TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ"

Transkript

1 Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp ISSN prin / online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Mura Duran, Pınar Özlü ve Deren Ünalmış * ABSTRACT The ransmission of policy decisions o financial markes is an inegral par of he moneary ransmission mechanism. However, one of he major problems in esimaing he effec of moneary policy on asse prices is he simulaneous response of policy acions and he asse prices o each oher. To overcome his problem, his sudy applies he heerokedasiciy-based generalized mehod of momens (GMM) echnique suggesed by Rigobon and Sack (2004) o he Turkish sock marke. The resuls show ha an increase in he policy rae leads o a decline in sock prices, especially for he financial secor firms. MEASURING THE IMPACT OF MONETARY POLICY ON THE STOCK MARKET IN TURKEY JEL E43, E44, E52 Keywords Moneary policy, Sock marke, Idenificaion hrough heeroskedasiciy ÖZ Para poliikasının mali piyasalara ekisi parasal akarım mekanizmasının ilk adımıdır. Poliika faizinin varlık fiyaları üzerine ekisi ahmin edilirken karşılaşılan önemli sorunlardan biri poliika faizleri ve varlık fiyaları arasındaki eşzamanlı ekileşimdir. Bu çalışmada, para poliikasının Türkiye deki hisse senedi fiyaları üzerindeki ekisi, eşzamanlılık sorununa ekili bir çözüm olan Rigobon ve Sack (2004) arafından önerilen değişen oynaklığa dayalı belirleme yönemi (idenificaion hrough heeroskedasiciy) ile ahmin edilmişir. Poliika faizlerindeki arışlar başa mali sekör endeksini olmak üzere hisse senedi fiyalarını düşürmekedir. JEL E43, E44, E52 Anahar Kelimeler Para poliikası, Hisse senedi piyasaları, Değişen oynaklığa dayalı belirleme * Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası, Araşırma ve Para Poliikası Genel Müdürlüğü, Đsiklal Cad.10, Ankara, Turkey DURAN: ÖZLÜ: ÜNALMIŞ: Bu çalışma Refe Gürkaynak ın yorum ve önerilerinden faydalanmışır. Çalışmalarında kullanılan GAUSS kodunu paylaşığı için Robero Rigobon a eşekkür ederiz. Çalışmada sunulan görüşler yazarlara ai olup, Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası nı veya çalışanlarını bağlayıcı nielik aşımaz.

2 24 Duran, Özlü ve Ünalmış Cenral Bank Review 10(2): Giriş Poliika faizlerinin finansal varlık fiyaları ile ekileşimi, para poliikası akarım mekanizmasının önemli bir bileşenidir. Zira, finansal varlık fiyalarındaki değişimler yaırım ve ükeim kararları üzerinden fiya dinamiklerini ekilemekedir. Bu nedenle poliika faizlerinin finansal piyasalar üzerindeki ekilerini güvenli yönemlerle ahmin emek merkez bankaları için önemlidir. Para poliikasının varlık fiyaları üzerindeki ekisinin ölçülmesinde içsellik probleminin dikkae alınması gerekmekedir. Zira karşılıklı ekileşen herhangi iki değişkenin aynı yönde hareke eiklerinin gözlenmesi nedensellik hakkında yeerli bilgi içermemekedir. Örneğin yıllık veride uzun vadeli faizler ile poliika faizlerinin aynı yönde hareke emeleri farklı fakörlerden kaynaklanabilir. Poliika faiz arışı uzun vadeli faizleri doğrudan ekileyebildiği gibi, risk primi arışları da uzun vadeli faizleri ve poliika faizini eşanlı olarak ekileyebilir. Lieraürde bu sorunu çözmek için genellikle vaka çalışması (even sudy, ES) yönemi kullanılmışır. Bu yönemde, emel olarak, para poliikası duyurularından hemen sonraki menkul kıyme fiyaları duyurudan hemen önceki fiyalarla kıyaslanarak değişimler para poliikası sürprizlerine afedilmekedir. Akademik lieraürde hisse senedi fiyaları üzerine olan çalışmalar poliika faizlerinin hisse senedi piyasaları üzerindeki ekisinin genellikle negaif olduğunu espi emişlerdir (Rigobon ve Sack, 2004; Ehrmann ve diğerleri, 2005; Bohl ve diğerleri, 2008; Kholodilin ve diğerleri, 2009). Rigobon ve Sack (2004) (RS), vaka çalışması yönemine alernaif olarak değişen oynaklığa dayalı araç değişkenler (insrumenal variables, IV) ve genelleşirilmiş momenler (generalized mehod of momens, GMM) yönemlerini gelişirmişlerdir. RS, bu yönemleri ABD hisse senedi endekslerine ve piyasa faizlerine uygulamış ve bu yönemlerin vaka çalışmasına göre üsünlüğünü savunmuşlardır. Teorik olarak en güvenilir olması beklenen değişen oynaklığa dayalı GMM yönemi ile elde eikleri sonuçlara göre, ABD deki hisse senedi fiyaları kısa vadeli faiz arışlarına negaif epki vermekedir. RS den sonra para poliikasının hisse senedi piyasaları üzerindeki ekisini değişen oynaklığa dayalı yönemler ile ahmin eden çalışmaların sayısı çoğalmışır. Ehrmann ve diğerleri (2005) ABD ve Avrupa Birliği için; Bohl ve diğerleri (2008) ve Kholodilin ve diğerleri

3 Duran, Özlü ve Ünalmış Cenral Bank Review 10(2): (2009) sadece Avrupa Birliği hisse senedi piyasaları için benzer sonuçlara ulaşmışlardır. Bohl ve diğerleri (2008) Avrupa Merkez Bankası kararlarının dör büyük Avrupa ülkesindeki hisse senedi endeksleri üzerine ekisine bakmakadır. Kholodilin ve diğerleri (2009) ise analizlerinde ülke endeksleri yerine üm Euro bölgesi için konsolide hisse senedi endekslerini kullanmaka, ancak Bohl ve diğerleri (2008) çalışmasından farklı olarak sekörler ayrımına da bakmakadır. 1 Tüm bu çalışmalar para poliikasının hisse senedi piyasalarına ekisinin isaisiksel olarak anlamlı olduğunu bulmuşlardır. Kholodilin ve diğerleri (2009) değişen oynaklığa dayalı ahmin sonuçlarını, RS çalışmasında olduğu gibi, vaka çalışması ahmin sonuçları ile karşılaşırmakadır. Bu çalışmada yapılan isaisiki eslere göre Euro bölgesindeki çoğu hisse senedi endeksi için vaka çalışmasının yanlı olduğu sonucuna varılmakadır. Bu konuda Akaş ve diğerleri (2009) arafından vaka analizi yönemi kullanılarak Türkiye üzerine kapsamlı bir çalışma yapılmışır. Bu çalışmada, dönemi için, para poliikasının 6, 12 ve 24 ay vadeli piyasa faizleri, ĐMKB 100 ve ĐMKB mali endeksleri, bazı risk primi gösergeleri ve döviz kurları üzerindeki ekisi incelenmişir. Çalışmada elde edilen ahmin sonuçlarına göre, hisse senedi piyasaları üzerindeki eki negaif olmakla birlike isaisiksel olarak anlamlı bulunmamışır. Bilgimiz dahilinde, RS arafından vaka çalışmasına alernaif olarak gelişirilen yönemler kullanılarak gelişmeke olan ülkeler üzerine yayınlanmış çalışma bulunmamakadır. 2 Bu çalışmada, RS çalışmasında önerilen GMM yönemi kullanılarak poliika faizi ve hisse senedi endeksleri arasındaki ilişki Türkiye için incelenmiş ve Akaş ve diğerleri (2009) çalışmasında elde edilen sonuçlar eorik olarak daha kuvveli olan bu yönemle sınanmışır. 3 Çalışma beş ana bölümden oluşmakadır. Đkinci bölümde kullanılan iki ahmin yönemi anlaılacak, üçüncü bölümde kullandığımız veri seinden ve uygulama döneminden bahsedilecek, dördüncü bölümde vaka çalışması ve değişen oynaklığa dayalı GMM ile ahmin edilen Türkiye deki para poliikasının hisse senedi fiyaları üzerine ekisi sunulacak ve beşinci bölümde ulaşılan sonuçlar özelenecekir. 1 Bohl ve diğerleri (2008) sadece değişen oynaklığa dayalı IV yönemini kullanırken, Khodolin ve diğerleri (2009) hem vaka analizi, hem değişen oynaklığa dayalı IV, hem de değişen oynaklığa dayalı GMM yönemlerini karşılaşırmalı olarak kullanmakadır. 2 Ancak paralel çalışmalarda, Duran ve diğerleri (2010) para poliikasının hisse senedi endekslerine ve piyasa faizlerine ekisini, Özcan (2010) ise para poliikasının döviz kurlarına ekisini Türkiye için RS çalışmasındaki yönemlerle çalışmakadır. 3 RS, değişen oynaklığa dayalı IV yöneminden elde edilen ahminlerin değişen oynaklığa dayalı GMM den elde edilenlere eorik olarak denk olduğunu ve GMM in eorik olarak IV den daha ekin bir yönem olduğunu gösermişir. Bu nedenle, bu çalışmada sadece GMM sonuçları rapor edilmişir. Türkiye için de bulunmuş olan IV sonuçları GMM sonuçları ile uyumludur.

4 26 Duran, Özlü ve Ünalmış Cenral Bank Review 10(2): Ampirik Model ve Yönem RS, kısa vadeli faizler ve diğer varlık fiyaları arasındaki ilişkiyi ahmin eme sürecinde karşılaşılan iki emel soruna işare emekedir. Birinci sorun, kısa vadeli faizler ve diğer varlık fiyalarının birbirlerinden eşanlı olarak ekilenebilmeleridir. Örneğin, varlık fiyalarındaki değişimler enflasyon ve para poliikası beklenileri ile ilgili bilgi içermeke, bu nedenle para poliikası da varlık fiyalarına epki verebilmekedir. 4 Đkincisi, hem kısa vadeli faizlerin, hem de diğer varlık fiyalarının ekonomi ile ilgili görünüme ve risk primine birlike epki verebilmeleridir. Bu nedenle, RS hem içsellik, hem de dışlanmış değişken sorunlarını çözen bir GMM ahmin yönemi önermekedir. Yönemde ahmin edilen denklemler aşağıdaki gibidir: Burada, { i } s i = β s + γz + ε (1) s = α i + z + η (2), sırasıyla poliika faizindeki ve finansal varlık fiyaındaki değişimi vermekedir. Poliika faizi ve piyasa değişkenleri birbirlerini eşanlı olarak ekileyebildikleri gibi, diğer bazı değişkenlere de birlike epki verebilirler. Bu nedenle modele örük (ölçülemeyen) bir fakör olan z de kaılmışır. 5 Birinci denklem para poliikası epki fonksiyonunu, ikinci denklem de varlık fiyaının davranışını vermekedir. Burada, para poliikası şokunun ( ε ), varlık fiyaı şokunun ( η ) ve orak fakörün ( z ) birbirlerinden ve gecikmeli değerlerinden doğrusal olarak bağımsız oldukları varsayılmakadır. Bu çalışma varlık fiyalarının kısa vadeli faiz değişimine epkisi ile ilgilendiğinden, amacımız α kasayısını ahmin emekir. 6 Para poliikasının varlık fiyaları üzerindeki ekisini ölçmek için genellikle vaka çalışması yönemi kullanılmakadır. Vaka çalışması, ikinci denklemin, PPK kararlarının açıklanması ile oraya çıkan varlık fiyaı değişimleri kullanılarak ahmin edilmesidir. Vaka çalışmasında, PPK oplanı günlerinde, poliika şokunun oynaklığının piyasa şoklarının oynaklığına oranının sonsuz olduğu varsayılmakadır. Başka bir deyişle, para poliikası günü içinde orak şok ve menkul kıyme fiyaı şoklarının (dışlanmış 4 Türkiye de para poliikasının varlık fiyalarına epkisi üzerine henüz kapsamlı bir çalışma bulunmamakadır. Rigobon ve Sack (2003) Amerika Birleşik Devleleri nde para poliikasının hisse senedi piyasasına epki verdiğini gösermişir. Bu çalışmada Amerika da olduğu gibi Türkiye de de eşanlılık olabileceği varsayılmışır. 5 Đkinci denklemde, örük bir fakör olan z nin kasayısı normalize edilmişir. 6 Yukarıda da bahsedildiği gibi, ahminler için para poliikası şokunun varyansının bariz bir şekilde farklılaşığı iki örneklem seçilmişir. Bunun da özellikle α kasayısını ahmin ememize faydası olmakadır. Bu çalışmada β ve γ kasayıları ahmin edilmemişir. Benzer bir yönem faka çok daha geniş bir veri sei kullanılarak β nın da ahmin edilmesi mümkün olmakla birlike, bu eldeki çalışmanın kapsamında değildir.

5 Duran, Özlü ve Ünalmış Cenral Bank Review 10(2): değişken ve eşanlılık sorunlarının) para poliikasına ekisinin göz ardı edilebilir olduğu kabul edilmekedir. Ancak, para poliikası gününde varlık fiyaı şokunun ( η ) ve orak fakörün ( z ) varyansları sıfır değilse, vaka çalışması yönemi ile ahmin edilen α kasayısı yanlı olacakır. RS arafından gelişirilen değişen oynaklığa dayalı GMM yönemi bu kadar kaı bir varsayıma ihiyaç duymamaka, sadece poliika şokunun diğer şoklara göreli oynaklığının arığının varsayılması yeerli olmakadır. Değişen oynaklığa dayalı GMM yönemi daha esnek varsayımlara dayanması nedeniyle vaka çalışmasına göre daha güvenilir ahminler verebilir. Vaka analizinin emelini oluşuran varsayımların sağlanmaması durumunda vaka çalışması yönemi ile oraya çıkacak yanlılık Rigobon ve Sack (2004) çalışmasında aşağıdaki gibi ifade edilmekedir: βσ η + ( β + γ ) σ z E( ˆ) α = α + (1 αβ ) 2 2 (3) σ + β σ + ( β + γ ) σ ε Para poliikası gününde, bir gün öncesine göre α, β ve γ kasayılarının değişmediği ve aşağıdaki koşulların sağlandığı varsayımları alında GMM ahminleri yapılabilir: σ ε > σ ε * (4) σ η = σ η * (5) σ = * (6) z σ z Burada PPK kararının açıklanmasından bir gün önceki kasayılar yıldız ile işarelenmişir. Bir başka ifade ile, PPK kararının açıklandığı günlerde para poliikası şokunun varyansının diğer günlere göre daha yüksek olduğu, modeldeki diğer iki şokun varyanslarının ise bir gün öncesine göre sabi kaldığı varsayılmışır. GMM yönemi bu varsayımdan yola çıkarak bu iki farklı gün sei için elde edilen kovaryans marislerinin karşılaşırılmalarından hareke eder. 7 PPK kararının açıklandığı günlerde kovaryans marisinde, diğer günlere göre oluşan değişim şu şekilde göserilebilir: η 1 α Ω = Ω Ω* = λ 2 (7) α α Burada Ω kovaryans marisini ifade emek için kullanılmış ve ( σ ε σ ε *) λ = 2 (8) (1 αβ ) z 7 Değişen oynaklığa dayalı belirleme yönemlerinin ayrınıları için bakınız, Rigobon (2003).

6 28 Duran, Özlü ve Ünalmış Cenral Bank Review 10(2):23-32 para poliikası şoklarının oynaklığındaki değişimin derecesini hesaplamaya yarayan bir kasayıdır. Bu kasayıyı kullanarak değişen oynaklığın α yı ahmin emeye yeerli düzeyde değişip değişmediği es edilebilir. Bunun için λ nın isaisiksel olarak anlamlı olması beklenmekedir. Bu çalışmada uygulanan GMM yönemi ilgi duyulan paramerenin değişik şekillerde ahmin edilmesine izin vermekedir. GMM yöneminde üç momen koşulu kullanılmaka, ancak iki kasayı ahmin edilmekedir (α ve λ ). Bu nedenle GMM yönemi, aşırı belirlenme kısıı esleriyle modeli bir büün olarak es ememize de olanak anımakadır Veri Analizler dönemine ilişkin örneklem kullanılarak gerçekleşirilmişir. Türkiye nin 2005 yılında enflasyon hedeflemesi rejimini uygulamaya başlaması sonrasında para poliikasının mali piyasalar üzerindeki ekinliğinin arması beklenmekedir. Hisse senedi piyasalarına ilişkin olarak kullandığımız zaman serileri arasında ĐMKB Tüm, ĐMKB 100, ĐMKB 30 ve al sekörlerden sınai, hizme, icare, mali ve bilişim endeksleri yer almakadır. Çalışmada, alernaif kısa vadeli faiz oranları arasında göreli olarak daha liki bir piyasada işlem gördüğü için bir ay vadeli DĐBS faizi poliika faizini emsilen alınmışır. 9 DĐBS faizi kullanmamızın avanajlarından biri de bulgularımızın Türkiye de para poliikasının ekisini ölçen diğer çalışmalarla karşılaşırılabilir olmasıdır. Örneklemimiz 60 ade faiz kararı dönemini kapsamakadır. Faiz verisi bir önceki güne göre düzey değişimi alınarak, hisse senedi verileri ise bir önceki güne göre yüzde değişimleri alınarak oluşurulmuşur. Öe yandan vaka çalışması yönemi sadece poliika kararının açıklandığı günkü menkul kıyme fiyaı değişimlerini, değişen oynaklığa dayalı GMM yönemi ise hem kararın açıklanmasından bir gün önceki hem de kararın açıklandığı günkü değişimleri karşılaşırmalı olarak kullanmakadır. Tablo 1 poliika faizi ve hisse senedi endekslerinin poliika kararının açıklanmasından önceki ve sonraki günlük değişimlerine ilişkin bazı anımlayıcı isaisikleri sunmakadır. Tablo incelendiğinde, beklendiği gibi, poliika şokunun geldiği gün poliika faizinin sandar sapmasının önemli düzeyde arığı görülmekedir. Ayrıca, poliika faizi ve hisse senedi endeksleri arasındaki ilişki her zaman ers yönlüdür. Ancak, poliika kararının açıklanmasından önceki gün, korelasyonlar isaisiksel olarak 8 Aşırı belirlenme kısıı esi değişik şekillerde ahmin edilen paramere değerlerinin isaisiksel olarak aynı olup olmadığı hakkında bilgi verir. 9 ĐMKB ahvil ve bono piyasasında aynı gün valörlü işlemler saa 14:00 da sona ermekedir. Bu nedenle, zamansal uarlılığı sağlamak amacıyla ĐMKB hisse senedi piyasası için birinci seans sonu verileri kullanılmışır.

7 Duran, Özlü ve Ünalmış Cenral Bank Review 10(2): anlamsız ve mulak değer olarak oldukça düşükken (0.02 ve 0.14 arası), poliika kararı açıklandığında isaisiksel olarak anlamlı hale gelmeke ve mulak değer olarak armaka, 0.26 ve 0.43 arasında gerçekleşmekedir. Poliika şokunun geldiği günlerde poliika faizi ve finansal piyasalar arasındaki ekileşimin diğer günlere göre önemli düzeyde değişime uğraması, α parameresinin GMM yönemi ile ahmin edilmesine olanak anımakadır. Tablo 1. Poliika Günlerinde ve Diğer Günlerde Sandar Sapmalar ve Poliika Faizi ile Korelasyonlar Sandar Sapma Korelasyon Poliika Günleri Diğer Günler Poliika Günleri Diğer Günler Poliika faizi 0,35 0, Hisse Senedi Endeksleri Ulusal Tüm 2,29 1,93-0,43*** -0,13 Ulusal 100 2,35 2,02-0,43*** -0,13 Ulusal 30 2,49 2,16-0,42*** -0,13 Sınai 2,09 1,86-0,38*** -0,08 Hizme 1,91 1,60-0,39*** -0,11 Ticare 1,91 1,71-0,26** -0,14 Mali 2,71 2,27-0,43*** -0,14 Bilişim 2,24 2,61-0,29** -0,02 Hisse senedi endeksleri günlük yüzde değişim, kısa vadeli faiz ise günlük baz puan değişimi olarak kullanılmışır. ***, ** ve *, sırasıyla %1, %5 ve %10 seviyelerindeki isaisiksel anlamlılık düzeyini gösermekedir. 4. Tahmin Sonuçları Vaka çalışması ve RS çalışmasındaki GMM yönemi kullanılarak α parameresi için elde edilen ahmin sonuçları Tablo 2 de sunulmuşur. Daha az kaılıka varsayımlara dayalı olduğu için daha güvenilir olduğu düşünülen GMM ahmin sonuçlarına göre kısa vadeli faizlerdeki arışa hisse senedi piyasası endekslerinin negaif epki verdiği espi edilmişir. Sekörler ayrımına bakıldığında ise, en büyük epkiyi mali sekörün, en az epkiyi ise hizmelerin alındaki icare sekörünün verdiği görülmekedir. GMM ahmin sonuçlarına göre, poliika faizindeki 25 baz puanlık bir arış, ĐMKB Ulusal Tüm endeksini %0,85, ĐMKB Mali endeksini %0,99, ĐMKB Sınai endeksini %0,69, ĐMKB Hizme endeksini %0,65 ve ĐMKB Bilişim endeksini %0,61 düşürmekedir Tahminlerinde değişen oynaklığa dayalı GMM yönemini kullanan Rigobon ve Sack (2004) ve Kholodilin ve diğerleri (2009) çalışmalarında ABD ve Euro bölgesi için bulunan kasayı değerleri Türkiye için bulunan değerlere göre mulak değer olarak daha büyükür. Gelişmiş ekonomilerde, firmaların kullanabileceği fon kaynakları çeşilidir ve bu fonlara ulaşım imkanı daha kolaydır. Ayrıca, özellikle mali firmaların gelirlerinin önemli bir kısmı finansal piyasalarda değerlendirilmekedir. Bu nedenle, finansal gelişmişlik düzeyi yüksek olan ekonomilerdeki firmalar diğer ülkelere göre piyasa faizlerine ve belirleyicilerine daha duyarlı olabilmekedir.

8 30 Duran, Özlü ve Ünalmış Cenral Bank Review 10(2):23-32 Tablo 2. Tahmin Sonuçları Vaka Çalışması GMM-Değişen Oynaklığa Dayalı Tahmin Sd.haa Tahmin Sd.haa Ulusal Tüm -2,76*** 0,75-3,39*** 0,91 Ulusal 100-2,86*** 0,78-3,45*** 0,94 Ulusal 30-2,93*** 0,83-3,50*** 0,98 Sınai -2,26*** 0,70-2,76*** 0,82 Hizme -2,10*** 0,64-2,63*** 0,82 Ticare -1,35** 0,68-1,43 0,93 Mali -3,23*** 0,90-3,98*** 1,05 Bilişim -1,78** 0,79-2,43** 1,13 Tabloda yer alan sonuçlar, hisse senedi endekslerinin 100 baz puanlık kısa vadeli faiz arışına epkisini vermekedir. ***, ** ve *, sırasıyla %1, %5 ve %10 seviyelerindeki isaisiksel anlamlılık düzeyini gösermekedir. Para poliikasına verilen epkilerin sekörel bazda farklılık gösermesinin firmaların faize duyarlılıklarındaki farklılıklardan kaynaklandığı düşünülmekedir. Özellikle mali firmaların porföylerinde ağırlıklı olarak DĐBS bulundurmaları nedeniyle faiz değişimlerine daha güçlü epki vermeleri beklenen bir durumdur. Mali olmayan firmaların ise hem varlıkları, hem de finansman yapıları faize göreli olarak az duyarlıdır. 11 Vaka çalışması yönemini kullanan Akaş ve diğerleri (2009) çalışmasının aksine, bu çalışmadaki vaka analizinde daha yakın dönem örneklem kullanılması ve verilerde zamansal uarlılığın sağlanması için hisse senedi endekslerinde birinci seans sonu verilerinin alınması (bakınız, dipno 9) hisse senedi piyasası için anlamlı kasayılar ahmin edilmesine yol açmakadır. Bu çalışmada, ayrıca Akaş ve diğerleri (2009) çalışmasından farklı olarak hisse senedi piyasasında mali sekör dışındaki sekörler ayrımına da bakılmakadır. Hisse senedi piyasası için elde edilen sonuçların her iki yönemle de hem yön olarak aynı, hem de büyüklük olarak yakın olmaları sonuçların safi isaisiksel bir bulgu olmadıklarını gösermekedir. Bu bulgulara göre, Türkiye de para poliikası akarımının ilk adımı olan mali piyasalara akarım sermaye piyasalarında kuvveli bir şekilde gerçekleşmekedir. Tahmin sonuçlarına ilişkin anısal sınamalar Tablo 3 e yer almakadır. Bu sınamaların sonuçları, kullanılan GMM modelinin varsayımlarının güvenilirliğini gösermekedir. Öe yandan, RS, poliika faiz kararlarının açıklandığı gün oynaklıklarda gözlenen değişimin GMM ahminleri için yeerli olup olmadığını es emeye yarayacak bir kasayı hesaplanabileceğini gösermişir (bakınız, denklem 5). Bu çalışma için 11 Mali olmayan firmaların finansman yapılarına ilişkin ayrınılı bilgi için bakınız, Özlü ve Yalçın (2010).

9 Duran, Özlü ve Ünalmış Cenral Bank Review 10(2): ahmin edilen kasayıya ilişkin -isaisikleri abloların ikinci süunundadır. Kasayı her bir durum için isaisiksel olarak anlamlı çıkmaka, bu da ilgilenilen paramereyi belirlemek için oynaklıkların yeerli düzeyde değişiğini gösermekedir. Tablo 3 ün üçüncü süununda yer alan ve GMM için geçerli olan aşırı belirlenme esi hiç bir değişken için aşırı belirlenme sorunu olmadığını gösermekedir. Tablo 3. Tanısal Sınamalar Rejimler Arası Oynaklık Tesi Aşırı Belirlenme Tesi Yanlılık Tesi -isaisiği GMM-OIR GMM-ES Ulusal Tüm 3,19*** 0,09 1,47 Ulusal 100 3,16*** 0,05 1,21 Ulusal 30 3,14*** 0,07 1,23 Sınai 3,06*** 0,02 1,46 Hizme 3,17*** 0,14 1,09 Ticare 2,87*** 0,14 0,02 Mali 3,25*** 0,16 1,86 Bilişim 2,57** 1,38 0,65 Rejimler arası oynaklık esi, ahmin edilen oynaklık kasayısı üzerine yapılan bir -esidir. GMM aşırı belirlenme esi, ahmin edilen paramere sayısından fazla bir ade momen koşulu olması nedeniyle χ2(1) dağılımına sahipir. Yanlılık esleri için F1,59 dağılımı kullanılmışır. ***, ** ve *, sırasıyla %1, %5 ve %10 seviyelerindeki isaisiksel anlamlılık düzeyini gösermekedir. Buna ek olarak, vaka çalışmasında, denklem (2) ile ifade edilen olası yanlılık Hausman esi ile sınanmışır (bakınız, RS). Vaka çalışması yöneminin GMM yönemine göre yanlılık esleri ablonun son süununda yer almakadır. Hisse senedi piyasaları için yapılan eslerin sonuçlarına göre vaka çalışması ahmin sonuçlarında GMM e göre isaisiksel yanlılık espi edilmemişir. 5. Sonuç Bu çalışmada para poliikasının hisse senedi fiyaları üzerindeki ekisi, Rigobon ve Sack (2004) arafından önerilen ve hem eşanlılık hem de dışlanmış değişken sorunlarını dikkae alabilen değişen oynaklığa dayalı GMM yönemi ile Türkiye için ahmin edilmişir. Tahmin sonuçları, lieraürde yaygın olarak raslanan bir yönem olan vaka çalışmasından elde edilen sonuçlar ile karşılaşırılmışır. Bu yönemlerin ikisi de, para poliikası şoklarının oynaklığının PPK kararının açıklanması ile birlike armasına dayalıdır. Sonuçlar lieraürdeki bulgular ile uarlıdır. Poliika faizlerindeki arışlar, hisse senedi fiyalarını sekörlere göre değişen oranlarda düşürmekedir. Özellikle mali sekör endeksinin diğer sekörlere göre poliika faizlerinden daha fazla ekilenmesinin nedeni

10 32 Duran, Özlü ve Ünalmış Cenral Bank Review 10(2):23-32 bu endekse yer alan firmaların faize duyarlılıklarının diğer firmalara göre daha yüksek olmasıdır. Çalışma Türkiye de para poliikasından sermaye piyasalarına bir akarım olduğu konusunda oldukça güçlü bulgular sunmakadır. Kaynakça Akaş, Z., H. Alp, R. Gürkaynak, M. Kesriyeli ve M. Orak Türkiye de para poliikasının akarımı: para poliikasının mali piyasalara ekisi. Đkisa, Đşleme ve Finans 24 (278), Bohl, M.T., P.L. Siklos ve D. Sondermann European sock markes and he ECB's moneary policy surprises. Inernaional Finance 11 (2), Duran, M., R. Gürkaynak, P. Özlü ve D. Ünalmış TCMB faiz kararlarının piyasa faizleri ve hisse senedi piyasaları üzerine ekisi. TCMB Ekonomi Nou No. 10/08. Ehrmann, M., M. Frazscher ve R. Rigobon Socks, bonds, money markes and exchange raes: Measuring inernaional financial ransmission. NBER working paper no Kholodilin, K., A. Monagnoli, O. Napoliano ve B. Siliversovs Assessing he impac of he ECB s moneary policy on he sock markes: A secoral view. Economics Leers 105, Özcan, G Measuring he impac of moneary policy on exchange raes in Turkey. Bilken Üniversiesi. Özlü, P. ve C. Yalçın Firma icari borçları ve kredi akarım mekanizması. TCMB Ekonomi Nou No. 10/03. Rigobon, R Idenificaion hrough heeroscedasiciy. The Review of Economics and Saisics 85(4), Rigobon, R. ve B. Sack Measuring he response of moneary policy o he sock marke. Quarerly Journal of Economics 118, Rigobon, R. ve B. Sack The impac of moneary policy on asse prices. Journal of Moneary Economics 51,

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

TÜRKĐYE NĐN FĐNANSAL PĐYASA LĐKĐDĐTESĐ, ÖLÇÜMÜ VE ANALĐZĐ

TÜRKĐYE NĐN FĐNANSAL PĐYASA LĐKĐDĐTESĐ, ÖLÇÜMÜ VE ANALĐZĐ Cenral Bank Review Vol. 11 (January 2011), pp.11-28 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2011 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TÜRKĐYE NĐN FĐNANSAL PĐYASA LĐKĐDĐTESĐ,

Detaylı

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU?

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? Yrd. Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Yrd. Doç. Dr. Feride Özürk

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Cil:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 SPOT VE VADELİ İŞLEM FİYATLARININ VARYANSLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK TESTİ Emrah İsmail ÇEVİK * Mehme

Detaylı

SESSION 2C: Finans 579

SESSION 2C: Finans 579 SESSION 2C: Finans 579 Bilanço Düzelme Sürecinde Gelişmeke Olan Piyasa Ekonomilerinde Ani Duruş Problemine Karşı Makro Basireli Poliikalar De-Leveraging and Miigaing Pro-Cyclicaliy of Capial Flows in Emerging

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Doç. Dr. Haydar Akyazı * - Ayku Ekinci ** Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Finansal İsikrarın Bankacılık Siseminin Borç Verme Poliikaları Üzerindeki Ekisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Öze Ekrem ERDEM * M. Faih İLGÜN ** Cüney DUMRUL *** 2008 yılında

Detaylı

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Dokuz Eylül Üniversiesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 05.07.2014 Cil: 16, Sayı: 2, Yıl: 2014, Sayfa: 281-302 Online Yayın Tarihi: 30.09.2014 ISSN:

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

TAYLOR KURALI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TAYLOR KURALI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TAYLOR KURALI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Yrd. Doç. Dr. Nejla Adanur Aklan Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Mehme Nargeleçekenler Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey 1 Öze: Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en emel gereksinimlerinden biri enerjidir. Đş yapma kapasiesi olarak anımlanan enerjiye gelişmiş ülkelerle birlike, gelişmek iseyen

Detaylı

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 7 Geriye Dönük Teslerin Karşılaşırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Ailla Çifer * - Dr. Alper Özün ** - Sai Yılmazer *** Bu çalışmada, riske maruz değer modellerinin

Detaylı

Vadeli İşlem Piyasasında Optimal Hedge Rasyosunun Statik ve Dinamik Teknikler Yardımıyla Hesaplanması

Vadeli İşlem Piyasasında Optimal Hedge Rasyosunun Statik ve Dinamik Teknikler Yardımıyla Hesaplanması Uluslararası Alanya İşleme Fakülesi Dergisi Inernaional Journal of Alanya Faculy of Business Yıl:014, C:6, S:3, s. 1-13 Year:014, Vol:6, No:3, s. 1-13 Vadeli İşlem Piyasasında Opimal Hedge Rasyosunun Saik

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:7 Cil:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Doç. Dr. C. Mehme BAYDUR Muğla

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 4 Sayı: 2 Nisan 204 ss. 2-220 Türk Sermaye Piyasasında Fiya ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimerik Nedensellik Analizi Price and Trade Volume Relaionship

Detaylı

Kamu Borçlanması, Sermaye Stoku ve Tüketim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli

Kamu Borçlanması, Sermaye Stoku ve Tüketim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli Kamu Borçlanması, Sermaye Soku ve Tükeim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli Kamu Borçlanması, Sermaye Soku ve Tükeim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli İler ÜNLÜKAPLAN

Detaylı

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı