Esas. j.tcmcl. hakteriolng haçrda är 1.ll esta aglrla5mak, hak ll'r j ()l n g i ~ - 11 ncrcs! kcsifir gibi olmak. hakt e ri ~a 2.Tcla!l13nmak. ha l h a çrm ACI~k. acil ha lf! J. haçrm nuar Acclc etmek haçtt Günah hala Il. hadar I.Dalmak. 2.JlHllCk. h llla Akma k. hal " :'T hadil aa r lkaydetmek. 2.0y hal:1l1$ vermek. "balalayk a badtlaaskm I.Kaydc!mc. 2.0 ylama halalçak hadlla1d12 Kaydcdilmis, rcsmi. buln uv b a dl -~ Jn Dogru h adl - ~Jn çl Gerçekçi. bala uerlan r badrtkaar [)ogr\llamak; cnaylamak hadl tkal l.onayla una. tasdik halar bad rtkald tg b., cttirme.2,peki$lirme. balartaar Tasd ildi, onayh. 1.Rag.2.Kcmer. hahh 3,Kement bal(!ir hagaj Bagaj. ba ldlr-heeje k bagana Sü tlln, direk. baldi rla ar baganalaa r Dik h;île get imlek. baga)' Kölü.lèna. hagaytlr Kölii ~ckilde. fena hàlde. b all1,rh g ha glaar Bll ~ la!l1<lk b:lll'l'illa ha g laa ~ Alm bag land\i;!l direk. ha let bahça Rahçe. ooslan. haktlllcysler haja Racana k. ha hg haja laj lr B.1canak oh nak. ball e!:l:lr bajl-k urtug i$aret parm agl. halllrga nir baj n'! r v. hina '" lahkûm ('tmd. I",!"<, uuunk. }.;iitii Ilid" n. S\I kab r I\"kkal Giil anuak, bakrvcnnck. Ila$tan ssvma, gcli$igo'c1. kötüc c. l'athcan. l.kötülcsun-k. 2.1 \ki'1)( k. Oncm si/. $i\vk böylc. Kötülcmck. YCrIlw k r>. lamlaslll:lcirmck [laklcri y"i,,~!la k1l'riyo[l'ii Haktcri. mikrop ua!o. lscbcplcnmc 21ar;lla sokma. tira fit. Ha vancli Sihnck. Sil!!; Balala vka I, S i!i n m i ~. 2.K"lalanml$ 1.De T1!!e, balans 2.Bilànço. 1,Bilàn ço çlki!nlla k 2. D elll~ ell' T11Ck. 1.Yos;ln. 2.SlIlu çauurr l.yosunbuuuak 2.( nmur lanmak Balta. Baidir. 1.Klsa ooyll1 2,Oglli. I. Baldlfllldan ttltmak. 2.Kö pek hald m lan Isrnnak liä1i \akl i yc rinde Ilaktin [h lç Bak hnca <1 I,Yara. 2,Yara1r Yara lamuk 1 1, ' ~ 1 a Y l l n diyl' n:l/i: It1- mak h nltk çl Bahkçr harun Ban. hahk sn r Raltksi kokmak ba rtk thcmcn. yakm zamanh" hl..h " r fl:lltk a\ lamak. da. 2,Söyle oüy lc. 10"11.",, Halkou. ],y " kla$ lk. hn ll 1.l'k'l'tT. 2,Nol. punn hllnkhr Pek zor ejmayan. h:,lb d:l flalat, Dçhen!lik ~ii r tnrü. yaprla bilir. halli'lika!lalis1ik hartmdna ldefil. karnt. 2.Hclgc, h:lllnll LBalo n. 2.i,,.!iistigi doküman. sahadctnamc har ' :l!l1 Pctcscuk bartmdanla ar Dclillcndirm ck. bir cxav ban an Muz. dayandrrmak.kcmüamak bnn du Haydut çctesi. ha rmtda alrg l.ljchlli, kannh 2,E.s;rsll bandn] Bandaj. 3.Tem elli, bir gerccge h;i'l(lr rol' I.Kutu. raket 2Jl,tIl dro l. dayanan baudlt Sa ki. hay dut bnri! Bad!. ha nk Banka ba ri ton Bariton. lh1nk:r Ka"HH\7 har j:l Duba, mavna. bankir Billlk('r bar kas Barka. hankuot Bnnknor, UglI pnra ba rograr Berograf bnsrülçer. h;lnkrof Müf lis batkm. harnmetr Heromeere. hnnkro ttahr tns, el me k har-rikaria Barikat. han t Eiyonk. kliniek ba s Bas. h:n Var. ba skäktam r Çiimclmek. h:lra adllllr Uzaktan gönuck. bask efbel Basketbot. hara" lgjl"r lkcndini tarntmak. basketholist Basketbolc u. 2.Kcnr1inÎ mtamak, hiz- bask rlajrr Birbirinin üstün e basmet etmck mak, ba raa n l. Gölii n ü ~, göruntü. silue t. hasnya Masal baraan ll. Ma l. basseyn Havuz. ba raan naar-i. Ticarete gil mek. a l l~ bastiyon Kale, tabya. vcrisc gitmek. bol Ba~. h:lra nnna:lr 11. ljzakla bit $cy gönnek. b a~ka R a~k a. barllflan 1.DaVld.2.Tra mr el ba~ka ra r YÖnetmek. hllra hançl Davllk ll bll ~kllnk ç l Yönetici, idareei. h ar aljann allr Davu l ça \mak. ha ~ k l I. Birinci. ilk hjlnlk fl arak<l b a~k1 11. Ögrelmcn,!loca. h:ln"k:ljl 7 avalil. blç:m~. ha ~ k ll a a r Ögrcunclllik yapmak. OJlrIJn Bavul, valil h a ~ - kl 7. a r Saç tokasl. h 'lrha r i~ Amhn ba ris. san çah. b a ~ ki r Ra~kU11 hanlam Kihirli, kiislnh, b h., b a ~n ) ' a Kille. ha n!:lmtln:lr K i h i rk I H ll c ~. hll, laa r Yiitlelm ck, idarc clmek kü sl ~hb~lna k h,, ~I Jl k Sak<l. h ar ' l'l" Bariycr h,, ~ t ll k la lll r Sak;l <'lmek.

11 ' l~ I ~ li r 1, Ril ~!<m l1 h, k, 2,et' " i,,;n IJ'''lt11 /\ <1 " 11 h" "Cf,kl't 1J ", I "~ "l:,k.!!il \ k~ "w~. h oldil ar lsakuuuak. bast 'llcyd,ma gelmek h" " mç a 11,,1'giil T11C. a~a;!i1: ''' l; ' ' 2.11,,\ t.1 nglfb) Fl1:1k, 2,Kay larm;rk. ba zuuçaluar Hor gii!'md.:. ;[):rg, l:,ma k :l}l:l nç l Lidct. öndcr. h{'l'gf lilh'1" hav tmn..:.r 1\ 11 " >1 1:1i;[\'m l'k 701 " ldllgt" In dii)iinlnl'k },.';>.'l)'l1mak, -ustay Öncc. ilk ola rak haflnl!lt'll }kln Hpr giirmc. hcrill (;; \k / iiltliiidü. beril h,hlnnllk Kaytancr n ~ a i!i1am a. ;l~ l ay'il ' Birinci. hall!':l!' Hastmuak ; iirh nl'k h l ' li l1 i ~ Hcrifyum. h11gaar I.Snlla mak. ''' I'II'on Tabur. h:lll t'lk Tcpc: hii\'iik hn; mçt' Yarar. fayda: iyi lik 2.Kan ~11 rmak. hcrt Im ll~ k lt1 1. ll<lslt1~, 2,T:Ul, iy" n 101!!l'\,ilil\,l'r, jkarntamak. ' :l 1 8 n' Y ~ I.PiL2.B.11aI}a. jkalorifer hn lf n h "l i~ Temet. Bil <abah. 4.('alk:llmnak. l' ~as pctcgi. he I. Ktvrak " n tl'1 Su~ al l:"nak, '<Ikat ctmck ::ilil ~ K llrl ~t m Ct alct ' alon Somuu ckmcgi IIr 11. I\li? brr tlk S:,kHt ljllgli'ar Al ptskrrmnk.a tvilla Kolibasil. h r. lh'fligr q Sut. u-pc Hczc. hllill a Destau ' ''.\' 7 r llg in lll'd ii r Yükscuuck. hl' \ r da K'''III ~n> ~ : ~O I'lt 5 [l, C ; hlril Kakhraç, manivelû, -avan Annouika. Ill0L,b l hcdik Yüksck. 11/11". payauda, " ~ hai'l GC\C/ C, ccucba>. h{'di\;tl'n ir YÏlksl'ge bq Ilq lll r llj, r ldirenrnck. 2(iiicii ~ l k1t1a". ' :l y l! ~ 1 Duturn. Ialiycl. hiil. I H' ~ -a d ;t!' bee r I. Mavzcr. hl'~li vetmek 1.llcl i.l. llllra ~':. k" njol1klfir. he er 11. Vennek. h"5 ad1r Ill'5 1«;111 yild,/ tjltlstaa Ver sla. " l n~ 1 Ilüliin. lwp beerteer Yakfnsurmuk. h"5 hq 1ll'5l'f hl'~l'r. lllrl :lg:lr ldulgalr. '''H!II Tnnl'l i çay ynkrnla5llrrllak 11l'51d Ik~ i)[ci 2.Snllnll1lll ' ayur Zcuginlcsmck. h(' g lhcy. 2.KaYlrl pedel lu-fi ( luii hlrlnil ay'n tr 1.111l1!!Hlanmak 'ay llr ::a nr ZCll!;inligiyl e övünmck j Kaym. hfl " " ltcron 2.5allanmak "ly'urj!ak Zcng inligiylc övüncu h(',,'r"', Fbik, lloksa n. )'l'!<"rsil hevknn Diigiirciik kar. hrg"n1ot Stl ''''g,n.,aylr lbay ram. 2.KlIllallla. lwj l'hl ir li I k ~ i birdcn hl''''l"rk!l'cr l.k sik, nok ' ;"1yapmak hrstn n Piston, knpsül. j. Sclarn. hcjen nu. :=;0 lh'lill llaun. bik, d,,(,i. brskak Ib YI'.'lI1Tt1 ayak dcrisi ' ay,rlajlr Kutlautak h ub a hrj l'n gi Ellinci. Çorbn hl~k. t. Knnsuncr alet "lyirl:l1 l Kutlama j Bayrnm h ul,,!"a~r hek Prangc: lincir Ilagllnmk 2. Pislon ' il ~ l r l ;l Il Çl ~ l Kuüuluk.onutluluk. hl (lar~ll~ l hgllml~ h l ~k lnr Aksmua k. IJl'klel'r I'rar)~"ya \'lllma~. 2 KIIllnmilYildcgcr. rudur Hitlc mnek. h l~l ilk Peynir viucirlcmek ' ily-.r lr:: lhosça blmll ' A lla ha 1 >I ~"l l\iigiîr, ynll h l~tnkta h l" Siit pcynirtesmck. hd Bd. rsmarladrk! z.töremc, h,j"r I. hcldir Kavsak. Culkalnmnk, k ;ln~ijnllhk hl~ h r P i ~ i k olusmak. mc rasimlc hi ja!" helck Hcdiye. 11. l.pistuck. flil " a y'. s ll ll k ~. Sor gu h~ ki 1lli 2.0Iglll1li1~rnak hele n "" lunaar- l Birlc nmck I.K"la y.2.i[ulf " il y. \ ~ ~ l g ~ Sorgutama. ifadcsini beletkeer llaorlanmk. tamamlamak lujar 111. K 1I>ll~1~ biçmck 2.Tilizlenlllc k, itina lle alrna. beletkel L'Tcdarik. lujur-dumnn Çiçck hasla hgl yupmak. ~.~ I"kl "llla l ' il Y l \ il ~ r Sorg ulamak. ifadcsini h,j, ~ 3.llallrlanma l.saöfam. 2.~e ' t. ~.Kil il. hllhg Ilitl i. almak. hrl' gi lklçikah. llljl!!l'!" I.K nt il a ~ I11 : I k 11IY'lrgHl Küçük, lifak. t'ayka Palell. hrliilll('('!" jlkihnrk. hl'l inlc llll'k. 2.~agl:i'11"' 5Il1ak h,7.:'" BUlagl Ililykot Boykol. hel Kt' ~ Relden a5agl. 3.Sl'ft fe5illck. bll1111 lilar BUl agllhmak hilylak 7cngi n{lik \ hl'l ktrill!,romanel. 2.1likäyl'ci. ln i,g!:lar l.k al d" ~I ' n l ' ak. h ".'lil n~. Tu\' alnra Jws teil i mil"ik h a ~ l a k $ l1 r 7.enginlq ml'k. hl'l nk I. Yll'llurla aki 2.ll csin 2.Sa!-,hnl1la ~ II rma k cnslromam hilyla i'l Kliçü k h~lik. M(J.tSe'11ql irnw k 1111" '11' Scrpmd :dlllek; s~ ç nm k Ila yllk Hi1e. lll j,kc l Ili~'kil" ; hllntl1 h t"l "n' ~ Ik ynl Ru ". (llmik. hal a I.Da,dahi. 2,Vc h"'''i::i ~ 1e t, itl h "h!~ l h ' jril, 'tn I' i ~i ~. h rnlii çl n nlgl'r, mnrangof, h:lljljlr Pill ilr. s~l l ~ Y<:'l'i hen gl,i lu i' " 11 lli çinh. h '/ p:l r~'a sl 111 l aii tlilar ~1 " nm!! ( l1 l " k ya p111;lk. 1\"n~ l ade~li h91.1ia rillar P a lar~ git mek. hl'tllin Ik nl in. h,j 'nu I,!' i ~ i rn ", k hihliogrilfiy.'l li i l>1i y () ~r a fya. kayllilkça h n a l' t BalA11!. h('tlloh nk Ik n/ in 2,S".", \ b,,,lrl m: l ~ hil,li"tl'kil K (i lii rh ~ I ' \c, (k'r,,~n hal ar 1.llils 1l1ilk.2,Vu l'lllnk h <:'llmko ln nk a Ikll/ in iq"< \,OlHl hrlallr l'l i nd""/ oil~ nl lt1 ;r ~. hihliutr kilr ' KiHiiplmrll'ci J.isarcllemek. 4. Ü1üfc- h <:'Il 7.0Hl/. l ll ba ~ KH\ [la fk n7ill hiçl' LKiiçiik, lj!"ak. 2.A sl lall~eri mek. h('nlin grn 1,Sa.!,k. 2,(";" " tao hllç," " 1,l\" I :r ~1 '111l " k. hiçl'1e... I.Kiiçiilllwk; daralllwk. h il l lu- h il ~ 1 Klik" l'ü )iik nmbs. ht'l"('l 2 1\: ;, Iellnl'k Bere. 2.-"I<llIll"k ljal llr -öök Ç"l1çll. herg e Inr, ~iiçli ik. I"l ~'" k I Kidi. 2 B,, 1. ~ \k.1.1eh', h; ç('-<nlila Serç <:' pannngl ".1 0 "

12 '\'\ blçczine r 1 KC!lIIilli ld~iik. ~ ' \ l1\a k. blzcc r 1 :"in illll'l k. 2X"lt-m h"l :ll ( cli k. hornar 1.Kir1rlnH'k. pisletmek 2.J\/IIll\<IIlt"k. uell,içil1jk hnl h"" OI1 Mükcuuncl. ("hi k'iz 2.Öltlllek, kapamak. bîçii lküçük. ufak. J. Kl.'sk i ll ll"~li l ml' k h"lh:l~ Yasak. hora-hirtlee Scrçc 2.Bir:lz hi / Cll Tere hnlh,vlnl:j I r-.lnh 'llllll elksmck bnra-hökpes Ser re. hid n" Bid<"l. bid rer t'r \. Ylglllll"k h.. l("aar 1 1\ lilll~111 ak lult alj,!ak (;i nl ap. anafor. blj ek IIH;"k 1. Foplaumak 2.Randcvulasmnk. hon,ii ' Horan luj cktcer 1l1ç:lk\alllak hi,irge ~' Sik. ~lgltl h" I \' '' ~ I.R'lI1den,..'.llll lusl11:l ho raslaar ija~tan snvmak. hij iir Yazmak. hi,nrsmrn Is '1< h "I\' "k ~' H I.Kol lll'l' l"u, 2.'\\'\lkal!!e1isigOn:l yupmak. hijiir!.!,'ct Ul;l11mak hi,n"!l i/",!. J,S'" IIIIIIU'. raranar. hothaallll YUl11ru bijik Yan hlnnl< Baslh h;gll. n mk hulg'l" Il,r Yavaslamak.,1iUalli buthak LYuvarlnk.Jopartnk hljimet LE I yvmasl. 2.El yaz lsl Min Hliu. Ru, yutku-a. olll1>1k 2,Sadcl.'l.'. j.adct. tune. h il ç i i ~ kin B i\ i ~ tll l', anlayts hlinrlaj Sipcr. IInIC" '" 11Ily"rm "k. hor h"k laat Y \I\', 'rb~ lastmuak. hi!tlingit Açtk, a llla5111r hl"k l. 1 Kiiliik. 2.r-hk.,,,,, h"ic'''' l k l ho,-t,,,iinaal" ' \I\ "rhmm"k. h i li l i r i i ~ k i n I.HilJ iri z.ucmec. hlok 1l. Bink, ko" li'y"i1. h"lrl",,\'nk Il"i,"a.lwr '''111''11 horh:ly:lt Yuva rlaklasnm k. j.dilc kçe. blok 111. Kul". karton "OICIIT Hulgar hcrbuyak Sirden. bilc v-, ile.vla. I, blnk ada Abluk a. ku,,,mm hnl gh ~ I.Ve, ik. j.sonra. b OT ~ ç Borç, sebzc çorbasr. bllek 1. [l ik k. hl<lkllol lbloknot. not d"n ai h "lga~ Ki, Ile de olsa. hott nonja, kcnue. vnn. bilck 11. -I.' kadar. 2.Aj:mda. h"li<l Gök la'i'. mcll.'of hotta 1.flufas12.Bumda. bucktecs EJilelÎk. hlllz" Bll1/. h"l nr Oh""k. hortuk Türucck. hikt Bikl h" n u h "IItH ~k un 01:1)', vakra. hádise hnnaj, (,"11;1111', kabaru. hllc tor Bilc tçi. hoda 1.fW y(i ~h~~ ( h a,y~ n ) homha no",h". bos Suna. hilig [,Bilgi.2.Erdem H ikir. 2,Salmn\'la lï~iir hnmbalsur nomh:,lalllak hoskuu r l.sarmak.o.askrya biliirgek Kcndini begenenis. boda a r 1. [)ÜSÜI1'I 'l'~ 2.(l\nlld hnm halllkçl 1l0'l1h<1<.:1. almak kibirli, bilgiç h"d"i!:~1l rollik. lieve vavrnsu hoo Tüfek. hoston Boston kutnast. hilikst'liçig [lgmç. ente resen. hod al [)(i5ünce, lib r bondal t.tane. adct. bos t.bos, serbest bllirtmes Uyusuk: uyusrnus hodlliga LProblcmê.Sonm. 2Bukd 2.Sallanllh, dayar uksrz.. hlllr Bilmek. mcsele h" ',, la lga AIT ~. bostaar Serbest birakmak. tjii' yard Hilárdo. hnl1amça lhtivnt. öxcn. hungd"llt l Eugclolmak 2.YphlT1\J ho$h m at (Hayvan] ycrind cn hil]{'1; Yübnk lmdun urr leki: akilli keernek. bos astmak bingtal1y" Biyogra fi. hàltcrcümcsi h",llll1l1$1< 111 l}ii ~iinnk : likir ) iiliil1l1c hl''' I" ", Atqc,md -.. hol 1,Kcodi,2,lkk i\l". hlnhim iya Biyokimya. hod,nar I.Y:I"i1mak hn"m U~ I'rul1l. ynr bntnniku Bntanik b io lo~ Biyolo g 2.( 'ogal ",,'k. 1.Orel1lá. hn"-n",ngll A t e ~ 1i sil,ih hot- bm lu Kendilcri hiologiya Biyoloji ho da'ljc- 1I<'I,ce. üknmcc. hno p-lnt Peki,l,m"lI11 bot-erge Rag nllslz. lllgtir hi,. c' es Fgcr. ~ a y e l hndu Kendi. hn", I. 1.Il,'gmak. 2,lhl!lamak bolin k:l Rol, ayilkka h; hir Bir. hllgda ra-n. 1I:,h. IllIIk:1I\ J,lknl rekme k bot-namda r Otobiyografi. hir-blt lbirer. 2.Zaln an zaman. hojaa Likcn ha~'ali ~ 1 honr 11. lier háldc. gal i\>:, bot-l\ötrdilj,!t' Açik ögretiru. ara sua hnj"iilhl"" I.T ilrl''''''!.. 2. ~ al1 :H H "" k huon "\< Milli yenu-k hirii hotsman Ostromo. hit-d aa liiç hnj",ina'l ~ I.TilrCmt. 2,S;dlanma h".. ~ ( kht'. bnl -siigiim çîilel Oroknt-k. hirde Zaman zmnan, ara Slm hnjularu Illzl:ln<l1l11 1:,k. hu"""" I.llogaz. ] {In11ak bott a r1 YalT1lz!lin,"c- Bir çahllkb';llllll" k h n (l~k" n Düüiim ho ttllnlr I.Gcrçck lqnwk. ycr inc hit!!i Birin ci hlljnll llllla.ph"." k h"n"" Hii]'"k. çlirek gl'llllck, 2'cl'lli., hitigct Birlqmà. hnj ull r l)<'~ 1lf "', t k 1" "17,,,," lli \ l kl1n 1C~. g,+'" bi. olu';ll1ak hitj~ [JOlsa. hnk ("i\i'.,ji l',iinlii "",I; h" I_lrn ngll" 1.,\ m:lliir S< ltn lçl h itman nirmatl ~ a l, h " k ~ no~, 1"'''I.,,,!,I:.:a i l l<l n a,,\,li\lkttlt' 2 ( ;;li ~ ken b it-tc-c- E ~er. sayl'!. h ol;,,, I.: e n çi\)', Si' I" iilllii. hll l" ':,:" r 1 Y"" ouh\;, ) ~i" ""T1 b oll" g IÖnl.'mli, Illiihim hit} tlla Firule. hol;,il nok sit. \.O..illd"11 1" 'lm k I',, 'i~ 2.Gerçl'k, hakiki. hi ~ l. Biz, 1. çoklu ~ sahls. h oh YOT B(,bi\l ' '' ' I '' ' ~ '' r I.Y,,\ arl" kh~lll:,k. H~lk i r i. aklif. hi.ll. t ku sini amç. hiz h" ktur" f "" ",n 1 2.S('Ini, "w k hol _iin(iiitiig lhg,,; hiyc-e 1.F~kid c'll. U/1II1 7aman hn.b I hlr~ Htl b,h r' ],,,,- 11"1 \,1, li",nl, h"l-ii'"' ~lal i Yl'1 öm:e. 2.isle 0, orad ak i. 2.1)aima botl! Gli. bnyar Rus soyl us u. biyir Flrça. holaa Yakm botaan llora boyd us Tabiat, doga.

13 , ho/ Hga l' a ~ I'~" hnddi/ rll B", lilt ll hll " ~ " I1 " " "t Olmck. ll1tl1tr>\i I ih ~är "ltl1('~ büd ey Kücük cv. hudu!; I, I,Boy,t hlt q~ n n"l r [)u",an ~ t \TlI<" " k j.knndumak elc gcçir - hlidüiin I.Sadc. açtk. 2, lb~ il. 2.~ I(j rckh' p mek. yük scuuck J S nf. hudnk lnl. 2,1I,\< I:tk h1t7ur nugll r Nefi -si ~ c ~ il m c k, hlln91. hur ju:liiyh h1idllünçüü r l Sadclcsmck h u d 1t I~ 9 a 7ln I)lill'ns i/ l;k. Ilmjm'l7i k,,,,~,k!l k. mak. 2 Basi lk~mck. n;i,11l1s1/11k hut'!;)1 Kcpcnck. cot-an listliifhi buzurukçu lmünkir. 2.[)0Imulm cl j.saûasmak. hnduur Hoyamak. hnruu Ull1,20nct'ki. hu -'W l I.ink~r. 2.I>ul;Hlthnnlik h l i ~ ün Hugün. hufc r Ta mpoll hurunduk IIm "n luk j.kandmna. bök pck I.Dellll'l. bukct 2.Y tgm h ukl Jlide. hn rll n ~ " :l l l. ikri. 2.ileriyc huzuur S;,KlnnnmK. g i~letlmck bdle -ha a ra Kucaklama h u ~a I. H(\~a. hnruii gn I.On ccki.2{;eçcll büdcr Gcrccktcsmek, ycnne h,lkr I.Torlamak.2.YIg,nmk h llc9 11. K:lIl"l. mk gelmek. hur uu SIIl;. kub.that höll;eel l.avn. 2. Tek. huc:i-h altk i/m"ril h :, It ~ I. büdümçe Sonuç. J.~ lii l1fcrit. h llhghith " l nha~d,,-, 'i. ~ :lym a n h UfuUfl a:lt' Suolaunmk. hûdûmel l.madde. Z'Tabfi, dogal bö ll:üm I.Bölüm, 2.Grur huh caltl't" i}:i Muhascbccihk. buruudaehk cr S,I\'["1 hiirlilll lbrltün. ê.fam. Lljolu, jdcmek huja r 1./\ leuk. i~r cn\", kci'mc. hurllulug Suçlu. b r-ahatli. ho~ olmayan b l\lii l:l(' ('~k in Gruplandrrma 2.En. çok. huruur l)i r~nnwk büdüngû r Hrzla gcrçcklcscn. hiiliigle l l'r.(imp. huj ar tuar i~'ençlqlllck, hnruuzuunr Sn~'u b lml t'llnek çabucak yerine gelen. hillük c('('r Gtuplara ayinuak k':p<lzdc ~ nl<"k hüdünnccr Scçmck, iyilcriui hllr ~' : ' l Hutvat böm bilk I.Halon.2.Tor hui urg:lnçlg Sinirlcndirici. i\fkeklldi ayrrmak. j.yuva rtak. hm ro-, buhn r rl<"t l!iitlllrii kçh Yamcr, hë mb üktecr T"r oyna111~k h li j ll r~ a m, ç,, 1 Sinirli. (illcli. hiddc tli hu'ln :n l. 1.l3iigiimwk 2.i\gIHllmk. h üdiiriilgc l.tcsls, i~l e tm o:. bêmbü rzek Ycr Y"I'arlagl, kürc. huj ur gumr Sinirlcnmck. öfkclen- 1" "1 9nl' 11. Buharln knynauuak. 2.\"afllll:l, ifa. hööldeer Döudürmck. (lid, hiddcücnmck pislnuek büdürüûr Kaymak, kayrp kurtnlh ö ö ~k ün Ttkama. kapatma. huk Scvran. bll'lllg!l llharh rhsht mak. böö$kün ncer T tkamak. kapaunak. hukinlvt Saha f. h iidli$ Yapr, hünyc. hu dll nc"r Dayaruksrz; çûrük, höpül:ür Sisman. eemiz. huk sir Ycdcklcmc. h üdiiü l. Ciiz, str. 2.Ari fe, höpüyer Si ~ m a nla m ak huk surnn r buskuuraar ihl iyarljlll1ak, koe nmak. 1 ~ l'~1 ~tl la ~ t!1 a k h l1d,hliiik Gerici hört Bi;rk 2, K;\tülq mck I "J ~I :lt Dcuizci eek cri. buaer!.sarmak. 2.Biikmek. hör ü Kun h" ktahr Scvtanlusmak. içiuc kötü hu l "yak. hii g;i Bürün. hep. hiirl l'k Kurt yavmsu ruh ginnek Itnll't'hn>rl Sandv;ç. htlk I.(UkUL 2.Girinti. bê vke x.nr; km. bukuluar DtnhrlJlnmak huttllar Ayag,ll1dan tuttunk hiilllçgl' r Gözferi ynsh. hosk ek KII ~ gi\gsü. hula k l'mar, hulak bürdcycr (Gözlcr }yasarmak. hll n~a r Üz nlnw k, alar eekmek. bö li il' l.h cnek.2.(ïl hu l"" "lus (gc yik) büleen IItk su hun-hna Aeclcylc, gclistgitzcl bözûrlenir lbenektenmek. hulçuk Çtktk. hûlccr Sn rhmak. z.çulcnmck. burçuur (()rgan) çtkmak. hulir Erkck t111is geyigi hiil gilrcr Püskürme k. brak Kusurlu, ö/iirlü mal, hul 'dul CI Buldezer. hm tra Frh k <leve. hi iliirerer ( 1~lk için) mat, donuk lskarta hul ghllt' I, K H n ~ ll rm ak h u u r a a r itl,is etmek, ball11ak yanmak. hrezent Yelkcn hai,lenle. hu icaa r l l. Td:ilin deri hunral ifl,is, halma billiirg e)' (I~!k için) mal, donuk. brigada Ekip, taktm, gnl p hulkh l-"ranch!a.2.("i\rek hu uru l bü liiruiil Ktr rcnkli I.Donuk, smok. brigadlr Fkil' bn~ l. gnrp ~ c fi hlllnç naya Ekmek dnkk ~n' 2.Renk sil.. huy Sanla ll(!lra brilliant Ptrlanta, cimas. ljiir gerld Çene, muh it hu lltri Kö~c hu }'nn ih ~~n. iyili k, hny,r. j'hrar. hrom Brom bur gee r l.( evrelemek. hu htl Hultt! hu yanll1g Ilaynl" YHrarh h rone\'ik I.Zah. 2.7.lrl1h. 2. Kuc a klamnk, shrnmk h ronbikr Br(m~it hll l" 'nr ["\1111'<1[. h UI ho l "-landa, l''' '' ''l, hlirl:e g (lln\'a i~i n ) bpah, hrn nbic nro n~ hu nk er I)epo, Kiimiirliik hu/m ' l.n o ~mak bulutlu. 2. Klrl" ak. ~. Y mll\,1k bn-" yura Bro~ilr hu l' 1.l1urgll. dl'1gi. 2.S0 1<1;> h ü l'l:iif KHr!<ll. hn",k 1,lhl7l,k.2.Ku!k hry u k\ H T:uIH ~ algam!. h llt'a I\,' raks bii.-lllr I.Bunt~mnk, ktrl~mn k. h u / u urlu I,P"fl,"1 2,KII11ll,."I.I 'l\k:17 hu d HHr 1Kan~llrma k. hur9r91 2.(lkbck ) ölmek. Sa';t ag"rtl,ak.,i y,glllil. 2.$,,~u1m a k. h rii I. YHpmk. hurl:hll Tallrl. i1:îh hll /llr 1 ;ken ha~!" h!!l budalça k 1Kan ~!k, <I li7e n~i 7.. h Hi li, 1.lkr. 2.Ta m..~. llcr. 2,Bel irsil. hut' I:Hnçtl t' il,ihl"~",,,k, la r1i'1ia ~l n:rk h lll Hraar ("ll", I"I11ak. h d ijn B ll r ll ~ ' n <-l k, klrl~mak..." 1'q I ~

14 hfi riln büriinçfidcr h ü r li ~l..cl.. hih ill kccr hiirfi lk l'i, çi hiirii Ckci hûrüü r h i i ~k n g ü r IlIl $kük büskûyerhütkû r hût pes huil i.. h üû rt-k büürektcllr hüü1.1' hti, ('l'ld büzecleer bil,ürl'di lgp büzürecr bûzûrel hyudj et byulleten ' b j ultc te n'ueer h~ ure hyu rok ra t h ~II...)k r a liya bjurokrari zru h~r u l.. ra hl g h ~' u ' l l'ûm, lam. lamamen ldoldurmnk. L'F nmu r nlumak. Bu n l ~m ll~. llrl ~ n H~ l Ank ct yupmak. 2,K"y,kl rnd Ka vnmcmuru I.Ankct. 2,SaYHll.l Kay'l Biirilmd.: Beh buk-ümüs, k;li1lbllr. Kamhur Kamburlasntak. beli bükuleuck Tüm. lam. tarnamen. lyabancr. uzak 2. (i crç c k le ~ e m e 1.. cu. Di~ l.l~óh rek 2.l'ammk 111'\1 Tnmurcuklarnua k. Dükkän. Muhasarn, kusatmn Kusatmak. muhasam cuuek Vckálctname Ljnanmak: itimat cunck Llimin olmak [nauç Bütç e. Bulten. bi\diri LSc\ k nlmak. 2 Rap,'r almak Riiru. Bücokrat. Hürokravi I\lirokrasi. k1fi.1siyccilik Bür0krmi k Hüst. c,,,, 11 \'''''1 11. ç:r" tv. ç"" ga.' caa k I. ça'l k 11 \':I:rb a, p an ç:rar I. çnar I J. çaar çal. rg Jlar çaa rt.kc l caa rc.lg:r ça <l\kaanl lraa l çaa\ka a llllr ga) ç a a ~ çna çk tn I. ça a~ k ln 11. ca»t ç'i:i\, ' ça da \',,,1",1 1' ç,"b~ 1. (ad JI!: l t. \':'l hg'll1 l :U!:, ' ga., ç:tr [ "g - ~:l" " k Ynv I,YC lli 2.A 71 \n<:e, h t"ii Ü'. (",'.... navet. sarblnca S a\ ',,~. 1,1Il1;IIUI Ü ~ k! I',.k i! l.n,,1. hell ke ili. ICIlg:in 2.L.oi7. g:ii7c I. iyi Ilaymd lrhk : l11atllllr1: T~llI a lla Y Hld ll'ln~li1 ak. TnaT\ll lrla~l1lak. r \ d lk~nlck. (ly,,,li; T ~"' ;lk Gövdc. \'C f \'t" I'C, kaeuak. Yauak. Fothetmek. 7apl e1rnck Fil. Ynymak. sûnuck Y:r)!Tnak. (Hayvnnda yam i\'in) açrlrms. l tayvarun strunda yara açrlmuk. Se7mck,l1i%cl:11\ k. Ycnilikçi. c agda ~ ~'l" d t" r ll l qt i l1ll\'. g C!i ~l i r ITl l. 1'\"1 ' )' 1,1111. lek. 2. Y:ll1111 l1a$ii1:1.rd, h" ~IIl " Ya lnl,.l,k eekmek. kendini y hissctmck. Yahuvhk çcken (A t Î\'in ) uysal Yagfama. y~g snrmc Yagl~ Llkcn. Ycngc. I.Mcrdivcn 2. n" s"m ~ k, kad ell"'. 11<'lhak. a ~ " m~ -cmcmck (, ah. bodru L,ilk i Yaya K''''I'ITii IWIl/ \"1' nli i/ ik alct i I.AI tk. 2.ScYI<,k K,,,,k ç ça d ag-ir rgr çadilg-cn gr ji çad apçnk ça dar ca.tavas çarflg çmllgilr ç:uhr I" ~ çagaa çagaa lajl lga çagdaa r çag l I. çagl ll. çaghllkçl ça g lg çag nr I. çallur 11. çagllt:a çaglr ar çag 'nkçl çag lak çajarça.i'g ar çaj ui eaju-a r çajrt ça kn n ç:.kp" 1 ça laar ll is i"'lr ' Hiviklctç i. Rl'l ki. " lahil ir. l Scunck. yaymak. d (; ~ {'Il lt' k. 2.Kulllt" ",k. Ile lki.ol'lhilir. r ;l.'pas. hall I.K~YIl~ ~liiak. kaynamak. 2.S ai!ijll1la~ma k ( "dl r. alnç rk iç yag l Mcktup Mcktuplasma. Ynklasmak, yanusruak Dirck. stuun. Kurk. gon,k AhoI IC. lsiparis.usmarlnmn 2.Talimal, yü nl'rgc. Llsmarlam nk. s i p ar i ~ etmc k. 2,Ab<.l1Ieolmak..l.Ta limal vcrmek. Sürgü kolu. Abone "ITIIa ltábi kthuak, c mri nc all11ak. z.fue-e ('l nw k. y,,"("tll1\"k l. T ~hi kllma Ll-gemcnlik. hákinuyct. iktidar Yönctici. idarcci. I.Sl~ lil~k. har mak 2.Yagmllrluk. 3.Ev hark Yaglamnak. yag h.1gl"mnk l.saçtuak. yaymak 2,Fkmck. sopmek. dökmek..l.l'iiskünnck. Narfa nmak. Mükà fatuu görrnc. I.Saklmna k, gil.kmek 2.K apnll1:lk SH. gil.. Hahk yüvg cc i 1.I;.\'sil b ~ rhll. sahirsil 2,Rcsmî olmayan. I)"'cl cuuck, ça ~ ln ll:lk 19

15 çalalga I)a\ el, '.;:lil" ça rlll" Siirgii kolu çnrtu Ila rt'clm:lk sar fdmck ças llng Ib la. yanhs. ça lama Ag",,,, o"gl<1l1<1n bcz. ç" nunk Y,k,k. ç" kiik çank LY ank. çatlak 2.Tarar. çllslola Srkhk. trckans. çhlaii Katrstksrv, dogal. sa r. ç,' I,HfI\'. scciyc. knruktcr yaka ça ~ cararaar l I. Pláscntamu gelmcxi 2,Adet. a h~kanl r k Sa ç. ça r rlc:! 1.1lareama. sarfivnt 2,('iines. ay tutulmasmm ça n Y au. yaktn. ças 11. I. flehek. 2.Fi{b n 2,11,,(ie l11c. m(i<;l;hdl'rn sona erme si. p O:tl!aS (Ipl"k. \ lrrl,,,pb k ç:ls 111. çsrnu Yanm. YaS. kuru o lmayan çallj:lrnr 1.Yalv armak. dua ctruck. çana r l.dömuck. geri geinwk. çurm Kürck k<; migi ca skan naa r Savunnak, dagltmak, dua okumak 2 Göcmcn kus. p r rn\' r Kü r~ k kcmi!, i" k faln sa'.;mak. ê.tapmmak. çailça a r Küfretmck. sövmck brrkan kimvc caspna Dnlkavuk. çelbustahr Tutusmak. ales almak. çnncsrar Kmnak. parçalamak. çil n~ Yans ç?iwan parla mak. çflli"'lga r l.pcfin. ak pelln. A\i~lmlk. àdct cdhunck. Ç:lrj""r!I,llifdo l1 ll1ak ça lç:l Hizrnetkár, usak. çançtk türün kescsi 2.Yahani ot, aynk çarjal.eju- Konnsmaynmüdahalc çalç tk Taskmhk, gürültû panrtr. çftnçl! AIi~knnlrk. adel, gelene k. çasp rk Sokulgan, ruunis. cunck rezalct. skandaf. töre. ça rja l,,~ t r r lmüdahale çastna r ldaàtlmak. yayrhnak, çatdamr 1. Sakmmak. kaçmmak, ça ûçtlçur- Adet olmak. 2. K'II I~ r k ll k &1Çllrnak. 2A1evlenmek. çekinmck aclcncklcsmck. ~" rj,,,ï 11 ;.lird,\nl1"r~. J.1)(l~l1lek. ç:lh lamr 11. AI yelelcnmck. ç alll la ~!:grî. yamuk; akvnk \ a.j "",, I,I 'lhlh1 I"k. srkrlrmlk. ça~ l " nç l t.krvrlcnn, serare çall::all l.temltd lik, ii$cl1iklik. çandn- Kar'l vana.llilllll'''lil;rma. çckiumck. 2 Ununhmu haylazhk. uvus ukluk. ça ilgr Yankr 2.Pat1lh. t ~ t h t. kcsmck ê.tcmbcl. haylaz. uyus uk. çaiig rlalllr Yankrlnnmak. castmar Sakfanmak. gizlcnmek. çll l' i l1l~lg I,KtlçOdik. minieik miskin çaiig ls Bir, lek. yalr1l7, y~~,il1~. ça t 2.SaL s:.i(!il.'igrenç. l.yagmur duasr. ça ll:'aanl:lr Tembellik etmek. çanu Bilq'iitasl p rj rr Yansmak 2.Yanh mtyla yagmur üsenm ek. haylazhk et- ç:.n llr Hilegilemá. çarfnar- Bcya u cunek. bildirmek. yagdmldrgma inamlan mek. çaûruk Yildmm ilán etmck ça lg1g Daiga. çanmr Yalvarmak 0'. ça rlnk çl Sunucu.fakdimci. ça lglrlança k Dalgalt. capsa r Ara. fasrla, Icncffiis ça tk u, l.alçr. 2.A lçlya alm a. çarla l ilan ça lglglanlr Dalgalenmak. ca praar Haytanhkla sey rcunek. çatpagar Ça tal boyn uz. ça r lll ~k.n Bosanma. nynhna çalg ur- Dalgalanmak..ç :l p l a n ~ lg Sevimli. cana yaktn. çurt çat ülça k I.Saglaro.2.Akllli Yaytlnus, dag1lm1s. çalgm l.kanat. 2.Yeiken. 3.Kllak steak kanh. ç" rll Yenga çavak ApiS 1I1':1S1, peri ne. kolu capur Daj hlmak. yayllnwk. ça l'tlk Yartm. yrrrr çavana Dalak ça lglyak Te neere. tabak. çar I. l.tabas a, kat. j Yc!e. caruktanr Yanya bölrnck. çanrlak Çtplak at. ça lgly-pa, Tencere, tava çar 11. Toprak set. c\'lc.k p ~ 1. Yag ls çavrtdak çalu Ge nç. çaraa I. Alt SOsen çiçcgi. ç a~ 11. Tompak. çallitkaar l. G ~n ç l e ~ m e k. ça raa 11. Salya ça vlllh r Bas!an b a~a, al1l1lkslz. Ç ;l ~ ilkha ha r. 2.Yasmdan genç g&te r- çara:l-çcçen Kirp; çavlr hr ças kllar I.Konmak. 2.Susmak, r,alklslnllwk. cl çll'j'lllak. me k. ça rllr 1.Yannak, aylrmak. 2,Silk atm ak. sesini kesmek. J,Dinmek. ~ a h m Kaya 2,Ha rcarnak. J, II ' r~lllam,lk, çalmnk. ~a " ls I.Al çak, bas Ik, klsa. çalrmçok Akdslz. ça ra, 1 Güzcl 2.Ya ktslklr ç,,,kam I. Sig tabak. 2. DliSiik. ça lm Yah m, alev ç a r a ~ a il Samllr. ç,,' kam 11. Irmak. I1chirgö '/i1 ça Vllaar l.1nmck, 2.Sel'iyesi ça irnnahr Yah mlann13k, alc\'lcn çarha Yarma. dövme, den. ça sk a ra r t.rrafi Oetmek mek. ç:lrlm l' Suçlam ak. suç buhnak. d li~mek 2.f)ÜlCllrnc'l;. ça m Su üzerinde çöp. siip kahahal yoklcrl1t'k ç:n'it. a a ~ (ukllrhrx. Ç"Skl Yarn~a riintü. çard rc tlr Oy"l;lI1n1'lk.'l klr h",b bir \';lskll 11r ça y I. K1~1Il ha\a yal gibi Yaz. çamaar Ymnama k. yamalamak. scye p:itmek nlrnak. çay 11. Zaman. \'aki\. ça ma Skl Yama. ça rga, Tiiyü döhi1mü~ ç:lssu1rg OksaYIS. gükr y (j ~ ça)'aa But. çamol-d ip Diinya. çargl I.Yörgl. 2.Dava giislerme. Sclkat. ça)' aaçl çarnd lglr 1.Egri. yanlllk 2.Aksak. çargrlajlr Atq. f)a"ala~rnak. yarglya Çf" "g Na~h. ça m d rk Bnl, k îmi. gilmek çay:la kçl YaplCl. yamtlct. ça"" r S(lklllma k. ya kla ~ m a k ça mdlkta Ar a srm. arada hir, çan [ rkl'k gcyik \'c ya dcn ça)'han istidat, yctcnek, kah ili- çllslaar Yrrgmak halen çança Satrl,k. yet. ç : l\ lli~ k r n PatIam" ça m dlvar I.Fgihnck.2.Aksamak çangd aa r llarcamnk. sarfclmá ~ a q l r I'al lamak. '" 1"1 21

16 ç('di, (lc.ifmç. 2. K r~'(l i,n Ver. çuahr I yik~mck. çl) u r Yapmak. yaratmak. çer n Ye~en. ç(' r -baj'~ Torrak ev. ~'Ücuda gelirmek normalk $rncl çr rr lüdi il> ~ ah.. ~ k 2,Kred i çer-çer Mahalll, yöresel, yerh çl)'n I. l.î ftir.l etrrek. 2.Y,lm.1l. çlurn,klaa r Yatl ~tlt1,, ~l. l~...lin alnmk çr Tgr Derec e, kategcri, ~' m l tkvirmek, düsürmek etmck. dind irn",:l ç..rrhi Yirmi, çttll,rle$kek Paralel. kos ut. muvav çll) l r 11. Sallamak. çalllfllkçl Manin g'''. dülg er, çre re n Ceren, re) lán. çe rl::r l('~lir r aralel ola rak. k(l~lll ça ) 2U r I. Salla mak. yaylan(hrmak, dn ~r:llnl.çl. çrt'r2r n Yonga olarak. muvazi " I,lfil~ ça Y2u r Kendiliginden. l..bil. çarnr I. I.Yanllm"k. h;,ta çl'<')l;in (),1i ln ~' ;,' ma. bcuçlauma ç('rjl.r1ijl. Hen/ cri. hn gi!>i yaplll;1k. 2 Vma r,,:,," "J..., çt'ilt"), K,el li/'i. ~cy rd tabii olarak isahel e ll ll ~'n'l' m c k 2,('11" ç('r llh Tuzak. 2.Gay riiht iyari. istcmc - çma r 11. ("Mnll'l, pa"" li a ~'TI, ;,k ~ l'il ( 'd,,,i\"'1lk. çer te Büsbütiln. tamanuyln d" ç ~ l a r l a a r 1.Kunsurruuk, alt üsr F jl' K,, ~",' Ne kad"r? çnlik Vahsi, yabani. ça)'2,'" r l.tcreddüt ctmek. elm ek. l 1n ~ltll1ak çejer ("iil1l1l'k çerliksiir v ahstlesmek, 2.Sapmak. 3.Kaçm mak 2.Kl\pd, kurl parcala- çc k Çek. yabanilesmek. ça yjl.llça k Tereddüttü mak.. çr lq le KIlhlp pnr~ \If! \1 çh n,,,' iv Erik kutusu. çal l1: Yallh5, h;ll;1 \T I Yc!c ça Ylk I. E ~ri çt T\'n oe l~ Onhrk. (JO ruble. çaji!:" r l.yatrsmak, çcthilr 1);rlgal'lIllllak çlylk 11. Saganek. sakinlegmek. 2. A h~ma k. ç('ihj nt r S"lluk alma l. üsütmck çerzjlenlr Çürümck. kûflc nmck. ça ~ l o I. v azün). bahar. ç'llumi!!. /I~ lrh: l }h. d i ~ip lillli. çele B " ~ a i!-i " agl boz ulmak. ça)'lo ~ llt l. partln. p't1111. kendini hilir. çetees ('mk k" $-1 ~ ",n Rakir. çl}lodl Buzluk alan içinde sulu çulk I.S('\'imh, lo<linirni. gûlcr rkf im~,1~ 1Il11. cf-cm çe ~ ki oçi2 I~re nç. li ksi n dirici. ver. )i171ü. Ulif 2.Aç.k. ku ~I ~ 1 çeskiocr Tfksinmek, igre nmck ça)1ool 1çak Parlak. mükemmel ç:ln o Baharda ç e l r c ~ lelçek Gök kus-a~1 rcngindc. çe ~ le Eniste. Ac li!~/. tamahkár, çder Tms gitmek. Ç:ll l~' ç l ~'1 r I.Kalaylama. 2.Nike l5j. doyma7. "m I.v emck. ai z.vem. çntrk-kll Çifek. ça ) k! Martt. Had i! 111)'di! Mi? çtmdi~ er E~i'rno:k. çestinçek ÇÖ7ÜlmÜ$. ç l ~' I " r I.Çe1d1mck.w:aklll$lnak, " çe-ç('t r2l'1'r GI17(:1kOnU$mllsryla çeme Suem. scl7enii eetce Dolu, yeter. ilyrjlmak. 2.Vazgrçmr1<. j\\"{inmck çtrnchu t.yemck vennek. çelçlr I.Kiifi gelm ek. ytli$nl j.veme k. bnakmak. çe-çt k ( içek. t>esl~k. 2'y('l1lvnmel, 2.0Igun l~mak. 4.Kaçmak. 5.Atlatmak. çt'çt''' ' d ii5kio I.( ï çà lc-mne. ye'mlemek. çet ker Scyta n. 2,Geli ~i"e. çcn'llerikçi Ikslcyen. yt"1;riçî 6.Kurtulmak çeçen I. I.lklig,hl:la l!alli. çcill!!.ir Heslcyici, I;ulah. çel ki lpile, ag. 2.$el:>eke, a çll) laj I.Yaylak. 2.Ya7Irk 2.$a~I1I; IJ. ç('mire r Klnp kopanuak, ku mak çetlijl...r t.ycusmek, ulasrnak. çl)'la nlr Scrbestlesmck. 00$ çt çen 11. ( \'<;I: n. çtm i} I,('ekil(lck, 2.Yl:m. 2.Yapabilmek. -cbilm. zatnam olmak. çl'çeoçid t r Ik lägalli antatmak. ycmc k. çctrtrcr Tcsckkür errrek, ç a}' h~ l.bo~, serbest. çeçl'\ 'ilsa Mercitnt:k. çemisçi(!<'r (j ilbre lc-mrk. $ükraolan m sunmak. 2.Elden gelir, yapd;lhilir, çcden Ycolmi$. çemisçidilge Giibreleme, çe ln r ~ Peqembe. çeder I, 1, U f a$m ~ k, ka"' \I~mak. çcmne<'r I, KlIhann ak mü mkiin yelismá, 2.Yetml"k, kmi çemneer 11. YelOel alil' ak, yemek ç...ng Mezar, kahir, sin, gilo' ça / aar I. Enernek, hadlm elmel<, ge lmek. blilmak. çeho Ace mi, ço lpa, hecerik çal aa r \I. I.Yontmak, rendelemek. çeder 11. Tullip glllürmc k çr mncnilgt Deslrm r, gld'1...en n... Clda I.Süngü, kasalura 2.SlVamal çcdi Yedi, çemoenir f. Yemek, l>esleomek. 2.Mlzrak. 3.5tvazlamak. ç...dill Tllhlr gl'>uirme. çenhlda n IJa\'u l. valiz. çldar Yalmal. Çuur 111. YÖnetmek. çerli haan RilyOk Ayt, Yl'lhg;r. çeml,ion $am ri yon çldll:: (llmk. bozuk _l ok m1l' çedii$"i n na san. mu \'affilklyel çemle" i-rnk. çllada k Çahmh. eooamll. çcdimçe I!Japn. mu \'aff<lklyel cem1;!! ResJe)"k i. g.dah. çuh21r AICal. engi n. " aslk. me,-zun 2 Refah. hu7ur.,,' Yen. Çlrll2 ka rl Kalmn ÇIUK Yalllk çl'di r Kadar çefijl.e Yengc çld llr Kokrnal. bozulmak, çall\l:llg $ose. çl't1iri!ge GC'tinnc Ir. nr[lan çonîme k. çluk IIGkûmet.,~k Kaplama. kenar çekmc. "" çc pu'1!. le n i i ~ ki o SilàhlannlOl. çl<lurgll r Koklamak. ç.,ll!!a Tashih. dülehme. srn11e1tle. ç('p,e" I.T...r (sil..hl. 2. ÁIN n ~f>

17 ,. ( u1m l.ya tak. 2.Y1I\acal.: }'er. ç"ti(ur Yl1tn,,~.,ma l.: j.v atma ( I",(ak YUIIUI'lo,k. ~kh. ( 1Ol1 ra llr S'lIlt.',m<l1... ( Igur Mah sürmek, kiskinnek. ( 1011$ Is h.'l'an a~ma ( 1i!lIk Bannluk. ( lo,hetr 1.('",1.: ya~ h. l.slll.:in. ( Iga'" Y3kl :l~ tk lt~'''ll l (tllg_ Tl'plama. dctme. ),gma. ( In.hr u r l.u~,t kl;lmll l 2.fKar) dcvsirme. oerleme hafiûen crjmck. ( " ndl I.Ytgml l. l.rir yalarto ( II",llliloaar l)all.:li,'ukl,,1.: <'1"'<:1<.. yaltaklaruuak çesitli yaz rlanntn ( III$tn:u I.Yapt5I11:1k. btllundugll antolöji. der- 2.lIul:l5mak Ieme. (11I$lr Yaru h.l~tnda. ya."nda ( ur Ytgmak.loplamak. ( 1IISlr_ r I.Yap' Sltrmak. de v5irttlr'k. derternek. 2.H ul a ~"nn "k dermek ( Ira :! I. IS i'igullfl ( allh1.. ( IrIlI li. Rahvan çu ra r Daraltmak.5 t1.. la$llnnak. ( Irg " lmûzmin. I.: rooil ( " $ To plalml<l. l<>plann h a ~l <lhk 2.0r. va m ( IJtraa r C11Irdamak. (I rella r I.M u,i... tuecut,.ima" ( 1l.l.lla mll Çaurdama. "" l.rdama. 2.1Jmlllak ç,kp" k Engin. alçnk. "''<;1. ( Irll.lraar 1 II... IoIa",ak. 2.\'..k,.,, 1.: " I YII. sen e. elmd çtr ur Aydlnbmnak. ( Ila n Ytlan. t$lklanmak. ( Ilandlk Oca k cckirgcsi. ( Itlk I. Agtl kenart ( Ill r I. Vcrinden uynamek, }'er ( Irlk 11. lsrk. a}'dmllk degislirmck çln lkl Aydmla tm;i, 2.Sürünmek, sürüklen- rsrklandrrma mek. (,rl ak (Gil] i~';n) hasta ",Iha}'. [hk. çrvkunl l.saf ma. hi..a 2.0ayr;,m çdhtga Cadr. ucube, ejdc r, çu Kok n cana var. çtlkarat Ko klatmak çllhlgtr Düz, dümd üz. cutaar IKokl amnk z.öpmc k ( l1tn raar Ytlan kayrp, sürünüp çtva r Sng tlk, rüz gár. gitmek çua T ~ I' T u a g a ail çll( traar ClIi.:u1 elme k. ( tn tall Y/\nclim, idare. ( Illt'r Yitmek. byholmak ( dçlra r Parçalamak. çi,lill I. Kcskin, sini, 2.Tiz (" "Irtk J. (Giiz lerl kama$rna. J lgncli, dohnmkll çtlçln k IJ. V"::lk " ICt k. 4 Par1;,k ren k. ( ddag aa n Scheil. neden. ( ltligknir KC'~k itlk~ml'k ( ligllllr Yalamal.: ( Idllr Ke.k itlk~mck. (li g1 Y,lk!. \' Iditlil- Yilik. "" ~'I". ç,hg li,k. (il!: (i~ ( Ih\l:'" Illma k. t~,"ma ". çigir '- Sck.:!. 2. 1,,'1, (.hlr Ihml\k ( I~ l r., ls:. ('n Mcyav. mcr :lti 1.:,' l.ü. ç,h lkl Sera. ( i::lf'l'r ',A7 r i ~m..."- (,mll:lr'" Sak in1c~mek. udallmak 2.Yara ~ ula n n13 J.. \' i~ / j Il N S'; l'h(' ('I"KI.:. (O(:II C." ~ Koralak. Slil'h.:kntll,,' k. (o(ac. ", lan" K.1Talaklamn3k ( ic, inie Sflr h.:. i ~ki l. H WC<;('. (O(aI.: Ton. ( iicl"er 1.lk u..litltlak ( o(ak-laraa lbczclye 2.Nohulo 2. 1I111if1< 'nd.. ( oda Aacak ycl1nilnll 1.:..l -')(>~lt rma k. çed ar Silmck. (i ied<lt lucuztnk, indirim (oolnr Yo~ u n. kalm, Iifktl1.: çodunll Ktt ~ kirlill. (ilje;, Srcl.:[jl"''-'r. ' l1.gllocii. (oll.",.,h k( 1 Sanalç l. (iik 1.Y..-gni. h.,lir. ( oeall,hr 1,Y:l1l11ak. komf'('l c 2.I!(:Ul. elmek. 2.BCSld emek. çil r I f.ycn -ck. 2.Y:mmak. J-Sa nal esen onaya J.(ialil'..,...lnlCk. koym ak. ( iithe} FiliT. siir~ftn. ç0il-aa l l Edcbiyat. 2 Edehi (";("1 (ii rlim Îgrcllç. her...,i. p; ~lil.: (ogllal( I l.f,dip.2.ya73r. (ij,"" Ürnck.llli:<.'1. ç~ d ll " Gerdan. (i k (,"ukurluk. çogmll l.sëyle ki. 2,Gcrçek. (il.~c n(l ll I$lah :'lç1ci. ICliz. lezze tli haliki. çi l<l;e f ;at ;p.lllhaf Ç0l!:I1$ 1)lI\,üs. kavga. çilh; Ik llt. il çoj!lltlr Uyma k. uygun dosnll:l. ( ilie K':lll il.: iligi "oj uur ltkilmek. ç i n l;~ ft.kp e. ~. tllis., ok l -Vok. 2.lI ayu. ( im lt"tlir Ycm için ~,,~a...1" ( ol.llak S..ko. ~ i1 r. d "la~m ;,k. ;ltaumak (ol<,nt 1);;, il, mck. kavga etmct çiil l. Halyn. d.:nk. ( okt'lar I. Yukarr dogru gilmek. ( in 11. K "mpr c ~ ç,km ak. çin"l Inl'Ï (okhtar 11. Yok lugulil1hissehnek, (i tldiir O~ lo nll aramak (o l:1açl $ ol1'>r.snrücil. \ i,.. I;r::e) 1.Titrcnrc. sall"nm a (ol da k Krsa. j Dntgala nma. (olrl a\'lir Ktsalmak. ( iilce I. IlIl'C ço l ll~a r lial" so rma k, çiil::c 11. Ka".er merhabalasrnak. çiil::itw I.lla kikl, ~en;ek z.ncnet. çoru k Alçak. anasmm g özû, umumi '00 Ulus. millet. çincir Parla k çunanda Geeelde, bc nnute t. çiil::ill i (jli tiinüp kuybolmu. eenaar Eyer altma keçe kuymal yanlp sörune,on:!k Eyer alunakonulan kcc Çit1 llî\ YOSlltl. çonar Yllnlmak. ( itll{'r$ Pt'r, cm ç n n a r- d a~ YOlHulma ya mnsait las (Irer Yirmck, yarmak çoî\gu YOl1ga. çire ilçin I. Serar. tl!!ttn. yalj.'tt1 çoog lallr r. Yemck. çi l e i l~' l tl 11. Slçan. fare çook Yalto, çh ik Yirik, yan k. çook \u l:!ar Yak,"1a~ma k \'i' '''' ''I' (( ;i\i""l''' gl i\";nl tc r<; çoo n Kalt n, yogun. <I' ium< 1. çoo r l.toercks;,. 2.<"'rek, çil Sa U;t!t\ I;. I>I.'ral'l'rhk. Inl um lu. ( iee l >t '~n t. dol. dir<'k l 1""',' çoo r:: an YN~a n, ( ill.e Fr".: ç"nrlu Tcdrieen, ac-u a ~ l r. ala' çî\'('i' n('('r Kltr, ~ 'n a" I 'ml.la mak. al <1 t. çî\ ll" til'':''ç. se" im_it ( fi< '~ Madenî para. _...~ (i/(' Sa),",. ahri r, ~ 6 2

18 ' oe l.niçin? Nl"den? ( <ir ihi I\ "~i. in;!!ç. \' UI III< 11. Rcsieu. [011>1". portrc. ( il m 1.1:1d "' ~lli em i ~. " "kir. 1.Ki. degil mi! ( 1IHI< t.t cre. 21l",gil<lal; f" l,, ~r a r. z.öenn. (o r llu r Magn tr. gun.rlu. kibnli. 3J )<\\'ltii.l>.lha ;" k "~ 1 ( II. " I. ( U I _ R,, ~a l1l. :?rnlnj!rafc;l. (l1n Omurilik. ( " t ja k S i~. çlhilk,,,h e (.. ruie" I R (' ~ i m prul:l 2.llo:-,i m ç ü ", Yü n i r li~i. ( M jjl" lal için) agjr. Yll'a ~. (0. ;110-1.( 1 I h l1 l ~ ",. ",ii~;\\i r çckme. çüre k Vlilek. (Dril t I. Agl. agu gitmek. çfo\iikl ~ krli,. ""n11.hey."l. ( 'u um IJ)j ~ ; r hl1. nizam. inuzam ( Ü ~ I. Oynar clkm. mafsal 2 (llmek. Io;.. u-c v. 2.RcJilll...itlll ", ( OS 11. (Sa )", icin),nl. (D r u k I.GeTi. seyahat. tume çli\ ok i'i Nalllr. \.",,,,,,,I M' >lir. nnk.,. dcscn. ç ü~ ç ü " Vil"l... hir, 2.t\l1ll p1nîyi~ü. ( lh äree Ka"',I<. (.. r ll me ll ur n..r...lnll,"k. nil am3 çihkük YilkslJk. (ll l i ar LYoeulmak. usa nmak. çuç ak (,"rocu\" r-~ It ",<u. I,lirmd. ç ü~k ü rrr Atc~i Y;lkm'lk. roca~ I 2.Utanmak. 3.Tcd irl,lin ç" d u r 1.7;l)'lf o.i ii ~ 'N:k. ç"rllur 'R~i11l yaprn...j,. 2.Re<im k3"$i.rmak. ç~ k olmak. 73)1tlan",k ~ K ; Ul~'"" l. ml..k. çü tkü l ueves. en,...l. af7u, ço..lli'l Ked er, demo 1I"m, d 'l ~.r 1ll ak Ç,,~ I. I1 " 1:11<0:. çüü N,' üzfmtü {u.l" k IX in~ ~ 1...nml. ljjhh,. { u ~ k " u, Kas mak. kml~ t1rm" k ç ü û-du IIcrn('. he r~cy, ço. uur inilti. inkmc:. ç" tlll-i.a ra I.A7imli. hn~,,1i.."",ril Ç" I I. I.)" a ~:lk li 2,Ay'p. Jlü;/, {ihi- hö i\ P,h pu"', c:~ YI. ço\ 2,ln Láden agael 2.(;lI"",k.1I. iilt.,,,il kll;lr1ic' çnur Ya1.1.11Mkalc, çm ill Öhiiriik. f",hu"1. )"UI"n'\.; {'" 11. I.Knl,l. \ ''' ~' " l. ç ûiil- hi irii Mnhtelir çlklü,rr Öksürmc-k. Ç\l2","ul a, i"l'c 2, llay.a~ Idcfal1 ç ü ü ld~ A)nI. t>en/e,. çb 2,cnçi2 lküçük. ufak. rüz"i ÇIl2;!:1 I.K "..,I11:1.: I)il { " " I.I :I )"Ihlll;! çüillzünt'r Ta~ \ ip "' t.. cl. ('Inlma k. çûve $e Y.IICSI'IC. e$yi. 2.Emin J.lI,kiiy, cl"ii. "nl;1,m:l {..."d" Hl1 l"~ l k S l1 ~" çlieen ir UmidinÎ kesrnck, iimidi ç "2 a" I :1 j,, ~ " t n Gprii$lllC".l11ii/,, \..e,, ç"'" I. YlI\ "t' all1:1k çü,'ü r Pantolon. krulmak. Çlll:l3-S(ln! 1.1<:.0nu$l11a, snh"' t. ç" ur 11. Y,klIma"- (üzün Renk. til)' rengi. çblhrg r r r atlak dudak )àlt nlik.2.1kllik(w,11i {lint.r I. Uralamak. çü zü n- hallzm Ala ca. Çt$illi rcnklerde. çlildiir Zaytr.Stska. çuc.:i\ I. Tet>e$i, 2 Kircç. ç" " ra t 11. Y{"l~ linna k. çllir r r Dayama k. çuc.ui.. l.(lnen,li. elll'nlmiyelli, Ç"'''C.'' Yumurta çö lrnc. ii~ Davanak. desrck.pavaoda. ciddi. 2.Al 'iid. giilled. çllut uk I.Kmk. 2.l l,"'131 jsakar. çm ~ rt' Tahnk. krskutma ç n k Ree toe. ak m,iii'i.. çml/i! K aleska çllnlik Dennanstz, ga çsüz. çuta Kandil { U I lil C'IIV:I$. ç[.nilor ihti ya rlamak. yasla nrnak. çu hlt I. Yolmak. ~i i k m e k çiillcn KirklImek. çölll l.tüy çular 11. )"1I1at. {".II'1. l Kirti. H,'irkill. J.ç,,1< z.recm. toyrico. çu lçur lla, ( e1\e çalin"k. gc\cletik iyi. alà ç/llik telir Tûylc nmck w nd. çiid crl'uçic. Bc rbat. pi" kötû çmn Dogll, lark. ç ulçlltgny ~ a k.l k çii<lhkçii [nanç h, dinrli1.t. cöp 1. Rrza. nmtahakat. çu lçutlilit I.Cl\lltlall1i1k çodillgr ldin. 2.Mo hep..~ J t i ka t. ç/l(l ll, t.dogru olarak. isabct!e 2.Ge\ el-e1ik etmck. uuan. 2.Grrçek, hakikat. J.M,n lrlnnmak çtid ilrct Yüklemck. çl\l'sonrr Ilnk verm ek. bbul\ell- çumn \'cha. taun. {ii.lii rtlkçil li.m,nl mek çutw r h:l i' ü 11;111""" çildihir 11l1\IlIl1"l, huau ('t!<lel ç/\l'$rn H r Razrolmak. n7.<1 göster- çuuar-dctuir l.ûvabo. I'h g TOy mek. çuilg" Patinaj alant. cnue Ni\'in? Ne,!c'n'! çllll,rrrcjitgr Anlas ma. sözlesmc. çllilma Onj!.kt,,,,isi çiigc l'r Silyle hiiylc, fcna ti\'j!.il muk nvclc. çll, a!:",1 Rakam. l'iillcli Di / l.dn ç lil'~i1 1 Muti. ul' sa!. uslu. çur]u Kaym, l >lyu, hi,,,r1tf. çiiglo' S:uk...-. çllplrrr A\'lItmak. oyalamak. ç" rl tyun. lllcill1l'h 't. çii:,:iitet K" ~ lll ak { l\ r2cer ç ocu gu kunde ktamak. 2.00a, o )'mak çiigilriik Ih7h ç b r~e l. Kumlak bezi.çocuk hoi çllt ll ak çl 1.Yuruas.<akin çiik I. Yii". {ötj:e,ki Sarrna çomp 2X irael. çiil. 11. Ylin, I,n af, cihct çöriilrlrr I.Ter.ru;di~ki. 2. ~ liina- çllrtl :lll::1 ll ayal. Y:l~;I"'. iimilt { ii " 'r~ " l f or t,>;,. he) hc'. k*" tar1'$ina l'0k mik {ut Ila l l km~..hri. aym 1IlemlC"- \' L.l Ne'! çö t ii ~ k r k (er;~ i k. u~l,msu7. ay",n. kelll. çlilt:iiiit Sih n...k, l llmlarnak. { örü ~ tü r Aksillè. biliikis. çl"uk I. Par~' a {iililii t Y iiliil n,' k, l lt a ~ etmek. 26 1"î 27

19 d.. d alllh daad,"! du l!:. daah dnh!'; durna! d aam l ~ daamçl rllar daan du r T. dur 11. daar 111. dlli n ar dll:llnnlkçl d llarl nl lf l daa u $kl daarla daa, daa ~la a,km dn ) daaf -a,. daay -ene rlaç a daçu dadaj:aln a dadall.al1a ar dllrlarar dlld llnk dada,!m Ih1l1lg:I' dadrrnar!lad.", d ag dllga dall.aii d agdm ar d al:-dl1j,:il c1l1gf"an d l2.'" l ïa. de I,s.-.dco.-e. }",lnll_ 1.C' -.cnd lil lc:. O\'\'! Y:m dd un l ( :;i ;~\-. vazifc, Ölk \. Domino. p.-", nala!lilmc O'''cii. gardiyan " n as. ag.,. saktn i Tk ~md,. j![içll"n dii $má j Hc m eo. birazdan 2,lIa\"u i! I -'l"~];llna k j.tunurmak. raplermc ". I.Tahmin ('trnck. 2.Fa17 etmek. 1.51\'am:lk. 2.Toplamak. Elbise dik mek Tcrri. ( I' I";~ için)dikim. Dik;, Yann. Güriiltü. es. Yaybm ates. salv o. Oa}... TCFC' N;I1I~. anncanne Yazhk. say fl) C' yeri. Zama n darligl. Söphc. tcreddut Tcrcd düt etmek. Pasfanmak. pnsf Ay! Amnn! 1.S.~ g k ll ll h1 5m a k 2,Çt"likk5rn ek. J.SrrtIC'5mr k. Gurûltü. patnu ckann ak.,'idat Dag. NnI. Tavuk. Taahhül r lrnc k A<he<' Da èl<lanh. T:lkdi< clm ck, I<ut<:llllak [) d aed d ;ICllca tl"c m d aelr d ag, r-cr!!...k dae irct-k!iad ur d ~ :ti a a r a ll r da::il,'a J:lar d ",ja :lr:lar "a j:oll tbjlg I. da jl\: 11..!:ljnr!. d a jnr 11..!:li" r 111. d akplj:lllr d akll1r d ak!,lrl;!"r d:ok" lrll \: 'd ak,,,, d,,1 d alajlr d " blr d al,, ~ d " I ;I ~ d ;, I:, ~j, d alay.ht llla 11..1I "' I::lt dalhl l:lr dalçlr d:llç..:lrllr dal.l"a r da"i"!':lar d lll<tlr,h hh.aa. rin.'an.l<a"c '" 1l1 <.ll l :1 ~h"ll:l, lal. h< T.,k raf, Y"l11tk" l.l gri.!. Il" l:linh,,~1t lla ~ parrnak 'rld;, al'l. (iil riilm",'m l..k I ~ i ~'ll.-k.! Io.:"""""'lak \b.knci 1 h 51amal 1.,,~. k h ll l.l l Van,' i/lh"'k ra~ lt k '.15"' ;', t ;l ~klll.,,,..i T.l ~IO':I ' :l~"\:ll l 3 ~'II\:ok. 1...kr u. <illc alnl, k. Slkl~m:lk. ndc< alalmnk Dcfa. kcr c 1,lk t:l1->o:r >iir'i hnd. 2,Tdmrl:m",k (id '..-, I H lr 2Slk'5,k. J. Il1lla!t'l l. Tam An'll'clmá 1):11"':11;, kendinden gcçmck Accfc. ivcdi Dl'ni" Deni7ci Dala ylama. I ( k ll i ~ ~'l' acrtnus 2's"'rilip ''''l'ill\li5 IJ ir n i~ç e açtlmak 2.\'n ytltn'lk J.S n pilmck Kq ll,' <.' k"l:ll. $,,~t S ;l~1 " h" "k 1., 1' heg"'nl"l"k, 1",~b"l\l" l S,k,I",,,k. hun,,'mak. "' e ",liu,k n!!c'çnle_ 1>11II:olma 11'511<"'ma".fI5,,,bmak_ oi:11e:l,, ih l't <1"," oi ~m h a <b ll,lnt.. d :llllçuh1e" "'mçllf d :lnl ç l ~"r danuil 11 :1111 -< ' ",,"'tt 1 1 ~lm n, k " ""... " kl,, hr.i",m '!;,lll' " :I" lii l :1:1',"'n, "'i' e:t~ " ;liicin" ti:t I'I!:lr,,'","'''::. nklai't ",mi Ib ll,,, tl ;ljl <b nl :l1:li" d:t r:l:iii_hilr < I :lr ll a l 1n " ~.I" r h ae3' d"rg" I:l:lf dar g:lll d:l rl d:lnl g:l!l:lny dmi, ::l <b lj l k 0I:l11:I:lt.b d :o kç' 1:1 11:1 1 ol", I" i\.~nl< a t {i:li I"t k;1ii ol"rn,r d:" I"!:'",b l l~ ~ :I,,hl d a "" :1n I l 'll.!.i' ;,r,. l l};i'ml". Ik n, l l~'a \'a I)"h ;l. rmb 11:1I"j, "<'1 l d. Yaym V :ly. h l,;, k.{"'l' l ln, a ~. V II~ ' I :I,, ) l:l. r"iii)la 1l:"1I1a. I!ilhlf,l('kldc 1);"II11r ""~'1" 1 giitll. t."'''n. K..lht:l ;l\llll\1:1k l >.o m,,, I,,,,,,,,,1. 1,,>,,1', "i~ nlt" k. (I h /"' ~nt,,1. 1" '1 S"I ",h,-.i.c'1l I'fel\~ Am, Y""';" Anl l" ~n1"k. ~i'ij'i~ml"1< Ihninmfk:llt Pil'll Bira! Invln Arl aflla ~ i\t "r k. Sn nllen. ~n n "lida : soma. IJi,'im, ij' hir l.1u " " actluns li i ~' i m ~ i J' bir tarzdn "çtlma k I I{C' i ~. 2.Yiir>.1io.:i J JI,~k " t1. -t.müdüt. 1<1,11 <.' etruck. yöucuuck. lfrcmirci 2. N ~ l h :l nt. IIM'I11. l.ikcu ha<tll'gl l lt/lt, 1i," 11<"11 '1;lIl fl ~':I, il;"lhc. Y"nl(,ll, Y'I'fal,..,. Zuluu-uuck, czrnc k. 7;11im 11Ili im, criyl.'l AI",'"h, k "" ~ ll rt'l1kh 1-1.1/10,,11, C', ; l n l i ~. l )anhn"k S i5kil1, ~ ;' n1 i ~.,:, i~ n\l" l. AH " h" ( ; (' ~, l. ;" nr~ u fl:l' p' d ;l ~ dll ~kli d ~ ~k ll:l r d :l ~ k aa tl an d ll ~l llll t da~ t alç..k d " ~ l l d ll ~ li~ Ih~ t l k l d o< da naht d",..n d " "' lt d 3 } d llya d :l}a n\:" s d3}gl d "l"glt aar d ap ldajlr daym d al"lll çl dallll1l rllllt d aynllllr d ey na m dllpln II",,, I":l r da n l dalt lo llntt d" l ilga {!:Int do debyut,k'"l11 dcrtlr cledi t -d a\ "n dnlirl eni.,kegc'f dcc]! Md: drd,ii!!,, " dr ejlriça"iye det't I. dn't 11. SÎ~ I Tas. K:l.k h. fin('all D I ~lfl I ). ~ "' u l.l n I.I II ~ I " ~ \l n a k, 2.1"11$ "'-~lil l:k, l a ~ I ;l ~m l ~ D,~, d '~1 Ta,:," p,~ ail...ian, yu rt d' sl",b~i ras. r a <b ",,, ~ k l.t 3t>:ln. l.apl. (..cnk h"l'lama"-, "rlalll.lk T ay. Ilanlmcl i De {!:nck; asa, I;lIhllk, Havvanlara ~e<le n;~, H II~'a n l a r a scdenmc k. S3vasma k. S a\'a~, harp. Sa\'asçl. S:l"lISll1<lk ictomek. Ç i ~ n emek. Dir ç i~lie rn lik, Dusman. besrm. Çarprk yürümck. Klik, Köklcnmek. Oda. R o ~ arazi. Ha! Ya! 11k Çt k l ~, II Ç llt ~ L<;:I)-1c' rx' 12H'1 1 (\ 1cmi' 1,Gc ri, tets 2, J tl ;l I~' t, Kösrebek. IJkri gilnw l<. 2.1nal ctmc k, <Iil l'lllllck, 1.Yoh ek 2.BuyHk, J.UIIi. Donmak. Y t" ml' ~ i" en i yi ~i. I,ÇCll!,'e1.2.MmlfL11. )J)ji ~ ll\e, Çayla" kusu, 7arf fii l,!!en mclium. Cli\k. K ;" l~ r. I >

20 , ' rh-er Hl. l.dcgmck 2.Yunn"k dombeereer S,w lkla",,,l hcvcvan ' k ilul"! r.ncsm. "~ lll i l despl l.ter"i. 2.Valak. fleer 1\ ', Dernek. söylcmek. i~'i ;"k "I mak. 2,iy ilq llle de~rn f Despot. dee rh e Degirrnen rtemheer cl SaYlklalll:l. h~i ~V "Il. dd\eiir I( ;ilçil.'1li1wk d,'stelir r, h h la ~ l11 a k, d{'er lwçi SOVglilKU, çapulcu dem-blrc k (i <1<1 ;1111. illdi. deskileer llnplavrp 111'1amak. denhefleer Soymak. yagllla etntck :: S i 5 1ll ~ nlal11 a k det1l<kg:lc('r 1,Günliik "\.. 2.N, ~ {IcWik Dclik. del ik desik. deerbedel,1;-0'\' 1"("1 l ll1l ak.!1llkave - Soygunculuk. ctmck..1,lkl~ena r K a r~\!<j ~l rletektlv Dctcktif denheji yrrgmac l1rk. \'\k '1['rnak,,I f~ " 1<' r " I"Kk, "",,,,lo rd, d l'lkn n lbifinçlrudirmck lkginncl\ci i~;i[" 'l kn1l'k,1'-'1,,,,,1 1.1)ii/l'Y.scvivc. 2.Jk nge, 2.Ayrltlllak deerhek detkilr ' n7 ~n~ kolundan dcere Fn iyi. flcn H!egkl I.{jünlük tnuna. 2.N" 1 d,'llrl\'l!.!(' 1,lknkl"1\1, 2,F 'jcitk\l1\lc tutmak. den::i Bey. efendi. curc..l.î;;;,n.1knlc drtk im ç{' Yarduu den igle er Göktc dolanrp durmak. -t.dcrkcnar 1,1\ll1k.1yes, '. dotvlruetr- Dcsimctrc de~ $ lçin rlcmdck l, b llel2,n,,! ~a r~ l b ~ I\ ll\l;r d~tt ir AYllma k, kendino I!alka. ce rnoer. ),llamghlarn"k Yardrm ctmck. del'~t i ~ ' ~abeiiî,.t.noktaiama 1.S( lllh,,1,!rll/i I.Tarll. ::. T r r n ~ i gelme k. dccvflr lfavan 2.(,,11, dam dcmlr Dcutir d('ii/iuiii ;r ( )r:lll, nispl't. devtdeor I,Ik j,<,r :ml;rrrll1:lk t!{'ffk t l.ksrkfik. kusur. (!Pm ir_hornus A!lll kopll/ ll,!t'il/ il\'\' r lnrunak,,k" kk ~li r1\lck ê.tcláslanmck. ddis Tirc, krsa çi/ gi. detll;r!t'r r ldenurlcmck d(' 1' [}i)'e. erhli~e!cl ll11ck. J, Panigc delil sit üütç edc açrk kapämnk de, 2.Kt'1epçe lclllck. Benzer. aibi dcpar tanu-nr l.dcpartmanbötüm. devld eesklu l.heyccan. 2.Tclä~, degdlrcr iltih :lrl;l~ma k d ern ir -oruk Dcmit yoln 2.Dai rc, ~lih e endise. J.I';mik. r!<-gd i r Î i~ k i n [Iuhaplanma dernitkil 1.s <'1N~ 2.F1kri hp ~ d q lo Dcpo. d evîi: Pesrcv dege Tcke. demir-üj ûk Tiih'nmt? kak-m 1II'l' rrs. i.la Dcprcsyon, ruhi ~ükiinlii, devirjllr (At) huysuzlasmak. dcace Güres te ccfmc. demirzfir Denure bcnlell1l' k lk p ~ i ir Geli $l11ek, ilerlcmck devls kccr Toprak. alan, saha bagdn lnma. de [l~ i1 g e dcm ilcjir l.mücadclc elrn<:k Gelisme. ilcrlcmc. devlz Parola, siar. dcgcclcer Güresre cclmctcn-ek. (kl'le r ljklkr. 2.Dosya, J,Kilap 2.Sn\'a~l1lak. J('ah5rnnk d eze r 1.Kaç mak z.swrsmak. bagdatamak. 4,G]oknol. 5.III'O$iir. d ezig Tutulm az. cle gel mez. ~em is rl drll:iyt Çab uk, hem en I.Miicatlelc.2.Sa\'a5 depter-lee r Cilûemek. rlezlnfektsiya Dezenfokt e drj('i\ Düskün. kötürüm. demlvclçl I.SavaRI,2.Miicadclrd. (kput:rl Millr tl'ekili, dezt nfo rmetslya Vala" habcr, espa ragas dejer I. Dqmck.2.Delmek. demncjlr Ilirlik <,Imak, partámcntcr dltl a r Ditmek. 3.0ymak. ortaklnsmnk tin fel'. d l<hk Dolik. dqik. deji k 1.0yuk.2lklik dcmuhlliznvtnar Terbis ctmck (kr!!i ICrk i r hdu-ar ar I.KII'ITC'lk la5mak. do' Yakmda Izaman) ftl'rgill'cr deme kratlya Terkisure al mak Dcmokrasi. z.krv nmtasmak. rlcka br " Aralik ayl. dn i<k r l'crlcmck. dllh ra s l.krvrrcrk.ç.krvnm. dc ka n fll'm" n Scvtan, ibiis Dcka n. <I n i!! 1'('\'hi/, douatrm rtrgur I.Tl kma k.2.s lk1slmnnk. dekla rat vlya Dcklárasyon, beyanat. d em o n s t r a t s i ~ a Gi\SICri, yürüyüs, rlc riir' Tcçho cnuck. donarma k d l!;l)' Sik-ca, SIk!. dernee nümayis. dn mn fol(lg Dennatolog. cildiycci. d njl Hossas kula kh rlekoratsiya D ck o r a~ Y(l n. demping Da ml'ing: tln / ii Znlim. gad(br, acuuasrz. fhka <;01.., pek. de kre l I.Karamnme.2.Knmrn. {kil I, Denk. melll al1l('r~il d1klllj anr Slklsm ak. de ICJ:: atsi ~a Dcleg asyo n. hcy e1. tips I, dcri Ir. idnn' I;Îmhasl. I\gil (i11 Dil. (\d('ge~ I)ünya. I!e~ 11. Prht r kan. d r ndeh drlçl Dik i. dc l"tin ~iddet1enmek. anmnk, Yunlls b afl ~ l Ik sant Komando. dllnlraar (Yagmur) ntl$titmak, delgeer Scrgilemek. giiç1enmek.,1<'. -.la nlh Slrn lnma, di i/ ~ nc sokmn çî~elcmc' k rklgdge I.Vilrin.2Pnno, 3.Scr~ i d ell d ii (lidrrkça. haddindcil de, r-."jir Ihyanmak.l1lllk "l -'clllt'l d rmlrg a~ Ç iskin ()'<lgmllr} delgcm Geni$, h,,1 fnll n g,;s!<:nnd d m Dilgin. ddllcrecr Gcnislrmá, ynyllmak r1l'ii-i!ljn IkHi hcl irs;i, ha)'a! d".r-.d ee. Kaçmak. k:r C H H ";' ~ ' dlll Yninr/. d clgereiige)' 1.lIle~hlrr. tnl1\nl1115 dl',i, i I)ii/. riillï /s\i 1 nwya l. rhilnanlmr Kulak 1" :ll11ek,.lirllc'mck. 2.l\çlk. hi1incn!ip, kil,,'r l);;n it má.,k iiee rlmn a ar Di7g inkmd. I. F~il (ll ; ",,~ dem I, bijlrnc. l3irhk, hc'rahcrlik. di.i/ Ic: ~! i! l1 H'k Ilrnnlla r I.Dinklllck,2.1lnvmak. dem IJ. 1\7 önce. del lkle ~l i rme 2..-\:TlI :11\- rll',1; rulir h r:,c...ene'. rllilnad1ll 1 1Ial1eL 2.i län. :I.~ll il!!i. fle rna ~"g Dern,1l!" g dn, hirl jkl,',kü, li r1 I) " b "' r " ' ~ ' 1'<"/;\1''' '' 1....ol.ihh;lIll;Hne. dr rnng " g i ~a Dcmag"j i, t ", ~ "r l.' I1, 'r1li1<'.,1<,1:10\,,,,-,1,,, \r Ilri'\ltakl"' l) in kv;" Î

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili

Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili ARAŞTIRMA VE İNCELEME Erzurumlu İbrahim Hakkı nın Cilâu l-kulûb Adlı Risâlesi ve Tahlili a a Sosyoloji Bölümü, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Bitlis Ge liş Ta ri hi/re ce i ved: 17.09.2012

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

Usulüne Uygun İbadet,

Usulüne Uygun İbadet, 1 DİYANET ORGANİZASYONUNDA ORTAK HEDEF!.. n Usulüne Uygun İbadet, n n n n n İrşad ve Rehberlik, Güven ve Huzur, Sağlıklı İntikal ve İkamet, Zaman ve Mali Duruma Göre Tercih, Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet.

Detaylı

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi OLGU SUNUMU İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi Özgür ERDOĞAN, a Yakup ÜSTÜN, b İbrahim DAMLAR, a Ufuk TATLI, a Fatih ARIKAN

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı