CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009"

Transkript

1 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 Bir markanýn öyküsü: Vaniköy Kalpten kalbe! ÖSGD Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi

2 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 bu sayýda 14 Güncel Bir markanýn öyküsü: Vaniköy 22 Kapak konusu Cargill Gýda Türkiye EVET dedi 02 Cargill Türkiye den Baþarýlý bir gelecek ve Türkiye 04 Aktüel - Daha güvenli, en güvenli - Dosteli ne, Cargill Türkiye eli deðdi 06 Dünyadan - Sekiz yýldýr en iyisi - Fransa da kolza tesisi 08 Ýçimizden biri Neþe Taðma: Cargill mükemmel bir organizasyon 14 Güncel Bir markanýn öyküsü: Vaniköy 18 Cargill çözümleri Ýþinizi þansa býrakmayýn Ýlkeler 08 Neþe Taðma: Cargill mükemmel bir organizasyon Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! 30 Kalpten kalbe Cargill Türkiye Sosyal Sorumluluk Faaliyet Raporu Koordinasyon Kurumsal Ýletiþim Departmaný adýna Sera BAYSAL Adres Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi Sarkuysan Ak Ýþmerkezi No: 4 - A Blok Üsküdar / Ýstanbul Tel: Faks: CargillHaberler, Cargill Türkiye nin tanýtým broþürüdür. Ýþbirliði > yaratýcýlýk > baþarý 22 Kapak konusu Cargill Gýda Türkiye EVET dedi 24 Sohbet Dr. Sait Koca: Sektörun umudu ihracat! 30 Sosyal sorumluluk Özel Sektör Gönüllüler Derneði: Kalpten kalbe CargillHaberler - Ýçindekiler 1

3 Muhtarlar bilgisayarlandý Doðantepe li öðrencilerle haftasonu keyfi Dosteli ne, Cargill Türkiye eli deðdi! Nüfusa Dayalý Kayýt Sistemi ne geçilmesiyle birlikte, vatandaþýn iþlerini halletmek için teknolojiye daha fazla ihtiyaç duyan muhtarlara destek Cargill Gýda Türkiye Orhangazi Mýsýr Ýþleme Tesisi nden geldi. Tesis çevresinde bulunan 5 köy muhtarý ile Orhangazi Muhtarlar Derneði ne toplam 6 bilgisayar baðýþýnda bulunan Orhangazi Mýsýr Ýþleme Tesisi, yöredeki eðitim ve saðlýk desteklerine muhtarlarý da eklemiþ oldu. Ödenek sýkýntýsý nedeniyle bugüne kadar bilgisayar alamayan muhtarlar, hediye bilgisayarlarý, 30 Aralýk tarihinde Orhangazi Mýsýr Ýþleme Tesisleri nde düzenlenen bir toplantý sonrasýnda Tesis Sorumlu Müdürü Cenan Celepci nin elinden teslim aldýlar. Böylece muhtarlar, mahalle ve köylerindeki tüm verileri daha saðlýklý tutabilecek. Nüfus iþlemleri de artýk vatandaþ için çok daha kolaylaþmýþ olacak. Orhangazi Muhtarlar Derneði Baþkanlýðýný da yürüten Arapzade Mahallesi Muhtarý Ömer Faruk Öztürk; Destekleri nedeniyle Cargill Türkiye ailesine teþekkür ediyoruz. Yeni yasa ile birlikte muhtarlar ikametgâh, nüfus cüzdaný vb. resmi belgeleri bilgisayar çýktýsý olarak düzenlenmek zorunda. Bu nedenle yapýlan bilgisayar baðýþý, yerinde ve zamanýnda oldu dedi. Cargill Gýda Türkiye çalýþanlarý, Sakarya nýn Hendek ilçesinde bulunan Doðantepe Yatýlý Bölge Ýlköðretim Okulu nu ziyaret ettiler ve öðrencilerle neþeli bir hafta sonu geçirdiler. Vaniköy ve Orhangazi tesisinin 17 çalýþaný ve ailelerinden oluþan 50 kiþilik bir grup, 8 Ekim Cumartesi günü, okulun 40 yatýlý Daha güvenli, en güvenli öðrencisi ve öðretmenleriyle bir araya geldi. Öðle yemeðinde düzenlenen mangal partisini voleybol, basketbol gibi spor aktiviteleri takip etti. Güzel bir hafta sonu geçiren öðrenciler, Cargill Türkiye çalýþanlarýyla hatýra fotoðrafý da çektirdiler. Cargill Türkiye; 2005 yýlýndan bu yana Doðantepe Yatýlý Ýlköðretim Okulu nda Eðitime Destek projesiyle okulun fiziksel ihtiyaçlarýný karþýlýyor. Öðrencilerin eðitim, öðretim, saðlýk, hijyen ve güvenlik açýsýndan daha iyi bir ortama kavuþturulmasýný amaçlayan proje kapsamýnda, bugüne kadar yurt dýþýndaki diðer Cargill lokasyonlarýnda yapýlan etkinliklerden de elde edilen kaynak ile son 3 yýlda USD ye yakýn harcama yapýldý. Cargill Türkiye çalýþanlarý, bu kurumsal sosyal sorumluluk projesi dýþýnda da öðrencilerle zaman zaman bir araya gelerek, çeþitli aktiviteler düzenliyorlar. Cargill Türkiye çalýþanlarýnýn Dosteli ne destekleri devam ediyor. Dosteli Giysi Maðazasý, ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin elbise, ayakkabý vb. gereksinimlerinin karþýlanmasý amacýyla Orhangazi Belediyesi Yerel Gündem 21 tarafýndan, 2005 yýlýnýn Ocak ayýnda hizmete açýldý. Açýldýðý günden beri maðazaya destek veren Cargill Türkiye çalýþanlarý, kýsa bir süre önce Yerel Gündem 21 tarafýndan, kýþlýk giysi ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla düzenlenen kampanyaya 500 parça kullanýlmýþ elbise, oyuncak ve 30 çift yeni ayakkabý ile katkýda bulundular. Kampanyaya Orhangazi Tesisi nin yaný sýra Vaniköy Fabrikasý ile Altunizade Merkez çalýþanlarý da baðýþta bulundu. Elbiselerin Dosteli Maðazasý na tesliminde hazýr bulunan Orhangazi Belediye Baþkaný Yusuf Korkusuz; Cargill Türkiye çalýþanlarýna kampanyaya katkýlarýndan dolayý teþekkür ederek; Dosteli Maðazamýza tüm Orhangazi halkýnýn sahip çýktýðýný görmek bizi çok mutlu ediyor. Sanayicimiz de bu tip yardýmlarla biz de Orhangazi de yaþýyoruz mesajý vermektedir. Bu bizim için sanayicimizle aramýzdaki en önemli baðdýr açýklamasýný yaptý. Aktüel Muhtarlýklar Karsak Köy Muhtarlýðý (Engin Tayyar) Gemiç Köy Muhtarlýðý (Ali Ýhsan Cin) Akharem Köy Muhtarlýðý (Halil Kalkan) Gürle Köy Muhtarlýðý (Faik Bayar) Yeni Gürle Köy Muhtarlýðý (Ýsmail Menekþe) Orhangazi Muhtarlar Dernek Baþkanlýðý (Ömer Faruk Öztürk) Temmuz ayýnda baþlangýcý yapýlan ISO & OHSAS Çevre, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi Projesi, LRQA Uluslararasý belgelendirme kuruluþunun gerçekleþtirdiði denetimler sonucunda, Orhangazi Mýsýr Ýþleme Tesisi nin belgelendirilmesiyle sonuçlandý. 3. Kez yenilenen ISO belgesinin yaný sýra ilk defa OHSAS belgesi alýndý. Böylece Orhangazi Tesisi Cargill SS Europe içerisinde ilk ISO/OHSAS belgesi alan iþletme oldu. KAZASIZ GEÇEN 500 GÜN! HEDEFÝMÝZ, 1000 KAZASIZ GÜN! Baþarýlý kriz yönetimi Dünya ekonomisinde son zamanlarýn en zorlu günlerini yaþadýðýmýz, en büyük þirketlerin zorlandýðý ve her gün kredi ajanslarýnýn ülke ve þirket kredi derecelerini düþürdüðünü gördüðümüz bugünlerde, Moody`s Kredi Derecelendirme Ajansý Cargill`in þirket bonolarýndaki kredi derecesini ayný tutarken, kredi görünümünü arttýrarak negatif ten duraðan a çekti. 4 CargillHaberler - Aktüel CargillHaberler - Aktüel 5

4 Dünyadan Sekiz yýldýr en iyisi Brezilya daki 8. yýlýnda da Cargill, Brezilya da çalýþýlacak en iyi 150 firma listesinde yer alýyor. Liste her yýl Exame adlý dergi tarafýndan çalýþanlara yapýlan bir anket sonucunda oluþturuluyor. Cargill Brezilya bu baþarýyý kutlamak için bir teþekkür ilaný hazýrladý. Portekizce hazýrlanan ilan þöyle: Cargill, yer aldýðý her alanda hedeflerine ulaþmak için sonsuz kapasiteye sahiptir. Brezilya Cargill in soya köpüðü Dünyanýn en büyük konforlu yastýk üreticisi Carpenter, Cargill in soya bazlý polyolleri BiOH ile yapýlan yeni köpük yastýk markasý Renew i piyasaya sundu. Yeni marka, mobilyacýlýk endüstrisindeki büyük firmalara satýlmaya baþlandý. Carpenter in Genel Müdürü Stan Yukevich, petrol bazlý ürünlere alternatif olarak kullanýlan BiOH polyolleri sayesinde üreticilerin çevreye olumsuz etkilerinin oldukça azaldýðýný vurgulayarak þunlarý söyledi: Cargill in BiOH polyollerini tercih etmemizin nedeni, müþteri konforundan ödün vermeden deðiþmeyen kalitede üretim yapmamýzý saðlayan, eþsiz ve tescilli soya yaðý teknolojileri oldu. Cargill in Biyobazlý Poliüretan Ürünler Bölümü Yöneticisi Yusuf Wazirzada, Carpenter ile kurulan baðlantýnýn global pazara teknolojiyi taþýyacaðýný belirterek, bu giriþimin dört yýl önce yalnýzca bir araþtýrma projesi olarak çýktýklarý yoldaki dönüm noktasý olduðunu ifade etti. ABD Cargill ürünleri Mc Donald s da Uzun yýllardýr dolaylý et hammaddesi tedarikçisi olarak McDonald s ile iliþki içinde olan Cargill, þimdi de Kaliforniya Fresno daki yeni köfte fabrikasý ile ABD McDonald s zincirleri için hamburger köftesi üretmeye baþlýyor. Cargill 2004 yýlýnda Caravelle Foods firmasýný satýn aldýktan sonra Kanada da McDonald s hamburger köftelerini üretmeye baþladý. Kanada daki bu baþarýsý nedeniyle McDonald s, Cargill e ABD Batý Bölümünün köfte üretimini üstlenme teklifini götürdü. Fresno daki fabrika tam üretime geçmeye baþladýðýnda 1700 den fazla restorandan oluþan McDonald s Batý Bölümünün hamburger köftelerini üretecek. Bu, yýlda yaklaþýk 50 milyon kilo hamburger demek. Fransa da kolza tesisi Cargill 65 milyon Euro luk kolza iþleme fabrikasýný Fransa nýn batýsýndaki Montoir de açtý. Fransýz yaðlý tohum iþleme ve satýþ firmasý Sofiproteol ile yatýrým ortaklýðý yapýlarak açýlan fabrikanýn büyük hissesi, yönetimi ve iþleyiþi Cargill e ait. Montoir de açýlan fabrikanýn, Cargill in Fransa da yaðlý tohum iþleme kapasitesini %50 oranýnda artýracaðý belirtiliyor. Kolzanýn büyük çoðunluðu yerel kaynaklardan saðlanarak çiftçilere yeni bir satýþ kanalý açýlmýþ olacak. ABD Fransa 6 CargillHaberler - Dünyadan CargillHaberler - Dünyadan 7

5 Cargill Romanya Ülke Müdürü Neþe Taðma Cargill mükemmel bir organizasyon! Cargill in hangi ofisine giderseniz gidin, dünyanýn neresinde olursa olsun ana iþ prensiplerimiz aynýdýr ve ayný özenle yürütülür Neþe Taðma; Cargill mükemmel bir organizasyon sözleriyle baþlýyor röportajýmýza. Zaten yaklaþýk 17 yýldýr ayný organizasyonda olmam da bunu doðruluyor diye ekleyiveriyor hemen yýlýnda Boðaziçi Üniversitesi Ýþletme Bölümü nden mezun olur olmaz Cargill de baþlayan kariyeri, bugün Cargill Romanya Ülke Müdürü olarak baþarýlý bir þekilde devam ediyor. Ýlk günlerini Hiç unutmam; Cargill de iþe baþladýðým ilk gün Ýstanbul-Paris uçak bileti elimde, Fransa daki Yaðlý Tohumlar Ýþ Ünitesi ne soya/ayçiçeði kýran ve rafine eden bir tesise doðru yola çýktým. Bu üniversiteden yeni mezun olmuþ bir kiþi için gerçekten heyecan verici bir tecrübeydi. Görevim Fransa daki yem tesislerine, Cargill fabrikalarýnda kýrýlan ayçiçeði/kolza ve soya küspelerinin satýþýydý sözleriyle anlatan Taðma; 1 yýllýk Fransa tecrübesinin ardýndan Cargill in Cenevre ofisinde de kýsa bir süre çalýþýyor yýlýnda Ýstanbul a geri dönen ve 2007 yýlýna kadar Cargill Gýda Türkiye de deðiþik görevlerde çalýþan Taðma; 2007 de Cargill Romanya Ülke Müdürü olarak atanýyor. Fransa, Ýsviçre, Türkiye ve þimdi de Romanya! Yani birçok Cargill lokasyonunda çalýþtýnýz, tecrübe edindiniz. Bir farklýlýk gördünüz mü? Ya da þöyle diyelim, tüm bu ülkelerde çalýþmýþ biri olarak Cargill hakkýndaki deðerlendirmenizi alabilir miyiz? Cargill mükemmel bir organizasyon. Zaten yaklaþýk 17 senedir ayný organizasyonda olmam bir bakýma bunu doðruluyor. Cargill in hangi ofisine giderseniz gidin, dünyanýn neresinde olursa olsun ana iþ prensiplerimiz aynýdýr ve ayný özenle yürütülür. Ýþ etiklerimiz, çalýþan, çevre saðlýðý ve güvenliðine verdiðimiz önem, çalýþanlarýn iþlerine olan baðlýlýðý, liderlerin ve tüm Cargill çalýþanlarýnýn birbirlerine gösterdikleri saygý ve takdir bu þirketin kalbini oluþturuyor. Yönetimin çalýþanlarla hedefleri ve performansý paylaþmasý, performans yönetimi ve elemanlarýn geliþimine verilen önem... Müþteri odaklýlýk, yenilikçilik, yüksek performanslý organizasyon, tüm birikim ve bilgilerin dünya çapýnda paylaþýlmasý ve kurumsal sorumluk adýna yaptýðýmýz toplumsal projeler... Ýçimizden biri 3 yýl üst üste Romanya nýn en çok tanýnan ve güvenilen markasý seçilen Bunica ayçiçeði yaðýný üreten Cargill Romanya nýn baþýnda bulunan Taðma; Cargill in dünya geneline yayýlmýþ 78 iþ biriminde, üst düzey görev yapan 25 baþarýlý Türk çalýþanýndan biri ayný zamanda. Özellikle Cargill Avrupa da Türk çalýþanlarý çok önemli pozisyonlarda tercih ediliyor diyen Neþe Haným, yurtdýþý deneyimlerinden yola çýkarak Türk çalýþanlara, dünya ile entegre olmalarýný ve potansiyellerini kullanmalarýný öneriyor. Bunlar, hangi ofise veya fabrikaya gidersek gidelim ayný özenle üzerinde durduðumuz ve Cargill i anlatan kavramlardýr. Baþýnda bulunduðunuz Cargill Romanya dan bahsedelim biraz... Hangi alanlarda yoðunlaþýyor Cargill Romanya? Ne tür faaliyetleriniz var orada? Cargill, Romanya da 1996 yýlýndan bu yana aktif. Yatýrýmlarýmýzý yýlýnda yoðunlaþtýrdýk. Þu anda Romanya da 957 çalý- Neþe Taðma; Cargill in dünya geneline yayýlmýþ 78 iþ biriminde, üst düzey görev yapan 25 baþarýlý Türk çalýþanýndan biri. 8 CargillHaberler - Neþe Taðma CargillHaberler - Neþe Taðma 9

6 Romanya da yaklaþýk 25 adet toplama istasyonu ve silolarýmýz ile direkt üreticiden tahýl ürünleri ve yaðlý tohumlarý alarak hem Romanya iç pazarýna hem de dünya pazarlarýna sunuyoruz. Ýçimizden biri 2008 in ilk yarýsýnda emtialarda azalma yaþanmasýna raðmen Cargill Romanya hedeflerine yaklaþtý. Bunica, Romence de anneanne anlamýna geliyor. Aile yemekleri, anneannemizin yemeði hepimizin damaðýnda unutamadýðýmýz tatlardandýr ve aileyi, aile baðlarýný ve güzel deðerleri Neþe Taðma þanýmýzla toplam 28 lokasyonda faaliyet gösteriyoruz. Craiova þehrinde Yaðlý tohumlar kýran, rafine eden ve þiþeleyerek direkt tüketiciye kadar uzanan bir iþ ünitemiz var. Bunun yaný sýra Romanya da yaklaþýk 25 adet toplama istasyonu ve silolarýmýz ile direkt üreticiden tahýl ürünleri ve yaðlý tohumlarý alarak hem Romanya iç pazarýna hem de bu ürünleri ihraç ederek dünya pazarlarýna sunuyoruz. Sibiu kentinde hayvan yemi için premixler üreten bir fabrikamýz var ve bu birimimizle Romanya iç pazarýna yönelik faaliyetlerde bulunuyoruz. Kasým 2008 ayýnda en son yatýrýmýmýzý tamamladýk. Ayný zamanda Köstence limanýnda yerli bir ortaðýmýzla birlikte bir liman sahasýný iþletmeye aldýk. Son olarak, Romanya daki yatýrýmlarýmýza bir yenisini ekledik ve zeytinyaðý pazarýna girdik. Ýspanya daki iþtirakimizden Amphora marka þiþelenmiþ zeytinyaðý ürünlerimizi getirerek Romanya da tüketicilerin beðenisine sunmaya baþladýk. Romanya da çok popüler olan bir pazarlama kampanyasýna imza attýnýz. Bunica marka ayçiçeði yaðý için hazýrlanan Anneannenizin yaðý isimli kampanyanýzý anlatýr mýsýnýz? Evet, bu gerçekten de Romanya içinde çok ilgi gördü ve gayet güzel bir proje oldu. Bunica markasý ile þiþelenmiþ ayçiçeði yaðýmýzý müþterilerimize sunuyoruz. Bunica üç yýl üst üste Romanya nýn en çok tanýnan ve güvenilen markasý unvanýný aldý. Bu gerçekten de çok büyük bir baþarý. Bunica, Romence de anneanne anlamýna geliyor. Aile yemekleri, anneannemizin yemeði hepimizin damaðýnda unutamadýðýmýz tatlardandýr ve aileyi, aile baðlarýný ve güzel deðerleri hatýrlatýr. Buradan yola çýkarak, Romanya Eðitim Bakanlýðý ile ortak bir projede yer aldýk ve 9-14 yaþ arasý çocuklarýn anneannelerini anlatan hikâyeler yazmalarýný istedik. Eðitim Bakanlýðý bu projeyi oldukça beðendi, zira günümüzün gençlerine aile deðerlerini hatýrlatan ve çocuklarýn roman yazarak özellikle kognitif becerilerini geliþtiren bir proje. Bu nedenle bakanlýk da projeye gayet sýcak baktý ve beraber çalýþtýk. Bu tüm Romanya yý kapsayan bir projeydi ve katýlan öðrenciler ödüllendirildi. Daha da ilginci, birinci seçilen hikâye ile Bunica nin reklam kampanyasýný oluþturduk yýlýnda Bunica reklamlarýnda birinci seçilen hikâyedeki tema kullanýldý. Bu hikâye özellikle Romanya gibi Batý Avrupa ya göç veren bir ülke için duygusal bir anlam da taþýyordu. Zira Romanya dan Ýtalya ya göç etmiþ bir aileyi ve Romanya daki anneannenin Ýtalya ya ev yemekleri yaparak götürmesini anlatýyordu. Cargill, Türkiye de olduðu gibi Romanya da da kurumsal sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyor. Bu kapsamda ne tür projeleri hayata geçirdiniz? Yeni projeler var mý? hatýrlatýr. Kurumsal sosyal sorumluk projeleri Cargill in dünyadaki tüm lokasyon- 10 CargillHaberler - Neþe Taðma CargillHaberler - Neþe Taðma 11 larýnda çeþitli boyutlarda yapýlýr. Bu konuda biz de Romanya da ciddi çalýþmalar yapýyoruz. Burada size bir kaç projeden bahsedeyim. World Vision adlý bir NGO ile bir çalýþma içindeyiz ve Köstence yakýnlarýndaki Cernavoda þehrinde öðrenme güçlüðü çeken (zihinsel engelli) çocuklar ve aileleri için eðitim projelerinde çalýþýyoruz. Bu proje yaklaþýk 3 yýl sürecek ve Cargill projeye bu süre içinde yaklaþýk 240 bin ABD dolarý hibe edecek yýlýnda Craiovada daki hastaneye yaklaþýk 100 bin ABD dolarý hibe ederek hem operasyon aletleri aldýk hem de hastanedeki çeþitli odalarý yeniledik. Hali hazýrda ayný hastanenin pediatri bölümünü yenilemek için görüþüyoruz. Bu proje özellikle önemliydi, zira Cargill in dünyanýn çeþitli yerlerinde görevli 20 yöneticisi bu projede hastane odalarýnýn yenilenmesi için çalýþtý. Yine Craiova da bir halk koþusu düzenledik. Craiova halký ve çalýþanlarýmýz koþarak bu proje için para topladý. Ayrýca Corabia da bir ilkokulun yenilenmesine hem maddi yardýmda bulunduk hem de çalýþanlarýmýz projeye bizzat iþtirak etti. Verdiðim örnekler 2008 yýlýnda yapmýþ olduðumuz faaliyetlerden sadece bir kaçý. Bunlarýn dýþýnda çeþitli boyutlarda çalýþmalarýmýz Romanya nýn deðiþik yerlerinde devam ediyor yýlýný nasýl geçirdiniz? Hedeflerinizi tutturabildiniz mi? 2009 a dair ne gibi hazýrlýk ve planlarýnýz var? Genel anlamda 2008 yýlý Cargill Romanya için iyi geçti diyebilirim. Bölgesel kuraklýk nedeni ile 2007 mahsulü, dolayýsýyla da 2008 in ilk yarýsýnda genel olarak emtialarda bir azalma yaþandý. Buna raðmen hedeflerimize yaklaþtýk. Her geçen gün daha yüksek performanslý bir organizasyon olarak yolumuza devam ediyoruz. Bunica markamýzýn 2008 yýlýnda 3 kez Romanya nýn en tanýnmýþ ve güvenilen markasý seçilmesi bizi bir kez daha onurlandýrdý. Yeni bir liman yatýrýmý ile Kasým 2008 de Köstence de yerli bir ortaðýmýzla

7 Cargill Avrupa da özellikle Türk çalýþanlarý çok önemli pozisyonlarda tercih edilen çalýþanlar oluyor. beraber limanýmýzý faaliyete geçirdik. Fabrikalarýmýz ve silolarýmýzda iþ ve iþçi güvenliði ve teknolojik yatýrýmlarýmýz devam ediyor yýlýnda da çalýþmalarýmýza tüm hýzýyla devam edeceðiz. Cargill organizasyonunda birçok Türk üst düzey görevler üstlenmiþ durumda. Bu durumu nasýl deðerlendiriyorsunuz? Cargill in birçok iþ biriminde Türk çalýþanlarýmýz çok baþarýlý bir þekilde görevlerine devam ediyorlar. Sanýrým þu an Cargill organizasyonunda, Cargill Türkiye kökenli toplam 25 kiþiye ulaþtýk. Bununla gerçekten gurur duyuyorum. Türkiye organizasyonu baþarýlý elemanlar yetiþtiriyor ve Türk çalýþanlar da baþarýlarý ile kendilerini ispat ediyor. Cargill Avrupa da özellikle Türk çalýþanlarý çok önemli pozisyonlarda tercih edilen çalýþanlar oluyor. Benim gördüðüm kadarýyla burada bir kaç nokta önemli. Birincisi Türk insanýnýn sorumluluk duygusu, kendini çabuk adapte edebilmesi, öðrenme ve geliþme isteði ve kapasitesi. Ýkinci konu, insan kaynaklarý ve yönetimi konusunda Cargill Türkiye nin baþarýlý politikalar geliþtirmiþ olmasý. Bir üçüncü konu ise Türkiye gibi hýzla geliþmekte olan bir ekonomide yetiþmemiz ve tecrübe edinmemiz bizleri gerçekten farklý kýlýyor. Olaylara farklý bakabiliyor farklý bir bakýþ açýsý ve zenginlik getirebiliyoruz. Biraz da Romanya ve ekonomisinden; Cargill Romanya nýn ekonomik ve toplumsal yaþama katkýlarýndan söz edelim. AB den sonra ne gibi geliþmeler oldu Romanya ekonomisinde? Size göre Türkiye ile Romanya arasýndaki iliþkilerde fýrsatlar var mý? Romanya Avrupa Birliði ne girdikten sonra ciddi bir büyüme atýlýmý yaþýyor. Bir kaç yýldýr yýllýk büyüme %6-7 civarýnda devam ediyor. Büyük oranda yabancý yatýrýmcý ülkeye geldi ve ciddi yatýrýmlar, özelleþtirmeler oldu. Ekonomik büyüme ile milli gelir ve bireysel gelirde yükselmeye devam etti. Birçok üründe tüketim hýzla artmaya devam ediyor. Bu da birçok iþ kolunda büyüme demek. Buna paralel baþka bir konu Avrupa Birliði ne girilmesi ile çok büyük miktarda iþgücü göçünün yaþanmasý, özellikle Ýtalya ve Ýspanya ya göçün hýzlanmasý. Yaklaþýk 2 milyon Romanya vatandaþý þu anda ülke dýþýnda, bu neredeyse toplam nüfusun %10 u demek. Büyüyen ekonomi ile beraber Romanya da iþ gücü, eleman, iþçi veya profesyonel eleman temini son yýllarda gerçekten zor oldu. Türkiye ve Romanya nýn çok eski kökleri ve dostluklarý var. Bir çalýþanýmýz bana; Romenlere eskiden okullarda Romanya nýn iki dostu olduðunun öðretildiðini söyledi. Türkiye ve Sýrbistan... Dolayýsýyla Romen ve Türk halklarý tarihsel olarak da iki dost halk. Türk yatýrýmcýlar uzun süredir Romanya da faaliyet gösteriyor larýn baþýnda Komünist düzenden geçiþte birçok Romen için Türk ürünleri (kot pantolon, çanta, bisküvi gibi), ilk gördüðü, ilk tattýðý ürünler olmuþ. Romanya da ve Bükreþ te birçok Türk yatýrýmcý var. Ekmek fýrýnlarýnýn hemen hemen tamamý Türk iþletmelerin elinde... Her ölçekte Türk firmasý var ve birçok Türk iþadamý Romanya da faaliyet gösteriyor. Romanya ile ortak olan çok deðerlerimiz var. Þaþýracaksýnýz ama ekmeklerimiz, beyaz peynirlerimiz ve birçok yemeðimiz ayný... Ýþte bu kültürel paylaþýmlar hiç bir þekilde para ile satýn alýnamaz. Ülkeleri ve kiþileri birbirine baðlayan büyük degerlerdir. Romanya, Türk iþadamlarý için büyüyen ekonomisi ile cazip ülke olmaya devam ediyor. Son bir soru... Cargill e baðlý 4 ayrý ülkede çalýþmýþ biri olarak, Türk çalýþanlara ne gibi önerileriniz olacak? Türk çalýþanlarýna önerim; dünya ile bütünleþmeleri ve fýrsat buldukça yurt dýþý görevlerine devam etmeleri. Türkiye bölgesinde büyük bir potansiyel ve Türk çalýþanlarýna bu yönde çok görev düþüyor. Ayrýca Türk çalýþanlarýn; heyecaný, yenilikçiliði, öðrenme ve geliþme isteði, pratik zekâsý, çözüm üretebilmesi ve her þeyden önce dinamik bir ülke ve ekonomide yetiþmiþ olmalarý çok büyük bir avantaj ve potansiyel. Bu potansiyellerini kendilerini geliþtirerek kullanmalarýný öneriyor ve onlara baþarýlar temenni ediyorum. Bunica üç yýl üst üste Romanya nýn en çok tanýnan ve güvenilen markasý unvanýný aldý. Ýçimizden biri 12 CargillHaberler - Neþe Taðma CargillHaberler - Neþe Taðma 13

8 Cumhuriyetten günümüze Vaniköy Bir markanýn öyküsü Güncel Boðazýn Anadolu yakasýnda Çengelköy ile Kandilli arasýnda kalan Vaniköy, gýda sektörünün önemli bir markasýna da isim babalýðý yapýyor Bizans dönemindeki adý Nikapolis (Güzel kent) olan Vaniköy semtinin, bir dönem Papazbahçesi olarak da anýldýðý söyleniyor. Vaniköy adýný ise Osmanlý Sultaný IV. Mehmet in vezirlerinden Köprülü Fazýl Ahmet Paþa tarafýndan Van dan getirilerek bu sakin semte yerleþtirilen Þeyh-i Sultani Esseyit Mehmet Vani (Vanlý) den alýyor. Burada bir cami yaptýran Mehmet Efendi, Van dan gelen anlamýnda Vani Mehmet Efendi olarak tanýnmaya, bundan sonra semt de onun anýsýna Vaniköy olarak anýlmaya baþlýyor lý yýllarda mýsýr þuruplarý ve niþasta pazarý Eminönü Yað Ýskelesi ve çevresinde oluþmaktaydý. Semtte birçok güzel yalý bulunuyor. Bunlardan en tanýnmýþlarý ise Kadýnefendi Yalýsý, Fazýl Bey Yalýsý, Nazif Paþa Yalýsý, Mahmut Nedim Paþa Yalýsý ve Takvim-i Vekayi Nazýrý Recai Efendi Yalýsý. Ayný zamanda ünlü edebiyatçýmýz Recaizade Mahmut Ekrem in de babasý olan Recai Efendi nin yalýsý, 1900 lü yýllarýn baþýnda Vaniköy Hayrettin Süleymangil Eshamlý Komandit Þirketi ismiyle kurulan ve günümüzün Vaniköy niþasta ve þuruplarýnýn temelini atan þirketin de ilk merkezi oluyor yýlýnda, Atatürk ün izniyle, ofis olarak kullanýlan yalýnýn hemen yanýndaki 4 dönüm arazi üzerine kurulan fabrika hemen üretime baþlýyor. Zor yýllar Ancak kýsa bir süre sonra baþlayan 2. Dünya Savaþý, Hayrettin ve Haydar Süleymangil kardeþler tarafýndan kurulan fabrikanýn hammadde temininde sýkýntýlar yaþamasýna neden oluyor. O yýllarda mýsýr, Karadeniz Bölgesi nden alýnýyor. Ancak alýnan mýsýr, takalarla, çok uzun ve zahmetli bir Karadeniz yolculuðundan sonra fabrikaya gelebiliyor lý yýllara kadar devam eden bu sýkýntýlý süreç, mýsýrýn Adapazarý ve Akyazý bölgelerinden temin edilmeye baþlanmasýyla son buluyor. Babasý da fabrikada uzun yýllar çalýþmýþ olan ve fabrikanýn o yýllarýndan bugününe canlý tanýklýk eden Nakliye Supervizörü Alpaslan Biçer; o yýllarda, fabrikaya alýnan mýsýrlarýn tahta fýçýlarda kükürtlü suyla hazýrlandýðýný, deðirmenlerden geçirilerek elde edilen niþasta sütünün kanallarda yýkanýp havuzlarda toplandýðýný söylüyor. Üretilen mýsýr þuruplarý, yine fabrikada yapýlmakta olan tenekelerle ve güðümlerle (ki bunlar piyasada -çanta- olarak da anýlýyordu), üretilen niþasta ise ipek eleklerden geçirildikten sonra þeker çuvallarýyla satýlmaktaydý. Elde edilen tüm yan ürünler ise yaþ ve dökme olarak Ýstanbul da mevcut büyükbaþ hayvan yetiþtiricileri tarafýndan fabrikadan alýnmaktaydý. sözleriyle o yýllarý özetleyen Biçer, ürünlerin de Vaniköy den Eminönü ne deniz yolu ile taþýndýðýný söylüyor. Çocukluðundan kalan sima ise o yýllarda fabrikanýn mallarýný Eminönü ne taþýyan yük motorunun kaptaný Kocaburun Enver la sonlarýna doðru fabrikanýn kurucularý vefat eder. 2. kuþak iþi devralýr yýlý Aralýk ayýnda da fabrika Cargill tarafýndan satýn alýnýr. 14 CargillHaberler - Vaniköy CargillHaberler - Vaniköy 15

9 Cargill in Vaniköy fabrikasýný devraldýktan sonra yatýrým yaptýðý alanlardan biri de niþasta üretimi oluyor lý yýllarýn baþýnda günlük niþasta üretimi 20 ton seviyesinde iken, yapýlan yatýrýmlarla üretim 175 tona kadar yükseltiliyor. Güncel Cargill in ilk yýllarýnda daha çok manuel olan üretim teknolojileri ile paketleme sistemleri zaman içerisinde daha otomatik hale getirildi. kabý ile anýlan Enver Sertpoyraz. Biçer, yine o yýllarda mýsýr þuruplarý ve niþastanýn pazarýnýn Eminönü Yað Ýskelesi ve çevresinde oluþtuðunu, hemen tüm alýcýlarýn, iskeleye ya da civarýndaki piyasaya gelerek mallarýný temin ettiklerini anlatýyor de beklenmedik bir ayrýlýk yaþanýyor Hayrettin ve Haydar Süleymangil kardeþler arasýnda. Bu ayrýlýk sonrasýnda, fabrikaya mýsýr özü yaðý rafineri ve dekstrin bölümleri kuruluyor ler ve takip eden yýllar yokluk ve kuyruk yýllarý olarak tarihe not düþülürken, fabrikada üretilen mýsýr özü yaðý da (1974 ile 1989 yýllarý arasýnda) neredeyse karne ile satýlacak duruma geliyor. Yaðýn arandýðý, ama bulunmadýðý yýllar! Glikoz piyasasýnda da benzer sýkýntýlar yaþanýyor. Ancak 1975 yýlýndan itibaren Ülker ve Kent þekerleme fabrikalarýna dökme glikoz þurubu satýþlarýndan sonra her þey deðiþiyor. Bu yýllarda mýsýr, TMO ve Adana Bolsin den de temin edilmeye baþlanýyor yýlý belediye seçimlerinden sonra Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi nin almýþ olduðu kararla, boðaz kenarýnda kurulu tüm sanayi tesisleri baþka bölgelere taþýnýyor. Vaniköy Fabrikasý da Pendik Þeyhli Sanayi Bölgesi nden alýnan 30 dönüm arsa üzerine taþýnýyor. Yeni fabrikaya Ülker ve Kent Þekerleme firmalarý da ortak oluyorlar. Fabrikanýn teknolojisi, bugün Cargill in bünyesinde bulunan Cerestar firmasýndan alýnýyor yýlýnda temeli atýlan tesis, 1989 yýlý mayýs ayýnda üretime baþlýyor. Fakat yapýlan denemelerden bir türlü netice alýnamýyor ve ayný yýl Fabrika, 1900 lü yýllarýn ilk çeyreðinde Kuzguncuk daki Üryanizâde Cami (saðdaki resim) yanýndaki boþ arsaya inþa edilmiþ. aralýk ayýnda Cargill Gýda Türkiye ye anahtar teslimi satýlýyor. Yeni dönem Fabrikanýn tarihinde yeni bir dönem baþlatan bu satýþ sonrasýnda, glikoz ve niþasta üretiminde artýþ yaþanýyor. Cargill Gýda Türkiye Vaniköy Fabrikasý Üretim Süpervizörü Mert Özerdem; ilk alýndýðý yýllarda günlük 30 ton civarýnda olan glikoz üretiminin bugün 188 tona yaklaþtýðýný belirtiyor. Özerdem, Cargill in ilk yýllarýnda daha çok manuel olan üretim teknolojileri ile paketleme sistemlerinin zaman içerisinde otomatik hale getirildiðini ve yeni yatýrýmlarla birlikte ürün yelpazesinin de oldukça çeþitlendiðini belirtiyor. Özellikle Orhangazi Tesisi nin fruktoz üretmeye baþlamasý ile glikoz-fruktoz karýþýmlý ürünler ortaya çýktý. Bunlara en iyi örnek ise Vaniköy Reçel ve Baklava þuruplarý. Üretilen þuruplar dondurma, meyveli yoðurt ve çeþitli domates soslarýnýn üretiminde kullanýlmak üzere Türk Gýda sektörüne sunuluyor. Vaniköy glikoz þuruplarýný kullanan belli baþlý müþterilerimiz arasýnda Cadbury (Kent), Eti, Efes, Perfetti, Tamek, Penguen gibi firmalarý sayabiliriz sözleriyle yaþanan geliþimi özetliyor. Cargill in Vaniköy fabrikasýný devraldýktan sonra yatýrým yaptýðý alanlardan biri de niþasta üretimi oluyor lý yýllarýn baþýnda günlük niþasta üretimi 20 ton iken, zaman içerisinde yapýlan yatýrýmlar semeresini veriyor ve üretim 175 tona kadar yükseltiliyor. Yine o dönemin pazar ihtiyaçlarý doðrultusunda dextrin, modifiye, oxide ve katyonik niþasta üretimleri de Pendik tesislerinde yapýlmýþ. Ama deðiþen pazar koþullarý neticesinde bugün sadece doðal niþasta üretimi yapýlýyor. Wet-mill prosesinde mýsýrýn iþlenmesi ile ortaya çýkan niþasta sütü, kurutularak doðal niþasta üretimi gerçekleþtiriliyor. Cargill in ilk yýllarýnda otomatik dolum makineleri olmadýðýndan niþastalar, paketleme operatörleri tarafýndan 50 kg lýk aðzý açýk kraft torbalara konulurdu. Sonra bu torbalarýn aðzý dikilir ve kamyonlara istiflenirdi diyor Özerdem, Sonralarý 25 kg lýk ambalajlara dönüldü ve bir süre daha kamyonlara dökme olarak yüklenmeye devam etti. Ardýndan otomatik dolum ve istifleme makineleri alýnarak hem dolum el deðmeden otomatik hale getiriliyor hem de paletlere otomatik dizilerek ciddi bir tasarrufa gidiliyor yýlýnda alýnan stratejik bir karar ile tesisin mýsýr iþleme bölümü kapatýlarak glikoz ve niþasta üretimi için gerekli olan hammadde Orhangazi Mýsýr Ýþleme Tesisi nden tedarik edilmeye baþlanýyor. Hammadde tankerler ile Vaniköy tesislerine taþýnarak, günümüzde de üretimini devam ettirmesi saðlanýyor. Cargill Gýda Türkiye, kurulduðu yýldan bugüne kadar genç Türkiye Cumhuriyeti nin tarihine tanýklýk eden Vaniköy markasýný ve üretim tesisini, yaptýðý yatýrýmlar ve getirdiði yeniliklerle yaþatmaya devam ediyor. Tarihimize tanýklýk eden az sayýda markanýn, ülkemizin yaþadýðý krizler sonrasýnda birer birer Türk ticaret ve ekonomik hayatýndan silindiðini düþündüðümüzde, Vaniköy deðeri ni koruyan Cargill Gýda Türkiye nin yaptýðý iþin güzelliði bir kez daha ortaya çýkýyor. 50 yýldan beri Türk ekonomisine katma deðer saðlayan Cargill Gýda Türkiye, ekonomimizin deðer lerini korumanýn yaný sýra eðitim ve saðlýk alanýnda yaptýðý yatýrýmlarla da topluma katma deðer saðlamaya devam ediyor. Takvim-i Vekaayý Nazýrý Recai Efendi ve Yalýsý 1849 da vefat eden Ahmed Nureddin Efendi nin oðludur. 1803/04 de doðdu. Babiali den yetiþip, Halil Rýfat Paþa ya divan katibi oldu da amedi hulefasý olup Þubat 1848 de Vakanüvis liðe getirildi. Ocak 1849 da amedi vekili, Haziran 1849 da Ula sýnýfevveli iken Takvim Nazýrý olup 1852/1853 de azledildi. Ocak/Þubat 1855 de ikinci defa Takvim Nazýrý ve Haziran/Temmuz 1857 de Meclis-i Vala azasý olup 1859/60 yýlýnda emekli oldu. 1867/68 de Bosna Kapý Kethüdasý iken 23 Kasým 1874 tarihinde vefat etti. Eyüp te medfundur. Oðullarýndan Ekrem Beyefendi de büyük ediplerdendir. Diðer oðullarý Celal Bey ve Mazhar Bey vefat eylemiþlerdir. Kaynak: Mehmet Süreyya, Sicil-i Osmani, C.IV, CargillHaberler - Vaniköy CargillHaberler - Vaniköy 17

10 Kalite ve süreklilik için Ýþinizi þansa býrakmayýn Þekerleme, unlu mamuller, iþlenmiþ hazýr gýdalar gibi birçok sektörde yüksek standart ve kalite sürekliliði saðlamasý nedeniyle ilave katma deðer yaratan glikoz þuruplarý; reçel üretimindeki kullanýmýyla da imalatçýlara kalite ve süreklilik saðlýyor. Mýsýr niþastasýndan elde edilen mýsýr þuruplarý, hemen tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de gýda sanayinin üretimde kullandýðý en önemli hammaddelerin baþýnda geliyor. Cargill Gýda Türkiye nin modern tesislerinde, en ileri teknolojiler kullanýlarak üretilen bu þuruplar, genel kullaným alanlarý itibarýyla þekerleme, reçel, helva, sakýz, alkollü ve alkolsüz içecekler, dondurma ve unlu mamuller gibi alt üretim sektörlerinde ürün kalitesini tutturmak ve elde edilen kalitenin devamlýlýðýný saðlamak amacýyla kullanýlýyor. Glikozla fruktoz karýþýmý bu þuruplar üretimde kullanýldýklarý alanlara göre de kodlanýyor. Kodlama sistemine göre GF 30, GF 20, GF 10 gibi kodlarý olan bu ürünlerin bir de isimleri var: GF 30 reçel þurubu, GF 20 helva þurubu ve GF 10 baklava þurubu olarak isimlendiriliyor. Bunlardan biri olan reçel þurubu, üretimde kaliteyi arttýran önemli bir hammadde olarak reçel üreticileri tarafýndan tercih ediliyor. Reçel þuruplarý, mýsýrýn, yaþ öðütme teknikleri kullanýlarak niþastasýnýn ayrýlmasý ve bu niþastanýn hidrolizi ve izomerizasyonuyla elde edilen ve reçel yapýmýnda þekerin yerine geçen niþasta bazlý þeker olarak tanýmlanýyor. Yýllardýr Türk gýda sanayine bu alanda Vaniköy markasýyla kaliteli hammadde sunan Cargill Gýda Türkiye; sanayicimizin reçelde istediði tatlýlýk, renk, parlaklýk, tat, þurubun meyveye iþlemesi, kristalizasyon riski, hijyen ve raf ömrü gibi kalite kriterlerini göz önünde bulundurarak piyasanýn en kaliteli reçel þurubunu üretiyor: Vaniköy Reçel Þurubu! Kalitede süreklilik için Vaniköy Reçel Þurubu, en yüksek kaliteye en düþük maliyetle ulaþýrken reçel çeþitlerinde en doðal lezzetin yakalanmasýný saðlýyor. Ýçerdiði meyve þekeri (fruktoz) sayesinde üründe çok daha doðal bir lezzet sunuyor. Meyvenin reçel içerisinde askýda kalmasýný saðladýðý gibi, kristalleþme (þekerlenme) riski de taþýmýyor. Nasýl kullanýlýr Reçeteniz içindeki her 100 kg. þeker yerine 125 kg. Vaniköy Reçel Þurubu, her 100 kg. glukoz þurubunun yerine ise 100 kg. Vaniköy Reçel þurubu ve her 100 gr. Limon tuzunu yerine de 70 gr. limon tuzu kullanýnýz. Vaniköy Reçel Þurubu, reçele parlak ve canlý bir renk veriyor. Ürettiðiniz reçel çeþitlerinde gerçek meyve tadýný, en leziz biçimiyle hem de ayný kalite ve standardý yakalamanýzý saðlýyor. Ekonomi ve tasarruf saðlýyor Vaniköy Reçel Þurubu nun modern, hijyenik ambalaj ve depolama seçenekleri, þeker kullanýmýnda; taþýma ve depolamada yaþanabilecek tüm sorunlarý ortadan kaldýrarak son derece ekonomik bir çözüm sunuyor, enerji ve iþ gücü açýsýndan büyük tasarruf saðlýyor. Vaniköy Reçel Þurubu, ürüne parlaklýk, boðazda önce meyve tadýnýn algýlanmasý, tatta hafiflik, boðazda yanmanýn kalkmasý, daha uzun raf ömrü, kristalizasyon riskinin olmamasý gibi benzersiz özellikler katarken, iþletmeye de daha saf, hijyenik, standart ve ayný kalitede ürün üretilmesi konusunda katký saðlýyor. Üretimdeki ve depolamadaki kolaylýklarý ile iþletmeye tasarruf saðlýyor, maliyetleri azaltýcý önemli iþlevler görüyor. Reçel þurubu, yumuþak bir tat verir ve reçelin meyve aromasýný ortaya çýkarýr. Cargill çözümleri Reçel þurubuyla üretilen reçel, þurubun içerdiði glukoz nedeniyle daha parlak olur. Kendi reçelinizdeki þeker, glikoz þurubu ve limon tuzunu bu oranlara göre Vaniköy Reçel Þurubu yla deðiþtiriniz. Vaniköy Reçel Þurubu kullandýðýnýzda ayrýca þeker kullanmayýnýz. 18 CargillHaberler - Ýþinizi þansa býrakmayýn CargillHaberler - Ýþinizi þansa býrakmayýn 19

11 Ýlkeler Ayrýcalýklý deðerler yaratmanýn ve liderliðin anahtarý Ýþbirliði > yaratýcýlýk > baþarý Beslenme, insanlýðýn ortak yaþamsal paydasý. Böyle yaþamsal bir alanda Lider olmak ise kolay deðil! Bu, sadece çok çalýþanlarýn, araþtýranlarýn ve fark gözetmeden paylaþanlarýn baþarabileceði bir þey! Cargill Türkiye, Cargill in Ýnsan beslenmesinde dünya çapýnda lider olmak hedefiyle çýktýðý yolda yarattýðý ayrýcalýklý deðerleri ve bilgi birikimini Türk gýda sanayine sunuyor tan bu yana insanýmýzýn yeterli ve dengeli beslenmesi, çiftçimizin kalkýnmasý amacýyla çalýþýyor. Bu çalýþmalarýn sonuçlarý ise masanýzda! Üstelik her gün tadýyorsunuz (daha lezzetli yiyecekler ya da daha ferahlatýcý içecekler). Güvenilir, yaratýcý ve giriþimci yaklaþýmý ile Cargill Türkiye, yediðiniz gýdayý geliþtirmek için yeni yollar keþfediyor. Yalnýzca insan beslenmesi mi? Hayýr! Cargill Türkiye bugün, tahýl ticaretinden hayvan beslenmesine, gýdadan finans ve risk yönetimine kadar çok temel alanlarda hizmet veriyor. Örneðin, çiftçilerimizle tahýl üretimi ve hayvan beslenmesi gibi konularda ortak çalýþmalar yapýyor. Cargill Türkiye nin bugünlere uzanan ve devam eden baþarýsýnýn temelinde 3 ilke yatýyor: Ýþbirliði, Yaratýcýlýk ve Baþarý. Ýþbirliði Ortaklar fikirleri, becerileri, deðerleri, riskleri ve ödülleri paylaþýrlar. Ýþbirliði demek; yeniliðin ve hayal gücünün, Cargill Türkiye nin iþ ortaklarý için nasýl da baþarýlý çözümler haline geldiði anlamýna geliyor. Cargill Türkiye insanýmýzýn yeterli ve dengeli beslenmesi amacýyla, dünya çapýndaki gýda markalarýmýzdan tek baþýna üreten çiftçimize kadar herkes için, eþsiz uzmanlýk bilgisini bir araya getiriyor. Özellikle mýsýr çiftçimiz ile iþbirliði yaparak sözleþmeli üretim üzerine çalýþýyor ve risklere de ortak olmak suretiyle kýsa vadeli ödeme sistemi ile çiftçimizi rahatlatýyor. Bu sistem çiftçimizin gelirlerini önceden tahmin ederek, gelecek için yatýrýmlarýný huzur içinde planlayabilmelerine olanak saðlýyor. Çiftçinin mýsýrýný ise tesislerinde doðal niþasta, glikoz ve früktoz þuruplarýna dönüþtürüyor. Bu ürünler, gýda sanayimizin özellikle alkolsüz içecekler, unlu mamuller, bisküvi, sakýz, þekerleme, dondurma ve hazýr çorbalar gibi alt üretim sektörlerinin temel hammaddeleridir. Ayrýca aromalar, meyve konsantreleri, kakao ürünleri, kývam vericiler ve düþük kalorili, diabetik ve diþ dostu özel doðal tatlandýrýcýlarý ile gýda sanayine yenilikçi ürünler sunmaya devam ediyor. Kýsaca Cargill Türkiye ile iþ ortaklýðýna giren müþteriler eþsiz bilgi ve tecrübeye sahip uzmanlar takýmýyla iþbirliði yapýyorlar. Yaratýcýlýk Cargill Türkiye de baþarý, daha iyi bir yarýn yaratmak (ortaklarýn kazanýlan baþarýlarý paylaþtýðý ve umutla beklediði bir gelecek) anlamýna geliyor. Daha iyi bir geleceði gerçekleþtirmek için Cargill Türkiye, yeni fikirler üretiyor, müþterileriyle yeteneklerini birleþtiriyor, kalite güvencesi veriyor ve tüketiciye saðlýklý tercihler sunuyor. Örneðin, tüm dünyada en çok tüketimi gerçekleþen fýrýncýlýk ürünleri bu taleplerden büyük pay alýyor. Tüketici, artýk daha saðlýklý, daha az yað içeren unlu mamuller talep ediyor. Bu amaçla Cargill Türkiye, Cargill Texturizing Solution Ýþ Ünitesi nin unlu mamullerde yað azaltýlmasý konusundaki uzun süreli araþtýrma ve geliþtirme çalýþmalarýnýn sonucunda; çeþitli ürünlerde yaðý %50 gibi yüksek oranlara kadar ikame edebilecek yepyeni bir sistemi gýda sektörüne sundu. Cargill in bu yenilikçi ürününün adý TexDesignTM. Týpký TexDesignTM gibi reformülasyon ve hammadde ihtiyaçlarýna hýzla yanýt veren yenilikçi diðer ürünlerini de gýda sanayi ile tanýþtýrdý. Kalp saðlýðýný koruyan ve kolesterolün düþürülmesine yardýmcý olan doðal bitki sterolü CoroWise; Diyet lifi ve prebiyotik özellikli dayanýklý niþasta - Actistar bu yenilikçi ürünlerden sadece birkaçý. Baþarý Cargill Türkiye için baþarýya ulaþmadaki performans ölçütleri; iþinde iddialý çalýþanlar, mutlu müþteriler, zenginleþmiþ toplum ve istikrarlý bir büyüme... Ýþine ve birbirlerine baðlý çalýþanlar Cargill Türkiye nin baþarýsýnýn baþlangýç noktasýný teþkil ediyor: Çalýþanlar, ortak hedefler için birliktelikler kurulduðunda, müþteriler ve Cargill arasýnda bilgi alýþ veriþini saðlýyorlar. Cargill Türkiye bugün, tahýl ticaretinden hayvan beslenmesine, gýdadan finans ve risk yönetimine kadar çok temel alanlarda hizmet veriyor. Müþterileri memnun etmek ise onlarýn ihtiyaçlarýný keþfetmek ve anlamaktan geçiyor. Diðer bir deyiþle, bu ihtiyaçlarý karþýlamak için yollar bulmak ya da yaratmak ve istendiðinde tam olarak ihtiyaç duyduklarý þeyi onlara ulaþtýrmak anlamýna geliyor. Cargill Türkiye, içinde bulunduðu toplumun insanlarýný ve olanaklarýný geliþtirmeyi de bir sorumluluk olarak görüyor. Bu nedenle tesislerinin bulunduðu bölgelere sosyal sorumluluklarý çerçevesinde çeþitli kazanýmlar saðlýyor. Eðitimi ve geleceðimiz olan öðrencilerimizi desteklediði gibi, saðlýk konusunda da yatýrýmlar yapýyor. Çünkü Cargill Türkiye, insana yapýlan yatýrýmýn en iyi yatýrým olduðuna inanýyor. Çevre konusunda ise tüm tesislerinde dünya standartlarýný uyguluyor. Ýþlerine ve birbirlerine baðlý çalýþanlar, mutlu müþteriler ve zenginleþmiþ toplum ile istikrarlý büyümeyi de beraberinde getiriyor. Bu ölçütlerin her birinde elde edilen ortak kazanýmlar, Cargill Türkiye yi ve müþterilerini baþarýya taþýyor. 20 CargillHaberler - Ýþbirliði > yaratýcýlýk > baþarý CargillHaberler - Ýþbirliði > yaratýcýlýk > baþarý 21

12 Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi 2008 yýlýný tüm tüketiciler için Enerjini Bursa Orhangazi Fabrikasý boþa harcama, paran cebinde kalsýn! çalýþanlarýnca geliþtirilen sloganýyla Enerji Verimliliði Yýlý ilan eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, sanayi Biyogaz Kullanýlarak Elektrik ayaðýnda ise Sanayide Enerji Verimliliði (SENVER) kapsamýnda çeþitli proje yarýþmalarý düzenliyor. Sanayide Enerji Verimliliðinin Enerjisi Üretilmesi ve Kapalý Çevrim Sýcaksu Devresiyle Isý Arttýrýlmasý Projeleri (SEVAP), Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET) ve Enerji Verimli Ürün (EVÜ) olmak üzere 3 dalda düzenle- Geri Kazanýmý projeleri, nen SENVER Proje Yarýþmasý nýn 2008 yýlýnda dokuzuncusu Bursa Orhangazi Mýsýr Ýþleme düzenlendi. Tesisleri ne 2008 Yýlý Enerji Verimli Endüstriyel Tesisi (EVET) dalýnda birincilik ödülünü getirdi. Son 3 yýlda yaþanan enerji yoðunluðundaki düþüþe istinaden SENVER-9 yarýþmasý EVET kategorisinde birinci olundu. Elektrik Ýþleri Etüt Ýdaresi (EÝEÝ) tarafýndan organize edilen SENVER-9, 3 ayrý kategoride her biri Türk sanayinde kendi alanýnda öncü olan firmalarýn projelerinin yarýþýna sahne oldu. Yarýþmaya Cargill Gýda Türkiye nin yaný sýra, Anadolu Efes Biracýlýk, Arçelik, Yeþim Tekstil, Eczacýbaþý Vitra, Ford Otosan, Ýskenderun Demir Çelik, Frito Lay Gýda, Kordsa, Petkim, Tofaþ, Tüpraþ,Tübaþ Tekstil, Oyka Kaðýt, Ýgdaþ, Indesit, Zorlu Tekstil gibi firmalar da ilgi gösterdi. Yarýþma kapsamýnda; Sanayide Enerji Verimliliðinin Artýrýlmasý Projeleri (SEVAP) sýnýfýnda toplam 14 iþletmenin 35 projesi, Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET) sýnýfýnda toplam 17 endüstriyel iþletmenin enerji yoðunluklarý ve Enerji Verimli Ürün (EVÜ) sýnýfýnda toplam 2 endüstriyel iþletmenin ürünleri deðerlendirilmeye uygun bulundu. Cargill Gýda Türkiye nin ikinci defa katýldýðý bu yarýþmada sunduðu projesi iki ayrý kategoride deðerlendirilmeye uygun bulundu ve projeler sonrasý enerji yoðunluðundaki düþmeden dolayý (EVET) kategorisinde ödüle layýk görüldü. Bursa Orhangazi Fabrikasý çalýþanlarýnca geliþtirilen Biyogaz Kullanýlarak Elektrik Enerjisi Üretilmesi ve Kapalý Çevrim Sýcaksu Devresiyle Isý Geri Kazanýmý projeleri, Cargill Gýda Türkiye Orhangazi Mýsýr Ýþleme Tesisi ne 2008 Yýlý Enerji Verimli Endüstriyel Tesisi (EVET) kategorisinde birincilik ödülünü getirdi. Ýlk defa 2007 yýlýnda katýldýðý SENVER- 8 de, sunulan projesi iki ayrý kategoride deðerlendirilmeye uygun bulunan ve Sanayide Enerji Verimliliðinin Artýrýlmasý Projeleri (SEVAP) kategorisinde dokuzuncu, Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET) kategorisinde ise sekizinci olarak plaketini alan Cargill Gýda Türkiye, çok deðil, sadece bir yýl içerisinde geliþtirdiði enerji projeleri ve son 3 yýlda yaþanan enerji yoðunluðundaki düþüþe istinaden SENVER-9 yarýþmasý EVET kategorisinde birinci oldu. Bu bir yýllýk proje geliþtirme sürecinin içinde yer alan Bursa Orhangazi Fabrikasý Enerji ve Proses Geliþtirme Mühendisi Osman Özcan; 9 ay önce fabrikada bir Enerji Komitesi oluþturduklarýný ve Cargill Ýþ Mükemmelliði tanýmý dâhilinde bir iþ akýþ þemasý hazýrladýklarýný belirtti. Özcan; ülkemiz sanayi kuruluþlarýnýn Ar-Ge ye daha fazla kaynak ayýrmasýný ve üniversitelerle iþbirliðini özendirmek amacýyla TÜBÝTAK Yenilik ve Destek Programlýðý Baþkanlýðý (TEYDEB) tarafýndan yürütülen destek programlarý çerçevesinde, Biyogaz Kullanýlarak Elektrik Enerjisi Üretilmesi projesi için toplam bütçenin %25'i kadar TÜBÝTAK'dan finans desteði aldýklarýný da sözlerine ekledi. Yarýþmaya katýlan iki proje hakkýnda ise þu bilgileri verdi: Yakýlarak çevreye verilen atýk gaz mikroturbinlerde yakýt olarak kullanýlýyor, elektrik üretiliyor. Biyogaz kullanarak elektrik enerjisi üretilmesi projemizde; üretim esnasýnda çýkan süreç kaynaklý atýklar, belli deþarj limitlerine getirilebilmeleri için atýk arýtma tesisimize gönderiliyor. Gýda iþletmesi olduðumuz için atýklarýmýzda bulunan organik bileþikler, arýtma aþamasýnda parçalanýrken Biyogaz (Metan v.b) olarak nitelendirdiðimiz ýsýl deðeri yüksek gazlar üretmektedir. Bu projede yaptýðýmýz ise; bu gazý alýp belli terbiye iþlemlerinden geçirerek mikrotürbinlere göndermek ve buradan elektrik enerjisi üretmektir. Ayrýca yakýlan gazýn çýkýþýna ekonomizer koyarak buradaki ýsýl enerjiden de faydalanmaktayýz. Sonuç olarak bu projeden 198,8 TEP lýk bir elektrik ve termal enerji kazaným söz konusudur. Ýkinci projemiz olan Kapalý çevrim sýcak su devresiyle ýsý geri kazanýmý projesinde ise ilk olarak farklý üretim noktalarýnda sürecin gerçekleþtirilebilmesi için soðutulmasý Kapalý Çevrim Sýcaksu Devresiyle Isý Geri Kazanýmý Kazanç Saðlanan Doðal Gaz Miktarý = m³/yýl Elektrik Sarfiyatýndaki Düþüþ = kwh Toplam Tasarruf Miktarý (Enerji) = 388,4 TEP/Yýl Toplam Tasarruf Miktarý (Maliyet) = TL/yýl Toplam Tasarruf Oraný = %2 Biyogaz Kullanýlarak Elektrik Enerjisi Üretilmesi Elektrik Sarfiyatýndaki Düþüþ = kwh/yýl Isýl Kapasite(Sýcak Su) = kj/h Toplam Tasarruf Miktarý (Enerji) = 198,8 TEP/Yýl Toplam Tasarruf Miktarý (Maliyet) = TL/Yýl Toplam Tasarruf Oraný = %1,09 gereken noktalar tespit edildi. Daha öncesinde soðutma kulesi suyu kullanýlarak soðutulmakta olan bu noktalardan su geçirilerek var olan ýsýl enerjiyi suya aktardýk. Bu sayede soðutma kulesi suyu kullanmayarak buradaki yükü de azaltmýþ olduk. Projenin asýl amacý ise bu þekilde ýsýnan suyun farklý üretim noktalarýnda ýsýya ihtiyaç olan, yani daha öncesinde buhar kullanýlarak ýsýtýlan noktalara gönderilerek bu noktalardan buhar tasarrufu edilmesidir. Toplam Yatýrým Miktarý TL Projenin Geri Ödeme Süresi 1.9 yýl Toplam Yatýrým Miktarý TL Projenin Geri Ödeme Süresi 4,88 Yýl Kapak konusu Biz enerji ile ilgili bu tür projelerimizi, Cargill in üretimde kullanýlan enerjinin azaltýlmasý ve enerji verimliliðine yönelik global hedefleri doðrultusunda geliþtiriyoruz. Cargill global olarak 2010 yýlýna kadar; 2001 deðerlerine göre enerji verimliliðini %20 arttýrmayý ve yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn kullanýmýný enerji ihtiyacýnýn %10 nunu oluþturacak þekilde arttýrmayý hedefliyor. Yine 2006 deðerlerine göre de greenhouse emisyonunu azaltmak için birçok enerji projesini hayata geçiriyor. Ayrýca çalýþmalarda PINCH analizi kullanýlýyor ve olasý fýrsatlar analiz ediliyor. Cargill Türkiye nin bu iki projesi de PINCH analizi çalýþmalarý sonrasýnda bulunup hayata geçirilmiþ projelerdir. 22 CargillHaberler - Evet CargillHaberler - Evet 23

13 BEYPÝLÝÇ Genel Müdürü Dr. Sait Koca Sektörün umudu ihracat! Beypiliç Genel Müdürü Sait Koca ayný zamanda Beyaz Et Sanayicileri ve Damýzlýkçýlar Birliði (BESD-BÝR) Baþkan Yardýmcýlýðý görevini de yürütüyor. Tavukçuluk sektörü, 2006 yýlýnda yaþanan kuþ gribinden bugüne iniþli çýkýþlý bir grafik çiziyor. Bugün de talepte yaþanan azalmayý derinden hissediyorlar. Türkiye nin ödüllü ihracatçýsý Beypiliç in Genel Müdürü Sait Koca ile sohbet ediyoruz. Koca, ayný zamanda Beyaz Et Sanayicileri ve Damýzlýkçýlar Birliði (BESD-BÝR) Baþkan Yardýmcýlýðý görevini de yürütüyor. Beypiliç üzerine konuþmaya baþlamadan önce söze, þu sýralar herkesin gündeminde olan küresel kriz ile baþlýyoruz. Reel sektör krizi yok bana göre Türkiye de, belki de hiç olmayacak! diyor. Fakat hemen ekliyor: Ama tüketicinin alýmýyla ilgili bir sorun varsa, zaten reel sektör krizi o zaman ortaya çýkýyor. Bu nedenle bir sýkýntý olursa bu, finansman kaynaklý deðil, aðýrlýklý olarak tüketiciden kaynaklanan bir sýkýntý olacak. Yoksa ben üretim yapsam ne olacak, banka kredi verse ne olacak. Ürününüzü satamadýktan sonra.... Koca, bu yýlki krizin sosyal boyutu da olduðunu düþünüyor ve Þu anda dahi tüketicinin alým gücündeki azalmayý hissediyoruz diyor. Sektörün ödüllü ihracatçýsý Koca ya göre çýkýþ yine ihracatta! Þu anda Irak pazarý gündemde, AB nin ardýndan ben, Suudi Arabistan a gidilmesi gerektiðini düþünüyorum. Ama iþin özü ve gerçeði þu: Sektörün olmazsa olmazý ihracat, ihracatýn olmazsa olmazý da devlet sözleriyle, yeni pazarlar yaratma konusunda ilgili kurumlarýn ve bürokratlarýn vereceði destekle sorunlarýn aþýlabileceðine dikkat çekiyor. Beypiliç olarak ihracatlarýný 2009 yýlýnda arttýrmayý hedeflediklerini belirten Sait Bey, bu nedenle sürmekte olan kesimhane modernizasyonu ve kapasite artýrýmý ile yeni kuluçkahane yatýrýmlarýný da her þeye raðmen bu yýl tamamlamayý planladýklarýný açýklýyor a dair hedefi ise iþçi çýkartmadan, çalýþaný, tedarikçisi, bayisi ve 20 bine yakýn satýþ noktasýndan oluþan Beypiliç ailesini bir bütün olarak koruyarak geçirmek. Sayýn Koca, beyaz et sanayi geçmiþ yýllarda özellikle kuþ gribi vakalarýndan oldukça etkilendi yýlý bir toparlanma dönemi yaþanýrken, bu sefer de küresel krizin etkileri yeni yeni sektörde hissedilmeye baþlandý. Bu konulara biraz açýklýk getirir misiniz? Kuþ gribi sektörün beklediði ve hazýrlýklý olduðu bir durumdu. Zira bütün dünyada görülen ve göçmen kuþlarla taþýnan bir virüsün Türkiye yi de etkilemesi kaçýnýlmazdý. Ancak aldýðýmýz önlemler ve eðitim çalýþmalarý ile kuþ gribinin entegrasyonlara girmemesi saðlandý. Köy tavuklarýnda görülmesine raðmen, tüketici kuþ gribinden ötürü önemli düzeyde rahatsýz oldu. Ancak belirli bir süre sonra tüketicilerin kuþkularý giderildiði için pazar normale döndü. Toparlanma döneminin ardýndan, 2007 yýlý sektör için iyi bir yýl olarak gerçekleþti yýlýnýn sonlarýndan itibaren sektörde gerçekleþen üretim fazlasý sonucu yine sýkýntýlar baþladý. Bu sýkýntýlara, 2008 yýlý baþýndan Aðustos ayýna kadar yine bazý ufak tefek kuþ gribi vakalarý nedeniyle ihracatýn durmasý, yaz aylarýnda kene nedeniyle piknik müþterilerimizde azalma olmasý, hammadde fiyatlarýnýn aþýrý yük- Sohbet Tüketicinin alýmýyla ilgili bir sorun varsa, zaten reel sektör krizi o zaman ortaya çýkýyor. Bu nedenle bir sýkýntý olursa bu, finansman kaynaklý deðil, aðýrlýklý olarak tüketiciden kaynaklanan bir sýkýntý olacak. Dr. Sait Koca 24 CargillHaberler - Sektörün umudu ihracat! CargillHaberler - Sektörün umudu ihracat! 25

14 Çalýþan sayýmýz artýþ göstererek 2000 e ulaþtý. Toplam üretim içerisindeki payýmýz da 2000 yýlýnda %5,5 iken, 2007 yýlýnda %10,9 a ulaþtý yýlýnda ise %11 ile ikinci sýrada olduðumuzu tahmin etmekteyiz. Türkiye Piliç Eti Üretimi (ton) YILLAR TÜRKÝYE (tahmin) Dr. Sait Koca selmesi gibi sorunlar da eklenince, sýkýntýlar had safhaya çýktý. Tam düzelme beklenirken son olarak da küresel kriz devreye girdi ve doðal olarak bu sýkýntýyý biraz daha arttýrdý. Sektör üretiminde son aylarda önemli bir azalma olmasýna raðmen talep daha fazla düþtüðü için bir yarar saðlamadý. Sektörün yaptýðý tek þey ise taleple eþit duruma getirinceye kadar üretimi geri çekmek. Bu durum 2009 yýlýnda da sürecek kanaatindeyim. Beyaz et sanayinin bugün geldiði noktayý dünya ve Türkiye ölçeðinde deðerlendirir misiniz? Sektör ne durumda? Türkiye beyaz et sektörü sürekli büyüyen bir yapýdadýr. Son yýllarda gerçekleþen teknoloji yatýrýmlarý ile de dünyanýn en modern tesislerine sahip bir ülke konumuna girdi. Kalite anlayýþý son 10 yýl içerisinde çok deðiþti ve AB ülkelerini yakaladýðý gibi, dünyanýn diðer ülkelerine göre açýk farkla öne geçti. Türkiye, dünya piliç eti üretim sýralamasýnda ise yýllara göre 13. ile 18. lik arasýnda yer alýyor. Beypi A.Þ. nin temeli, 1981 yýlýnda kurulan Beyyem A.Þ. ile atýldý yýlýnda Beypi A.Þ. kuruldu ve bu iki þirket 2004 Aralýk ayýnda Beypi A.Þ. çatýsý altýnda birleþti. Beypiliç in, Beyyem ile baþlayan 30 yýllýk bir öyküsü var. Bu otuz yýldan nereden nereye gelindi? Beypi A.Þ. nin temeli, 1981 yýlýnda kurulan Beyyem A.Þ. ile atýldý yýlýnda Beypi A.Þ. kuruldu. Bu iki þirket 2004 Aralýk ayýnda Beypi A.Þ. çatýsý altýnda birleþti. Gerçekleþtirilen kesimhane tesisleri, damýzlýk kümesleri, kuluçkahaneler, üretim kümesleri ve karma yem üretim tesisleri yatýrýmlarý ile tüm faaliyetlerin birbiriyle tam entegre olmasý saðlandý. Beypi A.Þ. halka açýk bir þirket ve bugün ortak sayýsý 194 e ulaþtý. Ýçinde bulunduðumuz sektörün en büyük özelliði çok sayýda insan istihdam etmesidir. Beypiliç bünyesinde çalýþan iþçi sayýsý her geçen yýl artýþ göstererek 2000 e ulaþtý. Bu rakam 1987 yýlýnda 134, 1995 yýlýnda 527, 2000 yýlýnda ise 1235 oldu. Çalýþan iþçiler yanýnda; sözleþmeli yetiþtiriciler, bayiler ve satýþ noktalarý, nakliyeciler, tedarikçiler gibi diðer iliþkili birimler dikkate alýndýðýnda geçimini Beypi A.Þ tarafýndan temin eden çok sayýda insan olduðu görülür ün üzerinde sözleþmeli yetiþtiricimiz olduðunu, yüzlerce doðrudan bizimle çalýþan taþeronlar bulunduðunu, ürünlerimizin satýþ noktasýna ulaþtýðýný belirtirsek istihdam gerçeðini gözler önüne sermiþ oluruz sanýrým. Beypi A.Þ. bugün ürünlerini Beypiliç markasýyla piyasaya sürmektedir. Ürün portföyümüzde bütün piliçten, parçalanmýþ ürünlere ve ileri iþlenmiþ ürünlere kadar çok çeþitli ürünler bulunuyor. Ýlk 500 sanayi kuruluþu arasýnda yer alan ve sürekli büyümesi sonucu sektörde Türkiye nin ikinci firmasý konumuna ulaþan firmamýz, sektördeki pek çok konuda ilk olmanýn haklý gururunu yaþýyor. Fortis ve Ekonomist dergisinin Anadolu nun En Büyük 250 Þirketi-2008 Araþtýrmasý nda kârýný en çok arttýran þirketlerin baþýnda gelmektesiniz. Bu baþarýlarý neye borçlusunuz? Bu rakamlar 2007 yýlýna aittir. Yukarýda özetlemeye çalýþtýðým sektörde yaþananlardan Beypiliç olarak etkilenmememiz söz konusu deðildi. Yaþanan sýkýntýlardan biz de payýmýzý aldýk. Ancak yýllarýn tecrübesi, entegrasyon sisteminin baþarýlý olarak yürütülmesi gibi hususlardaki becerilerimizle etkiyi en aza indirmeye çabaladýk. Üretimimizi talebe uygun hale getirmeye çalýþýyoruz. Ancak sektörün geleceði ile ilgili umudumuzu da yitirmediðimiz gibi, sektördeki en büyüklerden olma konumumuz ve hedefimiz hiçbir zaman deðiþmemiþtir. Beypiliç in sektördeki konumu ve Pazar payý nedir? 2008 i nasýl geçirdiniz? Türkiye piliç eti üretimi çok az sayýda firmanýn denetimindedir. Ýlk 5 firma üretimin %51 ini, ilk 10 firma üretimin %74 ünü karþýlamaktadýr. Üretimde az sayýda firma olmasýna raðmen, söz konusu firmalar pazarda birbirleriyle aþýrý rekabet içerisindedirler. Beypiliç üretim sýralamasýnda ikinci konumdadýr. Planlanan yatýrýmlar ve koyduðumuz hedefler doðrultusunda önlerdeki konumumuz önümüzdeki yýllarda da sürdürülecektir. Toplam üretim içerisindeki payýmýz 2000 yýlýnda %5,5 iken, 2007 yýlýnda %10,9 a ulaþmýþtýr yýlýnda ise %11 ile ikinci sýrada olduðumuzu tahmin etmekteyiz. Burger King ile tedarikçi anlaþmanýz var. Ayný zamanda yumurta üretimi üzerine yatýrým yapma kararý aldýnýz. Çalýþmalarýnýz ve yatýrýmlarýnýz ne durumda? Türkiye de; Burger King in ürünleri Beypiliç tarafýndan üretiliyor. Geçtiðimiz günlerde Beypiliç in dünyadaki tüm Burger King maðazalarý için üretim yapabilmeleri için onay alýndý. Bu onay sonucunda, ileri iþlenmiþ ürünler ihracatýnda önemli bir atýlým ve artýþ planlanmaktayýz. Yumurta konusuna girme kararý aldýk, ancak son yaþanan sýkýntýlar sonucu bu konudaki yatýrýmlarýmýz beklemeye alýndý. Bu konudaki yatýrýmlara önümüzdeki aylarda baþlamayý hedefliyoruz. Sürmekte olan kesimhane modernizasyon ve kapasite artýrýmý ile yeni kuluçkahane yatýrýmlarýný da her þeye raðmen 2009 yýlýn- Türkiye piliç eti üretimi çok az sayýda firmanýn denetiminde. Ýlk 5 firma üretimin %51 ini karþýlýyor. Sohbet 26 CargillHaberler - Sektörün umudu ihracat! CargillHaberler - Sektörün umudu ihracat! 27

15 Ýhracatta, kuþ gribi önemli bir olumsuzluk olarak sektörün karþýsýna çýkýyor. Birkaç köy hayvanýnda görülen kuþ gribi vakalarý sonucunda tüm sektörün ihracatý duruyor. selmiþti. Þimdilerde uluslararasý piyasalarda fiyatlar düþmesine raðmen, Türkiye de dolar yükseldi ve yine hammadde ucuzlamadý. Yani, biz yine pahalý yem üretmeye devam ediyoruz. Yalnýz burada mýsýrýn özel bir konumu var. Mýsýr fiyatlarý dünyada düþtü. Türkiye de de geçen yýla oranla fiyatlarda bir miktar düþme oldu ama dünya fiyatlarýndan yine yüksek kaldý. Þu anda önümüzdeki süreçte Toprak Malsullerileri Ofisi nin politikalarý bizim için önemli. Sohbet Niþasta sanayinin yan ürünlerini rasyonlarýnýzda ne oranda kullanýyorsunuz? Bildiðiniz üzere Cargill Türkiye küresel anlamda yem hammaddeleri ticareti ile uðraþýyor. Bu yönüyle Cargill Türkiye hakkýndaki görüþlerinizi alabilir miyiz? Cargill bizim en önemli tedarikçilerimizden birisidir. Yýllardýr uyum içinde, baþarýlý çalýþmalar yapýyoruz. Bu iliþkilerimiz hem Türkiye deki ürünlerinin kullanýmý, hem de ithalat iþbirliði biçiminde gerçekleþmektedir. Cargill bizim en önemli tedarikçilerimizden birisi. Yýllardýr uyum içinde baþarýlý çalýþmalar yapýyoruz. Türkiye deki ürünlerinin kullanýmý haricinde ithalat iþbirliði de yapýyoruz. Dr. Sait Koca da tamamlamayý planlýyoruz. Beypiliç olarak yurt dýþý yatýrýmý bugüne kadar hiç düþünmedik, yakýn gelecekte de böyle bir planýmýz bulunmamaktadýr. Ödüllü bir ihracatçýsýnýz ayný zamanda yýlýnda hayvansal ürünler ihracatý kategorisinde en baþarýlý 4. firma oldunuz. Hangi ülkelere ve ne kadar ihracat yapýyorsunuz? Beypiliç olarak Türkiye üretimindeki payýmýzýn iki katý ihracat yapmýþ olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye et ihracatýnda ise 2007 yýlýnda 4. sýradayýz. Ürünlerimizi Azerbaycan, Tacikistan, Gürcistan, Irak ve Kuzey Kýbrýs a ihraç etmekteyiz. Ýhracattan söz açmýþken, AB ile yaþanan sýkýntýlardan da bahsedelim isterseniz. Genel olarak beyaz et ihracatýnýn önünde duran sorunlar nelerdir? Beypiliç olarak, ihracatýn sektör için çok önemli olduðuna inanýyoruz. Ancak Türkiye nin piliç eti ihracatý olmasý gereken noktanýn çok altýndadýr. AB ye ihracat sektörün en önemli hedeflerinden birisi. Ancak Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý nýn ve Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý nýn konu üzerinde gerekli çabayý göstermemesinden ötürü, olumlu AB denetim sonuçlarýna raðmen bu hedefimiz hala gerçekleþmedi. Ýhracatta kuþ gribi de önemli olumsuz etken olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Birkaç köy hayvanýnda görülen kuþ gribi vakalarý sonucu sektörün ihracatý durmaktadýr. Bunun olumsuz etkisini ortadan kaldýrabilmek için bütün dünyanýn uyguladýðý bölgeselleþme modelinin Bakanlýðýmýz tarafýndan uygulamaya konulmamýþ olmasý da ihracattaki en büyük darboðazlarýmýzdan birisidir. Ýhracata gereken parasal desteðin verilmemesi ise dýþ pazarlarda rekabet þansýmýzý önemli ölçüde azaltmaktadýr. Beyaz et üretiminin en büyük girdisini yem hammaddeleri oluþturuyor. Yem üretiminde hammadde olarak neler kullanýyorsunuz ve temininde güçlük yaþýyor musunuz? Türkiye olarak genelde Mýsýr ve soya aðýrlýklý broiler yemi yapýyoruz. Hammadde temininde ve kalitede sýkýntý çekilmiyor, ancak 2008 yýlýnda yükselen hammadde fiyatlarý bizleri çok olumsuz etkiledi. Son aylarda hammadde fiyatlarý düþüþ eðilimine girdi, fakat döviz fiyatlarýnýn yükselmesi nedeniyle yem maliyetlerinde düþme gerçekleþmedi. Sektör yem hammaddesi olarak aðýrlýkla soya, ayçiçeði ve mýsýr küspesi kullanýyor ve ihtiyacýn büyük kýsmý ithalatla karþýlanýyor. Bir ara bu ürünlerin dünya fiyatlarý çok yük- Bu iliþkilerimizin önümüzdeki yýllarda da sürekli geliþerek devam edeceðine inanýyoruz. Bu baðlamda Cargill çalýþanlarýnýn tümüne teþekkürlerimi sunmayý da görev addediyorum. Son olarak 2009 yýlý ile ilgili öngörülerinizi almak istiyoruz. Size göre 2009 nasýl bir yýl olacak? 2009 u iþçi çýkartmadan, bayi sayýmýzý koruyarak ve aileyi bir bütün olarak koruyarak geçirmeyi planlýyoruz. Üretimi kýsmamýz bizim için de söz konusu. Kalitemiz ve hizmetimizle var olan konumumuzu korumayý düþünüyoruz. Ama bir þekilde üretim ve talebin dengeye oturacaðýný düþünüyorum. Türkiye nin birçok konuda yeterli gücü var. Yine bu yýl ihracatýn artacaðýný düþünüyorum, geçen yýla oranla... Tabii, kuþ gribi çýkmazsa! Sait Koca, yeni pazarlar yaratma konusunda ilgili kurumlarýn ve bürokratlarýn vereceði destekle ihracattaki sorunlarýn aþýlabileceðine dikkat çekiyor. 28 CargillHaberler - Sektörün umudu ihracat! CargillHaberler - Sektörün umudu ihracat! 29

16 Özel Sektör Gönüllüler Derneði Kalpten Kalbe! Ülkemizde birçok konuda toplumsal gereksinimlerin karþýlanmasýnda gönüllülüðün önemi, þirketler tarafýndan her geçen gün daha çok anlaþýlýyor. Ýþ dýþýnda ortak bir amaca yönelik yapýlan gönüllü çalýþmalar, çalýþanlar arasýnda ekip ruhunu geliþtirirken þirketlere baðlýlýðý da arttýrýyor. Y&R\Reklamevi nin tasarladýðý logo, 2002 yýlýnda 22. Grafik Ürünler Sergisi Kataloðu nda en çok beðenilen 100 eser arasýna girdi. Gönüllülüðün, toplumsal yaþam açýsýndan öneminin farkýnda olan bir dernek var ki bugüne kadar gerçekleþtirdiði gönüllülük projeleri ile þirketlerin ve çalýþanlarýnýn topluma katkýda bulunabilmesi için þirketler ve sivil toplum kuruluþlarý arasýnda köprü görevi görüyor. Logosu gönüllülüðün anlamýný en iyi þekilde ifade eden ve Kalpten geliyor kalbe dönüyor! Toplumdan geliyor topluma dönüyor! anlamýný ifade eden bu dernek, Özel Sektör Gönüllüler Derneði (ÖSGD) yýlýnda kurulan Özel Sektör Gönüllüler Derneði (ÖSGD), özel sektör çalýþanlarýnýn bilgi, beceri ve birikimlerini sivil topluma gönüllülük yoluyla aktarmak misyonu ile çalýþmalarýný sürdürüyor. Gönüllülüðü kurum kültürünün bir parçasý haline getiren ve bu doðrultuda da çalýþanlarýnýn gönüllülük çalýþmalarýný destekleyen Özel Sektör Gönüllüler Derneði nin 50 þirket üyesi bulunuyor. Bu üye þirketlerden biri de Cargill Türkiye. Baþta eðitim ve saðlýk projeleri olmak üzere bugüne kadar baþarýlý sosyal sorumluluk projelerine imza atmýþ olan Cargill Türkiye, 2003 yýlýndan bu yana derneðin gönüllülük projelerine yine çalýþanlarýnýn gönüllü katýlýmlarýyla destek veriyor. Dernek üyeleri, yaptýklarý gönüllülük faaliyetlerini kamuoyu ile paylaþan, performans deðerlendirmelerinde, çalýþanlarýnýn gönüllülük çalýþmalarýný deðerlendirmeye özen gösteren ve iþbirliði yaptýklarý sivil toplum kuruluþlarýnýn iyi yönetiþim ilkelerine uygunluðuna önem veren kurumlardan oluþuyor. Bu þirketler, çalýþanlarýna gönüllülük konusunda fýrsat tanýyorlar ve geliþimlerine bu þekilde de destek oluyorlar. Özel Sektör Gönüllüler Derneði nin kuruluþundan itibaren sürdürdüðü çalýþmalar, gönüllülüðün yaygýnlaþmasý yönünde model olacak nitelikte. Bu modelin temelinde, üst yönetimin teþvik ve desteði, insan kaynaklarý ve kurumsal iletiþim bölümlerinin iþbirliði ve doðru sivil toplum kuruluþlarý ile birlikte çalýþmak yatýyor. Üye þirketler, özellikle derneðin Gönüllü Programý tecrübesinden yararlanabiliyor. Dernek, þirket çalýþanlarýnýn haftada bir saat gönüllü olabilecekleri programlarýn planlanmasý, gönüllü motivasyonu ve eðitimleri konularýnda üyelerini yönlendirebiliyor. Derneðin kuruluþundan itibaren Ýstanbul da uyguladýðý Okul Dostu Programý-Kitap Okuma Projesi ve Meslek Tanýtýmlarý da gönüllü katýlýmýnýn artarak devam ettiði temel projelerden sadece birkaçý... ÖSGD, Gönüllü Günü organize edilmesi ve kültür-sanat, eðitim, çevre, saðlýk gibi alanlarda çalýþan sivil toplum kuruluþlarý ile iþbirliði yapýlmasý konusunda da imkânlarý ölçüsünde destek olabiliyor. Dernek, Gönüllülük Projelerinin, çalýþanlarýnýn motivasyon, takým çalýþmasý, liderlik, organizasyon, empati gibi bir çok yetkinliðinin geliþimine destek vermesinden yola çýkarak, liderlik ve eðitim programlarý kapsamýnda Sosyal Farkýndalýk Eðitimleri ve Toplumsal Proje Geliþtirme alanlarýnda üyelerine danýþmanlýk yapýyor. Çalýþanlarýn yetkinliklerini sosyal sorumluluk projeleri ile geliþtirmek, geliþtirirken de sivil toplum kuruluþlarýnýn projelerine gönüllü destek vermelerini hedefleyen eðitimler ve projenin iþleyiþinde danýþmanlýk rolü üstleniyor. Gönüllülerin çalýþtýðý sivil toplum kuruluþlarýnýn yönetiminin aktif, þeffaf, ölçülebilen çalýþmalar gerçekleþtiren ve gönüllüler ile çalýþan kurumlar olmasý, baþarýlý özel sektör ve STK iþbirliklerini destekliyor. Özel sektör çalýþanlarýnýn sivil toplum kuruluþlarýna verdiði destek ile bireysel ve kurumsal kapasitelerinin geliþmesine katkýda bulunuluyor. Örnek alýnacak projeler Özel sektör gönüllülerinin sürdürdüðü sivil toplum kuruluþlarý iþbirliðine en güzel örneklerden biri; Kültür Bilincini Geliþtirme Vakfý ile birlikte sürdürülen Kültür Karýncalarý 2010 a Yürüyor Projesi. Kültür Bilincini Geliþtirme Vakfý, Ýstanbul Valiliði ve Özel Sektör Gönüllüler Derneði iþbirliði ile uygulanan Kültür Karýncalarý 2010'a Yürüyor Projesi, Ýstanbul 2010 Avrupa Kültür Baþkenti kavramýný kullanarak, okul çocuklarýnýn özel eðitimden geçmiþ Ýstanbul gönüllüleri nin rehberliðinde Ýstanbul'un kültürel deðerlerinin farkýnda olmalarýný saðlamayý ve kentlilik bilinci oluþturmayý amaçlýyor. Özel sektör gönüllülerinin destek olduðu bir baþka proje de Anne ve Eðitim Çocuk Özel Sektör Gönüllüler Derneði nin kuruluþundan itibaren sürdürdüðü çalýþmalar, gönüllülüðün yaygýnlaþmasý yönünde model olacak nitelikte. Sosyal Sorumluluk 30 CargillHaberler - Kalpten kalbe CargillHaberler - Kalpten kalbe 31

17 Cargill Türkiye-ÖSGD iþbirliði sadece Kitap Okuma Projesi ile kalmýyor. Eðitime destek olmak amacýyla önemli proje ve desteklerin altýna imza atan Cargill Türkiye, Liderlik Dönüþüm Programý çerçevesinde geliþtirdiði Doðantepe Yatýlý Ýlköðretim Okulu nda Eðitime Destek Projesi nde de ÖSGD ile koordine oldu. Vakfý ile birlikte uygulanan Kitap Okuma Günleri Projesi. Okuma günleri yeni okuma yazma öðrenen yetiþkinlerin okumalarýný pekiþtirmek için düzenleniyor. Okuma günlerinde, gönüllüler iletiþim ve uygulama eðitiminden sonra kursiyerler ile uygulama alanlarýnda bir araya gelerek 6 hafta boyunca projeyi gerçekleþtiriyorlar. Okul Dostu Programý-Kitap Okuma Projesi de özel sektör gönüllüleri tarafýndan baþarýyla uygulanan bir baþka proje... Proje kolay uygulanabilirliði ve gönüllülerin teþvik edilmesi açýsýndan önemli. Ayný zamanda çocuklarý örnek modeller ile buluþturduðu için de deðerli bir proje. Özel Sektör Gönüllüler Derneði, British Council desteði ile kurulan ENGAGE Ýstanbul aðýnýn proje çalýþmalarýný üstleniyor ve þirket çalýþanlarýný toplumsal alanda gönüllü katýlýma teþvik etmeyi amaçlýyor. ÖSGD-Engage/Ýstanbul projesi kapsamýnda gönüllüler ilköðretim öðrencilerine çevre ile ilgili eðitimler veriyorlar... Sosyal Sorumluluk Okul Dostu Programý-Kitap Okuma Projesi çocuklarý örnek modeller ile buluþturduðu için de deðerli bir proje. Özel Sektör Gönüllüler Derneði tüm bu çalýþmalarýn yaný sýra, 2007 den itibaren Gönülden Ödülleri veriyor... ÖSGD nin bu yýl ikincisini düzenlediði Gönülden Ödüller 2008, Türkiye Personel Yönetimi Derneði'nin (PERYÖN) 16. Ulusal Ýnsan Yönetimi Kongresinde verildi. Özel sektördeki gönüllülük çalýþmalarýný ve bu alandaki baþarýlarý desteklemeyi, toplumda fark yaratan iyi örnekleri ödüllendirmeyi ve özel sektörde gönüllülüðün yaygýnlaþtýrýlmasýna katkýda bulunmayý hedefleyen Gönülden Ödüller 2008 de; En Baþarýlý Gönüllülük Programý Kategorisi nde Citibank Citi Gönüllü Programý, En Baþarýlý Gönüllülük Projesi Kategorisinde Olmuksa Kaðýdý Yaþatalým Projesi, En Yaratýcý Gönüllülük Projesi Kategorisi nde Boyner Holding Haydi Gel Sen de Uður Böceði Ol! Projesi ile ödül aldý. ÖSGD ve PERYÖN iþbirliði ile gönüllülük Programlarýnda insan kaynaklarýnýn oynadýðý rol, sürece katkýsý ve desteðinin ölçülmesi amacýyla verilen PERYÖN Özel Ödülü ne Bilim Ýlaç deðer görüldü de ödüle deðer görülen þirketler ise: En Baþarýlý Gönüllülük Projesi Kategorisinde HSBC Bank-Kardeþ Okullar Projesi; En Yaratýcý Gönüllülük Projesi Kategorisi nde Koç Holding-Ülkem Ýçin Günü Projesi, En Baþarýlý Gönüllülük Programý Kategorisi nde de Boyner Holding Gönüllülük Programý. Cargill Türkiye ve ÖSGD Cargill Türkiye ile Özel Sektör Gönüllüler Derneði arasýndaki iþbirliði, ÝK Departmaný nýn temasý ile baþlýyor. Uygulanan ilk proje ise Okul Dostu Programý-Kitap Okuma Projesi. Kitap Okuma Projesi nin koordinatörlüðü o dönemde Vaniköy Fabrikasý ÝK departmanýnda çalýþmakta olan Ýlknur Aydoðdu tarafýndan yürütülürken, bugün Yöresel Ýliþkiler Komitesi (CRT) tarafýndan yürütülüyor. Þu anda Yöresel Ýliþkiler Komitesi nden Çaðrý Ordu, ÖSGD ile olan tüm iletiþimi koordine ediyor. Okul Dostu Programý, ÖSGD üye þirketleri ve Milli Eðitim Ýl Müdürlüðü iþbirliði ile uygulanýyor te baþlayan Kitap Okuma Projesi, Ýstanbul da 20 ilköðretim okulunda devam ediyor. Ýstanbul Milli Eðitim Ýl Müdürlüðü desteði ile sürdürülen projede, gönüllüler haftada bir saat, çocuklarýn ifade ve sunum becerilerini, hayal güçlerini, yaratýcýlýk ve sosyal becerilerini geliþtirmek için çocuklar ile buluþmaya devam ediyor. Cargill Türkiye nin ilk olarak 2003 yýlýnda Ýstanbul da Baðlarbaþý Ýlköðretim Okulu ile baþladýðý bu projede; çalýþanlarýnýn gönüllü katýlýmlarý ile bugüne kadar 500 çocuða ulaþýldý. Baðlarbaþý Ýlköðretim Okulu na yapýlan okuma projesi 1 yýlda 152 saati doldurmasý sebebi ile Cargill Global Gönüllüleri destekleme fonundan ödül kazanarak yine okul ihtiyacýnýn karþýlanmasý için 1000 USD Türkiyeye gönderildi. Bu miktar ile okulun kütüphanesi yer döþemesi yenilendi. Kitap Okuma Projesi genel hatlarýyla þu prensipler üzerine yürütülüyor. Cargill Türkiye Gönüllüleri, Milli Eðitim Müdürlüðü ve ÖSGD tarafýndan kendileri için belirlenen ilköðretim okullarýnda haftada bir saat kitap okuyorlar. OSGD, her yýl okulla ilgili izinleri yeniliyor, öðrencilerin yaþ grubuna göre kitaplar belirliyor ve belirlenen bu kitaplar Cargill Türkiye tarafýndan karþýlanýyor. Bu proje sayesinde geliþme çaðýndaki çocuklar, doðru rol modelleri ile birlikte oluyor; abla ve abileri onlara vakit ayýrdýðý için kendilerini özel hissediyor ve bunun mutluluðunu yaþýyorlar. Kitap Okuma Projesi, öðrenciler tarafýndan kitap okumayý sevdiren, uygulamasý kolay, sonuçlarý gözlemlenebilen, eðlenceli bir proje olarak algýlanýyor yýlýndan bugüne kadar Ýstanbul da yürütülen proje, Cargill Türkiye Ankara Ofisi nin talebi üzerine ilk defa öðretim yýlýnda Ankara da da yürütülmeye baþlanýyor. OSGD nin bu anlamlý projesini Ýstanbul dan Ankara ya taþýyan Cargill Türkiye, bir devlet okulu olan Bademlidere Ýlköðretim Okulu nda, Ankara ofisinden Songül Aras Yýlgýn ýn gönüllü katýlýmý ile bu projeyi baþarýyla yürütüyor. Henüz Ankara da projenin çok baþýnda olunmasýna raðmen þimdiden 25 öðrenciye ulaþýldý. Doðantepe Projesi Gönüllüler haftada bir saat, ifade ve sunum becerilerini, yaratýcýlýk ve sosyal becerilerini geliþtirmek için çocuklar ile buluþmaya devam ediyor. Cargill Türkiye-ÖSGD iþbirliði sadece Kitap Okuma Projesi ile kalmýyor. Eðitime destek olmak amacýyla bugüne kadar önemli proje ve desteklerin altýna imza atan Cargill Türkiye, Liderlik Dönüþüm Programý çerçevesinde geliþtirdiði Doðantepe Yatýlý Ýlköðretim Okulu nda Eðitime Destek Projesi ile geleceðimizi emanet ettiðimiz çocuklarýmýza eðitimleri için çok iyi imkânlar saðlamaya devam ediyor. Özel Sektör Gönüllüler Derneði (OSGD) ile koordine olunan Doðantepe Yatýlý Ýlköðretim Okulu nda Eðitime Destek projesiyle okulun fiziksel ihtiyaçlarý karþýlanarak öðrencilerin eðitim, öðretim, saðlýk, hijyen ve güvenlik açýsýndan daha iyi bir ortama kavuþturulmasý amaçlandý. Doðantepe Projesi halen devam ediyor. Cargill Türkiye çalýþanlarý, proje kapsamý dýþýnda kalan bir giriþimle gönüllü olarak koordine olup okulun oyun odasýný yaptýlar. Yine Cargill Türkiye çalýþanlarý haftasonu Doðantepe li öðrencilerle vakit gecirdiler, ailelerin de katýldýðý bu aktivitede çocuklara mutlu bir haftasonu yaþattýlar. Bu gönüllü çalýþma ile Cargill Global Gönüllüleri destekleme fonuna baþvurularak, proje haricinde okula ayrýca destek alýnmasý saðlanacak. 32 CargillHaberler - Kalpten kalbe

18 Baþarýlý bir gelecek ve Türkiye Cargill Türkiye, den Gelecekten sorumlu bir dünya markasýyýz Doðal kaynaklarýmýzý daha verimli kullanarak az tüketiyor, çok üretiyoruz... Cargill i anlatmak sözleriyle baþladýðýmýz ilk sayýmýzdan bugüne bir yýlý geride býraktýk. Bugünlerde hem yeni yýlýn, hem de ikinci yaþýmýza basmanýn tatlý heyecanýný birlikte yaþýyoruz. Açýkçasý, giderek saðlamlaþan bir iletiþim platformu yaratmýþ olmanýn da haklý gururunu yaþýyoruz. Çünkü bizi biz yapan ayrýcalýklý deðerlerimizi paylaþtýðýmýz Cargill Haberler, sizlerle birlikte anlamlanýyor. Biz ilk yaþýmýzý sürerken, dünya krizlerle saða sola savrulmaya baþladý ve dünya ekonomisinde toz dumana karýþtý. Ülke olarak yeni yýla bu toz bulutunun etkisini hissederek girdiðimizi söylemek pek de yanlýþ sayýlmaz. Ancak bu toz duman arasýnda, önümüzü görmek için umuda ve yere saðlam basmaya ihtiyacýmýz olduðunu iyi biliyoruz. Bu nedenle, 2001 örneðinden çok iyi dersler çýkarmýþ olan reel sektörümüzün, 2009 yýlýnda yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve verimlilik gibi kavramlarý daha fazla konuþacaðýný düþünüyoruz. Ýþte tam da bu kavramlarýn önem kazanmaya baþladýðý bu yeni dönemde, iletiþimi ve iþbirliðini arttýrmanýn ne denli önemli olduðunun da farkýndayýz. Bunun için tüm dünyada olduðu gibi Türkiye de de yýllardýr Birlikte çalýþ > Yarat > Baþar ilkesiyle hareket ediyor ve müþterilerimizle ortak baþarý için birlikte çalýþýyoruz. Bilgi ve tecrübemizi, müþterilerimizin farklý ihtiyaçlarýný karþýlamak ve baþarýlarýna katkýda bulunmak için kullanýyoruz. Bu yýl çeþitlendirdiðimiz yenilikçi ürünlerimizi de bu anlayýþ ve Tadýnýza tat katýyoruz konsepti ile Türk gýda sanayimizin hizmetine sunmaya devam edeceðiz. 2009, portföyümüze kattýðýmýz yeni ürünlerle hem Türkiye de hem de bölge ülkelerinde daha agresif hedeflerin peþinden koþacaðýmýz bir yýl olacak. Cargill Türkiye olarak, sanayicimizi, imalatçýmýzý ve çiftçimizi de bu agresif hedeflerimize ortak ederek, baþarýyý birlikte yakalamak için çalýþacaðýmýzý buradan söylemek istiyoruz. Cargill Türkiye de baþarý; daha iyi bir yarýn yaratmak, ortaklarýn kazanýlan baþarýlarý paylaþtýðý ve umutla beklediði bir gelecek anlamýna gelir. Her þey baþarýlý bir gelecek ve baþarýlý bir Türkiye için. Mutlu Yýllar! CargillHaberler - Cargill Türkiye den 3

19 -

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ 20. yıl 1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ Ekin Kimya olarak Türkiye ve yakın çevresindeki ülkelere yüksek kalitede kimyasal ürünler tedarik eden öncü bir şirketiz. Dünyanın önde gelen kimyasal üreticileri

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Yýllarca Yollarca Þampiyon

Yýllarca Yollarca Þampiyon Yýllarca Yollarca Þampiyon Anadolu Isuzu, her zaman dünya teknolojisinde Türkiye'ye uygun araçlar üretiyor. Her yolda, her koþulda yüksek performans gösteriyor. Isuzu yüksek kalitesi sayesinde uzun yýllar

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta. Temmuz 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta. Temmuz 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2009 Önce insan... Cargill Rusya Yalçýn Arseven: Güllaç iþi, gönül iþi! Enver Fikrini Senver Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta Cargill - Türkiye CargillHaberler

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Temmuz 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýnýn kýsa tarihi Mýsýr þuruplarý Nur Özkan: Mýsýr, çiftçiyi ayakta tutuyor Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði Cargill - Türkiye

Detaylı

Türkiye'de Süt ve Süt Ürünlerinin Ýþlenmesi ve Pazarlanmasý Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 7-8 Þubat IPARD - TAIEX Semineri Süt ve Süt Mamulleri Deðer Zinciri Süt Hayvaný Yetiþtiricisi Çið Süt Süt

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

isuzu Anadolu Isuzu Yýllýk Rapor 2002 Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU

isuzu Anadolu Isuzu Yýllýk Rapor 2002 Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU isuzu Anadolu Isuzu Yýllarca Yollarca Þampiyon A NADOLU G RUBU Ýçindekiler Genel Müdür ün mesajý............................................................ 3 Anadolu Grubu.................................................................

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Baþarýya aralanan kapý. Mayýs 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Baþarýya aralanan kapý. Mayýs 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2011 TGDF Gýda ve Ýçecek Sektörü 2010 Envanteri Mahir Görür: Cargill gerçek bir okul Kolesterolünüz kontrol altýnda Sohbet: M. Savaþ Çýngýr Baþarýya aralanan kapý

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

İçindekiler. HSG Tarım... 3 Elma... 5 Appy... 7 Üretim Tesisimiz... 9 Üretim... 13 Soğuk Zincir... 17 Satış ve Pazarlama... 19

İçindekiler. HSG Tarım... 3 Elma... 5 Appy... 7 Üretim Tesisimiz... 9 Üretim... 13 Soğuk Zincir... 17 Satış ve Pazarlama... 19 İçindekiler HSG Tarım... 3 Elma... 5 Appy... 7 Üretim Tesisimiz... 9 Üretim... 13 Soğuk Zincir... 17 Satış ve Pazarlama... 19 1 2 HSG Tarım Adını 1969 da üretilen ilk yerli traktörden alan HSG Tarım, tarımda

Detaylı

Ülkemizde 1935 yýlýnda faaliyete baþlayan niþasta sektörü, günümüze kadar sürekli geliþme içinde oldu. O yýllardan itibaren genç Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte büyüyen Niþasta Sanayi, 50 yýl gibi kýsa

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Küresel krizin seçeneði mi? Eylül 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Küresel krizin seçeneði mi? Eylül 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Eylül 2008 Bu sayýda neler var: Ticaretimiz, iþ ortaklýðýmýzdýr Adý: Baklava Þurubu! Hüseyin Yeþil: Marka demek; itibar demek, þahsiyet demek... Kapak Konusu: Küresel

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. Temmuz 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. Temmuz 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2011 Ortadoðu da bir ticaret kavþaðý Þebnem Ercebeci: Meðer Çölyak mýþým! Yenilikçi, çevreci ve daha fazlasý... Ýçimizden Biri: Yöntem Beyazkoç Ayný hayalin peþinde

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010 www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÞTÝ. 19 yýlýndan günümüze kadar kauçuk ve plastik

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Kasým 2009 Gýda güvenilirliði Zafer Yaðcýoðullarý: Çalýþýlabilecek çok proje var Fark yaratmaya hazýr olun Eþeðin Türküsü Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr

Detaylı

NQR Isuzu NQR, 146 beygirlik turbo motoru ve geliþtirilmiþ iç donanýmýyla çok güçlü NQR, ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi), LSPV (Yüke Göre Otomatik Fren Ayarlama Sistemi), HBB (Hidrolik Takviyeli Fren Sistemi),

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı