YGS Seti YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012"

Transkript

1

2 YGS Seti YGS Matematik Soru Bankası Copyright Sürat Basým Reklamýlýk ve Eðitim Araçlarý San. Ti. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin ön eden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile ço ðal týl masý, yayýmlanmasý ve depolanmasý yasaktýr. Bu kitabýn tüm haklarý, Sürat Basým Reklamýlýk ve Eðitim Araçlarý San. Ti. AÞ ye aittir. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik Baský Tarihi Nisan 2012 Baský-Cilt Çaðlayan AÞ TS EN ISO 9001:2008 Ser Nu. : Sarnýç Yolu Üzeri Nu. : 7 Gaziemir / ÝZMÝR Tel. : (0.232) Satýþ Yerleri maðazalarý ve seçkin kitapçýlar Online Satýþ Ana Daðýtým Gökkuþaðý Pazarlama ve Daðýtým Mahmutbey Mah. Soðuksu Cad. Nu.:31 (34217) Tek-er Ýþ Merkezi Baðýlar / ÝSTANBUL Tel. : (0212) (pbx) Faks : (0212)

3 Takdim Sevgili Öðreniler, Eðitim yayýnýlýðý, diðer yayýnýlýk türlerinden oldukça farklýdýr. Eðitim yayýnýlýðýnda hedefinizi iyi belirlemeli ve seslendiðiniz kitlenin ihtiyaçlarýný ineden ineye araþtýrmalýsýnýz. Hedefe giden yolda yanlýþ ya da eksik bir bilgi size güvenen kiþilerin yaþamýnda dönüþü olmayan bir kayba neden olabilir. Bunun bilininde olan yayýn kadrosu, kitaplarýný hazýrlarken ine eleyip sýk dokumayý ilke edinmiþtir. Alanýnda uzman ve deneyimli yayýn kadrosu, öðreninin en kýsa yoldan bilgiye ulaþmasýný ve bu bilgisini sýnav mantýðý içinde içselleþtirmesini saðlayan bir yöntemle kitaplarýný ortaya koyar. Sýnav sistemindeki deðiþiklikleri en yakýndan takip eden yayýnlarý, müfredattaki ya da soru tiplerindeki deðiþiklikleri en kýsa zamanda yayýnlarýna yansýtýr. Öðreniye eksik bilgi vermek kadar, onu gereksiz bilgilerle doldurmanýn da yanlýþ olduðu düþünesiyle hareket eden yayýnlarý öðreninin en az çabayla en yüksek verimi elde etmesini saðlama hedefinden asla taviz vermez. yayýnlarý olarak kitaplarýmýzý ve diðer dokümanlarýmýzý kullanan öðretmenlerimizle sýký bir irtibat içinde olmaya büyük önem veriyoruz. Öðretmenlerimizin kitaplarýmýzla ilgili deðerlendirmeleri bizim için en iyi referans olmaktadýr. Böylee eðitimin nabzýný tutan öðretmenlerimizin önerileriyle kitaplarýmýzý her an yeniliyoruz. Sizlerin baþarýnýzý kendi baþarýmýz olarak görüyor ve baþarýlarýnýzýn devamýný diliyoruz. Yayýnevi

4 Ön Söz YGS de MA TE MA TİK YGS so ru la rı nın ni te li ği ne da ir şun la rı söy le ye bi li riz: YGS or tak müf re da ta da ya lı so ru lar dan oluş mak ta dır. (ÖSYM Baş ka nı) Or tak müf re dat, İl köğ re tim ve Or ta öğ re tim 9. Sı nıf ko nu la rı dır. YGS de ma te ma ti k ten 40 so ru so ru lu yor. Bun la rın 29 u ma te ma tik, 11 i geo met ri so ru su dur. Bi rin i aşa ma olan YGS sı na vın da alı na ak so nu un; ikin i aşa ma olan LYS sı na vı na et ki ede ek ol ma sı, YGS nin öne mi ni bir kat da ha ar tı rı yor. YGS sı nav so ru la rı nı da göz önün de bu lun dur du ğu muz da, YGS nin çok id di bir ha zır lı ğı zo run lu kıl dı ğı gö rü lür. Böy le bir ha zır - lık, İl köğ re tim ve Or ta öğ re tim 9. Sı nıf ko nu la rı nı kap sa ma lı dır. İl köğ re tim ma te ma tik ders le rin de, kap sam lı bi çim de de ol sa, Per mü tas yon, Kom bi nas yon, Ola sı lık, Sa yı Örün tü le ri, Arit me tik - Geo met rik Di zi ko nu la rı iş len mek te dir. Or ta öğ re tim 9. Sı nıf ma te ma tik der sin de ise, Man tık, Kü me ler, Kar tez yen Çar pım, Ba ğın tı, Fonk si yon, İş lem, Mo dü ler Arit me - ti k ko nu la rı iş len mek te dir. İl köğ re tim ve Or ta öğ re tim 9. sı nıf müf re da tın da yer alan yu ka rı da ki ko nu lar dan YGS de so ru çık ma sı muh te mel dir YGS - de O la sı lı k ko nu sun dan 1 ta ne, Man tı k ko nu sun dan 1 ta ne, Fonk si yo n ko nu sun dan 1 ta ne, Kü me ko nu sun dan 1 ta ne, İş le m ko nu sun dan 1 ta ne, Mo dü ler Arit me ti k ko nu sun dan 1 ta ne so ru çık tı ğı bi lin mek te dir. Bu du rum da si zi YGS ye ha zır la ya ak bir kay nak ta, yu ka rı da ver di ği miz ko nu lar (YGS dü ze yin de kal mak şar tıy la) mut la ka yer al - ma lı dır. Eli niz de ki ki tap iş te böy le bir kay nak tır. Bu ki tap ta YGS de so ru çık ma ih ti ma li olan ko nu la ra, ye ter li dü zey de yer ver dik. Ar zu et ti ği niz so nuç la ra ulaş ma nız, bi zim de siz ler için bes le di ği miz duy gu dur. Bu duy gu nun ger çek leş me si di le ğiy le... Hüseyin TOBİ Bekir TANFER İbrahim TOKAR Mehmet TÜRKKAN Hüseyin KÖSE Hüseyin TUNÇ Mustafa KIRIKÇI Ali ÇAKMAK Alparslan ERDEL Erman DEĞİRMENCİ

5 Ýçindekiler i e Bölüm 01 : Temel Kavramlar... 7 Bölüm 02 : Sayı Basamakları ve Taban Aritmetiği...23 Bölüm 03 : Doğal Sayılar Kümesinde Dört İşlem...35 Bölüm 04 : Bölünebilme Kuralları...45 Bölüm 05 : Faktöriyel, Asal Çarpanlara Ayırma...57 Bölüm 06 : E.B.O.B ve E.K.O.K...68 Bölüm 07 : Rasyonel ve Ondalık Sayılar...78 Bölüm 08 : Sıralama...92 Bölüm 09 : Mutlak Değer Bölüm 10 : Üslü İfadeler Bölüm 11 : Köklü İfadeler Bölüm 12 : Çarpanlara Ayırma Bölüm 13 : Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi Bölüm 14 : Oran ve Orantı Bölüm 15 : Denklem Çözme Bölüm 16 : İstatistik...193

6 Bölüm 17 : Sayı Problemleri Bölüm 18 : Kesir Problemleri Bölüm 19 : Yaş Problemleri Bölüm 20 : İşçi ve Havuz Problemleri Bölüm 21 : Hareket Problemleri Bölüm 22 : Yüzde Problemleri Bölüm 23 : Faiz Problemleri Bölüm 24 : Karışım Problemleri Bölüm 25 : Sayısal Yetenek Problemleri Bölüm 26 Bölüm 27 Bölüm 28 : Mantık : Kümeler : Kartezyen Çarpım Bölüm 29 : Bağıntı Bölüm 30 Bölüm 31 : Fonksiyon : İşlem Bölüm 32 : Modüler Aritmetik Bölüm 33 : Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık CEVAP ANAHTARI

7 Test a, b birer doðal sayýdýr. a + b = 16 olduðuna göre, a b çarpýmýnýn en büyük de - ðeri kaçtýr? AA A) 64 B) 60 C) 55 D) 48 E) Aþaðýdakilerden hangisi asal sayýdýr? CC A) 1 B) 21 C) 31 D) 44 E) Temel Kavramlar 2. a ve b birbirinden farklý birer doðal sayýdýr. a + b = 10 olduðuna göre, a b nin alabileeði en büyük deðer kaçtýr? DD A) 9 B) 16 C) 21 D) 24 E) x, y, z ar dý þýk çift sa yý ve x < y < z dir. DD iþ le mi nin so nu u kaç týr? 5. a çift sayý olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi tek sayýdýr? EE A) 3a + 2 B) 2a C) a(2a 1) D) 2a a 3 E) 2a 3 7

8 Temel Kavramlar Test a tek sayý olduðuna göre, aþaðýdakilerden han - gisi daima çift sayýdýr? DD A) a 2 B) 3a C) 2a +1 D) a 1 E) a a, b, birer tam sayý ve a b = 2 olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi dai - ma doð rudur? EE A) a ve b tek sayýlardýr. B) a ve b çift sayýlardýr. C) a çift, b tek sayýdýr. D) (a b) tek sayýdýr. E) (a b + 2) çift sayýdýr. 7. a, b, pozitif tam sayýlar ve a b = 8 a = 6 olduðuna göre, a + b + toplamýnýn en küçük deðeri kaçtýr? BBB A) 8 B) 9 C) 10 D) 12 E) x, y, z birer tam sayýdýr. 8. a ve b doðal sayý olmak üzere, (a + b)(a b) = 31 olduðuna göre, a kaçtýr? DDDDD A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 E) 31 x + y = z olduðuna göre, x + y + z toplamý için aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle doðrudur? AA A) Çift sayýdýr. B) Tek sayýdýr. C) Pozitif sayýdýr. D) Negatif sayýdýr. E) Asal sayýdýr. 12. a, b, birer gerçel sayý ve 9. a, b, negatif tam sayýlardýr. a b = 8 b = 6 olduðuna göre, a b çarpýmýnýn alabileeði en büyük deðer kaçtýr? CCC A) 8 B) 16 C) 24 D) 32 E) 48 a b 2 çarpýmý negatif olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi dai ma negatiftir? CC A) a b B) a + b C) a 3 b 5 D) a 2 b 2 E) 2 a b 8

9 Temel Kavramlar Test a, b, ardýþýk çift doðal sayýlar ve a < b < olmak üzere, (a b) ( b) (a ) iþleminin sonuu kaçtýr? EE A) 32 B) 16 C) 8 D) 8 E) a, b, birer tam sayýdýr. a b = 8 a = 6 b + = 7 olduðuna göre, kaçtýr? CC A) 1 B) 2 C) 3 D) 6 E) 9 2. Ardýþýk üç tek sayýnýn toplamý 15 tir. Buna göre, bu sayýlardan en küçüðü kaçtýr? BB A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) 9 6. a, b, ardýþýk sayma sayýlarýdýr. a < b < olduðuna göre, (a b)(a ) iþleminin sonuu kaçtýr? DD A) 4 B) 2 C) 0 D) 2 E) a ve b doðal sayýdýr. a + b = 12 AA toplamýnýn n = 41 için sonuu kaçtýr? A) 369 B) 371 C) 380 D) 386 E) 390 olduðuna göre, DDDDD en az kaçtır? 4. a ve b birer sayma sayýsýdýr. a = 7 b olduðuna göre, a b nin alabileeði en büyük deðer en küçük deðerden kaç fazladýr? CC A) 2 B) 4 C) 6 D) 10 E) a ve b doðal sayýdýr. a b = 12 olduðuna göre, a + b nin alabileeði en büyük deðer en küçük deðerden kaç fazladýr? CC A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 9

10 Temel Kavramlar Test a, b birer doðal sayý ve a b = 36 olduðuna göre, a + b toplamýnýn en küçük de - ðeri kaçtýr? CC A) 0 B) 9 C) 12 D) 17 E) a, b, tam sayýdýr. T = 2a + 5b + 3 ifadesinde a sayýsý 2 artýrýlýr, b sayýsý 4 arttýrýlýr, sayýsý 5 azal týlýrsa T kaç artar? EE A) 42 B) 38 C) 26 D) 14 E) a ve b pozitif tam sayýdýr. (a + b) b = 23 olduðuna göre, a kaçtýr? EE A) 7 B) 11 C) 20 D) 21 E) Aþaðýdakilerden hangisi çift sayýdýr? CC A) B) C) D) E) a, b, birer pozitif tam sayýdýr. a b = 12 a = 31 olduðuna göre, a + b + toplamý kaçtýr? DD A) 41 B) 42 C) 43 D) 44 E) x ve y tam sayýlar olmak üzere, x y < 0 x + y < 0 olduðuna göre, aþaðýdaki ifadelerden han gi - sinin sonuu daima negatiftir? EE A) x y B) x C) y D) ( x) 5 E) x a ve b pozitif tam sayýdýr. a 2 b 2 = 23 olduðuna göre, a b çarpýmý kaçtýr? BB A) 30 B) 132 C) 135 D) 137 E) x, y ve z birbirlerinden farklý tam sayýlardýr. x y = 6 x z = 16 olduðuna göre, x y z en az kaçtýr? AA A) 96 B) 48 C) 36 D) 24 E) 48 10

11 Temel Kavramlar Test a negatif, b pozitif tam sayýdýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisinin sonuu sýfýr olabilir? EE A) 2a b B) b 2a C) 3a 2b D) 2a 2b E) a b a, b, birbirinden farklý tam sayýlardýr. olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi ke sin - likle yanlýþtýr? CC A) a ve b çift sayýdýr. B) a ve b tek sayýdýr. C) a çift, b tek sayýdýr. D) b tek ya da çift olabilir. E) çift sayýdýr. 2. a ve b pozitif tam sayýdýr. 3a + 2b = 19 DD eþitliðini saðlayan en büyük a sayýsý kaçtýr? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 6. a, b ve reel (gerçel) sayýdýr. a 13 b < 0 b 14 > 0 3. n = 20 olmak üzere, A = (2n + 1) ifadesindeki A nýn her bir terimi 3 artýrýlýrsa A kaç artar? BB A) 20 B) 60 C) 220 D) 360 E) 440 a 5 < 0 olduðuna göre, a, b, nin iþaretleri sýrasýyla aþaðýdakilerden hangisidir? DD A),, B), +, C),, + D), +, + E) +,, 4. x ve y birer doðal sayý olmak üzere, olduðuna göre, x + y toplamý en az kaçtýr? CCCCC A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 7. n bir doðal sayý olmak üzere, 1 den n ye kadar olan doðal sayýlarýn toplamý x, 6 dan n ye kadar olan doðal sayýlarýn toplamý y ile gösteriliyor. x + y = 1625 olduðuna göre, x in deðeri kaçtýr? DD A) 606 B) 808 C) 810 D) 820 E)

12 Temel Kavramlar Test a, b, birer tam sayý ve a + b = 36 b = 36 olduðuna göre, a + b + nin en büyük deðeri kaçtýr? BB A) 100 B) 72 C) 64 D) 58 E) a, b birer doðal sayý olmak üzere, olduðuna göre, a + b en az kaçtýr? CCCCC A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 9. a, b, birer sayma sayýsý ve a (b + ) = 19 b (5a + ) = 23 olduðuna göre, kaçtýr? EE A) 1 B) 2 C) 3 D) 8 E) a ve b birer pozitif tam sayýdýr. a 2 + ab = 5 olduðuna göre, a b kaçtýr? DD A) 5 B) 4 C) 3 D) 3 E) (a + 3) ile (b + 2) doðal sayýdýr. (a + 3) (b + 2) = 6 olduðuna göre, a + b nin en büyük deðeri kaçtýr? CC A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) p ve q pozitif tam sayýlardýr. p q = k olduðuna göre, p + q nun en büyük deðeri aþaðýdakilerden hangisine eþittir? EE A) k 1 B) k C) k D) 2k E) k x, y, z pozitif tam sayýlardýr. x y = 24 y z = 18 olduðuna göre, x + y + z nin en küçük deðeri kaçtýr? DD A) 23 B) 17 C) 14 D) 13 E) a, b, birer pozitif tam sayý ve a + b = 7 b = + 2 olduðuna göre, nin alabileeði kaç değer vardır? AAAAA? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 12

13 Temel Kavramlar Test x ve y pozitif tam sayýlardýr. olduðuna göre, x in alabileeði en büyük de - ðer kaçtýr? DD A) 5 B) 9 C) 12 D) 15 E) n tam sayý ve a gerçel sayý olmak üzere, a 2n + 1 ifadesi ne gatiftir. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisinin sonuu daima ne gatiftir? CC A) a n B) a n + 1 C) a n2 n D) ( a) 2n + 1 E) a 2n a, b, birer pozitif tam sayýdýr. 5. x, y, z negatif tam sayýlardýr. EE olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi ke - sinlikle doðrudur? A) a ve b tek sayýdýr. B) tek ise, a çift sayýdýr. C) tek ise, b çift sayýdýr. D) ve b tek sayýdýr. E) tek ise, a ve b tek sayýdýr. x 10 = y y + 17 = z olduðuna göre, x in deðeri en büyük iken x + z y kaçtýr? AA A) 4 B) 5 C) 9 D) 13 E) a 7 b 3 > 0 b 5 4 < 0 a 3 5 > 0 olduðuna göre, a, b, nin iþaretleri sýrasýyla aþaðýdakilerden hangisidir? CC A),, + B), +, C),, D) +,, E), +, + 6. a, b ve tam sayýlardýr. a 3 b 2 > 0 b 5 3 < 0 a 2 5 < 0 olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisinin sonuu daima pozitiftir? BB A) (a + b) B) b (a ) C) (b a) D) a ( b) E) b (a + ) 13

14 Temel Kavramlar Test den 46 ya kadar olan ardýþýk çift sayýlarýn toplamý aþaðýda verilmiþtir = x Buna göre, x kaçtýr? AA A) 550 B) 510 C) 500 D) 440 E) Aþaðýdakilerden hangisi ardýþýk iki tek sayýnýn top la mý na eþit olamaz? EE A) 40 B) 28 C) 104 D) 152 E) x, y, z; 3 ün katı ar dý þýk tam sa yýlar ve x < y < z dir. 8. Ardýþýk üç tek doðal sayýnýn toplamý 123 tür. AA Bu sayýlarýn en küçüðü kaçtýr? A) 39 B) 41 C) 43 D) 45 E) 47 iþ le mi nin so nu u kaç týr? EEEEE A) 6 B) 3 C) 3 D) 4 E) 6 9. a, b, birer doðal sayý ve (a + b) = 18 olduðuna göre, a b + nin alabileeði en küçük deðer kaçtýr? AA A) 1 B) 3 C) 6 D) 8 E) EE olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi daima pozi tif tir? 10. x, y, z ardýþýk üç tam sayý ve x < y < z dir. BB iþleminin sonuu kaçtýr? A) 5 B) 3 C) 1 D) 2 E) x, y birer pozitif tam sayı olmak üzere, 2x + 3y = 120 olduğuna göre, x in kaç farklı değeri vardır? BBBBB A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) 22 14

15 Temel Kavramlar Test Ardýþýk iki tek sayýdan büyük olanýn 5 katý ile küçük olanýn 4 katýnýn toplamý 199 olduðuna göre, küçük sayý kaçtýr? CC A) 17 B) 19 C) 21 D) 23 E) a, b ve tam sa yý dýr. (2a 3) b = + 1 ol du ðu na gö re, aþa ðý da ki ler den han gi si da ima çift sa yý dýr? BB 2. n tam sayý olmak üzere, (3n + 1) ile (5n 9) ardýþýk tek sayý olduðuna göre, bu sayýlarýn toplamý aþaðýdakilerden hangisi olabilir? EE A) 21 B) 28 C) 32 D) 36 E) x, y ve z bi rer tam sa yý dýr. ol du ðu na gö re, aþa ðý da ki ler den han gi si da ima tek sa yý dýr? BBBBB 3. x, y ve z po zi tif tam sa yý dýr. olduğuna göre, z nin alabileeği en büyük değer için x + y + z top la mý kaç týr? BBBBB A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) n po zi tif tam sa yý ol mak üze re, 4. 4n, a, b, 2n + 23 sa yý la rý kü çük ten bü yü ðe doð ru di zil miþ ar dý þýk dört po zi tif tam sa yý ol du ðu na gö re, a + b kaç týr? DD A) 43 B) 63 C) 73 D) 83 E) 93 C ol du ðu na gö re, aþa ðý da ki ler den han gi si da ima po zi tif ve tek sa yý dýr? 15

16 Temel Kavramlar Test K, L, M birer pozitif tam sayý ve olduðuna göre, M nin alabileeði en küçük deðer kaçtýr? BB A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) a 1 ile 2a + 3 ar dý þýk do ðal sa yý lar dýr. Bu na gö re, a nýn ala bi le e ði de ðer le rin top la - mý kaç týr? d A) 14 B) 12 C) 10 D) 8 E) den n ye ka dar olan do ðal sa yý la rýn ka re le ri nin top la mý olan 9. x, y ve z birer pozitif tam sayýdýr. 2x + 5y + z = 60 olduðuna göre, x + y + z en çok kaçtýr? e A) 36 B) 42 C) 48 D) 53 E) 55 b n 2 ve ri li yor. Yukarıdaki toplamda, 1 den n ye ka dar olan do ðal sa yý lar 1 er azal tý lýr sa top lam kaç aza lýr? A) n B) n 2 C) n (n+1) D) n + 1 E) n x, y, z, t sýfýrdan farklý birer tam sayýdýr. x + y + z = t olduðuna göre, x + y + z + t toplamý aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) 73 B) 75 C) 80 D) 85 E) n bir do ðal sa yý ol mak üze re, A = (2n + 1) bi çi min de ar dý þýk do ðal sa yý la rýn top la mý ola rak ya zý lan top lam da her bir te rim 1 artý rý lýr sa A top - la mý kaç ar tar? b A) n B) n + 1 C) n 2 +1 D) n 2 E) n a, b ve tam sayýdýr. a b = 6 olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle doðrudur? A) a çift sayýdýr. B) b çift sayýdýr. C) a ve b den en az biri çift sayýdýr. D) çift sayýdýr. E) tek sayýdýr. 15. a > b > olmak üzere; a, b ve birer tek doðal sayýdır. a + b + = 123 olduðuna göre, nýn alabileeði en büyük de - ðer kaçtýr? C A) 43 B) 41 C) 39 D) 37 E) 35 16

17 Temel Kavramlar Test : iþ le mi nin so nu u kaç týr? A / 09 A) 14 B) 15 C) 36 D) 53 E) a bir doğal sayı olmak üzere, a 3 = 30 a olduğuna göre, a kaçtır? D / 02 A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 2. Deðeri: Deðeri: Ardışık iki çift doğal sayı ile x doğal sayısının toplamı 18 olduğuna göre, x en çok kaçtır? C / 02 A) 18 B) 17 C) 16 D) 15 E) 14 Þekil-1 Þekil-2 Yukarıda Şekil-1 de verilen sayı merdiveninde işlemler aşağıdaki gibi yapılarak değeri 6 bulunmuştur = 7, 7 4 = 28, = 30, 30 5 = 6 Şekil-2 deki sayı merdiveninin değeri 24 olduğuna göre, 1 ve 2 numaralı işlemler sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir? A / 29 A), + B) +, C), + 6. İki asal sayının toplamı x tir. Buna göre, x in en küçük tek sayı değeri kaçtır? C / 02 A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 E) 11 D), E), 7. b, 2 den farklı reel sayı ve 3. a ve b iki ne ga tif tam sa yý ol du ðu na gö re, aþa - ðý da ki ler den han gi si en kü çük tür? E / 02 A) a b B) a + b C) a : b D) a b E)a+2b a 3 = (b + 2) 2 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? C / 02 A) a < 0 B) b < 0 C) a > 0 D) b > 0 E) a < b 17

18 Temel Kavramlar Test a, b, ardýþýk doðal sayýlar ve <b<a olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doð - rudur? C / 02 A) a tek sayı olduğunda, b 3 2 çarpımı tek sayı olur. B) b çift sayı olduğunda, a + toplamı tek sayı olur. C) tek sayı olduğunda, a b farkı tek sayı olur. D) b tek sayı olduğunda, a + toplamı tek sayı olur. E) a + 5b + çift sayı olduğunda, çift sayı olur. 11. x, y ve a birer pozitif tam sayı olmak üzere, x y = a 2 olduğuna göre, x + y toplamının alabileeği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı aşağıdakilerden hangisine daima eşittir? C / 02 A) a 2 B) 2a 2 +1 C) (a+1) 2 D) 2a 2 E) a a, b, birer tam sayı olmak üzere, a b = 36 b = 24 olduğuna göre, a + b + toplamının alabileeği en küçük değer kaçtır? E / 02 A) 61 B) 19 C) 16 D) 16 E) Ardışık altı tam sayıdan en büyük üçünün toplamı A, en küçük üçünün toplamı B dir. Buna göre, A B kaçtır? E / 02 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Ardışık dört çift tam sayının toplamı 4A dır. Buna göre, bu sayıların en küçüğü aşağıdakilerden hangisidir? D / 02 A) A 1 B) A C) A 2 D) A 3 E) A Birini Satýr x y Ýkini Satýr a b n tane Yukarıda verilen iki satırda da n tane kutu vardır. Birini satırdaki kutulara soldan sağa ve küçükten büyüğe doğru ardışık tek tam sayılar, ikini satırdaki kutulara soldan sağa ve küçükten büyüğe doğru ardışık tam sayılar yazılmıştır. x a = 11 ol du ðu na gö re, y b kaçtır? B / 02 A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) x, y, z birer tam sayı ve n pozitif tam sayı olmak üzere, (x 2) n + (y + 1) n = 4z + 1 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? C / 02 A) (x y)tektir. B) (x y) çifttir. C) (x + y) çifttir. D) (x y z) tektir. E) (x y z)tektir. 18

19 Temel Kavramlar Test Sekiz tane ardışık tek tam sayıdan en büyük dördünün toplamı 96 olduğuna göre, en küçük dördünün toplamı kaç týr? C / 02 A) 56 B) 60 C) 64 D) 68 E) a bir tam sa yý ol mak üze re, 3a ifadesi çift sa yý belirttiðine gö re, aþa ðý da ki ler - den han gi si tek sayı belirtir? E / 02 A) a + 1 B) (a + 3) 2 C) a 2 9 D) a 3 E) a x, y, z doğal sayılar olmak üzere, (x y) (y + z) = 24 olduğuna göre, x + z toplamının alabileeği en büyük değer kaçtır? D / 02 A) 11 B) 14 C) 24 D) 25 E) x, y, z birer tam sayı olmak üzere, 3. a, b, birer tam sayı ve a < b < olmak üzere, a 2 + 2ab + b 2 = 0 olduğuna göre, a, b, nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? A / 02 A), +, + B) +, +, + C) +,, + D),, E),, + olduğuna göre, x + y + z toplamı en çok kaçtır? D / 02 A) 34 B) 37 C) 38 D) 42 E) a onluk sistemde bir rakam ve x = 8 a y = 2 + a olduğuna göre, x y farkı en çok kaçtır? B / 02 A) 8 B) 6 C) 4 D) 2 E) x y çarpımı çift sayý olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi daima çift sayýdýr? E / 02 19

20 Temel Kavramlar Test x ile y bi rer tek sa yý ol mak üze re, aþa ðý da ki ler - den han gi si tek sa yý dýr? D / a < 0 < b < ol du ðu na gö re, aþa ðý da ki ler den han gi si kesinlikle po zi tif tir? E / 02 A) a + b B) a + b + C) b D) a E) b a 9. x ve y negatif olmayan ardışık iki çift sayıdır. Bu na gö re, 3 x + 4 y en az kaç týr? B / 02 A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) x < y < 0 < z olmak üzere, ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? E / 02 A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) x ve y tam sayı olmak üzere, olduğuna göre, x in alabileeği değerler toplamı kaçtır? D / 02 A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) a, b ve birbirinden farklı birer doğal sayı olmak üzere, 3a + 4b + ifa de si nin alabileeği en küçük de ðe r kaç týr? D / 02 A) 0 B) 3 C) 4 D) 5 E) n pozitif tam sayı olmak üzere, n = a olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? D / 02 A) a tek sa yýdır. B) a + n tek sayýdır. C) n çift sa yýdır. D) a n çift sa yýdır. E) a + n çift sa yýdır. 15. m, n ve p birer tam sayýdýr. 5m 3n + 2p = 19 olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi daima tek sayýdýr? A / 02 A)m+n B)m+p C)m+n+p D) m n p E) n + p 20

21 Temel Kavramlar Test n ve x birer pozitif tam sayı olmak üzere, (2n 1) = n 2 x 2 olduğuna göre, x kaçtır? B / 02 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 5. Ardışık iki çift doğal sayının çarpımının birler basamağı kaç farklı değer alabilir? B / 02 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 6. x ve y bi rer pozitif tam sa yý ol mak üze re, 2. a, b birer pozitif tam sayý ve a b = 12 olduðuna göre, 2a + 3b nin alabileeði en bü - yük deðer kaçtýr? E / 02 A) 17 B) 18 C) 22 D) 27 E) 38 x 2 + x y = 11 ol du ðu na gö re, x kaç týr? A / 02 A) 1 B) 5 C) 7 D) 10 E) a ve b bi rer çift tam sa yý ol mak üze re, aþa ðý da - ki ler den han gi si tek sa yý dýr? D / x po zi tif çift sa yý ol du ðu na gö re, aþa ðý da ki ler - den han gi si da ima ne ga tif tek sa yý dýr? A / x, y, z ken di ara la rýn da; m, n, p ken di ara la rýn da bir bi rin den fark lý do ðal sa yý lar dýr. 4. Toplamları 30 olan iki doğal sayıdan en büyüğü en az kaçtır? D / 02 A) 0 B) 1 C) 15 D) 16 E) 30 m x + n y + p z iþ le mi nin so nu u en az kaç týr? A / 02 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 21

22 Temel Kavramlar Test x ile y birer ne ga tif tam sa yý ol mak üze re, aþa - ðý da ki ler den han gi si da ima po zi tif tir? E / a ve b pozitif tam sa yý lar ol mak üze re, a + b = 15 ol du ðu na gö re, aþa ðý da ki ler den han gi si da ima tek sa yý dýr? E / 02 A) a b ab + 1 B) b a + 3a 5 C) 2a + 4b 6 D) 3a 2 b 1 E) a 2 + b 2 3ab den küçük iki fark lý tam sa yý nýn top la mý en çok kaç týr? E / 02 A) 2 B) 3 C) 197 D) 202 E) a ve b do ðal sa yý lar olmak üzere, 2a + 5b = 50 eþitliðini saðlayan kaç farklý a deðeri vardýr? C / 02 A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) a, b, birer reel sayý ve a b > 0 b 3 6 < 0 b a 3 > 0 ol du ðu na gö re, a, b, nin iþa ret le ri sý ra sýy la aþa ðý da ki ler den han gi si dir? E / 02 A) +,, + B),, C), +, + D) +, +, + E),, x, y, z bi rer do ðal sa yý ol mak üze re, ol du ðu na gö re, x + y + z top la mý nýn ala bi le - e ði en bü yük de ðer kaç týr? D / 02 A) 10 B) 12 C) 15 D) 17 E) x, y ve z do ðal sayılar olmak üzere, 2x + 3y z = 20 ol du ðu na gö re, x + y + z top la mýnýn alabileeði en küçük deðer kaç týr? B / 02 A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) a, b ve do ðal sa yý lar dýr. 3a + 4b + 5 = 24 ol du ðu na gö re, a + b + top la mýnýn alabileeði en küçük deðer kaç týr? E / 02 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 22

23 Test ab ve ba iki basamaklý birer doðal sayýdýr. ab ba = 36 Buna göre, b a kaçtýr? EE A) 9 B) 4 C) 3 D) 3 E) 4 5. ab ve ba iki basamaklý sayýlardýr. ab + ba = 66 (a b) olduðuna göre, a + b kaçtýr? EE A) 5 B) 7 C) 8 D) 10 E) Ýki basamaklý; ab sayýsý ile ba sayýsýnýn toplamý 99 dur. Buna göre, a + b kaçtýr? BB A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 Sayı Basamakları ve Taban Aritmetiği 3. AAA ve BBB üç basamaklý birer sayýdýr. AAA + BBB = 222 AA olduðuna göre, A kaçtýr? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 4. AB ve BA iki basamaklý sayýlardýr. Buna göre, AB + BA toplamý aþaðýdakilerden hangisi olabilir? BB A) 11 B) 22 C) 35 D) 48 E) ab ve ba iki basamaklý birer doðal sayýdýr. ab + ba = 143 olduðuna göre, a nýn alabileeði en küçük deðer kaçtýr? EE A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 23

24 Sayı Basamakları ve Taban Aritmetiği Test aa, ab, ba, bb iki basamaklý doðal sayýlar olduðuna göre, 11. BB iþleminin sonuu kaçtýr? A) 1 B) 2 C) 5 D) 10 E) 11 AA Yukarýdaki çarpma iþle minde A3 iki basamaklý bir sayýdýr. Buna göre, A kaçtýr? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 8. Ýki basamaklý 3M sayýsý M sayýsýnýn 6 katýdýr. AA Buna göre, M kaçtýr? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) Ýki basamaklý üç sayýnýn toplamý en fazla kaç olabilir? EE A) 291 B) 292 C) 293 D) 294 E) ab ve ba iki basamaklý sayýlardýr. 13. Ýki basamaklý ve birbirinden farklý üç doðal sa yý nýn toplamý 101 dir. BB olduðuna göre, a + b toplamý kaçtýr? A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 BB Bu sayýlardan en büyüðü en çok kaç olabilir? A) 81 B) 80 C) 79 D) 78 E) Dört basamaklý bir sayý ile iki basamaklý bir sayýnýn çarpýmý en az kaç basamaklý bir sayý olabilir? AAA A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) AA ve 2A iki basamaklý birer sayýdýr. AA + 2A = 92 olduðuna göre, A kaçtýr? EE A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 24

25 Sayı Basamakları ve Taban Aritmetiği Test aa, ab, ba ve bb iki basamaklý doðal sayýlardýr. iþleminin sonuu kaçtýr? a A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) Üç basamaklý 5 farklý doðal sayýnýn toplamý en az kaç olabilir? CC A) 500 B) 504 C) 510 D) 514 E) Çö züm len mi þi, olan do ðal sa yý kaç týr? EE A) B) C) D) E) Ýki basamaklý mn sayýsý, rakamlarý toplamýnýn 6 katý olduðuna göre, iki basamaklý nm sayýsý rakamlarý toplamýnýn kaç katýdýr? AA A) 5 B) 6 C) 7 D) 9 E) Beþ basamaklý bir sayý ile dört basamaklý bir sayýnýn toplamý en az kaç basamaklý bir sayý olabilir? AA A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 7. a, b ve birer rakam olmak üzere, ab üç ba sa - maklý sayýsý b iki basamaklý sayýsýnýn 21 katýdýr. Buna göre, b iki basamaklý sayýsý a sa yýsýnýn kaç katýdýr? BB A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 4. Ýki basamaklý bir sayýnýn rakamlarýnýn yerleri de - ðiþtirildiðinde sayý 45 küçülüyor. Buna göre, bu sayýnýn rakamlarý farkýnýn mutlak deðeri kaçtýr? CC A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 8. x ve y beþ basamaklý birer doðal sayýdýr. x = A342B y = A234B olduğuna göre, x y kaçtýr? BB A) 1280 B) 1080 C) 980 D) 890 E)

26 Sayı Basamakları ve Taban Aritmetiği Test ab ve ba iki basamaklý sayýlardýr. ab + ba = 110 a b = 4 olduðuna göre, a b çarpýmý kaçtýr? CC A) 12 B) 20 C) 21 D) 25 E) xy, yx ve xx iki basamaklý doðal sayýlardýr. olduðuna göre, x in alabileeði deðerler top - lamý kaçtýr? BB A) 9 B) 10 C) 12 D) 15 E) Rakamlarý farklý üç basamaklý dört farklý doðal sa - yýnýn toplamý 709 dur. Bu sayýlarýn en büyüðü en çok kaçtýr? DD A) 403 B) 400 C) 399 D) 398 E) Her biri üç basamaklý olan beþ tane doðal sayý var - dýr. Bu sayýlarýn, her birinin birler basamaðýndaki rakam sayýsal deðeri bakýmýndan 1 büyültülüp onlar basamaðýndaki rakam sayýsal deðeri ba - kýmýndan 2 küçültülürse toplam kaç azalýr? CC A) 995 B) 195 C) 95 D) 85 E) ab ve ba iki basamaklý birer sayýdýr. ab + ba = 132 b = 2 a olduðuna göre, b a kaçtýr? EE A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) A ve B üç basamaklý iki sayýdýr. A = 4a B = 3a A B = 118 olduðuna göre, A nýn alabileeði en büyük de - ðer kaçtýr? AA A) 497 B) 490 C) 486 D) 464 E) xyz, yxz, a5b üç basamaklý sayý ve x > y olmak üze re, xyz yxz = a5b olduðuna göre, a + b kaçtýr? AA A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) Ýki basamaklý bir sayýnýn rakamlarýnýn yerleri de ðiþ - tirildi ðinde sayý 45 büyüyor. Bu koþula uyan en büyük sayý ile en küçük sa - yýnýn toplamý kaçtýr? BB A) 49 B) 65 C) 94 D) 143 E)

27 Sayı Basamakları ve Taban Aritmetiği Test ten 7 ye ka dar olan ra kam lar kul la ný la rak ya zý lan, ra kam la rý bir bi rin den fark lý, beþ ba sa mak lý ABC DE sa yý sýn da A + B = E + D dir. Bu ko þul la rý sað la yan en küçük ABC DE doðal sa yý sý nýn bir ler ba sa ma ðýn da ki ra kam kaç týr? CC A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 4. Üç basamaklý üç farklý doðal sayýnýn toplamý 566 dýr. Bu sayýlarýn en büyüðü en çok kaçtýr? AA A) 365 B) 358 C) 342 D) 321 E) Rakamlarý farklý en küçük dört basamaklý do ðal sayý ile rakamlarý farklý üç basamaklý en büyük doðal sayý arasýndaki fark kaçtýr? EE A) 247 B) 137 C) 81 D) 72 E) a ve 4b iki basamaklý sayýlardýr. X = (4a) b Y = (4b) a X Y = 120 BB olduðuna göre, b a kaçtýr? A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 9 6. Ýki basamaklý rakamlarý birbirinden farklý beþ farklý doðal sayýnýn toplamý 440 olduðuna gö - re, bu sayýlarýn en küçüðü en az kaçtýr? AAAAA A) 54 B) 57 C) 59 D) 60 E) Her biri en az 3 basamaklý 5 tane doðal sayý var - dýr. Bunlardan her birinin birler basamaðý sayýsal deðeri bakýmýndan 4 azaltýlýr, yüzler basamaðý sayýsal deðeri bakýmýndan 1 artýrýlýrsa bu do ðal sayýlarýn toplamý kaç artar? CC A) 520 B) 500 C) 480 D) 195 E) aab, bb, a, aaa, bbb ve üç basamaklý sa - yýlar olmak üzere, EE iþleminin sonuu kaçtýr? A) 111 B) 37 C) 11 D) 3 E) 1 27

28 Sayı Basamakları ve Taban Aritmetiği Test lik sistemde verilen (100) 2 sayýsýnýn 10 luk sistemdeki deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? CC A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) ve 7 birer sayý tabanýdýr sayýsýnýn 5 lik sistemdeki deðeri aþaðýda - kilerden hangisidir? EE A) 4 B) 41 C) 42 D) 43 E) 44 Yukarýdaki iþlemlerin sonuçlarý için aþaðýdaki - lerden han gisi doðrudur? CC A) I. doðru, II. ve III. yanlýþtýr. B) I. ve II. doðru, III. yanlýþtýr. C) Üçü de doðrudur. D) III. doðru, I. ve II. yanlýþtýr. E) II. doðru, I. ve III. yanlýþtýr lük sisteme göre iki basamaklý en büyük sayý 10 luk sisteme göre kaçtýr? DD A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) a sýfýrdan farklý bir rakamý, 5 ve n sayý tabanýný göstermek üzere, (aaa) 5 = (aa) n lük sistemde üç basamaklý ve rakamlarý farklý en büyük sayý 10 luk sisteme göre kaç týr? AA A) 57 B) 58 C) 59 D) 60 E) 61 BB olduðuna göre, n kaçtýr? A) 29 B) 30 C) 31 D) 32 E) , sayý tabanýný göstermek üzere, (1A1) 5 = ve 4 sayý tabanýný göstermek üzere, (12x) 5 + (31y) 4 = 89 EE olduðuna göre, A kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 olduðuna göre, x + y kaçtýr? CC A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 28

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1

TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden kaç tanesi rakam deðildir? I. 0 II. 4 III. 9 IV. 11 V. 17 5. Aþaðýdakilerden hangisi birbirinden farklý iki rakamýn toplamý olarak ifade edilemez? A) 1 B) 4

Detaylı

DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1

DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1 DOÐAL SAYILAR ve SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESÝ TEST / 1 1. x ve y farklý rakamlar olduðuna göre, x+y toplamý en çok 5. a bir doðal sayý olmak üzere aþaðýdakilerden hangisi a 2 +1 ifadesinin deðeri olamaz? A)

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK SAYI BASAMAKLARI - I TS YGSH YGS 06 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6

BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6 BÖLME ve BÖLÜNEBÝLME TEST / 6 1. A sayýsýnýn B ile bölümünden bölüm 4, kalan 3 tür. B sayýsýnýn C ile bölümünden bölüm 6, kalan 5 tir. Buna göre, A sayýsýnýn 12 ile bölümünden kalan A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

Örnek: 7. Örnek: 11. Örnek: 8. Örnek: 12. Örnek: 9. Örnek: 13. Örnek: 10 BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ.

Örnek: 7. Örnek: 11. Örnek: 8. Örnek: 12. Örnek: 9. Örnek: 13. Örnek: 10 BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ. BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 11 DERSHANELERÝ Konu BÖLME VE BÖLÜNEBÝLME - II Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 04 DERSHANELERÝ Konu TEMEL KAVRAMLAR - III Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK İÇİNDEKİLER Çarpanlara Ayırma 5 52 Polinomlar 53 100 İkinci Dereceden Denklemler 101 120 Karmaşık Sayılar

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3): ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4 Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I Kolay Temel Matematik. 8 ( + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6.! ( )": ( ) A) B) 0 C) D) E). 7. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D)

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1 1. BÖLÜM Sayılarda Temel Kavramlar Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK Kontrol Noktası 1 Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. {0, 1, 2,..., 9} II. {1, 2, 3,...} III. {0, 1, 2,

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c 138. a ve b gerçel sayılardır. a < a, 6a b 5= 0 b ne olabilir? (11) 4 5 8 11 1 139. < 0 olmak üzere, 4 3. =? ( 3 ) a 1 140. < a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9,4,7 3,

Detaylı

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın.08.0 ta rih ve sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 0-0 Öğ re tim Yı lın dan iti ba ren uy gu lana cak olan prog ra ma gö re

Detaylı

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, ÖSYM nin son yıllarda yaptığı sınavlardaki matematik sorularının eski sınav sorularından çok farklı olduğu herkes tarafından

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar Atatürk Anadolu Lisesi M A T E M A T İ K Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar KONYA \ SELÇUKLU 01 MATEMATİK 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1. RAKAM Sayıların yazılmasında kullanılan sembollere rakam denir. Onluk

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

Bölünebilme Kuralları. Birler basamağındaki rakamı : {0, 2, 4, 6, 8} rakamlarından herhangi biri olan her sayı 2 ile tam bölünür.

Bölünebilme Kuralları. Birler basamağındaki rakamı : {0, 2, 4, 6, 8} rakamlarından herhangi biri olan her sayı 2 ile tam bölünür. 2 İLE BÖLÜNEBİLME: Birler basamağındaki rakamı : {0, 2, 4, 6, 8} rakamlarından herhangi biri olan her sayı 2 ile tam bölünür. Tek sayıların 2 ile bölümünden kalan 1 dir Dört basamaklı 729x sayısı 2 ile

Detaylı

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ales 2015 tarzına en yakın dört bin soru EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve

Detaylı

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır. Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I YGS Temel Matematik. 8 + 4. + 8 : 4 işleminin sonucu A) 8 B) 9 C) D) 5 E) 8 5. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 1. Yandaki tablonun kutucuklarýna terimler yazýlmýþtýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? x x 4 x 3x 6x 5. P(x). Q(x) çarpým polinomunun derecesi 5 tir.

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF - TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

Polinomlar II. Dereceden Denklemler

Polinomlar II. Dereceden Denklemler Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - II Ödev Kitapçığı 1 (MF-TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-II ÖDEV KÝTAPÇIÐI

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR 1 SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR RAKAM: Sayıları ifade etmek için kullandığımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembollerinden her birine rakam denir. Soru: a ve b farklı rakamlar olmak üzere a + b nin alabileceği

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MATEMATİK. Temel Kavramlar I. Test a ve b doğal sayılardır. 5. Ardışık 5 tek sayının toplamı 115 tir. 6. x ve y tamsayılardır.

MATEMATİK. Temel Kavramlar I. Test a ve b doğal sayılardır. 5. Ardışık 5 tek sayının toplamı 115 tir. 6. x ve y tamsayılardır. MATEMATİK Test 0 Temel Kavramlar I. a ve b doğal sayılardır. a + b = 7 olduğuna göre, a.b çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır?. Ardışık tek sayının toplamı tir. Buna göre, bu sayıların en büyüğü

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada,

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada, TAMSAYILAR Z = {.., -, -, -, 0,,,, } kümesinin her bir elemanına tamsayı denir. Burada, + Z = {,,,...} kümesine, pozitif tamsayılar kümesi denir. Z = {...,,,,} kümesine, negatif tamsayılar kümesi denir.

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

BÖLME ve BÖLÜNEBİLME

BÖLME ve BÖLÜNEBİLME BÖLME ve BÖLÜNEBİLME A. BÖLME A, B, C, K birer doğal sayı ve B 0 olmak üzere, bölme işleminde, A ya bölünen, B ye bölen, C ye bölüm, K ya kalan denir. A = B. C + K dır. Kalan, bölenden küçüktür. (K < B)

Detaylı

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden hangisi reel sayý deðildir? A) B) C) 0 D) 8 E). 6 2 9 A) 16 B) 18 C) 20 D) 2 E) 0 2. Aþaðýdakilerden hangisi irrasyonel sayýdýr? 6. Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu ÝÞLEM YETENEÐÝ Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK TS YGSH YGS 01 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No MATEMATÝK - II POLÝNOMLAR - IV MF TM LYS1 04 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK

DERSHANELERÝ MATEMATÝK BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ KÜMELER - I Konu Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK 53 TS YGSH YGS 53 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama

Detaylı

KPSS soruda SORU GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR MATEMATİK GEOMETRİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

KPSS soruda SORU GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR MATEMATİK GEOMETRİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI KPSS 019 10 soruda 86 SORU GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR MATEMATİK GEOMETRİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Komisyon KPSS LİSANS MATEMATİK - GEOMETRİ SORU BANKASI ISBN 978-605-41-77-0 Kitapta yer alan bölümlerin

Detaylı

4. BÖLÜM 1. DERECEDEN DENKLEMLER

4. BÖLÜM 1. DERECEDEN DENKLEMLER MATEMATÝK 4. BÖLÜM 1. DERECEDEN DENKLEMLER Test(1-3) Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler Test(4) Birinci Dereceden Ýki Bilinmeyenli Denklemler KARTEZYEN egitim - yayinlari 1. DERECEDEN DENKLEMLER

Detaylı

8.Sınıf MATEMATİK. Çarpanlar ve Katlar Konu Testi. Test sayısının tek bölenlerinin sayısı aşağıdakilerden

8.Sınıf MATEMATİK. Çarpanlar ve Katlar Konu Testi. Test sayısının tek bölenlerinin sayısı aşağıdakilerden Çarpanlar ve Katlar Konu Testi MATEMATİK 8.Sınıf Test-01 1. I. 1, her sayının bölenidir. II. 2, asal bir çarpandır. III. Her sayı kendisinin bir çarpanıdır. IV. Bir sayının çarpanları, aynı zamanda o sayının

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Matematik. Körfez Yayınları. YGS - LYS Ön Hazırlık

Matematik. Körfez Yayınları. YGS - LYS Ön Hazırlık Matematik R İ T N R Ö SAYISAL K E YGS - LYS Ön Hazırlık Copyright Çağlayan Basım Yayın Dağıtım Ambalaj San. Tic. A.Ş. Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayımlayan şirketin önceden izni olmaksızın

Detaylı

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor.

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor. Bölüm: Doğal Sayılar ve Tamsayılar Test: Temel Kavramlar. abc ve cba üç basamaklı doğal sayılardır. abc cba = 97 olduğuna göre, abc biçiminde yazılabilecek en küçük doğal sayının rakamları toplamı A) B)

Detaylı

YGS MATEMATİK SORU BANKASI

YGS MATEMATİK SORU BANKASI YGS MATEMATİK SORU BANKASI Sebahattin ÖLMEZ www.limityayinlari.com Sınavlara Hazırlık Serisi YGS Matematik Soru Bankası ISBN: 978-60-48--9 Copyright Lmt Limit Yayınları Bu kitabın tüm hakları Lmt Limit

Detaylı

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - I Ödev Kitapçığı (MF-TM) Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Adý

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan. Eğitimde

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan. Eğitimde ALES 2017 EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Eğitimde 30. yıl Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve Sayısal Soru

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

OBEB - OKEK TEST / 1

OBEB - OKEK TEST / 1 OBEB - OKEK TEST / 1 1. 18, 24 ve 30 sayýlarýnýn OBEB i A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10 5. a=3 2.5 3.7 4 b=3 5.5 1.7 2 olduðuna göre, a ve b sayýlarýnýn ortak katlarýnýn en küçüðü (OKEK) A) 3 2.5 1.7 2 B) 3

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI. ezberbozan serisi GEOMETRİ 30. KPSS tamamı çözümlü. eğitimde

MATEMATİK SORU BANKASI. ezberbozan serisi GEOMETRİ 30. KPSS tamamı çözümlü. eğitimde ezberbozan serisi MATEMATİK GEOMETRİ KPSS 2017 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30. Kerem Köker Kenan Osmanoğlu Levent Şahin Uğur Özçelik Ahmet Tümer Yılmaz Ceylan KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN MATEMATİK

Detaylı

MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA

MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA 3. Ondalık Sayılarda İşlemler: Toplama - Çıkarma: Ondalık kesirler toplanırken, virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır ve doğal sayılarda toplama-çıkarma

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde 30. yıl Editör Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker Yazar Komisyon KPSS Matematik-Geometri

Detaylı

POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir?

POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir? POLÝNOMLAR TEST / 1 1. Bir fonksiyonun polinom belirtmesi için, deðiþkenlerin kuvveti doðal sayý olmalýdýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi bir polinomdur? 5. m 4 8 m 1 P(x) = x + 2.x + 2 ifadesi bir

Detaylı

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 1. 2,31 0,33 0,65 0,13 + 3,6 0,6 işleminin sonucu kaçtır? A)0,5 B) 0,8 C)0,9 D)5 E)8 4. Üç basamaklı ABB doğal sayısı 4 e ve 9 a kalansız bölünmektedir. Buna göre, A+B toplamının

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ ÖLÜNÝLM KURLLRI ve ÖLM ÝÞLMÝ YGS MTMTÝK. Rakamları farklı beş basamaklı 8y doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre, + y toplamı kaç farklı değer alabilir?(). ltı basamaklı y tek doğal sayısının hem

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :.

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. SAYILAR BASAMAK KAVRAMI İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı :. SORU 5 MATEMATİK KAF03 TEMEL KAVRAM 01 Üç basamaklı birbirinden

Detaylı

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar,

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar, 1. 9 2 x 2 ifadesinin açılımında sabit x terim kaç olur? A) 672 B) 84 C) 1 D) -84.E) -672 6. Ali her gün cebinde kalan parasının %20 sini harcamaktadır. Pazartesi sabahı haftalığını alan Ali ni Salı günü

Detaylı

matematik sayısal ve mantıksal akıl yürütme

matematik sayısal ve mantıksal akıl yürütme çöz kazan matematik sayısal ve mantıksal akıl yürütme kpss 2015 ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü geometri 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası Kenan Osmanoğlu, Kerem Köker KPSS

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. a Q a ve b b. a b c 4. a b c 40. 7a 4b 3c. a b c olmak üzere a,b ve pozitif. 2x 3y 5z 84

TEMEL KAVRAMLAR. a Q a ve b b. a b c 4. a b c 40. 7a 4b 3c. a b c olmak üzere a,b ve pozitif. 2x 3y 5z 84 N 0,1,,... Sayı kümesine doğal sayı kümesi denir...., 3,, 1,0,1,,3,... sayı kümesine tamsayılar kümesi denir. 1,,3,... saı kümesine sayma sayıları denir.pozitif tamsayılar kümesidir. 15 y z x 3 5 Eşitliğinde

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 1. ve y aralarında asal iki doğal sayıdır. 7 y 11 olduğuna göre, y farkı 5. 364 sayısının en büyük asal böleni A) 3 B) 7 C) 11 D) 13 E) 17 A) B) 3 C) 4

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur?

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur? 07.10.2006 1. Kaç p asal sayısı için, x 3 x + 2 (x r) 2 (x s) (mod p) denkliğinin tüm x tam sayıları tarafından gerçeklenmesini sağlayan r, s tamsayıları bulunabilir? 2. Aşağıdaki ifadelerin hangisinin

Detaylı

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER bilgi Üslü Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER Bir bardak suda kaç tane molekül vardýr? Dünya daki canlý sayýsý kaçtýr? Ay ýn Dünya ya olan uzaklýðý kaç milimetredir? Tüm evreni doldurmak için kaç kum

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Doğal Sayılar Örüntü Oluşturma Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Doğal Sayılar Örüntü Oluşturma Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26 İçindekiler 1. ÜNİTE Doğal Sayılar... 8 Örüntü Oluşturma... 18 Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26 Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 36 Toplama ve Çıkarma İşlemlerinde Tahmin... 44

Detaylı

SORU BANKASI. kpss MATEMATİK GEOMETRİ SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Tamamı Çözümlü.

SORU BANKASI. kpss MATEMATİK GEOMETRİ SORU. Lise ve Ön Lisans. Önce biz sorduk. Güncellenmiş Yeni Baskı. Tamamı Çözümlü. Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 85 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans MATEMATİK GEOMETRİ Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Editör Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker

Detaylı

4BÖLÜM. ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA

4BÖLÜM. ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA 4BÖLÜM ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA TEST 1 1) Aşağıdaki sayılardan kaç tanesi 80 sayısının çarpanıdır? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,18,20,25,30,40,45,80

Detaylı

2011 YGS MATEMATİK Soruları

2011 YGS MATEMATİK Soruları 0 YGS MTEMTİK Soruları. + + ) 8 ) 0 ) 6 ) E). a = 6 b = ( a)b olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? ) ) 6 ) 9 ) 8 E). (.0 ) ) 0, ) 0, ) 0, ) E) 6. x = y = 8 z = 6 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan

Detaylı

Tek Doğal Sayılar; Çift Doğal Sayılar

Tek Doğal Sayılar; Çift Doğal Sayılar Bölüm BÖLÜNEBİLME VE ÇARPANLARA AYIRMA. Bölünebilme Kuralları Bir a doğal sayısı bir b sayma sayısına bölündüğünde bölüm bir doğal sayı ve kalan sıfır ise, a doğal sayısı b sayma sayısına bölünebilir.

Detaylı

ezberbozan MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI KPSS 2018 eğitimde tamamı çözümlü 30.yıl

ezberbozan MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI KPSS 2018 eğitimde tamamı çözümlü 30.yıl ezberbozan MATEMATİK GEOMETRİ KPSS 2018 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30.yıl KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN MATEMATİK - GEOMETRİ SORU BANKASI ISBN: 978-605-241-121-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Eşit Ağırlık ve Sayısal Adaylar İçin ALES SORU BANKASI ALES. eğitimde 30.yıl. Kenan Osmanoğlu Kerem Köker

Eşit Ağırlık ve Sayısal Adaylar İçin ALES SORU BANKASI ALES. eğitimde 30.yıl. Kenan Osmanoğlu Kerem Köker Eşit Ağırlık ve Sayısal Adaylar İçin ALES ALES 2018 SORU BANKASI eğitimde 30.yıl Kenan Osmanoğlu Kerem Köker Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker ALES Eşit Ağırlık ve Sayısal Soru Bankası ISBN-978-605-318-868-1

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR

ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR MATEMATİK ÜNİTE : TEMEL KAVRAMLAR Temel Kavramlar ADF 0 RAKAM Sayı oluşturmak için kullanılan sembollere... denir. 0 luk sayma düzenindeki rakamlar 0,,,... 8 ve 9 olup 0 tanedir. örnek a, b, c sıfırdan

Detaylı

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 1. m Z, x y(mod m) ise xy=m.k, k Z olduðuna göre, aþaðýdaki eþitliklerden hangisi yanlýþtýr? 5. 3x+1 2(mod 7) olduðuna göre, x in en küçük pozitif tam sayý deðeri kaçtýr? A)

Detaylı

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU MATEMATİK Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU Mesleki Matematik 1 TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam denir. Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Rakamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Detaylı

1. ÜNİTE:SAYILAR VE İŞLEMLER

1. ÜNİTE:SAYILAR VE İŞLEMLER 1. ÜNİTE:SAYILAR VE İŞLEMLER 2 DERS SAATİ:Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. ASAL SAYILAR 1 ve kendisinden başka hiçbir sayma sayısı ile bölünemeyen 1 den büyük doğal sayılara

Detaylı

ISBN Sertifika No: 11748

ISBN Sertifika No: 11748 ISN - 978-0--- Sertifika No: 78 GENEL KOORDİNTÖR: REMZİ ŞHİN KSNKUR REDKTE: REMZİ ŞHİN KSNKUR SERDR DEMİRCİ - SRİ ŞENTÜRK SERVET SVŞ ÇETİN as m Yeri: UMUT MTCILIK - MERTER / STNUL u kitab n tüm bas m ve

Detaylı

MATEMATÝK TESTÝ. Pozitif n tam sayýlarý için, 10,23 0, 4 1,023 0,04. n! = (n. iþleminin sonucu kaçtýr? R(n) 2).

MATEMATÝK TESTÝ. Pozitif n tam sayýlarý için, 10,23 0, 4 1,023 0,04. n! = (n. iþleminin sonucu kaçtýr? R(n) 2). MATEMATÝK TESTÝ. Bu testte 0 soru vardýr.. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.. 0, 0, 4,0 0,04 iþleminin sonucu kaçtýr? A) 0 B) 9 0 D) 0 E) 0 4. Pozitif n

Detaylı

KPSS KONU GÜNLÜĞÜ 30 GÜNDE MATEMATİK

KPSS KONU GÜNLÜĞÜ 30 GÜNDE MATEMATİK KPSS KONU LÜĞÜ 30 DE MATEMATİK ISBN: 978-605-2329-07-8 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Kısayol Yayıncılık a aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan yayınların tümü ya da herhangi bir bölümü mekanik,

Detaylı

POLÝNOMLAR TEST / 11

POLÝNOMLAR TEST / 11 POLÝNOMLAR TEST / 11 1. P(,y)=(+y 1) ( y+1) polinomu aþaðýdakilerden hangisine eþittir? A) 4(y 1) B) 4(y ) C) (y 1) D) (y ) E) (y 1) 5. Aþaðýdakilerden hangisi, P()= 3 +8 A) +4 B) 4 C) D) ++4 E) +4. P(,y)=

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I

DERSHANELERÝ MATEMATÝK - I B Ý R E Y D E R S H A N E L E R Ý S I N I F Ý Ç Ý D E R S A N L A T I M F Ö Y Ü DERSHANELERÝ Konu Bölüm DAF No. FONKSÝYONLAR - I MF-TM 53 MATEMATÝK - I 53 Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry

Detaylı

Asal Çarpanlara Ayırma / EBOB-EKOK ORTAK DERSLER MATEMATİK. Prof. Dr. Emin KASAP

Asal Çarpanlara Ayırma / EBOB-EKOK ORTAK DERSLER MATEMATİK. Prof. Dr. Emin KASAP 3 Asal Çarpanlara Ayırma / EBOB-EKOK ORTAK DERSLER MATEMATİK Prof Dr Emin KASAP 1 Ünite: 5 ASAL ÇARPANLARA AYIRMA / EBOB - EKOK Prof Dr Emin KASAP İçindekiler 51 ASAL ÇARPANLARA AYIRMa 3 511 Asal Sayılar

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı