TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU"

Transkript

1 TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS KILAVUZU

2 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 10. ve 45. maddeleri ve 2922 sayýlý Türkiye'de Öðrenim Gören Yabancý Uyruklu Öðrencilere Ýliþkin Kanun uyarýnca hazýrlanan "Türkiye'de Öðrenim Gören Yabancý Uyruklu Öðrencilere Ýliþkin Yönetmelik"e göre yükseköðretim kurumlarý için uygulanan Yabancý Uyruklu Öðrenci Sýnavý (YÖS) esaslarýný belirlemek üzere T.C.Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan hazýrlanan bu Kýlavuzun basým, daðýtým ve uygulanmasý Yükseköðretim Genel Kurulunun tarih ve sayýlý kararý ile kabul edilmiþtir. D Ý K K A T! Eðer 2008 Yabancý Uyruklu Öðrenci Sýnavýna (YÖS) girmek istiyorsanýz, elinizdeki bu Kýlavuzu dikkatle okumanýz, okuduklarýnýzý anlamanýz, Baþvurma Belgesini hatasýz ve eksiksiz doldurup baþvurma iþlemini zamanýnda ve kurallara uygun bir þekilde yapmanýz gerekir. Baþvurma iþlemlerinin yaný sýra sýnav ve sýnav sonrasý iþlemlerine ait kurallar da bu Kýlavuzda açýklandýðýndan elinizdeki bu Kýlavuzu baþvurma iþleminizi tamamladýktan sonra da saklayýnýz. Baþvurma Ýþlemlerinin Bitiþ Tarihi... 7 Mart 2008 Yabancý Uyruklu Öðrenci Sýnavý (YÖS) Tarihi Nisan 2008 ÖSYM-YÖS hakkýnda bilgi için internet adresi:

3 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R TEMEL ÝLKELER VE KOÞULLAR... 1 BAÞVURMA KOÞULLARI... 1 BAÞVURMA ÝÞLEMLERÝ... 1 SINAVA ÇAÐRI... 2 SINAV MERKEZLERÝ... 2 SINAV... 3 SINAV SONUÇLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ... 3 SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI... 3 ÜNÝVERSÝTEYE KABUL ÝÇÝN BAÞVURMA... 3 HAK ÝDDÝA EDÝLEMEYECEK DURUMLAR... 4 KAYIT ÝÞLEMLERÝ... 4 ÖÐRENÝM ÜCRETÝ VE BARINMA... 5 YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR... 6 TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI TABLO-2. ÜLKE KODLARI TABLO-3. ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARINA GÖRE YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALABÝLECEK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÜNÝVERSÝTELERÝN ÝNTERNET ADRESLERÝ... 45

4 TEMEL ÝLKELER VE KOÞULLAR 1. Yabancý Uyruklu Öðrenci Sýnavý (YÖS), Türkiye'deki yükseköðretim kurumlarýnda okumak isteyen yabancý uyruklu öðrencilerin girecekleri ve sonuçlarýný bu kurumlara kabul için baþvururken kullanabilecekleri bir sýnavdýr. Bu sýnav Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapýlmaktadýr. 2. Bu Kýlavuz, öðretim yýlý için Türkiye'deki yükseköðretim kurumlarýnda öðrenim görmek üzere Yabancý Uyruklu Öðrenci Sýnavýna (YÖS-2008) baþvurmak isteyenlerin uymak zorunda olduklarý kurallarý kapsamaktadýr. YÖS sonuçlarý, iki yýl süre ile geçerlidir. 3. ÖSYM ile adaylar arasýndaki haberleþmede, Latin harfleri ile Türkçe veya Ýngilizce kullanýlýr. 4. Haberleþme sýrasýnda, postadaki gecikme veya kaybolmalardan Merkezimiz sorumlu deðildir YÖS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi veya Sýnav Sonuç Belgesi kendisine ulaþmayan ya da bu belgelerini kaybeden adaylar, "Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi, ÖSYM-SHB, Bilkent, Ankara, TÜRKÝYE" adresinden zamanýnda baþvurarak yenilerini saðlayabilirler. 5. Baþvurma, bu Kýlavuzla birlikte verilen Baþvurma Belgesini ve diðer gerekli belgeleri ÖSYM'ye göndererek/vererek yapýlýr.yabancý Uyruklu Öðrenci Sýnavýna giriþ için baþvurduktan sonra Merkezimizle yapýlacak her türlü yazýþmada "Baþvurma Numarasý"nýn belirtilmesi zorunludur. Baþvurma Numarasý belirtilmeyen dilekçeler iþleme konulmaz. 6. Gönderilen/verilen Baþvurma Belgesinde ekleme, çýkarma ya da deðiþiklik yapýlmaz; sýnava girilmek istenen merkez deðiþtirilmez. Birden fazla Baþvurma Belgesi gönderen/veren adayýn son baþvurusu geçerli sayýlýr. 7. YÖS sonuçlarý yalnýz lisans düzeyinde öðrenim görmek isteyen öðrenciler içindir. Bir yükseköðretim kurumunda okumakta olanlarýn transfer iþlemleri ile lisansüstü öðrenim görmek isteyenlerin seçme ve yerleþtirme iþlemleri için ilgili yükseköðretim kurumlarýna doðrudan baþvurmalarý gerekir. 8. ÖSYM, öðrencilerin barýnma, burs, geçim ve Türkiye'de oturma izni gibi iþlemleriyle ilgilenmez. 9. Adaylardan alýnan Baþvurma Belgeleri ile baþvurma ve sýnav ücretleri gelecek yýllara devredilmez. Ücretini yatýrdýðý halde baþvurmaktan vazgeçen, baþvurusu geçersiz sayýlan, sýnava girmeyen veya giremeyen, sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkarýlan, sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan ve ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran adaylarýn ücretleri geri verilmez. 10. Bu kýlavuzda yer alan 2008 Yabancý Uyruklu Öðrenci Sýnavýna iliþkin kurallar, Kýlavuzun yayýn tarihinden sonra yürürlüðe girebilecek yasama, yürütme ve yargý organlarý ile Yükseköðretim Kurulu ve Deðerlendirme Kurulu kararlarý gerekli kýldýðý takdirde deðiþtirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, ÖSYM Baþkanlýðýnca saptanýr. Bu Kýlavuzda belirtilmeyen durumlar için ÖSYM'ce verilen kararlara göre iþlem yapýlýr. BAÞVURMA KOÞULLARI 11. A) Yabancý Uyruklu Öðrenci Sýnavýna baþvuranlarýn; (a) yabancý uyruklu (hiçbir devletin uyruðunda olmayanlar ve mülteciler dahil) olmalarý, (b) Türk liselerinin veya Türk liselerine denk bir okulun son sýnýfýnda olmalarý ya da böyle bir okuldan mezun durumda bulunmalarý, (c) tercih etmek istedikleri yükseköðretim kurumlarýnca belirlenen kayýt koþullarýný taþýmalarý gerekir. B) Baþvurma Belgesi gönderenlerden; (a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olanlar, (b) Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti vatandaþý olanlar, (c) uyruðundan biri Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti vatandaþlýðý olan çift uyruklular, (d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olup da lise öðrenimini yabancý bir ülkede veya Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde tamamlayanlar, (e) Türkiye'deki bir yükseköðretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çýkarma cezasý alanlarla, önceki yýllarda katýldýklarý YÖS'te sahtekârlýk yaptýklarý saptananlar, (f) kültür anlaþmalarý, kültürel deðiþim programlarý ve benzeri düzenlemelerle, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nce yabancý hükümetler emrine verilen burslardan veya yükseköðretim imkânlarýndan yararlandýrýlmýþ olanlar Yabancý Uyruklu Öðrenci Sýnavýna girmek için aday olamazlar. Yukarýda B þýkkýnda sözü edilen adaylar, uluslararasý bir sýnav puaný ile de üniversitelere yabancý uyruklu öðrenci kontenjanýndan kabul için baþvuramazlar. BAÞVURMA ÝÞLEMLERÝ 12. Baþvurmak isteyen adaylar yazýlý olarak ya da þahsen "Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi, ÖSYM-SHB, 06538, Ankara, TÜRKÝYE" adresinden "Baþvurma Belgesi" ile "ÖSYM-YÖS 2008 Kýlavuzu"nu isterler. Bu belgeler 2008 Ocak ayýndan itibaren ücretsiz olarak, þahsen baþvuranlara elden verilir, yazýlý baþvuranlara ise posta ile gönderilir. 1

5 13. Durumu baþvurma koþullarýna uyan adayýn, baþvurmak için (a) uygun þekilde doldurulmuþ Baþvurma Belgesi, (b) baþvurma ve sýnav ücretini yatýrdýðýna dair belgenin aslýný (suret ve fotokopi kabul edilmez) en geç 7 Mart 2008 tarihine kadar ÖSYM'ye ulaþacak þekilde göndermesi/vermesi gerekir. Baþvurma Belgesi ve sýnav ücretinin yatýrýldýðýna dair belge ayný zarf içinde gönderilmelidir. ÖSYM ayrý ayrý gönderilen belgeleri takip etme konusunda sorumluluk kabul etmez. Eðer bu Kýlavuzda açýklanan kurallara uygun þekilde doldurulan belgeler belirtilen son teslim tarihine kadar doðru bir þekilde gönderilmezse veya bir öðrenci sýnava giriþ için gerekli olan koþullarý herhangi bir þekilde yerine getirmezse, sýnav baþvurusu geçersiz sayýlacaktýr. (Kuzey Kýbrýs'ta yerleþik bulunan adaylarla lise öðrenimini Kuzey Kýbrýs'ta tamamlayanlarýn Muhaceret Dairesi Müdürlüðünce düzenlenmiþ olan KKTC yurttaþý olmadýðýna dair belge veya "yurttaþlýktan çýkma belgesi"nin onaylý örneðini üçüncü belge olarak göndermeleri/vermeleri zorunludur.) Bu belgelerden birini kurallara uygun biçimde tamamlamýþ olarak zamanýnda ÖSYM'ye ulaþtýramayanlar, Yabancý Uyruklu Öðrenci Sýnavýna girmek için baþvurmuþ sayýlmazlar. Bu tür eksik ya da zamanýnda ulaþtýrýlmamýþ belgeler iþleme konulmaz. Baþvurma ve sýnav ücreti olarak, "ÖSYM-YÖS , T.C. Ziraat Bankasý, Güvenevler Þubesi, Ankara" hesabýna 50 ABD Dolarý yatýrýlmasý (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý'nca konvertibilitesi kabul edilen, 50 ABD Dolarý karþýlýðý yabancý para olabilir) gerekir. Bu ücreti Türkiye dýþýnda yatýranlar banka çekini (teleks veya havale kâðýdý ve benzeri kabul edilmez), Türkiye'de yatýranlar ise bunun karþýlýðý makbuzu baþvurma ve sýnav ücretini yatýrdýðýna dair belge olarak kullanýrlar. Türkiye dýþýndan baþvurma ve sýnav ücreti, Türkiye dýþýndaki muhabir bir banka ve uluslararasý iþlem yapan bankalar aracýlýðý ile gönderilmelidir. Adaylarýn gönderdikleri paralar transfer edildikten ve hesaba aktarýldýktan sonra yatýrýlmýþ sayýlýr. Baþvurma ve sýnav ücreti için özel çek, zarf içinde para, posta çeki ve benzeri kesinlikle gönderilmemelidir. 14. Baþvurma Belgesi, Kimlik Kartý, Kayýt Kartý ve Aday Bilgi Formu olmak üzere üç bölümden oluþmaktadýr. Baþvurma Belgesinin üzerinde açýklamalar ve dikkat edilmesi gereken bazý uyarýlar bulunmaktadýr. Baþvurma Belgesi, bu uyarý ve açýklamalar dikkatle incelendikten sonra doldurulmalý ve üç bölümü birbirinden ayrýlmadan bir bütün olarak ÖSYM'ye ulaþtýrýlmalýdýr. Baþvurma Belgesine "Baþvurma Numarasý" basýlmýþtýr. Bu numarayý bir yere kaydediniz. Yabancý Uyruklu Öðrenci Sýnavýna giriþ için baþvurduktan sonra Merkezimize yapýlacak her türlü baþvuruda bu numara belirtilecektir. Baþvurma Belgesinde istenen bilgiler, BÜYÜK HARFLERLE ve okunaklý olarak doldurulacaktýr. Baþvurma Belgesinin üç bölümünde de verilen kimlik bilgileri pasaportta yazýlý olan (pasaport alýnmamýþsa alýnacak pasaportta yazýlacak olan) bilgiler ve yazýlýþlarla ayný olmalýdýr. Pasaport alýnmýþsa numarasý, kayýt ve kimlik kartlarýnda ayrýlan yerlere yazýlacaktýr. Pasaport alýnmamýþsa bu numaranýn yazýlacaðý yer boþ býrakýlacaktýr. Fotoðraf için ayrýlan yere, son altý ay içerisinde net olarak cepheden çekilmiþ bir fotoðraf zamkla yapýþtýrýlacaktýr. Bu belgede camlarý renkli gözlükle çekilmiþ fotoðraf kullanýlmayacaktýr. Sýnava girilecek merkez, Aday Bilgi Formunda iþaretlenerek belirtilecektir. Sýnava girmek için birden fazla merkezi iþaretleyen adaylar, ÖSYM'ce belirlenen merkezde sýnava girmek zorundadýrlar. SINAVA ÇAÐRI 15. Adaylarýn belgeleri ÖSYM'de incelenir. Bu incelemede, belgelerin tamam olup olmadýðýna bakýlýr. Ýnceleme sonunda durumlarý sýnava girmeye uygun bulunan adaylar için "2008-YÖS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi" düzenlenir. Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinde adayýn sýnava gireceði merkez, bina ve salon belirtilecektir YÖS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi, Ankara'da sýnava girecek adaylardan adresleri Türkiye'de olanlarýn adreslerine posta ile gönderilecektir. Bu belgeyi, Ankara'da sýnava girecek adaylardan adresleri Türkiye dýþýnda olanlar, "Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi, ÖSYM-SHB, Bilkent, Ankara, TÜRKÝYE", Türkiye dýþýndaki merkezlerde sýnava girecekler ise bu ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti Elçiliklerinden Nisan 2008 tarihleri arasýnda þahsen baþvurarak alacaklardýr. Þahsen baþvurarak bu belgeyi almak durumunda olanlardan Ankara'da sýnava girecek adaylarýn pasaportlarýný, Türkiye dýþýndaki merkezlerde sýnava gireceklerin ise kimlik belgelerini yanlarýnda bulundurmalarý gereklidir. Adaylar, YÖS'e giriþ ve ülkelerinden çýkýþ için izin iþlemlerini, ülkelerindeki kurallar uyarýnca tamamlamak zorundadýrlar. ÖSYM, adaylarýn sýnav merkezlerine gidiþ ve sýnava giriþ için izin almalarý ya da kendilerine pasaport çýkartýlmasý konularýnda sorumluluk almaz ve bunlarýn saðlanmasýnda aracý olmaz. SINAV MERKEZLERÝ 16. Yabancý Uyruklu Öðrenci Sýnavý (YÖS) bu yýl Türkiye'de Ankara'da, Türkiye dýþýnda da Kabil (Afganistan), Mezar-ý Þerif (Afganistan), Tiran (Arnavutluk), Bakü (Azerbaycan), Dakka (Bangladeþ), Cakarta (Endonezya), Pretorya (Güney Afrika Cumhuriyeti), Almatý (Kazakistan), Nairobi (Kenya), 2

6 Biþkek (Kýrgýzistan), Beyrut (Lübnan), Üsküp (Makedonya), Kuala Lumpur (Malezya), Kahire (Mýsýr), Ulanbator (Moðolistan), Abuja (Nijerya), Taþkent (Özbekistan), Ýslamabad (Pakistan), Kazan (Rusya Federasyonu), Dakar (Senegal), Þam (Suriye), Duþanbe (Tacikistan), Bangkok (Tayland) ve Amman (Ürdün)'da ayný tarihte ve yerel saatlere göre ayný saatte yapýlacaktýr. Her aday, Baþvurma Belgesini doldururken sýnava girmek istediði merkezi belirtecek ve o merkezde sýnava girecektir. Baþvurma iþleminden sonra adaylarca, sýnava girmek istedikleri merkezlere iliþkin deðiþiklik istekleri iþleme konulmaz. S I N A V 17. Yabancý Uyruklu Öðrenci Sýnavý (YÖS) 13 Nisan 2008 Pazar günü yapýlacaktýr. Sýnava girerken adaylarýn, "2008-YÖS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi" ile "Pasaport"larýný (Türkiye dýþýndaki merkezlerde sýnava girenler Kimlik Belgelerini) yanlarýnda bulundurmalarý zorunludur. Ankara'da sýnava giren adaylarýn pasaportlarýnda "Görülmüþtür" damgasýnýn bulunmasý gerekir. Bu damga sýnavdan önce, en geç 4 Nisan 2008 tarihine kadar, Ankara Emniyet Müdürlüðü'ne (Ankara Emniyet Müdürlüðü, Yabancýlar Þube Müdürlüðü, Samsun Asfaltý, Hipodrom Karþýsý, Ankara) baþvurularak yaptýrýlacaktýr. Pasaportunda "Görülmüþtür" damgasý olmayanlar Ankara'da sýnava alýnmaz. Adaylarýn, sýnava gelirken yanlarýnda, yumuþak uçlu kurþun kalem, silgi ve kalem açacaðý da bulundurmalarý gerekir. Adaylar, cep telefonu ile sýnav binasýna alýnmayacaklarýndan sýnava cep telefonu ile gelmemeleri gerekir. Adaylar, sýnav günü, saat 09.00'da kimlik kontrolleri yapýlarak sýnav salonuna alýnacaklardýr. YÖS'te iki test uygulanacaktýr. Bu testlerden biri Temel Öðrenme Becerileri Testi, diðeri Türkçe Testidir. Temel Öðrenme Becerileri Testi, adaylarýn soyut düþünme güçlerini ölçmeyi amaçlamaktadýr. Temel Öðrenme Becerileri Testinde Fizik, Kimya, Biyoloji ve Coðrafya alanlarýyla ilgili soru bulunmayacaktýr. Bu test dile, çok az dayanmakta, bununla birlikte sorularýn Türkçe ve Ýngilizce açýklamalarý da bulunmaktadýr. Türkçe Testi ise adaylarýn, Türkçe yazýlmýþ ifadeleri anlama güçlerini ölçme amacýný gütmektedir. YÖS'te uygulanacak iki teste ait sorular, sýnav sýrasýnda bir kitapçýk halinde adaylara verilecektir. Soru Kitapçýðýndaki bütün sorular "çoktan seçmeli" tipte sorulardýr. Her soru için beþ farklý seçenek verilmiþ olup bunlardan yalnýzca biri sorunun doðru cevabýdýr. Adayýn yapacaðý iþ, her sorunun doðru cevabýný bularak Cevap Kâðýdýna iþaretlemektir. Cevap Kâðýdýnda, bir soru için birden fazla seçenek iþaretlenmiþse veya bir seçenek için ayrýlan yer geliþigüzel iþaretlenmiþse o soru için verilen cevap yanlýþ sayýlacaktýr. Cevaplarýn Cevap Kâðýdýna iþaretlenmiþ olmasý gerekir. Soru Kitapçýðýna iþaretlenen cevaplar geçersiz sayýlacaktýr. Sýnav süresince adaylarýn, konuþmalarý, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sýnav kurallarýna aykýrýdýr. Böyle davrandýðý herhangi bir yolla saptanan adaylarýn sýnavlarý geçersiz sayýlacaktýr Sýnav sonunda her aday, kullandýðý Soru Kitapçýðý ve Cevap Kâðýtlarý ile 2008-YÖS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesini salon görevlilerine kurallara uygun olarak teslim edecektir. Sýnav kurallarýna uymadýklarý veya sýnav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sýnavlarý geçersiz sayýlan adaylarýn cevap kâðýtlarý yukarýda açýklanan deðerlendirme iþlemlerine sokulmayacak ve bu adaylar için Sýnav Sonuç Belgesi düzenlenmeyecektir. SINAV SONUÇLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 18.Adaylarýn, YÖS'te uygulanacak iki testin her birindeki sorulara verdikleri doðru ve yanlýþ cevaplarý ayrý ayrý sayýlacaktýr. Her test için ayrý ayrý olmak üzere, doðru cevap sayýsýndan yanlýþ cevap sayýsýnýn dörtte biri çýkarýlarak ham puanlar bulunacaktýr. Ham puanlar, ortalamasý 50, standart sapmasý 10 olan standart puanlara dönüþtürülecektir. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 19. Yabancý Uyruklu Öðrenci Sýnav Sonuç Belgeleri adaylarýn Baþvurma Belgesinde verdikleri adreslerine postalanacaktýr. Bu nedenle adaylarýn, Baþvurma Belgesine büyük harflerle yazdýklarý ve kodladýklarý adreslerinin eksiksiz ve doðru olmasýna özen göstermeleri ve deðiþmesi halinde de, bu deðiþikliði yazýlý olarak ÖSYM'ye bildirmeleri gerekir. Sýnav Sonuç Belgesi, yükseköðretim programýna kabul için baþvuru sýrasýnda isteneceðinden saklanmalýdýr. ÜNÝVERSÝTEYE KABUL ÝÇÝN BAÞVURMA 20. Yabancý uyruklu adaylar Türkiye'de sadece bu kýlavuzda Tablo-1 ve Tablo-3'te gösterilmiþ olan üniversite programlarýna baþvurabilirler. Adaylar, okumak istedikleri üniversitelere kabul için doðrudan baþvuracaklardýr. Kabul için sýnav sonuçlarý en önemli koþullardan biridir. Adaylar, üniversiteye YÖS sonucu ile baþvuracaklarsa, bu sýnavýn Temel Öðrenme Becerileri Testinden en az 40 standart puan alýnmasý zorunludur. Adaylar YÖS dýþýnda, baþka uluslararasý sýnav sonuçlarýyla da üniversitelere baþvurabileceklerdir. YÖS'ün eþdeðeri olarak belirlenen sýnavlar üniversitelerin kabul koþullarý arasýnda yer alacaktýr. 3

7 Yükseköðretim Kurulunun YÖS dýþýnda kabul ettiði uluslararasý sýnavlar þunlardýr: Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarý Sýnavý (TCS), Scholastic Aptitude Test (SAT I), American College Testing (ACT), General Certificate Education (GCE-A Level), Uluslararasý Bakalorya (IB), Abitur, Fransýz Bakaloryasý, Matura, Ürdün ve Filistin'de yapýlan Tevcihi (Tawjihi) Sýnavý, Lübnan'da yapýlan Bakalorya Sýnavlarý, Suriye'de yapýlan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) Sýnavý, Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapýlan Gaokao. Ayrýca TÜBÝTAK'ýn tanýdýðý ve katýldýðý uluslararasý bilim olimpiyatlarýnda altýn, gümüþ ya da bronz madalya almýþ olan adaylar doðrudan üniversiteye baþvurabilirler. Bu sýnavlardan hangi üniversitenin hangilerini ve hangi düzeyde kabul edecekleri, üniversitelerin kendi kararlarýna býrakýlmýþtýr. Üniversitelerin kabul edecekleri sýnavlar ve puan düzeyleri, bu kýlavuzun sonunda verilen üniversitelerin web sayfasýna girmek suretiyle öðrenilebilir. YÖS içinde yer alan Türkçe Testi Puaný, öðretim dili ne olursa olsun hiçbir programa kabulde dikkate alýnmaz. Türkçe puaný, yalnýz, öðretim dili Türkçe olan yükseköðretim programlarýna kabul edilen adaylarýn öðrenimlerine hemen baþlayýp baþlamayacaklarýný belirlemede kullanýlýr. Türkiye'de, bazý üniversitelerin bütün programlarýnda, bazýlarýnýn ise birkaç programýnda öðretim yabancý dille yapýlmaktadýr. Bunlarýn dýþýndaki tüm yükseköðretim kurumlarýnda öðretim dili Türkçedir. Öðretim dili Türkçe olan yükseköðretim kurumlarýna kabul edilen adaylardan Türkçesi yetersiz olanlar, en geç bir yýl içinde yeterli düzeyde Türkçe öðrendiklerini kanýtladýklarý takdirde kabul edildikleri yükseköðretim kurumuna devam ederler. Üniversiteler, yabancý uyruklu adaylarýn hangi tarihte kendilerine baþvurabileceklerini ve adaylardan istedikleri koþullarý Türkiye'de çýkan gazetelere ilan vererek duyuracaklardýr. Bu ilanlar ayrýca üniversitelerin internet sitelerinde de yer alacaktýr. Yabancý uyruklu adaylar üniversitelerin internet sitelerine bu kýlavuzun sonunda verilen üniversitelerin web sayfasýna girmek suretiyle eriþebileceklerdir. 21. Resim, müzik, beden eðitimi, heykel, sahne ve görüntü sanatlarý, iç mimari, seramik ve cam, grafik, tekstil gibi özel yetenek ve beceri isteyen yükseköðretim programlarýna Özel Yetenek Sýnav Sistemiyle öðrenci alýnýr. Özel Yetenek Sýnavý ile öðrenci alan programlara (Tablo-3) baþvuran yabancý uyruklu öðrencilerin YÖS'e girmeleri veya uluslararasý geçerli bir sýnav puanýna sahip olmalarý zorunludur. Bu programlarla ilgili kontenjanlar, uygulanacak iþlemler ve gerekli koþullar için bilgi almak isteyen adaylar ilgili yükseköðretim kurumlarýna baþvurmalýdýrlar. Özel Yetenek Sýnavý için üniversitelere baþvuran adaylarýn ilk sýralamalarý YÖS'te ve eþdeðerli sýnavlarda aldýklarý puanlara göre yapýlýr. Kurumlarca kararlaþtýrýlan sayýda aday, özel yetenek ve beceri sýnavlarýna alýnabilir. Özel yetenek ve beceri sýnavlarý kurumlarca saptanan tarihlerde yapýlýr. 22. Devlet üniversitelerinde, bir fakülte veya yüksekokula kabul edilen ayný ülke uyruklu adaylarýn sayýsý, bu fakülte veya yüksekokula baðlý programlarýn kontenjan toplamýnýn yüzde 20'sini geçemez. HAK ÝDDÝA EDÝLEMEYECEK DURUMLAR 23. Adaylar baþvurma belgesine yazýp kodladýklarý her bilginin doðruluðundan sorumludurlar. Yanlýþ beyanda bulunma, baþvurma belgesine baþkasýnýn fotoðrafýný yapýþtýrma, yerine baþkasýný sýnava sokma, sýnav kurallarýna aykýrý hareket etme ve benzeri eylemler, olayýn üzerinden kaç yýl geçmiþ olursa olsun, sýnav sonucunun iptal edilmesine neden olacak ve bununla ilgili yasal ve idari iþlemler baþlatýlacaktýr. KAYIT ÝÞLEMLERÝ 24. Bir yükseköðretim programýna kabul edilen her aday, Türkçesi hangi düzeyde olursa olsun, öðretim yýlý baþýnda ilgili kurumca saptanacak koþullarý yerine getirecek, bu kurumca istenecek belgeleri saðlayacak ve süresi içinde kayýt için baþvuracaktýr. Bu baþvuru, öðrenim vizesi alýnmýþ pasaportla ve doðrudan doðruya ilgili yükseköðretim kurumuna yapýlacaktýr. Kayýt için öðrenim vizesinin bulunmasý zorunludur. Öðrenim vizesini, Türkiye dýþýndan gelen adaylar Türkiye'nin dýþ temsilciliklerinden, Türkiye'de bulunan adaylar ise Ýl Emniyet Müdürlüklerinden alýrlar. Doðumla Türk vatandaþlýðýný kazanmýþ olup da sonradan Bakanlar Kurulu kararýyla T.C. vatandaþlýðýndan çýkma izni almak suretiyle yabancý bir devlet vatandaþlýðýna geçmiþ olup bir yükseköðretim kurumunda okumaya hak kazanan yabancýlarýn (4112 Sayýlý Kanunla Saklý Tutulan Haklarýn Kullanýlmasýna Ýliþkin Belge sahibi olanlar dahil), 'Öðrenim Meþruhatlý Vize Þartý' aranmaksýzýn, öðrenimlerine müsaade edilmesi uygun görülmüþtür. Kayýt yapýlabilmesi için adayýn, Türk liselerine denk bir okuldan mezun olduðunu belgelendirmesi gerekir. Denklik iþlemi, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eðitim Bakanlýðý'nca yapýlýr. Bu iþlem için "Milli Eðitim Bakanlýðý, Talim ve Terbiye Kurulu Baþkanlýðý, Teknikokullar, ANKARA" adresine, (a) lise düzeyindeki öðrenim belgesinin aslý ve (b) lisedeki dersleri, bu derslerin haftada kaç saat olduðunu ve bu derslerden alýnan notlarý gösteren bir belge (transkript) ile baþvurulmasý gerekir. 25. Öðretim dili Türkçe olan yükseköðretim programlarýna kabul edilen adaylarýn, kaydolduktan sonra öðrenimlerine baþlama zamanlarý Türkçe Testinden aldýklarý sonuçlara baðlýdýr. Bu adaylardan, (a) Türkçesi yeterli olanlar (A Düzeyi), yükseköðretim kurumundaki öðrenimlerine hemen baþlayabileceklerdir. (b) Türkçesi kýsa zamanda yeterli duruma gelebilecek olan adaylar (B Düzeyi), yükseköðrenime devam ederken, Türkçelerini ilerletmekle yükümlü tutulacaklardýr. (c) Türkçesi yetersiz olarak deðerlendirilen adaylar (C Düzeyi) ise, izinli sayýlacaklarý bir yýl sonuna kadar Türkçe öðrenmekle yükümlü tutulacaklar ve Türkçe öðrendiklerini kanýtladýktan sonra kaydedildikleri yükseköðretim kurumuna devam edebileceklerdir. 4

8 Türkçesi yetersiz adaylar, yerleþtirildikleri programlara öðretim yýlý baþýnda kaydolmak zorunda olduklarýný unutmamalýdýrlar. Bir yükseköðretim programýna kaydý yapýlan Türkçesi yetersiz (C Düzeyi) adaylar, Türkçe öðrenmek için bir yýl süre ile izinli sayýlýrlar. Bu adaylar bir yýl içerisinde Türkçe kursuna devam edebilirler. Bu durumda olan adaylar, bir yýllýk çalýþmayla Türkçeyi yeterli ölçüde öðrendiklerini, kabul edildikleri yükseköðretim kurumu yönetiminin kabul edeceði bir yöntem veya bir belge ile kanýtlamak zorundadýrlar. Böyle bir belge alamayanlar ile aldýklarý belgeyi öðretim yýlý kayýt zamanýna kadar kabul edildikleri yükseköðretim kurumuna teslim ederek iþlemlerini tamamlamamýþ olanlar, kabul ve kayýt ile doðan tüm haklarýný kaybederler. Yurt dýþýndaki Türk Liseleri ile Türkiye'deki liselerden mezun olanlarla ilgili olarak da yukarýdaki hükümler uygulanacaktýr. Yabancý dille öðretim yapan yükseköðretim programlarýna kaydý yapýlan adaylardan, Türkçesi kýsa zamanda yeterli olabilir (B Düzeyi) veya Türkçesi yetersiz (C Düzeyi) olarak deðerlendirilenler, öðrenimlerine baþlamakla beraber Türkçelerini yeterli düzeye çýkarýncaya kadar Türkçe kurslarý almakla ve Türkçelerini ilerletmekle yükümlü tutulurlar. Türkçe Testi sonuçlarýna göre Türkçeleri kýsa zamanda yeterli olabilir (B Düzeyi) veya yetersiz (C Düzeyi) bulunan öðrencilerin, kayýtlarýný izleyen yýl içinde, yeterli düzeyde Türkçe öðrendiklerini belirtmeleri üzerine, Türkçe öðrenme düzeyleri kayýtlý bulunduklarý yükseköðretim kurumunun kabul edeceði bir yöntem ile saptanýr ve öðrencilerin öðrenime baþlama zamanlarý ile Türkçelerini ilerletme yükümlülükleri bulunup bulunmadýðý hususuna ilgili yükseköðretim kurumunca karar verilir. Uluslararasý bir sýnav puaný ile üniversiteye kabul edilen öðrencilerin Türkçe düzeyleri kayýtlý bulunduklarý yükseköðretim kurumunun kabul edeceði bir yöntem ile saptanýr ve bu düzeye göre adayýn öðretime baþlamasý veya Türkçe öðrenmek için bir yýl izinli sayýlmasý hususlarýnda yukarýdaki kurallara göre uygulama yapýlýr. ÖÐRENÝM ÜCRETÝ VE BARINMA 26.Yükseköðretim programlarý için cari hizmet maliyetlerine yapýlacak katkýnýn tutarlarý yýllýk olarak saptanýr öðretim yýlýnda yabancý uyruklular için ücret miktarlarý, kaydolunan programýn özelliðine baðlý olarak devlet üniversitelerinde yýllýk yaklaþýk ABD dolarý arasýndadýr. Vakýf üniversitelerinde ise yýllýk ABD dolarý arasýndadýr. ÖSYM, yabancý uyruklu öðrencilere burs ya da parasal destek saðlamaz ve bunlarýn saðlanmasýnda aracý olmaz. Kredi ve Yurtlar Kurumuna baðlý yurtlar, öðrencilerin barýnma ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere hizmet vermektedirler. Ayrýca bazý üniversitelerin bünyelerinde de yurtlar bulunmaktadýr. Yurtlarda kalanlar belli bir ücret öderler. Öðrenciler geçimlerini kendileri karþýlar. Geçim masrafý ortalama olarak ayda ABD dolarý tutmaktadýr. Bu masraflarý karþýlayacak kaynaðý saðladýklarýný belgeleyemeyenlere Türkiye'de oturma izni verilmemektedir. 5

9 YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara iliþkin özel koþullar ve uyarýlar, dördüncü sütunda ise programlara alýnacak öðrenci sayýlarý yer almaktadýr. bk. 1, bk. 2 gibi uyarýlarýn ne olduklarý D. TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR baþlýðý altýnda numara sýrasýyla açýklanmýþtýr. Adý yanýnda (*) veya (**) iþareti olmayan yükseköðretim programlarýnýn öðretim süresi 4 yýldýr. B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR 1. Bir programýn adaylarda aradýðý koþullarý dikkatle inceleyiniz; belirtilen koþullarý tam olarak taþýmýyorsanýz o program için üniversiteye baþvurmayýnýz. Aksini yaparsanýz, baþvurunuz geçersiz sayýlýr veya verdiðiniz yanlýþ bilgi dolayýsýyla kabul edilmiþ olsanýz bile kesin kayýt hakkýný kaybetmiþ olursunuz. 2. Bir programa baþvururken, o programda öðrenime baþlamak için gerekli olan yetenek ve becerilere sahip olup olmadýðýnýzý göz önünde tutunuz. 3. Bu tabloda yer alan bir programýn açýlamamasý ya da kapatýlmasý halinde o program için yapýlan baþvurular iþleme konmaz. 4. Bu kýlavuzda belli bir kod numarasý ile tanýmlanan bir programýn baðlý olduðu kurum ve adý ile koþullarý yasal düzenlemelerle deðiþtirilecek olursa, o programa kabul edilen öðrenciler, programýn yeni adý ile baðlandýðý kurumun öðrencisi sayýlacak ve kendilerinden yeni kurumun koþullarý ile kurallarýna uymalarý istenebilecektir. C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR Bil. : Bilimler Öðr. : Öðretmenliði bk. : Bakýnýz ÜNÝ. : Üniversitesi Fak. : Fakültesi Y.O. : Yüksekokul Müh. : Mühendisliði YTL : Yeni Türk Lirasý D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR bk. 1. Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve o programýn hazýrladýðý meslekte baþarýlý olmayý engelleyici bir bedensel veya ruhsal özürün bulunmamasý gerekir. Bu nedenle kayýt sýrasýnda, o mesleði yürütmeyi engelleyecek ruhsal ve bedensel sakatlýðýn olmadýðýný gösteren saðlýk raporu istenebilir. bk. 2. Bu programa kayýt olacak öðrenciler, uygulamalý derslerde mesleðin gerektirdiði üniforma yý giymek zorundadýrlar. bk. 3. Bu programa yalnýz kýz öðrenciler alýnacaktýr. bk. 4. Zorunlu Ýngilizce ve Almanca hazýrlýk programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresine dahil deðildir. Yabancý dil yeterlik sýnavlarýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. bk. 5. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce veya Fransýzca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Programý süresi öðretim süresine dahil deðildir. bk. 6. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Programý süresi, öðretim süresine dahil deðildir. bk. 7. Bu programda zorunlu ortak yabancý dil dersi sadece Ýngilizcedir. bk. 8. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Programý süresi, öðretim süresine dahil deðildir. Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýr. bk. 9. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda (devamsýzlýk dýþýnda) birinci yýl baþarýsýz olan öðrencilerin, ilgili üniversitenin eðitim-öðretim yönetmeliði: a)hazýrlýk sýnýfýný tekrar etmelerini istiyorsa, bir yýl daha tekrar ettikten sonra ikinci kez baþarýsýz olurlarsa, b)hazýrlýk sýnýfýný tekrar etmelerini istemiyorsa tekrar etmeden birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr. Ancak bu öðrencilerin mezun oluncaya kadar üniversitelerince açýlacak yabancý dil muafiyet sýnavýnda baþarýlý olmalarý gerekir. bk.10. Bir yýl süreli Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Programý süresi, öðretim süresine dahil deðildir. Almanca yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýr. bk.11. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrencilerin üniversite ile iliþkileri kesilir. bk.12. Bir yýl süreli Fransýzca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Programý süresi, öðretim süresine dahil deðildir. Fransýzca yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýr. bk.13. Bu programa kayýt için konuþma, iþitme ve görme özürü bulunmamasý gerekir. bk.14. Çift diplomaya yönelik Uluslararasý Ortak Lisans Programý (UOLP), Bir Türk üniversitesi ile Yurtdýþý bir üniversite tarafýndan ortak olarak yürütülen lisans programýdýr. Programý baþarýyla tamamlayan bir öðrenci, her üniversiteden bir tane olmak üzere iki ayrý diploma alýr. Program dili Ýngilizcedir. Her iki üniversite tarafýndan belirlenen TOEFL koþulunu saðlayan öðrenciler programa direk baþlayabilirler. Bu koþulu yerine getiremeyen öðrenciler ise zorunlu Ýngilizce hazýrlýk programýna dahil olurlar. Uluslararasý Ortak Lisans Programýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye adresinden ulaþabilinir. bk.15. Bu programdaki öðretim dili en az % 30 Ýngilizce dir. bk.16. Öðretim dili Ýngilizce dir. bk.17. Bu programda baþarýlý olabilmek için cisimlerin birbirine göre deðiþik durumlarýný zihinde canlandýrabilme, çizim yapabilme, estetik görüþ ve yaratýcýlýk önemlidir. bk.18. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli Yabancý Dil Hazýrlýk Programý uygulanýr. Yabancý Dil Hazýrlýk Programý süresi, öðretim süresine dahil deðildir. bk.19. Kayýt için üniversitenin önereceði ve/veya tam teþekküllü resmi bir hastaneden, eðitim süresince ve daha sonrasýnda bu mesleði yürütmeyi engelleyecek fiziki, ruhsal ve bedensel engeli olmadýðýný belgeleyen heyet raporu alýnmasý gerekir. bk.20. Bir yýl süreli Ýspanyolca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Programý süresi, öðretim süresine dahil deðildir. Ýspanyolca yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. bk.21. Bir yýl süreli Ýtalyanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Programý süresi, öðretim süresine dahil deðildir. Ýtalyanca yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. bk.22. Bir yýl süreli Arnavutça Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresine dahil deðildir. Arnavutça yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. bk.23. Atýlým Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için KDV dahil ABD Dolarýdýr. Bu ücretin yarýsý ilk kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ikinci sömestr baþlamadan akademik takvimde belirtilen tarihler arasýnda ABD Dolarý ya da o günkü TC Merkez Bankasý ABD döviz alýþ kuru esas alýnarak YTL olarak iki eþit taksit halinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Öðretim ücretleri her yýl Üniversite tarafýndan yeniden saptanýr. Ücret tespit edilirken fiyat ve maliyet artýþlarý ile o yýlýn Üniversite bütçesi göz önünde tutulur. Öðretim dili Ýngilizce dir. bk.24. Bahçeþehir Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti bütün programlar için yýllýk taksitle ödeme KDV hariç YTL dir. ( x10 YTL)dir. Öðretim dili Ýngilizce dir. Ýki yýl üst üste Ýngilizce Hazýrlýk Programýný baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. bk.25. Baþkent Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti bütün programlar için yýllýk ABD Dolarý dýr ( ABD Dolarý KDV). Öðretim ücretindeki yýllýk artýþlar her yýl bir önceki yýla göre ABD Dolarý bazýnda en fazla % 7,5 ile sýnýrlý tutulacaktýr. bk.26. Öðrenciler 4. yýlda 3 yýllýk baþarýlarý göz önüne alýnarak alt programlara (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak, Zootekni, vb.) ayrýlacaklardýr. bk.27. Beykent Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý dahil tüm bölüm programlarý için ABD Dolarý karþýlýðý YTL dir. Bu ücretlere KDV dahil deðildir. Öðretim dili Ýngilizce dir. Ýki yýl üst üste Ýngilizce Hazýrlýk Programýný baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin üniversite ile iliþkileri kesilir. 6

10 YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR bk.28. Bilkent Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için ABD Dolarý dýr. Eðitim ücretinin ilk yarýsý olan ABD Dolarý kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý olan ABD Dolarý da ikinci yarý yýl baþýnda ders kaydý sýrasýnda ödenir. Eðitim ücretindeki yýllýk artýþlar, her yýl bir önceki yýla göre ABD Dolarý bazýnda en fazla %5 ile sýnýrlý tutulacaktýr. Bölümünde bir akademik yýl sonunda, üstün akademik baþarý gösterip bölümünün burs kontenjanýna giren öðrencilere, baþarý bursu olarak bir sonraki akademik yýl için eðitim ücretinden kýsmen veya tamamen muafiyet verilebilir. bk.29. Öðretim dili Ýngilizce dir. Bilkent Üniversitesi nde uygulanan belirli bir eðitim programýna giriþ hakkýný kazanan öðrencilerin yabancý dil bilgilerinin yeterli olduðunu kanýtlamalarý gerekmektedir. Bu þartlarý saðlayamayanlarýn Üniversitenin hazýrladýðý destek ve hazýrlýk eðitim programlarýna katýlmalarý zorunludur. Eðitim süresinin sonunda programý baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Hukuk Fakültesinde öðretim dili olarak Ýngilizce nin yanýsýra Türkçe de gereklidir. web: bk.30. Programýn adýnda belirtilen konularda Fransýz ve Ýngiliz dilleri eðitimine aðýrlýk veren bir program uygulanmaktadýr. Programa baþlayabilmek için öðrencilerin her iki dilden yeterlik sýnavýný baþarmalarý gereklidir. Yeterlik sýnavý/sýnavlarýnda baþarýlý olamayan öðrencilerin lisans programýndan önce Fransýzca ve/ veya Ýngilizce dil/dillerinde hazýrlýk programýna katýlmalarý zorunludur.bk.29 bk.31. Bir yýl süreli zorunlu Çince Hazýrlýk Programý uygulanýr. bk.32. Bu programý baþarý ile tamamlayan öðrenciler tezsiz yüksek lisans derecesi alacaklardýr. bk.33. Bu programýn Ýngilizce Hazýrlýk Eðitimi Uludað Üniversitesi Ali Osman Sönmez Kampusu nda (Bursa) Yabancý Diller Yüksekokulu nda verilecektir. bk.34. Çankaya Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için , 00 YTL dir. Bu ücrete KDV hariçtir. (%8) bk.35. Doðuþ Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti KDV dahil Lisans programlarý ve Hazýrlýk Sýnýfý için ABD Dolarý dýr. Bu ücret Güz ve Bahar yarýyýlý baþýnda olmak üzere iki eþit taksitte öðrenci tarafýndan ödenir. bk.36. Bu programýn öðretim dili Ýngilizce dir. Ýngilizce yabancý dil yeterlik sýnavý yapýlýr. Yabancý dil yeterlik sýnavýnda baþarýlý olamayan adaylar için zorunlu Ýngilizce hazýrlýk programý uygulanýr. Hazýrlýk programýnýn süresi en fazla iki yýldýr. Hazýrlýk programý süresi, öðretim süresine dahil deðildir. Programda Mesleki Yabancý Dil derslerinden biri Fransýzca okunacaktýr. bk.37. Öðrenciler öðrenimlerini Atatürk Üniversitesi Týp Fakültesinde sürdüreceklerdir. bk.38. Zorunlu Yabancý Dil Hazýrlýk Sýnýfý uygulanan programlarda, Hazýrlýk Sýnýfýnda görülen öðretim diline göre lisansta yabancý dilde destekli eðitim verilmektedir. bk.39. Bu programýn öðretim dili Türkçe dir. Ancak, bazý derslerde öðretim dili kýsmen Ýngilizce dir. bk.40. Bu programý tercih edecek öðrenciler uygulamalý derslerdeki araç ve gereçleri (video kaset, fotoðraf makinesi, film, flaþ, röportaj teybi gibi) kendileri temin edeceklerdir. bk.41. Bir yýl süreli Ýngilizce veya Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Programý süresi, öðretim süresine dahil deðildir. Yabancý dil yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. bk.42. Bu programýn öðretim dili Türkçe dir. Ancak, bazý derslerde öðretim dili kýsmen Almanca veya Ýngilizce dir. bk.43. Fatih Üniversitesi nde eðitim ve öðretim ücrete tabidir. Öðrenciler öðretimlerini Ýstanbul Kampusu nda sürdürecektir. Öðretim ücreti Lisans öðretimlerinin Hazýrlýk Sýnýflarý için ABD Dolarý, Fen-Edebiyat Fakültesi nin bütün bölümleri ABD Dolarý, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi nin bütün bölümleri için ABD Dolarý olup, öðretim ücretleri TC Merkez Bankasý kuru karþýlýðý YTL olarak, banka sözleþmesinde belirtilen þekli ile (2) iki taksitle ödenir. %8 KDV dahildir. bk.44. Ýzmir Ekonomi Üniversitesi nde öðretim ücrete tabidir. Öðretim ücretleri her yýl mütevelli heyet tarafýndan belirlenmektedir ders yýlý için mütevelli heyet tarafýndan belirlenecek ücretler üniversitenin web sitesinde yayýmlanacaktýr. Belirlenen yýllýk öðretim ücreti iki eþit taksitte ödenmektedir. Yýllýk öðretim ücretinin ilk taksidi kesin kayýt sýrasýnda, ikinci taksidi ikinci yarý yýl baþýnda ders kayýtlarýndan önce öðrenci tarafýndan ödenecektir. bk.45. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Programýn sonunda Ýngilizce Yeterlilik Sýnavýný baþaranlarýn doðrudan birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr. Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý, öðretim süresine dahil deðildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve / veya Uluslararasý yabancý dil sýnavlarýnýn birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde baþarýlý olduðunu belgeleyen, b) Üniversitece öðretim yýlý baþýnda yapýlacak Ýngilizce yeterlilik sýnavýnda baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar (Ayrýntýlý bilgi için Üniversiteye baþvurunuz). bk.46. Bir yýl süreli zorunlu Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Programýn sonunda Almanca Yeterlilik Sýnavýný baþaranlarýn doðrudan birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr. Almanca Hazýrlýk Sýnýfý, öðretim süresine dahil deðildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve / veya Uluslararasý yabancý dil sýnavlarýnýn birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde baþarýlý olduðunu belgeleyen, b) Üniversitece öðretim yýlý baþýnda yapýlacak Almanca yeterlilik sýnavýnda baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. (Ayrýntýlý bilgi için Üniversiteye baþvurunuz) bk.47. Bu programýn öðretim dili Fransýzca olup, iki yýllýk hazýrlýk sýnýfý mevcuttur. Lisans programýna baþlayabilmek için Üniversite tarafýndan yapýlan Fransýzca yeterlik sýnavýnda baþarý gösterilmesi zorunludur. Yeterli bulunmayan öðrenciler, sýnavda aldýklarý sonuca göre 1 yýllýk Fransýzca Dil Hazýrlýk sýnýfýna veya 1 yýllýk ikinci hazýrlýk Ýleri Fransýzca ve Sosyal Bilimlere Hazýrlýk sýnýfýna kaydolurlar. Bu sürenin sonunda baþarýlý olan öðrenciler bir üst sýnýfta eðitimlerine devam ederler. Hazýrlýk sýnýfýnda baþarýlý olduktan sonra 4 yýllýk lisans eðitimine baþlarlar. bk.48. Bu programýn öðretim dili Fransýzca dýr. Bu bölüme kayýt yaptýrma hakkýný kazanan öðrencilerin lisans programýna baþlayabilmeleri için Üniversite tarafýndan yapýlan Fransýzca yeterlik sýnavýnda aranan baþarýnýn gösterilmesi zorunludur. Yeterli bulunmayan öðrenciler 1 yýllýk Fransýzca Hazýrlýk sýnýflarýna kaydolurlar. bk.49.bir yýl süreli Arapça Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresine dahil deðildir. Arapça yeterlilik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. bk.50. Öðretim dili Fransýzca dýr. bk.51. Öðretim dili Almanca dýr. bk.52. Bir yýl süreli zorunlu Fransýzca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Programýn sonunda Fransýzca Yeterlilik Sýnavýný baþaranlarýn doðrudan birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr. Fransýzca Hazýrlýk Sýnýfý, öðretim süresine dahil deðildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve / veya Uluslararasý yabancý dil sýnavlarýnýn birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde baþarýlý olduðunu belgeleyen, b) Üniversitece öðretim yýlý baþýnda yapýlacak Fransýzca yeterlilik sýnavýnda baþarýlý olanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. (Ayrýntýlý bilgi için Üniversiteye baþvurunuz) bk.53. Bu programda öðrencilerin Ýngilizce ve Almanca dan muafiyet sýnavýna girmeleri gerekmektedir. Her iki sýnavý baþaran öðrenciler doðrudan lisans eðitimine baþlayabilirler. Muafiyet sýnavlarýný veremeyen öðrenciler ise lisans programýna baþlamadan önce Ýngilizce için bir yýl, Almanca için bir yýl, her iki dilden de muaf olamayan öðrenciler Ýngilizce ve Almanca olmak üzere toplam iki yýl hazýrlýk okuyacaklardýr. 7

11 YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR bk.54. Bu programa baþvurabilmek için Yükseköðretim Kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; en fazla 22 yaþýnda olmak (1986 ve daha yukarý doðumlular); vücut yapýsý düzgün olmak; vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanýk lekesi, frengi ve cilt hastalýðýndan iz bulunmamak; astým, bronþit, epilepsi, nefes darlýðý, renk körlüðü, kekemelik, saðýrlýk vb. gibi biyolojik bozukluðu olmamak; bayýlma, histeri, marazi çarpýntý vb. psikolojik ve sinirsel hastalýklardan herhangi birine yakalanmýþ olmamak; herhangi bir okuldan disiplin cezasý ile uzaklaþtýrýlmýþ olmamak; 1,65 m den uzun olmak; boy uzunluðunun cm olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak gerekir. Kayýt sýrasýnda ilgili Meslek Yüksekokulunca öngörülen saðlýk koþullarýna uygunluðu Üniversitenin Týp Fakültesi nden alýnacak Saðlýk Kurulu Raporu ile belgelemek gerekir. Bu programa kayýt olacak öðrencilerin okulun vereceði üniformayý giymek zorundadýr. Yabancý Dil Eðitimi Ýngilizce dir. bk.55. Haliç Üniversitesi, Bizim-Lösemili Çocuklar Vakfý tarafýndan kurulmuþ vakýf üniversitesidir. Haliç Üniversitesi nde eðitim-öðretim ücrete tabidir eðitim-öðretim yýlýnda; eðitim-öðretim ücretleri: Hemþirelik Yüksekokulu 6 500,00 YTL, Konservatuar, Türk Musikisi, Tiyatro, Opera ve Konser Þarkýcýlýðý bölümleri için 9 000,00 YTL, Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý, Fen-Edebiyat Fakültesi; Amerikan Kültürü ve Edebiyatý bölümü için ,00 YTL, Psikoloji bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü için ,00 YTL, Ýngilizce Mütercim- Tercümanlýk bölümü için ,00 YTL, Uygulamalý Matematik bölümü için ,00 YTL., Mimarlýk Fakültesi; Mimarlýk, Ýç Mimarlýk, Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümleri için ,00 YTL, Mühendislik Fakültesi; Bilgisayar Mühendisliði ve Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði bölümleri ,00 YTL, Endüstri Mühendisliði bölümü için ,00 YTL, Ýþletme Fakültesi; Ýþletme (Türkçe) ve Turizm Ýþletmeciliði bölümleri ,00 YTL, Ýþletme (Ýngilizce), Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik bölümleri ,00 YTL, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarýmý, Tekstil ve Moda Tasarýmý, Plastik Sanatlar ile Fotoðraf ve Video bölümleri ,00 YTL olup, % 8 KDV eðitim-öðretim ücretine dahildir. Ücretler 1/4'ü güz, 1/4'ü bahar yarýyýlý baþlarýnda ödenmesi þartý ile yýllýk toplam 6 taksitte ödenebilir. Eðitim-öðretim ücretinde yapýlabilecek yýllýk artýþlar, Türkiye Ýstatistik Kurumu tarafýndan belirlenen enflasyon oranlarý dikkate alýnarak, Üniversitemiz yetkili kurullarýnýn kararýna istinaden yapýlacaktýr. bk.56. Iþýk Üniversitesi, 122 yýl geçmiþi ile, TC nin ilk Eðitim Vakfý, Feyziye Mektepleri Vakfý (FMV) tarafýndan kurulmuþtur. Eðitim ücrete tabidir eðitim-öðretim yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için ABD Dolarý dýr. Bu ücrete %8 KDV dahil deðildir. Ücret iki eþit taksitle ödenir. Birinci taksit Ekim ayýndaki güz dönemi kayýtlarýnda; ikinci taksit ise bahar dönemi kayýtlarý sýrasýnda Þubat ayýnda ödenir. Ücrete barýnma, yemek ve kitap giderleri dahil deðildir. Öðretim dili Ýngilizce dir. bk.57. Bir yýl süreli Yunanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Programý süresi, öðretim süresine dahil deðildir. Yabancý Dil yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýr. bk.58. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli Ýngilizce veya Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Programý süresi, öðretim süresine dahil deðildir. bk.59. Bir yýl süreli zorunlu Rusça Hazýrlýk Programý uygulanýr. bk.60. Ýstanbul Bilgi Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti ABD Dolarý dýr (KDV dahildir). Ýstanbul Bilgi Üniversitesi nde Ýngilizce zorunlu öðretim dilidir. Üniversitenin kýz ve erkek öðrenci yurtlarý mevcuttur. bk.61. Kültür Koleji Eðitim Vakfý tarafýndan kurulan Ýstanbul Kültür Üniversitesi nde eðitim Þirinevler-Ataköy kampuslarýnda yapýlacaktýr. Eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler için ABD Dolarý veya karþýlýðý YTL olup, KDV ücretlere dahildir. Öðrencilerin Türkçe ve Ýngilizce bilmesi þartý aranacaktýr. Yeterli miktarda Türkçe ve Ýngilizce bilmeyen öðrenciler hazýrlýk sýnýflarýna yerleþtirilecektir. 8 bk.62. Bu programda öðrencilerin Ýngilizce ve Almanca dan muafiyet sýnavýna girmeleri gerekmektedir. Her iki sýnavý baþaran öðrenciler doðrudan lisans eðitimine baþlayabilirler. Muafiyet sýnavlarýný veremeyen öðrenciler ise lisans programýna baþlamadan önce Ýngilizce için bir yýl, Almanca için bir yýl, her iki dilden de muaf olamayan öðrenciler Ýngilizce ve Almanca olmak üzere toplam iki yýl hazýrlýk okuyacaklardýr. (Muafiyet için bk.45 ve bk.46 kurallarý geçerlidir) bk.63. Koç Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için ABD Dolarý dýr. bk.64. Bu programda baþarýlý olabilmek için elleri ve parmaklarý ustalýkla kullanabilme önemlidir. bk.65. Öðretim dili Ýngilizce dir. Orta Doðu Teknik Üniversitesi nin Yabancý Diller Yüksekokulu Temel Ýngilizce Bölümü hazýrlýk sýnýfýnda eðitimin süresi en çok iki yarý yýldýr. Bir yýl sonunda baþarýlý olamayan hazýrlýk sýnýfý öðrencilerinin yaz okuluna ve yaz okulu sonundaki yeterlik sýnavýna katýlma koþullarý Bölüm Kurulunca belirlenir. Yýl sonunda ve/veya yaz okulu sonunda verilen yeterlik sýnavýnda baþarýlý olamayan öðrenciler bir sonraki eðitim-öðretim yýlý baþýnda verilecek yeterlik sýnavýný Üniversiteye kayýt yaptýran yeni öðrencilerle birlikte alabilirler. Baþarýsýz olan hazýrlýk sýnýfý öðrencilerinin, ertesi yýl destek sýnýfýna devam veya bunu izleyen eðitim-öðretim yýlý baþýnda verilecek olan yeterlik sýnavýna girme koþullarý Bölüm Kurulunca belirlenir. Temel Ýngilizce Bölümünde daha önce bir yýl okuyup baþarýsýz olan, YÖS ve eþdeðerliði kabul edilen uluslararasý sýnavlar ile yeniden ODTÜ ye gelen öðrencilerin destek sýnýfýna devam veya bunu izleyen eðitim-öðretim yýlý baþýnda verilecek olan yeterlik sýnavýna girme koþullarý Bölüm Kurulunca belirlenir. Temel Ýngilizce Bölümü nde daha önce iki yýl okuyup YÖS ve eþdeðerliði kabul edilen uluslararasý sýnavlar ile yeniden ODTÜ ye gelen öðrenciler Yabancý Diller Yüksekokulunda tekrar okuyamazlar. Bu öðrenciler bir yýl içinde Yabancý Diller Yüksekokulunca verilen yeterlik sýnavýný veya Üniversitenin eþdeðerliði kabul ettiði uluslararasý sýnavlarý (TOEFL, IELTS) alabilirler; bu sýnavlarýn geçerliliði alýndýðý tarihten itibaren iki yýldýr. Bu sýnavlarýn herhangi birinden baþarýlý olduklarý takdirde kazandýklarý bölüme kayýt yaptýrabilirler. Aksi halde Üniversite ile iliþikleri kesilir. Son iki eðitim-öðretim yýlý içinde ODTÜ Temel Ýngilizce Bölümü Hazýrlýk Programýnda öðrenim görerek baþarýlý olanlar, Ýngilizce Yeterlik Sýnavýnda baþarýlý olanlar veya ayný eðitim-öðretim yýllarýnda ODTÜ lisans programýnda öðrenim görmüþ olanlar Ýngilizce Hazýrlýk Programýndan muaf tutulurlar. bk.66. Sabancý Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir akademik yýlýnda öðrenim ücreti tüm programlar için KDV dahil yýllýk ,00 YTL olarak tahsil edilmiþtir akademik yýlý öðrenim ücreti Mütevelli Heyeti tarafýndan 2008 Ocak ayýnda belirlenecektir. Öðrenim ücretinin yarýsý ilk kayýt sýrasýnda diðer yarýsý ikinci dönem kayýtlarý sýrasýnda ödenir. Sabancý Üniversitesi nde öðrenim dili Ýngilizcedir. Kayýt yaptýran tüm öðrencilere ortak bir muafiyet sýnavý verilir. Sýnavda baþarýlý olamayan öðrenciler ingilizce dil seviyelerine göre Temel, Orta veya Ýleri düzeyden baþlamak üzere diller okulu na devam eder. Diller Okulu nda normal öðrenimin süresi temel ya da orta düzeyden baþlayanlar için bir akademik yýl, ileri düzeyden baþlayanlar için bir dönemdir. Temel düzeyden baþlayanlar en fazla bir buçuk akademik yýl, orta ve ileri düzeyden baþlayanlar ise bir akademik yýl sonunda diller okulundaki öðrenimlerini tamamlarlar. Herhangi bir düzeyden ikinci kez baþarýsýz olan ya da birden fazla düzeyi tekrar etme durumuna gelen öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. Ýleri düzeyi baþarý ile bitiren öðrenciler ilgili dönemin sonunda yapýlan Ýngiliz Dil Ölçme Sýnavýný girerler. Ýngilizce dil ölçme sýnavýnda baþarýlý olanlar lisans diploma programlarýna baþlamaya hak kazýnýr. Sýnavda baþarýlý olamayanlarýn diller okulunda tekrar öðrenim görme hakký yoktur. Kendilerine tanýnan haklar doðrultusunda düzenlenen Ýngilizce Dil Ölçme Sýnavlarýna girerler. Bu sýnavlarda baþarýlý olamayan öðrencilerin üniversite ile iliþkisi kesilir. Diller Okulunda daha önce öðrenim görüp baþarýsýz

12 YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR olduktan sonra bir yýl ek süre kullanan ve YÖS ile yeniden kayýt hakký kazanan öðrenciler Diller Okulu na devam edemez. Bu öðrenciler kabul edildikleri akademik yýlýn baþýnda düzenlenen muafiyet sýnavýna girer. Bu sýnav sonunda yeterli baþarýyý gösteremeyenler, kayýt hakkýný kaybeder. Mühendislik ve Doða Bilimleri Programlarý: Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliði, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Elektronik Mühendisliði, Malzeme Bilimi ve Mühendisliði, Mekatronik Mühendisliði, Üretim Sistemleri Mühendisliði lisans derecelerini; Sanat ve Sosyal Bilimler Programlarý: Görsel Sanatlar ve Görsel Ýletiþim Tasarýmý, Kültürel Çalýþmalar, Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisans derecelerini, Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programlarý: Ekonomi, Yönetim Bilimleri lisans derecelerini kapsamaktadýr. Öðrencilerden, yerleþtirildikleri programa kayýt yaptýrýrken ilgi duyduklarý lisans derece alanlarýný belirtmeleri istenecektir. Esas öðrenim görmek istenen lisans derece alaný ise lisans programýnýn ikinci yýlý sonunda kesinleþtirilecektir. bk.67. Bu programda zorunlu ortak yabancý dil dersi Almanca ve/veya Ýngilizce dir. bk.68. Yeditepe Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti Týp Fakültesi için ,00 YTL, Diþ Hekimliði Fakültesi için ,00 YTL, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi ve Eczacýlýk Fakülteleri için ,00 YTL, Yabancý Dil Hazýrlýk Sýnýfý ve Yabancý Diller Yüksekokulu ve diðer Fakülteler için ,00 YTL, Eðitim Fakültesi için , 00 YTL dir. KDV dahil deðildir. bk.69. Öðretim dili Ýngilizce ve Türkçe dir. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý öðretim süresine dahil deðildir. Yabancý dil düzeyi, öðretim dönemi baþýnda yapýlacak Yabancý Dil Sýnavý sonucu tespit edilir. Bu sýnavý baþaranlar veya TOEFL sýnavýnda baþarýlý olduðunu kanýtlayanlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. bk.70. Ýstanbul Bilim Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir. Üniversitede Eðitim-Öðretim ücretleri her akademik yýl itibariyle Mütevelli Heyeti tarafýndan tesbit edilir eðitim yýlý için Mütevelli Heyeti tarafýnda belirlenecek ücretler üniversitenin web sitesinde yayýnlanacaktýr. bk.71. Hazýrlýk programý sonunda baþarýlý olamayan öðrenciler bu programý tekrarlamak zorundadýr. bk.72. Doðu Akdeniz Üniversitesi, Gazimaðusa kentinde, eðitimöðretim veren bir Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Devlet-Vakýf Üniversitesidir. Doðu Akdeniz Üniversitesinde eðitim ücretlidir akademik yýlý öðrenim ücretleri hakkýnda, Üniversitenin web sayfasýndan bilgi alýnabilir. bk.73. Öðretim dili Türkçe dir. Bu programa kayýt yaptýran öðrenciler Ýngilizce Hazýrlýk Programýndan muaf tutulurlar. bk.74. Ýngilizce, Almanca veya Fransýzca dillerinden öðrencinin seçeceði birinden bir yýl süreli zorunlu Yabancý Dil Hazýrlýk Programý uygulanýr. Ancak zorunlu hazýrlýk okumasý gereken yabancý dil yeterlilik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. Bu programa alýnacak öðrenciler beþinci yarýyýldan itibaren 15 kiþilik kontenjan ile üniversitece belirlenen esaslara göre Çocuk ve Gençlik Edebiyatý yan alan programýný da alabileceklerdir. bk.75. Öðretimin yapýlabilmesi için hazýrlýklar tamamlanýncaya kadar öðrenciler öðrenimlerini Selçuk Üniversitesi Meram Týp Fakültesinde sürdüreceklerdir. bk.76. Bu programa yalnýz erkek öðrenci alýnacaktýr. bk.77. Kadir Has Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir. Eðitim, Ýngilizce aðýrlýklýdýr ders yýlýnda öðretim ücreti ve diðer bilgiler için Üniversiteye baþvurunuz. Öðrencilerin dersleri takip edebilecek düzeyde Ýngilizce ve Türkçe dillerini bilmeleri (ya da Türkçe öðrenmek için bir kursa kayýt olmalarý) gerekmektedir. bk.78. Çað Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için ,00 YTL dir. Bu ücrete %8 KDV dahil deðildir. Ücretler 8 taksitte, öðrenci tarafýndan ödenecektir. bk.79. Yaþar Üniversitesi nde öðrenim ücretlidir akademik yýlýnda öðretim ücreti tüm fakülteler ve Ýngilizce Hazýrlýk sýnýfý için ABD Dolarý dýr. Bu ücrete ayrýca %8 KDV eklenecektir. Öðrenim ücretinin yarýsý ilk kayýt sýrasýnda, kalan yarýsý ikinci dönem baþýnda ödenir. Yaþar Üniversitesi nde tüm programlar için öðrenim dili Ýngilizce dir. bk.80. Girne Amerikan Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti, Ýngilizce Hazýrlýk Programý, Ýngilizce hazýrlýk aþamasýndan sonraki Fakültelerde Euro dur. Ayrýca %5 KDV alýnýr. Öðretim ücreti iki eþit taksit halinde ödenir. Öðretim ücretine ek olarak 345 Euro kayýt ücreti ve 170 Euro ulaþým ücreti alýnýr. Ýlk yýlý izleyen dönemlerde ise öðrenci her dönem 125 Euro ek akademik ve kültürel etkinlik ücretini dönemsel eðitim ücretine ek olarak öder. bk.81. Lefke Avrupa Üniversitesi, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti nde eðitim veren bir vakýf üniversitesidir. Yýllýk eðitim ücreti tüm programlar ve Hazýrlýk Okulu için ABD Dolarý olup, iki eþit taksitte ve dönem kayýtlarý sýrasýnda ödenir. ( %3 oranýndaki KDV ile 250 ABD Dolarý tutatýrýndaki öðrenci birliði, öðrenci aktivite fonu ve kayýt harcý yukarýda belirtilen ücretlere dahil deðildir ve ayrýca ödenir). Ayrýntýlý bilgi için bk.82. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi Lefkoþa kentinde eðitim öðretim veren bir üniversitedir. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir. Eðitim ücretine %3 KDV kayýt esnasýnda ödenmesi gereken kayýt ve diðer etkinlikler ücreti eklenir. Eðitim ücretinin yarýsý kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ise ikinci dönem öncesinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Eðitim ücretleri ve taksitli ödeme imkânlarý için Kayýt ve Öðrenci Ýþleri Müdürlüðü nden detaylý bilgi alýnabilir. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi ndetürk Dili Edebiyatý, Türkçe Öðretmenliði ve Okul Öncesi Öðretmenliði bölümü hariç diðer tüm bölümlerin öðretim dili Ýngilizce dir. Ýngilizce bilgileri yeterli düzeyde bulunmayan öðrenciler bir yýl süre ile Ýngilizce Hazýrlýk Programýna katýlarak verilen Ýngilizce Yeterlilik Sýnavýnda baþarýlý olmak durumundadýrlar. Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi nde bir akademik yýl iki dönemden oluþmaktadýr. Yurtta kalmak isteyen öðrenciler için modern kýz ve erkek öðrenci yurtlarý mevcuttur. Yurt ücretlerine yemek giderleri, elektrik ve su ücretleri dahil deðildir. Yurt ücretleri dönemlik olarak her dönem baþýnda peþin olarak ödenecektir. Ayrýca, her öðrenci yurda kayýt sýrasýnda, yurttan ayrýlýrken geri alabileceði 150 ABD Dolarý depozit yatýracaktýr. Yurtta kalacak öðrencilere uygulanmak üzere bir yýllýk eðitim ücreti, kayýt ücreti, ders kayýt ücreti, öðrenci etkinlik fonu, ulaþým ücreti, üç öðün yemek ve Hazýrlýk Okulu Kitaplarý dahil çok uygun paket fiyat imkâný sunulmaktadýr. Paket fiyat ile ilgili detaylý bilgi Öðrenci Ýþleri Müdürlüðü nden alýnabilir. bk.83. Yakýn Doðu Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti, Ýngilizce Hazýrlýk Programý dahil, tüm programlar için Euro dur. Eczacýlýk Fakültesi ile Diþ Hekimliði Fakültesinin yýllýk öðretim ücreti Euro dur. Bu ücrete % 3 KDV, 77 Euro kayýt ücreti ve her öðrencinin dönem baþýnda ödemesi gereken 75 Euro Öðrenci Etkinlikleri Fonu ücreti dahil deðildir. Öðretim ücretinin yarýsý kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ikinci dönem öncesinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Üniversitedeki kredili sisteme göre, Üniversite tarafýndan 4.00 üzerinden 4.00 tutturan öðrenciye tam Akademik Baþarý Bursu verilmektedir. Öðrenci yurtlarýnda 1 kiþilik, 2 kiþilik ve 4 kiþilik odalar vardýr ders yýlýnda dönemlik oda ücretleri, odalarýn özelliklerine göre, 750 Euro ile Euro arasýna deðiþmektedir. bk.84. Mütercim-Tercümanlýk (Fransýzca) programýnda iki dille Mütercim- Tercümanlýk diplomasý için Ýngilizce ya da Almanca bildiðini belgeleyen öðrencilere 3. ve 4. yýl iki dilli program uygulanýr ve Mütercim-Tercümanlýk alanýnda iki dilli diploma verilir. Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) programýnda iki dille Mütercim-Tercümanlýk diplomasý için Fransýzca ya da Almanca bildiðini belgeleyen öðrencilere 3. ve 4. yýl iki dilli program uygulanýr ve Mütercim-Tercümanlýk alanýnda iki dilli diploma verilir. 9

13 YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR bk.85. Bu programa kayýt olan öðrenciler, öðrenim sürelerinin birinci yýlýný üniversitede, ileri sýnýflarýn ders ve uygulamalarýný ise üniversiteye baðlý gemi ve otellerde eðitim görerek tamamlayacaklardýr. bk.86. Okan Üniversitesi nde eðitim-öðretim ücrete tabidir eðitim-öðretim yýlýnda Hazýrlýk Sýnýfý ve tüm lisans programlarý için yýllýk ,00 YTL olup bu ücrete KDV dahil deðildir. Öðrenim ücretlerinin taksitli ödenmesi halinde 1/4 ü peþin, kalaný 3 eþit taksit yapýlacaktýr. Taksitler banka ile anlaþma yapýlmak sureti ile Aralýk 2008, Þubat 2009 ve Nisan 2009 tarihlerinde ödenecektir. bk.87. Ýsteyen öðrencilere bir yýl süreli Almanca, Fransýzca veya Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Programý süresi öðretim süresine dahil deðildir. bk.88. Bu programa baþvurabilmek için Yükseköðretim Kurumunun aradýðý bütün koþullara ek olarak; boyu erkek öðrencilerde 1,60 m den, kýz öðrencilerde 1,55 m den kýsa olmamak; boy uzunluðunun cm olarak ifade edilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak; yapýlacak mülakat ve beden eðitimi sýnavýnda baþarýlý olmak; saðlýk durumunun denizciliðe elveriþli olduðu, renk körlüðü ve þaþýlýk bulunmadýðýný, her iki kulaðýnýn arýzasýz olduðunu ve Yakýn Doðu Üniversitesi Denizcilik Fakültesince öngörülen diðer saðlýk koþullarýna uygunluðunu tam teþekküllü bir devlet hastanesinden alýnacak özel bir saðlýk raporu ile belgelemek gerekir. bk.89. Bir yýl süreli Japonca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Sýnýfý süresi öðretim süresine dahil deðildir. Japonca yeterlilik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. bk.90. ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu, Lefkoþa nýn (Nicosia) yaklaþýk 50 km batýsýnda, nüfuslu Güzelyurt (Morphou) kentinin 6 km kuzeyinde Kalkanlý bölgesinde yer almaktadýr. ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu programlarýnda öðretim dili Ýngilizcedir ders yýlý için belirlenmiþ olan öðretim ücreti, Ýngilizce Hazýrlýk Programý da dahil olmak üzere, tüm programlar için 5,800 ABD dolarýdýr. Öðretim ücreti iki taksit olarak ödenir. ODTÜ Kuzey Kýbrýs kampusu, yüksek teknolojiyle desteklenmiþ altyapý sistemi, modern eðitim binalarý ve laboratuvarlarý, kültür ve kongre merkezi, yönetim-kütüphanebilgisayar merkezi kompleksi, kafeteryasý, alýþveriþ merkezi, öðrenci birliði odalarý, yurtlarý, lojmaný, spor ve saðlýk kulübü, saðlýk ve rehberlik merkezi, postanesi, kitapçýsýyla kusursuz bir kampustur. Kampus, bedensel engelli öðrencilerin ihtiyaçlarýný karþýlayabilecekleri her türlü imkaný saðlayacak þekilde tasarlanmýþtýr. Türkiye ve Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti vize koþullarýna iliþkin bilgi almak için öðrencilerin en yakýn Türk Büyükelçiliði veya Konsolosluðu na baþvurmalarý gerekmektedir. Ayrýntýlý bilgi için: bk.91. Öðretim dili, programda yer alan bir çok meslek dersi için Türkçe dir, ancak seçmeli derslerden çoðu ile bazý zorunlu derslerde öðretim dili Ýngilizce dir. bk.92. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir eðitim-öðretim yýlý için eðitim ücreti ABD Dolarý dýr. Öðretim dili Türkçe dir. Öðrencilere Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Öðrencilerin dersleri takip edebilecek düzeyde Türkçe bilmeleri ya da TÖMER den belge almýþ olmalarý gerekmektedir. bk.93. Yabancý uyruklu öðrencilerin kayýt iþlemlerini tamamlayabilmeleri için, K.K.T.C. Saðlýk Bakanlýðý na baðlý Devlet Hastanelerinden, HIV, Hepatit B ve Hepatit C taþýmadýklarýna dair tetkik sonuçlarýný ve PPT Testini içerir bir saðlýk raporu almalarý gereklidir. Ayrýca, yabancý öðrencilerin saðlýk sigortasý yaptýrmalarý zorunlu olup bu amaçla kayýt sýrasýnda yýllýk 50 ABD dolarý alýnýr. bk.94. Bir yýl süreli Boþnakça Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresine dahil deðildir. Boþnakça yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. bk.95. Bir yýl süreli Bulgarca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresine dahil deðildir. Bulgarca yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. bk.96. Ýstanbul Arel Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir eðitimöðretim yýlýnda Yabancý Uyruklu Öðrencilerin öðretim ücreti Ýngilizce ve Türkçe Hazýrlýk Sýnýflarý dahil tüm bölümlerde YTL dir. Bu ücrete %8 KDV dahil deðildir. Belirlenen bu ücret eðitim-öðretim yýlýna ait olup, sadece öðretim ücretin kapsar. Yurt, ulaþým vb. ücretler bu ücrete dahil deðildir. bk.97. Ýstanbul Aydýn Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir eðitim-öðretim yýlýnda Yabancý Uyruklu Öðrencilerin öðretim ücreti Ýngilizce ve Türkçe Hazýrlýk Sýnýflarý dahil tüm bölümlerde YTL dir. Bu ücrete %8 KDV dahil deðildir. Belirlenen bu ücret eðitim-öðretim yýlýna ait olup, sadece öðretim ücretin kapsar. Yurt, ulaþým vb. ücretler bu ücrete dahil deðildir. 10

14 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fizik 2 Eğitim Fakültesi Kimya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Matematik Fen Bilgisi Öğretmenliği Sosyoloji İlköğretim Matematik Öğretmenliği Tarih İngilizce Öğretmenliği 3 Güzel Sanatlar Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Sinema ve Televizyon Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hukuk Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği İktisat Türkçe Öğretmenliği İşletme Zihin Engelliler Öğretmenliği Kamu Yönetimi Fen-Edebiyat Fakültesi Maliye Biyoloji (İngilizce) Uluslararası İlişkiler Fizik (İngilizce) İletişim Fakültesi Kimya (İngilizce) Halkla İlişkiler ve Tanıtım Matematik (İngilizce) Radyo, Sinema ve Televizyon Psikoloji Mühendislik Fakültesi Sosyoloji Çevre Mühendisliği Tarih İnşaat Mühendisliği Türk Dili ve Edebiyatı Jeoloji Mühendisliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Makine Mühendisliği İktisat Su Ürünleri Fakültesi İşletme Tıp Fakültesi (*) Kamu Yönetimi 2 Ziraat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Gıda Mühendisliği Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Gıda Mühendisliği Ziraat Mühendisliği Çevre Mühendisliği Antalya Sağlık Yüksekokulu Tıp Fakültesi (*) Hemşirelik Bolu Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hemşirelik Rekreasyon Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. 1 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Konaklama İşletmeciliği 2 Eğitim Fakültesi Seyahat İşletmeciliği İngilizce Öğretmenliği 45 5 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Okul Öncesi Öğretmenliği Eczacılık Fakültesi (**) Sınıf Öğretmenliği 2 Edebiyat Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Arkeoloji Felsefe Biyoloji Sanat Tarihi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Sosyoloji Felsefe 1 (**) Öğrenim süresi 5 yıldır 11

15 Tarih Moda Tasarımı Türk Dili ve Edebiyatı Sivil Havacılık Yüksekokulu Eğitim Fakültesi Havacılık Elektrik ve Elektroniği Almanca Öğretmenliği Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O Fransızca Öğretmenliği ANKARA ÜNİVERSİTESİ İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Alman Dili ve Edebiyatı İşitme Engelliler Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Okul Öncesi Öğretmenliği Antropoloji Sınıf Öğretmenliği Arap Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Arkeoloji Zihin Engelliler Öğretmenliği Bilgi ve Belge Yönetimi 6 2 Fen Fakültesi Bulgar Dili ve Edebiyatı Biyoloji Coğrafya Fizik Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları İstatistik Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Kimya Dilbilim Matematik Fars Dili ve Edebiyatı Hukuk Fakültesi Felsefe 6 2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Halkbilim İktisat Hindoloji İktisat (İngilizce) Hititoloji İşletme Hungaroloji İşletme (İngilizce) İngiliz Dili ve Edebiyatı Maliye İspanyol Dili ve Edebiyatı 20 4 İletişim Bilimleri Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Basın ve Yayın Japon Dili ve Edebiyatı İletişim Kore Dili ve Edebiyatı Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Latin Dili ve Edebiyatı Sinema ve Televizyon Leh Dili ve Edebiyatı 2 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Psikoloji Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Rus Dili ve Edebiyatı Çevre Mühendisliği Sanat Tarihi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Sinoloji Endüstri Mühendisliği Sosyoloji İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Sümeroloji Kimya Mühendisliği Tarih Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) Türk Dili ve Edebiyatı Mimarlık Urdu Dili ve Edebiyatı 2 Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Yunan Dili ve Edebiyatı Endüstriyel Tasarım Diş Hekimliği Fakültesi (**) 6 4 (**) Öğrenim süresi 5 yıldır 12

16 Eczacılık Fakültesi (**) Maliye 6 2 Eğitim Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Uluslararası İlişkiler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Tıp Fakültesi (*) Okul Öncesi Öğretmenliği Veteriner Fakültesi (**) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 6 2 Ziraat Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Peyzaj Mimarlığı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ziraat Mühendisliği Zihin Engelliler Öğretmenliği 6 2 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) 1 Fen Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi (**) Astronomi ve Uzay Bilimleri Eczacılık Fakültesi (**) Biyoloji 6 4 Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Alman Dili ve Edebiyatı İstatistik Arap Dili ve Edebiyatı Kimya Arkeoloji Matematik Biyoloji Hukuk Fakültesi Coğrafya 2 İlahiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Dünya Dinleri Felsefe İlahiyat Fizik Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları Fransız Dili ve Edebiyatı 12 5 İletişim Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Gazetecilik Kimya Halkla İlişkiler ve Tanıtım Matematik Radyo, Sinema ve Televizyon Sanat Tarihi 2 Mühendislik Fakültesi Sosyoloji Bilgisayar Mühendisliği Tarih Elektronik Mühendisliği Türk Dili ve Edebiyatı Fizik Mühendisliği Hemşirelik Yüksekokulu Gıda Mühendisliği Hukuk Fakültesi Jeofizik Mühendisliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Jeoloji Mühendisliği İktisat Kimya Mühendisliği İşletme 5 Sağlık Bilimleri Fakültesi Kamu Yönetimi Beslenme ve Diyetetik 1 İlahiyat Fakültesi Ebelik İlahiyat Hemşirelik İletişim Fakültesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Gazetecilik Sosyal Hizmet Radyo, Sinema ve Televizyon 7 2 Siyasal Bilgiler Fakültesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Almanca Öğretmenliği İktisat Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği İşletme Biyoloji Öğretmenliği (**) 32 2 (**) Öğrenim süresi 5 yıldır 13

17 Coğrafya Öğretmenliği (**) İşletme Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Turizm İşletmeciliği Felsefe Grubu Öğretmenliği (**) Uluslararası İlişkiler Fen Bilgisi Öğretmenliği 2 Mühendislik Fakültesi Fizik Öğretmenliği (**) Bilgisayar Mühendisliği Fransızca Öğretmenliği Bilişim Sistemleri Mühendisliği İlköğretim Matematik Öğretmenliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce Öğretmenliği Endüstri Mühendisliği Kimya Öğretmenliği (**) İnşaat Mühendisliği Matematik Öğretmenliği (**) Malzeme Mühendisliği Okul Öncesi Öğretmenliği Mekatronik Mühendisliği Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Üretim Mühendisliği Sınıf Öğretmenliği Yazılım Mühendisliği Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih Öğretmenliği (**) 32 2 Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (**) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Türkçe Öğretmenliği Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Mühendislik Fakültesi Matematik-Bilgisayar Çevre Mühendisliği Psikoloji Elektrik-Elektronik Mühendisliği Sosyoloji İnşaat Mühendisliği Hukuk Fakültesi Kimya Mühendisliği İletişim Fakültesi Makine Mühendisliği Halkla İlişkiler Tıp Fakültesi (*) Reklamcılık Veteriner Fakültesi (**) Sinema ve Televizyon Ziraat Fakültesi İşletme Fakültesi Gıda Mühendisliği Avrupa Birliği İlişkileri Peyzaj Mimarlığı Ekonomi Ziraat Mühendisliği İşletme Erzurum Sağlık Yüksekokulu Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ebelik Mimarlık Fakültesi Hemşirelik Mimarlık Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Mühendislik Fakültesi Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bilgisayar Mühendisliği ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Çevre Mühendisliği Fen-Edebiyat Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngiliz Dili ve Edebiyatı Endüstri Mühendisliği Matematik Enerji Sistemleri Mühendisliği Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Mekatronik Mühendisliği Psikoloji Yazılım Mühendisliği İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İktisat (**) Öğrenim süresi 5 yıldır 14

18 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İlköğretim Matematik Öğretmenliği Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Biyoloji Matematik Öğretmenliği (**) Coğrafya Okul Öncesi Öğretmenliği Fizik Sınıf Öğretmenliği Kimya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (**) Matematik 2 Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tarih İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Hukuk Fakültesi Çevre Mühendisliği 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği İktisat Endüstri Mühendisliği İşletme İnşaat Mühendisliği Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Jeoloji Mühendisliği 2 İletişim Fakültesi Makine Mühendisliği Halkla İlişkiler ve Tanıtım Mimarlık İletişim Tasarımı Necatibey Eğitim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 1 Mühendislik Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği (**) Bilgisayar Mühendisliği Fen Bilgisi Öğretmenliği Biyomedikal Mühendisliği Fizik Öğretmenliği (**) Elektrik-Elektronik Mühendisliği İlköğretim Matematik Öğretmenliği Endüstri Mühendisliği İngilizce Öğretmenliği Makine Mühendisliği Kimya Öğretmenliği (**) 32 2 Sağlık Bilimleri Fakültesi Matematik Öğretmenliği (**) Beslenme ve Diyetetik Okul Öncesi Öğretmenliği Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sınıf Öğretmenliği Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Sağlık Kurumları İşletmeciliği Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (**) Sosyal Hizmetler Türkçe Öğretmenliği Tıp Fakültesi (*) Balıkesir Sağlık Yüksekokulu Ticari Bilimler Fakültesi Ebelik Bankacılık Hemşirelik Muhasebe ve Finansal Yönetim Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O Sigortacılık ve Risk Yönetimi Konaklama İşletmeciliği Turizm ve Otelcilik Seyahat İşletmeciliği Uluslararası Ticaret Turist Rehberliği Yönetim Bilişim Sistemleri BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) 1 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Diş Hekimliği Fakültesi (**) Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Matematik-Bilgisayar (**) Öğrenim süresi 5 yıldır 15

19 Psikoloji İşletme Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı İşletme Güzel Sanatlar Fakültesi Mühendislik Fakültesi Sinema ve Televizyon (İngilizce) Bilgisayar Mühendisliği Sinema ve Televizyon Elektrik-Elektronik Mühendisliği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bankacılık ve Finans Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu İktisat Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri İşletme (İngilizce) İşletme Bilgi Yönetimi İşletme Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği Uygulamalı Yabancı Diller Y.O Uluslararası İlişkiler Bankacılık ve Finans Uluslararası Ticaret Muhasebe Bilgi Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 1 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Fen Bilgisi Öğretmenliği Kimya Mühendisliği Fizik Öğretmenliği (**) Mimarlık İlköğretim Matematik Öğretmenliği Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Öğretmenliği Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Kimya Öğretmenliği (**) Mütercim-Tercümanlık (Rusça) Matematik Öğretmenliği (**) Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Okul Öncesi Öğretmenliği BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Fen Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Çeviribilim Kimya Felsefe Matematik Fizik Moleküler Biyoloji ve Genetik İngiliz Dili ve Edebiyatı Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kimya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Matematik Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım Moleküler Biyoloji ve Genetik Hukuk Fakültesi Psikoloji İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji İktisat Tarih Psikoloji Türk Dili ve Edebiyatı Siyaset Bilimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler İktisat İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi İşletme Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Arkeoloji ve Sanat Tarihi Mühendislik Fakültesi Felsefe Bilgisayar Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği (**) Öğrenim süresi 5 yıldır 16

20 Endüstri Mühendisliği İlahiyat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Makine Mühendisliği Çevre Mühendisliği 1 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gıda Mühendisliği Turizm İşletmeciliği Jeofizik Mühendisliği Uluslararası Ticaret Jeoloji Mühendisliği Yönetim Bilişim Sistemleri Su Ürünleri Fakültesi 2 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Tıp Fakültesi (*) 1 Fen-Edebiyat Fakültesi Ziraat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Peyzaj Mimarlığı İngilizce Öğretmenliği Ziraat Mühendisliği 26 5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Halkla İlişkiler Acil Yardım ve Afet Yönetimi İşletme Ebelik Uluslararası Finans Hemşirelik Uluslararası İlişkiler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O Hukuk Fakültesi Konaklama İşletmeciliği ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Seyahat İşletmeciliği Eğitim Fakültesi ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Almanca Öğretmenliği 10 3 Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği İngiliz Dili ve Edebiyatı Fen Bilgisi Öğretmenliği Matematik-Bilgisayar İngilizce Öğretmenliği Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Japonca Öğretmenliği 89 3 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği İktisat Sınıf Öğretmenliği İşletme Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Türkçe Öğretmenliği Uluslararası Ticaret Fen ve Edebiyat Fakültesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Arkeoloji Bilgisayar Mühendisliği Biyoloji Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Coğrafya Endüstri Mühendisliği Fizik ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İngiliz Dili ve Edebiyatı Diş Hekimliği Fakültesi (**) Kimya 2 Eğitim Fakültesi Matematik Almanca Öğretmenliği Sanat Tarihi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Sosyoloji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Tarih Felsefe Grubu Öğretmenliği (**) Türk Dili ve Edebiyatı Fen Bilgisi Öğretmenliği 7 1 Güzel Sanatlar Fakültesi Fransızca Öğretmenliği Sinema ve Televizyon İngilizce Öğretmenliği (**) Öğrenim süresi 5 yıldır 17

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bu programa kayýt olacak öðrenciler, uygulamalý derslerde mesleðin gerektirdiði üniformayý giymek zorundadýrlar. Bk.

Detaylı

BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma. görmekte olan veya uyruklu

BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma. görmekte olan veya uyruklu ADIYAMAN T.C. ADIYAMAN VEYA YABANCI UYRUKLU KAYIT KABUL BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, uyruklu Üniversitesinin ön lisans ve lisans düzeyindeki diploma ve kabul belirlemektedir.

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2010-2011 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk.2. 2009-2010 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk sayfalarýnda yer almaktadýr. Bk.4. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2008-2009 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULUNUN 11.08.2010 TARİH VE 2010-16 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN IX NOLU KARAR

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI*

2012-DGS TERCÝH KILAVUZU TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI* Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir. Adaylar, öðretim

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk.1. Bk.2. Bk.3. Bk.4. Bk.5. Bk.6. Bk.7. Bk.8. TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR MEB ÖZEL KOŞUL VE 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRE TÜRÜ KONT. KONT.BURS

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLAR VE KABUL ŞARTLARI YÖNERGESİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLAR VE KABUL ŞARTLARI YÖNERGESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLAR VE KABUL ŞARTLARI YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu Yönerge, Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere ilişkin 2922 sayılı

Detaylı

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐINA BAÐLI EÐÝTÝM KURUMLARININ ÖÐRETMEN KADROLARINA ATAMAYA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda ilk defa öðretmen olarak atanacaklar için planlanan öðretmen kadrolarýnýn yaklaþýk

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 (ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENİMİ)

EGE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 (ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENİMİ) EGE ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 (ÖN LİSANS ve LİSANS ÖĞRENİMİ) Bu kılavuz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 21.01.2010, 17.03.2010, 13.02.2013

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE MADDE 1 Bu yönerge; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına yabancı

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Madde 1- Bu Yönerge, Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokulların bölüm ve

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2012 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) SONBAHAR DÖNEMÝ TERCÝH KILAVUZU 11 EKÝM 2012 TARÝHÝNDE GÜNCELLENMÝÞTÝR. Ölçme, Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuz, 2012-Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANS DÜZEYĠNDE YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ

T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANS DÜZEYĠNDE YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ Amaç ve Kapsam T.C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANS DÜZEYĠNDE YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ Madde 1- Bu Yönerge, İstanbul Bilim Üniversitesi nin Fakülte ve Yüksekokullarında Lisans düzeyinde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı Yıldız Teknik Üniversitesine

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

2016 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (29 MAYIS-YÖS 2016) KILAVUZ

2016 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (29 MAYIS-YÖS 2016) KILAVUZ 2016 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (29 MAYIS-YÖS 2016) KILAVUZ 1. 29 MAYIS-YÖS 2016 BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 3. BAŞVURU

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2009 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 4 TEMMUZ 2011 Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Dayanak MADDE 1- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın konuya ilişkin 27.01.2010

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan yurt dışından öğrenci

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2008 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. 1 Tababet Uzmanlýk Tüzüðü, Týpta Uzmanlýk Tüzüðü, Yükseköðretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Saðlýk Bakanlýðý (SB) eðitim ve araþtýrma

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (NÜYÖS) KILAVUZU

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (NÜYÖS) KILAVUZU 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (NÜYÖS) KILAVUZU 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1. Niğde Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (NÜYÖS),

Detaylı

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! GENEL BAÞVURU KOÞULLARI a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, b) Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve soruþturma sonucunda þüpheli

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) 2007 KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 29 EYLÜL 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ Dayanak Madde 1- Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının konuya ilişkin 17.03.2010 tarihli toplantısında

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS)

TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) 2009 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI Madde 1-29.03.2010 tarihli ve 230 sayılı Üniversite Senatosu kararı ile kabul

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU NUN 01/06/2015 TARİHLİ VE 2015/20/1 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR.

ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU NUN 01/06/2015 TARİHLİ VE 2015/20/1 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU NUN 01/06/2015 TARİHLİ VE 2015/20/1 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞI ÖĞRENCİ ALIM KONTENJANINA BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz lisans programlarında öğrenim görmek

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2009 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE-1 (1) Bu yönergenin amacı; Hitit Üniversitesi önlisans

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ 2008 ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) BAÞVURU KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Silahlý Kuvvetler

Detaylı

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nün bazı lisans bölümlerine 2-13 Nisan 2012 tarihleri arasında Yabancı uyruklu öğrenci başvurusu alınacaktır.

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nün bazı lisans bölümlerine 2-13 Nisan 2012 tarihleri arasında Yabancı uyruklu öğrenci başvurusu alınacaktır. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nün bazı lisans bölümlerine 2-13 Nisan 2012 tarihleri arasında Yabancı uyruklu öğrenci başvurusu alınacaktır. 2012-2013 Güz Akademik yılı için yurt dışından öğrenci başvuru

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ (21.03.2017 gün ve 04 sayılı Senato Kararı) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin

Detaylı

2012-2013 YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KESİN KAYIT EL KİTABI

2012-2013 YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KESİN KAYIT EL KİTABI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KESİN KAYIT EL KİTABI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Esentepe Kampüsü-SAKARYA/TÜRKİYE

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KABUL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KABUL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KABUL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge,

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA 2011 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI UZMAN JANDARMA OKULU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme

Detaylı

2015 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (29 MAYIS-YÖS 2015) KILAVUZ

2015 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (29 MAYIS-YÖS 2015) KILAVUZ 2015 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (29 MAYIS-YÖS 2015) KILAVUZ İÇİNDEKİLER 1. 1.29 MAYIS-YÖS 2015 BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ 2. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ

TÜRK HAVA KURUMU ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ TÜRK HAVA KURUMU ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġINDAN ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesinde bulunan

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2004 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ

BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ BĠTLĠS EREN ÜNĠVERSĠTESĠ YURT DIġINDAN ÖĞRENCĠ KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi önlisans ve lisans programlarına

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Namık Kemal Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde,

Detaylı

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR

1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR 1.1. 19.2.2002 tarih ve 24676 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Ön Lisans Programlarý Mezunlarýnýn Lisans Öðrenimine Devamlarý

Detaylı

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BİRİMİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (İKÜYÖS-2013) KILAVUZU

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BİRİMİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (İKÜYÖS-2013) KILAVUZU ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BİRİMİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI (İKÜYÖS-2013) KILAVUZU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Şubat 2013 İstanbul Kültür Üniversitesi/İSTANBUL 1. GENEL BİLGİLER,

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ 31/05/2012 Öğrenci İşleri Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Namık Kemal

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ 31.05.2012 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YÖNERGE Amaç NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME YÖNERGESİ MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Namık

Detaylı