çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var"

Transkript

1

2 içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü Ýlkem TOKER (FDE 97) Yayýn Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) Nermin FENMEN (CHE 80) Çiðdem BERDÝ GÖKHAN (ARCH 71) Ýbrahim BERKSOY ( ME 91) Fatih ATÝLA (PHIL 89) Ümit ÇAÐLAR (EE 93) Tuna KOLAT (EE 76) Eren AKDUR ( METE 97) H. Nafi ÝPEK (PETE 82) F. Özlem EKÝZ (CHEM 04) Reklam Sorumlusu Kemal BULUT Grafik Uygulama Renk Ayrýmý ve Basým Nurol Matbaacýlýk ve Ambalaj San. A.Þ Ýmzalý yazýlardaki görüþ ve düþünceler yazarlarýna ait olup, Derneði ve Bülteni sorumlu kýlmaz. Yayýnlanan yazýlar ve fotoðraflar ODTÜ Mezunlarý Derneði nin ve yazarýn izni olmadan kullanýlamaz. ODTÜ Mezunlarý Derneði Yönetim Kurulu A. Metin GER (CE 67), Baþkan Bahattin TUNCER (ARCH 79), II. Baþkan Erol SAYIN (IE 79), Yazman Sema ONURLU (METE 80), Sayman Mustafa ATALAY (EDS 83) Ýlkem TOKER (FDE 97) Elif BAKTIR (EE 87) Ödentileriniz Ýçin T. Ýþ Bankasý, ODTÜ Þubesi 4229/ Garanti Bankasý, Maltepe Þubesi Burs ve Yardýmlar Fonu T. Ýþ Bankasý, ODTÜ Þubesi (TL) (EUR) (USD) Garanti Bankasý, Maltepe Þubesi (TL) ODTÜ Mezunlarý Derneði 428. Sokak 100. Yýl ANKARA Tel: Faks: e-posta: yýl idealimdeki dernek düþeyazmalarým lale refioðlu ve korel göymen ile söyleþi çalýþma gruplarýndan 10 KÝM çalýþma grubu etkinlikleri ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden 19 tahsin özgüç ün ardýndan sille etkinlik izlencesi hocam inecek var þehreküstü 29 kaþýntý baðýmlýlýðý, evcil ve kentcil, adadan kaçýþ lalemuþ 35 elli parça kültür sanat kitaplar arasýnda 36 yeniçeri ocaðý ve bangalore 38 sualtý topluluðu odtü den bir köþe 41 u3 odtü den bir topluluk odtü den 43 yeni iþler yeni fikirler yarýþmasý dernekten 44 anýtkabir deydik... geleneksel personel gecesi etkinlik yýlda 40 puan etkinlikleri 48 go köþesi 40. Yýl ISSN odtülüler bülteni odtülüler bülteni 147 Aralýk

3 Sevgili ODTÜ'lüler, Son günlerde Türkiye'nin gündemine oturtulan tartýþmalardan biri de toplumsal kimlik kavramý. Bir yandan etnik kimlik farklýlýklarý ön plana çýkartýlmaya çalýþýlýrken öte yandan bu farklý kimlikleri birarada tutmak için dinsel üst kimlik öneriliyor. Bu yaklaþýmýn tehlikesi açýktýr. Din üst kimlik olarak kabul gördüðünde ortaya çýkacak olan öteki leþtirme süreci, Derneðimizin tüzüðünde de yer alan, Türkiye Cumhuriyetinin temel deðerlerini yerle bir etmeye baþlayacaktýr. Bu söyleme alternatif olarak önerilen üst kimlik ise Türk kimliði. Oysa birey olarak Türkiye Cumhuriyeti yurttaþý olmak da pekala bir üst kimlik olarak tanýmlanabilir. Aslýnda sorun tam da bu noktada baþlýyor. Özellikle ABD'nin yürürlükteki siyasi doktrini medeniyetler çatýþmasý adý altýnda bir öteki yaratmaya çalýþmakta, öteki yapýlmaya çalýþýlanlar da bu söylemi benimsercesine Ýslamý baðlayýcý eleman olarak kabul ederek Ýslam Cumhuriyeti olma yolunda emin adýmlar atmaktadýr. Sanýlanýn aksine bir ülkenin nüfusunun çoðunluðunu laik müslümanlarýn oluþturduðunu söylemek de, ýlýmlý Ýslam tanýmlamasý da bu düþünceyi güçlendirmekte, laik Ýslam Cumhuriyeti anlayýþýna katkýda bulunmaktadýr. Yoluna Atatürk'ten ve Cumhuriyet Türkiye'sinden esinlenerek laik bir devlet olarak baþlayan Pakistan'ýn bugün içinde bulunduðu duruma hangi aþamalardan geçerek geldiðini incelemek gerekli dersleri çýkartmak için yeterlidir. Üst kimlik, alt kimlik tartýþmalarý arasýnda gözden kaçan ya da bilinçli olarak gözardý edilen önemli noktalardan birisi de kimlik tanýmlarken illa bir altkimlik de tanýmlama gayretkeþliði. Bunun doðal sonucu olarak da ayrýþmalar, kutuplaþmalar ortaya çýkýyor. Kadýnerkek, Türk-Kürt, Müslüman-Müslüman olmayan, laik-antilaik, liberal-statükocu, dost-düþman gibi kavramlarýn sýkça vurgulanmasý, toplum içinde sürekli bir öteki dolayýsýyla bir gerilim yaratma gayreti deðil mi? Oysa farklý kimliklerin varlýðýný kabul ederek, farklýlýklara saygý göstererek, ancak, cumhuriyetin yurttaþý olma sorumluluðumuzu unutmadan ortak bir hedef etrafýnda birleþmek ve bu ayrýþmalardan zarar yerine yarar (sinerji) oluþturmak bu kadar zor mudur? Herþey, önce geçmiþi doðru okumaya çalýþmak, bugünden düne bakarken, dünü kendi baðlamýnda ele almakla baþlayacak. Kendisi baþlýbaþýna önemli bir modernleþme projesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin, kuruluþunun temelinde ulus-devlet olma amacý yatar. Ulus-devlet olma yolunda atýlan adýmlarda birleþtirici üst kimlik Türk ulusu olarak tanýmlanmýþtýr. Cumhuriyetin kuruluþ yýllarýndan sonra milliyetçi söylemlerle dar bir Türk kimliðine indirgenmiþ olan bu kavram bugün bir tartýþma ve hatta çatýþma konusuna dönüþmüþtür. Ýkinci Dünya Savaþýnda propaganda ve siyasal yönlendirme aracý olarak kullanýlmaya baþlanan dezenformasyon yöntemi, günümüzde internet ortamýnýn yayýlmasý ve medyanýn etik ilkelerden uzaklaþmasýyla iyice geliþmiþ; neyin enformasyon, neyin dezenformasyon olduðunu anlamanýn güçlüðünün yanýsýra, dezenformasyonun dezenformasyonu gibi oyun içinde oyun benzeri ikinci derece bilgi saptýrmalarý ortaya çýkmýþtýr. Bu karmaþýk bilgilenme ortamýnda hýzla yayýlan bilgi leri saðduyu ve mantýk süzgecinden geçirmeden tepki vermek oyuna gelmek anlamýnda çok tehlikeli olabilmektedir. Yapýlmasý gereken, olaylarý bütünsel bir mantýk dizisi içinde anlamaya çalýþmak ve karþý oyunlarý geliþtirmek iken her olaya kendi içinde baðýmsýz tepkiler vermek bir anlamda oyuna gelinmesi olarak yorumlanabilir. Günümüzde bu topraklarda yaþadýklarýmýzýn, farklý dini kimlikler yanýnda etnik çatýþmalarýn da teþvik edilmesiyle ayrýþan Eski Yugoslavya nýn ayrýþma döneminde yaþananlarý ne kadar çok çaðrýþtýrdýðýna dikkat çekmenin bu ülkenin aydýn yurttaþlarýnýn ödevi olduðuna inanýyoruz. Bu kutuplaþtýrma ve çatýþtýrma giriþimlerinin üstesinden gelmek, ancak düþüncelerimizi dogmalardan, medyanýn da yönlendirmesiyle topluma dayatýlan kliþeleþmiþ söylem ve eylemlerden arýndýrarak, eleþtirel bakýþý salt muhalefet anlayýþýna indirgemekten çýkartýp, dünyayý algýlamak için doðru sorularýn sorulmasýna dönüþtürebilmekle saðlanacaktýr. Ortak doðruyu yaratma yolunda, karþýlýklý ikna olmaya açýk, sorgulayýcý ve mantýða dayalý bir deðerlendirme sürecini düstur edinmek benzemeyenlerin birlikte yaþamasýný olanaklý kýlacaktýr yýlýnýn Türkiye'ye aydýnlýk günler getirmesini dileriz. Saygýlarýmýzla, Yönetim Kurulu odtülüler bülteni 147 Aralýk

4 40. yýl Ýdealimdeki Dernek... ve aðýrlýða sahiptir. AB'ye uyum için yeniden düzenlediðimiz Medeni Kanun'da ve Dernekler Kanunu'nda sivil toplum kuruluþlarý kazanç paylaþýmý dýþýnda, ortak bir gaye gerçekleþtirmek üzere, kiþilerin bilgi ve çalýþmalarýný sürekli olarak birleþtirmeleri olarak tarif edilir. Hiç kimse üye olmaya veya dernekte kalmaya zorlanamaz denir. Üyelerin sorumluluklarý bölümünde ise ilk önce aidat ödeme sonra çalýþmalara katýlmak sýralanýr. Bizim ülkemizde insanlar, genellikle, bu tür kuruluþlara bu anlattýklarýmý bilerek, isteyerek üye olmazlar. Bak ne güzel çalýþýyorlar, ben de gidip çalýþayým diye üye olan azdýr. Arkadaþý istedi diye üye olur, o nedenle de aidat ödemez, çalýþmalara ara sýra, çok ýsrar olursa katýlýr. Dernekler de aman üye sayýmýz azalýr diyerek bu üyelere katlanýrlar. Derneðimizin 40.Yýlýnda önceki dönemlerin Yönetim Kurulu Baþkanlarý ile yapýlan röportaj dizisinin son konuðu dönemi Yönetim Kurulu Baþkaný Levent TOSUN (ME 70) Sizi kýsaca tanýyabilir miyiz? 1948 Gelibolu doðumluyum yýlýnda Ankara Atatürk Lisesi'nden, 1970 yýlýnda ODTÜ Makina Mühendisliði bölümünden mezun oldum. Yüksek lisansýmý 1974'de Manchester Üniversitesi'nden aldým. Sanayi Bakanlýðý ve TPAO'da çalýþtým yýlýnda Ankara Sular Ýdaresi'nde Genel Müdür görevine geldim. 12 Eylül 1980'den sonra, benimle benzer özgeçmiþi olan bir arkadaþýmla, birlikte kurduðumuz mekanik tesisat tasarým, danýþmanlýk, proje þirketinde çalýþýyorum. 1989'da Ýstanbul Belediye Baþkaný Danýþmanlýðý yaptým. 10 yýlý aþkýn bir süredir ODTÜ, Bilkent, Çankaya ve Gazi üniversitelerinde mimar ve iç mimarlara binalarda tesisat konusunda ders veriyorum. ODTÜ Geliþtirme Vakfý yönetim kurulu üyesiyim. Mesleksel özgeçmiþim böyle. Çeþitli sohbetlerde bir kez üyeliðinden çýkartýldýðýnýzý gülümseyerek ve bunu takdir ettiðinizi vurgulayarak anlattýðýnýz, çeþitli kurullarýnda, çalýþma gruplarýnda emek verdiðiniz, ODTÜ MD'nin sizin için önemi nedir? Evet, örnek olarak anlattýðým bir olaydýr. Uygar ülkelerde, sivil toplum kuruluþlarý önemli bir konuma Ben 1970 Haziran'da mezun oldum 1971 Þubat'ta Derneðe üye oldum. O zamanlarda derneklere üye olunur ve yönetiminde etkin olunurdu. Ýlk seçimlerde Kemalist Cephe isimli liste çýkardýk ve 1971 Temmuz'da yönetim kurulu üyesi oldum sonrasý dernek kapandý, açýldý, etkinlikleri azaldý, sadece briç oynayanlar sayesinde varlýðýný sürdürür hale geldi. Benim de ilgim azaldý. Bir gün bir yazý aldým; aidatlarý ödemediðim için beni dernek üyeliðinden çýkarmýþlardý; yani atmýþlardý. Helal olsun dedim, senin bize ilgin yoksa bizim de sana yok diyen bir dernek; idealimdeki dernek. Yine üye oldum. 1998, 2000 ve 2002 yýllarýndaki seçimlere katýldým ve 3 dönem yönetim kurulu üyeliði yaptým. Ýþte, sorunuza dönersem, ODTÜ Mezunlarý Derneðinin benim için önemi budur; idealimdeki dernek. Öðrencilik yýllarýnýza dönecek olursak, sivil toplum örgütlülüðü için çabalarýnýz, gönüllü katkýlarýnýz o zamanlarda da baþlamýþtý deðil mi? Evet, 2006 yýlýnda ODTÜ Sosyal Demokrasi Derneði'nin kuruluþunun 40. yýlýný kutlayacaðýz. Okuldayken dernek üyesiydim. Eylül 1969'da yapýlan seçimlerde Öðrenci Birliði yönetimine seçildim. O günlerin seçimleri de seçimdi hani. Bültenin geçmiþ sayýlarýnda bu konuyu yazmýþtým. Mezuniyet sonrasý uzun yýllar Makina Mühendisleri Odasýnda etkin olarak çalýþtým. 1977'de Genel Merkez yöneticiliði yaptým. Daha sonraki yýllarda Onur Kurulu üyeliklerine seçildim. Komisyonlarda 4 odtülüler bülteni 147 Aralýk 2005

5 40. yýl çalýþtým. Türk Müþavir Mühendisler ve Mimarlar Birliði yönetimlerinde bulundum. Baþka birkaç dernek daha var böyle. Eþim hep söyler; iþten çýkýp doðrudan eve hiç gitmemiþim. Her akþam mutlaka bir toplantým falan olurmuþ. Þimdi, büyük kýzým Dernek'te bir komisyonda çalýþýyor. Toplantýsý olduðunda, eþim babasýnýn kýzý diyor. Ýyi bir þey herhalde. Sizin en bilinen özelliklerinizden biri de arþivciliðiniz.. Biraz da Levent Tosun arþivinden bahsetsek.. Çalýþmanýn, emek harcamanýn ve üretmenin ne zor olduðunu bilirim. Þimdi böyle bir süreç sonucu bastýðýnýz bir afiþi nasýl atarsýnýz. Sizin için baþkalarýnýn, böyle bir süreç sonucu, yazdýðý karþý bildiriyi nasýl yýrtarsýnýz. Ben de bir kenara koydum, sakladým. Bir de baktým ki aradan yýllar geçmiþ, onlar da eski olmuþlar. Büyük bir olasýlýkla baþka arkadaþlarda da bazý belgeler vardýr. Ama ben, onlardan farklý olarak, bunlarý paylaþýyorum. Komer'in arabasýnýn yandýðý zamanki belgelerimi, az önce bahsettiðim hadiseli seçim sýrasýndaki belgelerimi topladým, bültende yazý ve sergi olarak diðer arkadaþlarýma sundum. Son zamanlarda, Eymir gölünde suya girdiðimiz, yüzdüðümüz günlerden belgelerimi topluyorum, et arabasý dediðimiz eski otobüslerle ilgili olarak yurtdýþýndan ek belge topluyorum, mimarlarýn kýyafet balolarý ve bu yozlaþmaya! yönelik devrimcilerin tavýrlarýný içeren belgelerden ayrý yazýlar hazýrlýyorum. Böylece; 1968 Göl Günü nde balýk yarýþmasý yapýldýðýný, 1965 yýlýnda Mimarlýk Balosunun deri üzerine basýlý davetiyesini hatýrlatacaðým. ODTÜ'nün gelecek yýl kutlanacak 50. yýlýnda öðrencilerin de ayrý bir tarihi olduðunu belgelemeye çalýþacaðým. Öðrenci Birliði Sayman Üyesi Kapalý Spor Salonundaki Genel Kurulda bütçeyi sunuyor. Baþkanlýðýnýz süresince en önemli bulduðunuz projelerden söz eder misiniz? Benim baþkanlýk görevini yürüttüðüm Yönetim Kurulumuz olarak Derneðin kurumsallaþma çalýþmalarýna önem verdik. Þerefli Sokak'taki 120 2' 2' m den m ye, 5 personelden 85 personele, 6.000'i aktif, üyeye aniden büyüyen bir Dernek; bilgisayar sistemi, satýn alma sistemi, komisyonlarýn çalýþma düzenleri ile bu geliþime ayak uydurmalýydý. Benim de içinde bulunduðum daha önceki iki yönetim kurulunun yapmaya baþladýklarýný devam ettirdik. Bu çok önem verdiðimiz bir konuydu. Bir diðer konu da, bu denli büyük olanaklara, üye potansiyeline sahip ODTÜ mezunlarý topluluðunun Ankara'daki diðer sivil toplum kuruluþlarý ile iliþkilerini geliþtirmek, onlarla birlikte ortak etkinliklerde bulunmak idi. Ankara dýþýndaki ODTÜ mezunlarýnýn örgütlülüðüne katký koymaya çalýþtýk. Trabzon, Zonguldak temsilcilikleri bu dönemde kuruldu. Kýbrýs derneðindeki arkadaþlarýn heyecanýný tazeledik. Bunlarý her aþamasýnda saydam ve her aþamasýnda katýlým ile yapmaya çalýþtýk. ODTÜ Senatosu, 2005 yýlý Takdir Ödülünü, bu çalýþmalarý sýralayarak, bana verdi. Ben de, törendeki konuþmamda bu ödülü, sivil toplum örgütlerinde çalýþan tüm ODTÜ mezunlarý adýna aldýðýmý, inanarak, söyledim. 40.yýlýmýzýn sonuna yaklaþýrken üyelerimize iletmek istediðiniz mesajlar Genellikle bu durumlarda sayfa sonunda az yer kalýr. Benim de kýsa bir mesajým olacak; derneklerde çalýþmalarýný, böylece, birlikte üretmenin gururunu, çocuklarýna daha güzel bir dünya býrakmaya çalýþmanýn huzurunu yaþamalarýný diliyorum. Röportaj: Ýlkem TOKER (FDE 97, MBA 00) odtülüler bülteni 147 Aralýk

6 40.yýl Düþeyazmalarým... Düþeyazmalarým... Derneðimizin 40.yýlý kutlamalarý çerçevesinde düzenlenen ODTÜ lü Olmak konulu yazý yarýþmasýnda Iþýl Bayraktar (IR 03) ýn Düþeyazmalarým adlý yazýsý birinci seçilmiþtir. Fiziksel bir gerçeklik olarak ODTÜ msün Ruhsal bir çað atlama olarak ODTÜ msün Tarihi bir evre olarak ODTÜ msün Düþeyazdýðým, gidegeldiðim, sarýlýverdiðim yer deðil misin? Kabul ediyorum, sende olan benim Benim olan sen Bak; bunu ruhunun sýnýr tanýmaz bir aidiyet düþmaný olduðunu bilerek söylüyorum Yani sýrf kesiþim noktamýzý göresin diye Düþeyazdýklarým var hep sende Kanýtlarým: anlatýyorum Ben hazýrlýk telaþýndayken sen; E kantinindeki soslu tavuðunla; benimle dalga geçmiyor muydun? Acemiliðim, çömezliðim ve korkularýmla? Deðiþtirdin beni sen ey yüce D-E-V-R-Ý-M! Ben sende sarhoþ olmadým mý sanki ilk? Sen güldün bana, gecikmiþ sarhoþluðuma! Oysa ben seni beklemiþtim hep; bol aðaçlý, bir sinema karesinden fýrlamýþ aðaçlarýn gölgesinin yüzüme vurduðu bir yolu beklemiþtim ve sende buldum: kütüphanenin arkasýndaki minik yol. Benim geçit im. Düþ dünyamýn geçit i Parasýzlarýn da barýnabileceði yersin sen. Parasýz deðilim ama çokça parasýz olurum Ve fizik kantininde ekmek arasý patates yemenin parasýzlýðýn ötesinde bir parasýzlýk kültürü olduðunu öðrettin bana sen 5.yurtta öðrencilik psikolojisini gayet somut bir biçimde hissederek-ucuz, mütevazý, rahat ve güzel - Þermin Teyze nin elinden çýkmýþ barbunya-pilavý yemenin anne yemeði misali dayanýlmaz lezzetini de Kýz Konukevi nde 78 adet kediyle birlikte bin bir çeþit yemeði Ucuz ve özgür sinema kültürünü de sende buldum ben Sýcak çikolata ve patlamýþ mýsýr ý birleþtirmezdim, birleþtirir oldum ve benim sinemam doðdu bu birleþmeden 6 odtülüler bülteni 147 Aralýk 2005 Benim kare lerim. Ve ben en çok Üçlü Amfi nin arka sýralarýndan seyretmeyi seviyordum bu kareleri. Uykusuzluðu ve 8:40 lara serseri bir gülümsemeyle girmenin coþkulu hüznünü seninle öðrendim ve girilmemiþ derslerde gazetemi alýp çimlerine uzanmayý Hafta içleri 8:40 lara yetiþebilmek için kendimde bulamadýðým enerjiyi, hafta sonlarý kýrmýzý büfeden gazeteler tükenmeden gazetemi almak adýna, kendimde bulmayý Ve bunu gün geçtikçe yani sende kimliðim tazelendikçe hayretle karþýlamamayý öðrendim Senin alanýn, kýrmýzý bisikletime yetmeyince, onunla Eymir e pedal çevirmeyi ve günde tam 7 saat kesintisiz yürüyerek, yüzümün rengi bisikletimin rengine dönüþme pahasýna Elmadað a týrmanmayý ben sende keþfettim. Paraþüt ten düþüyordum, sualtýnda boðuluyordum ve Iþýk Daðý nda donuyordum! Ben bunlarý yaparken sen hep gülüyordun bana, hep gülüyordun! Çünkü ben Sen de yaþamayý öðrenirken, sen hep yaþýyordun. Ben yurtlar bölgesinde calculus finalleri öncesinde elektrik kesintilerinde 8.yurdun geleneksel küfürlerine þaþýrýrken, sen gün geldiðinde bu gelenekselliðe sýrýtarak tepki vereceðimi biliyordun Ýtiraf ediyorum, A1 den ben de geçirdim en yakýn arkadaþýmý, senin geleneksel deðerlerini çiðneyerek. Ve itiraf ediyorum sýrf bildiðimden senin çeliþkilerini, bahar þenliðinde sarhoþ olmadým topluluða inat, senin anlayacaðýný düþünerek Ama uçurtma uçurdum ben, sende. Lakin uçamadý o, yanýmdaki insan ODTÜ insaným deðildi çünkü henüz. Bilmiyordum, öðrendim. Ve suratlar tanýþtýrdýn sen bana. Bildiðim ama tanýmadýðým. Tanýþtýrdýn ve

7 40.yýl öldüm ve sen yeniden dirilttin. Çünkü daha Yalýncak Parkuru nun sonuna kadar koþmamýþtým!... Çamurlu bir kýþ akþamý yarýladým ve ODTÜ m; daha sende yolum var Fiziksel gerçekliðin düþeyazdýklarým Ve senin düþeyazdýklarýn ruhsal çað atlamalarýn senin benim ve iç içe Fotokopilerden ders geçmeyi sende keþfettim ben. Çözülmesi zaman alan ama bu zaman geçtikten sonra da ne kadar kolay olduðu anlaþýlan bir mantýðýn var çünkü senin. Ýþleyiþ mantýðýn. Yaþama mantýðýn. Ve özümseyenin yaþam tarzý haline gelen bir mantýðýn. Ve tüm dersler, sýnavlar, fotokopiler, not tutmalar, körv ler, CC ler, final panikleri calculus kabuslarý bu mantýðýn ötesindeki kavramlar sende. Seni anlayan için bunlar aþýlmasý gereken birer basamak olmaktan çýkýyorlar. Seni yaþamak isteyen biri için birincil amaç iktisat binasýndaki econ notlarý, kütüphanedeki fotokopi sýrasý olmuyor. Sen sadece matematiksel bir problem deðilsin çünkü. Seni böyle görenlere sadece gülüyorsun ve seni anlayanlara tüm ruhunu açýyorsun. Çünkü sen de biliyorsun sadece üniversite olmadýðýný. Üniversite senin alt kümen. Senin efsanelerin, senin geçmiþin var. Dýþ görünüþün düzen gibi, huzurlusun; ilk anda bu izlenimi uyandýrmaya bayýlýyorsun çünkü. Deþifre olmaktan korktuðun için deðil, anlýyorum, seni gerçekten görenlerin hissetmesi için Çünkü sen aslýnda kaos sun. Çepeçevre sarmýþsýn deðiþken kimlikleri ve sen deðiþken bir kimlik olmuþsun. Rutininde bile gizemli kaosun var. Görenleri seviyorsun. Bazen herkese bunu gösterip, saklanýyorsun. MM binasýndan intihar edenler ve senin bünyende baþka intihar yöntemleri deneyenler belki de bunu kanýtlýyor. Geceleri ormanlarýndaki köpekler belki bu yüzden saldýrganlaþýyor ve ben belki de ruhum seni anladýðý için, onlar tarafýndan kovalanmama raðmen ýsýrýlmýyorum; beni sen öldürüp yine sen kurtarýyorsun. Benim kahramanýmsýn. Ve bazen isyan ediyorsun. Sen mutluluk oyunu deðilsin. Mutluluk olacaksan, Sen de acý nýn doruðunu hem koþar adýmla, hem yavaþ adýmla ve zýrýl zýrýl aðlayarak yaþama gerekliliðinden sonra, oluyorsun Ýþletme binasýna yürürken ben hep Sol daki yoldan yürüyorum Aðaçlarý daha gür ve daha gerçek Sen 60 lardan beri Türkiye deki baský ortamýna, ABD ye, onun politikalarýna, bünyendeki demokratik olmayan ortama karþý çýktýn Ülke gündemini hep takip ettin haksýzlýða karþý çýktýn 1973 te hakkýný aradýn ve yemek fiyatlarý senin öðrencilerinin istediði gibi oldu Sen D-E-V-R-Ý-M-S-Ý-N. Ve ben hep seni çektim Seninleyken bütünü hep görmek istedim çünkü Seni çektim, senin olmazsa olmazlarýndan birinde -barakada- karanlýk odandaen güzel fotoðraflarýný çýkarttým... Çünkü sen her gün bir baþka güzelsin Evet, kestanelerin baþýma kötü þeyler yapýyordu bir keresinde ama olsun Onlarýn A1 den boylu boyunca dizilerek düzen mesajý veriþini ve sonra kendi kendine deðiþip kestanelerini baþýma düþürerek kanýtlamasýný seviyorum Bana açýk olduðunu anlýyorum böylece Sen tarihsin, eski sorularýmýn cevabý ve yeni sorularýmsýn, sen; düþeyazmalarýmsýn Ve tüm bunlarla sen bir yaþama kültürüsün Çünkü sen ODTÜ SÜN ve ben her daim seninleyim 21 Mayýs 1984 Ýzmir/Ödemiþ doðumlu olan Iþýl Bayraktar ODTÜ Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü'nden 2003 yýlýnda mezun olmuþtur. Daha önce lise döneminde 3 yýl süreyle okul gazetesinin çýkmasýnda katkýda bulunan Bayraktar, çeþitli yazý yarýþmalarýnda birincilikle ödüllendirilmiþtir. Iþýl BAYRAKTAR (IR 03) Bayraktar edebiyat dýþýnda basketbol, hentbol, izcilik, dalgýçlýk, kýþ sporlarý ve binicilik gibi sporun çeþitli dallarýyla uðraþmaktadýr. Gönüllü projelerde de sýkça yer alan Iþýl Bayraktar'a 40. Yýl Yazý Yarýþmamýza katýldýðý için teþekkür ediyor, hayatýn her dalýnda baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz. Sen tarihi geçmiþinle dimdik duruyorsun bir yandan efsanelerinin peþindeyim Stadyumun oradaki heykelin CC heykeli mi gerçekten? ruhum senin geçmiþinde Tarihin beni en çok coþkulandýran Ey köklü yapýt, duy beni!... odtülüler bülteni 147 Aralýk

8 40.yýl Derneðimizin kurucu üyelerinden Korel Göymen ve Lale Refioðlu ile yaptýðýmýz söyleþileri sunuyoruz. Diðer kurucu üyelerimiz Süreyya Yücel Özden ve Emin Çölaþan'ý eski baþkanlarýmýzla yaptýðýmýz söyleþiler dizimizde konuk etmiþtik. Kaybettiðimiz kurucu üyelerimiz Rüþtü Yüce ve Mehmet Uluçaylý'yý saygýyla anýyoruz. Korel Göymen ile Söyleþi 8 Sizi bir çok üyemiz yakýndan tanýyor. Ancak özellikle genç üyelerimiz için kendinizi tanýtýr mýsýnýz? Yaþamda, temelde dört alanla ilgilendim ve faaliyette bulundum. Bunlardan en uzun ve yoðun olaný öðretim üyeliði. ODTÜ, Bilkent, Sabancý, Leeds, Birmingham Üniversitelerinde siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde hocalýk yaptým. Ýkinci olarak, kamusal görevler yaptým. Ankara Belediyesinde, planlama ve büyük projelerden sorumlu baþkan yardýmcýlýðý ve Turizm Bakanlýðý Müsteþarlýðý görevlerinde bulundum. Üçüncü olarak, çok sayýda sivil toplum kuruluþunda, kurucu ve yönetici olarak katkýda bulunmaya çalýþtým. Ayrýca, sosyal demokrat nitelikli siyasal partilerde, kurucu ve yönetici olarak siyasal yaþama katýldým. Bugün e yakýn üyesi bulunan Derneðimizin kurucularýndansýnýz. Bize o günleri anlatýr mýsýnýz? 1960 lý yýllarýn baþlarý ODTÜ nün kendisini yurtiçinde ve dýþýnda tanýtmaya çalýþtýðý yýllardý. Az bilinen ve bilindiði zaman da biraz yadýrganan bir kuruluþtu. Bu nedenle, özellikle öðrencilerin ve az sayýdaki mezunlarýn özgüven gereksinimleri ve kurumsal kimlik geliþtirme çabalarý vardý. ODTÜ MezunlarI Derneði, bu gereksinimleri kýsmen karþýlamak amacýyla düþünüldü. odtülüler bülteni 147 Aralýk 2005 Derneðimizin ilk yýllarýnda yer sorunu olduðunu biliyoruz. Bu konudaki çabalarýnýzý anlatýr mýsýnýz? Öðrenci Birliði olarak (ben o dönemde Birlik Baþkan vekili idim), Rektörlükle iþbirliði yaptýk. Bu iþ için sýnýrlý bir ödenek aldýk. Çok yer aradýk fakat hem mali kýsýtlar, hem de öðrenciye yer verememe sorunu nedeniyle zorlandýk. Sonunda, Atatürk Bulvarýnýn en güzel yerinde, iki katlý ve balkonlu bir yer bulduk. Bina bir süre sonra yýkýlacaðý için bu yeri, üstelik çok uygun bir bedelle, tutabildik. Kýsmen ödenekten, kýsmen baðýþ yoluyla içini donattýk. ODTÜ mezunlarýna yakýþýr bir yer oldu. ODTÜ bugün çok büyüdü. Bu kadar büyük bir kitleyi biraraya getiren Derneðimizin misyonu için sizin düþüncelerinizi alabilir miyiz? Mezunlar Derneði, yalnýz dayanýþmayý saðlayan bir mekanizma olarak düþünülmemeli. Toplumu ilgilendiren her konu ve sorun üzerine eðilebilmeli. Bunu yaparken, hiçbir kesimi dýþlamayan, fakat Cumhuriyetin ve demokratik bir toplumun temel deðerlerini de gözeten bir tavýr sergilemeli. Bize zaman ayýrýp bu güzel söyleþiyi yaptýðýnýz için çok teþekkür ederiz. Baþka eklemek istedikleriniz olabilir mi? Kurumsal bellek çok önemlidir. Sizin bu olumda çabanýzýn bu yönde katký saðlayacaðýna inanýyorum. Röportaj: Tuna KOLAT (EE 76)

9 40. yýl Lale Refioðlu ile Söyleþi Bugün kadar ODTÜ lüyü bir araya getiren Derneðimizin kurucularýndansýnýz. Sizi biraz daha yakýndan tanýyabilir miyiz? Ben 1960 yýlýnda TED Ankara Koleji ni bitirdim ve burslu olarak ABD Willamette Üniversitesi nde iki yýl sosyal bilimler okudum. Buradan ODTÜ ye yatay geçiþ yaparak 1965 yýlýnda o zamanki adýyla Sosyal Bilimler Bölümünü bitirdim arasýnda ODTÜ Hazýrlýk Bölümünde öðretmenlik ve yöneticilik yaptým da emekli olarak ODTÜ den ayrýldým. Halen Danimarka Büyükelçiliðinde Siyasi Bölümde çalýþmaktayým. Böyle büyük bir kuruluþun elinizde doðmasý çok hoþ bir duygu olmalý. Bize o günleri biraz anlatýr mýsýnýz? Kurucu üyelerimiz nasýl bir araya geldiler? ODTÜ Mezunlarý Derneði nin kurucularýndan olmak benim için gerçekten gurur verici. Zaman geçtikçe bunun ne kadar önemli olduðunun bilincine daha çok varýyorum. Ancak itiraf etmeliyim ki bu iþe ilk giriþim çok hoþ bir tesadüfle oldu. Kurucular arasýna katýldýðým gün Kýzýlay da Adem Yavuz Sokak ta sevgili arkadaþýmýz Yücel Özden le karþýlaþmýþtým. Bana ODTÜ Mezunlarý Derneði ni kurmak için yaptýklarý çalýþmalarý anlattý, dernek kurmak için en az yedi imzaya gerek olduðunu hatýrlatarak benim de yedinci kiþi olarak kurucular arasýnda yer almamý istedi. Derneðin yeri olarak belirlenen daireye çýktýk ve ben yedinci imza olarak kuruluþta yer aldým! Derneðimizin kuruluþunda diðer arkadaþlarýmýzýn da emeði çok ama bu iþe en çok emek veren Yücel Özden oldu. Mükemmel organizasyon yeteneði ile bugün büyük bir ODTÜ ailesini biraraya getiren Derneðimizin temelini saðlam bir þekilde attý. Sizce ODTÜ lü olmak ayrýcalýk mý? Kýdemli bir ODTÜ lü olarak ODTÜ ruhunu nasýl tanýmlarsýnýz? ODTÜ lü damgasý hayatýmýz boyunca alnýmýzda bir yýldýz gibi parlýyor. ODTÜ lü analitik düþünce yeteneðine sahip ve kendine güvenli bir þekilde yetiþiyor. ODTÜ lüler dünyaya sadece kendi disiplinleri açýsýndan deðil, çok daha geniþ bir perspektif ile bakmayý öðreniyorlar. Ayrýca yerleþke içinde hocalarýn, öðrencilerin, idari personelin çok hoþ bir iletiþimi var. Ben iþim gereði ODTÜ ye çok kez Danimarkalý heyet götürdüm. Yýllardýr Türkiye ye atanan Danimarka Büyükelçileri ve müsteþarlarý ile ODTÜ ye gittik. Batýlý ve çoðunun Amerika da öðrenim görmüþ olmalarýna raðmen ODTÜ deki atmosfere hayran oldular ve her seferinde çok etkilendiklerini belirttiler. ODTÜ diðer üniversitelere göre hala genç bir üniversite. Buna raðmen çok yerleþik bir geleneði var. Özellikle hoca- öðrenci yakýnlýðý klasik üniversite anlayýþýndan çok farklý. Derneðimizin etkinliklerine katýlabiliyor musunuz? Yeni mezunlarýmýza üyelik konusunda neler söylemek istersiniz? Derneðimizin etkinliklerine maalesef pek katýlamýyorum. Halen çalýþýyor olmam, ev ve iþimin uzaklýðý nedeniyle çok gelemiyorum. Ama dernek etkinlikleri ve üyelerle ilgili haberleri elektronik postayla alýyor olmaktan çok mutluyum, kendimi aranýzda hissediyorum. Yeni mezunlarýmýza da üye olmalarýný özellikle öneriyorum. ODTÜ geleneði yýllar geçtikçe daha çok pekiþiyor. Hiçbirimiz gençken önemsemiyoruz ama eski mezunlarla ayný çatý altýnda olmak, onlarýn deneyimlerinden yararlanmak çok önemli bence. Bize zaman ayýrýp bu güzel söyleþiyi yaptýðýnýz için çok teþekkür ederiz. Ben de sizlere teþekkür eder, Derneðimize tüm çalýþmalarýnda baþarýlar dilerim. Ben kendimi bu konuda eleþtirsem de þovenist duygular beslemekten kendimi alamýyorum. Bence Röportaj: Tuna KOLAT (EE 76) odtülüler bülteni 147 Aralýk

10 çalýþma gruplarýndan Konsey Ýþ Merkezi KÝM Çalýþma Grubu Etkinlikleri KÝM (Konsey Ýþ Merkezi) Komitesi çalýþmalarý yaz döneminin sona ermesiyle ve Üniversitenin açýlmasýyla birlikte yoðunluk kazandý. Ýlkbahar ve yaz aylarý boyunca yeni yazýlýmla iyileþtirmesi yapýlan Ýþ Merkezi Sitemizde son düzenlemeler devam ediyor. Tüm dernek, þube ve temsilciliklerinin tek bir veritabanýnda toplanmasý da hedeflenen site ile ilgili bize ulaþtýracaðýnýz geribildirimler, iyileþtirmelerin hýzla yapýlmasý için yol gösterici olacaktýr. Sitemizin iþlevinin iþ ve eleman arayanlarla sýnýrlý olmadýðýný, tüm ODTÜ mezunlarýnýn yetenekleriyle kendilerini tanýtabilecekleri ve iþbirliði fýrsatlarýnýn yaratýlabileceði bir ortam sunmak olduðunu da tekrar vurgulamak istiyoruz. KÝM Çalýþma Grubunun kariyer geliþimine yönelik eðitimleri ile ilgili planlama çalýþmalarý sürdürülüyor. Bu kapsamda, Derneðimizin KalDer (Türkiye Kalite Derneði) Ankara Þubesi ile imzaladýðý protokol çerçevesinde ilk önemli etkinlik olarak ortak bir dizi eðitim yapýlmasý için çalýþmalar halihazýrda devam ediyor. Aralýk ayýndan baþlayarak bu eðitimleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. KalDer ile yapýlan çalýþmayý sadece kiþisel geliþim eðitimlerini çeþitlendirmek anlamýnda deðil, Proje Yönetimi Derneði ile yaptýðýmýz gibi iki sivil toplum kuruluþunun ortak etkinliði anlamýnda da çok önemsiyoruz. Proje Yönetimi Derneði ile iþbirliðimiz geçtiðimiz yýllara dayanýyor. Ýlk planlandýðýnda daha kýsa süreli yapýlan ve esas olarak proje yönetimi metodolojisinin anlatýmýna yönelik olan Proje Yönetimi Seminerleri, 2005 yýlýnda uluslararasý sertifika sýnavýna hazýrlýk amacý da olan 45 günlük bütünleþik Proje Yönetimi Sertifika Programýna dönüþtü. Yoðun ilgi gören bu program, 2005 bahar aylarýnda iki kez baþarýyla tamamlandý. Ekim ayý baþýnda üçüncü grup eðitim almaya baþladý ve sertifikalarýný aldýlar. Aralýk ayýnda ODTÜ öðretim üyelerinden Prof. Dr. Çaðlar Güven ve Prof. Dr. Halim Doðrusöz tarafýndan verilecek Stratejik Planlama eðitimini yapacaðýz. Son yýllarda yoðun ilgi gören konulardan birisi olan NLP (Neuro Linguistic Programming) eðitimi için de giriþimlerimiz sürüyor. ÖÐRENCÝ DANIÞMANLIÐI PROGRAMI Derneðimiz tarafýndan 4 yýl önce Mart 2001 de KÝM Çalýþma Grubu koordinasyonunda baþlatýlan ve yürütülen Öðrenci Danýþmanlýðý Programý ise bugün 4 yaþýnda. Bir zamanlar bizlerin geçtiði yollardan geçmekte olan genç ODTÜ'lülere bilgi ve deneyimlerimizi aktarmak, okul sonrasý gerçek yaþama atýldýklarýnda önlerine çýkacak zorluklarýn daha kolay üstesinden gelebilmelerini saðlamak amacýyla baþlattýðýmýz bu program her geçen gün büyüyor. Kasým 2005 sonu itibariyle programda 507 danýþman 724 öðrenci ile eþlenmiþ durumda. Geçen yýllarda programa katýlarak mezun olan öðrenci sayýsý ise 430 civarýnda. Öðrencilerden çok talep var fakat biz mezunlarýn programa gönüllüðü talep karþýsýnda yetersiz. Danýþman, öðrenciyken yaþadýðý sorunlar, mezuniyet sonrasýyla ilgili boþluklar, beklentiler ve daha birçok soru ve þimdi elinde birçok tecrübesi olan Ve gözleri pýrýl pýrýl parlayan, ümit ve hayat dolu bir genç insan, danýþan. Yaþam Koçluðu eðitmeni Dost Can Deniz in Gendlin den aktardýðý gibi öðrenci danýþmanlarý ellerinde olan bütün becerileri, yetkinlikleri, deneyimleri ve gönülleri ile, kendilerine yaþam yollarýnda yürürken destek olma onuru veren o varlýðýn, yani danýþan öðrencinin onlarla iletiþim kurmasýný ve onlara yardýmcý olma þansýný beklemiyorlar mý? Ve bu, bir insanýn yolunu bulmasýna, hayallerine ulaþmasýna destek olabilme, bir insana kendini bulmasý için 10 odtülüler bülteni 147 Aralýk 2005

11 çalýþma gruplarýndan alan saðlama, insana bu iliþkide asýl alan tarafýn kim olduðunu sorgulatabilme keyfinin ta kendisi deðil mi? Aslýnda öðrenme ve öðretme karþýlýklý. Aktarabilecekleriniz sadece okulla ilgili konularla sýnýrlý deðil. Ýnsan mezuniyet sonrasý gerçek koþturmacanýn baþlayacaðýný öðrencilik yýllarýnda tahmin edemiyor. Birbirini sonsuza dek takip eden bir döngü içinde yaratýcýlýðýný kullanarak belli deðerler ve hedefler için yollar bulmaya çabalýyor. Ýþte danýþman-danýþan iliþkileriyle birbirinize bu anlamda verebileceðimiz þeylerin sýnýrý ve keskin bir çerçevesi yok. Öðrenci Danýþmanlýðýný da aslýnda paylaþýmýn küçük çapta, amatör ruhla ve gönüllü yapýlan bir uzantýsý olarak görebilirsiniz hatta öðrencileri, ders dýþý zamanlarýný etkin ve faydalý þekilde deðerlendirebilmeleri amacýyla, katýlabilecekleri kültür ve sanat etkinliklerine yönlendirebilirsiniz. Bu anlamlý paylaþým için gönüllülük esaslý yapýlan baþvurularda doldurulan bilgi formlarý yine gönüllü program koordinatörünce deðerlendirilerek her hafta ortalama 25 öðrenci birer mezun ile eþleþtiriliyor ve bunlarýn oryantasyon amaçlý ilk tanýþmalarý Derneðimizde gerçekleþtiriliyor. Sizlere zaman zaman destek çaðrýsýnda bulunduðumuz, Öðrenci Danýþmanlýðý Programýnda öðrencilerin yüz yüze görüþme tanýþma tercihi, okuduklarý bölümden mezun bir mezunla eþleþme tercihi de talepleri, istenen kolaylýkta karþýlamamýzý engelliyor. Özellikle Ankara'da yaþayan mezunlarýmýzýn hangi bölümden mezun olurlarsa olsunlar gönüllülüklerine çok ihtiyacýmýz var. Daha önce gönüllüklerini iletmiþ ve birer öðrenciyle eþleþmiþ olan mezunlarýmýzýn önemli bir kýsmý da danýþmanlýk yapabilecekleri öðrenci sayýsýný arttýrmak suretiyle bu ihtiyacýn karþýlanmasýna katký veriyorlar. býrakýlýyor. Önemli olan öðrenciye istediði zaman sizi rahatlýkla arayabileceði güvenini vermek, aileden biri olduðu duygusunu ona hissettirmek ve geleceðe daha güvenli hazýrlanmasýna yardýmcý olmak. Program hakkýnda tanýtýcý bilgiyi web sayfamýzdaki adresinden bulabilirsiniz. Gönüllülüðünüzü en kýsa zamanda yukarýdaki adreste yer alan "Danýþman Bilgi Formu"nu doldurarak bize ileteceðinize ve iletiþim ve dayanýþma ortamýna katký vereceðinize inanýyoruz. Uygulamaya iliþkin bir sorunuz olursa adresinden bize ulaþabilirsiniz. Öðrenci danýþmanlýðý bilgi formlarýný doldurarak birkaç genç ODTÜ'lü ile teke tek görüþmeye gönüllüðünü bildiren mezun arkadaþlarýmýza ayrýca teþekkür ediyoruz. Lütfen Öðrenci Danýþmanlýðý Projesinden çevrenizdeki tüm ODTÜ'lülere söz edin ve katýlmalarý için özendirin. 1+1'in 2'den daha fazla ettiðini paylaþtýkça görüyoruz. Katkýlarýnýz ve iþbirliðiniz için þimdiden teþekkür ederiz. KÝM Çalýþma Grubu Þu anda mezun olduðunuz bölümle ilgili bir iþ yapmýyor olabilirsiniz. Lütfen bu, sizi danýþman gönüllüsü olmaktan alýkoymasýn. Programda asýl hedef ODTÜ lü iletiþimi ve dayanýþmasýný oluþturmak. Ayýracaðýnýz zamanýn boyutu, iletiþimin þekli ise tümüyle eþleþeceðiniz öðrenciyle size odtülüler bülteni 147 Aralýk

12 çalýþma gruplarýndan Ulusal Kalite Ödülü Süreci Ulusal Kalite Ödülü Süreci baþvuru için çalýþmalara baþlanmasýný benimsediðini bizlere bildirdi. Bu toplantýda dokuz kriter için profesyonel çalýþanlarýmýzýn görev üstlendiði Kriter Liderleri ni ve gönüllü üyelerimizin oluþturduðu Kriter Koç larýmýzý belirledik yýlýnýn Eylül ayýnýn ilk günü, saat 19:00, yer ODTÜ Mezunlarý Derneði toplantý salonu; Nedir bu mu diyorsunuz? Hemen söyleyeceðim; döneminin Kurumsal Geliþim Komisyonu (KGK) ilk toplantý tarihi yýlýnýn Haziran ayýnýn 17 si; bu ise KGK çalýþmalarýyla hazýrlanan Ulusal Kalite Ödülü Baþvuru Kitapçýðýnýn Kalite Ödülü Yürütme Kurulu na teslim edildiði tarih... Yaklaþýk 9.5 ay; neler yapýldý bu 9.5 ayda ve nedir bu Ulusal Kalite Ödülü Baþvuru Kitapçýðý? Çok kýsaca 22 olaðan toplantý, gönüllü-profesyonel çalýþanlar arasý sayýsýz toplantý, eðitimler, anket çalýþmalarý, raporlar... Ýlk toplantýmýzda KGK Baþkanýmýzý seçtik; Azmi Kiþniþçi (EE 76). Barýþ Noyan (STAT 97) da raportörümüz oldu. Toplantý sýklýðýmýzý belirledik; her ayýn 2. ve 4. Salý larý saat 19:00... Ve maraton baþladý. Komisyon 28 Eylül 2004 tarihinde gerçekleþtirdiði toplantýda oybirliði ile Ulusal Kalite Ödülü ne baþvurma isteðini Yönetim Kurulunun onayýna sunmaya karar verdi. Bakmayýn, burada, hemen bir satýrda bunu kolayca yazdýðýmýza, çok kolay olmadý bu kararý almak. Belki bir kýsmýmýz aldýðýmýz kararýn farkýnda deðildik, ama bir kýsmýmýz da ne kadar zor ve zahmetli bir yola girdiðimizi çok iyi biliyorduk. Bu tarihten itibaren de kendisi tam olarak nasýl olduðunu anlayamasa da, Dernek Ýdari Ofis Sorumlusu Bülent Kurtaran KGK raportörü oldu. 12 Ekim 2004 tarihinde gerçekleþen toplantýda Azmi Kiþniþçi, Yönetim Kurulunun Ulusal Kalite Ödülü ne 6 Kasým 2004 Cumartesi günü Aybars Gediz (ME 88) tarafýndan, Toplam Kalite Yönetimi ve 7 Kasým 2004 Pazar günü ise Azmi Kiþniþçi tarafýndan, European Foundation for Quality Management (EFQM) Mükemmellik Modeli eðitimleri profesyonel ve gönüllü çalýþanlarýmýza verildi. 20 Kasým 2004 Cumartesi ve 21 Kasým 2004 Pazar günlerinde ise Azmi Kiþniþçi ve Aybars Gediz tarafýndan EFQM Mükemmellik Modeli ile ilgili uygulamalarýn KGK üyelerine aktarýldýðý bir dizi eðitim daha gerçekleþtirildi. Neydi EFQM Mükemmellik Modeli? 9 ana kritere baðlý 32 alt kriter üzerine kurulmuþ bir model. 9 ana kriterden 5 inin Girdi kriterlerini, 4 ünün ise Sonuç kriterlerini oluþturduðu bir model ve Girdi kriterleri gerçekleþtirilen faaliyetleri, sonuç kriterleri ise neler gerçekleþtirildiðini gösteriyor. Modele göre Sonuçlar Girdiler den kaynaklanýr ve Girdiler Sonuçlar dan alýnan geri bildirimlerle iyileþtirilir. Genel bir ifade ile EFQM Mükemmellik Modeli; Performans, Müþteriler, Çalýþanlar ve Toplum ile ilgili Mükemmel Sonuçlar, Çalýþanlar, Ýþbirlikleri ve Kaynaklar ve Süreçler ile hayata geçirilen Politika ve Stratejinin uygun bir Liderlik anlayýþý ile yönetilmesiyle saðlanýr. Aslýnda Ulusal Kalite Ödülüne baþvuru kararý alýrken ödülü bir amaç olarak deðil, ODTÜ Mezunlarý Derneði olarak eksiklerimizi saptamak ve mükemmelliðe giden yolun neresinde olduðumuzu görmek için bir özdeðerlendirme aracý olarak gördük. EFQM Mükemmellik Modelini hepimizin ortak bir dil ve düþünce þeklinin temeli olarak belirledik. Tüm bu çalýþmalardan sonra Komisyon nun olaðan toplantýlarýna Kriter Liderleri, Kriter Ekip Üyeleri ve Kriter Koçlarý birlikte katýlmaya baþladýlar. 3 Ocak 2005 tarihli toplantýsýnda KGK nun deðerlendirmesi üzerine Yönetim Kurulu Ulusal Kalite Ödülü ne baþvuru kararýný aldý. 8 Þubat 2005 tarihli toplantýmýzda tüm profesyonel ve gönüllü çalýþanlara, Çalýþan Memnuniyeti Anketi uygulamaya karar verdik ve 18 Mart ta anketi geniþ bir katýlýmla profesyonel kadronun yardýmý ile 12 odtülüler bülteni 147 Aralýk 2005

13 çalýþma gruplarýndan uyguladýk. 15 Þubatta özdeðerlendirme çalýþmalarýmýzý tamamlayarak her kriter kapsamýnda kuvvetli yönlerimizi ve iyileþtirmeye açýk alanlarýmýzý belirledik. Komisyonumuz tarafýndan gerçekleþtirilen bu çalýþmalarýn yanýnda diðer komisyonlar da bu süreçte KGK na çeþitli faaliyetlerle yardýmcý oldular; etkinlik anketleri, kullanýcý memnuniyeti anketleri, üye beklentileri belirleme anketleri gibi bir çok faaliyet gerçekleþtirdiler. Ve 17 Haziran 2005 de 75 sayfadan oluþan Ulusal Kalite Ödülü Baþvuru Kitapçýðýný Ulusal Kalite Ödülü Yürütme Kurulu(KÖYK) na teslim ettik Eylül ayý sonunda KÖYK tarafýndan bildirilen sonuç aslýnda beklediðimizden çok da farklý deðildi. Saha ziyaretine kalamamýþtýk. Ancak Geri Bildirim Raporu ile tarafýmýza iletilen genel puanýmýz ve KÖYK den gelen sözlü deðerlendirmeler, ilk baþvurumuz olduðu dikkate alýnýrsa, ödülün STK kategorisindeki en iyi ilk baþvurulardan biri olduðu þeklindeydi. Deðerlendiricilerin yazmýþ olduðu ve Ekim ayýnda bize iletilen Geri Bildirim Raporu önümüzdeki günlerde eksiklerimizi görmek ve iyileþtirme planlarýmýzý oluþturmak için bize rehber olacak. KGK olarak 2006 yýlýný Derneðimizin sistem analizini yapmakla ve iyileþtirme planlarýný uygulamaya koymakla geçirmeye ve Ulusal Kalite Ödülü ne 2007 yýlýnda tekrar baþvuru yapýlmasýný önermeye karar verdik. Aybars GEDÝZ (ME'88) Kurumsal Geliþim Çalýþma Grubu 2002 yýlýndan itibaren KGK baþkanlýðýný yürüten ve tüm bu gerçekleþtirilen faaliyetlere deneyimini, zamanýný, bilgisini veren Azmi Kiþniþçi özel nedenlerden dolayý komisyon baþkanlýðý çalýþmalarýný býrakmýþtýr. Kendisine katkýlarý ve unutulmaz destekleri için teþekkür ediyoruz ama bir taraftan da komisyon çalýþmalarýnda bundan sonrada yer alacaðýný bilmek bizleri sevindiriyor. 11 Ekim 2005 tarihinde gerçekleþtirilen toplantýda Azmi Kiþniþçi nin önerisi ile komisyon baþkanlýðýna seçilen Aybars Gediz e baþarýlar diliyoruz.

14 çalýþma gruplarýndan Dünden Bugüne Tasarým Öyküleri Derneðimiz ile ODTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlýðý arasýnda imzalanan protokol çerçevesinde Mühendislik bölümleri öðretim üyelerinin ve mezunlarýmýzýn gönüllü olarak katýldýðý ve "Küreselleþen Ekonomide Türkiye'de Mühendislik Tasarýmýnýn Yeri ve Önemi" konusunda çalýþan Mühendislik Tasarýmý Çalýþma Grubu tarafýndan düzenlenen Dünden Bugüne Tasarýmda Baþarý Öyküleri panelinin bir özetini sunuyoruz. Ekim ayýnda bir Cumartesi günü düzenlenen panelde, Mühendislikte Tasarým konusu incelendi. Panel baþkanlýðýný Derneðimizin Yönetim Kurulu üyesi ve ODTÜ Endüstri Mühendisliði öðretim üyesi Erol Sayýn (IE 79) yaptý. Erol Hoca nýn, bugün için özel olarak seçtiði, kendi deyiþiyle "çok renkli ve desenli" kravatýyla ve hoþ sohbetiyle yönettiði panelde, deðerli konuþmacýlarýn bizlerle paylaþtýðý deneyimlerini dinleyerek son derece keyifli bir öðleden sonra geçirdik. Konuþmacýlar; Devrim otomobili de dahil olmak üzere, yýllarýn mühendislik tasarýmý deneyimini bizlerle paylaþan Þecaattin (1) Sevgen, Hollanda'ya teknolojik ürün satýþýyla sonuçlanan 20 yýllýk mühendislik tasarýmý öyküsünü (2) dinlediðimiz Fuat Akçayöz (EE 76) ve Küçük bir imalat atölyesi olarak baþlayýp, 40 ülkeye ürün satýþý yapan firmasýnýn geliþiminde yaþadýðý mühendislik (3) tecrübelerini dinlediðimiz Murat Çavuþoðlu(ME 90) idi. Erol Sayýn, panelde ilk konuþma sýrasýný Þecaattin Sevgen'e verdi. Þecaattin Bey, konuþmasýna ODTÜ Kimya laboratuvarýna 1964 de yaptýðý ve hala çalýþan ilk vinçten bahsederek baþladý. Kendi mühendislik eðitiminde matematiðin çok yoðun uygulandýðýný anlatarak bir anýsýný bizimle paylaþtý. Hocalarý bir gün bir problem sormuþ. Problem bir top, topun üstünde bir sinek, top þu tarafa giderken, sinek bu tarafa doðru yürürken sineðin yörüngesinin hesaplanmasý ymýþ. Onlar, hocalarýna Hocam, biz mühendis olacaðýz bize doðru dürüst mühendislik problemi verin. diyerek itiraz etmiþler. Hocasý Bakýn Beyler, siz burada her þeyden evvel belli bir formasyonu ve kafa yapýsýný edinmek için bulunuyorsunuz. Ýnanýn gittikçe geliþen ülkemizde, yarýn karþýlaþacaðýnýz problemlerde, bu kafa yapýsýna sahip olursanýz birçok þeyleri anlayabileceksiniz. demiþ. Þecaatin Bey, hocasýnýn verdiði cevabý o zaman anlamadýðýný, ancak iþ hayatý boyunca karþýlaþtýðý problemleri çözerken tekrar tekrar hatýrladýðýný anlattý ve genç mühendislere þöyle öðütledi: Eðer size verilen derslerin bazýlarýný soyut, teorik buluyorsanýz, bundan vazgeçin! Çünkü gerçek hayatta mühendislik, katalogda yazýlan formüllerin aynen uygulanmasý ve sonuçlarýn hesaplanmasý deðildir. Onun çok daha ilerisindeki þeylere hazýrlýklý olmalýsýnýz. Yeni tasarýmlarda karþýlaþýlan problemlerin çözümü için hangi formülün nereden çýkmýþ olduðunun, katsayýlarýn etkisinin ve iliþkilerin/iþlemlerin nedenlerinin anlaþýlmýþ olmasý gerektiðini anlattý. Ancak formüle hakim olunduðunda, þartlarýn gerektirdiði deðiþikliklerin yapýlabileceðini ve kullanýlan hazýr tasarým yazýlýmlarýndan elde edilen sonuçlarýn yorumlanabileceðini vurguladý. Mezun olunca mühendis olunmadýðýný, edinilen tecrübelerle mühendisliðe doðru adým adým gidilebileceðini belirterek, mühendisliðin, i)yapýlmak istenilen þeyi tasarlamak (teorik ve çalýþma ilkeleri olarak), ii) detaylarýn düþünülerek çalýþma mekanizma-larýný belirlemek (parçalarýn ayrý ayrý ve birlikte çalýþmalarý olarak), iii)çalýþacaðý þartlarýn tasarým üzerindeki etkilerini belirlemek (hangi kuvvetler, nerelere, nasýl etki edecek) ve iv)problem çözmek (formüllerle hesaplamalar) olduðunu anlattý. Türkiye de büyük kompleksleri, hidrolik santralleri ya da bir limanýn aktarma sistemini tümüyle tasarlayabilen bir kuruluþ olmamasýnýn bizi dýþarý baðladýðýný anlattý. Sözlerini Biz baþkalarýnýn yaptýðý þeyi taklit etmek istemiyoruz, onun ötesine geçmek ve yeni þeyler yapmak istiyoruz. Bunlarý yapmak için tasarým yapmak þart, ben Türkiye de bunlarý görmek istiyorum. diyerek tamamladý. Þecaattin Bey in, mühendisliðin ne demek olduðunu anlatan, teorik eðitimin bize verdiði temel yetenek ile tasarýmýn iliþkisini vurgulayan sözleri adeta beynimize kazýndý. Erol Sayýn, ikinci olarak sözü Fuat Akçayöz e verdi. Fuat Bey konuþmasýna savunma harcamalarýnda (bir trilyon dolar) toplam ihracatýn %8 olmasýna dikkatlerimizi çekerek baþladý. Ülkeler için savunma harcamalarýnýn yurt içinden karþýlanmasýnýn hayati önemi olduðunu vurgulayan Fuat Bey, savunma ürünlerinin karmaþýk ve ileri teknoloji gerektiren 14 odtülüler bülteni 147 Aralýk 2005

15 çalýþma gruplarýndan ürünler olduðunu, dolayýsýyla önemli ölçüde mühendislik tasarýmý gerektirdiðini belirtti. Fuat Bey konuþmasýnda, Aselsan ýn mühendislik tasarýmý konusunda yaptýðý çalýþmalarý ve geldiði durumu, KMS (Kaideye Monteli Stinger) projesi ile örnekleyerek anlattý ve 1992 arasýnda bir ekip oluþturularak ihtiyaç analizi ve kavram düzeyinde tasarým çalýþmalarýyla baþlayan KMS projesinde, daha sonra fizibilite, konfigürasyon belirleme, geliþtirme çalýþmalarýnýn yapýldýðýný ve 2001 yýlýnda seri üretim sözleþmesinin imzalandýðýný belirtti. Fuat Bey geliþtirilen ön prototip için büyük ölçüde firma öz kaynaklarýnýn kullanmasýnýn, bu iþin baþarýlý olacaðý konusunda gösterilen inancý yansýttýðýný anlattý. Türkiye de karmaþýk bir mühendislik ürününün geliþtirilebileceðine olan inancýn proje boyunca her ortamda, her aþamada paylaþýlmasý gerekliliðini belirten Fuat Bey, o dönemde özellikle dýþ baskýlarýn arttýðýný anlattý. Siz bunu yapamazsýnýz, gelin bizimki hazýr, bunu alýn. diyenlere karþýn, ürünün geliþtirilebileceðine inanmýþ üst düzey bir bürokratýn Deðil kaideye, kaðnýya monteli olsa milli olacak! diyerek gösterdiði kararlýlýðýn altýný çizdi. Geliþtirme döneminde kullanýlan alt sistemlerinin çoðunun yurtdýþý kaynaklý olmasýna raðmen, seri üretimde hemen hepsinin yurtiçinde geliþtirilmiþ olmasýnýn önemini anlattý. Türkiye nin en büyük mühendislik projelerinden olan KMS ile önemli ölçüde sistem entegrasyonu birikimi ve altyapýsý oluþturulduðunu belirtti. Proje kapsamýnda yurt içinde pek çok üniversite ile irili ufaklý araþtýrma çalýþmalarýnýn gerçekleþtirildiðini belirtti. Projenin seri üretiminin 2008 yýlýnda tamamlanacaðýný söyledikten sonra, Hollanda nýn hava savunma ihtiyacýnýn karþýlanmasý için açýlan ihaleyi dünya çapýndaki rakipleriyle yarýþan Aselsan ýn Eylül 2005 de kazandýðýný anlattý yýlýnda Hollanda dan telsiz üretim lisansý alarak çalýþmalarýna baþlayan bu kuruluþun 30 yýl sonra, ayný ülkeye KMS gibi son derece karmaþýk bir ürünü satabilecek duruma gelmesinin anlatýldýðý hikaye tüm dinleyenleri gururlandýrdý. Son olarak söz alan Murat Çavuþoðlu, Türkiye de üretilmeyen bir ürünü üretmek hevesiyle, on yýl önce baþladýklarý öyküsünü anlattý. Doðalgaz borularýnda kullanýlan baðlantý parçalarý ve bunlarýn kaynak makinalarý konusunda çalýþmak üzere kollarý sývamýþlar. Ancak bu alanda, dünyada sadece birkaç üretici çalýþýyor ve ilgili teknolojiler saklý tutuluyormuþ. Tüm þartlara ve yabancýlarýn heves kýrýcý tavýrlarýna karþýn ArGe çalýþmalarýna üniversite ile iþbirliði yaparak küçük bir atölyede baþlamýþlar. Üniversite ile olan iþbirliði kolay olmamýþ ve iki önemli ders çýkarmýþlar: 1) kime hangi soruyu soracaðýnýzý bilmeniz gerek, 2) insiyatifi üniversite hocalarýna býrakmayýn. Kaynak makinasý çok disiplinli (kimya, elektirik, makine) mühendislik birikimi gerektirdiði için bir hayli zorlanmýþlar. Sonunda, bir hayli zaman, emek ve para harcayarak geliþtirdikleri ürünü Almanya da tanýtmak için bir fýrsat elde etmiþler. Almanya da yapýlan deneme bir felaketle sonuçlanmýþ ve yangýn çýkmýþ. Murat Bey, kendisi için bunun çok trajikomik bir deneyim olduðunu anlattý. Düþünün bir kere bir kýsým insanýn kaçýþtýðý, birilerinin yangýn söndürücülerini kullandýðý, dumandan göz gözü görmediði, hareket ve karmaþanýn ortasýnda, büyük hevesle geliþtirdiði ve umudunu baðladýðý ürünün çýkardýðý yangýnla karþýlaþan biri. Ama son derece samimi bu ifadesiyle bize büyük bir ders verdi. Bu durumun kendisinin ve arkadaþlarýnýn pes etmelerine neden olmadýðýný, ekip olarak bütünlüklerini koruyarak problemin kaynaðý üzerinde çalýþtýklarýný ve çözdüklerini anlattý. Daha sonra bugünkü durumlarýna gelmek için ArGe çalýþmalarýyla ürünlerini sürekli geliþtirdiklerini ve deðiþik özellikler ekleyerek yeni yeni ürünler geliþtirdiklerini anlattý. Konuþmacýlarýn deðindiði konularý özetleyen Erol Sayýn ýn, tüm olumsuzluklara raðmen çalýþmalarýn sürdürülmesindeki kararlýlýðý ve tasarýmýn gerçekleþtirilebileceðine olan inancý vurgulayan iki kelimenin niyet ve zihniyet in altýný çizmesiyle panel sona erdi. Mühendislik Tasarýmý Çalýþma Grubu (1) 1949 yýlýnda Ýstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesinden Yüksek Mühendis olarak mezun olmuþtur. Kamuda çeþitli görevlerde bulunmuþtur den itibaren özel sektörde çalýþmaya baþlamýþ 1000 e yakýn vinç projesine imza atmýþtýr yýlýnda emekliye ayrýlmýþtýr. (2) ODTÜ Elektrik Mühendisliði Bölümü'nde 1976 da lisans, 1979 da yüksek lisans çalýþmalarýný tamamlamýþtýr. Kuruluþ aþamasýndan itibaren Aselsan da çalýþmýþtýr. Araþtýrma mühendisliði, proje yöneticiliði, bölüm müdürlüðü görevlerinde bulunmuþtur. Halen ASELSAN MST Grubu nda Savunma Programlarý Direktörlüðü görevini sürdürmektedir. (3) ODTÜ Makina Mühühendisliði Bölümü mezunudur.1992 yýlýna kadar yurt içi ve yurt dýþýnda çok sayýda mekanik taahhüt, borulama ve enstrümantasyon projesini yönetmiþtir yýlýnda kendi þirketini kurmuþtur. Halen Yönetim Kurulu Baþkanlýðý görevini sürdürmektedir. odtülüler bülteni 147 Aralýk

16 çalýþma gruplarýndan Ýsim(siz) Baþkent Kadim mitolojilerden ve inanýþlardan beslenen fantastik edebiyat eserlerinin birçoðunda varlýklarýn isim lerine özel bir önem atfedilir. Her varlýðýn özünü açýða çýkaran, bilinmeyen bir düzeyde o varlýðýn özüyle bütünleþen bir ismi vardýr ve bu isim bilinirse o varlýðýn doðasý etkilenebilir hatta o varlýk yok edilebilir. Post-yapýsalcý ve post-modern yazarlar da yer yer dil ve kelimelerin toplumsal süreçlerdeki önemi üzerinde durmuþlar, gerçekliðin yapýsýný oluþturan unsurlarý anlayabilmek için kavramlar ve dil üzerine çözümlemelere giriþmiþlerdir. Her iki yaklaþýmýn da ortak noktasý þudur: Varlýklara verdiðimiz isimler o varlýðýn var oluþunda etkilidir ve o varlýðýn var oluþunda etkili olan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel iliþkiler aðýný yansýtýrlar. Mekâna yerleþmek ve kendi anlayýþýný yansýtmak isteyen siyasal erk için isimler önemlidir. Ýsimler deðiþirse mekânýn deðiþiminin de yolu açýlýr. Bu tür deðiþimler bugünlerde sýklýkla yaþadýðýmýz türden Ankara Büyükþehir Belediye Meclisi geçtiðimiz haftalarda aldýðý bir kararla bir yayýn organýnda yazar ve düþünür Abdullah Cevdet hakkýnda ortaya atýlan iddialar üzerine Çankaya Köþkü'nün yanýndaki Abdullah Cevdet Sokak ýn ismini Yusuf Halaçoðlu Sokak olarak deðiþtirdi. Ankara'daki sokak isimlerinin ve sokaklarýn isimlendirme þeklinin tartýþýldýðý ve basýnýn da gerek çeþitli gazete haberleri gerek köþe yazýlarýyla konuk olduðu bir polemikler zincirini baþlatan bu karar, aslýnda ne ilk ne de son. Ankara'daki sokaklarýn isimlendirilmesi konusu daha önce de; halen yaþayan belediye baþkaný ve belediye meclis üyelerinin isimlerinin kentin çeþitli yerlerindeki sokak ve caddelere verilmesi ve çeþitli sebeplerle yýllardýr Ankaralýlar tarafýndan kabul görmüþ sokak ve cadde isimlerinin çeþitli gerekçelerle deðiþtirilmesi olaylarýyla da gündeme gelmiþti. Özellikle Emek ve Bahçelievler semtlerinde uzun yýllardýr benimsenmiþ sokak isimlerinin Türkî Cumhuriyetlerinin ve baþkentlerinin isimleri ile deðiþtirilmeleri ve bazý belediye meclis üyelerinin kendi isimlerini bizzat oturduklarý caddeye verdirmesi bu tür olaylara örnek olarak gösterilebilir. Belediye Meclisinin aldýðý son karara farklý kesimlerden yazar ve entelektüeller çeþitli gerekçelerle tepki verdiler. Bu tepkilerin çoðunluðu alýnan kararýn lehinde ve aleyhinde fikirleri içermekte ve Abdullah Cevdet'in kiþiliði üzerinde yoðunlaþmaktadýr. Çok kýsýtlý bir tepki ise yerel yönetimlerce kentlerde sokak ve caddelerin isimlendirilmesi sorunu üzerinde durmakta, ancak konuya yine sokaklara kimlerin isimlerinin verilmesinin doðru olacaðý baðlamýndan yaklaþmaktadýr. Oysa ki kent yönetimlerinin; bir kentin öz niteliklerinin, tarihsel köklerinin ve mekânsal özgünlüklerinin simgeleri olan sokak ve cadde isimleri, parklar-meydanlar, heykeller ve kamusal alanda sergilenen simgesel deðer taþýyan eserler, amblemler-logolar, kent silueti gibi konulardaki uygulamalarýnýn böylesine dar bir perspektiften deðerlendirilmesi kentlerimizdeki aidiyet ve kimlik sorunlarýnýn bir türlü aþýlamamasýnýn temel sebeplerinden birisidir. Bunun sonucunda da bu tür gündemler kentlerimizde aidiyet hissinin ve kentlilik bilincinin oluþturulmasýna dolayýsýyla da kentlerimizin mevcut çeþitliliðinin ve zenginliðinin ortaya çýkarýlmasýna deðil iktidarý elinde tutan kesimlerin dünya görüþlerini mekâna yansýtmalarýna hizmet etmektedir. Konunun acý tarafý, tüm bu tartýþmalar olurken sokak isimleri gibi simgeleri hafýzalarýna kabul ederek anlamlý kýlan Ankara sakinlerinin bu tartýþmalarýn hiçbir yerinde yer almamasýdýr. Sokak ve cadde isimleri belirlenirken ya da deðiþtirilirken orada yaþayan kent sakinlerinin görüþlerinin alýnmamasý 16 odtülüler bülteni 147 Aralýk 2005

17 ve bu anlamdaki karar verme süreçlerine dâhil olmalarýný saðlayacak katýlým mekanizmalarýnýn iþletilmemesi bir yana, kent içindeki binlerce sokaðýn adý birkaç belediye meclisi üyesinin önerisi ve diðer meclis üyelerinin indir kaldýr ý ile belirlenmektedir. O sokakta yaþayan ya da o sokaðý ismi ile hafýzasýna, anýlarýna kabul eden kent sakininin haklarý, çok kýsa da olsa o sokaðýn, caddenin, mahallenin ya da kentin kültürel geçmiþi ve tarihi hiçe sayýlmakta ya da ideolojik bir seçime tabi tutulmaktadýr. Sonuçta yalnýzca kentlilerin içinde yaþadýklarý mekânýn ismini belirleme haklarý deðil içinde yaþamak istedikleri kenti hayal etme haklarý da gasp edilmektedir. Bu sebeple Ankara'daki kent yönetimleri öncelikle yeni planlanan yerleþim alanlarý dýþýnda sokak ya da cadde sakinlerinin çoðunluðundan talep geldiði durumlar hariç kentin yerleþik dokularýndaki simgelerle ve isimlerle uðraþmaktan vazgeçmelidir. Yerel yönetimler böyle taleplere hazýrlýklý olmak ve kentin belleðini canlý tutmak adýna yerleþik kent dokularýndaki sokak ve caddeler için mikro tarih çalýþmalarý yaptýrmalý, bu çalýþmalarla yerel mekân için önemli olan ve anlam taþýyan kiþiler, olaylar ve mekânlar belirlenmelidir. Sokak isimleri deðiþtirilecekse böylesine bilimsel çalýþmalara dayanmalý, gerekirse bu tür çalýþmalarý yürütecek komisyonlar oluþturulmalý ve her aþamada o sokak ya da cadde sakinlerinin görüþleri alýnarak sonuçta bölge sakinlerinin katýlacaðý bir referandumla sonuçlandýrýlmalýdýr. Yeni yerleþim alanlarýnda ise benzer bir katýlýmcý süreç iþletilerek o kentin özgünlüklerine dayanan seçenekler oluþturulmalý ve bu seçenekler arasýnda seçim yapýlmalýdýr. Unutulmamalýdýr ki isimler bir kent mekânlarýn özgünlüklerini taþýmazsa o kentteki mekânlara verilecek isimler ancak o kentin sakinlerini kente yabancýlaþtýrýr. Ankaralýlar çok uzun zamandýr kentteki isimlere ve Ankara'ya yabancýlaþtýrýlmýþlardýr. Ankaralýlarýn kente aidiyet hislerinin ve kentlilik bilincinin uyandýrýlabilmesi için kent yönetimlerinin kente iliþkin simgeler konusunda bilinçli, sistematik, akýlcý, bilimsel, çaðdaþ ve tarihsel geliþimi göz önünde bulunduran yaklaþýmlarý benimsemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde Ankara Cumhuriyet tarihi boyunca elde ettiði bütün özgünlükleri yitirecek, deðil bir dünya kenti olmak, parçalanmýþ bir kent mekâný olmaktan öteye gidemeyecektir. S. Zafer ÞAHÝN (CP'96) Çevre ve Kent Çalýþma Grubu

18 çalýþma gruplarýndan eðitim yýlý baþýnda ODTÜ'ye kaydolan öðrencilerin yaptýðý baþvurularý deðerlendirmeye aldýðýmýzda sayýnýn 760'a ulaþtýðýný görünce iþimizin ne kadar zor olduðunu bir kez daha farkettik. Çok sayýda öðrencinin bursa ihtiyacý olduðunu bilmekle birlikte, elimizdeki olanaklarý en çok ihtiyacý olanlara yönlendirebilmek ince eleyip sýk dokumayý gerektiriyordu. Baþvurularý bir ön elemeden geçirdikten sonra yaklaþýk 600 öðrenciyi görüþme yapmak üzere çaðýrdýk. 20 gün süren görüþmeler sýrasýnda imkanlarýmýz ölçüsünde burs verebileceðimiz öðrencileri belirledik. Komite olarak yaptýðýmýz deðerlendirmeler sonucunda, bu yýl da burs almaya devam edecek olan öðrencilere, 132 yeni bursiyerimizi daha katarak yola devam etmeyi Yönetim Kuruluna önermeye karar verdik yýlý ve 2005 yýlý burs verilen öðrenci sayýsý (Tablo 1) ile bursiyer öðrencilerimizin sýnýflara (Tablo 2) ve fakültelere (Tablo 3) göre daðýlýmý ise aþaðýdaki grafiklerde verildiði gibidir. (1) BURSÝYER ÖÐRENCÝ SAYISI TAM BURS YARIM BURS TOPLAM (2) Öðrencilerin Sýnýflarýna Göre Daðýlýmý YILI 1.DÖNEM YILI 2.DÖNEM YILI (3) 1. Sýnýf 128 MÜHENDÝSLÝK FAKÜLTESÝ 2. Sýnýf EÐÝTÝM FAKÜLTESÝ 3. Sýnýf 4. Sýnýf Hazýrlýk Öðrencilerin Fakültelere Göre Daðýlýmý FEN EDEBÝYAT FAKÜLTESÝ ÝÝBF MÝMARLIK FAKÜLTESÝ eðitim yýlýnda verilecek burslar önceki yýllarda da olduðu gibi 9 ay sürelidir. Tam burs miktarý 120 YTL, yarým burs miktarý ise 60 YTL'dir. Bu yýl 132 öðrenciyi daha bursiyerlerimiz arasýna katmaya karar verirken bizi cesaretlendiren, baþlatmýþ olduðumuz "10larý unutmayýn" kampanyasý ile burs gelirlerinin artmasý beklentisi oldu. Bu kampanya halen devam ediyor. Daha çok üyemizi bu kampanyada bizimle birlikte olmaya çaðýrýyoruz. Halihazýrda kredi kartý talimatlarýyla her ay düzenli olarak burs baðýþýnda bulunanlarýn sayýsý 325. Önceki yýldan bursu devam edenlerle birlikte toplam 357 öðrencimize burs verenler arasýnda çeþitli kiþi ve kuruluþlar da var. 357 öðrencimizin 50'sine bu kiþi ve kuruluþlar aracýlýðýyla burs vermekteyiz. Yurt içinden ve yurt dýþýndan bu katkýyý saðlayan kiþi ve kuruluþlara teþekkür ediyoruz. Bursiyer öðrenciler belirlendikten sonra, bursiyerlerimizle Burs Komitesinin çalýþmalarý ve bursiyerlerimizden beklentilerimizin anlatýldýðý bir toplantý gerçekleþtirdik. Derneðimizin ve Burs Komitesinin çalýþmalarýnýn tanýtýldýðý bu ilk toplantýya katýlým çok yüksekti. 27 Kasým 2005 Pazar günü saat 14.00'te Burs Komitesi olarak ilk etkinliðimizi gerçekleþtirdik. Etkinliðimizin konuðu Tayfun Talipoðlu, gençlere, yaþam üzerine 1,5 saat süren güzel bir konuþma yaptý. THBT (Türk Halkbilimi Topluluðu) Fosillerinin oluþturduðu koronun da sonuna doðru katýldýðý etkinlik, Tayfun Talipoðlu'nun okuduðu þiir ve koronun söylediði türkülerle sona erdi. Bursiyer öðrencilerimizle yapacaðýmýz bir sonraki etkinlik 15 gün sonra gerçekleþtirilecek. Bu etkinlik için hazýrlýðý bursiyer öðrencilerimizin oluþturduðu bir komite yapýyor. Kendilerine baþarýlar diliyoruz. Burs ve Yardýmlar Komitesi odtülüler bülteni 147 Aralýk

19 Tahsin Özgüç ün üyelerden ardýndan Anadolu Arkeolojisinin büyük kaybý Eylül 2004 Pazar günü Derneðimizce düzenlenen Kaman- Kalehöyük Arkeolojik Kazý Gezisine katýlan üyelerimiz hemen hatýrlayacaklar; Kalehöyük deki Japon kazýlarýnýn baþkaný Bay Omura hem kazýevindeki sunuþunda hem de bizlere kazý alanýný gezdirirken sýklýkla hocasý Tahsin Özgüç ten sözetmiþti. Dönüþte pek çok üyemiz Tahsin Hocayla bir söyleþi düzenlememizi önermiþlerdi. Biz daha onu yoðun çalýþma temposundan koparýp Dernekte konuk etme fýrsatý bulamadan rahatsýzlandý ve ne yazýk ki 28 Ekim 2005 de vefat etti. Türkiye de arkeoloji denince akla ilk gelen isimlerden Prof. Dr. Tahsin Özgüç. Hayatýný mesleðine adayanlardan ve hayata sahnedeyken veda edenlerden. Binlerce öðrenci yetiþtirmiþ, yüzlerce bilimsel yayýna imza atmýþ gerçek bir bilim adamý. 89 yaþýnda hala kazýsýnýn ve kitaplarýnýn baþýndaydý. Annemin hocasý olmasý dolayýsýyla onu daha yakýndan tanýma þansý buldum. Kardeþim ve beni her görüþünde Bunlar bizim torunlar. derdi. Kültepe Kazýsý ziyaretimizde o yýlýn buluntularýný bize büyük bir heyecanla gösterirken mutluðu yüzünden okunuyordu da Kýrcalý (Bulgaristan) da doðmuþ yýlýnda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü nü bitirip ayný bölümde asistan olmuþ da Doçent, 1954 te de Profesör ünvanlarýný aldýðý Fakültede 1968 de Dekanlýk görevine atanmýþ arasýnda dört dönem Ankara Üniversitesi Rektörlüðüne seçilen Tahsin Özgüç Türkiye nin en uzun süre görev yapan rektörü olma özelliðine sahip. Anadolu tarihi için büyük önem taþýyan Kültepe- Kaniþ Kazýlarý halen devam ediyor. Özgüç bunun yanýnda, Karahöyük (Elbistan), Horoztepe (Tokat), Altýntepe (Erzincan), Maþathöyük, Kazankaya ve Kululu kazýlarý gibi pek çok kazýyý yürütmüþ yýllarý arasýnda Princeton Üniversitesi nde (The Institute for Advanced Study), 1964 yýlýnda Saarlandes Üniversitesi ve yýllarý arasýnda Münih Üniversitesi nde konuk profesör, Metropolitan Museum of Art ta misafir ve araþtýrmacý profesör olarak görev alan Tahsin Özgüç, dünyanýn pek çok üniversitesinde de Onur Doktorasý na layýk görülmüþ, konferans ve seminerler vermiþ. Yabancý bilim kurumlarý ve meslektaþlarýyla sürdürdüðü iþbirliði nedeni ile Federal Almanya Cumhuriyeti Büyük Haç Niþaný (1978), Doðan Güneþ Altýn- Gümüþ Niþaný (1990), Belçika Tacý Ulusal Niþaný (1991) ve Türk Tanýtma Vakfý Ödülü (1992) ile onurlandýrýldý. Prof. Dr. Tahsin Özgüç, Türk Tarih Kurumu, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Ýngiliz Akademisi, Amerikan Arkeoloji Enstitüsü, Bavyera Bilimler Akademisi, Londra Eski Eserler Kurumu ve Türkiye Eskiçað Bilimleri Enstitüsü üyesi idi. Ýlkem TOKER (FDE 97, MBA 00) 1948 de Kayseri yakýnlarýndaki Kültepe de kendisi gibi arkeolog olan eþi Nimet Özgüç le baþlattýklarý ve odtülüler bülteni 147 Aralýk

20 viþnelik te bu ay Aralýk 05 her pazartesi 21 Kasým 2005 Pazartesi den itibaren Tesisimiz geçmiþ yýllarda olduðu gibi 17:00 a kadar hizmetinizde olacaktýr. her salý Salý Sürprizleri: Her hafta belli çeþitlerimizde inanýlmaz indirimler var! her çarþamba Açýk Büfe Akþam Yemeði Üye: YTL Katký Paylý Üye: 15.- YTL her perþembe Balýk Sofrasý Açýk Büfe Deniz Ürünleri Üye: 20.- YTL Katký Paylý Üye: 16.- YTL her cuma/cumartesi Canlý müzik eþliðinde alakart menümüze ilave olarak ekonomik fiyatlarla özel menü seçeneði sunulmaktadýr. Rezervasyon sýrasýnda bilgi almanýzý öneririz. Viþnelikte Farklý Lezzetler 15:00 a kadar vereceðiniz Pekin Ördeði, Fýrýnda Yayla Tavuðu, Hindi, Kuzu Tandýr ve Balýk sipariþlerinizi 19:30 dan itibaren Derneðimizde konuk olarak alabilir ya da paket olarak evinize götürebilirsiniz. Organizasyonlar Özel yemekler, kokteyller, kurumsal seminer, toplantýlar, doðum günü, nikah, niþan organizasyonlarý için Viþnelik Tesis Ýþletmemiz her zaman hizmetinizdedir. Birlikte size özel menüler hazýrlayalým Viþnelikte kullanýlan menülerin dýþýnda sizin istediðiniz, düþündüðünüz, yakýnlarýnýza ve misafirlerinize sunmak istediðiniz hemen herþeyi hazýrlayabiliriz. Bunun için ziyafet sorumlumuz Ýsmail Kayaarslan ve mutfak þefimiz Muhlis Baysal ile görüþmeniz yeterli. Telefonlarýnýzý bekliyoruz 7-11 Aralýk Viþnelik Deniz Ürünleri Haftasý Ýstakozdan istiridyeye, yengeçten füme balýklara en zengin deniz ürünleri ile her pazar 10:30-13:30 Açýk büfe kahvaltý Üye: 15.- YTL Katký Paylý Üye: 12.- YTL 0-6 Yaþ: Ücretsiz 7-12 Yaþ:10.- YTL 7-12 Yaþ Katký Paylý: 8.- YTL hafta içi her gün 12:00-13:30 Açýk büfe öðle yemeði 9.- YTL 10.- YTL (1 Adet Alkolsüz Ýçecek Dahil) Rezervasyon: Rezervasyonlarýnýzý e-posta yoluyla kolaylýkla yapabilir ve hemen onay alabilirsiniz. Rezervasyonlar, rezervasyon saatinden yarým saat sonrasýna kadar tutulur. Geç kalýnmasý durumunda lütfen rezervasyon birimini bilgilendiriniz. Rezervasyon ve bilgi için, saat 10:30-22:00 arasý / ve no lu telefonlarýmýzý arayabilirsiniz. 9 Aralýk Erkut Taçkýn Konseri odtülüler bülteni 147 Aralýk 2005

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

öðrenci danýþmanlýðý temel süreçlerin tanýmlanmasý çalýþma gruplarýna teþekkür internet çaðýnda veli olmak... etkinlik izlencesi

öðrenci danýþmanlýðý temel süreçlerin tanýmlanmasý çalýþma gruplarýna teþekkür internet çaðýnda veli olmak... etkinlik izlencesi içindekiler 1965 odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 152 Mayýs 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü Ýlkem

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Deðerli YATIRIMCI; Ýnþaat ve gayrimenkul alanýndaki hýzlý ilerlemenin sonucu olarak gayrimenkul danýþmaný kavramý geliþmiþ ülkelerdeki gibi Türkiye de de aile doktorluðu, aile avukatlýðý gibi kurumsallaþmýþtýr.

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı