TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU"

Transkript

1 TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS KILAVUZU

2 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 10. ve 45. maddeleri ve 2922 sayýlý Türkiye'de Öðrenim Gören Yabancý Uyruklu Öðrencilere Ýliþkin Kanun uyarýnca hazýrlanan "Türkiye'de Öðrenim Gören Yabancý Uyruklu Öðrencilere Ýliþkin Yönetmelik"e göre yükseköðretim kurumlarý için uygulanan Yabancý Uyruklu Öðrenci Sýnavý (YÖS) esaslarýný belirlemek üzere T.C.Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan hazýrlanan bu Kýlavuzun basým, daðýtým ve uygulanmasý Yükseköðretim Genel Kurulunun tarih ve sayýlý kararý ile kabul edilmiþtir. D Ý K K A T! Eðer 2008 Yabancý Uyruklu Öðrenci Sýnavýna (YÖS) girmek istiyorsanýz, elinizdeki bu Kýlavuzu dikkatle okumanýz, okuduklarýnýzý anlamanýz, Baþvurma Belgesini hatasýz ve eksiksiz doldurup baþvurma iþlemini zamanýnda ve kurallara uygun bir þekilde yapmanýz gerekir. Baþvurma iþlemlerinin yaný sýra sýnav ve sýnav sonrasý iþlemlerine ait kurallar da bu Kýlavuzda açýklandýðýndan elinizdeki bu Kýlavuzu baþvurma iþleminizi tamamladýktan sonra da saklayýnýz. Baþvurma Ýþlemlerinin Bitiþ Tarihi... 7 Mart 2008 Yabancý Uyruklu Öðrenci Sýnavý (YÖS) Tarihi Nisan 2008 ÖSYM-YÖS hakkýnda bilgi için internet adresi:

3 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R TEMEL ÝLKELER VE KOÞULLAR... 1 BAÞVURMA KOÞULLARI... 1 BAÞVURMA ÝÞLEMLERÝ... 1 SINAVA ÇAÐRI... 2 SINAV MERKEZLERÝ... 2 SINAV... 3 SINAV SONUÇLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ... 3 SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI... 3 ÜNÝVERSÝTEYE KABUL ÝÇÝN BAÞVURMA... 3 HAK ÝDDÝA EDÝLEMEYECEK DURUMLAR... 4 KAYIT ÝÞLEMLERÝ... 4 ÖÐRENÝM ÜCRETÝ VE BARINMA... 5 YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR... 6 TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI TABLO-2. ÜLKE KODLARI TABLO-3. ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARINA GÖRE YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALABÝLECEK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÜNÝVERSÝTELERÝN ÝNTERNET ADRESLERÝ... 45

4 TEMEL ÝLKELER VE KOÞULLAR 1. Yabancý Uyruklu Öðrenci Sýnavý (YÖS), Türkiye'deki yükseköðretim kurumlarýnda okumak isteyen yabancý uyruklu öðrencilerin girecekleri ve sonuçlarýný bu kurumlara kabul için baþvururken kullanabilecekleri bir sýnavdýr. Bu sýnav Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapýlmaktadýr. 2. Bu Kýlavuz, öðretim yýlý için Türkiye'deki yükseköðretim kurumlarýnda öðrenim görmek üzere Yabancý Uyruklu Öðrenci Sýnavýna (YÖS-2008) baþvurmak isteyenlerin uymak zorunda olduklarý kurallarý kapsamaktadýr. YÖS sonuçlarý, iki yýl süre ile geçerlidir. 3. ÖSYM ile adaylar arasýndaki haberleþmede, Latin harfleri ile Türkçe veya Ýngilizce kullanýlýr. 4. Haberleþme sýrasýnda, postadaki gecikme veya kaybolmalardan Merkezimiz sorumlu deðildir YÖS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi veya Sýnav Sonuç Belgesi kendisine ulaþmayan ya da bu belgelerini kaybeden adaylar, "Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi, ÖSYM-SHB, Bilkent, Ankara, TÜRKÝYE" adresinden zamanýnda baþvurarak yenilerini saðlayabilirler. 5. Baþvurma, bu Kýlavuzla birlikte verilen Baþvurma Belgesini ve diðer gerekli belgeleri ÖSYM'ye göndererek/vererek yapýlýr.yabancý Uyruklu Öðrenci Sýnavýna giriþ için baþvurduktan sonra Merkezimizle yapýlacak her türlü yazýþmada "Baþvurma Numarasý"nýn belirtilmesi zorunludur. Baþvurma Numarasý belirtilmeyen dilekçeler iþleme konulmaz. 6. Gönderilen/verilen Baþvurma Belgesinde ekleme, çýkarma ya da deðiþiklik yapýlmaz; sýnava girilmek istenen merkez deðiþtirilmez. Birden fazla Baþvurma Belgesi gönderen/veren adayýn son baþvurusu geçerli sayýlýr. 7. YÖS sonuçlarý yalnýz lisans düzeyinde öðrenim görmek isteyen öðrenciler içindir. Bir yükseköðretim kurumunda okumakta olanlarýn transfer iþlemleri ile lisansüstü öðrenim görmek isteyenlerin seçme ve yerleþtirme iþlemleri için ilgili yükseköðretim kurumlarýna doðrudan baþvurmalarý gerekir. 8. ÖSYM, öðrencilerin barýnma, burs, geçim ve Türkiye'de oturma izni gibi iþlemleriyle ilgilenmez. 9. Adaylardan alýnan Baþvurma Belgeleri ile baþvurma ve sýnav ücretleri gelecek yýllara devredilmez. Ücretini yatýrdýðý halde baþvurmaktan vazgeçen, baþvurusu geçersiz sayýlan, sýnava girmeyen veya giremeyen, sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkarýlan, sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan ve ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran adaylarýn ücretleri geri verilmez. 10. Bu kýlavuzda yer alan 2008 Yabancý Uyruklu Öðrenci Sýnavýna iliþkin kurallar, Kýlavuzun yayýn tarihinden sonra yürürlüðe girebilecek yasama, yürütme ve yargý organlarý ile Yükseköðretim Kurulu ve Deðerlendirme Kurulu kararlarý gerekli kýldýðý takdirde deðiþtirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, ÖSYM Baþkanlýðýnca saptanýr. Bu Kýlavuzda belirtilmeyen durumlar için ÖSYM'ce verilen kararlara göre iþlem yapýlýr. BAÞVURMA KOÞULLARI 11. A) Yabancý Uyruklu Öðrenci Sýnavýna baþvuranlarýn; (a) yabancý uyruklu (hiçbir devletin uyruðunda olmayanlar ve mülteciler dahil) olmalarý, (b) Türk liselerinin veya Türk liselerine denk bir okulun son sýnýfýnda olmalarý ya da böyle bir okuldan mezun durumda bulunmalarý, (c) tercih etmek istedikleri yükseköðretim kurumlarýnca belirlenen kayýt koþullarýný taþýmalarý gerekir. B) Baþvurma Belgesi gönderenlerden; (a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olanlar, (b) Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti vatandaþý olanlar, (c) uyruðundan biri Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti vatandaþlýðý olan çift uyruklular, (d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olup da lise öðrenimini yabancý bir ülkede veya Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde tamamlayanlar, (e) Türkiye'deki bir yükseköðretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çýkarma cezasý alanlarla, önceki yýllarda katýldýklarý YÖS'te sahtekârlýk yaptýklarý saptananlar, (f) kültür anlaþmalarý, kültürel deðiþim programlarý ve benzeri düzenlemelerle, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nce yabancý hükümetler emrine verilen burslardan veya yükseköðretim imkânlarýndan yararlandýrýlmýþ olanlar Yabancý Uyruklu Öðrenci Sýnavýna girmek için aday olamazlar. Yukarýda B þýkkýnda sözü edilen adaylar, uluslararasý bir sýnav puaný ile de üniversitelere yabancý uyruklu öðrenci kontenjanýndan kabul için baþvuramazlar. BAÞVURMA ÝÞLEMLERÝ 12. Baþvurmak isteyen adaylar yazýlý olarak ya da þahsen "Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi, ÖSYM-SHB, 06538, Ankara, TÜRKÝYE" adresinden "Baþvurma Belgesi" ile "ÖSYM-YÖS 2008 Kýlavuzu"nu isterler. Bu belgeler 2008 Ocak ayýndan itibaren ücretsiz olarak, þahsen baþvuranlara elden verilir, yazýlý baþvuranlara ise posta ile gönderilir. 1

5 13. Durumu baþvurma koþullarýna uyan adayýn, baþvurmak için (a) uygun þekilde doldurulmuþ Baþvurma Belgesi, (b) baþvurma ve sýnav ücretini yatýrdýðýna dair belgenin aslýný (suret ve fotokopi kabul edilmez) en geç 7 Mart 2008 tarihine kadar ÖSYM'ye ulaþacak þekilde göndermesi/vermesi gerekir. Baþvurma Belgesi ve sýnav ücretinin yatýrýldýðýna dair belge ayný zarf içinde gönderilmelidir. ÖSYM ayrý ayrý gönderilen belgeleri takip etme konusunda sorumluluk kabul etmez. Eðer bu Kýlavuzda açýklanan kurallara uygun þekilde doldurulan belgeler belirtilen son teslim tarihine kadar doðru bir þekilde gönderilmezse veya bir öðrenci sýnava giriþ için gerekli olan koþullarý herhangi bir þekilde yerine getirmezse, sýnav baþvurusu geçersiz sayýlacaktýr. (Kuzey Kýbrýs'ta yerleþik bulunan adaylarla lise öðrenimini Kuzey Kýbrýs'ta tamamlayanlarýn Muhaceret Dairesi Müdürlüðünce düzenlenmiþ olan KKTC yurttaþý olmadýðýna dair belge veya "yurttaþlýktan çýkma belgesi"nin onaylý örneðini üçüncü belge olarak göndermeleri/vermeleri zorunludur.) Bu belgelerden birini kurallara uygun biçimde tamamlamýþ olarak zamanýnda ÖSYM'ye ulaþtýramayanlar, Yabancý Uyruklu Öðrenci Sýnavýna girmek için baþvurmuþ sayýlmazlar. Bu tür eksik ya da zamanýnda ulaþtýrýlmamýþ belgeler iþleme konulmaz. Baþvurma ve sýnav ücreti olarak, "ÖSYM-YÖS , T.C. Ziraat Bankasý, Güvenevler Þubesi, Ankara" hesabýna 50 ABD Dolarý yatýrýlmasý (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý'nca konvertibilitesi kabul edilen, 50 ABD Dolarý karþýlýðý yabancý para olabilir) gerekir. Bu ücreti Türkiye dýþýnda yatýranlar banka çekini (teleks veya havale kâðýdý ve benzeri kabul edilmez), Türkiye'de yatýranlar ise bunun karþýlýðý makbuzu baþvurma ve sýnav ücretini yatýrdýðýna dair belge olarak kullanýrlar. Türkiye dýþýndan baþvurma ve sýnav ücreti, Türkiye dýþýndaki muhabir bir banka ve uluslararasý iþlem yapan bankalar aracýlýðý ile gönderilmelidir. Adaylarýn gönderdikleri paralar transfer edildikten ve hesaba aktarýldýktan sonra yatýrýlmýþ sayýlýr. Baþvurma ve sýnav ücreti için özel çek, zarf içinde para, posta çeki ve benzeri kesinlikle gönderilmemelidir. 14. Baþvurma Belgesi, Kimlik Kartý, Kayýt Kartý ve Aday Bilgi Formu olmak üzere üç bölümden oluþmaktadýr. Baþvurma Belgesinin üzerinde açýklamalar ve dikkat edilmesi gereken bazý uyarýlar bulunmaktadýr. Baþvurma Belgesi, bu uyarý ve açýklamalar dikkatle incelendikten sonra doldurulmalý ve üç bölümü birbirinden ayrýlmadan bir bütün olarak ÖSYM'ye ulaþtýrýlmalýdýr. Baþvurma Belgesine "Baþvurma Numarasý" basýlmýþtýr. Bu numarayý bir yere kaydediniz. Yabancý Uyruklu Öðrenci Sýnavýna giriþ için baþvurduktan sonra Merkezimize yapýlacak her türlü baþvuruda bu numara belirtilecektir. Baþvurma Belgesinde istenen bilgiler, BÜYÜK HARFLERLE ve okunaklý olarak doldurulacaktýr. Baþvurma Belgesinin üç bölümünde de verilen kimlik bilgileri pasaportta yazýlý olan (pasaport alýnmamýþsa alýnacak pasaportta yazýlacak olan) bilgiler ve yazýlýþlarla ayný olmalýdýr. Pasaport alýnmýþsa numarasý, kayýt ve kimlik kartlarýnda ayrýlan yerlere yazýlacaktýr. Pasaport alýnmamýþsa bu numaranýn yazýlacaðý yer boþ býrakýlacaktýr. Fotoðraf için ayrýlan yere, son altý ay içerisinde net olarak cepheden çekilmiþ bir fotoðraf zamkla yapýþtýrýlacaktýr. Bu belgede camlarý renkli gözlükle çekilmiþ fotoðraf kullanýlmayacaktýr. Sýnava girilecek merkez, Aday Bilgi Formunda iþaretlenerek belirtilecektir. Sýnava girmek için birden fazla merkezi iþaretleyen adaylar, ÖSYM'ce belirlenen merkezde sýnava girmek zorundadýrlar. SINAVA ÇAÐRI 15. Adaylarýn belgeleri ÖSYM'de incelenir. Bu incelemede, belgelerin tamam olup olmadýðýna bakýlýr. Ýnceleme sonunda durumlarý sýnava girmeye uygun bulunan adaylar için "2008-YÖS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi" düzenlenir. Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinde adayýn sýnava gireceði merkez, bina ve salon belirtilecektir YÖS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi, Ankara'da sýnava girecek adaylardan adresleri Türkiye'de olanlarýn adreslerine posta ile gönderilecektir. Bu belgeyi, Ankara'da sýnava girecek adaylardan adresleri Türkiye dýþýnda olanlar, "Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi, ÖSYM-SHB, Bilkent, Ankara, TÜRKÝYE", Türkiye dýþýndaki merkezlerde sýnava girecekler ise bu ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti Elçiliklerinden Nisan 2008 tarihleri arasýnda þahsen baþvurarak alacaklardýr. Þahsen baþvurarak bu belgeyi almak durumunda olanlardan Ankara'da sýnava girecek adaylarýn pasaportlarýný, Türkiye dýþýndaki merkezlerde sýnava gireceklerin ise kimlik belgelerini yanlarýnda bulundurmalarý gereklidir. Adaylar, YÖS'e giriþ ve ülkelerinden çýkýþ için izin iþlemlerini, ülkelerindeki kurallar uyarýnca tamamlamak zorundadýrlar. ÖSYM, adaylarýn sýnav merkezlerine gidiþ ve sýnava giriþ için izin almalarý ya da kendilerine pasaport çýkartýlmasý konularýnda sorumluluk almaz ve bunlarýn saðlanmasýnda aracý olmaz. SINAV MERKEZLERÝ 16. Yabancý Uyruklu Öðrenci Sýnavý (YÖS) bu yýl Türkiye'de Ankara'da, Türkiye dýþýnda da Kabil (Afganistan), Mezar-ý Þerif (Afganistan), Tiran (Arnavutluk), Bakü (Azerbaycan), Dakka (Bangladeþ), Cakarta (Endonezya), Pretorya (Güney Afrika Cumhuriyeti), Almatý (Kazakistan), Nairobi (Kenya), 2

6 Biþkek (Kýrgýzistan), Beyrut (Lübnan), Üsküp (Makedonya), Kuala Lumpur (Malezya), Kahire (Mýsýr), Ulanbator (Moðolistan), Abuja (Nijerya), Taþkent (Özbekistan), Ýslamabad (Pakistan), Kazan (Rusya Federasyonu), Dakar (Senegal), Þam (Suriye), Duþanbe (Tacikistan), Bangkok (Tayland) ve Amman (Ürdün)'da ayný tarihte ve yerel saatlere göre ayný saatte yapýlacaktýr. Her aday, Baþvurma Belgesini doldururken sýnava girmek istediði merkezi belirtecek ve o merkezde sýnava girecektir. Baþvurma iþleminden sonra adaylarca, sýnava girmek istedikleri merkezlere iliþkin deðiþiklik istekleri iþleme konulmaz. S I N A V 17. Yabancý Uyruklu Öðrenci Sýnavý (YÖS) 13 Nisan 2008 Pazar günü yapýlacaktýr. Sýnava girerken adaylarýn, "2008-YÖS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi" ile "Pasaport"larýný (Türkiye dýþýndaki merkezlerde sýnava girenler Kimlik Belgelerini) yanlarýnda bulundurmalarý zorunludur. Ankara'da sýnava giren adaylarýn pasaportlarýnda "Görülmüþtür" damgasýnýn bulunmasý gerekir. Bu damga sýnavdan önce, en geç 4 Nisan 2008 tarihine kadar, Ankara Emniyet Müdürlüðü'ne (Ankara Emniyet Müdürlüðü, Yabancýlar Þube Müdürlüðü, Samsun Asfaltý, Hipodrom Karþýsý, Ankara) baþvurularak yaptýrýlacaktýr. Pasaportunda "Görülmüþtür" damgasý olmayanlar Ankara'da sýnava alýnmaz. Adaylarýn, sýnava gelirken yanlarýnda, yumuþak uçlu kurþun kalem, silgi ve kalem açacaðý da bulundurmalarý gerekir. Adaylar, cep telefonu ile sýnav binasýna alýnmayacaklarýndan sýnava cep telefonu ile gelmemeleri gerekir. Adaylar, sýnav günü, saat 09.00'da kimlik kontrolleri yapýlarak sýnav salonuna alýnacaklardýr. YÖS'te iki test uygulanacaktýr. Bu testlerden biri Temel Öðrenme Becerileri Testi, diðeri Türkçe Testidir. Temel Öðrenme Becerileri Testi, adaylarýn soyut düþünme güçlerini ölçmeyi amaçlamaktadýr. Temel Öðrenme Becerileri Testinde Fizik, Kimya, Biyoloji ve Coðrafya alanlarýyla ilgili soru bulunmayacaktýr. Bu test dile, çok az dayanmakta, bununla birlikte sorularýn Türkçe ve Ýngilizce açýklamalarý da bulunmaktadýr. Türkçe Testi ise adaylarýn, Türkçe yazýlmýþ ifadeleri anlama güçlerini ölçme amacýný gütmektedir. YÖS'te uygulanacak iki teste ait sorular, sýnav sýrasýnda bir kitapçýk halinde adaylara verilecektir. Soru Kitapçýðýndaki bütün sorular "çoktan seçmeli" tipte sorulardýr. Her soru için beþ farklý seçenek verilmiþ olup bunlardan yalnýzca biri sorunun doðru cevabýdýr. Adayýn yapacaðý iþ, her sorunun doðru cevabýný bularak Cevap Kâðýdýna iþaretlemektir. Cevap Kâðýdýnda, bir soru için birden fazla seçenek iþaretlenmiþse veya bir seçenek için ayrýlan yer geliþigüzel iþaretlenmiþse o soru için verilen cevap yanlýþ sayýlacaktýr. Cevaplarýn Cevap Kâðýdýna iþaretlenmiþ olmasý gerekir. Soru Kitapçýðýna iþaretlenen cevaplar geçersiz sayýlacaktýr. Sýnav süresince adaylarýn, konuþmalarý, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sýnav kurallarýna aykýrýdýr. Böyle davrandýðý herhangi bir yolla saptanan adaylarýn sýnavlarý geçersiz sayýlacaktýr Sýnav sonunda her aday, kullandýðý Soru Kitapçýðý ve Cevap Kâðýtlarý ile 2008-YÖS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesini salon görevlilerine kurallara uygun olarak teslim edecektir. Sýnav kurallarýna uymadýklarý veya sýnav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sýnavlarý geçersiz sayýlan adaylarýn cevap kâðýtlarý yukarýda açýklanan deðerlendirme iþlemlerine sokulmayacak ve bu adaylar için Sýnav Sonuç Belgesi düzenlenmeyecektir. SINAV SONUÇLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 18.Adaylarýn, YÖS'te uygulanacak iki testin her birindeki sorulara verdikleri doðru ve yanlýþ cevaplarý ayrý ayrý sayýlacaktýr. Her test için ayrý ayrý olmak üzere, doðru cevap sayýsýndan yanlýþ cevap sayýsýnýn dörtte biri çýkarýlarak ham puanlar bulunacaktýr. Ham puanlar, ortalamasý 50, standart sapmasý 10 olan standart puanlara dönüþtürülecektir. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 19. Yabancý Uyruklu Öðrenci Sýnav Sonuç Belgeleri adaylarýn Baþvurma Belgesinde verdikleri adreslerine postalanacaktýr. Bu nedenle adaylarýn, Baþvurma Belgesine büyük harflerle yazdýklarý ve kodladýklarý adreslerinin eksiksiz ve doðru olmasýna özen göstermeleri ve deðiþmesi halinde de, bu deðiþikliði yazýlý olarak ÖSYM'ye bildirmeleri gerekir. Sýnav Sonuç Belgesi, yükseköðretim programýna kabul için baþvuru sýrasýnda isteneceðinden saklanmalýdýr. ÜNÝVERSÝTEYE KABUL ÝÇÝN BAÞVURMA 20. Yabancý uyruklu adaylar Türkiye'de sadece bu kýlavuzda Tablo-1 ve Tablo-3'te gösterilmiþ olan üniversite programlarýna baþvurabilirler. Adaylar, okumak istedikleri üniversitelere kabul için doðrudan baþvuracaklardýr. Kabul için sýnav sonuçlarý en önemli koþullardan biridir. Adaylar, üniversiteye YÖS sonucu ile baþvuracaklarsa, bu sýnavýn Temel Öðrenme Becerileri Testinden en az 40 standart puan alýnmasý zorunludur. Adaylar YÖS dýþýnda, baþka uluslararasý sýnav sonuçlarýyla da üniversitelere baþvurabileceklerdir. YÖS'ün eþdeðeri olarak belirlenen sýnavlar üniversitelerin kabul koþullarý arasýnda yer alacaktýr. 3

7 Yükseköðretim Kurulunun YÖS dýþýnda kabul ettiði uluslararasý sýnavlar þunlardýr: Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarý Sýnavý (TCS), Scholastic Aptitude Test (SAT I), American College Testing (ACT), General Certificate Education (GCE-A Level), Uluslararasý Bakalorya (IB), Abitur, Fransýz Bakaloryasý, Matura, Ürdün ve Filistin'de yapýlan Tevcihi (Tawjihi) Sýnavý, Lübnan'da yapýlan Bakalorya Sýnavlarý, Suriye'de yapýlan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate) Sýnavý, Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapýlan Gaokao. Ayrýca TÜBÝTAK'ýn tanýdýðý ve katýldýðý uluslararasý bilim olimpiyatlarýnda altýn, gümüþ ya da bronz madalya almýþ olan adaylar doðrudan üniversiteye baþvurabilirler. Bu sýnavlardan hangi üniversitenin hangilerini ve hangi düzeyde kabul edecekleri, üniversitelerin kendi kararlarýna býrakýlmýþtýr. Üniversitelerin kabul edecekleri sýnavlar ve puan düzeyleri, bu kýlavuzun sonunda verilen üniversitelerin web sayfasýna girmek suretiyle öðrenilebilir. YÖS içinde yer alan Türkçe Testi Puaný, öðretim dili ne olursa olsun hiçbir programa kabulde dikkate alýnmaz. Türkçe puaný, yalnýz, öðretim dili Türkçe olan yükseköðretim programlarýna kabul edilen adaylarýn öðrenimlerine hemen baþlayýp baþlamayacaklarýný belirlemede kullanýlýr. Türkiye'de, bazý üniversitelerin bütün programlarýnda, bazýlarýnýn ise birkaç programýnda öðretim yabancý dille yapýlmaktadýr. Bunlarýn dýþýndaki tüm yükseköðretim kurumlarýnda öðretim dili Türkçedir. Öðretim dili Türkçe olan yükseköðretim kurumlarýna kabul edilen adaylardan Türkçesi yetersiz olanlar, en geç bir yýl içinde yeterli düzeyde Türkçe öðrendiklerini kanýtladýklarý takdirde kabul edildikleri yükseköðretim kurumuna devam ederler. Üniversiteler, yabancý uyruklu adaylarýn hangi tarihte kendilerine baþvurabileceklerini ve adaylardan istedikleri koþullarý Türkiye'de çýkan gazetelere ilan vererek duyuracaklardýr. Bu ilanlar ayrýca üniversitelerin internet sitelerinde de yer alacaktýr. Yabancý uyruklu adaylar üniversitelerin internet sitelerine bu kýlavuzun sonunda verilen üniversitelerin web sayfasýna girmek suretiyle eriþebileceklerdir. 21. Resim, müzik, beden eðitimi, heykel, sahne ve görüntü sanatlarý, iç mimari, seramik ve cam, grafik, tekstil gibi özel yetenek ve beceri isteyen yükseköðretim programlarýna Özel Yetenek Sýnav Sistemiyle öðrenci alýnýr. Özel Yetenek Sýnavý ile öðrenci alan programlara (Tablo-3) baþvuran yabancý uyruklu öðrencilerin YÖS'e girmeleri veya uluslararasý geçerli bir sýnav puanýna sahip olmalarý zorunludur. Bu programlarla ilgili kontenjanlar, uygulanacak iþlemler ve gerekli koþullar için bilgi almak isteyen adaylar ilgili yükseköðretim kurumlarýna baþvurmalýdýrlar. Özel Yetenek Sýnavý için üniversitelere baþvuran adaylarýn ilk sýralamalarý YÖS'te ve eþdeðerli sýnavlarda aldýklarý puanlara göre yapýlýr. Kurumlarca kararlaþtýrýlan sayýda aday, özel yetenek ve beceri sýnavlarýna alýnabilir. Özel yetenek ve beceri sýnavlarý kurumlarca saptanan tarihlerde yapýlýr. 22. Devlet üniversitelerinde, bir fakülte veya yüksekokula kabul edilen ayný ülke uyruklu adaylarýn sayýsý, bu fakülte veya yüksekokula baðlý programlarýn kontenjan toplamýnýn yüzde 20'sini geçemez. HAK ÝDDÝA EDÝLEMEYECEK DURUMLAR 23. Adaylar baþvurma belgesine yazýp kodladýklarý her bilginin doðruluðundan sorumludurlar. Yanlýþ beyanda bulunma, baþvurma belgesine baþkasýnýn fotoðrafýný yapýþtýrma, yerine baþkasýný sýnava sokma, sýnav kurallarýna aykýrý hareket etme ve benzeri eylemler, olayýn üzerinden kaç yýl geçmiþ olursa olsun, sýnav sonucunun iptal edilmesine neden olacak ve bununla ilgili yasal ve idari iþlemler baþlatýlacaktýr. KAYIT ÝÞLEMLERÝ 24. Bir yükseköðretim programýna kabul edilen her aday, Türkçesi hangi düzeyde olursa olsun, öðretim yýlý baþýnda ilgili kurumca saptanacak koþullarý yerine getirecek, bu kurumca istenecek belgeleri saðlayacak ve süresi içinde kayýt için baþvuracaktýr. Bu baþvuru, öðrenim vizesi alýnmýþ pasaportla ve doðrudan doðruya ilgili yükseköðretim kurumuna yapýlacaktýr. Kayýt için öðrenim vizesinin bulunmasý zorunludur. Öðrenim vizesini, Türkiye dýþýndan gelen adaylar Türkiye'nin dýþ temsilciliklerinden, Türkiye'de bulunan adaylar ise Ýl Emniyet Müdürlüklerinden alýrlar. Doðumla Türk vatandaþlýðýný kazanmýþ olup da sonradan Bakanlar Kurulu kararýyla T.C. vatandaþlýðýndan çýkma izni almak suretiyle yabancý bir devlet vatandaþlýðýna geçmiþ olup bir yükseköðretim kurumunda okumaya hak kazanan yabancýlarýn (4112 Sayýlý Kanunla Saklý Tutulan Haklarýn Kullanýlmasýna Ýliþkin Belge sahibi olanlar dahil), 'Öðrenim Meþruhatlý Vize Þartý' aranmaksýzýn, öðrenimlerine müsaade edilmesi uygun görülmüþtür. Kayýt yapýlabilmesi için adayýn, Türk liselerine denk bir okuldan mezun olduðunu belgelendirmesi gerekir. Denklik iþlemi, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eðitim Bakanlýðý'nca yapýlýr. Bu iþlem için "Milli Eðitim Bakanlýðý, Talim ve Terbiye Kurulu Baþkanlýðý, Teknikokullar, ANKARA" adresine, (a) lise düzeyindeki öðrenim belgesinin aslý ve (b) lisedeki dersleri, bu derslerin haftada kaç saat olduðunu ve bu derslerden alýnan notlarý gösteren bir belge (transkript) ile baþvurulmasý gerekir. 25. Öðretim dili Türkçe olan yükseköðretim programlarýna kabul edilen adaylarýn, kaydolduktan sonra öðrenimlerine baþlama zamanlarý Türkçe Testinden aldýklarý sonuçlara baðlýdýr. Bu adaylardan, (a) Türkçesi yeterli olanlar (A Düzeyi), yükseköðretim kurumundaki öðrenimlerine hemen baþlayabileceklerdir. (b) Türkçesi kýsa zamanda yeterli duruma gelebilecek olan adaylar (B Düzeyi), yükseköðrenime devam ederken, Türkçelerini ilerletmekle yükümlü tutulacaklardýr. (c) Türkçesi yetersiz olarak deðerlendirilen adaylar (C Düzeyi) ise, izinli sayýlacaklarý bir yýl sonuna kadar Türkçe öðrenmekle yükümlü tutulacaklar ve Türkçe öðrendiklerini kanýtladýktan sonra kaydedildikleri yükseköðretim kurumuna devam edebileceklerdir. 4

8 Türkçesi yetersiz adaylar, yerleþtirildikleri programlara öðretim yýlý baþýnda kaydolmak zorunda olduklarýný unutmamalýdýrlar. Bir yükseköðretim programýna kaydý yapýlan Türkçesi yetersiz (C Düzeyi) adaylar, Türkçe öðrenmek için bir yýl süre ile izinli sayýlýrlar. Bu adaylar bir yýl içerisinde Türkçe kursuna devam edebilirler. Bu durumda olan adaylar, bir yýllýk çalýþmayla Türkçeyi yeterli ölçüde öðrendiklerini, kabul edildikleri yükseköðretim kurumu yönetiminin kabul edeceði bir yöntem veya bir belge ile kanýtlamak zorundadýrlar. Böyle bir belge alamayanlar ile aldýklarý belgeyi öðretim yýlý kayýt zamanýna kadar kabul edildikleri yükseköðretim kurumuna teslim ederek iþlemlerini tamamlamamýþ olanlar, kabul ve kayýt ile doðan tüm haklarýný kaybederler. Yurt dýþýndaki Türk Liseleri ile Türkiye'deki liselerden mezun olanlarla ilgili olarak da yukarýdaki hükümler uygulanacaktýr. Yabancý dille öðretim yapan yükseköðretim programlarýna kaydý yapýlan adaylardan, Türkçesi kýsa zamanda yeterli olabilir (B Düzeyi) veya Türkçesi yetersiz (C Düzeyi) olarak deðerlendirilenler, öðrenimlerine baþlamakla beraber Türkçelerini yeterli düzeye çýkarýncaya kadar Türkçe kurslarý almakla ve Türkçelerini ilerletmekle yükümlü tutulurlar. Türkçe Testi sonuçlarýna göre Türkçeleri kýsa zamanda yeterli olabilir (B Düzeyi) veya yetersiz (C Düzeyi) bulunan öðrencilerin, kayýtlarýný izleyen yýl içinde, yeterli düzeyde Türkçe öðrendiklerini belirtmeleri üzerine, Türkçe öðrenme düzeyleri kayýtlý bulunduklarý yükseköðretim kurumunun kabul edeceði bir yöntem ile saptanýr ve öðrencilerin öðrenime baþlama zamanlarý ile Türkçelerini ilerletme yükümlülükleri bulunup bulunmadýðý hususuna ilgili yükseköðretim kurumunca karar verilir. Uluslararasý bir sýnav puaný ile üniversiteye kabul edilen öðrencilerin Türkçe düzeyleri kayýtlý bulunduklarý yükseköðretim kurumunun kabul edeceði bir yöntem ile saptanýr ve bu düzeye göre adayýn öðretime baþlamasý veya Türkçe öðrenmek için bir yýl izinli sayýlmasý hususlarýnda yukarýdaki kurallara göre uygulama yapýlýr. ÖÐRENÝM ÜCRETÝ VE BARINMA 26.Yükseköðretim programlarý için cari hizmet maliyetlerine yapýlacak katkýnýn tutarlarý yýllýk olarak saptanýr öðretim yýlýnda yabancý uyruklular için ücret miktarlarý, kaydolunan programýn özelliðine baðlý olarak devlet üniversitelerinde yýllýk yaklaþýk ABD dolarý arasýndadýr. Vakýf üniversitelerinde ise yýllýk ABD dolarý arasýndadýr. ÖSYM, yabancý uyruklu öðrencilere burs ya da parasal destek saðlamaz ve bunlarýn saðlanmasýnda aracý olmaz. Kredi ve Yurtlar Kurumuna baðlý yurtlar, öðrencilerin barýnma ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere hizmet vermektedirler. Ayrýca bazý üniversitelerin bünyelerinde de yurtlar bulunmaktadýr. Yurtlarda kalanlar belli bir ücret öderler. Öðrenciler geçimlerini kendileri karþýlar. Geçim masrafý ortalama olarak ayda ABD dolarý tutmaktadýr. Bu masraflarý karþýlayacak kaynaðý saðladýklarýný belgeleyemeyenlere Türkiye'de oturma izni verilmemektedir. 5

9 YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara iliþkin özel koþullar ve uyarýlar, dördüncü sütunda ise programlara alýnacak öðrenci sayýlarý yer almaktadýr. bk. 1, bk. 2 gibi uyarýlarýn ne olduklarý D. TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR baþlýðý altýnda numara sýrasýyla açýklanmýþtýr. Adý yanýnda (*) veya (**) iþareti olmayan yükseköðretim programlarýnýn öðretim süresi 4 yýldýr. B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR 1. Bir programýn adaylarda aradýðý koþullarý dikkatle inceleyiniz; belirtilen koþullarý tam olarak taþýmýyorsanýz o program için üniversiteye baþvurmayýnýz. Aksini yaparsanýz, baþvurunuz geçersiz sayýlýr veya verdiðiniz yanlýþ bilgi dolayýsýyla kabul edilmiþ olsanýz bile kesin kayýt hakkýný kaybetmiþ olursunuz. 2. Bir programa baþvururken, o programda öðrenime baþlamak için gerekli olan yetenek ve becerilere sahip olup olmadýðýnýzý göz önünde tutunuz. 3. Bu tabloda yer alan bir programýn açýlamamasý ya da kapatýlmasý halinde o program için yapýlan baþvurular iþleme konmaz. 4. Bu kýlavuzda belli bir kod numarasý ile tanýmlanan bir programýn baðlý olduðu kurum ve adý ile koþullarý yasal düzenlemelerle deðiþtirilecek olursa, o programa kabul edilen öðrenciler, programýn yeni adý ile baðlandýðý kurumun öðrencisi sayýlacak ve kendilerinden yeni kurumun koþullarý ile kurallarýna uymalarý istenebilecektir. C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR Bil. : Bilimler Öðr. : Öðretmenliði bk. : Bakýnýz ÜNÝ. : Üniversitesi Fak. : Fakültesi Y.O. : Yüksekokul Müh. : Mühendisliði YTL : Yeni Türk Lirasý D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR bk. 1. Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve o programýn hazýrladýðý meslekte baþarýlý olmayý engelleyici bir bedensel veya ruhsal özürün bulunmamasý gerekir. Bu nedenle kayýt sýrasýnda, o mesleði yürütmeyi engelleyecek ruhsal ve bedensel sakatlýðýn olmadýðýný gösteren saðlýk raporu istenebilir. bk. 2. Bu programa kayýt olacak öðrenciler, uygulamalý derslerde mesleðin gerektirdiði üniforma yý giymek zorundadýrlar. bk. 3. Bu programa yalnýz kýz öðrenciler alýnacaktýr. bk. 4. Zorunlu Ýngilizce ve Almanca hazýrlýk programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresine dahil deðildir. Yabancý dil yeterlik sýnavlarýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. bk. 5. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce veya Fransýzca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Programý süresi öðretim süresine dahil deðildir. bk. 6. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Programý süresi, öðretim süresine dahil deðildir. bk. 7. Bu programda zorunlu ortak yabancý dil dersi sadece Ýngilizcedir. bk. 8. Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Programý süresi, öðretim süresine dahil deðildir. Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýr. bk. 9. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda (devamsýzlýk dýþýnda) birinci yýl baþarýsýz olan öðrencilerin, ilgili üniversitenin eðitim-öðretim yönetmeliði: a)hazýrlýk sýnýfýný tekrar etmelerini istiyorsa, bir yýl daha tekrar ettikten sonra ikinci kez baþarýsýz olurlarsa, b)hazýrlýk sýnýfýný tekrar etmelerini istemiyorsa tekrar etmeden birinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr. Ancak bu öðrencilerin mezun oluncaya kadar üniversitelerince açýlacak yabancý dil muafiyet sýnavýnda baþarýlý olmalarý gerekir. bk.10. Bir yýl süreli Almanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Programý süresi, öðretim süresine dahil deðildir. Almanca yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýr. bk.11. Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olan öðrencilerin üniversite ile iliþkileri kesilir. bk.12. Bir yýl süreli Fransýzca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Programý süresi, öðretim süresine dahil deðildir. Fransýzca yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýr. bk.13. Bu programa kayýt için konuþma, iþitme ve görme özürü bulunmamasý gerekir. bk.14. Çift diplomaya yönelik Uluslararasý Ortak Lisans Programý (UOLP), Bir Türk üniversitesi ile Yurtdýþý bir üniversite tarafýndan ortak olarak yürütülen lisans programýdýr. Programý baþarýyla tamamlayan bir öðrenci, her üniversiteden bir tane olmak üzere iki ayrý diploma alýr. Program dili Ýngilizcedir. Her iki üniversite tarafýndan belirlenen TOEFL koþulunu saðlayan öðrenciler programa direk baþlayabilirler. Bu koþulu yerine getiremeyen öðrenciler ise zorunlu Ýngilizce hazýrlýk programýna dahil olurlar. Uluslararasý Ortak Lisans Programýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye adresinden ulaþabilinir. bk.15. Bu programdaki öðretim dili en az % 30 Ýngilizce dir. bk.16. Öðretim dili Ýngilizce dir. bk.17. Bu programda baþarýlý olabilmek için cisimlerin birbirine göre deðiþik durumlarýný zihinde canlandýrabilme, çizim yapabilme, estetik görüþ ve yaratýcýlýk önemlidir. bk.18. Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli Yabancý Dil Hazýrlýk Programý uygulanýr. Yabancý Dil Hazýrlýk Programý süresi, öðretim süresine dahil deðildir. bk.19. Kayýt için üniversitenin önereceði ve/veya tam teþekküllü resmi bir hastaneden, eðitim süresince ve daha sonrasýnda bu mesleði yürütmeyi engelleyecek fiziki, ruhsal ve bedensel engeli olmadýðýný belgeleyen heyet raporu alýnmasý gerekir. bk.20. Bir yýl süreli Ýspanyolca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Programý süresi, öðretim süresine dahil deðildir. Ýspanyolca yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. bk.21. Bir yýl süreli Ýtalyanca Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk Programý süresi, öðretim süresine dahil deðildir. Ýtalyanca yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. bk.22. Bir yýl süreli Arnavutça Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýk sýnýfý, öðretim süresine dahil deðildir. Arnavutça yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar. bk.23. Atýlým Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler ve hazýrlýk sýnýfý için KDV dahil ABD Dolarýdýr. Bu ücretin yarýsý ilk kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý ikinci sömestr baþlamadan akademik takvimde belirtilen tarihler arasýnda ABD Dolarý ya da o günkü TC Merkez Bankasý ABD döviz alýþ kuru esas alýnarak YTL olarak iki eþit taksit halinde öðrenci tarafýndan ödenecektir. Öðretim ücretleri her yýl Üniversite tarafýndan yeniden saptanýr. Ücret tespit edilirken fiyat ve maliyet artýþlarý ile o yýlýn Üniversite bütçesi göz önünde tutulur. Öðretim dili Ýngilizce dir. bk.24. Bahçeþehir Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti bütün programlar için yýllýk taksitle ödeme KDV hariç YTL dir. ( x10 YTL)dir. Öðretim dili Ýngilizce dir. Ýki yýl üst üste Ýngilizce Hazýrlýk Programýný baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin Üniversite ile iliþikleri kesilir. bk.25. Baþkent Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti bütün programlar için yýllýk ABD Dolarý dýr ( ABD Dolarý KDV). Öðretim ücretindeki yýllýk artýþlar her yýl bir önceki yýla göre ABD Dolarý bazýnda en fazla % 7,5 ile sýnýrlý tutulacaktýr. bk.26. Öðrenciler 4. yýlda 3 yýllýk baþarýlarý göz önüne alýnarak alt programlara (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak, Zootekni, vb.) ayrýlacaklardýr. bk.27. Beykent Üniversitesi nde eðitim ücrete tabidir ders yýlýnda öðretim ücreti Ýngilizce hazýrlýk sýnýfý dahil tüm bölüm programlarý için ABD Dolarý karþýlýðý YTL dir. Bu ücretlere KDV dahil deðildir. Öðretim dili Ýngilizce dir. Ýki yýl üst üste Ýngilizce Hazýrlýk Programýný baþarý ile tamamlayamayan öðrencilerin üniversite ile iliþkileri kesilir. 6

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2008-2009 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3A, TABLO-3B VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýk

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!! ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULUNUN 11.08.2010 TARİH VE 2010-16 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN IX NOLU KARAR

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2009 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR MEB ÖZEL KOŞUL VE 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRE TÜRÜ KONT. KONT.BURS

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 2-11 Þubat 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 22 Mart 2009,

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca

Detaylı

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR

11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 11.1. OKUL BÝRÝNCÝLERÝ 11. ÖSYS'DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 2880 sayýlý kanunla deðiþik 45. maddesinin (a) fýkrasý uyarýnca, lise veya dengi okullarý birincilikle

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 3 EKÝM 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 4 EKÝM 2010 Öðrenci Seçme ve Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13

Batý Avrupa Programlarý Friesenplatz 13 MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI'NDAN DUYURU 2009-2010 öðretim yýlýnda Bakanlýðýmýzca belirlenen öðretmen yetiþtiren yükseköðretim programlarýný ilk beþ tercihinde kazanan binbeþyüz (1 500) öðrenciye burs verilecektir.

Detaylı

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU

2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU 2004-ÖSS ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI KILAVUZU Bu kýlavuz Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan Meslek Yüksekokullarý ile Açýköðretim Önlisans Programlarýna Sýnavsýz Geçiþ ile ilgili iþlemleri de içermektedir.

Detaylı

2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK PROGRAMLARI

2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK PROGRAMLARI 2. TERCÝH FORMU ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER 2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? Tercih Formu, yumuþak uçlu ve siyah bir kurþunkalemle zedelenmeden doldurulmalý, kesinlikle kirletilmemeli, buruþturulmamalý

Detaylı

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE!

KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! KARA, DENÝZ, HAVA HARP OKULU NA GÝRMEK ÝSTEYEN KIZ VE ERKEK ADAYLARIN DÝKKATÝNE! GENEL BAÞVURU KOÞULLARI a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmak, b) Yapýlacak arþiv araþtýrmasý ve soruþturma sonucunda þüpheli

Detaylı

"Çalýþmadan, öðrenmeden, yorulmadan rahat yaþamanýn yollarýný aramayý alýþkanlýk haline getirmiþ milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.".

Detaylı

2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012)

2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü 2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012) BAŞVURU ve KAYIT KILAVUZU (LİSANS ÖĞRENİMİ) (2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı) ŞUBAT, 2012

Detaylı