Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti"

Transkript

1 30 MART 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru ekarte etti Buðdayda rekolte beklentisi arttý Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, 1 Ekim- Þubat döneminde yaðýþlar, geçen dönemin yüzde,4, normalin yüzde, üzerinde gerçekleþtiðini SAYFA 4 TE bildirerek, "Þartlar bundan sonra da olumlu devam ederse buðday üretimi rahatlýkla 22 milyon tonu aþar" 2015 seçimlerinde milletvekili seçilmesi durumunda Tufan Köse 18 Yýlý seçimleri ile ile birlikte üst üste 2. Kez seçilen merhum Cemal Þahin den sonra 2. Kez seçilen Milletvekili olmuþ olacak. CHP de ön seçimler arasýnda yer alan Çorumda 1205 üyeli ön seçim dün sonuçlandý. CHP Ýl baþkaný Gürsel Yýldýrým sonuçlarý gazetemiz için deðerlendirerek kazananýn ve kaybedenin olmadýðý bir seçim yaþandý SAYFA TA Fatih Sarýoðlu, ilçe ziyaretlerine Ortaköy'den baþladý MHP Çorum Milletvekili aday adayý Dr. Fatih Sarýoðlu, ilçe ziyaretlerine Ortaköy ile baþladý. MHP Ýlçe Baþkaný Celal Ceyhan ve partililer ile görüþen desteklerini istedi. Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi çalýþmalarýna devam eden Dr. Sarýoðlu, MHP Ortaköy Ýlçe Teþkilatý binasý önünde Baþkan Celal Ceyhan ve partililer tarafýndan büyük bir ilgiyle karþýlandý. SAYFA 3 TE Þemsi Bayraktar "Tesettür moda ve cazibe aracý olamaz" Çorum'da "Baþörtüsü" ve "Vahyi Eðitim" semineri düzenlendi. Son dönemlerde Ýmam Hatip Lise ve Ortaokul öðrencilerinin duyarlýlýklarýný artýrmaya dönük konferanslardan birisi de Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde yapýldý. SAYFA 3 TE Hitit Üniversitesi Casablanca Eðitim Fuarýnda "Marka Þehir, Dünya Üniversitesi" sloganýyla eðitimde uluslararasýlaþmaya büyük önem veren Hitit Üniversitesi, Fas'ta düzenlenen Uluslararasý Eðitim Fuarý'nda öðrencilerle buluþtu. SAYFA 2 DE Anadolu Ýmam Hatip'te 'kariyer' semineri Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "Motivasyon, Kariyer ve Vizyon" seminerleri devam ediyor Seminerlerin bu seferki konuðu Eðitim Danýþmaný Serkan Beyaz oldu. Seminer hakkýnda bilgi veren Okul Müdürü Hüseyin Kýr, "Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi olarak yaptýðýmýz görüþmeler neticesinde Ezber Bozan Akademi Sahibi Eðitim Danýþmaný Serkan Beyaz... SAYFA 2 DE Halil Ýbrahim Kaya Kaya, kalp krizi geçirdi Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, kalp krizi geçirdi. Kaya'nýn tedavisi devam ediyor. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya cumartesi günü evinde dinlendiði sýrada kalp krizi geçirdi.. SAYFA 5 TE Tufan Köse Genç Giriþimciler'den yaþlýlara jest Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde faaliyet gösteren TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu, anlamlý bir etkinliðe imza attý.sayfa 3 TE Baðýmsýz Denetçiler sertifikalarýný aldýlar Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý, Kamu Gözetim Kurumu Denetim Eðitimleri Semineri'nde baþarýlý olanlar düzenlenen törenle sertifikalarýný aldýlar. SAYFA DE Hamamlýçayköy kaplýcalarý yeni yüzüyle hizmette SAYFA 5 TE Mesai saatleri deðiþti Çorum Valiliði saatlerin 1 saat ileri alýnmasý nedeniyle mesai deðiþikliðine gitti. Valilikten konu hakkýnda yapýlan yazýlý açýklamada, SAYFA 5 TE

2 2 Ýmsâk : 04:53 Güneþ : 06:21 Öðle : 12:52 Ýkindi : 16:22 Akþam : 1: Yatsý : 20:31 AJANDA Mahallî Seçimler (2014) Çaylaklarýn gelme zamaný Kütüphane Haftasý Dünya malý için üzülmek, kalbe zulmet; ahiret için üzülmek ise, kalbe nûrdur. Hazret-i Osman Radýyallahü anh Günün Þiiri ÇOCUKLARINIZ ÝÇÝN Anadolu Ýmam Hatip'te 'kariyer' semineri YÜZME DERSÝ VERÝLÝR Sadece bayanlara özel 6-8 kiþilik gruplara profesyonel bayan öðretmen eþliðinde yüzme dersi verilir EKOL SPOR SALONU Adres:YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK. NO:66 ÇORUM TEL:(0364) ) Savaþ sonrasý sayýmlarda Þu kadar ölü, þu kadar yaralý Kadýn, erkek sayýsýz kayýp Elden ayaktan düþmüþ Geride bir o kadar da sakat, O kara günleri anýmsayalým diye Zorumuz ne insan kardeþlerim, Amacýnýz kökümüzü kurutmaksa, Yetmiyor mu tayfunlar, taþkýnlar, Bunca aç, bunca sayrý, kýrým, kýyým, Sayýsýz iþkence kurbanlarý En kötüsü, Güngünden baþýmýza inen bu gökyüzü! Bu toplanýp daðýlmalar ne oluyor Yüksek düzeylerde? Neden alçakgönüllü deðilsiniz, Sözünüz mü geçmiyor birbirinize, Hangi dilden konuþuyorsunuz? Barýþsa eðer istediðiniz Uçaklardan baþlayýn iþe Önce çirkinleþen savaþ uçaklarýndan Ya insanlarý bir yana býrakýp Sivrisineklerin kökünü kurutun Ya da bataklýklarý! Sonra geçin karasineklere! Ne kadar da çoðaldýlar son sýcaklarda Yer gök tüm karasinek, Yaþamýmýzý karartmak için. Bir güç denemesi yapsanýz da, Onlarýn yaþamýný siz karartsanýz! Yoksa siz de mi barýþtan yanasýnýz, Onlarýn özgürlüðünden yana? Rýfat ILGAZ HAVA DURUMU Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "Motivasyon, Kariyer ve Vizyon" seminerleri devam ediyor Seminerlerin bu seferki konuðu Eðitim Danýþmaný Serkan Beyaz oldu. Seminer hakkýnda bilgi veren Okul Müdürü Hüseyin Kýr, "Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi olarak yaptýðýmýz görüþmeler neticesinde Ezber Bozan Akademi Sahibi Eðitim Danýþmaný Serkan Beyaz okulumuz öðrencilerine motivasyon, kariyer ve vizyon eðitimine baþladý. Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerini daha iyi yerlerde görmek istediðimizden onlarý en iyi þekilde yönlendirmek ve harekete geçirmek için böyle bir çalýþmaya ihtiyaç duymaktayýz. Bu ihtiyaçla Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ile Ezber Bozan Akademi ortak çalýþmasýnýn faydalý olacaðýný öngörmekteyiz. Okulumuzda þu anda yapýlan çalýþmalar öðrenci ayaðýný oluþturmakta olup veli ve öðretmenlerle de çalýþmalar planlanmaktadýr. "Evin Okula Yaklaþtýrýlmasý Projesi" kapsamýnda velilerle yapýlacak seminer çalýþmalarý nisan ayýnda planlanmaktadýr. Projenin birinci ayaðý öðrencilerle olmasýna ve devam etmesine raðmen okulumuzu ziyaret eden bazý veliler çocuklarýnda bir takým güzel geliþmelerin olduðunu belirtip memnuniyetlerini ifade etmiþlerdir. Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi olarak öðrencilerimiz için yapýlabilecek tüm güzel etkinlikleri onlarýn ayaklarýna getirmeye devam edeceðiz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Hitit Üniversitesi Casablanca Eðitim Fuarýnda AKARYA TEL ELEMANLAR ARIYOR Bünyemizde çalýþtýrýlmak üzere Traktör, Kamyon, Forklift ve mikser kullanabilen E sýnýfý ehliyetli elaman arýyoruz. Beton Direk dökümünde ve arazide çalýþabilecek vasýfsýz elemanlar arýyoruz. Kaynakcý elemanlar arýyoruz. Müracaatlar þahsen: Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No Akarya Tel Örgü adresimize yapmalarý rica olunur. Tel SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6082 2,603 EUR 2,8416 2,8442 STERLiN 3,868 3,803 0 JPY YENi 2,1868 2,188 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat...2 Polis Yangýn...1 Orman Yangýný Ýhbar...1 Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi "Marka Þehir, Dünya Üniversitesi" sloganýyla eðitimde uluslararasýlaþmaya büyük önem veren Hitit Üniversitesi, Fas'ta düzenlenen Uluslararasý Eðitim Fuarý'nda öðrencilerle buluþtu. Gerçekleþtirilen eðitim fuarýna Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Genel Sekreter Erdal Kanýk, Rektör Danýþmaný Yrd. Doç. Dr. Nihan Kaya ve Strateji Geliþtirme Daire Baþkaný Alaattin Soruklu'da katýldý. Fuar hakkýnda üniversiteden yapýlan açýklamaya göre, Faslý öðrencilere, üniversitenin akademik ve sosyal olanaklarý beraberinde uluslararasý deðiþim programlarýnýn anlatýldýðý etkinlik kapsamýnda Casablanca'da altý ve Marrakesh'te dört olmak üzere on farklý liseye de ziyarette bulunuldu. Dünyanýn farklý ülkelerinden gelen üniversitelerin yaný sýra Türkiye'den ve Fas'tan da üniversitelerin yer aldýðý Casablanca'da gerçekleþtirilen eðitim fuarýnda Rektör Prof. Dr. Alkan, Hitit Üniversitesinde eðitim almak isteyen öðrencilerle bir araya gelerek yabancý uyruklu öðrenci kabulü hakkýnda detaylý bilgiler verdi. Yerli ve yabancý pek çok üniversite ve eðitim kurumunun katýlýmý ile gerçekleþtirilen etkinlikte standa yoðun bir ilgi olurken öðrencilere özellikle Mevlana Deðiþim Programý kapsamýnda sunulan imkanlar ile uluslararasý öðrenci olarak ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde üniversitede eðitim alabilme koþullarýna iliþkin bilgileri içeren tanýtýcý broþürler beraberinde Hitit Üniversitesi'nde öðrenci olmak anlatýldý. YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. 14 doðumlu Yüksel oðlu Emrah Ertürk Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz Mert Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 0 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: Sayý: MART PAZARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 0 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Kubilay Kaan YÜCEL Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:2/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 HEP Sarýoðlu, ilçe ziyaretlerine Ortaköy'den baþladý BÝRLÝKTE YENÝ TÜRKÝYE MHP Çorum Milletvekili aday adayý Dr. Fatih Sarýoðlu, ilçe ziyaretlerine Ortaköy ile baþladý. MHP Ýlçe Baþkaný Celal Ceyhan ve partililer ile görüþen desteklerini istedi. Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi çalýþmalarýna devam eden Dr. Sarýoðlu, MHP Ortaköy Ýlçe Teþkilatý binasý önünde Baþkan Celal Ceyhan ve partililer tarafýndan büyük bir ilgiyle karþýlandý. Ziyareti hakkýnda açýklama yapan Dr. Sarýoðlu Ortaköy'ün sorunlarý hakkýnda bilgi aldýðýný kaydetti. Ülke ve tarih açýsýndan Haziran genel seçimlerinin önemli bir dönüm noktasý olacaðýný söyleyen Sarýoðlu, "Ne yazýk ki ülkemiz ve geleceðimiz adýna karanlýk günler yaþýyoruz. Uðruna canýmýzý malýmýzý verdiðimiz þanlý bayraðýmýz gönderden indirildi. Süleyman Þah Türbesi'nde vatan topraðýmýzý kaybettik. Milletimize küfreden insanlar en büyük ihaleleri alýyor. 30 bin evladýmýzýn katili teröristbaþý kahraman ilan ediliyor. Manevi deðerler alt üst olmuþ durumda. Kur'an-ý Kerim ile dalga geçiliyor. Dini ve milli deðerlerimize her türlü saldýrý var ama hiçbir ses çýkmýyor. Ülke olarak karanlýða gidiyoruz ve bu kötü gidiþe dur diyecek olan Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Ülkemizi, huzurun, barýþýn ve refahýn hakim olduðu aydýnlýk günlere taþýmak için üzerimize büyük sorumluluklar düþüyor. Biz önümüzdeki 2 ay gece gündüz çalýþarak insanlara gerçekleri anlatmalýyýz. Üzerimize düþeni yaparsak, inþallah milletimiz için güzel günler gelecektir" Ýlçe Baþkaný Celal Ceyhan ise MHP aday adayý Dr. Fatih Sarýoðlu'nu Ortaköy'de görmekten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirdi. MHP'de tüm aday adaylarýnýn ve teþkilatlarýn birlik ve beraberlik için çalýþtýðýný anlatan Ceyhan, bu tablonun Nisan'dan sonrada devam edeceðini ve hedefe ulaþacaklarýndan hiç þüphelerinin olmadýðýný söyledi. FARUK ÖZKADER ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ ADAY ADAYI "Tesettür moda ve cazibe aracý olamaz" Çorum'da "Baþörtüsü" ve "Vahyi Eðitim" semineri düzenlendi. Son dönemlerde Ýmam Hatip Lise ve Ortaokul öðrencilerinin duyarlýlýklarýný artýrmaya dönük konferanslardan birisi de Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde yapýldý. 2 Mart Cuma günü Çorum Ýmam Hatip Lisesi öðrencileriyle bir araya gelen Zehra Türkmen "Baþörtümü Seviyorum" baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Ýki ayrý oturum þeklinde yapýlan seminerde Türkmen, öncelikli olarak Þubat döneminde yaþanan sýkýntýlara kýsaca deðindi. Özellikle Ýmam Hatip Liselerinde de uygulanan baþörtüsü zulmünü örneklerle aktardý. Baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir kimliði olduðu üzerinde duran Türkmen, her türlü dayatmalara karþý gençlerin daha duyarlý olmalarýnýn altýný çizerek ayrýca tesettürün moda ve cazibe aracý olamayacaðýný belirtti. Seminer sonrasý okul öðrencilerinin okulun bahçesinde yetim çocuklar yararýna yaptýklarý kermes ziyaret edilerek okul yönetimi ve bazý öðrencilerle bahçede çay sohbeti yapýldý. Özgür Der Çorum Þubesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamada ayný günün akþamý ise Özgür-Der Çorum Þubesinde "Çocukluktan Yaþlýlýða Vahiy ve Eðitim" konusu Zehra Türkmen elel alýndýðýný ifade edildi. Türkmen konuþmasýnda þu ifadeleri kullandý: "Kur'an'a baktýðýmýz zaman Rabbimiz sýk sýk düþünmeye, tefekkür etmeye dönük ifadelerde bulunur. Ne kadar az düþünüyorsunuz, akletmez misiniz? þeklinde. Bu nedenle de akýl melekesiyle yaratýlan insan ayný zamanda sorumlu bir varlýktýr. Ve bu sorumluluk insanýn akýl balið olmasýyla baþlayýp hayata gözlerini kapadýðý ana kadar devam eder. Günümüzde modernleþmenin biçimlendirdiði hayat þartlarý bireyi de, toplum hayatýný ve aileyi de etkilemekte, deðiþtirmektedir. Ekonomik faktörler daha fazla ön plana çýkmýþ, evlilikler el yordamýyla oluþturulur olmuþtur. Takvadan çok ekonomik güç veya geçici güzellikler gibi öðretilmiþ faktörler ve beðeniler ön plana geçmiþtir. Dolayýsýyla da çocuk eðitimi, çocuðun veya gencin yetiþmesi de böyle bir ailede saðlýklý olamayabiliyor. Müslüman anne ve baba için çocuklarýnýn ilk eðitiminin kendi sorumluluklarýnda olduðu Kur'an'a göre açýk bir durumdur. Rabbimiz, Tahrim Suresi'nde de hem kendimizi hem çoluk çocuðumuzu cehennem ateþinden korumamýzý istemektedir." Türkmen, Kur'an'ýn insan eðitimine yaklaþýmýný ayetlerle örnekleyerek aktardý. Ayrýca Allah Rasulü'nün uygulamalarýndan da örnekler sundu. Gençliðin sorunlarýna da deðinen Türkmen, Ýslam tarihinden genç modellere dikkat çekerek Ýslam'ýn gençliðe verdiði deðerin altýný çizdi. Sokak çocuklarý ve yaþlýlarýn deðeri üzerinde duran Türkmen "Çocuklarýn kutsandýðý bir toplumda ne yazýk ki yaþlýlarýmýz ayaklar altýna alýnýyor" Kuran'da anne babaya öf dememenin ve yaþlýlýða erdikleri zaman onlara merhamet ve güzel muamele ile davranýlmasý gerektiðini hatýrlattý. Türkmen, Türkiye Cumhuriyeti kurulduðundan beri Müslümanlar resmi ideolojiye karþý hep direndiklerini ve her dönemde Müslümanlarýn alternatif eðim çabalarýnýn olduðuna dikkat çekti. Genç Giriþimciler'den yaþlýlara jest Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde faaliyet gösteren TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu, anlamlý bir etkinliðe imza attý. TSO'dan yapýlan açýklamada 'Ben Genç Giriþimciyim' projesi kapsamýnda üniversite öðrencilerine yönelik uygulamalý giriþimcilik eðitimi düzenleyen Genç Giriþimciler Kurulu, eðitimlerin tamamlanmasýnýn ardýndan Yaþlýlar Haftasý nedeniyle Ahmet Akdað Huzurevi'ne ziyaret düzenlediði belirtildi. Üniversite öðrencilerinin de katýlýmýyla gerçekleþtirilen ziyarette huzurevi sakinlerine çiçek ve çeþitli hediyeler verildi. TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu Baþkaný Elvan Can Çabuk, bugünün sosyal hayatýný, iþ hayatýný yönlendiren, iþyerlerini, þehirleri, ülkeleri yöneten yetiþkinlerin yarýnýn yaþlýlarý olduðunu hatýrlatarak, "Dolayýsýyla, geçmiþte sarf ettikleri emekle bugünümüzü þekillendiren yaþlýlarýmýz, her türlü saygýyý, ilgiyi hak etmektedir" Türk örf ve adetlerinde yaþlýlarýn önemli bir yerinin, hatta kutsiyetinin olduðunu ifade eden Çabuk, bu nedenle gençlerle birlikte huzurevini ziyaret edip, burada ikamet eden yaþlýlarýn gönüllerini almaya çalýþtýklarýný aktardý. Çabuk, huzurevi sakinleri baþta olmak üzere bütün yaþlýlara huzurlu bir yaþam temennisinde bulundu.

4 4 Buðdayda rekolte beklentisi arttý Þemsi Bayraktar Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, 1 Ekim- Þubat döneminde yaðýþlar, geçen dönemin yüzde,4, normalin yüzde, üzerinde gerçekleþtiðini bildirerek, "Þartlar bundan sonra da olumlu devam ederse buðday üretimi rahatlýkla 22 milyon tonu aþar" Bayraktar, yaptýðý açýklamada, 2013 yýlýnda 22 milyon 50 bin tona kadar yükselen buðdayda üretiminin 2014 yýlýnda baþta kuraklýk olmak üzere yaþanan doðal afetler nedeniyle 1 milyon tona kadar gerilediðini, bu üretim sezonunda topraðýn kar ve yaðmur yaðýþlarýna doyduðunu belirtti. -EKÝLEN ALAN AZALIYOR, VERÝM ARTIYOR- Beslenmedeki temel ürünler içinde baþa gelen buðdayýn stratejik bir ürün olduðunu vurgulayan Bayraktar, son yýllarda mýsýr gibi ürünlere kayýþ nedeniyle, buðday ekim alanlarýndaki azalmaya raðmen, verimdeki artýþ nedeniyle üretim miktarýnýn deðiþmediðine dikkati çekti yýlýnda milyon 2 bin hektar alanda dekar baþýna 3 kilogram verimle 22 milyon 50 bin ton buðday üretildiði bilgisini veren Bayraktar, 2014 yýlýnda üretim alanlarý milyon 12 bin hektara çýksa da kuraklýk nedeniyle verimin dekarda 240 kilograma düþmesi sonucu üretimin 1 milyon tona indiðini hatýrlattý. -YAÐIÞLAR SEVÝNDÝRDÝ üretim döneminin baþladýðý Ekim ayýndan itibaren kar ve yaðmur þeklinde düþen yaðýþlarýn ülke genelinde hububat üretimi açýþýndan oldukça önemli ve sevindirici olduðunu bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Sonbahar ve kýþ yaðýþlarýyla çimlenen hububat, yaðan karýn yorgan vazifesi görmesiyle etkili soðuktan ve dondan korundu, bahar dönemine iyi bir þekilde hazýrladý. Buðday geliþmesinin ikinci devresi olan sapa kalkmada buðdayýn -15 santigrat derece sýcaklýk ve yüzde 65 oranýnda nispi nem isteði oluyor. Buðdayýn en fazla suya ihtiyaç duyduðu dönemleri çimlenme, kardeþlenme, sapa kalkma, baþaklanma ve süt olum dönemleridir. Bu nedenle buðdayýn çimlenmesini saðlayan yaðýþlarýn yanýnda en çok yaðýþa ihtiyaç duyulan dönemler Mart sonu, Nisan ve Mayýs aylarýnýn baþlarýdýr. Yaðýþlar halen iyi bir þekilde sürüyor. 1 Ekim- Þubat döneminde yaðýþlar, geçen dönemin yüzde,4, normalin yüzde, üzerinde gerçekleþti. Önümüzdeki günlerde don, dolu, sel ve aþýrý yaðýþ gibi doðal afetler olmaz ve yaðýþlar mevsim normallerinde gerçekleþirse rekolte çok iyi olur. 2013'ler seviyesinde bir rekolte bekleyebiliriz. Þartlar bundan sonra da olumlu devam ederse buðday üretimi rahatlýkla 22 milyon tonu aþar." -BUÐDAYIN 12,3 MÝLYON TONU KURUDA, 6, MÝLYON TONU SULUDA ÜRETÝLÝYOR- Türkiye'de buðday tarýmýnýn çok büyük bir bölümünün kuruda yapýldýðýný, bu alanlara düþen yaðýþýn miktarý, þekli ve periyodunun oldukça önem arz ettiðini belirten Bayraktar, þu bilgileri verdi: "Buðday ekilen,2 milyon hektar alanýn 5,8 milyon hektarý kuru, 1,4 milyon hektarý sulu arazi. Buna karþýn kuru arazide 12,33 milyon ton buðday üretilirken, sulu arazideki üretim 6,6 milyon tonu buluyor. Buðday tarlalarýnýn yüzde 5,4'ü, 4'te 3'ü kuru tarým arazisi. Bundan dolayý yaðýþlarýn iyi gitmesi buðdayda verimin artmasý için þart. Ekilen alanýn sadece yüzde 24,6'sý, 4'te 1'i sulu arazi olmasýna karþýn, üretimin yüzde 35,1'i, 3'te 1'inden fazlasý bu alanlarda yapýlýyor. Kuru alanda dekar baþýna 20 kilogram olan buðday veriminin, sulu alanda 346 kilograma çýkmasý ve yüzde 65,6 oranýnda artmasý sulamanýn önemini gösteriyor. Türkiye, bir önce sulama yatýrýmlarýný tamamlamalý, birim alanda aldýðý verimi artýrmalýdýr. Hala 2,63 milyon hektar alan ekonomik ve teknik olarak sulanabilir olduðu halde gerekli yatýrýmlar yapýlmadýðý için sulamaya açýlmamýþtýr. Bu alanlarý sulamaya açmalý, mevcut su kaynaklarýmýzý doðru ve tasarruflu kullanmalý, su havzalarýmýzý kirletmemeli, suyu tasarruflu kullanan basýnçlý sulama sistemlerine geçiþi hýzlandýrmalýyýz." Bayraktar, buðdayda üretim artýþý için suyun yanýnda kaliteli tohum, yeterli ve zamanýnda girdi kullanýmýnýn da önemli olduðunu, bu alandaki maliyetlerin azaltýlmasý gerektiðini vurguladý. TZOB Genel Baþkaný Bayraktar, Türkiye'nin mevcut potansiyelini kullanarak kýsa zamanda rahatlýkla milyon ton buðday üretim rakamýna ulaþabileceðini, verimi artýrarak bu rakamý çok daha yukarýlara taþýyabileceðini bildirerek, "halen ülkemiz dünya buðday üretiminin yüzde 2,5'ini üretiyor. Türkiye, verimliliðini artýrarak potansiyelini harekete geçirirse, büyük buðday ihracatçýlarýndan biri haline gelebilir" Ýskilip'e gelen turist sayýsý artýyor "Hedefimiz üç milletvekili çýkartmaktýr" MHP Milletvekili aday adayý Muhsin Kocasaraç ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Bir diðer MHP Milletvekili aday adayý Hüseyin Esenyel ile birlikte ilçeleri ziyaret eden Kocasaraç, MHP ilçe teþkilatlarýndan destek istiyor.laçin, Osmancýk, Kargý ve Dodurga ilçelerini ziyaret eden Kocasaraç, yaptýðý açýklamada bu ilçelerde ilçe teþkilatlarý ve vatandaþlarla bir araya geldiðini söyledi. Çorum'un ilçelerinin de MHP iktidarýný gönülden desteklediklerini gördüðünü ifade eden Kocasaraç, "Görüyoruz ki ilçelerimiz MHP iktidarýna susamýþlar. Vatandaþlarýmýz bu seçimde MHP'yi iktidar yapmak için and içmiþler. Halkýmýzda bu azim ve kararlýlýðý görüyoruz" Vatandaþlarýn ilgisinden memnun kaldýðýný ifade eden Kocasaraç "Vatandaþlarýmýzýn destekleri bizleri onurlandýrýyor. Biz bu desteði karþýlýksýz býrakmayacaðýz. Aday gösterilsek de getirilmesek de MHP'nin iktidarý için, bu kutlu dava için mücadelemize devam edeceðiz" diye konuþtu."gün, þahsi menfaatleri bir kenara býrakýp birlik olma günüdür" diyen Kocasaraç, þunlarý söyledi: "Gün vatan meselelerini ön plana çýkarma günüdür. Hedefimiz bir milletvekili çýkarmaktan öte Milliyetçi Hareket'i tek baþýna iktidara taþýmak, en az üç milletvekili çýkartmaktýr. Dertlerinizi, meselelerinizi ve beklentilerinizi biliyoruz. Bunlarýn çözümünü de biliyoruz. Söz þimdi sizlerdedir." Dolmasýyla, tarihiyle, geleneksel kültürüyle insanlarýn ve tur firmalarýnýn dikkatini çeken Ýskilip'te turizm sezonu bu yýl erken baþladý. Soðuk ve yaðýþlý havaya aldýrýþ etmeyen tur firmalarý Ýskilip'in zengin tarihini insanlara tanýtmak için olumsuz hava þartlarýna raðmen gezilerini devam ettiriyorlar. Türkiye'nin tanýnan ve önde gelen turizm firmalarýndan Fest Travel bilindiði üzere geçtiðimiz hafta Ýskilip'e tur düzenlemiþti. Ýskilip Belediyesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamada, bu hafta sonu da baþka bir kafile ile kente gelen tur firmasýnýn Ýskilip'in zengin tarihini yerli turistlere tanýtmaya devam ettiði ifade edildi. Tarihi arastalarý, el sanatlarý ustalarý, kral mezarlarý, kalesi, Bedri Rahmi Eyüboðlu Sürekli Sergi Salonu, peri bacalarý, tarih kokan ihtiþamlý konaklarý ve misafirperver insanlarý ile yerli ve yabancý turistlerin ilgi odaðý olan Ýskilip, misafirlerini yaz kýþ demeden kendisine hayran býrakýyor. Belediye Baþkaný Recep Çatma "Saðanak yaðýþa raðmen Ýskilip'i gezen turist konuklarýmýza, Fest Travel turizm firmasýna, tur rehberi Mustafa Peþtereli'ye, misafirperver Ýskilip halkýna ve emeði geçenlere teþekkür ederim" "Fonlarla Çorum'a ciddi sermaye giriþi saðlanabilir" Yeni Asya'dan Bediüzzaman konferansý Yeni Asya Gazetesi Çorum temsilciliði Bediüzzaman Said Nursi'nin vefat yýldönümü nedeniyle konferans düzenleyecek.5 Nisan 2015 Pazar günü saat 13.30'da Devlet Tiyatro Salonunda yapýlacak olan konferansa konuþmacý olarak Gazeteci- Yazar Latif Salihoðlu katýlacak ve "Ahirzaman Tarihi ve Bediüzzaman" konusunda konuþacak. AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý yaptýðý yazýlý açýklamada Av. Serhat Pak, hedeflerini anlattý. Serhat Pak, Anayasa, yatýrým, istihdam ve paralel yapý konusunda da açýklamalarda bulundu. Çorum'un göç veren deðil göç alan bir þehir olacaðýný iddia eden Serhat Pak, iþsizliðin ilimizde sorun olmaktan çýkacaðýný, her alanda istihdam alanlarý oluþturulacaðýný ifade etti. Son yýllarda Çorum sanayinin büyümesine dikkat çeken Serhat Pak, bu büyümeyi her alana yayacaklarýný belirtti. Pak, Çorum'un sahibi bulunduðu potansiyelleri verimli kullandýðýnda Anadolu coðrafyasýnýn önde ve öncü ili olacaðýný bu yönde özellikle makine sanayi ile çýkmýþ olduðu uluslararasý arenaya diðer alanlarda da çýkabileceðini vurguladý. Özellikle Çorum'un Avrupa Birliði ve dýþ kaynaklý fonlarý ile KOSGEB'den Kalkýnma Bakanlýðýna Kalkýnma Bakanlýðýndan Hazinesine kadar tüm fonlarýn kullanýmýnda Çorum'un merkez haline getirilmesinin önemine deðinen AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Avukat Serhat Pak, bu fonlarýn takipçisi olacaðýný ve bu sayede Ýl'e ciddi bir sermaye giriþi saðlanabileceðini söyledi. Paralel yapýnýn ülkede olduðu gibi Çorum'da da ciddi bir oluþum içinde olduðunu dile getiren Serhat Pak, paralel yapýnýn içinde art niyet barýndýrmayan tabakasýný kazanmaya çalýþacaklarýný, ancak ülkeye, millete, hükümete ve Cumhurbaþkanýna ihanet edenler ile bu güne kadar sadece kalbi ile dili ile verdiði mücadeleyi vekil olmasý halinde eli ile kalemi ile kullanacaðý oyu ile de vereceðini söyledi. Serhat Pak, Çorum'da yaþayan Çorumlular ile Ankara'da yaþayan yaklaþýk bir milyon Çorumlu arasýnda köprü vazifesi yapacaðýný, Çorumluyuz birbirimizden sorumluyuz söyleminin deyim deðil gerçek olmasý için mücadele edeceðini, Devletin bütün kurumlarýnda yer alan hemþerilerimizle birlikte Çorum'u layýk olduðu öncelikle bölgesel daha sonrada ülkesel bir güç merkezi haline getireceðini belirtti. Av. Serhat Pak

5 TEK 5 Hamamlýçayköy kaplýcalarý yeni yüzüyle hizmette Birkaç ay önce iþletmeciliðini devralan Yalçýn Demirci ve Bekir Söylemez tarafýndan tadilat yapýlan Hamamlýçayköy kaplýcasýnda geçtiðimiz cumartesi gün açýlýþ gerçekleþtirildi. Gerçekleþen açýlýþa AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Baþkan yardýmcýlarýndan Erhan Akar ve yönetim kurulu üyeleri, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci, Minibüsçü ve Taksiciler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, çevre köy muhtarlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Açýlýþ kurdelesini AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu yardýmcýlarý ve çevre köy muhtarlarý ile birlikte kestiler. Açýlýþ öncesinde davetlilere tadilat yapýlan kaplýcanýn yeni durumu hakkýnda bilgi verildi. Bay ve bayanlara açýk ve kapalý havuzlarýn bulunduðunu ifade eden Yalçýn Demirci, "Üst katta ise 2'si jakuzili olmak üzere toplam 6 adet özel odamýz bulunmaktadýr. Dýþarýda ki havuzlarýmýza bu mevsimde dahi gördüðünüz gibi girilebilmektedir. Bölge halkýmýza kaliteli ve temiz hizmet verebilmek hedefi ile hayýrlý olmasýný temenni ediyoruz" Açýlýþ sonrasýnda davetlilere yapýlan yemek ikramý ve dua sonrasýnda program son buldu. Bahadýr YÜCEL Mesai saatleri deðiþti Çorum Valiliði saatlerin 1 saat ileri alýnmasý nedeniyle mesai deðiþikliðine gitti. Valilikten konu hakkýnda yapýlan yazýlý açýklamada, "2 Mart 2015 Pazar günü bütün yurtta saatler 1 saat ileri alýndýðýndan dolayý tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ýlimiz genelindeki Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda mesai saatleri sabah 08:30-12:30 öðle 13:30-1:30 þeklinde deðiþtirilmiþtir" denildi. Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu'nun sorunlarýný konuþtular AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu yönetim kurulu üyeleri ile Ensar Vakfý Baþkaný ve Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu Okul Aile Birliði Yönetim Kurulu üyesi Halil Ýbrahim Aþgýn Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek sorunlarý dinlediler. Okul Müdürü Kadir Çatal ziyarette okul hakkýnda bilgi verdi. Ziyarete Rumi Bekiroðlu ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Ýsmail Yaðbat, Adem Oðuzhan Kaya, Mesut Ceylan'da hazýr bulundu. Çatal ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Bekiroðu ve beraberindekilere teþekkür etti. Haber Servisi Kaya, kalp krizi geçirdi Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, kalp krizi geçirdi. Kaya'nýn tedavisi devam ediyor. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya cumartesi günü evinde dinlendiði sýrada kalp krizi geçirdi. Hemen Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlan Kaya yoðun bakým ünitesinde tedavi altýna alýndý. Kaya'nýn durumunun iyi olduðu ve bugün anjiyo yapýlacaðý öðrenildi. Haber Servisi Veysel Dinler 'Beyaz Mikrofon'a konuk oldu Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Veysel Dinler, Umut Radyoda yayýnlanan 'Beyaz Mikrofon' programýna önceki gün stüdyo konuðu oldu. Uður Çýnar'ýn hazýrlayýp sunduðu programda Dinler, Yüksek Seçim Kurulunun 20 yýlý Ýl Genel Meclisi seçim sonuçlarýný veri alarak hazýrladýðý projeksiyon çalýþmasý hakkýnda bilgiler verdi. Siyasi partilerin aldýðý oy oranlarýný bilimsel yöntemle analiz eden Dinler, Haziran seçimlerine yönelik olasýlýklarý açýkladý. Çorum'da seçim öncesi sürecin büyük olgunluk içerisinde geçtiðini belirten Dinler, " Kin ve nefret söylemlerinden ziyade toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, bütünleþtirici bir dilin kullanýlmasý sevindiricidir" Uður ÇINAR Tiyatro Günü'ne kutlama 2 Mart Dünya Tiyatro Günü, Çorumlu tiyatro sanatçýlarýnýn katýldýðý özel bir programla kutlandý. Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Nice Yýllara" adlý oyununun öncesinde düzenlenen programýn sunuculuðunu usta tiyatro sanatçýsý Þahin Örgel ve Emine Örgel üstlendi. Yazar Mustafa Arýkoðlu'nun, oyunculuk ve yönetmenlik alanýnda Çorum'un yetiþtirdiði isimler olan Elvan Çek'in, Özgür Pehlivan'ýn, Mustafa Taþkýran'ýn ve Serhat Þahin'in tek tek sahneye çaðrýlarak duygu ve düþüncelerini paylaþtýklarý gecenin ortak mesajý "Ýyi ki tiyatro var" oldu. Tiyatronun güzelliðinden ve gerekliðinden bahseden sanatçýlarýn konuþmalarý seyirciden büyük alkýþ aldý.çorum Devlet Tiyatrosu Müdürü Ýbrahim Yýldýz, program sonunda yaptýðý konuþmada "Sizler var oldukça, bu salonlar doldukça biz var olmaya devam edeceðiz. Bizi yalnýz býrakmayýn" diyerek Çorum'un sadece 21 ilde var olan bir nimete sahip olduðunu ve tiyatroya sahip çýkýlmasý gerektiðini vurguladý.ýstanbul Devlet Tiyatrosu Yönetmen Yardýmcýsý Nurhayat Boz'un 2015 Dünya Tiyatro Günü Bildirgesi'ni okumasýyla birlikte program sona erdi. Gecenin sonunda ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Defne Yalnýz'a Dünya Tiyatro Günü dolayýsýyla çiçek takdim edildi. Yalnýz, çiçeðini Çorum Devlet Tiyatrosu Müdürü Ýbrahim Yýldýz tarafýndan sahneye davet edilen Yazar Mustafa Arýkoðlu'nun elinden aldý.

6 6 Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step 3.Kademe Kýdemli Antrenör Nermin Özkeskin eþliðinde sadece bayanlara özel günlerde hizmetinizdeyiz.. Seyit Ali Büyük'e ziyaret tepkisi Selim Aydýn Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Milli Eðitim Bakanlýðý maalesef tarihte hiç olmadýðý kadar siyasallaþmýþ, liyakatsizleþmiþ, tarafsýzlýk ve diðer etik kaidelerden mahrum býrakýlmýþtýr" "Cumhuriyet tarihinde görülmemiþ bir kadrolaþma operasyonu yapýldý, dershanelerin kapatýlmasý yasalaþtý. MEB çalýþanlarý fiþlendi, askeri darbe dönemlerini mumla aratan fiþlemelerin üzeri örtüldü. Öte yandan okullaþma oranlarýnda beklenen ilerleme saðlanamadý, derslik açýðý, öðretmen açýðý yine giderilemedi, ücretli öðretmenlik uygulamasý devam etti, okullarda fiziki alt yapý yetersizlikleri öncelikli sorunlar arasýnda yer aldý" þeklinde kaydeden Selim Aydýn, "Bu tür olumsuzluklarýn imzasýný atan Milli Eðitim Bakanlýðý'dýr. Bugün kamu çalýþanlarýnýn nerdeyse tamamý kendisini yöneten idarecilerin; liyakat, tarafsýzlýk, eþitlik gibi olmasý zorunlu özelliklerden hiç birine sahip olmadýðýný düþünüyor. Evet bugün okuldaki öðretmen, hastanedeki saðlýk personeli, þehircilik müdürlüðünde çalýþan teknik personel, mali hizmetlerde çalýþan idari personel, vs hepsi kendini yöneten idarecilerin tarafsýz olabileceðini kesinlikle düþünmüyorlar. Maalesef bu konuda da kamu çalýþanlarýmýz haksýz deðiller. Daha yakýn bir zamanda Milli Eðitim Bakanlýðý öyle bir yasa ihdas etti ki, eðitim camiasýnda infial yarattý. Dershaneleri kapatýyoruz diye yol açan iktidar, bir baktýk ki, adeta milli eðitimin kökünü kazýmaya ant içmiþ. Bütün itirazlarýmýza, yasanýn sakýncalarýný anlatmamýza raðmen siyasi erk ve MEB inadýndan vazgeçmedi. Siyasi erk, MEB Yasasýný çýkararak milli eðitimin temel taþlarýný yerinden oynattý. Bu yasayla birlikte 4 yýlýný dolduran okul müdürleri, müdür baþyardýmcýlarý, müdür yardýmcýlarý görevden alýndý; il milli eðitim müdürleri, ilçe milli eðitim müdürleri, il milli eðitim müdür yardýmcýlarý, MEB'de üst düzey yöneticilerin görevlerine son verildi" þeklinde kaydetti. Tüm bu olumsuzluklar yaþanýrken kamu yöneticilerinin tarafsýzlýk ve eþitlik ilkesine Çorum'da bir gölge daha düþtüðünü iddia eden Aydýn, "Ýl Milli Eðitim müdürü Seyit Ali Büyük ve birkaç þube müdürü; yeni seçilen AK Parti il baþkanýný ziyarete gitmiþtir. Ancak iþin daha vahim ve kötü tarafý þudur: Son bir iki ay içerisinde sadece AK Parti il baþkanlýðý deðiþmemiþtir. Eþ zamanlarda MHP ve CHP'nin de il baþkanlarý deðiþmiþtir. Bu ziyaret vuku bulalý yaklaþýk bir ay oluyor. Biz ise þimdiye kadar iyi niyetlerimizle bekledik. Belki Seyit Ali bey, görevlerine yeni seçilen MHP ve CHP il baþkanlarýný da ziyaret eder diye. Ancak þimdiye kadar yapýlan tarafsýzlýk ve eþitlik karþýtý durumlar devam etti. Maalesef biz yine yanýlmadýk. Keþke bir kere de yanýlan biz olsaydýk. Milli Eðitim Müdürlüðü tarafsýzlýk, eþitlik, liyakat gibi konularda yine sýnýfta kalmýþtýr. Sayýn Seyit Ali bey makamýnýzý, siyaset ve yandaþ sendika tarafýndan aþýndýrýlmasýna izin verdiniz. Mahiyetinizdekiler de bunu fütursuzca yerine getirdi. Büyük bir vebal aldýnýz. Belki dünyada bu gayretinizin karþýlýðýný bir iki basamak yükselerek alacaksýnýz ama Milli Eðitim Müdürlüðü de siyasi ve yandaþ örgüt kisvesinden kurtaramayacaksýnýz. Sadece belli bir kesime hizmet ettiðinizi bu fotoðrafla tescillediniz. Milli Eðitim Müdürlüðünün þu ana kadar ki icraatlarý ve en son 4 Martta verdiðiniz fotoðraf ile "MEB'in kadrolaþmanýn, yandaþ kayýrmanýn, torpilin baþkenti olduðu resmen ilimizde'de ilan edilmiþtir. Buradan sadece Türk Eðitim Sen Çorum Þubesi adýna seslenmiyoruz. Ayný zamanda liyakat, tarafsýzlýk, eþitlik özlemi çeken tüm kamu çalýþanlarý adýna sesleniyoruz. Seyit Ali bey: 'Yanlýþ yapýyorsunuz, makamýnýzý lütfen böyle basit politik manevralarla basitleþtirmeyiniz. Tarafsýz olunuz, herkese eþit olunuz. Cenabý Hak; kitabýmýzda yöneticilere teraziyi doðru tutmayý, doðru ölçmeyi emrediyor. Gerçi siz ve ekibiniz bu hassasiyetleri hiç gözetmediniz. Hep birilerinin istediði doðrultuda hareket ettiniz. Bu makamlar gelip geçici; sizler yarýn Çorum ilimizden gittiðinizde bu ildeki yaptýklarýnýz sizinle beraber anýlacaktýr. Bu konularda sendikamýz gerek bakanlýðý gerekse þahsýnýzý ve müdürlüðü defaatle uyarmýþtýr. Maalesef bir kere bile dinlenilmedik. Bir kere bile uyarýlarýmýz dikkate alýnmadý. Belki bu uyarýmýzda sizin ölçünüzde bir karþýlýk bulmayacaktýr. Ancak bizler hakikatleri haykýrmaya devam edeceðiz" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL Anak'tan Kamyoncular Garajýna ziyaret Çorum'da yaklaþýk 2 ay önce açýlýþý yapýlan Yeni Kamyoncular Garajý ve Nakliyatçýlar Sitesi'ne milletvekili aday adaylarýndan ilk ziyareti MHP'li Ahmet Anak yaptý. Ziyareti hakkýnda yazýlý açýklamada yapan MHP Çorum Milletvekili aday adayý Ahmet Anak, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Kamyoncular Garajý ve Nakliyatçýlar Sitesi'ni ziyaret ettiðini belirtti. Ziyaretler sýrasýnda þoför ve kamyoncu esnafýnýn sorunlarýný da dinleyen Anak, durmadan artan akaryakýt fiyatlarýnýn sektörün sýrtýnda ciddi bir yük oluþturduðunu ifade etti. Ayrýca, esnafýn ödemek zorunda olduðu vergilerinde bir hayli yüksek olduðunu kaydeden Anak, sýnýrlý sermayesine emeðini de katarak çalýþan bu insanlarýn görmezlikten gelinemeyeceðini vurguladý. MHP iktidarýnda esnafýn özellikle korunacaðýna dikkat çeken Ahmet Anak, esnafýn sorunlarýný yakýndan bildiklerini belirterek, çözüm noktasýnda MHP olarak iktidara geldiklerinde gerekenlerin yapýlacaðý sözünü verdi. Anak, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý da makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü. Ziyaret sýrasýnda konuþan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkârlarýn daha etkin bir þekilde korunmasý ve kollanmasý adýna siyasilerden her platformda destek istediklerini belirterek, "Biz esnaf ve sanatkârlarýmýzýn sorunlarýný iktidarýndan muhalefetine kadar her kesime anlatmaya ve aktarmaya çalýþýyoruz" Ahmet Anak'ýn da yýllardýr iþ hayatýnda bulunan deðerli bir esnaf olduðunu ifade eden Yalçýn Kýlýç, esnafýn sýkýntý ve sorunlarýný bilen kiþilerin Mecliste yer almalarýnýn kendilerini son derece memnun edeceðini kaydetti. Ahmet Anak da desteklerinden dolayý ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a teþekkür etti. Dodurga SYDV yönetimi toplandý Dodurga Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý bir toplantý gerçekleþtirdi. Dodurga Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý baþkanlýðýnda gerçekleþen toplantýya; Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn ve mütevelli heyet üyeleri Dodurga Milli Eðitim Müdürü Murat Ali Köksal, Dodurga Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Baþkaný Dr. Gökhan Duman, Engin Baðcý, Hüseyin Kunduz, Okul Mahallesi Muhtarý Beþir Sarsýk, Alpagut Köyü Muhtarý Cafer Çal katýldý. Toplantýda Dodurga ilçe ve köylerinde yaþayan yardýma muhtaç vatandaþlarýn Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýna yaptýðý müracaatlar deðerlendirilerek ihtiyaç sahibi vatandaþlara nakdi yardým yapýlmasý konusunda deðerlendirme yapýldý. Yapýlan deðerlendirme sonucunda olumlu bulunan vatandaþlara nakdi yardým verilmesi konusunda karar verildi. Dodurga Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýnýn ilçe ve köylerde yaþayan yardýma muhtaç ailelere sahip çýkacaðýný söyledi. Haber Servisi

7 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:8 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. Baðýmsýz Denetçiler sertifikalarýný aldýlar Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý, Kamu Gözetim Kurumu Denetim Eðitimleri Semineri'nde baþarýlý olanlar düzenlenen törenle sertifikalarýný aldýlar. - Ocak tarihleri arasýnda Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nda gerçekleþtirilen Kamu Gözetim Kurumu Denetim Eðitimleri Semineri'nin sertifika töreni Anitta Otel'de yapýldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Çetin Kerman vefat etti SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, baðýmsýz denetlemenin bir meslek olmadýðýný, bu konuda dikkatli olunmasý gerektiðini söyledi. Yýldýrým, "Baðýmsýz denetim kapsamý geniþliyor. Ülkemizde önemli yeniliklerde birlikte yasalaþan 62 sayýlý T.T.K tarihinden itibaren yürürlüðe giren kuruluþlardan biri baðýmsýz denetimdir. 62 sayýlý kanun 3 ile 404.madde arasýnda düzenlenmiþ olan baðýmsýz denetimin kapsamýný belirlemiþ, yürütmeye býrakýlmýþtýr. Baðýmsýz denetim bir meslek deðildir. Bunu meslekle karýþtýrmamak gerekir" Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan Kamu Gözetim Kurumu Denetim Eðitimi Semineri'nde eðitici olarak yer alan Hitit Üniversitesi Öðretim Üyeleri Doç. Dr. Selçuk Kendirli ve Doç. Dr. Cihat Savsar'a SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým tarafýndan teþekkür belgesi takdim edildi. Bahadýr YÜCEL Bekiroðlu ve Ceylan'dan Kaya'ya geçmiþ olsun AK Parti Ýl Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu ve AK Parti Milletvekili aday adayý Ahmet Sami Ceylan kalp krizi geçiren Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini ilettiler. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde gözlem altýnda tutulan Halil Ýbrahim Kaya'yý ziyaret eden Bekiroðlu ve Ceylan doktorlardan saðlýk durumu hakkýnda bilgi alarak acil þifalar dilediler. Kaya ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Bekiroðlu ve Ceylan'a teþekkür etti. Haber Servisi Çetin Kerman Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. Yakalandýðý amansýz hastalýk nedeniyle uzun süredir tedavi gören Çetin Kerman, Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde anestezi yoðun bakým servisinde cumartesi günü sabaha karþý hayatýný kaybetti. CHP eski Belediye Meclis Üyesi Tekin Kerman'ýn aðabeyi, Sosyal Güvenlik Kurumu çalýþanlarýndan Serap Kerman ile Garanti Bankasý Küçük Sanayi Þubesi Müdürü Serdar Kerman'ýn babalarý olan Çetin Kerman'ýn cenazesi Ulu Cami'de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk'ta topraða verildi. Cenaze törenine; CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, CHP Belediye Meclis Üyeleri, CHP Milletvekili aday adaylarýndan Dinçer Solmaz ve Turgut Ýlgü, MHP Milletvekili aday adayý Sami Çam, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri, sivil toplum kuruluþlarýnýn yöneticileri, iþadamlarý, siyasiler ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Bahadýr YÜCEL Ahmet Ertekin'den ilçe ziyaretleri MHP Milletvekili aday adayý Ahmet Ertekin seçim çalýþmalarýna devam ediyor. Ertekin bu kapsamda Alaca, Dodurga ve Osmancýk'ta bir dizi ziyaretlerde bulundu. Ýlk olarak ilçelerde ki MHP teþkilatlarýný ziyaret eden Ertekin gündem üzerine deðerlendirmeler yaptý. Ertekin daha sonra esnaflarý ziyaret ederek sorunlarýný dinledi. Haber Servisi

8 Furduk Oni Babam öldü, demiþ Temel. Ýlyas sormuþ: - Neden öldü? - Apartmanin sekizinci katinin balkonundan düþtü. - Eyvah parçalandi mi? - Yok, giriþteki bakkalin tentesine düsünce oradan havalanip karþi apartmana yöneldi.- Apartmana mi çarpti, Kelime Avý YAÞAM 8 nasil oldu? - Yok, karþi apartmanin balkonunda çamaþirlar asili idi.çamasir ipine vurup fabrikanin bahçesine düþtü. - Orada mi öldü? - Yok, fabrika çelik yay fabrikasi, bahçedeki yaylarin üzerine düþüp havalandi yeniden... - Peki sonra? - Sonrasi ne? Baktik ki yere inmiyor, biz de furdik oni.. Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Grip aþýlarý bu yýl tutmadý Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Ýnfeksiyon Hastalýklarý Derneði (KLÝMÝK) Baþkaný Prof Dr. Önder Ergönül, bu yýl yapýlan grip aþýlarýnýn etkili olmadýðýný açýkladý. Önder Ergönül yaptýðý açýklamada, "Avrupa Enfeksiyonlarý Kontrol Altýna Alma Merkezi nin yayýn organýnda, aþýnýn bu yýlki grip virüsünden korumada etkili olmadýðýna iliþkin rapor yayýnlandý. Raporda aþýnýn etkinliðinin düþük olduðunu ifade ediyorlar." DOMUZ GRÝBÝNDEN ÖLENLERÝN SAYISI 33 OLDU MÝKROPLARA KARÞI DÝRENÇ GÝDEREK ARTIYOR Enfeksiyon hastalýklarýnýn tüm dünya için her geçen gün biraz daha tehdit oluþturmaya ve ölüm sebepleri içinde ilk sýralardaki yerini korumaya devam ettiðine dikkat çeken Ergönül, "Giderek artan antimikrobiyal direnç ve yeni ortaya çýkan enfeksiyonlar tüm insanlýðý yakýndan ilgilendiriyor." deðerlendirmesini yaptý. ÜLKEMÝZDE HIV POZÝTÝF ÝNSAN SAYISI ARTIYOR Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Ýnfeksiyon Hastalýklarý Derneði (KLÝMÝK) Baþkaný Ergönül, grip baþta olmak üzere yeni çýkan enfeksiyonlarýn tüm dünyada dikkat çektiðini ve önem kazandýðýný belirterek þunlarý söyledi: "Her zaman yeni virüsler ortaya çýkýyor. Mesela HIV ile mücadele yöntemlerinde dünyada bir parça mesafe katedildi. Ülkemizde ise HIV li sayýsý giderek artýyor. Bu konuda daha uzmanlaþmaya ihtiyaç var. Daha çok çalýþmaya ihtiyaç var. Bir yandan HIV ile uðraþýrken, yepyeni virüsler ortaya çýkabiliyor. Bunlarý tanýyabilmek, taný koyabilmek düþünebilmek geniþ kapsamlý düþünmeyi gerektiriyor." YENÝ SALGINLAR MASAYA YATIRILACAK Önder Ergönül, bu yýl 1 ncisi düzenlenecek Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Ýnfeksiyon Hastalýklarý Derneði Kongresi nde (Klimik 2015), yeni salgýnlar ve enfeksiyonlar, aþý, seyahat týbbý,toplum kökenli ve saðlýk bakýmý ile iliþkili enfeksiyonlar, HIV/AÝDS ve diðer cinsel yolla bulaþan hastalýklar, kronik hepatitler, antibiyotik yönetimi gibi çok sayýda önemli baþlýðýn masaya yatýrýlacaðýný belirtti. Kongre 26 Mart'ta Antalya da baþlýyor. Kâðýt toplayarak Afrikalýlarýn Gözlerine ýþýk oluyor Birçok insanýn kendini emekliye ayýrdýðý yaþlarda, yollara düþmüþ Halit Tekçe. Kimse Yok mu Derneði nin Afrika da yaptýrdýðý katarakt ameliyatlarýna katkýda bulunmak için kâðýt topluyor. Her gün 5 kilometre yürüyüp, atýk kâðýt toplayan Tekçe, Afrikalýyý ýþýkla buluþturmayý hedefliyor.-kahvehaneye yaklaþan yaþlý adam, içeriye seslendi: Katarakt gazetesi hazýr mý? Çoklarýný þaþýrtan bu soruya esnaf alýþkýndý. Koþarak içeriden bir tomar okunmuþ gazete getirdi. Aldýðý tomarý diðer gazetelerin üzerine yerleþtirdi, Hacý Halit. Sýrasýyla diðer dükkânlara ayný soruyu sordu, gazete yýðýnýný artýrarak gözden kayboldu. Bu yürüyüþ onun için günlük 5 kilometreyi buluyordu. Ýlerlemiþ yaþýna ve aðarmýþ saçýna aldýrmadan kapý kapý dolaþýp kâðýt topluyordu. Her geçen gün gazete topladýðým yer sayýsý artýyor. Bu yürüyüþ sayesinde kilo da verdim. Bu iþ beni canlandýrdý, gençleþtirdi. diyor heyecanla. Bu sözler, kâðýt toplayýp Afrika da yapýlan katarakt ameliyatlarý için para biriktiren Halit Tekçe ye ait.6 yaþýndaki Halit amca, Kimse Yok mu Derneði nde izlediði bir sunumdan etkilenen Ýzmitli bir iþçi emeklisi. Benim gibi emekli olan insanlar var ve bomboþ oturuyorlar. Bunu Ýzmit te en az kiþi yapsa kiþiden 0 tane ameliyat parasý çýkar. diyor. Hayýrsever, þöyle devam ediyor: Oldum olasý Afrika insanýna karþý bir sevgim vardý. O ameliyatlarý görünce beni mahvetti ve içten yaraladý. Sonra gözlerimi kapattým ve gözleri görmeyen bir insanýn yerine koydum kendimi. Gözsüz olmayý hissettim. Sonra kahvehaneler, dernekler, iþyerleri... Buralardan gazeteleri toplayabilir miyim? diye düþündüm. Katarakt ameliyatýnýn 0 dolar olduðunu öðrencince bunu yapabilirim deyip projemi herkese anlattým. Yolda giderken bile insanlara anlattým ve gazete toplamaya baþladým. 55 yýldýr kâðýt toplayan Halit amcanýn bu hayýr yarýþý son yýldýr devam ediyor. Halit amca, ilk ameliyat parasýný denkleþtirip gönderince, daha da heveslenmiþ. Kendisine 3 ameliyat parasý toplamayý hedef koymuþ. Esnaf ve vatandaþlarýn ilgisiyle hedef büyüten Tekçe, þimdi Afrikalýnýn ameliyat masrafýný karþýlama gayretinde.hacý halit, gazeteleri bekliyor Halit amca bir de çaðrýda bulunuyor: Ýzmit içinde gazetesi olup da Bunlarý nereye vereceðim? diyenlere sesleniyorum. Hacý Halit hazýr, bekliyor! Çaðýrýn gelsin. Halit amcaya destek için esnaflar da gayret ediyor. Daha önce çöpe attýklarý gazeteleri, kâðýtlarý biriktirmeye baþlýyorlar. Zira esnafa örnek olan Halit amca, alýþveriþ fiþini dahi atmadýðýný belirtiyor. Hayýrsever Halit Teke nin bir de hayali var. Manevi olarak bir þirket kurmak, adýný da Atýk Kâðýt Toplama Anonim Þirketi (AKTAÞ) koymak istiyor. Dizi 22:05 Yýl Erdem bir zamanlar öðrencisi olduðu Kara Lise ye, yýllar sonra edebiyat öðretmeni olarak döner. Lise yýllarýnda sevdiði Zehra da ayný okulda coðrafya öðretmenidir. Erdem niþanlýdýr ve Zehra nýn bunu öðrenmesi uzun sürmez. Düðün hazýrlýklarýnýn baþladýðý Bayazýtlar konaðý, büyük bir telaþ içindedir. Konaðýn beslemesi Emine, çocukluðundan beri hayran olduðu Erdem in evlenecek olmasýný bir türlü kabullenemez. Konaða gelen çeyizleri gizlice parçalar, çeþitli planlar yapar. Dizi Yedi Güzel Adam 20:00 Beyaz Yalan Kendisini bir anda Alara'nýn hayatý içinde bulan Melek, her an yakalanma tehdidi ile karþý karþýyadýr. Diðer taraftan, dönmek istediði kendi hayatýnda da iþler hiç de yolunda gitmemektedir. Bir tercih yapmak zorunda kalmýþtýr. Ya ortadan kaybolduðunu düþündüðü Alara'nýn yerine geçecek ya da Melek'e yazýlan kadere razý gelecektir. Ýki hayat arasýnda gidip gelen Melek'in imdadýna yetiþen kahraman ise yine Demir olacaktýr.oyuncular : Kutsi, Deniz Baysal, Ebru Aykaç, Ege Aydan, Onur Dikmen Yönetmen : Filiz Gülmez Pakman 23:40 Dizi The Walking Dead Silahlý bir çatýþmada vurulduktan sonra komaya giren þerif yardýmcýsý Rick Grimes, hastanede tek baþýna uyanýr. Etrafta sadece cesetler vardýr. Ailesinin bu korkunç saldýrýdan kurtulan þanslý insanlar arasýnda olduðuna inanan Rick, onlarý bulmak için yola koyulur. Fakat ailesine ulaþmak için aç zombileri aþmasý, geçmiþinden þeytanlarla savaþmasý ve insanlýðýný sorgulamasý gerekmektedir. The Walking Dead, Robert Kirkman'ýn 2003'te kaleme almaya baþladýðý çizgi roman serisinin televizyon uyarlamasý... Neþet Ertaþ Neþet Ertaþ, 15 yýlýnýn sonunda Ýstanbul'a gelerek Þen Çalar Plak'ta ilk plaðýný "Neden Garip Garip Ötersin Bülbül" adý ile babasý Muharrem Ertaþ'a ait bir türküyle çýkardý. Halk tarafýndan çok beðenilen bu plaðý ardýndan diðer plak, kaset ve halk konserleri takip eder. Daha sonra Neþet Ertaþ Ankara'ya yerleþir. Burada yaþadýðý saðlýk sorunlarý nedeniyle kardeþinin daveti üzerine Almanya'ya gider. Çocuklarýnýn eðitimi ve sanatsal çalýþmalarýndan dolayý uzun bir süre Almanya'da kalan sanatçý, 2000 yýlýnda Ýstanbul'da verdiði konserle sahne hayatýna geri dönmüþtür. Demirel zamanýnda kendisine sunulan 'devlet sanatçýlýðý' ünvanýný; "O dönem Süleyman Demirel Cumhurbaþkanýydý. Devlet sanatçýlýðý bana teklif edildi. Ben, 'hepimiz bu devletin sanatçýsýyýz, ayrýca bir devlet sanatçýsý sýfatý bana ayrýmcýlýk geliyor' diyerek teklifi kabul etmedim. Ben halkýn sanatçýsý olarak kalýrsam benim için en büyük mutluluk bu. Þimdiye kadar devletten bir kuruþ almadým, bir tek TBMM tarafýndan üstün hizmet ödülünü kabul ettim. Onu da bu kültüre hizmet eden ecdadýmýz adýna aldým." diyerek geri çevirmiþtir.[4] Halk bu tavra destek vermiþ ve Neþet Ertaþ adeta yaþayan bir efsane olmuþtur. Unesco Somut Olmayan Kültürel Mirasýn Korunmasý Sözleþmesi kapsamýnda yapýlan ulusal envanterlerden Yaþayan Ýnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Envanterine alýnarak yaþayan insan hazinesi kabul edilen Ertaþ, 25 Nisan 20 tarihinde ÝTÜ Devlet konservatuarý tarafýndan fahri doktora ödülüne layýk görülmüþ, baðlamadaki tavrý ve türküleri konservatuarlarda ders olarak okutulmuþtur. Hayatý ve eserleri Doç. Dr. Erol Parlak tarafýndan iki ciltlik bir kitap halinde yayýmlanmýþtýr. FÝLE SARMA Malzemeler 4 küçük bonfile 1 çorba kaþýðý tereyaðý 1 adet soðan 4 adet mantar 1 adet domates 1 adet sivri biber 1 adet küçük pide 2 çorba kaþýðý domates sosu Birkaç dal maydanoz Yemeðin Tarifi Bonfileleri et tokmaðýyla döverek inceltin. Soðan ve mantarlarý kibrit çöpü biçiminde doðrayýn. Tereyaðýnýn yarýsýný eritin. Soðan ve mantarlarý yaðda sote edin. Soðumaya býrakýn.daha sonra, bu harcý bonfilenin içine Bizim Peygamberimizin yolu aþk yoludur. Biz Asktan doðmuþuz, annemiz aþktýr. Hz.Mevlana koyup sarýn. Þiþe sýrasýyla et, dilimlenmiþ domates ve biberi dizin. Fýrýn ýzgarasýnda piþirin. Artan tere-yaðýný tavada eritin. Pideyi alýp, altýný ve üstünü kýzartýn. Servis tabaðýna yerleþtirin. Üzerine etleri sýralayýn. En üste domates sosu dökün. Maydanozla süsleyip servis yapýn. 0:00 Afacan Beþli 08:45 2. Sayfa :40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 1:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 1:30 Spor Bülteni 1:45 88 Dakika 21:45 Gizli Pencere 23:40 The Walking Dead 08:00 Yasemince Yerli Dizi 0.30 Þehit in Annesi.30 Aliye Yerli Dizi Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý 1.50 Ana Haber 18:45 Elif 20:45 Türk Filmi 22:30 Yabancý Filim 04:30 Dila Haným Yerli Dizi 0:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 0:00 Show Dünyasý :00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 1:00 Ana Haber 20:00 Beyaz Yalan 23:15 Cesurlarýn Vataný 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Yerli Dizi Acemi Cadý.00 Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane 1.15 Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 1:00 Ana Haber 20:00 Ben Bilmem Eþim Bilir Ünlüler Böyle Bitmesin Yerli Dizi.25 Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi 15. Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber 1.00 Ana Haber Bülteni 1:45 Spor 1:55 Yeþil Deniz 22:05 Yedi Güzel adam 0: Maceracý :40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut Yerli Dizi 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 1:05 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Ötesiz Ýnsanlar 23:00 Tv Filmi

9 Osmancýk Adliye Sarayý tam gaz Osmancýk Adliye Sarayý'nýn inþasý hýzla devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe ve Plan Komisyonu üyesi Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'ýn gayretleriyle inþasý baþlayan Adliye Sarayýnýn 5 ay gibi rekor bir sürede kaba inþaatý tamamlandý. Yeni adli yýlýn açýlýþýna yetiþmesi hedeflenen Osmancýk Adliye Sarayýnýn hizmete açýlmasý ile birlikte farklý binalarda hizmet veren kamu birimlerinin tamamý hükümet konaðýnda hizmet vermeye baþlayacak. Haber Servisi "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yasa Tasarýsý biran önce kanunlaþmalý" Kýrsal kalkýnmanýn saðlanmasýnda Ýl Özel Ýdarelerinin önemi büyük AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Prof.Dr.Arif Ersoy Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan'ý ziyaret etti. Ziyarette konuþan Arif Ersoy, "Ýl Özel Ýdareleri kýrsal kalkýnmanýn saðlanmasý noktasýnda önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Çorum'da da Özel Ýdare Genel Sekreterliðimizin sorumluluðunda önemli çalýþmalar yürütmektedir. Bu baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Sayýn Genel Sekreterimiz Ömer Arslan'ý tebrik ediyorum. Çorum'un kalkýnmasý adýna yapacaklarý çalýþmalarda da baþarýlar diliyorum" Ersoy, "Özel Ýdaremiz özellikle Oðuzlar, Boðazkale, Ortaköy gibi kendi bünyesinde ticari ve kültürel deðerleri barýndýran ilçelerimizde etkili ve verimli çalýþmalarda bulunabilir. Oðuzlar cevizinin kalkýnma deðeri olan, ilçeye katma deðer saðlayan bir ürün olmasý, markalaþmasý konusunda çalýþmalar yapýlabilir. Ayrýca Çorum'un bir tarih þehri olduðunu düþünürsek Boðazkale'de önemli çalýþmalar gerçekleþtirilebilir. Yine Ortaköyümüz'ü turizmde önemli bir merkez konumuna getirebiliriz. Biz biliyoruz ki kýrsal bölgelerin temel ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý, hayat þartlarýný iyileþtirilmesi konusunda özel idaremize büyük bir görev düþmektedir. Bu görev Çorum adýna bütün idari yapýnýn görevidir. Kýrsal bölgelerimizin bütün hizmetlerden daha fazla yararlanmasý, insanýmýzýn hayat þartlarýnýn yükseltilmesi gerekmektedir. Bu konuda Çorum'da yapýlacak olan bütün çalýþmalarda bizler de en yakýn destekçiniz olacaðýz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Meclis Genel Kurul gündeminde sýrada bekleyen Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yasa Tasarýsý'nýn biran evvel kanunlaþmasýný beklediklerini belirten TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun kapasitesini güçlendirecek, tehlikeli iþlerde mesleki yeterlilik belgesi zorunluluðu getirerek iþ kazalarýnýn ve can kayýplarýnýn önüne geçecek yasa tasarýsýnýn Meclis kapanmadan kanunlaþmasýný bekliyoruz" Konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada yasalaþmasýný bekledikleri Tasarýda, nitelikli iþ gücü istihdamýyla iþ saðlýðý ve güvenliði ortamýnýn geliþtirilmesi, iþ kazalarýnýn azaltýlmasý ve verimliliðin artýrýlmasýnýn hedefleyen düzenlemelerin olduðunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, "Buna göre, tehlikeli ve çok tehlikeli iþlerden olup, standardý yayýmlanan ve tebliðlerde belirtilen mesleklerde, tebliðin yayým tarihinden itibaren 12 ay sonra tasarýdaki esaslara göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kiþiler çalýþtýrýlamayacak. Mesleki Eðitim Kanunu'na göre ustalýk belgesi alanlarla Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý mesleki ve teknik eðitim okullarýndan ve üniversitelerin mesleki ve teknik eðitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarýnda veya ustalýk belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalýþtýrýlanlar için mesleki yeterlilik belgesi þartý aranmayacak. Belge alacak olanlara da bir yük gelmeyecek. Mesleki yeterlilik belgelerinin sýnav ve belgelendirme masraflarýný devlet fondan karþýlayacak. Bu alandaki denetimleri iþ müfettiþleri gerçekleþtirecek ve hükümlere aykýrý davranan iþverenlere her bir çalýþan için idari para cezasý verilecek" diye konuþtu. Meclis gündeminde bekleyen tasarý yasalaþtýðýnda prim borçlarýný yapýlandýramayan 1 milyon 305 bin Bað-Kur'lunun derhal saðlýk hizmetinden yararlanacak olmasýnýn esnaf ve sanatkâr açýsýndan son derece önemli olduðunu vurgulayan Palandöken, "Yasa gereði saðlýk hizmetinden yararlanamayacak olan 1 milyon 305 bin Bað-Kur'luyu ve ailesini zor durumda býrakacak. Tasarý Meclis'te yasalaþtýðýnda 12 aydan fazla borcu olan Bað-Kur'lunun primleri dondurulacak. Böylece derhal saðlýk yardýmlarýndan yararlanmasý saðlanacak. Ýki aylýk prim borçlarý olunca saðlýk hizmetlerinden yararlanamayan Bað-Kurluya saðlýk hizmeti verilerek çok önemli bir eksiklik giderilecek. Eðer vatandaþlarýmýz tekrar primlerimi ödemek istiyorum dendiðinde, kaldýklarý yerden bu süreyi ihya edebilecek. Bu nedenle tasarýnýn bir an önce yasalaþmasýný bekliyoruz" MHP'nin 3 adayýndan Alaca'ya çýkarma Külcü'den, Kaya'ya geçmiþ olsun ziyareti Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi gören Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý ziyaret ederek geçmiþ olsun dileðinde bulundu. Belediyeden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül ve Turhan Candan ile birlikte, Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý ziyaret ederek saðlýk durumu ile ilgili bilgi aldý. Baþkan Külcü, "Halil Ýbrahim Kaya'ya ve tüm hastalarýmýza Allah'tan acil þifalar diliyorum. Ýnþallah eski sýhhatlerine biran önce dönerler" Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'da ziyaretlerinden dolayý Baþkan Külcü'ye teþekkür etti. Uðurludað'da kan baðýþý kampanyasý Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, Ýlçede yapýlan Kan Baðýþý Kampanyasýna katýlarak kan verdi. Uðurludað Belediyesinden yapýlan açýklamaya göre Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun Kýzýlay tarafýndan Uðurludað'da baþlatýlan Kan Baðýþý Kampanyasýna destek olarak, kan verdi. Kan baðýþýnda bulunan Torun, "Bugün Ýlçemizde Kýzýlay'ýn gerçekleþtirdiði kan baðýþ kampanyasýna katýldým. Her yýl binlerce vatandaþýmýz ya bir kaza ya da bir hastalýk sonucunda kan bulamadýðý için hayatýný kaybediyor. Kan vermek sosyal bir sorumluluktur. Ayrýca kan acil deðil, sürekli ihtiyaçtýr" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili aday adaylarý Dr. Fatih Sarýoðlu, Av. Muhsin Kocasaraç ve Hüseyin Esenyel, Alaca'yý ziyaret etti. Seçim çalýþmalarýný yürüten MHP'de, aday adaylarýnýn merkez ve ilçe ziyaretleri devam ediyor. Ýlçe programlarý kapsamýnda aday adaylarý Dr. Fatih Sarýoðlu, Av. Muhsin Kocasaraç ve Hüseyin Esenyel Alaca'yý ziyaret etti. MHP Alaca Ýlçe Baþkaný Alim Okur ve teþkilat yöneticileri tarafýndan karþýlanan aday adaylarý, partililerle bir araya geldi. MHP'nin Çorum ve Türkiye'de güzel bir hava yakaladýðýný söyleyen Dr. Fatih Sarýoðlu, iktidar yürüyüþünde seçimlere kadar durmadan çalýþmalarý gerektiðini vurguladý. Ülkemiz ve bölgemizde büyük oyunlar oynandýðýna dikkat çeken Sarýoðlu, "MHP ile bu oyunlarýn hepsi bozulacak. Ülkemizde de algý yönetimiyle insanlar yönlendirilmeye çalýþýlýyor. Ama bu oyunlar bitecek. Þimdiden çýkar çatýþmasý içine düþenlerin çöküþü çok hýzlý olacak. Bu büyük ülke sahipsiz deðildir. MHP iktidarýyla ülkemizi aydýnlýk günlere taþýyacaðýz. Ýnsanýmýzýn refahý ve huzuru için çalýþacaðýz" MHP aday adayý Hüseyin Esenyel ise, memleketin MHP iktidarýna ve dürüst bir lidere ihtiyacý olduðunu söyledi. Ýktidar yürüyüþünde Alaca'nýn da desteðini isteyen Esenyel, "Bizler milletvekili olma amacýnda deðiliz. Önemli olan bu ülkeye ve millete hizmettir. Sizlerden destek istiyoruz. Çorum'da 4 vekile de talibiz. Kaç tane nasip olursa Ankara'ya o arkadaþlarla gideceðiz" diye konuþtu. Aday adayý Av. Muhsin Kocasaraç da, Haziran'ý "var olma ve yok olma" seçimi olarak deðerlendirdi. Haziran seçimlerinin dönüm noktasý olduðunu belirten Kocasaraç, þunlarý söyledi: "Eðer var olma seçimini yapmazsak Türk Bayraðý altýnda oturma þansýmýz azalacak. Bunu herkese anlatmamýz lazým. Geleceðimiz için, çocuklarýmýz için bunlarý yapmak zorundayýz. Ýnþallah Nisan'da adaylar açýklanýnca 1 arkadaþýmýz ilk 4'e girenlere destek vereceðiz. Birlik beraberlik içinde iktidara yürüyeceðiz."

10 Cengiz Atlas Ulaþ Yýldýrým Halis Durkaya Dinçer Solmaz Muharrem Bozdaðan Necdet Sülünoðlu Saim Topgül Turgut Ýlgü Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru ekarte etti 2015 seçimlerinde milletvekili seçilmesi durumunda Tufan Köse 18 Yýlý seçimleri ile ile birlikte üst üste 2. Kez seçilen merhum Cemal Þahin den sonra 2. Kez seçilen Milletvekili olmuþ olacak. CHP de ön seçimler arasýnda yer alan Çorumda 1205 üyeli ön seçim dün sonuçlandý. CHP Ýl baþkaný Gürsel Yýldýrým sonuçlarý gazetemiz için deðerlendirerek kazananýn ve kaybedenin olmadýðý bir seçim yaþandý Seçime aday adayý katýldý. Aday adaylarýnýn tamamý erkek idi. Katýlým yüzde 80 oranýnda oldu. Tufan köse 5243 oy ile sandýktan birinci çýktý. 20 Genel seçimleri adýna CHP Çorum aday adayý ön seçimlerinde Tufan Köse en güçlü rakibi Muharrem Bozdaðan'a özellikle Ýlçelerdeki destekçi üyelerin oy üstünlüðü ile 14 fark atmýþtý. Dün yapýlan seçimlerde de en belirleyici unsur yine Ýlçe oylarý oldu. Tufan Köse Toplamda aldýðý 5 bin 2 Yüz 43 oy'un 2058 ni ilçelerden aldý. Toplamda 4 Bin 6 yüz oy alarak sýralamada 2. Olan Muharrem Bozdaðan'ýn ise, ilçelerden aldýðý toplam oy 135 oldu. Bu seçimlerden en baþarýlý çýkan isimler arasýnda ilk kez aday adayý ön seçimlerine giren Tufan Köse isimler arasýnda yer alan ve 4 Bin 26 oy ile 3. Olan Dinçer Solmaz oldu. Üye yazma konusunda camia içerisinde çok konuþulan isim eski merkez Ýlçe baþkaný Saim Topgül 3 Bin 8 Yüz 20 oy ile 4. Olurken, eski Ýl Baþkaný Cengiz Atlas 2 bin Yüz 48 oy ile 5. Sýrada yer aldý. Sandýktan süpriz çýkarmasý beklenen isimlerden Ulaþ Yýldýrým 242 oy ile sýralamada 6. Turgut Ýlgü ise 25 oy ile. Oldu. Seçimlere konser kampanyalarý ile renk katan Halis Durkaya 184 oy ile 8. Olurken, Necdet Sülünoðlu ise 88 üyenin oylarýný alan isim oldu. CHP Ýl baþkaný Gürsel Yýldýrým Kazananýn ve kaybedenin olmadýðý bir seçimin centilmenlik içerisinde geçmesinden büyük bir onur duyduðunu belirterek," Bizim için kazanan vatandaþlarýmýz ve partimiz olmuþtur. En önemlisi seçimin barýþ kardeþlik ve partimize yakýþýr bir düzeyde geçmesi idi. Ve öyle oldu. Heyecaný yüksek katýlým ve ilginin yüksek olduðu bu yarýþa katýlan bütün aday adayý arkadaþlarýmý tebrik ediyorum. Ayný heyecaný Haziran seçimlerinde de yaþamak istiyoruz. CHP iktidara hazýrdýr. Çorum olarak üzerimize düþeni en layýkýyla tüm hemþerilerimiz ile birlikte gerçekleþtireceðiz" þeklinde konuþtu. "Ülkemize sahip çýkmaya çalýþýyoruz" Grip deðil, komplikasyonlarý öldürüyor! Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmaný Dr. Bedia Mutay Suntur, grip virüsünden 42 kiþinin yaþamýný yitirdiðini belirterek, "Ýnsanlarý Ýnfluenza (grip) deðil, 'komplikasyonlarý' öldürüyor." Adana Tabip Odasý'nda gerçekleþtirilen panelde nezle, soðuk algýnlýðý, grip, kuþ gribi, domuz gribi hastalýklarýn belirtilerinin benzeþtiðini ancak yüksek ateþle seyreden vakalarýn ölümlere yol açabileceðini belirten Suntur, bu tarz rahatsýzlýklarýn mutlaka hekim kontrolünde tedavi edilmesi gerektiðini ifade etti. Enfeksiyon Hastalýklarý Uzmaný Dr. Bedia Mutay Suntur, "Grip virüsü sürekli mutasyon deðiþtirerek grip sezonunda karþýmýza çýkmaktadýr. Bu tarz vakalarda bol bol sývý tüketilmesi, dinlenilmesi, el hijyeninin saðlanmasý, hastalýða yakalanmýþ kiþilerle temastan kaçýnýlmasý, grip aþýsý yapýlmasý önleyici olabilmektedir." uyarýsýnda bulundu. GRÝP BULAÞICIDIR 118 yýlýnda Ýspanyol gribinde milyonlarca kiþinin ölmesiyle H1N1 virüsüne dikkat çekildiðini hatýrlatan Dr. Mutay Suntur, "15 yýlýnda Asya gribinden yine milyonlarca kiþi H2N2 virüsünden, 168 yýlýnda Hong Kong'da milyonlarca kiþi H3N2 virüsünden ölmüþtür. 21. Yüzyýlýn pandemisi 200 yýlýnda H1N1 (domuz gribi) olarak deðiþik evreler yaþanmýþtýr. Türkiye'de 62, dünya genelinde 452 ölüm vakasý bildirilmiþti. Domuz gribine yakalananlarda altta yatan herhangi bir hastalýða rastlanmadýðý gibi bu virüsten en çok genç eriþkin yaþ grubu etkilendi. Salgýn olan Ýnfluenza (grip) virüsünün çok sayýda alt tipi bulunmaktadýr. A tipi; hem insanlara hem de domuz, ördek, fok, at vb. hayvanlarý enfekte eder. B tipi; yalnýzca insanlarý enfekte eder. Ýnfluenza (grip)'in özgül bir kliniði yoktur. Ateþ, üþütme, titreme, baþ aðrýsý, boðaz aðrýsý, kuru öksürük, þiddetli halsizlik, miyaleji gibi septomlar baþlamadan bir gün öncesinden. Güne kadar hastalýk bulaþýcýdýr. Ýlk 2-3 gün en bulaþýcý gündür. Saðlýklý iken yapýlacak grip aþýsý hastalýða yakalanmayý önler. Yumurta alerjisi olan, 6 aydan küçük bebekler, gebeliðin ilk üç ayýnda ve kronik hastalýðý olanlar hariç herkes aþý yaptýrabilir." bilgilerini aktardý. Diyanet Sen Çorum Þubesi Ýl Divan Toplantýsý cumartesi günü yapýldý. Memur Sen konferans salonunda gerçekleþtirilen toplantýya AK Parti Milletvekili aday adayý Prof. Dr. Arif Ersoy, Saðlýk Sen Ýl Baþkaný ve Memur Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi, Diyanet Sen Ýl Temsilcisi Ali Yýldýz ile Diyanet Sen üyeleri katýldý. Ýdris Akyol'un Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Ali Yýldýz, yoðun bir tempoda çalýþtýklarýný söyledi.sendikacýlýðý sadece cüzdan ve kuruþ sendikacýlýðý olarak görmediklerini kaydeden Yýldýz, "Bizler deðerlerimizin gereði sendikacýlýðý vicdani bir duruþ olarak da görüyoruz" Daha sonra konuþan Memur Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi ülkenin zor durumlardan geçtiðini kaydederek, "Ýstanbul' da aðaç için gezi eylemleri çýkartýlarak ülkemiz Mýsýr, Suriye'ye benzetilmek istendi. Bunlarý görüyoruz ve bizler Memur Sen olarak Ülkemize sahip çýkmaya çalýþýyoruz" þeklinde kaydetti. Çorum eski Belediye Baþkaný ve AK Parti milletvekili aday adayý Prof. Dr. Arif Ersoy ise Türkiye'nin bulunduðu coðrafyanýn ateþ çemberi olduðunu dile getirerek,10 yýlýndan beri bu coðrafyada hadiselerin bitmediðini ve buralarýn yeniden þekillendirilmek istendiðini hedefinde Türkiye olduðunu söyledi. Haber Servisi Anne adaylarýnýn ilaç kullanýmý yüzde 80 i aþtý Araþtýrmalar, son yýllarda gebelikte ilaç kullanýmýnýn iki kat artarak yüzde 80 i aþtýðýný gösteriyor. Doç. Dr. Yusuf Cem Kaplan, her gebeden 8 inin ilaç kullandýðýný ya da ilaca maruz kaldýðýný söylüyor. Kaplan, hamilelikte bilinçsiz ilaç kullanýmýna karþý farkýndalýk oluþturmayý öneriyor. Ýzmir Katip Çelebi Üniversitesi Teratojenite Bilgi, Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi tarafýndan Doç. Dr. Yusuf Cem Kaplan baþkanlýðýnda bir araþtýrma gerçekleþtirildi. Türkiye Aile Hekimliði Dergisi nde yayýmlanan araþtýrmada, gebelikte artan Ýlaç Kullanýmýna dikkat çekildi. Gebelikte ilaç kullanýmý sýklýðýnýn ve kullanýlan ilaç çeþidinin giderek arttýðýný belirten Doç. Dr. Yusuf Cem Kaplan, Yapýlan çalýþmalarda ülkelere göre deðiþmekle birlikte gebelerin yüzde 80-0 ýnýn en az bir reçeteli ya da tezgah üstü satýlan ilaç kullandýklarý bilinmektedir. Gebelerin kullandýklarý ilaç çeþidi de geçen yýllar içinde artmýþtýr. Gebelikte herhangi bir dönemde kullanýlan ilaç çeþidi 16-8 yýllarýnda ortalama 2,5 iken, yýllarýnda bu oran 4,2 ye yükselmiþtir. diyor. Gebeliklerin yüzde 50 den fazlasýnýn planlanmadan meydana geldiðini aktaran Kaplan, Bu nedenle de ilk 6- hafta anne adayý gebeliðinin farkýnda olmayabilir ve çeþitli rahatsýzlýklar için ilaç kullanmýþ ya da kullanmaya devam ediyor olabilir. Þu an her gebeden 8 i gebeliði süresince en az bir ilaç kullanmakta ya da maruz kalmaktadýr. ifadelerini kullanýyor. GEBELÝKTE KULLANILAN HER ÝLAÇ BEBEÐE ZARAR VERMÝYOR Ýngiltere ve Kanada da 15 yýlýnda piyasaya sürülen talidomid kullanýmý nedeniyle binden fazla engelli bebeðin dünyaya geldiðini hatýrlatan Yusuf Cem Kaplan, aile hekimlerinin hamilelikte ilaç alýmý ile ilgili bilgi ve farkýndalýðýnýn artýrýlmasýný öneriyor. Ýlaç konusunda toplumda ve saðlýk personelinde oluþan yüksek risk algýsýnýn yanlýþlýðýna da dikkat çeken Kaplan, þu uyarýlarda bulunuyor: Talidomid faciasýndan sonra neredeyse her ilaç sanki bebeðe zarar verecekmiþ gibi algýlanýyor ve bu doðru bir algý deðil. Annenin kronik ve bebek üzerinde de olumsuz etkileri olabilecek hastalýklarýnýn olduðu durumlarda (depresyon, astým, romatizmal hastalýklar ve epilepsi gibi) ilaçlarýn kullanýlmasý gerekebiliyor. Önemli olan her gebenin kiþiye özel bir þekilde ilaçlarýnýn deðerlendirilmesi ve yarar-zarar oranýna göre kullanýlmasý. Özetlersek, gebelikte bilinçsizce ilaç kullanýlmamalý, ama kullanýlan her ilaç da bebeðe zarar vermeyebilir. Gebelikte ilaç kullanýmýyla ilgili yanlýþ yüksek risk algýsýnýn istenen gebeliklerin gereksiz þekilde sonlanmasýna ya da ilaç tedavisi almasý gereken bir gebenin tedavisini alamamasýna yol açabildiðini kaydeden Kaplan, Teratojenite Bilgi Merkezleri nin gebe ve emzirme döneminde ilaç kullanýmý hakkýnda hekimlere güncel bilgiler saðladýðýný aktarýyor. YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ yapýlan açýklamaya kesintilerin tarihleri saatleri ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihlerinde saatleri arasýnda: Merkeze Buharaevler Mahallesi Silim Kent Bölgesi tarihlerinde saatleri arasýnda: Merkeze baðlý Atalay Sokaklar tarihlerinde saatleri arasýnda:merkeze baðlý Atalay Sokak, Atalay 1.,2.,3.,4.,5.,6.,.,8.,Sokaklar, Atalay 1 Cadde ve Çatalhavuz 8.,26 Sokaklar tarihinde saatleri arasýnda: Alaca ilçesine baðlý Ýmat köyü tarihinde saatleri arasýnda: Kargý ilçesine baðlý Alioðlu köyü ve Çalýca köyü tarihinde saatleri arasýnda: Osmancýk ilçesine baðlý Yaylabaþý köyü."

11 2 AÐUS- 30 MART 2015 PAZARTESÝ Maçlarýn baþlama saati 14:30 Mart yaz saati uygulamasýnýn baþlamasý ile birlikte hafta sonu oynanacak olan maçlarýn baþlama saatleri deðiþti. Kýþ saati uygulamasýnýn bittiði günlerde Çorum da saat 13;30 da oynanan Belediyespor- Tuzlaspor maçý sonrasýnda gelecek hafta sonu liglerde oynanacak olan maçlarýn baþlama saatleri bir sat ileri alýnarak 14;30 olarak açýklandý. Hafta sonu Anakara da oynanacak olan Tutap Þekerspor- Çorum belediyespor maçý ve grupdaki diðer maçlarýn baþlama saatleri, 14;30 olarak belirlendi. (Yasin Yücel) Ulukavak, Samsun'dan 1 puan ile döndü Deplasmanlý bölgesel amatör Lig (BAL) da mücadele eden Ulukavakspor, Ünye maçýndan 0-0 golsüz berabelik ile ayrýlarak 1 puanýnýn sahibi oldu. Ev sahibi ekip Ünyespor'un saha kapatma cezasý nedeni ile karþýlaþma Samsun, 1Mayýs ilçe stadýnda oynandý. Ulukavakspor, Ünye deplasmanýndan puanla ayrýldý. Ligde kalma mücadelesi veren Siyah-Beyazlýlar, rakibiyle 0-0 berabere kaldý. Hanesine 1 puan yazdýrmayý baþaran Ulukavakspor, galip gelemese de az da olsa moral buldu. Ligde kalan son 2 maç öncesi Ünye deplasmanýnda iyi bir mücadele ortaya koyan Ulukavakspor, rakibiyle karþýlýklý gol pozisyonlara girerken, her iki takýmda bulduklarý gol pozisyonlarý deðerlendirmekte zorlandý. Devre arasýna golsüz eþitlikle giren Ulukavakspor, ikinci 45 dakikada gol için baskýlý bir futbol oynayýp iyi defans yapsa da karþýlaþmadan gol sesi çýkmadý.ulukavakspor bu sonuçla birlikte umutlarýný son 2 haftaya taþýdý. Rakibinden 1 puan alarak Çorum'a döndü. (Yasin Yücel) Saha: 1 mayýs Ýlçe Hakemler: Sinan Deveci, Fevzi Uzun, Murat Usta Ünyespor: Tanzer, Fatih, Ýsmail, Ýbrahim, Ferda, Özay, Umut, Tamer, Ceyhun, Atakan, Oðuzcan Ulukavakspor: Ömer, Arif, Recep,Yusuf, M.Ali, Emre (Ýbrahim), Fatih, Oðuzhan, Ümit, Onur (Cengiz), Tuncay (Sedat) Gol: Yok Belediyespor'a sanatçý desteði Dün oynanan Çorum Belediyespor- Tuzlaspor maçýný ünlü isimlerde izledi. Çorum Belediyespor-Tuzlaspor maçýný ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Cengiz Küçükayvaz ve ekibi de protokol tribününden maçý izledi. Maç öncesi simit ile karnýný doyuran sanatçý Cengiz Küçükayvaz cep telefonu ile bol bol resim çekti. (Yasin Yücel) Türksat dünya devleti ile yarýþta Facebook, Google ve YouTube'un tahtýna göz dikti. Artýk Facebook'ta videolar embed koduyla yapýlacak paylaþýmlardan da para kazanýlabilecek. F8 Geliþtirici Konferansý'nda Facebook yeni duyurularýný ardý ardýna yaptý. Günde 3 milyardan fazla video izlenen Facebook, YouTube ve Google'a rakip olacak. Reklam gösterme konu- Uydu iletiþim teknolojilerinin geldiði son noktayý gözler önüne seren 34. Satellite Fuarý, ABD'nin baþkenti Washington DC'de düzenlendi. 0 ülkeden 350 þirketin ve 12,500 uydu iletiþim uzmanýnýn katýldýðý fuara, Türkiye, TÜRKSAT ve TAI ile katýldý. ABD'nin baþkenti Washington'da düzenlenen Satellite 2015 fuarýnda ülkemizi TÜRKSAT temsil etti. Fuarda yer alan ve Türkiye'nin gururu olan TÜRK- SAT ve TAI'nin stant açýlýþlarýný TÜRKSAT Genel Müdürü Ensar Gül gerçekleþtirdi. Açýlýþta konuþan TÜRK- SAT Genel Müdürü Prof Dr. Ensar Gül, uydu teknolojileri alanýndaki geliþmeleri yakýndan takip ettiklerini ve etkinliklerde ön planda yer aldýklarýný vurguladý. Gül, "Þu anda Washington'daki fuarýn yaný sýra Almanya'daki CeBIT Hannover Fuarý'nda ve Dubai'deki CABSAT Fuarý'nda da yer alýyoruz. Uluslararasý bir marka haline gelen TÜRK- SAT, ülkemiz için bir gurur suna son yýllarda aðýrlýk veren Facebook, artýk videolarý paylaþabilme imkaný sunuyor. Ayrýca Facebook'tan para kazanmanýn da önü açýlmýþ oluyor. Sadece kendi platformunda paylaþýma izin veren Facebook, embed kodu üzerinden paylaþýma olanak sunacak. Diðer sitelerde de paylaþýlabilecek. kaynaðýdýr" þeklinde konuþtu. Uluslararasý firmalarýn ve ziyaretçilerin yoðun ilgi gösterdiði TÜRKSAT standýnda uydu haberleþme hizmetleri alanýnda yürütülen faaliyetlerin yaný sýra, yeni haberleþme uydularý Türksat 4A ve Türksat 4B hakkýnda bilgi verildi yýlýnýn Haziran ayýnda uzaya fýrlatýlacak olan ve yüksek kapasiteye sahip Türksat 4B haberleþme uydusuyla birlikte TÜRKSAT ilgili pazarlardaki etkinliðini de arttýrmýþ olacak. Haber Facebook para kazandýracak Kýsa zamanda aktif olacak bu güncelleme, Facebook'a yüklenen videolar "Embed" kodu üzerinden belirlenen diðer internet siteleri üzerine de kolayca eklenebilecek. Önümüzdeki dönemde paylaþýlan videolarda reklam gösterme ve bu reklam gösterme bedeli olarak da mecralara para kazandýracaðý söylenen Facebook, bakalým bu konuda Google ve YouTube'u ne kadar terletecek? Haber Protokol ilgi gösterdi Çorum belediyespor- Tuzlaspor maçýna protokol yoðun ilgi gösterdi. Ancak rakip karþýsýnda alýnan 0-4,lük farklý maðlubiyet ile tribünden üzgün ayrýldýlar. Belediye baþkaný Muzaffer Külcü baþta olmak üzere maça protokol yoðun ilgi gösterdi. Konuk ekip idarecilerinin de yaklaþýk 30 kiþi ile çýkartma yaptýðý maçtan mutlu ayrýlan taraf Tuzla camiasý oldu. (Yasin Yücel) Kýrýkhan'ýn play oof aþký Kýrýkhanspor ligde þampiyonluk mücadelesi veren Darýca Gençlerbirliðini 2-1 yenerek playoff þansýný devam ettirdi. Kýrýkhanspor açýsýndan playoff, rakip Darýca Gençlerbirliði penceresinden bakýldýðý zaman þampiyonluk yolunu aralayacak karþýlaþma büyük stres altýnda baþladý. Çekiþmeli ve heyecan dolu dakikalarýn yaþandýðý karþýlaþmada istenmeyen olaylar yaþandý. Kýrýkhansporun 1-0 önde götürdüðü bir dakikada rakip Darýca Gençlerbirliði beraberlik golüne kavuþtu. Bu dakikada yedek kulübesindeki futbolcular kulübe arkasýndaki Kýrýkhanspor taraftarlarýna dönerek hareketler yapýnca orta gerildi ve tartýþmalar yaþandý. Saha kenarýndaki tartýþmalar devam ederken, Kýrýkhansporun galibiyet golünün gelmesi taraftarlarýný sakinleþtirdi. Maçýn bitiminde ise Darýca Gençlerbirliði kulübesindeki teknik heyet ve yöneticiler hakem dörtlüsünün yanýna giderek tepki gösterdiler. Darýca Gençlerbirliði teknik heyetinin bu davranýþlarýna taraftarlar tepki gösterdi. Bu sýra yine taraftarlar ile Darýca Gençlerbirliði yöneticileri arasýnda tartýþma baþladý. Darýca Gençlerbirliði yöneticilerinin soyunma odalarýna girmesiyle hava sakinleþti ve Kýrýkhansporun galibiyet kutlamalarý devam etti. Kýrýkhansporlu futbolcular taraftarlarýyla çalan müzik eþliðinde oyun oynayýp, galibiyeti kutladýlar. (Spor servisi)

12 30 MART 2015 PAZARTESÝ Maç öncesi dostluk rüzgarlarý Çorum belediyespor amigolarý Hüseyin nalcý ve þevket reis, maç öncesi bir grup tuzlaspor tarfatrlarýný karþýlayarak kýsa bir þehir turu gezintisi sonrasýnda maçýn oynanacaðý Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda kadar Tuzla taraftlarýna refakat ettiler. Zaman zaman slaoganlar atan ve davul çalan Tuzlasporlu taraftarlarýn cadde boyunca þampiyon Tuzla diye tezahüratlarda bulundular. (Yasin Yücel) Umutlar baþka bahara Çorum belediyepsor, sahasýn da grup lideri Tuzlaspor karþýsýnda aldýðý 0-4 farklý maðlubiyet ile play oof umutlarýný da bitirdi. Belediyespor sezonun ilk yarý maçýnda da Tuzlaspor karþýsýnda 5-1 lik farklý maðlubiyet almýþtý. Çorum belediyepsor, play oof umutlarýný taþýyan maçta rakibi karþýsýnda ilk yarýda iki üç net gol posizyonlarý buldu. Ancak bu pozisyonlarý deðerlendirme becerisini gösteremedi. Tuzlaspor hem oyuncu kadrosu olarak, hem de futbol oyunu olarak Belediyespor'un çok çok üstünde bir takým kadrosuna sahip olarak görüldü. Zaman zaman geliþtirdiði ender ataklar ile Belediyespor kalesinde gollerini bulan lider Tuzlaspor, Çorum belediyepsor maçýna averaj ile lider geldi. En yakýn rakibi Darýca Gençlerbirliðinin Kýrýkhan deplasmanýnda 2-1 maðlup olmasý ile Darýcý'ya da 3 puan fark atarak Ýstanbul'un yolunu tuttu. Çorum belediyespor ilk yarýda rakibi ile baþa baþ bir futbol ortaya koyarken, yakaladýðý iki üç net pozisyondan yararlanamadý. Konuk ekip Tuzlaspor ise, Belediyekarþýsýnda yakaladýðý gol pozisyonlarýný iyi deðerlendirerek, sahadan 0-4 gibi farklý skor ile ayrýlan taraf oldu. Karþýlaþmayý Tuzladan gelen yaklaþýk 0 kiþilik bir taraftar topluðu da izledi. Tuzlaspor grupda 61 puana ulaþýrken en yakýn takipçisi darýca gençlerbirliði ise, 58 puanda kaldý. Belediyespor ise, aldýðý farklýmaðlubiyet ile birlikte puan cetvelinde 42 puanla,inci basamakda kendine yer buldu. Çorum belediyespor hafta sonu baþkent deplasmanýnda Tutap Þekerspor'un konuðu olacak. (Yasin Yücel) Maçtan Dakikalar Dk 6: Murathan soldan ceza alaný yan çizgisine topla geldi. Ceza alaný içinde berat'a pasýný çýkarttý. Berat'ýn sert þutu Tuzlaspor savunmasýna çarptý. Dk 15: Tuzlaspor ceza alaný içinde oluþan karambolde son topla buluþan Berat, plase vuruþunda top yine Tuzla savunmasýna çarparak kornere gitti. Dk 18: Tuzlaspor tehlikeli geldi. Ceza yayý üzerinde topla buluþan Mehmet sert vurdu. Kaleci fatih topa iki hamlede sahip oldu. Dk 25 Tuzlaspor gol için baskýsýný arttýrdý. Yakup ceza alaný içinde topla buluþtu. Belediyespor kalesini gördüðü anda sert vurdu. Kaleci fatih son anda parmaklarýnýn ucu ile topu kornere çeldi. Dk 2: Tuzlaspor serbest atýþ kazandý. Mehmet hemen oyunu baþlattý. Belediyespor savunmasýnýn uyuduðu anda pasýný Okan'a çýkarttý. Okan, kaleci Fatih'in solundan topu aðlara gönderdi: (0-1) Dk 45: Belediyespor gole çok yaklaþtý. Bu dakikada Berat ortaladý. Altý pas içinde çaðlar kafa ile dokundu. Top üstten az farkla auta gitti. Ýlk yarý konuk ekip Tuzlaspor'un 0-1 üstünlüðü ile sona erdi. Ýkinci yarý Dk 5: Tuzlaspor ikinci gole kavuþtu. Bu dakikada mehmet sað tarafýnda bom boþ durumdaki Yakup'a pasýný aktardý. Yakup topun geliþne sert vurdu Fatih'in bakýþlarý arasýnda top ikinci kez Tuzla golü olrak Belediyespor filelerine gitti. 0-2 Dk 68 Tuzlaspor 3. Gole çok yaklaþtý. Okan kaleci Fatih ile karþý karþýya kaldý. Yan tarafýndaki arkadaþý Mehmet'e pasýný aktardý. Mehmet boþ kaleye topu yuvarladý. Gol çizgisinde top sahip olan Ýmam, mutlak bir golü önledi. Dk 8: Tuzlaspor ileri uç elemanlarý belediyespor savunmasýný az adamla yakaladý. Sað kanattan Yusuf ceza alaný içine topu ortaladý. Ozan penaltý noktasýnda topa yatarak vole vurdu. Top kaleci Fatih'in ellerinde kaldý. Dk 83: Tuzlaspor 3. Gole kavuþtu. Soldan Okan uzun bir top attý. Arkada bom boþ bekleyen Sefa topun geliþine çok sert vurdu. Kaleci fatih'in çaresiz bakýþlarý arasýnda top 3,üncü kez tuzla golü olrak fileler ile buluþtu. 0-3 Dk 8: Tuzlaspor 4,üncü golü buldu. Maçýn son dakikalarý içinde oyuna dahil olan mehmet atik, Belediyepsor savunmasýndan iki oyuncu çalýmlar ile geçti. Kaleci fatih ile karþý karþýya kaldý. Fatih'e de bir çalým atan Mehmet Atik boþ kaleye topu yuvarladý. Top kale yerine direðe çarptý. Direkten dönenen top kaleci Fatih'in sýrtýna çarparak filelere gitti. 0-4 Tuzlaspor þampiyonluk yolunda belediyespor'u 0-4 maðlup ederek liderliðini sürdürürerek þampiyonluk yolunda deplasman maçýný kayýpsýz kapatarak zirve yarýþýný sürdürdü Saha: Dr.Turhan Kýlýçcýoðlu Hakemler: Y.Kemal Uðurlu *** Mustafa Çavuþ *** Hamdi Tontu *** Çorum belediyespor: Fatih * Osman * Çaðlar * (Dk 5 Turgay?) Ali * (Dk 58 Recep?) Ýmam * Berat * Murathan * Nedim * (Dk 58 Oðuzhan?) Akif * Akýn * Tuzlaspor: Bekir ** Yusuf *** Sefa *** Yakup *** (Dk 6 Ozan **) Okan *** (Dk 8 Mehmet Atik **) Emre *** Mustafa *** Mehmet Alaeddinoðlu *** (Dk 1 Erdem **) Yusuf *** Kemal *** Okan *** Goller: Dk 2 Okan, Dk 5 Yakup, Dk 84 Sefa, Dk 8 Mehmet Atik Sarýkartlar: Nedim, Akif (Çorum Belediyespor) TOPLU SONUÇLAR Çorum Belediye-Tuzlaspor: 0-4 Gaziosmanpaþa-Þekerspor: 2-0 Kýrýkhanspor-Darýca G.B.: 2-1 Batman Petrolspor-Bozüyük: 3-0 (Hük.) Zonguldakspor-Ýstanbulspor: 2-0 Bursa Nilüferspor-Çatalcaspor: 1-1 Tire 122spor-Manavgatspor: 1-2 Kýzýlcabölükspor-Niðde Bld.: 1-0 Akçaabat Sebat-Adliyespor: 0-3 (Hük.) PUAN DURUMU Tuzlaspor Darýca G.B. Zonguldakspor Ýstanbulspor Bursa Nilüfer Kýzýlcabölükspor Çorum Belediye Tire 122 spor Kýrýkhanspor Ankara Adliye Batman Petrol Manavgatspor Niðde Bldspor Çatalcaspor Gaziosmanpaþa Tutap Þekespor O G B M A Y P Akçaabat Sebat Projespor ve Bozöyükspor ligden çekildi. HAFTANIN MAÇLARI Þekerspor-Çorum Belediye Bozüyükspor-Gaziosmanpaþa Çatalcaspor-Kýzýlcabölükspor Darýca G.B.-Batman Petrol Ýstanbulspor-Tire 122spor Adliyespor-Zonguldakspor Manavgatspor-Kýrýkhanspor Tuzlaspor-Bursa Nilüfer Niðde Bld.spor-Akçaabatspor

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016

Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016 Turizm Fakültesi Etkinlik Bülteni / Şubat Sayısı / 2016 Öğretim Üyemizden Seminer Üniversitemiz İİBF öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Murat AYAN fakültemiz öğrencilerine hizmet kalitesi ile ilgili seminer verdi.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

"Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý

Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý Genç mucitler projelerini Bilim ve Teknoloji Günleri'nde tanýttý Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Fuar Merkezi'nde Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'na (OKÜP)

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Gerçekte kandýrýlan Milletimiz olmuþtur

Gerçekte kandýrýlan Milletimiz olmuþtur Ölüm nedenlerinde ilk sýrada dolaþým sistemi hastalýklarý var SAYFA 3 TE 31 MART 2015 SALI www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Belediyeden dilenci uyarýsý! MHP Milletvekili aday adayý Dr. Fatih Sarýoðlu: Gerçekte

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Çorum Dubai'de tanýtýldý

Çorum Dubai'de tanýtýldý Borsa'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret Borsasý Yönetimi, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti.ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir,

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir, 09 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kent Konseyi güzel çalýþmalara imza atýyor Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Aþgýn, Kent Konseyi'nin son yýllarda güzel çalýþmalara imza attýðýný

Detaylı

Takımımız Namağlup Şampiyon

Takımımız Namağlup Şampiyon Ortaokul Yıldız Erkek Takımımız Namağlup Şampiyon 2016-2017 Öğretim yılı okullar arası basketbol maçlarında mücadele eden ortaokul yıldız erkek takımımız oynadığı maçları namağlup kazanarak şampiyon oldu.

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

"Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý"

Tuðla kiremit sektörü çaða ayak uydurmalý CHP milletvekili adaylarýný tanýttý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Teþkilatý 7 Haziran'a yapýlacak olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarýný tanýttý. As Kültür Düðün Salonunda

Detaylı

5 TE. huzurunu düþünüyoruz" "MHP olarak milletimizin bekasýný, Ýl Saðlýk Müdürlüðü kan baðýþladý. Kanser tedavisi için giderken yolda öldü

5 TE. huzurunu düþünüyoruz MHP olarak milletimizin bekasýný, Ýl Saðlýk Müdürlüðü kan baðýþladý. Kanser tedavisi için giderken yolda öldü "Ýncesu Kanyonu'nun turizm açýsýndan hak ettiði yere gelmesi için çalýþacaðým" AK Parti Çorum Milletvekili adayý Ahmet Sami Ceylan, Ortaköy Ýlçesi'nin Ýncesu Köyü'nde halkla buluþtu. 1 Kasým seçimlerinin

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Öncelikli hedefimiz tren yolu,

Öncelikli hedefimiz tren yolu, Valiliðe engelliler için asansör yapýlacak Vali Ahmet Kara, Altý Nokta Körler Derneðine dün iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette konuþan Vali Ahmet Kara, "Sizin meseleleriniz bizim meselelerimiz" dedi.kara,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı