GÖRÜNMEZ AMA HĐSSEDĐLMEZ DEĞĐL: TÜRKĐYE'DE ÇIKTI AÇIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖRÜNMEZ AMA HĐSSEDĐLMEZ DEĞĐL: TÜRKĐYE'DE ÇIKTI AÇIĞI"

Transkript

1 Cenral Bank Review Vol. 11 (July 211), pp ISSN prin / online 211 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp:// GÖRÜNMEZ AMA HĐSSEDĐLMEZ DEĞĐL: TÜRKĐYE'DE ÇIKTI AÇIĞI Fehi Öğünç ve Çağrı Sarıkaya ABSTRACT In his sudy, an oupu gap measure is derived for he Turkish economy using an esimaed New Keynesian model. Considering he ongoing srucural ransformaion during he las decade, he model is esimaed for period using Bayesian echniques. The resuls indicae ha oupu, which reached a rough in he firs quarer of 29 due o he global crisis, has no reurned back o is poenial level as of he hird quarer of 21. Below-poenial level of oupu for wo subsequen years afer he crisis has no only provided sriking evidence on he deph of he crisis, bu also emerged as a major facor exering downward pressure on inflaion during his period. On he oher hand, he resuls poin ou ha he idenificaion of domesic and exernal drivers of aggregae demand has a criical role for an effecive demand managemen in moneary policy focusing on price sabiliy. INVISIBLE BUT NOT IMPERCEPTIBLE: OUTPUT GAP IN TURKEY JEL E32, C11, E31, C51 Keywords Oupu gap, Bayesian esimaion, Unobserved componens model, New Keynesian model ÖZ Bu çalışmada, Yeni Keynesyen bir model kullanılarak Türkiye ekonomisi için bir çıkı açığı gösergesi üreilmişir. Geçiğimiz on yıllık dönemdeki yapısal dönüşüm süreci dikkae alınarak, model dönemi için Bayesçi yönem kullanılarak ahmin edilmişir. Bulgular, küresel krizin ekisiyle 29 yılının ilk çeyreğinde dip yapan üreimin, 21 yılının üçüncü çeyreği iibarıyla halen poansiyel düzeyine ulaşamadığını gösermekedir. Üreimin iki yıl boyunca poansiyel düzeyinin alında seyremesi, yaşanan krizin derinliği hakkında çarpıcı bir kanı sunarken, anılan dönemde enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşuran unsurlardan biri olmuşur. Bununla birlike sonuçlar gösermekedir ki, fiya isikrarını gözeen para poliikasının alep yöneimini ekin bir şekilde yürüebilmesi için, oplam alep koşullarını belirleyen iç ve dış emenlerin ayrışırılması kriik önem aşımakadır. JEL E32, C11, E31, C51 Anahar Kelimeler Çıkı açığı, Bayesçi ahmin, Gözlenmeyen bileşenler modeli, Yeni Keynesyen model Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası, Araşırma ve Para Poliikası Genel Müdürlüğü, Đsiklal Cad.1, 61-Ankara, Türkiye ÖĞÜNÇ: SARIKAYA: Çalışmada sunulan görüşler yazarlara ai olup, Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası nı veya çalışanlarını bağlayıcı nielik aşımaz.

2 16 Öğünç ve Sarıkaya Cenral Bank Review 11(2): Giriş Enflasyon hedeflemesinin yaygın para poliikası sraejisi olarak uygulandığı günümüz merkez bankacılığında arz-alep dengesine ilişkin gösergeler analiz ve ahmin sürecinin önemli bir parçasıdır. Bu çerçevede, cari üreimin enflasyon yaramayan poansiyel düzeyinden farkını ifade eden çıkı açığı, fiyalar üzerindeki alep yönlü baskıların boyuunu değerlendirmeye ilişkin olarak sıklıkla kullanılan gösergelerden bir anesidir. Poansiyel üreim düzeyinin doğrudan gözlenemeyen bir değişken olması, çıkı açığının çeşili isaisiki/ekonomerik yönemlerle ahminini gerekirmekedir. Bu amaçla en yaygın olarak kullanılan rend ayrışırma araçlarının başında ek değişkenli filreleme yönemleri gelmekedir. Kullanım kolaylığına karşın ek değişkenli filreler, örneklem sonu yanlılığının yanı sıra ikisadi bir yapı içermeyen, sal isaisiki yönemler olmaları nedeniyle de eleşirilmekedir. Bu bağlamda, lieraürde gözlenemeyen değişkenleri eoride öngörülen ikisadi ilişkiler dâhilinde yapısal bir çerçevede anımlayan model-abanlı yaklaşımların yaygın olarak kullanıldığı gözlenmekedir. Bu nokadan harekele, bu noa Yeni Keynesyen bir model kullanılarak, Türkiye ekonomisi için çıkı açığı ahmin edilmeye çalışılmakadır. Bu esnada, enflasyon ve oplam alep dinamiklerine yönelik çıkarımlara da yer verilmekedir. 21 yılında yaşanan krizin ardından sabi/yöneilen kur rejimleri erkedilerek kademeli biçimde açık enflasyon hedeflemesine geçişi öngören poliikalar ile hızlı bir yapısal dönüşüm sürecine giren Türkiye ekonomisinde makro ikisadi değişkenler arasındaki ilişkilerin yönü ve boyuu değişmekedir. Fiyalama davranışlarında ve parasal akarım mekanizmasında süregelen değişim, geçmişin geleceğe dair içerdiği bilginin giderek sınırlandığı yeni bir döneme girildiğine işare emekedir. 1 Bu durum, çıkı açığı ahminlerinin revizyonunu ve buna emel oluşuran modellerin ahmininde yeni dönem dinamiklerine ağırlık veren bir yaklaşımı gerekli kılmakadır. Bu doğruluda, 22 yılı ve sonrasındaki veriler kullanılarak Türkiye için çıkı açığı ahmin emeyi amaçlayan bu çalışmada, gerek kısa örneklemlerdeki üsünlüğü gerekse genel denge 1 Türkiye de parasal akarım mekanizmasındaki değişime ilişkin deaylı bir analiz için bkz. Başçı ve diğerleri (28).

3 Öğünç ve Sarıkaya Cenral Bank Review 11(2): yaklaşımına yönelik avanajları gözeilerek Bayesçi bir perspekif emel alınmışır. Söz konusu yaklaşımın çıkı açığının ahmininde son dönemde aran bir şekilde ercih edildiği gözlenmekedir (bazı örnekler için bkz. Planas ve diğerleri, 28; Benes ve diğerleri, 21; Hirose ve Naganuma, 21; Maliszewski, 21 ve Willems, 21). 2. Model Çalışmada kullanılan model Yeni Keynesyen bir yapı gösermekedir. Modelde çıkı açığı ( y~ ) gayrisafi yur içi hasıla ( Y ) ile poansiyel üreimin Y ) logarimik farkı olarak anımlanmakadır: ~ y = 1*log( Y / Y ) (1) ( Poansiyel üreim µ büyüme oranına sahip rasgele yürüyüş süreci izlemeke, poansiyel üreimin büyüme oranı zaman içerisinde değişen ve süreğenliği ρ parameresi arafından şekillenen durağan (< ρ <1) kendiyle bağlaşımlı bir yapı arz emekedir. Burada µ değeri sürer durum (seady sae) büyüme oranını ifade emekedir. y y = y 1 + µ + ε, (2) µ µ = ( 1 ρ) µ + ρµ 1 + ε (3) Gali ve Monacelli (25) den yola çıkılarak, enflasyon dinamikleri aşağıda sunulan (indirgenmiş formda) küçük açık ekonomi Keynesyen Phillips eğrisi ile açıklanmakadır. π π = γπ + γ E π + κ~ y + α~ 1 ( 1 ) { + 1} 2 s + ε, (4) π P P ) P s = e + p ( / 1 1 m p p, ln P (5) Model geriye ve ileriye dönük enflasyon beklenileri ile melez bir yapı içermeke, alep yönlü ekiler çıkı açığı ile yakalanmakadır. Burada m s efekif dış icare haddi olup, e ve p sırasıyla nominal döviz kuru ve yabancı para cinsinden ihala fiyalarıdır. s~ değişkeni s nin denge değerinden sapmasını ifade emekedir. TL cinsinden ihala fiyaları yur içi fiyalardan daha hızlı bir oranda arış kaydeiğinde, enflasyon arış eğilimi gösermekedir. Ekonominin dışa açıklık derecesi yükseldikçe fiyalar üzerinde dış icare hadlerinden kaynaklanan baskı armakadır. ~ y ϕ ~ y ϕ E { ~ y } λ~ r τ q~ τ q~ + θ~ y + ε = Çıkı açığı denklemi çıkış nokasını Berg, Karam ve Laxon (26) çalışmasından almakadır. Bu dışa açık ekonomide çıkı açığı, geriye ve f ~ y (6)

4 18 Öğünç ve Sarıkaya Cenral Bank Review 11(2):15-28 ileriye dönük alep beklenileri, ex-ane reel faiz açığı ( r~ ), reel efekif döviz kuru açığı ( q ~ f ) ve dış dünya alep açığı ( y~ ) arafından belirlenmekedir. Modelde reel efekif döviz kurunda arış, TL nin reel olarak değerlenmesi anlamına gelmekedir. 3. Tahmin Yönemi Tahmin yönemi olarak makroekonomi alanında giderek aran bir oranda popüler olan Bayesçi ahmin yönemi kullanılmışır. Bayesçi yaklaşım özellikle gözlem sayısının düşük olduğu durumlarda, GMM ve ençok olabilirlik ahminine kıyasla üsünlük gösermekedir (Bayesçi yaklaşımın bu ve diğer avanajları için Rabanal ve Rubio-Ramírez, 25). Bu yönemde model paramereleri ahmin edilirken, verideki bilgiyi özeleyen olabilirlik fonksiyonu paramereye ilişkin önsel bilgiyle ağırlıklandırılmakadır (yönemle ilgili deaylı bilgi için An ve Schorfheide, 27). Önsel paramere dağılımları paramerelerin ahminine ek bilgi sağlamaka, böylelikle paramerelerin sayısal maksimizasyon esnasında anlamlı olmayan bölgelerde dolanmasının önüne geçilmekedir. Buna göre, ψ ahmin edilen paramere vekörü olmak üzere, basi anlamda paramerelerin ardıl (poserior) dağılımı, olabilirlik fonksiyonu ile önsel dağılımın çarpımı şeklinde yazılabilir: p( ψ YT ) p( YT ψ ) p( ψ ) (7) Burada model durum-uzay formunda yazıldıkan sonra olabilirlik fonksiyonu Kalman filer aracılığıyla ahmin edilmeke ve daha sonra paramerelerin ardıl dağılımı, Markov zinciri Mone Carlo yönemi olan Meropolis-Hasings algoriması kullanılarak elde edilmekedir Veri Model üç aylık veri sei kullanılarak 22:1-21:3 dönemi için ahmin edilmişir. Ancak, örneklem sonu yanlılığını azalmaya yönelik olarak veri sei 211 yılı son çeyreğine kadar ahminlerle uzaılmışır. 21 yılı kriziyle ekonomide yaşanan yapısal dönüşüm nedeniyle, çalışmada kriz sonrası dinamiklere odaklanılmaya çalışılmışır. Modelde çıkı değişkeni için mevsimsel ekilerden arındırılmış logarimik gayrisafi yur içi hasıla kullanılırken, enflasyon değişkeni olarak emel enflasyon gösergesi H (ükeici fiyalarından enerji, işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve üün ürünleri ile alını dışlayan göserge) ercih edilmişir. Böylelikle, enflasyona ilişkin bilginin kısa dönemli sekörel münferi şokların ekisinden ziyade, ana eğilimine ilişkin (daha kalıcı) bilgiyi yansıması hedeflenmişir. Modelde enflasyon oranı olarak söz konusu fiya endeksinin mevsimsel

5 Öğünç ve Sarıkaya Cenral Bank Review 11(2): ekilerden arındırılmış çeyreklik oralama değişimleri yıllıklandırılarak kullanılmışır. Nominal döviz kuru olarak, ihala fiyalarının ABD doları bazında olmasından harekele, ABD Doları/TL kuru esas alınmışır. Reel efekif döviz kuru TCMB arafından yayımlanan TÜFE bazlı reel efekif döviz kuru olup, faiz verisi ex-ane reel icari kredi faizidir. Modelde efekif dış icare haddi, reel faiz ve reel efekif döviz kurunun denge değerlerinden sapması anılan değişkenlerin HP rendlerinden sapmasıyla emsil edilmeye çalışılmışır. Dış dünya alep (yabancı çıkı) açığı ise OECD arafından ahmin edilen OECD bölgesi çıkı açığı değişkenidir Önsel Dağılım Modelde ρ (poansiyel büyüme oranının süreğenliği) dışında kalan paramereler ahmin edilmişir. Bu paramere için verideki bilgi içeriğinin sınırlı olduğu gözlenmiş, bu bağlamda anılan paramere Kara ve diğerlerinin (27) zaman içerisinde değişen paramere ahminlerinden yola çıkılarak,85 değerine kalibre edilmişir. Seçilen önsel dağılımlar ve ilgili paramereler Tablo 1 de sunulmuşur. Önsel dağılım seçiminde lieraürdeki emel yaklaşım benimsenmişir. Buna göre (,1) aralığında değer aldığı düşünülen paramereler için bea, poziif ancak 1 in üzerinde de değer alma olasılığı bulunanlar için gamma, poziif ya da negaif değer alma olasılığı olanlar (sınırlı olmayan) içinse normal dağılım kullanılmışır. Sandar haalar için inverse gamma dağılımı benimsenmişir. Phillips eğrisinde ileriye ve geriye dönük enflasyon kasayılarının önsel oralamaları Çebi (211) çerçevesinde belirlenmişir. 2 Enflasyon beklenilerine yönelik gözlemlerimiz de beklenilerin formasyonunda geriye dönük eğilimin daha belirleyici olduğu yönündedir. Çıkı açığının kasayısı Öğünç ve Bamaz (211) bulgularına isinaden,25 olarak alınmışır. α kasayısı ise ihala fiyaları ve döviz kuru geçişkenliğine yönelik çalışmalara göre şekillenmişir. 3 Dinamik IS eğrisinde ϕ 1 için agnosik bir yaklaşımla,5 değeri alınmış, yukarı ve aşağı yönlü olasılıklara açık olmak adına bu paramere için görece daha yüksek bir sandar sapma değeri benimsenmişir. Reel faiz açığının önsel değeri yapılan analizler sonucunda,7 olarak alınmışır. 4 Parasal durum 2 Çebi (211) bu çalışmadakine benzer bir örneklem döneminde (22-29) Bayesçi yaklaşımla GSYĐH deflaörü için ilgili kasayıları sırasıyla,41 ve,59 olarak bulmuşur. 3 Yüncüler (211) 22:4-29:3 örneklem dönemi için döviz kuru ve ihala fiyalarının ükeici fiyalarına geçişkenliğini yüzde 21 olarak ahmin emişir. Damar (21) 22:1-29:12 dönemine ai veri seini kullanarak döviz kurundan ükeici fiyalarına geçiş ekisini yüzde 15, emel enflasyon gösergesi H ye geçiş ekisini ise yüzde 21 olarak bulmuşur. 4 Bu paramere için önsel olarak uniform dağılım alındığında, ardıl paramere ahminlerinin oralaması,7 değerine işare emekedir. Paramerenin önsel dağılımı için uniform dağılım varsaymak, ilgili paramerenin değerine ilişkin belirgin bir bilgimiz olmadığı (diffuse prior), bu nedenle belirlenen (a,b) aralığında

6 2 Öğünç ve Sarıkaya Cenral Bank Review 11(2):15-28 değişkenlerinden reel kur açığının ekisinin faiz açığına kıyasla daha düşük olduğu varsayılmışır. Öe yandan, reel kur açığının oplam alep üzerindeki ekisinin yönüne ilişkin belirsizlikler göz önüne alınarak, bu değişken için önsel dağılım olarak normal dağılım ercih edilmişir. 5 θ kasayısının önselinde ise arafımızca oluşurulan VAR modelinin eki-epki sonuçları ile Aydın, Saygılı ve Saygılı (27) çalışmasının güncellenmiş bulguları emel alınmışır. Model Dynare ile ahmin edilmiş, paramere ahminlerinde 2. çekiliş yapılmış ve bunun ikinci 1. lik kısmı kullanılmışır. 4. Sonuçlar 4.1. Paramere Tahminleri Paramerelere ilişkin önsel ve ardıl dağılımların oralama ve sandar sapma değerleri Tablo 1 de sunulmakadır. Ardıl dağılımların önsel dağılımlardan oldukça farklılaşığı durumlar, verilerin paramere ahminlerine önemli bilgi sağladığına işare emekedir. Tablo 1. Paramere Tahminleri Önsel (Prior) Dağılım Ardıl (Poserior) Dağılım Paramere Dağılım Oralama Sandar Oralama % 95 Güven Aralığı Sapma Phillips Eğrisi γ Bea,6,2,7965 (,6425,,9486) κ Bea,25,1,1794 (,638,,2917) α Bea,25,1,1981 (,845,,355) IS ϕ 1 Bea,5,2,4347 (,2926,,5895) ϕ 2 Bea,25,1,2823 (,1386,,4214) λ Gamma,7,1,6999 (,5676,,8323) τ 1 Normal,1,1 -,626 (-,1184,,99) τ 2 Normal,2,1,1374 (,83,,194) θ Bea,25,1,3387 (,1613,,5144) µ Bea,116,3,119 (,84,,153) Şoklar σ π InvGam,3 Inf,321 (,235,,41) σ ~ y InvGam,9 Inf,61 (,29,,91) σ y InvGam,1 Inf,82 (,33,,126) σ µ InvGam,3 Inf,25 (,8,,42) paramerenin her bir değer için eşi olasılığa sahip olduğu (verideki bilginin ve dolayısıyla olabilirliğin ardıl dağılımı domine emesi) anlamına gelmekedir. Buna ek olarak, Çebi (211) in anılan paramereyi,63 olarak ahmin eiği gözlenmişir. 5 Reel kurların çıkı açığını ekileme kanalları üzerine bir arışma için bkz. Kara ve diğerleri (27).

7 Öğünç ve Sarıkaya Cenral Bank Review 11(2): Çekirdek enflasyon gösergesi (H-endeksi) ile ahmin edilen Phillips eğrisi için elde edilen sonuçlara göre, fiya yapıcıların beşe dördü geçmiş enflasyonu referans alırken, ileriye dönük fiya belirleyen birimlerin payı görece düşük ahmin edilmişir. 6 Geçmişin bugünü açıklamadaki belirgin rolünün (enflasyondaki yüksek aale) para ooriesi açısından enflasyonla mücadeleyi zorlaşıran bir unsur olduğu bilinmekedir. Yakın dönem gelişmeleri ele alındığında, döneminde enflasyonun hedeflenen düzeylerin üzerinde seyremesinin ileriye dönük fiyalama davranışını zayıflaan ekenlerden biri olduğu düşünülmekedir. Phillips eğrisinin eğimini göseren ve enflasyonu düşürmenin reel maliyeini ifade eden çıkı açığı kasayısı (κ ) ülkeden ülkeye değişkenlik gösermekle birlike, Türkiye ekonomisi için yapılmış önceki çalışmalara kıyasla daha düşük bulunmuşur. 7 Çıkı açığındaki bir puanlık arışın enflasyon üzerindeki oralama ekisi,18 puan olarak ahmin edilmişir. Döviz kuru ve ihala fiyalarının bileşik olarak yur içi fiyalara geçişkenliğini ölçmek amacıyla oluşurulan efekif dış icare haddi değişkeninin çeyreklik enflasyon üzerindeki ekisi (α ) işare ve büyüklük iibarıyla geçmiş çalışmalarla uyumlu bulunmuşur. 8 Buna göre ihal girdi fiyaları ile döviz kurlarının önemli bir maliye bileşeni olduğu görülmekedir. Mevcu çalışmalardan farklı olarak ileriye dönük bir şekilde modellenen IS denkleminde geçmiş alışkanlıkların yanı sıra alep beklenilerinin de cari dönemdeki çıkı açığını açıklamada anlamlı bir rol oynadığı dikka çekmekedir. Bununla birlike bulgular, IS dinamiklerinde alışkanlık oluşurma (habi formaion) davranışının daha baskın olduğu ( ϕ 1 > ϕ 2 ) yönündedir. 9 Ex-ane reel faiz açığı çıkı açığı arasındaki ilişki ers yönlü ve,7 ile önsel oralamaya yakın bir değerde ahmin edilmişir. 1 Küçük ve açık 6 Bu bağlamda, γ kasayısı Çebi (211) e kıyasla daha yüksek ahmin edilmişir. Öe yandan, Kadıoğlu (26) dönemine ai veri seiyle Bayesçi yönem kullanarak manşe ükeici enflasyonu için gecikmeli ve ileriye dönük kasayıları (bu çalışmadakine benzer olarak) sırasıyla,82 ve,18 olarak bulmuşur. 7 Đkisa yazınında ilgili kasayının büyüklüğü konusunda henüz bir fikir birliği bulunmamakadır. Öğünç ve Bamaz (211) döneminde bu kasayıyı,21-,26 olarak ahmin ederken, Kara ve diğerleri (27) emel modellerinde aynı dönem için (örneklem sonu ahmini olarak),35 değerini bulmuşlardır. Kadıoğlu (26) çalışmasında ise Bayesçi yaklaşımla (21-25 dönemi için) anılan kasayı,42 olarak bulunmuşur. 8 Đlgili çalışmalar için bkz. dipno 3. 9 Berg, Karam ve Laxon (26), farklı ülke örneklerine dayanarak, çıkı açığının gecikmeli kasayısının ileriye yönelik olana kıyasla daha yüksek olduğunu ifade emekedir. 1 λ için elde edilen ardıl oralama ahmin, Kadıoğlu (26) ve Kara ve diğerleri (27) çalışmasından oldukça farklılaşmakadır. Bunda, reel faiz anımındaki farklılıklar ekili olmakadır. Özellikle faiz oranının denge değerinden sapma şeklinde anımlanması önemli bir farklılaşmaya neden olmakadır. Bununla birlike reel faiz açığının HP filresinde hangi düzleşirme parameresi alında ahmin edildiği de, λ kasayısının

8 22 Öğünç ve Sarıkaya Cenral Bank Review 11(2):15-28 ekonomilerde parasal akarım mekanizmasının bir diğer önemli ayağı olan döviz kuru ise sermaye girişleri ve dış icare olmak üzere iki farklı kanaldan ekisini gösermekedir. Buna göre, TL deki reel değerlenmenin oplam alep üzerindeki kısa dönemli ekisi genişleici, ora vadeli ekisi ise geleneksel dış τ in icare eorisinin öngördüğü şekilde daralıcı yönde olmakadır. Ancak, 1 isaisiksel olarak zayıf bulunması, sermaye girişlerinin yoğun olduğu ve güven kanalının yur içi alebi uyardığı kısa dönemli genişleici ekilerin ers yönde çalışan dış icare kanalı arafından beraraf edildiğini gösermekedir. Diğer bir ifadeyle, TL deki reel değerlenmenin çıkı açığı üzerindeki oplam ekisi aşağı yönlü olmakadır. Geleneksel dış icare kanalı ele alındığında yur içi mal ve hizmelere yönelik dış alebin belirleyicileri olarak ikâme ekisinin yanında gelir ekisi de önemli yer umakadır. Đkâme ekisi, yerli ve yabancı mallar arasındaki göreli fiyaı ifade eden reel kur açığı, gelir ekisi ise dış âlem üreimine ilişkin yabancı çıkı açığı kullanılarak ahmin edilmişir. θ ya ilişkin ardıl oralama ahmin değeri, küresel büyümenin yur içi ikisadi faaliye açısından önemini oraya koymakadır. Niekim yabancı çıkı açığındaki 1 puanlık arış yur içi çıkı açığını oralama,34 puan yukarı çekmekedir. IS denklemine ilişkin ahminler, yur içinde reel faiz ve kur düzeylerinin imâ eiği parasal koşullar gevşek olsa dahi küresel ölçeke gözlenen zayıf alep paralelinde yur içi üreimin poansiyel düzeyinin alında seyredebileceğine işare emekedir. Son olarak, uzun dönem denge büyüme oranı ( µ ) yaklaşık yüzde 5 olarak ahmin edilmişir. Anılan değişken için yüzde 95 lik güven aralığı ise yüzde (3,4-6,1) olarak belirmekedir Çıkı Açığı Tahminleri Paramere ahminlerinin belirli isaisiki dağılım varsayımları dâhilinde üreildiği Bayesçi yaklaşımda, çıkı açığı erafındaki paramere ahminleri kaynaklı belirsizlikleri analiz eme imkânı bulunmakadır. Bu çerçevede çıkı açığına ilişkin merkezi ahmin ve erafında oluşurulan belirsizlik bandı Grafik 1 de sunulmakadır. 11 Merkezi (oralama) ahmin, ardıl paramere dağılımlarının oralama değerleri ile hesaplanan çıkı açığını ifade emekedir. Merkezi ahmin erafındaki belirsizlik bandı yine ardıl dağılımlardan elde edilmekedir. Bu dağılımlar üzerinden çıkı açığı büyüklüğünü ekilemekedir. Örneğin, bu çalışmada HP filresinde geleneksel değerlere (aylık için 144, üç aylık için 16) kıyasla daha düşük bir düzleşirme parameresi esas alınmışır. Bu geleneksel değerler esas alındığında, reel faiz açığı daha geniş bir bana dalgalanmaka, λ kasayısı ise daha küçük olarak ahmin edilmekedir. 11 Burada belirsizlik kavramı paramere ahmin belirsizliğine yönelik olarak kullanılmaka olup, model belirsizliği vb. nokalara yönelik herhangi bir bilgi içermemekedir.

9 Öğünç ve Sarıkaya Cenral Bank Review 11(2): ahminine ilişkin dağılım hesaplanmakadır. Grafike sunulan belirsizlik bandı, birinci ve onuncu yüzdelik dilimler arasındaki çıkı açığı ahminlerini gösermekedir. Grafik 1. Çıkı Açığı (Cari Üreimin Enflasyon Yaramayan Düzeyinden Yüzde Farkı) Belirsizlik Bandı Oralama Tahmin I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II III Çıkı açığının sıfırın üzerinde (alında) olması alep koşullarının enflasyon üzerinde yukarı (aşağı) yönlü baskı oluşurduğu şeklinde yorumlanabilir. 12 Buna göre, ve yılları arası, oplam alep düzeyinin enflasyona düşüş yönünde kakı yapığı dönemler olmuşur. Temel enflasyon gösergelerinden H endeksi enflasyonunun 29 ve 21 yıllarında gerileyerek arihsel olarak en düşük düzeylere inmesinde alep koşullarındaki zayıf seyrin ekisi büyük olmuşur. Đkisadi faaliyeeki hızlı oparlanmaya rağmen üreimin 21 yılında da poansiyel düzeyinin alında seyremesi enflasyondaki düşüş sürecine azalarak da olsa kakı yapmışır. Bununla birlike, çıkı açığının gözlenemeyen bir değişken olduğu, dolayısıyla oralama ahmini erafında belirsizlik içerdiği unuulmamalıdır. Oralamadan bandın al ve üs sınırlarına doğru uzaklaşıkça daha düşük olasılıklara karşılık gelen ahminler, çıkı açığına ilişkin bir ahmin aralığı sunmakadır. Buna göre, 21 yılı üçüncü çeyreği iibarıyla ile -3,9 arasında ahmin edilen çıkı açığı, son dönemde üreimin enflasyon yaramayan poansiyel düzeyine yaklaşmış da olabileceğine işare emekedir. Đzleyen bölümde çıkı açığına ilişkin ahminler, Türkiye için yapılmış geçmiş çalışmalarda üreilen ahminlerle örneklemin kesişiği dönemler için karşılaşırılmakadır. Bu karşılaşırmada çıkı açığının enflasyon üzerindeki ekisini emel alan ve yarı yapısal bir model çerçevesinde Đlerleilmiş Kalman Filresi (EKF) ile çıkı açığını ahmin eden Kara ve diğerleri (27) 12 Kuşkusuz çıkı açığı, enflasyonu belirleyen unsurlardan yalnızca bir anesidir. Enflasyon görünümü, endeksleme davranışı ve bekleyişlerin yanı sıra ihala fiyaları ve döviz kurları gibi diğer maliye unsurları ile birlike şekillenmekedir.

10 24 Öğünç ve Sarıkaya Cenral Bank Review 11(2):15-28 ile çıkı açığının üreim fonksiyonu yaklaşımıyla üreildiği Saygılı ve Cihan (28) çalışmaları kullanılmışır (Grafik 2). 13 Grafik 2. Çıkı Açığı Tahminleri Karşılaşırma Öğünç ve Sarıkaya (211) Saygılı ve Cihan (28) Kara ve diğerleri (27) I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV I II IIIIV Farklı yönem, veri sei ve örneklem kullanılarak ahmin edilen üç aylık çıkı açığı serileri arasında zaman zaman farklılaşmalar gözlenmekedir. Saygılı ve Cihan (28) 22 yılı için daha negaif bir açığa dikka çekerken, döneminde de üreimin poansiyel seviyesinin genel olarak alında olduğu yönünde sinyal vermekedir. Öe yandan Kara ve diğerleri (27) ile mevcu çalışma, dönemi için üreimin poansiyel düzeyinin üzerinde seyreiğini ahmin emekedir. Özellikle mevcu çalışma, söz konusu dönemde çıkı açığının daha çok dış dünya büyümesinin sürükleyici rolü ile poziif olabileceğine işare emekedir (Grafik 3). Yapılan analizlerde söz konusu dönemde Türk lirasının konumu da bazı dönemlerde çıkı açığına poziif yönde ekide bulunsa da, bu ekinin dış dünya çıkı açığının kakısına kıyasla sınırlı olduğu gözlenmişir Çıkı Açığının Talep Bileşenleri Açısından Değerlendirilmesi Küresel ekonomideki olumsuzluklara paralel olarak 28 yılının ikinci çeyreğinden iibaren daralma sürecine giren Türkiye ekonomisi üs üse dör çeyrek boyunca bu eğilimini sürdürmüşür. Krizin ikisadi faaliye ve iş gücü piyasaları üzerindeki ekilerinin derinleşmesiyle birlike küresel ölçeke parasal ve mali genişleme dalgası başlamışır. Gelişmiş ülkelerde milli gelirin kriz öncesi düzeylerine dönmesinin uzun bir zaman alacağı algısının giderek güçlendiği 29 ve 21 yıllarında küresel alepeki zayıf seyir 13 Kara ve diğerlerine (27) ilişkin çıkı açığı ahminleri yeni verilerle güncellenmişir. 14 Reel efekif döviz kurunun çıkı açığına ekisi hakkında fikir sahibi olabilmek amacıyla bir karşı gerçeklik egzersizi yapılmışır. Bu analizde, modelin üm kasayıları ahmin edilen değerlere kalibre edilirken, IS eğrisinde reel efekif döviz kuru açığına ilişkin kasayılara sıfır değeri verilmişir. Böylelikle ahmin edilen model kasayılarının doğru değerler olduğu varsayımı alında, reel efekif döviz kuru açığının ekisi izlenmişir. Buna göre, reel efekif döviz kuru açığının çıkı açığına kakısının dış dünya büyümesine kıyasla daha sınırlı olduğu gözlenmişir.

11 Öğünç ve Sarıkaya Cenral Bank Review 11(2): ihraca imkânlarını oldukça sınırlamışır. Bu görünüm, düşen enflasyon oramında ekonomik büyümeyi deseklemeyi amaçlayan poliika yapıcıları yur içi alep odaklı önlemler almaya imişir. Türkiye ekonomisinde belirli mal gruplarına uygulanan vergi eşviklerinin yanı sıra para poliikası faiz oranlarında 28 yılının Kasım ayında başlayan hızlı indirim süreci krizin olumsuz ekilerini sınırlamaya yönelik poliikalardan başlıcaları olmuşur. Anılan önlemler dâhilinde ekonomi 29 yılı ikinci çeyreğinden iibaren hızlı bir oparlanma sürecine girmişir. Ne var ki, küresel büyüme görünümündeki zayıf seyrin sürdüğü, buna karşılık reel faizlerin arihsel olarak en düşük düzeylere gerilediği bir oramda iç ve dış alep bileşenlerindeki ayrışma giderek belirginleşmişir. Krizden çıkış sürecinde yur içi alepe isikrarlı ve hızlı bir oparlanma eğilimi gözlenirken, ihraca kriz öncesi düzeyinin oldukça alında dalgalı bir seyir izlemişir. Böylelikle oplam alep koşulları açısından dış alep sınırlayıcı bir rol oynarken, iç alep ers yönde belirgin bir kakı yapmışır. Bu espi, yoğun olarak dış alebe yönelik faaliye göseren sekörlerde aıl kapasienin önemini koruduğu, buna karşılık iç alebe duyarlı sekörlerde çıkı açığının kapanmış olabileceği şeklinde değerlendirilmekedir. Niekim küresel büyümenin dış icare kanalıyla yur içi faaliyee ekisini ölçmeyi amaçlayan yabancı çıkı açığı değişkeni IS denkleminden çıkarılarak yapılan egzersizde çıkı açığı ahminlerinin 29 yılının son çeyreğinden iibaren sıfırın üzerinde seyreiği görülmekedir. Toplam alep görünümünün yalnızca yur içi parasal koşullar arafından belirlendiği durumda elde edilen egzersiz sonuçları, reel faiz düzeyinin iç alebe verdiği deseğin bir yansımasıdır. 15 Krizin dip nokası ele alındığında, küresel büyüme görünümündeki zayıf seyir paralelinde oluşan dış alep açığının yur içi ikisadi faaliyei sınırlayıcı rolü daha da iyi anlaşılmakadır (Grafik 3). Grafik 3. Çıkı Açığı Tahminlerinin Dış Dünya Büyümesine Duyarlılığı Oralama Tahmin Oralama Tahmin (Yabancı Çıkı Açığı Dışlandığında) I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIIIIV I IIIII Burada sunulan sonuçlar, modelden yabancı çıkı açığının çıkarılmasıyla oluşurulan basi bir egzersizi yansımaka olup, elde edilen çıkı açığı ahmini yur içi alep açığı olarak değerlendirilmemelidir.

12 26 Öğünç ve Sarıkaya Cenral Bank Review 11(2):15-28 Talep bileşenlerindeki ayrışma, çıkı açığına ilişkin öngörüler oluşurulurken iç ve dış alep görünümünü belirleyen unsurların (parasal koşullar, küresel büyüme, vb.) modele sağlıklı bir şekilde dâhil edilmesinin önemini daha da arırmışır. Yukarıdaki egzersizde görüldüğü gibi alep bileşenlerinin oplam çıkı açığına kakılarının ers yönlü olduğu mevcu görünümde, yur içi (dışı) koşullara aşırı önem afeden bir model çerçevesi, para poliikasına olması gerekiğinden güçlü bir sıkılaşma (gevşeme) sinyali verecekir. Bu çerçevede, oplam alep koşullarını belirleyen iç ve dış emenlerin ayrışırılması ve modellemede ilgili paramerelerin doğru ahmini/kalibrasyonu kriik öneme sahipir Revizyon Özellikleri Lieraürde çıkı açığının ölçümünde kullanılan yönemlerin örneklem sonu problemiyle karşılaşıkları bilinmekedir. Söz konusu problem yeni veri eklendikçe, geçmişe dönük ahminlerin özellikle de örneklem sonu değerlerinin önemli ölçüde güncellenmesi olarak anımlanabilir. Örneklem sonundaki ahminlerin poliika oluşurmada kullanılan en önemli veriler olduğu değerlendirildiğinde, çıkı açığı ahminlerinin gözlem sayısı değişikçe aşırı değişim gösermemesi arzu edilen bir durumdur. Bu bağlamda, aşağıda farklı örneklem dönemleri için çıkı açığı ahminlerinin revizyon özellikleri incelenmişir (Grafik 4). Örneklem, sırasıyla 27, 28 ve 29 un üçüncü çeyreklerinde kesilmiş, söz konusu ahminler am örneklem ahmini ile karşılaşırılmışır. Grafik 4. Yeni Veriye Karşı Duyarlılık Analizi Tam Örneklem Kısa Örneklem (T=27:3) Kısa Örneklem (T=28:3) Kısa Örneklem (T=29:3) I IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIII Yukarıda sunulan yarı-yapısal model abanlı yaklaşımdaki revizyonlar çoğunlukla model kasayı ahminlerindeki değişimi yansımaka olup, revizyonların örneklem sayısı arıkça daha sınırlı olduğu gözlenmekedir. Ayrıca, gözlem sayısının oldukça düşük olduğu ilk durumda bile ahmin performansının çıkı açığının yönünü ahmin eme anlamında başarılı olduğu dikka çekmekedir. Sunulan egzersiz Bayesçi yönem ile ahmin edilen çıkı

13 Öğünç ve Sarıkaya Cenral Bank Review 11(2): açığının yeni veriye karşı hassasiyeinin görece düşük olduğuna işare emekedir. Niekim anılan ahmin yöneminin gözlem sayısının sınırlı olduğu durumlarda diğer ahmin yönemlerine kıyasla üsünlük sergilediği yazında sıklıkla dile geirilen bir nokadır. 5. Sonuç ve Değerlendirmeler Bu çalışmada, gözlenemeyen bir değişken olan çıkı açığı eoride öngörülen ikisadi ilişkileri içeren yapısal/yarı-yapısal bir model eşliğinde ahmin edilmekedir. Geçiğimiz on yıllık dönemdeki hızlı dönüşüm süreci dikkae alındığında, makro değişkenler arasındaki ilişkilerin gerek büyüklük gerekse yön olarak değişime uğraması, yakın dönem dinamiklerine ağırlık veren yaklaşımlara ihiyaç doğurmakadır. Bu nokadan harekele, bu çalışmada kısa örneklem üsünlüğü bilinen Bayesçi yönem kullanılarak Türkiye ekonomisi için çıkı açığı ahmin edilmişir. Çalışmada çıkı açığı ahminleri paramere belirsizliğini de içerecek şekilde sunulurken, paramere ahminleri yakın dönem dinamiklerine ilişkin ipuçları vermekedir. Buna göre, enflasyonda geriye dönük fiya belirleme eğiliminin baskın olduğu gözlenmişir. Paramere ahminleri faiz oranlarının akarım mekanizmasındaki ekinliğine işare ederken, yur içi büyüme dinamiklerinde küresel büyümenin rolünü eyi emekedir. Parasal koşulların bir diğer bileşeni olan döviz kurunda ise TL deki reel değerlenmenin kısa dönemli ekisi genişleici olurken, oplam eki geleneksel dış icare kanalının baskın gelmesiyle daralıcı yönde olmakadır. Tahminler, küresel krizin ekisiyle 29 yılının ilk çeyreğinde dip yapan üreimin, 21 yılının üçüncü çeyreği iibarıyla halen poansiyel düzeyine ulaşamadığını gösermekedir. Üreimin iki yıl boyunca poansiyel düzeyinin alında seyremesi, yaşanan krizin derinliği hakkında çarpıcı bir kanı sunarken, anılan dönemde enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşuran unsurlardan biri olarak dikka çekmekedir. Bununla birlike sonuçlar gösermekedir ki, fiya isikrarını gözeen para poliikasının alep yöneimini ekin bir şekilde yürüebilmesi için, oplam alep koşullarını belirleyen iç ve dış emenlerin ayrışırılması kriik önem aşımakadır. Krizden çıkış sürecindeki büyüme kompozisyonu incelendiğinde, ikisadi faaliyeeki oparlanmanın emel belirleyicisinin yur içi alep olduğu görülmekedir. Bu gelişmede, arihsel olarak en düşük seviyelere gerileyen reel faiz oranları başa olmak üzere parasal koşulların desekleyici rolü ekili olmuşur. Buna karşılık küresel ekonomide gözlenen alep açığı, ihraca kanalıyla yur içi ikisadi faaliyei sınırlamışır. 21 yılı üçüncü çeyreği iibarıyla oplam alep koşullarının enflasyonu düşürücü yönde olduğu

14 28 Öğünç ve Sarıkaya Cenral Bank Review 11(2):15-28 ahmin edilmekle birlike, parasal koşulların yur içi alep üzerindeki genişleici ekilerinin yakından akip edilmesi gereken bir döneme girildiği düşünülmekedir. Kaynakça An,S. ve F.Schorfheide, 27, Bayesian Analysis of DSGE Models, Economeric Reviews, 26: 2, Aydın,F., H.Saygılı ve M.Saygılı, 27, Empirical Analysis of Srucural Change in Turkish Expors, TCMB Çalışma Tebliği No: 7/8. Başçı,E., Ö.Özel ve Ç.Sarıkaya, 28, The Moneary Transmission Mechanism in Turkey: New Developmens, BIS Papers Chapers, in: Bank for Inernaional Selemens (ed.), Transmission Mechanisms for Moneary Policy in Emerging Marke Economies, Volume 35, pp , Bank for Inernaional Selemens. Benes,J., Clinon,K., Garcia-Salos,R., Johnson,M., Laxon,D., Manchev,P. ve T.Maheson, 21, Esimaing Poenial Oupu wih a Mulivariae Filer, IMF Working Paper, WP/1/285. Berg,A., Karam,P. ve D.Laxon, 26, A Pracical Model-Based Approach o Moneary Policy Analysis-Overview, IMF Working Paper, WP/6/8. Çebi,C., 211, The Ineracion beween Moneary and Fiscal Policies in Turkey: An Esimaed New Keynesian DSGE Model, CBRT Working Paper No. 11/4. Damar,A.O., 21, Türkiye de Döviz Kurundan Fiyalara Geçiş Ekisinin Đncelenmesi, TCMB Uzmanlık Yeerlilik Tezi. Galí,J. ve T.Monacelli, 25, Moneary Policy and Exchange Rae Volailiy in a Small Open Economy, The Review of Economic Sudies, 72(3), pp Hirose,Y. ve S.Naganuma, 21, Srucural Esimaion of he Oupu Gap: A Bayesian DSGE Approach, Economic Inquiry, Vol. 48, No. 4, Ocober 21, pp Kadıoğlu,F., 26, Parasal Akarım Mekanizmasi: Türkiye Örneğinin Yapısal Model Çerçevesinde Analizi, TCMB Uzmanlık Yeerlilik Tezi. Kara,H., F.Öğünç, Ü.Özlale ve Ç.Sarıkaya, 27, Esimaing he oupu gap in a changing economy, Souhern Economic Journal, 74, Maliszewski,W.S., 21, Vienam: Bayesian Esimaion of Oupu Gap, IMF Working Paper, WP/1/149. Öğünç,F. ve Đ.Bamaz, 211, Esimaing he neural real ineres rae in an emerging marke economy, Applied Economics, Vol. 43, No. 4-6, pp Planas,C., Rossi,A. ve G.Fiorenini, 28, Bayesian Analysis of he Oupu Gap, Journal of Business & Economic Saisics, January 28, Vol. 26, No.1, pp Rabanal,P. ve J.F.Rubio-Ramírez, 25, Comparing New Keynesian models of he business cycle: A Bayesian approach, Journal of Moneary Economics, 52(6), pp Saygılı,Ş. ve C.Cihan, 28, Türkiye Ekonomisinin Büyüme Dinamikleri: Döneminde Büyümenin Kaynakları, Temel Sorunlar ve Poansiyel Büyüme Oranı, TÜSĐAD Araşırma Raporları Serisi, TÜSĐAD-T/28-6/462. Willems,T., 21, Visualizing he Invisible: Esimaing he New Keynesian Oupu Gap via a Bayesian Approach, Tinbergen Insiue Discussion Paper, TI 21-74/2. Yüncüler.Ç., 211, Pass-hrough of Exernal Facors ino Price Indicaors in Turkey, Cenral Bank Review 11(2):73-86.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp.23-32 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET -10 -15 -20.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET -10 -15 -20. Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET Selim Elekdağ İbrahim Burak Kanlı Absrac: This noe examines he ineracion beween financial sress

Detaylı

FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI?

FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? Ehem ESEN, Zekeriya YILDIRIM, S. Faih KOSTAKOĞLU FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? Ehem ESEN Yrd.Doç.Dr. Anadolu Üniversiesi,

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014

İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014 İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: B.02.2.TCM.0.00.00.00- Sayın Ali BABACAN BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) Kanunu

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 27 Ocak 2015

İDARE MERKEZİ ANKARA, 27 Ocak 2015 İDARE MERKEZİ ANKARA, 27 Ocak 2015 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: B.02.2.TCM.0.00.00.00- Sayın Ali BABACAN BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) Kanunu

Detaylı

3. Enflasyon Gelişmeleri

3. Enflasyon Gelişmeleri 3. Enflasyon Gelişmeleri 3.1. Enflasyon 13 yılının ikinci çeyreğinde yıllık tüketici enflasyonu bir önceki çeyreğe kıyasla 1 puan artarak yüzde,3 oranına yükselmiştir. Bu gelişmede işlenmemiş gıda grubunun

Detaylı

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 15(),71-79 AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ Selim Adem HATIRLI Vecdi DEMİRCAN Ali Rıza AKTAŞ Süleyman Demirel Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para

Detaylı

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSALLIĞIN ANLAMI Çoklu doğrusal bağlanı; Bağımsız değişkenler arasında doğrusal (yada doğrusala yakın) ilişki olmasıdır... r xx i j paramereler belirlenemez hale gelir.

Detaylı

2016 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 26 Ocak 2016 Ankara

2016 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 26 Ocak 2016 Ankara 21 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Erdem BAŞÇI Başkan 2 Ocak 21 Ankara 21 Ocak Enflasyon Raporu: Ana Bölümler Genel Değerlendirme Uluslararası Ekonomik Gelişmeler Enflasyon Gelişmeleri Arz

Detaylı

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ BANKA KREDİ PORTFÖLERİNİN ÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAANAN ALTERNATİF BİR ÖNTEM ÖNERİSİ K. Bau TUNA * ÖZ Ödememe riski banka kredilerini ve bankaların kredi porföylerini ekiler.

Detaylı

ÜRETİCİ FİYATLARINA GEÇİŞ ETKİSİNDE ARA MALLARI İTHALATININ ROLÜ

ÜRETİCİ FİYATLARINA GEÇİŞ ETKİSİNDE ARA MALLARI İTHALATININ ROLÜ ÜRETİCİ FİYATLARINA GEÇİŞ ETKİSİNDE ARA MALLARI İTHALATININ ROLÜ Şenkan ALDEMİR (*) Öze: Döviz kuru değişimlerinin TÜFE ve ÜFE bazlı yuriçi fiyalara geçiş süreci, son yıllarda üzerinde önemle durulan konulardan

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ Ekonomik Yaklaşım, Cil : 23, Sayı : 83, ss.69-91 TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NAIRU TAHMİNİ Özlem YİĞİT * Ailla GÖKÇE ** Öze Bu çalışmanın emel amacı, Türkiye ekonomisi için Yapısal VAR yönemi kullanılarak NAIRU

Detaylı

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, InroducoryEconomericsA Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1 RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 950-995 Rahmi YAMAK * Yakup KÜÇÜKKALE ** ÖZET Bu çalımada, Rasyonel Bekleniler Doal Oran Hipoezinin, Çıkı (ya da isizliin) alep (ya

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para politikası görünümü önümüzdeki üç

Detaylı

PARASAL ANALĐZE BĐR BAKIŞ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

PARASAL ANALĐZE BĐR BAKIŞ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Cenral Bank Review Vol. 11 (July 2011), pp.29-48 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2011 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ PARASAL ANALĐZE BĐR BAKIŞ: TÜRKĐYE

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para politikası görünümü önümüzdeki üç

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para

Detaylı

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu Hayvansal Üreim 53(): 3-39, 01 Araşırma Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu Şenol Çelik Ankara Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Zooekni Anabilim Dalı

Detaylı

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Sosyal Bilimler Dergisi 2010, (4), 25-32 İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Özlem YORULMAZ - Oya EKİCİ İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi Ekonomeri Bölümü

Detaylı

Para Politikası, Parasal Büyüklükler ve Küresel Mali Kriz Sonrası Gelişmeler. K. Azim Özdemir

Para Politikası, Parasal Büyüklükler ve Küresel Mali Kriz Sonrası Gelişmeler. K. Azim Özdemir Cenral Bank Review ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2009 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ Para Poliikası, Parasal Büyüklükler ve Küresel Mali Kriz Sonrası

Detaylı

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Ekileri: Türkiye Örneği Öze Ahme Mura ALPER Bu çalışma Türkiye deki reel döviz kuru dalgalanmalarının kaynaklarını açıklamayı amaçlamakadır.

Detaylı

24 Haziran 2016 Ankara

24 Haziran 2016 Ankara 24 Haziran 216 Ankara Sunum Planı I. İktisadi Görünüm II. Yapısal Konular III. Genel Değerlendirme 2 İKTİSADİ GÖRÜNÜM 3 3.15 6.15 9.15 12.15 3.16 İktisadi Faaliyet Büyümeye Katkılar (Harcama Yönünden,

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Toplantı Tarihi: 17 Temmuz 2014

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Toplantı Tarihi: 17 Temmuz 2014 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Enflasyon Gelişmeleri Toplantı Tarihi: 17 Temmuz 2014 1. Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde 0,31 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 9,16 ya gerilemiştir.

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2 Ekim 2014

BASIN DUYURUSU 2 Ekim 2014 Sayı: 2014-68 BASIN DUYURUSU 2 Ekim 2014 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 25 Eylül 2014 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde 0,09 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

OPTIMAL PARA POLITIKASI ÇERÇEVESINDE TAYLOR TIPI FAIZ ORANI REAKSIYON FONKSIYONUN TAHMINI: TÜRKIYE ÖRNEĞI

OPTIMAL PARA POLITIKASI ÇERÇEVESINDE TAYLOR TIPI FAIZ ORANI REAKSIYON FONKSIYONUN TAHMINI: TÜRKIYE ÖRNEĞI Öze Bilgi Ekonomisi ve Yöneimi Dergisi / 2014 Cil: IX Sayı: I OPTIMAL PARA POLITIKASI ÇERÇEVESINDE TAYLOR TIPI FAIZ ORANI REAKSIYON FONKSIYONUN TAHMINI: TÜRKIYE ÖRNEĞI Ferha PEHLİVANOĞLU * Bu çalışmada

Detaylı

Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliğ No:09/5

Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliğ No:09/5 Araşırma ve Para Poliikası Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliğ No:09/5 Para Poliikası, Parasal Büyüklükler ve Küresel Mali Kriz Sonrası Gelişmeler K. Azim ÖZDEMİR Temmuz 2009 Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası

Detaylı

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 26 Ocak Sayın Mehmet ŞİMŞEK BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA

İDARE MERKEZİ ANKARA, 26 Ocak Sayın Mehmet ŞİMŞEK BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA İDARE MERKEZİ ANKARA, 26 Ocak 2016 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: B.02.2.TCM.0.00.00.00- Sayın Mehmet ŞİMŞEK BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası)

Detaylı

A nonlinear estimation of monetary policy reaction function for Turkey

A nonlinear estimation of monetary policy reaction function for Turkey MPRA Munich Personal RePEc Archive A nonlinear esimaion of moneary policy reacion funcion for Turkey Tolga Omay Omay and Mubariz Hasanov Çankaya Üniversiesi 6. July 006 Online a hp://mpra.ub.uni-muenchen.de/054/

Detaylı

Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği

Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:3 Cil: Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Para Talebinin Belirleyenleri ve İsikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği Yrd. Doç. Dr. Burcu ÖZCAN Fıra Üniversiesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.urkjans.com Türkiye nin Kabuklu Fındık Üreiminde Üreim-Fiya İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Şenol ÇELİK*

Detaylı

TAYLOR KURALI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TAYLOR KURALI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TAYLOR KURALI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Yrd. Doç. Dr. Nejla Adanur Aklan Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Mehme Nargeleçekenler Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. Pamukkale Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Yüksek Lisans Tezi Ekonomeri Anabilim Dalı Abdullah Emre ÇAĞLAR

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: Ocak Toplantı Tarihi: 24 Ocak 2017

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: Ocak Toplantı Tarihi: 24 Ocak 2017 Sayı: 2017-07 BASIN DUYURUSU 31 Ocak 2017 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Ocak 2017 Enflasyon Gelişmeleri 1. Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 1,64 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region MPRA Munich Personal RePEc Archive A Sudy on he Esimaion of Suly Resonse of Coon in Cukurova Region Erkan Akas Faculy of Economics & Admin.Sciences a BIGA 2006 Online a h://mra.ub.uni-muenchen.de/8648/

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-71. 1 Aralık 2015. Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-71. 1 Aralık 2015. Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015 Sayı: 2015-71 BASIN DUYURUSU 1 Aralık 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 1,55 oranında yükselmiş ve

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para politikası görünümü önümüzdeki üç

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN MAKRO ANALİZİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Mayıs 2014 Tem.05 Oca.06 Tem.06

Detaylı

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALININ İŞLEYİŞİ: VAR MODELİ İLE BİR ANALİZ. Seyfettin ERDOĞAN * Durmuş Çağrı YILDIRIM **

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALININ İŞLEYİŞİ: VAR MODELİ İLE BİR ANALİZ. Seyfettin ERDOĞAN * Durmuş Çağrı YILDIRIM ** 95 İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakülesi Dergisi No:39 (Ekim 2008) TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALININ İŞLEYİŞİ: VAR MODELİ İLE BİR ANALİZ Seyfein ERDOĞAN * Durmuş Çağrı YILDIRIM ** Öze Para poliikası kararlarındaki

Detaylı

DÖVİZ KURU POLİTİKALARI VE TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ ETKİLEŞİMLERİ

DÖVİZ KURU POLİTİKALARI VE TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ ETKİLEŞİMLERİ ARAŞTIRMA RAPORU (Kamuya Açık) DÖVİZ KURU POLİTİKALARI VE TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ ETKİLEŞİMLERİ DR. MUSTAFA ÖZÇAM BAŞUZMAN ARAŞTIRMA DAİRESİ 27.02.2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. DÖVİZ KURU

Detaylı

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Sayı: 2014-75 BASIN DUYURUSU 31Ekim 2014 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 23 Ekim 2014 Enflasyon Gelişmeleri 1. Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 0,14 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Bilgin Bari - Prof.Dr. İlyas Şıklar

Yrd. Doç. Dr. Bilgin Bari - Prof.Dr. İlyas Şıklar Anadolu Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu Universiy Journal of Social Sciences Enflasyon Hedeflemesi Rejiminde Para Poliikasının Analizi: Türkiye İçin Dinamik Sokasik Genel Denge Modeli Tahmini*

Detaylı

TURİZM GELİŞMESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

TURİZM GELİŞMESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TURİZM GELİŞMESİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ UZMANLIK TEZİ Selim DAĞLIOĞLU EKİM - 010 ANKARA T.C. KÜLTÜR

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE GÜNCEL EĞİLİMLER VE GENEL GÖRÜNÜM

TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE GÜNCEL EĞİLİMLER VE GENEL GÖRÜNÜM TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE GÜNCEL EĞİLİMLER VE GENEL GÖRÜNÜM 8 Eylül 216 Sunum Akışı I. İktisadi Faaliyet II. Dış Denge III. Enflasyon IV. Parasal ve Finansal Koşullar V. Genel Görünüm 2 İKTİSADİ FAALİYET 3

Detaylı

Sayı: Haziran PARA POLĐTĐKASI KURULU TOPLANTI ÖZETĐ Toplantı Tarihi: 17 Haziran 2010

Sayı: Haziran PARA POLĐTĐKASI KURULU TOPLANTI ÖZETĐ Toplantı Tarihi: 17 Haziran 2010 Sayı: 2010-33 29 Haziran 2010 PARA POLĐTĐKASI KURULU TOPLANTI ÖZETĐ Toplantı Tarihi: 17 Haziran 2010 Enflasyon Gelişmeleri 1. Mayıs ayında fiyatlar yüzde 0,36 oranında gerilemiş ve yıllık enflasyon 1,09

Detaylı

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:17 Sayı:1 Haziran 2013 ss.17-35 Rasyonel Bekleniler Hipoezinin Tesi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Tes of he Raional Expecaions Hypohesis: Inflaion, Ineres Rae and Exchange

Detaylı

Sayı: 2014 5 28 Ocak 2014 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Toplantı Tarihi: 21 Ocak 2014

Sayı: 2014 5 28 Ocak 2014 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Toplantı Tarihi: 21 Ocak 2014 Sayı: 2014 5 28 Ocak 2014 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 21 Ocak 2014 Enflasyon Gelişmeleri 1. Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 0,46 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Ağustos 2016, Sayı: 34. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 34 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Ayhan Topçu Accepted: January 2012. ISSN : 1308-7304 ayhan_topcu@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey

Ayhan Topçu Accepted: January 2012. ISSN : 1308-7304 ayhan_topcu@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey ISSN:136-3111 e-journal of New World Sciences Academy 212, Volume: 7, Number: 1, Aricle Number: 3A47 NWSA-PHYSICAL SCIENCES Received: December 211 Ayhan Toçu Acceed: January 212 Fahrein Arslan Series :

Detaylı

Faiz Oranı Kanalının 2001 2008 Döneminde Türkiye de Etkinliğinin Değerlendirilmesi* The Evaluation of Interest Rate Channel in Turkey 2001 2008

Faiz Oranı Kanalının 2001 2008 Döneminde Türkiye de Etkinliğinin Değerlendirilmesi* The Evaluation of Interest Rate Channel in Turkey 2001 2008 Anadolu Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu Universiy Journal of Social Sciences Faiz Oranı Kanalının 200 2008 Döneminde Türkiye de Ekinliğinin Değerlendirilmesi* The Evaluaion of Ineres Rae Channel

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: Eylül Toplantı Tarihi: 14 Eylül 2017

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: Eylül Toplantı Tarihi: 14 Eylül 2017 Sayı: 2017-38 BASIN DUYURUSU 21 Eylül 2017 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 14 Eylül 2017 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde 0,52 oranında artmış ve

Detaylı

BASIN DUYURUSU 31 Aralık 2014

BASIN DUYURUSU 31 Aralık 2014 Sayı: 2014-78 BASIN DUYURUSU 31 Aralık 2014 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Aralık 2014 Enflasyon Gelişmeleri 1. Kasım ayında tüketici fiyatları yüzde 0,18 oranında artmış, yıllık

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Sayı: 2015-16 BASIN DUYURUSU 3 Mart 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,10 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

3. Enflasyon Gelişmeleri

3. Enflasyon Gelişmeleri 3. Enflasyon Gelişmeleri 3.1. Enflasyon 13 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık tüketici enflasyonu bir önceki çeyreğe kıyasla, puan azalarak yüzde 7, oranına gerilemiştir. Enflasyondaki gerilemede işlenmemiş

Detaylı

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile)

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile) Tahmin Yönemleri Çif Üsel Düzelme (Hol Meodu ile) Hol meodu, zaman serilerinin, doğrusal rend ile izlenmesi için asarlanmış bir yönemdir. Yönem (seri için) ve (rend için) olmak üzere iki düzelme kasayısının

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-65. 28 Ekim 2015. Toplantı Tarihi: 21 Ekim 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-65. 28 Ekim 2015. Toplantı Tarihi: 21 Ekim 2015 Sayı: 2015-65 BASIN DUYURUSU 28 Ekim 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 21 Ekim 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 0,89 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA Mura ASLAN Eskişehir Osmangazi Üniversiesi H. Kürşad ASLAN Ken Sae Üniversiesi Öze İskandinav ücre modelinden hareke

Detaylı

Türkiye İçin Çıktı Açığı Tahmininde Alternatif Yöntemler

Türkiye İçin Çıktı Açığı Tahmininde Alternatif Yöntemler Volume 5 Number 3 14 pp. 43-65 ISSN: 139-448 www.berjournal.com Türkiye İçin Çıkı Açığı Tahminine Alernaif Yönemler Beriye Saraçoğlu a Özlem Yiği b Necmein Alpay Koçak c Öze: Çıkı açığı, üreimin fiili

Detaylı

II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2

II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2 II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2 3 yılının ikinci çeyreğinde iktisadi faaliyet yılın ilk çeyreğine kıyasla daha olumlu bir görünüm sergilemiştir. İç tüketimdeki canlanma ve altın ticaretindeki baz etkisi

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para politikası görünümü önümüzdeki üç

Detaylı

2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015

2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015 2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 3 Temmuz 2015 Haziran 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ALTERNATİF ÇEKİRDEK ENFLASYON ÖLÇÜTLERİ

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ALTERNATİF ÇEKİRDEK ENFLASYON ÖLÇÜTLERİ TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ALTERNATİF ÇEKİRDEK ENFLASYON ÖLÇÜTLERİ Serve CEYLAN (*) Öze: Lieraürde bir çok alernaif çekirdek enflasyon ölçüm yönemi vardır. Bu durum poliika uygulamaları için kullanılacak çekirdek

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Mart 27 ÖZET Şubat ayında yıllık enflasyon, tütün ürünleri fiyatlarındaki artışın ve geçtiğimiz yılın aynı ayındaki düşük bazın etkisiyle yükselmiştir: (i) 2 yılı Şubat

Detaylı

TÜRKİYE DE ENFLASYON VE PARA POLİTİKASI

TÜRKİYE DE ENFLASYON VE PARA POLİTİKASI TÜRKİYE DE ENFLASYON VE PARA POLİTİKASI A Hakan Kara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TÜSİAD-KOÇ UNIVERSİTESİ EKONOMİK ARAŞTIRMA FORUMU KONFERANSI 2Kasım, 2007 1 Sunuş Planı Son dönem enflasyon gelişmeleri

Detaylı

2017 Yılı Enflasyon Gelişmeleri ve Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi

2017 Yılı Enflasyon Gelişmeleri ve Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi 217 Yılı Enflasyon Gelişmeleri ve Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Bu notta, Türkiye de enflasyonun 217 yılı ortasındaki mevcut durumu ile 217 yılı kalan döneminde enflasyonu etkilemesi beklenen bazı önemli

Detaylı

2017 Yılı Enflasyon Beklentisi

2017 Yılı Enflasyon Beklentisi 2017 Yılı Enflasyon Beklentisi Bu notta, Türkiye de enflasyonun mevcut durumu ile 2017 yılında enflasyonu etkilemesi bekleyen bazı önemli faktörler kısaca irdelenmiştir. Bu çerçevede yılsonu enflasyon

Detaylı

2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU

2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU 2017 AĞUSTOS FİNANSAL TREND RAPORU TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER Türkiye ekonomisi 2017 yılının ilk çeyreğinde %5 ile beklentilerin oldukça üzerinde bir büyüme kaydetmiştir. Bu durum piyasalarda 2017

Detaylı

Teknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir.

Teknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir. YAPISAL DEĞİŞİKLİK Zaman serileri bazı nedenler veya bazı fakörler arafından ekilenerek zaman içinde değişikliklere uğrayabilirler. Bu değişim ikisadi kriz, ikisa poliikalarında yapılan değişiklik, eknolojik

Detaylı

Sayı: 2012-35 / 13 Aralık 2012 EKONOMİ NOTLARI. Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul

Sayı: 2012-35 / 13 Aralık 2012 EKONOMİ NOTLARI. Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul Sayı: 212-3 / 13 Aralık 212 EKONOMİ NOTLARI Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul Özet: Akım kredi verileri, kredilerin dönemsel dinamiklerini daha net ortaya koyabilmektedir. Bu doğrultuda,

Detaylı

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Sayı: 2009 43 28 Ağustos 2009 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 18 Ağustos 2009 Enflasyon Gelişmeleri 1. Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 0,25 oranında artmış ve yıllık enflasyon

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 17 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Aricle Number: 3C0085 SOCIAL SCIENCES Received: May 2011 Acceped: Ocober 2011 Şeyma Çalışkan Çavdar Series : 3C Yildiz

Detaylı

BASIN DUYURUSU 1 Ekim 2015

BASIN DUYURUSU 1 Ekim 2015 Sayı: 2015-61 BASIN DUYURUSU 1 Ekim 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 22 Eylül 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde 0,40 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ Aaürk Ü. İİBF Dergisi, 0. Ekonomeri ve İsaisik Sempozyumu Özel Sayısı, 20 463 YAPAY SİNİR AĞLARI İLE DOĞALGAZ TÜKETİM TAHMİNİ Oğuz KAYNAR Serkan TAŞTAN 2 Ferhan DEMİRKOPARAN 3 Öze: Doğalgaz emini nokasında

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 28 Aralık 2015, Sayı: 41. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 28 Aralık 2015, Sayı: 41. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 41 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 Mevsimsel Koinegrasyon Analizi Güney Afrika Örneği Jeanine NDIHOKUBWAYO Yılmaz AKDİ Öze Bu çalışmada 1991-2134 dönemi Güney Afrika ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ

TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ Nüfusbilim Dergisi\Turkish Journal of Populaion Sudies, 2012, 34, 31-50 31 TÜRKİYE NÜFUSU İÇİN STOKASTİK ÖLÜMLÜLÜK MODELLERİ Ölümlülük ahminleri, demografi ve aküerya bilimlerinde önemli bir rol oynamakadır.

Detaylı

Enflasyon Gelişmeleri ve Para Politikası

Enflasyon Gelişmeleri ve Para Politikası 2007-I 2008-I Enflasyon Gelişmeleri ve Para Politikası Gülbin Şahinbeyoğlu Şubat 2008 Sunuş Planı 2007 Yılının Değerlendirmesi Para Politikası Tepkisi ve Sonuçları Enflasyon ve Para Politikasının Görünümü

Detaylı

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 22 Ekim 2008

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 22 Ekim 2008 Sayı: 2008-55 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 22 Ekim 2008 31 Ekim 2008 Enflasyon Gelişmeleri 1. Eylül ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 0,45 oranında artmış ve yıllık enflasyon

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Eylül 2006

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Eylül 2006 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül 2 ÖZET Ağustos ayında yıllık enflasyon, yüzde 1,2 olarak gerçekleşmiş ve önceki raporlarımızdaki öngörülerimizle tutarlı bir seyir izlemiştir. Aylık tüketici fiyat

Detaylı

Sayı: 2011 42 28 Temmuz 2011. PARA POLĐTĐKASI KURULU TOPLANTI ÖZETĐ Toplantı Tarihi: 21 Temmuz 2011

Sayı: 2011 42 28 Temmuz 2011. PARA POLĐTĐKASI KURULU TOPLANTI ÖZETĐ Toplantı Tarihi: 21 Temmuz 2011 Sayı: 2011 42 28 Temmuz 2011 PARA POLĐTĐKASI KURULU TOPLANTI ÖZETĐ Toplantı Tarihi: 21 Temmuz 2011 Enflasyon Gelişmeleri 1. Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde 1,43 oranında azalmış ve yıllık enflasyon

Detaylı

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 8 Sayı: 40 Volume: 8 Issue: 40 Ekim 2015 Ocober 2015 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA

Detaylı

Emtia Fiyatlarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi

Emtia Fiyatlarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi Emtia Fiyatlarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi Mart 2016 Mustafa Kemal GÜNDOĞDU Uzman Yardımcısı İktisadi Araştırmalar Bölümü Emtia Fiyatlarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi 1 Emtia Fiyatlarının Enflasyon

Detaylı

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXII, SAYI 1 TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Araş. Gör. Burcu KIRAN * Öze Bu çalışmada, reel döviz kuru

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 1.13 3.13 5.13 7.13 9.13 1.1 3.1 7.1 1.13 3.13 5.13 7.13 9.13 1.1 3.1 7.1 1.13 3.13 5.13 7.13 9.13 1.1 3.1 7.1 1.13 3.13 5.13 7.13 9.13 1.1 3.1 7.1 ÖZET Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,1 oranında

Detaylı

Sayı: 2008 14 31 Mart 2008. PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 19 Mart 2008

Sayı: 2008 14 31 Mart 2008. PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 19 Mart 2008 Sayı: 2008 14 31 Mart 2008 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 19 Mart 2008 Enflasyon Gelişmeleri 1. Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde 1,29 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.349-362. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2011, Vol.16,

Detaylı